ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 348

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

50. årgang
31. december 2007


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 1528/2007 af 20. december 2007 om anvendelse af de ordninger for varer med oprindelse i bestemte lande i gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS), der er fastlagt i aftaler om indgåelse af økonomiske partnerskabsaftaler eller i aftaler, som fører til indgåelse af økonomiske partnerskabsaftaler

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1529/2007 af 21. december 2007 om åbning og forvaltning for 2008 og 2009 af importtoldkontingenter for ris med oprindelse i AVS-stater, der indgår i CARIFORUM-regionen, og de oversøiske lande og territorier (OLT)

155

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

FORORDNINGER

31.12.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 348/1


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1528/2007

af 20. december 2007

om anvendelse af de ordninger for varer med oprindelse i bestemte lande i gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS), der er fastlagt i aftaler om indgåelse af økonomiske partnerskabsaftaler eller i aftaler, som fører til indgåelse af økonomiske partnerskabsaftaler

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 133,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til partnerskabsaftalen mellem på den ene side medlemmerne af gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet og på den anden side Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater, undertegnet i Cotonou den 23. juni 2000 (1) (i det følgende benævnt »AVS-EF-partnerskabsaftalen«) træder de økonomiske partnerskabsaftaler i kraft senest den 1. januar 2008.

(2)

I henhold til AVS-EF-partnerskabsaftalen opretholdes de handelsordninger, der er anført i bilag V til denne aftale, indtil den 31. december 2007.

(3)

Siden 2002 har Fællesskabet forhandlet økonomiske partnerskabsaftaler med gruppen af AVS-stater fordelt på seks regioner omfattende Vestindien, Centralafrika, det østlige og sydlige Afrika, østaterne i Stillehavet, Det Sydlige Afrikas Udviklingsfællesskab og Vestafrika. Disse økonomiske partnerskabsaftaler vil være i overensstemmelse med WTO-forpligtelserne, støtte regional integration og fremme gradvis integration af AVS-økonomierne i det regelbaserede verdenshandelssystem, hvorved deres bæredygtige udvikling fremmes, og der bidrages til den samlede indsats for at udrydde fattigdom og forbedre levevilkårene i AVS-landene. Der kan i en første fase afsluttes forhandlinger om aftaler, der fører til indgåelse af økonomiske partnerskabsaftaler, der som et minimum omfatter WTO-kompatible vareaftaler, der så hurtigt som muligt skal suppleres med fuldstændige økonomiske partnerskabsaftaler, som er i overensstemmelse med de regionale økonomiske og politiske integrationsprocesser.

(4)

I medfør af de aftaler om indgåelse af økonomiske partnerskabsaftaler eller de aftaler, som fører til indgåelse af økonomiske partnerskabsaftaler, og for hvilke forhandlingerne er afsluttet, kan parterne tage skridt til at anvende aftalen på et fælles grundlag, inden den midlertidige anvendelsesperiode, i det omfang det er muligt. Der bør træffes foranstaltninger til, at aftalerne anvendes på grundlag af disse bestemmelser.

(5)

Ordningerne i denne forordning skal ændres, i det omfang det er nødvendigt, i overensstemmelse med de aftaler om indgåelse af økonomiske partnerskabsaftaler eller de aftaler, som fører til indgåelse af økonomiske partnerskabsaftaler, når sådanne aftaler er undertegnet og indgået i henhold til traktatens artikel 300 og enten anvendes midlertidigt eller er trådt i kraft. Ordningerne bringes helt eller delvist til ophør, hvis de pågældende aftaler ikke træder i kraft inden for et rimeligt tidsrum, i overensstemmelse med Wienerkonventionen om traktatretten.

(6)

Set fra Fællesskabets side bør ordningerne i de aftaler om indgåelse af økonomiske partnerskabsaftaler eller i de aftaler, som fører til indgåelse af økonomiske partnerskabsaftaler, sikre toldfri adgang og toldkontingenter til nulsats for alle varer bortset fra våben. Disse ordninger er undergivet overgangsperioder og -ordninger for visse følsomme produkter og med særordninger for de franske oversøiske departementer. I lyset af de særlige forhold, der gør sig gældende i Sydafrika, bør varer med oprindelse i Sydafrika fortsat være omfattet af de relevante bestemmelser i aftalen om handel, udvikling og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Sydafrikanske Republik på den anden side (2) (i det følgende benævnt »handels-, udviklings- og samarbejdsaftalen«), indtil en aftale om indgåelse af økonomiske partnerskabsaftaler eller en aftale, som fører til indgåelse af økonomiske partnerskabsaftaler, træder i kraft mellem Fællesskabet og Sydafrika.

(7)

Frem for at være afhængige af de særlige ordninger for mindst udviklede lande, der er fastlagt i Rådets forordning (EF) nr. 980/2005 af 27. juni 2005 om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer (3), er det at foretrække, at de mindst udviklede lande, som samtidig er AVS-stater, baserer deres fremtidige handelssamkvem med Fællesskabet på økonomiske partnerskabsaftaler. For at lette denne udvikling bør det sikres, at de lande, der har afsluttet forhandlinger om aftaler om indgåelse af økonomiske partnerskabsaftaler eller om aftaler, som fører til indgåelse af økonomiske partnerskabsaftaler, og som kan inddrages i ordningerne under denne forordning, i et begrænset tidsrum fortsat kan være omfattet af særordningerne for mindst udviklede lande i forordning (EF) nr. 980/2005, for så vidt angår de produkter, hvor overgangsordningerne i denne forordning er mindre favorable.

(8)

For varer, der importeres i henhold til denne forordning, bør oprindelsesreglerne i en overgangsperiode være de regler, der er fastlagt i bilag II til denne forordning. Disse oprindelsesregler bør gradvist vige for de regler, der er knyttet som bilag til en aftale med de regioner eller stater, der er opført i bilag I, fra det tidspunkt hvor aftalen enten anvendes midlertidigt eller træder i kraft, alt efter hvad der indtræffer først.

(9)

Det skal være muligt at ophæve ordningerne i denne forordning midlertidigt i tilfælde af forsømmelighed i det administrative samarbejde, uregelmæssigheder eller svig. Hvis en medlemsstat giver Kommissionen oplysninger om eventuelle tilfælde af svig eller forsømmelighed i det administrative samarbejde, bør den relevante fællesskabslovgivning gælde, især Rådets forordning (EF) nr. 515/97 af 13. marts 1997 om gensidig bistand mellem medlemsstaternes administrative myndigheder og om samarbejde mellem disse og Kommissionen med henblik på at sikre den rette anvendelse af told- og landbrugsbestemmelserne (4).

(10)

Der bør med denne forordning indføres overgangsordninger for sukker og ris og desuden særlige midlertidige beskyttelses- og tilsynsordninger, der skal finde anvendelse efter overgangsordningernes udløb.

(11)

Med hensyn til overgangsordningerne for sukker vil protokol nr. 3 om AVS-sukker, der er knyttet til bilag V til AVS-EF-partnerskabsaftalen i henhold Rådets afgørelse 2007/627/EF (5) ophøre med at være gældende pr. 1. oktober 2009.

(12)

Efter ophævelsen af protokol nr. 3 om AVS-sukker og i betragtning af sukkermarkedets særligt følsomme karakter bør der vedtages overgangsforanstaltninger for sukker. Samtidig bør der vedtages specifikke midlertidige tilsyns- og beskyttelsesforanstaltninger for visse forarbejdede landbrugsprodukter med et potentielt højt sukkerindhold, som kunne handles for at omgå de specifikke midlertidige beskyttelsesforanstaltninger for sukkerimporten til Fællesskabet.

(13)

Der bør også vedtages generelle beskyttelsesforanstaltninger for de varer, der er omfattet af denne forordning.

(14)

I betragtning af landbrugsprodukternes særligt følsomme karakter vil det være rimeligt at træffe bilaterale beskyttelsesforanstaltninger, når importen forårsager, eller der er fare for, at den vil forårsage forstyrrelser på markederne for sådanne produkter eller i de mekanismer, der regulerer disse markeder.

(15)

I henhold til traktatens artikel 299, stk. 2, bør der — med særlig reference til told- og handelspolitik — i alle Fællesskabets politikker tages hensyn til den strukturelle sociale og økonomiske situation i regionerne i Fællesskabets yderste periferi.

(16)

Ved fastlæggelsen af reglerne for bilaterale beskyttelsesforanstaltninger bør der derfor tages særlig hensyn til både landbrugsprodukters, navnlig sukkers, følsomme karakter, og til Fællesskabets fjernest beliggende regioners særlige sårbarhed og interesser.

(17)

De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne forordning bør vedtages i overensstemmelse med afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (6).

(18)

Med vedtagelsen af denne forordning bliver det nødvendigt at ophæve den eksisterende række af forordninger, der er blevet vedtaget inden for rammerne af bilag V i AVS-EF-partnerskabsaftalen, især Rådets forordning (EF) nr. 2285/2002 af 10. december 2002 om beskyttelsesforanstaltninger i henhold til AVS-EF-partnerskabsaftalen (7), forordning (EF) nr. 2286/2002 af 10. december 2002 om ordninger for landbrugsprodukter og varer fremstillet af landbrugsprodukter med oprindelse i AVS-staterne (8) og artikel 1, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 1964/2005 af 29. november 2005 om toldsatser for bananer (9). Følgelig mister alle gennemførelsesforanstaltninger baseret på de bestemmelser, der ophæves, deres virkning –

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

KAPITEL 1

GENSTAND, ANVENDELSESOMRÅDE OG MARKEDSADGANG

Artikel 1

Genstand

Forordningen angår anvendelsen af de ordninger for varer med oprindelse i bestemte lande i gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS), der er fastlagt i aftaler om indgåelse af økonomiske partnerskabsaftaler eller i aftaler, som fører til indgåelse af økonomiske partnerskabsaftaler.

Artikel 2

Anvendelsesområde

1.   Forordningen gælder for varer med oprindelse i de regioner og stater, der er opført i bilag I.

2.   Rådet, der træffer afgørelse med kvalificeret flertal, ændrer på forslag fra Kommissionen bilag I for at tilføje regioner eller stater i gruppen af AVS-stater, der har afsluttet forhandlinger om en aftale mellem Fællesskabet og den pågældende region eller stat, som i det mindste opfylder kravene i artikel XXIV i GATT 1994.

3.   En sådan region eller stat forbliver opført i bilag I, medmindre Rådet, der træffer afgørelse med kvalificeret flertal, på forslag fra Kommissionen ændrer bilag I for at fjerne en region eller stat fra bilaget, hvilket navnlig vil ske når:

a)

regionen eller staten tilkendegiver, at den ikke har til hensigt at ratificere den aftale, på grundlag af hvilken den er opført i bilag I

b)

ratificeringen af den aftale, på grundlag af hvilken en region eller stat er opført i bilag I, ikke har fundet sted inden for et rimeligt tidsrum, således at aftalens ikrafttrædelse er blevet unødvendigt forsinket, eller

c)

aftalen opsiges, eller den pågældende region eller stat opsiger sine rettigheder og forpligtelser i henhold til aftalen, mens aftalen som sådan vedbliver at være i kraft.

Artikel 3

Markedsadgang

1.   Told afskaffes for alle varer i kapitel 1-97, bortset fra artikel 93, i det Harmoniserede System med oprindelse i en region eller stat opført i bilag I, jf. dog artikel 6, 7 og 8. Afskaffelsen af told sker med forbehold af de midlertidige beskyttelses- og tilsynsordningerne i henhold til artikel 9 og 10 og den generelle beskyttelsesordning i henhold til artikel 11-22.

2.   For varer i kapitel 93 i det harmoniserede system med oprindelse i en region eller stat opført i bilag I er de anvendte mestbegunstigelsestoldsatser fortsat gældende.

3.   Uanset artikel 3, stk. 2, i forordning (EF) nr. 980/2005 er varer med oprindelse i mindst udviklede lande, som er opført i bilag I til nævnte forordning, som også er opført i bilag I til nærværende forordning, ud over ordningerne i denne forordning fortsat omfattet af præferencerne i forordning (EF) nr. 980/2005, for så vidt angår varer under:

a)

toldposition 1006, bortset fra KN-kode 1006 10 10, indtil den 31. december 2009, og

b)

toldposition 1701 indtil den 30. september 2009.

4.   Stk. 1 i denne artikel, samt artikel 6, 7 og 8 finder ikke anvendelse på varer med oprindelse i Sydafrika. Sådanne varer er omfattet af de relevante bestemmelser i handels-, udviklings- og samarbejdsaftalen. I henhold til proceduren i artikel 24, stk. 3, knyttes et bilag til denne forordning indeholdende bestemmelser for den ordning for varer med oprindelse i Sydafrika, der skal finde anvendelse, når de relevante handelsbestemmelser i handels-, udviklings- og samarbejdsaftalen er blevet afløst af de relevante bestemmelser i en aftale om indgåelse af en økonomisk partnerskabsaftale eller en aftale, som fører til indgåelse af en økonomisk partnerskabsaftale.

5.   Stk. 1 finder ikke anvendelse på varer under KN-kode 0803 00 19, som har oprindelse i en region eller stat opført i bilag I, og som overgår til fri omsætning i Fællesskabets yderste periferi indtil den 1. januar 2018. Stk. 1 i denne artikel og artikel 7 finder ikke anvendelse på varer under toldposition 1701 med oprindelse i en region eller en stat opført i bilag I, og som overgår til fri omsætning i de franske oversøiske departementer indtil den 1. januar 2018. Disse perioder forlænges til 1. januar 2028, medmindre andet aftales mellem parterne. Kommissionen informerer de interesserede parter om denne bestemmelses ophævelse i en meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende.

KAPITEL II

OPRINDELSESREGLER OG ADMINISTRATIVT SAMARBEJDE

Artikel 4

Oprindelsesregler

1.   Oprindelsesreglerne i bilag II anvendes til at afgøre, om varer har oprindelse i de regioner eller stater, der er opført i bilag I.

2.   Oprindelsesreglerne i bilag II viger for de regler, der er knyttet som bilag til en aftale med de regioner eller stater, der er opført i bilag I, fra det øjeblik en sådan aftale tages i anvendelse midlertidigt, eller den træder i kraft, alt efter hvad der indtræffer først. Kommissionen informerer aktørerne i en meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende. Det skal af meddelelsen fremgå, hvilken dato aftalen tages midlertidigt i anvendelse eller træder i kraft, idet oprindelsesreglerne i aftalen finder anvendelse på varer med oprindelse i de regioner eller stater, der er opført i bilag I.

3.   Kommissionen fører med bistand fra Toldkodeksudvalget, som er oprettet ved Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks (10), tilsyn med gennemførelsen og anvendelsen af bestemmelserne i bilag II. Der kan vedtages tekniske ændringer og afgørelser om forvaltningen af bilag II efter proceduren i artikel 247 og 247a i forordning (EØF) nr. 2913/92.

Artikel 5

Administrativt samarbejde

1.   Såfremt Kommissionen på grundlag af objektive informationer konstaterer forsømmelighed i det administrative samarbejde og/eller uregelmæssigheder eller svig, kan den i henhold til denne artikel midlertidigt suspendere den afskaffelse af told, der er gældende i henhold til artikel 3, 6 og 7 (i det følgende benævnt den »relevante behandling«).

2.   I denne artikel forstås ved forsømmelighed i det administrative samarbejde bl.a.:

a)

gentagne forsømmelser af relevante forpligtelser, der indebærer kontrol af varens eller varernes oprindelsesstatus

b)

gentagne afslag på eller unødige forsinkelser med at foretage og/eller give meddelelse om resultaterne af efterfølgende kontrol af oprindelsesbeviset

c)

gentagne afslag på eller unødige forsinkelser med at give tilladelse til at udføre opgaver som led i det administrative samarbejde om at kontrollere ægtheden af dokumenter eller korrektheden af oplysninger, der er af betydning for indrømmelsen af den relevante behandling.

I denne artikels forstand kan der bl.a. være tale om konstatering af uregelmæssigheder eller svig, hvis der sker en hurtig og ikke tilstrækkeligt begrundet stigning i vareimporten til et niveau, der overskrider den pågældende regions eller stats sædvanlige produktions- og eksportkapacitet.

3.   Konstaterer Kommissionen på grundlag af oplysninger fra en medlemsstat eller ved selvsyn, at betingelserne i stk. 1 og 2 er opfyldt, kan den efter proceduren i artikel 24, stk. 2, suspendere den relevante behandling, forudsat at den først har:

a)

informeret det udvalg, der er omhandlet i artikel 24

b)

informeret den pågældende region eller stat efter de relevante procedurer, der er gældende i relationerne mellem Fællesskabet og staten eller regionen told, og

c)

offentliggjort en meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at der er konstateret forsømmelighed i det administrative samarbejde, uregelmæssigheder eller svig.

4.   Den suspensionsperiode, der fastlægges i henhold til denne artikel, begrænses til, hvad der er nødvendigt for at beskytte Fællesskabets finansielle interesser. Perioden kan ikke overstige seks måneder, men kan dog forlænges. Ved periodens udløb beslutter Kommissionen enten at ophæve suspensionen efter at have informeret det udvalg, der er omhandlet i artikel 24, eller forlænge suspensionsperioden i henhold til proceduren i stk. 3 i denne artikel.

5.   De procedurer for midlertidig suspension, der er beskrevet i stk. 2-4, viger for de procedurer, der er fastlagt i en eventuel aftale med de regioner eller stater, der er opført i bilag I, fra det øjeblik en sådan aftale tages i anvendelse midlertidigt, eller den træder i kraft, alt efter hvad der indtræffer først. Kommissionen informerer aktørerne i en meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende. Det skal af meddelelsen fremgå, hvilken dato aftalen tages midlertidigt i anvendelse eller træder i kraft, idet procedurerne for midlertidig suspension i aftalen finder anvendelse på varer omfattet af denne forordning fra samme dato.

6.   For at gennemføre den midlertidige suspension i henhold til en eventuel aftale med regionerne og staterne i bilag I skal Kommissionen uden unødig forsinkelse:

a)

underrette det udvalg, der er omhandlet i artikel 24, om at der er konstateret forsømmelighed i det administrative samarbejde, uregelmæssigheder eller svig, og

b)

offentliggøre en meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at der er konstateret forsømmelighed i det administrative samarbejde, uregelmæssigheder eller svig

træffe afgørelse om at suspendere den relevante behandling efter proceduren i artikel 24, stk. 2.

KAPITEL III

OVERGANGSORDNINGER

AFDELING 1

Ris

Artikel 6

Toldkontingenter til nulsats og afskaffelse af told

1.   Told afskaffes for varer under toldposition 1006 med virkning fra den 1. januar 2010, bortset fra told på varer under KN-kode 1006 10 10, for hvilke tolden afskaffes pr. 1. januar 2008.

2.   Der åbnes følgende toldkontingenter til nulsats for varer under toldposition 1006, bortset fra varer under KN-kode 1006 10 10, med oprindelse i de regioner eller stater, der er opført i bilag I, og som er en del af Cariforum-regionen:

a)

187 000 tons, udtrykt i afskallet ris, for perioden 1. januar 2008-31. december 2008

b)

250 000 tons, udtrykt i afskallet ris, for perioden 1. januar 2009-31. december 2009

3.   De nærmere gennemførelsesbestemmelser for toldkontingenterne i stk. 2 fastlægges efter proceduren i artikel 13 og 26, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 1785/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for ris (11).

AFDELING 2

Sukker

Artikel 7

Toldkontingenter til nulsats og afskaffelse af told

1.   Told afskaffes for varer under toldposition 1701 med virkning fra den 1. oktober 2009.

2.   Ud over de toldkontingenter, som er åbnet og forvaltes i henhold til artikel 28 i forordning (EF) nr. 318/2006 af 20. februar 2006 om den fælles markedsordning for sukker (12), åbnes følgende toldkontingenter for varer under KN-kode 1701 for perioden 1. oktober 2008-30. september 2009:

a)

150 000 tons, udtrykt som hvidt sukker, til nulsats, der alene anvendes for produkter med oprindelse i de mindst udviklede lande, som er opført i bilag I til forordning (EF) nr. 980/2005 og i bilag I til denne forordning. Dette toldkontingent fordeles mellem regionerne efter mængder, der fastsættes i overensstemmelse med de aftaler, på grundlag af hvilke regionerne eller staterne er opført i bilag I, og

b)

80 000 tons, udtrykt som hvidt sukker, til nulsats, der alene anvendes for produkter med oprindelse i lande, som ikke er mindst udviklede lande, og som er opført i bilag I. Dette toldkontingent fordeles mellem regionerne efter mængder, der fastsættes i overensstemmelse med de aftaler, på grundlag af hvilke regionerne eller staterne er opført i bilag I.

3.   Artikel 30 i forordning (EF) nr. 318/2006 finder anvendelse på import under toldkontingenterne i stk. 2.

4.   De nærmere regler for, hvordan toldkontingenterne i denne artikel fordeles på de enkelte regioner og gennemføres, vedtages efter proceduren i artikel 39, stk. 2, i forordning (EF) nr. 318/2006.

Artikel 8

Overgangsordning

I perioden 1. oktober 2009-30. september 2012 finder artikel 7, stk. 1, ikke anvendelse på import af varer under toldposition 1701, medmindre importøren accepterer at købe disse varer til en pris ikke under 90 % af den referencepris (cif), der i henhold til artikel 3 i forordning (EF) nr. 318/2006 gælder for det pågældende produktionsår.

Artikel 9

Midlertidig beskyttelsesordning for sukker

1.   I perioden 1. oktober 2009-30. september 2015 kan den behandling, der i henhold til artikel 7, stk. 1, indrømmes varer under toldposition 1701 med oprindelse i regioner eller stater, som er opført i bilag I, og som ikke er mindst udviklede lande opført i bilag I til forordning (EF) nr. 980/2005, suspenderes, når:

a)

importen med oprindelse i regioner eller stater, som er AVS-stater, og som ikke er mindst udviklede lande opført i bilag I til forordning (EF) nr. 980/2005, overstiger følgende mængder:

i)

1,38 mio. tons i produktionsåret 2009/2010

ii)

1,45 mio. tons i produktionsåret 2010/2011

iii)

1,6 mio. tons i produktionsårene 2011/2012-2014/2015, og

b)

importen med oprindelse i alle AVS-stater overstiger 3,5 mio. tons.

2.   De i stk. 1, litra a), omhandlede mængder kan underopdeles efter region.

3.   I perioden som nævnt i stk. 1 er der krav om importlicens for import af varer under toldposition 1701 med oprindelse i regioner eller stater, der er opført i bilag I.

4.   Suspensionen af den behandling, der er indrømmet i henhold til artikel 7, stk. 1, ophæves ved udgangen af det produktionsår, den blev indført.

5.   Detaljerede regler for underopdelingen af mængderne i stk. 1 og med henblik på forvaltning af den ordning, der er omhandlet i stk. 1, 3 og 4 i denne artikel, og afgørelse om suspension vedtages i henhold til den procedure, der er fastlagt i artikel 39, stk. 2, i forordning (EF) nr. 318/2006.

Artikel 10

Midlertidig tilsynsordning

1.   I perioden 1. januar 2008-30. september 2015 føres der tilsyn med varer under KN-kode 1704 90 99, 1806 10 30, 1806 10 90, 2106 90 59 og 2106 90 98 med oprindelse i de regioner eller stater, der er opført i bilag I, efter tilsynsordningen i artikel 308d i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF- toldkodeks (13).

2.   På baggrund af tilsynsresultaterne efterprøver Kommissionen, om importen af en eller flere af disse varer med oprindelse i en bestemt region er steget kumulativt med mere end 20 % i mængde i løbet af tolv på hinanden følgende måneder sammenlignet med den gennemsnitlige årlige import i løbet af de sidste tre tolvmånedersperioder.

3.   Nås det i stk. 2 nævnte niveau, analyserer Kommissionen handelsmønstret, den økonomiske begrundelse og importens sukkerindhold. Når Kommissionen frem til den konklusion, at denne import har til formål at omgå toldkontingenterne, overgangsordningerne og den særlige beskyttelsesordning i artikel 7, 8 og 9, kan den suspendere anvendelsen af artikel 3, stk. 1, på import af varer under KN-kode 1704 90 99, 1806 10 30, 1806 10 90, 2106 90 59 og 2106 90 98 med oprindelse i regioner eller stater i bilag I, som ikke er blandt de mindst udviklede lande opført i bilag I til forordning (EF) nr. 980/2005, indtil udgangen af det pågældende produktionsår.

4.   Detaljerede regler for forvaltning af denne ordning og afgørelser om suspension vedtages efter proceduren i artikel 16 i forordning (EF) nr. 3448/93 af 6. december 1993 om en ordning for handelen med visse varer fremstillet af landbrugsprodukter (14).

KAPITEL IV

ALMINDELIGE BESKYTTELSESBESTEMMELSER

Artikel 11

Definitioner

I dette kapitel forstås ved:

a)

»EF-erhvervsgren«: alle producenter under et i Fællesskabet, der fremstiller den samme vare som eller varer, der konkurrerer direkte med, den pågældende vare, og som opererer på Fællesskabets område, eller de fællesskabsproducenter, hvis samlede produktion af den samme vare som eller varer, der konkurrerer direkte med, den pågældende vare, udgør hovedparten af Fællesskabets samlede produktion af disse varer

b)

»alvorlig skade«: en væsentlig samlet forringelse af fællesskabsproducenternes stilling

c)

»fare for alvorlig skade«: en alvorlig og åbenbart forestående skade

d)

»forstyrrelser«: forstyrrelser i en sektor eller erhvervsgren

e)

»fare for forstyrrelser«: forstyrrelser, der er åbenbart forestående.

Artikel 12

Principper

1.   Der kan indføres en beskyttelsesforanstaltning efter bestemmelserne i dette kapitel, når varer med oprindelse i de regioner og stater, der er opført i bilag I, importeres i Fællesskabet i så øgede mængder og under sådanne vilkår, at det forårsager, eller der er fare for, at det vil forårsage en eller flere af følgende skader eller forstyrrelser:

a)

alvorlig skade for EF-erhvervsgrenen

b)

forstyrrelser i den økonomiske sektor, navnlig når disse forstyrrelser skaber større sociale problemer eller vanskeligheder, som kunne føre til en alvorlig forværrelse af den økonomiske situation i Fællesskabet, eller

c)

forstyrrelser på markederne for landbrugsprodukter, der er omfattet af bilag I til WTO-aftalen om landbrug eller i de mekanismer, der regulerer disse markeder.

2.   Når varer med oprindelse i de regioner eller stater, der er opført i bilag I, importeres i Fællesskabet i så øgede mængder og under sådanne vilkår, at det forårsager, eller der er fare for, at det vil forårsage forstyrrelser i den økonomiske situation i en eller flere af regionerne i Fællesskabets yderste periferi, kan der indføres en beskyttelsesforanstaltning efter bestemmelserne i dette kapitel.

Artikel 13

Fastlæggelse af betingelserne for indførelse af beskyttelsesforanstaltninger

1.   Fastlæggelsen af, om der foreligger alvorlig skade eller fare for alvorlig skade, skal bl.a. inddrage følgende faktorer:

a)

omfanget af importen, især når denne er steget betydeligt enten i absolutte tal eller i forhold til produktionen eller forbruget i Fællesskabet

b)

prisen på importen, især når der har været et betydeligt prisunderbud set i forhold til prisen for samme vare i Fællesskabet

c)

følgevirkningerne for fællesskabsproducenterne, således som de fremgår af bestemte økonomiske faktorer såsom produktion, kapacitetsudnyttelse, lagerbeholdning, salg, markedsandel, prisfald eller forhindring af prisstigninger, som normalt ville have fundet sted, fortjenester, afkast af anvendt kapital, cashflow og beskæftigelse

d)

andre faktorer end udviklingen i importen, som påfører eller kan have påført de pågældende fællesskabsproducenter skade.

