ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 115

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

51. årgang
29. april 2008


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 380/2008 af 18. april 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1030/2002 om ensartet udformning af opholdstilladelser til tredjelandsstatsborgere

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 381/2008 af 28. april 2008 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

8

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 382/2008 af 21. april 2008 om gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser for oksekød (omarbejdning)

10

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Rådet

 

 

2008/336/EF

 

*

Rådets afgørelse af 14. april 2008 om udnævnelse af medlemmer og af efterfølgere for medlemmer af bestyrelsen for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse

32

 

 

Kommissionen

 

 

2008/337/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 24. april 2008 om ændring af beslutning 2006/968/EF om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 21/2004 for så vidt angår retningslinjer og procedurer for elektronisk identifikation af får og geder (meddelt under nummer K(2008) 1571)  ( 1 )

33

 

 

2008/338/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 24. april 2008 om ændring af bilag I til beslutning 2004/438/EF for så vidt angår rå mælk og produkter baseret på rå mælk fra Australien og mælk og mælkebaserede produkter fra Serbien samt ajourføring af oplysningerne i samme bilag vedrørende Schweiz (meddelt under nummer K(2008) 1587)  ( 1 )

35

 

 

2008/339/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 25. april 2008 om ændring af bilag XI til Rådets direktiv 2003/85/EF for så vidt angår listen over laboratorier, som har tilladelse til at håndtere levende mund- og klovesygevirus (meddelt under nummer K(2008) 1577)  ( 1 )

39

 

 

2008/340/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 25. april 2008 om ændring af beslutning 2006/133/EF om et krav til medlemsstaterne om midlertidigt at træffe supplerende foranstaltninger mod spredning af Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (fyrretræsnematoden) for så vidt angår andre områder i Portugal end dem, hvor den vides ikke at forekomme (meddelt under nummer K(2008) 1580)

41

 

 

2008/341/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 25. april 2008 om fastsættelse af EF-kriterier for nationale programmer for udryddelse, bekæmpelse og overvågning af visse dyresygdomme og zoonoser (meddelt under nummer K(2008) 1588)  ( 1 )

44

 

 

AFTALER

 

 

Rådet

 

*

Meddelelse vedrørende ikrafttrædelsen af protokollen til partnerskabs- og samarbejdsaftalen om oprettelse af et partnerskab mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Russiske Føderation på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union

47

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til meddelelse om ikrafttrædelsen af en aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Ukraine om eksportafgifter (EUT L 112 af 24.4.2008)

48

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

FORORDNINGER

29.4.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 115/1


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 380/2008

af 18. april 2008

om ændring af forordning (EF) nr. 1030/2002 om ensartet udformning af opholdstilladelser til tredjelandsstatsborgere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 63, nr. 3), litra a),

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Amsterdam-traktaten tager sigte på gradvis at skabe et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed og tillægger Kommissionen initiativret med henblik på vedtagelse af de relevante foranstaltninger, der er nødvendige for at nå frem til en harmoniseret indvandringspolitik.

(2)

Det er vigtigt, at den ensartet udformede opholdstilladelse indeholder alle de oplysninger, der er nødvendige, og opfylder særdeles høje tekniske krav, navnlig med hensyn til sikring mod efterligning og forfalskning. Dette vil bidrage til at forebygge og bekæmpe illegal indvandring og illegalt ophold. Den skal også kunne bruges af alle medlemsstaterne.

(3)

Indførelsen af biometriske identifikatorer er et vigtigt skridt hen imod anvendelsen af nye elementer, der etablerer en mere pålidelig sammenhæng mellem indehaveren og opholdstilladelsen, hvilket er et vigtigt bidrag til at sikre, at den beskyttes mod svigagtig brug. Der bør tages hensyn til de specifikationer, der er fastsat i Organisationen for International Civil Luftfart (ICAO)-dokument nr. 9303, del 3, om maskinlæsbare officielle dokumenter i format 1 og 2.

(4)

Endvidere anvender det store flertal af medlemsstaterne princippet om »1 person — 1 dokument«, hvilket øger sikkerheden endnu mere. Det bør undersøges, om dette princip skal gøres obligatorisk.

(5)

På mødet i Thessaloniki den 19.-20. juni 2003 understregede Det Europæiske Råd, at der er brug for en sammenhængende strategi i EU med hensyn til biometriske identifikatorer eller biometriske data, idet målet må være harmoniserede løsninger for så vidt angår tredjelandsstatsborgeres rejsedokumenter, EU-borgeres pas og informationssystemerne.

(6)

Anvendelsen af nye teknologier såsom e-forvaltning og digital signatur i forbindelse med adgang til e-tjenester bør lettes ved at give medlemsstaterne mulighed for at bruge det lagringsmedium, der anvendes til integrering af biometriske identifikatorer, eller et yderligere lagringsmedium til det formål i opholdstilladelser.

(7)

Formålet med denne forordning er udelukkende at fastsætte, hvilke sikkerhedsfeatures og biometriske identifikatorer der skal anvendes af medlemsstaterne i forbindelse med den ensartede udformning af opholdstilladelser til tredjelandsstatsborgere.

(8)

Denne forordning fastsætter kun specifikationer, der ikke er hemmelige; disse specifikationer må suppleres med yderligere specifikationer, der kan hemmeligholdes for at forebygge efterligning og forfalskning, og som ikke må indeholde persondata eller henvisning til sådanne data. Beføjelse til at vedtage sådanne supplerende specifikationer bør tillægges Kommissionen, der bør bistås af det udvalg, der er nedsat ved artikel 6 i Rådets forordning (EF) nr. 1683/95 af 29. maj 1995 om ensartet udformning af visa (2).

(9)

Med hensyn til de personoplysninger, der skal behandles i forbindelse med den ensartet udformede opholdstilladelse, finder Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysningers (3) anvendelse. Det skal sikres, at ingen andre oplysninger lagres på den ensartet udformede opholdstilladelse, medmindre dette er foreskrevet i Rådets forordning (EF) nr. 1030/2002 (4) eller bilagene hertil, eller oplysningerne er indeholdt i det relevante rejsedokument.

(10)

I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet er det med henblik på at nå det grundlæggende mål om at indføre biometriske identifikatorer i interoperable formater nødvendigt og hensigtsmæssigt, at der fastlægges regler for alle de medlemsstater, der gennemfører Schengen-konventionen. Denne forordning går ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå de tilstræbte mål, jf. traktatens artikel 5, stk. 3.

(11)

I medfør af artikel 1 og 2 i protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, deltager Danmark ikke i vedtagelsen af denne forordning, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Danmark. Inden seks måneder efter datoen for vedtagelsen af denne forordning til udbygning af Schengen-reglerne efter bestemmelserne i afsnit IV i tredje del af traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab træffer Danmark afgørelse om, hvorvidt det vil gennemføre denne forordning i sin nationale lovgivning, jf. artikel 5 i protokollen om Danmarks stilling.

(12)

For Islands og Norges vedkommende er denne forordning et led i udviklingen af de bestemmelser i Schengen-reglerne, jf. aftalen mellem Rådet for Den Europæiske Union og Republikken Island og Kongeriget Norge om disse to staters associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengen-reglerne (5), der falder ind under det område, der er nævnt i artikel 1, litra C, i Rådets afgørelse 1999/437/EF (6) om visse gennemførelsesbestemmelser til nævnte aftale.

(13)

Det Forenede Kongerige har i henhold til artikel 3 i protokollen om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, ved skrivelse af 29. december 2003 meddelt, at det ønsker at deltage i vedtagelsen og anvendelsen af denne forordning.

(14)

Irland har i henhold til artikel 3 i protokollen om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, ved skrivelse af 19. december 2003 meddelt, at det ønsker at deltage i vedtagelsen og anvendelsen af denne forordning.

(15)

For Schweiz’ vedkommende er denne forordning et led i udviklingen af de bestemmelser i Schengen-reglerne, jf. aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengen-reglerne, der falder ind under det område, der er nævnt i artikel 1, litra C, i afgørelse 1999/437/EF sammenholdt med artikel 4, stk. 1, i Rådets afgørelse 2004/860/EF (7)

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Forordning (EF) nr. 1030/2002 ændres som følger:

1)

Artikel 1 ændres således:

a)

Stk. 1, andet punktum, affattes således:

»Opholdstilladelser til tredjelandsstatsborgere udstedes kun som selvstændige dokumenter i ID 1- eller ID 2-format.«

b)

Stk. 2, litra a), ændres således:

i)

Nr. ii) affattes således:

»ii)

tilladelser udstedt, mens en ansøgning om asyl, en ansøgning om opholdstilladelse eller en ansøgning om forlængelse af en opholdstilladelse behandles«.

ii)

Følgende nummer indsættes i artikel 1, stk. 2, litra a), som nr. iia):

»iia)

tilladelser udstedt under særlige omstændigheder med henblik på en forlængelse af det tilladte ophold med en varighed på højst en måned«.

2)

Følgende litraer tilføjes til artikel 2, stk. 1:

»d)

tekniske specifikationer for lagringsmediet for de biometriske elementer og deres sikkerhed, herunder forebyggelse af uautoriseret adgang

e)

krav til kvaliteten af og fælles standarder for ansigtsbilledet og fingeraftryksbillederne

f)

en udtømmende liste over yderligere nationale sikkerhedsfeatures, der kan tilføjes af medlemsstaterne i overensstemmelse med litra h) i bilaget.«

3)

Artikel 3, stk. 1, affattes således:

»Det kan efter proceduren i artikel 7, stk. 2, besluttes, at de specifikationer, der er nævnt i artikel 2, er hemmelige og ikke må offentliggøres. I så fald meddeles de kun til de organer, der er udpeget af medlemsstaterne til at forestå trykningen, og til personer, der er behørigt bemyndiget af en medlemsstat eller af Kommissionen.«

4)

Artikel 4, stk. 2, affattes således:

»Opholdstilladelsen eller lagringsmediet for opholdstilladelsen i artikel 4a må ikke indeholde maskinlæsbare oplysninger, medmindre dette er foreskrevet i denne forordning eller bilaget hertil, eller den udstedende stat har nævnt dem i det tilknyttede rejsedokument i overensstemmelse med sin lovgivning. Medlemsstaterne kan også lagre data med henblik på e-tjenester, såsom e-forvaltning og e-handel, samt supplerende bestemmelser vedrørende opholdstilladelsen på en chip som omhandlet i punkt 16 i bilaget. Alle nationale data skal dog være logisk adskilt fra de biometriske data, der er nævnt i artikel 4a.

I forbindelse med denne forordning anvendes de biometriske elementer i opholdstilladelser kun til at kontrollere:

a)

dokumentets ægthed

b)

indehaverens identitet ved hjælp af direkte tilgængelige sammenlignelige træk, når opholdstilladelsen skal fremvises i henhold til national lovgivning.«

5)

Følgende artikler indsættes:

»Artikel 4a

Den ensartet udformede opholdstilladelse omfatter et lagringsmedium, der indeholder ansigtsbilledet og to fingeraftryksbilleder af indehaveren, begge i interoperable formater. Dataene skal sikres, og lagringsmediet skal have en tilstrækkelig kapacitet og skal kunne sikre dataenes integritet, ægthed og fortrolighed.

Artikel 4b

Ved anvendelsen af denne forordning optager medlemsstaterne biometriske identifikatorer, der omfatter ansigtsbilledet og to fingeraftryk fra tredjelandsstatsborgere.

Proceduren fastlægges i overensstemmelse med national praksis i den pågældende medlemsstat og med den beskyttelse, der er fastlagt i konventionen til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder og i FN’s konvention om barnets rettigheder.

Følgende biometriske identifikatorer optages:

et fotografi, som ansøgeren medbringer, eller som tages, når ansøgningen indgives, og

to fingeraftryk, som optages fladt og registreres digitalt.

De tekniske specifikationer for registreringen af de biometriske identifikatorer fastsættes i overensstemmelse med procedurerne i artikel 7, stk. 2, og med ICAO-standarderne og de tekniske krav til pas udstedt af medlemsstaterne til deres statsborgere i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 2252/2004 af 13. december 2004 om standarder for sikkerhedselementer og biometriske identifikatorer i pas og rejsedokumenter, som medlemsstaterne udsteder (8)

Det er obligatorisk at optage fingeraftryk fra det fyldte sjette år.

Personer, af hvilke det er fysisk umuligt at optage fingeraftryk, er undtaget fra kravet om optagelse af fingeraftryk.

6)

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 5a

Hvis medlemsstaterne anvender den ensartede udformning til andre formål end de i denne forordning omhandlede, skal der træffes passende foranstaltninger til at sikre, at forveksling med den i artikel 1 omhandlede opholdstilladelse ikke er mulig, og at formålet tydeligt er angivet på kortet.«

7)

Artikel 9, stk. 3, affattes således:

»Lagringen af ansigtsbilledet som primær biometrisk identifikator gennemføres senest to år og lagringen af de to fingeraftryksbilleder senest tre år efter vedtagelsen af de respektive tekniske foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra d) og e).

Gyldigheden for opholdstilladelser, der allerede er udstedt, berøres dog ikke af gennemførelsen af nærværende forordning, medmindre den pågældende medlemsstat træffer anden beslutning.

I en overgangsperiode på to år efter vedtagelsen af de tekniske specifikationer for det ansigtsbillede, der er omhandlet i denne artikels stk. 3, kan opholdstilladelsen fortsat udstedes i form af en selvklæbende mærkat.«

8)

Bilaget ændres som anført i bilag I til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Luxembourg, den 18. april 2008.

På Rådets vegne

D. MATE

Formand


(1)  Udtalelse af 20.6.2007 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  EFT L 164 af 14.7.1995, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1791/2006 (EUT L 363 af 20.12.2006, s. 1).

(3)  EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1).

(4)  EFT L 157 af 15.6.2002, s. 1.

(5)  EFT L 176 af 10.7.1999, s. 36.

(6)  EFT L 176 af 10.7.1999, s. 31.

(7)  Rådets afgørelse 2004/860/EF af 25. oktober 2004 om undertegnelse, på Det Europæiske Fællesskabs vegne, af og midlertidig anvendelse af visse bestemmelser i aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengen-reglerne (EUT L 370 af 17.12.2004, s. 78).

(8)  EUT L 385 af 29.12.2004, s. 1.«.


