ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 25

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

51. årgang
30. januar 2008


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 78/2008 af 21. januar 2008 om de foranstaltninger, Kommissionen skal gennemføre i perioden 2008-2013 ved anvendelse af telemailing inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik

1

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 79/2008 af 28. januar 2008 om ophævelse af forordning (EF) nr. 152/2002 om udførsel til De Europæiske Fællesskaber af en række EKSF- og EF-stålprodukter fra Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien (ordning med dobbeltkontrol)

3

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 80/2008 af 29. januar 2008 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

4

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 81/2008 af 29. januar 2008 om ændring af de repræsentative priser og den tillægstold ved import af visse sukkerprodukter, der blev fastsat ved forordning (EF) nr. 1109/2007, for produktionsåret 2007/08

6

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 82/2008 af 28. januar 2008 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 32/2000 med henblik på at tage højde for ændringerne af Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif

8

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Rådet

 

 

2008/82/EF

 

*

Afgørelse nr. 1/2007 truffet af stabiliserings- og associeringsrådet EF-Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien af 20. december 2007 om ændring af protokol 2 (om stålprodukter) til stabiliserings- og associeringsaftalen mellem EF og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien

10

 

 

2008/83/EF

 

*

Afgørelse nr. 4/2007 truffet af AVS-EF-Ministerrådet den 20. december 2007 om ændring af protokol nr. 3 om Sydafrika til AVS-EF-partnerskabsaftalen

11

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

FORORDNINGER

30.1.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 25/1


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 78/2008

af 21. januar 2008

om de foranstaltninger, Kommissionen skal gennemføre i perioden 2008-2013 ved anvendelse af telemailing inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 37, stk. 2, tredje afsnit,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I overensstemmelse med traktatens artikel 33, stk. 2, litra a), tages der ved udarbejdelsen af den fælles landbrugspolitik hensyn til landbrugserhvervets særlige karakter, der følger af landbrugets sociale struktur og af de strukturelle og naturbetingede forskelle mellem de forskellige landbrugsområder. I denne sammenhæng er det vigtigt at råde over oplysninger om landbrugsjordens tilstand og afgrøderne, særlig af hensyn til forvaltningen af de fælles markedsordninger. Anvendelse af telemailing giver delvis mulighed for at tilvejebringe de oplysninger, der er nødvendige, men oplysningerne skal omfatte alle områder, der er af interesse for forvaltningen af den fælles landbrugspolitik.

(2)

Takket være de erfaringer, der er gjort i perioden 2004-2007 inden for rammerne af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1445/2000/EF af 22. maj 2000 om anvendelse af arealundersøgelses- og teledetektionsteknik i landbrugsstatistik for perioden 1999-2003 (2) og inden for rammerne af tidligere afgørelser, såsom navnlig Rådets afgørelse 88/503/EØF af 26. september 1988 om vedtagelse af et pilotprojekt om anvendelse af teledetektion i landbrugsstatistik (3), har det agrometeorologiske system for prognose af udbytter og for overvågning af jordens anvendelse og afgrødernes tilstand kunnet gøres operationelt, og systemet har nået en avanceret udviklingsfase og bevist, at det fungerer effektivt.

(3)

Anvendelsen af telemailing har således vist, at teknikken er et hensigtsmæssigt svar på den fælles landbrugspolitiks forvaltningsbehov, og at de klassiske systemer for statistik og prognoser på landbrugsområdet er utilstrækkelige. Telemailing har også givet mulighed for at forbedre iagttagelsernes nøjagtighed, objektivitet, hurtighed og hyppighed, og for at perfektionere prognosemodellerne for landbruget, navnlig indførelse af regionaliserede modeller. Telemailing har endelig givet mulighed for specifikke eller supplerende anvendelser i forbindelse med opstillingen og indsamlingen af landbrugsstatistiske data og for at foretage besparelser i udgifterne til opfølgning og kontrol af landbrugsudgifterne. Disse anvendelser af telemailing bør følgelig fortsættes og finansieres inden for rammerne af Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) i perioden 2008-2013 i henhold til artikel 3, stk. 2, litra e), i Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 af 21. juni 2005 om finansiering af den fælles landbrugspolitik (4).

