ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 50

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

51. årgang
23. februar 2008


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 162/2008 af 22. februar 2008 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 163/2008 af 22. februar 2008 om godkendelse af præparatet Lanthancarbonatoctahydrat (Lantharenol) som fodertilsætningsstof ( 1 )

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 164/2008 af 22. februar 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1444/2006 for så vidt angår minimumsindholdet af fodertilsætningsstoffet Bacillus subtilis C-3102 (Calsporin) ( 1 )

6

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 165/2008 af 22. februar 2008 om godkendelse af en ny anvendelse af 3-fytase (Natuphos) som fodertilsætningsstof ( 1 )

8

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 166/2008 af 22. februar 2008 om godkendelse af en ny anvendelse af præparatet af Bacillus cereus var. toyoi (Toyocerin) som fodertilsætningsstof ( 1 )

11

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 167/2008 af 22. februar 2008 om ny godkendelse for en tiårig periode af et coccidiostatikum som tilsætningsstof til foderstoffer ( 1 )

14

 

 

DIREKTIVER

 

*

Kommissionens direktiv 2008/17/EF af 19. februar 2008 om ændring af visse bilag til Rådets direktiv 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af acephat, acetamiprid, acibenzolar-S-methyl, aldrin, benalaxyl, benomyl, carbendazim, chlormequat, chlorothalonil, chlorpyrifos, clofentezin, cyfluthrin, cypermethrin, cyromazin, dieldrin, dimethoat, dithiocarbamater, esfenvalerat, famoxadon, fenhexamid, fenitrothion, fenvalerat, glyphosat, indoxacarb, lambda-cyhalothrin, mepanipyrim, metalaxyl-M, methidathion, methoxyfenozid, pymetrozin, pyraclostrobin pyrimethanil, spiroxamin, thiacloprid, thiophanat-methyl og trifloxystrobin ( 1 )

17

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Kommissionen

 

 

2008/155/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 14. februar 2008 om opstilling af en liste over embryonindsamlingsteam og embryonproduktionsteam i tredjelande, der er godkendt med henblik på import af koembryoner til Fællesskabet (meddelt under nummer K(2008) 517)  ( 1 )

51

 

 

2008/156/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 18. februar 2008 om ændring af beslutning 2006/766/EF for så vidt angår listen over tredjelande og områder, hvorfra import til konsum af fiskevarer i enhver form er tilladt (meddelt under nummer K(2008) 555)  ( 1 )

65

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

FORORDNINGER

23.2.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 50/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 162/2008

af 22. februar 2008

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1580/2007 af 21. december 2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96, (EF) nr. 2201/96 og (EF) nr. 1182/2007 vedrørende frugt og grøntsager (1), særlig artikel 138, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes som følge af gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 138 i forordning (EF) nr. 1580/2007, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 23. februar 2008.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. februar 2008.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 350 af 31.12.2007, s. 1.


BILAG

til Kommissionens forordning af 22. februar 2008 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

JO

74,3

MA

49,0

TN

129,8

TR

93,0

ZZ

86,5

0707 00 05

JO

190,5

MA

150,4

TR

133,9

ZZ

158,3

0709 90 70

MA

61,7

TR

110,8

ZZ

86,3

0709 90 80

EG

54,8

ZZ

54,8

0805 10 20

AR

69,8

EG

49,0

IL

53,2

MA

59,1

TN

48,1

TR

92,7

ZA

57,8

ZZ

61,4

0805 20 10

IL

99,2

MA

111,9

ZZ

105,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

EG

82,4

IL

75,9

MA

130,6

PK

65,4

TR

71,3

ZZ

85,1

0805 50 10

AR

48,9

EG

85,4

IL

120,2

MA

114,0

TR

118,1

UY

52,4

ZA

79,7

ZZ

88,4

0808 10 80

AR

96,3

CA

88,1

CL

63,5

CN

96,4

MK

42,4

US

110,6

ZA

106,7

ZZ

86,3

0808 20 50

AR

90,5

CN

105,9

US

122,5

ZA

109,9

ZZ

107,2


(1)  Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« repræsenterer »anden oprindelse«.


23.2.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 50/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 163/2008

af 22. februar 2008

om godkendelse af præparatet Lanthancarbonatoctahydrat (Lantharenol) som fodertilsætningsstof

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (1), særlig artikel 9, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 1831/2003 indeholder bestemmelser om godkendelse af fodertilsætningsstoffer og om grundlaget og procedurerne for meddelelse af sådanne godkendelser.

(2)

Der er i overensstemmelse med artikel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 indgivet en ansøgning om godkendelse af det i bilaget til nærværende forordning opførte præparat. Ansøgningen var vedlagt de oplysninger og dokumenter, der kræves i henhold til artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1831/2003.

(3)

Ansøgningen vedrører godkendelse i kategorien »zootekniske tilsætningsstoffer« af præparatet Lanthancarbonatoctahydrat (Lantharenol) som tilsætningsstof til foder til katte.

(4)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) konkluderede i sin udtalelse af 18. september 2007, at præparatet Lanthancarbonatoctahydrat (Lantharenol) ikke har skadelige virkninger på dyrs sundhed eller på miljøet og formodes ikke at give anledning til problemer for menneskers sundhed i forbindelse med utilsigtet eksponering for tilsætningsstoffet (2). Det blev endvidere konkluderet, at præparatet ikke udgør nogen anden risiko, der i henhold til artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1831/2003 ville udelukke en godkendelse. Det har vist sig, at Lantharenol mindsker udskillelsen af fosfor via urinen. EFSA anbefaler ikke i sin udtalelse, at der træffes passende foranstaltninger vedrørende brugernes sikkerhed. EFSA mener, at der er behov for særlige krav vedrørende overvågning efter markedsføringen for at klarlægge eventuelle sundhedsskadelige virkninger på lang sigt hos katte. I udtalelsen fra EFSA gennemgås ligeledes den rapport om analysemetoden vedrørende fodertilsætningsstoffet, som er forelagt af det i henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 oprettede EF-referencelaboratorium.

(5)

Vurderingen af præparatet viser, at betingelserne for godkendelse, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er opfyldt. Derfor bør anvendelsen af dette præparat godkendes som anført i bilaget til nærværende forordning.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Det i bilaget opførte præparat, der tilhører tilsætningsstofkategorien »zootekniske tilsætningsstoffer« og den funktionelle gruppe »andre zootekniske tilsætningsstoffer«, tillades anvendt som fodertilsætningsstof på de betingelser, der er fastsat i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. februar 2008.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 378/2005 (EUT L 59 af 5.3.2005, s. 8).

(2)  Udtalelse afgivet i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1831/2003 af Ekspertpanelet for Tilsætningsstoffer og Produkter eller Stoffer, der Anvendes i Foder, om sikkerheden og effektiviteten ved Lantharenol (lanthancarbonatoctahydrat) som tilsætningsstof til foder til katte. Vedtaget den 18.9.2007. EFSA Journal (2007) 542, 1-15.


BILAG

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer

Navn på indehaveren af godkendelsen

Tilsætningsstof

(handelsnavn)

Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse, analysemetode

Dyreart eller -kategori

Maksimumsalder

Minimumsindhold

Maksimumsindhold

Andre bestemmelser

Godkendelsen gyldig til

mg/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %

Kategori: zootekniske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: andre zootekniske tilsætningsstoffer (mindskelse af udskillelsen af fosfor via urinen)

4d1

Bayer

HealthCare AG

Lanthancarbonatoctahydrat

(Lantharenol)

 

Tilsætningsstoffets sammensætning:

Præparat af lanthancarbonatoctahydrat

Mindst 85 % lanthancarbonatoctahydrat som aktivstof

 

Aktivstoffets karakteristika:

Lanthancarbonatoctahydrat

La2(CO3)3 · 8H2O

CAS-nummer 6487-39-4

 

Analysemetode (1)

Induktivt koblet plasmaoptisk emissionsspektometri (ICP-OES)

Katte

1 500

7 500

Det er nødvendigt med en plan for overvågning efter markedsføringen for så vidt angår kroniske skadelige virkninger.

I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet angives:

til voksne katte

anbefalet dosis i vådfoder med et tørstofindhold på 20-25 %: 340 til 2 100 mg pr. kg

undgå samtidig anvendelse af foder med et højt fosforindhold.

6.3.2018


(1)  Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på EF-referencelaboratoriets hjemmeside: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


23.2.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 50/6


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 164/2008

af 22. februar 2008

om ændring af forordning (EF) nr. 1444/2006 for så vidt angår minimumsindholdet af fodertilsætningsstoffet Bacillus subtilis C-3102 (Calsporin)

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (1), særlig artikel 13, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Tilsætningsstoffet Bacillus subtilis C-3102 (Calsporin) blev tilladt på visse betingelser i henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003. Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1444/2006 (2) blev tilsætningsstoffet godkendt i ti år til anvendelse i slagtekyllinger, idet godkendelsen blev knyttet til indehaveren af godkendelsen til markedsføring af tilsætningsstoffet.

(2)

I henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 kan godkendelsen af et tilsætningsstof ændres efter anmodning fra indehaveren af godkendelsen og på basis af en udtalelse fra Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA).

(3)

Indehaveren af godkendelsen af fodertilsætningsstoffet Bacillus subtilis C-3102 (Calsporin) har indsendt en anmodning, hvori det foreslås, at godkendelsesbetingelserne ændres, ved at minimumsindholdet af dette tilsætningsstof mindskes.

(4)

EFSA har i sin udtalelse, som blev vedtaget den 18. september 2007, foreslået at mindske minimumsindholdet af aktivstoffet fra 1 × 109 CFU til 5 × 108 CFU, fordi der er dokumentation for effektiviteten ved den laveste foreslåede dosis (3).

(5)

Forordning (EF) nr. 1444/2006 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilaget til forordning (EF) nr. 1444/2006 erstattes af bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. februar 2008.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 378/2005 (EUT L 59 af 5.3.2005, s. 8).