BILAG I

Bilaget til forordning (EF) nr. 1030/2002 ændres således:

1.

I litra a) foretages følgende ændringer:

1)

Første afsnit affattes således:

»Opholdstilladelsen med biometriske data udfærdiges som et selvstændigt dokument i ID 1- eller ID 2-format. Den skal trække på specifikationerne i ICAO-dokumentet om maskinlæsbare visa (dokument 9303, del 2) eller om maskinlæsbare rejsedokumenter (kort) (dokument 9303, del 3). Opholdstilladelsen må kun udstedes i form af en selvklæbende mærkat indtil to år efter vedtagelsen af de tekniske specifikationer, der er omhandlet i artikel 9, stk. 3. Den skal indeholde følgende rubrikker:«

2)

I punkt 2 udgår sidste del af punktummet »og med et identifikationsbogstav foran«.

3)

Punkt 6.4, andet punktum, affattes således:

»For de familiemedlemmer til en EU-borger, der ikke har udnyttet deres ret til fri bevægelighed, skal der anføres »familiemedlem«. Ved berettigede personer efter artikel 3, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/38/EF (1) om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område kan medlemsstaterne anføre »berettiget person i henhold til artikel 3, stk. 2, i direktiv 2004/38/EF«.

4)

Følgende punkt indsættes:

»8a.

Dokumentets titel, som der henvises til i punkt 1, kan også gentages nederst på kortet på yderligere to sprog. De i punkt 2-8 nævnte overskrifter bør anføres på den udstedende medlemsstats sprog. Den udstedende medlemsstat kan tilføje et andet af Den Europæiske Unions institutioners officielle sprog enten på samme linje eller under hinanden, idet der i alt højst må være to sprog.«

5)

Punkt 11 affattes således:

»11.

Det maskinlæsbare felt skal indeholde en trykt tekst i baggrundstrykket med et unikt kendetegn for den medlemsstat, der er udsteder. Denne tekst må ikke forstyrre det maskinlæsbare felts tekniske karakteristika.«

6)

Følgende punkter tilføjes:

»16.

Der skal anvendes en RF-chip som et lagringsmedium i overensstemmelse med artikel 4a. Medlemsstaterne kan lagre data på denne chip eller i opholdstilladelsen integrere en dobbelt interface eller en separat kontaktchip på kortets bagside til national brug, der skal overholde ISO-standarderne, og som ikke på nogen måde må påvirke RF-chippen.

17.

ICAO-symbol for maskinlæsbart rejsedokument med kontaktløs mikrochip (e-MRTD).«

2.

Der tilføjes et nyt litra h) efter litra g):

h)   Medlemsstaterne kan også tilføje yderligere nationale sikkerhedsfeatures, såfremt disse er opført på listen, der er opstillet i henhold til artikel 2, stk. 1, litra f), i denne forordning, og såfremt de er i overensstemmelse med nedenstående modellers harmoniserede udseende, og effektiviteten af de ensartede sikkerhedsfeatures ikke forringes.«

3.

Der indsættes følgende modeller:

»Opholdstilladelse for tredjelandsstatsborgere med biometriske data i ID 1-format

Image

Opholdstilladelse for tredjelandsstatsborgere med biometriske data i ID 2-format

Image

Image«.


(1)  EUT L 158 af 30.4.2004, s. 77. Berigtiget i EUT L 229 af 29.6.2004, s. 35


BILAG II

Erklæring til offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende ved offentliggørelsen af forordningen:

»Ad artikel 1, stk. 1, litra b):

Rådet anmoder Kommissionen om at undersøge den mest hensigtsmæssige og forholdsmæssige måde, hvorpå der kan indføres harmoniserede sikkerhedsfeatures i opholdstilladelser som omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra a), nr. ii) og iia).«


29.4.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 115/8


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 381/2008

af 28. april 2008

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1580/2007 af 21. december 2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96, (EF) nr. 2201/96 og (EF) nr. 1182/2007 vedrørende frugt og grøntsager (1), særlig artikel 138, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes som følge af gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 138 i forordning (EF) nr. 1580/2007, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 29. april 2008.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. april 2008.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 350 af 31.12.2007, s. 1.


BILAG

til Kommissionens forordning af 28. april 2008 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

IL

71,4

MA

62,2

TN

111,3

TR

129,4

ZZ

93,6

0707 00 05

JO

178,8

MK

112,1

TR

127,1

ZZ

139,3

0709 90 70

MA

92,6

MK

68,1

TR

132,3

ZZ

97,7

0805 10 20

EG

48,5

IL

62,1

MA

53,0

TN

54,7

TR

55,8

US

44,3

ZZ

53,1

0805 50 10

AR

70,7

EG

126,4

IL

131,6

MK

118,8

TR

133,3

US

115,8

ZA

136,3

ZZ

119,0

0808 10 80

AR

87,6

BR

82,3

CA

84,7

CL

92,3

CN

94,0

MK

65,0

NZ

113,7

US

116,6

UY

62,9

ZA

87,0

ZZ

88,6

0808 20 50

AR

91,8

AU

88,5

CL

95,9

CN

44,0

NZ

201,7

ZA

89,6

ZZ

101,9


(1)  Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« repræsenterer »anden oprindelse«.


29.4.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 115/10


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 382/2008

af 21. april 2008

om gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser for oksekød

(omarbejdning)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1254/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for oksekød (1), særlig artikel 29, stk. 2, artikel 33, stk. 12, og artikel 41, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1445/95 af 26. juni 1995 om gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser for oksekød og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2377/80 (2) er blevet ændret væsentligt ved flere lejligheder (3). Da der skal foretages yderligere ændringer, bør forordningen af klarhedshensyn omarbejdes.

(2)

I henhold til forordning (EF) nr. 1254/1999 er al indførsel i Fællesskabet af de i nævnte forordnings artikel 1, stk. 1, litra a), omhandlede produkter betinget af, at der fremlægges en importlicens. Erfaringen viser, at det er nødvendigt at følge den kommende udvikling i samhandelen med alle de produkter fra oksekødssektoren, som er af særlig betydning for ligevægten på dette særligt følsomme marked. For at opnå en bedre styring af markedet bør der følgelig også kræves importlicenser for produkter henhørende under KN-kode 1602 50 31 til 1602 50 80 og 1602 90 69.

(3)

Det er nødvendigt at følge indførslen i Fællesskabet af ungtyre og især kalve. Udstedelsen af importlicenser bør gøres betinget af, at det angives, fra hvilke lande disse dyr udføres.

(4)

Ifølge artikel 6, stk. 4, i Rådets beslutning 79/542/EØF af 21. december 1976 om en liste over tredjelande og dele af tredjelande og om dyre- og folkesundhedsbetingelser og udstedelse af veterinærcertifikat ved import til EF af levende dyr og fersk kød (4) skal originaleksemplaret af veterinærcertifikatet ledsage sendingen, indtil den ankommer til grænsekontrolstedet.

(5)

Der findes løbenumre i De Europæiske Fællesskabers integrerede toldtarif (Taric), som gør det muligt at identificere importtoldkontingenterne, de pågældende produkter og i visse tilfælde deres oprindelse. Medlemsstaterne bør forpligtes til at anføre disse numre i importlicenserne eller partiallicensen/-licenserne og at anvende dem i meddelelserne til Kommissionen.

(6)

Den kompetente nationale myndighed, der udsteder importlicenserne, kender ikke altid oprindelseslandet for de mængder, der importeres i henhold til toldkontingenter, som er åbnet for flere tredjelande, og for mængder, der importeres til toldsatserne i den fælles toldtarif. Det bør fastsættes, at angivelse af oprindelseslandet i forbindelse med disse toldkontingenter og i forbindelse med import, som ikke sker på præferencevilkår, er et primært krav, jf. Kommissionens forordning (EØF) nr. 2220/85 af 22. juli 1985 om fælles gennemførelsesbestemmelser for ordningen for sikkerhedsstillelse for landbrugsprodukter (5), og det bør derfor kræves, at oprindelseslandet for de pågældende kontingenters vedkommende og for import, der ikke sker på præferencevilkår, anføres i kolonne 31 i importlicensen eller partiallicensen.

(7)

Ifølge forordning (EF) nr. 1254/1999 er enhver udførsel af produkter, for hvilken der er ansøgt om en eksportrestitution, betinget af fremlæggelsen af en eksportlicens med forudfastsættelse af restitutionen. Der bør derfor fastsættes særlige gennemførelsesbestemmelser for denne ordning og især fastsættes regler for fremlæggelse af ansøgninger og for de oplysninger, der skal findes i disse ansøgninger og licenser. Samtidig bør der ske en supplering af Kommissionens forordning (EF) nr. 1291/2000 af 9. juni 2000 om fælles gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser og forudfastsættelsesattester for landbrugsprodukter (6).

(8)

Ifølge artikel 33, stk. 11, i forordning (EF) nr. 1254/1999 skal der anvendes eksportlicenser for at sikre overholdelsen af de mængdemæssige begrænsninger med henblik på overholdelsen af de forpligtelser, der følger af de aftaler, der er indgået i henhold til traktatens artikel 300. Der bør derfor indføres en præcis ordning for indgivelse af ansøgninger og udstedelse af licenser og længden af gyldigheden for disse licenser.

(9)

Meddelelsen af beslutninger vedrørende ansøgninger om eksportlicenser bør endvidere først ske efter en vis betænkningstid. Denne frist skal gøre det muligt for Kommissionen at vurdere, hvilke mængder der ansøges om, samt udgifterne i forbindelse hermed og i givet fald fastsætte særlige foranstaltninger for de verserende ansøgninger. I de erhvervsdrivendes interesse bør licensansøgningerne kunne trækkes tilbage efter en eventuel fastsættelse af godkendelseskoefficienten.

(10)

Det er hensigtsmæssigt, at der på den erhvervsdrivende anmodning straks kan udstedes importlicenser for ansøgninger vedrørende mængder på 25 tons og derunder. For at undgå, at denne mulighed ikke fører til misbrug af ovennævnte ordning, bør disse licensers gyldighedsperiode begrænses.

(11)

For at sikre en meget præcis forvaltning af de mængder, der skal udføres, bør der fraviges fra reglerne for den i forordning (EF) nr. 1291/2000 fastsatte tolerance.

(12)

Det er nødvendigt, at bestemmelserne vedrørende den særlige eksportordning, der omhandles i Kommissionens forordning (EF) nr. 1643/2006 af 7. november 2006 om gennemførelsesbestemmelser til ordningen med bistand til udførsel af oksekødprodukter, der nyder særbehandling ved indførsel til et tredjeland (7) og i Kommissionens forordning (EF) nr. 2051/96 af 25. oktober 1996 om visse gennemførelsesbestemmelser til ordningen med bistand til udførsel af oksekødsprodukter, der nyder særbehandling ved indførsel til Canada, og om ændring af forordning (EF) nr. 1445/95 (8), indarbejdes i nærværende forordning.

(13)

For at kunne administrere disse ordninger bør Kommissionen råde over præcise oplysninger vedrørende de forelagte licensansøgninger og anvendelsen af de udstedte licenser. For at sikre en effektiv administration bør der benyttes en fast model til meddelelserne mellem medlemsstaterne og Kommissionen.

(14)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Oksekød —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

KAPITEL I

FORORDNINGENS FORMÅL

Artikel 1

Denne forordning indeholder gennemførelsesbestemmelserne for ordningen med import- og eksportlicenser for oksekød.

KAPITEL II

IMPORTLICENSER

Artikel 2

1.   Ved indførsel til Fællesskabet skal der for de i artikel 1, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1254/1999 omhandlede produkter samt for produkter henhørende under KN-kode 1602 50 31 til 1602 50 80 og 1602 90 69 fremlægges en importlicens.

2.   Ved indførsel af produkter henhørende under KN-kode 0102 90 05 til 0102 90 49, bortset fra importkontingenter for kvæg, der er underlagt de respektive gennemførelsesforordninger, indeholder importlicensansøgningen og licensen følgende oplysninger:

a)

i rubrik 7, eksportlandet

b)

i rubrik 8, oprindelseslandet, som svarer til det eksportland, der er nævnt i del 2 i bilag I (Standardveterinærcertifikater) til beslutning 79/542/EØF. Licensen forpligter til at indføre fra dette land

c)

i rubrik 20, følgende angivelse: »Det i rubrik 8 anførte oprindelsesland svarer til det eksportland, der er anført i originaleksemplaret eller kopien af veterinærcertifikatet«.

3.   Dyrene, som er nævnt i stk. 2, kan overgå til fri omsætning, hvis originaleksemplaret af veterinærcertifikatet eller en af Fællesskabets grænsetoldsted attesteret kopi heraf forelægges, og hvis udstedelseslandet svarer til det i importlicensens rubrik 8 anførte land.

Artikel 3

Importlicensens gyldighed fastsættes til 90 dage fra udstedelsesdatoen, jf. artikel 23, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1291/2000.

Artikel 4

Sikkerhedsstillelsen for importlicenser er på:

a)

5 EUR pr. dyr for levende dyr

b)

12 EUR pr. 100 kg netto for andre produkter.

Artikel 5

1.   Medmindre andet gælder ifølge særlige bestemmelser, skal der ansøges om importlicens for produkter henhørende under en KN-kode eller en gruppe af KN-koder, der er nævnt i samme led, og som er omhandlet i bilag I.

2.   De i ansøgningen anførte oplysninger gengives på importlicensen.

3.   I forbindelse med import, der er omfattet af et importkontingent, anfører den instans, der udsteder importlicensen, kontingentets løbenummer i De Europæiske Fællesskabers integrerede toldtarif (Taric) i rubrik 20 i importlicensen eller partiallicenserne.

Artikel 6

1.   Senest den tiende i hver måned giver medlemsstaterne Kommissionen meddelelse om de produktmængder (kg produktvægt eller antal kreaturer), for hvilke der er udstedt importlicenser måneden før i forbindelse med import uden for kontingent.

2.   Senest den 31. oktober hvert år giver medlemsstaterne Kommissionen meddelelse om de produktmængder (kg produktvægt eller antal kreaturer), for hvilke de importlicenser, der er udstedt fra 1. juli året før til 30. juni det pågældende år, ikke er udnyttet i forbindelse med import uden for kontingent.

