ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 114

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

51. årgang
26. april 2008


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 375/2008 af 25. april 2008 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 376/2008 af 23. april 2008 om fælles gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser og forudfastsættelsesattester for landbrugsprodukter (kodificeret udgave)

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 377/2008 af 25. april 2008 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 577/98 om gennemførelse af en stikprøveundersøgelse vedrørende arbejdsstyrken i Fællesskabet for så vidt angår den harmoniserede liste over de variabler, der fra 2009 skal anvendes ved indberetning af data, og anvendelsen af en delstikprøve til indsamling af data om strukturelle variabler og definitionen af referencekvartalerne ( 1 )

57

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 378/2008 af 25. april 2008 om udstedelse af importlicenser for ris inden for rammerne af de toldkontingenter, der er åbnet for delperioden april 2008 ved forordning (EF) nr. 327/98

85

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 379/2008 af 25. april 2008 om tildeling af eksportlicenser for visse mejeriprodukter, der skal eksporteres til Den Dominikanske Republik som del af det kontingent, der omhandles i artikel 29 i forordning (EF) nr. 1282/2006

87

 

 

DIREKTIVER

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/46/EF af 23. april 2008 om ændring af direktiv 2004/40/EF om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes eksponering for risici på grund af fysiske agenser (elektromagnetiske felter) (18. særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF)

88

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Kommissionen

 

 

2008/329/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 21. april 2008 om et krav til medlemsstaterne om at sørge for, at magnetlegetøj, der bringes i omsætning eller gøres tilgængeligt på markedet, er forsynet med en advarsel om de sundheds- og sikkerhedsrisici, det indebærer (meddelt under nummer K(2008) 1484)  ( 1 )

90

 

 

2008/330/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 22. april 2008 om ændring af beslutning 2007/716/EF for så vidt angår visse virksomheder i sektorerne for kød og mælk i Bulgarien (meddelt under nummer K(2008) 1482)  ( 1 )

94

 

 

2008/331/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 23. april 2008 om ændring af tillægget til bilag VI til akten vedrørende Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse for så vidt angår visse mejerivirksomheder i Bulgarien (meddelt under nummer K(2008) 1572)  ( 1 )

97

 

 

2008/332/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 24. april 2008 om EF-tilskud for 2008 til visse EF-referencelaboratorier, som beskæftiger sig med dyresundhed og levende dyr (meddelt under nummer K(2008) 1570)

99

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

FORORDNINGER

26.4.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 114/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 375/2008

af 25. april 2008

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1580/2007 af 21. december 2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96, (EF) nr. 2201/96 og (EF) nr. 1182/2007 vedrørende frugt og grøntsager (1), særlig artikel 138, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes som følge af gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 138 i forordning (EF) nr. 1580/2007, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 26. april 2008.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. april 2008.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 350 af 31.12.2007, s. 1.


BILAG

til Kommissionens forordning af 25. april 2008 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

IL

71,4

MA

61,3

TN

112,0

TR

117,9

ZZ

90,7

0707 00 05

JO

178,8

MK

112,1

TR

109,0

ZZ

133,3

0709 90 70

MA

92,6

MK

68,1

TR

106,6

ZZ

89,1

0805 10 20

EG

56,9

IL

62,3

MA

46,9

TN

53,7

TR

54,8

US

45,4

ZZ

53,3

0805 50 10

AR

70,7

EG

126,4

IL

131,5

MK

118,8

TR

127,1

US

117,8

ZA

123,8

ZZ

116,6

0808 10 80

AR

89,9

BR

83,0

CA

115,6

CL

93,4

CN

93,1

MK

65,0

NZ

118,8

US

119,3

UY

76,8

ZA

73,8

ZZ

92,9

0808 20 50

AR

89,2

AU

88,5

CL

108,1

CN

41,4

NZ

201,7

ZA

100,5

ZZ

104,9


(1)  Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« repræsenterer »anden oprindelse«.


26.4.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 114/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 376/2008

af 23. april 2008

om fælles gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser og forudfastsættelsesattester for landbrugsprodukter

(kodificeret udgave)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1), særlig artikel 9, stk. 2, artikel 12, stk. 1 og 4, og artikel 18, og tilsvarende bestemmelser i de øvrige forordninger om de fælles markedsordninger for landbrugsprodukter, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1291/2000 af 9. juni 2000 om fælles gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser og forudfastsættelsesattester for landbrugsprodukter (2) er blevet ændret væsentligt ved flere lejligheder (3). Forordningen bør af klarheds- og rationaliseringshensyn kodificeres.

(2)

De fællesskabsforordninger, ved hvilke import- og eksportlicenserne er indført, bestemmer, at der for enhver indførsel til og enhver udførsel fra Fællesskabet af landbrugsprodukter skal fremlægges sådanne licenser. Anvendelsesområdet for sådanne licenser bør følgelig præciseres således at forretninger, der ikke er indførsels- eller udførselsforretninger i egentlig forstand, udelukkes.

(3)

Når produkterne er omfattet af en ordning om aktiv forædling, kan de kompetente myndigheder i visse tilfælde give tilladelse til, at de pågældende produkter overgår til fri omsætning i uforandret stand eller efter forarbejdning. For at sikre, at markedet styres på tilfredsstillende vis, bør det i sådanne tilfælde kræves, at der fremlægges importlicens for det produkt, som faktisk overgår til fri omsætning. Når det produkt, som overgår til fri omsætning, er fremstillet af basisprodukter, der delvis stammer fra tredjelande og delvis fra Fællesskabet, bør der dog kun tages hensyn til de basisprodukter, der stammer fra tredjelande, eller som er fremkommet ved forarbejdning af basisprodukter, der stammer fra tredjelande.

(4)

Formålet med import- og eksportlicenserne samt forudfastsættelsesattesterne er at sikre en god forvaltning af de fælles markedsordninger. Visse forretninger drejer sig om mindre mængder, og for at forenkle forvaltningen bør der ved sådanne forretninger dispenseres fra kravet om fremlæggelse af import- og eksportlicenser samt forudfastsættelsesattester.

(5)

Der kræves ikke eksportlicens ved levering af proviant til skibe og luftfartøjer inden for Fællesskabet. Da begrundelsen herfor er tilsvarende for leverancer til platforme og flådefartøjer, bør bestemmelsen også gælde i sådanne tilfælde, samt for levering af proviant til tredjelande. Af samme årsager bør der ved de i Rådets forordning (EØF) nr. 918/83 af 28. marts 1983 om en fællesskabsordning vedrørende fritagelse for import- og eksportafgifter (4) omhandlede transaktioner dispenseres fra kravet om fremlæggelse af licenser.

(6)

Under hensyn til de internationale handelssædvaner for de pågældende produkter eller varer bør der indrømmes en vis tolerance for mængden af de udførte eller indførte produkter i forhold til angivelserne i licensen eller attesten.

(7)

For at gøre det muligt, at flere forretninger kan gennemføres samtidigt ved hjælp af samme licens, bør der kunne udstedes partiallicenser med samme gyldighed som de licenser, der ligger til grund for dem.

(8)

Fællesskabsreglerne for de forskellige sektorer under de fælles markedsordninger for landbrugsprodukter foreskriver, at import- og eksportlicenser og forudfastsættelsesattester gælder for forretninger, der foretages i Fællesskabet. En sådan regel kræver indførelse af fælles bestemmelser for udfærdigelse og anvendelse af sådanne licenser og attester, for indførelse af fællesskabsformularer og for fastsættelse af de nærmere regler for det administrative samarbejde mellem medlemsstaterne.

(9)

Edb-anvendelsen inden for forvaltningen erstatter gradvis manuel behandling. Det er derfor ønskeligt, at der også kan anvendes edb og elektronisk databehandling ved udstedelsen og anvendelsen af certifikater og attester.

(10)

De fællesskabsforordninger, hvorved de pågældende licenser og attester er indført, bestemmer, at udstedelse af dem er betinget af sikkerhedsstillelse, som sikrer opfyldelse af forpligtelsen til at indføre eller udføre inden for deres gyldighedsperiode. Det bør fastlægges, hvornår forpligtelsen til at indføre eller udføre anses for at være opfyldt.

(11)

Ved udstedelsen af en licens med forudfastsættelse af restitutionen er produktets tarifering afgørende. For visse blandinger afhænger fastlæggelsen af restitutionssatsen ikke af produktets tarifering, men af særlige regler. Der bør derfor indføres en bestemmelse om, at den forudfastsatte sats ikke gælder for den indførte eller udførte blanding i de tilfælde, hvor beregningen af restitutionen er baseret på en bestanddel af blandingen, som ikke er den samme som den bestanddel, der har været afgørende for tariferingen.

(12)

Undertiden anvendes importlicenser til at forvalte kvantitative importordninger. Denne forvaltning er kun mulig, hvis der inden for forholdsvis korte frister opnås kendskab til de indførsler, der er foretaget på grundlag af de udstedte licenser. I disse tilfælde er det ikke længere af forvaltningsmæssige grunde, at der kræves bevis for anvendelsen af licenserne, men beviset bliver et væsentligt led i forvaltningen af disse kvantitative ordninger. Beviset føres ved forelæggelse af eksemplar nr. 1 af licensen og i givet fald af partiallicenserne. Det er muligt at føre dette bevis inden for en forholdsvis kort frist. Der bør derfor fastsættes en sådan frist, der gælder i de tilfælde, hvor der i fællesskabsreglerne om licenser, der anvendes til at forvalte kvantitative importordninger, henvises hertil.

(13)

Den sikkerhedsstillelse, der forlanges ved ansøgning om licens, kan i visse tilfælde være meget lille. Der bør i sådanne tilfælde ikke kræves sikkerhedsstillelse for ikke at overbebyrde de kompetente forvaltningsorganer.

(14)

Da den, der benytter licensen i praksis, kan være en anden end indehaveren eller modtageren ved overdragelse, bør de personer, der kan benytte licensen, af hensyn til retssikkerheden og effektiviteten i forvaltningen præciseres. Det må derfor fastslås, hvilken forbindelse der er mellem licensens indehaver og den person, der foretager toldangivelsen.

(15)

Import- og eksportlicenser giver ret til henholdsvis at indføre eller udføre og de skal følgelig forelægges ved antagelsen af ind- eller udførselsangivelsen.

(16)

I forbindelse med forenklede ind- eller udførselsprocedurer kan der dispenseres fra forelæggelse af licensen for toldvæsenet, eller den kan forelægges på et senere tidspunkt. Dog skal importøren henholdsvis eksportøren være i besiddelse af licensen på den dato, der gælder som antagelsesdato for ind- eller udførselsangivelsen.

(17)

Med henblik på forenkling kan de bestående regler lempes og medlemsstaterne gives tilladelse til at indføre en forenklet procedure for den administrative behandling af licenserne ifølge hvilken den udstedende myndighed eller eventuelt det udbetalende organ opbevarer licensen, hvis der er tale om en eksportlicens med forudfastsættelse af restitutionen.

(18)

Der må af forvaltningsmæssige grunde ikke foretages ændringer i licenserne eller i partiallicenserne efter deres udstedelse. Opstår der tvivl, som skyldes en fejl, der må tilskrives den udstedende myndighed, eller som skyldes indlysende unøjagtigheder, og som vedrører angivelserne i licensen eller partiallicensen, bør der dog indføres en fremgangsmåde til inddragelse af licenserne eller partiallicenserne med de fejlagtige angivelser og til udstedelse af rettede eksemplarer.

(19)

Når et produkt er henført under en af de forenklede ordninger, der er omhandlet i artikel 412 til 442a i Kommissionens forordning (EF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks (5) eller i afsnit X, kapitel I, i bilag I til konventionen af 20. maj 1987 om en fælles forsendelsesprocedure, skal der ikke iagttages nogen toldformaliteter på det toldsted, grænsestationen henhører under, når forsendelsen er begyndt inden for Fællesskabet og sluttes uden for dette. Gøres der brug af én af nævnte ordninger, bør der af hensyn til en forenkling af forvaltningen fastsættes særlige bestemmelser for frigivelse af sikkerhedsstillelsen.

(20)

Som følge af omstændigheder, som den pågældende part ikke er herre over, kan det ske, at bevisdokumentet for, at produktet har forladt Fællesskabets toldområde, ikke kan fremlægges, selv om det har forladt Fællesskabets toldområde eller har nået sin destination i de i artikel 36 i Kommissionens forordning (EF) nr. 800/1999 af 15. april 1999 om fælles gennemførelsesbestemmelser for eksportrestitutioner for landbrugsprodukter (6) omhandlede tilfælde. En sådan situation kan skabe vanskeligheder for handelen. I sådanne tilfælde bør andre dokumenter anerkendes som bevismæssigt ligestillet.

(21)

De fællesskabsforordninger, hvorved de pågældende licenser og attester er indført, bestemmer, at sikkerhedsstillelsen helt eller delvis fortabes, hvis indførslen eller udførslen ikke er sket eller kun delvis er sket inden for licensens gyldighedsperiode. Der bør gives nærmere regler på dette område, særlig for det tilfælde, at de indgåede forpligtelser ikke opfyldes på grund af tilfælde af force majeure. I sådanne tilfælde kan indførsels- eller udførselsforpligtelsen betragtes som annulleret, eller licensens gyldighedsperiode kan forlænges. For at undgå mulige forstyrrelser på markedet bør en sådan forlængelse under alle omstændigheder begrænses til højst seks måneder, regnet fra udløbet af den oprindelige gyldighedsperiode.

(22)

Det må af hensyn til en forenkling af forvaltningen fastsættes, at hele sikkerhedsstillelsen frigives, når det samlede beløb, der fortabes, er ringe.

(23)

Frigivelse af den sikkerhed, der stilles ved udstedelsen af licenser, er betinget af, at der over for det kompetente organ fremlægges bevis for, at de pågældende varer har forladt Fællesskabets toldområde inden 60 dage, regnet fra dagen for udførselsangivelsens antagelse.

(24)

I nogle tilfælde frigives sikkerheden af forskellige grunde, uden at forpligtelsen til at importere eller eksportere faktisk er blevet overholdt. Den uretmæssigt frigivne sikkerhed bør i disse tilfælde stilles igen.

(25)

For fuldt ud at udnytte eksportmulighederne for landbrugsprodukter med restitution bør der indføres en ordning med henblik på at anspore eksportørerne til hurtigt at tilbagesende uudnyttede licenser til det udstedende organ. Der bør ligeledes indføres en ordning med henblik på at anspore eksportørerne til hurtigt at tilbagesende licenserne til det udstedende organ efter udløbsdatoen, således at de uudnyttede mængder snarest muligt kan genanvendes.

(26)

I artikel 3, stk. 4, i Rådets forordning (EØF, Euratom) nr. 1182/71 af 3. juni 1971 om fastsættelse af regler om tidsfrister, datoer og tidspunkter (7) er det fastsat, at hvis den sidste dag af en frist falder på en helligdag, en søndag eller en lørdag, udløber tidsfristen med udgangen af den følgende arbejdsdag sidste time. Denne bestemmelse har til følge, at fristen for anvendelse af licenser i visse tilfælde forlænges. En sådan foranstaltning, der har til formål at lette handelen, bør ikke give anledning til, at de økonomiske betingelser for indførsel og udførsel forandres.

(27)

I visse sektorer, der falder ind under fælles markedsordninger, gælder det, at eksportlicenser først udstedes efter en betænkningstid. Denne frist skal gøre det muligt at vurdere markedssituationen og, navnlig i tilfælde af vanskeligheder, at suspendere verserende ansøgninger, hvilket medfører, at de afvises. Det bør fastslås, at denne suspensionsmulighed også gælder for licenser, der ansøges om efter artikel 47 i nærværende forordning, og at licensansøgningen, når betænkningstiden er udløbet, ikke kan berøres af en ny suspensionsforanstaltning.

(28)

Ved artikel 844, stk. 3, i forordning (EØF) nr. 2454/93 er det fastsat, at de landbrugsprodukter, der udføres under en eksportlicens eller forudfastsættelsesattest, kun kan omfattes af ordningen om returvarer, hvis fællesskabsbestemmelserne vedrørende licenser og attester er blevet overholdt. Der bør fastsættes særlige gennemførelsesbestemmelser for ordningen med licenser og attester for de produkter, der er omfattet af bestemmelserne i ordningen om returvarer.

(29)

Ved artikel 896 i forordning (EØF) nr. 2454/93 er det fastsat, at varer, som er overgået til fri omsætning i henhold til en importlicens eller en forudfastsættelsesattest, kun er omfattet af ordningen med godtgørelse af eller fritagelse for importafgifter, når det godtgøres, at de kompetente myndigheder har truffet de nødvendige foranstaltninger for at ophæve virkningerne af overgangen til fri omsætning for så vidt angår licensen eller attester.

(30)

I artikel 880 i forordning (EØF) nr. 2454/93 er der fastsat visse regler for anvendelsen af artikel 896 i samme forordning, navnlig at de myndigheder, som udsteder licenserne eller attesterne, skal foretage en attestering.

(31)

I nærværende forordning bør fastsættes alle de bestemmelser, der er nødvendige for gennemførelsen af artikel 896 i forordning (EØF) nr. 2454/93. Det er muligt i visse tilfælde at opfylde bestemmelserne i forordning (EØF) nr. 2454/93 uden anvendelse af den attestering, der er omhandlet i artikel 880 i samme forordning.

(32)

Når importlicenser anvendes til at bestemme præferencetolden ved import inden for rammerne af toldkontingenter, består der en risiko for svig, idet der kan anvendes forfalskede licenser navnlig i de tilfælde, hvor der er en stor forskel mellem den fulde toldafgiftssats og den nedsatte sats eller nulsatsen. For at nedbringe denne risiko for svig bør der indføres en ordning til kontrol af de fremlagte licensers ægthed.

(33)

Anvendes en importlicens til et landbrugsprodukt ligeledes til forvaltning af et toldkontingent, for hvilket der er bevilget en præferenceordning, tildeles importørerne præferenceordningen ved brug af en licens, der i visse tilfælde skal ledsages af et dokument fra et tredjeland. For at undgå, at kontingentet overskrides, udnyttes præferenceordningen indtil den mængde, for hvilken der er udstedt licens. For at lette importforretningen bør der dog indrømmes en tolerance, jf. artikel 7, stk. 4, samtidig med at det præciseres, at den del af mængden, der overskrider den i licensen eller attesten angivne mængde, men som ligger inden for tolerancen, ikke omfattes af præferenceordningen, men importeres til fuld toldafgiftssats.

(34)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra alle berørte forvaltningskomitéer —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

KAPITEL I

FORORDNINGENS ANVENDELSESOMRÅDE

Artikel 1

Denne forordning fastsætter, medmindre andet følger af særlige fællesskabsbestemmelser for bestemte produkter, de fælles gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser og forudfastsættelsesattester, i det følgende benævnt »licenser og attester«, der er indført ved eller fastsat i:

artikel 8 i Rådets forordning (EØF) nr. 2759/75 (8) (svinekød)

artikel 3 i Rådets forordning (EØF) nr. 2771/75 (9) (æg)

artikel 3 i Rådets forordning (EØF) nr. 2777/75 (10) (fjerkrækød)

artikel 2 i Rådets forordning (EØF) nr. 2783/75 (11) (ægalbumin og mælkealbumin)

artikel 29 i Rådets forordning (EF) nr. 1254/1999 (12) (oksekød)

artikel 26 i Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 (13) (mælk og mejeriprodukter)

artikel 59 i Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 (14) (vin)

artikel 13 i Rådets forordning (EF) nr. 2529/2001 (15) (fåre- og gedekød)

artikel 9 i forordning (EF) nr. 1784/2003 (korn)

artikel 10 i Rådets forordning (EF) nr. 1785/2003 (16) (ris)

artikel 10 i Rådets forordning (EF) nr. 865/2004 (17) (olivenolie og spiseoliven)

artikel 22 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1043/2005 (18) (landbrugsprodukter, der udføres i form af varer uden for traktatens bilag I)

artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 1947/2005 (19) (frø)

artikel 23 i Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 (20) (sukker, isoglucose og inulinsirup)

artikel 28 til 32 og artikel 40 i Rådets forordning (EF) nr. 1182/2007 (21) (frugt og grøntsager)

afdeling I i kapitel II og III i Del III i forordning (EF) nr. 1234/2007 (levende planter og blomsterdyrkningens produkter, bananer og alkohol).

KAPITEL II

LICENSERNES OG ATTESTERNES ANVENDELSESOMRÅDE

Artikel 2

Der kræves ikke og kan ikke fremlægges licens for produkter:

a)

som ikke er i fri omsætning i Fællesskabet, eller

b)

som udføres i forbindelse med:

i)

en toldordning, der gør det muligt at indføre dem uden opkrævning af told eller afgifter med tilsvarende virkning, eller

ii)

den særlige ordning i artikel 129 i forordning (EØF) nr. 2913/92, der gør det muligt at udføre dem uden opkrævning af eksportafgifter.

Artikel 3

1.   Hvis produkter, der er omfattet af proceduren for aktiv forædling og ikke indeholder basisprodukter som omhandlet i stk. 2, litra a), overgår til fri omsætning, skal der fremlægges en importlicens for det produkt, der rent faktisk overgår til fri omsætning, når en sådan licens kræves for produktet.

2.   Hvis et produkt, der er omfattet af den i stk. 1 omhandlede procedure og både indeholder

a)

et eller flere basisprodukter, som befandt sig i en af de situationer, der er nævnt i traktatens artikel 23, stk. 2, men som ikke længere befinder sig i denne situation på grund af iblandingen i det produkt, der rent faktisk overgår til fri omsætning, og

b)

et eller flere basisprodukter, som ikke befandt sig i en af de situationer, der er nævnt i traktatens artikel 23, stk. 2,

overgår til fri omsætning, skal der uanset artikel 7, stk. 1, i denne forordning, fremlægges en importlicens for hvert af de i litra b) i dette stykke omhandlede basisprodukter, der rent faktisk er anvendt, når en sådan licens kræves for disse produkter.

Der skal dog ikke fremlægges importlicens, når en sådan licens ikke kræves for det produkt, der rent faktisk overgår til fri omsætning.

3.   Den eller de importlicenser, der fremlægges, når et produkt overgår til fri omsætning i de i stk. 1 og 2 omhandlede tilfælde, kan ikke omfatte forudfastsættelse.

4.   Ved udførsel af et produkt, der er omfattet af den i stk. 1 omhandlede procedure, og som indeholder et eller flere af de i stk. 2, litra a), omhandlede basisprodukter, skal der fremlægges en eksportlicens for hvert af disse basisprodukter, når en sådan licens kræves for disse produkter.

Medmindre andet følger af tredje afsnit vedrørende forudfastsættelse af restitutionen, skal der dog ikke fremlægges eksportlicens, når en sådan licens ikke kræves for det produkt, der faktisk udføres.

Ved udførsel af sammensatte produkter, som for en eller flere bestanddele er omfattet af en forudfastsat eksportrestitution, er den toldmæssige status for hver enkelt af disse bestanddele det eneste kriterium, der tages hensyn til ved anvendelsen af ordningen med licenser og attester.

Artikel 4

1.   Der kræves ikke og kan ikke fremlægges licens for gennemførelsen af de forretninger, som:

a)

er omhandlet i artikel 36, 40, 44, 45 og 46, stk. 1, i forordning (EF) nr. 800/1999, eller

b)

ikke har erhvervsmæssig karakter, eller

c)

er omhandlet i forordning (EØF) nr. 918/83, eller

d)

vedrører mængder, der er mindre end eller lig med mængderne i bilag II.

Uanset første afsnit skal der fremlægges en licens, når indførslen eller udførslen finder sted i forbindelse med en præferenceordning, som der gives adgang til ved hjælp af en licens.

Medlemsstaterne træffer foranstaltninger for at undgå misbrug ved anvendelsen af nærværende stykke, især når en enkelt import- eller eksportforretning foretages i henhold til flere import- eller eksportangivelser, hvoraf der ikke fremgår nogen økonomisk eller anden begrundelse.

2.   Ved anvendelsen af stk. 1 forstås ved »forretninger, som ikke har erhvervsmæssig karakter«:

a)

ved indførsel: sådanne, der foretages af privatpersoner, eller i tilfælde af forsendelser sådanne, der er bestemt for privatpersoner, og som opfylder betingelserne i de indledende bestemmelser i afsnit II, litra D, nr. 2, i den kombinerede nomenklatur

b)

ved udførsel: sådanne, som foretages af privatpersoner, og som tilsvarende opfylder betingelserne som nævnt i litra a).

3.   Medlemsstaterne kan undlade at kræve eksportlicens for forsendelse af produkter eller varer, der foretages af privatpersoner eller grupper af privatpersoner med henblik på gratis uddeling som fødevarehjælp i tredjelande, hvis følgende betingelser alle er opfyldt:

a)

der er ikke ansøgt om restitution af de pågældende, der ønsker fritagelse

b)

forsendelserne er af lejlighedsvis karakter og består af forskellige produkter og varer, der ikke overstiger en samlet mængde på 30 000 kg pr. transportmiddel, og

c)

myndighederne har tilstrækkeligt bevis for produkternes eller varernes destination og transaktionens korrekte gennemførelse.

Følgende oplysning anføres i rubrik 44 i udførselsangivelsen: »Ingen restitution — artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 376/2008«.

Artikel 5

Der kræves ikke og kan ikke fremlægges licens, når produkter, der er omfattet af bestemmelserne i afsnit VI, kapitel 2, i forordning (EØF) nr. 2913/92 vedrørende returvarer, overgår til fri omsætning.

Artikel 6

1.   Der kræves ikke og kan ikke fremlægges eksportlicens ved antagelsen af genudførselsangivelsen for produkter, for hvilke eksportøren fører bevis for, at der er truffet bestemmelse om godtgørelse af eller fritagelse for importafgifter i henhold til afsnit VII, kapitel 5, i forordning (EØF) nr. 2913/92.

2.   Hvis der ved udførsel af produkter kræves en eksportlicens, og de kompetente myndigheder antager genudførselsangivelsen, inden der er truffet afgørelse om ansøgningen om godtgørelse af eller fritagelse for importafgifter, skal der fremlægges en eksportlicens. Denne licens kan ikke omfatte en forudfastsættelse af eksportrestitutionen eller eksportafgiften.

KAPITEL III

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

AFDELING 1

Licensernes og partiallicensernes rækkevidde

Artikel 7

1.   Import- eller eksportlicensen berettiger og forpligter til ved anvendelse af licensen inden for dens gyldighedsperiode at indføre henholdsvis udføre den angivne mængde af det pågældende produkt eller den pågældende vare, undtagen i tilfælde af force majeure.