(2)  EUT L 271 af 30.9.2006, s. 19.

(3)  Udtalelse afgivet i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1831/2003 af Ekspertpanelet for Tilsætningsstoffer og Produkter eller Stoffer, der Anvendes i Foder, om sikkerheden og effektiviteten ved Calsporin — et Bacillus subtilis-præparat — som tilsætningsstof til foder til slagtekyllinger. EFSA Journal (2007) 543, 1-8.


BILAG

»BILAG

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer

Navn på indehaveren af godkendelsen

Tilsætningsstof

(handelsnavn)

Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse, analysemetode

Dyreart eller kategori

Maksimumsalder

Minimumsindhold

Maksimumsindhold

Andre bestemmelser

Godkendelsen gyldig til

CFU/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %

Kategori: zootekniske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: tarmflorastabilisatorer.

4b1820

Calpis Co. Ltd

I Fællesskabet repræsenteret af Orffa International Holding BV

Bacillus subtilis

C-3102 (DSM 15544)

(Calsporin)

 

Tilsætningsstoffets sammensætning:

Præparat af Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544), der indeholder mindst 1 × 1010 CFU/g tilsætningsstof

 

Aktivstoffets karakteristika:

Levedygtige sporer af Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544)

 

Analysemetode (1)

Tælling ved pladespredning med anvendelse af trypton-soja-agar og termisk forbehandling af foderprøverne

Slagtekyllinger

5 × 108

1 × 109

1.

Brugersikkerhed: åndedrætsværn og sikkerhedsbriller i forbindelse med håndtering

2.

I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet.

3.

Kan bruges i foderblandinger, der indeholder de tilladte coccidiostatika: monensinnatrium, salinomycinnatrium, semduramicinnatrium, lasalocidnatrium, maduramicin-ammonium, narasin-nicarbazin og diclazuril.

20. oktober 2016


(1)  Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på EF-referencelaboratoriets hjemmeside: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives«


23.2.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 50/8


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 165/2008

af 22. februar 2008

om godkendelse af en ny anvendelse af 3-fytase (Natuphos) som fodertilsætningsstof

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (1), særlig artikel 9, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 1831/2003 indeholder bestemmelser om godkendelse af fodertilsætningsstoffer og om grundlaget og procedurerne for meddelelse af sådanne godkendelser.

(2)

Der er i overensstemmelse med artikel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 indgivet en ansøgning om godkendelse af det i bilaget til nærværende forordning opførte præparat. Ansøgningen var vedlagt de oplysninger og dokumenter, der kræves i henhold til artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1831/2003.

(3)

Ansøgningen vedrører godkendelse i tilsætningsstofkategorien »zootekniske tilsætningsstoffer« af en ny anvendelse af enzympræparatet 3-fytase (Natuphos 5000, Natuphos 5000 G, Natuphos 5000 L, Natuphos 10000 G og Natuphos 10000 L) produceret af Aspergillus niger (CBS 101.672) som tilsætningsstof til foder til ænder.

(4)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 243/2007 (2) blev det tilladt at anvende dette præparat til fravænnede smågrise, slagtesvin og slagtekyllinger, og ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1142/2007 (3) blev det tilladt at anvende det til æglæggende høner og slagtekalkuner.

(5)

Der er fremlagt nye oplysninger til støtte for ansøgningen om tilladelse til at anvende præparatet til ænder. Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) konkluderede i sin udtalelse af 18. september 2007, at enzympræparatet 3-fytase (Natuphos 5000, Natuphos 5000 G, Natuphos 5000 L, Natuphos 10000 G og Natuphos 10000 L) produceret af Aspergillus niger (CBS 101.672) ikke har skadelige virkninger på forbrugere, brugere eller på miljøet (4). Ifølge udtalelsen har anvendelsen af præparatet heller ikke skadelige virkninger på denne dyrekategori, og det forbedrer effektivt fordøjeligheden af foderstoffer. EFSA mener ikke, at der er behov for særlige krav om overvågning efter markedsføringen. I udtalelsen fra EFSA gennemgås ligeledes den rapport om analysemetoden vedrørende fodertilsætningsstoffet, som er forelagt af det i henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 oprettede EF-referencelaboratorium.

(6)

Vurderingen af præparatet viser, at betingelserne for godkendelse, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er opfyldt. Derfor bør anvendelsen af dette præparat godkendes som anført i bilaget til nærværende forordning.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Det i bilaget opførte præparat, der tilhører tilsætningsstofkategorien «zootekniske tilsætningsstoffer» og den funktionelle gruppe «fordøjelighedsfremmende stoffer», tillades anvendt som fodertilsætningsstof på de betingelser, der er fastsat i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. februar 2008.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 378/2005 (EUT L 59 af 5.3.2005, s. 8).

(2)  EUT L 73 af 13.3.2007, s. 4.

(3)  EUT L 256 af 2.10.2007, s. 20.

(4)  Udtalelse afgivet af Ekspertpanelet for Tilsætningsstoffer og Produkter eller Stoffer, der Anvendes i Foder, om sikkerheden og effektiviteten ved enzympræparatet af Natuphos (3-fytase) som tilsætningsstof til foder til ænder. EFSA Journal (2007) 544, 1-10.


BILAG

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer

Navn på indehaveren af godkendelsen

Tilsætningsstof

(handelsnavn)

Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse, analysemetode

Dyreart eller -kategori

Maksimumsalder

Minimumsindhold

Maksimumsindhold

Andre bestemmelser

Godkendelsen gyldig til

Antal enheder aktivt stof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %

Kategori: zootekniske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: fordøjelighedsfremmende stoffer

4a1600

BASF Aktiengesellschaft

3-fytase

EC 3.1.3.8

(Natuphos 5000 Natuphos 5000 G Natuphos 5000 L Natuphos 10000 G Natuphos 10000 L)

 

Tilsætningsstoffets sammensætning:

 

3-fytase produceret af Aspergillus niger (CBS 101.672) med en aktivitet på mindst:

 

Fast form: 5 000 FTU (1)/g

 

Flydende form: 5 000 FTU/ml

 

Aktivstoffets karakteristika:

3-fytase produceret af Aspergillus niger (CBS 101.672)

 

Analysemetode (2)

Kolorimetri med måling af det uorganiske fosfat, der frigives af enzymet fra fytatsubstrat

Ænder

300 FTU

 

1.

I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet.

2.

Anbefalet dosis pr. kg fuldfoder: 300-750 FTU.

3.

Til brug i foder med indhold af fytinbundet phosphat på over 0,23 %.

14.3.2018


(1)  1 FTU er den mængde enzym, der frigiver 1 mikromol uorganisk fosfat pr. minut fra natriumfytat ved pH 5,5 og 37 °C.

(2)  Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på EF-referencelaboratoriets hjemmeside: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


23.2.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 50/11


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 166/2008

af 22. februar 2008

om godkendelse af en ny anvendelse af præparatet af Bacillus cereus var. toyoi (Toyocerin) som fodertilsætningsstof

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (1), særlig artikel 9, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 1831/2003 indeholder bestemmelser om godkendelse af fodertilsætningsstoffer og om grundlaget og procedurerne for meddelelse af sådanne godkendelser.

(2)

Der er i overensstemmelse med artikel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 indgivet en ansøgning om godkendelse af det i bilaget til nærværende forordning opførte præparat. Ansøgningen var vedlagt de oplysninger og dokumenter, der kræves i henhold til artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1831/2003.

(3)

Ansøgningen vedrører godkendelse i kategorien »zootekniske tilsætningsstoffer« af en ny anvendelse af mikroorganismepræparatet Bacillus cereus var. toyoi NCIMB 40112/CNCM I-1012 (Toyocerin) som tilsætningsstof til foder til slagtekalkuner.

(4)

Der blev givet permanent tilladelse til at anvende dette mikroorganismepræparat til smågrise under 2 måneder og søer ved Kommissionens forordning (EF) nr. 256/2002 (2), til smågrise og slagtesvin ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1453/2004 (3), til slagtekvæg ved Kommissionens forordning (EF) nr. 255/2005 (4) og til slagtekaniner og slagtekyllinger ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1200/2005 (5).

(5)

Der er fremlagt nye oplysninger til støtte for en ansøgning om tilladelse til at anvende præparatet til slagtekalkuner. Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) konkluderede i sin udtalelse af 19. september 2007, at mikroorganismepræparatet Bacillus cereus var. toyoi NCIMB 40112/CNCM I-1012 (Toyocerin) ikke har skadelige virkninger på forbrugere eller brugere eller på miljøet (6). Ifølge udtalelsen har anvendelsen af dette præparat ingen skadelige virkninger på denne dyrekategori, og det forbedrer effektivt tilvæksten, foderindtaget og foderudnyttelsen. EFSA mener ikke, at der er behov for særlige krav om overvågning efter markedsføringen. I udtalelsen fra EFSA gennemgås ligeledes den rapport om analysemetoden vedrørende fodertilsætningsstoffet, som er forelagt af det i henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 oprettede EF-referencelaboratorium.

(6)

Vurderingen af præparatet viser, at betingelserne for godkendelse, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er opfyldt. Derfor bør anvendelsen af dette præparat godkendes som anført i bilaget til nærværende forordning.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Det i bilaget opførte præparat, der tilhører tilsætningsstofkategorien »zootekniske tilsætningsstoffer« og den funktionelle gruppe »tarmflorastabilisatorer«, tillades anvendt som fodertilsætningsstof på de betingelser, der er fastsat i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. februar 2008.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 378/2005 (EUT L 59 af 5.3.2005, s. 8).

(2)  EFT L 41 af 13.2.2002, s. 6. Ændret ved forordning (EF) nr. 1143/2007 (EUT L 256 af 2.10.2007, s. 23).

(3)  EUT L 269 af 17.8.2004, p. 3.