3.   Senest den 31. oktober hvert år giver medlemsstaterne Kommissionen meddelelse om de produktmængder (kg produktvægt eller antal kreaturer), opdelt på importmåned og oprindelsesland, der rent faktisk er overgået til fri omsætning fra 1. juli året før til 30. juni det pågældende år i forbindelse med import uden for kontingent.

Fra perioden, der starter den 1. juli 2009, giver medlemsstaterne dog Kommissionen meddelelse om de produktmængder, der overgår til fri omsætning fra den 1. juli 2009 i forbindelse med import uden for kontingent, i henhold til artikel 4 i Kommissions forordning (EF) nr. 1301/2006 (9).

Artikel 7

De meddelelser, der er nævnt i artikel 6, stk. 1 og 2, og artikel 6, stk. 3, første afsnit, gives i overensstemmelse med bilag II, III og IV med anvendelse af produktkategorierne i bilag V.

Artikel 8

1.   I forbindelse med afskrivningen på licensen eller partiallicensen af den faktisk importerede mængde skal oprindelseslandet anføres i kolonne 31 i importlicensen eller partiallicensen sammen med de oplysninger, der allerede kræves i forordning (EF) nr. 1291/2000.

2.   Den i stk. 1 i denne artikel omhandlede forpligtelse er et primært krav i henhold til artikel 20 i forordning (EØF) nr. 2220/85.

KAPITEL III

EKSPORTLICENSER

Artikel 9

Uanset artikel 5, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1291/2000 skal der ved udførsel af produkter fra oksekødsektoren, for hvilke der er ansøgt om eksportrestitution, forelægges en eksportlicens med forudfastsættelse af restitutionen, jf. nærværende forordnings artikel 10 til 16.

Artikel 10

1.   Ved eksport af produkter, hvortil der søges om restitution, og hvortil der udstedes en eksportlicens med forudfastsættelse af restitutionen, fastsættes licensernes gyldighed beregnet fra udstedelsesdatoen, jf. artikel 23, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1291/2000, til:

a)

fem måneder plus indeværende måned for produkter henhørende under KN-kode 0102 10 og 75 dage for produkter henhørende under KN-kode 0102 90 og ex 1602

b)

60 dage for andre produkter.

2.   Eksportlicenser for oksekødsprodukter, der er udstedt efter proceduren i artikel 49 i forordning (EF) nr. 1291/2000, er gyldige indtil udgangen af:

a)

den femte måned fra udstedelsesmåneden, jf. artikel 23, stk. 2, i nævnte forordning, for produkter henhørende under KN-kode 0102 10

b)

den fjerde måned fra udstedelsesmåneden, jf. artikel 23, stk. 2, i nævnte forordning, for andre produkter

3.   Uanset artikel 49, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1291/2000 ændres fristen på 21 dage til 90 dage for produkter henhørende under KN-kode 0102 10.

4.   Licensansøgningerne og licenserne skal i rubrik 15 indeholde en beskrivelse af produktet og i rubrik 16 den tolvcifrede produktkode fra nomenklaturen over eksportrestitutioner for landbrugsprodukter samt i rubrik 7 en angivelse af bestemmelseslandet.

5.   De i artikel 14 i forordning (EF) nr. 1291/2000 omhandlede produktkategorier er anført i bilag VI til nærværende forordning.

Artikel 11

Sikkerhedsstillelsen for eksportlicenser med forudfastsættelse af restitution er på:

a)

26 EUR pr. dyr for levende dyr

b)

15 EUR pr. 100 kg for produkter henhørende under kode 0201 30 00 9100 i nomenklaturen over eksportrestitutioner for landbrugsprodukter

c)

9 EUR pr. 100 kg netto for andre produkter.

Artikel 12

1.   Ansøgninger om de i artikel 10, stk. 1, 2 og 3, omhandlede eksportlicenser med forudfastsættelse af restitution kan indgives til myndighederne fra mandag til fredag i hver uge.

Eksportlicenserne udstedes onsdag i ugen efter den uge, hvor ansøgningen indgives, hvis Kommissionen ikke inden da træffer de i denne artikels stk. 2 eller 3 omhandlede særlige foranstaltninger.

Licenser, der er ansøgt om i henhold til artikel 16 i forordning (EF) nr. 1291/2000, udstedes dog straks.

Uanset andet afsnit i dette stykke kan Kommissionen efter proceduren i artikel 43, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1254/1999 fastsætte en anden dag end onsdag for udstedelse af eksportlicenser, hvis det ikke er muligt at overholde onsdag som frist.

2.   Når udstedelsen af eksportlicenser fører til eller risikerer at føre til en overskridelse af de disponible budgetbeløb eller af de maksimale mængder, der kan udføres med restitution i den pågældende periode under hensyn til de begrænsninger, der omhandles i artikel 33, stk. 11, i forordning (EF) nr. 1254/1999, eller ikke gør det muligt at sikre kontinuiteten i eksporten i resten af den pågældende periode, kan Kommissionen:

a)

fastsætte en fast procentsats for godkendelse af de mængder, der ansøges om

b)

afvise de ansøgninger, for hvilke der endnu ikke er tildelt eksportlicenser

c)

suspendere indgivelsen af eksportlicensansøgninger i en periode på højst fem arbejdsdage med forbehold af, at der efter fremgangsmåden i artikel 43, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1254/1999 kan vedtages en suspension for en længere periode.

I det tilfælde, der omhandles i første afsnit, litra c), kan de ansøgninger om eksportlicenser, der er indgivet i suspensionsperioden, ikke komme i betragtning.

De i første afsnit fastsatte foranstaltninger kan træffes eller afpasses efter produktkategori og efter destination eller destinationsgruppe.

3.   De i stk. 2 fastsatte foranstaltninger kan ligeledes vedtages, når ansøgningerne om eksportlicens vedrører mængder, der overstiger eller risikerer at overstige mængderne for normal afsætning for en destination eller en destinationsgruppe, og når udstedelsen af de licenser, der er ansøgt om, indebærer en risiko for spekulation, konkurrencefordrejning mellem erhvervsdrivende eller forstyrrelse af den pågældende samhandel eller af fællesskabsmarkedet.

4.   Såfremt de mængder, der ansøges om, afslås eller nedsættes, frigives sikkerhedsstillelsen straks for enhver mængde, for hvilken ansøgningen ikke er imødekommet.

5.   Uanset stk. 1 udstedes licensen i tilfælde af, at der er fastsat en fast godkendelsesprocent på under 90 %, senest den ellevte arbejdsdag efter offentliggørelsen af nævnte procentsats, i Den Europæiske Unions Tidende. I løbet af de ti arbejdsdage efter denne offentliggørelse kan den erhvervsdrivende:

a)

enten trække sin ansøgning tilbage, i hvilket tilfælde sikkerhedsstillelsen straks frigives

b)

eller anmode om, at licensen straks udstedes, i hvilket tilfælde det kompetente organ straks udleverer den, dog senest den femte arbejdsdag efter licensansøgningens indgivelse.

6.   Uanset stk. 1 udstedes licenser på grundlag af ansøgninger om en mængde på 25 tons og derunder af produkter henhørende under KN-kode 0201 og 0202 straks. I så fald er licensernes gyldighedsperiode uanset artikel 10 i denne forordning begrænset til fem arbejdsdage fra den faktiske udstedelse som omhandlet i artikel 23, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1291/2000, og ansøgningerne og licenserne indeholder i rubrik 20 mindst én af angivelserne i del A i bilag VII til nærværende forordning.

Artikel 13

1.   For den udførte tolerancemængde, jf. artikel 8, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1291/2000, ydes der ikke restitution, hvis udførslen sker på grundlag af den licens, der er omhandlet i artikel 10, stk. 1, 2 og 3, i nærværende forordning, og følgende angivelse er anført i rubrik 22 i licensen:

»Restitution gyldig for … tons (den mængde, licensen er udstedt for)«.

2.   Bestemmelserne i artikel 18, stk. 3, litra b), andet led, i Kommissionens forordning (EF) nr. 800/1999 (10) anvendes ikke for de særlige eksportrestitutioner, der ydes for produkter henhørende under KN-kode 0201 30 00 9100 og 0201 30 00 9120 i den nomenklatur over eksportrestitutioner for landbrugsprodukter, som er fastsat i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3846/87 (11), hvis disse produkter er anbragt under den toldoplagsordning, som er omhandlet i artikel 4 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1741/2006 (12).

Artikel 14

1.   Bestemmelserne i denne artikel anvendes på udførsler inden for rammerne af forordning (EF) nr. 1643/2006.

2.   Ansøgninger om eksportlicens for de produkter, der omhandles i artikel 1 i forordning (EF) nr. 1643/2006, kan kun indgives i en medlemsstat, der opfylder de sundhedsmæssige betingelser, der stilles i importlandet.

3.   Licensansøgningen og selve licensen skal i rubrik 7 indeholde påtegningen »USA«. Licensen forpligter til udførsel fra den udstedende medlemsstat til USA.

4.   Uanset artikel 8, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1291/2000 må de udførte mængder ikke overstige de mængder, der er angivet i licensen. I licensens rubrik 19 anføres »0«.

5.   Licensen forsynes i rubrik 22 med en af påtegningerne i bilag VII, del B.

6.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen følgende:

a)

hver arbejdsdag senest kl. 18 (belgisk tid), den samlede mængde i ansøgningerne

b)

senest ved udgangen af måneden for indgivelse af ansøgninger, en liste over ansøgerne.

7.   Hvis de mængder, for hvilke der er ansøgt om licenser, overstiger de disponible mængder, fastsætter Kommissionen en fast procentsats for godkendelse af de ansøgte mængder.

8.   Licenserne udstedes den tiende arbejdsdag efter datoen for indgivelse af ansøgningerne. Der udstedes ikke licenser for ansøgninger, som ikke er blevet fremsendt til Kommissionen.

9.   Uanset artikel 10, stk. 1, 2 og 3, i nærværende forordning er eksportlicensen gyldig i 90 dage efter den faktiske udstedelsesdato, jf. artikel 23, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1291/2000, dog ikke efter den 31. december i udstedelsesåret.

10.   Såfremt de mængder, der er ansøgt om, nedsættes i henhold til stk. 7, frigives sikkerhedsstillelsen straks for hele den mængde, for hvilken ansøgningen ikke imødekommes.

11.   Ud over de betingelser, der er fastsat i artikel 32, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 1291/2000, er frigivelse af sikkerhedsstillelsen vedrørende eksportlicensen endvidere betinget af, at der forelægges et bevis for ankomst til destinationen, jf. artikel 35, stk. 5, i nævnte forordning.

Artikel 15

1.   Bestemmelserne i denne artikel anvendes på udførsler til Canada inden for rammerne af forordning (EF) nr. 2051/96.

2.   Ansøgninger om eksportlicens for de produkter, der er omhandlet i artikel 1 i forordning (EF) nr. 2051/96, kan kun indgives i en medlemsstat, som opfylder de sundhedsmæssige betingelser, der stilles af de canadiske myndigheder.

3.   Licensansøgningen og selve licensen skal i rubrik 7 indeholde påtegningen »Canada«. Licensen forpligter til udførsel fra den udstedende medlemsstat til Canada.

4.   Uanset artikel 8, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1291/2000 må de udførte mængder ikke overstige de mængder, der er angivet i licensen. I licensens rubrik 19 anføres »0«.

5.   Licensen forsynes i rubrik 22 med en af påtegningerne i bilag VII, del C.

6.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen følgende:

a)

hver arbejdsdag senest kl. 18 (belgisk tid), den samlede mængde i ansøgningerne

b)

senest ved udgangen af måneden for indgivelse af ansøgninger, en liste over ansøgerne.

7.   Hvis de mængder, for hvilke der er ansøgt om licenser, overstiger de disponible mængder, fastsætter Kommissionen en fast procentsats for godkendelse af de ansøgte mængder.

8.   Licenserne udstedes den tiende arbejdsdag efter datoen for indgivelse af ansøgningerne. Der udstedes ikke licenser for ansøgninger, som ikke er blevet fremsendt til Kommissionen.

9.   Uanset artikel 10, stk. 1, 2 og 3, i nærværende forordning er eksportlicensen gyldig i 90 dage efter den faktiske udstedelsesdato, jf. artikel 23, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1291/2000, dog ikke efter den 31. december i udstedelsesåret.

10.   Såfremt de mængder, der er ansøgt om, nedsættes i henhold til stk. 7, frigives sikkerhedsstillelsen straks for hele den mængde, for hvilken ansøgningen ikke imødekommes.

11.   Ud over de betingelser, der er fastsat i artikel 32, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 1291/2000, er frigivelse af sikkerhedsstillelsen vedrørende eksportlicensen endvidere betinget af, at der forelægges et bevis for ankomst til destinationen, jf. artikel 35, stk. 5, i nævnte forordning.

Artikel 16

1.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen følgende:

a)

hver fredag fra kl. 13:

i)

licensansøgninger med forudfastsættelse af den i artikel 10, stk. 1, 2 og 3, omhandlede restitution, eller at der ikke er indgivet licensansøgninger fra mandag til fredag i indeværende uge

ii)

de i artikel 49 i forordning (EF) nr. 1291/2000 omhandlede licensansøgninger, eller at der ikke er indgivet licensansøgninger fra mandag til fredag i indeværende uge

iii)

de mængder, for hvilke der er udstedt licenser inden for rammerne af artikel 12, stk. 6, eller at der ikke er udstedt licenser fra mandag til fredag i indeværende uge

iv)

de mængder, for hvilke der er udstedt licenser som følge af de i artikel 49 i forordning (EF) nr. 1291/2000 omhandlede licensansøgninger, med angivelse af datoen for licensansøgningens indgivelse og bestemmelseslandet, fra mandag til fredag i indeværende uge

v)

de mængder, for hvilke eksportlicensansøgningerne er trukket tilbage i det i artikel 12, stk. 5, omhandlede tilfælde i indeværende uge.

b)

inden den 15. i hver måned for den foregående måned:

i)

de i artikel 16 i forordning (EF) nr. 1291/2000 omhandlede licensansøgninger

ii)

de mængder, for hvilke der er udstedt licenser i henhold til artikel 10, stk. 1, 2 og 3, i nærværende forordning, men som ikke er blevet udnyttet.

2.   I de i stk. 1 omhandlede meddelelser præciseres:

a)

produktmængden i vægt for hver af de i artikel 10, stk. 5, omhandlede kategorier

b)

mængden for hver kategori opdelt efter destination.

