ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 83

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

51. årgang
26. marts 2008


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 272/2008 af 25. marts 2008 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Rådet

 

 

2008/261/EF

 

*

Rådets afgørelse af 28. februar 2008 om undertegnelse, på Det Europæiske Fællesskabs vegne, af og midlertidig anvendelse af visse bestemmelser i protokollen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om Fyrstendømmet Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengen-reglerne

3

 

 

2008/262/EF

 

*

Rådets afgørelse af 28. februar 2008 om undertegnelse, på Den Europæiske Unions vegne, af og midlertidig anvendelse af visse bestemmelser i protokollen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om Fyrstendømmet Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengen-reglerne

5

 

 

Kommissionen

 

 

2008/263/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 27. juni 2007 om den statsstøtte C 50/2006 (ex NN 68/2006, CP 102/2006), som Østrig har ydet til BAWAG-PSK (meddelt under nummer K(2007) 3038)  ( 1 )

7

 

 

2008/264/EF

 

*

Kommissionens afgørelse af 25. marts 2008 om brandsikkerhedskrav i europæiske standarder for cigaretter i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/95/EF ( 1 )

35

 

 

RETSAKTER VEDTAGET AF ORGANER OPRETTET VED INTERNATIONALE AFTALER

 

 

2008/265/EF

 

*

Afgørelse nr. 1/2008 truffet af Det Blandede udvalg EU-Schweiz nedsat ved aftalen indgået mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om dette lands associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengen-reglerne af 28. februar 2008 om ændring af udvalgets forretningsorden

37

 

 

III   Retsakter vedtaget i henhold til traktaten om Den Europæiske Union

 

 

RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT V I EU-TRAKTATEN

 

*

Rådets afgørelse 2008/266/FUSP af 28. januar 2008 om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Tchad om status for de EU-ledede styrker i Republikken Tchad

39

Aftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Tchad om status for de EU-ledede styrker i Republikken Tchad

40

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

FORORDNINGER

26.3.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 83/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 272/2008

af 25. marts 2008

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1580/2007 af 21. december 2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96, (EF) nr. 2201/96 og (EF) nr. 1182/2007 vedrørende frugt og grøntsager (1), særlig artikel 138, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes som følge af gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 138 i forordning (EF) nr. 1580/2007, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 26. marts 2008.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. marts 2008.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 350 af 31.12.2007, s. 1.


BILAG

til Kommissionens forordning af 25. marts 2008 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

JO

57,9

MA

61,0

TR

108,7

ZZ

75,9

0707 00 05

JO

196,3

MA

69,9

MK

99,4

TR

162,2

ZZ

132,0

0709 90 70

MA

60,5

TR

130,6

ZZ

95,6

0709 90 80

EG

242,2

ZZ

242,2

0805 10 20

EG

43,9

IL

57,9

MA

51,2

TN

59,9

TR

60,4

ZZ

54,7

0805 50 10

IL

106,7

TR

133,3

ZA

147,5

ZZ

129,2

0808 10 80

AR

92,3

BR

87,5

CA

103,7

CL

89,6

CN

92,1

MK

44,4

US

115,6

UY

55,2

ZA

69,0

ZZ

83,3

0808 20 50

AR

80,9

CL

78,9

CN

77,6

ZA

93,5

ZZ

82,7


(1)  Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« repræsenterer »anden oprindelse«.


II Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

Rådet

26.3.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 83/3


RÅDETS AFGØRELSE

af 28. februar 2008

om undertegnelse, på Det Europæiske Fællesskabs vegne, af og midlertidig anvendelse af visse bestemmelser i protokollen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om Fyrstendømmet Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengen-reglerne

(2008/261/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 62, artikel 63, stk. 3, litra a) og b), og artikel 66 og 95 sammenholdt med artikel 300, stk. 2, første afsnit, andet punktum,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 27. februar 2006 bemyndigede Rådet til forhandlinger med Fyrstendømmet Liechtenstein og Det Schweiziske Forbund om en protokol om Liechtensteins tiltrædelse af aftalen af den 26. oktober 2004 mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengen-reglerne (i det følgende benævnt henholdsvis »protokollen« og »aftalen«). Disse forhandlinger er afsluttet og protokollen blev afsluttet den 21. juni 2006.

(2)

Med henblik på senere indgåelse bør protokollen undertegnes.

(3)

Ifølge protokollen finder visse af dens bestemmelser midlertidig anvendelse. Disse bestemmelser bør anvendes midlertidigt, indtil protokollen træder i kraft.

(4)

For så vidt angår udviklingen af de Schengen-regler, der henhører under traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, bør afgørelse 1999/437/EF (1) finde tilsvarende anvendelse på forbindelserne med Liechtenstein efter undertegnelsen af protokollen.

(5)

Denne afgørelse berører ikke Det Forenede Kongeriges stilling i henhold til protokollen om integration af Schengen-reglerne i Den Europæiske Union, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, og Rådets afgørelse 2000/365/EF af 29. maj 2000 om anmodningen fra Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland om at deltage i visse bestemmelser i Schengen-reglerne (2).

(6)

Denne afgørelse berører ikke Irlands stilling i henhold til protokollen om integration af Schengen-reglerne i Den Europæiske Union, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, og Rådets afgørelse 2002/192/EF af 28. februar 2002 om anmodningen fra Irland om at deltage i visse bestemmelser i Schengen-reglerne (3).

(7)

Denne afgørelse berører ikke Danmarks stilling i henhold til protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab -

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Med henblik på senere indgåelse bemyndiges Rådets formand herved til at udpege de(n) person(er), der er beføjet til på Det Europæiske Fællesskabs vegne at undertegne protokollen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om Fyrstendømmet Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengen-reglerne og de tilknyttede dokumenter.

Teksterne til protokollen og de tilknyttede dokumenter er knyttet til denne afgørelse (4).

Artikel 2

Denne afgørelse finder anvendelse på de områder, der er omfattet af bestemmelserne i artikel 2, stk. 1 og 2, i protokollen og videreudviklingen heraf, i det omfang bestemmelserne har retsgrundlag i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, eller det i overensstemmelse med afgørelse 1999/436/EF (5) er fastslået, at de har et sådant retsgrundlag.

Artikel 3

Bestemmelserne i artikel 1-4 i afgørelse 1999/437/EF finder tilsvarende anvendelse på associeringen af Liechtenstein i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af de Schengen-regler, der henhører under traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab.

Artikel 4

I overensstemmelse med artikel 9, stk. 2, i protokollen, finder artikel 1, 4 og 5, stk. 2, litra a), første punktum, i protokollen og de rettigheder og forpligtelser, der er fastsat i artikel 3, stk. 1-4, artikel 4, 5 og 6 i aftalen om midlertidig anvendelse fra protokollens undertegnelse og indtil dens ikrafttrædelse.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. februar 2008.

På Rådets vegne

D. MATE

Formand


(1)  Rådets afgørelse af 17. maj 1999 om visse gennemførelsesbestemmelser til den aftale, som Rådet for Den Europæiske Union har indgået med Republikken Island og Kongeriget Norge om disse to staters associering i gennemførelsen, anvendelsen og den videre udvikling af Schengen-reglerne (EFT L 176 af 10.7.1999, s. 31).

(2)  EFT L 131 af 1.6.2000, s. 43.

(3)  EFT L 64 af 7.3.2002, s.20.

(4)  Rådets dokument 16462/06; tilgængeligt på http://register.consilium.europa.eu

(5)  EFT L 176 af 10.7.1999, s. 17.


26.3.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 83/5


RÅDETS AFGØRELSE

af 28. februar 2008

om undertegnelse, på Den Europæiske Unions vegne, af og midlertidig anvendelse af visse bestemmelser i protokollen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om Fyrstendømmet Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengen-reglerne

(2008/262/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 24 og 38, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 27. februar 2006 bemyndigede Rådet formandskabet, bistået af Kommissionen, til at indlede forhandlinger med Fyrstendømmet Liechtenstein og Det Schweiziske Forbund om en protokol om Liechtensteins tiltrædelse af aftalen af den 26. oktober 2004 mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengen-reglerne (i det følgende benævnt henholdsvis »protokollen« og »aftalen«). Disse forhandlinger er afsluttet og protokollen blev paraferet den 21. juni 2006.

(2)

Med henblik på senere indgåelse bør protokollen undertegnes.

(3)

Ifølge protokollen finder visse af dens bestemmelser midlertidig anvendelse. Disse bestemmelser bør anvendes midlertidigt, indtil protokollen træder i kraft.

(4)

For så vidt angår udviklingen af de Schengen-regler, der henhører under afsnit VI i traktaten om Den Europæiske Union, bør Rådets afgørelse 1999/437/EF (1) finde tilsvarende anvendelse på forbindelserne med Liechtenstein efter undertegnelsen af protokollen.

(5)

Denne afgørelse berører ikke Det Forenede Kongeriges stilling i henhold til protokollen om integration af Schengen-reglerne i Den Europæiske Union, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, og Rådets afgørelse 2000/365/EF af 29. maj 2000 om anmodningen fra Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland om at deltage i visse bestemmelser i Schengen-reglerne (2).

(6)

Denne afgørelse berører ikke Irlands stilling i henhold til protokollen om integration af Schengen-reglerne i Den Europæiske Union, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, og Rådets afgørelse 2002/192/EF af 28. februar 2002 om anmodningen fra Irland om at deltage i visse bestemmelser i Schengen-reglerne (3)

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Med henblik på senere indgåelse bemyndiges Rådets formand herved til at udpege de(n) person(er), der er beføjet til på Den Europæiske Unions vegne at undertegne protokollen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om Fyrstendømmet Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengen-reglerne og de tilknyttede dokumenter.

Teksterne til protokollen og de tilknyttede dokumenter er knyttet til denne afgørelse (4).

Artikel 2

Denne afgørelse finder anvendelse på de områder, der er omfattet af bestemmelserne i artikel 2, stk. 1 og 2, i protokollen og videreudviklingen heraf, i det omfang bestemmelserne har retsgrundlag i traktaten om Den Europæiske Union, eller det i overensstemmelse med afgørelse 1999/436/EF (5) er fastslået, at de har et sådant retsgrundlag.

Artikel 3

Bestemmelserne i artikel 1-4 i afgørelse 1999/437/EF finder tilsvarende anvendelse på associeringen af Liechtenstein i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af de Schengen-regler, der henhører under afsnit VI i traktaten om Den Europæiske Union.

Artikel 4

I overensstemmelse med artikel 9, stk. 2, i protokollen, finder artikel 1, 4 og 5, stk. 2, litra a), første punktum, i protokollen og de rettigheder og forpligtelser, der er fastsat i artikel 3, stk. 1-4, artikel 4, 5 og 6 i aftalen midlertidig anvendelse fra protokollens undertegnelse og indtil dens ikrafttrædelse.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. februar 2008.

På Rådets vegne

D. MATE

Formand


(1)  Afgørelse af 17.5.1999 om visse gennemførelsesbestemmelser til den aftale, som Rådet for Den Europæiske Union har indgået med Republikken Island og Kongeriget Norge om disse to staters associering i gennemførelsen, anvendelsen og den videre udvikling af Schengen-reglerne (EFT L 176 af 10.7.1999, s. 31).

(2)  EFT L 131 af 1.6.2000, s. 43.

(3)  EFT L 64 af 7.3.2002, s. 20.

(4)  Rådets dokument 16462/06; tilgængeligt på http://register.consilium.europa.eu

(5)  EFT L 176 af 10.7.1999, s. 17.


Kommissionen

26.3.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 83/7


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 27. juni 2007

om den statsstøtte C 50/2006 (ex NN 68/2006, CP 102/2006), som Østrig har ydet til BAWAG-PSK

(meddelt under nummer K(2007) 3038)

(Kun den tyske udgave er autentisk)

(EØS-relevant tekst)

(2008/263/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR –

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 88, stk. 2, første afsnit,

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, særlig artikel 62, stk. 1, litra a),

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 659/1999 af 22. marts 1999 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af EF-traktatens artikel 93 (1),

efter at have opfordret interesserede parter til at fremsætte deres bemærkninger i overensstemmelse med disse artikler (2), og

ud fra følgende betragtninger:

I.   SAGSFORLØB

(1)

Efter forlydende i pressen om finansielle vanskeligheder hos Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft (herefter benævnt »BAWAG-PSK”) fremsendte Kommissionen den 5. maj 2006 en begæring om oplysninger til Østrig. Samme dag modtog Kommissionen et brev fra de østrigske myndigheder med oplysning om, at forbundsstaten havde stillet garanti for BAWAG-PSK.

(2)

Ved brev af 30. maj 2006 anmodede Kommissionen Østrig om yderligere oplysninger. De østrigske myndigheder svarede ved brev af 16. juni 2006.

(3)

Den 27. juni og 4. december 2006 afholdtes møder mellem repræsentanter for de østrigske myndigheder og BAWAG-PSK. Efter disse møder fremsendte Østrig med brev af 18. juli og 21. september 2006 yderligere oplysninger.

(4)

Ved brev af 22. november 2006 underrettede Kommissionen Østrig om sin beslutning om at indlede proceduren efter EF-traktatens artikel 88, stk. 2.

(5)

Kommissionens beslutning om at indlede proceduren blev offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende  (3), og Kommissionen opfordrede de interesserede parter til at fremsætte deres bemærkninger, men modtog ingen bemærkninger.

(6)

Efter at Kommissionen havde anmodet om yderligere oplysninger, fremsendte Østrig ved brev af 31. december 2006 og 31. januar 2007 yderligere oplysninger.

(7)

Der afholdtes møder den 28. februar, 30. marts, 25. april og 8. maj 2007 mellem repræsentanter for de østrigske myndigheder, BAWAG-PSK og Cerberus. Efterfølgende fremsendte Østrig yderligere oplysninger ved brev af 28. marts, 19. april, 4., 21. og 31. maj samt 13. juni 2007.

II.   BAGGRUND

(8)

BAWAG-PSK er den fjerdestørste bank i Østrig. Som ikke-børsnoteret bank- og finanskoncern har den aktiviteter på alle områder inden for finansielle tjenesteydelser både i og uden for Østrig. Den har det største antal indenlandske filialer (ca. 157 BAWAG- og 1 300 postfilialer), der styres centralt, og har 1,2 mio. private kunder og mere end 60 000 erhvervskunder. Den 31. december 2005 udgjorde den samlede balance 53 mia. EUR, medens der var opsparingsindlån for ca. 18 mia. EUR.

(9)

Den følgende tabel I viser en oversigt over de vigtigste nøgletal for BAWAG-PSK i tidsrummet 2004-2006:

Tabel I

BAWAG-PSK

Balancesum

(i mia. EUR)

Antal medarbejdere

Indlån

(i mia. EUR)

Operationelt resultat

(i mio. EUR)

Årets overskud

(i mio. EUR)

2004

56,3

6 275

18,7

280

160,3

2005

57,9

6 632

18,2

217

6,2

2006

50,8

6 670

14,6

140

40,4

(10)

Frem til 2006 var BAWAG-PSK indirekte fuldstændigt ejet af Österreichischer Gewerkschaftsbund (ÖGB) (4). Bankens historie går tilbage til 1922, da Arbeiterbank blev grundlagt for at forvalte fagforeningernes og brugsforeningernes midler. De østrigske fagforeninger genåbnede banken efter anden verdenskrig.

(11)

I december 2005 havde BAWAG-PSK følgende ejerstruktur:

Image

(12)

Den 1. august 2005 (delings- og overtagelseskontrakt) udskilte BAWAG hele sin bankvirksomhed. BAWAG-bankdriften fortsatte i et nyt selskab, det nye BAWAG-PSK. Det overdragende selskab, BAWAG, blev efterfølgende omdøbt til AVB. De aktiver i AVB (tidligere BAWAG), der er tilbage, er ud over værdipapirer i det væsentlige en 100 % aktiepost i BAWAG-PSK. Af passiver viste balancen hos AVB en del af BAWAG's forpligtelser over for kreditinstitutter, svarende til […] (5) mia. EUR såvel som en del af BAWAG's egenkapital.

(13)

Den 31. december 2005 havde BAWAG-PSK tilgodehavender fra direkte og indirekte aktionærer på […] mia. EUR (6). Værdien af disse tilgodehavender afhang i første række af, hvor høj prisen ville blive ved salg af andele i BAWAG-PSK. For at opnå fuld værdi for disse tilgodehavender ville den potentielle køber samlet skulle investere ca. […] mia. EUR (7).

(14)

BAWAG-PSK opdeler det indenlandske marked i fem hovedforretningsområder:

a)

Privatkundesegmentet omfatter detailforretning, salg via postfilialer, mobilsalg og eBanking. Disse kunder er hhv. lønmodtagere og små og mellemstore virksomheder.

b)

Erhvervskundesegmentet omfatter institutionelle kunder og socialsikringsinstitutioner samt nationale og internationale storkunder. Kunder med bopæl i Østrig med en omsætning på balancen på mindst 4 mio. EUR regnes ind under denne sektor.

c)

Det segment, der udgør den offentlige sektor, indeholder hovedsagelig alle kredit- og betalingstjenesteydelser for forbundsregeringen, delstaterne og de østrigske kommuner.

d)

I kapitalmarkedssegmentet findes koncernens treasury-aktiviteter og særlig resultatet fra egenbeholdning og formue- og fondsforvaltningen samt emissionshandler.

e)

Segmentet for fast ejendom og leasing omfatter resultatet fra de datterselskaber, der er aktive inden for disse områder, og finansiering af kreditter til projekter inden for fast ejendom, der især gives til erhvervskunder.

(15)

BAWAG-PSK's markedsandele i Østrig, opdelt på produkter, var i 2005 som følger:

Tabel II

Produkter efter forretningsområder

Markedsandel

Indlånsforretninger med indenlandske kunder

Privatkunder

12 %

Erhvervskunder

8 %

Kreditforretninger med indenlandske kunder inkl. pantebreve

Privatkunder

6 %

Erhvervskunder

8 %

Den offentlige sektor

25 %

Kreditkortsforretninger (privatkunder)

Debetkort

13 %

Kreditkort

11 %

Leasingforretninger

 

7 %

Kapitalmarkedsforretninger

 

5 %

(16)

BAWAG-PSK befinder sig som […] leverandør af bankydelser til den offentlige sektor i en stærk position. […] af alle regeringsoverførsler og lønudbetalinger til ansatte i den offentlige sektor udføres via denne bank.

(17)

BAWAG-PSK er desuden aktiv i forsikringssektoren via BAWAG Versicherung AG og PSK Versicherung AG (8) og uden for den finansielle sektor via BAWAG-PSK Immobilien AG, skobutikskæden Stiefelkönig og TV-stationen ATV Privat-TV Services.

(18)

Banken har også ekspanderet på internationalt niveau. Formueandelen for udenlandske filialer steg fra ca. […] % i 1995 til ca. […] % i 2004 og til lidt mere end […] %, hvis man medregner datterselskaberne. Banken råder over datterselskaber eller kapitalandele i Den Tjekkiske Republik, Slovakiet, Slovenien, Ungarn, Malta og Libyen. Dens markedsandele i de nye medlemsstater er dog beskedne.

(19)

ÖGB afhændede den 30. december 2006 BAWAG-PSK til et konsortium centreret om den amerikanske investeringskoncern Cerberus Capital Management L.P. (herefter benævnt »konsortiet«) (9). Handelen blev afsluttet, efter at tilsyns- og konkurrencemyndighederne havde givet de nødvendige godkendelser den 15. maj 2007. Købsprisen er […] mia. EUR. Desuden godkendte konsortiet en kapitaludvidelse på […] mio. EUR.

(20)

BAWAG-PSK's økonomiske vanskeligheder kunne hovedsageligt tilskrives to særlige handler, »de caribiske handler« og »Refco«, som blev gennemført af nogle medlemmer af den tidligere ledelse. Det var muligt at gennemføre disse særlige handler på grund af utilstrækkelig risikokontrol, og fordi de involverede bevidst omgik de eksisterende kontrolinstanser.

(21)

»De caribiske handler« blev hovedsageligt iværksat mellem 1995 og 2001. Fra 1995 til 1998 blev der i første omgang i tre trancher overført i alt 550 mio. USD fra BAWAG International Finance, Dublin, til selskaber med domicil på Caymanøerne. I 1998 blev der givet et yderligere lån på 89 mio. USD. I september 1998 så engagementet ud på en sådan måde, at BAWAG-PSK via sit datterselskab i Dublin i alt havde krediteret 639 mio. USD til fire selskaber med diverse investeringer som formål. Disse beløb blev brugt til at spekulere i kursudviklingen mellem yen og US-dollar. Den af tredjepart tilvejebragte egenkapitalstranche, som skulle fungere som dækning, og midler fra senior-deposit-agreements blev efterfølgende brugt som margin for spekulationer, fordi den forventede kursudvikling ikke var indtruffet. For de til 1998 gennemførte finansieringer opstod der på denne måde et samlet tab på […] mio. USD.

