ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 27

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

51. årgang
31. januar 2008


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 84/2008 af 30. januar 2008 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 85/2008 af 30. januar 2008 om de særlige betingelser for ydelse af støtte til privat oplagring af fåre- og gedekød (kodificeret udgave)

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 86/2008 af 30. januar 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 318/2007 om dyresundhedsmæssige betingelser for import af visse fugle til Fællesskabet samt karantænebetingelser herfor ( 1 )

8

 

 

DIREKTIVER

 

*

Kommissionens direktiv 2008/5/EF af 30. januar 2008 om angivelse på mærkningen af bestemte levnedsmidler af andre obligatoriske oplysninger end dem, der er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/13/EF (kodificeret udgave) ( 1 )

12

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Rådet

 

 

2008/84/EF

 

*

Rådets beslutning af 22. januar 2008 om bemyndigelse af Forbundsrepublikken Tyskland og Republikken Polen til at anvende foranstaltninger, der fraviger bestemmelserne i artikel 5 i Rådets direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

17

 

 

2008/85/EF

 

*

Rådets afgørelse af 28. januar 2008 om beskikkelse af to spanske suppleanter til Regionsudvalget

20

 

 

Kommissionen

 

 

2008/86/EF

 

*

Afgørelse nr. 1/2008 truffet af Den Blandede Landbrugskomité, der er nedsat ved aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter af 15. januar 2008 om ændringer af appendikserne til bilag 4

21

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

FORORDNINGER

31.1.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 27/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 84/2008

af 30. januar 2008

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1580/2007 af 21. december 2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96, (EF) nr. 2201/96 og (EF) nr. 1182/2007 vedrørende frugt og grøntsager (1), særlig artikel 138, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes som følge af gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 138 i forordning (EF) nr. 1580/2007, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 31. januar 2008.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. januar 2008.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 350 af 31.12.2007, s. 1.


BILAG

til Kommissionens forordning af 30. januar 2008 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

IL

138,6

MA

40,0

SN

192,7

TN

129,8

TR

92,3

ZZ

118,7

0707 00 05

EG

190,8

JO

202,1

MA

50,4

TR

111,7

ZZ

138,8

0709 90 70

MA

68,0

TR

155,5

ZA

79,4

ZZ

101,0

0709 90 80

EG

355,3

ZZ

355,3

0805 10 20

EG

48,1

IL

61,1

MA

60,9

TN

56,1

TR

69,5

ZA

22,3

ZZ

53,0

0805 20 10

IL

107,2

MA

83,8

TR

95,7

ZZ

95,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

85,9

IL

69,7

JM

103,1

MA

154,5

PK

46,3

TR

75,6

US

60,1

ZZ

85,0

0805 50 10

EG

74,2

IL

126,6

MA

90,6

TR

118,9

ZZ

102,6

0808 10 80

CA

84,1

CL

60,8

CN

83,0

MK

39,9

US

112,7

ZZ

76,1

0808 20 50

CL

59,3

CN

57,3

TR

159,1

US

96,5

ZA

91,9

ZZ

92,8


(1)  Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« repræsenterer »anden oprindelse«.


31.1.2008   

DA XM

Den Europæiske Unions Tidende

L 27/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 85/2008

af 30. januar 2008

om de særlige betingelser for ydelse af støtte til privat oplagring af fåre- og gedekød

(kodificeret udgave)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR –

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2529/2001 af 19. december 2001 om den fælles markedsordning for fåre- og gedekød (1), særlig artikel 12, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3447/90 af 28. november 1990 om de særlige betingelser for ydelse af støtte til privat oplagring af fåre- og gedekød (2) er blevet ændret væsentligt ved flere lejligheder (3). Forordningen bør af klarheds- og rationaliseringshensyn kodificeres.

(2)

Bestemmelserne i Kommissionens forordning (EF) nr. 6/2008 af 4. januar 2008 om gennemførelsesbestemmelser vedrørende støtte til privat oplagring af fåre- og gedekød (4) bør følges for så vidt angår ydelse af støtte til privat oplagring af fårekød. De pågældende bestemmelser bør suppleres eller tilpasses.

(3)

Ud over den støtte, der ydes for en bestemt oplagringsperiode, bør der fastsættes beløb, der enten skal lægges til eller trækkes fra i tilfælde af forlængelse eller afkortning af denne periode.

(4)

I betragtning af markedsudsigterne bør der fastsættes fleksible oplagringsperioder på mellem tre og syv måneder.

(5)

For at sikre, at der afgives seriøse bud, bør det fastsættes, at der skal oplagres en vis minimumsmængde. Det bør fastsættes, hvor stor en minimumsmængde der skal udlagres.

(6)

Der bør stilles en sikkerhed for at sikre overholdelsen af forpligtelserne i forbindelse med den private oplagring.

(7)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Fåre- og Gedekød —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Forordning (EF) nr. 6/2008 finder anvendelse med forbehold af bestemmelserne i denne forordning.

Artikel 2

1.   Anmodning vedrørende privat oplagring skal indgives til et af de i bilag I anførte interventionsorganer.

2.   I forbindelse med en licitation kan der indgives bud vedrørende en oplagringsperiode på tre måneder. Den faktiske oplagringsperiode bestemmes dog af oplagreren. Perioden kan ikke være kortere end tre måneder og ikke længere end syv måneder. Hvis oplagringsperioden er længere end tre måneder, forhøjes støtten med 1,45 EUR/ton/dag.

Artikel 3

Minimumsmængden pr. kontrakt er 4 tons udtrykt i ikke-udbenet kød.

Artikel 4

Minimumsmængden for hver udlagring er på 4 tons udtrykt som produktvægt pr. lager og pr. kontrahent. Det er dog tilladt at foretage endnu en udlagring af restmængden eller en del deraf, når den fortsat oplagrede mængde på et lager er mindre end minimumsmængden.

Hvis disse udlagringsbetingelser ikke overholdes:

beregnes støtten for den udlagrede mængde efter artikel 6, stk. 3, i forordning (EF) nr. 6/2008, og

15 % af den i artikel 5 omhandlede sikkerhed inddrages for den udlagrede mængde.

Artikel 5

Sikkerheden udgør 145 EUR/ton.

Artikel 6

Forordning (EØF) nr. 3447/90 ophæves.

Henvisninger til den ophævede forordning gælder som henvisninger til nærværende forordning og læses efter sammenligningstabellen i bilag III.

Artikel 7

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. januar 2008.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 341 af 22.12.2001, s. 3. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1913/2005 (EUT L 307 af 25.11.2005, s. 2). Forordning (EF) nr. 2529/2001 erstattes af forordning (EF) nr. 1234/2007 (EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1) med virkning fra den 1. juli 2008.

(2)  EFT L 333 af 30.11.1990, s. 46. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 40/96 (EFT L 10 af 13.1.1996, s. 6).

(3)  Se bilag II.

(4)  EUT L 3 af 5.1.2008, s. 13.


ПРИЛОЖЕНИЕ I — ANEXO I — PŘÍLOHA I — BILAG I — ANHANG I — I LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — I PIELIKUMS — I PRIEDAS — I. MELLÉKLET — ANNESS I — BIJLAGE I — ZAŁĄCZNIK I — ANEXO I — ANEXA I — PRÍLOHA I — PRILOGA I — LIITE I — BILAGA I

Адреси на интервенционните агенции — Direcciones de los organismos de intervención — Adresy intervenčních agentur — Interventionsorganernes adresser — Anschriften der Interventionsstellen — Sekkumisametite aadressid — Διευθύνσεις του οργανισμού παρέμβασης — Addresses of the intervention agencies — Adresses des organismes d’intervention — Indirizzi degli organismi d’intervento — Intervences aģentūru adreses — Intervencinių agentūrų adresai — Az intervenciós hivatalok címei — Indirizzi ta’ l-aġenziji ta’ intervent — Adressen van de interventiebureaus — Adresy agencji interwencyjnych — Endereços dos organismos de intervenção — Adresele agențiilor de intervenție — Adresy intervenčných orgánov — Naslovi intervencijskih agencij — Interventioelinten osoitteet — Interventionsorganens adresser

BELGIQUE/BELGIË

Bureau d’intervention et de restitution belge

Rue de Trèves 82

B-1040 Bruxelles

Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

Trierstraat 82

B-1040 Brussel

Tél. (32-2) 287 24 11

Fax (32-2) 230 25 33/280 03 07

БЪЛГАРИЯ

Държавен фонд „Земеделие“

Разплащателна агенция

1618 София,

ул. Цар Борис III № 136

тел. (+ 359-2) 818 72 02

факс (+ 359-2) 818 72 67

ČESKA REPUBLIKA

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)

Ve Smečkách 33

CZ-110 00 Praha 1

Tel.: (420) 222 87 14 60

Fax: (420) 222 87 16 80

DANMARK

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Direktoratet for Fødevareerhverv

Nyropsgade 30

DK-1780 København V

Tlf. (45) 33 95 80 00

Fax (45) 33 95 80 34

DEUTSCHLAND

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)

Deichmanns Aue 29

D-53179 Bonn

Tel. (49-228) 68 45 37 56

Fax (49-228) 68 45-34 44/37 91

EESTI

PRIA (Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet)

Narva mnt. 3

51009 Tartu

Tel: +372 737 1200

Faks: +372 737 1201

ÉIRE/IRELAND

Department of Agriculture and Food/An Roinn Talmhaíochta agus Bia

Johnston Castle Estate

County Wexford

Tel. (353-53) 91634 00

Fax (353-53) 91428 42

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ (Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων)

Αχαρνών 241

GR-104 46 Αθήνα

Τηλ. (+30) 210 228 41 80

Φαξ (+30) 210 228 14 79

ESPAÑA

FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria)

Beneficencia 8

E-28005 Madrid

Tel. (34) 913 47 65 00, 913 47 63 10

Fax (34) 915 21 98 32, 915 22 43 87

FRANCE

Office de l’élevage

12, rue Henri Rol-Tanguy

TSA 30003

93555 Montreuil-Sous-Bois Cedex

Tél. (33) 173 30 30 00

Fax (33) 173 30 30 48 ou 173 30 30 49

ITALIA

AGEA (Agenzia Erogazioni in Agricoltura)

Via Palestro 81

I-00185 Roma

Tel. (39-06) 449 49 91

Fax (39-06) 445 39 40/444 19 58

ΚΥΠΡΟΣ

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

Τ.Θ. 16102, CY-2086 Λευκωσία

Οδός Μιχαήλ Κουτσόφτα 20

CY-2000 Λευκωσία

Τηλ. (+357) 22 55 77 77

Φαξ (+357) 22 55 77 55

LATVIJA

Latvijas Republikas Zemkopības ministrija

Lauku atbalsta dienests

Republikas laukums 2

LV-1981 Rīga, Latvija

Tālr.: (371) 702 75 42

Fakss: (371) 702 71 20

LIETUVA

Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra

L. Stuokos-Gucevičiaus g. 9-12

LT-01122 Vilnius

Tel. (+370 5) 268 50 50

Faks. (+370 5) 268 50 61

LUXEMBOURG

Service d’économie rurale, section «Cheptel et viande»

113-115, rue de Hollerich

L-1741 Luxembourg

Tél. (352) 47 84 43

Fax (352) 49 16 19

MAGYARORSZÁG

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

H-1095 Budapest, Soroksári út 22–24.

