ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 111

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

51. årgang
23. april 2008


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 356/2008 af 22. april 2008 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 357/2008 af 22. april 2008 om ændring af bilag V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier ( 1 )

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 358/2008 af 22. april 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 622/2003 om foranstaltninger til gennemførelse af grundlæggende fælles normer for luftfartssikkerhed ( 1 )

5

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 359/2008 af 18. april 2008 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

7

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 360/2008 af 18. april 2008 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif

9

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Kommissionen

 

 

2008/324/EF

 

*

Kommissionens afgørelse af 25. marts 2008 om oprettelse af ekspertgruppen Platform for lagring af elektroniske data med henblik på efterforskning, afsløring og retsforfølgning af grov kriminalitet

11

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur for regnskabsåret 2007 — ændringsbudget nr. 2 (EUT L 2 af 4.1.2008)

15

 

*

Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/137/EF af 18. december 2006 om ændring af direktiv 2006/87/EF om fastsættelse af tekniske forskrifter for fartøjer på indre vandveje (EUT L 389 af 30.12.2006)

15

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

FORORDNINGER

23.4.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 111/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 356/2008

af 22. april 2008

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1580/2007 af 21. december 2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96, (EF) nr. 2201/96 og (EF) nr. 1182/2007 vedrørende frugt og grøntsager (1), særlig artikel 138, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes som følge af gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 138 i forordning (EF) nr. 1580/2007, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 23. april 2008.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. april 2008.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 350 af 31.12.2007, s. 1.


BILAG

til Kommissionens forordning af 22. april 2008 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

MA

53,4

TN

109,0

TR

104,9

ZZ

89,1

0707 00 05

JO

178,8

MK

112,1

TR

124,8

ZZ

138,6

0709 90 70

MA

92,6

MK

90,3

TR

124,8

ZZ

102,6

0709 90 80

EG

349,4

ZZ

349,4

0805 10 20

EG

46,6

IL

60,3

MA

53,7

TN

53,4

TR

55,8

US

46,4

ZZ

52,7

0805 50 10

EG

126,4

IL

131,5

MK

122,2

TR

135,2

US

121,6

ZA

153,3

ZZ

131,7

0808 10 80

AR

89,6

BR

86,6

CA

77,9

CL

99,3

CN

94,6

MK

65,6

NZ

124,3

TR

69,6

US

105,2

UY

76,8

ZA

66,6

ZZ

86,9

0808 20 50

AR

94,6

AU

85,9

CL

125,8

CN

43,3

ZA

86,2

ZZ

87,2


(1)  Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« repræsenterer »anden oprindelse«.


23.4.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 111/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 357/2008

af 22. april 2008

om ændring af bilag V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 af 22. maj 2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier (1), særlig artikel 23a, litra g), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 999/2001 er der fastsat regler om forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier (TSE) hos dyr. Forordningen gælder for produktion og markedsføring af levende dyr og animalske produkter og i visse særlige tilfælde for eksport heraf.

(2)

I bilag V til forordning (EF) nr. 999/2001 er der fastsat regler om fjernelse og bortskaffelse af specificeret risikomateriale.

(3)

Der er forskellige indikatorer, der tyder på, at BSE-epidemien (BSE = bovin spongiform encephalopati) går i den rigtige retning, og at situationen er blevet klart bedre i de senere år som følge af de eksisterende risikoreducerende foranstaltninger, navnlig det totale foderforbud og fjernelse og destruktion af specificeret risikomateriale.

(4)

Et af de strategiske mål i Kommissionens TSE-køreplan, der blev vedtaget den 15. juli 2005 (2), er at sikre og opretholde det nuværende forbrugerbeskyttelsesniveau ved fortsat at garantere sikker fjernelse af specificeret risikomateriale, men at ændre listen over eller alderen på dyr, hvorfra der skal fjernes specificeret risikomateriale, på grundlag af nyeste videnskabelige rådgivning.

(5)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet konkluderede i sin udtalelse af 19. april 2007, at sandsynlig påviselig infektivitet i centralnervesystemet hos kvæg ifølge den foreliggende videnskabelige viden viser sig ca. tre fjerdedele henne i inkubationsperioden, og at infektivitet efter al sandsynlighed ikke kan påvises eller er fraværende hos kvæg på 33 måneder.

