ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 341

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

50. årgang
27. december 2007


Indhold

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

Side

 

 

RETNINGSLINJER

 

 

Den Europæiske Centralbank

 

 

2007/830/EF

 

*

Den Europæiske Centralbanks retningslinje af 1. august 2007 om monetær statistik og statistik over finansielle institutioner og markeder (omarbejdet) (ECB/2007/9)

1

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

RETNINGSLINJER

Den Europæiske Centralbank

27.12.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 341/1


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE

af 1. august 2007

om monetær statistik og statistik over finansielle institutioner og markeder (omarbejdet)

(ECB/2007/9)

(2007/830/EF)

STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR -

under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 5.1, 12.1 og 14.3,

under henvisning til forordning ECB/2001/13 af 22. november 2001 om den konsoliderede balance i MFI-sektoren (monetære finansielle institutioner) (1),

under henvisning til forordning ECB/2003/9 af 12. september 2003 om anvendelse af mindstereserver (2),

under henvisning til forordning ECB/2001/18 af 20. december 2001 vedrørende statistik over de monetære finansielle institutioners rentesatser på indlån fra og udlån til husholdninger og ikke-finansielle selskaber (3),

under henvisning til forordning ECB/2007/8 om statistik vedrørende investeringsforeningers aktiver og passiver (4),

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2533/98 af 23. november 1998 om Den Europæiske Centralbanks indsamling af statistisk information (5),

under henvisning til Rådets direktiv 86/635/EØF af 8. december 1986 om bankers og andre penge- og finansieringsinstitutters årsregnskaber og konsoliderede regnskaber (6),

under henvisning til retningslinje ECB/2002/10 af 5. december 2002 om den retlige ramme for bogføring og regnskabsrapportering i Det Europæiske System af Centralbanker (7),

under henvisning til bilag A til Rådets forordning (EF) nr. 2223/96 af 25. juni 1996 om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Det Europæiske Fællesskab (ENS 95) (8), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Retningslinje ECB/2003/2 af 6. februar 2003 om visse krav fra Den Europæiske Centralbank til statistiske indberetninger samt procedurerne for de nationale centralbankers indberetning af statistisk information på det penge- og bankstatistiske område er flere gange blevet væsentligt ændret. Da der nu foretages nye ændringer til ovennævnte retningslinje, er det for at sikre klarhed og overskuelighed hensigtsmæssigt, at den omarbejdes.

(2)

Med henblik på opstillingen af den aggregerede balance for MFI-sektoren (monetære finansielle institutioner) for hvert enkelt land og for euroområdet kræver Den Europæiske Centralbank (ECB) en balance for ECB, balancer fra de nationale centralbanker og balancer fra MFI'er, som ikke er nationale centralbanker (herefter »andre MFI'er«) i medlemsstater, der har indført euroen (herefter »deltagende medlemsstater«).

(3)

I henhold til forordning ECB/2007/8 om statistik vedrørende investeringsforeningers (IF'er) aktiver og passiver (4) skal værdipapirer med offentligt tilgængelige identifikationskoder, som indehaves af IF'er, indberettes værdipapir for værdipapir efter den kombinerede metode. De nationale centralbanker skal klassificere og aggregere disse data.

(4)

En fungerende central værdipapirdatabase (CSDB) eller en kompatibel national værdipapirdatabase anses for at være strengt nødvendig med henblik på klassificering af statistik over IF'ers aktiver og passiver.

(5)

Landespecifikke, sammenlignelige data om betalingsstatistik og –instrumenter, der anvendes i medlemsstater, som har indført euroen, er strengt nødvendige med henblik på identificering og overvågning af udviklingen, bl.a. omfanget af deres betalingssystemers integration –

VEDTAGET FØLGENDE RETNINGSLINJE:

Artikel 1

Anvendelsesområde

I denne retningslinje opstilles de nationale centralbankers forpligtelser til at indberette monetær statistik og statistik over finansielle institutioner og markeder til ECB.

De nationale centralbanker indberetter de i artikel 3-18 angivne poster i overensstemmelse med de ordninger, der er beskrevet i bilag III, og i overensstemmelse med de elektroniske rapporteringsstandarder, der er fastlagt i bilag IV til denne retningslinje. Hvert år i september meddeler ECB de nationale centralbanker de præcise overførselsdatoer i form af en rapporteringskalender for det følgende år.

Der kræves kun indberetning af historiske data i forbindelse med den i artikel 3, 6, 7, 10, 11 og 13-17 omhandlede indberetning.

(a)

Med forbehold af litra b) gælder følgende regler i forbindelse med tiltrædelse af Den Europæiske Union og/eller indførelse af euroen:

(i)

De nationale centralbanker i de medlemsstater, der tiltrådte EU i maj 2004, indberetter historiske data til ECB, der som minimum dækker perioden fra 2004.

(ii)

De nationale centralbanker i medlemsstater, der tiltrådte EU før maj 2004, men som ikke har indført euro på datoen for denne retningslinjes ikrafttrædelse, indberetter historiske data til ECB, der som minimum dækker perioden fra 1999 og perioden fra 2003 for MFI-rentestatistik.

(iii)

De nationale centralbanker i de medlemsstater, der tiltrådte EU efter maj 2004, indberetter historiske data til ECB, der som minimum dækker de seneste tre år.

(iv)

For så vidt angår positioner over for medlemsstater, der indfører euro efter denne retningslinjes ikrafttrædelse, indberetter de nationale centralbanker i deltagende medlemsstater historiske data til ECB, der som minimum dækker perioden: (1) fra 1999, hvis medlemsstaten tiltrådte EU før maj 2004; eller (2) fra 2004, hvis medlemsstaten tiltrådte EU i maj 2004; eller (3) for de seneste tre år, hvis medlemsstaten er tiltrådt EU efter maj 2004. Dette princip gælder kun for statistik, hvor der også indsamles data opdelt efter modpartsland.

(b)

Der gælder følgende regler:

(i)

Hvad angår andre finansielle formidlere (OFI'er), indberettes historiske kvartalsdata til ECB fra og med data for den første tilgængelige referenceperiode, mindst fra og med data for referenceperioden fjerde kvartal 1998;

(ii)

hvad angår værdipapirer, skal de tidsserier, der indberettes til ECB, begynde i december 1989 for udestående beløb og i januar 1990 for strømme;

(iii)

hvad angår betalingsstatistik, indberettes data for fem år, omfattende det seneste referenceår, på den »bedst mulige måde«.

Artikel 2

Definitioner

I denne retningslinje:

1.

har »resident« samme betydning som defineret i artikel 1 i Rådets forordning (EF) nr. 2533/98;

2.

forstås ved »Eurosystemet«: de nationale centralbanker i deltagende medlemsstater og ECB;

3.

har »kreditinstitutter« samme betydning som i afsnit I.2, del 1, bilag I til forordning ECB/2001/13.

Artikel 3

Balancestatistik for monetære finansielle institutioner

(a)   Generelt

De nationale centralbanker opstiller og indberetter to separate aggregerede balancer, begge på bruttobasis, i overensstemmelse med forordning ECB/2001/13: en aggregeret balance, der vedrører MFI-delsektoren »centralbank«, og en aggregeret balance, der vedrører delsektoren »andre MFI'er«.

De nationale centralbanker uddrager de krævede statistiske informationer vedrørende deres egen centralbankbalance fra deres regnskabssystem ved hjælp af forbindelsestabellerne i bilag I til denne retningslinje. Til den statistiske indberetning uddrager ECB data fra sin egen balance, svarende til de data, som de nationale centralbanker uddrager fra deres balancer.

De nationale centralbanker uddrager de krævede statistiske informationer vedrørende andre MFI'ers bankbalance ved at aggregere de balancedata, som er indsamlet fra residente individuelle MFI'er undtagen den residente nationale centralbank.

Disse krav dækker udestående beløb ultimo måneden og ultimo kvartalet (9) (beholdninger) og månedlige og kvartalsvise strømreguleringsdata.

De nationale centralbanker indberetter statistisk information om balanceposter i overensstemmelse med denne retningslinjes bilag III, del 1.

(b)   Strømreguleringer

De nationale centralbanker indberetter data vedrørende månedlige og kvartalsvise reguleringsserier for omklassifikationer og revalueringer til ECB i overensstemmelse med denne retningslinjes bilag V.

ECB beregner strømme (10) ved at tage forskellen mellem beholdninger ultimo måneden og derefter fjerne de effekter, som ikke er en følge af transaktioner. Begivenheder, som ikke er transaktioner, fjernes ved hjælp af strømreguleringer. Der er tre typer strømreguleringer:

Revalueringsreguleringer: Disse reguleringer skal afspejle effekten af afskrivninger og nedskrivninger af udlån og af udsving i markedskursen på den udestående beholdning af omsættelige værdipapirer, som ejes, sælges eller udstedes.

Omklassifikationer og andre reguleringer: Disse reguleringer skal omfatte alle ændringer i balancens beholdninger, som skyldes: (i) en ændring i den statistiske dækning af MFI-populationen (11), (ii) omklassifikation af aktiver eller passiver, eller (iii) rapporteringsfejl, der kun er blevet korrigeret i beholdningerne over et begrænset tidsrum, og virkningen af ændringer i strukturen (12),

Valutakursreguleringer: Disse reguleringer skal omfatte ændringer i beholdningspositionen af aktiver og passiver denomineret i udenlandsk valuta, hvor ændringerne skyldes valutaudsving. ECB beregner valutakursreguleringer ved brug af valutaandele, som udledes af den opdeling af aktiver og passiver i større valutaer, der findes i forordning ECB/2001/13, bilag I, del 2, tabel 4.

De nationale centralbanker og ECB's Direktorat for Interne Finanser indberetter de månedlige beholdnings- og reguleringsdata vedrørende balancen til ECB inden forretningstids ophør den 15. arbejdsdag efter udgangen af den måned, som dataene vedrører.

De nationale centralbanker og ECB's Direktorat for Interne Finanser indberetter de kvartalsvise beholdnings- og reguleringsdata vedrørende balancen til ECB inden forretningstids ophør den 28. arbejdsdag efter udgangen af det kvartal, som dataene vedrører.

De nationale centralbanker kan blive nødsaget til at revidere dataene vedrørende den sidste periode før den aktuelle referenceperiode. Desuden kan der forekomme revisioner vedrørende data fra før den sidste periode før referencemåneden, som skyldes fx fejl, omklassifikationer, forbedrede rapporteringsprocedurer osv. ECB kan behandle ekstraordinære og ordinære revisioner samtidigt eller beslutte at udskyde behandlingen af ekstraordinære revisioner til efter den månedlige produktionsperiode for monetære aggregater.

Revisionsprocedurerne skal overholde principperne i ECB's Money and Banking Statistics Compilation Guide  (13). For at sikre en tilfredsstillende balance mellem de monetære statistikkers kvalitet og stabilitet og for at forbedre overensstemmelsen mellem måneds- og kvartalsstatistikker indsendes ekstraordinære revisioner til månedsdataene sammen med indberetningen af kvartalsstatistikken.

Såfremt de nationale centralbanker undtager små MFI'er i henhold til artikel 2, stk. 2, i forordning ECB/2001/13, foretager de en opregning til 100 pct. dækning for disse MFI'er ved udarbejdelsen af de månedlige og kvartalsvise MFI-balancedata, der indberettes til ECB.

De nationale centralbanker kan selv vælge, hvilken procedure de vil anvende til opregningen til 100 pct. dækning, når blot følgende mindstestandarder er opfyldt:

(a)

Ved manglende data for bestemte opdelinger estimeres disse ved at anvende forholdstal, der er beregnet på grundlag af den samlede rapporteringspopulation eller på grundlag af en delmængde, der anses for at være mere repræsentativ for »haleinstitutterne«, og

(b)

hvor de opdelte data er til rådighed, men med større forsinkelse eller lavere hyppighed, overføres de indberettede data til de perioder, hvor dataene mangler, ved

(i)

at gentage dataene, forudsat at denne metode har givet passende resultater; eller

(ii)

ved at anvende passende statistiske estimeringsteknikker til at tage højde for datatrends eller sæsonmønstre.

Ved opstillingen af centralbankbalancen følger de nationale centralbanker og ECB de harmoniserede regnskabsregler i retningslinje ECB/2002/10, dog ikke:

(a)

når de nationale centralbanker og ECB til regnskabsformål skal værdiregulere deres værdipapirportefølje på måneds- i stedet for kvartalsbasis,

(b)

for regnskabsposterne 9.5 »andre tilgodehavender i Eurosystemet (netto)« og 10.4 »andre forpligtelser i Eurosystemet (netto)«, der indberettes på bruttobasis,

(c)

for regnskabsposten 14 »revalueringskonti«, der indberettes på bruttobasis til regnskabsformål og på nettobasis til statistiske formål,

(d)

for urealiserede tab, der indberettes under post 11, »andre aktiver«.

Værdiansættelses- og/eller regnskabsreglerne i forordning ECB/2001/13 gælder for »andre MFI'er«.

De nationale centralbanker fremsender forklarende noter, hvor der gøres rede for årsagerne til betydningsfulde revisioner og ekstraordinære revisioner.

Desuden fremsender de nationale centralbanker forklarende noter til ECB vedrørende reguleringer inden for »omklassifikationer og andre ændringer« i overensstemmelse med procedurerne angivet i denne retningslinjes bilag V, del 2.

Artikel 4

Overvågning af overensstemmelse

De nationale centralbanker og ECB overvåger overensstemmelsen mellem deres respektive aggregerede balancer ultimo måneden til statistiske formål, der indberettes efter forordning ECB/2001/13, og deres regnskabsposter, der indberettes til Eurosystemets ugentlige balance efter retningslinje ECB/2002/10. De følger den procedure, der er opstillet i bilag II til denne retningslinje.

De nationale centralbanker og ECB udfører denne overensstemmelseskontrol hver måned. Resultatet af kontrollen indberettes til ECB før eller sammen med balancedataene senest den 15. arbejdsdag efter referenceperiodens afslutning ifølge den årlige kalender, som ECB opstiller og sender til de nationale centralbanker hvert år ved udgangen af september. I de rapporteringsperioder, hvor der ikke er sammenfald mellem datoerne for deres aggregerede balance i Eurosystemet ultimo måneden til statistiske formål og dets regnskabsposter, der indberettes til Eurosystemets ugentlige balance, kan de nationale centralbanker sammenligne de statistiske data med den daglige balance, der er udarbejdet for den sidste arbejdsdag i måneden. Som ansvarlig for udarbejdelsen af sin egen balance anvender ECB den samme procedure.

De nationale centralbanker og ECB sender Afdelingen for Monetær Statistik og Statistik over Finansielle Institutioner og Markeder forklarende noter vedrørende alle uoverensstemmelser, der er konstateret: fuldstændige forklarende noter og forenklede forklarende noter. En fuldstændig forklarende note udarbejdes kun en gang om året inden en dato, som ECB har fastlagt, med de informationer, der er angivet i denne retningslinjes bilag II, del 3. I de mellemliggende måneder udfylder de kun en forenklet udgave af den forklarende note efter skabelonen i denne retningslinjes bilag II, del 2. Alle nationale centralbanker og ECB fremsender fuldstændige forklarende noter på det samme tidspunkt.

Artikel 5

Statistik over e-penge

I samarbejde med de nationale centralbanker identificerer og registrerer ECB en gang om året de forskellige e-pengesystemer i EU, tilgængeligheden af den relevante statistiske information og de anvendte metoder til udarbejdelse heraf. De nationale centralbanker indberetter statistisk information om e-penge udstedt af MFI'er, hvis den foreligger, i overensstemmelse med listen over poster i denne retningslinjes bilag III, del 2.

Der indberettes månedsdata til ECB mindst to gange om året senest den sidste arbejdsdag i marts og september. Alt efter datatilgængeligheden i de nationale centralbanker kan der ske hyppigere dataoverførsler pr. den sidste arbejdsdag i den måned, der følger efter referenceperioden. Referenceperioden skal være den sidste måned i det kvartal eller halvår, som posten vedrører. Såfremt e-penge-balancer ikke foreligger ved tidsfristens udløb, kan de nationale centralbanker indberette de senest foreliggende data pr. sidste arbejdsdag i måneden.

Artikel 6

Balancestatistik for statslig forvaltning og service

(a)   Generelt

De nationale centralbanker indberetter statistisk information om statslig forvaltning og services indlån, dvs. indlånslignende indskud, og kontant- og værdipapirbeholdninger i overensstemmelse med denne retningslinjes bilag III, del 3.

I henhold til bagatelprincippet kræves ingen indberetning, såfremt fænomenet ikke eksisterer eller er ubetydeligt. Posten »eurosedler og –mønter, der indehaves af statslig forvaltning og service«, indberettes som en memorandumpost med høj prioritet. Der kan indsendes estimater, der er fremkommet ved brug af foreliggende data som f.eks. års- og/eller kvartalsdata fra Den Monetære Unions finansielle konti (MUFA).

(b)   Strømreguleringer

Strømreguleringsdata indberettes i henhold til denne retningslinjes artikel 3, stk. 1, litra b).

Serierne indberettes på månedlig basis og med de samme tidsfrister som angivet i artikel 3, stk. 2, vedrørende den månedlige balancestatistik.

