ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 32

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

51. årgang
6. februar 2008


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 104/2008 af 5. februar 2008 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 105/2008 af 5. februar 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår interventionsforanstaltninger på markedet for smør

3

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Kommissionen

 

 

2008/96/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 20. december 2007 om indrømmelse af en undtagelse, Belgien har anmodet om for regionen Vallonien, i henhold til Rådets direktiv 91/676/EØF om beskyttelse af vand mod forurening forårsaget af nitrater, der stammer fra landbruget (meddelt under nummer K(2007) 6643)

21

 

 

2008/97/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 30. januar 2008 om ændring af beslutning 93/52/EØF for så vidt angår erklæringen om, at visse administrative regioner i Italien er officielt fri for brucellose (B. melitensis), og beslutning 2003/467/EF for så vidt angår erklæringen om, at visse administrative regioner i Italien er officielt fri for kvægtuberkulose og kvægbrucellose, og at visse administrative regioner i Polen er officielt fri for enzootisk kvægleukose (meddelt under nummer K(2008) 324)  ( 1 )

25

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

FORORDNINGER

6.2.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 32/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 104/2008

af 5. februar 2008

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1580/2007 af 21. december 2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96, (EF) nr. 2201/96 og (EF) nr. 1182/2007 vedrørende frugt og grøntsager (1), særlig artikel 138, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes som følge af gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 138 i forordning (EF) nr. 1580/2007, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 6. februar 2008.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. februar 2008.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 350 af 31.12.2007, s. 1.


BILAG

til Kommissionens forordning af 5. februar 2008 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

IL

143,2

JO

84,0

MA

41,7

SN

192,7

TN

111,3

TR

92,2

ZZ

110,9

0707 00 05

EG

201,7

JO

202,1

MA

52,1

TR

112,7

ZZ

142,2

0709 90 70

MA

56,6

TR

125,0

ZA

79,4

ZZ

87,0

0709 90 80

EG

191,8

ZZ

191,8

0805 10 20

EG

45,6

IL

58,4

MA

64,2

TN

51,4

TR

70,3

ZZ

58,0

0805 20 10

IL

107,2

MA

102,6

TR

101,8

ZZ

103,9

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

84,5

EG

62,2

IL

74,7

JM

97,0

MA

134,9

PK

46,3

TR

76,1

US

60,6

ZZ

79,5

0805 50 10

EG

63,7

IL

120,5

MA

81,7

TR

113,4

ZZ

94,8

0808 10 80

CA

87,1

CN

75,1

MK

39,9

US

113,1

ZZ

78,8

0808 20 50

CN

49,0

US

111,5

ZA

96,5

ZZ

85,7


(1)  Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« repræsenterer »anden oprindelse«.


6.2.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 32/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 105/2008

af 5. februar 2008

om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår interventionsforanstaltninger på markedet for smør

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter (1), særlig artikel 10 og 40, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2771/1999 (2) fastsættes der gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår interventionsforanstaltninger på markedet for smør og fløde. Ved Rådets forordning (EF) nr. 1152/2007 af 26. september 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 1255/1999 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter (3) ændredes bestemmelserne om intervention og privat oplagring for smør og fløde. I betragtning af den nye ordning og erfaringerne bør gennemførelsesbestemmelserne for interventionsforanstaltningerne på markedet for smør og fløde ændres og i visse tilfælde forenkles. Af klarhedshensyn bør forordning (EF) nr. 2771/1999 ophæves og afløses af en ny forordning.

(2)

Artikel 6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1255/1999 fastlægger kriterierne for, hvordan smør skal opkøbes til fast pris eller ved licitation, og under hvilke omstændigheder interventionsopkøb skal suspenderes. Der bør fastsættes praktiske regler for opkøb. For at sikre, at kravene til smørrets kvalitet og præsentation overholdes på tidspunktet for buddets indgivelse og efter indlagringen bør det kræves, at buddet ledsages af en skriftlig forpligtelseserklæring herom fra den bydende. Der bør også stilles en sikkerhed i forbindelse med buddet for at garantere, at det opretholdes, og at der leveres smør af den rette kvalitet inden for de frister, der fastsættes.

(3)

Smør bør for at være berettiget til intervention opfylde betingelserne i artikel 6 i forordning (EF) nr. 1255/1999 og de krav til kvalitet og præsentation, som skal fastlægges. Desuden bør der fastlægges analysemetoder og nærmere regler for kvalitetskontrol, og hvis omstændighederne kræver det, bør der foretages kontrol af radioaktiviteten i smør, idet det maksimalt tilladte indhold heraf bør fastsættes, eventuelt ved EF-bestemmelser. Medlemsstaterne bør dog på visse betingelser have mulighed for at etablere en egenkontrolordning.

(4)

For at interventionsordningen kan fungere, som den skal, bør betingelserne for godkendelse af produktionsvirksomheder og kontrollen med, at de overholdes, præciseres. For at ordningen kan blive effektiv, bør der fastsættes foranstaltninger i tilfælde af, at betingelserne ikke overholdes. Da smør kan opkøbes af et ansvarligt organ, der henhører under en anden medlemsstat end den, hvor smørret er fremstillet, bør det opkøbende organ i så fald kunne kontrollere, at kravene til kvalitet og præsentation er opfyldt.

(5)

Ifølge artikel 6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1255/1999 skal interventionsopkøb foregå ved licitation. Kommissionen kan beslutte at suspendere interventionsopkøbene, når der er tilbudt en vis mængde til intervention. For at sætte Kommissionen i stand til at tage en sådan beslutning bør det fastsættes, at Kommissionen skal overvåge de mængder smør, der tilbydes til offentlig intervention.

(6)

Når disse mængder er nået, kan Kommissionen også beslutte at fortsætte med opkøb ved løbende licitation. Der bør fastsættes relevante gennemførelsesbestemmelser. For at sikre lige behandling af alle interesserede i EF, bør der offentliggøres en licitationsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. De nærmere licitationsbetingelser, bl.a. minimumsmængden, fristen for indgivelse af bud og den maksimale opkøbspris, bør fastlægges.

(7)

For at sikre, at smørret svarer til kvalitetskravene, og at opkøbsbetingelserne er opfyldt, bør der føres kontrol på forskellige stadier af oplagringen. Overholdes kravene ikke, bør det ikke kunne belaste EU’s budget. Det bør derfor fastsættes, at erhvervsdrivende skal tilbagetage smør, der ikke opfylder betingelserne, og bære de påløbne oplagringsomkostninger.

(8)

Med henblik på en hensigtsmæssig forvaltning af de oplagrede mængder bør medlemsstaternes forpligtelser præciseres, ved at den maksimale afstand til lageret og de omkostninger, der skal afholdes ved en større afstand, angives, ligesom der bør fastsættes bestemmelser om adgang til lagrene og identifikation af varepartierne og om forsikring af det oplagrede smør mod risici. For at sikre ensartet kontrolfrekvens og -omfang bør arten og antallet af de nationale myndigheders kontroller hos lagerholderne også præciseres.

(9)

En hensigtsmæssig forvaltning af interventionslagrene forudsætter, at smørret videresælges, så snart der viser sig afsætningsmuligheder. For at forvalte mængderne bedre og undgå, at markedet destabiliseres, bør salgsprisen fastsættes ved licitation. Der bør fastsættes salgsbetingelser, herunder krav om sikkerhedsstillelse og betalingsfrister. De bydende bør have mulighed for at skelne mellem usyrnet smør og syrnet smør i deres bud, og salgsprisen kan variere alt efter oplagringsstedet for det smør, der udbydes til salg.

(10)

Ifølge artikel 6, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1255/1999 ydes der støtte til privat oplagring af smør. For at sikre effektiv kontrol med ordningen bør det fastsættes, at der skal indgås en kontrakt og udarbejdes et sæt oplagringsbetingelser med de nærmere regler for oplagringen. Af samme grund bør der også fastsættes gennemførelsesbestemmelser for dokumentation og regnskaber og kontrollens hyppighed og gennemførelse, bl.a. for så vidt angår de krav, der er nævnt i artikel 6, stk. 3. For at gøre det lettere at kontrollere, om det smør, der er oplagret ifølge kontrakter om privat oplagring, rent faktisk befinder sig på lageret, bør det fastsættes, at udlagringen skal omfatte hele varepartier, medmindre medlemsstaten tillader udlagring af en mindre mængde.

(11)

For at sikre, at den private oplagringsordning forvaltes korrekt, bør støtten fastsættes årligt. Indlagrings- og udlagringsdatoerne, oplagringens varighed og støttens størrelse kan ændres under hensyntagen til markedssituationen.

(12)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Mælk og Mejeriprodukter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

KAPITEL I

ANVENDELSESOMRÅDE

Artikel 1

1.   Denne forordning fastlægger gennemførelsesbestemmelser til følgende interventionsforanstaltninger for mælk og mejeriprodukter, jf. artikel 6 i forordning (EF) nr. 1255/1999:

a)

offentlig oplagring:

i)

opkøb af smør:

til fast pris

ved licitation

ii)

salg af smør

b)

støtte til privat oplagring af smør.

2.   Ved anvendelsen af denne forordning betragtes den belgisk-luxembourgske økonomiske union som én medlemsstat.

3.   I denne forordning forstås ved »ansvarligt organ« betalingsorganet eller eventuelt det organ, som betalingsorganet har udpeget, jf. artikel 6 i Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 (4).

KAPITEL II

OFFENTLIG OPLAGRING

AFDELING 1

Betingelser for opkøb af smør

Artikel 2

Det ansvarlige organ opkøber kun smør, der opfylder kravene i artikel 6, stk. 2, første afsnit, i forordning (EF) nr. 1255/1999 og i artikel 3 i nærværende forordning, og som tilbydes til intervention i perioden 1. marts-31. august samme år.

Artikel 3

1.   Det ansvarlige organ kontrollerer smørrets kvalitet ved hjælp af de metoder, der er omhandlet i bilag I, og på basis af prøver, der er udtaget efter reglerne i bilag II. Dog kan medlemsstaterne med Kommissionens skriftlige samtykke etablere en ordning med egenkontrol under deres eget tilsyn for så vidt angår visse kvalitetskrav og visse godkendte virksomheder.

2.   Radioaktiviteten i smør må ikke overstige det maksimalt tilladte indhold, der måtte være fastsat ved EF-bestemmelser.

Den radioaktive kontamination af smørret kontrolleres kun, hvis situationen kræver det, og kun i den nødvendige periode. Om nødvendigt fastsættes varigheden og omfanget af kontrolforanstaltningerne efter proceduren i artikel 42 i forordning (EF) nr. 1255/1999.

3.   Smørret skal være fremstillet inden for de 23 dage, der går umiddelbart forud for den dag, hvor det ansvarlige organ modtog salgstilbuddet.

4.   Den mindste mængde smør, der kan tilbydes, er 10 tons. Medlemsstaterne kan fastsætte, at smørret kun kan tilbydes i hele tons.

5.   Smørret pakkes og leveres i blokke på mindst 25 kg netto.

6.   Smørrets emballage skal være ny, af et modstandsdygtigt materiale og udformet således, at smørret er beskyttet under hele transporten, oplagringen og udlagringen. På emballagen skal der mindst være anført følgende oplysninger, eventuelt omsat til kode:

a)

et godkendelsesnummer, der identificerer virksomheden og produktionsmedlemsstaten

b)

fremstillingsdato

c)

indlagringsdato

d)

varepartiets produktionsnummer og kolliets nummer; i stedet for kollinummer kan der anføres et pallenummer, når pallen er forsynet med et sådant nummer

e)

påskriften »smør af usyrnet fløde«, såfremt pH-værdien i smørrets vandige fase svarer hertil.

Medlemsstaterne kan se bort fra kravet om, at indlagringsdatoen skal anføres på emballagen, hvis den lageransvarlige forpligter sig til at føre et register, hvori de oplysninger, som er nævnt i første afsnit, indføres på indlagringsdatoen.

Artikel 4

1.   En virksomhed som omhandlet i artikel 6, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1255/1999 godkendes kun, hvis den:

a)

er autoriseret efter artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 (5) og råder over det rette tekniske udstyr

b)

forpligter sig til løbende at føre de registre, der foreskrives af det ansvarlige organ i hver medlemsstat, og som angiver råvarernes leverandør og oprindelse, de fremstillede mængder smør, emballage, identifikation og afleveringsdato for hvert vareparti til offentlig intervention

c)

accepterer at lade sin smørproduktion underkaste en særlig officiel kontrol

d)

forpligter sig til mindst to arbejdsdage i forvejen at give det det ansvarlige organ meddelelse om, at den agter at fremstille smør til offentlig intervention; medlemsstaten kan dog fastsætte en kortere frist.

2.   For at sikre, at denne forordning overholdes, foretager det ansvarlige organ uanmeldt kontrol på stedet på grundlag af de pågældende virksomheders programmer for produktion af interventionssmør.

Denne kontrol skal mindst omfatte:

a)

et kontrolbesøg for hver periode på 28 dage, hvor der er blevet produceret til intervention, dog mindst en gang om året, for at verificere de oplysninger, som er omhandlet i stk. 1, litra b)

b)

et kontrolbesøg om året for at kontrollere, at de øvrige godkendelsesbetingelser i stk. 1 omhandlede er opfyldt.

3.   Godkendelsen trækkes tilbage, hvis betingelserne i stk. 1, litra a), ikke længere er opfyldt. På anmodning af den pågældende virksomhed kan godkendelsen gives igen efter en periode på mindst seks måneder og efter grundig kontrol.

Hvis det konstateres, at en virksomhed ikke har opfyldt en af sine forpligtelser, jf. stk. 1, litra b), c) og d), suspenderes godkendelsen, medmindre der er tale om force majeure, for en periode på mellem en og tolv måneder afhængigt af, hvor alvorlig den pågældende uregelmæssighed er.

Godkendelsen suspenderes ikke, hvis medlemsstaten konstaterer, at uregelmæssigheden ikke er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og at den er af minimal betydning for effektiviteten af de i stk. 2 fastsatte kontrolbesøg.

4.   Der skal udfærdiges en rapport om de kontrolbesøg, der foretages i henhold til stk. 2 og 3, og rapporten skal indeholde følgende oplysninger:

a)

datoen for kontrollen

b)

kontrollens varighed

c)

hvilke kontrolforanstaltninger der er gennemført.

Kontrolrapporten skal underskrives af den ansvarlige medarbejder.

Artikel 5

1.   Hvis smørret tilbydes til intervention i en anden medlemsstat end produktionsmedlemsstaten, er opkøbet betinget af, at der forelægges en attest fra produktionsmedlemsstatens ansvarlige organ.

Attesten skal forelægges for den opkøbende medlemsstats ansvarlige organ senest 45 dage efter modtagelsen af buddet og skal indeholde de oplysninger, der er nævnt i artikel 3, stk. 6, litra a), b) og d), i denne forordning, og en bekræftelse på, at der er tale om smør, der i en godkendt virksomhed i EF direkte og udelukkende er fremstillet af pasteuriseret fløde som omhandlet i artikel 6, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1255/1999.

2.   Hvis produktionsmedlemsstaten har foretaget den kontrol, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, i nærværende forordning, skal attesten også indeholde resultaterne af denne kontrol og en bekræftelse på, at der er tale om smør, som opfylder kravene i artikel 6, stk. 2, første afsnit, i forordning (EF) nr. 1255/1999. I så fald skal den emballage, der er nævnt i artikel 3, stk. 6, i nærværende forordning, være forseglet med en nummereret etiket udstedt af produktionsmedlemsstatens ansvarlige organ. Etikettens nummer skal være anført i attesten.

AFDELING 2

Procedure for opkøb af smør til fast pris

Artikel 6

Denne afdelings bestemmelser gælder for opkøb af smør til 90 % af interventionsprisen, jf. artikel 6, stk. 1, første afsnit, i forordning (EF) nr. 1255/1999.

Artikel 7

1.   Sælgerne indgiver et skriftligt bud mod kvittering eller ved brug af et skriftligt telekommunikationsmiddel med bevis for modtagelse.

2.   Et bud skal indeholde følgende oplysninger:

a)

sælgers navn og adresse

b)

den tilbudte mængde

c)

den godkendte virksomheds navn og godkendelsesnummer, jf. artikel 4, stk. 1

d)

smørrets fremstillingsdato

e)

det sted, hvor smørret er oplagret.

3.   Et bud er kun gyldigt, hvis:

a)

det vedrører en mængde smør, der opfylder kravene i artikel 3, stk. 4

b)

der er vedlagt et skriftligt tilsagn fra sælgeren om, at han vil overholde artikel 11, stk. 2

c)

det godtgøres, at sælgeren i den medlemsstat, hvor buddet blev indgivet, senest på dagen for modtagelsen af buddet har stillet en sikkerhed på 5 EUR/100 kg.

4.   Det tilsagn, jf. stk. 3, litra b), der i første omgang sendes til det ansvarlige organ, gælder stiltiende for senere bud indtil sælgerens eller det ansvarlige organs udtrykkelige opsigelse heraf, hvis:

a)

det i det første bud er anført, at sælgeren agter at gøre brug af bestemmelserne i nærværende stykke

b)

der i senere bud henvises til bestemmelserne i nærværende stykke og datoen for det oprindelige bud.

5.   Det ansvarlige organ registrerer datoen for modtagelsen af buddet, de deri angivne mængder og fremstillingsdatoerne samt det sted, hvor det tilbudte smør er oplagret.

6.   Bud kan ikke trækkes tilbage, efter at det ansvarlige organ har modtaget dem.

Artikel 8

Opretholdelse af buddet og levering af smørret til det fryselager, det ansvarlige organ har udpeget, inden for den frist, som er fastsat i artikel 9, stk. 2, i denne forordning, og overholdelse af kravene i artikel 2 i denne forordning udgør primære krav, jf. artikel 20 i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2220/85 (6).

Artikel 9

1.   Efter at have verificeret oplysningerne i buddet udsteder det ansvarlige organ senest fem arbejdsdage efter modtagelsen af buddet et dateret og nummeret leveringsbevis med oplysning om:

a)

den mængde, der skal leveres

b)

fristen for smørrets levering

c)

det fryselager, hvor det skal leveres.

2.   Sælgeren leverer smørret, frit leveret fryselagerets læsserampe, senest 21 dage efter dagen for modtagelsen af salgstilbuddet. Leveringen kan deles op i partier.

Eventuelle omkostninger ved aflæsning på fryselagerets rampe påhviler sælgeren.

3.   Den sikkerhedsstillelse, der er nævnt i artikel 7, stk. 3, litra c), frigives, så snart sælgeren har leveret hele den mængde, som er anført på leveringsbeviset, inden for den fastsatte frist, og det er fastslået, at kravene i artikel 2 er opfyldt.

Opfylder smørret ikke kravene i artikel 2, afvises det, og sikkerhedsstillelsen fortabes for den afviste mængde.

4.   Hvis sælgeren ikke har leveret smørret inden for den frist, der er fastsat på leveringsbeviset, og der ikke foreligger force majeure, inddrages den sikkerhedsstillelse, som er nævnt i artikel 7, stk. 3, litra c), i forhold til den ikke leverede mængde, og opkøbet annulleres for den mængde, der endnu ikke er leveret.

5.   Ved anvendelse af nærværende artikel anses smørret for at være leveret til det ansvarlige organ den dag, hvor hele den mængde smør, der er omfattet af buddet, indlagres på det fryselager, som det ansvarlige organ har udpeget, dog tidligst dagen efter udstedelsen af leveringsbeviset.

6.   Rettigheder og forpligtelser i forbindelse med salget må ikke overdrages.

Artikel 10

1.   Betalingsorganet betaler sælgeren for hver overtaget mængde smør i perioden fra den 45. til den 65. dag efter overtagelsen, hvis kravene i artikel 2 og 3 er opfyldt.

2.   Ved anvendelse af nærværende artikel forstås ved dagen for overtagelse den dag, hvor smørret indlagres på det fryselager, som det ansvarlige organ har udpeget, dog tidligst dagen efter udstedelsen af det leveringsbevis, som er nævnt i artikel 9, stk. 1.

Artikel 11

1.   Smørret oplagres i en prøveperiode. Denne periode fastsættes til 30 dage fra dagen for overtagelsen.

2.   Hvis det ved kontrollen ved indlagringen på det fryselager, det ansvarlige organ har udpeget, viser sig, at smørret ikke opfylder kravene i artikel 2 og 3, eller hvis det ved prøvelagringsperiodens udløb viser sig, at smørrets organoleptiske mindstekvalitet er ringere end den, der er fastsat i bilag I, forpligter sælgeren sig i buddet til:

a)

at tage smørret tilbage og

b)

at betale oplagringsomkostningerne for det pågældende smør fra dagen for overtagelsen til dagen for afhentningen.

De oplagringsomkostninger, der skal betales, beregnes på grundlag af de faste indlagrings-, udlagrings- og lageromkostninger, der er fastsat i henhold til artikel 6 i Rådets forordning (EØF) nr. 1883/78 (7).

Artikel 12

1.   Det ansvarlige organ oplyser senest hver tirsdag kl. 12.00 (belgisk tid) Kommissionen om de mængder smør, som der i den foregående uge blev afgivet salgstilbud for efter artikel 7.

2.   Så snart det er konstateret, at buddene når op på 18 000 tons for det pågældende år, informerer Kommissionen medlemsstaterne om, fra hvilken dato de skal sende de oplysninger, som er nævnt i stk. 1, hver dag før kl. 12.00 (belgisk tid) for de mængder smør, der blev tilbudt den foregående dag.

Så snart det er konstateret, at buddene overstiger de 30 000 tons, der er nævnt i artikel 6, stk. 1, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1255/1999, for det pågældende år, kan opkøb suspenderes efter proceduren i artikel 42, stk. 2, i nævnte forordning.

Suspenderes opkøb efter andet afsnit i dette stykke, antages der ingen nye bud fra dagen efter ikrafttrædelsen af beslutningen om suspension af opkøbet.

AFDELING 3

Procedure for opkøb af smør ved licitation

Artikel 13

1.   Beslutter Kommissionen efter proceduren i artikel 42, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1255/1999 at indlede opkøb af smør ved en løbende licitation efter artikel 6, stk. 1, tredje afsnit, i nævnte forordning, anvendes nærværende forordnings artikel 2 og artikel 3, stk. 1, 2, 4, 5 og 6, og artikel 4, 5, 9, 10 og 11, medmindre andet er fastsat i denne afdeling.

2.   Der offentliggøres en licitationsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

3.   Fristen for indgivelse af bud til de særlige licitationer udløber kl. 11.00 (belgisk tid) den tredje tirsdag i måneden. I august udløber fristen dog kl. 11.00 (belgisk tid) den fjerde tirsdag. Falder tirsdagen på en helligdag, udløber fristen kl. 11.00 (belgisk tid) den seneste forudgående arbejdsdag.

Artikel 14

1.   Interesserede deltager i en licitation, der afholdes af det ansvarlige organ i en medlemsstat, enten ved indgivelse af et skriftligt bud mod kvittering eller ved brug af et skriftligt telekommunikationsmiddel med bevis for modtagelse.

2.   Et bud skal indeholde følgende oplysninger:

a)

den bydendes navn og adresse

b)

den tilbudte mængde

c)

den foreslåede pris pr. 100 kg smør, ekskl. nationale skatter og afgifter, frit leveret til fryselagerets læsserampe, udtrykt i euro med højst to decimaler

d)

den godkendte virksomheds navn og godkendelsesnummer, jf. artikel 4, stk. 1

e)

smørrets fremstillingsdato

f)

det sted, hvor smørret er oplagret.

3.   Et bud er kun gyldigt, hvis:

a)

det vedrører en mængde smør, der opfylder kravene i artikel 3, stk. 4

b)

smørret er fremstillet i løbet af de 31 dage, der ligger umiddelbart forud for udløbet af fristen for indgivelse af bud

c)

det er vedlagt et skriftligt tilsagn fra den bydende om, at han vil overholde artikel 11, stk. 2

d)

det godtgøres, at den bydende i den medlemsstat, hvor buddet indgives, inden udløbet af den frist for indgivelse af bud, som er nævnt i artikel 13, stk. 3, har stillet en sikkerhed på 5 EUR/100 kg for den pågældende licitation.

4.   Det tilsagn, jf. stk. 3, litra c), der i første omgang sendes til det ansvarlige organ, gælder stiltiende for senere bud indtil den bydendes eller det ansvarlige organs udtrykkelige opsigelse heraf, hvis:

a)

det i det første bud er anført, at den bydende agter at gøre brug af bestemmelserne i nærværende stykke

b)

der i senere bud henvises til bestemmelserne i nærværende stykke og datoen for det oprindelige bud.

5.   Det ansvarlige organ registrerer datoen for modtagelsen af buddet, de deri angivne mængder og fremstillingsdatoerne samt det sted, hvor det tilbudte smør opbevares.

6.   Buddet kan ikke trækkes tilbage efter udløbet af den frist, der i artikel 13, stk. 3, er fastsat for indgivelse af bud ved den pågældende licitation.

Artikel 15

Opretholdelse af buddet, efter at fristen for indgivelse af bud er udløbet, og levering af smørret til det fryselager, det ansvarlige organ har udpeget, inden for den frist, som er fastsat i artikel 18, stk. 3, i denne forordning, og overholdelse af kravene i artikel 2 i denne forordning udgør primære krav, jf. artikel 20 i forordning (EØF) nr. 2220/85.

Artikel 16

1.   Den dag, fristen udløber, jf. artikel 13, stk. 3, meddeler det ansvarlige organ Kommissionen de mængder og priser, som er anført i buddene.

Er der ikke indgivet bud, meddeler det ansvarlige organ Kommissionen dette inden for samme frist.

2.   På grundlag af de bud, der modtages for hver licitation, fastsætter Kommissionen en maksimumsopkøbspris ud fra de gældende interventionspriser efter proceduren i artikel 42, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1255/1999.

Det kan besluttes ikke at give tilslag ved en licitation.

Artikel 17

Bud afvises, hvis den foreslåede pris er højere end den maksimumspris, der er nævnt i artikel 16, stk. 2, og som gælder for den pågældende licitation.

Artikel 18

1.   Det ansvarlige organ underretter straks de bydende om resultatet af deres deltagelse i licitationen.

Den sikkerhedsstillelse, der er omhandlet i artikel 14, stk. 3, litra d), frigives straks for bud, der ikke antages.

Rettigheder og forpligtelser i forbindelse med licitationen må ikke overdrages.

2.   Det ansvarlige organ udsteder straks et dateret og nummereret leveringsbevis med følgende oplysninger til tilslagsmodtageren:

a)

den mængde, der skal leveres

b)

fristen for smørrets levering

c)

det fryselager, hvor det skal leveres.

3.   Tilslagsmodtageren leverer smørret, frit leveret fryselagerets læsserampe, senest 21 dage efter udløbet af fristen for indgivelse af bud. Leveringen kan deles op i partier.

Eventuelle omkostninger ved aflæsning af smørret på fryselagerets rampe påhviler tilslagsmodtageren.

4.   Den sikkerhedsstillelse, der er nævnt i artikel 14, stk. 3, litra d), frigives, så snart tilslagsmodtageren har leveret hele den mængde, som er anført på leveringsbeviset, inden for den fastsatte frist, og det er fastslået, at kravene i artikel 2 er opfyldt.

Opfylder smørret ikke kravene i artikel 2, afvises det, og sikkerhedsstillelsen fortabes for den afviste mængde.

5.   Hvis tilslagsmodtageren ikke har leveret smørret inden for den frist, der er fastsat på leveringsbeviset, og der ikke foreligger force majeure, inddrages den sikkerhedsstillelse, som er nævnt i artikel 14, stk. 3, litra d), i forhold til den ikke leverede mængde, og opkøbet annulleres for den mængde, der endnu ikke er leveret.

6.   Ved anvendelse af nærværende artikel anses smørret for at være leveret til det ansvarlige organ den dag, hvor hele den mængde smør, der er omfattet af leveringsbeviset, indlagres på det fryselager, som det ansvarlige organ har udpeget, dog tidligst dagen efter udstedelsen af leveringsbeviset.

AFDELING 4

Oplagring og udlagring

Artikel 19

1.   Medlemsstaterne opstiller tekniske normer for frysehuse, bl.a. ved at fastsætte oplagringstemperaturen til -15 °C eller derunder, og træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at smørret opbevares korrekt. De dermed forbundne risici dækkes af en forsikring, som enten har form af en kontraktmæssig forpligtelse for lagerholderen eller en globalforsikring tegnet af det ansvarlige organ; medlemsstaten kan også være selvforsikrende.

2.   Det ansvarlige organ kræver, at smørret leveres til fryselagerets læsserampe, indlagres og oplagres på paller på en sådan måde, at partierne let kan identificeres, og at der er let adgang til dem.

3.   Det ansvarlige kontrolorgan foretager uanmeldt kontrol af, at smørret befinder sig på det pågældende lager, jf. bilag I til Kommissionens forordning (EF) nr. 884/2006 (8).

Artikel 20

1.   Det ansvarlige organ vælger det fryselager, som ligger nærmest det sted, hvor smørret opbevares.

Den maksimale afstand, jf. artikel 6, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1255/1999, fastsættes til 350 km.

Hvis valg af et andet fryselager ikke giver ekstra oplagringsomkostninger, kan det ansvarlige organ dog vælge et andet fryselager inden for den afstand, der er fastsat i andet afsnit.

Det ansvarlige organ kan vælge et andet fryselager, der er beliggende i en større afstand, hvis dette medfører en besparelse, når der tages hensyn til de pågældende oplagrings- og transportomkostninger. I så fald underretter det ansvarlige organ straks Kommissionen om sit valg.

2.   Hvis det opkøbende organ henhører under en anden medlemsstat end den, hvor det tilbudte smør opbevares, medtages afstanden mellem sælgerens lager og grænsen til den medlemsstat, hvor det opkøbende organ er beliggende, ikke ved beregningen af maksimumsafstanden i stk. 1.

3.   Er afstanden større end maksimumsafstanden i stk. 1, fastsættes de supplerende transportomkostninger, der afholdes af betalingsorganet, til 0,065 EUR/ton/km. De supplerende omkostninger afholdes kun af betalingsorganet, hvis smørrets temperatur ved ankomsten til fryselageret ikke overstiger 6 °C.

Artikel 21

Ved udlagring stiller det ansvarlige organ, hvis der er tale om levering ab fryselager, smørret til rådighed på paller ved lagerets læsserampe og eventuelt læsset på transportmiddel, hvis det drejer sig om lastvogn eller jernbanevogn. Omkostningerne herved afholdes af betalingsorganet, og eventuelle omkostninger ved stuvning og depalettering afholdes af køber.

AFDELING 5

Procedure for salg af smør ved licitation

Artikel 22

1.   Smørret sælges ved løbende licitation.

2.   Salget vedrører smør, der blev indlagret før den 1. juni 2007.

3.   Der offentliggøres en bekendtgørelse om løbende licitation i Den Europæiske Unions Tidende mindst otte dage inden udløbet af den første frist for indgivelse af bud.

4.   Det ansvarlige organ udarbejder en licitationsbekendtgørelse, der bl.a. indeholder oplysning om fristen og stedet for indgivelse af bud.