(22)

Til udgangen af 1998 blev der foretaget yderligere finansieringer på i alt […] mio. USD, og i 1999 blev der indgået låneengagementer for ca. […] mio. EUR, som dog flere gange viste sig ikke at holde værdien. Den forventede udvikling i yen-kursen var igen ikke indtruffet; optioner, som med tiden var faldet betragteligt, blev solgt med stort tab. Forpligtelserne udgjorde ved udgangen af 1999 […] mia. EUR, hvor den kraftige udvidelse af forpligtelserne i vid udstrækning også kunne føres tilbage til kraftige fluktuationer i vekselkursstrukturen.

(23)

I slutningen af 1999/begyndelsen af 2000 foretog man et yderligere, sidste forsøg på at få kompensation via disse handler for de tab, der var opstået hidtil. Der blev investeret yderligere […] mio. EUR i værdipapirer foruden […] mio. USD, der var tilbage fra tidligere optioner. Investeringerne blev igen foretaget i yen-swaps-spekulationer, der førte til et nyt tab af alle de investerede midler. I slutningen af 2000 var forpligtelsen på grund af disse handler på […] mia. EUR. Fra 2001 blev tabene omstruktureret hyppigt og via delvise afskrivninger endelig reduceret pr. oktober 2005 til ca. […] mia. EUR.

(24)

Forretningsforbindelsen mellem BAWAG-PSK og Refco Group Ltd. LLC (herefter benævnt »Refco«) (10) begyndte i 1998 og varede frem til oktober 2005. Denne forretningsforbindelse bestod navnlig i:

a)

BAWAG-PSK’s andel i Refco fra 1999 til 2004

b)

finansiering inden for rammerne af en proceeds-participation-agreement

c)

et samarbejde mellem BAWAG-PSK og Refco på flere områder i den daglige bank- og værdipapirhandel.

d)

BAWAG-PSK kreditgivning til Refco, som begyndte med en kredit i 1998, der i forbindelse med afslutningen på BAWAG-PSK's andel i Refco i 2004 var blevet tilbageført, og frem til en kreditgivning på over 350 mio. EUR i oktober 2005. I den mellemliggende periode blev der gentagne gange givet kreditter til Refco eller Refco-selskaber, heriblandt flere ret kortfristede kreditter, som gjorde det muligt for Refco at færdiggøre sit årsregnskab (såkaldte »Year-End Transactions«).

(25)

I april 2006 blev der i USA anlagt sag mod BAWAG-PSK af Refco, Creditors Committee (udvalg for ikke-sikrede Refco-kreditorer), Department of Justice (det amerikanske justitsministerium) og Securities and Exchange Commission (SEC, det amerikanske børstilsyn). Inden for rammerne af disse retssager var der efter et retsligt påbud blevet tilbageholdt et beløb på ca. […] mia. USD. I sidste ende enedes man om en løsning med de amerikanske myndigheder og med Refcos kreditorer.

(26)

Forholdet til Refco udmøntede sig ved udgangen af 2005 i et samlet tab på […] mio. EUR for BAWAG-PSK, der har følgende sammensætning:

350 mio. EUR i værdiregulering på grund af kreditgivning

[…] mio. EUR i tab på guld-swaps

[…] mio. EUR i tab ved salg af senior secured loans

[…] mio. EUR i værdireguleringer af øvrige engagementer og relevante retsomkostninger.

(27)

Til dette beløb skulle lægges reserver på […] mio. EUR, som måtte oprettes med tilbagevirkende kraft i begyndelsen af maj 2006 til forliget med Refco-kreditorerne. Herigennem opstod der et underskud fra Refco-handler på 1,0045 mia. EUR.

(28)

Den 5. juni 2006 indgik BAWAG-PSK en aftale med Refcos kreditorer. BAWAG-PSK skulle betale […] mio. USD til Refcos kreditorer og aktionærer. Yderligere gav banken afkald på udestående fordringer på […] mio. USD. De kontraherende parter blev endvidere enige om, at […] % af den del af købsprisen, der oversteg […] mio. EUR, dog maksimalt […] mio. USD, skulle betales til Refcos kreditorer og aktionærer.

(29)

I 2004 blev der afskrevet fordringer på det caribiske kompleks på rundt regnet […] mio. EUR.

(30)

For at overvinde tabene fra de caribiske handler i 2005 blev der anvendt likvide midler på […] mio. EUR, afskrivninger i forbindelse med omstruktureringen i 2005 på 534 mio. EUR og yderligere værdireguleringer efter 2005 på […] mio. EUR. […]. Det resterende beløb på […] mio. EUR blev fuldt ud værdireguleret.

(31)

I oktober 2005 blev BAWAG-PSK ramt af Refcos insolvens, og samtidig blev tabene fra de caribiske handler kendt.

(32)

Disse begivenheder førte til værdireguleringer på […] mia. EUR på balancen for år […] (11). BAWAG-PSK kunne kun dække […] mio. EUR med optjente reserver og den årlige nettoindkomst.

(33)

På grund af advarsler i pressen hævede kunder i slutningen af april og begyndelsen af maj 2006 store pengebeløb på anfordringskonti og opsparingskonti. I alt blev indlånene på bankens anfordringskonti mellem september 2005 og juni 2006 reduceret med […] mio. EUR, og indlånene på opsparingskontiene blev reduceret med […] mia. EUR.

III.   BESKRIVELSE AF DEN FORANSTALTNING, DER SKAL BEDØMMES

(34)

Den foranstaltning, der skal bedømmes i forbindelse med den aktuelle beslutning, drejer sig om, at forbundsstaten har stillet en garanti for BAWAG-PSK på over 900 mio. EUR med lovhjemmel i BAWAG-PSK-sikringsloven (herefter benævnt »BAWAG-PSK-loven«), der blev vedtaget 8. maj 2006. Loven indeholdt et påbud om, at ejerne af BAWAG-PSK skulle sælge til tredjepart.

(35)

BAWAG-PSK ville ikke uden en statsgaranti have kunnet overholde bestemmelserne om solvens og egenkapital i den østrigske banklov (herefter benævnt »BWG«) og ville derfor ikke have kunnet afslutte 2005-årsregnskaberne.

(36)

Den 31. maj 2006 undertegnede de daværende direkte og indirekte ejere af BAWAG-PSK (ÖGB, ÖGSP, ÖBG, ÖVV og AVB) en salgsaftale, i hvilken de forpligtede sig til at sælge deres andele til en uafhængig tredjepart.

(37)

Den 6. juni 2006 undertegnede Østrig og BAWAG-PSK en garantiaftale, som er baseret på denne lov. Aftalen indeholdt nærmere angivelser om garantien, herunder om betingelserne, gebyret, BAWAG-PSK's ansvar og løbetiden for garantien. Salgsaftalen var vedlagt garantiaftalen.

(38)

Derudover indgik Østrig og de daværende direkte og indirekte ejere af BAWAG-PSK (ÖGB, ÖGSP, ÖBG, ÖVV og AVB) en omfattende aftale dateret 6. juni 2006. I kapitel 7, § 3, i denne aftale fastlægges anvendelsen af salgsprovenuet. Ved et salg af BAWAG-PSK-andelene skal salgsprovenuet anvendes i følgende rækkefølge:

a)

opfyldelse af tredjeparts krav, således at salget sikres

b)

opfyldelse af krav mod ejerne, jf. forliget i Refco-sagen

c)

indfrielse af alle de på tidspunktet for betalingen resterende AVB-forpligtelser

d)

indfrielse af alle de på tidspunktet for betalingen resterende forpligtelser, som alle (tidligere) direkte ejere af BAWAG-PSK måtte have

e)

reducering af Østrigs garanti ved at stille egenkapital til rådighed for BAWAG-PSK.

(39)

Garantien udløb den 15. maj 2007, da salget af BAWAG-PSK til konsortiet blev afsluttet.

(40)

Ifølge Østrig var formålet med statsgarantien:

a)

at stabilisere og styrke BAWAG-PSK's stilling

b)

at muliggøre udarbejdelse af 2005-balancen

c)

at muliggøre indledning eller fortsættelse af salgstransaktioner

d)

at opretholde BAWAG-PSK's fremtidsorienterede funktion

e)

at øge investorernes tillid til det østrigske finansmarked.

(41)

Ifølge de oprindelige betingelser ville garantien bortfalde 60 dage efter salget af BAWAG-PSK, men i princippet ikke senere end den 1. juli 2007. En forlængelse var dog mulig på visse betingelser.

(42)

Det gebyr, som BAWAG-PSK skulle betale, udgjorde for perioden indtil den 30. juni 2007 0,2 % p.a. og derefter 1,2 %.

(43)

Østrigs garanti kunne kun udløses, hvis følgende kumulative betingelser var opfyldt:

BAWAG-PSK blev ikke solgt

BAWAG-PSK’s direkte og indirekte aktionærer var blevet opfordret til at betale og til at offentliggøre deres formueforhold, og deres muligheder for at betale var blevet udtømt

den økonomiske trussel (at man ikke opfyldte lovkravet om egenkapitalens minimumsstørrelse) stadig eksisterede for banken, og

BAWAG-PSK's risikerede at blive eller allerede var blevet insolvent (på grund af for stor gæld).

(44)

Det var også tilladt at bruge garantien, hvis der kun var risiko for insolvens, fordi garantien ville udløbe den 1. juli 2007; Østrig kunne afværge brugen af garantien ved at forlænge den. Det var imidlertid nødvendigt med en beslutning herom fra forbundsregeringen.

(45)

Garantien dækkede kun fordringer, som kunne regnes ind under vurderingsgrundlaget, jf. § 22, stk. 2, i BWG, og som var rangordnet efter finanstilsynets bekendtgørelse (12) (herefter benævnt »FMA«).

(46)

Bortset fra allerede stedfundne garantiudløsninger ville Østrigs garanti ifølge denne garantiaftale bortfalde ved overdragelse af ejendomsretten til andele i BAWAG-PSK (direkte eller indirekte) til tredjepart i henhold til § 3, stk. 1, i BAWAG-PSK-loven, dog senest den 1. juli 2007. BAWAG-PSK skulle dog ufortøvet skriftligt informere forbundsstaten om enhver overdragelse af ejendomsretten og fremlægge relevante beviser herfor, når BAWAG-PSK fik kendskab hertil. Hvis det var påkrævet jf. BAWAG-PSK-lovens § 3, stk. 1, ville Østrig efter modtagelse af en begrundet anmodning fra BAWAG-PSK forlænge garantien med op til 60 dage efter overdragelsesdatoen for ejendomsretten, dog ikke længere end til 30. juni 2007.

(47)

Østrigs forbundsfinansminister kunne (med forbundsregeringens accept) forlænge den i aftalen påtagede garantiforpligtelse, hvis forudsætningerne herfor ifølge § 1, stk. 2, i BAWAG-PSK-loven var til stede. Østrig kunne navnlig påtænke en sådan forlængelse, hvis en vedvarende sanering af BAWAG-PSK eller salg af selskabet ville komme i farezonen, såfremt garantien udløb. Hvis BAWAG-PSK ønskede en forlængelse, skulle selskabet snarest, dog senest den 31. marts 2007, anmode Østrig herom, og forudsætningerne for en forlængelse ville i givet fald skulle begrundes og dokumenteres. Såfremt man ville gøre brug af garantien på grund af en truende insolvenssituation, som kunne relateres til, at statsgarantien ville falde bort, ville Østrig kunne afværge, at der blev gjort brug af garantien, ved at forlænge garantien, før denne faldt bort. I dette tilfælde ville man undgå følgerne af, at der blev gjort brug af garantien.

(48)

En yderligere betingelse som følge af garantiforpligtelsen pålagde BAWAG-PSK og ÖGB, at de skulle sælge deres andele i den østrigske nationalbank (»OeNB«). Under hensyntagen til de særlige forhold, der gjorde sig gældende, foreslog Østrig, at en markedspris for disse andele ville ligge på det […]- til […]dobbelte af aktiernes pålydende værdi. Med denne vurdering nåede man frem til en »markedspris« på mellem […] mio. EUR og […] mio. EUR. Den endelige salgspris til de østrigske myndigheder udgjorde […] mio. EUR ([…] mio. EUR for BAWAG-PSK). Salgsprovenuet svarede til den bogførte værdi af andelen.

(49)

Der var ud over statsgarantien blevet oprettet to special purpose vehicles (herefter benævnt »SPV«) af henholdsvis private banker og forsikringsselskaber for at sikre den kernekapitalprocent i BAWAG-PSK, der krævedes ifølge banklovgivningen. Inden for rammerne af aftalen har de fire kreditinstitutter Bank Austria Creditanstalt, Erste Bank, Österreichische Volksbanken-AG og Raiffeisen Zentralbank Österreich AG og de fire forsikringsselskaber Allianz, Generali, Uniqa og Wiener Städtische etableret to SPV'ere for at støtte BAWAG-PSK. Mens BA-CA, Erste Bank og RZB hver skød […] mio. EUR og ÖVAG […] mio. EUR ind i en SPV, bidrog hvert af de fire forsikringsselskaber med […] mio. EUR til det andet selskab. BAWAG-PSK fik en kontrollerende andel […] % i begge SPV'ere. Denne aftale gjorde det muligt for BAWAG-PSK at forhøje sin selskabskapital (Tier-I-kapital) med 450 mio. EUR. BAWAG-PSK opnåede således igen en passende kapitalkvote som koncern. For at begrænse risikoen for de deltagende banker og forsikringsselskaber så meget som muligt måtte de finansielle midler, der stod til rådighed, udelukkende investeres i Euro-statslån med høj rating. Efter handlens closing, hvor BAWAG-PSK blev solgt til konsortiet den 15. maj 2007, var hver medejer berettiget til at opløse sin SPV. Ved en efterfølgende likvidation modtog hver medejer aktiver svarende til sit kapitalindskud via overdragelse af en del af de værdipapirer, som man havde investeret i.

IV.   ÅRSAGER TIL INDLEDNING AF PROCEDUREN

(50)

Kommission har i sin beslutning om at indlede den formelle undersøgelsesprocedure i medfør af EF-traktatens artikel 88, stk. 2, foreløbigt vurderet den aktuelle foranstaltning som statsstøtte i medfør af EF-traktatens artikel 87, stk. 1, og EØS-aftalens artikel 61, stk. 1, da der blev givet støtte via statsmidler, og forbedringen af modtagerens finansielle situation formentlig var til skade for den økonomiske position, som konkurrenter i andre medlemsstater havde (13), og som følge deraf fordrejede eller truede med at fordreje konkurrencen og påvirkede samhandelen mellem medlemsstaterne.

(51)

Kommission tvivlede på, at BAWAG-PSK's insolvens/konkurs ville have fået indvirkning på selve det østrigske finanssystem og i udvidet forstand den samlede østrigske nationaløkonomi. I så fald ville artikel 87, stk. 3, litra b) ikke finde anvendelse. På basis af sin foreløbige vurdering nåede Kommissionen frem til, at støtten skulle undersøges ud fra Fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder (14) (herefter benævnt »rammebestemmelserne«), og at ingen andre bestemmelser i EF-traktaten, der har med forenelighed at gøre, eller andre af Fællesskabets rammebestemmelser tyder på, at støtten er forenelig med fællesmarkedet. Kommissionen gav Østrig ret i, at BAWAG-PSK er en kriseramt virksomhed i medfør af afsnit 2.1 i rammebestemmelserne, men tvivlede dog stærkt på, at støtteforanstaltningerne ville være forenelige med fællesmarkedet.

(52)

Ifølge rammebestemmelserne er redningsstøtte i sagens natur en midlertidig og reversibel form for bistand, som skal gøre det muligt at holde liv i virksomheden i den periode, der er nødvendig for at udarbejde en omstrukturerings- eller likvidationsplan. Ifølge punkt 15 i rammebestemmelserne må varigheden af en sådan støtte ikke overskride seks måneder.

(53)

Garantien blev ganske vist givet den 6. juni 2006, men som Kommissionen konstaterede, gjaldt den rent faktisk med tilbagevirkende kraft fra 31. december 2005. Varigheden overskred derfor den maksimale varighed på seks måneder, der er angivet i rammebestemmelserne.

(54)

Kommissionen tvivlede derfor kraftigt på, at man kunne betragte garantien som redningsstøtte, der var forenelig med fællesmarkedet.

(55)

Ifølge punkt 34 til 37 i rammebestemmelserne skal Kommissionen godkende en omstruktureringsplan for alle individuelle støtteforanstaltninger og vurdere, om denne plan baseret på realistiske vurderinger gør det muligt at genoprette virksomhedens langsigtede rentabilitet inden for en rimelig tidshorisont.

(56)

Kommissionen var af den opfattelse, at det afgjort ville kræve en høj salgspris, hvis omstruktureringsplanen skulle lykkes, og det skulle lykkes at sanere selskabet og at videreføre banken. De forelagte salgsscenarier viste, at en potentiel køber uden yderligere statsstøtte mindst skulle investere ca. […] mia. EUR for at genoprette bankens langsigtede rentabilitet. Ifølge omstruktureringsplanen ville en samlet investering, der lå lavere end dette beløb, ikke gøre det muligt for ÖGB og dens forbundne virksomheder at indfri sine lån; køberen ville heller ikke i den situation være i stand til at gennemføre de nødvendige forhøjelser af egenkapitalen.

(57)

Kommissionen udelukkede ikke, at BAWAG-PSK fik yderligere vanskeligheder på grund af den massive reduktion på indlånssiden i foråret 2006 og den dårligere rating (15), der førte til højere refinansieringsomkostninger. Dette ville først kunne ses i årsregnskabet for 2006. Desuden ville reklamekampagner, som f.eks. var baseret på højt udbytte på opsparingskonti, ligeledes kunne have indflydelse på bankens rentabilitet. I pressemeddelelser blev der gjort opmærksom på, at BAWAG-PSK i 2006 ville kunne blive udsat for yderligere tab på 20 mio. EUR.

(58)

Kommissionen gjorde yderligere opmærksom på, at omstruktureringsplanen ifølge rammebestemmelserne skulle indeholde forskellige scenarier baseret på optimistiske, pessimistiske og neutrale hypoteser. Østrig præsenterede dog kun et Base-Case-scenario, som svarer til de oplysninger, som en potentiel interessent ville få oplyst i informationsmaterialet. Denne forretningsplan blev udarbejdet med henblik på salg af banken. Kommissionen tvivler på, at de vurderinger, der er foretaget ud fra forretningsplanen, opfylder forudsætningerne for Base-Case-scenariet i en omstruktureringsplan. Kommissionen forventede, at de to scenarier, der endnu ikke var blevet forelagt, hvor det ene svarede til en optimistisk hypotese og det andet til en pessimistisk hypotese, ville dokumentere stabiliteten og gennemførligheden for omstruktureringsplanen.

(59)

Kommissionen tvivlede endvidere på, at der var blevet taget hensyn til visse risici i forretningsplanen, navnlig:

a)

Søgsmål i USA: Det kunne ikke udelukkes, at der ville blive anlagt yderligere søgsmål (med til dels substantielle krav), hvor sagsøgerne ville få medhold. Der var i årsregnskabet for 2005 blevet taget hensyn til visse usikkerhedsmomenter (forlig forud for et eventuelt søgsmål) inden for rammerne af Refco-hensættelsen. Desuden kunne det ikke udelukkes, at enkelte skadelidte ikke ville modtage betalinger fra de midler, der stod til rådighed gennem forliget med kreditorudvalget. I det tilfælde ville disse skadelidte kunne sagsøge BAWAG-PSK og kræve, at kreditorudvalget skulle refundere deres andel af beløbet til BAWAG-PSK, men det kunne dog ikke udelukkes, at det beløb, der rent faktisk skulle betales, kunne overstige refusionsbeløbet.

b)

Tilsidesættelse af de forpligtelser, BAWAG-PSK’s aktionærer har over for de amerikanske kreditorer – her ville BAWAG-PSK hæfte subsidiært.

c)

Den dom vedrørende rentereguleringsklausulerne, der er nævnt i årsregnskabet for 2005, har muligvis også haft negativ virkning for BAWAG-PSK.

Kommissionen mente, at det også var nødvendigt med en vurdering af disse risici for at kunne udarbejde en omfattende omstruktureringsplan.

(60)

Undtagelsesbestemmelserne i artikel 87, stk. 3, litra c), i EF-traktaten kan kun anvendes, hvis støtten ikke ændrer samhandelsvilkårene på en måde, der strider mod den fælles interesse. Ifølge punkt 38 til 42 i rammebestemmelserne skal der træffes foranstaltninger for at begrænse de skadelige virkninger, som støtten måtte have for konkurrenter, mest muligt. Det kan dreje sig om afhændelse af aktiver, indskrænkning af kapaciteten eller af markedstilstedeværelsen eller fjernelse af hindringer for adgang til de pågældende markeder. Foranstaltningerne skal stå i et rimeligt forhold til støttens konkurrencefordrejende virkninger og navnlig til virksomhedens relative vægt på dens marked/-er. De skal række ud over de foranstaltninger, der er nødvendige for at genoprette rentabiliteten. Når Kommissionen undersøger, om de kompenserende modydelser er hensigtsmæssige, tager den hensyn til strukturen og konkurrenceforholdene på markedet for at undgå, at modydelserne medfører en forværring af markedsstrukturen, f.eks. ved direkte at bevirke, at der opstår et oligopol.

