ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 81

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

51. årgang
20. marts 2008


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 261/2008 af 17. marts 2008 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse kompressorer med oprindelse i Folkerepublikken Kina

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 262/2008 af 19. marts 2008 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

21

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 263/2008 af 19. marts 2008 om ikke at yde eksportrestitution for smør inden for rammerne af den løbende licitation, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 581/2004

23

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 264/2008 af 19. marts 2008 om fastsættelse af eksportrestitutioner for fjerkrækød

24

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 265/2008 af 19. marts 2008 om fastsættelse af eksportrestitutioner for æg

26

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 266/2008 af 19. marts 2008 om fastsættelse af restitutionssatserne for æg og æggeblommer, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I

28

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 267/2008 af 19. marts 2008 om fastsættelse af repræsentative priser for fjerkrækød og æg og ægalbumin og om ændring af forordning (EF) nr. 1484/95

30

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 268/2008 af 19. marts 2008 om fastsættelse af restitutionssatserne for visse mejeriprodukter, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I

32

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 269/2008 af 19. marts 2008 om forbud mod fiskeri efter byrkelange i ICES-underområde VI og VII (EF-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion) fra fartøjer, der fører spansk flag

35

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 270/2008 af 19. marts 2008 om udstedelse af eksportlicenser for vin

37

 

 

DIREKTIVER

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/24/EF af 11. marts 2008 om ændring af direktiv 2006/48/EF om adgang til at optage og udøve virksomhed som kreditinstitut, for så vidt angår de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen ( 1 )

38

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/25/EF af 11. marts 2008 om ændring af direktiv 2002/87/EF om supplerende tilsyn med kreditinstitutter, forsikringsselskaber og investeringsselskaber i et finansielt konglomerat, for så vidt angår de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen

40

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/26/EF af 11. marts 2008 om ændring af direktiv 2003/6/EF om insiderhandel og kursmanipulation (markedsmisbrug), for så vidt angår de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen

42

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/27/EF af 11. marts 2008 om ændring af direktiv 2001/18/EF om udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer, for så vidt angår de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen

45

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/28/EF af 11. marts 2008 om ændring af direktiv 2005/32/EF om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energiforbrugende produkter og om ændring af Rådets direktiv 92/42/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/57/EF og 2000/55/EF, for så vidt angår de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen

48

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/29/EF af 11. marts 2008 om ændring af direktiv 2001/83/EF om oprettelse af en fællesskabskodeks for humanmedicinske lægemidler, for så vidt angår de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen

51

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/30/EF af 11. marts 2008 om ændring af direktiv 2006/43/EF om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber, for så vidt angår de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen ( 1 )

53

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/31/EF af 11. marts 2008 om ændring af direktiv 98/8/EF om markedsføring af biocidholdige produkter, for så vidt angår de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen

57

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/32/EF af 11. marts 2008 om ændring af direktiv 2000/60/EF om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger, for så vidt angår de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen

60

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/33/EF af 11. marts 2008 om ændring af direktiv 2000/53/EF om udrangerede køretøjer, for så vidt angår de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen

62

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/34/EF af 11. marts 2008 om ændring af direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE), for så vidt angår de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen

65

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/35/EF af 11. marts 2008 om ændring af direktiv 2002/95/EF om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr, for så vidt angår de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen

67

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/36/EF af 11. marts 2008 om ændring af Rådets direktiv 92/49/EØF om samordning af love og administrative bestemmelser vedrørende direkte forsikringsvirksomhed bortset fra livsforsikring, for så vidt angår de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen

69

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/37/EF af 11. marts 2008 om ændring af direktiv 2005/68/EF om genforsikringsvirksomhed, for så vidt angår de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen ( 1 )

71

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Kommissionen

 

 

2008/260/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 18 March 2008 om indrømmelse af fritagelse til visse parter for udvidelsen til visse dele til cykler af den antidumpingtold på cykler med oprindelse i Folkerepublikken Kina, der indførtes ved Rådets forordning (EØF) nr. 2474/93, senest opretholdt og ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1095/2005, og om ophævelse af den suspension, der er indrømmet visse parter i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 88/97 i forbindelse med betalingen af antidumpingtolden som udvidet til også at omfatte visse dele til cykler med oprindelse i Folkerepublikken Kina (meddelt under nummer K(2008) 1044)

73

 

 

IV   Øvrige retsakter

 

 

DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

 

 

EFTA-Tilsynsmyndigheden

 

*

EFTA-Tilsynsmyndighedens beslutning nr. 388/06/KOL af 13. december 2006 om 60. ændring af de proceduremæssige og materielle regler for statsstøtte

81

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

FORORDNINGER

20.3.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 81/1


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 261/2008

af 17. marts 2008

om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse kompressorer med oprindelse i Folkerepublikken Kina

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 384/96 af 22. december 1995 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (1) (i det følgende benævnt »grundforordningen«), særlig artikel 9,

under henvisning til forslag forelagt af Kommissionen efter høring af Det Rådgivende Udvalg, og

ud fra følgende betragtninger:

A.   PROCEDURE

1.   Indledning

(1)

Den 20. november 2006 modtog Kommissionen en klage vedrørende import af visse kompressorer med oprindelse i Folkerepublikken Kina (i det følgende benævnt »Kina«), indgivet i overensstemmelse med grundforordningens artikel 5 af Federazione ANIMA/COMPO (i det følgende benævnt »klageren«) på vegne af producenter, som tegner sig for en betydelig del, i dette tilfælde over 50 %, af den samlede produktion i Fællesskabet af visse kompressorer.

(2)

Klagen indeholdt beviser for, at der fandt dumping sted, og at der forvoldtes væsentlig skade, hvilket blev anset for at være tilstrækkeligt til at berettige indledningen af en procedure.

(3)

Proceduren blev indledt den 21. december 2006 ved offentliggørelsen af en indledningsmeddelelse (2) i Den Europæiske Unions Tidende.

2.   Midlertidige foranstaltninger

(4)

I betragtning af behovet for yderligere analyse af visse aspekter af undersøgelsen blev det besluttet at fortsætte undersøgelsen uden at indføre midlertidige foranstaltninger.

3.   Parter, som er berørt af proceduren

(5)

Kommissionen underrettede officielt de eksporterende producenter i Kina, de importører, forhandlere, brugere og sammenslutninger heraf, som, den vidste, var berørt af sagen, og repræsentanterne for Kina samt de klagende EF-producenter og andre kendte EF-producenter om indledningen af proceduren. Interesserede parter fik lejlighed til at tilkendegive deres synspunkter skriftligt og til at anmode om at blive hørt inden for den frist, der er fastsat i indledningsmeddelelsen. Alle parter, der anmodede herom og påviste, at der var særlige grunde til, at de burde høres, blev hørt.

(6)

For at give de eksporterende producenter, der måtte ønske det, mulighed for at anmode om markedsøkonomisk behandling eller individuel behandling, sendte Kommissionen ansøgningsskemaer herom til de eksporterende kinesiske producenter, som, den vidste, var berørt af sagen, og til repræsentanterne for Kina. 14 eksporterende producenter, herunder en gruppe forretningsmæssigt forbundne selskaber, anmodede om markedsøkonomisk behandling, jf. grundforordningens artikel 2, stk. 7, eller individuel behandling, hvis det af undersøgelsen fremgik, at de ikke opfylder betingelserne for markedsøkonomisk behandling. En eksporterende producent anmodede kun om individuel behandling.

(7)

I betragtning af det store antal eksporterende producenter i Kina samt importører og producenter i Fællesskabet anførte Kommissionen i indledningsmeddelelsen, at der kunne anvendes stikprøver i forbindelse med denne undersøgelse for at fastsætte dumping og skade, jf. grundforordningens artikel 17.

(8)

For at gøre det muligt for Kommissionen at fastslå, om det var nødvendigt at anvende stikprøver, og i givet fald at udvælge en stikprøve, blev alle kinesiske eksporterende producenter, EF-importører og EF-producenter anmodet om at give sig til kende over for Kommissionen og som angivet i indledningsmeddelelsen fremlægge basisoplysninger om deres aktiviteter vedrørende den pågældende vare i undersøgelsesperioden (1. oktober 2005 til 30. september 2006).

(9)

Med hensyn til de eksporterende producenter blev der i overensstemmelse med grundforordningens artikel 17 udtaget en stikprøve på grundlag af den største eksporterede mængde af visse kompressorer i Fællesskabet, der kunne anses for at være repræsentativ, og som med rimelighed kunne undersøges inden for den tid, der var til rådighed. Kommissionen udvalgte ud fra oplysningerne fra de eksporterende producenter de seks selskaber eller grupper af forretningsmæssigt forbundne selskaber (i det følgende benævnt »selskaber i stikprøven«) med den største eksportmængde til Fællesskabet. For så vidt angik eksportmængde tegnede de seks selskaber i stikprøven sig for 93 % af den samlede eksport af visse kompressorer fra Kina til Fællesskabet i undersøgelsesperioden. I overensstemmelse med grundforordningens artikel 17, stk. 2, blev de berørte parter hørt og gjorde ikke indsigelse.

(10)

Da der, hvad EF-producenterne angik, kun var tre grupper af selskaber, der samarbejdede i undersøgelsen, blev det besluttet, at det ikke var nødvendigt at udtage en stikprøve.

(11)

Da der kun var en importør, der samarbejdede i undersøgelsen, blev det besluttet, at det ikke var nødvendigt at udtage en stikprøve.

(12)

Der blev udsendt spørgeskemaer til alle selskaber, der var udvalgt til stikprøven, og til alle parter, som, man vidste, var berørt. Der indkom fuldstændige besvarelser af spørgeskemaet fra seks eksporterende producenter i Kina, tre EF-producenter og en importør. En EF-producent besvarede kun stikprøvespørgeskemaet. Der indkom ikke spørgeskemabesvarelser fra andre interesserede parter.

(13)

Kommissionen indhentede og efterprøvede alle oplysninger, som den anså for nødvendige med henblik på en fastlæggelse af dumping, deraf følgende skade og Fællesskabets interesser, og aflagde kontrolbesøg hos følgende selskaber:

a)

EF-producenter

ABAC Aria Compressa SpA tilhørende ABAC Group, Torino, Italien

FIAC SpA tilhørende FIAC Group, Bologna, Italien

FINI SpA, Zola Predosa (BO), Italien.

b)

Eksporterende producenter i Kina

Nu Air (Shanghai) Compressor and Tools Co. Ltd. tilhørende ABAC Group, Shanghai (i det følgende benævnt »Nu Air«)

Zhejiang Xinlei Mechanical & Electrical Co. Ltd., Wenling (i det følgende benævnt »Xinlei«)

Hongyou/Taizhou Group: 1) Zhejiang Hongyou Air Compressor Manufacturing Co. Ltd., Wenling (i det følgende benævnt »Hongyou«), 2) Taizhou Hutou Air Compressors Manufacturing Co. Ltd., Wenling (i det følgende benævnt »Taizhou«)

Wealth Group: 1) Shanghai Wealth Machinery & Appliance Co. Ltd., Shanghai (i det følgende benævnt »Shanghai Wealth«), 2) Wealth (Nantong) Machinery Co. Ltd., Nantong (i det følgende benævnt »Wealth Nantong«)

Zhejiang Anlu Cleaning Machinery Co. Ltd., Taizhou (i det følgende benævnt »Anlu«)

FIAC Air Compressors (Jiangmen) Co. Ltd. tilhørende FIAC Group Jiangmen (i det følgende benævnt »FIAC«).

c)

Forretningsmæssigt forbundne selskaber i Kina

Wealth Shanghai Import-Export Co. Ltd., Shanghai (i det følgende benævnt »Wealth Import Export«)

FIAC Air Compressors (Hong Kong) Ltd. tilhørende FIAC Group (i det følgende benævnt »FIAC Hong Kong«).

d)

Ikke-forretningsmæssigt forbundet EF-importør

Hans Einhell AG, Landau, Tyskland.

(14)

I betragtning af behovet for at fastsætte en normal værdi for eksporterende producenter, der eventuelt ikke indrømmes markedsøkonomisk behandling, blev der aflagt kontrolbesøg hos følgende selskaber med henblik på at fastsætte den normale værdi på grundlag af oplysninger fra et referenceland, i dette tilfælde Brasilien:

e)

Producenter i Brasilien

FIAC Compressores de ar do Brasil Lda. tilhørende FIAC Group, Araquara

Schulz S/A, Joinville, Santa Catarina, Brasilien.

4.   Undersøgelsesperiode

(15)

Undersøgelsen af dumping og skade omfattede perioden fra 1. oktober 2005 til 30. september 2006 (i det følgende benævnt »undersøgelsesperioden«). Undersøgelsen af de relevante tendenser for vurderingen af skade omfattede perioden fra den 1. januar 2003 til udløbet af undersøgelsesperioden (i det følgende benævnt »den betragtede periode«).

B.   DEN PÅGÆLDENDE VARE OG SAMME VARE

1.   Den pågældende vare

(16)

Den pågældende vare er oscillerende kompressorer med en kapacitet pr. minut på 2 kubikmeter (m3) og derunder med oprindelse i Folkerepublikken Kina (i det følgende benævnt »kompressorer« eller »den pågældende vare«), som normalt angives under KN-kode ex 8414 40 10, ex 8414 80 22, ex 8414 80 28 og ex 8414 80 51.

(17)

En kompressor består typisk af en pumpe, der drives af en elektrisk motor, enten direkte eller ved hjælp af en bæltemekanisme. Komprimeret luft pumpes i de fleste tilfælde ind i en beholder og forlader beholderen gennem en trykregulator og en gummislange. Kompressorer, især de større modeller, kan være forsynet med hjul for at gøre dem mobile. De kan sælges med eller uden tilbehør til sprøjtning, rengøring eller pumpning af dæk og andre genstande.

(18)

Indledningsmeddelelsen om denne procedure omhandlede endvidere oscillerende kompressorpumper. Undersøgelsen viste, at oscillerende kompressorpumper er en af de væsentlige komponenter (men ikke den eneste) i de kompressorer, der er genstand for undersøgelsen (de tegner sig, alt efter model, for mellem 25 % og 35 % af de samlede udgifter til den endelige vare), og at de både sælges særskilt og monteret på andre kompressorer, der ikke er omfattet af denne undersøgelse. Undersøgelsen viste også, at de ikke har de samme tekniske og fysiske egenskaber som fuldstændige kompressorer og ikke anvendes til samme formål. Den fuldstændige kompressor indeholder desuden andre vigtige komponenter (f.eks. beholderen og motoren). I distributionskæden og hos kunderne opfattes en pumpe også anderledes end en fuldstændig kompressor. Derfor konkluderes det, at oscillerende kompressorpumper ikke skal betragtes som værende den pågældende vare.

(19)

Den pågældende vare anvendes til luftdrevne redskaber eller til sprøjtning, rengøring eller pumpning af dæk og andre genstande. Undersøgelsen har vist, at de forskellige typer af den pågældende vare — trods forskelle i form, materialer og produktion — alle har samme grundlæggende fysiske og tekniske egenskaber og grundlæggende anvendes til samme formål. De anses derfor for at udgøre en og samme vare i forbindelse med denne procedure.

2.   Samme vare

(20)

Undersøgelsen viste, at de kompressorer, der produceres og sælges af EF-erhvervsgrenen i Fællesskabet, de kompressorer, der produceres og sælges på hjemmemarkedet i Kina og på hjemmemarkedet i referencelandet Brasilien, og de kompressorer, der produceres i Kina og sælges til Fællesskabet, stort set har samme grundlæggende fysiske og tekniske egenskaber og anvendelsesformål.

(21)

Alle disse kompressorer anses derfor for at være identiske, jf. grundforordningens artikel 1, stk. 4.

C.   DUMPING

1.   Generelt

(22)

14 selskaber eller grupper af selskaber, der repræsenterer 100 % af den samlede eksport af den pågældende vare til Fællesskabet, gav sig til kende. Samarbejdsviljen var derfor på et højt niveau. 13 selskaber eller grupper af selskaber anmodede om markedsøkonomisk behandling, mens et selskab anmodede om individuel behandling. Som nævnt i betragtning 9 ovenfor blev seks selskaber udvalgt til en stikprøve på grundlag af deres eksportmængde.

2.   Markedsøkonomisk behandling

(23)

I henhold til grundforordningens artikel 2, stk. 7, litra b), skal den normale værdi i antidumpingundersøgelser vedrørende import fra Kina fastsættes i overensstemmelse med artikel 2, stk. 1-6, for de producenter, som opfylder kriterierne i grundforordningens artikel 2, stk. 7, litra c).

(24)

Til orientering er kriterierne for at opnå markedsøkonomisk behandling kort beskrevet herunder:

1)

erhvervsmæssige beslutninger træffes, og udgifter afholdes på grundlag af markedsvilkårene og uden væsentlig statslig indgriben, og omkostningerne afspejler markedspriserne

2)

selskaberne skal have ét klart sæt regnskaber, som revideres uafhængigt i henhold til internationale regnskabsstandarder (IAS), og som anvendes til alle formål

3)

ingen væsentlige fordrejninger må være overført fra det tidligere ikke-markedsøkonomiske system

4)

retssikkerhed og stabile forhold garanteres ved konkurslove og love om ejendomsret

5)

valutakursomregninger sker til markedskursen.

(25)

Fem selskaber eller grupper af selskaber (eksporterende producenter fra Kina), som var med i stikprøven, anmodede oprindeligt om markedsøkonomisk behandling i henhold til grundforordningens artikel 2, stk. 7, litra b), og besvarede ansøgningsskemaet om markedsøkonomisk behandling for eksporterende producenter inden for den fastsatte frist. Alle disse grupper bestod af såvel producenter af den pågældende vare som selskaber, der er forretningsmæssigt forbundet med producenterne og involveret i salget af den pågældende vare. Det er Kommissionens sædvanlige praksis at undersøge, om en gruppe af forretningsmæssigt forbundne selskaber samlet opfylder betingelserne for at få indrømmet markedsøkonomisk behandling. Følgende grupper anmodede om markedsøkonomisk behandling:

Nu Air

Xinlei

Hongyou/Taizhou

Shanghai Wealth/Wealth Nantong

FIAC.

(26)

For ovennævnte samarbejdsvillige eksporterende producenter i stikprøven indhentede Kommissionen alle de oplysninger, som den anså for nødvendige, og efterprøvede ved besøg hos de pågældende selskaber alle de oplysninger, som var afgivet i anmodningen om markedsøkonomisk behandling, i det omfang den fandt det nødvendigt.

(27)

Undersøgelsen viste, at markedsøkonomisk behandling ikke kunne indrømmes tre af de ovennævnte fem kinesiske eksporterende producenter, som havde anmodet herom, da ingen af disse selskaber eller grupper af selskaber opfyldte kriterium 2 i betragtning 24 ovenfor. Desuden opfyldte en af grupperne af selskaber heller ikke kriterium 3.

(28)

To selskaber eller grupper af selskaber (FIAC og Nu Air) opfyldte alle kriterier i betragtning 24 ovenfor og kunne indrømmes markedsøkonomisk behandling.

(29)

Et selskab (Taizhou) i gruppen af selskaber Hongyou/Taizhou, og et selskab (Wealth Shanghai/Nantong Wealth) kunne ikke dokumentere, at de opfyldte kriterium 2 i betragtning 24 ovenfor, da det ikke fandtes, at deres regnskabspraksis og regnskabsstandarder var i overensstemmelse med IAS. Gruppen af selskaber Hongyou/Taizhou og selskabet Wealth Shanghai/Nantong Wealth kunne derfor ikke indrømmes markedsøkonomisk behandling.

(30)

Et selskab (Xinlei) kunne ikke dokumentere, at det opfyldte kriterium 2 i betragtning 24 ovenfor, da dets regnskabspraksis og regnskabsstandarder ikke var i overensstemmelse med IAS. Desuden kunne selskabet ikke fremlægge fuld dokumentation for sin betaling af brugsretten til jorden. Det opfyldte derfor heller ikke kriterium 3 i betragtning 24 ovenfor. Det kunne som følge heraf ikke indrømmes markedsøkonomisk behandling.

(31)

En ikke-forretningsmæssigt forbundet importør gjorde med udgangspunkt i nogle påståede uoverensstemmelser i de reviderede regnskaber for 2004 og 2005 indsigelse over for indrømmelsen af markedsøkonomisk behandling til Nu Air. Nu Air kunne imidlertid bevise, at der ingen uoverensstemmelser var, og kunne redegøre for de spørgsmål, den pågældende importør havde rejst. Denne indsigelse blev derfor afvist.

(32)

Samme importør gjorde indsigelse over for indrømmelsen af markedsøkonomisk behandling til FIAC, fordi selskabet i 2002 havde forhandlet om en foreløbig aftale med de regionale myndigheder, der ville have givet det ret til at bruge en jordlod uden betaling i højst tre år, mens formaliteterne vedrørende jordekspropriationen var under behandling. Aftalen udløb dog, uden at FIAC nogensinde gjorde brug af den eller erhvervede sig ret til jorden. På den anden side var FIAC i stand til at dokumentere, at selskabet altid havde betalt leje for de lokaler, det anvendte til sine aktiviteter. Dette argument blev derfor afvist.

(33)

Et selskab (Hongyou) i gruppen af selskaber Hongyou/Taizhou mente, at det ikke skulle nægtes markedsøkonomisk behandling alene på grund af problemer i et andet selskab (nemlig Taizhou). På grundlag af Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks (3) skal Hongyou og Taizhou betragtes som forretningsmæssigt forbundne parter. Da Taizhou ikke kunne indrømmes markedsøkonomisk behandling, kunne Hongyou derfor heller ikke indrømmes markedsøkonomisk behandling.

(34)

Som det fremgår af det ovenstående, kunne tre af de fem kinesiske selskaber eller grupper af selskaber i stikprøven, som havde anmodet om markedsøkonomisk behandling, ikke dokumentere, at de opfylder alle kriterierne i grundforordningens artikel 2, stk. 7, litra c).

(35)

Det blev derfor fastslået, at to selskaber (FIAC og Nu Air) skulle indrømmes markedsøkonomisk behandling, og at de resterende tre selskaber/grupper af selskaber ikke kunne indrømmes markedsøkonomisk behandling. Det rådgivende udvalg blev hørt og gjorde ikke indsigelse mod de konklusioner, Kommissionens tjenestegrene havde draget.

3.   Individuel behandling

(36)

Ifølge grundforordningens artikel 2, stk. 7, litra a), kan der fastsættes en landsdækkende told for lande, der er omfattet af den pågældende artikel, undtagen i tilfælde hvor selskaberne beviser, at de opfylder alle kriterier i grundforordningens artikel 9, stk. 5.

(37)

Alle eksporterende producenter, der anmodede om markedsøkonomisk behandling, ansøgte også om individuel behandling, hvis de ikke kunne indrømmes markedsøkonomisk behandling. Et selskab (Anlu) anmodede kun om individuel behandling.

(38)

Af de fire selskaber eller grupper af selskaber i stikprøven, som enten ikke kunne indrømmes markedsøkonomisk behandling (Xinlei, Honyou/Taizhou, Wealth Shanghai/Nantong Wealth), eller som ikke havde anmodet om markedsøkonomisk behandling (Anlu), opfyldte tre selskaber eller grupper (Xinlei, Anlu og Wealth Shanghai/Nantong Wealth) alle kriterier i artikel 9, stk. 5, og kunne indrømmes individuel behandling.

(39)

Det blev konstateret, at det ikke var lykkedes for Taizhou at dokumentere, at det opfyldte alle kriterier for at opnå individuel behandling som omhandlet i grundforordningens artikel 9, stk. 5. Især de store problemer med selskabets regnskabssystem gjorde det umuligt at kontrollere, om kriteriet i grundforordningens artikel 9, stk. 5, litra b), var opfyldt, dvs. at eksportpriser og -mængder og salgsbetingelser fastsættes frit.

(40)

Taizhous ansøgning om individuel behandling blev derfor afvist.

4.   Normal værdi

4.1.   Selskaber eller grupper af selskaber, der kunne indrømmes markedsøkonomisk behandling

(41)

For så vidt angår fastsættelsen af den normale værdi, fastslog Kommissionen først for de eksporterende producenter i stikprøven, som kunne indrømmes markedsøkonomisk behandling, jf. grundforordningens artikel 2, stk. 2, om deres hjemmemarkedssalg af den pågældende vare til uafhængige kunder var repræsentativt, dvs. om det samlede salg udgjorde mindst 5 % af deres samlede eksportsalg af den pågældende vare til Fællesskabet. Da de to selskaber eller grupper af selskaber havde et nærmest ikke-eksisterende hjemmemarkedssalg, blev det fastslået, at varen ikke blev solgt i så repræsentative mængder, at der var et passende grundlag for fastsættelse af den normale værdi.

(42)

Da hjemmemarkedssalget ikke kunne anvendes til at fastsætte den normale værdi, måtte der anvendes en anden metode. I denne forbindelse brugte Kommissionen en beregnet normal værdi i overensstemmelse med grundforordningens artikel 2, stk. 3. Den normale værdi blev beregnet på grundlag af de omkostninger, som selskaberne eller grupperne af selskaber havde afholdt til produktion af den pågældende vare. Ved beregning af den normale værdi i henhold til grundforordningens artikel 2, stk. 3, lægges der til produktionsomkostningerne et rimeligt beløb til dækning af salgs-, general- og administrationsomkostninger (i det følgende benævnt »SG&A-omkostninger«) samt fortjeneste. SG&A-omkostningerne og fortjenesten kunne ikke fastsættes på grundlag af grundforordningens artikel 2, stk. 6, da ingen af selskaberne eller grupperne af selskaber havde et repræsentativt hjemmemarkedssalg. Omkostningerne kunne ikke fastsættes på grundlag af artikel 2, stk. 6, litra a), fordi der ikke var noget andet selskab, der kunne indrømmes markedsøkonomisk behandling. Desuden kunne SG&A-omkostningerne og fortjenesten ikke fastsættes på grundlag af artikel 2, stk. 6, litra b), da ingen af selskaberne eller grupperne af selskaber havde et repræsentativt salg af samme generelle varekategori i normal handel. SG&A-omkostningerne og fortjenesten blev derfor fastsat i overensstemmelse med artikel 2, stk. 6, litra c) (enhver anden rimelig metode), på grundlag af de SG&A-omkostninger og den fortjeneste, som det samarbejdsvillige selskab i referencelandet kunne dokumentere. Offentligt tilgængelige oplysninger viste, at fortjenstmargenen ikke oversteg den fortjeneste, andre kendte producenter af samme generelle kategori af varer (f.eks. elektriske maskiner) havde haft i Kina i undersøgelsesperioden.

4.2.   Selskaber eller grupper af selskaber, der ikke kunne indrømmes markedsøkonomisk behandling

(43)

I henhold til grundforordningens artikel 2, stk. 7, litra a), skal den normale værdi for de eksporterende producenter, der ikke er indrømmet markedsøkonomisk behandling, fastsættes på grundlag af prisen eller en beregnet værdi i et referenceland.

(44)

I indledningsmeddelelsen anførte Kommissionen, at den agtede at bruge Brasilien som et egnet referenceland ved fastsættelsen af den normale værdi for Kina. Interesserede parter blev opfordret til at fremsætte bemærkninger hertil. Ingen af de interesserede parter modsatte sig dette forslag.

(45)

Der er fire kendte producenter i Brasilien, som fremstiller ca. 220 000 kompressorer om året, og importen er på omkring 30 000 enheder. Kommissionen søgte at samarbejde med alle kendte producenter i Brasilien.

(46)

To brasilianske producenter samarbejdede i undersøgelsen. En af dem er forretningsmæssigt forbundet med en EF-producent, FIAC Group. Undersøgelsen viste, at denne producent forlangte generelt høje priser, hovedsageligt fordi han producerede en lille mængde sofistikerede kompressorer til medicinsk brug, som ikke var direkte sammenlignelige med den pågældende vare. På grund af varens og markedets meget forskellige kendetegn ville det være vanskeligt at foretage de nødvendige justeringer for at bruge disse data som den normale værdi for de kinesisk fremstillede kompressorer. Det blev konstateret, at den anden samarbejdsvillige brasilianske producent fremstillede kompressormodeller, der kunne sammenlignes med dem, som de kinesiske eksporterende producenter eksporterede til Fællesskabet. Derfor dannede priserne på det brasilianske marked for denne brasilianske producents sammenlignelige modeller, som blev solgt i normal handel, grundlag for fastsættelsen af den normale værdi for de eksporterende producenter, der ikke var indrømmet markedsøkonomisk behandling.