2.   Fastlæggelsen af, om der forekommer forstyrrelser eller der er fare for forstyrrelser, baseres på objektive faktorer, herunder følgende:

a)

stigningen i importmængden i absolutte tal eller i forhold til Fællesskabets produktion eller i forhold til import fra andre kilder, og

b)

virkningerne af denne import på priserne, eller

c)

virkningerne af denne import på EF-erhvervsgrenens eller den pågældende økonomiske sektors situation, herunder bl.a. på salgstallene, produktionen, den finansielle situation og beskæftigelsen.

3.   Ved afgørelsen af, om der foregår import under sådanne betingelser, at der forekommer eller er fare for, at der vil forekomme forstyrrelser på markedet for landbrugsprodukter eller i de mekanismer, der regulerer disse markeder, herunder forordninger om fælles markedsordninger, skal der tages hensyn til alle relevante objektive faktorer, herunder en eller flere af følgende:

a)

importmængderne sammenlignet med niveauer i tidligere kalender- eller produktionsår, alt efter hvad der er relevant, intern produktion og forbrug og fremtidige niveauer planlagt i overensstemmelse med reformen af de fælles markedsordninger

b)

prisniveauet i Fællesskabet sammenlignet med reference- eller målpriser, hvis sådanne foreligger, ellers med de gennemsnitlige priser på det indre marked i samme periode de foregående produktionsår

c)

pr. 1. oktober 2015 på markederne for varer under toldposition 1701: situationer, hvor den gennemsnitlige pris på hvidt sukker på Fællesskabets marked i to på hinanden følgende måneder falder til under 80 % af den gennemsnitlige normale pris på hvidt sukker på Fællesskabets marked i løbet af det foregående produktionsår.

4.   Når det skal afgøres, om de i stk. 1, 2 og 3 nævnte betingelser er opfyldt for regionerne i Fællesskabets yderste periferis vedkommende, begrænses analysen til den eller de pågældende perifere områder. Der tages særligt hensyn til den lokale erhvervsgrens størrelse, dens finansielle situation og beskæftigelsessituationen.

Artikel 14

Indledning af procedure

1.   Kommissionen indleder en undersøgelse på en medlemsstats foranledning eller på eget initiativ, hvis det er åbenbart for Kommissionen, at der er tilstrækkeligt bevis til at berettige en sådan undersøgelse.

2.   Medlemsstaterne giver Kommissionen meddelelse, hvis der er tendenser i importen fra en af regionerne eller staterne i bilag I, som synes at kræve beskyttelsesforanstaltninger. Meddelelsen skal indeholde de foreliggende beviser baseret på kriterierne i artikel 13. Kommissionen videresender meddelelsen til alle medlemsstaterne inden for tre arbejdsdage.

3.   Konsultationen af medlemsstaterne finder sted i løbet af otte arbejdsdage efter Kommissionens videresendelse af meddelelsen til medlemsstaterne, jf. stk. 2. Når det efter konsultationen står klart, at der er tilstrækkelige beviser til at berettige en procedure, offentliggør Kommissionen en meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende. Proceduren indledes inden en måned efter, at Kommissionen modtog den oprindelige meddelelse fra medlemsstaten.

4.   Finder Kommissionen efter at have konsulteret medlemsstaterne, at de forhold, der er beskrevet i artikel 12, er til stede, giver den straks regionerne eller staterne i bilag I meddelelse om, at den har til hensigt at indlede en undersøgelse. Meddelelsen kan være ledsaget af en indbydelse til konsultationer med det formål at belyse situationen og finde en gensidig tilfredsstillende løsning.

Artikel 15

Undersøgelsen

1.   Efter iværksættelsen af proceduren indleder Kommissionen en undersøgelse.

2.   Kommissionen kan anmode medlemsstaterne om at indgive oplysninger, og medlemsstaterne tager alle nødvendige skridt til at efterkomme enhver sådan anmodning. Er disse oplysninger af almen interesse, eller fremsætter en medlemsstat ønske herom, videregiver Kommissionen dem til medlemsstaterne, forudsat at de ikke er fortrolige; er de fortrolige sender Kommissionen et ikke-fortroligt sammendrag.

3.   Vedrører undersøgelsen udelukkende en region i Fællesskabets yderste periferi, kan Kommissionen via den pågældende medlemsstat anmode de kompetente lokale myndigheder om at fremsende de i stk. 2 omhandlede oplysninger.

4.   Undersøgelsen skal så vidt muligt afsluttes i løbet af seks måneder. Under særlige omstændigheder kan denne frist undtagelsesvis forlænges med yderligere tre måneder.

Artikel 16

Indførelse af midlertidige beskyttelsesforanstaltninger

1.   Der indføres midlertidige beskyttelsesforanstaltninger under særligt kritiske forhold, hvor en forsinkelse kunne forårsage skade, som ville være vanskelig at udbedre, og når en foreløbig undersøgelse har vist, at betingelserne i artikel 12 er opfyldt. Kommissionen træffer sådanne midlertidige foranstaltninger efter at have konsulteret medlemsstaterne eller, i yderst hastende tilfælde, efter at have underrettet medlemsstaterne. I sidstnævnte tilfælde finder der konsultationer sted senest ti dage efter, at medlemsstaterne er blevet underrettet om Kommissionens foranstaltninger.

2.   I betragtning af den særlige situation, regionerne i Fællesskabets yderste periferi befinder sig i, og deres sårbarhed over for voldsomme importstrømme indføres der i de procedurer, de er involveret i, midlertidige beskyttelsesforanstaltninger, når en foreløbig undersøgelse har vist, at importen er steget. I et sådant tilfælde informerer Kommissionen medlemsstaterne, samtidig med at den iværksætter foranstaltningerne, og konsultationerne finder sted senest ti dage efter, at medlemsstaterne er blevet underrettet om Kommissionens foranstaltninger.

3.   Såfremt en medlemsstat anmoder Kommissionen om øjeblikkelig intervention og betingelserne i stk. 1 eller 2 er opfyldt, træffer Kommissionen afgørelse senest fem arbejdsdage efter modtagelsen af anmodningen.

4.   Kommissionen underretter straks Rådet og medlemsstaterne om afgørelser, der træffes i medfør af stk. 1, 2 og 3. Rådet kan, med kvalificeret flertal, træffe en anden afgørelse senest en måned efter, at Kommissionen har informeret den i medfør af dette stykke.

5.   Der kan indføres midlertidige foranstaltninger i form af højere told på den pågældende vare op til et niveau, der ikke overstiger den toldsats, der pålægges andre WTO-medlemmer, eller toldkontingentet.

6.   Midlertidige foranstaltninger må ikke finde anvendelse i mere end 180 dage. Hvis foranstaltningerne er begrænset til regioner i Fællesskabets yderste periferi, må de ikke finde anvendelse i mere end 200 dage.

7.   Ophæves de midlertidige beskyttelsesforanstaltninger, fordi undersøgelsen viser, at betingelserne i artikel 12 og 13 ikke er opfyldt, tilbagebetales enhver told opkrævet som følge af disse midlertidige beskyttelsesforanstaltninger uden yderligere formaliteter.

Artikel 17

Afslutning af undersøgelse og procedure uden indførelse af foranstaltninger

Såfremt det anses for unødvendigt at indføre bilaterale beskyttelsesforanstaltninger og det rådgivende udvalg i artikel 21 ikke gør ophævelser, træffer Kommissionen afgørelse om at afslutte undersøgelsen og proceduren. I alle andre tilfælde forelægger Kommissionen straks en rapport for Rådet om resultaterne af konsultationerne sammen med et forslag til rådsforordning om, at proceduren afsluttes. Proceduren anses for afsluttet, hvis Rådet ikke inden en måned med kvalificeret flertal har truffet anden afgørelse.

Artikel 18

Indførelse af endelige foranstaltninger

1.   Når kendsgerningerne i sidste ende viser, at betingelserne i artikel 12 er opfyldt, anmoder Kommissionen den pågældende region eller stat om konsultationer inden for de institutionelle rammer, der er fastlagt i de aftaler, på grundlag af hvilke regionen eller staten er optaget i bilag I, med henblik på at finde en løsning, der er tilfredsstillende for begge parter.

2.   Hvis de i stk. 1 omhandlede konsultationer ikke har ført til en gensidigt tilfredsstillende løsning inden 30 dage efter, at sagen blev forelagt for den pågældende region eller stat, træffer Kommissionen efter at have konsulteret medlemsstaterne afgørelse om indførelse af endelige bilaterale beskyttelsesforanstaltninger senest 20 arbejdsdage efter konsultationsperiodens udløb.

3.   Enhver afgørelse truffet i henhold til denne artikel meddeles Rådet og medlemsstaterne. Enhver medlemsstat kan inden ti arbejdsdage efter modtagelsen af denne meddelelse forelægge afgørelsen for Rådet.

4.   Forelægger en medlemsstat Kommissionens afgørelse for Rådet, kan Rådet med kvalificeret flertal, bekræfte, ændre eller forkaste Kommissionens afgørelse. Såfremt Rådet en måned efter at have fået sagen forelagt endnu ikke har truffet afgørelse, anses Kommissionens afgørelse for bekræftet.

5.   Følgende endelige foranstaltninger kan komme på tale:

suspension af den yderligere nedsættelse af importafgiften for den pågældende vare med oprindelse i den pågældende region eller stat

forhøjelse af toldsatsen for den pågældende vare op til et niveau, der ikke overstiger den toldsats, der pålægges andre WTO-medlemmer

et toldkontingent.

6.   Der indføres ikke bilaterale beskyttelsesforanstaltninger for samme vare fra samme region eller stat mindre end et år efter, at tidligere beskyttelsesforanstaltninger er udløbet eller ophævet.

Artikel 19

Beskyttelsesforanstaltningernes anvendelsesperiode og fornyet undersøgelse

1.   En beskyttelsesforanstaltning skal kun være i kraft, så længe den er nødvendig for at forebygge eller afhjælpe en alvorlig skade eller forstyrrelse. Denne periode kan ikke overstige to år, medmindre den forlænges efter stk. 2. Er foranstaltningen begrænset til en eller flere af regionerne i Fællesskabets yderste periferi, kan anvendelsesperioden ikke overstige fire år.

2.   Beskyttelsesforanstaltningens oprindelige anvendelsesperiode kan undtagelsesvist forlænges, hvis det fastslås, at beskyttelsesforanstaltningen fortsat er nødvendig for at forebygge eller afhjælpe alvorlige skader eller forstyrrelser.

3.   Forlængelser vedtages efter de procedurer, der i denne forordning gælder for undersøgelser, og ved anvendelse af de samme procedurer som de oprindelige foranstaltninger.

En beskyttelsesforanstaltnings samlede anvendelsesperiode kan ikke overstige fire år, inklusive eventuelle midlertidige foranstaltninger. I tilfælde af foranstaltninger, der er begrænset til regioner i Fællesskabets yderste periferi, udvides denne tidsramme til otte år.

4.   Er en beskyttelsesforanstaltning i kraft i mere end et år, skal der ske en regelmæssig og gradvis liberalisering af foranstaltningen i løbet af anvendelsesperioden, inklusive eventuelle forlængelser.

Der foregår regelmæssige konsultationer med den pågældende region eller stat i de institutionelle organer, der er anvist i aftalen, med henblik på at opstille en tidsplan, hvorefter foranstaltningerne kan ophæves, så snart forholdene tillader det.

Artikel 20

Tilsynsforanstaltninger

1.   Når importen af en vare med oprindelse i en AVS-stat udvikler sig på en sådan måde, at en af de situationer, der er beskrevet i artikel 12, kan opstå, kan der iværksættes forudgående fællesskabstilsyn med importen af denne vare.

2.   Afgørelsen om at iværksætte tilsyn træffes af Kommissionen.

Enhver afgørelse truffet af Kommissionen i henhold til denne artikel meddeles Rådet og medlemsstaterne. Enhver medlemsstat kan inden ti arbejdsdage efter modtagelsen af denne meddelelse forelægge afgørelsen for Rådet.

Forelægger en medlemsstat Kommissionens afgørelse for Rådet, kan Rådet med kvalificeret flertal, bekræfte, ændre eller forkaste Kommissionens afgørelse. Såfremt Rådet en måned efter at have fået sagen forelagt endnu ikke har truffet afgørelse, anses Kommissionens afgørelse for bekræftet.

3.   Tilsynsforanstaltninger iværksættes for en begrænset periode. Med forbehold af eventuelle andre bestemmelser ophører de med udgangen af den anden seksmånedersperiode efter de første seks måneder efter, at foranstaltningerne blev iværksat.

4.   Tilsynsforanstaltninger kan om nødvendigt begrænses til en eller flere af regionerne i Fællesskabets yderste periferi.

5.   Det institutionelle organ, der er oprettet i henhold til de aftaler, på grundlag af hvilke en region eller stat er optaget i bilag I, orienteres straks om afgørelsen om at iværksætte tilsynsforanstaltninger.

Artikel 21

Konsultationer

For dette kapitels vedkommende er det kompetente rådgivende udvalg det rådgivende udvalg, der er omhandlet i artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 3285/94 af 22. december 1994 om den fælles importordning (15). Henhører varerne under toldposition 1701, bistås det kompetente udvalg af det udvalg, der er nedsat i henhold til artikel 39 i forordning (EF)nr. 318/2006.

Artikel 22

Særforanstaltninger med begrænset geografisk anvendelse

Såfremt den situation opstår, at betingelserne for vedtagelse af bilaterale beskyttelsesforanstaltninger er opfyldt i en eller flere af medlemsstaterne, kan Kommissionen efter at have undersøgt, om der er alternative løsninger, undtagelsesvist og i henhold traktatens artikel 134 tillade, at der iværksættes tilsyns- eller beskyttelsesforanstaltninger begrænset til den eller de pågældende medlemsstater, hvis det er dens overbevisning, at foranstaltninger på dette niveau er mere formålstjenlige end foranstaltninger, der gælder hele Fællesskabet. Disse foranstaltninger skal være strengt tidsmæssigt begrænsede og må kun forstyrre det indre markeds funktion i det omfang, det er absolut nødvendigt.

KAPITEL V

PROCEDUREBESTEMMELSER

Artikel 23

Tilpasning til den tekniske udvikling

Denne forordning ændres efter proceduren i artikel 24, stk. 3, for at tage højde for eventuelle tekniske ændringer, som er nødvendige som følge af forskelle mellem denne forordning og aftaler der finder anvendelse midlertidigt eller der indgås i henhold til traktatens artikel 300 med de regioner eller stater, der er opført i bilag I.

Artikel 24

Udvalg

1.   Kommissionen bistås af ØPA-Gennemførelsesudvalget.

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 3 og 7 i afgørelse 1999/468/EF.

3.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF.

4.   Den periode, der er omhandlet i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF, fastsættes til tre måneder.

KAPITEL VI

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 25

Ændringer

Artikel 1, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1964/2005 udgår.

Artikel 26

Ophævelse

Forordning (EF) nr. 2285/2002 og (EF) nr. 2286/2002 ophæves hermed.

Artikel 27

Ikrafttrædelse

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2008.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. december 2007.

På Rådets vegne

F. NUNES CORREIA

Formand


(1)  EFT L 317 af 15.12.2000, s. 3. Berigtiget ved aftale af 22.12.2005 (EUT L 209 af 11.8.2005, s. 27).

(2)  EFT L 311 af 4.12.1999, s. 1. Ændret ved tillægsprotokol af 25.6.2005 (EUT L 68 af 15.3.2005, s. 33).

(3)  EUT L 169 af 30.6.2005, s. 1.

(4)  EFT L 82 af 22.3.1997, s. 1. Ændret ved forordning (EF) nr. 807/2003 (EUT L 122 af 16.5.2003, s. 36).

(5)  Rådets afgørelse 2007/627/EF af 28. september 2007 om opsigelse på Fællesskabets vegne af protokol nr. 3 om AVS-sukker, der findes i Lomé-konventionen AVS-EØF, samt tilhørende erklæringer til samme konvention, gengivet med samme ordlyd i protokol nr. 3, der er knyttet til bilag V til AVS-EF-partnerskabsaftalen, over for Barbados, Belize, Den Demokratiske Republik Congo, Republikken Côte d'Ivoire, Republikken Fijiøerne, Den Kooperative Republik Guyana, Jamaica, Republikken Kenya, Republikken Madagaskar, Republikken Malawi, Republikken Mauritius, Republikken Mozambique, Føderationen Saint Kitts and Nevis, Republikken Surinam, Kongeriget Swaziland, Den Forenede Republik Tanzania, Republikken Trinidad og Tobago, Republikken Uganda, Republikken Zambia og Republikken Zimbabwe (EUT L 255 af 29.9.2007, s. 38).

(6)  EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23. Ændret ved afgørelse 2006/512/EF (EUT L 200 af 22.7.2006, s. 11).

(7)  EFT L 348 af 21.12.2002, s. 3.

(8)  EFT L 348 af 21.12.2002, s. 5.

(9)  EUT L 316 af 2.12.2005, s. 1.

(10)  EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1. Senest øndret ved forordning (EF) nr. 1791/2006 (EUT L 363 af 20.12.2006, s. 1).

(11)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 96. Forordningen ophæves pr. 1.9.2008 ved forordning (EF) nr. 1234/2007 (EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1).

(12)  EUT L 58 af 28.2.2006, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1260/2007 (EUT L 283 af 27.10.2007, s. 1).

(13)  EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 214/2007 (EUT L 62 af 1.3.2007, s. 6).

(14)  EFT L 318 af 20.12.1993, s. 18. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2580/2000 (EFT L 298 af 25.11.2000, s. 5).

(15)  EFT L 349 af 31.12.1994, s. 53. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2200/2004 (EUT L 374 af 22.12.2004, s. 1).


BILAG I

Liste over regioner eller stater, som har afsluttet forhandlinger i henhold til artikel 2, stk. 2

 

ANTIGUA OG BARBUDA

 

COMMONWEALTH OF THE BAHAMAS

 

BARBADOS

 

BELIZE

 

REPUBLIKKEN BOTSWANA

 

REPUBLIKKEN BURUNDI

 

REPUBLIKKEN CAMEROUN

 

UNIONEN COMORERNE

 

REPUBLIKKEN CÔTE D'IVOIRE

 

COMMONWEALTH OF DOMINICA

 

DEN DOMINIKANSKE REPUBLIK

 

REPUBLIKKEN FIJIØERNE

 

REPUBLIKKEN GHANA

 

GRENADA

 

DEN KOOPERATIVE REPUBLIK GUYANA

 

REPUBLIKKEN HAITI

 

JAMAICA

 

REPUBLIKKEN KENYA

 

KONGERIGET LESOTHO

 

REPUBLIKKEN MADAGASKAR

 

REPUBLIKKEN MAURITIUS

 

REPUBLIKKEN MOZAMBIQUE

 

REPUBLIKKEN NAMIBIA

 

DEN UAFHÆNGIGE STAT PAPUA NY GUINEA

 

REPUBLIKKEN RWANDA

 

SAINT KITTS OG NEVIS

 

SAINT LUCIA

 

SAINT VINCENT OG GRENADINERNE

 

REPUBLIKKEN SEYCHELLERNE

 

REPUBLIKKEN SURINAM

 

KONGERIGET SWAZILAND

 

DEN FORENEDE REPUBLIK TANZANIA

 

REPUBLIKKEN TRINIDAD OG TOBAGO

 

REPUBLIKKEN UGANDA

 

REPUBLIKKEN ZIMBABWE


BILAG II

Oprindelsesregler

VEDRØRENDE DEFINITIONEN AF BEGREBET »PRODUKTER MED OPRINDELSESSTATUS« OG METODER FOR ADMINISTRATIVT SAMARBEJDE

AFSNIT I:

Almindelige bestemmelser

Artikler

1.

Definitioner

AFSNIT II:

Definition af begrebet »Produkter med oprindelsesstatus«

Artikler

2.

Generelle krav

3.

Fuldt ud fremstillede produkter

4.

Tilstrækkeligt bearbejdede eller forarbejdede produkter

5.

Utilstrækkelige bearbejdninger eller forarbejdninger

6.

Kumulation af oprindelse

7.

Kvalificerende enhed

8.

Tilbehør, reservedele og værktøj

9.

Sæt

10.

Neutrale elementer

AFSNIT III:

Territorialkrav

Artikler

11.

Territorialitetsprincip

12.

Direkte transport

13.

Udstillinger

AFSNIT IV:

Oprindelsesbevis

Artikler

14.

Generelle krav

15.

Fremgangsmåde for udstedelse af et varecertifikat EUR.1

16.

Efterfølgende udstedelse af varecertifikat EUR.1

17.

Udstedelse af et duplikatekesemplar af verecertifikat EUR.1

18.

Udstedelse af varecertifikater EUR.1 på grundlag af et tidligere udstedt eller udfærdiget oprindelsesbevis

19.

Betingelser for udfærdigelse af en fakturaerklæring

20.

Godkendt eksportør

21.

Oprindelsesbevisets gyldighed

22.

Transitproceduren

23.

Fremlæggelse af oprindelsesbevis

24.

Indførsel i form af delforsendelser

25.

Undtagelser fra kravet om oprindelsesbevis

26.

Oplysningsprocedure til kumuleringsformål

27.

Støttedokumenter

28.

Opbevaring af oprindelsesbeviser og dokumentation

29.

Uoverensstemmelser og formelle fejl

30.

Beløb udtrykt i euro

AFSNIT V:

Ordninger for administrativt samarbejde

Artikler

31.

Gensidig bistand

32.

Kontrol af oprindelsesbeviser

33.

Kontrol af leverandørerklæringen

34.

Sanktioner

35.

Frizoner

36.

Undtagelser

AFSNIT VI:

Ceuta og Melilla

Artikler

37.

Særlige betingelser

AFSNIT VII:

Overgangsbestemmelser og endelige bestemmelser

Artikler

38.

Overgangsbestemmelse for varer under forsendelse eller oplagring

39.

Tillæg

INDHOLD

TILLÆG

TILLÆG 1:

Indledende noter til listen i dette bilag

TILLÆG 2:

Liste over bearbejdninger eller forarbejdninger, som materialer uden oprindelsesstatus skal undergå, for at det fremstillede produkt kan få oprindelsesstatus

TILLÆG 2A

Undtagelser fra listen over bearbejdninger eller forarbejdninger, som materialer uden oprindelsesstatus skal undergå, for at det fremstillede produkt kan få oprindelsesstatus, jf. dette bilags artikel 4

TILLÆG 3:

Formularer til varecertifikat

TILLÆG 4:

Fakturaerklæring

TILLÆG 5A:

Leverandørerklæring for produkter med præferenceoprindelsesstatus

TILLÆG 5B:

Leverandørerklæring for produkter uden præferenceoprindelsesstatus

TILLÆG 6:

Oplysningsformular

TILLÆG 7:

Produkter, for hvilke dette bilags artikel 6, stk. 5, ikke finder anvendelse

TILLÆG 8:

Fiskeriprodukter, for hvilke dette bilags artikel 6, stk. 5, midlertidigt ikke finder anvendelse

TILLÆG 9:

Naboudviklingslande

TILLÆG 10

Produkter, for hvilke de i dette bilags artikel 2, stk. 2, og artikel 6, stk. 1 og 2, omhandlede kumulationsbestemmelser finder anvendelse efter den 1. oktober 2015, og for hvilke de i dette bilags artikel 6, stk. 5, 9 og 12, omhandlede bestemmelser ikke finder anvendelse

TILLÆG 11:

Produkter, for hvilke de i dette bilags artikel 2, stk. 2, og artikel 6, stk. 1 og 2, omhandlede kumulationsbestemmelser finder anvendelse efter den 1. januar 2010, og for hvilke de i dette bilags artikel 6, stk. 5, 9 og 12, omhandlede bestemmelser ikke finder anvendelse

TILLÆG 12

Oversøiske lande og territorier

AFSNIT I

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 1

Definitioner

I dette bilag forstås ved:

a)

»fremstilling«: alle former for bearbejdning eller forarbejdning, herunder også samling eller specifikke processer

b)

»materialer«: alle former for bestanddele, råmaterialer, komponenter eller dele osv., der er anvendt til fremstillingen af et produkt

c)

»produkt«: det produkt, der fremstilles, også når det er bestemt til senere anvendelse i en anden fremstillingsproces

d)

»varer«: både materialer og produkter

e)

»toldværdi«: den værdi, der er fastlagt i overensstemmelse med aftalen om anvendelsen af artikel VII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel 1994 (WTO-aftalen om toldværdiansættelse)

f)

»prisen ab fabrik«: den pris, der betales for produktet ab fabrik til den producent, i hvis virksomhed den sidste bearbejdning eller forarbejdning har fundet sted, såfremt prisen indbefatter værdien af alle anvendte materialer, minus alle interne afgifter, der er eller kan refunderes ved det fremstillede produkts udførsel

g)

»materialernes værdi«: toldværdien på tidspunktet for indførslen af de anvendte materialer uden oprindelsesstatus eller, såfremt denne ikke er kendt og ikke kan opgøres, den første registrerede pris, der er betalt for disse materialer i det pågældende område

h)

»værdien af materialer med oprindelsesstatus«: toldværdien af disse materialer som defineret i litra g) anvendt med de fornødne ændringer

i)

»værditilvækst«: prisen ab fabrik minus toldværdien af materialer, som indføres enten i Fællesskabet eller AVS-staterne

j)

»kapitler« og »positioner«: de kapitler og positioner (firecifrede koder), der benyttes i den nomenklatur, som udgør det harmoniserede varebeskrivelses- og varenomenklatursystem, i dette bilag benævnt »det harmoniserede system« eller »HS«

k)

»tariferet«: et produkts eller materiales tarifering under en bestemt position

l)

»sending«: produkter, som enten sendes samtidig fra en bestemt eksportør til en bestemt modtager eller er omfattet af et gennemgående transportdokument, der dækker transporten fra eksportøren til modtageren, eller, såfremt et sådant dokument ikke foreligger, af en samlet faktura

m)

»territorier«: herunder også søterritorier

n)

»OLT«: de lande og territorier, der er anført i tillæg 12.

AFSNIT II

DEFINITION AF BEGREBET »PRODUKTER MED OPRINDELSESSTATUS«

Artikel 2

Generelle krav

1.   Ved anvendelsen af bestemmelserne i denne forordning anses følgende produkter for at have oprindelse i de AVS-stater, som er opført i bilag I, og som herefter i dette bilag benævnes »AVS-stater«:

a)

produkter, der fuldt ud er fremstillet i AVS-staterne i den i artikel 3 i dette bilag fastlagte betydning

b)

produkter, der er fremstillet i AVS-staterne, og som indeholder materialer, der ikke fuldt ud er fremstillet i AVS-staterne, forudsat at disse materialer har undergået tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning i AVS-staterne i den i artikel 4 i dette bilag fastlagte betydning.

2.   Ved anvendelsen af stk. 1 betragtes AVS-staterne som værende et enkelt område.

Produkter med oprindelsesstatus bestående af materialer, der er fuldt ud fremstillet eller tilstrækkeligt forarbejdet i to eller flere AVS-stater, betragtes som produkter med oprindelse i den AVS-stat, hvor den sidste bearbejdning eller forarbejdning har fundet sted, såfremt denne bearbejdning eller forarbejdning er mere vidtgående end den, der er omhandlet i artikel 5 i dette bilag.

3.   For de produkter, der er opført i tillæg 10 og 11, finder stk. 2 først anvendelse efter henholdsvis den 1. oktober 2015 og den 1. januar 2010.

Artikel 3

Fuldt ud fremstillede produkter

1.   Følgende produkter anses for at være fuldt ud fremstillet i AVS-staterne eller Fællesskabet:

a)

mineralske produkter, som er udvundet af deres jord eller havbund

b)

vegetabilske produkter, der er høstet dér

c)

levende dyr, som er født og opdrættet dér

d)

produkter fra levende dyr, som er opdrættet dér

e)

i)

produkter fra jagt og fiskeri, som drives dér

ii)

akvakulturprodukter, herunder havkulturprodukter, når fisken er udklækket og opdrættet dér

f)

produkter fra havfiskeri og andre produkter fra havet, som er optaget af deres fartøjer uden for deres søterritorier

g)

produkter, som er fremstillet på deres flydende fabrikker udelukkende på grundlag af de af litra f) omfattede produkter

h)

brugte genstande, som indsamles dér og kun anvendes til genindvinding af råmaterialer, herunder brugte dæk, der kun kan anvendes til vulkanisering eller som spildprodukt

i)

affald og skrot, der hidrører fra fremstillingsvirksomhed, som udøves dér

j)

produkter, som er udvundet af havbunden eller -undergrunden beliggende uden for deres søterritorier, for så vidt de har eneret på udnyttelsen af denne havbund eller -undergrund

k)

varer, som er fremstillet dér udelukkende på grundlag af de i litra a)-j) nævnte produkter.