(4)  EUT L 45 af 16.2.2005, s. 3.

(5)  EUT L 195 af 27.7.2005, s. 6. Ændret ved forordning (EF) nr. 1445/2006 (EUT L 271 af 30.9.2006, s. 22).

(6)  Udtalelse afgivet af Ekspertpanelet for Tilsætningsstoffer og Produkter eller Stoffer, der Anvendes i Foder om sikkerheden og effektiviteten ved Toyocerin (Bacillus cereus var. toyoi) som tilsætningsstof til foder til kalkuner. Vedtaget den 19.9.2007. EFSA Journal (2007) 549, 1-11.


BILAG

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer

Navn på indehaveren af godkendelsen

Tilsætningsstof

(handelsnavn)

Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse, analysemetode

Dyreart eller -kategori

Maksimumsalder

Minimumsindhold

Maksimumsindhold

Andre bestemmelser

Godkendelsen gyldig til

CFU/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %

Kategorien: zootekniske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: tarmflorastabilisatorer

4b1701

Rubinum

Bacillus cereus var. toyoi

NCIMB 40112/CNCM I-1012

(Toyocerin)

 

Tilsætningsstoffets sammensætning:

Præparat af Bacillus cereus var. toyoi, der indeholder mindst 1 × 1010 CFU/g tilsætningsstof

 

Aktivstoffets karakteristika:

Bacillus cereus var. toyoi

NCIMB 40112/CNCM I-1012

 

Analysemetode (1):

Tælling ved pladespredning med anvendelse af trypton-soja-agar og termisk forbehandling af foderprøverne og identifikation ved PFGE-elektroforese (pulsed field gel electrophoresis)

Slagtekalkuner

0,2 × 109

1 × 109

1.

I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet.

2.

Åndedrætsværn og sikkerhedsbriller bæres under håndteringen

3.

Kan anvendes i foderblandinger, der indeholder de tilladte coccidiostatika: monensinnatrium, lasalocidnatrium, robenidin, halofuginon, diclazuril, maduramicinammonium.

14.3.2018


(1)  Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på EF-referencelaboratoriets hjemmeside: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


23.2.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 50/14


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 167/2008

af 22. februar 2008

om ny godkendelse for en tiårig periode af et coccidiostatikum som tilsætningsstof til foderstoffer

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 70/524/EØF af 23. november 1970 om tilsætningsstoffer til foderstoffer (1), særlig artikel 3 og 9,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (2), særlig artikel 25, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 1831/2003 indeholder bestemmelser om godkendelse af fodertilsætningsstoffer.

(2)

Ved artikel 25 i forordning (EF) nr. 1831/2003 fastsættes overgangsforanstaltninger for ansøgninger om godkendelse af fodertilsætningsstoffer, som er indgivet i henhold til direktiv 70/524/EØF inden anvendelsesdatoen for nævnte forordning.

(3)

Den ansøgning om godkendelse af det tilsætningsstof, der er opført i bilaget til nærværende forordning, blev indsendt inden anvendelsesdatoen for forordning (EF) nr. 1831/2003.

(4)

Indledende bemærkninger til denne ansøgning, som fastsat i artikel 4, stk. 4, i direktiv 70/524/EØF, blev fremsendt til Kommissionen inden anvendelsesdatoen for forordning (EF) nr. 1831/2003. Denne ansøgning skal derfor fortsat behandles i overensstemmelse med artikel 4 i direktiv 70/524/EØF.

(5)

Den ansvarlige for markedsføringen af Kokcisan 120G indgav i henhold til artikel 4 i nævnte direktiv en ansøgning om godkendelse for en tiårig periode af dette coccidiostatikum til slagtekyllinger. Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) har afgivet udtalelse om sikkerheden for mennesker, dyr og miljø ved anvendelse af dette præparat under de betingelser, der er fastsat i bilaget til denne forordning. Vurderingen viser, at betingelserne for en sådan tilladelse i henhold til artikel 3a i direktiv 70/524/EØF er opfyldt. Anvendelse af det pågældende præparat, jf. bilaget, bør derfor tillades for en periode på ti år.

(6)

Vurderingen af denne ansøgning viser, at der bør kræves bestemte procedurer for at beskytte arbejdstagere mod at blive udsat for det tilsætningsstof, der er anført i bilaget. En sådan beskyttelse skulle være sikret ved anvendelse af Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet (3).

(7)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Det i bilaget anførte præparat, der tilhører gruppen »coccidiostatika og andre lægemidler«, tillades anvendt som tilsætningsstof til foderstoffer på de i nævnte bilag fastsatte betingelser i en periode på ti år.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. februar 2008.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 270 af 14.12.1970, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1800/2004 (EUT L 317 af 16.10.2004, s. 37).

(2)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 378/2005 (EUT L 59 af 5.3.2005, s. 8).

(3)  EFT L 183 af 29.6.1989, s. 1. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/30/EF (EUT L 165 af 27.6.2007, s. 21).


BILAG

Tilsætningsstoffets registreringsnummer

Navn og registreringsnummer på den person, der er ansvarlig for tilsætningsstoffets markedsføring

Tilsætningsstof

(handelsnavn)

Sammensætning, kemisk betegnelse og beskrivelse

Dyreart eller -kategori

Maksimums alder

Minimumsindhold

Maksimumsindhold

Andre bestemmelser

Tilladelsens varighed

Maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer (MRL) i de relevante animalske fødevarer

mg aktivt stof pr. kg fuldfoder

Coccidiostatika og andre lægemidler

E 766

KRKA, d.d

Novo mesto, Slovenien

Salinomycin-natrium

(Kokcisan 120G)

 

Tilsætningsstoffets sammensætning:

 

Salinomycinnatrium: 120 g/kg

 

Calciumcarbonat: indtil 1 000 g/kg

 

Saccharose: 80-100 g/kg

 

Majsstivelse: 20 g/kg

 

Aktiv stof:

 

Salinomycinnatrium,

 

C42H69O11Na,

 

CAS-nummer: 55721-31-8,

 

Natriumsalt af en polyethermonocarboxylsyre produceret ved gæring af Streptomyces albus (CBS 101071)

 

Beslægtede urenheder:

 

< 42 mg elaiophylin pr. kg salinomycinnatrium

 

< 40 g 17-epi-20-desoxy-salinomycin pr. kg salinomycinnatrium

Slagtekyllinger

60

70

Må højst anvendes indtil tre dage før slagtning.

I brugsvejledningen til foderblandinger angives:

 

»Farligt for dyr af hestefamilien og kalkuner«

 

»Dette foderstof indeholder en ionophor: bør ikke anvendes sammen med visse lægemidler (fx. tiamulin)«.

26. februar 2018

5 μg salinomycin-natrium pr. kg for alt vådt væv.


DIREKTIVER

23.2.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 50/17


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/17/EF

af 19. februar 2008

om ændring af visse bilag til Rådets direktiv 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af acephat, acetamiprid, acibenzolar-S-methyl, aldrin, benalaxyl, benomyl, carbendazim, chlormequat, chlorothalonil, chlorpyrifos, clofentezin, cyfluthrin, cypermethrin, cyromazin, dieldrin, dimethoat, dithiocarbamater, esfenvalerat, famoxadon, fenhexamid, fenitrothion, fenvalerat, glyphosat, indoxacarb, lambda-cyhalothrin, mepanipyrim, metalaxyl-M, methidathion, methoxyfenozid, pymetrozin, pyraclostrobin pyrimethanil, spiroxamin, thiacloprid, thiophanat-methyl og trifloxystrobin

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 86/362/EØF af 24. juli 1986 om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for indholdet af pesticidrester i og på korn (1), særlig artikel 10,

under henvisning til Rådets direktiv 86/363/EØF af 24. juli 1986 om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for indholdet af pesticidrester i og på levnedsmidler af animalsk oprindelse (2), særlig artikel 10,

under henvisning til Rådets direktiv 90/642/EØF af 27. november 1990 om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for pesticidrester på og i visse produkter af vegetabilsk oprindelse, herunder frugt og grønsager (3), særlig artikel 7,

under henvisning til Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (4), særlig artikel 4, stk. 1, litra f), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til direktiv 91/414/EØF hører det under medlemsstaternes ansvarsområde at godkende plantebeskyttelsesmidler til anvendelse på specifikke afgrøder. Sådanne godkendelser skal bygge på en vurdering af virkningerne på menneskers og dyrs sundhed og miljøpåvirkningen. Ved vurderingerne skal der tages hensyn til elementer som sprøjteførerens og andre tilstedeværendes eksponering og virkninger på jord-, vand- og luftmiljøet samt virkningerne på dyr og mennesker via indtag af restkoncentrationer på behandlede afgrøder.

(2)

Maksimalgrænseværdierne afspejler anvendelsen af de minimumsmængder af pesticider, der skal til for at opnå effektiv plantebeskyttelse, anvendt på en sådan måde, at der opnås den lavest mulige, toksikologisk acceptable restkoncentration, især med hensyn til den skønnede indtagelse gennem føden.

(3)

Maksimalgrænseværdier for pesticider, der er omfattet af direktiv 90/642/EØF, 86/363/EØF og 86/362/EØF skal løbende vurderes og kan ændres under hensyntagen til nye eller ændrede anvendelser. Kommissionen har modtaget oplysninger om nye eller ændrede anvendelser, som kan formodes at ville betyde ændrede restkoncentrationer af acephat, acetamiprid, acibenzolar-S-methyl, aldrin, benalaxyl, benomyl, carbendazim, chlormequat, chlorthalonil, chlorpyrifos, clofentezin, cyfluthrin, cypermethrin, cyromazin, dieldrin, dimethoat, dithiocarbamater, esfenvalerat, famoxadon, fenhexamid, fenitrothion, fenvalerat, glyphosat, indoxacarb, lambda-cyhalothrin, mepanipyrim, metalaxyl-M, methidation, methoxyfenozid, pymetrozin, pyraclostrobin, pyrimethanil, spiroxamin, thiacloprid, thiophanat-methyl og trifloxystrobin.

