ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 15

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

51. årgang
18. januar 2008


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 31/2008 af 15. november 2007 om indgåelse af en fiskeripartnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Madagaskar

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 32/2008 af 17. januar 2008 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 33/2008 af 17. januar 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets direktiv 91/414/EØF for så vidt angår en almindelig og en fremskyndet procedure for vurdering af aktivstoffer, der har været omfattet af det i artikel 8, stk. 2, i samme direktiv omhandlede arbejdsprogram, men som ikke er optaget i direktivets bilag I ( 1 )

5

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 34/2008 af 17. januar 2008 om fastsættelse af repræsentative priser for fjerkrækød og æg og ægalbumin og om ændring af forordning (EF) nr. 1484/95

13

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 35/2008 af 17. januar 2008 om ikke at yde eksportrestitution for smør inden for rammerne af den løbende licitation, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 581/2004

15

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 36/2008 af 17 januar 2008 om fastsættelse af eksportrestitutioner for oksekød

16

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 37/2008 af 17. januar 2008 om ændring af de repræsentative priser og den tillægstold ved import af visse sukkerprodukter, der blev fastsat ved forordning (EF) nr. 1109/2007, for produktionsåret 2007/08

20

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 38/2008 af 17. januar 2008 om udstedelse af importlicenser for ris inden for rammerne af de toldkontingenter, der er åbnet for delperioden januar 2008 ved forordning (EF) nr. 1529/2007

22

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 39/2008 af 17. januar 2008 om fastsættelse af restitutionssatserne for visse mejeriprodukter, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I

25

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Kommissionen

 

 

2008/58/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 26. november 2007 om tilladelse til at tilsætte syre til druemost og vin produceret i Østrigs vindyrkningszone B for produktionsåret 2007/08 (meddelt under nummer K(2007) 5615)

28

 

 

2008/59/EF

 

*

Kommissionens afgørelse af 18. december 2007 om tilpasning af de justeringskoefficienter, der finder anvendelse fra 1. august 2006, 1. september 2006, 1. oktober 2006, 1. november 2006, 1. december 2006 og 1. januar 2007 på vederlag til tjenestemænd, midlertidigt ansatte og kontraktansatte ved De Europæiske Fællesskaber, som gør tjeneste i tredjelande, samt på vederlag til en del af de tjenestemænd, der fortsat gør tjeneste i de to nye medlemsstater i en periode på højst nitten måneder efter disse to nye medlemsstaters tiltrædelse

29

 

 

2008/60/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 21. december 2007 om ændring af afgørelse 2003/548/EF, således at bestemte typer faste kredsløb udgår af minimumssættet af faste kredsløb (meddelt under nummer K(2007) 6635)  ( 1 )

32

 

 

2008/61/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 17. januar 2008 om ændring af bilag II til Rådets beslutning 79/542/EØF for så vidt angår import af fersk oksekød fra Brasilien (meddelt under nummer K(2008) 28)  ( 1 )

33

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

FORORDNINGER

18.1.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 15/1


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 31/2008

af 15. november 2007

om indgåelse af en fiskeripartnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Madagaskar

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 37 sammenholdt med artikel 300, stk. 2, og stk. 3, første afsnit,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Fællesskabet og Republikken Madagaskar har forhandlet om og paraferet en fiskeripartnerskabsaftale, der giver EF-fiskere mulighed for at fiske i farvandene henhørende under Republikken Madagaskars højhedsområde.

(2)

Det er i Fællesskabets interesse at godkende nævnte aftale.

(3)

Der bør fastlægges, hvordan fiskerimulighederne skal fordeles mellem medlemsstaterne —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Madagaskar godkendes på Fællesskabets vegne.

Teksten til aftalen (1) er knyttet til denne forordning.

Artikel 2

De fiskerimuligheder, der er fastsat i protokollen til aftalen, fordeles mellem medlemsstaterne således:

Fiskeritype

Fartøjstype

Medlemsstat

Licenser eller kvote

Tunfiskeri

Notfartøjer med fryseanlæg til tunfiskeri

Spanien

23

Frankrig

19

Italien

1

Tunfiskeri

Langlinefartøjer med flydeline på mere end 100 GT

Spanien

25

Frankrig

13

Portugal

7

Det Forenede Kongerige

5

Tunfiskeri

Langlinefartøjer med flydeline på højst 100 GT

Frankrig

26

Demersalt fiskeri

Forsøgsfiskeri med line eller bundline

Frankrig

5

Hvis de fangstmuligheder, der er fastsat i protokollen, ikke udnyttes fuldt ud med licensansøgningerne fra disse medlemsstater, kan Kommissionen tage licensansøgninger fra enhver anden medlemsstat i betragtning.

Artikel 3

De medlemsstater, hvis fartøjer fisker i henhold til denne aftale, giver Kommissionen meddelelse om, hvor store mængder af hver bestand de fanger i Madagaskars fiskerizone, jf. de nærmere bestemmelser i Kommissionens forordning (EF) nr. 500/2001 af 14. marts 2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2847/93 vedrørende kontrollen af EF-fiskerfartøjernes fangster i tredjelandes farvande og på åbent hav (2).

Artikel 4

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. november 2007.

På Rådets vegne

M. L. RODRIGUES

Formand


(1)  EUT L 331 af 17.12.2007, s. 7.

(2)  EFT L 73 af 15.3.2001, s. 8.


18.1.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 15/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 32/2008

af 17. januar 2008

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1580/2007 af 21. december 2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96, (EF) nr. 2201/96 og (EF) nr. 1182/2007 vedrørende frugt og grøntsager (1), særlig artikel 138, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes som følge af gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 138 i forordning (EF) nr. 1580/2007, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 18. januar 2008.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. januar 2008.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 350 af 31.12.2007, s. 1.


BILAG

til Kommissionens forordning af 17. januar 2008 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

IL

134,0

MA

53,3

TN

129,8

TR

99,8

ZZ

104,2

0707 00 05

JO

187,5

MA

48,4

TR

114,1

ZZ

116,7

0709 90 70

MA

97,4

TR

140,9

ZZ

119,2

0709 90 80

EG

313,6

ZZ

313,6

0805 10 20

EG

48,6

IL

54,3

MA

72,8

TN

62,9

TR

80,2

ZA

52,9

ZZ

62,0

0805 20 10

MA

108,5

TR

101,8

ZZ

105,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

63,4

IL

76,2

JM

120,0

TR

80,4

ZZ

85,0

0805 50 10

BR

72,8

EG

102,1

IL

123,3

TR

119,8

ZA

54,7

ZZ

94,5

0808 10 80

CA

96,2

CN

76,8

MK

40,4

US

115,5

ZA

59,7

ZZ

77,7

0808 20 50

CN

65,6

US

88,7

ZZ

77,2


(1)  Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« repræsenterer »anden oprindelse«.


18.1.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 15/5


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 33/2008

af 17. januar 2008

om gennemførelsesbestemmelser til Rådets direktiv 91/414/EØF for så vidt angår en almindelig og en fremskyndet procedure for vurdering af aktivstoffer, der har været omfattet af det i artikel 8, stk. 2, i samme direktiv omhandlede arbejdsprogram, men som ikke er optaget i direktivets bilag I

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (1), særlig artikel 6, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 8, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF skal Kommissionen iværksætte et arbejdsprogram for gradvis undersøgelse af de aktivstoffer, der var på markedet, to år efter meddelelsen af direktivet. Dette program er opdelt i fire faser, og sidste fase udløber den 31. december 2008 i henhold til Kommissionens beslutning 2003/565/EF af 25. juli 2003 om forlængelse af det tidsrum, der er fastsat i artikel 8, stk. 2, i Rådets direktiv 91/414/EØF (2).

(2)

Programmets første fase blev fastsat ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 3600/92 af 11. december 1992 om de nærmere bestemmelser for iværksættelsen af første fase af det arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 8, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (3). Anden og tredje fase af arbejdsprogrammet blev fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 451/2000 (4) og Kommissionens forordning (EF) nr. 1490/2002 (5) vedrørende de nærmere bestemmelser for iværksættelsen af anden og tredje fase af det arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 8, stk. 2, i Rådets direktiv 91/414/EØF. Bestemmelserne om programmets fjerde fase er fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2229/2004 af 3. december 2004 om de nærmere bestemmelser for iværksættelsen af fjerde fase af det arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 8, stk. 2, i Rådets direktiv 91/414/EØF (6).

(3)

Med henblik på optagelse i bilag I til direktiv 91/414/EØF af aktivstoffer, der har været omfattet af første, anden, tredje og fjerde fase af det arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 8, stk. 2, i samme direktiv, bør der fastsættes nærmere bestemmelser om genindsendelse af ansøgninger, som sikrer, at man undgår dobbeltarbejde, at der opretholdes et højt sikkerhedsniveau, og at der sikres den hurtigst mulige beslutningsproces. Desuden bør forholdet mellem ansøgere, medlemsstater, Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«) og Kommissionen fastlægges, ligesom der bør fastsættes regler for, hvilke forpligtelser proceduren indebærer for de enkelte parter.

(4)

Dossiererne for de stoffer, der var omfattet af første fase, blev indgivet i 1995 og 1996. Autoriteten gennemførte ikke nogen peer reviews. I betragtning af, hvor gamle de oprindelige dossierer er, og i lyset af den nye videnskabelige viden, som kommer til udtryk i de retningslinjer, Kommissionen har udarbejdet, bør der kræves et fuldstændigt og ajourført dossier for disse stoffer, og autoriteten bør principielt gennemføre et peer review. Der bør principielt gælde de samme bestemmelser for stoffer omfattet af fase 2, 3 og 4 i vurderingsprogrammet, men i tilfælde, hvor der er udarbejdet et udkast til vurderingsrapport, og hvor der er indgivet en ansøgning inden for et rimeligt tidsrum efter vedtagelsen af beslutningen om, at stoffet ikke optages i bilag I til direktiv 91/414/EØF, vil en fremskyndet procedure kunne finde anvendelse.

(5)

Der gjaldt strenge tidsfrister for stoffer omfattet af anden fase, og det var derfor nødvendigt at træffe beslutninger på grundlag af de foreliggende oplysninger, som autoriteten havde gjort til genstand for peer reviews. I flere tilfælde blev der påpeget forhold, som førte til, at det pågældende stof ikke blev optaget i bilag I til direktiv 91/414/EØF. For disse stoffers vedkommende blev de oprindelige dossierer indgivet i april 2002 eller tidligere. Autoriteten gennemførte peer reviews i perioden 2003-2006, og dossiererne er derfor up to date. Hvad angår nogle af disse stoffer vil et meget begrænset antal undersøgelser kunne være tilstrækkeligt til at sikre et fuldstændigt dossier til genindsendelse af en ansøgning om optagelse af stoffet i bilag I, baseret på de samme anvendelser, som der er indgivet dokumentation til støtte for, eller mere begrænsede anvendelser. Der bør indføres en fremskyndet procedure for genindsendelse og peer review for stoffer, for hvilke dossieret og behandlingen heraf er af nyere dato. Det samme bør gælde for stoffer omfattet af tredje og fjerde fase af vurderingsprogrammet, som procedurerne sidst blev ændret for ved forordning (EF) nr. 1095/2007.

(6)

Supplerende data bør kun tages i betragtning, hvis de fremlægges inden for den fastsatte frist.

(7)

Det bør sikres, at der til enhver tid kan indgives en ny ansøgning for det samme stof.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

KAPITEL I

ANVENDELSESOMRÅDE OG DEFINITIONER

Artikel 1

Anvendelsesområde

Ved denne forordning fastsættes der nærmere bestemmelser om indgivelse og evaluering af ansøgninger om optagelse i bilag I til direktiv 91/414/EØF af aktivstoffer, der er blevet evalueret af Kommissionen inden for rammerne af det vurderingsprogram, der er omhandlet i artikel 8, stk. 2, i samme direktiv, men som pr. de i litra a), b) og c) angivne datoer ikke var blevet optaget i direktivets bilag I:

a)

stoffer omfattet af første fase: den 31. december 2006; for metalaxyls vedkommende dog den 30. juni 2010

b)

stoffer omfattet af anden fase: den 30. september 2007

c)

stoffer omfattet af tredje og fjerde fase: den 31. december 2008.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

a)

»ansøger«: den person, der selv fremstiller det pågældende aktivstof, eller som indgår kontrakt om fremstilling heraf med tredjemand, eller en person, der af fabrikanten er udpeget som dennes enerepræsentant med henblik på anvendelsen af denne forordning

b)

»komitéen«: Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, jf. artikel 19 i direktiv 91/414/EØF

c)

»stoffer omfattet af første fase«: aktivstofferne i bilag I til Kommissionens forordning (EØF) nr. 3600/92

d)

»stoffer omfattet af anden fase«: aktivstofferne i bilag I til Kommissionens forordning (EF) nr. 451/2000

e)

»stoffer omfattet af tredje fase«: aktivstofferne i bilag I til Kommissionens forordning (EF) nr. 1490/2002

f)

»stoffer omfattet af fjerde fase«: aktivstofferne i bilag I til Kommissionens forordning (EF) nr. 2229/2004.

KAPITEL II

ALMINDELIG PROCEDURE

Artikel 3

Ansøgning

1.   En ansøger, der ønsker at få et aktivstof som omhandlet i artikel 1 optaget i bilag I til direktiv 91/414/EØF, indgiver en ansøgning for det pågældende aktivstof til en medlemsstat (i det følgende benævnt »den rapporterende medlemsstat«) sammen med et fuldstændigt dossier og et resumé heraf, jf. artikel 4, som dokumenterer, at aktivstoffet opfylder kravene i artikel 5 i samme direktiv. Det er op til ansøgeren at godtgøre, at disse krav er opfyldt.

2.   Ansøgeren kan ved indgivelsen af ansøgningen anmode om, at visse dele af de i stk. 1 omhandlede dossierer behandles fortroligt, jf. artikel 14 i direktiv 91/414/EØF. Ansøgeren skal for hvert dokument eller hver del af et dokument redegøre for, hvorfor det pågældende dokument eller den pågældende del af dokumentet skal behandles fortroligt.

Ansøgeren fremsætter samtidig eventuelle anmodninger om databeskyttelse i henhold til artikel 13 i direktiv 91/414/EØF.

Ansøgeren fremlægger de oplysninger, der skal behandles fortroligt, særskilt.

Artikel 4

Dossierer

1.   Resuméet af dossieret skal indeholde følgende:

a)

data for en begrænset række repræsentative anvendelser for mindst ét plantebeskyttelsesmiddel indeholdende det pågældende aktivstof, som dokumenterer, at kravene i artikel 5 i direktiv 91/414/EØF er opfyldt

b)

resuméer og resultater af forsøg og undersøgelser for hvert punkt i datakravene vedrørende aktivstoffet, jf. bilag II til direktiv 91/414/EØF, samt navnet på ejeren og på den person eller det institut, der har udført de pågældende forsøg og undersøgelser

c)

resuméer og resultater af forsøg og undersøgelser for hvert punkt i datakravene vedrørende plantebeskyttelsesmidlet, jf. bilag III til direktiv 91/414/EØF, samt navnet på ejeren og på den person eller det institut, der har udført de pågældende forsøg og undersøgelser af relevans for vurderingen af kravene i artikel 5 i samme direktiv, under hensyntagen til, at manglende data i det i bilag II eller bilag III omhandlede dossier på grund af det foreslåede begrænsede antal repræsentative anvendelser kan nødvendiggøre begrænsninger for optagelsen i bilag I

d)

en tjekliste, som viser, at det i stk. 2 omhandlede dossier er fuldstændigt

e)

en begrundelse for, hvorfor de forelagte forsøgs- og undersøgelsesrapporter er nødvendige for en førstegangsoptagelse af det pågældende aktivstof

f)

en vurdering af alle fremlagte oplysninger.

2.   Det fuldstændige dossier skal indeholde de individuelle forsøgs- og undersøgelsesrapporter i deres helhed vedrørende alle de oplysninger, der er nævnt i stk. 1, litra b) og c).

Artikel 5

Kontrol af, at dossieret er fuldstændigt

1.   Senest 30 dage efter at have modtaget ansøgningen kontrollerer den rapporterende medlemsstat ved hjælp af den i artikel 4, stk. 1, litra d), omhandlede tjekliste, at de dossierer, der er fremlagt med ansøgningen, indeholder alle de elementer, der kræves i henhold til artikel 4.

2.   Mangler et eller flere af de elementer, der kræves i henhold til artikel 4, underretter medlemsstaten ansøgeren herom og fastsætter en frist for, hvornår disse skal foreligge; denne frist må ikke overstige seks måneder.

3.   Har ansøgeren ved udløbet af den i stk. 2 omhandlede frist ikke fremlagt de manglende elementer, underretter den rapporterende medlemsstat ansøgeren, Kommissionen og de øvrige medlemsstater herom. Konkluderer Kommissionen, efter at have givet ansøgeren mulighed for at fremsætte bemærkninger, at ansøgeren har forsømt at fremlægge de manglende elementer, vedtager den en beslutning, hvorved det afvises at optage det pågældende aktivstof i bilag I til direktiv 91/414/EØF. Med vedtagelsen af en sådan beslutning afsluttes vurderingen af det pågældende aktivstof i henhold til nærværende forordning.

4.   Der kan til enhver tid indgives en ny ansøgning for det samme stof.

5.   Hvis de dossierer, der er fremlagt med ansøgningen, indeholder alle de elementer, der kræves i henhold til artikel 3, meddeler den rapporterende medlemsstat ansøgeren, Kommissionen, de øvrige medlemsstater og autoriteten, at ansøgningen er fuldstændig.

Artikel 6

Offentliggørelse af oplysninger

Kommissionen offentliggør følgende oplysninger om ansøgninger, for hvilke det er fastslået, at de er fuldstændige:

a)

aktivstoffets navn

b)

ansøgningsdatoen

c)

ansøgers navn og adresse

d)

rapporterende medlemsstat.

Artikel 7

Tredjemands indsendelse af oplysninger

1.   Enhver person eller medlemsstat, der ønsker at fremlægge oplysninger for den rapporterende medlemsstat, som kunne være af betydning for vurderingen, især vedrørende aktivstoffets eller dets restkoncentrationers potentielt skadelige virkninger for menneskers og dyrs sundhed og for miljøet, skal, uanset artikel 7 i direktiv 91/414/EØF, gøre dette senest 90 dage efter offentliggørelsen af de i artikel 6 omhandlede oplysninger.

2.   Den rapporterende medlemsstat videresender straks alle oplysninger, den modtager, til autoriteten og ansøgeren.

3.   Ansøgeren kan indsende bemærkninger til de fremlagte oplysninger til den rapporterende medlemsstat og til autoriteten indtil 60 dage efter modtagelsen heraf.

Artikel 8

Den rapporterende medlemsstats vurdering

1.   Senest 12 måneder efter datoen for en ansøgning i henhold til artikel 3, stk. 1, udarbejder den rapporterende medlemsstat en rapport (i det følgende benævnt »udkastet til vurderingsrapport«), som den forelægger for Kommissionen med kopi til autoriteten, og som indeholder medlemsstatens vurdering af, hvorvidt aktivstoffet kan forventes at opfylde kravene i artikel 5 i direktiv 91/414/EØF. Den meddeler samtidig ansøgeren, at udkastet til vurderingsrapport er blevet forelagt, og anmoder ansøgeren om straks at videresende det ajourførte dossier til autoriteten, medlemsstaterne og Kommissionen.

2.   Den rapporterende medlemsstat kan rådføre sig med autoriteten.

3.   Hvis den rapporterende medlemsstat har brug for yderligere oplysninger, fastsætter den en frist for, hvornår ansøgeren skal fremlægge disse. I dette tilfælde forlænges 12-måneders-perioden med den supplerende periode, den rapporterende medlemsstat har indrømmet. Den supplerende periode må højst være på seks måneder og ophører, når den rapporterende medlemsstat modtager de supplerende oplysninger. Den underretter Kommissionen og autoriteten herom. Den rapporterende medlemsstat tager i sin vurdering kun hensyn til oplysninger, der fremlægges inden for den fastsatte frist.

4.   Har ansøgeren ved udløbet af den i stk. 3 omhandlede frist ikke fremlagt de manglende elementer, underretter den rapporterende medlemsstat ansøgeren, Kommissionen og de øvrige medlemsstater herom. Konkluderer Kommissionen, efter at have givet ansøgeren mulighed for at fremsætte bemærkninger, at ansøgeren har forsømt at fremlægge de manglende elementer, der er nødvendige for at kunne afgøre, hvorvidt stoffet opfylder kravene i artikel 5 i direktiv 91/414/EØF, vedtager den en beslutning, hvorved det afvises at optage det pågældende aktivstof i bilag I til samme direktiv, og som afslutter vurderingen af det pågældende aktivstof i henhold til nærværende forordning.

5.   Der kan til enhver tid indgives en ny ansøgning for det samme stof.

Artikel 9

Modtagelse af og adgang til udkastet til vurderingsrapport

Autoriteten rundsender udkastet til vurderingsrapport fra den rapporterende medlemsstat til ansøgeren, de øvrige medlemsstater og Kommissionen, når den har modtaget det i artikel 8, stk. 1, omhandlede dossier.

Den giver offentligheden adgang til udkastet efter udløbet af en frist på to uger, som den giver ansøgeren til at anmode om, at visse dele af udkastet til vurderingsrapport behandles fortroligt.

Autoriteten giver medlemsstaterne og ansøgeren mulighed for i en periode på 90 dage at fremsætte skriftlige bemærkninger.

Autoriteten gennemfører, hvis det er hensigtsmæssigt, et peer review med deltagelse af eksperter fra medlemsstaterne.

Artikel 10

Autoritetens konklusion

1.   Autoriteten vedtager senest 90 dage efter udløbet af den i artikel 9, stk. 3, omhandlede periode en konklusion om, hvorvidt aktivstoffet kan forventes at opfylde kravene i artikel 5 i direktiv 91/414/EØF, og meddeler denne til ansøgeren, medlemsstaterne og Kommissionen.

Autoritetens konklusion skal, hvis det er relevant, omfatte de risikobegrænsende foranstaltninger i forbindelse med de påtænkte anvendelser, der er beskrevet i udkastet til vurderingsrapport.

2.   Hvis autoriteten har brug for yderligere oplysninger, fastsætter den i samråd med den rapporterende medlemsstat en frist på højst 90 dage for, hvornår ansøgeren skal fremlægge oplysningerne for autoriteten og den rapporterende medlemsstat. I dette tilfælde forlænges den i stk. 1 omhandlede 90-dages-periode med den supplerende periode, autoriteten har indrømmet. Den underretter Kommissionen og medlemsstaterne herom. Autoriteten tager i sin konklusion kun hensyn til oplysninger, der fremlægges inden for den fastsatte frist.

3.   Den rapporterende medlemsstat vurderer de supplerende oplysninger og fremlægger dem for autoriteten hurtigst muligt og senest 60 dage efter modtagelse af de supplerende oplysninger.

4.   Kommissionen og autoriteten aftaler en tidsplan for afgivelsen af konklusionerne for at lette planlægningen af arbejdet. Kommissionen og autoriteten aftaler, hvilket format autoritetens konklusioner skal fremlægges i.

Artikel 11

Fremlæggelse af et direktivudkast eller et beslutningsudkast

1.   Uden at foregribe et eventuelt forslag, som Kommissionen måtte fremsætte med henblik på at ændre bilaget til Rådets direktiv 79/117/EØF (7), forelægger den senest seks måneder efter at have modtaget autoritetens konklusion eller oplysninger om, at ansøgeren har forsømt at fremlægge de elementer, der mangler i dossieret, komitéen et udkast til revideret vurderingsrapport til færdigbehandling på komitéens møde.

Ansøgeren skal have mulighed for at fremsætte bemærkninger til den reviderede vurderingsrapport inden for en frist, der fastsættes af Kommissionen.

2.   På grundlag af den i stk. 1 omhandlede reviderede vurderingsrapport og under hensyntagen til de bemærkninger, ansøgeren måtte have fremsat inden for den frist, som Kommissionen har fastsat i henhold til stk. 1, vedtages et direktiv eller en beslutning efter proceduren i artikel 19, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF, hvorved:

a)

et aktivstof optages i bilag I til direktiv 91/414/EØF, eventuelt på visse betingelser og med visse begrænsninger

b)

det afvises at optage et aktivstof i bilag I til nævnte direktiv.

3.   Med vedtagelsen af en beslutning i henhold til stk. 2, litra b), afsluttes vurderingen af det pågældende aktivstof i henhold til nærværende forordning.

Artikel 12

Adgang til den reviderede vurderingsrapport

Offentligheden har aktindsigt i den endelige reviderede vurderingsrapport, dog bortset fra de dele af den, der vedrører fortrolige oplysninger, som er indeholdt i dossiererne og accepteret som sådanne i overensstemmelse med artikel 14 i direktiv 91/414/EØF.

KAPITEL III

FREMSKYNDET PROCEDURE

Artikel 13

Betingelser for anvendelse af fremskyndet procedure

Hvis et stof omfattet af anden, tredje eller fjerde fase har været genstand for en beslutning om afvisning af optagelse i henhold til artikel 6, stk. 1, i direktiv 91/414/EØF, og der er udarbejdet et udkast til vurderingsrapport, kan enhver, der har deltaget som anmelder i den procedure, der ligger til grund for den pågældende beslutning, eller enhver, som efter aftale med den oprindelige anmelder er trådt i stedet for denne ved anvendelsen af denne forordning, indgive en ansøgning efter den fremskyndede procedure, jf. denne forordnings artikel 14-19. Ansøgningen indsendes senest seks måneder efter datoen for offentliggørelse af beslutningen om afvisning af optagelse, for så vidt angår stoffer omfattet af tredje og fjerde fase, eller senest seks måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden, for så vidt angår stoffer omfattet af anden fase.

Artikel 14

Ansøgning

1.   Den i artikel 13 omhandlede ansøgning indgives til den medlemsstat, der fungerede som rapporterende medlemsstat under den vurderingsprocedure, der afsluttedes med vedtagelsen af beslutningen om afvisning af optagelse, medmindre en anden medlemsstat meddeler Kommissionen, at den er villig til at gennemføre evalueringen efter aftale med den oprindelige rapporterende medlemsstat.

2.   Ansøgeren kan ved indgivelsen af ansøgningen anmode om, at visse dele af de i artikel 15, stk. 2, omhandlede supplerende data behandles fortroligt, jf. artikel 14 i direktiv 91/414/EØF. Ansøgeren skal for hvert dokument eller hver del af et dokument redegøre for, hvorfor det pågældende dokument eller den pågældende del af dokumentet skal behandles fortroligt.

Ansøgeren fremlægger de oplysninger, der skal behandles fortroligt, særskilt.

Ansøgeren fremsætter samtidig eventuelle anmodninger om databeskyttelse i henhold til artikel 13 i direktiv 91/414/EØF.

Artikel 15

Indholdsmæssige og proceduremæssige krav

1.   Der gælder følgende indholdsmæssige krav:

a)

Aktivstoffets specifikation er den samme som den, der var genstand for beslutningen om afvisning af optagelse. Den kan kun ændres i det omfang, det er nødvendigt, på baggrund af de forhold, der lå til grund for beslutningen om afvisning af optagelse, for at muliggøre optagelsen af det pågældende stof i bilag I til direktiv 91/414/EØF.

b)

De anvendelser, der er indgivet dokumentation til støtte for, er de samme som dem, der var genstand for beslutningen om afvisning af optagelse. De kan kun ændres i det omfang, det er nødvendigt, på baggrund af de forhold, der lå til grund for beslutningen om afvisning af optagelse, for at muliggøre optagelsen af det pågældende stof i bilag I til direktiv 91/414/EØF.

c)

Det er op til ansøgeren at godtgøre, at kravene i artikel 5 i direktiv 91/414/EØF er opfyldt.

2.   Ansøgeren fremlægger følgende sammen med ansøgningen:

a)

de supplerende data, der er nødvendige for at kunne vurdere de særlige forhold, der lå til grund for vedtagelsen af den pågældende beslutning om afvisning af optagelse

b)

eventuelle supplerende data, der afspejler den aktuelle videnskabelige og tekniske viden, især ny videnskabelig og teknisk viden siden fremlæggelsen af de data, der lå til grund for beslutningen om afvisning af optagelse

c)

eventuelt et tillæg til det oprindelige dossier

d)

en tjekliste, som viser, at dossieret er fuldstændigt, med angivelse af, hvilke data der er nye.

Artikel 16

Offentliggørelse af oplysninger

Kommissionen offentliggør følgende oplysninger om ansøgninger, for hvilke det er fastslået, at de er fuldstændige:

a)

aktivstoffets navn

b)

ansøgningsdatoen

c)

ansøgers navn og adresse

d)

rapporterende medlemsstat.

Artikel 17

Tredjemands indsendelse af oplysninger

1.   Enhver person eller medlemsstat, der ønsker at fremlægge oplysninger for den rapporterende medlemsstat, som kunne være af betydning for vurderingen, især vedrørende aktivstoffets eller dets restkoncentrationers potentielt skadelige virkninger for menneskers og dyrs sundhed og for miljøet, skal, uanset artikel 7 i direktiv 91/414/EØF, gøre dette senest 90 dage efter offentliggørelsen af de i artikel 16 omhandlede oplysninger.

2.   Den rapporterende medlemsstat videresender straks alle oplysninger, den modtager, til autoriteten og ansøgeren.

3.   Ansøgeren kan indsende bemærkninger til de fremlagte oplysninger til den rapporterende medlemsstat og til autoriteten indtil 60 dage efter modtagelsen heraf.

Artikel 18

Den rapporterende medlemsstats vurdering

1.   De i artikel 15, stk. 2, omhandlede data evalueres af den rapporterende medlemsstat, jf. artikel 14, stk. 1, medmindre den pågældende medlemsstat aftaler med en anden medlemsstat, at sidstnævnte skal fungere som rapporterende medlemsstat. Ansøgeren, Kommissionen, autoriteten og de øvrige medlemsstater orienteres om denne aftale.

2.   Senest seks måneder efter indgivelsen af ansøgningen sender den rapporterende medlemsstat autoriteten og Kommissionen en evaluering af de supplerende data i en rapport (i det følgende benævnt »den supplerende rapport«), som afspejler den aktuelle videnskabelige og tekniske viden og om nødvendigt oplysninger fra det oprindelige dossier, og hvori der tages hensyn til de foreliggende oplysninger om potentielt skadelige virkninger fremlagt af tredjemand samt de bemærkninger, ansøgeren måtte have indsendt i henhold til artikel 17, stk. 3. Den supplerende rapport skal indeholde en vurdering af, hvorvidt aktivstoffet kan forventes at opfylde kravene i artikel 5 i direktiv 91/414/EØF. Den rapporterende medlemsstat meddeler samtidig ansøgeren, at den supplerende rapport er blevet forelagt, og at det ajourførte dossier straks skal videresendes til autoriteten, medlemsstaterne og Kommissionen.

Den rapporterende medlemsstat kan rådføre sig med autoriteten.

3.   Hvis den rapporterende medlemsstat har brug for yderligere oplysninger, som dog ikke må omfatte fremlæggelse af nye undersøgelser, fastsætter den en frist for, hvornår ansøgeren skal fremlægge disse. I dette tilfælde forlænges den i stk. 2 omhandlede seksmånedersperiode med den supplerende periode, den rapporterende medlemsstat har indrømmet. Den supplerende periode må højst være på 90 dage og ophører, når den rapporterende medlemsstat modtager de supplerende oplysninger. Den underretter Kommissionen og autoriteten herom. Den rapporterende medlemsstat tager i sin vurdering kun hensyn til oplysninger, der fremlægges inden for den fastsatte frist.

Artikel 19

Adgang til den supplerende rapport

1.   Efter at have modtaget den supplerende rapport underretter autoriteten straks de øvrige medlemsstater og ansøgeren herom, med henblik på at de kan fremsætte bemærkninger dertil. Sådanne bemærkninger sendes til autoriteten senest 30 dage efter modtagelse af den supplerende rapport. Autoriteten samler og videresender bemærkningerne til Kommissionen.

2.   Autoriteten stiller den supplerende rapport til rådighed efter anmodning eller opbevarer den, så den er tilgængelig for enhver, dog bortset fra oplysninger, der er accepteret som fortrolige i overensstemmelse med artikel 14 i direktiv 91/414/EØF.

Artikel 20

Evaluering

1.   Kommissionen evaluerer den supplerende rapport og, hvis det er relevant, udkastet til vurderingsrapport som omhandlet i artikel 13 samt anbefalingen fra den rapporterende medlemsstat og de modtagne bemærkninger senest 30 dage efter modtagelse af de bemærkninger, autoriteten har samlet.

Kommissionen kan rådføre sig med autoriteten. En sådan henvendelse kan, hvis det er relevant, omfatte en anmodning om gennemførelse af et peer review med deltagelse af eksperter fra medlemsstaterne.

2.   Autoriteten fremlægger, når den konsulteres af Kommissionen om stoffer omfattet af anden fase, sin konklusion senest 90 dage efter modtagelse af Kommissionens anmodning. Autoriteten afgiver sin konkluderende rapport senest seks måneder efter anmodninger vedrørende stoffer omfattet af tredje og fjerde fase.

For så vidt angår stoffer omfattet af tredje og fjerde fase fastsætter autoriteten, hvis den har brug for yderligere oplysninger, som dog ikke må omfatte fremlæggelse af nye undersøgelser, en frist på højst 90 dage for, hvornår ansøgeren skal fremlægge disse for autoriteten og den rapporterende medlemsstat. I dette tilfælde forlænges den i foregående afsnit omhandlede seksmånedersperiode med den supplerende periode, autoriteten har indrømmet.

Den rapporterende medlemsstat vurderer de supplerende oplysninger og fremlægger dem for autoriteten hurtigst muligt og senest 60 dage efter modtagelse af de supplerende oplysninger.

3.   Kommissionen og autoriteten aftaler en tidsplan for afgivelsen af konklusionerne for at lette planlægningen af arbejdet. Kommissionen og autoriteten aftaler, hvilket format autoritetens konklusioner skal fremlægges i.

Artikel 21

Fremlæggelse af et direktivudkast eller et beslutningsudkast

1.   Uden at foregribe et eventuelt forslag, som Kommissionen måtte fremsætte med henblik på at ændre bilaget til direktiv 79/117/EØF, forelægger den senest seks måneder efter at have modtaget de i artikel 20, stk. 1, første afsnit, omhandlede oplysninger eller autoritetens konklusion eller oplysninger om, at ansøgeren har forsømt at fremlægge de elementer, der mangler i dossieret, komitéen et udkast til revideret vurderingsrapport til færdigbehandling på komitéens møde.

Ansøgeren skal have mulighed for at fremsætte bemærkninger til den reviderede vurderingsrapport inden for en frist, der fastsættes af Kommissionen.

2.   På grundlag af den i stk. 1 omhandlede reviderede vurderingsrapport og under hensyntagen til de bemærkninger, ansøgeren måtte have fremsat inden for den frist, som Kommissionen har fastsat i henhold til stk. 1, vedtages et direktiv eller en beslutning efter proceduren i artikel 19, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF, hvorved:

a)

et aktivstof optages i bilag I til direktiv 91/414/EØF, eventuelt på visse betingelser og med visse begrænsninger

b)

det afvises at optage et aktivstof i bilag I til nævnte direktiv.

Artikel 22

Adgang til den reviderede vurderingsrapport

Offentligheden har aktindsigt i den endelige reviderede vurderingsrapport, dog bortset fra de dele af den, der vedrører fortrolige oplysninger, som er indeholdt i dossiererne og accepteret som sådanne i overensstemmelse med artikel 14 i direktiv 91/414/EØF.

KAPITEL IV

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 23

Gebyrer

1.   Medlemsstaterne indfører en ordning, hvorefter ansøgerne forpligtes til at betale et gebyr eller en afgift for den administrative behandling og evalueringen af supplerende data eller de dertil relaterede dossierer.

2.   Medlemsstaterne fastsætter et særligt gebyr eller en særlig afgift for evalueringen.

3.   Til det formål træffer medlemsstaterne følgende foranstaltninger:

a)

De opkræver et gebyr eller en afgift, der så vidt muligt modsvarer deres udgifter til gennemførelsen af alle de forskellige procedurer, der er forbundet med evalueringen af supplerende data og dossierer i hvert enkelt tilfælde.

b)

De sørger for, at gebyret eller afgiften fastsættes på en gennemskuelig måde, så det/den modsvarer de reelle udgifter til gennemgangen og den administrative behandling af supplerende data eller dossierer; dette udelukker dog ikke, at medlemsstaterne anvender en fast gebyrskala baseret på gennemsnitsudgifterne til beregning af det samlede gebyr.

c)

De sørger for, at gebyret eller afgiften opkræves i overensstemmelse med de retningslinjer, der er givet af autoriteten i hver medlemsstat, samt at gebyrprovenuet udelukkende anvendes til at finansiere de udgifter, den rapporterende medlemsstat rent faktisk har til evalueringen og den administrative behandling af de supplerende data og dossierer, som den pågældende medlemsstat er ansvarlig for at behandle, eller til at finansiere generelle foranstaltninger til overholdelse af dens forpligtelser som rapporterende medlemsstat i henhold til denne forordning.

Artikel 24

Andre skatter, afgifter og gebyrer

Artikel 23 indskrænker ikke medlemsstaternes ret til i overensstemmelse med traktaten at opretholde eller indføre andre skatter, afgifter eller gebyrer i forbindelse med godkendelse, markedsføring, anvendelse og kontrol af aktivstoffer og plantebeskyttelsesmidler end det gebyr, der er omhandlet i samme artikel.

Artikel 25

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. januar 2008.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2007/50/EF (EUT L 202 af 3.8.2007, s. 15).

(2)  EUT L 192 af 31.7.2003, s. 40.

(3)  EFT L 366 af 15.12.1992, s. 10. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2266/2000 (EFT L 259 af 13.7.2000, s. 27).

(4)  EFT L 55 af 29.2.2000, s. 25. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1044/2003 (EUT L 151 af 19.6.2003, s. 32).

(5)  EFT L 224 af 21.8.2002, s. 23. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1095/2007 (EUT L 246 af 21.9.2007, s. 19).

(6)  EUT L 379 af 24.12.2004, s. 13. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1095/2007.

(7)  EFT L 33 af 8.2.1979, s. 36.


18.1.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 15/13


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 34/2008

af 17. januar 2008

om fastsættelse af repræsentative priser for fjerkrækød og æg og ægalbumin og om ændring af forordning (EF) nr. 1484/95

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2771/75 af 29. oktober 1975 om den fælles markedsordning for æg (1), særlig artikel 5, stk. 4,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2777/75 af 29. oktober 1975 om den fælles markedsordning for fjerkrækød (2), særlig artikel 5, stk. 4,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2783/75 af 29. oktober 1975 om den fælles handelsordning for ægalbumin og mælkealbumin (3), særlig artikel 3, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1484/95 (4) er der fastsat gennemførelsesbestemmelser til ordningen for tillægsimport og repræsentative priser for fjerkrækød og æg og ægalbumin.

(2)

Det fremgår af den regelmæssige kontrol af de data, som bestemmelsen af de repræsentative priser for fjerkrækød og æg og ægalbumin er baseret på, at de repræsentative priser bør ændres under hensyn til prisudsving efter oprindelse. De repræsentative priser bør derfor offentliggøres.

(3)

Af hensyn til markedssituationen bør ændringen gennemføres snarest.

(4)

Forvaltningskomitéen for Fjerkrækød og Æg har ikke afgivet udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EF) nr. 1484/95 affattes som vist i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. januar 2008.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 282 af 1.11.1975, s. 49. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 679/2006 (EUT L 119 af 4.5.2006, s. 1). Med virkning fra den 1. juli 2008 erstattes forordning (EØF) nr 2771/75 af forordning (EF) nr. 1234/2007 (EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1).

(2)  EFT L 282 af 1.11.1975, s. 77. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 679/2006 (EUT L 119 af 4.5.2006, s. 1).

(3)  EFT L 282 af 1.11.1975, s. 104. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2916/95 (EFT L 305 af 19.12.1995, s. 49).

(4)  EFT L 145 af 29.6.1995, s. 47. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1468/2007 (EUT L 329 af 14.12.2007, s. 3).


BILAG

til Kommissionens forordning af 17. januar 2008 om fastsættelse af repræsentative priser for fjerkrækød og æg og ægalbumin og om ændring af forordning (EF) nr. 1484/95

»BILAG I

KN-kode

Varebeskrivelse

Repræsentativ pris

(EUR/100 kg)

Sikkerhed ifølge artikel 3, stk. 3

(EUR/100 kg)

Oprindelse (1)

0207 12 10

Høns, plukkede, rensede, uden hoved og fødder, men med hals, hjerte, lever og kråse (såkaldte 70 pct.-høns), frosne

103,9

0

01

112,4

0

02

0207 12 90

Høns, plukkede, rensede, uden hoved og fødder, og uden hals, hjerte, lever og kråse (såkaldte 65 pct.-høns), eller i anden form, frosne

110,0

2

01

102,3

5

02

131,6

0

03

0207 14 10

Udskårne udbenede stykker af høns af arten Gallus domesticus, frosne

228,3

22

01

260,3

12

02

326,6

0

03

0207 14 50

Bryst og stykker af høns af arten Gallus domesticus, frosne

322,0

0

01

283,9

0

02

0207 14 60

Lår og stykker af høns af arten Gallus domesticus, frosne

110,8

10

01

0207 14 70

Andere varer

211,9

22

01

0207 25 10

Kalkuner, plukkede, rensede, uden hoved og fødder, men med hals, hjerte, lever og kråse (såkaldte 80 pct.-kalkuner), frosne

151,3

3

01

0207 27 10

Udskårne udbenede stykker af kalkun, frosne

343,5

0

01

363,9

0

03

0408 11 80

Æggeblommer, tørrede

318,9

0

02

0408 91 80

Æg uden skal, tørrede

374,2

0

02

1602 32 11

Tilberedninger af høns af arten Gallus domesticus, ikke kogt, stegt eller på lignende måde tilberedt

218,2

21

01

376,2

0

04

3502 11 90

Ægalbumin, tørret

475,4

0

02


(1)  Importens oprindelse:

01

Brasilien

02

Argentina

03

Chile

04

Thailand.«


18.1.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 15/15


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 35/2008

af 17. januar 2008

om ikke at yde eksportrestitution for smør inden for rammerne af den løbende licitation, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 581/2004

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter (1), særlig artikel 31, stk. 3, tredje afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 581/2004 af 26. marts 2004 om en løbende licitation for eksportrestitutioner for visse typer smør (2) er der fastsat bestemmelser om åbning af en løbende licitation.

(2)

I henhold til artikel 5 i Kommissionens forordning (EF) nr. 580/2004 af 26. marts 2004 om en licitationsprocedure for fastsættelse af eksportrestitutioner for visse mejeriprodukter (3) og på grundlag af en gennemgang af de indgivne bud bør der ikke ydes restitution for den licitationsperiode, der udløber den 15. januar 2008.

(3)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Mælk og Mejeriprodukter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forbindelse med den løbende licitation, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 581/2004, ydes der ingen eksportrestitution for de produkter og de destinationer, der er nævnt i samme forordnings artikel 1, stk. 1, for den licitationsperiode, der udløber den 15. januar 2008.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 18. januar 2008.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. januar 2008.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1152/2007 (EUT L 258 af 4.10.2007, s. 3). Med virkning fra den 1. juli 2008 erstattes forordning (EØF) nr 1255/1999 af forordning (EF) nr. 1234/2007 (EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1).

(2)  EUT L 90 af 27.3. 2004, s. 64. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1543/2007 (EUT L 337 af 21.12.2007, s. 62).

(3)  EUT L 90 af 27.3.2004, s. 58. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 128/2007 (EUT L 41 af 13.2.2007, s. 6).


18.1.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 15/16


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 36/2008

af 17 januar 2008

om fastsættelse af eksportrestitutioner for oksekød

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1254/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for oksekød (1), særlig artikel 33, stk. 3, tredje afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 33, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1254/1999 kan forskellen mellem verdensmarkedspriserne og priserne inden for Fællesskabet for de produkter, som er nævnt i artikel 1, stk. 1, i forordningen, udlignes ved en eksportrestitution.

(2)

I betragtning af den nuværende situation på markedet for oksekød bør eksportrestitutioner fastsættes i henhold til de bestemmelser og kriterier, der er fastlagt i artikel 33 i forordning (EF) nr. 1254/1999.

(3)

Artikel 33, stk. 3, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1254/1999 fastsætter, at verdensmarkedssituationen eller særlige krav på nogle markeder kan gøre det nødvendigt at differentiere eksportrestitutionen alt efter bestemmelsessted.

(4)

Eksportrestitutioner bør kun ydes til produkter, som kan cirkulere frit inden for Fællesskabet, og som bærer et sundhedsmærke anbragt i overensstemmelse med artikel 5, stk. 1, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (2). Disse produkter skal også opfylde bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (3), og Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 854/2004 af 29. april 2004 om særlige bestemmelser for tilrettelæggelsen af den offentlige kontrol af animalske produkter til konsum (4).

(5)

Efter artikel 6, stk. 2, tredje afsnit i Kommissionens forordning (EØF) nr. 1964/82 af 20. juli 1982 om fastsættelse af betingelserne for ydelse af særlige eksportrestitutioner for visse former for udbenet oksekød (5) nedsættes den særlige restitution, hvis den mængde udbenet kød, der skal eksporteres, udgør mindre end 95 %, men ikke under 85 %, af de udbenede stykkers samlede vægt.

(6)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1218/2007 (6) bør derfor ophæves og erstattes af en ny forordning.

(7)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Oksekød —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Eksportrestitutioner som omhandlet i artikel 33 i forordning (EF) nr. 1254/1999 ydes for de i bilaget til forordningen nævnte produkter og med de anførte beløb i henhold til betingelserne i stk. 2.

2.   De produkter, som der kan ydes restitutioner for i henhold til stk. 1, skal opfylde de relevante krav i forordning (EF) nr. 852/2004 og (EF) nr. 853/2004, navnlig for så vidt angår tilberedning i en godkendt virksomhed og overholdelse af kravene om identifikationsmærkning, som fastsat i afsnit I, kapitel III, i bilag I til forordning (EF) nr. 854/2004.

Artikel 2

I det tilfælde, der er omhandlet i artikel 6, stk. 2, tredje afsnit, i forordning (EØF) nr. 1964/82, nedsættes restitutionssatsen for produkter henhørende under produktkode 0201 30 00 9100 med 7 EUR/100 kg.

Artikel 3

Forordning (EF) nr. 1218/2007 ophæves.

Artikel 4

Denne forordning træder i kraft den 18. januar 2008.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. januar 2008.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 21. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1913/2005 (EUT L 307 af 25.11.2005, s. 2). Med virkning fra den 1. juli 2008 erstattes forordning (EØF) nr 1254/1999 af forordning (EF) nr. 1234/2007 (EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1).

(2)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 55. Berigtiget i EUT L 226 af 25.6.2004, s. 22. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1243/2007 (EUT L 281 af 25.10.2007, s. 8).

(3)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 1. Berigtiget i EUT L 226 af 25.6.2004, s. 3.

(4)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 206. Berigtiget i EUT L 226 af 25.6.2004, s. 83. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1791/2006 (EUT L 363 af 20.12.2006, s. 1).

(5)  EFT L 212 af 21.7.1982, s. 48. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1713/2006 (EFT L 321 af 21.11.2006, s. 11).

(6)  EUT L 275 af 19.10.2007, s. 19.


BILAG

Eksportrestitutioner i oksekødssektoren gældende fra 18. januar 2008

Produktkode

Bestemmelsessted

Måleenhed

Restitutionsbeløb (7)

0102 10 10 9140

B00

EUR/100 kg levende vægt

25,9

0102 10 30 9140

B00

EUR/100 kg levende vægt

25,9

0201 10 00 9110 (1)

B02

EUR/100 kg nettovægt

36,6

B03

EUR/100 kg nettovægt

21,5

0201 10 00 9130 (1)

B02

EUR/100 kg nettovægt

48,8

B03

EUR/100 kg nettovægt

28,7

0201 20 20 9110 (1)

B02

EUR/100 kg nettovægt

48,8

B03

EUR/100 kg nettovægt

28,7

0201 20 30 9110 (1)

B02

EUR/100 kg nettovægt

36,6

B03

EUR/100 kg nettovægt

21,5

0201 20 50 9110 (1)

B02

EUR/100 kg nettovægt

61,0

B03

EUR/100 kg nettovægt

35,9

0201 20 50 9130 (1)

B02

EUR/100 kg nettovægt

36,6

B03

EUR/100 kg nettovægt

21,5

0201 30 00 9050

US (3)

EUR/100 kg nettovægt

6,5

CA (4)

EUR/100 kg nettovægt

6,5

0201 30 00 9060 (6)

B02

EUR/100 kg nettovægt

22,6

B03

EUR/100 kg nettovægt

7,5

0201 30 00 9100 (2)  (6)

B04

EUR/100 kg nettovægt

84,7

B03

EUR/100 kg nettovægt

49,8

EG

EUR/100 kg nettovægt

103,4

0201 30 00 9120 (2)  (6)

B04

EUR/100 kg nettovægt

50,8

B03

EUR/100 kg nettovægt

29,9

EG

EUR/100 kg nettovægt

62,0

0202 10 00 9100

B02

EUR/100 kg nettovægt

16,3

B03

EUR/100 kg nettovægt

5,4

0202 20 30 9000

B02

EUR/100 kg nettovægt

16,3

B03

EUR/100 kg nettovægt

5,4

0202 20 50 9900

B02

EUR/100 kg nettovægt

16,3

B03

EUR/100 kg nettovægt

5,4

0202 20 90 9100

B02

EUR/100 kg nettovægt

16,3

B03

EUR/100 kg nettovægt

5,4

0202 30 90 9100

US (3)

EUR/100 kg nettovægt

6,5

CA (4)

EUR/100 kg nettovægt

6,5

0202 30 90 9200 (6)

B02

EUR/100 kg nettovægt

22,6

B03

EUR/100 kg nettovægt

7,5

1602 50 31 9125 (5)

B00

EUR/100 kg nettovægt

23,3

1602 50 31 9325 (5)

B00

EUR/100 kg nettovægt

20,7

1602 50 95 9125 (5)

B00

EUR/100 kg nettovægt

23,3

1602 50 95 9325 (5)

B00

EUR/100 kg nettovægt

20,7

NB: Produktkoderne samt koderne for bestemmelsessteder i serie »A« er fastsat i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3846/87 (EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1).

Koderne for bestemmelsessteder er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19).

De øvrige bestemmelsessteder er fastsat som følger:

B00

:

alle bestemmelsessteder (tredjelande, andre territorier, proviantering og bestemmelsessteder, der sidestilles med udførsel fra Fællesskabet).

B02

:

B04 og bestemmelsessted EG.

B03

:

Albanien, Kroatien, Bosnien-Herzegovina, Serbien, Kosovo, Montenegro, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, proviantering og bunkring (bestemmelsessteder som omhandlet i artikel 36 og 45 og eventuelt i artikel 44 i Kommissionens forordning (EF) nr. 800/1999 (EFT L 102 af 17.4.1999, s. 11)).

B04

:

Tyrkiet, Ukraine, Belarus, Moldova, Rusland, Georgien, Armenien, Aserbajdsjan, Kasakhstan, Turkmenistan, Usbekistan, Tadsjikistan, Kirgisistan, Marokko, Algeriet, Tunesien, Libyen, Libanon, Syrien, Irak, Iran, Israel, Vestbredden/Gazastriben, Jordan, Saudi-Arabien, Kuwait, Bahrain, Qatar, De Forenede Arabiske Emirater, Oman, Yemen, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar (Burma), Thailand, Vietnam, Indonesien, Filippinerne, Kina, Nordkorea, Hongkong, Sudan, Mauretanien, Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad, Kap Verde, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Liberia, Côte d’Ivoire, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Cameroun, Den Centralafrikanske Republik, Ækvatorialguinea, Sao Tomé og Príncipe, Gabon, Republikken Congo, Den Demokratiske Republik Congo, Rwanda, Burundi, Sankt Helena og tilhørende områder, Angola, Etiopien, Eritrea, Djibouti, Somalia, Uganda, Tanzania, Seychellerne og tilhørende områder, britiske områder i Det Indiske Ocean, Mozambique, Mauritius, Comorerne, Mayotte, Zambia, Malawi, Sydafrika, Lesotho.


(1)  Tarifering i denne underposition er betinget af fremlæggelse af den attest, der er anført i bilaget til Kommissionens forordning (EF) nr. 433/2007 (EUT L 104 af 21.4.2007, s. 3).

(2)  Eksportrestitutioner ydes kun, hvis betingelserne i Kommissionens forordning (EF) nr. 1359/2007 (EUT L 304 af 22.11.2007, s. 21) og i givet fald i Kommissionens forordning (EF) nr. 1741/2006 (EUT L 329 af 25.11.2006, s. 7) er opfyldt.

(3)  I overensstemmelse med Kommissionens forordning (EF) nr. 1643/2006 (EUT L 308 af 8.11.2006, s. 7).

(4)  I overensstemmelse med Kommissionens forordning (EF) nr. 2051/96 (EFT L 274 af 26.10.1996, s. 18).

(5)  Restitutionerne ydes kun, hvis betingelserne i forordning (EF) nr. 1731/2006 overholdes (EUT L 325 af 24.11.2006, s. 12).

(6)  Indholdet af magert oksekød med undtagelse af fedt bestemmes efter analysemetoden i bilaget til Kommissionens forordning (EØF) nr. 2429/86 (EFT L 210 af 1.8.1986, s. 39).

Udtrykket »det gennemsnitlige indhold« vedrører mængden af prøven som defineret i artikel 2, stk. 1, i Kommissionens forordning (EF) nr. 765/2002 (EFT L 117 af 4.5.2002, s. 6). Prøven udtages fra den del af partiet, der indebærer den største risiko.

(7)  I henhold til artikel 33, stk. 10, i forordning (EF) nr. 1254/1999, ydes der ingen restitutioner ved udførsel af produkter, der indføres fra tredjelande og genudføres til tredjelande.

NB: Produktkoderne samt koderne for bestemmelsessteder i serie »A« er fastsat i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3846/87 (EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1).

Koderne for bestemmelsessteder er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19).

De øvrige bestemmelsessteder er fastsat som følger:

B00

:

alle bestemmelsessteder (tredjelande, andre territorier, proviantering og bestemmelsessteder, der sidestilles med udførsel fra Fællesskabet).

B02

:

B04 og bestemmelsessted EG.

B03

:

Albanien, Kroatien, Bosnien-Herzegovina, Serbien, Kosovo, Montenegro, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, proviantering og bunkring (bestemmelsessteder som omhandlet i artikel 36 og 45 og eventuelt i artikel 44 i Kommissionens forordning (EF) nr. 800/1999 (EFT L 102 af 17.4.1999, s. 11)).

B04

:

Tyrkiet, Ukraine, Belarus, Moldova, Rusland, Georgien, Armenien, Aserbajdsjan, Kasakhstan, Turkmenistan, Usbekistan, Tadsjikistan, Kirgisistan, Marokko, Algeriet, Tunesien, Libyen, Libanon, Syrien, Irak, Iran, Israel, Vestbredden/Gazastriben, Jordan, Saudi-Arabien, Kuwait, Bahrain, Qatar, De Forenede Arabiske Emirater, Oman, Yemen, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar (Burma), Thailand, Vietnam, Indonesien, Filippinerne, Kina, Nordkorea, Hongkong, Sudan, Mauretanien, Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad, Kap Verde, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Liberia, Côte d’Ivoire, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Cameroun, Den Centralafrikanske Republik, Ækvatorialguinea, Sao Tomé og Príncipe, Gabon, Republikken Congo, Den Demokratiske Republik Congo, Rwanda, Burundi, Sankt Helena og tilhørende områder, Angola, Etiopien, Eritrea, Djibouti, Somalia, Uganda, Tanzania, Seychellerne og tilhørende områder, britiske områder i Det Indiske Ocean, Mozambique, Mauritius, Comorerne, Mayotte, Zambia, Malawi, Sydafrika, Lesotho.


18.1.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 15/20


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 37/2008

af 17. januar 2008

om ændring af de repræsentative priser og den tillægstold ved import af visse sukkerprodukter, der blev fastsat ved forordning (EF) nr. 1109/2007, for produktionsåret 2007/08

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 af 20. februar 2006 om den fælles markedsordning for sukker (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 951/2006 af 30. juni 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006, for så vidt angår handel med tredjelande inden for sukkersektoren (2), særlig artikel 36, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De repræsentative priser og tillægstolden ved import af hvidt sukker, råsukker og visse sirupper for produktionsåret 2007/08 blev fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1109/2007 (3). Disse repræsentative priser og denne tillægstold er senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1509/2007 (4).

(2)

Under hensyn til de oplysninger, som Kommissionen for tiden råder over, bør de pågældende beløb ændres i overensstemmelse med bestemmelserne og betingelserne i forordning (EF) nr. 951/2006 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De repræsentative priser og den tillægstold, der gælder ved import af de i artikel 36 i forordning (EF) nr. 951/2006 omhandlede produkter, og som for produktionsåret 2007/08 blev fastsat ved forordning (EF) nr. 1109/2007, ændres og er vist i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 18. januar 2008.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. januar 2008.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 58 af 28.2.2006, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1260/2007 (EUT L 283 af 27.10.2007, s. 1). Med virkning fra den 1. oktober 2008 erstattes forordning (EF) nr 318/2006 af forordning (EF) nr. 1234/2007 (EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1).

(2)  EUT L 178 af 1.7.2006, s. 24. Ændret ved forordning (EF) nr. 2031/2006 (EUT L 414 af 30.12.2006, s. 43).

(3)  EUT L 253 af 28.9.2007, s. 5.

(4)  EUT L 333 af 19.12.2007, s. 70.


BILAG

De repræsentative priser og den tillægstold, der gælder ved import af hvidt sukker, råsukker og produkter i KN-kode 1702 90 95 og anvendes fra den 18. januar 2008

(EUR)

KN-kode

Repræsentativ pris pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

Tillægstold pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

1701 11 10 (1)

21,15

5,73

1701 11 90 (1)

21,15

11,14

1701 12 10 (1)

21,15

5,54

1701 12 90 (1)

21,15

10,62

1701 91 00 (2)

22,77

14,47

1701 99 10 (2)

22,77

9,33

1701 99 90 (2)

22,77

9,33

1702 90 95 (3)

0,23

0,41


(1)  Fastsat for standardkvaliteten, som den er fastsat i bilag I, punkt III, til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 (EUT L 58 af 28.2.2006, s. 1).

(2)  Fastsat for standardkvaliteten, som den er fastsat i bilag I, punkt II, til forordning (EF) nr. 318/2006.

(3)  Fastsat pr. 1 % indhold af saccharose.


18.1.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 15/22


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 38/2008

af 17. januar 2008

om udstedelse af importlicenser for ris inden for rammerne af de toldkontingenter, der er åbnet for delperioden januar 2008 ved forordning (EF) nr. 1529/2007

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1785/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for ris (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1301/2006 af 31. august 2006 om fælles regler for administration af toldkontingenter for import af landbrugsprodukter på grundlag af en importlicensordning (2), særlig artikel 7, stk. 2,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1529/2007 af 21. december 2007 om åbning og forvaltning af importtoldkontingenter for ris med oprindelse i AVS-stater, der indgår i CARIFORUM-regionen Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS) og de oversøiske lande og territorier (OLT) (3), særlig artikel 4, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EF) nr. 1529/2007 blev der for 2008 åbnet et årligt toldkontingent for import af 187 000 tons ris, udtrykt som afskallet ris, med oprindelse i de stater, der indgår i CARIFORUM-regionen (løbenummer 09.4219), et årligt toldkontingent for import af 25 000 tons ris, udtrykt som afskallet ris, med oprindelse i De Nederlandske Antiller og Aruba (løbenummer 09.4189) og et årligt toldkontingent for import af 10 000 tons ris, udtrykt som afskallet ris, med oprindelse i de mindst udviklede OLT (løbenummer 09.4190).

(2)

For disse kontingenter, jf. artikel 1, stk. 1 og 2, i forordning (EF) nr. 1529/2007, er den første delperiode januar.

(3)

Af meddelelsen i henhold til artikel 6, litra a), i forordning (EF) nr. 1529/2007 fremgår det, at de ansøgninger for kontingentet med løbenummer 09.4219, som blev indgivet i de første syv arbejdsdage af januar 2008, jf. nævnte forordnings artikel 2, stk. 1, omfatter en mængde udtrykt i afskallet ris, der er større end den disponible mængde. Det bør derfor fastsættes, i hvilket omfang der kan udstedes importlicenser, idet der fastsættes en tildelingskoefficient, som skal anvendes på de mængder, der er ansøgt om under det pågældende kontingent.

(4)

Af nævnte meddelelse fremgår det også, at de ansøgninger for kontingenterne med løbenummer 09.4189 og 09.4190, som blev indgivet i de første syv dage af januar 2008, jf. artikel 2, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1529/2007, omfatter en mængde udtrykt i afskallet ris, der er mindre end den disponible mængde.

(5)

De samlede disponible mængder for den følgende kontingentdelperiode, jf. artikel 4, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1529/2007, bør derfor fastsættes —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   De ansøgninger om importlicenser for ris henhørende under kontingentet med løbenummer 09.4219, jf. forordning (EF) nr. 1529/2007, der blev indgivet i de første syv dage af januar 2008, godkendes til udstedelse af licenser for de mængder, der er ansøgt om, efter anvendelse af de i bilaget nævnte tildelingskoefficienter.

2.   De disponible mængder under kontingenterne med løbenummer 09.4219, 09.4189 og 09.4190, jf. forordning (EF) nr. 1529/2007, for den følgende delperiode er fastsat i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. januar 2008.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 96. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 797/2006 (EUT L 144 af 31.5.2006, s. 1). Med virkning fra den 1. september 2008 erstattes forordning (EF) nr 1785/2003 af forordning (EF) nr 1234/2007 (EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1).

(2)  EUT L 238 af 1.9.2006, s. 13. Ændret ved forordning (EF) nr. 289/2007 (EUT L 78 af 17.3.2007, s. 17).

(3)  EUT L 348 af 31.12.2007, s. 155.


BILAG

Mængder, der skal tildeles for delperioden januar 2008, og disponible mængder for den følgende delperiode, jf. forordning (EF) nr. 1529/2007

Oprindelse/produkt

Løbenummer

Tildelingskoefficient for delperioden januar 2008

Disponible mængder for delperioden maj 2008

(kg)

Stater, der indgår i CARIFORUM-regionen (artikel 1, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1529/2007

09.4219

80,286290 %

62 334 003

KN-kode 1006 undtagen KN-kode 1006 10 10

 

 

 

OLT (artikel 1, stk. 2, litra a) og b), i forordning (EF) nr. 1529/2007

 

 

 

KN-kode 1006

 

 

 

a)

De Nederlandske Antiller og Aruba:

09.4189

 (2)

15 942 363

b)

Mindst udviklede OLT:

09.4190

 (1)

6 667 000


(1)  Ingen anvendelse af tildelingskoefficient for denne delperiode: Kommissionen har ikke modtaget nogen licensansøgninger.

(2)  De ansøgte mængder er lig med eller mindre end de disponible mængder, hvorfor alle ansøgningerne kan godkendes.


18.1.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 15/25


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 39/2008

af 17. januar 2008

om fastsættelse af restitutionssatserne for visse mejeriprodukter, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter (1), særlig artikel 31, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 31, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1255/1999 kan forskellen mellem verdensmarkedspriserne for de i artikel 1, litra a), b), c), d), e) og g), i nævnte forordning omhandlede produkter og priserne inden for Fællesskabet udlignes ved en eksportrestitution.

(2)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 1043/2005 af 30. juni 2005 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 3448/93 for så vidt angår eksportrestitutionsordningen for visse landbrugsprodukter, der udføres i form af varer, der ikke er omfattet af bilag I til traktaten og kriterierne for fastsættelse af restitutionsbeløbet (2) præciseres det, for hvilke af disse produkter der skal fastsættes en restitutionssats, der gælder ved disse produkters udførsel i form af varer, der er anført i bilag II til forordning (EF) nr. 1255/1999.

(3)

I henhold til artikel 14, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1043/2005 fastsættes restitutionssatsen hver måned pr. 100 kg af hvert af de pågældende basisprodukter.

(4)

I forbindelse med visse mejeriprodukter, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I, er der imidlertid, hvis der forudfastsættes høje restitutionssatser, risiko for, at de forpligtelser, der indgås i tilknytning til disse restitutioner, ikke kan opfyldes. For at undgå dette er det nødvendigt at træffe passende beskyttelsesforanstaltninger, uden at indgåelsen af langfristede kontrakter dermed forhindres. Fastsættelse af særlige restitutionssatser i forbindelse med forudfastsættelse af restitutioner for disse produkter skulle gøre det muligt at opfylde disse to målsætninger.

(5)

Artikel 15, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1043/2005 bestemmer, at der ved fastsættelsen af restitutionssatsen i givet fald tages hensyn til produktionsrestitutioner, støtte eller andre foranstaltninger med tilsvarende virkning, der finder anvendelse på de basisprodukter, der er anført i bilag I til forordning (EF) nr. 1043/2005, eller dermed ligestillede produkter i alle medlemsstaterne i henhold til forordningen om den fælles markedsordning for den pågældende sektor.

(6)

I henhold til artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1255/1999 ydes der støtte til skummetmælk, som er produceret i Fællesskabet og forarbejdet til kasein, hvis mælken og det kasein, som er fremstillet af denne mælk, opfylder bestemte betingelser.

(7)

I henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1898/2005 af 9. november 2005 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår foranstaltninger til afsætning af fløde, smør og koncentreret smør (3) bør der leveres smør og fløde til nedsatte priser til industrier, der fremstiller visse varer.

(8)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Mælk og Mejeriprodukter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Restitutionssatserne for de i bilag I til forordning (EF) nr. 1043/2005 og de i artikel 1 i forordning (EF) nr. 1255/1999 anførte basisprodukter, som udføres i form af varer, der er anført i bilag II til forordning (EF) nr. 1255/1999, fastsættes som anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 18. januar 2008.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. januar 2008.

På Kommissionens vegne

Heinz ZOUREK

Generaldirektør for erhvervspolitik


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48. Senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1152/2007 (EUT L 258 af 4.10.2007, s. 3).

(2)  EUT L 172 af 5.7.2005, s. 24. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1496/2007 (EUT L 333 af 19.12.2007, s. 3).

(3)  EUT L 308 af 25.11.2005, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1546/2007 (EUT L 337 af 21.12.2007, s. 68).


BILAG

Restitutionssatser fra 18. januar 2008 for visse mejeriprodukter, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I (1)

(EUR/100 kg)

KN-kode

Varebeskrivelse

Restitutionssatser

i tilfælde af forudfastsættelse af restitutionerne

i andre tilfælde

ex 0402 10 19

Mælkepulver, som granulat eller i anden fast form, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på under 1,5 vægtprocent og derunder (PG 2):

 

 

a)

for så vidt angår udførsel af varer henhørende under KN-kode 3501

b)

for så vidt angår udførsel af andre varer

0,00

0,00

ex 0402 21 19

Mælkepulver, som granulat eller i anden fast form, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på 26 vægtprocent (PG 3):

 

 

a)

for så vidt angår udførsel af varer, der i form af produkter, som er ligestillet med PG 3, indeholder smør eller fløde til nedsat pris, og som er fremstillet på de betingelser, som er fastsat i forordning (EF) nr. 1898/2005

0,00

0,00

b)

for så vidt angår udførsel af andre varer

0,00

0,00

ex 0405 10

Smør, med et fedtindhold på 82 vægtprocent (PG 6):

 

 

a)

for så vidt angår udførsel af varer, der indeholder smør eller fløde til nedsat pris, og som er fremstillet på de betingelser, som er fastsat i forordning (EF) nr. 1898/2005

0,00

0,00

b)

for så vidt angår udførsel af varer henhørende under KN-kode 2106 90 98 med et mælkefedtindhold på 40 vægtprocent og derover

0,00

0,00

c)

for så vidt angår udførsel af andre varer

0,00

0,00


(1)  De i bilaget anførte satser finder ikke anvendelse ved udførsel til

a)

tredjelandene Andorra, Den Hellige Stol (Vatikanstaten), Liechtenstein og Amerikas Forenede Stater, og de finder ikke anvendelse ved udførsel til Det Schweiziske Forbund af de varer, der er anført i tabel I og II i protokol nr. 2 til overenskomsten mellem Det Europæiske Fællesskab og Schweiz af 22. juli 1972

b)

områder i EU's medlemsstater, som ikke er omfattet af Fællesskabets toldområde: Ceuta, Mellilla, kommunerne Livigno og Campione d'Italia, Helgoland, Grønland, Færøerne og de områder af Republikken Cypern, hvor regeringen for Republikken Cypern ikke udøver effektiv kontrol

c)

europæiske områder, hvis udenrigsanliggender varetages af en medlemsstat, og som ikke er omfattet af Fællesskabets toldområde: Gibraltar.


II Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

Kommissionen

18.1.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 15/28


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 26. november 2007

om tilladelse til at tilsætte syre til druemost og vin produceret i Østrigs vindyrkningszone B for produktionsåret 2007/08

(meddelt under nummer K(2007) 5615)

(Kun den tyske udgave er autentisk)

(2008/58/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for vin (1), særlig artikel 46, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De usædvanlige vejrforhold i druernes modningsperiode i Østrigs vindyrkningszone B har medført et betydeligt og irreversibelt fald i druernes og druemostens syreindhold. De særlige vejrforhold i Østrig i løbet af sommeren 2007 ligner dem, som normalt forekommer i langt sydligere vindyrkningszoner.

(2)

Det samlede syreindhold i de modne druer, som blev høstet i de pågældende områder, er unormalt lavt og uforeneligt med en korrekt fremstilling og opbevaring af vin.

(3)

Østrig bør derfor kunne give tilladelse til, at der tilsættes syre til druemost og vin fra vindyrkningszone B fra 2007-høsten på de betingelser, der er fastsat i afsnit E, punkt 2, 3 og 7, i bilag V til forordning (EF) nr. 1493/1999.

(4)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Vin —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Uanset afsnit E, punkt 1, litra a), i bilag V til forordning (EF) nr. 1493/1999 kan Østrig give tilladelse til, at der tilsættes syre til druemost og vin fra 2007-høsten i vindyrkningszone B på de betingelser, der er fastsat i afsnit E, punkt 2, 3 og 7, i samme bilag.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til Republikken Østrig.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. november 2007.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 179 af 14.7.1999, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1234/2007 (EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1).


18.1.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 15/29


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 18. december 2007

om tilpasning af de justeringskoefficienter, der finder anvendelse fra 1. august 2006, 1. september 2006, 1. oktober 2006, 1. november 2006, 1. december 2006 og 1. januar 2007 på vederlag til tjenestemænd, midlertidigt ansatte og kontraktansatte ved De Europæiske Fællesskaber, som gør tjeneste i tredjelande, samt på vederlag til en del af de tjenestemænd, der fortsat gør tjeneste i de to nye medlemsstater i en periode på højst nitten måneder efter disse to nye medlemsstaters tiltrædelse

(2008/59/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til vedtægten for tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte ved disse Fællesskaber, fastsat ved Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 259/68 (1), særlig artikel 13, stk. 2, i bilag X,

under henvisning til tiltrædelsestraktaten for de to nye medlemsstater, særlig artikel 33, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 453/2007 (2) fastsattes i henhold til artikel 13, stk. 1, i bilag X til vedtægten de justeringskoefficienter, hvormed de vederlag, der udbetales i tjenestestedets valuta til tjenestemænd, midlertidigt ansatte og kontraktansatte ved De Europæiske Fællesskaber ansat i tredjelande, samt vederlag til en del af de tjenestemænd, der fortsat gør tjeneste i de to nye medlemsstater i en periode på højst nitten måneder efter tiltrædelsen, korrigeres fra 1. juli 2006.

(2)

I henhold til artikel 13, stk. 2, i bilag X til vedtægten skal visse af disse justeringskoefficienter tilpasses fra 1. august 2006, 1. september 2006, 1. oktober 2006, 1. november 2006, 1. december 2006 og 1. januar 2007, når de statistiske oplysninger, som Kommissionen råder over, har vist, at ændringerne i leveomkostningerne, målt efter justeringskoefficienten og den tilsvarende vekselkurs, for nogle tredjelandes vedkommende har oversteget 5 % siden den sidste fastsættelse eller tilpasning af koefficienterne —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Eneste artikel

Med virkning fra 1. august 2006, 1. september 2006, 1. oktober 2006, 1. november 2006, 1. december 2006 og 1. januar 2007 tilpasses de justeringskoefficienter, der finder anvendelse på vederlag, som i tjenestestedets valuta udbetales til tjenestemænd, midlertidigt ansatte og kontraktansatte ved De Europæiske Fællesskaber, som gør tjeneste i tredjelande, samt til en del af de tjenestemænd, der fortsat gør tjeneste i de to nye medlemsstater i en periode på højst nitten måneder efter tiltrædelsen, som anført i bilaget.

De vekselkurser, der anvendes til beregning af disse vederlag, fastsættes i overensstemmelse med gennemførelsesbestemmelserne til finansforordningen og svarer til den dato, der er omhandlet i stk. 1.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. december 2007.

På Kommissionens vegne

Benita FERRERO-WALDNER

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 56 af 4.3.1968, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF, Euratom) nr. 337/2007 (EUT L 90 af 30.3.2007, s. 1.

(2)  EUT L 109 af 26.4.2007, s. 1.


BILAG

Tjenestested

Justeringskoefficienter august 2006

Lesotho

68,3

Madagaskar

76,9

Mozambique

76,4

Zimbabwe

60,1


Tjenestested

Justeringskoefficienter september 2006

Senegal

85,5

Yemen

71,9

Zimbabwe

71,4


Tjenestested

Justeringskoefficienter oktober 2006

Brasilien

79,3

Guinea

55,8

Nepal

72,4

Den Demokratiske Republik Congo

122,8

Zimbabwe

82,6


Tjenestested

Justeringskoefficienter november 2006

Algeriet

91,4

Armenien

122,5

Indonesien

89,8

Moldova

55,8

Den Demokratiske Republik Congo

125,6

Sudan

57,6

Zimbabwe

95,1


Tjenestested

Justeringskoefficienter december 2006

Argentina

50,7

Chile

72,4

Salomonøerne

89,1

Den Demokratiske Republik Congo

127,1

Rwanda

89,6

Ukraine

106,5

Venezuela

60,9

Zimbabwe

102,4


Tjenestested

Justeringskoefficienter januar 2007

Bangladesh

47,1

Botswana

63,3

Brasilien

83,9

Burkina Faso

94,9

Djibouti

96,8

Eritrea

49,5

Etiopien

88,1

Gambia

58,6

Georgien

99,8

Guinea

52,3

Jamaica

90,2

Malawi

70,8

Marokko

91,1

Mauritius

65,7

Mexico

73,7

Mozambique

76,1

Pakistan

53,5

Swaziland

56,8

Tanzania

59,5

Yemen

74,5

Zimbabwe

114,9


18.1.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 15/32


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 21. december 2007

om ændring af afgørelse 2003/548/EF, således at bestemte typer faste kredsløb udgår af minimumssættet af faste kredsløb

(meddelt under nummer K(2007) 6635)

(EØS-relevant tekst)

(2008/60/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/21/EF af 7. marts 2002 om fælles rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (»rammedirektivet«) (1), navnlig artikel 17, stk. 1,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/22/EF af 7. marts 2002 om forsyningspligt og brugerrettigheder i forbindelse med elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (»forsyningspligtdirektivet«) (2), særlig artikel 18, stk. 3,

efter høring af Kommunikationsudvalget, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionen vedtog den 24. juli 2003 afgørelse 2003/548/EF af 24. juli 2003 om det minimumssæt af faste kredsløb med harmoniserede specifikationer og tilhørende standarder, der henvises til i artikel 18 i forsyningspligtdirektivet (3). Ifølge afgørelsen omfatter dette minimumssæt to typer analoge faste kredsløb og tre typer digitale faste kredsløb med hastigheder op til 2 048 kbit/s.

(2)

Med den udbredte overgang til nye netarkitekturer er analoge faste kredsløb teknisk set ikke længere relevante. Efterspørgslen efter digitale faste kredsløb, der i stigende grad gælder højhastighedsforbindelser på over 2 048 kbit/s, bliver opfyldt af markedet. En offentlig høring har vist, at der er bred støtte blandt medlemsstaterne, erhvervssammenslutninger og andre interesseparter til, at de fem typer faste kredsløb udgår af minimumssættet.

(3)

Ifølge artikel 18, stk. 3, i forsyningspligtdirektivet kan Kommissionen vedtage at lade visse typer faste kredsløb udgå af minimumssættet.

(4)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Kommunikationsudvalget —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Listen »Fastlæggelse af minimumssættet af faste kredsløb med harmoniserede specifikationer og tilhørende standarder« udgår af bilaget til afgørelse 2003/548/EF.

Artikel 2

Adressater

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. december 2007.

På Kommissionens vegne

Viviane REDING

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 108 af 24.4.2002, s. 33. Ændret ved forordning (EF) nr. 717/2007 (EUT L 171 af 29.6.2007, s. 32).

(2)  EFT L 108 af 24.4.2002, s. 51.

(3)  EUT L 186 af 25.7.2003, s. 43.


18.1.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 15/33


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 17. januar 2008

om ændring af bilag II til Rådets beslutning 79/542/EØF for så vidt angår import af fersk oksekød fra Brasilien

(meddelt under nummer K(2008) 28)

(EØS-relevant tekst)

(2008/61/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 2002/99/EF af 16. december 2002 om dyresundhedsbestemmelser for produktion, tilvirkning, distribution og indførsel af animalske produkter til konsum (1), særlig artikel 8, stk. 1 og 4, og artikel 9, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets beslutning 79/542/EØF af 21. december 1979 om en liste over tredjelande og dele af tredjelande og om dyre- og folkesundhedsbetingelser og udstedelse af veterinærcertifikat ved import til EF af levende dyr og fersk kød (2) er det fastsat, at import af nævnte dyr og kød skal opfylde kravene i de relevante modeller til veterinærcertifikater, der er udfærdiget i henhold til beslutningen.

(2)

Siden 2003 er der ved Kommissionens kontrolbesøg i Brasilien blevet konstateret mangler i forhold til Fællesskabets importkrav til oksekød. Nogle er manglerne er blevet afhjulpet af Brasilien, men ved Kommissionens nylige kontrolbesøg er der ikke desto mindre konstateret alvorlige eksempler på manglende regelefterlevelse med hensyn til registrering af bedrifter, identifikation af dyr og kontrol med flytninger samt manglende overholdelse af landets tidligere løfter om at træffe relevante korrigerende foranstaltninger.

(3)

Fortsat import på et sikkert grundlag kan kun foregå ved at skærpe kontrol og overvågning af bedrifter, som dyr til eksport til Fællesskabet kommer fra, og ved at fastsætte en midlertidig liste udarbejdet af Brasilien over således godkendte bedrifter, for hvilke der gives garantier om fuld overholdelse af kravene til udbenet og modnet fersk oksekød ved import til Fællesskabet, som auditeres og inspiceres, og for hvilke det gælder, at Kommissionen får adgang til fuldstændige rapporter om auditter og inspektioner.

(4)

Kommissionens tjenestegrene foretager inspektioner som led i Levnedsmiddel- og Veterinærkontorets arbejde i tredjelande med henblik på at verificere, at EU’s importkrav overholdes af de bedrifter, der er opført på listen.

(5)

Den midlertidige liste over bedrifter kan revideres, efter at Kommissionen er blevet underrettet, på grundlag af resultaterne af inspektionerne. Listen over godkendte bedrifter bør i informationsøjemed gøres offentligt tilgængelig via Kommissionens integrerede veterinærinformationssystem Traces.

(6)

Det er nødvendigt, at det i listen over tredjelande, der kan eksportere fersk kød til Fællesskabet, i del 1 i bilag II til beslutning 79/542/EØF, fastsættes, at kun udbenet og modnet fersk oksekød fra dyr slagtet efter nærværende beslutnings ikrafttrædelse kan accepteres til import til Fællesskabet, da det kun er for sådant kød, at overholdelse af de nye krav vedrørende godkendte bedrifter kan garanteres. Samtidig bør en fejl i skemaet rettes.

(7)

Listen over tredjelande i del 1 i bilag II og standardcertifikatet »BOV« i del 2 i bilag II til beslutning 79/542/EØF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(8)

For at undgå handelsforstyrrelser bør det tillades at importere sendinger af udbenet og modnet fersk oksekød, der er udstedt certifikat for og afsendt før denne beslutnings ikrafttrædelse, til Fællesskabet i et nærmere angivet tidsrum.

(9)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

I listen over tredjelande, der er fastsat i del 1 i bilag II til beslutning 79/542/EØF, affattes oplysninger om Brasilien således:

BR — Brasilien

»BR-0

Hele landet

EQU

 

 

 

 

BR-1

En del af staten Minas Gerais (undtagen regionaldelegationerne Oliveira, Passos, São Gonçalo de Sapucai, Setelagoas og Bambuí),

staten Espíritu Santo,

staten Goias,

den del af staten Mato Grosso, der omfatter regionalenhederne

Cuiaba (undtagen kommunerne San Antonio de Leverger, Nossa Senhora do Livramento, Pocone og Barão de Melgaço)

Caceres (undtagen kommunen Caceres)

Lucas do Rio Verde

Rondonopolis (undtagen kommunen Itiquiora)

Barra do Garça

Barra do Burgres.

Staten Rio Grande do Sul

BOV

A og H

1

 

31. januar 2008

BR-2

Staten Santa Catarina

BOV

A og H

1

 

31. januar 2008«

Artikel 2

I veterinærcertifikatet »BOV«, der er fastsat i del 2 i bilag II til beslutning 79/542/EØF, foretages følgende ændringer:

1)

Afsnit 10.3 affattes således:

»10.3.

Det kommer fra dyr, som kommer fra bedrifter, med hensyn til hvilke der gælder følgende:

a) Ingen af de dyr, der holdes på dem, er vaccineret mod [mund- og klovesyge eller] (12) kvægpest, og

(5) enten [b) der har på disse bedrifter og de bedrifter, der ligger inden for en radius på 10 km omkring dem, ikke været noget tilfælde/udbrud af mund- og klovesyge eller kvægpest i de sidste 30 dage]

(5) (13) eller [b) de er ikke omfattet af officielle dyresundhedsmæssige foranstaltninger, og der har på disse bedrifter og de bedrifter, der ligger inden for en radius på 25 km omkring dem, ikke været noget tilfælde/udbrud af mund- og klovesyge eller kvægpest i de sidste 60 dage, og

c) de har været holdt på bedrifterne i mindst 40 dage, før de er sendt direkte til slagteriet]

(5) (18) [d) der er ikke indsat dyr fra områder, der ikke er EF-godkendte, i de seneste 3 måneder

e) dyrene er identificeret og registreret i den nationale ordning for identifikation og attestering af kvægs oprindelse

f) de pågældende bedrifter er opført i Traces (19) som godkendte bedrifter efter et gunstigt resultat ved de kompetente myndigheders inspektion og officielle rapport, og de kompetente myndigheder foretager regelmæssigt inspektioner for at sikre, at de relevante krav i denne beslutning overholdes.]

(5) (14) eller [b) de er ikke omfattet af officielle dyresundhedsmæssige foranstaltninger, og der har på disse bedrifter og de bedrifter, der ligger inden for en radius på 10 km omkring dem, ikke været noget tilfælde/udbrud af mund- og klovesyge eller kvægpest i de sidste 12 måneder, og

c) de har været holdt på bedrifterne i mindst 40 dage, før de er sendt direkte til slagteriet.]«

2)

Følgende indsættes som bemærkning (19) efter bemærkning (18):

»(19)

Listen over de godkendte bedrifter, som den kompetente myndighed har fremlagt, revideres regelmæssigt og holdes ajourført af den kompetente myndighed. Kommissionen sikrer, at denne liste over godkendte bedrifter i informationsøjemed gøres offentlig tilgængelig via det integrerede veterinærinformationssystem (Traces).«

Artikel 3

Sendinger af udbenet og modnet fersk oksekød, for hvilke der er udstedt veterinærcertifikater inden den 31. januar 2008 i overensstemmelse med beslutning 79/542/EØF, inden den blev ændret ved nærværende beslutning, og som er undervejs til Fællesskabet på den nævnte dato, kan importeres til Fællesskabet indtil den 15. marts 2008.

Artikel 4

Denne beslutning anvendes fra den 31. januar 2008.

Artikel 5

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. januar 2008.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 18 af 23.1.2002, s. 11.

(2)  EFT L 146 af 14.6.1979, s. 15. Senest ændret ved Kommissionens beslutning 2007/736/EF (EUT L 296 af 15.11.2007, s. 29).