ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 86

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

51. årgang
28. marts 2008


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 277/2008 af 27. marts 2008 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 278/2008 af 27. marts 2008 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand

3

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 279/2008 af 27. marts 2008 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for sirup og andre sukkerprodukter i uforarbejdet stand

5

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 280/2008 af 27. marts 2008 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 900/2007

7

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 281/2008 af 27. marts 2008 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 1060/2007

8

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 282/2008 af 27. marts 2008 om materialer og genstande af genvundet plast bestemt til kontakt med fødevarer og om ændring af forordning (EF) nr. 2023/2006 ( 1 )

9

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 283/2008 af 27. marts 2008 om erstatning af bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 673/2005 om indførelse af tillægstold på importen af visse produkter med oprindelse i Amerikas Forenede Stater

19

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 284/2008 af 27. marts 2008 om registrering af betegnelser i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Lingot du Nord (BGB), Cipolla Rossa di Tropea Calabria (BGB), Marrone di Roccadaspide (BGB))

21

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 285/2008 af 27. marts 2008 om fastsættelse af restitutionssatserne for visse produkter fra sukkersektoren, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I

23

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Rådet og Kommissionen

 

 

2008/270/EF, Euratom

 

*

Rådets og Kommissionens afgørelse af 25. februar 2008 om undertegnelse på vegne af Det Europæiske Fællesskab og Det Europæiske Atomenergifællesskab af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Europæiske Atomenergifællesskab på den ene side og Det Schweiziske Forbund på den anden side

25

 

 

Rådet

 

 

2008/271/EF

 

*

Rådets afgørelse af 25. februar 2008 om indgåelse af anden tillægsprotokol til aftalen om økonomisk partnerskab og politisk samordning og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og De Forenede Mexicanske Stater på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union

27

 

 

Kommissionen

 

 

2008/272/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 28. november 2007 om Polens påtænkte statsstøtte C 6/07 (tidligere N 558/06) til Techmatrans S.A. (meddelt under nummer K(2007) 5616)  ( 1 )

28

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

FORORDNINGER

28.3.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 86/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 277/2008

af 27. marts 2008

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1580/2007 af 21. december 2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96, (EF) nr. 2201/96 og (EF) nr. 1182/2007 vedrørende frugt og grøntsager (1), særlig artikel 138, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes som følge af gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 138 i forordning (EF) nr. 1580/2007, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 28. marts 2008.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. marts 2008.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 350 af 31.12.2007, s. 1.


BILAG

til Kommissionens forordning af 27. marts 2008 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

JO

56,9

MA

49,2

TN

123,3

TR

88,7

ZZ

79,5

0707 00 05

JO

178,8

MA

69,9

MK

99,4

TR

175,7

ZZ

131,0

0709 90 70

MA

52,7

TR

137,5

ZZ

95,1

0805 10 20

EG

46,0

IL

57,7

MA

55,0

TN

57,2

TR

56,9

ZZ

54,6

0805 50 10

IL

116,0

TR

132,0

ZA

133,3

ZZ

127,1

0808 10 80

AR

94,3

BR

85,2

CA

103,3

CL

80,1

CN

91,7

MK

39,9

US

116,2

UY

70,2

ZA

66,6

ZZ

83,1

0808 20 50

AR

77,5

CL

87,7

CN

53,0

ZA

86,3

ZZ

76,1


(1)  Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« repræsenterer »anden oprindelse«.


28.3.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 86/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 278/2008

af 27. marts 2008

om fastsættelse af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 af 20. februar 2006 om den fælles markedsordning for sukker (1), særlig artikel 33, stk. 2, andet afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 32 i forordning (EF) nr. 318/2006 kan forskellen mellem priserne på verdensmarkedet for de produkter, der er nævnt i artikel 1, stk. 1, litra b), i forordningen, og priserne på disse produkter inden for Fællesskabet udlignes ved en eksportrestitution.

(2)

I betragtning af den nuværende situation på markedet for sukker bør eksportrestitutioner fastsættes i henhold til bestemmelserne og visse kriterier, der er fastlagt i artikel 32 og 33 i forordning (EF) nr. 318/2006.

(3)

Artikel 33, stk. 2, første afsnit, i forordning (EF) nr. 318/2006 fastsætter, at verdensmarkedssituationen eller særlige krav på nogle markeder kan gøre det nødvendigt at differentiere eksportrestitutionen alt efter bestemmelsessted.

(4)

Eksportrestitutioner bør kun ydes til produkter, som kan cirkulere frit inden for Fællesskabet, og som opfylder kravene i forordning (EF) nr. 318/2006.

(5)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Sukker —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Der ydes eksportrestitutioner som omhandlet i artikel 32 i forordning (EF) nr. 318/2006 for de produkter og de beløb, der er anført i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 28. marts 2008.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. marts 2008.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 58 af 28.2.2006, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1260/2007 (EUT L 283 af 27.10.2007, s. 1). Med virkning fra den 1. oktober 2008 erstattes forordning (EF) nr. 318/2006 af forordning (EF) nr. 1234/2007 (EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1).


BILAG

Eksportrestitutioner for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand gældende fra den 28. marts 2008

Produktkode

Bestemmelsessted

Måleenhed

Restitutionsbeløb

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

25,85 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

25,85 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

25,85 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

25,85 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % saccharose × 100 kg produkt netto

0,2811

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

28,11

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

28,11

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

28,11

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % saccharose × 100 kg produkt netto

0,2811

NB: Bestemmelsesstederne er fastsat som følger:

S00

Alle bestemmelsessteder med undtagelse af nedenstående:

a)

tredjelande: Andorra, Liechtenstein, Pavestolen (Vatikanstaten), Kroatien, Bosnien-Hercegovina, Serbien (), Montenegro, Albanien og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien

b)

EU-medlemsstaters områder, der ikke er omfattet af Fællesskabets toldområde: Færøerne, Grønland, Helgoland, Ceuta, Melilla, kommunerne Livigno og Campione d’Italia samt de områder af Republikken Cypern, hvor regeringen for Republikken Cypern ikke udøver faktisk kontrol

c)

Europæiske områder, hvis udenrigsanliggender varetages af en medlemsstat, og som ikke er en del af Fællesskabets toldområde: Gibraltar.


(1)  Herunder Kosovo, som defineret af De Forenede Nationer i henhold til FN's Sikkerhedsråds resolution 1244 af 10. juni 1999.

(2)  Dette beløb er gældende for råsukker med et udbytte på 92 %. Hvis det eksporterede råsukkers udbytte afviger fra 92 %, multipliceres restitutionsbeløbet for hver udførsel med en reguleringskoefficient, der beregnes ved, at det udførte råsukkers udbytte, beregnet i overensstemmelse med punkt III, stk. 3, i bilag I til forordning (EF) nr. 318/2006, divideres med 92.


28.3.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 86/5


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 279/2008

af 27. marts 2008

om fastsættelse af eksportrestitutionerne for sirup og andre sukkerprodukter i uforarbejdet stand

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 af 20. februar 2006 om den fælles markedsordning for sukker (1), særlig artikel 33, stk. 2, andet afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 32 i forordning (EF) nr. 318/2006 kan forskellen mellem priserne på verdensmarkedet for de produkter, der er nævnt i artikel 1, stk. 1, litra c), d) og g), i forordningen, og priserne på disse produkter inden for Fællesskabet udlignes ved en eksportrestitution.

(2)

I betragtning af den nuværende situation på markedet for sukker bør eksportrestitutioner fastsættes i henhold til bestemmelserne og visse kriterier, der er fastlagt i artikel 32 og 33 i forordning (EF) nr. 318/2006.

(3)

Artikel 33, stk. 2, første afsnit, i forordning (EF) nr. 318/2006 fastsætter, at verdensmarkedssituationen eller særlige krav på nogle markeder kan gøre det nødvendigt at differentiere eksportrestitutionen alt efter bestemmelsessted.

(4)

Eksportrestitutioner bør kun ydes til produkter, som kan cirkulere frit inden for Fællesskabet, og som opfylder kravene i Kommissionens forordning (EF) nr. 951/2006 af 30. juni 2006 om gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 318/2006 for så vidt angår handel med tredjelande inden for sukkersektoren (2).

(5)

Der kan fastsættes eksportrestitutioner for at udligne prisforskellen mellem EF’s og tredjelandes eksportprodukter. EF’s eksport til visse nære destinationer og til tredjelande, der anvender en præferenceimportordning for EF-produkter, står for tiden i en særlig gunstig konkurrencestilling. Restitutionerne for eksport til disse bestemmelsessteder bør derfor ophæves.

(6)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Sukker —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Der ydes eksportrestitutioner som omhandlet i artikel 32 i forordning (EF) nr. 318/2006 for de produkter og de beløb, der er anført i bilaget til nævnte forordning, i henhold til betingelserne i stk. 2.

2.   For at der kan ydes restitutioner i henhold til stk. 1, skal produkterne opfylde de relevante krav i artikel 3 og 4, i forordning (EF) nr. 951/2006.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 28. marts 2008.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. marts 2008.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 58 af 28.2.2006, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1260/2007 (EUT L 283 af 27.10.2007, s. 1). Med virkning fra den 1. oktober 2008 erstattes forordning (EF) nr. 318/2006 af forordning (EF) nr. 1234/2007 (EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1).

(2)  EUT L 178 af 1.7.2006, s. 24. Ændret ved forordning (EF) nr. 2031/2006 (EUT L 414 af 30.12.2006, s. 43).


BILAG

Eksportrestitutioner for sirup og andre sukkerprodukter i uforarbejdet stand gældende fra den 28. marts 2008

Produktkode

Bestemmelsessted

Måleenhed

Restitutionsbeløb

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg tørstof

28,11

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg tørstof

28,11

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % saccharose × 100 kg produkt netto

0,2811

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg tørstof

28,11

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % saccharose × 100 kg produkt netto

0,2811

1702 90 95 9100

S00

EUR/1 % saccharose × 100 kg produkt netto

0,2811

1702 90 95 9900

S00

EUR/1 % saccharose × 100 kg produkt netto

0,2811 (2)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg tørstof

28,11

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % saccharose × 100 kg produkt netto

0,2811

NB: Bestemmelsesstederne er fastsat som følger:

S00

Alle bestemmelsessteder med undtagelse af nedenstående:

a)

tredjelande: Andorra, Liechtenstein, Pavestolen (Vatikanstaten), Kroatien, Bosnien-Hercegovina, Serbien (), Montenegro, Albanien og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien.

b)

EU-medlemsstaters områder, der ikke er omfattet af Fællesskabets toldområde: Færøerne, Grønland, Helgoland, Ceuta, Melilla, kommunerne Livigno og Campione d’Italia samt de områder af Republikken Cypern, hvor regeringen for Republikken Cypern ikke udøver faktisk kontrol

c)

Europæiske områder, hvis udenrigsanliggender varetages af en medlemsstat, og som ikke er en del af Fællesskabets toldområde: Gibraltar.


(1)  Herunder Kosovo, som defineret af De Forenede Nationer i henhold til FN's Sikkerhedsråds resolution 1244 af 10 juni 1999.

(2)  Basisbeløbet er ikke gældende for det produkt, der er defineret i punkt 2 i bilaget til Kommissionens forordning (EØF) nr. 3513/92 (EFT L 355 af 5.12.1992, s. 12).


