ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 74

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

51. årgang
15. marts 2008


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 213/2008 af 28. november 2007 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2195/2002 om det fælles glossar for offentlige kontrakter (CPV) og Europa-Parlamentets og Rådets udbudsdirektiver 2004/17/EF og 2004/18/EF med henblik på ændring af CPV-glossaret  ( 1 )

1

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

FORORDNINGER

15.3.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 74/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 213/2008

af 28. november 2007

om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2195/2002 om det fælles glossar for offentlige kontrakter (CPV) og Europa-Parlamentets og Rådets udbudsdirektiver 2004/17/EF og 2004/18/EF med henblik på ændring af CPV-glossaret

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2195/2002 af 5. november 2002 om det fælles glossar for offentlige kontrakter (CPV) (1), særlig artikel 2,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/17/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester (2), særlig artikel 70, litra d) og e),

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter (3), særlig artikel 79, litra f) og g), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EF) nr. 2195/2002 blev der indført et fælles glossar for offentlige kontrakter (CPV) for at standardisere de referencer, der anvendes af de ordregivende myndigheder og andre ordregivere til at beskrive kontraktens genstand.

(2)

CPV-glossarets opbygning, koder og beskrivelser bør tilpasses eller ændres på baggrund af markedsudviklingen og brugernes behov. Berørte parter og CPV-brugere har stillet konkrete forslag til forbedringer af CPV-teksten, som bør tages i betragtning. CPV-glossarets opbygning, koder og beskrivelser bør også ajourføres, for at glossaret kan blive et effektivt værktøj til elektronisk håndtering af offentlige udbud.

(3)

For at blive mere brugervenligt bør glossaret i højere grad tage udgangspunkt i produkter, og i mindre grad i materialer. Derfor bør produktegenskaber, der optræder i det nuværende primærglossar i bilag I til forordning (EF) nr. 2195/2002, overføres til det supplerende glossar i samme bilag, og afdelinger, der er stærkt materialebestemte i det nuværende glossar, bør omfordeles mellem de andre afdelinger.

(4)

CPV-glossarets hierarki bør rationaliseres ved at samle og omfordele dels afdelinger med få koder, hvoraf nogle bør ses i sammenhæng, dels afdelinger, der kan være vildledende, og denne rationalisering bør foretages med henblik på at gøre det enklere at bruge nomenklaturen ved at give den en mere sammenhængende og ensartet form.

(5)

Forsvarsrelaterede leverancer og ydelser og bør klassificeres bedre ved at samle de eksisterende spredte koder i nye grupper og klasser for at få en mere sammenhængende fremtræden og ved at tilføje nye koder for eksempelvis militær forskning og teknologi.

(6)

Det supplerende glossar bør opbygges på en helt ny måde, så det får en logisk struktur med hovedgrupper underopdelt i grupper, som benyttes i tilknytning til primærglossaret. Desuden bør det supplerende glossar udbygges med flere egenskaber ved produkter og ydelser, fordi det kan bidrage yderligere til forenklingen ved at muliggøre en mere fuldstændig beskrivelse af genstanden for en kontrakt og ved at reducere antallet af koder i primærglossaret.

(7)

Af hensyn til klarheden på området bør bilag I til forordning (EF) nr. 2195/2002 skiftes ud.

(8)

Bilag II til forordning (EF) nr. 2195/2002 bør udgå, da dets oversigt over de ændringer, der blev foretaget i 2003, herefter er uden betydning.

(9)

Når CPV-glossaret ændres, bør der også foretages en ajourføring af de vejledende sammenligningstabeller i bilag III, IV og V til forordning (EF) nr. 2195/2002, der viser, hvordan CPV-glossaret korresponderer med hhv. De Forenede Nationers foreløbige centrale produktnomenklatur (CPC Prov.), den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab (NACE Rev. 1) og den kombinerede nomenklatur (KN). Af klarhedshensyn bør disse bilag skiftes ud.

(10)

Ved ændringen af CPV bør de lister over aktiviteter og tjenesteydelser i bilagene til direktiv 2004/17/EF og 2004/18/EF, der refererer til CPV-koderne, ajourføres, så de stemmer med det ændrede CPV-glossar, uden at der foretages materielle ændringer i de to direktivers anvendelsesområde.

(11)

Den tekniske tilpasning af de elektroniske systemer til det nye CPV vil tage nogen tid; derfor bør denne forordning først finde anvendelse seks måneder efter dens offentliggørelse.

(12)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Rådgivende Udvalg for Offentlige Aftaler —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 2195/2002 foretages følgende ændringer:

1)

Bilag I affattes som angivet i bilag I til nærværende forordning.

2)

Bilag II udgår.

3)

Bilag III affattes som angivet i bilag II til nærværende forordning.

4)

Bilag IV affattes som angivet i bilag III til nærværende forordning.

5)

Bilag V affattes som anført i bilag IV til nærværende forordning.

Artikel 2

I direktiv 2004/17/EF foretages følgende ændringer:

1)

Tabellen i bilag XII affattes som angivet i bilag V til nærværende forordning.

2)

Tabellen i bilag XVIIA affattes som angivet i bilag VI til nærværende forordning.

3)

Tabellen i bilag XVIIB affattes som angivet i bilag VII til nærværende forordning.

Artikel 3

I direktiv 2004/18/EF foretages følgende ændringer:

1)

Tabellen i bilag I affattes som angivet i bilag V til nærværende forordning.

2)

I bilag II affattes tabellen under bilag IIA som angivet i bilag VI til nærværende forordning.

3)

I bilag II affattes tabellen under bilag IIB som angivet i bilag VII til nærværende forordning.

Artikel 4

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 15. september 2008.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. november 2007.

På Kommissionens vegne

Charlie McCREEVY

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 340 af 16.12.2002, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2151/2003 (EUT L 329 af 17.12.2003, s. 1).

(2)  EUT L 134 af 30.4.2004, s. 1. Senest ændret ved Rådets direktiv 2006/97/EF (EUT L 363 af 20.12.2006, s. 107).

(3)  EUT L 134 af 30.4.2004, s. 114. Senest ændret ved direktiv 2006/97/EF.


BILAG I

FÆLLES GLOSSAR FOR OFFENTLIGE KONTRAKTER

Klassifikationssystemets opbygning

1.

CPV-glossaret omfatter et primærglossar og et supplerende glossar.

2.

Primærglossaret bygger på en træstruktur med koder på ni cifre, til hvilke svarer en betegnelse, der beskriver de varer, det arbejde eller de tjenesteydelser, der er kontraktens genstand.

Den numeriske kodes første otte cifre betegner opdelinger på følgende måde:

De to første cifre angiver afdelinger (XX000000-Y).

De tre første cifre angiver grupper (XXX00000-Y).

De fire første cifre angiver klasser (XXXX0000-Y).

De fem første cifre angiver kategorier (XXXXX000-Y).

Hvert af de sidste tre cifre øger præciseringsgraden inden for hver kategori.

Endelig bruges det niende ciffer til kontrol af de foranstående cifre.

3.

Det supplerende glossar kan anvendes til yderligere beskrivelse af kontraktens genstand. Det består af alfanumeriske koder, der svarer til en beskrivelse, som kan præcisere arten eller en særlig brug af den vare, der skal indkøbes.

Den alfanumeriske kode er struktureret således:

Det øverste niveau betegnes ved et bogstav og svarer til en hovedgruppe.

Det næste niveau betegnes ved et bogstav og svarer til en gruppe.

Det tredje niveau betegnes ved tre cifre og svarer til underinddelinger.

Det sidste ciffer bruges til kontrol af de foranstående cifre.

PRIMÆRGLOSSAR

CPV-kode

Beskrivelse

03000000-1

Produkter fra landbrug, husdyrbrug, fiskeri og skovbrug samt lignende produkter

03100000-2

Produkter fra land- og havebrug

03110000-5

Markafgrøder, gartneri- og havebrugsprodukter

03111000-2

Frø

03111100-3

Sojabønner

03111200-4

Jordnødder

03111300-5

Solsikkefrø

03111400-6

Bomuldsfrø

03111500-7

Sesamfrø

03111600-8

Sennepsfrø

03111700-9

Grøntsagsfrø

03111800-0

Frugtfrø

03111900-1

Blomsterfrø

03112000-9

Ufabrikeret tobak

03113000-6

Planter til sukkerfremstilling

03113100-7

Sukkerroer

03113200-8

Sukkerrør

03114000-3

Halm og foderplanter

03114100-4

Halm

03114200-5

Foderplanter

03115000-0

Rå vegetabilske materialer

03115100-1

Rå vegetabilske materialer, der anvendes til fremstilling af tekstiler

03115110-4

Bomuld

03115120-7

Jute

03115130-0

Hør

03116000-7

Naturgummi og -latex samt produkter heraf

03116100-8

Naturgummi

03116200-9

Naturlatex

03116300-0

Latexprodukter

03117000-4

Planter til anvendelse inden for særlige områder

03117100-5

Planter, der anvendes til fremstilling af parfume, farmaceutiske produkter, insektbekæmpelsesmidler og lign.

03117110-8

Planter, der anvendes til fremstilling af parfume

03117120-1

Planter, der anvendes til fremstilling af farmaceutiske produkter

03117130-4

Planter, der anvendes til fremstilling af insektbekæmpelsesmidler

03117140-7

Planter, der anvendes til svampebekæmpelses- eller lignende formål

03117200-6

Plantefrø til anvendelse inden for særlige områder

03120000-8

Produkter fra havebrug og planteskoler

03121000-5

Havebrugsprodukter

03121100-6

Levende planter; blomsterløg, rødder, podekviste og stiklinger

03121200-7

Afskårne blomster

03121210-0

Blomsterarrangementer

03130000-1

Drikkevare- og krydderiafgrøder

03131000-8

Planter til fremstilling af drikkevarer

03131100-9

Kaffebønner

03131200-0

Teplanter

03131300-1

Mate

03131400-2

Kakaobønner

03132000-5

Krydderier, ikke forarbejdede

03140000-4

Animalske produkter og tilsvarende produkter

03141000-1

Tyresæd

03142000-8

Animalske produkter

03142100-9

Naturlig honning

03142200-0

Snegle

03142300-1

Spiselige produkter af animalsk oprindelse

03142400-2

Voks

03142500-3

Æg

03143000-5

Produkter fra blandet landbrugsdrift

03144000-2

Landbrugsvarer

03200000-3

Korn, kartofler, grøntsager, frugt og nødder

03210000-6

Korn og kartofler

03211000-3

Korn

03211100-4

Hvede

03211110-7

Hård hvede

03211120-0

Blød hvede

03211200-5

Majs

03211300-6

Ris

03211400-7

Byg

03211500-8

Rug

03211600-9

Havre

03211700-0

Malt

03211900-2

Kornprodukter

03212000-0

Kartofler og tørrede grøntsager

03212100-1

Kartofler

03212200-2

Tørrede bælgfrugter og -planter

03212210-5

Tørrede bælgfrugter

03212211-2

Linser

03212212-9

Kikærter

03212213-6

Tørrede ærter

03212220-8

Bælgplanter

03220000-9

Grøntsager, frugt og nødder

03221000-6

Grøntsager

03221100-7

Rod- og knoldfrugter

03221110-0

Rodfrugter

03221111-7

Rødbeder

03221112-4

Gulerødder

03221113-1

Løg

03221114-8

Turnips

03221120-3

Knoldfrugter

03221200-8

Frugtgrøntsager

03221210-1

Bønner

03221211-8

Hestebønner

03221212-5

Grønne bønner

03221213-2

Pralbønner

03221220-4

Ærter

03221221-1

Haveærter

03221222-8

Sukkerærter

03221230-7

Peberfrugter

03221240-0

Tomater

03221250-3

Courgetter

03221260-6

Champignoner

03221270-9

Agurker

03221300-9

Bladgrøntsager

03221310-2

Hovedsalat

03221320-5

Salatblade

03221330-8

Artiskokker

03221340-1

Spinat

03221400-0

Kål

03221410-3

Hvidkål

03221420-6

Blomkål

03221430-9

Broccoli

03221440-2

Rosenkål

03222000-3

Frugter og nødder

03222100-4

Tropiske frugter og nødder

03222110-7

Tropiske frugter

03222111-4

Bananer

03222112-1

Ananas

03222113-8

Mangofrugter

03222114-5

Dadler

03222115-2

Rosiner

03222116-9

Figner

03222117-6

Avocadoer

03222118-3

Kiwifrugter

03222120-0

Kokosnødder

03222200-5

Citrusfrugter

03222210-8

Citroner

03222220-1

Appelsiner

03222230-4

Grapefrugter

03222240-7

Tangeriner

03222250-0

Limefrugter

03222300-6

Ikke-tropisk frugt

03222310-9

Bærfrugter

03222311-6

Ribs

03222312-3

Stikkelsbær

03222313-0

Jordbær

03222314-7

Hindbær

03222315-4

Tranebær

03222320-2

Æbler, pærer og kvæder

03222321-9

Æbler

03222322-6

Pærer

03222323-3

Kvæder

03222330-5

Stenfrugter

03222331-2

Abrikoser

03222332-9

Ferskner

03222333-6

Kirsebær

03222334-3

Blommer

03222340-8

Druer

03222341-5

Spisedruer

03222342-2

Vindruer

03222400-7

Oliven

03300000-2

Produkter fra husdyrbrug, jagt og fiskeri

03310000-5

Fisk, krebsdyr og andre akvatiske produkter

03311000-2

Fisk

03311100-3

Fladfisk

03311110-6

Tunge

03311120-9

Rødspætte

03311200-4

Torskefisk

03311210-7

Torsk

03311220-0

Gråsej

03311230-3

Kulmule

03311240-6

Kuller

03311300-5

Sild

03311400-6

Tun

03311500-7

Hvilling

03311600-8

Småsild

03311700-9

Laks

03312000-9

Krebsdyr

03312100-0

Østers

03312200-1

Skaldyr

03312300-2

Hvirvelløse havdyr

03313000-6

Akvatiske produkter

03313100-7

Koraller eller lignende produkter

03313200-8

Naturlige vaskesvampe

03313300-9

Tang

03313310-2

Alger

03320000-8

Kvæg og andre husdyr, små dyr

03321000-5

Kvæg

03321100-6

Voksent hornkvæg

03321200-7

Kalve

03322000-2

Andre husdyr

03322100-3

Får

03322200-4

Geder

03322300-5

Heste

03323000-9

Svin

03324000-6

Levende fjerkræ

03325000-3

Små dyr

03325100-4

Kaniner

03325200-5

Harer

03330000-3

Produkter af husdyr

03331000-0

Frisk mælk fra får og geder

03331100-1

Mælk fra får

03331200-2

Mælk fra geder

03332000-7

Uld og dyrehår

03332100-8

Klippet uld

03332200-9

Dyrehår

03333000-4

Rå komælk

03340000-6

Øremærker til dyr

03341000-3

Øremærker til kvæg

03400000-4

Produkter fra skovbrug og skovning

03410000-7

Træ

03411000-4

Nåletræ

03412000-1

Tropiske træsorter

03413000-8

Brændselstræ

03414000-5

Groft tildannet træ

03415000-2

Blødt træ

03416000-9

Spildtræ

03417000-6

Træaffald

03417100-7

Savsmuld

03418000-3

Stammer

03418100-4

Hårdt træ

03419000-0

Gavntræ

03419100-1

Tømmer

03419200-2

Minetømmer

03420000-0

Gummier

03421000-7

Balsamer

03422000-4

Gummilak

03430000-3

Kork

03431000-0

Naturkork

03432000-7

Kurvemagervarer

03432100-8

Fletvarer

03440000-6

Skovbrugsprodukter

03441000-3

Planter, græs, mos og lav til pynteformål

03450000-9

Produkter fra forstplanteskoler

03451000-6

Planter

03451100-7

Vækster til udplantning

03451200-8

Blomsterløg

03451300-9

Buske

03452000-3

Træer

03460000-2

Papirmasse

03461000-9

Træmasse

03461100-0

Kemisk træmasse

09000000-3

Mineralolieprodukter, brændselsstoffer, elektricitet og andre energikilder

09100000-0

Brændselsstoffer

09110000-3

Fast brændsel

09111000-0

Kul og kulbaseret brændsel

09111100-1

Kul

09111200-2

Kulbaseret brændsel

09111210-5

Stenkul

09111220-8

Briketter

09111300-3

Fossilt brændsel

09111400-4

Træbaseret brændsel

09112000-7

Brunkul og tørv

09112100-8

Brunkul

09112200-9

Tørv

09113000-4

Koks

09120000-6

Gasformige brændselsstoffer

09121000-3

Stenkulsgas, ledningsgas eller lignende

09121100-4

Stenkulsgas eller lignende gasser

09121200-5

Ledningsgas

09122000-0

Propan og butan

09122100-1

Propangas

09122110-4

Propangas i flydende tilstand

09122200-2

Butangas

09122210-5

Butangas i flydende tilstand

09123000-7

Naturgas

09130000-9

Mineralolie og mineraloliedestillater

09131000-6

Petroleum til fly

09131100-7

Jetbrændstoffer af petroleumtypen

09132000-3

Benzin

09132100-4

Blyfri benzin

09132200-5

Blyholdig benzin

09132300-6

Benzin med ethanol

09133000-0

Flydende petroleumsgas (LPG)

