ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 94

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

51. årgang
5. april 2008


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 314/2008 af 4. april 2008 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 315/2008 af 4. april 2008 om ændring af bilag X til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 for så vidt angår listen over hurtige test ( 1 )

3

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 316/2008 af 4. april 2008 om ændring af de repræsentative priser og den tillægstold ved import af visse sukkerprodukter, der blev fastsat ved forordning (EF) nr. 1109/2007, for produktionsåret 2007/08

6

 

 

DIREKTIVER

 

*

Kommissionens direktiv 2008/43/EF af 4. april 2008 om oprettelse i henhold til Rådets direktiv 93/15/EØF af et system til id-mærkning og sporing af eksplosivstoffer til civil brug ( 1 )

8

 

*

Kommissionens direktiv 2008/44/EF af 4. april 2008 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage benthiavalicarb, boscalid, carvon, fluoxastrobin, Paecilomyces lilacinus og prothioconazol som aktivstoffer ( 1 )

13

 

*

Kommissionens direktiv 2008/45/EF af 4. april 2008 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for så vidt angår udvidet anvendelse af aktivstoffet metconazol ( 1 )

21

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

FORORDNINGER

5.4.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 94/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 314/2008

af 4. april 2008

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1580/2007 af 21. december 2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96, (EF) nr. 2201/96 og (EF) nr. 1182/2007 vedrørende frugt og grøntsager (1), særlig artikel 138, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes som følge af gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 138 i forordning (EF) nr. 1580/2007, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 5. april 2008.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. april 2008.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 350 af 31.12.2007, s. 1.


BILAG

til Kommissionens forordning af 4. april 2008 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

JO

63,1

MA

41,5

TN

125,1

TR

92,9

ZZ

80,7

0707 00 05

EG

178,8

MA

131,7

TR

127,6

ZZ

146,0

0709 90 70

MA

56,1

TR

109,4

ZZ

82,8

0805 10 20

EG

47,9

IL

55,6

MA

55,4

TN

53,8

TR

61,4

ZZ

54,8

0805 50 10

AR

53,2

IL

117,7

TR

133,6

ZA

147,5

ZZ

113,0

0808 10 80

AR

90,2

BR

85,6

CA

97,5

CL

90,1

CN

85,4

MK

54,3

US

112,4

UY

58,0

ZA

73,0

ZZ

82,9

0808 20 50

AR

71,8

CL

89,7

CN

52,7

ZA

97,3

ZZ

77,9


(1)  Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« repræsenterer »anden oprindelse«.


5.4.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 94/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 315/2008

af 4. april 2008

om ændring af bilag X til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 for så vidt angår listen over hurtige test

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 af 22. maj 2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier (1), særlig artikel 23, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 999/2001 er der fastsat regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af transmissible spongiforme encephalopatier (TSE) hos dyr. Forordningen gælder for produktion og markedsføring af levende dyr og animalske produkter og i visse særlige tilfælde for eksport heraf.

(2)

I kapitel C, punkt 4, i bilag X til forordning (EF) nr. 999/2001 er der fastsat en liste over hurtige test, der er godkendt til TSE-overvågning af kvæg, får og geder.

(3)

Den 30. august 2007 meddelte et laboratorium Kommissionen, at det vil ophøre med at markedsføre den godkendte test til overvågning af bovin spongiform encephalopati (BSE). Den pågældende test (Institut Pourquier Speed’it BSE) bør derfor udgå af listen over hurtige test til BSE-overvågning af kvæg i kapitel C i bilag X til forordning (EF) nr. 999/2001.

(4)

Forordning (EF) nr. 999/2001 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Kapitel C, punkt 4, i bilag X til forordning (EF) nr. 999/2001 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. april 2008.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 147 af 31.5.2001, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 21/2008 (EUT L 9 af 12.1.2008, s. 3).


BILAG

Kapitel C, punkt 4, i bilag X til forordning (EF) nr. 999/2001 affattes således:

»4.   Hurtige test

Som hurtige test til overvågning af BSE hos kvæg anvendes med henblik på hurtige test i henhold til artikel 5, stk. 3, og artikel 6, stk. 1, følgende testprocedurer:

immunblotting baseret på en Western blotting-procedure til påvisning af det proteinase K-resistente fragment PrPRes (Prionics-Check Western-test)

kemiluminescens-ELISA med ekstraktionsprocedure og ELISA-teknik under anvendelse af kemiluminescerende forstærkningsreagens (Enfer-test og Enfer TSE Kit version 2.0, automatiseret prøveforberedelse)

mikrotiterplade-baseret immunassay til påvisning af PrPSc (Enfer TSE Version 3)

sandwich-immunassay til påvisning af PrPRes udført efter denaturering og koncentrering (Bio-Rad Te-SeE-test)

mikrotiterplade-baseret immunassay (ELISA), der påviser proteinase K-resistent PrPRes med monoklonale antistoffer (Prionics-Check LIA-test)

strukturafhængigt immunassay, BSE-antigen-testkit (Beckman Coulter InPro CDI kit)

kemiluminescens-ELISA til kvalitativ bestemmelse af PrPSc (CediTect BSE-test)

immunassay med anvendelse af en kemisk polymer til selektiv PrPSc-binding og et monoklonalt detektor-antistof rettet mod bevarede dele af PrP-molekylet (IDEXX HerdChek BSE Antigen Test Kit, EIA)

immunassay baseret på lateral strømning og anvendelse af to forskellige monoklonale antistoffer til påvisning af proteinase K-resistente PrP-fraktioner (Prionics-Check PrioSTRIP)

sandwich-immunassay med anvendelse af to forskellige monoklonale antistoffer rettet mod to epitoper, der er til stede i fuldt udfoldet PrPSc hos kvæg (Roboscreen Beta Prion BSE EIA Test Kit)

sandwich-ELISA til påvisning af proteinase K-resistent PrPSc (Roche Applied Science PrionScreen)

ELISA med antigenbinding med anvendelse af to forskellige monoklonale antistoffer til påvisning af proteinase K-resistente PrP-fraktioner (Fujirebio FRELISA BSE post mortem rapid BSE Test).