Artikel 7

Memorandumposter

(a)   Generelt

De nationale centralbanker indberetter yderligere statistisk information i overensstemmelse med listen over memorandumposter indeholdt i denne retningslinjes bilag III, del 4, for så vidt dataene, herunder data, der bygger på et bedste skøn, er tilgængelige, eller de pågældende transaktioner er betydningsfulde ud fra et monetært synspunkt. Denne indberetning sker som et supplement til og med samme hyppighed som balancestatistikken, jf. artikel 3, stk. 2. ECB identificerer og registrerer i samarbejde med de nationale centralbanker tilgængeligheden af den relevante statistiske information og de anvendte metoder ved udarbejdelse heraf. Memorandumposter med høj prioritet, der er angivet som felter markeret med fed, repræsenterer informationer, som er nødvendige til beregningen af de monetære aggregater for euroområdet og Den Monetære Unions finansielle konti (MUFA).

Efter aftale med ECB kan den nationale centralbank eventuelt undlade indberetning af celler med fed markering og markeret med pil (↑), hvis ECB anvender alternative datakilder.

Hvad angår felter, der svarer til medlemsstater, som endnu ikke har indført euroen, i tabel 3 og 4 i del 2 i bilag I til forordning ECB/2001/13, kan de nationale centralbanker beslutte ikke at kræve fuld indberetning af disse, hvis tal, som er indsamlet på et højere niveau, viser, at de er insignifikante. I så fald vurderer de nationale centralbanker med faste intervaller, og mindst en gang om året, om data vedrørende felter, der svarer til medlemsstater, som endnu ikke har indført euroen, er signifikante, og underretter ECB og MFI'erne om eventuelle ændringer i rapporteringskravene vedrørende de pågældende felter. Såfremt dataene vedrørende felter, der svarer til medlemsstater, som endnu ikke har indført euroen, er insignifikante, og de nationale centralbanker ikke kræver fuld indberetning af disse, estimerer de dataene ved brug af eksisterende information i overensstemmelse med de nedenfor angivne metoder og indberetter dem kvartalsvist som memorandumposter.

(b)   Strømreguleringer

Strømdata kan tilvejebringes inden for en bilateral aftale mellem ECB og den nationale centralbank. Strømreguleringsdata indberettes i henhold til denne retningslinjes artikel 3, stk. 1, litra b).

Serierne indberettes hver måned for posterne i denne retningslinjes bilag III, del 4, afsnit 1 og 2, og hvert kvartal for posterne i bilag III, del 4, afsnit 3, og med de samme tidsfrister som den obligatoriske månedlige og kvartalsvise MFI-balancestatistik i henhold til forordning ECB/2001/13.

Data vedrørende felter, der svarer til medlemsstater, som endnu ikke har indført euroen, i tabel 3 og 4 i del 2 i bilag I til forordning ECB/2001/13 kan, når de estimeres af de nationale centralbanker og indberettes som memorandumposter, indberettes til ECB med yderligere en måneds forsinkelse fra forretningstids ophør den 28. arbejdsdag efter udgangen af det kvartal, som de vedrører.

Memorandumposter, som kræves i henhold til denne artikel, indberettes efter de samme værdiansættelses- og regnskabsregler, som gælder for de data, der indberettes i overensstemmelse med forordning ECB/2001/13.

Med henvisning til tabel 3 og 4 i del 2 i bilag I til forordning ECB/2001/13, hvor data vedrørende felter, der svarer til medlemsstater, som endnu ikke har indført euroen, ikke kræves af de nationale centralbanker, estimeres disse i overensstemmelse med de nedenfor anførte standarder.

I de tilfælde, hvor de nationale centralbanker estimerer dataene ved brug af eksisterende information, indberetter de disse data til ECB som memorandumposter. Der anvendes følgende estimeringsmetoder, medmindre andet er aftalt med ECB:

kvartalstallene estimeres på grundlag af data, som er indberettet af MFI'erne med en lavere hyppighed. Dataene overføres til de(n) manglende periode(r) ved at gentage dem eller ved anvendelse af hensigtsmæssige statistiske teknikker for at afspejle en eventuel trend i dataene eller et eventuelt sæsonmønster,

kvartalstallene estimeres på grundlag af data, som er indberettet af MFI'erne på et mere aggregeret grundlag, eller på grundlag af særlige opdelinger, som de nationale centralbanker anser for at være relevante,

kvartalstallene estimeres på grundlag af kvartalsdata, som er indsamlet fra store MFI'er, som står for mindst 80 pct. af forretningerne med de lande, der tiltrådte EU den 1. maj 2004,

kvartalstallene estimeres på grundlag af alternative datakilder, fx Den Internationale Betalingsbank eller betalingsbalancedata, efter de justeringer, som måtte være påkrævet, fordi der i disse alternative kilder er anvendt andre begreber og definitioner end i den monetære og finansielle statistik,

kvartalstallene estimeres på grundlag af data vedrørende de lande, som tiltrådte EU den 1. maj 2004, som indberettes kvartalsvis af MFI'erne som et samlet tal.

Artikel 8

Statistik over reservekravsgrundlaget

Månedlig statistik over det aggregerede reservekravsgrundlag, opdelt efter passivtype, opgøres i form af beholdninger ultimo måneden i overensstemmelse med forordning ECB/2003/9 og de kategorier, der er angivet i forordning ECB/2001/13. Til denne statistik i henhold til denne retningslinjes bilag III, del 5, anvendes data, der hidrører fra de data, som kreditinstitutter underlagt reservekrav indsender til de nationale centralbanker.

Statistikken over reservekravsgrundlaget skal omfatte seks tidsserier for kreditinstitutter, som vedrører data om beholdninger ultimo måneden, der via ESCB's dataudvekslingssystem indberettes månedligt til ECB senest på den sidste bankdag i den nationale centralbank før reservekravsperiodens start. Haleinstitutter indberetter kun en begrænset opdeling til de nationale centralbanker hvert kvartal. For disse haleinstitutter anvendes en forenklet statistik over reservekravsgrundlaget for de tre reservekravsperioder. De nationale centralbanker anvender haleinstitutternes kvartalsdata om reservekravsgrundlaget til de månedlige tal, som indberettes til ECB i de tre datatransmissioner, der følger efter dataenes frigivelse.

Revisioner i reservekravsgrundlaget og/eller reservekravene, som foretages af de rapporterende institutioner efter reservekravsperiodens start, må ikke medføre revisioner af statistikken over reservekravsgrundlaget og over reservekravene.

Artikel 9

Makrokoefficientstatistik

På grundlag af den statistiske information pr. månedsultimo, som kreditinstitutterne indberetter til de nationale centralbanker i medfør af forordning ECB/2001/13, kontrollerer ECB på månedsbasis nøjagtigheden af de løbende standardfradrag i reservekravsgrundlaget, som kreditinstitutterne kan foretage i den udestående del af deres udstedte gældsinstrumenter med en aftalt løbetid på op til to år. De nationale centralbanker beregner de krævede aggregater i henhold til denne retningslinjes bilag III, del 6, og indberetter dem til ECB.

De tre tidsserier for kreditinstitutter, som angiver beholdningstal ultimo måneden, overføres månedligt til ECB senest på den sidste bankdag i den nationale centralbank før starten på reservekravsperioden.

Disse serier indberettes, selv om de relaterede balanceposter ikke er relevante i medlemsstaten.

Artikel 10

Statistik over kreditinstitutters balancer

(a)   Generelt

De nationale centralbanker indberetter separate balancedata for kreditinstitutsektoren til ECB i henhold til tabel 1, 2 og 4 i del 2 i bilag I til forordning ECB/2001/13 og denne retningslinjes bilag III, del 7. Da data om hele MFI-sektoren allerede indberettes i henhold til forordning ECB/2001/13, gælder kravene i denne artikel kun for de lande, hvor rapporteringspopulationen af andre MFI'er består af både kreditinstitutter og pengemarkedsforeninger, og pengemarkedsforeningernes påvirkning skønnes at være vigtig statistisk set, fordi nedenstående kriterier er opfyldt samtidigt:

(i)

Forskellen mellem balancesummen for MFI-sektoren og balancesummen for undergruppen af kreditinstitutter udgør vedvarende over 5 000 mio. euro; og

(ii)

andre MFI’er end kreditinstitutter, dvs. pengemarkedsforeninger, påvirker mere end én post på enten aktiv- eller passivsiden af MFI-sektorens balance.

Selv om et mindre antal andre institutioner i nogle medlemsstater klassificeres som MFI'er, anses disse institutioner for at være kvantitativt insignifikante.

(b)   Strømreguleringer

Strømreguleringsdata indberettes i henhold til denne retningslinjes artikel 3, stk. 1, litra b).

Dataene indberettes kvartalsvist inden for 28 arbejdsdage efter udgangen af referenceperioden.

Data, som kræves i henhold til denne retningslinjes bilag III, del 7, tabel 3, indberettes fra marts 2005 som referencemåned.

De data, der indberettes vedrørende kreditinstitutternes balance, skal dække 100 pct. af de institutioner, der er klassificeret i denne sektor. I de tilfælde, hvor den faktiske rapporteringsdækning er under 100 pct. på grund af anvendelsen af haleprincippet, foretager de nationale centralbanker en opregning af de indberettede data for at sikre dækning på 100 pct.

Artikel 11

Strukturelle finansielle indikatorer

(a)   Generelt

De nationale centralbanker indberetter balancedata om andre strukturelle finansielle indikatorer i overensstemmelse med denne retningslinjes bilag III, del 8.

De nationale centralbanker tilvejebringer data vedrørende de 18 indikatorer, der er angivet i denne retningslinjes bilag III, del 8, i henhold til de heri angivne begrebsmæssige og metodologiske regler. De statistiske principper, som er vedtaget for opgørelsen af balancestatistik, skal følges:

(i)

dataene skal være aggregerede, ikke konsoliderede, og

(ii)

hjemstedsprincippet skal følge den såkaldte »værtslandsmodel«, og

(iii)

balancedataene skal indberettes på bruttogrundlag.

(b)   Strømreguleringer

Strømreguleringsdata indberettes i henhold til denne retningslinjes artikel 3, stk. 1, litra b).

Data til brug ved beregningen af strukturelle finansielle indikatorer vedrørende kreditinstitutter indberettes hvert år ultimo marts vedrørende det foregående år. Indikatoren »antal ansatte i kreditinstitutter« indberettes, om muligt, hvert år ultimo maj vedrørende det foregående år.

De nationale centralbanker anvender følgende almene principper ved revisionen af de indberettede data:

(a)

I forbindelse med alle regelmæssige årlige dataoverførsler fremsendes, foruden dataene for det seneste år, om nødvendigt både ordinære revisioner af det foregående års data og ekstraordinære revisioner, og

(b)

ekstraordinære revisioner, som i betydelig grad forbedrer datakvaliteten, kan sendes i løbet af året.

De indsamlede data skal dække 100 pct. af de institutioner, der er defineret som kreditinstitutter i henhold til bilag I, del 1, afsnit I.2, i forordning ECB/2001/13. Hvis den faktiske rapporteringsdækning er mindre end 100 pct. på grund af anvendelsen af haleprincippet, foretager de nationale centralbanker en opregning af de indberettede data i henhold til denne retningslinjes artikel 3, stk. 4, for at sikre dækning på 100 pct.

For at give mulighed for overvågning af national praksis indberetter de nationale centralbanker alle afvigelser fra ovenstående definitioner og bestemmelser til ECB. De nationale centralbanker fremsender forklarende noter, hvor der gøres rede for årsagerne til signifikante revisioner.

Artikel 12

Data til brug i Den Internationale Valutafond

Uden at de nationale centralbankers lovbestemte forpligtelser over for Den Internationale Valutafond (IMF) berøres, kan de overføre supplerende MFI-balancestatistik til IMF via ECB inden for nedenstående tekniske rammer.

MFI-balancedata ifølge denne retningslinjes bilag III, del 9, indberettes af de nationale centralbanker til ECB inden for rammerne af den faste månedlige overførsel af balancedata. Dataoverførslerne skal finde sted samtidig med den regelmæssige indberetning af balancedata til ECB, dvs. den 15. arbejdsdag efter udgangen af den måned, som dataene vedrører, i overensstemmelse med denne retningslinjes artikel 3, stk. 2. Der gælder samme rapporteringsfrekvens og tidsfrister for de heri definerede serier som for de i denne retningslinjes artikel 7, stk. 2, omhandlede memorandumposter med høj prioritet.

Artikel 13

Statistik over securitisering og andre overførsler af MFI-lån, som oprindeligt er ydet ikke-MFI'er

For så vidt dataene er tilgængelige, herunder data, der bygger på et bedste skøn, indberetter de nationale centralbanker statistisk information om salg og overførsel af MFI-udlån til tredjeparter i overensstemmelse med denne retningslinjes bilag III, del 10.

Dataoverførslen til ECB skal omfatte: (i) bruttostrømme, (ii) nettostrømme af udlån, som oprindeligt er ydet af MFI'er og solgt til tredjeparter, såfremt der ikke foreligger data om bruttostrømme, og (iii) i begge tilfælde indberettes beholdningsdata, såfremt disse foreligger. For alle tre typer data indberettes udlån, der er solgt til et kreditformidlende selskab, separat, dvs. udlån, der er securitiseret via et kreditformidlende selskab, og udlån, der er overført til andre enheder, via securitisering eller ikke. Udlånet betragtes som værende solgt til sektoren ikke-MFI'er og kræves derfor kun indberettet, for så vidt som det ikke længere figurerer på den MFI's balance, som oprindeligt ydede lånet til de andre residenter, og heller ikke på balancen for en anden MFI.

Dataene overføres på den 15. arbejdsdag efter udgangen af den måned, som dataene vedrører.

Artikel 14

Statistik over andre finansielle formidlere

(a)   Generelt

De nationale centralbanker indberetter statistisk information om andre finansielle formidler (OFI'er) i overensstemmelse med denne retningslinjes bilag III, del 11. Der indberettes data separat for følgende underkategorier af andre finansielle formidlere: (i) investeringsforeninger (undtagen pengemarkedsforeninger); (ii) forhandlere af værdipapirer og derivater; (iii) finansielle selskaber beskæftiget med långivning, (iv) andre OFI'er.

Dataene vedrørende andre finansielle formidlere overføres i form af de data, der løbende foreligger på nationalt plan. Såfremt der ikke foreligger faktiske data, eller disse ikke kan behandles, fremsendes nationale estimater. Såfremt det underliggende økonomiske fænomen eksisterer, men ikke overvåges statistisk, og der derfor ikke kan tilvejebringes nationale estimater, kan de nationale centralbanker vælge enten at undlade at indberette tidsserien eller indberette den som manglende. Alle ikke-indberettede tidsserier indberettes derfor som »data, der findes, men ikke indsamles«, og ECB kan foretage antagelser og estimater med henblik på beregning af aggregater for euroområdet. Rapporteringspopulationen skal omfatte alle typer af andre finansielle institutioner, der er residenter i de deltagende medlemsstater: institutioner, der har hovedsæde i området, herunder datterselskaber af moderselskaber, der har hovedsæde uden for det område, og residente filialer af institutioner, der har hovedsæde uden for det område.

Følgende nøgleindikatorer og supplerende information skal tilvejebringes:

Nøgleindikatorer, der indberettes med henblik på beregningen af aggregater for euroområdet: Alle deltagende medlemsstater skal indberette disse detaljerede data, når der foreligger faktiske data. Såfremt der ikke foreligger faktiske data for de krævede opdelinger eller den rapporteringsfrekvens, de tidsfrister og den tidshorisont, der er aftalt, indsendes om muligt skøn,

supplerende information overføres som »memorandumposter«. Disse data overføres af lande, hvor der løbende foreligger yderligere detaljerede data.

(b)   Strømreguleringer

Strømreguleringsdata kan indberettes i tilfælde af signifikante brud i beholdningsdataene eller i tilfælde af omklassifikationer og andre ændringer. Blandt andet kan strømreguleringsdata indberettes i tilfælde af omklassifikationer i forbindelse med gennemførelsen af rammen i henhold til ENS 95.

Hvis transaktioner estimeres ud fra forskellen mellem beholdningerne i to på hinanden følgende perioder, indberettes tidsserierne enten ikke eller indberettes som manglende.

Strømreguleringsdata indberettes i henhold til denne retningslinjes artikel 3, stk. 1, litra b).

Dataene indberettes til ECB med kvartårlig hyppighed. Statistikken over andre finansielle formidlere indberettes til ECB senest den sidste kalenderdag i den tredje måned efter udgangen af referenceperioden eller den foregående arbejdsdag i den nationale centralbank, hvis den sidste kalenderdag i måneden ikke er en arbejdsdag i den nationale centralbank. Hvert år i september meddeler ECB de nationale centralbanker de præcise overførselsdatoer i form af en rapporteringskalender.

De nationale centralbanker kan blive nødsaget til at revidere data, der er indberettet i det foregående kvartal. Der kan desuden forekomme revisioner af data for tidligere kvartaler.

Der gælder følgende almindelige principper:

(a)

I forbindelse med alle regelmæssige kvartalsvise dataoverførsler kan der foruden dataene for det seneste kvartal kun fremsendes »ordinære« revisioner, dvs. revisioner vedrørende data indsendt det foregående kvartal, og

(b)

ekstraordinære revisioner begrænses og indberettes ikke den samme dag som den regelmæssige indberetning. Mindre, rutinemæssige historiske datarevisioner indberettes kun på årsbasis sammen med overførslen af data for fjerde kvartal, og

(c)

ekstraordinære revisioner, som i betydelig grad forbedrer datakvaliteten, kan sendes i løbet af året uden for de regelmæssige produktionscykler.