5.   Eksportpris

(47)

De eksporterende producenter solgte ved eksport til Fællesskabet enten direkte til uafhængige kunder eller gennem forretningsmæssigt forbundne eller ikke-forretningsmæssigt forbundne handelsvirksomheder beliggende i og uden for Fællesskabet.

5.1.   Selskaber eller grupper af selskaber, der kunne indrømmes enten markedsøkonomisk behandling eller individuel behandling

(48)

I de tilfælde, hvor eksportsalget til Fællesskabet gik direkte til uafhængige kunder i Fællesskabet eller gennem ikke-forretningsmæssigt forbundne handelsvirksomheder, blev eksportpriserne fastsat på grundlag af de priser, der faktisk var betalt eller skulle betales for den pågældende vare, jf. grundforordningens artikel 2, stk. 8.

(49)

I tilfælde, hvor eksportsalget til Fællesskabet gik gennem forretningsmæssigt forbundne handelsvirksomheder i Fællesskabet, blev eksportpriserne fastsat på grundlag af priserne ved disse forretningsmæssigt forbundne forhandleres første videresalg til uafhængige kunder i Fællesskabet, jf. grundforordningens artikel 2, stk. 9. For salg gennem forretningsmæssigt forbundne selskaber uden for Fællesskabet blev eksportpriserne fastsat på grundlag af priserne ved det første videresalg til uafhængige kunder i Fællesskabet.

5.2.   Selskaber eller grupper af selskaber, der ikke kunne indrømmes markedsøkonomisk behandling eller individuel behandling

(50)

For de to kinesiske eksporterende selskaber i stikprøven, der hverken blev indrømmet markedsøkonomisk behandling eller individuel behandling (Taizhou/Honyou Group), kunne oplysningerne om deres eksportsalg ikke anvendes til at fastsætte individuelle dumpingmargener af de grunde, der er beskrevet i betragtning 29 ovenfor. Derfor blev der beregnet en dumpingmargen som anført i betragtning 55.

6.   Sammenligning

(51)

Den normale værdi og eksportpriserne blev sammenlignet på grundlag af priserne ab fabrik og i samme handelsled. For at sikre en rimelig sammenligning mellem den normale værdi og eksportprisen blev der i form af justeringer taget behørigt hensyn til forskelle, der påvirkede priserne og prisernes sammenlignelighed, jf. grundforordningens artikel 2, stk. 10.

(52)

For alle de kinesiske eksporterende producenter, der kunne indrømmes markedsøkonomisk behandling, blev der derfor foretaget justeringer for forskelle i handelsled og omkostninger til transport, forsikring, håndtering og lastning samt dermed forbundne omkostninger, emballering, kreditter og omkostninger efter salg (sikkerhedsstillelse/garanti), når dette var relevant og berettiget. For de andre selskaber blev der foretaget en gennemsnitsjustering baseret på ovenfor nævnte justeringer.

(53)

Ved salg gennem forretningsmæssigt forbundne forhandlere uden for Fællesskabet, blev der foretaget en justering i overensstemmelse med grundforordningens artikel 2, stk. 10, litra i), i de tilfælde, hvor selskaberne havde vist sig at varetage opgaver, som kan sidestilles med de opgaver, der varetages af agenter, som arbejder på provisionsbasis. Denne justering var baseret på handelsvirksomhedernes SG&A-omkostninger og på oplysninger om fortjenesten, der blev indhentet hos en ikke-forretningsmæssigt forbundet forhandler i Fællesskabet.

7.   Dumpingmargener

(54)

Dumpingmargenerne udgør, udtrykt i procent af cif-importprisen, Fællesskabets grænse, ufortoldet, følgende:

Zhejiang Xinlei Mechanical & Electrical Co. Ltd., Wenling

77,6 %

Zhejiang Hongyou Air Compressor Manufacturing Co. Ltd., Wenling, og Taizhou Hutou Air Compressors Manufacturing Co. Ltd., Wenling

76,6 %

Shanghai Wealth Machinery & Appliance Co. Ltd., Shanghai, og Wealth (Nantong) Machinery Co. Ltd., Nantong

73,2 %

Zhejiang Anlu Cleaning Machinery Co. Ltd., Taizhou

67,4 %

Nu Air (Shanghai) Compressor and Tools Co. Ltd., Shanghai

13,7 %

FIAC Air Compressors (Jiangmen) Co. Ltd., Jiangmen

10,6 %

Samarbejdsvillige selskaber, der ikke er med i stikprøven (opført i bilaget)

51,6 %

Alle andre virksomheder

77,6 %

(55)

For de to selskaber i stikprøven, der hverken blev indrømmet markedsøkonomisk behandling eller individuel behandling, blev dumpingmargenen beregnet som et vejet gennemsnit af margenerne for de tre selskaber eller grupper af selskaber, der blev indrømmet individuel behandling, men ikke markedsøkonomisk behandling.

(56)

For de samarbejdsvillige selskaber, der ikke var med i stikprøven, blev dumpingmargenen beregnet som et vejet gennemsnit af margenerne for alle selskaberne i stikprøven.

(57)

I betragtning af den store samarbejdsvilje (100 %), jf. betragtning 22 ovenfor, blev der fastsat en gennemsnitlig dumpingmargen for landet som helhed på det højeste niveau, som fandt anvendelse på selskaberne i stikprøven.

D.   SKADE

1.   EF-produktion

(58)

På baggrund af definitionen af EF-erhvervsgren, jf. grundforordningens artikel 4, stk. 1, blev produktionen fra nedenstående EF-producenter taget i betragtning for definitionen af EF-produktion i starten af undersøgelsen:

fire klagende EF-producenter: CHINOOK SpA, FERRUA SYSTEM BLOCK Srl, FIAC SpA og FINI SpA

en anden EF-producent, der samarbejdede fuldt ud i undersøgelsen, og som støttede proceduren: ABAC Aria Compressa SpA tilhørende ABAC Group. Det skal bemærkes, at ABAC Group solgte dette selskab til et andet selskab i 2007

seks andre producenter, som er opført i klagen. Disse selskaber fik tilsendt en stikprøvespørgeskema, men kun et udtrykte ønske om at samarbejde yderligere i undersøgelsen inden for den frist, der var fastsat i indledningsmeddelelsen. Denne producent ophørte dog med at samarbejde kort tid senere og indsendte ikke en fuldstændig besvarelse af spørgeskemaet

20 andre producenter, som er opført i klagen, og som samler den samme vare under anvendelse af dele produceret af ovennævnte EF-producenter og/eller importeret fra tredjelande. Der er også en meget begrænset produktion af samme produkt, der stammer fra producenter i sektoren for kompressorer til industriel brug. Der blev sendt spørgeskemaer ud til dem alle, men ingen besvarede spørgeskemaet.

(59)

To af de klagende producenter ophørte med at samarbejde kort tid efter indledningen af proceduren og besvarede ikke stikprøvespørgeskemaet.

(60)

Undersøgelsen har vist, at alle tre samarbejdsvillige (grupper af) selskaber ikke blot havde deres egen EF-produktion, men også importerede stadig større mængder af den pågældende vare til videresalg på EF-markedet. Som påvist i undersøgelsen besluttede alle samarbejdsvillige selskaber at flytte en del af deres produktion til udlandet, i det mindste den del, der var mest udsat for den øgede dumpingimport fra Kina. De varer, som de samarbejdsvillige (grupper af) selskaber importerede, kom hovedsageligt fra deres respektive forretningsmæssigt forbundne søster- eller datterselskaber i Kina.

(61)

Det blev således undersøgt, hvorvidt interessecentret for disse selskaber til trods for den pågældende importmængde var inden for Fællesskabet.

(62)

Hvad angår den mængde, der importeres af de samarbejdsvillige EF-producenter, blev det fastslået, at to af disse (grupper af) selskaber (selskab A og B) importerede stadig større, men forholdsvis små mængder af den pågældende vare (i hele den betragtede periode var videresalgsmængderne af den pågældende vare med oprindelse i Kina fortsat mindre end disse selskabers respektive nettosalg af varer af egen produktion). Desuden beholdt disse selskaber deres hovedsæde og F&U-aktiviteter i Fællesskabet. Det konkluderes derfor, at interessecentret for selskab A og B stadig ligger i Fællesskabet, og at de til trods for deres import fra Kina bør betragtes som en del af EF-produktionen.

(63)

Med hensyn til det andet samarbejdsvillige selskab (selskab C) blev det fastslået, at der i den betragtede periode ikke blot var en betydelig stigning i andelen af importerede varer, der blev solgt på EF-markedet, men at denne andel fra 2005 oversteg mængderne af samme vare, der blev fremstillet og solgt i Fællesskabet. I undersøgelsesperioden udgjorde videresalgsmængderne af den pågældende vare med oprindelse i Kina langt størstedelen af selskab C’s samlede salg på EF-markedet.

(64)

Det blev overvejet, om importmængderne til trods for, at de var betydelige, kunne betragtes som et supplement til varesortimentet, eller om de kunne være af midlertidig karakter. Det viste sig imidlertid, at selskab C’s import ikke kan betragtes som et supplement til varesortimentet, men er baseret på en strategisk beslutning om at outsource produktionen af den pågældende vare til Kina med henblik på at reducere produktionsomkostningerne og være i stand til at konkurrere med andre varer importeret fra Kina. Det blev konstateret, at mange modeller, der produceres i Kina, også blev fremstillet i Italien af et andet selskab i samme gruppe i undersøgelsesperioden. Derfor var de kompressorer, der produceres i Kina, i direkte konkurrence med kompressorer, der fremstilles af samme gruppe i Italien. I lyset af ovenstående og i betragtning af omfanget af videresalget af de importerede varer i selskab C’s samlede salg kunne det derfor ikke konkluderes, at interessecentret for selskab C stadig ligger i Fællesskabet. Det forekom sandsynligt, at selskab C ville fortsætte eller endog øge importen af samme vare fra det pågældende land til videresalg på EF-markedet, hvilket ville betyde, at selskab C skulle betragtes som en importør i stedet for en EF-producent.

(65)

Det konkluderes derfor, at selskab C ikke bør omfattes af definitionen af EF-produktion.

(66)

EF-produktionen af visse kompressorer, defineres altså, jf. grundforordningens artikel 4, stk. 1, som hele produktionen i alle de selskaber, der er omhandlet i betragtning 58, minus selskab C’s produktion. På grund af en række EF-producenters og EF-samlevirksomheders manglende samarbejdsvilje blev der foretaget et skøn af produktionen på grundlag af oplysninger indsamlet under undersøgelsen og data forelagt i klagen.

2.   EF-erhvervsgren

(67)

Proceduren blev indledt som følge af en klage fra den italienske sammenslutning ANIMA, der repræsenterer fire selskaber, som fremstiller kompressorer, og en producent, der støttede klagen (nærmere beskrevet i betragtning 58 ovenfor). Trods ovennævnte manglende samarbejdsvilje hos to af de klagende selskaber og udelukkelsen af en EF-producent fra definitionen af EF-produktion, blev det konstateret, at de to resterende EF-producenter, som viste fuld samarbejdsvilje under undersøgelsen, tegnede sig for en væsentlig del af den samlede EF-produktion, i dette tilfælde ca. 50 %. De to samarbejdsvillige producenter anses derfor for at udgøre EF-erhvervsgrenen i henhold til grundforordningens artikel 4, stk. 1, og artikel 5, stk. 4.

(68)

De øvrige producenter, der var anført i klagen og nævnt i betragtning 58 ovenfor, minus det selskab, der er blevet udelukket fra definitionen af EF-produktion, benævnes i det følgende »de andre EF-producenter«. Ingen af disse andre EF-producenter modsatte sig klagen.

3.   Forbruget i Fællesskabet

(69)

Forbruget i Fællesskabet blev fastsat på grundlag af selskab C’s salgsmængde og EF-erhvervsgrenens egen produktion bestemt til EF-markedet samt data om importmængder på EF-markedet indhentet hos Eurostat og de andre EF-producenters salg, der blev fundet gennem oplysningerne i klagen.

(70)

I hele den betragtede periode er EF-markedet for den pågældende vare og samme vare gået tilbage med 6 % og nåede i undersøgelsesperioden omkring 3 066 000 styk. Mere specifikt faldt forbruget i Fællesskabet i 2004 med 7 %, inden det steg en smule med 1 procentpoint i 2005 og derefter stabiliserede sig på dette niveau i undersøgelsesperioden. Faldet i forbruget i Fællesskabet kan tilskrives EF-producenternes dalende salg og den reducerede import fra andre tredjelande (hovedsageligt USA og Japan).

 

2003

2004

2005

Undersøgelsesperioden

Forbruget i EU (styk)

3 270 283

3 053 846

3 075 358

3 065 898

Indeks

100

93

94

94

4.   Import fra det pågældende land

a)   Mængde

(71)

Importmængden af den pågældende vare til Fællesskabet steg kraftigt mellem 2003 og undersøgelsesperioden. Mængden steg i den betragtede periode med 182 % og nåede over 1 600 000 styk. Nærmere betegnet steg importen fra det pågældende land med 66 % mellem 2003 og 2004, med yderligere 110 procentpoint i 2005 og med 6 procentpoint i undersøgelsesperioden.

b)   Markedsandel

(72)

Eksportørerne i det pågældende land øgede deres markedsandel med over 35 procentpoint i den betragtede periode, således at den i undersøgelsesperioden nåede op på 53 %. De kinesiske eksportører øgede deres markedsandel med 13 procentpoint mellem 2003 og 2004 og med yderligere 20 procentpoint i 2005. I undersøgelsesperioden øgede eksportørerne fra det pågældende land kun deres markedsandel en smule med yderligere 1 procentpoint.

 

2003

2004

2005

Undersøgelsesperioden

Importmængde fra Kina (styk)

574 795

953 001

1 586 614

1 622 702

Indeks

100

166

276

282

Den kinesiske imports markedsandel

17,6 %

31,2 %

51,6 %

52,9 %

c)   Pris

i)   Prisudvikling

(73)

Importprisen på den pågældende vare i nedenstående skema er baseret på data indsendt af de samarbejdsvillige eksportører og efterprøvet under undersøgelsen. I den betragtede periode var der en samlet stigning i den gennemsnitlige importpris på den pågældende vare med oprindelse i Kina, nemlig en stigning på 6 % mellem 2003 og undersøgelsesperioden. Prisudviklingens opadgående tendens er muligvis en afspejling af den ændrede varesammensætning, efterhånden som de kinesiske producenter begynder at fremstille og eksportere mere avancerede og dyrere kompressorer.

 

2003

2004

2005

Undersøgelsesperioden

Pris på importen fra Kina (EUR/styk)

35,15

34,61

35,70

37,27

Indeks

100

98

102

106

ii)   Prisunderbud

(74)

Der blev foretaget en sammenligning af de stikprøveudtagne eksporterende producenters og EF-erhvervsgrenens gennemsnitlige salgspriser i Fællesskabet for sammenlignelige modeller af den pågældende vare. Med henblik herpå blev EF-erhvervsgrenens priser ab fabrik til uafhængige kunder, uden rabatter og skatter, sammenlignet med de kinesiske eksporterende producenters cif-priser, Fællesskabets grænse, justeret for omkostninger til losning og toldbehandling. Eftersom EF-erhvervsgrenen normalt sælger sin EF-produktion direkte til detailhandlere, hvorimod kinesiske varer sælges til detailhandlere via forretningsmæssigt forbundne eller ikke-forretningsmæssigt forbundne importører og/eller forhandlere, blev der i relevante tilfælde foretaget en justering af importprisen for at sikre, at sammenligningen sker i samme handelsled. Sammenligningen viste, at prisen på den pågældende vare, som i undersøgelsesperioden blev solgt i Fællesskabet, indebar, at EF-erhvervsgrenens gennemsnitspris blev underbudt med mellem 22 % og 43 %, alt afhængigt af eksportør.

5.   EF-erhvervsgrenens situation

(75)

I overensstemmelse med grundforordningens artikel 3, stk. 5, undersøgte Kommissionen alle relevante økonomiske faktorer og forhold, der havde indflydelse på EF-erhvervsgrenens situation.

(76)

Da EF-erhvervsgrenen kun omfatter to producenter, fremlægges data vedrørende EF-erhvervsgrenen som indekstal og/eller i intervaller af hensyn til fortroligheden af disse data, jf. grundforordningens artikel 19. Det skal erindres, at nedenstående data kun vedrører den samme vare produceret i Fællesskabet af EF-erhvervsgrenen, hvilket udelukker selvstændigt drevne pumper og kompressorer, der produceres af EF-erhvervsgrenens forretningsmæssigt forbundne selskaber i Kina og derefter sælges i Fællesskabet.

a)   Produktion

(77)

EF-erhvervsgrenens produktion faldt betydeligt mellem 2003 og undersøgelsesperioden. Nærmere betegnet faldt produktionen med 16 % i 2004, med yderligere 23 procentpoint i 2005 og endnu 7 procentpoint i undersøgelsesperioden. I undersøgelsesperioden lå EF-erhvervsgrenens produktionsmængde på mellem 300 000 og 400 000 styk.

 

2003

2004

2005

Undersøgelsesperioden

Produktion (styk)

Kan ikke oplyses

Indeks

100

84

61

54

b)   Kapacitet og kapacitetsudnyttelsesgrad

(78)

Produktionskapaciteten steg en smule med 3 % mellem 2003 og 2004, steg yderligere med 9 procentpoint i 2005 og stabiliserede sig på dette niveau i undersøgelsesperioden. Stigningen i produktionskapaciteten i 2005 kan tilskrives én EF-producents investering i et ekstra produktionsanlæg til kompressorer med henblik på betjening af det øverste markedssegment. I undersøgelsesperioden lå EF-erhvervsgrenens produktionskapacitet på mellem 600 000 og 800 000 styk.

(79)

EF-erhvervsgrenens kapacitetsudnyttelsesgrad faldt konstant i den betragtede periode og var i undersøgelsesperioden på under halvdelen af niveauet i 2003. Det afspejler et fald i produktionsniveauet. I undersøgelsesperioden lå EF-erhvervsgrenens kapacitetsudnyttelsesgrad på mellem 40 % og 50 %.

 

2003

2004

2005

Undersøgelsesperioden

Produktionskapacitet (styk)

Kan ikke oplyses

Indeks

100

103

112

112

Kapacitetsudnyttelse

Kan ikke oplyses

Indeks

100

81

54

48

c)   Lagre

(80)

Slutlagrene blev i 2004 forøget med 37 % og med yderligere 45 procentpoint i 2005, inden de mindskedes med 138 procentpoint i undersøgelsesperioden. I undersøgelsesperioden udgjorde EF-erhvervsgrenens lagre mellem 10 000 og 20 000 styk. I betragtning af at EF-produktionen af samme vare i vid udstrækning sker efter ordre, anses lagerbeholdningens størrelse ikke for at være en nyttig skadesindikator for denne vare.

 

2003

2004

2005

Undersøgelsesperioden

Slutlagre (styk)

Kan ikke oplyses

Indeks

100

137

182

44

d)   Salgsmængde

(81)

EF-erhvervsgrenens salg af varer af egen produktion på EF-markedet faldt støt i den betragtede periode. Nærmere betegnet faldt salget med 19 % i 2004, med yderligere 24 procentpoint i 2005 og med endnu 9 procentpoint i undersøgelsesperioden. I undersøgelsesperioden lå EF-erhvervsgrenens salgsmængde på mellem 200 000 og 300 000 styk.

 

2003

2004

2005

Undersøgelsesperioden

EF-salgsmængde (styk)

Kan ikke oplyses

Indeks

100

81

57

48

e)   Markedsandel

(82)

EF-erhvervsgrenens markedsandel faldt konstant i den betragtede periode. Nærmere betegnet faldt indekset, som afspejler udviklingen i EF-erhvervsgrenens markedsandel, med 13 % i 2004, med 27 procentpoint i 2005 og med yderligere 9 procentpoint i undersøgelsesperioden. I undersøgelsesperioden lå EF-erhvervsgrenens markedsandel på mellem 5 % og 10 %.

 

2003

2004

2005

Undersøgelsesperioden

EF-erhvervsgrenens markedsandel

Kan ikke oplyses

Indeks

100

87

60

51

f)   Vækst

(83)

Mellem 2003 og undersøgelsesperioden, hvor forbruget i Fællesskabet faldt med 6 %, faldt EF-erhvervsgrenens salgsmængde på EF-markedet meget mere med hele 52 %. I den betragtede periode blev EF-erhvervsgrenens markedsandel næsten halveret, mens dumpingimporten øgede sin markedsandel med over 35 procentpoint og nåede op på 53 %. Det konkluderes derfor, at der ikke var nogen vækst, som EF-erhvervsgrenen kunne have draget fordel af.

g)   Beskæftigelse

(84)

EF-erhvervsgrenens beskæftigelsesgrad viste et støt fald i hele den betragtede periode. Beskæftigelsen faldt med 10 % i 2004, med yderligere 16 procentpoint i 2005 og med endnu 5 procentpoint i undersøgelsesperioden. I undersøgelsesperioden udgjorde den del af arbejdsstyrken i EF-erhvervsgrenen, som var beskæftiget med produktion og salg, mellem 150 og 200 personer.

 

2003

2004

2005

Undersøgelsesperioden

Beskæftigelse

Kan ikke oplyses

Indeks

100

90

74

69

h)   Produktivitet

(85)

Produktiviteten for EF-erhvervsgrenens arbejdsstyrke, der måles som produktion (i enheder) pr. ansat pr. år, faldt med 7 % i 2004, med yderligere 10 procentpoint i 2005 og med endnu 5 procentpoint i undersøgelsesperioden. I undersøgelsesperioden lå EF-erhvervsgrenens produktivitet på mellem 1 500 og 2 000 styk pr. ansat. Det støtte fald i produktiviteten er en afspejling af den aftagende produktion, som i hele den betragtede periode faldt noget hurtigere end den tilsvarende beskæftigelse.

 

2003

2004

2005

Undersøgelsesperioden

Produktivitet (styk pr. ansat)

Kan ikke oplyses

Indeks

100

93

83

78

i)   Lønomkostninger

(86)

De gennemsnitlige lønomkostninger pr. ansat steg med 8 % mellem 2003 og 2004 og stabiliserede sig på dette niveau i 2005, inden de faldt en smule med 1 procentpoint i undersøgelsesperioden. Stigningen i 2004 skyldtes især en lønstigning, som en af EF-erhvervsgrenens producenter havde forhandlet med fagforeningerne om efter en konflikt. Desuden havde der forud for denne aftalte lønstigning været en strejke i 2003, og de ubetalte arbejdstimer i denne forbindelse bevirkede, at de årlige lønomkostninger var tilsvarende lavere sammenlignet med de efterfølgende år.

 

2003

2004

2005

Undersøgelsesperioden

Årlige lønomkostninger pr. ansat (EUR)

Kan ikke oplyses

Indeks

100

108

108

107

j)   Faktorer, der påvirker priserne i Fællesskabet

(87)

Enhedspriserne for EF-erhvervsgrenens varer af egen produktion solgt til ikke-forretningsmæssigt forbundne kunder steg med 20 % mellem 2003 og undersøgelsesperioden. Nærmere betegnet steg den gennemsnitlige salgspris med 9 % i 2004, med yderligere 13 procentpoint i 2005, inden den faldt en smule med 2 procentpoint i undersøgelsesperioden. I undersøgelsesperioden lå den gennemsnitlige enhedspris på mellem 100 og 150 EUR.

 

2003

2004

2005

Undersøgelsesperioden

Enhedspris på EF-markedet (EUR)

Kan ikke oplyses

Indeks

100

109

122

120

(88)

Stigningen i den gennemsnitlige enhedspris er en afspejling af EF-erhvervsgrenens gradvise og delvise overgang til produktion til det øverste markedssegment, dvs. højere kvalitet, bedre ydeevne, større kapacitet og derfor mere omkostningskrævende og dyrere modeller af samme vare.

(89)

I betragtning af prisunderbuddets omfang og størrelse var importen bestemt en faktor, der påvirkede priserne.

k)   Rentabilitet og investeringsafkast

(90)

Rentabiliteten ved EF-erhvervsgrenens salg af varer af egen produktion i Fællesskabet, udtrykt som en procentdel af nettosalget, forblev i den betragtede periode negativ, men forbedredes gennem hele den betragtede periode. Den negative rentabilitet forbedredes i 2004 og yderligere i 2005, hvor tabene var forholdsvis lavest, og forringedes kun en smule i undersøgelsesperioden. I undersøgelsesperioden lå EF-erhvervsgrenens rentabilitet på mellem –3 % og –10 %.

 

2003

2004

2005

Undersøgelsesperioden

Rentabilitet ved EF-salget (% af nettosalget)

Kan ikke oplyses

Indeks

– 100

–93

–28

–32

Investeringsafkast (fortjeneste i % af aktivernes bogførte nettoværdi)

Kan ikke oplyses

Indeks

– 100

–85

–19

–20

(91)

Investeringsafkastet, udtrykt som fortjeneste i procent af den bogførte nettoværdi af investeringerne, fulgte samme tendens som rentabiliteten som nævnt ovenfor. Afkastet forblev også negativt i den betragtede periode. Det forbedredes i 2004 og yderligere i 2005, inden det forringedes en smule i undersøgelsesperioden. I undersøgelsesperioden lå investeringsafkastet på mellem –30 % og –15 %.

l)   Likviditet

(92)

Nettolikviditeten for driften forblev også negativ i den betragtede periode, men forbedredes klart og var kun let negativ i undersøgelsesperioden, hvor den lå på mellem – 100 000 and 0 EUR.

 

2003

2004

2005

Undersøgelsesperioden

Likviditet (EUR)

Kan ikke oplyses

Indeks

– 100

–67

–9

–1

m)   Investeringer og evne til at rejse kapital

(93)

EF-erhvervsgrenens årlige investeringer i produktionen af samme vare steg med 72 % i 2004 og med yderligere 75 procentpoint i 2005, inden de faldt en smule med 7 procentpoint i undersøgelsesperioden. Nettoinvesteringerne i undersøgelsesperioden var imidlertid forholdsvis små og lå på mellem 1 300 000 EUR og 2 300 000 EUR. Stigningen kan tilskrives dels en investering foretaget af en af EF-producenterne til leasing af en ny bygning med henblik på at centralisere og modernisere produktionen, dels EF-erhvervsgrenens investering i ikke blot vedligeholdelse og fornyelse af det eksisterende udstyr, men også i nyt udstyr og nye moduler i et forsøg på at forbedre deres vares konkurrenceevne over for dumpingimporten fra Kina.

 

2003

2004

2005

Undersøgelsesperioden

Nettoinvesteringer (EUR)

Kan ikke oplyses

Indeks

100

172

247

240

(94)

Der blev ikke forelagt Kommissionen nogen dokumentation for en nedsat eller forbedret evne til at rejse kapital i den betragtede periode.

n)   Dumpingmargenens størrelse

(95)

I betragtning af mængden af, markedsandelen for og priserne på det pågældende lands import kan virkningen på EF-erhvervsgrenen af den faktiske dumpingmargins størrelse ikke anses for ubetydelig.

o)   Genrejsning efter tidligere dumping

(96)

Da der ikke foreligger nogen oplysninger om dumping forud for den situation, der er vurderet i den aktuelle procedure, anses dette spørgsmål for irrelevant.

6.   Konklusion vedrørende skade

(97)

Mellem 2003 og undersøgelsesperioden steg omfanget af dumpingimporten af den pågældende vare med oprindelse i Kina markant med 182 %, og andelen af EF-markedet voksede med over 35 procentpoint. Gennemsnitsprisen på dumpingimporten var betydeligt lavere end EF-erhvervsgrenens priser i den betragtede periode. Endvidere var priserne på importerede varer fra Kina i undersøgelsesperioden væsentligt lavere end EF-erhvervsgrenens priser. Med udgangspunkt i et vejet gennemsnit lå prisunderbuddet i undersøgelsesperioden på mellem 22 % og 43 %.