28.3.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 86/7


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 280/2008

af 27. marts 2008

om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 900/2007

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 af 20. februar 2006 om den fælles markedsordning for sukker (1), særlig artikel 33, stk. 2, andet afsnit, og tredje afsnit, litra b), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 900/2007 af 27. juli 2007 om en løbende licitation indtil udgangen af produktionsåret 2007/08 med henblik på fastsættelse af en eksportrestitution for hvidt sukker (2) skal der holdes dellicitationer.

(2)

I henhold til artikel 8, stk. 1, i forordning (EF) nr. 900/2007 er det efter en gennemgang af de bud, der blev indgivet til den dellicitation, der udløb den 27. marts 2008, hensigtsmæssigt at fastsætte det maksimale restitutionsbeløb for den pågældende dellicitation.

(3)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Sukker —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For den dellicitation, der udløb den 27. marts 2008, fastsættes den maksimale eksportrestitution for det produkt, der omhandles i artikel 1, stk. 1, i forordning (EF) nr. 900/2007, til 33,106 EUR/100 kg.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 28. marts 2008.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. marts 2008.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 58 af 28.2.2006, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1260/2007 (EUT L 283 af 27.10.2007, s. 1). Med virkning fra den 1. oktober 2008 erstattes forordning (EF) nr. 318/2006 af forordning (EF) nr. 1234/2007 (EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1).

(2)  EUT L 196 af 28.7.2007, s. 26. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 148/2008 (EUT L 46 af 21.2.2008, s. 9).


28.3.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 86/8


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 281/2008

af 27. marts 2008

om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 1060/2007

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 af 20. februar 2006 om den fælles markedsordning for sukker (1), særlig artikel 33, stk. 2, andet afsnit, og tredje afsnit, litra b), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1060/2007 af 14. september 2007 om en løbende licitation for salg til eksport af sukker, som interventionsorganerne i Belgien, Tjekkiet, Spanien, Irland, Italien, Ungarn, Polen, Slovakiet og Sverige ligger inde med (2) skal der holdes dellicitationer.

(2)

I henhold til artikel 4, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1060/2007 er det efter en gennemgang af de bud, der blev indgivet til den dellicitation, der udløb den 26. marts 2008, hensigtsmæssigt at fastsætte det maksimale restitutionsbeløb for den pågældende dellicitation.

(3)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Sukker —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For den dellicitation, der udløb den 26. marts 2008, fastsættes den maksimale eksportrestitution for det produkt, der omhandles i artikel 1, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1060/2007, til 423,48 EUR/t.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 28. marts 2008.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. marts 2008.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 58 af 28.2.2006, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1260/2007 (EUT L 283 af 27.10.2007, s. 1). Med virkning fra den 1. oktober 2008 erstattes forordning (EF) nr. 318/2006 af forordning (EF) nr. 1234/2007 (EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1).

(2)  EUT L 242 af 15.9.2007, s. 8. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 148/2008 (EUT L 46 af 21.2.2008, s. 9).


28.3.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 86/9


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 282/2008

af 27. marts 2008

om materialer og genstande af genvundet plast bestemt til kontakt med fødevarer og om ændring af forordning (EF) nr. 2023/2006

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1935/2004 af 27. oktober 2004 om materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer (1), særlig artikel 5, stk. 1,

efter høring af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (autoriteten), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/62/EF af 20. december 1994 om emballage og emballageaffald (2) fremmer genanvendelse og forbrænding på affaldsforbrændingsanlæg med energiudnyttelse og genvinding af emballageaffald.

(2)

Ved forordning (EF) nr. 1935/2004 er der fastsat generelle principper for eliminering af forskellene mellem medlemsstaternes lovgivning vedrørende materialer og genstande i kontakt med fødevarer, og det blev i artikel 5, stk. 1, fastsat, at der skulle vedtages særforanstaltninger for specifikke grupper af materialer og genstande. I henhold til nævnte forordning bør harmonisering af bestemmelserne om materialer og genstande af genvundet plast prioriteres.

(3)

I Kommissionens direktiv 2002/72/EF af 6. august 2002 om plastmaterialer og -genstande bestemt til at komme i berøring med levnedsmidler (3) fastsættes der bestemmelser om plastmaterialer og -genstande bestemt til kontakt med fødevarer.

(4)

Plastemballageaffald kan indeholde rester fra tidligere anvendelse, forurenende stoffer fra forkert anvendelse og forurenende stoffer fra ikke-tilladte stoffer. Det er derfor nødvendigt at fastsætte særlige krav for at sikre, at materialer og genstande fremstillet af genvundet plast og bestemt til kontakt med fødevarer overholder kravene i artikel 3 i forordning (EF) nr. 1935/2004.

(5)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2023/2006 af 22. december 2006 om god fremstillingsmæssig praksis for materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer (4) fastsættes der regler for god fremstillingsmæssig praksis for de grupper af materialer og genstande, der er bestemt til kontakt med fødevarer, og som er opført på listen i bilag I til forordning (EF) nr. 1935/2004, og kombinationer af disse materialer og genstande eller genvundne materialer og genstande, der er anvendt i disse materialer og genstande.

(6)

Plastaffald kan behandles mekanisk med henblik på at fremstille genvundne materialer og genstande, eller det kan nedbrydes til monomerer og oligomerer ved kemisk depolymerisering. Monomerer og oligomerer fremkommet ved kemisk depolymerisering bør ikke behandles anderledes end monomerer fremstillet ved kemisk syntese. De er derfor omfattet af godkendelsen af monomerer og additiver i direktiv 2002/72/EF, og de bør overholde de deri fastsatte specifikationer og renhedskriterier. De bør derfor ikke være omfattet af nærværende forordning.

(7)

Afklip og skrot fra fremstilling af plastmaterialer bestemt til kontakt med fødevarer, som ikke har været i kontakt med fødevarer eller ikke på anden måde er forurenet, og som omsmeltes på stedet til nye produkter eller sælges til en tredjepart som led i et kvalitetsstyringssystem i overensstemmelse med reglerne om god fremstillingspraksis, jf. forordning (EF) nr. 2023/2006, anses for egnet til anvendelse i kontakt med fødevarer og bør ikke være omfattet af nærværende forordning. Alt andet afklip og skrot fra fremstilling af plastmaterialer bestemt til kontakt med fødevarer bør være omfattet af nærværende forordning.

(8)

Genvundet plast bag en funktionel plastbarriere som defineret i direktiv 2002/72/EF bør ikke være omfattet af godkendelsesproceduren i denne forordning. Bestemmelserne i direktiv 2002/72/EF om stoffer, som anvendes bag en funktionel plastbarriere, anses for tilstrækkelige til også at garantere sikkerheden ved genvundet plast, som anvendes bag en funktionel barriere.

(9)

I direktiv 2002/72/EF fastsættes lister over stoffer, hvis anvendelse er tilladt til fremstilling af plastmaterialer og -genstande bestemt til kontakt med fødevarer. Stofferne er blevet evalueret med hensyn til deres sikkerhed, og der er fastsat migrationsgrænser, for at de kan anvendes på sikker vis. For at garantere det samme sikkerhedsniveau for materialer og genstande af genvundet plast bør der kun tilsættes tilladte monomerer og additiver til den genvundne plast, og migrationsgrænserne bør også overholdes af genvundne plastmaterialer bestemt til kontakt med fødevarer.

(10)

Direktiv 2002/72/EF foreskriver, at der skal udstedes en overensstemmelseserklæring og laves optegnelser for at sikre, at relevante oplysninger om sikker anvendelse af plastmaterialet formidles mellem virksomhedslederne og til de kompetente myndigheder. Disse generelle regler gælder også for genvundet plast; derfor bør de også gælde for materialer og genstande af genvundet plast bestemt til kontakt med fødevarer.

(11)

Kun kombinationen af inputs karakteristika, sorteringseffektivitet og processens effektivitet med hensyn til at reducere kontaminering sammen med den nærmere definerede anvendelse af genvundet plast garanterer sikkerheden ved materialet eller genstanden af genvundet plast. De er specifikke for den anvendte plasttype og den anvendte genvindingsproces. Det kan kun lade sig gøre at evaluere alle disse aspekter sammen i individuelle evalueringer af genvindingsprocessen efterfulgt af individuelle tilladelser.

(12)

Den genvundne plasts sikkerhed kan kun garanteres, hvis genvindingsprocessen er i stand til at frembringe en reproducerbar kvalitet af den genvundne plast. Dette kan kontrolleres, hvis der anvendes et effektivt kvalitetssikringssystem. Derfor bør kun genvundet plast fra en genvindingsproces, der styres af et effektivt kvalitetssikringssystem, bringes i omsætning.

(13)

Ved direktiv 2002/72/EF er der fastsat en liste over monomerer og udgangsstoffer, hvis anvendelse er tilladt, idet anvendelsen af alle andre stoffer udelukkes (positivliste), til fremstilling af plastmaterialer bestemt til kontakt med fødevarer, og der bør derfor kun anvendes materialer og genstande, der er i overensstemmelse med bestemmelserne i direktiv 2002/72/EF, som input i genvindingsprocessen. Dette kan opnås ved at sortere plastgenstande inden genvindingen. For visse materialer, f.eks. polyolefiner, er det som følge af deres fysisk-kemiske egenskaber nødvendigt med en 100 %'s sorteringseffektivitet for at sikre, at genvundet plast opfylder kravene i artikel 3 i forordning (EF) nr. 1935/2004. En sådan sorteringseffektivitet kan opnås i produktcyklusser inden for en lukket og kontrolleret kæde. For andre materialer, f.eks. PET, kan den genvundne plasts sikkerhed garanteres med en lavere sorteringseffektivitet med hensyn til dets tidligere anvendelse i kontakt med fødevarer, som det er realistisk at opnå ved indsamling på gadeplan. Den sorteringseffektivitet, der er nødvendig for de enkelte materialer, bør fastlægges i hvert enkelt tilfælde.

(14)

Plastaffald kan være kontamineret med stoffer fra tidligere anvendelse eller utilsigtet forkert anvendelse af plasten eller med stoffer, der stammer fra plast, der ikke er godkendt til kontakt med fødevarer. Da det ikke er muligt at have kendskab til alle mulige kontamineringstyper, og da forskellige plasttyper har forskellige evner til at fastholde og frigøre forurenende stoffer, er det ikke muligt at fastsætte nærmere bestemte karakteristika for det færdige produkt, der gælder for alle typer genvundet plast. Det er derfor nødvendigt med en kombination af karakterisering af input og en passende proces til fjernelse af eventuel kontaminering for at have kontrol med sikkerheden ved det færdige produkt.

(15)

Ved den mekaniske behandling, hvor plastaffaldet formales til små stykker og renses, skal man være særligt omhyggelig med at fjerne sådan kontaminering. Det skal for genvindingsprocessen dokumenteres, at den effektivt reducerer potentiel kontaminering til et niveau, der ikke indebærer risici for menneskers sundhed. De forurenende stoffers migration bør højst svare til eller ligge et godt stykke under det, der er påvist ved belastningstest af genvindingsprocessen eller ved andre relevante analytiske test, og de bør opfylde kravene i artikel 3 i forordning (EF) nr. 1935/2004. Ved en sikkerhedsvurdering bør det verificeres, at genvindingsprocessen opfylder disse betingelser. Alternativt kan det for materialer og genstande, der ikke kan fyldes, f.eks. tremmekasser og paller, og som håndteres i produktcyklusser inden for en lukket og kontrolleret kæde, hvor alle trin i fremstillingen, distributionen og anvendelsen kontrolleres, være tilstrækkeligt at dokumentere, at kontaminering kan udelukkes, når de kun anvendes i kontakt med tørre fødevarer, f.eks. frugt og grøntsager.