Som hurtige test til overvågning af TSE hos får og geder anvendes med henblik på hurtige test i henhold til artikel 5, stk. 3, og artikel 6, stk. 1, følgende testprocedurer:

strukturafhængigt immunassay, BSE-antigen-testkit (Beckman Coulter InPro CDI kit)

sandwich-immunassay til påvisning af PrPRes udført efter denaturering og koncentrering (Bio-Rad Te-SeE-test)

sandwich-immunassay til påvisning af PrPRes udført efter denaturering og koncentrering (Bio-Rad Te-SeE Sheep/Goat-test)

kemiluminescens-ELISA med ekstraktionsprocedure og ELISA-teknik under anvendelse af kemiluminescerende forstærkningsreagens (Enfer TSE Kit version 2.0)

mikrotiterplade-baseret immunassay til påvisning af PrPSc (Enfer TSE Version 3)

immunassay med anvendelse af en kemisk polymer til selektiv PrPSc-binding og et monoklonalt detektor-antistof rettet mod bevarede dele af PrP-molekylet (IDEXX HerdChek BSE-Scrapie Antigen Test Kit, EIA)

mikrotiterplade-baseret kemiluminescens-immunassay til påvisning af PrPSc i væv fra får (POURQUIER’S-LIA Scrapie)

immunblotting baseret på en Western blotting-procedure til påvisning af det proteinase K-resistente fragment PrPRes (Prionics-Check Western Small Ruminant-test)

mikrotiterplade-baseret kemiluminescens-immunassay til påvisning af proteinase K-resistent PrPSc (Prionics Check LIA Small Ruminants).

For alle test gælder det, at den vævsprøve, testen anvendes på, skal være i overensstemmelse med producentens brugsvejledning.

Producenterne af de hurtige test skal have etableret et kvalitetssikringssystem, der er godkendt af EF-referencelaboratoriet, og som sikrer, at metodens ydeevne ikke ændrer sig. Producenterne skal forelægge forsøgsprotokollerne for EF-referencelaboratoriet.

Hurtige test og forsøgsprotokoller må kun ændres efter forudgående underretning af EF-referencelaboratoriet, og på betingelse af at EF-referencelaboratoriet erklærer, at ændringen ikke påvirker testens følsomhed, specificitet eller pålidelighed. Denne erklæring skal meddeles til Kommissionen og til de nationale referencelaboratorier.«


5.4.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 94/6


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 316/2008

af 4. april 2008

om ændring af de repræsentative priser og den tillægstold ved import af visse sukkerprodukter, der blev fastsat ved forordning (EF) nr. 1109/2007, for produktionsåret 2007/08

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 af 20. februar 2006 om den fælles markedsordning for sukker (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 951/2006 af 30. juni 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006, for så vidt angår handel med tredjelande inden for sukkersektoren (2), særlig artikel 36, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De repræsentative priser og tillægstolden ved import af hvidt sukker, råsukker og visse sirupper for produktionsåret 2007/08 blev fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1109/2007 (3). Disse repræsentative priser og denne tillægstold er senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 211/2008 (4).

(2)

Under hensyn til de oplysninger, som Kommissionen for tiden råder over, bør de pågældende beløb ændres i overensstemmelse med bestemmelserne og betingelserne i forordning (EF) nr. 951/2006 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De repræsentative priser og den tillægstold, der gælder ved import af de i artikel 36 i forordning (EF) nr. 951/2006 omhandlede produkter, og som for produktionsåret 2007/08 blev fastsat ved forordning (EF) nr. 1109/2007, ændres og er vist i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 5. april 2008.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. april 2008.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 58 af 28.2.2006, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1260/2007 (EUT L 283 af 27.10.2007, s. 1). Med virkning fra den 1. oktober 2008 erstattes forordning (EF) nr 318/2006 af forordning (EF) nr. 1234/2007 (EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1).

(2)  EUT L 178 af 1.7.2006, s. 24. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1568/2007 (EUT L 340 af 22.12.2007, s. 62).

(3)  EUT L 253 af 28.9.2007, s. 5.

(4)  EUT L 65 af 8.3.2008, s. 3.


BILAG

De repræsentative priser og den tillægstold, der gælder ved import af hvidt sukker, råsukker og produkter i KN-kode 1702 90 95 og anvendes fra den 5. april 2008

(EUR)

KN-kode

Repræsentativ pris pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

Tillægstold pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

1701 11 10 (1)

21,18

5,71

1701 11 90 (1)

21,18

11,12

1701 12 10 (1)

21,18

5,52

1701 12 90 (1)

21,18

10,60

1701 91 00 (2)

21,90

15,08

1701 99 10 (2)

21,90

9,76

1701 99 90 (2)

21,90

9,76

1702 90 95 (3)

0,22

0,42


(1)  Fastsat for standardkvaliteten, som den er fastsat i bilag I, punkt III, til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 (EUT L 58 af 28.2.2006, s. 1).

(2)  Fastsat for standardkvaliteten, som den er fastsat i bilag I, punkt II, til forordning (EF) nr. 318/2006.

(3)  Fastsat pr. 1 % indhold af saccharose.


