ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 93

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

51. årgang
4. april 2008


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 310/2008 af 3. april 2008 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 311/2008 af 3. april 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 318/2007 om dyresundhedsmæssige betingelser for import af visse fugle til Fællesskabet samt karantænebetingelser herfor ( 1 )

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 312/2008 af 3. april 2008 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 297/95 for så vidt angår ajourføring af gebyrer til Det Europæiske Lægemiddelagentur i overensstemmelse med inflationssatsen

8

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 313/2008 af 3. april 2008 om afvigelse fra forordning (EF) nr. 1445/95 for så vidt angår importkrav for oksekød fra Brasilien

11

 

 

DIREKTIVER

 

*

Kommissionens direktiv 2008/42/EF af 3. april 2008 om ændring af Rådets direktiv 76/768/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om kosmetiske midler med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling af bilag II og III ( 1 )

13

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Kommissionen

 

 

2008/286/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 17. marts 2008 om ændring af beslutning 2007/176/EF, for så vidt angår listen over standarder og/eller specifikationer for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester samt dertilhørende faciliteter og tjenester (meddelt under nummer K(2008) 1001)  ( 1 )

24

 

 

2008/287/EF

 

*

Kommissionens afgørelse af 3. april 2008 om finansiering af arbejdsprogrammet for 2008 vedrørende uddannelsesværktøjer inden for fødevaresikkerhed, dyresundhed, dyrevelfærd og plantesundhed

25

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer (EUT L 255 af 30.9.2005)

28

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

FORORDNINGER

4.4.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 93/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 310/2008

af 3. april 2008

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1580/2007 af 21. december 2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96, (EF) nr. 2201/96 og (EF) nr. 1182/2007 vedrørende frugt og grøntsager (1), særlig artikel 138, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes som følge af gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 138 i forordning (EF) nr. 1580/2007, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 4. april 2008.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. april 2008.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 350 af 31.12.2007, s. 1.


BILAG

til Kommissionens forordning af 3. april 2008 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

JO

63,1

MA

40,8

TN

125,1

TR

110,7

ZZ

84,9

0707 00 05

JO

178,8

MA

131,7

TR

147,2

ZZ

152,6

0709 90 70

MA

43,8

TR

145,0

ZZ

94,4

0805 10 20

EG

47,5

IL

56,3

MA

57,3

TN

57,3

TR

58,2

ZZ

55,3

0805 50 10

AR

53,2

IL

117,7

TR

114,4

ZA

112,5

ZZ

99,5

0808 10 80

AR

86,9

BR

84,9

CA

80,7

CL

81,8

CN

85,8

MK

52,8

US

104,2

UY

63,4

ZA

71,7

ZZ

79,1

0808 20 50

AR

81,0

CL

77,4

CN

62,8

ZA

95,0

ZZ

79,1


(1)  Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« repræsenterer »anden oprindelse«.


4.4.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 93/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 311/2008

af 3. april 2008

om ændring af forordning (EF) nr. 318/2007 om dyresundhedsmæssige betingelser for import af visse fugle til Fællesskabet samt karantænebetingelser herfor

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 91/496/EØF af 15. juli 1991 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for dyr, der føres ind i Fællesskabet fra tredjelande, og om ændring af direktiv 89/662/EØF, 90/425/EØF og 90/675/EØF (1), særlig artikel 10, stk. 3, andet afsnit, og artikel 10, stk. 4, første afsnit,

under henvisning til Rådets direktiv 92/65/EØF af 13. juli 1992 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandel med og indførsel til Fællesskabet af dyr samt sæd, æg og embryoner, der for så vidt angår disse betingelser ikke er underlagt specifikke fællesskabsbetingelser som omhandlet i bilag A, del I, til direktiv 90/425/EØF (2), særlig artikel 18, stk. 1, fjerde led, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 318/2007 (3) er der fastsat dyresundhedsmæssige betingelser for import af visse fugle, bortset fra fjerkræ, til Fællesskabet samt karantænebetingelser for sådanne fugle efter importen.

(2)

I bilag V til forordningen er der fastsat en liste over karantænefaciliteter og -centre, der er godkendt af medlemsstaternes kompetente myndigheder med henblik på import af visse fugle, bortset fra fjerkræ.

(3)

Tjekkiet, Østrig og Det Forenede Kongerige har gennemgået deres godkendte karantænefaciliteter og -centre og har forelagt Kommissionen en opdateret liste over sådanne karantænefaciliteter og -centre. Listen over godkendte karantænefaciliteter og -centre i bilag V til forordning (EF) nr. 318/2007 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(4)

Forordning (EF) nr. 318/2007 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag V til forordning (EF) nr. 318/2007 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. april 2008.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 268 af 24.9.1991, s. 56. Senest ændret ved direktiv 2006/104/EF (EUT L 363 af 20.12.2006, s. 352).

(2)  EFT L 268 af 14.9.1992, s. 54. Senest ændret ved Kommissionens beslutning 2007/265/EF (EUT L 114 af 1.5.2007, s. 17).

(3)  EUT L 84 af 24.3.2007, s. 7. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 86/2008 (EUT L 27 af 31.1.2008, s. 8).