(16)

Visse typer plastmaterialer og -genstande fremstillet af genvundet plast er evt. kun egnet til kontakt med bestemte fødevaretyper på bestemte betingelser. Ved en sikkerhedsvurdering bør sådanne materialer og genstande identificeres og passende betingelser fastsættes.

(17)

Forskelle mellem medlemsstaternes love og administrative bestemmelser vedrørende sikkerhedsvurdering og godkendelse af genvindingsprocesser, der anvendes ved fremstillingen af materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer, kan hindre den frie bevægelighed for de pågældende materialer og genstande, hvorved der skabes ulige og illoyale konkurrencevilkår. Der bør derfor fastsættes en godkendelsesprocedure på fællesskabsplan på grundlag af godkendelsesproceduren i artikel 9-12 i forordning (EF) nr. 1934/2004.

(18)

Den godkendelsesprocedure, der er fastsat i artikel 9-12 i forordning (EF) nr. 1935/2004, er beregnet til godkendelse af stoffer. Nærværende forordning bør indeholde ændringer af proceduren, så godkendelsesproceduren tilpasses til godkendelsen af genvindingsprocessen. De relevante ændringer vedrører specifikke procedureregler som omhandlet i artikel 5, stk. 1, litra n), i forordning (EF) nr. 1935/2004.

(19)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet bør foretage en sikkerhedsvurdering af genvindingsprocessen. For at oplyse ansøgeren om, hvilke data der skal fremlægges til brug for sikkerhedsvurderingen, bør autoriteten offentliggøre detaljerede retningslinjer om udarbejdelse og indsendelse af ansøgningen.

(20)

Efter sikkerhedsvurderingen af genvindingsprocessen bør der træffes en risikostyringsbeslutning om, hvorvidt genvindingsprocessen bør godkendes. En sådan beslutning bør træffes efter forskriftsproceduren, jf. artikel 23, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1935/2004, for at sikre et tæt samarbejde mellem Kommissionen og medlemsstaterne.

(21)

Genvindingsprocessen er virksomhedsspecifik for så vidt angår den anvendte teknologi og de anvendte procesparametre. Der bør derfor kun gives processpecifikke godkendelser. Den godkendelsesprocedure, der er fastsat i artikel 9-12 i forordning (EF) nr. 1935/2004, bør tilpasses i overensstemmelse hermed.

(22)

Det bør være muligt at anvende processen på forskellige produktionssteder, så længe den teknologi og de procesparametre, der er beskrevet i ansøgningen og godkendelsen, anvendes.

(23)

Offentligheden bør oplyses om den godkendte genvindingsproces. I det øjemed bør der oprettes et fællesskabsregister, jf. artikel 5, stk. 1, litra m), i forordning (EF) nr. 1935/2004, over genvindingsprocesser, der er godkendt i henhold til nærværende forordning, med en beskrivelse af, hvad det genvundne plast, der er fremstillet ved genvindingsprocessen, skal anvendes til.

(24)

Genvindings- og forarbejdningsanlægget bør underkastes medlemsstatens inspektion og kontrol. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. april 2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes (5), omfatter også offentlig kontrol af materialer i kontakt med fødevarer. Den mest effektive metode til at kontrollere, om genvindingsprocessen anvendes som angivet i godkendelsen, og om der er etableret et effektivt kvalitetssikringssystem, er, at de kompetente myndigheder foretager en audit af genvindingsanlægget. Offentlig kontrol, der foretages for at sikre, at nærværende forordning overholdes, bør derfor omfatte audit som omhandlet i artikel 10 i forordning (EF) nr. 882/2004. Audit bør gennemføres så omkostningseffektivt som muligt, så den administrative og økonomiske byrde for de kompetente myndigheder og små og mellemstore virksomheder holdes på et minimum.

(25)

For at sikre en effektiv kontrol bør medlemsstaterne og Kommissionen underrettes om genvindings- eller produktionssteder, hvor den godkendte genvindingsproces anvendes.

(26)

Erhvervslivet bør have mulighed for at oplyse på mærkningen, at deres emballage indeholder genvundet plast. Forbrugerne bør dog ikke vildledes af mærkningen for så vidt angår indholdet af genvundet materiale. Der er i EN ISO 14021 fastsat bestemmelser om mærkning af genvundet plast for så vidt angår indholdet af genvundet plast. For at sikre passende oplysninger til forbrugeren, når genvundet plast er mærket, bør der anvendes klare regler som dem, der er fastsat i EN ISO 14021 eller tilsvarende.

(27)

I henhold til artikel 16 i forordning (EF) nr. 1935/2004 skal der foreligge en overensstemmelseserklæring for materialer og genstande. Den, der oparbejder materialer og genstande af genvundet plast, bør afgive erklæring om, at vedkommende kun anvender genvundet plast fremkommet ved en godkendt proces, og at det færdige produkt overholder de fællesskabsregler og nationale regler, det er omfattet af, navnlig forordning (EF) nr. 1935/2004 og direktiv 2002/72/EF. Genvindingsvirksomhedslederen bør underrette oparbejdningsvirksomhedslederen om, at den genvundne plast er fremstillet ved brug af en godkendt proces, og hvad den kan anvendes til. Såvel de færdige materialer og genstande af genvundet plast som den genvundne plast bør ledsages af en overensstemmelseserklæring. Det er allerede fastsat i direktiv 2002/72/EF, hvilke generelle oplysninger erklæringen skal indeholde. I nærværende forordning bør det derfor blot fastsættes, hvilke supplerende oplysninger der skal være om indholdet af genvundet plast i materialer og genstande af genvundet plast.

(28)

Da der allerede findes genvundne materialer og genstande på markedet i medlemsstaterne, bør der fastsættes bestemmelser, der sikrer, at overgangen til en EF-godkendelsesprocedure bliver gnidningsløs og ikke forstyrrer det eksisterende marked for genvundne plastmaterialer og -genstande. Ansøgerne bør have tilstrækkelig tid til at tilvejebringe de oplysninger, der er nødvendige for, at autoriteten kan foretage en sikkerhedsvurdering af den genvundne plast, der anvendes i sådanne produkter. Der bør derfor fastsættes et nærmere bestemt tidsrum, i det følgende benævnt »første godkendelsesfase«, hvor ansøgerne bør forelægge oplysningerne om de eksisterende genvindingsprocesser for autoriteten. Der kan i den første godkendelsesfase også indgives ansøgninger om godkendelse af nye genvindingsprocesser. Autoriteten bør straks evaluere alle ansøgninger vedrørende såvel eksisterende som nye genvindingsprocesser, som der i første godkendelsesfase er fremlagt tilstrækkelige oplysninger om.

(29)

Der bør fastsættes særlige krav til det kvalitetssikringssystem, der anvendes i genvindingsprocesser. Da kvalitetssikring indgår i god fremstillingspraksis, som er omfattet af forordning (EF) nr. 2023/2006, bør de særlige krav til kvalitetssikringssystemet indarbejdes i bilaget til nævnte forordning.

(30)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Formål og anvendelsesområde

1.   Denne forordning finder anvendelse på plastmaterialer og -genstande samt dele deraf bestemt til kontakt med fødevarer, jf. artikel 1 i direktiv 2002/72/EF, som indeholder genvundet plast (i det følgende benævnt »materialer og genstande af genvundet plast«).

2.   Denne forordning finder ikke anvendelse på følgende materialer og genstande af genvundet plast, forudsat at de er fremstillet i overensstemmelse med god fremstillingspraksis, jf. forordning (EF) nr. 2023/2006:

a)

materialer og genstande af genvundet plast fremstillet med monomerer og udgangsstoffer fremkommet ved kemisk depolymerisering af plastmaterialer og -genstande

b)

materialer og genstande af genvundet plast fremstillet af ubrugt afklip fra plastproduktion og/eller processkrot, der er i overensstemmelse med direktiv 2002/72/EF, og som genvindes på samme produktionssted eller anvendes på et andet sted

c)

materialer og genstande af genvundet plast, hvor den genvundne plast anvendes bag en funktionel plastbarriere, jf. direktiv 2002/72/EF.

3.   Plastmaterialer og -genstande, der hører under denne forordnings anvendelsesområde, er også omfattet af direktiv 2002/72/EF.

Artikel 2

Definitioner

1.   Ved anvendelsen af denne forordning gælder definitionerne i forordning (EF) nr. 1935/2002 og direktiv 2002/72/EF.

2.   Endvidere forstås ved:

a)

»genvindingsproces«: en proces, hvor plastaffald genvindes, jf. definitionen i artikel 3, nr. 7), i direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald; i denne forordning omfatter udtrykket kun processer, hvor der fremstilles genvundet plast

b)

»plastinput«: indsamlede og sorterede brugte plastmaterialer og -genstande, der anvendes som input i genvindingsprocessen

c)

»produktcyklusser inden for en lukket og kontrolleret kæde«: fremstillings- og distributionscyklusser, i hvilke produkterne genbruges og distribueres under et kontrolleret system, hvori de genvundne materialer kun stammer fra enkeltemballager inden for kæden, således at utilsigtet tilførsel af råmateriale udefra er begrænset til det teknisk mulige minimum

d)

»belastningstest«: demonstration af en genvindingsproces effektivitet med hensyn til at fjerne kemisk kontaminering fra plastmaterialer eller -genstande

e)

»oparbejdningsvirksomhedsleder«: den fysiske eller juridiske person, der er ansvarlig for, at denne forordnings bestemmelser om genvundne plastmaterialer og -genstande overholdes i den virksomhed, som er under vedkommendes ledelse

f)

»genvindingsvirksomhedsleder«: den fysiske eller juridiske person, der er ansvarlig for, at denne forordnings bestemmelser om genvindingsprocessen overholdes i den virksomhed, som er under vedkommendes ledelse.

Artikel 3

Krav til materialer og genstande af genvundet plast

1.   Materialer og genstande af genvundet plast må kun markedsføres, hvis de indeholder genvundet plast, der udelukkende er tilvejebragt ved en genvindingsproces, som er godkendt i henhold til denne forordning.

2.   Den godkendte genvindingsproces, jf. stk. 1, skal styres af et passende kvalitetssikringssystem, som sikrer, at den genvunde plast opfylder de krav, der er fastsat i godkendelsen.

Kvalitetssikringssystemet skal overholde de nærmere bestemmelser, der er fastsat i bilaget til forordning (EF) nr. 2023/2006.

Artikel 4

Betingelser for godkendelse af genvindingsprocesser

For at blive godkendt skal en genvindingsproces opfylde følgende betingelser:

a)

Kvaliteten af plastinputtet skal karakteriseres og kontrolleres ifølge forud fastsatte kriterier, der sikrer, at de færdige materialer og genstande af genvundet plast er i overensstemmelse med artikel 3 i forordning (EF) nr. 1935/2004.

b)

Plastinputtet skal stamme fra plastmaterialer og -genstande, der er fremstillet i overensstemmelse med fællesskabsbestemmelserne om plastmaterialer og -genstande bestemt til kontakt med fødevarer, navnlig Rådets direktiv 78/142/EØF af 30. januar 1978 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende materialer og genstande, som indeholder monomert vinylchlorid, og som er bestemt til af komme i berøring med levnedsmidler (6) og direktiv 2002/72/EF.

c)

i)

Plastinputtet skal stamme fra en produktcyklus inden for en lukket og kontrolleret kæde, som sikrer, at der kun anvendes materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer, og at al kontaminering kan udelukkes, eller

ii)

det skal være dokumenteret ved en belastningstest eller ved anden videnskabelig dokumentation, at processen kan reducere plastinputtets kontaminering til et niveau, der ikke udgør nogen risiko for menneskers sundhed.

d)

Kvaliteten af den genvundne plast skal karakteriseres og kontrolleres ifølge forud fastsatte kriterier, der sikrer, at de færdige materialer og genstande af genvundet plast er i overensstemmelse med artikel 3 i forordning (EF) nr. 1935/2004.

e)

Der skal fastsættes betingelser for anvendelse af den genvundne plast, hvorved det kan sikres, at materialerne og genstandene af genvundet plast er i overensstemmelse med artikel 3 i forordning (EF) nr. 1935/2004.