Endvidere giver det ansvarlige organ følgende oplysninger om det smør, det ligger inde med:

a)

adressen på det fryselager, hvor det smør, der er til salg, er oplagret

b)

den mængde, der er til salg på hvert fryselager, og eventuelt den mængde smør, som er nævnt i artikel 3, stk. 6, litra e).

5.   Det ansvarlige organ sørger for ajourføring af en liste over de i stk. 4 omhandlede oplysninger og stiller på anmodning denne til rådighed for interesserede. Det offentliggør regelmæssigt den ajourførte liste på en måde, som præciseres i bekendtgørelsen om løbende licitation.

6.   Det ansvarlige organ træffer de fornødne foranstaltninger for at give interesserede mulighed for:

a)

for egen regning at undersøge prøver af det smør, som er til salg, inden de afgiver bud

b)

at kontrollere de analyseresultater vedrørende fedt, vand og fedtfrit tørstof, der er omhandlet i bilag I.

Artikel 23

1.   Det ansvarlige organ gennemfører dellicitationer inden for den løbende licitations gyldighedsperiode.

2.   Fristen for indgivelse af bud til de særlige licitationer udløber kl. 11.00 (belgisk tid) den tredje tirsdag i måneden. I august udløber fristen dog kl. 11.00 (belgisk tid) den fjerde tirsdag og i december udløber den kl. 11.00 (belgisk tid) den anden tirsdag. Falder tirsdagen på en helligdag, udløber fristen kl. 11.00 (belgisk tid) den seneste forudgående arbejdsdag.

Artikel 24

1.   De bydende indgiver ved hver dellicitation et skriftligt bud mod kvittering eller ved brug af et skriftligt telekommunikationsmiddel med bevis for modtagelse.

Buddene indgives til det ansvarlige organ, der ligger inde med det smør, som buddet vedrører.

2.   Et bud skal indeholde følgende oplysninger:

a)

den bydendes navn og adresse

b)

den ønskede mængde

c)

prisen i euro pr. 100 kg, ekskl. nationale skatter og afgifter, frit leveret fryselagerets læsserampe

d)

eventuelt det fryselager, hvor smørret er oplagret, og eventuelt et alternativt fryselager

e)

eventuelt den type smør, jf. artikel 3, stk. 6, litra e), som buddet indgives for.

3.   Et bud er kun gyldigt, hvis:

a)

det vedrører mindst 5 tons eller, hvis den disponible mængde på et fryselager er mindre end 5 tons, den faktiske disponible mængde

b)

det godtgøres, at den bydende i den medlemsstat, hvor buddet indgives, inden udløbet af fristen for indgivelse af bud, jf. artikel 23, stk. 2, har stillet en licitationssikkerhed på 70 EUR/t for den pågældende dellicitation.

4.   Bud kan ikke trækkes tilbage efter udløbet af fristen i artikel 23, stk. 2.

Artikel 25

I forbindelse med licitationssikkerhedsstillelsen i artikel 24, stk. 3, litra b), i denne forordning udgør opretholdelse af buddet efter udløbet af fristen i artikel 23, stk. 2, i denne forordning og betalingen af prisen inden udløbet af fristen i artikel 31, stk. 2, i denne forordning primære krav, jf. artikel 20 i forordning (EØF) nr. 2220/85.

Artikel 26

1.   Den dag, fristen udløber, jf. artikel 23, stk. 2, meddeler det ansvarlige organ Kommissionen de mængder og priser, som er anført i buddene, og den mængde smør, som udbydes til salg.

Er der ikke afgivet bud, underretter det ansvarlige organ Kommissionen herom inden for samme frist, hvis der er smør til salg i den pågældende medlemsstat.

2.   Efter proceduren i artikel 42, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1255/1999 fastsættes der en minimumssalgspris for smørret på grundlag af de bud, der modtages ved hver dellicitation. Prisen kan variere alt efter oplagringsstedet for de mængder smør, der udbydes til salg.

Det kan besluttes ikke at give tilslag ved en dellicitation

Artikel 27

Der antages ikke bud, hvis den tilbudte pris ligger under minimumsprisen.

Artikel 28

1.   Det ansvarlige organ tildeler smørret på grundlag af dets indlagringsdato, idet der begyndes med det ældste produkt af den samlede mængde, eller eventuelt det ældste produkt af det usyrnede smør eller syrnede smør på det fryselager, den bydende har udpeget.

2.   Som tilslagsmodtager udpeges den, der har afgivet det højeste bud, jf. dog artikel 27. Hvis ikke hele den disponible mængde omfattes af tilslaget, gives der tilslag for den resterende mængde til andre bydende på grundlag af de tilbudte priser begyndende med den højeste.

3.   Hvis antagelsen af et bud vil føre til, at den disponible mængde smør på det pågældende fryselager overskrides, antages buddet kun med hensyn til den disponible mængde.

Det ansvarlige organ kan dog udpege andre fryselagre for at nå op på den mængde, som er anført i buddet, hvis den bydende går med til det.

4.   Hvis antagelsen af to eller flere bud med samme tilbudte pris for smør for samme fryselager medfører en overskridelse af den disponible mængde, gives der tilslag ved fordeling af den disponible mængde i forhold til mængderne i de pågældende bud.

Hvis en sådan fordeling medfører, at der tildeles mængder på under 5 tons, foretages tildelingen dog ved lodtrækning.

5.   Hvis den mængde, der er tilbage på lageret, når alle tilslagsmodtagere har fået deres andel, er på under 5 000 kg, tilbyder det ansvarlige organ tilslagsmodtagerne den resterende mængde ved først at henvende sig til den, der har budt den højeste pris. Tilslagsmodtageren tilbydes mulighed for at købe den resterende mængde til samme pris som den, han har fået tilslag for.

Artikel 29

Rettigheder og forpligtelser i forbindelse med licitationen må ikke overdrages.

Artikel 30

1.   Det ansvarlige organ underretter straks de bydende om resultatet af deres deltagelse i licitationen.

Den sikkerhedsstillelse, jf. artikel 24, stk. 3, litra b), der er stillet for bud, som ikke antages, frigives straks.

2.   Før smørret afhentes, og inden for fristen i artikel 31, stk. 2, betaler tilslagsmodtageren betalingsorganet det beløb, der svarer til deres bud, for hver mængde, de ønsker at afhente.

3.   Hvis tilslagsmodtageren ikke har opfyldt kravet i stk. 2, og der ikke foreligger force majeure, fortabes den licitationssikkerhedsstillelse, der er nævnt i artikel 24, stk. 3, litra b), og købet hæves for de pågældende mængder.

Artikel 31

1.   Når det beløb, der er nævnt i artikel 30, stk. 2, er betalt, udsteder det ansvarlige organ en udlagringsanvisning med angivelse af:

a)

den mængde, som det tilhørende beløb er betalt for

b)

det fryselager, hvor smørret er oplagret

c)

fristen for smørrets afhentning.

2.   Senest 30 dage efter udløbet af fristen for indgivelse af bud afhenter tilslagsmodtageren det smør, han har fået tildelt. Afhentningen kan foregå i delpartier, hvoraf intet parti må være på under 5 tons. Hvis den resterende mængde på et fryselager er mindre end denne mængde, kan overtagelsen dog vedrøre denne mindre mængde.

Hvis smørret ikke afhentes inden for fristen i første afsnit, oplagres det for tilslagsmodtagerens regning fra den første dag efter fristens udløb, bortset fra tilfælde af force majeure. Oplagringen vil desuden være på tilslagsmodtagerens egen risiko.

3.   Den sikkerhed, der er stillet efter artikel 24, stk. 3, litra b), frigives straks for den mængde, der afhentes inden for fristen i nærværende artikels stk. 2, første afsnit.

I tilfælde af force majeure som omhandlet i stk. 2, andet afsnit, bestemmer det ansvarlige organ, hvilke foranstaltninger det er nødvendigt at træffe på grund af de påberåbte omstændigheder.

KAPITEL III

PRIVAT OPLAGRING AF SMØR

AFDELING 1

Kontrakt og oplagringsbetingelser

Artikel 32

I dette kapitel forstås ved:

»lagerparti«: en mængde på mindst 1 ton af ensartet sammensætning og kvalitet, der stammer fra samme virksomhed, og en og samme dag er indlagret på samme lager

»dagen for den kontraktlige oplagrings begyndelse«: dagen efter indlagringen.

Artikel 33

Der kan kun indgås kontrakt om privat oplagring af smør som omhandlet i artikel 6, stk. 3, første afsnit, i forordning (EF) nr. 1255/1999.

Smørret skal være fremstillet i en virksomhed, der er godkendt i henhold til artikel 4, stk. 1, litra a), b) og c), i nærværende forordning, inden for den periode på 28 dage, der ligger umiddelbart forud for dagen for den kontraktlige oplagrings begyndelse. Radioaktiviteten i smørret må ikke overstige det maksimalt tilladte indhold, jf. artikel 3, stk. 2, i denne forordning.

Artikel 34

Kontrakter om privat oplagring af smør, jf. artikel 6, stk. 3, tredje afsnit, i forordning (EF) nr. 1255/1999, indgås mellem det ansvarlige organ i den medlemsstat, på hvis område smørret oplagres, og fysiske eller juridiske personer, i det følgende benævnt »kontrahenter«.

Artikel 35

1.   Oplagringskontrakten udformes skriftligt for et eller flere lagerpartier og skal navnlig indeholde oplysninger om:

a)

den mængde smør, kontrakten omfatter

b)

støttens størrelse

c)

de datoer, der er relevante for kontraktens opfyldelse, uden at dette dog indskrænker anvendelsen af artikel 6, stk. 3, fjerde afsnit, i forordning (EF) nr. 1255/1999

d)

navn og adresse på fryselagrene.

2.   Det ansvarlige organ i den medlemsstat, hvor oplagringen finder sted, udarbejder et sæt oplagringsbetingelser vedrørende kontrolforanstaltningerne, navnlig de foranstaltninger, der er nævnt i artikel 40 i denne forordning, og de oplysninger, som er nævnt i nærværende artikels stk. 3. I oplagringskontrakten henvises til disse oplagringsbetingelser.

3.   Oplagringsbetingelserne skal indeholde en bestemmelse om, at der på smørrets emballage mindst skal være anført følgende oplysninger, eventuelt omsat til kode:

a)

et nummer, der identificerer virksomheden og produktionsmedlemsstaten

b)

fremstillingsdato

c)

indlagringsdato

d)

varepartiets produktionsnummer.

e)

påskriften »saltet«, såfremt det drejer sig om smør som omhandlet i artikel 6, stk. 3, første afsnit, andet led, i forordning (EF) nr. 1255/1999

f)

nettovægten.

Medlemsstaterne kan se bort fra kravet om, at indlagringsdatoen skal anføres på emballagen, hvis den ansvarlige for fryselageret forpligter sig til at føre et register, hvori de oplysninger, som er nævnt i første afsnit, indføres på indlagringsdatoen.

Artikel 36

1.   Indlagring kan kun finde sted mellem den 1. marts og den 15. august samme år. Udlagring kan først finde sted fra den 16. august i oplagringsåret. Den kontraktlige oplagring ophører dagen før udlagringen eller senest den sidste dag i februar efter indlagringen.

2.   Udlagringen skal omfatte hele lagerpartier eller, hvis det ansvarlige organ tillader det, en mindre mængde. I det tilfælde, der er nævnt i artikel 40, stk. 2, litra a), kan udlagringen dog kun omfatte en forseglet mængde.

Artikel 37

1.   En ansøgning om indgåelse af kontrakt med det ansvarlige organ kan kun vedrøre smørpartier, for hvilke indlagringen er afsluttet.

Ansøgningen skal være det ansvarlige organ i hænde senest 30 dage efter indlagringsdatoen. Det ansvarlige organ registrerer datoen for ansøgningens modtagelse.

Modtager det ansvarlige organ ansøgningen i løbet af de første ti arbejdsdage efter fristens udløb, kan oplagringskontrakten stadig indgås, men støtten nedsættes med 30 %.

2.   Oplagringskontrakten indgås senest 30 dage efter registreringen af ansøgningen, eventuelt under forudsætning af, at det efterfølgende bekræftes, at smørret er støtteberettiget, jf. artikel 40, stk. 1, andet afsnit. Bekræftes det ikke, at smørret er støtteberettiget, betragtes kontrakten som ugyldig.

Artikel 38

1.   Oplagres smørret i en anden medlemsstat end produktionsmedlemsstaten, kan der kun indgås oplagringskontrakt, jf. artikel 34, hvis der forelægges en attest.

Attesten indeholder alle de oplysninger, der er nævnt i artikel 35, stk. 3, litra a), b) og d), og en bekræftelse på, at der er tale om smør, der er produceret på en godkendt virksomhed, som er underkastet kontrol af, at smørret fremstilles af fløde eller mælk som omhandlet i artikel 6, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1255/1999.

Attesten udstedes af det ansvarlige organ i produktionsmedlemsstaten senest 50 dage efter indlagringen af smørret.

I det tilfælde, der er omhandlet i første afsnit, indgås oplagringskontrakten senest 60 dage efter registreringen af ansøgningen, eventuelt under forudsætning af, at det efterfølgende bekræftes, at smørret er støtteberettiget, jf. artikel 40, stk. 1, andet afsnit. Bekræftes det ikke, at smørret er støtteberettiget, betragtes kontrakten som ugyldig.

2.   Har produktionsmedlemsstaten foretaget kontrol af smørrets art og sammensætning, jf. artikel 40, stk. 1, i denne forordning, skal attesten også indeholde resultaterne af denne kontrol og en bekræftelse på, at der er tale om smør som omhandlet i artikel 6, stk. 3, første afsnit, i forordning (EF) nr. 1255/1999. I så fald forsegles emballagen med en nummereret etiket udstedt af det ansvarlige organ i produktionsmedlemsstaten. Etikettens nummer skal være anført i attesten.

AFDELING 2

Kontrol

Artikel 39

1.   Medlemsstaten sørger for, at alle betingelserne for at blive berettiget til støtteudbetaling overholdes.

2.   Kontrahenten eller, efter anmodning eller tilladelse fra medlemsstaten, den ansvarlige for fryselageret holder den dokumentation, der er nødvendig for at kontrollere nedenstående oplysninger om det privat oplagrede smør, til rådighed for det ansvarlige organ:

a)

det godkendelsesnummer, der identificerer virksomheden og produktionsmedlemsstaten

b)

fremstillingsdato

c)

indlagringsdato

d)

lagerpartiets nummer

e)

lagerbeholdningen og fryselagerets adresse

f)

udlagringsdato.

3.   Kontrahenten, eller eventuelt den ansvarlige for fryselageret, fører for hver kontrakt et lagerregnskab, som skal være til rådighed på oplagringsstedet og indeholde følgende oplysninger:

a)

lagerpartiets nummer for det privat oplagrede smør

b)

indlagrings- og udlagringsdato

c)

den smørmængde, der er angivet for hvert lagerparti

d)

smørrets placering på fryselageret.

4.   Det oplagrede smør skal være let tilgængeligt og let at identificere efter parti og kontrakt.

Artikel 40

1.   Det ansvarlige organ gennemfører kontrol på eller efter datoen for indlagringen af smørret på fryselageret og inden for 28 dage efter registreringen af ansøgningen om indgåelse af kontrakt, jf. artikel 37, stk. 1.

For at sikre, at det oplagrede smør er støtteberettiget, kontrolleres en repræsentativ prøve af mindst 5 % af de indlagrede mængder, så det med hensyn til bl.a. vægt, identifikation og smørrets art og sammensætning sikres, at alle lagerpartierne er i overensstemmelse med oplysningerne i ansøgningen om indgåelse af kontrakt.

2.   Det ansvarlige organ:

a)

forsegler smørret efter kontrakt, lagerparti eller mindre mængde ved den kontrol, der er omhandlet i stk. 1, eller

b)

foretager uanmeldt stikprøvekontrol af, at smørret befinder sig på fryselageret. Stikprøven skal være repræsentativ og svare til mindst 10 % af den samlede kontraktmængde, hvortil der ydes støtte til privat oplagring.

3.   Ved udløbet af perioden for den kontraktlige oplagring foretager det ansvarlige organ stikprøvekontrol af smørrets vægt og identifikationen af det. Forbliver smørret på lageret efter udløbet af den maksimale periode for kontraktlig oplagring, kan kontrollen dog foretages ved udlagringen.

Med henblik på den kontrol, der er nævnt i første afsnit, underretter kontrahenten det ansvarlige organ om de pågældende lagerpartier mindst fem arbejdsdage:

a)

før perioden for kontraktlig oplagring udløber, eller

b)

før udlagringen påbegyndes, hvis smørret udlagres, før perioden for kontraktlig oplagring udløber.

Medlemsstaterne kan acceptere en kortere frist end fem arbejdsdage.

4.   Der udarbejdes en rapport om den kontrol, der foretages i henhold til stk. 1, 2 og 3, og rapporten skal indeholde følgende oplysninger:

a)

kontroldatoen

b)

kontrollens varighed

c)

hvilke kontrolforanstaltninger der er gennemført.

Kontrolrapporten underskrives af den medarbejder, der er ansvarlig for kontrollen, og medunderskrives af kontrahenten eller eventuelt den ansvarlige for fryselageret, og den skal foreligge i betalingsdossieret.

5.   Hvis der konstateres uregelmæssigheder, som vedrører mindst 5 % af den kontrollerede smørmængde, udvides kontrollen til at omfatte et større prøveudsnit, hvis størrelse fastlægges af det ansvarlige organ.

Medlemsstaterne giver Kommissionen meddelelse om sådanne tilfælde inden for en frist på fire uger.

AFDELING 3

Støtte til oplagring

Artikel 41

1.   Den støtte til privat oplagring, der er omhandlet i artikel 6, stk. 3, første afsnit, i forordning (EF) nr. 1255/1999, kan kun ydes for en kontraktlig oplagringsperiode på mellem 90 og 210 dage.

Hvis kontrahenten ikke overholder fristen i artikel 40, stk. 3, nedsættes støtten med 15 %, og den udbetales kun for den periode, for hvilken kontrahenten forelægger det ansvarlige organ fyldestgørende dokumentation for, at smørret har været kontraktligt oplagret.

2.   Kommissionen fastsætter hvert år efter proceduren i artikel 42, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1255/1999 den støtte, der er nævnt i artikel 6, stk. 3, andet afsnit, i nævnte forordning, og som gælder for de kontrakter om privat oplagring, der begynder at løbe det pågældende år; jf. dog artikel 43.

3.   Støtten udbetales efter ansøgning fra kontrahenten efter udløbet af perioden for den kontraktlige oplagring senest 120 efter modtagelsen af ansøgningen, hvis kontrollen i artikel 40, stk. 3, er foretaget, og betingelserne for udbetaling af støtten er opfyldt.

Er der iværksat en administrativ undersøgelse vedrørende retten til støtte, finder der dog ingen udbetaling sted, før denne ret er blevet anerkendt.

4.   Efter 60 dages kontraktlig oplagring kan der på anmodning af kontrahenten udbetales et enkelt forskud på støtten, forudsat at kontrahenten stiller en sikkerhed, som svarer til forskuddet plus 10 %. Forskuddet beregnes på grundlag af en oplagringsperiode på 90 dage. Sikkerhedsstillelsen frigives, så snart resten af støtten, jf. stk. 3, er udbetalt.

Artikel 42

Hvis der ved kontrol under oplagringen eller i forbindelse med udlagringen konstateres mangler, kan der ikke ydes støtte for de pågældende mængder. Den resterende del af lagerpartiet, som stadig er støtteberettiget, må ikke være på under 1 ton. Samme regel gælder, hvis en del af et parti udlagres af denne årsag inden den 16. august i oplagringsåret eller inden minimumsoplagringsperiodens udløb.

Artikel 43

Hvis markedssituationen kræver det, kan Kommissionen i løbet af året ændre støtten samt indlagrings- og udlagringsperioderne og den maksimale oplagringsperiode for de kontrakter, der mangler at blive indgået.

KAPITEL IV

OPHÆVELSE, OVERGANGSBESTEMMELSER OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 44

Forordning (EF) nr. 2771/1999 ophæves. Den gælder dog fortsat for kontrakter om privat oplagring, der er indgået inden den 1. januar 2008.

Henvisninger til forordning (EF) nr. 2771/1999 gælder som henvisninger til nærværende forordning og læses efter sammenligningstabellen i bilag III.

Artikel 45

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. februar 2008.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1152/2007 (EUT L 258 af 4.10.2007, s. 3).

(2)  EFT L 333 af 24.12.1999, s. 11. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1171/2007 (EUT L 261 af 6.10.2007, s. 11).

(3)  EUT L 258 af 4.10.2007, s. 3.

(4)  EUT L 209 af 11.8.2005, s. 1.

(5)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 55.

(6)  EFT L 205 af 3.8.1985, s. 5.

(7)  EFT L 216 af 5.8.1978, s. 1.

(8)  EUT L 171 af 23.6.2006, s. 35.


BILAG I

Krav til sammensætning, kvalitetsegenskaber og analysemetoder

Smør er en fast emulsion, som hovedsagelig er af typen vanddråber i fedt, med nedenstående sammensætning og kvalitetsegenskaber:

Parameter

Indhold, kvalitetsegenskaber

Fedt

Min. 82 %

Vand

Max. 16 %

Fedtfrit tørstof

Max. 2 %

Frie fedtsyrer

Max. 1,2 mmol/100 g fedt

Peroxidtal

Max. 0,3 meq oxygen/1 000 g fedt

Coliforme bakterier

Ikke påviselige i 1 g

Fremmed fedtstof

Ikke påviseligt ved triglyceridanalyse

Røbestoffer (1)

steroler

Ikke påviselige, β-sitosterol ≤ 40 mg/kg

vanillin

Ikke påviselig

karotensyreethylester

≤ 6 mg/kg

triglycerider af enantiksyre

Ikke påviselige

Andre røbestoffer (1)  (2)

Ikke påviselige

Organoleptiske egenskaber

Mindst 4 ud af 5 point for udseende, smag, lugt og konsistens

Vandfordeling

Mindst 4 point

Som referencemetoder anvendes de metoder, der er fastsat i forordning (EF) nr. 213/2001 (EFT L 37 af 7.2.2001, s. 1).


(1)  Røbestoffer godkendt i henhold til forordning (EF) nr. 1898/2005 (EUT L 308 af 25.11.2005, s. 1). Der foretages ingen kontrol for røbestoffer, så længe de løbende licitationer er suspenderet, jf. forordning (EF) nr. 1039/2007 (EUT L 238 af 11.9.2007, s. 28).

(2)  Metoder godkendt af det ansvarlige organ.


BILAG II

Udtagning af prøver til kemisk og mikrobiologisk analyse samt til organoleptisk vurdering

1.   Kemisk og mikrobiologisk analyse

Smørmængde

(kg)

Mindste antal prøver (> 100 g), der skal udtages

≤ 1 000

2

> 1 000 ≤ 5 000

3

> 5 000 ≤ 10 000

4

> 10 000 ≤ 15 000

5

> 15 000 ≤ 20 000

6

> 20 000 ≤ 25 000

7

> 25 000

7 + 1 pr. 25 000 kg eller del heraf

Udtagning af prøver til mikrobiologisk analyse skal ske aseptisk.

Indtil fem prøver 100 g kan kombineres til en samleprøve, der analyseres efter grundig blanding.

Prøverne udtages vilkårligt fra forskellige steder i den tilbudte mængde inden eller på tidspunktet for indlagring på det fryselager, det ansvarlige organ har udpeget.

Forbehandling af en sammensat smørprøve (kemisk analyse)

a)

Med en ren, tør smørstikker eller lignende egnet instrument udtages en smørprop på mindst 30 g, som anbringes i en prøvebeholder. Den sammensatte prøve forsegles derefter og indsendes til laboratoriet til analyse.

b)

På laboratoriet opvarmes den sammensatte prøve i den oprindelige, uåbnede beholder til 30 °C, indtil der ved hyppig rystning opnås en homogen flydende emulsion, som er fri for uopblødte dele. Beholderen skal være halvt eller to tredjedele fyldt.

Der skal for hver producent, der tilbyder smør til intervention, analyseres to prøver pr. år for fremmed fedtstof og en prøve for røbestoffer.

2.   Organoleptisk vurdering

Smørmængde

(kg)

Mindste antal prøver, der skal udtages

1 000 ≤ 5 000

2

> 5 000 ≤ 25 000

3

> 25 000

3 + 1 pr. 25 000 kg eller del heraf

Prøverne udtages vilkårligt fra forskellige steder i den tilbudte mængde mellem den 30. og den 45. dag efter overtagelsen af smørret, og klassificeres derefter.

Hver prøve bedømmes enkeltvis i overensstemmelse med bilag VII til forordning (EF) nr. 213/2001. Det er ikke tilladt at foretage genudtagning af prøver eller gentagen vurdering.

3.   Retningslinjer, der skal følges, såfremt en prøve er fejlbehæftet:

a)

Kemisk og mikrobiologisk analyse

Ved analyse af enkeltprøver kan en prøve med en enkelt fejl pr. 5-10 prøver eller to prøver med en enkelt fejl pr. 11-15 prøver accepteres. Hvis der er en fejlbehæftet prøve, skal der på hver side af den udtages to nye prøver, som skal kontrolleres for den parameter, der ikke er opfyldt. Hvis ingen af de to nye prøver opfylder specifikationen, skal den mængde smør, der befinder sig mellem de to prøver, der oprindeligt er udtaget på hver sin side af den fejlbehæftede prøve, afvises fra den tilbudte mængde.

Mængde der skal afvises, hvis en ny prøve er fejlbehæftet

Image

Ved analyse af sammensatte prøver, hvor en sammensat prøve ikke opfylder en af parametrene, skal den mængde, som den sammensatte prøve repræsenterer, fjernes fra den tilbudte mængde. Den mængde, som den sammensatte prøve repræsenterer, kan bestemmes ved at opdele den tilbudte mængde og derefter udtage en stikprøve af hver enkelt del.

b)

Organoleptisk vurdering:

Hvis en prøve ikke består den organoleptiske vurdering, afvises den mængde smør, der befinder sig mellem de to tilstødende prøver på hver side af den fejlbehæftede prøve, fra den tilbudte mængde.

c)

Hvis en kemisk eller mikrobiologisk analyse og en organoleptisk vurdering ikke bestås, afvises hele mængden.


BILAG III

Sammenligningstabel

Forordning (EF) nr. 2771/1999

Nærværende forordning

Artikel 1, stk. 1 og 2

Artikel 1, stk. 1 og 2

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 2

Artikel 4

Artikel 3

Artikel 5, stk. 1 til 4

Artikel 4, stk. 1 til 4

Artikel 5, stk. 5

Artikel 6

Artikel 5

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 6

Artikel 10

Artikel 7

Artikel 11

Artikel 8

Artikel 12

Artikel 9

Artikel 13

Artikel 10

Artikel 14

Artikel 11

Artikel 15, stk. 1

Artikel 12, stk. 1

Artikel 15, stk. 2

Artikel 12, stk. 2, første og andet afsnit

Artikel 15a

Artikel 12, stk. 2, tredje afsnit

Artike 16

Artike 13

Artike 17

Artike 14

Artikel 17a

Artikel 15

Artikel 17b

Artikel 16

Artikel 17c

Artikel 17

Artikel 17d

Artikel 18

Artikel 18

Artikel 19

Artikel 19

Artikel 20

Artikel 20

Artikel 21

Artikel 21

Artikel 22

Artikel 22

Artikel 23

Artikel 23

Artikel 24

Artikel 24

Artikel 25

Artikel 24a

Artikel 26

Artikel 24b

Artikel 27

Artikel 24c, stk. 1

Artikel 24c, stk. 2

Artikel 28, stk. 1

Artikel 24c, stk. 3

Artikel 28, stk. 2

Artikel 24c, stk. 4

Artikel 28, stk. 3

Artikel 24c, stk. 5

Artikel 28, stk. 4

Artikel 24d

Artikel 29

Artikel 24e, stk. 1 og 2

Artikel 30, stk. 1 og 2

Artikel 24f

Artikel 31

Artikel 24g

Artikel 25

Artikel 32

Artikel 26

Artikel 34

Artikel 27, stk. 1

Artikel 33

Artikel 27, stk. 2

Artikel 28

Artikel 35

Artikel 29

Artikel 36

Artikel 30

Artikel 37

Artikel 31

Artikel 38

Artikel 32

Artikel 39

Artikel 33

Artikel 40

Artikel 34

Artikel 41

Artikel 35, stk. 1, første afsnit

Artikel 35, stk. 1, andet afsnit

Artikel 42

Artikel 35, stk. 2

Artikel 36

Artikel 37

Artikel 38

Artikel 43

Bilag I

Bilag I

Bilag IV

Bilag II

Bilag V


II Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

Kommissionen

6.2.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 32/21


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 20. december 2007

om indrømmelse af en undtagelse, Belgien har anmodet om for regionen Vallonien, i henhold til Rådets direktiv 91/676/EØF om beskyttelse af vand mod forurening forårsaget af nitrater, der stammer fra landbruget

(meddelt under nummer K(2007) 6643)

(Kun den franske udgave er autentisk)

(2008/96/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 91/676/EØF af 12. december 1991 om beskyttelse af vand mod forurening forårsaget af nitrater, der stammer fra landbruget (1), særlig bilag III, punkt 2, tredje afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Hvis den mængde husdyrgødning, som en medlemsstat har til hensigt at tilføre pr. hektar om året, adskiller sig fra den mængde, der er anført i punkt 2, andet afsnit, første punktum og litra a), i bilag III til direktiv 91/676/EØF, skal den pågældende mængde fastsættes således, at den ikke hindrer opfyldelsen af de formål, der er angivet i samme direktivs artikel 1, og der skal ligge objektive kriterier til grund herfor, f.eks. — som i det foreliggende tilfælde — lang vækstsæson og afgrøder, der optager meget kvælstof.

(2)

Belgien har anmodet Kommissionen om en undtagelse i henhold til punkt 2, tredje afsnit, i bilag III til direktiv 91/676/EØF for regionen Vallonien.

(3)

Anmodningen vedrører Belgiens hensigt om at tillade, at der i Vallonien tilføres 230 kg kvælstof pr. hektar årligt fra husdyrgødning på de bedrifter, hvor græsarealer udgør mere end 48 % af det dyrkede areal. Kvælstofmængden fra husdyrgødning på græsarealer skulle ikke blive større end 230 kg pr. hektar årligt, mens mængden for arealer med markafgrøder højst skulle blive 115 kg pr. hektar årligt på disse bedrifter.

(4)

I Vallonien udgør udpegede nitratfølsomme områder, jf. artikel 3, stk. 2 og 4, i direktiv 91/676/EØF, ca. 42 % af regionens areal og 54 % af det udnyttede landbrugsareal.

(5)

Undtagelsen skønnes at komme til at berøre ca. 500 bedrifter svarende til ca. 5,6 % af alle bedrifterne i nitratfølsomme områder og 3 % af det udnyttede landbrugsareal.

(6)

Lovgivningen til gennemførelse af direktiv 91/676/EØF i Vallonien, »Arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2007 modifiant le Livre II du Code de l’Environnement constituant le Code de l’Eau en ce qui concerne la gestion durable de l’azote en agriculture« er vedtaget og gælder tilsvarende for den undtagelse, der er anmodet om.

(7)

De indsendte vandkvalitetsdata viser, at der i Vallonien var en gennemsnitlig nitratkoncentration i overfladevand i nitratfølsomme områder på 16,7 mg pr. liter i 2005, idet tendensen var faldende eller stationær mellem 2001 og 2005 ved 84 % af målestationerne. Medianen for grundvandets koncentration i 2005 var 24,8 mg nitrat pr. liter, idet tendensen var faldende eller stationær mellem 2001 og 2005 ved 74 % af målestationerne.

(8)

Den gennemsnitlige tilførsel af kvælstof fra husdyrgødning er faldet med 12 % siden 1990 og var i 2004 på 101 kg pr. hektar udnyttet landbrugsareal, fordelt med 94 % fra kvæg, 3 % fra svin og 2 % fra fjerkræ. Tilførslen af handelsgødning er faldet siden 1990 for både kvælstofs og fosfats vedkommende, med henholdsvis 19 % og 49 %, og den lå i 2004 på gennemsnitligt 109 kg kvælstof og 28 kg fosfat pr. hektar.

(9)

Det fremgår af den dokumentation, der er forelagt i anmodningen, at den foreslåede mængde på 230 kg kvælstof pr. hektar om året fra husdyrgødning er begrundet ud fra objektive kriterier som f.eks. lange vækstsæsoner og afgrøder, der optager meget kvælstof.

(10)

Efter at have undersøgt anmodningen finder Kommissionen, at den foreslåede mængde på 230 kg kvælstof pr. hektar om året fra husdyrgødning ikke vil være til hinder for, at målene i direktiv 91/676/EØF kan nås, forudsat at visse betingelser opfyldes.

(11)

Denne beslutning bør finde anvendelse i forbindelse med det igangværende andet handlingsprogram for regionen Vallonien fra 2007 til 2010.

(12)

De i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Nitratkomitéen, der er nedsat ved artikel 9 i direktiv 91/676/EØF —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Den undtagelse, som Belgien ved brev af 19. oktober 2006 har anmodet om for regionen Vallonien, med henblik på at tillade en højere mængde husdyrgødning end den, der er anført i punkt 2, andet afsnit, første punktum og litra a), i bilag III til direktiv 91/676/EØF, indrømmes på de betingelser, der er fastlagt i denne beslutning.

Artikel 2

Definitioner

I denne beslutning forstås ved:

a)

»kvægbrug«: husdyrbrug med over tre dyreenheder, hvor mindst to tredjedele af dyreenhederne udgøres af kvæg

b)

»græsarealer«: arealer på kvægbrug, der er permanente græsarealer eller græsarealer i omdrift (græsarealer i omdrift henligger som regel under fire år).

Artikel 3

Anvendelsesområde

Denne beslutning gælder på individuel basis for kvægbrug og på betingelserne i artikel 4, 5 og 6.

Artikel 4

Årlig tilladelse og forpligtelse

1.   Landbrugere, som ønsker en undtagelse, indgiver hvert år en ansøgning til de kompetente myndigheder.

2.   Sammen med den årlige ansøgning, der er omhandlet i stk. 1, forpligter de sig skriftligt til at opfylde betingelserne i artikel 5 og 6.

3.   De kompetente myndigheder sikrer, at alle ansøgninger om en undtagelse underlægges administrativ kontrol. Hvor de nationale myndigheders kontrol af de i stk. 1 omhandlede ansøgninger viser, at betingelserne i artikel 5 og 6 ikke er opfyldt, informeres landbrugeren herom, og ansøgningen anses for afvist.

Artikel 5

Tilførsel af husdyrgødning og andre gødningsstoffer

1.   Den mængde husdyrgødning, der tilføres hvert år på kvægbrug, herunder fra dyrene selv, må ikke overstige en mængde svarende til 230 kg kvælstof pr. hektar, jf. betingelserne i stk. 2-8.

2.   Den mængde husdyrgødning, der årligt tilføres på græsarealer, må ikke overstige 230 kg kvælstof pr. hektar. Den mængde husdyrgødning, der årligt tilføres på andre landbrugsjorder, må ikke overstige 115 kg kvælstof pr. hektar.

3.   Der udarbejdes en gødningsplan for hver bedrift, som beskriver sædskifteplanerne og den påtænkte tilførsel af husdyrgødning og kvælstof- og fosfatgødning. Planen skal foreligge på bedriften senest den 31. marts.

Gødningsplanen skal omfatte følgende:

a)

antallet af husdyr og en beskrivelse af opstaldnings- og oplagringssystemer, herunder oplagringskapaciteten (volumen)

b)

en beregning af kvælstof- og fosformængden i bedriftens husdyrgødning (minus tab ved opstaldning og oplagring)

c)

sædskifteplan og arealstørrelse for græsarealer og hver afgrøde, herunder en skitse, som viser de enkelte markers beliggenhed

d)

afgrødernes forventede kvælstof- og fosforbehov

e)

mængde og type husdyrgødning, som ikke anvendes på bedriften, og som modtages på bedriften

f)

tilførsel af kvælstof og fosfor fra husdyrgødning for hver mark

g)

tilførsel af kvælstof og fosfor i kemisk eller anden gødningsform for hver mark.

Planerne revideres senest syv dage efter enhver ændring i landbrugsdriften for at sikre overensstemmelse mellem planerne og den faktiske landbrugsdrift.

4.   Hver bedrift fører gødningsregnskaber. De fremsendes til den kompetente myndighed for hvert kalenderår.

5.   Hver bedrift, der er omfattet af en individuel undtagelse, accepterer, at den i artikel 4, stk. 1, omhandlede gødningstilførsel samt gødningsplanen og -regnskaberne eventuelt kontrolleres.

6.   Der foretages analyse af fosforkoncentrationen i jorden for hver bedrift, der er omfattet af en individuel undtagelse, mindst én gang hvert fjerde år for hvert af bedriftens ensartede områder af hensyn til sædskifteplaner og jordegenskaber. Der skal foretages mindst én analyse for hver 5 hektar landbrugsjord.

7.   Nitratkoncentrationen i jorden måles en gang årligt for hver bedrift, der er omfattet af en individuel undtagelse. For hver bedrift analyseres der mindst fem prøver om året.

8.   Husdyrgødning må ikke udbringes om efteråret før græsdyrkning.

Artikel 6

Jordkultivering

1.   Der dyrkes græs på mindst 48 % af den del af kvægbrugets areal, hvor der kan tilføres husdyrgødning.

2.   Landbrugere, der er omfattet af en individuel undtagelse, iværksætter følgende foranstaltninger:

a)

Græsarealer i omdrift pløjes om foråret.

b)

På græsarealer forekommer hverken bælgplanter eller andre kvælstoffikserende planter. Denne bestemmelse gælder dog ikke for bælgplanter på græsarealer med mindre end 50 % bælgplanter.

Artikel 7

Andre foranstaltninger

1.   Denne undtagelse gælder uden at indskrænke gennemførelsen af foranstaltninger, der er nødvendige for at efterkomme Fællesskabets øvrige miljølovgivning.

2.   Alle landbrugere, der er omfattet af en individuel undtagelse, modtager faglig bistand fra en konsulenttjeneste, der sikrer, at resultaterne af jordbundsanalyserne, gødningsplanerne og gødningsregnskabet bliver evalueret. Evalueringsresultaterne sendes til de kompetente myndigheder, der er ansvarlige for kontrol af, at betingelserne i artikel 5 og 6 overholdes.

Artikel 8

Overvågning

1.   De kompetente myndigheder udarbejder for hvert landbrugsområde et kort, som opdateres hvert år, og som viser den procentuelle andel af bedrifter, husdyr og landbrugsarealer, der er omfattet af individuelle undtagelser. Kortene fremsendes årligt til Kommissionen, første gang inden udgangen af 2007.

2.   Der etableres og drives et net for prøveudtagning af overfladevand og højtliggende grundvand til at vurdere undtagelsens virkninger for vandkvaliteten.

3.   Der skal gennem undersøgelser og næringsstofanalyser tilvejebringes data om lokal arealanvendelse, sædskifte og landbrugsdriften på bedrifter, som er omfattet af individuelle undtagelser. Disse data kan anvendes til modelberegninger af omfanget af nitratudvaskning og fosfortab fra marker, hvor der tilføres op til 230 kg kvælstof pr. hektar om året fra husdyrgødning.

4.   Der etableres overvågningssteder til at tilvejebringe data om kvælstofkoncentrationen i jordfugtigheden og det dertil hørende kvælstoftab gennem rodzonen til grundvandet og om kvælstoftab ved afstrømning på og under overfladen, både på steder med undtagelse og på steder uden undtagelse.

Artikel 9

Rapportering

1.   Den kompetente myndighed fremsender hvert år overvågningsresultaterne til Kommissionen sammen med en sammenfattende rapport om udviklingen i vandkvaliteten, en vurdering af nitratindholdet i jorden om efteråret på bedrifter, der er omfattet af en undtagelse, og vurderingspraksis. Rapporten skal indeholde oplysninger om, hvordan vurderingen af overholdelsen af undtagelsesbetingelserne gennemføres ved hjælp af kontrol på bedrifterne, samt oplysninger om bedrifter, der ikke overholder betingelserne, baseret på resultaterne af den administrative kontrol og markinspektioner. Rapporten indsendes første gang senest i juni 2008 og derefter hvert år inden udgangen af juni.

2.   Kommissionen tager disse resultater i betragtning i forbindelse med en eventuel ny anmodning om undtagelse.

Artikel 10

Anvendelse

Denne beslutning anvendes inden for rammerne af det andet handlingsprogram 2007-2010 for regionen Vallonien »Arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2007 modifiant le Livre II du Code de l’Environnement constituant le Code de l’Eau en ce qui concerne la gestion durable de l’azote en agriculture«. Den udløber den 31. december 2010.

Artikel 11

Denne beslutning er rettet til Kongeriget Belgien.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. december 2007.

På Kommissionens vegne

Stavros DIMAS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 375 af 31.12.1991, s. 1. Ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1).


6.2.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 32/25


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 30. januar 2008

om ændring af beslutning 93/52/EØF for så vidt angår erklæringen om, at visse administrative regioner i Italien er officielt fri for brucellose (B. melitensis), og beslutning 2003/467/EF for så vidt angår erklæringen om, at visse administrative regioner i Italien er officielt fri for kvægtuberkulose og kvægbrucellose, og at visse administrative regioner i Polen er officielt fri for enzootisk kvægleukose

(meddelt under nummer K(2008) 324)

(EØS-relevant tekst)

(2008/97/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 64/432/EØF af 26. juni 1964 om veterinærpolitimæssige problemer ved handel inden for Fællesskabet med kvæg og svin (1), særlig bilag A, kapitel I, punkt 4, bilag A, kapitel II, punkt 7, og bilag D, kapitel I, punkt E,

under henvisning til Rådets direktiv 91/68/EØF af 28. januar 1991 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandelen med får og geder inden for Fællesskabet (2), særlig bilag A, kapitel 1, afsnit II, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens beslutning 93/52/EØF af 21. december 1992 om konstatering af, at bestemte medlemsstater eller regioner overholder betingelserne for brucellose (B. melitensis), og om anerkendelse af deres status som medlemsstat eller region, der er officielt fri for denne sygdom (3), indeholder en liste over medlemsstater og regioner, der officielt anerkendes som værende fri for brucellose (B. melitensis), jf. direktiv 91/68/EØF.

(2)

Italien har forelagt Kommissionen dokumentation, der viser, at betingelserne i bilag A, kapitel 1, afsnit II, punkt 1, litra b), i direktiv 91/68/EØF er opfyldt for så vidt angår provinserne Latina og Roma i regionen Lazio og regionen Veneto. De pågældende provinser og den pågældende region bør derfor anerkendes som værende officielt fri for brucellose (B. melitensis).

(3)

Direktiv 64/432/EØF foreskriver, at medlemsstater eller områder eller regioner i medlemsstater kan erklæres officielt fri for tuberkulose, brucellose og enzootisk kvægleukose for så vidt angår kvægbesætninger, under forudsætning af at visse betingelser i direktivet er opfyldt.

(4)

Listerne over regioner i medlemsstaterne, der er erklæret fri for kvægtuberkulose, kvægbrucellose og enzootisk kvægleukose, findes i Kommissionens beslutning 2003/467/EF af 23. juni 2003 om fastlæggelse af kvægbesætningers status i visse medlemsstater eller regioner i medlemsstater som officielt fri for tuberkulose, brucellose og enzootisk kvægleukose (4).

(5)

Italien har forelagt Kommissionen dokumentation, der viser, at de relevante betingelser i direktiv 64/432/EØF er opfyldt for så vidt angår provinsen Vercelli i regionen Piemonte og provinserne Pisa og Pistoia i regionen Toscana, med henblik på at de pågældende provinser erklæres for regioner i Italien, der er officielt fri for tuberkulose.

(6)

Italien har endvidere forelagt Kommissionen dokumentation, der viser, at de relevante betingelser i direktiv 64/432/EØF er opfyldt for så vidt angår provinsen Brindisi i regionen Puglia og regionen Toscana, med henblik på at den pågældende provins og den pågældende region erklæres for regioner i Italien, der er officielt fri for brucellose.

(7)

På grundlag af den dokumentation, der er fremlagt af Italien, bør de pågældende provinser og den pågældende region erklæres for regioner i Italien, der er officielt fri for henholdsvis kvægtuberkulose og kvægbrucellose.

(8)

Polen har forelagt Kommissionen dokumentation, der viser, at de relevante betingelser i direktiv 64/432/EØF er opfyldt, således at visse powiaty kan betragtes som regioner i Polen, der er officielt fri for enzootisk kvægleukose.

(9)

På grundlag af den dokumentation, der er fremlagt af Polen, bør de pågældende powiaty betragtes som regioner i den pågældende medlemsstat, der er officielt fri for enzootisk kvægleukose.

(10)

Beslutning 93/52/EØF og 2003/467/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(11)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Bilag II til beslutning 93/52/EØF ændres som angivet i bilag I til nærværende beslutning.

Artikel 2

Bilag I, II og III til beslutning 2003/467/EF ændres som angivet i bilag II til nærværende beslutning.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. januar 2008.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT 121 af 29.7.1964, s. 1977/64. Senest ændret ved Kommissionens beslutning 2007/729/EF (EUT L 294 af 13.11.2007, s. 26).

(2)  EFT L 46 af 19.2.1991, s. 19. Senest ændret ved direktiv 2006/104/EF (EUT L 363 af 20.12.2006, s. 352).

(3)  EFT L 13 af 21.1.1993, s. 14. Senest ændret ved beslutning 2007/399/EF (EUT L 150 af 12.6.2007, s. 11).

(4)  EUT L 156 af 25.6.2003, s. 74. Senest ændret ved beslutning 2007/559/EF (EUT L 212 af 14.8.2007, s. 20).


BILAG I

I bilag II til beslutning 93/52/EØF affattes andet afsnit vedrørende Italien således:

»I Italien:

Regionen Abruzzo: provinsen Pescara

Regionen Friuli-Venezia Giulia

Regionen Lazio: provinserne Latina og Roma

Regionen Liguria: provinsen Savona

Regionen Lombardia: provinserne Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio og Varese

Regionen Marche: provinserne Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro og Urbino

Regionen Molise: provinsen Isernia

Regionen Piemonte: provinserne Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbania og Vercelli

Regionen Sardinia: provinserne Cagliari, Nuoro, Oristano og Sassari

Regionen Trentino-Alto Adige: provinserne Bolzano og Trento

Regionen Toscana: provinserne Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia, Prato og Siena

Regionen Umbria: provinserne Perugia og Terni

Regionen Veneto.«


BILAG II

I bilag I, II og III til beslutning 2003/467/EF foretages følgende ændringer:

1)

Kapitel 2 i bilag I affattes således:

»KAPITEL 2

Regioner i medlemsstaterne, der er officielt fri for tuberkulose

I Italien:

Regionen Abruzzo: provinsen Pescara

Regionen Emilia-Romagna

Regionen Friuli-Venezia Giulia

Regionen Lombardia: provinserne Bergamo, Como, Lecco og Sondrio

Regionen Marche: provinsen Ascoli Piceno

Regionen Piemonte: provinserne Novara, Verbania og Vercelli

Regionen Toscana: provinserne Grossetto, Livorno, Lucca, Prato, Pisa, Pistoia og Siena

Regionen Trentino-Alto Aldige: provinserne Bolzano og Trento

Regionen Veneto: provinserne Belluno og Padova.«

2)

Kapitel 2 i bilag II affattes således:

»KAPITEL 2

Regioner i medlemsstaterne, der er officielt fri for brucellose

I Italien:

Regionen Abruzzo: provinsen Pescara

Regionen Emilia-Romagna: provinserne Bologna, Ferrara, Forli-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia og Rimini

Regionen Friuli-Venezia Giulia

Regionen Lazio: provinsen Rieti

Regionen Liguria: provinserne Imperia og Savona

Regionen Lombardia: provinserne Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio og Varese

Regionen Marche: provinsen Ascoli Piceno

Regionen Piemonte: provinserne Alessandria, Asti, Biella, Novara, Torino, Verbania og Vercelli

Regionen Puglia: provinsen Brindisi

Regionen Sardinia: provinserne Cagliari, Nuoro, Oristano og Sassari

Regionen Toscana

Regionen Trentino-Alto Aldige: provinserne Bolzano og Trento

Regionen Umbria: provinserne Perugia og Terni

Regionen Veneto.«

3)

I kapitel 2 i bilag III til beslutning 2003/467/EF affattes andet afsnit vedrørende Polen således:

»I Polen:

Provinsen Dolnośląskie

Powiaty

:

Bolesławiecki, Dzierżoniowski, Głogowski, Górowski, Jaworski, Jeleniogórski, Jelenia Góra, Kamiennogórski, Kłodzki, Legnicki, Legnica, Lubański, Lubiński, Lwówecki, Milicki, Oleśnicki, Oławski, Polkowicki, Strzeliński, Średzki, Świdnicki, Trzebnicki, Wałbrzyski, Wałbrzych, Wołowski, Wrocławski, Wrocław, Ząbkowicki, Zgorzelecki, Złotoryjski.

Provinsen Lubelskie

Powiaty

:

Bialski, Biała Podlaska, Biłgorajski, Chełmski, Chełm, Hrubieszowski, Janowski, Krasnostawski, Kraśnicki, Lubartowski, Lubelski, Lublin, Łęczyński, Łukowski, Opolski, Parczewski, Puławski, Radzyński, Rycki, Świdnicki, Tomaszowski, Włodawski, Zamojski, Zamość.

Provinsen Łódzkie

Powiaty

:

Bełchatowski, Brzeziński, Kutnowski, Łaski, Łęczycki, Łódzki, Łódź, Opoczyński, Pabianicki, Pajęczański, Piotrkowski, Piotrków Trybunalski, Poddębicki, Radomszczański, Rawski, Skierniewicki, Skierniewice, Tomaszowski, Wieluński, Zduńskowolski, Zgierski.

Provinsen Małopolskie

Powiaty

:

Brzeski, Bocheński, Chrzanowski, Dąbrowski, Gorlicki, Krakowski, Kraków, Limanowski, Miechowski, Myślenicki, Nowosądecki, Nowy Sącz, Oświęcimski, Olkuski, Tarnowski, Tarnów, Wielicki.

Provinsen Opolskie

Powiaty

:

Brzeski, Głubczycki, Kędzierzyńsko-Kozielski, Kluczborski, Krapkowicki, Namysłowski, Nyski, Olecki, Opolski, Opole, Prudnicki, Strzelecki.

Provinsen Podkarpackie

Powiaty

:

Bieszczadzki, Brzozowski, Jasielski, Krośnieński, Krosno, Leski, Leżajski, Łańcucki, Rzeszowski, Rzeszów, Sanocki, Strzyżowski.

Provinsen Śląskie

Powiaty

:

Będziński, Bielski, Bielsko Biała, Bytom, Chorzów, Cieszyński, Częstochowski, Częstochowa, Dąbrowa, Gliwicki, Gliwice, Jastrzębie Zdrój, Jaworzno, Katowice, Kłobucki, Lubliniecki, Mikołowski, Mysłowice, Myszkowski, Piekary Śląskie, Pszczyński, Raciborski, Ruda Śląska, Rybnicki, Rybnik, Siemianowice, Sosnowiec, Świętochłowice, Tarnogórski, Tychy, Tyski, Wodzisławski, Zabrze, Zawierciański, Żory, Żywiecki.

Provinsen Świętokrzyskie

Powiaty

:

Buski, Jędrzejowski, Kazimierski, Kielecki, Kielce, Konecki, Opatowski, Ostrowiecki, Pińczowski, Sandomierski, Skarżyski, Starachowicki, Staszowski, Włoszczowski.

Provinsen Wielkopolskie

Powiaty

:

Jarociński, Kaliski, Kalisz, Kępiński, Kolski, Koniński, Konin, Krotoszyński, Ostrzeszowski, Słupecki, Turecki, Wrzesiński.«