Endvidere skal restitutionsbeløbet pr. kategori angives i den i stk. 1, litra b), nr. ii), omhandlede meddelelse.

3.   Alle de i stk. 1 omhandlede meddelelser, herunder meddelelserne »intet«, skal foregå ved anvendelse af modellen i bilag VIII.

KAPITEL IV

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 17

Forordning (EF) nr. 1445/95 ophæves.

Henvisninger til den ophævede forordning gælder som henvisninger til nærværende forordning og læses efter sammenligningstabellen i bilag X.

Artikel 18

Denne forordning træder i kraft på tiendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. april 2008.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 21. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 98/2008 (EUT L 29 af 2.2.2008, s. 5).

(2)  EFT L 143 af 27.6.1995, s. 35. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 586/2007 (EUT L 139 af 31.5.2007, s. 5).

(3)  Se bilag IX.

(4)  EFT L 146 af 14.6.1979, s. 15. Senest ændret ved Kommissionens beslutning 2008/61/EF (EUT L 15 af 18.1.2008, s. 33).

(5)  EFT L 205 af 3.8.1985, s. 5. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1913/2006 (EUT L 365 af 12.12.2006, s. 52).

(6)  EFT L 152 af 24.6.2000, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1423/2007 (EUT L 317 af 5.12.2007, s. 36).

(7)  EUT L 308 af 8.11.2006, s. 7.

(8)  EFT L 274 af 26.10.1996, s. 18. Ændret ved forordning (EF) nr. 2333/96 (EFT L 317 af 6.12.1996, s. 13).

(9)  EUT L 238 af 1.9.2006, s. 13.

(10)  EFT L 102 af 17.4.1999, s. 11.

(11)  EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1.

(12)  EUT L 329 af 25.11.2006, s. 7.


BILAG I

Liste omhandlet i artikel 5, stk. 1

0102 90 05

0102 90 21, 0102 90 29

0102 90 41 to 0102 90 49

0102 90 51 to 0102 90 79

0201 10 00, 0201 20 20

0201 20 30

0201 20 50

0201 20 90

0201 30 00, 0206 10 95

0202 10 00, 0202 20 10

0202 20 30

0202 20 50

0202 20 90

0202 30 10

0202 30 50

0202 30 90

0206 29 91

0210 20 10

0210 20 90, 0210 99 51, 0210 99 90

1602 50 10, 1602 90 61

1602 50 31

1602 50 95

1602 90 69


BILAG II

Meddelelse om (udstedte) importlicenser

Medlemsstat: …

Anvendelse af artikel 6 i forordning (EF) nr. 382/2008

Mængder, som der er udstedt importlicenser for

fra: … til: ….

Produktkode(r) (1)

Mængde

(kg produktvægt eller antal kreaturer)

 

 


(1)  Produktkategori eller -kategorier som omhandlet i bilag V


BILAG III

Meddelelse om importlicenser (ikke-udnyttede mængder)

Medlemsstat: …

Anvendelse af artikel 6 i forordning (EF) nr. 382/2008

Produktmængder, som importlicenserne ikke er udnyttet for

fra: … til: ….

Produktkode(r) (1)

Ikke-udnyttede mængder

(kg produktvægt eller antal kreaturer)

 

 


(1)  Produktkategori eller -kategorier som omhandlet i bilag V


BILAG IV

Meddelelse om mængder, der er overgået til fri omsætning

Medlemsstat: …

Anvendelse af artikel 6 i forordning (EF) nr. 382/2008

Mængder (kg eller antal kreaturer), der er overgået til fri omsætning

Produktkategori som omhandlet i bilag V: …

Oprindelsesland

Måned

Land A

Land B

Land …

Land Z

Måned 1

 

 

 

 

Måned 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Måned 11

 

 

 

 

Måned 12

 

 

 

 

I alt 12 måneder

 

 

 

 


BILAG V

Produktkategorier nævnt i artikel 7

Produktkategori

KN-kode

110

0102 90 05

120

0102 90 21 og 0102 90 29

130

0102 90 41 og 0102 90 49

140

0102 90 51 til 0102 90 79

210

0201 10 00 og 0201 20 20

220

0201 20 30

230

0201 20 50

240

0201 20 90

250

0201 30 og 0206 10 95

310

0202 10 og 0202 20 10

320

0202 20 30

330

0202 20 50

340

0202 20 90

350

0202 30 10

360

0202 30 50

370

0202 30 90

380

0206 29 91

410

0210 20 10

420

0210 20 90, 0210 99 51 og 0210 99 90

510

1602 50 10 og 1602 90 61

520

1602 50 31

530

1602 50 95

550

1602 90 69


BILAG VI

Liste i henhold til artikel 10, stk. 5

Kategori

Produktkode

011

0102 10 10 9140 og 0102 10 30 9140

021

0102 10 10 9150, 0102 10 30 9150 og 0102 10 90 9120

031

0102 90 71 9000

041

0102 90 41 9100, 0102 90 51 9000, 0102 90 59 9000, 0102 90 61 9000, 0102 90 69 9000 og 0102 90 79 9000

050

0201 10 00 9110, 0201 20 30 9110 og 0201 20 50 9130

060

0201 10 00 9120, 0201 20 30 9120, 0201 20 50 9140 og 0201 20 90 9700

070

0201 10 00 9130 og 0201 20 20 9110

080

0201 10 00 9140 og 0201 20 20 9120

090

0201 20 50 9110

100

0201 20 50 9120

110

0201 30 00 9050

111

0201 30 00 9060

120

0201 30 00 9100

121

0201 30 00 9120

131

0201 30 00 9140

150

0202 10 00 9100, 0202 20 30 9000, 0202 20 50 9900 og 0202 20 90 9100

160

0202 10 00 9900 og 0202 20 10 9000

170

0202 20 50 9100

180

0202 30 90 9100

200

0202 30 90 9200

210

0202 30 90 9900

220

0206 10 95 9000 og 0206 29 91 9000

230

0210 20 90 9100

320

1602 50 31 9125 og 1602 50 95 9125

350

1602 50 31 9325 og 1602 50 95 9325


BILAG VII

DEL A

Angivelser i artikel 12, stk. 6

:

På bulgarsk

:

„Сертификат, валиден пет работни дни и неизползваем за поставяне на обезкостено говеждо месо от възрастни мъжки животни от рода на едрия рогат добитък под режим митнически склад съгласно член 4 от Регламент (ЕО) № 1741/2006.“

:

På spansk

:

«Certificado válido durante cinco días hábiles, no utilizable para colocar la carne de vacuno deshuesada de bovinos machos pesados bajo el régimen de depósito aduanero de conformidad con el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1741/2006.»

:

På tjekkisk

:

„Licence platná po dobu pěti pracovních dní a nepoužitelná pro propuštění vykostěného masa z dospělého skotu samčího pohlaví do režimu uskladňování v celním skladu podle článku 4 nařízení (ES) č. 1741/2006.“

:

På dansk

:

»Licens, der er gyldig i fem arbejdsdage, og som ikke kan benyttes til at anbringe udbenet oksekød af voksne handyr under den toldoplagsordning, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1741/2006.«

:

På tysk

:

„Fünf Arbeitstage gültige und für die Unterstellung von entbeintem Fleisch ausgewachsener männlicher Rinder unter das Zolllagerverfahren gemäß Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1741/2006 nicht verwendbare Lizenz.“

:

På estisk

:

„Litsents kehtib viis päeva ja seda ei saa kasutada täiskasvanud isasveiste konditustatud liha enne eksportimist tolliladustamisprotseduurile suunamisel vastavalt määruse (EÜ) nr 1741/2006 artiklile 4.”

:

På græsk

:

«Πιστοποιητικό το οποίο ισχύει πέντε εργάσιμες ημέρες και δεν χρησιμοποιείται για την υπαγωγή κρεάτων χωρίς κόκκαλα από αρσενικά ενήλικα βοοειδή υπό το καθεστώς της τελωνειακής αποταμίευσης σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1741/2006.»

:

På engelsk

:

‘Licence valid for five working days and not useable for placing boned meat of adult male bovine animals under the customs warehousing procedure in accordance with Article 4 of Regulation (EC) No 1741/2006.’

:

På fransk

:

«Certificat valable cinq jours ouvrables et non utilisable pour le placement de viandes bovines désossées de gros bovins mâles sous le régime de l’entrepôt douanier conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 1741/2006.»

:

På italiensk

:

«Titolo valido cinque giorni lavorativi e non utilizzabile ai fini dell’assoggettamento di carni bovine disossate di bovini maschi adulti al regime di deposito doganale conformemente all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1741/2006.»

:

På lettisk

:

“Sertifikāts ir derīgs piecas darbdienas un saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1741/2006 4. pantu nav izmantojams pieauguša liellopa gaļas bez kauliem novietošanai muitas režīma noliktavās.”

:

På litauisk

:

„Penkias darbo dienas galiojanti ir jaučių mėsos be kaulo muitinio sandėliavimo procedūrai įforminti pagal Reglamento (EB) Nr. 1741/2006 4 straipsnį nenaudojama licencija“

:

På ungarsk

:

„Az engedély öt munkanapig érvényes és nem használható fel arra, hogy kifejlett, hímivarú szarvasmarhafélékből származó kicsontozott húst vámraktározási eljárás alá helyezzenek az 1741/2006/EK rendelet 4. cikkével összhangban.”

:

På maltesisk

:

“Liċenzja valida għal ħames ġranet tax-xogħol, u mhux utilizzabbli għat-tqegħid tal-laħam disussat ta' annimali bovini adulti rġiel taħt il-proċedura tal-ħżin doganali skond l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1741/2006.”

:

På nederlandsk

:

„Dit certificaat heeft een geldigheidsduur van vijf werkdagen en mag niet worden gebruikt om rundvlees zonder been van volwassen mannelijke runderen onder het stelsel van douane entrepots te plaatsen overeenkomstig artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1741/2006”.

:

På polsk

:

„Pozwolenie ważne pięć dni roboczych, nie może być stosowane do objęcia procedurą składu celnego wołowiny bez kości pochodzącej z dorosłego bydła płci męskiej zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1741/2006.”

:

På portugisisk

:

«Certificado válido durante cinco dias úteis, não utilizável para a colocação de carne de bovino desossada de bovinos machos adultos sob o regime de entreposto aduaneiro em conformidade com o artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1741/2006.»

:

På rumænsk

:

„Licență valabilă timp de cinci zile lucrătoare și care nu poate fi utilizată pentru a plasa carnea de vită și mânzat dezosată de la bovine adulte masculi în regimul de antrepozitare vamală în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1741/2006.”

:

På slovakisk

:

„Povolenie platné päť pracovných dní a nepoužiteľné na umiestnenie vykosteného mäsa dospelých samcov hovädzieho dobytka do režimu colného skladu v súlade s článkom 4 nariadenia (ES) č. 1741/2006.“

:

På slovensk

:

„Dovoljenje je veljavno pet delovnih dni in se ne uporablja za dajanje odkoščenega mesa odraslega goveda moškega spola v postopek carinskega skladiščenja v skladu s členom 4 Uredbe (ES) št. 1741/2006.“

:

På finsk

:

”Todistus on voimassa viisi työpäivää. Sitä ei voida käyttää asetuksen (EY) N:o 1741/2006 4 artiklan mukaiseen täysikasvuisten urospuolisten nautaeläinten luuttomaksi leikatun lihan asettamiseen tullivarastointimenettelyyn.”

:

På svensk

:

”Licens giltig under fem arbetsdagar; får inte användas för att låta urbenade styckningsdelar från fullvuxna handjur av nötkreatur omfattas av tullagerförfarandet enligt artikel 4 i förordning (EG) nr 1741/2006.”

DEL B

Angivelser omhandlet i artikel 14, stk. 5

:

På bulgarsk

:

Прясно, охладено или замразено говеждо или телешко месо – Споразумение между ЕО и САЩ. Валидно само в … (страна-членка издател). Количеството за износ не може да надвишава … кг (цифром и словом).

:

På spansk

:

Vacuno fresco, refrigerado o congelado. — Acuerdo entre la CE y los EE UU. Válido solamente en … (Estado miembro de expedición). La cantidad exportada no debe superar … kilos (cantidad en cifras y letras).

:

På tjekkisk

:

Čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí maso – dohoda mezi ES a USA. Platí pouze v … (vydávající členský stát). Množství k vývozu nesmí překročit … kg (vyjádřit číslicemi a písmeny).

:

På dansk

:

Fersk, kølet eller frosset oksekød — Aftale mellem EF og USA. Kun gyldig i … (udstedende medlemsstat). Mængden, der skal udføres, må ikke overstige … (mængde i tal og bogstaver) kg.

:

På tysk

:

Frisches, gekühltes oder gefrorenes Rindfleisch — Abkommen zwischen der EG und den USA. Nur gültig in … (Mitgliedstaat der Lizenzerteilung). Ausfuhrmenge darf nicht über … kg (Menge in Ziffern und Buchstabe) liegen.

:

På estisk

:

Värske, jahutatud või külmutatud veiseliha – EÜ ja USA vaheline leping. Kehtib ainult … (väljaandnud liikmesriik). Eksporditav kogus ei tohi ületada … kg (numbrite ja sõnadega).

:

På græsk

:

Νωπό, διατηρημένο με απλή ψύξη ή κατεψυγμένο βόειο κρέας — Συμφωνία μεταξύ της ΕΚ και των ΗΠΑ. Ισχύει μόνο σε … (κράτος μέλος έκδοσης). Η ποσότητα προς εξαγωγή δεν πρέπει να υπερβαίνει … χιλιό- γραμμα (η ποσότητα αναφέρεται αριθμητικώς και ολογράφως.

:

På engelsk

:

Fresh, chilled or frozen beef — Agreement between EC and USA. Valid only in … (Member State of issue). Quantity to be exported may not exceed … kg (in figures and letters).

:

På fransk

:

Viande bovine fraîche, réfrigérée ou congelée — Accord entre la CE et les U.S.A. Uniquement valable en … (État membre de délivrance). La quantité à exporter ne peut excéder … kg (quantité en chiffres et en lettres).

:

På italiensk

:

Carni bovine fresche, refrigerate o congelate — Accordo tra CE e USA. Valido soltanto in … (Stato membro emittente). La quantità da esportare non può essere superiore a … kg (in cifre e in lettere).

