ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 85

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

51. årgang
27. marts 2008


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 274/2008 af 17. marts 2008 om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 918/83 om en fællesskabsordning vedrørende fritagelse for import- og eksportafgifter

1

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 275/2008 af 17. marts 2008 om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif

3

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 276/2008 af 26. marts 2008 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

5

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Europa-Parlamentet og Rådet

 

 

2008/267/EF

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse af 11. marts 2008 om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond i henhold til punkt 26 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning

7

 

 

Rådet

 

 

2008/268/EF

 

*

Rådets afgørelse af 17. marts 2008 om ændring af afgørelse 1999/70/EF om de nationale centralbankers eksterne revisorer for så vidt angår den eksterne revisor for Suomen Pankki

8

 

 

Kommissionen

 

 

2008/269/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 19. marts 2008 om ændring af beslutning 2001/618/EF med henblik på at optage departementerne Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan og Nord i Frankrig på listen over regioner, der er fri for Aujeszkys sygdom (meddelt under nummer K(2008) 1072)  ( 1 )

9

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

FORORDNINGER

27.3.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 85/1


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 274/2008

af 17. marts 2008

om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 918/83 om en fællesskabsordning vedrørende fritagelse for import- og eksportafgifter

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 26,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Varer, der indføres med fritagelse for told efter den fælles toldtarif som fastsat ved Rådets forordning (EØF) nr. 918/83 (1), har sandsynligvis ikke væsentlige skadelige virkninger på Fællesskabets industrier i betragtning af begrænsningerne vedrørende de indførte mængder eller værdier, deres anvendelse og/eller af toldkontrol efter indførslen. Det er derfor hensigtsmæssigt at udelukke indførsel af varer, der omfattes af toldfritagelse, fra anvendelsen af handelspolitiske beskyttelsesforanstaltninger, der indføres på grundlag af traktatens artikel 133.

(2)

Indførsel af løsøre og bohave bestemt til møblering af en sekundærbolig er underkastet de samme begrænsninger og kontroller som de samme varer indført af fysiske personer, der flytter deres sædvanlige opholdssted fra et tredjeland. Selv om disse typer af indførsel indebærer den samme administrative byrde for de importerende personer og toldmyndighederne i medlemsstaterne, er de førstnævnte typer af indførsel ikke fritaget for moms i modsætning til de sidstnævnte typer af indførsel. De økonomiske fordele ved en toldfritagelse ved indførsel af løsøre og bohave bestemt til møblering af en sekundærbolig er små i sammenligning med de supplerende kontrolomkostninger. Det er derfor hensigtsmæssigt at ophæve bestemmelserne om toldfritagelse for disse varer.

(3)

Den maksimumsværdi på 22 ECU, der er fastsat i artikel 27 i forordning (EØF) nr. 918/83, er ikke blevet forhøjet siden 1991, mens toldafgifter i samme periode er blevet nedsat betydeligt eller endog afskaffet. Det er derfor hensigtsmæssigt at forhøje værdigrænsen for forsendelser af ringe værdi.

(4)

For at sikre, at indførsel af momsfritagne varer, som indføres i rejsendes personlige bagage, ikke pålægges told, bør bestemmelserne i forordning (EØF) nr. 918/83 om indførsel af sådanne varer ændres for at tage hensyn til Rådets direktiv 2007/74/EF af 20. december 2007 om fritagelse for merværdiafgift og punktafgifter på varer, der indføres af rejsende fra tredjelande (2). Der bør derfor indrømmes toldfritagelse, når den nationale momslovgivning, der er gennemført i overensstemmelse med direktiv 2007/74/EF, fastsætter fritagelse for moms. I denne sammenhæng er det nødvendigt at sikre, at de samme bestemmelser om toldfritagelse anvendes i de områder, der er nævnt i artikel 6 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (3).