De i nærværende stykke omhandlede forpligtelser er primære krav efter artikel 20 i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2220/85 (22).

2.   Eksportlicensen med forudfastsættelse af restitutionen forpligter til i henhold til licensen i dens gyldighedsperiode at udføre den angivne mængde af de pågældende produkter, undtagen i tilfælde af force majeure.

Kan produkterne kun udføres mod fremlæggelse af en eksportlicens, er eksportlicensen med forudfastsættelse af restitutionen afgørende for retten til at udføre og retten til restitution.

Kan produkterne udføres uden fremlæggelse af en eksportlicens, er eksportlicensen med forudfastsættelse af restitutionen kun afgørende for retten til restitution.

De i dette stykke omhandlede forpligtelser er primære krav efter artikel 20 i forordning (EØF) nr. 2220/85.

3.   Licenserne forpligter til at indføre fra eller udføre til det land eller den gruppe lande, der er angivet i licensen, i de i artikel 47 angivne tilfælde, såvel som i de tilfælde, hvor denne forpligtelse er fastsat i de særlige EF-regler for hver produktsektor.

4.   Overstiger den indførte eller udførte mængde den mængde, der er angivet i licensen, med højst 5 %, anses den for indført eller udført i henhold til licensen.

5.   Ligger den indførte eller udførte mængde højst 5 % under den mængde, der er angivet i licensen, anses forpligtelsen til at indføre eller udføre for at være opfyldt.

6.   Udstedes licensen pr. dyr, rundes resultatet af beregningen af de i stk. 4 og 5 omhandlede 5 % i givet fald op til det antal dyr, der er det nærmest følgende hele tal.

7.   Anvendes en licens med forudfastsættelse af eksportafgiften eller eksportrestitutionen den første arbejdsdag efter den sidste dag i dens normale gyldighedsperiode i medfør af artikel 3, stk. 4, i forordning (EØF) nr. 1182/71, anses licensen for at være anvendt den sidste dag i dens normale gyldighedsperiode, for så vidt angår de forudfastsatte beløb.

Artikel 8

1.   De forpligtelser, der følger af licenserne, kan ikke overdrages. De rettigheder, der følger af licenserne, kan inden for deres gyldighedsperiode overdrages af licensens indehaver. Denne overdragelse kan for hver licens eller partiallicens kun ske til fordel for en enkelt modtager. Overdragelsen omfatter de mængder, der endnu ikke er afskrevet på licensen eller partiallicensen.

2.   Erhververen kan ikke overdrage sine rettigheder, men kan føre dem tilbage til licensen indehaver. Denne tilbageføring vedrører den på licensen eller partiallicensen endnu ikke udnyttede mængde.

I sådanne tilfælde indsætter det udstedende organ en af de påtegninger, der er vist i bilag III, del A, i licensens rubrik 6.

3.   Hvis licensen indehaver anmoder om overdragelse, eller erhververen anmoder om tilbageføring, anfører det udstedende organ eller det/de af hver medlemsstat udpegede organ(er) på licensen eller i givet fald partiallicensen:

a)

modtagerens navn og adresse eller den påtegning, der er nævnt i stk. 2

b)

datoen for anførelsen, attesteret ved det udstedende organs stempel.

4.   Overdragelsen eller tilbageføringen får virkning fra dagen for anførelsen.

Artikel 9

Partiallicenser har for de mængder, som de er udstedt for, samme retsvirkninger som de licenser, som de er udstedt på grundlag af.

Artikel 10

De udstedte licenser og partiallicenser og de deri af myndighederne i en medlemsstat foretagne angivelser og påtegninger har i de øvrige medlemsstater de samme retsvirkninger som dem, der er knyttet til de af medlemsstaternes egne myndigheder udstedte dokumenter og de deri foretagne angivelser og påtegninger.

Artikel 11

1.   Benyttes en licens med forudfastsættelse af eksportrestitutionen til udførsel af en blanding, anvendes den forudfastsatte sats ikke for den udførte blanding, hvis tariferingen af den bestanddel, som restitutionen for blandingen beregnes på grundlag af, ikke svarer til blandingens tarifering.

2.   Anvendes licenser med forudfastsættelse af eksportrestitutionen til udførsel af et sæt, anvendes den forudfastsatte sats kun for den bestanddel, der har samme tarifering som sættet.

AFDELING 2

Ansøgning om og udstedelse af licenser

Artikel 12

1.   Licensansøgninger skal for at blive accepteret sendes eller indleveres til det kompetente organ udfærdiget på trykte blanketter og/eller i anden form i overensstemmelse med artikel 17.

Det kompetente organ kan dog acceptere en skriftlig telekommunikation eller en elektronisk meddelelse som gyldig ansøgning, når alle de angivelser, som skulle findes på blanketten, hvis denne var blevet anvendt, er indeholdt i telekommunikationen eller meddelelsen. I forbindelse med en sådan skriftlig telekommunikation eller elektronisk meddelelse kan medlemsstaterne kræve, at der til det kompetente organ efterfølgende sendes eller direkte indleveres en ansøgning udfærdiget på en trykt blanket eller i anden form i overensstemmelse med artikel 17, idet datoen for det kompetente organs modtagelse af den skriftlige telekommunikation eller den elektroniske meddelelse i så fald regnes som ansøgningens indleveringsdag. Dette krav har ingen indvirkning på gyldigheden af den ved skriftlig telekommunikation eller elektronisk meddelelse fremsendte ansøgning.

Indgives licensansøgningerne elektronisk, fastlægger medlemsstatens myndigheder betingelserne for at erstatte den håndskrevne underskrift med en anden teknik, der eventuelt kan bestå af koder.

2.   Tilbagekaldelse af en ansøgning om licens kan kun ske pr. brev eller ved skriftlig telekommunikation eller elektronisk meddelelse, der undtagen i tilfælde af force majeure skal være det kompetente organ i hænde senest kl. 13.00 på ansøgningens indleveringsdag.

Artikel 13

1.   Ansøgningen om licens med forudfastsættelse af restitutionen og licensen skal i rubrik 16 indeholde oplysning om produktets tolvcifrede kode i nomenklaturen over eksportrestitutioner for landbrugsprodukter.

Er restitutionssatsen den samme for flere koder i samme kategori, der skal fastlægges efter proceduren i artikel 195, stk. 2 i forordning (EF) nr. 1234/2007 og i de tilsvarende artikler i de andre forordninger om fælles markedsordninger, kan disse koder dog anføres samlet i licensansøgningerne og i licenserne.

2.   Er restitutionssatsen differentieret efter destination, skal destinationslandet eller eventuelt destinationszonen angives i rubrik 7 i licensansøgningen og i licensen.

3.   Er en produktgruppe fastlagt i overensstemmelse med artikel 4, stk. 2, første afsnit, andet led, i forordning (EF) nr. 800/1999, kan koderne for de produkter, der tilhører gruppen, indføjes i rubrik 22 i licensansøgningen og selve licensen efter angivelsen »Produktgruppe — artikel 4, stk. 2, i forordning (EF) nr. 800/1999«, jf. dog stk. 1, første afsnit i nærværende artikel.

Artikel 14

1.   Ansøgninger, der indeholder betingelser, der ikke er hjemlet i fællesskabsbestemmelserne, afvises.

2.   Ansøgninger om licens afvises, medmindre der er stillet tilstrækkelig sikkerhed hos det kompetente organ senest kl. 13.00 på ansøgningens indleveringsdag.

3.   Er det samlede sikkerhedsbeløb i forbindelse med en licens 100 EUR eller derunder, eller er licensen udstedt i et interventionsorgans navn, kræves der ingen sikkerhed.

4.   Anvender medlemsstaterne artikel 5 i forordning (EØF) nr. 2220/85, opkræves sikkerhedsbeløbet ved udløbet af fristen på to måneder efter datoen for udløbet af licensens gyldighedsperiode.

5.   Der kræves ikke sikkerhedsstillelse for licenser, der udstedes for udførsler til tredjelande i forbindelse med national fødevarehjælp, der ydes af humanitære organisationer, som den udførende medlemsstat har godkendt. Medlemsstaten meddeler straks Kommissionen de godkendte humanitære organisationer.

6.   Anvendes stk. 3, 4 og 5, finder artikel 4, stk. 1, tredje afsnit, tilsvarende anvendelse.

Artikel 15

Licensansøgninger og licenser med forudfastsættelse af restitutionen, der udfærdiges med henblik på fødevarehjælp som omhandlet i artikel 10, stk. 4, i den landbrugsaftale, der blev indgået under de multilaterale handelsforhandlinger i Uruguay-rundens regi, skal i rubrik 20 indeholde en af påtegningerne i bilag III, del B, i nærværende forordning.

Rubrik 7 skal indeholde oplysning om destinationslandet. Licensen gælder kun for udførsel, der foretages i forbindelse med nævnte fødevarehjælp.

Artikel 16

1.   Ved licensansøgningens indleveringsdag forstås den dag, hvor det kompetente organ modtager den, når dette sker senest kl. 13.00, uanset om ansøgningen indleveres direkte til det kompetente organ eller sendes til det kompetente organ pr. brev, ved skriftlig telekommunikation eller pr. elektronisk post.

2.   Licensansøgninger, som det kompetente organ modtager en lørdag, søndag eller en arbejdsfri dag eller på en arbejdsdag, men efter kl. 13.00, betragtes som indleveret på den første arbejdsdag efter den dag, hvor de rent faktisk blev modtaget.

3.   Er der fastsat en bestemt periode for indsendelsen af licensansøgninger, udtrykt i antal dage, og er sidste dag i denne periode en lørdag, søndag eller en arbejdsfri dag, ophører perioden den første følgende arbejdsdag kl. 13.00.

Denne forlængelse tages dog ikke i betragtning ved beregningen af de i licensen fastsatte beløb eller ved bestemmelsen af dens løbetid.

4.   De i denne forordning angivne klokkeslæt er i lokal belgisk tid.

Artikel 17

1.   Uden at dette berører artikel 12, stk. 1, andet afsnit, og artikel 18, stk. 1, udarbejdes licensansøgningerne, licenserne og partiallicenserne på blanketter som vist i bilag I. Blanketterne skal udfyldes efter angivelserne i bilag I og efter de særlige fællesskabsbestemmelser for hver produktsektor.

2.   Licensblanketterne fremtræder i form af sæt bestående af eksemplar nr. 1, eksemplar nr. 2, ansøgningen samt eventuelle ekstra eksemplarer af licensen.

Medlemsstaterne kan dog foreskrive, at ansøgerne alene skal udfylde ansøgningen i stedet for de i første afsnit omhandlede sæt.

Kan den mængde, der udstedes licens for, som følge af en fællesskabsbestemmelse være mindre end den mængde, der oprindelig er ansøgt om, skal den mængde, der ansøges om, og størrelsen af den tilsvarende sikkerhedsstillelse kun anføres på licensansøgningen.

Blanketterne til partiallicenserne fremtræder i form af sæt bestående af eksemplar nr. 1 og nr. 2.

3.   Blanketterne, inklusive forlængelsesbladene, trykkes på hvidt, træfrit, skrivefast papir med en vægt på mindst 40 gram pr. kvadratmeter. Deres format er 210 × 297 mm, med en maksimal længdetolerance på mellem -5 mm og +8 mm. Linjeafstanden for de maskinskrevne tekster er 4,24 mm 1/6 engelsk tomme). Blanketternes rubricering skal nøje overholdes. De to sider af eksemplar nr. 1 og den side af forlængelsesbladene, på hvilken afskrivningerne skal anføres, skal desuden forsynes med et guillocheret bundtryk, på hvilket enhver forfalskning med mekaniske eller kemiske midler bliver synlig. Det guillocherede bundtryk er grønt for importblanketterne og brunt for eksportblanketterne.

4.   Det påhviler medlemsstaterne at lade blanketterne trykke. Blanketterne kan også trykkes af trykkerier, der er godkendt af den medlemsstat, hvori de ligger. I sidstnævnte tilfælde skal der på hver blanket være anført en henvisning til godkendelsen. Hver blanket skal være forsynet med trykkeriets navn og adresse eller med et mærke til dets identifikation samt for andre blanketter end ansøgningsblanketter og forlængelsesblade tillige med et serienummer til individualisering. Foran nummeret anføres følgende bogstav eller bogstaver til angivelse af dokumentets udstedelsesland: »AT« for Østrig, »BE« for Belgien, »BG« for Bulgarien, »CZ« for Tjekkiet, »CY« for Cypern, »DE« for Tyskland, »DK« for Danmark, »EE« for Estland, »EL« for Grækenland, »ES« for Spanien, »FI« for Finland, »FR« for Frankrig, »HU« for Ungarn, »IE« for Irland, »IT« for Italien, »LU« for Luxembourg, »LT« for Litauen, »LV« for Letland, »MT« for Malta, »NL« for Nederlandene, »PL« for Polen, »PT« for Portugal,, »RO« for Rumænien, »SE« for Sverige, »SI« for Slovenien, »SK« for Slovakiet og »UK« for det Forenede Kongerige.

Ved udstedelsen kan det udstedende organ forsyne licenserne og partiallicenserne med et nummer.

5.   Ansøgningerne, licenserne og partiallicenserne udfyldes på skrivemaskine eller elektronisk. De skal trykkes og udfyldes på et af Fællesskabets officielle sprog som bestemt af myndighederne i den udstedende medlemsstat. Dog kan medlemsstaterne give ansøgerne tilladelse til at udfylde ansøgningerne i hånden med blæk eller kuglepen og med blokbogstaver.

6.   De organer, der foretager udstedelse og afskrivning, skal til afstempling benytte et metalstempel, fortrinsvis af stål. De udstedende organers stempel kan dog erstattes af et reliefstempel uden farve kombineret med bogstaver og tal fremstillet ved perforering.

7.   Om fornødent kan de kompetente myndigheder i en medlemsstat kræve licenserne såvel som partiallicenserne oversat til et af de officielle sprog i den pågældende medlemsstat.

Artikel 18

1.   Uden at artikel 17 berøres, kan licenserne udstedes og anvendes ved hjælp af edb-systemer og efter regler, der vedtages af de kompetente myndigheder. Disse licenser benævnes i det følgende »elektroniske licenser«.

Den elektroniske licens skal med hensyn til indhold være identisk med licensen på papir.

2.   Når licensens indehaver eller erhverver skal anvende den elektroniske licens i en medlemsstat, som ikke er tilsluttet edb-systemet for licensudstedelse, anmoder den pågældende indehaver eller erhverver om en partiallicens.

Partiallicensen udstedes straks og uden ekstra omkostninger på den i artikel 17 omhandlede blanket.

Anvendes partiallicensen i en medlemsstat, som er tilsluttet edb-systemet for licensudstedelse, skal det ske i form af partiallicensen på papir.

Artikel 19

1.   Når resultatet af omregningen til national valuta af de i euro udtrykte beløb, der skal anføres på licensblanketterne, indeholder tre decimaler eller flere, anføres kun de to første decimaler. Anden decimal afrundes i så fald til nærmeste højere tal, når tredje decimal er lig med eller større end 5, men beholdes, når tredje decimal er lavere end 5.

2.   Ved omregning af beløb udtrykt i euro til pund sterling erstattes den i stk. 1 nævnte begrænsning til de to første decimaler dog af en begrænsning til de fire første decimaler. Når femte decimal er lig med eller større en 5, afrundes fjerde decimal i så fald til nærmeste højere tal, men fjerde decimal beholdes, når femte decimal er lavere end 5.

Artikel 20

1.   Uden at dette berører bestemmelserne i artikel 18 om elektroniske licenser, udarbejdes licenserne i mindst to eksemplarer, hvoraf det første, benævnt »eksemplar til indehaveren«, med nummeret 1 straks udleveres til ansøgeren, og det andet, benævnt »eksemplar til det udstedende organ«, med nummeret 2 opbevares af det udstedende organ.

2.   Når licensens udstedes for en mindre mængde end den, der er ansøgt om, angiver det udstedende organ:

a)

i licensens rubrik 17 og 18 den mængde, som den er udstedt for

b)

i licensens rubrik 11 størrelsen af den tilsvarende sikkerhedsstillelse.

Sikkerhedsstillelsen for den mængde, for hvilken ansøgningen ikke er imødekommet, frigives straks.

Artikel 21

1.   Efter anmodning fra licensindehaveren eller den, licensen er overdraget til, og efter fremlæggelse af eksemplar nr. 1 af licensen kan det udstedende organ eller det organ eller et af de organer, som hver medlemsstat har udpeget, udstede en eller flere partiallicenser.

Partiallicenser udfærdiges i mindst to eksemplarer, hvoraf det første, der benævnes »eksemplar til indehaveren« og bærer nr. 1, udleveres til ansøgeren, og det andet, der benævnes »eksemplar til udstedende organ« og bærer nr. 2, opbevares af nævnte organ.

Det organ, der udsteder partiallicensen, afskriver på licenseksemplar nr. 1 den mængde, for hvilken partiallicensen er udstedt, forhøjet med tolerancen. Ud for den i licenseksemplar nr. 1 afskrevne mængde anføres bemærkningen »Partiallicens«.

2.   Der kan på grundlag af en partiallicens ikke udstedes nogen anden partiallicens.

3.   Indehaveren tilbageleverer brugte eller udløbne eksemplarer nr. 1 af partiallicenserne til det organ, der har udstedt licensen, sammen med eksemplar nr. 1 af den oprindelige licens, for at nævnte organ kan berigtige de på licenseksemplar nr. 1 foretagne afskrivninger ud fra de afskrivninger, der er foretaget på eksemplar nr. 1 af partiallicenserne.

Artikel 22

1.   Ved fastlæggelsen af licensernes gyldighedsperiode anses de for udstedt på dagen for ansøgningens indgivelse, idet denne dag tæller med i licensens gyldighedsperiode. Licensen kan dog først anvendes fra dens faktiske udstedelse.

2.   Det kan fastsættes, at licensens gyldighedsperiode skal regnes fra dagen for den faktiske udstedelse, og i så fald medtages den faktiske udstedelsesdag ved beregningen af licensens udløbsdato.

AFDELING 3

Anvendelse af licenserne

Artikel 23

1.   Licenseksemplar nr. 1 fremlægges:

a)

når det drejer sig om en importlicens, for det toldsted, der antager angivelsen med henblik på overgang til fri omsætning

b)

når det drejer sig om en eksportlicens eller attest med forudfastsættelse af restitution, for det toldsted, der antager angivelsen vedrørende udførsel.

Uden at dette berører artikel 2, stk. 1, litra i), i forordning (EF) nr. 800/1999, skal indehaveren eller eventuelt erhververen af licensen eller deres repræsentant, jf. artikel 5, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 2913/92, udfærdige toldangivelsen.

2.   Licenseksemplar nr. 1 fremlægges eller skal være til rådighed for toldmyndighederne ved antagelsen af den i stk. 1 omhandlede angivelse.

3.   Efter det i stk. 1 omhandlede toldsteds afskrivning og påtegning leveres licenseksemplar nr. 1 tilbage til den pågældende. Medlemsstaterne kan dog pålægge eller tillade den pågældende at foretage afskrivning på licensen. Denne afskrivning efterprøves og påtegnes i begge tilfælde af det kompetente kontor.

4.   Svarer den indførte eller udførte mængde ikke til den mængde, der er afskrevet på licensen, rettes afskrivningen på licensen, for at der kan tages hensyn til den mængde, der rent faktisk er indført eller udført, inden for den mængde, som licensen blev udstedt for.

Artikel 24

1.   Uanset artikel 23 kan en medlemsstat tillade, at licensen:

a)

indgives til det udstedende organ eller til den myndighed, der skal udbetale restitutionen

b)

hvis artikel 18 anvendes, oplagres i databasen hos det udstedende organ eller den myndighed, der skal udbetale restitutionen.

2.   Medlemsstat fastsætter, i hvilke tilfælde stk. 1 skal finde anvendelse, og hvilke betingelser den pågældende skal opfylde for at kunne komme ind under den i stk. 1 omhandlede procedure. De af medlemsstaten trufne bestemmelser skal desuden sikre, at alle i Fællesskabet udstedte attester får den samme behandling.

3.   Medlemsstaten udpeger den myndighed, som skal foretage afskrivning og påtegning på licensen.

Afskrivningen på og påtegningen af licensen anses dog også for foretaget, hvis:

a)

der foreligger et edb-dokument med oplysninger om de udførte mængder. Dette dokument skal vedlægges licensen og arkiveres med den

b)

de udførte mængder er indført i en officiel elektronisk database i den pågældende medlemsstat, og der er et link mellem disse data og den elektroniske licens. Medlemsstaterne kan vælge at arkivere disse data i papirudgaver af de elektroniske dokumenter.

Afskrivningsdatoen er datoen for antagelsen af den i artikel 23, stk. 1, omhandlede angivelse.

4.   Ved antagelsen af toldangivelsen skal den pågældende i toldangivelsesformularen bl.a. anføre, at han gør brug af nærværende artikel, samt nummeret på den licens, der skal benyttes.

5.   I tilfælde af en licens, der giver ret til indførsel, eller som giver ret til udførsel, kan varen kun frigives, hvis det i artikel 23, stk. 1, omhandlede toldsted har modtaget oplysning fra myndighederne om, at den licens, der er anført i tolddokumentet, gælder for det pågældende produkt og er afskrevet.

6.   I tilfælde af udførte produkter, som der ikke skal fremlægges en eksportlicens for, men som restitutionen er fastsat for ved hjælp af en eksportlicens med forudfastsættelse af restitutionen, kan forretningen, hvis det dokument, der ved eksport anvendes til at opnå en restitution, ved en fejl ikke indeholder nogen henvisning til bestemmelserne i nærværende artikel og/eller nogen oplysning om licensens nummer, eller hvis oplysningen er forkert, fuldbyrdes, for så vidt følgende betingelser opfyldes:

a)

de myndigheder, der står for udbetaling af restitutioner, er i besiddelse af en eksportlicens med forudfastsættelse af restitutionen for det pågældende produkt, der gælder på dagen for antagelsen af angivelsen

b)

tilstrækkelige beviser er til rådighed for de kompetente myndigheder til at fastslå forbindelsen mellem den udførte mængde og eksportlicensen.

Artikel 25

1.   Der må ikke foretages ændringer i angivelserne i licenserne og i partiallicenserne efter deres udstedelse.

2.   Opstår der tvivl angående rigtigheden af angivelserne i licensen eller partiallicensen, tilbagesendes licensen eller partiallicensen til det organ, der har udstedt licensen, det være sig på den pågældendes eget initiativ eller på foranledning af det kompetente tjenestested i den pågældende medlemsstat.

Finder det organ, der har udstedt licensen, at betingelserne for en rettelse er til stede, inddrager det partiallicensen eller licensen såvel som tidligere udstedt partiallicenser og udsteder snarest enten en rettet partiallicens eller en rettet licens og tilhørende rettede partiallicenser. Til disse nye dokumenter, som på hvert eksemplar påtegnes »Licens rettet den…« eller »Partiallicens rettet den…«, overføres eventuelle tidligere afskrivninger.

Anser det udstedende organ ikke en rettelse af licensen eller partiallicensen for nødvendige, anfører den på dokumentet »Kontrolleret den… i henhold til artikel 25 i forordning (EF) nr. 376/2008« og anbringer sit stempel.

Artikel 26

1.   Indehaveren er pligtig til på forlangende fra det organ, der har udstedt licensen, at tilbagelevere licensen og partiallicenserne til dette organ.

2.   Tilbagesender eller tilbageholder de kompetente tjenestesteder i medlemsstaterne et omstridt dokument i henhold til denne artikel eller artikel 25, giver disse tjenestesteder indehaveren en kvittering på dennes forlangende.

Artikel 27

Er den til afskrivninger forbeholdte plads på licenserne eller partiallicenserne utilstrækkelig, kan de myndigheder, der foretager afskrivninger, vedhæfte et eller flere blade med de samme rubrikker til afskrivning, som findes på bagsiden af eksemplar nr. 1 af licenser og partiallicenser. De myndigheder, der foretager afskrivning, anbringer deres stempel halvt ind på licensen eller partiallicensen og halvt ind på forlængelsesbladet og — i tilfælde af flere forlængelsesblade — halvt ind på hvert enkelt forlængelsesblad.

Artikel 28

1.   I tilfælde af tvivl om ægtheden af licenser, partiallicenser eller de deri foretagne angivelser eller påtegninger tilbagesender de kompetente tjenestesteder i vedkommende land det omstridte dokument eller en fotokopi heraf til de pågældende myndigheder til kontrol.

Samme fremgangsmåde kan benyttes ved stikprøvekontrol, i hvilket tilfælde kun en fotokopi af dokumentet tilbagesendes.

2.   Tilbagesender de kompetente tjenestesteder i vedkommende land det omstridte dokument i henhold til stk. 1, giver de den pågældende en kvittering på dennes forlangende.

Artikel 29

1.   Hvis det er nødvendigt for en korrekt anvendelse af denne forordning, meddeler de kompetente myndigheder i medlemsstaterne hinanden oplysninger om licenser og partiallicenser samt om uregelmæssigheder og overtrædelser i forbindelse hermed.

2.   Medlemsstaterne underrettet Kommissionen om uregelmæssigheder og overtrædelser i forbindelse med denne forordning, så snart de får kendskab hertil.

3.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen navn og adresse på de organer, der udsteder licenser og partiallicenser samt foretager opkrævning af eksportafgifter og udbetaling af eksportrestitutioner. Kommissionen offentliggør disse oplysninger i Den Europæiske Unions Tidende.

4.   Medlemsstaterne sender ligeledes Kommission aftryk af de pågældende myndigheders officielle stempler og i givet fald af deres reliefstempler. Kommissionen underretter straks de andre medlemsstater herom.

AFDELING 4

Frigivelse af sikkerhedsstillelsen

Artikel 30

Med hensyn til licensernes gyldighedsperiode betragtes:

a)

forpligtelsen til at indføre som opfyldt og retten til indførsel i henhold til licensen som udnyttet den dag, hvor den i artikel 23, stk. 1, litra a), omhandlede angivelse antages, under forudsætning af at produktet rent faktisk overgår til fri omsætning

b)

forpligtelsen til at udføre som opfyldt og retten til udførsel i henhold til licensen som udnyttet den dag, hvor den artikel 23, stk. 1, litra b), omhandlede angivelse antages.