(6)

Gennemsnitsalderen for de BSE-positive tilfælde, der indberettes i Fællesskabet, steg fra 86 måneder til 121 måneder mellem 2001 og 2006. I samme tidsrum blev der i Fællesskabet kun indberettet 7 BSE-tilfælde hos kvæg på under 35 måneder ud af i alt 7 413 BSE-tilfælde, der er fundet blandt over 60 mio. dyr, der er blevet testet.

(7)

Der er derfor videnskabeligt belæg for at ændre aldersgrænsen for fjernelse af visse specificerede risikomaterialer hos kvæg, navnlig hvad angår rygsøjlen. På baggrund af infektivitetens udvikling i centralnervesystemet i inkubationsperioden, aldersstrukturen for de positive BSE-tilfælde og den aftagende eksponering hos kvæg født efter den 1. januar 2001 kan aldersgrænsen for fjernelse af rygsøjlen, herunder dorsalrodsganglier, fra kvæg som specificeret risikomateriale sættes op fra 24 til 30 måneder. I overensstemmelse hermed bør definitionen af specificeret risikomateriale i bilag V til forordning (EF) nr. 999/2001 ændres.

(8)

Forordning (EF) nr. 999/2001 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I bilag V til forordning (EF) nr. 999/2001 affattes punkt 1, litra a), nr. ii), således:

»ii)

rygsøjlen uden halens ryghvirvler, lænde-, bryst- og halshvirvlernes torn- og tværtappe og crista sacralis mediana og korsbensvingerne, men inklusive dorsalrodsganglier, fra kvæg på over 30 måneder«.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. april 2008.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 147 af 31.5.2001, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 315/2008 (EUT L 94 af 5.4.2008, s. 3).

(2)  KOM(2005) 322 endelig.


23.4.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 111/5


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 358/2008

af 22. april 2008

om ændring af forordning (EF) nr. 622/2003 om foranstaltninger til gennemførelse af grundlæggende fælles normer for luftfartssikkerhed

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2320/2002 af 16. december 2002 om fastsættelse af fælles bestemmelser om sikkerhed inden for civil luftfart (1), særlig artikel 4, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til forordning (EF) nr. 2320/2002, artikel 4, stk. 2, skal Kommissionen, når det er nødvendigt, vedtage foranstaltninger til gennemførelse af grundlæggende fælles normer for luftfartssikkerhed i hele Fællesskabet. Kommissionens forordning (EF) nr. 622/2003 af 4. april 2003 om foranstaltninger til gennemførelse af grundlæggende fælles normer for luftfartssikkerhed (2) var den første retsakt, der fastlagde sådanne foranstaltninger.

(2)

Foranstaltningerne i forordning (EF) nr. 622/2003 bør tages op til fornyet vurdering i lyset af den tekniske udvikling, følgerne for driften af lufthavnene og for passagererne. Yderligere undersøgelser har vist, at udbyttet af at fastsætte regler for kabinebagagens størrelse ikke står mål med dens følger for lufthavnsdrift og passagerer. Reglen herom, som skulle finde anvendelse fra den 6. maj 2008, bør derfor ophæves.

(3)

Forordning (EF) nr. 622/2003 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(4)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Komitéen for Civil Luftfartssikkerhed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilaget til forordning (EF) nr. 622/2003 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 5. maj 2008.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. april 2008.

På Kommissionens vegne

Jacques BARROT

Næstformand


(1)  EFT L 355 af 30.12.2002, s. 1. Ændret ved forordning (EF) nr. 849/2004 (EUT L 158 af 30.4.2004, s. 1).

(2)  EUT L 89 af 5.4.2003, s. 9. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 23/2008 (EUT L 9 af 12.1.2008, s. 12).


BILAG

Punkt 4.1.1.1g i bilaget til forordning (EF) nr. 622/2003 udgår.


23.4.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 111/7


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 359/2008

af 18. april 2008

om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (1), særlig artikel 9, stk. 1, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at sikre en ensartet anvendelse af den kombinerede nomenklatur, der er knyttet som bilag til forordning (EØF) nr. 2658/87, bør der vedtages bestemmelser vedrørende tariferingen af de i bilaget omhandlede varer.