:

På lettisk

:

Svaiga, atdzesēta vai saldēta liellopu gaļa – EK un ASV savstarpējais nolīgums. Derīga vienīgi … (izdevēja dalībvalsts). Izvešanai paredzētais daudzums nevar pārsniegt … kg (cipariem un vārdiem).

:

På litauisk

:

Šviežia, atšaldyta arba sušaldyta jautiena – EB ir JAV susitarimas. Galioja tik (kur) … (išdavusi valstybė narė). Eksportuojamas kiekis negali viršyti … kg (skaičiais ir žodžiais).

:

På ungarsk

:

Friss, hűtött vagy fagyasztott marhahús – Megállapodás az EK és az USA között. Kizárólag a következő országban érvényes: … (kibocsátó tagállam). Az exportra szánt mennyiség nem haladhatja meg a(z) … kg-ot (számmal és betűvel).

:

På maltesisk

:

Ċanga frisk, mkessħa u ffriżata – Ftehim bejn l-UE u l-USA. Validu biss fi … (Stat Membru tal-ħruġ). Kwantità li għandha tkun esportata ma tistax teċċedi.. kg (f’figuri u ittri).

:

På nederlandsk

:

Vers, gekoeld of bevroren rundvlees — Overeenkomst tussen de EG en de Verenigde Staten van Amerika. Alleen geldig in … (Lidstaat die het certificaat afgeeft). Uitgevoerde hoeveelheid mag niet meer dan … kg zijn (hoeveelheid in cijfers en letters).

:

På polsk

:

Świeża, chłodzona lub mrożona wołowina – Umowa między WE a Stanami Zjednoczonymi. Ważne tylko w … (wydające państwo członkowskie). Ilość, która ma być wywieziona nie może przekroczyć … kg (wyrażona w cyfrach i słownie).

:

På portugisisk

:

Carne de bovino fresca, refrigerada ou congelada — Acordo entre a CE e os EUA. Válido apenas em … (Estado-Membro de emissão). A quantidade a exportar não pode ser superior a … kg (quantidade em algarismos e por extenso).

:

På rumænsk

:

Carne de vită proaspătă, refrigerată sau congelată – Acord între CE și SUA. Valabilă doar în … (statul membru emitent). Cantitatea de exportat nu poate depăși … kg (în cifre și litere).

:

På slovakisk

:

Čerstvé, chladené alebo mrazené hovädzie mäso — Dohoda medzi ES a USA. Platí len v … (vydávajúci členský štát). Množstvo určené na vývoz nesmie prekročiť … kg (číselne a slovne).

:

På slovensk

:

Sveže, hlajeno in zamrznjeno goveje meso — Sporazum med ES in ZDA. Velja samo v … (država članica izdaje). Količina za izvoz ne sme preseči … kg (s številko in z besedo).

:

På finsk

:

Tuoretta, jäähdytettyä tai jäädytettyä lihaa — Euroopan yhteisön ja Yhdysvaltojen välinen sopimus. Voimassa ainoastaan … (jäsenvaltio, jossa todistus on annettu). Vietävä määrä ei saa ylittää … kilogrammaa (määrä numeroin ja kirjaimin).

:

På svensk

:

Färskt, kylt eller fryst nötkött — Avtal mellan EG och USA. Enbart giltigt i … (utfärdande medlemsstat). Den utförda kvantiteten får inte överstiga … kg.

DEL C

Angivelser omhandlet i artikel 15, stk. 5

:

På bulgarsk

:

Прясно, охладено или замразено говеждо или телешко месо – Споразумение между ЕО и Канада Валидно само в … (страна-членка издател). Количеството за износ не може да надвишава … кг (цифром и словом).

:

På spansk

:

Vacuno fresco, refrigerado o congelado. — Acuerdo entre la CE y Canadá. Válido solamente en … (Estado miembro de expedición). La cantidad exportada no debe superar … kilos (cantidad en cifras y letras).

:

På tjekkisk

:

Čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí maso – Dohoda mezi ES a Kanadou. Platí pouze v … (vydávající členský stát). Množství k vývozu nesmí překročit … kg (vyjádřit číslicemi a písmeny).

:

På dansk

:

Fersk, kølet eller frosset oksekød — Aftale mellem EF og Canada. Kun gyldig i … (udstedende medlemsstat). Mængden, der skal udføres, må ikke overstige … (mængde i tal og bogstaver) kg.

:

På tysk

:

Frisches, gekühltes oder gefrorenes Rindfleisch — Abkommen zwischen der EG und Kanada. Nur gültig in … (Mitgliedstaat der Lizenzerteilung). Ausfuhrmenge darf nicht über … kg (Menge in Ziffern und Buchstabe) liegen.

:

På estisk

:

Värske, jahutatud või külmutatud veiseliha – EÜ ja Kanada vaheline leping. Kehtib ainult … (väljaandnud liikmesriik). Eksporditav kogus ei tohi ületada … kg (numbrite ja sõnadega),

:

På græsk

:

Νωπό, διατηρημένο με απλή ψύξη ή κατεψυγμένο βόειο κρέας — Συμφωνία μεταξύ της ΕΚ και των Καναδά. Ισχύει μόνο σε … (κράτος μέλος έκδοσης). Η ποσότητα προς εξαγωγή δεν πρέπει να υπερβαίνει … χιλιό- γραμμα (η ποσότητα αναφέρεται αριθμητικώς και ολογράφως)

:

På engelsk

:

Fresh, chilled or frozen beef — Agreement between EC and Canada. Valid only in … (Member State of issue). Quantity to be exported may not exceed … kg (in figures and letters).

:

På fransk

:

Viande fraîche, réfrigérée ou congelée — Accord entre la CE et le Canada. Uniquement valable en … (État membre de délivrance). La quantité à exporter ne peut excéder … kg (quantité en chiffres et en lettres).

:

På italiensk

:

Carni bovine fresche, refrigerate o congelate — Accordo tra CE e Canada. Valido soltanto in … (Stato membro emittente). La quantità da esportare non può essere superiore a … kg (in cifre e in lettere).

:

På lettisk

:

Svaiga, atdzesēta vai saldēta liellopu gaļa – EK un Kanādas savstarpējais nolīgums. Derīga vienīgi … (izdevēja dalībvalsts). Izvešanai paredzētais daudzums nevar pārsniegt … kg (cipariem un vārdiem).

:

På litauisk

:

Šviežia, atšaldyta arba sušaldyta jautiena – EB ir Kanados susitarimas. Galioja tik (kur) … (išdavusi valstybė narė). Eksportuojamas kiekis negali viršyti … kg (skaičiais ir žodžiais).

:

På ungarsk

:

Friss, hűtött vagy fagyasztott marhahús – Megállapodás az EK és Kanada között. Kizárólag a következő országban érvényes: … (kibocsátó tagállam). Az exportra szánt mennyiség nem haladhatja meg a(z) … kg-ot (számmal és betűvel)

:

På maltesisk

:

Ċanga frisk, mkessħa u ffriżata – Ftehim bejn il-KE u l-Kanada. Validu biss fi … (Stat Membru tal-ħruġ). Kwantità li għandha tkun esportata ma tistax teċċedi … kg (f’figuri u ittri).

:

På nederlandsk

:

Vers, gekoeld of bevroren rundvlees — Overeenkomst tussen de EG en Canada. Alleen geldig in … (Lidstaat die het certificaat afgeeft). Uitgevoerde hoeveelheid mag niet meer dan … kg zijn (hoeveelheid in cijfers en letters).

:

På polsk

:

Świeża, chłodzona lub mrożona wołowina – Umowa między WE a Kanadą. Ważne tylko w … (wydające państwo członkowskie). Ilość, która ma być wywieziona, nie może przekroczyć … kg (wyrażona w cyfrach i słownie).

:

På portugisisk

:

Carne de bovino fresca, refrigerada ou congelada — Acordo entre a CE e Canadá. Válido apenas em … (Estado-Membro de emissão). A quantidade a exportar não pode ser superior a … kg (quantidade em algarismos e por extenso).

:

På rumænsk

:

Carne de vită proaspătă, refrigerată sau congelată – Acord între CE și Canada. Valabilă doar în … (statul membru emitent). Cantitatea de exportat nu poate depăși … kg (în cifre și litere).

:

På slovakisk

:

Čerstvé, chladené alebo mrazené hovädzie mäso — Dohoda medzi ES a Kanadou. Platí len v … (vydávajúci členský štát). Množstvo určené na vývoz nesmie prekročiť … kg (číselne a slovne).

:

På slovensk

:

Sveže, hlajeno in zamrznjeno goveje meso — Sporazum med ES in Kanado. Velja samo v … (država članica izdaje). Količina za izvoz ne sme preseči … kg (s številko in z besedo).

:

På finsk

:

Tuoretta, jäähdytettyä tai jäädytettyä lihaa — Euroopan yhteisön ja Kanadan välinen sopimus. Voimassa ainoastaan … (jäsenvaltio, jossa todistus on annettu). Vietävä määrä ei saa ylittää … kilogrammaa (määrä numeroin ja kirjaimin).

:

På svensk

:

Färskt, kylt eller fryst nötkött — Avtal mellan EG och Kanada. Enbart giltigt i … (utfärdande medlemsstat). Den utförda kvantiteten får inte överstiga … kg.


BILAG VIII

Anvendelse af forordning (EF) nr. 382/2008

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GD AGRI/D/2 — Oksekødsektoren

Meddelelser om eksportlicenser — Oksekød

Afsender:

Dato:

Medlemsstat:

Kontaktperson:

Telefon:

Fax:

Modtager

:

GD AGRI/D/2

Fax (32 2) 292 17 22

E-mail: AGRI-EXP-BOVINE@ec.europa.eu

Del A —   Meddelelser hver fredag

Perioden fra … til …

1)

Artikel 16, stk. 1, litra a), nr. i)

Kategori

Ansøgte mængder

Destination (1)

 

 

 

2)

Artikel 16, stk. 1, litra a), nr. ii)

Kategori

Ansøgte mængder

Destination (2)

 

 

 

3)

Artikel 16, stk. 1, litra a), nr. iii)

Kategori

Leverede mængder

Dato for ansøgningens indgivelse

Destination (3)

 

 

 

 

4)

Artikel 16, stk. 1, litra a), nr. iv)

Kategori

Leverede mængder

Dato for ansøgningens indgivelse

Destination (4)

 

 

 

 

5)

Artikel 16, stk. 1, litra a), nr. v)

Kategori

Ansøgte mængder

Destination (5)

 

 

 

Del B —   Meddelelser hver måned

1)

Artikel 16, stk. 1, litra b), nr. i)

Kategori

Ansøgte mængder

Destination (6)

 

 

 

2)

Artikel 16, stk. 1, litra b), nr. ii)

Kategori

Ikke-udnyttede mængder

Destination (7)

Restitutionsbeløb

 

 

 

 


(1)  Destinationskoden i bilaget til Kommissionens forordning (EF) nr. 2081/2003 (EUT L 313 af 28.11.2003, s. 11) bør benyttes. Er der ikke anført nogen kode svarende til destinationen, skal sidstnævnte dog angives med bogstaver skrevet helt ud.

(2)  Destinationskoden i bilaget til Kommissionens forordning (EF) nr. 2081/2003 (EUT L 313 af 28.11.2003, s. 11) bør benyttes. Er der ikke anført nogen kode svarende til destinationen, skal sidstnævnte dog angives med bogstaver skrevet helt ud.

(3)  Destinationskoden i bilaget til Kommissionens forordning (EF) nr. 2081/2003 (EUT L 313 af 28.11.2003, s. 11) bør benyttes. Er der ikke anført nogen kode svarende til destinationen, skal sidstnævnte dog angives med bogstaver skrevet helt ud.

(4)  Destinationskoden i bilaget til Kommissionens forordning (EF) nr. 2081/2003 (EUT L 313 af 28.11.2003, s. 11) bør benyttes. Er der ikke anført nogen kode svarende til destinationen, skal sidstnævnte dog angives med bogstaver skrevet helt ud.

(5)  Destinationskoden i bilaget til Kommissionens forordning (EF) nr. 2081/2003 (EUT L 313 af 28.11.2003, s. 11) bør benyttes. Er der ikke anført nogen kode svarende til destinationen, skal sidstnævnte dog angives med bogstaver skrevet helt ud.

(6)  Destinationskoden i bilaget til Kommissionens forordning (EF) nr. 2081/2003 (EUT L 313 af 28.11.2003, s. 11) bør benyttes. Er der ikke anført nogen kode svarende til destinationen, skal sidstnævnte dog angives med bogstaver skrevet helt ud.

(7)  Destinationskoden i bilaget til Kommissionens forordning (EF) nr. 2081/2003 (EUT L 313 af 28.11.2003, s. 11) bør benyttes. Er der ikke anført nogen kode svarende til destinationen, skal sidstnævnte dog angives med bogstaver skrevet helt ud.