DIREKTIVER

5.4.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 94/8


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/43/EF

af 4. april 2008

om oprettelse i henhold til Rådets direktiv 93/15/EØF af et system til id-mærkning og sporing af eksplosivstoffer til civil brug

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 93/15/EØF af 5. april 1993 om harmonisering af bestemmelserne om markedsføring af og kontrol med eksplosivstoffer til civil brug (1), særlig artikel 14, stk. 2, andet punktum, og

og ud fra følgende betragtninger:

(1)

I direktiv 93/15/EØF er der fastsat regler for sikker bevægelighed for eksplosivstoffer på EF-markedet.

(2)

Som fastsat i dette direktiv er det nødvendigt at sikre, at operatører i sektoren for eksplosivstoffer har et system, der gør det muligt at holde regnskab med eksplosivstoffers bevægelser for til enhver tid at kunne fastslå, hvem der er i besiddelse af dem.

(3)

Unik id-mærkning af eksplosivstoffer er en absolut nødvendighed, hvis der skal kunne føres nøjagtige og fuldstændige registre over eksplosivstoffer i alle forsyningskædens led. Det vil gøre det muligt at id-mærke eksplosivstoffer og spore deres bevægelser fra produktionsstedet og den første markedsføring frem til slutbrugeren, at holde regnskab med deres anvendelse med henblik på at forhindre misbrug og tyveri og at bistå de håndhævende myndigheder ved sporing af bortkomne eller stjålne eksplosivstoffer til deres oprindelse.

(4)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra det i henhold til artikel 13, stk. 1, i direktiv 93/15/EØF nedsatte forvaltningsudvalg —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

KAPITEL 1

GENERELLE BESTEMMELSER

Artikel 1

Formål

Ved dette direktiv fastsættes et harmoniseret system til unik id-mærkning og sporing af eksplosivstoffer til civil brug.

Artikel 2

Anvendelsesområde

Direktivet gælder ikke for:

a)

eksplosivstoffer, der transporteres og leveres uemballeret eller i pumpevogne med henblik på direkte aflæsning i sprænghuller

b)

eksplosivstoffer, der fremstilles på sprængningsstedet, og som lades umiddelbart efter fremstillingen (»in situ«-fremstilling)

c)

ammunition.

KAPITEL 2

ID-MÆRKNING AF VARER

Artikel 3

Unik id-mærkning

1.   Medlemsstaterne skal sikre, at operatører i sektoren for eksplosivstoffer, som fremstiller eller importerer eksplosivstoffer eller samler detonatorer, påfører eksplosivstofferne og alle de mindste pakningsenheder en unik id-mærkning.

I tilfælde hvor et eksplosivstof er genstand for yderligere fremstillingsprocesser, er fabrikanten ikke forpligtet til at mærke eksplosivstoffet med en ny unik id-mærkning, medmindre den originale unikke id-mærkning ikke længere er i overensstemmelse med artikel 4.

2.   Stk. 1 finder ikke anvendelse i tilfælde, hvor eksplosivstoffer fremstilles til eksport og påføres en id-mærkning i overensstemmelse med importlandets krav, der gør det muligt at spore eksplosivstofferne.

3.   Den unikke id-mærkning skal bestå af de i bilaget beskrevne elementer.

4.   Hvert produktionssted tildeles en trecifret kode af de nationale myndigheder i den medlemsstat, hvori det er etableret.

5.   Hvis produktionsstedet er beliggende uden for Fællesskabet, kontakter den i Fællesskabet etablerede fabrikant en national myndighed i importmedlemsstaten med henblik på tildeling af en kode til produktionsstedet.

Hvis produktionsstedet er beliggende uden for Fællesskabet, og fabrikanten ikke er etableret i Fællesskabet, kontakter importøren af de pågældende eksplosivstoffer en national myndighed i importmedlemsstaten med henblik på tildeling af en kode til produktionsstedet.

6.   Medlemsstaterne sørger for, at distributører, der ompakker eksplosivstoffer, sikrer sig, at den unikke id-mærkning er fastgjort til eksplosivstofferne og til de mindste pakningsenheder.

Artikel 4

Mærkning og fastgørelse

Den unikke id-mærkning skal være udført direkte på eller fastgjort på den pågældende artikel, således at mærkningen er holdbar og klart læselig.

Artikel 5

Eksplosivstoffer i patroner og sække

For eksplosivstoffer i patroner og sække skal den unikke id-mærkning bestå af en selvklæbende etiket på hver patron eller sæk, eller være trykt direkte herpå. En hertil knyttet etiket anbringes på hver kasse patroner.

Desuden kan operatørerne anvende en passiv elektronisk brik, der fastgøres til hver patron eller sæk og en hertil knyttet elektronisk brik for hver kasse patroner.

Artikel 6

Tokomponenteksplosivstoffer

For pakkede tokomponenteksplosivstoffer skal den unikke id-mærkning bestå af en selvklæbende etiket på hver mindste pakningsenhed indeholdende de to komponenter eller være trykt direkte herpå.

Artikel 7

Enkle detonatorer og lunter

For enkle detonatorer og lunter skal den unikke id-mærkning bestå af en selvklæbende etiket på detonatorhylstret eller være trykt eller stemplet direkte herpå. En hertil knyttet etiket anbringes på hver kasse detonatorer eller lunter.

Desuden kan operatørerne anvende en passiv elektronisk brik, der fastgøres til hver detonator eller lunte, og en hertil knyttet elektronisk brik for hver kasse detonatorer eller lunter.

Artikel 8

Elektriske, ikke-elektriske og elektroniske detonatorer

For elektriske, ikke-elektriske og elektroniske detonatorer skal den unikke id-mærkning bestå enten af en selvklæbende etiket på ledningerne eller rørene eller en selvklæbende etiket på detonatorhylstret eller være trykt eller stemplet direkte herpå. En hertil knyttet etiket anbringes på hver kasse detonatorer.

Desuden kan operatørerne anvende en passiv elektronisk brik, der fastgøres til hver detonator, og en hertil knyttet elektronisk brik for hver kasse detonatorer.