09134000-7

Gasolier

09134100-8

Dieselolie

09134200-9

Dieselbrændstof

09134210-2

Dieselolie (0,2)

09134220-5

Dieselolie (EN 590)

09134230-8

Biodiesel

09134231-5

Biodiesel (B20)

09134232-2

Biodiesel (B100)

09135000-4

Brændselsolier

09135100-5

Fyringsolie

09135110-8

Svovlfattige brændselsolier

09200000-1

Produkter af mineralolie, stenkul og olie

09210000-4

Tilberedte smøremidler

09211000-1

Smøreolier og smøremidler

09211100-2

Motorolier

09211200-3

Kompressorolier

09211300-4

Turbineolier

09211400-5

Gearolier

09211500-6

Gearolier (til reduktorer)

09211600-7

Olier til anvendelse i hydrauliske systemer og til andre formål

09211610-0

Væsker til hydrauliske formål

09211620-3

Formolier

09211630-6

Korrosionsbeskyttende olier

09211640-9

Elektroisolationsolier

09211650-2

Bremsevæsker

09211700-8

Hvide olier og paraffinolier

09211710-1

Hvide olier

09211720-4

Paraffinolier

09211800-9

Mineralske olier og præparater heraf

09211810-2

Lette olier

09211820-5

Mineralske olier

09211900-0

Smøreolier til traktion

09220000-7

Vaselin, voks og specialbenzin

09221000-4

Vaseline og voks af mineralolie

09221100-5

Vaseline

09221200-6

Paraffin

09221300-7

Mineralolievoks

09221400-8

Restprodukter fra mineralolie

09222000-1

Specialbenzin

09222100-2

Mineralsk terpentin

09230000-0

Jordolie (råolie)

09240000-3

Olie- og kulrelaterede produkter

09241000-0

Bituminøs skifer eller olieskifer

09242000-7

Kulprodukter

09242100-8

Olie udvundet af kul

09300000-2

Elektricitet, opvarmning, solenergi, nuklear energi

09310000-5

Elektricitet

09320000-8

Damp, varmt vand og tilhørende produkter

09321000-5

Varmt vand

09322000-2

Damp

09323000-9

Fjernvarme (indenbys)

09324000-6

Fjernvarme (mellembys)

09330000-1

Solenergi

09331000-8

Solpaneler

09331100-9

Solfangere til varmeproduktion

09331200-0

Solcellemoduler

09332000-5

Solenergianlæg

09340000-4

Atombrændstoffer

09341000-1

Uran

09342000-8

Plutonium

09343000-5

Radioaktive materialer

09344000-2

Radioisotoper

14000000-1

Minedriftsprodukter, basismetaller og beslægtede produkter

14200000-3

Sand og ler

14210000-6

Grus, sand, knuste sten og skærver/tilslagsmaterialer

14211000-3

Sand

14211100-4

Natursand

14212000-0

Granulater, skærver, pulver af sten, småsten, grus og knuste sten, stenblandinger, blandinger af sten og sand og andre tilslagsmaterialer

14212100-1

Småsten og grus

14212110-4

Grus

14212120-7

Småsten

14212200-2

Tilslagsmaterialer

14212210-5

Blandinger af sand og grus

14212300-3

Skærver og knuste sten

14212310-6

Bundsten

14212320-9

Knust granit

14212330-2

Knust basalt

14212400-4

Jord

14212410-7

Muldlag

14212420-0

Underjord

14212430-3

Småskærver

14213000-7

Makadam, tjæremakadam og tjæresand

14213100-8

Makadam

14213200-9

Tjæremakadam

14213300-0

Asfaltsand

14220000-9

Ler og kaolin

14221000-6

Ler

14222000-3

Kaolin

14300000-4

Kemiske mineraler og gødningsmineraler

14310000-7

Gødningsmineraler

14311000-4

Naturligt calcium, aluminiumcalciumphosphat og rå, naturlige kaliumsalte

14311100-5

Naturligt calcium

14311200-6

Aluminiumcalciumphosphater

14311300-7

Rå, naturlige kaliumsalte

14312000-1

Svovlkis

14312100-2

Ikke brændt svovlkis

14320000-0

Kemiske mineraler

14400000-5

Salt og ren natriumchlorid

14410000-8

Stensalt

14420000-1

Havsalt

14430000-4

Salt udvundet ved inddampning og ren natriumchlorid

14450000-0

Saltlage

14500000-6

Produkter fra minedrift og stenbrydning

14520000-2

Ædelsten og halvædelsten; pimpsten; smergel; naturlige slibemidler; andre mineraler og ædle metaller