(98)

Nogle indikatorer var genstand for en positiv udvikling mellem 2003 og undersøgelsesperioden. Den gennemsnitlige salgspris pr. enhed steg med 20 %, produktionskapacitetsindikatoren steg med 12 %, og der var en stigning i investeringerne på 140 %. Som det fremgår af betragtning 78, 88 og 93, er der imidlertid en særlig forklaring på denne udvikling. Som det derudover er anført i betragtning 90, viste rentabiliteten i hele den betragtede periode tegn på genrejsning, da tabene mindskedes betydeligt mellem 2003 og undersøgelsesperioden. Det skal dog erindres, at rentabiliteten forblev negativ, og at størrelsen af tabene i undersøgelsesperioden ikke kan anses for ubetydelig.

(99)

Der er konstateret en betydelig forringelse af EF-erhvervsgrenens situation i den betragtede periode. De fleste skadesindikatorer gennemgik en negativ udvikling mellem 2003 og undersøgelsesperioden, idet produktionen faldt med 46 %, kapacitetsudnyttelsen blev mere end halveret, EF-erhvervsgrenens salg faldt med 52 %, og den tilsvarende markedsandel blev næsten halveret, beskæftigelsen faldt med 31 % og produktiviteten faldt med 22 %.

(100)

I lyset af ovenstående konkluderes det, at EF-erhvervsgrenen har lidt væsentlig skade, jf. grundforordningens artikel 3, stk. 5.

E.   ÅRSAGSSAMMENHÆNG

1.   Indledning

(101)

I henhold til grundforordningens artikel 3, stk. 6 og 7, undersøgte Kommissionen, om dumpingimporten havde forvoldt EF-erhvervsgrenen skade i et omfang, der kan betegnes som væsentligt. Andre kendte faktorer end dumpingimporten, der samtidig kunne have tilføjet EF-erhvervsgrenen skade, blev også undersøgt for at sikre, at en eventuel skade forårsaget af disse andre faktorer ikke blev tilskrevet dumpingimporten.

2.   Dumpingimportens virkninger

(102)

Den væsentlige stigning i dumpingimportens omfang med 182 % mellem 2003 og undersøgelsesperioden og forøgelsen af den tilsvarende markedsandel med 35 procentpoint samt de konstaterede prisunderbud (mellem 22 % og 43 % i undersøgelsesperioden) faldt overvejende sammen med forværringen af EF-erhvervsgrenens økonomiske situation, som beskrevet i betragtning 99. Derudover var dumpingpriserne i gennemsnit betydeligt lavere end EF-erhvervsgrenens i hele den betragtede periode. Kommissionen finder, at denne dumpingimport medførte et negativt pres på priserne, som forhindrede EF-erhvervsgrenen i at hæve sine salgspriser til det niveau, der var nødvendigt for at sikre en indtjening, og at dumpingimporten havde en væsentlig, negativ indflydelse på EF-erhvervsgrenens situation. EF-erhvervsgrenen mistede derudover tilsyneladende en væsentlig del af sin markedsandel på grund af den øgede dumpingimport. Det dalende salg medførte en relativ stigning i EF-erhvervsgrenens faste omkostninger, hvilket også havde negative virkninger for den finansielle situation. Derfor er der en klar årsagssammenhæng mellem importen fra Kina og den væsentlige skade, der er forvoldt EF-erhvervsgrenen.

3.   Virkningerne af andre faktorer

(103)

Som det fremgår af nedenstående skema, var der i den betragtede periode et fald i eksportsalget på 33 %, hvilket dog ikke var så omfattende som faldet i EF-salget, som anført i betragtning 81. I undersøgelsesperioden lå eksportsalget på mellem 100 000 styk og 150 000 styk. Den gennemsnitlige enhedspris for eksportvarer var stabil mellem 2003 og undersøgelsesperioden og lå på mellem 100 og 150 EUR.

 

2003

2004

2005

Undersøgelsesperioden

Eksportsalg (styk)

Kan ikke oplyses

Indeks

100

89

74

77

Enhedspris for eksportvarer (EUR)

Kan ikke oplyses

Indeks

100

100

102

100

(104)

Som følge af prisstabiliteten på eksportmarkederne og det forholdsvis mindre fald i eksportmængden finder Kommissionen, at selv om eksportaktiviteten eventuelt havde bidraget til den skade, der blev forvoldt EF-erhvervsgrenen, skete det ikke i et sådant omfang, at årsagssammenhængen blev brudt.

(105)

Én interesseret part hævdede, at stigningen i EF-erhvervsgrenens produktionsomkostninger ikke udelukkende kunne skyldes stigningen i råvarepriser (især metalkomponenter), men også havde andre årsager, hvilket tydede på en selvforskyldt skade. Det skal bemærkes, at den pågældende part ikke nøjere angav de årsager, der kunne tyde på en selvforskyldt skade.

(106)

Undersøgelsen viste, at EF-erhvervsgrenens omkostninger pr. produceret enhed steg med omkring 8 % mellem 2003 og undersøgelsesperioden. Stigningen kunne delvis tilskrives den åbenbare stigning i råvarepriserne. Undersøgelsen viste, at en del af omkostningsstigningen skyldes den forringede omkostningsstruktur og navnlig fastsættelsen af omkostninger pr. enhed, der steg som følge af en væsentlig reduktion i antallet af producerede enheder. Alligevel skal langt størstedelen af stigningen tilskrives den mærkbare stigning i priserne på de komponenter, der anvendes i produktionen af modeller til det øverste markedssegment.

(107)

Stigningen i de gennemsnitlige omkostninger pr. produceret enhed blev imidlertid kompenseret ved en stigning i den gennemsnitlige salgspris pr. enhed (jf. betragtning 87 ovenfor), som bevirkede en forbedring af rentabiliteten (som dog forblev negativ), som anført i betragtning 90. Kommissionen finder derfor, at stigningen i produktionsomkostningerne ikke bidrog til den skade, der er forvoldt EF-producenterne.

(108)

Ifølge data fra Eurostat faldt importmængden til Fællesskabet af samme vare med oprindelse i resten af verden (dvs. bortset fra Kina) med 33 % i 2004, med yderligere 7 procentpoint i 2005, inden den igen steg en smule med 9 procentpoint i undersøgelsesperioden. Det samlede fald mellem 2003 og undersøgelsesperioden udgør 31 %. Den tilsvarende markedsandel, som importen fra resten af verden udgjorde, faldt fra 35 % i 2003 til 26 % i undersøgelsesperioden.

(109)

Der forelå ingen detaljerede oplysninger om prisen på varer importeret fra resten af verden. Eftersom der i data fra Eurostat ikke tages hensyn til varesammensætningen, kunne disse data ikke anvendes til en fornuftig sammenligning med EF-erhvervsgrenens priser. Det fremgik ikke på nogen måde af undersøgelsen, at priserne på importen fra resten af verden ville underbyde EF-priserne.

(110)

I betragtning af den faldende mængde og markedsandel og i betragtning af manglen på beviser for det modsatte konkluderes det, at importen fra resten af verden ikke forvoldte EF-erhvervsgrenen væsentlig skade, om nogen overhovedet.

 

2003

2004

2005

Undersøgelsesperioden

Import fra resten af verden (styk)

1 164 228

780 921

699 129

807 893

Indeks

100

67

60

69

Markedsandel, som importen fra resten af verden udgjorde

35,6 %

25,6 %

22,7 %

26,4 %

(111)

Som anført i betragtning 65 ovenfor blev én EF-producent udelukket fra definitionen af EF-produktion. Dertil kommer, at en række producenter og samlevirksomheder ikke samarbejdede i denne undersøgelse (jf. betragtning 58). På grundlag af oplysninger indhentet under undersøgelsen hos samarbejdsvillige producenter og oplysningerne i klagen skønnes det, at de andre EF-producenters salg på EF-markedet var omkring 1 000 000 styk i 2003 og faldt væsentligt i den betragtede periode til omkring 400 000 styk i undersøgelsesperioden. På samme måde faldt den tilsvarende markedsandel i den betragtede periode fra 31 % i 2003 til 13 % i undersøgelsesperioden. Disse producenter øgede derfor ikke deres salg og markedsandel på EF-erhvervsgrenens bekostning. Tværtimod mistede de ligesom EF-erhvervsgrenen en stor del af deres salg og markedsandel til dumpingimporten fra Kina.

(112)

I lyset af ovenstående og i betragtning af manglen på oplysninger om det modsatte konkluderes det, at andre EF-producenter ikke har bidraget til den skade, der er forvoldt EF-erhvervsgrenen.

 

2003

2004

2005

Undersøgelsesperioden

Andre EF-producenters EF-salg (skøn i styk)

1 039 780

919 375

510 659

399 891

Indeks

100

88

49

38

Andre EF-producenters markedsandel

31,4 %

29,7 %

16,4 %

12,9 %

(113)

Som angivet i betragtning 70 ovenfor faldt forbruget med omkring 200 000 styk eller 6 % i hele den betragtede periode. Det skal dog bemærkes, at faldet i EF-erhvervsgrenens salg på EF-markedet i samme periode var meget mere markant, både i absolutte tal (salget faldt med mellem 250 000 og 300 000 styk) og forholdsmæssigt (salget faldt kraftigt med 52 %). Mens EF-erhvervsgrenen samtidig mistede næsten halvdelen af sin markedsandel (jf. betragtning 82), blev de kinesiske kompressorers markedsandel øget med 35 procentpoint (jf. betragtning 71). Det konkluderes derfor, at faldet i forbruget ikke var årsag til den skade, der blev forvoldt EF-erhvervsgrenen.

4.   Konklusion vedrørende årsagssammenhæng

(114)

Det tidsmæssige sammenfald mellem på den ene side den kraftige stigning i dumpingimporten fra Kina, den tilsvarende forøgelse af markedsandele og de konstaterede underbud og på den anden side forværringen af EF-erhvervsgrenens situation fører til den konklusion, at dumpingimporten var årsag til den væsentlige skade, der blev forvoldt EF-erhvervsgrenen, jf. grundforordningens artikel 3, stk. 6.

(115)

Undersøgelsen viste, at EF-erhvervsgrenens eksportresultater kan have bidraget til den forvoldte skade i mindre grad, men ikke i et omfang, der ville bryde årsagssammenhængen. Andre kendte faktorer blev analyseret, men blev vurderet til ikke at have bidraget til den forvoldte skade. Det blev konstateret, at stigningen i EF-erhvervsgrenens omkostninger pr. produceret enhed mere end modsvarede den samtidige stigning i salgsprisen, og efterfølgende blev dette forhold ikke anset for at have kunnet bidrage til den forvoldte skade. I betragtning af at importen fra andre tredjelande dalede med faldende markedsandel til følge, og i betragtning af at det ikke var muligt at foretage en ordentlig prissammenligning med EF-priserne, blev det konkluderet, at denne import ikke forårsagede skaden. Med hensyn til konkurrencen fra andre EF-producenter blev det i betragtning af deres faldende salg og tabte markedsandel til dumpingimporten fastslået, at de andre EF-producenters aktivitet ikke bidrog til den forvoldte skade. I betragtning af at faldet i forbruget var mindre end faldet i EF-producenternes EF-salg, og at det indtraf samtidig med den væsentlige stigning i dumpingimporten fra Kina, blev det konkluderet, at det ikke i sig selv var årsag til skaden.

(116)

I betragtning af ovenstående analyse, hvor der omhyggeligt sondres mellem alle kendte faktorers virkninger på EF-erhvervsgrenens situation og dumpingimportens skadevoldende virkninger, konkluderes det, at importen fra Kina har forvoldt EF-erhvervsgrenen væsentlig skade, jf. grundforordningens artikel 3, stk. 6.

F.   FÆLLESSKABETS INTERESSER

(117)

Rådet og Kommissionen undersøgte, om der var tvingende årsager til at konkludere, at det ikke var i Fællesskabets interesse at indføre foranstaltninger i dette tilfælde. Med henblik herpå undersøgte Rådet og Kommissionen i henhold til grundforordningens artikel 21, stk. 1, hvilke virkninger indførelsen af foranstaltninger sandsynligvis ville få for alle berørte parter. Kommissionen fremlagde i henhold til grundforordningens artikel 20, stk. 4, første punktum, i første omgang de endelige oplysninger, hvis hovedlinje var, at der ikke burde indføres foranstaltninger. Efter fremlæggelsen af disse oplysninger fremsatte nogle erhvervsdrivende, især to samarbejdsvillige EF-producenter, visse argumenter, der medførte en fornyet undersøgelse af spørgsmålet. De vigtigste af disse argumenter behandles nedenfor.

1.   Samarbejdsvillige EF-producenters interesser

(118)

Uden at det berører definitionen af EF-erhvervsgren (jf. betragtning 67), er det vigtigt at erindre, at alle samarbejdsvillige grupper af selskaber i Fællesskabet, som nævnt i betragtning 60, havde etableret produktionsfaciliteter i Kina og importerede stadig større mængder af den pågældende vare til videresalg på EF-markedet. Som nævnt i betragtning 58 solgte en gruppe af selskaber sit i Fællesskabet etablerede produktionsanlæg til et andet selskab i 2007, dvs. efter undersøgelsesperioden. I betragtning af at dette skete efter undersøgelsesperioden, og at gruppen i hele den betragtede periode fremstillede samme vare i Fællesskabet, drøftes denne gruppes interesser i dette kapitel, og gruppen omtales som en EF-producent.

(119)

Undersøgelsen viste, at såfremt der ikke blev truffet foranstaltninger, ville EF-erhvervsgrenen muligvis fortsat påføres skade. Det ville efter al sandsynlighed faktisk medføre en yderligere forværring af EF-erhvervsgrenens situation og en yderligere mindskelse af dens markedsandel.

(120)

Hvis der på den anden side blev truffet foranstaltninger, kunne det lade sig gøre at hæve priserne og/eller øge salgsmængden (og markedsandelen), hvilket så ville give EF-erhvervsgrenen mulighed for at forbedre sin finansielle og økonomiske situation.

(121)

Hvis der blev truffet foranstaltninger, skal det for så vidt angår den mulige udvikling i EF-erhvervsgrenens markedsandel bemærkes, at alle samarbejdsvillige producenter under undersøgelsen hævdede, at det ville betyde, at den nuværende udflytning af produktionen ville blive vendt, og at (i det mindste en del af) produktionen ville blive flyttet tilbage til Fællesskabet.

(122)

I denne henseende viste analysen af de detaljerede oplysninger, der blev forelagt af to samarbejdsvillige EF-producenter og deres forretningsmæssigt forbundne datterselskaber i Kina, klart, at der i den særlige økonomiske situation, der har hersket i de senere år i Kina, har været betydelige omkostningsforskelle, der taler til fordel for at producere den pågældende vare til EF-markedet i Kina i stedet for i Fællesskabet. Disse forskelle og den dumping, de kinesiske eksportører praktiserede på EF-markedet, kan oprindeligt have fået alle samarbejdsvillige EF-producenter til at flytte (en del af) deres produktion.

(123)

Det blev derfor undersøgt, om indførelse af en antidumpingtold, som er forholdsvis lav for de eksportører, der er forretningsmæssigt forbundet med de i betragtning 122 omhandlede producenter, ville ændre de vigtigste økonomiske parametre, som gav anledning til udflytning af produktionen, i hvert fald hvad angår mindst to af de samarbejdsvillige producenter. Det blev fastslået, at de fulde omkostninger forbundet med kompressorer, der sælges i Fællesskabet og produceres i Kina (herunder bl.a. fremstillingsudgifter, salgs-, general- og administrationsomkostninger, søtransport, konventionaltold og en eventuel antidumpingtold), ville være af samme størrelsesorden, om end en smule lavere end de fulde omkostninger til produktion og salg af de samme kompressorer i Fællesskabet.

(124)

De to selskaber gentog, at deres holdning var, at såfremt foranstaltningerne kunne reducere de kinesiske dumpingvarers prisunderbud, ville de være i stand til at øge og/eller genoptage deres produktion i Fællesskabet under anvendelse af den eksisterende uudnyttede kapacitet.

(125)

Som to af de samarbejdsvillige producenter hævdede i deres bemærkninger efter fremlæggelsen af oplysninger, kan det derfor ikke udelukkes, at de pågældende producenter kunne udnytte deres betydelige uudnyttede kapacitet i Europa. Det forekommer muligt i betragtning af, at de foreslåede foranstaltninger ville betyde, at varer leveret på EF-markedet og produceret i Kina og i Fællesskabet nærmest ville nå op på samme omkostningsniveau. Det kan følgelig ikke udelukkes, at de pågældende producenter ville øge deres EF-produktion, hvis der blev indført foranstaltninger. Endelig kan det ikke udelukkes, at hvis tolden på eksporten fra deres forretningsmæssigt forbundne producenter i Kina betød, at der var mindre forskel i omkostningerne ved de varer, der produceres i Kina og i Fællesskabet til levering på EF-markedet, så ville de pågældende producenter foretrække ikke at samle hele produktionen uden for Fællesskabet, men enten specialisere sig i produktion af visse modeller på visse fabrikker eller sprede risikoen.

(126)

For så vidt angår en tredje samarbejdsvillig producent, var dennes forretningsmæssigt forbundne selskab i Kina ikke omfattet af stikprøven med henblik på beregning af dumpingmargenerne, og dette selskab ville derfor i tilfælde af, at der blev indført foranstaltninger, i princippet falde ind under gennemsnitstolden på 51,6 %, der ville blive pålagt samarbejdsvillige selskaber, der ikke var omfattet af stikprøven. Eftersom selskabet ikke var omfattet af stikprøven, råder Kommissionen ikke over efterprøvede oplysninger om dette kinesiske selskabs produktionsomkostninger. Det kan derfor i dette tilfælde ikke udelukkes, at de fulde omkostninger ved kompressorer, der sælges i Fællesskabet og produceres i Kina (herunder bl.a. fremstillingsudgifter, salgs-, general- og administrationsomkostninger, søtransport, konventionaltold og en eventuel antidumpingtold), ville være højere end de fulde omkostninger til produktion og salg af de samme kompressorer i Fællesskabet.

(127)

Efter fremlæggelsen af oplysninger understregede den italienske sammenslutning af kompressorfabrikanter, som indgav klagen (ANIMA), at det var nødvendigt at indføre antidumpingforanstaltninger for at give producenterne mulighed for at fortsætte fabrikationen i Fællesskabet og for at sikre, at de kunne overleve økonomisk. De gjorde det klart, at selv om visse europæiske producenters forretningsmæssigt forbundne leverandører i Kina ville blive pålagt en forholdsvis høj antidumpingtold, ville de alligevel gå ind for, at der blev indført foranstaltninger.

(128)

Der er foretaget en evaluering af de potentielle fordele for EF-erhvervsgrenen i tilfælde af, at der blev truffet foranstaltninger. Det er blevet bemærket, at hvis der ikke indføres foranstaltninger, kan det medføre en yderligere forværring af EF-erhvervsgrenens situation og et yderligere fald i dens markedsandel. Det ville antageligt betyde, at der mistes arbejdspladser, og at de investeringer, der er foretaget for at opbygge produktionskapaciteten i Fællesskabet, ville være tabt. Disse faktorer er ganske vist vanskelige at kvantificere, men skal tages i betragtning i den samlede vurdering af Fællesskabets interesser. Hvis der på den anden side indføres en antidumpingtold, kan det ikke udelukkes, at der skabes en forøget EF-produktion, muligvis ved tilbageflytning af en del af produktionen til Fællesskabet. Det kunne betyde øget beskæftigelse og også være gunstigt for leverandørindustrien, der leverer halvfabrikata til EF-producenterne af kompressorer.

2.   Andre EF-producenters interesser

(129)

Disse producenter deltog ikke i undersøgelsen. Deres markedsandel svarer til den, EF-erhvervsgrenen har. I betragtning af deres manglende samarbejdsvilje og de flestes manglende klare stillingtagen til undersøgelsen er der intet, som angiver, hvilke interesser disse producenter har. Efter fremlæggelse af oplysningerne gentog én ikke-samarbejdsvillig producent og to klagende producenter, som ikke samarbejdede yderligere i denne undersøgelse (jf. betragtning 59), samt den italienske sammenslutning af kompressorfabrikanter (ANIMA) de i betragtning 1 anførte argumenter. De erklærede klart, at de gik ind for, at der blev truffet foranstaltninger.

3.   Ikke-forretningsmæssigt forbundne importørers, forbrugeres og andre EF-erhvervsdrivendes interesser

(130)

Den eneste samarbejdsvillige ikke-forretningsmæssigt forbundne importør importerede i undersøgelsesperioden omkring 20 % af den samlede import af den pågældende vare med oprindelse i Kina til Fællesskabet. På grund af manglende alternativt samarbejde og i betragtning af ovennævnte procentdel betragtes denne importør som repræsentativ for ikke-forretningsmæssigt forbundne importørers situation. Denne samarbejdsvillige part anførte, at han er imod indførelsen af antidumpingforanstaltninger vedrørende import af denne bestemte vare fra Kina. I undersøgelsesperioden tegnede videresalget af den pågældende vare sig for mellem 2 % og 8 % af den samlede omsætning i importørens selskab. Med hensyn til arbejdsstyrken er mellem 30 og 70 personer direkte beskæftiget med indkøb, handel og videresalg af den pågældende vare. Forbrugerorganisationer og alle kendte detailhandlere, distributører, forhandlere og/eller andre erhvervsdrivende i distributionskæden i Fællesskabet blev opfordret til at samarbejde. Der blev imidlertid ikke udvist nogen samarbejdsvilje. Eftersom kun én ikke-forretningsmæssigt forbundet importør samarbejdede i denne undersøgelse, og i betragtning af de andre EF-erhvervsdrivendes eller forbrugerorganisationers manglende deltagelse blev det anset for hensigtsmæssigt at analysere de mulige foranstaltningers samlede og generelle potentielle virkninger for alle disse parter.

(131)

Det blev alt i alt konkluderet, at den situation, som forbrugerne og de erhvervsdrivende i distributionskæden i Fællesskabet befinder sig i, kunne blive påvirket negativt af de mulige foranstaltninger.

4.   Konklusion vedrørende Fællesskabets interesser

(132)

Af de i betragtning 125 og 126 nævnte årsager kan det i dette tilfælde ikke udelukkes, at de samarbejdsvillige EF-producenter vil gribe chancen for at drage fordel af foranstaltningerne, dvs. genvinde en del af den produktion, de mistede som følge af den skadevoldende dumping, ved at anvende den eksisterende uudnyttede kapacitet.

(133)

Det erkendes, at indførelsen af foranstaltninger kan få negative virkninger for forbrugere og alle erhvervsdrivende i distributionskæden i Fællesskabet. Det er imidlertid også indlysende, at hvis EF-produktionen øges (og dermed formentlig også antallet af beskæftigede i EF-produktionen), ville foranstaltningerne skabe visse fordele for Fællesskabet.

(134)

Det angives i grundforordningens artikel 21, at der skal tages særligt hensyn til behovet for at bringe den fordrejning, som skyldes skadevoldende dumping, til ophør og at genskabe reel konkurrence, selv om denne bestemmelse skal ses i forbindelse med spørgsmålet om Fællesskabets overordnede interesser, som omhandlet i nævnte artikel. Derfor skal virkningerne ved at indføre eller ved ikke at indføre foranstaltninger for alle berørte parter undersøges.

(135)

Endelig skal det nævnes, at det i dette tilfælde — i betragtning af den høje dumpingmargen og skadestærskel og på grundlag af de forelagte oplysninger — er opfattelsen, at der ikke foreligger tilstrækkelige beviser til at konkludere, at en eventuel indførelse af foranstaltninger ville stå i klart misforhold til og gå imod Fællesskabets interesser.

(136)

Såfremt den situation, der herskede inden indførelsen af foranstaltninger (navnlig den kinesiske imports markedsandel på 53 % og de samarbejdsvillige EF-producenters forholdsvis lille markedsandel), imidlertid trods indførelse af foranstaltninger forbliver uændret, kunne omkostningerne ved den eventuelle told, som forbrugere og erhvervsdrivende i Fællesskabet (herunder importører, forhandlere og detailhandlende) skulle betale, i det lange løb være større end fordelene for EF-erhvervsgrenen. Derfor indføres foranstaltningerne for en periode på to år, og det vil blive forlangt, at især EF-producenterne foretager visse indberetninger.

G.   ENDELIGE FORANSTALTNINGER

(137)

Antidumpingforanstaltningerne bør være af et omfang, der er tilstrækkeligt til at afhjælpe den skade, som dumpingimporten har forvoldt EF-erhvervsgrenen, uden at overstige de konstaterede dumpingmargener. Ved beregningen af den told, som er nødvendig for at afhjælpe virkningerne af skadevoldende dumping, blev det fastslået, at enhver foranstaltning bør give EF-erhvervsgrenen mulighed for at opnå en fortjeneste før skat, som med rimelighed kunne forventes under normale konkurrencevilkår, dvs. i en situation uden dumpingimport. Da EF-erhvervsgrenen ikke var rentabel med hensyn til samme vare i hele den betragtede periode, blev en fortjenstmargen på 5 %, som denne erhvervsgren havde opnået på andre varer af samme kategori, som de producerede og solgte i undersøgelsesperioden, anset for at være et rimeligt niveau, som EF-erhvervsgrenen kunne forvente at opnå også på samme vare i en situation uden skadevoldende dumping.

(138)

Den nødvendige prisstigning blev derefter fastsat på grundlag af en sammenligning af den vejede gennemsnitlige importpris for hver varetype, der blev fastlagt i forbindelse med prisunderbudsberegningerne, og den ikke-skadevoldende pris på den samme vare, der sælges af EF-erhvervsgrenen på Fællesskabets marked. Den ikke-skadevoldende pris er blevet beregnet ved at justere EF-erhvervsgrenens salgspris med ovennævnte fortjenstmargen. Forskelle som følge af denne sammenligning blev derefter udtrykt i procent af den samlede cif-importværdi.

(139)

Ovennævnte prissammenligning viste, at de beregnede skadestærskler er på mellem 61,3 % og 160,8 % og for alle selskabernes vedkommende højere end de respektive dumpingmargener. I betragtning af ovenstående og i henhold til grundforordningens artikel 9, stk. 4, fastslås det, at der bør indføres en endelig antidumpingtold på importen af visse kompressorer med oprindelse i Kina af samme størrelse som dumpingmargenerne.

(140)

Antidumpingtolden bør derfor være følgende:

Zhejiang Xinlei Mechanical & Electrical Co. Ltd., Wenling

77,6 %

Zhejiang Hongyou Air Compressor Manufacturing Co. Ltd., Wenling, og Taizhou Hutou Air Compressors Manufacturing Co. Ltd., Wenling

76,6 %

Shanghai Wealth Machinery & Appliance Co. Ltd., Shanghai, og Wealth (Nantong) Machinery Co. Ltd., Nantong

73,2 %

Zhejiang Anlu Cleaning Machinery Co. Ltd., Taizhou

67,4 %

Nu Air (Shanghai) Compressor and Tools Co. Ltd., Shanghai

13,7 %

FIAC Air Compressors (Jiangmen) Co. Ltd., Jiangmen

10,6 %

Samarbejdsvillige selskaber, der ikke er med i stikprøven (opført i bilaget)

51,6 %

Alle andre virksomheder

77,6 %

(141)

De individuelle antidumpingtoldsatser, der er anført i denne forordning, blev fastsat på grundlag af resultaterne af den udførte undersøgelse. De afspejler således den situation, der konstateredes ved undersøgelsen vedrørende ovennævnte selskaber. Disse toldsatser finder (i modsætning til den landsdækkende told for »alle andre virksomheder«) udelukkende anvendelse på import af varer med oprindelse i Kina og fremstillet af selskaberne og således af de nævnte specifikke retlige enheder. Varer, der er fremstillet af andre virksomheder, som ikke udtrykkeligt er nævnt i den dispositive del af denne forordning med navn og adresse, herunder enheder, som er forretningsmæssigt forbundet med de specifikt nævnte, kan ikke drage fordel af disse satser, men er omfattet af den landsdækkende told.

(142)

Alle anmodninger om anvendelse af en individuel antidumpingtoldsats for selskaber (f.eks. efter ændring af den pågældende enheds navn eller oprettelse af nye produktions- eller salgsenheder) bør omgående indgives til Kommissionen med alle relevante oplysninger, især om ændringer i selskabets aktiviteter med hensyn til produktion, hjemmemarkeds- og eksportsalg i tilknytning til f.eks. den pågældende navneændring eller den pågældende ændring i produktions- og salgsenheder. Om fornødent vil forordningen blive ændret ved en ajourføring af listen over selskaber, der er omfattet af individuel told.