(4)

Forbrugernes livslange eksponering for de i dette direktiv omhandlede pesticider via fødevarer, der kan indeholde restkoncentrationer heraf, er blevet vurderet efter de procedurer og den praksis, der følges i Fællesskabet, under hensyntagen til de retningslinjer, der er offentliggjort af Verdenssundhedsorganisationen (5). Maksimalgrænseværdierne for de pågældende pesticider bør fastsættes på grundlag af denne vurdering/evaluering, så det sikres, at det acceptable daglige indtag ikke overskrides.

(5)

Der er fastsat en akut referencedosis (ARfD) for acephat, acetamiprid, carbendazim, chlormequat, chlorthalonil, chlorpyrifos, cyfluthrin, cypermethrin, cyromazin, dieldrin, dimethoat, esfenvalerat, famoxadon, fenitrothion, indoxacarb, lambda-cyhalothrin, mepanipyrim, metalaxyl-M, methidation, methoxyfenozid, pymetrozin, pyraclostrobin, thiacloprid og thiophanat-methyl. Den akutte eksponering af forbrugerne via hver af de fødevarer, der kan indeholde restkoncentrationer af disse pesticider, er blevet vurderet efter de procedurer og den praksis, der for øjeblikket følges i Fællesskabet, under hensyntagen til de retningslinjer, der er offentliggjort af Verdenssundhedsorganisationen. Der er taget hensyn til udtalelser fra Den Videnskabelige Komité for Planter, især råd og henstillinger om beskyttelse af forbrugere af fødevarer, der er behandlet med pesticider (6). På grundlag af vurderingen af indtaget gennem føden bør maksimalgrænseværdierne for disse pesticider fastsættes, så det sikres, at ARfD ikke overskrides. Med hensyn til de øvrige stoffer har en vurdering af de disponible oplysninger vist, at der ikke er behov for en ARfD, og at det derfor ikke er nødvendigt med en vurdering af virkningerne på kort sigt.

(6)

Maksimalgrænseværdierne bør sættes til bestemmelsesgrænseværdien, hvis anvendelsen af plantebeskyttelsesmidler til godkendte anvendelsesformål ikke medfører påviselige pesticidrester i eller på fødevaren, eller hvis der ikke er nogen godkendte anvendelsesformål, eller hvis de anvendelsesformål, der er godkendt af medlemsstaterne, ikke er blevet underbygget med de nødvendige data, eller hvis anvendelsesformål i tredjelande, der medfører restkoncentrationer i eller på fødevarer, som kan blive bragt i omsætning på Fællesskabets marked, ikke er blevet underbygget med de nødvendige data.

(7)

Fastsættelse eller ændring af midlertidige EF-maksimalgrænseværdier er ikke til hinder for, at medlemsstaterne kan fastsætte midlertidige maksimalgrænseværdier for acetamiprid, acibenzolar-S-methyl, famoxadon, fenamiphos, glyphosat, indoxacarb, mepanipyrim, methoxyfenozid, pymetrozin, pyraclostrobin, thiacloprid og trifloxystrobin i henhold til artikel 4, stk. 1, litra f), i direktiv 91/414/EØF og i henhold til samme direktivs bilag VI. Fire år anses for at være en tilstrækkelig lang periode til at tillade yderligere anvendelsesformål for disse stoffer. Derefter bør de midlertidige EF-maksimalgrænseværdier gå over til at være definitive.

(8)

Det er derfor nødvendigt at ændre de maksimalgrænseværdier, der er indeholdt i direktiv 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF, for at sikre passende overvågning af og kontrol med de pågældende plantebeskyttelsesmidlers anvendelse og for at beskytte forbrugerne. Maksimalgrænseværdier, der allerede er fastsat i bilagene til disse direktiver, bør ændres. Hvor der endnu ikke er fastsat maksimalgrænseværdier, bør sådanne nu fastsættes for første gang.

(9)

Fællesskabets handelspartnere er i behørige tilfælde blevet konsulteret via Verdenshandelsorganisationen, og der er taget hensyn til deres bemærkninger til de pågældende grænseværdier.

(10)

Direktiv 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(11)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Direktiv 86/362/EØF ændres som angivet i bilag I til nærværende direktiv.

Artikel 2

Direktiv 86/363/EØF ændres som angivet i bilag II til nærværende direktiv.

Artikel 3

Direktiv 90/642/EØF ændres som angivet i bilag III til nærværende direktiv.

Artikel 4

Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 14. september 2008 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

De anvender disse bestemmelser fra den 15. september 2008.

Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

Artikel 5

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 6

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. februar 2008.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 221 af 7.8.1986, s. 37. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2007/73/EF (EUT L 329 af 14.12.2007, s. 40).

(2)  EFT L 221 af 7.8.1986, s. 43. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2007/57/EF (EUT L 243 af 18.9.2007, s. 61).

(3)  EFT L 350 af 14.12.1990, s. 71. Senest ændret ved direktiv 2007/73/EF.

(4)  EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2007/76/EF (EUT L 337 af 21.12.2007, s. 100).

(5)  »Guidelines for predicting dietary intake of pesticide residues (revised), prepared by the GEMS/Food Programme in collaboration with the Codex Committee on Pesticide Residues«, offentliggjort af Verdenssundhedsorganisationen 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

(6)  Udtalelse fra Den Videnskabelige Komité for Planter om spørgsmål vedrørende ændring af bilagene til Rådets direktiv 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF af 14.7.1998; Udtalelse fra Den Videnskabelige Komité for Planter om variable restkoncentrationer af pesticider i frugt og grøntsager af 14.7.1998 (http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scp/outcome_ppp_en.html).


BILAG I

I del A i bilag II til direktiv 86/362/EØF indsættes der oplysninger om fenitrothion, og oplysningerne om cypermethrin, famoxadon, mepanipyrim, methidathion og thiacloprid affattes således:

Pesticidrester

Maksimalgrænseværdi i mg/kg

»Cypermethrin, inklusive andre beslægtede isomerblandinger (summen af isomerer)

2 hvede, byg, havre, rug og triticale

0,01 (*) andre kornarter

Famoxadon

0,2 havre

0,02 (*) andre kornarter

Fenitrothion

0,5 (1) hvede, byg, rug og triticale

0,05 (*) andre kornarter

Mepanipyrim og dets metabolit (2-anilin-4-(2-hydroxypropyl)-6-methylpyrimidin) udtrykt som mepanipyrim

0,01 (*) (p)

korn

Methidathion

0,1 majs, 0,2 sorghum 0,02 (*) andre kornarter

Thiacloprid

0,1 hvede, 1 byg og havre 0,05 (p) andre kornarter


(1)  Midlertidig maksimalgrænseværdi indtil den 1. juni 2009. Erstattes denne maksimalgrænseværdi ikke ved et direktiv eller en forordning inden denne dato, finder den relevante bestemmelsesgrænseværdi anvendelse.«


BILAG II

I del B i bilag II til direktiv 86/363/EØF affattes oplysningerne om glyphosat således:

 

Maksimalgrænseværdi i mg/kg (ppm)

Pesticidrester

for kød, herunder også fedt, forarbejdede varer af kød, slagteaffald og fedt som anført i bilag I under pos. ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00 og 1602

for mælk og mejeriprodukter som anført i bilag I under pos. 0401, 0402, 0405 00 og 0406

for friske æg uden skal, for fugleæg og æggeblommer som anført i bilag I under pos. 0407 00 og 0408

»Glyphosat

2 (2) nyre af kvæg

0,2 (2) lever af kvæg

0,5 (2) nyre af svin

0,1 (2) nyre af fjerkræ

0,05 (1)  (2) andet

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)


(1)  Angiver bestemmelsesgrænseværdien

(2)  Angiver den midlertidige maksimalgrænseværdi, der er fastsat i henhold til artikel 4, stk. 1, litra f), i direktiv 91/414/EØF«


BILAG III

I del A i bilag II til direktiv 90/642/EØF affattes oplysningerne om acephat, acetamiprid, acibenzolar-S-methyl, aldrin, benalaxyl, benomyl, carbendazim, chlormequat, chlorthalonil, chlorpyrifos, clofentezin, cyfluthrin, cyromazin, dieldrin, dimethoat, dithiocarbamater, esfenvalerat, famoxadon, fenhexamid, fenvalerat, indoxacarb, lambda-cyhalothrin, mepanipyrim, metalaxyl(-M), methidation, methoxyfenozid, pymetrozin, pyraclostrobin pyrimethanil, spiroxamin, thiacloprid, thiophanat-methyl og trifloxystrobin således:

»Grupper af og eksempler på individuelle produkter, som maksimalgrænseværdierne gælder for

Acephat

Acetamiprid

Acibenzolar-S-methyl

Aldrin og dieldrin (aldrin og dieldrin tilsammen, udtrykt som dieldrin) (4)

Benalaxyl, inkl. andre beslægtede isomerblandinger, herunder benalaxyl-M (summen af isomerer)

Carbendazim og benomyl (summen af benomyl og carbendazim, udtrykt som carbendazim)

Chlormequat

Chlorpyrifos

Chlorothalonil

Clofentezin

1.