(61)

De kompenserende modydelser, som Østrig havde foreslået i begyndelsen, gik ud på at afhænde Bank Frick & Co, BAWAG-PSK's andel i den østrigske nationalbank, den polske virksomhed Kinomax SP.zo.o og Wiener Liegenschaft. Da modydelserne og deres effekt på BAWAG-PSK blev beskrevet ret vagt, kunne Kommissionen ikke vurdere den samlede effekt. Kommissionen havde derfor brug for detaljerede oplysninger om hver enkelt foranstaltnings effekt på formuen og den fremtidige markedsposition, som BAWAG-PSK ville få, og oplysninger om disse foranstaltningers værdi og deres reduktionseffekter (f. eks. med henblik på balancesummen).

(62)

Kommissionen tvivlede på, at yderligere kompenserende modydelser ville forringe den samlede værdi af BAWAG-PSK og dermed også chancen for at opnå den købspris, der var nødvendig for at betale gælden. Det var mere et spørgsmål om, at den nødvendige købspris ville blive reduceret med de opnåede salgsprovenuer, hvis der blev solgt yderligere formueværdier fra.

(63)

Kommissionen tvivlede på, at den svære likviditetskrise i BAWAG-PSK ville have ført til et tættere oligopol på de østrigske bankmarkeder, ikke mindst fordi en ny økonomisk aktør ville have kunnet overtage bankens aktiviteter.

(64)

Kommissionen gjorde yderligere opmærksom på, at den »Bank-Run«, der var opstået fra september 2005 til juni 2006, ikke nødvendigvis kunne sammenlignes med en kompenserende modydelse i rammebestemmelsernes forstand.

(65)

Det kan konkluderes, at Kommissionen manglede vigtige oplysninger for at kunne foretage en passende og tilstrækkelig grundig vurdering af de foreslåede kompenserende modydelsers effekt. I lyset af de tilgængelige oplysninger tvivlede Kommissionen alvorligt på, at de planlagte reduktionsforanstaltninger var tilstrækkelige til at afbøde støttens konkurrencefordrejende virkninger.

(66)

Ifølge punkt 43 til 45 i rammebestemmelserne skal støtten til omstruktureringen begrænses til det absolutte minimum af de omkostninger, der er nødvendige, således at virksomheden ikke får tilført et likviditetsoverskud, der kan anvendes til aggressive, markedsfordrejende aktiviteter eller måske endda til at gennemføre en ekspansion. Rammebestemmelserne angiver desuden, at støttemodtagerne selv skal yde et betydeligt bidrag til omstruktureringsplanen med egne midler, herunder ved afhændelse af aktiver, som ikke er nødvendige for virksomhedens overlevelse, eller ved ekstern finansiering på markedsvilkår. For store virksomheder som BAWAG-PSK bør virksomhedens eget bidrag ifølge rammebestemmelserne principielt udgøre 50 % af omstruktureringsomkostningerne.

(67)

Østrig gjorde gældende, at foranstaltningen ikke var en kapitaltilførsel, men at staten udelukkende havde givet en tidsbegrænset garanti. Kommissionen kunne ikke på basis af de oplysninger, der var til rådighed, fastslå nøjagtigt, om støtten var blevet begrænset til et absolut nødvendigt minimum, og Kommissionen tvivlede på, at Østrig har vurderet støtteelementet i statsgarantien på passende vis, da garantien har en effekt, der ligner kapitaltilførsel.

(68)

Østrig gjorde opmærksom på, at omstruktureringsomkostningerne udgør […] mia. EUR og bliver båret 100 % af BAWAG-PSK selv og af de daværende og fremtidige ejere. Kommissionen udtrykte tvivl herom og krævede yderligere oplysninger for at kunne kontrollere, om BAWAG-PSK's bidrag rent faktisk når op på 50 % af omstruktureringsomkostningerne.

V.   ØSTRIGS BEMÆRKNINGER

(69)

Baseret på den foreliggende omstruktureringsplan fremsatte Østrig bemærkninger til beslutningen om at indlede proceduren og fremsendte yderligere oplysninger, som særligt vedrørte følgende punkter:

(70)

Østrig fremførte, at garantien blev anmeldt som støtte til modvirkning af en alvorlig forstyrrelse af den økonomiske aktivitet i en medlemsstat. BAWAG-PSK's insolvens ville få uforudsigelige og vidtrækkende negative konsekvenser for økonomien. Den panik, der kunne forventes ved en mulig insolvens hos BAWAG-PSK, ville hurtigt kunne brede sig til andre banker, særlig fordi andre banker ville kunne blive inddraget i et andet kreditinstituts insolvens i medfør af den østrigske lov om indskudsgaranti. Dette ville have massive følger for den samlede østrigske nationaløkonomi og frem for alt også for de omkring 70 000 arbejdstagere, der er beskæftiget i banksektoren. Oprettelsen af to specielle selskaber (se nedenfor) ville desuden understrege den entydige støtte til BAWAG-PSK fra de største økonomisk aktører på det østrigske finansmarked, som var indstillet på at sikre stabiliteten på finansmarkedet i Østrig.

(71)

En insolvens ville ud over at ramme ejeren Österreichischer Gewerksschaftsbund (ÖGB) især også have ramt Østrig:

idet forbundsstaten påtager sig den statslige opgave at sikre finansmarkedsstabilitet

idet BAWAG-PSK gennemfører alle betalinger for Østrig (f.eks. betalinger i forbindelse med skatter, pensioner, arbejdsløshedsunderstøttelse og familietilskud), og

idet forbundsstaten tidligere var ejer af og garant for visse forpligtelser for Österreichische Postsparkasse.

(72)

Derudover havde Østrig måttet overtage tjenestemændene i Österreichische Postsparkasse med deres rettigheder som statstjenestemænd (årlige lønudbetalinger på i alt […] mio. EUR). Da BAWAG-PSK også benytter de østrigske posthuse som filialer, ville man på grund af det reducerede forretningsvolumen med finansielle tjenesteydelser på de østrigske posthuse også være tvunget til at lukke yderligere posthuse. Dette ville have givet strukturelle problemer i landområderne.

(73)

Østrig mente, at det næppe var muligt at foretage en kvantitativ vurdering af eventuelle konsekvenser for den samlede nationaløkonomi ved bankens insolvens.

(74)

Østrig erklærede, at statsstøtten var nødvendig for at afslutte den »Bank-Run«, der var begyndt i september 2005, og for at sikre, at BAWAG-PSK og BAWAG-PSK-koncernen forblev solvent. Hvis forbundsstaten ikke havde givet denne statsgaranti til BAWAG-PSK, ville ingen privat investor have været villig til at stille midler til rådighed, der kunne betragtes som egenkapital.

(75)

Ifølge Østrig skal støtteelementet i garantien vurderes efter Kommissionens meddelelse om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 angående statsstøtte i form af garantier (16) (herefter benævnt »meddelelsen«). Meddelelsen gav Kommissionen et yderligere spillerum for skøn med hensyn til bestemmelse af støttens størrelse. Det angives blot, at støtteelementet skal vurderes på grundlag af de enkelte punkter i garantien. Punkt 3.2 i meddelelsen har følgende ordlyd: »Når der på det tidspunkt, hvor lånet ydes, er stor sandsynlighed for, at låntageren vil misligholde lånet, f.eks. fordi han er i finansielle vanskeligheder, kan garantiens værdi være lige så høj som det beløb, der rent faktisk dækkes af denne garanti.« Østrig erklærede, at BAWAG-PSK ikke var en låntager, som staten gav en garanti til, men en långiver. BAWAG-PSK's finansielle situation var som følge heraf irrelevant for bedømmelsen af risikoen for misligholdelse. Kommissionen kunne derfor ikke drage nogen konklusioner vedrørende risikoen for misligholdelse ud fra BAWAG-PSK's finansielle situation.

(76)

Østrig anførte, at Moody’s »Financial Strength Rating« (herefter benævnt »FSR«) (17) var en velegnet indikator for BAWAG-PSK's finansielle situation, da FSR udelukkende fokuserer på den finansielle betalingsevne i virksomheden selv uden ekstern støtte. Denne rating indeholder implicit en bedømmelse af bankens fremtidige udvikling og giver et realistisk billede af den samlede sandsynlighed for misligholdelse. En FSR på »E+« for BAWAG-PSK svarer til en »Baseline Rating« på B1 til B3 og betyder således en sandsynlighed for misligholdelse på mellem 3,2 og 10,5 % inden for et år.

(77)

Ifølge Østrig kan man ikke konkludere, at støtteelementet svarer til garantiens nominelle værdi på 900 mio. EUR, blot fordi BAWAG-PSK på det tidspunkt, hvor den fik garantien, kunne anses for at være en kriseramt virksomhed. Kommissionen skulle i stedet gøre brug af sin skønsmargen og tage hensyn til de specielle og specifikke forhold i garantiaftalen og til den beregnede risikofaktor. De finansielle vanskeligheder hos en låntager er blot et tegn på, at der foreligger statsstøtte, men giver ikke mulighed for at sige noget om støttens værdi. Kommissionen har i flere omstruktureringstilfælde fastsat støtteelementet i en garanti til fordel for en kriseramt virksomhed lavere end den nominelle værdi. I sagen vedrørende Crédit Foncier de France (herefter benævnt »CFF«) (18) beregnede Kommissionen støtteværdien ved hjælp af prisen, som banken hypotetisk ville skulle betale for en sådan garanti på markedet. I Bankgesellschaft Berlin (herefter benævnt »BGB«)  (19) fastsatte Kommissionen støtteværdien for en garanti, det såkaldte risikoskjold, efter den »økonomiske værdi« og ikke efter den nominelle værdi. Også i forbindelse med den omstruktureringsstøtte, som Tyskland gav Chemische Werke Piesteritz (herefter benævnt »CWP«) (20), satte Kommissionen støtteværdien for en garanti langt under lånets nominelle værdi, selv om CWP befandt sig i finansielle vanskeligheder på det tidspunkt.

(78)

Med hensyn til garantiens korte løbetid oplyste Østrig, at forbundsfinansministeren ville kunne forlænge garantiens løbetid i medfør af § 3, stk. 2, sidste punktum, i BAWAG-PSK-sikringsloven. Men det krævede forbundsregeringens godkendelse, og den skulle være enstemmig. En forlængelse afhang således af en politisk vurdering fra forbundsregeringens side. BAWAG-PSK kunne med henblik på forlængelse alene lægge et effektivt pres på Østrig, hvis forudsætningerne for at gøre brug af garantien var til stede. Det ville kræve, at der forelå en truende insolvens hos BAWAG-PSK. BAWAG-PSK ville først skulle opfordre sine ejere til at betale og tvinge dem til at offentliggøre deres formueforhold. Dette ville være en stor forhindring for at gøre brug af garantien, således at garantien ikke kunne siges »de facto« at have »ubestemt løbetid«. Også økonomisk kunne man ikke gå ud fra, at garantien ville virke evigt. BAWAG-PSK havde desuden også i tilfælde af, at salget ikke kom i stand, en række muligheder for at dække sit kapitalbehov andre steder, når garantiens etårige frist udløb. For det første vil overskuddet i banken føre til en forbedring af kapitalbehovet. For det andet kan den mindske sit kapitalbehov ved at nedbringe sine risikoaktiver. For det tredje vil det være muligt at optage kapital fra tredjepart. I den umiddelbare krise under »Bank-Run« i maj 2006 var disse muligheder af tidsmæssige årsager ikke til rådighed. Hvis salget ikke havde fundet sted, ville banken have haft mulighed for at gå efter disse optioner.

(79)

Efter Østrigs opfattelse kan garantien økonomisk ikke betragtes som værende definitivt indbetalt (»paid in«) i BAWAG-PSK's formue. En ny ejer ville skulle erstatte dette beløb med sit indskud. Der var ikke noget automatisk element i forbindelse med en forlængelse af garantien. En køber ville ikke bare stille et beløb på samme størrelse til rådighed som egenkapital, når garantien udløb. Han ville snarere have en række muligheder for at forholde sig til en eventuel kapitalknaphed hos BAWAG-PSK. Sandsynligheden for at gøre brug af garantien ville yderligere blive begrænset gennem de specifikke betingelser i garantien. Særlig ville den omstændighed, at garantien alene var en opfyldelsesgaranti, have en risikomindskende effekt. Østrigs garanti ville udelukkende komme på tale, hvis BAWAG-PSK stod over for en truende insolvens. En sådan insolvens ville dog være meget usandsynlig netop på grund af garantien.

(80)

Med hensyn til sandsynligheden for, at der blev gjort brug af garantien, erklærede Østrig, at der på det tidspunkt, hvor garantien blev givet, var stor sandsynlighed for, at BAWAG-PSK ville blive solgt inden for et år ved en samlet investering fra købers side på mere end 2,6 mia. EUR. Købsprisen eller tilbudsgivernes samlede investering, som angivet i deres endelige bud i december 2006, var et stærkt indicium for den faktiske værdi af BAWAG-PSK i april 2006, dvs. før garantistillelsen. Fordi BAWAG-PSK i foråret 2006 egentlig var sund, og fordi selskabet kun på grund af helt specifikke problemer var kommet ud i finansielle vanskeligheder, var dets værdi ved garantistillelsen blevet sat til ca. 2,6 mia. EUR. Denne høje værdi afspejlede sig også i udbudsproceduren, dvs. i de endelige bud fra tilbudsgiverne i december 2006 og sluttelig i den samlede investering, der blev foretaget af Cerberus. Tilbudsgivernes bud blev afgivet inden for rammerne af en international udbudsrunde, som blev gennemført åbent og uden forskelsbehandling, og som gav tilbudsgiverne tilstrækkelig tid til at undersøge det potentielle købeobjekt før afgivelse af et bud. Hvad angår Østrigs kendskab til BAWAG-PSK's faktiske værdi havde Østrig gennem FMA på tidspunktet for garantistillelsen tilstrækkelige oplysninger om BAWAG-PSK's økonomiske situation. Indtil garantien blev givet, betragtede Østrig BAWAG-PSK som en absolut levedygtig virksomhed, der kun havde brug for midlertidig støtte, indtil den blev solgt.

(81)

Med hensyn til sammenlignelighed med andre finansielle instrumenter erklærede Østrig, at statsgarantien ikke kunne sammenlignes med en kapitaltilførsel, hvis garantien ikke blev brugt. Risikoen for misligholdelse udgjorde ved en FRS på E+ kun 5,49 %, således at der med 95 %’s sandsynlighed ikke ville blive udbetalt noget til BAWAG-PSK.

(82)

Østrig mente, at statsgarantien med hensyn til beregning af støtteelementet indirekte kunne sammenlignes med den sikkerhed for gæld, der var stillet i CFF. Når der var stillet sikkerhed for alle bankens forpligtelser ville BAWAG-PSK's rating have forbedret sig betragteligt til en rating i A-området. En sådan forbedring af ratingen ville have en umiddelbar positiv effekt på bankens refinansieringsomkostninger. Herigennem ville bankens resultat også være blevet forbedret. Sammen med denne rating ville det i det mindste have forbedret bankens mulighed for at indtjene ny kapital betragteligt. En sikkerhed for gælden ville derfor — indirekte — kunne tilvejebringe den nødvendige kernekapitalprocent. Beregningen af støtteelementet burde derfor være baseret på størrelsen af den økonomiske værdi ud fra et støttemodtagersynspunkt. Det måtte dog ikke indgå i beregningen, om staten ville give en garanti eller vælge andre midler end en privat investor.

(83)

Sandsynligheden for misligholdelse på B2 forekom at være realistisk og retfærdig i lyset af de risikoreducerende årsager og den tidsmæssige begrænsning, fordi banken forventedes solgt inden for en nær fremtid. Garantiens støtteelement ville derfor udgøre 49,1 mio. EUR (21). Med et garantigebyr på 0,2 % det første år vil støtteelementet netto udgøre 47,2 mio. EUR (22). Man kunne også se beregningsmådens berettigelse ud fra, at renterne ved at give et lån for det samlede beløb sådan cirka ville være lige så høje som garantigebyret.

(84)

Østrig anførte endvidere, at med hensyn til de ikke opfyldte forpligtelser skulle man ikke blot tage hensyn til sandsynligheden for misligholdelse, men også til, hvor stort omfanget af ikke-opfyldte forpligtelser ville være. Den beregning, der er angivet i betragtning 83, er baseret på en misligholdelsesrate ved 100 %’s misligholdelse. Ved 50 %’s misligholdelse (23) ville man dog opnå en væsentlig lavere støtteværdi på ca. 25 mio. EUR. En privat investor ville også tage hensyn til kapitalomkostninger på ca. 10 mio. EUR (24). Derfor ville den samlede værdi af garantien beløbe sig til ca. 35 mio. EUR, hvorfra man dog skulle trække garantigebyret på 1,8 mio. EUR.

(85)

Østrig bedømte også garantiens værdi ved beregning af den teoretiske refinansieringsfordel, som BAWAG-PSK ville have på grund af statsgarantien. På grund af garantien blev risikopræmien reduceret med ca. 0,2 % (25). Under hensyntagen til de forpligtelser på 24,7 mia. EUR, der var berørt af denne rating, ville garantiens økonomiske værdi udgøre 49,4 mio. EUR.

(86)

Østrig forklarede, at støtteelementet i hvert fald ville ligge langt fra garantiens nominelle værdi. På kapitalmarkedet findes hybride egenkapitalinstrumenter, der minder stærkt om forpligtelser og anerkendes som såkaldt kernekapital i banktilsynsbestemmelserne. Men disse ville på grund af banktilsynsbestemmelserne have en lang minimumsløbetid på typisk mindst 10 år. For sådanne instrumenter kunne der kræves fast forrentning, som naturligvis lå højere, end hvad man skulle betale for et etårigt instrument. Banker, hvis rating kunne sammenlignes med BAWAG-PSK's rating, udstedte i foråret/sommeren 2006 hybridkapital med mindste løbetid på ti år til rentesatser på ca. 5,1 %:

Tabel III

Hybridkapitaludstedelser fra banker med sammenlignelig rating

Udsteder

Dato for udstedelse

Rating på udstedelsestidspunktet

Rentesats

Banca Italease

6. juni 2006

Moody's

:

Baa2

Fitch

:

BBB+

Composite

:

BBB

5,159 %

AIB UK

6. juni 2006

Moody's

:

A2

S&P

:

A–

Fitch

:

A+

Composite

:

A

5,142 %

(87)

Østrig uddybede omstruktureringsplanen med et opdateret Base-Case-scenario og en sensitivitetsanalyse med et optimistisk og et pessimistisk scenario.

(88)

Base-Case-scenariet er som følger:

Tabel IV

(mio. EUR)

Resultatopgørelse efter handelsloven

 

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Nettorenteindtægter

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Investeringsafkast

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Provisionsafkast

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Finansielt resultat

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Andre driftsindtægter

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Driftsindtægter

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Personaleomkostninger

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Driftsomkostninger

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Afskrivninger

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Andre driftsomkostninger

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Driftsresultat

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Risikostyring og vurdering af finansielle anlægsaktiver

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Resultat af ordinær drift

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Skatter og afgifter

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Årets overskud

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

(89)

Østrig forklarede, at det under hensyntagen til de nuværende markedsbetingelser var blevet nødvendigt med en opdatering af planlægningen for 2007. Årets overskud på […] mio. EUR var faldet til ca. […] % af det oprindeligt forventede beløb. Østrig forklarede, hvilke antagelser der lå til grund for Base-Case-scenariet, og de vigtige finansnøgletal. Planlægningen for 2008 og de følgende år forblev uforandret.

(90)

De vigtigste grunde til ændringerne i Base-Case-scenariet er:

en langsigtet ændring af rentestigningen

uventet langsom tilbagevenden af opsparingsindskud og kundekonti, som var gået tabt under »Bank-Run«

likviditetsknaphed og behovet for at sælge formuegoder for at forhøje likviditeten

den vedholdende negative mediedækning af BAWAG-PSK

stagnation i långivningen på grund af manglende likviditet.

(91)

Østrig forklarede, at de vigtigste afvigelser mellem det optimistiske og pessimistiske scenario drejer sig om nettorenteafkastet, investeringsafkastet og provisionsafkastene, væksten, personale- og driftsomkostningerne samt risikokvoten. I det pessimistiske scenario øges resultatet af den ordinære drift fra […] mio. EUR i 2007 til […] mio. EUR i 2011 og ligger således ca. […] % under resultatet af den ordinære drift i Base-Case-scenariet. I det optimistiske scenario udgør resultatet af den ordinære drift i 2007 […] mio. EUR og i 2011 […] mio. EUR. Således er resultatet af den ordinære drift i 2011 ca. […] % højere i det optimistiske scenario end i Base-Case-scenariet.