Artikel 9

Primere og boostere

For primere og boostere skal den unikke id-mærkning bestå af en selvklæbende etiket eller være trykt direkte på primeren eller boosteren. En hertil knyttet etiket anbringes på hver kasse primere eller boostere.

Desuden kan operatørerne anvende en passiv elektronisk brik, der fastgøres til hver primer eller booster, og en hertil knyttet elektronisk brik for hver kasse primere eller boostere.

Artikel 10

Detonationslunter og sikkerhedslunter

For detonationslunter og sikkerhedslunter skal den unikke id-mærkning bestå af en selvklæbende etiket eller være trykt direkte på spolen. Den unikke id-mærkning anføres hver femte meter på enten luntens ydre hylster eller på det indre lag af ekstruderet plast umiddelbart under luntens ydre tråde. En hertil knyttet etiket anbringes på hver kasse lunter.

Desuden kan operatørerne anvende en passiv elektronisk brik, der indsættes i snoren og en hertil knyttet elektronisk brik for hver kasse lunter.

Artikel 11

Dåser og tønder indeholdende eksplosivstoffer

For dåser og tønder indeholdende eksplosivstoffer skal den unikke id-mærkning bestå af en selvklæbende etiket eller være trykt direkte på dåsen eller tønden indeholdende eksplosivstofferne.

Desuden kan operatørerne anvende en passiv elektronisk brik, der fastgøres til hver dåse eller tønde.

Artikel 12

Kopier af originale etiketter

Operatører kan på eksplosivstofferne fastgøre selvklæbende, aftagelige kopier af de originale etiketter, som brugerne kan benytte. Med henblik på at forhindre misbrug skal disse kopier være klart markerede som kopier.

KAPITEL 3

DATAINDSAMLING OG REGISTRERING

Artikel 13

Dataindsamling

1.   Medlemsstaterne sikrer sig, at operatørerne i sektoren for eksplosivstoffer indfører et system til indsamling af data vedrørende eksplosivstoffer, herunder eksplosivstoffernes unikke id-mærkninger, på hele deres vej gennem forsyningskæden og i hele deres livscyklus.

2.   Dataindsamlingssystemet skal gøre det muligt for operatørerne at holde regnskab med eksplosivstofferne, således at det er muligt til enhver tid at fastslå, hvem der har eksplosivstofferne i hænde.

3.   Medlemsstaterne sikrer sig, at de indsamlede data, herunder de unikke id-mærkninger, opbevares og vedligeholdes i en periode på 10 år efter leveringen eller efter udløbet af eksplosivstoffernes livscyklus, i de tilfælde hvor dette kendes, også efter at de pågældende operatører har indstillet deres handelsvirksomhed.

Artikel 14

Operatørernes forpligtelser

Medlemsstaterne skal sikre, at operatører i sektoren for eksplosivstoffer:

a)

fører register over alle eksplosivstoffers id-mærkninger og alle relevante oplysninger, herunder eksplosivstoffernes type og den virksomhed eller person, de er overdraget til

b)

noterer opbevaringsstedet for ethvert eksplosivstof i deres besiddelse eller varetægt, indtil dette enten overdrages til andre eller anvendes

c)

med regelmæssige mellemrum afprøver deres dataindsamlingssystem med henblik på at sikre dettes effektivitet og kvaliteten af de registrerede data

d)

opbevarer og vedligeholder de indsamlede data, herunder de unikke id-mærkninger, i den i artikel 13, stk. 3, angivne periode

e)

beskytter de indsamlede data mod utilsigtet skade og hærværk

f)

på forlangende fra de kompetente myndigheder oplyser om hvert eksplosivstofs oprindelse og opbevaringssted i hele dets livscyklus og på hele dets vej gennem forsyningskæden

g)

over for medlemsstatens ansvarlige myndigheder oplyser navnet på en person, der uden for almindelig arbejdstid kan afgive de i litra f) omhandlede oplysninger, og dennes kontaktoplysninger.

Med henblik på litra d) fører operatøren i forbindelse med eksplosivstoffer, der er fremstillet eller importeret før den i artikel 15, stk. 1, andet afsnit, nævnte dato, bog i overensstemmelse med de gældende nationale bestemmelser.

KAPITEL 4

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 15

Gennemførelse

1.   Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 5. april 2009 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

De anvender disse bestemmelser fra den 5. april 2012.

Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv, eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne tilsender Kommissionen de vigtigste nationale bestemmelser, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 16

Ikrafttrædelse

Dette direktiv træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 17

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. april 2008.

På Kommissionens vegne

Günter VERHEUGEN

Næstformand


(1)  EFT L 121 af 15.5.1993, s. 20. Ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1).


BILAG

Den unikke id-mærkning skal bestå af:

1.

en menneskeligt læselig del af id-mærkningen bestående af:

a)

fabrikantens navn

b)

en alfanumerisk kode bestående af:

i)

2 bogstaver, der identificerer medlemsstaten (produktionsstedet og stedet for indførsel til EF-markedet, f.eks. AT = Østrig)

ii)

3 cifre, der identificerer produktionsstedet (tildeles af de nationale myndigheder)

iii)

den unikke varekode og logistisk information fra fabrikanten.

2.

en elektronisk læselig id-mærkning i stregkode og/eller matrixkode, som er direkte relateretil den alfanumeriske identifikationskode.

Eksempel:

Image

3.

For artikler, der er for små til, at den unikke varekode og den logistiske information fra fabrikanten kan fastgøres på dem, betragtes de i punkt 1, b), i) og ii), og punkt 2 omfattede oplysninger som tilstrækkelige.