2.   Udtrykket »deres fartøjer« og »deres flydende fabrikker« i stk. 1, litra f) og g), omfatter kun de fartøjer og flydende fabrikker:

a)

som er registreret i en medlemsstat eller en AVS-stat

b)

som fører en medlemsstats eller en AVS-stats flag

c)

som opfylder en af de følgende betingelser:

i)

de er mindst 50 % ejet af statsborgere i en AVS-stat eller en medlemsstat

eller

ii)

de er ejet af selskaber

hvis hovedkontorer og vigtigste forretningssteder er i en AVS-stat eller en medlemsstat, og

som er mindst 50 % ejet af AVS-staten, et offentligt organ i den AVS-stat eller statsborgere i den AVS-stat eller en medlemsstat.

3.   Uanset stk. 2 anerkender Fællesskabet på anmodning af en AVS-stat, at fartøjer, der er chartret eller leaset af AVS-staten til fiskerivirksomhed i dets eksklusive økonomiske zone, behandles som »deres fartøjer«, forudsat:

a)

at AVS-staten har givet Fællesskabet mulighed for at forhandle en fiskeriaftale, og at Fællesskabet ikke har accepteret tilbuddet,

b)

at Kommissionen har godtaget, at charter- eller leasingaftalen giver AVS-staten tilstrækkelig mulighed for udvikling af kapacitet til at fiske for egen regning, ved navnlig at overdrage AVS-parten ansvaret for den sø- og handelsmæssige forvaltning af det fartøj, den har fået stillet til rådighed for et længere tidsrum.

Artikel 4

Tilstrækkeligt bearbejdede eller forarbejdede produkter

1.   Ved anvendelsen af dette bilag anses produkter, som ikke er fuldt ud fremstillet, for at have undergået tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning i AVS-staterne eller i Fællesskabet, når betingelserne i listen i tillæg 2, eller alternativt tillæg 2A, er opfyldt. Ovennævnte betingelser angiver for alle produkter, der er omfattet af denne forordning, hvilken bearbejdning eller forarbejdning der skal foretages af de materialer uden oprindelsesstatus, der anvendes til fremstillingen, og gælder kun for disse materialer. Det følger heraf, at hvis et produkt, som har opnået oprindelsesstatus, fordi de på listen angivne betingelser er opfyldt, anvendes til fremstilling af et andet produkt, gælder de betingelser, som er angivet for det produkt, i hvilket det indarbejdes, ikke for det, og der skal ikke tages hensyn til de materialer uden oprindelsesstatus, som eventuelt er anvendt ved fremstillingen af det.

2.   Uanset stk. 1 kan der dog anvendes materialer uden oprindelsesstatus, som efter betingelserne i listen ikke bør anvendes ved fremstillingen af et givet produkt, forudsat at:

a)

deres samlede værdi ikke overstiger 15 % af det færdige produkts pris ab fabrik

b)

ingen af de i listen anførte procentdele for maksimumsværdier af materialer uden oprindelsesstatus overstiges ved anvendelse af dette stykke.

Dette stykke finder ikke anvendelse på produkter henhørende under kapitel 50-63 i det harmoniserede system.

3.

a)

Forarbejdede fiskevarer under pos. 1604 og 1605, som er forarbejdet eller fremstillet på land i en Stillehavs-AVS-stat af materialer uden oprindelsesstatus henhørende under pos. 0302 eller 0303, som er blevet landet i en havn i den pågældende stat, anses uanset stk. 1, og efter at den pågældende stat har indgivet forudgående anmeldelse til Kommissionen, for at have undergået tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning i henhold til artikel 2. Anvendelsen til Europa-Kommissionen skal indeholde oplysninger om fordelene for udviklingen i fiskerisektoren i den pågældende stat og desuden de nødvendige oplysninger om, hvilke arter der er berørt, og hvilke produkter, der skal fremstilles, og et overslag over de involverede mængder.

b)

Senest tre år efter anmeldelsen udarbejder Stillehavs-AVS-staten en rapport til Fællesskabet om gennemførelsen af litra a).

c)

Litra a) er ikke til hinder for gældende sundheds- og plantesundhedsforanstaltninger i EU, effektive foranstaltninger til bevarelse og bæredygtig forvaltning af fiskeressourcerne eller støtte til bekæmpelse af ulovligt, uanmeldt og ureguleret fiskeri i regionen.

4.   Stk. 1-3 finder anvendelse med de i artikel 5 fastsatte undtagelser.

Artikel 5

Utilstrækkelige bearbejdninger eller forarbejdninger

1.   Med forbehold af stk. 2 anses følgende operationer som utilstrækkelige til at give produkterne oprindelsesstatus, uanset om betingelserne i artikel 4 er opfyldt:

a)

operationer, som har til formål at sikre, at produkternes tilstand ikke forringes under transport og oplagring (lufttilførsel, udspredelse, tørring, afkøling, anbringelse i saltvand, svovlholdigt vand eller i vand, der er tilsat andre stoffer, fjernelse af beskadigede eller fordærvede dele og lignende)

b)

enkle operation såsom afstøvning, sigtning, sortering, klassificering, sammenstilling (herunder samling af varer i sæt), vask, maling og tilskæring

c)

i)

udskiftning af emballage og adskillelse og samling af kolli

ii)

enkel aftapning, påfyldning af flakoner, anbringelse i sække, etuier, æsker, på bræt, plader eller bakker mv. samt alle andre enkle emballeringsarbejder

d)

anbringelse af mærker, etiketter eller andre lignende kendetegn på selve produkterne eller på deres emballage

e)

enkel blanding af produkter, også af forskellig art; blanding af sukker med ethvert andet materiale

f)

enkel samling af dele for at kunne danne et komplet produkt

g)

kombination af to eller flere af de i litra a)-f) nævnte operationer

h)

slagtning af dyr

i)

afskalning, hel eller delvis blegning, polering eller glasering af korn og ris

j)

farvning af sukker eller formning af sukker i stykker; hel eller delvis formaling af sukker

k)

skrælning, udstening og afskalning/udbælgning af frugter, nødder og grøntsager.

2.   Alle bearbejdninger eller forarbejdninger af et givet produkt, der udføres enten i AVS-staterne eller i Fællesskabet, tages i betragtning samlet, når det bestemmes, om den bearbejdning eller forarbejdning, som det pågældende produkt har undergået, skal anses som utilstrækkelig i henhold til stk. 1.

Artikel 6

Kumulation af oprindelse

1.   Materialer med oprindelse i Fællesskabet eller i OLT anses som materialer med oprindelse i AVS-staterne, når de indarbejdes i et produkt, der fremstilles dér. Det kræves ikke, at disse materialer har undergået en tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning, forudsat at de har undergået en mere vidtgående bearbejdning eller forarbejdning end den, der er omhandlet i artikel 5.

2.   Bearbejdning eller forarbejdning foretaget i Fællesskabet eller i OLT anses for at være foretaget i AVS-staterne, såfremt materialerne senere undergår en mere vidtgående bearbejdning eller forarbejdning i AVS-staterne end den, der er omhandlet i artikel 5.

3.   Ved bestemmelse af, om produkterne har oprindelse i OLT, finder bestemmelserne i dette bilag tilsvarende anvendelse.

4.   For de produkter, der er opført i tillæg 10 og 11, finder bestemmelserne i denne artikel først anvendelse efter henholdsvis den 1. oktober 2015 og den 1. januar 2010.

5.   Materialer med oprindelse i Sydafrika anses som materialer med oprindelse i AVS-staterne, når de indarbejdes i et produkt, der fremstilles dér, forudsat at de har undergået en mere vidtgående bearbejdning eller forarbejdning end den, der er omhandlet i artikel 5, jf. dog stk. 6, 7, 8, og 11. Der er ikke krav om, at sådanne materialer skal have undergået en tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning.

6.   Produkter, der har opnået oprindelsesstatus i henhold til stk. 5, beholder kun deres oprindelsesstatus i AVS-staterne, hvis den værdi, der er tilført dem dér, overstiger værdien af de anvendte materialer med oprindelse i Sydafrika. Er dette ikke tilfældet, anses de pågældende produkter som havende oprindelse i Sydafrika. Ved bestemmelse af et produkts oprindelse tages der ikke hensyn til materialer med oprindelse i Sydafrika, når materialerne har undergået tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning i AVS-staterne.

7.   Den i stk. 5 nævnte kumulation anvendes ikke på de produkter, der er anført i tillæg 7, 10 og 11.

8.   Den i stk. 5 nævnte kumulation anvendes først på de produkter, der er anført i tillæg 8, når tolden på disse produkter inden for rammerne af aftalen om handel, udvikling og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Sydafrikanske Republik er afskaffet. Kommissionen offentliggør fra hvilken dato, betingelserne i dette stykke er opfyldt i C-udgaven af Den Europæiske Unions Tidende.

9.   Bearbejdninger og forarbejdninger, der er udført i Sydafrika, anses for at være udført i en anden stat, der er medlem af toldunionen for Det Sydlige Afrika (SACU), når denne stat er en AVS-stat, og når materialerne senere bearbejdes eller forarbejdes i denne anden SACU-medlemsstat, jf. dog stk. 7 og 8.

10.   På anmodning af AVS-staterne anses bearbejdning eller forarbejdning, der er udført i Sydafrika, for at være udført i AVS-staterne, når materialerne senere bearbejdes eller forarbejdes i en AVS-stat inden for rammerne af en aftale om økonomisk regional integration, jf. dog stk. 7 og 8.

11.   Kommissionen træffer afgørelse om anmodningerne fra AVS-staterne efter proceduren i artikel 247 og 247a i forordning (EØF) nr. 2913/92.

12.   Den i stk. 5 nævnte kumulation kan kun anvendes, hvor de anvendte sydafrikanske materialer har opnået oprindelsesstatus ved anvendelse af samme oprindelsesregler som dem, der er anført i dette bilag. Den i stk. 9 og 10 nævnte kumulation kan kun anvendes ved anvendelse af samme oprindelsesregler som dem, der er anført i dette bilag.

13.   På AVS-staternes anmodning anses materialer med oprindelse i et naboudviklingsland, som ikke er en AVS-stat, men som er en del af en sammenhængende geografisk enhed, som materialer med oprindelse i AVS-staterne, når de indarbejdes i et produkt, der fremstilles dér. Det kræves ikke, at disse materialer har undergået tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning, forudsat:

at den bearbejdning eller forarbejdning, der foretages i AVS-staten, er mere vidtgående end den, der er angivet i artikel 5

at AVS-staterne, Fællesskabet og de andre berørte lande har indgået en aftale om passende administrative procedurer, som sikrer, at dette stykke anvendes korrekt.

Dette stykke finder ikke anvendelse på tunfiskprodukter henhørende under HS-kapitel 3 eller 16 og heller ikke på risprodukter henhørende under HS-kode 1006.

Ved bestemmelse af, om produkterne har oprindelse i et naboudviklingsland, anvendes bestemmelserne i dette bilag.

Kommissionen træffer afgørelse om anmodningerne fra AVS-staterne efter proceduren i artikel 247 og 247a i forordning (EØF) nr. 2913/92. Det skal desuden fremgå af sådanne afgørelser, for hvilke produkter kumulation efter dette stykke ikke er mulig.

Artikel 7

Kvalificerende enhed

1.   Ved anvendelsen af dette bilag er den kvalificerende enhed det produkt, der anses for at være basisenheden ved tarifering i det harmoniserede systems nomenklatur.

Heraf følger:

a)

at når et produkt, der består af en gruppe eller samling af genstande, i henhold til det harmoniserede system tariferes under én og samme position, udgør helheden den kvalificerende enhed

b)

at når en sending består af et antal identiske produkter, der tariferes under samme position i det harmoniserede system, tages hvert produkt for sig ved anvendelsen af dette bilag.

2.   Når emballagen i henhold til punkt 5 i de almindelige bestemmelser i det harmoniserede system er indbefattet i produktet ved tariferingen, skal dette også være tilfældet ved bestemmelsen af oprindelsen.

Artikel 8

Tilbehør, reservedele og værktøj

Tilbehør, reservedele og værktøj, der leveres som standardudstyr til materiel, maskiner, apparater eller køretøjer, og hvis pris er indbefattet i produktets pris eller ikke faktureres særskilt, betragtes som værende en del af dette materiel eller disse maskiner, apparater eller køretøjer.

Artikel 9

Sæt

Sæt som defineret i punkt 3 i de almindelige bestemmelser i det harmoniserede system betragtes som produkter med oprindelsesstatus, når alle dele har oprindelsesstatus. Når et sæt består af produkter med og uden oprindelsesstatus, anses sættet som helhed dog for at have oprindelsesstatus, hvis værdien af de produkter, der ikke har oprindelsesstatus, ikke overstiger 15 % af sættets pris ab fabrik.

Artikel 10

Neutrale elementer

Ved bestemmelse af, om et produkt har oprindelsesstatus, er det ikke nødvendigt at undersøge, om følgende, som må anvendes ved dets fremstilling, har oprindelsesstatus:

a)

energi og brændsel

b)

anlæg og udstyr

c)

maskiner og værktøj

d)

varer, som ikke indgår og ikke er bestemt til at indgå i det pågældende produkts endelige sammensætning.

AFSNIT III

TERRITORIALKRAV

Artikel 11

Territorialitetsprincip

1.   Betingelserne i afsnit II i dette bilag vedrørende opnåelse af oprindelsesstatus skal opfyldes uden afbrydelse i AVS-staterne, jf. dog artikel 6.

2.   Såfremt varer med oprindelsesstatus, der er udført fra AVS-staterne, Fællesskabet eller OLT til et andet land, genindføres, anses de som varer uden oprindelsesstatus, jf. dog artikel 6, medmindre det over for toldmyndighederne kan godtgøres:

a)

at de genindførte varer er de samme varer som dem, der blev udført, og

b)

at de ikke har undergået nogen behandling, ud over hvad der var nødvendigt for deres bevarelse, medens de befandt sig i det pågældende land eller blev udført.

Artikel 12

Direkte transport

1.   Den præferencebehandling, der er fastsat i denne forordning, gælder kun for produkter, der opfylder betingelserne i dette bilag, og som med henblik på artikel 6 transporteres direkte mellem AVS-staternes, Fællesskabets, OLT's eller Sydafrikas område uden passage af noget andet område. Dog kan produkter, som udgør en samlet sending, transporteres gennem andre territorier, eventuelt med omladning eller midlertidig oplagring i disse territorier, såfremt produkterne er forblevet under toldmyndighedernes tilsyn i transit- eller oplagringslandet og dér ikke har undergået anden behandling end losning og ladning eller enhver behandling, der skal sikre, at deres tilstand ikke forringes.

Produkter med oprindelsesstatus kan transporteres i rørledninger gennem andre landes områder end en AVS-stats eller Fællesskabets område.

2.   Som dokumentation for, at betingelserne i stk. 1 er opfyldt, skal der for toldmyndighederne i indførselslandet fremlægges:

a)

enten et gennemgående transportdokument, som dækker passagen fra udførselslandet gennem transitlandet, eller

b)

en erklæring fra toldmyndighederne i transitlandet, der indeholder:

i)

en nøjagtig beskrivelse af produkterne

ii)

datoen for produkternes losning og ladning, og, hvis det er relevant, angivelse af de anvendte fartøjers navne eller af de andre anvendte transportmidler og

iii)

dokumenterede oplysninger om de omstændigheder, under hvilke produkterne har henligget i transitlandet,

eller

c)

i mangel heraf enhver anden dokumentation.

Artikel 13

Udstillinger

1.   Produkter med oprindelsesstatus, der afsendes fra en AVS-stat til en udstilling i et andet land end dem, der er omhandlet i artikel 6, og som efter udstillingen sælges til indførsel i Fællesskabet, opnår ved indførslen de fordele, som følger af bestemmelserne i denne forordning, forudsat at det over for toldmyndighederne kan godtgøres:

a)

at en eksportør har sendt disse produkter fra en AVS-stat til udstillingslandet og har ladet dem udstille dér

b)

at eksportøren har solgt produkterne eller på anden måde overdraget produkterne til en modtager i Fællesskabet

c)

at produkterne under udstillingen eller umiddelbart derefter er afsendt i den stand, i hvilken de blev afsendt til udstillingen og

d)

at produkterne fra det tidspunkt, da de blev afsendt til udstillingen, ikke har været benyttet til andre formål end til fremvisning på udstillingen.

2.   Der udstedes eller udfærdiges et oprindelsesbevis i henhold til bestemmelserne i afsnit IV, og dette bevis skal fremlægges for indførselslandets toldmyndigheder på de normale betingelser. Udstillingens navn og adresse anføres derpå. Om fornødent kan der kræves supplerende dokumentation for de omstændigheder, under hvilke de har været udstillet.

3.   Stk. 1 gælder for alle udstillinger, messer eller tilsvarende offentlige arrangementer af kommerciel, industriel, landbrugsmæssig eller håndværksmæssig karakter, som ikke er tilrettelagt med privat formål i forretninger eller handelslokaler med henblik på salg af udenlandske produkter, og under hvilke produkterne forbliver under toldkontrol.

AFSNIT IV

OPRINDELSESBEVIS

Artikel 14

Generelle krav

1.   Produkter med oprindelse i AVS-staterne er ved indførsel i Fællesskabet omfattet af de fordele, der er følger af bestemmelserne i denne forordning:

a)

når der forelægges et varecertifikat EUR.1, hvortil modellen findes i tillæg 3 eller

b)

når der i de i artikel 19, stk. 1, fastsatte tilfælde forelægges en erklæring, hvortil teksten findes i tillæg 4, og som afgives af eksportøren på en faktura, følgeseddel eller ethvert andet handelsdokument, som beskriver de pågældende produkter tilstrækkelig detaljeret til, at de kan identificeres (i det følgende benævnt »fakturaerklæring«).

2.   Uanset stk. 1 er produkter med oprindelsesstatus i den i dette bilag fastlagte betydning i de i artikel 25 omhandlede tilfælde omfattet af bestemmelserne i denne forordning, uden at der skal forelægges nogen af de ovennævnte dokumenter.

Artikel 15

Fremgangsmåde for udstedelse af et varecertifikat EUR.1

1.   Udførselslandets toldmyndigheder udsteder et varecertifikat EUR.1 efter skriftlig anmodning fra eksportøren eller, på eksportørens ansvar, fra dennes befuldmægtigede repræsentant.

2.   I dette øjemed udfylder eksportøren eller dennes befuldmægtigede repræsentant både varecertifikat EUR.1 og anmodningsformularen, der findes i tillæg 3. Disse formularer udfyldes i overensstemmelse med bestemmelserne i dette bilag. Hvis de udfyldes i hånden, skal det være med blæk og med blokbogstaver. Varebeskrivelsen anføres i den relevante rubrik uden mellemrum mellem linjerne. Hvis rubrikken ikke udfyldes fuldstændigt, trækkes der en vandret streg under produktbeskrivelsens sidste linje, og den ikke udfyldte del overstreges.

3.   Den eksportør, der anmoder om at få udstedt et varecertifikat EUR.1, skal når som helst på begæring af toldmyndighederne i den eksporterende AVS-stat, hvor varecertifikatet EUR.1 er udstedt, fremlægge alle egnede dokumenter, som godtgør, at de pågældende produkter har oprindelsesstatus, og at de øvrige betingelser i dette bilag er opfyldt.

4.   Varecertifikat EUR.1 udstedes af toldmyndighederne i den eksporterende AVS-stat, hvis de berørte produkter kan anses som produkter med oprindelse i AVS-staterne eller i et af de i artikel 6 omhandlede andre lande og opfylder de øvrige i dette bilag fastsatte betingelser.

5.   De udstedende toldmyndigheder træffer alle nødvendige foranstaltninger for at efterprøve, at produkterne har oprindelsesstatus, og at de øvrige betingelser i dette bilag er opfyldt. De er i denne sammenhæng berettiget til at kræve alle oplysninger og foretage alle former for kontrol af eksportørens regnskaber eller enhver anden kontrol, som de finder hensigtsmæssig. De udstedende toldmyndigheder påser desuden, at de i stk. 2 omhandlede formularer er udfyldt korrekt. De skal navnlig kontrollere, at den rubrik, der er beregnet til produktbeskrivelsen, er udfyldt på en sådan måde, at det ikke er muligt at foretage svigagtige tilføjelser.

6.   Datoen for udstedelsen af varecertifikat EUR.1 skal anføres i certifikatets rubrik 11.

7.   Varecertifikat EUR.1 udstedes af toldmyndighederne og stilles til rådighed for eksportøren, så snart udførslen faktisk har fundet sted eller er sikret.

Artikel 16

Efterfølgende udstedelse af varecertifikat EUR.1

1.   Uanset artikel 15, stk. 7, kan et varecertifikat EUR.1 undtagelsesvis udstedes efter udførslen af de produkter, som det vedrører, såfremt

a)

det på grund af fejltagelser, uforsætlige undladelser eller særlige omstændigheder ikke er blevet udstedt ved udførslen, eller

b)

det over for toldmyndighederne godtgøres, at varecertifikat EUR.1 er blevet udstedt, men af tekniske årsager ikke er blevet godtaget ved indførslen.

2.   Ved anvendelsen af stk. 1 anfører eksportøren i anmodningen sted og dato for udførslen af de produkter, som varecertifikat EUR.1 vedrører, og årsagerne til sin anmodning.

3.   Toldmyndighederne må kun udstede et varecertifikat EUR.1 efterfølgende, når de har kontrolleret, at oplysningerne i eksportørens anmodning er i overensstemmelse med oplysningerne i de tilsvarende dokumenter.

4.   På varecertifikater EUR.1, der udstedes efterfølgende, anføres følgende påtegning:

»ISSUED RETROSPECTIVELY«

5.   Den påtegning, der er omhandlet i stk. 4, anføres i rubrikken »Bemærkninger« på varecertifikat EUR.1.

Artikel 17

Udstedelse af et duplikateksemplar af varecertifikat EUR.1

1.   I tilfælde af tyveri, bortkomst eller ødelæggelse af et varecertifikat EUR.1 kan eksportøren henvende sig til de udstedende toldmyndigheder og anmode om udstedelse af et duplikateksemplar på grundlag af de hos myndighederne beroende udførselsdokumenter.

2.   På duplikateksemplarer, der bliver udstedt på denne måde, anføres følgende påtegning:

»DUPLICATE«.

3.   Den påtegning, der er omhandlet i stk. 2, anføres i rubrikken »Bemærkninger« på duplikateksemplaret af varecertifikat EUR.1.

4.   Duplikateksemplaret, der påføres samme udstedelsesdato som det originale varecertifikat EUR.1, får virkning fra denne dato.

Artikel 18

Udstedelse af varecertifikater EUR.1 på grundlag af et tidligere udstedt eller udfærdiget oprindelsesbevis

Når produkter med oprindelsesstatus er under et toldsteds kontrol i en AVS-stat eller i Fællesskabet, skal det originale oprindelsesbevis kunne erstattes med et andet eller flere varecertifikater EUR.1 med henblik på at sende alle eller nogle af produkterne til et andet sted i AVS-staterne eller Fællesskabet. Erstatningsvarecertifikat(er) EUR.1 udstedes af det toldsted, hvis kontrol produkterne er undergivet.

Artikel 19

Betingelser for udfærdigelse af en fakturaerklæring

1.   En fakturaerklæring som omhandlet i artikel 14, stk. 1, litra b), kan udfærdiges:

a)

af en godkendt eksportør som omhandlet i artikel 20 eller

b)

af enhver eksportør angående enhver sending, der består af en eller flere pakker indeholdende produkter med oprindelsesstatus, hvis samlede værdi ikke overstiger 6 000 EUR.

2.   Der kan udfærdiges en fakturaerklæring, hvis de pågældende produkter kan anses som produkter med oprindelse i AVS-staterne eller i et af de andre i artikel 6 omhandlede lande og opfylder de øvrige betingelser i dette bilag.

3.   En eksportør, som udfærdiger en fakturaerklæring, skal når som helst på begæring af toldmyndighederne i udførselslandet fremlægge alle egnede dokumenter, som beviser, at de pågældende produkter har oprindelsesstatus, og at de øvrige betingelser i dette bilag er opfyldt.

4.   Eksportøren skal udfærdige en fakturaerklæring ved med maskinskrift, stempling eller trykning at anføre den i tillæg 4 gengivne erklæring på fakturaen, følgeseddelen eller et andet handelsdokument, idet der vælges en af de sproglige udgaver, der er vist i nævnte tillæg, i overensstemmelse med udførselslandets lovgivning. Erklæringen kan også være håndskrevet; i så fald skal den være skrevet med blæk og med blokbogstaver.

5.   Fakturaerklæringer skal være forsynet med eksportørens personlige håndskrevne underskrift. En godkendt eksportør som omhandlet i artikel 20 kan dog undlade at underskrive sådanne erklæringer, forudsat at han skriftligt over for toldmyndighederne i udførselslandet tilkendegiver, at han påtager sig det fulde ansvar for alle fakturaerklæringer, der angiver ham, som om de faktisk var forsynet med hans håndskrevne underskrift.

6.   Eksportøren kan udfærdige en fakturaerklæring ved udførslen af de produkter, som den vedrører, eller efterfølgende, forudsat at erklæringen forelægges i indførselslandet senest to år efter indførslen af de produkter, den vedrører.

Artikel 20

Godkendt eksportør

1.   Udførselslandets toldmyndigheder kan give enhver eksportør, der hyppigt forsender produkter i henhold til denne forordning, tilladelse til at udfærdige fakturaerklæringer uanset de pågældende produkters værdi. En eksportør, der ansøger om en sådan tilladelse, skal til toldmyndighedernes tilfredshed give alle de garantier, der er nødvendige for, at det kan efterprøves, at de pågældende produkter har oprindelsesstatus, og at de øvrige betingelser i dette bilag er opfyldt.

2.   Toldmyndighederne kan indrømme status som godkendt eksportør og til denne tilladelse knytte alle de betingelser, som de finder hensigtsmæssige.

3.   Toldmyndighederne giver den godkendte eksportør et toldgodkendelsesnummer, som skal angives på fakturaerklæringen.

4.   Toldmyndighederne kontrollerer, hvordan den godkendte eksportør bruger sin godkendelse.

5.   Toldmyndighederne kan når som helst trække godkendelsen tilbage. De skal trække den tilbage, når den godkendte eksportør ikke længere giver de i stk. 1 omhandlede garantier, ikke opfylder de i stk. 2 omhandlede betingelser eller på anden måde gør ukorrekt brug af godkendelsen.

Artikel 21

Oprindelsesbevisets gyldighed

1.   Et oprindelsesbevis er gyldigt i ti måneder fra den dato, hvor det blev udstedt i udførselslandet, og skal inden for denne periode fremlægges for indførselslandets toldmyndigheder.

2.   Oprindelsesbeviser, som fremlægges for indførselslandets toldmyndigheder efter udløbet af den i stk. 1 nævnte frist, kan godtages som grundlag for præferencebehandling, når overskridelsen af fristen skyldes ekstraordinære omstændigheder.

3.   I andre tilfælde af forsinket fremlæggelse kan indførselslandets toldmyndigheder godtage oprindelsesbeviser, når produkterne frembydes for dem inden udløbet af den fristen.