Postacím: H-1385, Budapest 62., Pf. 867

Tel.: (36-1) 219 45 17

Fax: (36-1) 219 62 59

MALTA

Ministry for Rural Affairs and the Environment

Barriera Wharf

Valletta CMR02

Malta

Tel.: (+356) 22952000, 22952222

Faks: (+356) 22952212

NEDERLAND

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Dienst Regelingen

Slachthuisstraat 71

Postbus 965

6040 AZ Roermond

Nederland

Tel. (31-475) 35 54 44

Fax (31-475) 31 89 39

ÖSTERREICH

AMA-Agrarmarkt Austria

Dresdner Straβe 70

A-1201 Wien

Tel. (43-1) 33 15 12 18

Fax (43-1) 33 15 14 624

POLSKA

Agencja Rynku Rolnego

Biuro Mięsa

ul. Nowy Świat 6/12

00-400 Warszawa

tel. +48 22 661 71 09

faks +48 22 661 77 56

PORTUGAL

IFAP — Instituto de Financiamento da Agricultura e Pesca, IP

Rua Castilho, n.o 45-51

P-1269-164 Lisboa

Tel.: (351) 213 846 000

Fax: (351) 213 846 170

ROMÂNIA

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA)

București

Bld. Carol I, nr. 17, sector 2

Tel./Fax 0040 21 30 54 867

SLOVENIJA

ARSKTRP – Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska 160

SI-1000 Ljubljana

Tel. (386-1) 478 93 59

Faks (386-1) 478 92 00

SLOVENSKO

Pôdohospodárska platobná agentúra

Dobrovičova 12

815 26 Bratislava

Tel.: (+ 421-2) 59 26 63 97

Fax: (+ 421-2) 52 96 50 33

SUOMI/FINLAND

Maaseutuvirasto/Landsbygdsverket

Markkinatukiosasto/Marknadsstödsavdelningen

Interventioyksikkö/Interventionsenheten

Malminkatu/Malmgatan 16

PL/PB 256

FI-00101 Helsinki/Helsingfors

Suomi/Finland

Puhelin/Tel. +358 20 772 007

Faksi/Fax +358 20 7725 506

SVERIGE

Jordbruksverket – Swedish Board of Agriculture,

Intervention Division

S-551 82 Jönköping

Tfn (46-36) 15 50 00

Fax (46-36) 19 05 46

UNITED KINGDOM

Rural Payments Agency

Lancaster House

Hampshire Court

Newcastle-upon-Tyne

NE4 7YH

Tel. (44-191) 273 96 96


BILAG II

Ophævet forordning med oversigt over ændringer

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3447/90

(EFT L 333 af 30.11.1990, s. 46)

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 273/91

(EFT L 28 af 2.2.1991, s. 28)

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1258/91

(EFT L 120 af 15.5.1991, s. 15)

udelukkende artikel 2

Kommissionens forordning (EF) nr. 879/95

(EFT L 91 af 22.4.1995, s. 2)

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 40/96

(EFT L 10 af 13.1.1996, s. 6)

udelukkende artikel 2, stk. 2


BILAG III

Sammenligningstabel

Forordning (EØF) nr. 3447/90

Nærværende forordning

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 3

Artikel 3a

Artikel 4

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 5

Artikel 7

Bilag

Bilag I

Bilag II

Bilag III


31.1.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 27/8


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 86/2008

af 30. januar 2008

om ændring af forordning (EF) nr. 318/2007 om dyresundhedsmæssige betingelser for import af visse fugle til Fællesskabet samt karantænebetingelser herfor

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 91/496/EØF af 15. juli 1991 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for dyr, der føres ind i Fællesskabet fra tredjelande, og om ændring af direktiv 89/662/EØF, 90/425/EØF og 90/675/EØF (1), særlig artikel 10, stk. 3, andet afsnit, og artikel 10, stk. 4, første afsnit,

under henvisning til Rådets direktiv 92/65/EØF af 13. juli 1992 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandel med og indførsel til Fællesskabet af dyr samt sæd, æg og embryoner, der for så vidt angår disse betingelser ikke er underlagt specifikke fællesskabsbetingelser som omhandlet i bilag A, del I, til direktiv 90/425/EØF (2), særlig artikel 18, stk. 1, fjerde led, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 318/2007 (3) er der fastsat dyresundhedsmæssige betingelser for import af visse fugle, bortset fra fjerkræ, til Fællesskabet samt karantænebetingelser for sådanne fugle efter importen.

(2)

I bilag V til forordning (EF) nr. 318/2007 er der fastsat en liste over karantænefaciliteter og -centre, der er godkendt af medlemsstaternes kompetente myndigheder med henblik på import af visse fugle, bortset fra fjerkræ.

(3)

Tjekkiet, Tyskland og Spanien har gennemgået deres godkendte karantænefaciliteter og centre og har forelagt Kommissionen en opdateret liste over sådanne karantænefaciliteter og -centre. Listen over godkendte karantænefaciliteter og -centre i bilag V til forordning (EF) nr. 318/2007 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(4)

Forordning (EF) nr. 318/2007 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag V til forordning (EF) nr. 318/2007 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. januar 2008.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 268 af 24.9.1991, s. 56. Senest ændret ved direktiv 2006/104/EF (EUT L 363 af 20.12.2006, s. 352).

(2)  EFT L 268 af 14.9.1992, s. 54. Senest ændret ved Kommissionens beslutning 2007/265/EF (EUT L 114 af 1.5.2007, s. 17).

(3)  EUT L 84 af 24.3.2007, s. 7. Ændret ved forordning (EF) nr. 1278/2007 (EUT L 284 af 30.10.2007, s. 20).


BILAG

»BILAG V

Liste over godkendte faciliteter og centre, jf. artikel 6, stk. 1

ISO-landekode

Landets navn

Karantænefacilitetens eller centrets godkendelsesnummer

AT

ØSTRIG

AT OP Q1

AT

ØSTRIG

AT-KO-Q1

AT

ØSTRIG

AT-3-ME-Q1

AT

ØSTRIG

AT-4-KI-Q1

AT

ØSTRIG

AT 4 WL Q 1

AT

ØSTRIG

AT-4-VB-Q1

AT

ØSTRIG

AT 6 10 Q 1

AT

ØSTRIG

AT 6 04 Q 1

BE

BELGIEN

BE VQ 1003

BE

BELGIEN

BE VQ 1010

BE

BELGIEN

BE VQ 1011

BE

BELGIEN

BE VQ 1012

BE

BELGIEN

BE VQ 1013

BE

BELGIEN

BE VQ 1016

BE

BELGIEN

BE VQ 1017

BE

BELGIEN

BE VQ 3001

BE

BELGIEN

BE VQ 3008

BE

BELGIEN

BE VQ 3014

BE

BELGIEN

BE VQ 3015

BE

BELGIEN

BE VQ 4009

BE

BELGIEN

BE VQ 4017

BE

BELGIEN

BE VQ 7015

CY

CYPERN

CB 0011

CY

CYPERN

CB 0012

CY

CYPERN

CB 0061

CY

CYPERN

CB 0013

CY

CYPERN

CB 0031

CZ

TJEKKIET

21750016

CZ

TJEKKIET

21750027

CZ

TJEKKIET

61750009

DE

TYSKLAND

BB-1

DE

TYSKLAND

BW-1

DE

TYSKLAND

BY-1

DE

TYSKLAND

BY-2

DE

TYSKLAND

BY-3

DE

TYSKLAND

BY-4

DE

TYSKLAND

HE-1

DE

TYSKLAND

HE-2

DE

TYSKLAND

NI-1

DE

TYSKLAND

NI-2

DE

TYSKLAND

NI-3

DE

TYSKLAND

NW-1

DE

TYSKLAND

NW-2

DE

TYSKLAND

NW-3

DE

TYSKLAND

NW-4

DE

TYSKLAND

NW-5

DE

TYSKLAND

NW-6

DE

TYSKLAND

NW-7

DE

TYSKLAND

NW-8

DE

TYSKLAND

RP-1

DE

TYSKLAND

SN-1

DE

TYSKLAND

SN-2

DE

TYSKLAND

TH-1

DE

TYSKLAND

TH-2

ES

SPANIEN

ES/01/02/05

ES

SPANIEN

ES/05/02/12

ES

SPANIEN

ES/05/03/13

ES

SPANIEN

ES/09/02/10

ES

SPANIEN

ES/17/02/07

ES

SPANIEN

ES/04/03/11

ES

SPANIEN

ES/04/03/14

ES

SPANIEN

ES/09/03/15

ES

SPANIEN

ES/09/06/18

ES

SPANIEN

ES/10/07/20

FR

FRANKRIG

38.193.01

GR

GRÆKENLAND

GR.1

GR

GRÆKENLAND

GR.2

HU

UNGARN

HU12MK001

IE

IRLAND

IRL-HBQ-1-2003 Unit A

IT

ITALIEN

003AL707

IT

ITALIEN

305/B/743

IT

ITALIEN

132BG603

IT

ITALIEN

170BG601

IT

ITALIEN

233BG601

IT

ITALIEN

068CR003

IT

ITALIEN

006FR601

IT

ITALIEN

054LCO22

IT

ITALIEN

I – 19/ME/01

IT

ITALIEN

119RM013

IT

ITALIEN

006TS139

IT

ITALIEN

133VA023

MT

MALTA

BQ 001

NL

NEDERLANDENE

NL-13000

NL

NEDERLANDENE

NL-13001

NL

NEDERLANDENE

NL-13002

NL

NEDERLANDENE

NL-13003

NL

NEDERLANDENE

NL-13004

NL

NEDERLANDENE

NL-13005

NL

NEDERLANDENE

NL-13006

NL

NEDERLANDENE

NL-13007

NL

NEDERLANDENE

NL-13008

NL

NEDERLANDENE

NL-13009

NL

NEDERLANDENE

NL-13010

PL

POLEN

14084501

PT

PORTUGAL

05.01/CQA

PT

PORTUGAL

01.02/CQA

UK

DET FORENEDE KONGERIGE

21/07/01

UK

DET FORENEDE KONGERIGE

21/07/02«


DIREKTIVER

31.1.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 27/12


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/5/EF

af 30. januar 2008

om angivelse på mærkningen af bestemte levnedsmidler af andre obligatoriske oplysninger end dem, der er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/13/EF

(EØS-relevant tekst)

(kodificeret udgave)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/13/EF af 20. marts 2000 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om mærkning af og præsentationsmåder for levnedsmidler samt om reklame for sådanne levnedsmidler (1), særlig artikel 4, stk. 2,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/35/EF af 30. juni 1994 om sødestoffer til brug i levnedsmidler (2), særlig artikel 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens direktiv 94/54/EF af 18. november 1994 om angivelse på mærkningen af bestemte levnedsmidler af andre obligatoriske oplysninger end dem, der er fastsat i Rådets direktiv 79/112/EØF (3) er blevet ændret væsentligt ved flere lejligheder (4). Direktivet bør af klarheds- og rationaliseringshensyn kodificeres.

(2)

For at sikre en passende forbrugeroplysning er det for visse levnedsmidler nødvendigt at foreskrive obligatoriske oplysninger ud over dem, der er fastsat i artikel 3 i direktiv 2000/13/EF.

(3)

Emballagegas, som anvendes ved færdigpakning af visse levnedsmidler, bør ikke betragtes som ingredienser i henhold til artikel 6, stk. 1, i direktiv 2000/13/EF og bør følgelig ikke angives i mærkningens ingrediensfortegnelse.

(4)

Forbrugerne bør dog oplyses om anvendelse af emballagegas for bedre at kunne forstå, hvorfor den købte vare har længere holdbarhed end lignende varer, der er færdigpakket på andre måder.

