ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 97

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

51. årgang
9. april 2008


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 294/2008 af 11. marts 2008 om oprettelse af Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi

1

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 295/2008 af 11. marts 2008 om statistik over erhvervsstrukturer (omarbejdning) ( 1 )

13

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 296/2008 af 11. marts 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 562/2006 om indførelse af en fællesskabskodeks for personers grænsepassage (Schengen-grænsekodeks), for så vidt angår de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen

60

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 297/2008 af 11. marts 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1606/2002 om anvendelse af internationale regnskabsstandarder, for så vidt angår de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen

62

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 298/2008 af 11. marts 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1829/2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer, for så vidt angår de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen

64

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 299/2008 af 11. marts 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 396/2005 om maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer og foderstoffer, for så vidt angår de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen

67

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 300/2008 af 11. marts 2008 om fælles bestemmelser om sikkerhed inden for civil luftfart og om ophævelse af forordning (EF) nr. 2320/2002 ( 1 )

72

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 301/2008 af 17. marts 2008 om tilpasning af bilag I til forordning (EF) nr. 882/2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes ( 1 )

85

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

FORORDNINGER

9.4.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 97/1


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 294/2008

af 11. marts 2008

om oprettelse af Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 157, stk. 3,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget (2),

efter proceduren i traktatens artikel 251 (3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Lissabonstrategien for vækst og beskæftigelse understreges behovet for at udvikle forhold, som tiltrækker investeringer i viden og innovation i Europa, med henblik på at styrke konkurrenceevnen, væksten og beskæftigelsen i EU.

(2)

Medlemsstaterne bærer hovedansvaret for at opretholde et solidt europæisk industri-, konkurrence- og innovationsgrundlag. Karakteren og omfanget af udfordringen på innovationsområdet i Den Europæiske Union gør det dog også nødvendigt, at der gøres en indsats på fællesskabsplan.

(3)

Fællesskabet bør støtte fremme af innovation, navnlig gennem det syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration, rammeprogrammet for konkurrenceevne og innovation, programmet for livslang uddannelse og strukturfondene.

(4)

Der bør oprettes et nyt fællesskabsinitiativ, Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (i det følgende benævnt »EIT«), for at supplere eksisterende politikker og initiativer på fællesskabsplan og på nationalt plan gennem fremme af integration af de tre elementer, som vidensamfundet skal bygge på — videregående uddannelse, forskning og innovation — i hele EU.

(5)

På Det Europæiske Råds møde den 15. og 16. juni 2006 blev Kommissionen opfordret til at udarbejde et formelt forslag til oprettelse af EIT med henblik på forelæggelse i efteråret 2006.

(6)

EIT bør primært have til formål at bidrage til udviklingen af Fællesskabets og medlemsstaternes innovationskapacitet ved at inddrage aktiviteter inden for videregående uddannelse, forskning og innovation på højeste niveau. I den forbindelse bør EIT lette og forbedre netværk og samarbejde og skabe synergieffekter mellem innovationsmiljøer i Europa.

(7)

EIT’s aktiviteter bør rettes mod strategiske langsigtede udfordringer for innovation i Europa, navnlig inden for tværfaglige områder, herunder også dem, der allerede er blevet udpeget på europæisk plan. I den forbindelse bør EIT fremme en regelmæssig dialog med civilsamfundet.

(8)

EIT bør prioritere overførsel af sine aktiviteter inden for videregående uddannelse, forskning og innovation til en erhvervsmæssig kontekst og en kommerciel anvendelse af resultaterne såvel som støtte til oprettelse af nye virksomheder, spin-offs og små og mellemstore virksomheder (SMV’er).

(9)

EIT bør primært arbejde på grundlag af ekspertisebaserede, autonome partnerskaber mellem videregående uddannelsesinstitutioner, forskningsorganisationer, virksomheder og andre interessenter i form af bæredygtige, og på længere sigt selvfinansierende, strategiske netværk inden for innovationsprocessen. Disse partnerskaber udvælges af EIT’s bestyrelse på grundlag af en gennemsigtig og ekspertisebaseret proces og udpeges til videns- og innovationsfællesskaber (i det følgende benævnt »VIF’er«). Bestyrelsen bør også lede EIT’s aktiviteter og evaluere VIF’ernes aktiviteter. Bestyrelsens sammensætning bør sikre en passende fordeling af medlemmer fra erhvervslivet og de videregående uddannelser og/eller forskningssektoren samt innovationssektoren.

(10)

For at bidrage til forbedring af konkurrenceevnen og styrke den europæiske økonomis tiltrækningskraft på internationalt plan og dens innovationskapacitet bør EIT og VIF’erne kunne tiltrække partnerorganisationer, forskere og studerende fra hele verden, bl.a. ved at stimulere deres mobilitet, samt samarbejde med organisationer i tredjelande.

(11)

Forbindelser mellem EIT og VIF’erne bør baseres på aftaler, som fastsætter VIF’ernes rettigheder og forpligtelser, sikrer et tilstrækkeligt koordinationsniveau og beskriver ordningerne for overvågning og evaluering af VIF’ernes aktiviteter og resultater.

(12)

Der er behov for at støtte videregående uddannelse som et integreret element, som dog ofte mangler i dag, af en omfattende innovationsstrategi. Aftalen mellem EIT og VIF’erne bør indeholde bestemmelser om, at de grader og eksamensbeviser, der erhverves gennem VIF’erne, tildeles af de deltagende videregående uddannelsesinstitutioner, der bør tilskyndes til også at betegne dem som EIT-grader og -eksamensbeviser. Gennem sine aktiviteter og sit arbejde bør EIT være med til at fremme mobiliteten inden for det europæiske område for forskning og videregående uddannelse og tilskynde til, at tilskud til forskere og studerende i forbindelse VIF’erne kan overføres. Alle disse aktiviteter bør gennemføres uden indskrænkelse af bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer (4).

(13)

EIT bør fastlægge klare og gennemsigtige retningslinjer for forvaltning af intellektuelle ejendomsrettigheder, som fremmer brugen af intellektuelle ejendomsrettigheder under passende forhold. Disse retningslinjer bør udformes således, at der tages behørigt hensyn til de bidrag, der skal komme fra VIF’ernes forskellige partnerorganisationer, uanset deres størrelse. Reglerne for Fællesskabets rammeprogrammer for forskning og udvikling bør finde anvendelse på de aktiviteter, som modtager støtte under disse programmer.

(14)

Der bør fastsættes passende bestemmelser med henblik på at garantere EIT’s pålidelighed og gennemsigtighed. Der bør fastsættes passende regler for EIT’s drift i dets vedtægter.

(15)

EIT bør have status som juridisk person og for at sikre dets driftsmæssige uafhængighed og selvstændighed bør det selv administrere sit budget, og indtægterne bør omfatte et bidrag fra Fællesskabet.

(16)

EIT bør søge at tilvejebringe stigende finansielle bidrag fra den private sektor og fra indtægter fra egne aktiviteter. Det forventes derfor, at erhvervslivet og finans- og servicesektoren vil bidrage i betydeligt omfang til EIT’s budget og navnlig til VIF’ernes budget. VIF’erne bør tilstræbe at maksimere andelen af bidrag fra den private sektor. VIF’erne og deres partnerorganisationer bør offentligt tilkendegive, at de udøver deres aktiviteter i EIT-regi, og at de modtager et finansielt bidrag fra Den Europæiske Unions almindelige budget.

(17)

Fællesskabets bidrag til EIT bør finansiere omkostningerne i forbindelse EIT’s og VIF’ernes etablerings-, administrations- og koordineringsaktiviteter. For at undgå dobbelt finansiering bør disse aktiviteter ikke samtidig få bidrag fra andre fællesskabsprogrammer som f.eks. rammeprogrammet for forskning, teknologisk udvikling og demonstration, rammeprogrammet for konkurrenceevne og innovation, programmet for livslang uddannelse eller fra strukturfondene. Hvis et VIF eller dets partnerorganisationer ansøger direkte om fællesskabsstøtte fra disse programmer eller fonde, bør sådanne ansøgninger endvidere behandles uden nogen form for præference i forhold til andre ansøgninger.

(18)

Fællesskabets budgetprocedure bør gælde for så vidt angår EF-tilskuddet og enhver støtte, som ydes over Den Europæiske Unions almindelige budget. Revision af regnskaberne bør foretages af Revisionsretten i overensstemmelse med Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (5).

(19)

I denne forordning fastlægges der for perioden 2008-2013 en finansieringsramme, der udgør det primære referencegrundlag for budgetmyndigheden jf. punkt 37 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (6).

(20)

EIT er et fællesskabsorgan, som omhandlet i artikel 185, stk. 1, i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002, og det bør fastsætte sine finansielle bestemmelser i overensstemmelse hermed. Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (7) bør derfor finde anvendelse på EIT.

(21)

EIT bør udarbejde en årsrapport med en redegørelse for aktiviteterne i det foregående kalenderår og et løbende treårigt arbejdsprogram med en redegørelse for de planlagte aktiviteter, som desuden giver EIT mulighed for at reagere på interne og eksterne udviklinger inden for videnskab, teknologi, videregående uddannelse, innovation og andre relevante områder. Disse dokumenter bør sendes til Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen, Revisionsretten, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget til orientering. Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen bør kunne afgive en udtalelse om udkastet til EIT’s første treårige arbejdsprogram.

(22)

EIT’s strategiske prioriterede områder på lang sigt og dets finansieringsbehov bør fastlægges for en syvårig periode i en strategisk innovationsdagsorden (i det følgende benævnt »SID«). Da SID er vigtig for Fællesskabets innovationspolitik, og dens socioøkonomiske konsekvenser for Fællesskabet derfor har stor politisk betydning, bør SID vedtages af Europa-Parlamentet og Rådet på grundlag af et forslag fra Kommissionen, der er udarbejdet på basis af et udkast fra EIT.

(23)

Det vil være hensigtsmæssigt, at Kommissionen iværksætter en uafhængig ekstern evaluering af EIT’s virksomhed, navnlig med henblik på udarbejdelsen af SID. Om nødvendigt bør Kommissionen udarbejde forslag til ændring af denne forordning.

(24)

Det vil være hensigtsmæssigt at foretage en gradvis, trinvis gennemførelse af EIT med henblik på dets udvikling på længere sigt. En indledende fase med et begrænset antal VIF’er er nødvendig for at kunne vurdere EIT's og VIF’ernes arbejde korrekt og om nødvendigt indføre forbedringer. Inden for en periode på 18 måneder fra sin nedsættelse bør bestyrelsen udvælge to eller tre VIF’er på områder, der kan hjælpe Den Europæiske Union med at imødegå de nuværende og kommende udfordringer, og som kan omfatte områder som klimaændringer, vedvarende energikilder og næste generation af informations- og kommunikationsteknologier. Udvælgelsen og udpegelsen af yderligere VIF’er bør kunne ske efter vedtagelse af den første SID, som også bør omfatte udførlige retningslinjer for EIT’s virksomhed, så det langsigtede perspektiv tilgodeses.

(25)

Målet for den påtænkte handling, nemlig at oprette EIT, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor på grund af handlingens omfang og tværnationale element bedre nås på fællesskabsplan; Fællesskabet kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Emne

Herved oprettes Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (i det følgende benævnt »EIT«).

Artikel 2

Definitioner

Ved anvendelsen af denne forordning gælder følgende definitioner:

1)

»innovation«: den proces, inklusive resultatet heraf, hvorved nye idéer udvikles som reaktion på samfundsmæssige eller økonomiske krav og skaber nye produkter, tjenester eller forretnings- og organisationsmodeller, som på vellykket vis indføres på et eksisterende marked eller er i stand til at skabe nye markeder

2)

»videns- og innovationsfællesskab (VIF)«: et autonomt partnerskab mellem videregående uddannelsesinstitutioner, forskningsorganisationer, virksomheder og andre interessenter i innovationsprocessen i form af et strategisk netværk baseret på en fælles innovationsplanlægning på mellemlang til lang sigt med henblik på at opfylde EIT’s mål, uanset den konkrete retlige form

3)

»deltagende stat«: en medlemsstat i Den Europæiske Union eller et andet land, der har indgået en aftale med Fællesskabet med hensyn til EIT

4)

»tredjeland«: en stat, der ikke er en deltagende stat

5)

»partnerorganisation«: en organisation, som indgår i et VIF, og som navnlig kan omfatte videregående uddannelsesinstitutioner, forskningsorganisationer, offentlige eller private virksomheder, finansielle institutioner, regionale og lokale myndigheder samt fonde

6)

»forskningsorganisation«: en offentlig eller privat juridisk enhed, som har forskning eller teknologisk udvikling som en af sine hovedmålsætninger

7)

»videregående uddannelsesinstitution«: et universitet eller enhver type videregående uddannelsesinstitution, som i henhold til national ret eller praksis udbyder grader eller eksamensbeviser på master- eller ph.d.-niveau uanset den nationale betegnelse

8)

»grader og eksamensbeviser«: kvalifikationer, der resulterer i master- eller ph.d.-grader, der tildeles af deltagende videregående uddannelsesinstitutioner i forbindelse med videregående uddannelsesaktiviteter inden for et VIF

9)

»strategisk innovationsdagsorden« (SID): et politikdokument, der redegør for, hvilke områder EIT prioriterer med henblik på fremtidige initiativer, og som bl.a. omfatter en oversigt over de planlagte aktiviteter inden for videregående uddannelse, forskning og innovation i en syvårig periode.

Artikel 3

Mål

EIT’s mål er at bidrage til bæredygtig økonomisk vækst og fremme konkurrenceevnen i Europa gennem styrkelse af medlemsstaternes og Fællesskabets innovationskapacitet. Dette skal ske ved at fremme og integrere videregående uddannelse, forskning og innovation på højeste niveau.

Artikel 4

EIT’s organer

1.   EIT har følgende organer:

a)

en bestyrelse bestående af medlemmer på højt plan med erfaring inden for videregående uddannelse, forskning, innovation og erhvervsliv. Bestyrelsen har ansvaret for at lede EIT’s aktiviteter, for udvælgelse, udpegelse og evaluering af VIF’erne og for alle andre strategiske beslutninger

b)

et forretningsudvalg, som fører tilsyn med EIT’s virksomhed og træffer de beslutninger, der er nødvendige mellem bestyrelsens møder

c)

en direktør, som over for bestyrelsen er ansvarlig for den administrative og finansielle forvaltning af EIT og er EIT’s repræsentant i retlig henseende

d)

en intern revisionsfunktion, som rådgiver bestyrelsen og direktøren om EIT’s finansielle og administrative forvaltning og kontrolstrukturer, om organiseringen af de finansielle forbindelser med VIF’erne og om andre emner, som bestyrelsen måtte udbede sig rådgivning om.

2.   Kommissionen kan udpege observatører, der skal deltage i bestyrelsens møder.

3.   De nærmere regler vedrørende EIT’s organer fremgår af EIT’s vedtægter, jf. bilaget til denne forordning.

Artikel 5

Opgaver

1.   For at nå sit mål skal EIT:

a)

fastlægge sine prioriterede områder

b)

øge kendskabet til EIT blandt potentielle partnerorganisationer og tilskynde dem til deltagelse i sine aktiviteter

c)

udvælge og udpege VIF’er inden for de prioriterede områder i overensstemmelse med artikel 7 og fastlægge deres rettigheder og forpligtelser i en aftale, give dem støtte af et passende omfang, anvende passende foranstaltninger til kvalitetskontrol, løbende overvåge og med jævne mellemrum evaluere deres aktiviteter og sikre en passende koordination mellem dem

d)

mobilisere midler fra offentlige og private kilder og anvende sine ressourcer i overensstemmelse med denne forordning. EIT skal navnlig søge at tilvejebringe en betydelig og stigende andel af midlerne på sit budget fra private kilder og fra indtægter fra egne aktiviteter

e)

fremme anerkendelse i medlemsstaterne af grader og eksamensbeviser, der tildeles af videregående uddannelsesinstitutioner, der er partnerorganisationer, og som kan betegnes som EIT-grader og -eksamensbeviser

f)

fremme formidling af god praksis med hensyn til integration af vidensamfundets tre elementer, så der kan udvikles en fælles innovations- og videnoverførselskultur

g)

søge at blive et organ i verdensklasse, der repræsenterer ekspertise inden for videregående uddannelser, forskning og innovation

h)

sikre komplementaritet og synergi mellem EIT’s aktiviteter og andre fællesskabsprogrammer.

2.   EIT bemyndiges til at oprette en fond (i det følgende benævnt »EIT-fonden«) med det specifikke formål at fremme og støtte EIT’s aktiviteter.

Artikel 6

VIF

1.   VIF’er skal navnlig gennemføre:

a)

innovationsaktiviteter og investeringer med europæisk merværdi, der fuldt ud integrerer dimensionerne videregående uddannelse og forskning med henblik på at opnå en kritisk masse og fremmer formidling og udnyttelse af resultaterne

b)

innovationsbaseret frontlinjeforskning inden for områder af særlig økonomisk og samfundsmæssig interesse, der bygger på resultaterne af den europæiske og den nationale forskning, og som potentielt kan styrke Europas konkurrenceevne på internationalt plan

c)

uddannelsesaktiviteter på master- og ph.d.-niveau i fag med potentiale til at opfylde fremtidige europæiske socioøkonomiske behov, som fremmer udvikling af innovationsrelaterede kvalifikationer, forbedring af ledelses- og iværksætterkvalifikationerne samt forskeres og studerendes mobilitet

d)

formidling af bedste praksis inden for innovationssektoren med fokus på udvikling af samarbejde mellem videregående uddannelsesinstitutioner, forskningssektoren og erhvervslivet, herunder service- og finanssektoren.

2.   VIF’erne skal have betydelig frihed til at fastlægge deres interne organisation og sammensætning samt med hensyn til detaljerne vedrørende deres dagsorden og arbejdsmetoder. VIF’erne skal navnlig tilstræbe at være åbne for nye medlemmer, når disse medlemmer tilfører partnerskabet merværdi.

3.   Forholdet mellem EIT og det enkelte VIF baseres på en aftale.

Artikel 7

Udvælgelse af VIF’er

1.   Et partnerskab udvælges og udpeges af EIT til at være et VIF på grundlag af en konkurrencepræget, åben og gennemsigtig procedure. EIT vedtager og offentliggør detaljerede kriterier for udvælgelsen af VIF’erne baseret på principperne om ekspertise og innovationsrelevans, og eksterne uafhængige eksperter medvirker i udvælgelsesprocessen.

2.   I overensstemmelse med principperne i stk. 1 tages der i forbindelse med udvælgelsen af et VIF navnlig hensyn til:

a)

partnerskabets nuværende og potentielle innovationskapacitet samt dets ekspertise inden for videregående uddannelse, forskning og innovation

b)

partnerskabets evne til at nå målene i SID

c)

partnerskabets evne til at sikre bæredygtig selvfinansiering på længere sigt, herunder et betydeligt og stadig større bidrag fra den private sektor, erhvervslivet og servicesektoren

d)

deltagelse i partnerskaber af organisationer, der er aktive i videntrekanten af videregående uddannelse, forskning og innovation

e)

dokumentation for en plan for forvaltning af de intellektuelle ejendomsrettigheder, som er hensigtsmæssig for den pågældende sektor og i overensstemmelse med EIT’s principper og retningslinjer for forvaltning af intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder hvordan der er taget hensyn til bidrag fra de forskellige partnerorganisationer

f)

foranstaltninger til støtte for inddragelse af og samarbejde med den private sektor, herunder den finansielle sektor og navnlig SMV’er, samt oprettelse af nye virksomheder, spin-offs og SMV’er med henblik på kommerciel udnyttelse af resultaterne fra VIF’ernes aktiviteter

g)

beredvillighed til at interagere med andre organisationer og netværk uden for VIF’er med henblik på at dele god praksis og ekspertise.

3.   Minimumsbetingelsen for at oprette et VIF er deltagelse af mindst tre partnerorganisationer, der skal være etableret i mindst to forskellige medlemsstater. Alle disse partnerorganisationer skal være indbyrdes uafhængige, jf. artikel 6 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1906/2006 af 18. december 2006 om regler for virksomheders, forskningscentres og universiteters deltagelse i foranstaltninger under syvende rammeprogram og for formidling af forskningsresultater (2007-2013) (8).

4.   Et VIF kan med bestyrelsens godkendelse omfatte partnerorganisationer fra tredjelande. Flertallet af de partnerorganisationer, der danner et VIF, skal være etableret i medlemsstaterne. I hvert enkelt VIF skal der indgå mindst én videregående uddannelsesinstitution og én privat virksomhed.

Artikel 8

Grader og eksamensbeviser

1.   Grader og eksamensbeviser, som vedrører de videregående uddannelsesaktiviteter, der er omhandlet i artikel 6, stk. 1, litra c), tildeles af de deltagende videregående uddannelsesinstitutioner i henhold til nationale regler og akkrediteringsprocedurer. Aftalen mellem EIT og VIF’erne fastsætter, at disse grader og eksamensbeviser også kan betegnes som EIT-grader og -eksamensbeviser.

2.   EIT opfordrer de deltagende videregående uddannelsesinstitutioner til:

a)

at tildele fælles eller multiple grader og udstede eksamensbeviser, som afspejler VIF’ernes integrerede karakter. De kan dog også tildeles eller udstedes af en enkelt videregående uddannelsesinstitution

b)

at tage hensyn til:

i)

fællesskabsforanstaltninger iværksat i henhold til traktatens artikel 149 og 150

ii)

foranstaltninger iværksat i forbindelse med det europæiske område for videregående uddannelse.

Artikel 9

EIT’s uafhængighed og overensstemmelse med foranstaltninger, der gennemføres af Fællesskabet eller en medlemsstat eller på mellemstatsligt plan

1.   EIT gennemfører sine aktiviteter uafhængigt af nationale myndigheder og eksternt pres.

2.   EIT’s aktiviteter skal være i overensstemmelse med andre foranstaltninger og instrumenter, der skal implementeres på fællesskabsplan, navnlig inden for videregående uddannelse, forskning og innovation.

3.   EIT tager endvidere passende hensyn til politikker og initiativer på regionalt, nationalt og mellemstatsligt plan med henblik på at anvende bedste praksis, veletablerede koncepter og eksisterende ressourcer.

Artikel 10

Forvaltning af intellektuelle ejendomsrettigheder

1.   EIT vedtager retningslinjer for forvaltning af intellektuelle ejendomsrettigheder, der bl.a. er baseret på forordning (EF) nr. 1906/2006.

2.   På grundlag af disse retningslinjer indgår partnerorganisationerne i hvert VIF indbyrdes en aftale om forvaltningen og udnyttelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder, hvori det navnlig fastlægges, hvordan der skal tages hensyn til bidragene fra de forskellige partnerorganisationer, herunder fra SMV’erne.

Artikel 11

Retlig status

1.   EIT er et fællesskabsorgan og har status som juridisk person. Det har i hver medlemsstat den mest vidtgående rets- og handleevne, som den nationale lovgivning tillægger juridiske personer. Det kan i særdeleshed erhverve og afhænde løsøre og fast ejendom og optræde som part i retssager.

2.   Protokollen vedrørende De Europæiske Fællesskabers privilegier og immuniteter gælder for EIT.

Artikel 12

Ansvar

1.   EIT har eneansvaret for at opfylde sine forpligtelser.

2.   For EIT’s ansvar i kontraktforhold gælder de relevante aftaleretlige bestemmelser og den lovgivning, der finder anvendelse på den pågældende kontrakt. Domstolen har kompetence til at træffe afgørelse i henhold til en voldgiftsbestemmelse, der indgår i en af EIT indgået kontrakt.

3.   For så vidt angår ansvar uden for kontrakt skal EIT i overensstemmelse med de almindelige retsprincipper, der er fælles for medlemsstaternes retssystemer, erstatte skader forvoldt af EIT eller af dets ansatte under udøvelsen af deres hverv.

Domstolen har kompetence til at træffe afgørelse i tvister vedrørende sådanne skadeserstatninger.

4.   EIT’s udbetalinger som følge af et erstatningsansvar som omhandlet i stk. 2 og 3 samt omkostninger og udgifter i denne forbindelse anses for udgifter for EIT og dækkes af EIT’s ressourcer.

5.   Domstolen har kompetence til at træffe afgørelse i sager anlagt mod EIT på de betingelser, der er fastsat i traktatens artikel 230 og 232.

Artikel 13

Åbenhed og aktindsigt

1.   EIT påser, at der er en høj grad af åbenhed omkring udførelsen af dets aktiviteter. EIT skal bl.a. oprette et tilgængeligt, gratis websted med oplysninger om EIT’s og de enkelte VIF’ers aktiviteter.

2.   EIT offentliggør sin forretningsorden, sine specifikke finansielle bestemmelser, der er omhandlet i artikel 21, stk. 1, og de detaljerede kriterier for udvælgelsen af VIF’erne, der er omhandlet i artikel 7, inden den første indkaldelse af forslag i forbindelse med udvælgelsen af de første VIF’er.

3.   EIT offentliggør snarest sit løbende treårige arbejdsprogram og sin årlige aktivitetsrapport, jf. artikel 15.

4.   Når EIT modtager fortrolige oplysninger med en velbegrundet anmodning om fortrolig behandling, videregiver det ikke sådanne oplysninger til tredjemand, jf. dog stk. 5 og 6.

5.   Medlemmerne af EIT’s organer er underlagt den tavshedspligt, der er omhandlet i traktatens artikel 287.

De oplysninger, som EIT indsamler i overensstemmelse med denne forordning, er omfattet af bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (9).

6.   Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (10) finder anvendelse på dokumenter i EIT’s besiddelse. Bestyrelsen vedtager senest seks måneder efter EIT’s oprettelse nærmere bestemmelser vedrørende nævnte forordnings gennemførelse.

7.   EIT’s officielle dokumenter og publikationer oversættes i overensstemmelse med forordning nr. 1 af 15. april 1958 om den ordning, der skal gælde for Det Europæiske Økonomiske Fællesskab på det sproglige område (11). De oversættelsesopgaver, der er påkrævet, udføres af Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer oprettet ved Rådets forordning (EF) nr. 2965/1994 (12).

Artikel 14

Finansielle ressourcer

1.   EIT finansieres ved hjælp af et bidrag fra Den Europæiske Unions almindelige budget inden for den finansieringsramme, der er fastsat i artikel 19, og andre private og offentlige kilder.

2.   VIF’erne finansieres navnlig via følgende kilder:

a)

bidrag fra virksomheder eller private organisationer, der udgør en betydelig finansieringskilde

b)

bidrag fra Den Europæiske Unions almindelige budget

c)

lovbestemte eller frivillige bidrag fra de deltagende stater, tredjelande eller disses offentlige myndigheder

d)

testamentariske gaver, donationer og bidrag fra enkeltpersoner, institutioner, fonde eller andre nationale organer

e)

indtægter fra VIF’ernes egne aktiviteter og royalties fra intellektuelle ejendomsrettigheder

f)

indtægter fra EIT’s aktiviteter og resultater eller kapitaltilskud, herunder kapitaltilskud, der forvaltes af EIT-fonden

g)

bidrag fra internationale organer eller institutioner

h)

lån og bidrag fra Den Europæiske Investeringsbank (EIB), herunder eventuelt ved anvendelse af finansieringsfaciliteten for risikodeling (RSFF), i henhold til udvælgelseskriterierne og udvælgelsesproceduren.

Bidrag kan omfatte bidrag i naturalier.

3.   Retningslinjerne for adgang til finansiering fra EIT fastsættes i de finansielle bestemmelser for EIT, jf. artikel 21, stk. 1.

4.   Bidraget fra Den Europæiske Unions almindelige budget til VIF’ernes etablerings-, administrations- og koordineringsaktiviteter tilvejebringes fra den finansieringsramme, der er fastsat i artikel 19.

5.   VIF’erne eller deres partnerorganisationer kan ansøge om støtte fra Fællesskabet, navnlig inden for rammerne af fællesskabsprogrammer og -finansiering i henhold til deres respektive regler og på lige fod med andre ansøgninger. Der gives ikke fællesskabsstøtte til aktiviteter, der allerede finansieres over Fællesskabets almindelige budget.

Artikel 15

Programmering og rapportering

EIT vedtager:

a)

et løbende treårigt arbejdsprogram på basis af SID, når denne er vedtaget, med en redegørelse for de vigtigste prioriterede områder og planlagte initiativer, herunder et skøn over finansieringsbehovet og -kilderne. EIT sender arbejdsprogrammet til Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget til orientering

b)

en aktivitetsrapport senest den 30. juni hvert år. Rapporten indeholder en redegørelse for de aktiviteter, EIT har gennemført det foregående kalenderår, en vurdering af resultaterne i forhold til målsætningerne og tidsplanen samt en redegørelse for risiciene ved de gennemførte foranstaltninger og for EIT’s anvendelse af ressourcerne og dets generelle drift.

Artikel 16

Overvågning og evaluering af EIT

1.   EIT sikrer, at dets aktiviteter, herunder de aktiviteter, der forvaltes af VIF’erne, underkastes løbende og systematisk overvågning og regelmæssig uafhængig evaluering for at sikre resultater af højeste kvalitet, videnskabelig topkvalitet og den mest effektive udnyttelse af ressourcerne. Resultaterne af evalueringen offentliggøres.

2.   Senest i juni 2011 og hvert femte år efter en ny finansiel rammes ikrafttræden forestår Kommissionen en evaluering af EIT. Denne baseres på en uafhængig ekstern evaluering og omfatter en undersøgelse af, hvordan EIT udfører sine opgaver. Den dækker alle EIT’s og VIF’ernes aktiviteter og vurderer merværdien ved EIT, indvirkningen, måleffektiviteten, bæredygtigheden, omkostningseffektiviteten og relevansen af de aktiviteter, der gennemføres, og af disses sammenhæng og/eller komplementaritet med eksisterende nationale politikker og med Fællesskabets politikker til støtte for videregående uddannelse, forskning og innovation. I evalueringen tages der hensyn til de synspunkter, som de berørte aktører på både europæisk og nationalt plan har tilkendegivet.

3.   Kommissionen fremsender resultaterne af evalueringen sammen med sin egen udtalelse og, hvor det er relevant, eventuelle forslag til ændring af denne forordning til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget. Bestyrelsen tager i forbindelse med EIT’s programmer og aktiviteter et passende hensyn til resultaterne af evalueringerne.

Artikel 17

SID

1.   Senest den 30. juni 2011 og derefter hvert syvende år udarbejder EIT et udkast til en syvårig SID og forelægger den for Kommissionen.

2.   SID fastlægger EIT’s prioriterede områder på lang sigt, inklusive en vurdering af dagsordenens socioøkonomiske konsekvenser og dens evne til at skabe den størst mulige merværdi på innovationsområdet. SID tager hensyn til resultaterne af den overvågning og evaluering af EIT, der er omhandlet i artikel 16.

3.   SID omfatter et overslag over de finansielle behov og kilder med henblik på EIT’s fremtidige drift, udvikling på lang sigt og finansiering. SID indeholder også en vejledende finansieringsplan for finansieringsrammens periode.

4.   SID vedtages i overensstemmelse med traktatens artikel 157, stk. 3, af Europa-Parlamentet og Rådet på grundlag af et forslag fra Kommissionen.

