ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 31

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

51. årgang
5. februar 2008


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 99/2008 af 4. februar 2008 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 100/2008 den 4. februar 2008 om ændring af forordning (EF) Nr. 865/2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 338/97 for så vidt angår samlinger af prøver og visse formaliteter i forbindelse med handel med vilde dyr og planter

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 101/2008 af 4. februar 2008 om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 574/72 om regler til gennemførelse af forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet

15

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 102/2008 af 4. februar 2008 om godkendelse af væsentlige ændringer af varespecifikationen for en betegnelse, der er optaget i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser — Prosciutto di Parma (BOB)

29

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 103/2008 af 4. februar 2008 om godkendelse af væsentlige ændringer af varespecifikationen for en betegnelse, der er optaget i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser — Mozzarella di Bufala Campana (BOB)

31

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Rådet

 

 

2008/93/EF

 

*

Afgørelse nr. 1/2008 truffet af Det Fælles Råd EU-Mexico den 15. januar 2008 om gennemførelsen af artikel 9 i afgørelse nr. 2/2001 truffet af Det Fælles Råd den 27. februar 2001 om fastsættelse af en ramme for forhandling af aftaler om gensidig anerkendelse

32

 

 

Kommissionen

 

 

2008/94/EF

 

*

Kommissionens afgørelse af 25. januar 2008 om ajourføring af bilag A til den monetære konvention indgået mellem Den Franske Republiks regering, på Det Europæiske Fællesskabs vegne, og Fyrstendømmet Monacos regering

34

 

 

2008/95/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 25. januar 2008 om vedtagelse af første ajourførte liste over lokaliteter af fællesskabsbetydning i det biogeografiske område Makaronesien i henhold til Rådets direktiv 92/43/EØF (meddelt under nummer K(2008) 286)

39

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

FORORDNINGER

5.2.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 31/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 99/2008

af 4. februar 2008

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1580/2007 af 21. december 2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96, (EF) nr. 2201/96 og (EF) nr. 1182/2007 vedrørende frugt og grøntsager (1), særlig artikel 138, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes som følge af gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 138 i forordning (EF) nr. 1580/2007, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 5. februar 2008.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. februar 2008.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 350 af 31.12.2007, s. 1.


BILAG

til Kommissionens forordning af 4. februar 2008 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

IL

134,0

JO

84,0

MA

42,6

SN

192,7

TN

115,9

TR

104,9

ZZ

112,4

0707 00 05

JO

202,1

MA

52,1

TR

107,2

ZZ

120,5

0709 90 70

MA

64,9

TR

114,2

ZA

79,4

ZZ

86,2

0709 90 80

EG

191,8

ZZ

191,8

0805 10 20

EG

49,6

IL

60,3

MA

57,6

TN

52,9

TR

69,7

ZA

22,3

ZZ

52,1

0805 20 10

IL

107,2

MA

106,0

TR

101,8

ZZ

105,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

84,5

EG

57,6

IL

75,3

JM

97,0

MA

136,4

PK

46,3

TR

71,5

US

60,6

ZZ

78,7

0805 50 10

EG

95,2

IL

120,5

MA

117,2

TR

118,0

ZZ

112,7

0808 10 80

CA

103,4

CL

60,8

CN

85,4

MK

39,4

US

114,2

ZZ

80,6

0808 20 50

CL

59,3

CN

64,4

US

104,2

ZA

103,5

ZZ

82,9


(1)  Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« repræsenterer »anden oprindelse«.


5.2.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 31/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 100/2008

den 4. februar 2008

om ændring af forordning (EF) Nr. 865/2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 338/97 for så vidt angår samlinger af prøver og visse formaliteter i forbindelse med handel med vilde dyr og planter

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 338/97 af 9. december 1996 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed (1), særlig artikel 19, nr. 1), i) og iii), nr. 2) og nr. 4), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at gennemføre visse resolutioner, der blev vedtaget på det 13. og 14. møde for CITES-konventionens partskonference, bør der indsættes yderligere bestemmelser i Kommissionens forordning (EF) nr. 865/2006 af 4. maj 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 338/97 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed (2).

(2)

CITES-resolution conf. 9.7 (Rev. CoP13) om transit og omlastning og conf. 12.3 (Rev. CoP13) om tilladelser og certifikater foreskriver særlige procedurer med henblik på at lette flytning på tværs af grænserne af samlinger af prøver, som er omfattet af ATA-carneter som defineret i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF- toldkodeks (3). For at give erhvervsdrivende i Fællesskabet samme vilkår som andre CITES-parters erhvervsdrivende med hensyn til flytning af sådanne samlinger af prøver er det nødvendigt at fastsætte sådanne procedurer i fællesskabslovgivningen.

(3)

Ifølge CITES-resolution conf. 12.3 (Rev. CoP13) om tilladelser og certifikater kan tilladelser udstedes efterfølgende for personlige effekter og bohave, hvis det over for styrelsesrådet er godtgjort, at der er sket en ægte fejl, og at der ikke har været forsøg på svig, og parterne skal rapportere om sådanne tilladelser i de rapporter, der hvert andet år skal indsendes til sekretariatet. Der bør fastsættes bestemmelser herom for at tillade passende fleksibilitet og for at reducere den administrative byrde i forbindelse med import af personlige effekter og bohave.

(4)

CITES-resolution conf. 13.6 om gennemførelsen af konventionens artikel VII, stk. 2, om enheder fra før konventionen omfatter en definition af »enhed fra før konventionen« og gør det klart, hvilke datoer der skal ligge til grund for en afgørelse om, hvorvidt en enhed kan betragtes som »fra før konventionen«. Af klarhedshensyn bør disse bestemmelser gennemføres i fællesskabslovgivningen.

(5)

CITES-resolution conf. 13.7 (Rev. CoP14) om kontrol af handel med personlige effekter og bohave indeholder en liste over arter, som der ikke kræves dokumenter for i forbindelse med eksport og import af enheder, som er personlige effekter og bohave under en vis værdi. Listen omfatter undtagelser for kæmpemuslinger og søheste samt for en mindre mængde kaviar, som bør gennemføres.

(6)

CITES-resolution conf. 12.7 (Rev. CoP14) om bevarelse af og handel med stører indeholder særlige betingelser for, hvornår parterne kan tillade import, eksport og reeksport af kaviar. For at reducere svig bør disse bestemmelser gennemføres i fællesskabslovgivningen.

(7)

På det 14. møde for CITES-konventionens partskonference blev der foretaget en opdatering af standardreferenceværkerne for den nomenklatur, som skal anvendes til angivelse af videnskabelige artsnavne i tilladelser og certifikater, og CITES-listerne over dyrearter blev omarbejdet, så ordener, familier og slægter er opstillet i alfabetisk rækkefølge. Det er derfor nødvendigt, at disse ændringer afspejles i bilag VIII og X til forordning (EF) 865/2006.

(8)

CITES-konventionens partskonference har vedtaget et rapporteringsformat for indsendelse af de rapporter, der i henhold til konventionens artikel VIII, stk. 7, litra b), skal indsendes hvert andet år. Medlemsstaterne bør derfor indsende deres rapporter hver andet år under anvendelse af formatet for toårsrapporter for så vidt angår oplysninger, der kræves i henhold til konventionen, og under anvendelse af et supplerende rapporteringsformat for så vidt angår de oplysninger, der kræves i henhold til forordning (EF) nr. 338/97 og (EF) nr. 865/2006.

(9)

Erfaringerne fra gennemførelsen af forordning (EF) nr. 865/2006 har vist, at det er nødvendigt at ændre forordningens bestemmelser om transaktionsspecifikke certifikater for at gøre anvendelsen af sådanne certifikater mere fleksibel og for at tillade, at de kan anvendes i andre medlemsstater end den udstedende medlemsstat.

(10)

Forordning (EF) nr. 865/2006 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(11)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Handel med Vilde Dyr og Planter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 865/2006 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 1 ændres således:

a)

Nr. 1) affattes således:

»1)

»erhvervelsesdato«: den dato, hvor enheden blev indfanget/indsamlet i naturen, født i fangenskab eller kunstigt opformeret, eller, hvis denne dato ikke kendes eller ikke kan dokumenteres, en efterfølgende, dokumenterbar data, hvor den første gang var i en persons besiddelse.«

b)

Nr. 7) affattes således:

»7)

»transaktionsspecifikke certifikater«: certifikater, der udstedes i overensstemmelse med artikel 48, og som kun gælder for én eller flere nærmere anførte transaktioner.«

c)

Følgende indsættes som nr. 9) og 10):

»9)

»samling af prøver«: en samling af lovligt erhvervede døde enheder og dele og produkter heraf, som transporteres på tværs af grænser med henblik på fremvisning

10)

»enhed fra før konventionen«: en enhed, der er erhvervet, før den pågældende enhed første gang blev opført på konventionens lister.«

2)

Artikel 2, stk. 1, affattes således:

»1.   Til importtilladelser, eksporttilladelser, reeksportcertifikater, certifikater for personlig ejendom, certifikater for samling af prøver og til ansøgninger om sådanne dokumenter anvendes formularer, der, bortset fra de rubrikker, der er forbeholdt national anvendelse, svarer til modellen i bilag I.«

3)

Artikel 4, stk. 1, affattes således:

»1.   Formularerne udfyldes med maskinskrift.

Ansøgninger om import- og eksporttilladelser, reeksportcertifikater, certifikater i henhold til artikel 5, stk. 2, litra b), artikel 5, stk. 3 og 4, artikel 8, stk. 3, og artikel 9, stk. 2, litra b), i forordning (EF) nr. 338/97, certifikater for personlig ejendom, certifikater for samling af prøver og certifikater for rejseudstillinger samt importmeddelelser, supplementsformularer og etiketter kan imidlertid udfyldes med læselig håndskrift, med blæk og med blokbogstaver.«

4)

Følgende indsættes som artikel 5a:

»Artikel 5a

Særligt indhold i tilladelser, certifikater og ansøgninger vedrørende planteenheder

Hvad angår planteenheder, der ikke længere kan være undtaget fra bestemmelserne i konventionen eller forordning (EF) nr. 338/97, jf. »Noter vedrørende fortolkningen af bilag A, B, C og D« i bilaget til nævnte forordning, i henhold til hvilke de blev lovligt eksporteret eller importeret, kan det land, der skal anføres i rubrik 15 i formularerne i bilag I og III, rubrik 4 i formularerne i bilag II og rubrik 10 i formularerne i bilag V til nærværende forordning, være det land, hvor enhederne ophørte med at kunne være omfattet af undtagelsen.

I sådanne tilfælde anføres der i rubrikken »særlige vilkår« i tilladelsen eller certifikatet: »Lovligt importeret som undtaget fra CITES-bestemmelserne«, og det anføres nærmere, hvad undtagelsen vedrører.«

5)

Følgende indsættes som artikel 7, stk. 4:

»4.   Tilladelser og certifikater udstedt af tredjelande med oprindelseskode »O« godkendes kun, såfremt de omfatter enheder, der falder ind under definitionen af enhed fra før konventionen, jf. artikel 1, nr. 10), og indeholder enten datoen for erhvervelsen af enhederne eller en erklæring om, at enhederne blev erhvervet inden en given dato.«

6)

Artikel 9 affattes således:

»Artikel 9

Forsendelser af enheder

Der udstedes særskilt importtilladelse, importmeddelelse, eksporttilladelse eller reeksportcertifikat for hver enkelt forsendelse af enheder, der forsendes samlet som del af én ladning, jf. dog artikel 31, 38 og 44b.«

7)

Artikel 10 ændres således:

a)

Titlen affattes således:

»Artikel 10

Gyldigheden af import- og eksporttilladelser, reeksportcertifikater, rejseudstillingscertifikater, certifikater for personlig ejendom og certifikater for samling af prøver«.

b)

I stk. 1 tilføjes følgende afsnit:

»Med hensyn til kaviar af størarter (Acipenseriformes spp.) fra fælles fiskebestande omfattet af eksportkvoter, for hvilken der foreligger en eksporttilladelse, er de i første afsnit omhandlede importtilladelser ikke gyldige efter den sidste dag i det kvoteår, hvor kaviaren blev høstet og forarbejdet, eller efter den sidste dag i den i første afsnit omhandlede 12-måneders periode, idet den første af disse datoer er gældende.

Med hensyn til kaviar af størarter (Acipenseriformes spp.), for hvilke der foreligger et reeksportcertifikat, er de i første afsnit omhandlede importtilladelser ikke gyldige efter den sidste dag i den 18-måneders periode efter udstedelsen af den relevante originale eksporttilladelse eller efter den sidste dag i den i første afsnit omhandlede 12-måneders periode, idet den første af disse datoer er gældende.«

c)

I stk. 2 tilføjes følgende afsnit:

»Med hensyn til kaviar af størarter (Acipenseriformes spp.) fra fælles fiskebestande omfattet af eksportkvoter er de i første afsnit omhandlede eksporttilladelser ikke gyldige efter den sidste dag i det kvoteår, hvor kaviaren blev høstet og forarbejdet eller efter den sidste dag i den i første afsnit omhandlede 6-måneders periode, idet den første af disse datoer er gældende.

Med hensyn til kaviar af størarter (Acipenseriformes spp.) er de i første afsnit omhandlede reeksportcertifikater ikke gyldige efter den sidste dag i den 18-måneders periode efter udstedelsen af den relevante originale eksporttilladelse eller efter den sidste dag i den i første afsnit omhandlede 6-måneders periode, idet den første af disse datoer er gældende.«

d)

Følgende indsættes som stk. 2a:

»2a.   Kvoteåret omhandlet i stk. 1, andet afsnit, og stk. 2, andet afsnit, aftales af konventionens partskonference.«

e)

Følgende indsættes som stk. 3a:

»3a.   Gyldighedsperioden for certifikater for samling af prøver, der er udstedt i overensstemmelse med artikel 44a, kan ikke overskride 6 måneder. Et certifikat for samling af prøver må ikke udløbe senere end det ATA-carnet, der ledsager det.«

f)

Stk. 4 affattes således:

»4.   Tilladelser og certifikater som nævnt i stk. 1, 2, 3 og 3a betragtes efter udløbet som ugyldige.«

g)

Stk. 6 affattes således:

»6.   Indehaveren skal snarest muligt returnere originalen og alle kopier af importtilladelser, eksporttilladelser, reeksportcertifikater, rejseudstillingscertifikater, certifikater for personlig ejendom eller certifikat for samling af prøver, som er udløbet, ubenyttede eller ikke længere gyldige, til det udstedende styrelsesråd.«

8)

Artikel 11 ændres således:

a)

Følgende indsættes som stk. 2, litra e):

»e)

når særlige vilkår angivet i rubrik 20 ikke længere er opfyldt.«

b)

Følgende indsættes som stk. 3, tredje afsnit:

»Når der udstedes et transaktionsspecifikt certifikat med henblik på at tillade en række transaktioner, gælder det kun på den udstedende medlemsstats territorium. Når transaktionsspecifikke certifikater skal anvendes i en anden medlemsstat end den udstedende medlemsstat, skal de udstedes, så de kun omfatter én transaktion, og deres gyldighed er begrænset til den pågældende transaktion. Det anføres i rubrik 20, om certifikatet gælder for en eller flere transaktioner, og i hvilke(n) medlemsstat(er) det er gyldigt.«

c)

Stk. 4, andet afsnit, udgår og i stedet indsættes følgende som stk. 5:

»5.   Dokumenter, der ophører med at være gyldige i henhold til denne artikel, skal snarest muligt returneres til det udstedende styrelsesråd, som eventuelt kan udstede et certifikat, der afspejler de nødvendige ændringer, jf. artikel 51.«

9)

Artikel 15 ændres således:

a)

Følgende indsættes som stk. 2, andet afsnit:

»For så vidt angår enheder, der eksporteres eller (re)eksporteres som personlige effekter eller bohave, jf. kapitel XIV, og for så vidt angår personligt ejede levende dyr, som er lovligt erhvervede, og som holdes til personlige, ikke-kommercielle formål, finder undtagelsesbestemmelsen i stk. 1 ligeledes anvendelse, såfremt medlemsstatens kompetente styrelsesråd, i samråd med den kompetente håndhævelsesmyndighed, finder det godtgjort, at der er sket en ægte fejl, og at der ikke har været forsøg på svig, samt at importen eller (re)eksporten af de pågældende enheder i øvrigt er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 338/97, konventionen og den relevante lovgivning i et tredjeland.«

b)

Følgende indsættes som stk. 3a:

»3a.   For enheder, der er udstedt importtilladelse for i henhold til stk. 2, andet afsnit, forbydes kommercielle aktiviteter, jf. artikel 8, stk. 1, i forordning (EF) nr. 338/97, i 6 måneder fra tilladelsens udstedelsesdato, og der gives i det tidsrum ingen dispensationer for enheder af bilag A-arter, jf. nævnte forordnings artikel 8, stk. 3.