14521000-9

Ædelsten og halvædelsten

14521100-0

Ædelsten

14521140-2

Støv eller pulver af ædelsten

14521200-1

Halvædelsten

14521210-4

Støv eller pulver af halvædelsten

14522000-6

Industridiamanter; pimpsten; smergel og andre naturlige slibemidler

14522100-7

Pimpsten

14522200-8

Industridiamanter

14522300-9

Smergel

14522400-0

Naturlige slibemidler

14523000-3

Beslægtede mineraler, ædle metaller og produkter heraf

14523100-4

Mineraler

14523200-5

Guld

14523300-6

Sølv

14523400-7

Platin

14600000-7

Metalmalme og legeringer

14610000-0

Metalmalme

14611000-7

Jernmalme

14612000-4

Ikke-jernholdige metalmalme

14612100-5

Kobbermalm

14612200-6

Nikkelmalm

14612300-7

Aluminiummalm

14612400-8

Ædelmetalmalm

14612500-9

Blymalm

14612600-0

Zinkmalm

14612700-1

Tinmalm

14613000-1

Uran- og thoriummalme

14613100-2

Uranmalme

14613200-3

Thoriummalme

14614000-8

Diverse malme

14620000-3

Legeringer

14621000-0

Jernlegeringer

14621100-1

Jernlegeringer, ikke omfattet af EKSF

14621110-4

Ferromangan

14621120-7

Ferrochrom

14621130-0

Ferronikkel

14622000-7

Stål

14630000-6

Slagger, krats, affald og skrot, af jern

14700000-8

Basismetaller

14710000-1

Jern, bly, zink, tin og kobber

14711000-8

Jern

14711100-9

Råjern

14712000-5

Bly

14713000-2

Zink

14714000-9

Tin

14715000-6

Kobber

14720000-4

Aluminium, nikkel, scandium, titan og vanadium

14721000-1

Aluminium

14721100-2

Aluminiumoxid

14722000-8

Nikkel

14723000-5

Scandium

14724000-2

Titan

14725000-9

Vanadium

14730000-7

Chrom, mangan, kobolt, yttrium og zirkonium

14731000-4

Chrom

14732000-1

Mangan

14733000-8

Kobolt

14734000-5

Yttrium

14735000-2

Zirkonium

14740000-0

Molybdæn, technetium, ruthenium og rhodium

14741000-7

Molybdæn

14742000-4

Technetium

14743000-1

Ruthenium

14744000-8

Rhodium

14750000-3

Cadmium, lutetium, hafnium, tantal og wolfram

14751000-0

Cadmium

14752000-7

Lutetium

14753000-4

Hafnium

14754000-1

Tantal

14755000-8

Wolfram

14760000-6

Iridium, gallium, indium, thallium og barium

14761000-3

Iridium

14762000-0

Gallium

14763000-7

Indium

14764000-4

Thallium

14765000-1

Barium

14770000-9

Caesium, strontium, rubidium og calcium

14771000-6

Caesium

14772000-3

Strontium

14773000-0

Rubidium

14774000-7

Calcium

14780000-2

Kalium, magnesium, natrium og lithium

14781000-9

Kalium

14782000-6

Magnesium

14783000-3

Natrium

14784000-0

Lithium

14790000-5

Niobium, osmium, rhenium og palladium

14791000-2

Niobium

14792000-9

Osmium

14793000-6

Rhenium

14794000-3

Palladium

14800000-9

Diverse ikke-metalholdige mineralske produkter

14810000-2

Slibematerialer

14811000-9

Møllesten, slibesten og slibeskiver

14811100-0

Møllesten

14811200-1

Slibesten

14811300-2

Slibeskiver

14812000-6

Slibemidler som pulver eller korn

14813000-3

Kunstig korund

14814000-0

Kunstig grafit

14820000-5

Glas

14830000-8

Glasfibre

14900000-0

Genindvundne sekundære råmaterialer

14910000-3

Genindvundne sekundære metalråmaterialer

14920000-6

Genindvundne sekundære råmaterialer, som ikke indeholder metal

14930000-9

Aske og restprodukter indeholdende metaller

15000000-8

Fødevarer, drikkevarer, tobak og beslægtede produkter

15100000-9

Animalske produkter, kød og kødprodukter

15110000-2

Kød

15111000-9

Kød af kvæg

15111100-0

Oksekød

15111200-1

Kalvekød

15112000-6

Fjerkrækød

15112100-7

Fersk fjerkrækød

15112110-0

Gæs

15112120-3

Kalkuner

15112130-6

Kyllinger

15112140-9

Ænder

15112300-9

Fjerkrælever

15112310-2

Gåse- og andelever

15113000-3

Svinekød

15114000-0

Indmad

15115000-7

Lamme- og fårekød

15115100-8

Lammekød

15115200-9

Fårekød

15117000-1

Gedekød

15118000-8

Heste-, æsel-, muldyr- eller mulæselkød

15118100-9

Hestekød

15118900-7

Æsel-, muldyr- eller mulæselkød

15119000-5

Diverse slags kød

15119100-6

Kaninkød

15119200-7

Harekød

15119300-8

Vildt

15119400-9

Frølår

15119500-0

Duer

15119600-1

Fiskekød

15130000-8

Kødprodukter

15131000-5

Kødkonserves og kødvarer

15131100-6

Produkter af pølsekød

15131110-9

Pølsekød

15131120-2

Pølsevarer

15131130-5

Pølser

15131134-3

Blodpølser

15131135-0

Fjerkræpølser

15131200-7

Tørret, saltet, røget eller krydret kød

15131210-0

Saltet skinke

15131220-3

Bacon

15131230-6

Salami

15131300-8

Varer tilberedt af lever

15131310-1

Postej, paté

15131320-4

Varer tilberedt af gåse- eller andelever

15131400-9

Svinekødsprodukter

15131410-2

Skinke

15131420-5

Kødboller

15131490-6

Færdigretter tilberedt af svinekød

15131500-0

Varer tilberedt af fjerkrækød

15131600-1

Varer tilberedt af okse- og kalvekød

15131610-4

Kødboller af oksekød

15131620-7

Hakket oksekød

15131640-3

Hakkebøffer af oksekød

15131700-2

Kødvarer

15200000-0

Tilberedt og konserveret fisk

15210000-3

Fiskefileter, fiskelever og rogn

15211000-0

Fiskefileter

15211100-1

Friske fiskefileter

15212000-7

Fiskerogn

15213000-4

Fiskelever

15220000-6

Frossen fisk, fiskefileter og andet fiskekød

15221000-3

Frossen fisk

15229000-9

Frosne fiskeprodukter

15230000-9

Tørret eller saltet fisk; fisk i saltlage; røget fisk

15231000-6

Tørret fisk

15232000-3

Saltet fisk

15233000-0

Fisk i saltlage

15234000-7

Røget fisk

15235000-4

Konserveret fisk

15240000-2

Fisk på dåse og på anden vis tilberedt eller konserveret

15241000-9

Paneret fisk eller fisk på dåse

15241100-0

Laks på dåse

15241200-1

Tilberedt eller konserveret sild

15241300-2

Sardiner

15241400-3

Tunfisk på dåse

15241500-4

Makrel

15241600-5

Ansjoser

15241700-6

Fiskepinde

15241800-7

Panerede fiskevarer

15242000-6

Tilberedte fiskeretter

15243000-3

Fisketilberedninger

15244000-0

Kaviar og rogn

15244100-1

Kaviar

15244200-2

Rogn

15250000-5

Fisk og skaldyr

15251000-2

Frosne krebsdyr

15252000-9

Tilberedte eller konserverede krebsdyr

15253000-6

Skaldyrsprodukter

15300000-1

Frugt, grøntsager og lignende produkter

15310000-4

Kartofler og kartoffelprodukter

15311000-1

Frosne kartofler

15311100-2

Pomfritter eller pommes frites

15311200-3

Frosne kartofler i terninger, skiver og andet

15312000-8

Kartoffelprodukter

15312100-9

Kartoffelmospulver

15312200-0

Blancherede pommes frites

15312300-1

Franske kartofler

15312310-4

Franske kartofler, tilsat smag

15312400-2

Kartoffelsnacks

15312500-3

Kartoffelkroketter

15313000-5

Forarbejdede kartofler

15320000-7

Frugt- og grøntsagssaft

15321000-4

Frugtsaft

15321100-5

Appelsinsaft

15321200-6

Grapefrugtsaft

15321300-7

Citronsaft

15321400-8

Ananassaft

15321500-9

Druesaft

15321600-0

Æblesaft

15321700-1

Saftblandinger, ikke koncentrerede

15321800-2

Saftkoncentrater

15322000-1

Grøntsagssafter

15322100-2

Tomatsaft

15330000-0

Forarbejdet frugt og grønt

15331000-7

Forarbejdede grøntsager

15331100-8

Friske eller frosne grøntsager

15331110-1

Forarbejdede rodgrøntsager

15331120-4

Forarbejdede knoldgrøntsager

15331130-7

Bønner, ærter, peberfrugter, tomater og andre grøntsager

15331131-4

Forarbejdede bønner

15331132-1

Forarbejdede ærter

15331133-8

Gule ærter

15331134-5

Forarbejdede tomater

15331135-2

Forarbejdede svampe

15331136-9

Forarbejdede peberfrugter

15331137-6

Bønnespirer

15331138-3

Trøfler

15331140-0

Bladgrøntsager og kål

15331142-4

Forarbejdet kål

15331150-3

Forarbejdede bælgfrugter

15331170-9

Frosne grøntsager

15331400-1

Grøntsager, konserverede og/eller på dåse

15331410-4

Bønner i tomatsovs

15331411-1

Baked beans

15331420-7

Konserverede tomater

15331423-8

Tomater på dåse

15331425-2

Tomatpuré

15331427-6

Koncentreret tomatpuré

15331428-3

Tomatsauce

15331430-0

Svampe på dåse

15331450-6

Forarbejdede oliven

15331460-9

Grøntsager på dåse

15331461-6

Surkål på dåse

15331462-3

Ærter på dåse

15331463-0

Bønner på dåse, udbælgede

15331464-7

Bønner på dåse, ikke udbælgede

15331465-4

Asparges på dåse

15331466-1

Oliven på dåse

15331470-2

Sukkermajs

15331480-5

Midlertidigt konserverede grøntsager

15331500-2

Grøntsager, konserveret i eddike

15332000-4

Forarbejdede frugter og nødder

15332100-5

Forarbejdet frugt

15332140-7

Forarbejdede æbler

15332150-0

Forarbejdede pærer

15332160-3

Forarbejdede bananer

15332170-6

Rabarber

15332180-9

Meloner

15332200-6

Syltetøj og marmelade; frugtgelé; frugt- eller nøddemos og -puré

15332230-5

Marmelader

15332231-2

Orangemarmelade

15332232-9

Citronmarmelade

15332240-8

Frugtgeléer

15332250-1

Frugtmos

15332260-4

Nøddemasse

15332261-1

Jordnøddesmør

15332270-7

Frugtpuréer

15332290-3

Syltetøj

15332291-0

Abrikossyltetøj

15332292-7

Brombærsyltetøj

15332293-4

Solbærsyltetøj

15332294-1

Kirsebærsyltetøj

15332295-8

Hindbærsyltetøj

15332296-5

Jordbærsyltetøj

15332300-7

Forarbejdede nødder

15332310-0

Ristede eller saltede nødder

15332400-8

Konserveret frugt

15332410-1

Tørret frugt

15332411-8

Forarbejdede korender

15332412-5

Forarbejdede rosiner

15332419-4

Sultanaer

15333000-1

Vegetabilske biprodukter

15400000-2

Animalske eller vegetabilske olier og fedtstoffer

15410000-5

Rå animalske eller vegetabilske olier og fedtstoffer

15411000-2

Animalske eller vegetabilske olier

15411100-3

Vegetabilske olier

15411110-6

Olivenolie

15411120-9

Sesamolie

15411130-2

Jordnøddeolie

15411140-5

Kokosnøddeolie

15411200-4

Madolie

15411210-7

Stegeolie

15412000-9

Fedtstoffer

15412100-0

Animalske fedtstoffer

15412200-1

Vegetabilske fedtstoffer

15413000-6

Faste reststoffer af vegetabilske fedtstoffer eller olier

15413100-7

Oliekage

15420000-8

Raffinerede olier og fedtstoffer

15421000-5

Raffinerede olier

15422000-2

Raffinerede fedtstoffer

15423000-9

Hydrerede eller esterificerede olier eller fedtstoffer

15424000-6

Vegetabilsk voks

15430000-1

Spiselige fedtstoffer

15431000-8

Margarine og lignende varer

15431100-9

Margarine

15431110-2

Flydende margarine

15431200-0

Smørbare produkter med reduceret eller lavt fedtindhold

15500000-3

Mejeriprodukter

15510000-6

Mælk og fløde

15511000-3

Mælk

15511100-4

Pasteuriseret mælk

15511200-5

Steriliseret mælk

15511210-8

Langtidsholdbar mælk

15511300-6

Skummetmælk

15511400-7

Letmælk

15511500-8

Sødmælk

15511600-9

Kondenseret mælk

15511700-0

Tørmælk

15512000-0

Fløde

15512100-1

Kaffefløde

15512200-2

Fløde med et fedtindhold på mindst 45 vægtprocent

15512300-3

Tyk fløde med et fedtindhold på mindst 63 vægtprocent

15512900-9

Piskefløde

15530000-2

Smør

15540000-5

Osteprodukter

15541000-2

Ost

15542000-9

Frisk ost

15542100-0

Hytteost

15542200-1

Blød ost

15542300-2

Fetaost

15543000-6

Revet ost og ost i pulverform, blåskimmelost og anden ost

15543100-7

Blåskimmelost

15543200-8

Cheddarost

15543300-9

Revet ost

15543400-0

Parmesanost

15544000-3

Hård ost

15545000-0

Smelteoste

15550000-8

Mejeriproduktsortiment

15551000-5

Yoghurt og andre fermenterede mælkeprodukter

15551300-8

Yoghurt

15551310-1

Yoghurt naturel

15551320-4

Yoghurt med smag

15551500-0

Kærnemælk

15552000-2

Kasein

15553000-9

Laktose eller laktosesirup

15554000-6

Valle

15555000-3

Konsumis og lignende produkter

15555100-4

Konsumis

15555200-5

Sorbet

15600000-4

Mølleriprodukter, stivelse og stivelsesprodukter

15610000-7

Mølleriprodukter

15611000-4

Afskallet ris

15612000-1

Mel af korn og vegetabilsk mel og produkter heraf

15612100-2

Hvedemel

15612110-5

Fuldkornsmel

15612120-8

Mel til fremstilling af brød

15612130-1

Almindeligt mel

15612150-7

Mel til bagværk

15612190-9

Selvhævende mel

15612200-3

Mel af korn

15612210-6

Majsmel

15612220-9

Rismel

15612300-4

Fint- og groftmalet vegetabilsk mel

15612400-5

Blandinger til bageriprodukter

15612410-8

Færdiglavede kageblandinger

15612420-1

Færdiglavede bageblandinger

15612500-6

Bageriprodukter

15613000-8

Produkter af kerner af korn

15613100-9

Havregryn

15613300-1

Produkter af korn

15613310-4

Færdiglavede morgenmadsprodukter af korn

15613311-1

Cornflakes

15613313-5

Mysli eller tilsvarende

15613319-7

Puffed hvede

15613380-5

Valsede havregryn

15614000-5

Forarbejdet ris

15614100-6

Langkornet ris

15614200-7

Slebet ris

15614300-8

Brudris

15615000-2

Klid

15620000-0

Stivelse og stivelsesprodukter

15621000-7

Majsolie

15622000-4

Glukose og glukoseprodukter; fruktose og fruktoseprodukter

15622100-5

Glukose og glukoseprodukter

15622110-8

Glukose

15622120-1

Glukosesirup

15622300-7

Fruktose og fruktoseprodukter

15622310-0

Fruktose

15622320-3

Fruktosetilberedninger

15622321-0

Fruktoseopløsninger

15622322-7

Fruktosesirup

15623000-1

Stivelse

15624000-8

Tapioka

15625000-5

Semuljegryn

15626000-2

Cremepulver

15700000-5

Foderblandinger til dyr

15710000-8

Færdige foderblandinger til husdyr og andre dyr

15711000-5

Fiskefoder

15712000-2

Tørfoder

15713000-9

Foder til selskabsdyr

15800000-6

Diverse næringsmidler

15810000-9

Brødprodukter, frisk bagværk og kager

15811000-6

Brødprodukter

15811100-7

Brød

15811200-8

Rundstykker

15811300-9

Croissanter

15811400-0

Tebrød (crumpets)

15811500-1

Færdiglavede brødprodukter

15811510-4

Sandwiches

15811511-1

Færdiglavede sandwiches

15812000-3

Bagværk og kager

15812100-4

Bagværk

15812120-0

Tærter

15812121-7

Krydrede tærter

15812122-4

Søde tærter

15812200-5

Kager

15813000-0

Morgenbrød

15820000-2

Tvebakker og kiks; konserveret bagværk og kager

15821000-9

Ristede brødprodukter og konditorvarer

15821100-0

Ristede brødprodukter

15821110-3

Ristet brød

15821130-9

Knækbrød

15821150-5

Tvebakker

15821200-1

Søde kiks

15830000-5

Sukker og hermed beslægtede produkter

15831000-2

Sukker

15831200-4

Hvidt sukker

15831300-5

Ahornsukker og -sirup

15831400-6

Melasse

15831500-7

Sirupper fremstillet af sukker

15831600-8

Honning

15832000-9

Affaldsprodukter fra sukkerfremstilling

15833000-6

Sukkerprodukter

15833100-7

Desserter

15833110-0

Tærtebunde

15840000-8

Kakao; chokolade- og sukkervarer

15841000-5

Kakao

15841100-6

Kakaomasse

15841200-7

Kakaosmør, -fedt eller -olie

15841300-8

Usødet kakaopulver

15841400-9

Sødet kakaopulver

15842000-2

Chokolade og sukkervarer

15842100-3

Chokolade

15842200-4

Chokoladevarer

15842210-7

Drikkechokolade

15842220-0

Chokoladebarrer

15842300-5

Konfekture

15842310-8

Bolsjer

15842320-1

Nougat

15842400-6

Frugt, nødder eller frugtskaller, konserveret med sukker

15850000-1

Pastaprodukter

15851000-8

Melholdige varer

15851100-9

Pastaprodukter, ikke kogte

15851200-0

Pasta- og couscoustilberedninger

15851210-3

Tilberedt pasta

15851220-6

Fyldt pasta

15851230-9

Lasagne

15851250-5

Couscous

15851290-7

Pasta på dåse

15860000-4

Kaffe, te og hermed beslægtede produkter

15861000-1

Kaffe

15861100-2

Brændt kaffe

15861200-3

Koffeinfri kaffe

15862000-8

Kaffeerstatninger

15863000-5

Te

15863100-6

Grøn te

15863200-7

Sort te

15864000-2

Tilberedninger af te eller mate

15864100-3

Tebreve

15865000-9

Urtete

15870000-7

Smagspræparater og krydderier

15871000-4

Eddike; saucer; sammensatte smagspræparater; fint og groft sennepsmel; tilberedt sennep