BILAG IX

Ophævet forordning med ændringer

Kommissionens forordning (EF) nr. 1445/95

(EFT L 143 af 27.6.1995, s. 35)

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2351/95

(EFT L 239 af 7.10.1995, s. 3)

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2856/95

(EFT L 299 af 12.12.1995, s. 10)

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2051/96

(EFT L 274 af 26.10.1996, s. 18)

Kun artikel 6

Kommissionens forordning (EF) nr. 2333/96

(EFT L 317 af 6.12.1996, s. 13)

Kun artikel 2

Kommissionens forordning (EF) nr. 135/97

(EFT L 24 af 25.1.1997, s. 14)

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 266/97

(EFT L 45 af 15.2.1997, s. 1)

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1496/97

(EFT L 202 af 30.7.1997, s. 36)

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1572/97

(EFT L 211 af 5.8.1997, s. 39)

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2284/97

(EFT L 314 af 18.11.1997, s. 17)

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2469/97

(EFT L 341 af 12.12.1997, s. 8)

Kun artikel 3 og bilag IV

Kommissionens forordning (EF) nr. 2616/97

(EFT L 353 af 24.12.1997, s. 8)

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 260/98

(EFT L 25 af 31.1.1998, s. 42)

Kun artikel 1 og bilag I, II A og II B

Kommissionens forordning (EF) nr. 759/98

(EFT L 105 af 4.4.1998, s. 7)

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2365/98

(EFT L 293 af 31.10.1998, s. 49)

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2648/98

(EFT L 335 af 10.12.1998, s. 39)

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1000/2000

(EFT L 114 af 13.5.2000, s. 10)

Kun artikel 3, stk. 2, og bilag IV

Kommissionens forordning (EF) nr. 1659/2000

(EFT L 192 af 28.7.2000, s. 19)

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 24/2001

(EFT L 3 af 6.1.2001, s. 9)

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2492/2001

(EFT L 337 af 20.12.2001, s. 18)

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 118/2003

(EFT L 20 af 24.1.2003, s. 3)

Kun artikel 4, stk. 2, og bilag III

Kommissionens forordning (EF) nr. 852/2003

(EUT L 123 af 17.5.2003, s. 9)

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 360/2004

(EUT L 63 af 28.2.2004, s. 13)

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1118/2004

(EUT L 217 af 17.6.2004, s. 10)

Kun artikel 1

Kommissionens forordning (EF) nr. 1713/2006

(EUT L 321 af 21.11.2006, s. 11)

Kun artikel 6

Kommissionens forordning (EF) nr. 1749/2006

(EUT L 330 af 28.11.2006, s. 5)

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1965/2006

(EUT L 408 af 30.12.2006, s. 27)

Kun artikel 1

Kommissionens forordning (EF) nr. 586/2007

(EUT L 139 af 31.5.2007, s. 5)

 


BILAG X

Sammenligningstabel

Forordning (EF) nr. 1445/95

Nærværende forordning

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2, stk. 1

Artikel 2, stk. 1

Artikel 2, stk. 2, første afsnit

Artikel 2, stk. 2

Artikel 2, stk. 2, andet afsnit

Artikel 2, stk. 3

Artikel 3

Artikel 3

Artikel 4, indledende sætning

Artikel 4, indledende sætning

Artikel 4, første led

Artikel 4, litra a)

Artikel 4, andet led

Artikel 4, litra b)

Artikel 5, stk. 1, første afsnit

Artikel 5, stk. 1

Artikel 5, stk. 1, andet afsnit

Artikel 5, stk. 2

Artikel 5, stk. 2

Artikel 5, stk. 3

Artikel 6

Artikel 6 (ny)

Artikel 6a

Artikel 7 (ny)

Artikel 6b, stk. 1

Artikel 8, stk. 1

Artikel 6b, stk. 2

Artikel 8, stk. 2

Artikel 6c

Artikel 6d

Artikel 7

Artikel 9

Artikel 8, stk. 1, første afsnit, indledende sætning

Artikel 10, stk. 1, indledende sætning

Artikel 8, stk. 1, første afsnit, første led

Artikel 10, stk. 1, litra a)

Artikel 8, stk. 1, første afsnit, andet led

Artikel 10, stk. 1, litra b)

Artikel 8, stk. 1, andet afsnit, indledende sætning

Artikel 10, stk. 2, indledende sætning

Artikel 8, stk. 1, andet afsnit, første led

Artikel 10, stk. 2, litra a)

Artikel 8, stk. 1, andet afsnit, andet led

Artikel 10, stk. 2, litra b)

Artikel 8, stk. 1, tredje afsnit

Artikel 10, stk. 3

Artikel 8, stk. 3

Artikel 10, stk. 4

Artikel 8, stk. 4

Artikel 10, stk. 5

Artikel 9, stk. 1

Artikel 11

Artikel 10, stk. 1

Artikel 12, stk. 1

Artikel 10, stk. 2

Artikel 12, stk. 2

Artikel 10, stk. 2a

Artikel 12, stk. 3

Artikel 10, stk. 3

Artikel 12, stk. 4

Artikel 10, stk. 4, indledende sætning

Artikel 12, stk. 5, indledende sætning

Artikel 10, stk. 4, første led

Artikel 12, stk. 5, litra a)

Artikel 10, stk. 4, andet led

Artikel 12, stk. 5, litra b)

Artikel 10, stk. 5

Artikel 12, stk. 6

Artikel 11

Artikel 13

Artikel 12, stk. 1-5

Artikel 14, stk. 1-5

Artikel 12, stk. 7, indledende sætning

Artikel 14, stk. 6, indledende sætning

Artikel 12, stk. 7, første led

Artikel 14, stk. 6, litra a)

Artikel 12, stk. 7, andet led

Artikel 14, stk. 6, litra b)

Artikel 12, stk. 8

Artikel 14, stk. 7

Artikel 12, stk. 9

Artikel 14, stk. 8

Artikel 12, stk. 10

Artikel 14, stk. 9

Artikel 12, stk. 11

Artikel 14, stk. 10

Artikel 12, stk. 12

Artikel 14, stk. 11

Artikel 12a, stk. 1-5

Artikel 15, stk. 1-5

Artikel 12a, stk. 7, indledende sætning

Artikel 15, stk. 6, indledende sætning

Artikel 12a, stk. 7, første led

Artikel 15, stk. 6, litra a)

Artikel 12a, stk. 7, andet led

Artikel 15, stk. 6, litra b)

Artikel 12a, stk. 8-12

Artikel 15, stk. 7-12

Artikel 13

Artikel 16

Artikel 14

Artikel 17 (ny)

Artikel 15

Artikel 18

Bilag I

Bilag I

Bilag II A

Bilag II (nyt) og bilag V (nyt)

Bilag III (nyt)

Bilag II B

Bilag IV (nyt)

Bilag III

Bilag VI

Bilag III A

Bilag VII, del A

Bilag III B

Bilag VII, del B

Bilag III C

Bilag VII, del C

Bilag IV

Bilag VIII

Bilag IX

Bilag X


II Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

Rådet

29.4.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 115/32


RÅDETS AFGØRELSE

af 14. april 2008

om udnævnelse af medlemmer og af efterfølgere for medlemmer af bestyrelsen for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse

(2008/336/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 337/75 af 10. februar 1975 om oprettelse af et europæisk center for udvikling af erhvervsuddannelse, særlig artikel 4 (1),

under henvisning til indstillingerne fra den spanske og den nederlandske regering, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet har ved afgørelse af 18. september 2006 (2) udnævnt medlemmerne af bestyrelsen for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse for tidsrummet fra den 18. september 2006 til den 17. september 2009.

(2)

To pladser som medlem af centrets bestyrelse i kategorien regeringsrepræsentanter er blevet ledige, efter at Pilar GÓMEZ MUÑOZ og Marcel NOLLEN er trådt tilbage.

(3)

De to medlemmer af centrets bestyrelse bør udnævnes for den resterende del af mandatperioden, dvs. indtil den 17. september 2009 —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Eneste artikel

Til medlemmer af bestyrelsen for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse udnævnes hermed for den resterende del af mandatperioden, dvs. indtil den 17. september 2009:

REGERINGSREPRÆSENTANTER

 

SPANIEN: María José GARIJO EQUIZA

 

NEDERLANDENE: Peter van IJSSELMUIDEN

Udfærdiget i Luxembourg den 14. april 2008.

På Rådets vegne

I. JARC

Formand


(1)  EFT L 39 af 13.2.1975, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2051/2004 (EUT L 355 af 1.12.2004, s. 1).

(2)  EUT C 240 af 5.10.2006, s. 1.


Kommissionen

29.4.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 115/33


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 24. april 2008

om ændring af beslutning 2006/968/EF om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 21/2004 for så vidt angår retningslinjer og procedurer for elektronisk identifikation af får og geder

(meddelt under nummer K(2008) 1571)

(EØS-relevant tekst)

(2008/337/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 21/2004 af 17. december 2003 om indførelse af en ordning for identifikation og registrering af får og geder og om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 og direktiv 92/102/EØF og 64/432/EØF (1), særlig artikel 9, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til forordning (EF) nr. 21/2004 skal medlemsstaterne indføre en ordning for identifikation og registrering af får og geder efter bestemmelserne i samme forordning. Ifølge forordning (EF) nr. 21/2004 skal det første identifikationsmærke til disse dyr være et øremærke. Den anden identifikator kan bestå i elektronisk identifikation af får og geder.

(2)

Ved Kommissionens beslutning 2006/968/EF (2) er der fastlagt retningslinjer og procedurer for godkendelse af identifikatorer og læseenheder til elektronisk identifikation af får og geder i henhold til forordning (EF) nr. 21/2004. Beslutningen indeholder minimumskrav vedrørende visse overensstemmelses- og præstationstest med henblik på godkendelse af de pågældende identifikatorer og læseenheder. Disse test skal udføres af dertil udpegede prøvningslaboratorier, der drives og er vurderet og akkrediteret i overensstemmelse med bestemte europæiske standarder.

(3)

I artikel 12, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. april 2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes (3), er det angivet, hvilke europæiske standarder der skal lægges til grund for de kompetente myndigheders udpegelse af officielle laboratorier.

(4)

Angivelsen af de pågældende standarder i beslutning 2006/968/EF bør ændres, så der tages hensyn til de i samme beslutning omtalte laboratoriers særlige karakter.

(5)

I henhold til artikel 18 i Kommissionens forordning (EF) nr. 2076/2005 af 5. december 2005 om overgangsordninger i forbindelse med gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004, (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004 og om ændring af forordning (EF) nr. 853/2004 og (EF) nr. 854/2004 (4) kan der dispenseres fra artikel 12, stk. 2, i forordning (EF) nr. 882/2004. Ifølge denne undtagelsesbestemmelse kan den kompetente myndighed midlertidigt udpege et ikke-akkrediteret laboratorium til prøvningslaboratorium. Af klarhedshensyn bør der i beslutning 2006/968/EF henvises til denne dispensationsmulighed.

(6)

Beslutning 2006/968/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(7)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed -

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Bilaget til beslutning 2006/968/EF ændres som angivet i bilaget til nærværende beslutning.

Artikel 2

Denne beslutning anvendes fra den 1. juni 2008.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. april 2008.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 5 af 9.1.2004, s. 8. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1560/2007 (EUT L 340 af 22.12.2007, s. 25).

(2)  EUT L 401 af 30.12.2006, s. 41.

(3)  EUT L 165 af 30.4.2004, s. 1. Berigtiget i EUT L 191 af 28.5.2004, s. 1. Senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 301/2008 (EUT L 97 af 9.4.2008, s. 85).

(4)  EUT L 338 af 22.12.2005, s. 83. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1246/2007 (EUT L 281 af 25.10.2007, s. 21).


BILAG

I bilaget til beslutning 2006/968/EF affattes kapitel IV således:

»KAPITEL IV

Prøvningslaboratorier

1.

Den kompetente myndighed skal udpege prøvningslaboratorier, der skal udføre de test, der er fastlagt i denne beslutning.

2.

Den kompetente myndighed kan dog kun udpege prøvningslaboratorier, der drives og er vurderet og akkrediteret i overensstemmelse med artikel 12, stk. 2, litra a), i forordning (EF) nr. 882/2004. Artikel 18 i forordning (EF) nr. 2076/2005 anvendes indtil den 31. december 2009.

3.

Medlemsstaterne skal udarbejde og ajourføre lister over prøvningslaboratorier, der er udpeget af de kompetente myndigheder, og stille disse oplysninger til rådighed for andre medlemsstater og offentligheden via et websted.«


29.4.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 115/35


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 24. april 2008

om ændring af bilag I til beslutning 2004/438/EF for så vidt angår rå mælk og produkter baseret på rå mælk fra Australien og mælk og mælkebaserede produkter fra Serbien samt ajourføring af oplysningerne i samme bilag vedrørende Schweiz

(meddelt under nummer K(2008) 1587)

(EØS-relevant tekst)

(2008/338/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 2002/99/EF af 16. december 2002 om dyresundhedsbestemmelser for produktion, tilvirkning, distribution og indførsel af animalske produkter til konsum (1), særlig artikel 8, stk. 1 og 4,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 af 29. april 2004 om særlige bestemmelser for tilrettelæggelsen af den offentlige kontrol af animalske produkter til konsum (2), særlig artikel 11, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag I til Kommissionens beslutning 2004/438/EF af 29. april 2004 om dyre- og folkesundhedsmæssige betingelser og udstedelse af veterinærcertifikat for varmebehandlet mælk, mælkebaserede produkter og rå mælk til konsum, der føres ind i Fællesskabet (3), indeholder en liste over tredjelande, hvorfra det på visse betingelser er tilladt at indføre rå mælk og produkter baseret på rå mælk til Fællesskabet. Desuden må sendinger af mælk og mælkebaserede produkter, der er i overensstemmelse med dyresundhedsbetingelserne i den pågældende beslutning, føres i transit gennem Fællesskabet til andre tredjelande.

(2)

Australien er opført på listen over tredjelande, hvorfra det er tilladt at indføre mælk og mælkebaserede produkter til Fællesskabet. Importen af mælk og mælkebaserede produkter fra Australien er begrænset til produkter, der har været underkastet pasteurisering eller sterilisering. Australien har anmodet om tilladelse til at også at eksportere rå mælk og produkter baseret på rå mælk til konsum.

(3)

Mælk og mælkebaserede produkter skal underkastes de i beslutning 2004/438/EF omhandlede behandlinger for at beskytte Fællesskabets dyresundhedsstatus. På baggrund af dyresundhedssituationen i Australien og navnlig landets status som mund- og klovesygefrit siden 1872, hvor det sidste udbrud blev konstateret, bør import af de pågældende produkter fra dette tredjeland tillades, da de ikke udgør nogen risiko for dyresundheden.

(4)

Oplysningerne vedrørende Australien for så vidt angår rå mælk og produkter baseret på rå mælk i kolonne A i listen i bilag I til beslutning 2004/438/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Serbien har anmodet om blive optaget på listen over tredjelande, hvorfra det er tilladt at indføre varmebehandlet mælk og varmebehandlede mælkebaserede produkter til konsum til Fællesskabet, således at det tillades at føre sådanne produkter i transit gennem Fællesskabets område til de endelige bestemmelsessteder i andre tredjelande.

(6)

Kommissionen har foretaget generelle dyresundhedskontroller i Serbien, senest i juni 2007, hvoraf det fremgår, at de kompetente myndigheder kan give passende garantier for, at dyresundhedssituationen i det pågældende land kan anses for at være tilfredsstillende.

(7)

Varmebehandlet mælk og varmebehandlede mælkebaserede produkter fra dette tredjeland bør derfor tillades, for så vidt angår de dyresundhedsmæssige aspekter.