5.4.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 94/13


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/44/EF

af 4. april 2008

om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage benthiavalicarb, boscalid, carvon, fluoxastrobin, Paecilomyces lilacinus og prothioconazol som aktivstoffer

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (1), særlig artikel 6, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Belgien modtog den 19. april 2002 en ansøgning i henhold til artikel 6, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF fra Kumiai Chemicals Industry Co. Ltd om optagelse af aktivstoffet benthiavalicarb i bilag I til direktiv 91/414/EØF. Ved Kommissionens beslutning 2003/35/EF (2) blev det bekræftet, at dossieret var fuldstændigt og således principielt kunne anses for at opfylde data- og informationskravene i bilag II og III til direktiv 91/414/EØF.

(2)

Tyskland modtog den 26. april 2001 en ansøgning i henhold til artikel 6, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF fra BASF AG om optagelse af aktivstoffet boscalid i bilag I til direktiv 91/414/EØF. Ved Kommissionens beslutning 2002/268/EF (3) blev det bekræftet, at dossieret var fuldstændigt og således principielt kunne anses for at opfylde data- og informationskravene i bilag II og III til direktiv 91/414/EØF.

(3)

Nederlandene modtog den 26. marts 1997 en ansøgning i henhold til artikel 6, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF fra Luxan B.V. om optagelse af aktivstoffet carvon i bilag I til direktiv 91/414/EØF. Ved Kommissionens beslutning 1999/610/EF (4) blev det bekræftet, at dossieret åvar fuldstændigt og således principielt kunne anses for at opfylde data- og informationskravene i bilag II og III til direktiv 91/414/EØF.

(4)

Det Forenede Kongerige modtog den 25. marts 2002 en ansøgning i henhold til artikel 6, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF fra Bayer AG om optagelse af aktivstoffet fluoxastrobin i bilag I til direktiv 91/414/EØF. Ved beslutning 2003/35/EF blev det bekræftet, at dossieret var fuldstændigt og således principielt kunne anses for at opfylde data- og informationskravene i bilag II og III til direktiv 91/414/EØF.

(5)

Belgien modtog den 15. september 2002 en ansøgning i henhold til artikel 6, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF fra Prophyta om optagelse af aktivstoffet Paecilomyces lilacinus stamme 251 (i det følgende benævnt »Paecilomyces lilacinus«) i bilag I til direktiv 91/414/EØF. Ved Kommissionens beslutning 2003/305/EF (5) blev det bekræftet, at dossieret var fuldstændigt og således principielt kunne anses for at opfylde data- og informationskravene i bilag II og III til direktiv 91/414/EØF.

(6)

Det Forenede Kongerige modtog den 25. marts 2002 en ansøgning i henhold til artikel 6, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF fra Bayer CropScience om optagelse af aktivstoffet prothioconazol i bilag I til direktiv 91/414/EØF. Ved beslutning 2003/35/EF blev det bekræftet, at dossieret var fuldstændigt og således principielt kunne anses for at opfylde data- og informationskravene i bilag II og III til direktiv 91/414/EØF.

(7)

For disse aktivstoffer er virkningerne på menneskers sundhed og miljøet blevet vurderet i henhold til bestemmelserne i artikel 6, stk. 2 og 4, i direktiv 91/414/EØF for de anvendelsesformål, som ansøgerne har foreslået. De udpegede rapporterende medlemsstater forelagde Kommissionen udkast til vurderingsrapporter vedrørende stofferne henholdsvis den 13. april 2004 (benthiavalicarb), den 22. november 2002 (boscalid), den 16. oktober 2000 (carvon), den 2. september 2003 (fluoxastrobin), den 3. november 2004 (Paecilomyces lilacinus) og den 18. oktober 2004 (prothioconazol).

(8)

Medlemsstaterne og Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) har underkastet vurderingsrapporterne et peer review i EFSA's evalueringsarbejdsgruppe, og de blev forelagt Kommissionen den 15. juni 2007 i form af EFSA's videnskabelige rapport om fluoxastrobin (6) og Paecilomyces lilacinus (7) og den 12. juli 2007 i form af EFSA's videnskabelige rapport om benthiavalicarb (8) og prothioconazol (9). Disse rapporter og udkastene til vurderingsrapporter om boscalid og carvon er blevet behandlet af medlemsstaterne og Kommissionen i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, og behandlingen blev afsluttet den 22. januar 2008 med Kommissionens reviderede vurderingsrapporter om benthiavalicarb, boscalid, carvon, fluoxastrobin, Paecilomyces lilacinus og prothioconazol.

(9)

Af de forskellige undersøgelser fremgår det, at de plantebeskyttelsesmidler, der indeholder de pågældende aktivstoffer, generelt kan forventes at opfylde kravene i artikel 5, stk. 1, litra a) og b), og artikel 5, stk. 3, i direktiv 91/414/EØF, navnlig med hensyn til de anvendelsesformål, der blev undersøgt og beskrevet i Kommissionens reviderede vurderingsrapporter. Benthiavalicarb, boscalid, carvon, fluoxastrobin, Paecilomyces lilacinus og prothioconazol bør derfor optages i bilag I for at sikre, at godkendelse af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder de pågældende aktivstoffer, i alle medlemsstater finder sted i overensstemmelse med direktivet.

(10)

Uanset denne konklusion bør der indhentes yderligere oplysninger om visse specifikke forhold vedrørende fluoxastrobin og prothioconazol. I henhold til artikel 6, stk. 1, i direktiv 91/414/EF kan der fastsættes betingelser for optagelsen af et stof i bilag I. Det bør derfor kræves, at fluoxastrobin underkastes yderligere undersøgelser med henblik på at bekræfte risikovurderingen vedrørende overfladevand og vedrørende metabolitter hos andre dyr end rotter, og at prothioconazol underkastes yderligere undersøgelser med henblik på at bekræfte risikovurderingen vedrørende metabolitderivaterne af triazol og vedrørende risikoen for frøædende fugle og pattedyr, og at disse undersøgelser fremlægges af anmelderne.