(5)

Forordning (EØF) nr. 918/83 bør ændres i overensstemmelse hermed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EØF) nr. 918/83 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 1, stk. 1, affattes således:

»1.   Ved denne forordning fastlægges de tilfælde, hvor der på grund af særlige omstændigheder indrømmes fritagelse for importafgifter, eksportafgifter og foranstaltninger vedtaget på grundlag af traktatens artikel 133, når varer enten bringes i fri omsætning eller udføres fra Fællesskabets toldområde.«

2)

I kapitel I udgår afsnit IV.

3)

I artikel 27 erstattes maksimumsværdien på 22 ECU af et beløb på 150 EUR;

4)

Artikel 45 affattes således:

»Artikel 45

Der indrømmes fritagelse for importafgifter for varer, der fra et tredjeland indføres i rejsendes personlige bagage, hvis disse varer er fritaget for merværdiafgift (moms) i henhold til bestemmelser i national lovgivning, der er vedtaget i overensstemmelse med Rådets direktiv 2007/74/EF af 20. december 2007 om fritagelse for merværdiafgift og punktafgifter på varer, der indføres af rejsende fra tredjelande (4).

Varer, der indføres i de områder, der er nævnt i artikel 6, stk. 1, i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (5), omfattes af de samme bestemmelser om toldfritagelse som varer, der indføres i andre dele af den pågældende medlemsstats område.

5)

Artikel 46-49 udgår.

6)

I artikel 127 indsættes følgende stykke:

»3.   Varer, der kan indføres toldfrit i overensstemmelse med denne forordning, omfattes ikke af kvantitative restriktioner, der anvendes i henhold til foranstaltninger vedtaget på grundlag af traktatens artikel 133.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. december 2008.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. marts 2008.

På Rådets vegne

I. JARC

Formand


(1)  EFT L 105 af 23.4.1983, s. 1. Senest ændret ved tiltrædelsesakten af 2003.

(2)  EUT L 346 af 29.12.2007, s. 6.

(3)  EUT L 347 af 11.12.2006, s. 1. Senest ændret ved direktiv 2008/8/EF (EUT L 44 af 20.2.2008, s. 11).

(4)  EUT L 346 af 29.12.2007, s. 6.

(5)  EUT L 347 af 11.12.2006, s. 1. Senest ændret ved direktiv 2008/8/EF (EUT L 44 af 20.2.2008, s. 11).«


27.3.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 85/3


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 275/2008

af 17. marts 2008

om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 26,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I afsnit II D i de indledende bestemmelser i den kombinerede nomenklatur, der er gengivet i bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (1), fastsættes det, at der anvendes en enhedstoldsats på 3,5 % af værdien for varer, som indføres i små forsendelser til privatpersoner, eller som indføres af rejsende i deres personlige bagage, forudsat at indførslen ikke har erhvervsmæssig karakter, og at værdien af de afgiftspligtige varer ikke overstiger 350 EUR pr. forsendelse eller pr. rejsende.

(2)

Enhedstoldsatsen på 3,5 % af værdien og loftet på 350 EUR blev fastsat ved Rådets forordning (EF) nr. 866/97 af 12. maj 1997 om ændring af forordning (EØF) nr. 2658/87 for så vidt angår de indledende bestemmelser i told- og statistiknomenklaturen (2). Disse bestemmelser er ikke blevet justeret siden da.

(3)

Siden 1997 er toldsatserne for varer, der normalt indføres af rejsende i deres personlige bagage eller sendes i små forsendelser til privatpersoner, blevet mindsket med omkring 20 %. Enhedstoldsatsen bør derfor mindskes med et procentpoint til 2,5 %. Denne sats bør kun anvendes på indførte varer, for hvilke satsen i den fælles toldtarif ikke er »fri«.

(4)

I betragtning af udviklingen i prisinflationen i og uden for Fællesskabet for varer, der normalt indføres på denne vis, og det voksende antal rejsende og private forsendelser bør loftet forhøjes til 700 EUR for at lette toldbehandlingen i disse situationer.

(5)

Forordning (EØF) nr. 2658/87 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I 1. del, afsnit II, i bilag I til forordning (EØF) nr. 2658/87 foretages følgende ændringer:

1)

Punkt D.1 affattes således:

»1.

Der anvendes en enhedstoldsats på 2,5 % af værdien for varer, som indføres i forsendelser fra en privatperson til en anden, eller som indføres af rejsende i deres personlige bagage, for så vidt indførslen ikke har erhvervsmæssig karakter.

Enhedstoldsatsen på 2,5 % anvendes, når den reelle værdi af de afgiftspligtige varer ikke overstiger 700 EUR pr. forsendelse eller pr. rejsende.

Enhedstoldsatsen anvendes ikke for varer, for hvilke toldsatsen i den fælles toldtarif er »fri«, og for varer henhørende under kapitel 24, der indføres i en forsendelse eller af rejsende i deres personlige bagage i mængder, der overstiger de i artikel 31 og i henhold til artikel 45 i Rådets forordning (EØF) nr. 918/83 af 28. marts 1983 om en fællesskabsordning vedrørende fritagelse for import- og eksportafgifter (3) fastsatte grænser.

2)

I punkt D.3 erstattes ordene »artikel 29 til 31 og 45 til 49 i forordning (EØF) nr. 918/83« af ordene »artikel 29-31 og 45 i forordning (EØF) nr. 918/83«.

3)

I punkt D.4 erstattes »350 EUR« af »700 EUR«.

4)

I punkt D.5 erstattes »350 EUR« af »700 EUR«.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. december 2008.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. marts 2008.

På Rådets vegne

I. JARC

Formand


(1)  EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1352/2007 (EUT L 303 af 21.11.2007, s. 3).

(2)  EFT L 124 af 16.5.1997, s. 1.

(3)  EFT L 105 af 23.4.1983, s. 1. Senest ændret ved tiltrædelsesakten af 2003.«


27.3.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 85/5


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 276/2008

af 26. marts 2008

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1580/2007 af 21. december 2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96, (EF) nr. 2201/96 og (EF) nr. 1182/2007 vedrørende frugt og grøntsager (1), særlig artikel 138, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes som følge af gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 138 i forordning (EF) nr. 1580/2007, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 27. marts 2008.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. marts 2008.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 350 af 31.12.2007, s. 1.


BILAG

til Kommissionens forordning af 26. marts 2008 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

JO

56,9

MA

46,9

TN

123,3

TR

109,9

ZZ

84,3

0707 00 05

JO

196,3

MA

69,9

MK

99,4

TR

141,9

ZZ

126,9

0709 90 70

MA

55,7

TR

107,4

ZZ

81,6

0805 10 20

EG

45,0

IL

54,1

MA

54,6

TN

53,7

TR

56,9

ZZ

52,9

0805 50 10

IL

106,7

TR

119,8

ZA

133,3

ZZ

119,9

0808 10 80

AR

102,6

BR

82,4

CA

103,7

CL

94,2

CN

79,3

MK

39,9

US

115,3

UY

55,2

ZA

62,3

ZZ

81,7

0808 20 50

AR

78,8

CL

76,9

CN

63,2

ZA

93,7

ZZ

78,2


(1)  Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« repræsenterer »anden oprindelse«.


II Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

Europa-Parlamentet og Rådet

27.3.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 85/7


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

af 11. marts 2008

om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond i henhold til punkt 26 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning

(2008/267/EF)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (1), særlig punkt 26,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2012/2002 af 11. november 2002 om oprettelsen af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond (2),

under henvisning til forslag fra Kommissionen og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den Europæiske Union har oprettet Den Europæiske Unions Solidaritetsfond (herefter benævnt »fonden«) for at udvise solidaritet med befolkningen i katastroferamte regioner.

(2)

Den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 giver mulighed for at anvende fonden inden for et årligt loft på 1 mia. EUR.

(3)

Forordning (EF) nr. 2012/2002 fastsætter bestemmelserne for anvendelsen af fonden.

(4)

Det Forenede Kongerige har indgivet en anmodning om støtte fra fonden som følge af en oversvømmelseskatastrofe i juni og juli 2007.

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2008 tilføres 162 387 985 EUR i forpligtelses- og betalingsbevillinger fra Den Europæiske Unions Solidaritetsfond.

Artikel 2

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Strasbourg, den 11. marts 2008.

På Europa-Parlamentets vegne

H.-G. PÖTTERING

Formand

På Rådets vegne

J. LENARČIČ

Formand


(1)  EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1. Ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 2008/29/EF (EUT L 6 af 10.1.2008, s. 7).

(2)  EFT L 311 af 14.11.2002, s. 3.


Rådet

27.3.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 85/8


RÅDETS AFGØRELSE

af 17. marts 2008

om ændring af afgørelse 1999/70/EF om de nationale centralbankers eksterne revisorer for så vidt angår den eksterne revisor for Suomen Pankki

(2008/268/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til protokollen om statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, knyttet som bilag til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 27.1,

under henvisning til Den Europæiske Centralbanks henstilling ECB/2008/1 af 28. januar 2008 til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for Suomen Pankki (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Regnskaberne for Den Europæiske Centralbank (ECB) og for Eurosystemets nationale centralbanker revideres af uafhængige eksterne revisorer, der indstilles af ECB’s Styrelsesråd og godkendes af Rådet for Den Europæiske Union.

(2)

Da mandatet for den nuværende eksterne revisor Suomen Pankki udløber efter revisionen for regnskabsåret 2007, er det nødvendigt at udnævne en ekstern revisor fra regnskabsåret 2008.

(3)

Suomen Pankki har valgt KPMG Oy Ab som sin eksterne revisor for regnskabsårene 2008 til 2012.

(4)

ECB’s Styrelsesråd har henstillet, at KPMG Oy Ab udnævnes til ekstern revisor for Suomen Pankki for regnskabsårene 2008 til 2012.

(5)

ECB’s Styrelsesråds henstilling bør følges, og Rådets afgørelse 1999/70/EF (2) bør ændres i overensstemmelse hermed —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Artikel 1, stk. 11, i afgørelse 1999/70/EF affattes således:

»11.   KPMG Oy Ab godkendes som ekstern revisor for Suomen Pankki for regnskabsårene 2008 til 2012.«

Artikel 2

Denne afgørelse meddeles ECB.

Artikel 3

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. marts 2008.

På Rådets vegne

I. JARC

Formand


(1)  EUT C 29 af 1.2.2008, s. 1.

(2)  EFT L 22 af 29.1.1999, s. 69. Senest ændret ved afgørelse 2007/883/EF (EUT L 346 af 29.12.2007, s. 20).


Kommissionen

27.3.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 85/9


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 19. marts 2008

om ændring af beslutning 2001/618/EF med henblik på at optage departementerne Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan og Nord i Frankrig på listen over regioner, der er fri for Aujeszkys sygdom

(meddelt under nummer K(2008) 1072)

(EØS-relevant tekst)

(2008/269/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 64/432/EØF af 26. juni 1964 om veterinærpolitimæssige problemer ved handel inden for Fællesskabet med kvæg og svin (1), særlig artikel 9, stk. 2, og artikel 10, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved direktiv 64/432/EØF er der fastsat bestemmelser om handel med visse dyr inden for Fællesskabet. Direktivets artikel 9 foreskriver, at obligatoriske nationale programmer for visse smitsomme sygdomme, herunder Aujeszkys sygdom, skal forelægges Kommissionen til godkendelse. Endvidere foreskrives det i artikel 10 i direktiv 64/432/EØF, at medlemsstaterne skal forelægge Kommissionen dokumentation for situationen vedrørende disse sygdomme på deres område.

(2)

Bilag I til Kommissionens beslutning 2001/618/EF af 23. juli 2001 om supplerende garantier med hensyn til Aujeszkys sygdom i medlemsstaternes samhandel med svin, om kriterier for de oplysninger, der skal gives om sygdommen, og om ophævelse af beslutning 93/24/EØF og 93/244/EØF (2), indeholder en liste over medlemsstater eller regioner deraf, der er fri for Aujeszkys sygdom, og hvor vaccination er forbudt. Bilag II til beslutning 2001/618/EF indeholder en liste over medlemsstater eller regioner deraf, hvor der er iværksat programmer for bekæmpelse af denne sygdom.

(3)

I Frankrig er der gennem flere år blevet gennemført et program for udryddelse af Aujeszkys sygdom, og departementerne Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan og Nord er opført som regioner, hvor der er iværksat et godkendt program for bekæmpelse af Aujeszkys sygdom.

(4)

Frankrig har forelagt Kommissionen dokumentation for, at Aujeszkys sygdom er udryddet i departementerne Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan og Nord, og dermed for, at disse departementer er fri for sygdommen.

(5)

Kommissionen har efter en gennemgang af den dokumentation, Frankrig har forelagt, konstateret, at dokumentationen er i overensstemmelse med artikel 10, stk. 1, i direktiv 64/432/EØF. Disse departementer bør derfor optages på listen i bilag I til beslutning 2001/618/EF.

(6)

Beslutning 2001/618/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(7)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Bilag I og II til beslutning 2001/618/EF erstattes af teksten i bilaget til nærværende beslutning.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. marts 2008.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT 121 af 29.7.1964, s. 1977. Senest ændret ved Kommissionens beslutning 2007/729/EF (EUT L 294 af 13.11.2007, s. 26).

(2)  EFT L 215 af 9.8.2001, s. 48. Senest ændret ved beslutning 2007/729/EF.


BILAG

»

BILAG I

Medlemsstater eller regioner deraf, der er fri for Aujeszkys sygdom, og hvor vaccination er forbudt

ISO-kode

Medlemsstat

Region

CZ

Tjekkiet

Alle regioner

DK

Danmark

Alle regioner

DE

Tyskland

Alle regioner

FR

Frankrig

Departementerne Ain, Aisne, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bas-Rhin, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Côte-d’Or, Côtes-d’Armor, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Doubs, Drôme, Essonne, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Gard, Gers, Gironde, Hautes-Alpes, Hauts-de-Seine, Haute-Garonne, Haute-Loire, Haute-Marne, Hautes-Pyrénées, Haut-Rhin, Haute-Saône, Haute-Savoie, Haute-Vienne, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Landes, Loire, Loire-Atlantique, Loir-et-Cher, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Moselle, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Paris, Pas-de-Calais, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Puy-de-Dôme, Réunion, Rhône, Sarthe, Saône-et-Loire, Savoie, Seine-et-Marne, Seine-Maritime, Seine-Saint-Denis, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Territoire-de-Belfort, Val-de-Marne, Val-d’Oise, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Vosges, Yonne, Yvelines

CY

Cypern

Hele landet

LU

Luxembourg

Alle regioner

AT

Østrig

Hele landet

SK

Slovakiet

Alle regioner

FI

Finland

Alle regioner

SE

Sverige

Alle regioner

UK

Det Forenede Kongerige

Alle regioner i England, Skotland og Wales

BILAG II

Medlemsstater eller regioner deraf, hvor der er iværksat godkendte programmer for bekæmpelse af Aujeszkys sygdom

ISO-kode

Medlemsstat

Region

BE

Belgien

Hele landet

ES

Spanien

De selvstyrende regioner Galicia, País Vasco, Asturias, Cantabria, Navarra og La Rioja

Provinserne León, Zamora, Palencia, Burgos, Valladolid og Ávila i den selvstyrende region Castilla y León

Provinsen Las Palmas på De Kanariske Øer

IT

Italien

Provinsen Bolzano

NL

Nederlandene

Hele landet

«