(92)

Efter Østrigs opfattelse muliggør omstruktureringsplanen en genoprettelse af BAWAG-PSK’s langsigtede rentabilitet. Den vellykkede udbudsprocedure, der blev afsluttet den 14. december 2006, var den bedste markedstest for omstruktureringsplanens plausibilitet. Cerberus havde i sit bud med en samlet investering på […] mia. EUR klart udtrykt, at man var overbevist om bankens langsigtede rentabilitet.

(93)

Østrig mener, at der i omstruktureringsplanen tages tilstrækkeligt hensyn til de specifikke risici i forbindelse med »Refco«-søgsmålene i USA, BAWAG-PSK’s aktionærernes tilsidesættelse af deres forpligtelser over for de amerikanske kreditorer og dommen vedrørende rentereguleringsklausulerne:

Risikoen ved søgsmål fra Refco-kreditorer i USA var overskuelig lav, og det var derfor ikke nødvendigt at tage særligt hensyn til dette i balancen, idet den ville blive afdækket af den almindelige risikostyring.

Risikoen for, at BAWAG-PSK’s aktionærer ikke kunne overholde deres forpligtelser over for de amerikanske kreditorer, eksisterede ikke længere. Den 18. december 2006 indgik BAWAG-PSK og dens direkte og indirekte ejere en aftale om de kontraherende parters forpligtelser, hvor BAWAG-PSK og dens ejere gensidigt giver afkald på regreskrav mod hinanden.

Der er i de almindelige hensættelser i BAWAG-PSK’s balance taget hensyn til den risiko, der opstod på grund af dommen om rentereguleringsklausulerne.

(94)

Østrig mindede om, at der var blevet oprettet to special purpose vehicles (»SPV«) af henholdsvis private banker og forsikringsselskaber for at sikre BAWAG-PSK's kernekapitalprocent i henhold til bankloven.

(95)

Efter Østrigs opfattelse viser den omstændighed, at flere østrigske banker på den ene side og østrigske forsikringsselskaber på den anden side har oprettet en SPV for at styrke BAWAG-PSK's egenkapital, at konkurrenterne i lyset af BAWAG-PSK's økonomiske vanskeligheder har gennemført kortfristede støtteforanstaltninger for at bevare det gode rygte, som det østrigske finansmarked har. Det ville være ulogisk, hvis konkurrenterne via SPV'en ydede BAWAG-PSK en midlertidig finansiel støtte, hvis de forventede en signifikant konkurrencefordrejning på grund af statsgarantien. Bankernes og forsikringsselskabernes adfærd viste snarere, at den fortsatte eksistens af BAWAG-PSK, som var sikret ved hjælp af statsgarantien, i hvert fald ikke blev betragtet som konkurrencefordrejende. Derudover havde ingen tredjepart fremsat bemærkninger til Kommissionens beslutning om at indlede proceduren. De øvrige konkurrenter mente altså heller ikke, at statsgarantien havde ført til nogen konkurrencefordrejning.

(96)

Østrig er af den opfattelse, at den tidligere ejer ÖGB ved salget af BAWAG-PSK har præsteret en vigtig kompenserende modydelse. Salget understreger den fælles vilje til at gennemføre en bæredygtig omstrukturering af banken. Når en kriseramt virksomhed bliver solgt, så er det et væsentligt skridt i retning af en bæredygtig omstrukturering. Generelt kan man efter Østrigs opfattelse gå ud fra, at en virksomhed, der overtages af en ny, privat ejer, vil være levedygtig på lang sigt, og at man således sikrer sig, at virksomheden ikke igen vil have behov for statsstøtte (26). Selv om der i det foreliggende tilfælde ikke forelå en privatisering, så var en fuldstændig overførsel af BAWAG-PSK til en erfaren privat investors kontrol et væsentligt skridt til at overvinde fortidens vanskeligheder og muliggøre en positiv økonomisk udvikling. Derudover muliggjorde salget af banken i overensstemmelse med rammebestemmelserne et overordentlig højt egenbidrag, som omstruktureringen af BAWAG-PSK de facto blev 100 % finansieret af. Ved salget af BAWAG-PSK kunne man sikre bankens levedygtighed, da BAWAG-PSK’s ejere ved hjælp af købsprisen blandt andet også ville kunne leve op til deres forpligtelser over for banken. Herigennem ville værdien af BAWAG-PSK's objektive fordringer blive genoprettet. Salget ville således vise sig at være et nøgleelement i BAWAG-PSK's omstrukturering. De hermed forbundne omkostninger ville i sidste ende ikke på nogen måde blive finansieret gennem garantien, men fuldt ud gennem salget af banken.

(97)

Østrig meddelte Kommissionen, at følgende afhændelse allerede var blevet foretaget:

Tabel V

Oversigt over allerede gennemførte afhændelser

Foranstaltning

Virksomhedsområde

Tidspunkt for gennemførelsen

Salg af Bank Frick & Co.

Detail-banking

19. juli 2006

Salg af interesserne i Österreichische Nationalbank

Centralbank

12. juli 2006

Salg af Kinomax Sp.zo.o.

Tjenesteydelser i tilknytning til fast ejendom

14. december 2006

Salg af Wiener Liegenschaft, A-1010 Wien

Tjenesteydelser i tilknytning til fast ejendom

8. maj 2006

Salg af HOBEX AG

Betalingsaftale

29. marts 2007

Salg af Funk International Austria GmbH

Forsikringsmægler

1. januar 2007

Salg af Cosmos Elektrohandel GmbH & Co KG eller COSMOS Geschäftsführungs- und Beteiligungs-GmbH

Detailhandel

14. september 2006

Voestalpine AG

Stål

9. november 2006 til 13. april 2007

(98)

Østrig har også informeret Kommissionen om yderligere tilsagn fra BAWAG-PSK:

a)

BAWAG-PSK AG vil sælge et af de følgende aktiver til en tredjepart, der er uafhængig af BAWAG-PSK-koncernen:

i)

salg af en andel på mere end 50 % i P.S.K. Versicherung AG og i BAWAG-Versicherung Aktiengesellschaft med virkning på balancen senest den […], med Call-Option til køberen vedrørende de øvrige andele

ii)

afslutning af salget af fast ejendom til en værdi af ca. […] mio. EUR med virkning på balancen senest den […]

iii)

salg af andelen på […] % i […] med virkning på balancen senest den […]

iv)

salg af andelen på 42,56 % i ATV Privat-TV Services AG med virkning på balancen senest den […]

v)

salg af […] med virkning på balancen senest den […].

b)

BAWAG-PSK-koncernen reducerer sine lån til Forbundsrepublikken Østrig fra […] mia. EUR til […] mia. EUR indtil udgangen af regnskabsåret […] og fastholder dette beløb som øvre grænse for et tidsrum på […], altså til […]. Undtaget er de eksisterende forpligtelser hos selskaber i BAWAG-PSK-koncernen fra fremtidige trancher i allerede aftalte anskaffelsesprocedurer.

c)

BAWAG-PSK AG giver for en periode på […], der begynder […], afkald på at byde, når Forbundsrepublikken Østrig pålægger såkaldte primary dealers at udstede forbundsobligationslån (»state bonds«).

d)

BAWAG-PSK AG lukker […] filialer i Wien frem til […].

e)

Frem til 31. december 2010 vil BAWAG-PSK ikke modtage anden støtte end støtte i medfør af EF-traktatens artikel 87, stk. 2, støtte inden for rammerne af forskningsprojekter, der medfinansieres af Den Europæiske Union, og støtte til generel uddannelse eller energispareforanstaltninger inden for rammerne af godkendte bestemmelser.

(99)

Østrig kom med detaljerede oplysninger om værdien og om enkelte kompenserende modydelsers reduktionsvirkning. Efter Østrigs opfattelse vil disse foranstaltninger (inkl. »Bank Run« — se betragtning 103) føre til, at koncernens balancesum i alt vil ligge […] % lavere end i 2005.

(100)

Østrig forklarede, hvorfor yderligere reduktioner ville være til fare for bankens rentabilitet. Man mindede om, at det østrigske bankmarked allerede er meget koncentreret, og at det domineres af fire bankkoncerner — Bank Austria Creditanstalt, ERSTE Bank/Sparkassengruppe, Raiffeisengruppe og BAWAG-PSK. Disse koncerner har inden for privatkunde- og erhvervskundeområdet en markedsandel på tilsammen 90-100 %. Andre kreditinstitutter spiller kun en underordnet rolle. Derfor ligner den østrigske banksektor allerede et oligopol. Hvis BAWAG-PSK skulle blive insolvent, ville dens markedsandele med stor sandsynlighed gå til de tre andre største konkurrenter i banksektoren. Dette ville styrke disses allerede betydelige markedsposition. For markederne for bankydelser findes der særlige retlige og institutionelle parametre. På grund af de bestående omfattende markedsadgangsbarrierer på privatkunde- og også erhvervskundeområdet kan man allerede kalde en markedsandel på 30 % for markedsdominerende (27). Hvis BAWAG-PSK skulle blive insolvent, ville der være risiko for, at de tre bankkoncerner i Østrig ville få en markedsdominerende stilling eller ville kunne udbygge denne, hvilket vil forøge risikoen betragteligt for en markedsdominans via et oligopol. Følgelig ville der foreligge en situation, hvor man ville skulle godkende statsstøtte for at undgå at skabe eller styrke et markedsdominerende oligopol.

(101)

Østrig anførte, at BAWAG-PSK kun ville få moderate markedsandele på privatkunde- og erhvervskundeområdet, som endda var faldet yderligere i 2006. Dette kunne ses på markedsandelene (28) i 2006:

Tabel VI

Produkter efter virksomhedsområder

Markedsandel 2005

Markedsandel 2006

Indlånsforretninger med indenlandske kunder

Privatkunder

12 %

[…]

Erhvervskunder

8 %

[…]

Udlånsforretninger med indenlandske kunder inkl. realkreditlån

Privatkunder

6 %

[…]

Erhvervskunder

8 %

[…]

De tilsvarende markedsandele hos de tre største bankkoncerner lå på alle disse områder på over 20 %.

(102)

Østrig angav, at de tab af markedsandele, der var opstået på grund af »Bank-Run«, reglerne for anvendelse af betalinger inden for rammerne af garantiaftalen og de kompenserende modydelsers mulige virkning for den østrigske banksektor var yderst vigtige for bedømmelsen af modydelserne.

(103)

Østrig er i forbindelse med tabet af markedsandele på grund af »Bank-Run« af den opfattelse, at bankens markedsposition gennem reduktion af anfordrings- og opsparingsindskud på ca. […] mia. EUR fra slutningen af september 2005 og frem til juni 2006 allerede var blevet svækket betydeligt. Det »massehysteri«, der var opstået på grund af mediedækningen, resulterede i, at BAWAG-PSK ikke havde haft mulighed for at forhindre sammenbruddet i opsparingsindskuddene. Støtten havde derfor på ingen måde forvredet konkurrencen til gavn for BAWAG-PSK. Østrig betragter »Bank-Run«, som for BAWAG-PSK's vedkommende førte til tab af markedsandele, som en kompenserende modydelse.

(104)

Ifølge Østrig var det af afgørende betydning at få en høj salgspris, for at omstruktureringen skulle lykkes, og banken kunne videreføres. Enhver nedsættelse af købsprisen til mindre end […] mia. EUR på grund af kompenserende modydelser ville have haft en direkte effekt for banken. At forringe værdien af BAWAG-PSK gennem modydelser ville have forringet mulighederne for rent faktisk at opnå den købspris, der var nødvendig for at kunne leve op til forpligtelserne.

(105)

Østrig forklarede, at de kompenserende modydelser også ville have negative følger for den østrigske banksektors markedsstruktur. At sælge østrigske BAWAG-PSK-bankfilialer til et af de andre tre store østrigske kreditinstitutter ville fusionstilsynsmæssigt give anledning til store betænkeligheder. At sælge filialer til et udenlandsk kreditinstitut ville indebære en fare for, at BAWAG-PSK’s bankkunder (særlig privatkunder og mellemstore virksomheder) ville skifte til en af de andre østrigske banker, hvilket ville have den følgevirkning, at det allerede stærkt koncentrerede østrigske bankmarked ville blive yderligere indsnævret. Ifølge rammebestemmelserne skal Kommissionen i et sådant tilfælde udforme de kompenserende modydelser på en sådan måde, at denne situation undgås.

(106)

Østrig forklarede, at den aktuelle støtte var begrænset til et minimum, idet det ikke drejede sig om en permanent kapitaltilførsel, men om en tidsbegrænset garanti med tilknyttede betingelser, som var nødvendig for at fastholde en tilstrækkelig solvens.

(107)

Østrig gjorde opmærksom på, at det siden undertegnelsen af købskontrakten den 30. december 2006 var klart, at BAWAG-PSK ville kunne præstere det egenbidrag, der var fastsat i omstruktureringsplanen. Finansieringen af omstruktureringen ville blive dækket fuldt ud af BAWAG-PSK selv. Også kapitaltilførslen på 600 mio. EUR skulle betragtes som egenbidrag.

VI.   UDTALELSE FRA ANDRE BERØRTE PARTER

(108)

Kommissionen modtog ingen udtalelser fra berørte parter, efter at beslutningen om indledning af proceduren var blevet offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende.

VII.   VURDERING AF STØTTEN

(109)

Ifølge punkt 9 i rammebestemmelserne er en virksomhed kriseramt, når den ikke med egne finansielle midler eller med de midler, som den kan opnå fra ejere/aktionærer eller kreditorer, er i stand til at standse de tab, som uden de offentlige myndigheders indgriben næsten med sikkerhed vil medføre virksomhedens ophør på kort eller mellemlang sigt.

(110)

Østrig har i sine bemærkninger til undersøgelsesprocedurens indledning ikke taget afstand fra Kommissionens opfattelse af, at BAWAG-PSK i rammebestemmelsernes forstand var en kriseramt virksomhed.

(111)

Efter Kommissionens opfattelse ville banken uden garantien ikke være i stand til at leve med en vedvarende betragtelig reduktion på indlånssiden. Som det er angivet i årsregnskabet for 2005, ville revisorerne ikke kunne give en anmærkningsfri påtegning i årsregnskabet for BAWAG-PSK som en going concern.

(112)

Som følge heraf ville BAWAG-PSK uden garantien inden for få uger måtte indgive insolvens-/konkursbegæring.

(113)

Yderligere ville ÖGB efter Kommissionens opfattelse ikke have været i stand til at håndtere sit datterselskabs vanskeligheder uden støtte. At BAWAG-PSK var nødt til at værdiregulere fordringer over for sine ejere på […] mio. EUR bekræfter denne opfattelse.

(114)

Herfra kan ses, at BAWAG-PSK på det tidspunkt, hvor garantien blev givet, i henhold til punkt 9 i rammebestemmelserne var en kriseramt virksomhed. Derudover kan BAWAG-PSK’s vanskeligheder entydigt tillægges banken selv, og de er for omfattende til, at den koncern, som banken tilhører, ville have kunnet klare dem. Hverken ÖGB eller AVB ville have været i stand til at omstrukturere BAWAG-PSK uden offentlig støtte. Derfor er BAWAG-PSK i medfør af punkt 13 i rammebestemmelserne berettiget til rednings- og/eller omstruktureringsstøtte.

(115)

Privatbankernes og forsikringsselskabernes investeringer i de to SPV'ere med henblik på at styrke BAWAG-PSK's kapitalkvoter er ikke sket på samme grundlag som statsgarantien. Privatinvestorerne har betydelig mindre risiko, end staten har i forbindelse med sin garanti. Østrig har bekræftet, at ingen private investorer ville have været villige til at indskyde midler, som man kunne betragte som egenkapital, hvis ikke der var blevet givet en statsgaranti til BAWAG-PSK. At private investorer er gået ind, modsiger derfor ikke det faktum, at BAWAG-PSK befandt sig i vanskeligheder.

(116)

For at vurdere, om der i forbindelse med en foranstaltning er tale om statsstøtte efter EF-traktatens artikel 87, stk. 1, skal Kommissionen undersøge, om den

finansieres af staten eller med statslige midler

skaber en økonomisk fordel

ved selektiv begunstigelse af visse virksomheder eller produktioner vil kunne fordreje konkurrencevilkårene, og

påvirker samhandelen mellem medlemsstaterne.

(117)

For at blive betragtet som statsstøtte skal de finansielle midler hidrøre fra staten og gives direkte eller indirekte ved hjælp af statsmidler.

(118)

I det foreliggende tilfælde er begge disse betingelser opfyldt, da foranstaltningen er en statsgaranti, som blev givet på basis af en forbundslov.

(119)

EF-traktatens artikel 87, stk. 1, forbyder støtte, der begunstiger visse virksomheder eller produktioner, dvs. selektiv støtte.

(120)

Garantien begunstiger udelukkende BAWAG-PSK. Derfor kan foranstaltningen anses for at være selektiv.

(121)

EF-traktatens artikel 87, stk. 1, forbyder støtte, som påvirker samhandelen mellem medlemsstaterne, og som fordrejer eller truer med at fordreje konkurrencen.

(122)

Kommissionen skal ikke som led i sin retlige vurdering godtgøre, at støtteforanstaltninger reelt påvirker samhandelen mellem medlemsstaterne og faktisk fordrejer konkurrencen, men skal alene undersøge, om disse støtteforanstaltninger kan påvirke denne samhandel og fordreje konkurrencen (29). Hvis en medlemsstats støtte styrker en virksomheds stilling over for andre konkurrenter i samhandelen på det indre marked, må denne støtte anses for at begrænse deres konkurrencedygtighed.

(123)

Kommissionen minder om, at banksektoren har været åben for konkurrence i mange år. Den konkurrence, som til en vis grad allerede bestod på grund af de frie kapitalbevægelser, der sikres i EF-traktaten, er blevet forbedret gennem den fremadskridende liberalisering.

(124)

BAWAG-PSK har filialer eller datterselskaber i forskellige medlemsstater, heriblandt Den Tjekkiske Republik, Slovakiet, Slovenien, Ungarn og Malta. Omvendt er der også banker fra andre medlemsstater, der driver virksomhed i Østrig, enten direkte via filialer eller repræsentationer eller indirekte gennem kontrol over banker og finansinstitutter, der er hjemmehørende i Østrig.

(125)

Endelig handler medlemsstaterne med hinanden inden for banksektoren. Garantien styrker BAWAG-PSK over for andre bankforetagender, som de konkurrerer med i samhandelen på det indre marked. Garantien vil derfor kunne begrænse samhandelen mellem medlemsstaterne og fordreje konkurrencen.

(126)

Et kriterium for, at der er tale om statsstøtte, er, at den begunstigede opnår en fordel som følge af en foranstaltning.

(127)

I medfør af punkt 4.2 i meddelelsen om garantier udgør en garanti ikke statsstøtte, når der ikke foreligger nogen økonomisk fordel, og følgende fire forudsætninger er opfyldt:

a)

Låntageren er ikke i finansielle vanskeligheder.

b)

Låntageren vil i princippet være i stand til at opnå et lån på markedsvilkår på finansmarkederne uden statens intervention.

c)

Garantien er knyttet til en specifik finansiel transaktion, lyder på et fast maksimalt beløb, dækker ikke mere end 80 % af det udestående lån eller anden finansiel forpligtelse og er ikke åben.

d)

Der betales markedspris for garantien.

(128)

Efter Kommissionens opfattelse er forudsætning a) ikke opfyldt i det foreliggende tilfælde, da BAWAG-PSK på tidspunktet for garantistillelsen er kriseramt.

(129)

Derudover ville ingen økonomisk aktør have taget ansvaret for et gebyr på 0,2 %, som BAWAG-PSK skulle betale. Som Østrig bekræftede, ville et gebyr typisk ligge på mellem 32 og 49 mio. EUR pro anno. Derfor er forudsætning d) heller ikke opfyldt.

(130)

Statsgarantien giver derfor BAWAG-PSK en fordel.

(131)

Kommissionen har draget den konklusion, at der i forbindelse med statsgarantien til BAWAG-PSK er tale om statsstøtte.

(132)

Støtten blev givet af Østrig den 8. maj 2006 med tilbagevirkende kraft til 31. december 2005, dvs. før Kommissionen havde afgjort, om den var forenelig med fællesmarkedet.

(133)

For at kunne vurdere garantiens støtteelement skal Kommissionen undersøge, om og på hvilke vilkår eller under hvilke forudsætninger en investor/kautionist på normale markedsøkonomiske vilkår og under sammenlignelige omstændigheder ville have overtaget garantien.

(134)

En hypotetisk investor handler som en fornuftig investor (30), der ønsker at maksimere sin fortjeneste uden dog at løbe en for stor risiko i forhold til afkastet (31).