(143)

Der indføres foranstaltninger for at give EF-producenterne mulighed for at genrejse sig efter dumpingens skadevoldende virkninger. Skulle der i starten ikke være balance mellem de potentielle fordele for EF-producenterne og omkostningerne for forbrugerne i Fællesskabet og de andre EF-erhvervsdrivende, opvejes den manglende balance ved en forøgelse og/eller genoptagelse af EF-produktionen. Som det imidlertid allerede er anført ovenfor, anses det, på grund af den store byrde, som en eventuel told ville medføre, og i betragtning af at den forventede produktionsforøgelse i Fællesskabet muligvis ikke bliver realiseret, for hensigtsmæssigt under sådanne usædvanlige omstændigheder at begrænse foranstaltningernes varighed til en periode på kun to år.

(144)

Denne periode bør være lang nok til, at EF-producenterne kan øge og/eller genoptage deres produktion i Europa, uden at de samtidig udsætter forbrugerne og andre erhvervsdrivende i Fællesskabet for en unødig risiko. En toårig periode anses for at være den mest hensigtsmæssige til en analyse af, om indførelsen af foranstaltninger rent faktisk fik EF-produktionen til at stige og derved opvejede de negative virkninger for importørerne og forbrugerne.

(145)

Det anses ligeledes for at være hensigtsmæssigt at overvåge situationen på EF-markedet nøje, efter at der er indført foranstaltninger, med henblik på eventuelt at tage foranstaltningerne op til hurtig genovervejelse, hvis det skulle vise sig, at tolden ikke får den tilsigtede virkning, dvs. at de eksisterende producenter er levedygtige på kort sigt, og at deres økonomiske og finansielle situation forbedres på mellemlangt sigt.

(146)

Derfor opfordrer Kommissionen EF-producenterne til med jævne mellemrum at aflægge beretning til den om en række vigtige økonomiske og finansielle indikatorers udvikling. Også importører og andre berørte erhvervsdrivende kan blive opfordret hertil, eller til på eget initiativ at indgive oplysninger. På grundlag af disse oplysninger gennemfører Kommissionen regelmæssigt en periodisk vurdering af importen og EF-produktionen for at være i stand til om nødvendigt at gribe hurtigt ind.

(147)

Alle parter blev underrettet om de væsentligste kendsgerninger og overvejelser, der lå til grund for, at det påtænktes at anbefale, at der indføres en endelig antidumpingtold. De fik også en frist, inden for hvilken de kunne fremsætte bemærkninger til de offentliggjorte oplysninger. Der blev taget behørigt hensyn til parternes bemærkninger, og hvor det var relevant, blev konklusionerne ændret i overensstemmelse hermed. Alle parter fik detaljerede svar på de bemærkninger, de havde fremsat.

(148)

For at sikre lige behandling af nye eksportører og de samarbejdsvillige selskaber, der ikke indgik i stikprøven, og som er nævnt i bilaget til denne forordning, bør der fastsættes bestemmelser om, at den vejede gennemsnitlige told, der indføres for sidstnævnte selskaber, også skal gælde for nye eksportører, som ellers ville være berettiget til en genoptagelse af undersøgelsen i henhold til grundforordningens artikel 11, stk. 4 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Der indføres en endelig antidumpingtold på importen af oscillerende kompressorer (oscillerende kompressorpumper dog undtaget) med en kapacitet pr. minut på 2 kubikmeter (m3) og derunder, henhørende under KN-kode ex 8414 40 10, ex 8414 80 22, ex 8414 80 28 og ex 8414 80 51 (Taric-kode 8414401010, 8414802219, 8414802299, 8414802811, 8414802891, 8414805119 og 8414805199) og med oprindelse i Folkerepublikken Kina.

2.   Antidumpingtolden på nettoprisen, frit Fællesskabets grænse, ufortoldet, for de i stk. 1 omhandlede varer fremstillet af nedenstående selskaber fastsættes til følgende:

Selskab

Told

Taric-tillægskode

Zhejiang Xinlei Mechanical & Electrical Co. Ltd., Wenling

77,6 %

A860

Zhejiang Hongyou Air Compressor Manufacturing Co. Ltd., Wenling, og Taizhou Hutou Air Compressors Manufacturing Co. Ltd., Wenling

76,6 %

A861

Shanghai Wealth Machinery & Appliance Co. Ltd., Shanghai, og Wealth (Nantong) Machinery Co. Ltd., Nantong

73,2 %

A862

Zhejiang Anlu Cleaning Machinery Co. Ltd., Taizhou

67,4 %

A863

Nu Air (Shanghai) Compressor and Tools Co. Ltd., Shanghai

13,7 %

A864

FIAC Air Compressors (Jiangmen) Co. Ltd., Jiangmen

10,6 %

A865

Samarbejdsvillige selskaber, der ikke er med i stikprøven (opført i bilaget)

51,6 %

A866

Alle andre virksomheder

77,6 %

A999

3.   Gældende bestemmelser vedrørende told finder anvendelse, medmindre andet er fastsat.

4.   Hvis en ny eksporterende producent i Kina over for Kommissionen fremlægger tilstrækkelig dokumentation for, at det pågældende selskab:

ikke eksporterede den i stk. 1 omhandlede vare til Fællesskabet i perioden mellem den 1. oktober 2005 og den 30. september 2006 (»undersøgelsesperioden«)

ikke er forretningsmæssigt forbundet med nogen anden eksportør eller producent i Folkerepublikken Kina, der ved denne forordning er underkastet antidumpingforanstaltninger

faktisk har eksporteret den pågældende vare til Fællesskabet efter den undersøgelsesperiode, der ligger til grund for foranstaltningerne, eller har indgået en uigenkaldelig kontraktlig forpligtelse til at eksportere en væsentlig mængde til Fællesskabet

driver virksomhed under markedsøkonomiske vilkår som fastsat i grundforordningens artikel 2, stk. 7, litra c), eller at det alternativt opfylder betingelserne i grundforordningens artikel 9, stk. 5, for at blive indrømmet en individuel told

kan Rådet ved simpelt flertal efter forslag fremsat af Kommissionen efter høring af det rådgivende udvalg ændre stk. 2 ved at tilføje den nye eksporterende producent til de samarbejdsvillige selskaber, der ikke indgik i stikprøven og derfor er omfattet af den vejede gennemsnitlige toldsats på 51,6 %.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den finder anvendelse fra den 21. marts 2010.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. marts 2008.

På Rådets vegne

I. JARC

Formand


(1)  EFT L 56 af 6.3.1996, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2117/2005 (EUT L 340 af 23.12.2005, s. 17).

(2)  EUT C 314 af 21.12.2006, s. 2.

(3)  EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 214/2007 (EUT L 62 af 1.3.2007, s. 6).


BILAG

SAMARBEJDSVILLIGE EKSPORTERENDE KINESISKE PRODUCENTER, DER IKKE INDGIK I STIKPRØVEN

Taric-tillægskode A866

Fini (Taishan) Air Compressor Manufacturing Co. Ltd.

Taishan

Lacme Dafeng Machinery Co. Ltd.

Dafeng

Qingdao D&D Electro Mechanical Technologies Co. Ltd. og Qingdao D&D International Co. Ltd.

Qingdao

Shanghai Liba Machine Co. Ltd.

Shanghai

Taizhou Sanhe Machinery Co. Ltd.

Wenling

Taizhou Dazhong Air Compressors Co. Ltd.

Wenling

Taizhou Shimge Machinery & Electronic Co. Ltd.

Wenling

Quanzhou Yida Machine Equipment Co. Ltd.

Quanzhou


20.3.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 81/21


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 262/2008

af 19. marts 2008

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1580/2007 af 21. december 2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96, (EF) nr. 2201/96 og (EF) nr. 1182/2007 vedrørende frugt og grøntsager (1), særlig artikel 138, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes som følge af gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 138 i forordning (EF) nr. 1580/2007, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 20. marts 2008.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. marts 2008.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 350 af 31.12.2007, s. 1.


BILAG

til Kommissionens forordning af 19. marts 2008 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

JO

62,5

MA

57,1

TN

134,4

TR

96,5

ZZ

87,6

0707 00 05

JO

202,1

MA

90,4

TR

156,2

ZZ

149,6

0709 90 70

MA

74,1

TR

127,0

ZZ

100,6

0709 90 80

EG

242,2

ZZ

242,2

0805 10 20

EG

46,0

IL

55,1

MA

53,7

TN

56,7

TR

46,1

ZA

43,3

ZZ

50,2

0805 50 10

IL

106,6

SY

109,7

TR

131,9

ZA

147,5

ZZ

123,9

0808 10 80

AR

98,4

BR

86,4

CA

98,7

CL

103,2

CN

83,2

MK

44,4

US

97,3

UY

87,6

ZA

69,5

ZZ

85,4

0808 20 50

AR

76,0

CL

72,8

CN

88,9

ZA

104,8

ZZ

85,6


(1)  Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« repræsenterer »anden oprindelse«.


20.3.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 81/23


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 263/2008

af 19. marts 2008

om ikke at yde eksportrestitution for smør inden for rammerne af den løbende licitation, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 581/2004

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter (1), særlig artikel 31, stk. 3, tredje afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 581/2004 af 26. marts 2004 om en løbende licitation for eksportrestitutioner for visse typer smør (2) er der fastsat bestemmelser om åbning af en løbende licitation.

(2)

I henhold til artikel 5 i Kommissionens forordning (EF) nr. 580/2004 af 26. marts 2004 om en licitationsprocedure for fastsættelse af eksportrestitutioner for visse mejeriprodukter (3) og på grundlag af en gennemgang af de indgivne bud bør der ikke ydes restitution for den licitationsperiode, der udløber den 18. marts 2008.

(3)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Mælk og Mejeriprodukter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forbindelse med den løbende licitation, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 581/2004, ydes der ingen eksportrestitution for de produkter og de destinationer, der er nævnt i samme forordnings artikel 1, stk. 1, for den licitationsperiode, der udløber den 18. marts 2008.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 20. marts 2008.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. marts 2008.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48. Senest ændret og Rådets forordning (EF) nr. 1152/2007 (EUT L 258 af 4.10.2007, s. 3). Med virkning fra den 1. juli 2008 erstattes forordning (EØF) nr 1255/1999 af forordning (EF) nr. 1234/2007 (EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1).

(2)  EUT L 90 af 27.3. 2004, s. 64. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1543/2007 (EUT L 337 af 21.12.2007, s. 62).

(3)  EUT L 90 af 27.3.2004, s. 58. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 128/2007 (EUT L 41 af 13.2.2007, s. 6).


20.3.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 81/24


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 264/2008

af 19. marts 2008

om fastsættelse af eksportrestitutioner for fjerkrækød

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2777/75 af 29. oktober 1975 om den fælles markedsordning for fjerkrækød (1), særlig artikel 8, stk. 3, tredje afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 8, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2777/75 kan forskellen mellem verdensmarkedspriserne og priserne i EF for de produkter, der er anført i forordningens artikel 1, stk. 1, udlignes ved en eksportrestitution.

(2)

I lyset af den aktuelle situation på markedet for fjerkrækød bør der derfor fastsættes eksportrestitutioner efter bestemmelserne og kriterierne i artikel 8 i forordning (EØF) nr. 2777/75.

(3)

I henhold til artikel 8, stk. 3, andet afsnit, i forordning (EØF) nr. 2777/75 kan situationen på verdensmarkedet eller særlige krav på visse markeder gøre det nødvendigt at differentiere restitutionen alt efter bestemmelsesstedet.

(4)

Der bør kun ydes restitutioner for produkter, der må omsættes frit i EF, og som er forsynet med et identifikationsmærke som omhandlet i artikel 5, stk. 1, litra b), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (2). Produkterne skal ligeledes overholde kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (3).

(5)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Fjerkrækød og Æg —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Der ydes eksportrestitutioner som omhandlet i artikel 8 i forordning (EØF) nr. 2777/75 for de produkter og de beløb, der er anført i bilaget til nævnte forordning, på de i stk. 2 fastsatte betingelser.

2.   De produkter, som der kan ydes restitutioner for i henhold til stk. 1, skal opfylde de relevante krav i forordning (EF) nr. 852/2004 og (EF) nr. 853/2004, navnlig for så vidt angår tilberedning i en godkendt virksomhed og overholdelse af kravene om identifikationsmærkning, som fastsat i afsnit I i bilag II til forordning (EF) nr. 853/2004.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 20. marts 2008.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. marts 2008.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 282 af 1.11.1975, s. 77. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 679/2006 (EUT L 119 af 4.5.2006, s. 1). Med virkning fra den 1. juli 2008 erstattes forordning (EØF) nr 2777/75 af forordning (EF) nr. 1234/2007 (EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1).

(2)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 55. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1243/2007 (EUT L 281 af 25.10.2007, s. 8).

(3)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 1. Berigtiget i EUT L 226 af 25.6.2004, s. 3.


BILAG

Eksportrestitutioner for fjerkrækød gældende fra den 20. marts 2008

Produktkode

Bestemmelsessted

Måleenhed

Restitutionsbeløb

0105 11 11 9000

A02

EUR/100 pcs

1,4

0105 11 19 9000

A02

EUR/100 pcs

1,4

0105 11 91 9000

A02

EUR/100 pcs

1,4

0105 11 99 9000

A02

EUR/100 pcs

1,4

0105 12 00 9000

A02

EUR/100 pcs

2,8

0105 19 20 9000

A02

EUR/100 pcs

2,8

0207 12 10 9900

V03

EUR/100 kg

55,0

0207 12 90 9190

V03

EUR/100 kg

55,0

0207 12 90 9990

V03

EUR/100 kg

55,0

NB: Produktkoderne samt koderne for bestemmelsessteder i serie »A« er fastsat i Kommissionens ændrede forordning (EØF) nr. 3846/87 (EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1).

De øvrige bestemmelsessteder er fastsat som følger:

V03

A24, Angola, Saudi-Arabien, Kuwait, Bahrain, Qatar, Oman, De Forenede Arabiske Emirater, Jordan, Yemen, Libanon, Irak, Iran.


20.3.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 81/26


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 265/2008

af 19. marts 2008

om fastsættelse af eksportrestitutioner for æg

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2771/75 af 29. oktober 1975 om den fælles markedsordning for æg (1), særlig artikel 8, stk. 3, tredje afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 8 i forordning (EØF) nr. 2771/75 kan forskellen mellem verdensmarkedspriserne og priserne i EF for de produkter, der er anført i forordningens artikel 1, stk. 1, udlignes ved en eksportrestitution.

(2)

I lyset af den aktuelle situation på markedet for æg bør der derfor fastsættes eksportrestitutioner efter bestemmelserne og kriterierne i artikel 8 i forordning (EØF) nr. 2771/75.

(3)

I henhold til artikel 8, stk. 3, andet afsnit, i forordning (EØF) nr. 2771/75 kan situationen på verdensmarkedet eller særlige krav på visse markeder gøre det nødvendigt at differentiere restitutionen alt efter bestemmelsesstedet.

(4)

Der bør kun ydes restitutioner for produkter, der må omsættes frit i EF, og som overholder kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (2), Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (3) såvel som mærkningskravene i Rådets forordning (EF) nr. 1028/2006 af 19. juni 2006 om handelsnormer for æg (4).

(5)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Fjerkrækød og Æg —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Der ydes eksportrestitutioner som omhandlet i artikel 8 i forordning (EØF) nr. 2771/75 for de produkter og de beløb, der er anført i bilaget til nævnte forordning, på de i stk. 2 fastsatte betingelser.

2.   De produkter, som der kan ydes restitutioner for i henhold til stk. 1, skal opfylde de relevante krav i forordning (EF) nr. 852/2004 og (EF) nr. 853/2004, navnlig for så vidt angår tilberedning i en godkendt virksomhed og overholdelse af de mærkningskrav, der er fastsat i afsnit I, i bilag II, til forordning (EF) nr. 853/2004, og i forordning (EF) nr. 1028/2006.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 20. marts 2008.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. marts 2008.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 282 af 1.11.1975, s. 49. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 679/2006 (EUT L 119 af 4.5.2006, s. 1). Med virkning fra den 1. juli 2008 erstattes forordning (EØF) nr. 2771/75 af forordning (EF) nr. 1234/2007 (EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1).

(2)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 1. Berigtiget i EUT L 226 af 25.6.2004, s. 3.

(3)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 55. Berigtiget i EUT L 226 af 25.6.2004, s. 22. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1243/2007 (EUT L 281 af 25.10.2007, s. 8).

(4)  EUT L 186 af 7.7.2006, s. 1.


BILAG

Fastsættelse af eksportrestitutioner inden for ægsektoren gældende fra den 20. marts 2008

Produktkode

Bestemmelsessted

Måleenhed

Restitutionsbeløb

0407 00 11 9000

A02

EUR/100 stk.

2,32

0407 00 19 9000

A02

EUR/100 stk.

1,16

0407 00 30 9000

E09

EUR/100 kg

0,00

E10

EUR/100 kg

20,00

E19

EUR/100 kg

0,00

0408 11 80 9100

A03

EUR/100 kg

50,00

0408 19 81 9100

A03

EUR/100 kg

25,00

0408 19 89 9100

A03

EUR/100 kg

25,00

0408 91 80 9100

A03

EUR/100 kg

31,50

0408 99 80 9100

A03

EUR/100 kg

8,00

NB: Produktkoderne samt koderne for bestemmelsessteder i serie »A« er fastsat i Kommissionens ændrede forordning (EØF) nr. 3846/87 (EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1).

De øvrige bestemmelsessteder er fastsat som følger:

E09

Kuwait, Bahrain, Oman, Qatar, De Forenede Arabiske Emirater, Yemen, Hongkong SAR, Rusland, Tyrkiet

E10

Sydkorea, Japan, Malaysia, Thailand, Taiwan, Filippinerne

E19

alle bestemmelsessteder, med undtagelse af Schweiz og grupperne E09 og E10


20.3.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 81/28


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 266/2008

af 19. marts 2008

om fastsættelse af restitutionssatserne for æg og æggeblommer, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2771/75 af 29. oktober 1975 om den fælles markedsordning for æg (1), særlig artikel 8, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 8, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2771/75 kan forskellen mellem verdensmarkedspriserne for de i artikel 1, stk. 1, i den nævnte forordning omhandlede produkter og priserne inden for Fællesskabet udlignes ved en eksportrestitution, når disse produkter udføres i form af varer, der er anført i bilaget til nævnte forordning.

(2)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 1043/2005 af 30. juni 2005 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 3448/93 for så vidt angår eksportrestitutionsordningen for visse landbrugsprodukter, der udføres i form af varer, der ikke er omfattet af bilag I til traktaten og kriterierne for fastsættelse af restitutionsbeløbet (2), præciseres det, for hvilke af disse produkter der skal fastsættes en restitutionssats, der gælder ved disse produkters udførsel i form af varer, der er anført i bilag I til forordning (EØF) nr. 2771/75.

(3)

I henhold til artikel 14, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1043/2005 fastsættes restitutionssatsen pr. 100 kg af hvert af de pågældende basisprodukter for samme tidsrum som ved fastsættelsen af restitutionerne for de samme produkter udført i uforarbejdet stand.

(4)

I henhold til artikel 11 i den landbrugsaftale, der blev indgået under Uruguay-runden, må eksportrestitutionen for et produkt, der er iblandet en vare, ikke være større end restitutionen for dette produkt, når det udføres i uændret stand.

(5)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Fjerkrækød og Æg —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Restitutionssatserne for de i bilag I til forordning (EF) nr. 1043/2005 og de i artikel 1, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2771/75 anførte basisprodukter, som udføres i form af varer, der er anført i bilag I til forordning (EØF) nr. 2771/75, fastsættes som anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 20. marts 2008.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. marts 2008.

På Kommissionens vegne

Heinz ZOUREK

Generaldirektør for erhvervspolitik


(1)  EFT L 282 af 1.11.1975, s. 49. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 679/2006 (EUT L 119 af 4.5.2006, s. 1).

(2)  EUT L 172 af 5.7.2005, s. 24. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1496/2007 (EUT L 333 af 19.12.2007, s. 3).


BILAG

Restitutionssatser fra 20. marts 2008, der skal anvendes for æg og æggeblommer, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag I

(EUR/100 kg)

KN-kode

Varebeskrivelse

Bestemmelsesland (1)

Restitutionssats

0407 00

Fugleæg med skal, friske, konserverede eller kogte:

 

 

– Æg af fjerkræ:

 

 

0407 00 30

– – I andre tilfælde:

 

 

a)

for så vidt angår udførsel af ægalbumin henhørende under KN-kode 3502 11 90 og 3502 19 90

02

0,00

03

20,00

04

0,00

b)

for så vidt angår udførsel af andre varer

01

0,00

0408

Fugleæg uden skal samt æggeblommer, friske, tørrede, kogt i vand eller dampkogte, formede, frosne eller på anden måde konserverede, også tilsat sukker eller andre sødemidler:

 

 

– Æggeblommer:

 

 

0408 11

– – Tørrede:

 

 

ex 0408 11 80

– – – Egnet til menneskeføde:

 

 

Usødede

01

50,00

0408 19

– – I andre tilfælde:

 

 

– – – Egnet til menneskeføde:

 

 

ex 0408 19 81

– – – – Flydende:

 

 

Usødede

01

25,00

ex 0408 19 89

– – – – Frosne:

 

 

Usødede

01

25,00

– Andre varer:

 

 

0408 91

– – Tørrede:

 

 

ex 0408 91 80

– – – Egnet til menneskeføde:

 

 

Usødede

01

31,50

0408 99

– – I andre tilfælde:

 

 

ex 0408 99 80

– – – Egnet til menneskeføde:

 

 

Usødede

01

8,00


(1)  Bestemmelseslandene er følgende:

01

tredjelande. For Schweiz og Liechtenstein finder disse satser ikke anvendelse på de varer, der er anført i tabel I og II i protokol nr. 2 til overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Schweiz af 22. juli 1972

02

Kuwait, Bahrain, Oman, Qatar, De Forenede Arabiske Emirater, Yemen, Tyrkiet, Hongkong SAR og Rusland

03

Sydkorea, Japan, Malaysia, Thailand, Taiwan og Filippinerne

04

alle bestemmelseslande med undtagelse af Schweiz, og bestemmelseslandene nævnt under 02 og 03.


20.3.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 81/30


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 267/2008

af 19. marts 2008

om fastsættelse af repræsentative priser for fjerkrækød og æg og ægalbumin og om ændring af forordning (EF) nr. 1484/95

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2771/75 af 29. oktober 1975 om den fælles markedsordning for æg (1), særlig artikel 5, stk. 4,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2777/75 af 29. oktober 1975 om den fælles markedsordning for fjerkrækød (2), særlig artikel 5, stk. 4,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2783/75 af 29. oktober 1975 om den fælles handelsordning for ægalbumin og mælkealbumin (3), særlig artikel 3, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1484/95 (4) er der fastsat gennemførelsesbestemmelser til ordningen for tillægsimport og repræsentative priser for fjerkrækød og æg og ægalbumin.

(2)

Det fremgår af den regelmæssige kontrol af de data, som bestemmelsen af de repræsentative priser for fjerkrækød og æg og ægalbumin er baseret på, at de repræsentative priser bør ændres under hensyn til prisudsving efter oprindelse. De repræsentative priser bør derfor offentliggøres.

(3)

Af hensyn til markedssituationen bør ændringen gennemføres snarest.

(4)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Fjerkrækød og Æg —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EF) nr. 1484/95 affattes som vist i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. marts 2008.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 282 af 1.11.1975, s. 49. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 679/2006 (EUT L 119 af 4.5.2006, s. 1). Med virkning fra den 1. juli 2008 erstattes forordning (EØF) nr 2771/75 af forordning (EF) nr. 1234/2007 (EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1).

(2)  EFT L 282 af 1.11.1975, s. 77. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 679/2006 (EUT L 119 af 4.5.2006, s. 1).

(3)  EFT L 282 af 1.11.1975, s. 104. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2916/95 (EFT L 305 af 19.12.1995, s. 49).

(4)  EFT L 145 af 29.6.1995, s. 47. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 161/2008 (EUT L 48 af 22.2.2008, s. 29).


BILAG

til Kommissionens forordning af 19. marts 2008 om fastsættelse af repræsentative priser for fjerkrækød og æg og ægalbumin og om ændring af forordning (EF) nr. 1484/95

»BILAG I

KN-kode

Varebeskrivelse

Repræsentativ pris

(EUR/100 kg)

Sikkerhed ifølge artikel 3, stk. 3

(EUR/100 kg)

Oprindelse (1)

0207 12 10

Høns, plukkede, rensede, uden hoved og fødder, men med hals, hjerte, lever og kråse (såkaldte 70 pct.-høns), frosne

108,3

0

02

0207 12 90

Høns, plukkede, rensede, uden hoved og fødder, og uden hals, hjerte, lever og kråse (såkaldte 65 pct.-høns), eller i anden form, frosne

120,1

0

01

111,1

2

02

0207 14 10

Udskårne udbenede stykker af høns af arten Gallus domesticus, frosne

230,1

21

01

261,8

12

02

297,4

1

03

0207 14 50

Bryst og stykker af høns af arten Gallus domesticus, frosne

322,0

0

01

283,9

0

02

0207 14 60

Lår og stykker af høns af arten Gallus domesticus, frosne

116,1

8

01

0207 25 10

Kalkuner, plukkede, rensede, uden hoved og fødder, men med hals, hjerte, lever og kråse (såkaldte 80 pct.-kalkuner), frosne

181,1

0

01

0207 27 10

Udskårne udbenede stykker af kalkun, frosne

370,2

0

01

400,6

0

03

0408 11 80

Æggeblommer, tørrede

457,1

0

02

0408 91 80

Æg uden skal, tørrede

439,1

0

02

1602 32 11

Tilberedninger af høns af arten Gallus domesticus, ikke kogt, stegt eller på lignende måde tilberedt

223,8

19

01

3502 11 90

Ægalbumin, tørret

560,1

0

02


(1)  Importens oprindelse:

01

Brasilien

02

Argentina

03

Chile.«


20.3.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 81/32


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 268/2008

af 19. marts 2008

om fastsættelse af restitutionssatserne for visse mejeriprodukter, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter (1), særlig artikel 31, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 31, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1255/1999 kan forskellen mellem verdensmarkedspriserne for de i artikel 1, litra a), b), c), d), e) og g), i nævnte forordning omhandlede produkter og priserne inden for Fællesskabet udlignes ved en eksportrestitution.

(2)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 1043/2005 af 30. juni 2005 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 3448/93 for så vidt angår eksportrestitutionsordningen for visse landbrugsprodukter, der udføres i form af varer, der ikke er omfattet af bilag I til traktaten og kriterierne for fastsættelse af restitutionsbeløbet (2) præciseres det, for hvilke af disse produkter der skal fastsættes en restitutionssats, der gælder ved disse produkters udførsel i form af varer, der er anført i bilag II til forordning (EF) nr. 1255/1999.

(3)

I henhold til artikel 14, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1043/2005 fastsættes restitutionssatsen hver måned pr. 100 kg af hvert af de pågældende basisprodukter.

(4)

I forbindelse med visse mejeriprodukter, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I, er der imidlertid, hvis der forudfastsættes høje restitutionssatser, risiko for, at de forpligtelser, der indgås i tilknytning til disse restitutioner, ikke kan opfyldes. For at undgå dette er det nødvendigt at træffe passende beskyttelsesforanstaltninger, uden at indgåelsen af langfristede kontrakter dermed forhindres. Fastsættelse af særlige restitutionssatser i forbindelse med forudfastsættelse af restitutioner for disse produkter skulle gøre det muligt at opfylde disse to målsætninger.

(5)

Artikel 15, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1043/2005 bestemmer, at der ved fastsættelsen af restitutionssatsen i givet fald tages hensyn til produktionsrestitutioner, støtte eller andre foranstaltninger med tilsvarende virkning, der finder anvendelse på de basisprodukter, der er anført i bilag I til forordning (EF) nr. 1043/2005, eller dermed ligestillede produkter i alle medlemsstaterne i henhold til forordningen om den fælles markedsordning for den pågældende sektor.

(6)

I henhold til artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1255/1999 ydes der støtte til skummetmælk, som er produceret i Fællesskabet og forarbejdet til kasein, hvis mælken og det kasein, som er fremstillet af denne mælk, opfylder bestemte betingelser.

(7)

I henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1898/2005 af 9. november 2005 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår foranstaltninger til afsætning af fløde, smør og koncentreret smør (3) bør der leveres smør og fløde til nedsatte priser til industrier, der fremstiller visse varer.