Frugter, friske, tørrede eller ubehandlede, frosne, ikke tilsat sukker; nødder

0,02 (1)

 

 

0,01 (1)

 

 

 

 

 

 

i)

CITRUSFRUGTER

 

1 (7)

0,02 (1)  (7)

 

0,05 (1)

0,5

0,05 (1)

 

0,01 (1)

0,5

Grapefrugter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citroner

 

 

 

 

 

 

 

0,2

 

 

Limefrugter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandariner (herunder klementiner og andre krydsninger)

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

Appelsiner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pompelmus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andet

 

 

 

 

 

 

 

0,3

 

 

ii)

TRÆNØDDER, også afskallede

 

0,01 (1)  (7)

 

 

0,05 (1)

0,1 (1)

0,1 (1)

0,05 (1)

0,01 (1)

0,05 (1)

Mandler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paranødder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cashewnødder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Grupper af og eksempler på individuelle produkter, som maksimalgrænseværdierne gælder for

Cyfluthrin (cyfluthrin, inkl. andre beslægtede isomerblandinger (summen af isomerer)) (4)

Cyromazin

Dimethoat (summen af dimethoat og omethoat, udtrykt som dimethoat)

Dithiocarbamater, udtrykt som CS2, inkl. maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram og ziram (2), (3)

Famoxadon

Fenhexamid

Fenvalerat og esfenvalerat (summen af RR- og SS-isomerer) (4)

Indoxacarb (summen af S- og R-isomerer)

Lambda-cyhalothrin (4)

Mepanipyrim og dets metabolit (2-anilin-4-(2-hydroxypropyl)-6-methylpyrimidin), udtrykt som mepanipyrim

1.

Frugter, friske, tørrede eller ubehandlede, frosne, ikke tilsat sukker; nødder

 

0,05 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

i)

CITRUSFRUGTER

0,02 (1)

 

0,02 (1)

5 (mz)

0,02 (1)

0,05 (1)  (7)

0,02 (1)

0,02 (1)  (7)

 

0,01 (1)  (7)

Grapefrugter

 

 

 

 

 

 

 

 

0,1

 

Citroner

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2

 

Limefrugter

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2

 

Mandariner (herunder klementiner og andre krydsninger)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2

 

Appelsiner

 

 

 

 

 

 

 

 

0,1

 

Pompelmus

 

 

 

 

 

 

 

 

0,1

 

Andet

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (1)

 

ii)

TRÆNØDDER, også afskallede

0,02 (1)

 

0,05 (1)

 

0,02 (1)

0,05 (1)  (7)

0,02 (1)

0,05 (1)  (7)

0,05 (1)

0,01 (1)  (7)

Mandler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paranødder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cashewnødder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Grupper af og eksempler på individuelle produkter, som maksimalgrænseværdierne gælder for

Metalaxyl og metalaxyl-M (metalaxyl, inkl. andre beslægtede isomerblandinger, herunder metalaxyl-M (summen af isomerer))

Methidation

Methoxy-fenozid (4)

Pymetrozin

Pyraclostrobin

Pyrimethanil

Spiroxamin

Trifloxystrobin

Thiacloprid (4)

Thiophanate-methyl

1.

Frugter, friske, tørrede eller ubehandlede, frosne, ikke tilsat sukker; nødder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i)

CITRUSFRUGTER

0,5

5

1

0,3

1 (7)

10 (7)

0,05 (1)

0,3 (7)

0,02 (1)  (7)

0,1 (1)

Grapefrugter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citroner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limefrugter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandariner (herunder klementiner og andre krydsninger)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appelsiner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pompelmus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ii)

TRÆNØDDER, også afskallede

0,05 (1)

0,05 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

 

 

0,05 (1)

0,02 (1)  (7)

0,02 (1)  (7)

0,2

Mandler

 

 

 

 

 

0,2 (7)

 

 

 

 

Paranødder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cashewnødder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Grupper af og eksempler på individuelle produkter, som maksimalgrænseværdierne gælder for

Acephat

Acetamiprid

Acibenzolar-S-methyl

Aldrin og dieldrin (aldrin og dieldrin tilsammen, udtrykt som dieldrin) (4)

Benalaxyl, inkl. andre beslægtede isomerblandinger, herunder benalaxyl-M (summen af isomerer)

Carbendazim og benomyl (summen af benomyl og carbendazim, udtrykt som carbendazim)

Chlormequat

Chlorpyrifos

Chlorothalonil

Clofentezin

Kastanjer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokosnødder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasselnødder

 

 

0,1 (1)  (7)

 

 

 

 

 

 

 

Macadamia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pekannødder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pinjekerner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pistacienødder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valnødder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andet

 

 

0,02 (1)  (7)

 

 

 

 

 

 

 

iii)

KERNEFRUGTER

 

0,1 (7)

0,02 (1)  (7)

 

0,05 (1)

0,2

 

0,5

1

0,5

Æbler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pærer

 

 

 

 

 

 

0,2 (8)

 

 

 

Kvæder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andet

 

 

 

 

 

 

0,05 (1)

 

 

 

iv)

STENFRUGTER

 

 

0,02 (1)  (7)

 

0,05 (1)

 

0,05 (1)

 

 

 

Abrikoser

 

0,1 (7)

 

 

 

0,2

 

 

1

 

Kirsebær

 

0,2 (7)

 

 

 

0,5

 

0,3

 

 

Ferskner (herunder nektariner og lignende krydsninger)

 

0,1 (7)

 

 

 

0,2

 

0,2

1

 


Grupper af og eksempler på individuelle produkter, som maksimalgrænseværdierne gælder for

Cyfluthrin (cyfluthrin, inkl. andre beslægtede isomerblandinger (summen af isomerer)) (4)

Cyromazin

Dimethoat (summen af dimethoat og omethoat, udtrykt som dimethoat)

Dithiocarbamater, udtrykt som CS2, inkl. maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram og ziram (2), (3)

Famoxadon

Fenhexamid

Fenvalerat og esfenvalerat (summen af RR- og SS-isomerer) (4)

Indoxacarb (summen af S- og R-isomerer)

Lambda-cyhalothrin (4)

Mepanipyrim og dets metabolit (2-anilin-4-(2-hydroxypropyl)-6-methylpyrimidin), udtrykt som mepanipyrim

Kastanjer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokosnødder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasselnødder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Macadamia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pekannødder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pinjekerner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pistacienødder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valnødder

 

 

 

0,1 (mz)

 

 

 

 

 

 

Andet

 

 

 

0,05 (1)

 

 

 

 

 

 

iii)

KERNEFRUGTER

0,2

 

0,02 (1)

5 (ma, mz, me, pr, t, z)

0,02 (1)

0,05 (1)  (7)

0,05

 

0,1

0,01 (1)  (7)

Æbler

 

 

 

 

 

 

 

0,5 (7)

 

 

Pærer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvæder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andet

 

 

 

 

 

 

 

0,3 (7)

 

 

iv)

STENFRUGTER

 

 

 

 

0,02 (1)

 

 

 

 

0,01 (1)  (7)

Abrikoser

0,3

 

 

2 (mz, t)

 

5 (7)

0,1

0,3 (7)

0,2

 

Kirsebær

0,2

 

1

2 (mz, me, pr, t, z)

 

5 (7)

 

 

0,1

 

Ferskner (herunder nektariner og lignende krydsninger)

0,3

 

 

2 (mz, t)

 

5 (7)

0,1

0,3 (7)

0,2

 


Grupper af og eksempler på individuelle produkter, som maksimalgrænseværdierne gælder for

Metalaxyl og metalaxyl-M (metalaxyl, inkl. andre beslægtede isomerblandinger, herunder metalaxyl-M (summen af isomerer))

Methidation

Methoxy-fenozid (4)

Pymetrozin

Pyraclostrobin

Pyrimethanil

Spiroxamin

Trifloxystrobin

Thiacloprid (4)

Thiophanate-methy

Kastanjer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokosnødder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasselnødder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Macadamia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pekannødder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pinjekerner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pistacienødder

 

 

 

 

1 (7)

0,2 (7)

 

 

 

 

Valnødder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andet

 

 

 

 

0,02 (1)  (7)

0,05 (1)  (7)

 

 

 

 

iii)

KERNEFRUGTER

1

0,05

2

0,02 (1)

0,3 (7)

5 (7)

0,05 (1)

0,5 (7)

0,3 (7)

0,5

Æbler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pærer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvæder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iv)

STENFRUGTER

0,05 (1)

 

 

 

 

 

0,05 (1)

 

 

 

Abrikoser

 

 

0,3

0,05

0,2 (7)

3 (7)

 

1 (7)

0,3 (7)

2

Kirsebær

 

0,2

 

 

0,3 (7)

 

 

1 (7)

0,3 (7)

0,3

Ferskner (herunder nektariner og lignende krydsninger)

 

 

0,3

0,05

0,2 (7)

10 (7)

 

1 (7)

0,3 (7)

2


Grupper af og eksempler på individuelle produkter, som maksimalgrænseværdierne gælder for

Acephat

Acetamiprid

Acibenzolar-S-methyl

Aldrin og dieldrin (aldrin og dieldrin tilsammen, udtrykt som dieldrin) (4)

Benalaxyl, inkl. andre beslægtede isomerblandinger, herunder benalaxyl-M (summen af isomerer)

Carbendazim og benomyl (summen af benomyl og carbendazim, udtrykt som carbendazim)

Chlormequat

Chlorpyrifos

Chlorothalonil

Clofentezin

Blommer

 

0,02 (7)

 

 

 

0,5

 

0,2

 

0,2

Andet

 

0,01 (1)  (7)

 

 

 

0,1 (1)

 

 

0,01 (1)

0,02 (1)

v)

BÆR OG SMÅ FRUGTER

 

0,01 (1)  (7)

0,02 (1)  (7)

 

 

 

0,05 (1)

 

 

 

a)

Spisedruer og druer til vinfremstilling

 

 

 

 

0,2

 

 

0,5

 

 

Spisedruer

 

 

 

 

 

0,3

 

 

1

0,02 (1)

Druer til vinfremstilling

 

 

 

 

 

0,5

 

 

3

1

b)

Jordbær (undtagen vildtvoksende)

 

 

 

 

0,05 (1)

0,1 (1)

 

0,2

3

2

c)

Stængelfrugter (undtagen vildtvoksende)

 

 

 

 

0,05 (1)

0,1 (1)

 

 

0,01 (1)

 

Brombær

 

 

 

 

 

 

 

0,5

 