(11)

Uden at det berører de forpligtelser, der i henhold til direktiv 91/414/EØF følger af, at et aktivstof optages i bilag I, bør medlemsstaterne have en frist på seks måneder efter optagelsen til at tage eksisterende foreløbige godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder benthiavalicarb, boscalid, carvon, fluoxastrobin, Paecilomyces lilacinus og prothioconazol, op til fornyet overvejelse for at sikre, at kravene i direktiv 91/414/EØF, navnlig i artikel 13, og de relevante betingelser i bilag I er opfyldt. Medlemsstaterne bør ændre eksisterende foreløbige godkendelser til fuldstændige godkendelser eller ændre dem eller kalde dem tilbage i henhold til direktiv 91/414/EØF. Uanset ovenstående frist bør der afsættes en længere periode til indgivelse og vurdering af det fuldstændige dossier, jf. bilag III, for hvert plantebeskyttelsesmiddel og for hvert enkelt påtænkt anvendelsesformål i overensstemmelse med de ensartede principper i direktiv 91/414/EØF.

(12)

Direktiv 91/414/EØF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(13)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilag I til direktiv 91/414/EØF ændres som angivet i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 31. januar 2009 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

De anvender disse bestemmelser fra den 1. februar 2009.

Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne tilsender Kommissionen de vigtigste nationale bestemmelser, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

1.   Om nødvendigt ændrer eller tilbagekalder medlemsstaterne i henhold til direktiv 91/414/EØF senest den 31. januar 2009 eksisterende godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder benthiavalicarb, boscalid, carvon, fluoxastrobin, Paecilomyces lilacinus eller prothioconazol som aktivstof. Inden da skal medlemsstaterne navnlig kontrollere, at betingelserne i bilag I til direktiv 91/414/EØF vedrørende benthiavalicarb, boscalid, carvon, fluoxastrobin, Paecilomyces lilacinus eller prothioconazol er overholdt, dog ikke betingelserne i del B vedrørende disse aktivstoffer, og at indehaveren af godkendelsen er i besiddelse af eller har adgang til et dossier, der opfylder kravene i bilag II til direktivet, jf. betingelserne i direktivets artikel 13, stk. 2.

2.   Uanset stk. 1 revurderer medlemsstaterne for hvert godkendt plantebeskyttelsesmiddel, der indeholder benthiavalicarb, boscalid, carvon, fluoxastrobin, Paecilomyces lilacinus eller prothioconazol, enten som eneste aktivstof eller som ét af flere aktivstoffer, som alle er optaget i bilag I til direktiv 91/414/EØF pr. 31. juli 2008, midlet i overensstemmelse med de ensartede principper i bilag VI til direktiv 91/414/EØF på grundlag af et dossier, der opfylder kravene i bilag III til nævnte direktiv, idet der samtidig tages højde for del B i bilag I til direktivet vedrørende benthiavalicarb, boscalid, carvon, fluoxastrobin, Paecilomyces lilacinus eller prothioconazol. På grundlag af den vurdering fastslår medlemsstaterne, om midlet opfylder kravene i artikel 4, stk. 1, litra b)-e), i direktiv 91/414/EØF.

Derefter skal medlemsstaterne:

a)

hvis det drejer sig om et middel, der indeholder benthiavalicarb, boscalid, carvon, fluoxastrobin, Paecilomyces lilacinus eller prothioconazol som eneste aktivstof, om nødvendigt ændre eller tilbagekalde godkendelsen senest den 31. januar 2010, eller

b)

hvis det drejer sig om et middel, der indeholder benthiavalicarb, boscalid, carvon, fluoxastrobin, Paecilomyces lilacinus eller prothioconazol som ét af flere aktivstoffer, om nødvendigt ændre godkendelsen eller trække den tilbage senest den 31. januar 2010 eller senest den dato, der er fastsat for en sådan ændring eller tilbagetrækning i det eller de pågældende direktiver, hvorved det eller de pågældende stoffer blev optaget i bilag I til direktiv 91/414/EØF, alt efter hvilket der er det seneste tidspunkt.

Artikel 4

Dette direktiv træder i kraft den 1. august 2008.

Artikel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. april 2008.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2008/41/EF (EUT L 89 af 1.4.2008, s. 12).

(2)  EFT L 11 af 16.1.2003, s. 52.

(3)  EFT L 92 af 9.4.2002, s. 34.

(4)  EFT L 242 af 14.9.1999, s. 29.

(5)  EUT L 112 af 6.5.2003, s. 10.

(6)  EFSA's videnskabelige rapport (2007) 102, 1-84, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance fluoxastrobin (færdigbehandlet 13. juni 2007).

(7)  EFSA's videnskabelige rapport (2007) 103, 1-35, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Paecilomyces lilacinus strain 251 (færdigbehandlet 13. juni 2007).

(8)  EFSA's videnskabelige rapport (2007) 107, 1-81, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance benthiavalicarb (færdigbehandlet 12. juli 2007).

(9)  EFSA's videnskabelige rapport (2007) 106, 1-98, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance prothioconazole (færdigbehandlet 12. juli 2007).


BILAG

I bilag I til direktiv 91/414/EØF indsættes følgende sidst i tabellen:

Nr.

Almindeligt anvendt navn, identifikationsnr.