15871100-5

Eddike og eddikeerstatninger

15871110-8

Eddike eller tilsvarende

15871200-6

Saucer, sammensatte smagspræparater og blandede krydderier

15871210-9

Sojasauce

15871230-5

Tomatketchup

15871250-1

Sennep

15871260-4

Saucer

15871270-7

Sammensatte smagspræparater

15871273-8

Mayonnaise

15871274-5

Smørepålæg

15871279-0

Chutney

15872000-1

Urter og krydderier

15872100-2

Peber

15872200-3

Krydderier

15872300-4

Urter

15872400-5

Salt

15872500-6

Ingefær

15880000-0

Specialnæringsmidler

15881000-7

Homogeniserede fødevaretilberedninger

15882000-4

Diætetiske produkter

15884000-8

Spædbørnsmad

15890000-3

Diverse fødevarer og tørrede varer

15891000-0

Supper og bouilloner

15891100-1

Kødsupper

15891200-2

Fiskesupper

15891300-3

Blandede supper

15891400-4

Supper

15891410-7

Suppeblandinger

15891500-5

Bouilloner

15891600-6

Suppekraft

15891610-9

Blandinger til suppekraft

15891900-9

Grøntsagssupper

15892000-7

Grøntsagssafter, ekstrakter, pepsinstoffer og jævningsmidler

15892100-8

Safter af grøntsager

15892200-9

Grøntsagsekstrakter

15892400-1

Jævningsmidler

15893000-4

Tørvarer

15893100-5

Fødevareblandinger

15893200-6

Dessertblandinger

15893300-7

Sauceblandinger

15894000-1

Forarbejdede fødevarer

15894100-2

Veganisk mad

15894200-3

Tilberedte måltider

15894210-6

Tilberedte måltider til skoler

15894220-9

Tilberedte måltider til hospitaler

15894300-4

Færdigretter

15894400-5

Snacks

15894500-6

Automatvarer

15894600-7

Sandwichfyld

15894700-8

Delikatessevarer

15895000-8

Fastfoodprodukter

15895100-9

Hamburgere

15896000-5

Dybfrostvarer

15897000-2

Konservesvarer og nødrationer

15897100-3

Nødrationer

15897200-4

Konservesvarer

15897300-5

Fødevarepakker

15898000-9

Gær

15899000-6

Bagepulver

15900000-7

Drikkevarer, tobak og beslægtede produkter

15910000-0

Destillerede alkoholholdige drikkevarer

15911000-7

Spiritusholdige drikkevarer

15911100-8

Spiritus

15911200-9

Likører

15930000-6

Vine

15931000-3

Vine, ikke aromatiserede

15931100-4

Mousserende vin

15931200-5

Bordvin

15931300-6

Portvin

15931400-7

Madeira

15931500-8

Druemost

15931600-9

Sherry

15932000-0

Vinbærme

15940000-9

Cider og andre frugtvine

15941000-6

Cider

15942000-3

Frugtvine

15950000-2

Ikke-destillerede gærede drikkevarer

15951000-9

Vermouth

15960000-5

Maltøl

15961000-2

Øl

15961100-3

Pilsnerøl

15962000-9

Bærme fra brygning eller destillering

15980000-1

Alkoholfrie drikkevarer

15981000-8

Mineralvand

15981100-9

Mineralvand uden brus

15981200-0

Mineralvand med brus

15981300-1

Vand i fast form

15981310-4

Is

15981320-7

Sne

15981400-2

Mineralvand tilsat smag

15982000-5

Læskedrikke

15982100-6

Frugtsquash

15982200-7

Chokolademælk

15990000-4

Tobak, tobaksvarer og -leverancer

15991000-1

Tobaksvarer

15991100-2

Cigarer

15991200-3

Cigarillos

15991300-4

Cigaretter

15992000-8

Tobak

15992100-9

Forarbejdet tobak

15993000-5

Tobakshandlerleverancer

15994000-2

Cigaret- og filterpapir

15994100-3

Cigaretpapir

15994200-4

Filterpapir

16000000-5

Landbrugsmaskiner

16100000-6

Landbrugs- og skovbrugsmaskiner til bearbejdning eller dyrkning af jorden

16110000-9

Plove eller tallerkenharver

16120000-2

Harver, oprivere, kultivatorer, luge- eller hakkemaskiner

16130000-5

Så-, plante- eller priklemaskiner

16140000-8

Spredemaskiner til gødning

16141000-5

Gødningsspredere

16150000-1

Tromler til plæner eller sportspladser

16160000-4

Diverse havebrugsudstyr

16300000-8

Høstmaskiner

16310000-1

Slåmaskiner

16311000-8

Plæneklippere

16311100-9

Plæneklippere, slåmaskiner til parker eller sportsbaner

16320000-4

Maskiner til høtilberedning

16330000-7

Halm- eller foderpressere

16331000-4

Opsamlepressere

16340000-0

Høstmaskiner og tærskeværker

16400000-9

Sprøjtemaskiner til anvendelse i landbrug eller havebrug

16500000-0

Selvlæssende og selvaflæssende landbrugspåhængs- og sættevogne

16510000-3

Selvlæssende landbrugspåhængsvogne

16520000-6

Selvaflæssende landbrugspåhængsvogne

16530000-9

Selvlæssende landbrugssættevogne

16540000-2

Selvaflæssende landbrugssættevogne

16600000-1

Specialmaskiner til landbrug eller skovbrug

16610000-4

Maskiner til rengøring eller sortering af æg, frugt eller andre produkter

16611000-1

Maskiner til rengøring af landbrugs-, havebrugs- eller gartneriprodukter

16611100-2

Maskiner til rengøring af æg

16611200-3

Maskiner til rengøring af frugt

16612000-8

Maskiner til sortering af landbrugs-, havebrugs- eller gartneriprodukter

16612100-9

Ægsorteringsmaskiner

16612200-0

Frugtsorteringsmaskiner

16613000-5

Maskiner til rengøring eller sortering af frø, korn eller tørrede grøntsager

16620000-7

Malkemaskiner

16630000-0

Maskiner til tilberedning af dyrefoder

16640000-3

Maskiner til biavl

16650000-6

Maskiner til fjerkræavl

16651000-3

Rugemaskiner og kyllingemødre

16700000-2

Traktorer

16710000-5

Landbrugstraktorer uden førerplads

16720000-8

Brugte traktorer

16730000-1

Trækmotorer

16800000-3

Dele til landbrugs- og skovbrugsmaskiner

16810000-6

Dele til landbrugsmaskiner

16820000-9

Dele til skovbrugsmaskiner

18000000-9

Beklædningsartikler, fodtøj, bagageartikler og tilbehør

18100000-0

Erhvervsbeklædning, særlig arbejdsbeklædning og tilbehør

18110000-3

Erhvervsbeklædning

18113000-4

Beklædning til brug i industrien

18114000-1

Overtræksdragter

18130000-9

Arbejdsbeklædning til specialformål

18132000-3

Flyverbeklædning

18132100-4

Flyverjakker

18132200-5

Flyverdragter

18140000-2

Tilbehør til arbejdsbeklædning

18141000-9

Arbejdshandsker

18142000-6

Sikkerhedsvisirer

18143000-3

Beskyttelsesudrustning

18200000-1

Ydertøj

18210000-4

Frakker

18211000-1

Kapper

18212000-8

Slag

18213000-5

Vindjakker

18220000-7

Vejrfast beklædning

18221000-4

Vandtæt beklædning

18221100-5

Vandtætte kapper

18221200-6

Anorakker

18221300-7

Regnfrakker

18222000-1

Virksomhedsbeklædning

18222100-2

Jakkesæt

18222200-3

Ensembler

18223000-8

Jakker og blazere

18223100-9

Blazere

18223200-0

Jakker

18224000-5

Beklædningsartikler af overtrukne eller imprægnerede tekstilstoffer

18230000-0

Diverse ydertøj

18231000-7

Kjoler

18232000-4

Nederdele

18233000-1

Shorts

18234000-8

Benklæder

18235000-5

Pullovere, cardiganer og lignende varer

18235100-6

Pullovere

18235200-7

Cardiganer

18235300-8

Sweatshirts

18235400-9

Veste

18300000-2

Beklædningsgenstande

18310000-5

Underbeklædning

18311000-2

Underkjoler

18312000-9

Underbenklæder

18313000-6

Dametrusser

18314000-3

Badekåber

18315000-0

Strømper

18316000-7

Strømpebenklæder

18317000-4

Sokker

18318000-1

Nattøj

18318100-2

Natskjorter

18318200-3

Slåbrokker

18318300-4

Pyjamasser

18318400-5

Undertrøjer

18318500-6

Natkjoler

18320000-8

Brystholdere, korsetter, strømpeholdere og lignende artikler

18321000-5

Brystholdere

18322000-2

Korsetter

18323000-9

Strømpeholdere

18330000-1

T-shirts og skjorter

18331000-8

T-shirts

18332000-5

Skjorter

18333000-2

Poloskjorter

18400000-3

Beklædningsartikler til specielle formål samt tilbehør

18410000-6

Beklædningsartikler til specielle formål

18411000-3

Beklædningsartikler til spædbørn

18412000-0

Sportstøj

18412100-1

Træningsdragter

18412200-2

Sportsskjorter

18412300-3

Skidragter

18412800-8

Badetøj

18420000-9

Tilbehør til beklædningsartikler

18421000-6

Lommetørklæder

18422000-3

Tørklæder

18423000-0

Slips

18424000-7

Handsker

18424300-0

Engangshandsker

18424400-1

Vanter

18424500-2

Kørehandsker

18425000-4

Bælter

18425100-5

Skulderremme

18440000-5

Hætter, kasketter m.v.

18441000-2

Hatte

18443000-6

Hovedbeklædning og tilbehør hertil

18443100-7

Svedbånd

18443300-9

Hovedbeklædning

18443310-2

Baretter

18443320-5

Felthuer

18443330-8

Hætter

18443340-1

Kasketter

18443400-0

Hageremme til hovedbeklædning

18443500-1

Visirer

18444000-3

Beskyttelseshovedbeklædning

18444100-4

Sikkerhedshovedbeklædning

18444110-7

Hjelme

18444111-4

Styrthjelme

18444112-1

Cykelhjelme

18444200-5

Sikkerhedshjelme

18450000-8

Spænder, knapper, lynlåse og andre lukker til beklædningsgenstande

18451000-5

Knapper

18451100-6

Knapemner

18452000-2

Sikkerhedsnåle

18453000-9

Lynlåse

18500000-4

Smykker, ure og lignende varer

18510000-7

Smykker og lignende varer

18511000-4

Ædelsten til smykker

18511100-5

Diamanter

18511200-6

Rubiner

18511300-7

Smaragder

18511400-8

Opalsten

18511500-9

Kvartssten

18511600-0

Turmalinsten

18512000-1

Mønter og medaljer

18512100-2

Mønter

18512200-3

Medaljer

18513000-8

Smykkevarer

18513100-9

Perler

18513200-0

Guldsmedearbejder

18513300-1

Varer af ædle metaller

18513400-2

Varer af ædelsten eller halvædelsten

18513500-3

Sølvsmedearbejder

18520000-0

Personlige ure

18521000-7

Lomme- og armbåndsure

18521100-8

Glas til armbåndsure

18522000-4

Armbåndsure

18523000-1

Stopure

18530000-3

Gaver og belønninger

18600000-5

Pelse og pelsvarer

18610000-8

Pelsvarer

18611000-5

Skind af pelsværk

18612000-2

Beklædningsartikler af pelsværk

18613000-9

Varer af kunstigt pelsværk

18620000-1

Pelse

18800000-7

Fodtøj

18810000-0

Fodtøj undtagen sports- og beskyttelsesfodtøj

18811000-7

Vandtæt fodtøj

18812000-4

Fodtøj med dele af gummi eller plast

18812100-5

Sandaler, med overdel af gummi eller plast

18812200-6

Gummistøvler

18812300-7

Almindeligt fodtøj, med overdel af gummi eller plast

18812400-8

Badesandaler

18813000-1

Fodtøj med overdel af læder

18813100-2

Sandaler

18813200-3

Slippers

18813300-4

Almindeligt fodtøj

18814000-8

Fodtøj med overdel af tekstilmaterialer

18815000-5

Støvler

18815100-6

Halvstøvler

18815200-7

Støvler med skaft til læggen

18815300-8

Knæstøvler

18815400-9

Waders

18816000-2

Galocher

18820000-3

Sportsfodtøj

18821000-0

Fodtøj til skisport

18821100-1

Fodtøj til langrend

18822000-7

Kondisko

18823000-4

Bjergstøvler

18824000-1

Fodboldstøvler

18830000-6

Beskyttelsesfodtøj

18831000-3

Fodtøj med indbygget beskyttelseståkappe af metal

18832000-0

Specialfodtøj

18832100-1

Flyverfodtøj

18840000-9

Dele til fodtøj

18841000-6

Overdele til fodtøj

18842000-3

Såler

18843000-0

Hæle

18900000-8

Bagageartikler, sadelmagervarer, sække, poser m.v.

18910000-1

Sadelmagervarer

18911000-8

Sadler

18912000-5

Ridepiske

18913000-2

Piske

18920000-4

Bagageartikler og lignende

18921000-1

Kufferter

18923000-5

Små punge og tegnebøger

18923100-6

Små punge

18923200-7

Tegnebøger

18924000-2

Rejsekufferter

18925000-9

Vandflaskeholdere og -hylstre

18925100-0

Vandflaskeholdere

18925200-1

Hylstre

18929000-7

Toilettasker

18930000-7

Tasker, sække, poser

18931000-4

Rejsetasker

18931100-5

Rygsække

18932000-1

Sportstasker

18933000-8

Sække til breve eller postpakker

18933100-9

Brevposer

18934000-5

Køjesække

18935000-2

Vasketøjsposer

18936000-9

Stofposer

18937000-6

Sække til pakning af varer

18937100-7

Poser til pakning af varer

18938000-3

Forede prøveposer

18939000-0

Håndtasker

19000000-6

Læder og tekstilstoffer, plast- og gummimaterialer

19100000-7

Læder

19110000-0

Vaskeskind

19120000-3

Læder af hornkvæg eller af dyr af hestefamilien

19130000-6

Læder af får, geder eller svin

19131000-3

Læder af fåre- eller lammeskind

19132000-0

Læder af gede- eller gedekidsskind

19133000-7

Læder af svin

19140000-9

Læder af andre dyr, kunstlæder og andet læder

19141000-6

Læder af andre dyr

19142000-3

Kunstlæder

19143000-0

Simililæder

19144000-7

Laklæder

19160000-5

Urremme

19170000-8

Lædervarer til brug i maskiner eller mekaniske redskaber

19200000-8

Tekstilstoffer og beslægtede artikler

19210000-1

Vævet stof

19211000-8

Vævet syntetisk stof

19211100-9

Vævet stof af blandede fibre

19212000-5

Vævet bomuldsstof

19212100-6

Bolster

19212200-7

Denim

19212300-8

Lærred

19212310-1

Lærredsvarer

19212400-9

Poplin

19212500-0

Sejldug

19212510-3

Sejldugsremme

19220000-4

Uldklæde

19230000-7

Linnedstof

19231000-4

Linned

19240000-0

Specialstoffer

19241000-7

Luv

19242000-4

Frotté

19243000-1

Møbelstof

19244000-8

Gardinstof

19245000-5

For

19250000-3

Trikotagestoffer

19251000-0

Strikkede stoffer

19251100-1

Fløjlsstoffer

19252000-7

Hæklede stoffer

19260000-6

Klæde

19270000-9

Uvævede stoffer

19280000-2

Uld, huder og skind af dyr

19281000-9

Uld

19282000-6

Dyreskind

19283000-3

Skind og fjer af fugle

19400000-0

Tekstilgarn og -tråd

19410000-3

Naturlige tekstilfibre

19420000-6

Kunstige tekstilfibre

19430000-9

Tekstilgarn og -tråd af naturfibre

19431000-6

Silkegarn

19432000-3

Uldgarn

19433000-0

Bomuldsgarn

19434000-7

Hørgarn

19435000-4

Sytråd og garn af naturfibre

19435100-5

Sytråd

19435200-6

Strikkegarn

19436000-1

Garn af vegetabilske tekstilfibre

19440000-2

Syntetisk garn eller tråd

19441000-9

Syntetisk garn

19442000-6

Syntetisk tråd

19442100-7

Syntetisk sytråd

19442200-8

Syntetisk strikkegarn

19500000-1

Gummi- og plastmaterialer

19510000-4

Gummiprodukter

19511000-1

Slanger, slidbaner og fælgbånd af gummi

19511100-2

Fælgbånd af gummi

19511200-3

Slanger

19511300-4

Slidbaner til dæk

19512000-8

Artikler af ikke-vulkaniseret gummi

19513000-5

Gummierede tekstilstoffer

19513100-6

Dækcord

19513200-7

Klæbestrimmel af gummierede tekstilstoffer

19514000-2

Regenereret gummi

19520000-7

Plastprodukter

19521000-4

Polystyrenprodukter

19521100-5

Polystyrenfolie

19521200-6

Polystyrenplader

19522000-1

Harpikser

19522100-2

Epoxyharpiks

19522110-5

Rørledninger af epoxyharpiks

19600000-2

Læder-, tekstil-, gummi- og plastaffald

19610000-5

Affald af læder

19620000-8

Tekstilaffald

19630000-1

Gummiaffald

19640000-4

Affaldssække og -poser af polyethylen

19700000-3

Syntetgummi og syntetiske fibre

19710000-6

Syntetgummi

19720000-9

Syntetiske fibre

19721000-6

Syntetiske filamentbånd

19722000-3

Garn med høj styrke

19723000-0

Enkelttrådet tekstureret garn

19724000-7

Syntetiske monofilamenter

19730000-2

Kunstfibre

19731000-9

Syntetiske stabelfibre

19732000-6

Polypropylen

19733000-3

Tekstureret garn af kemofibre

22000000-0

Tryksager og beslægtede produkter

22100000-1

Trykte bøger, brochurer og foldere

22110000-4

Trykte bøger

22111000-1

Skolebøger

22112000-8

Lærebøger

22113000-5

Biblioteksbøger

22114000-2

Ordbøger, kort, nodehæfter og andre bøger

22114100-3

Ordbøger

22114200-4

Atlasser

22114300-5

Kort

22114310-8

Matrikelkort

22114311-5

Blåtryk

22114400-6

Trykte noder

22114500-7

Leksika

22120000-7

Publikationer

22121000-4

Tekniske publikationer

22130000-0

Telefonbøger og vejvisere

22140000-3

Foldere

22150000-6

Brochurer

22160000-9

Pjecer

22200000-2

Aviser, fagtidsskrifter, tidsskrifter og magasiner

22210000-5

Aviser

22211000-2

Fagtidsskrifter

22211100-3

Statstidender m.v.

22212000-9

Tidsskrifter

22212100-0

Regelmæssigt udkommende publikationer

22213000-6

Magasiner

22300000-3

Postkort, lykønskningskort og andre tryksager

22310000-6

Postkort

22312000-0

Billeder

22313000-7

Overføringsbilleder

22314000-4

Mønstre

22315000-1

Fotografier

22320000-9

Lykønskningskort

22321000-6

Julekort

22400000-4

Frimærker, checks, pengesedler, aktiecertifikater, reklametryksager, kataloger og håndbøger

22410000-7

Frimærker

22411000-4

Julemærker

22412000-1

Nye frimærker

22413000-8

Sparemærker/rabatmærker

22414000-5

Frimærkemapper m.v.