De regnskabsregler, som andre finansielle formidlere anvender i forbindelse med udarbejdelsen af deres regnskaber, skal være i overensstemmelse med den nationale lovgivning, der gennemfører direktiv 86/635/EØF, samt andre gældende internationale standarder. Med forbehold af gældende regnskabspraksis i medlemsstaterne indberettes alle aktiver og alle passiver på bruttobasis til statistiske formål. Værdiansættelsesmetoderne er angivet under de relevante kategorier.

De nationale centralbanker fremsender forklarende noter til ECB i overensstemmelse med denne retningslinjes bilag III, del 11, afsnit 3. De nationale centralbanker fremsender forklarende noter vedrørende signifikante revisioner.

De nationale centralbanker ophører med at indberette statistisk information vedrørende IF-statistik i forbindelse med OFI-statistikken, så snart Styrelsesrådet, under hensyntagen til Den Statistiske Komités synspunkter, beslutter, at den foreliggende statistik over investeringsforeningers aktiver og passiver, som indberettes i henhold til denne retningslinjes artikel 18, er af en sådan kvalitet, at den kan offentliggøres på euroområdeniveau, og senest i fjerde kvartal 2009. De nationale centralbanker kan udlede IF-statistikken i henhold til denne retningslinjes bilag III, del 11, af den relevante statistiske information, der indsamles med henblik på statistik over investeringsforeningers aktiver og passiver, i henhold til denne retningslinjes bilag III, del 14.

Artikel 15

Statistik over værdipapirudstedelser

De nationale centralbanker indberetter statistisk information omfattende alle værdipapirer udstedt af residenter i euroområdet i alle valutaer, såvel indenlandske som internationale, i henhold til denne retningslinjes bilag III, del 12.

Der indberettes månedligt til ECB. Statistikken over værdipapirudstedelser fremsendes til ECB senest fem uger efter udgangen af den måned, dataene vedrører. ECB underretter på forhånd de nationale centralbanker, i form af en rapporteringskalender, om de præcise datoer for dataoverførslerne.

De nationale centralbanker fremsender forklarende noter til ECB i overensstemmelse med denne retningslinjes bilag III, del 12, afsnit 3.

Artikel 16

MFI-rentestatistik

Med henblik på udarbejdelsen af MFI-rentestatistik indberetter de nationale centralbanker månedlige aggregerede nationale statistiske informationer om udestående forretninger og nye forretninger som angivet i forordning ECB/2001/18, bilag II, tillæg 1 og 2.

Denne statistiske information indberettes efter den årlige kalender, som fastlægges af ECB og fremsendes til de nationale centralbanker hvert år ultimo september.

De nationale centralbanker kan blive nødsaget til at revidere den foregående referencemåneds værdier. Revisioner som følge af fx fejl, omklassifikationer, forbedrede rapporteringsprocedurer osv. vedrørende data før den foregående referencemåned kan også forekomme.

Der gælder følgende almindelige principper:

(a)

Såfremt de nationale centralbanker reviderer dataene for perioden før den foregående referencemåned, indsendes forklarende noter til ECB, og

(b)

de nationale centralbanker fremsender også forklarende noter til betydningsfulde revisioner, og

(c)

ved indberetning af reviderede data tager de nationale centralbanker hensyn til de fastsatte tidsfrister for den regelmæssige indberetning af MFI-rentestatistik. Ekstraordinære revisioner indberettes uden for de månedlige produktionsperioder.

Såfremt den faktiske dækning ved indberetning af MFI-rentestatistik er under 100 pct. på grund af anvendelsen af stikprøver, opregner de nationale centralbanker de nye forretningsstørrelser, som indberettes, for at sikre dækning på 100 pct.

Artikel 17

Betalingsstatistik

De nationale centralbanker indberetter statistisk information om betalinger i overensstemmelse med denne retningslinjes bilag III, del 13. Statistikken skal omfatte: (i) data om betalingstransaktioner og struktur, som angivet i tabel 4-9; og (ii) relateret information om MFI'ers og kreditinstitutters balanceposter samt strukturelle informationer om kreditinstitutter, som angivet i tabel 1-3.

Beholdningsdata indberettes for alle poster i tabel 1-4 og 7. Alle beholdninger skal vedrøre tal ultimo perioden undtagen posterne i tabel 2 med referencen »gennemsnit for seneste reservekravsperiode«. Bruttostrømme indberettes for posterne i tabel 5, 6, 8 og 9, som består af data om betalingstransaktioner.

De nationale centralbanker indberetter historiske informationer for alle poster.

Serierne indberettes årligt til ECB uanset datafrekvensen. Datafrekvensen er årlig for alle poster i tabel 4-9. Informationerne om MFI-balancen i tabel 1 er månedlige. Informationerne om kreditinstitutters balance indeholdt i tabel 2 og 3 er kvartalsvise med undtagelse af poster, som er henvist til positioner over for den nationale centralbank, og poster for e-pengeinstitutter, som er årlige. De strukturelle informationer om kreditinstitutter i tabel 3 er årlige. For tabel 1-3 kan de nationale centralbanker, hvis datatilgængeligheden er stærkt begrænset, overføre et minimumsdatasæt for at sikre rettidig og gyldig offentliggørelse.

Minimumsdatasættet skal indeholde følgende:

månedlige serier: 1 observation vedrørende positioner ultimo december;

kvartalsserier: 1 observation vedrørende årets 4. kvartal;

årlige serier: 1 observation vedrørende positioner ultimo december.

For hvert år meddeler ECB de nationale centralbanker de nøjagtige datoer for dataoverførslen i hvert enkelt produktionsforløb. De nationale centralbanker kan overføre faktiske data enten før det første produktionsforløb, såfremt ECB bekræfter at kunne modtage data, eller på andre tidspunkter i produktionsforløbene.

Hvis der ikke foreligger faktiske data, anvender de nationale centralbanker estimater eller om muligt foreløbige data.

Dataleverandørerne eller de nationale centralbanker kan foretage revisioner på grundlag af genberegninger eller estimater. De nationale centralbanker overfører revisionerne til ECB som led i produktionsforløbene, helst som led i den første produktionsrunde.

ECB sender de nationale centralbanker det foregående års forklarende noter i Word-format inden starten af det første produktionsforløb. Disse udfyldes og/eller korrigeres og returneres til ECB. De nationale centralbanker gør i disse forklarende noter detaljeret rede for afvigelser fra kravene, herunder om muligt effekten på dataene.

Artikel 18

Statistik over investeringsforeningers aktiver og passiver

(a)   Generelt

De nationale centralbanker indberetter statistisk information om investeringsforeningers aktiver og passiver i henhold til denne retningslinjes bilag III, del 14, for hver enkelt af følgende delsektorer: aktiebaserede foreninger, obligationsbaserede foreninger, blandede foreninger, foreninger baseret på fast ejendom, hedgefonde og andre investeringsforeninger, dvs. opdelt efter investeringsform, som hver især opdeles i »open-end«- og »closed-end«- foreninger, dvs. efter investeringsforeningens type. I forbindelse med opdelingen af investeringsforeninger efter investeringsform klassificeres investeringsinstitutforeninger (»funds of funds«) i den kategori af investeringsforeninger, som de primært investerer i.

Disse krav gælder for beholdninger ultimo måneden og ultimo kvartalet samt for månedlige og kvartalsvise strømreguleringer (14).

(b)   Strømreguleringer

De nationale centralbanker indberetter separate data til ECB om revalueringsreguleringer, som skyldes pris- og valutaændringer og reguleringer for omklassifikationer, som angivet i bilag III, del 14, og i henhold til bilag V i denne retningslinje.

Finansielle transaktioner, og hermed reguleringer, udledes så vidt muligt i overensstemmelse med ENS 95, den såkaldte ENS 95-metode. De nationale centralbanker kan afvige fra ENS 95 på grund af afvigende national praksis i henhold til forordning ECB/2007/8. I de tilfælde hvor der foreligger beholdningsinformationer værdipapir for værdipapir, kan revalueringsreguleringer udledes i henhold til en fælles Eurosystem-metode, dvs. metoden til udledning af strømme, der er omhandlet i denne retningslinjes bilag V.

(c)   Ihændehaveraktier

Hvis de data om ihændehaveraktier, som indberettes af investeringsforeninger, MFI'er og/eller andre finansielle institutioner, som ikke er investeringsforeninger, i henhold til bilag I til forordning ECB/2007/8, er ukomplette eller endnu ikke foreligger, indberetter de nationale centralbanker data om ihændehaveraktier baseret på et bedste skøn i overensstemmelse med den geografiske opdeling og sektoropdelingen i denne retningslinjes bilag III, del 14, tabel 1.

(d)   Memorandumposter

For så vidt dataene er tilgængelige, herunder data, der bygger på et bedste skøn, indberetter de nationale centralbanker på månedsbasis yderligere statistisk information i henhold til denne retningslinjes bilag III, del 14, tabel 3.

De nationale centralbanker indberetter investeringsforeningers månedlige beholdninger, revalueringsreguleringer og omklassifikationsreguleringer til ECB senest ved forretningstids ophør den 28. arbejdsdag efter udgangen af den måned, som dataene vedrører. Den same tidsfrist gælder for indberetning af memorandumposter.

De nationale centralbanker indberetter investeringsforeningers kvartalsvise beholdninger, revalueringsreguleringer og omklassifikationsreguleringer til ECB senest ved forretningstids ophør den 28. arbejdsdag efter udgangen af den måned, som dataene vedrører.

Der gælder følgende almindelige regler for revisioner af måneds- og kvartalsdata:

(a)

Revisionerne foretages, så der er overensstemmelse mellem måneds- og kvartalsdata,

(b)

I de regelmæssige produktionsperioder, dvs. fra den 28. arbejdsdag efter udgangen af referencemåneden/referencekvartalet til den dag, dataene sendes tilbage til de nationale centralbanker, kan de nationale centralbanker revidere dataene vedrørende det foregående referencekvartal, de to måneder forud for dette samt månederne efter det foregående referencekvartal,

(c)

Uden for de regelmæssige produktionsperioder kan de nationale centralbanker også revidere data vedrørende referenceperioder før de to måneder forud for det foregående referencekvartal, blandt andet i tilfælde af fejl, omklassifikationer eller forbedrede rapporteringsmetoder.

For at sikre kvaliteten af euroområdets statistik over investeringsforeninger foretager de nationale centralbanker i de tilfælde, hvor de undtager de mindste investeringsforeninger i henhold til artikel 3, stk. 1, i forordning ECB/2007/8, en opregning til 100 pct. dækning for disse investeringsforeninger ved beregningen af de månedlige og kvartalsvise investeringsforeningsaktiver og -passiver, der indberettes til ECB, både for beholdninger og revalueringsreguleringer.

De nationale centralbanker kan selv vælge, hvilken procedure de vil anvende til opregningen til dækning på 100 pct., når blot følgende mindstestandarder er opfyldt:

(a)

Ved manglende data for bestemte opdelinger estimeres disse ved at anvende forholdstal, der er beregnet på grundlag af den tilsvarende investeringsforeningsdelsektor. Hvis en open-end obligationsbaseret investeringsforening fx hører under »hale«-kategorien, og der kun indsamles data om udstedte IF-aktier/andele, udledes de manglende opdelinger på grundlag af den open-end obligationsbaserede foreningskategoris struktur.

(b)

Ingen investeringsforenings-delsektor (fx open-end foreninger baseret på fast ejendom, closed-end foreninger baseret på fast ejendom osv.) udelukkes fuldstændig.

I henhold til artikel 3, stk. 2, i forordning ECB/2007/8 kan der gives undtagelser til investeringsforeninger, som på grund af nationale regnskabsregler vurderer deres aktiver med lavere hyppighed end kvartalsvis. Uanset disse undtagelser skal de månedlige og kvartalsvise data for investeringsforeninger, som de nationale centralbanker indberetter til ECB, altid omfatte data vedrørende disse investeringsforeninger.

I de tilfælde hvor der anvendes den kombinerede metode, som er defineret i bilag I til forordning ECB/2007/8, udleder de nationale centralbanker de aggregerede kvartalsvise aktiver og passiver i investeringsforenings-delsektorerne i overensstemmelse med denne retningslinjes bilag III, del 14, tabel 1, på følgende måde:

(a)

for værdipapirer med offentligt tilgængelige identifikationskoder sammenholder de nationale centralbanker den tilvejebragte information værdipapir for værdipapir med den information, der er udledt af CSDB eller kompatible nationale værdipapirdatabaser. Den sammenholdte værdipapir for værdipapir-information anvendes til at beregne værdien af aktiver og passiver i euro og udlede de nødvendige opdelinger for hvert enkelt værdipapir i investeringsforeningen. Hvis værdipapirets identifikationskode ikke findes i CSDB eller kompatible nationale værdipapirdatabaser, eller den information, som er nødvendig for opstillingen af aktiver og passiver ifølge denne retningslinjes bilag III, del 14, tabel 1, ikke er tilgængelig i CSDB eller kompatible nationale værdipapirdatabaser, estimerer de nationale centralbanker de manglende data. De nationale centralbanker kan også indsamle værdipapir for værdipapir-information om værdipapirer uden offentligt tilgængelige identifikationskoder ved at anvende deres egne interne identifikationskoder for værdipapirerne;

(b)

De nationale centralbanker aggregerer de data om værdipapirer, der er udledt i henhold til litra a), og tilføjer dem til den information, som indberettes for værdipapirer uden offentligt tilgængelige identifikationskoder med henblik på udarbejdelsen af aggregater for: (i) værdipapirer undtagen aktier opdelt efter løbetid, valuta og modpart og (ii) værdipapirer og andre kapitalandele opdelt efter instrument og modpart og (iii) udstedte IF-aktier/-andele i alt;

(c)

De nationale centralbanker udleder de krævede statistiske informationer om investeringsforeningers aktiver og passiver ved at sammenlægge de data om værdipapirer, der er udledt i henhold til litra b), og aktiver og passiver undtagen værdipapirer, der er indsamlet fra residente, selvstændige investeringsforeninger;

(d)

De nationale centralbanker aggregerer aktiver og passiver i alle investeringsforeninger, der har hjemsted i en medlemsstat og tilhører den samme delsektor.

Ovenstående finder også anvendelse, når de nationale centralbanker indsamler data om investeringsforeningers aktiver og passiver på månedsbasis i henhold til artikel 6, stk. 3, i forordning ECB/2007/8.

I henhold til artikel 6, stk. 1, litra b), i forordning ECB/2007/8 indsamler de nationale centralbanker udstedte IF-aktier/-andele på månedsbasis. For referencemåneder, som ikke er den sidste måned i kvartalet, estimerer de nationale centralbanker de månedlige data om investeringsforeningers aktiver og passiver bortset fra udstedte aktier/andele i investeringsforeninger baseret på de indsamlede måneds- og kvartalsdata, medmindre der indsamles månedsdata som omhandlet i artikel 6, stk. 3, i forordning ECB/2007/8.

Hvor det er muligt, foretager de nationale centralbanker estimater for hver enkelt investeringsforening. Alternativt kan en national centralbank foretage estimater for de enkelte delsektorer af investeringsforeninger eller anmode ECB om at foretage estimaterne. I det sidstnævnte tilfælde kan ECB udbede sig yderligere oplysninger som fx fond for fond- eller værdipapir for værdipapir-data.

Værdiansættelses- og/eller regnskabsreglerne i forordning ECB/2007/8 finder også anvendelse, når de nationale centralbanker indberetter data om investeringsforeninger til ECB. Følgende regler gælder dog for poster, hvor der skal angives påløbne renter:

(a)

»værdipapirer undtagen aktier« omfatter påløbne renter,

(b)

»indskud og lånetilgodehavender« og »indskud og modtagne lån« omfatter ikke påløbne renter, der opføres under resterende aktiver/passiver.

De nationale centralbanker fremsender forklarende noter, hvor der gøres rede for årsagerne til betydningsfulde revisioner. Desuden fremsender de nationale centralbanker forklarende noter til ECB vedrørende omklassifikationsreguleringer. De nationale centralbanker fremsender også forklarende noter om de i denne retningslinjes artikel 18, stk. 3, litra c), omhandlede revisioner.

I henhold til artikel 5, stk. 3, i forordning ECB/2007/8 kan de nationale centralbanker give investeringsforeninger mulighed for at indberette deres aktiver og passiver som en gruppe, såfremt dette fører til lignende resultater som fond for fond-indberetning. Investeringsforeninger, der indberetter som en gruppe, skal tilhøre den samme delsektor, fx closed-end foreninger baseret på fast ejendom eller open-end foreninger baseret på fast ejendom.

De nationale centralbanker skal hvert år forelægge følgende for ECB: (i) indikatorer, der indeholder en analyse af dækningen og kvaliteten af de relevante værdipapirer i CSDB ifølge CSDB's Manual of Procedures, eller (ii) de relevante informationer med henblik på udledning af indikatorer for dækning og kvalitet.

Nationale centralbanker, der anvender nationale værdipapirdatabaser, forelægger en gang om året ECB aggregerede resultater, der dækker et kvartal og mindst to statistisk signifikante delsektorer af investeringsforeninger. Disse aggregerede resultater må ikke afvige med mere end 5 pct. fra de resultater, som havde været opnået ved brug af CSDB. Dette vedrører informationer, som ikke indberettes af investeringsforeninger.

Ovenstående informationer fremsendes til ECB hvert år ultimo februar, idet det foregående års data fra ultimo december anvendes som reference.

Artikel 19

MFI-liste til statistiske formål

De i artikel 3 i forordning ECB/2001/13 omhandlede variabler, som indsamles til oprettelsen og ajourføringen af listen over MFI'er til statistiske formål, er nærmere angivet i denne retningslinjes bilag VI, del 1.

De nationale centralbanker indberetter opdateringer af de variabler, der er angivet i denne retningslinjes bilag VI, del 1, hvis der enten er ændringer i MFI-sektoren eller attributændringer vedrørende eksisterende MFI'er. Ændringer i MFI-sektoren opstår, når en institution tiltræder MFI-sektoren (dvs. ved oprettelse af en MFI som resultat af en fusion, oprettelse af nye juridiske enheder som følge af spaltning af en eksisterende MFI, oprettelse af en ny MFI eller ændring i en tidligere ikke-MFI's status, så den bliver en MFI), eller når en MFI forlader MFI-sektoren (dvs. hvis en MFI indgår i en fusion, en MFI opkøbes af en anden institution, en MFI opdeles i separate juridiske enheder, en ændring i en MFI's status, så den bliver en ikke-MFI, eller likvidation af en MFI).

Ved indberetning af en ny institution eller en institution, som skal ændres, skal de nationale centralbanker udfylde alle obligatoriske variabler. Ved indberetning af en institution, der forlader MFI-sektoren, og som ikke indgår i en fusion, skal de nationale centralbanker som minimum indberette følgende informationer: informationstype, dvs. sletning fra listen, og MFI'ens identifikationskode, dvs. variablen »mfi_id«.

De nationale centralbanker bør ikke tildele nye MFI'er slettede MFI'ers identifikationskoder. Hvis dette er uundgåeligt, fremsender de nationale centralbanker en skriftlig forklaring til ECB samtidig hermed (ved brug af »object_request«-typen »mfi_req_realloc«).

De nationale centralbanker kan anvende nationalt tegnsæt ved indberetning af opdateringer, forudsat de anvender det latinske alfabet. De nationale centralbanker skal anvende Unicode for at kunne vise alle specialtegnsæt korrekt, når de modtager informationer fra ECB via Register of Institutions and Assets Database (RIAD) Data Exchange System.

Inden opdateringerne overføres til ECB, udfører de nationale centralbanker valideringskontrollen i denne retningslinjes bilag VI, del 2, afsnit 1-10.

Hvor dette er muligt, indberetter de nationale centralbanker opdateringer af de variabler, der er angivet i denne retningslinjes bilag VI, del 1, til ECB, så snart der opstår ændringer i MFI-sektoren eller i eksisterende MFI'ers attributter.

Hvis dette ikke er muligt, fremsender de nationale centralbanker en skriftlig redegørelse for forsinkelsen, fra begivenheden indtrådte til dens indberetning til ECB.

De nationale centralbanker overfører opdateringer i XML-format via RIAD Data Exchange System i overensstemmelse med dokumentet »Exchange Specification for the RIAD Data Exchange System«. Ved svigt i RIAD Data Exchange System overføres opdateringer i XML-format via Cebamail-konto N13. Såfremt Cebamail-systemet ikke er funktionsdygtigt til overførsel af filer med MFI-opdateringer eller –korrektioner, overfører de nationale centralbanker disse filer ved hjælp af e-mail og ved brug af XML-format. Der anvendes adressen birs@ecb.int.

Såfremt der anvendes manuelle input-procedurer, skal de nationale centralbanker have fastlagt et tilstrækkeligt antal kontrolprocedurer for at minimere driftsfejl og sikre, at de MFI-opdateringer, som indberettes via RIAD Data Exchange System, er nøjagtige og ensartede.

Straks efter modtagelse af opdateringerne udfører ECB valideringskontrollen i denne retningslinjes bilag VI, del 2, afsnit 1-11.

ECB sender straks følgende tilbage til de nationale centralbanker: (i) en bekræftelse på modtagelse, der indeholder en opsummering af de MFI-opdateringer, der er blevet behandlet og på korrekt vis er indført i MFI-datasættet, og/eller ii) en fejlmeddelelse med udførlige oplysninger om de MFI-opdateringer og de valideringskontrolprocedurer, som er mislykkedes. I overensstemmelse med denne retningslinjes bilag VI, del 2, afsnit 1-11 indfører ECB, helt eller delvist, ufuldstændige, ukorrekte og manglende opdateringsoplysninger eller afviser dem.

Straks efter modtagelsen af en fejlmeddelelse træffer de nationale centralbanker foranstaltninger til overførsel af korrigerede informationer. Hvis korrekte informationer afhænger af opdateringer, som er sendt af andre nationale centralbanker i løbet af den seneste måned og således ikke er tilgængelige på ECB's websted, kontakter de nationale centralbanker ECB via Cebamail-konto N13 med detaljeret angivelse af de ønskede oplysninger.

Hver ECB-arbejdsdag kl. 17.00 mellemeuropæisk tid (MET) tager ECB en kopi af alle ændringer, som er indført i listen over MFI'er, og sender den til alle nationale centralbanker. Kopien skal indeholde fuldstændige oplysninger om hver enkelt af følgende ændringer, som indberettes af nationale centralbanker: (i) nye MFI'er; (ii) opdaterede MFI'er; (iii) slettede MFI'er; (iv) gentildeling af MFI-identifikationskoder; (v) ændring af MFI-identifikationskoder og (vi) ændring af MFI-identifikationskoder, som omfatter gentildeling.

Hver ECB-arbejdsdag kl. 17.00 MET tager ECB en kopi af MFI-datasættet og offentliggør det på ECB's websted. Alle MFI-registreringer skal fremgå, uanset om de stemmer overens med MPEC-registreringer (Monetary Policy Eligible Counterparties) eller ikke.

På den sidste ECB-arbejdsdag i hver kalendermåned tager ECB en kopi af MFI-datasættet sammen med en variabel fra MPEC-datasættet, variablen »reserve«, hvoraf det fremgår, om kreditinstitutter, der er residenter i euroområdet, er underlagt reservekrav eller ikke pr. kl. 17.00 MET. Inkonsistente MFI-MPEC-registreringer, dvs. hvis et kreditinstitut i euroområdet er opført i MFI-datasættet, men ikke i MPEC-datasættet eller omvendt, skal ikke medtages i kopien. Dagen efter kopien er taget, offentliggør ECB en liste over MFI'er og institutioner, der er underlagt reservekrav. Hvis kopien er taget fredag kl. 17.00 MET, skal ECB offentliggøre den opdaterede information lørdag kl. 12.00 MET.

På samme tidspunkt som ECB offentliggør listen over MFI'er og institutioner, der er underlagt reservekrav, på sit websted, skal listen sendes til de nationale centralbanker via RIAD Data Exchange System.

Artikel 20

Liste over investeringsforeninger til statistiske formål

De i artikel 4 i forordning ECB/2007/8 omhandlede variabler, som indsamles til oprettelsen og ajourføringen af listen over IF'er til statistiske formål, er nærmere angivet i denne retningslinjes bilag VII.

De nationale centralbanker indberetter opdateringer af de variabler, der er angivet i denne retningslinjes bilag VII, del 1, hvis der enten er ændringer i IF-sektoren eller attributændringer vedrørende eksisterende IF'er. Ændringer i IF-sektoren opstår, når en institution tiltræder IF-sektoren, eller en eksisterende IF forlader IF-sektoren.

De nationale centralbanker udleder opdateringer ved at sammenligne deres nationale liste over IF'er ved afslutningen af to på hinanden følgende ultimo kvartaler. De tager således ikke hensyn til ændringer inden for kvartalet.

Ved indberetning af en ny institution eller en institution, som skal ændres, skal de nationale centralbanker udfylde alle obligatoriske variabler.

Ved indberetning af en institution, der forlader IF-sektoren, skal de nationale centralbanker som minimum indberette følgende informationer: informationstype, dvs. sletning fra listen, og IF'ens identifikationskode, dvs. variablen »if_id«.

En gang om året, vedrørende referencedatoen 31. december, fremsender de nationale centralbanker en XML-fil specifikt med henblik på indberetning af nettoaktivværdien (nav) for hver IF. Nav skal således indberettes separat, og ikke sammen med ændringer i andre IF-attributter. Følgende informationer tilvejebringes for alle IF'er: Informationstype, dvs. if_req_nav, IF'ens særlige identifikationskode, nav-beløbet og gældende nav-dato.

For en given referencedato indberettes informationer om nye IF'er eller ændringer i eksisterende IF'ers identifikationskoder først til ECB, inden der indberettes nav-information.

Hvor dette er muligt, skal de nationale centralbanker ikke tildele nye IF'er slettede IF'ers identifikationskoder. Såfremt dette er uundgåeligt, fremsender de nationale centralbanker en skriftlig forklaring til ECB via Cebamail-konto N13 samtidig med IF-registreringen (ved brug af object_request-typen »if_req_realloc«).

De nationale centralbanker kan anvende nationalt tegnsæt ved indberetning af opdateringer, forudsat de anvender det latinske alfabet. De nationale centralbanker skal anvende Unicode for at kunne vise alle specialtegnsæt korrekt, når de modtager informationer fra ECB via RIAD Data Exchange System.

Inden opdateringerne overføres til ECB, udfører de nationale centralbanker valideringskontrollen i denne retningslinjes bilag VII, del 3.

De nationale centralbanker indberetter som minimum hvert kvartal opdateringer af variablerne i denne retningslinjes bilag VII, del 1, til ECB inden for en frist på to måneder efter referencedatoen. Nav-variablen skal dog opdateres årligt for alle investeringsforeninger med en forsinkelse på højst to måneder efter referencedatoen ultimo december.

De nationale centralbanker overfører opdateringer i filformatet XML via overførselskanalen ESCB-Net efter vejledningen i dokumentet »Exchange Specification for the RIAD Data Exchange System«. ECB bearbejder hereafter dataene via RIAD Data Exchange System. Ved svigt i ESCB-Net og/eller RIAD Data Exchange System overføres opdateringer i XML-format via Cebamail-konto N13. Såfremt Cebamail-systemet ikke er funktionsdygtigt til overførsel af IF-opdateringer eller –korrektioner, overfører de nationale centralbanker disse filer ved e-mail og ved brug af XML-format. Der anvendes adressen birs@ecb.int.

Såfremt der anvendes manuelle input-procedurer, skal de nationale centralbanker have fastlagt et tilstrækkeligt antal kontrolprocedurer for at minimere driftsfejl og sikre, at de IF-opdateringer, som indberettes via RIAD Data Exchange System, er nøjagtige og ensartede.

Straks efter modtagelse af opdateringerne udfører ECB valideringskontrollen i denne retningslinjes bilag VII, del 3.

ECB sender straks følgende tilbage til de nationale centralbanker: (i) en bekræftelse på modtagelse, der indeholder en opsummering af de IF-opdateringer, der er blevet behandlet og på korrekt vis er indført i IF-datasættet, og/eller ii) en fejlmeddelelse med udførlige oplysninger om de IF-opdateringer og de valideringskontrolprocedurer, som er mislykkedes. I overensstemmelse med denne retningslinjes bilag VII, del 3, indfører ECB ufuldstændige, ukorrekte og manglende opdateringsoplysninger, helt eller delvist, eller afviser dem.

Straks efter modtagelsen af en fejlmeddelelse træffer de nationale centralbanker foranstaltninger til overførsel af korrigerede informationer. Hvis øjeblikkelige foranstaltninger ikke er mulige, har de højst fire arbejdsdage, dvs. frem til kl. 17.59 MET den fjerde arbejdsdag efter den fastsatte frist for indberetningen, til at indberette korrigerede informationer.

Kl. 18.00 MET den fjerde arbejdsdag efter den fastsatte dato for indberetning af opdateringer tager ECB en kopi af IF-datasættet, idet værdier markeret som fortrolige og nav-variablen udelukkes. Den opdaterede information offentliggøres den følgende dag kl. 12.00 MET. Hvis kopien er taget fredag kl. 18.00 MET, skal ECB offentliggøre den opdaterede information lørdag kl. 12.00 MET.

ECB offentliggør ikke værdier, der er markeret fortrolige.

ECB offentliggør ikke »nav« for hver investeringsforening. I stedet indfører ECB, på grundlag af »nav«, klasser, som opstilles efter størrelse, og indsætter den enkelte investeringsforening i den korrekte klasse.

På samme tidspunkt som ECB offentliggør listen over IF'er på sit websted, skal listen sendes til de nationale centralbanker via RIAD Data Exchange System.

Artikel 21

Verifikation

Med forbehold af ECB's ret til verifikation i henhold til forordning (EF) nr. 2533/98 og forordning ECB/2001/13 foretager de nationale centralbanker overvågning og sikring af kvaliteten og pålideligheden af den statistiske information, der forelægges ECB.

Artikel 22

Overførselsstandarder

De nationale centralbanker anvender »ESCB-Net«, som stilles til rådighed af ESCB, til den elektroniske overførsel af den statistiske information, som kræves af ECB. Det statistiske meddelelsesformat, der er udviklet med henblik på denne elektroniske udveksling af statistisk information, er det standardformat, der er vedtaget af Den Statistiske Komité. Dette krav er ikke til hinder for, at der, som nødløsning og efter aftale med ECB, kan anvendes andre midler til overførsel af statistisk information.

Artikel 23

Forenklet ændringsprocedure

Under hensyntagen til Den Statistiske Komités synspunkter kan ECB's Direktion foretage tekniske ændringer af denne retningslinjes bilag, hvis de hverken ændrer ved det underliggende principgrundlag eller påvirker rapporteringsbyrden for rapporteringsenhederne i medlemsstaterne.

Artikel 24

Offentliggørelse

De nationale centralbanker må først offentliggøre de nationale bidrag til de månedlige monetære aggregater for euroområdet, efter at ECB har offentliggjort disse aggregater. Såfremt de nationale centralbanker offentliggør disse data, skal de svare til de data, der bidrog til de senest offentliggjorte aggregater for euroområdet. Såfremt de nationale centralbanker gengiver de aggregater for euroområdet, der er offentliggjort af ECB, skal der være tale om en tro gengivelse.

Artikel 25

Ophævelse

Retningslinje ECB/2003/2 ophæves hermed.

Artikel 26

Ikrafttrædelse

Denne retningslinje træder i kraft på den tredje dag efter datoen for forordning ECB/2007/8's ikrafttrædelse.

Artikel 27

Adressater

Denne retningslinje finder anvendelse for alle centralbanker i Eurosystemet.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 1. august 2007

For ECB's Styrelsesråd

Formand for ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  EFT L 333 af 17.12.2001, s. 1. Senest ændret ved forordning ECB/2006/20 (EUT L 2 af 5.1.2007, s. 3).

(2)  EUT L 250 af 2.10.2003, s. 10.

(3)  EFT L 10 af 12.1.2002, s. 24. Ændret ved forordning ECB/2004/21 (EUT L 371 af 18.12.2004, s. 42).

(4)  EUT L 211 af 11.8.2007, s. 8.

(5)  EFT L 318 af 27.11.1998, s. 8.

(6)  EFT L 372 af 31.12.1986, s. 1. Ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/46/EF (EUT L 224 af 16.8.2006, s. 1).

(7)  EUT L 58 af 3.3.2003, s. 1.

(8)  EFT L 310 af 30.11.1996, s. 1. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1267/2003 (EUT L 180 af 18.7.2003, s. 1).

(9)  I princippet udarbejdes balancen pr. sidste kalenderdag i måneden/kvartalet uagtet lokale banklukkedage. I mange tilfælde, hvor dette ikke er muligt, udarbejdes balancen ved den sidste arbejdsdags afslutning i overensstemmelse med nationale markeds- eller regnskabsregler.

(10)  Dvs. transaktioner.

(11)  Dvs. tilføjelse eller udelukkelse af MFI'er, hvis virksomheden flyttes ind i eller ud af MFI-sektoren.

(12)  Dvs. fusioner og overtagelser.

(13)  Det Europæiske Monetære Institut, Money and Banking Statistics Compilation Guide — Guidance provided to NCBs for the compilation of money and banking statistics for submission to the ECB, findes på www.ecb.int.

(14)  I princippet opstilles aktiver og passiver pr. sidste kalenderdag i måneden eller kvartalet uden hensyn til lokale banklukkedage. I mange tilfælde vil dette imidlertid ikke være muligt, og aktiver og passiver vil blive opstillet ved den sidste arbejdsdags afslutning i overensstemmelse med nationale markeds- eller regnskabsregler.


BILAG I

FORBINDELSESTABELLER

Forbindelsestabellerne viser i detaljer forbindelsen mellem posterne på regnskabsbalancen og de poster, der skal indberettes til statistiske formål.

Venstre side af forbindelsestabellerne angiver for hvert enkelt felt i tabel 1, 2, 3 og 4 i bilag I til forordning ECB/2001/13 postens nummer, betegnelse og opdelingen. I højre side af forbindelsestabellerne angives for hver enkelt regnskabspost postens nummer, betegnelse og den krævede opdeling. Visse balanceposter i forordning ECB/2001/13 er ikke relevante for ECB's/NCB'ernes balancer (angivet med »–«).

PENGE OG BANKSTATISTIK

Bilag I

Forbindelsestabel. Overensstemmelse mellem poster

PASSIVER

Beholdninger

Forordning ECB/2001/13 — Bilag 1 — Tabel 1

Regnskabsbalanceformat

Post

Beskrivelse

Opdeling

Post

Beskrivelse

Yderligere opdeling

Hjemsted

Sektor

Delsektor

Løbetid

Hjemsted

Type

Valuta

Sektor

Delsektor

Løbetid

8

Seddel- og møntomløb

 

 

 

 

 

1

Seddelomløb

 

 

 

 

 

 

9

Indlån (alle valutaer)

Indenlandsk

MFI'er

 

 

 

2,1

Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer — anfordringskonti (herunder reservekravsordningen)

Indenlandsk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,2

Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer — indlånsfacilieten

Indenlandsk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,3

Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer — tidsindskud

Indenlandsk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,4

Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer — finjusterende markedsoperationer

Indenlandsk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,5

Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer — indlån i forbindelse med marginbetalinger

Indenlandsk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet

Indenlandsk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,2

Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet — andre forpligtelser

Indenlandsk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet

Indenlandsk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,1

Intra-Eurosystem-forpligtelser — forpligtelser svarende til overførslen af valutareserver (kun ECB's balance)

Indenlandsk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,2

Intra-Eurosystem-forpligtelser — forpligtelser i tilknytning til egenveksler til støtte for udstedte ECB-gældsbeviser (kun NCB'ernes balance)

Indenlandsk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,4

Intra-Eurosystem-forpligtelser — andre forpligtelser i Eurosystemet

Indenlandsk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Andre forpligtelser

Indenlandsk

Indlån

Alle valutaer

MFI'er

 

 

9

Indlån (alle valutaer)

Indenlandsk

Ikke-MFI'er

Offentlig forvaltning og service

Statslig forvaltning og service

 

5,1

Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet — offentlig forvaltning og service

Indenlandsk

 

 

Ikke-MFI'er

Statslig forvaltning og service

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet

Indenlandsk

 

 

Ikke-MFI'er

Statslig forvaltning og service

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Andre forpligtelser

Indenlandsk

Indlån

Alle valutaer

Ikke-MFI'er

Statslig forvaltning og service

 

9

Indlån (alle valutaer)

Andre deltagende medlems-stater

MFI'er

 

 

 

2,1

Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer — anfordringskonti (herunder reservekravsordningen)

Andre deltagende medlemsstater

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,2

Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer — indlånsfacilieten

Andre deltagende medlemsstater

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,3

Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer — tidsindskud

Andre deltagende medlemsstater

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,4

Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer — finjusterende markedsoperationer

Andre deltagende medlemsstater

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,5

Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer — indlån i forbindelse med marginbetalinger

Andre deltagende medlemsstater

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet

Andre deltagende medlemsstater

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,2

Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet — andre forpligtelser

Andre deltagende medlemsstater

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet

Andre deltagende medlemsstater

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,1

Intra-Eurosystem-forpligtelser — forpligtelser svarende til overførslen af valutareserver (kun ECB's balance)

Andre deltagende medlemsstater

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,2

Intra-Eurosystem-forpligtelser — forpligtelser i tilknytning til egenveksler til støtte for udstedte ECB-gældsbeviser (kun NCB'ernes balance)

Andre deltagende medlemsstater

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,4

Intra-Eurosystem-forpligtelser — andre forpligtelser i Eurosystemet

Andre deltagende medlemsstater

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Andre forpligtelser

Andre deltagende medlemsstater

Indlån

Alle valutaer

MFI'er

 

 

9

Indlån (alle valutaer)

Andre deltagende medlems-stater

Ikke-MFI'er

Offentlig forvaltning og service

Statslig forvaltning og service

 

5,1

Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet — offentlig forvaltning og service

Andre deltagende medlemsstater

 

 

Ikke-MFI'er

Statslig forvaltning og service

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet

Andre deltagende medlemsstater

 

 

Ikke-MFI'er

Statslig forvaltning og service

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Andre forpligtelser

Andre deltagende medlemsstater

Indlån

Alle valutaer

Ikke-MFI'er

Statslig forvaltning og service

 

9

Indlån (alle valutaer)

Resten af verden

 

 

 

 

6

Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,1

Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet — indlån og andre forpligtelser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,2

Forpligtelser opstået i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Andre forpligtelser

Resten af verden

Indlån

Alle valutaer

 

 

 

9

Indlån (alle valutaer)

Resten af verden

 

 

 

Efter løbetid (2 kategori-er)

6

Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet

 

 

 

 

 

Efter løbetid (2 kategori-er)

 

 

 

 

 

 

 

8,1

Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet — indlån og andre forpligtelser

 

 

 

 

 

Efter løbetid (2 kategori-er)

 

 

 

 

 

 

 

8,2

Forpligtelser opstået i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM II

 

 

 

 

 

Efter løbetid (2 kategori-er)

 

 

 

 

 

 

 

12

Andre forpligtelser

Resten af verden

Indlån

Alle valutaer

 

 

Efter løbetid (2 kategori-er)

9e

Indlån (euro)

Indenlandsk

MFI'er

 

 

 

2,1

Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer — anfordringskonti (herunder reservekravsordningen)

Indenlandsk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,2

Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer — indlånsfacilieten

Indenlandsk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,3

Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer — tidsindskud

Indenlandsk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,4

Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer — finjusterende markedsoperationer

Indenlandsk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,5

Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer — indlån i forbindelse med marginbetalinger

Indenlandsk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet

Indenlandsk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,2

Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet — andre forpligtelser

Indenlandsk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,1

Intra-Eurosystem-forpligtelser — forpligtelser svarende til overførslen af valutareserver (kun ECB's balance)

Indenlandsk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,2

Intra-Eurosystem-forpligtelser — forpligtelser i tilknytning til egenveksler til støtte for udstedte ECB-gældsbeviser (kun NCB'ernes balance)

Indenlandsk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,4

Intra-Eurosystem-forpligtelser — andre forpligtelser i Eurosystemet

Indenlandsk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Andre forpligtelser

Indenlandsk

Indlån

Euro

 

 

 

9e

Indlån (euro)

Andre deltagende medlems-stater

MFI'er

 

 

 

2,1

Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer — anfordringskonti (herunder reservekravsordningen)

Andre deltagende medlemsstater

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,2

Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer — indlånsfacilieten

Andre deltagende medlemsstater

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,3

Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer — tidsindskud

Andre deltagende medlemsstater

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,4

Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer — finjusterende markedsoperationer

Andre deltagende medlemsstater

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,5

Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer — indlån i forbindelse med marginbetalinger

Andre deltagende medlemsstater

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet

Andre deltagende medlemsstater

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,2

Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet — andre forpligtelser

Andre deltagende medlemsstater

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,1

Intra-Eurosystem-forpligtelser — forpligtelser svarende til overførslen af valutareserver (kun ECB's balance)

Andre deltagende medlemsstater

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,2

Intra-Eurosystem-forpligtelser — forpligtelser i tilknytning til egenveksler til støtte for udstedte ECB-gældsbeviser (kun NCB'ernes balance)

Andre deltagende medlemsstater

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,4

Intra-Eurosystem-forpligtelser — andre forpligtelser i Eurosystemet

Andre deltagende medlemsstater

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Andre forpligtelser

Andre deltagende medlemsstater

Indlån

Euro

MFI'er

 

 

9.1e

Indlån på anfordring

Indenlandsk

Ikke-MFI'er

Offentlig forvaltning og service

Anden offentlig forvaltning og service

 

5,1

Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet — offentlig forvaltning og service

Indenlandsk

Indlån på anfordring

 

 

Anden offentlig forvaltning og service

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Andre forpligtelser

Indenlandsk

Indlån på anfordring

Euro

Ikke-MFI'er

Anden offentlig forvaltning og service

 

9.1e

Indlån på anfordring

Indenlandsk

Ikke-MFI'er

Andre residenter

 

 

5,2

Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet — andre forpligtelser

Indenlandsk

Indlån på anfordring

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Andre forpligtelser

Indenlandsk

Indlån på anfordring

Euro

Ikke-MFI'er

Andre residenter

 

9.1e

Indlån på anfordring

Indenlandsk

Ikke-MFI'er

Andre residenter

Andre finansielle formidlere

 

5,2

Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet — andre forpligtelser

Indenlandsk

Indlån på anfordring

 

 

Andre finansielle formidlere

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Andre forpligtelser

Indenlandsk

Indlån på anfordring

Euro

Andre residenter

Andre finansielle formidlere

 

9.1e

Indlån på anfordring

Indenlandsk

Ikke-MFI'er

Andre residenter

Forsikrings-selskaber og pensions-kasser

 

5,2

Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet — andre forpligtelser

Indenlandsk

Indlån på anfordring

 

 

Forsikrings-selskaber og pensionskasser

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Andre forpligtelser

Indenlandsk

Indlån på anfordring

Euro

Andre residenter

Forsikrings-selskaber og pensionskasser

 

9.1e

Indlån på anfordring

Indenlandsk

Ikke-MFI'er

Andre residenter

Ikke-finansielle selskaber

 

5,2

Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet — andre forpligtelser

Indenlandsk

Indlån på anfordring

 

 

Ikke-finansielle selskaber

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Andre forpligtelser

Indenlandsk

Indlån på anfordring

Euro

Andre residenter

Ikke-finansielle selskaber

 

9.1e

Indlån på anfordring

Indenlandsk

Ikke-MFI'er

Andre residenter

Husholdninger

 

5,2

Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet — andre forpligtelser

Indenlandsk

Indlån på anfordring

 

 

Husholdninger

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Andre forpligtelser

Indenlandsk

Indlån på anfordring

Euro

Andre residenter

Husholdninger

 

9.1e

Indlån på anfordring

Andre deltagende medlems-stater

Ikke-MFI'er

Offentlig forvaltning og service

Anden offentlig forvaltning og service

 

5,1

Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet — offentlig forvaltning og service

Andre deltagende medlemsstater

Indlån på anfordring

 

 

Anden offentlig forvaltning og service

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Andre forpligtelser

Andre deltagende medlemsstater

Indlån på anfordring

Euro

Ikke-MFI'er

Anden offentlig forvaltning og service

 

9.1e

Indlån på anfordring

Andre deltagende medlems-stater

Ikke-MFI'er

Andre residenter

 

 

5,2

Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet — andre forpligtelser

Andre deltagende medlemsstater

Indlån på anfordring

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Andre forpligtelser

Andre deltagende medlemsstater

Indlån på anfordring

Euro

Ikke-MFI'er

Andre residenter

 

9.1e

Indlån på anfordring

Andre deltagende medlems-stater

Ikke-MFI'er

Andre residenter

Andre finansielle formidlere

 

5,2

Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet — andre forpligtelser

Andre deltagende medlemsstater

Indlån på anfordring

 

 

Andre finansielle formidlere

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Andre forpligtelser

Andre deltagende medlemsstater

Indlån på anfordring

Euro

Andre residenter

Andre finansielle formidlere

 

9.1e

Indlån på anfordring

Andre deltagende medlems-stater

Ikke-MFI'er

Andre residenter

Forsikrings-selskaber og pensions-kasser

 

5,2

Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet — andre forpligtelser

Andre deltagende medlemsstater

Indlån på anfordring

 

 

Forsikrings-selskaber og pensionskasser

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Andre forpligtelser

Andre deltagende medlemsstater

Indlån på anfordring

Euro

Andre residenter

Forsikrings-selskaber og pensionskasser

 

9.1e

Indlån på anfordring

Andre deltagende medlems-stater

Ikke-MFI'er

Andre residenter

Ikke-finansielle selskaber

 

5,2

Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet — andre forpligtelser

Andre deltagende medlemsstater

Indlån på anfordring

 

 

Ikke-finansielle selskaber

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Andre forpligtelser

Andre deltagende medlemsstater

Indlån på anfordring

Euro

Ikke-MFI'er

Ikke-finansielle selskaber

 

9.1e

Indlån på anfordring

Andre deltagende medlems-stater

Ikke-MFI'er

Andre residenter

Husholdninger

 

5,2

Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet — andre forpligtelser

Andre deltagende medlemsstater

Indlån på anfordring

 

 

Husholdninger

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Andre forpligtelser

Andre deltagende medlemsstater

Indlån på anfordring

Euro

Ikke-MFI'er

Husholdninger

 

9.2e

Tidsindskud

Indenlandsk

Ikke-MFI'er

Offentlig forvaltning og service

Anden offentlig forvaltning og service

Efter løbetid (3 kategori-er)

5,1

Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet — offentlig forvaltning og service

Indenlandsk

Tidsindskud

 

Ikke-MFI'er

Anden offentlig forvaltning og service

Efter løbetid (3 kategori-er)

 

 

 

 

 

 

 

12

Andre forpligtelser

Indenlandsk

Tidsindskud

Euro

Ikke-MFI'er

Anden offentlig forvaltning og service

Efter løbetid (3 kategori-er)

9.2e

Tidsindskud

Indenlandsk

Ikke-MFI'er

Andre residenter

 

Efter løbetid (3 kategori-er)

5,2

Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet — andre forpligtelser

Indenlandsk

Tidsindskud

 

 

 

Efter løbetid (3 kategori-er)

 

 

 

 

 

 

 

12

Andre forpligtelser

Indenlandsk

Tidsindskud

Euro

Ikke-MFI'er

Andre residenter

Efter løbetid (3 kategori-er)

9.2e

Tidsindskud

Indenlandsk

Ikke-MFI'er

Andre residenter

Andre finansielle formidlere

Efter løbetid (3 kategori-er)

5,2

Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet — andre forpligtelser

Indenlandsk

Tidsindskud

 

 

Andre finansielle formidlere

Efter løbetid (3 kategori-er)

 

 

 

 

 

 

 

12

Andre forpligtelser

Indenlandsk

Tidsindskud

Euro

Ikke-MFI'er

Andre finansielle formidlere

Efter løbetid (3 kategori-er)

9.2e

Tidsindskud

Indenlandsk

Ikke-MFI'er

Andre residenter

Forsikrings-selskaber og pensions-kasser

Efter løbetid (3 kategori-er)

5,2

Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet — andre forpligtelser

Indenlandsk

Tidsindskud

 

 

Forsikrings-selskaber og pensionskasser

Efter løbetid (3 kategori-er)

 

 

 

 

 

 

 

12

Andre forpligtelser

Indenlandsk

Tidsindskud

Euro

Ikke-MFI'er

Forsikrings-selskaber og pensionskasser

Efter løbetid (3 kategori-er)

9.2e

Tidsindskud

Indenlandsk

Ikke-MFI'er

Andre residenter

Ikke-finansielle selskaber

Efter løbetid (3 kategori-er)

5,2

Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet — andre forpligtelser

Indenlandsk

Tidsindskud

 

 

Ikke-finansielle selskaber

Efter løbetid (3 kategori-er)

 

 

 

 

 

 

 

12

Andre forpligtelser

Indenlandsk

Tidsindskud

Euro

Ikke-MFI'er

Ikke-finansielle selskaber

Efter løbetid (3 kategori-er)

9.2e

Tidsindskud

Indenlandsk

Ikke-MFI'er

Andre residenter

Husholdninger

Efter løbetid (3 kategori-er)

5,2

Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet — andre forpligtelser

Indenlandsk

Tidsindskud

 

 

Husholdninger

Efter løbetid (3 kategori-er)

 

 

 

 

 

 

 

12

Andre forpligtelser

Indenlandsk

Tidsindskud

Euro

Ikke-MFI'er

Husholdninger

Efter løbetid (3 kategori-er)

9.2e

Tidsindskud

Andre deltagende medlems-stater

Ikke-MFI'er

Offentlig forvaltning og service

Anden offentlig forvaltning og service

Efter løbetid (3 kategori-er)

5,1

Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet — offentlig forvaltning og service

Andre deltagende medlemsstater

Tidsindskud

 

 

Anden offentlig forvaltning og service

Efter løbetid (3 kategori-er)

 

 

 

 

 

 

 

12

Andre forpligtelser

Andre deltagende medlemsstater

Tidsindskud

Euro

Ikke-MFI'er

Anden offentlig forvaltning og service

Efter løbetid (3 kategori-er)

9.2e

Tidsindskud

Andre deltagende medlems-stater

Ikke-MFI'er

Andre residenter

 

Efter løbetid (3 kategori-er)

5,2

Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet — andre forpligtelser

Andre deltagende medlemsstater

Tidsindskud

 

 

 

Efter løbetid (3 kategori-er)

 

 

 

 

 

 

 

12

Andre forpligtelser

Andre deltagende medlemsstater

Tidsindskud

Euro

 

Andre residenter

Efter løbetid (3 kategori-er)

9.2e

Tidsindskud

Andre deltagende medlems-stater

Ikke-MFI'er

Andre residenter

Andre finansielle formidlere

Efter løbetid (3 kategori-er)

5,2

Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet — andre forpligtelser

Andre deltagende medlemsstater

Tidsindskud

 

 

Andre finansielle formidlere

Efter løbetid (3 kategori-er)

 

 

 

 

 

 

 

12

Andre forpligtelser

Andre deltagende medlemsstater

Tidsindskud

Euro

Ikke-MFI'er

Andre finansielle formidlere

Efter løbetid (3 kategori-er)

9.2e

Tidsindskud

Andre deltagende medlems-stater

Ikke-MFI'er

Andre residenter

Forsikrings-selskaber og pensions-kasser

Efter løbetid (3 kategori-er)

5,2

Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet — andre forpligtelser

Andre deltagende medlemsstater

Tidsindskud

 

 

Forsikrings-selskaber og pensionskasser

Efter løbetid (3 kategori-er)

 

 

 

 

 

 

 

12

Andre forpligtelser

Andre deltagende medlemsstater

Tidsindskud

Euro

Ikke-MFI'er

Forsikrings-selskaber og pensionskasser

Efter løbetid (3 kategori-er)

9.2e

Tidsindskud

Andre deltagende medlems-stater

Ikke-MFI'er

Andre residenter

Ikke-finansielle selskaber

Efter løbetid (3 kategori-er)

5,2

Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet — andre forpligtelser

Andre deltagende medlemsstater

Tidsindskud

 

 

Ikke-finansielle selskaber

Efter løbetid (3 kategori-er)

 

 

 

 

 

 

 

12

Andre forpligtelser

Andre deltagende medlemsstater

Tidsindskud

Euro

Ikke-MFI'er

Ikke-finansielle selskaber

Efter løbetid (3 kategori-er)

9.2e

Tidsindskud

Andre deltagende medlems-stater

Ikke-MFI'er

Andre residenter

Husholdninger

Efter løbetid (3 kategori-er)

5,2

Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet — andre forpligtelser

Andre deltagende medlemsstater

Tidsindskud

 

 

Husholdninger

Efter løbetid (3 kategori-er)

 

 

 

 

 

 

 

12

Andre forpligtelser

Andre deltagende medlemsstater

Tidsindskud

Euro

Ikke-MFI'er

Husholdninger

Efter løbetid (3 kategori-er)

9.3e

Indlån med opsigelsesvarsel

Indenlandsk

Ikke-MFI'er

Offentlig forvaltning og service

Anden offentlig forvaltning og service

Efter løbetid (2 kategori-er)

 

 

 

 

 

 

9.3e

Indlån med opsigelsesvarsel

Indenlandsk

Ikke-MFI'er

Andre residenter

 

Efter løbetid (2 kategori-er)

 

 

 

 

 

 

9.3e

Indlån med opsigelsesvarsel

Indenlandsk

Ikke-MFI'er

Andre residenter

Andre finansielle formidlere

Efter løbetid (2 kategori-er)

 

 

 

 

 

 

9.3e

Indlån med opsigelsesvarsel

Indenlandsk

Ikke-MFI'er

Andre residenter

Forsikrings-selskaber og pensions-kasser

Efter løbetid (2 kategori-er)

 

 

 

 

 

 

9.3e

Indlån med opsigelsesvarsel

Indenlandsk

Ikke-MFI'er

Andre residenter

Ikke-finansielle selskaber

Efter løbetid (2 kategori-er)

 

 

 

 

 

 

9.3e

Indlån med opsigelsesvarsel

Indenlandsk

Ikke-MFI'er

Andre residenter

Husholdninger

Efter løbetid (2 kategori-er)

 

 

 

 

 

 

9.3e

Indlån med opsigelsesvarsel

Andre deltagende medlems-stater

Ikke-MFI'er

Offentlig forvaltning og service

Anden offentlig forvaltning og service

Efter løbetid (2 kategori-er)

 

 

 

 

 

 

9.3e

Indlån med opsigelsesvarsel

Andre deltagende medlems-stater

Ikke-MFI'er

Andre residenter

 

Efter løbetid (2 kategori-er)

 

 

 

 

 

 

9.3e

Indlån med opsigelsesvarsel

Andre deltagende medlems-stater

Ikke-MFI'er

Andre residenter

Andre finansielle formidlere

Efter løbetid (2 kategori-er)

 

 

 

 

 

 

9.3e

Indlån med opsigelsesvarsel

Andre deltagende medlems-stater

Ikke-MFI'er

Andre residenter

Forsikrings-selskaber og pensions-kasser

Efter løbetid (2 kategori-er)

 

 

 

 

 

 

9.3e

Indlån med opsigelsesvarsel

Andre deltagende medlems-stater

Ikke-MFI'er

Andre residenter

Ikke-finansielle selskaber

Efter løbetid (2 kategori-er)

 

 

 

 

 

 

9.3e

Indlån med opsigelsesvarsel

Andre deltagende medlems-stater

Ikke-MFI'er

Andre residenter

Husholdninger

Efter løbetid (2 kategori-er)

 

 

 

 

 

 

9.4e

Genkøbsforret-ninger

Indenlandsk

Ikke-MFI'er

Offentlig forvaltning og service

Anden offentlig forvaltning og service

 

5,1

Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet — offentlig forvaltning og service

Indenlandsk

Genkøbsforretninger

 

 

Anden offentlig forvaltning og service

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Andre forpligtelser

Indenlandsk

Genkøbsforretninger

Euro

Ikke-MFI'er

Anden offentlig forvaltning og service

 

9.4e

Genkøbsforret-ninger

Indenlandsk

Ikke-MFI'er

Andre residenter

 

 

5,2

Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet — andre forpligtelser

Indenlandsk

Genkøbsforretninger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Andre forpligtelser

Indenlandsk

Genkøbsforretninger

Euro

Ikke-MFI'er

Andre residenter

 

9.4e

Genkøbsforret-ninger

Indenlandsk

Ikke-MFI'er

Andre residenter

Andre finansielle formidlere

 

5,2

Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet — andre forpligtelser

Indenlandsk

Genkøbsforretninger

 

 

Andre finansielle formidlere

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Andre forpligtelser

Indenlandsk

Genkøbsforretninger

 

Ikke-MFI'er

Andre finansielle formidlere

 

9.4e

Genkøbsforret-ninger

Indenlandsk

Ikke-MFI'er

Andre residenter

Forsikrings-selskaber og pensions-kasser

 

5,2

Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet — andre forpligtelser

Indenlandsk

Genkøbsforretninger

 

 

Forsikrings-selskaber og pensionskasser

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Andre forpligtelser

Indenlandsk

Genkøbsforretninger

 

Ikke-MFI'er

Forsikrings-selskaber og pensionskasser

 

9.4e

Genkøbsforret-ninger

Indenlandsk

Ikke-MFI'er

Andre residenter

Ikke-finansielle selskaber

 

5,2

Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet — andre forpligtelser

Indenlandsk

Genkøbsforretninger

 

 

Ikke-finansielle selskaber

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Andre forpligtelser

Indenlandsk

Genkøbsforretninger

Euro

Ikke-MFI'er

Ikke-finansielle selskaber

 

9.4e

Genkøbsforret-ninger

Indenlandsk

Ikke-MFI'er

Andre residenter

Husholdninger

 

5,2

Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet — andre forpligtelser

Indenlandsk

Genkøbsforretninger

 

 

Husholdninger

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Andre forpligtelser

Indenlandsk

Genkøbsforretninger

Euro

Ikke-MFI'er

Husholdninger

 

9.4e

Genkøbsforret-ninger

Andre deltagende medlems-stater

Ikke-MFI'er

Offentlig forvaltning og service

Anden offentlig forvaltning og service

 

5,1

Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet — offentlig forvaltning og service

Andre deltagende medlemsstater

Genkøbsforretninger

 

 

Anden offentlig forvaltning og service

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Andre forpligtelser

Andre deltagende medlemsstater

Genkøbsforretninger

Euro

Ikke-MFI'er

Anden offentlig forvaltning og service

 

9.4e

Genkøbsforret-ninger

Andre deltagende medlems-stater

Ikke-MFI'er

Andre residenter

 

 

5,2

Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet — andre forpligtelser

Andre deltagende medlemsstater

Genkøbsforretninger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Andre forpligtelser

Andre deltagende medlemsstater

Genkøbsforretninger

Euro

Ikke-MFI'er

Andre residenter

 

9.4e

Genkøbsforret-ninger

Andre deltagende medlems-stater

Ikke-MFI'er

Andre residenter

Andre finansielle formidlere

 

5,2

Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet — andre forpligtelser

Andre deltagende medlemsstater

Genkøbsforretninger

 

 

Andre finansielle formidlere

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Andre forpligtelser

Andre deltagende medlemsstater

Genkøbsforretninger

Euro

Ikke-MFI'er

Andre finansielle formidlere

 

9.4e

Genkøbsforret-ninger

Andre deltagende medlems-stater

Ikke-MFI'er

Andre residenter

Forsikrings-selskaber og pensions-kasser

 

5,2

Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet — andre forpligtelser

Andre deltagende medlemsstater

Genkøbsforretninger

 

 

Forsikrings-selskaber og pensionskasser

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Andre forpligtelser

Andre deltagende medlemsstater

Genkøbsforretninger

Euro

Ikke-MFI'er

Forsikrings-selskaber og pensionskasser

 

9.4e

Genkøbsforret-ninger

Andre deltagende medlems-stater

Ikke-MFI'er

Andre residenter

Ikke-finansielle selskaber

 

5,2

Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet — andre forpligtelser

Andre deltagende medlemsstater

Genkøbsforretninger

 

 

Ikke-finansielle selskaber

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Andre forpligtelser

Andre deltagende medlemsstater

Genkøbsforretninger

Euro

Ikke-MFI'er

Ikke-finansielle selskaber

 

9.4e

Genkøbsforret-ninger

Andre deltagende medlems-stater

Ikke-MFI'er

Andre residenter

Husholdninger

 

5,2

Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet — andre forpligtelser

Andre deltagende medlemsstater

Genkøbsforretninger

 

 

Husholdninger

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Andre forpligtelser

Andre deltagende medlemsstater

Genkøbsforretninger

Euro

Ikke-MFI'er

Husholdninger

 

9.1x

Indlån på anfordring

Indenlandsk

Ikke-MFI'er

Offentlig forvaltning og service

Anden offentlig forvaltning og service

 

7

Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet

Indenlandsk

Indlån på anfordring

 

 

Anden offentlig forvaltning og service

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Andre forpligtelser

Indenlandsk

Indlån på anfordring

Fremmed valuta

Ikke-MFI'er

Anden offentlig forvaltning og service

 

9.1x

Indlån på anfordring

Indenlandsk

Ikke-MFI'er

Andre residenter

 

 

7

Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet

Indenlandsk

Indlån på anfordring

 

 

Andre residenter

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Andre forpligtelser

Indenlandsk

Indlån på anfordring

Euro

Ikke-MFI'er

Andre residenter

 

9.1x

Indlån på anfordring

Indenlandsk

Ikke-MFI'er

Andre residenter

Andre finansielle formidlere

 

7

Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet

Indenlandsk

Indlån på anfordring

 

 

Andre finansielle formidlere

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Andre forpligtelser

Indenlandsk

Indlån på anfordring

Euro

Ikke-MFI'er

Andre finansielle formidlere

 

9.1x

Indlån på anfordring

Indenlandsk

Ikke-MFI'er

Andre residenter

Forsikrings-selskaber og pensions-kasser

 

7

Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet

Indenlandsk

Indlån på anfordring

 

 

Forsikrings-selskaber og pensionskasser

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Andre forpligtelser

Indenlandsk

Indlån på anfordring

Euro

Ikke-MFI'er

Forsikrings-selskaber og pensionskasser

 

9.1x

Indlån på anfordring

Indenlandsk

Ikke-MFI'er

Andre residenter

Ikke-finansielle selskaber

 

7

Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet

Indenlandsk

Indlån på anfordring

 

 

Ikke-finansielle selskaber

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Andre forpligtelser

Indenlandsk

Indlån på anfordring

Fremmed valuta

Ikke-MFI'er

Ikke-finansielle selskaber

 

9.1x

Indlån på anfordring

Indenlandsk

Ikke-MFI'er

Andre residenter

Husholdninger

 

7

Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet

Indenlandsk

Indlån på anfordring

 

 

Husholdninger

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Andre forpligtelser

Indenlandsk

Indlån på anfordring

Fremmed valuta

Ikke-MFI'er

Husholdninger

 

9.1x

Indlån på anfordring

Andre deltagende medlems-stater

Ikke-MFI'er

Offentlig forvaltning og service

Anden offentlig forvaltning og service

 

7

Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet

Andre deltagende medlemsstater

Indlån på anfordring

 

 

Anden offentlig forvaltning og service

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Andre forpligtelser

Andre deltagende medlemsstater

Indlån på anfordring

Fremmed valuta

Ikke-MFI'er

Anden offentlig forvaltning og service

 

9.1x

Indlån på anfordring

Andre deltagende medlems-stater

Ikke-MFI'er

Andre residenter

 

 

7

Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet

Andre deltagende medlemsstater

Indlån på anfordring

 

 

Andre residenter

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Andre forpligtelser

Andre deltagende medlemsstater

Indlån på anfordring

Fremmed valuta

Ikke-MFI'er

Andre residenter

 

9.1x

Indlån på anfordring

Andre deltagende medlems-stater

Ikke-MFI'er

Andre residenter

Andre finansielle formidlere

 

7

Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet

Andre deltagende medlemsstater

Indlån på anfordring

 

 

Andre finansielle formidlere

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Andre forpligtelser

Andre deltagende medlemsstater

Indlån på anfordring

Fremmed valuta

Ikke-MFI'er

Andre finansielle formidlere

 

9.1x

Indlån på anfordring

Andre deltagende medlems-stater

Ikke-MFI'er

Andre residenter

Forsikringsselskaber og pensions-kasser

 

7

Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet

Andre deltagende medlemsstater

Indlån på anfordring

 

 

Forsikrings-selskaber og pensionskasser

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Andre forpligtelser

Andre deltagende medlemsstater

Indlån på anfordring

Fremmed valuta

Ikke-MFI'er

Forsikrings-selskaber og pensionskasser

 

9.1x

Indlån på anfordring

Andre deltagende medlems-stater

Ikke-MFI'er

Andre residenter

Ikke-finansielle selskaber

 

7

Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet

Andre deltagende medlemsstater

Indlån på anfordring

 

 

Ikke-finansielle selskaber

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Andre forpligtelser

Andre deltagende medlemsstater

Indlån på anfordring

Fremmed valuta

Ikke-MFI'er

Ikke-finansielle selskaber

 

9.1x

Indlån på anfordring

Andre deltagende medlems-stater

Ikke-MFI'er

Andre residenter

Husholdninger

 

7

Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet

Andre deltagende medlemsstater

Indlån på anfordring

 

 

Husholdninger

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Andre forpligtelser

Andre deltagende medlemsstater

Indlån på anfordring

Fremmed valuta

Ikke-MFI'er

Husholdninger

 

9.2x

Tidsindskud

Indenlandsk

Ikke-MFI'er

Offentlig forvaltning og service

Anden offentlig forvaltning og service

Efter løbetid (3 kategori-er)

7

Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet

Indenlandsk

Tidsindskud

 

 

Anden offentlig forvaltning og service

Efter løbetid (3 kategori-er)

 

 

 

 

 

 

 

12

Andre forpligtelser

Indenlandsk

Tidsindskud

Fremmed valuta

Ikke-MFI'er

Anden offentlig forvaltning og service

Efter løbetid (3 kategori-er)

9.2x

Tidsindskud

Indenlandsk

Ikke-MFI'er

Andre residenter

 

Efter løbetid (3 kategori-er)

7

Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet

Indenlandsk

Tidsindskud

 

 

Andre residenter

Efter løbetid (3 kategori-er)

 

 

 

 

 

 

 

12

Andre forpligtelser

Indenlandsk

Tidsindskud

Fremmed valuta

Ikke-MFI'er

Andre residenter

Efter løbetid (3 kategori-er)

9.2x

Tidsindskud

Indenlandsk

Ikke-MFI'er

Andre residenter

Andre finansielle formidlere

Efter løbetid (3 kategori-er)

7

Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet

Indenlandsk

Tidsindskud

 

 

Andre finansielle formidlere

Efter løbetid (3 kategori-er)

 

 

 

 

 

 

 

12

Andre forpligtelser

Indenlandsk

Tidsindskud

Fremmed valuta

Ikke-MFI'er

Andre finansielle formidlere

Efter løbetid (3 kategori-er)

9.2x

Tidsindskud

Indenlandsk

Ikke-MFI'er

Andre residenter

Forsikringsselskaber og pensions-kasser

Efter løbetid (3 kategori-er)

7

Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet

Indenlandsk

Tidsindskud

 

 

Forsikrings-selskaber og pensions-kasser

Efter løbetid (3 kategori-er)

 

 

 

 

 

 

 

12

Andre forpligtelser

Indenlandsk

Tidsindskud

Fremmed valuta

Ikke-MFI'er

Forsikrings-selskaber og pensions-kasser

Efter løbetid (3 kategori-er)

9.2x

Tidsindskud

Indenlandsk

Ikke-MFI'er

Andre residenter

Ikke-finansielle selskaber

Efter løbetid (3 kategori-er)

7

Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet

Indenlandsk

Tidsindskud

 

 

Ikke-finansielle selskaber

Efter løbetid (3 kategori-er)

 

 

 

 

 

 

 

12

Andre forpligtelser

Indenlandsk

Tidsindskud

Fremmed valuta

Ikke-MFI'er

Ikke-finansielle selskaber

Efter løbetid (3 kategori-er)

9.2x

Tidsindskud

Indenlandsk

Ikke-MFI'er

Andre residenter

Husholdninger

Efter løbetid (3 kategori-er)

7

Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet

Indenlandsk

Tidsindskud

 

 

Husholdninger

Efter løbetid (3 kategori-er)

 

 

 

 

 

 

 

12

Andre forpligtelser

Indenlandsk

Tidsindskud

Fremmed valuta

Ikke-MFI'er

Husholdninger

Efter løbetid (3 kategori-er)

9.2x

Tidsindskud

Andre deltagende medlems-stater

Ikke-MFI'er

Offentlig forvaltning og service

Anden offentlig forvaltning og service

Efter løbetid (3 kategori-er)

7

Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet

Andre deltagende medlemsstater

Tidsindskud

 

 

Anden offentlig forvaltning og service

Efter løbetid (3 kategori-er)

 

 

 

 

 

 

 

12

Andre forpligtelser

Andre deltagende medlemsstater

Tidsindskud

Fremmed valuta

Ikke-MFI'er

Anden offentlig forvaltning og service

Efter løbetid (3 kategori-er)

9.2x

Tidsindskud

Andre deltagende medlems-stater

Ikke-MFI'er

Andre residenter

 

Efter løbetid (3 kategori-er)

7

Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet

Andre deltagende medlemsstater

Tidsindskud

 

 

Andre residenter

Efter løbetid (3 kategori-er)

 

 

 

 

 

 

 

12

Andre forpligtelser

Andre deltagende medlemsstater

Tidsindskud

Fremmed valuta

Ikke-MFI'er

Andre residenter

Efter løbetid (3 kategori-er)

9.2x

Tidsindskud

Andre deltagende medlems-stater

Ikke-MFI'er

Andre residenter

Andre finansielle formidlere

Efter løbetid (3 kategori-er)

7

Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet

Andre deltagende medlemsstater

Tidsindskud

 

 

Andre finansielle formidlere

Efter løbetid (3 kategori-er)

 

 

 

 

 

 

 

12

Andre forpligtelser

Andre deltagende medlemsstater

Tidsindskud

Fremmed valuta

Ikke-MFI'er

Andre finansielle formidlere

Efter løbetid (3 kategori-er)

9.2x

Tidsindskud

Andre deltagende medlems-stater

Ikke-MFI'er

Andre residenter

Forsikrings-selskaber og pensions-kasser

Efter løbetid (3 kategori-er)

7

Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet

Andre deltagende medlemsstater

Tidsindskud

 

 

Forsikrings-selskaber og pensionskasser

Efter løbetid (3 kategori-er)

 

 

 

 

 

 

 

12

Andre forpligtelser

Andre deltagende medlemsstater

Tidsindskud

Fremmed valuta

Ikke-MFI'er

Forsikrings-selskaber og pensionskasser

Efter løbetid (3 kategori-er)

9.2x

Tidsindskud

Andre deltagende medlems-stater

Ikke-MFI'er

Andre residenter

Ikke-finansielle selskaber

Efter løbetid (3 kategori-er)

7

Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet

Andre deltagende medlemsstater

Tidsindskud

 

 

Ikke-finansielle selskaber

Efter løbetid (3 kategori-er)

 

 

 

 

 

 

 

12

Andre forpligtelser

Andre deltagende medlemsstater

Tidsindskud

Fremmed valuta

Ikke-MFI'er

Ikke-finansielle selskaber

Efter løbetid (3 kategori-er)

9.2x

Tidsindskud

Andre deltagende medlems-stater

Ikke-MFI'er

Andre residenter

Husholdninger

Efter løbetid (3 kategori-er)

7

Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet

Andre deltagende medlemsstater

Tidsindskud

 

 

Husholdninger

Efter løbetid (3 kategori-er)

 

 

 

 

 

 

 

12

Andre forpligtelser

Andre deltagende medlemsstater

Tidsindskud

Fremmed valuta

Ikke-MFI'er

Husholdninger

Efter løbetid (3 kategori-er)

9.3x

Indlån med opsigelsesvarsel

Indenlandsk

Ikke-MFI'er

Offentlig forvaltning og service

Anden offentlig forvaltning og service

Efter løbetid (2 kategori-er)

 

 

 

 

 

 

9.3x

Indlån med opsigelsesvarsel

Indenlandsk

Ikke-MFI'er

Andre residenter

 

Efter løbetid (2 kategori-er)

 

 

 

 

 

 

9.3x

Indlån med opsigelsesvarsel

Indenlandsk

Ikke-MFI'er

Andre residenter

Andre finansielle formidlere

Efter løbetid (2 kategori-er)

 

 

 

 

 

 

9.3x

Indlån med opsigelsesvarsel

Indenlandsk

Ikke-MFI'er

Andre residenter

Forsikrings-selskaber og pensions-kasser

Efter løbetid (2 kategori-er)

 

 

 

 

 

 

9.3x

Indlån med opsigelsesvarsel

Indenlandsk

Ikke-MFI'er

Andre residenter

Ikke-finansielle selskaber

Efter løbetid (2 kategori-er)

 

 

 

 

 

 

9.3x

Indlån med opsigelsesvarsel

Indenlandsk

Ikke-MFI'er

Andre residenter

Husholdninger

Efter løbetid (2 kategori-er)

 

 

 

 

 

 

9.3x

Indlån med opsigelsesvarsel

Andre deltagende medlems-stater

Ikke-MFI'er

Offentlig forvaltning og service

Anden offentlig forvaltning og service

Efter løbetid (2 kategori-er)

 

 

 

 

 

 

9.3x

Indlån med opsigelsesvarsel

Andre deltagende medlems-stater

Ikke-MFI'er

Andre residenter

 

Efter løbetid (2 kategori-er)

 

 

 

 

 

 

9.3x

Indlån med opsigelsesvarsel

Andre deltagende medlems-stater

Ikke-MFI'er

Andre residenter

Andre finansielle formidlere

Efter løbetid (2 kategori-er)

 

 

 

 

 

 

9.3x

Indlån med opsigelsesvarsel

Andre deltagende medlems-stater

Ikke-MFI'er

Andre residenter

Forsikrings-selskaber og pensions-kasser

Efter løbetid (2 kategori-er)

 

 

 

 

 

 

9.3x

Indlån med opsigelsesvarsel

Andre deltagende medlems-stater

Ikke-MFI'er

Andre residenter

Ikke-finansielle selskaber

Efter løbetid (2 kategori-er)

 

 

 

 

 

 

9.3x

Indlån med opsigelsesvarsel

Andre deltagende medlems-stater

Ikke-MFI'er

Andre residenter

Husholdninger

Efter løbetid (2 kategori-er)

 

 

 

 

 

 

9.4x

Genkøbsforret-ninger

Indenlandsk

Ikke-MFI'er

Offentlig forvaltning og service

Anden offentlig forvaltning og service

 

7

Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet

Indenlandsk

Genkøbsforret-ninger

 

 

Anden offentlig forvaltning og service

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Andre forpligtelser

Indenlandsk

Genkøbsforret-ninger

Fremmed valuta

Ikke-MFI'er

Anden offentlig forvaltning og service

 

9.4x

Genkøbsforret-ninger

Indenlandsk

Ikke-MFI'er

Andre residenter

 

 

7

Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet

Indenlandsk

Genkøbsforret-ninger

 

 

Andre residenter

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Andre forpligtelser

Indenlandsk

Genkøbsforret-ninger

Fremmed valuta

Ikke-MFI'er

Andre residenter

 

9.4x

Genkøbsforret-ninger

Indenlandsk

Ikke-MFI'er

Andre residenter

Andre finansielle formidlere

 

7

Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet

Indenlandsk

Genkøbsforret-ninger

 

 

Andre finansielle formidlere

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Andre forpligtelser

Indenlandsk

Genkøbsforret-ninger

 

Ikke-MFI'er

Andre finansielle formidlere

 

9.4x

Genkøbsforret-ninger

Indenlandsk

Ikke-MFI'er

Andre residenter

Forsikrings-selskaber og pensions-kasser

 

7

Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet

Indenlandsk

Genkøbsforret-ninger

 

 

Forsikrings-selskaber og pensionskasser

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Andre forpligtelser

Indenlandsk

Genkøbsforret-ninger

 

Ikke-MFI'er

Forsikrings-selskaber og pensionskasser

 

9.4x

Genkøbsforret-ninger

Indenlandsk

Ikke-MFI'er

Andre residenter

Ikke-finansielle selskaber

 

7

Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet

Indenlandsk

Genkøbsforret-ninger

 

 

Ikke-finansielle selskaber

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Andre forpligtelser

Indenlandsk

Genkøbsforret-ninger

Fremmed valuta

Ikke-MFI'er

Ikke-finansielle selskaber

 

9.4x

Genkøbsforret-ninger

Indenlandsk

Ikke-MFI'er

Andre residenter

Husholdninger

 

7

Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet

Indenlandsk

Genkøbsforret-ninger

 

 

Husholdninger

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Andre forpligtelser

Indenlandsk

Genkøbsforret-ninger

Fremmed valuta

Ikke-MFI'er

Husholdninger

 

9.4x

Genkøbsforret-ninger

Andre deltagende medlems-stater

Ikke-MFI'er

Offentlig forvaltning og service

Anden offentlig forvaltning og service

 

7

Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet

Andre deltagende medlemsstater

Genkøbsforret-ninger

 

 

Anden offentlig forvaltning og service

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Andre forpligtelser

Andre deltagende medlemsstater

Genkøbsforret-ninger

Fremmed valuta

Ikke-MFI'er

Anden offentlig forvaltning og service

 

9.4x

Genkøbsforret-ninger

Andre deltagende medlems-stater

Ikke-MFI'er

Andre residenter

 

 

7

Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet

Andre deltagende medlemsstater

Genkøbsforret-ninger

 

 

Andre residenter

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Andre forpligtelser

Andre deltagende medlemsstater

Genkøbsforret-ninger

 

Ikke-MFI'er

Andre residenter

 

9.4x

Genkøbsforret-ninger

Andre deltagende medlems-stater

Ikke-MFI'er

Andre residenter

Andre finansielle formidlere

 

7

Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet

Andre deltagende medlemsstater

Genkøbsforret-ninger

 

 

Andre residenter

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Andre forpligtelser

Andre deltagende medlemsstater

Genkøbsforret-ninger

 

Ikke-MFI'er

Andre residenter

 

9.4x

Genkøbsforret-ninger

Andre deltagende medlems-stater

Ikke-MFI'er

Andre residenter

Forsikrings-selskaber og pensions-kasser

 

7

Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet

Andre deltagende medlemsstater

Genkøbsforret-ninger

 

 

Andre residenter

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Andre forpligtelser

Andre deltagende medlemsstater

Genkøbsforret-ninger

Fremmed valuta

Ikke-MFI'er

Andre residenter

 

9.4x

Genkøbsforret-ninger

Andre deltagende medlems-stater

Ikke-MFI'er

Andre residenter

Ikke-finansielle selskaber

 

7

Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet

Andre deltagende medlemsstater

Genkøbsforret-ninger

 

 

Andre residenter

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Andre forpligtelser

Andre deltagende medlemsstater

Genkøbsforret-ninger

Fremmed valuta

Ikke-MFI'er

Andre residenter

 

9.4x

Genkøbsforret-ninger

Andre deltagende medlems-stater

Ikke-MFI'er

Andre residenter

Husholdninger

 

7

Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet

Andre deltagende medlemsstater

Genkøbsforret-ninger

 

 

Andre residenter

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Andre forpligtelser

Andre deltagende medlemsstater

Genkøbsforret-ninger

Fremmed valuta

Ikke-MFI'er

Andre residenter

 

10

Andele i pengemarkeds-foreninger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11e

Udstedte gældsinstrumenter

 

 

 

 

Op til 1 år

4

Udstedte gældsinstrumenter

 

 

 

 

 

Op til 1 år

11e

Udstedte gældsinstrumenter

 

 

 

 

Over 1 og op til 2 år

 

 

 

 

 

 

11e

Udstedte gældsinstrumenter

 

 

 

 

Over 2 år

 

 

 

 

 

 

11x

Udstedte gældsinstrumenter

 

 

 

 

Op til 1 år

 

 

 

 

 

 

11x

Udstedte gældsinstrumenter

 

 

 

 

Over 1 og op til 2 år

 

 

 

 

 

 

11x

Udstedte gældsinstrumenter

 

 

 

 

Over 2 år

 

 

 

 

 

 

12

Kapital og reserver

 

 

 

 

 

(11)

(Andre aktiver)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Andre forpligtelser

 

Kapital og reserver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Hensættelser

 

Kapital og reserver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Revalueringskonti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Kapital og reserver

 

 

 

 

 

 

13

Resterende passiver

 

 

 

 

 

10,3

Intra-Eurosystem-forpligtelser — forpligtelser (netto) i forbindelse med fordelingen af eurosedler i Eurosystemet

 

Resterende passiver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Poster under afvikling

 

Resterende passiver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Andre forpligtelser

 

Resterende passiver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Hensættelser

 

Resterende passiver

 

 

 

 

CB3

Modregning af særlige trækningsrettig-heder (1)

 

 

 

 

 

9

Modregning af tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF

 

 

 

 

 

 

Indenlandske intra-Eurosystem-forpligtelser vedrører kun ECB eller Deutsche Bundesbank


PENGE OG BANKSTATISTIK

Bilag I

Forbindelsestabel. Overensstemmelse mellem poster.

AKTIVER

Beholdninger

Forordning ECB/2001/13 — Bilag 1 — Tabel 1

Regnskabsbalanceformat

Post

Beskrivelse

Opdeling

Post

Beskrivelse

Yderligere opdeling

Hjemsted

Sektor

Delsektor

Formål

Løbetid

Beskrivelse

Type

Sektor

Delsektor

Formål

Løbetid/valuta

1

Kassebeholdning (alle valutaer)

 

 

 

 

 

 

2,2

Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet — banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver

 

Kassebe-holdning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Andre aktiver

 

 

 

 

 

 

 

1e

Kassebeholdning, heraf euro

 

 

 

 

 

 

11

Andre aktiver

 

 

 

 

 

 

 

2

Udlån

Indenlandsk

MFI'er

 

 

 

 

3

Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet

Indenlandsk

Udlån

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,1

Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer — primære markedsoperationer

Indenlandsk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,2

Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer — langfristede markedsoperationer

Indenlandsk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,3

Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer — finjusterende markedsoperationer

Indenlandsk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,4

Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer — strukturelle markedsoperationer

Indenlandsk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,5

Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer — marginal udlånsfacilitet

Indenlandsk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,6

Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer — udlån i forbindelse med marginbetalinger

Indenlandsk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet

Indenlandsk

Udlån

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,2

Intra-Eurosystem-tilgodehavender — tilgodehavender svarende til overførslen af valutareserver (kun NCB'ernes balance)

Indenlandsk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,3

Intra-Eurosystem-tilgodehavender — tilgodehavender i tilknytning til egenveksler til støtte for udstedte ECB-gældsbeviser (kun ECB's balance)

Indenlandsk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,5

Intra-Eurosystem-tilgodehavender — andre tilgodehavender i Eurosystemet

Indenlandsk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Andre aktiver

Indenlandsk

Udlån

MFI'er

 

 

 

 

2

Udlån

Indenlandsk

Ikke-MFI'er

Offentlig forvaltning og service

 

 

 

3

Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet

Indenlandsk

Udlån

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Offentlig forvaltning og service — gæld i euro

Indenlandsk

Udlån

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Andre aktiver

Indenlandsk

Udlån

Ikke-MFI'er

Offentlig forvaltning og service

 

 

 

2

Udlån

Indenlandsk

Ikke-MFI'er

Andre residenter

 

 

 

3

Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet

Indenlandsk

Udlån

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Andre aktiver

Indenlandsk

Udlån

Ikke-MFI'er

Andre residenter

 

 

 

2

Udlån

Indenlandsk

Ikke-MFI'er

Andre residenter

Andre finansielle formidlere

 

Efter løbetid (3 kategorier)

3

Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet

Indenlandsk

Udlån

 

 

Andre finansielle formidlere

 

Efter løbetid (3 kategorier)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Andre aktiver

Indenlandsk

Udlån

Ikke-MFI'er

Andre residenter

Andre finansielle formidlere

 

Efter løbetid (3 kategorier)

2

Udlån

Indenlandsk

Ikke-MFI'er

Andre residenter

Forsikrings-selskaber og pensions-kasser

 

Efter løbetid (3 kategorier)

3

Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet

Indenlandsk

Udlån

 

 

Forsikrings-selskaber og pensionskasser

 

Efter løbetid (3 kategorier)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Andre aktiver

Indenlandsk

Udlån

Ikke-MFI'er

Andre residenter

Forsikrings-selskaber og pensionskasser

 

Efter løbetid (3 kategorier)

2

Udlån

Indenlandsk

Ikke-MFI'er

Andre residenter

Ikke-finansielle selskaber

 

Efter løbetid (3 kategorier)

3

Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet

Indenlandsk

Udlån

 

 

Ikke-finansielle selskaber

 

Efter løbetid (3 kategorier)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Andre aktiver

Indenlandsk

Udlån

Ikke-MFI'er

Andre residenter

Ikke-finansielle selskaber

 

Efter løbetid (3 kategorier)

2

Udlån

Indenlandsk

Ikke-MFI'er

Andre residenter

Husholdninger

Forbruger-kredit

Efter løbetid (3 kategorier)

3

Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet

Indenlandsk

Udlån

 

 

Husholdninger

Forbrugerkredit

Efter løbetid (3 kategorier)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Andre aktiver

Indenlandsk

Udlån

Ikke-MFI'er

Andre residenter

Husholdninger

Forbrugerkredit

Efter løbetid (3 kategorier)

2

Udlån

Indenlandsk

Ikke-MFI'er

Andre residenter

Husholdninger

Lån til boligkøb

Efter løbetid (3 kategorier)

3

Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet

Indenlandsk

Udlån

 

 

Husholdninger

Lån til boligkøb

Efter løbetid (3 kategorier)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Andre aktiver

Indenlandsk

Udlån

Ikke-MFI'er

Andre residenter

Husholdninger

Lån til boligkøb

Efter løbetid (3 kategorier)

2

Udlån

Indenlandsk

Ikke-MFI'er

Andre residenter

Husholdninger

Andet (restl)

Efter løbetid (3 kategorier)

3

Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet

Indenlandsk

Udlån

 

 

Husholdninger

Andet (rest)

Efter løbetid (3 kategorier)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Andre aktiver

Indenlandsk

Udlån

Ikke-MFI'er

Andre residenter

Husholdninger

Andet (rest)

Efter løbetid (3 kategorier)

2

Udlån

Andre deltagende medlemsstater

MFI'er

 

 

 

 

3

Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet

Andre deltagende medlemsstater

Udlån

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,1

Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer — primære markedsoperationer

Andre deltagende medlemsstater

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,2

Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer — langfristede markedsoperationer

Andre deltagende medlemsstater

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,3

Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer — finjusterende markedsoperationer

Andre deltagende medlemsstater

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,4

Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer — strukturelle markedsoperationer

Andre deltagende medlemsstater

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,5

Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer — marginal udlånsfacilitet

Andre deltagende medlemsstater

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,6

Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer — udlån i forbindelse med marginbetalinger

Andre deltagende medlemsstater

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet

Andre deltagende medlemsstater

Udlån

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,2

Intra-Eurosystem-tilgodehavender — tilgodehavender svarende til overførslen af valutareserver (kun NCB'ernes balance)

Andre deltagende medlemsstater

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,3

Intra-Eurosystem-tilgodehavender — tilgodehavender i tilknytning til egenveksler til støtte for udstedte ECB-gældsbeviser (kun ECB's balance)

Andre deltagende medlemsstater

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,5

Intra-Eurosystem-tilgodehavender — andre tilgodehavender i Eurosystemet

Andre deltagende medlemsstater

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Andre aktiver

Andre deltagende medlemsstater

Udlån

MFI'er

 

 

 

 

2

Udlån

Andre deltagende medlemsstater

Ikke-MFI'er

Offentlig forvaltning og service

 

 

 

3

Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet

Andre deltagende medlemsstater

Udlån

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Offentlig forvaltning og service — gæld i euro

Andre deltagende medlemsstater

Udlån

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Andre aktiver

Andre deltagende medlemsstater

Udlån

Ikke-MFI'er

Offentlig forvaltning og service

 

 

 

2

Udlån

Andre deltagende medlemsstater

Ikke-MFI'er

Andre residenter

 

 

 

3

Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet

Andre deltagende medlemsstater

Udlån

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Andre aktiver

Andre deltagende medlemsstater

Udlån

Ikke-MFI'er

Andre residenter

 

 

 

2

Udlån

Andre deltagende medlemsstater

Ikke-MFI'er

Andre residenter

Andre finansielle formidlere

 

Efter løbetid (3 kategorier)

3

Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet

Andre deltagende medlemsstater

Udlån

 

 

Andre finansielle formidlere

 

Efter løbetid (3 kategorier)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Andre aktiver

Andre deltagende medlemsstater

Udlån

Ikke-MFI'er

Andre residenter

Andre finansielle formidlere

 

Efter løbetid (3 kategorier)

2

Udlån

Andre deltagende medlemsstater

Ikke-MFI'er

Andre residenter

Forsikrings-selskaber og pensions-kasser

 

Efter løbetid (3 kategorier)

3

Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet

Andre deltagende medlemsstater

Udlån

 

 

Forsikrings-selskaber og pensionskasser

 

Efter løbetid (3 kategorier)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Andre aktiver

Andre deltagende medlemsstater

Udlån

Ikke-MFI'er

Andre residenter

Forsikrings-selskaber og pensionskasser

 

Efter løbetid (3 kategorier)

2

Udlån

Andre deltagende medlemsstater

Ikke-MFI'er

Andre residenter

Ikke-finansielle selskaber

 

Efter løbetid (3 kategor-ier)

3

Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet

Andre deltagende medlemsstater

Udlån

 

 

Ikke-finansielle selskaber

 

Efter løbetid (3 kategorier)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Andre aktiver

Andre deltagende medlemsstater

Udlån

Ikke-MFI'er

Andre residenter

Ikke-finansielle selskaber

 

Efter løbetid (3 kategorier)

2

Udlån

Andre deltagende medlemsstater

Ikke-MFI'er

Andre residenter

Husholdninger

Forbruger-kredit

Efter løbetid (3 kategorier)

3

Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet

Andre deltagende medlemsstater

Udlån

 

 

Husholdninger

Forbrugerkredit

Efter løbetid (3 kategorier)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Andre aktiver

Andre deltagende medlemsstater

Udlån

Ikke-MFI'er

Andre residenter

Husholdninger

Forbrugerkredit

Efter løbetid (3 kategorier)

2

Udlån

Andre deltagende medlemsstater

Ikke-MFI'er

Andre residenter

Husholdninger

Lån til boligkøb

Efter løbetid (3 kategorier)

3

Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet

Andre deltagende medlemsstater

Udlån

 

 

Husholdninger

Lån til boligkøb

Efter løbetid (3 kategorier)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Andre aktiver

Andre deltagende medlemsstater

Udlån

Ikke-MFI'er

Andre residenter

Husholdninger

Lån til boligkøb

Efter løbetid (3 kategorier)

2

Udlån

Andre deltagende medlemsstater

Ikke-MFI'er

Andre residenter

Husholdninger

Andet (rest)

Efter løbetid (3 kategorier)

3

Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet

Andre deltagende medlemsstater

Udlån

 

 

Husholdninger

Andet (rest)

Efter løbetid (3 kategorier)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Andre aktiver

Andre deltagende medlemsstater

Udlån

Ikke-MFI'er

Andre residenter

Husholdninger

Andet (rest)

Efter løbetid (3 kategorier)

2

Udlån

Resten af verden

 

 

 

 

 

2,1

Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet — tilgodehavender hos IMF

 

Udlån

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,2

Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet — banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,1

Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet — banktilgodehavender, værdipapirer og lån

 

Udlån

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,2

Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet — tilgodehavender opstået i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Andre aktiver

Resten af verden

Udlån

 

 

 

 

 

2

Udlån

Resten af verden

 

 

 

 

Op til 1 år

2,1

Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet — tilgodehavender hos IMF

 

Udlån

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,2

Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet — banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver

 

 

 

 

 

 

Op til 1 år

 

 

 

 

 

 

 

 

4,1

Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet — banktilgodehavender, værdipapirer og lån

 

Udlån

 

 

 

 

Op til 1 år

 

 

 

 

 

 

 

 

4,2

Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet — tilgodehavender opstået i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Andre aktiver

Resten af verden

Udlån

 

 

 

 

Op til 1 år

2

Udlån

Resten af verden

 

 

 

 

Over 1 år

2,2

Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet — banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver

 

 

 

 

 

 

Over 1 år

 

 

 

 

 

 

 

 

4,1

Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet — banktilgodehavender, værdipapirer og lån

 

Udlån

 

 

 

 

Over 1 år

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Andre aktiver

Resten af verden

Udlån

 

 

 

 

Over 1 år

2e

Udlån, heraf euro

Indenlandsk

Ikke-MFI'er

Offentlig forvaltning og service

 

 

 

8

Offentlig forvaltning og service — gæld i euro

Indenlandsk

Udlån

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Andre aktiver

Indenlandsk

Udlån

Ikke-MFI'er

Offentlig forvaltning og service

 

 

Euro

2e

Udlån, heraf euro

Indenlandsk

Ikke-MFI'er

Andre residenter

 

 

 

11

Andre aktiver

Indenlandsk

Udlån

Ikke-MFI'er

Andre residenter

 

 

Euro

2e

Udlån, heraf euro

Indenlandsk

Ikke-MFI'er

Andre residenter

Andre finansielle formidlere

 

 

11

Andre aktiver

Indenlandsk

Udlån

Ikke-MFI'er

Andre residenter

Andre finansielle formidlere

 

Euro

2e

Udlån, heraf euro

Indenlandsk

Ikke-MFI'er

Andre residenter

Forsikrings-selskaber og pensions-kasser

 

 

11

Andre aktiver

Indenlandsk

Udlån

Ikke-MFI'er

Andre residenter

Forsikrings-selskaber og pensionskasser

 

Euro

2e

Udlån, heraf euro

Indenlandsk

Ikke-MFI'er

Andre residenter

Ikke-finansielle selskaber

 

 

11

Andre aktiver

Indenlandsk

Udlån

Ikke-MFI'er

Andre residenter

Ikke-finansielle selskaber

 

Euro

2e

Udlån, heraf euro

Indenlandsk

Ikke-MFI'er

Andre residenter

Husholdninger

 

 

11

Andre aktiver

Indenlandsk

Udlån

Ikke-MFI'er

Andre residenter

Husholdninger

 

Euro

2e

Udlån, heraf euro

Andre deltagende medlemsstater

Ikke-MFI'er

Offentlig forvaltning og service

 

 

 

8

Offentlig forvaltning og service — gæld i euro

Andre deltagende medlemsstater

Udlån

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Andre aktiver

Andre deltagende medlemsstater

Udlån

Ikke-MFI'er

Offentlig forvaltning og service

 

 

Euro

2e

Udlån, heraf euro

Andre deltagende medlemsstater

Ikke-MFI'er

Andre residenter

 

 

 

11

Andre aktiver

Andre deltagende medlemsstater

Udlån

Ikke-MFI'er

Andre residenter

 

 

Euro

2e

Udlån, heraf euro

Andre deltagende medlemsstater

Ikke-MFI'er

Andre residenter

Andre finansielle formidlere

 

 

11

Andre aktiver

Andre deltagende medlemsstater

Udlån

Ikke-MFI'er

Andre residenter

Andre finansielle formidlere

 

Euro

2e

Udlån, heraf euro

Andre deltagende medlemsstater

Ikke-MFI'er

Andre residenter

Forsikrings-selskaber og pensions-kasser

 

 

11

Andre aktiver

Andre deltagende medlemsstater

Udlån

Ikke-MFI'er

Andre residenter

Forsikrings-selskaber og pensionskasser

 

Euro

2e

Udlån, heraf euro

Andre deltagende medlemsstater

Ikke-MFI'er

Andre residenter

Ikke-finansielle selskaber

 

 

11

Andre aktiver

Andre deltagende medlemsstater

Udlån

Ikke-MFI'er

Andre residenter

Ikke-finansielle selskaber

 

Euro

2e

Udlån, heraf euro

Andre deltagende medlemsstater

Ikke-MFI'er

Andre residenter

Husholdninger

 

 

11

Andre aktiver

Andre deltagende medlemsstater

Udlån

Ikke-MFI'er

Andre residenter

Husholdninger

 

Euro

3e

Værdipapirer undtagen aktier — euro

Indenlandsk

Ikke-MFI'er

Offentlig forvaltning og service

 

 

 

7

Værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet

Indenlandsk

Værdipapirer (undtagen aktier)

Ikke-MFI'er

Offentlig forvaltning og service

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Offentlig forvaltning og service — gæld i euro

Indenlandsk

Værdipapirer (undtagen aktier)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Andre aktiver

Indenlandsk

Værdipapirer (undtagen aktier)

Ikke-MFI'er

Offentlig forvaltning og service

 

 

Euro

3e

Værdipapirer undtagen aktier — euro

Indenlandsk

Ikke-MFI'er

Andre residenter

 

 

 

7

Værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet

Indenlandsk

Værdipapirer (undtagen aktier)

Ikke-MFI'er

Andre residenter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Andre aktiver

Indenlandsk

Værdipapirer (undtagen aktier)

Ikke-MFI'er

Andre residenter

 

 

Euro

3e

Værdipapirer undtagen aktier — euro

Andre deltagende medlemsstater

Ikke-MFI'er

Offentlig forvaltning og service

 

 

 

7

Værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet

Andre deltagende medlemsstater

Værdipapirer (undtagen aktier)

Ikke-MFI'er

Offentlig forvaltning og service

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Offentlig forvaltning og service — gæld i euro

Andre deltagende medlemsstater

Værdipapirer (undtagen aktier)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Andre aktiver

Andre deltagende medlemsstater

Værdipapirer (undtagen aktier)

Ikke-MFI'er

Offentlig forvaltning og service

 

 

Euro

3e

Værdipapirer undtagen aktier — euro

Andre deltagende medlemsstater

Ikke-MFI'er

Andre residenter

 

 

 

7

Værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet

Andre deltagende medlemsstater

Værdipapirer (undtagen aktier)

Ikke-MFI'er

Andre residenter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Andre aktiver

Andre deltagende medlemsstater

Værdipapirer (undtagen aktier)

Ikke-MFI'er

Andre residenter

 

 

Euro

3e

Værdipapirer undtagen aktier — euro

Indenlandsk

MFI'er

 

 

 

Efter løbetid (3 kategorier)

6

Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet

Indenlandsk

Værdipapirer (undtagen aktier)

MFI'er

 

 

 

Efter løbetid (3 kategorier)

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet

Indenlandsk

Værdipapirer (undtagen aktier)

MFI'er

 

 

 

Efter løbetid (3 kategorier)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Andre aktiver

Indenlandsk

Værdipapirer (undtagen aktier)

MFI'er

 

 

 

Efter løbetid (3 kategorier) / Euro

3e

Værdipapirer undtagen aktier — euro

Andre deltagende medlemsstater

MFI'er

 

 

 

Efter løbetid (3 kategorier)

6

Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet

Andre deltagende medlemsstater

Værdipapirer (undtagen aktier)

MFI'er

 

 

 

Efter løbetid (3 kategorier)

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet

Andre deltagende medlemsstater

Værdipapirer (undtagen aktier)

MFI'er

 

 

 

Efter løbetid (3 kategorier)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Andre aktiver

Andre deltagende medlemsstater

Værdipapirer (undtagen aktier)

MFI'er

 

 

 

Efter løbetid (3 kategorier) / Euro

3x

Værdipapirer undtagen aktier — fremmed valuta

Indenlandsk

Ikke-MFI'er

Offentlig forvaltning og service

 

 

 

3

Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet

Indenlandsk

Værdipapirer (undtagen aktier)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Andre aktiver

Indenlandsk

Værdipapirer (undtagen aktier)

Ikke-MFI'er

Offentlig forvaltning og service

 

 

Fremmed valuta

3x

Værdipapirer undtagen aktier — fremmed valuta

Indenlandsk

Ikke-MFI'er

Andre residenter

 

 

 

3

Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet

Indenlandsk

Værdipapirer (undtagen aktier)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Andre aktiver

Indenlandsk

Værdipapirer (undtagen aktier)

Ikke-MFI'er

Andre residenter

 

 

Fremmed valuta

3x

Værdipapirer undtagen aktier — fremmed valuta

Andre deltagende medlemsstater

Ikke-MFI'er

Offentlig forvaltning og service

 

 

 

3

Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet

Andre deltagende medlemsstater

Værdipapirer (undtagen aktier)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Andre aktiver

Andre deltagende medlemsstater

Værdipapirer (undtagen aktier)

Ikke-MFI'er

Offentlig forvaltning og service

 

 

Fremmed valuta

3x

Værdipapirer undtagen aktier — fremmed valuta

Andre deltagende medlemsstater

Ikke-MFI'er

Andre residenter

 

 

 

3

Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet

Andre deltagende medlemsstater

Værdipapirer (undtagen aktier)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Andre aktiver

Andre deltagende medlemsstater

Værdipapirer (undtagen aktier)

Ikke-MFI'er

Andre residenter

 

 

Fremmed valuta

3x

Værdipapirer undtagen aktier — fremmed valuta

Indenlandsk

MFI'er

 

 

 

Efter løbetid (3 kategorier)

3

Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet

Indenlandsk

Værdipapirer (undtagen aktier)

 

 

 

 

Efter løbetid (3 kategorier)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Andre aktiver

Indenlandsk

Værdipapirer (undtagen aktier)

MFI'er

 

 

 

Efter løbetid (3 kategorier) /fremmed valuta

3x

Værdipapirer undtagen aktier — fremmed valuta

Andre deltagende medlemsstater

MFI'er

 

 

 

Efter løbetid (3 kategorier)

3

Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet

Andre deltagende medlemsstater

Værdipapirer (undtagen aktier)

 

 

 

 

Efter løbetid (3 kategorier)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Andre aktiver

Andre deltagende medlemsstater

Værdipapirer (undtagen aktier)

MFI'er

 

 

 

Efter løbetid (3 kategorier) /fremmed valuta

3

Værdipapirer undtagen aktier

Resten af verden

 

 

 

 

 

2,2

Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet — banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver

 

Værdipapirer (undtagen aktier)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,1

Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet — banktilgodehavender, værdipapirer og lån

 

Værdipapirer (undtagen aktier)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Andre aktiver

Resten af verden

Værdipapirer (undtagen aktier)

 

 

 

 

 

4

Andele i pengemarkedsfor-eninger

Indenlandsk

MFI'er

 

 

 

 

11

Andre aktiver

Indenlandsk

Andele i penge-markedsfor-eninger

 

 

 

 

 

4

Andele i pengemarkedsfor-eninger

Andre deltagende medlemsstater

MFI'er

 

 

 

 

11

Andre aktiver

Andre deltagende medlemsstater

Andele i penge-markedsfor-eninger

 

 

 

 

 

5

Aktier og andre kapitalandele

Indenlandsk

MFI'er

 

 

 

 

6

Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet

Indenlandsk

Aktier og andre kapitalandele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,1

Intra — Eurosystem-tilgodehavender — kapitalinteresser i ECB (kun NCB'ernes balance)

Indenlandsk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Andre aktiver

Indenlandsk

Aktier og andre kapitalandele

MFI'er

 

 

 

 

5

Aktier og andre kapitalandele

Indenlandsk

Ikke-MFI'er

Andre residenter

 

 

 

11

Andre aktiver

Indenlandsk

Aktier og andre kapitalandele

Ikke-MFI'er

 

 

 

 

5

Aktier og andre kapitalandele

Andre deltagende medlemsstater

MFI'er

 

 

 

 

6

Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet

Andre deltagende medlemsstater

Aktier og andre kapitalandele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,1

Intra — Eurosystem-tilgodehavender — kapitalinteresser i ECB (kun NCB'ernes balance)

Andre deltagende medlemsstater