3

Korbær

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loganbær

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hindbær

 

 

 

 

 

 

 

0,5

 

3

Andet

 

 

 

 

 

 

 

0,05 (1)

 

0,3

d)

Andre små frugter og bær (undtagen vildtvoksende)

 

 

 

 

0,05 (1)

0,1 (1)

 

 

 

 

Blåbær

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tranebær

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Solbær og ribs (røde, hvide)

 

 

 

 

 

 

 

1

10

0,5

Stikkelsbær

 

 

 

 

 

 

 

1

10

 

Andet

 

 

 

 

 

 

 

0,05 (1)

0,01 (1)

0,02 (1)


Grupper af og eksempler på individuelle produkter, som maksimalgrænseværdierne gælder for

Cyfluthrin (cyfluthrin, inkl. andre beslægtede isomerblandinger (summen af isomerer)) (4)

Cyromazin

Dimethoat (summen af dimethoat og omethoat, udtrykt som dimethoat)

Dithiocarbamater, udtrykt som CS2, inkl. maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram og ziram (2), (3)

Famoxadon

Fenhexamid

Fenvalerat og esfenvalerat (summen af RR- og SS-isomerer) (4)

Indoxacarb (summen af S- og R-isomerer)

Lambda-cyhalothrin (4)

Mepanipyrim og dets metabolit (2-anilin-4-(2-hydroxypropyl)-6-methylpyrimidin), udtrykt som mepanipyrim

Blommer

0,2

 

 

2 (mz, me, t, z)

 

1 (7)

 

 

0,1

 

Andet

0,02 (1)

 

0,02 (1)

0,05 (1)

 

0,05 (1)  (7)

0,02 (1)

0,02 (1)  (7)

0,1

 

v)

BÆR OG SMÅ FRUGTER

 

 

0,02 (1)

 

 

 

 

 

 

 

a)

Spisedruer og druer til vinfremstilling

0,3

 

 

5 (ma, mz, me, pr, t)

2

5 (7)

0,1

2 (7)

0,2

3 (7)

Spisedruer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druer til vinfremstilling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

Jordbær (undtagen vildtvoksende)

0,02 (1)

 

 

10 (8)

0,02 (1)

5 (7)

0,02 (1)

0,02 (1)  (7)

0,5

2 (7)

c)

Stængelfrugter (undtagen vildtvoksende)

0,02 (1)

 

 

0,05 (1)

0,02 (1)

10 (7)

0,02 (1)

0,02 (1)  (7)

 

0,01 (1)  (7)

Brombær

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korbær

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loganbær

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hindbær

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2

 

Andet

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (1)

 

d)

Andre små frugter og bær (undtagen vildtvoksende)

0,02 (1)

 

 

5 (mz)

0,02 (1)

5 (7)

0,02 (1)

 

 

0,01 (1)  (7)

Blåbær

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tranebær

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solbær og ribs (røde, hvide)

 

 

 

 

 

 

 

1 (7)

0,1

 

Stikkelsbær

 

 

 

 

 

 

 

1 (7)

0,1

 

Andet

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (1)  (7)

0,02 (1)

 


Grupper af og eksempler på individuelle produkter, som maksimalgrænseværdierne gælder for

Metalaxyl og metalaxyl-M (metalaxyl, inkl. andre beslægtede isomerblandinger, herunder metalaxyl-M (summen af isomerer))

Methidation

Methoxy-fenozid (4)

Pymetrozin

Pyraclostrobin

Pyrimethanil

Spiroxamin

Trifloxystrobin

Thiacloprid (4)

Thiophanate-methyl

Blommer

 

0,2

 

 

0,2 (7)

3 (7)

 

0,2 (7)

0,1 (7)

0,3

Andet

 

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)  (7)

0,05 (1)  (7)

 

0,02 (1)  (7)

0,02 (1)  (7)

0,1 (1)

v)

BÆR OG SMÅ FRUGTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

Spisedruer og druer til vinfremstilling

 

0,02 (1)

1

0,02 (1)

 

5 (7)

1

5 (7)

0,02 (1)  (7)

 

Spisedruer

2

 

1

 

1 (7)

 

 

 

 

0,1 (1)

Druer til vinfremstilling

1

 

1

 

2 (7)

 

 

 

 

3

b)

Jordbær (undtagen vildtvoksende)

0,5

0,02 (1)

0,02 (1)

0,5

0,5 (7)

5 (7)

0,05 (1)

0,5 (7)

0,5 (7)

0,1 (1)

c)

Stængelfrugter (undtagen vildtvoksende)

0,05 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

 

 

 

0,05 (1)

0,02 (1)  (7)

 

0,1 (1)

Brombær

 

 

 

3

1 (7)

10 (7)

 

 

3 (7)

 

Korbær

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loganbær

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hindbær

 

 

 

3

1 (7)

10 (7)

 

 

3 (7)

 

Andet

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (7)

0,05 (1)  (7)

 

 

1 (7)

 

d)

Andre små frugter og bær (undtagen vildtvoksende)

0,05 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

 

 

5 (7)

0,05 (1)

 

1 (7)

0,1 (1)

Blåbær

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tranebær

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solbær og ribs (røde, hvide)

 

 

 

0,1

2 (7)

 

 

1 (7)

 

 

Stikkelsbær

 

 

 

 

 

 

 

1 (7)

 

 

Andet

 

 

 

0,02 (1)

0,5 (7)

 

 

0,02 (1)  (7)

 

 


Grupper af og eksempler på individuelle produkter, som maksimalgrænseværdierne gælder for

Acephat

Acetamiprid

Acibenzolar-S-methyl

Aldrin og dieldrin (aldrin og dieldrin tilsammen, udtrykt som dieldrin) (4)

Benalaxyl, inkl. andre beslægtede isomerblandinger, herunder benalaxyl-M (summen af isomerer)

Carbendazim og benomyl (summen af benomyl og carbendazim, udtrykt som carbendazim)

Chlormequat

Chlorpyrifos

Chlorothalonil

Clofentezin

e)

Vildtvoksende bær og frugter

 

 

 

 

0,05 (1)

0,1 (1)

 

0,05 (1)

0,01 (1)

0,02 (1)

vi)

DIVERSE FRUGTER

 

0,01 (1)  (7)

 

 

0,05 (1)

 

 

 

 

 

Avocadoer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bananer

 

 

0,1 (7)

 

 

 

 

3

0,2

2

Dadler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiwifrugter

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

Kumquat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Litchi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mangofrugter

 

 

0,5 (7)

 

 

0,5

 

 

 

 

Spiseoliven

 

 

 

 

 

 

0,1 (1)

 

 

 

Oliven til oliefremstilling

 

 

 

 

 

 

0,1 (1)

 

 

 

Papaja

 

 

 

 

 

0,2

 

 

20

 

Passionsfrugter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ananas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Granatæbler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andet

 

 

0,02 (1)  (7)

 

 

0,1 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,01 (1)

0,02 (1)


Grupper af og eksempler på individuelle produkter, som maksimalgrænseværdierne gælder for

Cyfluthrin (cyfluthrin, inkl. andre beslægtede isomerblandinger (summen af isomerer)) (4)

Cyromazin

Dimethoat (summen af dimethoat og omethoat, udtrykt som dimethoat)

Dithiocarbamater, udtrykt som CS2, inkl. maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram og ziram (2), (3)

Famoxadon

Fenhexamid

Fenvalerat og esfenvalerat (summen af RR- og SS-isomerer) (4)

Indoxacarb (summen af S- og R-isomerer)

Lambda-cyhalothrin (4)

Mepanipyrim og dets metabolit (2-anilin-4-(2-hydroxypropyl)-6-methylpyrimidin), udtrykt som mepanipyrim

e)

Vildtvoksende bær og frugter

 

 

 

0,05 (1)

 

0,05 (1)  (7)

 

0,02 (1)  (7)

0,2

0,01 (1)  (7)

vi)

DIVERSE FRUGTER

0,02 (1)

 

 

 

0,02 (1)

 

0,02 (1)

 

 

0,01 (1)  (7)

Avocadoer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bananer

 

 

 

2 (mz, me)

 

 

 

0,2 (7)

0,1

 

Dadler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiwifrugter

 

 

 

 

 

10 (7)

 

 

 

 

Kumquat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Litchi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mangofrugter

 

 

 

2 (mz)

 

 

 

 

0,1

 

Spiseoliven

 

 

2

5 (mz, pr)

 

 

 

 

0,5

 

Oliven til oliefremstilling

 

 

2

5 (mz, pr)

 

 

 

 

0,5

 

Papaja

 

 

 

7 (mz)

 

 

 

 

 

 

Passionsfrugter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ananas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Granatæbler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andet

 

 

0,02 (1)

0,05 (1)

 

0,05 (1)  (7)

 

0,02 (1)  (7)

0,02 (1)

 


Grupper af og eksempler på individuelle produkter, som maksimalgrænseværdierne gælder for

Metalaxyl og metalaxyl-M (metalaxyl, inkl. andre beslægtede isomerblandinger, herunder metalaxyl-M (summen af isomerer))

Methidation

Methoxy-fenozid (4)

Pymetrozin

Pyraclostrobin

Pyrimethanil

Spiroxamin

Trifloxystrobin

Thiacloprid (4)

Thiophanate-methyl

e)

Vildtvoksende bær og frugter

 

0,02 (1)

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (7)

0,05 (1)  (7)

0,05 (1)

0,02 (1)  (7)

0,02 (1)  (7)

0,1 (1)

vi)

DIVERSE FRUGTER

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)

 

 

 

 

 

 

Avocadoer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bananer

 

 

 

 

 

0,1 (7)

3

0,05 (7)

 

 

Dadler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiwifrugter

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

Kumquat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Litchi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mangofrugter

 

 

 

 

0,05 (7)

 

 

0,5 (7)

 

1

Spiseoliven

 

1

 

 

 

 

 

0,3 (7)

 

 

Oliven til oliefremstilling

 

 

 

 

 

 

 

0,3 (7)

 

 

Papaja

 

 

 

 

0,05 (7)

 

 

1 (7)

0,5 (7)

1

Passionsfrugter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ananas

 

0,05

 

 

 

 

 

 

 

 

Granatæbler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andet

 

0,02 (1)

0,02 (1)

 

0,02 (1)  (7)

0,05 (1)  (7)

0,05 (1)

0,02 (1)  (7)

0,02 (1)  (7)

0,1 (1)


Grupper af og eksempler på individuelle produkter, som maksimalgrænseværdierne gælder for

Acephat

Acetamiprid

Acibenzolar-S-methyl

Aldrin og dieldrin (aldrin og dieldrin tilsammen, udtrykt som dieldrin) (4)

Benalaxyl, inkl. andre beslægtede isomerblandinger, herunder benalaxyl-M (summen af isomerer)

Carbendazim og benomyl (summen af benomyl og carbendazim, udtrykt som carbendazim)

Chlormequat

Chlorpyrifos

Chlorothalonil

Clofentezin

2.

Grøntsager, friske eller ubehandlede, frosne eller tørrede

0,02 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i)

ROD- OG KNOLDGRØNTSAGER

 

0,01 (1)  (7)

0,02 (1)  (7)

 

0,05 (1)

0,1 (1)

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)

Rødbeder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gulerødder

 

 

 

 

 

 

 

0,1

1

 

Maniok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Knoldselleri

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Peberrod

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jordskokker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastinakker

 

 

 

0,02 (5)

 

 

 

 

 

 

Persillerod

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radiser

 

 

 

 

 

 

 

0,2

 

 

Havrerod

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Batater, søde kartofler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kålroer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Majroer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yams

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andet

 

 

 

0,01 (1)

 

 

 

0,05 (1)

0,01 (1)

 


Grupper af og eksempler på individuelle produkter, som maksimalgrænseværdierne gælder for

Cyfluthrin (cyfluthrin, inkl. andre beslægtede isomerblandinger (summen af isomerer)) (4)

Cyromazin

Dimethoat (summen af dimethoat og omethoat, udtrykt som dimethoat)

Dithiocarbamater, udtrykt som CS2, inkl. maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram og ziram (2), (3)

Famoxadon

Fenhexamid

Fenvalerat og esfenvalerat (summen af RR- og SS-isomerer) (4)

Indoxacarb (summen af S- og R-isomerer)

Lambda-cyhalothrin (4)

Mepanipyrim og dets metabolit (2-anilin-4-(2-hydroxypropyl)-6-methylpyrimidin), udtrykt som mepanipyrim

2.

Grøntsager, friske eller ubehandlede, frosne eller tørrede

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i)

ROD- OG KNOLDGRØNTSAGER

0,02 (1)

 

 

 

0,02 (1)

0,05 (1)  (7)

0,02 (1)

 

 

0,01 (1)  (7)

Rødbeder

 

 

 

0,5 (mz)

 

 

 

 

 

 

Gulerødder

 

1

 

0,2 (mz)

 

 

 

 

 

 

Maniok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Knoldselleri

 

 

0,1

0,3 (ma, me, pr, t)

 

 

 

 

0,1

 

Peberrod

 

 

 

0,2 (mz)

 

 

 

 

 

 

Jordskokker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastinakker

 

 

 

0,2 (mz)

 

 

 

 

 

 

Persillerod

 

 

 

0,2 (mz)

 

 

 

 

 

 

Radiser

 

 

 

 

 

 

 

0,2 (7)

0,1

 

Havrerod

 

 

 

0,2 (mz)

 

 

 

 

 

 

Batater, søde kartofler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kålroer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Majroer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yams

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andet

 

0,05 (1)

0,02 (1)

0,05 (1)

 

 

 

0,02 (1)  (7)

0,02 (1)

 


Grupper af og eksempler på individuelle produkter, som maksimalgrænseværdierne gælder for

Metalaxyl og metalaxyl-M (metalaxyl, inkl. andre beslægtede isomerblandinger, herunder metalaxyl-M (summen af isomerer))

Methidation

Methoxy-fenozid (4)

Pymetrozin

Pyraclostrobin

Pyrimethanil

Spiroxamin

Trifloxystrobin

Thiacloprid (4)

Thiophanate-methyl

2.

Grøntsager, friske eller ubehandlede, frosne eller tørrede

 

 

 

 

 

 

0,05 (1)

 

 

 

i)

ROD- OG KNOLDGRØNTSAGER

 

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

 

 

 

 

 

0,1 (1)

Rødbeder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gulerødder

0,1

 

 

 

0,1 (7)

1 (7)

 

0,05 (7)

 

 

Maniok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Knoldselleri

 

 

 

 

 

 

 

 

0,1 (7)

 

Peberrod

0,1

 

 

 

0,3 (7)

 

 

 

 

 

Jordskokker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastinakker

0,1

 

 

 

0,3 (7)

 

 

 

 

 

Persillerod

 

 

 

 

0,1 (7)

 

 

 

 

 

Radiser

0,1

 

 

 

0,2 (7)

 

 

 

 

 

Havrerod

 

 

 

 

0,1 (7)

 

 

 

 

 

Batater, søde kartofler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kålroer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Majroer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yams

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andet

0,05 (1)

 

 

 

0,02 (1)  (7)

0,05 (1)  (7)

 

0,02 (1)  (7)

 

 


Grupper af og eksempler på individuelle produkter, som maksimalgrænseværdierne gælder for

Acephat

Acetamiprid

Acibenzolar-S-methyl

Aldrin og dieldrin (aldrin og dieldrin tilsammen, udtrykt som dieldrin) (4)

Benalaxyl, inkl. andre beslægtede isomerblandinger, herunder benalaxyl-M (summen af isomerer)

Carbendazim og benomyl (summen af benomyl og carbendazim, udtrykt som carbendazim)

Chlormequat

Chlorpyrifos

Chlorothalonil

Clofentezin

ii)

LØG

 

0,01 (1)  (7)

0,02 (1)  (7)

0,01 (1)

 

0,1 (1)

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)

Hvidløg

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5

 

Kepaløg

 

 

 

 

0,2

 

 

0,2

0,5

 

Skalotteløg

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5

 

Forårsløg

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

Andet

 

 

 

 

0,05 (1)

 

 

0,05 (1)

0,01 (1)

 

iii)

FRUGTGRØNTSAGER

 

 

 

 

 

 

0,05 (1)

 

 

 

a)

Solanacea

 

 

 

0,01 (1)

 

 

 

0,5

2

 

Tomater

 

0,1 (7)

1 (7)

 

0,5

0,5

 

 

 

0,3

Peberfrugter

 

0,3 (7)

 

 

0,2

 

 

 

 

 

Auberginer

 

0,1 (7)

 

 

0,5

0,5

 

 

 

 

Okra

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Andet

 

0,01 (1)  (7)

0,02 (1)  (7)

 

0,05 (1)

0,1 (1)

 

 

 

0,02 (1)

b)

Cucurbitae — spiselig skræl

 

0,3 (7)

0,02 (1)  (7)

 

0,05 (1)

0,1 (1)

 

0,05 (1)

 

0,02 (1)

Agurker

 

 

 

 

0,05 (1)

 

 

 

1

 

Drueagurker, asieagurker

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

Courgetter

 

 

 

0,05

 

 

 

 

 

 

Andet

 

 

 

0,02 (5)

 

 

 

 

0,01 (1)

 

c)

Cucurbitae — ikke spiselig skræl

 

0,01 (1)  (7)

0,02 (1)  (7)

0,03 (5)

 

0,1 (1)

 

0,05 (1)

1

 

Meloner

 

 

 

 

0,1

 

 

 

 

0,1

Græskar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vandmeloner

 

 

 

 

0,1

 

 

 

 

 

Andet

 

 

 

 

0,05 (1)

 

 

 

 

0,02 (1)


Grupper af og eksempler på individuelle produkter, som maksimalgrænseværdierne gælder for

Cyfluthrin (cyfluthrin, inkl. andre beslægtede isomerblandinger (summen af isomerer)) (4)

Cyromazin

Dimethoat (summen af dimethoat og omethoat, udtrykt som dimethoat)

Dithiocarbamater, udtrykt som CS2, inkl. maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram og ziram (2), (3)

Famoxadon

Fenhexamid

Fenvalerat og esfenvalerat (summen af RR- og SS-isomerer) (4)

Indoxacarb (summen af S- og R-isomerer)

Lambda-cyhalothrin (4)

Mepanipyrim og dets metabolit (2-anilin-4-(2-hydroxypropyl)-6-methylpyrimidin), udtrykt som mepanipyrim

ii)

LØG

0,02 (1)

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)

0,05 (1)  (7)

0,02 (1)

0,02 (1)  (7)

 

0,01 (1)  (7)

Hvidløg

 

 

 

0,1 (mz)

 

 

 

 

 

 

Kepaløg

 

 

 

1 (ma, mz)

 

 

 

 

 

 

Skalotteløg

 

 

 

1 (ma, mz)

 

 

 

 

 

 

Forårsløg

 

 

2

1 (mz)

 

 

 

 

0,05

 

Andet

 

 

 

0,05 (1)

 

 

 

 

0,02 (1)

 

iii)

FRUGTGRØNTSAGER

 

 

0,02 (1)

 

 

 

 

 

 

 

a)

Solanacea

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomater

0,05

 

 

3 (mz, me, pr)

1

1 (7)

0,05

0,5 (7)

0,1

1 (7)

Peberfrugter

0,3

 

 

5 (mz, pr)

 

2 (7)

 

0,3 (7)

0,1

 

Auberginer

0,1

 

 

3 (mz, me)

1

1 (7)

0,02 (1)

0,5 (7)

0,5

1 (7)

Okra

 

 

 

0,5 (mz)

 

 

 

 

0,1

 

Andet

0,02 (1)

 

 

0,05 (1)

0,02 (1)

0,05 (1)  (7)

0,02 (1)

0,02 (1)  (7)

0,02 (1)

0,01 (1)  (7)

b)

Cucurbitae — spiselig skræl

 

1

 

2 (mz, pr)

0,2

1 (7)

0,02 (1)

0,2 (7)

0,1

0,01 (1)  (7)

Agurker

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drueagurker, asieagurker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Courgetter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andet

0,02 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)

Cucurbitae — ikke spiselig skræl

0,02 (1)

 

 

1 (mz, pr)

 

0,05 (1)  (7)

0,02 (1)

0,1 (7)

0,05

0,01 (1)  (7)

Meloner

 

0,3

 

 

0,3

 

 

 

 

 

Græskar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vandmeloner

 

0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

Andet

 

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)

 

 

 

 

 


Grupper af og eksempler på individuelle produkter, som maksimalgrænseværdierne gælder for

Metalaxyl og metalaxyl-M (metalaxyl, inkl. andre beslægtede isomerblandinger, herunder metalaxyl-M (summen af isomerer))

Methidation

Methoxy-fenozid (4)

Pymetrozin

Pyraclostrobin

Pyrimethanil

Spiroxamin

Trifloxystrobin

Thiacloprid (4)

Thiophanate-methyl

ii)

LØG

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

 

 

 

0,02 (1)  (7)

0,02 (1)  (7)

0,1 (1)

Hvidløg

0,5

 

 

 

0,2 (7)

 

 

 

 

 

Kepaløg

0,5

0,1

 

 

0,2

0,1 (7)

 

 

 

 

Skalotteløg

0,5

 

 

 

0,2 (7)

 

 

 

 

 

Forårsløg

0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andet

0,05 (1)

0,02 (1)

 

 

0,02 (1)  (7)

0,05 (1)  (7)

 

 

 

 

iii)

FRUGTGRØNTSAGER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

Solanacea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomater

0,2

0,1

2

0,5

0,2 (7)

1 (7)

 

0,5 (7)

0,5 (7)

2

Peberfrugter

0,5

 

1

1

0,5 (7)

2 (7)

 

0,3 (7)

1 (7)

 

Auberginer

 

 

0,5

0,5

0,2 (7)

1 (7)

 

 

0,5 (7)

2

Okra

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

Andet

0,05 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)  (7)

0,05 (1)  (7)

 

0,02 (1)  (7)

0,02 (1)  (7)

0,1 (1)

b)

Cucurbitae — spiselig skræl

 

 

0,02 (1)

0,5

0,02 (1)  (7)

1 (7)

 

0,2 (7)

0,3 (7)

0,1 (1)

Agurker

0,5

0,05

 

 

 

 

 

 

 

 

Drueagurker, asieagurker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Courgetter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andet

0,05 (1)

0,02 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

c)

Cucurbitae — ikke spiselig skræl

 

0,02 (1)

0,02 (1)

0,2

0,02 (1)  (7)

0,05 (1)  (7)

 

 

 

0,3

Meloner

0,2

 

 

 

 

 

 

0,3 (7)

0,2 (7)

 

Græskar

 

 

 

 

 

 

 

0,2 (7)

 

 

Vandmeloner

0,2

 

 

 

 

 

 

0,2

0,2 (7)

 

Andet

0,05 (1)

 

 

 

 

 

 

0,02 (1)  (7)

0,02 (1)  (7)

 


Grupper af og eksempler på individuelle produkter, som maksimalgrænseværdierne gælder for

Acephat

Acetamiprid

Acibenzolar-S-methyl

Aldrin og dieldrin (aldrin og dieldrin tilsammen, udtrykt som dieldrin) (4)

Benalaxyl, inkl. andre beslægtede isomerblandinger, herunder benalaxyl-M (summen af isomerer)

Carbendazim og benomyl (summen af benomyl og carbendazim, udtrykt som carbendazim)

Chlormequat

Chlorpyrifos

Chlorothalonil

Clofentezin

d)

Sukkermajs

 

0,01 (1)  (7)

0,02 (1)  (7)

 

0,05 (1)

0,1 (1)

 

0,05 (1)

0,01 (1)

0,02 (1)

iv)

KÅL

 

 

0,02 (1)  (7)

0,01 (1)

0,05 (1)

 

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)

a)

Blomsterkål

 

0,01 (1)

 

 

 

0,1 (1)

 

0,05 (1)

3

 

Broccoli (herunder calabrese)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blomkål

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

Hoveddannende kål

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosenkål

 

0,05

 

 

 

0,5

 

 

3

 

Hovedkål

 

 

 

 

 

 

 

1

3

 

Andet

 

0,01 (1)

 

 

 

0,1 (1)

 

0,05 (1)

0,01 (1)

 

c)

Bladkål

 

0,01 (1)

 

 

 

0,1 (1)

 

 

0,01 (1)

 

Kinakål

 

 

 

 

 

 

 

0,5

 

 

Grønkål

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andet

 

 

 

 

 

 

 

0,05 (1)

 

 

d)

Kålrabi

 

0,01 (1)

 

 

 

0,1 (1)

 

0,05 (1)

0,01 (1)

 

v)

BLADGRØNTSAGER OG FRISKE URTER

 

 

 

0,01 (1)

 

0,1 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

 

0,02 (1)

a)

Hoved- og pluksalat og lign

 

 

0,02 (1)  (7)

 

 

 

 

 

0,01 (1)

 

Havekarse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vårsalat

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 


Grupper af og eksempler på individuelle produkter, som maksimalgrænseværdierne gælder for

Cyfluthrin (cyfluthrin, inkl. andre beslægtede isomerblandinger (summen af isomerer)) (4)

Cyromazin

Dimethoat (summen af dimethoat og omethoat, udtrykt som dimethoat)

Dithiocarbamater, udtrykt som CS2, inkl. maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram og ziram (2), (3)

Famoxadon

Fenhexamid

Fenvalerat og esfenvalerat (summen af RR- og SS-isomerer) (4)

Indoxacarb (summen af S- og R-isomerer)

Lambda-cyhalothrin (4)

Mepanipyrim og dets metabolit (2-anilin-4-(2-hydroxypropyl)-6-methylpyrimidin), udtrykt som mepanipyrim

d)

Sukkermajs

0,02 (1)

0,05 (1)

 

0,05 (1)

0,02 (1)

0,05 (1)  (7)

0,02 (1)

0,02 (1)  (7)

0,05

0,01 (1)  (7)

iv)

KÅL

 

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)

0,05 (1)  (7)

 

 

 

0,01 (1)  (7)

a)

Blomsterkål

0,05

 

 

1 (mz)

0,1

 

0,02 (1)

0,3 (7)

0,1

 

Broccoli (herunder calabrese)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blomkål

 

 

0,2

 

 

 

 

 

 

 

Andet

 

 

0,02 (1)

 

 

 

 

 

 

 

b)

Hoveddannende kål

 

 

 

 

0,02 (1)

 

 

 

 

 

Rosenkål

 

 

0,3

2 (mz)

 

 

0,05

 

0,05

 

Hovedkål

0,3

 

1

3 (mz)

 

 

0,1

3 (7)

0,2

 

Andet

0,2

 

0,02 (1)

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (7)

0,02 (1)

 

c)

Bladkål

0,3

 

0,02 (1)

0,5 (mz)

0,02 (1)

 

0,02 (1)

0,2 (7)

1

 

Kinakål

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grønkål

 

 

 

 

 

 

 

0,2 (7)

 

 

Andet

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (1)  (7)

 

 

d)

Kålrabi

0,02 (1)

 

0,02 (1)

1 (mz)

0,02 (1)

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (7)

0,02 (1)

 

v)

BLADGRØNTSAGER OG FRISKE URTER

 

 

 

 

0,02 (1)

 

0,02 (1)

 

 

0,01 (1)  (7)

a)

Hoved- og pluksalat og lign

1

15

 

5 (mz, me, t)

 

30 (7)

 

 

 

 

Havekarse

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Vårsalat

 

 

 

 

 

 

 

1 (7)

1

 


Grupper af og eksempler på individuelle produkter, som maksimalgrænseværdierne gælder for

Metalaxyl og metalaxyl-M (metalaxyl, inkl. andre beslægtede isomerblandinger, herunder metalaxyl-M (summen af isomerer))

Methidation

Methoxy-fenozid (4)

Pymetrozin

Pyraclostrobin

Pyrimethanil

Spiroxamin

Trifloxystrobin

Thiacloprid (4)

Thiophanate-methyl

d)

Sukkermajs

0,05 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)  (7)

0,05 (1)  (7)

 

0,02 (1)  (7)

0,1 (7)

0,1 (1)

iv)

KÅL

 

 

0,02 (1)

 

 

0,05 (1)  (7)

 

 

 

 

a)

Blomsterkål

0,2

0,02 (1)

 

0,02 (1)

0,1 (7)

 

 

 

0,1 (7)

0,1 (1)

Broccoli (herunder calabrese)

 

 

 

 

 

 

 

0,05 (7)

 

 

Blomkål

 

 

 

 

 

 

 

0,05 (7)

 

 

Andet

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (1)  (7)

 

 

b)

Hoveddannende kål

 

0,1

 

 

 

 

 

0,2 (7)

 

 

Rosenkål

 

 

 

 

0,2 (7)

 

 

 

0,05 (7)

1

Hovedkål

1

 

 

0,05

0,2 (7)

 

 

 

0,2 (7)

 

Andet

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (7)

 

 

 

0,02 (1)  (7)

0,1 (1)

c)

Bladkål

 

0,02 (1)

 

0,2

0,02 (1)  (7)

 

 

0,02 (1)  (7)

1 (7)

0,1 (1)

Kinakål

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grønkål

0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andet

0,05 (1)