22420000-0

Stempelpapir

22430000-3

Pengesedler

22440000-6

Checkblanketter

22450000-9

Tryksager med sikkerhedstryk

22451000-6

Pas

22452000-3

Postanvisninger

22453000-0

Vægtafgiftvignetter

22454000-7

Kørekort

22455000-4

Id-kort

22455100-5

Identitetsarmbånd

22456000-1

Tilladelser

22457000-8

Adgangstegn

22458000-5

Tryksager på bestilling

22459000-2

Billetter

22459100-3

Reklameklæbemærker og -bånd

22460000-2

Reklametryksager, varekataloger og håndbøger

22461000-9

Varekataloger

22461100-0

Huskerulleholdere, menuomslag m.m.

22462000-6

Andet trykt reklamemateriale, i.a.n.

22470000-5

Håndbøger

22471000-2

Computerbrugerhåndbøger

22472000-9

Instruktionsbøger

22473000-6

Tekniske håndbøger

22500000-5

Trykplader eller -cylindre eller lignende materialer, der bruges til trykning

22510000-8

Offsetplader

22520000-1

Udstyr til tørætsning

22521000-8

Prægeudstyr

22600000-6

Blæk

22610000-9

Trykfarver

22611000-6

Dybtryksfarver

22612000-3

Tusch

22800000-8

Protokoller, regnskabsbøger, samlebind, blanketter og lignende tryksager af papir eller pap

22810000-1

Protokoller af papir eller pap

22813000-2

Regnskabsbøger

22814000-9

Kvitteringsblokke

22815000-6

Notesbøger

22816000-3

Blokke

22816100-4

Notesblokke

22816200-5

Stenografiblokke

22816300-6

Selvklæbende memoblokke

22817000-0

Noteringskalendere eller personlige planlægningskalendere

22819000-4

Adressebøger

22820000-4

Blanketter

22821000-1

Stemmesedler

22822000-8

Forretningsblanketter

22822100-9

Forretningsblanketter i endeløse baner

22822200-0

Forretningsblanketter, der ikke er i endeløse baner

22830000-7

Øvehæfter

22831000-4

Suppleringsblade til skolenotesbøger

22832000-1

Kladdepapir

22840000-0

Præsentationsmapper

22841000-7

Samlealbum

22841100-8

Frimærkehæfter

22841200-9

Frimærkealbum

22850000-3

Samlemapper og tilbehør dertil

22851000-0

Samlemapper

22852000-7

Dokumentomslag

22852100-8

Dossierer

22853000-4

Tidsskriftkassetter

22900000-9

Diverse tryksager

22990000-6

Avispapir, håndgjort papir og pap, ikke belagt, til grafisk brug

22991000-3

Avispapir

22992000-0

Håndgjort papir eller pap

22993000-7

Lysfølsomt, varmefølsomt eller termografisk papir og pap

22993100-8

Lysfølsomt papir eller pap

22993200-9

Varmefølsomt papir eller pap

22993300-0

Termografisk papir eller pap

22993400-1

Bølgepapir eller -pap

24000000-4

Kemiske produkter

24100000-5

Gasser

24110000-8

Industrigasser

24111000-5

Hydrogen, argon, inerte gasser, nitrogen og oxygen

24111100-6

Argon

24111200-7

Ædelgasser

24111300-8

Helium

24111400-9

Neon

24111500-0

Medicinske gasser

24111600-1

Hydrogen

24111700-2

Nitrogen

24111800-3

Flydende nitrogen

24111900-4

Oxygen

24112000-2

Uorganiske oxygenforbindelser

24112100-3

Carbondioxid

24112200-4

Nitrogenoxid

24112300-5

Gasformige uorganiske oxygenforbindelser

24113000-9

Flydende og komprimeret luft

24113100-0

Flydende luft

24113200-1

Komprimeret luft

24200000-6

Farvestoffer og pigmenter

24210000-9

Oxider, peroxider og hydroxider

24211000-6

Zinkoxid og zinkperoxid, titanperoxid, farvestoffer og pigmenter

24211100-7

Zinkoxid

24211200-8

Zinkperoxid

24211300-9

Titaniumoxid

24212000-3

Oxider og hydroxider af krom, mangan, magnesium, bly og kobber

24212100-4

Chromoxid

24212200-5

Manganoxid

24212300-6

Blyoxid

24212400-7

Kobberoxid

24212500-8

Magnesiumoxid

24212600-9

Hydroxyder til farvestoffer og pigmenter

24212610-2

Chromhydroxid

24212620-5

Manganhydroxid

24212630-8

Blyhydroxid

24212640-1

Kobberhydroxid

24212650-4

Magnesiumhydroxid

24213000-0

Calciumhydroxid

24220000-2

Garveekstrakter, farvestofekstrakter, garvesyre og farvestoffer

24221000-9

Farvestofekstrakter

24222000-6

Garvestofekstrakter

24223000-3

Garvesyrer

24224000-0

Farvningsmidler

24225000-7

Garvepræparater

24300000-7

Uorganiske og organiske basiskemikalier

24310000-0

Uorganiske basiskemikalier

24311000-7

Kemiske stoffer, uorganiske syrer og forbindelser

24311100-8

Metalloider

24311110-1

Phosphider

24311120-4

Carbider

24311130-7

Hydrider

24311140-0

Nitrider

24311150-3

Azider

24311160-6

Silicider

24311170-9

Borider

24311180-2

Raffineret svovl

24311200-9

Halogen

24311300-0

Alkalimetaller

24311310-3

Kviksølv

24311400-1

Hydrogenchlorid, uorganiske syrer, siliciumdioxid og svovldioxid

24311410-4

Uorganiske syrer

24311411-1

Svovlsyre

24311420-7

Phosphorsyre

24311430-0

Polyphosphorsyrer

24311440-3

Fluskiselsyre

24311450-6

Svovldioxid

24311460-9

Siliciumdioxid

24311470-2

Hydrogenchlorid

24311500-2

Hydroxyder i form af uorganiske basiskemikalier

24311510-5

Metaloxider

24311511-2

Jernpyritter og jernoxider

24311520-8

Natriumhydroxid

24311521-5

Kaustisk soda

24311522-2

Natronlud

24311600-3

Svovlforbindelser

24311700-4

Svovl

24311800-5

Kulstof

24311900-6

Klor

24312000-4

Metalhalogenater; hypochloriter, chlorater og perchlorater

24312100-5

Metalhalogenater

24312110-8

Natriumhexafluorsilicat

24312120-1

Chlorider

24312121-8

Aluminiumchlorid

24312122-5

Ferrichlorid

24312123-2

Polyaluminiumchlorid

24312130-4

Aluminiumchlorhydrat

24312200-6

Hypochloriter og chlorater

24312210-9

Natriumchlorit

24312220-2

Natriumhypochlorit

24313000-1

Sulphider, sulphater, nitrater, phosphater og carbonater

24313100-2

Sulphider, sulphitter og sulphater

24313110-5

Diverse sulphider

24313111-2

Hydrogensulphid

24313112-9

Polysulphider

24313120-8

Sulphater

24313121-5

Natriumthiosulphat

24313122-2

Ferrisulphat

24313123-9

Sulphater af aluminium

24313124-6

Natriumhydrogensulphater

24313125-3

Jernsulphat

24313126-0

Kobbersulphat

24313200-3

Phosphinater, phosphonater, phosphater og polyphosphater

24313210-6

Natriumhexametaphosphat

24313220-9

Phosphater

24313300-4

Carbonater

24313310-7

Natriumcarbonater

24313320-0

Natriumbicarbonat

24313400-5

Nitrater

24314000-8

Metalsalte

24314100-9

Kaliumpermanganat

24314200-0

Salte af oxometalsyrer

24315000-5

Uorganiske kemikalier

24315100-6

Tungt vand, andre isotoper og forbindelser deraf

24315200-7

Cyanider, oxidcyanider, fulminater, cyanater, silicater, borater, perborater, salte af uorganiske syrer

24315210-0

Cyanid

24315220-3

Oxidcyanid

24315230-6

Fulminater

24315240-9

Cyanater

24315300-8

Hydrogenperoxid

24315400-9

Piezo-elektrisk kvarts

24315500-0

Forbindelser af sjældne jordarters metaller

24315600-1

Silikater

24315610-4

Natriumsilicat

24315700-2

Borater og peroxoborater

24316000-2

Destilleret vand

24317000-9

Syntetiske sten

24317100-0

Syntetiske ædelsten

24317200-1

Syntetiske halvædelsten

24320000-3

Basiskemikalier

24321000-0

Carbonhydrider

24321100-1

Mættede carbonhydrider

24321110-4

Acycliske carbonhydrider

24321111-1

Methan

24321112-8

Ethylen

24321113-5

Propen

24321114-2

Buten

24321115-9

Acetylen

24321120-7

Cycliske carbonhydrider

24321200-2

Umættede carbonhydrider

24321210-5

Umættede acycliske carbonhydrider

24321220-8

Umættede cycliske carbonhydrider

24321221-5

Benzen

24321222-2

Toluen

24321223-9

O-xylener

24321224-6

M-xylener

24321225-3

Styren

24321226-0

Ethylbenzen

24321300-3

Chlorderivater af acycliske carbonhydrider

24321310-6

Tetrachlorethylen

24321320-9

Carbontetrachlorid

24322000-7

Alkoholer, phenoler, phenolalkoholer samt halogen-, sulpho-, nitro- og nitrosoderivater deraf, industrielle fedtalkoholer

24322100-8

Industrielle fedtalkoholer

24322200-9

Monovalente alkoholer

24322210-2

Methanol

24322220-5

Ethanol

24322300-0

Divalente og polyvalente alkoholer samt derivater

24322310-3

Ethylenglycol

24322320-6

Alkoholderivater

24322400-1

Phenoler og phenolderivater

24322500-2

Alkohol

24322510-5

Ethylalkohol

24323000-4

Industrielle monocarboxylfedtsyrer

24323100-5

Sure olier fra raffinering

24323200-6

Carboxylsyrer

24323210-9

Eddikesyre

24323220-2

Pereddikesyre

24323300-7

Umættede monocarboxylsyrer og -forbindelser

24323310-0

Estere af methacrylsyre

24323320-3

Acrylsyreestere

24323400-8

Aromatiske polycarboxylsyrer og carboxylsyrer

24324000-1

Organiske forbindelser med nitrogenholdige grupper

24324100-2

Forbindelser med aminogrupper

24324200-3

Aminer indeholdende oxygenholdige grupper

24324300-4

Ureiner

24324400-5

Forbindelser med nitrogenholdige grupper

24325000-8

Organiske svovlforbindelser

24326000-5

Aldehyd, keton, organiske peroxider og ethere

24326100-6

Forbindelser med aldehydgrupper

24326200-7

Forbindelser med keton- og quinonfunktion

24326300-8

Organiske peroxider

24326310-1

Ethylenoxid

24326320-4

Ethere

24327000-2

Diverse organiske kemikalier

24327100-3

Vegetabilske derivater til farvning

24327200-4

Trækul

24327300-5

Olier og produkter fremstillet ved destillation af højtemperaturtjære, stenkulstjærebeg og mineraltjærebeg

24327310-8

Stenkulstjære

24327311-5

Kreosot

24327320-1

Beg

24327330-4

Tjærebeg

24327400-6

Harpiksprodukter

24327500-7

Affaldslud fra fremstillingen af træmasse

24400000-8

Gødningsstoffer og nitrogenforbindelser

24410000-1

Nitrogenholdige gødningsstoffer

24411000-8

Salpetersyre og salte

24411100-9

Natriumnitrat

24412000-5

Nitrersyrer

24413000-2

Ammoniak

24413100-3

Flydende ammoniak

24413200-4

Ammoniumchlorid

24413300-5

Ammoniumsulphat

24420000-4

Phosphorholdige gødningsstoffer

24421000-1

Mineralske phosphorholdige gødningsstoffer

24422000-8

Kemiske phosphorholdige gødningsstoffer

24430000-7

Animalske eller vegetabilske gødningsstoffer

24440000-0

Diverse gødningsstoffer

24450000-3

Agrokemiske produkter

24451000-0

Pesticider

24452000-7

Insekticider

24453000-4

Herbicider

24454000-1

Plantevækstregulatorer

24455000-8

Desinfektionsmidler

24456000-5

Rodenticider

24457000-2

Fungicider

24500000-9

Plast i primær form

24510000-2

Polymerer af ethylen, i primær form

24520000-5

Polymerer af propylen i primær form

24530000-8

Polymerer af styren, i primær form

24540000-1

Vinylpolymerer i primær form

24541000-8

Polymerer af vinylacetat i primær form

24542000-5

Polymerer af acryl i primær form

24550000-4

Polyestere i primær form

24560000-7

Polyamider i primær form

24570000-0

Ureaharpikser i primær form

24580000-3

Aminoharpikser i primær form

24590000-6

Siliconer i primær form

24600000-0

Sprængstoffer

24610000-3

Tilberedte sprængstoffer

24611000-0

Krudt

24611100-1

Propergolbrændstoffer

24612000-7

Diverse sprængstoffer

24612100-8

Dynamit

24612200-9

Tnt

24612300-0

Nitroglycerin

24613000-4

Signalraketter, regnraketter, tågesignaler og pyrotekniske artikler

24613100-5

Skræmmeskudspatroner

24613200-6

Fyrværkeri

24615000-8

Tændsnore, sprængkapsler, tændsatser og elektriske detonatorer

24900000-3

Finkemikalier og diverse kemikalier

24910000-6

Lim

24911000-3

Gelatine

24911200-5

Klæbemidler

24920000-9

Æteriske olier

24930000-2

Kemikalier til fotografisk brug

24931000-9

Fotografiske plader og film

24931200-1

Emulsioner til fotografisk brug

24931210-4

Fremkaldermidler til fotografisk brug

24931220-7

Fiksermidler til fotografisk brug

24931230-0

Fremkaldermidler til røntgenfilm

24931240-3

Fiksermidler til røntgenfilm

24931250-6

Vækstmedium

24931260-9

Billedforstærkere

24950000-8

Særlige kemiske præparater

24951000-5

Smørefedt og smøremidler

24951100-6

Smøremidler

24951110-9

Boremudder

24951120-2

Siliciumfedt

24951130-5

Borevæsker

24951200-7

Additiver til olier

24951210-0

Pulver til ildslukkere

24951220-3

Ildslukningsmidler

24951230-6

Drivmidler til ildslukkere

24951300-8

Hydraulikvæsker

24951310-1

Afisningsmidler

24951311-8

Frostbeskyttelsespræparater

24951400-9

Kemisk modificerede fedtstoffer og olier

24952000-2

Modellermasse

24952100-3

Dentalvoks

24953000-9

Efterbehandlingsmidler

24954000-6

Aktivt kul

24954100-7

Nyt aktivt kul

24954200-8

Regenereret aktivt kul

24955000-3

Kemiske toiletter

24956000-0

Peptoner og proteinstoffer

24957000-7

Kemiske additiver

24957100-8

Tilberedte bindemidler til støbeforme eller støbekerner

24957200-9

Additiver til cement, mørtel eller beton

24958000-4

Kemiske stoffer til olie- og gasindustrien

24958100-5

Kemikalier til brug i borehuller

24958200-6

Flokkuleringsmidler

24958300-7

Borevæskekemikalier

24958400-8

Gelampuller til forladning

24959000-1

Aerosoler og kemikalier i skiveform

24959100-2

Aerosoler

24959200-3

Basiskemikalier i skiveform

24960000-1

Diverse kemiske produkter

24961000-8

Kølervæsker

24962000-5

Kemikalier til vandbehandling

24963000-2

Korrosionshindrende produkter

24964000-9

Glycerol

24965000-6

Enzymer

30000000-9

Kontor- og edb-maskiner, -udstyr og -artikler, herunder ikke møbler og softwarepakker