Artikel 22

Transitproceduren

Når produkterne ankommer til en anden AVS-stat end oprindelseslandet, begynder en ny gyldighedsperiode på 4 måneder på den dato, hvor transitlandets toldmyndigheder i rubrik 7 i varecertifikat EUR.1 anfører:

anmærkningen »transit«

transitlandets navn

det officielle stempel, hvoraf et aftryk i forvejen er stillet til rådighed for Kommissionen i henhold til artikel 31, og

datoen for påtegningerne.

Artikel 23

Fremlæggelse af oprindelsesbevis

Et oprindelsesbevis fremlægges for toldmyndighederne i indførselslandet i overensstemmelse med de procedurer, der gælder i det pågældende land. Disse myndigheder kan forlange en oversættelse af oprindelsesbeviset; de kan desuden kræve, at indførselsangivelsen suppleres med importørens erklæring om, at produkterne opfylder de betingelser, der kræves for anvendelse af denne forordning.

Artikel 24

Indførsel i form af delforsendelser

Når produkter henhørende under afsnit XVI og XVII eller pos. 7308 og 9406 i det harmoniserede system på importørens anmodning og på de af indførselslandets toldmyndigheder fastsatte vilkår indføres i demonteret eller ikke-monteret stand i henhold til punkt 2a i de almindelige bestemmelser i det harmoniserede system, og denne indførsel finder sted i form af delforsendelser, skal der ved indførslen af den første delforsendelse fremlægges et samlet bevis for disse produkters oprindelse for toldmyndighederne.

Artikel 25

Undtagelser fra kravet om oprindelsesbevis

1.   Produkter, der indgår i småforsendelser fra private afsendere til private modtagere eller medbringes af rejsende i deres personlige bagage, kan indføres som produkter med oprindelsesstatus, uden at det er nødvendigt at fremlægge et oprindelsesbevis, forudsat at der er tale om indførsel uden erhvervsmæssig karakter, at det erklæres, at produkterne opfylder betingelserne i dette bilag, og at der ikke er nogen tvivl om denne erklærings rigtighed. For så vidt angår produkter sendt pr. post, kan denne erklæring afgives på toldangivelse CN22/CN23 eller på et ark papir, der vedlægges det nævnte dokument.

2.   Som indførsel helt uden erhvervsmæssig karakter anses lejlighedsvis indførsel, der udelukkende består af produkter bestemt til personlig brug for modtagerne eller de rejsende eller deres familie, og hvis beskaffenhed og mængde ikke giver anledning til tvivl om, at indførslen sker i ikke-erhvervsmæssigt øjemed.

3.   Desuden må den samlede værdi af disse produkter ikke overstige 500 EUR, når der er tale om småforsendelser, eller 1 200 EUR, når der er tale om produkter, der indgår i de rejsendes personlige bagage.

Artikel 26

Oplysningsprocedure til kumuleringsformål

1.   Når artikel 2, stk. 2, og artikel 6, stk. 1, anvendes, stilles beviset for oprindelsesstatus i den i dette bilag anførte forstand for materialer fra de andre AVS-stater, Fællesskabet eller OLT i form af et varecertifikat EUR.1 eller den i tillæg 5A angivne leverandørerklæring, som skal afgives af eksportøren i den stat eller det OLT, hvorfra materialerne kommer.

2.   Når artikel 2, stk. 2, og artikel 6, stk. 2, og 9, anvendes, stilles beviset for den bearbejdning eller forarbejdning, der er udført i de andre AVS-stater, Fællesskabet, OLT eller Sydafrika, i form af den i tillæg 5B angivne leverandørerklæring, som skal afgives af eksportøren i den stat eller det OLT, hvorfra materialerne kommer.

3.   Leverandøren skal for hver sending materialer afgive en særskilt leverandørerklæring på fakturaen for den pågældende sending, på et bilag til fakturaen eller på en følgeseddel eller i et andet handelsdokument vedrørende sendingen, som beskriver de pågældende materialer tilstrækkelig detaljeret til, at de kan identificeres.

4.   Leverandørerklæringen kan afgives på en fortrykt formular.

5.   Leverandørerklæringen skal underskrives i hånden. Når fakturaen og leverandørerklæringen udstedes pr. edb, behøver leverandørerklæringen imidlertid ikke at blive underskrevet i hånden, såfremt den ansvarlige person i leverandørvirksomheden på fyldestgørende vis identificeres over for toldmyndighederne i den stat, hvor leverandørerklæringen udfærdiges. De pågældende toldmyndigheder kan fastsætte betingelser for anvendelsen af dette stykke.

6.   Leverandørerklæringen forelægges for det kompetente toldsted i den eksporterende AVS-stat, der er blevet anmodet om at udstede varecertifikat EUR.1.

7.   Leverandørerklæringer og oplysningsformularer, der er udstedt inden denne forordnings ikrafttræden i henhold til artikel 26 i protokol nr. 1 til bilag V til partnerskabsaftalen AVS-EU, forbliver gyldige.

Artikel 27

Støttedokumenter

De i artikel 15, stk. 3, og artikel 19, stk. 3, omhandlede dokumenter, der benyttes som bevis for, at produkter, der er omfattet af et varecertifikat EUR.1 eller en fakturaerklæring, kan betragtes som produkter med oprindelse i AVS-stat eller et af de andre i artikel 6 omhandlede lande og opfylder de øvrige betingelser i dette bilag, kan bl.a. omfatte følgende:

a)

direkte dokumentation for fremstillingsprocessen for de omhandlede varer hos den pågældende eksportør eller leverandør, f.eks. hidrørende fra hans eksterne eller interne regnskab

b)

dokumenter, der beviser de anvendte materialers oprindelsesstatus, og som er udstedt eller udfærdiget i en AVS-stat eller et af de andre i artikel 6 omhandlede lande, hvor disse dokumenter benyttes i overensstemmelse med intern lovgivning

c)

dokumenter, der beviser, at en bearbejdning eller forarbejdning af materialerne har fundet sted i en AVS-stat, i Fællesskabet eller i et OLT, og som er udstedt eller udfærdiget i en AVS-stat, Fællesskabet eller i et OLT i overensstemmelse med intern lovgivning

d)

varecertifikater EUR.1 eller fakturaerklæringer, der beviser de anvendte materialers oprindelsesstatus, og som er udstedt eller udfærdiget i AVS-staterne eller i et af de andre i artikel 6 omhandlede lande i overensstemmelse med dette bilag.

Artikel 28

Opbevaring af oprindelsesbeviser og dokumentation

1.   En eksportør, der anmoder om udstedelse af et varecertifikat EUR.1, skal opbevare de i artikel 15, stk. 3, omhandlede dokumenter i mindst tre år.

2.   En eksportør, der udfærdiger en fakturaerklæring, skal opbevare et eksemplar af denne fakturaerklæring, samt de i artikel 19, stk. 3, omhandlede dokumenter i mindst tre år.

3.   De toldmyndigheder i udførselslandet, som udsteder et varecertifikat EUR.1, skal opbevare den i artikel 15, stk. 2, omhandlede ansøgningsformular i mindst tre år.

4.   Indførselslandets toldmyndigheder skal opbevare de varecertifikater EUR.1 og de fakturaerklæringer, der fremlægges for dem i mindst tre år.

Artikel 29

Uoverensstemmelser og formelle fejl

1.   Konstateres der mindre uoverensstemmelser mellem oplysningerne i et oprindelsesbevis og oplysningerne i de dokumenter, der forelægges toldstedet med henblik på opfyldelse af formaliteterne i forbindelse med produkternes indførsel, medfører dette ikke i sig selv, at et oprindelsesbevis er ugyldigt, når det på fyldestgørende måde godtgøres, at dokumentet svarer til de frembudte produkter.

2.   Klare formelle fejl som maskinskrivningsfejl på et oprindelsesbevis bør ikke føre til, at det pågældende dokument afvises, hvis fejlene ikke er af en sådan karakter, at de rejser tvivl om rigtigheden af påtegningerne i dokumentet.

Artikel 30

Beløb udtrykt i euro

1.   Med henblik på anvendelsen af artikel 19, stk. 1, litra b), og artikel 25, stk. 3, i tilfælde, hvor produkterne er faktureret i en anden valuta end euro, fastsætter AVS-staterne, medlemsstaterne og de i artikel 6 omhandlede lande eller territorier årligt modværdien af de beløb, der er udtrykt i euro, i deres respektive nationale valutaer.

2.   Sendinger er omfattet af bestemmelserne i artikel 19, stk. 1, litra b), og artikel 25, stk. 3, med udgangspunkt i den valuta, som fakturaen er udstedt i, og ud fra det beløb, som det pågældende land har fastsat.

3.   De beløb, der skal benyttes i en given national valuta, er modværdien i den pågældende nationale valuta af de i euro udtrykte beløb på den første hverdag i oktober. Beløbene meddeles Kommissionen inden den 15. oktober og anvendes fra den 1. januar det følgende år. Kommissionen underretter alle de berørte lande om de pågældende beløb.

4.   Et land kan afrunde — opad eller nedad — det beløb, der fremkommer ved omregning af et beløb udtrykt i euro til dets nationale valuta. Det afrundede beløb må ikke afvige mere end 5 % fra det beløb, der fremkommer ved omregningen. Et land kan bibeholde modværdien i national valuta af et beløb udtrykt i euro uændret, hvis omregningen af dette beløb ved den årlige tilpasning i henhold til stk. 3 fører til en stigning af den i national valuta udtrykte modværdi på mindre end 15 %, inden ovennævnte afrunding foretages. Modværdien i national valuta kan bibeholdes uændret, hvis omregningen fører til en lavere modværdi.

5.   De i euro udtrykte beløb kontrolleres af Kommissionen. Som led i denne kontrol overvejer Kommissionen, om det er ønskeligt at bevare de pågældende beløbsgrænsers virkninger i faste priser. Med henblik herpå kan den træffe beslutning om at ændre de i euro udtrykte beløb.

AFSNIT V

ORDNINGER FOR ADMINISTRATIVT SAMARBEJDE

Artikel 31

Gensidig bistand

1.   AVS-staterne tilsender Kommissionen aftryk af de anvendte stempler sammen med en fortegnelse over adresserne på de toldmyndigheder, der er kompetente til at udstede varecertifikater EUR.1 og til efterfølgende at kontrollere varecertifikater EUR.1 og fakturaerklæringer.

Fra den dato, hvor Kommissionen modtager oplysningerne, accepteres varecertifikater EUR.1 og fakturaerklæringer med henblik på anvendelse af præferenceordningen.

Kommissionen fremsender nævnte oplysninger til medlemsstaternes toldmyndigheder.

2.   For at sikre en korrekt anvendelse af dette bilag yder Fællesskabet, OLT og AVS-staterne gennem de kompetente toldmyndigheder hinanden gensidig bistand ved kontrollen af ægtheden af varecertifikater EUR.1 eller fakturaerklæringer og af rigtigheden af de oplysninger, der er anført i disse dokumenter.

De adspurgte myndigheder meddeler alle relevante oplysninger om de nærmere omstændigheder, hvorunder produktet er blevet fremstillet, idet de navnlig oplyser, på hvilke vilkår oprindelsesreglerne er blevet overholdt i de forskellige berørte AVS-stater, medlemsstater og OLT.

Artikel 32

Kontrol af oprindelsesbeviser

1.   Efterfølgende kontrol af oprindelsesbeviser foretages ved stikprøver, og i øvrigt når indførselslandets toldmyndigheder nærer begrundet tvivl om dokumenternes ægthed, de pågældende produkters oprindelsesstatus eller opfyldelsen af de øvrige betingelser i dette bilag.

2.   Med henblik på gennemførelse af stk. 1 skal indførselslandets toldmyndigheder tilbagesende et varecertifikat EUR.1 eller en fakturaerklæring eller en kopi af disse dokumenter til udførselslandets toldmyndigheder, i givet fald med angivelse af årsagerne til, at der anmodes om kontrol. Samtlige dokumenter og oplysninger, som de er kommet i besiddelse af, og som tyder på, at angivelserne i oprindelsesbeviset er ukorrekte, fremsendes til støtte for anmodningen om kontrol.

3.   Kontrollen gennemføres af udførselslandets toldmyndigheder. De er i denne sammenhæng berettiget til at kræve alle oplysninger og foretage alle former for kontrol af eksportørens regnskaber eller enhver anden kontrol, som de finder hensigtsmæssig.

4.   Hvis indførselslandets toldmyndigheder træffer afgørelse om at suspendere præferencebehandlingen af de pågældende produkter, medens de afventer resultatet af kontrollen, skal de tilbyde at frigive produkterne til importøren med forbehold af de sikkerhedsforanstaltninger, de måtte finde nødvendige.

5.   De toldmyndigheder, der har anmodet om kontrol, skal snarest muligt underrettes om resultaterne af denne kontrol. Det skal klart fremgå, om dokumenterne er ægte, og om de berørte produkter kan anses som produkter med oprindelsesstatus i AVS-staterne eller i et af de andre i artikel 6 omhandlede lande og opfylder de øvrige betingelser i dette bilag.

6.   Hvis der i tilfælde, hvor der er begrundet tvivl, ikke foreligger svar inden ti måneder regnet fra datoen for kontrolanmodningen, eller hvis svaret ikke indeholder tilstrækkelige oplysninger til at fastslå de pågældende dokumenters ægthed eller produkternes virkelige oprindelse, afslår de anmodende toldmyndigheder at indrømme præferencebehandling, medmindre der foreligger ekstraordinære omstændigheder.

7.   Hvis det af kontrolproceduren eller andre foreliggende oplysninger synes at fremgå, at bestemmelserne i dette bilag overtrædes, skal der hurtigt foretages passende undersøgelser for at afsløre og forhindre sådanne overtrædelser.

Artikel 33

Kontrol af leverandørerklæringen

1.   Kontrol af leverandørerklæringer kan foretages ved stikprøver, og i øvrigt når indførselsstatens toldmyndigheder nærer begrundet tvivl om dokumenternes ægthed eller om rigtigheden eller fuldstændigheden af oplysningerne vedrørende de berørte materialers faktiske oprindelse.

2.   De toldmyndigheder, til hvem der indgives en leverandørerklæring, kan anmode toldmyndighederne i den stat, hvor erklæringen er afgivet, om at udstede en oplysningsformular, der findes i tillæg 6. Alternativt kan de toldmyndigheder, til hvem der indgives leverandørerklæring, anmode eksportøren om at forelægge en oplysningsformular, som er udstedt af toldmyndighederne i den stat, hvor erklæringen er udfærdiget.

Et eksemplar af oplysningsformularen opbevares i mindst tre år af det toldsted, der har udstedt den.

3.   Toldmyndighederne i indførselsstaten underrettes om resultatet af kontrollen så hurtigt som muligt. Det skal klart fremgå af svaret, om erklæringen vedrørende varernes status er korrekt.

4.   Af kontrolhensyn skal leverandørerne opbevare et eksemplar af det dokument, der indeholder erklæringen, samt alt nødvendigt bevismateriale, som viser materialernes reelle status i mindst tre år.

5.   Toldmyndighederne i den stat, hvor leverandørerklæringen er udfærdiget, har ret til at anmode om ethvert bevis eller til at udføre enhver kontrol, som de anser for passende, for at kontrollere rigtigheden af leverandørerklæringen.

6.   Ethvert varecertifikat EUR.1 eller enhver fakturaerklæring, som er udstedt eller udfyldt på grundlag af en urigtig leverandørerklæring, betragtes som ugyldig.

Artikel 34

Sanktioner

Der iværksættes sanktioner mod enhver person, der udfærdiger eller lader udfærdige et dokument med urigtige oplysninger for at opnå præferencebehandling for produkter.

Artikel 35

Frizoner

1.   Der træffes alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at produkter, der udføres på grundlag af et oprindelsesbevis eller en leverandørerklæring, og som under transporten indføres i en frizone beliggende på deres område, ikke ombyttes med andre varer og ikke dér undergår andre behandlinger end sådanne, der er bestemt til at sikre, at deres tilstand ikke forringes.

2.   Som undtagelse til stk. 1 skal de berørte myndigheder på eksportørens anmodning udstede et nyt oprindelsesbevis for produkter med oprindelsesstatus, der er indført i en frizone på grundlag af et oprindelsesbevis, og som underkastes behandling eller forarbejdning, såfremt den behandling eller forarbejdning, produkterne underkastes, er i overensstemmelse med dette bilag.

Artikel 36

Undtagelser

1.   Kommissionen kan på eget initiativ eller efter anmodning fra et modtagerland indrømme et modtagerland en midlertidig undtagelse fra bestemmelserne i dette bilag, når:

a)

interne eller eksterne faktorer i modsætning til tidligere forhindrer det i at overholde reglerne for opnåelse af oprindelsesstatus i henhold til dette bilag, eller

b)

det har brug for forberedelsesperiode, inden det vil være i stand til at overholde reglerne for opnåelse af oprindelsesstatus i henhold til dette bilag.

2.   En sådan midlertidig undtagelse skal kun gælde, indtil virkningerne af de interne eller eksterne faktorer, der begrunder den, er ophørt, eller indtil modtagerlandet er i stand til at overholde reglerne.

3.   En anmodning om undtagelse indgives skriftligt til Kommissionen. Den skal indeholde en begrundelse og behørig dokumentation for, hvorfor en undtagelse er påkrævet, jf. stk. 1.

4.   Foranstaltninger i henhold til denne artikel vedtages efter proceduren i artikel 247 og 247a i forordning (EØF) nr. 2913/92.

5. Fællesskabet imødekommer enhver anmodning om undtagelse fra AVS-stater, der er behørigt begrundet efter denne artikel, og som ikke kan påføre en etableret erhvervsgren i Fællesskabet alvorlig skade.

AFSNIT VI

CEUTA OG MELILLA

Artikel 37

Særlige betingelser

1.   Udtrykket »Fællesskabet« i dette bilag omfatter ikke Ceuta og Melilla. Udtrykket »produkter med oprindelse i Fællesskabet« omfatter ikke produkter med oprindelse i Ceuta og Melilla.

2.   Dette bilags bestemmelser finder tilsvarende anvendelse ved afgørelsen af, om produkter, der indføres til Ceuta og Melilla, kan anses for at have oprindelse i AVS-staterne.

3.   Såfremt produkter, der er fuldt ud fremstillet i Ceuta, Melilla eller Fællesskabet, bearbejdes eller forarbejdes i AVS-staterne, anses de som værende fuldt ud fremstillet i AVS-staterne.

4.   Såfremt materialerne yderligere bearbejdes eller forarbejdes i AVS-staterne anses bearbejdning eller forarbejdning foretaget i Ceuta, Melilla eller Fællesskabet for at være foretaget i AVS-staterne.

5.   Ved anvendelsen af denne artikels stk. 3 og 4 betragtes de utilstrækkelige arbejdsprocesser i artikel 5 ikke som bearbejdning eller forarbejdning.

6.   Ceuta og Melilla betragtes som et enkelt område.

AFSNIT VII

OVERGANGSBESTEMMELSER OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 38

Overgangsbestemmelse for varer under forsendelse eller oplagring

1.   Bestemmelserne i denne forordning kan bringes i anvendelse på varer, der eksporteres fra en af de regioner eller stater, der er opført på listen i bilag I, og som er ledsaget af et EUR.1-certifikat, der er udstedt i henhold til artikel 15 i protokol nr. 1 til bilag V til partnerskabsaftalen AVS-EU inden for ti måneder fra datoen for dette bilags ikrafttræden.

2.   Bestemmelserne i denne forordning kan bringes i anvendelse på varer, som eksporteres fra en af de regioner eller stater, der er opført på listen i bilag I, som opfylder dette bilags bestemmelser, og som på tidspunktet for denne forordnings ikrafttræden enten er under forsendelse eller er midlertidigt oplagt i Fællesskabet på toldoplag eller i frizoner, forudsat at toldmyndighederne i indførselslandet inden ti måneder efter dette tidspunkt forelægges et EUR.1-certifikat, der er efterfølgende udstedt af udførselslandets toldmyndigheder, sammen med dokumentation for, at varerne er blevet transporteret direkte i overensstemmelse med artikel 12.

Artikel 39

Tillæg

Tillæggene til dette bilag udgør en integrerende del deraf.

Tillæg 1

Indledende noter til listen i dette bilag

Note 1:

Listen indeholder de betingelser, der skal være opfyldt, for at alle produkter kan anses for at være tilstrækkeligt bearbejdede eller forarbejdede i henhold til artikel 4 i dette bilag.

Note 2:

1.   I de to første kolonner på listen beskrives det fremstillede produkt. I første kolonne angives position eller kapitel i det harmoniserede system, og i anden kolonne angives varebeskrivelsen i den bestemte position eller det bestemte kapitel i dette system. For hver angivelse i de to første kolonner er en regel specificeret i kolonne 3 eller 4. Når der i nogle tilfælde står et »ex« før angivelsen i første kolonne, betyder det, at reglen i kolonne 3 eller 4 kun finder anvendelse på den del af den pågældende position eller det pågældende kapitel, som er anført i kolonne 2.

2.   Når flere positioner er grupperet i kolonne 1, eller et kapitel er angivet, og varebeskrivelsen i kolonne 2 derfor er angivet generelt, finder den tilsvarende regel i kolonne 3 eller 4 anvendelse på alle produkter, der i henhold til det harmoniserede system tariferes under positioner i kapitlet eller under en af de positioner, der er grupperet i kolonne 1.

3.   Når der er forskellige regler i listen for forskellige produkter inden for en position, indeholder hver »indrykning« beskrivelsen af den del af positionen, der er omfattet af den tilsvarende regel i kolonne 3 eller 4.

4.   Hvis der i forbindelse med en angivelse i de to første kolonner er specificeret en regel i både kolonne 3 og 4, kan eksportøren vælge at anvende enten reglen i kolonne 3 eller reglen i kolonne 4. Hvis der ikke er angivet nogen oprindelsesregel i kolonne 4, skal reglen i kolonne 3 anvendes.

Note 3:

1.   Bestemmelserne i dette bilags artikel 4 angående produkter, der efter at have opnået oprindelsesstatus, benyttes til fremstilling af andre varer, finder anvendelse, uanset om oprindelsesstatus er opnået på den fabrik, hvor disse produkter benyttes, eller på en anden fabrik i Fællesskabet eller AVS-staterne.

Eksempel

En maskine, der henhører under pos. 8407, for hvilken det i reglen hedder, at værdien af anvendte materialer uden oprindelsesstatus ikke må overstige 40 % af prisen ab fabrik, fremstilles af »andet legeret stål groft tildannet ved smedning«, der henhører under pos. ex 7224.

Hvis smedningen er foretaget i Fællesskabet på grundlag af en barre uden oprindelsesstatus, har smedeemnet allerede fået oprindelsesstatus i henhold til reglen for pos. ex 7224 på listen. Smedeemnet anses så for at have oprindelsesstatus ved beregningen af værdien af maskinen, uanset om denne er fremstillet på den samme fabrik eller på en anden fabrik i Fællesskabet. Der tages således ikke hensyn til værdien af barren uden oprindelsesstatus, når værdien af de anvendte materialer uden oprindelsesstatus lægges sammen.

2.   Reglen i listen er den mindstebearbejdning eller -forarbejdning, der er nødvendig, og yderligere bearbejdning eller forarbejdning giver også oprindelsesstatus; omvendt kan en mindre grad af bearbejdning eller forarbejdning ikke give oprindelsesstatus. Når et materiale uden oprindelsesstatus ifølge en regel kan anvendes på et vist fremstillingstrin, er det tilladt at anvende sådant materiale på et tidligere stadium i fremstillingen, men ikke på et senere stadium.

3.   Såfremt en regel angiver »fremstilling på basis af alle materialer«, kan, med forbehold af note 3.2, også materialer, der henhører under samme position som produktet, anvendes, jf. dog eventuelle specifikke begrænsninger, som også kan være indeholdt i reglen. Ved »fremstilling på basis af alle materialer, herunder andre materialer henhørende under pos. …« forstås imidlertid, at kun materialer, der tariferes under samme position som varen med en anden beskrivelse end produktbeskrivelsen i kolonne 2 på listen, kan anvendes.

4.   Når det i en regel på listen specificeres, at et produkt må fremstilles af mere end ét materiale, betyder det, at et eller flere af materialerne kan anvendes. Reglen betyder naturligvis ikke, at alle disse materialer skal anvendes samtidigt.

Eksempel

I reglen for vævede stoffer henhørende under pos. 5208 til 5212 hedder det, at naturlige fibre kan anvendes, og at bl.a. kemikalier også kan anvendes. Dette indebærer ikke, at der så skal anvendes kemofibre eller andre syntetiske materialer samtidig; men at et af dem eller begge må anvendes.

5.   Når det i en regel i listen hedder, at et produkt skal være fremstillet af et bestemt materiale, forhindrer betingelsen ikke, at der anvendes andre materialer, som på grund af deres art ikke kan opfylde reglen. (Se også note 6.3 angående tekstiler).

Eksempel

Reglen angående tilberedte fødevarer under pos. 1904, hvorefter anvendelse af korn og varer deraf udtrykkeligt er udelukket, er ikke til hinder for, at der anvendes mineralsalte, kemiske og andre tilsætningsstoffer, som ikke er fremstillet af korn.

Dette gælder imidlertid ikke for produkter, der — selv om de ikke må fremstilles af det bestemte materiale, der er nævnt på listen — på et tidligere fremstillingstrin må fremstilles af et materiale af samme art.

Eksempel

Når en beklædningsgenstand henhørende under ex kapitel 62 er fremstillet af fiberdug, og selv om det er tilladt udelukkende at anvende garn uden oprindelsesstatus til fremstilling af den slags artikler, er det ikke muligt at starte med fiberdug, selv om fiberdug normalt ikke kan fremstilles af garn. I sådanne tilfælde vil udgangsmaterialet normalt skulle være stadiet inden garnet, dvs. fiberstadiet.

6.   Når der i en regel i listen angives to procenter som maksimalværdien af materialer uden oprindelsesstatus, der kan anvendes, må disse procenter ikke lægges sammen. Maksimalværdien af alle de anvendte materialer uden oprindelsesstatus må således aldrig være højere end den højeste af de angivne procenter. Endvidere må de enkelte procenter ikke overskrides i forhold til de bestemte materialer, de gælder for.

Note 4:

1.   »Naturlige fibre« anvendes i listen for alle andre fibre end regenererede og syntetiske fibre. De er begrænset til stadiet inden spinding foretages, herunder også affald, og omfatter, medmindre andet er angivet, også fibre, der er kartede, kæmmede eller på anden måde beredt, men ikke spundet.

2.   »Naturlige fibre« omfatter også hestehår henhørende under pos. 0503, natursilke henhørende under pos. 5002 og 5003, uld og fine eller grove dyrehår under pos. 5101 til 5105, bomuld under pos. 5201 til 5203 og andre vegetabilske fibre under pos. 5301 til 5305.

3.   »Spindeopløsninger«, »kemikalier« og »materialer til papirfremstilling« anvendes i listen til beskrivelse af materialer, der ikke tariferes i kapitel 50 til 63, og som kan anvendes til fremstilling af regenererede eller syntetiske fibre eller papirfibre eller -garn.

4.   »Korte kemofibre« anvendes i listen for syntetiske eller regenererede bånd (tow), korte fibre eller affald henhørende under pos. 5501 til 5507.

Note 5:

1.   Når der for et bestemt produkt er henvist til denne note, finder betingelserne i kolonne 3 ikke anvendelse på basistekstilmaterialer, der er anvendt til fremstilling af dette produkt, og som sammenlagt udgør 10 % eller derunder af den samlede vægt af alle anvendte basistekstilmaterialer (Se også note 5.3 og 5.4).

2.   Denne tolerancemargen kan imidlertid kun anvendes på blandede produkter, der er fremstillet af to eller flere basistekstilmaterialer.