(8)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Mælk og Mejeriprodukter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Restitutionssatserne for de i bilag I til forordning (EF) nr. 1043/2005 og de i artikel 1 i forordning (EF) nr. 1255/1999 anførte basisprodukter, som udføres i form af varer, der er anført i bilag II til forordning (EF) nr. 1255/1999, fastsættes som anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 20. marts 2008.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. marts 2008.

På Kommissionens vegne

Heinz ZOUREK

Generaldirektør for erhvervspolitik


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48. Senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1152/2007 (EUT L 258 af 4.10.2007, s. 3).

(2)  EUT L 172 af 5.7.2005, s. 24. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1496/2007 (EUT L 333 af 19.12.2007, s. 3).

(3)  EUT L 308 af 25.11.2005, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1546/2007 (EUT L 337 af 21.12.2007, s. 68).


BILAG

Restitutionssatser fra 20. marts 2008 for visse mejeriprodukter, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I (1)

(EUR/100 kg)

KN-kode

Varebeskrivelse

Restitutionssatser

i tilfælde af forudfastsættelse af restitutionerne

i andre tilfælde

ex 0402 10 19

Mælkepulver, som granulat eller i anden fast form, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på under 1,5 vægtprocent og derunder (PG 2):

 

 

a)

for så vidt angår udførsel af varer henhørende under KN-kode 3501

b)

for så vidt angår udførsel af andre varer

0,00

0,00

ex 0402 21 19

Mælkepulver, som granulat eller i anden fast form, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på 26 vægtprocent (PG 3):

 

 

a)

for så vidt angår udførsel af varer, der i form af produkter, som er ligestillet med PG 3, indeholder smør eller fløde til nedsat pris, og som er fremstillet på de betingelser, som er fastsat i forordning (EF) nr. 1898/2005

0,00

0,00

b)

for så vidt angår udførsel af andre varer

0,00

0,00

ex 0405 10

Smør, med et fedtindhold på 82 vægtprocent (PG 6):

 

 

a)

for så vidt angår udførsel af varer, der indeholder smør eller fløde til nedsat pris, og som er fremstillet på de betingelser, som er fastsat i forordning (EF) nr. 1898/2005

0,00

0,00

b)

for så vidt angår udførsel af varer henhørende under KN-kode 2106 90 98 med et mælkefedtindhold på 40 vægtprocent og derover

0,00

0,00

c)

for så vidt angår udførsel af andre varer

0,00

0,00


(1)  De i bilaget anførte satser finder ikke anvendelse ved udførsel til

a)

tredjelandene Andorra, Den Hellige Stol (Vatikanstaten), Liechtenstein og Amerikas Forenede Stater, og de finder ikke anvendelse ved udførsel til Det Schweiziske Forbund af de varer, der er anført i tabel I og II i protokol nr. 2 til overenskomsten mellem Det Europæiske Fællesskab og Schweiz af 22. juli 1972

b)

områder i EU's medlemsstater, som ikke er omfattet af Fællesskabets toldområde: Ceuta, Mellilla, kommunerne Livigno og Campione d'Italia, Helgoland, Grønland, Færøerne og de områder af Republikken Cypern, hvor regeringen for Republikken Cypern ikke udøver effektiv kontrol

c)

europæiske områder, hvis udenrigsanliggender varetages af en medlemsstat, og som ikke er omfattet af Fællesskabets toldområde: Gibraltar.


20.3.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 81/35


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 269/2008

af 19. marts 2008

om forbud mod fiskeri efter byrkelange i ICES-underområde VI og VII (EF-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion) fra fartøjer, der fører spansk flag

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 af 20. december 2002 om bevarelse og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne som led i den fælles fiskeripolitik (1), særlig artikel 26, stk. 4,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2847/93 af 12. oktober 1993 om indførelse af en kontrolordning under den fælles fiskeripolitik (2), særlig artikel 21, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets forordning (EF) nr. 2015/2006 af 19. december 2006 om fastsættelse af EF-fiskerfartøjers fiskerimuligheder for visse dybhavsbestande for 2007 og 2008 (3) fastsættes der kvoter for 2007 og 2008.

(2)

Ifølge de oplysninger Kommissionen har modtaget, har fiskeriet efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i den pågældende medlemsstat, nået et sådant omfang, at den tildelte kvote for 2008 er opbrugt.

(3)

Det er derfor nødvendigt at forbyde fiskeri efter den pågældende bestand samt opbevaring om bord, omladning og landing af fangster af denne bestand —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Opbrugt kvote

Den fiskekvote, som for 2008 tildeltes den medlemsstat, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, for den i samme bilag omhandlede bestand, må anses for at være opbrugt fra den dato, der fastsat i det pågældende bilag.

Artikel 2

Forbud

Fiskeri efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i denne medlemsstat, er forbudt fra den dato, der er fastsat i det pågældende bilag. Det er forbudt at opbevare om bord, omlade eller lande fangster af denne bestand taget af de pågældende fartøjer efter den pågældende dato.

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. marts 2008.

På Kommissionens vegne

Fokion FOTIADIS

Generaldirektør for fiskeri og maritime anliggender


(1)  EFT L 358 af 31.12.2002, s. 59. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 865/2007 (EUT L 192 af 24.7.2007, s. 1).

(2)  EFT L 261 af 20.10.1993, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1967/2006 (EUT L 409 af 30.12.2006, s. 9. Berigtiget ved EUT L 36 af 8.2.2007, s. 6).

(3)  EUT L 384 af 29.12.2006, s. 28. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1533/2007 (EUT L 337 af 21.12.2007, s. 21).


BILAG

Nr.

01/DSS

Medlemsstat

SPANIEN

Bestand

BLI/67-

Art

Byrkelange (Molva dypterygia)

Område

VI og VII (EF-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion)

Dato

4.2.2008


20.3.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 81/37


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 270/2008

af 19. marts 2008

om udstedelse af eksportlicenser for vin

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 883/2001 af 24. april 2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 for så vidt angår samhandelen med vin med tredjelande (1), særlig artikel 7 og artikel 9, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved artikel 63, stk. 7, i Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for vin (2) er ydelsen af eksportrestitutioner for vin blevet begrænset til de mængder og udgiftsbeløb, der er fastsat i aftalen om landbrug, som blev indgået i forbindelse med de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden.

(2)

I artikel 9 i forordning (EF) nr. 883/2001 er det fastsat, på hvilke betingelser Kommissionen kan træffe særforanstaltninger for at hindre en overskridelse af den mængde eller det budget, der er fastsat i aftalen.

(3)

Ifølge de oplysninger om eksportlicensansøgninger, som Kommissionen råder over pr. 19. marts 2008, er der fare for en overskridelse af de mængder, der stadig er til rådighed indtil den 30. april 2008 for bestemmelseszone 1) Afrika, jf. artikel 9, stk. 5, i forordning (EF) nr. 883/2001, hvis der ikke indføres restriktioner for udstedelsen af eksportlicenser med forudfastsættelse af restitutionen. Det er derfor nødvendigt at fastsætte en enhedsprocentsats for godkendelse af ansøgninger indgivet fra den 16. til den 18. marts 2008 og suspendere udstedelsen af licenser og indgivelsen af ansøgninger for denne zone indtil den 1. maj 2008 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   De eksportlicenser med forudfastsættelse af restitutionen for vin, der blev indgivet ansøgning om fra den 16. til den 18. marts 2008 i henhold til forordning (EF) nr. 883/2001, udstedes for 64,57 % af de mængder, der er ansøgt om for bestemmelseszone 1) Afrika.

2.   Udstedelsen af de eksportlicenser som omhandlet i stk. 1, der indgives ansøgning om fra den 19. marts 2008, og indgivelsen fra den 20. marts 2008 af ansøgninger om eksportlicenser suspenderes for vin for bestemmelseszone 1) Afrika indtil den 1. maj 2008.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 20. marts 2008.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. marts 2008.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 128 af 10.5.2001, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1211/2007 (EUT L 274 af 18.10.2007, s. 5).

(2)  EFT L 179 af 14.7.1999, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1234/2007 (EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1).


DIREKTIVER

20.3.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 81/38


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2008/24/EF

af 11. marts 2008

om ændring af direktiv 2006/48/EF om adgang til at optage og udøve virksomhed som kreditinstitut, for så vidt angår de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 47, stk. 2, første og tredje punktum,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

under henvisning til udtalelse fra Den Europæiske Centralbank (2),

efter proceduren i traktatens artikel 251 (3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/48/EF (4) skal visse foranstaltninger vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommission (5).

(2)

Ved afgørelse 2006/512/EF om ændring af afgørelse 1999/468/EF indførtes forskriftsproceduren med kontrol, som skal anvendes i forbindelse med vedtagelse af generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i en basisretsakt, som er vedtaget efter proceduren i traktatens artikel 251, herunder ved at lade sådanne bestemmelser udgå eller ved at supplere retsakten med nye ikke-væsentlige bestemmelser.

(3)

I overensstemmelse med Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens erklæring (6) vedrørende afgørelse 2006/512/EF skal en række retsakter vedtaget efter proceduren i traktatens artikel 251, som allerede er trådt i kraft, tilpasses efter de gældende procedurer, for at forskriftsproceduren med kontrol kan finde anvendelse på dem.

(4)

Kommissionen bør tillægges beføjelse til at vedtage tekniske justeringer og gennemførelsesforanstaltninger for at tage hensyn til bl.a. den tekniske udvikling på finansmarkederne og sikre en ensartet anvendelse af direktiv 2006/48/EF. Sådanne foranstaltninger har til formål at præcisere definitioner, ændre anvendelsesområdet for undtagelser, udvide eller supplere bestemmelserne i direktivet ved hjælp af tekniske tilpasninger, der vedrører fastlæggelsen af egenkapital og organisationen, beregningen og vurderingen af risici og engagementer. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i direktiv 2006/48/EF, herunder ved at supplere direktivet med nye ikke-væsentlige bestemmelser, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

(5)

I direktiv 2006/48/EF fastsættes en tidsbegrænsning for de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen. Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen understregede i deres erklæring vedrørende afgørelse 2006/512/EF, at afgørelsen på en horisontal og tilfredsstillende måde imødekommer Europa-Parlamentets ønsker om at kontrollere gennemførelsen af retsakter, der er vedtaget efter den fælles beslutningsprocedure, og at gennemførelsesbeføjelserne derfor bør tillægges Kommissionen uden tidsbegrænsning. Europa-Parlamentet og Rådet erklærede også, at de ville sørge for, at forslag, der har til formål at ophæve de bestemmelser i retsakter, der opererer med en tidsbegrænsning for delegeringen af gennemførelsesbeføjelser til Kommissionen, vedtages hurtigst muligt. Efter indførelsen af forskriftsproceduren med kontrol bør bestemmelsen om tidsbegrænsning i direktiv 2006/48/EF udgå.

(6)

Kommissionen bør med regelmæssige mellemrum evaluere, hvordan bestemmelserne om de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges den, fungerer, for at sætte Europa-Parlamentet og Rådet i stand til at vurdere, om omfanget af disse beføjelser og de tilhørende proceduremæssige krav, der pålægges Kommissionen, er hensigtsmæssige og sikrer både effektivitet og demokratisk kontrol.

(7)

Direktiv 2006/48/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(8)

Eftersom de ændringer, der foretages i direktiv 2006/48/EF ved nærværende direktiv, er af teknisk art og kun vedrører udvalgsproceduren, er der intet krav om, at de skal gennemføres af medlemsstaterne. Det er således ikke nødvendigt at vedtage bestemmelser herom —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Ændringer

I direktiv 2006/48/EF foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 150 foretages følgende ændringer:

a)

I stk. 1 affattes indledningen således:

»1.   Uden at dette berører det forslag, Kommissionen skal forelægge med hensyn til egenkapital i henhold til artikel 62, vedtages tekniske tilpasninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv på nedennævnte områder, efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 151, stk. 2.«

b)

I stk. 2 foretages følgende ændringer:

i)

I indledningen udgår udtrykket »efter proceduren i artikel 151, stk. 2,«.

ii)

Følgende afsnit indsættes:

»De foranstaltninger, der henvises til i litra a), b), c) og f), og som har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv ved at supplere det, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 151, stk. 2. De foranstaltninger, der henvises til i litra d) og e), vedtages efter forskriftsproceduren i artikel 151, stk. 2a.«

c)

Stk. 3 og 4 udgår.

2)

I artikel 151 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 2 affattes således:

»2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1-4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.«

b)

Følgende stykke indsættes:

»2a.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.«

c)

Stk. 3 affattes således:

»3.   Senest den 31. december 2010, og derefter mindst hvert tredje år, tager Kommissionen bestemmelserne om dens gennemførelsesbeføjelser op til vurdering og forelægger en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om, hvordan disse beføjelser fungerer. I denne rapport undersøges navnlig, om der er behov for, at Kommissionen foreslår ændringer til dette direktiv for at sikre et passende omfang af de gennemførelsesbeføjelser, den tillægges. Konklusionen om, hvorvidt der er behov for ændringer eller ej, ledsages af en detaljeret begrundelse. Om nødvendigt ledsages rapporten af et lovgivningsmæssigt forslag til ændring af bestemmelserne om Kommissionens gennemførelsesbeføjelser.«

Artikel 2

Ikrafttræden

Dette direktiv træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 3

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Strasbourg, den 11. marts 2008.

På Europa-Parlamentets vegne

H.-G. PÖTTERING

Formand

På Rådets vegne

J. LENARČIČ

Formand


(1)  EUT C 161 af 13.7.2007, s. 45.

(2)  EUT C 39 af 23.2.2007, s. 1.

(3)  Europa-Parlamentets udtalelse af 14.11.2007 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 3.3.2008.

(4)  EUT L 177 af 30.6.2006, s. 1. Senest ændret ved direktiv 2007/64/EF (EUT L 319 af 5.12.2007, s. 1).

(5)  EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23. Ændret ved afgørelse 2006/512/EF (EUT L 200 af 22.7.2006, s. 11).

(6)  EUT C 255 af 21.10.2006, s. 1.


20.3.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 81/40


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2008/25/EF

af 11. marts 2008

om ændring af direktiv 2002/87/EF om supplerende tilsyn med kreditinstitutter, forsikringsselskaber og investeringsselskaber i et finansielt konglomerat, for så vidt angår de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 47, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

under henvisning til udtalelse fra Den Europæiske Centralbank (2),

efter proceduren i traktatens artikel 251 (3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/87/EF (4) skal visse foranstaltninger vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (5).

(2)

Ved afgørelse 2006/512/EF om ændring af afgørelse 1999/468/EF indførtes forskriftsproceduren med kontrol, som skal anvendes i forbindelse med vedtagelse af generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i en basisretsakt, som er vedtaget efter proceduren i traktatens artikel 251, herunder ved at lade sådanne bestemmelser udgå eller ved at supplere retsakten med nye ikke-væsentlige bestemmelser.

(3)

I overensstemmelse med Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens erklæring (6) vedrørende afgørelse 2006/512/EF skal en række retsakter vedtaget efter proceduren i traktatens artikel 251, som allerede er trådt i kraft, tilpasses efter de gældende procedurer, for at forskriftsproceduren med kontrol kan finde anvendelse på dem.

(4)

Kommissionen bør tillægges beføjelse til at vedtage de nødvendige foranstaltninger til gennemførelsen af direktiv 2002/87/EF for at præcisere de tekniske aspekter af visse definitioner i direktivet, især for at tage hensyn til udviklingen på finansmarkedet og tilsynsmetoderne og sikre en ensartet anvendelse af direktivet i Fællesskabet. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i direktiv 2002/87/EF, herunder ved at supplere direktivet med nye ikke-væsentlige bestemmelser, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

(5)

I direktiv 2002/87/EF fastsættes en tidsbegrænsning for de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen. Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen understregede i deres erklæring vedrørende afgørelse 2006/512/EF, at afgørelsen på en horisontal og tilfredsstillende måde imødekommer Europa-Parlamentets ønsker om at kontrollere gennemførelsen af retsakter, der er vedtaget efter den fælles beslutningsprocedure, og at gennemførelsesbeføjelserne derfor bør tillægges Kommissionen uden tidsbegrænsning. Europa-Parlamentet og Rådet erklærede også, at de ville sørge for, at forslag, der har til formål at ophæve de bestemmelser i retsakter, der opererer med en tidsbegrænsning for delegeringen af gennemførelsesbeføjelser til Kommissionen, vedtages hurtigst muligt. Efter indførelsen af forskriftsproceduren med kontrol bør bestemmelsen om tidsbegrænsning i direktiv 2002/87/EF udgå.

(6)

Kommissionen bør med regelmæssige mellemrum evaluere, hvordan bestemmelserne om de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges den, fungerer, for at sætte Europa-Parlamentet og Rådet i stand til at vurdere, om omfanget af disse beføjelser og de tilhørende proceduremæssige krav, der pålægges Kommissionen, er hensigtsmæssige og sikrer både effektivitet og demokratisk kontrol.

(7)

Direktiv 2002/87/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(8)

Eftersom de ændringer, der foretages i direktiv 2002/87/EF ved nærværende direktiv, er af teknisk art og kun vedrører udvalgsproceduren, er der intet krav om, at de skal gennemføres af medlemsstaterne. Det er således ikke nødvendigt at vedtage bestemmelser herom —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Ændringer

I direktiv 2002/87/EF foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 20, stk. 1, foretages følgende ændringer:

a)

Udtrykket »i overensstemmelse med proceduren i artikel 21, stk. 2« udgår.

b)

Følgende afsnit indsættes:

»Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, herunder ved at supplere det, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 21, stk. 2.«

2)

I artikel 21 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 2 affattes således:

»2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1-4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.«

b)

Stk. 3 og 4 affattes således:

»3.   Senest den 31. december 2010, og derefter mindst hvert tredje år, tager Kommissionen bestemmelserne om dens gennemførelsesbeføjelser op til vurdering og forelægger en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om, hvordan disse beføjelser fungerer. I denne rapport undersøges navnlig, om der er behov for, at Kommissionen foreslår ændringer til dette direktiv for at sikre et passende omfang af de gennemførelsesbeføjelser, den tillægges. Konklusionen om, hvorvidt der er behov for ændringer eller ej, ledsages af en detaljeret begrundelse. Om nødvendigt ledsages rapporten af et lovgivningsmæssigt forslag til ændring af bestemmelserne om Kommissionens gennemførelsesbeføjelser.«.

Artikel 2

Ikrafttræden

Dette direktiv træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 3

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Strasbourg, den 11. marts 2008.

På Europa-Parlamentets vegne

H.-G. PÖTTERING

Formand

På Rådets vegne

J. LENARČIČ

Formand


(1)  EUT C 161 af 13.7.2007, s. 45.

(2)  EUT C 39 af 23.2.2007, s. 1.

(3)  Europa-Parlamentets udtalelse af 14.11.2007 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 3.3.2008.

(4)  EUT L 35 af 11.2.2003, s. 1. Ændret ved direktiv 2005/1/EF (EUT L 79 af 24.3.2005, s. 9).

(5)  EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23. Ændret ved afgørelse 2006/512/EF (EUT L 200 af 22.7.2006, s. 11).

(6)  EUT C 255 af 21.10.2006, s. 1.


20.3.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 81/42


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2008/26/EF

af 11. marts 2008

om ændring af direktiv 2003/6/EF om insiderhandel og kursmanipulation (markedsmisbrug), for så vidt angår de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 95,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

under henvisning til udtalelse fra Den Europæiske Centralbank (2),

efter proceduren i traktatens artikel 251 (3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF (4) skal visse foranstaltninger vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommission (5).

(2)

Ved afgørelse 2006/512/EF om ændring af afgørelse 1999/468/EF indførtes forskriftsproceduren med kontrol, som skal anvendes i forbindelse med vedtagelse af generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i en basisretsakt, som er vedtaget efter proceduren i traktatens artikel 251, herunder ved at lade sådanne bestemmelser udgå eller ved at supplere retsakten med nye ikke-væsentlige bestemmelser.

(3)

I overensstemmelse med Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens erklæring (6) vedrørende afgørelse 2006/512/EF skal en række retsakter vedtaget efter proceduren i traktatens artikel 251, som allerede er trådt i kraft, tilpasses efter de gældende procedurer, for at forskriftsproceduren med kontrol kan finde anvendelse på dem.

(4)

Kommissionen bør tillægges beføjelse til at vedtage de nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af direktiv 2003/6/EF for at tage hensyn til den tekniske udvikling på finansmarkedet og sikre en ensartet anvendelse af direktivet. Sådanne foranstaltninger har til formål at tilpasse definitioner, at præcisere eller supplere direktivets bestemmelser med tekniske betingelser for offentliggørelse af intern viden, interne lister, rapportering af mistænkelige transaktioner, der udføres af en person med overordnet ansvar, til kompetente myndigheder, og at fremlægge analyser på en korrekt måde. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i direktiv 2003/6/EF ved at supplere direktivet med nye ikke-væsentlige bestemmelser, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

(5)

I direktiv 2003/6/EF fastsættes en tidsbegrænsning for de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen. Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen understregede i deres erklæring vedrørende afgørelse 2006/512/EF, at afgørelsen på en horisontal og tilfredsstillende måde imødekommer Europa-Parlamentets ønsker om at kontrollere gennemførelsen af retsakter, der er vedtaget efter den fælles beslutningsprocedure, og at gennemførelsesbeføjelserne derfor bør tillægges Kommissionen uden tidsbegrænsning. Europa-Parlamentet og Rådet erklærede også, at de ville sørge for, at forslag, der har til formål at ophæve de bestemmelser i retsakter, der opererer med en tidsbegrænsning for delegeringen af gennemførelsesbeføjelser til Kommissionen, vedtages hurtigst muligt. Efter indførelsen af forskriftsproceduren med kontrol bør bestemmelsen om tidsbegrænsning i direktiv 2003/6/EF udgå.

(6)

Kommissionen bør med regelmæssige mellemrum evaluere, hvordan bestemmelserne om de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges den, fungerer, for at sætte Europa-Parlamentet og Rådet i stand til at vurdere, om omfanget af disse beføjelser og de tilhørende proceduremæssige krav, der pålægges Kommissionen, er hensigtsmæssige og sikrer både effektivitet og demokratisk kontrol.

(7)

Direktiv 2003/6/EF bør derfor ændres tilsvarende.

(8)

Eftersom de ændringer, der foretages i direktiv 2003/6/EF ved nærværende direktiv, er af teknisk art og kun vedrører udvalgsproceduren, er der intet krav om, at de skal gennemføres af medlemsstaterne. Det er således ikke nødvendigt at vedtage bestemmelser herom —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Ændringer

I direktiv 2003/6/EF foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 1 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 1, nr. 5), affattes således:

»5)

»accepteret markedspraksis«: praksis, som med rimelighed kan forventes på et eller flere finansielle markeder, og som er accepteret af den kompetente myndighed i overensstemmelse med retningslinjer vedtaget af Kommissionen efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 17, stk. 2a.«

b)

I andet stykke foretages følgende ændringer:

i)

Udtrykket »efter proceduren i artikel 17, stk. 2,« udgår.

ii)

Følgende punktum indsættes:

»Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv ved at supplere det, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 17, stk. 2a.«

2)

I artikel 6, stk. 10, foretages følgende ændringer:

a)

Udtrykket »efter den i artikel 17, stk. 2, omhandlede procedure« udgår.

b)

Følgende afsnit indsættes:

»Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv ved at supplere det, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 17, stk. 2a.«

3)

I artikel 8 foretages følgende ændringer:

a)

Udtrykket »efter den i artikel 17, stk. 2, omhandlede procedure« udgår.

b)

Følgende punktum indsættes:

»Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv ved at supplere det, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 17, stk. 2a.«

4)

Artikel 16, stk. 5, affattes således:

»5.   Kommissionen vedtager gennemførelsesforanstaltninger vedrørende arbejdsprocedurerne for udveksling af oplysninger og grænseoverskridende kontrolundersøgelser som omhandlet i denne artikel efter forskriftsproceduren i artikel 17, stk. 2.«

5)

I artikel 17 foretages følgende ændringer:

a)

Følgende stykke indsættes:

»2a.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1-4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.«

b)

Stk. 3 og 4 affattes således:

»3.   Senest den 31. december 2010, og derefter mindst hvert tredje år, tager Kommissionen bestemmelserne om dens gennemførelsesbeføjelser op til vurdering og forelægger en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om, hvordan disse beføjelser fungerer. I denne rapport undersøges navnlig, om der er behov for, at Kommissionen foreslår ændringer til dette direktiv for at sikre et passende omfang af de gennemførelsesbeføjelser, den tillægges. Konklusionen om, hvorvidt der er behov for ændringer eller ej, ledsages af en detaljeret begrundelse. Om nødvendigt ledsages rapporten af et lovgivningsmæssigt forslag til ændring af bestemmelserne om Kommissionens gennemførelsesbeføjelser.«

Artikel 2

Ikrafttræden

Dette direktiv træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 3

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Strasbourg, den 11. marts 2008.

På Europa-Parlamentets vegne

H.-G. PÖTTERING

Formand

På Rådets vegne

J. LENARČIČ

Formand


(1)  EUT C 161 af 13.7.2007, s. 45.

(2)  EUT C 39 af 23.2.2007, s. 1.

(3)  Europa-Parlamentets udtalelse af 14.11.2007 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 3.3.2008.

(4)  EUT L 96 af 12.4.2003, s. 16.

(5)  EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23. Ændret ved afgørelse 2006/512/EF (EUT L 200 af 22.7.2006, s. 11).

(6)  EUT C 255 af 21.10.2006, s. 1.


20.3.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 81/45


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2008/27/EF

af 11. marts 2008

om ændring af direktiv 2001/18/EF om udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer, for så vidt angår de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 95,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter høring af Regionsudvalget,

efter proceduren i traktatens artikel 251 (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/18/EF (3) skal visse foranstaltninger vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbestemmelser, der tillægges Kommissionen (4).

(2)

Ved afgørelse 2006/512/EF om ændring af afgørelse 1999/468/EF indførtes forskriftsproceduren med kontrol, som skal anvendes i forbindelse med vedtagelse af generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i en retsakt, som er vedtaget efter proceduren i traktatens artikel 251, herunder ved at lade sådanne bestemmelser udgå eller ved at supplere retsakten med nye ikke-væsentlige bestemmelser.

(3)

I overensstemmelse med Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens erklæring (5) vedrørende afgørelse 2006/512/EF skal en række retsakter vedtaget efter proceduren i traktatens artikel 251, som allerede er trådt i kraft, tilpasses efter de gældende procedurer for at forskriftsproceduren med kontrol kan finde anvendelse på dem.

(4)

Kommissionen bør tillægges beføjelser til at vedtage de nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af direktiv 2001/18/EF. Disse foranstaltninger har til formål at tilpasse visse bilag, fastsætte kriterier for anmeldelse og fastsætte minimumstærskler. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i direktiv 2001/18/EF, herunder ved at supplere direktivet med nye ikke-væsentlige bestemmelser, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

(5)

Direktiv 2001/18/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

Eftersom de ændringer, der foretages i direktiv 2001/18/EF ved nærværende direktiv, er af teknisk art og kun vedrører udvalgsproceduren, er der intet krav om, at de skal gennemføres af medlemsstaterne. Det er således ikke nødvendigt at vedtage bestemmelser herom —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Ændringer

I direktiv 2001/18/EF foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 16, stk. 2 og 3, affattes således:

»2.   Der fastsættes de i stk. 1 omtalte kriterier og oplysningskrav samt passende krav om et resumé af dossieret. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv ved at supplere det, vedtages efter høring af det relevante videnskabelige udvalg efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 30, stk. 3. Kriterierne og kravene til oplysninger skal være af en sådan art, at de sikrer en høj grad af sikkerhed for menneskers sundhed og miljøet, og de skal bygge på den foreliggende videnskabelige dokumentation for denne sikkerhed og på erfaringerne med udsætning af lignende GMO’er.

Kravene i artikel 13, stk. 2, erstattes med dem, der er vedtaget i overensstemmelse med første afsnit, og proceduren i artikel 13, stk. 3, 4, 5 og 6, og artikel 14 og 15 finder anvendelse.