30100000-0

Kontormaskiner, -udstyr og -artikler, herunder ikke computere, printere og møbler

30110000-3

Tekstbehandlingsmaskiner

30111000-0

Tekstbehandlingsanlæg

30120000-6

Udstyr til fotokopiering og offsettryk

30121000-3

Fotokopierings- og varmekopieringsmaskiner

30121100-4

Fotokopimaskiner

30121200-5

Udstyr til fotokopiering

30121300-6

Udstyr til mangfoldiggørelse

30121400-7

Duplikatorer

30121410-0

Telefaxomskiftermaskiner

30121420-3

Digitale sendere

30121430-6

Digitale duplikatorer

30122000-0

Offset-trykkemaskiner til kontorbrug

30122100-1

Digitale offsetsystemer

30122200-2

Digitalt offsetudstyr

30123000-7

Kontormaskiner og administrative maskiner

30123100-8

Billetstemplingsmaskiner

30123200-9

Pengeautomater

30123300-0

Stencil-duplikatorer

30123400-1

Foldemaskiner

30123500-2

Perforeringsmaskiner

30123600-3

Møntbehandlingsmaskiner

30123610-6

Møntsorteringsmaskiner

30123620-9

Mønttællemaskiner

30123630-2

Møntpakkemaskiner

30124000-4

Dele og tilbehør til kontormaskiner

30124100-5

Fikseringsenheder (»fusere«)

30124110-8

Olie til fikseringsenheder

30124120-1

Klude til fikseringsenheder

30124130-4

Lamper til fikseringsenheder

30124140-7

Renserulle til fikseringsenhed

30124150-0

Filtre til fikseringsenheder

30124200-6

Fikseringsenhedssæt

30124300-7

Tromler til kontormaskiner

30124400-8

Hæfteklammepatroner

30124500-9

Scannertilbehør

30124510-2

Endosseringsapparater

30124520-5

Dokumentfødere til scannere

30124530-8

Adapter til scanning af transparenter

30125000-1

Dele og tilbehør til fotokopieringsmaskiner

30125100-2

Tonerkassetter

30125110-5

Toner til laserprintere/faxmaskiner

30125120-8

Toner til fotokopimaskiner

30125130-1

Toner til datacentraler og forsknings- og dokumentationscentre

30130000-9

Udstyr til posthus

30131000-6

Udstyr til brevsorteringsrum

30131100-7

Papir- eller konvolutfoldemaskiner

30131200-8

Kuverteringsmaskiner

30131300-9

Adresseringsmaskiner

30131400-0

Frankeringsmaskiner

30131500-1

Automatiske brevåbnere

30131600-2

Automatiske brevlukkere

30131700-3

Frimærkeafstemplingsmaskiner

30131800-4

Frimærkepåsætningsmaskiner

30132000-3

Sorteringsudstyr

30132100-4

Brevsorteringsudstyr

30132200-5

Seddeltællemaskiner

30132300-6

Sorteringsmaskiner

30133000-0

Postforsendelsesudstyr

30133100-1

Forsendelsesudstyr til usorteret post

30140000-2

Regne- og bogholderimaskiner

30141000-9

Regnemaskiner

30141100-0

Lommeregnere

30141200-1

Desktop-regnemaskiner

30141300-2

Regnemaskiner med printfunktion

30141400-3

Additionsmaskiner

30142000-6

Bogholderimaskiner og kasseapparater

30142100-7

Bogholderimaskiner

30142200-8

Kasseapparater

30144000-0

Regnemaskiner og lign.

30144100-1

Frankostemplingsmaskiner

30144200-2

Billetautomater

30144300-3

Maskiner til trafiktælling

30144400-4

Automatisk billetkontrol

30145000-7

Dele og tilbehør til regnemaskiner

30145100-8

Regneruller

30150000-5

Skrivemaskiner

30151000-2

Elektroniske skrivemaskiner

30152000-9

Dele og tilbehør til skrivemaskiner

30160000-8

Magnetkort

30161000-5

Kreditkort

30162000-2

Smartkort

30163000-9

Betalingskort

30163100-0

Benzinkort

30170000-1

Mærkningsmaskiner

30171000-8

Daterings- og nummereringsmaskiner

30172000-5

Trykkemaskiner til fremstilling af identitetskort

30173000-2

Applikator til etiketpåsætning

30174000-9

Maskiner til fremstilling af etiketter

30175000-6

Beskriftningsudstyr

30176000-3

Prægemaskiner til tape

30177000-0

Automatiske mærkningssystemer

30178000-7

Halvautomatiske mærkningssystemer

30179000-4

Etiketdispensere

30180000-4

Maskiner til endossering og udstedelse af checks

30181000-1

Checkendosseringsmaskiner

30182000-8

Checkudstedelsesmaskiner

30190000-7

Diverse kontormaskiner, udstyr og tilbehør

30191000-4

Kontorudstyr, herunder ikke møbler

30191100-5

Arkiveringsudstyr

30191110-8

Kortkarruselsystemer

30191120-1

Tidsskriftholdere, bladholdere

30191130-4

Clipboards

30191140-7

Tilbehør til personlige identifikationsmidler

30191200-6

Overheadprojektorer

30191400-8

Makulatorer

30192000-1

Kontortilbehør

30192100-2

Viskelædere

30192110-5

Blækprodukter

30192111-2

Stempelpuder

30192112-9

Trykfarvebeholdere til trykkemaskiner

30192113-6

Blækpatroner

30192121-5

Kuglepenne

30192122-2

Fyldepenne

30192123-9

Fiberspidspenne

30192124-6

Filtpenne

30192125-3

Markere

30192126-0

Penne til teknisk tegning

30192127-7

Penneholdere

30192130-1

Blyanter

30192131-8

Stiftblyanter

30192132-5

Stifter til stiftblyanter

30192133-2

Blyantsspidsere

30192134-9

Blyantsholdere

30192150-7

Datostempler

30192151-4

Signeter

30192152-1

Nummerstempler

30192153-8

Tekststempler

30192154-5

Stempelpuder til udskiftning

30192155-2

Stempelholdere til kontorbrug

30192160-0

Korrekturlak og -tape

30192170-3

Opslagstavler

30192200-3

Målebånd

30192300-4

Farvebånd

30192310-7

Farvebånd til skrivemaskiner

30192320-0

Farvebånd til printere

30192330-3

Farvebånd og tromler til regnemaskiner

30192340-6

Farvebånd til faxmaskiner

30192350-9

Farvebånd til kasseapparater

30192400-5

Reprografiartikler

30192500-6

Transparenter til overheadprojektorer

30192600-7

Tegnebrætter

30192700-8

Kontorartikler

30192800-9

Selvklæbende etiketter

30192900-0

Rettemidler

30192910-3

Rettetape eller -film

30192920-6

Rettevæske

30192930-9

Rettepenne

30192940-2

Patroner til rettepenne

30192950-5

Elektriske viskelædere

30193000-8

Udstyr til arkivering, opbevaring m.v. og tilbehør

30193100-9

Skuffeindsatser

30193200-0

Brevbakker, penneholdere, katalogstativer m.v.

30193300-1

Hængemapper

30193400-2

Bogstøtter

30193500-3

Tidsskriftreoler

30193600-4

Kalendertilbehør

30193700-5

Arkivkasser

30193800-6

Memoholdere

30193900-7

Manuskriptholdere

30194000-5

Tegnerekvisitter

30194100-6

Kurver

30194200-7

Selvklæbende tegnemærkater, tegnetape, tegnefolie

30194210-0

Selvklæbende tegnemærkater eller tegnetape

30194220-3

Tegnefolie

30194300-8

Sæt af tegnerekvisitter, tegnepapir

30194310-1

Sæt af tegnerekvisitter

30194320-4

Tegnerpapir

30194400-9

Tegnebordsovertræk

30194500-0

Skriftskabeloner

30194600-1

Vinkelmålere

30194700-2

Skabeloner

30194800-3

Hovedlinealer og tegnetrekanter

30194810-6

Hovedlinealer

30194820-9

Tegnetrekanter

30194900-4

Tegneunderlag

30195000-2

Tavler

30195100-3

Planlægningstavler eller tilbehør

30195200-4

Elektroniske tavler eller tilbehør

30195300-5

Navne- eller informationstavler med udskiftelige bogstaver samt tilbehør

30195400-6

Dry erase-tavler eller tilbehør

30195500-7

Kridttavler eller tilbehør

30195600-8

Opslagstavler eller tilbehør

30195700-9

Tavlerenviskningsmidler eller tilbehør

30195800-0

Ophængningsskinner eller holdere

30195900-1

Whiteboardtavler og magnettavler

30195910-4

Whiteboardtavler

30195911-1

Tilbehør til whiteboardtavler

30195912-8

Stativer til whiteboardtavler

30195913-5

Stativer til flipovertavler

30195920-7

Magnettavler

30195921-4

Midler til renviskning af magnettavler

30196000-9

Planlægningssystemer

30196100-0

Mødeplanlægningssystemer

30196200-1

Aftalebøger eller løsblade

30196300-2

Forslagskasse

30197000-6

Mindre kontorudstyr

30197100-7

Hæfteklammer, opslagsnåle m.v., tegnestifter

30197110-0

Hæfteklammer

30197120-3

Nipsenåle, opslagsnåle, kortnåle

30197130-6

Tegnestifter

30197200-8

Ringbind og papirclips

30197210-1

Ringbind

30197220-4

Papirclips

30197221-1

Clipsholder

30197300-9

Papirknive, hæftemaskiner og hullemaskiner

30197310-2

Papirknive

30197320-5

Hæftemaskiner

30197321-2

Klammefjernere

30197330-8

Hullemaskiner

30197400-0

Frimærkefugtere

30197500-1

Segllak

30197510-4

Segllaktilbehør

30197600-2

Forarbejdet papir og pap

30197610-5

Kombinationspapir og -pap

30197620-8

Skrivepapir

30197621-5

Flipoverblok

30197630-1

Trykpapir

30197640-4

Selvkopierende eller andet kopipapir

30197641-1

Termografisk papir

30197642-8

Fotokopieringspapir og xerografipapir

30197643-5

Fotokopieringspapir

30197644-2

Xerografipapir

30197645-9

Kort til trykning

30198000-3

Lotterimaskiner

30198100-4

Enarmede spilleautomater

30199000-0

Papirvarer og lign.

30199100-1

Karbonpapir, selvkopierende papir og stencils til papirduplikatorer

30199110-4

Karbonpapir

30199120-7

Selvkopierende papir

30199130-0

Selvkopierende papir uden carbon

30199140-3

Stencils til papirduplikatorer

30199200-2

Konvolutter, lukkede brevkort og åbne brevkort

30199210-5

Lukkede brevkort

30199220-8

Åbne brevkort

30199230-1

Konvolutter

30199240-4

Forsendelsessæt

30199300-3

Præget eller perforeret papir

30199310-6

Præget eller perforeret trykpapir

30199320-9

Præget eller perforeret skrivepapir

30199330-2

Printerpapir i endeløse baner

30199340-5

Formularer i endeløse baner

30199400-4

Gummieret eller selvklæbende papir

30199410-7

Selvklæbende papir

30199500-5

Kartotekskasser, brevbakker, opbevaringskasser og lignende varer

30199600-6

Faneblade

30199700-7

Trykte papirvarer, undtagen blanketter

30199710-0

Trykte konvolutter

30199711-7

Trykte rudekuverter

30199712-4

Trykte kuverter uden rude

30199713-1

Trykte omslag til røntgenbilleder

30199720-3

Brevpapir

30199730-6

Visitkort

30199731-3

Visitkortholdere

30199740-9

Kort med påtrykt hilsen

30199750-2

Kuponer

30199760-5

Etiketter

30199761-2

Stregkode-etiketter

30199762-9

Bagagemærker

30199763-6

Tyverisikringsmærker

30199770-8

Spisebilletter

30199780-1

Skriveunderlag

30199790-4

Fartplaner

30199791-1

Store planlægningskalendere

30199792-8

Kalendere

30199793-5

Kalenderstativer

30200000-1

Edb-maskiner og -artikler

30210000-4

Databehandlingsmaskiner (hardware)

30211000-1

Mainframe

30211100-2

Supercomputer

30211200-3

Mainframemaskinel

30211300-4

Platforme til datamater

30211400-5

Konfigurationer til datamater

30211500-6

CPU'er eller processorer

30212000-8

Maskinel til minidatamater

30212100-9

CPU til minidatamater

30213000-5

Pc'er

30213100-6

Bærbare datamater

30213200-7

Tabletcomputere

30213300-8

Stationære pc'er

30213400-9

CPU til pc'er

30213500-0

Lommecomputere

30214000-2

Arbejdsstationer

30215000-9

Maskinel til mikrodatamater

30215100-0

CPU til mikrodatamater

30216000-6

Magnetiske eller optiske læsere

30216100-7

Optiske læsere

30216110-0

Scannere til datamater

30216120-3

Udstyr til optisk tegngenkendelse

30216130-6

Stregkodelæsere

30216200-8

Magnetkortlæsere

30216300-9

Hulkortlæsere

30220000-7

Digitalt kortlægningsudstyr

30221000-4

Digitale matrikelkort

30230000-0

Computerrelateret udstyr

30231000-7

Computerskærme og konsoller

30231100-8

Datamatterminaler

30231200-9

Konsoller

30231300-0

Dataskærme

30231310-3

Fladskærme

30231320-6

Pegeskærme

30232000-4

Periferiudstyr

30232100-5

Printere og plottere

30232110-8

Laserprintere

30232120-1

Matrixprintere

30232130-4

Farvegrafikprintere

30232140-7

Plottere

30232150-0

Blækstråleprintere

30232600-0

Indkodere

30232700-1

Central styreenhed

30233000-1

Datalagrings- og -udlæsningsenheder

30233100-2

Lagerenheder til datamater

30233110-5

Magnetkortlagerenheder

30233120-8

Magnetbåndslagerenheder

30233130-1

Magnetpladelagerenheder

30233131-8

Diskettedrev

30233132-5

Harddiskdrev

30233140-4

Baggrundslagerenheder (DASD)

30233141-1

Redundant Array Of Independent Disk Drives (RAID)

30233150-7

Optiske diskdrev

30233151-4

Cd-afspillere og/eller -indspillere

30233152-1

Dvd-afspillere og/eller -indspillere

30233153-8

Cd- og dvd-afspillere og/eller -indspillere

30233160-0

Båndlagerenheder

30233161-7

Kassettehåndteringsudstyr

30233170-3

Karruselenheder

30233180-6

Flashmemory-lagerenheder

30233190-9

Diskcontroller

30233300-4

Smartkortlæsere

30233310-7

Fingeraftrykslæsere

30233320-0

Kombinerede smartkort- og fingeraftrykslæsere

30234000-8

Lagermedier

30234100-9

Magnetplader

30234200-0

Optiske plader

30234300-1

Cd'er

30234400-2

Dvd'er

30234500-3

Hukommelsesmedier

30234600-4

Flashhukommelser

30234700-5

Magnetbånd

30236000-2

Øvrigt edb-udstyr

30236100-3

Udstyr til hukommelsesekspansion

30236110-6

Ram-hukommelser (Random access memory)