(8)

Det er nødvendigt at aflægge yderligere et kontrolbesøg for i fuldt omfang at vurdere de folkesundhedsmæssige aspekter, inden der kan udarbejdes en liste over virksomheder, der må indføre sådanne produkter til Fællesskabet, men i mellemtiden bør transit af sådanne produkter tillades.

(9)

Der bør derfor i kolonne B og C i listen i bilag I indsættes oplysninger vedrørende Serbien for så vidt angår varmebehandlet mælk og varmebehandlede mælkebaserede produkter til konsum.

(10)

Derudover bør en fodnote vedrørende Schweiz i det pågældende bilag ajourføres, således at der henvises til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter.

(11)

Bilag I til beslutning 2004/438/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(12)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Bilag I til beslutning 2004/438/EF erstattes af teksten i bilaget til nærværende beslutning.

Artikel 2

Denne beslutning anvendes fra den 1. maj 2008.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. april 2008.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 18 af 23.1.2003, s. 11.

(2)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 206. Berigtiget i EUT L 226 af 25.6.2004, s. 83. Senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1791/2006 (EUT L 363 af 20.12.2006, s. 1).

(3)  EUT L 154 af 30.4.2004, s. 70. Berigtiget i EUT L 189 af 27.5.2004, s. 57. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1792/2006 (EUT L 362 af 20.12.2006, s. 1).


BILAG

»BILAG I

»+«

:

Landet er godkendt

»0«

:

Landet er ikke godkendt


Tredjelandets ISO-kode

Tredjeland

Kolonne A

Kolonne B

Kolonne C

AD

Andorra

+

+

+

AL

Albanien

0

0

+

AN

De Nederlandske Antiller

0

0

+

AR

Argentina

0

0

+

AU

Australien

+

+

+

BR

Brasilien

0

0

+

BW

Botswana

0

0

+

BY

Belarus

0

0

+

BZ

Belize

0

0

+

BA

Bosnien-Hercegovina

0

0

+

CA

Canada

+

+

+

CH

Schweiz (1)

+

+

+

CL

Chile

0

+

+

CN

Folkerepublikken Kina

0

0

+

CO

Columbia

0

0

+

CR

Costa Rica

0

0

+

CU

Cuba

0

0

+

DZ

Algeriet

0

0

+

ET

Etiopien

0

0

+

GL

Grønland

0

+

+

GT

Guatemala

0

0

+

HK

Hongkong

0

0

+

HN

Honduras

0

0

+

HR

Kroatien

0

+

+

IL

Israel

0

0

+

IN

Indien

0

0

+

IS

Island

+

+

+

KE

Kenya

0

0

+

MA

Marokko

0

0

+

MG

Madagaskar

0

0

+

MK (2)

Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien

0

+

+

MR

Mauretanien

0

0

+

MU

Mauritius

0

0

+

MX

Mexico

0

0

+

NA

Namibia

0

0

+

NI

Nicaragua

0

0

+

NZ

New Zealand

+

+

+

PA

Panama

0

0

+

PY

Paraguay

0

0

+

RS

Serbien (3)

0

+

+

RU

Rusland

0

0

+

SG

Singapore

0

0

+

SV

El Salvador

0

0

+

SZ

Swaziland

0

0

+

TH

Thailand

0

0

+

TN

Tunesien

0

0

+

TR

Tyrkiet

0

0

+

UA

Ukraine

0

0

+

US

USA

+

+

+

UY

Uruguay

0

0

+

ZA

Sydafrika

0

0

+

ZW

Zimbabwe

0

0

+


(1)  Certifikater i overensstemmelse med aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund (med seneste ændringer) om handel med landbrugsprodukter (EFT L 114 af 30.4.2002, s. 132).

(2)  Foreløbig kode, som på ingen måde foregriber den endelige nomenklatur for dette land, som vil blive fastsat efter afslutningen af de igangværende forhandlinger i FN herom.

(3)  Ekskl. Kosovo, jf. FN's Sikkerhedsråds resolution nr. 1244 af 10. juni 1999.«


29.4.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 115/39


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 25. april 2008

om ændring af bilag XI til Rådets direktiv 2003/85/EF for så vidt angår listen over laboratorier, som har tilladelse til at håndtere levende mund- og klovesygevirus

(meddelt under nummer K(2008) 1577)

(EØS-relevant tekst)

(2008/339/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 2003/85/EF af 29. september 2003 om EF-foranstaltninger til bekæmpelse af mund- og klovesyge, om ophævelse af direktiv 85/511/EØF og beslutningerne 89/531/EØF og 91/665/EØF og om ændring af direktiv 92/46/EØF (1), særlig artikel 67, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved direktiv 2003/85/EF er der fastsat bestemmelser om minimumsbekæmpelsesforanstaltninger, der skal anvendes ved udbrud af mund- og klovesyge, og visse forebyggende foranstaltninger, der skal give de kompetente myndigheder og landbrugsbefolkningen mere viden om og gøre dem bedre forberedt på mund- og klovesyge.

(2)

Blandt de forebyggende foranstaltninger i direktiv 2003/85/EF er bestemmelsen om, at medlemsstaterne skal sikre, at håndtering af levende mund- og klovesygevirus med henblik på forskning, diagnosticering eller fremstilling kun finder sted på de godkendte laboratorier, der er opført i bilag XI til samme direktiv.

(3)

Del A i bilag XI til direktiv 2003/85/EF indeholder en liste over nationale laboratorier, som har tilladelse til at håndtere levende mund- og klovesygevirus med henblik på forskning og diagnosticering.

(4)

Danmark har givet Kommissionen officiel meddelelse om visse ændringer vedrørende driften af landets nationale referencelaboratorium for mund- og klovesyge.

(5)

Letland og Slovenien har givet Kommissionen officiel meddelelse om, at deres respektive nationale referencelaboratorier ikke længere kan anses for at overholde de sikkerhedsstandarder, der er fastsat i artikel 65, litra d), i direktiv 2003/85/EF, og derfor bør udgå af listen i del A i bilag XI til samme direktiv.

(6)

Nederlandene har givet Kommissionen officiel meddelelse om visse ændringer vedrørende navnet på landets nationale referencelaboratorium for mund- og klovesyge.

(7)

Af sikkerhedshensyn er det vigtigt at holde listen i direktiv 2003/85/EF over laboratorier, som har tilladelse til at håndtere levende mund- og klovesygevirus, ajourført.

(8)

Det er derfor nødvendigt at erstatte listen i del A i bilag XI til direktiv 2003/85/EF over laboratorier, som har tilladelse til at håndtere levende mund- og klovesygevirus, med listen i bilaget til denne beslutning.

(9)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Del A i bilag XI til direktiv 2003/85/EF erstattes af teksten i bilaget til denne beslutning.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. april 2008

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 306 af 22.11.2003, s. 1. Senest ændret ved direktiv 2006/104/EF (EUT L 363 af 20.12.2006, s. 352).


BILAG

»DEL A

Nationale laboratorier, som har tilladelse til at håndtere levende mund- og klovesygevirus

Medlemsstat, hvor laboratoriet er beliggende

Laboratorium

Medlemsstater, der benytter laboratoriet

ISO-kode

Navn

AT

Østrig

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit

Veterinärmedizinische Untersuchungen Mödling

Østrig

BE

Belgien

Veterinary and Agrochemical Research Centre CODA-CERVA-VAR Uccle

Belgien

Luxembourg

BG

Bulgarien

Национален диагностичен научноизследователски ветеринарно-медицински институт Проф. д-р Георги Павлов, Национална референтна лаборатория Шап и везикулозна болест по свинете

(National Diagnostic Veterinary Research Institute Prof. Dr. Georgi Pavlov, National Reference Laboratory for Foot-and-Mouth Disease and Swine Vesicular Diseases)

Bulgarien

CZ

Tjekkiet

Statní veterinární ústav Praha, Praha

Tjekkiet

DE

Tyskland

Friedrich-Loeffler-Institut

Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit,

Greifswald - Insel Riems

Tyskland

Slovakiet

DK

Danmark

Danmarks Tekniske Universitet, Veterinærinstituttet

Afdeling for Virologi, Lindholm

Danish Technical University, Veterinary Institute,

Department of Virology, Lindholm

Danmark

Finland

Sverige

EL

Grækenland

Ινστιτούτο αφθώδους πυρετού,

Αγία Παρασκευή Αττικής

Grækenland

ES

Spanien

Laboratorio Central de Sanidad Animal, Madrid

Spanien

FR

Frankrig

Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA)

Laboratoire d’études et de recherches en pathologie bovine et hygiène des viandes, Lyon

Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses, Maisons-Alfort

Frankrig

HU

Ungarn

Országos Állategészségügyi Intézet (OÁI), Budapest

Ungarn

IT

Italien

Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna, Brescia

Italien

Cypern

LT

Litauen

Nacionalinė veterinarijos laboratorija, Vilnius

Litauen

NL

Nederlandene

Central Veterinary Institute of Wageningen UR, Lelystad

Nederlandene

PL

Polen

Zakład Pryszczycy Państwowego

Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego

Instytutu Badawczego, Zduńska Wola

Polen

RO

Rumænien

Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală, București

Rumænien

UK

Det Forenede Kongerige

Institute for Animal Health, Pirbright

Det Forenede Kongerige

Estland

Finland

Irland

Letland

Malta

Slovenien

Sverige«


29.4.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 115/41


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 25. april 2008

om ændring af beslutning 2006/133/EF om et krav til medlemsstaterne om midlertidigt at træffe supplerende foranstaltninger mod spredning af Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (fyrretræsnematoden) for så vidt angår andre områder i Portugal end dem, hvor den vides ikke at forekomme

(meddelt under nummer K(2008) 1580)

(2008/340/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 2000/29/EF af 8. maj 2000 om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet (1), særlig artikel 16, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Portugal har truffet foranstaltninger mod spredning af fyrretræsnematoden i overensstemmelse med Kommissionens beslutning 2006/133/EF om et krav til medlemsstaterne om midlertidigt at træffe supplerende foranstaltninger mod spredning af Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (fyrretræsnematoden) for så vidt angår andre områder i Portugal end dem, hvor den vides ikke at forekomme (2).

(2)

Portugal har sendt en rapport til Kommissionen om gennemførelsen af de pågældende foranstaltninger i 2007, der viser, at fyrretræsnematoden ikke har spredt sig ud over de afgrænsede områder, men fortsat er til stede i de pågældende områder.

(3)

Gennemførelsen af de portugisiske foranstaltninger i 2007 blev evalueret af Den Stående Komité for Plantesundhed på mødet den 26.-27. november 2007. Det blev konkluderet, at det mål for reduktion af infektionsniveauet i det afgrænsede område, der blev opstillet i beslutning 2006/133/EF, endnu ikke helt var nået.

(4)

Derfor bør Portugal træffe yderligere foranstaltninger i form af en udryddelsesplan, der gælder indtil den 31. marts 2012, hvilket er en realistisk periode til at opnå betydelige fremskridt i bekæmpelsen af fyrretræsnematoden.

(5)

For at øge sådanne foranstaltningers effektivitet i tilfælde af, at der skulle forekomme isolerede udbrud i stødpudezonen til det afgrænsede område, bør der oprettes en »fokuszone« inden for stødpudezonen, hvorfra modtagelige planter fjernes. Omkring fokuszonen bør der være en zone, inden for hvilken modtagelige planter jævnligt kontrolleres (»sikkerhedszone«).

(6)

Bestemmelserne vedrørende flytning af modtageligt træ i form af emballagemateriale med oprindelse i det afgrænsede område bør bringes i overensstemmelse med FAO’s »International Standard for Phytosanitary Measures« nr. 15 om »Guidelines for regulating wood packaging material in international trade«.

(7)

Beslutning 2006/133/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(8)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Plantesundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Beslutning 2006/133/EF ændres således:

1)

Artikel 2 affattes således:

»Artikel 2

Indtil den 31. marts 2012 sørger Portugal for, at de betingelser, der er angivet i bilaget til denne beslutning, opfyldes for så vidt angår modtageligt træ, modtagelig bark og modtagelige planter, som skal flyttes inden for eller fra områder i Portugal, der er afgrænset og defineret i overensstemmelse med artikel 5, til andre områder i Portugal eller til andre medlemsstater.

Portugal gennemfører indtil den 31. marts 2012 en udryddelsesplan med henblik på at bekæmpe spredningen af fyrretræsnematoden og udrydde den. Denne plan skal omfatte nærmere enkeltheder vedrørende forvaltningen i det afgrænsede område af plantesorter, der vides at være meget modtagelige for fyrretræsnematoden under de forhold, der gør sig gældende i Portugal. Denne plan revideres hvert år senest den 31. december.«

2)

I artikel 4, stk. 2, erstattes ordlyden »senest den 15. december 2006 og igen senest den 15. december 2007« af ordlyden »hvert år senest den 15. december«.

3)

Bilaget til beslutning 2006/133/EF ændres som angivet i bilaget til nærværende beslutning.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. april 2008.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 169 af 10.7.2000, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2007/41/EF (EUT L 169 af 29.6.2007, s. 51).

(2)  EUT L 52 af 23.2.2006, s. 34.