Artikel 5

Ansøgning om godkendelse af genvindingsprocesser og autoritetens udtalelse

1.   Den godkendelsesprocedure, der er fastsat i artikel 9 og 10 i forordning (EF) nr. 1935/2004, finder tilsvarende anvendelse på godkendelse af genvindingsprocesser, jf. dog de særlige bestemmelser i stk. 2, 3 og 4.

2.   Det tekniske dossier skal indeholde de oplysninger, der er angivet i de retningslinjer for sikkerhedsvurdering af en genvindingsproces, som vil blive offentliggjort af autoriteten senest seks måneder efter offentliggørelsen af denne forordning.

3.   Autoriteten afgiver inden seks måneder efter modtagelsen af en gyldig ansøgning udtalelse om, hvorvidt genvindingsprocessen er i overensstemmelse med artikel 4.

4.   Såfremt der afgives en positiv udtalelse, hvorefter den evaluerede genvindingsproces kan godkendes, skal autoritetens udtalelse indeholde følgende:

a)

en kort beskrivelse af genvindingsprocessen

b)

eventuelle anbefalinger vedrørende betingelser eller begrænsninger for plastinputtet

c)

eventuelle anbefalinger vedrørende betingelser eller begrænsninger for genvindingsprocessen

d)

eventuelle kriterier med henblik på karakterisering af den genvundne plast

e)

eventuelle anbefalinger vedrørende betingelser med hensyn til, hvad den genvundne plast kan anvendes til

f)

eventuelle anbefalinger vedrørende overvågning af, om genvindingsprocessen overholder godkendelsesbetingelserne.

Artikel 6

Godkendelse af genvindingsprocesser

1.   Kommissionen vedtager en beslutning rettet til ansøgeren om at meddele godkendelse eller at afvise godkendelse af genvindingsprocessen.

Artikel 11, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1935/2004 finder anvendelse.

2.   Beslutningen tager hensyn til autoritetens udtalelse, til relevante fællesskabsbestemmelser og til andre legitime forhold af relevans for den pågældende sag.

Såfremt beslutningen ikke er i overensstemmelse med autoritetens udtalelse, udarbejder Kommissionen en redegørelse, hvori afvigelsen begrundes.

3.   Beslutningen om godkendelse skal indeholde følgende:

a)

genvindingsprocessens betegnelse

b)

navn og adresse på indehaveren/indehaverne af godkendelsen

c)

en kort beskrivelse af genvindingsprocessen

d)

eventuelle betingelser eller begrænsninger for plastinputtet

e)

eventuelle betingelser eller begrænsninger for genvindingsprocessen

f)

eventuel karakterisering af den genvundne plast

g)

eventuelle betingelser med hensyn til, hvad den genvundne plast, der er fremstillet ved genvindingsprocessen, kan anvendes til

h)

eventuelle krav vedrørende overvågning af, om genvindingsprocessen overholder godkendelsesbetingelserne

i)

godkendelsens ikrafttrædelsesdato.

4.   Beslutningen om at meddele godkendelse eller at afvise godkendelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

5.   Den godkendelse, der er givet til indehaveren af godkendelsen, gælder i hele Fællesskabet.

Den godkendte genvindingsproces indføres i det register, der er omhandlet i artikel 9, stk. 1.

Artikel 7

Forpligtelser, der følger af godkendelsen

1.   Når en godkendelse er blevet givet i henhold til denne forordning, skal indehaveren af godkendelsen eller enhver virksomhedsleder, der anvender den godkendte genvindingsproces, overholde alle de betingelser og begrænsninger, som er knyttet til godkendelsen.

Enhver oparbejdningsvirksomhedsleder, der anvender genvundet plast fremkommet ved den godkendte genvindingsproces, eller enhver virksomhedsleder, der anvender materialer eller genstande, der indeholder genvundet plast fremkommet ved den godkendte genvindingsproces, skal overholde alle de betingelser og begrænsninger, som er knyttet til godkendelsen.

2.   Indehaveren af godkendelsen eller en anden virksomhedsleder, der på licens anvender den godkendte genvindingsproces, underretter omgående Kommissionen om eventuelle nye videnskabelige eller tekniske oplysninger, der kan have indflydelse på sikkerhedsvurderingen af genvindingsprocessen for så vidt angår menneskers sundhed.

Autoriteten reviderer derefter om fornødent vurderingen.

3.   En godkendelse berører ikke en virksomhedsleders almindelige privatretlige og strafferetlige ansvar i forbindelse med genvindingsprocessen, det materiale eller den genstand, der indeholder genvundet plast fremkommet ved den godkendte genvindingsproces, og den fødevare, der er i kontakt med materialet eller genstanden.

Artikel 8

Ændring, suspension og tilbagekaldelse af en godkendelse af en genvindingsproces

1.   Indehaveren af en godkendelse kan efter proceduren i artikel 5, stk. 1, ansøge om en ændring af den eksisterende godkendelse.

2.   Den i stk. 1 omhandlede ansøgning vedlægges følgende:

a)

en henvisning til den oprindelige ansøgning

b)

et teknisk dossier med de nye oplysninger i overensstemmelse med de i artikel 5, stk. 2, omhandlede retningslinjer

c)

et nyt komplet resumé af det tekniske dossier i standardiseret form.

3.   På eget initiativ eller på anmodning af en medlemsstat eller Kommissionen vurderer autoriteten efter proceduren i artikel 5, for så vidt denne finder anvendelse, om udtalelsen eller godkendelsen fortsat er i overensstemmelse med denne forordning.

4.   Kommissionen gennemgår straks autoritetens udtalelse og udarbejder om nødvendigt et udkast til beslutning.

5.   Eventuelle nødvendige ændringer af anvendelsesbetingelserne og af eventuelle begrænsninger, der er knyttet til godkendelsen, anføres i et udkast til beslutning om ændring af en godkendelse.

6.   Godkendelsen ændres, suspenderes eller tilbagekaldes, hvis det er relevant, efter proceduren i artikel 6.

Artikel 9

Fællesskabsregister

1.   Kommissionen opretter og vedligeholder et fællesskabsregister over godkendte genvindingsprocesser.

2.   Registret skal være offentligt tilgængeligt.

3.   De enkelte indførsler i registret skal indeholde de i artikel 6, stk. 3, omhandlede oplysninger.

Artikel 10

Offentlig kontrol

1.   Den offentlige kontrol af et genvindingsanlæg og et oparbejdningsanlæg gennemføres i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 882/2004 og omfatter bl.a. audit som kontrolteknik, jf. artikel 10 i nævnte forordning.

2.   Ved den offentlige kontrol verificeres det, at genvindingsprocessen svarer til den godkendte proces, og at der er etableret et effektivt kvalitetssikringssystem i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 2023/2006.

3.   Indehaveren af godkendelsen underretter den kompetente myndighed i medlemsstaten om det genvindings- eller produktionssted, hvor den godkendte genvindingsproces anvendes. Medlemsstaterne videresender disse oplysninger til Kommissionen.

Kommissionen underrettes om produktions- eller genvindingssteder i tredjelande.

Kommissionen fører et register over genvindingssteder i Fællesskabet og i tredjelande, holder det ajour og giver adgang til det.

Artikel 11

Mærkning af materialer og genstande af genvundet plast

En frivillig egendeklaration af indholdet af genvundet plast i materialer og genstande af genvundet plast skal følge reglerne i ISO 14021:1999 eller tilsvarende.

Artikel 12

Overensstemmelseserklæring og registrering

1.   Som supplement til kravene i artikel 9 i direktiv 2002/72/EF skal overensstemmelseserklæringen vedrørende materialer og genstande af genvundet plast indeholde de oplysninger, der er omhandlet i del A i bilag I til denne forordning.

2.   Som supplement til kravene i artikel 9 i direktiv 2002/72/EF skal overensstemmelseserklæringen vedrørende genvundet plast indeholde de oplysninger, der er omhandlet i del B i bilag I til denne forordning.

Artikel 13

Overgangsforanstaltninger vedrørende godkendelse af genvindingsprocesser

1.   For den første godkendelsesfase for genvindingsprocesser anvendes proceduren i artikel 5, 6 og 7, jf. dog stk. 2-6.

2.   I de første 18 måneder efter offentliggørelsen af retningslinjerne for autoritetens sikkerhedsvurdering af en genvindingsproces, jf. artikel 5, stk. 2, indgiver virksomhedsledere godkendelsesansøgninger i henhold til artikel 5.

3.   Kommissionen gør et register over genvindingsprocesser, der er indgivet en gyldig ansøgning for i henhold til stk. 2, offentligt tilgængeligt.

4.   Autoriteten afgiver udtalelse om hver enkelt genvindingsproces, der er indgivet en gyldig ansøgning for i det tidsrum, der er omhandlet i stk. 2. Fristen på seks måneder til at afgive udtalelse, jf. artikel 5, stk. 3, finder ikke anvendelse.

5.   Ansøgninger, som autoriteten ikke har kunnet afgive udtalelse om, som følge af at ansøgeren ikke har overholdt tidsfristerne for indgivelse af supplerende oplysninger, jf. artikel 10, stk. 2 i forordning (EF) nr. 1935/2004, kommer ikke i betragtning i den første godkendelsesfase.

6.   Senest seks måneder efter at Kommissionen har modtaget alle udtalelserne omhandlet i stk. 4, forelægger den udkast til beslutninger om at meddele godkendelse eller at afvise godkendelse af de i stk. 1 omhandlede genvindingsprocesser for Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed med henblik på udtalelse.

Artikel 14

Overgangsforanstaltninger vedrørende handel med og anvendelse af genvundet plast

1.   Handel med og anvendelse af genvundet plast fremkommet ved en genvindingsproces, der allerede eksisterer på denne forordnings ikrafttrædelsesdato, og som det er blevet afvist at godkende, eller som der ikke er indgivet en gyldig ansøgning om i henhold til artikel 13, tillades i op til seks måneder efter vedtagelsen af de beslutninger, der er omhandlet i artikel 13, stk. 6.

2.   Handel med og anvendelse af materialer og genstande af genvundet plast fremkommet ved en genvindingsproces, der allerede eksisterer på denne forordnings ikrafttrædelsesdato, og som det er blevet afvist at godkende, eller som der ikke er indgivet en gyldig ansøgning om i henhold til artikel 13, tillades, indtil lagrene er opbrugt.

Artikel 15

Ændring af forordning (EF) nr. 2023/2006

Bilaget til forordning (EF) nr. 2023/2006 ændres som angivet i bilag II til nærværende forordning.