Artikel 31

Opfyldelsen af et primært krav skal dokumenteres ved følgende bevis:

a)

ved indførsel: bevis for, at den i artikel 23, stk. 1, litra a), omhandlede angivelse er blevet antaget for det pågældende produkt

b)

ved udførsel: bevis for, at den i artikel 23, stk. 1, litra b), omhandlede angivelse er blevet antaget for det pågældende produkt; endvidere:

i)

når det drejer sig om udførsel eller leverancer, der er ligestillet med udførsel efter artikel 36 i forordning (EF) nr. 800/1999: bevis for, at produktet inden 60 dage regnet fra dagen for antagelsen af udførselangivelsen, medmindre force majeure har forhindret det, har nået sin destination i tilfælde af leverancer, der er ligestillet med udførsel og i andre tilfælde har forladt Fællesskabets toldområde; ved anvendelse af denne forordning anses leverancer af produkter, der udelukkende er beregnet til forbrug om bord på bore- eller udvindingsplatforme, herunder hjælpestrukturer, der yder service til sådanne arbejder, inden for det europæiske fastlandssokkelområde eller inden for fastlandssokkelområdet i den ikke-europæiske del af Fællesskabet, men uden for en tresømilezone regnet fra den basislinje, der benyttes til at bestemme udstrækningen af en medlemsstats søterritorium, for at have forladt Fællesskabets toldområde

ii)

når det drejer sig om anbringelse af produkter under proceduren for proviantoplag som omhandlet i artikel 40 i forordning (EF) nr. 800/1999: bevis for, at produktet inden 30 dage regnet fra dagen for antagelsen af angivelsen vedrørende anvendelsen af den pågældende procedure er blevet anbragt på et proviantoplag, medmindre force majeure har forhindret dette.

Er fristen på 60 dage i første afsnit, litra b), nr. i), eller fristen på 30 dage i første afsnit, litra b), nr. ii), overskredet, frigives sikkerhedsstillelsen dog efter artikel 23, stk. 2, forordning (EØF) nr. 2220/85.

Inddragelse af sikkerheden i henhold til bestemmelserne i foregående afsnit foretages ikke for de mængder, for hvilke restitutionen nedsættes i henhold til artikel 50, stk. 1, i forordning (EF) nr. 800/1999 som følge af manglende overholdelse af de frister, der er omhandlet i forordningens artikel 7, stk. 1, eller artikel 40, stk. 1.

Artikel 32

1.   De i artikel 31 foreskrevne beviser føres efter nedenstående regler:

a)

i de i artikel 31, litra a), nævnte tilfælde føres beviset ved fremlæggelse af licensens eksemplar nr. 1 og i givet fald partiallicensens eller partiallicensernes eksemplar nr. 1, påtegnet i overensstemmelse med artikel 23 eller 24

b)

i de i artikel 31, litra b), nævnte tilfælde, føres beviset ved fremlæggelse af licensens eksemplar nr. 1 og i givet fald partiallicensens eller partiallicensernes eksemplar nr. 1, påtegnet i overensstemmelse med artikel 23 eller 24, jf. dog stk. 2 i nærværende artikel.

2.   Ved udførsel til lande uden for Fællesskabet eller ved levering til en destination som omhandlet i artikel 36 i forordning (EF) nr. 800/1999 eller ved anvendelse af proceduren i artikel 40 i samme forordning kræves der desuden fremlæggelse af et supplerende bevis.

Det supplerende bevis føres efter nedenstående regler:

a)

det overlades til den berørte medlemsstat at kræve, når følgende finder sted i den pågældende medlemsstat:

i)

licensen er udstedt

ii)

angivelsen som omhandlet i artikel 23, stk. 1, litra b) i denne forordning, er antaget, og

iii)

produktet

forlader Fællesskabets toldområde. Ved anvendelse af denne forordning anses leverancer af produkter, der udelukkende er beregnet til forbrug om bord på bore- eller udvindingsplatforme, herunder hjælpestruktur, der yder service til sådanne arbejder, inden for det europæiske fastlandssokkelområde eller inden for fastlandssokkelområdet i den ikke- europæiske del af Fællesskabet, men uden for en tresømilezone regnet fra den basislinje, der benyttes til at bestemme udstrækningen af en medlemsstats søterritorium, for at have forladt Fællesskabets toldområde

leveres til en destination som omhandlet i artikel 36 i forordning (EF) nr. 800/1999, eller

anbringes på et proviantoplag, jf. artikel 40 i forordning (EF) nr. 800/1999 i den samme medlemsstat

b)

føres i øvrige tilfælde ved hjælp af:

i)

et eller flere af de i artikel 912a i forordning (EØF) nr. 2454/93 omhandlede kontroleksemplarer T 5 eller en bekræftet kopi eller fotokopi af kontroleksemplaret eller kontroleksemplarerne, eller

ii)

en erklæring afgivet af den for udbetalingen af restitutionen ansvarlige myndighed, hvori det bekræftes, at de i artikel 31, litra b) i denne forordning, nævnte betingelser er opfyldt, eller

iii)

dokumenter med bevismæssig ligestilling som fastsat i stk. 4 i nærværende artikel.

Er det eneste formål med kontroleksemplar T 5 at muliggøre frigivelse af sikkerhedsstillelsen, anføres en af de påtegninger, der er vist i bilag III, del C, til nærværende forordning i rubrik 106.

Benyttes der en partiallicens, en erstatningslicens eller en erstatningspartiallicens, suppleres angivelsen dog med den oprindelige licens/attests nummer samt det udstedende organs navn og adresse.

De i litra b), nr. i) og ii), omhandlede dokumenter sendes ad administrativ vej til det organ, der har udstedt licensen/attesten.

3.   Undergives produktet efter antagelsen af den udførselsangivelse, der er nævnt i artikel 23, stk. 1, litra b), en af de forenklede procedurer i artikel 412 til 442a i forordning (EØF) nr. 2454/93 eller i afsnit X, kapitel I, i tillæg I i konventionen af 20. maj 1987 om en fælles forsendelsesprocedure for at blive transporteret til en bestemmelsesstation eller leveret til en modtager uden for Fællesskabets toldområde, sendes det i stk. 2, litra b), i nærværende artikel krævede kontroleksemplar T 5 ad administrativ vej til det organ, som har udstedt licensen. I rubrik »J« i kontroleksemplar T 5 anføres en af påtegningerne i bilag III, del D, til nærværende forordning under »Bemærkninger«.

I de i første afsnit omhandlede tilfælde kan afgangstoldstedet kun godkende en ændring i fragtkontrakten, som vil medføre, at transporten sluttes inden for Fællesskabet, hvis det godtgøres,

a)

at der på ny er stillet sikkerhed, hvis den allerede skulle være blevet frigivet, eller

b)

at der er taget alle forholdsregler af de pågældende tjenestegrene, for at sikkerhedsstillelsen for det pågældende produkt ikke bliver frigivet.

Hvis sikkerhedsstillelsen er blevet frigivet, og produktet ikke er blevet udført træffer medlemsstaterne de fornødne forholdsregler.

4.   Kunne det i stk. 2, litra b), omhandlede kontroleksemplar T 5 ikke fremlægges inden tre måneder regnet fra udstedelsen som følge af omstændigheder, som ikke kan tilskrives den pågældende, kan denne til det kompetente organ indgive en begrundet anmodning om bevismæssig ligestilling vedlagt bevisdokumenter.

De beviser, som skal fremlægges ved anmodning om ligestilling, er dem, der er omhandlet i artikel 49, stk. 3, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 800/1999.

Artikel 33

Ved anvendelse af artikel 37 i forordning (EF) nr. 800/1999 betragtes den sidste dag i måneden som datoen for antagelse af den angivelse, der er nævnt i artikel 23, stk. 1, litra b), i denne forordning.

Artikel 34

1.   Efter anmodning fra licensindehaveren kan medlemsstaten frigive sikkerhedsstillelsen opdelt i beløb i forhold til de produktmængder, som de i artikel 31 omhandlede beviser er blevet ført for, såfremt det er bevist, at mindst 5 % af den i licensen angivne mængde er blevet indført eller udført.

2.   Medmindre andet følger af artikel 39, 40 eller 47, fortabes sikkerhedsstillelsen, når import- eller eksportforpligtelsen ikke er blevet opfyldt, med et beløb, der svarer til forskellen mellem:

a)

95 % af den i licensen angivne mængde, og

b)

den rent faktisk indførte mængde.

Hvis licensen udstedes pr. styk. afrundes resultatet af beregningen af ovennævnte 95 % i givet fald til det umiddelbart lavere hele antal dyr.

Udgør den indførte eller udførte mængde mindre end 5 % af den i licensen angivne mængde, fortabes hele sikkerhedsstillelsen.

Er den sikkerhedsstillelse, som ville være blevet inddraget, på 100 EUR eller derunder for en given licens, frigiver den pågældende medlemsstat hele sikkerhedsstillelsen.

Er en sikkerhed uretmæssigt frigivet helt eller delvist, skal den på ny stilles over for det organ, der udstedte licensen, i forhold til de pågældende mængder.

Der kan imidlertid kun forlanges fornyet sikkerhedsstillelse i indtil fire år efter sikkerhedens frigivelse, hvis eksportøren har handlet i god tro.

3.   Med hensyn til eksportlicenser med forudfastsættelse af restitutionen gælder følgende:

a)

Hvis licensen eller en partiallicens returneres til det udstedende organ inden for den periode, der udgør de to første tredjedele af licensens gyldighedsperiode, nedsættes den sikkerhed, der fortabes, med 40 %. I denne forbindelse tæller en del af en dag som en hel dag.

b)

Returneres licensen eller en partiallicens til det udstedende organ i den sidste tredjedel af licensens gyldighedsperiode eller i den måned, der følger efter dagen for gyldighedsperiodens udløb, nedsættes den sikkerhed, der inddrages, med 25 %.

Første afsnit finder kun anvendelse på licenser og partiallicenser, der returneres til det udstedende organ i løbet af det GATT-år, for hvilket licenserne er blevet udstedt, og hvis de returneres senest 30 dage før ophøret af det pågældende GATT-år.

Første afsnit finder anvendelse, medmindre det i givet fald besluttes at suspendere anvendelsen midlertidigt. Efter proceduren i artikel 195, stk. 2 i forordning (EF) nr. 1234/2007 eller de tilsvarende bestemmelser i de øvrige forordninger om fælles markedsordninger kan Kommissionen, hvis restitutionen for et eller flere produkter forhøjes, suspendere anvendelsen af første afsnit for de licenser, der blev ansøgt om inden forhøjelsen af restitutionen og først returneret til det udstedende organ dagen før forhøjelsen af restitutionen.

Licenser, der indgives i henhold til artikel 24 i nærværende forordning, anses for returneret til det udstedende organ på den dato, hvor det udstedende organ fra licenshaveren modtager en anmodning om at frigive sikkerheden.

4.   Det bevis for udnyttelse af licensen, der er omhandlet i artikel 32, stk. 1, skal føres inden to måneder efter licensens udløb, undtagen i tilfælde af force majeure.

5.   Det i artikel 32, stk. 2, i denne forordning omhandlede bevis for, at et produkt har forladt Fællesskabets toldområde, eller for, at et produkt er leveret til en destination som omhandlet i artikel 36 i forordning (EF) nr. 800/1999 eller for, at et produkt er anbragt under den ordning, der er omhandlet i artikel 40 i samme forordning, skal føres inden 12 måneder efter licensens udløb, medmindre dette er umuligt på grund af force majeure.

6.   Det beløb, der fortabes for mængder, som beviset vedrørende eksportlicensen med forudfastsættelse af restitutionen ikke er ført for inden for den i stk. 4, fastsatte frist, nedsættes med:

a)

90 %, hvis beviset føres i den tredje måned efter datoen for licensens udløb

b)

50 %, hvis beviset føres i den fjerde måned efter datoen for licensens udløb

c)

30 %, hvis beviset føres i den femte måned efter datoen for licensens udløb

d)

20 %, hvis beviset føres i den sjette måned efter datoen for licensens udløb.

7.   I andre tilfælde end de i stk. 6 nævnte udgør det beløb, der fortabes for mængder, som beviset ikke er ført for inden for den i stk. 4 og 5 fastsatte frist, men som det senest føres for i den 24. måned efter datoen for licensens udløb, 15 % af det beløb, der ville have været endeligt fortabt, hvis produkterne ikke var blevet indført eller udført. Har der for et bestemt produkt været licenser med forskellige satser for sikkerhedsstillelsen, anvendes den laveste sats for indførslen eller udførslen ved beregning af det beløb, der fortabes.

8.   Myndighederne kan fritage for forpligtelsen til at føre de i stk. 4 og 5, omhandlede beviser, når de allerede er i besiddelse af de nødvendige oplysninger.

9.   Er det i en fællesskabsbestemmelse med henvisning til nærværende stykke fastsat, at forpligtelsen opfyldes ved fremlæggelse af bevis for, at produktet har nået en nærmere angivet destination, skal beviset føres efter artikel 16 i forordning (EF) nr. 800/1999, da sikkerhedsstillelsen for licensen ellers inddrages for den pågældende mængde.

Dette bevis skal også føres inden 12 måneder efter licensens udløb. Kan de dokumenter, der kræves efter artikel 16 i forordning (EF) nr. 800/1999, ikke indgives inden for de fastsatte tidsfrister, selv om eksportøren har gjort, hvad han kunne for at fremskaffe dem inden for fristerne, kan fristerne for indgivelse af dokumenterne yderligere forlænges.

10.   Finder dette stykke efter en fællesskabsbestemmelse anvendelse på importlicenser, skal det i artikel 32, stk. 1, litra a), omhandlede bevis for udnyttelse af licensen uanset stk. 4, til 8 føres senest 45 dage efter at licensens gyldighedsperiode er udløbet, medmindre dette er umuligt på grund af force majeure.

Føres det i artikel 32, stk. 1, litra a), omhandlede bevis for udnyttelse af licensen, efter at fristen er udløbet, gælder følgende:

a)

Er licensen, tolerancen taget i betragtning, blevet udnyttet i gyldighedsperioden, fortabes sikkerhedsstillelsen med et beløb, der svarer til 15 % af det i licensen anførte samlede sikkerhedsbeløb, hvilket er en fast nedsættelse.

b)

Er licensen kun blevet udnyttet delvis i gyldighedsperioden, fortabes sikkerhedsstillelsen med et beløb, der svarer til:

i)

forskellen mellem 95 % af den i licensen anførte mængde og den mængde, der faktisk er blevet indført inden for fristen, plus

ii)

15 % af det resterende sikkerhedsbeløb, der fremkommer, når det i nr. i) omhandlede fradrag er foretaget som en fast nedsættelse, plus

iii)

3 % af det sikkerhedsbeløb, der resterer efter fradragene ifølge nr. i) og ii), for hver dag fristen for indgivelse af bevis er overskredet.

AFDELING 5

Bortkomst af licenser

Artikel 35

1.   Nærværende artikel anvendes ved tab af en licens eller en partiallicens med forudfastsættelse af restitutionen, hvis sats er større end 0.

2.   Det organ, der har udstedt den oprindelige licens, udsteder på anmodning fra indehaveren eller erhververen, hvis licensen eller partiallicensen er overdraget, en erstatningslicens eller en erstatningspartiallicens, jf. dog bestemmelserne i andet afsnit.

Myndighederne i medlemsstaterne kan nægte at udstede en erstatningslicens eller erstatningspartiallicens, når

a)

ansøgerens forhold giver anledning til at antage, at denne ikke er i stand til at garantere, at bestemmelserne i denne artikel vil blive overholdt. I den enkelte medlemsstat skal denne mulighed benyttes i overensstemmelse med de i medlemsstaten gældende principper for ikke-diskriminering mellem ansøgere og for et frit erhvervsliv

b)

ansøgeren ikke har godtgjort, at han har truffet de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger for at undgå, at licensen/attesten eller partiallicensen bortkommer.

3.   En restitution, som fastsættes i forbindelse med en licitation, er en forudfastsat restitution.

4.   Erstatningslicensen/-attesten eller -partiallicensen skal indeholde de oplysninger og bemærkninger, der er anført på det dokument, den erstatter. Den udstedes for en mængde produkter, der forhøjet med tolerancen svarer til den disponible mængde på det bortkomne dokument. Ansøgeren anfører skriftligt denne disponible mængde. Viser det udstedende organs oplysninger, at ansøgeren har sat den disponible mængde for højt, nedsættes den disponible mængde, jf. dog stk. 2, andet afsnit.

Erstatningslicensen/-attesten eller -partiallicensen skal desuden i rubrik 22 indeholde en af påtegningerne i bilag III, del E, understreget med rødt.

5.   Bortkommer en erstatningslicens eller -partiallicens, kan der ikke udstedes en anden erstatningslicens eller -partiallicens.

6.   Udstedelse af en erstatningslicens eller -partiallicens er betinget af, at der stilles sikkerhed. Sikkerhedsstillelsens størrelse beregnes ved multiplikation af:

a)

den forudfastsatte restitutionssats, eventuelt den højeste for de pågældende destinationer, forhøjet med 20 % med

b)

den mængde, som erstatningslicensen/-attesten eller -partiallicensen udstedes for, forhøjet med tolerancen.

Forhøjelsen af sikkerhedsstillelsen kan ikke være på under 3 EUR/100 kg nettovægt. Sikkerhedsstillelsen dokumenteres over for det organ, der udstedte den oprindelige licens/attest.

7.   Er den mængde produkter, der udføres i henhold til en licens/attest og en erstatningslicens/-attest eller i henhold til en partiallicens og en erstatningspartiallicens, større en den mængde, der kunne være udført ifølge licensen/attesten eller partiallicensen, fortabes den i stk. 6 nævnte sikkerhedsstillelse for den overskydende mængde som tilbagebetaling af restitutionen.

8.   Anvendes stk. 7, og gælder der en eksportafgift den dag, hvor den i artikel 23, stk. 1, litra b), omhandlede angivelse for den overskydende mængde antages, skal den eksportafgift, der gælder den pågældende dag, opkræves.

Den overskydende mængde:

a)

fastslås efter stk. 7

b)

er den mængde, som angivelsen er antaget for i sidste række i henhold til den oprindelige licens/attest, en oprindelig partiallicens, en erstatningslicens/-attest eller en -partiallicens. Er den mængde, der omfattes af den sidste udførsel, lavere end en overskydende mængde, inddrages den umiddelbart foregående udførsel eller de umiddelbart foregående udførsler, indtil den overskydende mængde er opbrugt.

Artikel 3, stk. 1, i Kommissionens forordning (EØF) nr. 120/89 (23) finder ikke anvendelse i det i nærværende stykke omhandlede tilfælde.

9.   Fortabes den i stk. 6 omhandlede sikkerhedsstillelse ikke i henhold til stk. 7, frigives den 15 måneder efter udløbet af licensens/attestens gyldighedsperiode.

10.   Kommer den bortkomme licens/attest eller partiallicens til veje, kan dette dokument ikke længere anvendes og skal tilbagesendes til det organ, der udstedte erstatningslicensen/-attesten eller -partiallicensen. Er den disponible mængde, der var anført i den oprindelige licens/attest eller partiallicens, større end eller lig med den mængde, som erstatningslicensen/attesten eller -partiallicensen er udstedt for, forhøjet med tolerancen, frigives den i stk. 6 omhandlede sikkerhedsstillelse straks.

Hvis den disponible mængde er større, udstedes der på den pågældendes anmodning en partiallicens for en mængde, der forhøjet med tolerancen er lig med den mængde, der stadig er til rådighed.

11.   Medlemsstaternes myndigheder meddeler hinanden de fornødne oplysninger for anvendelse af nærværende artikel.

Benytter myndighederne som støtte for oplysningerne det i artikel 912a i forordning (EØF) nr. 2454/93 omhandlede kontroleksemplar T 5, der er udstedt for at bevise, at produktet har forladt Fællesskabets toldområde, angives nummeret på den oprindelige licens i rubrik 105 på kontroleksemplar T 5. Benyttes der en partiallicens, en erstatningslicens/-attest eller -partiallicens, angives nummeret på den oprindelige licens/attest i rubrik 106 på kontroleksemplar T 5.

Artikel 36

1.   Ansøgning om en erstatningslicens eller -partiallicens for et produkt afvises, når licensudstedelsen for det pågældende produkt er suspenderet, eller når udstedelsen af licenser sker inden for rammerne af et mængdekontingent, dog bortset fra de tilfælde, der omhandles i stk. 2.

2.   Giver indehaveren eller erhververen af en importlicens, en eksportlicens eller en forudfastsættelsesattest myndighederne tilfredsstillende bevis for, at en licens/attest eller en partiallicens slet ikke eller kun delvist er udnyttet og ikke vil kunne udnyttes især som følge af hel eller delvis ødelæggelse, udsteder det organ, der har udstedt den oprindelige licens/attest, en erstatningslicens/-attest eller en -partiallicens for en mængde produkter, der, eventuelt forhøjet med tolerancen, svarer til den disponible mængde. I så tilfælde finder artikel 35, stk. 4, første punktum, anvendelse.

Artikel 37

Hver medlemsstat meddeler hvert kvartal Kommissionen:

a)

antallet af erstatningslicenser/-attester eller -partiallicenser, der blev udstedt i det foregående kvartal

i)

efter artikel 35

ii)

efter artikel 36

b)

arten af de pågældende produkter, mængden deraf og i givet fald den forudfastsatte eksportrestitutionssats eller eksportafgiftssats.

Kommissionen underretter de øvrige medlemsstater herom.

Artikel 38

1.   Bortkommer en licens eller partiallicens, kan de udstedende organer, hvis disse dokumenter er blevet helt eller delvis udnyttet, undtagelsesvis til den pågældende udstede et duplikat af disse dokumenter, udfærdiget på samme måde som de originale dokumenter, og hvert eksemplar skal tydeligt påtegnes »Duplikat«.

2.   Duplikaterne kan ikke udfærdiges med henblik på en indførsel eller en udførsel.

3.   Duplikatet fremlægges for de toldsteder, hvor den i artikel 23 omhandlede angivelse blev antaget i forbindelse med den bortkomme licens eller partiallicens, eller for en anden kompetent myndighed, som er udpeget af den medlemsstat, hvor disse toldsteder er beliggende.

4.   Den kompetente myndighed foretager afskrivning og påtegning på duplikatet.

5.   Det således påtegnede duplikat skal erstatte det bortkomne eksemplar nr. 1 af licensen/attesten eller partiallicensen og tjene som bevis med henblik på frigivelse af sikkerhedsstillelsen.

AFDELING 6

Force majeure

Artikel 39

1.   Kan indførslen eller udførslen ikke ske inden for licensens gyldighedsperiode som følge af en begivenhed, som licensindehaveren anser som force majeure, anmoder licensindehaveren medlemsstatens organ, der har udstedt licensen, om forlængelse af licensens gyldighedsperiode eller om ophævelse af licensen. Han fører bevis for de for force majeure ansete omstændigheder senest seks måneder efter udløbet af licensens eller attestens gyldighedsperiode.

Har beviserne ikke kunnet fremlægges inden for denne frist, skønt den erhvervsdrivende har gjort sig umage for at fremskaffe og fremsende dem, kan han få forlænget fristen.

2.   En anmodning om forlængelse af licensens gyldighedsperiode, som indgives mere end 30 dage efter udløbet af licensens gyldighedsperiode, afvises.

3.   En for force majeure anset omstændighed, der ved indførsel angår afsendelses- og/eller oprindelseslandet og ved udførsel angår bestemmelseslandet, kan kun anerkendes, når de berørte lande rettidigt og skriftligt er blevet meddelt til det organ, der har udstedt licensen, eller en anden offentlig myndighed i samme medlemsstat.

Afsendelses-, oprindelses- eller bestemmelseslandet anses for rettidigt meddelt, når ansøgeren på meddelelsestidspunktet endnu ikke kunne forudse, at den påberåbte fore majeure ville indtræde.

4.   Det i stk. 1 nævnte organ afgør, om den påberåbte omstændighed er et tilfælde af force majeure.

Artikel 40

1.   Er den påberåbte omstændighed et tilfælde af force majeure, afgør medlemsstatens kompetente organ, der har udstedt licensen, om forpligtelsen til at udføre eller indføre skal ophæves med frigivelse af sikkerhedsstillelsen, eller om licensens gyldighedsperiode skal forlænges med det tidsrum, der skønnes nødvendigt under hensyntagen til alle de i sagen foreliggende omstændigheder. Forlængelsen kan dog højst være på seks måneder efter udløbet af licensens oprindelige gyldighedsperiode. Forlængelsen kan ske, efter at licensens oprindelige gyldighedsperiode er udløbet.

2.   Det kompetente organs afgørelse kan være anderledes end den afgørelse, som licensindehaveren har anmodet om.

Anmoder licensindehaveren om ophævelse af en licens med forudfastsættelse, kan det kompetente organ, selv hvis anmodningen er blevet indgivet mere end 30 dage efter, at licensens gyldighedsperiode udløb, forlænge licensens gyldighedsperiode, hvis den forudfastsatte sats med eventuelle justeringer i tilfælde af beløb, som skal udbetales, ligger under dagens sats, og i tilfælde af beløb, som skal opkræves.

3.   Afgørelsen om ophævelse eller forlængelse omfatter kun den mængde produkter, der ikke har kunnet indføres eller udføres som følge af force majeure.

4.   Forlænges gyldighedsperioden for en licens, påtegner det udstedende organ licensen og dens partiallicenser, ligesom den foretager de nødvendige tilpasninger.

5.   Uanset artikel 8, stk. 1, kan de rettigheder, som følger af en licens, ikke overdrages i forbindelse med forlængelse af gyldighedsperioden for en licens med forudfastsættelse. Når omstændighederne i den foreliggende sag berettiger til det, kan overdragelse dog tillades, hvis der anmodes herom samtidig med anmodningen om forlængelse.

6.   Den medlemsstat, som det kompetente organ hører under, giver Kommissionen meddelelse om force majeure. Kommissionen underretter de øvrige medlemsstater herom.

Artikel 41

1.   Har en licensindehaver som følge af et tilfælde af force majeure anmodet om forlængelse af gyldighedsperioden for en licens med forudfastsættelse af eksportafgift eller eksportrestitution, og har det kompetente organ endnu ikke taget stilling til denne anmodning, kan licensindehaveren anmode organet om en anden licens. Denne anden licens udstedes på de på tidspunktet for denne anmodning gældende betingelser, bortset fra:

a)

at den højst udstedes for den mængde, der ikke er udnyttet på den første licens, som ønskes forlænget

b)

at der i rubrik 20 anføres en af påtegningerne i bilag III, del F.