IUPAC-navn

Renhed (1)

Ikrafttrædelse

Udløbsdato for stoffets optagelse i listen

Særlige bestemmelser

»169

Benthiavalicarb

CAS-nr.: 413615-35-7

CIPAC-nr.: 744

[(S)-1-{[(R)-1-(6-fluoro-1,3-benzothiazol-2-yl) ethyl]carbamoyl}-2-methylpropyl]carbamic acid

≥ 910 g/kg

Følgende urenheder betragtes som et toksikologisk problem og må hver især højst udgøre en vis mængde i det tekniske materiale:

 

6,6′-difluor-2,2′-dibenzothiazol: < 3,5 mg/kg

 

bis(2-amino-5-fluorphenyl)disulfid: < 14 mg/kg

1. august 2008

31. juli 2018

Del A

Må kun tillades anvendt som fungicid.

Del B

Med henblik på gennemførelsen af de ensartede principper i bilag VI skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om benthiavalicarb, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 22. januar 2008.

Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne være særligt opmærksomme på:

brugernes sikkerhed

beskyttelsen af leddyr, som ikke er målarter.

Anvendelsesbetingelserne bør omfatte passende risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.

Ved vurdering af anmodninger om godkendelse af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder benthiavalicarb, til andre anvendelsesformål end i væksthuse skal medlemsstaterne være særligt opmærksomme på kriterierne i artikel 4, stk. 1, litra b), ligesom de skal sikre, at de nødvendige data og oplysninger er fremlagt, inden en sådan godkendelse gives.

Medlemsstaterne meddeler i overensstemmelse med artikel 13, stk. 5, Kommissionen specifikationerne for det tekniske materiale som industrielt fremstillet.

170

Boscalid

CAS-nr.: 188425-85-6

CIPAC-nr.: 673

2-Chloro-N-(4′-chlorobiphenyl-2-yl)nicotinamide

≥ 960 g/kg

1. august 2008

31. juli 2018

Del A

Må kun tillades anvendt som fungicid.

Del B

Med henblik på gennemførelsen af de ensartede principper i bilag VI skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om boscalid, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 22. januar 2008.

Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne være særligt opmærksomme på:

brugernes sikkerhed

risikoen på langt sigt for fugle og jordbundsorganismer

risikoen for akkumulering i jorden, hvis stoffet anvendes på flerårige afgrøder eller på efterfølgende afgrøder, der dyrkes i vekseldrift.

Anvendelsesbetingelserne bør omfatte passende risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.

171

Carvon

CAS-nr.: 99-49-0 (d/l-blanding)

CIPAC-nr.: 602

5-isopropenyl-2-methylcyclohex-2-en-1-one

≥ 930 g/kg med et d/l-forhold på mindst 100:1

1. august 2008

31. juli 2018

Del A

Må kun tillades anvendt som plantevækstreguleringsmiddel.

Del B

Med henblik på gennemførelsen af de ensartede principper i bilag VI skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om carvon, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 22. januar 2008.

Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne være særligt opmærksomme på risikoen for brugerne.

Anvendelsesbetingelserne bør omfatte passende risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.

172

Fluoxastrobin

CAS-nr.: 361377-29-9

CIPAC-nr.: 746

(E)-{2-[6-(2-chlorophenoxy)-5-fluoropyrimidin-4-yloxy] phenyl}(5,6-dihydro-1,4,2-dioxazin-3-yl)methanone O-methyloxime

≥ 940 g/kg

1. august 2008

31. juli 2018

Del A

Må kun tillades anvendt som fungicid.

Del B

Med henblik på gennemførelsen af de ensartede principper i bilag VI skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om fluoxastrobin, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 22. januar 2008.

Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne være særligt opmærksomme på:

brugernes sikkerhed, særlig ved håndtering af det ufortyndede koncentrat. Anvendelsesbetingelserne bør omfatte passende beskyttelsesudstyr, f.eks. en ansigtsskærm

beskyttelsen af vandorganismer. Der bør træffes risikobegrænsende foranstaltninger, f.eks. oprettelse af stødpudezoner, hvis det er relevant

restkoncentrationer af fluoxastrobin-metabolitter ved anvendelse af halm fra de behandlede områder som dyrefoder. Anvendelsesbetingelserne bør omfatte begrænsninger vedrørende fodring af dyr, hvis det er relevant

risikoen for akkumulering i jordoverfladen, hvis stoffet anvendes på flerårige afgrøder eller på efterfølgende afgrøder, der dyrkes i vekseldrift.

Anvendelsesbetingelserne bør omfatte passende risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.

De berørte medlemsstater anmoder om fremlæggelse af:

data, der gør det muligt at foretage en omfattende risikovurdering, for så vidt angår vandområder, under hensyntagen til afdrift, afstrømning, afvanding og eventuelle risikobegrænsende foranstaltningers effektivitet

data om toksiciteten ved metabolitter hos andre dyr end rotter, hvis halm fra de behandlede områder skal anvendes som dyrefoder.

De sikrer, at den anmelder, der har anmodet om, at fluoxastrobin optages i dette bilag, fremlægger disse undersøgelser for Kommissionen senest to år efter dette direktivs ikrafttrædelse.

173

Paecilomyces lilacinus (Thom)

Samson 1974 stamme 251 (AGAL: nr. 89/030550)

CIPAC-nr.: 753

Ikke relevant

 

1. august 2008

31. juli 2018

Del A

Må kun tillades anvendt som nematicid.

Del B

Med henblik på gennemførelsen af de ensartede principper i bilag VI skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om Paecilomyces lilacinus, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 22. januar 2008.

Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne være særligt opmærksomme på:

brugernes sikkerhed (selv om det ikke har været nødvendigt at fastsætte en værdi for den acceptable eksponering af brugerne, bør mikroorganismer som generelt princip betragtes som potentielle allergener)

beskyttelsen af bladboende leddyr, der ikke er målarter.

Anvendelsesbetingelserne bør omfatte passende risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.