Artikel 16

Ikrafttrædelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 3, 9, 10 og 12 anvendes dog fra datoen for vedtagelse af de beslutninger, der er omhandlet i artikel 13, stk. 6. Indtil da anvendes eksisterende nationale bestemmelser om materialer og genstande af genvundet plast og om genvundet plast fortsat i medlemsstaterne.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. marts 2008.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 338 af 13.11.2004, s. 4.

(2)  EFT L 365 af 31.12.1994, s. 10. Senest ændret ved direktiv 2005/20/EF (EUT L 70 af 16.3.2005, s. 17).

(3)  EFT L 220 af 15.8.2002, s. 18. Senest ændret ved direktiv 2007/19/EF (EUT L 91 af 31.3.2007, s. 17).

(4)  EUT L 384 af 29.12.2006, s. 75.

(5)  EUT L 165 af 30.4.2004, s. 1. Berigtiget i EUT L 191 af 28.5.2004, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 180/2008 (EUT L 56 af 29.2.2008, s. 4).

(6)  EFT L 44 af 15.2.1978, s. 15.


BILAG I

DEL A

Supplerende oplysninger i overensstemmelseserklæringen vedrørende materialer og genstande af genvundet plast

Den i artikel 12, stk. 1, omhandlede skriftlige erklæring skal indeholde følgende supplerende oplysninger:

En erklæring om, at der kun er anvendt genvundet plast fremkommet ved en godkendt genvindingsproces, med angivelse af EF-registernummeret på den godkendte genvindingsproces.

DEL B

Supplerende oplysninger i overensstemmelseserklæringen vedrørende genvundet plast

Den i artikel 12, stk. 2, omhandlede skriftlige erklæring skal indeholde følgende supplerende oplysninger:

1.

En erklæring om, at genvindingsprocessen er blevet godkendt, med angivelse af EF-registernummeret på den godkendte genvindingsproces.

2.

En erklæring om, at plastinputtet, genvindingsprocessen og den genvundne plast overholder de specifikationer, godkendelsen er baseret på.

3.

En erklæring om, at der er etableret et kvalitetssikringssystem i overensstemmelse med afsnit B i bilaget til forordning (EF) nr. 2023/2006.


BILAG II

I bilaget til forordning (EF) nr. 2023/2006 foretages følgende ændringer:

1)

Følgende afsnitsoverskrift indsættes efter bilagets overskrift:

»A.   Trykfarve«

2)

Som afsnit B indsættes følgende:

»B.   Kvalitetssikringssystem for plastgenvindingsprocesser omfattet af forordning (EF) nr. 282/2008 om materialer og genstande af genvundet plast bestemt til kontakt med fødevarer og om ændring af forordning (EF) nr. 2023/2006

1.

Det kvalitetssikringssystem, som genvindingsvirksomhedslederen har implementeret, skal give tilstrækkelig tillid til genvindingsprocessens evne til at sikre, at den genvundne plast opfylder kravene i godkendelsen.

2.

Alle de elementer, krav og bestemmelser, som genvindingsvirksomhedslederen anvender i forbindelse med sit kvalitetssikringssystem, skal dokumenteres på en systematisk og ordentlig måde i form af skriftlige strategier og procedurer.

Dokumentationen vedrørende kvalitetssikringssystemet skal muliggøre en ensartet fortolkning af kvalitetspolitikken og -procedurerne, f.eks. kvalitetsprogrammer, planer, manualer, registre og foranstaltninger for at sikre sporbarhed.

Dokumentationen skal bl.a. indeholde:

a)

en manual for kvalitetspolitikken, med en klar definition af genvindingsvirksomhedslederens kvalitetsmål, virksomhedens organisation og navnlig organisationsstrukturerne, det ledende personales ansvarsområder og deres organisatoriske beføjelser med hensyn til fremstilling af den genvundne plast

b)

kvalitetskontrolplanerne, herunder planerne vedrørende karakterisering af input og genvundet plast, leverandørernes kvalifikationer, sorteringsprocesser, vaskeprocesser, processer for grundig rensning, opvarmningsprocesser eller andre dele af processen, der har relevans for kvaliteten af den genvundne plast, herunder valg af punkter, der er kritiske for kvalitetskontrollen af den genvundne plast

c)

de ledelsesprocedurer og operative procedurer, der er gennemført med henblik på at overvåge og kontrollere hele genvindingsprocessen, herunder inspektion og kvalitetssikringsteknikker i alle fremstillingsled, især fastlæggelse af kritiske grænser for de punkter, der er kritiske for kvalitetskontrollen af den genvundne plast

d)

metoderne til overvågning af, om kvalitetssikringssystemet fungerer effektivt, navnlig dets evne til at nå den ønskede kvalitet af den genvundne plast, herunder kontrol af produkter, der ikke opfylder kravene

e)

de test og analyseprotokoller eller anden videnskabelig dokumentation, der er anvendt før, under og efter produktionen af genvundet plast, samt den frekvens, hvormed de anvendes, og det testudstyr, der anvendes; det skal reelt være muligt at tilbagespore kalibreringen af testudstyret

f)

de registreringsdokumenter, der anvendes.«


28.3.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 86/19


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 283/2008

af 27. marts 2008

om erstatning af bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 673/2005 om indførelse af tillægstold på importen af visse produkter med oprindelse i Amerikas Forenede Stater

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 673/2005 af 25. april 2005 om indførelse af tillægstold på importen af visse produkter med oprindelse i Amerikas Forenede Stater (1), særlig artikel 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Da USA undlod at bringe Continued Dumping and Subsidy Offset Act (CDSOA) i overensstemmelse med sine forpligtelser i henhold til WTO-aftalerne, blev der ved forordning (EF) nr. 673/2005 indført en tillægstold i form af en værditold på 15 % på importen af visse produkter med oprindelse i USA fra den 1. maj 2005. I overensstemmelse med WTO's tilladelse til at suspendere anvendelsen af indrømmelser over for USA skal Kommissionen afpasse suspensionsniveauet årligt efter niveauet af den annullation eller forringelse, som CDSOA forårsagede for Fællesskabet på det pågældende tidspunkt.

(2)

CDSOA-udbetalingerne for de seneste år, for hvilke der foreligger data, vedrører antidumping- og udligningstold, som er opkrævet i regnskabsåret 2007 (1. oktober 2006 til 30. september 2007). På grundlag af data offentliggjort af United States' Customs and Border Protection er niveauet af annullation eller forringelse forårsaget for Fællesskabet blevet beregnet til 33,38 mio. USD.

(3)

Da niveauet af annullation eller forringelse og følgelig niveauet af suspension er steget, bør de sidste 30 produkter på listen i bilag I til forordning (EF) nr. 673/2005 fjernes fra listen i bilag I til samme forordning.

(4)

Virkningerne af tillægsimporttolden i form af en værditold på 15 % på importen fra USA af produkterne i det ændrede bilag I repræsenterer i et år en handelsværdi på ikke over 33,38 mio. USD.

(5)

For at undgå forsinkelse af toldklareringen af varer, der ikke længere er omfattet af tillægsimporttolden i form af en værditold på 15 %, bør denne forordning træde i kraft på dagen for offentliggørelsen.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Handelsretaliering —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EF) nr. 673/2005 erstattes af teksten i bilag I til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. maj 2008.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. marts 2008.

På Kommissionens vegne

Peter MANDELSON

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 110 af 30.4.2005, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 409/2007 (EUT L 100 af 17.4.2007, s. 16).


BILAG

»BILAG I

Produkter, der er omfattet af tillægstold, identificeres ved den ottecifrede KN-kode. Beskrivelsen af produkter, som tariferes under disse koder, findes i bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (1), ændret ved forordning (EF) nr. 493/2005 (2).

 

0710 40 00

 

4803 00 31

 

4818 30 00

 

4818 50 00

 

4820 10 50

 

4820 10 90

 

4820 30 00

 

4820 50 00

 

4820 90 00

 

6103 43 00

 

6104 63 00

 

6203 43 11

 

6203 43 19

 

6203 43 90

 

6204 63 11

 

6204 63 18

 

6204 63 90

 

6204 69 18

 

6204 69 90

 

6301 30 10

 

6301 30 90

 

6301 40 10

 

6301 40 90

 

8467 21 99

 

8705 10 00

 

9003 19 30

 

9009 11 00

 

9009 12 00


(1)  EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1.

(2)  EUT L 82 af 31.3.2005, s. 1


28.3.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 86/21


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 284/2008

af 27. marts 2008

om registrering af betegnelser i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Lingot du Nord (BGB), Cipolla Rossa di Tropea Calabria (BGB), Marrone di Roccadaspide (BGB))

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 af 20. marts 2006 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer (1), særlig artikel 7, stk. 4, første afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I overensstemmelse med artikel 6, stk. 2, første afsnit, og i henhold til artikel 17, stk. 2, i forordning (EF) nr. 510/2006, er Frankrigs ansøgning om registrering af betegnelsen »Lingot du Nord« og Italiens ansøgning om registrering af de to betegnelser »Cipolla Rossa di Tropea Calabria« og »Marrone di Roccadaspide« blevet offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende  (2).

(2)

Da Kommissionen ikke har modtaget indsigelser, jf. artikel 7 i forordning (EF) nr. 510/2006, bør disse betegnelser derfor registreres —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Betegnelserne i bilaget til denne forordning registreres hermed.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. marts 2008.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 93 af 31.3.2006, s. 12. Ændret ved forordning (EF) nr. 1791/2006 (EUT L 363 af 20.12.2006, s. 1).

(2)  EUT C 151 af 5.7.2007, s. 21 (Lingot du Nord), EUT C 160 af 13.7.2007, s. 15 (Cipolla Rossa di Tropea Calabria), EUT C 160 af 13.7.2007, s. 19 (Marrone di Roccadaspide).


BILAG

Landbrugsprodukter bestemt til fødevarer, som er opført i traktatens bilag I:

Kategori 1.6.   Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

FRANKRIG

Lingot du Nord (BGB)

ITALIEN

Cipolla Rossa di Tropea Calabria (BGB)

Marrone di Roccadaspide (BGB)


28.3.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 86/23


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 285/2008

af 27. marts 2008

om fastsættelse af restitutionssatserne for visse produkter fra sukkersektoren, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 af 20. februar 2006 om den fælles markedsordning for sukker (1), særlig artikel 33, stk. 2, litra a), og artikel 32, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 32, stk. 1 og 2, i forordning (EF) nr. 318/2006 kan forskellen mellem verdensmarkedspriserne for de i artikel 1, stk. 1, litra b), c), d), og g), i nævnte forordning omhandlede produkter og priserne inden for Fællesskabet udlignes ved en eksportrestitution, når disse produkter udføres i form af varer, der er anført i bilag VII til nævnte forordning.

(2)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 1043/2005 af 30. juni 2005 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 3448/93 for så vidt angår eksportrestitutionsordningen for visse landbrugsprodukter, der udføres i form af varer, der ikke er omfattet af bilag I til traktaten og kriterierne for fastsættelse af restitutionsbeløbet (2) præciseres det, for hvilke af disse produkter der skal fastsættes en restitutionssats, der gælder ved disse produkters udførsel i form af varer, der er anført i bilag VII til forordning (EF) nr. 318/2006.

(3)

I henhold til artikel 14, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1043/2005 fastsættes restitutionssatsen hver måned pr. 100 kg af hvert af de pågældende basisprodukter.

(4)

I henhold til artikel 32, stk. 4, i forordning (EF) nr. 318/2006 må eksportrestitutionen for et produkt, der er iblandet en vare, ikke være større end restitutionen for dette produkt, når det udføres i uændret stand.