30236111-3

Dram-hukommelser (Dynamic random access memory)

30236112-0

Sram-hukommelser (Static random access memory)

30236113-7

Sdram-hukommelser (Synchronous dynamic random access memory)

30236114-4

Rdram-hukommelser (Rambus dynamic random access memory)

30236115-1

Sgram-hukommelser (Synchronous graphic random access memory)

30236120-9

Rom-hukommelser (Read only memory)

30236121-6

Prom-hukommelser (Programmable read only memory)

30236122-3

Eprom-hukommelser (Erasable programmable read only memory)

30236123-0

Eeprom-hukommelser (Electronically erasable programmable read only memory)

30236200-4

Databehandlingsudstyr

30237000-9

Dele, tilbehør og artikler til datamater

30237100-0

Dele til computere

30237110-3

Netgrænseflader

30237120-6

Porte til datamater

30237121-3

Serielle infrarøde porte

30237130-9

Datamatkort

30237131-6

Elektroniske kort

30237132-3

Usb-grænseflader (Universal Serial Bus)

30237133-0

PCMCIA-adaptorer og -grænseflader (Personal Computer Memory Card International Association)

30237134-7

3D-acceleratorkort

30237135-4

Netkort

30237136-1

Lydkort

30237140-2

Motherboards

30237200-1

Tilbehør til datamater

30237210-4

Anti-refleksskærme

30237220-7

Musemåtter

30237230-0

Højhastighedsbufferlagre

30237240-3

Webkamera

30237250-6

Tilbehør til rengøring af computere

30237251-3

Udstyrssæt til rengøring af computere

30237252-0

Trykluftdåser til støvrensning af computere

30237253-7

Støvdækkener til computerudstyr

30237260-9

Vægmonteringsarm til skærme

30237270-2

Mapper til bærbare computere

30237280-5

Strømforsyningstilbehør

30237290-8

Håndledsstøtte

30237295-3

Tastaturskjold

30237300-2

Leverancer til datamater

30237310-5

Fontkassetter til printere

30237320-8

Disketter

30237330-1

DAT-kassetter (digitale lydbånd)

30237340-4

DLT-kassetter (digital linear tape)

30237350-7

Datakassetter

30237360-0

LTO-kassetter (linear tape-open)

30237370-3

Indspilningskassetter

30237380-6

Cd-rommer

30237400-3

Tilbehør til dataindlæsning

30237410-6

Computermus

30237420-9

Joysticks

30237430-2

Lyspenne

30237440-5

Trackballs

30237450-8

Tegneplader

30237460-1

Tastaturer til datamater

30237461-8

Programmerbare tastaturer

30237470-4

Braille-tastaturer

30237475-9

Elektriske sensorer

30237480-7

Indlæseenheder

30238000-6

Udstyr til biblioteksautomation

31000000-6

Elektriske maskiner, apparatur, udstyr og forbrugsartikler; belysning

31100000-7

Elektriske motorer, generatorer og transformatorer

31110000-0

Elektriske motorer

31111000-7

Adaptere

31120000-3

Generatorer

31121000-0

Generatoraggregater

31121100-1

Generatoraggregater med kompressionstændingsmotor

31121110-4

Effektomformere

31121111-1

Roterende omformere

31121200-2

Generatoraggregater med gnisttændingsmotor

31121300-3

Vindenergigeneratorer

31121310-6

Vindmøller

31121320-9

Vindturbiner

31121330-2

Vindturbinegeneratorer

31121331-9

Turbinerotorer

31121340-5

Vindmøllepark

31122000-7

Generatoranlæg

31122100-8

Brændselsceller

31124000-1

Dampturbinegenerator

31124100-2

Turbinegeneratoraggregater

31124200-3

Styreudstyr til turbinegenerator

31126000-5

Dynamoer

31127000-2

Nødstrømsanlæg

31128000-9

Turbogenerator

31130000-6

Alternatorer

31131000-3

Enfasemotorer

31131100-4

Aktivatorer

31131200-5

Anoder

31132000-0

Flerfasede motorer

31140000-9

Køletårne

31141000-6

Vandkøleanlæg

31150000-2

Ballaster til udladningslamper og -rør

31151000-9

Statiske omformere

31153000-3

Ensrettere

31154000-0

Afbrydelsesfri strømforsyninger (UPS)