Følgende materialer er basistekstilmaterialer:

natursilke

uld

grove dyrehår

fine dyrehår

hestehår

bomuld

materialer til papirfremstilling og papir

hør

hamp

jute og andre bastfibre

sisal og andre agavefibre

kokos, abaca, ramie og andre vegetabilske tekstilfibre

endeløse syntetiske fibre

endeløse regenererede fibre

strømførende fibre

korte syntetiske fibre af polypropylen

korte syntetiske fibre af polyester

korte syntetiske fibre af polyamid

korte syntetiske fibre af polyacrylonitril

korte syntetiske fibre af polyimid

korte syntetiske fibre af polytetraflouorethylen

korte syntetiske fibre af polyphenylensulphid

korte syntetiske fibre af polyvinylchlorid

andre korte syntetiske fibre

korte regenererede fibre af viskose

andre korte regenererede fibre

garn af polyurethan opdelt af fleksible polyethersegmenter, også overspundet

garn af polyurethan opdelt af fleksible polyestersegmenter, også overspundet

produkter henhørende under pos. 5605 (metalliseret garn), hvori der indgår strimler bestående af en kerne af aluminiumsfolie eller en kerne af plastfolie, også beklædt med aluminiumspulver, af bredde på 5 mm og derunder, der ved hjælp af et klæbemiddel er anbragt mellem to lag plastfolie

andre produkter henhørende under pos. 5605.

Eksempel

Garn henhørende under pos. 5205, der er fremstillet af bomuldsfibre henhørende under pos. 5203 og korte syntetiske fibre henhørende under pos. 5506, er blandet garn. Derfor kan korte syntetiske fibre uden oprindelsesstatus, som ikke opfylder oprindelsesreglerne (der kræver anvendelse af kemikalier eller spindeopløsninger), anvendes med op til 10 vægtprocent af garnet.

Eksempel

Vævet stof henhørende under pos. 5112, der er fremstillet af uldgarn henhørende under pos. 5107 og garn af korte syntetiske fibre henhørende under pos. 5509, er et blandet stof. Derfor kan garn af syntetiske fibre, som ikke opfylder oprindelsesreglerne (der kræver anvendelse af kemikalier eller spindeopløsninger), eller uldgarn, som ikke opfylder oprindelsesreglerne (der kræver anvendelse af naturlige fibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde beredt til spinding), eller en kombination af disse to garntyper anvendes med op til 10 vægtprocent af stoffet.

Eksempel

Tuftet tekstilstof henhørende under pos. 5802, der er fremstillet af bomuldsgarn henhørende under pos. 5205 og bomuldsstof henhørende under pos. 5210, er kun et blandet produkt, når bomuldsstoffet i sig selv er et blandet stof, fremstillet af garner, der tariferes under to særskilte positioner, eller når de anvendte bomuldsgarner selv er blandinger.

Eksempel

Der er klart tale om to særskilte basistekstilmaterialer, når det pågældende tuftede tekstilstof er fremstillet af bomuldsgarn henhørende under pos. 5205 og stof af syntetiske fibre henhørende under pos. 5407, og det tuftede tekstilstof er derfor et blandet produkt.

3.   For produkter, hvori der indgår »garn fremstillet af polyurethan opdelt af fleksible polyestersegmenter, også overspundet«, er tolerancen 20 % med hensyn til dette garn.

4.   For produkter, hvori der indgår »strimler bestående af en kerne af aluminiumsfolie eller en kerne af plastfolie, også beklædt med aluminiumspulver, af bredde på 5 mm og derunder, der ved hjælp af et klæbemiddel er anbragt mellem to lag plastfolie«, er tolerancen 30 % med hensyn til denne strimmel.

Note 6:

1.   For de tekstilvarer, der i listen er markeret med en fodnote med henvisning til denne indledende note, kan besætningsartikler og tilbehør af tekstilmaterialer, som ikke opfylder reglen i listen i kolonne 3 for det fremstillede produkt, anvendes, forudsat at deres vægt ikke overstiger 10 % af den samlede vægt af alle de medgåede tekstilmaterialer.

Besætningsartikler og tilbehør af tekstilmaterialer er dem, der er tariferet i kapitel 50 til 63. For- og mellemfor betragtes ikke som besætningsartikler eller tilbehør.

2.   Besætningsartikler og tilbehør, der ikke er af tekstilmateriale og andre anvendte materialer, som ikke indeholder tekstilmateriale, skal ikke opfylde betingelserne i kolonne 3, selv om de falder uden for anvendelsesområdet for note 3.5.

3.   I overensstemmelse med note 3.5 kan besætningsartikler og tilbehør uden oprindelsesstatus, der ikke er fremstillet af tekstilmateriale, eller andre produkter uden oprindelsesstatus, som ikke indeholder tekstilmaterialer, dog anvendes frit, når de ikke kan fremstilles af de i kolonne 3 anførte materialer.

Hedder det f.eks (1).i en regel på listen, at der skal anvendes garn til en bestemt tekstilgenstand som f.eks. en bluse, forhindrer dette ikke, at der kan anvendes metalgenstande som f.eks. knapper, da de ikke kan fremstilles af tekstilmateriale.

4.   Når der gælder en procentregel, skal der tages hensyn til værdien af besætningsartikler og tilbehør ved beregningen af værdien af de medgåede materialer, som ikke har oprindelsesstatus.

Note 7:

1.   Som »specifikke processer« (pos. ex 2707, 2713 til 2715, ex 2901, ex 2902 og ex 3403) betragtes:

a)

vacuumdestillation

b)

gendestillation i videre fraktioner (2)

c)

krakning

d)

reformning

e)

ekstraktion med selektive opløsningsmidler

f)

den proces, der består i følgende behandlinger: behandling med koncentreret svovlsyre, rygende svovlsyre eller svovldioxid, neutralisering med alkalier samt blegning og rensning med naturligt aktive jordarter, aktiverede jordarter, aktiveret kul eller bauxit

g)

polymerisation

h)

alkylering

i)

isomerisation.

2.   Som »specifikke processer« (pos. 2710, 2711 og 2712) betragtes:

a)

vacuumdestillation

b)

gendestillation i videre fraktioner (2)

c)

krakning

d)

reformning

e)

ekstraktion med selektive opløsningsmidler

f)

den proces, der består i følgende behandlinger: behandling med koncentreret svovlsyre, rygende svovlsyre eller svovldioxid, neutralisering med alkalier samt blegning og rensning med naturligt aktive jordarter, aktiverede jordarter, aktiveret kul eller bauxit

g)

polymerisation

h)

alkylering

i)

isomerisation

j)

kun for tunge olier henhørende under pos. ex 2710: afsvovling ved anvendelse af hydrogen, når varernes svovlindhold derved reduceres med mindst 85 % (metode ASTM D 1266-59 T)

k)

kun for produkter henhørende under pos. 2710: afparaffinering, dog ikke ved simpel filtrering

l)

kun for tunge olier henhørende under pos. 2710: hydrogenbehandling — dog ikke afsvovling — ved hvilken hydrogenet ved et tryk på over 20 bar og en temperatur på over 250 °C deltager aktivt i en kemisk reaktion ved hjælp af en katalysator; efterfølgende hydrogenbehandling af smøreolier henhørende under pos. ex 2710 (hydrofinishing, f.eks. affarvning) med henblik på forbedring af farven eller stabiliteten betragtes ikke som særlige processer

m)

kun for brændselsolier henhørende under pos. ex 2710: atmosfærisk destillation, når der ved destillation efter ASTM D 86 op til 300 °C overdestilleres mindre end 30 rumfangsprocent (herunder tab ved destillation)

n)

kun for andre tunge olier end gasolier og brændselsolier henhørende under pos. ex 2710: bearbejdning ved elektrisk højfrekvensudladning.

3.   For pos. ex 2707, 2713 til 2715, ex 2901, ex 2902 og ex 3403 giver simple arbejdsprocesser, såsom rensning, klaring, udblødning, udskilning af vand, filtrering, farvning, mærkning, opnåelse af et givet svovlindhold ved blanding af produkter med forskelligt svovlindhold og alle kombinationer af disse arbejdsprocesser eller lignende arbejdsprocesser, ikke oprindelsesstatus.


(1)  Eksemplet tjener kun til illustration. Det er ikke juridisk bindende.

(2)  Jf. supplerende bestemmelse nr. 4, litra b), til kapitel 27 i den kombinerede nomenklatur.

Tillæg 2

Liste over bearbejdninger eller forarbejdninger, som materialer uden oprindelsesstatus skal undergå, for at det fremstillede produkt kan få oprindelsesstatus

De på listen opførte produkter er ikke alle omfattet af denne forordning. Der henvises derfor til de øvrige dele af forordningen.

HS-position nr.

Produktbeskrivelse

Bearbejdninger eller forarbejdninger, af materialer uden oprindelsesstatus, som giver det færdige produkt oprindelsesstatus

(1)

(2)

(3) eller (4)

Kapitel 01

Levende dyr

Alle anvendte dyr henhørende under kapitel 1 skal være fuldt ud fremstillet

 

Kapitel 02

Kød og spiselige slagtebiprodukter

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhørende under kapitel 1 og 2 skal være fuldt ud fremstillet

 

ex Kapitel 03

Fisk og krebsdyr, bløddyr og andre hvirvelløse vanddyr, undtagen:

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhørende under kapitel 3 skal være fuldt ud fremstillet

 

0304

Filet og andet fiskekød (også hakket), fersk, kølet eller frosset

Fremstilling, ved hvilken værdien af anvendte materialer henhørende under kapitel 3 ikke overstiger 15 % af produktets pris ab fabrik

 

0305

Fisk, tørret, saltet eller i saltlage; røget fisk, også kogt før eller under røgningen; mel, pulver og pellets af fisk, egnet til menneskeføde

Fremstilling, ved hvilken værdien af anvendte materialer henhørende under kapitel 3 ikke overstiger 15 % af produktets pris ab fabrik

 

ex 0306

Krebsdyr, også afskallede, tørrede, saltede eller i saltlage; krebsdyr med skal, kogt i vand eller dampkogte, også kølede, frosne, tørrede, saltede eller i saltlage; mel, pulver og pellets af krebsdyr, egnet til menneskeføde

Fremstilling, ved hvilken værdien af anvendte materialer henhørende under kapitel 3 ikke overstiger 15 % af produktets pris ab fabrik

 

ex 0307

Bløddyr, også uden skal, tørrede, saltede eller i saltlage; hvirvelløse vanddyr, andre end krebsdyr og bløddyr, tørrede, saltede eller i saltlage; mel, pulver og pellets af krebsdyr, egnet til menneskeføde

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer henhørende under kapitel 3 ikke overstiger 15 % af produktets pris ab fabrik

 

ex Kapitel 04

Mælk og mejeriprodukter; fugleæg; naturlig honning; spiselige produkter af animalsk oprindelse, ikke andetsteds tariferet; undtagen:

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhørende under kapitel 4 skal være fuldt ud fremstillet

 

0403

Kærnemælk, koaguleret mælk og fløde, yoghurt, kefir og anden fermenteret eller syrnet mælk og fløde, også koncentreret, tilsat sukker eller andre sødemidler, aromatiseret eller tilsat frugtnødder eller kakao

Fremstilling, ved hvilken:

alle anvendte materialer henhørende under kapitel 4 skal være fuldt ud fremstillet

alle anvendte frugtsafter, (undtagen ananas-, lime- eller grapefrugtsafter) henhørende under pos. 2009 skal have oprindelsesstatus

værdien af alle anvendte materialer henhørende under kapitel 17 ikke overstiger 30 % af det færdige produkts pris ab fabrik

 

ex Kapitel 05

Produkter af animalsk oprindelse, ikke andetsteds tariferet; undtagen:

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhørende under kapitel 5 skal være fuldt ud fremstillet

 

ex 0502

Bearbejdede svine- og vildsvinebørster

Rensning, desinficering, sortering og glatning af svine- og vildsvinebørster

 

Kapitel 06

Levende træer og andre levende planter; løg, rødder og lign; afskårne blomster og blade

Fremstilling, ved hvilken:

alle anvendte materialer henhørende under kapitel 6 skal være fuldt ud fremstillet

værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

Kapitel 07

Spiselige grøntsager samt visse rødder og rodknolde

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhørende under kapitel 7 skal være fuldt ud fremstillet

 

Kapitel 08

Spiselige frugter og nødder; skaller af citrusfrugter og meloner

Fremstilling, ved hvilken:

alle anvendte frugter og nødder skal være fuldt ud fremstillet

værdien af materialer henhørende under kapitel 17 ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

 

ex Kapitel 09

Kaffe, te, maté og krydderier; undtagen:

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhørende under kapitel 9 skal være fuldt ud fremstillet

 

0901

Kaffe, rå eller brændt, også koffeinfri; skaller og hinder af kaffe; kaffeerstatning med indhold af kaffe, uanset blandingsforholdet

Fremstilling på basis af alle materialer

 

0902

Te, også aromatiseret

Fremstilling på basis af alle materialer

 

ex 0910

Blandinger af krydderier

Fremstilling på basis af alle materialer

 

Kapitel 10

Korn

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhørende under kapitel 10 skal være fuldt ud fremstillet

 

ex Kapitel 11

Mølleriprodukter; malt; stivelse; inulin; hvedegluten; undtagen:

Fremstilling, ved hvilken al anvendt korn, spiselige grøntsager, rødder og rodknolde henhørende under pos. 0714 eller anvendt frugt skal være fuldt ud fremstillet

 

ex 1106

Mel og pulver af tørrede, afbælgede bælgfrugter, henhørende under pos. 0713

Tørring og formaling af bælgfrugter henhørende under pos. 0708

 

Kapitel 12

Olieholdige frø og frugter; diverse andre frø og frugter; planter til industriel og medicinsk brug; halm og foderplanter

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhørende under kapitel 12 skal være fuldt ud fremstillet

 

1301

Schellak og lign.; vegetabilske carbohydratgummier, naturharpikser, gummiharpikser og oleoresiner (f.eks. balsamer)

Fremstilling, ved hvilken værdien af anvendte materialer henhørende under pos. 1301 ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

1302

Plantestoffer og planteekstrakter; pectinstoffer, pectinater og pectater; agar-agar og andre planteslimer og gelatineringsmidler, også modificerede, udvundet af vegetabilske stoffer:

 

 

Planteslimer og gelatineringsmidler, modificerede, udvundet af vegetabilske produkter

Fremstillet på basis af ikke-modificerede planteslimer og gelatineringsmidler

 

Andre produkter

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

Kapitel 14

Vegetabilske flettematerialer; vegetabilske produkter, ikke andetsteds tariferet

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhørende under kapitel 14 skal være fuldt ud fremstillet

 

ex Kapitel 15

Animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier samt deres spaltningsprodukter; tilberedt spisefedt; animalsk og vegetabilsk voks; undtagen:

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

1501

Fedt af svin og fjerkræ, bortset fra fedt henhørende under pos. 0209 eller 1503:

 

 

Ben- og destruktionsfedt

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under pos. 0203, 0206 eller 0207, eller ben henhørende under pos. 0506

 

Andre produkter

Fremstilling på basis af kød og spiselige slagtebiprodukter af svin henhørende under pos. 0203 eller 0206, eller af kød og spiselige slagtebiprodukter af fjerkræ henhørende under pos. 0207

 

1502

Talg af hornkvæg, får eller geder, bortset fra varer henhørende under pos. 1503

 

 

Ben- og destruktionsfedt

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under pos. 0201, 0202, 0204 eller 0206, eller ben henhørende under pos. 0506

 

Andre produkter

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhørende under kapitel 2 skal være fuldt ud fremstillet

 

1504

Fedtstoffer og olier udvundet af fisk og havpattedyr, samt fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede:

 

 

Faste fraktioner

Fremstilling på basis af alle materialer, herunder andre materialer under pos. 1504

 

Andre produkter

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhørende under kapitel 2 og 3 skal være fuldt ud fremstillet

 

ex 1505

Raffineret lanolin

Fremstilling på basis af uldfedt, råt henhørende under pos. 1505

 

1506

Andre animalske fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede:

 

 

Faste fraktioner

Fremstilling på basis af alle materialer, herunder andre materialer under pos. 1506

 

Andre produkter

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhørende under kapitel 2 skal være fuldt ud fremstillet

 

1507 til

1515

Vegetabilske olier og fraktioner deraf:

 

 

Sojabønneolie, jordnøddeolie, palmeolie, kokosolie (kopraolie), palmekerneolie og babassuolie, træolie, oiticicaolie, myrtevoks, japanvoks, fraktioner af jojobaolie og olie til teknisk og industriel anvendelse, bortset fra fremstilling af næringsmidler

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

Faste fraktioner, undtagen fraktioner af jojobaolie

Fremstilling på basis af andre materialer henhørende under pos. 1507 til 1515

 

Andre produkter

Fremstilling, ved hvilken alle de anvendte vegetabilske produkter skal være fuldt ud fremstillet

 

1516

Animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf, helt eller delvis hydrerede, interesterificerede, reesterificerede eller elaidiniserede, også raffinerede, men ikke på anden måde bearbejdede

Fremstilling, ved hvilken:

alle anvendte materialer henhørende under kapitel 2 skal være fuldt ud fremstillet

alle anvendte vegetabilske materialer skal være fuldt ud fremstillet. Materialer henhørende under pos. 1507, 1508, 1511 og 1513, må dog anvendes

 

1517

Margarine; spiselige blandinger eller tilberedninger af animalske eller vegetabilske fedtstoffer eller olier eller af fraktioner af forskellige fedtstoffer og olier fra dette kapitel, undtagen spiselige fedtstoffer og olier eller fraktioner deraf henhørende under pos. 1516

Fremstilling, ved hvilken:

alle anvendte materialer henhørende under kapitel 2 og 4 skal være fuldt ud fremstillet

alle anvendte vegetabilske materialer skal være fuldt ud fremstillet. Materialer henhørende under pos. 1507, 1508, 1511 og 1513 må dog anvendes

 

ex Kapitel 16

Tilberedte produkter af kød, fisk, krebsdyr, bløddyr eller andre hvirvelløse vanddyr; undtagen:

Fremstilling på basis af dyr henhørende under kapitel 1

 

1604 og

1605

Fisk, tilberedt eller konserveret; kaviar og kaviarerstatning tilberedt af fiskerogn

Krebsdyr, bløddyr og andre hvirvelløse vanddyr, tilberedt eller konserveret

Fremstilling, ved hvilken værdien af anvendte materialer henhørende under kapitel 3 ikke overstiger 15 % af produktets pris ab fabrik

 

ex Kapitel 17

Sukker og sukkervarer, undtagen:

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

ex 1701

Rør- og roesukker samt kemisk ren saccharose, i fast form, med indhold af tilsatte smagsstoffer eller farvestoffer

Fremstilling, ved hvilken værdien af anvendte materialer henhørende under kapitel 17 ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

 

1702

Andet sukker, herunder kemisk ren lactose, maltose, glucose og fructose, i fast form; sirup og andre sukkeropløsninger uden indhold af tilsatte smagsstoffer eller farvestoffer; kunsthonning, også blandet med naturlig honning; karamel:

 

 

Kemisk ren maltose og fructose

Fremstilling på basis af alle materialer, herunder andre materialer under pos. 1702

 

Andet sukker i fast form, med indhold af tilsatte smagsstoffer eller farvestoffer

Fremstilling, ved hvilken værdien af anvendte materialer henhørende under kapitel 17 ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

 

Andre produkter

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer skal have oprindelsesstatus

 

ex 1703

Melasse, hidrørende fra udvinding eller raffinering af sukker, med indhold af tilsatte smagsstoffer eller farvestoffer

Fremstilling, ved hvilken værdien af anvendte materialer henhørende under kapitel 17 ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

 

1704

Sukkervarer uden indhold af kakao (herunder hvid chokolade)

Fremstilling, ved hvilken:

alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

værdien af alle anvendte materialer henhørende under kapitel 17 ikke overstiger 30 % af det færdige produkts pris ab fabrik

 

Kapitel 18

Kakao og tilberedte produkter deraf

Fremstilling, ved hvilken:

alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

værdien af alle anvendte materialer henhørende under kapitel 17 ikke overstiger 30 % af det færdige produkts pris ab fabrik

 

1901

Maltekstrakt; tilberedte næringsmidler fremstillet af mel, gryn, groft mel, stivelse eller maltekstrakt, også med indhold af kakao, såfremt dette udgør mindre end 40 vægtprocent beregnet på et fuldstændig fedtfrit grundlag, ikke andetsteds tariferet; tilberedte næringsmidler fremstillet af produkter henhørende under pos. 0401 til 0404, også med indhold af kakao, såfremt dette udgør mindre end 5 vægtprocent beregnet på et fuldstændig fedtfrit grundlag, ikke andetsteds tariferet:

 

 

Maltekstrakt

Fremstilling på basis af korn henhørende under kapitel 10

 

Andre produkter

Fremstilling, ved hvilken:

alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

værdien af alle anvendte materialer henhørende under kapitel 17 ikke overstiger 30 % af det færdige produkts pris ab fabrik

 

1902

Pastaprodukter, også kogte eller med fyld (af kød eller andre varer) eller på anden måde tilberedt, f.eks. spaghetti, makaroni, nudler, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, også tilberedt:

 

 

Med indhold af kød, slagtebiprodukter, fisk, krebsdyr eller bløddyr på 20 vægtprocent eller derunder

Fremstilling, ved hvilken al anvendt korn og de afledte produkter heraf (undtagen hård hvede og afledte produkter heraf) skal være fuldt ud fremstillet

 

Med indhold af kød, slagtebiprodukter, fisk, krebsdyr eller bløddyr på over 20 vægtprocent

Fremstilling, ved hvilken:

al anvendt korn og de afledte produkter heraf (undtagen hård hvede og afledte produkter heraf) skal være fuldt ud fremstillet

alle anvendte materialer henhørende under kapitel 2 og 3 skal være fuldt ud fremstillet

 

1903

Tapioka og tapiokaerstatninger fremstillet af stivelse, i form af flager, grove gryn, perlegryn, sigtemel og lign.

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen kartoffelstivelse henhørende under pos. 1108

 

1904

Tilberedte næringsmidler fremstillet ved ekspandering eller ristning af korn eller kornprodukter (f.eks. cornflakes); korn (undtagen majs) i form af kerner, flager eller andet bearbejdet korn (undtagen mel, gryn eller groft mel), forkogt eller på anden måde tilberedt, ikke andetsteds tariferet

Fremstilling:

på basis af materialer henhørende under enhver position, undtagen materialer henhørende under pos. 1806

ved hvilken det anvendte korn eller mel (undtagen hård hvede og afledte produkter heraf og majs af arten Zea indurata) skal være fuldt ud fremstillet (1)

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer henhørende under kapitel 17 ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

 

1905

Brød, wienerbrød, kager, kiks og andet bagværk, også tilsat kakao; kirkeoblater, oblatkapsler af den art der anvendes til lægemidler, segloblater og lignende varer af mel eller stivelse

Fremstilling af alle materialer, undtagen materialer henhørende under kapitel 11

 

ex Kapitel 20

Varer af grøntsager, frugter, nødder eller andre planter og plantedele; undtagen:

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte frugter, nødder og grøntsager skal være fuldt ud fremstillet

 

ex 2001

Yamsrødder, søde kartofler og lignende spiselige dele af planter, med indhold af stivelse på 5 vægtprocent og derover, tilberedt eller konserveret med eddike eller eddikesyre

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

ex 2004 og

ex 2005

Kartofler i form af mel eller flager, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

2006

Grøntsager, frugter, nødder, frugtskaller og andre plantedele, tilberedt med sukker (afløbne, glaserede eller kandiserede)

Fremstilling, ved hvilken værdien af anvendte materialer henhørende under kapitel 17 ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

 

2007

Syltetøj, frugtgelé, marmelade, frugt- eller nøddepuré samt frugt- eller nøddemos, fremstillet ved kogning, også tilsat sukker eller andre sødemidler

Fremstilling, ved hvilken:

alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

værdien af alle anvendte materialer henhørende under kapitel 17 ikke overstiger 30 % af det færdige produkts pris ab fabrik

 

ex 2008

Nødder, uden indhold af tilsat sukker eller alkohol

Fremstilling, ved hvilken værdien af de anvendte nødder og olieholdige frø med oprindelsesstatus og henhørende under pos. 0801, 0802 og 1202 til 1207 overstiger 60 % af produktets pris ab fabrik

 

Jordnøddesmør; blandinger på basis af korn; palmehjerter; majs

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

Andre produkter end frugt og nødder, kogt på anden måde end i vand eller ved dampkogning, uden indhold af tilsat sukker, frosne

Fremstilling, ved hvilken:

alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt;

værdien af alle anvendte materialer henhørende under kapitel 17 ikke overstiger 30 % af det færdige produkts pris ab fabrik

 

2009

Frugt- op grøntsagssafter (herunder druemost), ugærede og ikke tilsat alkohol, også tilsat sukker eller andre sødemidler

Fremstilling, ved hvilken:

alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

værdien af alle anvendte materialer henhørende under kapitel 17 ikke overstiger 30 % af det færdige produkts pris ab fabrik

 

ex Kapitel 21

Diverse produkter fra næringsmiddelindustrien; undtagen:

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

2101

Ekstrakter, essenser og koncentrater af kaffe, te eller maté samt varer tilberedt på basis af disse produkter eller på basis af kaffe, te eller maté; brændt cikorie og andre brændte kaffeerstatninger samt ekstrakter, essenser og koncentrater deraf

Fremstilling, ved hvilken:

alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

al anvendt cikorie skal være fuldt ud fremstillet

 

2103

Saucer samt tilberedninger til fremstilling deraf; sammensatte smagspræparater; sennepsmel og tilberedt sennep:

 

 

Saucer samt tilberedninger til fremstilling deraf; sammensatte smagspræparater

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end produktet. Sennepsmel eller tilberedt sennep kan dog anvendes

 

Sennepsmel og tilberedt sennep

Fremstilling på basis af alle materialer

 

ex 2104

Suppe og bouillon samt tilberedninger til fremstilling deraf

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen tilberedte eller konserverede grøntsager henhørende under pos. 2002 til 2005

 

2106

Tilberedte næringsmidler, ikke andetsteds tariferet

Fremstilling, ved hvilken:

alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

værdien af alle anvendte materialer henhørende under kapitel 17 ikke overstiger 30 % af det færdige produkts pris ab fabrik

 

ex Kapitel 22

Drikkevarer, ethanol (ethylalkohol) og eddike; undtagen:

Fremstilling, ved hvilken:

alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

alle anvendte druer eller de af druerne afledte materialer skal være fuldt ud fremstillet

 

2202

Vand, herunder mineralvand og vand tilsat kulsyre, tilsat sukker eller andre sødemidler eller aromatiseret, og andre ikke-alkoholholdige drikkevarer, undtagen frugt- og grøntsagssafter henhørende under pos. 2009

Fremstilling, ved hvilken:

alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

værdien af alle anvendte materialer henhørende under kapitel 17 ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

alle anvendte frugtsafter, (undtagen ananas-, lime- eller grapefrugtsafter) allerede skal have oprindelsesstatus

 

2207

Ethanol (ethylalkohol), ikke denatureret, med et alkoholindhold på 80 % vol. eller derover; ethanol (ethylalkohol) og anden spiritus, denatureret, uanset alkoholindholdet

Fremstilling:

på basis af materialer, der ikke henhører under pos. 2207 eller 2208

ved hvilken alle anvendte druer eller af druer afledte materialer skal være fuldt ud fremstillet eller, ved hvilken arrak, såfremt alle de andre anvendte materialer har oprindelsesstatus, må anvendes i et forhold, der ikke overstiger 5 % vol.

 

2208

Ethanol (ethylalkohol), ikke denatureret, med et alkoholindhold på under 80 % vol.; spiritus, likør og andre spiritusholdige drikkevarer

Fremstilling:

på basis af materialer, der ikke henhører under pos. 2207 eller 2208

ved hvilken alle anvendte druer eller af druer afledte materialer skal være fuldt ud fremstillet eller, ved hvilken arrak, såfremt alle de andre anvendte materialer har oprindelsesstatus, må anvendes i et forhold, der ikke overstiger 5 % vol.