(5)

For at sikre en passende forbrugeroplysning er det nødvendigt at indføre en bestemmelse om, at der på mærkningen af levnedsmidler, som indeholder sødestoffer, skal være en angivelse, der klart fremhæver denne egenskab.

(6)

Det bør ligeledes kræves, at der på mærkningen af levnedsmidler, der indeholder visse kategorier af sødestoffer, findes en advarsel herom.

(7)

Det er endvidere nødvendigt med mærkning, der giver forbrugerne klare oplysninger om forekomst af glycyrrhizinsyre eller ammoniumsalt heraf i konfekture og drikkevarer. Hvis de pågældende produkter har et højt indhold af glycyrrhizinsyre eller ammoniumsalt heraf, bør forbrugerne, navnlig personer med for højt blodtryk, tillige oplyses om, at for stort indtag bør undgås. For at sikre, at forbrugerne kan forstå oplysningerne, bør man anvende den velkendte betegnelse »lakrids«.

(8)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

(9)

Nærværende direktiv bør ikke berøre medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til de i bilag II, del B, angivne frister for gennemførelse af direktiverne i national ret —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Mærkningen af de levnedsmidler, der er omhandlet i bilag I, skal omfatte de i samme bilag anførte supplerende obligatoriske oplysninger, jf. dog artikel 3 i direktiv 2000/13/EF.

Artikel 2

Direktiv 94/54/EF, som ændret ved de direktiver, der er nævnt i bilag II, del A, ophæves, uden at dette berører medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til de i bilag II, del B, angivne frister for gennemførelse af direktiverne i national ret.

Henvisninger til det ophævede direktiv gælder som henvisninger til nærværende direktiv og læses efter sammenligningstabellen i bilag III.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. januar 2008.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 109 af 6.5.2000, s. 29. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2007/68/EF (EUT L 310 af 28.11.2007, s. 11).

(2)  EFT L 237 af 10.9.1994, s. 3. Senest ændret ved direktiv 2006/52/EF (EUT L 204 af 26.7.2006, s. 10).

(3)  EFT L 300 af 23.11.1994, s. 14. Senest ændret ved direktiv 2004/77//EF (EUT L 162 af 30.4.2004, s. 76).

(4)  Se bilag II, del A.


BILAG I

Liste over levnedsmidler, hvis mærkning skal omfatte en eller flere supplerende obligatoriske oplysninger

Levnedsmiddeltype eller -kategori

Oplysning

Levnedsmidler, hvis holdbarhed er forlænget ved brug af emballagegas i medfør af Rådets direktiv 89/107/EØF (1)

»Pakket i beskyttende atmosfære«

Levnedsmidler, der indeholder et eller flere sødestoffer som tilladt i henhold til direktiv 94/35/EF

»indeholder sødestof(fer)«

Denne oplysning ledsager varebetegnelsen som omhandlet i artikel 5 i direktiv 2000/13/EF

Levnedsmidler, der både er tilsat sukker og indeholder et eller flere sødestoffer som tilladt i henhold til direktiv 94/35/EF

»indeholder sukker og sødestof(fer)«

Denne oplysning ledsager varebetegnelsen som omhandlet i artikel 5 i direktiv 2000/13/EF

Levnedsmidler, der indeholder aspartam

»indeholder en phenylalaninkilde«

Levnedsmidler, hvis indhold af polyoler udgør over 10 %

»overdreven indtagelse kan virke afførende«

Konfekture eller drikkevarer, der indeholder glycyrrhizinsyre eller ammoniumsalt heraf som følge af tilsætning af selve stoffet/stofferne eller lakridsplanten Glycyrrhiza glabra i en koncentration på 100 mg/kg eller 10 mg/l eller derover

Angivelsen »indeholder lakrids« indsættes umiddelbart efter ingredienslisten, medmindre angivelsen »lakrids« i forvejen fremgår af ingredienslisten eller af det navn, produktet sælges under. Hvis der ikke er en ingrediensliste, skal oplysningen placeres tæt ved det navn, produktet sælges under

Konfekture, der indeholder glycyrrhizinsyre eller ammoniumsalt heraf som følge af tilsætning af selve stoffet/stofferne eller lakridsplanten Glycyrrhiza glabra i en koncentration på 4 g/kg eller derover

Angivelsen »indeholder lakrids — personer, der lider af forhøjet blodtryk, bør undgå for stort indtag« indsættes efter ingredienslisten. Hvis der ikke er en ingrediensliste, skal oplysningen placeres tæt ved det navn, produktet sælges under

Drikkevarer, der indeholder glycyrrhizinsyre eller ammoniumsalt heraf som følge af tilsætning af selve stoffet/stofferne eller lakridsplanten Glycyrrhiza glabra i koncentrationer på 50 mg/l eller derover eller på 300 mg/l eller derover ved drikkevarer, der indeholder over 1,2 % vol. alkohol (2).

Angivelsen »indeholder lakrids — personer, der lider af forhøjet blodtryk, bør undgå for stort indtag« indsættes efter ingredienslisten. Hvis der ikke er en ingrediensliste, skal oplysningen placeres tæt ved det navn, produktet sælges under


(1)  EFT L 40 af 11.2.1989, s. 27.

(2)  Værdierne gælder for produkterne, som de udbydes klar til brug, eller som er rekonstituerede ifølge producentens anvisninger.


BILAG II

DEL A

Ophævet direktiv med oversigt over ændringer

(jf. artikel 2)

Kommissionens direktiv 94/54/EF

(EFT L 300 af 23.11.1994, s. 14)

Rådets direktiv 96/21/EF

(EFT L 88 af 5.4.1996, s. 5)

Kommissionens direktiv 2004/77/EF

(EUT L 162 af 30.4.2004, s. 76)

DEL B

Liste over frister for gennemførelse i national ret

(jf. artikel 2)

Direktiv

Gennemførelsesfrist

94/54/EF

30. juni 1995 (1)

96/21/EF

30. juni 1996 (2)

2004/77/EF

20. maj 2005 (3)


(1)  Artikel 2, stk. 1, i direktiv 94/54/EF bestemmer følgende:

»Medlemsstaterne ændrer om nødvendigt deres love og administrative bestemmelser inden den 30. juni 1995 for at:

tillade handel med produkter, der er i overensstemmelse med dette direktiv, senest den 1. juli 1995

forbyde handel med produkter, der ikke er i overensstemmelse med dette direktiv, fra den 1. januar 1997. Produkter, der er markedsført eller mærket inden dette tidspunkt, og som ikke opfylder direktivets bestemmelser, kan dog omsættes, indtil lagrene er opbrugt.«

(2)  Artikel 2, stk. 1, i direktiv 96/21/EF bestemmer følgende:

»Medlemsstaterne ændrer om nødvendigt deres love og administrative bestemmelser inden den 1. juli 1996 for:

at tillade handel med produkter, der er i overensstemmelse med dette direktiv, senest den 1. juli 1996

at forbyde handel med produkter, der ikke er i overensstemmelse med dette direktiv, fra den 1. juli 1997. Dog kan produkter, der er bragt på markedet eller mærket inden denne dato, og som ikke opfylder direktivets krav, afsættes, indtil lagrene er opbrugt.«

(3)  Artikel 2 i direktiv 2004/77/EF bestemmer følgende:

»1.   Medlemsstaterne tillader handel med produkter, der er i overensstemmelse med dette direktiv, senest fra den 20. maj 2005.

2.   Medlemsstaterne forbyder handel med produkter, der ikke er i overensstemmelse med dette direktiv, fra den 20. maj 2006.

Produkter, der ikke er i overensstemmelse med dette direktiv, men som er mærket før den 20. maj 2006 dog fortsat sælges, indtil lagrene er tømt.«


BILAG III

Sammenligningstabel

Direktiv 94/54/EF

Nærværende direktiv

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 3

Artikel 4

Bilag

Bilag I

Bilag II

Bilag III


II Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

Rådet

31.1.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 27/17


RÅDETS BESLUTNING

af 22. januar 2008

om bemyndigelse af Forbundsrepublikken Tyskland og Republikken Polen til at anvende foranstaltninger, der fraviger bestemmelserne i artikel 5 i Rådets direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

(Kun den polske og den tyske udgave er autentiske)

(2008/84/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (1), særlig artikel 395, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved breve, som blev registreret i Kommissionens Generalsekretariat den 22. oktober 2007 og 27. juli 2007, anmodede Forbundsrepublikken Tyskland og Republikken Polen om bemyndigelse til at anvende særlige afgiftsforanstaltninger i forbindelse med opførelse og vedligeholdelse af nogle grænsebroer mellem de to lande.

(2)

I overensstemmelse med artikel 395, stk. 2, i direktiv 2006/112/EF underrettede Kommissionen ved brev af 24. oktober 2007 de øvrige medlemsstater om Forbundsrepublikken Tysklands og Republikken Polens anmodning. Ved brev af 25. oktober 2007 meddelte Kommissionen Forbundsrepublikken Tyskland og Republikken Polen, at den var i besiddelse af alle de oplysninger, som den fandt nødvendige for at vurdere anmodningen.

(3)

Formålet med den særlige foranstaltning er, for så vidt angår leveringer af varer eller ydelser og erhvervelser af varer inden for Fællesskabet, der er bestemt til opførelsen eller vedligeholdelsen af grænsebroerne, at broerne og byggepladserne helt bør anses for at ligge på et af medlemsstaternes områder i overensstemmelse med en aftale, der er indgået mellem dem om fordelingen af ansvaret for opførelsen eller vedligeholdelsen af disse grænsebroer.

(4)

Uden en særlig foranstaltning ville det være nødvendigt for hver levering af varer eller ydelser eller erhvervelse af varer inden for Fællesskabet at fastsætte, om beskatningsstedet var Forbundsrepublikken Tyskland eller Republikken Polen. Arbejde på en grænsebro, der udføres på tysk område, skulle pålægges moms i Tyskland, mens arbejde udført på polsk område skulle pålægges polsk moms.

(5)

Formålet med fravigelsen er derfor at forenkle proceduren for opkrævning af afgifter i forbindelse med opførelse og vedligeholdelse af de pågældende broer.

(6)

Fravigelsen vil ikke få nogen negativ virkning på De Europæiske Fællesskabers egne momsindtægter —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Forbundsrepublikken Tyskland og Republikken Polen bemyndiges til, jf. betingelserne i artikel 2 og 3, at anvende foranstaltninger, der fraviger fra direktiv 2006/112/EF i forbindelse med opførelse og efterfølgende vedligeholdelse af en grænsebro over floden Oder (Odra) og en grænsebro over floden Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka) og vedligeholdelse af to eksisterende grænsebroer over floden Oder (Odra) og ni eksisterende grænsebroer over Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka), som alle ligger delvis på Forbundsrepublikken Tysklands område og delvis på Republikken Polens område. De nærmere detaljer om de pågældende broer er anført i bilaget til denne beslutning. Denne bemyndigelse gælder også for eventuelle yderligere broer, som falder ind under aftalen indgået mellem Forbundsrepublikken Tyskland og Republikken Polen om ansvaret for opførelse og efterfølgende vedligeholdelse af grænsebroer, ved en udveksling af diplomatiske noter.