(4)

Gennemførelsesbestemmelserne for de aktioner, Kommissionen skal iværksætte inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik ved anvendelse af telemailing, bør tilpasses og omlægges, og de operationelle aktioner, der gennemføres inden for rammerne af dette system, bør adskilles fra de aktioner, der fortsat kræver en forsknings- og udviklingsindsats. Sidstnævnte aktioner bør derfor klart fastsættes i rammeprogrammet for forskning og udvikling.

(5)

De oplysninger og estimationer, der bliver et resultat af de iværksatte aktioner, og som Kommissionen ligger inde med, bør stilles til medlemsstaternes rådighed, og der bør desuden fremsendes en foreløbig rapport og en endelig rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om gennemførelsesbetingelserne for telemailingsaktionerne og om anvendelsen af de finansielle ressourcer, der stilles til rådighed for Kommissionen —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Fra 1. januar 2008 og til 31. december 2013 kan de aktioner, der iværksættes af Kommissionen ved anvendelse af telemailing inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik (FLP), finansieres af EGFL i henhold til artikel 3, stk. 2, litra e), i forordning (EF) nr. 1290/2005, når de har til formål at give Kommissionen midlerne til at:

a)

forvalte landbrugsmarkederne

b)

sikre den agroøkonomiske overvågning af landbrugsjord og afgrødernes tilstand, sådan at der kan opstilles estimationer, særlig for så vidt angår udbyttet og landbrugsproduktionen

c)

lette adgangen til de estimationer, der er nævnt i litra b)

d)

sikre den teknologiske opfølgning af det agrometeorologiske system.

2.   De i stk. 1 nævnte aktioner omfatter særlig følgende:

a)

indsamling eller køb af oplysninger, der er nødvendige for gennemførelsen og overvågningen af FLP, særlig satellitdata og meteorologiske oplysninger

b)

oprettelse af en infrastruktur for rumlige data og af et websted

c)

gennemførelse af specifikke undersøgelser i forbindelse med klimatiske forhold

d)

opdatering af agrometeorologiske og økonometriske modeller.

Disse aktioner gennemføres om nødvendigt i tæt samarbejde med nationale laboratorier og organisationer.

Artikel 2

Kommissionen stiller elektronisk de oplysninger og estimationer, der bliver et resultat af de i artikel 1, stk. 1, nævnte aktioner, til rådighed for medlemsstaterne.

Artikel 3

Gennemførelsesbestemmelserne til denne forordning fastsættes efter den procedure, der er nævnt i artikel 41, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1290/2005, særlig for så vidt angår de i denne forordnings artikel 2 omhandlede oplysninger og estimationer, som stilles til rådighed for medlemsstaterne.

Artikel 4

Senest henholdsvis den 31. juli 2010 og den 31. juli 2013 aflægger Kommissionen en foreløbig rapport og en endelig rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om gennemførelsen af de foretagne telemailingsaktioner og om anvendelsen af de midler, der stilles til rådighed i medfør af denne forordning.

Den endelige rapport ledsages eventuelt af et forslag om fortsættelse af aktionerne inden for rammerne af FLP.

Artikel 5

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2008 til den 31. december 2013.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. januar 2008.

På Rådets vegne

I. JARC

Formand


(1)  Udtalelse af 16.1.2008 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  EFT L 163 af 4.7.2000, s. 1. Senest ændret ved afgørelse nr. 786/2004/EF (EUT L 138 af 30.4.2004, s. 7).

(3)  EFT L 273 af 5.10.1988, s. 12.

(4)  EUT L 209 af 11.8.2005, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1437/2007 (EUT L 322 af 7.12.2007, s. 1.


30.1.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 25/3


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 79/2008

af 28. januar 2008

om ophævelse af forordning (EF) nr. 152/2002 om udførsel til De Europæiske Fællesskaber af en række EKSF- og EF-stålprodukter fra Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien (ordning med dobbeltkontrol)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 133,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien på den anden side fastlagde i protokol 2 om stålprodukter en ordning med dobbeltkontrol uden kvantitative lofter for indførsel i Fællesskabet af stålprodukter med oprindelse i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien.

(2)

Ordningen med dobbeltkontrol blev gennemført ved forordning (EF) nr. 152/2002 af 21. januar 2002 om udførsel til De Europæiske Fællesskaber af en række EKSF- og EF-stålprodukter fra Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien (ordning med dobbeltkontrol) (1).

(3)

Ved afgørelse nr. 1/2007 af 20. december 2007 (2) ændrede Stabiliserings- og Associeringsrådet EF-Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien protokol 2 om stålprodukter, så ordningen med dobbeltkontrol ophæves. Forordning (EF) nr. 152/2002 bør derfor ophæves —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Forordning (EF) nr. 152/2002 ophæves herved.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1. februar 2008.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. januar 2008.

På Rådets vegne

Formand

D. RUPEL


(1)  EFT L 25 af 29.1.2002, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1791/2006 (EUT L 363 af 20.12.2006, s 1).

(2)  Se side 10 i denne EUT.


30.1.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 25/4


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 80/2008

af 29. januar 2008

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1580/2007 af 21. december 2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96, (EF) nr. 2201/96 og (EF) nr. 1182/2007 vedrørende frugt og grøntsager (1), særlig artikel 138, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes som følge af gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 138 i forordning (EF) nr. 1580/2007, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 30. januar 2008.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. januar 2008.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 350 af 31.12.2007, s. 1.


BILAG

til Kommissionens forordning af 29. januar 2008 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

MA

41,0

TN

129,8

TR

92,7

ZZ

87,8

0707 00 05

EG

190,8

JO

178,8

MA

50,4

TR

102,2

ZZ

130,6

0709 90 70

MA

72,1

TR

146,1

ZZ

109,1

0709 90 80

EG

121,8

ZZ

121,8

0805 10 20

EG

46,8

IL

54,3

MA

68,8

TN

54,2

TR

66,2

ZA

22,3

ZZ

52,1

0805 20 10

MA

104,5

TR

98,8

ZZ

101,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

81,9

IL

75,2

JM

103,1

MA

147,6

PK

48,1

TR

72,7

US

60,1

ZZ

84,1

0805 50 10

EG

74,2

IL

117,2

TR

120,5

ZZ

104,0

0808 10 80

CA

84,1

CL

60,8

CN

81,3

MK

42,4

US

110,2

ZA

60,7

ZZ

73,3

0808 20 50

CL

59,3

CN

49,3

TR

159,1

US

109,0

ZA

98,0

ZZ

94,9


(1)  Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« repræsenterer »anden oprindelse«.


30.1.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 25/6


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 81/2008

af 29. januar 2008

om ændring af de repræsentative priser og den tillægstold ved import af visse sukkerprodukter, der blev fastsat ved forordning (EF) nr. 1109/2007, for produktionsåret 2007/08

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 af 20. februar 2006 om den fælles markedsordning for sukker (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 951/2006 af 30. juni 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006, for så vidt angår handel med tredjelande inden for sukkersektoren (2), særlig artikel 36, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De repræsentative priser og tillægstolden ved import af hvidt sukker, råsukker og visse sirupper for produktionsåret 2007/08 blev fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1109/2007 (3). Disse repræsentative priser og denne tillægstold er senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 68/2008 (4).

(2)

Under hensyn til de oplysninger, som Kommissionen for tiden råder over, bør de pågældende beløb ændres i overensstemmelse med bestemmelserne og betingelserne i forordning (EF) nr. 951/2006 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De repræsentative priser og den tillægstold, der gælder ved import af de i artikel 36 i forordning (EF) nr. 951/2006 omhandlede produkter, og som for produktionsåret 2007/08 blev fastsat ved forordning (EF) nr. 1109/2007, ændres og er vist i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 30. januar 2008.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. januar 2008.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 58 af 28.2.2006, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1260/2007 (EUT L 283 af 27.10.2007, s. 1). Med virkning fra den 1. oktober 2008 erstattes forordning (EF) nr 318/2006 af forordning (EF) nr. 1234/2007 (EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1).