 

ex Kapitel 23

Rest- og affaldsprodukter fra næringsmiddelindustrien; tilberedt dyrefoder; undtagen:

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

ex 2301

Hvalmel; mel, pulver og pellets af fisk, krebsdyr, bløddyr eller andre hvirvelløse vanddyr, uegnet til menneskeføde

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhørende under kapitel 2 og 3 skal være fuldt ud fremstillet

 

ex 2303

Restprodukter fra fremstilling af majsstivelse (bortset fra koncentreret majsstøbevand), med proteinindhold, beregnet på grundlag af tørstofindholdet, på over 40 vægtprocent

Fremstilling, ved hvilken al anvendt majs skal være fuldt ud fremstillet

 

ex 2306

Oliekager og andre faste restprodukter fra udvinding af olivenolie, med indhold af over 3 % olivenolie

Fremstilling, ved hvilken al anvendt oliven skal være fuldt ud fremstillet

 

2309

Tilberedninger af den art, der anvendes som dyrefoder

Fremstilling, ved hvilken:

alt anvendt korn, sukkermelasse, kød eller mælk allerede skal have oprindelsesstatus

alle anvendte materialer henhørende under kapitel 3 skal være fuldt ud fremstillet

 

ex Kapitel 24

Tobak og fabrikerede tobakserstatninger; undtagen:

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhørende under kapitel 24 skal være fuldt ud fremstillet

 

2402

Cigarer, cerutter, cigarillos og cigaretter, af tobak eller tobakserstatning

Fremstilling, ved hvilken mindst 70 vægtprocent af anvendt ufabrikeret tobak eller tobaksaffald henhørende under pos. 2401 skal have oprindelsesstatus

 

ex 2403

Røgtobak

Fremstilling, ved hvilken mindst 70 vægtprocent af anvendt ufabrikeret tobak eller tobaksaffald henhørende under pos. 2401 skal have oprindelsesstatus

 

ex Kapitel 25

Salt; svovl; jord- og stenarter; gips, kalk og cement; undtagen:

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

ex 2504

Naturlig krystallinsk grafit med beriget kulindhold, renset og malet

Berigelse af kulindholdet, rensning og maling af krystallinsk rågrafit

 

ex 2515

Marmor, kun tilskåret, ved savning eller på anden måde, til blokke eller plader af kvadratisk eller rektangulær form, af tykkelse højst 25 cm

Tildannelse af marmor, også ved savning (eventuelt allerede udsavet), af tykkelse over 25 cm

 

ex 2516

Granit, porfyr, basalt, sandsten og andre monument- eller bygningssten, groft tildannet, også ved savning, til blokke eller til kvadratiske eller rektangulære plader, af tykkelse højst 25 cm

Tildannelse af sten, også ved savning (eventuelt allerede udsavet), af tykkelse over 25 cm

 

ex 2518

Dolomit, brændt

Brænding af ikke-brændt dolomit

 

ex 2519

Naturlig magnesiumcarbonat, (magnesit), knust og pakket i lufttætte beholdere, magnesiumoxid, også rent, dog ikke smeltet eller dødbrændt (sintret) magnesium

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end produktet. Dog må der anvendes naturlig magnesiumcarbonat (magnesit)

 

ex 2520

Gips, særlig tilberedt til dentalbrug

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

ex 2524

Asbestfibre, rå

Fremstilling på basis af asbestmalm (asbestkoncentrat)

 

ex 2525

Glimmerpulver

Maling af glimmer og glimmeraffald

 

ex 2530

Brændte eller pulveriserede jordpigmenter

Brænding eller knusning af jordpigmenter

 

Kapitel 26

Malme, slagger og aske

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

ex Kapitel 27

Mineralske brændselsstoffer, mineralolier og destillationsprodukter deraf; bituminøse stoffer; mineralsk voks; undtagen:

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

ex 2707

Lignende olier som mineralolier, fremstillet ved destillation af højtemperaturtjære fra stenkul, af hvilke over 65 rumfangsprocent destilleret ved en temperatur på indtil 250 °C (herunder blandinger af benzin og benzen), for så vidt deres indhold af aromatiske bestanddele, beregnet efter vægt, er større end deres indhold af ikke-aromatiske bestanddele, bestemt til anvendelse som motorbrændstof eller andet brændstof

Raffinering og/eller en eller flere bestemte processer (2)

eller

andre arbejdsprocesser, ved hvilke alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt. Materialer henhørende under samme position, må dog anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 50 % af det færdige produkts pris ab fabrik

 

ex 2709

Rå olier hidrørende fra bituminøse mineraler

Tørdestillation af bituminøse materialer

 

2710

Jordolier og olier hidrørende fra bituminøse mineraler, undtagen råolie; præparater, ikke andetsteds tariferet, indeholdende som karaktergivende bestanddel 70 vægtprocent eller derover af jordolier eller af olier hidrørende fra bituminøse materialer

Raffinering og/eller en eller flere bestemte processer (3)

eller

andre arbejdsprocesser, ved hvilke alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt. Materialer henhørende under samme position må dog anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 50 % af det færdige produkts pris ab fabrik

 

2711

Jordoliegas og andre gasformige carbonhydrider

Raffinering og/eller en eller flere definerede behandlinger (3)

eller

andre arbejdsprocesser, ved hvilke alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt. Materialer henhørende under samme position må dog anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 50 % af det færdige produkts pris ab fabrik

 

2712

Vaselin; paraffin, mikrovoks, ozokerit, montanvoks, tørvevoks og anden mineralvoks samt lignende produkter fremstillet ad syntetisk vej, eller på anden måde, også farvet

Raffinering og/eller en eller flere bestemte processer (3)

eller

Andre arbejdsprocesser, ved hvilke alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt. Materialer henhørende under samme position må dog anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 50 % af det færdige produkts pris ab fabrik

 

2713

Jordoliekoks, kunstig asfaltbitumen og andre restprodukter fra jordolie eller fra olier hidrørende fra bituminøse mineraler

Raffinering og/eller en eller flere bestemte processer (2)

eller

Andre arbejdsprocesser, ved hvilke alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt. Materialer henhørende under samme position må dog anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 50 % af det færdige produkts pris ab fabrik

 

2714

Bitumen og asfalt, naturlig; bituminøs skifer og olieskifer samt naturligt bitumenholdigt sand; asfaltit og asfaltsten

Raffinering og/eller en eller flere definerede behandlinger (2)

eller

Andre arbejdsprocesser, ved hvilke alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt. Materialer henhørende under samme position må dog anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 50 % af det færdige produkts pris ab fabrik

 

2715

Bituminøse blandinger på basis af naturligt asfalt, naturlig bitumen, kunstig asfaltbitumen, mineraltjære eller mineraltjærebeg (f.eks. asfaltmastix og »cut-backs«)

Raffinering og/eller en eller flere bestemte processer (2)

eller

Andre arbejdsprocesser, ved hvilke alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt. Materialer henhørende under samme position må dog anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 50 % af det færdige produkts pris ab fabrik

 

ex Kapitel 28

Uorganiske kemikalier; uorganiske eller organiske forbindelser af ædle metaller, af sjældne jordarters metaller, af radioaktive grundstoffer og af isotoper; undtagen:

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end produktet. Materialer henhørende under samme position må dog anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 20 % af det færdige produkts pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

ex 2805

Mischmetall

Fremstilling ved varmebehandling eller elektrolytisk behandling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

ex 2811

Svovltrioxid

Fremstilling på basis af svovldioxid

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

ex 2833

Aluminiumsulfat

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

ex 2840

Natriumperborat

Fremstilling på basis af dinatriumtetraborat pentahydrat

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

ex Kapitel 29

Organiske kemikalier; undtagen:

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end produktet. Materialer henhørende under samme position må dog anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 20 % af det færdige produkts pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

ex 2901

Acycliske carbonhybrider, bestemt til anvendelse som motorbrændstof eller andet brændstof

Raffinering og/eller en eller flere bestemte processer (2)

eller

Andre arbejdsprocesser, ved hvilke alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt. Materialer henhørende under samme position må dog anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 50 % af det færdige produkts pris ab fabrik

 

ex 2902

Cycloalkaner og cycloalkener (ikke azulener), benzen, toluen og xylener, som motorbrændstof eller andet brændstof

Raffinering og/eller en eller flere bestemte processer (2)

eller

Andre arbejdsprocesser, ved hvilke alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt. Materialer henhørende under samme position må dog anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

ex 2905

Metalalkoholater af alkoholer henhørende under denne position og af ethanol

Fremstilling på basis af alle materialer, også andre materialer henhørende under pos. 2905. Dog kan metalalkoholater henhørende under denne position anvendes, forudsat deres værdi ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

2915

Mættede acycliske monocarboxylsyrer og deres anhydrider, halogenider, peroxider og peroxysyrer; halogen-, sulfo-, nitro- og nitrosoderivater deraf

Fremstilling på basis af alle materialer. Værdien af alle anvendte materialer henhørende under pos. 2915 og 2916 må dog ikke overstige 20 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

ex 2932

Indre ethere og halogen-, sulfo-, nitro- og nitrosoderivater deraf

Fremstilling på basis af alle materialer. Værdien af alle anvendte materialer henhørende under pos. 2909 må dog ikke overstige 20 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling på basis af alle materialer

Cycliske acetater og indre hemiacetater samt halogen-, sulfo-, nitro- og nitrosoderivater deraf

Fremstilling på basis af alle materialer

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

2933

Heterocycliske forbindelser udelukkende med nitrogen som hetero-atom(er)

Fremstilling på basis af alle materialer. Værdien af alle anvendte materialer henhørende under pos. 2932 og 2933 må dog ikke overstige 20 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

2934

Nucleinsyrer og salte deraf; andre heterocykliske forbindelser

Fremstilling på basis af alle materialer. Værdien af alle anvendte materialer henhørende under pos. 2932, 2933 og 2934 må dog ikke overstige 20 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

ex Kapitel 30

Farmaceutiske præparater, undtagen:

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end produktet. Materialer henhørende under samme position må dog anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 20 % af det færdige produkts pris ab fabrik

 

3002

Menneskeblod; dyreblod tilberedt til terapeutisk, profylaktisk eller diagnostisk brug; antisera og andre blodbestanddele samt modificerede immunologiske produkter, også fremstillet ved bioteknologiske processer; vacciner, toksiner, mikroorganismekulturer (undtagen gær) samt lignende produkter:

 

 

Varer bestående af to eller flere bestanddele, som er blevet sammenblandet med henblik på terapeutisk, profylaktisk brug, eller ikke sammenblandede varer til samme brug, i doseret stand eller i detailsalgspakninger

Fremstilling på basis af alle materialer, også andre materialer henhørende under pos. 3002. Materialerne i denne beskrivelse kan også anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik

 

Andre produkter:

 

 

– –

Menneskeblod

Fremstilling på basis af alle materialer, også andre materialer henhørende under pos. 3002. Materialerne i denne beskrivelse kan også anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik

 

– –

Dyreblod tilberedt til terapeutisk eller profylaktisk brug

Fremstilling på basis af alle materialer, også andre materialer henhørende under pos. 3002. Materialerne i denne beskrivelse kan også anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik

 

– –

Blodbestanddele, undtagen antisera, hæmoglobin, blodglobuliner og serumglobuliner

Fremstilling på basis af alle materialer, også andre materialer henhørende under pos. 3002. Materialerne i denne beskrivelse kan også anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik

 

– –

Hæmoglobin, blodglobuliner og serumglobuliner

Fremstilling på basis af alle materialer, også andre materialer henhørende under pos. 3002. Materialerne i denne beskrivelse kan også anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik

 

– –

Andre produkter

Fremstilling på basis af alle materialer, også andre materialer henhørende under pos. 3002. Materialerne i denne beskrivelse kan også anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik

 

3003 og

3004

Lægemidler (undtagen produkter henhørende under pos. 3002, 3005 og 3006):

 

 

Fremstillet på basis af amicacin henhørende under pos. 2941

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end produktet. Materialer henhørende under pos. 3003 eller 3004 må dog anvendes, forudsat at deres værdi tilsammen ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik

 

Andre produkter

Fremstilling, ved hvilken:

alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt. Materialer henhørende under pos. 3003 eller 3004 må dog anvendes, forudsat at deres værdi tilsammen ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik

værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

ex Kapitel 31

Gødningsstoffer; undtagen:

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end produktet. Materialer henhørende under samme position må dog anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 20 % af det færdige produkts pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

ex 3105

Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende to eller tre af gødningselementerne nitrogen, phosphor og kalium; andre gødningsstoffer; varer henhørende under dette kapitel, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt 10 kg og derunder, undtagen:

Natriumnitrat

Calciumcyanamid

Kaliumsulfat

Kaliummagnesiumsulfat

Fremstilling, ved hvilken:

alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt. Materialer henhørende under samme position må dog anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik

værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

ex Kapitel 32

Garve- og farvestofekstrakter; garvesyrer og derivater deraf; farver, pigmenter og andre farvestoffer; maling og lakker; kit, spartelmasse og lign.; trykfarver, blæk og tusch; undtagen:

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end produktet. Materialer henhørende under samme position må dog anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 20 % af det færdige produkts pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

ex 3201

Garvesyrer (tanniner) samt salte, ethere, estere og andre derivater deraf

Fremstilling på basis af garveekstrakter af vegetabilsk oprindelse

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

3205

Substratpigmenter; præparater som nævnt i bestemmelse 3 til dette kapitel, på basis af substratpigmenter (4)

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen pos. 3203, 3204 og 3205. Materialer henhørende under pos. 3205 må dog anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

ex Kapitel 33

Flygtige vegetabilske olier og resinoider; parfumevarer, kosmetik og toiletmidler; undtagen:

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end produktet. Materialer henhørende under samme position må dog anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 20 % af det færdige produkts pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

3301

Flygtige vegetabilske olier (også befriet for terpener), også i fast form; resinoider; ekstraherede oleoresiner; koncentrater af flygtige vegetabilske olier i fedtstoffer, ikke-flygtige olier, voks eller lignende, fremkommet ved enfleurage eller maceration; terpenholdige biprodukter fra behandling af flygtige vegetabilske olier; vandfase fra vanddampdestillation af flygtige vegetabilske olier samt vandige opløsninger af sådanne olier

Fremstilling på basis af alle materialer, herunder materialer hidrørende fra en anden gruppe (5) under denne position. Materialer henhørende under samme gruppe må dog anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

ex Kapitel 34

Sæbe, organiske overfladeaktive stoffer samt vaske- og rengøringsmidler, smøremidler, syntetisk voks, tilberedt voks, pudse- og skuremidler, lys og lignende produkter, modellermasse, dentalvoks og andre dentalpræparater på basis af gips, undtagen:

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end produktet. Materialer henhørende under samme position må dog anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 20 % af det færdige produkts pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

ex 3403

Tilberedte smøremidler, der indeholder under 70 vægtprocent af olier udvundet af jordolier eller af olier hidrørende fra bituminøse mineraler

Raffinering og/eller en eller flere bestemte processer (2)

eller

Andre arbejdsprocesser, ved hvilke alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt. Materialer henhørende under samme position må dog anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 50 % af det færdige produkts pris ab fabrik

 

3404

Syntetisk voks og tilberedt voks:

 

 

På basis af paraffin, jordolievoks eller voks fra bituminøse mineraler, paraffinremanens

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end produktet. Materialer henhørende under samme position må dog anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 50 % af det færdige produkts pris ab fabrik

 

Andre produkter

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen:

olier, hydrogenerede, der har karakter af voks, som henhører under pos. 1516

fedtsyrer, ikke kemisk definerede, eller industrielle fedtalkoholer, der har karakter af voks, som henhører under pos. 3823

materialer henhørende under pos. 3404

De nævnte materialer må dog anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

ex Kapitel 35

Proteiner; modificeret stivelse; lim og klister; enzymer; undtagen:

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end produktet. Materialer henhørende under samme position må dog anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 20 % af det færdige produkts pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

3505

Dextrin og anden modificeret stivelse (herunder forklistret og esterificeret stivelse); lim på basis af stivelse, dextrin eller anden modificeret stivelse:

 

 

Ethere og estere af stivelse

Fremstilling på basis af alle materialer, herunder andre materialer under pos. 3505

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

Andre produkter

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen dem henhørende under pos. 1108

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

ex 3507

Tilberedte enzymer, ikke andetsteds tariferet

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

Kapitel 36

Krudt og andre eksplosive stoffer; pyrotekniske artikler; pyrotekniske artikler; pyrofore legeringer; visse brændbare materialer

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end produktet. Materialer henhørende under samme position må dog anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 20 % af det færdige produkts pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

ex Kapitel 37

Fotografiske og kinematografiske artikler; undtagen:

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end produktet. Materialer henhørende under samme position må dog anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 20 % af det færdige produkts pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

3701

Fotografiske plader og fotografiske bladfilm, lysfølsomme, ikke eksponerede, af andre materialer end papir, pap eller tekstilstof; film til umiddelbar billedfremstilling (»instant film«) i plader, lysfølsomme, ikke eksponerede, også i kassetter:

 

 

Film til umiddelbar billedfremstilling (»"instant film«) til farveoptagelser, i kassetter

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end pos. 3701 eller 3702. Materialer henhørende under pos. 3702 må dog anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

Andre produkter

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end pos. 3701 eller 3702 Materialer henhørende under pos. 3701 eller 3702 må dog anvendes, forudsat at deres værdi tilsammen ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

3702

Fotografiske film i ruller, lysfølsomme, ikke eksponerede, af andre materialer end papir, pap eller tekstilstof; film til umiddelbar billedfremstilling (»instant film«) i ruller, lysfølsomme, ikke eksponerede

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end pos. 3701 eller 3702

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

3704

Fotografiske plader, film, papir, pap og tekstilstof, eksponerede, men ikke fremkaldte

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end pos. 3701 til 3704

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

ex Kapitel 38

Diverse kemiske produkter; undtagen:

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end produktet. Materialer henhørende under samme position må dog anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 20 % af det færdige produkts pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

ex 3801

Kolloid grafit i suspension i olie, og semi-kolloid grafit; kulholdig pasta til elektroder

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

Grafit, i form af pasta, der udgør en blanding med jordolie, indeholdende over 30 vægtprocent grafit

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer henhørende under pos. 3403 ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

ex 3803

Raffineret tallolie (tallsyre)

Raffinering af rå tallolie (tallsyre)

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

ex 3805

Sulfatterpentin, renset

Rensning, herunder destillation og raffinering af rå sulfatterpentin

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

ex 3806

Harpiksestere

Fremstilling på basis af harpikssyrer

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

ex 3807

Trætjærebeg

Destillation af trætjære

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

3808

Insektbekæmpelsesmidler, rotteudryddelsesmidler, afsvampningsmidler, ukrudtbekæmpelsesmidler, antispiringsmidler, plantevækstregulatorer, desinfektionsmidler og lignende produkter, der er formet eller pakket til detailsalg eller foreligger som præparater eller færdige artikler (f. eks. bånd, væger og lys præpareret med svovl, samt fluepapir)

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

3809

Efterbehandlingsmidler, acceleratorer til farvning eller til fiksering af farvestoffer samt andre produkter og præparater (f.eks. tilberedte appretur- og bejdsemidler), af den art der anvendes i tekstil-, papir- eller læderindustrien eller i nærtstående industrier, ikke andetsteds tariferet

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

3810

Metalbejdser; flusmidler og andre hjælpemidler til lodning eller svejsning; lodde- og svejsepulver samt lodde- og svejsepasta, bestående af metal og andre stoffer; præparater, af den art der anvendes til fyldning eller belægning af svejseelektroder eller svejsetråd

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

3811

Præparater til modvirkning af bankning, oxydation, korrosion eller harpiksdannelse, viskositetsforhøjende præparater og andre tilberedte additiver til mineralolier (herunder benzin) eller til andre væsker, som anvendes til samme formål som mineralolier:

 

 

Tilberedte additiver til smøreolier, med indhold af olier udvundet af jordolie eller af rå olier hidrørende fra bituminøse materialer

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer henhørende under pos. 3811 ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

Andre produkter

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

3812

Tilberedte vulkaniseringsaccele-ratorer; sammensatte blødgøringsmidler til gummi eller plast, ikke andetsteds tariferet; antioxydanter og andre sammensatte stabilisatorer til gummi eller plast

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

3813

Præparater og ladninger til ildslukningsapparater; ildslukkere

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

3814

Sammensatte organiske opløsnings- og fortyndingsmidler, ikke andetsteds tariferet; præparater til fjernelse af maling og lak

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

3818

Kemiske grundstoffer, doteret til anvendelse i elektronikken, i form af skiver, plader (wafers) eller lignende; kemiske forbindelser, doteret til anvendelse i elektronikken

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

3819

Bremsevæsker samt andre tilberedte væsker til hydrauliske transmissioner, ikke indeholdende eller indeholdende mindre end 70 vægtprocent af olier udvundet af jordolier eller af olier hidrørende fra bituminøse mineraler

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

3820

Antifrostpræparater (herunder kølervæsker) og tilberedte væsker til afrimning

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

3822

Reagensmidler på underlag, til diagnostisk brug eller laboratoriebrug, samt sammensatte reagensmidler til diagnostisk brug eller laboratoriebrug, også på underlag, undtagen varer henhørende under pos. 3002 eller 3006

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

3823

Industrielle monocarboxylfedtsyrer; sure olier fra raffinering; industrielle fedtalkoholer:

 

 

Industrielle monocarboxylfedtsyrer, sure olier fra raffinering

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

Industrielle fedtalkoholer

Fremstilling på basis af alle materialer, herunder andre materialer under pos. 3823

 

3824

Tilberedte bindemidler til støbeforme eller støbekerner; produkter fra kemiske og nærstående industrier (herunder blandinger af naturprodukter), ikke andetsteds tariferet; restprodukter fra kemiske og nærstående industrier, ikke andetsteds tariferet:

 

 

Følgende under denne position:

– –

Tilberedte bindemidler til støbeforme eller støbekerner, på basis af naturlige harpiksprodukter

– –

Naphtensyre og ikke-vandopløselige salte af naphtensyre; estere af naphtensyre

– –

Sorbitol, undtagen sorbitol henhørende under pos. 2905

– –

Petroleumssulfonater, bortset fra petroleumssulfonater af alkalimetaller, af ammonium eller af ethanolaminer; thiopenholdige sulfonsyrer af olier hidrørende fra bituminøse mineraler og salte deraf

– –

Ionbyttere

– –

Luftabsorberende præparater (getters)

– –

Alkalisk jernoxid (gasrensemasse)

– –

Gasvand og brugt gasrensemasse

– –

Sulfonaphtensyre og ikke-vandopløselige salte heraf; estere af sulfonaphtensyre

– –

Fuselolie og dippelsolie

– –

Blandinger af salte med forskellige anioner

– –

Kopieringspasta, på basis af gelatine, også på papir- eller tekstilunderlag

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end produktet. Materialer henhørende under samme position må dog anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 20 % af det færdige produkts pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

Andre produkter

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

3901 til

3915

Plast i ubearbejdet form, affald, afklip og skrot, af plast; undtagen produkter henhørende under pos. ex 3907 og 3912, for hvilke reglerne er anført nedenfor:

 

 

Additions-polymerisationsprodukter, i hvilken andelen af en monomer udgør over 99 vægtprocent af polymerens samlede indhold

Fremstilling, ved hvilken:

værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

værdien af alle anvendte materialer henhørende under kapitel 39 ikke overstiger 20 % af det færdige produkts pris ab fabrik (6)

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25 % af produktets pris ab fabrik

Andre produkter

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer henhørende under kapitel 39 ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik (6)

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25 % af produktets pris ab fabrik

ex 3907

Copolymerer, fremstillet af polycarbonat og acrylonitril-butadienstyren (ABS)

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end produktet. Materialer henhørende under samme position må dog anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik (6)

 

Polyester

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer henhørende under kapitel 39 ikke overstiger 20 % af det færdige produkts pris ab fabrik og/eller fremstilling på basis af tetrabrompolycarbonat (bisphenol A)

 

3912

Cellulose og kemiske derivater deraf, ikke andetsteds tariferet, i ubearbejdet form

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle materialer henhørende under samme position som det færdige produkt ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik

 

3916 til

3921

Halvfabrikata og varer af plast; undtagen produkter henhørende under pos. ex 3916, ex 3917, ex 3920 og ex 3921, for hvilke reglerne er anført nedenfor:

 

 

Flade varer, bearbejdet ud over overfladebehandling eller tilskåret i andet end kvadratisk eller rektangulær form; andre produkter, også bearbejdet på anden måde end overfladebehandlede

Fremstilling, ved hvilken værdien af anvendte materialer henhørende under kapitel 39 ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25 % af produktets pris ab fabrik

Andre produkter:

 

 

– –

Additions-polymerisationsprodukter, i hvilken andelen af en monomer udgør over 99 vægtprocent af polymerens samlede indhold

Fremstilling, ved hvilken:

værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

værdien af alle anvendte materialer henhørende under kapitel 39 ikke overstiger 20 % af det færdige produkts pris ab fabrik (6)

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25 % af produktets pris ab fabrik

– –

Andre produkter

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer henhørende under kapitel 39 ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik (6)

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25 % af produktets pris ab fabrik

ex 3916 og

ex 3917

Profiler og rør

Fremstilling, ved hvilken:

værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

værdien af alle materialer henhørende under samme position som det færdige produkt ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25 % af produktets pris ab fabrik

ex 3920

Ark eller film af ionomer

Fremstilling på basis af en termoplastisk copolymer af etylen og methacrylsyre, som er delvis neutraliseret, hovedsagelig med zink- og natriumioner

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25 % af produktets pris ab fabrik

Ark af regenereret cellulose, polyamid eller polyethylen

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle materialer henhørende under samme position som det færdige produkt ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik

 

ex 3921

Metalliserede bånd af plast

Fremstilling på basis af særdeles transparente bånd af polyester, af tykkelse på under 23 micron (7)

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25 % af produktets pris ab fabrik

3922 til

3926

Varer af plast

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

ex Kapitel 40

Gummi og varer deraf; undtagen:

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

ex 4001

»Sole-crepe«-plader

Sammenpresning af »thin pale crepe«-lag

 

4005

Blandet gummi, ikke-vulkaniseret, i ubearbejdet form eller som plader eller bånd

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer, undtagen naturgummi, ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

4012

Regummerede eller brugte dæk, af gummi; massive og hule ringe, slidbaner til dæk samt fælgbånd, af gummi:

 

 

Regummerede dæk, massive og hule ringe, af gummi

Regummering af brugte dæk

 

Andre produkter

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen dem henhørende under pos. 4011 og 4012

 

ex 4017

Varer af hård gummi

Fremstilling på basis af hård gummi

 

ex Kapitel 41

Rå huder og skind (undtagen pelsskind) samt læder; undtagen:

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

ex 4102

Rå skind af får og lam, uden uld

Afhåring af fåre- og lammeskind

 

4104 til

4107

Læder, uden hår eller uld, undtagen læder henhørende under pos. 4108 eller 4109

Eftergarvning af forgarvet læder

eller

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

4109

Laklæder og lamineret laklæder; metalliseret læder

Fremstilling på basis af læder henhørende under pos. 4104 til 4107, forudsat at værdien heraf ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

Kapitel 42

Varer af læder; saddelmagerarbejder; rejseartikler, håndtasker og lignende varer; varer af tarme, undtagen fishgut

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

ex Kapitel 43

Pelsskind og kunstigt pelsskind; samt varer deraf; undtagen:

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

ex 4302

Garvede eller beredte pelsskind, sammensatte:

 

 

Til plader, kors og lignende

Blegning eller farvning samt udklipning og sammensætning af garvede eller beredte ikke-sammensatte pelsskind

 

Andre produkter

Fremstilling på basis af garvede eller beredte ikke-sammensatte pelsskind

 

4303

Beklædningsgenstande og tilbehør dertil samt andre produkter af pelsskind

Fremstilling på basis af garvet eller beredte ikke-sammensatte pelsskind henhørende under pos. 4302

 

ex Kapitel 44

Træ og varer deraf; trækul; undtagen:

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

ex 4403

Træ, groft firhugget

Fremstilling på basis af træ, også afbarket eller groft tilhugget

 

ex 4407

Træ, savet eller tilhugget i længderetningen, skåret eller skrællet, af tykkelse over 6 mm, høvlet, slebet eller samlet ende-til-ende

Slibning eller fingerskarvning

 

ex 4408

Finérplader og plader til krydsfinér, fingerskarvet, samt andet træ, savet i længderetningen, skåret eller skrællet, høvlet, slebet eller sammensat ved fingerskarvning, af tykkelse 6 mm og derunder

Laskning, høvlning, slibning eller fingerskarvning

 

ex 4409

Træ, profileret i hele længden på en eller flere kanter, også høvlet, slebet eller sammensat ved fingerskarvning:

 

 

Ramme- og møbellister

Forarbejdning til ramme- og møbellister

 

Slibning eller fingerskarvning

Slibning eller fingerskarvning

 

ex 4410 til

ex 4413

Ramme- og møbellister af træ samt profilerede lister af træ til bygningsbrug

Forarbejdning til ramme- og møbellister

 

ex 4415

Pakkasser, tremmekasser, tromler og lignende pakningsgenstande af træ

Fremstilling på basis af planker og brædder, ikke afskåret i færdige længder

 

ex 4416

Fade, tønder, kar, baljer, bøtter og andre bødkerarbejder samt dele dertil, af træ

Fremstilling på basis af emner af træ til tøndestaver, savet på de to væsentligste sider, men ikke yderligere bearbejdede

 

ex 4418

Snedker- og tømrerarbejder af træ til bygningsbrug

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end produktet. Dog må lamelplader (celleplader) og tagspån (»shingles« og »shakes«) anvendes

 

Ramme- og møbellister

Forarbejdning til ramme- og møbellister

 

ex 4421

Tændstikemner; træpløkke til fodtøj

Fremstilling på basis af træ henhørende under alle positioner, dog med undtagelse af trætråd henhørende under pos. 4409

 

ex Kapitel 45

Kork og varer deraf, undtagen:

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

4503

Varer af naturkork

Fremstilling på basis af kork henhørende under pos. 4501

 

Kapitel 46

Kurvevarearbejder og andre produkter af flettematerialer

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

Kapitel 47

Papirmasse af træ eller andre celluloseholdige materialer; genbrugspapir og -pap (affald)

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

ex Kapitel 48

Papir og pap; varer af papirmasse, papir og pap, undtagen: undtagen:

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

ex 4811

Papir og pap, linjeret eller kvadreret

Fremstilling på basis af materialer til fremstilling af papir henhørende under kapitel 47

 

4816

Karbonpapir, selvkopierende papir samt andet kopierings- og overføringspapir (undtagen varer henhørende under pos. 4809), stencils og offsetplader af papir, også i æsker

Fremstilling på basis af materialer til fremstilling af papir henhørende under kapitel 47

 

4817

Konvolutter, lukkede brevkort, ikke-illustrerede postkort samt korrespondancekort, af papir eller pap; æsker, mapper og lign. af papir og pap, indeholdende assortimenter af brevpapir, konvolutter mv.