174

Prothioconazol

CAS-nr.: 178928-70-6

CIPAC-nr.: 745

(RS)-2-[2-(1-chlorocyclopropyl)-3-(2-chlorophenyl)-2-hydroxypropyl]-2,4-dihydro-1,2,4-triazole-3-thione

≥ 970 g/kg

Følgende urenheder betragtes som et toksikologisk problem og må hver især højst udgøre en vis mængde i det tekniske materiale:

Toluen: < 5 g/kg

Prothioconazol-desthio (2-(1-chlorcyclopropyl)1-(2-chlorphenyl)-3-(1,2,4-triazol-1-yl)-propan-2-ol): < 0,5 g/kg (LOD)

1. august 2008

31. juli 2018

Del A

Må kun tillades anvendt som fungicid.

Del B

Med henblik på gennemførelsen af de ensartede principper i bilag VI skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om prothioconazol, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 22. januar 2008.

Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne være særligt opmærksomme på:

brugernes sikkerhed under sprøjtning. Anvendelsesbetingelserne bør omfatte passende beskyttelsesforanstaltninger

beskyttelsen af vandorganismer. Der bør træffes risikobegrænsende foranstaltninger, f.eks. oprettelse af stødpudezoner, hvis det er relevant

beskyttelsen af fugle og små pattedyr. Der bør træffes risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.

Anvendelsesbetingelserne bør omfatte passende risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.

De berørte medlemsstater anmoder om fremlæggelse af:

oplysninger, der gør det muligt at vurdere forbrugernes eksponering for metabolitderivaterne af triazol via primære afgrøder, vekselafgrøder og animalske produkter

en sammenligning af, hvordan prothioconazol og metabolitderivaterne af triazol reagerer, for at gøre det muligt at vurdere toksiciteten som følge af en kombineret eksponering for disse forbindelser

oplysninger, der gør det muligt nærmere at undersøge den risiko på langt sigt for frøædende fugle og pattedyr, som prothioconazol udgør som frøbehandlingsmiddel.

De sikrer, at den anmelder, der har anmodet om, at prothioconazol optages i dette bilag, fremlægger disse undersøgelser for Kommissionen senest to år efter dette direktivs ikrafttrædelse.«


(1)  Yderligere oplysninger om aktivstoffernes identitet og specifikation fremgår af den reviderede vurderingsrapport.


5.4.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 94/21


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/45/EF

af 4. april 2008

om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for så vidt angår udvidet anvendelse af aktivstoffet metconazol

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (1), særlig artikel 6, stk. 1, andet afsnit, andet led, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens direktiv 2006/74/EF (2) blev metconazol optaget som aktivstof i bilag I til direktiv 91/414//EØF.

(2)

I ansøgningen om optagelse af metconazol forelagde anmelderen BASF Aktiengesellschaft data om anvendelse af stoffet til svampebekæmpelse, som støttede den konklusion, at plantebeskyttelsesmidler, der indeholder metconazol, generelt kan forventes at opfylde sikkerhedskravene i artikel 5, stk. 1, litra a) og b), i direktiv 91/414/EØF. Metconazol blev derfor optaget i bilag I til direktiv 91/414//EØF med de særlige bestemmelser, at medlemsstaterne kun måtte tillade dette aktivstof anvendt som fungicid.

(3)

Anmelderen har nu ansøgt om en ændring af de særlige bestemmelser til — ud over svampebekæmpelse i forbindelse med visse landbrugsmæssige anvendelsesformål — også at omfatte anvendelse som plantevækstreguleringsmiddel. Til støtte for denne udvidelse af anvendelsesformålet forelagde anmelderen supplerende oplysninger.

(4)

Belgien har evalueret de oplysninger og data, som anmelderen forelagde. Belgien underrettede i oktober 2007 Kommissionen om, at det kan konkluderes, at den ønskede udvidelse af anvendelsesformålet ikke giver anledning til andre risici end dem, der allerede er taget i betragtning i de særlige bestemmelser vedrørende metconazol i bilag I til direktiv 91/414/EØF og i Kommissionens reviderede vurderingsrapport om dette stof, især fordi udvidelsen kun vedrører anvendelse i koncentrationer, som er mindre end dem, der er nødvendige til svampebekæmpelse, mens anvendelsesparametrene som fastsat i de særlige bestemmelser i bilag I til direktiv 91/414/EØF forbliver uændrede.

(5)

Det er derfor berettiget at ændre de særlige bestemmelser vedrørende metconazol.

(6)

Direktiv 91/414/EØF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(7)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilag I til direktiv 91/414/EØF ændres som angivet i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 5. august 2008 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

De anvender disse bestemmelser fra den 6. august 2008.

Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. april 2008.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2008/41/EF (EUT L 89 af 1.4.2008, s.12).

(2)  EUT L 235 af 30.8.2006, s. 17.


BILAG

I bilag I til direktiv 91/414/EØF affattes række 136 således:

»136

Metconazol

CAS-nr. 125116-23-6 (ikke oplyst stereokemi)

CIPAC-nr. 706

(1RS,5RS:1RS,5SR)-5-(4-chlorbenzyl)-2,2-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl) cyclopentanol

≥ 940 g/kg

(summen af cis- og trans-isomerer)

1. juni 2007

31. maj 2017

Del A

Må kun tillades anvendt som fungicid og plantevækstreguleringsmiddel.

Del B

Med henblik på gennemførelsen af de ensartede principper i bilag VI skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om metconazol, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 23. maj 2006.

Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne:

være særligt opmærksomme på beskyttelsen af vandorganismer, fugle og pattedyr. Anvendelsesbetingelserne bør omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant

være særligt opmærksomme på at beskytte brugerne. Godkendelsesbetingelserne bør omfatte beskyttelsesforanstaltninger, hvis det er relevant.«