BILAG

Bilaget til beslutning 2006/133/EF ændres således:

1)

Punkt 1, litra e), affattes således:

»e)

Modtageligt træ i form af pakkasser, tremmekasser, tromler og lignende, lastpaller og lignende samt pallerammer skal, hvad enten de anvendes ved transport af alle slags genstande eller ej, underkastes en af de godkendte foranstaltninger omhandlet i bilag I til FAO’s »International Standard for Phytosanitary Measures« nr. 15 om »Guidelines for regulating wood packaging material in international trade«. Det skal være forsynet med mærkning, hvoraf det fremgår, hvor og af hvem det er blevet behandlet, eller være ledsaget af det nævnte plantepas med angivelse af de gennemførte foranstaltninger.«

2)

Punkt 2, litra a), affattes således:

»a)

Modtagelige planter behandles som følger:

i)

Modtagelige planter, der er dyrket på produktionssteder, hvor der på produktionsstedet eller i deres umiddelbare nærhed ikke er iagttaget symptomer på fyrretræsnematoden siden begyndelsen af den sidste, afsluttede vækstperiode, og fundet fri for tegn eller symptomer på angreb af fyrretræsnematoden under officielle inspektioner, skal være ledsaget af det nævnte plantepas, når de flyttes fra produktionsstedet.

ii)

Modtagelige planter, der er dyrket på produktionssteder, hvor der på produktionsstedet eller i deres umiddelbare nærhed er iagttaget symptomer på angreb af fyrretræsnematoden siden begyndelsen af den sidste, afsluttede vækstperiode, eller identificeret som angrebet af fyrretræsnematoden, må ikke flyttes fra produktionsstedet og skal destrueres ved brænding.

iii)

Modtagelige planter, der er dyrket på steder som f.eks. skove og offentlige eller private haver, som enten er identificeret som angrebet af fyrretræsnematoden eller viser symptomer på dårlig sundhedstilstand i indsatsområder, skal:

hvis de identificeres som angrebne i perioden 1. november til 1. april: fældes inden for den periode, eller

hvis de identificeres som angrebne i perioden 2. april til 31. oktober: fældes omgående, og

kontrolleres for tilstedeværelse af fyrretræsnematoden i alle de tilfælde, hvor sådanne modtagelige planter befinder sig i den del af de afgrænsede områder, der er udpeget som stødpudezoner i henhold til artikel 5. Hvis det bekræftes, at fyrretræsnematoden er til stede, destrueres de angrebne planter og alle modtagelige planter i en zone, der ligger inden for en radius af mindst 50 m omkring de angrebne planter og under alle omstændigheder inden for en radius, der omfatter mindst ti modtagelige planter (fokuszonen). Alle modtagelige planter i et område inden for en radius på mindst 50 m omkring fokuszonen kontrolleres officielt hver anden måned i en periode på mindst et år, efter at de angrebne planter er blevet fjernet (sikkerhedszonen). Hvis der i den pågældende periode konstateres andre forekomster af fyrretræsnematoden i nærheden, ændres det afgrænsede område i overensstemmelse med artikel 5, stk. 1.«

3)

I punkt 2, litra e), affattes den indledende sætning således:

»e)

Modtageligt træ i form af affald, som er produceret på fældningstidspunktet, skal under officiel kontrol brændes på egnede steder eller hugges til flis i stykker med en tykkelse og bredde på højst 3 cm og efterlades på stedet:«

4)

Punkt 2, litra g), affattes således:

»g)

Modtageligt træ i form af pakkasser, tremmekasser, tromler og lignende, lastpaller og lignende, pallerammer, stuvholt, afstandsklodser og -ribber, inklusive træ, der ikke har bevaret sin naturlige runding, underkastes en af de godkendte foranstaltninger omhandlet i bilag I til FAO’s »International Standard for Phytosanitary Measures« nr. 15 om »Guidelines for regulating wood packaging material in international trade«.«


29.4.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 115/44


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 25. april 2008

om fastsættelse af EF-kriterier for nationale programmer for udryddelse, bekæmpelse og overvågning af visse dyresygdomme og zoonoser

(meddelt under nummer K(2008) 1588)

(EØS-relevant tekst)

(2008/341/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets beslutning 90/424/EØF af 26. juni 1990 om visse udgifter på veterinærområdet (1), særlig artikel 24, stk. 2, fjerde afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved beslutning 90/424/EØF er der fastsat procedurer vedrørende EF-tilskud til programmer for udryddelse, bekæmpelse og overvågning af dyresygdomme og zoonoser. I henhold til nævnte beslutning skal der indføres en EF-finansieringsforanstaltning til godtgørelse af medlemsstaternes udgifter til finansiering af nationale programmer for udryddelse, bekæmpelse og overvågning af de dyresygdomme og zoonoser, der er opført på listen i bilaget til nævnte beslutning.

(2)

Det er fastsat i beslutning 90/424/EØF, at medlemsstaterne senest den 30. april hvert år forelægger Kommissionen de årlige eller flerårige programmer, som skal iværksættes i det følgende år, og som de ønsker at få EF-tilskud til.

(3)

I artikel 24, stk. 2, i nævnte beslutning opregnes en række elementer, der skal indgå i de programmer, medlemsstaterne forelægger, f.eks. beskrivelse af den epidemiologiske situation med hensyn til sygdommen, området, hvor programmet gennemføres, formålet med programmet og dets forventede varighed, de foranstaltninger, der skal anvendes, samt udgifter til og udbytte af programmet.

(4)

Ved Rådets beslutning 90/638/EØF af 27. november 1990 om fastsættelse af EF-kriterier for foranstaltninger til udryddelse og overvågning af en række dyresygdomme (2) er der fastsat visse kriterier vedrørende programmer for udryddelse og overvågning med henblik på godkendelse i henhold til beslutning 90/424/EØF. Ved beslutning 2006/965/EF ophævedes beslutning 90/638/EØF med virkning fra datoen for ikrafttrædelsen af nærværende beslutning.

(5)

Der bør fastsættes nye kriterier for de nationale programmer for udryddelse, bekæmpelse og overvågning af visse dyresygdomme og zoonoser, der er opført i bilaget til beslutning 90/424/EØF, så de tilpasses den tekniske og videnskabelige udvikling og tager hensyn til erfaringerne med gennemførelsen af programmerne i henhold til beslutning 90/638/EØF. De nye EF-kriterier bør sikre, at programmernes foranstaltninger er effektive og sikrer hurtigere udryddelse, bekæmpelse og overvågning af de pågældende dyresygdomme og zoonoser.

(6)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

For at blive godkendt i henhold til EF-finansieringsforanstaltningen omhandlet i artikel 24, stk. 1, i beslutning 90/424/EØF skal programmer, som medlemsstaterne forelægger Kommissionen, om udryddelse, bekæmpelse og overvågning af dyresygdomme og zoonoser, der er anført i bilaget til nævnte beslutning, som minimum opfylde kriterierne i bilaget til nærværende beslutning.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. april 2008.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 19. Senest ændret ved beslutning 2006/965/EF (EUT L 397 af 30.12.2006, s. 22).

(2)  EFT L 347 af 12.12.1990, s. 27. Ændret ved direktiv 92/65/EØF (EFT L 268 af 14.9.1992, s. 54).


BILAG

Kriterier for nationale udryddelses-, bekæmpelses- og overvågningsprogrammer

1.   Programmets formål

a)

Et overvågningsprogram skal have til formål at undersøge en population eller delpopulation af dyr og dens miljø (herunder reservoir i naturen og vektorer), at påvise ændringer i forekomst og infektionsmønstre for en dyresygdom eller zoonoser, der er opført i bilaget til beslutning 90/424/EØF (i det følgende benævnt »dyresygdom eller zoonoser«).

b)

Et bekæmpelsesprogram skal have til formål at få prævalensen af en dyresygdom eller zoonoser ned under et sundhedsmæssigt acceptabelt niveau eller bevare den der.

c)

Et udryddelsesprogram skal have til formål at opnå biologisk udryddelse af en dyresygdom eller zoonoser. Et udryddelsesprograms endelige mål er, at området får status som sygdomsfrit eller officielt sygdomsfrit i henhold til fællesskabslovgivningen, når denne mulighed foreligger.

d)

Et programs formål med hensyn til bekæmpelse, overvågning eller udryddelse af en dyresygdom eller zoonoser skal være i overensstemmelse med Fællesskabets politikker.

2.   Programmets geografiske afgrænsning

Programmet gælder for en eller flere medlemsstaters eller — vedrørende sygdomme, der også rammer vildtlevende dyr — tredjelandes samlede område eller, hvis det er behørigt begrundet ud fra epidemiologiske kriterier, for en præcist afgrænset del af dens/deres område.

3.   Programmets varighed

Programmets varighed fastsættes i det antal år, der som minimum forventes der kræves for at opfylde programmets formål. Programmet skal ikke vare længere end det tidsrum, der skal til, for at programmets formål med rimelighed kan opfyldes.

4.   Målene i programmet

a)

Målene i programmet skal fastsættes, med henblik på at de skal være nået ved programmets udløb. Hvis programmet varer mere end et år, skal der som minimum fastsættes årlige delmål.

b)

For så vidt angår målene vælges de mest relevante indikatorer, f.eks. incidens, prævalens (om muligt), måldyrs og epidemiologiske enheders (f.eks. flokke, besætninger, bedrifter eller zoner) sundhedsmæssige status. Om fornødent anføres en definition.

5.   Foranstaltninger under programmet

a)

Mistanken om eller bekræftelsen af dyresygdommen eller zoonoserne skal være anmeldelsespligtig.

b)

Foranstaltningerne under programmet skal være rettet mod den dyrepopulation, der er vært for dyresygdommen eller zoonoserne, og/eller relevante reservoirarter eller vektorer.

c)

Alle programmets måldyr, bortset fra fjerkræ, vanddyr, lagomorfer og vildtlevende dyr, skal være identificerede, og alle epidemiologiske enheder (f.eks. flokke, besætninger og bedrifter) skal være registrerede. Der skal være kontrol med flytninger af dyrene, og flytningerne skal registreres.

d)

Foranstaltningerne under programmet skal være baseret på den foreliggende, relevante videnskabelig viden og være i overensstemmelse med fællesskabslovgivningen. Når det drejer sig om programmer, der vedrører sygdomme hos akvakulturdyr, og som finansieres af Den Europæiske Fiskerifond (1), skal forvaltningsmyndigheden sørge for, at alle udgifts- og revisionsbilag i forbindelse med de pågældende programmer opbevares til brug for Kommissionen og Den Europæiske Revisionsret, jf. artikel 87 i forordning (EF) nr. 1198/2006.

e)

Foranstaltningerne under programmet udvælges med henblik på, at de skal være de mest effektive foranstaltninger i praksis til at opfylde programmets formål inden for dets varighed, og de skal som minimum omfatte følgende:

Bestemmelser om flytning af dyr og produkter, der kan være ramt af eller smittet med den/de pågældende sygdom eller zoonoser.

Foranstaltninger, der skal træffes, hvis der er positive fund i forbindelse med kontrol, der gennemføres ifølge programmet. Foranstaltningerne skal omfatte alle fornødne midler til hurtig bekæmpelse eller udryddelse af sygdommen eller zoonoserne, afhængigt af specifik epidemiologisk viden og specifikke forebyggende metoder.

Bestemmelser om besætningers eller flokkes status, hvis det er relevant.

f)

De laboratorietest, der anvendes som led i programmet, skal være dem, der er fastsat i fællesskabslovgivningen for den/de pågældende dyresygdom eller zoonoser. Hvis der ikke er foreskrevet bestemte test i fællesskabslovgivningen, skal de test, der anvendes, være standardiserede og validerede i overensstemmelse med almindeligt anerkendte internationale standarder. Prøvningslaboratorier, som er involveret i relevante overvågnings- eller udryddelsesprogrammer, der finansieres af Fællesskabet, skal være i stand til at levere resultater af en kvalitet, som det relevante EF-referencelaboratorium kan acceptere. Laboratorier, der ikke har bestået EF-referencelaboratoriets ringtest, eller evt. nationale ringtest, kan kun blive inddraget i EF-finansierede udryddelsesprogrammer, når det ved særlige kontroller er godtgjort, at de kan levere resultater af den krævede kvalitetsstandard.

g)

Vacciner, der anvendes som led i programmet, skal være i overensstemmelse med de europæiske standarder for sikkerhed, ikke-transmissibilitet, irreversibilitet med hensyn til svækkelse og immunogene egenskaber. De skal være omfattet af en markedsføringstilladelse i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/82/EF (2), medmindre betingelserne i nævnte direktivs artikel 8 finder anvendelse.

6.   Forvaltning af programmet

a)

Programmet skal gennemføres under den centrale veterinærmyndigheds kontrol. I programmet skal det klart fastlægges, hvilke kompetencer og ansvarsområder de enkelte veterinærtjenester og aktører har i forbindelse med gennemførelsen af programmets foranstaltninger, og der skal udstikkes en klar kommandovej.

b)

Der skal sikres tilstrækkelige ressourcer (økonomi, personale og udstyr) i hele programmets løbetid.

c)

Hvordan det går med programgennemførelsen, skal regelmæssigt:

i)

overvåges og evalueres med hensyn til foranstaltningernes effektivitet

ii)

indberettes til Kommissionen.

7.   Udgifter til og udbytte af programmet

a)

Programmet skal være til gavn for Fællesskabet og for dem, der er involveret i medlemsstaterne.

b)

De valgte redskaber og foranstaltninger skal anvendes på den mest omkostningseffektive måde.

c)

Varer og tjenesteydelser, der anvendes som led i programmet, skal købes eller leveres i overensstemmelse med fællesskabsreglerne om offentlige indkøb.

d)

Som udgifter til programmet regnes de udgifter, der afholdes af medlemsstaten til gennemførelse af programforanstaltninger, og udgifterne skal kunne efterprøves ved revision.

e)

Der skal i givet fald ydes en passende godtgørelse til ejerne for dyr, der skal slagtes eller aflives som led i programmet, og for produkter, der skal destrueres.

f)

De afholdte udgifter, der er indberettet til Kommissionen, registreres af støttemodtageren i dennes driftsbogholderi, og støttemodtageren opbevarer alle originale bilag i syv år efter indberetningsdatoen med henblik på finanskontrol i henhold til artikel 9, 36 og 37 i Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 (3).


(1)  Rådets forordning (EF) nr. 1198/2006 af 27. juli 2006 om Den Europæiske Fiskerifond (EUT L 223 af 15.8.2006, s. 1).

(2)  EFT L 311 af 28.11.2001, s. 1.

(3)  EUT L 209 af 11.8.2005, s. 1.


AFTALER

Rådet

29.4.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 115/47


Meddelelse vedrørende ikrafttrædelsen af protokollen til partnerskabs- og samarbejdsaftalen om oprettelse af et partnerskab mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Russiske Føderation på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union

Efter deponeringen af alle ratifikationsdokumenter og i overensstemmelse med artikel 4, stk. 1, træder protokollen til partnerskabs- og samarbejdsaftalen, der blev undertegnet den 23. april 2007 (1) i Luxembourg, i kraft den 1. maj 2008.


(1)  EUT L 119 af 9.5.2007, s. 32.

EUT L 200 af 1.8.2007, s. 44.


Berigtigelser

29.4.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 115/48


Berigtigelse til meddelelse om ikrafttrædelsen af en aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Ukraine om eksportafgifter

( Den Europæiske Unions Tidende L 112 af 24. april 2008 )

Offentliggørelsen af ovenstående meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende ophæves hermed.