Fremstilling, ved hvilken:

alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

ex 4818

Toiletpapir

Fremstilling på basis af materialer til fremstilling af papir henhørende under kapitel 47

 

ex 4819

Æsker, kartoner, sække, poser og andre emballagegenstande af papir, pap, cellulosevat eller cellulosefiberdug

Fremstilling, ved hvilken:

alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

ex 4820

Brevpapirblokke

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

ex 4823

Andet papir, pap, cellulosevat og cellulosefiberdug, tilskåret

Fremstilling på basis af materialer til fremstilling af papir henhørende under kapitel 47

 

ex Kapitel 49

Bøger, aviser, billeder og andre tryksager; håndskrevne eller maskinskrevne arbejder samt tegninger; undtagen:

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

4909

Postkort, trykte eller illustrerede; trykte kort med lykønskninger eller personlige meddelelser, også illustrerede, med eller uden konvolutter eller påsat udstyr

Fremstilling på basis af materialer, der ikke henhører under pos. 4909 eller 4911,

 

4910

Kalendere af enhver art, trykte, herunder kalenderblokke:

 

 

Såkaldte »evighedskalendere«, også til udskiftelige kalenderblokke, monteret på andet underlag end af papir eller pap

Fremstilling, ved hvilken:

alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

Andre produkter

Fremstilling på basis af materialer, der ikke henhører under pos. 4909 eller 4911

 

ex Kapitel 50

Natursilke; undtagen:

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

ex 5003

Affald af natursilke (herunder kokoner, der er uanvendelige til afhaspning, samt garnaffald og opkradset tekstilmateriale), kartet eller kæmmet

Kartning eller kæmning af affald af natursilke

 

5004 til

ex 5006

Garn af natursilke og garn af affald af natursilke

Fremstilling på basis af (8):

natursilke eller affald af natursilke, kartet eller kæmmet eller på anden måde beredt til spinding

andre naturlige fibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde beredt til spinding

kemikalier eller spindeopløsninger, eller

materialer til papirfremstilling

 

5007

Vævet stof af silke eller silkeaffald:

Fremstilling på basis af garn (8)

Trykning i forbindelse med mindst to indledende eller afsluttende behandlinger, som vaskning, blegning, mercerisering, varmefiksering, opruening, kalandering, krympefri behandling, bearbejdning, imprægnering, dekatering, belægning, laminering, stopning og reparation, såfremt værdien af det utrykte stof ikke overstiger 47,5 % af det færdige produkts pris ab fabrik

ex Kapitel 51

Uld samt fine eller grove dyrehår; garn og vævet stof af hestehår; undtagen:

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

5106 til

5110

Garn af uld, af fine eller af grove dyrehår eller af hestehår

Fremstilling på basis af (8):

natursilke eller affald af natursilke, kartet eller kæmmet eller på anden måde beredt til spinding

naturlige fibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde beredte til spinding

kemikalier eller spindeopløsninger, eller

materialer til papirfremstilling

 

5111 til

5113

Vævet stof af uld, af fine eller grove dyrehår eller af hestehår:

Fremstilling på basis af garn (8)

Trykning i forbindelse med mindst to indledende eller afsluttende behandlinger, som vaskning, blegning, mercerisering, varmefiksering, opruening, kalandering, krympefri behandling, bearbejdning, imprægnering, dekatering, belægning, laminering, stopning og reparation, såfremt værdien af det utrykte stof ikke overstiger 47,5 % af det færdige produkts pris ab fabrik

ex Kapitel 52

Bomuld; undtagen:

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

5204 til

5207

Garn og tråd af bomuld

Fremstilling på basis af (8):

natursilke eller affald af natursilke, kartet eller kæmmet eller på anden måde beredt til spinding

naturlige fibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde beredte til spinding

kemikalier eller spindeopløsninger, eller

materialer til papirfremstilling

 

5208 til 5212

Vævet stof af bomuld

Fremstilling på basis af garn (8)

Trykning i forbindelse med mindst to indledende eller afsluttende behandlinger, som vaskning, blegning, mercerisering, varmefiksering, opruening, kalandering, krympefri behandling, bearbejdning, imprægnering, dekatering, belægning, laminering, stopning og reparation, såfremt værdien af det utrykte stof ikke overstiger 47,5 % af det færdige produkts pris ab fabrik

ex Kapitel 53

Andre vegetabilske tekstilfibre; papirgarn og vævet stof af papirgarn; undtagen:

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

5306 til

5308

Garn af andre vegetabilske tekstilfibre; papirgarn

Fremstilling på basis af (8):

natursilke eller affald af natursilke, kartet eller kæmmet eller på anden måde beredt til spinding

naturlige fibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde beredte til spinding,

kemikalier eller spindeopløsninger, eller

materialer til papirfremstilling

 

5309 til

5311

Vævet stof af andre vegetabilske tekstilfibre; vævet stof af papirgarn:

Fremstilling på basis af garn (8)

Trykning i forbindelse med mindst to indledende eller afsluttende behandlinger, som vaskning, blegning, mercerisering, varmefiksering, opruening, kalandering, krympefri behandling, bearbejdning, imprægnering, dekatering, belægning, laminering, stopning og reparation, såfremt værdien af det utrykte stof ikke overstiger 47,5 % af det færdige produkts pris ab fabrik

5401 til

5406

Garn, monofilamenter og tråd af endeløse kemofibre

Fremstilling på basis af (8):

natursilke eller affald af natursilke, kartet eller kæmmet eller på anden måde beredt til spinding

naturlige fibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde beredte til spinding,

kemikalier eller spindeopløsninger, eller

materialer til papirfremstilling

 

5407 og

5408

Vævet stof af garn af endeløse kemofibre:

Fremstilling på basis af garn (8)

Trykning i forbindelse med mindst to indledende eller afsluttende behandlinger, som vaskning, blegning, mercerisering, varmefiksering, opruening, kalandering, krympefri behandling, bearbejdning, imprægnering, dekatering, belægning, laminering, stopning og reparation, såfremt værdien af det utrykte stof ikke overstiger 47,5 % af det færdige produkts pris ab fabrik

5501 til

5507

Korte kemofibre

Fremstilling på basis af kemikalier eller spindeopløsninger

 

5508 til

5511

Garn og sytråd af korte kemofibre

Fremstilling på basis af (8):

natursilke eller affald af natursilke, kartet eller kæmmet eller på anden måde beredt til spinding

naturlige fibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde beredte til spinding,

kemikalier eller spindeopløsninger, eller

materialer til papirfremstilling

 

5512 til

5516

Vævet stof af korte kemofibre:

Fremstilling på basis af garn (8)

Trykning i forbindelse med mindst to indledende eller afsluttende behandlinger, som vaskning, blegning, mercerisering, varmefiksering, opruening, kalandering, krympefri behandling, bearbejdning, imprægnering, dekatering, belægning, laminering, stopning og reparation, såfremt værdien af det utrykte stof ikke overstiger 47,5 % af det færdige produkts pris ab fabrik

ex Kapitel 56

Vat, filt og fiberdug; særligt garn; sejlgarn, reb og tovværk samt varer deraf; undtagen:

Fremstilling på basis af (8):

kokosgarn

naturlige fibre

kemikalier eller spindeopløsninger, eller

materialer til papirfremstilling

 

5602

Filt, også imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret:

 

 

Nålefilt

Fremstilling på basis af (8):

naturlige fibre

kemikalier eller spindeopløsninger

 

Andre produkter

Fremstilling på basis af (8):

naturlige fibre

korte kemofibre eller

kemikalier eller spindeopløsninger

 

5604

Tråde og snore af gummi, overtrukket med tekstil; tekstilgarn samt strimler og lign. henhørende under pos. 5404 og 5405, imprægneret, overtrukket, belagt eller beklædt med gummi eller plast:

 

 

Tråde og snore af gummi, overtrukket med tekstil

Fremstilling på basis af tråde og snore af gummi, uden tekstilovertræk

 

Andre produkter

Fremstilling på basis af (8):

naturlige fibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde beredt til spinding

kemikalier eller spindeopløsninger, eller

materialer til papirfremstilling

 

5605

Metalliseret garn, også overspundet, bestående af tekstilgarn eller strimler og lign. henhørende under pos. 5404 eller 5405, i forbindelse med metal i form af tråd, bånd eller pulver eller overtrukket med metal

Fremstilling på basis af (8):

naturlige fibre

korte kemofibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde beredt til spinding

kemikalier eller spindeopløsninger, eller

materialer til papirfremstilling

 

5606

Overspundet garn samt overspundne strimler og lign henhørende under pos. 5404 eller 5405 (bortset fra garn henhørende under pos. 5605 og overspundet garn af hestehår); chenillegarn; krimmergarn (»chainettegarn«)

Fremstilling på basis af (8):

naturlige fibre

korte kemofibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde beredt til spinding

kemikalier eller spindeopløsninger, eller

materialer til papirfremstilling

 

Kapitel 57

Gulvtæpper og anden gulvbelægning af tekstilmaterialer:

 

 

Nålefilt

Fremstilling på basis af (8):

naturlige fibre, eller

kemikalier eller spindeopløsninger

Vævet stof af jute kan dog anvendes som bundstof

 

Af andet filt

Fremstilling på basis af (8):

naturlige fibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde beredt til spinding

kemikalier eller spindeopløsninger

 

Andre produkter

Fremstilling på basis af garn (8).

Vævet stof af jute kan dog anvendes som bundstof

 

ex Kapitel 58

Særlige vævede stoffer; tuftede tekstilstoffer; blonder og kniplinger; tapisserier; possementartikler; broderier; undtagen:

Fremstilling på basis af garn (8)

Trykning i forbindelse med mindst to indledende eller afsluttende behandlinger, som vaskning, blegning, mercerisering, varmefiksering, opruening, kalandering, krympefri behandling, bearbejdning, imprægnering, dekatering, belægning, laminering, stopning og reparation, såfremt værdien af det utrykte stof ikke overstiger 47,5 % af det færdige produkts pris ab fabrik

5805

Håndvævede tapisserier (af typerne Gobelin, Flandern, Aubusson, Beauvais og lign.) og broderede tapisserier (med gobelinsting, korssting og lign.), også konfektionerede

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

5810

Broderier i løbende længder, strimler eller motiver

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

5901

Tekstilstof, overtrukket med vegetabilske carbohydratgummier eller stivelsesholdige substanser, af den art, der anvendes til fremstilling af bogbind mv.: kalkerlærred; præpareret malerlærred; buckram og lignende stivede tekstilstoffer af den art, der anvendes til fremstilling af hatte

Fremstilling på basis af garn

 

5902

Cordvæv (stræklærred) fremstillet af garn med høj styrke, af nylon eller andre polyamider, polyestere eller viskose:

Fremstilling på basis af garn

 

5903

Tekstilstof, imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret med plast, undtagen varer henhørende under pos. 5902

Fremstilling på basis af garn

Trykning i forbindelse med mindst to indledende eller afsluttende behandlinger, som vaskning, blegning, mercerisering, varmefiksering, opruening, kalandering, krympefri behandling, bearbejdning, imprægnering, dekatering, belægning, laminering, stopning og reparation, såfremt værdien af det utrykte stof ikke overstiger 47,5 % af det færdige produkts pris ab fabrik

5904

Linoleum, også i tilskårne stykker; gulvbelægningsmaterialer bestående af tekstilunderlag med overtræk eller belægning, også i tilskårne stykker

Fremstilling på basis af garn (8)

 

5905

Vægbeklædning af tekstilmaterialer:

Fremstilling på basis af garn

Trykning i forbindelse med mindst to indledende eller afsluttende behandlinger, som vaskning, blegning, mercerisering, varmefiksering, opruening, kalandering, krympefri behandling, bearbejdning, imprægnering, dekatering, belægning, laminering, stopning og reparation, såfremt værdien af det utrykte stof ikke overstiger 47,5 % af det færdige produkts pris ab fabrik

5906

Tekstilstof, gummeret, undtagen varer henhørende under pos. 5902:

Fremstilling på basis af garn

 

5907

Tekstilstof, imprægneret, overtrukket eller belagt på anden måde; malede teaterkulisser, malede atelierbagtæpper og lign

Fremstilling på basis af garn

Trykning i forbindelse med mindst to indledende eller afsluttende behandlinger, som vaskning, blegning, mercerisering, varmefiksering, opruening, kalandering, krympefri behandling, bearbejdning, imprægnering, dekatering, belægning, laminering, stopning og reparation, såfremt værdien af det utrykte stof ikke overstiger 47,5 % af det færdige produkts pris ab fabrik

5908

Væger af tekstil, vævede, flettede eller strikkede, til lamper, ovne, fyrtøj, lys og lign; glødenet og glødestrømper samt rørformede emner til fremstilling deraf, også imprægnerede:

 

 

Glødenet og glødestrømper

Fremstilling på basis af rørformede emner af tekstil

 

Andre produkter

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

5909 til

5911

Tekstilvarer til teknisk brug:

 

 

Polerskiver og -ringe af andre materialer end filt, henhørende under pos. 5911

Fremstilling på basis af garn eller af affald af stoffer eller klude henhørende under pos. 6310

 

Vævet stof, af den art, der sædvanligvis anvendes i papirmaskiner eller til anden teknisk brug, filtet eller ikke, også imprægneret eller overtrukket, rørformet eller endeløst, enkelt- eller flerkædet og/eller -skuddet, eller fladvævet, flerkædet og/eller -skuddet henhørende under pos. 5911

Fremstilling på basis af garn (8)

 

Andet

Fremstilling på basis af garn (8)

 

Kapitel 60

Trikotagestoffer

Fremstilling på basis af garn (8):

 

Kapitel 61

Beklædningsgenstande og tilbehør til beklædningsgenstande, af trikotage:

 

 

Fremstillet ved sammensyning eller anden samling af to eller flere stykker af trikotage stof, der enten er skåret i form eller formtilvirket

Fremstilling på basis af fibre

 

Andre produkter

Fremstilling på basis af garn (8)

 

ex Kapitel 62

Beklædningsgenstande og tilbehør til beklædningsgenstande, undtagen varer af trikotage; undtagen:

Fremstilling på basis af fibre

 

6213 og

6214

Lommetørklæder, sjaler, tørklæder, mantiller, slør og lignende varer:

 

 

Broderivarer

Fremstilling på basis af garn (8)  (9)

Fremstilling på basis af vævet stof, ikke broderet, hvis værdi ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik (8)

Andre produkter

Fremstilling på basis af garn (8)  (9)

Konfektion efterfulgt af trykning i forbindelse med mindst to indledende eller afsluttende behandlinger, som vaskning, blegning, mercerisering, varmefiksering, opruening, kalandering, krympefri behandling, bearbejdning, imprægnering, dekatering, belægning, laminering, stopning og reparation, såfremt værdien af det anvendte utrykte stof henhørende under pos. 6213 og 6214 ikke overstiger 47,5 % af produktets pris ab fabrik

6217

Andet konfektioneret tilbehør til beklædningsgenstande; dele af beklædningsgenstande eller af tilbehør til beklædningsgenstande, bortset fra varer henhørende under pos. 6212:

 

 

Broderivarer

Fremstilling på basis af garn (8)

Fremstilling på basis af vævet stof, ikke broderet, hvis værdi ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik (8)

Brandsikkert udstyr af vævet stof overtrukket med et lag aluminiumbehandlet polyester

Fremstilling på basis af garn (8)

Fremstilling på basis af vævet stof, ikke overtrukket, forudsat at værdien af det anvendte ikke overtrukne stof ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik (8)

Indlæg til kraver og manchetter, udskårne

Fremstilling, ved hvilken:

alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

 

ex Kapitel 63

Andre konfektionerede tekstilvarer; håndarbejdssæt; brugte beklædningsgenstande og brugte tekstilvarer; klude; undtagen:

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

6301 til

6304

Plaider og lignende tæpper, sengelinned m.v.; gardiner m.v.; andre boligtekstiler:

 

 

Af filt, ikke-vævede stoffer

Fremstilling på basis af (8):

naturlige fibre, eller

kemikalier eller spindeopløsninger

 

Andre produkter:

 

 

– –

Broderivarer

Fremstilling på basis af garn (9)  (10)

Fremstilling på basis af vævede stoffer (undtagen trikotagestoffer), ikke broderet, hvis værdi ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

– –

Andre produkter

Fremstilling på basis af garn (8)  (9):

 

6305

Sække og poser, af den art der anvendes til emballage

Fremstilling på basis af garn (8)

 

6306

Presenninger og markiser; telte; sejl til både, sejlbrætter og sejlvogne; campingudstyr:

Fremstilling på basis af fibre

 

6307

Andre konfektionerede varer (herunder snitmønstre)

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

 

6308

Sæt bestående af vævet stof samt garn, også med tilbehør, til fremstilling af tæpper, tapisserier, broderede duge og servietter eller lignende tekstilvarer, i pakninger til detailsalg

Hver artikel i sættet skal opfylde den regel, der gælder for den, såfremt den ikke indgik i sættet; dog må der medtages artikler uden oprindelse, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 25 % af sættes pris ab fabrik

 

ex Kapitel 64

Fodtøj, gamacher og lign; undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen samlede dele, bestående af overdel fastgjort til bindsål eller andre underdele henhørende under pos. 6406

 

6406

Dele til fodtøj (herunder fodtøjsoverdele, også fastgjort til bindsål eller anden underdel, bortset fra ydersål); indlægssåler, hælepuder og lignende varer; gamacher; skinnebensbeskyttere og lignende varer samt dele dertil

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

ex Kapitel 65

Hovedbeklædning og dele dertil, undtagen:

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

6503

Hatte og anden hovedbeklædning af filt, fremstillet af hattestumper eller plane hatteemner henhørende under pos. 6501, også forede eller garnerede

Fremstilling på basis af garn eller tekstilfibre (9)

 

6505

Hatte og anden hovedbeklædning, af trikotage eller konfektioneret af blonder, kniplinger, filt eller andet tekstilstof (men ikke af bånd eller strimler), også forede eller garnerede; hårnet, uanset materialets art, også forede eller garnerede

Fremstilling på basis af garn eller tekstilfibre (9)

 

ex Kapitel 66

Paraplyer, parasoller, spadserestokke, siddestokke, piske, ridepiske samt dele dertil; undtagen:

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

6601

Paraplyer og parasoller (herunder stokkeparaplyer, haveparasoller og lign.)

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

Kapitel 67

Bearbejdede fjer og dun samt varer af fjer og dun; kunstige blomster; varer af menneskehår

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

ex Kapitel 68

Varer af sten, gips, cement, asbest, glimmer og lignende materialer; undtagen:

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

ex 6803

Varer af skifer, herunder varer af agglomeret skifer

Fremstilling på basis af bearbejdet skifer

 

ex 6812

Varer af asbest; varer af blandinger på basis af asbest eller af blandinger på basis af asbest og magnesiumcarbonat

Fremstilling på basis af alle materialer

 

ex 6814

Varer af glimmer, herunder varer af agglomereret eller rekonstitueret glimmer, også på underlag af papir, pap eller andre materialer

Fremstilling på basis af bearbejdet glimmer, herunder varer af agglomeret eller rekonstitueret glimmer

 

Kapitel 69

Keramiske produkter

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

ex Kapitel 70

Glas og glasvarer; undtagen:

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

ex 7003

ex 7004 og

ex 7005

Glas, ikke med reflekterende lag

Fremstilling på basis af materialer henhørende under pos. 7001

 

7006

Glas henhørende under pos. 7003, 7004 eller 7005, bøjet, facet- eller kantslebet, graveret, boret, emaljeret eller på anden måde bearbejdet, men ikke indrammet eller i forbindelse med andre materialer:

 

 

Glasplader (substrater), med dielektrisk belægning af metal, halvledere ifølge standarderne fra SEMII (11)

Fremstilling på basis af glasplader (substrater) uden belægning henhørende under pos. 7006

 

Andre produkter

Fremstilling på basis af materialer henhørende under pos. 7001

 

7007

Sikkerhedsglas, bestående af hærdet eller lamineret glas

Fremstilling på basis af materialer henhørende under pos. 7001

 

7008

Isolationsruder bestående af flere lag glas

Fremstilling på basis af materialer henhørende under pos. 7001

 

7009

Glasspejle, også indrammede, herunder bakspejle

Fremstilling på basis af materialer henhørende under pos. 7001

 

7010

Balloner, flasker, flakoner, krukker, tabletglas, ampuller og andre beholdere af glas af den art, der anvendes til transport af varer eller som emballage; henkogningsglas; propper, låg og andre lukkeanordninger, af glas

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

eller

Slibning af varer af glas, hvis værdi ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

7013

Bordservice, køkken-, toilet- og kontorartikler, dekorationsgenstande til indendørs brug og lignende varer, af glas, undtagen varer henhørende under pos. 7010 eller 7018

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

eller

Slibning af varer af glas, hvis værdi ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

eller

Dekoration, undtagen serigrafisk trykning, udelukkende udført i hånden, af varer af glas, blæst med munden, og hvis værdi ikke overstiger 50 % af det færdige produkts pris ab fabrik

 

ex 7019

Varer af glasfibre, undtagen garn

Fremstilling på basis af:

fiberbånd, rovings, garn eller afhuggede tråde, ufarvede, eller

glasuld

 

ex Kapitel 71

Naturperler, kulturperler, ædel- og halvædelsten, ædle metaller, ædelmetaldublé samt varer af disse materialer; bijouterivarer; mønter; undtagen:

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

ex 7101

Naturperler og kulturperler, sorterede og trukket på snor af hensyn til forsendelsen

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

ex 7102,

ex 7103 og

ex 7104

Bearbejdede ædel- og halvædelsten (naturlige, syntetiske eller rekonstruerede)

Fremstilling på basis af ubearbejdede ædel- og halvædelsten

 

7106,

7108 og

7110

Ædle metaller:

 

 

Ubearbejdede

Fremstilling på basis af alle materialer undtagen materialer henhørende under pos. 7106, 7108 eller 7110

eller

Adskillelse ved elektrolyse, varmebehandling eller kemisk behandling af ædle metaller henhørende under pos. 7106, 7108 eller 7110

eller

Legering af ædle metaller henhørende under pos. 7106, 7108 eller 7110, indbyrdes eller med andre metalbaser

 

I form af halvfabrikata eller som pulver

Fremstilling på basis af ubearbejdede ædle metaller

 

ex 7107

ex 7109 og

ex 7111

Ædelmetaldublé, i form af halvfabrikata

Fremstilling af ædelmetaldublé på basis af ubearbejdede ædelmetaller

 

7116

Varer af naturperler eller kulturperler, ædel- eller halvædelsten (naturlige, syntetiske eller rekonstruerede)

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

7117

Bijouterivarer

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

eller

 

 

Fremstilling på basis af metaldele, ikke dubleret eller overtrukket med ædle metaller, forudsat at værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

ex Kapitel 72

Jern og stål; undtagen:

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

7207

Halvfabrikata af jern og ulegeret stål

Fremstilling på basis af materialer henhørende under pos. 7201, 7202, 7203, 7204 eller 7205

 

7208 til

7216

Fladvalsede produkter, stænger, profiler af jern og ulegeret stål

Fremstilling på basis af ingots og andre ubearbejdede former af materialer henhørende under pos. 7206

 

7217

Tråd af jern og ulegeret stål

Fremstilling på basis af halvfabrikata af materialer henhørende under pos. 7207

 

ex 7218

7219 til

7222

Halvfabrikata, fladvalsede produkter og profiler af rustfrit stål

Fremstilling på basis af ingots og andre ubearbejdede former af materialer henhørende under pos. 7218

 

7223

Tråd af rustfrit stål

Fremstilling på basis af halvfabrikata af materialer henhørende under pos. 7218

 

ex 7224

7225 til

7228

Halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmtvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe; profiler, af andet legeret stål; hule borestænger, af legeret eller ulegeret stål

Fremstilling på basis af ingots og andre ubearbejdede former af materialer henhørende under pos. 7206, 7218 eller 7224

 

7229

Tråd af andet legeret stål

Fremstilling på basis af halvfabrikata af materialer henhørende under pos. 7224

 

ex Kapitel 73

Varer af jern og stål; undtagen:

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

ex 7301

Spunsvægjern

Fremstilling på basis af materialer henhørende under pos. 7206

 

7302

Følgende materiel af jern og stål, til jernbaner og sporveje: skinner, kontraskinner og tandhjulsskinner, tunger, krydsninger, trækstænger og andet materiel til sporskifter, sveller, skinnelasker, skinnestole, kiler til skinnestole, underlagsplader, klemplader, langplader, sporstænger og andet specielt materiel til samling eller befæstelse af skinner

Fremstilling på basis af materialer henhørende under pos. 7206

 

7304,

7305 og

7306

Rør og hule profiler, af jern (bortset fra støbejern) og stål

Fremstilling på basis af materialer henhørende under pos. 7206, 7207, 7218 eller 7224

 

ex 7307

Rørfittings af rustfrit stål (ISO nr. X5CrNiMo 1712) bestående af flere dele

Drejning, boring, gevindskæring, afgratning og sandblæsning af smedede emner, hvis værdi ikke overstiger 35 % af produktets pris ab fabrik

 