(2)

Forordning (EØF) nr. 2658/87 har fastsat almindelige tariferingsbestemmelser vedrørende den kombinerede nomenklatur. Disse bestemmelser finder også anvendelse ved fortolkningen af enhver anden nomenklatur, der helt eller delvist er baseret på den kombinerede nomenklatur, eller som tilføjer yderligere underopdelinger, og som er fastlagt på grundlag af specifikke fællesskabsforskrifter med henblik på anvendelsen af tarifmæssige eller andre foranstaltninger vedrørende samhandelen med varer.

(3)

Ved anvendelse af nævnte almindelige tariferingsbestemmelser skal de varer, der er anført i kolonne 1 i skemaet i bilaget, tariferes i de i kolonne 2 nævnte KN-koder i henhold til de begrundelser, der er anført i kolonne 3.

(4)

Det er hensigtsmæssigt, at bindende tariferingsoplysninger, der er meddelt af medlemsstaternes toldmyndigheder i forbindelse med tarifering af varer i den kombinerede nomenklatur, og som ikke er i overensstemmelse med fællesskabsretten fastsat i denne forordning, fortsat kan påberåbes af modtageren i henhold til bestemmelserne i artikel 12, stk. 6, i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks (2), i et tidsrum på tre måneder.

(5)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De varer, der er anført i kolonne 1 i skemaet i bilaget, tariferes i den kombinerede nomenklatur i de i kolonne 2 i skemaet nævnte KN-koder.

Artikel 2

Bindende tariferingsoplysninger meddelt af medlemsstaternes toldmyndigheder, som ikke er i overensstemmelse med fællesskabsretten fastsat i denne forordning, kan fortsat påberåbes i henhold til bestemmelserne i artikel 12, stk. 6, i forordning (EØF) nr. 2913/92 i et tidsrum på tre måneder.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. april 2008.

På Kommissionens vegne

László KOVÁCS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 275/2008 (EUT L 85 af 27.3.2008, s. 3).

(2)  EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1791/2006 (EUT L 363 af 20.12.2006, s. 1).


BILAG

Varebeskrivelse

Tarifering

(KN-kode)

Begrundelse

(1)

(2)

(3)

Tilberedt næringsmiddel i form af ristede kornprodukter.

Hvedekerner behandles med damp, afskalles, hakkes og afkøles. Produktet presses derpå i tynde bånd, der foldes i gitterform og skæres ud i pudeform. Herefter ristes produktet. Vitaminer og til tider glasur påføres det færdige produkt.

Tilberedningen forhandles som morgenmadsprodukt på basis af korn.

1904 10 90

Tarifering i henhold til almindelig tariferingsbestemmelse 1 og 6 vedrørende den kombinerede nomenklatur og teksten til KN-kode 1904, 1904 10 og 1904 10 90.

Produktet fremstilles ved at riste kornprodukter. Ifølge de forklarende bemærkninger til HS omfatter pos. 1904 også produkter, der er fremstillet af mel eller klid (FB/HS, pos. 1904, afsnit A, første og andet stykke).


23.4.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 111/9


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 360/2008

af 18. april 2008

om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (1), særlig artikel 9, stk. 1, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved tarifering af frugtsaft i den kombinerede nomenklatur, der er vedføjet som bilag til forordning (EØF) nr. 2658/87, skelnes der mellem frugtsaft indeholdende sukker henhørende under pos. 2009 og tilberedninger til fremstilling af drikkevarer, herunder sirup tilsat smagsstoffer henhørende under pos. 2106.

(2)

Ifølge de forklarende bemærkninger til det harmoniserede system, pos. 2009, er sukker et af de tilsætningsstoffer, som kan tilsættes frugtsaft under forudsætning af, at saften bevarer sin oprindelige karakter.

(3)

Derfor skal frugtsaft eller blandinger af frugtsaft, uanset om de indeholder tilsat sukker, tariferes i underpositionerne til pos. 2009 i den kombinerede nomenklatur, medmindre de har mistet deres oprindelige karakter som frugtsaft. I sidstnævnte tilfælde kan de ikke tariferes under pos. 2009, men skal tariferes under pos. 2106.

(4)

I henhold til supplerende bestemmelse 5 b) til kapitel 20 i den kombinerede nomenklatur har frugtsaft, der er tilsat en sådan mængde sukker, at de indeholder mindre end 50 vægtprocent frugtsaft, mistet deres oprindelige karakter af frugtsaft og kan derfor ikke tariferes under pos. 2009. Indholdet af tilsat sukker bestemmes efter frugtsafternes Brix-værdi, som bl.a. afhænger af produkternes sukkerindhold.