(5)

De restitutioner, der er fastsat i denne forordning, kan forudfastsættes, da markedssituationen for de kommende måneder ikke kan forudses på nuværende tidspunkt.

(6)

Hvis der forudfastsættes høje restitutionssatser, er der risiko for, at de forpligtelser, der indgås om restitutioner, der kan ydes ved udførsel af landbrugsprodukter, der er iblandet varer uden for traktatens bilag I, ikke kan opfyldes. Der bør derfor træffes beskyttelsesforanstaltninger i disse situationer, uden at indgåelsen af langfristede kontrakter dermed forhindres. Fastsættelse af en særlig restitutionssats i forbindelse med forudfastsættelse af restitutioner er en foranstaltning, der kan sikre, at disse forskellige målsætninger bliver opfyldt.

(7)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Sukker —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Restitutionssatserne for de i bilag I til forordning (EF) nr. 1043/2005 og de i artikel 1, stk. 1 og artikel 2, stk. 1, i forordning (EF) nr. 318/2006 anførte basisprodukter, som udføres i form af varer, der er anført i bilag VII til forordning (EF) nr. 318/2006, fastsættes som anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 28. marts 2008.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. marts 2008.

På Kommissionens vegne

Heinz ZOUREK

Generaldirektør for erhvervspolitik


(1)  EUT L 58 af 28.2.2006, s. 1. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1585/2006 (EUT L 294 af 25.10.2006, s. 19).

(2)  EUT L 172 af 5.7.2005, s. 24. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 246/2008 (EUT L 75 af 18.3.2008, s. 64).


BILAG

Restitutionssatser fra 28. marts 2008 for visse produkter fra sukkersektoren, der udføres i form af varer, der ikke omfattes af traktatens bilag I (1)

KN-kode

Varebeskrivelse

Restitutionssatser i EUR/100 kg

i tilfælde af forudfastsættelse af restitutionerne

i andre tilfælde

1701 99 10

Hvidt sukker

28,11

28,11


(1)  De i bilaget anførte satser finder ikke anvendelse ved udførsel til

a)

tredjelande: Andorra, Liechtenstein, Pavestolen (Vatikanstaten), Kroatien, Bosnien-Hercegovina, Serbien (), Montenegro, Albanien og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, og de finder ikke anvendelse ved udførsel til Det Schweiziske Forbund af de varer, der er anført i tabel I og II i protokol nr. 2 til overenskomsten mellem Det Europæiske Fællesskab og Schweiz af 22. juli 1972

b)

EU-medlemsstaters områder, der ikke er omfattet af Fællesskabets toldområde: Færøerne, Grønland, Helgoland, Ceuta, Melilla, kommunerne Livigno og Campione d’Italia samt de områder af Republikken Cypern, hvor regeringen for Republikken Cypern ikke udøver faktisk kontrol.

c)

Europæiske områder, hvis udenrigsanliggender varetages af en medlemsstat, og som ikke er en del af Fællesskabets toldområde: Gibraltar.

(2)  Herunder Kosovo, som defineret af De Forenede Nationer i henhold til FN's Sikkerhedsråds resolution 1244 af 10. juni 1999.


II Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

Rådet og Kommissionen

28.3.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 86/25


RÅDETS OG KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 25. februar 2008

om undertegnelse på vegne af Det Europæiske Fællesskab og Det Europæiske Atomenergifællesskab af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Europæiske Atomenergifællesskab på den ene side og Det Schweiziske Forbund på den anden side

(2008/270/EF, Euratom)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION OG KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 170 sammenholdt med artikel 300, stk. 2, første afsnit, første punktum, og artikel 300, stk. 3,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 101,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionen har på Fællesskabernes vegne forhandlet en aftale om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Europæiske Atomenergifællesskab på den ene side og Det Schweiziske Forbund på den anden side (i det følgende benævnt »aftalen«), der også muliggør midlertidig anvendelse af den fornyede aftale.

(2)

Aftalen er underskrevet af parternes repræsentanter den 25. juni 2007 i Luxembourg med forbehold for senere indgåelse.

(3)

Aftalen bør godkendes —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Europæiske Atomenergifællesskab på den ene side og Det Schweiziske Forbund på den anden side (2) godkendes herved på vegne af Det Europæiske Fællesskab og Det Europæiske Atomenergifællesskab.

Artikel 2

Formanden for Rådet, på vegne af Det Europæiske Fællesskab, og formanden for Kommissionen, på vegne af Det Europæiske Atomenergifællesskab, foretager den underretning, der er indeholdt i aftalens artikel 14.

Artikel 3

1.   Aftalen vedrører de syv aftaler, der er underskrevet med Schweiz den 21. juni 1999 og indgået ved afgørelse 2002/309/EF, Euratom truffet af Rådet og Kommissionen, for så vidt angår aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde, den 4. april 2002 om indgåelse af syv aftaler med Det Schweiziske Forbund (3).

2.   Den fornys ikke, hvis de aftaler, der er henvist til i afsnit 1, er blevet opsagt.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. februar 2008.

På Rådets vegne

A. VIZJAK

Formand

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  Udtalelse af 23.10.2007 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  EUT L 189 af 20.7.2007, s. 26.

(3)  EFT L 114 af 30.4.2002, s. 1.


Rådet

28.3.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 86/27


RÅDETS AFGØRELSE

af 25. februar 2008

om indgåelse af anden tillægsprotokol til aftalen om økonomisk partnerskab og politisk samordning og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og De Forenede Mexicanske Stater på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union

(2008/271/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 57, stk. 2, artikel 71, artikel 80, stk. 2, artikel 133, stk. 1 og stk. 5 og artikel 181 sammenholdt med artikel 300, stk. 2, første afsnit, og artikel 300, stk. 3, første afsnit,

under henvisning til tiltrædelsesakten af 2005, særlig artikel 6, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Anden tillægsprotokol til aftalen om økonomisk partnerskab og politisk samordning og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og De Forenede Mexicanske Stater på den anden side blev undertegnet på Det Europæiske Fællesskabs og dets medlemsstaters vegne den 21. februar 2007.

(2)

Anden tillægsprotokol bør godkendes —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Anden tillægsprotokol til aftalen om økonomisk partnerskab og politisk samordning og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og De Forenede Mexicanske Stater på den anden side godkendes herved på Det Europæiske Fællesskabs og dets medlemsstaters vegne for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union.

Teksten til anden tillægsprotokol er knyttet til denne afgørelse (1).

Artikel 2

Formanden for Rådet giver den notifikationsfrist, der er omhandlet i artikel 5 i anden tillægsprotokol.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. februar 2008.

På Rådets vegne

A. VIZJAK

Formand


(1)  EUT L 141 af 2.6.2007, s. 69.


Kommissionen

28.3.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 86/28


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 28. november 2007

om Polens påtænkte statsstøtte C 6/07 (tidligere N 558/06) til Techmatrans S.A.

(meddelt under nummer K(2007) 5616)

(Kun den polske udgave er autentisk)

(EØS-relevant tekst)

(2008/272/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 88, stk. 2, første afsnit,

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, særlig artikel 62, stk. 1, litra a),

efter at have opfordret de interesserede parter til at fremsætte deres bemærkninger i overensstemmelse med disse artikler (1), og

ud fra følgende betragtninger:

I.   SAGSFORLØB

(1)

Ved brev af 21. august 2006 anmeldte Polen over for Kommissionen den planlagte omstruktureringsstøtte til Techmatrans S.A. Ved brev af 14. december 2006 sendte Polen Kommissionen yderligere oplysninger. Ved brev af 21. februar 2007 underrettede Kommissionen Polen om sin beslutning om at indlede proceduren efter EF-traktatens artikel 88, stk. 2, vedrørende Techmatrans. Kommissionens beslutning om at indlede proceduren blev offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende  (2). Kommissionen opfordrede interesserede parter til at fremsætte deres bemærkninger til den omhandlede støtte, men modtog ingen bemærkninger. De polske myndigheder fremsendte yderligere oplysninger ved brev af 10. april og 24. juli 2007.

II.   DETALJERET BESKRIVELSE AF STØTTEN

(2)

Techmatrans er et fuldt statsejet ingeniørfirma. Virksomheden blev oprettet i 1972. Den har 112 ansatte. I 2006 var firmaets samlede omsætning på 8,1 mio. PLN (2 mio. EUR), og dens årsbalance på 6,3 mio. PLN (1,6 mio. EUR). Med disse tal har Techmatrans en størrelse, der karakteriserer den som SMV, men da virksomheden er ejet af staten, er den klassificeret som stor virksomhed. Techmatrans er ikke en del af en større kapitalgruppe.

(3)

Virksomhedens hovedaktiviteter er: reparation, service og modernisering af transportsystemer og levering af nye transportteknologiske løftesystemer til industriel anvendelse i automobil-, metallurgi- og bygge- og anlægssektoren. Virksomheden har en lav markedsandel på det polske marked (0,2-1,0 %) og en endnu lavere del på det europæiske marked.

(4)

Siden 2002 har ejeren og ledelsen af Techmatrans udfoldet bestræbelser på at privatisere virksomheden. I juli 2005 afgav to investorer købstilbud som svar på et offentliggjort tilbud om køb af mellem 51 % og 85 % af virksomhedens aktier. Proceduren blev afsluttet i september 2005, uden at der var iværksat forhandlinger. De polske myndigheder har ikke forklaret, hvorfor proceduren blev afsluttet.

(5)

Techmatrans ligger i en region, der i henhold til EF-traktatens artikel 87, stk. 3, litra a), kan komme i betragtning til regionalstøtte.

(6)

I årene 2000-2004 led virksomheden et nettotab på 7,7 mio. PLN, og dens egenkapital faldt fra 11,2 mio. PLN i 2001 til 4,0 mio. PLN i 2004. I 2005 kunne Techmatrans notere en fortjeneste på 277 000 PLN, men i 2006 måtte virksomheden igen notere tab, denne gang på 1,1 mio. PLN.

(7)

Som hovedårsager til disse problemer nævner de polske myndigheder manglende ordrer, lav rentabilitet for afviklede kontrakter og høje omkostninger ved reorganisering af arbejdsstyrken.

(8)

Techmatrans indrømmer, at problemerne skyldes interne utilstrækkeligheder: et lavt teknologisk niveau i produktionsleddet i sammenligning med konkurrenternes, dårlig produktionsstyring, dårlig kvalitet og et lavt teknisk stade for produkterne samt gamle og udtjente aktiver (i gennemsnit er produktionsaktiverne 90 % afskrevet). Faktisk er der ikke siden 2001 gennemført større moderniseringer, selv ikke udskiftning af udstyr.

(9)

På grund af manglende midler er Techmatrans' marketingsaktivitet begrænset; derfor består virksomhedens nuværende kundekreds hovedsagelig af virksomheder, som Techmatrans tidligere har samarbejdet med. Virksomhedens likviditetsproblemer har forværret dens situation yderligere.

(10)

Virksomhedens likviditetsindikatorer er for lave til at indhente langsigtede lån på markedet. På grund af tabene er Techmatrans' egenkapital reduceret med 65 % siden 2001, samtidig med at virksomheden har været ude af stand til at påtage sig langfristet gæld. Derfor finansieres ca. 30 % af virksomhedens aktiviteter ved kortfristede forpligtelser over for leverandører og offentlige myndigheder.

(11)

Den planlagte omstrukturering er hovedsagelig en omstrukturering af aktiver. Omstruktureringsplanen omfatter store investeringer i produktionsaktiver: indkøb af nye maskiner, knowhow og licenser samt modernisering af it-systemerne. Formålet med disse investeringer er at øge produktiviteten og udvide virksomhedens produktsortiment.

(12)

Med henblik på at sænke omkostningerne planlægger virksomheden at indkøbe nye transportmidler og modernisere opvarmnings- og vand- og energiforsyningssystemerne.

(13)

Den planlagte kapitaltilførsel vil stabilisere virksomhedens finansielle situation og forbedre dens finansielle indikatorer.

(14)

Visse omstruktureringsforanstaltninger er allerede gennemført. De faste omkostninger er reduceret: virksomhedens aktiviteter er begrænset til en enkelt adresse, hvilket har reduceret dens omkostninger til vedligeholdelse og drift; til gengæld blev en del af dens overskydende aktiver solgt i 2004, og arbejdsstyrken blev reduceret fra 133 ansatte i 2003 til 112 i 2005. Som resultat heraf kunne virksomheden i 2005 notere en lille fortjeneste. Reorganiseringen af arbejdsstyrken betragtes som gennemført, og der er derfor ikke planer om yderligere nedskæringer af arbejdsstyrken.

(15)

Med henblik på at reducere de faste omkostninger og akkumulere kapital til omstrukturering har Techmatrans planer om at sælge overflødige aktiver fra: ejendomme i 2007 og overflødige lagre (over ét år gamle) og gamle maskiner samt biler i løbet af omstruktureringsperioden, når der indkøbes nye. Markedsværdien af ejendommene er ifølge en uafhængig ekspert på mellem 1,8 mio. PLN og 3,1 mio. PLN afhængigt af vurderingsmetoden. Derfor antog virksomheden, at der kunne forventes en indtægt fra salget af ejendommene på 2 mio. PLN. Når det gælder salget af lagre, forventes der indtægter på 25 % af den bogførte værdi, dvs. 100 000 PLN. Fra salget af biler og maskiner forventes der indtægter på 100 000 PLN.

(16)

Desuden opnåede Techmatrans en kassekredit på 110 000 PLN med en længere betalingsfrist, end hvad der var normalt på markedet. Polen har også foreslået, at Techmatrans' fortjeneste i 2005 betragtes som egetbidrag.

(17)

Omstruktureringsomkostningerne i henhold til den anmeldte omstruktureringsplan beløb sig til 5,35 mio. PLN, hvoraf 2,8 mio. PLN efter planen skulle finansieres ved statsstøtte, og de resterende 2,55 mio. PLN skulle finansieres af Techmatrans.

(18)

Hvad angår spørgsmålet om kompenserende modydelser, planlagde virksomheden at indstille en af sine aktiviteter, design af transportteknologiske kontrolsystemer. Kontrolsystemerne skulle fortsat være en del af virksomhedens sortiment, men deres design skulle leveres af andre virksomheder.

(19)

Den anmeldte støtte består af en kapitaltilførsel fra det statsejede industriudviklingsagentur (Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., i det følgende benævnt »ARP«) på 2,8 mio. PLN (0,7 mio. EUR). Retsgrundlaget for tildeling af denne form for støtte i form af kapitaltilførsler er loven af 30. august 1996 om kommercialisering og privatisering af statslige virksomheder (3).

(20)

Den nuværende ejer, staten, vil reducere aktiekapitalen i Techmatrans for at dække tabene i 2001-2004. Derefter vil virksomheden udstede nye aktier, som skal købes af ARP, som derved erhverver 41,5 % af aktierne i Techmatrans. Den tilførte kapital anvendes til investeringer.

(21)

Foruden at anmelde ovennævnte støtte oplyste de polske myndigheder Kommissionen om, at Techmatrans havde modtaget statsstøtte i 2004 og 2005 i form af rateafdragsordninger for gældsbetaling. Denne støtte blev tildelt som minimumstøtte.

III.   BEGRUNDELSE FOR INDLEDNING AF PROCEDUREN

(22)

Kommissionen indledte den formelle undersøgelsesprocedure, fordi den var i tvivl om, hvorvidt den planlagte omstruktureringsstøtte var i overensstemmelse med Fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder (4) (i det følgende benævnt »rammebestemmelserne«).

(23)

For det første var Kommissionen i tvivl om, hvorvidt den planlagte omstrukturering var tilstrækkelig til at genoprette virksomhedens langsigtede rentabilitet. Fortjenstmargenen i henhold til prognosen var lav, så en omstrukturering ville formodentlig ikke have været acceptabel for en privat investor. Desuden var virksomhedens faktiske situation i 2006 meget værre end forudset, og omstruktureringsplanen måtte derfor opdateres.

(24)

For det andet var det foreslåede egetbidrag lavere end krævet i henhold til rammebestemmelserne. Desuden var nogle af de foranstaltninger, der blev foreslået som egetbidrag, forbundet med tvivl, når det gjaldt deres overensstemmelse med rammebestemmelserne. Omstruktureringsomkostningerne synes også at være undervurderede. Således var egetbidraget til dækning af omstruktureringsomkostningerne sandsynligvis lavere end angivet.

(25)

Endelig nærede Kommissionen tvivl med hensyn til den økonomiske fornuft i de foreslåede kompenserende modydelser. Den aktivitet, der skulle indstilles, var tilsyneladende mere teknologisk avanceret og mere indbringende end virksomhedens andre aktiviteter. Dette gav også anledning til tvivl vedrørende virksomhedens erhvervsstrategi.

IV.   KOMMENTARER FRA POLEN

(26)

For det første delte Polen ikke Kommissionens tvivl med hensyn til de profitmargener, der forventedes i virksomhedens omstruktureringsplan. Der blev fremlagt materiale, der kunne vise, at en fortjenstmargin på 2-4 % er typisk blandt maskinteknikvirksomheder, der som Techmatrans fremstiller transportteknologiske systemer. Polen fremlagde et eksempel på en succesfuld virksomhed, der var noteret på den polske børs, som er aktiv inden for det samme markedssegment, og som har lignende lave fortjenstmargener.

(27)

De polske myndigheder understregede, at den planlagte kapitaltilførsel skal være en midlertidig støtte til Techmatrans, der kan muliggøre effektiv omstrukturering af virksomheden og vellykket privatisering af den i 2009-2010. Polen understregede, at ARP's engagement i virksomheden var planlagt udelukkende som en midlertidig investering, og at både ARP og staten ville sælge deres aktier i Techmatrans, så snart virksomhedens situation var forbedret.

(28)

De polske myndigheder fremhævede, at der allerede var gennemført betragtelige omstruktureringer i Techmatrans, herunder en nedskæring af arbejdsstyrken, en reduktion af de faste omkostninger og en organisatorisk omstrukturering med langtidsvirkning for virksomhedens resultater.

(29)

De polske myndigheder fremlagde en opdateret plan for omstrukturering af Techmatrans. De finansielle prognoser er blevet korrigeret under hensyntagen til virksomhedens resultater i 2006 og tilbagebetalingen af redningslånet.

(30)

De polske myndigheder oplyste, at det i omstruktureringsperioden lykkedes virksomheden at finde yderligere private finansieringskilder. Techmatrans indgik aftaler med bankerne vedrørende gældsnedsættelse (den 19.7.2006 og 27.3.2007). På grundlag af disse aftaler overtager banken de af Techmatrans' fordringer, der forfalder inden for 90 dage, samtidig med at banken udbetaler kontanter til virksomheden. De polske myndigheder hævder, at denne finansiering har samme virkning som en løbende kredit og bør betragtes som egetbidrag fra Techmatrans.

V.   VURDERING AF STØTTEN

1.   Statsstøtte i henhold til EF-traktatens artikel 87, stk. 1

(31)

I henhold til artikel 87, stk. 1, er statsstøtte eller støtte, som ydes ved hjælp af statsmidler under enhver tænkelig form, og som fordrejer eller truer med at fordreje konkurrencevilkårene ved at begunstige visse virksomheder eller visse produktioner, uforenelig med fællesmarkedet i det omfang, den påvirker samhandelen mellem medlemsstaterne.

(32)

Kapitaltilførslen på 2,8 mio. PLN (0,7 mio. EUR) fra ARP vil blive dækket af en fond oprettet ved lov og finansieret med offentlige – dvs. statslige — midler.

(33)

Techmatrans konkurrerer med andre europæiske virksomheder på det polske marked og EU-markedet. Kriteriet vedrørende påvirkning af samhandelen mellem medlemsstaterne er derfor opfyldt.

(34)

Derfor betragtes ovennævnte foranstaltning som statsstøtte i henhold til EF-traktatens artikel 87, stk. 1.

(35)

Den støtte, Techmatrans modtog som minimumstøtte i 2004 og 2005, opfylder ikke alle kriterierne i EF-traktatens artikel 87, stk. 1, og vil i overensstemmelse med punkt 69 i rammebestemmelserne ikke være omfattet af denne procedure.

2.   Undtagelser i henhold til EF-traktatens artikel 87, stk. 2 og 3

(36)

Undtagelserne jf. EF-traktatens artikel 87, stk. 2, finder ikke anvendelse i denne sag. Blandt undtagelserne i EF-traktatens artikel 87, stk. 3, finder kun undtagelsen i stk. 3, litra c), anvendelse, idet den tillader støtte til fremme af udviklingen af visse erhvervsgrene, når den ikke ændrer samhandelsvilkårene på en måde, der strider mod den fælles interesse, og det vigtigste formål med støtten er at genoprette en kriseramt virksomheds langsigtede rentabilitet. Derfor kan støtten kun betragtes som forenelig med fællesmarkedet i henhold til EF-traktatens artikel 87, stk. 3, litra c), hvis rammebestemmelsernes betingelser er overholdt.

2.1.   Virksomhedens støtteberettigelse

(37)

I henhold til rammebestemmelserne er en virksomhed kriseramt, hvis virksomheden ikke med egne finansielle midler eller med de midler, som virksomheden kan opnå fra ejeren/aktionærer og kreditorer, er i stand til at standse de tab, som uden de offentlige myndigheders indgriben næsten med sikkerhed vil medføre virksomhedens ophør. I retningslinjerne nævnes også nogle af de typiske kendetegn for kriseramte virksomheder, såsom stigende gældsætning eller faldende eller opbrugt nettoformue.

(38)

Techmatrans må betegnes som kriseramt i henhold til rammebestemmelserne. I de seneste 5 år mistede Techmatrans mere end halvdelen af sin egenkapital, og virksomheden måtte desuden notere tab både med hensyn til salg og nettoresultater. De samlede tab udgjorde i perioden 2002-2004 7,3 mio. PLN (1,9 mio. EUR). I den undersøgte periode gik salget ned fra 15,7 mio. PLN (4,1 mio. EUR) i 2001 til ca. 8,5 mio. PLN (2,2 mio. EUR) i 2006, dvs. med 46 %.

(39)

I perioden 2001-2005 faldt driftskapitalen fra 7,7 mio. PLN (1,9 mio. EUR) til 2,3 mio. PLN (0,6 mio. EUR). I den samme periode steg lagerbeholdningernes andel i driftskapitalen fra 16 % til 38,5 %.

(40)

På denne baggrund finder Kommissionen, at Techmatrans kan betegnes som »kriseramt« i henhold til rammebestemmelserne, og virksomheden kan derfor komme i betragtning til omstruktureringsstøtte.

2.2.   Genoprettelse af rentabiliteten

(41)

For at en foranstaltning skal kunne anerkendes som værende i overensstemmelse med Fællesskabsretten med hensyn til punkt 34-37 i rammebestemmelserne, skal omstruktureringsplanen indeholde en detaljeret analyse af de problemer, der har ført til krisen, og en gennemgang af de metoder, hvorved virksomhedens langsigtede rentabilitet og sundhed kan genoprettes sin inden for en rimelig tidsramme. Planen skal være udarbejdet på basis af realistiske antagelser med hensyn til de fremtidige forretningsvilkår. Den forventede kapitalforrentning skal være tilstrækkelig til, at den omstrukturerede virksomhed kan konkurrere på markedet på egen hånd.

(42)

I sin beslutning om at iværksætte proceduren rejste Kommissionen tvivl om, hvorvidt den planlagte omstrukturering ville være tilstrækkelig til at genoprette rentabiliteten for Techmatrans, og påpegede, at omstruktureringsplanen burde opdateres og fuldendes. I kraft af de supplerende oplysninger, de polske myndigheder har afgivet efter Kommissionens beslutning om at indlede den formelle procedure, er denne tvivl vedrørende genoprettelsen af virksomhedens rentabilitet bortvejet.

(43)

For det første er de dårlige resultater, Techmatrans har kunnet notere i 2006, behørigt forklaret. Da den anmeldte kapitaltilførsel måtte udskydes, begyndte virksomheden på grund af likviditetsproblemer at kræve forudbetaling af sine kunder på 40 % af ordreværdien. Som følge heraf mistede virksomheden et betragteligt antal ordrer. Da det i anden halvdel af 2006 lykkedes virksomheden at genoprette sin likviditet, forbedredes dens resultater markant. Omstruktureringsplanen er opdateret i overensstemmelse hermed under hensyntagen til de resultater, Techmatrans opnåede i 2006.

(44)

For det andet forklarede de polske myndigheder med hensyn til den lave forventede fortjenstmargin på 3 % ved udgangen af omstruktureringsperioden i 2010, at en forventet fortjenstmargin på dette niveau skyldes situationen i denne sektor, hvor fortjenstmarginerne varierer mellem 2 % og 4 %. Der er fremlagt eksempler på private virksomheder, der er aktive inden for den samme sektor, og som har lignende fortjenstmarginer, herunder en virksomhed, der er noteret på den polske børs.

(45)

En mere detaljeret analyse af situationen i det markedssegment, hvor Techmatrans er aktiv, bekræftede, at en relativt lav fortjenstmargin er typisk for virksomheder, der leverer varer eller tjenesteydelser til automobilindustrien, da markedet er presset af aftagere med stærke forhandlingspositioner. Derfor er forventningerne med hensyn til fortjenstmargin berettigede.

(46)

Omstruktureringstiltagene består hovedsagelig af nye investeringer, som bør gøre det muligt for virksomheden at udnytte sit langsigtede potentiale (og som på kort sigt grundet øgede afskrivningsomkostninger har negativ indflydelse på nettoresultatet). Der er allerede gennemført vigtige omstruktureringer af bl.a. arbejdsstyrken, en delvis omstrukturering af aktiverne og organisatorisk omstrukturering. Endelig vil virksomheden ikke have nogen gæld af betydning, og omstruktureringsstøtten vil derfor kunne bruges til forbedring af produktivitet og konkurrenceevne.

(47)

Maskinteknikindustrien er udpræget kendetegnet ved små og mellemstore virksomheder, hovedsagelig fordi produkterne er skræddersyede og sælges i små partier. Efterspørgslen er konjunkturpræget, hvilket kræver, at virksomhederne anvender deres kapacitet fleksibelt. I mange tilfælde er de produkter, der skal fremstilles, knowhow-baserede, og der kræves lang tids erfaring. Techmatrans er tilsyneladende en virksomhed, der opfylder ovennævnte krav, og gennemførelsen af investeringsprogrammet i omstruktureringsplanen burde kunne sikre genoprettelsen af virksomhedens langsigtede rentabilitet.

(48)

Endelig har de polske myndigheder planer om at privatisere virksomheden i 2009-2010, efter at omstruktureringsprocessen er gennemført. Dette bør endvidere sikre virksomhedens position på længere sigt. Markedets tillid til Techmatrans er allerede demonstreret i 2005, hvor to potentielle investorer udtrykte interesse for en overtagelse af virksomheden.

(49)

Efter at have analyseret og verificeret ovennævnte forklaringer og den planlagte omstrukturering, herunder især investeringsprogrammet, finder Kommissionen, at Techmatrans vil kunne opnå levedygtighed på lang sigt, hvis omstruktureringen gennemføres. På denne baggrund finder Kommissionen, at gennemførelsen af omstruktureringsplanen vil kunne føre til en genoprettelse af virksomhedens rentabilitet.

2.3.   Begrænsning af støtten til et minimum

(50)

I henhold til punkt 43-45 i rammebestemmelserne skal støtten begrænses til et minimum, og støttemodtageren skal selv yde et væsentligt bidrag til omstruktureringen, enten med egne midler eller ved ekstern finansiering på markedsvilkår. Det fremgår klart af rammebestemmelserne, at en betragtelig del af finansieringen af omstruktureringen skal hidrøre fra egne midler, herunder ved afhændelse af aktiver, som ikke er nødvendige for virksomhedens overlevelse, eller ved ekstern finansiering på markedsvilkår.

(51)

Egetbidraget til dækning af omstruktureringen af Techmatrans vil blive hentet fra salget af aktiver såsom ejendomme (2 mio. PLN), lagerbeholdninger (0,1 mio. PLN) og gamle biler og produktionsmaskiner (0,1 mio. PLN). Desuden er Techmatrans tildelt en kassekredit på 0,11 mio. PLN med længere frist.

(52)

Ydermere har Techmatrans opnået en gældsnedsættelse. Den forventede gældsnedsættelse i 2007 er på 3 160 000 PLN. Dette skøn er baseret på aftalen om gældsnedsættelse, som allerede er indgået med banker og kunder. Hvis det antages, at den forventede afkortning af betalingsperioden er af samme størrelsesorden som den i 2006 opnåede (80 dage), vil den hermed opnåede finansiering i 2007 have samme virkning som en langfristet finansiering af 702 000 PLN (3 160 000 PLN × 80 dage/360 dage).

(53)

Eftersom Techmatrans opnåede denne finansiering på markedsvilkår, mens virksomheden var i vanskeligheder, og før den blev bevilget statsstøtte, finder Kommissionen det berettiget at antage, at lignende finansiering vil være til rådighed for virksomheden i hele omstruktureringsperioden på vilkår, som er mindst lige så gunstige. Derfor finder Kommissionen, at denne finansiering kan accepteres som egetbidrag i henhold til rammebestemmelserne.

(54)

Udgifterne til omstrukturering vil i henhold til den opdaterede omstruktureringsplan udgøre 5959 mio. PLN (investeringer: 5359 mio. PLN, betaling af redningslån: 0,6 mio. PLN). Egetbidraget til finansieringen skulle beløbe sig til 3012 mio. PLN (indtægter fra salget af aktiver: 2,2 mio. PLN, længere kassekredit: 110 000 PLN, gældsnedsættelse: 702 000 PLN).

(55)

Egetbidraget fra Techmatrans til den samlede omstrukturering kan betragtes som det maksimalt mulige, og det udgør mindst 50 % af udgifterne til omstrukturering, hvilket er i overensstemmelse med rammebestemmelserne. På denne baggrund kan Kommissionen godkende egetbidragets størrelse.

2.4.   Forhindring af urimelig konkurrenceforvridning

(56)

I overensstemmelse med bestemmelserne i punkt 38-42 i rammebestemmelserne bør der træffes foranstaltninger, der så vidt muligt kan minimere støttens potentielt negative konsekvenser for konkurrenterne. Støtten må ikke være urimeligt konkurrenceforvridende. Dette betyder normalt, at virksomhedens markedsandel skal begrænses ved udgangen af omstruktureringsperioden. Tvungen begrænsning eller reduktion af virksomhedens andel af det relevante marked udgør en kompenserende faktor til fordel for konkurrenterne De kompenserende modydelser skal stå i forhold til støttens forvridende virkning og virksomhedens relative størrelse på det pågældende marked/de pågældende markeder.

(57)

I henhold til punkt 56 i rammebestemmelserne er betingelserne for tildeling af støtte mindre restriktive, når det gælder de nødvendige kompenserende modydelser på de områder, hvor der er ydet støtte. Ved analysen af omstruktureringsstøttens konsekvenser for markedet og for konkurrenterne har Kommissionen taget hensyn til den omstændighed, at Techmatrans er beliggende i et område, der henhold til EF-traktatens artikel 87, stk. 3, litra a), kan komme i betragtning til støtte.

(58)

Den tvivl, Kommissionen tilkendegav i beslutningen om at iværksætte proceduren, med hensyn til de kompenserende modydelser, der er foreslået, er bortvejet. Techmatrans planlægger at indstille sine aktiviteter i forbindelse med design og salg af transportteknologiske styringssystemer, fordi en outsourcing af dette område vil være mere rationel end på andre områder, hvor virksomheden er aktiv. I modsætning til, hvad der gælder for virksomhedens andre aktiviteter, vil underkontrahering af denne aktivitet ikke kræve videregivelse af den specialviden, der er hovedelementet i virksomhedens kerneaktiviteter. Desuden vil en indstilling af disse aktiviteter ikke kræve større ændringer af virksomheden.

(59)

Den aktivitet, Techmatrans har planer om at indstille, er indtægtsgivende, og denne disposition er derfor ikke motiveret i overvejelser om rentabilitet. De seneste år har indtægterne fra denne aktivitet tegnet sig for 5-8,6 % af Techmatrans' samlede indtægter.

(60)

Kommissionen bemærker, at Techmatrans har en lille markedsandel, at virksomheden med hensyn til størrelse er en SMV (selv om den ikke formelt tilhører denne sektor, da den er statsejet), og at den planlagte støtte ikke er særligt stor (0,7 mio. EUR). Derfor er den konkurrenceforvridning, som de kompenserende modydelser skal afhjælpe, kun ringe. Kommissionen finder derfor de foreslåede kompenserende modydelser tilstrækkelige.

VI.   KONKLUSIONER

(61)

Kommissionen finder, at den anmeldte statsstøtte til fordel for virksomheden Techmatrans med henblik på gennemførelse af den beskrevne omstruktureringsproces kan anses for forenelig med fællesmarkedet -

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Den af Polen påtænkte statsstøtte på 2 800 000 PLN i overensstemmelse med den beskrevne omstruktureringsplan for Techmatrans er forenelig med fællesmarkedet efter EF-traktatens artikel 87, stk. 3, litra c).

Støtten på 2 800 000 PLN er følgelig tilladt.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til Republikken Polen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. november 2007.

På Kommissionens vegne

Neelie KROES

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT C 77 af 5.4.2007, s. 43.

(2)  Jf. fodnote 1.

(3)  I henhold til artikel 56, stk. 2, i denne lov, overføres 15 % af de årlige indtægter fra privatisering og de akkumulerede renter til virksomhedernes omstruktureringsfond (Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorstw — FRP). Fondens midler anvendes til redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder. I henhold til artikel 56, stk. 5, i loven supplerer staten midlerne fra ARP med et beløb svarende til 1/3 af FRP's indtægter med henblik på støtte til redning og omstrukturering af større kriseramte virksomheder, herunder virksomheder, der skal privatiseres.

(4)  EUT C 244 af 1.10.2004, s. 2.