3.   Inden forskriftsproceduren med kontrol i artikel 30, stk. 3, indledes med henblik på en afgørelse om de kriterier og oplysningskrav, der omhandles i stk. 1, offentliggør Kommissionen forslaget. Offentligheden har en frist på 60 dage til at fremsætte bemærkninger til Kommissionen. Kommissionen sender sådanne bemærkninger sammen med en analyse til det udvalg, der er nedsat i henhold til artikel 30.«

2)

Artikel 21, stk. 2, affattes således:

»2.   For produkter, for hvilke utilsigtede eller teknisk uundgåelige spor af tilladte GMO’er ikke kan udelukkes, kan der fastsættes en minimumstærskel, hvorunder disse produkter ikke behøver at blive mærket i overensstemmelse med stk. 1.

Tærskelværdierne fastsættes under hensyntagen til det pågældende produkt. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv ved at supplere det, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 30, stk. 3.«

3)

Artikel 21, stk. 3, affattes således:

»3.   For produkter, der er bestemt til direkte forarbejdning, finder stk. 1 ikke anvendelse på spor af tilladte GMO’er, hvor andelen ikke overstiger 0,9 % eller lavere tærskelværdier, under forudsætning af, at disse spor er utilsigtede eller teknisk uundgåelige.

Der kan fastsættes tærskelværdier som omhandlet i første afsnit. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv ved at supplere det, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 30, stk. 3.«

4)

Artikel 23, stk. 2, affattes således:

»2.   Inden 60 dage efter datoen for modtagelse af de af medlemsstaten fremsendte oplysninger træffes der afgørelse om den foranstaltning, som den pågældende medlemsstat har truffet efter forskriftsproceduren i artikel 30, stk. 2. Ved beregning af fristen på 60 dage medregnes ikke tidsrum, hvor Kommissionen afventer yderligere oplysninger, som den har anmodet anmelderen om, eller afventer en udtalelse fra den eller de videnskabelige komitéer, der er blevet hørt. Det tidsrum, hvor Kommissionen afventer udtalelsen fra den eller de videnskabelige komitéer, må ikke overstige 60 dage.

Tilsvarende medregnes ikke det tidsrum, som Rådet anvender til at træffe afgørelse efter forskriftsproceduren i artikel 30, stk. 2.«

5)

Artikel 26, stk. 2, affattes således:

»2.   Betingelserne for iværksættelse af stk. 1 fastsættes, idet overlapning eller uoverensstemmelse med eksisterende mærkningsbestemmelser i gældende fællesskabslovgivning skal undgås. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv ved at supplere det, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 30, stk. 3. Der bør i den forbindelse tages passende hensyn til mærkningsbestemmelser, som medlemsstaterne har fastsat i overensstemmelse med fællesskabslovgivningen.«

6)

Artikel 27 affattes således:

»Artikel 27

Tilpasning af bilagene til den tekniske udvikling

Tilpasning af sektion C og D i bilag II, bilag III-VI og sektion C i bilag VII med det formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i direktivet sker efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 30, stk. 3.«

7)

Artikel 30, stk. 3, affattes således:

»3.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1-4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.«

8)

Bilag II, første afsnit, affattes således:

»Dette bilag indeholder en generel beskrivelse af de mål, der skal nås, de faktorer, der skal tages i betragtning, og de generelle principper og metoder, der skal følges, for at gennemføre den miljørisikovurdering, der er omhandlet i artikel 4 og 13. Tekniske vejledende noter kan udarbejdes efter forskriftsproceduren i artikel 30, stk. 2, for at lette gennemførelsen og forståelsen af dette bilag.«

9)

Bilag IV, indledningen, affattes således:

»Dette bilag indeholder en generel beskrivelse af de yderligere oplysninger, der skal gives i anmeldelser af markedsføring, og de oplysninger om mærkningskrav vedrørende GMO’er, der udgør eller indgår i produkter, der skal markedsføres, og GMO’er, der er undtaget i henhold til artikel 2, nr. 4), andet afsnit. Tekniske vejledende noter vedrørende bl.a. beskrivelsen af forventet anvendelse kan udarbejdes efter forskriftsproceduren i artikel 30, stk. 2, for at lette gennemførelsen og forståelsen af dette bilag. Kravene om mærkning af undtagne organismer i artikel 26 opfyldes ved at forelægge passende henstillinger og restriktioner vedrørende brugen:«

10)

Bilag VII, første og andet afsnit, affattes således:

»Dette bilag indeholder en generel beskrivelse af de mål, der skal nås, og de generelle principper, der skal følges ved udarbejdelse af den i artikel 13, stk. 2, artikel 19, stk. 3, og artikel 20 omhandlede overvågningsplan. Tekniske vejledende noter kan udarbejdes efter forskriftsproceduren i artikel 30, stk. 2, for at lette gennemførelsen og forståelsen af dette bilag.«.

Artikel 2

Ikrafttræden

Dette direktiv træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 3

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Strasbourg, den 11. marts 2008.

På Europa-Parlamentets vegne

H.-G. PÖTTERING

Formand

På Rådets vegne

J. LENARČIČ

Formand


(1)  EUT C 161 af 13.7.2007, s. 45.

(2)  Europa-Parlamentets udtalelse af 14.11.2007 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 3.3.2008.

(3)  EFT L 106 af 17.4.2001, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1830/2003 (EUT L 268 af 18.10.2003, s. 24).

(4)  EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23. Ændret ved afgørelse 2006/512/EF (EUT L 200 af 22.7.2006, s. 11).

(5)  EUT C 255 af 21.10.2006, s. 1.


20.3.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 81/48


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2008/28/EF

af 11. marts 2008

om ændring af direktiv 2005/32/EF om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energiforbrugende produkter og om ændring af Rådets direktiv 92/42/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/57/EF og 2000/55/EF, for så vidt angår de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 95,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter høring af Regionsudvalget,

efter proceduren i traktatens artikel 251 (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/32/EF (3) og tre direktiver om gennemførelsesforanstaltninger hertil, jf. artikel 15 heri, nemlig Rådets direktiv 92/42/EØF af 21. maj 1992 om krav til virkningsgrad i nye varmtvandskedler, der anvender flydende eller luftformigt brændsel (4), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/57/EF af 3. september 1996 om energieffektivitetskrav til elektriske køleskabe, dybfrysere og kombinationsskabe til husholdningsbrug (5) og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/55/EF af 18. september 2000 om energieffektivitetskrav for forkoblinger til lysstofbelysning (6), skal visse foranstaltninger vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (7).

(2)

Ved afgørelse 2006/512/EF om ændring af afgørelse 1999/468/EF indførtes forskriftsproceduren med kontrol, som skal anvendes i forbindelse med vedtagelse af generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i en basisretsakt, som er vedtaget efter proceduren i traktatens artikel 251, herunder ved at lade sådanne bestemmelser udgå eller ved at supplere retsakten med nye ikke-væsentlige bestemmelser.

(3)

I overensstemmelse med Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens erklæring (8) vedrørende afgørelse 2006/512/EF skal en række retsakter vedtaget efter proceduren i traktatens artikel 251, som allerede er trådt i kraft, tilpasses efter de gældende procedurer, for at forskriftsproceduren med kontrol kan finde anvendelse på dem.

(4)

Ovennævnte erklæring indeholder en liste over retsakter, som bør tilpasses snarest muligt, herunder direktiv 2005/32/EF. Tilpasningen af nævnte direktiv gør det nødvendigt at tilpasse direktiv 92/42/EØF, 96/57/EF og 2000/55/EF.

(5)

Kommissionen bør tillægges beføjelse til at ændre eller ophæve direktiv 92/42/EØF, 96/57/EF og 2000/55/EF. En sådan ændring eller ophævelse skal vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

(6)

Kommissionen bør endvidere tillægges beføjelse til at vedtage gennemførelsesforanstaltninger med fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af bestemte energiforbrugende produkter, herunder indførelse af gennemførelsesforanstaltninger i overgangsperioden, og herunder, hvor dette er relevant, bestemmelser om afvejning af de forskellige miljøaspekter. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i direktiv 2005/32/EF ved at supplere det med nye ikke-væsentlige bestemmelser, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol.

(7)

Direktiv 2005/32/EF og direktiv 92/42/EØF, 96/57/EF og 2000/55/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(8)

Eftersom de ændringer, der foretages i direktiv 2005/32/EF samt i direktiv 92/42/EØF, 96/57/EF og 2000/55/EF ved nærværende direktiv, er af teknisk art og kun vedrører udvalgsproceduren, er der intet krav om, at de skal gennemføres af medlemsstaterne. Det er således ikke nødvendigt at vedtage bestemmelser herom —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Ændring af direktiv 2005/32/EF

I direktiv 2005/32/EF foretages følgende ændringer:

1)

Følgende stykke indsættes i artikel 13:

»1a.   Retningslinjer, der dækker de specifikke forhold hos de små og mellemstore virksomheder, der er aktive i den berørte produktsektor, kan ledsage en gennemførelsesforanstaltning. Om nødvendigt kan Kommissionen i overensstemmelse med stk. 1 udarbejde yderligere specialmateriale for at lette gennemførelsen af dette direktiv i små og mellemstore virksomheder.«

2)

Artikel 15 ændres således:

a)

Stk. 1 affattes således:

»1.   Når et energiforbrugende produkt opfylder de kriterier, der er angivet i stk. 2, omfattes det af en gennemførelsesforanstaltning eller en selvreguleringsforanstaltning i henhold til stk. 3, litra b). Sådanne gennemførelsesforanstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv ved at supplere det, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 19, stk. 3.«

b)

Stk. 10 affattes således:

»10.   Om nødvendigt skal en gennemførelsesforanstaltning, der fastsætter krav til miljøvenligt design, indeholde bestemmelser om afvejning af de forskellige miljøaspekter. Disse bestemmelser, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv ved at supplere det, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 19, stk. 3.«

3)

Artikel 16, stk. 2, ændres således:

a)

I indledningen udgår ordene »proceduren i artikel 19, stk. 2, og«.

b)

Følgende afsnit tilføjes:

»Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv ved at supplere det, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 19, stk. 3.«

4)

Artikel 19, stk. 3 affattes således:

»3.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1-4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.«

Artikel 2

Ændring af direktiv 92/42/EØF

I artikel 10a i direktiv 92/42/EØF erstattes ordene »i overensstemmelse med artikel 19, stk. 2, i direktiv 2005/32/EF« med ordene »i overensstemmelse med artikel 19, stk. 3, i direktiv 2005/32/EF«.

Artikel 3

Ændring af direktiv 96/57/EF

I artikel 9a i direktiv 96/57/EF erstattes ordene »i overensstemmelse med artikel 19, stk. 2, i direktiv 2005/32/EF« med ordene »i overensstemmelse med artikel 19, stk. 3, i direktiv 2005/32/EF«.

Artikel 4

Ændring af direktiv 2000/55/EF

I artikel 9a i direktiv 2000/55/EF erstattes ordene »i overensstemmelse med artikel 19, stk. 2, i direktiv 2005/32/EF« med ordene »i overensstemmelse med artikel 19, stk. 3, i direktiv 2005/32/EF«.

Artikel 5

Ikrafttræden

Dette direktiv træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 6

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Strasbourg, 11. marts 2008.

På Europa-Parlamentets vegne

H.-G. PÖTTERING

Formand

På Rådets vegne

J. LENARČIČ

Formand


(1)  EUT C 161 af 13.7.2007, s. 45.

(2)  Europa-Parlamentets udtalelse af 11.7.2007 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 3.3.2008.

(3)  EUT L 191 af 22.7.2005, s. 29.

(4)  EFT L 167 af 22.6.1992, s. 17. Senest ændret ved direktiv 2005/32/EF.

(5)  EFT L 236 af 18.9.1996, s. 36. Ændret ved direktiv 2005/32/EF.

(6)  EFT L 279 af 1.11.2000, s. 33. Ændret ved direktiv 2005/32/EF.

(7)  EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23. Ændret ved afgørelse 2006/512/EF (EUT L 200 af 22.7.2006, s. 11).

(8)  EUT C 255 af 21.10.2006, s. 1.


20.3.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 81/51


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2008/29/EF

af 11. marts 2008

om ændring af direktiv 2001/83/EF om oprettelse af en fællesskabskodeks for humanmedicinske lægemidler, for så vidt angår de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 95,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter proceduren i traktatens artikel 251 (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/83/EF (3) skal visse foranstaltninger vedtages efter Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (4).

(2)

Ved afgørelse 2006/512/EF om ændring af afgørelse 1999/468/EF indførtes forskriftsproceduren med kontrol, som skal anvendes i forbindelse med vedtagelse af generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i en basisretsakt, som er vedtaget efter proceduren i traktatens artikel 251, herunder ved at lade sådanne bestemmelser udgå eller ved at supplere retsakten med nye ikke-væsentlige bestemmelser.

(3)

I overensstemmelse med Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens erklæring (5) vedrørende afgørelse 2006/512/EF, skal en række retsakter vedtaget efter proceduren i traktatens artikel 251, som allerede er trådt i kraft, tilpasses efter de gældende procedurer, for at forskriftsproceduren med kontrol kan finde anvendelse på dem.

(4)

Kommissionen bør tillægges beføjelse til at tilpasse visse bestemmelser og bilag, til at vedtage foranstaltninger, principper og retningslinjer samt til at fastlægge særlige gennemførelsesvilkår. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i direktiv 2001/83/EF, herunder ved at supplere direktivet med nye ikke-væsentlige bestemmelser, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

(5)

Direktiv 2001/83/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

Eftersom de ændringer, der foretages i direktiv 2001/83/EF ved nærværende direktiv, er af teknisk art og kun vedrører udvalgsproceduren, er der intet krav om, at de skal gennemføres af medlemsstaterne. Det er således ikke nødvendigt at vedtage bestemmelser herom —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Ændringer

I direktiv 2001/83/EF foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 14, stk. 1, andet afsnit, affattes således:

»Kommissionen kan med henvisning til ny videnskabelig viden tilpasse bestemmelserne i første afsnit, tredje led. Denne foranstaltning, som har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 121, stk. 2a.«

2)

Artikel 35, stk. 1, tredje afsnit, affattes således:

»Kommissionen vedtager disse foranstaltninger ved en gennemførelsesforordning. Denne foranstaltning, som har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv ved at supplere det, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 121, stk. 2a.«

3)

Artikel 46, litra f), andet afsnit, affattes således:

»Dette litra finder også anvendelse på visse hjælpestoffer, der er opført på en liste, og for hvilke der er fastsat særlige anvendelsesbetingelser i et direktiv vedtaget af Kommissionen. Denne foranstaltning, som har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv ved at supplere det, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 121, stk. 2a.«

4)

Artikel 46a, stk. 2, affattes således:

»2.   Kommissionen kan ændre stk. 1 for at tilpasse det til den videnskabelige og tekniske udvikling. En sådan foranstaltning, som har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 121, stk. 2a.«

5)

Artikel 47, stk. 1, affattes således:

»Principperne og retningslinjerne for god fremstillingspraksis for lægemidler, jf. artikel 46, litra f), vedtages i form af et direktiv. Denne foranstaltning, som har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv ved at supplere det, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 121, stk. 2a.«

6)

Artikel 104, stk. 7, affattes således:

»7.   Kommissionen kan ændre stk. 6 på baggrund af de erfaringer, der er opnået under dets anvendelse. En sådan foranstaltning, som har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 121, stk. 2a.«

7)

Artikel 107, stk. 2, fjerde afsnit, affattes således:

»Afgørelsen om de endelige foranstaltninger vedrørende produktet vedtages efter forvaltningsproceduren i artikel 121, stk. 3.«

8)

Artikel 108 affattes således:

»Artikel 108

Kommissionen vedtager alle de ændringer, der måtte være nødvendige for at ajourføre bestemmelserne i artikel 101-107 som følge af den videnskabelige og tekniske udvikling. Disse foranstaltninger, som har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 121, stk. 2a.«

9)

Artikel 120 affattes således:

»Artikel 120

Kommissionen vedtager de ændringer, der måtte være nødvendige for at tilpasse bilag I efter den videnskabelige og tekniske udvikling. Disse foranstaltninger, som har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 121, stk. 2a.«

10)

I artikel 121 foretages følgende ændringer:

a)

Følgende stykke indsættes:

»2a.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1-4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.«

b)

Stk. 4 affattes således:

»4.   Det stående udvalgs forretningsorden offentliggøres.«

Artikel 2

Ikrafttræden

Dette direktiv træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 3

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Strasbourg, den 11. marts 2008.

På Europa-Parlamentets vegne

H.-G. PÖTTERING

Formand

På Rådets vegne

J. LENARČIČ

Formand


(1)  EUT C 161 af 13.7.2007, s. 45.

(2)  Europa-Parlamentets udtalelse af 29.11.2007 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 3.3.2008.

(3)  EFT L 311 af 28.11.2001, s. 67. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1394/2007 (EUT L 324 af 10.12.2007, s. 121).

(4)  EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23. Ændret ved afgørelse 2006/512/EF (EUT L 200 af 22.7.2006, s. 11).

(5)  EUT C 255 af 21.10.2006, s. 1.


20.3.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 81/53


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2008/30/EF

af 11. marts 2008

om ændring af direktiv 2006/43/EF om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber, for så vidt angår de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 44, stk. 2, litra g),

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter proceduren i traktatens artikel 251 (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF (3) skal visse foranstaltninger vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (4).

(2)

Ved afgørelse 2006/512/EF om ændring af afgørelse 1999/468/EF indførtes forskriftsproceduren med kontrol, som skal anvendes i forbindelse med vedtagelse af generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i en basisretsakt, som er vedtaget efter proceduren i traktatens artikel 251, herunder ved at lade sådanne bestemmelser udgå eller ved at supplere retsakten med nye ikke-væsentlige bestemmelser.

(3)

I overensstemmelse med Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens erklæring (5) vedrørende afgørelse 2006/512/EF skal en række retsakter vedtaget efter proceduren i traktatens artikel 251, som allerede er trådt i kraft, tilpasses efter de gældende procedurer, for at forskriftsproceduren med kontrol kan finde anvendelse på dem.

(4)

Kommissionen bør tillægges beføjelse til at vedtage de nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af direktiv 2006/43/EF, især for at sikre tilliden til revisionsfunktionen og en ensartet anvendelse af kravene til faglig etik, kvalitetssikringssystemer, uafhængighed og objektivitet, ændre listen over fag, der skal indgå i prøven i teoretisk viden for revisorer, vedtage internationale revisionsstandarder, vedtage en fælles standard for revisionspåtegning for årsregnskaber eller konsoliderede regnskaber og fastlægge ekstraordinære tilfælde, hvor dokumenter kan overføres direkte til tredjelande. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i direktiv 2006/43/EF, herunder ved at supplere direktivet med nye ikke-væsentlige bestemmelser, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

(5)

I direktiv 2006/43/EF fastsættes en tidsbegrænsning for de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen. Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen understregede i deres erklæring vedrørende afgørelse 2006/512/EF, at afgørelsen på en horisontal og tilfredsstillende måde imødekommer Europa-Parlamentets ønsker om at kontrollere gennemførelsen af retsakter, der er vedtaget efter den fælles beslutningsprocedure, og at gennemførelsesbeføjelserne derfor bør tillægges Kommissionen uden tidsbegrænsning. Europa-Parlamentet og Rådet erklærede også, at de ville sørge for, at forslag, der har til formål at ophæve de bestemmelser i retsakter, der opererer med en tidsbegrænsning for delegeringen af gennemførelsesbeføjelser til Kommissionen, vedtages hurtigst muligt. Efter indførelsen af forskriftsproceduren med kontrol bør bestemmelsen om tidsbegrænsning i direktiv 2006/43/EF udgå.

(6)

Kommissionen bør med regelmæssige mellemrum evaluere, hvordan bestemmelserne om de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges den, fungerer, for at sætte Europa-Parlamentet og Rådet i stand til at vurdere, om omfanget af disse beføjelser og de tilhørende proceduremæssige krav, der pålægges Kommissionen, er hensigtsmæssige og sikrer både effektivitet og demokratisk kontrol.

(7)

Direktiv 2006/43/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(8)

Eftersom de ændringer, der foretages i direktiv 2006/43/EF ved nærværende direktiv, er af teknisk art og kun vedrører udvalgsproceduren, er der intet krav om, at de skal gennemføres af medlemsstaterne. Det er således ikke nødvendigt at vedtage bestemmelser herom —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Ændringer

I direktiv 2006/43/EF foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 8, stk. 3, foretages følgende ændringer:

a)

Udtrykket »efter proceduren i artikel 48, stk. 2,« udgår.

b)

Følgende punktum indsættes:

»Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 48, stk. 2a.«

2)

I artikel 21, stk. 2, foretages følgende ændringer:

a)

Udtrykket »efter proceduren i artikel 48, stk. 2,« udgår.

b)

Følgende punktum indsættes:

»Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv ved at supplere det, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 48, stk. 2a.«

3)

I artikel 22, stk. 4, foretages følgende ændringer:

a)

Udtrykket »efter proceduren i artikel 48, stk. 2,« udgår.

b)

Følgende afsnit indsættes:

»De foranstaltninger, der henvises til i første afsnit, og som har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv ved at supplere det, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 48, stk. 2a.«

4)

I artikel 26 foretages følgende ændringer:

a)

I stk. 1 erstattes udtrykket »efter proceduren i artikel 48, stk. 2,« af udtrykket »efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 48, stk. 2a.«

b)

I stk. 2 foretages følgende ændringer:

i)

Udtrykket »efter proceduren i artikel 48, stk. 2,« udgår.

ii)

Følgende afsnit indsættes:

»De foranstaltninger, der henvises til i første afsnit, og som har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv ved at supplere det, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 48, stk. 2a.«

5)

I artikel 28, stk. 2, foretages følgende ændringer:

a)

Udtrykket »i henhold til proceduren i artikel 48, stk. 2, i nærværende direktiv« udgår.

b)

Følgende punktum indsættes:

»Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv ved at supplere det, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 48, stk. 2a.«

6)

I artikel 29, stk. 2, foretages følgende ændringer:

a)

Udtrykket »efter proceduren i artikel 48, stk. 2,« udgår.

b)

Følgende punktum indsættes:

»Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv ved at supplere det, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 48, stk. 2a.«

7)

I artikel 36, stk. 7, foretages følgende ændringer:

a)

Udtrykket »efter proceduren i artikel 48, stk. 2,« udgår.

b)

Følgende punktum indsættes:

»Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv ved at supplere det, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 48, stk. 2a.«

8)

Artikel 45, stk. 6, affattes således:

»6.   For at sikre en ensartet anvendelse af stk. 5, litra d), i denne artikel vurderes spørgsmålet om ligeværdighed af Kommissionen i samarbejde med medlemsstaterne og afgøres af Kommissionen efter forskriftsproceduren i artikel 48, stk. 2. Indtil Kommissionen har truffet en sådan afgørelse kan medlemsstaterne vurdere spørgsmålet om ligeværdighed, jf. stk. 5, litra d), i nærværende artikel.

Kommissionen kan i denne forbindelse vedtage foranstaltninger med henblik på at fastlægge generelle ligeværdighedskriterier i overensstemmelse med kravene i artikel 22, 24, 25 og 26, som finder anvendelse på alle tredjelande, og som skal anvendes af medlemsstaterne, når de vurderer spørgsmålet om ligeværdighed på nationalt plan. Kriterierne må ikke være strengere end kravene i artikel 22, 24, 25 og 26. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv ved at supplere det, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 48, stk. 2a.«

9)

Artikel 46, stk. 2, affattes således:

»2.   For at sikre en ensartet anvendelse af stk. 1, vurderes spørgsmålet om ligeværdighed af Kommissionen i samarbejde med medlemsstaterne og afgøres af Kommissionen efter forskriftsproceduren i artikel 48, stk. 2. Indtil Kommissionen har truffet en sådan afgørelse kan medlemsstaterne vurdere spørgsmålet om ligeværdighed, jf. stk. 1, i nærværende artikel eller henholde sig til andre medlemsstaters vurderinger. Beslutter Kommissionen, at ligeværdighedskriteriet i stk. 1, i denne artikel ikke er opfyldt, kan den i en passende overgangsperiode tillade de pågældende revisorer eller revisionsfirmaer at fortsætte deres revisionsvirksomhed i overensstemmelse med den relevante medlemsstats krav.

Kommissionen kan i denne forbindelse vedtage foranstaltninger med henblik på at fastlægge generelle ligeværdighedskriterier i overensstemmelse med kravene i artikel 29, 30 og 32, som finder anvendelse på alle tredjelande, og som skal anvendes af medlemsstaterne, når de vurderer spørgsmålet om ligeværdighed på nationalt plan. Kriterierne må ikke være strengere end kravene i artikel 29, 30 og 32. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv ved at supplere det, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 48, stk. 2a.«

10)

I artikel 47 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 3 affattes således:

»3.   For at sikre en ensartet anvendelse af stk. 1, litra c), vurderes det af Kommissionen i samarbejde med medlemsstaterne, hvorvidt de deri nævnte kriterier er tilstrækkelige, og spørgsmålet afgøres af Kommissionen efter forskriftsproceduren i artikel 48, stk. 2. Medlemsstaterne træffer de foranstaltninger, der er nødvendige for at overholde Kommissionens afgørelse.

Vurderingen af kriteriernes tilstrækkelighed foretages på grundlag af kriterierne i artikel 36 eller et udgangspunkt med reelt tilsvarende resultat. Foranstaltninger, der træffes i denne forbindelse og som har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv ved at supplere det og at lette samarbejdet mellem de kompetente myndigheder, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 48, stk. 2a.«

b)

I stk. 5, foretages følgende ændringer:

i)

Udtrykket »efter proceduren i artikel 48, stk. 2,« udgår.

ii)

Følgende punktum indsættes:

»Denne foranstaltning, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv ved at supplere det, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 48, stk. 2a.«

11)

I artikel 48 foretages følgende ændringer:

a)

Følgende stykke indsættes:

»2a.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1-4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.«

b)

Stk. 3 og 4 affattes således:

»3.   Senest den 31. december 2010 og derefter mindst hvert tredje år tager Kommissionen bestemmelserne om dens gennemførelsesbeføjelser op til vurdering og forelægger en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om, hvordan disse beføjelser fungerer. I denne rapport undersøges navnlig, om der er behov for, at Kommissionen foreslår ændringer til dette direktiv for at sikre et passende omfang af de gennemførelsesbeføjelser, den tillægges. Konklusionen om, hvorvidt der er behov for ændringer eller ej, ledsages af en detaljeret begrundelse. Om nødvendigt ledsages rapporten af et lovgivningsmæssigt forslag til ændring af bestemmelserne om Kommissionens gennemførelsesbeføjelser.«

Artikel 2

Ikrafttræden

Dette direktiv træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 3

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Strasbourg, den 11. marts 2008.

På Europa-Parlamentets vegne

H.-G. PÖTTERING

Formand

På Rådets vegne

J. LENARČIČ

Formand


(1)  EUT C 161 af 13.7.2007, s. 45.

(2)  Europa-Parlamentets udtalelse af 14.11.2007 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 3.3.2008.

(3)  EUT L 157 af 9.6.2006, s. 87.

(4)  EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23. Ændret ved afgørelse 2006/512/EF (EUT L 200 af 22.7.2006, s. 11).

(5)  EUT C 255 af 21.10.2006, s. 1.


20.3.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 81/57


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2008/31/EF

af 11. marts 2008

om ændring af direktiv 98/8/EF om markedsføring af biocidholdige produkter, for så vidt angår de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 95,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter proceduren i traktatens artikel 251 (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF (3) skal visse foranstaltninger vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (4).

(2)

Ved afgørelse 2006/512/EF om ændring af afgørelse 1999/468/EF indførtes forskriftsproceduren med kontrol, som skal anvendes i forbindelse med vedtagelse af generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i en basisretsakt, som er vedtaget efter proceduren i traktatens artikel 251, herunder ved at lade sådanne bestemmelser udgå eller ved at supplere retsakten med nye ikke-væsentlige bestemmelser.

(3)

I overensstemmelse med Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens erklæring (5) vedrørende afgørelse 2006/512/EF skal en række retsakter vedtaget efter proceduren i traktatens artikel 251, som allerede er trådt i kraft, tilpasses efter de gældende procedurer for at forskriftsproceduren med kontrol kan finde anvendelse på dem.