31155000-7

Invertere

31156000-4

Afbrydelige strømforsyninger

31157000-1

Induktionsspoler

31158000-8

Ladeaggregater

31158100-9

Batteriopladere

31158200-0

Tryklader

31158300-1

Turbolader

31160000-5

Dele til elektriske motorer, generatorer og transformatorer

31161000-2

Dele til elektriske motorer og generatorer

31161100-3

Magnetiseringssystemer

31161200-4

Gaskølesystemer

31161300-5

Generatorrotorer

31161400-6

Primære vandsystemer

31161500-7

Olietætningssystemer

31161600-8

Statorkølevandssystemer

31161700-9

Dele til dampgeneratorer

31161800-0

Dele til gasgeneratorer

31161900-1

Spændingsregulatorer

31162000-9

Dele til transformatorer, induktionsspoler og statiske omformere

31162100-0

Dele til dampkondensatorer

31170000-8

Transformatorer

31171000-5

Transformatorer med væskeisolation

31172000-2

Spændingstransformator

31173000-9

Instrumenttransformator

31174000-6

Strømforsyningstransformatorer

31200000-8

Elektriske fordelings- og styreapparater

31210000-1

Elektriske apparater til at slutte, afbryde eller beskytte elektriske kredsløb

31211000-8

Tavler og sikringskasser

31211100-9

Tavler til elektriske apparater

31211110-2

Styretavler

31211200-0

Sikringskasser

31211300-1

Sikringer

31211310-4

Strømafbrydere

31211320-7

Sikringsdåser

31211330-0

Sikringstråd

31211340-3

Sikringsholdere

31212000-5

Automatiske afbrydere

31212100-6

Afbrydere til luftledninger

31212200-7

Kredsløbstestere

31212300-8

Magnetiske effektafbrydere

31212400-9

Miniatureafbrydere

31213000-2

Fordelingsudstyr

31213100-3

Fordelerkasser

31213200-4

Distributionstransformatorer

31213300-5

Kabelfordelingsskab

31213400-6

Distributionssystem

31214000-9

Koblingsudstyr

31214100-0

Kontakter

31214110-3

Isolerende kontakter

31214120-6

Jordslutter

31214130-9

Sikkerhedsafbrydere

31214140-2

Lysdæmperkontakter

31214150-5

Drejeafbrydere

31214160-8

Trykafbrydere

31214170-1

Vippeafbrydere

31214180-4

Skydeafbrydere

31214190-7

Endestopafbrydere

31214200-1

Lastadskiller

31214300-2

Udendørs fordelingsanlæg

31214400-3

Sikringslastadskiller

31214500-4

Eltavler

31214510-7

Fordelingstavler

31214520-0

Mellemspændingstavler

31215000-6

Spændingsbegrænsere

31216000-3

Lynafledere

31216100-4

Lynbeskyttelsesudstyr

31216200-5

Lynledere

31217000-0

Overspændingsbeskyttere

31218000-7

Samleskinne

31219000-4

Beskyttelsesbokse

31220000-4

Komponenter til elektriske kredsløb

31221000-1

Elektriske relæer

31221100-2

Effektrelæer

31221200-3

Universalrelæer

31221300-4

Stiksokkelrelæer

31221400-5

Vekselstrømsrelæer

31221500-6

Kviksølvrelæer

31221600-7

Tidsrelæer

31221700-8

Overbelastningsrelæer

31223000-5

Lampeholdere

31224000-2

Tilslutnings- og kontaktdele

31224100-3

Stik og fatninger

31224200-4

Koaksialforbindelser

31224300-5

Samlekasser

31224400-6

Tilslutningskabler

31224500-7

Klemmer

31224600-8

Lysdæmpere

31224700-9

Forgreningsdåser

31224800-0

Kabelsamlingssæt

31224810-3

Forlængerledninger

31230000-7

Dele til elektrisk fordelings- eller styreudstyr

31300000-9

Isolerede ledninger og kabler

31310000-2

Ledningsnet

31311000-9

Nettilslutninger

31320000-5

Stærkstrømskabler

31321000-2

Stærkstrømsledninger

31321100-3

Stærkstrømsluftledninger

31321200-4

Lav- og middelspændingskabel

31321210-7

Lavspændingskabel

31321220-0

Middelspændingskabler

31321300-5

Højspændingskabler

31321400-6

Undervandskabel

31321500-7

Undersøisk kabel

31321600-8

Skærmet kabel

31321700-9

Signalkabler

31330000-8

Koaksialkabel

31340000-1

Kabeltilbehør, isoleret

31341000-8

Udrulningstromler, isolerede

31342000-5

Kabelforbindelser, isolerede

31343000-2

Kabelsamlinger, isolerede

31344000-9

Kabelbøsninger, isolerede

31350000-4

Elektriske ledere, til data- og styreformål

31351000-1

Elektriske ledere, til adgangskontrolsystemer

31400000-0

Akkumulatorer, primærelementer og primærbatterier

31410000-3

Primærelementer

31411000-0

Alkaliske batterier

31420000-6

Primærbatterier

31421000-3

Blybatterier

31422000-0

Batteripakker

31430000-9

Elektriske akkumulatorer

31431000-6

Blyakkumulatorer

31432000-3

Nikkel-kadmiumakkumulatorer

31433000-0

Nikkel-jern-akkumulatorer

31434000-7

Lithiumbatterier

31440000-2

Batterier

31500000-1

Belysningsudstyr og elektriske lamper

31510000-4

Elektriske glødelamper

31511000-1

Sealed beam-lamper

31512000-8

Halogenglødelamper

31512100-9

Halogenlampe, tosoklet

31512200-0

Halogenpærer med to stifter

31512300-1

Halogenlampe, dikroisk

31514000-2

Udladningslamper

31515000-9

Ultraviolette lamper

31516000-6

Infrarøde lamper

31517000-3

Buelamper

31518000-0

Signallys

31518100-1

Projektørbelysning

31518200-2

Nødbelysningsudstyr

31518210-5

Nødbelysningslamper

31518220-8

Lysstave

31518300-3

Taglys

31518500-5

Kviksølvlamper

31518600-6

Projektører

31519000-7

Glødelamper og neonlamper

31519100-8

Glødelamper

31519200-9

Neonlamper

31520000-7

Lampe- og lampefittings

31521000-4

Lamper

31521100-5

Skrivebordslamper

31521200-6

Standerlamper

31521300-7

Bærbare elektriske lamper

31521310-0

Advarselslys

31521320-3

Lommelygter

31521330-6

Genopladelige, bærbare elektriske lamper

31522000-1

Elektriske guirlander til juletræer

31523000-8

Lysskilte og belyste navneplader

31523100-9

Reklameneonlyskilder

31523200-0

Permanente meddelelsestavler

31523300-1

Belyste navneplader

31524000-5

Fittings til lofts- eller væglamper

31524100-6

Fittings til loftslamper

31524110-9

Lamper til operationsstuer

31524120-2

Loftslamper

31524200-7

Fittings til væglamper

31524210-0

Væglamper

31527000-6

Spotlights

31527200-8

Udendørsbelysning

31527210-1

Lanterner

31527260-6

Lysanlæg

31527270-9

Belysning af platforme

31527300-9

Belysning til husholdningsbrug

31527400-0

Undervandslamper

31530000-0

Dele til lamper og belysningsudstyr

31531000-7

Elektriske pærer

31531100-8

Lamper og lysstofrør

31532000-4

Dele til lamper og belysningsarmaturer

31532100-5

Rørlamper

31532110-8

Lysstofrørslamper

31532120-1

Kompaktlysrør

31532200-6

Cirkellamper

31532210-9

Cirkellysrør

31532300-7

Globelamper

31532310-0

Kompaktlysrør i globeform

31532400-8

Lampefatninger

31532500-9

Startere

31532510-2

Startere til lysstofrør

31532600-0

Lampereaktorer

31532610-3

Reaktorer til lysstofrør

31532700-1

Lampeskærme

31532800-2

Lampearme

31532900-3

Lysstoflamper

31532910-6

Lysstofrør

31532920-9

Pærer og lysstoflamper

31600000-2

Eludstyr

31610000-5

Elektrisk udstyr til motorer og køretøjer

31611000-2

Kabelsæt

31612000-9

Beviklingsapparater til motorer

31612200-1

Startmotorer

31612300-2

Elektrisk signaludstyr til motorer

31612310-5

Blinklys

31620000-8

Signalapparater, akustiske eller visuelle

31625000-3

Tyverialarmer og brandalarmer

31625100-4

Branddetektionssystemer

31625200-5

Brandalarmsystemer

31625300-6

Tyverialarmsystemer

31630000-1

Magneter

31640000-4

Maskiner og apparater med selvstændig funktion

31642000-8

Elektronisk detekteringsapparatur

31642100-9

Apparater til detektion af metalrør

31642200-0

Apparater til detektion af miner

31642300-1

Apparater til detektion af plastic

31642400-2

Apparater til detektion af ikke-metalliske genstande

31642500-3

Apparater til detektion af træ

31643000-5

Partikelacceleratorer

31643100-6

Lineære acceleratorer

31644000-2

Diverse dataregistreringsudstyr

31645000-9

Flippermaskiner

31650000-7

Isoleringsfittings

31651000-4

Isolerbånd

31660000-0

Kulelektroder

31670000-3

Elektriske dele til maskiner eller apparater

31671000-0

Glaskolber og katodestrålerør

31671100-1

Glaskolber

31671200-2

Katodestrålerør

31680000-6

Elartikler og tilbehør

31681000-3

Elektrisk tilbehør

31681100-4

Elektriske kontakter

31681200-5

Elektriske pumper

31681300-6

Elektriske kredsløb

31681400-7

Elektriske komponenter

31681410-0

Elektriske materialer

31681500-8

Opladere

31682000-0

Strømforsyninger

31682100-1

Elektriske dåser

31682110-4

Afdækninger til eldåser

31682200-2

Instrumentpaneler

31682210-5

Instrument- og betjeningsudstyr

31682220-8

Mixerpanel

31682230-1

Grafiske lystavler

31682300-3

Mellemspændingsudstyr

31682310-6

Mellemspændingspaneler

31682400-4

Elektrisk udstyr til luftledninger

31682410-7

Kabeltove til luftledninger

31682500-5

Elektrisk nødudstyr

31682510-8

Nødstrømssystemer

31682520-1

Nødstopsystemer

31682530-4

Nødstrømsforsyninger

31682540-7

Udstyr til understation

31700000-3

Elektroniske, elektromekaniske og elektrotekniske artikler

31710000-6

Elektronisk udstyr

31711000-3

Elektroniske artikler

31711100-4

Elektroniske komponenter

31711110-7

Transceivere

31711120-0

Transducere

31711130-3

Modstande

31711131-0

Elektriske modstande

31711140-6

Elektroder

31711150-9

Elektriske kondensatorer

31711151-6

Faste kondensatorer

31711152-3

Drejekondensatorer eller justerbare kondensatorer

31711154-0

Kondensatorbatterier

31711155-7

Kondensatornetværk

31711200-5

Elektroniske scoringstavler

31711300-6

Elektroniske tidtagersystemer

31711310-9

System til registrering af tilstedeværelse

31711400-7

Elektronrør og radiorør

31711410-0

Katodestrålerør til fjernsynsmodtagere

31711411-7

Rør til fjernsynskameraer

31711420-3

Mikrobølgerør og -udstyr

31711421-0

Magnetroner

31711422-7

Mikrobølgeudstyr

31711423-4

Mikrobølgeradioudstyr

31711424-1

Klystroner

31711430-6

Ensretterrør

31711440-9

Elektronrør og radiorør til modtagere eller forstærkere

31711500-8

Dele til elektroniske enheder

31711510-1

Dele til elektriske kondensatorer

31711520-4

Dele til elektriske modstande, reostater og potentiometre

31711530-7

Dele til elektron- og radiorør

31712000-0

Mikroelektroniske maskiner, apparater og mikrosystemer

31712100-1

Mikroelektroniske maskiner og apparater

31712110-4

Elektroniske integrerede kredsløb og mikrokomponentkredsløb

31712111-1

Telefonkort

31712112-8

Sim-kort

31712113-5

Kort påtrykt integrerede kredsløb

31712114-2

Integrerede elektroniske kredsløb

31712115-9

Mikrokomponentkredsløb

31712116-6

Mikroprocessorer

31712117-3

Integrerede kredsløbspakker

31712118-0

Monteringskomponenter til integrerede kredse

31712119-7

Dæksler til integrerede kredsløb

31712200-2

Mikrosystemer

31712300-3

Trykte kredsløb

31712310-6

Trykte kredsløb monteret med komponenter

31712320-9

Trykte kredsløb uden komponenter

31712330-2

Halvledere

31712331-9

Fotovoltaiske celler

31712332-6

Thyristorer

31712333-3

Diacs

31712334-0

Triacs

31712335-7

Optisk koblede isolatorer

31712336-4

Krystaloscillatorer

31712340-5

Dioder

31712341-2

Lysemitterende dioder

31712342-9

Mikrobølge- eller småsignaldioder

31712343-6

Zenerdioder

31712344-3

Schottky-dioder

31712345-0

Tunneldioder

31712346-7

Lysfølsomme dioder

31712347-4

Effektdioder eller solceller

31712348-1

Laserdioder

31712349-8

Rf-dioder (radiofrekvensdioder)

31712350-8

Transistorer

31712351-5

Lysfølsomme transistorer

31712352-2

Felteffekttransistorer (FET)

31712353-9

Metaloxid-halvleder-felteffekttransistorer (MOSFET)

31712354-6

Transistorchips

31712355-3

Bipolare Darlington-transistorer eller radiofrekvenstransistorer (rf-transistorer)

31712356-0

Unijunction-transistorer

31712357-7

Insulated-gate bipolare transistorer (IGBT)

31712358-4

Junction-felteffekttransistorer (JFET)

31712359-1

Bipolare transistorer (BJT)

31712360-1

Monterede piezoelektriske krystaller

31720000-9

Elektromekanisk udstyr

31730000-2

Elektroteknisk udstyr

31731000-9

Elektrotekniske artikler

31731100-0

Moduler

32000000-3

Radio-, fjernsyns-, kommunikations- og telekommunikationsudstyr og beslægtet udstyr

32200000-5

Transmissionsudstyr til radiotelefoni, radiotelegrafi, radiofoni og fjernsyn

32210000-8

Udsendelsesudstyr

32211000-5

Produktionsudstyr til udsendelser

32220000-1

Sendere til fjernsyn, uden modtagerapparatur

32221000-8

Radiofyr

32222000-5

Videosignalkodningsudstyr

32223000-2

Sendere til video

32224000-9

Senderudstyr til fjernsyn

32230000-4

Senderudstyr til radiofoni, med modtagerapparatur

32231000-1

Internt fjernsynsudstyr

32232000-8

Videokonferenceudstyr

32233000-5

Relæstation til radiofrekvenser

32234000-2

Kameraer til internt fjernsyn

32235000-9

Overvågningssystem, i lukket kredsløb

32236000-6

Radiotelefoner

32237000-3

Walkie-talkier

32240000-7

Fjernsynskameraer

32250000-0

Mobiltelefoner

32251000-7

Biltelefoner

32251100-8

Håndfri-sæt

32252000-4

GSM-telefoner

32252100-5

Håndfrie mobiltelefoner

32252110-8

Trådløst håndfrie mobiltelefoner

32260000-3

Datatransmissionsudstyr

32270000-6

Digitalt senderudstyr

32300000-6

Fjernsyns- og radiomodtagere samt lyd- eller videooptagere eller -gengivere

32310000-9

Radiofonimodtagere

32320000-2

Fjernsynsudstyr og av-udstyr

32321000-9

Fjernsynsprojektionsudstyr

32321100-0

Film- og videoudstyr

32321200-1

Av-udstyr

32321300-2

Av-materialer

32322000-6

Multimedia-udstyr

32323000-3

Videomonitorer

32323100-4

Videomonitorer, farve

32323200-5

Videomonitorer, sort-hvide

32323300-6

Videoudstyr

32323400-7

Videoafspilningsudstyr

32323500-8

Videoovervågningssystem

32324000-0

Fjernsynsmodtagere

32324100-1

Fjernsynsmodtagere, farve

32324200-2

Fjernsynsmodtagere, sort-hvide

32324300-3

Fjernsynsudstyr

32324310-6

Satellitantenner

32324400-4

Fjernsynsantenner

32324500-5

Videotunere

32324600-6

Digital-tv-boxe

32330000-5

Optagere og gengivere til lyd og video

32331000-2

Pladetallerkener

32331100-3

Pladespillere

32331200-4

Kassetteafspillere

32331300-5

Lydafspilningsudstyr

32331500-7

Optagere

32331600-8

Mp3-afspillere

32332000-9

Spolebåndoptagere

32332100-0

Dikteremaskiner

32332200-1

Telefonsvarere

32332300-2

Lydoptagere

32333000-6

Videooptagere eller -gengivere

32333100-7

Videooptagere

32333200-8

Videokameraer

32333300-9

Videogengivere

32333400-0

Videoafspillere

32340000-8

Mikrofoner og højttalere

32341000-5

Mikrofoner

32342000-2

Højttalere

32342100-3

Hovedtelefoner

32342200-4

Øretelefoner

32342300-5

Mikrofoner og højttalersæt

32342400-6

Lydgivere

32342410-9

Lydudstyr

32342411-6

Minihøjttalere

32342412-3

Større højttalere

32342420-2

Mixerpult til studie

32342430-5

Talekompressionssystem

32342440-8

Voice-mail system

32342450-1

Voicerecordere

32343000-9

Forstærkere

32343100-0

Lavfrekvensforstærkere

32343200-1

Megafoner

32344000-6

Modtagere til radiotelefoni eller radiotelegrafi

32344100-7

Bærbare modtagere til personkalde- og personsøgeanlæg

32344110-0

Voice-logging system

32344200-8

Radiomodtagere

32344210-1

Radioudstyr

32344220-4

Radiokaldeanlæg

32344230-7

Radiostationer

32344240-0

Radiotårn

32344250-3

Radioinstallationer

32344260-6

Radio- og multiplekserudstyr

32344270-9

Radio- og telefonbetjeningssystem

32344280-2

Bærbare radioer

32350000-1

Dele til lyd- og videoudstyr

32351000-8

Tilbehør til lyd- og videoudstyr

32351100-9

Videoredigeringsudstyr

32351200-0

Skærme

32351300-1

Tilbehør til audioudstyr

32351310-4

Lydkassetter

32352000-5

Antenner og antennereflektorer

32352100-6

Dele til radio- og radarudstyr

32352200-7

Reservedele og tilbehør til radar

32353000-2

Lydoptagelser

32353100-3

Plader

32353200-4

Musikkassetter

32354000-9

Film

32354100-0

Radiologifilm

32354110-3

Røntgenfilm

32354120-6

Diazofilm

32354200-1

Kinematografisk film

32354300-2

Fotografisk film

32354400-3

Polaroidfilm

32354500-4

Videofilm

32354600-5

Videokassetter

32354700-6

Videobånd

32354800-7

Krympefolie

32360000-4

Udstyr til samtaleanlæg

32400000-7

Net

32410000-0

Lokalnet

32411000-7

Token ring-net

32412000-4

Kommunikationsnet

32412100-5

Telekommunikationsnet

32412110-8

Internet-netværk

32412120-1

Intranet-netværk

32413000-1

Integrerede net

32413100-2

Netroutere

32415000-5

Ethernet

32416000-2

ISDN-net

32416100-3

ISDX-net

32417000-9

Multimedianet

32418000-6

Radionet

32420000-3

Netudstyr

32421000-0

Netkabelsystem

32422000-7

Netkomponenter

32423000-4

Nethubs

32424000-1

Netinfrastruktur

32425000-8

Netstyresystem

32426000-5

Network publishing-system

32427000-2

Netsystem

32428000-9

Opgradering af net

32429000-6

Telefonnetudstyr

32430000-6

WAN

32440000-9

Telemetri- og terminaludstyr

32441000-6

Telemetriudstyr

32441100-7

Telemetriovervågningssystem

32441200-8

Telemetri- og styreudstyr

32441300-9

Telematiksystem

32442000-3

Terminaludstyr

32442100-4

Terminaltavler

32442200-5

Klemkasser

32442300-6

Terminalemulatorer

32442400-7

Tilslutningsanordninger

32500000-8

Telekommunikationsleverancer

32510000-1

Trådløst telekommunikationssystem

32520000-4

Telekommunikationskabel og -udstyr

32521000-1

Telekommunikationskabel

32522000-8

Telekommunikationsudstyr

32523000-5

Telekommunikationsanlæg

32524000-2

Telekommunikationssystem

32530000-7

Satellitrelateret kommunikationsudstyr

32531000-4

Satellitkommunikationsudstyr

32532000-1

Satellitparaboler

32533000-8

Satellitjordstation

32534000-5

Satellitplatforme

32540000-0

Centraler

32541000-7

Centraludstyr

32542000-4

Omstillingspaneler

32543000-1

Omstillingsborde til telefoner

32544000-8

PABC-udstyr

32545000-5

PABC-systemer

32546000-2

Digitalt omstillingsudstyr

32546100-3

Digitale centraler

32547000-9

Vakuumaktiverede fordelingstavler

32550000-3

Telefonudstyr

32551000-0

Telefonkabler og tilhørende udstyr

32551100-1

Telefonforbindelser

32551200-2

Telefoncentraler

32551300-3

Hovedtelefonsæt

32551400-4

Telefonnet

32551500-5

Telefonkabler

32552000-7

Elektriske apparater til trådtelefoni eller trådtelegrafi

32552100-8

Telefonapparater

32552110-1

Trådløse telefoner

32552120-4

Nødtelefoner

32552130-7

Offentlige telefoner

32552140-0

Udstyr til mønt- og korttelefoner

32552150-3

Telefoner til svagtseende

32552160-6

Telefoner til hørehæmmede

32552200-9

Fjernskrivere

32552300-0

Koblingsapparater til telefoni eller telegrafi

32552310-3

Digitale telefoncentraler

32552320-6

Multipleksere til telefoncentraler

32552330-9

Telefonkoblingsapparater

32552400-1

Apparater til lavfrekvenssignalomsætning

32552410-4

Modemer

32552420-7

Frekvensomsætter

32552430-0

Kodningsudstyr

32552500-2

Teletekstudstyr

32552510-5

Teledata-terminaler

32552520-8

Telexudstyr

32552600-3

Dørtelefoner

32553000-4

Dele til elektriske apparater til telefoni eller telegrafi

32560000-6

Lysledermaterialer

32561000-3

Lyslederforbindelser

32562000-0

Optiske fiberkabler

32562100-1

Optiske fiberkabler, til informationsoverførsel

32562200-2

Optiske telekommunikationskabler

32562300-3

Optiske fiberkabler til transmission af data

32570000-9

Kommunikationsudstyr

32571000-6

Kommunikationsinfrastruktur

32572000-3

Kommunikationskabel

32572100-4

Kommunikationskabel med multiple elektriske ledere

32572200-5

Kommunikationskabel med koaksiale ledere

32572300-6

Kommunikationskabel til specielle anvendelser

32573000-0

Kommunikationsbetjeningssystem

32580000-2

Dataudstyr

32581000-9

Datakommunikationsudstyr

32581100-0

Datatransmissionskabel

32581110-3

Datatransmissionskabel med multiple elektriske ledere

32581120-6

Datatransmissionskabel med koaksiale ledere

32581130-9

Datatransmissionskabel til specielle anvendelser

32581200-1

Telefaxudstyr

32581210-4

Tilbehør og komponenter til telefaxudstyr

32582000-6

Databærere

32583000-3

Data- og stemmebærere

32584000-0

Databærende medier

33000000-0

Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje

33100000-1

Medicinsk udstyr

33110000-4

Udstyr til billeddannelse til medicinsk, dental og veterinær brug

33111000-1

Røntgenapparatur

33111100-2

Røntgenbord

33111200-3

Røntgenarbejdsstationer

33111300-4

Røntgenfremkaldemaskiner

33111400-5

Røntgenfluoroskopi-apparatur

33111500-6

Dentalrøntgenudstyr

33111600-7

Apparatur til radiografi

33111610-0

MR-skanner

33111620-3

Gammakameraer

33111640-9

Termografer

33111650-2

Mammografi-apparatur

33111660-5

Knogledensitometre

33111700-8

Angiografirum

33111710-1

Artikler til angiografi

33111720-4

Apparatur til angiografi

33111721-1

Udstyr til digital angiografi

33111730-7

Artikler til angioplasti

33111740-0

Apparatur til angioplasti

33111800-9

Røntgendiagnostikanlæg

33112000-8

Billeddannelsesudstyr til ekkografi-, ultralyds- og dopplerundersøgelser

33112100-9

Ekkokardiografisk detektor

33112200-0

Ultralydapparat

33112300-1

Ultralydscannere

33112310-4

Colour-flow doppler

33112320-7

Dopplerudstyr

33112330-0

Echoencephalografer

33112340-3

Ekkokardiografer

33113000-5

Udstyr til magnetisk resonansbilledbehandling

33113100-6

MR-scannere

33113110-9

NMR-scannere

33114000-2

Udstyr til spektrografi

33115000-9

Udstyr til tomografi

33115100-0

CT-scannere

33115200-1

CAT-scannere

33120000-7

Registreringssystemer og undersøgelsesudstyr

33121000-4

System til ambulant langtidsregistrering

33121100-5

Elektroencephalografer

33121200-6

Apparatur til scintigrafi

33121300-7

Elektromyografer

33121400-8

Audiometre

33121500-9

Elektrocardiogram

33122000-1

Oftalmologisk udstyr

33123000-8

Udstyr til hjerte-karundersøgelser

33123100-9

Tensiometer

33123200-0

Apparatur til elektrocardiografi

33123210-3

Hjertemonitoreringsudstyr

33123220-6

Udstyr til cardio-angiografi

33123230-9