2.   Har det kompetente organ besluttet at forlænge, gyldighedsperioden for den første licens:

a)

afskrives på den første licens de mængder, som den anden licens er blevet udnyttet for, når:

i)

den er udnyttet af den erhvervsdrivende, der har ret til at udnytte den første licens, og

ii)

udnyttelsen fandt sted inden for den forlængede gyldighedsperiode

b)

frigives den sikkerhed, der i forbindelse med den anden licens er stillet for den mængde, der er nævnt i litra a)

c)

underretter det organ, der har udstedt licenserne, i givet fald det kompetente organ i den medlemsstat, hvor den anden licens er blevet udnyttet, for at det opkrævede eller udbetalte beløb kan korrigeres.

3.   Bestemmer det kompetente organ, at der ikke foreligger force majeure, eller træffer det i henhold til artikel 40 afgørelse om, at den første licens skal ophæves, er de rettigheder og forpligtelser, der følger af den anden licens, fortsat gældende.

KAPITEL IV

SÆRLIGE BESTEMMELSER

Artikel 42

1.   Produkter, der er undergivet en ordning med eksportlicenser, eller som kan omfattes af en ordning med forudfastsættelse af restitutioner eller andre beløb, der anvendes ved udførsel, kan kun komme ind under den i afsnit VI, kapitel 2, i forordning (EØF) nr. 2913/92 fastsatte ordning for returvarer, når følgende bestemmelser er overholdt:

a)

Har udførslen fundet sted uden eksportlicens eller forudfastsættelsesattest, og hvis det i artikel 850 i forordning (EØF) nr. 2454/93 omhandlede oplysningsskema INF 3 anvendes, skal rubrik A i nævnte skema være forsynet med en af påtegningerne i bilag III, del G, til nærværende forordning.

b)

Har udførslen fundet sted i henhold til en eksportlicens eller en forudfastsættelsesattest, finder artikel 43 anvendelse.

2.   Hvis returvarerne genindføres:

a)

via et toldsted, der er beliggende i en anden medlemsstat end udførselsmedlemsstaten, føres beviset for, at de i artikel 43, stk. 1, litra a) eller b), anførte betingelser er opfyldt, ved hjælp af det i artikel 850 i forordning (EØF) nr. 2454/93 omhandlede oplysningsskema INF 3

b)

via et toldsted, der er beliggende i samme medlemsstat, føres beviset for, at de i stk. 1, litra a), eller artikel 43, stk. 1, litra a) eller b), anførte betingelser er opfyldt, i overensstemmelse med de retningslinjer, der er fastlagt af de kompetente myndigheder i hver enkelt medlemsstat.

3.   Bestemmelserne i stk. 1, litra a), anvendes ikke i de tilfælde, der er omhandlet i artikel 844, stk. 2, litra b), i forordning (EØF) nr. 2454/93.

Artikel 43

1.   Hvis eksportforpligtelsen ikke er blevet overholdt, jf. artikel 42, træffer medlemsstaterne følgende foranstaltninger:

a)

Har udførslen fundet sted i henhold til en eksportlicens eller en forudfastsættelsesattest, og er licensens eller attestens gyldighedsperiode ikke udløbet på det tidspunkt, hvor den pågældende tilkendegiver, at han ønsker at gøre brug af ordningen for returvarer i artikel 42:

i)

annulleres afskrivningen på licensen/attesten for den pågældende udførsel

ii)

må sikkerhedsstillelsen i forbindelse med licensen/attesten ikke frigives for den pågældende udførsel, eller, hvis dette allerede er sket, skal der på ny stilles en sikkerhed i forhold til de pågældende mængder over for det organ, der har udstedt licensen/attesten, og

iii)

eksportlicensen eller forudfastsættelsesattesten returneres til indehaveren.

b)

Har udførslen fundet sted i henhold til en eksportlicens eller en forudfastsættelsesattest, og er licensens/attestens gyldighedsperiode udløbet på det tidspunkt, hvor den pågældende tilkendegiver, at han ønsker at gøre brug af ordningen for returvarer i artikel 42:

i)

fortabes sikkerhedsstillelsen i forbindelse med licensen/attesten i overensstemmelse med de på området gældende regler, hvis denne sikkerhedsstillelse ikke er blevet frigivet for den pågældende udførsel

ii)

stiller indehaveren af licensen/attesten, hvis sikkerhedsstillelsen i forbindelse hermed er blevet frigivet, på ny sikkerheden i forhold til de pågældende mængder over for det organ, der har udstedt licensen/attesten. Denne sikkerhedsstillelse fortabes i overensstemmelse med de på området gældende regler.

2.   Bestemmelserne i stk. 1, anvendes ikke, når genindførslen er sket på grund af force majeure, eller i de tilfælde, der omhandles i artikel 844, stk. 2, litra b), i forordning (EØF) nr. 2454/93.

Artikel 44

1.   Når genindførsel af produkter i forbindelse med proceduren for returvarer efterfølges af en udførsel af ækvivalente produkter henhørende under den samme underposition i den kombinerede nomenklatur, og når sikkerhedsstillelsen for den licens/attest, der er anvendt ved udførslen af de varer, som er blevet genindført, skulle fortabes i henhold til bestemmelserne i artikel 43, frigives denne sikkerhedsstillelse efter anmodning fra den pågældende.

2.   Det skal dreje sig om en udførsel:

a)

i forbindelse med hvilken angivelsen blev antaget:

i)

senest 20 dage efter antagelsen af genindførselsangivelsen for returvarerne, og

ii)

i henhold til en ny eksportlicens, hvis gyldighedsperioden for den oprindelige eksportlicens er udløbet på tidspunktet for antagelsen af udførselsangivelsen for de ækvivalente produkter

b)

vedrørende:

i)

den samme mængde produkter, og

ii)

produkter til den samme modtager som den, der var anført ved den oprindelige udførsel, med undtagelse af de tilfælde, som er nævnt i artikel 844, stk. 2, litra c) eller d), i forordning (EØF) nr. 2454/93.

Eksportøren skal til eksporttoldstedets tilfredshed forelægge de fornødne oplysninger om produktets kendetegn og bestemmelsessted.

3.   Sikkerhedsstillelsen frigives, når der over for det organ, som har udstedt licensen/attesten, er ført bevis for, at betingelserne i nærværende artikel er opfyldt. Dette bevis føres ved fremlæggelse af følgende dokumenter:

a)

udførselsangivelsen for de ækvivalente produkter eller en af de kompetente myndigheder bekræftet genpart eller fotokopi heraf, og dette dokument skal indeholde en af påtegningerne i bilag III, del H; påtegningen skal bekræftes med det pågældende toldsteds stempel, der i original anbringes på det dokument, der benyttes som bevisdokument, og

b)

et dokument, som bekræfter, at produkterne har forladt Fællesskabets toldområde senest 60 dage efter tidspunktet for antagelsen af udførselsangivelsen, medmindre der foreligger force majeure.

Artikel 45

1.   Ved anvendelsen af artikel 896 i forordning (EØF) nr. 2454/93 skal attestering af, at de fornødne forholdsregler er truffet med henblik på eventuelt at kunne ophæve virkningerne af overgangen til fri omsætning, udstedes af den myndighed, der har udstedt licensen/attesten, jf. dog stk. 4 i nærværende artikel.

Importøren giver den myndighed, der har udstedt licensen/attesten, følgende oplysninger:

a)

navn og adresse på den i artikel 877, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2454/93 omhandlede besluttende toldmyndighed, som attesteringen skal sendes til

b)

de pågældende produkters mængde og art, importdato og nummeret på den pågældende licens/attest.

Er licensen/attesten ikke allerede blevet sendt tilbage til den udstedende myndighed, skal importøren fremlægge licensen/attesten for denne myndighed.

Inden den i første afsnit omhandlede attestering sendes, skal den myndighed, der har udstedt licensen/attesten, forvisse sig om, at:

a)

sikkerhedsstillelsen for de pågældende mængder ikke er frigivet og ikke frigives, eller

b)

hvis sikkerhedsstillelsen er frigivet, at sikkerheden på ny stilles for de pågældende mængder.

Sikkerheden skal dog ikke stilles på ny for mængder, der overstiger den grænse, fra hvilken forpligtelsen til at indføre betragtes som opfyldt.

Licensen/attesten returneres til den pågældende.

2.   Afvises godtgørelse af eller fritagelse for importafgifter, underretter den besluttende toldmyndighed det organ, der har udstedt licensen/attesten. Sikkerhedsstillelsen frigives for den pågældende mængde.

3.   Er der indrømmet godtgørelse af eller fritagelse for afgifter, annulleres afskrivningen på licensen/attesten for den pågældende mængde, selv hvis licensens/attestens gyldighedsperiode er udløbet. Licensen/attesten skal straks sendes tilbage til det udstedende organ, når gyldighedsperioden er udløbet. Sikkerhedsstillelsen for den pågældende mængde fortabes i overensstemmelse med de på området gældende regler.

4.   Bestemmelserne i stk. 1 og 2 gælder ikke:

a)

hvis det som følge af force majeure er nødvendigt at genudføre eller tilintetgøre produkterne eller at anbringe dem på toldoplag eller i frizone, eller

b)

hvis produkterne befinder sig i den situation, der er omhandlet i artikel 900, stk. 1, litra n), andet led, i forordning (EØF) nr. 2454/93, eller

c)

hvis den licens/attest, som den indførte mængde er blevet afskrevet på, endnu ikke er tilbageleveret til den pågældende på tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen om godtgørelse af eller fritagelse for afgifter.

5.   Stk. 3, første punktum:

a)

anvendes ikke i det tilfælde, der er omhandlet i stk. 4, litra b)

b)

anvendes kun på den pågældendes anmodning i det tilfælde, der er omhandlet i stk. 4, litra a)

Artikel 46

1.   Er virkningerne af overgang til fri omsætning blevet ophævet, og sikkerhedsstillelsen for den ved indførslen af produkterne benyttede licens i henhold til bestemmelserne i artikel 45 skulle fortabes, frigives sikkerhedsstillelsen på den pågældendes anmodning, når betingelserne i stk. 2 i nærværende artikel er blevet opfyldt.

2.   Den pågældende skal på en for de kompetente myndigheder tilfredsstillende måde godtgøre, at den samme mængde ækvivalente produkter, henhørende under samme underposition i den kombinerede nomenklatur, inden for en frist på to måneder fra datoen for den oprindelige indførsel er blevet indført af den samme importør fra den samme leverandør, som erstatning for de produkter, som der er indgivet ansøgning for i henhold til artikel 238 i forordning (EØF) nr. 2913/92.

Artikel 47

1.   Denne artikel finder anvendelse på licenser med forudfastsættelse af eksportrestitutioner, som der er ansøgt om til brug ved en licitation, der holdes i et indførende tredjeland.

Som licitationer betragtes opfordringer af ikke fortrolig art fra tredjelandes offentlige institutioner eller fra offentligretlige internationale institutioner til inden for en bestemt frist at fremsætte bud, om hvis antagelse nævnte institutioner træffer afgørelse.

Ved anvendelsen af nærværende artikel betragtes de i artikel 36, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 800/1999 omhandlede væbnede styrker som et indførende tredjeland.

2.   En eksportør, som har deltaget, eller som ønsker at deltage i en licitation som omhandlet i stk. 1, kan, hvis de i stk. 3 omhandlede betingelser er opfyldt, ansøge om en eller flere licenser, som dog kun udstedes, hvis han har fået tilslag.

3.   Nærværende artikel finder kun anvendelse, hvis licitationsbekendtgørelsen indeholder følgende oplysninger:

a)

det indførende tredjeland såvel som den institution, der afholder licitationen

b)

sidste frist for afgivelse af bud

c)

den bestemte mængde produkter, som licitationsbekendtgørelsen omfatter.

Ansøgeren er forpligtet til at meddele det udstedende organ disse oplysninger ved indgivelsen af licensansøgningen.

Ansøgninger om licens kan ikke indgives tidligere end 15 dage før udløbet af fristen for indgivelse af bud og skal senest være indgivet kl. 13.00 den dag, hvor fristen for indgivelse af bud udløber.

Den samlede mængde, der ansøges om licens for, må ikke overstige den mængde, der er nævnt i licitationsbekendtgørelsen. Der tages ikke hensyn til fastsatte tolerancer eller valgmuligheder i licitationsbekendtgørelsen.

Medlemsstaterne meddeler straks Kommissionen de i første afsnit nævnte angivelser.

4.   Uanset artikel 14, stk. 2, skal sikkerheden ikke stilles ved indgivelsen af licensansøgningen.

5.   Senest 21 dage efter fristen for indgivelse af bud skal ansøgeren, medmindre force majeure hindrer dette, ved brev eller skriftlig telekommunikation give det udstedende organ meddelelse, som skal være det udstedende organ i hænde senest den dag, hvor fristen på de 21 dage udløber, og indeholde oplysning om,

a)

at han enten har fået tilslag, eller

b)

at han ikke har fået tilslag, eller

c)

at han ikke har deltaget i licitationen, eller

d)

at han af grunde, som ikke kan tillægges ham, ikke er i stand til inden for denne frist at få oplyst resultaterne af licitationen.

6.   Licensansøgningen tages ikke i betragtning, hvis der inden for den udstedelsesfrist, der gælder for licensansøgninger for bestemte produkter, er truffet en særforanstaltning, som forhindrer udstedelse af licenser.

En særforanstaltning, der træffes efter udløbet af nævnte udstedelsesfrist, kan ikke forhindre udstedelsen af en eller flere licenser for den pågældende licitation, hvis ansøgeren har overholdt følgende betingelser:

a)

de i stk. 3, første afsnit, omhandlede oplysninger skal være bekræftet ved passende dokumentation

b)

han skal have forelagt bevis for, at han er tilslagsmodtager

c)

den sikkerhed, der kræves for udstedelse af licensen, skal være stillet, og

d)

kontrakten skal være forelagt, eller

e)

hvis der af gode grunde ikke kan forelægges en kontrakt, skal han have forelagt dokumentation for de forpligtelser, der er indgået med kontrahenten/kontrahenterne, herunder bekræftelse fra hans bank af, at købers finansieringsinstitut har åbnet en uigenkaldelig remburs for den aftalte levering.

Der udstedes kun licens for det land, der er omhandlet i stk. 3, første afsnit, litra a). Licensen skal indeholde angivelse af den pågældende licitation.

Den samlede mængde, som licenserne udstedes for, er lig med den samlede mængde, som ansøgeren har fået tilslag for og forelagt kontrakt eller den i andet afsnit, litra e) i dette stykke nævnte dokumentation for. Denne mængde må ikke overstige den mængde, der er ansøgt om.

Er der ansøgt om flere licenser, må den mængde, som denne eller disse licenser udstedes for, ikke overstige den mængde, der oprindeligt blev ansøgt om for hver licens.

Med henblik på bestemmelse af licensens gyldighedsperiode anvendes artikel 22, stk. 1.

Der kan ikke udstedes licens for en mængde, som ansøgeren ikke har modtaget tilslag eller ikke har overholdt de i litra a), b), c) og d) henholdsvis litra a), b), c), og e) i andet afsnit i dette stykke anførte betingelser for.

Indehaveren af licensen eller licenserne er hovedansvarlig for tilbagebetaling af hele den uretmæssigt udbetalte restitution, hvis det konstateres, at licensen eller licenserne er udstedt på grundlag af en kontrakt eller den i litra c), andet afsnit, i dette stykke nævnte forpligtelse, som ikke svarer til den af tredjelandet afholdte licitation.

7.   I de i stk. 5, litra b), c) og d), omhandlede tilfælde udstedes der ingen licens på grundlag af den i stk. 3 nævnte ansøgning.

8.   Overholder ansøgeren ikke stk. 5, udstedes der ingen licens.

Fremlægger ansøgeren over for det udstedende organ bevis for, at fristen for indgivelse af bud er forlænget:

a)

med højst ti dage, er ansøgningen dog stadig gyldig, og fristen på 21 dage til at meddele de i stk. 5 nævnte oplysninger regnes fra datoen for den nye frist for indgivelse af bud

b)

med mere end ti dage, er ansøgningen ikke længere gyldig.

9.   Der gælder følgende betingelser for frigivelse af sikkerhedsstillelsen:

a)

Hvis tilslagsmodtageren på en for den kompetente myndighed tilfredsstillende måde godtgør, at den institution, der holder licitationen, af grunde, som ikke kan tillægges tilslagsmodtageren, og som ikke kan betragtes som tilfælde af force majeure, har hævet kontrakten, frigiver den kompetente myndighed sikkerhedsstillelsen, hvis den forudfastsatte restitutionssats er højere end eller lig med den restitutionssats, der gælder på den sidste dag i licensens gyldighedsperiode.

b)

Hvis tilslagsmodtageren på en for den kompetente myndighed tilfredsstillende måde godtgør, at den institution, der holder licitationen, af grunde, som ikke kan tillægges tilslagsmodtageren, og som ikke kan betragtes som tilfælde af force majeure, har krævet ændringer i kontrakten, kan den kompetente myndighed:

hvis den forudfastsatte restitutionssats er højere end eller lig med den restitutionssats, der gælder på den sidste dag i licensens gyldighedsperiode, frigive sikkerhedsstillelsen for den resterende mængde, som endnu ikke er udført

hvis den forudfastsatte restitutionssats er lavere end eller lig med den restitutionssats, der gælder på den sidste dag i licensens gyldighedsperiode, forlænge licensens gyldighedsperiode med det nødvendige tidsrum.

Er det i særbestemmelser for bestemte produkter fastsat, at gyldighedsperioden for en i henhold til denne artikel udstedt licens kan overstige den normale gyldighedsperiode for en sådan licens, og tilslagsmodtageren befinder sig i den i første afsnit, første led, omhandlede situation, kan det udstedende organ dog forlænge licensens gyldighedsperiode, hvis den maksimale gyldighedsperiode, der er tilladt efter disse bestemmelser, ikke overskrides.

c)

Fremlægger tilslagsmodtageren bevis for, at der i licitationsbekendtgørelsen eller i den kontrakt, som er indgået efter licitationstilslaget, er fastsat en negativ tolerance eller valgmulighed på over 5 %, og den institution, der afholder licitationen, gør brug af denne bestemmelse, betragtes forpligtelsen til at udføre som opfyldt, når den udførte mængde er højst 10 % mindre end den mængde, der er udstedt licens for, når den forudfastsatte restitutionssats er højere end eller lig med den restitutionssats, der gælder den sidste dag i licensens gyldighedsperiode. I så fald ændres de 95 %, der er nævnt i artikel 34, stk. 2, til 90 %.

d)

Ved sammenligningen af den forudfastsatte restitutionssats med den restitutionssats, der gælder den sidste dag i licensens gyldighedsperiode, tages der i givet fald hensyn til de andre beløb, der er fastsat i fællesskabsreglerne.

10.   Undtagelser fra stk. 1 til 9 kan i særlige tilfælde vedtages efter proceduren i artikel 195, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1234/2007 eller i givet fald i de tilsvarende artikler i de øvrige forordninger om fælles markedsordninger.

Artikel 48

1.   Skal der ved indførsel af et produkt fremlægges en importlicens, og denne licens også anvendes til at fastslå retten til anvendelse af en præferenceordning, omfattes de indførte mængder, der på grund af tolerancen overskrider den mængde, der er anført i importlicensen, ikke af præferenceordningen.

Undtagen i de tilfælde, hvor der i reglerne for en enkelt sektor er fastsat en særlig angivelse, anføres en af de påtegninger, der er vist i bilag III, del I, i licensens rubrik 24.

2.   Anvendes den i stk. 1 omhandlede licens desuden til forvaltning af et fællesskabstoldkontingent, må licensens gyldighedsperiode ikke overskride kontingentets anvendelsesperiode.

3.   Må det pågældende produkt ikke indføres uden for kontingentet, eller gælder der særlige betingelser for udstedelsen af en importlicens for det pågældende produkt, omfatter importlicensen ikke nogen positiv tolerance.

Tallet »0« (nul) anføres i licensens rubrik 19.

4.   Skal der ved indførsel af et produkt ikke fremlægges en importlicens, men der anvendes en importlicens til forvaltning af en præferenceordning for det pågældende produkt, omfatter denne importlicens ikke nogen positiv tolerance.

Tallet »0« (nul) anføres i licensens rubrik 19.

5.   Det toldsted, der antager angivelsen om overgang til fri omsætning, beholder en kopi af den fremlagte licens eller partiallicens, der giver ret til at nyde godt af en præferenceordning. På grundlag af en risikoanalyse skal mindst 1 % af de fremlagte licenser, herunder mindst to licenser pr. år pr. toldsted, fremsendes i form af kopi til det udstedende organ, der findes på licensen, med henblik på en kontrol af ægtheden. Bestemmelserne i dette stykke gælder ikke for de elektroniske licenser eller de licenser, for hvilke der i fællesskabsbestemmelserne er fastsat en anden kontrolmåde.

KAPITEL V

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 49

Forordning (EF) nr. 1291/2000 ophæves.

Henvisninger til den ophævede forordning gælder som henvisninger til nærværende forordning og læses efter sammenligningstabellen i bilag IV.

Artikel 50

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. april 2008.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 735/2007 (EUT L 169 af 29.6.2007, s. 6). Forordning (EF) nr. 1234/2007 (EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1) træder i stedet for forordning (EF) nr. 1784/2003 fra den 1. juli 2008.

(2)  EFT L 152 af 24.6.2000, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1423/2007 (EUT L 317 af 5.12.2007, s. 36).

(3)  Se bilag IV.

(4)  EFT L 105 af 23.4.1983, s. 1. Senest ændret vedforordning (EF) nr. 274/2008 (EUT L 85 af 27.3.2008, s. 1).

(5)  EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 214/2007 (EUT L 62 af 1.3.2007, s. 6).

(6)  EFT L 102 af 17.4.1999, s. 11. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 159/2008 (EUT L 48 af 22.2.2008, s. 19).

(7)  EFT L 124 af 8.6.1971, s. 1.

(8)  EFT L 282 af 1.11.1975, s. 1. Forordning (EF) nr. 1234/2007 træder i stedet for forordning (EØF) nr. 2759/75 fra 1. juli 2008.

(9)  EFT L 282 af 1.11.1975, s. 49. Forordning (EF) nr. 1234/2007 træder i stedet for forordning (EØF) nr. 2771/75 fra 1. juli 2008.

(10)  EFT L 282 af 1.11.1975, s. 77. Forordning (EF) nr. 1234/2007 træder i stedet for forordning (EØF) nr. 2777/75 fra 1. juli 2008.

(11)  EFT L 282 af 1.11.1975, s. 104.

(12)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 21. Forordning (EF) nr. 1234/2007 træder i stedet for forordning (EF) nr. 1254/1999 fra 1. juli 2008.

(13)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48. Forordning (EF) nr. 1234/2007 træder i stedet for forordning (EF) nr. 1255/1999 fra 1. juli 2008.

(14)  EFT L 179 af 14.7.1999, s. 1.

(15)  EFT L 341 af 22.12.2001, s. 3. Forordning (EF) nr. 1234/2007 træder i stedet for forordning (EF) nr. 2529/2001 fra 1. juli 2008.

(16)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 96. Forordning (EF) nr. 1234/2007 træder i stedet for forordning (EF) nr. 1785/2003 fra 1. september 2008.

(17)  EUT L 161 af 30.4.2004, s. 97. Berigtiget udgave i EUT L 206 af 9.6.2004, s. 37. Forordning (EF) nr. 1234/2007 træder i stedet for forordning (EF) nr. 865/2004 fra 1. juli 2008.

(18)  EUT L 172 af 5.7.2005, s. 24.

(19)  EUT L 312 af 29.11.2005, s. 3. Forordning (EF) nr. 1234/2007 træder i stedet for forordning (EF) nr. 1947/2005 fra 1. juli 2008.

(20)  EUT L 58 af 28.2.2006, s. 1. Forordning (EF) nr. 1234/2007 træder i stedet for forordning (EF) nr. 318/2006 fra 1. oktober 2008.

(21)  EUT L 273 af 17.10.2007, s. 1.

(22)  EFT L 205 af 3.8.1985, s. 5.

(23)  EFT L 16 af 20.1.1989, s. 19.


BILAG I

IMPORTLICENS

EKSPORTLICENS ELLER FORUDFASTSÆTTELSESATTEST

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


BILAG II

De maksimale varemængder (1), for hvilke importlicenser, eksportlicenser og forudfastsættelsesattester ikke skal fremlægges i henhold til artikel 4, stk. 1, litra d) (for så vidt indførslen eller udførslen ikke finder sted i forbindelse med en præferenceordning, som der kun gives adgang til ved fremlæggelse af en licens (2))

Produkt (KN-kode)

Nettomængde

A

KORN OG RIS (forordning (EF) nr. 1342/2003 (3))

 

Importlicens:

 

0709 90 60

 

5 000 kg

 

0712 90 19

 

 

0714

Undtagen pos. 0714 20 10

 

1001 10 00

 

 

1001 90 91

 

 

1001 90 99

 

 

1002 00 00

 

 

1003 00

 

 

1004 00 00

 

 

1005 10 90

 

 

1005 90 00

 

 

1007 00 90

 

 

1006 10

Undtagen pos. 1006 10 10

1 000 kg

 

1006 20

 

 

1006 30

 

 

1006 40 00

 

 

1008

 

 

1101 00

 

 

1102

 

 

1103

 

 

1104

 

 

1106 20

 

 

1107

 

 

1108

Undtagen pos. 1108 20 00

 

1109 00 00

 

 

1702 30 51

 

 

1702 30 59

 

 

1702 30 91

 

 

1702 30 99

 

 

1702 40 90

 

 

1702 90 50

 

 

1702 90 75

 

 

1702 90 79

 

 

2106 90 55

 

 

2302

Undtagen pos. 2302 50

 

2303 10

 

 

2303 30 00

 

 

2306 70 00

 

 

2308 00 40

 

 

ex 2309

Med indhold af stivelse, glucose, glucosesirup og andre glucoseopløsninger, maltodextrin, maltodextrinsirup og andre maltodextrinopløsninger henhørende under pos. 1702 30 51 til 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 og 2106 90 55 og mælkeprodukter (4), undtagen varer med indhold af mælkeprodukter på 50 vægtprocent og derover

Eksportlicens med eller uden forudfastsættelse af restitution:

 

0709 90 60

 

5 000 kg

 

0712 90 19

 

 

0714

Undtagen pos. 0714 20 10

 

1001 10

 

 

1001 90 91

 

 

1001 90 99

 

 

1002 00 00

 

 

1003 00

 

 

1004 00

 

 

1005 10 90

 

 

1005 90 00

 

 

1007 00 90

 

 

1006 10

Undtagen pos. 1006 10 10

500 kg

 

1006 20

 

 

1006 30

 

 

1006 40 00

 

 

1008

 

 

1101 00

 

 

1102

 

 

1103

 

 

1104

 

 

1106 20

 

 

1107

 

 

1108

Undtagen pos. 1108 20 00

 

1109 00 00

 

 

1702 30 51

 

 

1702 30 59

 

 

1702 30 91

 

 

1702 30 99

 

 

1702 40 90

 

 

1702 90 50

 

 

1702 90 75

 

 

1702 90 79

 

 

2106 90 55

 

 

2302

Undtagen pos. 2302 50

 

2303 10

 

 

2303 30 00

 

 

2306 70 00

 

 

2308 00 40

 

 

ex 2309

Med indhold af stivelse, glucose, glucosesirup og andre glucoseopløsninger, maltodextrin, maltodextrinsirup og andre maltodextrinopløsninger henhørende under pos. 1702 30 51 til 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 og 2106 90 55 og mælkeprodukter (4), undtagen varer med indhold af mælkeprodukter på 50 vægtprocent og derover

B

FEDTSTOFFER

 

Importlicens (Kommissionens forordning (EF) nr. 1345/2005 (5)):

 

0709 90 39

 

100 kg

 

0711 20 90

 

 

1509

 

 

1510 00

 

 

1522 00 31

 

 

1522 00 39

 

 

2306 90 19

 

C

SUKKER (Kommissionens forordning (EF) nr. 951/2006 (6))

 

Importlicens:

 

1212 91 20

 

2 000 kg

 

1212 91 80

 

 

1212 99 20

 

 

1701 11

 

 

1701 12

 

 

1701 91 00

 

 

1701 99

 

 

1702 20

 

 

1702 30 10

 

 

1702 40 10

 

 

1702 60

 

 

1702 90 30

 

 

1702 90 60

 

 

1702 90 71

 

 

1702 90 80

 

 

1702 90 99

 

 

1703 10 00

 

 

1703 90 00

 

 

2106 90 30

 

 

2106 90 59

 

Eksportlicens med eller uden forudfastsættelse af restitution:

 

1212 91 20

 

2 000 kg

 

1212 91 80

 

 

1212 99 20

 

 

1701 11

 

 

1701 12

 

 

1701 91 00

 

 

1701 99

 

 

1702 20

 

 

1702 30 10

 

 

1702 40 10

 

 

1702 60

 

 

1702 90 30

 

 

1702 90 60

 

 

1702 90 71

 

 

1702 90 80

 

 

1702 90 99

 

 

 

1703

 

 

 

2106 90 30

 

 

 

2106 90 59

 

 

D

MÆLK OG MEJERIPRODUKTER

 

Importlicens (Kommissionens forordning (EF) nr. 2535/2001 (7)):

 

0401

 

150 kg

 

0402

 

 

0403 10 11 til 0403 10 39

 

 

0403 90 11 til 0403 90 69

 

 

0404

 

 

0405 10

 

 

0405 20 90

 

 

0405 90

 

 

0406

 

 

1702 11 00

 

 

1702 19 00

 

 

2106 90 51

 

 

2309 10 15

Tilberedninger af den art, der anvendes som dyrefoder; foder og tilberedninger, som indeholder produkter, på hvilke forordning (EF) nr. 1255/1999 umiddelbart eller i henhold til forordning (EF) nr. 1667/2006 (8) finder anvendelse, med undtagelse af foder og tilberedninger, på hvilke forordning (EF) nr. 1784/2003 finder anvendelse

 

2309 10 19

 

2309 10 39

 

2309 10 59

 

2309 10 70

 

2309 90 35

 

2309 90 39

 

2309 90 49

 

2309 90 59

 

2309 90 70

Eksportlicens med forudfastsættelse af restitution (Kommissionens forordning (EF) nr. 1282/2006 (9)):

 

0401

 

150 kg

 

0402

 

 

0403 10 11 til 0403 10 39

 

 

0403 90 11 til 0403 90 69

 

 

0404

 

 

0405 10

 

 

0405 20 90

 

 

0405 90

 

 

0406

 

 

2309 10 15

Tilberedninger af den art, der anvendes som dyrefoder; foder og tilberedninger, som indeholder produkter, på hvilke forordning (EF) nr. 1255/1999 umiddelbart eller i henhold til forordning (EF) nr. 1667/2006 finder anvendelse, med undtagelse af foder og tilberedninger, på hvilke forordning (EF) nr. 1784/2003 finder anvendelse

 

2309 10 19

 

2309 10 70

 

2309 90 35

 

2309 90 39

 

2309 90 70

Eksportlicens uden restitution (artikel 3, stk. 1, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1282/2006)

 

0402 10

 

150 kg

E

OKSEKØD (Kommissionens forordning (EF) nr. 1445/95 (10))

 

Importlicens:

 

0102 90 05 til 0102 90 79

 

1 dyr

 

0201

 

200 kg

 

0202

 

 

0206 10 95

 

 

0206 29 91

 

 

0210 20

 

 

0210 99 51

 

 

0210 99 90

 

 

1602 50

 

 

1602 90 61

 

 

1602 90 69

 

Eksportlicens med forudfastsættelse af restitution:

 

0102 10

 

1 dyr

 

0102 90 05 til 0102 90 79

 

 

0201

 

200 kg

 

0202

 

 

0206 10 95

 

 

0206 29 91

 

 

0210 20

 

 

0210 99 51

 

 

0210 99 90

 

 

1602 50

 

 

1602 90 61

 

 

1602 90 69

 

Eksportlicens uden forudfastsættelse af restitution (artikel 7 i forordning (EF) nr. 1445/95):

 

0102 10

 

9 dyr

 

0102 90 05 til 0102 90 79

 

 

0201

 

2 000 kg

 

0202

 

 

0206 10 95

 

 

0206 29 91

 

 

0210 20

 

 

0210 99 51

 

 

0210 99 90

 

 

1602 50

 

 

1602 90 61

 

 

1602 90 69

 

F

FÅRE- OG GEDEKØD

 

Importlicens (Kommissionens forordning (EF) nr. 1439/95) (11)):

 

0204

 

100 kg

 

0210 99 21

 

 

0210 99 29

 

 

1602 90 72

 

 

1602 90 74

 

 

1602 90 76

 

 

1602 90 78

 

 

0104 10 30

 

5 dyr

 

0104 10 80

 

 

0104 20 90

 

G

SVINEKØD

 

Eksportlicens med forudfastsættelse af restitution (forordning (EF) nr. 1518/2003 (12)):

 

0203

 

250 kg

 

1601

 

 

1602

 

 

0210

 

150 kg

H

FJERKRÆKØD

 

Eksportlicens med forudfastsættelse af restitution og efterfølgende udstedelse af licens (Kommissionens forordning (EF) nr. 633/2004 (13)):

 

0105 11 11 9000

 

4 000 kyllinger

 

0105 11 19 9000

 

 

0105 11 91 9000

 

 

0105 11 99 9000

 

 

0105 12 00 9000

 

2 000 kyllinger

 

0105 19 20 9000

 

 

0207

 

250 kg

I

ÆG

 

Eksportlicens med forudfastsættelse af restitution og efterfølgende udstedelse af licens (Kommissionens forordning (EF) nr. 596/2004 (14)):

 

0407 00 11 9000

 

2 000 æg

 

0407 00 19 9000

 

4 000 æg

0407 00 30 9000

 

400 kg

 

0408 11 80 9100

 

100 kg

 

0408 91 80 9100

 

 

0408 19 81 9100

 

250 kg

 

0408 19 89 9100

 

 

0408 99 80 9100

 

J

VIN (Kommissionens forordning (EF) nr. 883/2001 (15))

 

Importlicens:

 

2009 61

 

3 000 kg

 

2009 69

 

 

2204 10

 

30 hl

 

2204 21

 

 

2204 29

 

 

2204 30

 

Eksportlicens med forudfastsættelse af restitution:

 

2009 61

 

10 hl

 

2009 69

 

 

2204 21

 

10 hl

 

2204 29

 

 

2204 30

 

K

FRUGT OG GRØNTSAGER

 

Eksportlicens med forudfastsættelse af restitution (Kommissionens forordning (EF) nr. 1961/2001 (16)):

 

0702 00

 

300 kg

 

0802

 

 

0805

 

 

0806 10 10

 

 

0808

 

 

0809

 

L

FORARBEJDEDE FRUGTER OG GRØNTSAGER:

 

Eksportlicens med forudfastsættelse af restitution (Kommissionens forordning (EF) nr. 1429/95 (17)):

 

0806 20

 

300 kg

 

0812

 

 

2002

 

 

2006 00

 

 

2008

 

 

2009

 

M

ALKOHOL

 

Importlicens (Kommissionens forordning (EF) nr. 2336/2003 (18)):

 

2207 10 00

 

100 hl

 

2207 20 00

 

 

2208 90 91

 

100 hl

 

2208 90 99

 


(1)  De maksimale mængder landbrugsprodukter, der kan indføres eller udføres uden licens, svarer til en 8-cifret position i den kombinerede nomenklatur (KN), og hvis det drejer sig om udførsler med restitution, til en 12-cifret position i nomenklaturen over eksportrestitutioner for landbrugsprodukter.

(2)  Hvad angår f.eks. indførslen omfatter de i dette dokument nævnte mængder ikke indførsler, der sker i henhold til et kontingent eller en præferenceordning, for hvilke der altid kræves en licens for hele mængden. De nævnte mængder omfatter normale indførsler, dvs. til fuld afgift og uden begrænsning af mængde.

(3)  EUT L 189 af 29.7.2003, s. 12.

(4)  Ved anvendelse af denne position forstås ved udtrykket »mælkeprodukter« produkter henhørende under pos. 0401 til 0406 samt pos. 1702 10 og 2106 90 51.

(5)  EUT L 212 af 17.8.2005, s. 13.

(6)  EUT L 178 af 1.7.2006, s. 24.

(7)  EFT L 341 af 22.12.2001, s. 29.

(8)  EUT L 312 af 11.11.2006, p. 1.

(9)  EUT L 234 af 29.8.2006, s. 4.

(10)  EFT L 143 af 27.6.1995, s. 35.

(11)  EFT L 143 af 27.6.1995, s. 7.

(12)  EUT L 217 af 29.8.2003, s. 35.

(13)  EUT L 100 af 6.4.2004, s. 8.

(14)  EUT L 94 af 31.3.2004, s. 33.

(15)  EFT L 128 af 10.5.2001, s. 1.

(16)  EFT L 268 af 9.10.2001, s. 8.

(17)  EFT L 141 af 24.6.1995, s. 28.

(18)  EUT L 346 af 31.12.2003, s. 19.


BILAG III

Del A

Påtegninger omhandlet i artikel 8, stk. 2, andet afsnit:

:

Bulgarsk

:

правата са прехвърлени обратно на титуляря на [дата] …

:

Spansk

:

Retrocesión al titular el …

:

Tjekkisk

:

Zpětný převod držiteli dne …

:

Dansk

:

tilbageføring til indehaveren den …

:

Tysk

:

Rückübertragung auf den Lizenzinhaber am …

:

Estisk

:

õiguste tagasiandmine litsentsi/sertifikaadi omanikule …

:

Græsk

:

εκ νέου παραχώρηση στον δικαιούχο στις …

:

Engelsk

:

rights transferred back to the titular holder on [date] …

:

Fransk

:

rétrocession au titulaire le …

:

Italiensk

:

retrocessione al titolare in data …

:

Lettisk

:

tiesības nodotas atpakaļ to nominālajam īpašniekam [datums]

:

Litauisk

:

teisės perleidžiamos savininkui (data) …

:

Ungarsk

:

Visszátruházás az eredeti engedélyesre …-án/-én

:

Maltesisk

:

Drittijiet trasferiti lura lid-detentur titolari fil-…

:

Nederlandsk

:

aan de titularis geretrocedeerd op …

:

Polsk

:

Retrocesja na właściciela tytularnego

:

Portugisisk

:

retrocessão ao titular em …

:

Rumænsk

:

Drepturi retrocedate titularului la data de [data]

:

Slovakisk

:

Spätný prevod na oprávneného držiteľa dňa …

:

Slovensk

:

Ponoven odstop nosilcu pravic dne …

:

Finsk

:

palautus todistuksenhaltijalle …

:

Svensk

:

återbördad till licensinnehavaren den …

Del B

Påtegninger omhandlet i artikel 15, første afsnit:

:

Bulgarsk

:

Лицензия по ГАТТ — хранителна помощ

:

Spansk

:

Certificado GATT — Ayuda alimentaria

:

Tjekkisk

:

Licence GATT — potravinová pomoc

:

Dansk

:

GATT-licens — fødevarehjælp

:

Tysk

:

GATT-Lizenz — Nahrungsmittelhilfe

:

Estisk

:

GATTi alusel välja antud litsents — toiduabi

:

Græsk

:

Πιστοποιητικό GATT — επισιτιστική βοήθεια

:

Engelsk

:

Licence under GATT — food aid

:

Fransk

:

Certificat GATT — aide alimentaire

:

Italiensk

:

Titolo GATT — aiuto alimentare

:

Lettisk

:

Licence saskaņā ar GATT — pārtikas atbalsts

:

Litauisk

:

GATT licencija — pagalba maistu

:

Ungarsk

:

GATT-engedély — élelmiszersegély

:

Maltesisk

:

Ċertifikat GATT — għajnuna alimentari

:

Nederlandsk

:

GATT-certificaat — Voedselhulp

:

Polsk

:

Świadectwo GATT — pomoc żywnościowa

:

Portugisisk

:

Certificado GATT — ajuda alimentar

:

Rumænsk

:

Licență GATT — ajutor alimentar

:

Slovakisk

:

Licencia podľa GATT — potravinová pomoc

:

Slovensk

:

GATT dovoljenje — pomoč v hrani

:

Finsk

:

GATT-todistus — elintarvikeapu

:

Svensk

:

Gatt-licens — livsmedelsbistånd

Del C

Påtegninger omhandlet i artikel 32, stk. 2, tredje afsnit:

:

Bulgarsk

:

Да се използва за освобождаване на гаранцията

:

Spansk

:

Se utilizará para liberar la garantía

:

Tjekkisk

:

K použití pro uvolnění jistoty

:

Dansk

:

Til brug ved frigivelse af sikkerhed

:

Tysk

:

Zu verwenden für die Freistellung der Sicherheit

:

Estisk

:

Kasutada tagatise vabastamiseks

:

Græsk

:

Προς χρησιμοποίηση για την αποδέσμευση της εγγύησης

:

Engelsk

:

To be used to release the security

:

Fransk

:

À utiliser pour la libération de la garantie

:

Italiensk

:

Da utilizzare per lo svincolo della cauzione

:

Lettisk

:

Izmantojams drošības naudas atbrīvošanai

:

Litauisk

:

Naudotinas užstatui grąžinti

:

Ungarsk

:

A biztosíték feloldására használandó

:

Maltesisk

:

Biex tiġi użata għar-rilaxx tal-garanzija

:

Nederlandsk

:

Te gebruiken voor vrijgave van de zekerheid

:

Polsk

:

Do wykorzystania w celu zwolnienia zabezpieczenia

:

Portugisisk

:

A utilizar para liberar a garantia

:

Rumænsk

:

A se utiliza pentru eliberarea garanției

:

Slovakisk

:

Použiť na uvoľnenie záruky

:

Slovensk

:

Uporabiti za sprostitev varščine

:

Finsk

:

Käytettäväksi vakuuden vapauttamiseen

:

Svensk

:

Att användas för frisläppande av säkerhet

Del D

Påtegninger omhandlet i artikel 32, stk. 3, første afsnit:

:

Bulgarsk

:

Напускане на митническата територия на Общността под опростен режим общностен транзит с железопътен транспорт или с големи контейнери

:

Spansk

:

Salida del territorio aduanero de la Comunidad bajo el régimen de tránsito comunitario simplificado por ferrocarril o en contenedores grandes

:

Tjekkisk

:

Opuštění celního území Společenství ve zjednodušeném tranzitním režimu Společenství pro přepravu po železnici nebo ve velkých kontejnerech

:

Dansk

:

Udgang fra Fællesskabets toldområde i henhold til ordningen for den forenklede procedure for fællesskabsforsendelse med jernbane eller store containere

:

Tysk

:

Ausgang aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft im Rahmen des vereinfachten gemeinschaftlichen Versandverfahrens mit der Eisenbahn oder in Großbehältern

:

Estisk

:

Ühenduse tolliterritooriumilt väljaviimine ühenduse lihtsustatud transiidiprotseduuri kohaselt raudteed mööda või suurtes konteinerites

:

Græsk

:

Έξοδος από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας υπό το απλοποιημένο καθεστώς της κοινοτικής διαμετακόμισης με σιδηρόδρομο ή μεγάλα εμπορευματοκιβώτια

:

Engelsk

:

Exit from the customs territory of the Community under the simplified Community transit procedure for carriage by rail or large containers

:

Fransk

:

Sortie du territoire douanier de la Communauté sous le régime du transit communautaire simplifié par chemin de fer ou par grands conteneurs

:

Italiensk

:

Uscita dal territorio doganale della Comunità in regime di transito comunitario semplificato per ferrovia o grandi contenitori

:

Lettisk

:

Izvešana no Kopienas muitas teritorijas, izmantojot Kopienas vienkāršoto tranzīta procedūru pārvadājumiem pa dzelzceļu vai lielos konteineros

:

Litauisk

:

Išvežama iš Bendrijos muitų teritorijos pagal supaprastintą Bendrijos tranzito geležinkeliu arba didelėse talpyklose tvarką

:

Ungarsk

:

A Közösség vámterületét elhagyta egyszerűsített közösségi szállítási eljárás keretében vasúton vagy konténerben

:

Maltesisk

:

Ħruġ mit-territorju tad-dwana tal-Komunità taħt il-proċedura tat-tranżitu Komunitarja simplifikata bil-ferroviji jew b’kontejners kbar

:

Nederlandsk

:

Vertrek uit het douanegebied van de Gemeenschap onder de regeling vereenvoudigd communautair douanevervoer per spoor of in grote containers

:

Polsk

:

Opuszczenie obszaru celnego Wspólnoty zgodnie z uproszczoną procedurą tranzytu wspólnotowego w przewozie koleją lub w wielkich kontenerach

:

Portugisisk

:

Saída do território aduaneiro da Comunidade ao abrigo do regime do trânsito comunitário simplificado por caminho-de-ferro ou em grandes contentores

:

Rumænsk

:

Ieșire de pe teritoriul vamal al Comunității în cadrul regimului de tranzit comunitar simplificat pentru transport pe calea ferată sau în containere mari

:

Slovakisk

:

Opustenie colného územia spoločenstva na základe zjednodušeného postupu spoločenstva pri tranzite v prípade prepravy po železnici alebo vo vel'kých kontajneroch

:

Slovensk

:

Izstop iz carinskega območja Skupnosti pod skupnostnim poenostavljenim tranzitnim režimom po železnici ali z velikimi zabojniki

:

Finsk

:

Vienti yhteisön tullialueelta yhteisön yksinkertaistetussa passitusmenettelyssä rautateitse tai suurissa konteissa

:

Svensk

:

Utförsel från gemenskapens tullområde enligt det förenklade transiteringsförfarandet för järnvägstransporter eller transporter i stora containrar.

Del E

Påtegninger omhandlet i artikel 35, stk. 4, andet afsnit:

:

Bulgarsk

:

Заместваща лицензия (сертификат или извлечение) за изгубена лицензия (сертификат или извлечение) — Номер на оригиналната лицензия (сертификат) …

:

Spansk

:

Certificado (o extracto) de sustitución de un certificado (o extracto) perdido — número del certificado inicial …

:

Tjekkisk

:

Náhradní licence (osvědčení nebo výpis) za ztracenou licenci (osvědčení nebo výpis) — číslo původní licence (osvědčení) …

:

Dansk

:

Erstatningslicens/-attest (eller erstatningspartiallicens) for bortkommen licens/attest (eller partiallicens) — oprindelig licens/attest (eller partiallicens) nr. …

:

Tysk

:

Ersatzlizenz (oder Teillizenz) einer verlorenen Lizenz (oder Teillizenz) — Nummer der ursprünglichen Lizenz …

:

Estisk

:

Kaotatud litsentsi/sertifikaati (või väljavõtet) asendav litsents/sertifikaat (või väljavõte) — esialgse litsentsi/sertifikaadi number …

:

Græsk

:

Πιστοποιητικό (ή απόσπασμα) αντικαταστάσεως του απωλεσθέντος πιστοποιητικού (ή αποσπάσματος πιστοποιητικού) — αρχικό πιστοποιητικό αριθ. …

:

Engelsk

:

Replacement licence (certificate or extract) of a lost licence (certificate or extract) — Number of original licence (certificate) …

:

Fransk

:

Certificat (ou extrait) de remplacement d’un certificat (ou extrait) perdu — numéro du certificat initial …

:

Italiensk

:

Titolo (o estratto) sostitutivo di un titolo (o estratto) smarrito — numero del titolo originale …

:

Lettisk

:

Nozaudētās licences (sertifikāta vai izraksta) aizstājēja licence (sertifikāts vai izraksts). Licences (sertifikāta) oriģināla numurs

:

Litauisk

:

Pamesto sertifikato (licencijos, išrašo) pakaitinis sertifikatas (licencija, išrašas) — sertifikato (licencijos, išrašo) originalo numeris …

:

Ungarsk

:

Helyettesítő engedély (vagy kivonat) elveszett engedély (vagy kivonat) pótlására — az eredeti engedély száma

:

Maltesisk

:

Liċenzja (ċertifikat jew estratt) ta' sostituzzjoni ta’ liċenzja (ċertifikat jew estratt) mitlufa — numru tal-liċenzja (ċertifikat) oriġinali …

:

Nederlandsk

:

Certificaat (of uittreksel) ter vervanging van een verloren gegaan certificaat (of uittreksel) — nummer van het oorspronkelijke certificaat …

:

Polsk

:

Świadectwo zastępcze (lub wyciąg) świadectwa (lub wyciągu) utraconego — numer świadectwa początkowego

:

Portugisisk

:

Certificado (ou extracto) de substituição de um certificado (ou extracto) perdido — número do certificado inicial

:

Rumænsk

:

Licență (certificat sau extras) de înlocuire a unei licențe (certificat sau extras) pierdute — Numărul licenței (certificatului) originale …

:

Slovakisk

:

Náhradná licencia (certifikát alebo výpis) za stratenú licenciu (certifikát alebo výpis) — číslo pôvodnej licencie (certifikátu) …

:

Slovensk

:

Nadomestno dovoljenje (potrdilo ali izpisek) za izgubljeno dovoljenje (potrdilo ali izpisek) — številka izvirnega dovoljenja …

:

Finsk

:

Kadonneen todistuksen (tai otteen) korvaava todistus (tai ote). Alkuperäisen todistuksen numero …

:

Svensk

:

Ersättningslicens (licens eller dellicens) för förlorad licens (licens eller dellicens). Nummer på ursprungslicensen …

Del F

Påtegninger omhandlet i artikel 41, stk. 1, litra b):

:

Bulgarsk

:

Лицензия, издадена съгласно член 41 от Регламент (ЕО) № 376/2008; оригинална лицензия № …

:

Spansk

:

Certificado emitido de conformidad con el artículo 41 del Reglamento (CE) no 376/2008; certificado inicial no

:

Tjekkisk

:

Licence vydaná podle článku 41 nařízení (ES) č. 376/2008; č. původní licence …

:

Dansk

:

Licens udstedt på de i artikel 41 i forordning (EF) nr. 376/2008 fastsatte betingelser; oprindelig licens nr. …

:

Tysk

:

Unter den Bedingungen von Artikel 41 der Verordnung (EG) Nr. 376/2008 erteilte Lizenz; ursprüngliche Lizenz Nr. …

:

Estisk

:

Määruse (EÜ) nr 376/2008 artikli 41 kohaselt väljaantud litsents; esialgne litsents nr …

:

Græsk

:

Πιστοποιητικό που εκδίδεται υπό τους όρους του άρθρου 41 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 376/2008· αρχικό πιστοποιητικό αριθ. …

:

Engelsk

:

Licence issued in accordance with Article 41 of Regulation (EC) No 376/2008; original licence No …

:

Fransk

:

Certificat émis dans les conditions de l’article 41 du règlement (CE) no 376/2008; certificat initial no

:

Italiensk

:

Titolo rilasciato alle condizioni dell'articolo 41 del regolamento (CE) n. 376/2008; titolo originale n. …

:

Lettisk

:

Licence, kas ir izsniegta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 376/2008 41. pantu; licences oriģināla Nr. …

:

Litauisk

:

Licencija išduota Reglamento (EB) Nr. 376/2008 41 straipsnyje nustatytomis sąlygomis; licencijos originalo Nr. …

:

Ungarsk

:

Az 376/2008/EK rendelet 41. cikkében foglalt feltételek szerint kiállított engedély; az eredeti engedély száma: …

:

Maltesisk

:

Liċenzja maħruġa skond l-Artikolu 41 tar-Regolament (KE) Nru 376/2008; liċenzja oriġinali Nru …

:

Nederlandsk

:

Certificaat afgegeven overeenkomstig artikel 41 van Verordening (EG) nr. 376/2008; oorspronkelijk certificaatnummer …

:

Polsk

:

Świadectwo wydane zgodnie z warunkami art. 41 rozporządzenia (WE) nr 376/2008; pierwsze świadectwo nr …

:

Portugisisk

:

Certificado emitido nas condições previstas no artigo 41.o do Regulamento (CE) n.o 376/2008; certificado inicial n.o

:

Rumænsk

:

Licență eliberată în conformitate cu articolul 41 din Regulamentul (CE) nr. 376/2008; licență originală nr. …

:

Slovakisk

:

Licencia vydaná v súlade s článkom 41 nariadenia (ES) č. 376/2008; číslo pôvodnej licencie …

:

Slovensk

:

Dovoljenje, izdano pod pogoji iz člena 41 Uredbe (ES) št. 376/2008; izvirno dovoljenje št. …

:

Finsk

:

Todistus myönnetty asetuksen (EY) N:o 376/2008 41 artiklan mukaisesti; alkuperäinen todistus N:o …

:

Svensk

:

Licens utfärdad i enlighet med artikel 41 i förordning (EG) nr 376/2008; ursprunglig licens nr …

Del G

Påtegninger omhandlet i artikel 42, stk. 1, litra a):

:

Bulgarsk

:

Износът е осъществен без лицензия или сертификат

:

Spansk

:

Exportación realizada sin certificado

:

Tjekkisk

:

Vývoz bez licence nebo bez osvědčení

:

Dansk

:

Udførsel uden licens/attest

:

Tysk

:

Ausfuhr ohne Ausfuhrlizenz oder Vorausfestsetzungsbescheinigung

:

Estisk

:

Eksporditud ilma litsentsita/sertifikaadita

:

Græsk

:

Εξαγωγή πραγματοποιούμενη άνευ πιστοποιητικού εξαγωγής ή προκαθορισμού

:

Engelsk

:

Exported without licence or certificate

:

Fransk

:

Exportation réalisée sans certificat

:

Italiensk

:

Esportazione realizzata senza titolo

:

Lettisk

:

Eksportēts bez licences vai sertifikāta

:

Litauisk

:

Eksportuota be licencijos ar sertifikato

:

Ungarsk

:

Kiviteli engedély használata nélküli export

:

Maltesisk

:

Esportazzjoni magħmula mingħajr liċenzja jew ċertifikat

:

Nederlandsk

:

Uitvoer zonder certificaat

:

Polsk

:

Wywóz dokonany bez świadectwa

:

Portugisisk

:

Exportação efectuada sem certificado

:

Rumænsk

:

Exportat fără licență sau certificat

:

Slovakisk

:

Vyvezené bez licencie alebo certifikátu

:

Slovensk

:

Izvoz, izpeljan brez dovoljenja ali potrdila

:

Finsk

:

Viety ilman todistusta

:

Svensk

:

Exporterad utan licens

Del H

Påtegninger omhandlet i artikel 44, stk. 3, litra a):

:

Bulgarsk

:

Условията, определени в член 44 от Регламент (ЕО) № 376/2008, са изпълнени

:

Spansk

:

Condiciones previstas en el artículo 44 del Reglamento (CE) no 376/2008 cumplidas

:

Tjekkisk

:

Byly dodrženy podmínky stanovené v článku 44 nařízení (ES) č. 376/2008

:

Dansk

:

Betingelserne i artikel 44 i forordning (EF) nr. 376/2008 er opfyldt

:

Tysk

:

Bedingungen von Artikel 44 der Verordnung (EG) Nr. 376/2008 wurden eingehalten

:

Estisk

:

Määruse (EÜ) nr 376/2008 artiklis 44 ettenähtud tingimused on täidetud

:

Græsk

:

Τηρουμένων των προϋποθέσεων του άρθρου 44 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 376/2008

:

Engelsk

:

Conditions laid down in Article 44 of Regulation (EC) No 376/2008 fulfilled

:

Fransk

:

Conditions prévues à l'article 44 du règlement (CE) no 376/2008 respectées

:

Italiensk

:

Condizioni previste nell'articolo 44 del regolamento (CE) n. 376/2008 ottemperate

:

Lettisk

:

Regulas (EK) Nr. 376/2008 44. pantā paredzētie nosacījumi ir izpildīti

:

Litauisk

:

Įvykdytos Reglamento (EB) Nr. 376/2008 44 straipsnyje numatytos sąlygos

:

Ungarsk

:

Az 376/2008/EK rendelet 44. cikkében foglalt feltételek teljesítve

:

Maltesisk

:

Kundizzjonijiet previsti fl-Artikolu 44 tar-Regolament (KE) Nru 376/2008 imwettqa

:

Nederlandsk

:

in artikel 44 van Verordening (EG) nr. 376/2008 bedoelde voorwaarden nageleefd

:

Polsk

:

Warunki przewidziane w art. 44 rozporządzenia (WE) nr 376/2008 spełnione

:

Portugisisk

:

Condições previstas no artigo 44.o do Regulamento (CE) n.o 376/2008 cumpridas

:

Rumænsk

:

Condițiile prevăzute la articolul 44 din Regulamentul (CE) nr. 376/2008 — îndeplinite

:

Slovakisk

:

Podmienky ustanovené v článku 44 nariadenia (ES) č. 376/2008 boli splnené

:

Slovensk

:

Pogoji, predvideni v členu 44 Uredbe (ES) št. 376/2008, izpolnjeni

:

Finsk

:

Asetuksen (EY) N:o 376/2008 44 artiklassa säädetyt edellytykset on täytetty

:

Svensk

:

Villkoren i artikel 44 i förordning (EG) nr 376/2008 är uppfyllda

Del I

Påtegninger omhandlet i artikel 48, stk. 1, andet afsnit:

:

Bulgarsk

:

Преференциален режим, приложим към количеството, посочено в клетки 17 и 18

:

Spansk

:

Régimen preferencial aplicable a la cantidad indicada en las casillas 17 y 18

:

Tjekkisk

:

Preferenční režim na množství uvedená v kolonkách 17 a 18

:

Dansk

:

Præferenceordning gældende for mængden anført i rubrik 17 og 18

:

Tysk

:

Präferenzregelung, anwendbar auf die in den Feldern 17 und 18 genannte Menge

:

Estisk

:

Lahtrites 17 ja 18 osutatud koguse suhtes kohaldatav sooduskord

:

Græsk

:

Προτιμησιακό καθεστώς εφαρμοζόμενο για την ποσότητα που αναγράφεται στα τετραγωνίδια 17 και 18

:

Engelsk

:

Preferential arrangements applicable to the quantity given in Sections 17 and 18

:

Fransk

:

Régime préférentiel applicable pour la quantité indiquée dans les cases 17 et 18

:

Italiensk

:

Regime preferenziale applicabile per la quantità indicata nelle caselle 17 e 18

:

Lettisk

:

Labvēlības režīms, kas piemērojams 17. un 18. iedaļā dotajam daudzumam

:

Litauisk

:

Taikomos lengvatinės sąlygos 17 ir 18 skiltyse įrašytiems kiekiams

:

Ungarsk

:

Kedvezményes eljárás hatálya alá tartozó, a 17-es és 18-as mezőn feltüntetett mennyiség

:

Maltesisk

:

Arranġamenti preferenzjali applikabbli għall-kwantità indikata fis-Sezzjonijiet 17 u 18

:

Nederlandsk

:

Preferentiële regeling van toepassing voor de in de vakken 17 en 18 vermelde hoeveelheid

:

Polsk

:

Systemy preferencyjne stosowane dla ilości wskazanych w polach 17 i 18

:

Portugisisk

:

Regime preferencial aplicável em relação à quantidade indicada nas casas 17 e 18

:

Rumænsk

:

Regimuri preferențiale aplicabile cantității prevăzute în căsuțele 17 și 18

:

Slovakisk

:

Preferenčné opatrenia platia pre množstvo uvedené v kolónkach 17 a 18

:

Slovensk

:

Preferencialni režim, uporabljen za količine, navedene v okencih 17 in 18

:

Finsk

:

Etuuskohtelu, jota sovelletaan kohdissa 17 ja 18 esitettyihin määriin

:

Svensk

:

Preferensordning tillämplig för den kvantitet som anges i fält 17 och 18


BILAG IV

Ophævet forordning med oversigt over ændringer

Kommissionens forordning (EF) nr. 1291/2000

(EFT L 152 af 24.6.2000, s. 1)

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2299/2001

(EFT L 308 af 27.11.2001, s. 19)

Udelukkende artikel 2

Kommissionens forordning (EF) nr. 325/2003

(EUT L 47 af 21.2.2003, s. 21)

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 322/2004

(EUT L 58 af 26.2.2004, s. 3)

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 636/2004

(EUT L 100 af 6.4.2004, s. 25)

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1741/2004

(EUT L 311 af 8.10.2004, s. 17)

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1856/2005

(EUT L 297 af 15.11.2005, s. 7)

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 410/2006

(EUT L 71 af 10.3.2006, s. 7)

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1713/2006

(EUT L 321 af 21.11.2006, s. 11)

Udelukkende artikel 8

Kommissionens forordning (EF) nr. 1847/2006

(EUT L 355 af 15.12.2006, s. 21)

Udelukkende artikel 4 og bilag IV

Kommissionens forordning (EF) nr. 1913/2006

(EUT L 365 af 21.12.2006, s. 52)

Udelukkende artikel 23

Kommissionens forordning (EF) nr. 1423/2007

(EUT L 317 af 5.12.2007, s. 36)

 


BILAG V

Sammenligningstabel

Forordning (EF) nr. 1291/2000

Nærværende forordning

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2, indledning

Artikel 2, indledning

Artikel 2, litra a)

Artikel 2, litra a)

Artikel 2, litra b), indledning

Artikel 2, litra b), indledning

Artikel 2, litra b), første led

Artikel 2, litra b), nr. i)

Artikel 2, litra b), andet led

Artikel 2, litra b), nr. ii)

Artikel 3

Artikel 3

Artikel 5, stk. 1, første afsnit, indledning

Artikel 4, stk. 1, første afsnit, indledning

Artikel 5, stk. 1, første afsnit, første led

Artikel 4, stk. 1, første afsnit, litra a)

Artikel 5, stk. 1, første afsnit, andet led

Artikel 4, stk. 1, første afsnit, litra b)

Artikel 5, stk. 1, første afsnit, tredje led

Artikel 4, stk. 1, første afsnit, litra c)

Artikel 5, stk. 1, første afsnit, fjerde led

Artikel 4, stk. 1, første afsnit, litra d)

Artikel 5, stk. 1, andet afsnit

Artikel 4, stk. 1, andet afsnit

Artikel 5, stk. 1, tredje afsnit

Artikel 4, stk. 1, tredje afsnit

Artikel 5, stk. 2 og 3

Artikel 4, stk. 2 og 3

Artikel 6

Artikel 5

Artikel 7

Artikel 6

Artikel 8

Artikel 7

Artikel 9, stk. 1

Artikel 8, stk. 1

Artikel 9, stk. 2

Artikel 8, stk. 2

Artikel 9, stk. 3, indledning

Artikel 8, stk. 3, indledning

Artikel 9, stk. 3, første led

Artikel 8, stk. 3, litra a)

Artikel 9, stk. 3, andet led

Artikel 8, stk. 3, litra b)

Artikel 9, stk. 4

Artikel 8, stk. 4

Artikel 10

Artikel 9

Artikel 11

Artikel 10

Artikel 12

Artkel 11

Artikel 13

Artikel 12

Artikel 14, stk. 1 og 2

Artikel 13, stk. 1, første og andet afsnit

Artikel 14, stk. 3

Artikel 13, stk. 2

Artikel 14, stk. 4

Artikel 13, stk. 3

Artikel 15

Artikel 14

Artikel 16

Artikel 15

Artikel 17

Artikel 16

Artikel 18

Artikel 17

Artikel 19

Artikel 18

Artikel 20

Artikel 19

Artikel 21, stk. 1

Artikel 20, stk. 1

Artikel 21, stk. 2, første afsnit, indledning

Artikel 20, stk. 2, første afsnit, indledning

Artikel 21, stk. 2, første afsnit, første led

Artikel 20, stk. 2, første afsnit, litra a)

Artikel 21, stk. 2, første afsnit, andet led

Artikel 20, stk. 2, første afsnit, litra b)

Artikel 21, stk. 2, andet afsnit

Artikel 20, stk. 2, andet afsnit

Artikel 22

Artikel 21

Artikel 23

Artikel 22

Artikel 24

Artikel 23

Artikel 25

Artikel 24

Artikel 26

Artikel 25

Artikel 27

Artikel 26

Artikel 28

Artikel 27

Artikel 29

Artikel 28

Artikel 30

Artikel 29

Artikel 31

Artikel 30

Artikel 32, stk. 1

Artikel 31

Artikel 33, stk. 1

Artikel 32, stk. 1

Artikel 33, stk. 2, første afsnit

Artikel 32, stk. 2, første afsnit

Artikel 33, stk. 2, andet afsnit, indledning

Artikel 32, stk. 2, andet afsnit, indledning

Artikel 33, stk. 2, andet afsnit, litra a)

Artikel 32, stk. 2, andet afsnit, litra a)

Artikel 33, stk. 2, andet afsnit, litra b), indledning

Artikel 32, stk. 2, andet afsnit, litra b), indledning

Artikel 33, stk. 2, andet afsnit, litra b), første led

Artikel 32, stk. 2, andet afsnit, litra b), nr. i)

Artikel 33, stk. 2, andet afsnit, litra b), andet led

Artikel 32, stk. 2, andet afsnit, litra b), nr. ii)

Artikel 33, stk. 2, andet afsnit, litra b), tredje led

Artikel 32, stk. 2, andet afsnit, litra b), nr. iii)

Artikel 33, stk. 2, tredje afsnit

Artikel 32, stk. 2, tredje afsnit

Artikel 33, stk. 2, fjerde afsnit

Artikel 32, stk. 2, fjerde afsnit

Artikel 33, stk. 2, femte afsnit

Artikel 32, stk. 2, femte afsnit

Artikel 33, stk. 3, første afsnit

Artikel 32, stk. 3, første afsnit

Artikel 33, stk. 3, andet afsnit, indledning

Artikel 32, stk. 3, andet afsnit, indledning

Artikel 33, stk. 3, andet afsnit, første led

Artikel 32, stk. 3, andet afsnit, litra a)

Artikel 33, stk. 3, andet afsnit, andet led

Artikel 32, stk. 3, andet afsnit, litra b)

Artikel 33, stk. 3, tredje afsnit

Artikel 32, stk. 3, tredje afsnit

Artikel 33, stk. 4

Artikel 32, stk. 4

Artikel 34

Artikel 33

Artikel 35, stk. 1

Artikel 34, stk. 1

Artikel 35, stk. 2

Artikel 34, stk. 2

Artikel 35, stk. 3, første afsnit, indledning

Artikel 34, stk. 3, første afsnit, indledning

Artikel 35, stk. 3, første afsnit, første led

Artikel 34, stk. 3, første afsnit, litra a)

Artikel 35, stk. 3, første afsnit, andet led

Artikel 34, stk. 3, første afsnit, litra b)

Artikel 35, stk. 3, andet afsnit

Artikel 34, stk. 3, andet afsnit

Artikel 35, stk. 3, tredje afsnit

Artikel 34, stk. 3, tredje afsnit

Artikel 35, stk. 3, fjerde afsnit

Artikel 34, stk. 3, fjerde afsnit

Artikel 35, stk. 4, litra a), første led

Artikel 34, stk. 4

Artikel 35, stk. 4, litra a), andet led

Artikel 34, stk. 5

Artikel 35, stk. 4, litra b), indledning

Artikel 34, stk. 6, indledning

Artikel 35, stk. 4, litra b), første led

Artikel 34, stk. 6, litra a)

Artikel 35, stk. 4, litra b), andet led

Artikel 34, stk. 6, litra b)

Artikel 35, stk. 4, litra b), tredje led

Artikel 34, stk. 6, litra c)

Artikel 35, stk. 4, litra b), fjerde led

Artikel 34, stk. 6, litra d)

Artikel 35, stk. 4, litra c)

Artikel 34, stk. 7

Artikel 35, stk. 4, litra d)

Artikel 34, stk. 8

Artikel 35, stk. 5

Artikel 34, stk. 9

Artikel 35, stk. 6, første afsnit

Artikel 34, stk. 10, første afsnit

Artikel 35, stk. 6, andet afsnit, indledning

Artikel 34, stk. 10, andet afsnit, indledning

Artikel 35, stk. 6, andet afsnit, litra a)

Artikel 34, stk. 10, andet afsnit, litra a)

Artikel 35, stk. 6, andet afsnit, litra b), indledning

Artikel 34, stk. 10, andet afsnit, litra b), indledning

Artikel 35, stk. 6, andet afsnit, litra b), første led

Artikel 34, stk. 10, andet afsnit, litra b), nr. i)

Artikel 35, stk. 6, andet afsnit, litra b), andet led

Artikel 34, stk. 10, andet afsnit, litra b), nr. ii)

Artikel 35, stk. 6, andet afsnit, litra b), tredje led

Artikel 34, stk. 10, andet afsnit, litra b), nr. iii)

Artikel 36, stk. 1

Artikel 35, stk. 1

Artikel 36, stk. 2, første afsnit

Artikel 35, stk. 2, første afsnit

Artikel 36, stk. 2, andet afsnit, indledning

Artikel 35, stk. 2, andet afsnit, indledning

Artikel 36, stk. 2, andet afsnit, første led

Artikel 35, stk. 2, andet afsnit, litra a)

Artikel 36, stk. 2, andet afsnit, andet led

Artikel 35, stk. 2, andet afsnit, litra b)

Artikel 36, stk. 3

Artikel 35, stk. 3

Artikel 36, stk. 4, første afsnit

Artikel 35, stk. 4, første afsnit

Artikel 36, stk. 4, andet afsnit

Artikel 35, stk. 4, andet afsnit

Artikel 36, stk. 4, tredje afsnit

Artikel 35, stk. 5

Artikel 36, stk. 5, første afsnit, indledning

Artikel 35, stk. 6, første afsnit, indledning

Artikel 36, stk. 5, første afsnit, første led

Artikel 35, stk. 6, første afsnit, litra a)

Artikel 36, stk. 5, første afsnit, andet led

Artikel 35, stk. 6, første afsnit, litra b)

Artikel 36, stk. 5, andet afsnit

Artikel 35, stk. 6, andet afsnit

Artikel 36, stk. 6

Artikel 35, stk. 7

Artikel 36, stk. 7, første afsnit

Artikel 35, stk. 8, første afsnit

Artikel 36, stk. 7, andet afsnit, indledning

Artikel 35, stk. 8, andet afsnit, indledning

Artikel 36, stk. 7, andet afsnit, første led

Artikel 35, stk. 8, andet afsnit, litra a)

Artikel 36, stk. 7, andet afsnit, andet led

Artikel 35, stk. 8, andet afsnit, litra b)

Artikel 36, stk. 7, tredje afsnit

Artikel 35, stk. 8, tredje afsnit

Artikel 36, stk. 8

Artikel 35, stk. 9

Artikel 36, stk. 9

Artikel 35, stk. 10

Artikel 36, stk. 10

Artikel 35, stk. 11

Artikel 37

Artikel 36

Artikel 38, første afsnit, indledning

Artikel 37, første afsnit, indledning

Artikel 38, første afsnit, litra a), indledning

Artikel 37, første afsnit, litra a), indledning

Artikel 38, første afsnit, litra a), første led

Artikel 37, første afsnit, litra a), nr. i)

Artikel 38, første afsnit, litra a), andet led

Artikel 37, første afsnit, litra a), nr. ii)

Artikel 38, første afsnit, litra b)

Artikel 37, første afsnit, litra b)

Artikel 38, andet afsnit

Artikel 37, andet afsnit

Artikel 39

Artikel 38

Artikel 40

Artikel 39

Artikel 41

Artikel 40

Artikel 42, stk. 1

Artikel 41, stk. 1

Artikel 42, stk. 2, første afsnit, indledning

Artikel 41, stk. 2, første afsnit, indledning

Artikel 42, stk. 2, første afsnit, litra a), indledning

Artikel 41, stk. 2, første afsnit, litra a), indledning

Artikel 42, stk. 2, første afsnit, litra a), første led

Artikel 41, stk. 2, første afsnit, litra a), nr. i)

Artikel 42, stk. 2, første afsnit, litra a), andet led

Artikel 41, stk. 2, første afsnit, litra a), nr. ii)

Artikel 42, stk. 2, første afsnit, litra b) og c)

Artikel 41, stk. 2, første afsnit, litra b) og c)

Artikel 42, stk. 2, andet afsnit

Artikel 41, stk. 3

Artikel 43

Artikel 42

Artikel 44, stk. 1, indledning

Artikel 43, stk. 1, indledning

Artikel 44, stk. 1, litra a), indledning

Artikel 43, stk. 1, litra a), indledning

Artikel 44, stk. 1, litra a), første led

Artikel 43, stk. 1, litra a), nr. i)

Artikel 44, stk. 1, litra a), andet led

Artikel 43, stk. 1, litra a), nr. ii)

Artikel 44, stk. 1, litra a), tredje led

Artikel 43, stk. 1, litra a), nr. iii)

Artikel 44, stk. 1, litra b), indledning

Artikel 43, stk. 1, litra b), indledning

Artikel 44, stk. 1, litra b), første led

Artikel 43, stk. 1, litra b), nr. i)

Artikel 44, stk. 1, litra b), andet led

Artikel 43, stk. 1, litra b), nr. ii)

Artikel 44, stk. 2

Artikel 43, stk. 2

Artikel 45, stk. 1

Artikel 44, stk. 1

Artikel 45, stk. 2, indledning

Artikel 44, stk. 2, første afsnit, indledning

Artikel 45, stk. 2, litra a), indledning

Artikel 44, stk. 2, første afsnit, litra a), indledning

Artikel 45, stk. 2, litra a), første led

Artikel 44, stk. 2, første afsnit, litra a), nr. i)

Artikel 45, stk. 2, litra a), andet led

Artikel 44, stk. 2, første afsnit, litra a), nr. ii)

Artikel 45, stk. 2, litra b), første afsnit, indledning

Artikel 44, stk. 2, første afsnit, litra b), indledning

Artikel 45, stk. 2, litra b), første afsnit, første led

Artikel 44, stk. 2, første afsnit, litra b), nr. i)

Artikel 45, stk. 2, litra b), første afsnit, andet led

Artikel 44, stk. 2, første afsnit, litra b), nr. ii)

Artikel 45, stk. 2, litra b), andet afsnit

Artikel 44, stk. 2, andet afsnit

Artikel 45, stk. 3

Artikel 44, stk. 3

Artikel 46, stk. 1, første afsnit

Artikel 45, stk. 1, første afsnit

Artikel 46, stk. 1, andet afsnit, indledning

Artikel 45, stk. 1, andet afsnit, indledning

Artikel 46, stk. 1, andet afsnit, første led

Artikel 45, stk. 1, andet afsnit, litra a)

Artikel 46, stk. 1, andet afsnit, andet led

Artikel 45, stk. 1, andet afsnit, litra b)

Artikel 46, stk. 1, tredje afsnit

Artikel 45, stk. 1, tredje afsnit

Artikel 46, stk. 1, fjerde afsnit, indledning

Artikel 45, stk. 1, fjerde afsnit, indledning

Artikel 46, stk. 1, fjerde afsnit, første led

Artikel 45, stk. 1, fjerde afsnit, litra a)

Artikel 46, stk. 1, fjerde afsnit, andet led

Artikel 45, stk. 1, fjerde afsnit, litra b)

Artikel 46, stk. 1, femte afsnit

Artikel 45, stk. 1, femte afsnit

Artikel 46, stk. 1, sjette afsnit

Artikel 45, stk. 1, sjette afsnit

Artikel 46, stk. 2, 3 og 4

Artikel 45, stk. 2, 3 og 4

Artikel 46, stk. 5, indledning

Artikel 45, stk. 5, indledning

Artikel 46, stk. 5, første led

Artikel 45, stk. 5, litra a)

Artikel 46, stk. 5, andet led

Artikel 45, stk. 5, litra b)

Artikel 47

Artikel 46

Artikel 49, stk. 1 og 2

Artikel 47, stk. 1 og 2

Artikel 49, stk. 3, første afsnit, indledning

Artikel 47, stk. 3, indledning

Artikel 49, stk. 3, første afsnit, første led

Artikel 47, stk. 3, litra a)

Artikel 49, stk. 3, første afsnit, andet led

Artikel 47, stk. 3, litra b)

Artikel 49, stk. 3, første afsnit, tredje led

Artikel 47, stk. 3, litra c)

Artikel 49, stk. 3, andet afsnit

Artikel 47, stk. 3, andet afsnit

Artikel 49, stk. 3, tredje afsnit

Artikel 47, stk. 3, tredje afsnit

Artikel 49, stk. 3, fjerde afsnit

Artikel 47, stk. 3, fjerde afsnit

Artikel 49, stk. 4 og 5

Artikel 47, stk. 4 og 5

Artikel 49, stk. 6, første afsnit

Artikel 47, stk. 6, første afsnit

Artikel 49, stk. 6, andet afsnit, indledning

Artikel 47, stk. 6, andet afsnit, indledning

Artikel 49, stk. 6, andet afsnit, litra a) og b)

Artikel 47, stk. 6, andet afsnit, litra a) og b)

Artikel 49, stk. 6, andet afsnit, litra c)

Artikel 47, stk. 6, andet afsnit, litra d)

Artikel 49, stk. 6, andet afsnit, litra d)

Artikel 47, stk. 6, andet afsnit, litra e)

Artikel 49, stk. 6, andet afsnit, litra e)

Artikel 47, stk. 6, andet afsnit, litra c)

Artikel 49, stk. 6, tredje til ottende afsnit

Artikel 47, stk. 6, tredje til ottende afsnit

Artikel 49, stk. 7

Artikel 47, stk. 7

Artikel 49, stk. 8, første afsnit

Artikel 47, stk. 8, første afsnit

Artikel 49, stk. 8, andet afsnit, indledning

Artikel 47, stk. 8, andet afsnit, indledning

Artikel 49, stk. 8, andet afsnit, første led

Artikel 47, stk. 8, andet afsnit, litra a)

Artikel 49, stk. 8, andet afsnit, andet led

Artikel 47, stk. 8, andet afsnit, litra b)

Artikel 47, stk. 9, indledning

Artikel 49, stk. 9, litra a) til d)

Artikel 47, stk. 9, litra a) til d)

Artikel 49, stk. 10

Artikel 47, stk. 3, femte afsnit

Artikel 50

Artikel 48

Artikel 51

Artikel 49

Artikel 52, stk. 1

Artikel 50

Artikel 52, stk. 2

Bilag I

Bilag I

Bilag Ia

Bilag III, del A

Bilag Ib

Bilag III, del B

Bilag Ic

Bilag III, del C

Bilag Id

Bilag III, del D

Bilag Ie

Bilag III, del E

Bilag If

Bilag III, del F

Bilag Ig

Bilag III, del G

Bilag Ih

Bilag III, del H

Bilag Ii

Bilag III, del I

Bilag II

Bilag III, del A til I

Bilag II, del A til I

Bilag III, del K til N

Bilag II, del J til M

Bilag IV

Bilag V


26.4.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 114/57


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 377/2008

af 25. april 2008

om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 577/98 om gennemførelse af en stikprøveundersøgelse vedrørende arbejdsstyrken i Fællesskabet for så vidt angår den harmoniserede liste over de variabler, der fra 2009 skal anvendes ved indberetning af data, og anvendelsen af en delstikprøve til indsamling af data om strukturelle variabler og definitionen af referencekvartalerne

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 577/98 af 9. marts 1998 om gennemførelse af en stikprøveundersøgelse vedrørende arbejdsstyrken i Fællesskabet (1), særlig artikel 1 og artikel 4, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Er der tale om en kontinuerlig undersøgelse, udarbejder Kommissionen i henhold til artikel 1 i forordning (EF) nr. 577/98 en liste over de uger, der udgør referencekvartalerne for undersøgelsen.

(2)

I henhold til artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 577/98 skal der fastsættes gennemførelsesbestemmelser vedrørende den harmoniserede liste over de variabler, der skal anvendes ved indberetning af dataene.

(3)

I henhold til artikel 4, stk. 4, i forordning (EF) nr. 577/98 kan der blandt undersøgelseskarakteristikaene udvælges en række variabler, i det følgende benævnt strukturelle variabler, som kun skal indsamles med henblik på beregning af årlige — i stedet for kvartalsvise — gennemsnit baseret på en referenceperiode på 52 uger. Det er derfor nødvendigt at fastlægge betingelserne for anvendelsen af en delstikprøve til indsamling af data om strukturelle variabler.

(4)

I betragtning af betydningen af beskæftigelses- og arbejdsløshedsdata bør disse indikatorers totaler være konsistente, uanset om de er udarbejdet på grundlag af den årlige delstikprøve eller årsgennemsnittet for de fire fulde kvartalsstikprøver.

(5)

I betragtning af betydningen af data indsamlet i ad hoc-moduler bør disse oplysninger kunne kombineres med enhver anden variabel fra undersøgelsen.

(6)

Ved forordning (EF) nr. 577/98 ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1372/2007 gøres indberetningen af variablen »løn fra hovedbeskæftigelse« obligatorisk. Derfor bør den harmoniserede liste over variabler ændres.

(7)

Kommissionens forordning (EF) nr. 430/2005 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 577/98 om gennemførelse af en stikprøveundersøgelse vedrørende arbejdsstyrken i Fællesskabet for så vidt angår den harmoniserede liste over de variabler, der fra 2006 skal anvendes ved indberetning af data, og anvendelsen af en delstikprøve til indsamling af data om strukturelle variabler (2) indeholder den harmoniserede liste over de variabler, der skal anvendes ved indberetning af dataene fra 2006. Det er imidlertid nødvendigt at ændre den harmoniserede liste fra 2009 for at tage højde for ændringerne i to variabler (fagområde for højeste fuldførte uddannelsesniveau og månedlig indtægt fra hovedbeskæftigelse), ændre dataene i kolonnen vedrørende indberetning i overensstemmelse hermed og korrigere filterfejl og -udeladelser vedrørende andre variabler. Kommissionens forordning (EF) nr. 430/2005 bør derfor ophæves med virkning fra den 1. januar 2009.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Statistiske Program, der er nedsat ved Rådets afgørelse 89/382/EØF, Euratom (3)

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Strukturelle variabler

Betingelserne for anvendelse af en delstikprøve til indsamling af data om strukturelle variabler er fastlagt i bilag I.

Artikel 2

Referencekvartaler

Definitionen af de referencekvartaler, der skal anvendes fra 2009, er fastlagt i bilag II.

Artikel 3

Harmoniseret liste over variabler

Den harmoniserede liste over variabler, der skal anvendes til indberetning af data for 2009 og efterfølgende år, er fastlagt i bilag III.

Artikel 4

Ophævelse

Forordning (EF) nr. 430/2005 ophæves med virkning fra den 1. januar 2009.

Artikel 5

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2009.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. april 2008.

På Kommissionens vegne

Joaquín ALMUNIA

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 77 af 14.3.1998, s. 3. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1372/2007 (EUT L 315, 3.12.2007, s. 42).

(2)  EUT L 71 af 17.3.2005, s. 36. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 973/2007 (EUT L 216 af 21.8.2007, s. 10).

(3)  EFT L 181 af 28.6.1989, s. 47.


BILAG I

BETINGELSER FOR ANVENDELSEN AF EN DELSTIKPRØVE TIL INDSAMLING AF DATA OM STRUKTURELLE VARIABLER

1.   Årlige/kvartalsvise variabler

Ordet »Årlig« i kolonnen »Hyppighed« i den harmoniserede liste over variabler, der er fastlagt i bilag III, refererer til de strukturelle variabler, som kun skal indsamles med henblik på beregning af årlige i stedet for kvartalsvise gennemsnit på grundlag af en delstikprøve af uafhængige observationer baseret på en referenceperiode på 52 uger. De vigtigste variabler, der skal indsamles hvert kvartal, er identificeret ved »kvartalsvis«.

2.   Resultaternes repræsentativitet

For strukturelle variabler må den relative standardafvigelse (uden hensyntagen til stikprøveplaneffekten) for et årligt skøn, der udgør mindst 1 % af befolkningen i den erhvervsaktive alder, ikke være større end:

a)

9 % for lande med en befolkning på 1-20 mio. indbyggere

b)

5 % for lande med en befolkning på 20 mio. og derover.

Lande med mindre end 1 mio. indbyggere er undtaget fra disse præcisionskrav, og de strukturelle variabler indsamles da for hele stikprøven, medmindre stikprøven opfylder kravene i a).

For lande, der anvender en delstikprøve til indsamling af data om strukturelle variabler, skal hele delstikprøven i tilfælde af flere undersøgelsesrunder bestå af uafhængige observationer.

3.   Konsistens mellem totalerne

Der skal være konsistens mellem årlige delstikprøvetotaler og årsgennemsnit for totale stikprøver for så vidt angår beskæftigelse, arbejdsløshed og den ikke-erhvervsaktive befolkning opdelt efter køn og for følgende aldersgrupper: 15-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55+.

4.   Ad hoc-moduler

Stikprøven, der anvendes til at indsamle data om ad hoc-moduler, skal også ligge til grund for oplysningerne om de strukturelle variabler.


BILAG II

DEFINITION AF REFERENCEKVARTALER

a)

Et års kvartaler refererer til årets tolv måneder, således at januar, februar og marts udgør første kvartal, april, maj og juni andet kvartal, juli, august og september tredje kvartal og oktober, november og december fjerde kvartal.

b)

Referenceugerne fordeles på referencekvartalerne på en sådan måde, at en uge hører til det kvartal (som defineret i punkt a)), hvortil der kan henføres mindst fire dage af den uge, medmindre dette medfører, at årets første kvartal kun kommer til at bestå af 12 uger. Når dette forekommer, vil det pågældende års kvartaler komme til at bestå af 13 på hinanden følgende uger.

c)

Når et kvartal under henvisning til punkt b) består af 14 uger i stedet for 13 uger, bør medlemsstaterne forsøge at fordele stikprøven på alle 14 uger.

d)

Hvis det ikke er muligt at fordele stikprøven på alle 14 uger i kvartalet, kan den pågældende medlemsstat udelade en uge af det kvartal (dvs. udelade den af stikprøven). Den uge, der skal udelades, skal være typisk hvad angår arbejdsløshed, beskæftigelse og det gennemsnitlige antal faktiske arbejdstimer og indgå i en måned med fem torsdage

e)

Det første kvartal af 2009 starter mandag den 29. december 2008.

Frem til udgangen af 2011 kan medlemsstater, der foretager arbejdsstyrkeundersøgelsen sammen med andre undersøgelser i én enkelt undersøgelse, vælge at starte referencekvartalerne en uge tidligere end foreskrevet i punkt a), b) og e).


BILAG 3

HARMONISERET LISTE OVER VARIABLER

Navn

Kolonne

Hyppighed

Kode

Beskrivelse

Filter/bemærkninger

DEMOGRAFISK BAGGRUND

HHSEQNUM

1/2

KVARTALSVIS

 

Løbenummer i husstanden (skal være det samme i alle runder)

Alle

01-98

Tocifret løbenummer for hvert medlem af husstanden

HHLINK

3

ÅRLIG

 

Tilknytning til referencepersonen i husstanden

HHTYPE=1,3

1

Referenceperson

2

Referencepersonens ægtefælle (eller partner)

3

Referencepersonens barn (eller hans/hendes ægtefælles eller partners barn)

4

Referencepersonens slægtning i opstigende linje (eller hans/hendes ægtefælles eller partners slægtning i opstigende linje)

5

Anden slægtning

6

Andet

9

Ikke relevant (HHTYPE≠1,3)

HHSPOU

4/5

ÅRLIG

 

Ægtefællens eller partnerens løbenummer

HHTYPE=1,3

01-98

Ægtefællens eller partnerens løbenummer i husstanden

99

Ikke relevant (den pågældende tilhører ikke en privat husstand eller har ingen partner, eller partneren tilhører ikke denne private husstand)

HHFATH

6/7

ÅRLIG

 

Faderens løbenummer

HHTYPE=1,3

01-98

Faderens løbenummer i husstanden

99

Ikke relevant (den pågældende tilhører ikke en privat husstand, eller faderen tilhører ikke denne private husstand)

HHMOTH

8/9

ÅRLIG

 

Moderens løbenummer

HHTYPE=1,3

01-98

Moderens løbenummer i husstanden

99

Ikke relevant (den pågældende tilhører ikke en privat husstand, eller moderen tilhører ikke denne private husstand)

SEX

10

KVARTALSVIS

 

Køn

Alle

1

Mand

2

Kvinde

YEARBIR

11/14

KVARTALSVIS

 

Fødselsår

Alle

 

Årstallet angives med 4 cifre

DATEBIR

15

KVARTALSVIS

 

Fødselsdato i forhold til afslutningen af referenceperioden

Alle

1

Den pågældendes fødselsdag ligger mellem den 1. januar og afslutningen af referenceugen

2

Den pågældendes fødselsdag ligger efter afslutningen af referenceugen

MARSTAT

16

ÅRLIG

 

Civilstand

Alle

1

Ugift

2

Gift

3

Enke/enkemand

4

Fraskilt eller separeret Intet svar

blank

Intet svar

NATIONAL

17/18

KVARTALSVIS

 

Nationalitet

Alle

 

Ang. kodning, se ISO-landekode

YEARESID

19/20

KVARTALSVIS

 

Antal år med bopæl i dette land

Alle

00

Født i dette land

01-99

Antal år med bopæl i dette land

blank

Intet svar

COUNTRYB

21/22

KVARTALSVIS

 

Fødeland

YEARESID≠00

 

Ang. kodning, se ISO-landekode

99

Ikke relevant (kol.19/20=00)

blank

Intet svar

PROXY

23

KVARTALSVIS

 

Arten af den pågældendes deltagelse i undersøgelsen

Alle på 15 år og derover

1

Direkte deltagelse

2

Deltagelse via et andet medlem af husstanden

9

Ikke relevant (barn under 15 år)

blank

Intet svar

ARBEJDSMARKEDSSTATUS

WSTATOR

24

KVARTALSVIS

 

Arbejdsmarkedsstatus i referenceugen

Alle på 15 år og derover

1

Udførte lønnet eller på anden måde udbyttegivende arbejde i referenceugen - en time eller mere (inkl. medarbejdende familiemedlemmer, men ekskl. værnepligtige i obligatorisk militær- eller militærnægtertjeneste)

2

Arbejdede ikke, men havde et job eller en aktivitet, som han/hun ikke passede i referenceugen (inkl. medarbejdende familiemedlemmer, men ekskl. værnepligtige i obligatorisk militær- eller militærnægtertjeneste)

3

Arbejdede ikke på grund af midlertidig arbejdsløshed

4

Var værnepligtig i obligatorisk militær- eller militærnægtertjeneste

5

Den pågældende (15 år og derover) hverken arbejdede eller havde et job eller en aktivitet i referenceugen

9

Ikke relevant (barn under 15 år)

NOWKREAS

25/26

KVARTALSVIS

 

Grund til, at den pågældende ikke arbejdede, selv om han/hun havde et job

WSTATOR=2

00

Dårligt vejr

01

Mangel på arbejde af tekniske eller økonomiske grunde

02

Arbejdskonflikt

03

Uddannelse

04

Egen sygdom, skade eller midlertidig uarbejdsdygtighed

05

Barselsorlov

06

Forældreorlov

07

Ferie

08

Afspadsering (efter arbejdstidsopsparing eller som led i kontrakt, hvor timetallet er fastsat på årsbasis)

09

Andre grunde (f.eks. personlige grunde eller familieforpligtelser)

99

Ikke relevant (WSTATOR=1,3-5,9)

KARAKTERISTIKA VEDRØRENDE HOVEDBESKÆFTIGELSE

STAPRO

27

KVARTALSVIS

 

Erhvervsmæssig status

WSTATOR=1,2

1

Selvstændig erhvervsdrivende med ansatte

2

Selvstændig erhvervsdrivende uden ansatte

3

Lønmodtager

4

Medarbejdende familiemedlem

9

Ikke relevant (WSTATOR=3-5,9)

blank

Intet svar

SIGNISAL

28

KVARTALSVIS

 

Modtog fortsat løn

(WSTATOR=2 og NOWKREAS≠04 og NOWKREAS≠05 og STAPRO=3) eller WSTATOR=3

1

Fraværende i indtil 3 måneder

2

Fraværende i over 3 måneder og modtog løn eller sociale ydelser svarende til mindst halvdelen af lønnen

3

Fraværende i over 3 måneder og modtog løn eller sociale ydelser svarende til under halvdelen af lønnen

4

Ved ikke

9

Ikke relevant (WSTATOR≠2 eller NOWKREAS=04 eller NOWKREAS=05 eller STAPRO≠3) og WSTATOR≠3

NACE3D

29/31

KVARTALSVIS

 

Økonomisk aktivitet i den lokale enhed

WSTATOR=1,2

 

2-cifret eller om muligt 3-cifret kode i NACE rev. 2

000

Ikke relevant (WSTATOR=3-5,9)

blank

Intet svar

ISCO4D

32/35

KVARTALSVIS

 

Stilling/fag

WSTATOR=1,2

 

3-cifret eller om muligt 4-cifret kode i ISCO-88 (COM)

9999

Ikke relevant (WSTATOR=3-5,9)

blank

Intet svar

SUPVISOR

36

ÅRLIG

 

Ledelsesansvar

STAPRO=3

1

Ja

2

Nej

9

STAPRO≠3

blank

Intet svar

SIZEFIRM

37/38

ÅRLIG

 

Antal personer, der arbejder i den lokale enhed

STAPRO=1,3,4, blank

01-10

Nøjagtigt antal, hvis dette er mellem 1 og 10

11

11-19 personer

12

20-49 personer

13

50 personer og derover

14

Ved ikke, men under 11 personer

15

Ved ikke, men over 10 personer

99

Ikke relevant (STAPRO=2,9)

blank

Intet svar

COUNTRYW

39/40

KVARTALSVIS

 

Land, hvor arbejdspladsen er placeret

WSTATOR=1,2

 

Ang. kodning, se ISO-landekode

99

Ikke relevant (WSTATOR=3-5,9)

blank

Intet svar

REGIONW

41/42

KVARTALSVIS

 

Region, hvor arbejdspladsen er placeret

WSTATOR=1,2

 

NUTS 2

99

Ikke relevant (WSTATOR=3-5,9)

blank

Intet svar

YSTARTWK

43/46

KVARTALSVIS

 

År, i hvilket den pågældende begyndte at arbejde for sin nuværende arbejdsgiver eller som selvstændig erhvervsdrivende

WSTATOR=1,2

 

Årstallet angives med 4 cifre

9999

Ikke relevant (WSTATOR=3-5,9)

blank

Intet svar

MSTARTWK

47/48

KVARTALSVIS

 

Måned, i hvilken den pågældende begyndte at arbejde for sin nuværende arbejdsgiver eller som selvstændig erhvervsdrivende

YSTARTWK≠9999, blank & REFYEAR-YSTARTWK<=2

01-12

Måned angives med tal

99

Ikke relevant (YSTARTWK=9999, blank eller REFYEAR-YSTARTWK>2)

blank

Intet svar

WAYJFOUN

49

ÅRLIG

 

Den offentlige arbejdsformidlings medvirken ved søgning efter nuværende job

STAPRO=3 & har påbegyndt dette job inden for de seneste 12 måneder

0

Nej

1

Ja

9

STAPRO≠3 eller har påbegyndt dette job for over 1 år siden

blank

Intet svar

FTPT

50

KVARTALSVIS

 

Sondring mellem fuldtid og deltid

WSTATOR=1,2

1

Fuldtidsbeskæftiget

2

Deltidsbeskæftiget

9

WSTATOR≠1,2

blank

Intet svar

FTPTREAS

51

ÅRLIG

 

Grunde til deltidsarbejde

FTPT=2

 

Deltidsbeskæftiget af følgende grund:

1

Uddannelse

2

Egen sygdom eller uarbejdsdygtighed

3

Passer børn eller voksne handicappede

4

Andre personlige eller familiemæssige grunde

5

Kunne ikke finde fuldtidsarbejde

6

Andre grunde

9

Ikke relevant (FTPT≠2)

blank

Intet svar

TEMP

52

KVARTALSVIS

 

Fast/ikke fast arbejde

STAPRO=3

1

Den pågældende har fast arbejde eller arbejdskontrakt af ubestemt varighed

2

Den pågældende har midlertidigt arbejde eller arbejdskontrakt af bestemt varighed

9

Ikke relevant (STAPRO≠3)

blank

Intet svar

TEMPREAS

53

ÅRLIG

 

Grunde til midlertidigt arbejde eller arbejdskontrakt af bestemt varighed

TEMP=2

 

Den pågældende har midlertidigt arbejde eller arbejdskontrakt af bestemt varighed fordi:

1

Kontrakten vedrører et uddannelsesforløb (lærlinge, praktikanter, forskningsassistenter osv.)

2

Den pågældende kunne ikke finde fast arbejde

3

Den pågældende ønskede ikke fast arbejde

4

Kontrakten vedrører en prøvetid

9

Ikke relevant (TEMP≠2)

blank

Intet svar

TEMPDUR

54

KVARTALSVIS

 

Samlet varighed af midlertidigt arbejde eller arbejdskontrakt af bestemt varighed

TEMP=2

1

Under 1 måned

2

1-3 måneder

3

4-6 måneder

4

7-12 måneder

5

13-18 måneder

6

19-24 måneder

7

25-36 måneder

8

Over 3 år

9

Ikke relevant (TEMP≠2)

blank

Intet svar

TEMPAGCY

55

ÅRLIG

 

Kontrakt med et vikarbureau

STAPRO=3

0

Nej

1

Ja

9

Ikke relevant (STAPRO≠3)

blank

Intet svar

ATYPISK ARBEJDE

SHIFTWK

56

ÅRLIG

 

Skifteholdsarbejde

STAPRO=3

1

Den pågældende har skifteholdsarbejde

3

Den pågældende har aldrig skifteholdsarbejde

9

Ikke relevant (STAPRO≠3)

blank

Intet svar

EVENWK

57

ÅRLIG

 

Aftenarbejde

WSTATOR=1 eller WSTATOR=2

1

Den pågældende har sædvanligvis aftenarbejde

2

Den pågældende har undertiden aftenarbejde

3

Den pågældende har aldrig aftenarbejde

9

Ikke relevant (WSTATOR=3-5,9)

blank

Intet svar

NIGHTWK

58

ÅRLIG

 

Natarbejde

WSTATOR=1 eller WSTATOR=2

1

Den pågældende har sædvanligvis natarbejde

2

Den pågældende har undertiden natarbejde

3

Den pågældende har aldrig natarbejde

9

Ikke relevant (WSTATOR=3-5,9)

blank

Intet svar

SATWK

59

ÅRLIG

 

Lørdagsarbejde

WSTATOR=1 eller WSTATOR=2

1

Den pågældende har sædvanligvis lørdagsarbejde

2

Den pågældende har undertiden lørdagsarbejde

3

Den pågældende har aldrig lørdagsarbejde

9

Ikke relevant (WSTATOR=3-5,9)

blank

Intet svar

SUNWK

60

ÅRLIG

 

Søndagsarbejde

WSTATOR=1 eller WSTATOR=2

1

Den pågældende har sædvanligvis søndagsarbejde

2

Den pågældende har undertiden søndagsarbejde

3

Den pågældende har aldrig søndagsarbejde

9

Ikke relevant (WSTATOR=3-5,9)

blank

Intet svar

ARBEJDSTID

HWUSUAL

61/62

KVARTALSVIS

 

Sædvanligt antal ugentlige arbejdstimer i hovedbeskæftigelsen

WSTATOR=1,2

00

Et sædvanligt antal arbejdstimer kan ikke angives, fordi det varierer meget fra uge til uge eller fra måned til måned

01-98

Sædvanligt antal arbejdstimer i hovedbeskæftigelsen

99

Ikke relevant (WSTATOR=3-5,9)

blank

Intet svar

HWACTUAL

63/64

KVARTALSVIS

 

Faktisk antal arbejdstimer i referenceugen i hovedbeskæftigelsen

WSTATOR=1,2

00

Den pågældende har et job eller en aktivitet, men arbejdede ikke i sin hovedbeskæftigelse i referenceugen

01-98

Faktisk antal arbejdstimer i hovedbeskæftigelsen i referenceugen

99

Ikke relevant (WSTATOR=3-5,9)

blank

Intet svar

HWOVERP

65/66

KVARTALSVIS

 

Betalt overarbejde i referenceugen i hovedbeskæftigelsen

STAPRO=3

00-98

Antal betalte overarbejdstimer

99

Ikke relevant (STAPRO≠3)

blank

Intet svar

HWOVERPU

67/68

KVARTALSVIS

 

Ikke-betalt overarbejde i referenceugen i hovedbeskæftigelsen

STAPRO=3

00-98

Antal ikke-betalte overarbejdstimer

99

Ikke relevant (STAPRO≠3)

blank

Intet svar

HOURREAS

69/70

KVARTALSVIS

 

Vigtigste grund til, at det faktiske antal arbejdstimer i referenceugen er forskelligt fra det sædvanlige antal arbejdstimer

HWUSUAL=00-98 & HWACTUAL=00-98 & WSTATOR=1

 

Den pågældende arbejdede mere end sædvanligt på grund af:

01

skiftende arbejdstid (f.eks. flekstid)

16

overarbejde

02

andre grunde

 

Den pågældende arbejdede mindre end sædvanligt på grund af:

03

dårligt vejr

04

mangel på arbejde af tekniske eller økonomiske grunde

05

arbejdskonflikt

06

uddannelse

07

skiftende arbejdstid (f.eks. flekstid)

08

egen sygdom, skade eller midlertidig uarbejdsdygtighed

09

barsels- eller forældreorlov

10

orlov af personlige eller familiemæssige grunde

11

ferie

12

helligdage

13

start på nyt eller skift til andet arbejde i referenceugen

14

ophør med at arbejde i referenceugen (uden start på nyt)

15

andre grunde

97

Den pågældende arbejdede det sædvanlige antal timer i referenceugen (HWUSUAL=HWACTUAL=01-98)

98

Den pågældendes arbejdstid varierer meget fra uge til uge eller fra måned til måned, og han/hun har ikke angivet nogen grund til forskellen i det faktiske og det sædvanlige antal arbejdstimer (HWUSUAL=00 & HOURREAS≠01-16)

99

Ikke relevant (WSTATOR=2-5,9 eller HWUSUAL=blank eller HWACTUAL=blank)

blank

Intet svar

WISHMORE

71

KVARTALSVIS

 

Ønsker at arbejde flere timer end det nuværende antal

(WSTATOR=1 eller WSTATOR=2)

0

Nej

1

Ja

9

Ikke relevant (WSTATOR=3-5,9)

blank

Intet svar

WAYMORE

72

ÅRLIG

 

Hvordan ønsker den pågældende at arbejde flere timer

WISHMORE=1

1

Ved at finde et ekstra job

2

Ved at finde et job med flere timer end i det nuværende job

3

Kun ved at arbejde flere timer i det nuværende job

4

På en af ovennævnte måder

9

Ikke relevant (WISHMORE≠1)

blank

Intet svar

HWWISH

73/74

KVARTALSVIS

 

Samlet antal timer, som den pågældende gerne ville arbejde

WSTATOR=1 eller WSTATOR=2

01-98

Ønsket antal arbejdstimer i alt

99

Ikke relevant (WSTATOR=3-5,9)

blank

Intet svar

HOMEWK

75

ÅRLIG

 

Arbejde hjemme

WSTATOR=1 eller WSTATOR=2

1

Den pågældende arbejder sædvanligvis hjemme

2

Den pågældende arbejder undertiden hjemme

3

Den pågældende arbejder aldrig hjemme

9

Ikke relevant (WSTATOR=3-5,9)

blank

Intet svar

LOOKOJ

76

KVARTALSVIS

 

Søgning efter andet arbejde

WSTATOR=1 eller WSTATOR=2

0

Den pågældende søger ikke andet arbejde

1

Den pågældende søger andet arbejde

9

Ikke relevant (WSTATOR=3-5,9)

blank

Intet svar

LOOKREAS

77

ÅRLIG

 

Grunde til at søge andet arbejde

LOOKOJ=1

1

risikerer at miste eller ophøre med nuværende arbejde (eller ved, at dette vil ske)

2

betragter det nuværende arbejde som midlertidigt

3

søger et ekstra job for at supplere sit nuværende antal arbejdstimer

4

søger et job med flere timer end det nuværende

5

søger et job med færre timer end det nuværende

6

ønsker bedre arbejdsvilkår (f.eks. løn, arbejdstid, transporttid, arbejdets kvalitet)

7

andre grunde

9

Ikke relevant (LOOKOJ≠1)

blank

Intet svar

BIBESKÆFTIGELSE

EXIST2J

78

KVARTALSVIS

 

Mere end ét job eller mere end én aktivitet

WSTATOR=1 eller WSTATOR=2

1

Den pågældende havde kun ét job eller én aktivitet i referenceugen

2

Den pågældende havde mere end ét job eller mere end én aktivitet i referenceugen (uden at dette skyldtes skift til andet job eller anden aktivitet)

9

Ikke relevant (WSTATOR=3-5,9)

blank

Intet svar

STAPRO2J

79

KVARTALSVIS

 

Erhvervsmæssig status (i bibeskæftigelse)

EXIST2J=2

1

Selvstændig erhvervsdrivende med ansatte

2

Selvstændig erhvervsdrivende uden ansatte

3

Lønmodtager

4

Medarbejdende familiemedlem

9

Ikke relevant (EXIST2J=1,9 blank)

blank

Intet svar

NACE2J2D

80/81

KVARTALSVIS

 

Økonomisk aktivitet i den lokale enhed (i bibeskæftigelsen)

EXIST2J=2

 

NACE Rev. 2

00

Ikke relevant (EXIST2J=1,9, blank)

blank

Intet svar

HWACTUA2

82/83

KVARTALSVIS

 

Faktisk antal arbejdstimer i referenceugen i bibeskæftigelsen

EXIST2J=2

00

Den pågældende arbejdede ikke i bibeskæftigelsen i referenceugen

01-98

Faktisk antal arbejdstimer i referenceugen i bibeskæftigelsen

99

Ikke relevant (EXIST2J=1,9 blank)

blank

Intet svar

TIDLIGERE ERHVERVSERFARING FOR PERSONER, DER IKKE ER I ARBEJDE

EXISTPR

84

KVARTALSVIS

 

Tidligere erhvervserfaring

WSTATOR=3-5

0

Den pågældende har aldrig været i arbejde (lejlighedsvist arbejde såsom feriejob og obligatorisk militær- eller militærnægtertjeneste betragtes ikke som arbejde)

1

Den pågældende har været i arbejde (lejlighedsvist arbejde såsom feriejob og obligatorisk militær- eller militærnægtertjeneste betragtes ikke som arbejde)

9

Ikke relevant (WSTATOR=1,2 eller 9)

blank

Intet svar

YEARPR

85/88

KVARTALSVIS

 

År, i hvilket den pågældende sidst arbejdede

EXISTPR=1

 

Årstallet angives med 4 cifre

9999

Ikke relevant (EXISTPR=0,9, blank)

blank

Intet svar

MONTHPR

89/90

KVARTALSVIS

 

Måned, i hvilken den pågældende sidst arbejdede

YEARPR≠9999, blank & REFYEAR-YEARPR<=2

01-12

Måneden angives med tal

99

Ikke relevant (YEARPR=9999, blank eller REFYEAR-YEARPR>2)

blank

Intet svar

LEAVREAS

91/92

ÅRLIG

 

Vigtigste grund til ophør med sidste job eller aktivitet

EXISTPR=1 og REFYEAR-YEARPR<8

00

Afskedigelse

01

Arbejde af begrænset varighed ophørt

02

Passer børn eller voksne handicappede

03

Andre personlige eller familiemæssige forpligtelser

04

Egen sygdom eller uarbejdsdygtighed

05

Uddannelse

06

Førtidig pensionering

07

Pensionering

08

Obligatorisk militær- eller militærnægtertjeneste

09

Andre grunde

99

Ikke relevant (EXISTPR=0,9,blank, eller EXISTPR=1 og har ikke arbejdet i de seneste 8 år)

blank

Intet svar

STAPROPR

93

KVARTALSVIS, hvis den pågældende har arbejdet i de seneste 12 mdr.,

ÅRLIG i andre tilfælde

 

Erhvervsmæssig status i sidste arbejde

EXISTPR=1 og REFYEAR-YEARPR<8

1

Selvstændig erhvervsdrivende med ansatte

2

Selvstændig erhvervsdrivende uden ansatte

3

Lønmodtager

4

Medarbejdende familiemedlem

9

Ikke relevant (EXISTPR=0,9,blank, eller EXISTPR=1 og har ikke arbejdet i de seneste 8 år)

blank

Intet svar

NACEPR2D

94/95

KVARTALSVIS, hvis den pågældende har arbejdet i de seneste 12 mdr.,

ÅRLIG i andre tilfælde

 

Økonomisk aktivitet i den lokale enhed, hvor den pågældende sidst arbejdede

EXISTPR=1 og REFYEAR-YEARPR<8

 

NACE Rev. 2

00

Ikke relevant (EXISTPR=0,9,blank, eller EXISTPR=1 og har ikke arbejdet i de seneste 8 år)

blank

Intet svar

ISCOPR3D

96/98

KVARTALSVIS, hvis den pågældende har arbejdet i de seneste 12 mdr.,

ÅRLIG i andre tilfælde

 

Stilling/fag i sidste arbejde

EXISTPR=1 og REFYEAR-YEARPR<8

 

ISCO-88 (COM)

999

Ikke relevant (EXISTPR=0,9,blank, eller EXISTPR=1 og har ikke arbejdet i de seneste 8 år)

blank

Intet svar

SØGNING EFTER ARBEJDE

SEEKWORK

99

KVARTALSVIS

 

Søgning efter arbejde i de foregående 4 uger

(WSTATOR=3-5 eller SIGNISAL=3) og alder<75

1

Den pågældende har fundet et arbejde, som han/hun skal påbegynde om højst 3 måneder

2

Den pågældende har fundet et arbejde, som han/hun skal påbegynde om mere end 3 måneder, og søger ikke arbejde

3

Den pågældende søger ikke arbejde og har ikke fundet noget job, som påbegyndes senere

4

Den pågældende søger arbejde

9

Ikke relevant (WSTATOR=1,2 eller 9 og SIGNISAL≠3) eller alder 75 år eller derover

SEEKREAS

100

ÅRLIG

 

Grunde til ikke at søge arbejde

SEEKWORK=3

 

Den pågældende søger ikke arbejde af følgende grund:

1

forventer at blive genansat (midlertidigt afskediget pga. nedskæringer)

2

egen sygdom eller uarbejdsdygtighed

3

passer børn eller voksne handicappede

4

andre personlige eller familiemæssige forpligtelser

5

uddannelse

6

pensionering

7

mener ikke, at der er arbejde at finde

8

andre grunde

9

Ikke relevant (SEEKWORK≠3)

blank

Intet svar

SEEKTYPE

101

KVARTALSVIS

 

Arten af det søgte (eller fundne) arbejde

SEEKWORK=1,2,4 eller LOOKOJ=1

 

Det søgte arbejde (for SEEKWORK=1,2 det fundne arbejde) er som:

1

selvstændig erhvervsdrivende

 

lønmodtager:

2

søger kun (eller har fundet) fuldtidsarbejde

3

søger fuldtidsarbejde, men accepterer deltidsarbejde, hvis fuldtidsarbejde ikke muligt

4

søger deltidsarbejde, men accepter fuldtidsarbejde, hvis deltidsarbejde ikke muligt

5

søger kun (eller har fundet) deltidsarbejde

6

den pågældende har ikke angivet, om han/hun søger (eller har fundet) fuldtids- eller deltidsarbejde

9

Ikke relevant (SEEKWORK≠1,2,4 og LOOKOJ≠1)

blank

Intet svar

SEEKDUR

102

KVARTALSVIS

 

Arbejdssøgningens

SEEKWORK=1,4 eller LOOKOJ=1

0

Søgning endnu ikke påbegyndt

1

Under 1 måned

2

1-2 måneder

3

3-5 måneder

4

6-11 måneder

5

12-17 måneder

6

18-23 måneder

7

24-47 måneder

8

4 år og derover

9

Ikke relevant (SEEKWORK≠1,4 og LOOKOJ≠1)

blank

Intet svar

METODER TIL ARBEJDSSØGNING I DE FOREGÅENDE 4 UGER

METHODA

103

KVARTALSVIS

 

Har henvendt sig til et offentligt arbejdsformidlingskontor for at finde arbejde

SEEKWORK=4 eller LOOKOJ=1

0

Nej

1

Ja

9

Ikke relevant (SEEKWORK≠4 og LOOKOJ≠1)

METHODB

104

KVARTALSVIS

 

Har henvendt sig til et privat arbejdsformidlingskontor for at finde arbejde

SEEKWORK=4 eller LOOKOJ=1

0

Nej

1

Ja

9

Ikke relevant (SEEKWORK≠4 og LOOKOJ≠1)

METHODC

105

KVARTALSVIS

 

Har henvendt sig direkte til arbejdsgivere

SEEKWORK=4 eller LOOKOJ=1

0

Nej

1

Ja

9

Ikke relevant (SEEKWORK≠4 eller LOOKOJ≠1)

METHODD

106

KVARTALSVIS

 

Har henvendt sig til venner, familie, fagforeninger osv.

SEEKWORK=4 eller LOOKOJ=1

0

Nej

1

Ja

9

Ikke relevant (SEEKWORK≠4 og LOOKOJ≠1)

METHODE

107

KVARTALSVIS

 

Har indrykket annoncer i dagblade eller tidsskrifter eller svaret på sådanne

SEEKWORK=4 eller LOOKOJ=1

0

Nej

1

Ja

9

Ikke relevant (SEEKWORK≠4 og LOOKOJ≠1)

METHODF

108

KVARTALSVIS

 

Har læst annoncer i dagblade eller tidsskrifter

SEEKWORK=4 eller LOOKOJ=1

0

Nej

1

Ja

9

Ikke relevant (SEEKWORK≠4 og LOOKOJ≠1)

METHODG

109

KVARTALSVIS

 

Har været til test, jobsamtale eller eksamen

SEEKWORK=4 eller LOOKOJ=1

0

Nej

1

Ja

9

Ikke relevant (SEEKWORK≠4 og LOOKOJ≠1)

METHODH

110

KVARTALSVIS

 

Har søgt efter grunde, lokaler eller udstyr

SEEKWORK=4 eller LOOKOJ=1

0

Nej

1

Ja

9

Ikke relevant (SEEKWORK≠4 og LOOKOJ≠1)

METHODI

111

KVARTALSVIS

 

Har forhørt sig om tilladelser, licenser eller finansielle midler

SEEKWORK=4 eller LOOKOJ=1

0

Nej

1

Ja

9

Ikke relevant (SEEKWORK≠4 og LOOKOJ≠1)

METHODJ

112

KVARTALSVIS

 

Afventer svar på jobansøgning

SEEKWORK=4 eller LOOKOJ=1

0

Nej

1

Ja

9

Ikke relevant (SEEKWORK≠4 og LOOKOJ≠1)

METHODK

113

KVARTALSVIS

 

Afventer henvendelse fra et offentligt arbejdsformidlingskontor

SEEKWORK=4 eller LOOKOJ=1

0

Nej

1

Ja

9

Ikke relevant (SEEKWORK≠4 og LOOKOJ≠1)

METHODL

114

KVARTALSVIS

 

Afventer resultat af udvælgelsesprøve med henblik på ansættelse i den offentlige sektor

SEEKWORK=4 eller LOOKOJ=1

0

Nej

1

Ja

9

Ikke relevant (SEEKWORK≠4 og LOOKOJ≠1)

METHODM

115

KVARTALSVIS

 

Anden metode

SEEKWORK=4 eller LOOKOJ=1

0

Nej

1

Ja

9

Ikke relevant (SEEKWORK≠4 og LOOKOJ≠1)

WANTWORK

116

KVARTALSVIS

 

Ikke-arbejdssøgendes ønske om at arbejde

SEEKWORK=3

 

Den pågældende søger ikke arbejde

1

men ville gerne have arbejde

2

og ønsker ikke at få arbejde

9

Ikke relevant (SEEKWORK≠3)

blank

Intet svar

AVAILBLE

117

KVARTALSVIS

 

Mulighed for at påbegynde et arbejde inden for 2 uger

SEEKWORK=1, 4 eller WANTWORK=1, blank eller WISHMORE=1

 

Hvis den pågældende fandt arbejde nu:

1

Kunne han/hun begynde omgående (inden for 2 uger)

2

Kunne han/hun ikke begynde omgående (inden for 2 uger)

9

Ikke relevant (SEEKWORK≠1, 4 og WANTWORK≠1, blank og WISHMORE≠1)

AVAIREAS

118

ÅRLIG

 

Grunde til ikke at kunne påbegynde et arbejde inden for 2 uger

AVAILBLE=2

 

Den pågældende kunne ikke begynde omgående (inden for 2 uger), fordi:

1

han/hun skal afslutte en teoretisk eller praktisk uddannelse

2

han/hun skal afslutte obligatorisk militær- eller militærnægtertjeneste

3

han/hun kan ikke forlade sit nuværende arbejde inden for 2 uger på grund af opsigelsesfrist

4

personlige eller familiemæssige forpligtelser (herunder barsel)

5

egen sygdom eller uarbejdsdygtighed

6

andre grunde

9

Ikke relevant (AVAILBLE≠2)

blank

Intet svar

PRESEEK

119

ÅRLIG

 

Den pågældendes situation umiddelbart inden han/hun begyndte at søge arbejde (eller ventede på at påbegynde nyt arbejde)

SEEKWORK=1,2,4

1

Den pågældende arbejdede (inkl. lærlinge og praktikanter)

2

Den pågældende var under uddannelse på fuld tid (ekskl. lærlinge og praktikanter)

3

Den pågældende var værnepligtig i obligatorisk militær- eller militærnægtertjeneste

4

Den pågældende havde familieforpligtelser

5

Andet (f.eks. pensionist)

9

Ikke relevant (SEEKWORK=3,9)

blank

Intet svar

NEEDCARE

120

ÅRLIG

 

Pasningsbehov

FTPTREAS=3 eller SEEKREAS=3

 

Den pågældende søger ikke arbejde eller er på deltid fordi:

1

egnede pasningsmuligheder for børn ikke findes eller er for dyre

2

egnede pasningsmuligheder for syge, handicappede eller ældre ikke findes eller er for dyre

3

egnede pasningsmuligheder for børn, syge, handicappede og ældre ikke findes eller er for dyre

4

pasningsmulighederne påvirker ikke beslutningen om at arbejde på deltid eller om ikke at søge arbejde

9

Ikke relevant (FTPTREAS≠3 og SEEKREAS≠3)

blank

Intet svar

REGISTER

121

ÅRLIG

 

Tilmeldt et offentligt arbejdsformidlingskontor

Alle i alderen 15-74 år

1

Den pågældende er tilmeldt et offentligt arbejdsformidlingskontor og modtager understøttelse eller bistand

2

Den pågældende er tilmeldt et offentligt arbejdsformidlingskontor, men modtager ikke understøttelse eller bistand

3

Den pågældende er ikke tilmeldt et offentligt arbejdsformidlingskontor, men modtager understøttelse eller bistand

4

Den pågældende er ikke tilmeldt et offentligt arbejdsformidlingskontor og modtager ikke understøttelse eller bistand

9

Ikke relevant (den pågældende er under 15 eller over 75 år)

blank

Intet svar

VÆSENTLIGSTE ARBEJDSMARKEDSSTATUS

MAINSTAT (fakultativ)

122

ÅRLIG

 

Væsentligste status

Alle på 15 år og derover

1

Udøvede et arbejde eller erhverv, herunder ubetalt arbejde i et familieforetagende eller på en familiebedrift, beskæftigelse som lærling eller lønnet praktikant osv.

2

Arbejdsløs

3

Elev, studerende, under efter- eller videreuddannelse, ulønnet praktikant

4

Pensioneret eller førtidspensioneret eller ophørt med at drive virksomhed

5

Permanent uarbejdsdygtig

6

I obligatorisk militærtjeneste

7

Hjemmegående

8

Andre personer, som ikke var i arbejde

9

Ikke relevant (barn under 15 år)

blank

Intet svar

TEORETISK OG PRAKTISK UDDANNELSE

EDUCSTAT

123

KVARTALSVIS

 

Studerende eller lærling i et almindeligt uddannelsesforløb i de sidste 4 uger

Alle på 15 år og derover

1

Har været studerende eller lærling

3

Er i et almindeligt uddannelsesforløb, men er på ferie

2

Har ikke været studerende eller lærling

9

Ikke relevant (barn under 15 år)

blank

Intet svar

EDUCLEVL

124

KVARTALSVIS

 

Niveauet for denne uddannelse

EDUCSTAT=1 eller 3

1

ISCED 1

2

ISCED 2

3

ISCED 3

4

ISCED 4

5

ISCED 5

6

ISCED 6

9

Ikke relevant (EDUCSTAT=2,9, blank)

blank

Intet svar

EDUCFILD (fakultativ)

125/127

ÅRLIG

 

Fagområde for denne uddannelse

EDUCSTAT=1 eller 3 og EDUCLEVL=3-6

000

Ikke erhvervsrettede uddannelser

100

Læreruddannelse og pædagogik

200

Humaniora, sprog og kunst

222

Fremmedsprog

300

Samfundsvidenskab, erhvervsøkonomi og jura

400

Videnskab, matematik og datalogi

420

Biovidenskab (herunder biologi og miljøvidenskab)

440

Naturvidenskab (herunder fysik, kemi og geovidenskab)

460

Matematik og statistik

481

Datalogi

482

Computerbrug

500

Ingeniør-, fremstillings- og byggevirksomhed

600

Jordbrugs- og veterinærvidenskab

700

Sundhed og velfærd

800

Tjenesteydelser

900

Unknown

999

Ikke relevant (EDUCSTAT=2,9, blank eller EDUCLEVL≠(3-6))

blank

Intet svar

COURATT

128

KVARTALSVIS

 

Har De inden for de sidste 4 uger uden for det almindelige uddannelsessystem deltaget i kurser, seminarer, konferencer eller modtaget privatundervisning (i det følgende benævnt »undervisningsaktivitet(er)«)?

Alle på 15 år og derover

1

Ja

2

Nej

9

Ikke relevant (barn under 15 år)

blank

Intet svar

COURLEN

129/131

KVARTALSVIS

 

Antal timer brugt på alle undervisningsaktiviteter i de sidste 4 uger

COURATT=1

Angives med 3 cifre

Antal timer

999

Ikke relevant (COURATT=2,9, blank)

blank

Intet svar

COURPURP (fakultativ)

132

ÅRLIG

 

Formål med seneste undervisningsaktivitet

COURATT=1

1

Hovedsagelig jobrelateret

2

Hovedsagelig privat/socialt formål

9

Ikke relevant (COURATT=2,9, blank)

blank

Intet svar

COURFILD (fakultativ)

133/135

ÅRLIG

 

Fagområde for seneste undervisningsaktivitet

COURATT=1

000

Ikke-erhvervsrettede uddannelser

100

Læreruddannelse og pædagogik

200

Humaniora, sprog og kunst

222

Fremmedsprog

300

Samfundsvidenskab, erhvervsøkonomi og jura

400

Videnskab, matematik og datalogi

420

Biovidenskab (herunder biologi og miljøvidenskab)

440

Naturvidenskab (herunder fysik, kemi og geovidenskab)

460

Matematik og statistik

481

Datalogi

482

Computerbrug

500

Ingeniør-, fremstillings- og byggevirksomhed

600

Jordbrugs- og veterinærvidenskab

700

Sundhed og velfærd

800

Tjenesteydelser

900

Ukendt

999

Ikke relevant (COURATT=2,9, blank)

blank

Intet svar

COURWORH (fakultativ)

136

ÅRLIG

 

Foregik den seneste undervisningsaktivitet inden for den betalte arbejdstid?

COURATT=1

1

Kun inden for betalt arbejdstid

2

Hovedsagelig inden for betalt arbejdstid

3

Hovedsagelig uden for betalt arbejdstid

4

Kun uden for betalt arbejdstid

5

Intet arbejde på det tidspunkt

9

Ikke relevant (COURATT=2,9, blank)

blank

Intet svar

HATLEVEL

137/138

KVARTALSVIS

 

Højeste fuldførte niveau for teoretisk eller praktisk uddannelse

Alle på 15 år og derover

00

Ingen formel uddannelse eller uddannelse under ISCED 1-niveau

11

ISCED 1

21

ISCED 2

22

ISCED 3c (under to år)

31

ISCED 3c (to år og derover)

32

ISCED 3 a, b

30

ISCED 3 (ikke muligt at sondre mellem a, b eller c, 2 år+)

41

ISCED 4a, b

42

ISCED 4c

43

ISCED 4 (ikke muligt at sondre mellem a, b eller c)

51

ISCED 5b

52

ISCED 5a

60

ISCED 6

99

Ikke relevant (barn under 15 år)

blank

Intet svar

HATFIELD

139/141

ÅRLIG

 

Fagområde for højeste fuldførte uddannelsesniveau

HATLEVEL=22-60

000

Ikke-erhvervsrettede uddannelser (1)

100

Læreruddannelse og pædagogik (1)

200

Humaniora, sprog og kunst (1)

222

Fremmedsprog

300

Samfundsvidenskab, erhvervsøkonomi og jura (1)

400

Videnskab, matematik og datalogi (1)

420

Biovidenskab (herunder biologi og miljøvidenskab) (1)

440

Naturvidenskab (herunder fysik, kemi og geovidenskab) (1)

460

Matematik og statistik (1)

481

Datalogi

482

Computerbrug

500

Ingeniør-, fremstillings- og byggevirksomhed (1)

600

Jordbrugs- og veterinærvidenskab (1)

700

Sundhed og velfærd (1)

800

Tjenesteydelser (1)

900

Ukendt

999

Ikke relevant (HATLEVEL=00, 11, 21, 99, blank)

blank

Intet svar

HATYEAR

142/145

ÅRLIG

 

År, i hvilket det højeste niveau for teoretisk eller praktisk uddannelse blev fuldført

HATLEVEL=11-60

 

Årstallet angives med 4 cifre

9999

Ikke relevant (HATLEVEL=00, 99, blank)

blank

Intet svar

SITUATION 1 ÅR FØR UNDERSØGELSEN

WSTAT1Y

146

ÅRLIG

 

Aktivitet 1 år før undersøgelsen

Alle på 15 år og derover

1

Udøvede et arbejde eller erhverv, herunder ubetalt arbejde i et familieforetagende eller på en familiebedrift, beskæftigelse som lærling eller lønnet praktikant osv.

2

Arbejdsløs

3

Elev, studerende, under efter- eller videreuddannelse, ulønnet praktikant

4

Pensioneret eller førtidig pensioneret eller ophørt med at drive virksomhed

5

Permanent uarbejdsdygtig

6

I obligatorisk militærtjeneste

7

Hjemmegående

8

Andre personer, som ikke var i arbejde

9

Ikke relevant (barn under 15 år)

blank

Intet svar

STAPRO1Y

147

ÅRLIG

 

Erhvervsmæssig status 1 år før undersøgelsen

WSTAT1Y=1

1

Selvstændig erhvervsdrivende med ansatte

2

Selvstændig erhvervsdrivende uden ansatte

3

Lønmodtager

4

Medarbejdende familiemedlem

9

Ikke relevant (WSTAT1Y≠1)

blank

Intet svar

NACE1Y2D

148/149

ÅRLIG

 

Økonomisk aktivitet i den lokale enhed, i hvilken den pågældende arbejdede et år før undersøgelsen

WSTAT1Y=1

 

NACE rev. 2

00

Ikke relevant (WSTAT1Y≠1)

blank

Intet svar

COUNTR1Y

150/151

ÅRLIG

 

Bopælsland 1 år før undersøgelsen

Alle på 1 år og derover

 

Ang. kodning, se ISO-landekode

99

Ikke relevant (barn under 1 år)

blank

Intet svar

REGION1Y

152/153

ÅRLIG

 

Bopælsregion 1 år før undersøgelsen

Alle på 1 år og derover

 

NUTS 2

99

Ikke relevant (den pågældende har skiftet bopælsland eller barn under 1 år)

blank

Intet svar

INDKOMST

INCDECIL

154/155

ÅRLIG

 

Månedlig (netto)indtægt fra hovedbeskæftigelse

STAPRO=3

01-10

Fordelt på deciler

99

Ikke relevant (STAPRO≠3)

blank

Intet svar

TEKNISKE DATA VEDRØRENDE INTERVIEWET

REFYEAR

156/159

KVARTALSVIS

 

Undersøgelsesår

Alle

 

Årstallet angives med 4 cifre

REFWEEK

160/161

KVARTALSVIS

 

Referenceuge

Alle

 

Ugens nummer angives (ugen er fra mandag til søndag)

INTWEEK

162/163

KVARTALSVIS

 

Interviewuge

Alle

 

Ugens nummer angives (ugen er fra mandag til søndag)

COUNTRY

164/165

KVARTALSVIS

 

Land

Alle

 

Ang. kodning, se ISO-landekode

REGION

166/167

KVARTALSVIS

 

Husstandens bopælsregion

Alle

 

NUTS 2

DEGURBA

168

KVARTALSVIS

 

Urbaniseringsgrad

Alle

1

Tætbefolket område

2

Område med gennemsnitlig befolkningstæthed

3

Tyndtbefolket område

HHNUM

169/174

KVARTALSVIS

 

Husstandens løbenummer

Alle

 

Løbenumrene tildeles af de nationale statistiske kontorer og forbliver uændrede i alle runder

 

Optegnelser vedrørende forskellige medlemmer af samme husstand har samme løbenummer

HHTYPE

175

KVARTALSVIS

 

Husstandens art

Alle

1

Den pågældende bor i en privat husstand (eller fast på et hotel) og deltager i undersøgelsen i denne husstand

2

Den pågældende bor i en institution og deltager i undersøgelsen i denne institution

3

Den pågældende bor i en institution, men deltager i undersøgelsen i en privat husstand

4

Den pågældende bor i en anden privat husstand inden for landets område, men deltager i undersøgelsen i den oprindelige husstand

HHINST

176

KVARTALSVIS

 

Institutionens art

HHTYPE=2,3

1

Uddannelsesinstitution

2

Hospital

3

Anden velfærdsinstitution

4

Religiøs institution (som ikke falder ind under 1-3)

5

Arbejderbolig, bolig til indkvartering af arbejdere i forbindelse med byggepladser, studenterbolig, kollegium osv.

6

Militært anlæg

7

Andet (f.eks. fængsel)

9

Ikke relevant (HHTYPE=1,4)

blank

Intet svar

COEFFY

177/182

ÅRLIG

 

Årlig vægtningsfaktor

Alle

0000-9999

Kol. 177-180 indeholder hele tal

00-99

Kol. 181-182 indeholder decimaltal

COEFFQ

183/188

KVARTALSVIS

 

Kvartalsvis vægtningsfaktor

Alle

0000-9999

Kol. 183-186 indeholder hele tal

00-99

Kol. 187-188 indeholder decimaltal

COEFFH

189/194

ÅRLIG

 

Årlig vægtningsfaktor i forhold til husstandskarakteristika (hvis stikprøven består af enkeltpersoner)

 

0000-9999

Kol. 189-192 indeholder hele tal

 

00-99

Kol. 193-194 indeholder decimaltal

 

INTWAVE

195

KVARTALSVIS

 

Undersøgelsesrundens løbenummer

Alle

1-8

Rundens løbenummer

INTQUEST