(4)

Kommissionen bør tillægges beføjelse til at vedtage fælles kriterier for forskning og udvikling, tilpasse bilagene og vedtage vurderingsprogrammet. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i direktiv 98/8/EF, herunder ved at supplere direktivet med nye ikke-væsentlige bestemmelser, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

(5)

Direktiv 98/8/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

Eftersom de ændringer, der foretages i direktiv 98/8/EF ved nærværende direktiv, er af teknisk art og kun vedrører udvalgsproceduren, er der intet krav om, at de skal gennemføres af medlemsstaterne. Det er således ikke nødvendigt at vedtage bestemmelser herom —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Ændringer

I direktiv 98/8/EF foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 10, stk. 5, foretages følgende ændringer:

a)

Nr. i), tredje afsnit, affattes således:

»Vurderingen udsendes i overensstemmelse med artikel 11, stk. 2, med henblik på Kommissionens afgørelse efter proceduren i artikel 27. Afgørelsen, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 28, stk. 4.«

b)

Nr. ii), litra 5), affattes således:

»5)

De komplette datadossierer fra vurderingen, der anvendes eller er blevet anvendt ved optagelse i bilag I, I A eller I B, stilles til rådighed for det udvalg, der er omhandlet i artikel 28, stk. 1.«

2)

Artikel 11, stk. 4, affattes således:

»4.   Ved modtagelse af vurderingen udarbejder Kommissionen efter proceduren i artikel 27 snarest et forslag, som der skal træffes afgørelse om senest 12 måneder efter modtagelsen af den i stk. 2 omtalte vurdering. Afgørelsen, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 28, stk. 4.«

3)

Artikel 16, stk. 2, affattes således:

»2.   Efter vedtagelsen af dette direktiv skal Kommissionen påbegynde et tiårs arbejdsprogram for systematisk undersøgelse af alle aktive stoffer, som allerede er på markedet på det tidspunkt, der henvises til i artikel 34, stk. 1, som aktive stoffer i et biocidholdigt produkt til andre formål end dem, der er nævnt i artikel 2, stk. 2, litra c) og d). Der fastsættes bestemmelser med henblik på oprettelse og gennemførelse af programmet, bl.a. fastsættelse af prioriteter for vurdering af de forskellige aktive stoffer og en tidsplan. Disse bestemmelser, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv ved at supplere det, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 28, stk. 4. Senest to år før arbejdsprogrammets afslutning forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en beretning om de fremskridt, der er gjort med hensyn til programmet.

I løbet af denne tiårs periode og fra den i artikel 34, stk. 1, omhandlede dato kan det bestemmes, at et aktivt stof skal optages i bilag I, IA eller IB, samt betingelserne herfor, eller der kan i tilfælde, hvor kravene i artikel 10 ikke er opfyldt, eller de krævede data og oplysninger ikke er forelagt inden for den fastsatte frist, træffes afgørelse om, at det pågældende aktive stof ikke skal optages i bilag I, IA eller IB. Sådanne foranstaltninger, som har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv ved at supplere det, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 28, stk. 4.«

4)

Artikel 17, stk. 5, affattes således:

»5.   Der vedtages fælles kriterier for anvendelse af denne artikel, herunder især de maksimumsmængder af aktive stoffer eller biocidholdige produkter, som må udledes ved forsøg, og de minimumsdata, der skal forelægges for at gøre det muligt at foretage en vurdering i henhold til stk. 2. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv ved at supplere det, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 28, stk. 4.«

5)

Artikel 27, stk. 2, affattes således:

»2.   Ved udløbet af indsigelsesfristen udarbejder Kommissionen et udkast til afgørelse efter de relevante procedurer i artikel 28, stk. 2 og 4, på grundlag af følgende:

a)

de dokumenter, den har modtaget fra den medlemsstat, der vurderer dossieret

b)

eventuelle råd fra rådgivende videnskabelige udvalg

c)

bemærkninger fra andre medlemsstater samt ansøgerne, og

d)

andre relevante oplysninger.«

6)

I artikel 28 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 1 affattes således:

»1.   Kommissionen bistås af et stående udvalg for biocidholdige produkter.«

b)

Stk. 2 affattes således:

»2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.«

c)

Stk. 3 affattes således:

»3.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.«

d)

Følgende stykke indsættes:

»4.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1-4 og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.«

7)

Artikel 29 affattes således:

»Artikel 29

Tilpasning til den tekniske udvikling

Der vedtages de nødvendige foranstaltninger for at tilpasse bilag IIA, IIB, IIIA, IIIB, IVA og IVB samt beskrivelserne af produkttyperne i bilag V til den tekniske udvikling eller for at specificere datakravene for hver af disse produkttyper. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, herunder ved at supplere det, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 28, stk. 4.«

Artikel 2

Ikrafttræden

Dette direktiv træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 3

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Strasbourg, den 11. marts 2008.

På Europa-Parlamentets vegne

H.-G. PÖTTERING

Formand

På Rådets vegne

J. LENARČIČ

Formand


(1)  EUT C 161 af 13.7.2007, s. 45.

(2)  Europa-Parlamentets udtalelse af 14.11.2007 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 3.3.2008.

(3)  EFT L 123 af 24.4.1998, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2008/16/EF (EUT L 42 af 16.2.2008, s. 48)

(4)  EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23. Ændret ved afgørelse 2006/512/EF (EUT L 200 af 22.7.2006, s. 11).

(5)  EUT C 255 af 21.10.2006, s. 1.


20.3.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 81/60


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2008/32/EF

af 11. marts 2008

om ændring af direktiv 2000/60/EF om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger, for så vidt angår de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 175, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter høring af Regionsudvalget,

efter proceduren i traktatens artikel 251 (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF (3) skal visse foranstaltninger vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (4).

(2)

Ved afgørelse 2006/512/EF om ændring af afgørelse 1999/468/EF indførtes forskriftsproceduren med kontrol, som skal anvendes i forbindelse med vedtagelse af generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i en basisretsakt, som er vedtaget efter proceduren i traktatens artikel 251, herunder ved at lade sådanne bestemmelser udgå eller ved at supplere retsakten med nye ikke-væsentlige bestemmelser.

(3)

I overensstemmelse med Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens erklæring (5) om afgørelse 2006/512/EF skal en række retsakter vedtaget efter proceduren i traktatens artikel 251, som allerede er trådt i kraft, tilpasses efter de gældende procedurer, for at forskriftsproceduren med kontrol kan finde anvendelse på dem.

(4)

Kommissionen bør tillægges beføjelse til at fastsætte tekniske specifikationer og standardmetoder samt til at tilpasse visse bilag. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i direktiv 2000/60/EF, herunder ved at supplere direktivet med nye ikke-væsentlige bestemmelser, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

(5)

Eftersom Kommissionen ved beslutning 2005/646/EF (6) har oprettet det i direktiv 2000/60/EF, bilag V, sektion 1.4.1, omhandlede register over lokaliteter, der skal udgøre et interkalibreringsnetværk, kan henvisningerne til udløbne tidsfrister fjernes.

(6)

Direktiv 2000/60/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(7)

Eftersom de ændringer, der foretages i direktiv 2000/60/EF ved nærværende direktiv, er af teknisk art og kun vedrører udvalgsproceduren, er der intet krav om, at de skal gennemføres af medlemsstaterne. Det er således ikke nødvendigt at vedtage bestemmelser herom —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Ændringer

I direktiv 2000/60/EF foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 8, stk. 3, affattes således:

»3.   Der fastlægges tekniske specifikationer og standardiserede metoder til analyse og kontrol af vandets tilstand. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv ved at supplere det, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 21, stk. 3.«

2)

Artikel 20 affattes således:

»Artikel 20

Tekniske tilpasninger af direktivet

1.   Bilag I, bilag III og bilag V, punkt 1.3.6, kan tilpasses den videnskabelige og tekniske udvikling under hensyn til den tidsplan for revision og ajourføring af vandområdeplanerne, der er nævnt i artikel 13. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 21, stk. 3.

Kommissionen kan om nødvendigt vedtage retningslinjer for gennemførelsen af bilag II og V efter forskriftsproceduren i artikel 21, stk. 2.

2.   Med det formål at sende og behandle data, herunder statistiske og kartografiske data, kan der vedtages tekniske formater med henblik på stk. 1 efter forskriftsproceduren i artikel 21, stk. 2.«

3)

Artikel 21 affattes således:

»Artikel 21

Udvalgsprocedure

1.   Kommissionen bistås af et udvalg.

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1-4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.«

4)

I bilag V, sektion 1.4.1 foretages følgende ændringer:

a)

Punkt vii) affattes således:

»vii)

Kommissionen udarbejder et udkast til register over de lokaliteter, der skal udgøre interkalibreringsnetværket. Det endelige register over lokaliteter fastlægges efter forskriftsproceduren i artikel 21, stk. 2.«

b)

Punkt ix) affattes således:

»ix)

Resultaterne af interkalibreringsarbejdet og værdierne for klassifikationerne i medlemsstaternes overvågningssystemer i overensstemmelse med nr. i)-viii), som har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv ved at supplere det, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 21, stk. 3, og offentliggøres senest seks måneder efter afslutningen af interkalibreringen.«

Artikel 2

Ikrafttræden

Dette direktiv træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 3

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Strasbourg, den 11. marts 2008.

På Europa-Parlamentets vegne

H.-G. PÖTTERING

Formand

På Rådets vegne

J. LENARČIČ

Formand


(1)  EUT C 161 af 13.7.2007, s. 45.

(2)  Europa-Parlamentets udtalelse af 11.7.2007 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 3.3.2008.

(3)  EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1. Ændret ved beslutning nr. 2455/2001/EF (EFT L 331 af 15.12.2001, s. 1).

(4)  EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23. Ændret ved afgørelse 2006/512/EF (EUT L 200 af 22.7.2006, s. 11).

(5)  EUT C 255 af 21.10.2006, s. 1.

(6)  Kommissionens beslutning 2005/646/EF af 17.8.2005 om oprettelse af et register over lokaliteter, der skal udgøre et interkalibreringsnetværk, i overensstemmelse med direktiv 2000/60/EF (EUT L 243 af 19.9.2005, s. 1).


20.3.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 81/62


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2008/33/EF

af 11. marts 2008

om ændring af direktiv 2000/53/EF om udrangerede køretøjer, for så vidt angår de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 175, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter høring af Regionsudvalget,

efter proceduren i traktatens artikel 251 (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/53/EF (3) skal visse foranstaltninger vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (4).

(2)

Ved afgørelse 2006/512/EF om ændring af afgørelse 1999/468/EF indførtes forskriftsproceduren med kontrol, som skal anvendes i forbindelse med vedtagelse af generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i en basisretsakt, som er vedtaget efter proceduren i traktatens artikel 251, herunder ved at lade sådanne bestemmelser udgå eller ved at supplere retsakten med nye ikke-væsentlige bestemmelser.

(3)

I overensstemmelse med Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens erklæring (5) om afgørelse 2006/512/EF skal en række retsakter vedtaget efter proceduren i traktatens artikel 251, som allerede er trådt i kraft, tilpasses efter de gældende procedurer, for at forskriftsproceduren med kontrol kan finde anvendelse på dem.

(4)

Kommissionen bør tillægges beføjelse til at ændre bilagene samt fastsætte visse tekniske krav og kontrolbestemmelser. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i direktiv 2000/53/EF, herunder ved at supplere direktivet med nye ikke-væsentlige bestemmelser, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

(5)

Eftersom Kommissionen ved beslutning 2002/151/EF (6), 2005/293/EF (7) og 2003/138/EF (8) har fastsat de gennemførelsesbestemmelser, der er omhandlet i artikel 5, stk. 5, artikel 7, stk. 2, og artikel 8, stk. 2, i direktiv 2000/53/EF, bør henvisningerne til tidsfristerne, dvs. den 21. oktober 2001, den 21. oktober 2002 og den 21. oktober 2001, udgå.

(6)

Direktiv 2000/53/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(7)

Eftersom de ændringer, der foretages i direktiv 2000/53/EF ved nærværende direktiv, er af teknisk art og kun vedrører udvalgsproceduren, er der intet krav om, at de skal gennemføres af medlemsstaterne. Det er således ikke nødvendigt at vedtage bestemmelser herom —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Ændringer

I direktiv 2000/53/EF foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 4, stk. 2, litra b), foretages følgende ændringer:

a)

Den indledende sætning affattes således:

»Under hensyn til den tekniske og videnskabelige udvikling ændres bilag II regelmæssigt med henblik på:«

b)

Som andet afsnit indsættes følgende:

»De foranstaltninger, der henvises til i nr. i)-iv), og som har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 11, stk. 3.«

2)

Artikel 5, stk. 5, affattes således:

»5.   Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de kompetente myndigheder gensidigt anerkender og godtager skrotningsattester udstedt i andre medlemsstater i henhold til stk. 3.

Med henblik herpå opstilles der mindstekrav til skrotningsattesten. Denne foranstaltning, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv ved at supplere det, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 11, stk. 3.«

3)

I artikel 6 tilføjes følgende stykke:

»6.   Bilag I ændres i overensstemmelse med den tekniske og videnskabelige udvikling. Denne foranstaltning, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 11, stk. 3.«

4)

Artikel 7, stk. 2, tredje afsnit, affattes således:

»De nærmere regler, der er nødvendige for at kontrollere, at medlemsstaterne opfylder de mål, der er opstillet i første afsnit, fastsættes. Når Kommissionen foreslår sådanne regler, tager den hensyn til alle relevante faktorer, bl.a. adgangen til data og spørgsmålet om eksport og import af udrangerede køretøjer. Disse nærmere regler, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv ved at supplere det, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 11, stk. 3.«

5)

Artikel 8, stk. 2, affattes således:

»2.   De i stk. 1 omhandlede standarder fastsættes. Når Kommissionen foreslår sådanne standarder, tager den hensyn til det igangværende arbejde på dette område i de relevante internationale fora og bidrager i givet fald til dette arbejde. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv ved at supplere det, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 11, stk. 3.«

6)

I artikel 9, stk. 1, indsættes følgende afsnit:

»De formater, der skal anvendes i databasesystemet, vedtages efter forskriftsproceduren i artikel 11, stk. 2.«

7)

Artikel 11 affattes således:

»Artikel 11

Udvalgsprocedure

1.   Kommissionen bistås af det udvalg, der er nedsat ved artikel 18 i direktiv 75/442/EØF.

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1-4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.«

Artikel 2

Ikrafttræden

Dette direktiv træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 3

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Strasbourg, den 11. marts 2008.

På Europa-Parlamentets vegne

H.-G. PÖTTERING

Formand

På Rådets vegne

J. LENARČIČ

Formand


(1)  EUT C 161 af 13.7.2007, s. 45.

(2)  Europa-Parlamentets udtalelse af 11.7.2007 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 3.3.2008.

(3)  EFT L 269 af 21.10.2000, s. 34. Senest ændret ved Rådets afgørelse 2005/673/EF (EUT L 254 af 30.9.2005, s. 69).

(4)  EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23. Ændret ved afgørelse 2006/512/EF (EUT L 200 af 22.7.2006, s. 11).

(5)  EUT C 255 af 21.10.2006, s. 1.

(6)  Kommissionens beslutning 2002/151/EF af 19. februar 2002 om mindstekrav til skrotningsattester, der udstedes i henhold til artikel 5, stk. 3, i direktiv 2000/53/EF (EFT L 50 af 21.2.2002, s. 94).

(7)  Kommissionens beslutning 2005/293/EF af 1. april 2005 om detaljerede regler for overvågning af målene for genbrug/nyttiggørelse og genbrug/genanvendelse i direktiv 2000/53/EF (EUT L 94 af 13.4.2005, s. 30).

(8)  Kommissionens beslutning 2003/138/EF af 27. februar 2003 om fastsættelse af kodningsstandarder for komponenter og materialer til køretøjer i overensstemmelse med direktiv 2000/53/EF (EUT L 53 af 28.2.2003, s. 58).


20.3.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 81/65


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2008/34/EF

af 11. marts 2008

om ændring af direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE), for så vidt angår de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 175, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter høring af Regionsudvalget,

efter proceduren i traktatens artikel 251 (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/96/EF (3) skal visse foranstaltninger vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommission (4).

(2)

Ved afgørelse 2006/512/EF om ændring af afgørelse 1999/468/EF indførtes forskriftsproceduren med kontrol, som skal anvendes i forbindelse med vedtagelse af generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i en basisretsakt, som er vedtaget efter proceduren i traktatens artikel 251, herunder ved at lade sådanne bestemmelser udgå eller ved at supplere retsakten med nye ikke-væsentlige bestemmelser.

(3)

I overensstemmelse med Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens erklæring (5) om afgørelse 2006/512/EF skal en række retsakter vedtaget efter proceduren i traktatens artikel 251, som allerede er trådt i kraft, tilpasses efter de gældende procedurer, for at forskriftsproceduren med kontrol kan finde anvendelse på dem.

(4)

Kommissionen bør tillægges beføjelse til at tilpasse bilagene og vedtage regler for kontrol med opfyldelsen af mål. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i direktiv 2002/96/EF, herunder ved at supplere direktivet med nye ikke-væsentlige bestemmelser, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

(5)

Eftersom Kommissionen har fastsat de nærmere regler, der er omhandlet i artikel 7, stk. 3, i direktiv 2002/96/EF ved beslutning 2005/369/EF (6), bør henvisningen til fristen den 13. august 2004 udgå.

(6)

Direktiv 2002/96/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(7)

Eftersom de ændringer, der foretages i direktiv 2002/96/EF ved nærværende direktiv, er af teknisk art og kun vedrører udvalgsproceduren, er der intet krav om, at de skal gennemføres af medlemsstaterne. Det er således ikke nødvendigt at vedtage bestemmelser herom —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Ændringer

I direktiv 2002/96/EF foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 6, stk. 1, andet afsnit, affattes således:

»Bilag II kan ændres for at indføre andre behandlingsteknologier, der sikrer mindst samme beskyttelsesniveau for menneskers sundhed og miljøet. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 14, stk. 3.«

2)

Artikel 7, stk. 3, andet afsnit, affattes således:

»Der fastsættes nærmere regler for kontrol med, at medlemsstaterne opfylder målene i stk. 2, herunder materialespecifikationer. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv ved at supplere det, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 14, stk. 3.«

3)

Artikel 13 affattes således:

»Artikel 13

Tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling

Der vedtages de nødvendige ændringer for at tilpasse artikel 7, stk. 3, og bilag I B, (navnlig for eventuelt at tilføje lysarmaturer i husholdninger, glødelamper og fotovoltaiske produkter, dvs. solpaneler), bilag II, (navnlig for at tage hensyn til ny teknologisk udvikling vedrørende behandling af WEEE), bilag III og bilag IV til den videnskabelige og tekniske udvikling. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 14, stk. 3.

Inden bilagene ændres, hører Kommissionen bl.a. producenter af elektrisk og elektronisk udstyr, genvindingsvirksomheder, behandlingsvirksomheder, miljøorganisationer og arbejdstager- og forbrugersammenslutninger.«

4)

Artikel 14, stk. 3, affattes således:

»3.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1-4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.«

5)

Bilag II, punkt 4, affattes således:

»4.

I overensstemmelse med forskriftsproceduren med kontrol i artikel 14, stk. 3, skal Kommissionen som et prioriteret spørgsmål vurdere, om henvisningerne til printkort til mobiltelefoner og LCD-skærme skal ændres.«

Artikel 2

Ikrafttræden

Dette direktiv træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 3

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Strasbourg, den 11. marts 2008.

På Europa-Parlamentets vegne

H.-G. PÖTTERING

Formand

På Rådets vegne

J. LENARČIČ

Formand


(1)  EUT C 161 af 13.7.2007, s. 45.

(2)  Europa-Parlamentets udtalelse af 11.7.2007 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 3.3.2008.

(3)  EUT L 37 af 13.2.2003, s. 24. Ændret ved direktiv 2003/108/EF (EUT L 345 af 31.12.2003, s. 106).

(4)  EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23. Ændret ved afgørelse 2006/512/EF (EUT L 200 af 22.7.2006, s. 11).

(5)  EUT C 255 af 21.10.2006, s. 1.

(6)  Kommissionens beslutning 2005/369/EF af 3. maj 2005 om regler om kontrol med medlemsstaternes opfyldelse af målene og om fastsættelse af dataformater til brug i forbindelse med direktiv 2002/96/EF (EUT L 119 af 11.5.2005, s. 13).


20.3.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 81/67


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2008/35/EF

af 11. marts 2008

om ændring af direktiv 2002/95/EF om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr, for så vidt angår de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 95,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter høring af Regionsudvalget,

efter proceduren i traktatens artikel 251 (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/95/EF (3) skal visse foranstaltninger vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (4).

(2)

Ved afgørelse 2006/512/EF om ændring af afgørelse 1999/468/EF indførtes forskriftsproceduren med kontrol, som skal anvendes i forbindelse med vedtagelse af generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i en basisretsakt, som er vedtaget efter proceduren i traktatens artikel 251, herunder ved at lade sådanne bestemmelser udgå eller ved at supplere retsakten med nye ikke-væsentlige bestemmelser.

(3)

I overensstemmelse med Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens erklæring (5) om afgørelse 2006/512/EF skal en række retsakter vedtaget efter proceduren i traktatens artikel 251, som allerede er trådt i kraft, tilpasses efter de gældende procedurer, for at forskriftsproceduren med kontrol kan finde anvendelse på dem.

(4)

Kommissionen bør tillægges beføjelse til at tilpasse bilagene. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i direktiv 2002/95/EF, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

(5)

Direktiv 2002/95/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

Eftersom de ændringer, der foretages i direktiv 2002/95/EF ved nærværende direktiv, er af teknisk art og kun vedrører udvalgsproceduren, er der intet krav om, at de skal gennemføres af medlemsstaterne. Det er således ikke nødvendigt at vedtage bestemmelser herom —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Ændringer

I direktiv 2002/95/EF foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 5, stk. 1, foretages følgende ændringer:

a)

Den indledende sætning affattes således:

»1.   Der vedtages de ændringer, der er nødvendige for at tilpasse bilaget til den videnskabelige og tekniske udvikling med henblik på følgende formål:«.

b)

Følgende afsnit tilføjes:

»De i litra a), b) og c) i det første afsnit nævnte foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 7, stk. 2.«

2)

Artikel 7 affattes således:

»Artikel 7

Udvalg

1.   Kommissionen bistås af det udvalg, der er nedsat ved artikel 18 i Rådets direktiv 75/442/EØF af 15. juli 1975 om affald (6).

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1-4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Artikel 2

Ikrafttræden

Dette direktiv træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 3

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Strasbourg, den 11. marts 2008.

På Europa-Parlamentets vegne

H.-G. PÖTTERING

Formand

På Rådets vegne

J. LENARČIČ

Formand


(1)  EUT C 161 af 13.7.2007, s. 45.

(2)  Europa-Parlamentets udtalelse af 11.7.2007 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 3.3.2008.

(3)  EUT L 37 af 13.2.2003, s. 19. Senest ændret ved Kommissionens beslutning 2006/692/EF (EUT L 283 af 14.10.2006, s. 50).

(4)  EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23. Ændret ved afgørelse 2006/512/EF (EUT L 200 af 22.7.2006, s. 11).

(5)  EUT C 255 af 21.10.2006, s. 1.

(6)  EFT L 194 af 25.7.1975, s. 39. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1).«


20.3.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 81/69


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2008/36/EF

af 11. marts 2008

om ændring af Rådets direktiv 92/49/EØF om samordning af love og administrative bestemmelser vedrørende direkte forsikringsvirksomhed bortset fra livsforsikring, for så vidt angår de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 47, stk. 2, og artikel 55,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter proceduren i traktatens artikel 251 (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge Rådets direktiv 92/49/EØF (3) skal visse foranstaltninger vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (4).

(2)

Ved afgørelse 2006/512/EF om ændring af afgørelse 1999/468/EF indførtes forskriftsproceduren med kontrol, som skal anvendes i forbindelse med vedtagelse af generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i en basisretsakt, som er vedtaget efter proceduren i traktatens artikel 251, herunder ved at lade sådanne bestemmelser udgå eller ved at supplere retsakten med nye ikke-væsentlige bestemmelser.

(3)

I overensstemmelse med Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens erklæring (5) vedrørende afgørelse 2006/512/EF skal en række retsakter vedtaget efter proceduren i traktatens artikel 251, som allerede er trådt i kraft, tilpasses efter de gældende procedurer, for at forskriftsproceduren med kontrol kan finde anvendelse på dem.

(4)

Kommissionen bør tillægges beføjelse til at vedtage de nødvendige foranstaltninger til gennemførelsen af direktiv 73/239/EØF (6), 88/357/EØF (7) og 92/49/EØF for at tage hensyn til den tekniske udvikling i forsikringsbranchen eller på kapitalmarkedet og for at sikre en ensartet anvendelse af direktiverne. Det drejer sig især om de foranstaltninger, der har til formål at udvide listen over retlige former, ændre listen over forsikringsklasser eller tilpasse denne listes terminologi, præcisere, hvilke elementer der kan anvendes til dækning af solvensmargenen, ændre minimumsgarantifonden, ændre listen over aktiver, der kan medgå til dækning af forsikringsmæssige hensættelser, ændre reglerne for risikospredning, ændre lempelserne i kongruensreglerne og præcisere definitionerne. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i direktiv 73/239/EØF, 88/357/EØF og 92/49/EØF, herunder ved at supplere disse med nye ikke-væsentlige bestemmelser, skal de vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

(5)

Direktiv 92/49/EØF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

Eftersom de ændringer, der foretages i direktiv 92/49/EØF ved nærværende direktiv, er af teknisk art og kun vedrører udvalgsproceduren, er der intet krav om, at de skal gennemføres af medlemsstaterne. Det er således ikke nødvendigt at vedtage bestemmelser herom —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Ændringer

Artikel 51, indledningen, i direktiv 92/49/EØF affattes således:

»Følgende tekniske tilpasninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i direktiv 73/239/EØF og 88/357/EØF samt i nærværende direktiv, herunder ved at supplere disse, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 2 i direktiv 91/675/EØF:«.

Artikel 2

Ikrafttræden

Dette direktiv træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 3

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Strasbourg, den 11. marts 2008.

På Europa-Parlamentets vegne

H.-G. PÖTTERING

Formand

På Rådets vegne

J. LENARČIČ

Formand


(1)  EUT C 161 af 13.7.2007, s. 45.

(2)  Europa-Parlamentets udtalelse af 10.7.2007 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 3.3.2008.

(3)  EFT L 228 af 11.8.1992, s. 1. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/44/EF (EUT L 247 af 21.9.2007, s. 1).

(4)  EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23. Ændret ved afgørelse 2006/512/EF (EUT L 200 af 22.7.2006, s. 11).

(5)  EUT C 255 af 21.10.2006, s. 1.

(6)  Rådets første direktiv 73/239/EØF af 24. juli 1973 om samordning af de administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om adgang til udøvelse af direkte forsikringsvirksomhed bortset fra livsforsikring (EFT L 228 af 16.8.1973, s. 3). Senest ændret ved direktiv 2006/101/EF (EUT L 363 af 20.12.2006, s. 238).

(7)  Rådets andet direktiv 88/357/EØF af 22. juni 1988 om samordning af love og administrative bestemmelser vedrørende direkte forsikringsvirksomhed bortset fra livsforsikring, om fastsættelse af bestemmelser, der kan lette den faktiske gennemførelse af den frie udveksling af tjenesteydelser (EFT L 172 af 4.7.1988, s. 1). Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/14/EF (EUT L 149 af 11.6.2005, s. 14).


20.3.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 81/71


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2008/37/EF

af 11. marts 2008

om ændring af direktiv 2005/68/EF om genforsikringsvirksomhed, for så vidt angår de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 47, stk. 2, og artikel 55,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter proceduren i traktatens artikel 251 (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/68/EF (3) skal visse foranstaltninger vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (4).

(2)

Ved afgørelse 2006/512/EF om ændring af afgørelse 1999/468/EF indførtes forskriftsproceduren med kontrol, som skal anvendes i forbindelse med vedtagelse af generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i en basisretsakt, der er vedtaget efter proceduren i traktatens artikel 251, herunder ved at lade sådanne bestemmelser udgå eller ved at supplere retsakten med nye ikke-væsentlige bestemmelser.

(3)

I overensstemmelse med Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens erklæring (5) vedrørende afgørelse 2006/512/EF skal en række retsakter vedtaget efter proceduren i traktatens artikel 251, som allerede er trådt i kraft, tilpasses efter de gældende procedurer, for at forskriftsproceduren med kontrol kan finde anvendelse på dem.