(5)

Der er opstået problemer med hensyn til tariferingen af koncentreret naturlig frugtsaft. Når indholdet af tilsat sukker i disse produkter bestemmes som fastsat i supplerende bestemmelse 2 og 5, kan det forekomme så højt, at produkterne indeholder mindre end 50 vægtprocent frugtsaft, hvorved de skal tariferes under pos. 2106. Resultatet er ikke hensigtsmæssigt, da det er baseret på en fiktiv beregning af indholdet af tilsat sukker, medens der i realiteten ikke er tilsat sukker, og den høje koncentration af tilsat sukker blot er et resultat af koncentrationen.

(6)

Det er derfor hensigtsmæssigt at omformulere supplerende bestemmelse 5 b) til kapitel 20 og tilføje en ny bestemmelse, der klart angiver, at kriteriet på 50 vægtprocent frugtsaft ikke finder anvendelse for koncentreret naturlig frugtsaft, således at disse frugtsafter ikke udelukkes fra tarifering under pos. 2009 på grundlag af en beregnet mængde tilsat sukker. Det bør også klart anføres, at supplerende bestemmelse 5 anvendes på produkter i den tilstand, som de foreligger.

(7)

Forordning (EØF) nr. 2658/87 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Supplerende bestemmelse 5 til kapitel 20 i den kombinerede nomenklatur, der er vedføjet som bilag til forordning (EØF) nr. 2658/87, affattes således:

»5.

Følgende gælder produkterne i den tilstand, som de foreligger:

a)

Ved indhold af tilsat sukker for varer henhørende under pos. 2009 forstås »sukkerindholdet« reduceret med de nedenfor anførte størrelser, afhængig af typen af frugtsaft:

citron- og tomatsaft: 3

druesaft: 15

andre frugt- eller grøntsagssafter, herunder saftblandinger: 13.

b)

Frugtsaft tilsat sukker med en Brix-værdi på 67 og derunder og et frugtsaftindhold på mindre end 50 vægtprocent mister deres oprindelige karakter som frugtsaft under pos. 2009.

Litra b) gælder ikke for koncentreret naturlig frugtsaft. Koncentreret naturlig frugtsaft er således ikke undtaget fra pos. 2009.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. april 2008.

På Kommissionens vegne

László KOVÁCS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 275/2008 (EUT L 85 af 27.3.2008, s. 3).


II Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

Kommissionen

23.4.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 111/11


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 25. marts 2008

om oprettelse af ekspertgruppen »Platform for lagring af elektroniske data med henblik på efterforskning, afsløring og retsforfølgning af grov kriminalitet«

(2008/324/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/24/EF af 15. marts 2006 om lagring af data genereret eller behandlet i forbindelse med tilvejebringelse af offentligt tilgængelige elektroniske kommunikationstjenester eller elektroniske kommunikationsnet (1), i det følgende benævnt »datalagringsdirektivet«, har til formål at harmonisere medlemsstaternes bestemmelser om de pligter, der er pålagt udbydere af offentligt tilgængelige elektroniske kommunikationstjenester eller af et offentligt kommunikationsnet, for så vidt angår lagring af visse data, der genereres eller behandles af dem, med henblik på at sikre, at der er adgang til disse data i forbindelse med efterforskning, afsløring og retsforfølgning af grov kriminalitet.

(2)

Det fremgår af præamblen i datalagringsdirektivet, at elektronisk kommunikationsteknologi er under hastig forandring, og de kompetente myndigheders legitime behov kan ændre sig. Med henblik på rådgivning og på at tilskynde til udveksling af bedste praksis inden for alle områder vedrørende lagring af personoplysninger vil Kommissionen oprette en gruppe, som skal bestå af medlemsstaternes retshåndhævende myndigheder, sammenslutninger af virksomheder fra telesektoren, repræsentanter for Europa-Parlamentet og databeskyttelsesmyndighederne, herunder Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse.

(3)

Ifølge artikel 14 i datalagringsdirektivet skal Kommissionen senest den 15. september 2010 forelægge Europa-Parlamentet og Rådet en evaluering af dette direktivs anvendelse og dets virkning på de økonomiske aktører og forbrugerne under hensyntagen til den videre udvikling, der er sket inden for elektronisk kommunikationsteknologi, og de statistiske oplysninger om lagring af oplysninger, der er tilsendt Kommissionen. Evalueringen skal fastslå, om det er nødvendigt at ændre datalagringsdirektivet, særlig for så vidt angår listen over data i direktivets artikel 5 og de lagringsperioder, der er fastsat i direktivets artikel 6.

(4)

Den 10. februar 2006 udsendte Rådet og Kommissionen en fælles erklæring i forbindelse med evalueringen af datalagringsdirektivet. Af den fremgik, at Kommissionen vil invitere de relevante interessegrupper til regelmæssige evalueringsmøder for at udveksle oplysninger om den tekniske udvikling og om omkostningerne ved og virkningen af direktivets gennemførelse. Det fremgår af den fælles erklæring, at medlemsstaterne i den forbindelse vil blive opfordret til at orientere deres partnere om deres erfaringer med direktivets gennemførelse og udveksle god praksis. Det hedder endvidere i erklæringen, at »på grundlag af resultatet af disse møder vil Kommissionen overveje at forelægge eventuelle nødvendige forslag, bl.a. under hensyn til eventuelle vanskeligheder, medlemsstaterne måtte have i forbindelse med den tekniske og praktiske gennemførelse af direktivet, herunder navnlig for så vidt angår data vedrørende e-mail og telefoni via internettet«.

(5)

Af ovennævnte grunde bør der oprettes en ekspertgruppe inden for datalagring med medlemmer fra de interessegrupper, der er omhandlet i betragtning 14 i datalagringsdirektivet.

(6)

Ekspertgruppen skal være en rådgivende gruppe. Ekspertgruppen skal gøre det lettere at udveksle bedste praksis og bidrage til Kommissionens vurdering af, hvilke omkostninger der er forbundet med direktivet, hvor effektivt direktivet er, og hvilken udvikling der er sket inden for relevante teknologier, der kan have betydning for direktivet.

(7)

Medlemmerne af ekspertgruppen vil blive valgt blandt de interessegrupper, der er omhandlet i betragtning 14 i direktiv 2006/24/EF.

(8)

Gruppen bør bestå af højst 25 medlemmer med en passende repræsentation af ovennævnte interessegrupper.

(9)

Ekspertgruppen bør kunne nedsætte undergrupper, der kan lette og fremskynde arbejdet ved at fokusere på et specifikt emne. Sådanne undergruppers kommissorium bør vedtages af ekspertgruppen som helhed og være klart defineret.

(10)

Der skal fastlægges regler for ekspertgruppens medlemmers videregivelse af oplysninger med forbehold af Kommissionens sikkerhedsforskrifter i bilaget til Kommissionens afgørelse 2001/844/EF, EKSF, Euratom (2).

(11)

Personoplysninger om gruppens medlemmer skal behandles i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (3).

(12)

Medlemmernes embedsperiode bør være på fem år og kunne fornys.

(13)

Der bør fastsættes en anvendelsesperiode for denne afgørelse. Kommissionen vil til sin tid overveje, om det er hensigtsmæssigt at forlænge den —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Ekspertgruppen »Platform for lagring af elektroniske data med henblik på efterforskning, afsløring og retsforfølgning af grov kriminalitet«

Der oprettes hermed en »platform for lagring af elektroniske data med henblik på efterforskning, afsløring og retsforfølgning af grov kriminalitet«, som er en gruppe af eksperter inden for spørgsmål vedrørende lagring af personoplysninger med henblik på retshåndhævelse i den elektroniske kommunikationssektor, i det følgende benævnt »ekspertgruppen«.

Artikel 2

Høring og opgaver

1.   Kommissionen kan høre gruppen om ethvert spørgsmål vedrørende elektronisk lagring af oplysninger, der er relevant for efterforskningen, afsløringen og retsforfølgningen af grov kriminalitet. Ethvert medlem af gruppen kan tilråde Kommissionen at høre gruppen om et bestemt spørgsmål. Kommissionen indkalder regelmæssigt til møder i ekspertgruppen og fastsætter på forhånd en detaljeret dagsorden baseret på emner inden for denne artikels anvendelsesområde.

2.   Ekspertgruppen har til opgave:

a)

at være forum for dialog og udveksling af erfaring og bedste praksis blandt eksperter fra de i artikel 3 omhandlede enheder, navnlig mellem medlemsstaternes kompetente myndigheder og repræsentanter for den elektroniske kommunikationssektor, i forbindelse med spørgsmål vedrørende personoplysninger, der lagres af udbydere af offentligt tilgængelige elektroniske kommunikationstjenester eller af et offentligt kommunikationsnet, for at sikre, at oplysningerne er til rådighed for efterforskning, afsløring eller retsforfølgning af grov kriminalitet

b)

at anspore til og fremme en fælles måde at anvende direktivet på

c)

at udveksle oplysninger om relevant teknologisk udvikling og om omkostninger ved og virkningen af direktivets anvendelse

d)

at bistå Kommissionen i at påpege og definere de vanskeligheder, som medlemsstaterne måtte have i forbindelse med den tekniske og praktiske gennemførelse af direktivet, navnlig for så vidt angår data vedrørende e-mail og telefoni via internettet

e)

at bistå Kommissionen i dens evaluering af datalagringsdirektivet og dets virkning på økonomiske aktører og forbrugere.

Artikel 3

Sammensætning — udnævnelse

1.   Ekspertgruppen sammensættes af højst 25 medlemmer fra:

a)

de håndhævende myndigheder i medlemsstaterne (op til ti medlemmer)

b)

medlemmer af Europa-Parlamentet (op til to medlemmer)

c)

sammenslutninger af virksomheder fra telesektoren (op til otte medlemmer)

d)

repræsentanter for databeskyttelsesmyndighederne (op til fire medlemmer)

e)

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (et medlem).

2.   De i stk. 1, litra a) og b), omhandlede medlemmer udpeges og udnævnes af Generaldirektoratet for Retfærdighed, Frihed og Sikkerhed på forslag af henholdsvis de anmodede medlemsstater og Europa-Parlamentet. Disse medlemmer udnævnes med et personligt mandat og kan lade sig repræsentere på ekspertgruppens møder af en ekspert, som de selv udnævner. De i stk. 1, litra c), d) og e), omhandlede medlemmer udnævnes af Generaldirektoratet for Retfærdighed, Frihed og Sikkerhed på baggrund af en invitation fra samme om at blive medlem af ekspertgruppen. De i stk. 1, litra c), d) og e), omhandlede sammenslutninger eller organer har ret til at udnævne eksperter til at repræsentere sig på ekspertgruppens møder.

3.   Medlemmer af ekspertgruppen med personligt mandat forbliver medlem, indtil de afløses, eller deres mandatperiode udløber. Mandatperioden er på fem år og kan fornys.

4.   Medlemmer af ekspertgruppen med personligt mandat, som ikke længere er i stand til at bidrage effektivt til ekspertgruppens arbejde, som træder tilbage, eller som ikke opfylder betingelserne i traktatens artikel 287, kan afløses i den resterende del af deres mandatperiode.

5.   Medlemmer af ekspertgruppen med personligt mandat afgiver hvert år et skriftligt tilsagn om at handle i almenhedens interesse og en erklæring om, at der ikke består interessekonflikter af nogen art til skade for deres uafhængighed.

6.   Navnene på medlemmer med et personligt mandat offentliggøres på Kommissionens Generaldirektorat for Retfærdighed, Frihed og Sikkerheds internetside, i C-udgaven af Den Europæiske Unions Tidende og i Kommissionens register over ekspertgrupper. Medlemmernes navne indhentes, behandles og offentliggøres i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 45/2001.

Artikel 4

Gruppens virke

1.   Ekspertgruppen ledes af Kommissionen.

2.   Efter aftale med Kommissionen kan der oprettes undergrupper til at undersøge specifikke spørgsmål på grundlag af et kommissorium, der fastsættes af gruppen. Sådanne grupper opløses, når deres kommissorium er opfyldt.

3.   Kommissionens repræsentant kan anmode eksperter eller observatører med specifik viden om et emne på dagsordenen om at deltage i gruppens eller undergruppens arbejde, hvis dette er hensigtsmæssigt og/eller nødvendigt.

4.   Oplysninger, som erhverves ved at deltage i en gruppes eller undergruppes arbejde, må ikke videregives, hvis Kommissionen mener, at de vedrører fortrolige anliggender.

5.   Gruppen og dens undergrupper mødes almindeligvis i Kommissionens lokaler i overensstemmelse med de procedurer og den tidsplan, der fastsættes af gruppen. Sekretariatsarbejdet varetages af Kommissionen. Andre tjenestemænd i Kommissionen med interesse i gruppens eller undergruppers møder kan deltage i disse.

6.   Gruppen vedtager sin forretningsorden på grundlag af den standardforretningsorden, Kommissionen har vedtaget.

7.   Kommissionen kan offentliggøre alle gruppens resuméer, konklusioner, delkonklusioner eller arbejdsdokumenter på originalsproget.

Artikel 5

Supplerende eksperter

1.   Kommissionen kan invitere eksterne eksperter eller observatører med specifik viden om et emne på dagsordenen til at deltage i gruppens arbejde.

2.   Kommissionen kan invitere officielle repræsentanter for medlemsstaterne, kandidatlandene eller tredjelande og for internationale, mellemstatslige og ikke-statslige organisationer til at deltage i møderne.

Artikel 6

Mødeudgifter

1.   Kommissionen refunderer rejseudgifter og eventuelle opholdsudgifter for medlemmer, eksperter og observatører i forbindelse med gruppens arbejde i overensstemmelse med Kommissionens regler for godtgørelse til eksterne eksperter.

2.   Medlemmer, eksperter og observatører får ikke vederlag for deres arbejde.

3.   Mødeudgifter godtgøres inden for grænserne af det årlige budget, som den ansvarlige tjenestegren i Kommissionen har tildelt gruppen.

Artikel 7

Anvendelse

Denne afgørelse får virkning på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Den anvendes indtil den 31. december 2012. Kommissionen kan træffe beslutning om en eventuel forlængelse inden denne dato.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. marts 2008.

På Kommissionens vegne

Franco FRATTINI

Næstformand


(1)  EUT L 105 af 13.4.2006, s. 54.

(2)  EFT L 317 af 3.12.2001, s. 1. Senest ændret ved afgørelse 2006/548/EF, Euratom (EUT L 215 af 5.8.2006, s. 38).

(3)  EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1.


Berigtigelser

23.4.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 111/15


Berigtigelse til oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur for regnskabsåret 2007 — ændringsbudget nr. 2

( Den Europæiske Unions Tidende L 2 af 4. januar 2008 )

Side 231, følgende række indføjes i skemaet:

»1030

Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab under politikområdet eksterne forbindelser

235 316

1 035 684

1 271 000«

Side 233, følgende tekst indsættes:

»1030

Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab under politikområdet eksterne forbindelser

Budget 2007

Ændringsbudget nr. 2

Nyt beløb

235 316

1 035 684

1 271 000

Anmærkninger

Kommissionens afgørelse 2005/56/EF af 14. januar 2005 om oprettelse af Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur til forvaltning af Fællesskabets indsats inden for områderne undervisning, audiovisuelle medier og kultur i medfør af Rådets forordning (EF) nr. 58/2003 (EUT L 24 af 27.1.2005, s. 35), ændret ved afgørelse 2007/114/EF (EUT L 49 af 17.2.2007, s. 21).

I henhold til artikel 6 i denne afgørelse modtager organet et tilskud over Den Europæiske Unions almindelige budget. Den opførte indtægt stemmer overens med det fastsatte tilskud (konto 19 01 04 30) i sektion III »Kommissionen« i det almindelige budget.«


23.4.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 111/15


Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/137/EF af 18. december 2006 om ændring af direktiv 2006/87/EF om fastsættelse af tekniske forskrifter for fartøjer på indre vandveje

( Den Europæiske Unions Tidende L 389 af 30. december 2006 )

Side 262, artikel 1, nr. 2) (erstatning af artikel 20 i direktiv 2006/87/EF), stk. 2:

I stedet for:

»2.   Med forbehold af stk. 1, vedtager Kommissionen de i artikel 5, stk. 2, omhandlede godkendelser efter proceduren i artikel 19, stk. 2.«

læses:

»2.   Uanset stk. 1 vedtager Kommissionen de i artikel 5, stk. 2, omhandlede godkendelser efter proceduren i artikel 19, stk. 2.«