På importtilladelser, der er udstedt i henhold til stk. 2, andet afsnit, vedrørende enheder af arter opført i bilag B til forordning (EF) nr. 338/97 og vedrørende enheder af arter opført i bilag A og omhandlet i artikel 4, stk. 5, litra b), i nævnte forordning anføres i rubrik 23: »uanset artikel 8, stk. 3 eller 5, i forordning (EF) nr. 338/97 forbydes kommercielle aktiviteter, jf. artikel 8, stk. 1, i nævnte forordning, i mindst 6 måneder fra tilladelsens udstedelsesdato«.«

10)

Følgende indsættes som artikel 20a:

»Artikel 20a

Afslag på ansøgninger om importtilladelser

Medlemsstaterne giver afslag på ansøgninger om importtilladelser vedrørende kaviar og kød af størarter (Acipenseriformes spp.) fra fælles fiskebestande, medmindre der er fastsat eksportkvoter for arterne efter den procedure, der er godkendt af konventionens partskonference.«

11)

Følgende indsættes som artikel 26a:

»Artikel 26a

Afslag på ansøgninger om eksporttilladelser

Medlemsstaterne giver afslag på ansøgninger om eksporttilladelser vedrørende kaviar og kød af størarter (Acipenseriformes spp.) fra fælles fiskebestande, medmindre der er fastsat eksportkvoter for arterne efter den procedure, der er godkendt af konventionens partskonference.«

12)

Artikel 31, nr. 3), affattes således:

»3)

et certifikat i overensstemmelse med artikel 8, stk. 3, i forordning (EF) nr. 338/97, der alene tjener til, at enhederne kan vises for offentligheden i kommercielt øjemed.«

13)

Artikel 36, stk. 2, affattes således:

»Det nye certifikat skal så vidt muligt have det samme nummer og den samme gyldighedsdato som originalen og skal i rubrik 20 indeholde en af følgende erklæringer:

»Dette certifikat er en bekræftet kopi af originalen« eller »Dette certifikat ophæver og erstatter originalen med nummer xxxx udstedt den xx/xx/xxxx«.«

14)

Artikel 44, stk. 2, affattes således:

»Det nye certifikat skal så vidt muligt have det samme nummer og den samme gyldighedsdato som originalen og skal i rubrik 23 indeholde en af følgende erklæringer:

»Dette certifikat er en bekræftet kopi af originalen« eller »Dette certifikat ophæver og erstatter originalen med nummer xxxx udstedt den xx/xx/xxxx«.«

15)

Følgende indsættes som kapitel VIIIa efter artikel 44:

»KAPITEL VIIIa

CERTIFIKATER FOR SAMLING AF PRØVER

Artikel 44a

Udstedelse

Medlemsstaterne kan udstede certifikater for samling af prøver, forudsat at samlingen er omfattet af et gyldigt ATA-carnet og omfatter enheder, dele eller produkter af arter, der er opført i bilag A, B eller C til forordning (EF) nr. 338/97.

For så vidt angår stk. 1 skal enheder, dele eller produkter af arter, der er opført i bilag A, være i overensstemmelse med kapitel XIII i nærværende forordning.

Artikel 44b

Anvendelse

Forudsat at en samling af prøver, der er omfattet af et certifikat for samling af prøver, ledsages af et gyldigt ATA-carnet, kan et certifikat udstedt i henhold til artikel 44a anvendes som:

1)

en importtilladelse i overensstemmelse med artikel 4 i forordning (EF) nr. 338/97

2)

en eksporttilladelse eller et reeksportcertifikat i overensstemmelse med artikel 5 i forordning (EF) nr. 338/97, hvis bestemmelseslandet anerkender og tillader anvendelsen af ATA-carneter

3)

et certifikat i overensstemmelse med artikel 8, stk. 3, i forordning (EF) nr. 338/97, der alene tjener til, at enhederne kan vises for offentligheden i kommercielt øjemed.

Artikel 44c

Udstedende myndighed

1.   Hvis samlingen af prøver har sin oprindelse i Fællesskabet, udstedes certifikatet for samling af prøver af styrelsesrådet i den medlemsstat, hvor samlingen af prøver har sin oprindelse.

2.   Hvis samlingen af prøver har sin oprindelse i et tredjeland, udstedes certifikatet for samling af prøver af styrelsesrådet i den første bestemmelsesmedlemsstat, og udstedelsen af dette certifikat skal ske på grundlag af et tilsvarende dokument, som udstedes af det pågældende tredjeland.

Artikel 44d

Krav

1.   En samling af prøver, der er omfattet af et certifikat for samling af prøver, skal reimporteres til Fællesskabet inden certifikatets udløbsdato.

2.   De enheder, der er omfattet af et certifikat for samling af prøver, må ikke sælges eller på anden vis overdrages, mens de befinder sig uden for det certifikatudstedende lands territorium.

3.   Et certifikat for samling af prøver kan ikke overdrages. Hvis enheder, der er omfattet af et certifikat for samling af prøver, stjæles, ødelægges eller bortkommer, skal det udstedende styrelsesråd og styrelsesrådet i det land, hvor hændelsen fandt sted, straks underrettes herom.

4.   I et certifikat for samling af prøver anføres, at dokumentet vedrører »andet: samling af prøver«, og i rubrik 23 anføres nummeret på det ledsagende ATA-carnet.

I rubrik 23 eller i et passende bilag til certifikatet anføres følgende tekst:

»Vedrørende samling af prøver ledsaget af ATA-carnet nr.: xxx

Dette certifikat omfatter en samling af prøver og er kun gyldigt, hvis det ledsages af et gyldigt ATA-carnet. Dette certifikat kan ikke overdrages. De enheder, der er omfattet af dette certifikat, må ikke sælges eller på anden vis overdrages, mens de befinder sig uden for det certifikatudstedende lands territorium. Dette certifikat kan anvendes til (re)eksport fra [(re)eksportlandet anføres] via [de besøgte lande anføres] med henblik på fremvisning og import tilbage til [(re)eksportlandet anføres].«

5.   For certifikater for samling af prøver, der er udstedt i henhold til artikel 44c, stk. 2, finder stk. 1 og 4 i denne artikel ikke anvendelse. Certifikatet skal i sådanne tilfælde indeholde følgende tekst i rubrik 23:

»Dette certifikat er ikke gyldigt, medmindre det ledsages af et originalt CITES-dokument udstedt af et tredjeland i overensstemmelse med bestemmelserne fastlagt af konventionens partskonference.«

Artikel 44e

Ansøgninger

1.   Ansøgeren om et certifikat for samling af prøver skal, hvor dette er relevant, udfylde rubrik 1, 3, 4 og 7 til 23 i ansøgningsformularen samt rubrik 1, 3, 4 og 7 til 22 i originalen og alle kopier. Angivelserne i rubrik 1 og 3 skal være identiske. Listen over lande, der skal besøges, anføres i rubrik 23.

Medlemsstaterne kan dog foreskrive, at der kun skal udfyldes én ansøgningsformular.

2.   De behørigt udfyldte formularer forelægges for et styrelsesråd i den medlemsstat, på hvis territorium enhederne befinder sig, eller i de tilfælde, som er anført i artikel 44c, stk. 2, for styrelsesrådet i den første bestemmelsesmedlemsstat, sammen med de nødvendige oplysninger og den dokumentation, som det pågældende styrelsesråd finder nødvendig for at kunne afgøre, om der bør udstedes certifikat.

Udeladelse af oplysninger i ansøgningen skal begrundes.

3.   Ansøges der om et certifikat vedrørende enheder, for hvilke en sådan ansøgning tidligere er blevet afslået, oplyser ansøgeren styrelsesrådet om dette.

Artikel 44f

Dokumenter, som indehaveren skal forelægge toldstedet

1.   Drejer det sig om et certifikat for samling af prøver, der er udstedt i overensstemmelse med artikel 44c, stk. 1, skal indehaveren af certifikatet eller dennes befuldmægtigede repræsentant, til kontrolformål, forelægge originalen af dette certifikat (formular nr. 1) og en kopi af certifikatet og, hvis det er relevant, kopien til indehaveren (formular nr. 2) og kopien, der returneres til det udstedende styrelsesråd (formular nr. 3) samt originalen af det gyldige ATA-carnet for det toldsted, der er udpeget i overensstemmelse med artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 338/97.

Efter at have behandlet ATA-carnetet i overensstemmelse med toldbestemmelserne i forordning (EØF) nr. 2454/93 og om nødvendigt efter have angivet nummeret på det ledsagende ATA-carnet på originalen og kopien af certifikatet for samling af prøver returnerer toldstedet originaldokumenterne til indehaveren eller dennes befuldmægtigede repræsentant, påtegner kopien af certifikatet for samlingen af prøver og videresender den påtegnede kopi til det relevante styrelsesråd, jf. artikel 45.

På tidspunktet for den første eksport fra Fællesskabet returnerer toldstedet imidlertid efter at have udfyldt rubrik 27 det originale certifikat for samling af prøver (formular nr. 1) og kopien til indehaveren (formular nr. 2) til indehaveren eller dennes befuldmægtigede repræsentant og videresender kopien, der returneres til det udstedende styrelsesråd (formular nr. 3), jf. artikel 45.

2.   Drejer det sig om et certifikat for samling af prøver, der er udstedt i overensstemmelse med artikel 44c, stk. 2, finder stk. 1 i denne artikel anvendelse, idet indehaveren eller dennes befuldmægtigede repræsentant til kontrolformål dog også skal forelægge det originale certifikat udstedt af tredjelandet.

Artikel 44g

Erstatning

Et certifikat for samling af prøver, der er bortkommet, stjålet eller ødelagt, kan kun erstattes af den myndighed, der har udstedt det.

Det nye certifikat skal så vidt muligt have det samme nummer og den samme gyldighedsdato som originalen og skal i rubrik 23 indeholde en af følgende erklæringer:

»Dette certifikat er en bekræftet kopi af originalen« eller »Dette certifikat ophæver og erstatter originalen med nummer xxxx udstedt den xx/xx/xxxx«.«

16)

Artikel 57, stk. 5, affattes således:

»5.   Uanset stk. 3 og 4 kræver indførsel eller genindførsel til Fællesskabet af følgende varer opført i bilag B til forordning (EF) nr. 338/97 ikke forelæggelse af et (re)eksportdokument eller en importtilladelse:

a)

en mængde på højst 125 gram kaviar pr. person fra størarter (Acipenseriformes spp.) i individuelt mærkede beholdere, jf. artikel 66, stk. 6

b)

højst tre eksemplarer pr. person af »rainsticks« fremstillet af Cactaceae spp.

c)

højst fire døde forarbejdede enheder af Crocodylia spp. (undtagen kød og jagttrofæer) pr. person

d)

højst tre skaller af Strombus gigas pr. person.

e)

højst fire døde enheder af Hippocampus spp. pr. person

f)

højst tre enheder af skaller af Tridacnidae spp. pr. person, dog højst 3 kg i alt, idet en enhed kan være 1 intakt skal eller 2 halvskaller, der passer sammen.«

17)

Artikel 58, stk. 4, affattes således:

»4.   Uanset stk. 2 og 3 kræver eksport eller reeksport af varer opført i artikel 57, stk. 5, litra a)-f), ikke forelæggelse af et (re)eksportdokument.«

18)

Artikel 66, stk. 6 og 7, affattes således:

»6.   De enheder, der er omhandlet i artikel 64 og artikel 65, skal mærkes i overensstemmelse med den metode, der er godkendt eller anbefalet for de pågældende enheder af konventionens partskonference; navnlig skal de beholdere med kaviar, som er nævnt i artikel 57, stk. 5, litra a), artikel 64, stk. 1, litra g), artikel 64, stk. 2, og artikel 65, stk. 3, mærkes individuelt ved hjælp af en ikke-genanvendelig etiket, som fastgøres på hver primærbeholder. Hvis den ikke-genanvendelige etiket ikke forsegler primærbeholderen, emballeres kaviaren, så det visuelt kan konstateres, om beholderen har været åbnet.

7.   Kun forarbejdningsvirksomheder og virksomheder, der pakker og ompakker, som er godkendt hertil af styrelsesrådet i en medlemsstat, har ret til at forarbejde, pakke eller ompakke kaviar med henblik på eksport, reeksport eller handel internt i Fællesskabet.

Godkendte forarbejdningsvirksomheder og virksomheder, der pakker eller ompakker, forpligtes efter omstændighederne til at føre registre over de mængder af kaviar, som importeres, eksporteres, reeksporteres, produceres på stedet eller oplagres. Disse registre skal stilles til rådighed for styrelsesrådet i den pågældende medlemsstat med henblik på kontrol.

Det pågældende styrelsesråd tildeler hver af disse forarbejdningsvirksomheder eller virksomheder, der pakker og ompakker, en entydig registreringskode.

Konventionens sekretariat og Kommissionen underrettes om listen over virksomheder, der er godkendt i henhold til dette stykke, og om ændringer heraf.

I dette stykke forstås ved »forarbejdningsvirksomheder« bl.a. akvakulturaktiviteter, hvorved der produceres kaviar.«

19)

Artikel 69 ændres således:

a)

Følgende indsættes som stk. 5, litra f):

»f)

tilfælde, hvor eksporttilladelser og reeksportcertifikater blev udstedt efterfølgende, jf. artikel 15 i denne forordning.«

b)

Følgende indsættes som stk. 6:

»6.   De oplysninger, der omhandles i stk. 5, forelægges i edb-format og i overensstemmelse med formatet for toårsrapporter, som konventionens sekretariat har udfærdiget, som ændret af Kommissionen, inden den 15. juni hvert andet år, og de skal omhandle den toårsperiode, der sluttede den 31. december i det foregående år.«

20)

I artikel 71 affattes overskriften således:

»Artikel 71

Afslag på ansøgninger om importtilladelser efter fastsættelsen af restriktioner.«

21)

Bilag VIII erstattes af teksten i bilag I til nærværende forordning.

22)

Bilag X affattes som angivet i bilag II til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. februar 2008.

På Kommissionens vegne

Stavros DIMAS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 61 af 3.3.1997 s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1332/2005 (EUT L 215 af 19.8.2005, s. 1).

(2)  EUT L 166 af 19.6.2006, s. 1.

(3)  EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 214/2007 (EUT L 62 af 1.3.2007, s. 6).


BILAG I

»BILAG VIII

Standardreferenceværker for den nomenklatur, der i medfør af artikel 5, stk. 4, skal anvendes til angivelse af videnskabelige artsnavne i tilladelser og certifikater

FAUNA

a)   Mammalia

Wilson, D. E. & Reeder, D. M. (ed.) 2005. Mammal Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Third edition, Vol. 1-2, xxxv + 2142 pp. John Hopkins University Press, Baltimore. [for alle pattedyr — dog ikke hvad angår anerkendelse af følgende navne på vilde former af arter (der foretrækkes frem for navnene på de domesticerede former): Bos gaurus, Bos mutus, Bubalus arnee, Equus africanus, Equus przewalskii, Ovis orientalis ophion og med undtagelse af nedenstående arter]

Wilson, D. E. & Reeder, D. M. 1993. Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference. Second edition. xviii + 1207 pp., Smithsonian Institution Press, Washington. [for Loxodonta africana og Ovis vignei]

b)   Aves

Morony, J. J., Bock, W. J. and Farrand, J., Jr. 1975. A Reference List of the Birds of the World. American Museum of Natural History. [for fuglenavne på ordens- og familieniveau]

Dickinson, E.C. (ed.) 2003. The Howard and Moore Complete Checklist of the Birds of the World. Revised and enlarged 3rd Edition. 1039 pp. Christopher Helm, London.

Dickinson, E.C. 2005. Corrigenda 4 (02.06.2005) to Howard & Moore Edition 3 (2003) http://www.naturalis.nl/sites/naturalis.en/contents/i000764/corrigenda%204_final.pdf (CITES-website) [for alle fuglearter — undtagen for nedenstående systematiske enheder]

Collar, N. J. 1997. Family Psittacidae (Parrots). in del Hoyo, J., Elliot, A. and Sargatal, J. eds. Handbook of the Birds of the World. 4. Sandgrouse to Cuckoos: 280-477: Lynx Edicions, Barcelona. [for Psittacus intermedia og Trichoglossus haematodus]

c)   Reptilia

Andreone, F., Mattioli, F., Jesu, R. and Randrianirina, J. E. 2001. Two new chameleons of the genus Calumma from north-east Madagascar, with observations on hemipenial morphology in the Calumma furcifer group (Reptilia, Squamata, Chamaeleonidae). Herpetological Journal 11: 53-68. [for Calumma vatosoa & Calumma vencesi]

Avila Pires, T. C. S. 1995. Lizards of Brazilian Amazonia. Zool. Verh. 299: 706 pp. [for Tupinambis]

Böhme, W. 1997. Eine neue Chamäleon art aus der Calumma gastrotaenia — Verwandtschaft Ost-Madagaskars. Herpetofauna (Weinstadt) 19 (107): 5-10. [for Calumma glawi]

Böhme, W. 2003. Checklist of the living monitor lizards of the world (family Varanidae). Zoologische Verhandelingen. Leiden 341: 1-43. [for Varanidae]

Broadley, D. G. 2006. CITES Standard reference for the species of Cordylus (Cordylidae, Reptilia), udarbejdet efter anmodning fra CITES-nomenklaturudvalget (CITES-website dokument NC2006 Doc. 8). [for Cordylus]

Burton, F.J. 2004. Revision to Species Cyclura nubila lewisi, the Grand Cayman Blue Iguana. Caribbean Journal of Science, 40(2): 198-203. [for Cyclura lewisi]

Cei, J. M. 1993. Reptiles del noroeste, nordeste y este de la Argentina — herpetofauna de las selvas subtropicales, puna y pampa. Monografie XIV, Museo Regionale di Scienze Naturali. [for Tupinambis]

Colli, G. R., Péres, A. K. and da Cunha, H. J. 1998. A new species of Tupinambis (Squamata: Teiidae) from central Brazil, with an analysis of morphological and genetic variation in the genus. Herpetologica 54: 477-492. [for Tupinambis cerradensis]

Dirksen, L. 2002. Anakondas. NTV Wissenschaft. [for Eunectes beniensis]

Fritz, U. & Havaš, P. 2006. CITES Checklist of Chelonians of the World. (CITES-website) [for Testudines med hensyn til arts- og familienavne — dog ikke hvad angår bevarelse af følgende navne: Mauremys iversoni, Mauremys pritchardi, Ocadia glyphistoma, Ocadia philippeni og Sacalia pseudocellata]

Hallmann, G., Krüger, J. and Trautmann, G. 1997. Faszinierende Taggeckos — Die Gattung Phelsuma: 1-229 — Natur & Tier-Verlag. ISBN 3-931587-10-X. [for slægten Phelsuma]

Harvey, M. B., Barker, D. B., Ammerman, L. K. and Chippindale, P. T. 2000. Systematics of pythons of the Morelia amethistina complex (Serpentes: Boidae) with the description of three new species. Herpetological Monographs 14: 139-185. [for Morelia clastolepis, Morelia nauta & Morelia tracyae, og klassificering af Morelia kinghorni som art]

Hedges, B. S., Estrada, A. R. and Diaz, L. M. 1999. New snake (Tropidophis) from western Cuba. Copeia 1999(2): 376- 381. [for Tropidophis celiae]

Hedges, B. S. and Garrido, O. 1999. A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from central Cuba. Journal of Herpetology 33: 436-441. [for Tropidophis spiritus]

Hedges, B. S., Garrido, O. and Diaz, L. M. 2001. A new banded snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from north-central Cuba. Journal of Herpetology 35: 615-617. [for Tropidophis morenoi]

Hedges, B. S. and Garrido, O. 2002. Journal of Herpetology 36: 157-161. [for Tropidophis hendersoni]

Hollingsworth, B.D. 2004. The Evolution of Iguanas: An Overview of Relationships and a Checklist of Species. pp. 19-44. In: Alberts, A.C, Carter, R.L., Hayes, W.K. & Martins, E.P. (Eds), Iguanas: Biology and Conservation. Berkeley (University of California Press). [for Iguanidae]

Jacobs, H. J. 2003. A further new emerald tree monitor lizard of the Varanus prasinus species group from Waigeo, West Irian (Squamata: Sauria: Varanidae). Salamandra 39(2): 65-74. [for Varanus boehmei]

Jesu, R., Mattioli, F. and Schimenti, G. 1999. On the discovery of a new large chameleon inhabiting the limestone outcrops of western Madagascar: Furcifer nicosiai sp. nov. (Reptilia, Chamaeleonidae). Doriana 7(311): 1-14. [for Furcifer nicosiai]

Keogh, J.S., Barker, D.G. & Shine, R. 2001. Heavily exploited but poorly known: systematics and biogeography of commercially harvested pythons (Python curtus group) in Southeast Asia. Biological Journal of the Linnean Society, 73: 113-129. [for Python breitensteini & Python brongersmai]

Klaver, C. J. J. and Böhme, W. 1997. Chamaeleonidae. Das Tierreich 112: 85 pp. [for Bradypodion, Brookesia, Calumma, Chamaeleo og Furcifer — dog ikke hvad angår anerkendelse af Calumma andringitaensis, C. guillaumeti, C. hilleniusi og C. marojezensis som gyldige arter]

Manzani, P. R. and Abe, A. S. 1997. A new species of Tupinambis Daudin, 1802 (Squamata, Teiidae) from central Brazil. Boletim do Museu Nacional Nov. Ser. Zool. 382: 1-10. [for Tupinambis quadrilineatus]

Manzani, P. R. and Abe, A. S. 2002. Arquivos do Museu Nacional, Rio de Janeiro 60(4): 295-302. [for Tupinambis palustris]

Massary, J.-C. de and Hoogmoed, M. 2001. The valid name for Crocodilurus lacertinus auctorum (nec Daudin, 1802) (Squamata: Teiidae). Journal of Herpetology 35: 353-357. [for Crocodilurus amazonicus]

McDiarmid, R. W., Campbell, J. A. and Touré, T. A. 1999. Snake Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Volume 1. The Herpetologists’ League, Washington, DC. [for Loxocemidae, Pythonidae, Boidae, Bolyeriidae, Tropidophiidae og Viperidae — dog ikke hvad angår bevarelse af slægterne Acrantophis, Sanzinia, Calabaria og Lichanura og anerkendelse af Epicrates maurus som gyldige arter]

Nussbaum, R. A., Raxworthy, C. J., Raselimanana, A. P. and Ramanamanjato, J. B. 2000. New species of day gecko, Phelsuma Gray (Reptilia: Squamata: Gekkonidae), from the Reserve Naturelle Integrale d'Andohahela, south Madagascar. Copeia 2000: 763-770. [for Phelsuma malamakibo]

Pough, F. H., Andrews, R. M., Cadle, J. E., Crump, M. L., Savitzky, A. H. and Wells, K. D. 1998. Herpetology. [til afgrænsning af Sauria-familier]

Rösler, H., Obst, F. J. and Seipp, R. 2001. Eine neue Taggecko-Art von Westmadagaskar: Phelsuma hielscheri sp. n. (Reptilia: Sauria: Gekkonidae). Zool. Abhandl. Staatl. Mus. Tierk. Dresden 51: 51-60. [for Phelsuma hielscheri]

Slowinski, J. B. and Wüster, W. 2000. A new cobra (Elapidae: Naja) from Myanmar (Burma). Herpetologica 56: 257-270. [for Naja mandalayensis]

Tilbury, C. 1998. Two new chameleons (Sauria: Chamaeleonidae) from isolated Afromontane forests in Sudan and Ethiopia. Bonner Zoologische Beiträge 47: 293-299. [for Chamaeleo balebicornutus & Chamaeleo conirostratus]

Wermuth, H. and Mertens, R. 1996 (reprint). Schildkröten, Krokodile, Brückenechsen. xvii + 506 pp. Jena (Gustav Fischer Verlag). [for Testudines-navne på ordensniveau, Crocodylia & Rhynchocephalia]

Wilms, T. 2001. Dornschwanzagamen: Lebensweise, Pflege, Zucht: 1-142 — Herpeton Verlag, ISBN 3-9806214-7-2. [for slægten Uromastyx]

Wüster, W. 1996. Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras Naja naja species complex. Toxicon 34: 339-406. [for Naja atra, Naja kaouthia, Naja oxiana, Naja philippinensis, Naja sagittifera, Naja samarensis, Naja siamensis, Naja sputatrix & Naja sumatrana]

d)   Amphibia

Brown, J.L., Schulte, R. & Summers, K. 2006. A new species of Dendrobates (Anura: Dendrobatidae) from the Amazonian lowlands of Peru. Zootaxa, 1152: 45-58. [for Dendrobates uakarii]

Taxonomic Checklist of CITES listed Amphibians, information extracted from Frost, D.R. (ed.) 2004. Amphibian Species of the World: a taxonomic and geographic reference, an online reference (http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/index.html) Version 3.0 as of 7 April 2006 (CITES website) [for Amphibia]

e)   Elasmobranchii, Actinopterygii & Sarcopterygii

Eschmeier, W. N. 1998. Catalog of Fishes. 3 vols. California Academy of Sciences. [for alle fisk]

Horne, M. L., 2001. A new seahorse species (Syngnathidae: Hippocampus) from the Great Barrier Reef — Records of the Australian Museum 53: 243-246. [for Hippocampus]

Kuiter, R. H., 2001. Revision of the Australian seahorses of the genus Hippocampus (Syngnathiformes: Syngnathidae) with a description of nine new species — Records of the Australian Museum 53: 293-340. [for Hippocampus]

Kuiter, R. H., 2003. A new pygmy seahorse (Pisces: Syngnathidae: Hippocampus) from Lord Howe Island — Records of he Australian Museum 55: 113-116. [for Hippocampus]

Lourie, S. A., and J. E. Randall, 2003. A new pygmy seahorse, Hippocampusdenise (Teleostei: Syngnathidae), from the Indo-Pacific — Zoological Studies 42: 284-291. [for Hippocampus]

Lourie, S. A., A. C. J. Vincent and H. J. Hall, 1999. Seahorses. An identification guide to the world’s species and their conservation. Project Seahorse, ISBN 0953469301 (Anden udgave fås på cd-rom). [for Hippocampus]

f)   Arachnida

Lourenço, W. R. and Cloudsley-Thompson, J. C. 1996. Recognition and distribution of the scorpions of the genus Pandinus Thorell, 1876 accorded protection by the Washington Convention. Biogeographica 72(3): 133-143. [for skorpioner af slægten Pandinus]

Taxonomic Checklist of CITES listed Spider Species, information extracted from Platnick, N. (2006), The World Spider Catalog, an online reference (http://research.amnh.org/entomology/spiders/catalog/Theraphosidae.html), Version 6.5 as of April 7 2006 (CITES website) [for Theraphosidae]

g)   Insecta

Matsuka, H. 2001. Natural History of Birdwing Butterflies: 1-367. Matsuka Shuppan, Tokyo. ISBN 4-9900697-0-6. [for fuglevingesommerfugle af slægtene Ornithoptera, Trogonoptera og Troides]

FLORA

The Plant-Book, second edition, [D. J. Mabberley, 1997, Cambridge University Press (genoptrykt med rettelser 1998) [for slægtsnavnene på alle planter, der er opført i bilagene til forordning (EF) nr. 338/97, indtil de afløses af standardchecklister vedtaget af partskonferencen].

A Dictionary of Flowering Plants and Ferns, 8th edition, (J. C. Willis, revised by H. K. Airy Shaw, 1973, Cambridge University Press) [for slægtssynonymer, der ikke er nævnt i The Plant-Book, indtil de afløses af nedennævnte standardchecklister vedtaget af partskonferencen].

A World List of Cycads (D. W. Stevenson, R. Osborne and K. D. Hill, 1995; In: P. Vorster (Ed.), Proceedings of the Third International Conference on Cycad Biology, pp. 55-64, Cycad Society of South Africa, Stellenbosch) med opdateringer godkendt af nomenklaturudvalget som retningslinje, når der henvises artsnavne på Cycadaceae, Stangeriaceae & Zamiaceae.

CITES Bulb Checklist (A. P. Davis et al., 1999, compiled by Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) med opdateringer godkendt af nomenklaturudvalget som retningslinje, når der henvises til artsnavne på Cyclamen (Primulaceae) & Galanthus & Sternbergia (Liliaceae).

CITES Cactaceae Checklist, second edition, (1999, compiled by D. Hunt, Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) med opdateringer godkendt af nomenklaturudvalget som retningslinje, når der henvises artsnavne på Cactaceae.

CITES Carnivorous Plant Checklist, second edition, (B. von Arx et al., 2001, Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) med opdateringer godkendt af nomenklaturudvalget som retningslinje, når der henvises til artsnavne på Dionaea, Nepenthes & Sarracenia.

CITES Aloe and Pachypodium Checklist (U. Eggli et al., 2001, compiled by Städtische Sukkulenten-Sammlung, Zürich, Schweiz, i samarbejde med Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland), og opdateringen Lüthy, J.M. 2007. An update and Supplement to the CITES Aloe & Pachypodium Checklist. CITES Management Authority of Switzerland, Bern, Switzerland. CITES-website), godkendt af nomenklaturudvalget som retningslinje, når der henvises til artsnavne på Aloe & Pachypodium.

World Checklist and Bibliography of Conifers (A. (A. Farjon, 2001) med opdateringer godkendt af nomenklaturudvalget som retningslinje, når der henvises til artsnavne på Taxus.

CITES Orchid Checklist, (kompileret af Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) med opdateringer godkendt af nomenklaturudvalget som retningslinje, når der henvises til artsnavne på Cattleya, Cypripedium, Laelia, Paphiopedilum, Phalaenopsis, Phragmipedium, Pleione and Sophronitis (Volume 1, 1995); Cymbidium, Dendrobium, Disa, Dracula & Encyclia (Volume 2, 1997); & Aerangis, Angraecum, Ascocentrum, Bletilla, Brassavola, Calanthe, Catasetum, Miltonia, Miltonioides & Miltoniopsis, Renanthera, Renantherella, Rhynchostylis, Rossioglossum, Vanda & Vandopsis (Volume 3, 2001); & Aerides, Coelogyne, Comparettia & Masdevallia (Volume 4, 2006).

The CITES Checklist of Succulent Euphorbia Taxa (Euphorbiaceae), Second edition (S. Carter and U. Eggli, 2003, udgivet af den tyske miljøstyrelse, Bonn, Tyskland) med opdateringer godkendt af nomenklaturudvalget som retningslinje, når der henvises til navne på arter af Succulent Euphorbia.

Dicksonia species of the Americas (2003, compiled by Bonn Botanic Garden and the Federal Agency for Nature Conservation, Bonn, Germany) med opdateringer godkendt af nomenklaturudvalget som retningslinje, når der henvises til navne på arter af Dicksonia.

Plants of Southern Africa: an annotated checklist. Germishuizen, G. & Meyer N.L. (eds.) (2003). Strelitzia 14: 561. National Botanical Institute, Pretoria, South Africa med opdateringer godkendt af nomenklaturudvalget som retningslinje, når der henvises til artsnavne på Hoodia.

Lista de especies, nomenclatura y distribución en el genero Guaiacum. Davila Aranda & Schippmann, U. (2006): — Medicinal Plant Conservation 12: #-#.' (CITES-website) med opdateringer godkendt af nomenklaturudvalget som retningslinje, når der henvises til artsnavne på Guaiacum.

CITES checklist for Bulbophyllum and allied taxa (Orchidaceae). Sieder, A., Rainer, H., Kiehn, M. (2007): Forfatternes adresse: Department of Biogeography and Botanical Garden of the University of Vienna; Rennweg 14, A-1030 Vienna (Austria). (CITES-website) med opdateringer godkendt af nomenklaturudvalget som retningslinje, når der henvises til artsnavne på Bulbophyllum.

The Checklist of CITES species (2005, 2007 og opdateringer heraf) offentliggjort af UNEP — WCMC kan anvendes som en uformel oversigt over de videnskabelige navne, der er vedtaget af konventionens partskonference for de dyrearter, der er opført i bilagene til forordning (EF) nr. 338/97, og som en uformel sammenfatning af oplysningerne i de standardreferenceværker, der er godkendt med henblik på CITES-nomenklaturen.«


BILAG II

»BILAG X

DYREARTER OMHANDLET I ARTIKEL 62, Nr. 1)

Aves

ANSERIFORMES

Anatidae

Anas laysanensis

Anas querquedula

Aythya nyroca

Branta ruficollis

Branta sandvicensis

Oxyura leucocephala

COLUMBIFORMES

Columbidae

Columba livia

GALLIFORMES

Phasianidae

Catreus wallichii

Colinus virginianus ridgwayi

Crossoptilon crossoptilon

Crossoptilon mantchuricum

Lophophurus impejanus

Lophura edwardsi

Lophura swinhoii

Polyplectron napoleonis

Syrmaticus ellioti

Syrmaticus humiae

Syrmaticus mikado

PASSERIFORMES

Fringillidae

Carduelis cucullata

PSITTACIFORMES

Psittacidae

Cyanoramphus novaezelandiae

Psephotus dissimilis«


5.2.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 31/15


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 101/2008

af 4. februar 2008

om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 574/72 om regler til gennemførelse af forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 574/72 af 21. marts 1972 om regler til gennemførelse af forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet (1), særlig artikel 122, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

En række medlemsstater eller deres kompetente myndigheder har anmodet om ændringer til bilagene til forordning (EØF) nr. 574/72.

(2)

De foreslåede ændringer er en følge af de afgørelser, som de pågældende medlemsstater har truffet, eller som er blevet truffet af de myndigheder i medlemsstaterne, som er ansvarlige for gennemførelsen af lovgivningen om social sikring i henhold til fællesskabsretten.

(3)

De ordninger, der skal tages i betragtning ved beregningen af de årlige gennemsnitlige udgifter til naturalydelser i henhold til artikel 94 og 95 i forordning (EØF) nr. 574/72, er optegnet i denne forordnings bilag 9.

(4)

Dette er i overensstemmelse med den enstemmige udtalelse afgivet af Den Administrative Kommission for Vandrende Arbejdstageres Sociale Sikring —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag 1 til 7 samt bilag 9 og 10 til forordning (EØF) nr. 574/72 ændres i overensstemmelse med bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. februar 2008.

På Kommissionens vegne

Vladimír ŠPIDLA

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 74 af 27.3.1972, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 311/2007 (EUT L 82 af 23.3.2007, s. 6).


BILAG

Bilag 1 til 7 samt bilag 9 og 10 til forordning (EØF) nr. 574/72 ændres således:

1.

Bilag 1, afsnit »S. ØSTRIG« affattes således:

»S.   ØSTRIG

1.

Bundesminister für Soziales und Konsumentenschutz (forbundsministeren for sociale anliggender og forbrugerbeskyttelse), Wien.

2.

Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit (forbundsministeren for økonomi og arbejde), Wien.

3.

Bundesminister für Gesundheit, Familie und Jugend (forbundsministeren for sundhed, familie og ungdom), Wien.

4.

Særlige ordninger for tjenestemænd: Bundeskanzler (forbundskansleren), Wien, eller den pågældende delstatsregering.«

2.

Bilag 2 ændres således:

a)

Afsnit »R. NEDERLANDENE«, punkt 5 affattes således:

»5.

Familieydelser:

Loven om almindelige børnetilskud (Algemene Kinderbijslagwet, AKW):

a)

når modtageren er bosat i Nederlandene:

Districtskantoor van de Sociale Verzekeringsbank (socialforsikringsbankens regionalkontor) i det distrikt, hvor han er bosat

b)

når modtageren er bosat uden for Nederlandene, men hans arbejdsgiver er bosat eller driver virksomheden i Nederlandene:

Districtskantoor van de Sociale Verzekeringsbank (socialforsikringsbankens regionalkontor), inden for hvis distrikt arbejdsgiveren er bosat eller driver virksomhed

c)

de øvrige tilfælde:

Sociale Verzekeringsbank (socialforsikringsbanken), Postbus 1100,1180 BH Amstelveen.

Loven om børnepasning (Wet Kinderopvang):

Belastingsdienst/Toeslagen (skattemyndighederne/afdelingen for tilskud).«

b)

Afsnit »T. POLEN« ændres således:

i)

Punkt 2, litra a), b), c) og d) affattes således:

»a)

for arbejdstagere og selvstændige erhvervsdrivende, bortset fra selvstændige landbrugere, samt professionelle soldater og tjenestemænd, som har tilbagelagt andre tjenesteperioder end de under litra c), i), litra c), ii), litra d), i), litra d), ii), litra e), i) og litra e), ii) anførte:

1.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ZUS (socialforsikringsinstitutionen), lokalafdelingen i Łódź, for personer, som har tilbagelagt:

a)

udelukkende polske forsikringsperioder, og som er bosat i Spanien, Portugal, Italien, Grækenland, Cypern eller Malta

b)

polske og udenlandske forsikringsperioder, herunder perioder, der senest er tilbagelagt i Spanien, Portugal, Italien, Grækenland, Cypern eller Malta

2.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ZUS (socialforsikringsinstitutionen), lokalafdelingen i Nowy Sącz — for personer, som har tilbagelagt:

a)

udelukkende polske forsikringsperioder, og som er bosat i Østrig, Den Tjekkiske Republik, Ungarn, Slovakiet, Slovenien eller Schweiz

b)

polske og udenlandske forsikringsperioder, herunder perioder, der senest er tilbagelagt i Østrig, Den Tjekkiske Republik, Ungarn, Slovakiet, Slovenien eller Schweiz

3.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ZUS (socialforsikringsinstitutionen), lokalafdelingen i Opole — for personer, som har tilbagelagt:

a)

udelukkende polske forsikringsperioder, og som er bosat i Tyskland

b)

polske og udenlandske forsikringsperioder, herunder perioder, der senest er tilbagelagt i Tyskland

4.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ZUS (socialforsikringsinstitutionen), lokalafdelingen i Szczecin — for personer, som har tilbagelagt:

a)

udelukkende polske forsikringsperioder, og som er bosat i Danmark, Finland, Sverige, Litauen, Letland eller Estland

b)

polske og udenlandske forsikringsperioder, herunder perioder, der senest er tilbagelagt i Danmark, Finland, Sverige, Litauen, Letland eller Estland

5.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ZUS (socialforsikringsinstitutionen) — I Oddział w Warszawie — Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych (kontor I i Warszawa — hovedkontoret for internationale aftaler), for personer, som har tilbagelagt:

a)

udelukkende polske forsikringsperioder, og som er bosat i Belgien, Bulgarien, Frankrig, Irland, Luxembourg, Nederlandene, Rumænien eller Det Forenede Kongerige

b)

polske og udenlandske forsikringsperioder, herunder perioder, der senest er tilbagelagt i Belgien, Bulgarien, Frankrig, Irland, Luxembourg, Nederlandene, Rumænien eller Det Forenede Kongerige

b)

for selvstændige landbrugere, som ikke har tilbagelagt de under litra c), i), litra c), ii), litra d), i), litra d), ii), litra e), i), og litra e), ii), anførte tjenesteperioder:

1.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, KRUS (socialforsikringskassen for landbruget), regionalkontoret i Warszawa, for personer, som har tilbagelagt:

a)

udelukkende polske forsikringsperioder, og som er bosat i Østrig, Danmark, Finland eller Sverige

b)

polske og udenlandske forsikringsperioder, herunder perioder, der senest er tilbagelagt i Østrig, Danmark, Finland eller Sverige

2.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, KRUS (socialforsikringskassen for landbruget), regionalkontoret i Tomaszów Mazowiecki, for personer, som har tilbagelagt:

a)

udelukkende polske forsikringsperioder, og som er bosat i Spanien, Italien eller Portugal

b)

polske og udenlandske forsikringsperioder, herunder perioder, der senest er tilbagelagt i Spanien, Italien eller Portugal

3.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, KRUS (socialforsikringskassen for landbruget), regionalkontoret i Częstochowa, for personer, som har tilbagelagt:

a)

udelukkende polske forsikringsperioder, og som er bosat i Frankrig, Belgien, Luxembourg, Nederlandene eller Schweiz

b)

polske og udenlandske forsikringsperioder, herunder perioder, der senest er tilbagelagt i Frankrig, Belgien, Luxembourg, Nederlandene eller Schweiz

4.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, KRUS (socialforsikringskassen for landbruget), regionalkontoret i Nowy Sącz, for personer, som har tilbagelagt:

a)

udelukkende polske forsikringsperioder, og som er bosat i Den Tjekkiske Republik, Estland, Letland, Litauen, Ungarn, Slovenien, Slovakiet, Bulgarien eller Rumænien

b)

polske og udenlandske forsikringsperioder, herunder perioder, der senest er tilbagelagt i Den Tjekkiske Republik, Estland, Letland, Litauen, Ungarn, Slovenien, Slovakiet, Bulgarien eller Rumænien

5.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, KRUS (socialforsikringskassen for landbruget), regionalkontoret i Poznań, for personer, som har tilbagelagt:

a)

udelukkende polske forsikringsperioder, og som er bosat i Det Forenede Kongerige, Irland, Grækenland, Malta eller Cypern

b)

polske og udenlandske forsikringsperioder, herunder perioder, der senest er tilbagelagt i Det Forenede Kongerige, Irland, Grækenland, Malta eller Cypern

6.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, KRUS (socialforsikringskassen for landbruget), regionalkontoret i Ostrów Wielkopolski, for personer, som har tilbagelagt:

a)

udelukkende polske forsikringsperioder, og som er bosat i Tyskland

b)

polske og udenlandske forsikringsperioder, herunder perioder, der senest er tilbagelagt i Tyskland

c)

for professionelle soldater samt medlemmer af den militære kontraspionage og den militære efterretningstjeneste:

i)

i forbindelse med invalidepension, hvis den seneste periode har været tjenesteperioden inden for militæret eller tjenesteperioden som medlem af den militære kontraspionage eller den militære efterretningstjeneste,

ii)

i forbindelse med alderspension, hvis den i litra c)-e) anførte periode sammenlagt udgør mindst: 10 år, hvis den pågældende er udtrådt af tjenesten før den 1. januar 1983, eller 15 år, hvis den pågældende er udtrådt af tjenesten efter den 31. december 1982

iii)

i forbindelse med efterladtepension, hvis den i litra c), i), eller litra c), ii), anførte betingelse er opfyldt:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (kontoret for militærpension i Warszawa)

d)

for ansatte i politiet, de statslige sikkerhedstjenester, den indenrigske sikkerhedstjeneste, efterretningstjenesten (offentlige sikkerhedstjenester), regeringens sikkerhedstjeneste, brandvæsenet og grænsepolitiet samt medlemmer af kontoret for bekæmpelse af korruption:

i)

i forbindelse med invalidepension, hvis den seneste periode har været tjenesteperioden inden for en af de anførte tjenester

ii)

i forbindelse med alderspension, hvis den i litra c)-e) anførte periode sammenlagt udgør mindst: 10 år, hvis den pågældende er udtrådt af tjenesten før den 1. april 1983, eller 15 år, hvis den pågældende er udtrådt af tjenesten efter den 31. marts 1983

iii)

i forbindelse med efterladtepension, hvis den i litra d), i), eller litra d), ii), anførte betingelse er opfyldt:

Zakład Emerytalno — Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (pensionskontoret under ministeriet for interne anliggender og administration i Warszawa)«.

ii)

Punkt 3, litra b), ii) affattes således:

»ii)

ved hovedforsørgerens uarbejdsdygtighed eller død:

personer, som var arbejdstagere og selvstændige erhvervsdrivende, bortset fra selvstændige landbrugere, på tidspunktet for forsikringsbegivenhedens indtræden, og unge førstegangsarbejdssøgende, som var under uddannelse eller i praktik på tidspunktet for forsikringsbegivenhedens indtræden:

de afdelinger af Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ZUS (socialforsikringsinstitutionen), som er anført under punkt 2, litra a)

personer, som var selvstændige landbrugere på tidspunktet for forsikringsbegivenhedens indtræden:

de afdelinger af Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, KRUS (socialforsikringskassen for landbruget), som er anført under punkt 2, litra b)

professionelle soldater og de tjenestemænd, der er anført under punkt 2, litra c), såfremt forsikringsbegivenheden indtræder under tjenesteperioden inden for en af de under punkt 2, litra c) anførte tjenester:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (kontoret for militærpension i Warszawa)

de tjenestemænd, der er anført under punkt 2, litra d), hvis forsikringsbegivenheden indtræder i løbet af tjenesteperioden inden for en af de under punkt 2, litra d), anførte tjenester:

Zakład Emerytalno — Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (pensionskontoret under ministeriet for interne anliggender og administration i Warszawa)

ansatte ved fængselsvæsenet, hvis forsikringsbegivenheden indtræder i løbet af tjenesteperioden:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (pensionskontoret under fængselsvæsenet i Warszawa)

for dommere og anklagere:

specialiserede enheder under Justitsministeriet«.

iii)

Punkt 4, litra g) affattes således:

»g)

for pensionister:

som har ret til ydelser fra socialforsikringsordningen for arbejdstagere og selvstændige erhvervsdrivende, bortset fra selvstændige landbrugere:

de afdelinger af Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ZUS (socialforsikringsinstitutionen), som er anført under punkt 2, litra a),

som har ret til ydelser fra socialforsikringsordningen for selvstændige landbrugere:

de afdelinger af Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, KRUS (socialforsikringskassen for landbruget), som er anført under punkt 2, litra b)

som har ret til ydelser fra pensionsordningen for professionelle soldater eller fra pensionsordningen for de tjenestemænd, der er anført under punkt 2, litra c):

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (kontoret for militærpension i Warszawa)

som har ret til ydelser fra pensionsordningen for de tjenestemænd, der er anført under punkt 2, litra d):

Zakład Emerytalno — Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (pensionskontoret under ministeriet for interne anliggender og administration i Warszawa)

som har ret til ydelser fra pensionsordningen for ansatte ved fængselsvæsenet:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (pensionskontoret under fængselsvæsenet i Warszawa)

som er tidligere dommere og anklagere:

specialiserede enheder under Justitsministeriet«.

3.

Bilag 3 ændres således:

a)

Afsnit »R. NEDERLANDENE«, punkt 5 affattes således:

»5.   Familieydelser

a)

Loven om almindelige børnetilskud (Algemene Kinderbijslagwet, AKW):

Districtskantoor van de Sociale Verzekeringsbank (socialforsikringsbankens regionalkontor) i det distrikt, hvor familiemedlemmet er bosat

b)

Loven om børnepasning (Wet Kinderopvang):

Belastingsdienst/Toeslagen (skattemyndighederne/afdelingen for tilskud).«

b)

Afsnit »T. POLEN« ændres således:

i)

Punkt 2 affattes således:

»2.   Invaliditet, alderdom og dødsfald (pensioner)

a)

for arbejdstagere og selvstændige erhvervsdrivende, bortset fra selvstændige landbrugere, samt professionelle soldater og tjenestemænd, som har tilbagelagt andre tjenesteperioder end de under litra c), d) og e) anførte:

1.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (socialforsikringsinstitutionen — ZUS) — lokalafdelingen i Łódź — for personer, som har tilbagelagt polske og udenlandske forsikringsperioder, herunder perioder, der senest er tilbagelagt i Spanien, Portugal, Italien, Grækenland, Cypern eller Malta

2.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (socialforsikringsinstitutionen — ZUS) — lokalafdelingen i Nowy Sącz — for personer, som har tilbagelagt polske og udenlandske forsikringsperioder, herunder perioder, der senest er tilbagelagt i Østrig, Den Tjekkiske Republik, Ungarn, Slovakiet, Slovenien eller Schweiz

3.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (socialforsikringsinstitutionen — ZUS) — lokalafdelingen i Opole — for personer, som har tilbagelagt polske og udenlandske forsikringsperioder, herunder perioder, der senest er tilbagelagt i Tyskland

4.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (socialforsikringsinstitutionen — ZUS) — lokalafdelingen i Szczecin — for personer, som har tilbagelagt polske og udenlandske forsikringsperioder, herunder perioder, der senest er tilbagelagt i Danmark, Finland, Sverige, Litauen, Letland eller Estland

5.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (socialforsikringsinstitutionen — ZUS) — I Oddział w Warszawie — Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych (kontor I i Warszawa — hovedkontoret for internationale aftaler) — for personer, som har tilbagelagt polske og udenlandske forsikringsperioder, herunder perioder, der senest er tilbagelagt i Belgien, Bulgarien, Frankrig, Irland, Luxembourg, Nederlandene, Rumænien eller Det Forenede Kongerige

b)

for selvstændige landbrugere, som hverken har været professionelle soldater eller tjenestemænd som anført under litra c), d) og e):

1.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, KRUS (socialforsikringskassen for landbruget) regionalkontoret i Warszawa, for personer, som har tilbagelagt polske og udenlandske forsikringsperioder, herunder perioder, der senest er tilbagelagt i Østrig, Danmark, Finland eller Sverige

2.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, KRUS (socialforsikringskassen for landbruget), regionalkontoret i Tomaszów Mazowiecki, for personer, som har tilbagelagt polske og udenlandske forsikringsperioder, herunder perioder, der senest er tilbagelagt i Spanien, Italien eller Portugal

3.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, KRUS (socialforsikringskassen for landbruget), regionalkontoret i Częstochowa, for personer, som har tilbagelagt polske og udenlandske forsikringsperioder, herunder perioder, der senest er tilbagelagt i Frankrig, Belgien, Luxembourg, Nederlandene eller Schweiz

4.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, KRUS (socialforsikringskassen for landbruget), regionalkontoret i Nowy Sącz, for personer, som har tilbagelagt polske og udenlandske forsikringsperioder, herunder perioder, der senest er tilbagelagt i Den Tjekkiske Republik, Estland, Letland, Litauen, Ungarn, Slovenien, Slovakiet. Bulgarien eller Rumænien

5.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, KRUS (socialforsikringskassen for landbruget), regionalkontoret i Poznań, for personer, som har tilbagelagt polske og udenlandske forsikringsperioder, herunder perioder, der senest er tilbagelagt i Det Forenede Kongerige, Irland, Grækenland, Malta eller Cypern

6.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, KRUS (socialforsikringskassen for landbruget), regionalkontoret i Ostrów Wielkopolski, for personer, som har tilbagelagt polske og udenlandske forsikringsperioder, herunder perioder, der senest er tilbagelagt i Tyskland

c)

for professionelle soldater samt medlemmer af den militære kontraspionage og den militære efterretningstjeneste, som har tilbagelagt polske tjenesteperioder og udenlandske forsikringsperioder:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (kontoret for militærpension i Warszawa), hvis dette kontor er anført som den kompetente institution i bilag 2, punkt 2, litra c)

d)

for ansatte i politiet, de statslige sikkerhedstjenester, den indenrigske sikkerhedstjeneste, efterretningstjenesten (offentlige sikkerhedstjenester), regeringens sikkerhedstjeneste, brandvæsenet og grænsepolitiet samt medlemmer af kontoret for bekæmpelse af korruption, som har tilbagelagt polske tjenesteperioder og udenlandske forsikringsperioder:

Zakład Emerytalno — Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (pensionskontoret under ministeriet for interne anliggender og administration i Warszawa), hvis dette kontor er anført som den kompetente institution i bilag 2, punkt 2, litra d)

e)

for ansatte i fængselsvæsenet, som har tilbagelagt polske tjenesteperioder og udenlandske forsikringsperioder:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (pensionskontoret under fængselsvæsenet i Warszawa), hvis dette kontor er anført som den kompetente institution i bilag 2, punkt 2, litra e)

f)

for dommere og anklagere:

specialiserede enheder under Justitsministeriet

g)

for personer, som udelukkende har tilbagelagt udenlandske forsikringsperioder:

1.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ZUS (socialforsikringsinstitutionen), lokalafdelingen i Łódź, for personer, som har tilbagelagt udenlandske forsikringsperioder, herunder perioder, der senest er tilbagelagt i Spanien, Portugal, Italien, Grækenland, Cypern eller Malta

2

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ZUS (socialforsikringsinstitutionen), lokalafdelingen i Nowy Sącz, for personer, som har tilbagelagt udenlandske forsikringsperioder, herunder perioder, der senest er tilbagelagt i Østrig, Den Tjekkiske Republik, Ungarn, Slovakiet eller Slovenien

3.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ZUS (socialforsikringsinstitutionen), lokalafdelingen i Opole, for personer, som har tilbagelagt udenlandske forsikringsperioder, herunder perioder, der senest er tilbagelagt i Tyskland

4.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ZUS (socialforsikringsinstitutionen), lokalafdelingen i Szczecin, for personer, som har tilbagelagt udenlandske forsikringsperioder, herunder perioder, der senest er tilbagelagt i Danmark, Finland, Sverige, Litauen, Letland eller Estland

5.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ZUS (socialforsikringsinstitutionen) — I Oddział w Warszawie — Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych (kontor I i Warszawa — hovedkontoret for internationale aftaler), for personer, som har tilbagelagt udenlandske forsikringsperioder, herunder perioder, der senest er tilbagelagt i Belgien, Bulgarien, Frankrig, Irland, Luxembourg, Nederlandene, Rumænien eller Det Forenede Kongerige.«

ii)

Punkt 3, litra b) affattes således:

»b)

kontantydelser:

i)

ved sygdom:

det lokalkontor af Zakład Ubezpieczeń Społecznych (socialforsikringsinstitutionen — ZUS), som har stedlig kompetence på den forsikredes bopæls- eller opholdssted,

det regionalkontor af Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (socialforsikringskassen for landbruget — KRUS), som har stedlig kompetence på den forsikredes bopæls- eller opholdssted

ii)

ved hovedforsørgerens uarbejdsdygtighed eller død:

for personer, som senest har været arbejdstagere eller selvstændige erhvervsdrivende (bortset fra selvstændige landbrugere):

de afdelinger af Zakład Ubezpieczeń Społecznych (socialforsikringsinstitutionen — ZUS), som er anført under punkt 2, litra a)

for personer, som senest har været selvstændige landbrugere:

de afdelinger af Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (socialforsikringskassen for landbruget — KRUS), som er anført under punkt 2, litra b)

for professionelle soldater og de under punkt 2, litra c) anførte tjenestemænd i forbindelse med polske tjenesteperioder og udenlandske forsikringsperioder, såfremt den sidste periode har været perioden med tjeneste inden for militæret eller inden for en af de under punkt 2, litra c) anførte tjenester:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (kontoret for militærpension i Warszawa), hvis dette kontor er den institution, som er anført i bilag 2, punkt 3, litra b), ii), tredje led

for de tjenestemænd, der er anført under punkt 2, litra d), i forbindelse med polske tjenesteperioder og udenlandske forsikringsperioder, såfremt den sidste periode har været tjenesteperioden inden for en af de under punkt 2, litra d), anførte tjenester:

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (pensionskontoret under ministeriet for indenrigsanliggender og administration i Warszawa), hvis dette kontor er den institution, som er anført i bilag 2, punkt 3, litra b), nr. ii), fjerde led

for ansatte ved fængselsvæsenet i forbindelse med polske tjenesteperioder og udenlandske forsikringsperioder, såfremt den sidste periode har været tjenesteperioden inden for den anførte tjeneste:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (pensionskontoret under fængselsvæsenet i Warszawa), hvis dette kontor er den institution, som er anført i bilag 2, punkt 3, litra b), ii), femte led

for dommere og anklagere:

specialiserede afdelinger under Justitsministeriet

for personer, som udelukkende har tilbagelagt udenlandske forsikringsperioder:

de afdelinger af Zakład Ubezpieczeń Społecznych (socialforsikringsinstitutionen — ZUS), som er anført under punkt 2, litra g).«

iii)

Punkt 4, litra g) affattes således:

»g)

for pensionister:

som har ret til ydelser fra socialforsikringsordningen for arbejdstagere og selvstændige erhvervsdrivende, bortset fra selvstændige landbrugere:

de afdelinger af Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ZUS (socialforsikringsinstitutionen), som er anført under punkt 2, litra a)

som har ret til ydelser fra socialforsikringsordningen for selvstændige landbrugere:

de afdelinger af Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, KRUS (socialforsikringskassen for landbruget), som er anført under punkt 2, litra b)

som har ret til ydelser fra pensionsordningen for professionelle soldater for pensioners eller fra pensionsordningen for de tjenestemænd, der er anført under punkt 2, litra c):

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (kontoret for militærpension i Warszawa)

som har ret til ydelser fra pensionsordningen for de tjenestemænd, der er anført under punkt 2, litra d):

Zakład Emerytalno — Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (pensionskontoret under ministeriet for interne anliggender og administration i Warszawa)

som har ret til ydelser fra pensionsordningen for ansatte i fængselsvæsenet:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (pensionskontoret under fængselsvæsenet i Warszawa)

som har ret til ydelser frapensionsordningen for dommere og anklagere:

specialiserede enheder under Justitsministeriet

som udelukkende oppebærer udenlandske pensioner:

de afdelinger af Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ZUS (socialforsikringsinstitutionen), som er anført under punkt 2, litra g).«

4.

Bilag 4 ændres således:

Afsnit »S. ØSTRIG«, punkt 3 affattes således:

»3.

Familieydelser

a)

Familieydelser bortset fra Kinderbetreuungsgeld (børnepasningsydelse):

Bundesminister für Gesundheit, Familie und Jugend (forbundsministeren for sundhed, familie og ungdom), Wien

b)

Kinderbetreuungsgeld (børnepasningsydelse):

Niederösterreichische Gebietskrankenkasse (den regionale sygekasse i Niederösterreich), centret, der er kompetent med hensyn til børnepasningsydelse.«

5.

Bilag 5 ændres således:

a)

Afsnit »13. BELGIEN — LUXEMBOURG« affattes således:

»13.   BELGIEN — LUXEMBOURG

a)

b)

c)

Overenskomst af 28. januar 1961 om inddrivelse af bidrag til social sikring

d)

e)

Overenskomst af 16. april 1976 om afkald på refusion af udgifter ved administrativ kontrol og lægeundersøgelser i henhold til gennemførelsesforordningens artikel 105, stk. 2

f)

…«.

b)

Afsnit »48. BULGARIEN — SLOVAKIET« affattes således:

»48.

BULGARIEN — SLOVAKIET

Ingen overenskomst.«

c)

Afsnit »89. DANMARK — NEDERLANDENE« affattes således:

»89.   DANMARK — NEDERLANDENE

a)

Overenskomst af 12. december 2006 om refusion af udgifter til naturalydelser i henhold til forordningerne (EØF) nr. 1408/71 og (EØF) nr. 574/72

b)

Brevveksling af 30. marts og 25. april 1979 vedrørende forordningens artikel 70, stk. 3, og gennemførelsesforordningens artikel 105, stk. 2 (afkald på refusion af udgifter til ydelser, der er udredt i henhold til forordningens artikel 69, og udgifter til administrativ og lægelig kontrol)«.

d)

Afsnit »113. TYSKLAND — POLEN« affattes således:

»113.   TYSKLAND — POLEN

a)

Aftale af 11. januar 1977 om gennemførelse af overenskomsten af 9. oktober 1975 om alderspension og ydelser ved arbejdsulykker

b)

c)

Artikel 26 i aftalen af 24. oktober 1996 om afkald på refusion af udgifter til forebyggende lægeundersøgelser, observation og rejseudgifter for læger og forsikrede med henblik på kontantydelser ved sygdom og moderskab«.

6.

Bilag 6 ændres således:

a)

Afsnit »B. BULGARIEN« affattes således:

»B.   BULGARIEN

1.

I forhold til Belgien, Den Tjekkiske Republik, Danmark, Estland, Grækenland, Spanien, Frankrig, Irland, Italien, Cypern, Letland, Litauen, Luxembourg, Ungarn, Malta, Nederlandene, Østrig, Polen, Portugal, Rumænien, Slovenien, Slovakiet, Finland, Sverige og Det Forenede Kongerige: direkte betaling

2.

I forhold til Tyskland: betaling gennem kontaktorganerne«.

b)

Afsnit »T. POLEN« affattes således:

»T.   POLEN

Direkte betaling«.

7.

Bilag 7 ændres således:

Afsnit »B. BULGARIEN« affattes således:

»B.   BULGARIEN

Българска Народна Банка (Bulgariens nationalbank), София«.

8.

Bilag 9 ændres således:

Afsnit »B. BULGARIEN« affattes således:

»B.   BULGARIEN

De gennemsnitlige årlige udgifter til naturalydelser beregnes under hensyntagen til de naturalydelser, der udbetales af i henhold til loven om sygeforsikring, loven om sundhed og loven om integration af handicappede.«

9.

Bilag 10 ændres således:

a)

Afsnit »B. BULGARIEN« affattes således:

»B.   BULGARIEN

1.

Ved anvendelse af forordningens artikel 14c, artikel 14d, stk. 3, og artikel 17:

Национална агенция за приходите (det nationale oppebørselskontor, Sofia), София

2.

Ved anvendelse af gennemførelsesforordningens artikel 6, stk. 1:

Национална агенция за приходите (det nationale oppebørselskontor, Sofia), София

3.

Ved anvendelse af:

a)

gennemførelsesforordningens artikel 8 og 38, stk. 1:

Министерство на здравеопазването (sundhedsministeriet, Sofia), София

Национална здравноосигурителна каса (den nationale sygeforsikringsfond, Sofia), София

Национален осигурителен институт (det nationale socialsikringsinstitut, Sofia), София

b)

gennemførelsesforordningens artikel 10b, artikel 11, stk. 1, artikel 11a, stk. 1, artikel 12a, artikel 13, stk. 3 og artikel 14, stk. 1, 2, og 3:

Национална агенция за приходите (det nationale oppebørselskontor, Sofia), София

4.

Ved anvendelse af gennemførelsesforordningens artikel 70, stk. 1, artikel 80, stk. 2, artikel 81, artikel 82, stk. 2, og artikel 110:

Национален осигурителен институт (det nationale socialsikringsinstitut, Sofia), София

5.

Ved anvendelse af gennemførelsesforordningens artikel 86, stk. 2:

Агенция за социално подпомагане (agenturet for social bistand, Sofia), София

6.

Ved anvendelse af gennemførelsesforordningens artikel 102, stk. 2 og artikel 113, stk. 2:

Министерство на здравеопазването (sundhedsministeriet, Sofia), София

Национална здравноосигурителна каса (den nationale sygeforsikringsfond, Sofia), София«.

b)

Afsnit »E. TYSKLAND«, punkt 2 affattes således:

»2.

Ved anvendelse af:

forordningens artikel 14, stk. 1, litra a), og artikel 14b, stk. 1, samt ved aftaler efter forordningens artikel 17 i forbindelse med gennemførelsesforordningens artikel 11

forordningens artikel 14a, stk. 1, litra a), og artikel 14b, stk. 2, samt ved aftaler efter forordningens artikel 17 i forbindelse med gennemførelsesforordningens artikel 11a

forordningens artikel 14, stk. 2, artikel 14, stk. 3, artikel 14a, stk. 2, 3 og 4, og artikel 14c, litra a), samt ved aftaler efter forordningens artikel 17 i forbindelse med gennemførelsesforordningens artikel 12a:

i)

sygeforsikrede:

den institution, hvor de pågældende er sygeforsikret, samt toldmyndighederne for så vidt angår kontrol

ii)

personer, som ikke er sygeforsikrede, og som ikke er omfattet af en erhvervstilknyttet pensionsordning (Berufsständische Versorgungseinrichtung):

den kompetente forsikringsinstitution, samt toldmyndighederne for så vidt angår kontrol

iii)

personer, som ikke er sygeforsikrede, men som er omfattet af en erhvervstilknyttet pensionsordning:

Arbeitsgemeinschaft Berufsständischer Versorgungseinrichtungen (konsortiet af erhvervstilknyttede pensionsordninger), Köln, samt toldmyndighederne for så vidt angår kontrol«.

c)

Afsnit »S. ØSTRIG«, punkt 1 affattes således:

»1.

Ved anvendelse af forordningens artikel 14, stk. 1, litra b), artikel 14a, stk. 1, litra b), og artikel 17:

Bundesminister für Soziales und Konsumentenschutz (forbundsministeren for sociale anliggender og forbrugerbeskyttelse) i forståelse med Bundesminister für Gesundheit, Familie und Jugend (forbundsministeren for sundhed, familie og ungdom) i forståelse med den respektive offentlige forvaltning med hensyn til særordninger for tjenestemænd og i forståelse med det respektive pensionsinstitut med hensyn til pensionsordninger for liberale erhvervssammenslutninger (Kammern der Freien Berufe)«.

d)

Afsnit »T. POLEN« ændres således:

i)

Punkt 5 affattes således:

»5.

Ved anvendelse af gennemførelsesforordningens artikel 38, stk. 1:

a)

for arbejdstagere og selvstændige erhvervsdrivende, bortset fra selvstændige landbrugere, samt professionelle soldater og tjenestemænd, som har tilbagelagt andre tjenesteperioder end de i bilag 2, punkt 2, litra c), i), litra c), ii), litra d), i), litra d), ii), litra e), i), og litra e), ii), anførte:

de afdelinger af Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ZUS (socialforsikringsinstitutionen), som er anført i bilag 3, punkt 2, litra a)

b)

for selvstændige landbrugere, som ikke har tilbagelagt de i bilag 2, punkt 2, litra c), i), litra c), ii), litra d), i), litra d), ii), litra e), i), og litra e), ii), anførte tjenesteperioder:

de afdelinger af Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, KRUS (socialforsikringskassen for landbruget), som er anført i bilag 3, punkt 2, litra b

c)

for professionelle soldater samt medlemmer af den militære kontraspionage og den militære efterretningstjeneste:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (kontoret for militærpension i Warszawa), hvis dette kontor er anført som den kompetente institution i bilag 2, punkt 2, litra c)

d)

for ansatte i politiet, de statslige sikkerhedstjenester, den indenrigske sikkerhedstjeneste, efterretningstjenesten (offentlige sikkerhedstjenester), regeringens sikkerhedstjeneste, brandvæsenet og grænsepolitiet samt medlemmer af kontoret for bekæmpelse af korruption:

Zakład Emerytalno — Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (pensionskontoret under ministeriet for interne anliggender og administration i Warszawa), hvis dette kontor er anført som den kompetente institution i bilag 2, punkt 2, litra d)

e)

for ansatte i fængselsvæsenet:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (pensionskontoret under fængselsvæsenet i Warszawa), hvis dette kontor er anført som den kompetente institution i bilag 2, punkt 2, litra e)

f)

for dommere og anklagere:

specialiserede enheder under Justitsministeriet

g)

for personer som udelukkende har tilbagelagt udenlandske forsikringsperioder:

de afdelinger af Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ZUS (socialforsikringsinstitutionen), der er anført i bilag 3, punkt 2, litra g)«.

ii)

Punkt 6 affattes således:

»6.

Ved anvendelse af gennemførelsesforordningens artikel 70, stk. 1:

Langvarige ydelser:

i)

for arbejdstagere og selvstændige erhvervsdrivende, bortset fra selvstændige landbrugere, samt professionelle soldater og tjenestemænd, som har tilbagelagt andre tjenesteperioder end de i bilag 2, punkt 2, litra c), i), litra c), ii), litra d), i), litra d), ii), litra e), i), og litra e), ii), anførte:

de afdelinger af Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ZUS (socialforsikringsinstitutionen), der er anført i bilag 3, punkt 2, litra a)

ii)

for selvstændige landbrugere, som ikke har tilbagelagt de i bilag 2, punkt 2, litra c), i), litra c), ii), litra d), i), litra d), ii), litra e), i), og litra e), ii), anførte tjenesteperioder:

de afdelinger af Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, KRUS (socialforsikringskassen for landbruget), som er anført i bilag 3, punkt 2, litra b)

iii)

for professionelle soldater samt medlemmer af den militære kontraspionage og den militære efterretningstjeneste:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (kontoret for militærpension i Warszawa), hvis dette kontor er anført som den kompetente institution i bilag 2, punkt 2, litra c)

iv)

for de i punkt 5, litra d), anførte tjenestemænd:

Zakład Emerytalno — Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (pensionskontoret under ministeriet for interne anliggender og administration i Warszawa), hvis dette kontor er anført som den kompetente institution i bilag 2, punkt 2, litra d)

v)

for ansatte i fængselsvæsenet:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (pensionskontoret under fængselsvæsenet i Warszawa), hvis dette kontor er anført som den kompetente institution i bilag 2, punkt 2, litra e)

vi)

for dommere og anklagere:

specialiserede enheder under Justitsministeriet

vii)

for personer som udelukkende har tilbagelagt udenlandske forsikringsperioder:

de afdelinger af Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ZUS (socialforsikringsinstitutionen), der er anført i bilag 3, punkt 2, litra g)«.

iii)

Punkt 10 affattes således:

»10.

Ved anvendelse af gennemførelsesforordningens artikel 91, stk. 2:

a)

ved anvendelse af forordningens artikel 77:

regionalcentret for socialpolitik på den pågældendes bopæls- eller opholdssted

b)

ved anvendelse af forordningens artikel 78:

i)

for arbejdstagere og selvstændige erhvervsdrivende, bortset fra selvstændige landbrugere, samt professionelle soldater og tjenestemænd, som har tilbagelagt andre tjenesteperioder end de i bilag 2, punkt 2, litra c), i), litra c), ii), litra d), i), litra d), ii), litra e), i), og litra e), ii), anførte:

de afdelinger af Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ZUS (socialforsikringsinstitutionen), der er anført i bilag 3, punkt 2, litra a)

ii)

for selvstændige landbrugere, som ikke har tilbagelagt de i bilag 2, punkt 2, litra c), i), litra c), ii), litra d), i), litra d), ii), litra e), i), og litra e), ii), anførte tjenesteperioder:

de afdelinger af Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, KRUS (socialforsikringskassen for landbruget), som er anført i bilag 3, punkt 2, litra b)

iii)

for professionelle soldater samt medlemmer af den militære kontraspionage og den militære efterretningstjeneste:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (kontoret for militærpension i Warszawa), hvis dette kontor er anført som den kompetente institution i bilag 2, punkt 2, litra c)

iv)

for de i punkt 5, litra d), anførte tjenestemænd:

Zakład Emerytalno — Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (pensionskontoret under ministeriet for interne anliggender og administration i Warszawa), hvis dette kontor er anført som den kompetente institution i bilag 2, punkt 2, litra d)

v)

for ansatte i fængselsvæsenet:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (pensionskontoret under fængselsvæsenet i Warszawa), hvis dette kontor er anført som den kompetente institution i bilag 2, punkt 2, litra e)

vi)

for tidligere dommere og anklagere:

specialiserede enheder under Justitsministeriet«.


5.2.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 31/29


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 102/2008

af 4. februar 2008

om godkendelse af væsentlige ændringer af varespecifikationen for en betegnelse, der er optaget i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser — Prosciutto di Parma (BOB)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 af 20. marts 2006 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer (1), særlig artikel 7, stk. 4, første afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionen har i overensstemmelse med artikel 9, stk. 1, første afsnit, i forordning (EF) nr. 510/2006 og i henhold til artikel 17, stk. 2, i samme forordning behandlet Italiens ansøgning om godkendelse af ændringer af varespecifikationen for den beskyttede oprindelsesbetegnelse »Prosciutto di Parma«, der er registreret i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1107/96 (2).

(2)

Eftersom de pågældende ændringer ikke er af mindre omfang, jf. artikel 9 i forordning (EF) nr. 510/2006, har Kommissionen i overensstemmelse med artikel 6, stk. 2, første afsnit, i nævnte forordning offentliggjort ændringsansøgningen i Den Europæiske Unions Tidende  (3). Eftersom Kommissionen ikke har modtaget indsigelser som omhandlet i artikel 7 i forordning (EF) nr. 510/2006, bør ændringerne godkendes —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De ændringer af varespecifikationen, der er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, og som vedrører betegnelsen i bilaget til denne forordning, godkendes.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. februar 2008.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 93 af 31.3.2006, s. 12. Ændret ved forordning (EF) nr. 1791/2006 (EUT L 363 af 20.12.2006, s. 1).

(2)  EFT L 148 af 21.6.1996, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 704/2005 (EUT L 118 af 5.5.2005, s. 14).

(3)  EUT C 86 af 20.4.2007, s. 7.


BILAG

Landbrugsprodukter bestemt til fødevarer, som er opført i traktatens bilag I:

Kategori 1.2.

Kødprodukter (opvarmet, saltet, røget, m.m.)

ITALIEN

Prosciutto di Parma (BOB)


5.2.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 31/31


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 103/2008

af 4. februar 2008

om godkendelse af væsentlige ændringer af varespecifikationen for en betegnelse, der er optaget i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser — Mozzarella di Bufala Campana (BOB)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 af 20. marts 2006 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer (1), særlig artikel 7, stk. 4, første afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionen har i overensstemmelse med artikel 9, stk. 1, første afsnit, i forordning (EF) nr. 510/2006 og i henhold til artikel 17, stk. 2, i samme forordning behandlet Italiens ansøgning om godkendelse af ændringer af varespecifikationen for den beskyttede oprindelsesbetegnelse »Mozzarella di Bufala Campana«, der er registreret i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1107/96 (2).

(2)

Eftersom de pågældende ændringer ikke er af mindre omfang, jf. artikel 9 i forordning (EF) nr. 510/2006, har Kommissionen i overensstemmelse med artikel 6, stk. 2, første afsnit, i nævnte forordning offentliggjort ændringsansøgningen i Den Europæiske Unions Tidende  (3). Eftersom Kommissionen ikke har modtaget indsigelser som omhandlet i artikel 7 i forordning (EF) nr. 510/2006, bør ændringerne godkendes —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De ændringer af varespecifikationen, der er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, og som vedrører betegnelsen i bilaget til denne forordning, godkendes.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. februar 2008.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 93 af 31.3.2006, s. 12. Ændret ved forordning (EF) nr. 1791/2006 (EUT L 363 af 20.12.2006, s. 1).

(2)  EFT L 148 af 21.6.1996, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 704/2005 (EUT L 118 af 5.5.2005, s. 14).

(3)  EUT C 90 af 25.4.2007, s. 5.


BILAG

Landbrugsprodukter bestemt til konsum, som er opført i traktatens bilag I:

Kategori 1.3.

Oste

ITALIEN

Mozzarella di Bufala Campana (BOB)


II Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

Rådet

5.2.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 31/32


AFGØRELSE Nr. 1/2008 TRUFFET AF DET FÆLLES RÅD EU-MEXICO

den 15. januar 2008

om gennemførelsen af artikel 9 i afgørelse nr. 2/2001 truffet af Det Fælles Råd den 27. februar 2001 om fastsættelse af en ramme for forhandling af aftaler om gensidig anerkendelse

(2008/93/EF)

DET FÆLLES RÅD HAR —

under henvisning til afgørelse nr. 2/2001 truffet af Det Fælles Råd, EU-Mexico særlig artikel 9, og til aftalen om økonomisk partnerskab og politisk samordning og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og De Forenede Mexicanske Stater på den anden side (i det følgende benævnt »den globale aftale«), særlig artikel 47, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det Fælles Råd træffer principielt senest tre år efter ikrafttrædelsen af afgørelse nr. 2/2001 de nødvendige foranstaltninger til forhandling om aftaler om gensidig anerkendelse.

(2)

Forhandlingerne af aftaler om gensidig anerkendelse vil kunne befordres og fremmes ved henstillinger afgivet af parternes erhvervssammenslutninger. Parterne bør vurdere, om sådanne henstillinger er i overensstemmelse med den globale aftale og afgørelserne truffet af Det Fælles Råd, der er oprettet ved den nævnte aftale. Efter denne vurdering vil parternes kompetente myndigheder kunne indlede forhandlinger.

(3)

Henstillingerne fra erhvervssammenslutningerne vurderes af Det Blandede Udvalg, jf. bestemmelserne i den globale aftales artikel 48, stk. 2 —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

1.   Parterne opfordrer de relevante repræsentative erhvervssammenslutninger på deres respektive områder til at forelægge Det Blandede Udvalg henstillinger om gensidig anerkendelse med henblik på, at leverandører af tjenesteydelser helt eller delvist opfylder hver parts kriterier for autorisering, operation og certificering af samt udstedelse af licenser til leverandører af tjenesteydelser og navnlig erhvervsmæssige tjenesteydelser.

2.   Når Det Blandede Udvalg modtager en henstilling som omhandlet i stk. 1, gennemgår udvalget henstillingen med henblik på at fastslå, om den er i overensstemmelse med den globale aftale og afgørelserne truffet af Det Fælles Råd, der er oprettet ved den globale aftale.

3.   Når det i overensstemmelse med proceduren i stk. 2 er fastslået, at en henstilling som omhandlet i stk. 1 er i overensstemmelse med den globale aftale og afgørelserne truffet af Det Fælles Råd, og de kompetente myndigheder konstaterer, at der er tilstrækkelig overensstemmelse mellem parternes relevante forskrifter, forhandler parterne gennem de kompetente myndigheder en aftale om gensidig anerkendelse af krav, kvalifikationer, licenser og andre forskrifter med henblik på at gennemføre henstillingen.

4.   De i stk. 3 omhandlede aftaler indgås — inden for en tidsfrist parterne er blevet enige om — i form af afgørelser truffet af Det Fælles Råd, der bl.a. kan omfatte følgende emner:

a)

overensstemmelse mellem kvalifikationer, herunder uddannelse, erfaring og eksaminer

b)

overensstemmelse mellem adfærdskodekser og mellem etiske retningslinjer

c)

faglig udvikling og efteruddannelse med henblik på at bevare overensstemmelsen

d)

lokalkendskab til f.eks. lokale love, administrative bestemmelser, sprog, geografi og klima

e)

overensstemmelse mellem krav vedrørende forbrugerbeskyttelse, f.eks. erhvervsansvarsforsikring

f)

særlig behandling i forbindelse med udstedelse af kortfristede, midlertidige licenser.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft den første dag i den anden måned efter datoen for dens vedtagelse af Det Fælles Råd.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. januar 2008.

På Rådets vegne

P. ESPINOSA CANTELLANO

Formand


Kommissionen

5.2.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 31/34


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 25. januar 2008

om ajourføring af bilag A til den monetære konvention indgået mellem Den Franske Republiks regering, på Det Europæiske Fællesskabs vegne, og Fyrstendømmet Monacos regering

(2008/94/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til den monetære konvention af 24. december 2001 indgået mellem Den Franske Republiks regering, på Det Europæiske Fællesskabs vegne, og Fyrstendømmet Monacos regering (1), særlig artikel 11, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge artikel 11, stk. 2, i den monetære konvention indgået mellem Den Franske Republiks regering, på Det Europæiske Fællesskabs vegne, og Fyrstendømmet Monacos regering (i det følgende benævnt »den monetære konvention«) skal Fyrstendømmet Monaco anvende Frankrigs bestemmelser om gennemførelse af visse fællesskabsretsakter om kreditinstitutters aktiviteter og tilsynet med disse og om forebyggelse af systemiske risici i betalings- og værdipapirafviklingssystemer. Disse retsakter er opført i bilag A til konventionen. Dette bilag blev senest ajourført ved Kommissionens afgørelse 2006/558/EF (2). En række retsakter i bilag A er blevet ændret, og ændringsretsakterne bør indsættes i dette bilag. Desuden er en række nye fællesskabsretsakter, der falder ind under anvendelsesområdet for artikel 11, stk. 2, i den monetære konvention blevet vedtaget og bør indsættes i bilag A.

(2)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/46/EF af 14. juni 2006 om ændring af Rådets direktiv 78/660/EØF om årsregnskaberne for visse selskabsformer, 83/349/EØF om konsoliderede regnskaber, 86/635/EØF om bankers og andre penge- og finansieringsinstitutters årsregnskaber og konsoliderede regnskaber og 91/674/EØF om forsikringsselskabers årsregnskaber og konsoliderede regnskaber (3) vedrører kreditinstitutters aktiviteter og tilsynet med disse og ændrer Rådets direktiv 86/635/EØF (4), som i forvejen er opført i bilag A. Det falder derfor ind under anvendelsesområdet for artikel 11, stk. 2, i den monetære konvention og bør indsættes i bilag A.

(3)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/49/EF af 14. juni 2006 om kravene til investeringsselskabers og kreditinstitutters kapitalgrundlag (omarbejdning) (5) vedrører kreditinstitutters aktiviteter og tilsynet med disse. Det falder derfor ind under anvendelsesområdet for artikel 11, stk. 2, i den monetære konvention og bør også indsættes i bilag A. Direktiv 2006/49/EF ophæver endvidere Rådets direktiv 93/6/EØF (6), ændret bl.a. ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/87/EF (7) og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF (8), som derfor bør slettes af bilag A.

(4)

Rådets direktiv 93/22/EØF af 10. maj 1993 om investeringsservice i forbindelse med værdipapirer (9) blev ophævet ved direktiv 2004/39/EF, ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/31/EF (10), og det bør derfor slettes af bilag A.

(5)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/1/EF af 9. marts 2005 om ændring af Rådets direktiv 73/239/EØF, 85/611/EØF, 91/675/EØF, 92/49/EØF og 93/6/EØF og af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/19/EF, 98/78/EF, 2000/12/EF, 2001/34/EF, 2002/83/EF og 2002/87/EF med henblik på indførelse af en ny organisationsstruktur for udvalg vedrørende finansielle tjenesteydelser (11) vedrører kreditinstitutters aktiviteter og tilsynet med disse og ændrer Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/19/EF (12) og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/87/EF (13), som i forvejen er opført i bilag A. Det falder derfor ind under anvendelsesområdet for artikel 11, stk. 2, i den monetære konvention og bør også indsættes i bilag A.

(6)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/48/EF af 14. juni 2006 om adgang til at optage og udøve virksomhed som kreditinstitut (omarbejdning) (14) vedrører kreditinstitutters aktiviteter og tilsynet med disse. Det falder derfor ind under anvendelsesområdet for artikel 11, stk. 2, i den monetære konvention og bør også indsættes i bilag A med undtagelse af afsnit III og IV. Direktiv 2006/48/EF ophæver Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/12/EF (15), ændret bl.a. ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/28/EF (16), 2002/87/EF og 2004/39/EF, som derfor bør slettes af bilag A. Da direktiv 2006/48/EF derudover ændrer direktiv 2002/87/EF, som er opført i bilag A, bør det også opføres som en ændring af det sidstnævnte direktiv.

(7)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1287/2006 af 10. august 2006 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF for så vidt angår registreringsforpligtelser for investeringsselskaber, indberetning af transaktioner, markedsgennemsigtighed, optagelse af finansielle instrumenter til handel samt definitioner af begreber med henblik på nævnte direktiv (17) og Kommissionens direktiv 2006/73/EF af 10. august 2006 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF for så vidt angår de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af investeringsselskaber samt definitioner af begreber med henblik på nævnte direktiv (18) vedrører kreditinstitutters aktiviteter og tilsynet med disse og supplerer direktiv 2004/39/EF, ændret ved direktiv 2006/31/EF, som i forvejen er opført i bilag A. De falder derfor ind under anvendelsesområdet for artikel 11, stk. 2, i den monetære konvention og bør også indsættes i bilag A.

(8)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/46/EF af 18. september 2000 om adgang til at optage og udøve virksomhed som udsteder af elektroniske penge og tilsyn med en sådan virksomhed (19) vedrører kreditinstitutters aktiviteter og tilsynet med disse. Det falder derfor ind under anvendelsesområdet for artikel 11, stk. 2, i den monetære konvention og bør også indsættes i bilag A.

(9)

Bilag A til den monetære konvention bør derfor ændres i overensstemmelse hermed. Af hensyn til klarheden bør bilag A udskiftes i sin helhed.

(10)

På sit møde den 13. september 2007 informerede Kommissionen det blandede udvalg om, at det er nødvendigt at ajourføre bilag A til den monetære konvention. Det blandede udvalg tog Kommissionens holdning til efterretning —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Eneste artikel

Bilag A til den monetære konvention indgået mellem Den Franske Republiks regering, på Det Europæiske Fællesskabs vegne, og Fyrstendømmet Monacos regering erstattes af bilaget til denne afgørelse.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. januar 2008.

På Kommissionens vegne

Joaquín ALMUNIA

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 142 af 31.5.2002, s. 59.

(2)  EUT L 219 af 10.8.2006, s. 23.

(3)  EUT L 224 af 16.8.2006, s. 1.

(4)  EFT L 372 af 31.12.1986, s. 1.

(5)  EUT L 177 af 30.6.2006, s. 201.

(6)  EFT L 141 af 11.6.1993, s. 1.

(7)  EUT L 35 af 11.2.2003, s. 1.

(8)  EUT L 145 af 30.4.2004, s 1.

(9)  EFT L 141 af 11.6.1993, s. 27.

(10)  EUT L 114 af 27.4.2006, s. 60.

(11)  EUT L 79 af 24.3.2005, s. 9.

(12)  EFT L 135 af 31.5.1994, s. 5.

(13)  EUT L 35 af 11.2.2003, s. 1.

(14)  EUT L 177 af 30.6.2006, s. 1.

(15)  EFT L 126 af 26.5.2000, s. 1.

(16)  EFT L 275 af 27.10.2000, s. 37.

(17)  EUT L 241 af 2.9.2006, s. 1.

(18)  EUT L 241 af 2.9.2006, s. 26.

(19)  EFT L 275 af 27.10.2000, s. 39.


BILAG

1.   86/635/EØF

Rådets direktiv af 8. december 1986 om bankers og andre penge- og finansieringsinstitutters årsregnskaber og konsoliderede regnskaber: for så vidt angår bestemmelserne for kreditinstitutterne

(EFT L 372 af 31.12.1986, s. 1)

Ændret ved:

 

2001/65/EF

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv af 27. september 2001 om ændring af Rådets direktiv 78/660/EØF, 83/349/EØF og 86/635/EØF for så vidt angår værdiansættelsesregler for visse selskabsformers samt bankers og andre penge- og finansieringsinstitutters årsregnskaber og konsoliderede regnskaber

(EFT L 283 af 27.10.2001, s. 28)

 

2003/51/EF

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv af 18. juni 2003 om ændring af Rådets direktiv 78/660/EØF, 83/349/EØF, 86/635/EØF og 91/674/EØF om årsregnskaber og konsoliderede regnskaber for visse selskabsformer, banker og andre penge- og finansieringsinstitutter samt forsikringsselskaber

(EUT L 178 af 17.7.2003, s. 16)

 

2006/46/EF

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv af 14. juni 2006 om ændring af Rådets direktiv 78/660/EØF om årsregnskaberne for visse selskabsformer, 83/349/EØF om konsoliderede regnskaber, 86/635/EØF om bankers og andre penge- og finansieringsinstitutters årsregnskaber og konsoliderede regnskaber og 91/674/EØF om forsikringsselskabers årsregnskaber og konsoliderede regnskaber

(EUT L 224 af 16.8.2006, s. 1)

2.   89/117/EØF

Rådets direktiv af 13. februar 1989 om de forpligtelser med hensyn til offentliggørelse af årsregnskabsdokumenter, der påhviler de i en medlemsstat etablerede filialer af kreditinstitutter og finansieringsinstitutter med hjemsted uden for denne medlemsstat

(EFT L 44 af 16.2.1989, s. 40)

3.   2006/49/EF

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv af 14. juni 2006 om kravene til investeringsselskabers og kreditinstitutters kapitalgrundlag (omarbejdning)

(EUT L 177 af 30.6.2006, s. 201)

4.   94/19/EF

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv af 30. maj 1994 om indskudsgarantiordninger

(EFT L 135 af 31.5.1994, s. 5)

Ændret ved:

 

2005/1/EF

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv af 9. marts 2005 om ændring af Rådets direktiv 73/239/EØF, 85/611/EØF, 91/675/EØF, 92/49/EØF og 93/6/EØF og af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/19/EF, 98/78/EF, 2000/12/EF, 2001/34/EF, 2002/83/EF og 2002/87/EF med henblik på indførelse af en ny organisationsstruktur for udvalg vedrørende finansielle tjenesteydelser

(EUT L 79 af 24.3.2005, s. 9)

5.   98/26/EF

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv af 19. maj 1998 om endelig afregning i betalingssystemer og værdipapirafviklingssystemer

(EFT L 166 af 11.6.1998, s. 45)

6.   2006/48/EF

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv af 14. juni 2006 om adgang til at optage og udøve virksomhed som kreditinstitut (omarbejdning): med undtagelse af afsnit III og IV

(EUT L 177 af 30.6.2006, s. 1)

7.   2001/24/EF

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv af 4. april 2001 om sanering og likvidation af kreditinstitutter

(EFT L 125 af 5.5.2001, s. 15)

8.   2002/47/EF

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv af 6. juni 2002 om aftaler om finansiel sikkerhedsstillelse

(EFT L 168 af 27.6.2002, s. 43)

9.   2002/87/EF

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv af 16. december 2002 om supplerende tilsyn med kreditinstitutter, forsikringsselskaber og investeringsselskaber i et finansielt konglomerat og om ændring af Rådets direktiv 73/239/EØF, 79/267/EØF, 92/49/EØF, 92/96/EØF, 93/6/EØF og 93/22/EØF samt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/78/EF og 2000/12/EF

(EUT L 35 af 11.2.2003, s. 1)

Ændret ved:

 

2005/1/EF

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv af 9. marts 2005 om ændring af Rådets direktiv 73/239/EØF, 85/611/EØF, 91/675/EØF, 92/49/EØF og 93/6/EØF og af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/19/EF, 98/78/EF, 2000/12/EF, 2001/34/EF, 2002/83/EF og 2002/87/EF med henblik på indførelse af en ny organisationsstruktur for udvalg vedrørende finansielle tjenesteydelser

(EUT L 79 af 24.3.2005, s. 9)

 

2006/48/EF

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv af 14. juni 2006 om adgang til at optage og udøve virksomhed som kreditinstitut (omarbejdning)

(EUT L 177 af 30.6.2006, s. 1)

10.   2004/39/EF

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv af 21. april 2004 om markeder for finansielle instrumenter, om ændring af Rådets direktiv 85/611/EØF og 93/6/EØF samt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/12/EF og om ophævelse af Rådets direktiv 93/22/EØF: for de bestemmelser, der gælder for kreditinstitutter, og med undtagelse af artikel 15, artikel 31-33 og afsnit III

(EUT L 145 af 30.4.2004, s. 1)

Ændret ved:

 

2006/31/EF

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv af 5. april 2006 om ændring af direktiv 2004/39/EF om markeder for finansielle instrumenter, for så vidt angår visse frister

(EUT L 114 af 27.4.2006, s. 60)

og suppleret ved:

 

forordning (EF) nr. 1287/2006

Kommissionens forordning af 10. august 2006 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF for så vidt angår registreringsforpligtelser for investeringsselskaber, indberetning af transaktioner, markedsgennemsigtighed, optagelse af finansielle instrumenter til handel samt definitioner af begreber med henblik på nævnte direktiv

(EUT L 241 af 2.9.2006, s. 1)

 

2006/73/EF

Kommissionens direktiv af 10. august 2006 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF for så vidt angår de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af investeringsselskaber samt definitioner af begreber med henblik på nævnte direktiv

(EUT L 241 af 2.9.2006, s. 26)

11.   2000/46/EF

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv af 18. september 2000 om adgang til at optage og udøve virksomhed som udsteder af elektroniske penge og tilsyn med en sådan virksomhed

(EFT L 275 af 27.10.2000, s. 39)


5.2.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 31/39


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 25. januar 2008

om vedtagelse af første ajourførte liste over lokaliteter af fællesskabsbetydning i det biogeografiske område Makaronesien i henhold til Rådets direktiv 92/43/EØF

(meddelt under nummer K(2008) 286)

(2008/95/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (1), særlig artikel 4, stk. 2, tredje afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det biogeografiske område Makaronesien, der er nævnt i artikel 1, litra c), nr. iii), i direktiv 92/43/EØF, omfatter øgrupperne Azorerne og Madeira (Portugal) og De Kanariske Øer (Spanien) i Atlanterhavet, som specificeret i det biogeografiske kort, som det udvalg, der er nedsat ved artikel 20 i samme direktiv, godkendte den 25. april 2005, i det følgende benævnt »Habitatudvalget«.

(2)

Det er nødvendigt at gøre videre fremskridt med etableringen af Natura 2000-nettet, der blev påbegyndt i 1995, og som er en væsentlig faktor for beskyttelsen af biodiversiteten i Fællesskabet.

(3)

Der blev ved Kommissionens beslutning 2002/11/EF (2) vedtaget en foreløbig liste over lokaliteter af fællesskabsbetydning i det biogeografiske område Makaronesien som omhandlet i direktiv 92/43/EØF. I henhold til artikel 4, stk. 4, og artikel 6, stk. 1, i direktiv 92/43/EØF skal den pågældende medlemsstat udpege de lokaliteter, der står på listen over lokaliteter af fællesskabsbetydning i det biogeografiske område Makaronesien, som særlige bevaringsområder hurtigst muligt og inden for højst seks år ved at opstille bevaringsprioriteter og iværksætte de nødvendige bevaringsforanstaltninger.

(4)

Som led i den dynamiske tilpasning af Natura 2000-netværket ajourføres listerne over lokaliteter af fællesskabsbetydning. Det er derfor nødvendigt at ajourføre den foreløbige liste.

(5)

På den ene side er ajourføringen af den foreløbige liste over lokaliteter af fællesskabsbetydning i det biogeografiske område Makaronesien nødvendig for at medtage yderligere lokaliteter, der er blevet foreslået siden 2000 af medlemsstaterne som lokaliteter af fællesskabsbetydning for det biogeografiske område Makaronesien i henhold til artikel 1 i direktiv 92/43/EØF. Forpligtelserne i medfør af artikel 4, stk. 4, og artikel 6, stk. 1, i direktiv 92/43/EØF gælder hurtigst muligt og inden for højst seks år fra vedtagelsen af den første ajourførte liste over lokaliteter af fællesskabsbetydning i det biogeografiske område Makaronesien.

(6)

På den anden side er ajourføringen af den foreløbige liste over lokaliteter af fællesskabsbetydning i det biogeografiske område Makaronesien nødvendig for at afspejle ændringer i lokalitetsrelaterede oplysninger, som medlemsstaterne har meddelt efter vedtagelsen af fællesskabslisten. I den betydning udgør den første ajourførte liste over lokaliteter af fællesskabsbetydning i det biogeografiske område Makaronesien en konsolideret udgave af den oprindelige liste over lokaliteter af fællesskabsbetydning i det biogeografiske område Makaronesien. Det bør imidlertid fremhæves, at forpligtelserne i medfør af artikel 4, stk. 4, og artikel 6, stk. 1, i direktiv 92/43/EØF gælder hurtigst muligt og inden for højst seks år fra vedtagelsen af den foreløbige liste over lokaliteter af fællesskabsbetydning i det biogeografiske område Makaronesien.

(7)

Lister over lokaliteter, der er foreslået som lokaliteter af fællesskabsbetydning i den i artikel 1 i direktiv 92/43/EØF omhandlede betydning, er, i overensstemmelse med nævnte direktivs artikel 4, stk. 1, blevet fremsendt til Kommissionen for det biogeografiske område Makaronesien af Portugal og Spanien mellem november 1997 og september 2006.

(8)

Listerne over de foreslåede lokaliteter var ledsaget af oplysninger om hver lokalitet indgivet på den formular, som blev indført ved Kommissionens beslutning 97/266/EF af 18. december 1996 om en formular for oplysninger vedrørende foreslåede Natura 2000-lokaliteter (3).

(9)

Disse oplysninger omfatter den seneste og endelige udgave af et kort over den lokalitet, den pågældende medlemsstat har foreslået, lokalitetens navn, beliggenhed og udstrækning samt oplysninger fremkommet ved anvendelse af kriterierne i bilag III til direktiv 92/43/EØF.

(10)

Kommissionen har i forståelse med de enkelte medlemsstater opstillet et udkast til en liste, som også indeholder lokaliteter med prioriterede naturtyper eller prioriterede arter, og der bør på grundlag af dette udkast vedtages en første ajourført liste over lokaliteter, der er udvalgt som lokaliteter af fællesskabsbetydning i det biogeografiske område Makaronesien.

(11)

Kendskabet til forekomsten og fordelingen af naturtyperne og arterne bliver stadig bedre som følge af den overvågning, der finder sted i medfør af artikel 11 i direktiv 92/43/EØF. Derfor er lokaliteterne på fællesskabsniveau blevet vurderet og udvalgt på grundlag af de bedste foreliggende oplysninger.

(12)

Nogle medlemsstater har imidlertid ikke foreslået lokaliteter nok til at imødekomme kravene i direktiv 92/43/EØF for nogle naturtyper og arter. For de naturtyper og arter kan det derfor ikke konkluderes, om nettet er fuldstændigt. Når der tages hensyn til den tid, der går inden oplysningerne modtages, og medlemsstaterne når til enighed, finder Kommissionen imidlertid, at den bør vedtage en første ajourført liste over lokaliteter, der efterfølgende skal revideres i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 4 i direktiv 92/43/EØF.

(13)

Da der fortsat ikke er tilstrækkeligt kendskab til forekomsten og fordelingen af de naturtyper i direktivets bilag I og de arter i dets bilag II, der forekommer både i territorialfarvande og i havmiljøer under national jurisdiktion uden for territorialfarvandene, bør det ikke konkluderes, om nettet er tilstrækkeligt eller ej. Listen bør om nødvendigt revideres i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 4 i direktiv 92/43/EØF.

(14)

For at gøre lovgivningen klar og gennemskuelig bør beslutning 2002/11/EF erstattes.

(15)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Habitatudvalget —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Bilaget til denne beslutning indeholder den første ajourførte liste over lokaliteter af fællesskabsbetydning i det biogeografiske område Makaronesien, som omhandlet i artikel 4, stk. 2, tredje afsnit, i direktiv 92/43/EØF.

Artikel 2

Beslutning 2002/11/EF ophæves.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. januar 2008.

På Kommissionens vegne

Stavros DIMAS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 206 af 22.7.1992, s. 7. Senest ændret ved direktiv 2006/105/EF (EUT L 363 af 20.12.2006, s. 368).

(2)  EFT L 5 af 9.1.2002, s. 16.

(3)  EFT L 107 af 24.4.1997, s. 1.


BILAG

Første ajourførte liste over lokaliteter af fællesskabsbetydning i det biogeografiske område Makaronesien

Hver enkelt lokalitet af fællesskabsbetydning (LAF) er fastlagt på grundlag af oplysningerne i formularen Natura 2000, herunder det tilsvarende kort. De er blevet forelagt af de kompetente nationale myndigheder i overensstemmelse med artikel 4, stk. 1, andet afsnit.

Tabellen nedenfor indeholder følgende oplysninger:

A

:

kode for den pågældende LAF bestående af ni tegn, hvoraf de to første er medlemsstatens ISO-kode

B

:

LAF’s navn

C

:

* = tilstedeværelse i den pågældende LAF af mindst en prioriteret natur- og/eller artstype i den betydning, der benyttes i artikel 1 i direktiv 92/43/EØF

D

:

LAF’s areal i ha eller længde i km

E

:

LAF’s geografiske beliggenhed (længde- og breddegrad).

Alle oplysningerne i Fællesskabets liste nedenfor bygger på oplysninger, der er foreslået, fremsendt og godkendt af Spanien og Portugal.

A

B

C

D

E

LAF-kode

Navn på LAF

*

LAF’s areal

(ha)

LAF’s længde

(km)

LAF’s geografiske beliggenhed

 

 

 

 

 

Længdegrad

Breddegrad

ES0000041

Ojeda, Inagua y Pajonales

*

3 527,6

 

W 15 41

N 27 56

ES0000043

Caldera de Taburiente

*

4 354,7

 

W 17 52

N 28 43

ES0000044

Garajonay

*

3 785,4

 

W 17 15

N 28 7

ES0000096

Pozo Negro

*

9 096

 

W 13 58

N 28 16

ES0000102

Garoé

*

1 124

 

W 17 56

N 27 47

ES0000108

Los Órganos

*

149,7

 

W 17 16

N 28 13

ES0000111

Tamadaba

*

7 448,7

 

W 15 43

N 28 1

ES0000112

Juncalillo del Sur

 

186,3

 

W 15 28

N 27 47

ES0000113

Macizo de Tauro

*

1 244,1

 

W 15 41

N 27 54

ES0000141

Parque Nacional de Timanfaya

 

5 180,7

 

W 13 46

N 29 0

ES7010002

Barranco Oscuro

*

33,4

 

W 15 35

N 28 3

ES7010003

El Brezal

*

109,1

 

W 15 36

N 28 6

ES7010004

Azuaje

*

456,3

 

W 15 34

N 28 5

ES7010005

Los Tilos de Moya

*

89

 

W 15 35

N 28 5

ES7010006

Los Marteles

*

2 803,7

 

W 15 32

N 27 57

ES7010007

Las Dunas de Maspalomas

*

360

 

W 15 35

N 27 44

ES7010008

Güigüí

*

2 897,7

 

W 15 48

N 27 57

ES7010010

Pilancones

*

5 781,6

 

W 15 38

N 27 51

ES7010011

Amagro

*

487,6

 

W 15 40

N 28 7

ES7010012

Bandama

 

592,9

 

W 15 26

N 28 1

ES7010014

Cueva de Lobos

*

7 027,5

 

W 14 15

N 28 18

ES7010016

Área marina de La Isleta

*

8 562

 

W 15 27

N 28 10

ES7010017

Franja marina de Mogán

*

29 993

 

W 15 33

N 27 45

ES7010018

Riscos de Tirajana

*

749,6

 

W 15 34

N 27 57

ES7010019

Roque de Nublo

*

446,4

 

W 15 36

N 27 57

ES7010020

Sebadales de La Graciosa

 

1 192

 

W 13 30

N 29 13

ES7010021

Sebadales de Guasimeta

 

1 276

 

W 13 35

N 28 55

ES7010022

Sebadales de Corralejo

*

1 946,6

 

W 13 49

N 28 42

ES7010023

Malpaís de la Arena

 

849,8

 

W 13 55

N 28 38

ES7010024

Vega de Río Palmas

*

365,7

 

W 14 3

N 28 24

ES7010025

Fataga

*

2 725,9

 

W 15 34

N 27 54

ES7010027

Jinámar

*

30,7

 

W 15 25

N 28 2

ES7010028

Tufia

*

51,3

 

W 15 22

N 27 57

ES7010031

Islote de Lobos

*

452,7

 

W 13 49

N 28 44

ES7010032

Corralejo

*

2 689,3

 

W 13 51

N 28 40

ES7010033

Jandía

*

14 972,5

 

W 14 21

N 28 5

ES7010034

Montaña Cardón

*

1 233,6

 

W 14 9

N 28 15

ES7010035

Playa de Sotavento de Jandía

*

5 461,1

 

W 14 12

N 28 9

ES7010036

Punta del Mármol

*

29,9

 

W 15 36

N 28 8

ES7010037

Bahía del Confital

 

634,2

 

W 15 27

N 28 8

ES7010038

Barranco de La Virgen

*

559,4

 

W 15 35

N 28 2

ES7010039

El Nublo II

*

13 956

 

W 15 40

N 27 57

ES7010040

Hoya del Gamonal

*

627,3

 

W 15 34

N 27 58

ES7010041

Barranco de Guayadeque

*

709,4

 

W 15 27

N 27 55

ES7010042

La Playa del Matorral

*

95,58

 

W 14 19

N 28 2

ES7010044

Los Islotes

 

151,2

 

W 13 31

N 29 17

ES7010045

Archipiélago Chinijo

*

8 865,3

 

W 13 34

N 29 6

ES7010046

Los Volcanes

 

9 986,1

 

W 13 44

N 29 2

ES7010047

La Corona

*

2 602,4

 

W 13 26

N 29 10

ES7010048

Bahía de Gando

*

477,7

 

W 15 22

N 27 55

ES7010049

Arinaga

*

92,4

 

W 15 23

N 27 51

ES7010052

Punta de la Sal

*

136

 

W 15 23

N 27 52

ES7010053

Playa del Cabrón

 

956,2

 

W 15 23

N 27 51

ES7010054

Los Jameos

 

234,7

 

W 13 25

N 29 9

ES7010055

Amurga

*

5 341,2

 

W 15 32

N 27 50

ES7010056

Sebadales de Playa del Inglés

*

2 721,5

 

W 15 33

N 27 45

ES7010062

Betancuria

*

3 328,8

 

W 14 21

N 28 5

ES7010063

Nublo

*

7 107,5

 

W 15 45

N 27 53

ES7010064

Ancones-Sice

 

223,3

 

W 14 4

N 28 19

ES7010065

Malpaís del Cuchillo

 

55,4

 

W 13 40

N 29 5

ES7010066

Costa de Sardina del Norte

 

1 426,5

 

W 15 42

N 28 8

ES7011001

Los Risquetes

 

9,1

 

W 13 39

N 29 6

ES7011002

Cagafrecho

 

633,1

 

W 13 40

N 28 55

ES7011003

Pino Santo

 

1 564,8

 

W 15 28

N 28 3

ES7011004

Macizo de Tauro II

 

5 117,6

 

W 15 41

N 27 49

ES7011005

Sebadales de Güigüí

*

7 219,74

 

W 15 52

N 27 57

ES7020001

Mencáfete

*

454,6

 

W 18 4

N 27 43

ES7020002

Roques de Salmor

 

3,5

 

W 17 59

N 27 49

ES7020003

Tibataje

*

592,7

 

W 18 0

N 27 46

ES7020004

Risco de Las Playas

*

966,9

 

W 17 57

N 27 42

ES7020006

Timijiraque

*

375,1

 

W 17 55

N 27 46

ES7020008

Pinar de Garafía

*

1 027,5

 

W 17 52

N 28 46

ES7020009

Guelguén

*

1 062,4

 

W 17 52

N 28 49

ES7020010

Las Nieves

*

5 114,6

 

W 17 49

N 28 44

ES7020011

Cumbre Vieja

*

7 522,1

 

W 17 50

N 28 35

ES7020012

Montaña de Azufre

 

75,8

 

W 17 46

N 28 33

ES7020014

Risco de la Concepción

*

65,7

 

W 17 46

N 28 40

ES7020015

Costa de Hiscaguán

 

249,9

 

W 17 57

N 28 48

ES7020016

Barranco del Jorado

 

98,2

 

W 17 57

N 28 42

ES7020017

Franja marina Teno-Rasca

*

69 500

 

W 16 53

N 28 16

ES7020018

Tubo volcánico de Todoque

 

1,7

 

W 17 53

N 28 36

ES7020020

Tablado

*

223,6

 

W 17 52

N 28 48

ES7020021

Barranco de las Angustias

*

1 699

 

W 17 54

N 28 41

ES7020022

Tamanca

*

2 073,1

 

W 17 52

N 28 34

ES7020024

Juan Mayor

*

28,3

 

W 17 46

N 28 41

ES7020025

Barranco del Agua

*

74,2

 

W 17 44

N 28 43

ES7020026

La Caldereta

*

18

 

W 18 0

N 27 44

ES7020028

Benchijigua

*

483,2

 

W 17 13

N 28 6

ES7020029

Puntallana

*

285,7

 

W 17 6

N 28 7

ES7020030

Majona

*

1 975,7

 

W 17 9

N 28 8

ES7020032

Roque Cano

*

57,1

 

W 17 15

N 28 10

ES7020033

Roque Blanco

*

29,8

 

W 17 14

N 28 9

ES7020034

La Fortaleza

*

53,1

 

W 17 16

N 28 5

ES7020035

Barranco del Cabrito

*

1 160,4

 

W 17 9

N 28 4

ES7020037

Lomo del Carretón

*

248,5

 

W 17 19

N 28 8

ES7020039

Orone

*

1 706,6

 

W 17 15

N 28 5

ES7020041

Charco del Conde

 

9,2

 

W 17 20

N 28 5

ES7020042

Charco de Cieno

*

5,2

 

W 17 20

N 28 5

ES7020043

Parque Nacional del Teide

*

18 993,1

 

W 16 37

N 28 14

ES7020044

Ijuana

*

901,8

 

W 16 8

N 28 33

ES7020045

Pijaral

*

295,7

 

W 16 10

N 28 33

ES7020046

Los Roques de Anaga

*

9,8

 

W 16 9

N 28 35

ES7020047

Pinoleris

*

178,4

 

W 16 29

N 28 22

ES7020048

Malpaís de Güímar

*

286

 

W 16 22

N 28 18

ES7020049

Montaña Roja

*

163,96

 

W 16 32

N 28 1

ES7020050

Malpaís de la Rasca

 

312,7

 

W 16 41

N 28 0

ES7020051

Barranco del Infierno

*

1 824,1

 

W 16 42

N 28 7

ES7020052

Chinyero

*

2 380

 

W 16 47

N 28 17

ES7020053

Las Palomas

*

582,7

 

W 16 27

N 28 23

ES7020054

Corona Forestal

*

41 067,7

 

W 16 37

N 28 10

ES7020055

Barranco de Fasnia y Güímar

*

151,1

 

W 16 27

N 28 15

ES7020056

Montaña Centinela

 

130,7

 

W 16 27

N 28 9

ES7020057

Mar de Las Calmas

*

9 898,4

 

W 18 3

N 27 38

ES7020058

Montañas de Ifara y Los Riscos

 

284,9

 

W 16 32

N 28 4

ES7020061

Roque de Jama

*

92,5

 

W 16 38

N 28 5

ES7020064

Los Sables

*

3,1

 

W 17 55

N 28 48

ES7020065

Montaña de Tejina

*

167,7

 

W 16 45

N 28 11

ES7020066

Roque de Garachico

 

3,04

 

W 16 45

N 28 22

ES7020068

La Rambla de Castro

*

45

 

W 16 35

N 28 23

ES7020069

Las Lagunetas

*

3 568,3

 

W 16 24

N 28 25

ES7020070

Barranco de Erques

*

262,7

 

W 16 47

N 28 9

ES7020071

Montaña de la Centinela

*

15

 

W 17 46

N 28 32

ES7020072

Montaña de la Breña

*

26,1

 

W 17 47

N 28 37

ES7020073

Los Acantilados de la Culata

*

440,9

 

W 16 45

N 28 21

ES7020074

Los Campeches, Tigaiga y Ruiz

*

543,5

 

W 16 36

N 28 21

ES7020075

La Resbala

*

590,6

 

W 16 28

N 28 22

ES7020076

Riscos de Bajamar

*

26

 

W 17 46

N 28 40

ES7020077

Acantilado de la Hondura

 

32,5

 

W 16 25

N 28 11

ES7020078

Tabaibal del Porís

 

47,5

 

W 16 25

N 28 10

ES7020081

Interián

*

100,2

 

W 16 47

N 28 21

ES7020082

Barranco de Ruiz

*

95,3

 

W 16 37

N 28 22

ES7020084

Barlovento, Garafía, El Paso y Tijarafe

*

5 561,7

 

W 17 57

N 28 46

ES7020085

El Paso y Santa Cruz de La Palma

*

1 390,5

 

W 17 51

N 28 40

ES7020086

Santa Cruz de La Palma

*

216

 

W 17 49

N 28 41

ES7020087

Breña Alta

*

60,8

 

W 17 49

N 28 37

ES7020088

Sabinar de Puntallana

*

14,1

 

W 17 44

N 28 44

ES7020089

Sabinar de La Galga

*

81

 

W 17 46

N 28 46

ES7020090

Monteverde de Don Pedro-Juan Adalid

*

483,1

 

W 17 54

N 28 49

ES7020091

Monteverde de Gallegos-Franceses

*

1 408,6

 

W 17 50

N 28 49

ES7020092

Monteverde de Lomo Grande

*

494,9

 

W 17 48

N 28 47

ES7020093

Monteverde de Barranco Seco-Barranco del Agua

*

1 939,1

 

W 17 47

N 28 44

ES7020094

Monteverde de Breña Alta

*

823,2

 

W 17 48

N 28 40

ES7020095

Anaga

*

10 340,6

 

W 16 13

N 28 32

ES7020096

Teno

*

6 119,7

 

W 16 51

N 28 18

ES7020097

Teselinde-Cabecera de Vallehermoso

*

2 340,9

 

W 17 17

N 28 11

ES7020098

Montaña del Cepo

*

1 162

 

W 17 12

N 28 11

ES7020099

Frontera

*

8 807,4

 

W 18 7

N 27 45

ES7020100

Cueva del Viento

*

137,7

 

W 16 41

N 28 20

ES7020101

Laderas de Enchereda

*

682,6

 

W 17 11

N 28 8

ES7020102

Barranco de Charco Hondo

*

392,4

 

W 17 15

N 28 3

ES7020103

Barranco de Argaga

*

187,1

 

W 17 18

N 28 5

ES7020104

Valle Alto de Valle Gran Rey

*

706,8

 

W 17 18

N 28 6

ES7020105

Barranco del Águila

*

164,4

 

W 17 7

N 28 8

ES7020106

Cabecera Barranco de Aguajilva

*

140,3

 

W 17 17

N 28 7

ES7020107

Cuenca de Benchijigua-Guarimiar

*

1 341,4

 

W 17 13

N 28 3

ES7020108

Taguluche

*

139,5

 

W 17 19

N 28 8

ES7020109

Barrancos del Cedro y Liria

*

584,18

 

W 17 11

N 28 9

ES7020110

Barranco de Niágara

*

38,7

 

W 16 45

N 28 11

ES7020111

Barranco de Orchilla

*

18,4

 

W 16 36

N 28 6

ES7020112

Barranco de las Hiedras-El Cedro

*

166,4

 

W 16 29

N 28 11

ES7020113

Acantilado costero de Los Perros

*

65,9

 

W 16 41

N 28 23

ES7020114

Riscos de Lara

*

103,4

 

W 16 49

N 28 15

ES7020115

Laderas de Chío

*

197,1

 

W 16 47

N 28 15

ES7020116

Sebadales del sur de Tenerife

*

2 692,9

 

W 16 35

N 28 1

ES7020117

Cueva marina de San Juan

 

0,7

 

W 16 49

N 28 10

ES7020118

Barranco de Icor

*

36,5

 

W 16 27

N 28 12

ES7020119

Lomo de Las Eras

 

1,7

 

W 16 25

N 28 11

ES7020120

Sebadal de San Andrés

 

582,7

 

W 16 12

N 28 29

ES7020121

Barranco Madre del Agua

*

9,8

 

W 16 29

N 28 12

ES7020122

Franja marina de Fuencaliente

*

7 055,2

 

W 17 53

N 28 32

ES7020123

Franja marina Santiago-Valle Gran Rey

*

13 139

 

W 17 18

N 28 2

ES7020124

Costa de Garafía

 

3 475,3

 

W 17 52

N 28 51

ES7020125

Costa de los Órganos

 

1 164

 

W 17 17

N 28 13

ES7020126

Costa de San Juan de la Rambla

 

1 602,9

 

W 16 37

N 28 25

ES7020127

Risco de la Mérica

*

38,3

 

W 17 20

N 28 6

ES7020128

Sebadales de Antequera

 

272,62

 

W 16 7

N 28 31

ES7020129

Piña de mar de Granadilla

 

0,93

 

W 16 30

N 28 4

PTCOR0001

Costa e Caldeirão — Ilha do Corvo

*

964,02

 

W 31 6

N 39 42

PTDES0001

Ilhas Desertas

*

11 301,62

 

W 16 29

N 32 30

PTFAI0004

Caldeira e Capelinhos — Ilha do Faial

*

2 023,05

 

W 28 45

N 38 35

PTFAI0005

Monte da Guia — Ilha do Faial

*

362,85

 

W 28 37

N 38 31

PTFAI0006

Ponta do Varadouro — Ilha do Faial

*

19,66

 

W 28 47

N 38 34

PTFAI0007

Morro de Castelo Branco — Ilha do Faial

*

131,52

 

W 28 45

N 38 31

PTFLO0002

Zona Central — Morro Alto — Ilha das Flores

*

2 924,68

 

W 31 13

N 39 27

PTFLO0003

Costa Nordeste — Ilha das Flores

*

1 215,28

 

W 31 10

N 39 30

PTGRA0015

Ilhéu de Baixo — Restinga Ilha Graciosa

*

248,65

 

W 27 57

N 39 0

PTGRA0016

Ponta Branca — Ilha Graciosa

*

74,81

 

W 28 2

N 39 1

PTJOR0013

Ponta dos Rosais — Ilha de S. Jorge

*

303,8

 

W 28 18

N 38 45

PTJOR0014

Costa NE e Ponta do Topo — Ilha de S. Jorge

*

3 956,41

 

W 27 51

N 38 35

PTMAD0001

Laurisilva da Madeira

*

13 354,86

 

W 17 3

N 32 46

PTMAD0002

Maciço Montanhoso Central da Ilha da Madeira

*

8 212,22

 

W 16 55

N 32 43

PTMAD0003

Ponta de S. Lourenço

*

2 043,12

 

W 16 41

N 32 44

PTMAD0004

Ilhéu da Viúva

*

1 822,47

 

W 16 51

N 32 48

PTMAD0005

Achadas da Cruz

 

205,82

 

W 17 12

N 32 50

PTMAD0006

Moledos — Madalena do Mar

 

18,12

 

W 17 8

N 32 42

PTMAD0007

Pináculo

*

33,81

 

W 16 52

N 32 39

PTMIG0019

Lagoa do Fogo — Ilha de S. Miguel

*

1 360,42

 

W 25 28

N 37 46

PTMIG0020

Caloura-Ponta da Galera — Ilha de S. Miguel

*

204,2

 

W 25 30

N 37 42

PTMIG0021

Banco D. João de Castro (Canal Terceira — S. Miguel)

*

1 643

 

W 26 36

N 38 13

PTPIC0008

Baixa do Sul (Canal do Faial)

*

54,68

 

W 28 35

N 38 30

PTPIC0009

Montanha do Pico, Prainha e Caveiro — Ilha do Pico

*

8 572

 

W 28 17

N 38 28

PTPIC0010

Ponta da Ilha — Ilha do Pico

*

394,96

 

W 28 2

N 38 25

PTPIC0011

Lajes do Pico — Ilha do Pico

*

142,15

 

W 28 15

N 38 23

PTPIC0012

Ilhéus da Madalena — Ilha do Pico

*

146,4

 

W 28 32

N 38 32

PTPOR0001

Ilhéus do Porto Santo

*

232,2

 

W 16 23

N 33 0

PTPOR0002

Pico Branco — Porto Santo

 

142,72

 

W 16 17

N 33 5

PTSEL0001

Ilhas Selvagens

*

5 752

 

W 15 51

N 30 5

PTSMA0022

Ponta do Castelo — Ilha de Sta. Maria

*

320,49

 

W 25 2

N 36 55

PTSMA0023

Ilhéu das Formigas e Recife Dollabarat (Canal S. Miguel — Sta. Maria)

*

3 542

 

W 25 45

N 37 15

PTTER0017

Serra Santa Bárbara e Pico Alto — Ilha da Terceira

*

4 760,25

 

W 27 17

N 38 44

PTTER0018

Costa das Quatro Ribeiras — Ilha da Terceira

*

274,39

 

W 27 12

N 38 48