(4)

Kommissionen bør tillægges beføjelse til at vedtage de nødvendige foranstaltninger til gennemførelsen af direktiv 2005/68/EF for at tage hensyn til den tekniske udvikling i forsikringsbranchen eller på kapitalmarkedet og for at sikre en ensartet anvendelse af direktivet. Sådanne foranstaltninger har især til formål at udvide listen over retlige former, præcisere eller justere de elementer, der indgår i solvensmargenen, forhøje de præmier og erstatningsudgifter, der ligger til grund for beregningen af den obligatoriske solvensmargen for visse genforsikringsaktiviteter eller kontrakttyper, ændre minimumsgarantifonden og præcisere definitionerne. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i direktiv 2005/68/EF, herunder ved at supplere det med nye ikke-væsentlige bestemmelser, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

(5)

Direktiv 2005/68/EF bør ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

Eftersom de ændringer, der foretages i direktiv 2005/68/EF ved nærværende direktiv, er af teknisk art og kun vedrører udvalgsproceduren, er der intet krav om, at de skal gennemføres af medlemsstaterne. Det er således ikke nødvendigt at vedtage bestemmelser herom —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Ændringer

I direktiv 2005/68/EF foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 55 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 2 affattes således:

»2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1-4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.«

b)

Stk. 3 udgår.

2)

Artikel 56, indledningen, affattes således:

»Følgende gennemførelsesforanstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i direktivet, herunder ved at supplere det, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 55, stk. 2:«.

Artikel 2

Ikrafttræden

Dette direktiv træder i kraft på dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 3

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Strasbourg, den 11. marts 2008.

På Europa-Parlamentets vegne

H.-G. PÖTTERING

Formand

På Rådets vegne

J. LENARČIČ

Formand


(1)  EUT C 161 af 13.7.2007, s. 45.

(2)  Europa-Parlamentets udtalelse af 10.7.2007 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 3.3.2008.

(3)  EUT L 323 af 9.12.2005, s. 1. Ændret ved direktiv 2007/44/EF (EUT L 247 af 21.9.2007, s. 1).

(4)  EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23. Ændret ved afgørelse 2006/512/EF (EUT L 200 af 22.7.2006, s. 11).

(5)  EUT C 255 af 21.10.2006, s. 1.


II Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

Kommissionen

20.3.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 81/73


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 18 March 2008

om indrømmelse af fritagelse til visse parter for udvidelsen til visse dele til cykler af den antidumpingtold på cykler med oprindelse i Folkerepublikken Kina, der indførtes ved Rådets forordning (EØF) nr. 2474/93, senest opretholdt og ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1095/2005, og om ophævelse af den suspension, der er indrømmet visse parter i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 88/97 i forbindelse med betalingen af antidumpingtolden som udvidet til også at omfatte visse dele til cykler med oprindelse i Folkerepublikken Kina

(meddelt under nummer K(2008) 1044)

(2008/260/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 384/96 af 22. december 1995 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (1), (»grundforordningen«),

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 71/97 (2) (»udvidelsesforordningen«) om udvidelse af den endelige antidumpingtold på importen af cykler med oprindelse i Folkerepublikken Kina, som indførtes ved Rådets forordning (EØF) nr. 2474/93 (3), til også at omfatte visse dele til cykler fra Folkerepublikken Kina og om opkrævning af denne told på import registreret i henhold til forordning (EF) nr. 703/96,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 88/97 (4) (»fritagelsesforordningen«) om bevilling til fritagelse af importen af visse dele til cykler med oprindelse i Folkerepublikken Kina fra den ved Rådets forordning (EF) nr. 71/97 fastsatte udvidelse af den antidumpingtold, der indførtes ved forordning (EØF) nr. 2474/93, særlig artikel 7,

efter høring af Det Rådgivende Udvalg, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Efter fritagelsesforordningens ikrafttræden indgav flere virksomheder, der samler cykler, anmodninger i henhold til nævnte forordnings artikel 3 om fritagelse for den udvidelse af antidumpingtolden til også at omfatte importen af visse dele til cykler fra Folkerepublikken Kina, der indførtes ved Rådets forordning (EF) nr. 71/97 (»den udvidede antidumpingtold«). Kommissionen har i Den Europæiske Unions Tidende offentliggjort successive lister over de virksomheder, der samler cykler (5), for hvilke betalingen af den udvidede antidumpingtold for deres import af væsentlige dele til cykler angivet til fri omsætning var suspenderet i henhold til fritagelsesforordningens artikel 5, stk. 1.

(2)

Efter den seneste offentliggørelse af listen over parter, hvis forhold undersøges (6), blev der valgt en undersøgelsesperiode. Efter Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse blev det besluttet at fastlægge en undersøgelsesperiode fra den 1. januar 2006 til den 30. juni 2007, således at anmodninger om fritagelser fra bulgarske og rumænske virksomheder, der samler cykler kunne gennemgås som led i den samme procedure. Et spørgeskema blev sendt til alle parter, hvis forhold skulle undersøges, hvori der blev anmodet om oplysninger om de samleprocesser, der var foretaget i den pågældende undersøgelsesperiode.

A.   ANMODNINGER OM FRITAGELSE, I FORBINDELSE MED HVILKE DER TIDLIGERE BLEV INDRØMMET SUSPENSION

A.1.   Antagelige anmodninger om fritagelse

(3)

Kommissionen modtog fra de i tabel 1 anførte parter alle de oplysninger, der var nødvendige for at træffe afgørelse om antageligheden af deres anmodninger. Parterne blev indrømmet deres suspension efter denne dato. Oplysningerne blev gennemgået og om fornødent efterprøvet ved kontrolbesøg hos de pågældende parter. På grundlag af disse oplysninger fandt Kommissionen, at anmodningerne fra de i tabel 1 anførte parter kunne antages i henhold til fritagelsesforordningens artikel 4, stk. 1.

Tabel 1

Navn

Adresse

Land

Taric-tillægs-kode

Alubike — Bicicletas S.A.

Zona Industrial de Oia, Lote C-10,

3770-059 Oliveira do Bairro

Portugal

A730

Balkanvelo AD

1 Mizia Blvd., 5500 Lovech

Bulgarien

A811

Bonaventure BVBA

Stoomtuigstraat 16, 8830 Hooglede

Belgien

A732

CROSS Ltd.

1 Hadji Dimitar Street, 3400 Montana

Bulgarien

A810

SC Eurosport DHS SA

Santuhalm Street 35A, Deva, dept. Hunedoara

Rumænien

A817

F.lli Schiano S.R.L.

Via Carmelo Pezzullo 20,

80027 Frattamaggiore (NA)

Italien

A824

Goldbike — Industria de Bicicletas Lda

R. Flores, 3780 594 Poutena-Vilarinho do Bairro

Portugal

A777

Helkama Velox Oy

Santalantie 22, 10960 Hanko Pohjoinen

Finland

A825

Ing. Jaromír Březina

Foglarova 2896/11, 787 01 Šumperk

Tjekkiet

A776

KHE Fahrradhandels GmbH

Gablonzer Strasse 10, 76185 Karlsruhe

Tyskland

A794

Koga BV.

Tinweg 9, 8445 PD Heerenveen

Nederlandene

A773

Rijwielen en Bromfietsenfabriek L'Avenir NV

Posthoornstraat 1, 2500 Lier

Belgien

A826

Leader — 96 Ltd.

19 Sedianka Str., 4003 Plovdiv

Bulgarien

A813

Look Cycle International S.A.

27, rue du Dr. Léveillé, 58000 Nevers

Frankrig

A781

Maxcom Ltd.

13 Peshtersko shousse Str., 4000 Plovdiv

Bulgarien

A812

Prestige Rijwielen NV

Zuiderdijk 25, 9230 Wetteren

Belgien

A737

Puky GmbH & Co. KG

Fortunastrasse 11, 42489 Wülfrath

Tyskland

A778

Robifir Bike Ltd.

3A Kosta Bosilkov Street,

2700 Blagoevgrad

Bulgarien

A815

Skeppshultcykeln AB

Storgatan 78, 333 03 Skeppshult

Sverige

A745

Stevens Vertriebs GmbH

Asbrookdamm 35, 22115 Hamburg

Tyskland

A774

Trenga DE Vertriebs GmbH

Grossmoordamm 63—67,

21079 Hamburg

Tyskland

A746

Velomania Ltd.

Dimitar Nestorov Street bl. 120,

1612 Sofia

Bulgarien

A814

(4)

Kommissionen fastslog, at i forbindelse med 22 af disse ansøgeres samling af cykler udgjorde værdien af de dele, der havde oprindelse i Folkerepublikken Kina, og som benyttedes i deres samleprocesser, mindre end 60 % af den samlede værdi af de dele, der blev anvendt i disse samleprocesser, og de falder derfor uden for anvendelsesområdet for grundforordningens artikel 13, stk. 2.

(5)

Af ovennævnte grund og i overensstemmelse med fritagelsesforordningens artikel 7, stk. 1, bør de parter, der er anført i ovenstående tabel, fritages for den udvidede antidumpingtold.

(6)

I overensstemmelse med fritagelsesforordningens artikel 7, stk. 2, skal den fritagelse for den udvidede antidumpingtold, der indrømmes de i tabel 1 anførte parter, have virkning fra datoen for modtagelsen af deres anmodninger. Desuden skal deres toldskyld for den udvidede antidumpingtold anses for at være ophørt fra datoen for modtagelsen af deres anmodninger om fritagelse.

(7)

Det skal bemærkes, at følgende part, som er anført i tabel 1, meddelte Kommissionens tjenestegrene en ændring i virksomhedens hjemsted i undersøgelsesperioden:

Leader-96 Ltd. Flyttede sit hjemsted fra 3 Mostova Str., 4002 Plovdiv, Bulgarien til 19 Sedianka Str., 4003 Plovdiv, Bulgarien.

(8)

Det blev fastslået, at denne ændring af hjemsted ikke påvirkede samleprocesserne med hensyn til bestemmelserne i fritagelsesforordningen, og Kommissionen finder derfor, at ændringen ikke bør få virkning for fritagelsen for den udvidede antidumpingtold.

A.2.   Uantagelige anmodninger om fritagelse og tilbagetrækninger

(9)

De i tabel 2 anførte parter indgav også anmodninger om fritagelse for den udvidede antidumpingtold.

Tabel 2

Navn

Adresse

Land

Taric-tillægs-kode

Isaac International Ltd.

4 Axis Park, P014 1FD Fareham Hants, Hampshire

Det Forenede Kongerige

A816

Loris Cycles di Perinel Lori

Via delle Industrie 8, 30022 Ceggia (VE)

Italien

A731

ROG Kolesa d.d. (formerly ELAN Bikes d.d)

Letališka 29, 1000 Ljubljana

Slovenien

A538

(10)

To parter trak deres anmodninger om fritagelse tilbage og underrettede Kommissionen herom.

(11)

En anden part gik konkurs og indstillede derfor sin samlingsvirksomhed.

(12)

Da de i tabel 2 anførte parter ikke opfyldte kriterierne for fritagelse i fritagelsesforordningens artikel 6, stk. 2, må Kommissionen afvise deres anmodninger om fritagelse, jf. samme forordnings artikel 7, stk. 3. Den i fritagelsesforordningens artikel 5 omhandlede suspension af betalingen af den udvidede antidumpingtold ophæves derfor, og den udvidede antidumpingtold skal opkræves fra datoen for modtagelsen af anmodningerne fra disse parter.

B.   ANMODNINGER OM FRITAGELSE, I FORBINDELSE MED HVILKE DER IKKE TIDLIGERE BLEV INDRØMMET SUSPENSION

B.1.   Uantagelige anmodninger om fritagelse

(13)

De i tabel 3 anførte parter indgav også anmodninger om fritagelse for betalingen af den udvidede antidumpingtold:

Tabel 3

Navn

Adresse

Land

BBC International Biria Bike Company International GmbH

Mannheimer Strasse 80,

68535 Edingen-Neckarhausen

Tyskland

Ets. TH Brasseur SA

Rue des Steppes 13, 4000 Liège

Belgien

Individual Bike s.r.o.

Kmochova 2430, 431 11 Chomutov

Tjekkiet

Shrapnell NV

Groendreef 7, 9500 Geraardsbergen

Belgien

(14)

Hvad angår disse parter, bør det bemærkes, at deres anmodninger ikke opfyldte kriterierne for antagelse, jf. fritagelsesforordningens artikel 4, stk. 1, da alle disse ansøgere anvender væsentlige dele til cykler til produktion eller samling af cykler i mængder på under 300 enheder pr. type på månedlig basis.

(15)

De pågældende parter blev underrettet herom og fik lejlighed til at fremsætte bemærkninger. To af parterne fremsatte ingen bemærkninger, og de to øvrige parter trak deres anmodning tilbage. Følgelig blev der ikke indrømmet disse parter nogen suspension.

B.2.   Antagelige anmodninger om fritagelse, i forbindelse med hvilke der bør indrømmes suspension

(16)

Interesserede parter underrettes hermed om, at der er modtaget yderligere anmodninger om fritagelse i henhold til fritagelsesforordningens artikel 3 fra de i tabel 4 anførte parter. Suspensionen af den udvidede told på grundlag af disse anmodninger bør få virkning som angivet i kolonnen »Med virkning fra«:

Tabel 4

Navn

Adresse

Land

Suspension i henhold til forordning (EF) nr. 88/97

Med virkning fra

Taric-tillægs-kode

Blue Ocean Hungary Ltd.

Sukorói u. 8,

8097 Nadap

Ungarn

Artikel 5

30.1.2008

A858

Canyon Bicycles GmbH

Koblenzer Strasse 236,

56073 Koblenz

Tyskland

Artikel 5

4.12.2007

A856

Euro-Bike-Products

Ul. Starołęcka 18,

61-361 Poznań

Polen

Artikel 5

6.8.2007

A849

EUSA Mart European Sales & Marketing GmbH & Co. KG

An der Welle 4, 60322 Frankfurt am Main

Tyskland

Artikel 5

7.1.2008

A857

KOVL spol. S.r.o.

Choceradská 3042/20,

141 00 Praha 4

Tjekkiet

Artikel 5

29.3.2007

A838

MICPOL

Ul. Myśliborska 93A m. 62, 03-185 Warszawa

Polen

Artikel 5

17.4.2007

A839

N&W Cycle GmbH

Mühlenhof 5,

51598 Friesenhagen

Tyskland

Artikel 5

11.10.2007

A852

Radsportvertrieb Dietmar Bayer GmbH

Zum Acker 1,

56244 Freirachdorf

Tyskland

Artikel 5

25.6.2007

A850

Special Bike — Societa Cooperativa

Via Nizza 20,

71042 Cerignola (FG)

Italien

Artikel 5

22.1.2008

A533

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

De i tabel 1 anførte parter fritages for den udvidelse, der blev indført ved forordning (EF) nr. 71/97, af den ved Rådets forordning (EØF) nr. 2474/93 indførte endelige antidumpingtold på importen af cykler med oprindelse i Folkerepublikken Kina til også at omfatte importen af visse dele til cykler fra Folkerepublikken Kina, som opretholdt ved forordning (EF) nr. 1524/2000 og ændret ved forordning (EF) nr. 1095/2005.

Fritagelsen får virkning for hver enkelt part fra den relevante dato som anført i kolonnen »Med virkning fra«.

Tabel 1

Liste over fritagne parter

Navn

Adresse

Land

Fritagelse i henhold til forordning (EF) nr. 88/97

Med virkning fra

Taric-tillægs-kode

Alubike — Bicicletas S.A.

Zona Industrial de Oia, Lote C-10, 3770-059 Oliveira do Bairro

Portugal

Artikel 7

12.12.2005

A730

Balkanvelo AD

1 Mizia Blvd.,

5500 Lovech

Bulgarien

Artikel 7

1.1.2007

A811

Bonaventure BVBA

Stoomtuigstraat 16,

8830 Hooglede

Belgien

Artikel 7

19.1.2006

A732

CROSS Ltd.

1 Hadji Dimitar Street,

3400 Montana

Bulgarien

Artikel 7

1.1.2007

A810

SC Eurosport DHS SA

Santuhalm Street 35A, Deva, dept. Hunedoara

Rumænien

Artikel 7

1.1.2007

A817

F.lli Schiano S.R.L.

Via Carmelo Pezzullo 20,

80027 Frattamaggiore (NA)

Italien

Artikel 7

31.1.2007

A824

Goldbike — Industria de Bicicletas Lda

R. Flores, 3780 594

Poutena-Vilarinho do Bairro

Portugal

Artikel 7

9.8.2006

A777

Helkama Velox Oy

Santalantie 22, 10960 Hanko Pohjoinen

Finland

Artikel 7

29.1.2007

A825

Ing. Jaromír Březina

Foglarova 2896/11,

787 01 Šumperk

Tjekkiet

Artikel 7

20.7.2006

A776

KHE Fahrradhandels GmbH

Gablonzer Strasse 10,

76185 Karlsruhe

Tyskland

Artikel 7

6.11.2006

A794

Koga BV.

Tinweg 9,

8445 PD Heerenveen

Nederlandene

Artikel 7

19.6.2006

A773

Rijwielen en Bromfietsenfabriek L'Avenir NV

Posthoornstraat 1, 2500 Lier

Belgien

Artikel 7

21.3.2007

A826

Leader — 96 Ltd.

19 Sedianka Str., 4003 Plovdiv

Bulgarien

Artikel 7

1.1.2007

A813

Look Cycle International S.A.

27, rue du Dr. Léveillé,

58000 Nevers

Frankrig

Artikel 7

14.9.2006

A781

Maxcom Ltd.

13 Peshtersko shousse Str.,

4000 Plovdiv

Bulgarien

Artikel 7

1.1.2007

A812

Prestige Rijwielen NV

Zuiderdijk 25,

9230 Wetteren

Belgien

Artikel 7

16.2.2006

A737

Puky GmbH & Co. KG

Fortunastrasse 11,

42489 Wülfrath

Tyskland

Artikel 7

21.8.2006

A778

Robifir Bike Ltd.

3A Kosta Bosilkov Street,

2700 Blagoevgrad

Bulgarien

Artikel 7

1.1.2007

A815

Skeppshultcykeln AB

Storgatan 78, 333 03 Skeppshult

Sverige

Artikel 7

29.3.2006

A745

Stevens Vertriebs GmbH

Asbrookdamm 35,

22115 Hamburg

Tyskland

Artikel 7

3.7.2006

A774

Trenga DE Vertriebs GmbH

Grossmoordamm 63—67,

21079 Hamburg

Tyskland

Artikel 7

10.5.2006

A746

Velomania Ltd.

Dimitar Nestorov Street bl. 120, 1612 Sofia

Bulgarien

Artikel 7

1.1.2007

A814

Artikel 2

De anmodninger om fritagelse for den udvidede antidumpingtold, der er fremsat af de i tabel 2 anførte parter i henhold til artikel 3 i Kommissionens forordning (EF) nr. 88/97, afvises.

Suspensionen af betalingen af den udvidede antidumpingtold i henhold til artikel 5 i forordning (EF) nr. 88/97 ophæves for de pågældende parter fra den relevante dato som anført i kolonnen »Med virkning fra«.

Tabel 2

Liste over parter, for hvilke suspensionen ophæves

Navn

Adresse

Land

Suspension i henhold til forordning (EF) nr. 88/97

Med virkning fra

Taric-tillægs-kode

Isaac International Ltd.

4 Axis Park, P014 1FD Fareham Hants, Hampshire

Det Forenede Kongerige

Artikel 5

13.12.2006

A816

Loris Cycles di Perinel Lori

Via delle Industrie 8, 30022 Ceggia (VE)

Italien

Artikel 5

13.12.2005

A731

ROG Kolesa d.d.

(former ELAN Bikes, d.d.)

Letališka 29,

1000 Ljubljana

Slovenien

Artikel 5

1.5.2004

A538

Artikel 3

De i tabel 3 anførte parter udgør den ajourførte liste over parter, hvis forhold undersøges i henhold til artikel 3 i forordning (EF) nr. 88/97. Suspensionen af den udvidede antidumpingtold på grundlag af disse anmodninger fik virkning fra den relevante dato i kolonnen »Med virkning fra« i tabel 3.

Tabel 3

Liste over parter, hvis forhold undersøges

Navn

Adresse

Land

Suspension i henhold til forordning (EF) nr. 88/97

Med virkning fra

Taric-tillægs-kode

Blue Ocean Hungary Ltd.

Sukorói u. 8,

8097 Nadap

Ungarn

Artikel 5

30.1.2008

A858

Canyon Bicycles GmbH

Koblenzer Strasse 236,

56073 Koblenz

Tyskland

Artikel 5

4.12.2007

A856

Euro-Bike-Products

Ul. Starołęcka 18,

61-361 Poznań

Polen

Artikel 5

6.8.2007

A849

EUSA Mart European Sales & Marketing GmbH & Co. KG

An der Welle 4, 60322 Frankfurt am Main

Tyskland

Artikel 5

7.1.2008

A857

KOVL spol. S.r.o.

Choceradská 3042/20,

141 00 Praha 4

Tjekkiet

Artikel 5

29.3.2007

A838

MICPOL

Ul. Myśliborska 93A m. 62,

03-185 Warszawa

Polen

Artikel 5

17.4.2007

A839

N&W Cycle GmbH

Mühlenhof 5,

51598 Friesenhagen

Tyskland

Artikel 5

11.10.2007

A852

Radsportvertrieb Dietmar Bayer GmbH

Zum Acker 1,

56244 Freirachdorf

Tyskland

Artikel 5

25.6.2007

A850

Special Bike — Societa Cooperativa

Via Nizza 20,

71042 Cerignola (FG)

Italien

Artikel 5

22.1.2008

A533

Artikel 4

De anmodninger om fritagelse for den udvidede antidumpingtold, der er fremsat af de i tabel 4 anførte parter, afvises.

Tabel 4

Liste over parter, hvis anmodning om fritagelse afvises

Navn

Adresse

Land

BBC International Biria Bike Company International GmbH

Mannheimer Strasse 80, 68535 Edingen-Neckarhausen

Tyskland

Ets. TH Brasseur SA

Rue des Steppes 13, 4000 Liège

Belgien

Individual Bike s.r.o.

Kmochova 2430, 431 11 Chomutov

Tjekkiet

Shrapnell NV

Groendreef 7, 9500 Geraardsbergen

Belgien

Artikel 5

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne og til de i artikel 1, 2, 3 og 4 anførte parter.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. marts 2008.

På Kommissionens vegne

Peter MANDELSON

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 56 af 6.3.1996, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2117/2005 (EUT L 340 af 23.12.2005, s. 17).

(2)  EFT L 16 af 18.1.1997, s. 55.

(3)  EFT L 228 af 9.9.1993, s. 1. Opretholdt ved forordning (EF) nr. 1524/2000 (EFT L 175 af 14.7.2000, s. 39) og senest ændret ved forordning (EF) nr. 1095/2005 (EUT L 183 af 14.7.2005, s. 1).

(4)  EFT L 17 af 21.1.1997, s. 17.

(5)  EFT C 45 af 13.2.1997, s. 3, EFT C 112 af 10.4.1997, s. 9, EFT C 220 af 19.7.1997, s. 6, EFT C 378 af 13.12.1997, s. 2, EFT C 217 af 11.7.1998, s. 9, EFT C 37 af 11.2.1999, s. 3, EFT C 186 af 2.7.1999, s. 6, EFT C 216 af 28.7.2000, s. 8, EFT C 170 af 14.6.2001, s. 5, EFT C 103 af 30.4.2002, s. 2, EUT C 35 af 14.2.2003, s. 3, EUT C 43 af 22.2.2003, s. 5, EUT C 54 af 2.3.2004, s. 2, EUT C 299 af 4.12.2004, s. 4, EUT L 17 af 21.1.2006, s. 16 og EUT L 313 af 14.11.2006, s. 5.

(6)  EUT L 313 af 14.11.2006, s. 5.


IV Øvrige retsakter

DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

EFTA-Tilsynsmyndigheden

20.3.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 81/81


EFTA-TILSYNSMYNDIGHEDENS BESLUTNING

Nr. 388/06/KOL

af 13. december 2006

om 60. ændring af de proceduremæssige og materielle regler for statsstøtte

EFTA-TILSYNSMYNDIGHEDEN,

SOM HENVISER TIL aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (1), særlig artikel 61 til 63, og protokol 26 til denne aftale,

SOM HENVISER TIL aftalen mellem EFTA-staterne om oprettelse af en tilsynsmyndighed og en domstol (2), særlig artikel 24, artikel 5, stk. 2, litra b), samt artikel 1 i del I i protokol 3 til denne aftale,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at EFTA-Tilsynsmyndigheden i henhold til artikel 24 i aftalen om tilsynsmyndigheden og domstolen skal sætte EØS-aftalens bestemmelser om statsstøtte i kraft,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at EFTA-Tilsynsmyndigheden i henhold til artikel 5, stk. 2, litra b), i aftalen om tilsynsmyndigheden og domstolen skal udstede meddelelser og retningslinjer for sager, der er behandlet i EØS-aftalen, hvis dette er udtrykkeligt fastsat i denne aftale eller i aftalen om tilsynsmyndigheden og domstolen, eller hvis EFTA-Tilsynsmyndigheden finder det nødvendigt,

SOM ERINDRER OM de proceduremæssige og materielle regler for statsstøtte (3), som EFTA-Tilsynsmyndigheden vedtog den 19. januar 1994 (4),

SOM TAGER I BETRAGTNING, at Europa-Kommissionen den 22. november 2006 vedtog nye rammebestemmelser om statsstøtte til forskning og udvikling og innovation, som vil blive offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende i slutningen af 2006,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at disse rammebestemmelser også er relevante for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at der skal sikres en ensartet anvendelse af EØS-statsstøttereglerne i hele Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at i henhold til punkt II under overskriften »GENERELT« i slutningen af bilag XV til EØS-aftalen skal EFTA-Tilsynsmyndigheden efter høring med Kommissionen vedtage retsakter, der svarer til dem, som Europa-Kommissionen vedtager,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at når den endelige udgave af Fællesskabets rammebestemmelser om statsstøtte til forskning og udvikling og innovation foreligger, vil EFTA-Tilsynsmyndigheden kunne vedtage tilsvarende retningslinjer,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at gyldighedsperioden for kapitel 14 udløber den 31. december 2006,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at det derfor er nødvendigt at forlænge gyldigheden af det eksisterende kapitel 14, indtil EFTA-Tilsynsmyndigheden har vedtaget retningslinjer svarende til de nye EF-rammebestemmelser om statsstøtte til forskning og udvikling og innovation,

SOM HAR HØRT Europa-Kommissionen,

SOM ERINDRER OM, at EFTA-Tilsynsmyndigheden har hørt EFTA-staterne herom ved brevveksling af 13. november 2006,

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

1)

Gyldigheden af kapitel 14 i statsstøtteretningslinjerne, statsstøtte til forskning og udvikling forlænges, indtil EFTA-Tilsynsmyndigheden har vedtaget nye retningslinjer svarende til de nye EF-rammebestemmelser om statsstøtte til forskning og udvikling og innovation. Tidligere stk. 2 i punkt 14.9 i kapitel 14 i statsstøtteretningslinjerne affattes således:

»Disse retningslinjer gælder, indtil EFTA-Tilsynsmyndigheden har vedtaget nye retningslinjer svarende til de nye EF-rammebestemmelser om statsstøtte til forskning og udvikling og innovation, som Europa-Kommissionen vedtog den 22. november 2006.«

2)

EFTA-staterne vil blive underrettet om denne beslutning ved brev sammen med en kopi af beslutningen.

3)

Europa-Kommissionen vil blive underrettet om denne beslutning ved brev sammen med en kopi af beslutningen.

4)

Denne beslutning offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. december 2006.

For EFTA-Tilsynsmyndigheden

Bjørn T. GRYDELAND

Formand

Kristján A. STEFÁNSSON

Medlem af kollegiet


(1)  I det følgende benævnt »EØS-aftalen«.

(2)  I det følgende benævnt »aftalen om tilsynsmyndigheden og domstolen«.

(3)  I det følgende benævnt »retningslinjerne for statsstøtte«.

(4)  Oprindelig offentliggjort i EFT L 231 af 3.9.1994 og i EØS-tillæg nr. 32 af samme dato, senest ændret ved beslutning af 29.11.2006.