7308

Konstruktioner, undtagen præfabrikerede bygninger henhørende under pos. 9406, og dele af konstruktioner (f.eks. broer og brosektioner, sluseporte, tårne, gittermaster, tage og tagkonstruktioner, døre, vinduer og rammer dertil samt dørtærskler, skodder, rækværker, søjler og piller), af jern og stål; plader, stænger, profiler, rør og lign, af jern og stål, forarbejdet til brug i konstruktioner

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end produktet. Svejsede profiler henhørende under pos. 7301, må dog ikke anvendes

 

ex 7315

Snekæder

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer henhørende under pos. 7315 ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

ex Kapitel 74

Kobber og varer deraf; undtagen:

Fremstilling, ved hvilken:

alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt;

værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

7401

Kobbersten; cementkobber (udfældet kobber)

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

7402

Uraffineret kobber; kobberanoder til elektrolytisk raffinering

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

7403

Raffineret kobber og kobberlegeringer i ubearbejdet form:

 

 

Raffineret kobber

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

Kobberlegeringer og raffineret kobber med indehold af andre elementer

Fremstilling på basis af raffineret kobber, i ubearbejdet form, eller af affald og skrot af kobber

 

7404

Affald og skrot af kobber

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

7405

Kobberforlegeringer

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

ex Kapitel 75

Nikkel og varer deraf; undtagen:

Fremstilling, ved hvilken:

alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt;

værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

7501 til

7503

Nikkelsten, nikkeloxidsinter og andre mellemprodukter fra fremstilling af nikkel; ubearbejdet nikkel; affald og skrot af nikkel

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

ex Kapitel 76

Aluminium og varer deraf; undtagen:

Fremstilling, ved hvilken:

alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

7601

Ubearbejdet aluminium

Fremstilling, ved hvilken:

alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt; og

værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

eller

Fremstilling ved varmebehandling eller elektrolyse på basis af ulegeret aluminium eller affald og skrot af aluminium

 

7602

Affald og skrot, af aluminium

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

ex 7616

Varer af aluminium, undtagen trådvæv, trådnet, tråddug, trådgitter og lignende varer (herunder endeløse bånd) af aluminiumstråd samt strækmetal af aluminium

Fremstilling, ved hvilken:

alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt. Trådvæv, trådnet, tråddug, trådgitter og lignende varer (herunder endeløse bånd) af aluminiumstråd, samt strækmetal af aluminium må dog anvendes

værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

Kapitel 77

Forbeholdt eventuel senere anvendelse i det harmoniserede system

 

 

ex Kapitel 78

Bly og varer deraf; undtagen:

Fremstilling, ved hvilken:

alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

7801

Ubearbejdet bly:

 

 

Raffineret bly

Fremstilling på basis af »bullion« eller »work«-bly

 

Andre produkter

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end produktet. Affald og skrot henhørende under pos. 7802 må dog ikke anvendes

 

7802

Affald og skrot, af bly

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

ex Kapitel 79

Zink og varer deraf; undtagen:

Fremstilling, ved hvilken:

alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

7901

Ubearbejdet zink

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end produktet. Affald og skrot henhørende under pos. 7902 må dog ikke anvendes

 

7902

Affald og skrot af zink

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

ex Kapitel 80

Tin og varer deraf; undtagen:

Fremstilling, ved hvilken:

alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

8001

Ubearbejdet tin

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end produktet. Affald og skrot henhørende under pos. 8002 må dog ikke anvendes

 

8002 og

8007

Affald og skrot af tin; andre produkter af tin

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

Kapitel 81

Andre uædle metaller; sintrede keramiske metaller (cermets); varer af disse materialer

 

 

Andre uædle metaller, bearbejdede; varer af disse materialer

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer henhørende under samme position som det pågældende produkt ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

Andre produkter

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

ex Kapitel 82

Værktøj, redskaber, knive, skeer og gafler samt dele dertil, af uædle metaller; undtagen:

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

8206

Værktøj henhørende under mindst to af positionerne 8202 til 8205, i sæt til detailsalg

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end pos. 8202 til 8205. Dog må værktøj henhørende under pos. 8202 til 8205 medtages i sæt, forudsat at deres værdi ikke overstiger 15 % af det færdige sæts pris ab fabrik

 

8207

Udskifteligt værktøj til håndværktøj, også mekanisk eller til værktøjsmaskiner (f.eks. til presning, stansning, lokning, gevindskæring, boring, udboring, rømning, fræsning, drejning og skruning), herunder matricer til trådtrækning eller strengpresning af metal, samt værktøj til bjerg- eller jordboring

Fremstilling, ved hvilken:

alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

 

8208

Knive og skær til maskiner og mekaniske apparater

Fremstilling, ved hvilken:

alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

 

ex 8211

Knive (undtagen varer henhørende under pos. 8208) med skærende eller savtakket æg (herunder beskærerknive), samt blade dertil

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end produktet. Dog må blade til knive og håndtag af uædle metaller anvendes

 

8214

Andre skære- og klipperedskaber (f.eks. hårklippere, flækkeknive, huggeknive, hakkeknive og papirknive); redskaber til manicure eller pedicure (herunder neglefile), også i sæt

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end produktet. Dog må håndtag af uædle metaller anvendes

 

8215

Skeer, gafler, potageskeer, hulskeer, kageskeer, fiskeknive, smørknive, sukkertænger og lignende artikler til køkken- og bordbrug

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end produktet. Dog må håndtag af uædle metaller anvendes

 

ex Kapitel 83

Diverse varer af uædle metaller; undtagen:

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

ex 8302

Andet beslag, tilbehør og lignende varer, til bygninger, og automatiske dørlukkere

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end produktet. Andre materialer henhørende under pos. 8302 må dog anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik

 

ex 8306

Statuetter og andre dekorationsgenstande, af uædle metaller

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end produktet. Andre materialer henhørende under pos. 8306 må dog anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

 

ex Kapitel 84

Atomreaktorer, kedler; maskiner og apparater samt mekaniske redskaber; dele dertil; undtagen:

Fremstilling, ved hvilken:

alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt;

værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

ex 8401

Nukleare brændselselementer

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt (12)

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

8402

Dampkedler (undtagen centralvarmekedler, som også kan producere lavtryksdamp); kedler med overhedning

Fremstilling, ved hvilken:

alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25 % af produktets pris ab fabrik

8403 og

ex 8404

Kedler til central opvarmning, bortset fra kedler henhørende under pos. 8402, samt hjælpeapparater til central opvarmning

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end pos. 8403 eller 8404

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

8406

Dampturbiner

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

 

8407

Forbrændingsmotorer med gnisttænding, med frem- og tilbagegående eller roterende stempel

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

 

8408

Forbrændingsmotorer med kompressionstænding med stempel (diesel- eller semidieselmotorer)

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

 

8409

Dele, som udelukkende eller hovedsagelig er bestemt til forbrændingsmotorer henhørende under pos. 8407 eller 8408

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

 

8411

Turboreaktorer, propelturbiner og andre gasturbiner

Fremstilling, ved hvilken:

alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25 % af produktets pris ab fabrik

8412

Andre kraftmaskiner og motorer

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

 

ex 8413

Roterende fortrængningspumper

Fremstilling, ved hvilken:

alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25 % af produktets pris ab fabrik

ex 8414

Industrielle ventilatorer, blæsere og lign

Fremstilling, ved hvilken:

alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25 % af produktets pris ab fabrik

8415

Luftkonditioneringsmaskiner bestående af en motordreven ventilator og elementer til ændring af luftens temperatur og fugtighed, herunder maskiner uden mulighed for særskilt regulering af fugtighedsgraden

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

 

8418

Køleskabe, frysere og andre maskiner og apparater til køling og frysning, elektriske og andre; varmepumper, undtagen luftkonditioneringsmaskiner henhørende under pos. 8415

Fremstilling, ved hvilken:

alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

værdien af alle anvendte materialer uden oprindelsesstatus ikke overstiger værdien af anvendte materialer med oprindelsesstatus

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25 % af produktets pris ab fabrik

ex 8419

Maskiner til træ-, papirmasse-, papir- og papindustrien

Fremstilling:

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik og

inden for ovennævnte grænse, materialer henhørende under samme position som den færdige vare kun anvendes op til en værdi af 25 % af det færdige produkts pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

8420

Kalandere og andre valsemaskiner, undtagen maskiner til metal eller glas, samt valser dertil

Fremstilling:

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik og

inden for ovennævnte grænse, materialer henhørende under samme position som den færdige vare kun anvendes op til en værdi af 25 % af det færdige produkts pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

8423

Vægte, herunder tælle- og kontrolvægte (undtagen vægte, følsomme for 5 centigram og derunder); vægtlodder af enhver art

Fremstilling, ved hvilken:

alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25 % af produktets pris ab fabrik

8425 til

8428

Andre maskiner og apparater til løftning, lastning, losning eller flytning

Fremstilling:

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik og

inden for ovennævnte grænse, materialer henhørende under pos. 8431 kun anvendes op til en værdi af 10 % af det færdige produkts pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

8429

Bulldozere, angledozere, vejhøvle (graders og levellers), scrapere, gravemaskiner, læssemaskiner, stampemaskiner og vejtromler, selvkørende:

 

 

Vejtromler

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

 

Andre produkter

Fremstilling:

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik og

inden for ovennævnte grænse, materialer henhørende under pos. 8431 kun anvendes op til en værdi af 10 % af det færdige produkts pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

8430

Andre maskiner og apparater til jordarbejde, minedrift, stenbrydning og lign (f.eks. maskiner til planering, udgravning, stampning, komprimering eller boring); piloteringsmaskiner (rambukke) og maskiner til optrækning af pæle; sneplove og sneblæsere

Fremstilling:

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik og

hvor, inden for ovennævnte grænse, materialer henhørende under pos. 8431 kun anvendes op til en værdi af 10 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

ex 8431

Dele, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til vejtromler

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

 

8439

Maskiner og apparater til fremstilling af papirmasse af cellulosefibre eller til fremstilling og efterbehandling af papir og pap

Fremstilling:

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik og

inden for ovennævnte grænse, materialer henhørende under samme position som den færdige vare kun anvendes op til en værdi af 25 % af det færdige produkts pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

8441

Andre maskiner og apparater til forarbejdning af papirmasse, papir og pap, herunder papir- og papskæremaskiner af enhver art

Fremstilling:

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik og

inden for ovennævnte grænse, materialer henhørende under samme position som den færdige vare kun anvendes op til en værdi af 25 % af det færdige produkts pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

8444 til

8447

Maskiner henhørende under disse positioner til anvendelse inden for tekstilindustrien

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

 

ex 8448

Hjælpemaskiner og hjælpeapparater til brug i forbindelse med de under pos. 8444 og 8445 henhørende maskiner

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

 

8452

Symaskiner, undtagen symaskiner til hæftning af bøger henhørende under pos. 8440; møbler, borde og overtræk, specielt konstrueret til symaskiner; symaskinenåle:

 

 

Symaskiner (skyttemaskiner), hvis hoved vejer højst 16 kg uden motor eller højst 17 kg med motor

Fremstilling:

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik og

hvor værdien af alle de materialer uden oprindelse, der anvendes ved samling af symaskinehovedet (uden motor), ikke overstiger værdien af de anvendte materialer med oprindelsesstatus

de anvendte trådspændings-, griber- og zig-zagsyningsmekanismer allerede har oprindelsesstatus

 

Andre produkter

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

 

8456 til

8466

Værktøjsmaskiner og maskiner samt dele og tilbehør dertil henhørende under pos. 8456 til 8466

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

 

8469 til

8472

Kontormaskiner (f.eks. skrivemaskiner, regnemaskiner, automatiske databehandlings-maskiner, duplikatorer og hæftemaskiner)

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

 

8480

Formkasser til metalstøbning; bundplader til støbeforme; støbeformsmodeller; støbeforme til metaller (bortset fra kokiller), metalkarbider, glas, mineralske materialer, gummi og plast

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

8482

Kugle- og rullelejer

Fremstilling, ved hvilken:

alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25 % af produktets pris ab fabrik

8484

Pakninger og lign af metalplader i forbindelse med andet materiale eller af to eller flere lag metal; sæt og assortimenter af pakninger o. lign. af forskellig beskaffenhed, i poser, hylstre eller lignende emballager; mekaniske pakninger

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

 

8485

Dele til maskiner, apparater og mekaniske redskaber ikke andetsteds tariferet i dette kapitel og ikke forsynet med elektriske forbindelsesdele, isolatorer, spoler, kontakter eller andre elektriske dele

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

 

ex Kapitel 85

Elektriske maskiner og apparater, elektrisk materiel samt dele dertil; lydoptagere og lydgengivere samt billed- og lydoptagere og billed- og lydgengivere til fjernsyn samt dele og tilbehør dertil; undtagen:

Fremstilling, ved hvilken:

alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

8501

Elektriske motorer og generatorer, med undtagelse af generatorsæt

Fremstilling:

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik og

inden for ovennævnte grænse, materialer henhørende under pos. 8503 kun anvendes op til en værdi af 10 % af det færdige produkts pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

8502

Generatorsæt og roterende elektriske omformere

Fremstilling:

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik og

inden for ovennævnte grænse, materialer henhørende under pos. 8501 eller 8503 kun anvendes op til en værdi af 10 % af det færdige produkts pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

ex 8504

Strømforsyningsenheder, af den art der anvendes til automatiske databehandlingsmaskiner

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

 

ex 8518

Mikrofoner og stativer dertil; højtalere, også monteret i kabinet; elektriske lavfrekvensforstærkere; elektriske lydforstærkere

Fremstilling:

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik og

værdien af alle anvendte materialer uden oprindelse ikke overstiger værdien af anvendte materialer med oprindelse

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25 % af produktets pris ab fabrik

8519

Pladetallerkener, pladespillere, kassettespillere og andre lydgengivere, uden indbygget lydoptager

Fremstilling:

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik og

værdien af alle anvendte materialer uden oprindelse ikke overstiger værdien af anvendte materialer med oprindelse

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

8520

Magnetiske båndoptagere og andre lydoptagere, også med indbygget lydgengiver

Fremstilling:

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik og

værdien af alle anvendte materialer uden oprindelse ikke overstiger værdien af anvendte materialer med oprindelse

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

8521

Apparater til optagelse og gengivelse af video, også med indbygget videotuner

Fremstilling:

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik og

værdien af alle anvendte materialer uden oprindelse ikke overstiger værdien af anvendte materialer med oprindelse

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

8522

Dele og tilbehør, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til apparater henhørende under pos. 8519 til 8521

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

 

8523

Uindspillede medier til optagelse af lyd eller andre fænomener, undtagen varer henhørende under kapitel 37

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

 

8524

Plader, bånd og andre medier med indspilning af lyd eller af andre fænomener, herunder matricer og mastere til fremstilling af plader, undtagen varer henhørende under kapitel 37:

 

 

Matricer og mastere til fremstilling af plader

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

 

Andre produkter

Fremstilling:

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik og

inden for ovennævnte grænse, materialer henhørende under pos. 8523 kun anvendes op til en værdi af 10 % af det færdige produkts pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

8525

Sendere til radiotelefoni, radiotelegrafi, radiofoni og fjernsyn, også sammenbygget med modtagere, lydoptagere eller lydgengivere; fjernsynskameraer; still-billede videokameraer og andre videokameraer

Fremstilling:

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik og

værdien af alle anvendte materialer uden oprindelse ikke overstiger værdien af anvendte materialer med oprindelse

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25 % af produktets pris ab fabrik

8526

Radarapparater, radionavigeringsapparater og radiofjernbetjeningsapparater

Fremstilling:

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik og

værdien af alle anvendte materialer uden oprindelse ikke overstiger værdien af anvendte materialer med oprindelse

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25 % af produktets pris ab fabrik

8527

Modtagere til radiotelefoni, radiotelegrafi eller radiofoni, også sammenbygget med lydoptagere, lydgengivere eller et ur i et fælles kabinet.

Fremstilling:

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik og

værdien af alle anvendte materialer uden oprindelse ikke overstiger værdien af anvendte materialer med oprindelse

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25 % af produktets pris ab fabrik

8528

Fjernsynsmodtagere, også med indbyggede radiofonimodtagere, lydoptagere eller lydgengivere eller videooptagere eller videogengivere; videomonitorer og videoprojektionsapparater

Fremstilling:

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik og

værdien af alle anvendte materialer uden oprindelse ikke overstiger værdien af anvendte materialer med oprindelse

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25 % af produktets pris ab fabrik

8529

Dele, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til apparater henhørende under pos. 8525 til 8528:

 

 

Udelukkende eller hovedsagelig til videooptagere eller -gengivere

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

 

Andre produkter

Fremstilling:

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik og

værdien af alle anvendte materialer uden oprindelse ikke overstiger værdien af anvendte materialer med oprindelse

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25 % af produktets pris ab fabrik

8535 og

8536

Elektriske apparater til at slutte, afbryde eller beskytte elektriske kredsløb og til at skabe forbindelse til eller i elektriske kredsløb

Fremstilling:

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik og

inden for ovennævnte grænse, materialer henhørende under pos. 8538 kun anvendes op til en værdi af 10 % af det færdige produkts pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

8537

Tavler, plader, konsoller, pulte, kabinetter og lign, sammensat af to eller flere af de under pos. 8535 eller 8536 nævnte apparater, til elektrisk styring eller distribution af elektricitet, herunder også tavler mv. indeholdende instrumenter og apparater henhørende under kapitel 90, og numeriske kontrolapparater, undtagen koblingsapparater henhørende under pos. 8517

Fremstilling:

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik og

inden for ovennævnte grænse, materialer henhørende under pos. 8538 kun anvendes op til en værdi af 10 % af det færdige produkts pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

ex 8541

Dioder, transistorer og lignende halvlederkomponenter, undtagen skiver, som endnu ikke er udskåret i chips

Fremstilling, ved hvilken:

alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25 % af produktets pris ab fabrik

8542

Elektroniske integrerede kredsløb og mikrokredsløb

Fremstilling:

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik og

inden for ovennævnte grænse, materialer henhørende under pos. 8541 eller 8542 tilsammen kun anvendes op til en værdi af 10 % af det færdige produkts pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25 % af produktets pris ab fabrik

8544

Isolerede (herunder lakerede eller anodiserede) elektriske ledninger, kabler (herunder koaksialkabler) og andre isolerede elektriske ledere, også forsynet med forbindelsesdele; optiske fiberkabler, fremstillet af individuelt overtrukne fibre, også samlet med elektriske ledere eller forsynet med forbindelsesdele

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

 

8545

Kulelektroder, børstekul, lampekul, batterikul og andre produkter af grafit eller andet kul, også i forbindelse med metal, af den art der anvendes til elektrisk brug

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

 

8546

Elektriske isolatorer, uanset materialets art

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

 

8547

Isolationsdele til elektriske maskiner, apparater og materiel, for så vidt delene, bortset fra istøbte simple samledele af metal (f.eks. sokler med gevind), består helt af isolerende materiale, undtagen isolatorer henhørende under pos. 8546; elektriske installationsrør og forbindelsesdele dertil, af uædle metaller og med indvendig isolering

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

 

8548

Affald og skrot af primærelementer, primærbatterier og elektriske akkumulatorer; brugte primærelementer, primærbatterier og elektriske akkumulatorer; elektriske dele til maskiner og apparater, ikke andetsteds tariferet i dette kapitel

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

 

ex Kapitel 86

Lokomotiver, vogne og andet materiel til jernbaner og sporveje samt dele dertil; stationært jernbane- og sporvejsmateriel samt dele dertil; mekanisk (herunder elektromekanisk) trafikregulerings-udstyr af enhver art; undtagen:

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

 

8608

Stationært jernbane- og sporvejsmateriel; mekanisk og elektromekanisk signal-, sikkerheds- eller trafikregulerings-udstyr til jernbaner, sporveje, landeveje, floder og kanaler, parkeringsområder, havne eller lufthavne; dele til de nævnte køretøjer

Fremstilling, ved hvilken:

alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

ex Kapitel 87

Køretøjer (undtagen til jernbaner og sporveje) samt dele og tilbehør dertil; undtagen:

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

 

8709

Motortrucks uden løftemekanisme af de typer, der benyttes i fabrikker, pakhuse, havne og lufthavne til transport af gods over korte afstande; traktorer, af de typer der benyttes på jernbaneperroner; dele til de nævnte køretøjer

Fremstilling, ved hvilken:

alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

8710

Tanks og andre pansrede kampvogne, motoriserede, også med våben; dele til sådanne køretøjer

Fremstilling, ved hvilken:

alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

8711

Motorcykler (herunder knallerter) og cykler med hjælpemotor, også med sidevogn; sidevogne:

 

 

Med forbrændingsmotor med frem- og tilbagegående stempel og slagvolumen:

 

 

– –

50 cm3 og derunder

Fremstilling:

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik og

værdien af alle anvendte materialer uden oprindelse ikke overstiger værdien af anvendte materialer med oprindelse

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik

– –

over 50 cm3

Fremstilling:

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik og

værdien af alle anvendte materialer uden oprindelse ikke overstiger værdien af anvendte materialer med oprindelse

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25 % af produktets pris ab fabrik

Andre produkter

Fremstilling:

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik og

værdien af alle anvendte materialer uden oprindelse ikke overstiger værdien af anvendte materialer med oprindelse

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

ex 8712

Cykler uden kuglelejer

Fremstilling på basis af materialer, der ikke henhører under pos. 8714

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

8715

Barnevogne, klapvogne og lign, samt dele dertil

Fremstilling, ved hvilken:

alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

8716

Påhængsvogne og sættevogne; andre køretøjer uden fremdrivningsmekanisme; dele dertil

Fremstilling, ved hvilken:

alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

ex Kapitel 88

Luft- og rumfartøjer samt dele dertil; undtagen:

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

ex 8804

Rotochutes

Fremstilling på basis af alle materialer, herunder andre materialer under pos. 8804

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

8805

Startanordninger til luftfartøjer; stationært flyvetræningsudstyr; stationært flyvetræningsudstyr; dele dertil

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

Kapitel 89

Skibe, både og flydende materiel

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end produktet. Dog må skibsskrog under pos. 8906 ikke anvendes

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

ex Kapitel 90

Optiske fotografiske og kinematografiske instrumenter og apparater; måle-, kontrol- og præcisionsinstrumenter og -apparater; dele og tilbehør dertil; undtagen:

Fremstilling, ved hvilken:

alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

9001

Optiske fibre og bundter af optiske fibre; kabler af optiske fibre, undtagen varer henhørende under pos. 8544; folier og plader af polariserende materialer; uindfattede linser (herunder kontaktlinser), prismer, spejle og andre optiske artikler, af ethvert materiale, undtagen sådanne varer af glas, som ikke er optisk bearbejdet

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

 

9002

Indfattede linser, prismer, spejle og andre optiske artikler af ethvert materiale, til instrumenter og apparater, undtagen sådanne varer af glas, som ikke er optisk bearbejdet

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

 

9004

Briller, beskyttelsesbriller og lign, korrigerende, beskyttende eller andet

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

 

ex 9005

Kikkerter og andre optiske teleskoper samt stativer og monteringer dertil, undtagen astronomiske linsekikkerter og stativer og monteringer dertil

Fremstilling, ved hvilken:

alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

værdien af alle anvendte materialer uden oprindelsesstatus ikke overstiger værdien af anvendte materialer med oprindelsesstatus

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

ex 9006

Fotografiapparater (undtagen kinematografiske apparater); lynlysapparater og lynlyslamper til fotografisk brug, undtagen udladningslamper

Fremstilling, ved hvilken:

alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

værdien af alle anvendte materialer uden oprindelsesstatus ikke overstiger værdien af anvendte materialer med oprindelsesstatus

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

9007

Kinematografiske kameraer og projektionsapparater, også med lydoptagere eller gengivere

Fremstilling, ved hvilken:

alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

værdien af alle anvendte materialer uden oprindelsesstatus ikke overstiger værdien af anvendte materialer med oprindelsesstatus

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

9011

Optiske mikroskoper, herunder mikroskoper til fotomikrografi, kinefotomikrografi eller mikroprojektion

Fremstilling, ved hvilken:

alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

værdien af alle anvendte materialer uden oprindelsesstatus ikke overstiger værdien af anvendte materialer med oprindelsesstatus

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

ex 9014

andre navigationsinstrumenter og -apparater

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

 

9015

Instrumenter og apparater til geodæsi, topografi, landmåling, nivellering, fotogrammetri, hydrografi, oceanografi, hydrologi, meteorologi eller geofysik, undtagen kompasser; afstandsmålere

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

 

9016

Vægte, følsomme for 5 centigram og derunder, også med tilhørende lodder

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

 

9017

Instrumenter til tegning, afstikning eller beregning (f.eks. tegnemaskiner, pantografer, vinkelmålere, tegnebestik, linealer, regnestokke og regneskiver); instrumenter og apparater til længdemåling, til brug i hånden (f.eks. metermål, mikrometre og skydelærer), ikke andetsteds tariferet i dette kapitel

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

 

9018

Instrumenter og apparater til medicinsk, kirurgisk, dental eller veterinær brug, herunder instrumenter og apparater til scintigrafi, andre elektromedicinske instrumenter og apparater samt apparater til synsprøver:

 

 

Tandlægestole med indbyggede tandlægeinstrumenter eller med spytbakke

Fremstilling på basis af alle materialer, herunder andre materialer under pos. 9018

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

Andre produkter

Fremstilling, ved hvilken:

alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25 % af produktets pris ab fabrik

9019

Apparater til mekanoterapi; massageapparater; apparater til psykotekniske undersøgelser; apparater til ozonterapi, oxygenterapi eller aerosolterapi, respirationsapparater til kunstigt åndedræt og andre apparater til respirationsterapi

Fremstilling, ved hvilken:

alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25 % af produktets pris ab fabrik

9020

Andre respirationsapparater og gasmasker, undtagen beskyttelsesmasker uden mekaniske eller udskiftelige filtre

Fremstilling, ved hvilken:

alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25 % af produktets pris ab fabrik

9024

Maskiner og apparater til afprøvning af hårdhed, styrke, kompressionsevne, elasticitet eller andre mekaniske egenskaber ved materialer (f.eks. metaller, træ, tekstiler, papir, plast)

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

 

9025

Densimetre, aræometre, flydevægte og lignende flydeinstrumenter, termometre, pyrometre, barometre, hygrometre og psycrometre, også registrerende samt kombinationer af disse instrumenter

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

 

9026

Instrumenter og apparater til måling eller kontrollering af strømningshastighed, standhøjde, tryk eller andre variable størrelser i væsker eller gasser (f.eks. gennemstrømsmålere, væskestandsmålere, manometre, varmemålere), undtagen instrumenter og apparater henhørende under pos. 9014, 9015, 9028 eller 9032

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

 

9027

Instrumenter og apparater til fysiske eller kemiske analyser (f.eks. polarimetre, refraktometre, spektrometre samt gas- eller røganalyseringsapparater); instrumenter og apparater til måling og kontrollering af viskositet, porøsitet, ekspansion, overfladespænding og lign.; instrumenter og apparater til kalorimetriske, akustiske eller fotometriske målinger (herunder belysningsmålere); mikrotomer

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

 

9028

Forbrugs- og produktionsmålere til gasser, væsker og elektricitet, herunder justeringsmålere:

 

 

Dele og tilbehør

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

 

Andre produkter

Fremstilling:

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik og

værdien af alle anvendte materialer uden oprindelse ikke overstiger værdien af anvendte materialer med oprindelse

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

9029

Omdrejningstællere, produktionstællere, taxametre, kilometertællere, skridttællere og lign; hastighedsmålere og takometre, undtagen varer henhørende under pos. 9014 eller 9015; stroboskoper

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

 

9030

Oscilloskoper, spektrumanalysatorer og andre instrumenter og apparater til måling og kontrollering af elektriske størrelser, undtagen målere henhørende under pos. 9028; instrumenter og apparater til måling eller påvisning af alfa-, beta- eller gammastråler, røntgenstråler, kosmiske stråler eller andre ioniserende stråler

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik