ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 22

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

51. årgang
25. januar 2008


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 57/2008 af 24. januar 2008 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 58/2008 af 24. januar 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 712/2007 om åbning af løbende licitationer med henblik på videresalg på EF's marked af korn fra medlemsstaternes interventionsorganer

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 59/2008 af 24. januar 2008 om 91. ændring af Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Usama bin Laden, Al-Qaida-organisationen og Taliban

4

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 60/2008 af 24. januar 2008 om fravigelse af forordning (EF) nr. 327/98 for så vidt angår fordelingen på delperioder for 2008 af et toldkontingent for import af sleben og delvis sleben ris

6

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 61/2008 af 24. januar 2008 om ændring af bilag II til Rådets forordning (EØF) nr. 2377/90 om en fælles fremgangsmåde for fastsættelse af maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af veterinærlægemidler i animalske levnedsmidler for så vidt angår dinoproston ( 1 )

8

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 62/2008 af 24. januar 2008 om udstedelse af eksportlicenser for vin

10

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Rådet

 

 

2008/74/EF

 

*

Rådets afgørelse af 9. oktober 2007 om undertegnelse og midlertidig anvendelse af en tillægsprotokol til aftalen om handel, udvikling og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Sydafrikanske Republik på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union

11

Tillægsprotokol til aftalen om handel, udvikling og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Sydafrikanske Republik på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union

13

 

 

2008/75/EF

 

*

Rådets afgørelse af 21. januar 2008 om den holdning, Fællesskabet skal indtage i Det Internationale Kafferåd vedrørende udpegelsen af en depositar for den internationale kaffeoverenskomst af 2007

20

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens direktiv 2007/53/EF af 29. august 2007 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Rådets direktiv 76/768/EØF om kosmetiske midler (EUT L 226 af 30.8.2007)

21

 

*

Berigtigelse til Kommissionens direktiv 2008/4/EF af 9. januar 2008 om ændring af direktiv 94/39/EF for så vidt angår foder til mindskelse af risikoen for mælkefeber (EØS-relevant tekst) (EUT L 6 af 10.1.2008)

21

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

FORORDNINGER

25.1.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 22/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 57/2008

af 24. januar 2008

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1580/2007 af 21. december 2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96, (EF) nr. 2201/96 og (EF) nr. 1182/2007 vedrørende frugt og grøntsager (1), særlig artikel 138, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes som følge af gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 138 i forordning (EF) nr. 1580/2007, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 25. januar 2008.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. januar 2008.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 350 af 31.12.2007, s. 1.


BILAG

til Kommissionens forordning af 24. januar 2008 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

IL

154,9

MA

50,2

TN

125,1

TR

103,1

ZZ

108,3

0707 00 05

JO

178,8

TR

107,4

ZZ

143,1

0709 90 70

MA

91,9

TR

125,7

ZZ

108,8

0709 90 80

EG

137,4

ZZ

137,4

0805 10 20

EG

43,9

IL

54,5

MA

66,4

TN

62,1

TR

83,4

ZZ

62,1

0805 20 10

MA

104,1

TR

104,3

ZZ

104,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

43,9

IL

105,3

MA

146,1

PK

51,2

TR

102,6

ZZ

89,8

0805 50 10

BR

72,8

EG

74,2

IL

120,2

TR

122,6

ZZ

97,5

0808 10 80

CA

87,8

CL

60,8

CN

81,9

MK

36,5

US

115,3

ZA

60,7

ZZ

73,8

0808 20 50

CL

59,3

CN

71,5

TR

116,7

US

110,5

ZA

95,8

ZZ

90,8


(1)  Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« repræsenterer »anden oprindelse«.


25.1.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 22/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 58/2008

af 24. januar 2008

om ændring af forordning (EF) nr. 712/2007 om åbning af løbende licitationer med henblik på videresalg på EF's marked af korn fra medlemsstaternes interventionsorganer

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1), særlig artikel 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 712/2007 (2) blev der åbnet løbende licitationer med henblik på videresalg på EF's marked af korn fra medlemsstaternes interventionsorganer. I forordningens artikel 2 er der fastsat en sikkerhedsstillelse på 10 EUR/t uanset artikel 13, stk. 4, andet afsnit, i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2131/93 af 28. juli 1993 om procedurer og betingelser for salg af korn fra interventionsorganerne (3).

(2)

Kornpriserne på EF's marked er generelt steget voldsomt siden begyndelsen af produktionsåret 2007/08. Stigningen er dog ikke konstant, og der er konstateret store prisudsving for korn, så at der ofte ses ret store forskelle mellem faldende priser på EF's marked og den pris, som produkterne sælges til i forbindelse med licitationer over salg af interventionslagre af korn. Som følge af disse forskelle viser det sig, at solgte kornpartier ikke afhentes af køberne. Sikkerhedsstillelsen på 10 EUR/t er således ikke stor nok til at garantere, at partierne afhentes. Sikkerhedsstillelsen bør derfor forhøjes for at undgå en sådan situation og sikre, at den ved forordning (EF) nr. 712/2007 åbnede licitation fungerer effektivt.

(3)

Forordning (EF) nr. 712/2007 bør derfor ændres.

(4)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Korn —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Artikel 2 i forordning (EF) nr. 712/2007 affattes således:

»Artikel 2

Det salg, der er omhandlet i artikel 1, gennemføres på de betingelser, som er fastsat i forordning (EØF) nr. 2131/93. Uanset artikel 13, stk. 4, andet afsnit, i nævnte forordning fastsættes sikkerhedsstillelsen for buddet dog til 25 EUR/t.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. januar 2008.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 735/2007 (EUT L 169 af 29.6.2007, s. 6).

(2)  EUT L 163 af 23.6.2007, s. 7. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1227/2007 (EUT L 277 af 20.10.2007, s. 10).

(3)  EFT L 191 af 31.7.1993, s. 76. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 367/2007 (EUT L 91 af 31.3.2007, s. 14).


25.1.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 22/4


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 59/2008

af 24. januar 2008

om 91. ændring af Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Usama bin Laden, Al-Qaida-organisationen og Taliban

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 af 27. maj 2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Usama bin Laden, Al-Qaida-organisationen og Taliban, og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 467/2001 om forbud mod udførsel af visse varer og tjenesteydelser til Afghanistan, om styrkelse af flyveforbuddet og om udvidelse af indefrysningen af midler og andre økonomiske ressourcer over for Taliban i Afghanistan (1), særlig artikel 7, stk. 1, første led, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002 indeholder en liste over de personer, grupper og enheder, der ifølge forordningen er omfattet af indefrysningen af pengemidler og økonomiske ressourcer.

(2)

Sanktionskomitéen under FN’s Sikkerhedsråd besluttede den 16. januar 2008 at ændre listen over de personer, grupper og enheder, over for hvem indefrysningen af pengemidler og økonomiske ressourcer skal gælde. Bilag I bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(3)

For at sikre, at foranstaltningerne i denne forordning virker effektivt, bør denne forordning træde i kraft straks —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002 ændres som angivet i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. januar 2008.

På Kommissionens vegne

Eneko LANDÁBURU

Generaldirektør for eksterne forbindelser


(1)  EFT L 139 af 29.5.2002, s. 9. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 46/2008 (EUT L 16 af 19.1.2008, s. 11).


BILAG

I bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002 foretages følgende ændringer:

Følgende punkter indsættes under overskriften »Fysiske personer«:

(1)

Hamid Al-Ali (alias a) Dr. Hamed Abdullah Al-Ali, b) Hamed Al-'Ali, c) Hamed bin 'Abdallah Al-'Ali, d) Hamid 'Abdallah Al-'Ali, e) Hamid 'Abdallah Ahmad Al-'Ali, f) Hamid bin Abdallah Ahmed Al-Ali, g) Abu Salim). Fødselsdato: 20.1.1960. Nationalitet: Kuwaitisk.

(2)

Jaber Al-Jalamah (alias a) Jaber Al-Jalahmah, b) Abu Muhammad Al-Jalahmah, c) Jabir Abdallah Jabir Ahmad Jalahmah, d) Jabir 'Abdallah Jabir Ahmad Al-Jalamah, e) Jabir Al-Jalhami, f) Abdul-Ghani, g) Abu Muhammad). Fødselsdato: 24.9.1959. Nationalitet: Kuwaitisk. Pasnr.: 101423404.

(3)

Mubarak Mushakhas Sanad Al-Bathali (alias a) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Bathali, b) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Badhali, c) Mubarak Al-Bathali, d) Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bathali, e) Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bazali, f) Mobarak Meshkhas Sanad Al-Bthaly). Fødselsdato: 1.10.1961. Nationalitet: Kuwaitisk. Pasnr.: 101856740 (kuwaitisk pas).


25.1.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 22/6


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 60/2008

af 24. januar 2008

om fravigelse af forordning (EF) nr. 327/98 for så vidt angår fordelingen på delperioder for 2008 af et toldkontingent for import af sleben og delvis sleben ris

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1095/96 af 18. juni 1996 om iværksættelse af indrømmelserne i liste CXL, der blev udarbejdet efter afslutningen af forhandlingerne i forbindelse med artikel XXIV, stk. 6, i GATT (1), særlig artikel 1,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1785/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for ris (2), særlig artikel 13, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EF) nr. 327/98 af 10. februar 1998 om åbning og forvaltning af visse toldkontingenter for indførsel af ris og brudris (3) fastsætter en opdeling i delperioder af kontingenterne i nævnte forordnings artikel 1 for at fordele risimporten over året.

(2)

Som følge af forstyrrelserne af importen i Fællesskabet i 2006 og 2007 af ris med oprindelse i USA, efter at det havde vist sig, at ris på det amerikanske marked var blevet kontamineret af genetisk modificeret »LL RICE 601«-ris, har kontingentet på 38 721 tons sleben eller delvis sleben ris med oprindelse i dette land, som var en del af det samlede importkontingent på 63 000 tons sleben eller delvis sleben ris, jf. forordning (EF) nr. 327/98, ikke kunnet udnyttes fuldt ud i 2007 for importen af ris med oprindelse i USA.

(3)

Da USA er en af Fællesskabets traditionelle risleverandører, bør det tillades, at risimporten med oprindelse i dette land igen hurtigst muligt bliver normal. Med henblik herpå bør der for 2008 ske en ændring af opdelingen i delperioder af det samlede kontingent for import af sleben eller delvis sleben ris på 63 000 tons ved tilføjelse af en delperiode februar for kontingentet af ris med oprindelse i USA, og inden for dette kontingent vil det være hensigtsmæssigt fra delperioderne april og juli 2008 og til delperioden februar 2008 at overføre en mængde, der er tilstrækkelig til at sikre ovennævnte målsætning, uden at der samtidig sker forstyrrelser på EF-markedet og af importen fra andre oprindelseslande, og således at den fastsatte samlede årlige mængde på 38 721 tons for dette kontingent ikke overskrides.

(4)

Det har som følge af ovennævnte importforstyrrelser vist sig, at nogle eksportlicenser ikke har kunnet anvendes i 2007. Det er derfor hensigtsmæssigt ikke at hindre deres eventuelle anvendelse i 2008.

(5)

Forordning (EF) nr. 327/98 bør fraviges for 2008.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Korn —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   For 2008 fordeles mængden på 38 721 tons sleben eller delvis sleben ris henhørende under KN-kode 1006 30 i forbindelse med kontingentet med løbenummer 09.4127 med oprindelse i USA, jf. litra a) i bilag IX til forordning (EF) nr. 327/98, som angivet i bilaget til nærværende forordning.

2.   Eksportlicenser omhandlet i artikel 3 i forordning (EF) nr. 327/98, som de i nævnte artikel omhandlede tredjelande har udstedt i 2007, kan anvendes som importlicensansøgninger indgivet for kontingentåret 2008.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. januar 2008.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 146 af 20.6.1996, s. 1.

(2)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 96. Ændret ved forordning (EF) nr. 797/2006 (EUT L 144 af 31.5.2006, s. 1).

(3)  EFT L 37 af 11.2.1998, s. 5. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1538/2007 (EUT L 337 af 21.12.2007, s. 49).


BILAG

Fordeling på delperioder i 2008 af kontingentet på 63 000 tons sleben eller delvis sleben ris, jf. artikel 1, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 327/98:

Oprindelsesland

Mængde (tons)

Løbenummer

Delperioder (mængder i tons)

Januar

Februar

April

Juli

September

Oktober

USA

38 721

09.4127

9 681

13 813

10 151

5 076

 

Thailand

21 455

09.4128

10 727

 

5 364

5 364

 

Australien

1 019

09.4129

0

 

1 019

 

Andre oprindelseslande

1 805

09.4130

0

 

1 805

 

Alle lande

 

09.4138

 

 

 

 

 

 (1)

Total

63 000

20 408

13 813

18 339

10 440

 


(1)  Uudnyttede restmængder af tidligere delperioder, offentliggjort ved forordning udstedt af Kommissionen.

De for 2008 ændrede mængder vedrører kun USA-oprindelsen og den samlede mængde pr. delperiode.


25.1.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 22/8


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 61/2008

af 24. januar 2008

om ændring af bilag II til Rådets forordning (EØF) nr. 2377/90 om en fælles fremgangsmåde for fastsættelse af maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af veterinærlægemidler i animalske levnedsmidler for så vidt angår dinoproston

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2377/90 af 26. juni 1990 om en fælles fremgangsmåde for fastsættelse af maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af veterinærlægemidler i animalske levnedsmidler (1), særlig artikel 3,

under henvisning til udtalelser fra Det Europæiske Lægemiddelagentur udarbejdet af Udvalget for Veterinærlægemidler, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Alle farmakologisk virksomme stoffer, som inden for Fællesskabet anvendes i veterinærlægemidler til behandling af dyr bestemt til konsum, skal vurderes i overensstemmelse med forordning (EØF) nr. 2377/90.

(2)

Stofferne dinoprosttromethamin og dinoprost er opført i bilag II til forordning (EØF) nr. 2377/90 i kategorien organiske forbindelser for alle arter pattedyr. Udvalget for Veterinærlægemidler (CVMP) er blevet anmodet om at undersøge, om vurderingerne og konklusionerne vedrørende dinoprosttromethamin og dinoprost også gælder for dinoproston. CVMP fandt, at da dinoproston og dinoprost udviser strukturel lighed, og da dinoproston hurtigt metaboliseres til dinoprost, gælder de sikkerhedsvurderinger, der er foretaget for dinoprosttromethamin og dinoprost, også for dinoproston. CVMP konkluderede derfor, at der ikke er behov for at fastsætte grænseværdier for restkoncentrationer for dette stof. På baggrund af CVMP’s konklusioner bør dinoproston indsættes i bilag II i kategorien organiske forbindelser for alle arter pattedyr.

(3)

Forordning (EØF) nr. 2377/90 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(4)

Fristen for, hvornår denne forordning finder anvendelse, bør være tilstrækkelig lang til, at medlemsstaterne får mulighed for i de markedsføringstilladelser for de pågældende veterinærlægemidler, der er udstedt i medfør af Europa Parlamentets og Rådets direktiv 2001/82/EF af 6. november 2001 om oprettelse af en fællesskabskodeks for veterinærlægemidler (2), at foretage de tilpasninger, som måtte være nødvendige på baggrund af denne forordning.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Veterinærlægemidler —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag II til forordning (EØF) nr. 2377/90 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. marts 2008.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. januar 2008.

På Kommissionens vegne

Günter VERHEUGEN

Næstformand


(1)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1353/2007 (EUT L 303 af 21.11.2007, s. 6).

(2)  EFT L 311 af 28.11.2001, s. 1. Senest ændret ved direktiv 2004/28/EF (EUT L 136 af 30.4.2004, s. 58).


BILAG

Følgende stof indsættes i bilag II til forordning (EØF) nr. 2377/90 (liste over stoffer, for hvilke der ikke gælder maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer):

2.   Organiske forbindelser

Farmakologisk virksomme stoffer

Dyreart

Dinoproston

Alle arter pattedyr


25.1.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 22/10


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 62/2008

af 24. januar 2008

om udstedelse af eksportlicenser for vin

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 883/2001 af 24. april 2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 for så vidt angår samhandelen med vin med tredjelande (1), særlig artikel 7 og artikel 9, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved artikel 63, stk. 7, i Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for vin (2) er ydelsen af eksportrestitutioner for vin blevet begrænset til de mængder og udgiftsbeløb, der er fastsat i aftalen om landbrug, som blev indgået i forbindelse med de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden.

(2)

I artikel 9 i forordning (EF) nr. 883/2001 er det fastsat, på hvilke betingelser Kommissionen kan træffe særforanstaltninger for at hindre en overskridelse af den mængde eller det budget, der er fastsat i aftalen.

(3)

Ifølge de oplysninger om eksportlicensansøgninger, som Kommissionen råder over pr. 23. januar 2008, er der fare for en overskridelse af de mængder, der stadig er til rådighed indtil den 15. marts 2008 for bestemmelseszone 1) Afrika, jf. artikel 9, stk. 5, i forordning (EF) nr. 883/2001, hvis der ikke indføres restriktioner for udstedelsen af eksportlicenser med forudfastsættelse af restitutionen. Det er derfor nødvendigt at fastsætte en enhedsprocentsats for godkendelse af ansøgninger indgivet fra den 16. til den 22. januar 2008 og suspendere udstedelsen af licenser og indgivelsen af ansøgninger for denne zone indtil den 16. marts 2008 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   De eksportlicenser med forudfastsættelse af restitutionen for vin, der blev indgivet ansøgning om fra den 16. til den 22. januar 2008 i henhold til forordning (EF) nr. 883/2001, udstedes for 73,49 % af de mængder, der er ansøgt om for bestemmelseszone 1) Afrika.

2.   Udstedelsen af de eksportlicenser som omhandlet i stk. 1, der indgives ansøgning om fra den 23. januar 2008, og indgivelsen fra den 25. januar 2008 af ansøgninger om eksportlicenser suspenderes for vin for bestemmelseszone 1) Afrika indtil den 16. marts 2008.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 25. januar 2008.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. januar 2008.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 128 af 10.5.2001, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1211/2007 (EUT L 274 af 18.10.2007, s. 5).

(2)  EFT L 179 af 14.7.1999, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1234/2007 (EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1).


II Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

Rådet

25.1.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 22/11


RÅDETS AFGØRELSE

af 9. oktober 2007

om undertegnelse og midlertidig anvendelse af en tillægsprotokol til aftalen om handel, udvikling og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Sydafrikanske Republik på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union

(2008/74/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 310, sammenholdt med artikel 300, stk. 2, første afsnit, og artikel 300, stk. 3, andet afsnit,

under henvisning til tiltrædelsesakten af 2005, særlig artikel 6, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Aftalen om handel, udvikling og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Sydafrikanske Republik på den anden side, i det følgende benævnt »handels-, udviklings- og samarbejdsaftalen«, blev undertegnet i Pretoria den 11. oktober 1999. Den blev indgået den 26. april 2004 (1).

(2)

Traktaten om Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union, i det følgende benævnt »tiltrædelsestraktaten af 2005«, blev undertegnet i Luxembourg den 25. april 2005.

(3)

Den 23. oktober 2006 bemyndigede Rådet Kommissionen til på Det Europæiske Fællesskabs og dets medlemsstaters vegne at føre forhandlinger med den Sydafrikanske Republik om en tillægsprotokol til handels-, udviklings- og samarbejdsaftalen for at tage hensyn til de to nye medlemsstaters tiltrædelse af Den Europæiske Union.

(4)

Disse forhandlinger er blevet afsluttet til Kommissionens tilfredsstillelse.

(5)

Tillægsprotokollen bør undertegnes på Fællesskabets og dets medlemsstaters vegne med forbehold af senere indgåelse. Tillægsprotokollen bør anvendes midlertidigt, indtil de relevante procedurer for dens formelle indgåelse er afsluttet —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Undertegnelsen af tillægsprotokollen til aftalen om handel, udvikling og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Sydafrikanske Republik på den anden side godkendes herved på Fællesskabets vegne med forbehold af Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen.

Teksten til tillægsprotokollen er knyttet til denne afgørelse.

Artikel 2

Formanden for Rådet bemyndiges til at udpege den (de) person(er), der er beføjet til på Fællesskabets og dets medlemsstaters vegne at undertegne tillægsprotokollen til aftalen om handel, udvikling og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Sydafrikanske Republik på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union med forbehold for dens indgåelse.

Artikel 3

Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater anvender midlertidigt bestemmelserne i tillægsprotokollen fra den 1. januar 2007 med forbehold af senere indgåelse.

Udfærdiget i Luxembourg, den 9. oktober 2007.

På Rådets vegne

F. TEIXEIRA DOS SANTOS

Formand


(1)  EUT L 127 af 29.4.2004, s.109.


TILLÆGSPROTOKOL

til aftalen om handel, udvikling og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Sydafrikanske Republik på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union

KONGERIGET BELGIEN,

REPUBLIKKEN BULGARIEN,

DEN TJEKKISKE REPUBLIK,

KONGERIGET DANMARK,

FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND,

REPUBLIKKEN ESTLAND,

IRLAND,

DEN HELLENSKE REPUBLIK,

KONGERIGET SPANIEN,

DEN FRANSKE REPUBLIK,

DEN ITALIENSKE REPUBLIK,

REPUBLIKKEN CYPERN,

REPUBLIKKEN LETLAND,

REPUBLIKKEN LITAUEN,

STORHERTUGDØMMET LUXEMBOURG,

REPUBLIKKEN UNGARN,

MALTA,

KONGERIGET NEDERLANDENE,

REPUBLIKKEN ØSTRIG,

REPUBLIKKEN POLEN,

DEN ITALIENSKE REPUBLIK,

RUMÆNIEN,

REPUBLIKKEN SLOVENIEN,

DEN SLOVAKISKE REPUBLIK,

REPUBLIKKEN FINLAND,

KONGERIGET SVERIGE,

DET FORENEDE KONGERIGE STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND,

i det følgende benævnt »medlemsstaterne«, repræsenteret ved Rådet for Den Europæiske Union,

og

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB,

i det følgende benævnt »Fællesskabet«,

og

DEN SYDAFRIKANSKE REPUBLIK,

i det følgende under ét benævnt »de kontraherende parter«,

SOM TAGER HENSYN TIL, at aftalen om handel, udvikling og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Sydafrikanske Republik på den anden side, i det følgende benævnt »handels-, udviklings- og samarbejdsaftalen«, blev undertegnet i Pretoria den 11. oktober 1999 og trådte i kraft den 1. maj 2004,

SOM TAGER HENSYN TIL, at traktaten om Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union, blev undertegnet i Luxembourg den 25. april 2005 og trådte i kraft den 1. januar 2007,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at i henhold til artikel 6, stk. 2, i tiltrædelsesakten af 2005 aftales de nye kontraherende parters tiltrædelse af handels-, udviklings- og samarbejdsaftalen ved indgåelsen af en protokol til nævnte aftale,

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

Artikel 1

Republikken Bulgarien og Rumænien, i det følgende benævnt de »nye medlemsstater«, bliver kontraherende parter i handels-, udviklings- og samarbejdsaftalen og godkender og noterer sig på samme måde som de øvrige medlemsstater i Fællesskabet teksten til aftalen såvel som de bilag, protokoller og erklæringer, der er knyttet hertil.

KAPITEL I

ÆNDRINGER AF TEKSTEN TIL HANDELS-, UDVIKLINGS- OG SAMARBEJDSAFTALEN MED TILHØRENDE BILAG OG PROTOKOLLER

Artikel 2

Sprog og originaltekster

Artikel 108 i handels-, udviklings- og samarbejdsaftalen affattes således:

»Artikel 108

Denne aftale er udfærdiget i to eksemplarer på bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, italiensk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk og ungarsk, og de officielle sprog i Sydafrika, bortset fra engelsk, nemlig Sepedi, Sesotho, Setswana, siSwati, Tshivenda, Xitsonga, Afrikaans, isiNdebele, isiXhosa og isiZulu, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.«

Artikel 3

Oprindelsesregler

I protokol 1 til aftalen foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 16, stk. 4, affattes således:

»4.   På EUR.1 varecertifikater, der udstedes efterfølgende, skal anføres en af følgende påtegninger:

BG

»ИЗДАДЕН ВПОСЛЕДСТВИЕ«

ES

»EXPEDIDO A POSTERIORI«

CS

»VYSTAVENO DODATEČNĚ«

DA

»UDSTEDT EFTERFØLGENDE«

DE

»NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT«

ET

»TAGANTJÄRELE VÄLJA ANTUD«

EL

»ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ«

EN

»ISSUED RETROSPECTIVELY«

FR

»DÉLIVRÉ A POSTERIORI«

IT

»RILASCIATO A POSTERIORI«

LV

»IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI«

LT

»RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS«

HU

»KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL«

MT

»MAĦRUĠ RETROSPETTIVAMENT«

NL

»AFGEGEVEN A POSTERIORI«

PL

»WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE«

PT

»EMITIDO A POSTERIORI«

RO

»EMIS A POSTERIORI«

SL

»IZDANO NAKNADNO«

SK

»VYDANÉ DODATOČNE«

FI

»ANNETTU JÄLKIKÄTEEN«

SV

»UTFÄRDAT I EFTERHAND«;«

2)

Artikel 17, stk. 2, affattes således:

»2.   På duplikateksemplarer, der bliver udstedt på denne måde, anføres en af følgende påtegninger:

BG

»ДУБЛИКАТ«

ES

»DUPLICADO«

CS

»DUPLIKÁT«

DA

»DUPLIKAT«

DE

»DUPLIKAT«

ET

»DUPLIKAAT«

EL

»ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ«

EN

»DUPLICATE«

FR

»DUPLICATA«

IT

»DUPLICATO«

LV

»DUBLIKĀTS«

LT

»DUBLIKATAS«

HU

»MÁSODLAT«

MT

»DUPLIKAT«

NL

»DUPLICAAT«

PL

»DUPLIKAT«

PT

»SEGUNDA VIA«

RO

»DUPLICAT«

SL

»DVOJNIK«

SK

»DUPLIKÁT«

FI

»KAKSOISKAPPALE«

SV

»DUPLIKAT«;«

3)

Bilag IV affattes således:

»BILAG IV

FAKTURAERKLÆRING

Fakturaerklæringen, hvis tekst er angivet i det følgende, udfærdiges i overensstemmelse med fodnoterne. Det er dog ikke nødvendigt at gengive fodnoterne.

Bulgarsk

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (1)) декларира, че освен кьдето е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (2).

Spansk

El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera no (1)] declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2).

Tjekkisk

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).

Dansk

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).

Tysk

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.

Estisk

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.

Græsk

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ’ αριθ. … (1)] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).

Engelsk

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.

Fransk

L’exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no (1)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle … (2).

Italiensk

L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. … (1)] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).

Lettisk

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no … (2).

Litauisk

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra (2) preferencinės kilmės prekės.

Ungarsk

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hianyában az áruk preferenciális … (2) származásúak.

Maltesisk

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali … (2).

Nederlandsk

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2).

Polsk

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.

Portugisisk

O abaixo assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento [autorização aduaneira n.o (1)], declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).

Rumænsk

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizația vamală nr. … (1)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențialā … (2).

Slovensk

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.

Slovakisk

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).

Finsk

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2).

Svensk

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).

Sydafrikanske sprog

Bagwebi ba go romela ntle ditöweletöwa töeo di akaretöwago ke tokumente ye (Nomoro ya ditöwantle ya tumelelo … (1)) ba ipolela gore ntle le moo go laeditöwego, ditöweletöwa töe ke töa go töwa (2) ka tlhago.

Moromelli wa sehlahiswa ya sireleditsweng ke tokomane ena (tumello ya thepa naheng No … (1)) e hlalosa hore, ka ntle ha eba ho hlalositswe ka tsela e nngwe ka nepo, dihlahiswa tsena ke tsa … tshimoloho e kgethilweng (2).

Moromelantle wa dikuno tse di tlhagelelang mo lokwalong le (lokwalo lwa tumelelo ya kgethiso No … (1)) o tlhomamisa gore, ntle le fa go tlhagisitsweng ka mokgwa mongwe, dikuno tse ke tsa … dinaga tse di thokegang (2).

Umtfumeli ngaphandle walemikhicito lebalwe kulomculu (ngeligunya lalokutfunyelwa ngaphandle Nombolo … (1)) lophakamisa kutsi, ngaphandle kwalapho lekuboniswe khona ngalokucacile, lemikhicito … ngeyendzabuko lebonelelwako (2).

Muvhambadzi wa zwibveledzwa mashangoni a nnda, (zwibveledzwa) zwine zwa vha zwo ambiwaho kha ili linwalo (linwalo la u nea maanda la mithelo ya zwitundwannda kana zwirumelwannda la vhu … (1)), li khou buletshedza uri, nga nnda ha musi zwo ambiwa nga inwe ndila-vho, zwibveledzwa hezwi ndi zwa … vhubwo hune ha khou funeseswa kana u takaleleswa (2).

Muxavisela-vambe wa swikumiwa leswi nga eka tsalwa leri (Xibalo xa switundziwa xa Nomboro … (1)) u boxa leswaku, handle ka laha swi kombisiweke, swikumiwa leswi i swa ntiyiso swa xilaveko xa le henhla swinene (2).

Die uitvoerder van die produkte gedek deur hierdie dokument (doeanemagtiging No … (1)) verklaar dat, uitgesonderd waar andersins duidelik aangedui, hierdie produkte van … voorkeuroorsprong (2) is.

Umthumelli-phandle wemikhiqizo ebalwe kilencwadi (inomboro … (1)) egunyaza imikhiqizo ephumako) ubeka uthi, ngaphandle kobana kutjengiswe ngendlela ethileko butjhatjhalazi, lemikhiqizo ine … mwelaphi enconyiswako (2).

Umthumeli weempahla ngaphandle kwelizwe wemveliso equkwa lolu xwebhu (iirhafu zempahla zesigunyaziso Nombolo … (1)) ubhengeza ukuthi, ngaphandle kwalapho kuboniswe ngokucacileyo, ezi mveliso … zezemvelaphi eyamkelekileyo kunezinye (2).

Umthumeli wempahla ebhaliwe kulo mqulu iNombolo … yokugunyaza yentela yempahla … (1) uyamemezela ukuthi, ngaphandle kokuthi kukhonjisiwe ngokusobala, le mikhiqizo iqhamuka … endaweni ekhethekileyo (2).

 (3)

(Sted og dato)

 (4)

(Eksportørens underskrift; endvidere skal navnet på den person, der underskriver erklæringen, angives let læseligt)

KAPITEL II

OVERGANGSBESTEMMELSER

Artikel 4

Varer under transport eller midlertidigt oplagt

1.   Bestemmelserne i aftalen finder anvendelse på varer, som udføres enten fra Sydafrika til en af de nye medlemsstater eller fra en af de nye medlemsstater til Sydafrika, som er i overensstemmelse med protokol 1 til handels-, udviklings- og samarbejdsaftalen, og som på tiltrædelsesdatoen er under transport eller midlertidigt oplagt, i et toldlager eller en frizone i Sydafrika eller i den pågældende nye medlemsstat.

2.   Der indrømmes i sådanne tilfælde præferencebehandling, hvis der senest fire måneder efter tiltrædelsesdatoen forelægges toldmyndighederne i importlandet et oprindelsesbevis, som toldmyndighederne i eksportlandet har udstedt med tilbagevirkende kraft.

KAPITEL III

ALMINDELIGE OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 5

Denne protokol udgør en integrerende del af handels-, udviklings- og samarbejdsaftalen.

Artikel 6

1.   Denne protokol godkendes af Fællesskabet, af Rådet for Den Europæiske Union på medlemsstaternes vegne og af Den Sydafrikanske Republik i overensstemmelse med egne procedurer.

2.   De kontraherende parter giver hinanden notifikation om afslutningen af de i stk. 1 nævnte procedurer. Godkendelsesinstrumenterne deponeres i generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union.

Artikel 7

1.   Denne protokol træder i kraft på den første dag i den første måned efter datoen for deponeringen af det sidste godkendelsesinstrument.

2.   Denne protokol finder midlertidig anvendelse fra den 1. januar 2007.

Artikel 8

Denne protokol er udfærdiget i to eksemplarer på bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, italiensk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk og ungarsk, og de officielle sprog i Sydafrika, bortset fra engelsk, nemlig Sepedi, Sesotho, Setswana, siSwati, Tshivenda, Xitsonga, Afrikaans, isiNdebele, isiXhosa og isiZulu, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.

Съставено в Претория на десети октомври две хиляди и седма година.

Hecho en Pretoria, el diez de octubre de dos mil siete.

V Pretorii dne desátého října dva tisíce sedm.

Udfærdiget i Pretoria den tiende oktober to tusind og syv.

Geschehen zu Pretoria am zehnten Oktober zweitausendsieben.

Kahe tuhande seitsmenda aasta oktoobrikuu kümnendal päeval Pretorias.

Έγινε στην Πρετόρια, στις δέκα Οκτωβρίου δύο χιλιάδες επτά.

Done at Pretoria on the tenth day of October in the year two thousand and seven.

Fait à Pretoria, le dix octobre deux mille sept.

Fatto a Pretoria, addì dieci ottobre duemilasette.

Pretorijā, divtūkstoš septītā gada desmitajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai septintųjų metų spalio dešimtą dieną Pretorijoje.

Kelt Pretoriában, a kétezer-hetedik év október havának tizedik napján.

Magħmul fi Pretorja fl-għaxar jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u sebgħa.

Gedaan te Pretoria, de tiende oktober tweeduizend zeven.

Sporządzono w Pretorii, dnia dziesiątego października roku dwa tysiące siódmego.

Feito em Pretória, em dez de Outubro de dois mil e sete.

Întocmit la Pretoria, la zece octombrie două mii șapte.

V Pretórii desiateho októbra dvetisícsedem.

V Pretorij, dne desetega oktobra leta dva tisoč sedem.

Tehty Pretoriassa kymmenentenä päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaseitsemän.

Som skedde i Pretoria den tionde oktober tjugohundrasju.

За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu państw członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

Image

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Communidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

Image

For the Republic of South Africa

wa Repapoliki ya Afrika Borwa

Ya Rephaboliki ya Afrika Borwa

Wa Rephaboliki ya Aforika Borwa

WeRiphabliki yaseNingizimu Afrika

wa Rephabuliki ya Afurika Tshipembe

Wa Riphabliki ra Afrika-Dzonga

Vir die Republiek van Suid-Afrika

weRiphabhliki yeSewula Afrika

WeRiphablikhi yoMzantsi Afrika

WeRiphabhulikhi yaseNingizimu Afrika

Image


(1)  Hvis fakturaerklæringen udfærdiges af en godkendt eksportør i medfør af artikel 20 i protokollen, skal den godkendte eksportør anføre nummeret på toldmyndighedernes tilladelse her. Hvis fakturaerklæringen ikke udfærdiges af en godkendt eksportør, kan ordlyden i parentes udelades, eller eksportøren kan undlade at udfylde feltet.

(2)  Her anføres produkternes oprindelse. Hvis fakturaerklæringen helt eller delvis vedrører produkter med oprindelse i Ceuta og Melilla i henhold til artikel 36 i protokollen, skal eksportøren tydeligt angive dem ved hjælp af mærket »CM« i det dokument, hvorpå erklæringen udfærdiges.

(3)  Disse oplysninger kan udelades, hvis de findes i selve dokumentet.

(4)  Se artikel 19, stk. 5, i protokollen. Hvis det ikke er nødvendigt, at eksportøren skriver under, er han også fritaget for at angive sit navn.«


25.1.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 22/20


RÅDETS AFGØRELSE

af 21. januar 2008

om den holdning, Fællesskabet skal indtage i Det Internationale Kafferåd vedrørende udpegelsen af en depositar for den internationale kaffeoverenskomst af 2007

(2008/75/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 133, stk. 1- 4, sammenholdt med artikel 300, stk. 2, andet afsnit,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det Internationale Kafferåd vedtog på sin 98. samling ved resolution 431 af 28. september 2007 teksten til en ny international kaffeoverenskomst af 2007.

(2)

Den internationale kaffeoverenskomst af 2001 blev ved resolution 432 af 28. september 2007 forlænget med et år fra den 1. oktober 2007 til den 30. september 2008.

(3)

I henhold til artikel 2, stk. 10, i den internationale kaffeoverenskomst af 2007 udpeges den fremtidige depositar for overenskomsten ved en afgørelse truffet af Det Internationale Kafferåd under den nuværende internationale kaffeoverenskomst af 2001. Denne afgørelse skal træffes ved konsensus inden den 31. januar 2008.

(4)

Det er i Det Europæiske Fællesskabs interesse, at der udpeges en depositar.

(5)

Det Europæiske Fællesskabs holdning til dette spørgsmål i Det Internationale Kafferåd bør fastlægges —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Eneste artikel

Den holdning, Det Europæiske Fællesskab skal indtage i Det Internationale Kafferåd, er, at det skal stemme for udpegelse af Den Internationale Kaffeorganisation som depositar for den internationale kaffeoverenskomst af 2007.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. januar 2008.

På Rådets vegne

I. JARC

Formand


Berigtigelser

25.1.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 22/21


Berigtigelse til Kommissionens direktiv 2007/53/EF af 29. august 2007 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Rådets direktiv 76/768/EØF om kosmetiske midler

( Den Europæiske Unions Tidende L 226 af 30. august 2007 )

Side 19, artikel 2, stk. 1, læses således:

»1.   Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 19. juni 2008 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

De anvender disse bestemmelser fra den 19. marts 2009.

Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisninger fastsættes af medlemsstaterne.«


25.1.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 22/21


Berigtigelse til Kommissionens direktiv 2008/4/EF af 9. januar 2008 om ændring af direktiv 94/39/EF for så vidt angår foder til mindskelse af risikoen for mælkefeber (EØS-relevant tekst)

( Den Europæiske Unions Tidende L 6 af 10. januar 2008 )

Side 4, artikel 2, læses således:

»Artikel 2

Medlemsstaterne sætter de fornødne love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 30. juli 2008.

De underretter straks Kommissionen herom.

Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.«