Artikel 18

Indledende fase

1.   Bestyrelsen forelægger udkastet til det første løbende treårige arbejdsprogram, jf. artikel 15, litra a), for Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen senest 12 måneder efter sin nedsættelse. Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen kan hver især rette en udtalelse til bestyrelsen om ethvert emne, der er omhandlet i udkastet inden for tre måneder fra den dato, hvor de har modtaget arbejdsprogrammet. Hvis en sådan udtalelse rettes til bestyrelsen, svarer bestyrelsen inden for en frist på tre måneder, idet den anfører eventuelle tilpasninger af sine prioriteringer og planlagte aktiviteter.

2.   Inden for en frist på 18 måneder efter datoen for nedsættelsen af bestyrelsen udvælger og udpeger EIT to eller tre VIF’er i overensstemmelse med kriterierne og procedurerne i artikel 7.

3.   Kommissionen forelægger forslaget til den første SID, udarbejdet på grundlag af udkastet fra EIT, for Europa-Parlamentet og Rådet inden udgangen af 2011.

Ud over det i artikel 17 omhandlede indhold, skal den første SID omfatte:

a)

detaljerede specifikationer og kommissorium for EIT’s virksomhed

b)

retningslinjerne for samarbejdet mellem bestyrelsen og VIF’erne

c)

de nærmere regler for finansieringen af VIF’erne.

4.   Efter vedtagelsen af den første SID i henhold til artikel 17, stk. 4, kan bestyrelsen udvælge og udpege yderligere VIF’er, jf. artikel 6 og 7.

Artikel 19

Budgetmæssige forpligtelser

Finansieringsrammen for gennemførelsen af denne forordning i en periode på seks år, som løber fra den 1. januar 2008 til den 31. december 2013, fastsættes til 308,7 mio. EUR. De årlige bevillinger godkendes af budgetmyndigheden inden for den finansielle ramme.

Artikel 20

Udarbejdelse og vedtagelse af årsbudgettet

1.   EIT’s udgifter omfatter udgifter til personale, administration, infrastruktur og drift. Administrationsudgifterne holdes på et minimum.

2.   Regnskabsåret svarer til kalenderåret.

3.   Direktøren udarbejder et overslag over EIT’s indtægter og udgifter for det følgende regnskabsår og forelægger det for bestyrelsen.

4.   Indtægter og udgifter skal balancere.

5.   Bestyrelsen vedtager udkastet til overslaget samt et udkast til stillingsfortegnelse og det foreløbige løbende treårige arbejdsprogram og fremsender disse til Kommissionen senest den 31. marts.

6.   På grundlag af overslaget anfører Kommissionen i det foreløbige forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget de overslag, som den finder nødvendige i forbindelse med de tilskud, der skal ydes over det almindelige budget.

7.   Budgetmyndigheden fastsætter bevillingerne i form af tilskud til EIT.

8.   Bestyrelsen vedtager EIT’s budget, som bliver endeligt, når Den Europæiske Unions almindelige budget er endeligt vedtaget. Om nødvendigt tilpasses det i overensstemmelse hermed.

9.   Bestyrelsen underretter hurtigst muligt budgetmyndigheden om alle projekter, som den agter at gennemføre, og som kan få betydelige finansielle følgevirkninger for finansieringen af EIT’s budget, navnlig projekter vedrørende fast ejendom, såsom leje eller erhvervelse af ejendomme. Bestyrelsen underretter Kommissionen herom.

10.   Enhver betydelig ændring af budgettet foretages efter samme procedure.

Artikel 21

Gennemførelse af og kontrol med budgettet

1.   EIT vedtager sine finansielle bestemmelser i overensstemmelse med artikel 185, stk. 1, i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002. De må kun afvige fra forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002, hvis det er nødvendigt på grund af særlige forhold, der karakteriserer EIT’s drift, og Kommissionen på forhånd giver sit samtykke. Der tages passende hensyn til behovet for tilstrækkelig driftsmæssig fleksibilitet til at sætte EIT i stand til at nå sine mål og tiltrække og fastholde partnere fra den private sektor.

2.   Direktøren gennemfører EIT’s budget.

3.   EIT’s årsregnskab konsolideres med Kommissionens årsregnskab.

4.   Europa-Parlamentet meddeler efter henstilling fra Rådet senest den 30. april i år n + 2 EIT’s direktør decharge for gennemførelsen af EIT’s budget for år n og meddeler ligeledes bestyrelsen decharge for EIT-fonden for år n.

Artikel 22

Beskyttelse af Fællesskabets finansielle interesser

1.   Med henblik på at bekæmpe svig, korruption og andre ulovlige aktiviteter finder Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 af 25. maj 1999 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) (13), fuldt ud anvendelse på EIT.

2.   EIT tiltræder den interinstitutionelle aftale af 25. maj 1999 mellem Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber om de interne undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) (14). Bestyrelsen formaliserer denne tiltrædelse og vedtager de bestemmelser, der er nødvendige for at lette gennemførelsen af OLAF’s interne undersøgelser.

3.   Alle EIT’s afgørelser og alle kontrakter, det indgår, fastsætter udtrykkelig, at OLAF og Revisionsretten kan foretage undersøgelser på stedet af dokumenter hos alle kontrahenter og underkontrahenter, der har modtaget midler fra Fællesskabet, også i de endelige modtageres lokaler.

4.   De bestemmelser, der er fastsat i stk. 1, 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse på EIT-fonden.

Artikel 23

Vedtægter

EIT’s vedtægter, jf. bilaget, vedtages hermed.

Artikel 24

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Strasbourg, den 11. marts 2008.

På Europa-Parlamentets vegne

H.-G. PÖTTERING

Formand

På Rådets vegne

J. LENARČIČ

Formand


(1)  EUT C 161 af 13.7.2007, s. 28.

(2)  EUT C 146 af 30.6.2007, s. 27.

(3)  Europa-Parlamentets udtalelse af 26.9.2007 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets fælles holdning af 21.1.2008 (EUT C 52 E af 26.2.2008, s. 7) og Europa-Parlamentets holdning af 11.3.2008 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(4)  EUT L 255 af 30.9.2005, s. 22. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1430/2007 (EUT L 320 af 6.12.2007, s. 3).

(5)  EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1525/2007 (EUT L 343 af 27.12.2007, s. 9).

(6)  EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1. Ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 2008/29/EF (EUT L 6 af 10.1.2008, s. 7).

(7)  EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.

(8)  EUT L 391 af 30.12.2006, s. 1.

(9)  EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1.

(10)  EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43.

(11)  EFT 17 af 6.10.1958, s. 385/58. Den danske specialudgave: serie I kapitel 1952-1958, s. 59. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1791/2006 (EUT L 363 af 20.12.2006, s. 1).

(12)  EFT L 314 af 7.12.1994, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1645/2003 (EUT L 245 af 29.9.2003, s. 13).

(13)  EFT L 136 af 31.5.1999, s. 1.

(14)  EFT L 136 af 31.5.1999, s. 15.


BILAG

Vedtægter for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi

Artikel 1

Bestyrelsens sammensætning

1.   Bestyrelsen består dels af medlemmer, der udnævnes under hensyntagen til en ligelig fordeling af personer med erfaring fra erhvervslivet, videregående uddannelse og forskning (i det følgende benævnt »udnævnte medlemmer«), dels af medlemmer, der vælges af og blandt Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologis (EIT’s) og videns- og innovationsfællesskabernes (VIF’ernes) personale, der beskæftiger sig med videregående uddannelse, forskning og innovation samt teknisk og administrativt arbejde, studerende og ph.d.-studerende (i det følgende benævnt »repræsentative medlemmer«).

Som en overgangsbestemmelse består den første bestyrelse udelukkende af udnævnte medlemmer, indtil der kan vælges repræsentative medlemmer, når det første VIF er blevet oprettet.

2.   Der er 18 udnævnte medlemmer. De udnævnes for en seksårig periode, der ikke kan forlænges. De udnævnes af Kommissionen efter en gennemsigtig procedure. Kommissionen underretter Europa-Parlamentet og Rådet om udvælgelsesprocessen og den endelige udnævnelse af nævnte medlemmer af bestyrelsen.

De udnævnte medlemmer i den første bestyrelse udnævnes på grundlag af en liste over potentielle kandidater foreslået af et ad hoc-indstillingsudvalg bestående af fire uafhængige eksperter på højt niveau, som udnævnes af Kommissionen. De efterfølgende udnævnte medlemmer udnævnes på grundlag af en liste over potentielle kandidater foreslået af bestyrelsen.

3.   Kommissionen tager hensyn til fordelingen mellem medlemmer med erfaring fra videregående uddannelse, forskning, innovation og erhvervslivet, samt kønsfordelingen og en vurdering af miljøerne inden for videregående uddannelse, forskning og innovation i hele EU.

4.   En tredjedel af de udnævnte medlemmer udskiftes hvert andet år. Et udnævnt medlem, der har været medlem i mindre end fire år, er berettiget til genudnævnelse, idet mandatperioden dog maksimalt kan udgøre seks år.

I en overgangsperiode vælges 12 udnævnte medlemmer af den første bestyrelse ved lodtrækning for en fireårig mandatperiode. Ved afslutningen af den første fireårige mandatperiode vælges seks af de 12 nyligt udnævnte medlemmer ved lodtrækning for en fireårig mandatperiode. Formanden for bestyrelsen indgår ikke i denne overgangsproces.

5.   Der er fire repræsentative medlemmer. De vælges for en treårig periode, der kan forlænges en gang. Deres mandatperiode ophører, hvis de forlader EIT eller et VIF. De bliver i resten af mandatperioden erstattet på grundlag af samme valgproces.

6.   Bestyrelsen godkender vilkårene og betingelserne for valg og erstatning af de repræsentative medlemmer på grundlag af en indstilling fra direktøren, før det første VIF påbegynder sit arbejde. Denne mekanisme sikrer en passende repræsentation af mangfoldigheden og tager hensyn til EIT’s og VIF’ernes udvikling.

7.   Hvis et medlem af bestyrelsen ikke er i stand til at fuldføre sin mandatperiode, udnævnes eller vælges en suppleant til fuldførelse af mandatperioden på grundlag af samme procedure som det medlem, der er blevet ude af stand til at fuldføre sin mandatperiode.

Artikel 2

Bestyrelsens ansvar

1.   Medlemmerne af bestyrelsen varetager EIT’s interesser, idet de fremmer instituttets mål og opgaver og sikrer dets identitet og den overordnede sammenhæng på uafhængig måde.

2.   Bestyrelsen skal navnlig:

a)

fastlægge EIT’s strategi, som den fremgår af den strategiske innovationsdagsorden (SID), det løbende treårige arbejdsprogram, budgettet, årsregnskabet og resultatopgørelsen samt den årlige aktivitetsrapport, på grundlag af et forslag fra direktøren

b)

fastlægge de prioriterede områder, inden for hvilke der skal oprettes VIF’er

c)

bidrage til udarbejdelsen af SID

d)

udarbejde detaljerede specifikationer og kommissorium for EIT’s virksomhed inden for rammerne af SID, herunder kriterier og procedurer for finansiering, overvågning og evaluering af VIF’ernes aktiviteter

e)

udvælge og udnævne et partnerskab til et VIF eller trække udnævnelsen tilbage om nødvendigt

f)

sikre løbende evaluering af VIF’ernes aktiviteter

g)

vedtage sin egen forretningsorden, herunder regler for udvælgelsen af VIF’erne, og forretningsudvalgets forretningsorden samt EIT’s specifikke finansielle bestemmelser

h)

med Kommissionens samtykke fastsætte passende honorarer for bestyrelsens og forretningsudvalgets medlemmer; disse honorarer fastsættes på grundlag af tilsvarende honorarer i medlemsstaterne

i)

vedtage en procedure for udvælgelse af forretningsudvalget samt af direktøren

j)

udnævne og om nødvendigt afskedige direktøren, og udøve disciplinærmyndighed i forhold til direktøren

k)

udnævne regnskabsføreren samt forretningsudvalgets og den interne revisionsfunktions medlemmer

l)

om nødvendigt nedsætte rådgivende grupper, eventuelt for en på forhånd fastlagt periode

m)

promovere EIT på verdensplan med henblik på at øge dets tiltrækningskraft og gøre det til et organ i verdensklasse, der repræsenterer ekspertisen inden for videregående uddannelse, forskning og innovation

n)

vedtage en adfærdskodeks vedrørende interessekonflikter

o)

fastlægge principper og retningslinjer for forvaltning af intellektuelle ejendomsrettigheder

p)

oprette en intern revisionsfunktion i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002

q)

bemyndiges til at oprette en fond (i det følgende benævnt »EIT-fonden«) med det specifikke formål at fremme og støtte EIT’s aktiviteter

r)

sikre komplementaritet og synergi mellem EIT’s aktiviteter og andre fællesskabsprogrammer

s)

træffe beslutning om EIT’s sprogordning, idet der tages hensyn til de gældende principper om flersprogethed og de praktiske krav i forbindelse med aktiviteterne.

3.   Bestyrelsen kan uddelegere specifikke opgaver til forretningsudvalget.

4.   Bestyrelsen vælger sin formand blandt de udnævnte medlemmer. Formandens mandatperiode er på tre år og kan forlænges en gang.

Artikel 3

Bestyrelsens arbejde

1.   Med forbehold af stk. 2 træffer bestyrelsen beslutninger ved almindeligt flertal blandt samtlige medlemmer.

Beslutninger, der vedrører artikel 2, stk. 2, litra a), b), c), d), i) og s), og stk. 4, kræver dog et flertal på to tredjedele af alle medlemmer.

2.   De repræsentative medlemmer kan ikke stemme om afgørelser, der vedrører artikel 2, stk. 2, litra e), g), i), j), k), q) og s).

3.   Bestyrelsen holder ordinært møde mindst tre gange om året, og derudover kan formanden indkalde til ekstraordinært møde på eget initiativ, eller hvis mindst en tredjedel af medlemmerne begærer et møde.

Artikel 4

Forretningsudvalget

1.   Forretningsudvalget består af fem medlemmer, herunder bestyrelsesformanden, som også er formand for forretningsudvalget.

De fire øvrige medlemmer udvælges af bestyrelsen blandt de udnævnte medlemmer.

2.   Forretningsudvalget mødes regelmæssigt efter indkaldelse fra formanden eller på direktørens begæring.

3.   Forretningsudvalget træffer beslutninger ved almindeligt flertal blandt alle medlemmer.

4.   Forretningsudvalget

a)

forbereder bestyrelsens møder

b)

overvåger gennemførelsen af SID og det løbende treårige arbejdsprogram

c)

overvåger udvælgelsesproceduren for VIF’er

d)

træffer beslutninger, som bestyrelsen har uddelegeret til det.

Artikel 5

Direktøren

1.   Direktøren skal have ekspertise og et godt omdømme inden for de områder, som EIT beskæftiger sig med. Direktøren udnævnes af bestyrelsen for en mandatperiode på fire år. Bestyrelsen kan forlænge mandatperioden med fire år én gang, hvis den anser det for at være i EIT’s interesse.

2.   Direktøren varetager den daglige ledelse af EIT og repræsenterer instituttet i retlig henseende. Direktøren er ansvarlig over for bestyrelsen og aflægger løbende rapport til denne om udviklingen inden for EIT’s aktiviteter.

3.   Direktøren skal navnlig:

a)

støtte bestyrelsen og forretningsudvalget i deres arbejde og sørge for sekretariatsbistand i forbindelse med deres møder

b)

udarbejde et udkast til SID, et udkast til det løbende treårige arbejdsprogram, årsrapporten og det årlige budget, som via forretningsudvalget skal forelægges bestyrelsen

c)

forvalte udvælgelsesprocessen for VIF og sikre, at processens forskellige faser er præget af gennemsigtighed og objektivitet

d)

tilrettelægge og forvalte EIT’s aktiviteter

e)

sikre gennemførelsen af effektive overvågnings- og evalueringsprocedurer knyttet til EIT’s resultater i overensstemmelse med forordningens artikel 16

f)

være ansvarlig for administrative og finansielle spørgsmål, herunder gennemførelsen af EIT’s budget. I den forbindelse tager direktøren et passende hensyn til rådgivningen fra den interne revisionsfunktion

g)

være ansvarlig for alle personalespørgsmål

h)

forelægge den interne revisionsfunktion et udkast til et årsregnskab og en resultatopgørelse, som via forretningsudvalget efterfølgende forelægges bestyrelsen

i)

påse, at EIT’s forpligtelser i henhold til kontrakter og aftaler, som det indgår, overholdes

j)

forsyne forretningsudvalget og bestyrelsen med alle de oplysninger, som er nødvendige for udførelsen af deres arbejde.

Artikel 6

Forberedelse af oprettelsen af støttestrukturen

I en overgangsperiode yder Kommissionen den nødvendige støtte til oprettelsen af EIT’s struktur. Indtil de første udnævnte medlemmer af bestyrelsen er udnævnt, repræsenterer en embedsmand udpeget af Kommissionen EIT i retlig henseende og er ansvarlig for personale, administrative og finansielle spørgsmål, herunder gennemførelsen af EIT’s budget. Derefter udpeger bestyrelsen efter en gennemsigtig procedure en person, som skal varetage disse funktioner, eller forlænger mandatperioden for den af Kommissionen udpegede embedsmand, indtil direktøren påbegynder udøvelsen af sine beføjelser efter at være blevet udnævnt af bestyrelsen i overensstemmelse med artikel 5. Bestyrelsen iværksætter straks proceduren for udvælgelse af EIT’s direktør.

Artikel 7

EIT’s personale

1.   EIT’s personale ansættes direkte af EIT på tidsbegrænsede kontrakter. Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber finder anvendelse på direktøren og EIT’s personale.

2.   De deltagende stater eller andre arbejdsgivere kan udstationere eksperter hos EIT i en begrænset periode.

Bestyrelsen vedtager bestemmelser, som sætter udstationerede eksperter fra de deltagende stater eller andre arbejdsgivere i stand til at arbejde for EIT, og fastlægger deres rettigheder og forpligtelser.

3.   EIT udøver i forhold til sit personale de beføjelser, som er tildelt den myndighed, der har beføjelse til at indgå kontrakter med personalet.

4.   Det kan af enhver ansat kræves, at denne helt eller delvis godtgør en skade, som EIT har lidt på grund af alvorlige personlige fejl, som den ansatte måtte have begået ved udøvelsen eller i forbindelse med udøvelsen af sin funktion.

Artikel 8

Principper for evaluering og overvågning af VIF’er

EIT tilrettelægger løbende overvågning og periodiske uafhængige evalueringer af hvert enkelt VIF’s resultater. Disse evalueringer skal være baseret på god administrativ praksis og en resultatorienteret tilgang og undgå overflødige formelle og proceduremæssige aspekter.

Artikel 9

Varighed, opretholdelse og opløsning af et VIF

1.   Alt afhængigt af resultaterne af de periodiske evalueringer og de særlige forhold inden for bestemte områder består et VIF normalt i en periode på 7-15 år.

2.   Bestyrelsen kan beslutte at forlænge den periode, der oprindeligt er fastsat for opretholdelse af et givet VIF’s virksomhed, hvis det er den mest hensigtsmæssige måde til opnåelse af EIT’s mål.

3.   Hvis der i forbindelse med evalueringerne af et givent VIF konstateres utilfredsstillende resultater, træffer bestyrelsen passende foranstaltninger, herunder reduktion, ændring eller bortfald af den økonomiske støtte eller opsigelse af aftalen.

Artikel 10

Nedlæggelse af EIT

Hvis EIT nedlægges, sker afviklingen under Kommissionens overvågning i overensstemmelse med de gældende regler. Aftalerne med VIF’erne og retsakten om oprettelse af EIT-fonden skal indeholde passende bestemmelser om en sådan situation.


9.4.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 97/13


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 295/2008

af 11. marts 2008

om statistik over erhvervsstrukturer

(omarbejdning)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 285, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter proceduren i traktatens artikel 251 (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 58/97 af 20. december 1996 om statistik over erhvervsstrukturer (3) er gentagne gange blevet ændret væsentligt (4). I forbindelse med nye ændringer af nævnte forordning, bør der ud fra ønsket om en klar og rationel lovgivning foretages en omarbejdning af de pågældende bestemmelser.

(2)

Ved forordning (EF, Euratom) nr. 58/97 blev der fastlagt en fælles ramme for indsamling, udarbejdelse, indberetning og evaluering af fællesskabsstatistikker om virksomhedernes struktur, aktiviteter, konkurrenceevne og resultater i Fællesskabet.

(3)

Ved Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 2367/2002/EF af 16. december 2002 om Fællesskabets statistiske program 2003-2007 (5) blev der indført et program, der er indrettet efter Fællesskabets vigtigste politiske prioriteringer inden for Den Økonomiske og Monetære Union, Den Europæiske Unions udvidelse, konkurrenceevne, regionalpolitik, bæredygtig udvikling og den social- og arbejdsmarkedspolitiske dagsorden. Statistikker over virksomheders økonomiske aktiviteter indtager en fremtrædende plads i dette program.

(4)

Denne forordning bør fortsat sikre det statistiske grundlag for beslutninger inden for de nuværende politikområder og opfylde yderligere krav, der opstår som følge af nye politiske initiativer inden for Fællesskabet. Den skal tilgodese behovet for løbende at revidere de statistiske prioriteringer og revurdere behovet for de udarbejdede statistikker med henblik på at udnytte de ressourcer, der er til rådighed, bedst muligt og begrænse besvarelsesbyrden mest muligt. Der bør tages særlig hensyn til indvirkningen på virksomhederne af Fællesskabets energi- og miljøpolitikker, som f.eks. dem, der er omfattet af REACH-forordning (EF) nr. 1907/2006 (6). Samarbejde og udveksling af bedste praksis mellem nationale statistiske kontorer bør fremmes for at sikre en mere effektiv anvendelse af administrative datakilder.

(5)

Der er et stigende behov for data om tjenesteydelser, især om forretningsservice. Der er behov for statistikker til økonomisk analyse af og udformning af en politik for den mest dynamiske sektor i de moderne økonomier med særlig fokus på dens vækst- og jobskabelsespotentiale. På Det Europæiske Råds møde i Lissabon den 23. og 24. marts 2000 understregedes betydningen af tjenesteydelser. Måling af omsætningen opdelt efter de enkelte tjenesteydelsesprodukter er en nødvendig forudsætning for at forstå tjenesteydelsernes rolle i økonomien. På Det Europæiske Råds møde i Stockholm den 23. og 24. marts 2001 blev det slået fast, at et effektivt fungerende indre marked for tjenesteydelser er et af Europas højest prioriterede mål. Statistikker over grænseoverskridende handel med tjenesteydelser opdelt efter de enkelte tjenesteydelsesprodukter er af stor betydning for overvågningen af det indre marked for tjenesteydelser, vurderingen af tjenesteydelsernes konkurrenceevne og af hindringernes konsekvenser for handelen med tjenesteydelser.

(6)

Der er behov for data om erhvervsdemografi, især fordi de indgår i strukturindikatorerne, der anvendes til overvågning af fremgangen i opfyldelsen af målene i Lissabon-strategien. Hertil kommer, at harmoniserede data om erhvervsdemografi og deres indvirkning på beskæftigelsen er nødvendige til at underbygge anbefalinger angående initiativer til fremme af iværksætterånden.

(7)

Der er også behov for at råde over et fleksibelt statistisk redskab, som hurtigt og rettidigt kan tages i anvendelse, når der opstår nye brugerbehov som følge af de stadig mere dynamiske, innovative og komplekse fænomener i den videnbaserede økonomi. Kædes sådanne ad hoc-dataindsamlinger sammen med den løbende indsamling af data til statistikker over erhvervsstrukturer, vil det øge værdien af oplysningerne fra begge undersøgelser og reducere den samlede respondentbyrde, da man derved undgår dobbelt dataindsamling.

(8)

Det er nødvendigt at fastlægge en procedure for vedtagelse af bestemmelser til gennemførelse af denne forordning for at gøre det muligt yderligere at præcisere reglerne for indsamling og statistisk bearbejdning af data og for bearbejdning og indberetning af resultaterne.

(9)

De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne forordning bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (7).

(10)

Kommissionen bør navnlig tillægges beføjelse til at ajourføre listen over variabler i bilagene og fastsætte hyppigheden af udarbejdelsen af statistikkerne, reglerne for markering af data i form af »udelukkende som bidrag til EU-totalerne« (CETO), det første referenceår for udarbejdelse af statistikkerne, opdelingen af resultaterne og de klassifikationer, der skal anvendes, og kombinationerne af størrelseskategorier, ajourføringen af tidsfristerne for indberetning af resultaterne, tilpasningen af opdelingen af aktiviteterne og produkterne til ændringer eller revisioner af den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab (NACE) og den aktivitetstilknyttede produktklassifikation (CPA), og træffe foranstaltninger på grundlag af en vurdering af pilotundersøgelserne samt ændre den nedre grænse for referencepopulationen i bilag VIII og fastsætte kriterier for kvalitetsevaluering. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning, herunder ved at supplere den med nye ikke-væsentlige bestemmelser, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

(11)

Målet for denne forordning, nemlig levering af harmoniserede data om EF-virksomhedernes struktur, aktiviteter, konkurrenceevne og resultater, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor bedre nås på fællesskabsplan; Fællesskabet kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand

Denne forordning fastlægger en fælles ramme for indsamling, udarbejdelse, indberetning og evaluering af fællesskabsstatistikker om virksomhedernes struktur, aktiviteter, konkurrenceevne og resultater i Fællesskabet.

Formålet med udarbejdelsen af statistikker er navnlig at analysere følgende:

a)

strukturen og udviklingen i virksomhedernes aktiviteter

b)

de anvendte produktionsfaktorer og andre elementer, på grundlag af hvilke virksomhedernes aktiviteter, konkurrenceevne og resultater kan måles

c)

udviklingen i virksomheder og markeder på regionalt, nationalt og fællesskabsplan samt på internationalt plan

d)

virksomhedernes adfærd

e)

små og mellemstore virksomheder, og

f)

specifikke variabler for virksomheder efter særlig opdeling af aktiviteter.

Artikel 2

Anvendelsesområde

1.   Denne forordning finder anvendelse på alle økonomiske aktiviteter, der er opført i hovedafdeling B-N og P-S i den fælles statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab, som fastsat i forordning (EF) nr. 1893/2006 (i det følgende benævnt »NACE rev. 2«).

2.   Statistiske enheder af de typer, som er opført i hovedafdeling I i bilaget til Rådets forordning (EØF) nr. 696/93 af 15. marts 1993 om de statistiske enheder til observation og analyse af det produktive system i Det Europæiske Fællesskab (8), og som klassificeres under en af de aktiviteter, der er nævnt i stk. 1, er omfattet af denne forordning. Anvendelsen af specifikke enheder for udarbejdelse af statistikker er angivet i bilagene til denne forordning.

Artikel 3

Moduler

1.   De statistikker, der udarbejdes for de i artikel 1 fastlagte områder, samles i moduler.

2.   Følgende moduler indgår i denne forordning:

a)

et generelt modul for årlige statistikker over erhvervsstrukturer (bilag I)

b)

et detaljeret modul for statistikker over erhvervsstrukturer vedrørende industrien (bilag II)

c)

et detaljeret modul for statistikker over erhvervsstrukturer vedrørende handel (bilag III)

d)

et detaljeret modul for statistikker over erhvervsstrukturer vedrørende bygge- og anlægssektoren (bilag IV)

e)

et detaljeret modul for statistikker over erhvervsstrukturer vedrørende forsikring (bilag V)

f)

et detaljeret modul for statistikker over erhvervsstrukturer vedrørende kreditinstitutter (bilag VI)

g)

et detaljeret modul for statistikker over erhvervsstrukturer vedrørende pensionskasser (bilag VII)

h)

et detaljeret modul for statistikker over erhvervsstrukturer vedrørende forretningsservice (bilag VIII)

i)

et detaljeret modul for statistikker over erhvervsstrukturer vedrørende erhvervsdemografi (bilag IX)

j)

et fleksibelt modul vedrørende gennemførelse af en specifik og begrænset ad hoc-indsamling af virksomhedsvariabler.

3.   Følgende oplysninger skal fremgå for hvert modul:

a)

de aktiviteter, for hvilke statistikkerne skal udarbejdes, og som er omfattet af det anvendelsesområde, der er nævnt i artikel 2, stk. 1

b)

de typer statistiske enheder, der skal anvendes ved udarbejdelsen af statistikkerne, og som er omfattet af listen over statistiske enheder, der er omhandlet i artikel 2, stk. 2

c)

listerne over variabler, for hvilke der skal udarbejdes statistikker for de i artikel 1 nævnte områder, og referenceperioderne for disse variabler

d)

den hyppighed, hvormed statistikkerne udarbejdes, som er årlig eller flerårig. Foregår udarbejdelsen på flerårig basis, skal den foretages mindst én gang hvert tiende år

e)

en tidsplan, som viser de første referenceår for udarbejdelse af statistikkerne

f)

de normer, som gælder for repræsentativitet og kvalitetsevaluering

g)

den frist efter referenceperioden, inden for hvilken resultaterne skal indberettes

h)

den maksimale overgangsperiode, der kan bevilges.

4.   Brugen af det fleksible modul, der er omhandlet i stk. 2, litra j), planlægges i nært samarbejde med medlemsstaterne. Anvendelsesområdet, listen over variabler, referenceperioden, de omfattede aktiviteter og kvalitetskravene fastlægges af Kommissionen efter forskriftsproceduren i artikel 12, stk. 2, mindst 12 måneder før referenceperiodens begyndelse. Kommissionen specificerer ligeledes behovet for informationer og indvirkningen af dataindsamlingen på virksomhedernes byrde og medlemsstaternes omkostninger.

Med henblik på at begrænse de byrder, der pålægges virksomhederne, og de omkostninger, der pålægges medlemsstaterne, skal dataindsamlingen begrænses til højst 20 virksomhedsvariabler eller spørgsmål, til højst 25 000 respondentvirksomheder i hele EU og til højst 1,5 times individuel respondentindsats i gennemsnit. Ad hoc-dataindsamlinger skal omfatte et repræsentativt antal af medlemsstater. Når der kun er behov for resultater på EU-plan, kan Kommissionen udarbejde en EU-stikprøvemodel for at begrænse byrderne og omkostningerne mest muligt.

Omkostningerne ved ad hoc-dataindsamling kan medfinansieres af Kommissionen via de sædvanlige procedurer.

Artikel 4

Pilotundersøgelser

1.   Kommissionen indfører en række pilotundersøgelser, som er nærmere beskrevet i bilagene, og som gennemføres af medlemsstaterne på frivillig basis. Efter indkaldelse af forslag yder Kommissionen tilskud til nationale myndigheder som defineret i artikel 2 i Rådets forordning (EF) nr. 322/97 af 17. februar 1997 om EF-statistikker (9).

2.   Pilotundersøgelserne gennemføres for at vurdere, om det er relevant og gennemførligt at indsamle disse data. Resultaterne af pilotundersøgelserne vurderes af Kommissionen, der sammenholder fordelene ved at råde over disse data med omkostningerne ved indsamlingen og den byrde, der pålægges virksomhederne.

3.   Kommissionen underretter Europa-Parlamentet og Rådet om resultaterne af pilotundersøgelserne.

4.   De foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning ved at supplere den på grundlag af vurderingen af disse pilotundersøgelser vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 12, stk. 3.

Artikel 5

Tilvejebringelse af data

1.   Medlemsstaterne tilvejebringer de nødvendige data til iagttagelse af de variabler, der er opført i de i artikel 3 omhandlede moduler.

2.   Medlemsstaterne kan i henhold til princippet om administrativ forenkling tilvejebringe de nødvendige data ved at kombinere forskellige kilder som anført i det følgende:

a)

obligatoriske spørgeskemaundersøgelser: De juridiske enheder, som de statistiske enheder, der af medlemsstaterne anmodes om at levere oplysninger, tilhører eller er sammensat af, har pligt til at give korrekte og fyldestgørende oplysninger inden for de foreskrevne frister

b)

andre kilder, der er mindst lige så præcise og kvalitetsmæssigt forsvarlige

c)

statistiske skøn, når visse af variablerne ikke er blevet iagttaget for alle enheder.

3.   For at begrænse den byrde, der pålægges respondenterne, har de nationale myndigheder og Kommissionen (Eurostat), med de begrænsninger og på de vilkår, som fastsættes af hver medlemsstat og af Kommissionen, inden for deres respektive kompetenceområde adgang til administrative datakilder, der vedrører deres egne offentlige myndigheders arbejdsområde, i det omfang disse data er nødvendige for at opfylde kravene om nøjagtighed som omhandlet i artikel 6. Desuden skal relevante administrative data, når det er muligt, anvendes til at opfylde denne forordnings indberetningskrav.

4.   Inden for deres respektive beføjelser forbedrer medlemsstaterne og Kommissionen betingelserne for øget anvendelse af elektronisk dataoverførsel og automatisk databehandling.

Artikel 6

Nøjagtighed

1.   Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de indberettede data er repræsentative for de statistiske enheders populationsstruktur som fastlagt i bilagene.

2.   Kvalitetsevalueringen foretages ved at sammenligne nytten af at kunne råde over dataene med udgifterne ved indsamlingen og byrden for virksomhederne, herunder navnlig de små virksomheder.

3.   På Kommissionens anmodning giver medlemsstaterne den alle de oplysninger, som er nødvendige for den i stk. 2 omhandlede evaluering.

Artikel 7

Sammenlignelighed

1.   På grundlag af de indsamlede og anslåede data udarbejder medlemsstaterne sammenlignelige resultater, der opdeles som fastsat for de enkelte moduler i artikel 3 og de pågældende bilag.

2.   For at der kan opstilles statistikker på fællesskabsniveau, udarbejder medlemsstaterne deres nationale resultater i overensstemmelse med niveauerne i NACE rev. 2 som anført i bilagene eller fastlagt efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 12, stk. 3.

Artikel 8

Indberetning af resultater

1.   Medlemsstaterne indberetter de resultater, der er omhandlet i artikel 7, herunder fortrolige data, til Kommissionen (Eurostat) i overensstemmelse med de gældende fællesskabsbestemmelser om indberetning af statistiske oplysninger, der er omfattet af regler for fortrolig behandling af oplysninger, navnlig Rådets forordning (Euratom, EØF) nr. 1588/90 (10). Disse fællesskabsbestemmelser finder anvendelse på resultaterne, i det omfang de indeholder fortrolige data.

2.   Resultaterne indberettes i et hensigtsmæssigt teknisk format inden for en frist efter afslutningen af referenceperioden, som fastsættes efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 12, stk. 3, for de i artikel 3, stk. 2, litra a)-h) og j), omhandlede moduler, og som ikke kan overstige 18 måneder. For det i artikel 3, stk. 2, litra i), omhandlede modul, kan perioden ikke overstige 30 måneder eller 18 måneder som fastsat i bilag IX, afsnit 9. Derudover skal der indberettes nogle få foreløbige resultater, som er fremkommet ved skøn, inden for en frist efter afslutningen af referenceperioden, som fastsættes efter nævnte procedure for de i artikel 3, stk. 2, litra a)-g), omhandlede moduler, og som ikke kan overstige ti måneder. For det i artikel 3, stk. 2, litra i), omhandlede modul, kan perioden for foreløbige resultater ikke overstige 18 måneder.

3.   For at begrænse byrden for virksomhederne og omkostningerne for de nationale statistiske kontorer mest muligt, kan medlemsstaterne mærke data til brug udelukkende som bidrag til EU-totalerne med »CETO«. Eurostat offentliggør ikke disse data, og medlemsstaterne skal ikke mærke data, der offentliggøres i medlemsstaterne, som CETO. Kriterierne for brugen af CETO-mærkning er baseret på den enkelte medlemsstats andel af den samlede merværdi i erhvervsøkonomien i hele EU som følger:

a)

Tyskland, Frankrig, Italien og Det Forenede Kongerige: CETO-mærkede data må sendes for NACE rev. 2-undergruppeniveau og for opdeling i størrelseskategorier på NACE rev. 2-gruppeniveau. Højst 15 % af cellerne må mærkes.

b)

Belgien, Danmark, Irland, Grækenland, Spanien, Nederlandene, Østrig, Polen, Portugal, Finland og Sverige: CETO-mærkede data må sendes for NACE rev 2.-undergruppeniveau og for opdeling i størrelseskategorier på NACE rev. 2 -gruppeniveau. Højst 25 % af cellerne må mærkes. Hvis en NACE rev. 2-undergruppe eller en størrelseskategori i en NACE rev. 2-gruppe udgør mindre end 0,1 procent af erhvervsøkonomien i en af disse medlemsstater, kan også disse data sendes med CETO-mærkning.

c)

Bulgarien, Den Tjekkiske Republik, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Luxembourg, Ungarn, Malta, Rumænien, Slovenien og Slovakiet: CETO-mærkede data må sendes for NACE rev. 2-gruppe- og -undergruppeniveau og for opdeling i størrelseskategorier på NACE rev. 2-gruppeniveau. Højst 25 % af cellerne på gruppeniveau må mærkes.

De foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning, herunder ved at supplere den i relation til revision af reglerne for CETO-mærkning og opdelingen af medlemsstaterne i grupper, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 12, stk. 3, inden den 29. april 2013, og derefter hvert femte år.

Artikel 9

Oplysninger om gennemførelsen

På Kommissionens anmodning giver medlemsstaterne Kommissionen alle relevante oplysninger om, hvordan denne forordning gennemføres i medlemsstaterne.

Artikel 10

Overgangsperioder

1.   I overgangsperioderne kan der efter forskriftsproceduren i artikel 12, stk. 2, indrømmes undtagelser fra bestemmelserne i bilagene, såfremt det er nødvendigt at foretage større ændringer af de nationale statistiske systemer.

2.   En medlemsstat kan bevilges yderligere forlængelser af overgangsperioden for udarbejdelse af statistikker, når den ikke har mulighed for at overholde denne forordnings bestemmelser som følge af de undtagelser, der er indrømmet i medfør af Rådets forordning (EØF) nr. 2186/93 af 22. juli 1993 om oprettelse i statistiske øjemed af EF-samordnede registre over foretagender (11).

Artikel 11

Gennemførelsesforanstaltninger

1.   Følgende foranstaltninger, der er nødvendige for gennemførelsen af denne forordning, vedtages efter forskriftsproceduren i artikel 12, stk. 2:

a)

definitioner af variabler og deres relevans for visse aktiviteter (artikel 3 og bilag I, afsnit 4, punkt 2)

b)

fastsættelse af definitionen af referenceperioden (artikel 3)

c)

den hensigtsmæssige tekniske fremgangsmåde for indberetning af resultaterne (artikel 8 og bilag I, afsnit 9, punkt 2)

d)

overgangsperioden og de undtagelser fra bestemmelserne i denne forordning, som er indrømmet i løbet af denne periode (artikel 10 og bilag I, afsnit 11, bilag II, afsnit 10, bilag III, afsnit 9, bilag VIII, afsnit 8, og bilag IX, afsnit 13)

e)

listen over variabler, der skal indberettes ved hjælp af den fælles statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab, som fastsat i Rådets forordning (EØF) nr. 3037/90 (12) (i det følgende benævnt »NACE Rev. 1.1«) for 2008, og de nærmere detaljer vedrørende udarbejdelse af resultater (bilag I, afsnit 9, punkt 2)

f)

brug af det fleksible modul, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, litra j), og artikel 3, stk. 4, og

g)

de procedurer, der skal følges i forbindelse med de ad hoc-dataindsamlinger, der er omhandlet i bilag II, afsnit 4, punkt 3 og 4, bilag III, afsnit 3, punkt 3, og bilag IV, afsnit 3, punkt 3.

2.   Følgende foranstaltninger, der er nødvendige for gennemførelsen af denne forordning, og som har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning, herunder ved at supplere den, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 12, stk. 3:

a)

ajourføring af listerne over variabler og af foreløbige resultater, forudsat at en sådan ajourføring ikke, efter en kvantitativ vurdering, indebærer en forøgelse af antallet af observerede enheder eller medfører en byrde for enhederne, som ikke står i et rimeligt forhold til de forventede resultater (artikel 4 og 8 og bilag I, afsnit 6, bilag II, afsnit 6, bilag III, afsnit 6, bilag IV, afsnit 6)

b)

hyppigheden af udarbejdelsen af statistikkerne (artikel 3)

c)

reglerne for mærkning af data som værende udelukkende bidrag til EU-totalerne (artikel 8, stk. 3)

d)

første referenceår for udarbejdelse af resultater (artikel 8 og bilag I, afsnit 5)

e)

opdeling af resultaterne, navnlig hvilke klassifikationer der skal anvendes, og kombinationerne af størrelseskategorier (artikel 7 og bilag VIII, afsnit 4, punkt 2 og 3, bilag IX, afsnit 8, punkt 2 og 3, og bilag IX, afsnit 10)

f)

ajourføring af tidsfristerne for indberetning af resultaterne (artikel 8 og bilag I, afsnit 8, punkt 1, og bilag VI, afsnit 7)

g)

tilpasning af opdelingen af aktiviteterne til ændringer eller revisioner af NACE og af opdelingen af produkterne til ændringer eller revisioner af CPA

h)

foranstaltninger vedtaget på grundlag af vurderinger af pilotundersøgelser (artikel 4, stk. 4)

i)

ændring af den nedre grænse for referencepopulationer (bilag VIII, afsnit 3)

j)

kriterier for kvalitetsevaluering (artikel 6 og bilag I, afsnit 6, bilag II, afsnit 6, bilag III, afsnit 6, og bilag IV, afsnit 6).

Artikel 12

Udvalg

1.   Kommissionen bistås af Udvalget for De Europæiske Fællesskabers Statistiske Program, nedsat ved Rådets afgørelse 89/382/EØF, Euratom (13).

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF, fastsættes til tre måneder.

3.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1-4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Artikel 13

Beretning

1.   Kommissionen forelægger senest den 29. april 2011 og derefter hvert tredje år en beretning for Europa-Parlamentet og Rådet om de statistikker, der er udarbejdet i henhold til denne forordning, navnlig om statistikkernes kvalitet og byrden for virksomhederne.

2.   I de i stk. 1 nævnte beretninger skal Kommissionen fremsætte forslag til de ændringer, den finder påkrævet.

Artikel 14

Ophævelse

1.   Forordning (EF, Euratom) nr. 58/97 ophæves. Artikel 20 i forordning (EF) nr. 1893/2006 ophæves ligeledes.

2.   Henvisninger til den ophævede forordning betragtes fra og med referenceåret 2008 som henvisninger til nærværende forordning og læses i overensstemmelse med sammenligningstabellen i bilag XI. Bestemmelserne i forordning (EF, Euratom), nr. 58/97 finder fortsat anvendelse for så vidt angår indsamling, udarbejdelse og indberetning af data for referenceårene til og med 2007.

Artikel 15

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Strasbourg, den 11. marts 2008.

På Europa-Parlamentets vegne

H.-G. PÖTTERING

Formand

På Rådets vegne

J. LENARČIČ

Formand


(1)  EUT C 318 af 23.12.2006, s. 78.

(2)  Europa-Parlamentets udtalelse af 29.3.2007 (EUT C 27 E af 31.1.2008, s. 139) og Rådets afgørelse af 14.2.2008.

(3)  EFT L 14 af 17.1.1997, s. 1. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1893/2006 (EUT L 393 af 30.12.2006, s. 1).

(4)  Se bilag X.

(5)  EFT L 358 af 31.12.2002, s. 1. Ændret ved beslutning nr. 787/2004/EF (EUT L 138 af 30.4.2004, s. 12).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18.12.2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) og oprettelse af et europæisk kemikalieagentur (EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1). Berigtiget i EUT L 136 af 29.5.2007, s. 3. Ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1354/2007 (EUT L 304 af 22.11.2007, s. 1).

(7)  EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23. Ændret ved afgørelse 2006/512/EF (EUT L 200 af 22.7.2006, s. 11).

(8)  EFT L 76 af 30.3.1993, s. 1. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1).

(9)  EFT L 52 af 22.2.1997, s. 1. Ændret ved forordning (EF) nr. 1882/2003.

(10)  EFT L 151 af 15.6.1990, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1882/2003.

(11)  EFT L 196 af 5.8.1993, s. 1. Ændret ved forordning (EF) nr. 1882/2003.

(12)  EFT L 293 af 24.10.1990, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1893/2006.

(13)  EFT L 181 af 28.6.1989, s. 47.


BILAG I

GENERELT MODUL FOR ÅRLIGE STATISTIKKER OVER ERHVERVSSTRUKTURER

AFSNIT 1

Formål

Formålet med dette bilag er at fastlægge en fælles ramme for indsamling, udarbejdelse, indberetning og evaluering af fællesskabsstatistikker over medlemsstaternes virksomheders struktur, aktivitet, konkurrenceevne og resultater.

AFSNIT 2

Undersøgelsesområder

De statistikker, der skal udarbejdes, vedrører de områder, der er nævnt i artikel 1, litra a), b), c) og e), herunder navnlig undersøgelse af værditilvæksten og af dens hovedelementer.

AFSNIT 3

Dækning

1.

Statistikkerne udarbejdes for de aktiviteter, der er opført i afsnit 9.

2.

Der gennemføres pilotundersøgelser for de aktiviteter, der er nævnt i afsnit 10.

AFSNIT 4

Variabler

1.

Nedenstående lister over variabler og statistikker viser, hvor det er relevant, for hvilke typer statistiske enheder der skal udarbejdes statistikker.

2.

Benævnelserne for de variabler, for hvilke der skal udarbejdes statistikker for aktiviteterne i hovedafdeling K i NACE rev. 2, og som svarer mest til dem, der er opført i punkt 3, 4 og 5, fastsættes efter forskriftsproceduren i artikel 12, stk. 2.

3.

Årlige demografiske statistikker:

Kode

Titel

Strukturdata

11 11 0

Antal virksomheder

11 21 0

Antal lokale enheder

4.

Virksomhedsvariabler, for hvilke der skal udarbejdes årlige statistikker:

Kode

Titel

Regnskabsdata

12 11 0

Omsætning

12 12 0

Produktionsværdi

12 15 0

Værditilvækst i faktorpriser

12 17 0

Ordinært driftsresultat før finansiering (brutto)

13 11 0

Samlet køb af varer og tjenesteydelser

13 12 0

Køb af varer og tjenesteydelser med henblik på videresalg uden omdannelse

13 13 1

Udgifter til aflønning af vikarer

13 31 0

Personaleudgifter

13 32 0

Lønninger og andet vederlag

13 33 0

Udgifter til socialforsikring

Data vedrørende kapitalkonto

15 11 0

Bruttoinvestering i materielle anlægsaktiver

Data om beskæftigelse

16 11 0

Antal beskæftigede

16 13 0

Antal lønmodtagere

16 14 0

Antal lønmodtagere omregnet til fuldtidsbeskæftigede

5.

Variabler, for hvilke der skal udarbejdes årlige regionale statistikker:

Kode

Titel

Regnskabsdata

13 32 0

Lønninger og andet vederlag

Data om beskæftigelse

16 11 0

Antal beskæftigede

6.

Der gennemføres pilotundersøgelser for de variabler, der er opført i afsnit 10.

AFSNIT 5

Første referenceår

Det første referenceår, der udarbejdes statistikker for, er kalenderåret 2008. Dataene udarbejdes efter opdelingen i afsnit 9. Dog skal det første referenceår, for hvilket der udarbejdes statistikker over de aktivitetskategorier, der er omfattet af NACE rev. 2, gruppe 64.2, 64.3 og 64.9 og hovedgruppe 66, fastsættes efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 12, stk. 3.

AFSNIT 6

Beretning om kvaliteten af statistikkerne

For hver enkelt hovedvariabel skal medlemsstaterne opgive nøjagtigheden i form af et 95 % sikkerhedsinterval, og Kommissionen medtager denne oplysning i sin beretning, jf. artikel 13, under hensyntagen til gennemførelsen i medlemsstaterne af denne artikel. Hovedvariablerne fastlægges efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 12, stk. 3.

AFSNIT 7

Udarbejdelse af resultater

1.

Resultaterne opdeles på de undergrupper, der beskriver de aktiviteter, som er nævnt i afsnit 9.

2.

Visse resultater opdeles tillige efter størrelseskategorier for hver gruppe i de aktiviteter, som er nævnt i afsnit 9.

3.

De regionale statistikker opdeles både på tocifret niveau (hovedgrupper) i NACE rev. 2 og på niveau 2 i den fælles statistiske nomenklatur for regionale enheder, som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003 (1) (i det følgende benævnt »NUTS«).

AFSNIT 8

Indberetning af resultaterne

1.

Resultaterne indberettes inden 18 måneder efter udgangen af referenceperiodens kalenderår undtagen for aktiviteterne i undergruppe 64.11 i NACE rev. 2 og de aktiviteter i NACE rev. 2, der er omfattet af bilag V, VI og VII. For resultaterne vedrørende undergruppe 64.11 i NACE rev. 2 er indberetningsfristen 10 måneder. For de aktiviteter, der er omfattet af bilag V, VI og VII er indberetningsfristen fastlagt i disse bilag. Dog skal indberetningsfristen for resultaterne vedrørende de aktivitetskategorier, der er omfattet af gruppe 64.2, 64.3 og 64.9 og hovedgruppe 66 i NACE rev. 2, fastsættes efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 12, stk. 3.

2.

Undtagen for hovedgruppe 64 og 65 i NACE rev. 2 indberettes de foreløbige nationale resultater eller skøn inden ti måneder efter udgangen af referenceperiodens kalenderår for de virksomhedsstatistikker, som er udarbejdet for følgende variabler:

Kode

Titel

Regnskabsdata

12 11 0

Omsætning

Data om beskæftigelse

16 11 0

Antal beskæftigede

Disse foreløbige resultater eller skøn opdeles efter det trecifrede niveau (gruppe) i NACE rev. 2. Fristen for indberetning af foreløbige resultater eller skøn vedrørende hovedgruppe 66 i NACE rev. 2 fastsættes efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 12, stk. 3.

AFSNIT 9

Opdeling af aktiviteter

1.

For at gøre det muligt at udarbejde statistikker på fællesskabsplan skal medlemsstaterne fra og med referenceåret 2008 indberette de nationale resultater fordelt på undergruppeniveau i NACE rev. 2 for hovedafdeling B til N og hovedgruppe 95.

2.

Uanset artikel 2, stk. 1, skal medlemsstaterne til Kommissionen indberette statistikker over erhvervsstrukturer vedrørende referenceåret 2008 både i henhold til NACE rev. 1.1 og NACE rev. 2.

Listen over variabler, der skal indberettes i henhold til NACE rev. 1.1-klassifikationer, og de nærmere retningslinjer for udarbejdelse af resultaterne fastlægges efter forskriftsproceduren i artikel 12, stk. 2.

AFSNIT 10

Beretninger og pilotundersøgelser

1.

Kommissionen foretager en række pilotundersøgelser af aktiviteterne i hovedafdeling P til R og hovedgruppe 94 og 96 i hovedafdeling S i NACE rev. 2 for at vurdere, om det er muligt at inkludere markedsmæssige aktiviteter i disse hovedafdelinger.

2.

Kommissionen indfører en række pilotundersøgelser af variabler vedrørende finansielle konti og immaterielle investeringer, forskellige organisationsformer for det produktive system, og sammenlignelighed mellem statistik over erhvervsstrukturer og arbejdsmarkeds- og produktivitetsstatistikker. Disse pilotundersøgelser afpasses efter sektorernes særlige forhold.

AFSNIT 11

Overgangsperiode

For udarbejdelsen af statistikker om variablerne 12 17 0, 13 13 1 og 16 14 0 må overgangsperioden ikke overstige to år efter det første referenceår (2008), jf. afsnit 5.


(1)  EUT L 154 af 21.6.2003, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 105/2007 (EUT L 39 af 10.2.2007, s. 1).


BILAG II

DETALJERET MODUL FOR STATISTIKKER OVER ERHVERVSSTRUKTURER VEDRØRENDE INDUSTRIEN

AFSNIT 1

Formål

Formålet med dette bilag er at fastlægge en fælles ramme for indsamling, udarbejdelse, indberetning og evaluering af fællesskabsstatistikker over industrisektorens struktur, aktivitet, konkurrenceevne og resultater.

AFSNIT 2

Undersøgelsesområder

De statistikker, der skal udarbejdes, vedrører de områder, der er nævnt i artikel 1, litra a)-e), og navnlig:

en central liste over statistikker til brug for en detaljeret analyse af industrierhvervenes struktur, aktiviteter, konkurrenceevne og resultater

en supplerende liste over statistikker til brug for undersøgelse af specifikke emner.

AFSNIT 3

Dækning

Der skal udarbejdes statistikker for alle aktiviteter under hovedafdeling B, C, D og E i NACE rev. 2. Disse hovedafdelinger omfatter råstofudvinding (B), fremstillingsvirksomhed (C) samt el-, gas- og fjernvarmeforsyning (D) og vandforsyning, kloakvæsen, affaldshåndtering og rensning af jord og grundvand (E). Virksomhedsstatistikkerne vedrører populationen af alle virksomheder, hvis hovedaktivitet er klassificeret i hovedafdeling B, C, D og E.

AFSNIT 4

Variabler

1.

Nedenstående lister over variabler og statistikker viser, hvor det er relevant, for hvilke typer statistiske enheder der skal udarbejdes statistikker, og om sådanne statistikker skal udarbejdes årligt eller med flere års intervaller. Statistikker og variabler, som er anført i kursiv, er tillige opført på listerne i det generelle modul, jf. bilag I.

2.

Årlige demografiske statistikker:

Kode

Titel

Strukturdata

11 11 0

Antal virksomheder

11 21 0

Antal lokale enheder

11 31 0

Antal faglige enheder

3.

Virksomhedsvariabler, for hvilke der skal udarbejdes årlige statistiske data:

Kode

Titel

 

Regnskabsdata

12 11 0

Omsætning

12 12 0

Produktionsværdi

12 13 0

Bruttoavance på varer til videresalg

12 15 0

Værditilvækst i faktorpriser

12 17 0

Ordinært driftsresultat før finansiering (brutto)

13 11 0

Samlet køb af varer og tjenesteydelser

13 12 0

Køb af varer og tjenesteydelser med henblik på videresalg uden omdannelse

13 13 1

Udgifter til aflønning af vikarer

13 21 3

Ændringer i lagre af færdigfremstillede produkter og igangværende arbejder fremstillet af enheden selv

13 31 0

Personaleudgifter

13 32 0

Lønninger og andet vederlag

13 33 0

Udgifter til socialforsikring

13 41 1

Udgifter til langtidsleje og operationel leasing af varer

Data vedrørende kapitalkonto

15 11 0

Bruttoinvestering i materielle anlægsaktiver

15 12 0

Bruttoinvestering i grunde

15 13 0

Bruttoinvestering i eksisterende bygninger og anlæg

15 14 0

Bruttoinvestering i opførelse og ombygning af bygninger

15 15 0

Bruttoinvestering i maskiner og udstyr

15 21 0

Salg af materielle anlægsaktiver

Data om beskæftigelse

16 11 0

Antal beskæftigede

16 13 0

Antal lønmodtagere

16 14 0

Antal lønmodtagere omregnet til fuldtidsbeskæftigede

16 15 0

Antal arbejdstimer udført af lønmodtagere

Opdeling af omsætning efter aktivitetstype

18 11 0

Omsætning ved hovedaktiviteten på trecifret niveau i NACE rev. 2

Køb af energiprodukter

20 11 0

Køb af energiprodukter (i værdi)

Undtagen hovedafdeling D og E

Miljødata

21 11 0

Investering i udstyr og anlæg til forureningskontrol og hjælpemidler til forureningsbekæmpelse (navnlig »end-of-line«-udstyr) (1)

 

21 12 0

Investering i udstyr og anlæg i forbindelse med renere teknologi (integreret teknologi) (1)

 

4.

Virksomhedsvariabler, for hvilke der skal udarbejdes flerårige statistikker:

Kode

Titel

Data vedrørende kapitalkonto

15 42 0

Bruttoinvestering i koncessioner, patenter, licenser, varemærker og lignende rettigheder

15 44 1

Investeringer i indkøbt software

Opdeling af omsætning efter aktivitetstype

18 12 0

Omsætning ved industrielle aktiviteter

18 15 0

Omsætning ved tjenesteydelser

18 16 0

Omsætning ved handels- og formidlingsaktiviteter

Miljødata

21 14 0

Samlede driftsudgifter til miljøbeskyttelse (2)

Underentrepriser

23 11 0

Betalinger til underentreprenør

5.

Variabler, for hvilke der skal udarbejdes årlige regionale statistikker:

Kode

Titel

Regnskabsdata

13 32 0

Lønninger og andet vederlag

Data om beskæftigelse

16 11 0

Antal beskæftigede

6.

Variabler vedrørende faglige enheder, for hvilke der skal udarbejdes årlige statistikker:

Kode

Titel

Regnskabsdata

12 11 0

Omsætning

12 12 0

Produktionsværdi

13 32 0

Lønninger og andet vederlag

Data vedrørende kapitalkonto

15 11 0

Bruttoinvestering i materielle anlægsaktiver

Data om beskæftigelse

16 11 0

Antal beskæftigede

7.

Der gennemføres pilotundersøgelser for de variabler, der er opført i afsnit 9.

AFSNIT 5

Første referenceår

1.

Kalenderåret 2008 er det første referenceår, der udarbejdes årlige statistikker for. Det første referenceår for de statistikker, der skal udarbejdes med flere års mellemrum, er anført nedenfor for de koder, under hvilke de enkelte variabler er opført.

Kalenderåret

Kode

2009

15 42 0 og 15 44 1

2008

18 12 0, 18 15 0, 18 16 0 og 23 11 0

2.

Flerårige statistikker skal udarbejdes mindst hvert femte år.

3.

Kalenderåret 2010 er det første referenceår, for hvilket der skal udarbejdes statistikker vedrørende variabel 21 14 0.

4.

For variablen 21 12 0 udarbejdes der statistikker hvert år. For variablen 21 14 0 udarbejdes der statistikker hvert tredje år.

AFSNIT 6

Beretning om kvaliteten af statistikkerne

For hver af hovedvariablerne skal medlemsstaterne opgive nøjagtighedsgraden i form af et 95 % sikkerhedsinterval, og Kommissionen medtager denne oplysning i sin beretning, jf. artikel 13, under hensyntagen til gennemførelsen i medlemsstaterne af denne artikel. Hovedvariablerne fastlægges efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 12, stk. 3.

AFSNIT 7

Udarbejdelse af resultater

1.

Resultaterne undtagen vedrørende variabel 18 11 0, 18 12 0, 18 15 0, 18 16 0 opdeles på firecifret niveau i NACE rev. 2 (undergrupper).

Resultaterne vedrørende variabel 18 11 0, 18 12 0, 18 15 0, 18 16 0 opdeles på trecifret niveau i NACE rev. 2 (grupper).

2.

Visse resultater opdeles tillige efter størrelseskategorier og på trecifret niveau i NACE rev. 2 (grupper).

3.

Statistikkerne vedrørende faglige enheder opdeles på firecifret niveau i NACE rev. 2 (undergrupper).

4.

De regionale statistikker opdeles på tocifret niveau i NACE rev. 2 (hovedgrupper) og på niveau 2 i NUTS.

5.

Resultaterne for variablerne 21 11 0, 21 12 0 og 21 14 0 opdeles på tocifret niveau i NACE rev. 2 (hovedgrupper).

6.

Resultaterne for variablerne 21 11 0, 21 12 0 og 21 14 0 opdeles i følgende miljøbeskyttelseskategorier: beskyttelse af omgivende luft og klima, spildevandshåndtering, affaldshåndtering og anden miljøbeskyttelse. Resultaterne vedrørende miljøbeskyttelseskategorier opdeles på tocifret niveau i NACE rev. 2 (hovedgrupper).

AFSNIT 8

Indberetning af resultaterne

Resultaterne indberettes inden 18 måneder efter udgangen af referenceperiodens kalenderår.

Foreløbige nationale resultater eller skøn indberettes inden ti måneder efter udgangen af referenceperiodens kalenderår for de virksomhedsstatistikker, der er nævnt i afsnit 4, punkt 3, og som er udarbejdet for følgende variabler:

Kode

Titel

Strukturdata

11 11 0

Antal virksomheder

Regnskabsmæssige data

12 11 0

Omsætning

12 12 0

Produktionsværdi

13 11 0

Samlet køb af varer og tjenesteydelser

13 32 0

Lønninger og andet vederlag

15 11 0

Bruttoinvestering i materielle anlægsaktiver

Data om beskæftigelse

16 11 0

Antal beskæftigede

Disse foreløbige resultater opdeles på trecifret niveau i NACE rev. 2 (grupper).

AFSNIT 9

Beretninger og pilotundersøgelser

Medlemsstaterne aflægger beretning til Kommissionen om tilgængeligheden af de data, som er nødvendige for udarbejdelse af resultaterne for følgende variabler:

Kode

Titel

Kommentar

Miljødata

21 11 0

Investering i udstyr og anlæg til forureningskontrol og hjælpemidler til forureningsbekæmpelse — navnlig »end-of-pipe« udstyr

Separat opdeling for overensstemmelse med Kyoto-protokollen til De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer

21 12 0

Investering i udstyr og anlæg i forbindelse med renere teknologi (»integreret teknologi«)

Separat opdeling for overensstemmelse med Kyoto-protokollen til De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer

21 14 0

Samlede driftsudgifter til miljøbeskyttelse

Separat opdeling for udgifter som følge af gennemførelsen af EU’s miljøpolitik

Underentrepriser

23 12 0

Indkomst fra underentrepriser

 

Kommissionen indfører en række pilotundersøgelser vedrørende disse variabler.

AFSNIT 10

Overgangsperiode

Overgangsperioden for udarbejdelsen af de statistiske data vedrørende variablerne 21 12 0 og 21 14 0 udløber med referenceåret 2008.


(1)  Hvis den samlede omsætning eller antallet af beskæftigede i en hovedgruppe under hovedafdeling B til E i NACE rev. 2 i en medlemsstat udgør mindre end 1 % af det samlede tal for Fællesskabet, skal de oplysninger til brug for udarbejdelse af statistikker, som vedrører variabel 21 11 0 og 21 12 0 ikke nødvendigvis indsamles i henhold til denne forordning. Hvis det er nødvendigt af hensyn til Fællesskabets politik, kan Kommissionen efter forskriftsproceduren i artikel 12, stk. 2, anmode om ad hoc-indsamling af disse oplysninger.

(2)  Hvis den samlede omsætning eller antallet af beskæftigede i en hovedgruppe under hovedafdeling B til E i NACE rev. 2 i en medlemsstat udgør mindre end 1 % af det samlede tal for Fællesskabet, skal de oplysninger til brug for udarbejdelse af statistikker, som vedrører variabel 21 14 0, ikke nødvendigvis indsamles i henhold til denne forordning. Hvis det er nødvendigt af hensyn til Fællesskabets politik, kan Kommissionen efter forskriftsproceduren i artikel 12, stk. 2, anmode om ad hoc-indsamling af disse oplysninger.


BILAG III

DETALJERET MODUL FOR STATISTIKKER OVER ERHVERVSSTRUKTURER VEDRØRENDE HANDEL

AFSNIT 1

Formål

Formålet med dette bilag er at fastlægge en fælles ramme for indsamling, udarbejdelse, indberetning og evaluering af fællesskabsstatistikker over handelssektorens struktur, aktivitet, konkurrenceevne og resultater.

AFSNIT 2

Undersøgelsesområder

De statistikker, der skal udarbejdes, vedrører de områder, der er nævnt i artikel 1, litra a)-e), og navnlig:

strukturen i handelsnettet og dens udvikling

handelsaktiviteten og salgsformer samt leverings- og salgsstrukturer.

AFSNIT 3

Dækning

1.

Der udarbejdes statistikker for alle aktiviteter under hovedafdeling G i NACE rev. 2. Denne hovedafdeling omfatter engroshandel og detailhandel, reparation af motorkøretøjer og motorcykler. Virksomhedsstatistikkerne vedrører populationen af alle virksomheder, hvis hovedaktivitet er klassificeret i hovedafdeling G.

2.

Hvis den samlede omsætning og antallet af beskæftigede i en hovedgruppe under hovedafdeling G i NACE rev. 2 i en medlemsstat normalt udgør mindre end 1 % af det samlede tal for Fællesskabet, skal de oplysninger i dette bilag, som ikke er omhandlet i bilag I, ikke nødvendigvis indsamles i henhold til denne forordning.

3.

Hvis det er nødvendigt af hensyn til Fællesskabets politik, kan Kommissionen efter forskriftsproceduren i artikel 12, stk. 2, anmode om ad hoc-indsamling af de oplysninger, der er omhandlet i punkt 2.

AFSNIT 4

Variabler

1.

Nedenstående lister over variabler og statistikker viser, hvor det er relevant, for hvilke typer statistiske enheder der skal udarbejdes statistikker, og om sådanne statistikker skal udarbejdes årligt eller med flere års intervaller. Statistikker og variabler, som er anført i kursiv, er tillige opført på listerne i det generelle modul, jf. bilag I.

2.

Årlige demografiske statistikker:

Kode

Titel

Strukturdata

11 11 0

Antal virksomheder

11 21 0

Antal lokale enheder

3.

Virksomhedsvariabler, for hvilke der skal udarbejdes årlige statistiske data:

Kode

Titel

Regnskabsdata

12 11 0

Omsætning

12 12 0

Produktionsværdi

12 13 0

Bruttoavance på varer til videresalg

12 15 0

Værditilvækst i faktorpriser

12 17 0

Ordinært driftsresultat før finansiering (brutto)

13 11 0

Samlet køb af varer og tjenesteydelser

13 12 0

Køb af varer og tjenesteydelser med henblik på videresalg uden omdannelse

13 13 1

Udgifter til aflønning af vikarer

13 21 0

Ændringer i beholdning af varer og tjenesteydelser

13 21 1

Ændringer i beholdninger af varer og tjenesteydelser indkøbt til videresalg uden omdannelse

13 31 0

Personaleudgifter

13 32 0

Lønninger og andet vederlag

13 33 0

Udgifter til socialforsikring

Data vedrørende kapitalkonto

15 11 0

Bruttoinvestering i materielle anlægsaktiver

15 12 0

Bruttoinvestering i grunde

15 13 0

Bruttoinvestering i eksisterende bygninger og anlæg

15 14 0

Bruttoinvestering i opførelse og ombygning af bygninger

15 15 0

Bruttoinvestering i maskiner og udstyr

15 21 0

Salg af materielle anlægsaktiver

Data om beskæftigelse

16 11 0

Antal beskæftigede

16 13 0

Antal lønmodtagere

16 14 0

Antal lønmodtagere omregnet til fuldtidsbeskæftigede

4.

Virksomhedsvariabler, for hvilke der skal udarbejdes flerårige statistikker:

Kode

Titel

Kommentar

 

Oplysninger om handelsformer

Kun hovedgruppe 47

17 32 0

Antal detailforretninger

 

Opdeling af omsætning efter aktivitetstype

18 10 0

Omsætning ved landbrug, skovbrug, fiskeri og industrielle aktiviteter

 

18 15 0

Omsætning ved tjenesteydelser

 

18 16 0

Omsætning ved handels- og formidlingsaktiviteter

 

Opdeling af omsætning efter produkttype

18 21 0

Opdeling af omsætning efter produkttype (i overensstemmelse med hovedafdeling G i CPA (1))

 

5.

Variabler, for hvilke der skal udarbejdes årlige regionale statistikker:

Kode

Titel

Regnskabsdata

13 32 0

Lønninger og andet vederlag

Data om beskæftigelse

16 11 0

Antal beskæftigede

6.

Variabler, for hvilke der skal udarbejdes flerårige regionale statistikker:

Kode

Titel

Kommentar

Regnskabsdata

12 11 0

Omsætning

Kun hovedgruppe 45 og 47

Oplysninger om handelsformer

17 33 1

Salgsareal

Kun hovedgruppe 47

AFSNIT 5

Første referenceår

1.

Det første referenceår, der udarbejdes årlige statistikker for, er kalenderåret 2008. Det første referenceår for de statistikker, der skal udarbejdes med flere års mellemrum, er anført nedenfor for hver af de hovedgrupper i NACE rev. 2, der skal indsamles data for, og for de flerårige regionale statistikker:

Kalenderåret

Opdeling

2012

Hovedgruppe 47

2008

Hovedgruppe 46

2009

Regionale statistikker

2010

Hovedgruppe 45

2.

Den flerårige frekvens er fem år.

AFSNIT 6

Beretning om kvaliteten af statistikkerne

For hver enkelt hovedvariabel skal medlemsstaterne opgive nøjagtighedsgraden i form af et 95 % sikkerhedsinterval, og Kommissionen medtager denne oplysning i sin beretning, jf. artikel 13, under hensyntagen til gennemførelsen i medlemsstaterne af denne artikel. Hovedvariablerne fastlægges efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 12, stk. 3.

AFSNIT 7

Udarbejdelse af resultater

1.

For at der kan udarbejdes fællesskabsaggregater, fremlægger medlemsstaterne de nationale delresultater opdelt efter undergrupperne i NACE rev. 2.

2.

Visse resultater opdeles tillige efter størrelseskategorier for hver NACE rev. 2-gruppe.

3.

De regionale statistikker opdeles på trecifret niveau i NACE rev. 2 (grupper) og på niveau 2 i NUTS.

4.

Dækningen af de regionale statistikker, der skal udarbejdes på flerårig basis, svarer til populationen af alle lokale enheder, hvis hovedaktivitet er klassificeret i hovedafdeling G. Imidlertid kan dækningen indskrænkes til de lokale enheder, der tilhører virksomheder, som er klassificeret i hovedafdeling G i NACE rev. 2, hvis denne population udgør mere end 95 % af den samlede dækning. Denne kvotient udregnes ved anvendelse af beskæftigelsesoplysninger fra erhvervsregisteret.

AFSNIT 8

Indberetning af resultaterne

1.

Resultaterne indberettes inden 18 måneder efter udgangen af referenceperiodens kalenderår.

2.

Foreløbige nationale resultater eller skøn indberettes inden ti måneder efter udgangen af referenceperiodens kalenderår for de virksomhedsstatistikker, som er udarbejdet for følgende variabler:

Kode

Titel

Regnskabsdata

12 11 0

Omsætning

Data om beskæftigelse

16 11 0

Antal beskæftigede

Disse foreløbige resultater opdeles på trecifret niveau i NACE rev. 2 (grupper).

AFSNIT 9

Overgangsperiode

For udarbejdelsen af statistikker for variablerne 13 13 1 og 16 14 0 må overgangsperioden ikke overstige to år efter det første referenceår (2008), jf. afsnit 5.


(1)  Rådets forordning (EØF) nr. 3696/93 af 29.10.1993 om den statistiske aktivitetstilknyttede produktklassifikation (CPA) for Det Europæiske Økonomiske Fællesskab (EFT L 342 af 31.12.1993, s. 1). Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1882/2003.


BILAG IV

DETALJERET MODUL FOR STATISTIKKER OVER ERHVERVSSTRUKTURER VEDRØRENDE BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN

AFSNIT 1

Formål

Formålet med dette bilag er at fastlægge en fælles ramme for indsamling, udarbejdelse, indberetning og evaluering af fællesskabsstatistikker over bygge- og anlægssektorens struktur, aktivitet, konkurrenceevne og resultater.

AFSNIT 2

Undersøgelsesområder

De statistikker, der skal udarbejdes, vedrører de områder, der er nævnt i artikel 1, litra a)-e), og navnlig:

en central liste over statistikker til brug for en detaljeret analyse af bygge- og anlægserhvervenes struktur, aktiviteter, konkurrenceevne og resultater

en supplerende liste over statistikker til brug for undersøgelse af specifikke emner.

AFSNIT 3

Dækning

1.

Der udarbejdes statistikker for alle aktiviteter under hovedafdeling F i NACE rev. 2. Virksomhedsstatistikkerne vedrører populationen af alle virksomheder, hvis hovedaktivitet er klassificeret i hovedafdeling F.

2.

Hvis den samlede omsætning og antallet af beskæftigede i en hovedgruppe under hovedafdeling F i NACE rev. 2 i en medlemsstat normalt udgør mindre end 1 % af det samlede tal for Fællesskabet, skal de oplysninger i dette bilag, som ikke er omhandlet i bilag I, ikke nødvendigvis indsamles i henhold til denne forordning.

3.

Hvis det er nødvendigt af hensyn til Fællesskabets politik, kan Kommissionen efter forskriftsproceduren i artikel 12, stk. 2, anmode om ad hoc-indsamling af de oplysninger, der er omhandlet i punkt 2.

AFSNIT 4

Variabler

1.

Nedenstående lister over variabler og statistikker viser, hvor det er relevant, for hvilke typer statistiske enheder der skal udarbejdes statistikker, og om sådanne statistikker skal udarbejdes årligt eller med flere års intervaller. Statistikker og variabler, som er anført i kursiv, er tillige opført på listerne i det generelle modul, jf. bilag I.

2.

Årlige demografiske statistikker:

Kode

Titel

Strukturdata

11 11 0

Antal virksomheder

11 21 0

Antal lokale enheder

3.

Virksomhedsvariabler, for hvilke der skal udarbejdes årlige statistiske data:

Kode

Titel

Kommentar

Regnskabsdata

12 11 0

Omsætning

 

12 12 0

Produktionsværdi

 

12 13 0

Bruttoavance på varer til videresalg

Hovedgruppe 41 og 42 og gruppe 43.1 og 43.9 — frivillig

12 15 0

Værditilvækst i faktorpriser

 

12 17 0

Ordinært driftsresultat før finansiering (brutto)

 

13 11 0

Samlet køb af varer og tjenesteydelser

 

13 12 0

Køb af varer og tjenesteydelser med henblik på videresalg uden omdannelse

Hovedgruppe 41 og 42 og gruppe 43.1 og 43.9 — frivillig

13 13 1

Udgifter til aflønning af vikarer

 

13 21 3

Ændringer i lagre af færdigfremstillede produkter og igangværende arbejder fremstillet af enheden selv

 

13 31 0

Personaleudgifter

 

13 32 0

Lønninger og andet vederlag

 

13 33 0

Udgifter til socialforsikring

 

13 41 1

Udgifter til langtidsleje og operationel leasing af varer

 

Data vedrørende kapitalkonto

15 11 0

Bruttoinvestering i materielle anlægsaktiver

 

15 12 0

Bruttoinvestering i grunde

 

15 13 0

Bruttoinvestering i eksisterende bygninger og anlæg

 

15 14 0

Bruttoinvestering i opførelse og ombygning af bygninger

 

15 15 0

Bruttoinvestering i maskiner og udstyr

 

15 21 0

Salg af materielle anlægsaktiver

 

Data om beskæftigelse

16 11 0

Antal beskæftigede

 

16 13 0

Antal lønmodtagere

 

16 14 0

Antal lønmodtagere omregnet til fuldtidsbeskæftigede

 

16 15 0

Antal arbejdstimer udført af lønmodtagere

 

Opdeling af omsætning efter aktivitetstype

18 11 0

Omsætning ved hovedaktiviteten på trecifret niveau i NACE rev. 2

 

Køb af energiprodukter

20 11 0

Køb af energiprodukter (i værdi)

 

4.

Virksomhedsvariabler, for hvilke der skal udarbejdes flerårige statistikker:

Kode

Titel

Kommentar

Data vedrørende kapitalkonto

15 44 1

Investeringer i indkøbt software

 

Omsætning opdelt efter aktivitetstype

18 12 1

Omsætning ved industrielle aktiviteter undtagen bygge- og anlægsvirksomhed

 

18 12 2

Omsætning ved bygge- og anlægsvirksomhed

 

18 15 0

Omsætning ved tjenesteydelser

 

18 16 0

Omsætning ved handels- og formidlingsaktivitet

 

18 31 0

Omsætning fra bygningsarbejder

Kun hovedgruppe 41 og 42 og gruppe 43.1 og 43.9

18 32 0

Omsætning fra anlægsarbejder

Kun hovedgruppe 41 og 42 og gruppe 43.1 og 43.9

Underentrepriser

23 11 0

Betalinger til underentreprenør

 

23 12 0

Indkomst fra underentrepriser

 

5.

Variabler, for hvilke der skal udarbejdes årlige regionale statistikker:

Kode

Titel

Regnskabsdata

13 32 0

Lønninger og andet vederlag

Data om beskæftigelse

16 11 0

Antal beskæftigede

6.

Variabler vedrørende faglige enheder, for hvilke der skal udarbejdes årlige statistikker:

Kode

Titel

Regnskabsdata

12 11 0

Omsætning

12 12 0

Produktionsværdi

13 32 0

Lønninger og andet vederlag

15 11 0

Bruttoinvestering i materielle anlægsaktiver

Data om beskæftigelse

16 11 0

Antal beskæftigede

AFSNIT 5

Første referenceår

1.

Det første referenceår, der udarbejdes årlige statistikker for, er kalenderåret 2008. Det første referenceår for de statistikker, der skal udarbejdes med flere års mellemrum, er anført nedenfor for de koder, under hvilke de enkelte variabler er opført.

Kalenderåret

Kode

2009

15 44 1

2008

18 12 1, 18 12 2, 18 15 0, 18 16 0, 18 31 0, 18 32 0, 23 11 0 og 23 12 0

2.

Flerårige statistikker skal udarbejdes mindst hvert femte år.

AFSNIT 6

Beretning om kvaliteten af statistikkerne

For hver enkelt hovedvariabel skal medlemsstaterne opgive nøjagtighedsgraden i form af et 95 % sikkerhedsinterval, og Kommissionen medtager denne oplysning i sin beretning, jf. artikel 13, under hensyntagen til gennemførelsen i medlemsstaterne af denne artikel. Hovedvariablerne fastlægges efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 12, stk. 3.

AFSNIT 7

Udarbejdelse af resultater

1.

Resultaterne undtagen vedrørende variabel 15 44 1, 18 11 0, 18 12 1, 18 12 2, 18 15 0, 18 16 0, 18 31 0 og 18 32 0 opdeles på firecifret niveau i NACE rev. 2 (undergrupper).

Resultaterne vedrørende variabel 15 44 1, 18 11 0, 18 12 1, 18 12 2, 18 15 0, 18 16 0, 18 31 0 og 18 32 0 opdeles på trecifret niveau i NACE rev. 2 (grupper).

2.

Visse resultater opdeles tillige efter størrelseskategorier og på trecifret niveau i NACE rev. 2 (grupper).

3.

Statistikkerne vedrørende faglige enheder opdeles på firecifret niveau i NACE rev. 2 (undergrupper).

4.

De regionale statistikker opdeles både på tocifret niveau i NACE rev. 2 (hovedgrupper) og på niveau 2 i NUTS.

AFSNIT 8

Indberetning af resultaterne

Resultaterne indberettes inden 18 måneder efter udgangen af referenceperiodens kalenderår.

Foreløbige nationale resultater eller skøn indberettes inden ti måneder efter udgangen af referenceperiodens kalenderår for de virksomhedsstatistikker, som er udarbejdet for følgende variabler:

Kode

Titel

Strukturdata

11 11 0

Antal virksomheder

Regnskabsdata

12 11 0

Omsætning

12 12 0

Produktionsværdi

13 11 0

Samlet køb af varer og tjenesteydelser

13 32 0

Lønninger og andet vederlag

Data vedrørende kapitalkonto

15 11 0

Bruttoinvestering i materielle anlægsaktiver

Data om beskæftigelse

16 11 0

Antal beskæftigede

Disse foreløbige resultater opdeles på trecifret niveau i NACE rev. 2 (grupper).

AFSNIT 9

Overgangsperiode

Der kan ikke indrømmes nogen overgangsperiode.


BILAG V

DETALJERET MODUL FOR STATISTIKKER OVER ERHVERVSSTRUKTURER VEDRØRENDE FORSIKRING

AFSNIT 1

Formål

Formålet med dette bilag er at fastlægge en fælles ramme for indsamling, udarbejdelse, indberetning og evaluering af fællesskabsstatistikker over forsikringssektorens struktur, aktivitet, konkurrenceevne og resultater. Dette modul indbefatter en detaljeret liste over variabler, for hvilke der skal indsamles statistisk materiale for at forbedre kendskabet til udviklingen inden for forsikringssektoren på nationalt og internationalt plan samt på fællesskabsplan.

AFSNIT 2

Undersøgelsesområder

De statistikker, der skal udarbejdes, vedrører de områder, der er nævnt i artikel 1, litra a), b) og c), og navnlig:

en detaljeret analyse af forsikringsselskabers struktur, aktiviteter, konkurrenceevne og resultater

udviklingen i og fordelingen af den samlede forretning og forretning pr. produkttype, forbrugermønstre, internationale aktiviteter, beskæftigede, investeringer, kapital og reserver og forsikringsmæssige hensættelser.

AFSNIT 3

Dækning

1.

Der udarbejdes statistikker for samtlige aktiviteter under hovedgruppe 65 i NACE rev. 2, undtagen for gruppe 65.3.

2.

Der skal udarbejdes statistikker for følgende selskaber:

skadesforsikringsselskaber: selskaber som omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra a), i Rådets direktiv 91/674/EØF (1)

livsforsikringsselskaber: selskaber som omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra b), i direktiv 91/674/EØF

specialiserede genforsikringsselskaber: selskaber som omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra c), i direktiv 91/674/EØF

assurandørsammenslutningen Lloyd’s: selskaber som omhandlet i artikel 4 i direktiv 91/674/EØF

kombinerede forsikringsselskaber: selskaber, der driver livsforsikringsvirksomhed og skadesforsikringsvirksomhed.

3.

Filialer af forsikringsselskaber omhandlet i afsnit III i Rådets direktiv 73/239/EØF (2) og 2002/83/EF (3), hvis aktiviteter henhører under en af de NACE rev. 2-grupper, som er omhandlet i punkt 1, behandles som de tilsvarende selskaber som defineret i punkt 2.

4.

I forbindelse med de harmoniserede fællesskabsstatistikker kan medlemsstaterne vælge at medregne virksomhed og organer som omhandlet i artikel 3 i direktiv 73/239/EØF og artikel 3, stk. 2 og 3, 5, 6 og 7, i direktiv 2002/83/EF.

AFSNIT 4

Variabler

1.

Variabler, som er anført i kursiv, indgår også i listerne under det generelle modul i bilag I. De variabler og statistikker, der er anført i liste A, punkt 3, og liste B, punkt 4, udarbejdes i overensstemmelse med afsnit 5. Når variabler udledes direkte af årsregnskaberne, sidestilles regnskabsår, der slutter inden for et referenceår, med det pågældende referenceår.

2.

I liste A og B angives variabler, der vedrører livsforsikringsselskaber, med tallet 1; variabler, der vedrører skadesforsikringsselskaber, med tallet 2; variabler, der vedrører kombinerede forsikringsselskaber, med tallet 3; variabler, der vedrører specialiserede genforsikringsselskaber, med tallet 4; variabler, der vedrører livsforsikringsvirksomhed udøvet af kombinerede forsikringsselskaber, med tallet 5 og variabler, der vedrører skadesforsikringsvirksomhed (herunder modtaget genforsikring) udøvet af kombinerede forsikringsselskaber, med tallet 6.

3.

Liste A indeholder følgende oplysninger:

a)

Variabler anført i artikel 6 i direktiv 91/674/EØF i forbindelse med livsforsikringsselskaber, skadesforsikringsselskaber, kombinerede forsikringsselskaber og specialiserede genforsikringsselskaber: balancens aktivside: post C I (med særskilt angivelse af grunde og bygninger, som forsikringsselskabet selv benytter), C II, C II 1+C II 3 aggregeret, C II 2+C II 4 aggregeret, C III, C III 1, C III 2, C III 3, C III 4, C III 5, C III 6+C III 7 aggregeret, C IV, D; balancens passivside: post A, A I, A II+A III+A IV aggregeret, B, C 1 a (med særskilt angivelse af kombinerede forsikringsselskabers livsforsikringsvirksomhed og skadesforsikringsvirksomhed), C 2 a (med særskilt angivelse af kombinerede forsikringsselskabers livsforsikringsvirksomhed og skadesforsikringsvirksomhed), C 3 a (med særskilt angivelse af kombinerede forsikringsselskabers livsforsikringsvirksomhed og skadesforsikringsvirksomhed), C 4 a, C 5, C 6 a, D a, G III (uden særskilt angivelse af konvertible lån), G IV.

b)

Variabler anført i artikel 34, del I, i direktiv 91/674/EØF i forbindelse med skadesforsikringsselskaber og specialiserede genforsikringsselskaber samt kombinerede forsikringsselskabers skadesforsikringsvirksomhed: post 1 a, 1 b, 1 c, 1 d, 2, 4 a aa, 4 a bb, 4 b aa, 4 b bb, 7 (brutto), 7 d, 9, 10 (med særskilt angivelse af brutto- og nettobeløbet).

c)

Variabler anført i artikel 34, del II, i direktiv 91/674/EØF i forbindelse med livsforsikringsselskaber og kombinerede forsikringsselskabers livsforsikringsvirksomhed: post 1 a, 1 b, 1 c (med særskilt angivelse af bruttobeløbet og genforsikringsandelen), 2, 3, 5 a aa, 5 a bb, 5 b aa, 5 b bb, 6 a aa, 6a bb, 8 (bruttobeløbet), 8 d, 9, 10, 12, 13 (med særskilt angivelse af bruttobeløbet og nettobeløbet).

d)

Variabler anført i artikel 34, del III, i direktiv 91/674/EØF i forbindelse med livsforsikringsselskaber, skadesforsikringsselskaber, kombinerede forsikringsselskaber og specialiserede genforsikringsselskaber: post 3, 4 (kun for livsforsikringsselskaber og kombinerede forsikringsselskaber), 5, 6 (kun for skadesforsikringsselskaber, kombinerede forsikringsselskaber og specialiserede genforsikringsselskaber), 7, 8, 9+14+15 aggregeret, 10 (før skat), 13, 16.

e)

Variabler omhandlet i artikel 63 i direktiv 91/674/EØF:

i forbindelse med livsforsikringsselskaber og skadesforsikringsselskaber og kombinerede skadesforsikringsselskabers livsforsikringsvirksomhed og skadesforsikringsvirksomhed: bruttopræmier ved direkte forsikringsvirksomhed efter (under)kategorier i CPA (5-cifret niveau og underkategori 66.03.21, 66.03.22)

i forbindelse med skadesforsikringsselskaber og kombinerede forsikringsselskabers skadesforsikringsvirksomhed: bruttoerstatningsudgifter, direkte forsikringsvirksomhed, bruttodriftsomkostninger, resultat af direkte forsikringsvirksomhed og genforsikringsresultat, direkte forsikringsvirksomhed, samtlige variabler efter (under)kategorier i CPA (5- cifret niveau og underkategori 66.03.21, 66.03.22)

i forbindelse med livsforsikringsselskaber og kombinerede forsikringsselskabers livsforsikringsvirksomhed: bruttopræmier ved direkte forsikringsvirksomhed med opdeling som anført under II, post 1, i nævnte artikel.

f)

Variabler omhandlet i artikel 64 i direktiv 91/674/EØF i forbindelse med livsforsikringsselskaber, skadesforsikringsselskaber, kombinerede forsikringsselskaber og specialiserede genforsikringsselskaber: kommission for direkte forsikringsvirksomhed (undtagen specialiserede genforsikringsselskaber) og forsikringsvirksomhed i alt.

g)

Supplerende variabler som anført nedenfor:

Kode

Titel

Selskaber/virksomhed

Strukturdata

11 11 0

Antal virksomheder

(1, 2, 3, 4)

11 11 1

Antal virksomheder efter retlig form

(1, 2, 3, 4)

11 11 2

Antal virksomheder efter bruttopræmiernes størrelsesklasse

(1, 2, 3)

11 11 3

Antal virksomheder efter de forsikringsmæssige hensættelsers størrelsesklasse

(1)

11 11 5

Antal virksomheder efter moderselskabets hjemsted

(1, 2, 3, 4)

11 41 0

Samlet antal filialer i andre lande og disses placering

(1, 2, 3)

Regnskabsdata/den tekniske del af resultatopgørelsen

32 11 4

Bruttopræmier efter retlig form

(1, 2, 4, 5, 6)

32 11 5

Bruttopræmier ved direkte forsikringsvirksomhed efter moderselskabets hjemsted

(1, 2, 5, 6)

32 11 6

Modtagne bruttogenforsikringspræmier efter moderselskabets hjemsted

(1, 2, 4, 6)

32 18 2

Genforsikringsandelen af bruttopræmierne efter moderselskabets hjemsted

(1, 2, 4, 5, 6)

32 16 0

Andre poster i det tekniske regnskab, bruttobeløb

(1, 2, 4, 5, 6)

32 18 0

Genforsikringsresultat

(1, 2, 4, 5, 6)

32 18 8

Genforsikringsandelen af bruttobeløbet for andre poster i det tekniske regnskab

(1, 2, 4, 5, 6)

Regnskabsdata/den ikke-tekniske del af resultatopgørelsen

32 19 0

Subtotal II (nettoresultatet af det tekniske regnskab)

(3)

Supplerende data vedrørende resultatopgørelsen

32 61 4

Eksterne omkostninger til varer og tjenesteydelser

(1, 2, 3, 4)

13 31 0

Personaleudgifter

(1, 2, 3, 4)

32 61 5

Eksterne og interne skadesbehandlingsomkostninger

(1, 2, 4, 5, 6)

32 61 6

Erhvervelsesomkostninger

(1, 2, 4, 5, 6)

32 61 7

Administrationsomkostninger

(1, 2, 4, 5, 6)

32 61 8

Andre forsikringsmæssige bruttoomkostninger

(1, 2, 4, 5, 6)

32 61 9

Administrationsomkostninger i tilknytning til investeringsaktiver

(1, 2, 4, 5, 6)

32 71 1

Indtægter fra kapitalinteresser

(1, 2, 4, 5, 6)

32 71 3

Indtægter fra grunde og bygninger

(1, 2, 4, 5, 6)

32 71 4

Indtægter fra andre investeringer

(1, 2, 4, 5, 6)

32 71 5

Tilbageførsel af værdiregulering af investeringsaktiver

(1, 2, 4, 5, 6)

32 71 6

Gevinster ved realisation af investeringsaktiver

(1, 2, 4, 5, 6)

32 72 1

Administrationsomkostninger i tilknytning til investeringsaktiver, herunder renteudgifter

(1, 2, 4, 5, 6)

32 72 2

Værdireguleringer af investeringsaktiver

(1, 2, 4, 5, 6)

32 72 3

Tab ved realisation af investeringsaktiver

(1, 2, 4, 5, 6)

Data efter produkt (efter (under)kategorier i CPA)

33 12 1

Genforsikringsandelen af bruttopræmier ved direkte forsikringsvirksomhed (femcifret niveau, underkategorier 66.03.21, 66.03.22)

(1, 2, 5, 6)

Data om internationalisering (geografisk fordeling af forsikringer tegnet i medfør af etableringsretten)

34 31 1

Bruttopræmier ved direkte forsikringsvirksomhed efter CPA-kategori (femcifret niveau) og medlemsstat

(1, 2, 5, 6)

Data om internationalisering (geografisk fordeling af forsikringer tegnet i medfør af retten til at levere tjenesteydelser)

34 32 1

Bruttopræmier ved direkte forsikringsvirksomhed efter CPA-kategori (femcifret niveau) og medlemsstat

(1, 2, 5, 6)

Data om beskæftigelse

16 11 0

Antal beskæftigede

(1, 2, 3, 4)

Data om balancen (aktiver/passiver)

36 30 0

Balancesum

(1, 2, 3, 4)

37 33 1

Bruttoerstatningshensættelser i forbindelse med direkte forsikringsvirksomhed

(2, 6)

37 30 1

Forsikringsmæssige nettohensættelser i alt

(1, 2, 3, 4)

4.

Liste B indeholder følgende oplysninger:

a)

Variabler anført i artikel 34, del I, i direktiv 91/674/EØF i forbindelse med skadesforsikringsselskaber og specialiserede genforsikringsselskaber samt kombinerede forsikringsselskabers skadesforsikringsvirksomhed: post 3, 5, 6, 8.

b)

Variabler anført i artikel 34, del II, i direktiv 91/674/EØF i forbindelse med livsforsikringsselskaber og kombinerede forsikringsselskabers livsforsikringsvirksomhed: post 4, 6 b, 7, 11.

c)

Variabler anført i artikel 63 i direktiv 91/674/EØF i forbindelse med livsforsikringsselskaber og skadesforsikringsselskabers og kombinerede forsikringsselskabers livsforsikringsvirksomhed og skadesforsikringsvirksomhed: geografisk opdeling af bruttopræmier ved direkte forsikringsvirksomhed i den medlemsstat, hvor selskabets hovedkontor er beliggende, andre medlemsstater, andre EØS-lande, Schweiz, USA, Japan eller andre tredjelande.

d)

Supplerende variabler som anført nedenfor:

Kode

Titel

Selskaber/virksomhed

Kommentar

Regnskabsdata/den tekniske del af resultatopgørelsen

32 13 2

Bruttoudbetalinger i forbindelse med skader i det indeværende regnskabsår

(2, 4, 6)

 

Data om internationalisering (generelt)

34 12 0

Geografisk fordeling af de modtagne bruttogenforsikringspræmier

(1, 2, 4, 5, 6)

 

34 13 0

Geografisk fordeling af genforsikringsandelen af bruttopræmierne

(1, 2, 4, 5, 6)

 

Data om balancen (aktiver/passiver)

36 11 2

Grunde og bygninger (markedsværdi)

(1, 2, 3, 4)

 

36 12 3

Investeringer i tilknyttede virksomheder samt kapitalinteresser (markedsværdi)

(1, 2, 3, 4)

 

36 13 8

Andre finansielle investeringsaktiver (markedsværdi)

(1, 2, 3, 4)

 

36 21 0

Investeringsaktiver erhvervet til fordel for livsforsikringstagere, der bærer investeringsrisikoen — grunde og bygninger

(1, 3)

 

36 22 0

Investeringsaktiver erhvervet til fordel for livsforsikringstagere, der bærer investeringsrisikoen — andre finansielle investeringsaktiver

(1, 3)

 

37 10 1

Egenkapital i alt efter retlig form

(1, 2, 3, 4)

 

37 33 3

Bruttoerstatningshensættelser i forbindelse med direkte forsikringsvirksomhed efter (under)kategori i CPA (femcifret niveau) og underkategorier 66.03.21, 66.03.22

(2, 6)

 

Diverse data

39 10 0

Antal kontrakter ved udgangen af regnskabsåret vedrørende direkte forsikringsvirksomhed for alle individuelle livsforsikringskontrakter og for følgende (under)kategorier i CPA: 66.01.1, 66.03.1, 66.03.4, 66.03.5

(1, 2, 5, 6)

 

39 20 0

Antal forsikrede personer ved udgangen af regnskabsåret i forbindelse med direkte forsikringsvirksomhed for alle gruppe-livsforsikringskontrakter og for følgende underkategori i CPA: 66.03.1

(1, 2, 5, 6)

 

39 30 0

Antal forsikrede køretøjer ved udgangen af regnskabsåret i forbindelse med direkte forsikringsvirksomhed for følgende underkategori i CPA: 66.03.2

(2, 6)

Frivillig

39 40 0

Bruttoforsikringssum ved udgangen af regnskabsåret i forbindelse med direkte forsikringsvirksomhed for følgende underkategorier i CPA: 66.01.1, 66.01.4

(1, 5)

Frivillig

39 50 0

Antal skader i regnskabsåret i forbindelse med direkte forsikringsvirksomhed for følgende underkategori i CPA 66.03.2

(2, 6)

Frivillig

AFSNIT 5

Første referenceår

Det første referenceår, for hvilket der udarbejdes årlige statistikker, er kalenderåret 2008.

AFSNIT 6

Udarbejdelse af resultater

Resultaterne opdeles på firecifret niveau i NACE rev 2 (undergrupper).

AFSNIT 7

Indberetning af resultaterne

Resultaterne indberettes inden 12 måneder efter udgangen af referenceåret for selskaber omhandlet i afsnit 3, undtagen specialiserede genforsikringsselskaber, for hvilke resultaterne indberettes inden 18 måneder efter udgangen af referenceperioden.

AFSNIT 8

Det Europæiske Udvalg for Forsikring og Arbejdsmarkedsorienterede Pensioner

Kommissionen underretter Det Europæiske Udvalg for Forsikring og Arbejdsmarkedsorienterede Pensioner, der er nedsat ved Kommissionens afgørelse 2004/9/EF (4) om gennemførelsen af dette modul og om alle foranstaltninger, som den træffer i overensstemmelse med artikel 12 med henblik på tilpasning til den økonomiske og tekniske udvikling vedrørende indsamlingen og den statistiske behandling af data og behandlingen og indberetningen af resultaterne.

AFSNIT 9

Overgangsperiode

Der kan ikke indrømmes nogen overgangsperiode.


(1)  Rådets direktiv 91/674/EØF af 19.12.1991 om forsikringsselskabers årsregnskaber og konsoliderede regnskaber (EFT L 374 af 31.12.1991, s. 7). Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/46/EF (EUT L 224 af 16.8.2006, s. 1).

(2)  Rådets første direktiv 73/239/EØF af 24.7.1973 om samordning af de administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om adgang til udøvelse af direkte forsikringsvirksomhed bortset fra livsforsikring (EFT L 228 af 16.8.1973, s. 3). Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/68/EF (EUT L 323 af 9.12.2005, s. 1).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/83/EF af 5.11.2002 om livsforsikring (EFT L 345 af 19.12.2002, s. 1). Senest ændret ved direktiv 2007/44/EF (EUT L 247 af 21.9.2007, s. 1).

(4)  EUT L 3 af 7.1.2004, s. 34.


BILAG VI

DETALJERET MODUL FOR STATISTIKKER OVER ERHVERVSSTRUKTURER VEDRØRENDE KREDITINSTITUTTER

AFSNIT 1

Formål

Formålet med dette bilag er at fastlægge en fælles ramme for indsamling, udarbejdelse, indberetning og evaluering af fællesskabsstatistikker over kreditinstitutsektorens struktur, aktivitet, konkurrenceevne og resultater. Modulet indbefatter en detaljeret liste over variabler, for hvilke der skal indsamles statistisk materiale for at forbedre kendskabet til udviklingen inden for kreditinstitutsektoren på nationalt og internationalt plan samt på fællesskabsplan.

AFSNIT 2

Undersøgelsesområder

De statistikker, der skal udarbejdes, vedrører de områder, der er nævnt i artikel 1, litra a), b) og c), og navnlig:

en detaljeret analyse af kreditinstitutternes struktur, aktiviteter, konkurrenceevne og resultater

udviklingen i og fordelingen af den samlede forretningsaktivitet og forretningsaktiviteten pr. produkt, internationale aktiviteter, antal beskæftigede, kapital og reserver og andre aktiver og passiver.

AFSNIT 3

Dækning

1.

Der udarbejdes statistikker for kreditinstitutternes aktiviteter, som er omfattet af undergruppe 64.19 og 64.92 i NACE rev. 2.

2.

Statistikkerne udarbejdes for alle kreditinstitutter, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra a), og artikel 2, stk. 2, i Rådets direktiv 86/635/EØF af 8. december 1986 om bankers og andre penge- og finansieringsinstitutters årsregnskaber og konsoliderede regnskaber (1), dog ikke for centralbanker.

3.

Filialer af de kreditinstitutter, som er omhandlet i artikel 38 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/48/EF af 14. juni 2006 om adgang til at optage og udøve virksomhed som kreditinstitut (omarbejdning) (2), hvis virksomhed falder ind under undergrupperne 64.19 og 64.92 i NACE rev. 2, behandles som de kreditinstitutter, der er omhandlet i stk. 2.

AFSNIT 4

Variabler

De variabler, der skal udarbejdes, er anført nedenfor. Variabler, som er anført i kursiv, indgår også i listerne under det generelle modul i bilag I. Når variabler udledes direkte af årsregnskaberne, sidestilles regnskabsår, der slutter inden for et referenceår, med det pågældende referenceår.

Listen indeholder:

a)

variabler, der er opført i artikel 4 i direktiv 86/635/EØF: balancens aktivside: post 4; balancens passivside: post 2(a)+2(b) aggregeret, post 7+8+9+10+11+12+13+14 aggregeret

b)

variabler, der er opført i artikel 27 i direktiv 86/635/EØF: post 2, post 3(a)+3(b)+3(c) aggregeret, post 3(a), post 4, post 5, post 6, post 7, post 8(a)+8(b) aggregeret, post 8(b), post 10, post 11+12 aggregeret, post 9+13+14 aggregeret, post 15+16 aggregeret, post 19, post 15+20+22 aggregeret, post 23

c)

hertil kommer følgende variabler:

Kode

Titel

Kommentar

Strukturdata

11 11 0

Antal virksomheder

 

11 11 1

Antal virksomheder efter retlig form

 

11 11 4

Antal virksomheder efter moderselskabets hjemsted

 

11 11 6

Antal virksomheder i størrelseskategorier efter balancens størrelse

 

11 11 7

Antal virksomheder efter kategorier af kreditinstitutter

 

11 21 0

Antal lokale enheder

 

11 41 1

Samlet antal filialer efter deres beliggenhed i lande uden for EØS

 

11 51 0

Samlet antal finansielle datterselskaber efter deres beliggenhed i andre lande

 

Regnskabsdata: resultatopgørelse

42 11 0

Renteindtægter og lignende indtægter

 

42 11 1

Renteindtægter og lignende indtægter af fast forrentede værdipapirer

 

42 12 1

Renteudgifter og lignende udgifter i forbindelse med udstedte obligationer

 

12 12 0

Produktionsværdi

 

13 11 0

Samlet køb af varer og tjenesteydelser

 

13 31 0

Personaleudgifter

 

12 14 0

Værditilvækst i basispriser

Frivillig

12 15 0

Værditilvækst i faktorpriser

 

15 11 0

Bruttoinvestering i materielle anlægsaktiver

 

Regnskabsdata: balance

43 30 0

Samlet balance

 

43 31 0

Samlet balance efter moderselskabets hjemsted

 

43 32 0

Samlet balance efter retlig form

 

Data efter produkter

44 11 0

Renteindtægter og lignende indtægter efter (under)kategorier i CPA

Frivillig

44 12 0

Renteudgifter og lignende udgifter efter (under)kategorier i CPA

Frivillig

44 13 0

Provisionsindtægter efter (under)kategorier i CPA

Frivillig

44 14 0

Provisionsudgifter efter (under)kategorier i CPA

Frivillig

Data om det indre marked og om internationale aktiviteter

45 11 0

Geografisk fordeling af det samlede antal filialer i EØS

 

45 21 0

Geografisk fordeling af tilgodehavende renter og lignende indkomst

 

45 22 0

Geografisk fordeling af balancesum

 

45 31 0

Geografisk fordeling af renteindtægter og lignende indtægter i forbindelse med fri udveksling af tjenesteydelser (i andre EØS-lande)

Frivillig

45 41 0

Geografisk fordeling af renteindtægter og lignende indtægter via filialvirksomhed (i lande uden for EØS)

Frivillig

45 42 0

Geografisk fordeling af renteindtægter og lignende indtægter i forbindelse med fri udveksling af tjenesteydelser (i lande uden for EØS)

Frivillig

Data om beskæftigelse

16 11 0

Antal beskæftigede

 

16 11 1

Antal beskæftigede efter kategorier af kreditinstitutter

 

16 11 2

Antal beskæftigede kvinder

 

16 13 0

Antal lønmodtagere

 

16 13 6

Antal kvindelige lønmodtagere

 

16 14 0

Antal lønmodtagere omregnet til fuldtidsbeskæftigede

 

Diverse data

47 11 0

Antal konti opdelt efter (under)kategorier i CPA

Frivillig

47 12 0

Antal lån og forskud til kunder efter (under)kategorier i CPA

Frivillig

47 13 0

Antal pengeautomater ejet af kreditinstitutterne

 

d)

variabler, for hvilke der skal udarbejdes årlige regionale statistikker:

Kode

Titel

Kommentar

Strukturdata

11 21 0

Antal lokale enheder

 

Regnskabsdata

13 32 0

Lønninger og andet vederlag

Frivillig

Data om beskæftigelse

16 11 0

Antal beskæftigede

 

AFSNIT 5

Første referenceår

Det første referenceår, for hvilket der for variablerne i afsnit 4 udarbejdes årlige statistikker, er kalenderåret 2008.

AFSNIT 6

Udarbejdelse af resultater

1.

Resultaterne opdeles i følgende undergrupper i NACE rev. 2: henholdsvis 64.19 og 64.92.

2.

De regionalstatistiske data opdeles på firecifret niveau i NACE rev. 2 (undergrupper) og niveau 1 i NUTS.

AFSNIT 7

Indberetning af resultaterne

Fristen for indberetning af resultaterne fastsættes efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 12, stk. 3. Den må højst være ti måneder regnet fra udgangen af referenceåret.

AFSNIT 8

Udvalget for Penge-, Kreditmarkeds- og Betalingsbalancestatistik

Kommissionen underretter Udvalget for Penge-, Kreditmarkeds- og Betalingsbalancestatistik, der blev nedsat ved Rådets afgørelse 2006/856/EF (3), om gennemførelsen af dette modul og om alle tilpasninger til den økonomiske og tekniske udvikling i forbindelse med indsamling og statistisk bearbejdning af data, bearbejdningen og indberetning af resultaterne.

AFSNIT 9

Pilotundersøgelser

1.

For de aktiviteter, der er omfattet af dette bilag, indfører Kommissionen følgende pilotundersøgelser, som gennemføres af medlemsstaterne:

a)

oplysninger om derivater og poster uden for balancen

b)

oplysninger om distributionsnet

c)

oplysninger, som er nødvendige for at opsplitte kreditinstitutternes transaktioner i priser og mængder.

2.

Pilotundersøgelserne skal afdække, om det er relevant og muligt at tilvejebringe disse data, idet fordelene ved at råde over dataene sættes i relation til indsamlingsomkostningerne og den byrde, der pålægges kreditinstitutterne.

AFSNIT 10

Overgangsperiode

Der kan ikke indrømmes nogen overgangsperiode.


(1)  EFT L 372 af 31.12.1986, s. 1. Senest ændret ved direktiv 2006/46/EF.

(2)  EUT L 177 af 30.6.2006, s. 1. Senest ændret ved direktiv 2007/44/EF.

(3)  EUT L 332 af 30.11.2006, s. 21.


BILAG VII

DETALJERET MODUL FOR STATISTIKKER OVER ERHVERVSSTRUKTURER VEDRØRENDE PENSIONSKASSER

AFSNIT 1

Formål

Formålet med dette bilag er at fastlægge en fælles ramme for indsamling, udarbejdelse, indberetning og evaluering af fællesskabsstatistikker over pensionskassesektorens struktur, aktivitet, konkurrenceevne og resultater. Modulet indbefatter en detaljeret liste over variabler, for hvilke der skal indsamles statistisk materiale for at forbedre kendskabet til udviklingen inden for pensionskassesektoren på nationalt og internationalt plan samt på fællesskabsplan.

AFSNIT 2

Undersøgelsesområder

De statistikker, der skal udarbejdes, vedrører de områder, der er nævnt i artikel 1, litra a), b) og c), og navnlig:

en detaljeret analyse af pensionskassernes struktur, aktiviteter, konkurrenceevne og resultater

udviklingen i og fordelingen af den samlede forretningsaktivitet, pensionskassernes medlemsstruktur, internationale aktiviteter, antal beskæftigede, investeringer og passiver.

AFSNIT 3

Dækning

1.

Der udarbejdes statistikker for al virksomhed, som er omfattet af gruppe 65.3 i NACE rev. 2. Denne gruppe omfatter selvstændige pensionskassers virksomhed.

2.

Nogle statistikker udarbejdes for virksomheder med ikke-selvstændige pensionskasser, der forvaltes som hjælpeaktivitet.

AFSNIT 4

Variabler

1.

I nedennævnte liste over variabler er anført, hvis det er relevant, for hvilken type statistisk enhed der skal udarbejdes statistikker. Variabler, som er anført i kursiv, indgår også i listerne under det generelle modul i bilag I. Når variabler udledes direkte af årsregnskaberne, sidestilles regnskabsår, der slutter inden for et referenceår, med det pågældende referenceår.

2.

Demografiske variabler og virksomhedsvariabler, for hvilke der skal udarbejdes årlige statistikker (kun virksomheder med selvstændige pensionskasser):

Kode

Titel

Kommentar

Strukturdata

11 11 0

Antal virksomheder

 

11 11 8

Antal virksomheder efter investeringernes størrelse

 

11 11 9

Antal virksomheder efter medlemstal (størrelseskategorier)

 

11 61 0

Antal pensionsordninger

Frivillig

Regnskabsdata: resultatopgørelse (indtægter og udgifter)

12 11 0

Omsætning

 

48 00 1

Pensionsbidrag fra medlemmer

 

48 00 2

Pensionsbidrag fra arbejdsgivere

 

48 00 3

Indgående overførsler

 

48 00 4

Andre pensionsbidrag

 

48 00 5

Pensionsbidrag til nærmere definerede ydelsesordninger

 

48 00 6

Pensionsbidrag til nærmere definerede bidragsordninger

 

48 00 7

Pensionsbidrag til blandede ordninger

 

48 01 0

Investeringsindkomst (PK)

 

48 01 1

Kapitalgevinster og -tab

 

48 02 1

Tilgodehavende forsikringserstatninger

 

48 02 2

Anden indkomst (PK)

 

12 12 0

Produktionsværdi

 

12 14 0

Værditilvækst i basispriser

Frivillig

12 15 0

Værditilvækst i faktorpriser

 

48 03 0

Samlede pensionsudgifter

 

48 03 1

Regelmæssige pensionsudbetalinger

 

48 03 2

Pensioner udbetalt som engangsbeløb

 

48 03 3

Udgående overførsler

 

48 04 0

Nettoændringer i tekniske reserver

 

48 05 0

Skyldige forsikringspræmier

 

48 06 0

Samlede driftsudgifter

 

13 11 0

Samlet køb af varer og tjenesteydelser

 

13 31 0

Personaleudgifter

 

15 11 0

Bruttoinvestering i materielle anlægsaktiver

 

48 07 0

Alle skatter

 

Balancedata: aktiver

48 11 0

Jord og bygninger (PK)

 

48 12 0

Investeringer i affilierede selskaber samt kapitalandele (PK)

 

48 13 0

Aktier og andre variabelt forrentede værdipapirer

 

48 13 1

Aktier, der handles på et reguleret marked

 

48 13 2

Aktier, der handles på et reguleret marked specialiseret i SMV

 

48 13 3

Ikke offentligt handlede aktier

 

48 13 4

Andre variabelt forrentede værdipapirer

 

48 14 0

Andele i investeringsforeninger

 

48 15 0

Obligationer og andre fast forrentede værdipapirer

 

48 15 1

Obligationer og andre fast forrentede værdipapirer udstedt af offentlige myndigheder

Frivillig

48 15 2

Andre obligationer og andre fast forrentede værdipapirer

Frivillig

48 16 0

Andele i kollektive investeringer (PK)

 

48 17 0

Lån med pant i fast ejendom og andre lån ikke andetsteds nævnt

 

48 18 0

Andre investeringer

 

48 10 0

Pensionskassers samlede investeringer

 

48 10 1

Samlede investeringer i de »bidragydende virksomheder«

 

48 10 4

Samlede investeringer i markedspriser

 

48 20 0

Andre aktiver

 

Balancedata: passiver

48 30 0

Kapital og reserver

 

48 40 0

Tekniske nettoreserver (PK)

 

48 50 0

Andre passiver

 

Data om det indre marked og om internationale aktiviteter

48 61 0

Geografisk fordeling af omsætningen

 

48 62 0

Geografisk fordeling af aktier og andre variabelt forrentede værdipapirer

Frivillig

48 63 0

Geografisk fordeling af samlede investeringer

Frivillig

48 64 0

Samlede investeringer opdelt i euro- og ikke-euro-komponenter

 

Data om beskæftigelse

16 11 0

Antal beskæftigede

 

Diverse data

48 70 0

Antal medlemmer

 

48 70 1

Antal medlemmer af nærmere definerede ydelsesordninger

 

48 70 2

Antal medlemmer af nærmere definerede bidragsordninger

 

48 70 3

Antal medlemmer af blandede ordninger

 

48 70 4

Antal aktive medlemmer

 

48 70 5

Antal medlemmer med opsat pensionsret

 

48 70 6

Antal pensionsmodtagere

 

3.

Virksomhedsvariabler, for hvilke der skal udarbejdes årlige statistikker (kun for ikke-selvstændige pensionskasser):

Kode

Titel

Kommentar

Strukturdata

11 15 0

Antal virksomheder med ikke-selvstændige pensionskasser

 

Regnskabsdata: resultatopgørelse (indtægter og udgifter)

48 08 0

Ikke-selvstændige pensionskassers omsætning

Frivillig

AFSNIT 5

Første referenceår

Det første referenceår, for hvilket der for variablerne i afsnit 4 udarbejdes årlige statistikker, er kalenderåret 2008.

AFSNIT 6

Udarbejdelse af resultater

1.

Resultaterne vedrørende variablerne i afsnit 4, punkt 2, opdeles på firecifret niveau (undergrupper) i NACE rev. 2.

2.

Resultaterne vedrørende variablerne i afsnit 4, punkt 3, opdeles efter hovedafdelinger i NACE rev. 2.

AFSNIT 7

Indberetning af resultaterne

Resultaterne indberettes inden 12 måneder efter udløbet af referenceåret.

AFSNIT 8

Det Europæiske Udvalg for Forsikring og Arbejdsmarkedsorienterede Pensioner

Kommissionen underretter Det Europæiske Udvalg for Forsikring og Arbejdsmarkedsorienterede Pensioner om gennemførelsen af dette modul og om alle tilpasninger til den økonomiske og tekniske udvikling i forbindelse med indsamling og statistisk bearbejdning af data, bearbejdningen og indberetning af resultaterne.

AFSNIT 9

Pilotundersøgelser

For de aktiviteter, der er omfattet af dette bilag, indfører Kommissionen følgende pilotundersøgelser, som gennemføres af medlemsstaterne:

1.

Mere detaljerede oplysninger om pensionskassernes grænseoverskridende virksomhed

Kode

Titel

Strukturdata

11 71 0

Antal virksomheder med medlemmer i andre EØS-lande

11 72 0

Antal virksomheder med aktive medlemmer i andre EØS-lande

Data om det indre marked og om internationale aktiviteter

48 65 0

Geografisk fordeling af antallet af medlemmer efter køn

48 65 1

Geografisk fordeling af antallet af medlemmer af nærmere definerede ydelsesordninger

48 65 2

Geografisk fordeling af antallet af medlemmer af nærmere definerede bidragsordninger

48 65 3

Geografisk fordeling af antallet af medlemmer af kombinerede ordninger

48 65 4

Geografisk fordeling af antallet af aktive medlemmer

48 65 5

Geografisk fordeling af antallet af medlemmer med opsat pensionsret

48 65 6

Geografisk fordeling af antallet af pensionsmodtagere

48 65 7

Geografisk fordeling af antallet af personer, som modtager afledt pension

Diverse data

48 70 7

Antal kvindelige medlemmer

2.

Yderligere oplysninger om ikke-selvstændige pensionskasser:

Kode

Titel

Strukturdata

11 15 1

Antal virksomheder med ikke-selvstændige pensionskasser efter medlemstal (størrelseskategorier)

Balancedata: passiver

48 40 1

Ikke-selvstændige pensionskassers nettohensættelser

Diverse data

48 72 0

Antal medlemmer af ikke-selvstændige pensionskasser

Data om det indre marked og om internationale aktiviteter

48 66 1

Geografisk fordeling af antallet af aktive medlemmer af ikke-selvstændige pensionskasser

48 66 2

Geografisk fordeling af antallet af medlemmer med opsat pensionsret i ikke-selvstændige pensionskasser

48 66 3

Geografisk fordeling af antallet af pensionsmodtagere fra ikke-selvstændige pensionskasser

48 66 4

Geografisk fordeling af antallet af personer, som modtager afledt pension fra ikke-selvstændige pensionskasser

Regnskabsdata: resultatopgørelse (indtægter og udgifter)

48 09 0

Ikke-selvstændige pensionskassers pensionsudbetalinger

3.

Oplysninger om derivater og poster uden for balancen.

Pilotundersøgelserne skal afdække, om det er relevant og muligt at tilvejebringe disse data, idet fordelene ved at råde over dataene sættes i relation til indsamlingsomkostningerne og den byrde, der pålægges pensionskasserne.

AFSNIT 10

Overgangsperiode

Der kan ikke indrømmes nogen overgangsperiode.


BILAG VIII

DETALJERET MODUL FOR STATISTIKKER OVER ERHVERVSSTRUKTURER VEDRØRENDE FORRETNINGSSERVICE

AFSNIT 1

Formål

Formålet med dette bilag er at fastlægge en fælles ramme for indsamling, udarbejdelse, indberetning og evaluering af fællesskabsstatistikker over forretningsservicesektorens struktur, aktiviteter, konkurrenceevne og resultater.

AFSNIT 2

Undersøgelsesområde

Statistikkerne vedrører de områder, der er nævnt i artikel 1, litra a), b), c), d) og f), og navnlig en liste over variabler til brug for en detaljeret analyse af forretningsservicesektorens struktur, aktiviteter, resultater og konkurrenceevne.

AFSNIT 3

Dækning

Der udarbejdes statistikker for alle de aktiviteter, der falder ind under hovedgruppe 62, 69, 71, 73 og 78 og gruppe 58.2, 63.1 og 70.2 i NACE rev. 2. Disse sektorer omfatter en del af udgivervirksomhed, it-servicevirksomhed, en del af informationstjenester og liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser samt arbejdsformidling. Statistikkerne inden for dette modul vedrører populationen af alle virksomheder, som har 20 ansatte eller derover, og hvis hovedaktivitet er klassificeret i ovennævnte hovedgrupper og grupper. Kommissionen kan tidligst i 2011 iværksætte en undersøgelse af behovet og mulighederne for at ændre den nedre grænse for referencepopulationen. På grundlag af denne undersøgelse, skal de foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning hvad angår ændring af den nedre grænse, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 12, stk. 3.

AFSNIT 4

Variabler

1.

I nedennævnte liste over variabler og statistikker er anført, hvilke statistikker der skal udarbejdes hvert år eller hvert andet. Statistikkerne og variablerne, der er anført i kursiv, indgår også i listerne under det generelle modul i bilag I.

2.

Variabler, for hvilke der hvert år skal udarbejdes statistikker vedrørende virksomheder i hovedgruppe 62 og 78 samt gruppe 58.2, 63.1 og 73.1 i NACE rev. 2:

Kode

Titel

Kommentar

Strukturdata

11 11 0

Antal virksomheder

 

Opdeling af omsætning efter produkttype

12 11 0

Opdeling af omsætning efter produkttype (iht. CPA)

Opdelingen af produkter fastlægges efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 12, stk. 3.

Oplysninger om kundens hjemsted

12 11 0

Omsætning efter kundens hjemsted:

Resident

Ikke-resident, heraf

Intra-EU

Extra-EU

 

3.

Variabler, for hvilke der hvert andet år skal udarbejdes statistikker vedrørende virksomheder i gruppe 69.1, 69.2, 70.2, 71.1, 71.2 og 73.2 i NACE rev. 2:

Kode

Titel

Kommentar

Strukturdata

11 11 0

Antal virksomheder

 

Opdeling af omsætning efter produkttype

12 11 0

Opdeling af omsætning efter produkttype (iht. CPA)

Opdelingen af produkter fastlægges efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 12, stk. 3.

Oplysninger om kundens hjemsted

12 11 0

Omsætning efter kundens hjemsted:

Resident

Ikke-resident, heraf

Intra-EU

Extra-EU

 

AFSNIT 5

Første referenceår

Det første referenceår, for hvilket der hvert år skal udarbejdes statistikker over de aktiviteter, som er omfattet af hovedgruppe 62 og 78 samt gruppe 58.2, 63.1 og 73.1 i NACE rev. 2, og for hvilket der hvert andet år skal udarbejdes statistikker over aktiviteter, der er omfattet af gruppe 69.1, 69.2 og 70.2 i NACE rev. 2, er 2008. Det første referenceår, for hvilket der hvert andet år skal udarbejdes statistikker over aktiviteter, der er omfattet af gruppe 71.1, 71.2 og 73.2 i NACE rev. 2, er 2009.

AFSNIT 6

Udarbejdelse af resultater

1.

For at gøre det muligt at udarbejde statistikker på fællesskabsplan skal medlemsstaterne udarbejde nationale resultater fordelt på hovedgruppe 62 og 78 samt gruppe 58.2, 63.1, 69.1, 69.2, 70.2, 71.1, 71.2, 73.1 og 73.2 i NACE rev. 2.

2.

Omsætningsdata opdeles også efter produkt og kundens hjemsted for hovedgruppe 62 og 78 samt gruppe 58.2, 63.1, 69.1, 69.2, 70.2, 71.1, 71.2, 73.1 og 73.2 i NACE rev. 2.

AFSNIT 7

Indberetning af resultaterne

Resultaterne indberettes inden 18 måneder efter udgangen af referenceperiodens kalenderår.

AFSNIT 8

Overgangsperiode

For det detaljerede modul, som er defineret i dette bilag, må overgangsperioden for udarbejdelsen af statistikkerne, der er omhandlet i afsnit 4, ikke overstige tre år efter det første referenceår (jf. afsnit 5).


BILAG IX

DETALJERET MODUL FOR STATISTIKKER OVER ERHVERVSSTRUKTURER VEDRØRENDE ERHVERVSDEMOGRAFI

AFSNIT 1

Formål

Formålet med dette bilag er at fastlægge en fælles ramme for indsamling, udarbejdelse, indberetning og evaluering af fællesskabsstatistikker over erhvervsdemografi.

AFSNIT 2

Undersøgelsesområde

De statistikker, der skal udarbejdes, vedrører de områder, der er nævnt i artikel 1, litra a)-f), og navnlig en liste over variabler til en detaljeret analyse af populationen af aktive virksomheder, virksomhedsoprettelser, virksomhedslukninger, nyoprettede virksomheders overlevelse og konsekvenserne heraf for virksomhedspopulationens struktur, aktivitet og udvikling.

AFSNIT 3

Dækning

1.

Statistikkerne udarbejdes for de aktiviteter, der er opført i afsnit 10.

2.

Der gennemføres pilotundersøgelser vedrørende den statistiske enhed, de aktiviteter og demografiske data, der er nævnt i afsnit 12.

AFSNIT 4

Definitioner

I dette bilag forstås ved:

»referenceperiode«: det år, hvori man observerer populationer af aktive virksomheder, virksomheders oprettelse, lukning og overlevelse.. Denne periode betegnes »t« i afsnit 5.

AFSNIT 5

Variabler

1.

Med virksomheden som statistisk enhed udarbejdes der årlige demografiske statistikker for følgende variabler:

Kode

Titel

Strukturdata

11 91 0

Population af aktive virksomheder i t

11 92 0

Antal nyoprettede virksomheder i t

11 93 0

Antal virksomhedslukninger i t

11 94 1

Antal virksomheder, der er oprettet i t-1, og som har overlevet til t

11 94 2

Antal virksomheder, der er oprettet i t-2, og som har overlevet til t

11 94 3

Antal virksomheder, der er oprettet i t-3, og som har overlevet til t

11 94 4

Antal virksomheder, der er oprettet i t-4, og som har overlevet til t

11 94 5

Antal virksomheder, der er oprettet i t-5, og som har overlevet til t

2.

Virksomhedsvariabler for populationer af aktive virksomheder, virksomheders oprettelse, lukning og overlevelse, for hvilke der skal udarbejdes årlige statistikker:

Kode

Titel

Data om beskæftigelse

16 91 0

Antal beskæftigede i populationen af aktive virksomheder i t

16 91 1

Antal lønmodtagere i populationen af aktive virksomheder i t

16 92 0

Antal beskæftigede i populationen af nyoprettede virksomheder i t

16 92 1

Antal lønmodtagere i populationen af nyoprettede virksomheder i t

16 93 0

Antal beskæftigede i populationen af virksomhedslukninger i t

16 93 1

Antal lønmodtagere i populationen af virksomhedslukninger i t

16 94 1

Antal beskæftigede i populationen af virksomheder, der er oprettet i t-1, og som har overlevet til t

16 94 2

Antal beskæftigede i populationen af virksomheder, der er oprettet i t-2, og som har overlevet til t

16 94 3

Antal beskæftigede i populationen af virksomheder, der er oprettet i t-3, og som har overlevet til t

16 94 4

Antal beskæftigede i populationen af virksomheder, der er oprettet i t-4, og som har overlevet til t

16 94 5

Antal beskæftigede i populationen af virksomheder, der er oprettet i t-5, og som har overlevet til t

16 95 1

Antal beskæftigede i oprettelsesåret i populationen af virksomheder, der er oprettet i t-1, og som har overlevet til t

16 95 2

Antal beskæftigede i oprettelsesåret i populationen af virksomheder, der er oprettet i t-2, og som har overlevet til t

16 95 3

Antal beskæftigede i oprettelsesåret i populationen af virksomheder, der er oprettet i t-3, og som har overlevet til t

16 95 4

Antal beskæftigede i oprettelsesåret i populationen af virksomheder, der er oprettet i t-4, og som har overlevet til t

16 95 5

Antal beskæftigede i oprettelsesåret i populationen af virksomheder, der er oprettet i t-5, og som har overlevet til t

AFSNIT 6

Første referenceår

Det første referenceår, for hvilket der udarbejdes årlige statistikker, er følgende:

Kalenderår

Kode

2004

11 91 0, 11 92 0, 11 93 0, 16 91 0, 16 91 1, 16 92 0, 16 92 1, 16 93 0 og 16 93 1

2005

11 94 1, 16 94 1 og 16 95 1

2006

11 94 2, 16 94 2 og 16 95 2

2007

11 94 3, 16 94 3 og 16 95 3

2008

11 94 4, 16 94 4 og 16 95 4

2009

11 94 5, 16 94 5 og 16 95 5

AFSNIT 7

Beretning om kvaliteten af statistikkerne

Medlemsstaterne udarbejder kvalitetsberetninger, hvori der gøres rede for sammenligneligheden af variabel 11 91 0 og 16 91 0 med variabel 11 11 0 og 16 11 0 i bilag I og om nødvendigt de leverede datas overensstemmelse med den fælles metodologi, der er fastlagt i den vejledning, som er omtalt i afsnit 11.

AFSNIT 8

Udarbejdelse af resultater

1.

Resultaterne opdeles på det niveau, som aktiviteterne i afsnit 10 er opdelt i.

2.

Nogle resultater, som fastlægges efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 12, stk. 3, opdeles også i størrelsesklasser på det detaljeringsniveau, som er anvendt i afsnit 10, undtagen for aktiviteterne i hovedafdeling L, M og N i NACE rev. 2, hvor der kun kræves en opdeling på gruppeniveau.

3.

Nogle resultater, som fastlægges efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 12, stk. 3, opdeles også efter retlig form på det detaljeringsniveau, som er anvendt i afsnit 10, undtagen for aktiviteterne i hovedafdeling L, M og N i NACE rev. 2, hvor der kun kræves en opdeling på gruppeniveau.

AFSNIT 9

Indberetning af resultaterne

Foreløbige resultater for variablerne vedrørende virksomhedslukninger (11 93 0, 16 93 0, 16 93 1) indberettes inden 18 måneder efter udgangen af referenceperiodens kalenderår. Når en virksomhedslukning efter to års inaktivitet kan betragtes som endelig, indberettes de reviderede resultater inden 30 måneder efter samme referenceperiode. Alle andre resultater indberettes inden 18 måneder efter udgangen af referenceperiodens kalenderår.

Resultaterne for de referenceår, der går forud for 2008, indberettes 6 måneder efter udløbet af 2008 med undtagelse af de reviderede resultater for virksomhedslukninger (11 93 0, 16 93 0, 16 93 1) i referenceåret 2007, der indberettes 18 måneder efter udløbet af 2008.

AFSNIT 10

Opdelinger af aktiviteter

1.

For dataene for referenceårene 2004 til og med 2007 anvendes nedenstående opdeling efter NACE rev. 1.1-nomenklaturen:

Hovedafdeling C Råstofudvinding

For at gøre det muligt at udarbejde statistikker på fællesskabsplan skal medlemsstaterne indberette de nationale resultater fordelt på hovedafdelingsniveau i NACE rev. 1.1.

Hovedafdeling D Fremstillingsvirksomhed

For at gøre det muligt at udarbejde statistikker på fællesskabsplan skal medlemsstaterne indberette de nationale resultater fordelt på afdelingsniveau i NACE rev. 1.1.

Hovedafdeling E og F Elektricitets-, gas- og vandforsyning og bygge- og anlægsvirksomhed

For at gøre det muligt at udarbejde statistikker på fællesskabsplan skal medlemsstaterne indberette de nationale resultater fordelt på hovedafdelingsniveau i NACE rev. 1.1.

Hovedafdeling G Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer, motorcykler og varer til personlig brug eller til husholdninger

For at gøre det muligt at udarbejde statistikker på fællesskabsplan skal medlemsstaterne indberette de nationale resultater for følgende kategorier i NACE rev. 1.1: G, 50, 51, 52, 52.1, 52.2, 52.3+52.4+52.5, 52.6 og 52.7

Hovedafdeling H Hotel- og restaurationsvirksomhed

For at gøre det muligt at udarbejde statistikker på fællesskabsplan skal medlemsstaterne indberette de nationale resultater for følgende kategorier i NACE rev. 1.1: 55, 55.1+55.2 og 55.3+55.4+55.5

Hovedafdeling I Transport, oplagringsvirksomhed og kommunikation

For at gøre det muligt at udarbejde statistikker på fællesskabsplan skal medlemsstaterne indberette de nationale resultater for følgende kategorier i NACE rev. 1.1: I, 60, 61, 62, 63, 64, 64.1 og 64.2.

Hovedafdeling J Pengeinstitutter, finansierings- og forsikringsvirksomhed

For at gøre det muligt at udarbejde statistikker på fællesskabsplan skal medlemsstaterne indberette de nationale resultater fordelt på hovedgruppeniveau i NACE rev. 1.1.

Hovedafdeling K Fast ejendom, udlejning og forretningsservice

Undergruppe 74.15 i NACE rev. 1.1 er ikke omfattet af dette bilag. For at gøre det muligt at udarbejde statistikker på fællesskabsplan skal medlemsstaterne indberette de nationale resultater fordelt på undergruppeniveau i NACE rev. 1.1.

2.

Dataene fra og med referenceåret 2008 skal indberettes i overensstemmelse med nedenstående opdeling, jf. klassificeringen i NACE rev. 2:

Hovedafdeling B Råstofudvinding

For at gøre det muligt at udarbejde statistikker på fællesskabsplan skal medlemsstaterne indberette de nationale resultater fordelt på hovedafdelingsniveau i NACE rev. 2.

Hovedafdeling C Fremstillingsvirksomhed

For at gøre det muligt at udarbejde statistikker på fællesskabsplan skal medlemsstaterne indberette de nationale resultater for følgende kategorier i NACE rev. 2: C, 10+11+12, 13+14, 15, 16, 17+18, 19, 20+21, 22, 23, 24+25, 26+27, 28, 29+30, 31+32 og 33.

Hovedafdeling D, E og F El-, gas- og fjernvarmeforsyning; vandforsyning; kloakvæsen, affaldshåndtering og rensning af jord og grundvand; bygge- og anlægsvirksomhed

For at gøre det muligt at udarbejde statistikker på fællesskabsplan skal medlemsstaterne indberette de nationale resultater fordelt på hovedafdelingsniveau i NACE rev. 2.

Hovedafdeling G Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler

For at gøre det muligt at udarbejde statistikker på fællesskabsplan skal medlemsstaterne indberette de nationale resultater fordelt på følgende kategorier i NACE rev. 2: G, 45, 46, 47, 47.1, 47.2, 47.3, 47.4+47.5+47.6+47.7 og 48.8+48.9.

Hovedafdeling H og I Transport og oplagringsvirksomhed; overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed

For at gøre det muligt at udarbejde statistikker på fællesskabsplan skal medlemsstaterne indberette de nationale resultater fordelt på hovedgruppeniveau i NACE rev. 2.

Hovedafdeling J Information og kommunikation

For at gøre det muligt at udarbejde statistikker på fællesskabsplan skal medlemsstaterne indberette de nationale resultater fordelt på hovedgruppeniveau i NACE rev. 2 og videre ned til undergruppeniveau for NACE rev. 2 i hovedgruppe 62.

Hovedafdeling K Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring

Gruppe 64.2 i NACE rev. 2 er ikke omfattet af dette bilag. For at gøre det muligt at udarbejde statistikker på fællesskabsplan skal medlemsstaterne indberette de nationale resultater fordelt på hovedgruppeniveau i NACE rev. 2.

Hovedafdeling L, M og N Fast ejendom; liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser; administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester

For at gøre det muligt at udarbejde statistikker på fællesskabsplan skal medlemsstaterne indberette de nationale resultater fordelt på undergruppeniveau i NACE rev. 2.

Særlige aggregater

For at gøre det muligt at udarbejde erhvervsdemografistatistikker på fællesskabsplan vedrørende informations- og kommunikationsteknologisektoren indberettes en række særlige aggregater af kategorier i NACE rev. 2. Disse aggregater fastlægges efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 12, stk. 3.

3.

Data om nyoprettede virksomheder i 2004, 2005, 2006 og 2007 indberettes tillige i overensstemmelse med opdelingen i NACE rev. 2 og som defineret i punkt 2 i dette afsnit. Dette omfatter variabel 11 92 0, 16 92 0 og 16 92 1 for ovennævnte referenceår. Disse resultater skal indberettes sammen med dataene for referenceåret 2008.

AFSNIT 11

Vejledning

Kommissionen offentliggør i nært samarbejde med medlemsstaterne en vejledning, som indeholder yderligere retningslinjer om fællesskabsstatistikker, som udarbejdes i henhold til dette bilag. Denne vejledning vil blive offentliggjort, når denne forordning træder i kraft.

AFSNIT 12

Pilotundersøgelser

For de aktiviteter, der er omfattet af dette bilag, indfører Kommissionen følgende pilotundersøgelser, som gennemføres af medlemsstaterne:

udarbejdelse af dataene på grundlag af den lokale enhed som statistisk enhed

udarbejdelse af andre demografiske data end virksomheders oprettelse, overlevelse og lukning

udarbejdelse af data om hovedafdeling P, Q, R og S i NACE rev. 2.

Finder Kommissionen, at det på grundlag af en vurdering af resultaterne af pilotundersøgelserne vedrørende ikke-markedsmæssige aktiviteter i hovedafdeling M til O i NACE rev. 1.1 er nødvendigt at udvide denne forordnings anvendelsesområde, fremsætter den forslag herom efter proceduren i traktatens artikel 251.

AFSNIT 13

Overgangsperiode

For det detaljerede modul, der er defineret i dette bilag, må overgangsperioden ikke overstige fire år efter det første referenceår for udarbejdelsen af statistikkerne, der er omhandlet i afsnit 6.


BILAG X

DEN OPHÆVEDE FORORDNING OG SENERE ÆNDRINGER HERAF

Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 58/97 (EFT L 14 af 17.1.1997, s. 1).

Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 410/98 (EFT L 52 af 21.2.1998, s. 1)

Artikel 1 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1614/2002 (EFT L 244 af 12.9.2002, s. 7)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2056/2002 (EFT L 317 af 21.11.2002, s. 1)

Punkt 69 i bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1).

Artikel 11 og 20 samt bilag II i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1893/2006 (EUT L 393 af 30.12.2006, s. 1).


BILAG XI

SAMMENLIGNINGSTABEL

Forordning (EF, Euratom) nr. 58/97

Denne forordning

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 1

Artikel 3

Artikel 2

Artikel 4, stk. 1

Artikel 3, stk. 1

Artikel 4, stk. 2

Artikel 3, stk. 3

Artikel 5

Artikel 3, stk. 2

Artikel 3, stk. 4

Artikel 4

Artikel 6

Artikel 5

Artikel 7

Artikel 6

Artikel 8

Artikel 7

Artikel 9

Artikel 8, stk. 1 og 2

Artikel 8, stk. 3

Artikel 10

Artikel 9

Artikel 11

Artikel 10

Artikel 12, nr. i)-x)

Artikel 11, stk. 1

Artikel 11, stk. 2

Artikel 13

Artikel 12

Artikel 14

Artikel 13

Artikel 15

Artikel 14

Artikel 16

Artikel 15

Bilag 1, afsnit 1-9

Bilag I, afsnit 1-9

Bilag 1, afsnit 10, punkt 1 og 2

Bilag I, afsnit 10, punkt 1 og 2, med overstregninger

Bilag 1, afsnit 10, punkt 3 og 4

Bilag 1, afsnit 11

Bilag I, afsnit 11

Bilag 2

Bilag II

Bilag 3, afsnit 1-8

Bilag III, afsnit 1-8

Bilag 3, afsnit 9

Bilag 3, afsnit 10

Bilag III, afsnit 9

Bilag 4, afsnit 1-8

Bilag IV, afsnit 1-8

Bilag 4, afsnit 9

Bilag 4, afsnit 10

Bilag IV, afsnit 9

Bilag V

Bilag VI

Bilag VII

Bilag VIII

Bilag IX

Bilag X

Bilag XI


9.4.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 97/60


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 296/2008

af 11. marts 2008

om ændring af forordning (EF) nr. 562/2006 om indførelse af en fællesskabskodeks for personers grænsepassage (Schengen-grænsekodeks), for så vidt angår de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 62, nr. 1) og nr. 2), litra a),

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget,

efter proceduren i traktatens artikel 251 (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 562/2006 (2) skal visse foranstaltninger vedtages efter Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (3).

(2)

Ved afgørelse 2006/512/EF om ændring af afgørelse 1999/468/EF indførtes forskriftsproceduren med kontrol, som skal anvendes i forbindelse med vedtagelse af generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i en basisretsakt, som er vedtaget efter proceduren i traktatens artikel 251, herunder ved at lade sådanne bestemmelser udgå eller ved at supplere retsakten med nye ikke-væsentlige bestemmelser.

(3)

I overensstemmelse med Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens erklæring (4) vedrørende afgørelse 2006/512/EF, skal en række retsakter vedtaget efter proceduren i traktatens artikel 251, som allerede er trådt i kraft, tilpasses efter de gældende procedurer, for at forskriftsproceduren med kontrol kan finde anvendelse på dem.

(4)

Kommissionen bør tillægges beføjelse til at vedtage visse bestemmelser vedrørende den praktiske grænseovervågning og at ændre visse bilag. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i forordning (EF) nr. 562/2006, herunder ved at supplere forordningen med nye ikke-væsentlige bestemmelser, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

(5)

I forordning (EF) nr. 562/2006 fastsættes en tidsbegrænsning for de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen. Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen understregede i deres erklæring vedrørende afgørelse 2006/512/EF, at afgørelsen på en horisontal og tilfredsstillende måde imødekommer Europa-Parlamentets ønsker om at kontrollere gennemførelsen af retsakter, der er vedtaget efter den fælles beslutningsprocedure, og at gennemførelsesbeføjelserne derfor bør tillægges Kommissionen uden tidsbegrænsning. Europa-Parlamentet og Rådet erklærede også, at de ville sørge for, at forslag, der har til formål at ophæve de bestemmelser i retsakter, der opererer med en tidsbegrænsning for delegeringen af gennemførelsesbeføjelser til Kommissionen, vedtages hurtigst muligt. Efter indførelsen af forskriftsproceduren med kontrol bør bestemmelsen om tidsbegrænsning i forordning (EF) nr. 562/2006 udgå.

(6)

Forordning (EF) nr. 562/2006 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(7)

I medfør af artikel 1 og 2 i protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, deltager Danmark ikke i vedtagelsen af denne forordning, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Danmark. Inden seks måneder efter datoen for vedtagelse af denne forordning til udbygning af Schengen-reglerne efter bestemmelserne i afsnit IV i tredje del af traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, træffer Danmark afgørelse om, hvorvidt det vil gennemføre denne forordning i sin nationale lovgivning, jf. artikel 5 i protokollen om Danmarks stilling.

(8)

For Islands og Norges vedkommende er denne forordning et led i udviklingen af de bestemmelser i Schengen-reglerne, jf. aftalen indgået mellem Rådet for Den Europæiske Union og Republikken Island og Kongeriget Norge om disse to staters associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengen-reglerne (5), der falder ind under det område, der er nævnt i artikel 1, litra A, i Rådets afgørelse 1999/437/EF (6) om visse gennemførelsesbestemmelser til nævnte aftale.

(9)

For Schweiz' vedkommende er denne forordning et led i udviklingen af de bestemmelser i Schengen-reglerne, jf. aftalen mellem Den Europæiske Union og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengen-reglerne, der falder ind under det område, der er nævnt i artikel 1, litra A, i afgørelse 1999/437/EF sammenholdt med artikel 4, stk. 1, i Rådets afgørelse 2004/849/EF (7) og 2004/860/EF (8).

(10)

Denne forordning er et led i udviklingen af de bestemmelser i Schengen-reglerne, som Det Forenede Kongerige ikke deltager i, jf. Rådets afgørelse 2000/365/EF af 29. maj 2000 om anmodningen fra Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland om at deltage i visse bestemmelser i Schengen-reglerne (9). Det Forenede Kongerige deltager derfor ikke i vedtagelsen af denne forordning, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Det Forenede Kongerige.

(11)

Denne forordning er et led i udviklingen af de bestemmelser i Schengen-reglerne, som Irland ikke deltager i, jf. Rådets afgørelse 2002/192/EF af 28. februar 2002 om anmodningen fra Irland om at deltage i visse bestemmelser i Schengen-reglerne (10). Irland deltager derfor ikke i vedtagelsen af denne forordning, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Irland —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Ændringer

I forordning (EF) nr. 562/2006 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 12, stk. 5, affattes således:

»5.   Der kan vedtages yderligere foranstaltninger for overvågningen. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning ved at supplere den, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 33, stk. 2.«

2)

Artikel 32 affattes således:

»Artikel 32

Ændring af bilagene

Bilag III, IV og VIII ændres efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 33, stk. 2.«

3)

Artikel 33, stk. 2, affattes således:

»2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1-4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.«

4)

Artikel 33, stk. 4, udgår.

Artikel 2

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i medlemsstaterne i overensstemmelse med traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab.

Udfærdiget i Strasbourg, den 11. marts 2008.

På Europa-Parlamentets vegne

H.-G. PÖTTERING

Formand

På Rådets vegne

J. LENARČIČ

Formand


(1)  Europa-Parlamentets udtalelse af 14.11.2007(endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 3.3.2008.

(2)  EUT L 105 af 13.4.2006, s. 1.

(3)  EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23. Ændret ved afgørelse 2006/512/EF (EUT L 200 af 22.7.2006, s. 11).

(4)  EUT C 255 af 21.10.2006, s. 1.

(5)  EFT L 176 af 10.7.1999, s. 36.

(6)  EFT L 176 af 10.7.1999, s. 31.

(7)  Rådets afgørelse 2004/849/EF af 25. oktober 2004 om undertegnelse, på Den Europæiske Unions vegne, af og midlertidig anvendelse af visse bestemmelser i aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengen-reglerne (EUT L 368 af 15.12.2004, s. 26).

(8)  Rådets afgørelse 2004/860/EF af 25. oktober 2004 om undertegnelse, på Det Europæiske Fællesskabs vegne, af og midlertidig anvendelse af visse bestemmelser i aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengen-reglerne (EUT L 370 af 17.12.2004, s. 78).

(9)  EFT L 131 af 1.6.2000, s. 43.

(10)  EFT L 64 af 7.3.2002, s. 20.


9.4.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 97/62


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 297/2008

af 11. marts 2008

om ændring af forordning (EF) nr. 1606/2002 om anvendelse af internationale regnskabsstandarder, for så vidt angår de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 95, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter proceduren i traktatens artikel 251 (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 (3) skal visse foranstaltninger vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (4).

(2)

Ved afgørelse 2006/512/EF om ændring af afgørelse 1999/468/EF indførtes forskriftsproceduren med kontrol, som skal anvendes i forbindelse med vedtagelse af generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i en retsakt, som er vedtaget efter proceduren i traktatens artikel 251, herunder ved at lade sådanne bestemmelser udgå eller ved at supplere retsakten med nye ikke-væsentlige bestemmelser.

(3)

I overensstemmelse med Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens erklæring (5) vedrørende afgørelse 2006/512/EF skal en række retsakter vedtaget efter proceduren i traktatens artikel 251, som allerede er trådt i kraft, tilpasses efter de gældende procedurer, for at forskriftsproceduren med kontrol kan finde anvendelse på dem.

(4)

Kommissionen bør tillægges beføjelse til at fastsætte, hvordan de internationale regnskabsstandarder skal anvendes i Fællesskabet. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i forordning (EF) nr. 1606/2002 ved at supplere forordningen med nye ikke-væsentlige bestemmelser, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

(5)

I betragtning af, at anvendelse af forskriftsproceduren med kontrol inden for de sædvanlige frister i visse særtilfælde vil kunne gøre det vanskeligt at vedtage nyligt udstedte regnskabsstandarder, ændringer til eksisterende regnskabsstandarder eller fortolkninger af eksisterende regnskabsstandarder i så god tid, at de kan anvendes af virksomhederne i det relevante regnskabsår, bør Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen handle hurtigt for at sikre, at disse standarder og fortolkninger vedtages så rettidigt, at det ikke vil komme til at underminere investorernes forståelse og tillid.

(6)

Forordning (EF) nr. 1606/2002 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Ændringer

I forordning (EF) nr. 1606/2002 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 3, stk. 1, affattes således:

»1.   Kommissionen træffer afgørelse om anvendelse af de internationale regnskabsstandarder i Fællesskabet. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning ved at supplere den, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 6, stk. 2.«

2)

I artikel 6 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 2 affattes således:

»2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1-4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.«

b)

Stk. 3 udgår.

Artikel 2

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Strasbourg, den 11. marts 2008.

På Europa-Parlamentets vegne

H.-G. PÖTTERING

Formand

På Rådets vegne

J. LENARČIČ

Formand


(1)  EUT C 161 af 13.7.2007, s. 45.

(2)  Europa-Parlamentets udtalelse af 14.11.2007 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 3.3.2008.

(3)  EFT L 243 af 11.9.2002, s. 1.

(4)  EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23. Ændret ved afgørelse 2006/512/EF (EUT L 200 af 22.7.2006, s. 11).

(5)  EUT C 255 af 21.10.2006, s. 1.


9.4.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 97/64


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 298/2008

af 11. marts 2008

om ændring af forordning (EF) nr. 1829/2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer, for så vidt angår de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 37, artikel 95 og artikel 152, stk. 4, litra b),

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter høring af Regionsudvalget,

efter proceduren i traktatens artikel 251 (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 (3) skal visse foranstaltninger vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (4).

(2)

Ved afgørelse 2006/512/EF om ændring af afgørelse 1999/468/EF indførtes forskriftsproceduren med kontrol, som skal anvendes i forbindelse med vedtagelse af generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i en basisretsakt, som er vedtaget efter proceduren i traktatens artikel 251, herunder ved at lade sådanne bestemmelser udgå eller ved at supplere retsakten med nye ikke-væsentlige bestemmelser.

(3)

I overensstemmelse med Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens erklæring (5) vedrørende afgørelse 2006/512/EF skal en række retsakter vedtaget efter proceduren i traktatens artikel 251, som allerede er trådt i kraft, tilpasses efter de gældende procedurer, for at forskriftsproceduren med kontrol kan finde anvendelse på dem.

(4)

Kommissionen bør tillægges beføjelse til at fastsætte, hvorvidt bestemte fødevarer eller foderstoffer er omfattet af anvendelsesområdet for forordning (EF) nr. 1829/2003, og til at fastsætte lavere tærskelværdier dels for mærkningen af utilsigtet eller teknisk uundgåelig forekomst af materiale, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificerede organismer, dels for den utilsigtede eller teknisk uundgåelige forekomst af genetisk modificeret materiale, for hvilket der er foretaget en gunstig risikovurdering, i fødevarer eller foderstoffer og til at vedtage foranstaltninger vedrørende visse mærknings- og oplysningskrav, der påhviler ledere og storkøkkener. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i forordning (EF) nr. 1829/2003, herunder ved at supplere den med nye ikke-væsentlige bestemmelser, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

(5)

Forordning (EF) nr. 1829/2003 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Ændringer

I forordning (EF) nr. 1829/2003 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 3, stk. 2, affattes således:

»2.   Foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke væsentlige bestemmelser i denne forordning ved at supplere den, og som fastsætter, hvorvidt bestemte fødevarer er omfattet af anvendelsesområdet for denne afdeling, vedtages om nødvendigt efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 35, stk. 3.«

2)

Artikel 12, stk. 4, affattes således:

»4.   Foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning ved at supplere den, og som fastsætter passende lavere tærskelværdier, navnlig for fødevarer, der indeholder eller består af GMOer, eller tager hensyn til videnskabelige og teknologiske fremskridt, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 35, stk. 3.«

3)

Artikel 14 affattes således:

»Artikel 14

Gennemførelsesforanstaltninger

1.   Følgende foranstaltninger kan vedtages af Kommissionen:

de foranstaltninger, der er nødvendige for, at lederne opfylder de krav, der stilles af de i artikel 12, stk. 3, nævnte kompetente myndigheder

de foranstaltninger, der er nødvendige for, at lederne overholder mærkningskravene i artikel 13

særlige regler vedrørende de oplysninger, som skal gives af storkøkkener, der leverer mad til den endelige forbruger. I betragtning af den særlige situation, der gælder for storkøkkener, kan sådanne regler indebære en tilpasning af mærkningskravene i artikel 13, stk. 1, litra e).

Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning, herunder ved at supplere den, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 35, stk. 3.

2.   Desuden kan der efter forskriftsproceduren i artikel 35, stk. 2, vedtages detaljerede regler med henblik på at fremme en ensartet anvendelse af artikel 13.«

4)

Artikel 15, stk. 2, affattes således:

»2.   Foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning ved at supplere den, og som fastsætter, hvorvidt en fodertype er omfattet af anvendelsesområdet for denne afdeling, vedtages om nødvendigt efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 35, stk. 3.«

5)

Artikel 24, stk. 4, affattes således:

»4.   Foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning ved at supplere den, og som fastsætter passende lavere tærskelværdier, navnlig for foderstoffer, der indeholder eller består af GMO'er, eller tager hensyn til videnskabelige eller teknologiske fremskridt, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 35, stk. 3.«

6)

Artikel 26 affattes således:

»Artikel 26

Gennemførelsesforanstaltninger

1.   Følgende foranstaltninger kan vedtages af Kommissionen:

de foranstaltninger, der er nødvendige for, at lederne opfylder de krav, der stilles af de i artikel 24, stk. 3, nævnte kompetente myndigheder

de foranstaltninger, der er nødvendige for, at lederne overholder mærkningskravene i artikel 25.

Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning, herunder ved at supplere den, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 35, stk. 3.

2.   Desuden kan der efter forskriftsproceduren i artikel 35, stk. 2, vedtages detaljerede regler med henblik på at fremme en ensartet anvendelse af artikel 25.«

7)

Artikel 32, femte afsnit, affattes således:

»De nærmere gennemførelsesbestemmelser til denne artikel og til bilaget vedtages efter forskriftsproceduren i artikel 35, stk. 2.

Foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning, og som tilpasser bilaget, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 35, stk. 3.«

8)

Artikel 35, stk. 3, affattes således:

»3.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1-4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.«

9)

Artikel 47, stk. 3, affattes således:

»3.   Foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning ved at supplere den, og som sænker den i stk. 1 omhandlede tærskelværdi, navnlig for GMO'er, der sælges direkte til den endelige forbruger, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 35, stk. 3.«

Artikel 2

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Strasbourg, den 11. marts 2008.

På Europa-Parlamentets vegne

H.-G. PÖTTERING

Formand

På Rådets vegne

J. LENARČIČ

Formand


(1)  EUT C 161 af 13.7.2007, s. 45.

(2)  Europa-Parlamentets udtalelse af 29.11.2007 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 3.3.2008.

(3)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 1. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1981/2006 (EUT L 368 af 23.12.2006, s. 99).

(4)  EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23. Ændret ved afgørelse 2006/512/EF (EUT L 200 af 22.7.2006, s. 11).

(5)  EUT C 255 af 21.10.2006, s. 1.


9.4.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 97/67


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 299/2008

af 11. marts 2008

om ændring af forordning (EF) nr. 396/2005 om maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer og foderstoffer, for så vidt angår de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 37 og artikel 152, stk. 4, litra b),

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter høring af Regionsudvalget,

efter proceduren i traktatens artikel 251 (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 (3) skal visse foranstaltninger vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (4).

(2)

Ved afgørelse 2006/512/EF om ændring af afgørelse 1999/468/EF indførtes forskriftsproceduren med kontrol, som skal anvendes i forbindelse med vedtagelse af generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i en basisretsakt, som er vedtaget efter proceduren i traktatens artikel 251, herunder ved at lade sådanne bestemmelser udgå eller ved at supplere retsakten med nye ikke-væsentlige bestemmelser.

(3)

I overensstemmelse med Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens erklæring (5) vedrørende afgørelse 2006/512/EF skal en række retsakter vedtaget efter proceduren i traktatens artikel 251, som allerede er trådt i kraft, tilpasses efter de gældende procedurer, for at forskriftsproceduren med kontrol kan finde anvendelse på dem.

(4)

Kommissionen bør tillægges beføjelse til at fastlægge anvendelsesområdet for forordning (EF) nr. 396/2005 og de nødvendige kriterier for fastsættelsen af de maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer og foderstoffer, der er opført i forordningens bilag. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i forordning (EF) nr. 396/2005, herunder ved at supplere den med nye ikke-væsentlige bestemmelser, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

(5)

Af effektivitetshensyn og for at sikre erhvervslivet, at beslutningerne træffes hurtigt, samtidig med at der garanteres en høj forbrugerbeskyttelse, bør de frister, der normalt gælder i forbindelse med forskriftsproceduren med kontrol, afkortes, for så vidt angår vedtagelse af foranstaltninger vedrørende fastsættelse, optagelse, gennemførelse, ændring eller ophævelse af maksimalgrænseværdier og opstilling af en liste over aktive stoffer, hvor der ikke kræves maksimalgrænseværdier, og en liste over kombinationer af aktive stoffer/produkter, hvor de aktive stoffer anvendes som fumigeringsmidler til behandling efter høst.

(6)

Når de frister, der normalt gælder i forbindelse med forskriftsproceduren med kontrol, i særligt hastende tilfælde ikke kan overholdes, navnlig ved risici for menneskers eller dyrs sundhed, bør Kommissionen have mulighed for at bringe hasteproceduren i artikel 5a, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF i anvendelse til vedtagelse af foranstaltninger vedrørende fastsættelse, opførelse, gennemførelse, ændring eller ophævelse af maksimalgrænseværdier.

(7)

Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Ændringer

I forordning (EF) nr. 396/2005 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 4, stk. 1, affattes således:

»1.   De i artikel 2, stk. 1, omhandlede produkter, produktgrupper og/eller dele af produkter, for hvilke der skal gælde harmoniserede maksimalgrænseværdier, fastsættes i og omfattes af bilag I. Denne foranstaltning, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 45, stk. 3. Bilag I omfatter alle produkter, for hvilke der fastsættes maksimalgrænseværdier, samt andre produkter, for hvilke det er hensigtsmæssigt at fastsætte harmoniserede maksimalgrænseværdier, navnlig i betragtning af deres relevans for forbrugernes ernæring eller for handelen. Produkterne grupperes på en sådan måde, at der så vidt muligt kan fastsættes maksimalgrænseværdier for en gruppe af produkter, der svarer til hinanden eller er beslægtede.«

2)

Artikel 5, stk. 1, affattes således:

»1.   Aktive stoffer i plantebeskyttelsesmidler, der er vurderet i henhold til direktiv 91/414/EØF, og for hvilke der ikke kræves maksimalgrænseværdier, fastsættes og opføres i bilag IV til denne forordning, idet der tages hensyn til anvendelsen af disse aktive stoffer og de faktorer, der er omhandlet i artikel 14, stk. 2, litra a), c) og d). Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 45, stk. 4.«

3)

Artikel 8, stk. 2, affattes således:

»2.   Ansøgninger vurderes i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i de ensartede principper for vurdering og godkendelse af plantebeskyttelsesmidler i bilag VI til direktiv 91/414/EØF eller med specifikke vurderingsprincipper, der fastlægges i en kommissionsforordning. Denne forordning, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i nærværende forordning ved at supplere den, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 45, stk. 3.«

4)

Artikel 14, stk. 1, affattes således:

»1.   Ved modtagelse af en udtalelse fra autoriteten og under hensyntagen til denne udtalelse vedtager Kommissionen uden opsættelse og senest tre måneder efter et af følgende:

a)

en forordning om fastsættelse, ændring eller ophævelse af maksimalgrænseværdier. Denne forordning, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i nærværende forordning, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 45, stk. 4. I særligt hastende tilfælde kan Kommissionen bringe hasteproceduren i artikel 45, stk. 5, i anvendelse, for at sikre et højt forbrugerbeskyttelsesniveau

b)

en beslutning om afvisning af ansøgningen, som vedtages efter forskriftsproceduren i artikel 45, stk. 2.«

5)

Artikel 15, stk. 2, affattes således:

»2.   Når der fastsættes en midlertidig maksimalgrænseværdi i henhold til stk. 1, litra b), slettes denne af bilag III ved en forordning et år efter datoen for det pågældende aktive stofs optagelse eller ikke-optagelse i bilag I til direktiv 91/414/EØF. Denne forordning, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i nærværende forordning, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 45, stk. 4. I særligt hastende tilfælde kan Kommissionen bringe hasteproceduren i artikel 45, stk. 5, i anvendelse, for at sikre et højt forbrugerbeskyttelsesniveau.

Hvis en eller flere medlemsstater anmoder herom, kan den midlertidige maksimalgrænseværdi dog opretholdes i yderligere et år i afventen af bekræftelse af, at eventuelle videnskabelige undersøgelser til støtte for en ansøgning om fastsættelse af en maksimalgrænseværdi er blevet gennemført. I de tilfælde, hvor en sådan bekræftelse forelægges, opretholdes den midlertidige maksimalgrænseværdi i yderligere to år, forudsat at der ikke er konstateret nogen uacceptabel sikkerhedsrisiko for forbrugerne.«

6)

Artikel 18 affattes således:

»Artikel 18

Overensstemmelse med maksimalgrænseværdierne

1.   Produkterne omfattet af bilag I må fra det tidspunkt, hvor de markedsføres som fødevarer eller foderstoffer eller anvendes til fodring af dyr, ikke indeholde nogen pesticidrest, der overstiger:

a)

maksimalgrænseværdierne for disse produkter i henhold til bilag II og III

b)

0,01 mg/kg for de produkter, for hvilke der ikke er fastsat en specifik maksimalgrænseværdi i bilag II eller III, eller for aktive stoffer, der ikke er opført i bilag IV, medmindre der fastsættes andre standardværdier for et aktivt stof under hensyntagen til de rutineanalysemetoder, der er til rådighed. Sådanne standardværdier opføres i bilag V. Denne foranstaltning, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 45, stk. 4. I særligt hastende tilfælde kan Kommissionen bringe hasteproceduren i artikel 45, stk. 5, i anvendelse, for at sikre et højt forbrugerbeskyttelsesniveau.

2.   Medlemsstaterne må ikke forbyde eller hindre, at produkter omfattet af bilag I markedsføres på deres område eller dér anvendes til fodring af dyr, der er bestemt til fødevareproduktion, med den begrundelse, at de pågældende produkter indeholder pesticidrester, såfremt:

a)

sådanne produkter er i overensstemmelse med stk. 1 og artikel 20, eller

b)

det aktive stof er opført i bilag IV.

3.   Uanset stk. 1 kan medlemsstaterne på deres eget område i forbindelse med behandling efter høst med fumigeringsmidler tillade restkoncentrationer af aktive stoffer, der overstiger de i bilag II og III fastsatte værdier, for et produkt omfattet af bilag I, hvis disse kombinationer af aktivt stof og produkt er opført i bilag VII, forudsat:

a)

at sådanne produkter ikke er bestemt til umiddelbart konsum

b)

at det gennem passende kontrol sikres, at sådanne produkter ikke kan stilles til rådighed for den endelige bruger eller forbruger, hvis de leveres direkte til denne, før restkoncentrationerne ikke længere overstiger de maksimalværdier, der er fastsat i bilag II eller III

c)

at de andre medlemsstater og Kommissionen er blevet informeret om de trufne foranstaltninger.

Foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning, og som fastsætter de kombinationer af aktivt stof og produkt, der er opført i bilag VII, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 45, stk. 3.

4.   En medlemsstat kan i undtagelsestilfælde, navnlig i forbindelse med anvendelsen af plantebeskyttelsesmidler i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv 91/414/EØF eller som følge af forpligtelserne i direktiv 2000/29/EF (6) tillade, at behandlede fødevarer eller foderstoffer, der ikke opfylder betingelserne i stk. 1, markedsføres på dens område og/eller dér anvendes til fodring af dyr, forudsat at de pågældende fødevarer eller foderstoffer ikke udgør en uacceptabel risiko. Sådanne tilladelser meddeles straks de øvrige medlemsstater, Kommissionen og autoriteten sammen med en relevant risikovurdering, så de uden unødig opsættelse kan behandles med henblik på fastsættelse af en midlertidig maksimalgrænseværdi for en nærmere angiven periode eller enhver anden nødvendig foranstaltning i forbindelse med sådanne produkter. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning ved at supplere den, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 45, stk. 4. I særligt hastende tilfælde kan Kommissionen bringe hasteproceduren i artikel 45, stk. 5, i anvendelse, for at sikre et højt forbrugerbeskyttelsesniveau.

7)

Artikel 20, stk. 2, affattes således:

»2.   Specifikke koncentrations- eller fortyndingsfaktorer for visse forarbejdnings- og/eller blandingsprocesser eller for visse forarbejdede og/eller sammensatte produkter kan optages i bilag VI. Denne foranstaltning, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 45, stk. 3.«

8)

Artikel 21, stk. 1, affattes således:

»1.   Maksimalgrænseværdier for produkter omfattet af bilag I fastlægges første gang og optages i bilag II, og maksimalgrænseværdierne i henhold til direktiv 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF indarbejdes, under hensyntagen til kriterierne i artikel 14, stk. 2, i denne forordning. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 45, stk. 3.«

9)

Artikel 22, stk. 1, affattes således:

»1.   Midlertidige maksimalgrænseværdier for aktive stoffer, for hvilke der endnu ikke er truffet beslutning om optagelse eller ikke-optagelse i bilag I til direktiv 91/414/EØF, fastlægges første gang og optages i bilag III til denne forordning, medmindre de allerede er optaget i bilag II hertil, idet der tages hensyn til oplysningerne fra medlemsstaterne og, hvor det er relevant, den begrundede udtalelse, der er nævnt i artikel 24, de faktorer, der er omhandlet i artikel 14, stk. 2, og følgende maksimalgrænseværdier:

a)

de resterende maksimalgrænseværdier i bilaget til direktiv 76/895/EØF og

b)

hidtil ikke-harmoniserede nationale maksimalgrænseværdier.

Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 45, stk. 3.«

10)

Artikel 27, stk. 2, affattes således:

»2.   Foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning ved at supplere den, og som fastlægger de prøveudtagningsmetoder, der er nødvendige for at gennemføre sådanne kontroller af pesticidrester i andre produkter end dem, der er omhandlet i direktiv 2002/63/EF (7), vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 45, stk. 3.

11)

Artikel 45 affattes således:

»Artikel 45

Komitéprocedure

1.   Kommissionen bistås af Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, der er nedsat ved artikel 58 i forordning (EF) nr. 178/2002.

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1-4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

4.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1-4 og stk. 5, litra b), og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Fristerne i artikel 5a, stk. 3, litra c), og stk. 4, litra b) og e), i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til henholdsvis to måneder, én måned og to måneder.

5.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1, 2, 4 og 6, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.«

12)

Artikel 46 affattes således:

»Artikel 46

Gennemførelsesbestemmelser

1.   Gennemførelsesbestemmelser, der skal sikre en ensartet anvendelse af denne forordning, samt dokumenter med tekniske retningslinjer, der kan være til hjælp ved denne forordnings anvendelse, og detaljerede regler om de videnskabelige data, der er nødvendige for fastsættelse af maksimalgrænseværdier, fastlægges eller kan ændres efter forskriftsproceduren i artikel 45, stk. 2, og, hvor det er relevant, under hensyntagen til autoritetens udtalelse.

2.   Foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning i forbindelse med fastsættelse eller ændring af datoerne i artikel 23, artikel 29, stk. 2, artikel 30, stk. 2, artikel 31, stk. 1, og artikel 32, stk. 5, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 45, stk. 3, og, hvor det er relevant, under hensyntagen til autoritetens udtalelse.«

13)

Artikel 49 affattes således:

»Artikel 49

Overgangsforanstaltninger

1.   Kravene i kapitel III finder ikke anvendelse på produkter, der lovligt er produceret i eller importeret til Fællesskabet inden datoen i artikel 50, stk. 2.

For at sikre et højt forbrugerbeskyttelsesniveau kan der træffes passende foranstaltninger vedrørende disse produkter. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning ved at supplere den, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 45, stk. 5.

2.   Når det er nødvendigt, for at produkter kan markedsføres, forarbejdes og forbruges normalt, kan der fastsættes supplerende overgangsforanstaltninger for gennemførelsen af visse maksimalgrænseværdier, der er nævnt i artikel 15, 16, 21, 22 og 25. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning ved at supplere den, og som ikke berører forpligtelsen til at sikre et højt forbrugerbeskyttelsesniveau, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 45, stk. 4.«

Artikel 2

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Strasbourg, den 11. marts 2008.

På Europa-Parlamentets vegne

H.-G. PÖTTERING

Formand

På Rådets vegne

J. LENARČIČ

Formand


(1)  EUT C 161 af 13.7.2007, s. 45.

(2)  Europa-Parlamentets udtalelse af 29.11.2007 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 3.3.2008.

(3)  EUT L 70 af 16.3.2005, s. 1. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 178/2006 (EUT L 29 af 2.2.2006, s. 3).

(4)  EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23. Ændret ved afgørelse 2006/512/EF (EUT L 200 af 22.7.2006, s. 11).

(5)  EUT C 255 af 21.10.2006, s. 1.

(6)  Rådets direktiv 2000/29/EF af 8. maj 2000 om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet (EFT L 169 af 10.7.2000, s. 1). Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2007/41/EF (EUT L 169 af 29.6.2007, s. 51).«

(7)  Kommissionens direktiv 2002/63/EF af 11. juli 2002 om EF-metoder til prøveudtagning til officiel kontrol af pesticidrester i og på vegetabilske og animalske produkter og om ophævelse af direktiv 79/700/EØF (EFT L 187 af 16.7.2002, s. 30).«


9.4.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 97/72


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 300/2008

af 11. marts 2008

om fælles bestemmelser om sikkerhed inden for civil luftfart og om ophævelse af forordning (EF) nr. 2320/2002

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 80, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter høring af Regionsudvalget,

efter proceduren i traktatens artikel 251 (2), i lyset af det fælles udkast godkendt af Forligsudvalget den 16. januar 2008, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at beskytte personer og ejendom i Den Europæiske Union bør ulovlige handlinger, der er rettet mod civile luftfartøjer, og som bringer den civile luftfarts sikkerhed i fare, forebygges ved fastsættelse af fælles regler for beskyttelse af civil luftfart. Dette mål bør nås ved, at der fastlægges fælles regler og grundlæggende normer for luftfartssikkerheden og indføres mekanismer for kontrol med, at de overholdes.

(2)

Det er af hensyn til den almindelige sikkerhed inden for civil luftfart ønskeligt at tilvejebringe grundlaget for en ensartet fortolkning af bilag 17 til Chicago-konventionen af 7. december 1944 angående international civil luftfart.

(3)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2320/2002 af 16. december 2002 om fastsættelse af fælles bestemmelser om sikkerhed inden for civil luftfart (3) blev vedtaget som en følge af begivenhederne i Amerikas Forenede Stater den 11. september 2001. Der er behov for en fælles strategi for sikkerhed inden for civil luftfart, og det bør overvejes, hvordan der mest hensigtsmæssigt kan ydes bistand efter terrorhandlinger med betydelige konsekvenser for transportområdet.

(4)

Indholdet i forordning (EF) nr. 2320/2002 bør revideres på baggrund af erfaringerne, og forordningen bør ophæves og afløses af denne forordning, hvori det tilstræbes at forenkle, harmonisere og præcisere de nugældende regler og forbedre sikkerheden.

(5)

Da der er behov for større fleksibilitet ved vedtagelse af sikkerhedsforanstaltninger og -procedurer, således at der kan tages højde for nye sikkerhedsvurderinger og indføres nye teknologier, bør denne forordning kun fastsætte grundprincipperne for, hvad der er nødvendigt for at beskytte civil luftfart mod ulovlige handlinger, og ikke indeholde detaljer om, hvorledes de teknisk og proceduremæssigt omsættes til praksis.

(6)

Denne forordning bør gælde for lufthavne på medlemsstaternes område, som betjener civil luftfart, for operatører, der leverer tjenester til sådanne lufthavne, og for enheder, der leverer varer og/eller tjenesteydelser til eller gennem sådanne lufthavne.

(7)

Uden at dette berører konventionen angående lovovertrædelser og visse andre handlinger begået om bord i luftfartøjer (Tokyo, 1963), konventionen om bekæmpelse af ulovlig bemægtigelse af luftfartøjer (Haag, 1970) og konventionen til bekæmpelse af ulovlige handlinger mod den civile luftfarts sikkerhed (Montreal, 1971), bør der med denne forordning ligeledes fastsættes sikkerhedsforanstaltninger til anvendelse om bord på luftfartøjer, der tilhører luftfartsselskaber i Fællesskabet, og under disse selskabers flyvninger.

(8)

Den enkelte medlemsstat bevarer kompetence til at beslutte, om den vil indsætte sikkerhedsofficerer om bord på et luftfartøj, der er registreret i den pågældende medlemsstat, og om bord på flyvninger, der foretages af luftfartsselskaber, hvis licens den selv har udstedt, samt til i overensstemmelse med punkt 4.7.7 i bilag 17 til Chicago-konventionen angående international civil luftfart og i henhold til denne konvention at sikre, at sådanne sikkerhedsofficerer er statsligt personale, udvælges efter en særlig procedure og uddannes under hensyntagen til de relevante sikkerhedsaspekter om bord på et luftfartøj.

(9)

Ikke alle typer civil luftfart er truet i samme grad. Når der fastsættes fælles grundlæggende normer for luftfartssikkerhed, bør der kunne indrømmes dispensation under hensyntagen til luftfartøjets størrelse, flyvningens art og/eller lufthavnens trafiktæthed.

(10)

Medlemsstaterne bør efter at have foretaget en risikovurdering endvidere kunne indføre foranstaltninger, der er strengere end krævet i denne forordning.

(11)

Tredjelande kræver undertiden andre foranstaltninger end dem, der er fastsat i denne forordning, for flyvninger fra en lufthavn i en medlemsstat til eller over det pågældende tredjeland. Kommissionen bør imidlertid, uden at bilaterale aftaler, hvori Fællesskabet er part, berøres, kunne se nærmere på de foranstaltninger, tredjelandet kræver.

(12)

Selv om der i en medlemsstat kan være to eller flere organer involveret i luftfartssikkerhed, bør hver medlemsstat udpege én myndighed, der har ansvaret for at koordinere og overvåge anvendelsen af sikkerhedsnormerne.

(13)

For at fastlægge, hvor ansvaret for anvendelsen af de fælles grundlæggende normer for luftfartssikkerhed ligger, og beskrive, hvilke foranstaltninger operatørerne og andre enheder skal træffe i dette øjemed, bør hver medlemsstat udarbejde et nationalt program for sikkerhed inden for civil luftfart. Endvidere bør alle, der driver en lufthavn, luftfartsselskaber og enheder, der gennemfører luftfartssikkerhedsnormer, udarbejde, anvende og ajourføre et sikkerhedsprogram, så de overholder såvel denne forordning som ethvert gældende nationalt sikkerhedsprogram for civil luftfart.

(14)

Hver medlemsstat bør for at overvåge, at denne forordning og det nationale sikkerhedsprogram for civil luftfart overholdes, udarbejde et nationalt program for kontrol med sikkerhedsniveauet og -kvaliteten inden for civil luftfart og sikre, at det følges.

(15)

Med henblik på at overvåge medlemsstaternes anvendelse af denne forordning og fremsætte henstillinger for at øge luftfartssikkerheden bør Kommissionen foretage inspektioner, herunder uanmeldte inspektioner.

(16)

Kommissionen bør som hovedregel offentliggøre foranstaltninger, der har direkte indvirkning på passagerer. Gennemførelsesretsakter, der fastsætter fælles foranstaltninger og procedurer for gennemførelsen af de fælles grundlæggende normer for luftfartssikkerhed, som indeholder følsomme sikkerhedsoplysninger, samt Kommissionens inspektionsrapporter og de kompetente myndigheders besvarelser bør betragtes som »EU-klassificerede oplysninger« som omhandlet i Kommissionens afgørelse 2001/844/EF, EKSF, Euratom af 29. november 2001 om ændring af dens forretningsorden (4). Sådanne dokumenter bør ikke offentliggøres, men kun stilles til rådighed for operatører og enheder med berettiget interesse deri.

(17)

De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne forordning bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (5).

(18)

Kommissionen bør navnlig tillægges beføjelser til at vedtage generelle foranstaltninger til ændring af ikke væsentlige elementer i de fælles grundlæggende normer ved at supplere dem, og til at opstille kriterier, der både giver medlemsstaterne mulighed for at fravige de fælles grundlæggende normer og træffe alternative sikkerhedsforanstaltninger samt til at fastsætte specifikationer for det nationale kvalitetskontrolprogram. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning ved at supplere den med nye, ikke-væsentlige bestemmelser, skal de vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

(19)

Når de frister, der normalt gælder i forbindelse med forskriftsproceduren med kontrol, i særligt hastende tilfælde ikke kan overholdes, bør Kommissionen have mulighed for at bringe hasteproceduren i artikel 5a, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF i anvendelse til vedtagelse af fælles bestemmelser til sikring af civil luftfart.

(20)

Målsætningen om »one-stop security« for alle flyvninger inden for Den Europæiske Union bør fremmes.

(21)

Det bør endvidere ikke være nødvendigt igen at screene passagerer og/eller deres bagage, der ankommer med fly fra tredjelande, hvis luftfartssikkerhedsnormer svarer til de normer, der er fastsat i denne forordning. Med forbehold af den enkelte medlemsstats ret til at anvende strengere bestemmelser og med forbehold af Fællesskabets og medlemsstaternes respektive kompetencer bør der derfor tilskyndes til afgørelser truffet af Kommissionen og, om nødvendigt, til indgåelse af aftaler mellem Fællesskabet og tredjelande, hvori det anerkendes, at tredjelandets normer er ækvivalente med de fælles normer, fordi sådanne aftaler vil fremme »one-stop security«.

(22)

Denne forordning berører ikke anvendelsen af reglerne om luftfartssikkerhed, herunder bestemmelser vedrørende transport af farligt gods.

(23)

Der bør fastsættes sanktioner for overtrædelse af denne forordning. Disse sanktioner, der kan være af civilretlig eller administrativ art, bør være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning.

(24)

Ministererklæringen vedrørende Gibraltar lufthavn, der blev opnået enighed om den 18. september 2006 i Cordoba under det første møde på ministerplan i dialogforummet vedrørende Gibraltar, erstatter den fælles erklæring vedrørende lufthavnen, der blev vedtaget den 2. december 1987 i London, og fuld iagttagelse heraf anses for at være ensbetydende med fuld iagttagelse af erklæringen fra 1987.

(25)

Målene for denne forordning, nemlig at beskytte civil luftfart mod ulovlige handlinger og at tilvejebringe grundlaget for en ensartet fortolkning af bilag 17 til Chicago-konventionen angående international civil luftfart, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor på grund af forordningen omfang og virkninger bedre nås på fællesskabsplan; Fællesskabet kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå disse mål —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Formål

1.   Denne forordning fastsætter fælles regler for beskyttelse af civil luftfart mod ulovlige handlinger, som bringer den civile luftfarts sikkerhed i fare.

Den tilvejebringer endvidere grundlaget for en ensartet fortolkning af bilag 17 til Chicago-konventionen angående international civil luftfart.

2.   Midlerne til at nå de i stk. 1 anførte mål er:

a)

fælles regler og fælles grundlæggende normer for luftfartssikkerhed

b)

mekanismer for kontrol med overholdelsen.

Artikel 2

Anvendelsesområde

1.   Denne forordning gælder for:

a)

alle lufthavne eller dele af lufthavne på en medlemsstats område, der ikke udelukkende anvendes til militære formål

b)

alle operatører, herunder luftfartsselskaber, der yder tjenester til de i litra a) omhandlede lufthavne

c)

alle enheder, der anvender luftfartssikkerhedsnormer og driver virksomhed fra lokaler i eller uden for lufthavnsområdet og leverer varer og/eller tjenesteydelser til eller gennem de i litra a) omhandlede lufthavne.

2.   Anvendelsen af denne forordning på Gibraltar lufthavn berører ikke Spaniens og Det Forenede Kongeriges respektive retsstilling for så vidt angår deres tvist om suverænitet over det territorium, hvor lufthavnen er beliggende.

Artikel 3

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

1)

»civil luftfart«: al lufttrafik, der udføres af civile luftfartøjer, men ikke flyvning med statsluftfartøjer som omhandlet i artikel 3 i Chicago-konventionen angående international civil luftfart

2)

»luftfartssikkerhed«: kombinationen af foranstaltninger og menneskelige og materielle ressourcer, som har til formål at beskytte civil luftfart mod ulovlige handlinger, som bringer den civile luftfarts sikkerhed i fare

3)

»operatør«: en person, organisation eller virksomhed, der varetager eller tilbyder at varetage lufttrafik

4)

»luftfartsselskab«: et lufttransportselskab med en gyldig licens eller tilsvarende attest

5)

»EF-luftfartsselskab«: et luftfartsselskab med en gyldig licens, der er udstedt af en medlemsstat i overensstemmelse med Rådets forordning (EØF) nr. 2407/92 af 23. juli 1992 om udstedelse af licenser til luftfartsselskaber (6)

6)

»enhed«: en person, organisation eller virksomhed, men ikke en operatør

7)

»forbudte genstande«: våben, eksplosive stoffer og andre farlige anordninger, genstande eller stoffer, der kan benyttes til at begå en ulovlig handling, som bringer den civile luftfarts sikkerhed i fare

8)

»screening«: anvendelse af tekniske eller andre midler til at identificere og/eller opdage forbudte genstande

9)

»security-kontrol«: anvendelse af metoder til at forebygge, at der indføres forbudte genstande

10)

»adgangskontrol«: anvendelse af metoder til at forebygge, at uvedkommende personer eller køretøjer kan få adgang

11)

»airside«: manøvreområdet i en lufthavn, tilstødende terræn og bygninger eller dele heraf, hvortil der er begrænset adgang

12)

»landside«: de dele af en lufthavn, tilstødende terræn og bygninger eller dele heraf, der ikke er airside

13)

»security-beskyttet område«: den del af airside, hvor der — ud over den begrænsede adgang — også anvendes andre luftfartssikkerhedsnormer

14)

»demarkeret område«: et område, der ved hjælp af adgangskontrol er adskilt fra security-beskyttede områder eller, hvis det demarkerede område selv er et security-beskyttet område, fra andre security-beskyttede områder i en lufthavn

15)

»baggrundskontrol«: registreret kontrol af en persons identitet, herunder enhver kriminel baggrund, som led i vurderingen af, om personen bør have uledsaget adgang til security-beskyttede områder

16)

»transferpassagerer, -bagage, -fragt eller -post«: passagerer, bagage, fragt eller post, der afrejser/afsendes med et andet luftfartøj end det, de er ankommet med

17)

»transitpassagerer, -bagage, -fragt eller -post«: passagerer, bagage, fragt eller post, der afrejser/afsendes med samme luftfartøj som det, de er ankommet med

18)

»potentielt uregerlig passager«: en person, som udvises, som er nægtet indrejse, eller som er anholdt eller i forvaring

19)

»håndbagage«: bagage, der skal transporteres i et luftfartøjs kabine

20)

»indskrevet bagage«: bagage, der skal transporteres i et luftfartøjs lastrum

21)

»ledsaget indskrevet bagage«: bagage, der transporteres i lastrummet på et luftfartøj, og som er blevet indskrevet af en passager, der selv er om bord på samme fly

22)

»luftfartsselskabers post«: post, hvis afsender og modtager begge er luftfartsselskaber

23)

»luftfartsselskabers materialer«: materialer, hvis afsender og modtager begge er luftfartsselskaber, eller som benyttes af et luftfartsselskab

24)

»post«: forsendelser af breve og andre forsendelser, undtagen luftfartsselskabers post, der håndteres af og afsendes til posttjenester i overensstemmelse med Verdenspostforeningens bestemmelser

25)

»fragt«: andre genstande end bagage, post, luftfartsselskabers post, materialer og forsyninger til flyvningen, som skal transporteres med et luftfartøj

26)

»sikkerhedsgodkendt fragtagent«: et luftfartsselskab, en agent, en speditør eller en anden enhed, som i forbindelse med fragt eller post varetager sikkerhedskontrollen

27)

»kendt befragter«: en kunde, der afsender fragt eller post for egen regning, og hvis procedurer opfylder sådanne fælles sikkerhedsregler og -normer, at fragten eller posten kan transporteres med ethvert luftfartøj

28)

»registreret befragter«: en kunde, der afsender fragt eller post for egen regning, og hvis procedurer opfylder sådanne fælles sikkerhedsregler og -normer, at fragten eller posten kan transporteres med luftfartøjer, der transporterer henholdsvis fragt eller post

29)

»flysikkerhedscheck«: inspektion af de dele af luftfartøjets indre, som passagererne kan have haft adgang til, og inspektion af luftfartøjets lastrum med henblik på at finde forbudte genstande og påvise ulovlige handlinger rettet mod luftfartøjet

30)

»flysikkerhedskontrol«: inspektion af luftfartøjets indre og tilgængelige ydre med henblik på at finde forbudte genstande og påvise ulovlige handlinger, som bringer luftfartøjets sikkerhed i fare

31)

»sikkerhedsofficer om bord«: en person, som er ansat af en stat til at rejse med luftfartøjer tilhørende et luftfartsselskab, hvis licens er udstedt af staten, med det formål at beskytte luftfartøjet og de ombordværende mod ulovlige handlinger, som bringer luftfartøjets sikkerhed i fare.

Artikel 4

Fælles grundlæggende normer

1.   Der fastlægges fælles grundlæggende normer for beskyttelse af civil luftfart mod ulovlige handlinger, som bringer den civile luftfarts sikkerhed i fare, som anført i bilaget.

Yderligere fælles grundlæggende normer, som ikke var forudset ved denne forordnings ikrafttræden, tilføjes i bilaget efter proceduren i traktatens artikel 251.

2.   De generelle foranstaltninger, der ved at supplere dem skal ændre ikke-væsentlige elementer i de fælles grundlæggende normer, der er omhandlet i stk. 1, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 19, stk. 3.

Disse generelle foranstaltninger skal omhandle:

a)

tilladte metoder til screening

b)

kategorier af genstande, der kan forbydes

c)

for så vidt angår adgangskontrol, grundene til at give adgang til airside og security-beskyttede områder

d)

tilladte metoder til undersøgelse af køretøjer, flysikkerhedscheck og flysikkerhedskontrol

e)

kriterier for anerkendelse af ækvivalensen af tredjelandes sikkerhedsnormer

f)

betingelser for screening og anden sikkerhedskontrol af fragt og post samt processen for godkendelse eller udpegelse af sikkerhedsgodkendte fragtagenter, kendte befragtere og registrerede befragtere

g)

betingelser for screening eller anden sikkerhedskontrol af luftfartsselskabers post og luftfartsselskabers materialer

h)

betingelser for screening og anden sikkerhedskontrol af forsyninger til flyvningen og leverancer til lufthavnen samt processen for godkendelse eller udpegelse af sikkerhedsgodkendte leverandører og kendte leverandører

i)

kriterier for definition af kritiske dele af security-beskyttede områder

j)

kriterier for ansættelse og metoder til uddannelse af personale

k)

betingelser for anvendelse af særlige sikkerhedsprocedurer eller undtagelser fra sikkerhedskontrol, og

l)

alle generelle foranstaltninger, der ved at supplere dem skal ændre ikke-væsentlige elementer i de fælles grundlæggende normer i stk. 1, og som ikke var forudset ved denne forordnings ikrafttræden.

I særligt hastende tilfælde kan Kommissionen bringe hasteproceduren i artikel 19, stk. 4, i anvendelse.

3.   De detaljerede foranstaltninger for gennemførelsen af de fælles grundlæggende normer, der er omhandlet i stk. 1, og de generelle foranstaltninger, der er omhandlet i stk. 2, fastlægges efter forskriftsproceduren i artikel 19, stk. 2.

Disse skal omfatte:

a)

krav til og procedurer for screening

b)

en liste over forbudte genstande

c)

krav til og procedurer for adgangskontrol

d)

krav til og procedurer for undersøgelse af køretøjer, flysikkerhedscheck og flysikkerhedskontrol

e)

afgørelser om anerkendelse af ækvivalensen af sikkerhedsnormer, der anvendes i tredjelande

f)

hvad angår fragt og post, procedurer for godkendelse eller udpegelse af sikkerhedsgodkendte fragtagenter, kendte befragtere og registrerede befragtere og de forpligtelser, som skal opfyldes af disse

g)

krav og procedurer for sikkerhedskontrol af luftfartsselskabers post og luftfartsselskabers materialer

h)

hvad angår forsyninger til flyvningen og leverancer til lufthavnen, procedurer for godkendelse eller udpegelse af sikkerhedsgodkendte leverandører og kendte leverandører, og de forpligtelser, der skal opfyldes af disse

i)

definition af kritiske dele af security-beskyttede områder

j)

krav i forbindelse med ansættelse og uddannelse af personale

k)

særlige sikkerhedsprocedurer eller undtagelser fra sikkerhedskontrol

l)

tekniske specifikationer og procedurer for godkendelse og brug af sikkerhedsudstyr, og

m)

krav og procedurer i forbindelse med håndtering af potentielt uregerlige passagerer.

4.   Kommissionen opstiller ved ændring af denne forordning i form af en afgørelse efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 19, stk. 3, kriterier, der giver medlemsstaterne mulighed for at fravige de fælles grundlæggende normer i stk. 1 og for at træffe alternative sikkerhedsforanstaltninger, der på grundlag af en lokal risikovurdering garanterer et passende sikkerhedsniveau. Sådanne alternative foranstaltninger skal være begrundet i luftfartøjets størrelse eller i forhold vedrørende operationernes eller andre relevante aktiviteters karakter, omfang eller hyppighed.

I særligt hastende tilfælde kan Kommissionen bringe hasteproceduren i artikel 19, stk. 4, i anvendelse.

Medlemsstaterne underretter Kommissionen om sådanne foranstaltninger.

5.   Medlemsstaterne sikrer anvendelsen på deres område af de fælles grundlæggende normer, der er omhandlet i stk. 1. Har en medlemsstat grund til at antage, at luftfartssikkerhedsniveauet er forringet på grund af brud på sikkerheden, sørger den for øjeblikkeligt at træffe de nødvendige foranstaltninger med henblik på at afhjælpe et sådant brud og genoprette den civile luftfartssikkerhed.

Artikel 5

Sikkerhedsomkostninger

Med forbehold af gældende fællesskabsret kan hver medlemsstat fastsætte, under hvilke omstændigheder og i hvilket omfang omkostninger ved sikkerhedsforanstaltninger, der træffes i henhold til denne forordning med henblik på at beskytte civil luftfart mod ulovlige handlinger, bør afholdes af medlemsstaten, lufthavnsoperatører, luftfartsselskaber, andre berørte enheder eller brugerne. Medlemsstaterne kan i relevante tilfælde og i overensstemmelse med fællesskabsretten sammen med brugerne bidrage til finansiering af omkostninger ved strengere sikkerhedsforanstaltninger, der træffes i henhold til denne forordning. I den udstrækning det er praktisk muligt, skal opkrævning af afgifter eller overførsel af sikkerhedsomkostninger være direkte forbundet med omkostningerne ved tilrådighedsstillelse af sikkerhedstjenester og være udformet med henblik på kun at finansiere de faktiske omkostninger.

Artikel 6

Medlemsstaternes anvendelse af strengere foranstaltninger

1.   Medlemsstaterne kan anvende foranstaltninger, der er strengere end de fælles grundlæggende normer, der er omhandlet i artikel 4. De skal i sådanne tilfælde basere sig på en risikovurdering og overholde fællesskabslovgivningen. Strengere foranstaltninger skal være relevante, objektive og ikke-diskriminerende og stå i rimeligt forhold til den risiko, der søges begrænset.

2.   Medlemsstaterne underretter hurtigst muligt Kommissionen efter at have truffet sådanne foranstaltninger. Når Kommissionen har modtaget sådanne oplysninger, videresender den dem til de øvrige medlemsstater.

3.   Medlemsstaterne skal ikke underrette Kommissionen, hvis de pågældende foranstaltninger kun gælder for en bestemt flyvning på en bestemt dato.

Artikel 7

Sikkerhedsforanstaltninger, som kræves af tredjelande

1.   Uden at dette berører bilaterale aftaler, hvori Fællesskabet er part, underretter medlemsstaterne Kommissionen om foranstaltninger, som et tredjeland kræver vedrørende flyvninger fra en lufthavn i en medlemsstat til eller over det pågældende tredjeland, hvis foranstaltningerne afviger fra de fælles grundlæggende normer som omhandlet i artikel 4.

2.   Kommissionen ser nærmere på anvendelsen af enhver foranstaltning som meddelt efter stk. 1, enten på eget initiativ eller efter anmodning fra den pågældende medlemsstat, og kan efter forskriftsproceduren i artikel 19, stk. 2, udarbejde et passende svar til det pågældende tredjeland.

3.   Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse:

a)

hvis den pågældende medlemsstat anvender foranstaltningerne i overensstemmelse med artikel 6, eller

b)

hvis tredjelandets krav kun gælder for en bestemt flyvning på en bestemt dato.

Artikel 8

Samarbejde med Organisationen for International Civil Luftfart

Med forbehold af traktatens artikel 300 kan Kommissionen indgå et aftalememorandum om revision med Organisationen for International Civil Luftfart (ICAO) for at undgå overlapning af kontrollen med medlemsstaternes overholdelse af bilag 17 til Chicago-konventionen angående international civil luftfart.

Artikel 9

Kompetent myndighed

Hvis der i en medlemsstat er to eller flere organer involveret i civil luftfartssikkerhed, udpeger den pågældende medlemsstat én myndighed (i det følgende benævnt »den kompetente myndighed«), der har ansvaret for at koordinere og overvåge anvendelsen af de i artikel 4 omhandlede fælles grundlæggende normer.

Artikel 10

Nationale sikkerhedsprogrammer for civil luftfart

1.   Hver medlemsstat udarbejder, gennemfører og ajourfører et nationalt sikkerhedsprogram for civil luftfart.

I programmet fastlægges det, hvor ansvaret for anvendelse af de fælles grundlæggende normer i artikel 4 ligger, og hvilke foranstaltninger der kræves af operatører og enheder i dette øjemed.

2.   Den kompetente myndighed stiller på grundlag af need to know-princippet de fornødne dele af det nationale sikkerhedsprogram for civil luftfart til rådighed for operatører og enheder, som efter dens skøn har en berettiget interesse deri.

Artikel 11

Nationalt kvalitetskontrolprogram

1.   Hver medlemsstat udarbejder, gennemfører og ajourfører et nationalt kvalitetskontrolprogram.

Programmet skal sætte medlemsstaten i stand til at kontrollere kvaliteten af sikkerheden inden for civil luftfart med henblik på overvågning af, at kravene i denne forordning og det nationale sikkerhedsprogram for civil luftfart opfyldes.

2.   Specifikationerne for det nationale kvalitetskontrolprogram fastsættes ved ændring af denne forordning gennem tilføjelse af et bilag efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 19, stk. 3.

I særligt hastende tilfælde kan Kommissionen bringe hasteproceduren i artikel 19, stk. 4, i anvendelse.

Programmet skal gøre det muligt hurtigt at opdage og korrigere mangler. Programmet skal ligeledes indebære, at alle lufthavne, operatører og enheder, der har ansvaret for gennemførelsen af luftfartssikkerhedsnormer, og som er etableret på den pågældende medlemsstats område, kontrolleres regelmæssigt og direkte af den kompetente myndighed eller under dennes tilsyn.

Artikel 12

Sikkerhedsprogram for lufthavne

1.   Enhver, der driver en lufthavn, udarbejder, gennemfører og ajourfører et sikkerhedsprogram for lufthavnen.

I programmet beskrives, hvilke metoder og procedurer den, der driver lufthavnen, skal følge for at opfylde kravene i denne forordning og det nationale sikkerhedsprogram for civil luftfart i den medlemsstat, lufthavnen ligger i.

Programmet skal ligeledes indeholde interne kvalitetskontrolbestemmelser med en beskrivelse af, hvordan den, der driver lufthavnen, overvåger, at disse metoder og procedurer overholdes.

2.   Sikkerhedsprogrammer for lufthavne skal forelægges for den kompetente myndighed, der om nødvendigt kan træffe de nødvendige foranstaltninger.

Artikel 13

Sikkerhedsprogram for luftfartsselskaber

1.   Hvert luftfartsselskab udarbejder, gennemfører og ajourfører et sikkerhedsprogram for luftfartsselskabet.

I programmet beskrives, hvilke metoder og procedurer luftfartsselskabet skal følge for at opfylde kravene i denne forordning og det nationale sikkerhedsprogram for civil luftfart i den medlemsstat, selskabet driver sin virksomhed fra.

Programmet skal ligeledes indeholde interne kvalitetskontrolbestemmelser med en beskrivelse af, hvordan luftfartsselskabet overvåger, at disse metoder og procedurer overholdes.

2.   Sikkerhedsprogrammer for luftfartsselskaber forelægges på forlangende for den kompetente myndighed, der om nødvendigt kan træffe yderligere foranstaltninger.

3.   Er et sikkerhedsprogram for et EF-luftfartsselskab blevet godkendt af den kompetente myndighed i den medlemsstat, der har udstedt licensen, anerkender alle de øvrige medlemsstater, at luftfartsselskabet opfylder kravene i stk. 1. Dette berører dog ikke medlemsstatens ret til fra et luftfartsselskab at få nærmere oplysninger om dets gennemførelse af:

a)

de sikkerhedsforanstaltninger, denne medlemsstat kan anvende i medfør af artikel 6, og/eller

b)

lokale procedurer, der finder anvendelse i de benyttede lufthavne.

Artikel 14

Sikkerhedsprogram for enheder

1.   Enhver enhed, der i henhold til et nationalt sikkerhedsprogram for civil luftfart, som omhandlet i artikel 10, anvender luftfartssikkerhedsnormer, udarbejder, gennemfører og ajourfører et sikkerhedsprogram.

I programmet beskrives, hvilke metoder og procedurer enheden skal følge for at opfylde kravene i en medlemsstats nationale sikkerhedsprogram for civil luftfart for så vidt angår enhedens operationer i denne medlemsstat.

Programmet skal ligeledes indeholde interne kvalitetskontrolbestemmelser med en beskrivelse af, hvordan enheden selv overvåger, at disse metoder og procedurer overholdes.

2.   Sikkerhedsprogrammer for enheder, der anvender luftfartssikkerhedsnormer, forelægges på forlangende for den kompetente myndighed, der om nødvendigt kan træffe yderligere foranstaltninger.

Artikel 15

Kommissionens inspektion

1.   Kommissionen foretager i samarbejde med den kompetente myndighed i den pågældende medlemsstat inspektioner — herunder inspektioner i lufthavne, hos operatører og enheder, der anvender luftfartssikkerhedsnormer — for at overvåge medlemsstaternes anvendelse af bestemmelserne i denne forordning og om nødvendigt fremsætte henstillinger for at øge luftfartssikkerheden. Med dette for øje underretter den kompetente myndighed skriftligt Kommissionen om, hvilke lufthavne på dens område der betjener civil luftfart, ud over dem, der er omfattet af artikel 4, stk. 4.

Procedurerne for gennemførelse af Kommissionens inspektioner fastsættes efter forskriftsproceduren i artikel 19, stk. 2.

2.   Kommissionens inspektioner i lufthavne og hos operatører og enheder, der anvender luftfartssikkerhedsnormer, sker uanmeldt. Kommissionen underretter i god tid inden en inspektion den pågældende medlemsstat herom.

3.   Alle Kommissionens inspektionsrapporter sendes til den kompetente myndighed i den pågældende medlemsstat, som i sin besvarelse beskriver, hvilke foranstaltninger den har truffet for at afhjælpe eventuelle mangler.

Rapporten sendes derefter sammen med den kompetente myndigheds besvarelse til den kompetente myndighed i hver af de øvrige medlemsstater.

Artikel 16

Årlig rapport

Kommissionen forelægger hvert år Europa-Parlamentet, Rådet og medlemsstaterne en rapport om gennemførelsen af denne forordning og om dens bidrag til forbedringer i luftfartssikkerheden.

Artikel 17

Ekspertgruppe vedrørende luftfartssikkerhed (Stakeholders’ Advisory Group)

Uden at foregribe det i artikel 19 omhandlede udvalgs rolle nedsætter Kommissionen en ekspertgruppe vedrørende luftfartssikkerhed (Stakeholders’ Advisory Group on Aviation Security), der er sammensat af europæiske repræsentative organisationer, som er beskæftiget med eller direkte berørt af luftfartssikkerheden. Denne gruppe har alene til opgave at rådgive Kommissionen. Det i artikel 19 omhandlede udvalg holder ekspertgruppen underrettet under hele lovgivningsprocessen.

Artikel 18

Formidling af oplysninger

Kommissionen offentliggør generelt foranstaltninger, som har direkte indvirkning på passagererne. Følgende dokumenter betragtes dog som »EU-klassificerede oplysninger«, jf. afgørelse 2001/844/EF, EKSF, Euratom:

a)

de foranstaltninger og procedurer, der er omhandlet i artikel 4, stk. 3 og 4, artikel 6, stk. 1, og artikel 7, stk. 1, hvis de indeholder følsomme sikkerhedsoplysninger

b)

Kommissionens inspektionsrapporter og de kompetente myndigheders besvarelser som omhandlet i artikel 15, stk. 3.

Artikel 19

Udvalgsprocedure

1.   Kommissionen bistås af et udvalg.

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til en måned.

3.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1-4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

4.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1, 2, 4 og 6, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Artikel 20

Aftaler mellem Fællesskabet og tredjelande

Når det er hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med fællesskabsretten, kan der åbnes mulighed for, at luftfartsaftaler mellem Fællesskabet og et tredjeland i henhold til traktatens artikel 300 indeholder bestemmelser om anerkendelse af, at tredjelandets sikkerhedsnormer er ækvivalente med Fællesskabets normer med henblik på at fremme målet om »one-stop security« for alle flyvninger mellem Den Europæiske Union og tredjelande.

Artikel 21

Sanktioner

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser om sanktioner for overtrædelse af denne forordning og træffer alle nødvendige foranstaltninger til at sikre gennemførelsen heraf. Sanktionerne skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelserne og have afskrækkende virkning.

Artikel 22

Kommissionens rapport om finansiering

Kommissionen vil senest den 31. december 2008 aflægge rapport om principperne for finansieringen af omkostningerne ved sikkerhedsforanstaltninger inden for civil luftfart. I denne rapport vil det blive overvejet, hvilke skridt der skal tages for at sikre, at sikkerhedsafgifterne udelukkende anvendes til at dække sikkerhedsomkostningerne, og for at forbedre gennemsigtigheden i forbindelse med disse afgifter. Rapporten vil også pege på de principper, der er nødvendige for at sikre uhindret konkurrence mellem lufthavne og mellem luftfartsselskaber, og de forskellige metoder, der kan sikre beskyttelse af forbrugerne med hensyn til fordeling af omkostningerne til sikkerhedsforanstaltninger mellem skatteyderne og brugerne. Kommissionens rapport vil om nødvendigt blive ledsaget af et lovgivningsforslag.

Artikel 23

Ophævelse

Forordning (EF) nr. 2320/2002 ophæves.

Artikel 24

Ikrafttræden

1.   Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

2.   Den anvendes fra den dato, der er anført i de gennemførelsesbestemmelser, der blev vedtaget efter proceduren i artikel 4, stk. 2 og 3, men ikke senere end 24 måneder efter denne forordnings ikrafttræden.

3.   Som undtagelse fra stk. 2, anvendes artikel 4, stk. 2, 3 og 4, artikel 8, artikel 11, stk. 2, artikel 15, stk. 1, andet afsnit, og artikel 17, 19 og 22 fra datoen for denne forordnings ikrafttræden.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Strasbourg, den 11. marts 2008.

På Europa-Parlamentets vegne

H.-G. PÖTTERING

Formand

På Rådets vegne

J. LENARČIČ

Formand


(1)  EUT C 185 af 8.8.2006, s. 17.

(2)  Europa-Parlamentets udtalelse af 15.6.2006 (EUT C 300 E af 9.12.2006, s. 463), Rådets fælles holdning af 11.12.2006 (EUT C 70 E af 27.3.2007, s. 21) og Europa-Parlamentets holdning af 25.4.2007 (endnu ikke offentliggjort i EUT). Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11.3.2008 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 4.3.2008.

(3)  EFT L 355 af 30.12.2002, s. 1. Ændret ved forordning (EF) nr. 849/2004 (EUT L 158 af 30.4.2004, s. 1. Berigtiget i EUT L 229 af 29.6.2004, s. 3).

(4)  EFT L 317 af 3.12.2001, s. 1. Senest ændret ved afgørelse 2006/548/EF, Euratom (EUT L 215 af 5.8.2006, s. 38).

(5)  EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23. Ændret ved afgørelse 2006/512/EF (EUT L 200 af 22.7.2006, s. 11).

(6)  EFT L 240 af 24.8.1992, s. 1.


BILAG

FÆLLES GRUNDLÆGGENDE NORMER FOR BESKYTTELSE AF CIVIL LUFTFART MOD ULOVLIGE HANDLINGER (ARTIKEL 4)

1.   SIKKERHED I LUFTHAVNE

1.1.   Krav til planlægning af lufthavne

1.

Ved projektering og bygning af nye lufthavnsanlæg og ved ombygning af eksisterende lufthavnsfaciliteter skal der tages hensyn til alle krav, som vedrører gennemførelse af de fælles grundlæggende normer, der er omhandlet i dette bilag, og gennemførelsesretsakter dertil.

2.

Lufthavne skal være opdelt i følgende områder:

a)

landside

b)

airside

c)

security-beskyttede områder, og

d)

kritiske zoner i security-beskyttede områder.

1.2.   Adgangskontrol

1.

Adgangen til airside skal begrænses, således at uvedkommende personer og køretøjer forhindres i at komme ind i disse områder.

2.

Adgangen til security-beskyttede områder skal kontrolleres, således at der ikke kan komme uvedkommende personer og køretøjer ind i disse områder.

3.

Personer og køretøjer må kun få adgang til airside og security-beskyttede områder, hvis de opfylder gældende sikkerhedskrav.

4.

Enhver person, herunder medlemmer af en flybesætning, skal have gennemgået en baggrundskontrol med tilfredsstillende resultat, inden vedkommende kan få udstedt et flybesætnings- eller et lufthavns-id-kort, der giver mulighed for uledsaget adgang til security-beskyttede områder.

1.3.   Screening af andre personer end passagerer og medbragte genstande

1.

Andre personer end passagerer samt medbragte genstande skal screenes ved kontinuerlig stikprøvekontrol, når de passerer ind i et security-beskyttet område, således at det forhindres, at forbudte genstande kommer ind i disse områder.

2.

Alle andre personer end passagerer og alle medbragte genstande skal screenes, når de passerer ind i en kritisk zone i et security-beskyttet område, således at det forhindres, at forbudte genstande kommer ind i disse zoner.

1.4.   Undersøgelse af køretøjer

Køretøjer skal undersøges, når de passerer ind i et security-beskyttet område, således at det forhindres, at forbudte genstande kommer ind i disse områder.

1.5.   Overvågning, patruljering og anden fysisk kontrol

I lufthavne og om nødvendigt tilstødende områder, hvortil der er adgang for offentligheden, skal der være overvågning, patruljering og anden fysisk kontrol med henblik på at opdage mistænkelig adfærd, udpege svage punkter, som kan udnyttes til udførelse af ulovlige handlinger, og forhindre personer i at bringe sådanne handlinger til udførelse.

2.   DEMARKEREDE OMRÅDER I LUFTHAVNE

Luftfartøjer, der parkeres i demarkerede områder i lufthavne, der anvender alternative foranstaltninger som omhandlet i artikel 4, stk. 4, skal være adskilt fra luftfartøjer, som er omfattet af de fælles grundlæggende normer uden begrænsninger, så sikkerheden for sidstnævnte luftfartøjer og deres passagerer, bagage, fragt og post ikke forringes.

3.   FLYSIKKERHED

1.

Inden afgang skal der gennemføres et flysikkerhedscheck eller en flysikkerhedskontrol til sikring af, at der ikke findes nogen forbudte genstande om bord. Et luftfartøj i transit kan underkastes andre passende foranstaltninger.

2.

Alle luftfartøjer skal beskyttes mod uautoriseret adgang.

4.   PASSAGERER OG HÅNDBAGAGE

4.1.   Screening af passagerer og håndbagage

1.

Alle lokalt afgående passagerer, transfer- og transitpassagerer og deres håndbagage skal screenes for at forhindre, at forbudte genstande bringes ind i security-beskyttede områder og om bord på et luftfartøj.

2.

Screening af transferpassagerer og deres håndbagage kan undlades:

a)

hvis de ankommer fra en medlemsstat, medmindre Kommissionen eller medlemsstaten har givet oplysning om, at disse passagerer og deres håndbagage ikke kan anses for at være screenet i henhold til de fælles grundlæggende normer, eller

b)

hvis de ankommer fra et tredjeland, som følger de sikkerhedsnormer, der efter forskriftsproceduren i artikel 19, stk. 2, er anerkendt som værende ækvivalente med de fælles grundlæggende normer.

3.

Screening af transitpassagerer og deres håndbagage kan undlades:

a)

hvis de forbliver om bord i luftfartøjet, eller

b)

hvis de ikke kommer i kontakt med andre screenede afrejsende passagerer end dem, der går om bord i samme luftfartøj, eller

c)

hvis de ankommer fra en medlemsstat, medmindre Kommissionen eller medlemsstaten har givet oplysning om, at disse passagerer og deres håndbagage ikke kan anses for at være screenet i henhold til de fælles grundlæggende normer, eller

d)

hvis de ankommer fra et tredjeland, som følger sikkerhedsnormer, der efter forskriftsproceduren i artikel 19, stk. 2, er anerkendt som værende ækvivalente med de fælles grundlæggende normer.

4.2.   Beskyttelse af passagerer og håndbagage

1.

Passagerer og deres håndbagage skal beskyttes mod uautoriseret adgang fra det tidspunkt, hvor de screenes, indtil det luftfartøj, de transporteres med, afgår.

2.

Screenede afgående passagerer må ikke komme i kontakt med ankommende passagerer, undtagen:

a)

hvis passagerne ankommer fra en medlemsstat, forudsat at Kommissionen eller medlemsstaten ikke har givet oplysning om, at disse ankommende passagerer og deres håndbagage ikke kan anses for at være screenet i henhold til de fælles grundlæggende normer, eller

b)

hvis de ankommer fra et tredjeland, som følger sikkerhedsnormer, der efter forskriftsproceduren i artikel 19, stk. 2, er anerkendt som værende ækvivalente med de fælles grundlæggende normer.

4.3.   Potentielt uregerlige passagerer

Inden afgang skal der træffes de fornødne sikkerhedsforanstaltninger over for potentielt uregerlige passagerer.

5.   INDSKREVET BAGAGE

5.1.   Screening af indskrevet bagage

1.

Al indskrevet bagage skal screenes, inden den lastes på et luftfartøj med henblik på at undgå, at forbudte genstande bringes ind i security-beskyttede områder og om bord på et luftfartøj.

2.

Screening af indskrevet transferbagage kan undlades:

a)

hvis den ankommer fra en medlemsstat, medmindre Kommissionen eller medlemsstaten har givet oplysning om, at denne indskrevne bagage ikke kan anses for at være screenet i henhold til de fælles grundlæggende normer, eller

b)

hvis den ankommer fra et tredjeland, som følger sikkerhedsnormer, der efter forskriftsproceduren i artikel 19, stk. 2, er anerkendt som værende ækvivalente med de fælles grundlæggende normer.

3.

Screening af indskrevet transitbagage kan undlades, hvis bagagen forbliver om bord i luftfartøjet.

5.2.   Beskyttelse af indskrevet bagage

Indskrevet bagage, der skal transporteres med et luftfartøj, skal beskyttes mod uautoriseret adgang fra det tidspunkt, hvor luftfartsselskabet tager den i sin varetægt — eller hvor den screenes, hvis dette sker forinden — indtil det luftfartøj, som den skal transporteres med, afgår.

5.3.   Sammenkædning af bagage

1.

Hvert stykke indskrevet bagage skal identificeres som ledsaget eller uledsaget.

2.

Uledsaget indskrevet bagage må ikke transporteres, medmindre den er blevet adskilt fra passageren på grund af omstændigheder, som passageren ikke har haft indflydelse på, eller underkastet passende sikkerhedskontrol.

6.   FRAGT OG POST

6.1.   Sikkerhedskontrol af fragt og post

1.

Al fragt og post skal underkastes sikkerhedskontrol, inden den lastes på et luftfartøj. Et luftfartsselskab må kun modtage fragt eller post til transport med et luftfartøj, hvis en sikkerhedsgodkendt fragtagent, en kendt befragter eller en registreret befragter selv har gennemført en sådan kontrol eller har bekræftet og indestår for, at sikkerhedskontrollen er gennemført.

2.

Transferfragt og -post skal underkastes en alternativ sikkerhedskontrol, som skal beskrives nærmere i en gennemførelsesretsakt.

3.

Sikkerhedskontrol af transitfragt og -post kan undlades, hvis den forbliver om bord i luftfartøjet.

6.2.   Beskyttelse af fragt og post

1.

Fragt og post, der skal transporteres med et luftfartøj, skal beskyttes mod uautoriseret adgang fra det tidspunkt, hvor sikkerhedskontrollen er gennemført, indtil det luftfartøj, som den skal transporteres med, afgår.

2.

Fragt og post, der ikke har været behørigt beskyttet mod uautoriseret adgang efter sikkerhedskontrollen, skal screenes.

7.   LUFTFARTSSELSKABERS POST OG MATERIALER

Luftfartsselskabers post og materialer skal underkastes sikkerhedskontrol og derefter beskyttes, indtil de lastes på luftfartøjet, for at forhindre, at forbudte genstande bringes om bord på et luftfartøj.

8.   FORSYNINGER TIL FLYVNINGEN

Forsyninger til flyvningen, herunder catering, der skal transporteres med et luftfartøj eller bruges om bord, skal underkastes sikkerhedskontrol og derefter beskyttes, indtil de lastes på luftfartøjet, for at forhindre, at forbudte genstande bringes om bord på et luftfartøj.

9.   LEVERANCER TIL LUFTHAVNEN

Varer, der skal sælges eller bruges i lufthavnes security-beskyttede områder, herunder varer til afgiftsfrie butikker og restauranter, skal underkastes sikkerhedskontrol for at forhindre, at forbudte genstande bringes ind i disse områder.

10.   SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER UNDER FLYVNINGEN

1.

Uden at gældende regler for flyvesikkerheden berøres:

a)

skal uvedkommende forhindres i at komme ind i cockpittet under flyvningen

b)

skal der træffes behørige sikkerhedsforanstaltninger over for potentielt uregerlige passagerer under flyvningen.

2.

Der skal træffes behørige sikkerhedsforanstaltninger, såsom uddannelse af besætningsmedlemmer og kabinepersonale, til at imødegå ulovlige handlinger under en flyvning.

3.

Med undtagelse af våben der medbringes i lastrummet, må våben ikke medbringes om bord på et luftfartøj, medmindre sikkerhedskravene i henhold til national lovgivning er opfyldt, og de berørte stater har givet tilladelse hertil.

4.

Punkt 3 finder desuden anvendelse på sikkerhedsofficerer om bord, der bærer våben.

11.   ANSÆTTELSE OG UDDANNELSE AF PERSONALE

1.

Personer, der udfører eller er ansvarlige for udførelse af screening, adgangskontrol eller anden sikkerhedskontrol, skal ansættes, uddannes og om nødvendigt certificeres således, at de med sikkerhed er egnede og kvalificerede til at udføre de arbejdsopgaver, de ansættes til.

2.

Andre personer end passagerer, der har brug for adgang til security-beskyttede områder, skal gennemgå en sikkerhedsuddannelse, inden de får udstedt enten lufthavns-id-kort eller flybesætnings-id-kort.

3.

Uddannelsen nævnt i punkt 1 og 2 afholdes i form af et grundkursus og derefter løbende.

4.

Instruktørerne, der varetager uddannelsen af personerne nævnt i punkt 1 og 2, skal have de nødvendige kvalifikationer.

12.   SIKKERHEDSUDSTYR

Udstyr til screening, adgangskontrol og anden sikkerhedskontrol skal overholde de fastsatte specifikationer og garantere, at den pågældende sikkerhedskontrol kan udføres.


9.4.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 97/85


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 301/2008

af 17. marts 2008

om tilpasning af bilag I til forordning (EF) nr. 882/2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes

(EØS-relevant tekst)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til tiltrædelsesakten af 2003, særlig artikel 57, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 (1) er der fastsat harmoniserede rammer med generelle bestemmelser for tilrettelæggelsen af offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes.

(2)

Det er nødvendigt som følge af tiltrædelsen i 2004 af nye medlemsstater at fuldende den i bilag I til forordning (EF) nr. 882/2004 nævnte liste over områder, således at alle medlemsstater er opført på denne liste.

(3)

Forordning (EF) nr. 882/2004 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EF) nr. 882/2004 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. maj 2004 for så vidt angår Den Tjekkiske Republik, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. marts 2008.

På Rådets vegne

I. JARC

Formand


(1)  EUT L 165 af 30.4.2004, s. 1. Berigtiget i EUT L 191 af 28.5.2004, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 180/2008 (EUT L 56 af 29.2.2008, s. 4).


BILAG

»BILAG I

OMRÅDER OMHANDLET I ARTIKEL 2, NR. 15)

1.

Kongeriget Belgiens område

2.

Republikken Bulgariens område

3.

Den Tjekkiske Republiks område

4.

Kongeriget Danmarks område med undtagelse af Færøerne og Grønland

5.

Forbundsrepublikken Tysklands område

6.

Republikken Estlands område

7.

Irlands område

8.

Den Hellenske Republiks område

9.

Kongeriget Spaniens område med undtagelse af Ceuta og Melilla

10.

Den Franske Republiks område

11.

Den Italienske Republiks område

12.

Republikken Cyperns område

13.

Republikken Letlands område

14.

Republikken Litauens område

15.

Storhertugdømmet Luxembourgs område

16.

Republikken Ungarns område

17.

Republikken Maltas område

18.

Kongeriget Nederlandenes område i Europa

19.

Republikken Østrigs område

20.

Republikken Polens område

21.

Den Portugisiske Republiks område

22.

Rumæniens område

23.

Republikken Sloveniens område

24.

Den Slovakiske Republiks område

25.

Republikken Finlands område

26.

Kongeriget Sveriges område

27.

Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands område«.