(2)  EUT L 178 af 1.7.2006, s. 24. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1568/2007 (EUT L 340 af 22.12.2007, s. 62).

(3)  EUT L 253 af 28.9.2007, s. 5.

(4)  EUT L 23 af 26.1.2008, s. 15.


BILAG

De repræsentative priser og den tillægstold, der gælder ved import af hvidt sukker, råsukker og produkter i KN-kode 1702 90 95 og anvendes fra den 30. januar 2008

(EUR)

KN-kode

Repræsentativ pris pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

Tillægstold pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

1701 11 10 (1)

23,21

4,69

1701 11 90 (1)

23,21

9,93

1701 12 10 (1)

23,21

4,50

1701 12 90 (1)

23,21

9,50

1701 91 00 (2)

22,77

14,47

1701 99 10 (2)

22,77

9,33

1701 99 90 (2)

22,77

9,33

1702 90 95 (3)

0,23

0,41


(1)  Fastsat for standardkvaliteten, som den er fastsat i bilag I, punkt III, til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 (EUT L 58 af 28.2.2006, s. 1).

(2)  Fastsat for standardkvaliteten, som den er fastsat i bilag I, punkt II, til forordning (EF) nr. 318/2006.

(3)  Fastsat pr. 1 % indhold af saccharose.


30.1.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 25/8


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 82/2008

af 28. januar 2008

om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 32/2000 med henblik på at tage højde for ændringerne af Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 32/2000 af 17. december 1999 om åbning og forvaltning af GATT-bundne fællesskabstoldkontingenter og visse andre fællesskabstoldkontingenter og om visse gennemførelsesbestemmelser for så vidt angår tilpasning af disse toldkontingenter og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1808/95 (1), særlig artikel 9, stk. 1, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I den kombinerede nomenklatur for 2008, der blev fastsat ved Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (2), ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1214/2007 (3), er KN-koderne for visse produkter blevet ændret. I bilag III og IV til forordning (EF) nr. 32/2000 henvises der til nogle af disse KN-koder. Bilagene bør derfor tilpasses.

(2)

Forordning (EF) nr. 32/2000 bør derfor ændres.

(3)

Da forordning (EF) nr. 1214/2007 træder i kraft den 1. januar 2008, bør denne forordning anvendes fra samme dato.

(4)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag III og IV til forordning (EF) nr. 32/2000 ændres som angivet i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2008.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. januar 2008.

På Kommissionens vegne

László KOVÁCS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 5 af 8.1.2000, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 630/2007 (EUT L 145 af 7.6.2007, s. 12).

(2)  EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1352/2007 (EUT L 303 af 21.11.2007, s. 3).

(3)  EFT L 286 af 31.10.2007, s. 1.


BILAG

I bilag III og IV til forordning (EF) nr. 32/2000 foretages følgende ændringer:

1)

I bilag III ændres KN-koderne for løbenummer 09.0107 i anden kolonne som følger:

a)

KN-kode »ex 5703 90 10« erstattes af KN-kode »ex 5703 90 20«.

b)

KN-kode »ex 5703 90 90« erstattes af KN-kode »ex 5703 90 80«.

2)

For løbenummer 09.0106 i første del af bilag IV erstattes KN-kode »ex 6204 49 00« i anden kolonne af KN-kode »6204 49 90«.

3)

I anden del af bilag IV ændres KN-koderne for løbenummer 09.0106 som følger:

a)

I linjen for KN-kode »6204 49 00« erstattes Taric-kode »91« i tredje kolonne af Taric-kode »10«.

b)

KN-kode »6204 49 00« i anden kolonne erstattes af KN-kode »6204 49 90«.


II Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

Rådet

30.1.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 25/10


AFGØRELSE Nr. 1/2007 TRUFFET AF STABILISERINGS- OG ASSOCIERINGSRÅDET EF-DEN TIDLIGERE JUGOSLAVISKE REPUBLIK MAKEDONIEN

af 20. december 2007

om ændring af protokol 2 (om stålprodukter) til stabiliserings- og associeringsaftalen mellem EF og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien

(2008/82/EF)

STABILISERINGS- OG ASSOCIERINGSRÅDET HAR —

under henvisning til stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien på den anden side, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Artikel 7 i protokol 2 til stabiliserings- og associeringsaftalen fastlægger en ordning med dobbeltkontrol uden kvantitative lofter for indførsel i Fællesskabet af stålprodukter med oprindelse i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien.