Artikel 2

Uanset artikel 5 i direktiv 2006/112/EF anses de grænsebroer, som Forbundsrepublikken Tyskland er ansvarlig for at opføre og vedligeholde, og de grænsebroer, som Forbundsrepublikken Tyskland udelukkende er ansvarlig for at vedligeholde, og i givet fald byggepladsen, i det omfang den ligger på polsk område, for at udgøre en del af det tyske område, for så vidt angår leveringer af varer og ydelser og erhvervelser af varer inden for Fællesskabet, der er bestemt til opførelsen eller vedligeholdelsen af disse broer.

Artikel 3

Uanset artikel 5 i direktiv 2006/112/EF anses de grænsebroer, som Republikken Polen er ansvarlig for at opføre og vedligeholde, og de grænsebroer, som Republikken Polen udelukkende er ansvarlig for at vedligeholde, og i givet fald byggepladsen, i det omfang den ligger på tysk område, for at udgøre en del af det polske område, for så vidt angår leveringer af varer og ydelser og erhvervelser af varer inden for Fællesskabet, der er bestemt til opførelsen eller vedligeholdelsen af disse broer.

Artikel 4

Denne beslutning er rettet til Forbundsrepublikken Tyskland og Republikken Polen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. januar 2008.

På Rådets vegne

A. BAJUK

Formand


(1)  EUT L 347 af 11.12.2006, s. 1. Senest ændret ved direktiv 2007/75/EF (EUT L 346 af 29.12.2007, s. 13).


BILAG

Broer, som er nævnt i artikel 1:

1.

Forbundsrepublikken Tyskland er ansvarlig for opførelsen af følgende grænsebro:

a)

grænsebroen over Oder (Odra) mellem Frankfurt (Oder) og Kunowice ved markering 580,640.

2.

Republikken Polen er ansvarlig for opførelsen af følgende grænsebro:

a)

grænsebroen over Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka) mellem Horka og Węgliniec ved markering 130,470.

3.

Forbundsrepublikken Tyskland er ansvarlig for vedligeholdelsen af følgende grænsebroer:

a)

grænsebroen over Oder (Odra) mellem Neurüdnitz og Siekierki ved markering 653,903

b)

grænsebroen over Oder (Odra) mellem Küstrin Kietz og Küstrin Kostrzyn ved markering 615,102

c)

grænsebroen over Oder (Odra) mellem Frankfurt (Oder) og Kunowice ved markering 580,640

d)

grænsebroen over Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka) mellem Hagenwerder og Ręczyn ved markering 169,611

e)

grænsebroen over Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka) mellem Hirschfelde og Trzciniec Zgorzelecki ved markering 186,281.

4.

Republikken Polen er ansvarlig for vedligeholdelsen af følgende grænsebroer:

a)

grænsebroen over Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka) mellem Guben og Gubin ved markering 13,375

b)

grænsebroen over Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka) mellem Guben og Gubinek ved markering 17,625

c)

grænsebroen over Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka) mellem Forst og Tuplice ved markering 51,935

d)

grænsebroen over Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka) mellem Bad Muskau og Łęknica ved markering 80,530

e)

grænsebroen over Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka) mellem Horka og Węgliniec ved markering 130,470

f)

grænsebroen over Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka) mellem Görlitz og Zgorzelec ved markering 153,885

g)

grænsebroen over Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka) mellem Krzewina Zgorzelecka og Trzciniec Zgorzelecki ved markering 184,220

h)

grænsebroen over Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka) mellem Krzewina Zgorzelecka og Trzciniec Zgorzelecki ved markering 184,780.


31.1.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 27/20


RÅDETS AFGØRELSE

af 28. januar 2008

om beskikkelse af to spanske suppleanter til Regionsudvalget

(2008/85/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 263,

under henvisning til indstilling fra den spanske regering, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 24. januar 2006 afgørelse 2006/116/EF om beskikkelse af medlemmer af og suppleanter til Regionsudvalget for perioden 26. januar 2006 til 25. januar 2010 (1).

(2)

Der er blevet to pladser ledige som suppleanter til Regionsudvalget, efter at José María MUÑOA GANUZA og Mr MORALES FEBLES er trådt tilbage —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende beskikkes som suppleanter til Regionsudvalget for den resterende del af mandatperioden, dvs. indtil den 25. januar 2010:

Iñaki AGUIRRE ARIZMENDI, Secretario General de Acción Exterior, Comunidad Autónoma del País Vasco

og

Julio César FERNÁNDEZ MATO, Secretario General de Relaciones Exteriores, Comunidad Autónoma de Galicia.

Artikel 2

Denne afgørelse har virkning fra dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. januar 2008.

På Rådets vegne

D. RUPEL

Formand


(1)  EUT L 56 af 25.2.2006, s. 75.


Kommissionen

31.1.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 27/21


AFGØRELSE Nr. 1/2008 TRUFFET AF DEN BLANDEDE LANDBRUGSKOMITÉ, DER ER NEDSAT VED AFTALEN MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG DET SCHWEIZISKE FORBUND OM HANDEL MED LANDBRUGSPRODUKTER

af 15. januar 2008

om ændringer af appendikserne til bilag 4

(2008/86/EF)

DEN BLANDEDE LANDBRUGSKOMITÉ HAR —

under henvisning til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter, særlig artikel 11, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Aftalen trådte i kraft den 1. juni 2002.

(2)

Bilag 4 har til formål at lette samhandelen mellem parterne med planter, planteprodukter og andre objekter, der er truffet plantesundhedsforanstaltninger for. Nævnte bilag 4 skal suppleres med en række appendikser, som beskrevet i den fælles erklæring om iværksættelse af bilag 4, der er vedlagt aftalen som bilag (med undtagelse af appendiks 5, der blev vedtaget, da aftalen blev indgået).

(3)

Appendikserne til bilag 4 blev udskiftet ved henholdsvis afgørelse nr. 1/2004 truffet af Den Blandede Landbrugskomité, som er knyttet til Kommissionens afgørelse 2004/278/EF (1), og afgørelse nr. 2/2005 truffet af Den Blandede Landbrugskomité (2).

(4)

Siden ovennævnte afgørelser trådte i kraft, er parternes plantesundhedslovgivning blevet ændret på forskellige områder, der er af betydning for aftalen.

(5)

På baggrund af udvidelsen af Fællesskabet og i overensstemmelse med visse ændringer i den liste, som myndighederne med ansvar for udstedelse af plantepasset har til rådighed i dag, er der behov for at supplere denne liste.

(6)

Appendiks 1, 2, 3 og 4 til bilag 4 bør derfor ændres i overensstemmelse med de pågældende ændringer —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Appendiks 1-4 til bilag 4 til aftalen erstattes af de tekster, der er vedlagt som bilag til denne afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft den 1. februar 2008.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. januar 2008.

På vegne af Den Blandede Landbrugskomité

Formand og leder af Fællesskabets delegation

Paul van GELDORP

Leder af den schweiziske delegation

Krisztina BENDE

Sekretæren for Den Blandede Landbrugskomité

Hans-Christian BEAUMOND


(1)  EUT L 87 af 25.3.2004, s. 31.

(2)  EUT L 78 af 24.3.2005, s. 50.


APPENDIKS 1

PLANTER, PLANTEPRODUKTER OG ANDRE OBJEKTER

A.   Planter, planteprodukter og andre objekter med oprindelse i den ene af parternes område, for hvilke de to parter har ensartede retsforskrifter, der fører til identiske resultater, og anerkender plantepasset

1.   PLANTER OG PLANTEPRODUKTER

1.1.   Planter til plantning, bortset fra frø

Beta vulgaris L.

Camellia sp.

Humulus lupulus L.

Prunus L., bortset fra Prunus laurocerasus L. og Prunus lusitanica L.

Rhododendron spp., bortset fra Rhododendron simsii Planch.

Viburnum spp.

1.2.   Planter, bortset fra frugter og frø, herunder levende pollen til bestøvning

Amelanchier Med.

Chaenomeles Lindl.

Crataegus L.

Cydonia Mill.

Eriobotrya Lindl.

Malus Mill.

Mespilus L.

Pyracantha Roem.

Pyrus L.

Sorbus L.

1.3.   Planter af knolddannende arter til plantning

Solanum L. og hybrider heraf

1.4.   Planter, bortset fra frugter

Vitis L.

1.5.   Træ, der helt eller delvis har bevaret sin naturlige runding, også afbarket, eller i form af flis, spåner, savsmuld, affald og skrot af træ

a)

hvis det helt eller delvis kommer fra Platanus L., også træ, som ikke har bevaret sin naturlige runding

og

b)

hvis det svarer til en af nedenstående beskrivelser, som er fastsat i del II i bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif Tarif (1)

KN-kode

Varebeskrivelse

4401 10 00

Brænde

4401 22 00

Træ i form af flis eller spåner, undtagen af nåletræ

ex 4401 30 90

Træaffald (undtagen savsmuld), ikke agglomereret til briketter eller lignende former

4403 10 00

Træ, ubearbejdet eller afbarket, afgrenet eller groft tildannet på to eller fire sider, malet, bejdset eller behandlet med kreosot eller andre træbeskyttelsesmidler

ex 4403 99

Træ, undtagen nåletræ, egetræ (Quercus spp.), bøgetræ (Fagus spp.) og tropisk træ som nævnt i underpositionsbestemmelse 1 til kapitel 44 og andet tropisk træ, ubearbejdet eller afbarket, afgrenet eller groft tildannet på to eller fire sider, ikke malet, bejdset, behandlet med kreosot eller andre træbeskyttelsesmidler

ex 4404 20 00

Stolper, pæle, stokke og lign. af andet træ end nåletræ, kløvede eller tilspidsede, men ikke savskårne i længderetningen

ex 4407 99

Træ, undtagen nåletræ, egetræ (Quercus spp.), bøgetræ (Fagus spp.) og tropisk træ som nævnt i underpositionsbestemmelse 1 til kapitel 44 og andet tropisk træ, savet eller tilhugget i længderetningen, skåret eller skrællet, også høvlet, slebet eller samlet ende-til-ende, af tykkelse over 6 mm

2.   PLANTER, PLANTEPRODUKTER OG ANDRE OBJEKTER FREMSTILLET AF PRODUCENTER, SOM HAR TILLADELSE TIL AT PRODUCERE MED HENBLIK PÅ SALG TIL PERSONER, DER HAR PLANTEAVL SOM ERHVERV, BORTSET FRA PLANTER, PLANTEPRODUKTER OG ANDRE OBJEKTER, SOM ER FORBEREDT OG KLAR TIL SALG TIL DEN ENDELIGE FORBRUGER, OG FOR HVILKE DET SIKRES, AT PRODUKTIONEN ER KLART ADSKILT FRA PRODUKTIONEN AF ANDRE PRODUKTER

2.1.   Planter til plantning, bortset fra frø

Abies Mill.

Apium graveolens L.

Argyranthemum spp.

Aster spp.

Brassica spp.

Castanea Mill.

Cucumis spp.

Dendranthema (DC) Des Moul.

Dianthus L. og hybrider heraf

Exacum spp.

Fragaria L.

Gerbera Cass.

Gypsophila L.

Impatiens L.: alle sorter af Ny Guinea-hybrider

Lactuca spp.

Larix Mill.

Leucanthemum L.

Lupinus L.

Pelargonium L’Hérit. ex Ait.

Picea A. Dietr.

Pinus L.

Platanus L.

Populus L.

Prunus laurocerasus L. og Prunus lusitanica L.

Pseudotsuga Carr.

Quercus L.

Rubus L.

Spinacia L.

Tanacetum L.

Tsuga Carr.

Verbena L.

og andre planter af urteagtige arter, bortset fra planter af Gramineae-familien, løg, stængelknolde, jordstængler og rodknolde.

2.2.   Planter til plantning, bortset fra frø

Solanaceae, bortset fra de planter, der nævnes i punkt 1.3

2.3.   Planter med rod eller med vedhængende eller medhørende vækstmedium

Araceae

Marantaceae

Musaceae

Persea spp.

Strelitziaceae

2.4.   Frø og løg til plantning

Allium ascalonicum L.

Allium cepa L.

Allium schoenoprasum L.

Helianthus annuus L.

Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.

Medicago sativa L.

Phaseolus L.

2.5.   Planter til plantning

Allium porrum L.

2.6.   Løg og knolde til plantning

Camassia Lindl.

Chionodoxa Boiss.

Crocus flavus Weston cv. Golden Yellow

Galanthus L.

Galtonia candicans (Baker) Decne

Gladiolus Tourn. ex L.: miniaturekultivarer og hybrider heraf, såsom G. callianthus Marais, G. colvillei Sweet, G. nanus hort., G. ramosus hort. og G. tubergenii hort.

Hyacinthus L.

Iris L.

Ismene Herbert (= Hymenocallis Salisb.)

Muscari Mill.

Narcissus L.

Ornithogalum L.

Puschkinia Adams

Scilla L.

Tigridia Juss.

Tulipa L.

B.   Planter, planteprodukter og andre objekter med oprindelse i andre områder end de to parters, for hvilke de to parters plantesundhedsmæssige retsforskrifter for import fører til identiske resultater, og som de to parter kan handle med ved hjælp af et plantepas, hvis de er opført i del a i dette appendiks, eller frit, hvis det ikke er tilfældet

1.   ALLE PLANTER TIL PLANTNING, BORTSET FRA FRØ, MED FORBEHOLD AF PLANTERNE I DEL C I DETTE APPENDIKS

2.   FRØ

2.1.   Frø med oprindelse i Argentina, Australien, Bolivia, Chile, New Zealand eller Uruguay

Cruciferae

Gramineae bortset fra Oryza spp.

Trifolium spp.

2.2.   Frø med oprindelse i andre områder end de to parters

Allium ascalonicum L.

Allium cepa L.

Allium porrum L.

Allium schoenoprasum L.

Capsicum spp.

Helianthus annuus L.

Lycopersicon lycopersicum (L.) Karst. ex Farw.

Medicago sativa L.

Phaseolus L.

Prunus L.

Rubus L.

Zea mays L.

2.3.   Frø med oprindelse i Afghanistan, Indien, Irak, Iran, Mexico, Nepal, Pakistan, Sydafrika eller USA

Triticum

Secale

X Triticosecale

3.   PLANTEDELE, BORTSET FRA FRUGTER OG FRØ

Acer saccharum Marsh. med oprindelse i USA og Canada

Apium graveolens L. (bladgrøntsager)

Aster spp. med oprindelse i ikke-europæiske lande (afskårne blomster)

Camellia sp.

Conifers (Coniferales)

Dendranthema (DC) Des Moul.

Dianthus L.

Eryngium L. med oprindelse i ikke-europæiske lande (afskårne blomster)

Gypsophila L.

Hypericum L. med oprindelse i ikke-europæiske lande (afskårne blomster)

Lisianthus L. med oprindelse i ikke-europæiske lande (afskårne blomster)

Ocimum L. (bladgrøntsager)

Orchidaceae (afskårne blomster)

Pelargonium L’Hérit. ex Ait.

Populus L.

Prunus L. med oprindelse i ikke-europæiske lande

Rhododendron spp., bortset fra Rhododendron simsii Planch.

Rosa L. med oprindelse i ikke-europæiske lande (afskårne blomster)

Quercus L.

Solidago L.

Trachelium L. med oprindelse i ikke-europæiske lande (afskårne blomster)

Viburnum spp.

4.   FRUGTER

Annona L. med oprindelse i ikke-europæiske lande

Cydonia L. med oprindelse i ikke-europæiske lande

Diospyros L. med oprindelse i ikke-europæiske lande

Malus Mill. med oprindelse i ikke-europæiske lande

Mangifera L. med oprindelse i ikke-europæiske lande

Momordica L.

Passiflora L. med oprindelse i ikke-europæiske lande

Prunus L. med oprindelse i ikke-europæiske lande

Psidium L. med oprindelse i ikke-europæiske lande

Pyrus L. med oprindelse i ikke-europæiske lande

Ribes L. med oprindelse i ikke-europæiske lande

Solanum melongena L.

Syzygium Gaertn. med oprindelse i ikke-europæiske lande

Vaccinium L. med oprindelse i ikke-europæiske lande

5.   KNOLDE, DOG IKKE TIL PLANTNING

Solanum tuberosum L.

6.   TRÆ, DER HELT ELLER DELVIS HAR BEVARET SIN NATURLIGE RUNDING, OGSÅ AFBARKET, ELLER I FORM AF FLIS, SPÅNER, SAVSMULD OG TRÆAFFALD

a)

hvis det helt eller delvis kommer fra en af nedenstående ordener, slægter eller arter, bortset fra pakningsmateriale af træ i form af pakkasser, tremmekasser, tromler og lignende pakningsgenstande, lastpaller og lignende, pallerammer, der anvendes til transport af genstande af enhver art, undtagen ubearbejdet træ af tykkelse på højst 6 mm, og bearbejdet træ, der er fremstillet ved anvendelse af lim, varme eller tryk eller en kombination af disse metoder, med oprindelse i andre områder end de to parters:

Quercus L., herunder træ, som ikke har bevaret sin naturlige runding, med oprindelse i USA, bortset fra træ, der svarer til beskrivelsen i litra b) i KN-kode 4416 00 00, såfremt der foreligger dokumentation for, at træet er blevet forarbejdet eller fremstillet ved varmebehandling, hvorved der er opnået en minimumstemperatur på 176 °C i 20 minutter

Platanus L., herunder træ, som ikke har bevaret sin naturlige runding, med oprindelse i USA eller Armenien

Populus L., herunder træ, som ikke har bevaret sin naturlige runding, med oprindelse i lande på det amerikanske kontinent

Acer saccharum Marsh., herunder træ, som ikke har bevaret sin naturlige runding, med oprindelse i USA og Canada

Nåletræer (Coniferales), herunder træ, som ikke har bevaret sin naturlige runding, med oprindelse i ikke-europæiske lande, Kasakhstan, Rusland og Tyrkiet

og

b)

hvis det svarer til en af nedenstående beskrivelser, som er fastsat i del II i bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif Tarif

KN-kode

Varebeskrivelse

4401 10 00

Brænde

4401 21 00

Nåletræ, i form af flis eller spåner

4401 22 00

Træ i form af flis eller spåner, undtagen af nåletræ

4401 30 10

Savsmuld

ex 4401 30 90

Andet træaffald, ikke agglomereret til briketter eller lignende former

4403 10 00

Træ, ubearbejdet eller afbarket, afgrenet eller groft tildannet på to eller fire sider, malet, bejdset eller behandlet med kreosot eller andre træbeskyttelsesmidler

4403 20

Ubearbejdet træ af nåletræ, ikke malet, bejdset eller behandlet med kreosot eller andre træbeskyttelsesmidler, også afbarket, afgrenet eller groft tildannet på to eller fire sider

4403 91

Egetræ (Quercus spp.), ubearbejdet, også afbarket, afgrenet eller groft tildannet på to eller fire sider, ikke malet, bejdset eller behandlet med kreosot eller andre træbeskyttelsesmidler

ex 4403 99

Træ, undtagen nåletræ, egetræ (Quercus spp.), bøgetræ (Fagus spp.) og tropisk træ som nævnt i underpositionsbestemmelse 1 til kapitel 44 og andet tropisk træ, ubearbejdet, også afbarket, afgrenet eller groft tildannet på to eller fire sider, ikke malet, bejdset eller behandlet med kreosot eller andre træbeskyttelsesmidler

ex 4404

Stolper, pæle, stokke og lignende, kløvede eller tilspidsede, men ikke savskårne i længderetningen

4406

Jernbane- og sporvejssveller af træ

4407 10

Nåletræ, savet eller tilhugget i længderetningen, skåret eller skrællet, også høvlet, slebet eller samlet ende-til-ende, af tykkelse over 6 mm

4407 91

Egetræ (Quercusspp.), savet eller tilhugget i længderetningen, skåret eller skrællet, høvlet eller ikke høvlet, slebet eller samlet ende-til-ende, af tykkelse over 6 mm

ex 4407 99

Træ, undtagen nåletræ, egetræ (Quercus spp.), bøgetræ (Fagus spp.) og tropisk træ som nævnt i underpositionsbestemmelse 1 til kapitel 44 og andet tropisk træ, savet eller tilhugget i længderetningen, skåret eller skrællet, også høvlet, slebet eller samlet ende-til-ende, af tykkelse over 6 mm

4415

Pakkasser, tremmekasser, tromler og lignende pakningsgenstande af træ; kabeltromler af træ; lastpaller og lign., af træ, pallerammer af træ

4416 00 00

Fade, tønder, kar, baljer, bøtter og andre bødkerarbejder samt dele dertil, af træ, herunder tøndestaver

9406 00 20

Præfabrikerede bygninger af træ

c)

Pakningsmateriale af træ i form af pakkasser, tremmekasser, tromler og lignende pakningsgenstande, lastpaller og lignende, pallerammer, der anvendes til transport af genstande af enhver art, med undtagelse af ubearbejdet træ af tykkelse på højst 6 mm, og bearbejdet træ, der er fremstillet ved anvendelse af lim, varme eller tryk eller en kombination af disse metoder

træ, der anvendes til at støtte gods eller holde andet gods end træ på plads, herunder træ, som ikke har bevaret sin naturlige runding, undtagen ubearbejdet træ af tykkelse på højst 6 mm, og bearbejdet træ, der er fremstillet ved anvendelse af lim, varme eller tryk eller en kombination af disse metoder.

7.   JORD OG VÆKSTMEDIUM

a)

Jord og vækstmedium som sådant, der helt eller delvis består af jord eller faste, organiske stoffer, såsom plantedele, humus, herunder tørvejord eller bark, bortset fra jord og vækstmedium, der udelukkende består af tørvejord.

b)

Jord og vækstmedium, der hænger ved eller er forbundet med planterne, og som helt eller delvis består af materiale som anført i litra a) eller delvis består af et fast, uorganisk stof, der er bestemt til at styrke planternes livskraft, med oprindelse i:

Tyrkiet

Belarus, Georgien, Moldova, Rusland og Ukraine

ikke-europæiske lande bortset fra Algeriet, Egypten, Israel, Libyen, Marokko og Tunesien.

8.   ISOLERET BARK AF:

nåletræer (Coniferales) med oprindelse i ikke-europæiske lande

9.   KERNER AF FØLGENDE ARTER MED OPRINDELSE I AFGHANISTAN, INDIEN, IRAK, IRAN, MEXICO, NEPAL, PAKISTAN, SYDAFRIKA ELLER USA:

Triticum

Secale

X Triticosecale

C.   Planter, planteprodukter og andre objekter fra den ene af parternes område, for hvilke de to parter ikke har ensartede retsforskrifter og ikke anerkender plantepasset

1.   PLANTER OG PLANTEPRODUKTER FRA SCHWEIZ, DER SKAL VÆRE LEDSAGET AF ET PLANTESUNDHEDSCERTIFIKAT, NÅR DE IMPORTERES AF EN EU-MEDLEMSSTAT

1.1.   Planter til plantning, bortset fra frø

Clausena Burm. f.

Murraya Koenig ex L.

Palmae, bortset fra Phoenix spp., med oprindelse i Algeriet eller Marokko

1.2.   Plantedele, bortset fra frugter og frø

Phoenix spp.

1.3.   Frø

Oryza spp.

1.4.   Frugter

Citrus L. og hybrider heraf

Fortunella Swingle og hybrider heraf

Poncirus Raf. og hybrider heraf

2.   PLANTER OG PLANTEPRODUKTER FRA EN EU-MEDLEMSSTAT, DER SKAL VÆRE LEDSAGET AF ET PLANTESUNDHEDSCERTIFIKAT, NÅR DE IMPORTERES TIL SCHWEIZ

3.   PLANTER OG PLANTEPRODUKTER FRA SCHWEIZ, SOM DET ER FORBUDT AT IMPORTERE TIL EN EU-MEDLEMSSTAT

3.1.   Planter, bortset fra frugter og frø

Citrus L. og hybrider heraf

Fortunella Swingle og hybrider heraf

Phoenix spp. med oprindelse i Algeriet eller Marokko

Poncirus Raf. og hybrider heraf

4.   PLANTER OG PLANTEPRODUKTER FRA EN EU-MEDLEMSSTAT, SOM DET ER FORBUDT AT IMPORTERE TIL SCHWEIZ

4.1.   Planter

Cotoneaster Ehrh.

Photinia davidiana (Dcne.) Cardot


(1)  EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1352/2007 (EUT L 303 af 21.11.2007, s. 3).


APPENDIKS 2

RETSFORSKRIFTER

EF-retsforskrifter:

Rådets direktiv 69/464/EØF af 8. december 1969 om bekæmpelse af kartoffelbrok

Rådets direktiv 69/465/EØF af 8. december 1969 om bekæmpelse af kartoffelnematod

Rådets direktiv 74/647/EØF af 9. december 1974 om bekæmpelse af nellikeviklere

Kommissionens beslutning 91/261/EØF af 2. maj 1991 om anerkendelse af Australien som værende fri for Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

Kommissionens direktiv 92/70/EØF af 30. juli 1992 om regler for undersøgelser, som skal gennemføres i forbindelse med anerkendelsen af beskyttede zoner i Fællesskabet

Kommissionens direktiv 92/90/EØF af 3. november 1992 om forpligtelser, som producenter og importører af planter, planteprodukter eller andet skal opfylde, og om nærmere regler for registrering af sådanne personer

Kommissionens direktiv 92/105/EØF af 3. december 1992 om en vis standardisering af plantepas til benyttelse ved flytning af en række planter, planteprodukter og andre genstande inden for Fællesskabet og om nærmere regler for udstedelse af sådanne plantepas samt betingelser og nærmere regler for erstatning af plantepas, senest ændret ved Kommissionens direktiv 2005/17/EF

Kommissionens beslutning 93/359/EØF af 28. maj 1993 om bemyndigelse af medlemsstaterne til at indrømme undtagelser fra visse bestemmelser i Rådets direktiv 77/93/EØF for så vidt angår træ af Thuja L., med oprindelse i USA

Kommissionens beslutning 93/360/EØF af 28. maj 1993 om bemyndigelse af medlemsstaterne til at indrømme undtagelser fra visse bestemmelser i Rådets direktiv 77/93/EØF for så vidt angår træ af Thuja L., med oprindelse i Canada

Kommissionens beslutning 93/365/EØF af 2. juni 1993 om bemyndigelse af medlemsstaterne til at indrømme undtagelser fra visse bestemmelser i Rådets direktiv 77/93/EØF, for så vidt angår varmebehandlet nåletræ med oprindelse i Canada, og om fastsættelse af de nærmere enkeltheder i indikatorsystemet for det varmebehandlede træ

Kommissionens beslutning 93/422/EØF af 22. juni 1993 om bemyndigelse af medlemsstaterne til at indrømme undtagelser fra visse bestemmelser i Rådets direktiv 77/93/EØF, for så vidt angår ovntørret nåletræ med oprindelse i Canada, og om fastsættelse af indikatorsystemet for det ovntørrede træ

Kommissionens beslutning 93/423/EØF af 22. juni 1993 om bemyndigelse af medlemsstaterne til at indrømme undtagelser fra visse bestemmelser i Rådets direktiv 77/93/EØF, for så vidt angår ovntørret nåletræ med oprindelse i USA, og om fastsættelse af indikatorsystemet for det ovntørrede træ

Kommissionens direktiv 93/50/EØF af 24. juni 1993 om specificering af visse planter, der er opført i bilag V, del A, til Rådets direktiv 77/93/EØF, og om optagelse i et officielt register af producenterne heraf eller samlelagre eller forsendelsescentre, som ligger i produktionszonen

Kommissionens direktiv 93/51/EØF af 24. juni 1993 om regler for flytning af visse planter, planteprodukter eller andre objekter gennem en beskyttet zone og for flytning af sådanne planter, planteprodukter eller andre objekter, der har oprindelse i og flyttes inden for en sådan beskyttet zone

Rådets direktiv 93/85/EØF af 4. oktober 1993 om bekæmpelse af kartoflens ringbakteriose, senest ændret ved Kommissionens direktiv 2006/56/EF

Kommissionens direktiv 94/3/EF af 21. januar 1994 om en procedure for meddelelse om tilbageholdelse af en forsendelse eller af en skadegører, der kommer fra et tredjeland, og som frembyder en overhængende fare for plantesundheden

Kommissionens direktiv 95/44/EF af 26. juli 1995 om de betingelser, hvorunder visse skadegørende planter, planteprodukter og andre objekter, der er anført i bilag I-V til Rådets direktiv 77/93/EØF, må føres ind i eller flyttes inden for Fællesskabet eller visse beskyttede zoner inden for dette med henblik på forsøg, forskning eller planteforædling, senest ændret ved direktiv 97/46/EF af 25. juli 1997

Kommissionens direktiv 98/22/EF af 15. april 1998 om fastsættelse af minimumskravene gældende for plantesundhedskontrol i EF på andre kontrolsteder end kontrolstederne på bestemmelsesstedet af planter, planteprodukter eller andre objekter fra tredjelande

Rådets direktiv 98/57/EF af 20. juli 1998 om bekæmpelse af Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., senest ændret ved Kommissionens direktiv 2006/63/EF

Kommissionens beslutning 98/109/EF af 2. februar 1998 om bemyndigelse af medlemsstaterne til midlertidigt at træffe hasteforanstaltninger mod spredning af Thrips palmi Karny, for så vidt angår Thailand

Rådets direktiv 2000/29/EF af 8. maj 2000 om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet, senest ændret ved direktiv 2006/35/EF

Kommissionens beslutning 2002/757/EF af 19. september 2002 om midlertidige hasteforanstaltninger mod indslæbning i og spredning inden for EF af Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov., senest ændret ved beslutning 2004/426/EF

Kommissionens beslutning 2002/499/EF af 26. juni 2002 om bemyndigelse til at undtage naturligt eller kunstigt væksthæmmede planter af Chamaecyparis Spach, Juniperus L. og Pinus L. med oprindelse i Republikken Korea fra visse bestemmelser i Rådets direktiv 2000/29/EF, senest ændret ved beslutning 2005/775/EF

Kommissionens beslutning 2002/887/EF af 8. november 2002 om bemyndigelse til at undtage naturligt eller kunstigt væksthæmmede planter af Chamaecyparis Spach, Juniperus L. og Pinus L. med oprindelse i Japan fra visse bestemmelser i Rådets direktiv 2000/29/EF, senest ændret ved beslutning 2006/915/EF

Kommissionens beslutning 2003/766/EF af 24. oktober 2003 om hasteforanstaltninger mod spredning inden for EF af Diabrotica virgifera Le Conte, senest ændret ved beslutning 2006/564/EF

Kommissionens beslutning 2004/4/EF af 22. december 2003 om bemyndigelse af medlemsstaterne til midlertidigt at træffe hasteforanstaltninger mod spredning af Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, for så vidt angår Egypten, senest ændret ved beslutning 2006/749/EF

Kommissionens beslutning 2004/200/EF af 27. februar 2004 om foranstaltninger mod indslæbning og spredning i EF af pepinomosaikvirus

Kommissionens direktiv 2004/105/EF af 15. oktober 2004 om fastlæggelse af modeller til officielle plantesundhedscertifikater eller plantesundhedscertifikater for reeksport, som ledsager planter, planteprodukter og andre objekter, der kommer fra tredjelande, og som er opført i Rådets direktiv 2000/29/EF

Kommissionens beslutning 2005/51/EF af 21. januar 2005 om bemyndigelse af medlemsstaterne til midlertidigt at dispensere fra visse bestemmelser i Rådets direktiv 2000/29/EF for import af jord forurenet med pesticider eller persistente organiske miljøgifte med henblik på rensning

Kommissionens beslutning 2005/359/EF af 29. april 2005 om undtagelse fra visse bestemmelser i Rådets direktiv 2000/29/EF for så vidt angår uafbarkede kævler af egetræ (Quercus L.) med oprindelse i USA, senest ændret ved beslutning 2006/750/EF

Kommissionens beslutning 2005/649/EF af 13. september 2005 om ændring af beslutning 2003/63/EF om bemyndigelse af medlemsstaterne til midlertidigt at fastsætte undtagelser fra Rådets direktiv 2000/29/EF for så vidt angår andre kartofler end kartofler til udplantning med oprindelse i visse provinser i Cuba

Kommissionens beslutning 2005/850/EF af 25. november 2005 om ændring af beslutning 2003/61/EF om bemyndigelse af visse medlemsstater til midlertidigt at fastsætte undtagelser fra visse bestemmelser i Rådets direktiv 2000/29/EF for så vidt angår læggekartofler med oprindelse i visse provinser i Canada

Kommissionens beslutning 2006/133/EF af 13. februar 2006 om et krav til medlemsstaterne om midlertidigt at træffe supplerende foranstaltninger mod spredning af Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (fyrretræsnematoden) for så vidt angår andre områder i Portugal end dem, hvor den vides ikke at forekomme

Kommissionens beslutning 2006/464/EF af 27. juni 2006 om midlertidige hasteforanstaltninger mod indslæbning og spredning i Fællesskabet af Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu

Kommissionens beslutning 2006/473/EF af 5. juli 2006 om anerkendelse af visse tredjelande og visse regioner i tredjelande som værende fri for Xanthomonas campestris (alle stammer, der er patogene for Citrus), Cercospora angolensis Carv. Mendes eller Guignardia citricarpa Kiely (alle stammer, der er patogene for Citrus)

Rådets direktiv 2006/91/EF af 7. november 2006 om bekæmpelse af San José skjoldlusen (kodificeret udgave)

Kommissionens beslutning 2006/916/EF af 11. december 2006 om dispensation fra visse bestemmelser i Rådets direktiv 2000/29/EF for planter af Vitis L., dog ikke frugter, med oprindelse i Kroatien eller Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien

Retsforskrifter for Schweiz:

Ordonnance af 28. februar 2001 om beskyttelse af planter (RO 2001 1191), senest ændret den 16. maj 2007 (RO 2007 2369)

DFE's ordonnance af 15. april 2002 om forbudte planter (RO 2002 1098)

Ordonnance udstedt af OFAG den 25. februar 2004 om midlertidige plantesundhedsforanstaltninger (RO 2004 1599)


APPENDIKS 3

OFFICIELLE ORGANER, SOM DET PÅHVILER AT UDSTEDE PLANTEPAS

Det Europæiske Fællesskab

B

Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire

Administration du Contrôle

Direction production primaire

Secteur végétal

W.T.C. III, 24e étage

Boulevard Simon Bolivar, 30

B-1000 Bruxelles

Tel. (32-2) 208 50 48

Fax (32-2) 208 51 70

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Bestuur van de Controle

Directie Primaire Productie

Plantaardige sector

W.T.C. III, 24 ste verdieping

Simon Bolivarlaan, 30

B-1000 Brussel

Tel. (32-2) 208 50 48

Fax (32-2) 208 51 70

BG

Regional Service for Plant Protection — Sofia

1330 Krasna poliana quarter,

Nikola Mushanov Blvd № 120

Tel.

(359) 2 822 33 62

(359) 2 828 62 41

Fax (359) 2 822 33 74

Regional Service for Plant Protection — Blagoevgrad

2700 sub quarter »Gramada«

Tel.

(359) 73 831 568

(359) 73 831 569

Fax (359) 73 831 569

Regional Service for Plant Protection — Burgas

8000 »Komlushka nizina« Str.

Тel. (359) 56 842 238

Fax (359) 56 842 238

Regional Service for Plant Protection — Varna

9000 »Sofroni Vrachanski« Str. № 23

Тel. (359) 52 60 10 86

Fax (359) 52 60 10 86

Regional Service for Plant Protection — Veliko Tarnovo

5000 »Мagistralna« Str. № 30

Тel./Fax (359) 62 643 543

Regional Service for Plant Protection — Vidin

3700 »Тargovska« Str. № 12

Тel./Fax (359) 94 600 459

Regional Service for Plant Protection — Vratza

3000 »Kethudov« Str. № 2

Tel. (359) 92 624 037

Fax (359) 92 624 365

Regional Service for Plant Protection — Dobrich

9300 »Kliment Ohridski« Str. № 27

Тel./Fax (359) 58 603 221

Regional Service for Plant Protection — Kustendil

2500 »Demokracia« Str. № 1, flour. 4

Тel./Fax (359) 78 50 375

Regional Service for Plant Protection — Pleven

5800 »Vasil Levsky« Str. № 1, flour 13

Тel./Fax (359) 64 800 164

Regional Service for Plant Protection — Plovdiv

4000 »Brezovsko shose« Str.

Тel./Fax (359) 32 954 133

Regional Service for Plant Protection — Russe

7005 »Ivan Vedar« Str. № 12

Тel./Fax (359) 82 845 486

Regional Service for Plant Protection — Stara Zagora

6000 »Raina Kandeva« Str. № 63

Tel. (359) 42 605 388

Fax (359) 42 605 29

Regional Service for Plant Protection — Haskovo

6300 »Plovdivska« Str. № 6

Тel./Fax (359) 38 624 895

CZ

State Phytosanitary Administration

Tesnov 17

CZ-11705, Praha 1

Tel. (420) 233 022 240

Fax (420) 233 022 226

DK

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Plantedirektoratet

Skovbrynet 20

DK-2800 Kgs. Lyngby

Tel. (45) 45 26 36 00

Fax (45) 45 26 36 13

D

BADEN-WÜRTTEMBERG

 

Landwirtschaftliches Technologiezentrum Augustenberg

Außenstelle Stuttgart

Reinsburgstraße 107

70197 Stuttgart

 

Regierungspräsidium Stuttgart

— Pflanzenschutzdienst —

D-Stuttgart

 

Regierungspräsidium Karlsruhe

— Pflanzenschutzdienst —

D-Karlsruhe

 

Regierungspräsidium Freiburg

— Pflanzenschutzdienst —

D-Freiburg

 

Regierungspräsidium Tübingen

— Pflanzenschutzdienst —

D-Tübingen

BAYERN

Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft

Institut für Pflanzenschutz

D-Freising

BERLIN

Pflanzenschutzamt Berlin

Amtliche Pflanzengesundheitskontrolle

D-Berlin

BRANDENBURG

Landesamt für Verbraucherschutz, Landwirtschaft und Flurneuordnung

Abteilung Pflanzenschutzdienst

D-Frankfurt (Oder)

BREMEN

Lebensmittelüberwachungs-, Tierschutz- und Veterinärdienst des Landes Bremen

Pflanzengesundheitskontrolle

D-Bremen und Bremerhaven

HAMBURG

Universität Hamburg

Pflanzenschutzamt

Amtliche Pflanzenbeschau

D-Hamburg

HESSEN

Regierungspräsidium Gießen

Pflanzenschutzdienst Hessen

D-Wetzlar

MECKLENBURG-VORPOMMERN

Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern

Abteilung Pflanzenschutzdienst

D-Rostock

NIEDERSACHSEN

Landwirtschaftskammer Niedersachsen

Pflanzenschutzamt

D-Hannover

NORDRHEIN-WESTFALEN

 

Pflanzenschutzdienst der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen

D-Bonn

 

Landesbetrieb Wald und Holz Nordrhein-Westfalen

D-Münster

RHEINLAND-PFALZ

 

Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier

 

Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion

D-Koblenz

 

Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion

D-Neustadt a.d. Weinstraße

 

Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz

Rebenanerkennung und Pflanzengesundheit bei Vitis L.

D-Bad-Kreuznach

SAARLAND

Landwirtschaftskammer für das Saarland

Pflanzenschutzdienst

D-Lebach

SACHSEN

Sächsische Landesanstalt für Landwirtschaft

Fachbereich Pflanzliche Erzeugung

D-Dresden

SACHSEN-ANHALT

Landesanstalt für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau,

Dezernat Pflanzenschutz

D-Bernburg

SCHLESWIG-HOLSTEIN

 

Amt für ländliche Räume Kiel

Abteilung Pflanzenschutz

D-Kiel

 

Amt für ländliche Räume Lübeck

Abteilung Pflanzenschutz

D-Lübeck

 

Amt für ländliche Räume Husum

Abteilung Pflanzenschutz

D-Husum

THÜRINGEN

Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft Jena

Referat Pflanzenschutz

D-Erfurt-Kühnhausen

EE

Plant Health Department

Plant Production Inspectorate

Teaduse 2

EE-75501 Saku, Harju m/k

Tel. (372) 6712641

Fax (372) 6712604

EL

Ministry of Agriculture

General Directorate of Plant Produce

Directorate of Plant Produce Protection

Division of Phytosanitary Control

150 Sygrou Avenue

EL-176 71 Athens

Tel. (30) 210 928 72 33/(30) 210 921 05 51

Fax (30) 210 921 20 90

E

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Dirección General de Agricultura

Subdirección General de Agricultura Integrada y Sanidad Vegetal

C Alfonso XII no 62

E-28014 Madrid

Tel. (34) 91 347 82 43

Fax (34) 91 347 82 48

1.

ANDALUCÍA

Dirección General de la Producción Agraria

c/ Tabladilla, s/n

E-41013 Sevilla

Tel. (34-95) 503 22 79

Fax (34-95) 503 25 00

2.

ARAGÓN

Dirección General de Alimentación

Po María Agustín, 36

E-50004-Zaragoza

Tel. (34-976) 71 46 36

Fax (34-976) 71 46 77

3.

ASTURIAS

Dirección General de Agroalimentación

c/ Coronel Aranda, 2 — Sector Izqdo. —

E-33005 Oviedo — Asturias

Tel. (34-985) 10 56 37

Fax (34-985) 10 55 17

4.

BALEARES

Dirección General de Agricultura

c/ Foners, 10

E-07006 Palma de Mallorca — Baleares

Tel. (34-971) 17 61 05

Fax (34-971) 17 61 56

5.

CANTABRIA

Dirección General de Desarrollo Rural

c/ Gutiérrez Solana, s/n

E-39011 Santander

Tel. (34-942) 20 78 39

Fax (34-942) 20 78 03

6.

CASTILLA Y LEÓN

Dirección General de Producción Agropecuaria

c/ Rigoberto Cortejoso, 14

E-47014 Valladolid

Tel. (34-983) 41 90 02-04

Fax (34-983) 41 92 38

7.

CASTILLA LA MANCHA

Dirección General de Producción Agropecuaria

c/ Pintor Matías Moreno, 4

E-45002 Toledo

Tel. (34-925) 26 67 11

Fax (34-925) 26 68 97

8.

CATALUÑA

Dirección General de Agricultura, Ganadería e Innovación

Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614

E-08007 Barcelona

Tel. (34-93) 304 67 00

Fax (34-93) 304 67 60

9.

EXTREMADURA

Dirección General de Explotaciones Agrarias

Avda. de Portugal, s/n

E-06800 Mérida (Badajoz)

Tel. (34-924) 00 23 47

Fax (34-924) 00 21 23

10.

GALICIA

Dirección General de Producción, Industrias y Calidad Agroalimentaria

Edificio Administrativo — Plaza San Cayetano, s/n

E-15781 Santiago de Compostela — A Coruña

Tel. (34-981) 54 47 77

Fax (34-981) 54 57 35

11.

LA RIOJA

Dirección General del Instituto de Calidad de la Rioja

Avda. de la Paz, 8-10

E-26071 Logroño — La Rioja

Tel. (34-941) 29 16 00

Fax (34-941) 29 16 02

12.

MADRID

Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural

Ronda de Atocha, 17

E-28012 Madrid

Tel. (34-91) 580 19 29

Fax (34-91) 580 19 53

13.

MURCIA

Dirección General de Modernización de Explotaciones y Capacitación Agraria

Plaza Juan XXIII, s/n

E-30071 Murcia

Tel. (34-968) 36 27 18-19

Fax (34-968) 36 27 25

14.

NAVARRA

Dirección General de Agricultura y Ganadería

c/ Tudela, 20

E-31003 Pamplona — Navarra

Tel. (34-848) 42 66 32

Fax (34-848) 42 67 10

15.

PAÍS VASCO

Dirección de Agricultura y Ganadería

c/ Donostia — San Sebastián, 1

E-01010 Vitoria — Gasteiz — Álava

Tel. (34-945) 01 96 36

Fax (34-945) 01 99 89

16.

VALENCIA

Dirección General de Investigación, Desarrollo e Innovación Agropecuaria

c/ Amadeo de Saboya, 2

E-46010 Valencia

Tel. (34-96) 342 48 36

Fax (34-96) 342 48 43

F

Ministère de l’Agriculture et de la Pêche

Direction Générale de l’Alimentation

Sous-direction de la Qualité et de la Protection des végétaux

251, Rue de Vaugirard

F-75732 Paris Cedex 15

Tel. (33-1) 49558153

Fax (33-1) 49555949

IRL

Department of Agriculture and Food

Horticulture and Plant Health Division

Maynooth Business Campus

IRL-Maynooth Co. Kildare

Tel. (353-1) 5053354

Fax (353-1) 5053564

I

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (MiPAF)

Servizio Fitosanitario

Via XX Settembre 20

I-00187 Roma

Tel. (39-06) 46656098

Fax (39-06) 4814628

CY

Ministry of Agriculture

Natural Resources and Environment

Department of Agriculture

Loukis Akritas Ave.

CY-1412 Lefkosia

Tel. (357) 22 4085 19/(357) 22 4086 39

Fax (357) 22 7814 25/(357) 22 4086 45

LV

State Plant Protection Service

Plant Quarantine Department

Lielvardes 36/38

LV-1006 Riga

Tel. (371) 6 755 0925/(371) 6 755 0928

Fax (371) 6 755 0927

LT

State Plant Protection Service

Plant Quarantine Department

Kalvariju str. 62

LT-09304 Vilnius

Tel. (370-5) 275 27 50/(370-5) 275 40 50

Fax (370-5) 275 21 28

L

Ministère de l’Agriculture

A.S.T.A./Service de la Protection des Végétaux

16, route d’Esch — BP 1904

L-1019 Luxembourg

Tel. (352) 457172 218

Fax (352) 457172 340

HU

Central Agricultural Office

Directorate of Plant Protection,

Soil Conservation and Agri-environment

H-1118 Budapest, Budaőrsi út 141-145.

Tel. (36-1) 309-1037

Fax (36-1) 246-2942

Directorate of Plant Production and Horticulture

H-1024 Budapest, Keleti Károly u. 24.

Tel. (36-1) 336-9115

Fax (36-1) 336-9094

MT

Ministry for Rural Affairs & The Environment,

Rural Affairs and Paying Agency Division

Plant Health Department,

Surveillance and Inspectorate Unit,

Plant Biotechnology Centre

Annibale Preca Street,

Lija LJA 1915

Malta.

Tel. (356 23) 39 72 23/23 39 72 22

Fax (356 21) 41 16 93

NL

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Plantenziektenkundige Dienst

Geertjesweg 15 — Postbus 9102

NL-6700 HC Wageningen

Tel. (31-317) 496911

Fax (31-317) 421701

AT

BURGENLAND

Burgenländische Landwirtschaftskammer

Amtlicher Pflanzenschutzdienst

Esterhazystraße 15

A-7001 Eisenstadt

Tel. (43) 2682 702/651

Fax (43 2682 702/691

KÄRNTEN

Amt der Kärntner Landesregierung

Abteilung 11

Amtlicher Pflanzenschutzdienst

Mießtaler Straße 1

A-9021 Klagenfurt

Tel. (43) 50 536/31111

Fax (43 50 536/31100

NIEDERÖSTERREICH

Niederösterreichische Landes-Landwirtschaftskammer

Amtlicher Pflanzenschutzdienst

Wiener Straße 64

A-3100 St. Pölten

Tel. (43) 2742 259/2600

Fax (43 2742 259/2209

OBERÖSTERREICH

Landwirtschaftskammer für Oberösterreich

Amtlicher Pflanzenschutzdienst

Auf der Gugl 3

A-4021 Linz

Tel. (43) 50 6902/1412

Fax (43 50 6902/1427

SALZBURG

Kammer für Land- und Forstwirtschaft in Salzburg

Amtlicher Pflanzenschutzdienst

Schwarzstraße 19

A-5024 Salzburg

Tel. (43) 662 870571/241

Fax (43 662 870571/295

STEIERMARK

Amt der Steiermärkischen Landesregierung

Landwirtschaftliches Versuchszentrum Steiermark

Fachabteilung 10 B

Amtlicher Pflanzenschutzdienst

Ragnitzstraße 193

A-8047 Graz

Tel. (43) 316 877/6630

Fax (43) 316 877/6643

TIROL

Amt der Tiroler Landesregierung

Abteilung III c

Amtlicher Pflanzenschutzdienst

Meinhardstraße 8

A-6010 Innsbruck

Tel. (43) 512 508/2549

Fax (43) 512 508/2545

VORARLBERG

Landwirtschaftskammer für Vorarlberg

Amtlicher Pflanzenschutzdienst

Montfortstraße 9

A-6900 Bregenz

Tel. (43) 5574 400/230

Fax (43) 5574 400/602

WIEN

Magistrat der Stadt Wien

Magistratsabteilung 42

Amtlicher Pflanzenschutzdienst

Johannesgasse 35

A-1030 Wien

Tel. (43) 1 911 25 55 12

Fax (43) 1 911 25 55 42

PL

The State Plant Health and Seed Inspection Service

(Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa)

30, Wspólna Street

PL-00-930 Warsaw

Tel. (48) 22 623 24 04

Fax (48) 22 623 23 04

P

Direcção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR)

Direcção de Serviços de Fitossanidade e Materiais de Multiplicação de Plantas

Edificio 1 — Tapada da Ajuda

P-1349-018 Lisboa

Tel. (351) 21 361 32 74

Fax (351) 21 361 32 77

RO

Central myndighed

MADR — Ministry of Agriculture and Rural Development

National Phytosanitary Agency

Elena Leaota

Tel. (40 21) 3072386/686

Fax (40 21) 3072485

Grænsekontrolsteder

ALBIȚA

Tel. (40) 235 482731

Fax (40) 235 482731

IAȘI

Tel. (40) 232 234336

Fax (40) 232 234336

DORNEȘTI-SIRET

Tel. (40) 230 280434

Fax (40) 230 280434

BUCUREȘTI

Tel. (40) 21 2041557

Fax (40) 21 2041557

HALMEU

Tel. (40) 261 773024

Fax (40) 261 773024

TIMIȘOARA

(40) 256 204987

(40) 256 204987

GALATI

(40) 236 470630

(40) 236 470630

CONSTANȚA

(40) 241 601943

(40) 241 601943

Amtslige plantesundhedsmyndigheder

ALBA

(40) 258 831543

(40) 258 812166

ARAD

(40) 257 270108

(40) 257 276105

ARGEȘ

(40) 248 401922

(40) 248 223899

BACĂU

(40) 234 513019

(40) 234 211001

BIHOR

(40) 259 243405

(40) 259 415710

BISTRIȚA NĂSĂUD

(40) 263 231673

(40) 263 231281

BOTOȘANI

(40) 231 511278

(40) 231 517475

BRAȘOV

(40) 268 441728

(40) 268 441728

BRĂILA

(40) 239 611140

(40) 239 611140

BUZĂU

(40) 238 710073

(40) 238 710074

CARAȘ SEVERIN

(40) 255 517222

(40) 255 514795

CĂLĂRAȘI

(40) 242 319065

(40) 242 319065

CLUJ

(40) 264 443473

(40) 264 443434

COVASNA

(40) 267 351703

(40) 267 306041

CONSTANȚA

(40) 241 559353

(40) 241 692983

DÂMBOVIȚA

(40) 245 221026

(40) 245 221026

DOLJ

(40) 251 426911

(40) 251 427579

GALAȚI

(40) 236 479411

(40) 236 479405

GIURGIU

(40) 246 216819

(40) 246 214310

GORJ

(40) 253 226036

(40) 253 226106

HARGHITA

(40) 266 371435

(40) 266 371435

HUNEDOARA

(40) 254 215241

(40) 254 216147

IALOMIȚA

(40) 243 206236

(40) 243 206237

IAȘI

(40) 232 278009

(40) 232 278062

ILFOV

(40) 21 4913174

(40) 21 4913248

MARAMUREȘ

(40) 262 223420

(40) 262 223419

MEHEDINȚI

(40) 252 316752

(40) 252 316752

MUREȘ

(40) 265 252616

(40) 265 253298

NEAMȚ

(40) 233 227889

(40) 233 221397

OLT

(40) 249 416078

(40) 249 415360

PRAHOVA

(40) 244 591332

(40) 244 513464

SATU MARE

(40) 261 715005

(40) 261 711049

SĂLAJ

(40) 260 614413

(40) 260 620491

SIBIU

(40) 269 223719

(40) 269 223309

SUCEAVA

(40) 230 531677

(40) 230 524419

TELEORMAN

(40) 247 312281

(40) 247 326684

TIMIȘOARA

(40) 256 217029

(40) 256 217029

TULCEA

(40) 240 524980

(40) 240 524691

VASLUI

(40) 235 311242

(40) 235 311505

VÂLCEA

(40) 250 741322

(40) 250 748421

VRANCEA

(40) 237 222596

(40) 237 239074

BUCUREȘTI

(40) 21 4131912

(40) 21 4135340

SI

 

Central myndighed

MAFF — Phytosanitary Administration of the Republic of Slovenia

Plant Health Division

Einspielerjeva 6

SI-1000 Ljubljana

Tel. (386) 1 3094 379

Fax (386) 1 3094 335

 

Certificeret plantemateriale:

Agricultural institute of Slovenia

Hacquetova 17

SI-1000 Ljubljana

Tel. (386) 1 280 5262

Fax (386) 1 280 5255

 

Humleplanter:

Institute of hop research of Slovenia

Zalskega tabora 2

SI-3310 Žalec

Tel. (386) 3 712 1600

Fax (386) 3 712 1620

 

Importerede planter og planteprodukter:

MAFF — Inspectorate of Agriculture, Forestry and Food

Phytosanitary Inspection

Parmova 33

SI-1000 Ljubljana

Tel. (386) 1 434 5700

Fax (386) 1 434 5717

SK

Department of Plant Protection

Central Control and Testing Institute of Agriculture

Hanulova 9/A

SK-84429 Bratislava 42

Tel. (421) 2 6920 4476

Fax (421) 2 6446 2084

FIN

Finnish Food Safety Authority (Evira)

Plant Protection Unit

Mustialankatu 3

FI-00790 Helsinki, Finland

Te1. (358 20) 77 2003

Fax (358 20) 77 25034

SE

Swedish Board of Agriculture

Plant Protection Service

S-551 82 Jönköping

Tel. (46) 36 155000

Fax (46) 36 122522

UK

Department for Environment, Food and Rural Affairs

Plant Health Division

Foss House, King’s Pool

1-2 Peasholme Green

UK-York YO I 7PX

Te1. (44-1904) 455161

Fax (44-1904) 455163

Scottish Executive (SE)

Pentland House

47 Robb's Loan

Edinburgh

EH14 1TY

United Kingdom

National Assembly for Wales

Animal and Plant Health Division

Welsh Assembly Government

Crown Buildings

Cathays Park

UK-Cardiff CF10 3NQ

Department of Agriculture and Rural Developments (DARD)

Dundonald House

Upper Newtonards Road

UK-Belfast BT4 3SB

Department of Agriculture and Fisheries

P.O. Box 327

Howard Davis Farm

Trinity

UK-Jersey JE4 8UF

Chief Executive Officer

Committee for Horticulture

Raymond Falla House, PO Box 459

Longue Rue (Burnt Lane)

St. Martin’s

UK-Guernsey GY1 6AF

Ministry of Agriculture

Knockaloe Peel

UK-Isle of Man IM5 3AJ

Forestry Commission

231 Corstorphine Road

UK-Edinburgh EH12 7AT

SCHWEIZ

Office fédéral de l’agriculture

Service phytosanitaire fédéral

CH-3003 Berne

Tel. (41) 31 3222550

Fax (44) 31 3222634


APPENDIKS 4

ZONER NÆVNT I ARTIKEL 4 OG SÆRLIGE BETINGELSER I FORBINDELSE HERMED

De zoner, der er nævnt i artikel 4, og de særlige betingelser i forbindelse hermed, som skal opfyldes af de to parter, er fastsat i parternes love og administrative bestemmelser, nærmere bestemt:

EF-retsforskrifter:

Kommissionens direktiv 2001/32/EF af 8. maj 2001 om anerkendelse af beskyttede zoner, som er udsat for særlige plantesundhedsrisici i Fællesskabet, og om ophævelse af direktiv 92/76/EØF, senest ændret ved direktiv 2006/36/EF

Rådets direktiv 2000/29/EF af 8. maj 2000 om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet, senest ændret ved direktiv 2006/35/EF

Retsforskrifter for Schweiz:

Ordonnance af 28. februar 2001 om beskyttelse af planter, bilag 4, del B (RO 2001 1191), senest ændret den 16. maj 2007 (RO 2007 2369).