ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 46

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

51. årgang
21. februar 2008


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 146/2008 af 14. februar 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere og forordning (EF) nr. 1698/2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL)

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 147/2008 af 20. februar 2008 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

7

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 148/2008 af 20. februar 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 900/2007 og (EF) nr. 1060/2007 for at præcisere, hvilke destinationer der ikke kan ydes sukkereksportrestitutioner for

9

 

 

DIREKTIVER

 

*

Rådets Direktiv 2008/7/EF af 12. februar 2008 om kapitaltilførselsafgifter

11

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Rådet

 

 

2008/143/EF

 

*

Rådets afgørelse af 28. januar 2008 om indgåelse af aftalen om søtransport mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Folkerepublikken Kinas regering på den anden side

23

Aftale om søtransport mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og regeringen for Folkerepublikken Kina på den anden side

25

 

 

2008/144/EF

 

*

Rådets afgørelse af 28. januar 2008 om indgåelse af protokollen om ændring af aftalen om søtransport mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Folkerepublikken Kina på den anden side, for at tage hensyn til Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse af Den Europæiske Union

37

Protokol om ændring af aftalen om søtransport mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og regeringen for Folkerepublikken Kina på den anden side

38

 

 

Kommissionen

 

 

2008/145/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 12. september 2007 om statsstøtte C 54/2006 (tidligere N 276/2006) vedrørende Polens planlagte statsstøtte til Bison Bial SA (meddelt under nummer K(2007) 4145)  ( 1 )

41

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

FORORDNINGER

21.2.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 46/1


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 146/2008

af 14. februar 2008

om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere og forordning (EF) nr. 1698/2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 37, stk. 2, tredje afsnit,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Erfaringen har vist, at der er behov for en vis tolerance for mindre overtrædelser af krydsoverensstemmelseskravene, hvis alvorsgrad, omfang og varighed af en sådan overtrædelse ikke berettiger til en øjeblikkelig nedsættelse af de direkte betalinger, der skal ydes. Denne tolerance bør dog omfatte en passende opfølgning fra den kompetente nationale myndigheds side, indtil overtrædelserne er afhjulpet. Nedsættelse af meget små udgangsbeløb for direkte betalinger kan desuden vise sig at være belastende i forhold til den afskrækkende virkning, der kan opnås. Der bør derfor fastsættes en passende tærskel, under hvilken medlemsstaterne kan beslutte ikke at anvende nedsættelser, såfremt de foranstaltninger, der skal sikre, at landbrugeren afhjælper de pågældende konstaterede overtrædelser, træffes af den kompetente nationale myndighed.

(2)

Ifølge artikel 44, stk. 3, i Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 (2) skal landbrugerne beholde de parceller, der svarer til det støtteberettigede antal hektar, til deres rådighed i mindst ti måneder. Erfaringen har vist, at dette krav kan begrænse ejendomsmarkedets funktion og medfører et stort administrativt arbejde for de berørte landbrugere og myndigheder. Ikke desto mindre bør der også fastsættes en dato for, hvornår parcellerne bør være til landbrugerens rådighed, for at sikre, at der ikke indgives dobbeltansøgninger for den samme jord. Medlemsstaterne bør fastsætte denne dato, der ikke bør ligge senere end den dato, der er fastsat for ændringen af støtteansøgningen. Den samme regel bør også gælde for de medlemsstater, der anvender den generelle arealbetalingsordning.

(3)

Som følge af afkortelsen af den periode, hvor landbrugeren skal beholde de parceller, der svarer til det støtteberettigede antal hektar, til sin rådighed, til en enkelt dag både under enkeltbetalingsordningen og den generelle arealbetalingsordning, bør reglerne om ansvar i forbindelse med krydsoverensstemmelse, især i tilfælde af overdragelse af jord i løbet af det pågældende kalenderår, præciseres. Det bør derfor gøres klart, at en landbruger, som indgiver en støtteansøgning, bør holdes ansvarlig over for den kompetente myndighed for enhver manglende opfyldelse af krydsoverensstemmelseskravene i det pågældende kalenderår for al den landbrugsjord, der er angivet i støtteansøgningen. Dette bør ikke udelukke, at den pågældende landbruger og den person, til eller fra hvem landbrugsjorden blev overdraget, indgår privatretlige ordninger.

(4)

I henhold til artikel 71h i forordning (EF) nr. 1782/2003 kan de nye medlemsstater, jf. artikel 2, litra g), i nævnte forordning, inden for rammerne af enkeltbetalingsordningen fastsætte forskellige enhedsværdier for de rettigheder, der skal tildeles for så vidt angår hektar græsareal eller permanent græsareal eller for enhver anden støtteberettiget hektar, som er identificeret pr. 30. juni 2003 eller pr. 30. juni 2005 for Bulgariens og Rumæniens vedkommende. De nye medlemsstater har indført et system til identificering af landbrugsparceller i overensstemmelse med artikel 20 i nævnte forordning. På grund af tekniske vanskeligheder ved overgangen til det pågældende identifikationssystem kan det dog forekomme, at nogle af parcellernes træk anno 2003 ikke er blevet korrekt afspejlet. For at muligheden for at fastsætte forskellige enhedsværdier kan gennemføres uden vanskeligheder, bør datoen for identificering af parceller justeres til den 30. juni 2006. For Bulgarien og Rumænien bør datoen for identificering af parceller dog være den 1. januar 2008. Artikel 71h i forordning (EF) nr. 1782/2003 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Erfaringen har også vist, at det kræver et betydeligt administrativt arbejde at etablere den administrative infrastruktur, som skal til for at forvalte de lovgivningsmæssige forvaltningskrav, som indgår i krydsoverensstemmelsesreglerne. Indførelsen af en treårig indfasningsperiode for de lovgivningsmæssige forvaltningskrav i overensstemmelse med tidsplanen i bilag III til forordning (EF) nr. 1782/2003 i de nye medlemsstater, som anvender den generelle arealbetalingsordning, svarende til den indfasningsperiode, som blev anvendt i Fællesskabet i dets sammensætning pr. 30. april 2004, vil gøre det lettere at indføre og gennemføre de lovgivningsmæssige forvaltningskrav. Denne indfasningsperiode bør også være mulig, selv om den nye medlemsstat beslutter at anvende ordningen for direkte betalinger fuldt ud, inden fristen for at anvende den generelle arealbetalingsordning udløber. Artikel 143b, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1782/2003 og artikel 51, stk. 3, i Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 (3) bør ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

Artikel 143b, stk. 10 og 11, i forordning (EF) nr. 1782/2003 indeholder regler for, hvordan de nye medlemsstater kan skifte fra den generelle arealbetalingsordning til enkeltbetalingsordningen. Ifølge disse regler skal en ny medlemsstats beslutning om at anvende enkeltbetalingsordningen forhåndsgodkendes af Kommissionen på grundlag af en vurdering af, om den nye medlemsstat er parat til det. Denne forhåndsgodkendelse er ikke længere påkrævet, da næsten alle direkte betalinger er afkoblet, og da både den generelle arealbetalingsordning og enkeltbetalingsordningen er afkoblede og arealrelaterede betalinger, som indbefatter de fleste af det integrerede systems elementer, herunder især markidentifikationssystemet. Disse bestemmelser bør derfor udgå. Udeladelsen af artikel 143b, stk. 10 og 11, medfører en konsekvensændring i artikel 143b, stk. 9. Denne bestemmelse bør derfor også ændres.

(7)

I tabel 2 i bilag XII til forordning (EF) nr. 1782/2003 fastsættes de samlede supplerende nationale direkte betalinger, der skal betales i Cypern, når den generelle arealbetalingsordning anvendes frem til 2008. Som følge af den forlængede frist for anvendelsen af den generelle arealbetalingsordning, som blev fastsat ved Rådets forordning (EF) nr. 2012/2006 (4), bør de samlede beløb, der skal betales i Cypern, fastsættes, når den generelle arealbetalingsordning anvendes i 2009 og 2010.

(8)

De nye medlemsstater, der har besluttet at anvende enkeltbetalingsordningen, har valgt at indføre den fra 2007. Det er derfor hensigtsmæssigt, at ændringen af artikel 71h i forordning (EF) nr. 1782/2003 anvendes på disse nye medlemsstater fra samme tidspunkt.

(9)

Med ændringen af denne forordning vil en række bestemmelser blive gunstigere for de pågældende landbrugere end de regler, der gælder på nuværende tidspunkt; dette er navnlig tilfældet med tolerancen over for mindre overtrædelser, anvendelse af nedsættelser under en bestemt tærskel, fastsættelse af den dato, hvor landbrugeren skal have jorden til sin rådighed for at være berettiget i henhold til enkeltbetalingsordningen og den generelle arealbetalingsordning, såvel som den indfasningsperiode, der indrømmes nye medlemsstater, der anvender enkeltbetalingsordningen, til fuldt ud at gennemføre de krav, der er forbundet med krydsoverensstemmelse på deres territorium. Anvendelsen af sådanne bestemmelser med tilbagevirkende kraft bør ikke anfægte princippet om, at der skal være retssikkerhed for de pågældende økonomiske aktører. Det samme gør sig gældende for de ændrede bestemmelser i artikel 71h i forordning (EF) nr. 1782/2003. Bestemmelserne om landbrugernes ansvar for ikke-overensstemmelse i tilfælde af overdragelse af landbrugsjord bør imidlertid finde anvendelse fra 1. april 2008 for at give de pågældende landbrugere tilstrækkelig retssikkerhed og samtidig sikre en effektiv anvendelse af disse bestemmelser i 2008.

(10)

Forordning (EF) nr. 1782/2003 og (EF) nr. 1698/2005 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 1782/2003 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 6 ændres som følger:

a)

Stk. 1 affattes således:

»1.   Hvis de lovgivningsmæssige forvaltningskrav eller betingelserne for god landbrugs- og miljømæssig stand ikke overholdes på noget tidspunkt i et givet kalenderår (i det følgende benævnt »det pågældende kalenderår«) og de pågældende overtrædelser skyldes en handling eller undladelse, der direkte kan tilskrives den landbruger, som har indgivet støtteansøgningen i det pågældende kalenderår, nedsættes eller annulleres de samlede direkte betalinger, der efter anvendelse af artikel 10 og 11 skal ydes til denne landbruger, i overensstemmelse med gennemførelsesbestemmelserne i artikel 7.

Første afsnit finder også anvendelse, hvis de pågældende overtrædelser skyldes en handling eller undladelse, der direkte kan tilskrives den person, til eller fra hvem landbrugsjorden er blevet overdraget.

Ved anvendelsen af første og andet afsnit i 2008 skal kalenderåret svare til perioden 1. april – 31. december 2008.

I dette stykke forstås ved »overdragelse« alle former for transaktioner, hvorved landbrugsjord ophører med at være til overdragerens rådighed.«

b)

Følgende stykke tilføjes:

»3.   Uanset stk. 1 og i overensstemmelse med de gennemførelsesbestemmelser, der er omhandlet i artikel 7, stk. 1, kan medlemsstaterne beslutte ikke at anvende en nedsættelse eller udelukkelse, når beløbet er på 100 EUR og derunder pr. landbruger og pr. kalenderår.

Hvis en medlemsstat beslutter at gøre brug af den mulighed, der er nævnt i første afsnit, træffer den kompetente myndighed i det følgende år de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at landbrugeren afhjælper de pågældende konstaterede overtrædelser. Landbrugeren underrettes om konstaterede overtrædelser og de afhjælpende foranstaltninger, der skal træffes.«

2)

I artikel 7, stk. 2, tilføjes følgende afsnit:

»I behørigt begrundede tilfælde kan medlemsstaterne beslutte ikke at anvende nedsættelser i tilfælde af overtrædelser, der afhængigt af deres alvorsgrad, omfang og varighed kan betragtes som mindre. Overtrædelser, der udgør en direkte risiko for menneskers eller dyrs sundhed, kan dog ikke betragtes som mindre.

Medmindre landbrugeren umiddelbart træffer afhjælpende foranstaltninger, der bringer den konstaterede overtrædelse til ophør, træffer den kompetente myndighed de nødvendige foranstaltninger, der eventuelt kan begrænses til en administrativ kontrol, for at sikre, at landbrugeren afhjælper de pågældende konstaterede overtrædelser. Landbrugeren underrettes om konstaterede mindre overtrædelser og de afhjælpende foranstaltninger, der skal træffes.«

3)

Artikel 44, stk. 3, andet punktum, affattes således:

»Medmindre der er tale om force majeure eller usædvanlige omstændigheder, skal disse parceller være til landbrugerens rådighed på den dato, som medlemsstaterne har fastsat, og som ikke må ligge efter den dato, som medlemsstaterne har fastsat for ændring af støtteansøgningen.«

4)

Artikel 71h affattes således:

»Artikel 71h

Græsarealer

De nye medlemsstater kan også efter objektive kriterier og inden for rammerne af det regionale loft eller en del heraf fastsætte forskellige enhedsværdier for de rettigheder, der skal tildeles de i artikel 71f, stk. 1, omhandlede landbrugere, for så vidt angår hektar, der er udlagt som græsareal og identificeret som sådant pr. 30. juni 2006, og for enhver anden støtteberettiget hektar eller subsidiært for hektar, der er permanente græsarealer og identificeret som sådanne pr. 30. juni 2006, og for enhver anden støtteberettiget hektar.

For Bulgarien og Rumænien er datoen for identificering dog den 1. januar 2008.«

5)

Artikel 143b ændres som følger:

a)

I stk. 5 indsættes følgende afsnit:

»Medmindre der er tale om force majeure eller usædvanlige omstændigheder, skal de parceller, der er omhandlet i første afsnit, være til landbrugerens rådighed på den dato, som medlemsstaterne har fastsat, og som ikke må ligge efter den dato, som medlemsstaterne har fastsat for ændring af støtteansøgningen.«

b)

Stk. 6, tredje afsnit, affattes således:

»Fra 1. januar 2005 til 31. december 2008 kan de nye medlemsstater frit vælge, om de vil anvende artikel 3, 4, 6, 7 og 9, for så vidt som disse bestemmelser vedrører lovgivningsmæssige forvaltningskrav. Fra 1. januar 2009 skal landbrugere, der modtager betalinger i henhold til den generelle arealbetalingsordning i disse medlemsstater, overholde de lovgivningsmæssige forvaltningskrav i bilag III efter følgende tidsplan:

a)

kravene i punkt A i bilag III anvendes fra 1. januar 2009

b)

kravene i punkt B i bilag III anvendes fra 1. januar 2011

c)

kravene i punkt C i bilag III anvendes fra 1. januar 2011.

Bulgarien og Rumænien kan dog frit vælge, om de vil anvende artikel 3, 4, 6, 7 og 9 indtil 31. december 2011, for så vidt som disse bestemmelser vedrører lovgivningsmæssige forvaltningskrav. Fra 1. januar 2012 skal landbrugere, der modtager betalinger i henhold til den generelle arealbetalingsordning i disse medlemsstater, overholde de lovgivningsmæssige forvaltningskrav i bilag III efter følgende tidsplan:

a)

kravene i punkt A i bilag III anvendes fra 1. januar 2012

b)

kravene i punkt B i bilag III anvendes fra 1. januar 2014

c)

kravene i punkt C i bilag III anvendes fra 1. januar 2014.

De nye medlemsstater kan også anvende muligheden i tredje afsnit, hvis de beslutter at ophøre med at anvende den generelle arealbetalingsordning, før den anvendelsesperiode, som er fastsat i stk. 9, udløber.«

c)

Stk. 9, første punktum, affattes således:

»Den generelle arealbetalingsordning skal være til rådighed for alle nye medlemsstater i en anvendelsesperiode, der løber indtil udgangen af 2010.«

d)

Stk. 10 og 11 udgår.

6)

Bilag XII ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Artikel 51, stk. 3, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1698/2005 affattes således:

»Undtagelsesbestemmelsen i første afsnit finder anvendelse indtil den 31. december 2008. Fra 1. januar 2009 skal landbrugere, der modtager betalinger i henhold til den generelle arealbetalingsordning, overholde de lovgivningsmæssige forvaltningskrav i bilag III til forordning (EF) nr. 1782/2003 efter følgende tidsplan:

a)

kravene i punkt A i bilag III anvendes fra 1. januar 2009

b)

kravene i punkt B i bilag III anvendes fra 1. januar 2011

c)

kravene i punkt C i bilag III anvendes fra 1. januar 2011.

Bulgarien og Rumænien kan dog frit vælge, om de vil anvende artikel 3, 4, 6, 7 og 9 i forordning (EF) nr. 1782/2003 indtil 31. december 2011, for så vidt som disse bestemmelser vedrører lovgivningsmæssige forvaltningskrav. Fra 1. januar 2012 skal landbrugere, der modtager betalinger i henhold til den generelle arealbetalingsordning, overholde de lovgivningsmæssige forvaltningskrav i bilag III til forordning (EF) nr. 1782/2003 efter følgende tidsplan:

a)

kravene i punkt A i bilag III anvendes fra 1. januar 2012

b)

kravene i punkt B i bilag III anvendes fra 1. januar 2014

c)

kravene i punkt C i bilag III anvendes fra 1. januar 2014.

Nye medlemsstater kan også anvende muligheden i andet afsnit, hvis de beslutter at ophøre med at anvende den generelle arealbetalingsordning, før den anvendelsesperiode, som er fastsat i artikel 143b, stk. 9, i forordning (EF) nr. 1782/2003, udløber.«

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2008 med følgende undtagelser:

a)

Artikel 1, stk. 1, litra a), anvendes fra den 1. april 2008.

b)

Artikel 1, stk. 4, anvendes fra den 1. januar 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. februar 2008.

På Rådets vegne

M. ZVER

Formand


(1)  Udtalelse af 11.12.2007 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1276/2007 (EUT L 284 af 30.10.2007, s. 11).

(3)  EUT L 277 af 21.10.2005, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2012/2006 (EUT L 384 af 29.12.2006, s. 8).

(4)  EUT L 384 af 29.12.2006, s. 8.


BILAG

I tabel 2 i bilag XII til forordning (EF) nr. 1782/2003 tilføjes følgende to kolonner:

«2009

2010

0

0

1 795 543

1 572 955

0

0

3 456 448

3 438 488

4 608 945

4 608 945

10 724 282

10 670 282

5 547 000

5 115 000

156 332

149 600

4 323 820

4 312 300

1 038 575

1 035 875

31 650 945

30 903 405»


21.2.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 46/7


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 147/2008

af 20. februar 2008

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1580/2007 af 21. december 2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96, (EF) nr. 2201/96 og (EF) nr. 1182/2007 vedrørende frugt og grøntsager (1), særlig artikel 138, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes som følge af gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 138 i forordning (EF) nr. 1580/2007, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 21. februar 2008.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. februar 2008.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 350 af 31.12.2007, s. 1.


BILAG

til Kommissionens forordning af 20. februar 2008 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

IL

53,3

JO

69,6

MA

45,2

TN

115,9

TR

84,2

ZZ

73,6

0707 00 05

JO

190,5

MA

150,4

TR

181,9

ZZ

174,3

0709 90 70

MA

49,7

TR

115,6

ZZ

82,7

0709 90 80

EG

111,9

ZZ

111,9

0805 10 20

EG

52,6

IL

54,8

MA

57,4

TN

48,4

TR

85,6

ZZ

59,8

0805 20 10

IL

110,6

MA

111,4

ZZ

111,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

42,0

EG

82,4

IL

76,7

JM

114,0

MA

117,2

PK

65,4

TR

77,5

ZZ

82,2

0805 50 10

EG

107,9

IL

107,6

MA

114,0

TR

116,6

ZZ

111,5

0808 10 80

AR

96,3

CA

88,1

CL

60,8

CN

83,1

MK

37,5

US

126,4

ZZ

82,0

0808 20 50

AR

89,6

CN

92,4

US

122,2

ZA

85,7

ZZ

97,5


(1)  Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« repræsenterer »anden oprindelse«.


21.2.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 46/9


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 148/2008

af 20. februar 2008

om ændring af forordning (EF) nr. 900/2007 og (EF) nr. 1060/2007 for at præcisere, hvilke destinationer der ikke kan ydes sukkereksportrestitutioner for

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 af 20. februar 2006 om den fælles markedsordning for sukker (1), særlig artikel 40, stk. 1, litra g), og artikel 40, stk. 2, litra d), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved artikel 1 i Kommissionens forordning (EF) nr. 900/2007 af 27. juli 2007 om en løbende licitation indtil udgangen af produktionsåret 2007/2008 med henblik på fastsættelse af en eksportrestitution for hvidt sukker (2) og artikel 1 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1060/2007 af 14. september 2007 om en løbende licitation for salg til eksport af sukker, som interventionsorganerne i Belgien, Tjekkiet, Irland, Spanien, Italien, Ungarn, Slovakiet og Sverige ligger inde med (3) blev der åbnet løbende licitationer for alle destinationer med undtagelse af Andorra, Gibraltar, Ceuta, Melilla, Den Hellige Stol (Vatikanstaten), Liechtenstein, kommunerne Livigno og Campione d'Italia, Helgoland, Grønland, Færøerne, de områder af Cypern, hvor regeringen for Republikken Cypern ikke udøver faktisk kontrol, Albanien, Kroatien, Bosnien-Hercegovina, Serbien (4), Montenegro og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien.

(2)

For at undgå fejlfortolkninger af de udelukkede destinationers status bør der skelnes mellem tredjelande, EU-medlemsstaters områder, der ikke er omfattet af Fællesskabets toldområde, og europæiske områder, hvis eksterne forbindelser en medlemsstat er ansvarlig for, og som ikke omfattet af Fællesskabets toldområde.

(3)

Forordning (EF) nr. 900/2007 og (EF) nr. 1060/2007 bør derfor ændres.

(4)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Sukker —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Artikel 1, stk. 1, i forordning (EF) nr. 900/2007 affattes således:

»1.   Der åbnes en løbende licitation med henblik på fastsættelse af en eksportrestitution for hvidt sukker henhørende under KN-kode 1701 99 10 for alle destinationer med undtagelse af:

a)

tredjelande: Andorra, Liechtenstein, Den Hellige Stol (Vatikanstaten), Kroatien, Bosnien-Hercegovina, Serbien (5), Montenegro, Albanien og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien

b)

EU-medlemsstaters områder, der ikke er omfattet af Fællesskabets toldområde: Færøerne, Grønland, Helgoland, Ceuta, Melilla, kommunerne Livigno og Campione d'Italia, samt de områder af Republikken Cypern, hvor regeringen for Republikken Cypern ikke udøver faktisk kontrol

c)

europæiske områder, hvis eksterne forbindelser en medlemsstat er ansvarlig for, og som ikke er omfattet af Fællesskabets toldområde: Gibraltar.

Inden for den løbende licitations gyldighedsperiode holdes der dellicitationer.

Artikel 2

Artikel 1, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1060/2007 affattes således:

»Destinationerne, der er omhandlet i stk. 1, er:

a)

tredjelande: Andorra, Liechtenstein, Den Hellige Stol (Vatikanstaten), Kroatien, Bosnien-Hercegovina, Serbien (6), Montenegro, Albanien og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien

b)

EU-medlemsstaters områder, der ikke er omfattet af Fællesskabets toldområde: Færøerne, Grønland, Helgoland, Ceuta, Melilla, kommunerne Livigno og Campione d'Italia, samt de områder af Republikken Cypern, hvor regeringen for Republikken Cypern ikke udøver faktisk kontrol

c)

europæiske områder, hvis eksterne forbindelser en medlemsstat er ansvarlig for, og som ikke er omfattet af Fællesskabets toldområde: Gibraltar.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. februar 2008.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 58 af 28.2.2006, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1260/2007 (EUT L 283 af 27.10.2007, s. 1).

(2)  EUT L 196 af 28.7.2007, s. 26. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1298/2007 (EUT L 289 af 7.11.2007, s. 3).

(3)  EUT L 242 af 15.9.2007, s. 8. Ændret ved forordning (EF) nr. 1476/2007 (EUT L 329 af 14.12.2007, s. 17).

(4)  Inkl. Kosovo, som defineret ved De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution nr. 1244 af 10. juni 1999.

(5)  Inkl. Kosovo, som defineret ved De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution nr. 1244 af 10. juni 1999.«

(6)  Inkl. Kosovo, som defineret ved De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution nr. 1244 af 10. juni 1999.«


DIREKTIVER

21.2.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 46/11


RÅDETS DIREKTIV 2008/7/EF

af 12. februar 2008

om kapitaltilførselsafgifter

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 93 og 94,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1),

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådets direktiv 69/335/EØF af 17. juli 1969 om kapitaltilførselsafgifter (3) er adskillige gange blevet ændret væsentligt (4). I forbindelse med nye ændringer af nævnte direktiv bør der af hensyn til klarheden foretages en omarbejdning af de pågældende bestemmelser.

(2)

Afgifterne på kapitaltilførsel, dvs. afgiften på kapitaltilførsel til selskaber, stempelafgiften på værdipapirer og afgiften på omstruktureringsdispositioner er, uanset om disse dispositioner indebærer en kapitalforhøjelse eller ej, årsag til forskelsbehandling, dobbeltbeskatning og uligheder, der hæmmer de frie kapitalbevægelser. Det samme gælder andre afgifter med samme karakteristika som kapitaltilførselsafgiften og stempelafgiften på værdipapirer.

(3)

Derfor er det i det indre markeds interesse at harmonisere lovgivningen om kapitaltilførselsafgifter for så vidt muligt at eliminere faktorer, som kan fordreje konkurrencevilkårene eller hæmme de frie kapitalbevægelser.

(4)

De økonomiske virkninger af kapitaltilførselsafgiften hæmmer virksomhedsomgrupperinger og virksomhedernes udvikling. Disse virkninger er særlig negative i den nuværende konjunktursituation, hvor det er bydende nødvendigt at fremme investeringerne.

(5)

Den bedste løsning for at nå disse mål ville være at afskaffe kapitaltilførselsafgiften.

(6)

De indtægtstab, som den umiddelbare anvendelse af en sådan foranstaltning ville indebære, er imidlertid uacceptable for visse medlemsstater, som på nuværende tidspunkt anvender kapitaltilførselsafgiften. Følgelig bør disse medlemsstater have mulighed for at fortsætte med at pålægge alle eller en del af de pågældende dispositioner kapitaltilførselsafgift, forudsat at der anvendes en enhedsafgiftssats inden for samme medlemsstat. Har en medlemsstat én gang valgt ikke at opkræve kapitaltilførselsafgift af alle eller en del af dispositionerne under dette direktiv, bør det ikke være muligt for den at genindføre sådanne afgifter.

(7)

Tanken om et indre marked forudsætter, at en afgift på kapitaltilførsler vedrørende kapital, der er samlet inden for et selskab, ikke bør opkræves mere end én gang inden for det indre marked. Hvis den medlemsstat, som beskatningsretten tilkommer, ikke opkræver kapitaltilførselsafgift af alle eller visse af de dispositioner, der er omfattet af dette direktiv, må ingen anden medlemsstat som følge heraf udøve en beskatningsret i forhold til disse dispositioner.

(8)

Det er hensigtsmæssigt at fastsætte strenge betingelser for de situationer, hvor medlemsstater fortsat opkræver kapitaltilførselsafgift, især hvad angår fritagelser og nedsættelser.

(9)

Bortset fra kapitaltilførselsafgiften bør der ikke opkræves nogen afgift af kapitaltilførsler. Navnlig bør der ikke opkræves stempelafgift af værdipapirer uden hensyn til værdipapirernes oprindelse og uden hensyn til, om de repræsenterer et selskabs egenkapital eller lånekapital.

(10)

Listen over kapitalselskaber i direktiv 69/335/EØF er ufuldstændig og bør derfor tilpasses.

(11)

Målene for dette direktiv kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor bedre nås på fællesskabsplan; Fællesskabet kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går direktivet ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

(12)

Forpligtelsen til at gennemføre dette direktiv i national ret bør kun gælde de bestemmelser, der udgør en materiel ændring i forhold til de tidligere direktiver. Forpligtelsen til at gennemføre bestemmelser, der er uændrede, følger af de tidligere direktiver.

(13)

Dette direktiv berører ikke medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til tidsfristerne for gennemførelse i national ret af de direktiver, der er opført i bilag II, del B.

(14)

I betragtning af de hæmmende virkninger af kapitaltilførselsafgiften bør Kommissionen hvert tredje år forelægge en rapport om anvendelsen af dette direktiv med henblik på at afskaffe denne afgift —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

KAPITEL I

EMNE OG ANVENDELSESOMRÅDE

Artikel 1

Emne

Dette direktiv regulerer opkrævningen af afgifter af følgende dispositioner:

a)

kapitaltilførsler til kapitalselskaber

b)

omstruktureringsdispositioner, hvori kapitalselskaber er impliceret

c)

udstedelse af visse værdipapirer og obligationer.

Artikel 2

Kapitalselskab

1.   Ved »kapitalselskab« forstås i dette direktiv:

a)

ethvert selskab, der antager en af de i bilag I anførte former

b)

ethvert selskab, enhver sammenslutning eller enhver juridisk person, hvis kapital eller aktiver er omsættelige på børsen

c)

ethvert selskab, enhver sammenslutning eller enhver juridisk person med erhvervsformål, hvis medlemmer er berettigede til uden forudgående godkendelse at afhænde deres andele til tredjemand, og hvis medlemmer kun hæfter for selskabets, sammenslutningens eller den juridiske persons gæld med deres andele.

2.   Med henblik på dette direktiv anses alle andre selskaber, sammenslutninger eller juridiske personer, der har et erhvervsformål, for at være kapitalselskaber.

Artikel 3

Kapitaltilførsler

Med henblik på dette direktiv og med forbehold af artikel 4 betragtes følgende dispositioner som »kapitaltilførsler«:

a)

stiftelse af et kapitalselskab

b)

omdannelse af et selskab, en sammenslutning eller en juridisk person, der ikke er et kapitalselskab, til et kapitalselskab

c)

forhøjelse af kapitalen i et kapitalselskab ved tilførsel af aktiver af enhver art

d)

forhøjelse af aktiverne i et kapitalselskab ved tilførsel af aktiver af enhver art, for hvilke der ikke ydes vederlag i form af andele i selskabets kapital eller aktiver, men i form af de samme rettigheder, som indrømmes deltagere, som f.eks. stemmerettigheder, ret til andel i overskuddet eller ret til likvidationsprovenu

e)

flytning fra et tredjeland til en medlemsstat af sædet for den reelle ledelse for et kapitalselskab, der har sit vedtægtsmæssige hjemsted i et tredjeland

f)

flytning fra et tredjeland til en medlemsstat af det vedtægtsmæssige hjemsted for et kapitalselskab, hvis sæde for den reelle ledelse er beliggende i et tredjeland

g)

forhøjelse af kapitalen i et kapitalselskab ved omdannelse af overskud, reserver eller henlæggelser

h)

forøgelse af aktiverne i et kapitalselskab ved ydelser fra en deltager, der ikke medfører nogen forhøjelse af kapitalen, men resulterer i en ændring af selskabsrettighederne eller vil kunne øge selskabsandelenes værdi

i)

et kapitalselskabs optagelse af lån, når långiveren har krav på andel i selskabsoverskuddet

j)

et kapitalselskabs optagelse af lån hos en deltager eller hos en deltagers ægtefælle eller barn samt optagelse af lån hos tredjemand, når en deltager stiller sikkerhed for et sådant lån under forudsætning af, at sådanne lån har samme funktion som en forhøjelse af kapitalen.

Artikel 4

Omstruktureringsdispositioner

1.   Med henblik på dette direktiv anses følgende »omstruktureringsdispositioner« ikke for at være kapitaltilførsler:

a)

et eller flere kapitalselskabers tilførsel af alle deres aktiver og passiver eller en eller flere grene af deres virksomhed til et eller flere kapitalselskaber, der er under stiftelse eller allerede består, forudsat at vederlaget for tilførslen i det mindste delvis udgøres af værdipapirer, der repræsenterer det erhvervende selskabs kapital

b)

erhvervelse af et kapitalselskab, der er under stiftelse, eller som allerede består, af andele, som repræsenterer et flertal af stemmerettighederne i et andet kapitalselskab, forudsat at vederlaget for de erhvervede andele i det mindste delvis udgøres af værdipapirer, der repræsenterer det førstnævnte selskabs kapital. Hvis flertallet af stemmerettighederne nås som følge af flere dispositioner, er det kun den disposition, hvorved flertallet af stemmerettighederne nås, og alle efterfølgende dispositioner, der anses for at være omstruktureringsdispositioner.

2.   »Omstruktureringsdispositioner« omfatter også tilførsel til et kapitalselskab af alle aktiver og passiver i et andet kapitalselskab, der i sin helhed ejes af førstnævnte selskab.

KAPITEL II

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 5

Dispositioner, som ikke er afgiftspligtige

1.   Medlemsstaterne må ikke af kapitalselskaber opkræve afgifter af nogen art af følgende dispositioner:

a)

kapitaltilførsler

b)

lån eller ydelser i forbindelse med kapitaltilførsler

c)

registrering eller andre formaliteter inden påbegyndelse af virksomhed, som et kapitalselskab kan underkastes på grund af sin retlige form

d)

ændring i et kapitalselskabs stiftelsesoverenskomst eller vedtægter og især ikke følgende:

i)

et kapitalselskabs omdannelse til et kapitalselskab af anden karakter

ii)

flytning fra en medlemsstat til en anden af sædet for den reelle ledelse eller det vedtægtsmæssige hjemsted for et kapitalselskab

iii)

ændring af et kapitalselskabs formål

iv)

forlængelse af et kapitalselskabs beståen

e)

de i artikel 4 omhandlede omstruktureringsdispositioner.

2.   Medlemsstaterne må ikke opkræve afgifter af nogen art af:

a)

udfærdigelse, udstedelse, optagelse til børsnotering, tilførsel til markedet af eller handel med aktier, andelsbeviser eller andre værdipapirer af lignende art samt certifikater for sådanne værdipapirer, uanset hvem emittenten måtte være

b)

lån, herunder statsobligationer, der, uanset hvem emittenten måtte være, optages ved udstedelse af obligationer eller andre omsættelige værdipapirer eller hermed forbundne formaliteter, samt af udfærdigelse, udstedelse eller optagelse til børsnotering, tilførsel til markedet af eller handel med sådanne obligationer eller andre omsættelige værdipapirer.

Artikel 6

Afgifter og merværdiafgift

1.   Uanset artikel 5 må medlemsstaterne opkræve følgende skatter og afgifter:

a)

afgifter på overdragelse af værdipapirer opkrævet efter fast eller variabel takst

b)

ejerskifteafgifter, herunder tinglysningsafgifter, ved overførsel af erhvervsvirksomheder eller fast ejendom beliggende inden for deres område til et kapitalselskab

c)

ejerskifteafgifter af tilførsel af aktiver af enhver art til et kapitalselskab, hvis der for tilførslen af sådanne aktiver ydes et vederlag i form af andre værdier end selskabsandele

d)

afgifter af stiftelse, tinglysning eller aflysning af pant og andre rettigheder i fast ejendom

e)

afgifter i form af honorarer eller anden form for vederlag

f)

merværdiafgift.

2.   De i stk. 1, litra b)-e), nævnte skatter og afgifter må ikke variere efter, om sædet for den reelle ledelse eller det vedtægtsmæssige hjemsted for kapitalselskabet er beliggende på området for den medlemsstat, der opkræver skatten eller afgiften. Disse skatter og afgifter må ikke være højere end dem, der i den opkrævende medlemsstat opkræves i forbindelse med lignende dispositioner.

KAPITEL III

SÆRLIGE BESTEMMELSER

Artikel 7

Opkrævning af kapitaltilførselsafgift i visse medlemsstater

1.   Uanset artikel 5, stk. 1, litra a), må en medlemsstat, som pr. 1. januar 2006 opkrævede afgift af kapitaltilførsler til kapitalselskaber, i det følgende benævnt »kapitaltilførselsafgift«, fortsætte hermed forudsat at den opfylder artikel 8-14.

2.   Ophører en medlemsstat på et hvilket som helst tidspunkt efter den 1. januar 2006 med at opkræve kapitaltilførselsafgift, må den ikke genindføre den.

3.   Ophører en medlemsstat på et hvilket som helst tidspunkt efter den 1. januar 2006 med at opkræve kapitaltilførselsafgift af de i artikel 3, litra g)-j), omhandlede kapitaltilførsler, må den ikke genindføre kapitaltilførselsafgift af sådanne kapitaltilførsler uanset bestemmelserne i artikel 10, stk. 2.

4.   Ophører en medlemsstat på et hvilket som helst tidspunkt efter den 1. januar 2006 med at opkræve kapitaltilførselsafgift af tilvejebringelsen af anlægs- eller driftskapital til en filial, må den ikke genindføre afgift af de pågældende kapitaltilførsler uanset artikel 10, stk. 4.

5.   Indrømmer en medlemsstat på et hvilket som helst tidspunkt efter den 1. januar 2006 fritagelser i henhold til artikel 13, må den ikke efterfølgende opkræve kapitaltilførselsafgift af de pågældende kapitaltilførsler.

Artikel 8

Sats for kapitaltilførselsafgiften

1.   Kapitaltilførselsafgiften opkræves med en enhedsafgiftssats.

2.   Den kapitaltilførselsafgiftssats, en medlemsstat anvender, må ikke være højere end den sats, medlemsstaten anvendte den 1. januar 2006.

Nedsætter medlemsstaten efter denne dato den anvendte sats, må den ikke genindføre en højere sats.

3.   Kapitaltilførselsafgiftssatsen må under ingen omstændigheder være højere end 1 %.

Artikel 9

Udelukkelse af visse enheder fra anvendelsesområdet

Medlemsstaterne kan med henblik på opkrævning af kapitaltilførselsafgift vælge ikke at betragte de i artikel 2, stk. 2, omhandlede enheder som kapitalselskaber.

Artikel 10

Dispositioner, der er pålagt kapitaltilførselsafgift, og fordeling af beskatningsrettigheder

1.   Fortsætter en medlemsstat i medfør af artikel 7, stk. 1, med at opkræve kapitaltilførselsafgift, skal den pålægge de i artikel 3, litra a)-d), omhandlede kapitaltilførsler kapitaltilførselsafgift, hvis sædet for kapitalselskabets reelle ledelse er beliggende i den pågældende medlemsstat på det tidspunkt, hvor kapitaltilførslen finder sted.

Den skal også pålægge de i artikel 3, litra e) og f), omhandlede kapitaltilførsler kapitaltilførselsafgift.

2.   Fortsætter en medlemsstat med at opkræve kapitaltilførselsafgift, kan den gøre det af de i artikel 3, litra g)-j), omhandlede kapitaltilførsler, hvis sædet for kapitalselskabets reelle ledelse er beliggende i den pågældende medlemsstat på det tidspunkt, hvor kapitaltilførslen finder sted.

3.   Er sædet for et kapitalselskabs reelle ledelse beliggende i et tredjeland, og er dets vedtægtsmæssige hjemsted beliggende i en medlemsstat, som fortsætter med at opkræve kapitaltilførselsafgift, er kapitaltilførsler underlagt kapitaltilførselsafgift i denne medlemsstat.

4.   Er et kapitalselskabs vedtægtsmæssige hjemsted og sædet for dets reelle ledelse beliggende i et tredjeland, kan tilførsel af anlægs- eller driftskapital til en filial, der er beliggende i en medlemsstat, som fortsætter med at opkræve kapitaltilførselsafgift, pålægges kapitaltilførselsafgift i denne medlemsstat.

Artikel 11

Beregningsgrundlag for kapitaltilførselsafgiften

1.   Ved kapitaltilførsler i henhold til artikel 3, litra a), c) og d), er beregningsgrundlaget for kapitaltilførselsafgiften den faktiske værdi af de aktiver af enhver art, der er ydet eller vil blive ydet af deltagerne, med fradrag af de forpligtelser og de udgifter, der pålægges selskabet i forbindelse med kapitaltilførslen.

Opkrævningen af kapitaltilførselsafgiften må udsættes, indtil tilførslerne har fundet sted.

2.   Ved kapitaltilførsler i henhold til artikel 3, litra b), e) og f), er beregningsgrundlaget for kapitaltilførselsafgiften den faktiske værdi af de aktiver af enhver art, der tilhører selskabet på tidspunktet for omdannelsen eller flytningen, med fradrag af de forpligtelser og de udgifter, som påhviler selskabet på dette tidspunkt.

3.   Ved kapitaltilførsler i henhold til artikel 3, litra g), er beregningsgrundlaget for kapitaltilførselsafgiften den nominelle værdi af en sådan forhøjelse.

4.   Ved kapitaltilførsler i henhold til artikel 3, litra h), er beregningsgrundlaget for kapitaltilførselsafgiften den faktiske værdi af de præsterede ydelser med fradrag af de forpligtelser og de udgifter, der pålægges selskabet i forbindelse med sådanne ydelser.

5.   Ved kapitaltilførsler i henhold til artikel 3, litra i) og j), er beregningsgrundlaget for kapitaltilførselsafgiften det optagne låns nominelle værdi.

6.   I de tilfælde, der er nævnt i stk. 1 og 2, kan den faktiske værdi af de selskabsandele, der er tildelt eller tilhører den enkelte deltager, benyttes som beregningsgrundlag for kapitaltilførselsafgiften undtagen i tilfælde, hvor der alene tilføres kontanter.

Det afgiftspligtige beløb kan under ingen omstændigheder være mindre end den nominelle værdi af de selskabsandele, som er tildelt eller tilhører den enkelte deltager.

Artikel 12

Udelukkelse fra beregningsgrundlaget for kapitaltilførselsafgiften

1.   Ved en forhøjelse af kapitalen omfatter beregningsgrundlaget for kapitaltilførselsafgiften ikke:

a)

beløb for aktiver tilhørende kapitalselskabet, som anvendes til kapitalforhøjelsen, og som allerede har været pålagt kapitaltilførselsafgift

b)

beløb for lån optaget af kapitalselskabet, som konverteres til selskabsandele, og som allerede har været pålagt kapitaltilførselsafgift.

2.   En medlemsstat kan fra beregningsgrundlaget for kapitaltilførselsafgiften udelukke beløb for kapital, der er tilført af en deltager, der hæfter ubegrænset for et kapitalselskabs forpligtelser, samt en sådan deltagers andel i selskabets aktiver.

Anvender en medlemsstat denne mulighed, er enhver disposition, hvorved en deltagers hæftelse begrænses til hans andel i selskabets kapital, især hvor begrænsningen af hæftelsen er en følge af en omdannelse af det pågældende kapitalselskab til et kapitalselskab af anden art, pålagt kapitaltilførselsafgift.

Kapitaltilførselsafgiften opkræves i alle disse tilfælde af værdien af den andel, som de deltagere, der hæfter ubegrænset for kapitalselskabets forpligtelser, har i selskabets aktiver.

3.   I tilfælde af en kapitaltilførsel i henhold til artikel 3, litra c), kan den del af kapitaltilførslen efter en nedskrivning af kapitalen som følge af tab, der svarer til kapitalnedskrivningen, holdes ude fra beregningsgrundlaget, forudsat at kapitaltilførslen sker inden fire år efter kapitalnedskrivningen.

Artikel 13

Afgiftsfritagelse for kapitaltilførsler til visse kapitalselskaber

Medlemsstaterne kan indrømme fritagelse for kapitaltilførselsafgift for kapitaltilførsler til følgende selskaber:

a)

kapitalselskaber, der er offentlige forsyningsselskaber, som f.eks. offentlige trafikselskaber, havnemyndigheder eller vand-, gas- eller elværker, når deres kapital for mindst halvdelens vedkommende ejes af staten eller regionale eller lokale myndigheder

b)

kapitalselskaber, der i henhold til deres vedtægter og faktisk udelukkende og direkte forfølger kulturelle, sociale, nødhjælpsmæssige eller uddannelsesmæssige formål.

Medlemsstater, der fritager sådanne kapitaltilførsler for kapitaltilførselsafgiften, skal også anvende fritagelsen på tilførsel af anlægs- eller driftskapital til en filial på deres område, jf. artikel 10, stk. 4.

Artikel 14

Fravigelsesprocedure

For visse typer af kapitaltilførsler eller kapitalselskaber kan der ske fritagelser eller nedsættelser af satserne enten for at sikre en retfærdig beskatning eller af sociale hensyn eller for at gøre det muligt for en medlemsstat at tage hensyn til en særlig situation.

En medlemsstat, der påtænker at træffe en sådan foranstaltning, skal i god tid forelægge sagen for Kommissionen med henblik på anvendelse af traktatens artikel 97.

KAPITEL IV

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 15

Gennemførelse

1.   Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme artikel 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13 og 14 senest den 31. december 2008. De meddeler Kommissionen teksten til disse retsforskrifter en sammenligningstabel over bestemmelserne og dette direktiv.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De skal desuden indeholde oplysning om, at henvisninger i gældende love og administrative bestemmelser til de direktiver, der ophæves ved dette direktiv, gælder som henvisninger til nærværende direktiv. De nærmere regler for henvisningen og affattelsen af den nævnte oplysning fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne tilsender Kommissionen teksten til de vigtigste nationale bestemmelser, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 16

Ophævelse

Direktiv 69/355/EØF, som ændret ved de direktiver, der er opført i del A i bilag II, ophæves med virkning fra den 1. januar 2009, uden at dette berører medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til tidsfristerne for gennemførelse i national ret af de direktiver, der er opført i del B i bilag II.

Henvisninger til det ophævede direktiv betragtes som henvisninger til nærværende direktiv og skal læses i overensstemmelse med den i bilag III anførte sammenligningstabel.

Artikel 17

Revision

Kommissionen forelægger hvert tredje år Rådet en rapport om anvendelsen af dette direktiv, især med henblik på at afskaffe kapitaltilførselsafgiften. Til hjælp for Kommissionen i forbindelse med revisionen sender medlemsstaterne oplysninger om indtægterne fra kapitaltilførselsafgiften til Kommissionen.

Artikel 18

Ikrafttrædelse

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 1, 2, 6, 9, 10 og 11 anvendes fra den 1. januar 2009.

Artikel 19

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. februar 2008.

På Rådets vegne

A. BAJUK

Formand


(1)  Europa-Parlamentets udtalelse af 12.12.2007 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  EUT C 126 af 7.6.2007, s. 6.

(3)  EFT L 249 af 3.10.1969, s. 25. Senest ændret ved direktiv 2006/98/EF (EUT L 363 af 20.12.2006, s. 129).

(4)  Jf. bilag II, del A.


BILAG I

LISTE OVER SELSKABER, JF. ARTIKEL 2, STK. 1, LITRA A)

1)

Selskaber stiftet i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 2157/2001 af 8. oktober 2001 om statut for det europæiske selskab (SE) (1)

2)

selskaber i henhold til belgisk ret med betegnelsen:

i)

société anonyme/naamloze vennootschap

ii)

société en commandite par actions/commanditaire vennootschap op aandelen

iii)

société privée à responsabilité limitée/besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

3)

selskaber i henhold til bulgarsk ret med betegnelsen:

i)

акционерно дружество

ii)

командитно дружество с акции

iii)

дружество с ограничена отговорност

4)

selskaber i henhold til tjekkisk ret med betegnelsen:

i)

akciová společnost

ii)

komanditní společnost

iii)

společnost s ručením omezeným

5)

selskaber i henhold til dansk ret med betegnelsen:

i)

aktieselskab

ii)

kommandit-aktieselskab

6)

selskaber i henhold til tysk ret med betegnelsen:

i)

Aktiengesellschaft

ii)

Kommanditgesellschaft auf Aktien

iii)

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

7)

selskaber i henhold til estisk ret med betegnelsen:

i)

täisühing

ii)

usaldusühing

iii)

osaühing

iv)

aktsiaselts

v)

tulundusühistu

8)

selskaber i henhold til irsk ret med betegnelsen: companies incorporated with limited liability

9)

selskaber i henhold til græsk ret med betegnelsen:

i)

Ανώνυμος Εταιρία

ii)

Ετερόρρυθμος κατά μετοχάς Εταιρία

iii)

Εταιρία Περιωρισμένης Ευθύνης

10)

selskaber i henhold til spansk ret med betegnelsen:

i)

sociedad anónima

ii)

sociedad comanditaria por acciones

iii)

sociedad de responsabilidad limitada

11)

selskaber i henhold til fransk ret med betegnelsen:

i)

société anonyme

ii)

société en commandite par actions

iii)

société à responsabilité limitée

12)

selskaber i henhold til italiensk ret med betegnelsen:

i)

società per azioni

ii)

società in accomandita per azioni

iii)

società a responsabilità limitata

13)

selskaber i henhold til cypriotisk ret med betegnelsen: εταιρείες περιορισμένης ευθύνης

14)

selskaber i henhold til lettisk ret med betegnelsen: kapitālsabiedrība

15)

selskaber i henhold til litauisk ret med betegnelsen:

i)

akcinė bendrovė

ii)

uždaroji akcinė bendrovė

16)

selskaber i henhold til luxembourgsk ret med betegnelsen:

i)

société anonyme

ii)

société en commandite par actions

iii)

société à responsabilité limitée

17)

selskaber i henhold til ungarsk ret med betegnelsen:

i)

részvénytársaság

ii)

korlátolt felelősségű társaság

18)

selskaber i henhold til maltesisk ret med betegnelsen:

i)

Kumpaniji ta’ Responsabilità Limitata

ii)

Soċjetajiet in akkomandita li l-kapital tagħhom jkun maqsum f’azzjonijiet

19)

selskaber i henhold til nederlandsk ret med betegnelsen:

i)

naamloze vennootschap

ii)

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

iii)

open commanditaire vennootschap

20)

selskaber i henhold til østrigsk ret med betegnelsen:

i)

Aktiengesellschaft

ii)

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

21)

selskaber i henhold til polsk ret med betegnelsen:

i)

spółka akcyjna

ii)

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

22)

selskaber i henhold til portugisisk ret med betegnelsen:

i)

sociedade anónima

ii)

sociedade em comandita por acções

iii)

sociedade por quotas

23)

selskaber i henhold til rumænsk ret med betegnelsen:

i)

societăți în nume colectiv

ii)

societăți în comandită simplă

iii)

societăți pe acțiuni

iv)

societăți în comandită pe acțiuni

v)

societăți cu răspundere limitată.

24)

selskaber i henhold til slovensk ret med betegnelsen:

i)

delniška družba

ii)

komanditna delniška družba

iii)

družba z omejeno odgovornostjo

25)

selskaber i henhold til slovakisk ret med betegnelsen:

i)

akciová spoločnosť

ii)

spoločnosť s ručením obmedzeným

iii)

komanditná spoločnosť

26)

selskaber i henhold til finsk ret med betegnelsen:

i)

osakeyhtiö — aktiebolag

ii)

osuuskunta — andelslag

iii)

säästöpankki — sparbank

iv)

vakuutusyhtiö — försäkringsbolag

27)

selskaber i henhold til svensk ret med betegnelsen:

i)

aktiebolag

ii)

försäkringsaktiebolag

28)

selskaber i henhold til Det Forenede Kongeriges ret med betegnelsen: companies incorporated with limited liability.


(1)  EFT L 294 af 10.11.2001, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1791/2006 (EUT L 363 af 20.12.2006, s. 1).


BILAG II

DEL A

Ophævet direktiv med senere ændringer

(jf. artikel 16, stk. 1)

Rådets direktiv 69/335/EØF

(EFT L 249 af 3.10.1969, s. 25)

Punkt VI.1 i bilag I til tiltrædelsesakten fra 1972

(EFT L 73 af 27.3.1972, s. 93)

Rådets direktiv 73/79/EØF

(EFT L 103 af 18.4.1973, s. 13)

Rådets direktiv 73/80/EØF

(EFT L 103 af 18.4.1973, s. 15)

Rådets direktiv 74/553/EØF

(EFT L 303 af 13.11.1974, s. 9)

Punkt VI.1 i bilag I til tiltrædelsesakten fra 1979

(EFT L 291 af 19.11.1979, s. 95)

Rådets direktiv 85/303/EØF

(EFT L 156 af 15.6.1985, s. 23)

Punkt V.1 i bilag I til tiltrædelsesakten fra 1985

(EFT L 302 af 15.11.1985, s. 167)

Punkt XI.B.I.1 i bilag I til tiltrædelsesakten fra 1994

(EFT C 241 af 29.8.1994, s. 196)

Punkt 9.1 i bilag II til tiltrædelsesakten fra 2003

(EUT L 236 af 23.9.2003, s. 555)

DEL B

Tidsfrister for gennemførelse i national ret

(jf. artikel 16, stk. 1)

Direktiv

Tidsfrister for gennemførelse

Rådets direktiv 69/335/EØF

1. januar 1972

Rådets direktiv 73/79/EØF

Rådets direktiv 73/80/EØF

Rådets direktiv 74/553/EØF

Rådets direktiv 85/303/EØF

1. januar 1986


BILAG III

Sammenligningstabel

Direktiv 69/335/EØF

Nærværende direktiv

Artikel 1

Artikel 7

Artikel 1

Artikel 2, stk. 1

Artikel 10, stk. 1, første afsnit, og artikel 10, stk. 2

Artikel 2, stk. 2

Artikel 10, stk. 3

Artikel 2, stk. 3

Artikel 10, stk. 4

Artikel 3, stk. 1, indledning

Artikel 2, stk. 1, indledning

Artikel 3, stk. 1, litra a)

Artikel 2, stk. 1, litra a), og bilag I

Artikel 3, stk. 1, litra b)

Artikel 2, stk. 1, litra b)

Artikel 3, stk. 1, litra c)

Artikel 2, stk. 1, litra c)

Artikel 3, stk. 2, første punktum

Artikel 2, stk. 2

Artikel 3, stk. 2, andet punktum

Artikel 9

Artikel 4, stk. 1, litra a)-f)

Artikel 3, litra a)-f), og artikel 10, stk. 1

Artikel 4, stk. 1, litra g) og h)

Artikel 5, stk. 1, litra d), nr. ii)

Artikel 4, stk. 2, første afsnit

Artikel 3, litra g)-j), artikel 7, stk. 3, og artikel 10, stk. 2

Artikel 4, stk. 2, andet afsnit

Artikel 4, stk. 3

Artikel 5, stk. 1, litra d)

Artikel 5, stk. 1, litra a)

Artikel 11, stk. 1

Artikel 5, stk. 1, litra b)

Artikel 11, stk. 2

Artikel 5, stk. 1, litra c)

Artikel 11, stk. 3

Artikel 5, stk. 1, litra d)

Artikel 11, stk. 4

Artikel 5, stk. 1, litra e)

Artikel 11, stk. 5

Artikel 5, stk. 2

Artikel 11, stk. 6

Artikel 5, stk. 3

Artikel 12, stk. 1

Artikel 6, stk. 1

Artikel 12, stk. 2, første afsnit

Artikel 6, stk. 2

Artikel 12, stk. 2, andet og tredje afsnit

Artikel 7, stk. 1, første og andet afsnit

Artikel 4, artikel 5, stk. 1, litra e)

Ophævet artikel 7, stk. 1, litra b)

Artikel 4, litra a)

Ophævet artikel 7, stk. 1, litra bb)

Artikel 4, litra b)

Artikel 7, stk. 1, tredje afsnit

Artikel 7, stk. 2

Artikel 7 og 8

Artikel 7, stk. 3

Artikel 12, stk. 3

Artikel 8

Artikel 7, stk. 5, og artikel 13, stk. 1

Artikel 13, stk. 2

Artikel 9

Artikel 14

Artikel 10

Artikel 5, stk. 1, litra a)-c)

Artikel 11

Artikel 5, stk. 2

Artikel 12

Artikel 6

Artikel 13

Artikel 15, stk. 1

Artikel 14

Artikel 15, stk. 2

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 15

Artikel 18

Artikel 3, stk. 1, litra a)

Bilag I

Bilag II

Bilag III


II Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

Rådet

21.2.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 46/23


RÅDETS AFGØRELSE

af 28. januar 2008

om indgåelse af aftalen om søtransport mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Folkerepublikken Kinas regering på den anden side

(2008/143/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 80, stk. 2, sammenholdt med artikel 300, stk. 2, første afsnit, første punktum, og artikel 300, stk. 3, første afsnit,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet bemyndigede den 12. februar 1998 Kommissionen til at indlede forhandlinger om en aftale om søtransport mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Folkerepublikken Kinas regering på den anden side (i det følgende benævnt »aftalen«) og fastlagde forhandlingsdirektiver med henblik herpå.

(2)

Disse forhandlinger blev afsluttet med positivt resultat, og Kommissionen paraferede aftalen den 12. december 2001.

(3)

Aftalen blev undertegnet den 6. december 2002 i Bruxelles med forbehold af efterfølgende indgåelse.

(4)

En protokol om ændring af aftalen for at tage hensyn til Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse af Den Europæiske Union blev undertegnet den 5. september 2005 i Beijing.

(5)

I henhold til artikel 6, stk. 2, i tiltrædelsesakten af 2005 skal Bulgarien og Rumænien tiltræde aftalen ved en protokol mellem Rådet og Folkerepublikken Kina.

(6)

De nødvendige forfatningsmæssige og institutionelle procedurer er afsluttet, og aftalen bør derfor godkendes —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Aftalen om søtransport mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Folkerepublikken Kinas regering på den anden side godkendes hermed på Fællesskabets vegne.

Teksten til aftalen er knyttet til denne afgørelse (2).

Artikel 2

Formanden for Rådet foranstalter på Det Europæiske Fællesskabs og dets medlemsstaters vegne den i aftalens artikel 15, stk. 2, nævnte notifikation.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. januar 2008.

På Rådets vegne

D. RUPEL

Formand


(1)  Udtalelse af 2.9.2003 (EUT C 76 E af 25.3.2004, s. 102).

(2)  Se side 25 i denne EUT.


AFTALE

om søtransport mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og regeringen for Folkerepublikken Kina på den anden side

KONGERIGET BELGIEN,

KONGERIGET DANMARK,

FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND,

DEN HELLENSKE REPUBLIK,

KONGERIGET SPANIEN,

DEN FRANSKE REPUBLIK,

IRLAND,

DEN ITALIENSKE REPUBLIK,

STORHERTUGDØMMET LUXEMBOURG,

KONGERIGET NEDERLANDENE,

REPUBLIKKEN ØSTRIG,

DEN PORTUGISISKE REPUBLIK,

REPUBLIKKEN FINLAND,

KONGERIGET SVERIGE,

DET FORENEDE KONGERIGE, STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND,

som er parter i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, i det følgende benævnt »Fællesskabets medlemsstater«, og

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB,

i det følgende benævnt »Fællesskabet«,

på den ene side, og

REGERINGEN FOR FOLKEREPUBLIKKEN KINA,

i det følgende benævnt »Kina«,

på den anden side,

SOM TAGER HENSYN TIL aftalen om handel og økonomisk samarbejde mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Folkerepublikken Kina fra maj 1985,

SOM TAGER HENSYN TIL betydningen af de maritime forbindelser, der eksisterer mellem Fællesskabet og dets medlemsstater og Kina,

SOM TROR, at samarbejdet på det internationale søfartsområde mellem parterne vil være til fordel for udviklingen af handelen og de økonomiske forbindelser mellem Kina og Fællesskabet og dets medlemsstater,

SOM ER VILLIGE til yderligere at styrke og konsolidere forbindelserne på grundlag af lighed og gensidig fordel, inden for international søtransport,

SOM ANERKENDER søtransporttjenesternes betydning, og som ønsker yderligere at fremme multimodal transport, som omfatter et søtransportled, for at øge effektiviteten i transportkæden,

SOM ANERKENDER betydningen af yderligere at udvikle en fleksibel og markedsorienteret fremgangsmåde og fordelene for begge parters økonomiske operatører ved at kontrollere og drive deres egne internationale godstransporttjenester inden for et effektivt internationalt søtransportsystem,

SOM TAGER HENSYN TIL de eksisterende bilaterale søtransportaftaler mellem medlemsstaterne og Kina,

SOM STØTTER multilaterale forhandlinger om søtransporttjenester inden for Verdenshandelsorganisationen,

KONGERIGET BELGIEN:

Isabelle DURANT

vicepremierminister og minister for mobilitet og transport

KONGERIGET DANMARK:

Bendt BENDTSEN

økonomi- og erhvervsminister

FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND:

Manfred STOLPE

forbundsminister for transport, anlægsarbejder og boligspørgsmål

Wilhelm SCHÖNFELDER

ambassadør, Forbundsrepublikken Tysklands faste repræsentant

DEN HELLENSKE REPUBLIK:

Georgios ANOMERITIS

minister for handelsflåden

KONGERIGET SPANIEN:

Francisco ÁLVAREZ-CASCOS FERNÁNDEZ

minister for indenlandsk udvikling

DEN FRANSKE REPUBLIK:

Pierre SELLAL

ambassadør, fast repræsentant for Den Franske Republik

IRLAND:

Peter GUNNING

Irlands stedfortrædende faste repræsentant

DEN ITALIENSKE REPUBLIK:

Pietro LUNARDI

minister for infrastrukturer og transport

STORHERTUGDØMMET LUXEMBOURG:

Henri GRETHEN

økonomiminister og trafikminister

KONGERIGET NEDERLANDENE:

Roelf Hendrik de BOER

minister for transport, kommunikation og offentlige arbejder

REPUBLIKKEN ØSTRIG:

Mathias REICHHOLD

forbundsminister for transport, innovation og teknologi

DEN PORTUGISISKE REPUBLIK:

Luís Francisco VALENTE DE OLIVEIRA

minister for offentlige arbejder, transport og boligspørgsmål

REPUBLIKKEN FINLAND:

Kimmo SASI

trafik- og kommunikationsminister

KONGERIGET SVERIGE:

Ulrica MESSING

kommunikationsminister

DET FORENEDE KONGERIGE, STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND:

David JAMIESON

statssekretær, Transportministeriet

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB:

Bendt BENDTSEN

økonomi- og erhvervsminister for Kongeriget Danmark

fungerende formand for Rådet for Den Europæiske Union

Loyola de PALACIO

næstformand for Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

REGERINGEN FOR FOLKEREPUBLIKKEN KINA:

Chunxian ZHANG

kommunikationsminister for Folkerepublikken Kina,

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

Artikel 1

Formål

Formålet med denne aftale er at forbedre de vilkår, hvorunder søtransport af fragt foregår til og fra Kina, til og fra Fællesskabet, samt til og fra Fællesskabet og Kina på den ene side og tredjelande på den anden side, til fordel for parternes økonomiske operatører. Den er baseret på principperne om fri udveksling af tjenesteydelser inden for søtransport, fri adgang til fragt og tredjelandstrafik, ubegrænset adgang til og ikke-diskriminerende behandling ved benyttelse af havne og hjælpetjenester samt handelsmæssig tilstedeværelse. Den dækker alle aspekter af dør-til-dør-tjenester.

Artikel 2

Anvendelsesområde

1.   Denne aftale finder anvendelse på international søtransport af fragt og logistiske tjenester, herunder multimodal transport med et søled, mellem havnene i Kina og i Fællesskabets medlemsstater samt international søtransport af fragt mellem havnene i Fællesskabets medlemsstater. Den finder også anvendelse på tredjelandstrafik og på udstyrs bevægelser som tomme containere — der ikke transporteres som fragt mod betaling — mellem havne i Kina eller mellem havne i en af Fællesskabets medlemsstater.

Hvis skibe fra en af parterne sejler fra en af den anden parts havne til en anden eller fra en havn i en af Fællesskabets medlemsstater til en anden for at laste gods til udlandet eller losse gods fra udlandet, anses det for at være en del af den internationale søtransport.

Denne aftale gælder ikke for indenlandsk transport, der udelukkende finder sted mellem havne i Kina eller mellem havne i en given medlemsstat i Fællesskabet.

2.   Denne aftale berører ikke anvendelsen af de bilaterale søfartsaftaler, der er indgået mellem Kina og Fællesskabets medlemsstater vedrørende spørgsmål, der falder uden for denne aftales anvendelsesområde.

3.   Denne aftale berører ikke retten for tredjeparters skibe til at foretage fragt- og passagertransport mellem parternes havne eller mellem en parts havne og en tredjeparts.

Artikel 3

Definitioner

I denne aftale forstås ved:

a)

»international søtransport af fragt og logistiske tjenesteydelser«: levering af tjenesteydelser inden for international søtransport og den dertil knyttede håndtering af gods, opbevaring og pakhusoplagring, toldklarering, containerdepoter, beliggende i havne og inde i landet, skibsagenturer og godsforsendelse

b)

»multimodale transportoperationer«: transport af gods, hvor der anvendes mere end en transportform, herunder et søled, i henhold til et enkelt dokument

c)

»skibsagenturtjenester«: aktiviteter, der består i inden for et bestemt geografisk område som agent at repræsentere et eller flere rederiers forretningsinteresser med følgende formål:

markedsføring og salg af søtransport og dertil knyttede tjenesteydelser, fra udarbejdelse af tilbud til fakturering, og udstedelse af konnossementer på rederiernes vegne, indgåelse af kontrakter vedrørende de nødvendige tilknyttede tjenesteydelser, forberedelse af dokumenter og tilvejebringelse af forretningsoplysninger

repræsentation for rederierne, tilrettelæggelse af skibenes anløb af havn eller overtagelse af gods, når dette er nødvendigt

d)

»fragtfremsendelsestjenester«: aktiviteter, der består i at tilrettelægge og kontrollere forsendelsesoperationer på rederiernes vegne ved at indgå aftaler om tilknyttede tjenester, udarbejdelse af dokumenter og tilvejebringelse af forretningsoplysninger.

e)

»rederi«: en virksomhed, som opfylder følgende betingelser:

i)

er oprettet i overensstemmelse med offentlig eller privatret i Kina eller Fællesskabet eller en af Fællesskabets medlemsstater

ii)

har sit registrerede kontor eller centraladministration eller hjemsted i henholdsvis Kina eller Fællesskabet

iii)

deltager i international søtransport med skibe, som det selv ejer eller driver.

Rederier, der er etableret uden for Fællesskabet eller Kina, og som kontrolleres af statsborgere i en af Fællesskabets medlemsstater eller Kina, er også omfattet af denne aftales bestemmelser, forudsat at deres skibe er registreret i den pågældende medlemsstat eller i Kina i overensstemmelse med disse landes lovgivning

f)

»datterselskaber«: en virksomhed, der ejes af et rederi, og som er en juridisk person

g)

»afdeling«: et forretningssted, der ejes af et rederi, og som ikke er nogen juridisk person

h)

»repræsentationskontor«: et repræsentationskontor for en parts rederi, der er etableret i den anden part

i)

»skib«: ethvert handelsskib, der i overensstemmelse med Kinas eller Fællesskabets eller dets medlemsstaters lovgivning er registreret i en af parternes skibsregistre under den pågældende parts nationale flag, og som udøver international søtransport, herunder skibe, der sejler under et tredjelands flag, men som ejes eller drives af et rederi i Kina eller i en af Fællesskabets medlemsstater. Udtrykket omfatter dog ikke orlogsskibe og andre skibe, som ikke er handelsskibe.

Artikel 4

Levering af tjenesteydelser

1.   Hver part yder fortsat ikke-diskriminerende behandling af skibe, der sejler under den anden parts flag eller som drives af statsborgere eller selskaber i den anden part, i forhold til den behandling, der indrømmes dets egne skibe, med hensyn til adgang til havne, anvendelse af infrastruktur og hjælpetjenester i de pågældende havne, samt dertil knyttede gebyrer og afgifter, toldformaliteter og tildeling af kajplads og faciliteter til lastning og losning.

2.   Parterne forpligter sig til effektivt at anvende princippet om ubegrænset adgang til det internationale søtransportmarked på et ikke-diskriminerende og kommercielt grundlag.

3.   Ved anvendelsen af principperne i stk. 1 og 2 skal parterne:

a)

ikke indføje lastfordelingsklausuler i fremtidige aftaler med tredjelande vedrørende søtransporttjenesteydelser og, såfremt de findes i tidligere bilaterale aftaler, afskaffe sådanne bestemmelser inden for en rimelig frist

b)

ved denne aftales ikrafttræden ophæve alle ensidige administrative, tekniske eller lignende foranstaltninger, som vil kunne udgøre en indirekte begrænsning og få diskriminerende virkninger for den frie udveksling af tjenesteydelser inden for international søtransport

c)

ved denne aftales ikrafttræden afstå fra at gennemføre administrative, tekniske eller lovgivningsmæssige foranstaltninger, som kunne virke diskriminerende mod den anden parts statsborgere eller virksomheder ved levering af tjenesteydelser inden for international søtransport.

4.   En part skal tillade, at rederier fra den anden part på et ikke-diskriminerende grundlag og i henhold til aftalte betingelser mellem de berørte virksomheder, får adgang til og kan benytte feederservice, der ydes af rederier, der er registreret i ovennævnte kontraherende part, for det internationale gods mellem Kinas havne eller mellem havnene i en af Fællesskabets medlemsstater.

Artikel 5

Handelsmæssig tilstedeværelse

I forbindelse med aktiviteter vedrørende levering af international søtransport af fragt og logistiske tjenester, herunder dør-til-dør multimodale transportoperationer, tillader hver part, at den anden parts rederier kan etablere datterselskaber, afdelinger eller repræsentationskontorer, som enten er 100 %-ejet eller oprettet som joint ventures, og med hensyn til datterselskaber og afdelinger kan deltage i økonomiske aktiviteter i overensstemmelse med dens love og bestemmelser. Disse aktiviteter omfatter, men er ikke begrænset til:

1)

søgning efter gods og reservation af lastrum

2)

udarbejdelse, bekræftelse. behandling og udstedelse af konnossement, herunder det direkte konnossement, som generelt er godkendt inden for international søtransport; forberedelse af dokumentation vedrørende transportdokumenter og tolddokumenter

3)

fastsættelse, opkrævning og overførsel af fragt og andre tilknyttede udgifter på grundlag af servicekontrakterne eller fragtraterne

4)

forhandling og undertegnelse af servicekontrakter

5)

undertegnelse af kontrakter vedrørende fremførsel af godset ad vej eller jernbane, fordeling af ladningen og andre dertil knyttede hjælpetjenester

6)

tilbud og offentliggørelse af fragtrater

7)

udøvelse af markedsføringsaktiviteter i forbindelse med de tilbudte tjenesteydelser

8)

besiddelse af det nødvendige udstyr for de økonomiske aktiviteter

9)

tilrådighedsstillelse af forretningsoplysninger ved hjælp af alle midler, herunder edb-systemer og elektronisk udveksling af data i henhold til eventuelle ikke-diskriminerende restriktioner vedrørende telekommunikation

10)

etablering af joint ventures med lokalt etablerede skibsagenturer med henblik på at indgå i agenturtilknyttede forretninger som tilrettelæggelse af skibenes anløb af havn eller modtagelse af ladninger med henblik på afsendelse.

Artikel 6

Gennemsigtighed

1.   Hver part offentliggør straks efter forudgående konsultation og passende advisering alle relevante foranstaltninger af generel anvendelse, som vedrører eller berører denne aftales funktion.

2.   Når den i stk. 1 nævnte offentliggørelse ikke er mulig, skal disse oplysninger stilles til rådighed for offentligheden på anden vis.

3.   Hver part skal straks besvare alle anmodninger fra den anden part om specifikke oplysninger om enhver af disse foranstaltninger af generel anvendelse i den i stk. 1 nævnte betydning.

Artikel 7

Nationale bestemmelser

1.   Parterne skal sikre, at alle foranstaltninger af generel anvendelse, som berører handelen med internationale søtransporttjenester af fragt administreres på en fornuftig, objektiv og uvildig måde.

2.   I de tilfælde, hvor der kræves tilladelse, informerer en parts kompetente myndigheder inden for en rimelig frist efter forelæggelsen af en ansøgning, som anses for at være fuldstændig i henhold til nationale love og bestemmelser, ansøgeren om den afgørelse, der er truffet vedrørende ansøgningen. Efter anmodning fra ansøgeren fremsender en parts kompetente myndigheder uden unødig forsinkelse oplysninger vedrørende ansøgningens status.

3.   For at sikre at foranstaltninger vedrørende tekniske standarder og licenskrav og procedurer ikke udgør unødvendige handelshindringer, skal kravene være baseret på objektive, ikke-diskriminerende, forudfastsatte og gennemsigtige kriterier som evnen til at levere tjenesteydelsen, og i forbindelse med licensprocedurerne ikke i sig selv være en restriktion eller hindring for levering af tjenesteydelsen.

Artikel 8

Ledende personale

De 100 %-ejede eller som joint-ventures oprettede datterselskaber, afdelinger eller repræsentationskontorer for en kontraherende parts rederier, som er etableret i den anden kontraherende part, er berettiget til at beskæftige ledende personale i overensstemmelse med den gældende lovgivning i værtslandet, uanset disse personers nationalitet. Hver part letter erhvervelsen af arbejdstilladelser og visa for udenlandske ansatte.

Artikel 9

Betalinger og kapitalbevægelser

1.   Indtægter, som en parts statsborgere eller selskaber opnår ved international søtransport og multimodale operationer i den anden part, kan betales i frit konvertibel valuta.

2.   Indtægter og udgifter ved de økonomiske aktiviteter i en parts datterselskaber, afdelinger og repræsentationskontorer for rederierne, som er etableret i den anden part, kan betales i værtslandets valuta. Overskuddet efter ovennævnte rederiers, datterselskabers, afdelingers eller repræsentationskontorers betaling af lokale afgifter kan frit overføres til udlandet til bankens vekselkurs på overførselsdatoen.

Artikel 10

Samarbejde på søfartsområdet

Med henblik på at fremme parternes søfart tilskynder de kontraherende parter deres kompetente myndigheder, rederier, havne, relevante forskningsinstitutioner, universiteter og højere læreanstalter til at samarbejde på følgende områder, men ikke udelukkende på disse:

1)

at udveksle synspunkter med hensyn til deres aktiviteter inden for rammerne af internationale søfartsorganisationer

2)

at formulere og forbedre lovgivningen vedrørende søtransport og markedsstyring

3)

at fremme en effektiv transporttjeneste for international søfart ved en effektiv udnyttelse af parternes havne og flåder

4)

at styrke søsikkerheden og forebygge havforurening

5)

at fremme søfartsuddannelserne, især uddannelsen af søfolk

6)

at udveksle personale, videnskabelige oplysninger og teknologi

7)

at intensivere deres indsats vedrørende bekæmpelse af pirateri og terrorisme.

Artikel 11

Konsultationer og bilæggelse af tvister

1.   Parterne etablerer egnede procedurer til at sikre en korrekt gennemførelse af aftalen.

2.   Parternes kompetente myndigheder tilstræber gennem mindelig konsultation at løse enhver uoverensstemmelse, der måtte opstå i forbindelse med fortolkningen eller anvendelsen af denne aftale. Hvis der ikke kan opnås enighed, løses tvisten ad diplomatisk vej.

Artikel 12

Ændring

Aftalen kan ændres ved en skriftlig aftale mellem de kontraherende parter, og ændringen træder i kraft i overensstemmelse med de procedurer, der er fastsat i denne aftales artikel 15, stk. 2.

Artikel 13

Territorial anvendelsesområde

Denne aftale gælder på den ene side for de områder, hvor traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab finder anvendelse, og på de betingelser, der er fastsat i nævnte traktat, og på den anden side for Kinas område.

Artikel 14

Gyldig tekst

Denne aftale er udfærdiget i to eksemplarer på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk, tysk og kinesisk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.

Artikel 15

Varighed og ikrafttræden

1.   Denne aftale er indgået for en periode på fem år. Den forlænges stiltiende hvert år, indtil en af parterne opsiger den skriftligt seks måneder inden udløbsdatoen.

2.   Aftalen godkendes af parterne i overensstemmelse med deres egne procedurer.

Aftalen træder i kraft på den første dag i den anden måned efter den dato, på hvilken parterne underretter hinanden om, at de i stk. 1 nævnte procedurer er afsluttet.

3.   Hvis aftalen på visse punkter er mindre gunstig end de eksisterende bilaterale aftaler mellem de enkelte af Fællesskabets medlemsstater og Kina, vil de gunstigere bestemmelser få forrang, uden at dette berører Fællesskabets forpligtelser og under hensyntagen til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab. Denne aftales bestemmelser erstatter bestemmelserne i de bilaterale aftaler, der er indgået mellem Fællesskabets medlemsstater og Kina, hvis de pågældende bestemmelser enten er i strid med denne aftale bortset fra den situation, der er nævnt i det foregående punktum, eller er identiske med dem. Bestemmelser i de eksisterende bilaterale aftaler, som ikke er omfattet af denne aftale, vil fortsat være gældende.

EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Acuerdo.

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale.

ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten dieses Abkommen unterzeichnet.

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογράφοντες πληρεξούσιοι έθεσαν την υπογραφή τους κάτω από την παρούσα συμφωνία.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries have signed this Agreement.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature sur le présent accord.

IN FEDE DI CHE i Plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.

TEN BLIJKE WAARVAN de, hiertoe naar behoren gemachtigde, ondergetekenden hun handtekening onder deze overeenkomst hebben gesteld.

EM FÉ DO QUE, os abaixo-assinados apuseram as suas assinaturas no presente Acordo.

TÄMÄN VAKUUDEKSI alla mainitut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

TILL BEVIS HÄRPÅ har undertecknade befullmäktigade undertecknat detta avtal.

Image

Hecho en Bruselas, el seis de diciembre del dos mil dos.

Udfærdiget i Bruxelles den sjette december to tusind og to.

Geschehen zu Brüssel am sechsten Dezember zweitausendzwei.

'Εγινε στις Βρυξέλλες, στις έξι Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες δύο.

Done at Brussels on the sixth day of December in the year two thousand and two.

Fait à Bruxelles, le six décembre deux mille deux.

Fatto a Bruxelles, addì sei dicembre duemiladue.

Gedaan te Brussel, de zesde december tweeduizendtwee.

Feito em Bruxelas, em seis de Dezembro de dois mil e dois.

Tehty Brysselissä kuudentena päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattakaksi.

Som skedde i Bryssel den sjätte december tjugohundratvå.

Image

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

Image

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

På Kongeriget Danmarks vegne

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Image

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la Republique française

Image

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Republik Österreich

Image

Pela República Portuguesa

Image

Suomen tasavallan puolesta

Image

För Konungariket Sverige

Image

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Image

Image

Image


21.2.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 46/37


RÅDETS AFGØRELSE

af 28. januar 2008

om indgåelse af protokollen om ændring af aftalen om søtransport mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Folkerepublikken Kina på den anden side, for at tage hensyn til Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse af Den Europæiske Union

(2008/144/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 80, stk. 2, sammenholdt med artikel 300, stk. 2, første afsnit, første punktum, og artikel 300, stk. 3, første afsnit,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Aftalen om søtransport mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Folkerepublikken Kina på den anden side (i det følgende benævnt »aftalen«) blev undertegnet den 6. december 2002 i Bruxelles.

(2)

En protokol om ændring af aftalen for at tage hensyn til Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse af Den Europæiske Union blev undertegnet den 5. september 2005 i Beijing.

(3)

I henhold til artikel 6, stk. 2, i tiltrædelsesakten af 2005 skal Bulgarien og Rumænien tiltræde aftalen ved en protokol mellem Rådet og Folkerepublikken Kina.

(4)

De nødvendige forfatningsmæssige og institutionelle procedurer er afsluttet, og protokollen bør derfor godkendes —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Eneste artikel

1.   Protokollen om ændring af aftalen om søtransport mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Folkerepublikken Kina på den anden side, for at tage hensyn til Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse af Den Europæiske Union godkendes hermed på Fællesskabets vegne.

Teksten til protokollen (2) er knyttet til denne afgørelse.

2.   Formanden for Rådet foranstalter på Det Europæiske Fællesskabs og dets medlemsstaters vegne den i protokollens artikel 3 nævnte notifikation.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. januar 2008.

På Rådets vegne

D. RUPEL

Formand


(1)  Udtalelse af 5.7.2005 (EUT C 157 E af 6.7.2006, s. 53).

(2)  Se side 38 denne EUT.


PROTOKOL

om ændring af aftalen om søtransport mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og regeringen for Folkerepublikken Kina på den anden side

KONGERIGET BELGIEN,

DEN TJEKKISKE REPUBLIK,

KONGERIGET DANMARK,

FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND,

REPUBLIKKEN ESTLAND,

DEN HELLENSKE REPUBLIK,

KONGERIGET SPANIEN,

DEN FRANSKE REPUBLIK,

IRLAND,

DEN ITALIENSKE REPUBLIK,

REPUBLIKKEN CYPERN,

REPUBLIKKEN LETLAND,

REPUBLIKKEN LITAUEN,

STORHERTUGDØMMET LUXEMBOURG,

REPUBLIKKEN UNGARN,

REPUBLIKKEN MALTA,

KONGERIGET NEDERLANDENE,

REPUBLIKKEN ØSTRIG,

REPUBLIKKEN POLEN,

DEN PORTUGISISKE REPUBLIK,

REPUBLIKKEN SLOVENIEN,

DEN SLOVAKISKE REPUBLIK,

REPUBLIKKEN FINLAND,

KONGERIGET SVERIGE,

DET FORENEDE KONGERIGE STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND

i det følgende benævnt »medlemsstaterne«, repræsenteret af Rådet for Den Europæiske Union, og

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, i det følgende benævnt »Fællesskabet«, repræsenteret ved Rådet for Den Europæiske Union

på den ene side, og

REGERINGEN FOR DEN KINESISKE FOLKEREPUBLIK,

på den anden side,

SOM TAGER HENSYN TIL Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse af Den Europæiske Union den 1. maj 2004,

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE BESTEMMELSER:

Artikel 1

Den Tjekkiske Republik, Republikken Estland, Republikken Cypern, Republikken Letland, Republikken Litauen, Republikken Ungarn, Republikken Malta, Republikken Polen, Republikken Slovenien og Den Slovakiske Republik er parter i aftalen om søtransport mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater, på den ene side, og Folkerepublikken Kina, på den anden side, der blev undertegnet i Bruxelles den 6. december 2002 (i det følgende benævnt »aftalen«).

Artikel 2

Teksten til aftalen på estisk, lettisk, litauisk, maltesisk, polsk, slovakisk, slovensk, tjekkisk og ungarsk, der er knyttet til denne protokol, får gyldighed på samme vilkår som de andre sproglige udgaver, der er udfærdiget i overensstemmelse med artikel 14 i aftalen.

Artikel 3

Denne protokol godkendes af de kontraherende parter i overensstemmelse med deres egne procedurer. Den træder i kraft på samme dag, som aftalen træder i kraft. Godkendes denne protokol imidlertid på en dato, der ligger senere end aftalens ikrafttræden, træder protokollen i kraft på den dato, hvor parterne har meddelt hinanden, at de har afsluttet deres interne godkendelsesprocedurer.

Artikel 4

Denne protokol er udfærdiget i Beijing den femte september to tusind og fem i to eksemplarer på dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, italiensk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk, ungarsk og kinesisk, hvilke tekster alle har samme gyldighed.

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu państw członkowskich

Pelos Estados-Membros

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

Image

Image

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Communidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Image

Image

Por el Gobierno de la República Popular China

Za vládu Čínské lidové republiky

For Folkerepublikken Kinas regering

Im Namen der Regierung der Volksrepublik China

Hiina Rahvavabariigi valitsuse nimel

Για την κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας

For the Government of the People's Republic of China

Pour le gouvernement de la République populaire de Chine

Per il Governo della Repubblica popolare cinese

Kīnas Tautas Republikas vārdā

Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybės vardu

A Kínai Népköztársaság kormánya részéről

Għall-Gvern tar-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina

Voor de regering van de Volksrepubliek China

W imieniu rządu Chińskiej Republiki Ludowej

Pelo Governo da República Popular da China

Za vládu Čínskej l'udovej republiky

Za Vlado Ljudske republike Kitajske

Kiinan kansantasavallan hallituksen puolesta

På Folkrepubliken Kinas regerings vägnar

Image

Image


Kommissionen

21.2.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 46/41


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 12. september 2007

om statsstøtte C 54/2006 (tidligere N 276/2006) vedrørende Polens planlagte statsstøtte til Bison Bial SA

(meddelt under nummer K(2007) 4145)

(Kun den polske udgave er autentisk)

(EØS-relevant tekst)

(2008/145/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 88, stk. 2, første afsnit,

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, særlig artikel 62, stk. 1, litra a),

efter at have opfordret interesserede parter til at fremsætte deres bemærkninger (1) i overensstemmelse med ovennævnte bestemmelser, og

ud fra følgende betragtninger:

1.   PROCEDUREN

(1)

Den 4. maj 2006 anmeldte Polen til Kommissionen en planlagt omstruktureringsstøtte til Bison Bial SA (i det følgende benævnt »BB«).

(2)

Ved skrivelse af 13. juni 2006 anmodede Kommissionen Polen om at fremlægge en række manglende oplysninger; Polen fremsendte disse oplysninger den 13. juli 2006. Ved skrivelse af 29. august 2006 anmodede Kommissionen om yderligere oplysninger. De polske myndigheder svarede ved skrivelserne af 18. september, 20. oktober og 3. november 2006.

(3)

Ved skrivelse af 20. december 2006 underrettede Kommissionen Polen om sin beslutning om at indlede proceduren efter EF-traktatens artikel 88, stk. 2, vedrørende ovennævnte støtte. Kommissionens beslutning om at indlede proceduren efter EF-traktatens artikel 88, stk. 2, blev offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende  (2). Kommissionen opfordrede alle interesserede parter til at fremsætte deres bemærkninger til den pågældende støtte.

(4)

De polske myndigheder fremsatte deres bemærkninger ved skrivelse af 23. januar 2007. Der er ikke modtaget tilkendegivelser fra tredjepart.

(5)

Den 28. marts organiseredes et møde med repræsentanter for de polske myndigheder og BB. Ved skrivelse af 17. april 2007 anmodede Kommissionen om yderligere oplysninger. De polske myndigheder svarede ved skrivelse af 15. maj 2007.

2.   DETALJERET BESKRIVELSE AF STØTTEN

2.1.   Virksomheden

(6)

BB er en større virksomhed, der fremstiller dele til værktøjsmaskiner, såsom kloplaner, dorne, patroner, fræseværktøj og værktøjsholdere. Virksomheden blev oprettet i 1948 som en statsejet virksomhed. I 1997 solgte staten 53 % af BB's aktier til det private selskab Metalexport Sp. z o.o., som i 2004 skiftede navn til Mex-Holding Sp. z o.o. Ved udgangen af 2006 var staten indehaver af 18 % af BB’s aktier; de resterende aktionærer var private investorer. I årene 2000-2006 faldt antallet af ansatte i BB fra 1 680 til 950 medarbejdere.

(7)

I 2004 havde virksomheden en andel på 17 % af det polske marked for fastholdelsesmekanismer til maskiner, hvilket kun udgjorde 20 % af BB's produktion, da virksomheden hovedsagelig fremstiller til eksport (i 2004 blev 30 % af produktionen eksporteret til USA, 15 % til Italien, 7 % til østeuropæiske lande, herunder Rusland, og 5 % til Det Forenede Kongerige). Virksomheden distribuerer størstedelen af sine eksportvarer gennem selskaber tilhørende Mex-Holding-gruppen, såsom Toolmex Corporation (USA), Mexpol GmbH (Tyskland), Toolmex Polmach (UK) og Italmex SA (Italien).

(8)

Det skønnes, at BB's markedsandel i Europa er på 1,3 %. Geografisk omfatter markedet for BB's varer som minimum Europa og potentielt også verdensmarkedet. Produktionen af standarddele til værktøjsmaskiner som dem, der produceres af BB, er kendetegnet ved overkapacitet såvel på europæisk plan som på verdensplan.

(9)

Virksomheden er beliggende i en region, der er berettiget til støtte i henhold til EF-traktatens artikel 87, stk. 3, litra a).

2.2.   Virksomhedens problemer

(10)

BB's vanskeligheder begyndte i 2001, da virksomheden måtte notere et tab på 24 mio. PLN. De polske myndigheder nævner følgende hovedårsager til, at virksomheden har haft finansielle vanskeligheder:

den polske zlotys stigning i forhold til den amerikanske dollar (USA tegner sig for 30 % af virksomhedens salg)

den vanskelige situation i hele virksomhedsgruppen og den omstændighed, at moderselskabet ikke havde tilbagebetalt et lån på 16 mio. PLN

det faldende eksportsalg som følgende af stagnationen i USA og Vesteuropa efter september 2001.

(11)

Disse omstændigheder og de høje låneomkostninger på markedet forårsagede alvorlige likviditetsproblemer for virksomheden. De finansielle vanskeligheder resulterede i restancer på gælden. I 2002 forlangte fire banker omgående tilbagebetaling af deres lån. BB var ikke i stand til at indfri sine løbende forpligtelser, herunder betale lønninger, hvilket medførte, at fabrikken måtte lukkes i 4 måneder. Som et resultat heraf halveredes salget (fra 91 mio. PLN i 2001 til 48 mio. PLN i 2002), og ved udgangen af året noteredes et nettotab på 74,8 mio. PLN.

(12)

BB’s vanskeligheder afspejlede delvist den forværrede situation i moderselskabet Mex Holding Sp. z o.o. I 2002 noteredes der for hele virksomhedsgruppen et tab på 75,8 mio. PLN. Siden er situationen forbedret, men gruppen må fortsat notere tab, og dens egenkapital er negativ.

(13)

I 2003 lykkedes det virksomheden at reducere sine tab til 8,5 mio. PLN, og i 2004 skabtes en fortjeneste på 5,1 mio. PLN. Dette skyldtes ifølge de polske myndigheder den påbegyndte omstrukturering af BB. Som følge af de første omstruktureringsforanstaltninger steg salget, omkostningerne faldt, og en del af gælden blev eftergivet. Følgelig havde virksomheden i 2005 og 2006 en indtjening på henholdsvis 20 mio. PLN og 12,5 mio. PLN.

(14)

Til trods for at BB skaber fortjeneste, har virksomheden dog stadig problemer. De akkumulerede tab på driften siden 2001 har ført til en betydelig forgældelse. I 2004 skønnedes værdien af virksomhedens aktiver at være 57 mio. PLN, og gælden androg 115,7 mio. PLN. Egenkapitalen var med andre ord negativ. Ved udgangen af 2006 var egenkapitalen stadig negativ (– 26 mio. PLN). Den analyse, der er forelagt for Kommissionen, viser, at virksomheden uden støtte vil gå fallit i den nærmeste fremtid, idet den ikke vil være i stand til at indfri en række forpligtelser, der skal betales omgående.

(15)

BB har udarbejdet en omstruktureringsplan for perioden 2003-2009. Den vedrører hovedsagelig finansiel omstrukturering og omstrukturering af aktiver og arbejdsstyrke. Den finansielle omstrukturering, der påbegyndtes i 2003, indebar betaling af gammel gæld i overensstemmelse med aftaler indgået med private kreditorer, eftergivelse af en del af den private og den offentligretlige gæld og indfrielse af den resterende gæld ved hjælp af et lån ydet af statens udviklingsagentur for industrien (Agencja Rozwoju Przemysłu – i det følgende benævnt ARP).

(16)

I 2004 indgik virksomheden aftaler om betaling af gæld med banker og med virksomhedens egne ansatte samt et forlig med andre private kreditorer.

(17)

Den operationelle omstrukturering påbegyndtes i 2001. Virksomheden nedskar antallet af ansatte fra 1 680 i 2000 til 1 144 i 2001 og til 925 i 2005. Ved udgangen af omstruktureringsperioden burde virksomheden have en arbejdsstyrke på 800 ansatte. Ved udgangen af omstruktureringsperioden vil virksomheden således have reduceret arbejdsstyrken med 52 % i forhold til 2000 og med 30 % i forhold til 2001.

(18)

Med hensyn til omstruktureringen af aktiver planlægger BB at frasælge overflødige aktiver samt at flytte og at sælge den ejendom, hvor virksomheden for tiden er beliggende. Ifølge en fremlagt vurdering er markedsværdien af ejendommen […] (3) mio. PLN. Ejendommen skulle i henhold til de oplysninger, de polske myndigheder først havde givet, sælges i 2009, men først skulle alle maskiner og alt udstyr flyttes til den nye adresse. Desuden er den ejendom, der skal sælges, belånt. Efter Kommissionens beslutning om at indlede den formelle undersøgelsesprocedure har Polen meddelt, at salget vil kunne blive forsinket til 2010.

(19)

I årene 2003-2005 investerede BB 1,4 mio. PLN, og de investeringer, der er planlagt for perioden 2006-2009 beløber sig til 14,2 mio. PLN. Der er først og fremmest tale om genanskaffelsesinvesteringer, dvs. køb af mere effektive og miljøvenlige maskiner og udstyr. Desuden udsættes større investeringer i henhold til planen til efter 2009 i betragtning af de beskedne finansielle ressourcer. Størstedelen af investeringerne gennemføres i 2010 i forbindelse med virksomhedens flytning.

(20)

Polen fremførte oprindelig, at reduceringen af virksomhedens arbejdsstyrke og dens produktionsområde måtte betragtes som tilstrækkelige foranstaltninger til at afbøde støttens skadelige virkninger. De polske myndigheder kunne dog bekræfte, at disse indskrænkninger ville blive modvirket af de planlagte investeringer i mere effektivt udstyr, og at dette ville medføre, at BB's produktionskapacitet ville forblive uændret. De polske myndigheder hævdede, at en fastholdelse af produktionskapaciteten på det nuværende niveau (i stedet for en forøgelse) burde betragtes som en kompenserende modydelse.

(21)

Ifølge den anmeldte omstruktureringsplan skulle omstruktureringsomkostningerne for perioden 2003-2009 beløbe sig til 138 mio. PLN, hvoraf den største udgift ville være den finansielle omstrukturering, der ville beløbe sig til 122,6 mio. PLN. De resterende 15,6 mio. PLN er investeringsomkostninger.

(22)

I planen antages det, at den finansielle omstrukturering vil bestå af betalinger til bankerne af gæld på 65,6 mio. PLN på grundlag af akkorder med disse, tilbagebetaling af anden gæld på 17,5 mio. PLN og tilbagebetaling af offentligretlig gæld på 39,5 mio. PLN. Hele den planlagte statsstøtte vil blive afsat til indfrielse af offentligretlig gæld. En del af omkostningerne ved omstruktureringen vil blive finansieret ved indtægter fra salget af aktiver, efter at virksomheden er flyttet til sin nye adresse.

(23)

Den offentlige støtte til BB tildeles på grundlag af to love: loven af 30. august 2002 om omstrukturering af virksomheders offentligretlige gæld (i det følgende benævnt »loven af 30. august 2002«) og loven af 30. oktober 2002 om statsstøtte til virksomheder af særlig betydning for arbejdsmarkedet (i det følgende benævnt »loven af 30. oktober 2002«) som ændret ved lov af 14. november 2003 (i det følgende benævnt loven af 14. november 2003).

(24)

Ved loven af 30. august 2002 indførtes i polsk ret muligheden for omstrukturering af kriseramte virksomheders offentligretlige gæld i form af eftergivelse. Interesserede virksomheder skulle i medfør af loven indgive ansøgning vedlagt omstruktureringsplan til enhver offentlig myndighed, hvis fordringer skulle omstruktureres (i det følgende benævnt »det omstrukturerende organ«). Efter at have konkluderet, at den fremlagte omstruktureringsplan ville kunne forbedre virksomhedens finansielle situation, offentliggjorde det omstrukturerende organ en beslutning om omstruktureringsvilkårene, herunder en liste over de gældsposter, der var omfattet af omstruktureringen. Hvis virksomheden opfyldte alle betingelserne i beslutningen, var det omstrukturerende organ retligt forpligtet til at træffe beslutning om eftergivelse af de i beslutningen om omstruktureringsvilkårene anførte gældsposter.

(25)

Ved loven af 30. oktober 2002 centraliseredes dette system, og formanden for ARP fik beføjelser til at træffe afgørelser svarende til ovennævnte beslutning om omstruktureringsvilkår, de såkaldte omstruktureringsafgørelser (artikel 10, stk. 1, pkt. 4, og artikel 19). Omstruktureringsafgørelsen indeholder en bedømmelse af omstruktureringsplanen og en afgørelse vedrørende omstrukturering af den offentligretlige gæld, som er omhandlet af planen. De pågældende omstrukturerende organer er herefter retligt forpligtet til at træffe individuelle afgørelser vedrørende eftergivelse af den offentligretlige, der er nævnt i omstruktureringsafgørelsen.

(26)

Endelig gjorde loven af 14. november 2003 om ændring af loven af 30. oktober 2002 omstrukturering af offentligretlig gæld betinget af, at der overføres aktiver svarende til mindst 25 % af den gæld, der skal omstruktureres, til en tredjepart, et selskab med betegnelsen operator (som er fuldt ejet af ARP eller den polske stat). Indtægterne fra operators salg af disse aktiver skulle dække i det mindste en del af den offentligretlige gæld, idet hovedparten af gælden skulle afskrives ved fuldendelsen af omstruktureringen.

(27)

BB ansøgte om omstrukturering af sin offentligretlige gæld i henhold til loven af 30. august 2002 og 30. oktober 2002. Det nominelle støttebeløb for den planlagte statsstøtte er på 31,43 mio. PLN (4) (8,2 mio. EUR). Denne støtte omfatter et lån bevilget på præferencevilkår og eftergivelse af offentligretlig gæld. Nedenstående tabel indeholder en detaljeret liste over statsstøtteforanstaltningerne.

Tabel 2

Planlagt statsstøtte

(PLN)

Nr.

Støttebevilgende myndighed

Støtteform

Støttebeløb

Støtte i henhold til lov af 30. august 2002

1.

ZUS, Białystok

Eftergivelse

933 474,51

2.

ZUS, Bielsk Podlaski

Eftergivelse

113 884,66

3.

ZUS, Zambrów

Eftergivelse

144 934,88

4.

Borgmesteren i Białystok

Eftergivelse

1 448 108,90

5.

PFRON (den statslige fond til rehabilitering af funktionshæmmede)

Eftergivelse

519 591,35

6.

Skattemyndighed II, Białystok

Eftergivelse

217 590,00

Samlet støtte i henhold til lov af 30. august 2002

3 377 584,30

(med renter fra og med 31.12.2005:

6 171 774,74)

Støtte i henhold til lov af 30. oktober 2002

7.

ZUS, Białystok

Eftergivelse

3 019 362,90

8.

Borgmesterkontoret i Białystok

Eftergivelse

1 505 534,12

9.

PFRON (den statslige fond til rehabilitering af funktionshæmmede)

Eftergivelse

539 650,70

10.

Skattemyndigheden i Białystok

Eftergivelse

71 516,60

11.

Voivodskabet Białystok

Eftergivelse

25 064,81

12.

Distriktet Grajevo

Eftergivelse

12 133,80

13.

Distriktet Kolno

Eftergivelse

17 224,60

14.

Borgmesteren, Kolno

Eftergivelse

248 648,09

15.

ZUS, Zambrów

Eftergivelse

626 625,15

16.

ZUS, Białystok

Eftergivelse

398 029,30

Samlet støtte i henhold til lov af 30. oktober 2002

6 463 790,07

(med renter fra og med 31.12.2005:

9 259 229,92)

17.

Statens udviklingsagentur for industrien

Lån på præferencevilkår

16 000 000

I alt

31 431 004,66

3.   BESLUTNINGEN OM AT INDLEDE PROCEDURE EFTER EF-TRAKTATENS ARTIKEL 88, STK. 2

(28)

Kommissionen besluttede at indlede den formelle undersøgelsesprocedure, fordi den nærede tvivl om, hvorvidt omstruktureringsstøtten var forenelig med fællesmarkedets regler.

(29)

For det første var Kommissionen i tvivl om, hvorvidt omstruktureringsplanen kunne genoprette virksomhedens langsigtede rentabilitet. Kommissionen havde mistanke om, at de bogførte indtægter for årene 2004 og 2005 skyldtes undtagelsesvise begivenheder (f.eks. eftergivelse af gæld) og derfor ikke var tegn på reelle forbedringer af virksomhedens drift. Desuden var planen koncentreret om indfrielse af gammel gæld, og de investeringer, den omfattede, ville ikke være tilstrækkelige til at garantere konkurrencedygtige produktionsmidler ved udgangen af omstruktureringsperioden.

(30)

For det andet nærede Kommissionen tvivl med hensyn til gyldigheden af de foreslåede kompenserende modydelser. Virksomheden havde planer om at reducere sit produktionsareal, men dette ville ikke reducere produktionskapaciteten. Arbejdsstyrken var allerede reduceret betydeligt, men dette synes at have været nødvendigt af hensyn til virksomhedens rentabilitet.

(31)

Endelig kunne tilsyneladende ikke alle de foranstaltninger, som de polske myndigheder havde angivet som virksomhedens egne bidrag i henhold til retningslinjerne betragtes som sådanne i henhold til rammebestemmelserne. Det var derfor ikke klart, om det reelle egetbidrag var stort nok, dvs. om støtteforanstaltningen var begrænset til et minimum.

4.   DE POLSKE MYNDIGHEDERS BEMÆRKNINGER

(32)

Efter Kommissionens beslutning om at indlede den formelle undersøgelsesprocedure vedrørende den planlagte støtte til BB, fremsendte de polske myndigheder detaljerede oplysninger om virksomhedens strategi.

(33)

De polske myndigheder forklarede, at virksomhedens pruduktionsfaciliteter i Białystok var fordelt på to fabrikker, af hvilke den ene findes i centrum af Białystok (ejendommen på adressen […]). BB har planer om at sælge denne ejendom og enten flytte produktionen til sin anden fabrik eller købe en tredje ejendom, overføre al produktion hertil og sælge begge sine nuværende fabrikker. Ifølge de fremsendte prognoser har BB planer om i 2010 at investere […] mio. PLN, når ejendommen på adressen […] er solgt. Hvis virksomheden beslutter at sælge begge ejendomme og flytte produktionen til en ny ejendom, vil investeringsbeløbet blive endnu højere.

(34)

De polske myndigheder har bekræftet, at den væsentligste del af moderniseringen af virksomheden vil finde sted i 2010 efter flytningen. I perioden 2010-2014 forventer BB at investere ca. 43 mio. PLN, hvoraf […] mio. forventes investeret ved udgangen af 2010, hvor virksomheden skal flytte.

(35)

De polske myndigheder har tilkendegivet, at de investeringer, der er planlagt for perioden 2010-2014 har til formål at modernisere virksomhedens design- og produktionsstyringssystem, automatisere samlingsprocessen for standarddele, forbedre varekvaliteten, optimere de teknologiske produktionsprocesser og den termiske og kemiske behandling af produkter samt forbedre metoderne for måling og kontrol. De polske myndigheder har også bekræftet, at flytningen af virksomheden og de herpå følgende investeringer er gennemførelsen af virksomhedens langsigtede strategi.

(36)

Med henblik på at undgå unødig konkurrencefordrejning har de polske myndigheder og virksomheden foreslået tre valgmuligheder med hensyn til kompenserende modydelser, som kan gennemføres af virksomheden:

a)

begrænse BB's produktionskapacitet ved at reducere virksomhedens varesortiment med 5 % i forhold til dens planlagte produktion

b)

begrænse BB's produktionskapacitet ved at sælge 5 % af virksomhedens maskinværktøjer

c)

reducere produktionskapaciteten ved at sælge BB's produktionsenhed i […], som i 2006 tegnede sig for 13 % af BB's omsætning og en fortjeneste på 1,2 mio. PLN.

(37)

Gennemførelsen af den tredje valgmulighed, frasalget af produktionsenheden i […], ville føre til en 46 % reduktion af BB's varesortiment og en 12 % reduktion af antallet af producerede maskinværktøjer. Produktionsenheden i […] er imidlertid delvis tynget af gæld, og omstruktureringen af denne gæld forventes finansieret ved den anmeldte statsstøtte. Desuden er aktiverne i produktionsenheden i […] belånt eller stillet som sikkerhed for betaling af BB's gæld på kommercielle vilkår. De polske myndigheder understreger derfor, at det i første omgang gælder om at løse gældsproblemerne for enheden i […], og først derefter — tidligst i 2009 — kan enheden sælges. BB har påtaget sig at tage de nødvendige skridt med hensyn til at fuldføre salget ved udgangen af 2009, hvis Kommissionen beslutter, at dette vil være en passende kompenserende modydelse.

(38)

Når det gælder finansieringen af omstruktureringsprocessen har de polske myndigheder oplyst, at den forventede indtægt fra salget af grunden i centrum af Białystok er […] mio. PLN, når de seneste prisstigninger for ejendommene i området og beliggenheden af ejendommen tages i betragtning. Den forventede indtægt fra salget af produktionsenheden i […] er […] mio. PLN. Endelig er BB i henhold til retsgrundlaget for den planlagte statsstøtte forpligtet til at overføre aktiver til en værdi af 2,795 mio. PLN til det offentlige (operator) til gengæld for eftergivelse af sin gæld.

5.   VURDERING AF STØTTEFORANSTALTNINGERNE

5.1.   Statsstøtte i den i EF-traktatens artikel 87, stk. 1, anvendte betydning

(39)

EF-traktatens artikel 87, stk. 1, fastsætter, at al statsstøtte eller støtte, som ydes ved hjælp af statsmidler under enhver tænkelig form, som fordrejer eller truer med at fordreje konkurrencevilkårene ved at begunstige visse virksomheder eller produktionen af visse varer, og som påvirker samhandelen mellem medlemsstaterne, er uforenelig med fællesmarkedet.

(40)

Såvel den planlagte eftergivelse af den offentligretlige gæld med påløbne renter som lånet fra det statslige agentur vedrører statsmidler. Disse løsninger er også fordelagtige for virksomheden, da de reducerer dens omkostninger. Som kriseramt virksomhed, hvis passiver langt overskrider dens aktiver, ville BB ikke selv kunne have opnået sidstnævnte type finansiering på markedsvilkår. Støttebeløbet kan derfor betragtes som værende hele lånebeløbet.

(41)

De allerede trufne omstruktureringsafgørelser om eftergivelse af offentligretlig gæld og om udsættelse af tvangsfuldbyrdelsen af betalingen på gæld kan også udgøre støtte. Kommissionen finder dog, at støttebeløbet i forbindelse med disse »udsættelser« er afspejlet i den anmeldte støtte, dvs. i de påløbne renter over hele perioden, som er lagt til hele det gældsbeløb, der skal afskrives.

(42)

De metalholdere, der fremstilles af BB, sælges på markedet i Fællesskabet. BB konkurrerer desuden med andre europæiske producenter på markeder uden for Fællesskabet. Den styrkelse af BB's markedsposition, der resulterer af støtten kan således få indvirkning på konkurrencen i Europa, hvilket betyder, at kriteriet om fordrejning af handelen i Fællesskabet er opfyldt.

(43)

Derfor betragtes ovennævnte støtteforanstaltninger som statsstøtte i henhold til EF-traktatens artikel 87, stk. 1.

5.2.   Undtagelser efter EF-traktatens artikel 87, stk. 2 og 3

(44)

De i EF-traktatens artikel 87, stk. 2, nævnte undtagelser finder ikke anvendelse i den foreliggende sag. Med hensyn til anvendelse af de i EF-traktatens artikel 87, stk. 3, nævnte undtagelser er det i betragtning af, at støttens primære formål er at genoprette den kriseramte virksomheds langfristede rentabilitet, kun muligt at anvende den i EF-traktatens artikel 87, stk. 3, litra c), fastsatte undtagelse, der tillader statsstøtte til fremme af udviklingen af visse erhvervsgrene, når den ikke ændrer samhandelsvilkårene på en måde, der strider mod den fælles interesse. Støtten kan derfor kun betragtes som forenelig i overensstemmelse med EF-traktatens artikel 87, stk. 3, litra c), hvis betingelserne i Fællesskabets rammebestemmelser for bedømmelse af statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder (5) (i det følgende benævnt »rammebestemmelserne«).

5.3.   Virksomhedens støtteberettigelse

(45)

I henhold til rammebestemmelserne er en virksomhed kriseramt, når virksomheden ikke med egne finansielle midler eller med de midler, som virksomheden kan opnå fra aktionærer og kreditorer, er i stand til at standse de tab, som uden de offentlige myndigheders indgriben næsten med sikkerhed vil medføre virksomhedens ophør. I rammebestemmelserne er der også anført en række kendetegn, som er typiske for kriseramte virksomheder, såsom stigende gæld og faldende eller opbrugt nettoformue. I henhold til punkt 13 i rammebestemmelserne kan en virksomhed, der tilhører en større koncern, normalt ikke modtage omstruktureringsstøtte, medmindre det kan påvises, at virksomhedens vanskeligheder hidrører fra virksomheden selv og ikke er et resultat af en vilkårlig omkostningsfordeling inden for koncernen, og at virksomhedens vanskeligheder er for alvorlige til, at koncernen selv kan løse dem.

(46)

BB bør i henhold til rammebestemmelserne betragtes som en kriseramt virksomhed. Dens egenkapital er negativ. Virksomheden er i gang med at betale gammel gæld til private kreditorer i overensstemmelse med indgåede aftaler (de sidste afdrag betales i 2009). Hvis virksomheden ikke får bragt sin offentligretlige gæld ud af verden (ved betaling eller eftergivelse), skal den betales omgående. Tvangsfuldbyrdet betaling af denne gæld vil umuliggøre betalingen af afdrag til private investorer, og virksomheden vil sandsynligvis gå fallit. BB kan ikke indhente lån på markedsbetingelser til betaling af sin offentligretlige gæld, da virksomheden økonomisk er yderst svækket, og der er lagt beslag på alle dens aktiver.

(47)

Den omstændighed, at BB har indtægter, har ikke indvirkning på vurderingen af dens støtteberettigelse, da virksomhedens egenkapital er negativ. Det bør også huskes, at det kun har været muligt at skabe fortjeneste, fordi de offentlige myndigheder har udsat tvangsfuldbyrdelsen af sine tilgodehavender i forventning om den planlagte eftergivelse af gælden.

(48)

BB’s moderselskab, der også befinder sig i en vanskelig situation, taber penge og oparbejder gæld og er derfor ikke i stand til at løse BB’s problemer. Moderselskabets vanskeligheder meldte sig kort efter 2000. Den omstændighed at moderselskabet ikke tilbagebetalte et lån tildelt af BB, er en del af baggrunden for BB's problemer, og den afspejler de finansielle problemer i moderselskabet. Der var således ikke tale om et forsøg fra virksomhedsgruppens side på at øge sine indtægter eller bevidst forværre BB's vanskeligheder.

5.4.   Genoprettelse af rentabiliteten

(49)

I sin beslutning om at indlede den formelle undersøgelsesprocedure ytrede Kommissionen tvivl vedrørende omstruktureringen, idet den påpegede, at omstruktureringen i alt væsentligt var af finansiel karakter og ikke i tilstrækkeligt omfang inddrog industriel omstrukturering. Efter Kommissionens beslutning om at indlede den formelle undersøgelsesprocedure tilvejebragte de polske myndigheder yderligere oplysninger, der bortvejede nævnte tvivl vedrørende genoprettelse af virksomhedens rentabilitet.

(50)

En detaljeret analyse af BB's regnskaber viser, at der siden 2004-2005 har været en reel forbedring af virksomhedens drift, og denne forbedring kan kun i begrænset omfang tilskrives tilfældige begivenheder. Visse begivenheder, såsom gældseftergivelse, havde yderligere en positiv indvirkning på virksomhedens resultater, men størstedelen af BB's indtægter hidrørte fra driften.

(51)

Af den fremlagte produktomstruktureringsanalyse fremgår det, at virksomheden i stigende omfang koncentrerer sig om produktionen af varer med højere merværdi (i 2001 producerede BB 709 000 stk. artikler og havde en omsætning på 84,9 mio. PLN, mens virksomheden i 2006 fremstillede 377 000 stk. artikler og havde en omsætning på 93,8 mio. PLN).

(52)

De planlagte investeringer for perioden 2003-2009 udgør 14,75 mio. PLN. I realiteten har virksomheden planer om at gennemføre et program for yderligere en række større investeringer i 2010 til en værdi af […] mio. PLN i tilknytning til virksomhedens planlagte flytning. Efter Kommissionens mening vil virksomheden kun kunne genoprette sin langsigtede rentabilitet ved at gennemføre anden del af investeringsprogrammet.

(53)

Af denne grund og i betragtning af, at det ejendomssalg, der er nødvendigt til finansiering af investeringerne, bliver udskudt til 2010, mener Kommissionen, at omstruktureringsperioden bør forlænges til udgangen af 2010, og at de investeringer, virksomheden planlægger at foretage i 2010, bør være en del af omstruktureringsforanstaltningerne. Som følge heraf ville investeringerne i perioden 2003-2010 beløbe sig til […] PLN (14,75 mio. PLN + […] mio. PLN), hvilket er betydeligt mere end de oprindeligt planlagte investeringer på 15,6 mio. PLN.

(54)

Kommissionen bemærker, at BB's egenkapitalforrentning endnu ikke kan beregnes, da virksomhedens egenkapital er negativ. I 2010 vil virksomhedens egenkapital gradvist være blevet gendannet. Tallene for 2011 kan bruges som langsigtet værdi. Dette år vil egenkapitalforrentningen være 9 % (nettofortjeneste på 4 mio. PLN af en egenkapital på 44 mio. PLN). Dette er ikke nogen høj forrentning, men Kommissionen finder den tilfredsstillende i betragtning af, at BB opererer på et marked præget af intensiv konkurrence med asiatiske producenter og af pressede fortjenstmargener.

(55)

På denne baggrund konkluderer Kommissionen, at gennemførelsen af omstruktureringsplanen vil genoprette virksomhedens rentabilitet, under forudsætning af at omstruktureringen indebærer gennemførelse af de investeringer, der er planlagt for 2010, og at omstruktureringsperioden udvides til slutningen af 2010.

5.5.   Forhindring af urimelig konkurrencefordrejning

(56)

Efter Kommissionens beslutning om indledning af proceduren i henhold til EF-traktatens artikel 88, stk. 2, foreslog de polske myndigheder tre valgmuligheder, når det gælder kompenserende modydelser, som kan gennemføres af virksomheden.

(57)

Med hensyn til det første forslag — reducere virksomhedens varesortiment med 5 % — bemærker Kommissionen, at BB naturligt bevæger hen imod et mindre varesortiment, der dog har højere merværdi. Derfor finder Kommissionen ikke, at denne foranstaltning har nogen reel indvirkning på virksomhedens aktiviteter, og den kan derfor ikke sikre, at BB's tilstedeværelse på markedet reduceres.

(58)

Den anden valgmulighed består i sælge 5 % af virksomhedens maskiner. Da BB har planer om at gennemføre en omfattende modernisering, der indebærer køb af mere effektive maskiner, betragter Kommissionen ikke dette som en gyldig kompenserende modydelse, da den produktionskapacitet, der mistes ved salget af maskiner, vil kunne opvejes ved de nye maskiners højere produktionskapacitet.

(59)

På baggrund af ovenstående finder Kommissionen ikke, at disse to valgmuligheder sikrer en afbødning af støttens skadelige virkninger.

(60)

Den tredje mulighed forudsætter, at virksomheden sælger sin produktionsenhed i […]. Dette salg vil reducere virksomhedens varesortiment med 46 %, dens omsætning med 13 % og antallet af maskinværktøjer med 12 %. Denne valgmulighed indeholder de løsninger, der er indbygget i de første to varianter, samt yderligere elementer. Desuden vil BB's potentielle konkurrenter få lejlighed til at erhverve en organisk del af virksomhedens produktionskapacitet, så snart produktionsenheden i […] udbydes til salg, hvilket kan mindske de negative virkninger af støtten. Endelig er produktionsenheden i […] en bæredygtig enhed, der i 2006 indbragte en fortjeneste på 1,2 mio. PLN, og den behøver derfor ikke som sådan at blive frasolgt i omstruktureringsøjemed.

(61)

På baggrund af ovenstående finder Kommissionen, at salget af produktionsenheden i […] er en gyldig og fyldestgørende kompenserende modydelse.

5.6.   Begrænsning af støtten til et minimum

(62)

I afsnit 45 i beslutningen om at indlede proceduren betvivlede Kommissionen, om den planlagte betaling af visse gældsposter i løbet af omstruktureringsperioden (6) ville kunne inddrages i omstruktureringsomkostningerne. Denne tvivl består stadig. Kommissionen bemærker, at disse lånte midler indgik som en normal del af finansieringen af virksomhedens aktiviteter, og at tilbagebetalingen bør foretages med virksomhedens egne midler.

(63)

Ved en udvidelse af omstruktureringsperioden til 2010 med henblik på inddragelse heri af de investeringer, der skal foretages dette år, bør disse investeringer imidlertid indgå på listen over omstruktureringsomkostninger.

(64)

I afsnit 46 og 47 i beslutningen om indledning af proceduren betvivler Kommissionen, om visse af de foranstaltninger, Polen har anmeldt, kan betragtes som støttemodtagerens eget bidrag i henhold til afsnit 43 og 44 i rammebestemmelserne. Denne tvivl består stadig. Disse foranstaltninger vil derfor ikke blive betragtet som støttemodtagerens eget bidrag i den følgende analyse.

(65)

Følgelig andrager omstruktureringsomkostninger, støttemodtagerens eget bidrag og statsstøtten følgende:

(i tusind PLN)

 

2003-2009

2010

2003-2010

Omstruktureringsomkostninger

Omstrukturering af offentligretlig gæld

31 431

 

31 431

Investeringer

14 754

[…]

[…]

I alt

46 185

[…]

[…]

Eget bidrag

Salg af aktiver (ejendommen på adressen […])

 

[…]

[…]

Overførsel af aktiver

2 795

 

2 795

Salg af produktionsenheden i […]

[…]

 

[…]

I alt

[…]

[…]

[…]

Statsstøtte

31 431

 

31 431

Eget bidrag/omstruktureringsomkostninger 50,4 %

(66)

BB’s eget bidrag til de samlede omstruktureringsomkostninger udgør derfor 50,4 %, hvilket er i overensstemmelse med det niveau, der er fastsat i punkt 44 i rammebestemmelserne for statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder.

(67)

I punkt 45 af rammebestemmelserne er følgende anført: »For at begrænse støttens konkurrencefordrejende virkninger må den ikke ydes i en form eller være af en størrelse, som giver virksomheden et likviditetsoverskud«. Kommissionen bemærker, at virksomheden atter giver fortjeneste. Dens rentabilitet er imidlertid truet af omfanget af den umiddelbart forfaldne gæld. I denne sammenhæng er den omstændighed, at støtten blev tildelt som lån, medvirkende til at sikre, at den begrænses til et minimum. Dette skyldes, at lånet giver BB de midler, virksomheden umiddelbart har brug for til forfaldne betalinger på sin gæld. Samtidig vil BB være forpligtet til senere at tilbagebetale dette lån. Dette vil være muligt takket være regelmæssige indtægter, og det vil sikre, at virksomheden ikke får et likviditetsoverskud i henhold til rammebestemmelserne.

(68)

På denne baggrund finder Kommissionen, at støtten er begrænset til et minimum.

6.   KONKLUSION

(69)

Kommissionen konkluderer, at den anmeldte statsstøtte til fordel for Bison Bial er forenelig med fællesmarkedet med forbehold for nedenstående betingelser —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Den af Polen anmeldte statsstøtte på 31,43 mio. PLN til fordel for Bison Bial er forenelig med fællesmarkedet med forbehold for de ved artikel 2 fastsatte forpligtelser og betingelser.

Artikel 2

1.   Omstruktureringsperioden udvides til udgangen af 2010, og omstruktureringsplanen gennemføres fuldstændigt.

2.   Ejendommen på adressen […] sælges ved udgangen af 2010.

3.   Der skal være foretaget investeringer til en værdi af mindst 41,61 mio. PLN ved udgangen af omstruktureringsperioden, dvs. ultimo 2010.

4.   Produktionsenheden i […] skal ved udgangen af 2009 være solgt til en køber, der ikke er forretningsmæssigt forbundet med BB. De polske myndigheder forvisser sig før salget om, at forretningsaktiviteterne i produktionsenheden i […] forvaltes korrekt, at enheden tilføres de midler, der nødvendige for dens normale udvikling, og at støttemodtageren ikke med føje træffer dispositioner, der kan forringe enhedens værdi, f.eks. overfører immaterielle aktiver, personale, kunder eller salgskapacitet til andre dele af Bison Bial.

Artikel 3

De polske myndigheder fremlægger halvårlige statusrapporter vedrørende omstruktureringsprocessen.

Artikel 4

Denne beslutning er rettet til Republikken Polen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. september 2007.

På Kommissionens vegne

Neelie KROES

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT C 23 af 1.2.2007, s. 20.

(2)  Jf. fodnote 1.

(3)  Fortrolig oplysning.

(4)  De polske myndigheder foreslog med henblik på beregning af støtteelementet i foranstaltningen, at værdien af de aktiver, der er overført til operator til gengæld for eftergivelse på gæld, burde trækkes fra det nominelle støttebeløb. Grundlæggende overføres disse aktiver som virksomhedens bidrag til omstruktureringen, og dette påvirker ikke støtteforanstaltningens værdi. I dette tilfælde er støtten derfor lig med det nominelle støttebeløb.

(5)  EUT C 244 af 1.10.2004, s. 2.

(6)  Se tabel 1 i beslutningen om indledning af proceduren.