(2)

Der er sket væsentlige fremskridt i forbindelse med det nødvendige omstrukturerings- og omstillingsprogram for stålindustrien i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien.

(3)

Der er ikke længere behov for en administrativ procedure for hurtig udveksling af oplysninger om tendenserne i handelsstrømmene for at øge gennemsigtigheden og undgå en eventuel omlægning af handelen.

(4)

Der er derfor ikke længere behov for en ordning med dobbeltkontrol uden kvantitative lofter for indførsel i Fællesskabet af stålprodukter med oprindelse i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien.

(5)

Protokol 2 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Eneste artikel

Artikel 7 i protokol 2 til stabiliserings- og associeringsaftalen og bilag I til nævnte protokol 2 udgår.

Denne afgørelse træder i kraft den 1. januar 2008.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. december 2007.

På Stabiliserings- og Associeringsrådets vegne

Antonio MILOŠOSKI

Formand


30.1.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 25/11


AFGØRELSE Nr. 4/2007 TRUFFET AF AVS-EF-MINISTERRÅDET

den 20. december 2007

om ændring af protokol nr. 3 om Sydafrika til AVS-EF-partnerskabsaftalen

(2008/83/EF)

AVS-EF-MINISTERRÅDET HAR —

under henvisning til partnerskabsaftalen mellem på den ene side medlemmerne af gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS) og på den anden side Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater, undertegnet i Cotonou (Benin) den 23. juni 2000 (1), som revideret ved aftalen (2) om ændring af nævnte AVS-EF-partnerskabsaftale, undertegnet i Luxembourg den 25. juni 2005, navnlig protokol nr. 3 om Sydafrika til denne aftale, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det er fastsat i artikel 5 i protokol nr. 3 til AVS-EF-partnerskabsaftalen, at bestemmelserne om økonomisk og handelsmæssigt samarbejde ikke finder anvendelse på Sydafrika.

(2)

Den 7. marts 2006 anmodede gruppen af AVS-lande, der er medlemmer af Det Sydlige Afrikas Udviklingsfællesskab (SADC) og forhandler om en økonomisk partnerskabsaftale (ØPA) med Det Europæiske Fællesskab, om, at Sydafrika blev inddraget som fuld deltager i disse forhandlinger, og den 12. februar 2007 vedtog Ministerrådet at efterkomme anmodningen på visse betingelser.

(3)

ØPA-forhandlingerne er baseret på bestemmelserne om økonomisk og handelsmæssigt samarbejde i AVS-EF-partnerskabsaftalen, særlig artikel 36 og 37.

(4)

Af hensyn til den juridiske klarhed er det nødvendigt at ændre protokol nr. 3 for at tage højde for Sydafrikas fulde inddragelse i ØPA-forhandlingerne og eventuelle deltagelse i ØPA.

(5)

I henhold til artikel 7 i protokol nr. 3 kan protokollen revideres ved afgørelse truffet af Ministerrådet —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

I artikel 5 i protokol nr. 3 til AVS-EF-partnerskabsaftalen indsættes følgende stykke:

»3.   Denne protokol er ikke til hinder for, at Sydafrika forhandler og undertegner en af de økonomiske partnerskabsaftaler (ØPA), der er omhandlet i del 3, afsnit II, i denne aftale, hvis de andre parter i den pågældende ØPA er enige herom.«

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. december 2007.

På AVS-EF-Ministerrådets vegne, efter bemyndigelse

Álvaro MENDONÇA E MOURA

Formand for AVS-EF-Ambassadørudvalget


(1)  EFT L 317 af 15.12.2000, s. 3.

(2)  EUT L 209 af 11.8.2005, s. 27. Aftalen er midlertidig anvendt i henhold til afgørelse nr. 5/2005 (EUT L 287 af 28.10.2005, s. 1).