BILAG

»BILAG V

Liste over godkendte faciliteter og centre, jf. artikel 6, stk. 1

ISO-landekode

Landets navn

Karantænefacilitetens eller -centrets godkendelsesnummer

AT

ØSTRIG

AT OP Q1

AT

ØSTRIG

AT-KO-Q1

AT

ØSTRIG

AT-3-HO-Q-1

AT

ØSTRIG

AT-3-KO-Q2

AT

ØSTRIG

AT-3-ME-Q1

AT

ØSTRIG

AT-4-KI-Q1

AT

ØSTRIG

AT 4 WL Q 1

AT

ØSTRIG

AT-4-VB-Q1

AT

ØSTRIG

AT 6 10 Q 1

AT

ØSTRIG

AT 6 04 Q 1

BE

BELGIEN

BE VQ 1003

BE

BELGIEN

BE VQ 1010

BE

BELGIEN

BE VQ 1011

BE

BELGIEN

BE VQ 1012

BE

BELGIEN

BE VQ 1013

BE

BELGIEN

BE VQ 1016

BE

BELGIEN

BE VQ 1017

BE

BELGIEN

BE VQ 3001

BE

BELGIEN

BE VQ 3008

BE

BELGIEN

BE VQ 3014

BE

BELGIEN

BE VQ 3015

BE

BELGIEN

BE VQ 4009

BE

BELGIEN

BE VQ 4017

BE

BELGIEN

BE VQ 7015

CY

CYPERN

CB 0011

CY

CYPERN

CB 0012

CY

CYPERN

CB 0061

CY

CYPERN

CB 0013

CY

CYPERN

CB 0031

CZ

TJEKKIET

21750016

CZ

TJEKKIET

21750027

CZ

TJEKKIET

21750050

CZ

TJEKKIET

61750009

DE

TYSKLAND

BB-1

DE

TYSKLAND

BW-1

DE

TYSKLAND

BY-1

DE

TYSKLAND

BY-2

DE

TYSKLAND

BY-3

DE

TYSKLAND

BY-4

DE

TYSKLAND

HE-1

DE

TYSKLAND

HE-2

DE

TYSKLAND

NI-1

DE

TYSKLAND

NI-2

DE

TYSKLAND

NI-3

DE

TYSKLAND

NW-1

DE

TYSKLAND

NW-2

DE

TYSKLAND

NW-3

DE

TYSKLAND

NW-4

DE

TYSKLAND

NW-5

DE

TYSKLAND

NW-6

DE

TYSKLAND

NW-7

DE

TYSKLAND

NW-8

DE

TYSKLAND

RP-1

DE

TYSKLAND

SN-1

DE

TYSKLAND

SN-2

DE

TYSKLAND

TH-1

DE

TYSKLAND

TH-2

ES

SPANIEN

ES/01/02/05

ES

SPANIEN

ES/05/02/12

ES

SPANIEN

ES/05/03/13

ES

SPANIEN

ES/09/02/10

ES

SPANIEN

ES/17/02/07

ES

SPANIEN

ES/04/03/11

ES

SPANIEN

ES/04/03/14

ES

SPANIEN

ES/09/03/15

ES

SPANIEN

ES/09/06/18

ES

SPANIEN

ES/10/07/20

FR

FRANKRIG

38.193.01

GR

GRÆKENLAND

GR.1

GR

GRÆKENLAND

GR.2

HU

UNGARN

HU12MK001

IE

IRLAND

IRL-HBQ-1-2003 Unit A

IT

ITALIEN

003AL707

IT

ITALIEN

305/B/743

IT

ITALIEN

132BG603

IT

ITALIEN

170BG601

IT

ITALIEN

233BG601

IT

ITALIEN

068CR003

IT

ITALIEN

006FR601

IT

ITALIEN

054LCO22

IT

ITALIEN

I – 19/ME/01

IT

ITALIEN

119RM013

IT

ITALIEN

006TS139

IT

ITALIEN

133VA023

MT

MALTA

BQ 001

NL

NEDERLANDENE

NL-13000

NL

NEDERLANDENE

NL-13001

NL

NEDERLANDENE

NL-13002

NL

NEDERLANDENE

NL-13003

NL

NEDERLANDENE

NL-13004

NL

NEDERLANDENE

NL-13005

NL

NEDERLANDENE

NL-13006

NL

NEDERLANDENE

NL-13007

NL

NEDERLANDENE

NL-13008

NL

NEDERLANDENE

NL-13009

NL

NEDERLANDENE

NL-13010

PL

POLEN

14084501

PT

PORTUGAL

05.01/CQA

PT

PORTUGAL

01.02/CQA

UK

DET FORENEDE KONGERIGE

21/07/01

UK

DET FORENEDE KONGERIGE

21/07/02

UK

DET FORENEDE KONGERIGE

01/08/01«


4.4.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 93/8


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 312/2008

af 3. april 2008

om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 297/95 for så vidt angår ajourføring af gebyrer til Det Europæiske Lægemiddelagentur i overensstemmelse med inflationssatsen

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 297/95 af 10. februar 1995 om fastsættelse af gebyrer til Det Europæiske Agentur for Lægemiddelvurdering (1), særlig artikel 12, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I artikel 67, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 726/2004 af 31. marts 2004 om fastlæggelse af fællesskabsprocedurer for godkendelse og overvågning af human- og veterinærmedicinske lægemidler og om oprettelse af et europæisk lægemiddelagentur (2) fastsættes det, at Det Europæiske Lægemiddelagenturs (herefter benævnt »agenturet«) indtægter udgøres af et bidrag fra Fællesskabet og de gebyrer, virksomhederne betaler til agenturet. I forordning (EF) nr. 297/95 fastlægges kategorierne for sådanne gebyrer og deres størrelse.

(2)

I henhold til artikel 12 i forordning (EF) nr. 297/95 skal Kommissionen gennemgå agenturets gebyrer og ajourføre dem i overensstemmelse med inflationssatsen.

(3)

Agenturets gebyrer er ikke siden 2005 blevet ajourført i overensstemmelse med inflationssatsen. Det er derfor nødvendigt at gennemgå disse gebyrer i forhold til inflationssatsen i Fællesskabet i årene 2006 og 2007.

(4)

Inflationssatsen i Fællesskabet, som offentliggjort af De Europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor (Eurostat), var 2,2 % i 2006 og 2,3 % i 2007.

(5)

For nemheds skyld bør de ajourførte gebyrer afrundes til nærmeste 100 EUR.

(6)

Forordning (EF) nr. 297/95 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(7)

Af hensyn til retssikkerheden bør denne forordning ikke finde anvendelse på gyldige ansøgninger, der endnu ikke er færdigbehandlet den 1. april 2008.

(8)

I henhold til artikel 12 i forordning (EF) nr. 297/95 skal ajourføringen foretages med virkning fra den 1. april 2008, og nærværende forordning bør derfor træde i kraft så hurtigt som muligt og finde anvendelse fra nævnte dato —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 297/95 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 3 ændres således:

a)

I stk. 1 foretages følgende ændringer:

i)

I litra a) foretages følgende ændringer:

i første afsnit ændres »232 000 EUR« til »242 600 EUR«

i andet afsnit ændres »23 200 EUR« til »24 300 EUR«

i tredje afsnit ændres »5 800 EUR« til »6 100 EUR«.

ii)

I litra b) foretages følgende ændringer:

i første afsnit ændres »90 000 EUR« til »94 100 EUR«

i andet afsnit ændres »150 000 EUR« til »156 800 EUR«

i tredje afsnit ændres »9 000 EUR« til »9 400 EUR«

i fjerde afsnit ændres »5 800 EUR« til »6 100 EUR«.

iii)

I litra c) foretages følgende ændringer:

i første afsnit ændres »69 600 EUR« til »72 800 EUR«

i andet afsnit ændres »mellem 17 400 EUR og 52 200 EUR« til »mellem 18 200 EUR og 54 600 EUR«

i tredje afsnit ændres »5 800 EUR« til »6 100 EUR«.

b)

I stk. 2 foretages følgende ændringer:

i)

I litra a), første afsnit, foretages følgende ændringer:

»2 500 EUR« ændres til »2 600 EUR«

»5 800 EUR« ændres til »6 100 EUR«.

ii)

I litra b) foretages følgende ændringer:

i første afsnit ændres »69 600 EUR« til »72 800 EUR«

i andet afsnit ændres »mellem 17 400 EUR og 52 200 EUR« til »mellem 18 200 EUR og 54 600 EUR«.

c)

I stk. 3 ændres »11 600 EUR« til »12 100 EUR«.

d)

I stk. 4 ændres »17 400 EUR« til »18 200 EUR«.

e)

I stk. 5 ændres »5 800 EUR« til »6 100 EUR«.

f)

I stk. 6 foretages følgende ændringer:

i)

I første afsnit ændres »83 200 EUR« til »87 000 EUR«.

ii)

I andet afsnit ændres »mellem 20 800 EUR og 62 400 EUR« til »mellem 21 700 EUR og 65 200 EUR«.

2)

I artikel 4 ændres »58 000 EUR« til »60 600 EUR«.

3)

Artikel 5 ændres således:

a)

I stk. 1 foretages følgende ændringer:

i)

I litra a) foretages følgende ændringer:

i første afsnit ændres »116 000 EUR« til »121 300 EUR«

i andet afsnit ændres »11 600 EUR« til »12 100 EUR«

i tredje afsnit ændres »5 800 EUR« til »6 100 EUR«

i fjerde afsnit foretages følgende ændringer:

»58 000 EUR«ændres til »60 600 EUR«

»5 800 EUR« ændres til »6 100 EUR«.

ii)

I litra b) foretages følgende ændringer:

i første afsnit ændres »58 000 EUR« til »60 600 EUR«

i andet afsnit ændres »98 000 EUR« til »102 500 EUR«

i tredje afsnit ændres »11 600 EUR« til »12 100 EUR«

i fjerde afsnit ændres »5 800 EUR« til »6 100 EUR«

i femte afsnit foretages følgende ændringer:

»29 000 EUR« ændres til »30 300 EUR«

»5 800 EUR« ændres til »6 100 EUR«.

iii)

I litra c) foretages følgende ændringer:

i første afsnit ændres »29 000 EUR« til »30 300 EUR«

i andet afsnit ændres »mellem 7 200 EUR og 21 700 EUR« til »mellem 7 500 EUR og 22 700 EUR«

i tredje afsnit ændres »5 800 EUR« til »6 100 EUR«.

b)

I stk. 2 foretages følgende ændringer:

i)

I litra a) ændres »2 500 EUR« til »2 600 EUR« og »5 800 EUR« ændres til »6 100 EUR«.

ii)

I litra b) foretages følgende ændringer:

i første afsnit ændres »34 800 EUR« til »36 400 EUR«

i andet afsnit ændres »mellem 8 700 EUR og 26 100 EUR« til »mellem 9 100 EUR og 27 300 EUR«

i tredje afsnit ændres »5 800 EUR« til »6 100 EUR«.

c)

I stk. 3 ændres »5 800 EUR« til »6 100 EUR«.

d)

I stk. 4 ændres »17 400 EUR« til »18 200 EUR«.

e)

I stk. 5 ændres »5 800 EUR« til »6 100 EUR«.

f)

I stk. 6 foretages følgende ændringer:

i)

I første afsnit ændres »27 700 EUR« til »29 000 EUR«.

ii)

I andet afsnit ændres »mellem 6 900 EUR og 20 800 EUR« til »mellem 7 200 EUR og 21 700 EUR«.

4)

I artikel 6 ændres »34 800 EUR« til »36 400 EUR«.

5)

Artikel 7 ændres således:

a)

I første afsnit ændres »58 000 EUR« til »60 600 EUR«.

b)

I andet afsnit ændres »17 400 EUR« til »18 200 EUR«.

6)

Artikel 8 ændres således:

a)

I stk. 1 foretages følgende ændringer:

i)

I andet afsnit ændres »69 600 EUR« til »72 800 EUR«.

ii)

I tredje afsnit ændres »34 800 EUR« til »36 400 EUR«.

iii)

I fjerde afsnit ændres »mellem 17 400 EUR og 52 200 EUR« til »mellem 18 200 EUR og 54 600 EUR«.

iv)

I femte afsnit ændres »mellem 8 700 EUR og 26 100 EUR« til »mellem 9 100 EUR og 27 300 EUR«.

b)

I stk. 2 foretages følgende ændringer:

i)

I andet afsnit ændres »232 000 EUR« til »242 600 EUR«.

ii)

I tredje afsnit ændres »116 000 EUR« til »121 300 EUR«.

iii)

I femte afsnit ændres »mellem 2 500 EUR og 200 000 EUR« til »mellem 2 600 EUR og 209 100 EUR«.

iv)

I sjette afsnit ændres »100 000 EUR« til »104 600 EUR«.

c)

I stk. 3 ændres »5 800 EUR« til »6 100 EUR«.

Artikel 2

Denne forordning finder ikke anvendelse på gyldige ansøgninger, der ikke er færdigbehandlet pr. 1. april 2008.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. april 2008

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. april 2008.

På Kommissionens vegne

Günter VERHEUGEN

Næstformand


(1)  EFT L 35 af 15.2.1995, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1905/2005 (EUT L 304 af 23.11.2005, s. 1).

(2)  EUT L 136 af 30.4.2004, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1394/2007 (EUT L 324 af 10.12.2007, s. 121).


4.4.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 93/11


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 313/2008

af 3. april 2008

om afvigelse fra forordning (EF) nr. 1445/95 for så vidt angår importkrav for oksekød fra Brasilien

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1254/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for oksekød (1), særlig artikel 32, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 3 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1445/95 af 26. juni 1995 om gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser for oksekød (2) er importlicenser gyldige i 90 dage fra deres udstedelsesdato.

(2)

Importkravene for oksekød fra Brasilien er ændret ved Kommissionens beslutning 2008/61/EF af 17. januar 2008 om ændring af bilag II til Rådets beslutning 79/542/EØF for så vidt angår import af fersk oksekød fra Brasilien (3). I henhold til Kommissionens beslutning kan importen kun fortsætte på et sikkert grundlag, hvis kontrollen og overvågningen af bedrifter, som dyr til eksport til EF kommer fra, skærpes, og hvis der fastsættes en midlertidig liste udarbejdet af Brasilien over således godkendte bedrifter, for hvilke der gives visse garantier.

(3)

Brasilien har i de seneste år været hovedleverandør af oksekød til EF-markedet, idet landet har leveret ca. to tredjedele af den samlede mængde oksekød, der er importeret til EF-markedet. Som følge af anvendelsen af beslutning 2008/61/EF har de erhvervsdrivende, der forud for nævnte beslutnings ikrafttræden havde fået udstedt importlicenser for import af oksekød inden for rammerne af de importtoldkontingenter, der er omhandlet i artikel 2, litra d), i Kommissionens forordning (EF) nr. 936/97 af 27. maj 1997 om åbning og forvaltning af toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, fersk, kølet eller frosset, og for frosset bøffelkød (4), og som er omhandlet i Kommissionens forordning (EF) nr. 529/2007 af 11. maj 2007 om åbning og forvaltning af et toldkontingent for import af frosset kød af hornkvæg henhørende under KN-kode 0202 og varer henhørende under KN-kode 0206 29 91 (1. juli 2007 til 30. juni 2008) (5) og i Kommissionens forordning (EF) nr. 545/2007 af 16. maj 2007 om åbning og forvaltning af et toldkontingent for import af frosset oksekød til forarbejdning (1. juli 2007-30. juni 2008) (6), visse praktiske vanskeligheder med at skaffe produkterne inden for importlicensernes normale gyldighedsperiode. Grundet disse særlige omstændigheder bør licensernes gyldighedsperiode midlertidigt forlænges til udgangen af kontingentperioden.

(4)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Oksekød —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Uanset artikel 3 i forordning (EF) nr. 1445/95 er licenser, der er udstedt i overensstemmelse med artikel 2, litra d), i forordning (EF) nr. 936/97 og i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 529/2007 og (EF) nr. 545/2007 for importkontingentperioden 1. juli 2007-30. juni 2008, gyldige indtil den 30. juni 2008.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. april 2008.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 21. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 98/2008 (EUT L 29 af 2.2.2008, s. 5). Forordning (EF) nr. 1254/1999 erstattes af forordning (EF) nr. 1234/2007 (EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1) fra den 1. juli 2008.

(2)  EFT L 143 af 27.6.1995, s. 35. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 586/2007 (EUT L 139 af 31.5.2007, s. 5).

(3)  EUT L 15 af 18.1.2008, s. 33.

(4)  EFT L 137 af 28.5.1997, s. 10. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 317/2007 (EUT L 84 af 24.3.2007, s. 4).

(5)  EUT L 123 af 12.5.2007, s. 26.

(6)  EUT L 129 af 17.5.2007, s. 14. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 98/2008 (EUT L 29 af 2.2.2008, s. 5).


DIREKTIVER

4.4.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 93/13


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/42/EF

af 3. april 2008

om ændring af Rådets direktiv 76/768/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om kosmetiske midler med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling af bilag II og III

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 76/768/EØF af 27. juli 1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om kosmetiske midler (1), særlig artikel 8, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

På grundlag af IFRA's (International Fragrance Association) regler for god praksis har Den Videnskabelige Komité for Forbrugsvarer (VKF) (2) peget på en række stoffer, der anvendes som duftforbindelser i kosmetiske midler, og for hvilke der bør fastsættes begrænsninger.

(2)

Uanset hvilken funktion disse stoffer har i kosmetiske midler, er det eksponeringen for dem, der bør tages op til overvejelse. Begrænsningerne bør derfor ikke kun gælde anvendelsen af de pågældende stoffer som duftforbindelser i kosmetiske midler.

(3)

Der skulle imidlertid ikke forekomme sensibilisering, når de pågældende stoffer anvendes i mundplejemidler. Da nogle af dem er tilladt som aromastoffer i kraft af Kommissionens afgørelse 1999/217/EF af 23. februar 1999 om oprettelse af en liste over aromastoffer, som anvendes eller er bestemt til anvendelse i eller på levnedsmidler, i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2232/96 af 28. oktober 1996 (3), bør begrænsningerne af hensyn til kohærensen ikke finde anvendelse på de stoffer, der er opført på denne liste.

(4)

På baggrund af VKF's udtalelser er det nødvendigt at ændre begrænsningerne i forbindelse med de stoffer, der er blevet peget på, og som allerede er opført i bilag III til direktiv 76/768/EØF under løbenummer 45, 72, 73, 88 og 89. Herudover bør nævnte bilag indeholde de af de stoffer, der er blevet peget på, og som endnu ikke er opført heri, med deres respektive begrænsninger, samt, af hensyn til kohærensen, de stoffer, der tilhører samme familie, og som der er peget på i Kommissionens afgørelse 96/335/EF af 8. maj 1996 om oprettelse af en fortegnelse og en fælles nomenklatur for bestanddele i kosmetiske produkter (4).

(5)

Da benzylalkohol er opført to gange i bilag III, del 1, under løbenummer 45 og 68, bør indholdet af løbenummer 68 og de nye begrænsninger medtages under løbenummer 45.

(6)

Som følge af VKF's præciseringer vedrørende perubalsam bør løbenummer 1136 i bilag II ændres.

(7)

Direktiv 76/768/EØF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(8)

For at sikre en gradvis overgang fra de eksisterende formler for kosmetiske midler til formler, der opfylder bestemmelserne i dette direktiv, bør der indføres passende overgangsperioder.

(9)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Kosmetiske Produkter —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilag II og III til direktiv 76/768/EØF ændres i overensstemmelse med bilaget til dette direktiv.

Artikel 2

Medlemsstaterne træffer alle de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at midler, der ikke er i overensstemmelse med dette direktiv, ikke sælges eller afsættes til den endelige forbruger efter 4. oktober 2009.

Artikel 3

1.   Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 4. oktober 2008 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

De anvender disse bestemmelser fra den 4. april 2009.

Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne tilsender Kommissionen de vigtigste nationale bestemmelser, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 4

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. april 2008.

På Kommissionens vegne

Günter VERHEUGEN

Næstformand


(1)  EFT L 262 af 27.9.1976, s. 169. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2008/14/EF (EUT L 42 af 16.2.2008, s. 43).

(2)  EUT L 66 af 4.3.2004, s. 45. Ændret ved afgørelse 2007/263/EF (EUT L 114 af 1.5.2007, s. 14).

(3)  EFT L 84 af 27.3.1999, s. 1. Senest ændret ved beslutning 2006/252/EF (EUT L 91 af 29.3.2006, s. 48).

(4)  EFT L 132 af 1.6.1996, s.1. Ændret ved afgørelse 2006/257/EF (EUT L 97 af 5.4.2006, s. 1).


BILAG

I direktiv 76/768/EØF foretages følgende ændringer:

(1)

I bilag II affattes løbenummer 1136 således: »Exudat af Myroxylon pereirae (Royle) Klotzch (perubalsam, rå); (CAS-nr. 8007-00-9), når det anvendes som duftbestanddel«.

(2)

Del 1 i bilag III ændres således:

a)

Løbenummer 68 udgår.

b)

Løbenummer 45, 72, 73, 88 og 89 affattes således:

Løbenummer

Stof

Begrænsninger

Obligatorisk brugsanvisning og advarsel på etiketten

Anvendelsesområde

Højst tilladte koncentration i det færdige kosmetiske middel

Yderligere begrænsninger og krav

a

b

c

d

e

f

»45

Benzyl alcohol (1)

CAS-nr. 100-51-6

a)

Opløsningsmiddel

b)

Parfume/aromatiske forbindelser/råmaterialerne hertil

 

(b)

Tilstedeværelsen af stoffet skal angives på den i artikel 6, stk. 1, litra g), omhandlede liste over bestanddele, når koncentrationen overstiger:

0,001 % i midler, som ikke afrenses

0,01 % i midler, som afrenses

 

72

Hydroxycitronellal

CAS-nr. 107-75-5

a)

Mundplejemidler

 

a) b)

Tilstedeværelsen af stoffet skal angives på den i artikel 6, stk. 1, litra g), omhandlede liste over bestanddele, når koncentrationen overstiger:

0,001 % i midler, som ikke afrenses

0,01 % i midler, som afrenses

 

b)

Andre midler

b)

1,0 %

73

Isoeugenol

CAS-nr. 97-54-1

a)

Mundplejemidler

 

a) b)

Tilstedeværelsen af stoffet skal angives på den i artikel 6, stk. 1, litra g), omhandlede liste over bestanddele, når koncentrationen overstiger:

0,001 % i midler, som ikke afrenses

0,01 % i midler, som afrenses

 

b)

Andre midler

b)

0,02 %

88

d-Limonene

CAS-nr. 5989-27-5

 

 

Tilstedeværelsen af stoffet skal angives på den i artikel 6, stk. 1, litra g), omhandlede liste over bestanddele, når koncentrationen overstiger:

0,001 % i midler, som ikke afrenses

0,01 % i midler, som afrenses

Peroxidtal under 20 mmol/ (2)

 

89

Methyl 2-octynoate

CAS-nr. 111-12-6

a)

Mundplejemidler

 

(a) (b)

Tilstedeværelsen af stoffet skal angives på den i artikel 6, stk. 1, litra g), omhandlede liste over bestanddele, når koncentrationen overstiger:

0,001 % i midler, som ikke afrenses

0,01 % i midler, som afrenses

 

methylheptincarbonat

b)

Andre midler

b)

0,01 % når det anvendes alene

Når det anvendes sammen med methyloctincarbonat, må den samlede mængde i det færdige middel ikke overstige 0,01 %(hvoraf methyloctincarbonat maksimalt udgør 0,002 %)

c)

Løbenumrene 103 til 184 indsættes som følger:

Løbenummer

Stof

Begrænsninger

Obligatorisk brugsanvisning og advarsel på etiketten

Anvendelsesområde

Højst tilladte koncentration i det færdige kosmetiske middel

Yderligere begrænsninger og krav

a

b

c

d

e

f

»103

Abies alba cone oil og extract

CAS-nr. 90028-76-5

 

 

Peroxidtal under 10 mmol/l (3)

 

104

Abies alba needle oil og extract

CAS-nr. 90028-76-5

 

 

Peroxidtal under 10 mmol/l (3)

 

105

Abies pectinata needle oil og extract

CAS-nr. 92128-34-2

 

 

Peroxidtal under 10 mmol/l (3)

 

106

Abies sibirica needle oil og extract

CAS-nr. 91697-89-1

 

 

Peroxidtal under 10 mmol/l (3)

 

107

Abies balsamea needle oil og extract

CAS-nr. 85085-34-3

 

 

Peroxidtal under 10 mmol/l (3)

 

108

Pinus mugo pumilio leaf og twig oil og extract

CAS-nr. 90082-73-8

 

 

Peroxidtal under 10 mmol/l (3)

 

109

Pinus mugo leaf og twig oil og extract

CAS-nr. 90082-72-7

 

 

Peroxidtal under 10 mmol/l (3)

 

110

Pinus sylvestris leaf og twig oil og extract

CAS-nr. 84012-35-1

 

 

Peroxidtal under 10 mmol/l (3)

 

111

Pinus nigra leaf og twig oil og extract

CAS-nr. 90082-74-9

 

 

Peroxidtal under 10 mmol/l (3)

 

112

Pinus palustris leaf og twig oil og extract

CAS-nr. 97435-14-8

 

 

Peroxidtal under 10 mmol/l (3)

 

113

Pinus pinaster leaf og twig oil og extract

CAS-nr. 90082-75-0

 

 

Peroxidtal under 10 mmol/l (3)

 

114

Pinus pumila leaf og twig oil og extract

CAS-nr. 97676-05-6

 

 

Peroxidtal under 10 mmol/l (3)

 

115

Pinus species leaf og twig oil og extract

CAS-nr. 94266-48-5

 

 

Peroxidtal under 10 mmol/l (3)

 

116

Pinus cembra leaf og twig oil og extract

CAS-nr. 92202-04-5

 

 

Peroxidtal under 10 mmol/l (3)

 

117

Pinus cembra leaf og twig extract acetylated

CAS-nr. 94334-26-6

 

 

Peroxidtal under 10 mmol/l (3)

 

118

Picea Mariana Leaf Oil og Extract

CAS-nr. 91722-19-9

 

 

Peroxidtal under 10 mmol/l (3)

 

119

Thuja Occidentalis Leaf Oil og Extract

CAS-nr. 90131-58-1

 

 

Peroxidtal under 10 mmol/l (3)

 

120

Thuja Occidentalis Stem Oil

CAS-nr. 90131-58-1

 

 

Peroxidtal under 10 mmol/l (3)

 

121

3-Carene

CAS-nr. 13466-78-9

3,7,7-trimethylbicyclo[4.1.0]hept-3-en (isodipren)

 

 

Peroxidtal under 10 mmol/l (3)

 

122

Cedrus atlantica wood oil og extract

CAS-nr. 92201-55-3

 

 

Peroxidtal under 10 mmol/l (3)

 

123

Cupressus sempervirens leaf oil og extract

CAS-nr. 84696-07-1

 

 

Peroxidtal under 10 mmol/l (3)

 

124

Turpentine gum (Pinus spp.)

CAS-nr. 9005-90-7

 

 

Peroxidtal under 10 mmol/l (3)

 

125

Turpentine oil og rectified oil

CAS-nr. 8006-64-2

 

 

Peroxidtal under 10 mmol/l (3)

 

126

Turpentine, steam distilled (Pinus spp.)

CAS-nr. 8006-64-2

 

 

Peroxidtal under 10 mmol/l (3)

 

127

Terpene alcohols acetates

CAS-nr. 69103-01-1

 

 

Peroxidtal under 10 mmol/l (3)

 

128

Terpene hydrocarbons

CAS-nr. 68956-56-9

 

 

Peroxidtal under 10 mmol/l (3)

 

129

Terpenes og terpenoids undtagen limonene (d-, l-, og dl-isomers), der er opført under løbenummer 167, 168 og 88 i dette bilag III, del 1

CAS-nr. 65996-98-7

 

 

Peroxidtal under 10 mmol/l (3)

 

130

Terpene terpenoids sinpine

CAS-nr. 68917-63-5

 

 

Peroxidtal under 10 mmol/l (3)

 

131

α-Terpinene

CAS-nr. 99-86-5

p-mentha-1,3-dien

 

 

Peroxidtal under 10 mmol/l (3)

 

132

γ-Terpinene

CAS-nr. 99-85-4

p-mentha-1,4-dien

 

 

Peroxidtal under 10 mmol/l (3)

 

133

Terpinolene

CAS-nr. 586-62-9

p-mentha-1,4(8)-dien

 

 

Peroxidtal under 10 mmol/l (3)

 

134

Acetyl hexamethyl indan

CAS-nr. 15323-35-0

a)

Midler, som ikke afrenses

a)

2 %

 

 

1,1,2,3,3,6-hexamethylindan-5-yl methylketon

b)

Midler, som afrenses

135

Allyl butyrate

CAS-nr. 2051-78-7

2-propenylbutanoat

 

 

Indholdet af fri allylalkohol i esteren skal være under 0,1 %

 

136

Allyl cinnamate

CAS-nr. 1866-31-5

2-propenyl 3-phenyl-2-propenoat

 

 

Indholdet af fri allylalkohol i esteren skal være under 0,1 %

 

137

Allyl cyclohexylacetate

CAS-nr. 4728-82-9

2-propenyl cyclohexaneacetat

 

 

Indholdet af fri allylalkohol i esteren skal være under 0,1 %

 

138

Allyl cyclohexylpropionate

CAS-nr. 2705-87-5

2-propenyl 3-cyclohexanepropanoat

 

 

Indholdet af fri allylalkohol i esteren skal være under 0,1 %

 

139

Allyl heptanoate

CAS-nr. 142-19-8

2-propenylheptanoat

 

 

Indholdet af fri allylalkohol i esteren skal være under 0,1 %

 

140

Allyl caproate

CAS-nr. 123-68-2

allylhexanoat

 

 

Indholdet af fri allylalkohol i esteren skal være under 0,1 %

 

141

Allyl isovalerate

CAS-nr. 2835-39-4

2-propenyl 3-methyl-butanoat

 

 

Indholdet af fri allylalkohol i esteren skal være under 0,1 %

 

142

Allyl octanoate

CAS-nr. 4230-97-1

2-allylcaprylat

 

 

Indholdet af fri allylalkohol i esteren skal være under 0,1 %

 

143

Allyl phenoxyacetate

CAS-nr. 7493-74-5

2-propenylphenoxy-acetat

 

 

Indholdet af fri allylalkohol i esteren skal være under 0,1 %

 

144

Allyl phenylacetate

CAS-nr. 1797-74-6

2-propenylbenzenacetat

 

 

Indholdet af fri allylalkohol i esteren skal være under 0,1 %

 

145

Allyl 3,5,5-trimethylhexanoate

CAS-nr. 71500-37-3

 

 

Indholdet af fri allylalkohol i esteren skal være under 0,1 %

 

146

Allyl cyclohexyloxyacetate

CAS-nr. 68901-15-5

 

 

Indholdet af fri allylalkohol i esteren skal være under 0,1 %

 

147

Allyl isoamyloxyacetate

CAS-nr. 67634-00-8

 

 

Indholdet af fri allylalkohol i esteren skal være under 0,1 %

 

148

Allyl 2-methylbutoxyacetate

CAS-nr. 67634-01-9

 

 

Indholdet af fri allylalkohol i esteren skal være under 0,1 %

 

149

Allyl nonanoate

CAS-nr. 7493-72-3

 

 

Indholdet af fri allylalkohol i esteren skal være under 0,1 %

 

150

Allyl propionate

CAS-nr. 2408-20-0

 

 

Indholdet af fri allylalkohol i esteren skal være under 0,1 %

 

151

Allyl trimethylhexanoate

CAS-nr. 68132-80-9

 

 

Indholdet af fri allylalkohol i esteren skal være under 0,1 %

 

152

Allyl heptine carbonate

CAS-nr. 73157-43-4

(allyl oct-2-ynoat)

 

0,002 %

Dette stof må ikke anvendes sammen med andre 2-alkynsyre-estere (f.eks. methylheptin-carbonat)

 

153

Amylcyclopentenone

CAS-nr. 25564-22-1

2-pentylcyclopent-2-en-1-on

 

0,1 %

 

 

154

Myroxylon balsamum var. pereirae extracts og distillates

CAS-nr. 8007-00-9

perubalsamolie, absolut og anhydrol

(perubalsamolie)

 

0,4 %

 

 

155

4-tert.-Butyldihydrocinnamaldehyde

CAS-nr. 18127-01-0

3-(4-tert-butylphenyl)propion-aldehyd

 

0,6 %

 

 

156

Cuminum cyminum fruit oil og extract

CAS-nr. 84775-51-9

a)

Midler, som ikke afrenses

b)

Midler, som afrenses

a)

0,4 % kommenolie

 

 

157

cis-Rose ketone-1 (4)

CAS-nr. 23726-94-5

(Z)-1-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-on

(cis-α-damascon)

a)

Mundplejemidler

 

 

 

b)

Andre midler

b)

0,02 %

158

trans-Rose ketone-2 (4)

CAS-nr. 23726-91-2

(E)-1-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-on

(trans-β-damascon)

a)

Mundplejemidler

 

 

 

b)

Andre midler

b)

0,02 %

159

trans-Rose ketone-5 (4)

CAS-nr. 39872-57-6

(E)2-cyclohexen-1-yl)-2-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-on

(isodamascon)

 

0,02 %

 

 

160

Rose ketone-4 (4)

CAS-nr. 23696-85-7

1-(2,6,6-trimethylcyclohexa-1,3-dien-1-yl)-2-buten-1-on (damascenon)

a)

Mundplejemidler

 

 

 

b)

Andre midler

b)

0,02 %

161

Rose ketone-3 (4)

CAS-nr. 57378-68-4

1-(2,6,6-trimethyl-3-cyclohexen-1-yl)-2-buten-l-on

delta-damascon)

a)

Mundplejemidler

 

 

 

b)

Andre midler

b)

0,02 %

162

cis-Rose ketone-2 (4)

CAS-nr. 23726-92-3

1-(2,6,6-trimethyl-l-cyclohexen-1-yl)-2-buten-l-on

cis-β-damascon)

a)

Mundplejemidler

 

 

 

b)

Andre midler

b)

0,02 %

163

trans-Rose ketone-1 (4)

CAS-nr. 24720-09-0

1-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-2-buten-l-on

(trans-α-damascon)

a)

Mundplejemidler

 

 

 

b)

Andre midler

b)

0,02 %

164

Rose ketone-5 (4)

CAS-nr. 33673-71-1

1-(2,4,4-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-2-buten-l-on

 

b)

0,02 %

 

 

165

trans-Rose ketone-3 (4)

CAS-nr. 71048-82-3

1-(2,6,6-trimethyl-3-cyclohexen-1-yl)-2-buten-l-on

(trans-delta-damascon)

a)

Mundplejemidler

 

 

 

b)

Andre midler

b)

0,02 %

166

trans-2-hexenal

CAS-nr. 6728-26-3

a)

Mundplejemidler

 

 

 

b)

Andre midler

b)

0,002 %

167

l-Limonene

CAS-nr. 5989-54-8

(S)-p-mentha-1,8-dien

 

 

Peroxidtal under 20 mmol/ (3)

 

168

dl-Limonene (racemisk

CAS-nr. 138-86-3

1,8(9)-p-menthadien; p-mentha-1,8-dien

(dipenten)

 

 

Peroxidtal under 20 mmol/ (3)

 

169

Perillaldehyde

CAS-nr. 2111-75-3

p-mentha-1,8-dien-7-al

a)

Mundplejemidler

 

 

 

b)

Andre midler

b)

0,1 %

170

Isobergamate

CAS-nr. 68683-20-5

menthadien-7-methylformiat

 

0,1 %

 

 

171

Methoxy dicyclopentadiene carboxaldehyde

CAS-nr. 86803-90-9

octahydro-5-methoxy-4,7-methano-1H-inden-2-carboxaldehyd

 

0,5 %

 

 

172

3-methylnon-2-enenitril

CAS-nr. 53153-66-5

 

0,2 %

 

 

173

Methyl octine carbonate

CAS-nr. 111-80-8

methylnon-2-ynoat

a)

Mundplejemidler

 

 

 

b)

Andre midler

b)

0,002 %, når det anvendes alene

Når det anvendes sammen med methylheptincarbonat, må den samlede mængde i det færdige middel ikke overstige 0,01 % (hvoraf methyloctincarbonat maksimalt udgør 0,002 %)

174

Amylvinylcarbinyl acetate

CAS-nr. 2442-10-6

1-octen-3-ylacetat

a)

Mundplejemidler

 

 

 

b)

Andre midler

b)

0,3 %

175

Propylidenephthalide

CAS-nr. 17369-59-4

3 propylidenephthalid

a)

Mundplejemidler

 

 

 

b)

Andre midler

b)

0,01 %

176

Isocyclogeraniol

CAS-nr. 68527-77-5

2,4,6-trimethyl-3-cyclohexen-1-methanol

 

0,5 %

 

 

177

2-Hexylidene cyclopentanone

CAS-nr. 17373-89-6

a)

Mundplejemidler

 

 

 

b)

Andre midler

b)

0,06 %

178

Methyl heptadienone

CAS-nr. 1604-28-0

6-methyl-3,5-heptadien-2-on

a)

Mundplejemidler

 

 

 

b)

Andre midler

b)

0,002 %

179

p-methylhydrocinnamic aldehyde

CAS-nr. 5406-12-2

cresylpropionaldehyd

p-methyldihydrokanelaldehyd

 

0,2 %

 

 

180

Liquidambar orientalis Balsam oil og extract

CAS-nr. 94891-27-7

(styrax)

 

0,6 %

 

 

181

Liquidambar styraciflua balsam oil og extract

CAS-nr. 8046-19-3

(styrax)

 

0,6 %

 

 

182

Acetyl hexamethyl tetralin

CAS-nr. 21145-77-7

CAS-nr. 1506-02-1

1-(5,6,7,8-tetrahydro-3,5,5,6,8,8-hexamethyl-2-naphthyl)ethan-1-on

(AHTN)

Alle kosmetiske midler undtagen mundplejemidler

a)

Midler, som ikke afrenses: 0,1 %

undtagen:

hydroalkoholiske midler: 1 %

parfume: 2,5 %

parfumerede cremer: 0,5 %

0,5 %

b)

Midler, som afrenses: 0,2 %

 

 

183

Commiphora erythrea engler var. glabrescens engler gum extract og oil

CAS-nr. 93686-00-1

 

0,6 %

 

 

184

Opopanax chironium resin

CAS-nr. 93384-32-8

 

0,6 %

 

 


(1)  Som konserveringsmiddel, jf. bilag VI, del 1, løbenummer 34.

(2)  Denne grænseværdi gælder for stoffet, ikke for det færdige kosmetiske middel.«

(3)  Denne grænseværdi gælder for stoffet, ikke for det færdige kosmetiske middel.

(4)  I blandinger må den samlede mængde af disse stoffer ikke overstige de grænseværdier, der er angivet i spalte d.«


II Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

Kommissionen

4.4.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 93/24


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 17. marts 2008

om ændring af beslutning 2007/176/EF, for så vidt angår listen over standarder og/eller specifikationer for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester samt dertilhørende faciliteter og tjenester

(meddelt under nummer K(2008) 1001)

(EØS-relevant tekst)

(2008/286/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/21/EF af 7. marts 2002 om fælles rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (rammedirektivet) (1), særlig artikel 17, stk. 1,

efter høring af Kommunikationsudvalget, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionen vedtog den 11. december 2006 beslutning 2007/176/EF om en liste over standarder og/eller specifikationer for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester samt dertilhørende faciliteter og tjenester (2). Kapitel VIII i denne liste omfatter standarder for radio- og tv-transmissionstjenester.

(2)

Teknisk harmonisering af udbuddet af jordbaseret mobil-tv-spredning er en forudsætning for, at der kan opnås stordriftsfordele på EU-plan. I meddelelsen om forbedring af det indre marked for mobil-tv (3) udpegede Kommissionen standarden DVB-H (Digital Video Broadcasting Handheld) som den mest egnede standard for den fremtidige udvikling af jordbaseret mobil-tv i Europa og tilkendegav, at den ville tilføje denne standard til listen over standarder —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

I bilaget til beslutning 2007/176/EF tilføjes følgende til afsnit 8.3 (Digital radio/tv-transmission) i kapitel VIII i listen over standarder:

»Digital Video Broadcasting (Handheld)

DVB-H

ETSI EN 302 304

Version 1.1.1«

Artikel 2

Adressater

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. marts 2008.

På Kommissionens vegne

Viviane REDING

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 108 af 24.4.2002, s. 33. Ændret ved forordning (EF) nr. 717/2007 (EUT L 171 af 29.6.2007, s. 32).

(2)  EUT L 86 af 27.3.2007, s. 11.

(3)  KOM(2007) 409 endelig.


4.4.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 93/25


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 3. april 2008

om finansiering af arbejdsprogrammet for 2008 vedrørende uddannelsesværktøjer inden for fødevaresikkerhed, dyresundhed, dyrevelfærd og plantesundhed

(2008/287/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (1), særlig artikel 75,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002 af 23. december 2002 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (2), særlig artikel 90,

under henvisning til Rådets direktiv 2000/29/EF af 8. maj 2000 om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet (3), særlig artikel 2, stk. 1, litra i),

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. april 2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes (4), særlig artikel 51 og artikel 66, stk. 1, litra b) og c), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 75 i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 og artikel 90 i forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002 skal der forud for indgåelsen af en udgiftsforpligtelse foreligge en finansieringsafgørelse, som fastslår de vigtigste elementer i en foranstaltning, der medfører en udgift, der afholdes over budgettet.

(2)

En række retsakter om fødevaresikkerhed, dyresundhed, dyrevelfærd og plantesundhed indeholder bestemmelser om forskellige tiltag vedrørende uddannelsesværktøjer. Disse tiltag skal finansieres over Fællesskabets budget. Finansieringen af tiltagene bør være genstand for en enkelt afgørelse —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Eneste artikel

Det i bilaget indeholdte arbejdsprogram, der vedrører finansiering i 2008 af tiltag vedrørende uddannelsesværktøjer inden for fødevaresikkerhed, dyresundhed, dyrevelfærd og plantesundhed, vedtages.

Generaldirektøren for Generaldirektoratet for Sundhed og Forbrugerbeskyttelse er ansvarlig for dets offentliggørelse og gennemførelse.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. april 2008.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1525/2007 (EUT L 343 af 27.12.2007, s. 9).

(2)  EFT L 357 af 31.12.2002, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF, Euratom) nr. 478/2007 (EUT L 111 af 28.4.2007, s. 13).

(3)  EFT L 169 af 10.7.2000, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2007/41/EF (EUT L 169 af 29.6.2007, s. 51).

(4)  EUT L 165 af 30.4.2004, s. 1. Berigtiget i EUT L 191 af 28.5.2004, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 180/2008 (EUT L 56 af 29.2.2008, s. 4).


BILAG

Arbejdsprogram for 2008 vedrørende uddannelsesværktøjer inden for fødevaresikkerhed, dyresundhed, dyrevelfærd og plantesundhed

UDDANNELSE

1)   Budgetposter: 17 04 07 01 og 17 04 04 01

Retsgrundlag:

forordning (EF) nr. 882/2004, artikel 51 og artikel 66, stk. 1, litra b)

direktiv 2000/29/EF, artikel 2, stk. 1, litra i).

De tiltag, der skal finansieres over dette budget, har til formål at udarbejde, tilrettelægge og gennemføre kurser og workshopper eller seminarer i Fællesskabet og tredjelande for at sikre, at det personale, der foretager den offentlige kontrol, er behørigt uddannet. Ved disse kurser og seminarer skal regeringsembedsmænd, nationale myndigheder og eksperter i laboratorieundersøgelser orienteres om og undervises i Fællesskabets foderstof- og fødevarelovgivning og de kontrolkrav, der skal opfyldes, for at foder og fødevarer kan få adgang til Fællesskabets markeder.

Kommissionen bidrager til uddannelsen af embedsmænd i medlemsstaterne ved at supplere den nationale uddannelse med undervisning på områder, som er relevante set fra Fællesskabets synsvinkel.

I 2008 vedrører uddannelsestiltagene følgende emner:

kontrolprocedurer for foder og fødevarer baseret på HACCP-principperne (risikoanalyse og kritiske kontrolpunkter), revisionsmetoder til kontrol af gennemførelsen af HACCP-systemer

veterinær- og fødevaresikkerhedskontrol ved grænsekontrolsteder (lufthavne, havne og veje/jernbaner)

fødevarehygiejne og -kontrol: fisk, kød og mejeriprodukter

forebyggelse, bekæmpelse og udryddelse af transmissible spongiforme encephalopatier

plantesundhedskontrol (EF's plantekarantæneordning for kartofler, EF's interne plantekarantæneordning, EF's plantekarantæneordning ved import)

plantebeskyttelsesmidler (foder- og fødevaresikkerhed): evaluering og registrering

zoonoser og mikrobiologiske kriterier i forbindelse med fødevarer

dyrevelfærd: bedøvelse og aflivning af dyr på slagterier og i forbindelse med sygdomsbekæmpelse samt dyrevelfærd under transport

fødevarelovgivning, foderstoflovgivning, dyresundhed og dyrevelfærd samt bestemmelser om plantesundhed. (8 800 000 EUR).

Finansiering: ved offentlige udbud.

Det samlede budget til udbud i løbet af året beløber sig til 8 800 000 EUR.

Der vil blive indgået en eller flere specifikke tjenesteydelseskontrakter for hver enkelt af de ovennævnte tekniske emner. Man regner med at indgå ca. 14 tjenesteydelseskontrakter. Eksterne kontrahenter deltager fortrinsvis i de organisatoriske og logistiske aspekter af uddannelsesaktiviteterne.

Målet er at igangsætte udbudsproceduren så hurtigt som muligt (sandsynligvis mellem marts og maj), så kontrakterne kan indgås i løbet af 2008.

2)   Budgetpost: 17 01 04 05

Retsgrundlag:

forordning (EF) nr. 882/2004, artikel 66, stk. 1, litra c).

De tiltag, der skal finansieres over dette budget, har til formål at tilvejebringe feedback om uddannelserne. Feedback er en af de vigtigste forudsætninger for at kunne forbedre uddannelserne og dermed opnå sikrere fødevarer. Udarbejdelsen af en rapport om aktiviteterne i 2007 er et led heri.

Der vil også ved en efterfølgende evaluering blive indsamlet feedback om uddannelserne. I det øjemed vil der blive uddelt (spørge)skemaer til nogle af deltagerne, når de har deltaget i et uddannelsestilbud, for at måle uddannelsens virkninger for deres faglige udvikling.

Endelig skal der af hensyn til tilrettelæggelsen af uddannelsesprogrammerne afsættes finansielle midler til it-udstyr og -værktøjer samt til pr-, oplysnings- og kommunikationsmateriale. (308 000 EUR).

Finansiering: eksisterende rammekontrakter.

Man regner med at indgå omkring fire tjenesteydelseskontrakter.

Vejledende tidsramme for indgåelsen af kontrakterne: marts-juli.

Sammendrag

Nr.

Betegnelse

Budgetpost

Retsgrundlag

Beløb i EUR

1

Uddannelse: eksterne kontrakter vedrørende gennemførelsen af uddannelsesprogrammet

17 04 07 01

Forordning (EF) nr. 882/2004

8 350 000

17 04 04 01

Direktiv 2000/29/EF

450 000

2

Uddannelse: årsrapport, efterfølgende evaluering, it-udstyr og -værktøjer, pr-, oplysnings- og kommunikationsmateriale

17 01 04 05

Forordning (EF) nr. 882/2004

308 000

I alt

9 108 000


Berigtigelser

4.4.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 93/28


Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

( Den Europæiske Unions Tidende L 255 af 30. september 2005 )

Side 49, artikel 49, stk. 1, første afsnit:

I stedet for

»1.   Medlemsstaterne anerkender de i bilag VI, punkt 6, anførte uddannelsesbeviser …«

læses:

»1.   Medlemsstaterne anerkender de i bilag VI anførte uddannelsesbeviser …«.

Side 49, artikel 49, stk. 2, andet afsnit:

I stedet for:

»De i stk. 1 omhandlede certifikater bekræfter, …«

læses:

»De i første afsnit omhandlede certifikater bekræfter, …«.

Side 79 og følgende sider, bilag V:

Side 88, kolonnen »Patologisk anatomi …«, vedrørende »Ireland«:

I stedet for

:

»Morbid anatomy and histopathology«

læses

:

»Hispathology«.

Side 91, kolonnen »Klinisk biologi …«, vedrørende »Ελλάς«:

»Χειρουργική Θώρακος« udgår.

Side 91, kolonnen »Plastik kirurgi …«, vedrørende »Ireland«:

I stedet for

:

»Plastic surgery«

læses

:

»Plastic, reconstructive and aesthetic surgery«.

Side 92, kolonnen »Klinisk mikrobiologi …«, vedrørende »Ελλάς«:

I stedet for

:

»1.

Iατρική Βιoπαθoλoγία

2.

Μικρoβιoλoγία«

læses

:

»—

Iατρική Βιoπαθoλoγία

Μικρoβιoλoγία«.

Side 93, kolonnen »Thoraxkirurgi eller brysthulens kirurgiske sygdomme …«, vedrørende »Italia«:

I stedet for

:

»Chirurgia toracica; Cardiochirurgia«

læses

:

»—

Chirurgia toracica

Cardiochirurgia«.

Side 95, kolonnen »Medicinsk gastroenterologi eller medicinske mave-tarmsygdomme …«, vedrørende »Belgique/België/Belgien«:

I stedet for

:

»Gastro-entérologie/Gastroenterologie«

læses

:

»Gastro-entérologie/Gastro-enterologie«.

Side 97, kolonnen »Fysiurgi eller rehabilitering …«, vedrørende »Portugal«:

I stedet for

:

»Fisiatria ou Medicina física e de reabilitação«

læses

:

»—

Fisiatria

Medicina física e de reabilitação«.

Side 99, kolonnen »Radiologi …«, vedrørende »Ireland«:

I stedet for

:

»Radiology (**)«

læses

:

»Radiology«.

Side 99, kolonnen »Radiologi …«, vedrørende »Italia«:

I stedet for

:

»Radiologia«

læses

:

»Radiologia (**)«.

Side 101, kolonnen »Samfundsmedicin …«, vedrørende »Κύπρος«:

I stedet for

:

»Υγειονολογία/Κοινοτική Ιατρική«

læses

:

»—

Υγειονολογία

Κοινοτική Ιατρική«.

Side 108, kolonnen »Katastrofemedicin …«, vedrørende »Česká republika«:

I stedet for

:

»Traumatologie

Urgentní medicína«

læses

:

»—

Traumatologie

Urgentní medicína«.

Side 108, kolonnen »Katastrofemedicin …«, vedrørende »Slovensko«:

I stedet for

:

»Úrazová chirurgia

Urgentná medicína«

læses

:

»—

Úrazová chirurgia

Urgentná medicína«.

Side 115, »tabel 5.3.2. Beviser for grunduddannelse som tandlæge«, kolonnen »Uddannelsesbevis« vedrørende »Česká republika«:

I stedet for

:

»… (doktor)«,

læses

:

»… (doktor zubního lékařství, MDDr.)«.

Side 121, tabel »5.4.2. Beviser for uddannelse som dyrlæge«, kolonnen »Uddannelsesbevis«, vedrørende »Deutschland«:

I stedet for

:

»… des Dritten Abscnitts …«,

læses

:

»… des Dritten Abschnitts …«;

Page 128, tabel »5.6.2. Beviser for uddannelse som farmaceut«, kolonnen »Udstedende organ«, vedrørende »Magyarország«:

I stedet for

:

»EG Egyetem«

læses

:

»Egyetem«.

Side 129 og følgende sider, tabeller vedrørende arkitekter:

a)

Side 130, tabellen vedrørende »España«:

Denne tabel affattes således (de akademiske referenceår indsættes i sidste kolonne ud for de pågældende universiteter):

Land

Uddannelsesbevis

Udstedende organ

Certifikat, der ledsager uddannelsesbeviset

Akademisk referenceår

»España

Título oficial de arquitecto

Rectores de las universidades enumeradas a continuación:

 

1988/1989

Universidad politécnica de Cataluña, escuelas técnicas superiores de arquitectura de Barcelona o del Vallès;

 

Universidad politécnica de Madrid, escuela técnica superior de arquitectura de Madrid;

 

Universidad politécnica de Las Palmas, escuela técnica superior de arquitectura de Las Palmas;

 

Universidad politécnica de Valencia, escuela técnica superior de arquitectura de Valencia;

 

Universidad de Sevilla, escuela técnica superior de arquitectura de Sevilla;

 

Universidad de Valladolid, escuela técnica superior de arquitectura de Valladolid;

 

Universidad de Santiago de Compostela, escuela técnica superior de arquitectura de La Coruña;

 

Universidad del País Vasco, escuela técnica superior de arquitectura de San Sebastián;

 

Universidad de Navarra, escuela técnica superior de arquitectura de Pamplona;

 

Universidad de Alcalá de Henares, escuela politécnica de Alcalá de Henares;

1999/2000

Universidad Alfonso X El Sabio, centro politécnico superior de Villanueva de la Cañada;

1999/2000

Universidad de Alicante, escuela politécnica superior de Alicante;

1997/1998

Universidad Europea de Madrid;

1998/1999

Universidad de Cataluña, escuela técnica superior de arquitectura de Barcelona;

1999/2000

Universidad Ramón Llull, escuela técnica superior de arquitectura de La Salle;

1998/1999

Universidad S.E.K. de Segovia, centro de estudios integrados de arquitectura de Segovia.

1999/2000

Universidad de Granada, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Granada

1994/1995«

b)

Side 132, sidste del af tabellen vedrørende »Italia«:

Denne del af tabellen affattes således (de akademiske referenceår indsættes i sidste kolonne ud for de pågældende universiteter):

Land

Uddannelsesbevis

Udstedende organ

Certifikat, der ledsager uddannelsesbeviset

Akademisk referenceår

 

»—

Laurea specialistica quinquennale in Architettura

Prima Facoltà di Architettura dell'Università di Roma »La Sapienza«

Diploma di abilitazione all'esercizo indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti ad una commissione competente

1998/1999

 

Laurea specialistica quinquennale in Architettura

Università di Ferrara

Università di Genova

Università di Palermo

Politecnico di Milano

Politecnico di Bari

Diploma di abilitazione all'esercizo indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti ad una commissione competente

1999/2000

 

Laurea specialistica quinquennale in Architettura

Università di Roma III

Diploma di abilitazione all'esercizo indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti ad una commissione competente

2003/2004

 

Laurea specialistica in Architettura

Università di Firenze

Università di Napoli II

Politecnico di Milano II

Diploma di abilitazione all'esercizo indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti ad una commissione competente

2004/2005«

c)

Side 133, tabellen for »Portugal«:

Denne tabel affattes således (de akademiske referenceår indsættes i sidste kolonne ud for de pågældende universiteter):

Land

Uddannelsesbevis

Udstedende organ

Certifikat, der ledsager uddannelsesbeviset

Akademisk referenceår

»Portugal

Carta de curso de licenciatura em Arquitectura

Faculdade de arquitectura da Universidade técnica de Lisboa

Faculdade de arquitectura da Universidade do Porto

Escola Superior Artística do Porto

 

1988/1989

Para os cursos iniciados a partir do ano académico de 1991/1992

Faculdade de Arquitectura e Artes da Universidade Lusíada do Porto

 

1991/1992«

Side 135, bilag VI, »Erhvervede rettigheder, …«:

Punkt »6« udgår i undertitlen.