(135)

»Endelig skal en offentlig og en privat investors adfærd sammenlignes under hensyn til den holdning, en privat investor ville have indtaget i forbindelse med den pågældende transaktion på grundlag af de foreliggende oplysninger og udsigterne på dette tidspunkt« (32). Begivenheder efter investeringsbeslutningen er derfor ikke relevante for vurderingen af det støttebeløb, der er omfattet af garantien (33).

(136)

Ifølge punkt 3.1 i meddelelsen skal støtteelementet vurderes på grundlag af de særlige omstændigheder ved garantien.

(137)

I det foreliggende tilfælde var garantien en sikkerhed for specifikke nødlidende BAWAG-PSK-lån på 900 mio. EUR. Garantistillelsen betød, at aktiverne holdt deres værdi, og overflødiggjorde værdireguleringer, der ville have ført til yderligere tab på 900 mio. EUR i årsregnskabet for 2005. Garantiens effekt og karakter kan i den forbindelse sammenlignes med en kapitaltilførsel (34). På den måde kunne det undgås, at BAWAG-PSK's kernekapitalprocent kom under det i lovgivningen fastsatte minimumsniveau.

(138)

Kommission må konkludere, at den foreliggende garanti ikke kan sammenlignes med en kaution for samtlige forpligtelser, som en bank har (35). Ved den slags garantier har bankens kreditorer en umiddelbar fordringsret. I tilfælde af insolvens skal garantistilleren overtage de forpligtelser, der ikke kan honoreres ved hjælp af bankens aktiver. Økonomisk set reducerer denne form for garanti bankens refinansieringsomkostninger via lån og obligationer. Kommissionen erkender, at da garantien ved manglende indfrielse af forpligtelserne garanterer en værdi af ca. 1,6 % af bankens samlede aktiver, sikrer den i begrænset omfang også forpligtelserne, men garantiens samlede effekt kan ikke anses for at være sammenlignelig. Selv om man i Frankrig i CFF-sagen (36) garanterede for alle de forpligtelser, CFF havde, kan man i det aktuelle tilfælde ikke drage nogen relevante konklusioner heraf.

(139)

Ifølge de betingelser, der er fastsat i garantiaftalen, kan der gøres brug af garantien, hvis banken stadig er truet økonomisk. BAWAG-PSK bekræftede i årsregnskabet for 2006: »Der kan også gøres brug af garantien, hvis der kun er tale om en truende insolvens for banken, fordi garantien udløber den 1. juli 2007; forbundsstaten kan afværge, at der bliver gjort brug af garantien, ved at forlænge den.« Kautionisten ville kunne tabe op til 900 mio. EUR, uden at have andele i banken, som ville gøre det muligt at få del i et senere opsving.

(140)

En vigtig forudsætning for garantistillelsen er, at BAWAG-PSK’s andelshavere har givet tilsagn over for forbundsregeringen om at ville overdrage alle deres andele i BAWAG-PSK til tredjepart.

(141)

Denne salgsforpligtelse udgør det vigtigste grundlag for en vurdering af statsgarantien.

(142)

Efter Kommissionens opfattelse afhænger brugen af garantien og dermed også støtteelementet umiddelbart af den potentielle købers samlede investering, altså af salgsprisen og køberens vilje til at tilføre yderligere egenkapital. I denne sammenhæng skal der mindes om, at Østrig i omstruktureringsplanen skriver, at »for at det kan lykkes at sanere og videreføre banken, er det afgørende at opnå en høj salgspris. Enhver reduktion af salgsprisen under […] mia. EUR på grund af kompenserende modydelser vil have umiddelbar indflydelse på banken. ”

(143)

Uden tilførsel af yderligere egenkapital eller kortfristede nedbringelser af risikoaktiverne ville sandsynligheden for, at garantien blev udnyttet, stige, jo længere køberens samlede investering nåede ned under […] mia. EUR.

(144)

Kommissionen har vurderet garantien og betingelserne for brug af garantien og er kommet til den konklusion, at en privat kapitalindskyder/kautionist på tidspunktet for garantistillelsen i sin risikoanalyse ville have taget hensyn til tre hovedscenarier:

a)

Første scenario: salg af banken før juni 2007 ved en samlet investering (salgspris + kapitaltilførsel) fra købers side på over […] mia. EUR, således at garantien kan udløbe uden at være blevet brugt på handlens closing-dato

b)

Andet scenario: salg af banken før juni 2007 ved en samlet investering på mindre end […] mia. EUR, således at garantien delvis eller fuldt ud ville blive brugt

c)

Tredje scenario: salg af BAWAG-PSK lykkes ikke før juni 2007. I det tilfælde skal garantien — også hvis dens samlede beløb (gennem bankens årsoverskud eller reducerede risikoaktiver osv.) falder — forlænges på ubestemt tid. Ellers ville garantien med stor sandsynlighed blive brugt, hvilket ville føre til et stort tab for staten.

(145)

Ganske vist var Østrig af den opfattelse, at BAWAG-PSK ville kunne opbygge de nødvendige kapitalreserver gennem kapitaltilførsel fra nye kapitalindskydere (37), eller gennem flere positive årsresultater, eller ved at opstille en mindre ambitiøs omstruktureringsplan, som krævede mindre kernekapital og således ville give banken mere spillerum til at reducere garantiens samlede beløb yderligere, men efter Kommissionens opfattelse ville en privat kapitalindskyder/kautionist på tidspunktet for garantistillelsen ikke have overvejet sådanne hypoteser, der ikke kunne udelukkes, idet de alternative scenarier ville have været for hypotetiske. En privat kapitalindskyder ville særlig, når der ville være tale om en mindre ambitiøs omstruktureringsplan end den, som scenarierne var baseret på, være gået ud fra, at Østrig om nødvendigt ville forlænge garantien i juli 2007. Kommissionen er ikke enig med Østrig i, at det ikke var sikkert, at garantien i juli 2007 ville blive forlænget, hvis banken ikke var blevet solgt før det tidspunkt. Der ville nærmere være tale om, at garantien uden forlængelse formentlig ville være blevet brugt fuldt ud, da BAWAG-PSK endnu ikke havde indtjent de nødvendige finansielle midler til at kunne leve op til solvensnøgletallene, og en ny insolvens ville være truende.

(146)

Kommissionen har undersøgt de andre muligheder, som Østrig har fremført, for at opfylde egenkapitalkravene ved udløb af en etårig garantiperiode i en situation, hvor banken ikke ville være blevet solgt. Kommissionen nåede frem til den opfattelse, at sådanne hypoteser ganske vist ikke kan udelukkes, men de ville ikke være blevet taget i betragtning af en privat kapitalindskyder/kautionist på tidspunktet for garantistillelsen, da de alternative scenarier, de er baseret på, er hypotetiske eller har negativ effekt på bankens forretningsplan. På kort og mellemlang sigt ville de forventede overskud ikke tillade banken at forbedre sin egenkapital væsentligt (38). En reduktion af egenkapitalkravene gennem en forringelse af risikoaktiverne ville have negativ effekt på bankens fremtidige udbyttemuligheder (39), og tilførsel af fremmedkapital ville kunne sammenlignes med et delvist salg af banken (40).

(147)

Det ville være ideelt, om Kommissionen kunne tildele hvert af de tre scenarier en sandsynlighedsgrad, der var baseret på tidspunktet for garantistillelsen. Støttebeløbet ville så kunne udledes deraf. Det var dog ikke muligt for Kommissionen på basis af de til rådighed værende oplysninger at fastlægge sådanne sandsynlighedsgrader. På tidspunktet for garantistillelsen kunne det ikke klart forudses, hvordan BAWAG-PSK ville udvikle sig.

(148)

Østrig anfører, at man på tidspunktet for garantistillelsen gennem FMA's aktiviteter har haft tilstrækkelige oplysninger til rådighed om BAWAG-PSK's økonomiske situation til at kunne vurdere sandsynligheden for, at de respektive scenarier ville indtræde. Reelt havde man kun set det første scenario som værende realistisk. Østrig har dog ikke fremsendt nogen beviser herpå. F.eks. fremlagde man ingen nøjagtige data for Kommissionen vedrørende en vurdering af banken før garantistillelsen.

(149)

BAWAG-PSK's værdi ved vedtagelsen af forbundsloven i april/maj 2006 kan kun vurderes ud fra omtrentlige beregninger:

a)

Baseret på den dokumentation, der var til rådighed, ville en privat kautionist have kunnet anvende en discounted-cash-flow-metode (DCF-metode). En sådan indfaldsvinkel, der er baseret på projicerede tal for et passende tidsrum, vil dog frembringe tal, hvor den endelige værdi udgør en meget høj procentsats af den samlede værdi. Et eksempel: Hvis man går ud fra det nettoudbytte, som blev nævnt af Østrig i den fremlagte forretningsplan i september 2006 (der skulle repræsentere de oplysninger, som var til rådighed for en privat kautionist i april/maj 2006), når man ved hjælp af DCF frem til en værdi på […] mia. EUR (41), hvor den endelige værdi udgør 85 % af dette beløb. Da denne metode afhænger for meget af den endelige værdi, mener Kommissionen i det foreliggende tilfælde ikke, at man kan drage pålidelige konklusioner ud fra metoden.

b)

Baseret på salgsprisen for BAWAG-PSK på […] mia. EUR (ikke kendt i foråret 2006) og på egenkapitalværdien pr. 31. december 2005 på 1,7 mia. EUR kan man beregne en virksomhedsværdi (kundekreds og filialnet) på ca. […] mia. EUR. Baseret på egenkapitalsummen pr. 31. december 2005 og virksomhedsværdien minus den kapital på […] mio. EUR, som de nye ejere skal indskyde, og Refco-betalingen på […] mio. EUR i forbindelse med salgsprisen, når man frem til en anslået værdi for BAWAG-PSK på ca. […] mia. EUR (42) i foråret 2006.

(150)

Kommissionen skal også tage hensyn til, at tidspresset i april/maj 2006, hvor en privat kautionist ville have skullet handle, var meget stort. Der var kun nogle uger til rådighed til nøje at analysere bankens finansielle situation og til at afgive et bud. Den igangværende »Bank-Run« på BAWAG-PSK udgjorde en stor fare for bankens betalingsevne. En fortsættelse af denne udvikling ville banken heller ikke i en kort periode have overlevet. På grund af tidspresset og det høje garantibeløb, der var nødvendigt, var det næsten eller helt umuligt at få bud fra private aktører.

(151)

Yderligere var der flere usikkerhedsfaktorer, f.eks. i forbindelse med Refco-sagen i USA, og en privat kautionist ville have skullet vurdere, om hans indgriben — i sammenligning med en statsgaranti — ville have været tilstrækkelig til at afslutte denne »Bank-Run«.

(152)

Ud fra de ovenfor beskrevne omstændigheder konkluderer Kommissionen følgende:

a)

Tidspunktet for salget af BAWAG-PSK og salgsprisens størrelse var to ukendte faktorer med høj risiko for en markedsorienteret kautionist.

b)

Tidspresset gjorde det meget vanskeligt for en privat aktør at afgive et bud.

c)

Bankens substansværdi var ikke så lav, at det var helt udelukket, at en privat kautionist kunne overtage en garanti på et samlet beløb på 900 mio. EU, forudsat at der blev betalt et højt gebyr.

(153)

Efter Kommissionens opfattelse havde man snarere kunnet vente en kapitaltilførsel fra en privat kapitalindskyder, som ville gøre ham til andelshaver, og som ville have givet ham indflydelse på beslutningerne med henblik på en vellykket omstrukturering. Kommissionen og Østrig er dog enige om, at ingen privat kapitalindskyder ville have været indstillet på at indskyde midler, der kom til at indgå som egenkapital. (43).

(154)

En privat kapitalindskyder ville heller ikke have syntes, at en garanti ville være det helt rigtige instrument, fordi det gebyr, der blev forlangt, ville være så højt, at det ville forringe udbytteforventningerne og således have modvirket garantien. At Østrig har givet garantien, genspejler i højere grad Østrigs interesser, som i første omgang bestod i at genoprette investorernes og partnernes tillid til bankens stabilitet og til den østrigske finanssektor. Som kautionist har Østrig meget stor kapacitet og gunstige vilkår (AAA-rating).

(155)

Som følge heraf kan støtteelementet i statsgarantien ifølge Kommissionen kun vurderes inden for et interval. Den øvre ende af dette interval ligger på 898 mio. EUR, altså garantiens nominelle beløb minus det gebyr på 0,2 %, som banken har betalt. Fastlæggelsen af den nedre ende er noget vanskeligere; ifølge Kommissionen kunne den ligge på mindst 2/3 af garantiens nominelle beløb.

(156)

Kommissionen har undersøgt de analyser, som Østrig har foretaget af garantiens støtteelement, og er nået frem til den opfattelse, at disse analyser af flere grunde er mangelfulde.

(157)

Efter Kommissionens opfattelse viser BAWAG-PSK's FSR og sandsynligheden for manglende overholdelse af forpligtelserne ikke kautionistens risiko i de tre relevante scenarier. Moody’s FSR forbliver i det væsentlige uforandret i de tre scenarier, da garantien på 900 mio. EUR fra en investors synspunkt kan sammenlignes med den allerede gennemførte kapitaludvidelse med samme beløb. Efter det første scenario er det alene den fremtidige ejer af banken, der forhøjer kapitalen. Efter det andet scenario sker kapitalforhøjelsen delvis via bankens fremtidige ejer; resten af beløbet dækkes ved brug af garantien. Efter det tredje scenario består garantien stadig (om end med nedadgående værdi), så længe der ikke finder nogen egnet kapitaltilførsel sted, eller banken indtjener de nødvendige finansielle midler. Kautionistens risiko afhænger dog kraftigt af de enkelte scenariers sandsynlighed, da garantiens løbetid og det beløb, der er gjort brug af, varierer kraftigt alt efter tidspunktet for salget af BAWAG-PSK og den opnåede pris.

(158)

Østrig tog i sin vurdering af risikoen for brug af garantien, der var baseret på FSR, alene hensyn til det scenario, hvor der vil finde et salg sted senest den 1. juli 2007, og hvor køber foretager en samlet investering på mindst […] EUR. I dette scenario ville garantien kun blive brugt, hvis BAWAG-PSK ikke kunne overholde sine forpligtelser, inden et salg fandt sted. Kommissionen mener derimod, at man ikke kunne forudse BAWAG-PSK's videre udvikling på tidspunktet for garantistillelsen, og at alle de beskrevne scenarier skulle indgå i risikovurderingen.

(159)

Som følge deraf mener Kommissionen, at FSR og sandsynligheden for manglende overholdelse af forpligtelserne ikke er velegnede som indikatorer for en bedømmelse af garantiens støtteelement.

(160)

Kommissionen betragter den sandsynlighedsvurdering, som Østrig har foretaget, som irrelevant. En kredit er ifølge BWG ikke egenkapital og ville ikke forhindre et fald for kapitalkvoten til et niveau under de lovgivningsmæssige egenkapitalkrav.

(161)

Kommissionen mener også, at Østrigs fremgangsmåde, hvor garantien vurderes efter fastsættelse af den dermed forbundne teoretiske refinansieringsfordel for BAWAG-PSK, er uegnet. Den nævnte asset swap spread er baseret på ratings, der tager hensyn til en mulig statsstøtte og dermed ikke genspejler BAWAG-PSK's iboende stabilitet.

(162)

Kommissionen konstaterer yderligere, at den i BGB-sagen grundigt har undersøgt sandsynligheden for, at de risici, som garantien afdækker, indtræder. Da nogle risici var meget usandsynlige, nåede Kommissionen på grund af det i denne sag passende scenario (»økonomisk værdi«) frem til det resultat, at støtteelementet for den berørte garanti ligger under dens nominelle værdi. I CWP-sagen kunne virksomheden takket være de østrigske garantier optage lån til gunstigere finansieringsvilkår, end det var almindeligt på markedet. Disse omstændigheder foreligger ikke i den aktuelle sag. Efter at Kommissionen havde undersøgt den særlige situation hos CWP, nåede den dog frem til, at markedsprisen i den aktuelle garanti svarede til referencerentesatsen plus 400 basispoint. I forbindelse med BAWAG-PSK gennemførte Kommissionen også en indgående undersøgelse af alle aspekter i de tre mulige scenarier for at finde frem til statsgarantiens støtteværdi.

(163)

Derfor mener Kommissionen ikke, at metoden i den foreliggende sag med hensyn til fremgangsmåden adskiller sig fra de sager, Østrig har nævnt.

(164)

Efter Kommissionens opfattelse har Østrig ikke dokumenteret, at BAWAG-PSK's insolvens/konkurs ville have haft implikationer for hele det østrigske finanssystem og mere generelt for hele den østrigske økonomi.

(165)

Østrig har indrømmet, at en kvantitativ vurdering af eventuelle konsekvenser af bankens insolvens på den samlede økonomi næppe er mulig.

(166)

I den sammenhæng skulle indlånene efter Kommissionens opfattelse på mindst 95 % af kundekontiene udgøre mindre end 20 000 EUR og ville i så fald i tilfælde af BAWAG-PSK's insolvens have været dækket af den lovmæssige indskudsgaranti. At man i tilfælde af insolvens ville have kunnet bruge andre banker til at sikre indlånene, er i grunden ikke tilstrækkeligt til at vise, at alle aktører i den østrigske bankbranche ville have været i farezonen.

(167)

I juni 2006 erklærede OeNB, at det østrigske banksystem på trods af problemer med BAWAG-PSK og Hypo Alpe-Adria Bank havde udviklet sig positivt i løbet af 2005. Yderligere viste belastningstests, at banksystemet havde en høj chokresistens. Generelt kunne man sige, at det østrigske banksystem befandt sig i en god tilstand.

(168)

Kommissionen har altid anvendt artikel 87, stk. 3, litra b), på en meget restriktiv måde. Sidst blev den brugt i firserne, da den græske nationaløkonomi efter tiltrædelsen af EU kæmpede med alvorlig ubalance, og Fællesskabet selv havde godkendt særlige undtagelsesforanstaltninger for at komme ubalancen til livs. (44).

(169)

Kommissionen mener principielt, at støtte til kun én begunstiget ikke er velegnet til at modvirke de situationer, der er omhandlet i anden del af artikel 87, stk. 3, litra b). I Crédit Lyonnais-sagen  (45), hvor støtteforanstaltningerne havde en værdi af ca. 20 mia. EUR (46), drejede det sig ifølge Kommissionen ikke om »støtte, der skal råde bod på alvorlige økonomiske forstyrrelser, eftersom støtten har til formål at afhjælpe vanskelighederne i en enkelt støttemodtagende virksomhed, CL, og ikke akutte vanskeligheder i alle virksomheder i sektoren«. Støtten blev derfor ikke godkendt i medfør af EF-traktatens artikel 87, stk. 3, litra b), men på basis af artikel 87, stk. 3, litra c), som omstruktureringsstøtte, der er forenelig med fællesmarkedet.

(170)

Kommissionen finder derfor, at artikel 87, stk. 3, litra b), ikke kan anvendes i den aktuelle sag.

(171)

Ifølge punkt 15 i rammebestemmelserne er redningsstøtte i sagens natur en midlertidig og reversibel form for bistand, som skal gøre det muligt at holde liv i virksomheden i den periode, der er nødvendig for at udarbejde en omstrukturerings- eller livkvidationsplan. Ifølge samme punkt 15 må løbetiden for en sådan støtte ikke overstige seks måneder.

(172)

Garantien blev givet den 6. juni 2006 (og gjaldt i princippet frem til salget af BAWAG-PSK eller juli 2007). Løbetiden overskrider de seks måneder, der er fastlagt i rammebestemmelserne. Derudover trådte den effektivt i kraft med tilbagevirkende gyldighed fra 31. december 2005.

(173)

Garantien kan derfor ifølge rammebestemmelserne ikke anses for redningsstøtte, som er forenelig med fællesmarkedet.

(174)

Rammebestemmelserne indeholder de kriterier, der skal være overholdt, for at omstruktureringsstøtte kan godkendes:

a)

Der skal foreligge en omstruktureringsplan, som kan genoprette den langsigtede rentabilitet, og den skal gennemføres fuldt ud.

b)

Støtten skal begrænses til et minimum.

c)

Urimelige konkurrencefordrejninger skal forhindres.

(175)

For Kommissionen er det af central betydning, at BAWAG-PSK i sin helhed overgår til en privat kapitalindskyders kontrol for at løse de opståede vanskeligheder og opnå en positiv økonomisk udvikling for banken. Man kan rent faktisk, som Østrig anfører, gå ud fra, at en virksomhed, der kontrolleres af en ny, privat ejer, har bedre udsigter til at opnå langsigtet rentabilitet, og på den måde sikres det, at det ikke er nødvendigt med yderligere støtte. Salget må betragtes som nøgleelementet i BAWAG-PSK's omstrukturering.

(176)

Kommissionen fik i januar 2007 tilsendt en omstruktureringsplan, der var blevet ajourført af BAWAG-PSK. Ændringerne (i forhold til den oprindelige plan) med hensyn til hypoteserne og antagelserne er efter Kommissionens opfattelse af betydning for den præcise illustration af den aktuelle økonomiske situation; Kommissionen anser de vigtige finanstal for at være realistiske og opnåelige.

(177)

Kommissionen mener, at de markedsprognoser, planen er baseret på, er passende, og at den forventede afkastningsgrad er høj nok, til at BAWAG-PSK kan overleve ved egen kraft i konkurrencen på det østrigske og det internationale finansmarked.

(178)

Som den udførlige beskrivelse af de omstændigheder, der førte til vanskelighederne for banken, viser, er det af afgørende betydning at have en bedre risikokontrol, således at fortidens graverende fejl ikke gentager sig. Dette har den nye virksomhedsledelse beskæftiget sig indgående med, især med hensyn til tre hovedforanstaltninger:

a)

indførelse af en corporate-governance-kodeks og en ny forretningsorden for bestyrelsen

b)

ændringer i risikostyring og nedsættelse af en risikobestyrelse

c)

forbedring af betalingsprocedurer (47) set ud fra et risikosynspunkt.

(179)

Disse foranstaltninger mener Kommissionen er passende.

(180)

Den specifikke risiko i forbindelse med Refco, risikoen for ikke-opfyldelse af BAWAG-PSK’s aktionærers forpligtelser over for de amerikanske kreditorer og de rentereguleringsklausuler, som blev beskrevet i beslutningen om indledning af proceduren, tages der efter Kommissionens opfattelse tilstrækkeligt hensyn til i omstruktureringsplanen.

(181)

For 2006 opnåede man allerede et mindre overskud på balancen på 0,2 mio. EUR, og årets overskud lå […] mio. EUR højere, end man havde forventet i omstruktureringsplanen. Disse tal viser, at banken udvikler sig i tråd med omstruktureringsplanen.

(182)

Kommissionen har også undersøgt den sensitivitetsanalyse, som Østrig har forelagt, og som indeholder et optimistisk og et pessimistisk scenario, og mener, at redegørelsen er fyldestgørende. For det første ses i det pessimistiske scenario med et resultat af den almindelige drift på […] mio. EUR i 2011 en værdi, der sikrer en langsigtet overlevelse for banken. For det andet holder den forventede rentabilitet hos BAWAG-PSK i det optimistiske scenario sig inden for rammerne af konkurrenternes rentabilitet med et resultat af den almindelige drift på […] mio. EUR i 2011.

(183)

Østrig har bekræftet, at konsortiet vil gennemføre den omstruktureringsplan, som BAWAG-PSK har ajourført, og har derfor godkendt hele planen.

(184)

Ligesom den potentielle købers samlede investering umiddelbart er afhængig af garantiens støtteelement, så afhænger en vellykket omstrukturering af banken efter Kommissionen opfattelse også i høj grad af den kapitalforhøjelse, som de nye ejere skal have gennemført (48). Konsortiets samlede investeringer sørger ikke blot for, at garantien ikke bliver brugt, men skaber også en passende kapital som basis for en gennemførelse af omstruktureringsplanen.

(185)

Kommissionen tager til efterretning, at omstruktureringsplanen, som indeholder en udførlig plan for bankens videre udvikling frem til 2011, hovedsageligt skal gennemføres i tidsrummet […].

(186)

Sammenfattende kan det konstateres, at forbedringen af BAWAG-PSK's rentabilitet primært opnås gennem interne foranstaltninger, og at alle de betænkeligheder, der blev fremført i beslutningen om indledning af proceduren, er blevet bortvejret. Kommissionen er overbevist om, at omstruktureringsplanen vil gøre det muligt for BAWAG-PSK at genoprette den langsigtede rentabilitet.

(187)

Kommissionen skal ifølge punkt 44 og 50 i rammebestemmelserne holdes underrettet om de fremskridt, der gøres med at gennemføre planen.

(188)

For store virksomheder som BAWAG-PSK skal virksomhedens egenbidrag ifølge rammebestemmelserne principielt udgøre 50 % af omstruktureringsomkostningerne.

(189)

Omstruktureringsomkostningerne beløber sig mindst til […] mia. EUR. De hentes ikke umiddelbart fra statsgarantien, men finansieres fuldt ud af banken og dens ejere. Afhændelserne bidrager også til finansieringen af omstruktureringsprogrammet.

(190)

Selv om Kommissionen anså det samlede garantibeløb for at være støtte til finansiering af omstruktureringsomkostningerne, ville BAWAG-PSK's egenbidrag ligge på over 50 %.

(191)

Efter Kommissionens opfattelse undgås det i kraft af støttens form og størrelse — statsgaranti til nødlidende lån, som muliggør overholdelse af tilsynsforskrifterne — at give BAWAG-PSK et likviditetsoverskud, der kan anvendes til aggressive, markedsfordrejende aktiviteter uden tilknytning til omstruktureringsprocessen. Yderligere udgør den øvre del af det interval, som støtteelementet ligger i, med 898 mio. EUR kun 1,6 % af bankens balancesum, hvilket i sammenligning med andre tilfælde, hvor Kommissionen har truffet en positiv beslutning, er en meget lav procentsats (49).

(192)

I den aktuelle sag blev der heller ikke givet nogen redningsstøtte.

(193)

På grund af ovenstående mener Kommissionen, at støtten er begrænset til det absolutte minimum, der er nødvendigt for at genoprette den langsigtede rentabilitet, og konstaterer, at den begunstigedes egenbidrag er i overensstemmelse med rammebestemmelserne.

(194)

Ifølge rammebestemmelserne skal der træffes foranstaltninger for om muligt at mildne støttens negative virkninger for konkurrencen. Dette kan gøres ved at afhænde aktiver, indskrænke kapaciteten og markedstilstedeværelsen og fjerne hindringer for adgang til de pågældende markeder. Foranstaltningerne skal stå i rimeligt forhold til støttens konkurrencefordrejende virkninger og navnlig til virksomhedens relative vægt på dens marked/-er.

(195)

De tilsagn fra BAWAG-PSK, som Kommissionen modtog fra Østrig, er en del af omstruktureringsprocessen. Særlig de foretagne afhændelser og de afhændelser, der endnu skal foretages, bidrager rent faktisk til finansiering af omstruktureringsomkostningerne og eliminerer Kommissionens konkurrenceretlige betænkeligheder.

(196)

Talrige foranstaltninger indvirker på bankens kernevirksomhed.

(197)

Inden for långivning til staten, hvor BAWAG-PSK havde […] markedsandel (25 % i 2005), reducerer banken sine lån til forbundsstaten (Republikken Østrig) frem til slutningen af […] med […] […] mia. EUR) til maksimalt […] mia. EUR. Denne øvre grænse på […] mia. EUR overskrides ikke frem til […] (50).

(198)

Banken, der er en såkaldt »Primary Dealer« af statsobligationer, giver yderligere afkald på at deltage i udbudsproceduren for et tidsrum på […], begyndende […], frem til […]. Det betyder, at BAWAG-PSK ikke må deltage i procedurer med en anslået samlet værdi på ca. […] mia. EUR.

(199)

Disse foranstaltninger kunne skade bankens omdømme hos kunderne i den offentlige sektor og dermed sinke en fremtidig udvidelse langsommere. Desuden begrænser foranstaltningen med hensyn til obligationer sortimentet af investeringsprodukter, som banken især kan tilbyde sine privatkunder.

(200)

De to beskrevne foranstaltninger vedrører markeder, på hvilke banken efter omstruktureringen vil indtage en vigtig position, og de går ud over det, der er nødvendigt for at genoprette rentabiliteten.

(201)

Yderligere minder Kommissionen om, at BAWAG-PSK skulle sælge sine OeNB-aktier som forudsætning for garantistillelsen. Disse kapitalinteresser var meget vigtige for banken. Derudover blev aktier i Bank Frick & Co. AG og Hobex AG solgt i hhv. juli 2006 og marts 2007. Ved salget af sine aktier i Hobex AG, der beskæftigede sig med betalingsaftaler, trak BAWAG-PSK sig tilbage fra et vigtigt område, som de største banker i Østrig er involverede i.

(202)

Østrig foretrækker, at man ikke betragter lukningen af tre filialer i Wien som en effektiv kompenserende modydelse. Kommissionen mener heller ikke, at lukningen af tre filialer i Wien i den aktuelle sag kan betragtes som en effektiv modydelse, da det ikke er blevet dokumenteret, at der ikke var tale om tabsgivende aktiviteter i forbindelse med de berørte filialer, som under alle omstændigheder skulle have været lukket for at genoprette rentabiliteten.

(203)

På forsikringsområdet, tæt på kernevirksomhedsaktiviteten, vil BAWAG-PSK hurtigt sælge en andel på over 50 % i PSK Versicherung AG og BAWAG-Versicherung Aktiengesellschaft og samtidig give køberen en call-option på de resterende andele. Kontantværdien udgør over […] mia. EUR. Desuden solgte man i januar 2007 forsikringsmægleren Funk International Austria GmbH.

(204)

Banken har desuden forpligtet sig til at sælge sine vigtigste interesser inden for de virksomhedsområder, der ikke hører til kerneaktiviteterne (særlig andelene i Cosmos Elektrohandels GmbH & Co KG, COSMOS Geschäftsführungs- und Beteiligungs GmbH, […], og andelen på 42 % i ATV Privat-TV Services AG). Således vil BAWAG-PSK igen koncentrere sig om sine kerneaktiviteter.

(205)

For at salgsprocessen forløber uden problemer, og for at den løbende omstruktureringsproces kan blive afsluttet, accepterer Kommissionen, at (51) salget af […] alene sker før […], og at andelen på 42 % i ATV Privat-TV Services AG alene sælges før […].

(206)

I 2006 blev der solgt fast ejendom for […] mio. EUR. Før udgangen af 2008 skal der sælges yderligere fast ejendom med en værdi på balancen på ca. […] mio. EUR. Derudover skal der i 2007 sælges industriandele i Voestalpine og […].

(207)

Desuden blev indlån på anfordringskonti fra inden- og udenlandske BAWAG-PSK-kunder fra slutningen af september 2005 til juni 2006 reduceret med over 560 mio. EUR (markedsandelen faldt med […] % til […] %). Opsparingskontiene faldt inden for det samme tidsrum med 4 mia. EUR (markedsandelen faldt med næsten […] % til […] %). Selv om dette tab på kundeindlånssiden ikke fuldt ud kan sammenlignes med en kompenserende modydelse ifølge rammebestemmelserne, så havde det dog en negativ effekt på bankens vigtigste refinansieringskilde. »Bank-Run« skal efter Kommissionens opfattelse i denne forbindelse ses som en formildende omstændighed ved den samlede vurdering af eventuelle urimelige konkurrencefordrejninger.

(208)

Samlet faldt BAWAG-PSK's balancesum pr. 31. december 2006 med 11 % (6 mia. EUR) (52), efter at forbundsstaten havde givet sin garanti, sammenlignet med 31. december 2005, og sammenlignet med 30. juni 2006 med 9,3 % (5 mia. EUR). Yderligere foranstaltninger, særlig reduktionen af statslån med […] mia. EUR, vil have en effekt fra […] og burde svare til en yderligere reduktion af balancesummen med […] % (sammenlignet med 2005).

(209)

Rednings- og omstruktureringsstøtte kan ifølge rammebestemmelserne anses for lovlig, hvis der skal bevares en konkurrencepræget markedsstruktur, i tilfælde hvor lukning af virksomheder kunne føre til et monopol eller et oligopol. Hvis BAWAG-PSK i tilfælde af insolvens ville blive lukket, ville de vigtigste konkurrenter til banken nok blive styrket og det på et allerede ret koncentreret marked (53), hvor Bank Austria Creditanstalt, Erste Bank/Sparkassengruppe og Raiffeisengruppe in Österreich tilsammen har over 80 % af markedsandelene inden for detail-banking.

(210)

Kommissionen er nået til den konklusion, at de kompenserende modydelser — under hensyntagen til den båndbredde, der er konstateret for garantiens støtteelement — står i rimeligt forhold til de konkurrencefordrejende virkninger af den støtte, der er givet til BAWAG-PSK.

(211)

I forbindelse med pligten til at sælge, som Østrig har pålagt ÖGB, drejer det sig efter Kommissionens opfattelse ikke om en modydelse for konkurrencefordrejningen, da BAWAG-PSK og ikke ÖGB er den umiddelbare støttemodtager. Salget af banken til konsortiet anses dog for at fremme omstruktureringsprocessen (se ovenfor).

(212)

Den omstændighed, at BAWAG-PSK’s konkurrenter for at sikre kapitalen i banken oprettede SPV'erne, betyder heller ikke, at statsgarantien ikke ville have fremkaldt en mærkbar konkurrencefordrejning. I den sammenhæng er det vigtigt, at SPV'erne først blev oprettet efter garantistillelsen til fordel for BAWAG-PSK.

(213)

Kommissionen skal holdes ajour om de fremskridt, der sker med gennemførelsen af de ovennævnte kompenserende foranstaltninger.

(214)

Fristerne for gennemførelse af kompenserende modydelser kan forlænges af Kommissionen, hvis Østrig kan dokumentere, at der er indtrådt omstændigheder, der ikke kunne forudses. I visse tilfælde, som Østrig skal begrunde på passende måde, kan Kommissionen efter anmodning ændre visse påbud og vilkår og/eller erstatte dem af ligeværdige foranstaltninger.

(215)

Ud over de foranstaltninger, der skal forhindre konkurrencefordrejninger, kan Kommissionen fastsætte vilkår og forpligtelser, som den finder nødvendige for at sikre, at støtten ikke fordrejer konkurrencen i strid med den fælles interesse.

(216)

I denne sammenhæng vil Kommissionen gerne sikre, at der ikke gives yderligere støtte, som vil have indflydelse på forholdsmæssigheden af den støtteforanstaltning, som den eksisterende beslutning beror på. Kommissionen har ganske vist fastholdt de BAWAG-PSK-tilsagn, som Østrig havde fremsendt, vedrørende ydelse af yderligere støtte frem til slutningen af 2010, men gør dog opmærksom på, at der i hvert fald består et alment forbud i ti år efter denne beslutning om at yde omstruktureringsstøtte til BAWAG-PSK ifølge afsnit 3.3. i rammebestemmelserne. Det afgivne tilsagn finder Kommissionen i tråd med punkt 46, litra c), i rammebestemmelserne passende og nødvendigt. Det generelle forbud rammer ikke støtte ydet i medfør af artikel 87, stk. 2 i EF-traktaten. Kommissionen kan i betragtning af de fastsatte målsætninger acceptere, at BAWAG-PSK modtager støtte inden for rammerne af forskningsprojekter, der medfinansieres af Den Europæiske Union, støtte til generel uddannelse (54) inden for rammerne af godkendte bestemmelser og støtte til energispareforanstaltninger (55) inden for rammerne af godkendte bestemmelser, da sådan støtte ikke har større betydning for, om garantiens støtteelement er forholdsmæssigt.

(217)

Yderligere opfylder de ovennævnte tilsagn i betragtning 197 og 198 efter Kommissions mening kravene i punkt 46, litra a) og b), i rammebestemmelserne.

VIII.   KONKLUSION

(218)

Kommissionen finder, at den støtte, Østrig har ydet i form af en garanti til et beløb af 900 mio. EUR, er i strid med EF-traktatens artikel 88, stk. 3, og dermed er ulovlig. Støtten kan dog erklæres for at være forenelig med fællesmarkedet, hvis påbuddene overholdes —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Den statsstøtte, som Østrig har ydet til omstrukturering af BAWAG-PSK i form af en statsgaranti til et samlet beløb af 900 mio. EUR, er forenelig med fællesmarkedet ifølge artikel 87 stk. 1, såfremt vilkårene og påbuddene i artikel 2 overholdes.

Artikel 2

1.   Østrig sikrer, at den plan, der blev sendt til Kommissionen den 3. januar 2007 vedrørende omstrukturering af BAWAG-PSK, fuldt ud bliver gennemført.

2.   Østrig sikrer, at følgende andele bliver solgt til en af BAWAG-PSK-koncernen uafhængig tredjepart:

a)

salg af en andel på mere end 50 % i PSK Versicherung AG og i BAWAG-Versicherung Aktiengesellschaft med virkning på balancen senest den […], med en call-option til køberen på de resterende andele

b)

afslutning af salget af fast ejendom til en værdi af ca. […] mio. EUR med samlet virkning på balancen senest den […]

c)

salg af en andel på […] % i […] med virkning på balancen senest den […]

d)

salg af en andel på 42,56 % i ATV Privat-TV Services AG med virkning på balancen senest den […]

e)

salg af […] med virkning på balancen senest den […].

3.   Østrig sikrer, at de lån, som BAWAG-PSK har ydet den østrigske stat, indtil udgangen af forretningsåret 2007 bliver reduceret til højst […] mia. EUR. Dette beløb må ikke blive overskredet frem til […]. Undtaget er eksisterende forpligtelser hos selskaber i BAWAG PSK-koncernen i forbindelse med fremtidige trancher af allerede indgåede indkøbskontrakter.

4.   BAWAG-PSK må inden for et tidsrum på […], der begynder den […], ikke vælges som emittent for statsobligationer.

5.   Frem til 31. december 2010 ydes der ingen anden form for støtte til BAWAG-PSK end støtte i medfør af EF-traktatens artikel 87, stk. 2, støtte inden for rammerne af forskningsprojekter, der medfinansieres af Den Europæiske Union, støtte til generel uddannelse inden for rammerne af godkendte bestemmelser eller støtte til energispareforanstaltninger inden for rammerne af godkendte bestemmelser. I de kommende ti år kan der ikke godkendes nogen omstruktureringsstøtte.

6.   For at opfyldelsen af betingelserne i afsnit 1 til 5 kan overvåges, vil Østrig frem til 2010 jævnligt fremlægge rapporter om de fremskridt, der opnås med omstruktureringen af BAWAG-PSK. Den første årsrapport præsenteres i januar 2009. De følgende rapporter vedrører hhv. 2009 og 2010 fremlægges hhv. i slutningen af marts 2010 og 2011.

Artikel 3

Østrig underretter senest to måneder efter meddelelsen af denne beslutning Kommissionen om, hvilke foranstaltninger der er truffet for at efterkomme beslutningen.

Artikel 4

Denne beslutning er rettet til Republikken Østrig.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. juni 2007.

På Kommissionens vegne

Neelie KROES

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 83 af 27.3.1999, s. 1. Ændret ved tiltrædelsesakten af 2003.

(2)  EUT C 232 af 30.12.2006, s. 11.

(3)  Se fodnote 2.

(4)  ÖGB havde direkte 51 % af selskabsandelene og indirekte — via sin private fond Österreichische Gewerkschaftliche Solidarität Privatstiftung (»ÖGSP«) — 49 % af andelene. ÖGSP er grundlagt af ÖGB.

(5)  Forretningshemmelighed.

(6)  Størsteparten af disse tilgodehavender udgjordes af to blankokreditter, som AVB havde fået som kassekredit til et samlet beløb på 1,531 mia. EUR, og to lån til ÖGSP som kassekredit på i alt […] mio. EUR.

(7)  Summen af salgsprisen og den nødvendige tilførsel af kapital til BAWAG-PSK.

(8)  BAWAG Versicherung AG og PSK Versicherung AG har en andel på […] % af det østrigske livsforsikringsmarked.

(9)  Konsortiet består af Cerberus European Investments, det østrigske postvæsen, Generali Holding Vienna AG, Wüstenrot Verwaltung- und Dienstleistungen GmbH, andre finansielle institutioner og privatpersoner.

(10)  Refco var dengang den største valuta- og råvarehandler i USA.

(11)  […].

(12)  I bilaget til revisionsrapporten, BGBl. II nr. 305/2005, i del IV Z 14 litra c) og d).

(13)  Domstolens dom af 14.9.1994, forenede sager C-278/92, C-279/92 og C-280/92, Kongeriget Spanien mod Kommissionen, Sml. I, s. 4103.

(14)  EUT C 244 af 1.10.2004, s. 2.

(15)  BAWAG-PSK's rating fra Moody’s blev dårligere for alle kort- og langfristede indlån og tilgodehavender og gik fra A2 til A3, mens Financial Strength Rating gik til E+.

(16)  EFT C 71 af 11.3.2000, s. 14.

(17)  En FSR illustrerer Moody’s bedømmelse af bankens iboende sikkerhed og bonitet og tager derfor ikke hensyn til visse eksterne kreditrisici og kreditstøtteelementer, som omfattes af Moody’s Bank Deposit Ratings.

(18)  Kommissionens beslutning af 23. juni 1999, K(1999) 2035, Crédit Foncier de France (EFT L 34 af 3.2.2001, s. 36, stk. 49).

(19)  Kommissionens beslutning af 18. februar 2004, K(2004) 327, Bankgesellschaft Berlin, (EUT L 116 af 4.5.2005, s. 1, stk. 27 ff).

(20)  Kommissionens beslutning af 2. marts .2005, K(2005) 427, Chemische Werke Piesteritz, (EUT L 296 af 12.11.2005, s. 19, stk. 107).

(21)  900 mio. EUR × 5,47 % = 49,1 mio. EUR.

(22)  49,1 mio. EUR – (900 × 0,2 %) = 47,3 mio. EUR.

(23)  Baseret på Moody’s Investor Service, »Default and Recovery Rates of Corporate Bond Issuers: 2000«.

(24)  Baseret på en standardsolvenskoefficient på 8 %.

(25)  Baseret på ændringen af swap spreads før og efter statsgarantiens udstedelse.

(26)  Kommissionens beslutning af 12. oktober 1994 om uanmeldt kapitaltilskud til Bull-koncernen i Frankrig (EFT L 386 af 31.12.2004, s. 1), stk. 10; Kommissionens beslutning af 26. juli 1995 om betinget godkendelse af Frankrigs støtte til banken Crédit Lyonnais (EFT L 308 af 21.12.1995, s. 92), stk. 116; Kommissionens beslutning af 21. juni 1995 om den italienske stats støtte til virksomheden Enichem Agricoltura SpA (EFT L 28 af 6.2.1996, s. 18), stk. 26; Kommissionens beslutning af 3. juli 2001 om Spaniens statsstøtte og påtænkte statsstøtte til omstrukturering af Babcock Wilcox España SA (EFT L 67 af 9.3.2002, s. 50), stk. 40; Kommissionens beslutning af 16. september 1998 om betinget tilladelse til den støtte, Italien har ydet Società Italiana per Condotte d'Acqua SpA (EFT L 129 af 22.5.1999, s. 30), stk. 35; Kommissionens beslutning af 16. september 1998 om betinget godkendelse af Italiens støtte til Italstrade SpA (EFT L 109 af 27.4.1999, s. 1), stk. 2.

(27)  Kommissionens beslutning af 10. februar 1997, Bank Austria/Creditanstalt, COMP IV/M.873, stk. 46 ff.

(28)  Østrig henviser med hensyn til markedsandele til Kommissionens beslutning om en fusions forenelighed af 28. februar 2007, Cerberus/BAWAG-PSK, COMP/M. 4565.

(29)  Se bl.a. Domstolens dom af 29. april 2004 i sag C-372/97, Italien mod Kommissionen, Sml. I, s. 3679, præmis 44.

(30)  Domstolens dom af 16. maj 2002 i sag C-482/99, Frankrig mod Kommissionen, Sml. I, s. 4397, præmis 71.

(31)  Førsteinstansrettens dom af 6. marts 2003, forenede sager T-228/99 og T-233/99, Westdeutsche Landsbank Girozentrale og Land Nordrhein-Westfalen mod Kommissionen, Sml. II, s. 43, præmis 255.

(32)  Forenede sager T-228/99 og T-233/99, præmis 246.

(33)  Førsteinstansrettens dom af 30. april 1998 i sag T-16/96, Cityflyer Express mod Kommissionen, Sml. II, s. 757, præmis 76.

(34)  Jf. sag C 44/03 (Østrigs statsstøtte til fordel for Bank Burgenland) (EUT L 263 af 8.10.2005, s. 8, stk. 36).

(35)  Jf. statsgarantier til tyske, offentlige banker (»kautionistansvar«) eller østrigske sparekasser (»garanti mod ikke-overholdelse af forpligtelser«), der begge er blevet ophævet ved kommissionsbeslutninger.

(36)  Kommissionens beslutning af 26. juni 1999, K(1999) 2035, Crédit Foncier de France, EFT L 34 af 3.2.2001, s. 36, nr. 49. Beslutningen i CFF-sagen blev truffet, før meddelelsen om garantier trådte i kraft.

(37)  Kapitaltilførsler fra minoritetsejere er i sammnenhæng med den salgsforpligtelse, som Østrig har pålagt ÖGB, usandsynlig.

(38)  Således beløber de forventede årsresultater for BAWAG PSK for det første treårige tidsrum (2006-2008) sig til […] mio. EUR. Dette tidsrum ville være et passende grundlag for en privatinvestors analyse. Det må dog ikke glemmes, at ved disse resultatprognoser er der ikke taget hensyn til noget garantigebyr, som er almindeligt på markedet. Hvis banken skulle betale sådan et sådant gebyr, ville resultaterne være noget vanskeligere at opnå i omstruktureringstidsrummet.

(39)  Ved en reduktion af de samlede aktiver ville udbyttegrundlaget for BAWAG PSK falde betydeligt. Aktiver kan generelt på kort sigt kun sælges under markedsværdien.

(40)  Kapitaltilførsler fra minoritetsejere er i sammenhæng med den salgsforpligtelse, som Østrig har pålagt ÖGB, usandsynlig.

(41)  Ved en tilbageførselsrente på 10 %.

(42)  1,7 mia. EUR + […] mia. EUR – […] mia. EUR - […] mia. EUR = […] mia. EUR.

(43)  Oprettelsen af de to ovennævnte SPV'ere af private erhvervsdrivende ville ikke være sket uden statsgarantien og er derfor ikke i modstrid med denne opfattelse.

(44)  Kommissionens beslutning 88/167/EØF af 7. oktober 1987 vedrørende lov 1386/1983, på grundlag af hvilken den græske regering yder støtte til det græske erhvervsliv (EFT L 76 af 22.3.1988, s. 18).

(45)  Kommissionens beslutning af 20. maj 1998 om Frankrigs støtte til Crédit Lyonnais (EFT L 221 af 8.8.1998, s. 28).

(46)  I 1995 godkendte Kommissionen de første statsstøttebeløb, som blev vurderet til et maksimalt beløb på 8 mia. EUR (Kommissionens beslutning af 26. juli 1995 om betinget godkendelse af Frankrigs støtte til banken Crédit Lyonnais, EFT L 308 af 21.12.1995, s. 92). I 1996 blev der godkendt støttebeløb på 0,6 mia. EUR (Kommissionens beslutning i sag N 692/96 — C 47/96 (EFT C 390 af 24.12.1996, s. 7)). Endelig blev der i 1998 godkendt støttebeløb til en værdi af mellem 8 og 15 mia. EUR (Kommissionens beslutning af 20. maj 1998 om Frankrigs støtte til Crédit Lyonnais (EFT L 221 af 8.8.1998, s. 28).

(47)  Procedurer for betaling af regninger.

(48)  Salgsprisen har indvirkning på den nødvendige kapitalforhøjelse.

(49)  Jf. f.eks. Kommissionens beslutning 1999/508/EF af 14. oktober 1998 om betinget godkendelse af Frankrigs støtte til Societé Marseillaise de Crédit (sag C-42/96 ex NN 194/95) (EFT L 198 af 30.7.1999, s. 1), Kommissionenens beslutning 2005/345/EC af 18. februar 2004 om Tysklands statsstøtte til fordel for Bankgesellschaft Berlin AG, (sag C-28/2002 ex NN 5/2002) (EUT L 116 af 4.5.2005, s. 1), og Kommissionenens beslutning 2001/89/EF af 23. juni 1999 om betinget godkendelse af de franske myndigheders støtte til Crédit Foncier de France (sag C-30/96 ex NN 44/96) (EFT L 34 af 3.2.2001, s. 36).

(50)  Undtaget deraf er de eksisterende forpligtelser hos selskaber i BAWAG PSK-koncernen i forbindelse med fremtidige trancher af allerede indgåede indkøbskontrakter.

(51)  Fristerne for gennemførelsen af de kompenserende modydelser kan forlænges af Kommissionen, hvis Østrig ikke dokumenterer, at der er indtruffet omstændigheder, man ikke kunne forudse. I undtagelsestilfælde, som Østrig skal dokumentere på passende måde, kan Kommissionen også ændre nogle påbud og vilkår eller erstatte dem med andre foranstaltninger af samme værdi.

(52)  Balancesummen for hele koncernen er faldet med 12,2 % inden for samme tidsrum.

(53)  Jf. også Kommissionens beslutning af 11. juni 2002 om en procedure i henhold til EF-traktatens artikel 81 i sag COMP/36.571/D-1 — Østrigske banker (»Lombard Club«) (EUT L 56 af 24.2.2004, s. 1, betragtning 8).

(54)  Ifølge Kommissionens forordning (EF) nr. 68/2001 af 12. januar 2001 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på uddannelsesstøtte (EFT L 10 af 13.1.2001, s. 20, senest ændret ved beslutning 2007/72/EF (EUT L 32 af 6.2.2007, s. 180)), omfatter »generel uddannelse« uddannelse, herunder undervisning, som arbejdstageren ikke kun eller ikke primært kan benytte til udførelse af sine nuværende eller fremtidige arbejdsopgaver i den støttemodtagende virksomhed, men som giver kvalifikationer, der i vidt omfang kan benyttes i andre virksomheder eller på andre arbejdsområder og derved væsentligt forbedrer arbejdstagerens beskæftigelsesmuligheder.

(55)  Ifølge EF-rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse (EFT C 37 af 3.2.2001, s. 3) forstås ved energispareforanstaltninger navnlig foranstaltninger, der sætter virksomhederne i stand til at reducere energiforbruget i produktionsforløbet.


26.3.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 83/35


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 25. marts 2008

om brandsikkerhedskrav i europæiske standarder for cigaretter i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/95/EF

(EØS-relevant tekst)

(2008/264/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/95/EF af 3. december 2001 om produktsikkerhed i almindelighed (1), særlig artikel 4, stk. 1, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det er i direktiv 2001/95/EF fastsat, at europæiske standardiseringsorganer bør fastlægge europæiske standarder. Sådanne standarder bør sikre, at produkter opfylder direktivets almindelige sikkerhedskrav.

(2)

I henhold til direktiv 2001/95/EF formodes et produkt at være sikkert for så vidt angår de risici og risikokategorier, der er omfattet af de pågældende nationale standarder, når det er i overensstemmelse med ikke-bindende nationale standarder, der gennemfører europæiske standarder.

(3)

Cigaretter er i sig selv farlige produkter, da de frembringer varme, og fordi de indeholder et brændbart materiale, der bliver ved med at brænde i hele cigarettens længde, når den tændes. Tændte cigaretter, der lægges uforsigtigt eller ligger uden opsyn, indebærer en risiko for brand med dødsfald, personskader og materielle skader til følge. Der har været den slags ulykker, som skønnes at være skyld i mindst 1 000 dødsfald om året i Fællesskabet (2).

(4)

Der er udviklet tekniske løsninger, der kan hindre cigaretter i at brænde i hele deres længde, når der ikke suges aktivt på dem. I cigaretpapiret på cigaretter, der fås i handelen, er der papirstrimler, der er ca. 6 mm brede, med en afstand på 20-30 mm. Sådanne »stopklodser« gør brændende cigaretter selvslukkende — i hvert fald til en vis grad — ved at hæmme ilttilførslen til ilden. Den nedsatte antændelsestilbøjelighed begrænser således brandårsagen og -risikoen.

(5)

Sikkerhedskravet til cigaretter bør fastsættes i henhold til artikel 4 i direktiv 2001/95/EF med det formål at anmode standardiseringsorganerne om at udarbejde en standard for nedsat antændelsestilbøjelighed for cigaretter, jf. proceduren i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF af 22. juni 1998 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter (3), og for at gøre det muligt at offentliggøre referencen til den vedtagne standard i Den Europæiske Unions Tidende. Standardiseringsorganerne bør tage behørigt hensyn til ASTM-standard E2187-04.

(6)

Efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende vil cigaretter, der er fremstillet i overensstemmelse med standarden, formodes at opfylde det almindelige sikkerhedskrav i direktiv 2001/95/EF for så vidt angår det brandsikkerhedskrav, der er omfattet af den pågældende standard.

(7)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat i henhold til direktiv 2001/95/EF —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Formål

Formålet med denne afgørelse er at fastsætte krav, på grundlag af hvilket Kommissionen kan anmode de relevante standardiseringsorganer om at udarbejde den relevante standard for nedsat antændelsestilbøjelighed for cigaretter. Cigaretters antændelsestilbøjelighed skal nedsættes for at minimere antallet af brande med dødsfald, personskader og materielle skader til følge.

Artikel 2

Definition

I denne afgørelse forstås ved »cigaret med nedsat antændelsestilbøjelighed« en cigaret, der slukker af sig selv, når der ikke suges aktivt på den, inden den er brændt i hele sin længde.

Artikel 3

Krav

I henhold til artikel 4 i direktiv 2001/95/EF fastsættes følgende sikkerhedskrav: Ikke mere end 25 % af cigaretterne i et testet parti må brænde i hele deres længde.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. marts 2008.

På Kommissionens vegne

Meglena KUNEVA

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 11 af 15.1.2002, s. 4.

(2)  ASPECT Consortium: Tobacco or Health in the European Union. Past, present and future. Europa-Kommissionen, 2004:

http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/Tobacco/Documents/tobacco_exs_en.pdf.

(3)  EFT L 204 af 21.7.1998, s. 37. Senest ændret ved Rådets direktiv 2006/96/EF (EUT L 363 af 20.12.2006, s. 81).


RETSAKTER VEDTAGET AF ORGANER OPRETTET VED INTERNATIONALE AFTALER

26.3.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 83/37


AFGØRELSE Nr. 1/2008 TRUFFET AF DET BLANDEDE UDVALG EU-SCHWEIZ NEDSAT VED AFTALEN INDGÅET MELLEM DEN EUROPÆISKE UNION, DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG DET SCHWEIZISKE FORBUND OM DETTE LANDS ASSOCIERING I GENNEMFØRELSEN, ANVENDELSEN OG UDVIKLINGEN AF SCHENGEN-REGLERNE

af 28. februar 2008

om ændring af udvalgets forretningsorden

(2008/265/EF)

DET BLANDEDE UDVALG HAR —

under henvisning til protokollen (1) mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om Fyrstendømmet Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om dette lands associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengen-reglerne (i det følgende benævnt henholdsvis »protokollen« og »aftalen«), særlig artikel 3 og 4 i protokollen, og

ud fra følgende betragtninger:

Efter undertegnelsen af protokollen skal medlemskabet af Det Blandede Udvalg, der er nedsat ved aftalen, udvides med en repræsentant for Fyrstendømmet Liechtenstein, hvilket skal afspejles i Det Blandede Udvalgs forretningsorden —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Det Blandede Udvalgs forretningsorden, der blev fastsat ved afgørelse nr. 1/2004 af 26. oktober 2004 (2), ændres således:

1)

Artikel 1 affattes således:

»Artikel 1

Det Blandede Udvalg består af repræsentanter for regeringen for Det Schweiziske Forbund (i det følgende benævnt »Schweiz«) og Fyrstendømmet Liechtenstein (i det følgende benævnt »Liechtenstein«), medlemmerne af Rådet for Den Europæiske Union (i det følgende benævnt »Rådet«), og Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (i det følgende benævnt »Kommissionen«).

Udvalget mødes

på ekspertplan:

under forsæde af den delegation, der repræsenterer det medlem af Rådet, der varetager formandskabet

på højt embedsmandsplan og på ministerplan:

i årets første halvdel: under forsæde af den delegation, der repræsenterer det medlem af Rådet, der varetager formandskabet

i årets anden halvdel: skiftevis under forsæde af den delegation, der repræsenterer den schweiziske regering (i det følgende benævnt »den schweiziske delegation«), og af den delegation, der repræsenterer den liechtensteinske regering (i det følgende benævnt »den liechtensteinske delegation«).

Den delegation, der repræsenterer det medlem af Rådet, der varetager formandskabet, kan afstå formandskabet for Det Blandede Udvalg til den delegation, der repræsenterer det medlem af Rådet, der varetager det efterfølgende formandskab. Den schweiziske samt den liechtensteinske delegation kan afstå formandskabet for Det Blandede Udvalg, når det mødes på højt embedsmandsplan og på ministerplan, til en anden delegation, der er rede til at varetage denne funktion.«

2)

I artikel 4 indsættes følgende stykke:

»Hvis den liechtensteinske delegation i et tilfælde, som omhandlet i artikel 5, stk. 4, i protokollen, mener, at indholdet af en retsakt eller foranstaltning er af en sådan karakter, at det berører principperne om direkte demokrati, indkaldes der af Liechtenstein eller på dets anmodning til møde i Det Blandede Udvalg på ministerplan inden for tre uger. Det Blandede Udvalg undersøger nøje enhver mulighed for at fortsætte protokollen, især eventuelle alternative løsninger, som den liechtensteinske delegation foreslår. Hvis Det Blandede Udvalg efter en nøje undersøgelse inden for den frist, der er nævnt i artikel 5, stk. 4, i protokollen, ikke accepterer en af disse muligheder, ophører protokollen tre måneder efter udløbet af denne frist.«

3)

I artikel 5, stk. 1 og 2, indsættes »og Liechtenstein« efter »repræsentanter for Schweiz«.

4)

I artikel 6, stk. 2, indsættes »og Liechtenstein« efter »Schweiz«.

5)

Artikel 9, stk. 1, affattes således:

»Alle meddelelser fra formanden i henhold til forretningsordenen sendes til den schweiziske mission ved De Europæiske Fællesskaber samt til den liechtensteinske mission ved Den Europæiske Union, EU-medlemsstaternes repræsentationer og Kommissionen.«

6)

Artikel 13 affattes således:

»Artikel 13

Såfremt en sag er blevet forelagt for Det Blandede Udvalg i henhold til aftalens artikel 7, stk. 4, eller protokollens artikel 5, stk. 4, skal enhver afgørelse i Det Blandede Udvalg om at videreføre aftalen eller protokollen træffes med enstemmighed.

Såfremt aftalen eller protokollen bringes til ophør som følge af manglende godkendelse af en retsakt eller en foranstaltning, som ikke finder anvendelse på Irland og/eller Det Forenede Kongerige, kan disse medlemsstaters repræsentanter ikke modsætte sig, at der træffes afgørelse herom med enstemmighed.«

Artikel 2

Denne afgørelse får virkning fra datoen for vedtagelsen.

Artikel 3

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende. Schweiz og Liechtenstein er ansvarlige for dens officielle offentliggørelse i deres respektive lande.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. februar 2008.

På Det Blandede Udvalgs vegne

D. MATE

Formand


(1)  Rådets dokument 16462/06; tilgængeligt på http://register.consilium.europa.eu

(2)  EUT C 308 af 14.12.2004, s. 2.


III Retsakter vedtaget i henhold til traktaten om Den Europæiske Union

RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT V I EU-TRAKTATEN

26.3.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 83/39


RÅDETS AFGØRELSE 2008/266/FUSP

af 28. januar 2008

om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Tchad om status for de EU-ledede styrker i Republikken Tchad

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 24,

under henvisning til formandskabets henstilling, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 25. september 2007 vedtog FN’s Sikkerhedsråd resolution 1778 (2007) om etablering af en FN-mission i Den Centralafrikanske Republik og Tchad (MINURCAT) og om bemyndigelse af Den Europæiske Union til i en periode på 12 måneder fra erklæringen om indledende operativ kapacitet i disse lande at gennemføre en operation til støtte for FN’s mission. I resolutionen opfordres Republikken Tchads og Den Centralafrikanske Republiks regeringer og Den Europæiske Union i øvrigt til snarest muligt at indgå aftaler om status for de styrker, der skal deltage i Den Europæiske Unions operation.

(2)

Den 15. oktober 2007 vedtog Rådet fælles aktion 2007/677/FUSP om Den Europæiske Unions militæroperation i Republikken Tchad og Den Centralafrikanske Republik (1) (EUFOR Tchad/RCA).

(3)

I forlængelse af Rådets bemyndigelse af 18. september 2007 har formandskabet, bistået af generalsekretæren/den højtstående repræsentant, i henhold til artikel 24 i traktaten forhandlet en aftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Tchad om status for de EU-ledede styrker i Republikken Tchad.

(4)

Denne aftale bør godkendes —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Tchad om status for de EU-ledede styrker i Republikken Tchad godkendes hermed på Den Europæiske Unions vegne.

Teksten til aftalen er knyttet til denne afgørelse.

Artikel 2

Formanden for Rådet bemyndiges herved til at udpege den person, der er beføjet til at undertegne aftalen med bindende virkning for Den Europæiske Union.

Artikel 3

Denne afgørelse har virkning fra dagen for vedtagelsen.

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. januar 2008.

På Rådets vegne

D. RUPEL

Formand


(1)  EUT L 279 af 23.10.2007, s. 21.


OVERSÆTTELSE

AFTALE

mellem Den Europæiske Union og Republikken Tchad om status for de EU-ledede styrker i Republikken Tchad

DEN EUROPÆISKE UNION,

i det følgende benævnt »EU«,

på den ene side, og

REPUBLIKKEN TCHAD,

i det følgende benævnt »værtsstaten«,

på den anden side,

herefter tilsammen benævnt »parterne«,

ER UNDER HENSYN TIL

FN’s Sikkerhedsråds resolution 1778 (2007) af 25. september 2007

Rådets fælles aktion 2007/677/FUSP af 15. oktober 2007 om Den Europæiske Unions militæroperation i Republikken Tchad og Den Centralafrikanske Republik (1) (EUFOR Tchad/RCA)

at denne aftale ikke anfægter de rettigheder og forpligtelser, som parterne har i henhold til internationale aftaler og andre instrumenter om oprettelse af internationale domstole, herunder statutten for Den Internationale Straffedomstol —

BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

Artikel 1

Anvendelsesområde og definitioner

1.   Bestemmelserne i denne aftale finder anvendelse på EU-ledede styrker og disses personel.

2.   Denne aftales bestemmelser finder kun anvendelse på værtsstatens område.

3.   I denne aftale forstås ved:

a)

»EU-ledede styrker (EUFOR)«: EU’s militære hovedkvarter og de nationale kontingenter, der bidrager til operationen, samt disses udstyr og transportmidler.

b)

»operation«: forberedelse, fastlæggelse, gennemførelse og opretholdelse af militærmissionen på baggrund af det mandat, der følger af FN’s Sikkerhedsråds resolution 1778 (2007) af 25. september 2007.

c)

»EU-øverstbefalende«: den øverstbefalende i operationsområdet.

d)

»EU’s militære hovedkvarter«: det militære hovedkvarter og dele heraf, uanset disses placering, som er under kommando af EU-officerer, der har ansvaret for den militære kommando eller ledelse af operationen.

e)

»nationale kontingenter«: enheder og elementer, som tilhører Den Europæiske Unions medlemsstater og andre stater, der deltager i operationen.

f)

»EUFOR-personel«: civilt og militært personel, som er udstationeret ved EUFOR, samt personel, der er deployeret til forberedelse af operationen, og personel på tjenesterejse for en udsenderstat eller en EU-institution som led i operationen, og som, medmindre andet er bestemt i aftalen, befinder sig på værtsstatens område, dog ikke lokalt personel og personel ansat af internationale kommercielle entreprenører.

g)

»lokalt personel«: personel, der er statsborgere i eller har fast bopæl i værtsstaten.

h)

»faciliteter«: alle bygninger, kvarterer og områder, der er nødvendige for EUFOR og EUFOR-personel.

i)

»udsenderstat«: den stat, der stiller et nationalt kontingent til rådighed for EUFOR.

Artikel 2

Almindelige bestemmelser

1.   EUFOR og EUFOR-personel skal overholde værtsstatens love og forskrifter og afstå fra enhver handling eller aktivitet, der er uforenelig med operationens mål.

2.   EUFOR underretter regelmæssigt værtsstatens regering om størrelsen af det EUFOR-personel, der er stationeret på værtsstatens område.

Artikel 3

Identifikation

1.   EUFOR-personel skal altid bære deres pas eller deres militære identitetskort på sig.

2.   EUFOR-køretøjer, fly, fartøjer og andre transportmidler skal være forsynet med EUFOR-kendingsmærker og/eller nummerplader, som meddeles værtsstatens relevante myndigheder.

3.   EUFOR har ret til at føre Den Europæiske Unions flag samt anvende mærker, som f.eks. militære emblemer, navne og officielle symboler, på sine bygninger, køretøjer og andre transportmidler. Der skal på EUFOR-personellets uniformer bæres et særligt EUFOR-emblem. Nationale flag eller emblemer for de nationale kontingenter, som udgør operationen, kan anvendes på EUFOR-bygninger, køretøjer og andre transportmidler samt på uniformer efter afgørelse truffet af operationens EU-øverstbefalende.

Artikel 4

Grænsepassage og bevægelser på værtsstatens område

1.   EUFOR-personel kan kun indrejse på værtsstatens område på grundlag af de i artikel 3, stk. 1, omhandlede dokumenter eller, ved første indrejse, en individuel eller kollektiv marchordre udstedt af EUFOR. De er undtaget fra pas- og visumregler samt indrejse- og toldkontrol ved indrejse i, udrejse fra eller ophold på værtsstatens område.

2.   EUFOR-personel er undtaget fra værtsstatens regler for registrering af og kontrol med udlændinge, men anses ikke for at opnå nogen ret til varigt ophold eller bopæl på værtsstatens område.

3.   Listen over EUFOR-aktiver og -transportmidler, der til støtte for operationen føres ind i, gennem eller ud af værtsstatens område, meddeles værtsstaten til orientering. EUFOR er dog fritaget for at skulle medføre enhver anden tolddokumentation samt for kontrol.

4.   EUFOR-personel kan føre motorkøretøjer og flyve fly på værtsstatens område, hvis det har gyldigt nationalt, internationalt eller militært henholdsvis kørekort eller pilotcertifikat.

5.   Med henblik på operationen sikrer værtsstaten EUFOR og EUFOR-personel bevægelses- og rejsefrihed på sit område, herunder også i sit luftrum, i samarbejde med værtsstatens kompetente myndigheder i henhold til bestemmelserne i denne aftales artikel 18.

6.   Med henblik på operationen og efter aftale med de tchadiske kompetente myndigheder kan EUFOR inden for værtsstatens område, herunder også dets luftrum, gennemføre øvelser, herunder øvelser med våben.

7.   Med henblik på operationen kan EUFOR benytte offentlige veje, broer, færger og lufthavne uden betaling af afgifter, gebyrer, vejafgifter, skatter og lignende. EUFOR er ikke fritaget for at betale rimelige takster for bestilte og modtagne ydelser på samme betingelser som dem, der gælder for værtsstatens væbnede styrker.

Artikel 5

EUFOR’s privilegier og immuniteter ydet af værtsstaten

1.   EUFOR-faciliteter er ukrænkelige. Værtsstatens repræsentanter har kun adgang til dem med tilladelse fra operationens EU-øverstbefalende.

2.   EUFOR-faciliteter, disses inventar og andre aktiver samt transportmidler nyder immunitet med hensyn til ransagning, rekvisition, arrest eller tvangsfuldbyrdelse.

3.   EUFOR-ejendom og aktiver, uanset deres lokalisering og indehaver, nyder immunitet med hensyn til enhver form for retsforfølgning.

4.   EUFOR-arkiver og dokumenter er ukrænkelige på et hvilket som helst tidspunkt, og uanset hvor de end måtte befinde sig.

5.   EUFOR’s officielle korrespondance er ukrænkelig. Ved officiel korrespondance forstås al korrespondance vedrørende operationen og dens funktioner.

6.   EUFOR og EUFOR’s leverandører og kontrahenter er for indkøbte eller importerede varer, præsterede tjenesteydelser og faciliteter, som EUFOR anvender med henblik på operationen, fritaget for alle nationale, regionale og kommunale skatter, afgifter og gebyrer af lignende art, for så vidt de pågældende leverandører og kontrahenter ikke er statsborgere i værtsstaten. EUFOR er ikke fritaget for skatter, afgifter eller gebyrer, der udgør betaling for præsterede tjenesteydelser.

7.   Værtsstaten tillader indførsel af genstande, militærkøretøjer, militært materiel og produkter udelukkende til brug for operationen og fritager disse for told, gebyrer, vejafgifter, skatter og lignende afgifter, bortset fra betaling for lager- og fragtydelser samt afgifter opkrævet som betaling for andre præsterede tjenesteydelser.

Artikel 6

EUFOR-personellets privilegier og immuniteter ydet af værtsstaten

1.   EUFOR-personel må hverken fængsles eller tilbageholdes.

2.   EUFOR-personels dokumenter, korrespondance og ejendom er ukrænkelige, medmindre der er tale om gennemførelsesforanstaltninger, der er tilladt i henhold til stk. 6.

3.   EUFOR-personel nyder immunitet med hensyn til værtsstatens strafferetlige jurisdiktion.

EUFOR-personellets immunitet med hensyn til værtsstatens strafferetlige jurisdiktion kan ophæves af udsenderstaten eller den pågældende EU-institution. En sådan ophævelse skal altid være eksplicit.

4.   EUFOR-personel nyder immunitet med hensyn til værtsstatens civilretlige og administrative jurisdiktion for så vidt angår mundtlige eller skriftlige udtalelser og alle handlinger, de har udført som led i udøvelsen af deres officielle funktioner. Hvis der indledes civilretlig retssag mod EUFOR-personel for en domstol i en værtsstat, skal operationens EU-øverstbefalende og udsenderstatens kompetente myndighed eller EU-institutionen omgående underrettes. Før sagen indledes ved domstolen, skal operationens EU-øverstbefalende og udsenderstatens kompetente myndighed eller EU-institutionen over for vedkommende domstol attestere, om den pågældende handling blev begået af EUFOR-personel som led i udøvelsen af dettes officielle funktioner.

Hvis handlingen blev begået som led i udøvelsen af officielle funktioner, må retssagen ikke indledes, og bestemmelserne i artikel 15 finder anvendelse. Hvis handlingen ikke blev begået som led i udøvelsen af officielle funktioner, kan retssagen fortsættes. Den attestering, der afgives af den EU-øverstbefalende og udsenderstatens kompetente myndighed eller EU-institutionen, er bindende i forhold til jurisdiktionen i værtsstaten, som ikke må anfægte den.

Hvis EUFOR-personel indleder en retssag, afskærer dette dem fra at påberåbe sig jurisdiktionel immunitet med hensyn til ethvert modkrav, der er direkte forbundet med den principale påstand.

5.   EUFOR-personel er ikke forpligtet til at vidne i retten.

6.   Der må ikke træffes nogen gennemførelsesforanstaltninger over for EUFOR-personel, medmindre de sagsøges i en civilretlig retssag, der ikke vedrører deres officielle funktioner. Ejendom tilhørende EUFOR-personel, som af operationens EU-øverstbefalende attesteres som værende nødvendig for udøvelsen af personellets officielle funktioner, må ikke konfiskeres med henblik på fuldbyrdelse af en dom, retsafgørelse eller kendelse. I civilretlige retssager må EUFOR-personel ikke underkastes nogen begrænsninger i deres personlige frihed eller nogen anden tvangsforanstaltning.

7.   EUFOR-personellets immunitet med hensyn til værtsstatens jurisdiktion fritager det ikke for at være underlagt de respektive udsenderstaters jurisdiktioner.

8.   EUFOR-personel er med hensyn til tjenesteydelser præsteret for EUFOR fritaget for de bestemmelser om social sikring, der eventuelt gælder i værtsstaten.

9.   EUFOR-personel er fritaget for enhver form for beskatning i værtsstaten af de vederlag og honorarer, som EUFOR og udsenderstaterne betaler dem, samt af enhver indkomst, der modtages uden for værtsstaten.

10.   EUFOR-personellets personlige genstande og effekter, der er i brug, er fritaget for alle skatter og afgifter i henhold til akt 2/92-UDEAC/556-CD-SE 1 af 30. april 1992. For at opnå en sådan fritagelse indgiver operationens EU-øverstbefalende en ansøgning om attestering af fritagelse for skatter og afgifter, som han har underskrevet, til de kompetente myndigheder.

EUFOR-personellets personlige bagage er fritaget for kontrol, medmindre der er vægtige grunde til at antage, at den indeholder genstande og effekter, der ikke er til EUFOR-personellets personlige brug, eller import- eller eksportartikler, der i værtsstaten er forbudt ved lov eller underlagt karantæneregler. En sådan inspektion må kun udføres i nærværelse af det berørte EUFOR-personel eller af en bemyndiget repræsentant for EUFOR.

Artikel 7

Lokalt personel

Lokalt personel nyder kun privilegier og immuniteter i det omfang, dette tillades af værtsstaten. Værtsstaten skal dog udøve sin jurisdiktion over dette personel på en sådan måde, at det ikke i urimeligt omfang griber forstyrrende ind i udførelsen af operationens funktioner.

Artikel 8

Strafferetlig jurisdiktion

En udsenderstats kompetente myndigheder kan på værtsstatens område udøve den strafferetlige og disciplinære jurisdiktion, de er tillagt i henhold til udsenderstatens lovgivning, over EUFOR-personel, der er underlagt udsenderstatens relevante lovgivning.

Artikel 9

Uniform og våben

1.   Uniform bæres efter operationens EU-øverstbefalendes regler.

2.   Militært EUFOR-personel må bære våben og ammunition, hvis de har tjenstlig bemyndigelse til det.

Artikel 10

Værtsstatens støtte og indgåelse af kontrakter

1.   Værtsstaten bistår på anmodning EUFOR med at finde egnede faciliteter.

2.   Værtsstaten stiller gratis egne faciliteter til rådighed samt faciliteter, der ejes af private juridiske enheder, såfremt sådanne faciliteter er nødvendige med henblik på udførelse af EUFOR’s administrative og operative aktiviteter.

3.   Værtsstaten bistår og støtter, så vidt dens midler og kapacitet rækker, forberedelsen, fastlæggelsen, gennemførelsen og opretholdelsen af operationen. Bistanden og støtten fra værtsstaten til operationen ydes på samme betingelser som til værtsstatens væbnede styrker.

4.   Lovvalg i forbindelse med kontrakter, der indgås af EUFOR i værtsstaten, fastsættes i kontrakten.

5.   Det kan i kontrakten fastsættes, at den procedure for bilæggelse af tvister, der er omhandlet i artikel 15, stk. 3 og 4, finder anvendelse på tvister, der skyldes kontraktens gennemførelse.

6.   Værtsstaten fremmer gennemførelsen af kontrakter, som EUFOR har indgået med handelsvirksomheder med henblik på operationen.

Artikel 11

Ændringer af faciliteter

1.   EUFOR er bemyndiget til at opføre, ombygge eller på anden måde ændre faciliteter, når dette er nødvendigt af operative hensyn.

2.   Værtsstaten kan ikke kræve erstatning af EUFOR for sådanne opførelser, ombygninger eller ændringer.

Artikel 12

EUFOR-personel, der er afgået ved døden

1.   Operationens EU-øverstbefalende har ret til at forestå og træffe hensigtsmæssige foranstaltninger til hjemsendelse af EUFOR-personel, der er afgået ved døden, samt den pågældende persons personlige ejendele.

2.   Der foretages ikke obduktion af EUFOR-medlemmer uden den pågældende stats samtykke og overværelse af en repræsentant for EUFOR og/eller den pågældende stat.

3.   Værtsstaten og EUFOR samarbejder i videst muligt omfang med henblik på hurtig hjemsendelse af EUFOR-personel, der er afgået ved døden.

Artikel 13

EUFOR’S sikkerhed og militærpoliti

1.   Værtsstaten træffer passende foranstaltninger til at sikre EUFOR’s og dets personels sikkerhed.

2.   EUFOR er bemyndiget til at træffe de foranstaltninger, der er nødvendige for at beskytte sine faciliteter, herunder også træningsfaciliteter, mod ethvert angreb eller enhver indtrængen udefra.

3.   Den EU-øverstbefalende kan oprette en militærpolitienhed til opretholdelse af ro og orden på EUFOR-faciliteterne.

4.   Militærpolitienheden kan også, i samråd og i samarbejde med værtsstatens militærpoliti eller politi, uden for disse faciliteter sikre opretholdelse af god orden og disciplin blandt EUFOR-personellet.

Artikel 14

Kommunikation

1.   EUFOR kan installere og drive radiosende- og modtageanlæg samt satellitsystemer. Det rådfører sig med værtsstatens kompetente myndigheder for at undgå konflikter vedrørende brug af de dertil egnede frekvenser. Værtsstaten giver gratis adgang til frekvensspektret.

2.   EUFOR har ret til ubegrænset radio- (herunder satellitradio, bærbar eller håndholdt radio), telefon-, telegraf- og faxkommunikation samt anden kommunikation og til at installere de nødvendige anlæg til opretholdelse af sådan kommunikation på og mellem EUFOR-faciliteter, herunder ret til at trække kabler og jordledninger til brug for operationen.

3.   EUFOR kan ved hjælp af egne faciliteter træffe foranstaltninger til behandling og befordring af post, der er adresseret til og/eller afsendt af EUFOR-personel.

4.   Installation af ovennævnte anlæg foretages i nært samarbejde med værtsstaten i henhold til bestemmelserne i denne aftales artikel 18.

Artikel 15

Erstatningskrav for død, tilskadekomst, skade eller tab

1.   EUFOR og EUFOR-personel drages ikke til ansvar for skade på eller tab af privat eller statsejendom, der er forbundet med operativ nødvendighed eller skyldes aktiviteter i forbindelse med borgerlige uroligheder eller beskyttelse af EUFOR.

2.   Med henblik på afgørelse ved mindelig ordning skal erstatningskrav for skade på eller tab af privat eller statsejendom, der ikke er omfattet af stk. 1, samt erstatningskrav for personers død eller tilskadekomst samt skade på eller tab af EUFOR-ejendom forelægges for EUFOR via værtsstatens kompetente myndigheder for så vidt angår erstatningskrav fra værtsstatens juridiske og fysiske personer eller for værtsstatens kompetente myndigheder for så vidt angår erstatningskrav fra EUFOR.

3.   Hvis der ikke kan findes en mindelig ordning, forelægges erstatningskravet for en kravskommission, der er ligeligt sammensat af repræsentanter for EUFOR og repræsentanter for værtsstaten. Afgørelserne vedrørende erstatningskravene træffes i fællesskab.

4.   Hvis der ikke kan opnås en ordning, skal tvisten

a)

for erstatningskrav på til og med 40 000 EUR bilægges ved diplomatiske midler mellem værtsstaten og EU-repræsentanterne

b)

for erstatningskrav på mere end det i litra a) nævnte beløb forelægges for en voldgiftsdomstol, hvis afgørelser er bindende.

5.   Voldgiftsdomstolen sammensættes af tre voldgiftsmand, idet én voldgiftsmand udnævnes af værtsstaten, én voldgiftsmand af EUFOR og den tredje af værtsstaten og EUFOR i fællesskab. Har én af parterne inden senest to måneder ikke udnævnt nogen voldgiftsmand, eller kan der mellem værtsstaten og EUFOR ikke opnås enighed om udnævnelsen af den tredje voldgiftsmand, udnævnes den pågældende voldgiftsmand af præsidenten for De Europæiske Fællesskabers Domstol.

6.   EUFOR og værtsstatens forvaltningsmyndigheder indgår en administrativ ordning for at fastlægge kravskommissionens og domstolens mandat, hvilken procedure der skal anvendes i disse instanser, og under hvilke betingelser erstatningskravene skal fremsættes.

Artikel 16

Forbindelser og tvister

1.   Alle spørgsmål, der opstår i forbindelse med anvendelsen af denne aftale, løses i fællesskab af repræsentanter for EUFOR og værtsstatens kompetente myndigheder.

2.   I mangel af forudgående bilæggelse løses tvister om fortolkning eller anvendelse af denne aftale mellem værtsstatens og EU’s repræsentanter udelukkende med diplomatiske midler.

Artikel 17

Andre bestemmelser

1.   Når der i denne aftale henvises til EUFOR’s og EUFOR-personellets privilegier, immuniteter og rettigheder, er værtsstatens regering ansvarlig for, at dennes lokale myndigheder implementerer og overholder sådanne privilegier, immuniteter og rettigheder.

2.   Intet i denne aftale tilsigter eller kan anses for at fravige rettigheder, som en EU-medlemsstat eller en anden stat, der bidrager til EUFOR, har ifølge andre aftaler.

Artikel 18

Gennemførelsesbestemmelser

Med henblik på gennemførelsen af denne aftale kan operative, administrative og tekniske spørgsmål gøres til genstand for separate arrangementer, som skal indgås mellem operationens EU-øverstbefalende og værtsstatens forvaltningsmyndigheder.

Artikel 19

Ikrafttræden og ophævelse

1.   Denne aftale anvendes midlertidigt fra undertegnelsen, og den træder i kraft, når hver af parterne har afsluttet sine interne godkendelsesprocedurer, indtil den dato, hvor EUFOR’s sidste elementer og personel er udrejst som officielt meddelt af EUFOR.

2.   Uanset stk. 1 anses bestemmelserne i artikel 4, stk. 7, artikel 5, stk. 1-3, 6 og 7, artikel 6, stk. 1, 3, 4, 6 og 8-10, artikel 10, stk. 2, artikel 11, artikel 13, stk. 1 og 2, samt artikel 15 for at finde anvendelse fra den dato, hvor det første EUFOR-personel deployeres, hvis denne dato er tidligere end datoen for denne aftales ikrafttræden.

3.   Aftalen kan ændres på grundlag af en fælles skriftlig aftale mellem parterne.

4.   Ophævelsen af denne aftale berører ikke eventuelle rettigheder eller forpligtelser, der følger af gennemførelsen af denne aftale forud for ophævelsen.

Udfærdiget i N’Djamena, den 6. marts 2008 i fire originaleksemplarer på fransk.


(1)  EUT L 279 af 23.10.2007, s. 21.