ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 334

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

50. årgang
19. december 2007


Indhold

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til EF-traktaten/Euratom-traktaten, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

Side

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Rådet

 

 

2007/817/EF

 

*

Rådets afgørelse af 8. november 2007 om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien om tilbagetagelse af personer, der er bosiddende uden tilladelse

1

Brevveksling

3

Aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien om tilbagetagelse af personer, der er bosiddende uden tilladelse

7

 

 

2007/818/EF

 

*

Rådets afgørelse af 8. november 2007 om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Montenegro om tilbagetagelse af personer, der er bosiddende uden tilladelse

25

Aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Montenegro om tilbagetagelse af personer, der er bosiddende uden tilladelse

26

 

 

2007/819/EF

 

*

Rådets afgørelse af 8. november 2007 om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Serbien om tilbagetagelse af personer, der er bosiddende uden tilladelse

45

Aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Serbien om tilbagetagelse af personer, der er bosiddende uden tilladelse

46

 

 

2007/820/EF

 

*

Rådets afgørelse af 8. november 2007 om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Bosnien-Hercegovina om tilbagetagelse af personer, der er bosiddende uden tilladelse

65

Aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Bosnien-Hercegovina om tilbagetagelse af personer, der er bosiddende uden tilladelse

66

 

 

2007/821/EF

 

*

Rådets afgørelse af 8. november 2007 om indgåelse af en aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Albanien om lempelse af reglerne for udstedelse af visa

84

Aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Albanien om lempelse af reglerne for udstedelse af visa

85

 

 

2007/822/EF

 

*

Rådets afgørelse af 8. november 2007 om indgåelse af en aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Bosnien-Hercegovina om lempelse af reglerne for udstedelse af visa

96

Aftale Aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Bosnien-Hercegovina om lempelse af reglerne for udstedelse af visa

97

 

 

2007/823/EF

 

*

Rådets afgørelse af 8. november 2007 om indgåelse af en aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Montenegro om lempelse af reglerne for udstedelse af visa

108

Aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Montenegro om lempelse af reglerne for udstedelse af visa

109

 

 

2007/824/EF

 

*

Rådets afgørelse af 8. november 2007 om indgåelse af en aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien om lempelse af reglerne for udstedelse af visa

120

Brevveksling

121

Aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien om lempelse af reglerne for udstedelse af visa

125

 

 

2007/825/EF

 

*

Rådets afgørelse af 8. november 2007 om indgåelse af en aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Serbien om lempelse af reglerne for udstedelse af visa

136

Aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Serbien om lempelse af reglerne for udstedelse af visa

137

 

 

2007/826/EF

 

*

Rådets afgørelse af 22. november 2007 om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Moldova om tilbagetagelse af personer, der er bosiddende uden tilladelse

148

Aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Moldova om tilbagetagelse af personer, der er bosiddende uden tilladelse

149

 

 

2007/827/EF

 

*

Rådets afgørelse af 22. november 2007 om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Moldova om lettelse af udstedelsen af visa

168

Aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Moldova om lettelse af udstedelsen af visa

169

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Retsakter vedtaget i henhold til EF-traktaten/Euratom-traktaten, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

Rådet

19.12.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 334/1


RÅDETS AFGØRELSE

af 8. november 2007

om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien om tilbagetagelse af personer, der er bosiddende uden tilladelse

(2007/817/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 63, nr. 3), litra b), sammenholdt med artikel 300, stk. 2, første afsnit, første punktum, og artikel 300, stk. 3, første afsnit,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionen har på Det Europæiske Fællesskabs vegne ført forhandlinger med Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien om en aftale om tilbagetagelse af personer, der er bosiddende uden tilladelse.

(2)

Aftalen blev i medfør af Rådets afgørelse vedtaget den 18. september 2007 undertegnet den 18. september 2007 på Det Europæiske Fællesskabs vegne med forbehold af dens indgåelse.

(3)

Aftalen bør godkendes.

(4)

Ved aftalen nedsættes der et blandet tilbagetagelsesudvalg, som skal fastsætte sin forretningsorden. Der bør fastlægges en forenklet procedure for, hvordan Fællesskabets holdning fastlægges i dette tilfælde.

(5)

Det Forenede Kongerige har i medfør af artikel 3 i protokollen om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, meddelt, at det ønsker at deltage i vedtagelsen og anvendelsen af denne afgørelse.

(6)

I medfør af artikel 1 og 2 i protokollen vedrørende Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, deltager Irland ikke i vedtagelsen af denne afgørelse, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Irland, jf. dog artikel 4 i nævnte protokol.

(7)

I medfør af artikel 1 og 2 i protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, deltager Danmark ikke i vedtagelsen af denne afgørelse, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Danmark —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien om tilbagetagelse af personer, der er bosiddende uden tilladelse, godkendes herved på Fællesskabets vegne.

Teksten til aftalen er knyttet til denne afgørelse.

Artikel 2

Formanden for Rådet foranstalter den notifikation, der er omhandlet i artikel 22, stk. 2, i aftalen (2).

Artikel 3

Kommissionen repræsenterer Fællesskabet i det ved aftalens artikel 18 nedsatte blandede tilbagetagelsesudvalg.

Artikel 4

Den holdning, som Fællesskabet skal indtage i tilbagetagelsesudvalget til fastsættelsen af dettes forretningsorden i overensstemmelse med artikel 18, stk. 5, i aftalen, fastlægges af Kommissionen efter høring af et særligt udvalg, der udpeges af Rådet.

Artikel 5

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. november 2007.

På Rådets vegne

R. PEREIRA

Formand


(1)  Udtalelse afgivet den 24.10.2007 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  Datoen for aftalens ikrafttræden offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende på foranledning af Generalsekretariatet for Rådet.


BREVVEKSLING

Brussels, 18 September 2007

Ms. Gordana Jankulovska,

Minister of Interior of the former

Yugoslav Republic of Macedonia.

Dear Minister,

We have the honour to propose that, if it is acceptable to your Government, this letter and your confirmation shall together take the place of signature of the Agreement between the European Community and the former Yugoslav Republic of Macedonia on readmission of persons residing without authorisation.

The text of the aforementioned Agreement, herewith annexed, has been approved for signature by a decision of the Council of the European Union of today's date.

Please accept, Minister, the assurance of our highest consideration.

For the European Community

Image Image

Courtesy translation

Brussels, 18 September 2007

Dear Sirs,

On behalf of the Government of the Republic of Macedonia I have the honour to acknowledge receipt of your letter dated 18th September 2007 regarding the signature of the Agreement between the Republic of Macedonia and the European Community on the readmission of persons residing without authorisation, together with the attached text of the Agreement.

I hereby declare that the Government of the Republic of Macedonia agrees with the provisions of the Agreement between the Republic of Macedonia and the European Community on the readmission of persons residing without authorisation and considers the Agreement as being signed with this Exchange of Letters.

However, I declare that the Republic of Macedonia does not accept the denomination used for my country in the above-referred documents, having in view that the constitutional name of my country is the Republic of Macedonia.

Please accept, Sirs, the assurances of my highest consideration.

Gordana Jankuloska

Dr. Rui Carlos Pereira

Minister of Internal Administration of the Republic of Portugal

Mr. Franco Frattini

Vice-President of the European Commission

BRUSSELS

Брисел, 18 септември 2007 година

Почитувани Господа,

Во името на Владата на Република Македонија имам чест да го потврдам приемот на Вашето писмо датирано на 18 септемвpи 2007 година, кое се однесува на потпишувањето на Спогодбата помеѓу Република Македониja и Европсkата Заедница за преземаље на лица со незаконски престој, заедно со приложениот текст на Спогодбатa.

Изjавувам дека Владата на Република Македониjа е согласна со одредбите на Спогодбата помеѓу Република Македонија и Европската Заедница за преземање на лица со незаконски престој и смета дека со оваа размена на писма Спогодбата е потпишана.

Сепак, изјавувам дека Република Македонија не ја прифаќа деноминацијата употребена за мојата земја во погоре наведените документи, имајќи предвид дека уставното име на мојата земја е Република Мakедонија.

Пpимете ги Господа, изразите на моето највисоко почитување.

Гордана Јанкулоска

Image

Г-дин Руи Карлос Переира

Министеp за внатрешната администрација на Република

Португалија Совет на Европската унија

Г-дин Франко Фратини

Потпретседател hа Европската комисија

БРИСЕЛ

Brussels, 18 September 2007

Ms. Gordana Jankulovska,

Minister of Interior of the former

Yugoslav Republic of Macedonia.

Dear Minister,

We have the honour to acknowledge receipt of your letter of today's date.

The European Community notes that the Exchange of Letters between the European Community and the Former Yugoslav Republic of Macedonia, which takes the place of signature of the Agreement between the European Community and the former Yugoslav Republic of Macedonia on readmission of persons residing without authorisation, has been accomplished and that this cannot be interpreted as acceptance or recognition by the European Community in whatever form or content of a denomination other than the »former Yugoslav Republic of Macedonia«.

Please accept, Minister, the assurance of our highest consideration.

For the European Community

Image Image


AFTALE

mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien om tilbagetagelse af personer, der er bosiddende uden tilladelse

DE HØJE KONTRAHERENDE PARTER,

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, i det følgende benævnt »Fællesskabet«,

og

DEN TIDLIGERE JUGOSLAVISKE REPUBLIK MAKEDONIEN,

SOM ER BESLUTTEDE PÅ at udbygge deres samarbejde med henblik på at bekæmpe ulovlig indvandring mere effektivt,

som gennem denne aftale og på grundlag af gensidighed ØNSKER at indføre hurtige og effektive procedurer til identifikation og sikker tilbagesendelse under ordnede forhold af personer, som ikke (længere) opfylder betingelserne for indrejse, ophold eller bopæl på Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedoniens eller en af Den Europæiske Unions medlemsstaters område, og at lette sådanne personers transit på en samarbejdsbetonet måde,

SOM UNDERSTREGER, at denne aftale skal være neutral i forhold til andre internationale rettigheder, forpligtelser og ansvar, som Fællesskabet, Den Europæiske Unions medlemsstater og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien har ifølge folkeretten, navnlig den europæiske konvention af 4. november 1950 om beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder og konventionen af 28. juli 1951 om flygtninges retsstilling,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at bestemmelserne i denne aftale, som henhører under anvendelsesområdet for afsnit IV i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, i henhold til den protokol om Danmarks stilling, der er knyttet til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, gælder for Kongeriget Danmark,

SOM HENVISER TIL artikel 76, stk. 2, i stabiliserings- og associeringsaftalen (1), ifølge hvilken parterne forpligter sig til på anmodning at indgå en tilbagetagelsesaftale,

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

Artikel 1

Definitioner

I denne aftale forstås ved

a)

»kontraherende parter«: Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og Fællesskabet

b)

»tilbagetagelse«: at den begærende stat overfører, og at den stat, som begæringen rettes til, modtager personer (egne statsborgere, tredjelandsstatsborgere eller statsløse), som ulovligt er indrejst, opholder sig eller er bosiddende i den begærende stat, i overensstemmelse med bestemmelserne i denne aftale

c)

»statsborger i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien«: enhver, som er statsborger i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien i overensstemmelse med landets lovgivning

d)

»statsborger i en medlemsstat«: enhver, der er statsborger i en medlemsstat som fastsat i fællesskabsbestemmelserne

e)

»medlemsstat«: enhver af Den Europæiske Unions medlemsstater med undtagelse af Kongeriget Danmark

f)

»tredjelandsstatsborger«: enhver, der er statsborger i et andet land end Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien eller en medlemsstat

g)

»statsløs person«: enhver, der ikke har noget statsborgerskab

h)

»opholdstilladelse«: en tilladelse, uanset hvilken type der er tale om, udstedt af Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien eller en medlemsstat, som gør det muligt for en person at opholde sig på den udstedende stats område. Dette omfatter ikke midlertidig opholdstilladelse i forbindelse med behandlingen af en asylansøgning eller en ansøgning om opholdstilladelse

i)

»visum«: en tilladelse udstedt eller en afgørelse truffet af Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien eller en af medlemsstaterne, og som er nødvendig for indrejse i eller transit gennem den pågældende stats område. Dette omfatter ikke et lufthavnstransitvisum

j)

»begærende stat«: den stat (Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien eller en af medlemsstaterne), som fremsætter en tilbagetagelsesbegæring i medfør af artikel 7 eller en transitbegæring i medfør af artikel 14 i denne aftale

k)

»stat, som begæringen rettes til«: den stat (Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien eller en af medlemsstaterne), som en tilbagetagelsesbegæring i medfør af artikel 7 eller en transitbegæring i medfør af artikel 14 i denne aftale rettes til

l)

»kompetent myndighed«: enhver national myndighed i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien eller en medlemsstat, som har til opgave at gennemføre denne aftale i medfør af artikel 19, stk. 1, litra a)

m)

»grænseområde«: et område inden for en radius på op til 30 kilometer fra den fælles landegrænse mellem en medlemsstat og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien samt internationale lufthavne i medlemsstaterne og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien

n)

»transit«: en tredjelandsstatsborgers eller statsløs persons passage gennem den stat, begæringen rettes til, under en rejse fra den begærende stat til bestemmelseslandet.

AFDELING I

DEN TIDLIGERE JUGOSLAVISKE REPUBLIK MAKEDONIENS TILBAGETAGELSESFORLIGTELSER

Artikel 2

Tilbagetagelse af egne statsborgere

1.   Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien tilbagetager på begæring af en medlemsstat og uden andre formaliteter end de i denne aftale fastsatte enhver person, der ikke (længere) opfylder de gældende retlige betingelser for indrejse i eller ophold eller bopæl på den begærende medlemsstats område, forudsat at det bevises eller med rimelighed på grundlag af de fremlagte umiddelbare vidnesbyrd kan formodes, at den pågældende person er statsborger i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien.

2.   Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien tilbagetager så vidt muligt også samtidig:

ugifte mindreårige børn på indtil 18 år af de i stk. 1 nævnte personer, uanset deres fødested eller statsborgerskab, medmindre de har en uafhængig opholdsret på den begærende medlemsstats område

ægtefæller med et andet statsborgerskab til de i stk. 1 nævnte personer, forudsat at de har ret til at indrejse og opholde sig på Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedoniens område eller får ret dertil, medmindre de har en uafhængig opholdsret i den begærende medlemsstat.

3.   Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien tilbagetager også personer, der har givet afkald på statsborgerskab i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien efter indrejse på en medlemsstats område, medmindre den pågældende medlemsstat som et minimum har garanteret de pågældende personer statsborgerskab.

4.   Når Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien har afgivet positivt svar på tilbagetagelsesbegæringen, udsteder Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedoniens kompetente diplomatiske repræsentation eller konsulat straks og senest inden 3 arbejdsdage det fornødne rejsedokument til den pågældendes tilbagerejse med en gyldighed på mindst 30 dage. Hvis den pågældende person af retlige eller faktuelle årsager ikke kan overføres inden udløbet af gyldighedsperioden for det rejsedokument, der oprindeligt var udstedt, udsteder Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedoniens kompetente diplomatiske repræsentation eller konsulat inden 14 kalenderdage et nyt rejsedokument med samme gyldighedsperiode. Hvis Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien ikke inden 14 kalenderdage har udstedt et rejsedokument, tages det som tegn på, at landet accepterer, at EU-standardrejsedokumentet til udsendelsesformål anvendes (2).

5.   Hvis den person, som skal tilbagetages, foruden statsborgerskab i den stat, som begæringen rettes til, også har et tredjelands statsborgerskab, tager den begærende medlemsstat hensyn til, til hvilken stat den pågældende ønsker at blive tilbagetaget.

Artikel 3

Tilbagetagelse af tredjelandsstatsborgere og statsløse personer

1.   Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien tilbagetager på begæring af en medlemsstat og uden andre formaliteter end de i denne aftale fastsatte alle tredjelandsstatsborgere eller statsløse personer, som ikke (længere) opfylder de gældende betingelser for indrejse i eller ophold eller bopæl på den begærende medlemsstats område, forudsat at det bevises eller med rimelighed på grundlag af de fremlagte umiddelbare vidnesbyrd kan formodes, at de pågældende personer:

a)

på indrejsetidspunktet havde et gyldigt visum eller en gyldig opholdstilladelse udstedt af Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, eller

b)

ulovligt og direkte indrejste på medlemsstatens område efter at have opholdt sig eller have været i transit på Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedoniens område.

2.   Tilbagetagelsesforpligtelsen i stk. 1 gælder ikke, hvis:

a)

tredjelandsstatsborgeren eller den statsløse person kun har været i lufthavnstransit i en international lufthavn i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, eller

b)

den begærende medlemsstat har udstedt et visum eller en opholdstilladelse til tredjelandsstatsborgeren eller den statsløse person før eller efter, at personen indrejste på den pågældende stats område, medmindre

den pågældende person er i besiddelse af et visum eller en opholdstilladelse udstedt af Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, som udløber senere eller

det visum eller den opholdstilladelse, som den begærende medlemsstat har udstedt, er udfærdiget på grundlag af forfalskede dokumenter eller urigtige erklæringer, og den pågældende person forblev på eller passerede gennem Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedoniens område

den pågældende person misligholder forpligtelser, som er knyttet til visummet, og er forblevet på eller har passeret gennem Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedoniens område.

3.   Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien tilbagetager også på anmodning af en medlemsstat tidligere statsborgere i Den Socialistiske Føderative Republik Jugoslavien, som ikke har erhvervet andet statsborgerskab, og som er født eller havde fast opholdssted på Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedoniens område pr. 8. september 1991.

4.   Når Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien har afgivet positivt svar på tilbagetagelsesbegæringen, udsteder den begærende medlemsstat til den person, hvis tilbagetagelse er blevet accepteret, EU-standardrejsedokumentet til udsendelsesformål (2).

AFDELING II

FÆLLESSKABETS TILBAGETAGELSESFORPLIGTELSER

Artikel 4

Tilbagetagelse af egne statsborgere

1.   En medlemsstat tilbagetager på begæring af Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og uden andre formaliteter end de i denne aftale fastsatte enhver person, der ikke (længere) opfylder de gældende retlige betingelser for indrejse i eller ophold eller bopæl på Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedoniens område, forudsat at det bevises eller med rimelighed på grundlag af de fremlagte umiddelbare vidnesbyrd kan formodes, at den pågældende person er statsborger i den pågældende medlemsstat.

2.   En medlemsstat tilbagetager så vidt muligt også samtidig:

ugifte mindreårige børn på indtil 18 år af de i stk. 1 nævnte personer, uanset deres fødested eller statsborgerskab, medmindre de har en uafhængig opholdsret på Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedoniens område

ægtefæller med et andet statsborgerskab til de i stk. 1 nævnte personer, forudsat at de har ret til at indrejse og opholde sig i den medlemsstat, som begæringen rettes til, eller får ret dertil, medmindre de har en uafhængig opholdsret i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien.

3.   En medlemsstat tilbagetager også personer, der har givet afkald på statsborgerskab i en medlemsstat efter indrejse på Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedoniens område, medmindre Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien som et minimum har garanteret de pågældende personer statsborgerskab.

4.   Når den medlemsstat, som begæringen rettes til, har afgivet positivt svar på tilbagetagelsesbegæringen, udsteder dens kompetente diplomatiske repræsentation eller konsulat straks og senest inden 3 arbejdsdage det fornødne rejsedokument til den pågældendes tilbagerejse med en gyldighed på mindst 30 måneder. Hvis den pågældende person af retlige eller faktuelle årsager ikke kan overføres inden udløbet af gyldighedsperioden for det rejsedokument, der oprindeligt var udstedt, udsteder den pågældende medlemsstats kompetente diplomatiske repræsentation eller konsulat inden 14 kalenderdage et nyt rejsedokument med samme gyldighedsperiode.

5.   Hvis den person, som skal tilbagetages, foruden statsborgerskab i den medlemsstat, som begæringen rettes til, også har et tredjelands statsborgerskab, tager Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien hensyn til, til hvilken stat den pågældende ønsker at blive tilbagetaget.

Artikel 5

Tilbagetagelse af tredjelandsstatsborgere og statsløse personer

1.   En medlemsstat tilbagetager på begæring af Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og uden andre formaliteter end de i denne aftale fastsatte alle tredjelandsstatsborgere og statsløse personer, der ikke (længere) opfylder de gældende retlige betingelser for indrejse i eller ophold eller bopæl på Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedoniens område, forudsat at det bevises eller med rimelighed på grundlag af de fremlagte umiddelbare vidnesbyrd kan formodes, at de pågældende personer

a)

på indrejsetidspunktet havde et gyldigt visum eller en gyldig opholdstilladelse udstedt af den medlemsstat, som begæringen rettes til, eller

b)

ulovligt og direkte indrejste på Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedoniens område efter at have opholdt sig eller have været i transit i den medlemsstat, som begæringen rettes til.

2.   Tilbagetagelsesforpligtelsen i stk. 1 gælder ikke, hvis:

a)

tredjelandsstatsborgeren eller den statsløse person kun har været i lufthavnstransit i en international lufthavn i den medlemsstat, begæringen rettes til, eller

b)

Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien har udstedt et visum eller en opholdstilladelse til tredjelandsstatsborgeren eller den statsløse person før eller efter, at personen indrejste på dets område, medmindre

den pågældende person er i besiddelse af et visum eller en opholdstilladelse udstedt af den medlemsstat, som begæringen rettes til, som udløber senere eller

det visum eller den opholdstilladelse, som Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien har udstedt, er udfærdiget på grundlag af forfalskede dokumenter eller urigtige erklæringer, og den pågældende person forblev på eller passerede gennem den medlemsstats område, som begæringen rettes til, eller

den pågældende person misligholder forpligtelser, som er knyttet til visummet, og er forblevet på eller har passeret gennem den medlemsstats område, som begæringen rettes til.

3.   Den i stk. 1 omhandlede tilbagetagelsesforpligtelse påhviler den medlemsstat, der har udstedt visummet eller opholdstilladelsen. Hvis to eller flere medlemsstater har udstedt visa eller opholdstilladelser, påhviler den i stk. 1 omhandlede tilbagetagelsesforpligtelse den medlemsstat, der har udstedt det dokument, der har den længste gyldighedsperiode, eller, hvis et eller flere af de udstedte dokumenter allerede er udløbet, det dokument, der stadig er gyldigt. Hvis samtlige dokumenter allerede er udløbet, gælder den i stk. 1 omhandlede tilbagetagelsesforpligtelse den medlemsstat, der har udstedt dokumentet med den seneste udløbsdato. Hvis sådanne dokumenter ikke foreligger, påhviler den i stk. 1 omhandlede tilbagetagelsesforpligtelse den medlemsstat, som den pågældende person sidst udrejste af.

4.   Når medlemsstaten har afgivet positivt svar på tilbagetagelsesbegæringen, udsteder Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien om nødvendigt til den person, hvis tilbagetagelse er blevet accepteret, det til vedkommendes tilbagesendelse nødvendige rejsedokument.

AFDELING III

TILBAGETAGELSESPROCEDURE

Artikel 6

Principper

1.   Enhver tilbagesendelse af en person, der skal tilbagetages i henhold til en af de i denne aftales artikel 2-5 fastlagte forpligtelser, er betinget af, at der fremsættes en begæring om tilbagetagelse til den kompetente myndighed i den stat, som begæringen rettes til, jf. dog artikel 6, stk. 2.

2.   Der kræves ingen tilbagetagelsesbegæring, når den person, der skal tilbagetages, er i besiddelse af et gyldigt rejsedokument og eventuelt et gyldigt visum eller en gyldig opholdstilladelse udstedt af den stat, som begæringen rettes til.

3.   Er en person blevet antruffet i den begærende stats grænseområde (herunder lufthavne) efter ulovligt at have passeret grænsen direkte fra den stats område, som begæringen rettes til, kan den begærende stat fremsætte en tilbagetagelsesbegæring senest to arbejdsdage efter personens pågribelse (hasteprocedure).

Artikel 7

Tilbagetagelsesbegæring

1.   Tilbagetagelsesbegæringen skal så vidt muligt indeholde følgende oplysninger:

a)

oplysninger om den person, der skal tilbagetages (f.eks. fulde navn, fødselsdato og om muligt fødested og seneste opholdssted og oplysninger om forældre) og i givet fald oplysninger om mindreårige ugifte børn og/eller ægtefæller

b)

angivelse af, på hvilken måde beviser eller umiddelbare vidnesbyrd for statsborgerskab, transit, betingelserne for tilbagetagelse af tredjelandsstatsborgere og statsløse personer samt ulovlig indrejse og ulovligt ophold vil blive fremlagt

c)

fotografi af den pågældende person.

2.   Tilbagetagelsesbegæringen skal så vidt muligt også indeholde følgende oplysninger:

a)

en erklæring om, at den person, der skal tilbagesendes, kan have brug for hjælp eller pleje, forudsat at den pågældende person udtrykkeligt har givet sit samtykke til denne erklæring

b)

enhver anden beskyttelses- eller sikkerhedsforanstaltning, der kan være nødvendig ved den enkelte tilbagesendelse.

3.   En fælles formular, der skal benyttes i forbindelse med tilbagetagelsesbegæringer, er knyttet til denne aftale som bilag 6.

Artikel 8

Vidnesbyrd om statsborgerskab

1.   Bevis for statsborgerskab i henhold til artikel 2, stk. 1, og artikel 4, stk. 1, kan fremlægges i form af de i bilag 1 til denne aftale anførte dokumenter, uden at dette dog berører de respektive nationale lovgivninger. Hvis sådanne dokumenter fremlægges, skal både medlemsstaterne og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien gensidigt anerkende den pågældendes statsborgerskab uden yderligere efterforskning. Bevis for statsborgerskab kan ikke fremlægges ved hjælp af falske dokumenter.

2.   Umiddelbart vidnesbyrd for statsborgerskab i henhold til artikel 2, stk. 1, og artikel 4, stk. 1, kan fremlægges i form af de i bilag 2 til denne aftale anførte dokumenter, også selv om deres gyldighedsperiode er udløbet. Hvis sådanne dokumenter fremlægges, skal medlemsstaterne og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien acceptere, at der foreligger en formodning om statsborgerskab, medmindre de kan bevise andet. Umiddelbart vidnesbyrd for statsborgerskab kan ikke fremlægges ved hjælp af falske dokumenter.

3.   Hvis ingen af de i bilag 1 eller 2 anførte dokumenter kan fremlægges, træffer den stats diplomatiske og konsulære repræsentation, som begæringen rettes til, på anmodning foranstaltninger til uden forsinkelse og senest inden 3 arbejdsdage fra dagen for begæringen at afhøre den person, der skal tilbagetages, for at fastslå vedkommendes statsborgerskab.

Artikel 9

Bevismateriale i forbindelse med statsborgere fra tredjelande og statsløse personer

1.   Bevis for opfyldelse af betingelserne for tilbagetagelse af tredjelandsstatsborgere og statsløse personer, jf. artikel 3, stk. 1, og artikel 5, stk. 1, kan navnlig fremlægges i form af det i bilag 3 til denne aftale anførte bevismateriale. Det kan ikke fremlægges ved hjælp af falske dokumenter. Ethvert sådant bevis anerkendes gensidigt af medlemsstaterne og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien uden yderligere efterforskning.

2.   Umiddelbart vidnesbyrd for opfyldelse af betingelserne for tilbagetagelse af tredjelandsstatsborgere og statsløse personer, jf. artikel 3, stk. 1, og artikel 5, stk. 1, kan navnlig fremlægges i form af det i bilag 4 til denne aftale anførte bevismateriale. Det kan ikke fremlægges ved hjælp af falske dokumenter. Hvis sådanne umiddelbare vidnesbyrd fremlægges, skal medlemsstaterne og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien acceptere, at der foreligger en formodning om, at betingelserne er opfyldt, medmindre de kan bevise andet.

3.   Ulovlig indrejse eller bopæl eller ulovligt ophold dokumenteres ved hjælp af den pågældende persons rejsedokumenter, hvis det krævede visum eller en anden tilladelse til ophold på den begærende stats område mangler. En erklæring fra den begærende stat om, at det findes godtgjort, at den pågældende person ikke er i besiddelse af de fornødne rejsedokumenter, visum eller opholdstilladelse, skal ligeledes indeholde umiddelbart vidnesbyrd for den ulovlige indrejse eller bopæl eller det ulovlige ophold.

4.   Umiddelbart vidnesbyrd for opfyldelse af betingelserne for tilbagetagelse af tidligere statsborgere i Den Socialistiske Føderative Republik Jugoslavien, jf. artikel 3, stk. 3, kan navnlig fremlægges i form af det i bilag 5 til denne aftale anførte bevismateriale. Det kan ikke fremlægges ved hjælp af falske dokumenter. Hvis der fremlægges et sådant umiddelbart vidnesbyrd, anser Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien betingelserne for at være opfyldt, medmindre det kan fremlægge bevis for det modsatte.

5.   Hvis ingen af de i bilag 5 anførte dokumenter kan fremlægges, træffer Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedoniens diplomatiske og konsulære repræsentation på anmodning foranstaltninger til uden ubehørig forsinkelse og senest inden 3 arbejdsdage fra dagen for begæringen at afhøre den person, der skal tilbagetages, for at fastslå vedkommendes statsborgerskab.

Artikel 10

Frister

1.   Tilbagetagelsesbegæringen forelægges den kompetente myndighed i den stat, begæringen rettes til, højst ét år efter, at den begærende stats kompetente myndigheder har fået kendskab til, at en tredjelandsstatsborger eller en statsløs person ikke (længere) opfylder de gældende betingelser for indrejse, ophold eller bopæl. Hvis der foreligger retlige eller faktuelle hindringer for, at begæringen kan fremlægges i tide, forlænges fristen på anmodning af den begærende stat, men kun så længe hindringerne består.

2.   Svar på tilbagetagelsesbegæringen gives skriftligt

inden 2 arbejdsdage, hvis begæringen er fremsat som led i hasteproceduren (artikel 6, stk. 3)

inden 14 kalenderdage i alle andre tilfælde.

Disse frister begynder at løbe på datoen for modtagelsen af tilbagetagelsesbegæringen. Hvis der ikke er afgivet svar inden fristens udløb, betragtes overførslen som accepteret.

3.   Afvisning af en tilbagetagelsesbegæring skal begrundes.

4.   Efter at der er givet samtykke eller i givet fald efter udløbet af de i stk. 2 fastsatte frister, overføres den pågældende person uden ubehørig forsinkelse og senest inden 3 måneder. På anmodning af den begærende stat kan denne frist forlænges med den tid, det tager at løse retlige eller praktiske problemer.

Artikel 11

Overførsels- og befordringsmåde

1.   Før en person tilbagesendes, træffer de kompetente myndigheder i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og den berørte medlemsstat på forhånd skriftligt forberedelser vedrørende tilbagesendelsesdatoen, indrejsestedet, eventuel ledsagelse og anden information, der er relevant for overførslen.

2.   Befordringen kan ske ad luftvejen eller over land. Tilbagesendelse ad luftvejen er ikke begrænset til brug af Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedoniens og medlemsstaternes nationale luftfartsselskaber og kan finde sted med såvel rutefly som charterfly. Ledsagede tilbagesendelser er ikke begrænset til bemyndigede personer fra den begærende stat, idet der skal blot være tale om bemyndigede personer fra Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien eller en af medlemsstaterne.

Artikel 12

Tilbagetagelser, der er behæftet med fejl

Den begærende stat tilbagetager alle personer, som er tilbagetaget af den anden part, hvis det inden 3 måneder efter overførslen af den pågældende person konstateres, at kravene i denne aftales artikel 2-5 ikke er opfyldt.

I sådanne tilfælde anvendes procedurebestemmelserne i denne aftale tilsvarende, og der skal fremlægges alle disponible oplysninger om den pågældende persons faktiske identitet og nationalitet.

AFDELING IV

TRANSITOPERATIONER

Artikel 13

Principper

1.   Medlemsstaterne og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien bør begrænse transit af tredjelandsstatsborgere og statsløse personer til tilfælde, hvor sådanne personer ikke kan tilbagesendes direkte til bestemmelseslandet.

2.   Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien tillader transit af tredjelandsstatsborgere og statsløse personer, hvis en medlemsstat anmoder herom, og en medlemsstat tillader transit af tredjelandsstatsborgere og statsløse personer, hvis Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien anmoder herom, forudsat at den videre rejse gennem eventuelle andre transitlande og tilbagetagelsen fra bestemmelseslandets side er sikret.

3.   Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien eller en medlemsstat kan afvise transit:

a)

hvis den pågældende tredjelandsstatsborger eller statsløse person risikerer at blive udsat for tortur eller umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, dødsstraf eller forfølgelse på grund af race, religion, nationalitet eller tilhørsforhold til en bestemt social gruppe eller politisk overbevisning i bestemmelseslandet eller et transitland, eller

b)

hvis den pågældende tredjelandsstatsborger eller statsløse person vil blive genstand for strafferetslig forfølgning eller sanktioner i den stat, som begæringen rettes til, eller et transitland, eller

c)

hvis det kan begrundes med hensynet til offentlig sundhed, den indre sikkerhed, den offentlige orden eller andre nationale interesser i den stat, som begæringen rettes til.

4.   Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien eller en medlemsstat kan tilbagekalde enhver udstedt tilladelse, hvis der efterfølgende opstår eller fremdrages forhold som omhandlet i stk. 3, som lægger hindringer i vejen for transitoperationen, eller hvis den videre rejse i eventuelle transitlande eller tilbagetagelsen fra bestemmelseslandets side ikke længere er sikret. I sådanne tilfælde skal den begærende stat straks tilbagetage den pågældende tredjelandsstatsborger eller statsløse person.

Artikel 14

Transitproceduren

1.   Den kompetente myndighed i den stat, som begæringen rettes til, forelægges skriftligt en transitbegæring, som skal indeholde følgende oplysninger:

a)

transittype (ad luftvejen eller over land), andre mulige transitlande og planlagt endeligt bestemmelsesland

b)

oplysninger om den pågældende person (f.eks. fulde navn, pigenavn, andre navne, som den pågældende bruger eller er kendt under, pseudonymer, fødselsdato og — om muligt — fødested, statsborgerskab, sprog samt rejsedokumentets art og nummer)

c)

planlagt indrejsested, tidspunkt for tilbagesendelsen og angivelse af, om der er tale om ledsaget tilbagesendelse

d)

en erklæring om, at betingelserne i artikel 13, stk. 2, efter den begærende stats opfattelse er opfyldt, og at der ikke vides nogen grund til en afvisning i henhold til artikel 13, stk. 3.

En fælles formular for transitbegæring er vedføjet denne aftale som bilag 7.

2.   Den stat, som begæringen rettes til, underretter inden for en frist på 5 kalenderdage skriftligt den begærende stat om, at der er givet tilladelse til indrejse, samt bekræfter indrejsested og -tidspunkt eller i modsat fald underretter den begærende stat om afvisningen af indrejsetilladelsen med en begrundelse herfor.

3.   Hvis transitoperationen foregår ad luftvejen, fritages den person, som tilbagesendes, og den eventuelle ledsager for lufthavnstransitvisum.

4.   De kompetente myndigheder i den stat, som begæringen rettes til, skal efter konsultation mellem parterne være behjælpelige ved den pågældende transitoperation, navnlig ved at holde opsyn med de pågældende personer og stille passende faciliteter til rådighed til dette formål.

AFDELING V

UDGIFTER

Artikel 15

Befordrings- og transitudgifter

Uden at de kompetente myndigheders ret til at sikre sig godtgørelse af udgifter i forbindelse med tilbagetagelsen fra den person, der skal tilbagetages, eller fra tredjepart anfægtes, bæres alle befordringsudgifter i forbindelse tilbagetagelse og transit i henhold til denne aftale indtil det endelige bestemmelseslands grænse af den begærende stat.

AFDELING VI

DATABESKYTTELSE OG NEUTRALITETSKLAUSUL

Artikel 16

Databeskyttelse

Overdragelse af personoplysninger finder kun sted, hvis det er nødvendigt, for at Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedoniens eller en medlemsstats kompetente myndigheder kan gennemføre aftalen. Bearbejdning og behandling af personoplysninger i et givet tilfælde sker efter Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedoniens nationale lovgivning og, dersom den registeransvarlige er en medlemsstats kompetente myndighed, efter bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF (3) og den pågældende medlemsstats nationale lovgivning vedtaget i henhold til dette direktiv. Desuden gælder følgende principper:

a)

personoplysninger skal behandles på en redelig og lovformelig måde

b)

personoplysningerne indsamles med det specifikke, udtrykkelige og legitime formål at gennemføre denne aftale og må ikke bearbejdes yderligere af den meddelende eller modtagende myndighed på en måde, der er uforenelig med dette mål

c)

personoplysningerne skal være tjenlige, relevante og ikke overdrevent omfattende i forhold til det formål, hvormed de indsamles og/eller bearbejdes yderligere personoplysninger kun må vedrøre følgende:

oplysninger om den person, der skal overføres (dvs. fulde navn, eventuelle tidligere navne, andre navne, som den pågældende bruger eller er kendt under, og pseudonymer, køn, civilstand, fødselsdato og -sted, nuværende og eventuel tidligere nationalitet)

pas, identitetskort eller kørekort (nummer, gyldighedsperiode, udstedelsesdato, udstedende myndighed, udstedelsessted)

ophold på rejsen og rute

andre oplysninger, der er nødvendige til identifikation af den person, som skal tilbagesendes, eller til undersøgelse af tilbagetagelseskravene i henhold til denne aftale

d)

personoplysningerne skal være nøjagtige og om fornødent være ført ajour

e)

personoplysningerne skal opbevares på en måde, der gør det muligt at identificere den pågældende person i et tidsrum, der ikke må være længere end, hvad der er nødvendigt for det formål, til hvilket hvilken oplysningerne opbevares, eller for den videre bearbejdning af oplysningerne

f)

såvel den meddelende som den modtagende myndighed træffer alle rimelige foranstaltninger til at sikre berigtigelse, sletning eller spærring af personoplysninger, hvis de bearbejdes i strid med bestemmelserne i denne artikel, navnlig fordi oplysningerne ikke er tjenlige, relevante eller nøjagtige, eller fordi de er overdrevent omfattende i forhold til formålet med bearbejdningen. Dette gælder også fremsendelse til den anden part af enhver berigtigelse, sletning eller spærring af oplysninger

g)

på begæring underretter den modtagende myndighed den meddelende myndighed om, hvorledes de fremsendte oplysninger er blevet brugt, og om hvilke resultater der er opnået ved behandlingen af dem

h)

personoplysninger må kun meddeles til de kompetente myndigheder. Meddelelse til andre organer kræver den meddelende myndigheds forudgående samtykke

i)

de meddelende og de modtagende myndigheder udarbejder en skriftlig oversigt over meddelelsen og modtagelsen af personoplysninger.

Artikel 17

Neutralitetsklausul

1.   Denne aftale indskrænker ikke de rettigheder og forpligtelser, som Fællesskabet, medlemsstaterne og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien har i henhold til folkeretten, især

konventionen af 28. juli 1951 om flygtninges retsstilling som ændret ved protokollen af 31. januar 1967 om flygtninges retsstilling

internationale konventioner om bestemmelse af, hvilken stat der er ansvarlig for behandlingen af asylansøgninger

den europæiske konvention af 4. november 1950 til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder

konventionen af 10. december 1984 mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf

mellemstatslige aftaler om udlevering og transit

multilaterale konventioner og aftaler om tilbagetagelse af udenlandske statsborgere.

2.   Intet i denne aftale er til hinder for, at en person tilbagesendes under andre formelle eller uformelle ordninger.

AFDELING VII

GENNEMFØRELSE OG ANVENDELSE

Artikel 18

Det Blandede Tilbagetagelsesudvalg

1.   De kontraherende parter bistår hinanden med aftalens gennemførelse og fortolkning. I dette øjemed nedsætter de et blandet tilbagetagelsesudvalg, i det følgende benævnt »udvalget«, der navnlig har til opgave:

a)

at overvåge anvendelsen af denne aftale

b)

at vedtage gennemførelsesforanstaltninger til at sikre en ensartet anvendelse af denne aftale

c)

at sørge for jævnlig udveksling af oplysninger vedrørende de gennemførelsesprotokoller, der udarbejdes af de enkelte medlemsstater og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien i medfør af artikel 19

d)

at rette henstillinger om ændringer af denne aftale og bilagene hertil.

2.   Udvalgets afgørelser er bindende for de kontraherende parter.

3.   Udvalget består af repræsentanter for Fællesskabet og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien. Fællesskabet repræsenteres ved Kommissionen.

4.   Udvalget træder sammen, når der er behov herfor, på anmodning af en af de kontraherende parter.

5.   Udvalget fastsætter selv sin forretningsorden.

Artikel 19

Gennemførelsesprotokoller

1.   På anmodning af Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien eller en medlemsstat udarbejder Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og medlemsstaten en gennemførelsesprotokol med regler om

a)

udpegelse af kompetente myndigheder, grænseovergangssteder og udveksling af oplysninger om kontaktsteder og kommunikationssprog

b)

de nærmere betingelser for tilbagetagelse efter hasteproceduren

c)

betingelserne i forbindelse med ledsaget tilbagesendelse, herunder transit for tredjelandsstatsborgere og statsløse personer under ledsagelse

d)

andre hjælpemidler og dokumenter ud over dem, der er anført i bilag 1 til 5 til denne aftale.

2.   De i stk. 1 omhandlede gennemførelsesprotokoller træder først i kraft, efter at der er givet meddelelse herom til det i artikel 18 nævnte udvalg.

3.   Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien accepterer at anvende alle bestemmelser i en gennemførelsesprotokol, som er udarbejdet i samarbejde med én medlemsstat, i sine relationer med enhver anden medlemsstat, hvis denne anmoder herom.

Artikel 20

Forbindelse med bilaterale tilbagetagelsesaftaler eller -ordninger med medlemsstater

Bestemmelserne i denne aftale går forud for bestemmelserne i enhver bilateral aftale eller ordning vedrørende tilbagetagelse af personer bosiddende uden tilladelse, som er eller måtte blive indgået mellem de enkelte medlemsstater og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien i medfør af artikel 19, for så vidt bestemmelserne i den bilaterale aftale er uforenelige med bestemmelserne i denne aftale.

AFDELING VIII

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 21

Territorial anvendelse

1.   Denne aftale gælder for det område, hvor traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab finder anvendelse, og for Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedoniens område, jf. dog artikel 21, stk. 2.

2.   Denne aftale gælder ikke for Kongeriget Danmarks område.

Artikel 22

Ikrafttræden, varighed og udløb

1.   Denne aftale ratificeres eller godkendes af de kontraherende parter i overensstemmelse med deres respektive procedurer.

2.   Denne aftale træder i kraft den første dag i den anden måned efter den dato, på hvilken de kontraherende parter meddeler hinanden, at de i stk. 1 omhandlede procedurer er afsluttet.

3.   Denne aftale indgås på ubestemt tid.

4.   Hver af de kontraherende parter kan efter officiel notifikation til den anden part og efter forudgående konsultation i det i artikel 18 omhandlede udvalg helt eller delvis, midlertidigt suspendere gennemførelsen af aftalen, for så vidt angår tredjelandsstatsborgere og statsløse personer begrundet i hensynet til sikkerheden, beskyttelse af den offentlige orden eller folkesundheden. Suspensionen får virkningen på andendagen efter dagen for notifikationen.

5.   Hver kontraherende part kan opsige denne aftale ved en officiel notifikation herom til den anden kontraherende part. Denne aftale ophører med at være i kraft seks måneder efter datoen for en sådan notifikation.

Artikel 23

Bilag

Bilag 1 til 7 udgør en integrerende del af denne aftale.


(1)  EUT L 84 af 20.3.2004.

(2)  Efter modellen i Rådets henstilling af 30.11.1994.

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31).

BILAG 1

Fælles dokumentliste — bevis for statsborgerskab (artikel 2, stk. 1, artikel 4, stk. 1, og artikel 8, stk. 1)

Pas af enhver art (nationale pas, diplomatpas, tjenestepas, kollektive pas og erstatningspas/nødpas)

identitetskort (også midlertidige og foreløbige)

militære identitetskort

søfartsbøger og skibsføreres tjenestekort

nationalitetsattester ledsaget af et andet officielt identifikationsdokument indeholdende et fotografi af personen.

BILAG 2

Fælles liste over dokumenter, hvis fremlæggelse betragtes som umiddelbart vidnesbyrd for statsborgerskab (artikel 2, stk. 1, artikel 4, stk. 1, og artikel 8, stk. 2)

Fotokopier af et af de dokumenter, der er anført i bilag 1 til denne aftale

tjenestekort eller fotokopier deraf

kørekort eller fotokopier deraf

fødselsattester eller fotokopier deraf

officielle erklæringer afgivet af troværdige vidner

erklæringer afgivet af den pågældende person og det sprog, vedkommende taler, bl.a. efterprøvet ved hjælp af en officiel test. I dette bilag forstås ved »officiel test« en prøve, som myndighederne i den begærende stat lader foretage eller foretager, og som godkendes af den stat, som begæringen rettes til

ethvert andet dokument, der kan medvirke til at fastslå den pågældende persons nationalitet

de i bilag 1 nævnte dokumenter, hvis gyldighed er udløbet.

BILAG 3

Fælles liste over dokumenter, der betragtes som bevis for opfyldelse af betingelserne for tilbagetagelse af tredjelandsstatsborgere og statsløse personer (artikel 3, stk. 1, artikel 5, stk. 1, og artikel 9, stk. 1)

Ind- eller udrejsestempler eller lignende dokumentation i den pågældende persons rejsedokument eller andet bevis for ind- eller udrejse (f.eks. fotografisk materiale)

et gyldigt dokument, f.eks. et visum og/eller en opholdstilladelse, udstedt af den stat, som begæringen rettes til, til lovligt ophold på den stats område

billetter udstedt på navn og/eller passagerlister for befordring med fly, tog, bus eller skib, som viser, at den pågældende person har befundet sig i det land, som begæringen rettes til, samt personens rejserute på dette lands område

officielle erklæringer fra personale ved grænsemyndighederne, som har været vidne til den pågældende persons passage af grænsen.

BILAG 4

Fælles liste over dokumenter, der betragtes som umiddelbart vidnesbyrd for opfyldelse af betingelserne for tilbagetagelse af tredjelandsstatsborgere og statsløse personer (artikel 3, stk. 1, artikel 5, stk. 1, og artikel 9, stk. 2)

Erklæringer fra de relevante myndigheder i den begærende stat af stedet for og de nærmere omstændigheder ved pågribelsen af den pågældende person efter ankomsten til den begærende stat, affattet af de relevante myndigheder i denne stat

oplysninger om en persons identitet og/eller ophold afgivet af en international organisation

dokumenter, bon'er og regninger af enhver art (f.eks. hotelregninger, kort til læge- eller tandlægekonsultationer, adgangskort til offentlige eller private institutioner, billejekontrakter, kreditkortkvitteringer osv.), som tydeligt viser, at den pågældende person har opholdt sig i den stat, som begæringen rettes til

oplysninger, der dokumenterer, at den pågældende person har brugt en rejsearrangørs eller et rejsebureaus tjenesteydelser

officielle erklæringer fra den pågældende person i forbindelse med retslige eller administrative procedurer.

BILAG 5

Liste over dokumenter, der betragtes som umiddelbart vidnesbyrd for opfyldelse af betingelserne for tilbagetagelse af tidligere statsborgere i Den Socialistiske Føderative Republik Jugoslavien (artikel 3, stk. 3, artikel 9, stk. 4)

Fødselsattest eller fotokopier deraf udstedt af den tidligere Socialistiske Føderative Republik Jugoslavien

officielle dokumenter eller fotokopier deraf udstedt af Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien eller den tidligere Socialistiske Føderative Republik Jugoslavien med angivelse af fødested og/eller fast opholdssted, jf. artikel 3, stk. 3.

andre dokumenter eller attester eller fotokopier deraf, som peger i retning af fødested og/eller fast opholdssted på Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedoniens område

officielle erklæringer fra den pågældende person i forbindelse med retslige eller administrative procedurer.

BILAG 6

Image

Image

Image

BILAG 7

Image

Image

FÆLLESERKLÆRING OM ARTIKEL 2, STK. 2, OG ARTIKEL 4, STK. 2

Parterne drager i overensstemmelse med ovennævnte bestemmelser omsorg for så vidt muligt at bevare familiers enhed og integritet. Med dette for øje bestræber parterne sig bedst muligt på inden for en rimelig frist at tilbagetage familiemedlemmer.

Det i artikel 18 omhandlede udvalg skal i særdeleshed føre tilsyn med, at princippet om familiens enhed og integritet overholdes.

FÆLLESERKLÆRING OM ARTIKEL 2, STK. 3, OG ARTIKEL 4, STK. 3

De kontraherende parter noterer sig, at i henhold til lovgivningen om statsborgerskab i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og i medlemsstaterne kan en statsborger i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien eller en EU-borger ikke fratages sit statsborgerskab.

Parterne er enige om med tiden at høre hinanden, hvis denne situation skulle ændre sig.

FÆLLESERKLÆRING OM ARTIKEL 3, STK. 5

Parterne vil sørge for, at tredjelandssatsborgere, som ikke (længere) opfylder de gældende retlige betingelser for indrejse i, ophold eller bopæl på deres respektive områder, tilbagesendes til vedkommendes oprindelsesland.

FÆLLESERKLÆRING OM DANMARK

De kontraherende parter noterer sig, at denne aftale ikke gælder for Kongeriget Danmarks område eller for danske statsborgere. På denne baggrund er det hensigtsmæssigt, at Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og Danmark indgår en tilbagetagelsesaftale med samme indhold som denne aftale.

FÆLLESERKLÆRING OM ISLAND OG NORGE

De kontraherende parter noterer sig de tætte forbindelser mellem Det Europæiske Fællesskab og Island og Norge, navnlig på basis af aftalen af 18. maj 1999 om disse landes associering i gennemførelsen, anvendelsen og videreudviklingen af Schengen-reglerne. På denne baggrund er det hensigtsmæssigt, at Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien indgår en tilbagetagelsesaftale med Island og Norge med samme indhold som denne aftale.

FÆLLESERKLÆRING OM SCHWEIZ

De kontraherende parter noterer sig, at Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Schweiz har undertegnet en aftale om Schweiz' associering i gennemførelsen, anvendelsen og videreudviklingen af Schengen-reglerne. Det er hensigtsmæssigt, at Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, når denne associeringsaftale træder i kraft, indgår en tilbagetagelsesaftale med Schweiz med samme indhold som denne aftale.


19.12.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 334/25


RÅDETS AFGØRELSE

af 8. november 2007

om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Montenegro om tilbagetagelse af personer, der er bosiddende uden tilladelse

(2007/818/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 63, stk. 3, litra b), sammenholdt med artikel 300, stk. 2, første afsnit, første punktum, og artikel 300, stk. 3, første afsnit,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionen har på Det Europæiske Fællesskabs vegne ført forhandlinger med Republikken Montenegro om en aftale om tilbagetagelse af personer, der er bosiddende uden tilladelse.

(2)

Aftalen blev i medfør til Rådets afgørelse vedtaget den 18. september 2007 undertegnet den 18. september 2007 på Det Europæiske Fællesskabs vegne med forbehold af dens indgåelse.

(3)

Aftalen bør godkendes.

(4)

Ved aftalen nedsættes der et blandet tilbagetagelsesudvalg, som skal fastsætte sin forretningsorden. Der bør fastlægges en forenklet procedure for, hvordan Fællesskabets holdning fastlægges i dette tilfælde.

(5)

Det Forenede Kongerige har i medfør af artikel 3 i protokollen om Det Forenede Kongeriges stilling, som er knyttet til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, meddelt, at det ønsker at deltage i vedtagelsen og anvendelsen af denne afgørelse.

(6)

I medfør af artikel 1 og 2 i protokollen vedrørende Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, deltager Irland ikke i vedtagelsen af denne afgørelse, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Irland, jf. dog artikel 4 i nævnte protokol.

(7)

I medfør af artikel 1 og 2 i protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, deltager Danmark ikke i vedtagelsen af denne afgørelse, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Danmark —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Montenegro om tilbagetagelse af personer, der er bosiddende uden tilladelse, godkendes herved på Fællesskabets vegne.

Teksten til aftalen er knyttet til denne afgørelse.

Artikel 2

Formanden for Rådet foranstalter den notifikation, der er omhandlet i artikel 22, stk. 2, i aftalen (2).

Artikel 3

Kommissionen repræsenterer Fællesskabet i det ved aftalens artikel 18 nedsatte tilbagetagelsesudvalg.

Artikel 4

Den holdning, som Fællesskabet skal indtage i tilbagetagelsesudvalget til fastsættelsen af dettes forretningsorden i overensstemmelse med artikel 18, stk. 5, i aftalen, fastlægges af Kommissionen efter høring af et særligt udvalg, der udpeges af Rådet.

Artikel 5

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. november 2007.

På Rådets vegne

R.PEREIRA

Formand


(1)  Udtalelse afgivet den 24.10.2007 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  Datoen for aftalens ikrafttræden offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende på foranledning af Generalsekretariatet for Rådet.


AFTALE

mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Montenegro om tilbagetagelse af personer, der er bosiddende uden tilladelse

DE HØJE KONTRAHERENDE PARTER,

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, i det følgende benævnt »Fællesskabet«,

og

REPUBLIKKEN MONTENEGRO, i det følgende benævnt »Montenegro«,

SOM ER BESLUTTEDE PÅ at udbygge deres samarbejde med henblik på at bekæmpe ulovlig indvandring mere effektivt,

SOM ØNSKER gennem denne aftale og på grundlag af gensidighed at indføre hurtige og effektive procedurer til identifikation og sikker tilbagesendelse under ordnede forhold af personer, som ikke (længere) opfylder betingelserne for indrejse, ophold eller bopæl på Montenegros eller en af Den Europæiske Unions medlemsstaters område, og at lette sådanne personers transit på en samarbejdsbetonet måde,

SOM UNDERSTREGER, at denne aftale skal være neutral i forhold til andre internationale rettigheder, forpligtelser og ansvar, som Fællesskabet, Den Europæiske Unions medlemsstater og Montenegro har ifølge folkeretten, navnlig den europæiske konvention af 4. november 1950 om beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder og konventionen af 28. juli 1951 om flygtninges retsstilling,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at bestemmelserne i denne aftale, som henhører under anvendelsesområdet for afsnit IV i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, i henhold til den protokol om Danmarks stilling, der er knyttet til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, ikke gælder for Kongeriget Danmark,

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

Artikel 1

Definitioner

I denne aftale forstås ved:

a)

»kontraherende parter«: Montenegro og Fællesskabet

b)

»montenegrinsk statsborger«: enhver, som er statsborger i Montenegro i overensstemmelse med landets lovgivning

c)

»statsborger i en medlemsstat«: enhver, der er statsborger i en medlemsstat som fastsat i fællesskabsbestemmelserne

d)

»medlemsstat«: enhver af Den Europæiske Unions medlemsstater med undtagelse af Kongeriget Danmark

e)

»tredjelandsstatsborger«: enhver, der er statsborger i et andet land end Montenegro eller en medlemsstat

f)

»statsløs person«: enhver, der ikke har noget statsborgerskab

g)

»opholdstilladelse«: en tilladelse, uanset hvilken type der er tale om, udstedt af Montenegro eller en medlemsstat, som gør det muligt for en person at opholde sig på den udstedende stats område. Dette omfatter ikke midlertidig opholdstilladelse i forbindelse med behandlingen af en asylansøgning eller en ansøgning om opholdstilladelse

h)

»visum«: en tilladelse udstedt eller en afgørelse truffet af Montenegro eller en af medlemsstaterne, og som er nødvendig for indrejse i eller transit gennem den pågældende stats område. Dette omfatter ikke et lufthavnstransitvisum

i)

»begærende stat«: den stat (Montenegro eller en af medlemsstaterne), som fremsætter en tilbagetagelsesbegæring i medfør af artikel 7 eller en transitbegæring i medfør af artikel 14 i denne aftale

j)

»stat, som begæringen rettes til«: den stat (Montenegro eller en af medlemsstaterne), som en tilbagetagelsesbegæring i medfør af artikel 7 eller en transitbegæring i medfør af artikel 14 i denne aftale rettes til

k)

»kompetent myndighed«: enhver national myndighed i Montenegro eller en medlemsstat, som har til opgave at gennemføre denne aftale i medfør af artikel 19, stk. 1, litra a)

l)

»transit«: en tredjelandsstatsborgers eller statsløs persons passage gennem den stat, begæringen rettes til, under en rejse fra den begærende stat til bestemmelseslandet.

m)

»tilbagetagelse«: at den begærende stat overfører, og at den stat, som begæringen rettes til, modtager personer (egne statsborgere, tredjelandsstatsborgere eller statsløse), som ulovligt er indrejst, opholder sig eller er bosiddende i den begærende stat, i overensstemmelse med bestemmelserne i denne aftale.

AFDELING I

MONTENEGROS TILBAGETAGELSESFORPLIGTELSER

Artikel 2

Tilbagetagelse af egne statsborgere

1.   Montenegro tilbagetager på begæring af en medlemsstat og uden andre formaliteter end de i denne aftale fastsatte enhver person, der ikke (længere) opfylder de gældende betingelser for indrejse i eller ophold eller bopæl på den begærende medlemsstats område, forudsat at det bevises eller med rimelighed på grundlag af de fremlagte umiddelbare vidnesbyrd kan formodes, at den pågældende person er montenegrinsk statsborger.

2.   Montenegro tilbagetager også:

ugifte mindreårige børn af de i stk. 1 nævnte personer, uanset deres fødested eller statsborgerskab, medmindre de har en uafhængig opholdsret i den begærende medlemsstat

ægtefæller med et andet statsborgerskab til de i stk. 1 nævnte personer, forudsat at de har ret til at indrejse og opholde sig på Montenegros område eller får ret dertil, medmindre de har en uafhængig opholdsret i den begærende medlemsstat.

3.   Montenegro tilbagetager også personer, der har fået frataget eller givet afkald på montenegrinsk statsborgerskab efter indrejse på en medlemsstats område, medmindre en af medlemsstaterne som et minimum har stillet de pågældende personer statsborgerskab i udsigt.

4.   Når Montenegro har afgivet positivt svar på tilbagetagelsesbegæringen, udsteder Montenegros kompetente diplomatiske repræsentation eller konsulat straks og senest inden tre arbejdsdage det fornødne rejsedokument til den pågældendes tilbagerejse med en gyldighed på mindst tre måneder. Hvis den pågældende person af retlige eller faktuelle årsager ikke kan overføres inden udløbet af gyldighedsperioden for det rejsedokument, der oprindeligt var udstedt, udsteder Montenegros kompetente diplomatiske repræsentation eller konsulat inden 14 kalenderdage et nyt rejsedokument med samme gyldighedsperiode. Hvis Montenegro ikke inden 14 kalenderdage har udstedt et rejsedokument, tages det som tegn på, at landet accepterer, at EU-standardrejsedokumentet til udsendelsesformål anvendes (1).

5.   Hvis den person, som skal tilbagetages, foruden montenegrinsk statsborgerskab også har et tredjelands statsborgerskab, tager den begærende medlemsstat hensyn til, til hvilken stat den pågældende ønsker at blive tilbagetaget.

Artikel 3

Tilbagetagelse af tredjelandsstatsborgere og statsløse personer

1.   Montenegro tilbagetager på begæring af en medlemsstat og uden andre formaliteter end de i denne aftale fastsatte alle tredjelandsstatsborgere eller statsløse personer, som ikke (længere) opfylder de gældende betingelser for indrejse i eller ophold eller bopæl på den begærende medlemsstats område, forudsat at det bevises eller med rimelighed på grundlag af de fremlagte umiddelbare vidnesbyrd kan formodes, at de pågældende personer:

a)

på indrejsetidspunktet havde et gyldigt visum eller en gyldig opholdstilladelse udstedt af Montenegro. eller

b)

ulovligt og direkte indrejste på medlemsstatens område efter at have opholdt sig eller have været i transit på Montenegros område.

2.   Tilbagetagelsesforpligtelsen i stk. 1 gælder ikke, hvis:

a)

tredjelandsstatsborgeren eller den statsløse person kun har været i lufthavnstransit i en international lufthavn i Montenegro, eller

b)

den begærende medlemsstat har udstedt et visum eller en opholdstilladelse til tredjelandsstatsborgeren eller den statsløse person før eller efter, at personen indrejste på den pågældende stats område, medmindre:

den pågældende person er i besiddelse af et visum eller en opholdstilladelse udstedt af Montenegro, som har en længere gyldighedsperiode end det, der er udstedt af den begærende medlemsstat, eller

det visum eller den opholdstilladelse, som den begærende medlemsstat har udstedt, er udstedt på grundlag af forfalskede dokumenter eller urigtige erklæringer eller

den pågældende person misligholder forpligtelser, som er knyttet til visummet.

3.   Montenegro tilbagetager også på anmodning af en medlemsstat tidligere statsborgere i den tidligere Socialistiske Føderative Republik Jugoslavien, som ikke har erhvervet andet statsborgerskab, og hvis fødested og faste opholdssted var på Montenegros område pr. 27. april 1992, forudsat at dette kan bekræftes af de montenegrinske myndigheder på tidspunktet for indgivelsen af tilbagetagelsesbegæringen.

4.   Når Montenegro har afgivet positivt svar på tilbagetagelsesbegæringen, udsteder den begærende medlemsstat til den person, hvis tilbagetagelse er blevet accepteret, EU-standardrejsedokumentet til udsendelsesformål (1).

AFDELING II

FÆLLESSKABETS TILBAGETAGELSESFORPLIGTELSER

Artikel 4

Tilbagetagelse af egne statsborgere

1.   En medlemsstat tilbagetager på begæring af Montenegro og uden andre formaliteter end de i denne aftale fastsatte enhver person, der ikke (længere) opfylder de gældende betingelser for indrejse i eller ophold eller bopæl på Montenegros område, forudsat at det bevises eller med rimelighed på grundlag af de fremlagte umiddelbare vidnesbyrd kan formodes, at den pågældende person er statsborger i den pågældende medlemsstat.

2.   En medlemsstat tilbagetager også:

ugifte mindreårige børn af de i stk. 1 nævnte personer, uanset deres fødested eller statsborgerskab, medmindre de har en uafhængig opholdsret i Montenegro

ægtefæller med et andet statsborgerskab til de i stk. 1 nævnte personer, forudsat at de har ret til at indrejse og opholde sig på den begærende medlemsstats område eller får ret dertil, medmindre de har en uafhængig opholdsret i Montenegro.

3.   En medlemsstat tilbagetager også personer, der har fået frataget eller givet afkald på en medlemsstats statsborgerskab efter indrejse på Montenegros område, medmindre Montenegros som et minimum har stillet de pågældende personer statsborgerskab i udsigt.

4.   Når den medlemsstat, som begæringen rettes til, har afgivet positivt svar på tilbagetagelsesbegæringen, udsteder dens kompetente diplomatiske repræsentation eller konsulat straks og senest inden tre arbejdsdage det fornødne rejsedokument til den pågældendes tilbagerejse med en gyldighed på mindst tre måneder. Hvis den pågældende person af retlige eller faktuelle årsager ikke kan overføres inden udløbet af gyldighedsperioden for det rejsedokument, der oprindeligt var udstedt, udsteder den pågældende medlemsstats kompetente diplomatiske repræsentation eller konsulat inden 14 kalenderdage et nyt rejsedokument med samme gyldighedsperiode.

5.   Hvis den person, som skal tilbagetages, foruden statsborgerskab i den medlemsstat, som begæringen rettes til, også har et tredjelands statsborgerskab, tager Montenegro hensyn til, til hvilken stat den pågældende ønsker at blive tilbagetaget.

Artikel 5

Tilbagetagelse af tredjelandsstatsborgere og statsløse personer

1.   En medlemsstat tilbagetager på begæring af Montenegro og uden andre formaliteter end de i denne aftale fastsatte alle tredjelandsstatsborgere eller statsløse personer, som ikke (længere) opfylder de gældende betingelser for indrejse i eller ophold eller bopæl på Montenegros område, forudsat at det bevises eller med rimelighed på grundlag af de fremlagte umiddelbare vidnesbyrd kan formodes, at de pågældende personer:

a)

på indrejsetidspunktet havde et gyldigt visum eller en gyldig opholdstilladelse udstedt af den medlemsstat, som begæringen rettes til, eller

b)

ulovligt og direkte indrejste på Montenegros område efter at have opholdt sig eller have været i transit på den medlemsstats område, som begæringen rettes til.

2.   Tilbagetagelsesforpligtelsen i stk. 1 gælder ikke, hvis:

a)

tredjelandsstatsborgeren eller den statsløse person kun har været i lufthavnstransit i en international lufthavn i den medlemsstat, begæringen rettes til, eller

b)

Montenegro har udstedt et visum eller en opholdstilladelse til tredjelandsstatsborgeren eller den statsløse person før eller efter, at personen indrejste på Montenegros område, medmindre

den pågældende person er i besiddelse af et visum eller en opholdstilladelse udstedt af den medlemsstat, som begæringen rettes til, som har en længere gyldighedsperiode end det, der er udstedt af Montenegro, eller

det visum eller den opholdstilladelse, som Montenegro har udstedt, er udstedt på grundlag af forfalskede dokumenter eller urigtige erklæringer eller

den pågældende person misligholder forpligtelser, som er knyttet til visummet.

3.   Den i stk. 1 omhandlede tilbagetagelsesforpligtelse påhviler den medlemsstat, der har udstedt visummet eller opholdstilladelsen. Hvis to eller flere medlemsstater har udstedt visa eller opholdstilladelser, påhviler den i stk. 1 omhandlede tilbagetagelsesforpligtelse den medlemsstat, der har udstedt det dokument, der har den længste gyldighedsperiode, eller, hvis et eller flere af de udstedte dokumenter allerede er udløbet, det dokument, der stadig er gyldigt. Hvis samtlige dokumenter allerede er udløbet, gælder den i stk. 1 omhandlede tilbagetagelsesforpligtelse den medlemsstat, der har udstedt dokumentet med den seneste udløbsdato. Hvis sådanne dokumenter ikke foreligger, påhviler den i stk. 1 omhandlede tilbagetagelsesforpligtelse den medlemsstat, som den pågældende person sidst udrejste af.

4.   Når medlemsstaten har afgivet positivt svar på tilbagetagelsesbegæringen, udsteder Montenegro til den person, hvis tilbagetagelse er blevet accepteret, det til vedkommendes tilbagesendelse nødvendige rejsedokument.

AFDELING III

TILBAGETAGELSESPROCEDURE

Artikel 6

Principper

1.   Enhver tilbagesendelse af en person, der skal tilbagetages i henhold til en af de i denne aftales artikel 2-5 fastlagte forpligtelser, er betinget af, at der fremsættes en tilbagetagelsesbegæring til den kompetente myndighed i den stat, som begæringen rettes til, jf. dog stk. 2.

2.   Der kræves ingen tilbagetagelsesbegæring, når den person, der skal tilbagetages, er i besiddelse af et gyldigt rejsedokument og eventuelt et gyldigt visum eller en gyldig opholdstilladelse udstedt af den stat, som begæringen rettes til.

Artikel 7

Tilbagetagelsesbegæring

1.   Enhver tilbagetagelsesbegæring skal indeholde følgende oplysninger:

a)

oplysninger om den pågældende person (f.eks. fulde navn, fødselsdato og om muligt fødested og seneste opholdssted) og i givet fald oplysninger om mindreårige ugifte børn og/eller ægtefæller

b)

angivelse af, på hvilken måde beviser eller umiddelbare vidnesbyrd for statsborgerskab, transit, betingelserne for tilbagetagelse af tredjelandsstatsborgere og statsløse personer samt ulovlig indrejse og ulovligt ophold vil blive fremlagt

c)

fotografi af den person, som skal tilbagetages.

2.   Tilbagetagelsesbegæringen skal så vidt muligt også indeholde følgende oplysninger:

a)

en erklæring om, at den person, der skal tilbagesendes, kan have brug for hjælp eller pleje, forudsat at den pågældende person udtrykkeligt har givet sit samtykke til denne erklæring

b)

enhver anden beskyttelses- eller sikkerhedsforanstaltning, der kan være nødvendig ved den enkelte tilbagesendelse.

3.   En fælles formular, der skal benyttes i forbindelse med tilbagetagelsesbegæringer, er knyttet til denne aftale som bilag 6.

Artikel 8

Vidnesbyrd om statsborgerskab

1.   Bevis for statsborgerskab i henhold til artikel 2, stk. 1, og artikel 4, stk. 1, kan fremlægges i form af de i bilag 1 til denne aftale anførte dokumenter, også selv om deres gyldighedsperiode er udløbet. Hvis sådanne dokumenter fremlægges, skal både medlemsstaterne og Montenegro gensidigt anerkende den pågældendes statsborgerskab uden yderligere efterforskning. Bevis for statsborgerskab kan ikke fremlægges ved hjælp af falske dokumenter.

2.   Umiddelbart vidnesbyrd for statsborgerskab i henhold til artikel 2, stk. 1, og artikel 4, stk. 1, kan fremlægges i form af de i bilag 2 til denne aftale anførte dokumenter, også selv om deres gyldighedsperiode er udløbet. Hvis sådanne dokumenter fremlægges, skal medlemsstaterne og Montenegro anse den pågældende persons statsborgerskab for bevist, medmindre de kan fremlægge bevis for det modsatte. Umiddelbart vidnesbyrd for statsborgerskab kan ikke fremlægges ved hjælp af falske dokumenter.

3.   Hvis ingen af de i bilag 1 eller 2 anførte dokumenter kan fremlægges, træffer den stats diplomatiske og konsulære repræsentation, som begæringen rettes til, på anmodning foranstaltninger til uden urimelig forsinkelse og senest inden fem arbejdsdage fra dagen for begæringen at afhøre den person, der skal tilbagetages, for at fastslå vedkommendes statsborgerskab.

Artikel 9

Bevismateriale i forbindelse med statsborgere fra tredjelande og statsløse personer

1.   Bevis for opfyldelse af betingelserne for tilbagetagelse af tredjelandsstatsborgere og statsløse personer, jf. artikel 3, stk. 1, og artikel 5, stk. 1, kan navnlig fremlægges i form af det i bilag 3 til denne aftale anførte bevismateriale. Det kan ikke fremlægges ved hjælp af falske dokumenter. Ethvert sådant bevis anerkendes gensidigt af medlemsstaterne og Montenegro uden yderligere efterforskning.

2.   Umiddelbart vidnesbyrd for opfyldelse af betingelserne for tilbagetagelse af tredjelandsstatsborgere og statsløse personer, jf. artikel 3, stk. 1, og artikel 5, stk. 1, kan navnlig fremlægges i form af det i bilag 4 til denne aftale anførte bevismateriale. Det kan ikke fremlægges ved hjælp af falske dokumenter. Hvis der fremlægges et sådant umiddelbart vidnesbyrd, anser medlemsstaterne og Montenegro betingelserne for at være opfyldt, medmindre de kan fremlægge bevis for det modsatte.

3.   Ulovlig indrejse eller bopæl eller ulovligt ophold dokumenteres ved hjælp af den pågældende persons rejsedokumenter, hvis det krævede visum eller en anden tilladelse til ophold på den begærende stats område mangler. En erklæring fra den begærende stat om, at det findes godtgjort, at den pågældende person ikke er i besiddelse af de fornødne rejsedokumenter, visum eller opholdstilladelse, skal ligeledes indeholde umiddelbart vidnesbyrd for den ulovlige indrejse eller bopæl eller det ulovlige ophold.

4.   Bevis for opfyldelse af betingelserne for tilbagetagelse af tidligere statsborgere i den tidligere Socialistiske Føderative Republik Jugoslavien, jf. artikel 3, stk. 3, kan navnlig fremlægges i form af det i bilag 5a til denne aftale anførte bevismateriale. Det kan ikke fremlægges ved hjælp af falske dokumenter. Ethvert sådant bevis anerkendes af Montenegro uden yderligere efterforskning, forudsat at de montenegrinske myndigheder på tidspunktet for indgivelsen af tilbagetagelsesbegæringen kan bekræfte, at den pågældende havde fast bopæl i Montenegro pr. 27. april 1992.

5.   Umiddelbart vidnesbyrd for opfyldelse af betingelserne for tilbagetagelse af tidligere statsborgere i den tidligere Socialistiske Føderative Republik Jugoslavien, jf. artikel 3, stk. 3, kan navnlig fremlægges i form af det i bilag 5b til denne aftale anførte bevismateriale. Det kan ikke fremlægges ved hjælp af falske dokumenter. Hvis der fremlægges et sådant umiddelbart vidnesbyrd, godtager Montenegro betingelserne, medmindre de kan fremlægge bevis for andet.

6.   Hvis ingen af de i bilag 5a eller 5b anførte dokumenter kan fremlægges, træffer Montenegros diplomatiske og konsulære repræsentation på anmodning foranstaltninger til uden urimelig forsinkelse og senest inden tre arbejdsdage fra dagen for begæringen at afhøre den person, der skal tilbagetages, for at fastslå vedkommendes statsborgerskab.

Artikel 10

Frister

1.   Tilbagetagelsesbegæringen forelægges den kompetente myndighed i den stat, begæringen rettes til, højst ét år efter, at den begærende stats kompetente myndigheder har fået kendskab til, at en tredjelandsstatsborger eller en statsløs person ikke (længere) opfylder de gældende betingelser for indrejse, ophold eller bopæl. Hvis der foreligger retlige eller faktuelle hindringer for, at begæringen kan fremlægges i tide, forlænges fristen på anmodning af den begærende stat, men kun så længe hindringerne består.

2.   Svar på en tilbagetagelsesanmodning skal afgives skriftligt inden 12 kalenderdage i alle tilfælde. Denne frist begynder at løbe på datoen for modtagelsen af tilbagetagelsesbegæringen. Hvis der ikke er afgivet svar inden fristens udløb, betragtes overførslen som accepteret.

3.   Hvis der foreligger retlige eller faktuelle hindringer for, at begæringen kan besvares inden for 12 kalenderdage, kan fristen på behørig anmodning forlænges med indtil seks kalenderdage. Hvis der ikke er afgivet svar inden den forlængede frists udløb, betragtes overførslen som accepteret.

4.   Afvisning af en tilbagetagelsesbegæring skal begrundes.

5.   Efter at der er givet samtykke eller i givet fald efter udløbet af den i stk. 2 fastsatte frist, overføres den pågældende person inden tre måneder. På anmodning af den begærende stat kan denne frist forlænges med den tid, det tager at løse retlige eller praktiske problemer.

Artikel 11

Overførsels- og befordringsmåde

1.   Før en person tilbagesendes, træffer de kompetente myndigheder i Montenegro og den berørte medlemsstat på forhånd skriftligt forberedelser vedrørende tilbagesendelsesdatoen, indrejsestedet, eventuel ledsagelse og anden information, der er relevant for overførslen.

2.   Befordringen kan ske ad luftvejen eller over land. Tilbagesendelse ad luftvejen er ikke begrænset til brug af Montenegros og medlemsstaternes nationale luftfartsselskaber og kan finde sted med såvel rutefly som charterfly. Ledsagede tilbagesendelser er ikke begrænset til bemyndigede personer fra den begærende stat, idet der skal blot være tale om bemyndigede personer fra Montenegro eller en af medlemsstaterne.

Artikel 12

Tilbagetagelser, der er behæftet med fejl

Den begærende stat tilbagetager alle personer, som er tilbagetaget af den anden part, hvis det inden tre måneder efter overførslen af den pågældende person konstateres, at kravene i denne aftales artikel 2-5 ikke er opfyldt.

I sådanne tilfælde anvendes procedurebestemmelserne i denne aftale tilsvarende, og der skal fremlægges alle disponible oplysninger om den pågældende persons faktiske identitet og nationalitet.

AFDELING IV

TRANSITOPERATIONER

Artikel 13

Principper

1.   Medlemsstaterne og Montenegro bør begrænse transit af tredjelandsstatsborgere og statsløse personer til tilfælde, hvor sådanne personer ikke kan tilbagesendes direkte til bestemmelseslandet.

2.   Montenegro tillader transit af tredjelandsstatsborgere og statsløse personer, hvis en medlemsstat anmoder herom, og en medlemsstat tillader transit af tredjelandsstatsborgere og statsløse personer, hvis Montenegro anmoder herom, forudsat at den videre rejse gennem eventuelle andre transitlande og tilbagetagelsen fra bestemmelseslandets side er sikret.

3.   Montenegro eller en medlemsstat kan afvise transit:

a)

hvis den pågældende tredjelandsstatsborger eller statsløse person risikerer at blive udsat for tortur eller umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, dødsstraf eller forfølgelse på grund af race, religion, nationalitet eller tilhørsforhold til en bestemt social gruppe eller politisk overbevisning i bestemmelseslandet eller et transitland, eller

b)

hvis den pågældende tredjelandsstatsborger eller statsløse person vil blive genstand for strafferetslig forfølgning eller sanktioner i den stat, som begæringen rettes til, eller et transitland, eller

c)

hvis det kan begrundes med hensynet til offentlig sundhed, den indre sikkerhed, den offentlige orden eller andre nationale interesser i den stat, som begæringen rettes til.

4.   Montenegro eller en medlemsstat kan tilbagekalde enhver udstedt tilladelse, hvis der efterfølgende opstår eller fremdrages forhold som omhandlet i stk. 3, som lægger hindringer i vejen for transitoperationen, eller hvis den videre rejse i eventuelle transitlande eller tilbagetagelsen fra bestemmelseslandets side ikke længere er sikret. I sådanne tilfælde skal den begærende stat straks tilbagetage den pågældende tredjelandsstatsborger eller statsløse person.

Artikel 14

Transitproceduren

1.   Den kompetente myndighed i den stat, som begæringen rettes til, forelægges skriftligt en transitbegæring, som skal indeholde følgende oplysninger:

a)

transittype (ad luftvejen, søvejen eller over land), andre mulige transitlande og planlagt endeligt bestemmelsesland

b)

oplysninger om den pågældende person (f.eks. fulde navn, pigenavn, andre navne, som den pågældende bruger eller er kendt under, pseudonymer, fødselsdato og — om muligt — fødested, statsborgerskab, sprog samt rejsedokumentets art og nummer)

c)

planlagt indrejsested, tidspunkt for tilbagesendelsen og angivelse af, om der er tale om ledsaget tilbagesendelse

d)

en erklæring om, at betingelserne i artikel 13, stk. 2, efter den begærende stats opfattelse er opfyldt, og at der ikke vides nogen grund til en afvisning i henhold til artikel 13, stk. 3.

En fælles formular for transitbegæring er vedføjet denne aftale som bilag 7.

2.   Den stat, som begæringen rettes til, underretter inden for en frist på fem kalenderdage skriftligt den begærende stat om, at der er givet tilladelse til indrejse, samt bekræfter indrejsested og -tidspunkt eller i modsat fald underretter den begærende stat om afvisningen af indrejsetilladelsen med en begrundelse herfor.

3.   Hvis transitoperationen foregår ad luftvejen, fritages den person, som tilbagesendes, og den eventuelle ledsager for lufthavnstransitvisum.

4.   De kompetente myndigheder i den stat, som begæringen rettes til, skal efter konsultation mellem parterne være behjælpelige ved den pågældende transitoperation, navnlig ved at holde opsyn med de pågældende personer og stille passende faciliteter til rådighed til dette formål.

AFDELING V

UDGIFTER

Artikel 15

Befordrings- og transitudgifter

Uden at de kompetente myndigheders ret til at sikre sig godtgørelse af udgifter i forbindelse med tilbagetagelsen fra den person, der skal tilbagetages, eller fra tredjepart anfægtes, bæres alle befordringsudgifter i forbindelse tilbagetagelse og transit i henhold til denne aftale indtil det endelige bestemmelseslands grænse af den begærende stat.

AFDELING VI

DATABESKYTTELSE OG NEUTRALITETSKLAUSUL

Artikel 16

Databeskyttelse

Overdragelse af personoplysninger finder kun sted, hvis det er nødvendigt, for at Montenegros eller en medlemsstats kompetente myndigheder kan gennemføre aftalen. Bearbejdning og behandling af personoplysninger i et givet tilfælde sker efter Montenegros nationale lovgivning og, dersom den registeransvarlige er en medlemsstats kompetente myndighed, efter bestemmelserne i direktiv 95/46/EF (2) og den pågældende medlemsstats nationale lovgivning vedtaget i henhold til dette direktiv. Desuden gælder følgende principper:

a)

Personoplysninger skal behandles på en redelig og lovformelig måde.

b)

Personoplysningerne indsamles med det specifikke, udtrykkelige og legitime formål at gennemføre denne aftale og må ikke bearbejdes yderligere af den meddelende eller modtagende myndighed på en måde, der er uforenelig med dette mål.

c)

Personoplysningerne skal være tjenlige, relevante og ikke overdrevent omfattende i forhold til det formål, hvormed de indsamles og/eller bearbejdes; yderligere personoplysninger kun må vedrøre følgende:

oplysninger om den person, der skal overføres (dvs. fulde navn, eventuelle tidligere navne, andre navne, som den pågældende bruger eller er kendt under, og pseudonymer, køn, civilstand, fødselsdato og -sted, nuværende og eventuel tidligere nationalitet)

pas, identitetskort eller kørekort (nummer, gyldighedsperiode, udstedelsesdato, udstedende myndighed, udstedelsessted)

ophold på rejsen og rute

andre oplysninger, der er nødvendige til identifikation af den person, som skal tilbagesendes, eller til undersøgelse af tilbagetagelseskravene i henhold til denne aftale.

d)

Personoplysningerne skal være nøjagtige og om fornødent være ført ajour.

e)

Personoplysningerne skal opbevares på en måde, der gør det muligt at identificere den pågældende person i et tidsrum, der ikke må være længere end, hvad der er nødvendigt for det formål, til hvilket oplysningerne opbevares, eller for den videre bearbejdning af oplysningerne.

f)

Såvel den meddelende som den modtagende myndighed træffer alle rimelige foranstaltninger til at sikre berigtigelse, sletning eller spærring af personoplysninger, hvis de bearbejdes i strid med bestemmelserne i denne artikel, navnlig fordi oplysningerne ikke er tjenlige, relevante eller nøjagtige, eller fordi de er overdrevent omfattende i forhold til formålet med bearbejdningen. Dette gælder også fremsendelse til den anden part af enhver berigtigelse, sletning eller spærring af oplysninger.

g)

På begæring underretter den modtagende myndighed den meddelende myndighed om, hvorledes de fremsendte oplysninger er blevet brugt, og om hvilke resultater der er opnået ved behandlingen af dem.

h)

Personoplysninger må kun meddeles til de kompetente myndigheder. Meddelelse til andre organer kræver den meddelende myndigheds forudgående samtykke.

i)

De meddelende og de modtagende myndigheder udarbejder en skriftlig oversigt over meddelelsen og modtagelsen af personoplysninger.

Artikel 17

Neutralitetsklausul

1.   Denne aftale indskrænker ikke de rettigheder og forpligtelser, som Fællesskabet, medlemsstaterne og Montenegro har i henhold til folkeretten, især

konventionen af 28. juli 1951 om flygtninges retsstilling som ændret ved protokollen af 31. januar 1967 om flygtninges retsstilling

internationale konventioner om bestemmelse af, hvilken stat der er ansvarlig for behandlingen af asylansøgninger

den europæiske konvention af 4. november 1950 til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder

konventionen af 10. december 1984 mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf

mellemstatslige aftaler om udlevering og transit

multilaterale konventioner og aftaler om tilbagetagelse af udenlandske statsborgere.

2.   Intet i denne aftale er til hinder for, at en person tilbagesendes under andre formelle eller uformelle ordninger.

AFDELING VII

GENNEMFØRELSE OG ANVENDELSE

Artikel 18

Det blandede tilbagetagelsesudvalg

1.   De kontraherende parter bistår hinanden med aftalens gennemførelse og fortolkning. I dette øjemed nedsætter de et blandet tilbagetagelsesudvalg, i det følgende benævnt »udvalget«, der navnlig har til opgave:

a)

at overvåge anvendelsen af denne aftale

b)

at vedtage gennemførelsesforanstaltninger til at sikre en ensartet anvendelse af denne aftale

c)

at sørge for jævnlig udveksling af oplysninger vedrørende de gennemførelsesprotokoller, der udarbejdes af de enkelte medlemsstater og Montenegro i medfør af artikel 19

d)

at rette henstillinger om ændringer af denne aftale og bilagene hertil.

2.   Udvalgets afgørelser er bindende for de kontraherende parter.

3.   Udvalget består af repræsentanter for Fællesskabet og Montenegro. Fællesskabet repræsenteres ved Kommissionen.

4.   Udvalget træder sammen, når der er behov herfor, på anmodning af en af de kontraherende parter.

5.   Udvalget fastsætter selv sin forretningsorden.

Artikel 19

Gennemførelsesprotokoller

1.   På anmodning af Montenegro eller en medlemsstat udarbejder Montenegro og medlemsstaten en gennemførelsesprotokol med regler om:

a)

udpegelse af kompetente myndigheder, grænseovergangssteder og udveksling af oplysninger om kontaktsteder

b)

betingelserne i forbindelse med ledsaget tilbagesendelse, herunder transit for tredjelandsstatsborgere og statsløse personer under ledsagelse

c)

andre hjælpemidler og dokumenter ud over dem, der er anført i bilag 1 til 5 til denne aftale.

2.   De i stk. 1 omhandlede gennemførelsesprotokoller træder først i kraft, efter at der er givet meddelelse herom til det i artikel 18 nævnte udvalg.

3.   Montenegro accepterer at anvende alle bestemmelser i en gennemførelsesprotokol, som er udarbejdet i samarbejde med én medlemsstat, i sine relationer med enhver anden medlemsstat, hvis denne anmoder herom, forudsat at det er praktisk muligt.

Artikel 20

Forbindelse til bilaterale tilbagetagelsesaftaler eller -ordninger med medlemsstater

Bestemmelserne i denne aftale går forud for bestemmelserne i enhver bilateral aftale eller ordning vedrørende tilbagetagelse af personer bosiddende uden tilladelse, som er eller måtte blive indgået mellem de enkelte medlemsstater og Montenegro i medfør af artikel 19, for så vidt bestemmelserne i den bilaterale aftale er uforenelige med bestemmelserne i denne aftale.

AFDELING VIII

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 21

Territorial anvendelse

1.   Denne aftale gælder for det område, hvor traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab finder anvendelse, og for Montenegros område.

2.   Denne aftale gælder ikke for Kongeriget Danmarks område.

Artikel 22

Ikrafttræden, varighed og udløb

1.   Denne aftale ratificeres eller godkendes af de kontraherende parter i overensstemmelse med deres respektive procedurer.

2.   Denne aftale træder i kraft den første dag i den anden måned efter den dato, på hvilken de kontraherende parter meddeler hinanden, at de i stk. 1 omhandlede procedurer er afsluttet.

3.   Denne aftale indgås på ubestemt tid.

4.   Hver af de kontraherende parter kan efter officiel notifikation til den anden part og efter forudgående konsultation i det i artikel 18 omhandlede udvalg helt eller delvis, midlertidigt suspendere gennemførelsen af aftalen, for så vidt angår tredjelandsstatsborgere og statsløse personer begrundet i hensynet til sikkerheden, beskyttelse af den offentlige orden eller folkesundheden. Suspensionen får virkningen på andendagen efter dagen for notifikationen.

5.   Hver kontraherende part kan opsige denne aftale ved en officiel notifikation herom til den anden kontraherende part. Denne aftale ophører med at være i kraft seks måneder efter datoen for en sådan notifikation.

Artikel 23

Bilag

Bilag 1 til 7 udgør en integrerende del af denne aftale.

Udfærdiget i Bruxelles den attende september to tusinde og syv i to eksemplarer på hvert af parternes officielle sprog, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Za Evropsku Zajednicu

Image

Image

За Република Черна гора

Por la República de Montenegro

Za Republiku Ċerná Hora

For Republikken Montenegro

Für die Republik Montenegro

Montenegro Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία του Μαυροβουνίου

For the Republic of Montenegro

Pour la République du Monténégro

Per la Repubblica del Montenegro

Melnkalnes Republikas vārdā

Juodkalnijos Respublikos vardu

A Montenegrói Köztársaság részéről

Għar-Repubblika ta' Montenegro

Voor de Republiek Montenegro

W imieniu Republiki Czarnogóry

Pela República do Montenegro

Pentru Republica Muntenegru

Za Čiernohorskú republiku

Za Republiko Črno goro

Montenegron tasavallan puolesta

För Republiken Montenegro

Za Republiku Crnu Goru

Image


(1)  Efter modellen i Rådets henstilling af 30. november 1994.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24.10.1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31).

BILAG 1

LISTE OVER DOKUMENTER, HVIS FREMLÆGGELSE BETRAGTES SOM BEVIS PÅ STATSBORGERSKAB

(ARTIKEL 2, STK. 1, ARTIKEL 4, STK. 1, OG ARTIKEL 8, STK. 1)

Når den stat, som begæringen rettes til, er en af medlemsstaterne:

pas af enhver art (nationale pas, diplomatpas, tjenestepas, kollektive pas og erstatningspas inkl. børnepas)

identitetskort af enhver art (også midlertidige og foreløbige)

tjenestebøger og militære identitetskort

søfartsbøger og skibsføreres tjenestekort.

Når den stat, som begæringen rettes til, er Montenegro:

rejsedokumenter (nationale pas eller kollektive pas) udstedt af Republikken Montenegros indenrigsministerium efter den 15. juni 1997 (»blå pas«) og rejsedokumenter (diplomatpas og tjenestepas) udstedt af Republikken Montenegros udenrigsministerium samt rejsedokumenter, som udstedes i medfør af den nye lov om rejsedokumenter

identitetskort udstedt af Republikken Montenegros indenrigsministerium efter den 1. maj 1994 og identitetskort, som udstedes i medfør af den nye lov om identitetskort

tjenestebøger og militære identitetskort for den montenegrinske hær

søfartsbøger og skibsføreres tjenestekort.

BILAG 2

LISTE OVER DOKUMENTER, HVIS FREMLÆGGELSE BETRAGTES SOM UMIDDELBART VIDNESBYRD FOR STATSBORGERSKAB

(ARTIKEL 2, STK. 1, ARTIKEL 4, STK. 1, OG ARTIKEL 8, STK. 2)

Når den stat, som begæringen rettes til, er enten en af medlemsstaterne eller Montenegro:

fotokopier af et af de dokumenter, der er anført i bilag 1 til denne aftale

kørekort eller fotokopier deraf

fødselsattester eller fotokopier deraf

alle andre formelle dokumenter udstedt af den stat, som begæringen rettes til, og som kan hjælpe til at fastslå den pågældende persons nationalitet

nationalitetsattest og andre officielle dokumenter, der omtaler eller klart angiver statsborgerskab

Når den stat, som begæringen rettes til, er Montenegro:

pas udstedt af Republikken Montenegros indenrigsministerium før den 15. juni 1997 (»røde pas«) og fotokopier deraf

identitetskort udstedt af Republikken Montenegros indenrigsministerium før den 1. maj 1994 og fotokopier deraf.

BILAG 3

FÆLLES LISTE OVER DOKUMENTER, DER BETRAGTES SOM BEVIS FOR OPFYLDELSE AF BETINGELSERNE FOR TILBAGETAGELSE AF TREDJELANDSSTATSBORGERE OG STATSLØSE PERSONER

(ARTIKEL 3, STK. 1, ARTIKEL 5, STK. 1, OG ARTIKEL 9, STK. 1)

ind- eller udrejsestempler eller lignende dokumentation i den pågældende persons rejsedokument eller andet bevis for ind- eller udrejse (f.eks. fotografisk materiale)

billetter udstedt på navn og/eller passagerlister for befordring med fly, tog, bus eller skib, som viser, at den pågældende person har befundet sig i det land, som begæringen rettes til, samt personens rejserute på dette lands område

officielle erklæringer, bl.a. fra personale ved grænsemyndighederne og andre vidner, som har været vidne til den pågældende persons passage af grænsen

officielle erklæringer fra den pågældende person i forbindelse med retslige eller administrative procedurer, som viser, at den pågældende person har befundet sig i det land, som begæringen rettes til, samt personens rejserute på dette lands område.

BILAG 4

FÆLLES LISTE OVER DOKUMENTER, DER BETRAGTES SOM UMIDDELBART VIDNESBYRD FOR OPFYLDELSE AF BETINGELSERNE FOR TILBAGETAGELSE AF TREDJELANDSSTATSBORGERE OG STATSLØSE PERSONER

(ARTIKEL 3, STK. 1, ARTIKEL 5, STK. 1, OG ARTIKEL 9, STK. 2)

beskrivelse af stedet for og de nærmere omstændigheder ved pågribelsen af den pågældende person efter ankomsten til den begærende stat, affattet af de relevante myndigheder i denne stat

oplysninger om en persons identitet og/eller ophold afgivet af en international organisation (f.eks. UNHCR)

beretninger/bekræftelse af oplysninger afgivet af familiemedlemmer, rejsefæller osv.

dokumenter, bon’er og regninger af enhver art (f.eks. hotelregninger, kort til læge- eller tandlægekonsultationer, adgangskort til offentlige eller private institutioner, billejekontrakter, kreditkortkvitteringer osv.), som tydeligt viser, at den pågældende person har opholdt sig i den stat, som begæringen rettes til

oplysninger, der dokumenterer, at den pågældende person har brugt en rejsearrangørs eller et rejsebureaus tjenesteydelser.

BILAG 5

LISTE OVER DOKUMENTER, DER BETRAGTES SOM BEVIS ELLER UMIDDELBART VIDNESBYRD FOR OPFYLDELSE AF BETINGELSERNE FOR TILBAGETAGELSE AF TIDLIGERE STATSBORGERE I DEN TIDLIGERE SOCIALISTISKE FØDERATIVE REPUBLIK JUGOSLAVIEN

(ARTIKEL 3, STK. 3, ARTIKEL 9, STK. 4, OG ARTIKEL 9, STK. 5)

Bilag 5a (dokumenter, der betragtes som bevis)

fødselsattest eller fotokopier deraf udstedt af den tidligere Socialistiske Føderative Republik Jugoslavien

officielle dokumenter eller fotokopier deraf udstedt af Montenegro, den tidligere Forbundsrepublik Jugoslavien, den tidligere Statsunion Serbien og Montenegro eller den tidligere Socialistiske Føderative Republik Jugoslavien med angivelse af fødested og/eller fast opholdssted, jf. artikel 3, stk. 3.

Bilag 5b (dokumenter, der betragtes som umiddelbart bevis)

andre dokumenter eller attester eller fotokopier deraf, som peger i retning af fødested og/eller fast opholdssted på Montenegros område

officielle erklæringer fra den pågældende person i forbindelse med retslige eller administrative procedurer.

BILAG 6

Image

Image

Image

BILAG 7

Image

Image

FÆLLESERKLÆRING OM ARTIKEL 2, STK. 4, OG ARTIKEL 4, STK. 4

Indtil Republikken Montenegro har etableret diplomatiske og konsulære repræsentationer på EU-medlemsstaternes område, udstedes de i artikel 2, stk. 4, nævnte rejsedokumenter af Republikken Serbiens diplomatiske repræsentation eller konsulat i overensstemmelse med aftalememorandummet mellem Republikken Montenegro og Republikken Serbien eller af de diplomatiske repræsentationer eller konsulater for andre stater, som repræsenterer Montenegro.

Hvis den stat, som begæringen rettes til, ikke har nogen diplomatisk repræsentation eller noget konsulat i Republikken Montenegro, udstedes det rejsedokument, som er omhandlet i artikel 4, stk. 1, af den diplomatiske repræsentation eller konsulatet for den medlemsstat, som repræsenterer den stat, som begæringen rettes til. Rejsedokumentet udstedes på vegne af den stat, som begæringen rettes til, efter forudgående tilladelse.

FÆLLESERKLÆRING OM ARTIKEL 3, OG ARTIKEL 5

Parterne vil sørge for, at tredjelandssatsborgere, som ikke (længere) opfylder de gældende retlige betingelser for indrejse i, ophold eller bopæl på deres respektive områder, tilbagesendes til vedkommendes oprindelsesland.

FÆLLES ERKLÆRING OM ARTIKEL 3, STK. 1

Parterne er enige om, at en person er »indrejst direkte« fra Montenegros område som omhandlet i disse bestemmelser, hvis den pågældende er ankommet ad luftvejen, ad søvejen eller over land til medlemsstatens område uden i mellemtiden at være indrejst i noget tredjeland. Lufthavnstransit i et tredjeland betragtes ikke som indrejse i dette land.

FÆLLESERKLÆRING OM DANMARK

De kontraherende parter noterer sig, at denne aftale ikke gælder for Kongeriget Danmarks område eller for danske statsborgere. På denne baggrund er det hensigtsmæssigt, at Montenegro og Danmark indgår en tilbagetagelsesaftale med samme indhold som denne aftale.

FÆLLESERKLÆRING OM ISLAND OG NORGE

De kontraherende parter noterer sig de tætte forbindelser mellem Det Europæiske Fællesskab og Island og Norge, navnlig på basis af aftalen af 18. maj 1999 om disse landes associering i gennemførelsen, anvendelsen og videreudviklingen af Schengen-reglerne. På denne baggrund er det hensigtsmæssigt, at Montenegro indgår en tilbagetagelsesaftale med Island og Norge med samme indhold som denne aftale.

FÆLLESERKLÆRING OM SCHWEIZ

De kontraherende parter noterer sig, at Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Schweiz har undertegnet en aftale om Schweiz’ associering i gennemførelsen, anvendelsen og videreudviklingen af Schengen-reglerne. Det er hensigtsmæssigt, at Montenegro, når denne associeringsaftale træder i kraft, indgår en tilbagetagelsesaftale med Schweiz med samme indhold som denne aftale.


19.12.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 334/45


RÅDETS AFGØRELSE

af 8. november 2007

om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Serbien om tilbagetagelse af personer, der er bosiddende uden tilladelse

(2007/819/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 63, stk. 3, litra b), sammenholdt med artikel 300, stk. 2, første afsnit, første punktum, og artikel 300, stk. 3, første afsnit,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionen har på Det Europæiske Fællesskabs vegne ført forhandlinger med Republikken Serbien om en aftale om tilbagetagelse af personer, der er bosiddende uden tilladelse.

(2)

Aftalen blev i medfør til Rådets afgørelse vedtaget den 18. september 2007 undertegnet den 18. september 2007 på Det Europæiske Fællesskabs vegne med forbehold af dens indgåelse.

(3)

Aftalen bør godkendes.

(4)

Ved aftalen nedsættes der et blandet tilbagetagelsesudvalg, som skal fastsætte sin forretningsorden. Der bør fastlægges en forenklet procedure for, hvordan Fællesskabets holdning fastlægges i dette tilfælde.

(5)

Det Forenede Kongerige har i omedfør af artikel 3 i protokollen om Det Forenede Kongeriges stilling, som er knyttet til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, meddelt, at det ønsker at deltage i vedtagelsen og anvendelsen af denne afgørelse.

(6)

I medfør af artikel 1 og 2 i protokollen vedrørende Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, deltager Irland ikke i vedtagelsen af denne afgørelse, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Irland, jf. dog artikel 4 i nævnte protokol.

(7)

I medfør af artikel 1 og 2 i protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, deltager Danmark ikke i vedtagelsen af denne afgørelse, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Danmark —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Serbien om tilbagetagelse af personer, der er bosiddende uden tilladelse, godkendes herved på Fællesskabets vegne.

Teksten til aftalen er knyttet til denne afgørelse.

Artikel 2

Formanden for Rådet foranstalter den notifikation, der er omhandlet i artikel 22, stk. 2, i aftalen (2).

Artikel 3

Kommissionen repræsenterer Fællesskabet i det ved aftalens artikel 18 nedsatte tilbagetagelsesudvalg.

Artikel 4

Den holdning, som Fællesskabet skal indtage i tilbagetagelsesudvalget til fastsættelsen af dettes forretningsorden i overensstemmelse med artikel 18, stk. 5, i aftalen, fastlægges af Kommissionen efter høring af et særligt udvalg, der udpeges af Rådet.

Artikel 5

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. november 2007.

På Rådets vegne

R. PEREIRA

Formand


(1)  Udtalelse afgivet den 24.10.2007 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  Datoen for aftalens ikrafttræden offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende på foranledning af Generalsekretariatet for Rådet.


AFTALE

mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Serbien om tilbagetagelse af personer, der er bosiddende uden tilladelse

DE HØJE KONTRAHERENDE PARTER,

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, i det følgende benævnt »Fællesskabet«,

og

REPUBLIKKEN SERBIEN, i det følgende benævnt »Serbien«,

SOM ER BESLUTTEDE PÅ at udbygge deres samarbejde med henblik på at bekæmpe ulovlig indvandring mere effektivt,

som gennem denne aftale og på grundlag af gensidighed ØNSKER at indføre hurtige og effektive procedurer til identifikation og sikker tilbagesendelse under ordnede forhold af personer, som ikke (længere) opfylder betingelserne for indrejse, ophold eller bopæl på Serbiens eller en af Den Europæiske Unions medlemsstaters område, og at lette sådanne personers transit på en samarbejdsbetonet måde,

SOM UNDERSTREGER, at denne aftale skal være neutral i forhold til andre internationale rettigheder, forpligtelser og ansvar, som Fællesskabet, Den Europæiske Unions medlemsstater og Serbien har ifølge folkeretten, navnlig den europæiske konvention af 4. november 1950 om beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder og konventionen af 28. juli 1951 om flygtninges retsstilling,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at bestemmelserne i denne aftale, som henhører under anvendelsesområdet for afsnit IV i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, i henhold til den protokol om Danmarks stilling, der er knyttet til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, gælder for Kongeriget Danmark,

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

Artikel 1

Definitioner

I denne aftale forstås ved

a)

»kontraherende parter«: Serbien og Fællesskabet

b)

»serbisk statsborger«: enhver, som er statsborger i Serbien i overensstemmelse med landets lovgivning

c)

»statsborger i en medlemsstat«: enhver, der er statsborger i en medlemsstat som fastsat i fællesskabsbestemmelserne

d)

»medlemsstat«: enhver af Den Europæiske Unions medlemsstater med undtagelse af Kongeriget Danmark

e)

»tredjelandsstatsborger«: enhver, der er statsborger i et andet land end Serbien eller en medlemsstat

f)

»statsløs person«: enhver, der ikke har noget statsborgerskab

g)

»opholdstilladelse«: en tilladelse, uanset hvilken type der er tale om, udstedt af Serbien eller en medlemsstat, som gør det muligt for en person at opholde sig på den udstedende stats område. Dette omfatter ikke midlertidig opholdstilladelse i forbindelse med behandlingen af en asylansøgning eller en ansøgning om opholdstilladelse

h)

»visum«: en tilladelse udstedt eller en afgørelse truffet af Serbien eller en af medlemsstaterne, og som er nødvendig for indrejse i eller transit gennem den pågældende stats område. Dette omfatter ikke et lufthavnstransitvisum

i)

»begærende stat«: den stat (Serbien eller en af medlemsstaterne), som fremsætter en tilbagetagelsesbegæring i medfør af artikel 7 eller en transitbegæring i medfør af artikel 14 i denne aftale

j)

»stat, som begæringen rettes til«: den stat (Serbien eller en af medlemsstaterne), som en tilbagetagelsesbegæring i medfør af artikel 7 eller en transitbegæring i medfør af artikel 14 i denne aftale rettes til

k)

»kompetent myndighed«: enhver national myndighed i Serbien eller en medlemsstat, som har til opgave at gennemføre denne aftale i medfør af artikel 19, stk. 1, litra a),

l)

»grænseområde«: et område inden for en radius på op til 30 kilometer fra den fælles landegrænse mellem en medlemsstat og Serbien samt internationale lufthavne i medlemsstaterne og Serbien

m)

»transit«: en tredjelandsstatsborgers eller statsløs persons passage gennem den stat, begæringen rettes til, under en rejse fra den begærende stat til bestemmelseslandet.

AFDELING I

SERBIENS TILBAGETAGELSESFORPLIGTELSER

Artikel 2

Tilbagetagelse af egne statsborgere

1.   Serbien tilbagetager på begæring af en medlemsstat og uden andre formaliteter end de i denne aftale fastsatte enhver person, der ikke (længere) opfylder de gældende betingelser for indrejse i eller ophold eller bopæl på den begærende medlemsstats område, forudsat at det bevises eller med rimelighed på grundlag af de fremlagte umiddelbare vidnesbyrd kan formodes, at den pågældende person er serbisk statsborger.

2.   Serbien tilbagetager også:

ugifte mindreårige børn af de i stk. 1 nævnte personer, uanset deres fødested eller statsborgerskab, medmindre de har en uafhængig opholdsret i den begærende medlemsstat

ægtefæller med et andet statsborgerskab til de i stk. 1 nævnte personer, forudsat at de har ret til at indrejse og opholde sig på Serbiens område eller får ret dertil, medmindre de har en uafhængig opholdsret i den begærende medlemsstat.

3.   Serbien tilbagetager også personer, der har givet afkald på serbisk statsborgerskab efter indrejse på en medlemsstats område, medmindre den pågældende medlemsstat som et minimum har stillet de pågældende personer statsborgerskab i udsigt.

4.   Når Serbien har afgivet positivt svar på tilbagetagelsesbegæringen, udsteder Serbiens kompetente diplomatiske repræsentation eller konsulat straks og senest inden 3 arbejdsdage det fornødne rejsedokument til den pågældendes tilbagerejse med en gyldighed på mindst 3 måneder. Hvis den pågældende person af retlige eller faktuelle årsager ikke kan overføres inden udløbet af gyldighedsperioden for det rejsedokument, der oprindeligt var udstedt, udsteder Serbiens kompetente diplomatiske repræsentation eller konsulat inden 14 kalenderdage et nyt rejsedokument med samme gyldighedsperiode. Hvis Serbien ikke inden 14 kalenderdage har udstedt et rejsedokument, tages det som tegn på, at landet accepterer, at EU-standardrejsedokumentet til udsendelsesformål anvendes (1).

5.   Hvis den person, som skal tilbagetages, foruden serbisk statsborgerskab også har et tredjelands statsborgerskab, tager den begærende medlemsstat hensyn til, til hvilken stat den pågældende ønsker at blive tilbagetaget.

Artikel 3

Tilbagetagelse af tredjelandsstatsborgere og statsløse personer

1.   Serbien tilbagetager på begæring af en medlemsstat og uden andre formaliteter end de i denne aftale fastsatte alle tredjelandsstatsborgere eller statsløse personer, som ikke (længere) opfylder de gældende retlige betingelser for indrejse i eller ophold eller bopæl på den begærende medlemsstats område, forudsat at det bevises eller med rimelighed på grundlag af de fremlagte umiddelbare vidnesbyrd kan formodes, at de pågældende personer:

a)

på indrejsetidspunktet havde et gyldigt visum eller en gyldig opholdstilladelse udstedt af Serbien eller

b)

ulovligt og direkte indrejste på medlemsstatens område efter at have opholdt sig eller have været i transit på Serbiens område.

2.   Tilbagetagelsesforpligtelsen i stk. 1 gælder ikke, hvis:

a)

tredjelandsstatsborgeren eller den statsløse person kun har været i lufthavnstransit i en international lufthavn i Serbien, eller

b)

den begærende medlemsstat har udstedt et visum eller en opholdstilladelse til tredjelandsstatsborgeren eller den statsløse person, før eller efter at personen indrejste på den pågældende stats område, medmindre

den pågældende person er i besiddelse af et visum eller en opholdstilladelse udstedt af Serbien, som udløber senere, eller

det visum eller den opholdstilladelse, som den begærende medlemsstat har udstedt, er udfærdiget på grundlag af forfalskede dokumenter eller urigtige erklæringer, og den pågældende person forblev på eller passerede gennem Serbiens område, eller

den pågældende person misligholder forpligtelser, som er knyttet til visummet, og er forblevet på eller har passeret gennem Serbiens område.

3.   Serbien tilbagetager også på anmodning af en medlemsstat tidligere statsborgere i Den Socialistiske Føderative Republik Jugoslavien, som ikke har erhvervet andet statsborgerskab, og som er født eller havde fast opholdssted i Serbien forud for den 27. april 1992.

4.   Når Serbien har afgivet positivt svar på tilbagetagelsesbegæringen, udsteder den begærende medlemsstat til den person, hvis tilbagetagelse er blevet accepteret, EU-standardrejsedokumentet til udsendelsesformål (1).

AFDELING II

FÆLLESSKABETS TILBAGETAGELSESFORPLIGTELSER

Artikel 4

Tilbagetagelse af egne statsborgere

1.   En medlemsstat tilbagetager på begæring af Serbien og uden andre formaliteter end de i denne aftale fastsatte enhver person, der ikke (længere) opfylder de gældende betingelser for indrejse i eller ophold eller bopæl på Serbiens område, forudsat at det bevises eller med rimelighed på grundlag af de fremlagte umiddelbare vidnesbyrd kan formodes, at den pågældende person er statsborger i den pågældende medlemsstat.

2.   En medlemsstat tilbagetager også:

ugifte mindreårige børn af de i stk. 1 nævnte personer, uanset deres fødested eller statsborgerskab, medmindre de har en uafhængig opholdsret i Serbien

ægtefæller med et andet statsborgerskab til de i stk. 1 nævnte personer, forudsat at de har ret til at indrejse og opholde sig på den begærende medlemsstats område eller får ret dertil, medmindre de har en uafhængig opholdsret i Serbien.

3.   En medlemsstat tilbagetager også personer, der har givet afkald på en medlemsstats statsborgerskab efter indrejse på Serbiens område, medmindre Serbien som et minimum har stillet de pågældende personer statsborgerskab i udsigt.

4.   Når den medlemsstat, som begæringen rettes til, har afgivet positivt svar på tilbagetagelsesbegæringen, udsteder dens kompetente diplomatiske repræsentation eller konsulat straks og senest inden 3 arbejdsdage det fornødne rejsedokument til den pågældendes tilbagerejse med en gyldighed på mindst 3 måneder. Hvis den pågældende person af retlige eller faktuelle årsager ikke kan overføres inden udløbet af gyldighedsperioden for det rejsedokument, der oprindeligt var udstedt, udsteder den pågældende medlemsstats kompetente diplomatiske repræsentation eller konsulat inden 14 kalenderdage et nyt rejsedokument med samme gyldighedsperiode.

5.   Hvis den person, som skal tilbagetages, foruden statsborgerskab i den medlemsstat, som begæringen rettes til, også har et tredjelands statsborgerskab, tager Serbien hensyn til, til hvilken stat den pågældende ønsker at blive tilbagetaget.

Artikel 5

Tilbagetagelse af tredjelandsstatsborgere og statsløse personer

1.   En medlemsstat tilbagetager på begæring af Serbien og uden andre formaliteter end de i denne aftale fastsatte alle tredjelandsstatsborgere eller statsløse personer, som ikke (længere) opfylder de gældende betingelser for indrejse i eller ophold eller bopæl på Serbiens område, forudsat at det bevises eller med rimelighed på grundlag af de fremlagte umiddelbare vidnesbyrd kan formodes, at de pågældende personer:

a)

på indrejsetidspunktet havde et gyldigt visum eller en gyldig opholdstilladelse udstedt af den medlemsstat, som begæringen rettes til, eller

b)

ulovligt og direkte indrejste på Serbiens område efter at have opholdt sig eller have været i transit på den medlemsstats område, som begæringen rettes til.

2.   Tilbagetagelsesforpligtelsen i stk. 1 gælder ikke, hvis:

a)

tredjelandsstatsborgeren eller den statsløse person kun har været i lufthavnstransit i en international lufthavn i den medlemsstat, begæringen rettes til, eller

b)

Serbien har udstedt et visum eller en opholdstilladelse til tredjelandsstatsborgeren eller den statsløse person, før eller efter at personen indrejste på Serbiens område, medmindre

den pågældende person er i besiddelse af et visum eller en opholdstilladelse udstedt af den medlemsstat, som begæringen rettes til, som udløber senere, eller

det visum eller den opholdstilladelse, som Serbien har udstedt, er udstedt på grundlag af forfalskede dokumenter eller urigtige erklæringer, og den pågældende er forblevet på eller har passeret den medlemsstats område, som begæringen rettes til, eller

den pågældende person misligholder forpligtelser, som er knyttet til visummet, og den pågældende er forblevet på eller har passeret den medlemsstats område, som begæringen rettes til.

3.   Den i stk. 1 omhandlede tilbagetagelsesforpligtelse påhviler den medlemsstat, der har udstedt visummet eller opholdstilladelsen. Hvis to eller flere medlemsstater har udstedt visa eller opholdstilladelser, påhviler den i stk. 1 omhandlede tilbagetagelsesforpligtelse den medlemsstat, der har udstedt det dokument, der har den længste gyldighedsperiode, eller, hvis et eller flere af de udstedte dokumenter allerede er udløbet, det dokument, der stadig er gyldigt. Hvis samtlige dokumenter allerede er udløbet, gælder den i stk. 1 omhandlede tilbagetagelsesforpligtelse den medlemsstat, der har udstedt dokumentet med den seneste udløbsdato. Hvis sådanne dokumenter ikke foreligger, påhviler den i stk. 1 omhandlede tilbagetagelsesforpligtelse den medlemsstat, som den pågældende person sidst udrejste af.

4.   Når medlemsstaten har afgivet positivt svar på tilbagetagelsesbegæringen, udsteder Serbien til den person, hvis tilbagetagelse er blevet accepteret, det til vedkommendes tilbagesendelse nødvendige rejsedokument.

AFDELING III

TILBAGETAGELSESPROCEDURE

Artikel 6

Principper

1.   Enhver tilbagesendelse af en person, der skal tilbagetages i henhold til en af de i denne aftales artikel 2-5 fastlagte forpligtelser, er betinget af, at der fremsættes en begæring om tilbagetagelse til den kompetente myndighed i den stat, som begæringen rettes til, jf. dog stk. 2.

2.   Der kræves ingen tilbagetagelsesbegæring, når den person, der skal tilbagetages, er i besiddelse af et gyldigt rejsedokument og, såfremt vedkommende er en tredjelandsstatsborger eller statsløs person, desuden er indehaver af gyldigt visum eller en gyldig opholdstilladelse udstedt af den stat, som begæringen rettes til.

3.   Er en person blevet antruffet i den begærende stats grænseområde (herunder lufthavne) efter ulovligt at have passeret grænsen direkte fra den stats område, som begæringen rettes til, kan den begærende stat fremsætte en tilbagetagelsesbegæring senest to arbejdsdage efter personens pågribelse (hasteprocedure).

Artikel 7

Tilbagetagelsesbegæring

1.   Tilbagetagelsesbegæringen skal så vidt muligt indeholde følgende oplysninger:

a)

oplysninger om den person, der skal tilbagetages (f.eks. fulde navn, fødselsdato og om muligt fødested og seneste opholdssted) og i givet fald oplysninger om mindreårige ugifte børn og/eller ægtefæller

b)

dokumentation af statsborgerskab og angivelse af, på hvilken måde beviser eller umiddelbare vidnesbyrd for statsborgerskab, transit, betingelserne for tilbagetagelse af tredjelandsstatsborgere og statsløse personer samt ulovlig indrejse og ulovligt ophold vil blive fremlagt

c)

fotografi af den person, som skal tilbagetages.

2.   Tilbagetagelsesbegæringen skal så vidt muligt også indeholde følgende oplysninger:

a)

en erklæring om, at den person, der skal tilbagesendes, kan have brug for hjælp eller pleje, forudsat at den pågældende person udtrykkeligt har givet sit samtykke til denne erklæring

b)

enhver anden beskyttelses- eller sikkerhedsforanstaltning, der kan være nødvendig ved den enkelte tilbagesendelse.

3.   En fælles formular, der skal benyttes i forbindelse med tilbagetagelsesbegæringer, er knyttet til denne aftale som bilag 6.

Artikel 8

Vidnesbyrd om statsborgerskab

1.   Bevis for statsborgerskab i henhold til artikel 2, stk. 1, og artikel 4, stk. 1, kan fremlægges i form af de i bilag 1 til denne aftale anførte dokumenter, også selv om deres gyldighedsperiode er udløbet. Hvis sådanne dokumenter fremlægges, skal både medlemsstaterne og Serbien gensidigt anerkende den pågældendes statsborgerskab uden yderligere efterforskning. Bevis for statsborgerskab kan ikke fremlægges ved hjælp af falske dokumenter.

2.   Umiddelbart vidnesbyrd for statsborgerskab i henhold til artikel 2, stk. 1, og artikel 4, stk. 1, kan fremlægges i form af de i bilag 2 til denne aftale anførte dokumenter, også selv om deres gyldighedsperiode er udløbet. Hvis sådanne dokumenter fremlægges, skal medlemsstaterne og Serbien anse den pågældende persons statsborgerskab for bevist, medmindre de kan fremlægge bevis for det modsatte. Umiddelbart vidnesbyrd for statsborgerskab kan ikke fremlægges ved hjælp af falske dokumenter.

3.   Hvis ingen af de i bilag 1 eller 2 anførte dokumenter kan fremlægges, træffer den stats diplomatiske og konsulære repræsentation, som begæringen rettes til, på anmodning foranstaltninger til uden urimelig forsinkelse og senest inden 3 arbejdsdage fra dagen for begæringen at afhøre den person, der skal tilbagetages, for at fastslå vedkommendes statsborgerskab.

Artikel 9

Bevismateriale i forbindelse med statsborgere fra tredjelande og statsløse personer

1.   Bevis for opfyldelse af betingelserne for tilbagetagelse af tredjelandsstatsborgere og statsløse personer, jf. artikel 3, stk. 1, og artikel 5, stk. 1, kan navnlig fremlægges i form af det i bilag 3 til denne aftale anførte bevismateriale. Det kan ikke fremlægges ved hjælp af falske dokumenter. Ethvert sådant bevis anerkendes gensidigt af medlemsstaterne og Serbien uden yderligere efterforskning.

2.   Umiddelbart vidnesbyrd for opfyldelse af betingelserne for tilbagetagelse af tredjelandsstatsborgere og statsløse personer, jf. artikel 3, stk. 1, og artikel 5, stk. 1, kan navnlig fremlægges i form af det i bilag 4 til denne aftale anførte bevismateriale. Det kan ikke fremlægges ved hjælp af falske dokumenter. Hvis der fremlægges et sådant umiddelbart vidnesbyrd, anser medlemsstaterne og Serbien betingelserne for at være opfyldt, medmindre de kan fremlægge bevis for det modsatte.

3.   Ulovlig indrejse eller bopæl eller ulovligt ophold dokumenteres ved hjælp af den pågældende persons rejsedokumenter, hvis det krævede visum eller en anden tilladelse til ophold på den begærende stats område mangler. En erklæring fra den begærende stat om, at det findes godtgjort, at den pågældende person ikke er i besiddelse af de fornødne rejsedokumenter, visum eller opholdstilladelse, skal ligeledes indeholde umiddelbart vidnesbyrd for den ulovlige indrejse eller bopæl eller det ulovlige ophold.

4.   Bevis for opfyldelse af betingelserne for tilbagetagelse af tidligere statsborgere i Den Socialistiske Føderative Republik Jugoslavien, jf. artikel 3, stk. 3, kan navnlig fremlægges i form af det i bilag 5a til denne aftale anførte bevismateriale. Det kan ikke fremlægges ved hjælp af falske dokumenter. Ethvert sådant bevis anerkendes af Serbien uden yderligere efterforskning.

5.   Umiddelbart vidnesbyrd for opfyldelse af betingelserne for tilbagetagelse af tidligere statsborgere i Den Socialistiske Føderative Republik Jugoslavien, jf. artikel 3, stk. 3, kan navnlig fremlægges i form af det i bilag 5b til denne aftale anførte bevismateriale. Det kan ikke fremlægges ved hjælp af falske dokumenter. Hvis der fremlægges et sådant umiddelbart vidnesbyrd, godtager Serbien betingelserne, medmindre det kan fremlægge bevis for andet.

6.   Hvis ingen af de i bilag 5a eller 5b anførte dokumenter kan fremlægges, træffer Serbiens diplomatiske og konsulære repræsentation på anmodning foranstaltninger til uden urimelig forsinkelse og senest inden 3 arbejdsdage fra dagen for begæringen at afhøre den person, der skal tilbagetages, for at fastslå vedkommendes statsborgerskab.

Artikel 10

Frister

1.   Tilbagetagelsesbegæringen forelægges den kompetente myndighed i den stat, begæringen rettes til, højst ét år efter, at den begærende stats kompetente myndigheder har fået kendskab til, at en tredjelandsstatsborger eller en statsløs person ikke (længere) opfylder de gældende betingelser for indrejse, ophold eller bopæl. Hvis der foreligger retlige eller faktuelle hindringer for, at begæringen kan fremlægges i tide, forlænges fristen på anmodning af den begærende stat, men kun så længe hindringerne består.

2.   Svar på tilbagetagelsesbegæringen gives skriftligt:

inden 2 arbejdsdage, hvis begæringen er fremsat som led i hasteproceduren

inden 10 kalenderdage i alle andre tilfælde.

Disse frister begynder at løbe på datoen for modtagelsen af tilbagetagelsesbegæringen. Hvis der ikke er afgivet svar inden fristernes udløb, betragtes overførslen som accepteret.

3.   Hvis der foreligger retlige eller faktuelle hindringer for, at begæringen kan besvares inden for 10 kalenderdage, kan fristen på behørig anmodning forlænges med indtil 6 kalenderdage. Hvis der ikke er afgivet svar inden den forlængede frists udløb, betragtes overførslen som accepteret.

4.   Afvisning af en tilbagetagelsesbegæring skal begrundes.

5.   Efter at der er givet samtykke eller i givet fald efter udløbet af den i stk. 2 fastsatte frist, overføres den pågældende person inden 3 måneder. På anmodning af den begærende stat kan denne frist forlænges med den tid, det tager at løse retlige eller praktiske problemer.

Artikel 11

Overførsels- og befordringsmåde

1.   Før en person tilbagesendes, træffer de kompetente myndigheder i Serbien og den berørte medlemsstat på forhånd skriftligt forberedelser vedrørende tilbagesendelsesdatoen, indrejsestedet, eventuel ledsagelse og anden information, der er relevant for overførslen.

2.   Befordringen kan ske ad luftvejen eller over land. Tilbagesendelse ad luftvejen er ikke begrænset til brug af Serbiens og medlemsstaternes nationale luftfartsselskaber og kan finde sted med såvel rutefly som charterfly. Ledsagede tilbagesendelser er ikke begrænset til bemyndigede personer fra den begærende stat, idet der skal blot være tale om bemyndigede personer fra Serbien eller en af medlemsstaterne.

Artikel 12

Tilbagetagelser, der er behæftet med fejl

Den begærende stat tilbagetager alle personer, som er tilbagetaget af den anden part, hvis det inden 3 måneder efter overførslen af den pågældende person konstateres, at kravene i denne aftales artikel 2-5 ikke er opfyldt.

I sådanne tilfælde anvendes procedurebestemmelserne i denne aftale tilsvarende, og der skal fremlægges alle disponible oplysninger om den pågældende persons faktiske identitet og nationalitet.

AFDELING IV

TRANSITOPERATIONER

Artikel 13

Principper

1.   Medlemsstaterne og Serbien bør begrænse transit af tredjelandsstatsborgere og statsløse personer til tilfælde, hvor sådanne personer ikke kan tilbagesendes direkte til bestemmelseslandet.

2.   Serbien tillader transit af tredjelandsstatsborgere og statsløse personer, hvis en medlemsstat anmoder herom, og en medlemsstat tillader transit af tredjelandsstatsborgere og statsløse personer, hvis Serbien anmoder herom, forudsat at den videre rejse gennem eventuelle andre transitlande og tilbagetagelsen fra bestemmelseslandets side er sikret.

3.   Serbien eller en medlemsstat kan afvise transit:

a)

hvis den pågældende tredjelandsstatsborger eller statsløse person risikerer at blive udsat for tortur eller umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, dødsstraf eller forfølgelse på grund af race, religion, nationalitet eller tilhørsforhold til en bestemt social gruppe eller politisk overbevisning i bestemmelseslandet eller et transitland, eller

b)

hvis den pågældende tredjelandsstatsborger eller statsløse person vil blive genstand for strafferetslig forfølgning eller sanktioner i den stat, som begæringen rettes til, eller et transitland, eller

c)

hvis det kan begrundes med hensynet til offentlig sundhed, den indre sikkerhed, den offentlige orden eller andre nationale interesser i den stat, som begæringen rettes til.

4.   Serbien eller en medlemsstat kan tilbagekalde enhver udstedt tilladelse, hvis der efterfølgende opstår eller fremdrages forhold som omhandlet i stk. 3, som lægger hindringer i vejen for transitoperationen, eller hvis den videre rejse i eventuelle transitlande eller tilbagetagelsen fra bestemmelseslandets side ikke længere er sikret. I sådanne tilfælde skal den begærende stat straks tilbagetage den pågældende tredjelandsstatsborger eller statsløse person.

Artikel 14

Transitproceduren

1.   Den kompetente myndighed i den stat, som begæringen rettes til, forelægges skriftligt en transitbegæring, som skal indeholde følgende oplysninger:

a)

transittype (ad luftvejen eller over land), andre mulige transitlande og planlagt endeligt bestemmelsesland

b)

oplysninger om den pågældende person (f.eks. fulde navn, pigenavn, andre navne, som den pågældende bruger eller er kendt under, pseudonymer, fødselsdato og — om muligt — fødested, statsborgerskab, sprog samt rejsedokumentets art og nummer)

c)

planlagt indrejsested, tidspunkt for tilbagesendelsen og angivelse af, om der er tale om ledsaget tilbagesendelse

d)

en erklæring om, at betingelserne i artikel 13, stk. 2, efter den begærende stats opfattelse er opfyldt, og at der ikke vides nogen grund til en afvisning i henhold til artikel 13, stk. 3.

En fælles formular for transitbegæring er vedføjet denne aftale som bilag 7.

2.   Den stat, som begæringen rettes til, underretter inden for en frist på 5 kalenderdage skriftligt den begærende stat om, at der er givet tilladelse til indrejse, samt bekræfter indrejsested og -tidspunkt eller i modsat fald underretter den begærende stat om afvisningen af indrejsetilladelsen med en begrundelse herfor.

3.   Hvis transitoperationen foregår ad luftvejen, fritages den person, som tilbagesendes, og den eventuelle ledsager for lufthavnstransitvisum.

4.   De kompetente myndigheder i den stat, som begæringen rettes til, skal efter konsultation mellem parterne være behjælpelige ved den pågældende transitoperation, navnlig ved at holde opsyn med de pågældende personer og stille passende faciliteter til rådighed til dette formål.

AFDELING V

UDGIFTER

Artikel 15

Befordrings- og transitudgifter

Uden at de kompetente myndigheders ret til at sikre sig godtgørelse af udgifter i forbindelse med tilbagetagelsen fra den person, der skal tilbagetages, eller fra tredjepart anfægtes, bæres alle befordringsudgifter i forbindelse tilbagetagelse og transit i henhold til denne aftale indtil det endelige bestemmelseslands grænse af den begærende stat.

AFDELING VI

DATABESKYTTELSE OG NEUTRALITETSKLAUSUL

Artikel 16

Databeskyttelse

Overdragelse af personoplysninger finder kun sted, hvis det er nødvendigt, for at Serbiens eller en medlemsstats kompetente myndigheder kan gennemføre aftalen. Bearbejdning og behandling af personoplysninger i et givet tilfælde sker efter Serbiens nationale lovgivning og, dersom den registeransvarlige er en medlemsstats kompetente myndighed, efter bestemmelserne i direktiv 95/46/EF (2) og den pågældende medlemsstats nationale lovgivning vedtaget i henhold til dette direktiv. Desuden gælder følgende principper:

a)

personoplysninger skal behandles på en redelig og lovformelig måde

b)

personoplysningerne indsamles med det specifikke, udtrykkelige og legitime formål at gennemføre denne aftale og må ikke bearbejdes yderligere af den meddelende eller modtagende myndighed på en måde, der er uforenelig med dette mål

c)

personoplysningerne skal være tjenlige, relevante og ikke overdrevent omfattende i forhold til det formål, hvormed de indsamles og/eller bearbejdes yderligere personoplysninger kun må vedrøre følgende:

oplysninger om den person, der skal overføres (dvs. fulde navn, eventuelle tidligere navne, andre navne, som den pågældende bruger eller er kendt under, og pseudonymer, køn, civilstand, fødselsdato og -sted, nuværende og eventuel tidligere nationalitet)

pas, identitetskort eller kørekort (nummer, gyldighedsperiode, udstedelsesdato, udstedende myndighed, udstedelsessted)

ophold på rejsen og rute

andre oplysninger, der er nødvendige til identifikation af den person, som skal tilbagesendes, eller til undersøgelse af tilbagetagelseskravene i henhold til denne aftale

d)

personoplysningerne skal være nøjagtige og om fornødent være ført ajour

e)

personoplysningerne skal opbevares på en måde, der gør det muligt at identificere den pågældende person i et tidsrum, der ikke må være længere end, hvad der er nødvendigt for det formål, til hvilket hvilken oplysningerne opbevares, eller for den videre bearbejdning af oplysningerne

f)

såvel den meddelende som den modtagende myndighed træffer alle rimelige foranstaltninger til at sikre berigtigelse, sletning eller spærring af personoplysninger, hvis de bearbejdes i strid med bestemmelserne i denne artikel, navnlig fordi oplysningerne ikke er tjenlige, relevante eller nøjagtige, eller fordi de er overdrevent omfattende i forhold til formålet med bearbejdningen. Dette gælder også fremsendelse til den anden part af enhver berigtigelse, sletning eller spærring af oplysninger

g)

på begæring underretter den modtagende myndighed den meddelende myndighed om, hvorledes de fremsendte oplysninger er blevet brugt, og om hvilke resultater der er opnået ved behandlingen af dem

h)

personoplysninger må kun meddeles til de kompetente myndigheder. Meddelelse til andre organer kræver den meddelende myndigheds forudgående samtykke

i)

de meddelende og de modtagende myndigheder udarbejder en skriftlig oversigt over meddelelsen og modtagelsen af personoplysninger.

Artikel 17

Neutralitetsklausul

1.   Denne aftale indskrænker ikke de rettigheder og forpligtelser, som Fællesskabet, medlemsstaterne og Serbien har i henhold til folkeretten, især

konventionen af 28. juli 1951 om flygtninges retsstilling som ændret ved protokollen af 31. januar 1967 om flygtninges retsstilling

internationale konventioner om bestemmelse af, hvilken stat der er ansvarlig for behandlingen af asylansøgninger

den europæiske konvention af 4. november 1950 til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder

konventionen af 10. december 1984 mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf

internationale konventioner om udlevering

multilaterale konventioner og aftaler om tilbagetagelse af udenlandske statsborgere.

2.   Intet i denne aftale er til hinder for, at en person tilbagesendes under andre formelle eller uformelle ordninger.

AFDELING VII

GENNEMFØRELSE OG ANVENDELSE

Artikel 18

Det Blandede Tilbagetagelsesudvalg

1.   De kontraherende parter bistår hinanden med aftalens gennemførelse og fortolkning. I dette øjemed nedsætter de et blandet tilbagetagelsesudvalg, i det følgende benævnt »udvalget«, der navnlig har til opgave:

a)

at overvåge anvendelsen af denne aftale

b)

at vedtage gennemførelsesforanstaltninger til at sikre en ensartet anvendelse af denne aftale

c)

at sørge for jævnlig udveksling af oplysninger vedrørende de gennemførelsesprotokoller, der udarbejdes af de enkelte medlemsstater og Serbien i medfør af artikel 19

d)

at rette henstillinger om ændringer af denne aftale og bilagene hertil.

2.   Udvalgets afgørelser er bindende for de kontraherende parter.

3.   Udvalget består af repræsentanter for Fællesskabet og Serbien. Fællesskabet repræsenteres ved Kommissionen.

4.   Udvalget træder sammen, når der er behov herfor, på anmodning af en af de kontraherende parter.

5.   Udvalget fastsætter selv sin forretningsorden.

Artikel 19

Gennemførelsesprotokoller

1.   På anmodning af Serbien eller en medlemsstat udarbejder Serbien og medlemsstaten en gennemførelsesprotokol med regler om

a)

udpegelse af kompetente myndigheder, grænseovergangssteder og udveksling af oplysninger om kontaktsteder

b)

de nærmere betingelser for tilbagetagelse efter hasteproceduren

c)

betingelserne i forbindelse med ledsaget tilbagesendelse, herunder transit for tredjelandsstatsborgere og statsløse personer under ledsagelse

d)

andre hjælpemidler og dokumenter ud over dem, der er anført i bilag 1 til 5 til denne aftale.

2.   De i stk. 1 omhandlede gennemførelsesprotokoller træder først i kraft, efter at der er givet meddelelse herom til det i artikel 18 nævnte udvalg.

3.   Serbien accepterer at anvende alle bestemmelser i en gennemførelsesprotokol, som er udarbejdet i samarbejde med én medlemsstat, i sine relationer med enhver anden medlemsstat, hvis denne anmoder herom.

Artikel 20

Forbindelse til bilaterale tilbagetagelsesaftaler eller -ordninger med medlemsstater

Bestemmelserne i denne aftale går forud for bestemmelserne i enhver bilateral aftale eller ordning vedrørende tilbagetagelse af personer bosiddende uden tilladelse, som er eller måtte blive indgået mellem de enkelte medlemsstater og Serbien i medfør af artikel 19, for så vidt bestemmelserne i den bilaterale aftale er uforenelige med bestemmelserne i denne aftale.

AFDELING VIII

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 21

Territorial anvendelse

1.   Denne aftale gælder for det område, hvor traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab finder anvendelse, og for Serbiens område (3).

2.   Denne aftale gælder ikke for Kongeriget Danmarks område.

Artikel 22

Ikrafttræden, varighed og udløb

1.   Denne aftale ratificeres eller godkendes af de kontraherende parter i overensstemmelse med deres respektive procedurer.

2.   Denne aftale træder i kraft den første dag i den anden måned efter den dato, på hvilken de kontraherende parter meddeler hinanden, at de i stk. 1 omhandlede procedurer er afsluttet.

3.   Denne aftale indgås på ubestemt tid.

4.   Hver af de kontraherende parter kan efter officiel notifikation til den anden part og efter forudgående konsultation i det i artikel 18 omhandlede udvalg helt eller delvis, midlertidigt suspendere gennemførelsen af aftalen, for så vidt angår tredjelandsstatsborgere og statsløse personer begrundet i hensynet til sikkerheden, beskyttelse af den offentlige orden eller folkesundheden. Suspensionen får virkningen på andendagen efter dagen for notifikationen.

5.   Hver kontraherende part kan opsige denne aftale ved en officiel notifikation herom til den anden kontraherende part. Denne aftale ophører med at være i kraft seks måneder efter datoen for en sådan notifikation.

Artikel 23

Bilag

Bilag 1 til 7 udgør en integrerende del af denne aftale.

Udfærdiget i Bruxelles den attende september to tusinde og syv i to eksemplarer på bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, italiensk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk, ungarsk og serbisk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

За Европску зајелницу

Image

Image

За Република Сърбия

Por la República de Serbia

Za Republiku Srbsko

For Republikken Serbien

Für die Republik Serbien

Serbia Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Σερβίας

For the Republic of Serbia

Pour la République de Serbie

Per la Repubblica di Serbia

Serbijas Republikas vārdā

Serbijos Respublikos vardu

A Szerb Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tas-Serbja

Voor de Republiek Servië

W imieniu Republiki Serbii

Pela República da Sérvia

Pentru Republica Serbia

Za Srbskú republiku

Za Republiko Srbijo

Serbian tasavallan puolesta

För Republiken Serbien

За Република Србиjу

Image


(1)  Efter modellen i Rådets henstilling af 30. november 1994.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31).

(3)  Den territoriale anvendelse for Serbiens vedkommende vil blive fastlagt under forhandlingerne, uden at dette berører FN’s Sikkerhedsråds resolution 1244 af 10. juni 1999.

BILAG 1

LISTE OVER DOKUMENTER, HVIS FREMLÆGGELSE BETRAGTES SOM BEVIS PÅ STATSBORGERSKAB

(ARTIKEL 2, STK. 1, ARTIKEL 4, STK. 1, OG ARTIKEL 8, STK. 1)

Når den stat, som begæringen rettes til, er en af medlemsstaterne:

pas af enhver art (nationale pas, diplomatpas, tjenestepas, kollektive pas inkl. børnepas)

identitetskort af enhver art (også midlertidige og foreløbige).

Når den stat, som begæringen rettes til, er Serbien:

pas af enhver art (nationale pas, diplomatpas, tjenestepas og kollektive pas inkl. børnepas) udstedt efter den 27. juli 1996 i medfør af loven af 1996 om jugoslaviske statsborgeres rejsedokumenter samt efterfølgende lovgivningsændringer som følge af den nye lov om serbiske rejsedokumenter

identitetskort udstedt efter den 1. januar 2000.

BILAG 2

LISTE OVER DOKUMENTER, HVIS FREMLÆGGELSE BETRAGTES SOM UMIDDELBART VIDNESBYRD FOR STATSBORGERSKAB

(ARTIKEL 2, STK. 1, ARTIKEL 4, STK. 1, OG ARTIKEL 8, STK. 2)

Når den stat, som begæringen rettes til, er enten en af medlemsstaterne eller Serbien:

fotokopier af et af de dokumenter, der er anført i bilag 1 til denne aftale

tjenestebøger og militære identitetskort

søfartsbøger og skibsføreres tjenestekort

nationalitetsattest og andre officielle dokumenter, der omtaler eller klart angiver statsborgerskab

kørekort eller fotokopier deraf

fødselsattester eller fotokopier deraf

virksomhedsidentitetskort eller fotokopier deraf

vidneudsagn

erklæringer afgivet af den pågældende person og det sprog, vedkommende taler, bl.a. efterprøvet ved hjælp af en officiel test

ethvert andet dokument, der kan medvirke til at fastslå den pågældende persons nationalitet.

Når den stat, som begæringen rettes til, er Serbien:

pas af enhver art (nationale pas, diplomatpas, tjenestepas og kollektive pas inkl. børnepas) udstedt mellem den 27. april 1992 og den 27. juli 1996 samt fotokopier deraf

identitetskort udstedt mellem den 27. april 1992 og den 1. januar 2000 samt fotokopier deraf.

BILAG 3

FÆLLES LISTE OVER DOKUMENTER, DER BETRAGTES SOM BEVIS FOR OPFYLDELSE AF BETINGELSERNE FOR TILBAGETAGELSE AF TREDJELANDSSTATSBORGERE OG STATSLØSE PERSONER

(ARTIKEL 3, STK. 1, ARTIKEL 5, STK. 1, OG ARTIKEL 9, STK. 1)

Ind- eller udrejsestempler eller lignende dokumentation i den pågældende persons rejsedokument eller andet bevis for ind- eller udrejse (f.eks. fotografisk materiale)

dokumenter udstedt på navn, bon’er og regninger af enhver art (f.eks. hotelregninger, kort til læge- eller tandlægekonsultationer, adgangskort til offentlige eller private institutioner, billejekontrakter, kreditkortkvitteringer osv.), som tydeligt viser, at den pågældende person har opholdt sig i den stat, som begæringen rettes til

billetter udstedt på navn og/eller passagerlister for befordring med fly, tog, bus eller skib, som viser, at den pågældende person har befundet sig i det land, som begæringen rettes til, samt personens rejserute på dette lands område

oplysninger, der dokumenterer, at den pågældende person har brugt en rejsearrangørs eller et rejsebureaus tjenesteydelser

officielle erklæringer, bl.a. fra personale ved grænsemyndighederne, som har været vidne til den pågældende persons passage af grænsen.

BILAG 4

FÆLLES LISTE OVER DOKUMENTER, DER BETRAGTES SOM UMIDDELBART VIDNESBYRD FOR OPFYLDELSE AF BETINGELSERNE FOR TILBAGETAGELSE AF TREDJELANDSSTATSBORGERE OG STATSLØSE PERSONER

(ARTIKEL 3, STK. 1, ARTIKEL 5, STK. 1, OG ARTIKEL 9, STK. 2)

Officielle udtalelser fra den pågældende person i retssager eller administrative sager

vidner, som kan bevidne, at den pågældende person har passeret grænsen

beskrivelse af stedet for og de nærmere omstændigheder ved pågribelsen af den pågældende person efter ankomsten til den begærende stat, affattet af de relevante myndigheder i denne stat

oplysninger om en persons identitet og/eller ophold afgivet af en international organisation (f.eks. UNHCR)

beretninger/bekræftelse af oplysninger afgivet af familiemedlemmer, rejsefæller osv.

erklæring afgivet af den pågældende person.

BILAG 5

LISTE OVER DOKUMENTER, DER BETRAGTES SOM BEVIS ELLER UMIDDELBART VIDNESBYRD FOR OPFYLDELSE AF BETINGELSERNE FOR TILBAGETAGELSE AF TIDLIGERE STATSBORGERE I DEN SOCIALISTISKE FØDERATIVE REPUBLIK JUGOSLAVIEN

(ARTIKEL 3, STK. 3, ARTIKEL 9, STK. 4, OG ARTIKEL 9, STK. 5)

Bilag 5a (dokumenter, der betragtes som bevis)

Fødselsattest eller fotokopier deraf udstedt af den tidligere Socialistiske Føderative Republik Jugoslavien

officielle dokumenter, herunder identitetskort, eller fotokopier deraf udstedt af Serbien, den tidligere Forbundsrepublik Jugoslavien, den tidligere Statsunion Serbien og Montenegro eller den tidligere Socialistiske Føderative Republik Jugoslavien med angivelse af fødested og/eller fast opholdssted, jf. artikel 3, stk. 3.

Bilag 5b (dokumenter, der betragtes som umiddelbart bevis)

Andre dokumenter eller attester eller fotokopier deraf, som peger i retning af fødested og/eller fast opholdssted på Serbiens område

officielle erklæringer fra den pågældende person i forbindelse med retslige eller administrative procedurer.

BILAG 6

Image

Image

Image

BILAG 7

Image

Image

FÆLLESERKLÆRING OM GENINDPASNING

De kontraherende parter erkender, at en effektiv og bæredygtig genindpasning af repatrierede statsborgere fra Republikken Serbien i samfunds- og erhvervslivet er nødvendig. De erklærer, at det er deres agt at sætte ekstra ind på, også finansielt, at støtte en sådan genindpasning under hensyntagen til, hvilken finansiel støtte Fællesskabet kan yde til denne indsats.

FÆLLESERKLÆRING OM ARTIKEL 2, STK. 3, OG ARTIKEL 4, STK. 3

De kontraherende parter noterer sig, at i henhold til lovgivningen om statsborgerskab i Republikken Serbien og i medlemsstaterne kan en statsborger i Serbien eller en EU-borger ikke fratages sit statsborgerskab.

Parterne er enige om med tiden at høre hinanden, hvis denne situation skulle ændre sig.

FÆLLESERKLÆRING OM ARTIKEL 3, STK. 5

Parterne vil sørge for, at tredjelandssatsborgere, som ikke (længere) opfylder de gældende retlige betingelser for indrejse i, ophold eller bopæl på deres respektive områder, tilbagesendes til vedkommendes oprindelsesland.

ERKLÆRING FRA REPUBLIKKEN SERBIEN OM STATSBORGERSKAB

Republikken Serbien erklærer, at i overensstemmelse med loven om statsborgerskab i Republikken Serbien (Republikken Serbiens officielle tidende nr. 135/04) kan en serbisk statsborger ikke give afkald på sit statsborgerskab, hvis den pågældende ikke kan føre bevis for, at han/hun opnår udenlandsk statsborgerskab på det tidspunkt, hvor han/hun giver afkald på serbisk statsborgerskab.

FÆLLESERKLÆRING OM DANMARK

De kontraherende parter noterer sig, at denne aftale ikke gælder for Kongeriget Danmarks område eller for danske statsborgere. På denne baggrund er det hensigtsmæssigt, at Republikken Serbien og Danmark indgår en tilbagetagelsesaftale med samme indhold som denne aftale.

FÆLLESERKLÆRING OM ISLAND OG NORGE

De kontraherende parter noterer sig de tætte forbindelser mellem Det Europæiske Fællesskab og Island og Norge, navnlig på basis af aftalen af 18. maj 1999 om disse landes associering i gennemførelsen, anvendelsen og videreudviklingen af Schengen-reglerne. På denne baggrund er det hensigtsmæssigt, at Republikken Serbien indgår en tilbagetagelsesaftale med Island og Norge med samme indhold som denne aftale.

FÆLLESERKLÆRING OM SCHWEIZ

De kontraherende parter noterer sig, at Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Schweiz har undertegnet en aftale om Schweiz’ associering i gennemførelsen, anvendelsen og videreudviklingen af Schengen-reglerne. Det er hensigtsmæssigt, at Republikken Serbien, når denne associeringsaftale træder i kraft, indgår en tilbagetagelsesaftale med Schweiz med samme indhold som denne aftale.


19.12.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 334/65


RÅDETS AFGØRELSE

af 8. november 2007

om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Bosnien-Hercegovina om tilbagetagelse af personer, der er bosiddende uden tilladelse

(2007/820/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 63, stk. 3, litra b), sammenholdt med artikel 300, stk. 2, første afsnit, første punktum, og artikel 300, stk. 3, første afsnit,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionen har på Det Europæiske Fællesskabs vegne ført forhandlinger med Bosnien-Hercegovina om en aftale om tilbagetagelse af personer, der er bosiddende uden tilladelse.

(2)

Aftalen blev i medfør af Rådets afgørelse vedtaget den 18. september 2007 undertegnet den 18. september 2007 på Det Europæiske Fællesskabs vegne med forbehold af dens indgåelse.

(3)

Aftalen bør godkendes.

(4)

Ved aftalen nedsættes der et blandet tilbagetagelsesudvalg, som skal fastsætte sin forretningsorden. Der bør fastlægges en forenklet procedure for, hvordan Fællesskabets holdning fastlægges i dette tilfælde.

(5)

Det Forenede Kongerige har i medfør af artikel 3 i protokollen om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, meddelt, at det ønsker at deltage i vedtagelsen og anvendelsen af denne afgørelse.

(6)

I medfør af artikel 1 og 2 i protokollen vedrørende Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, deltager Irland ikke i vedtagelsen af denne afgørelse, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Irland, jf. dog artikel 4 i nævnte protokol.

(7)

I medfør af artikel 1 og 2 i protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, deltager Danmark ikke i vedtagelsen af denne afgørelse, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Danmark —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Bosnien-Hercegovina om tilbagetagelse af personer, der er bosiddende uden tilladelse, godkendes herved på Fællesskabets vegne.

Teksten til aftalen er knyttet til denne afgørelse.

Artikel 2

Formanden for Rådet foranstalter den notifikation, der er omhandlet i artikel 22, stk. 2, i aftalen (2).

Artikel 3

Kommissionen repræsenterer Fællesskabet i det ved aftalens artikel 18 nedsatte tilbagetagelsesudvalg.

Artikel 4

Den holdning, som Fællesskabet skal indtage i tilbagetagelsesudvalget til fastsættelsen af dettes forretningsorden i overensstemmelse med artikel 18, stk. 5, i aftalen, fastlægges af Kommissionen efter høring af et særligt udvalg, der udpeges af Rådet.

Artikel 5

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. november 2007.

På Rådets vegne

R. PEREIRA

Formand


(1)  Udtalelse afgivet den 24.10.2007 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  Datoen for aftalens ikrafttræden offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende på foranledning af Generalsekretariatet for Rådet.


AFTALE

mellem Det Europæiske Fællesskab og Bosnien-Hercegovina om tilbagetagelse af personer, der er bosiddende uden tilladelse

DE HØJE KONTRAHERENDE PARTER,

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, i det følgende benævnt »Fællesskabet«,

og

BOSNIEN-HERCEGOVINA,

SOM ER BESLUTTEDE PÅ at udbygge deres samarbejde med henblik på at bekæmpe ulovlig indvandring mere effektivt,

SOM ØNSKER gennem denne aftale og på grundlag af gensidighed at indføre hurtige og effektive procedurer til identifikation og sikker tilbagesendelse under ordnede forhold af personer, som ikke (længere) opfylder betingelserne for indrejse, ophold eller bopæl på Bosnien-Hercegovinas eller en af Den Europæiske Unions medlemsstaters område, og at lette sådanne personers transit på en samarbejdsbetonet måde,

SOM UNDERSTREGER, at denne aftale skal være neutral i forhold til andre internationale rettigheder, forpligtelser og ansvar, som Fællesskabet, Den Europæiske Unions medlemsstater og Bosnien-Hercegovina har ifølge folkeretten, navnlig den europæiske konvention af 4. november 1950 om beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder og konventionen af 28. juli 1951 om flygtninges retsstilling,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at bestemmelserne i denne aftale, som henhører under anvendelsesområdet for afsnit IV i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, i henhold til den protokol om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, ikke gælder for Kongeriget Danmark,

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

Artikel 1

Definitioner

I denne aftale forstås ved

a)

»kontraherende parter«: Bosnien-Hercegovina og Fællesskabet

b)

»statsborger i Bosnien-Hercegovina«: enhver, som er statsborger i Bosnien-Hercegovina i overensstemmelse med landets lovgivning

c)

»statsborger i en medlemsstat«: enhver, der er statsborger i en medlemsstat som fastsat i fællesskabsbestemmelserne

d)

»medlemsstat«: enhver af Den Europæiske Unions medlemsstater med undtagelse af Kongeriget Danmark

e)

»tredjelandsstatsborger«: enhver, der er statsborger i et andet land end Bosnien-Hercegovina eller en medlemsstat

f)

»statsløs person«: enhver, der ikke har noget statsborgerskab

g)

»opholdstilladelse«: en tilladelse, uanset hvilken type der er tale om, udstedt af Bosnien-Hercegovina eller en medlemsstat, som gør det muligt for en person at opholde sig på den udstedende stats område. Dette omfatter ikke midlertidig opholdstilladelse i forbindelse med behandlingen af en asylansøgning eller en ansøgning om opholdstilladelse

h)

»visum«: en tilladelse udstedt eller en afgørelse truffet af Bosnien-Hercegovina eller en af medlemsstaterne, og som er nødvendig for indrejse i eller transit gennem den pågældende stats område. Dette omfatter ikke et lufthavnstransitvisum

i)

»begærende stat«: den stat (Bosnien-Hercegovina eller en af medlemsstaterne), som fremsætter en tilbagetagelsesbegæring i medfør af artikel 7 eller en transitbegæring i medfør af artikel 14 i denne aftale

j)

»stat, som begæringen rettes til«: den stat (Bosnien-Hercegovina eller en af medlemsstaterne), som en tilbagetagelsesbegæring i medfør af artikel 7 eller en transitbegæring i medfør af artikel 14 i denne aftale rettes til

k)

»kompetent myndighed«: enhver national myndighed i Bosnien-Hercegovina eller en medlemsstat, som har til opgave at gennemføre denne aftale i medfør af artikel 19, stk. 1, litra a)

l)

»transit«: en tredjelandsstatsborgers eller statsløs persons passage gennem den stat, begæringen rettes til, under en rejse fra den begærende stat til bestemmelseslandet.

AFDELING I

BOSNIEN-HERCEGOVINAS TILBAGETAGELSESFORPLIGTELSER

Artikel 2

Tilbagetagelse af egne statsborgere

1.   Bosnien-Hercegovina tilbagetager på begæring af en medlemsstat og uden andre formaliteter end de i denne aftale fastsatte enhver person, der ikke (længere) opfylder de gældende betingelser for indrejse i eller ophold eller bopæl på den begærende medlemsstats område, forudsat at det bevises eller med rimelighed på grundlag af de fremlagte umiddelbare vidnesbyrd kan formodes, at den pågældende person er statsborger i Bosnien-Hercegovina.

2.   Bosnien-Hercegovina tilbagetager også:

ugifte mindreårige børn af de i stk. 1 nævnte personer, uanset deres fødested eller statsborgerskab, medmindre de har en uafhængig opholdsret i den begærende medlemsstat

ægtefæller med et andet statsborgerskab til de i stk. 1 nævnte personer, forudsat at de har ret til at indrejse og opholde sig på Bosnien-Hercegovinas område eller får ret dertil, medmindre de har en uafhængig opholdsret i den begærende medlemsstat.

3.   Bosnien-Hercegovina tilbagetager også personer, der har fået frataget eller givet afkald på statsborgerskab i Bosnien-Hercegovina efter indrejse på en medlemsstats område, medmindre den pågældende medlemsstat som et minimum har stillet de pågældende personer statsborgerskab i udsigt.

4.   Når Bosnien-Hercegovina har afgivet positivt svar på tilbagetagelsesbegæringen, udsteder Bosnien-Hercegovinas kompetente diplomatiske repræsentation eller konsulat straks og senest inden tre arbejdsdage det fornødne rejsedokument til den pågældendes tilbagerejse med en gyldighed på mindst 20 dage. Hvis den pågældende person af retlige eller faktuelle årsager ikke kan overføres inden udløbet af gyldighedsperioden for det rejsedokument, der oprindeligt var udstedt, udsteder Bosnien-Hercegovinas kompetente diplomatiske repræsentation eller konsulat inden 14 kalenderdage et nyt rejsedokument med samme gyldighedsperiode. Hvis Bosnien-Hercegovina ikke inden 14 kalenderdage har udstedt et rejsedokument, tages det som tegn på, at landet accepterer, at EU-standardrejsedokumentet til udsendelsesformål anvendes (1).

5.   Hvis den person, som skal tilbagetages, foruden statsborgerskab i Bosnien-Hercegovina også har et tredjelands statsborgerskab, tager den begærende medlemsstat hensyn til, til hvilken stat den pågældende ønsker at blive tilbagetaget.

Artikel 3

Tilbagetagelse af tredjelandsstatsborgere og statsløse personer

1.   Bosnien-Hercegovina tilbagetager på begæring af en medlemsstat og uden andre formaliteter end de i denne aftale fastsatte alle tredjelandsstatsborgere eller statsløse personer, som ikke (længere) opfylder de gældende betingelser for indrejse i eller ophold eller bopæl på den begærende medlemsstats område, forudsat at det bevises eller med rimelighed på grundlag af de fremlagte umiddelbare vidnesbyrd kan formodes, at de pågældende personer:

a)

på indrejsetidspunktet havde et gyldigt visum eller en gyldig opholdstilladelse udstedt af Bosnien-Hercegovina, eller

b)

ulovligt og direkte indrejste på medlemsstatens område efter at have opholdt sig eller have været i transit på Bosnien-Hercegovinas område.

2.   Tilbagetagelsesforpligtelsen i stk. 1 gælder ikke, hvis:

a)

tredjelandsstatsborgeren eller den statsløse person kun har været i lufthavnstransit via en international lufthavn i Bosnien-Hercegovina, eller

b)

den begærende medlemsstat har udstedt et visum eller en opholdstilladelse til tredjelandsstatsborgeren eller den statsløse person før eller efter, at personen indrejste på den pågældende stats område, medmindre

den pågældende person er i besiddelse af et visum eller en opholdstilladelse udstedt af Bosnien-Hercegovina, som har en længere gyldighedsperiode, eller

det visum eller den opholdstilladelse, som den begærende medlemsstat har udstedt, er udstedt på grundlag af forfalskede dokumenter eller urigtige erklæringer, eller

den pågældende person misligholder forpligtelser, som er knyttet til visummet.

3.   Bosnien-Hercegovina tilbagetager også på begæring af en medlemsstat tidligere statsborgere i Den Socialistiske Føderative Republik Jugoslavien, som ikke har erhvervet andet statsborgerskab, og som er født eller havde fast opholdssted på Bosnien-Hercegovinas område forud for den 6. april 1992.

4.   Når Bosnien-Hercegovina har afgivet positivt svar på tilbagetagelsesbegæringen, udsteder den begærende medlemsstat til den person, hvis tilbagetagelse er blevet accepteret, EU-standardrejsedokumentet til udsendelsesformål (1).

AFDELING II

FÆLLESSKABETS TILBAGETAGELSESFORPLIGTELSER

Artikel 4

Tilbagetagelse af egne statsborgere

1.   En medlemsstat tilbagetager på begæring af Bosnien-Hercegovina og uden andre formaliteter end de i denne aftale fastsatte enhver person, der ikke (længere) opfylder de gældende betingelser for indrejse i eller ophold eller bopæl på Bosnien-Hercegovinas område, forudsat at det bevises eller med rimelighed på grundlag af de fremlagte umiddelbare vidnesbyrd kan formodes, at den pågældende person er statsborger i den pågældende medlemsstat.

2.   En medlemsstat tilbagetager også:

ugifte mindreårige børn af de i stk. 1 nævnte personer, uanset deres fødested eller statsborgerskab, medmindre de har en uafhængig opholdsret i Bosnien-Hercegovina

ægtefæller med et andet statsborgerskab til de i stk. 1 nævnte personer, forudsat at de har ret til at indrejse og opholde sig på den medlemsstats område, som begæringen rettes til, eller får ret dertil, medmindre de har en uafhængig opholdsret i Bosnien-Hercegovina.

3.   En medlemsstat tilbagetager også personer, der har fået frataget eller givet afkald på en medlemsstats statsborgerskab efter indrejse på Bosnien-Hercegovinas område, medmindre Bosnien-Hercegovina som et minimum har stillet de pågældende personer statsborgerskab i udsigt.

4.   Når den medlemsstat, som begæringen rettes til, har afgivet positivt svar på tilbagetagelsesbegæringen, udsteder dens kompetente diplomatiske repræsentation eller konsulat straks og senest inden tre arbejdsdage det fornødne rejsedokument til den pågældendes tilbagerejse med en gyldighed på mindst tre måneder. Hvis den pågældende person af retlige eller faktuelle årsager ikke kan overføres inden udløbet af gyldighedsperioden for det rejsedokument, der oprindeligt var udstedt, udsteder den pågældende medlemsstats kompetente diplomatiske repræsentation eller konsulat inden 14 kalenderdage et nyt rejsedokument med samme gyldighedsperiode.

5.   Hvis den person, som skal tilbagetages, foruden statsborgerskab i den medlemsstat, som begæringen rettes til, også har et tredjelands statsborgerskab, tager Bosnien-Hercegovina hensyn til, til hvilken stat den pågældende ønsker at blive tilbagetaget.

Artikel 5

Tilbagetagelse af tredjelandsstatsborgere og statsløse personer

1.   En medlemsstat tilbagetager på begæring af Bosnien-Hercegovina og uden andre formaliteter end de i denne aftale fastsatte alle tredjelandsstatsborgere eller statsløse personer, som ikke (længere) opfylder de gældende betingelser for indrejse i eller ophold eller bopæl på Bosnien-Hercegovinas område, forudsat at det bevises eller med rimelighed på grundlag af de fremlagte umiddelbare vidnesbyrd kan formodes, at de pågældende personer:

a)

på indrejsetidspunktet havde et gyldigt visum eller en gyldig opholdstilladelse udstedt af den medlemsstat, som begæringen rettes til, eller

b)

ulovligt og direkte indrejste på Bosnien-Hercegovinas område efter at have opholdt sig eller have været i transit på den medlemsstats område, som begæringen rettes til.

2.   Tilbagetagelsesforpligtelsen i stk. 1 gælder ikke, hvis:

a)

tredjelandsstatsborgeren eller den statsløse person kun har været i lufthavnstransit via en international lufthavn i den medlemsstat, som begæringen rettes til, eller

b)

Bosnien-Hercegovina har udstedt et visum eller en opholdstilladelse til tredjelandsstatsborgeren eller den statsløse person før eller efter, at personen indrejste på Bosnien-Hercegovinas område, medmindre

den pågældende person er i besiddelse af et visum eller en opholdstilladelse udstedt af den medlemsstat, som begæringen rettes til, som har en længere gyldighedsperiode, eller

det visum eller den opholdstilladelse, som Bosnien-Hercegovina har udstedt, er udstedt på grundlag af forfalskede dokumenter eller urigtige erklæringer, eller

den pågældende person misligholder forpligtelser, som er knyttet til visummet.

3.   Den i stk. 1 omhandlede tilbagetagelsesforpligtelse påhviler den medlemsstat, der har udstedt visummet eller opholdstilladelsen. Hvis to eller flere medlemsstater har udstedt visa eller opholdstilladelser, påhviler den i stk. 1 omhandlede tilbagetagelsesforpligtelse den medlemsstat, der har udstedt det dokument, der har den længste gyldighedsperiode, eller, hvis et eller flere af de udstedte dokumenter allerede er udløbet, det dokument, der stadig er gyldigt. Hvis samtlige dokumenter allerede er udløbet, gælder den i stk. 1 omhandlede tilbagetagelsesforpligtelse den medlemsstat, der har udstedt dokumentet med den seneste udløbsdato. Hvis sådanne dokumenter ikke foreligger, påhviler den i stk. 1 omhandlede tilbagetagelsesforpligtelse den medlemsstat, som den pågældende person sidst udrejste af.

4.   Når medlemsstaten har afgivet positivt svar på tilbagetagelsesbegæringen, udsteder Bosnien-Hercegovina til den person, hvis tilbagetagelse er blevet accepteret, det til vedkommendes tilbagesendelse nødvendige rejsedokument.

AFDELING III

TILBAGETAGELSESPROCEDURE

Artikel 6

Principper

1.   Enhver tilbagesendelse af en person, der skal tilbagetages i henhold til en af de i denne aftales artikel 2-5 fastlagte forpligtelser, er betinget af, at der fremsættes en begæring om tilbagetagelse til den kompetente myndighed i den stat, som begæringen rettes til, jf. dog stk. 2.

2.   Der kræves ingen tilbagetagelsesbegæring, når den person, der skal tilbagetages, er i besiddelse af et gyldigt rejsedokument eller identitetskort og eventuelt et gyldigt visum eller en gyldig opholdstilladelse udstedt af den stat, som begæringen rettes til.

Artikel 7

Tilbagetagelsesbegæring

1.   Tilbagetagelsesbegæringen skal så vidt muligt indeholde følgende oplysninger:

a)

oplysninger om den person, der skal tilbagetages (f.eks. fulde navn, fødselsdato og om muligt fødested og seneste opholdssted) og i givet fald oplysninger om mindreårige ugifte børn og/eller ægtefæller

b)

angivelse af, på hvilken måde beviser eller umiddelbare vidnesbyrd for statsborgerskab, transit, betingelserne for tilbagetagelse af tredjelandsstatsborgere og statsløse personer samt ulovlig indrejse og ulovligt ophold vil blive fremlagt

c)

fotografi af den person, som skal tilbagetages.

2.   Tilbagetagelsesbegæringen skal så vidt muligt også indeholde følgende oplysninger:

a)

en erklæring om, at den person, der skal tilbagesendes, kan have brug for hjælp eller pleje, forudsat at den pågældende person udtrykkeligt har givet sit samtykke til denne erklæring

b)

enhver anden beskyttelses- eller sikkerhedsforanstaltning eller oplysning om personens sundhedstilstand, der kan være nødvendig ved den enkelte tilbagesendelse.

3.   En fælles formular, der skal benyttes i forbindelse med tilbagetagelsesbegæringer, er knyttet til denne aftale som bilag 6.

Artikel 8

Vidnesbyrd om statsborgerskab

1.   Bevis for statsborgerskab i henhold til artikel 2, stk. 1, og artikel 4, stk. 1, kan navnlig fremlægges i form af de i bilag 1 til denne aftale anførte dokumenter, også selv om deres gyldighedsperiode er udløbet. Hvis sådanne dokumenter fremlægges, skal både medlemsstaterne og Bosnien-Hercegovina gensidigt anerkende den pågældendes statsborgerskab uden yderligere efterforskning. Bevis for statsborgerskab kan ikke fremlægges ved hjælp af falske dokumenter.

2.   Umiddelbart vidnesbyrd for statsborgerskab i henhold til artikel 2, stk. 1, og artikel 4, stk. 1, kan navnlig fremlægges i form af de i bilag 2 til denne aftale anførte dokumenter, også selv om deres gyldighedsperiode er udløbet. Hvis sådanne dokumenter fremlægges, skal medlemsstaterne og Bosnien-Hercegovina anse den pågældende persons statsborgerskab for bevist, medmindre de kan fremlægge bevis for det modsatte. Umiddelbart vidnesbyrd for statsborgerskab kan ikke fremlægges ved hjælp af falske dokumenter.

3.   Hvis ingen af de i bilag 1 eller 2 anførte dokumenter kan fremlægges, træffer den stats diplomatiske og konsulære repræsentation, som begæringen rettes til, på anmodning foranstaltninger til uden urimelig forsinkelse og senest inden tre arbejdsdage fra dagen for begæringen at afhøre den person, der skal tilbagetages, for at fastslå vedkommendes statsborgerskab.

Artikel 9

Bevismateriale i forbindelse med statsborgere fra tredjelande og statsløse personer

1.   Bevis for opfyldelse af betingelserne for tilbagetagelse af tredjelandsstatsborgere og statsløse personer, jf. artikel 3, stk. 1, og artikel 5, stk. 1, kan navnlig fremlægges i form af det i bilag 3 til denne aftale anførte bevismateriale; det kan ikke fremlægges ved hjælp af falske dokumenter. Ethvert sådant bevis anerkendes gensidigt af medlemsstaterne og Bosnien-Hercegovina uden yderligere efterforskning.

2.   Umiddelbart vidnesbyrd for opfyldelse af betingelserne for tilbagetagelse af tredjelandsstatsborgere og statsløse personer, jf. artikel 3, stk. 1, og artikel 5, stk. 1, kan navnlig fremlægges i form af det i bilag 4 til denne aftale anførte bevismateriale; det kan ikke fremlægges ved hjælp af falske dokumenter. Hvis der fremlægges et sådant umiddelbart vidnesbyrd, anser medlemsstaterne og Bosnien-Hercegovina betingelserne for at være opfyldt, medmindre de kan fremlægge bevis for det modsatte.

3.   Ulovlig indrejse eller bopæl eller ulovligt ophold dokumenteres ved hjælp af den pågældende persons rejsedokumenter, hvis det krævede visum eller en anden tilladelse til ophold på den begærende stats område mangler. En erklæring fra den begærende stat om, at det findes godtgjort, at den pågældende person ikke er i besiddelse af de fornødne rejsedokumenter, visum eller opholdstilladelse, skal ligeledes indeholde umiddelbart vidnesbyrd for den ulovlige indrejse eller bopæl eller det ulovlige ophold.

4.   Bevis for opfyldelse af betingelserne for tilbagetagelse af tidligere statsborgere i Den Socialistiske Føderative Republik Jugoslavien, jf. artikel 3, stk. 3, kan navnlig fremlægges i form af det i bilag 5a til denne aftale anførte bevismateriale; det kan ikke fremlægges ved hjælp af falske dokumenter. Ethvert sådant bevis anerkendes af Bosnien-Hercegovina uden yderligere efterforskning.

5.   Umiddelbart vidnesbyrd for opfyldelse af betingelserne for tilbagetagelse af tidligere statsborgere i Den Socialistiske Føderative Republik Jugoslavien, jf. artikel 3, stk. 3, kan navnlig fremlægges i form af det i bilag 5b til denne aftale anførte bevismateriale; det kan ikke fremlægges ved hjælp af falske dokumenter. Hvis der fremlægges et sådant umiddelbart vidnesbyrd, godtager Bosnien-Hercegovina betingelserne, medmindre det kan fremlægge bevis for andet.

6.   Hvis ingen af de i bilag 5a og bilag 5b anførte dokumenter kan fremlægges, træffer Bosnien-Hercegovinas diplomatiske og konsulære repræsentation på anmodning foranstaltninger til uden urimelig forsinkelse og senest inden tre arbejdsdage fra dagen for begæringen at afhøre den person, der skal tilbagetages, for at fastslå vedkommendes statsborgerskab.

Artikel 10

Frister

1.   Tilbagetagelsesbegæringen forelægges den kompetente myndighed i den stat, som begæringen rettes til, højst ét år efter, at den begærende stats kompetente myndigheder har fået kendskab til, at en tredjelandsstatsborger eller en statsløs person ikke (længere) opfylder de gældende betingelser for indrejse, ophold eller bopæl. Hvis der foreligger retlige eller faktuelle hindringer for, at begæringen kan fremlægges i tide, forlænges fristen på anmodning af den begærende stat, men kun så længe hindringerne består.

2.   Svar på en tilbagetagelsesbegæring skal afgives skriftligt inden ti kalenderdage i alle tilfælde. Denne frist begynder at løbe på datoen for modtagelsen af tilbagetagelsesbegæringen. Hvis der ikke er afgivet svar inden fristens udløb, betragtes overførslen som accepteret.

3.   Hvis der foreligger retlige eller faktuelle hindringer for, at begæringen kan besvares inden for ti kalenderdage, kan fristen på behørigt begrundet anmodning forlænges med indtil seks kalenderdage. Hvis der ikke er afgivet svar inden den forlængede frists udløb, betragtes overførslen som accepteret.

4.   Afvisning af en tilbagetagelsesbegæring skal begrundes.

5.   Efter at der er givet samtykke eller i givet fald efter udløbet af den i stk. 2 fastsatte frist, overføres den pågældende person inden tre måneder. På anmodning af den begærende stat kan denne frist forlænges med den tid, det tager at løse retlige eller praktiske problemer.

Artikel 11

Overførsels- og befordringsmåde

1.   Før en person tilbagesendes, træffer de kompetente myndigheder i Bosnien-Hercegovina og den berørte medlemsstat på forhånd skriftligt forberedelser vedrørende tilbagesendelsesdatoen, indrejsestedet, eventuel ledsagelse og anden information, der er relevant for overførslen.

2.   Befordringen kan ske ad luftvejen, søvejen eller over land. Tilbagesendelse ad luftvejen er ikke begrænset til brug af Bosnien-Hercegovinas og medlemsstaternes nationale luftfartsselskaber og kan finde sted med såvel rutefly som charterfly. Ledsagede tilbagesendelser er ikke begrænset til bemyndigede personer fra den begærende stat, idet der blot skal være tale om bemyndigede personer fra Bosnien-Hercegovina eller en af medlemsstaterne.

Artikel 12

Tilbagetagelser, der er behæftet med fejl

Den begærende stat tilbagetager alle personer, som er tilbagetaget af den anden part, hvis det inden tre måneder efter overførslen af den pågældende person konstateres, at kravene i denne aftales artikel 2-5 ikke er opfyldt.

I sådanne tilfælde anvendes procedurebestemmelserne i denne aftale tilsvarende, og den stat, som begæringen rettes til, fremlægger tillige alle disponible oplysninger om den pågældende persons faktiske identitet og nationalitet.

AFDELING IV

TRANSITOPERATIONER

Artikel 13

Principper

1.   Medlemsstaterne og Bosnien-Hercegovina bør begrænse transit af tredjelandsstatsborgere og statsløse personer til tilfælde, hvor sådanne personer ikke kan tilbagesendes direkte til bestemmelseslandet.

2.   Bosnien-Hercegovina tillader transit af tredjelandsstatsborgere og statsløse personer, hvis en medlemsstat anmoder herom, og en medlemsstat tillader transit af tredjelandsstatsborgere og statsløse personer, hvis Bosnien-Hercegovina anmoder herom, forudsat at den videre rejse gennem eventuelle andre transitlande og tilbagetagelsen fra bestemmelseslandets side er sikret.

3.   Bosnien-Hercegovina eller en medlemsstat kan afvise transit:

a)

hvis den pågældende tredjelandsstatsborger eller statsløse person risikerer at blive udsat for tortur eller umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, dødsstraf eller forfølgelse på grund af race, religion, nationalitet eller tilhørsforhold til en bestemt social gruppe eller politisk overbevisning i bestemmelseslandet eller et transitland, eller

b)

hvis den pågældende tredjelandsstatsborger eller statsløse person vil blive genstand for strafferetslig forfølgning eller sanktioner i den stat, som begæringen rettes til, eller et transitland, eller

c)

hvis det kan begrundes med hensynet til offentlig sundhed, den indre sikkerhed, den offentlige orden eller andre nationale interesser i den stat, som begæringen rettes til.

4.   Bosnien-Hercegovina eller en medlemsstat kan tilbagekalde enhver udstedt tilladelse, hvis der efterfølgende opstår eller fremdrages forhold som omhandlet i stk. 3, som lægger hindringer i vejen for transitoperationen, eller hvis den videre rejse i eventuelle transitlande eller tilbagetagelsen fra bestemmelseslandets side ikke længere er sikret. I sådanne tilfælde skal den begærende stat straks tilbagetage den pågældende tredjelandsstatsborger eller statsløse person.

Artikel 14

Transitproceduren

1.   Den kompetente myndighed i den stat, som begæringen rettes til, forelægges skriftligt en transitbegæring, som skal indeholde følgende oplysninger:

a)

transittype (ad luftvejen, søvejen eller over land), andre mulige transitlande og planlagt endeligt bestemmelsesland

b)

oplysninger om den pågældende person (f.eks. fulde navn, pigenavn, andre navne, som den pågældende bruger eller er kendt under, pseudonymer, fødselsdato, køn og — om muligt — fødested, statsborgerskab, sprog samt rejsedokumentets art og nummer)

c)

planlagt indrejsested, tidspunkt for tilbagesendelsen og angivelse af, om der er tale om ledsaget tilbagesendelse

d)

en erklæring om, at betingelserne i artikel 13, stk. 2, efter den begærende stats opfattelse er opfyldt, og at der ikke vides nogen grund til en afvisning i henhold til artikel 13, stk. 3.

En fælles formular for transitbegæring er vedføjet denne aftale som bilag 7.

2.   Den stat, som begæringen rettes til, underretter inden for en frist på fem kalenderdage skriftligt den begærende stat om, at der er givet tilladelse til indrejse, samt bekræfter indrejsested og -tidspunkt eller i modsat fald underretter den begærende stat om afvisningen af indrejsetilladelsen med en begrundelse herfor.

3.   Hvis transitoperationen foregår ad luftvejen, fritages den person, som tilbagesendes, og den eventuelle ledsager for lufthavnstransitvisum.

4.   De kompetente myndigheder i den stat, som begæringen rettes til, skal efter konsultation mellem parterne være behjælpelige ved den pågældende transitoperation, navnlig ved at holde opsyn med de pågældende personer og stille passende faciliteter til rådighed til dette formål.

AFDELING V

UDGIFTER

Artikel 15

Befordrings- og transitudgifter

Uden at de kompetente myndigheders ret til at sikre sig godtgørelse af udgifter i forbindelse med tilbagetagelsen fra den person, der skal tilbagetages, eller fra tredjepart anfægtes, bæres alle befordringsudgifter i forbindelse med tilbagetagelse og transit i henhold til denne aftale indtil det endelige bestemmelseslands grænse af den begærende stat.

AFDELING VI

DATABESKYTTELSE OG NEUTRALITETSKLAUSUL

Artikel 16

Databeskyttelse

Overdragelse af personoplysninger finder kun sted, hvis det er nødvendigt, for at Bosnien-Hercegovinas eller en medlemsstats kompetente myndigheder kan gennemføre aftalen. Bearbejdning og behandling af personoplysninger i et givet tilfælde sker efter Bosnien-Hercegovinas nationale lovgivning og, dersom den registeransvarlige er en medlemsstats kompetente myndighed, efter bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF (2) og den pågældende medlemsstats nationale lovgivning vedtaget i henhold til dette direktiv. Desuden gælder følgende principper:

a)

personoplysninger skal behandles på en redelig og lovformelig måde

b)

personoplysningerne indsamles med det specifikke, udtrykkelige og legitime formål at gennemføre denne aftale og må ikke bearbejdes yderligere af den meddelende eller modtagende myndighed på en måde, der er uforenelig med dette mål

c)

personoplysningerne skal være tjenlige, relevante og ikke overdrevent omfattende i forhold til det formål, hvormed de indsamles og/eller bearbejdes yderligere; personoplysningerne må navnlig kun vedrøre følgende:

oplysninger om den person, der skal overføres (dvs. fulde navn, eventuelle tidligere navne, andre navne, som den pågældende bruger eller er kendt under, og pseudonymer, køn, civilstand, fødselsdato og fødested, nuværende og eventuel tidligere nationalitet)

pas, identitetskort eller kørekort (nummer, gyldighedsperiode, udstedelsesdato, udstedende myndighed, udstedelsessted)

ophold på rejsen og rute

andre oplysninger, der er nødvendige til identifikation af den person, som skal tilbagesendes, eller til undersøgelse af tilbagetagelseskravene i henhold til denne aftale

d)

personoplysningerne skal være nøjagtige og om fornødent være ført ajour

e)

personoplysningerne skal opbevares på en måde, der gør det muligt at identificere den pågældende person i et tidsrum, der ikke må være længere, end hvad der er nødvendigt for det formål, til hvilket oplysningerne er indsamlet, eller for den videre bearbejdning af oplysningerne

f)

såvel den meddelende som den modtagende myndighed træffer alle rimelige foranstaltninger til at sikre berigtigelse, sletning eller spærring af personoplysninger, hvis de bearbejdes i strid med bestemmelserne i denne artikel, navnlig fordi oplysningerne ikke er tjenlige, relevante eller nøjagtige, eller fordi de er overdrevent omfattende i forhold til formålet med bearbejdningen. Dette gælder også fremsendelse til den anden part af enhver berigtigelse, sletning eller spærring af oplysninger

g)

på begæring underretter den modtagende myndighed den meddelende myndighed om, hvorledes de fremsendte oplysninger er blevet brugt, og om, hvilke resultater der er opnået ved behandlingen af dem

h)

personoplysninger må kun meddeles til de kompetente myndigheder. Meddelelse til andre organer kræver den meddelende myndigheds forudgående samtykke

i)

de meddelende og de modtagende myndigheder udarbejder en skriftlig oversigt over meddelelsen og modtagelsen af personoplysninger.

Artikel 17

Neutralitetsklausul

1.   Denne aftale indskrænker ikke de rettigheder og forpligtelser, som Fællesskabet, medlemsstaterne og Bosnien-Hercegovina har i henhold til folkeretten, især

konventionen af 28. juli 1951 om flygtninges retsstilling som ændret ved protokollen af 31. januar 1967 om flygtninges retsstilling

internationale konventioner om bestemmelse af, hvilken stat der er ansvarlig for behandlingen af asylansøgninger

den europæiske konvention af 4. november 1950 til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder

konventionen af 10. december 1984 mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf

mellemstatslige aftaler om udlevering og transit

multilaterale konventioner og aftaler om tilbagetagelse af udenlandske statsborgere.

2.   Intet i denne aftale er til hinder for, at en person tilbagesendes under andre formelle eller uformelle ordninger.

AFDELING VII

GENNEMFØRELSE OG ANVENDELSE

Artikel 18

Det Blandede Tilbagetagelsesudvalg

1.   De kontraherende parter bistår hinanden med aftalens anvendelse og fortolkning. I dette øjemed nedsætter de et blandet tilbagetagelsesudvalg, i det følgende benævnt »udvalget«, der navnlig har til opgave:

a)

at overvåge anvendelsen af denne aftale

b)

at vedtage gennemførelsesforanstaltninger til at sikre en ensartet anvendelse af denne aftale

c)

at sørge for jævnlig udveksling af oplysninger vedrørende de gennemførelsesprotokoller, der udarbejdes af de enkelte medlemsstater og Bosnien-Hercegovina i medfør af artikel 19

d)

at rette henstillinger om ændringer af denne aftale og bilagene hertil.

2.   Udvalgets afgørelser er bindende for de kontraherende parter.

3.   Udvalget består af repræsentanter for Fællesskabet og Bosnien-Hercegovina; Fællesskabet repræsenteres ved Kommissionen.

4.   Udvalget træder sammen, når der er behov herfor, på anmodning af en af de kontraherende parter.

5.   Udvalget fastsætter selv sin forretningsorden.

Artikel 19

Gennemførelsesprotokoller

1.   På anmodning af Bosnien-Hercegovina eller en medlemsstat udarbejder Bosnien-Hercegovina og medlemsstaten en gennemførelsesprotokol med regler om

a)

udpegelse af kompetente myndigheder, grænseovergangssteder og udveksling af oplysninger om kontaktsteder

b)

betingelserne i forbindelse med ledsaget tilbagesendelse, herunder transit for tredjelandsstatsborgere og statsløse personer under ledsagelse

c)

andre hjælpemidler og dokumenter ud over dem, der er anført i bilag 1 til 5 til denne aftale.

2.   De i stk. 1 omhandlede gennemførelsesprotokoller træder først i kraft, efter at der er givet meddelelse herom til det i artikel 18 nævnte udvalg.

3.   Bosnien-Hercegovina accepterer at anvende alle bestemmelser i en gennemførelsesprotokol, som er udarbejdet i samarbejde med én medlemsstat, i sine relationer med enhver anden medlemsstat, hvis denne anmoder herom.

Artikel 20

Forbindelse til bilaterale tilbagetagelsesaftaler eller -ordninger med medlemsstater

Bestemmelserne i denne aftale går forud for bestemmelserne i enhver bilateral aftale eller ordning vedrørende tilbagetagelse af personer bosiddende uden tilladelse, som er eller måtte blive indgået mellem de enkelte medlemsstater og Bosnien-Hercegovina i medfør af artikel 19, for så vidt bestemmelserne i den bilaterale aftale er uforenelige med bestemmelserne i denne aftale.

AFSNIT VIII

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 21

Territorial anvendelse

1.   Denne aftale gælder for det område, hvor traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab finder anvendelse, og for Bosnien-Hercegovinas område.

2.   Denne aftale gælder ikke for Kongeriget Danmarks område.

Artikel 22

Ikrafttræden, varighed og udløb

1.   Denne aftale ratificeres eller godkendes af de kontraherende parter i overensstemmelse med deres respektive procedurer.

2.   Denne aftale træder i kraft den første dag i den anden måned efter den dato, på hvilken de kontraherende parter meddeler hinanden, at de i stk. 1 omhandlede procedurer er afsluttet.

3.   Denne aftale indgås på ubestemt tid.

4.   Hver af de kontraherende parter kan efter officiel notifikation til den anden kontraherende part og efter forudgående konsultation i det i artikel 18 omhandlede udvalg helt eller delvis midlertidigt suspendere gennemførelsen af aftalen, for så vidt angår tredjelandsstatsborgere og statsløse personer begrundet i hensynet til sikkerheden, beskyttelse af den offentlige orden eller folkesundheden. Suspensionen får virkningen på andendagen efter dagen for notifikationen.

5.   Hver kontraherende part kan opsige denne aftale ved en officiel notifikation herom til den anden kontraherende part. Denne aftale ophører med at være i kraft seks måneder efter datoen for en sådan notifikation.

Artikel 23

Bilag

Bilag 1 til 7 udgør en integrerende del af denne aftale.

Udfærdiget i Bruxelles den attende september to tusinde og syv i to eksemplarer på hvert af parternes officielle sprog, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Za Evropsku zajednicu

За Европску зајелницу

Za Europsku zajednicu

Image

Image

За Босна и Херцеговина

Por Bosnia y Herzegovina

Za Bosnu a Hercegovinu

For Bosnien-Hercegovina

Für Bosnien und Herzegowina

Bosnia ja Hertsegoviina nimel

Γiα τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη

For Bosnia and Herzegovina

Pour la Bosnie-et-Herzégovine

Per la Bosnia-Erzegovina

Bosnijos ir Hercegovinos vardu

Bosnijas un Hercegovinas vārdā

Bosznia és Hercegovina részéről

Għall-Bożnja u Ħerzegovina

Voor Bosnië en Herzegovina

W imieniu Bośni i Hercegowiny

Pela Bósnia e Herzegovina

Pentru Bosnia și Herţegovina

Za Bosnu a Hercegovinu

Za Bosno in Hercegovino

Bosnia ja Hertsegovinan puolesta

För Bosnien och Hercegovina

Za Bosnu i Hercegovinu

За Босну и Херцеговину

Za Bosnu i Hercegovinu

Image


(1)  Efter modellen i Rådets henstilling af 30.11.1994.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31).

BILAG 1

FÆLLES LISTE OVER DOKUMENTER, HVIS FREMLÆGGELSE BETRAGTES SOM BEVIS PÅ STATSBORGERSKAB

(ARTIKEL 2, STK. 1, ARTIKEL 4, STK. 1, OG ARTIKEL 8, STK. 1)

Pas eller rejsedokumenter af enhver art (nationale pas, diplomatpas, tjenestepas, kollektive pas og erstatningspas inkl. børnepas)

identitetskort af enhver art (også midlertidige og foreløbige og militære identitetskort)

søfartsbøger og skibsføreres tjenestekort

nationalitetsattester og andre officielle dokumenter, der underbygges med et andet officielt dokument indeholdende et fotografi, som omtaler eller klart angiver statsborgerskab.

BILAG 2

FÆLLES LISTE OVER DOKUMENTER, HVIS FREMLÆGGELSE BETRAGTES SOM UMIDDELBART VIDNESBYRD FOR STATSBORGERSKAB

(ARTIKEL 2, STK. 1, ARTIKEL 4, STK. 1, OG ARTIKEL 8, STK. 2)

Fotokopier af et af de dokumenter, der er anført i bilag 1 til denne aftale

kørekort eller fotokopier deraf

fødselsattester eller fotokopier deraf

virksomhedsidentitetskort eller fotokopier deraf

vidneudsagn

erklæringer afgivet af den pågældende person og det sprog, vedkommende taler, bl.a. efterprøvet ved hjælp af en officiel test

ethvert andet dokument, der kan medvirke til at fastslå den pågældende persons nationalitet.

BILAG 3

FÆLLES LISTE OVER DOKUMENTER, DER BETRAGTES SOM BEVIS FOR OPFYLDELSE AF BETINGELSERNE FOR TILBAGETAGELSE AF TREDJELANDSSTATSBORGERE OG STATSLØSE PERSONER

(ARTIKEL 3, STK. 1, ARTIKEL 5, STK. 1, OG ARTIKEL 9, STK. 1)

Ind- eller udrejsestempler eller lignende dokumentation i den pågældende persons rejsedokument eller andet bevis for ind- eller udrejse (f.eks. fotografisk materiale)

dokumenter, boner og regninger af enhver art (f.eks. hotelregninger, kort til hospitals-, læge- eller tandlægekonsultationer, adgangskort til offentlige eller private institutioner, billejekontrakter, kreditkortkvitteringer osv.), som tydeligt viser, at den pågældende person har opholdt sig i den stat, som begæringen rettes til

billetter udstedt på navn og/eller passagerlister for befordring med fly, tog, bus eller skib, som viser, at den pågældende person har befundet sig i det land, som begæringen rettes til, samt personens rejserute på dette lands område

oplysninger, der dokumenterer, at den pågældende person har brugt en rejsearrangørs eller et rejsebureaus tjenesteydelser

officielle erklæringer, bl.a. fra personale ved grænsemyndighederne og andre vidner, som har været vidne til den pågældende persons passage af grænsen

officielle erklæringer fra den pågældende person i forbindelse med retslige eller administrative procedurer.

BILAG 4

FÆLLES LISTE OVER DOKUMENTER, DER BETRAGTES SOM UMIDDELBART VIDNESBYRD FOR OPFYLDELSE AF BETINGELSERNE FOR TILBAGETAGELSE AF TREDJELANDSSTATSBORGERE OG STATSLØSE PERSONER

(ARTIKEL 3, STK. 1, ARTIKEL 5, STK. 1, OG ARTIKEL 9, STK. 2)

Beskrivelse af stedet for og de nærmere omstændigheder ved pågribelsen af den pågældende person efter ankomsten til den begærende stat, affattet af de relevante myndigheder i denne stat

oplysninger om en persons identitet og/eller ophold afgivet af en international organisation (f.eks. UNHCR)

beretninger/bekræftelse af oplysninger afgivet af familiemedlemmer, rejsefæller osv.

erklæring afgivet af den pågældende person.

BILAG 5

LISTE OVER DOKUMENTER, DER BETRAGTES SOM BEVIS ELLER UMIDDELBART VIDNESBYRD FOR OPFYLDELSE AF BETINGELSERNE FOR TILBAGETAGELSE AF TIDLIGERE STATSBORGERE I DEN SOCIALISTISKE FØDERATIVE REPUBLIK JUGOSLAVIEN

(ARTIKEL 3, STK. 3, ARTIKEL 9, STK. 4, OG ARTIKEL 9, STK. 5)

Bilag 5a (dokumenter, der betragtes som bevis)

fødselsattest eller fotokopier deraf udstedt af den tidligere Socialistiske Føderative Republik Jugoslavien

officielle dokumenter eller fotokopier deraf udstedt af Bosnien-Hercegovina eller den tidligere Socialistiske Føderative Republik Jugoslavien med angivelse af fødested og/eller fast opholdssted, jf. artikel 3, stk. 3.

Bilag 5b (dokumenter, der betragtes som umiddelbart bevis)

andre dokumenter eller attester eller fotokopier deraf, som peger i retning af fødested på Bosnien-Hercegovinas område

officielle erklæringer fra den pågældende person i forbindelse med retslige eller administrative procedurer.

BILAG 6

Image

Image

Image

BILAG 7

Image

Image

FÆLLESERKLÆRING OM ARTIKEL 3 OG 5

Parterne vil sørge for, at tredjelandsstatsborgere, som ikke (længere) opfylder de gældende retlige betingelser for indrejse i, ophold eller bopæl på deres respektive områder, tilbagesendes til vedkommendes oprindelsesland.

FÆLLESERKLÆRING OM DANMARK

De kontraherende parter noterer sig, at denne aftale ikke gælder for Kongeriget Danmarks område eller for danske statsborgere. På denne baggrund er det hensigtsmæssigt, at Bosnien-Hercegovina og Danmark indgår en tilbagetagelsesaftale med samme indhold som denne aftale.

FÆLLESERKLÆRING OM ISLAND OG NORGE

De kontraherende parter noterer sig de tætte forbindelser mellem Det Europæiske Fællesskab og Island og Norge, navnlig på basis af aftalen af 18. maj 1999 om disse landes associering i gennemførelsen, anvendelsen og videreudviklingen af Schengen-reglerne. På denne baggrund er det hensigtsmæssigt, at Bosnien-Hercegovina indgår en tilbagetagelsesaftale med Island og Norge med samme indhold som denne aftale.

FÆLLESERKLÆRING OM SCHWEIZ

De kontraherende parter noterer sig, at Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Schweiz har undertegnet en aftale om Schweiz’ associering i gennemførelsen, anvendelsen og videreudviklingen af Schengen-reglerne. Det er hensigtsmæssigt, at Bosnien-Hercegovina, når denne associeringsaftale træder i kraft, indgår en tilbagetagelsesaftale med Schweiz med samme indhold som denne aftale.


19.12.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 334/84


RÅDETS AFGØRELSE

af 8. november 2007

om indgåelse af en aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Albanien om lempelse af reglerne for udstedelse af visa

(2007/821/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 62, stk. 2, litra b), nr. i) og ii), sammenholdt med artikel 300, stk. 2, første afsnit, første punktum, og artikel 300, stk. 3, første afsnit,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionen har på Det Europæiske Fællesskabs vegne ført forhandlinger med Republikken Albanien om en aftale om lempelse af reglerne for udstedelse af visa.

(2)

Aftalen blev den 18. september 2007 undertegnet på Det Europæiske Fællesskabs vegne under forbehold af dens senere indgåelse i overensstemmelse med en rådsafgørelse, der blev vedtaget den 18. september 2007.

(3)

Aftalen bør godkendes.

(4)

Ved aftalen nedsættes der et blandet udvalg til forvaltning af aftalen, der selv kan fastsætte sin forretningsorden. Det er hensigtsmæssigt at indføre en forenklet procedure for fastlæggelsen af Fællesskabets holdning hertil.

(5)

I overensstemmelse med protokollen om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling og protokollen om integrering af Schengen-reglerne i Den Europæiske Union, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, deltager Det Forenede Kongerige og Irland ikke i vedtagelsen af denne afgørelse og er ikke bundet eller omfattet af den.

(6)

I overensstemmelse med protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, deltager Danmark ikke i vedtagelsen af denne afgørelse og er ikke bundet eller omfattet af den —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Albanien om lempelse af reglerne for udstedelse af visa godkendes hermed på Fællesskabets vegne.

Teksten til aftalen er knyttet som bilag til denne afgørelse.

Artikel 2

Formanden for Rådet giver de i aftalens artikel 14, stk. 1, omhandlede meddelelser (2).

Artikel 3

I det i aftalens artikel 12 omhandlede blandede ekspertudvalg repræsenteres Fællesskabet af Kommissionen bistået af eksperter fra medlemsstaterne.

Artikel 4

I det blandede ekspertudvalg fastlægges Fællesskabets holdning til vedtagelsen af den i aftalens artikel 12, stk. 4, omhandlede forretningsorden af Kommissionen efter høring af et særligt udvalg udpeget af Rådet.

Artikel 5

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. november 2007.

På Rådets vegne

R. PEREIRA

Formand


(1)  Udtalelse afgivet den 24.10.2007 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  Datoen for aftalens ikrafttrædelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende på foranledning af Generalsekretariatet for Rådet.


AFTALE

mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Albanien om lempelse af reglerne for udstedelse af visa

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB,

i det følgende benævnt »Fællesskabet«,

og

REPUBLIKKEN ALBANIEN,

i det følgende benævnt »parterne«,

DER HENVISER TIL stabiliserings- og associeringsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Albanien, der blev undertegnet den 12. juni 2006, og som på nuværende tidspunkt regulerer forbindelserne med Republikken Albanien

DER PÅ NY BEKRÆFTER deres hensigt om at arbejde tæt sammen inden for rammerne af de eksisterende strukturer for stabiliserings- og associeringsaftalen med henblik på en liberalisering af visumordningen for Republikken Albanien og Den Europæiske Union i overensstemmelse med konklusionerne af topmødet mellem EU og det vestlige Balkan, der blev afholdt i Thessaloniki den 21. juni 2003

DER SOM ET FØRSTE KONKRET SKRIDT HEN IMOD EN VISUMFRI REJSEORDNING ØNSKER at lette de mellemfolkelige kontakter som en vigtig forudsætning for en stabil udvikling af økonomiske, humanitære, kulturelle, videnskabelige og andre bånd ved at lempe reglerne for udstedelse af visa til albanske statsborgere

SOM HOLDER SIG FOR ØJE, at alle statsborgere i Den Europæiske Union fra 4. august 2000 har været fritaget for visumpligten ved rejser til Republikken Albanien af en varighed på højst 90 dage for hver periode på 180 dage eller ved transit gennem Republikken Albaniens område

SOM ANERKENDER, at hvis Republikken Albanien genindfører visumkravet for statsborgere i Den Europæiske Union, skal de samme lempelser, som indrømmes albanske statsborgere i henhold til denne aftale, automatisk gælde for statsborgere i Den Europæiske Union på basis af princippet om gensidighed

SOM ANERKENDER, at lempelsen af visumreglerne ikke må føre til ulovlig migration, og som er særlig opmærksomme på sikkerheds- og tilbagetagelsesaspekterne

SOM HENVISER TIL ikrafttrædelsen af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Albanien om tilbagetagelse af personer, der er bosiddende uden tilladelse

SOM TAGER HENSYN TIL protokollen om Det Forenede Kongerige Storbritanniens og Irlands stilling og protokollen om integration af Schengen-reglerne i Den Europæiske Union, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, og bekræfter, at denne aftales bestemmelser ikke gælder for Det Forenede Kongerige Storbritannien og Irland

SOM TAGER HENSYN TIL protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, og bekræfter, at denne aftales bestemmelser ikke gælder for Kongeriget Danmark,

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

Artikel 1

Formål og anvendelsesområde

1.   Formålet med denne aftale er at lempe reglerne for udstedelse af visa til albanske statsborgere til et forventet ophold på højst 90 dage for hver periode på 180 dage.

2.   Hvis Republikken Albanien genindfører visumkravet for statsborgere i Den Europæiske Union, skal de samme lempelser, som indrømmes albanske statsborgere i henhold til denne aftale, automatisk gælde for statsborgere i Den Europæiske Union på basis af princippet om gensidighed.

Artikel 2

Generel bestemmelse

1.   De i denne aftale indeholdte bestemmelser om lempelse af reglerne for visumudstedelse finder kun anvendelse på albanske statsborgere i det omfang, de ikke i henhold til Fællesskabets eller medlemsstaternes lovgivning, denne aftale eller andre internationale aftaler er fritaget for visumpligt.

2.   Republikken Albaniens eller medlemsstaternes eller Fællesskabets lovgivning finder anvendelse på spørgsmål, der ikke er omfattet af denne aftale, herunder bl.a. afslag på visumansøgninger, anerkendelse af rejsedokumenter, dokumentation for tilstrækkelige subsistensmidler, nægtelse af indrejse og udsendelsesforanstaltninger.

Artikel 3

Definitioner

I denne aftale forstås ved:

a)

»medlemsstat«: enhver af Den Europæiske Unions medlemsstater, med undtagelse af Danmark, Irland og Det Forenede Kongerige

b)

»statsborger i Den Europæiske Union«: en statsborger i en medlemsstat som defineret under litra a)

c)

»albansk statsborger«: enhver, som har statsborgerskab i Republikken Albanien

d)

»visum«: en tilladelse udstedt eller en afgørelse truffet af en medlemsstat, som kræves for

indrejse med henblik på et forventet ophold i denne medlemsstat eller i flere medlemsstater på højst 90 dage i alt

indrejse med henblik på transit gennem denne medlemsstats eller flere medlemsstaters områder

e)

»person med lovligt ophold«: en albansk statsborger med tilladelse eller ret til at opholde sig i mere end 90 dage på en medlemsstats område i henhold til fællesskabsretten eller national ret.

Artikel 4

Dokumentation for rejsens formål

1.   For følgende kategorier af albanske statsborgere er følgende dokumenter tilstrækkelig dokumentation for formålet med rejsen til den anden part:

a)

for medlemmer af officielle delegationer, der efter en officiel indbydelse stilet til Republikken Albanien, skal deltage i møder, konsultationer, forhandlinger eller udvekslingsprogrammer samt arrangementer afholdt af mellemstatslige organisationer på en medlemsstats område:

et brev udfærdiget af en albansk myndighed, hvoraf det fremgår, at ansøgeren er medlem af dens delegation på rejse til den anden parts område med det formål at deltage i de angivne arrangementer, ledsaget af en kopi af den officielle indbydelse

b)

for forretningsfolk og repræsentanter for erhvervsorganisationer:

en skriftlig indbydelse fra værten, der skal være en juridisk person eller virksomhed, filial eller afdeling heraf, en statslig eller lokal myndighed i medlemsstaterne eller en arrangør af handelsmesser eller udstillinger, konferencer eller symposier afholdt på medlemsstaternes område, som er godkendt af det albanske handelskammer

c)

for journalister:

attestering eller anden dokumentation udstedt af en faglig organisation for, at den pågældende person er uddannet journalist, samt et dokument udstedt af vedkommendes arbejdsgiver, hvoraf det fremgår, at formålet med rejsen er at udføre journalistisk arbejde

d)

for personer, der skal deltage i videnskabelige, kulturelle eller kunstneriske aktiviteter, herunder universitetsprogrammer og andre udvekslingsprogrammer:

en skriftlig indbydelse fra værtsorganisationen til at deltage i disse aktiviteter

e)

for repræsentanter for organisationer i civilsamfundet, når de rejser med henblik på uddannelse, seminarer og konferencer, også inden for rammerne af udvekslingsprogrammer

en skriftlig indbydelse fra værtsorganisationen, en bekræftelse af, at den pågældende person repræsenterer en organisation i civilsamfundet, og en etableringstilladelse for organisationen fra det relevante register og udstedt af en statslig myndighed i overensstemmelse med national ret

f)

for elever, studerende, universitetsuddannede under videreuddannelse og medfølgende lærere, der rejser i studie- eller uddannelsesøjemed, herunder inden for rammerne af udvekslingsprogrammer og andre uddannelsesrelaterede aktiviteter:

en skriftlig indbydelse eller et optagelsesbevis fra værtsuniversitetet, -akademiet, -instituttet, -læreanstalten eller -skolen eller studiekort eller beviser på de kurser, der skal følges

g)

for deltagere i internationale sportsarrangementer og deres professionelle ledsagere:

en skriftlig indbydelse fra værtsorganisationen: kompetente myndigheder, nationale sportsforbund eller nationale olympiske komitéer i medlemsstaterne

h)

for deltagere i officielle udvekslingsprogrammer arrangeret af venskabskommuner og -byer:

en skriftlig indbydelse fra disse byers borgmester/kommunaldirektør

i)

for pårørende — ægtefæller, børn (også adopterede), forældre (også formyndere), bedsteforældre og børnebørn — til albanske statsborgere med lovligt ophold på medlemsstaternes område, og som besøger sidstnævnte:

en skriftlig indbydelse fra værten

j)

til besøg på militære og civile gravsteder:

et officielt dokument, der bekræfter gravstedets eksistens samt slægtskab eller andet tilhørsforhold mellem ansøgeren og den begravede

k)

for politisk forfulgte personer under det kommunistiske styre i Republikken Albanien:

en attest udstedt af instituttet for integration af forfulgte personer i overensstemmelse med artikel 3 i lov nr. 7748 af 29.7.1993 med angivelse af den politisk forfulgte persons status under det kommunistiske styre i Republikken Albanien og en indbydelse fra en kompetent myndighed, en national eller international organisation, herunder en ngo i en medlemsstat, eller en EU-institution med henblik på deltagelse i aktiviteter, f.eks. i relation til deres status som politisk forfulgte

l)

for chauffører i international gods- eller passagertransport til medlemsstaternes område i køretøjer indregistreret i Republikken Albanien

en skriftlig anmodning fra det nationale forbund af transportvirksomheder i Republikken Albanien, som foretager international transport ad landevej, med angivelse af turenes formål, varighed og hyppighed

m)

for turister

en attest eller en voucher fra et rejsebureau eller en rejsearrangør, der er godkendt af medlemsstaterne inden for rammerne af det lokale konsulære samarbejde, hvori det bekræftes, at der er reserveret en organiseret rejse.

n)

til besøg af lægelige årsager og for de nødvendige ledsagende personer:

et officielt dokument fra den behandlende institution, som bekræfter behovet for behandling på denne institution og for at være ledsaget, og dokumentation for, at vedkommende har tilstrækkelige finansielle midler til at betale for lægebehandlingen

o)

for medlemmer af liberale erhverv, der deltager i internationale udstillinger, konferencer, symposier, seminarer eller andre lignende arrangementer, der afholdes på medlemsstaternes område:

en skriftlig anmodning fra værtsorganisationen, der bekræfter, at den pågældende person deltager i arrangementet

p)

for medlemmer af tog-, kølevogns- eller lokomotivbesætninger i internationale tog, der kører til medlemsstaternes område

en skriftlig anmodning fra det kompetente jernbaneselskab i Republikken Albanien med angivelse af rejsens formål, varighed og hyppighed

q)

for personer, der deltager i begravelsesceremonier:

et officielt dokument, der bekræfter dødsfaldet samt slægtskab eller andet tilhørsforhold mellem ansøgeren og den begravede

r)

for repræsentanter for religiøse samfund:

en skriftlig anmodning fra et religiøst samfund, der er registreret i Republikken Albanien med angivelse af rejsens formål, varighed og hyppighed

2.   Den i stk. 1 omhandlede skriftlige indbydelse eller anmodning skal indeholde følgende oplysninger:

a)

for den indbudte: fulde navn, fødselsdato, køn, statsborgerskab, pasnummer eller nummer på andet identitetsbevis, rejsetidspunkt, rejsens formål, antal indrejser samt når det er relevant, navnet på ægtefælle og eventuelle mindreårige børn, der ledsager den indbudte

b)

den indbydende persons fulde navn og bopæl

c)

den indbydende juridiske persons, virksomheds eller organisations fulde navn og adresse samt

hvis indbydelsen er udsendt af en organisation, tillige navn og stilling på den person, der har underskrevet indbydelsen

hvis den, som indbyder, er en juridisk person eller virksomhed eller afdeling/filial heraf eller en virksomhed beliggende på en medlemsstats område, tillige det i den pågældende medlemsstat lovpligtige registreringsnummer.

3.   Til de i stk. 1 omhandlede personkategorier udstedes alle visumtyper efter den forenklede procedure uden krav om nogen anden dokumentation, indbydelse eller attestering af rejsens formål, som måtte være foreskrevet i medlemsstaternes lovgivning.

Artikel 5

Udstedelse af visa til flere indrejser

1.   Medlemsstaternes diplomatiske og konsulære repræsentationer udsteder visa til flere indrejser gældende i op til fem år til følgende kategorier af personer:

a)

medlemmer af ministerrådet, parlamentet, forfatningsdomstolen og højesteret, såfremt de ikke er fritaget for visumpligten i medfør af denne aftale, når de rejser i embeds medfør, med en gyldighed begrænset til deres mandatperiode, hvis denne er under 5 år

b)

faste medlemmer af officielle delegationer, der efter en officiel indbydelse stilet til Republikken Albanien, regelmæssigt skal deltage i møder, konsultationer, forhandlinger eller udvekslingsprogrammer samt arrangementer afholdt af mellemstatslige organisationer på medlemsstaternes område

c)

ægtefæller og børn (også adopterede), der er under 21 år eller er forsørgelsesberettigede, og som besøger albanske statsborgere med lovligt ophold på medlemsstaternes område, med en gyldighed begrænset til varigheden af det lovlige ophold.

2.   Medlemsstaternes diplomatiske og konsulære repræsentationer udsteder visa til flere indrejser med en gyldighed på op til et år til følgende kategorier af personer, forudsat at de i det foregående år har fået udstedt mindst ét visum, har gjort brug af det i overensstemmelse med reglerne om indrejse og ophold på den besøgte stats område og har grund til at ansøge om et visum til flere indrejser:

a)

medlemmer af officielle delegationer, der efter en officiel indbydelse stilet til Republikken Albanien, regelmæssigt skal deltage i møder, konsultationer, forhandlinger eller udvekslingsprogrammer samt arrangementer afholdt af mellemstatslige organisationer på medlemsstaternes område:

b)

forretningsfolk og repræsentanter for erhvervsorganisationer, der jævnligt rejser til medlemsstaterne

c)

personer, der deltager i videnskabelige, kulturelle eller kunstneriske aktiviteter, herunder universitets- og andre udvekslingsprogrammer, og som jævnlig rejser til medlemsstaterne

d)

deltagere i internationale sportsarrangementer og deres professionelle ledsagere

e)

journalister

f)

deltagere i officielle udvekslingsprogrammer arrangeret af venskabskommuner og -byer

g)

chauffører i international gods- eller passagertransport til medlemsstaternes område i køretøjer indregistreret i Republikken Albanien

h)

personer, der regelmæssigt kommer på besøg af lægelige årsager, og de nødvendige ledsagende personer

i)

medlemmer af tog-, kølevogns- eller lokomotivbesætninger i internationale tog, der kører til medlemsstaternes område

j)

studerende eller universitetsuddannede under videreuddannelse, der regelmæssigt rejser med henblik på studier eller uddannelse, også inden for rammerne af udvekslingsprogrammer

k)

repræsentanter for religiøse samfund, der er registreret i Republikken Albanien, og som regelmæssigt rejser til medlemsstaterne

l)

repræsentanter for organisationer i civilsamfundet, der regelmæssigt rejser til medlemsstaterne med henblik på uddannelse, seminarer og konferencer, også inden for rammerne af udvekslingsprogrammer

m)

medlemmer af liberale erhverv, der deltager i internationale udstillinger, konferencer, symposier, seminarer eller andre lignende arrangementer, der afholdes på medlemsstaternes område.

3.   Medlemsstaternes diplomatiske og konsulære repræsentationer udsteder visa til flere indrejser med en gyldighed på mindst 2 år og højst 5 år til de i stk. 2 nævnte personkategorier, forudsat at de i de foregående 2 år har gjort brug af et visum til flere indrejser med etårig gyldighed i overensstemmelse med reglerne om indrejse og ophold på den besøgte stats område og stadig har gyldig grund til at ansøge om et visum til flere indrejser.

4.   De i stk. 1, 2 og 3 omhandlede personers samlede ophold på medlemsstaternes område må ikke overstige 90 dage for hver periode på 180 dage.

Artikel 6

Gebyrer for behandling af visumansøgninger

1.   Gebyret for behandling af visumansøgninger fra albanske statsborgere er på 35 EUR.

Dette gebyr kan ændres efter reglerne i artikel 14, stk. 4.

Hvis Republikken Albanien genindfører visumpligt for statsborgere i Den Europæiske Union, må det albanske visumgebyr ikke være på mere end 35 EUR eller et andet aftalt beløb, hvis gebyret ændres efter proceduren i artikel 14, stk. 4.

2.   For følgende personkategorier beregnes der ikke gebyr for behandling af visumansøgninger:

a)

pårørende — ægtefæller, børn (også adopterede), forældre (også formyndere), bedsteforældre og børnebørn — til albanske statsborgere med lovligt ophold på medlemsstaternes område

b)

medlemmer af officielle delegationer, der efter en officiel indbydelse stilet til Republikken Albanien, skal deltage i møder, konsultationer, forhandlinger eller udvekslingsprogrammer samt arrangementer afholdt af mellemstatslige organisationer på en medlemsstats område

c)

medlemmer af ministerrådet, parlamentet, forfatningsdomstolen og højesteret, såfremt de ikke er fritaget for visumpligten i medfør af denne aftale

d)

elever, studerende, universitetsuddannede under videreuddannelse og medfølgende lærere, der rejser i studie- eller uddannelsesøjemed

e)

børn under 6 år

f)

handicappede og deres eventuelt nødvendige ledsagere

g)

personer, der kan dokumentere, at deres rejse er nødvendig af humanitære grunde, f.eks. med henblik på presserende lægebehandling, samt disse personers ledsagere, eller med henblik på at deltage i en pårørendes begravelse eller besøge en pårørende, der er alvorligt syg

h)

deltagere i internationale sportsarrangementer og deres professionelle ledsagere

i)

personer, der skal deltage i videnskabelige, kulturelle eller kunstneriske aktiviteter, herunder universitetsprogrammer og andre udvekslingsprogrammer

j)

deltagere i officielle udvekslingsprogrammer arrangeret af venskabskommuner og -byer

k)

politisk forfulgte personer under det kommunistiske styre

l)

pensionister

m)

repræsentanter for organisationer i civilsamfundet, der rejser med henblik på møder, seminarer, udvekslingsprogrammer eller uddannelseskurser

n)

journalister

o)

repræsentanter for religiøse samfund registreret i Republikken Albanien

p)

chauffører i international gods- eller passagertransport til medlemsstaternes område i køretøjer indregistreret i Republikken Albanien

q)

medlemmer af tog-, kølevogns- eller lokomotivbesætninger i internationale tog, der kører til medlemsstaternes område

r)

medlemmer af liberale erhverv, der deltager i internationale udstillinger, konferencer, symposier, seminarer eller andre lignende arrangementer, der afholdes på medlemsstaternes område.

Artikel 7

Varighed af behandlingen af visumansøgninger

1.   Medlemsstaternes diplomatiske og konsulære repræsentationer træffer afgørelse om ansøgningen inden for en frist på 10 kalenderdage efter datoen for modtagelsen af ansøgningen og den for visumudstedelsen krævede dokumentation.

2.   Fristen for at træffe afgørelse om en visumansøgning kan forlænges op til 30 dage i enkelttilfælde, bl.a. når der er behov for nærmere granskning af ansøgningen.

3.   Fristen for at træffe afgørelse om en visumansøgning kan afkortes til 3 arbejdsdage eller derunder i hastende tilfælde.

Artikel 8

Udrejse efter tab eller tyveri af dokumenter

Statsborgere i Den Europæiske Union og Republikken Albanien, der har mistet deres identitetsdokumenter, eller som har fået disse dokumenter stjålet under ophold på Republikken Albaniens eller medlemsstaternes område, kan rejse ud af dette område på gyldige identitetsdokumenter, der giver ret til at passere grænsen, og som er udstedt af medlemsstaternes eller Republikken Albaniens diplomatiske og konsulære repræsentationer uden visum eller anden tilladelse.

Artikel 9

Forlængelse af visa under ekstraordinære omstændigheder

Albanske statsborgere, der på grund af force majeure ikke har mulighed for at forlade medlemsstaternes område inden for den frist, der er anført i deres visum, kan i overensstemmelse med værtslandets lovgivning vederlagsfrit få forlænget deres visums gyldighed i det tidsrum, det er nødvendigt, før de kan vende tilbage til deres opholdsland.

Artikel 10

Diplomatpas

1.   Albanske statsborgere, der er i besiddelse af gyldigt diplomatpas, har ret til indrejse i, udrejse af og transit gennem medlemsstaternes område uden visum.

2.   De i stk. 1 omhandlede personer kan opholde sig på medlemsstaternes område i højst 90 dage for hver periode på 180 dage.

Artikel 11

Territorial gyldighed af visa

Med forbehold af nationale regler og bestemmelser angående medlemsstaternes nationale sikkerhed og med forbehold af EU-reglerne om visa med begrænset territorial gyldighed har albanske statsborgere ret til at rejse på medlemsstaternes område på lige fod med statsborgere i Den Europæiske Union.

Artikel 12

Blandet udvalg til forvaltning af aftalen

1.   Parterne nedsætter et blandet ekspertudvalg (»udvalget«), bestående af repræsentanter for Det Europæiske Fællesskab og Republikken Albanien. Fællesskabet repræsenteres af Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber bistået af eksperter fra medlemsstaterne.

2.   Udvalget har bl.a. til opgave at:

a)

overvåge gennemførelsen af denne aftale

b)

fremsætte forslag til ændring eller udvidelse af denne aftale

c)

bilægge tvister, som opstår i forbindelse med fortolkning eller anvendelse af denne aftales bestemmelser.

3.   Udvalget mødes, når det er nødvendigt, efter anmodning fra en af parterne, og mindst én gang om året.

4.   Udvalget fastsætter selv sin forretningsorden.

Artikel 13

Denne aftales forhold til bilaterale aftaler mellem medlemsstaterne og Republikken Albanien

1.   Denne aftale har fra og med sin ikrafttrædelse forrang for bestemmelser i enhver bilateral eller multilateral aftale indgået mellem de enkelte medlemsstater og Republikken Albanien, for så vidt bestemmelserne i sidstnævnte aftaler omhandler spørgsmål omfattet af denne aftale.

2.   Bestemmelserne i bilaterale aftaler eller ordninger mellem individuelle medlemsstater og Republikken Albanien, der blev undertegnet inden 1. januar 2007, og som indeholder bestemmelser om visumfritagelse for indehavere af tjenestepas, finder fortsat anvendelse i en femårig periode fra denne aftales ikrafttrædelse, uden at dette påvirker de pågældende medlemsstaters eller Republikken Albaniens ret til at opsige eller suspendere de bilaterale aftaler i den femårige periode.

Artikel 14

Afsluttende bestemmelser

1.   Denne aftale ratificeres eller godkendes af parterne i overensstemmelse med deres respektive procedurer og træder i kraft den første dag i den anden måned efter den dato, hvor parterne giver hinanden meddelelse om, at ovennævnte procedurer er afsluttet.

2.   Denne aftale indgås på ubestemt tid, medmindre den opsiges efter reglerne i stk. 5.

3.   Aftalen kan ændres ved skriftlig overenskomst mellem parterne. Ændringer træder i kraft, efter at parterne har givet hinanden meddelelse om, at de interne procedurer, der kræves herfor, er afsluttet.

4.   Hver af parterne kan suspendere hele aftalen eller en del af den, når hensyn til den offentlige orden, den nationale sikkerhed eller folkesundheden tilsiger det. Afgørelsen herom meddeles den anden part senest 48 timer før dens ikrafttræden. Den part, der suspenderer anvendelsen af denne aftale, underretter omgående den anden part, når grundene til suspensionen ikke længere består.

5.   Hver part kan opsige denne aftale med skriftligt varsel til den anden part. Aftalen ophører med at være i kraft 90 dage efter tidspunktet for denne meddelelse.

Udfærdiget i Bruxelles, den attende september to tusinde og syv i to eksemplarer på hvert af parternes officielle sprog, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Za Evropsku zajednicu

За Европску заједнитгу

Për Kommunitetin Europian

Image

Image

За Република Албания

Por la República de Albania

Za Albánskou republiku

For Republikken Albanien

Für die Republik Albanien

Albaania Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Αλβανίας

For the Republic of Albania

Pour la République d'Albanie

Per la Repubblica d'Albania

Albānijas Republikas vārdā

Albanijos Respublikos vardu

az Albán Köztársaság részéről

Għar-Repubblika ta' l-Albanija

Voor de Republiek Albanië

W imieniu Republiki Albanii

Pela República da Albânia

Pentru Republica Albania

Za Albánsku republiku

Za Republiko Albanijo

Albanian tasavallan puolesta

För Republiken Albanien

Për Republikën e Shqipërisë

Image

BILAG

PROTOKOL TIL AFTALEN ANGÅENDE DE MEDLEMSSTATER, DER IKKE I FULDT OMFANG ANVENDER SCHENGEN-REGLERNE

De medlemsstater, der er bundet af Schengen-reglerne, men som i afventning af den relevante rådsafgørelse endnu ikke udsteder Schengen-visa, udsteder nationale visa, hvis gyldighed er begrænset til deres område.

Disse medlemsstater kan ensidigt anerkende Schengen-visa og -opholdstilladelser i forbindelse med transit gennem deres område i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 895/2006/EF af 14. juni 2006.

Da Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 895/2006/EF af 14. juni 2006 ikke finder anvendelse på Rumænien og Bulgarien, vil Europa-Kommissionen fremsætte forslag om lignende bestemmelser for derved at sætte disse lande i stand til unilateralt at anerkende Schengen-visa og -opholdstilladelser samt andre lignende dokumenter, som andre medlemsstater, der endnu ikke er fuldt integreret i Schengen-området, har udstedt med henblik på transit gennem deres område.

FÆLLESERKLÆRING OM DANMARK

Parterne tager til efterretning, at denne aftale ikke finder anvendelse på de procedurer for visumudstedelse, der anvendes af Danmarks diplomatiske og konsulære repræsentationer.

Under disse omstændigheder er det ønskeligt, at myndighederne i Danmark og Republikken Albanien snarest indgår en bilateral aftale om lempelse af reglerne for udstedelse af visa til kortvarigt ophold svarende til den aftale, der er indgået mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Albanien.

FÆLLESERKLÆRING OM DET FORENEDE KONGERIGE OG IRLAND

Parterne tager til efterretning, at denne aftale ikke gælder for Det Forenede Kongeriges og Irlands område.

Under disse omstændigheder er det ønskeligt, at myndighederne i Det Forenede Kongerige, Irland og Republikken Albanien snarest indgår bilaterale aftaler om lempelse af reglerne for udstedelse af visa til kortvarigt ophold.

FÆLLESERKLÆRING OM ISLAND OG NORGE

Parterne noterer sig de tætte forbindelser mellem Det Europæiske Fællesskab og Island og Norge, navnlig i henhold til aftalen af 18. maj 1999 vedrørende disse landes associering i gennemførelsen, anvendelsen og videreudviklingen af Schengen-reglerne.

Under disse omstændigheder er det ønskeligt, at myndighederne i Norge, Island og Republikken Albanien snarest indgår en bilateral aftale om lempelse af reglerne for udstedelse af visa til kortvarigt ophold svarende til den aftale, der er indgået mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Albanien.

FÆLLESERKLÆRING VEDRØRENDE SCHWEIZ OG LIECHTENSTEIN

(om nødvendigt)

Hvis aftalen mellem EU, EF og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i Schengen-reglernes gennemførelse, anvendelse og udvikling og protokollerne til denne aftale vedrørende Liechtenstein er trådt i kraft på det tidspunkt, hvor forhandlingerne med Republikken Albanien er afsluttet, vil der blive afgivet en lignende erklæring for så vidt angår Schweiz og Liechtenstein.

ERKLÆRING FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OM VISUMANSØGERES ADGANG TIL INFORMATION OG HARMONISERING AF INFORMATION OM PROCEDURERNE FOR UDSTEDELSE AF VISA TIL KORTVARIGT OPHOLD OG DOKUMENTATION, SOM SKAL FREMLÆGGES VED ANSØGNING OM VISA TIL KORTVARIGT OPHOLD

Det Europæiske Fællesskab erkender, at det er vigtigt at skabe åbenhed omkring visumansøgninger, og henviser i den forbindelse til forslaget vedrørende omarbejdningen af de fælles konsulære instrukser til de diplomatiske og konsulære repræsentationer, der blev vedtaget af Europa-Kommissionen den 19. juli 2006, og som indeholder bestemmelser om betingelserne for visumansøgeres adgang til medlemsstaternes diplomatiske og konsulære repræsentationer.

Med hensyn til information af visumansøgere mener Det Europæiske Fællesskab, at der bør tages passende skridt til:

generelt at tilvejebringe grundlæggende oplysninger til ansøgerne om procedurerne og betingelserne for ansøgning om visa og de udstedte visas gyldighed

at Det Europæiske Fællesskab opstiller en liste over minimumskrav for at sikre albanske ansøgere sammenhængende og ensartet grundlæggende oplysninger og for at sikre, at der i princippet stilles samme krav til dokumentationen for ansøgninger.

Ovennævnte oplysninger, herunder listen over rejsebureauer og rejsearrangører, der er akkrediteret inden for rammerne af det lokale konsulære samarbejde, skal sikres vid udbredelse (opslagstavler i konsulater, pjecer, websteder osv.).

Medlemsstaternes diplomatiske og konsulære repræsentationer skal fra sag til sag oplyse om eksisterende muligheder i henhold til Schengen-bestemmelserne for lempelse af reglerne for udstedelse af visa til kortvarigt ophold, navnlig for bona fide-ansøgere.

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKABS ERKLÆRING OM REVISION AF VISUMKRAVENE TIL INDEHAVERE AF TJENESTEPAS

Da fritagelsen af indehavere af tjenestepas for visumpligten, der er fastsat bestemmelser om i bilaterale aftaler eller ordninger mellem individuelle medlemsstater og Republikken Albanien, og som blev undertegnet inden 1. januar 2007, kun fortsat skal finde anvendelse i en femårig periode fra ikrafttrædelsen af denne aftale, uden at dette påvirker de pågældende medlemsstaters eller Republikken Albaniens ret til at opsige eller suspendere disse bilaterale aftaler i den femårige periode, vil Det Europæiske Fællesskab revurdere situationen for indehavere af tjenestepas senest fire år efter, at denne aftale er trådt i kraft, med henblik på en eventuel ændring af aftalen i overensstemmelse med proceduren i artikel 14, stk. 3.

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKABS ERKLÆRING OM AT LEMPE REGLERNE FOR FAMILIEMEDLEMMER OG BONA FIDE-ANSØGERE

Det Europæiske Fællesskab noterer sig Republikken Albaniens forslag om at anvende en bredere definition af begrebet familiemedlemmer, der bør kunne drage fordel af lempelsen af reglerne for visumudstedelse, og den betydning, Republikken Albanien tillægger en forenkling af reglerne for bevægelsesfriheden for denne personkategori.

For at forbedre bevægelsesfriheden for et større antal personer med familiebånd (navnlig søskende og deres børn) til albanske statsborgere med lovligt ophold på medlemsstaternes område opfordrer Det Europæiske Fællesskab medlemsstaternes konsulater til fuldt ud at anvende de eksisterende muligheder i fællesskabsretten til at lempe reglerne for visumudstedelse til denne personkategori, herunder navnlig en forenkling af den dokumentation, der kræves af ansøgeren, fritagelse for gebyret til behandling af ansøgningen og i givet fald til udstedelse af visa til flere indrejser.

Derudover opfordrer Det Europæiske Fællesskab medlemsstaternes konsulater til fuldt ud at anvende disse muligheder for at lempe reglerne for udstedelse af visa til bona fide-ansøgere.


19.12.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 334/96


RÅDETS AFGØRELSE

af 8. november 2007

om indgåelse af en aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Bosnien-Hercegovina om lempelse af reglerne for udstedelse af visa

(2007/822/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 62, stk. 2, litra b), nr. i) og ii), sammenholdt med artikel 300, stk. 2, første afsnit, første punktum, og artikel 300, stk. 3, første afsnit,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionen har på Det Europæiske Fællesskabs vegne ført forhandlinger med Bosnien-Hercegovina om en aftale om lempelse af reglerne for udstedelse af visa.

(2)

Aftalen blev den 18. september 2007 undertegnet på Det Europæiske Fællesskabs vegne under forbehold af dens senere indgåelse i overensstemmelse med en rådsafgørelse, der blev vedtaget den 18. september 2007.

(3)

Aftalen bør godkendes.

(4)

Ved aftalen nedsættes der et blandet udvalg til forvaltning af aftalen, der selv kan fastsætte sin forretningsorden. Det er hensigtsmæssigt at indføre en forenklet procedure for fastlæggelsen af Fællesskabets holdning hertil.

(5)

I overensstemmelse med protokollen om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling og protokollen om integrering af Schengen-reglerne i Den Europæiske Union, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, deltager Det Forenede Kongerige og Irland ikke i vedtagelsen af denne afgørelse og er ikke bundet eller omfattet af den.

(6)

I overensstemmelse med protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, deltager Danmark ikke i vedtagelsen af denne afgørelse og er ikke bundet eller omfattet af den —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Bosnien-Hercegovina om lempelse af reglerne for udstedelse af visa godkendes hermed på Fællesskabets vegne.

Teksten til aftalen er knyttet som bilag til afgørelsen.

Artikel 2

Formanden for Rådet giver de i aftalens artikel 14, stk. 1, omhandlede meddelelser (2).

Artikel 3

I det i aftalens artikel 12 omhandlede blandede ekspertudvalg repræsenteres Fællesskabet af Kommissionen bistået af eksperter fra medlemsstaterne.

Artikel 4

I det blandede ekspertudvalg fastlægges Fællesskabets holdning til vedtagelsen af den i aftalens artikel 12, stk. 4, omhandlede forretningsorden af Kommissionen efter høring af et særligt udvalg udpeget af Rådet.

Artikel 5

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. november 2007.

På Rådets vegne

R. PEREIRA

Formand


(1)  Udtalelse afgivet den 24.10.2007 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  Datoen for aftalens ikrafttrædelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende på foranledning af Generalsekretariatet for Rådet.


AFTALE

Aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Bosnien-Hercegovina om lempelse af reglerne for udstedelse af visa

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB,

i det følgende benævnt »Fællesskabet«,

og

BOSNIEN-HERCEGOVINA,

i det følgende benævnt »parterne«,

DER SOM ET FØRSTE KONKRET SKRIDT HEN IMOD EN VISUMFRI REJSEORDNING ØNSKER at lette de mellemfolkelige kontakter som en vigtig forudsætning for en stabil udvikling af økonomiske, humanitære, kulturelle, videnskabelige og andre bånd ved at lempe reglerne for udstedelse af visa til statsborgere i Bosnien-Hercegovina

SOM HOLDER SIG FOR ØJE, at alle statsborgere i Den Europæiske Union er fritaget for visumpligten ved rejser til Bosnien-Hercegovina af en varighed på højst 90 dage eller ved transit gennem Bosnien-Hercegovinas område

SOM ANERKENDER, at hvis Bosnien-Hercegovina genindfører visumpligt for statsborgere i Den Europæiske Union, skal de samme lempelser, som indrømmes statsborgere i Bosnien-Hercegovina i henhold til denne aftale, automatisk gælde for statsborgere i Den Europæiske Union på basis af princippet om gensidighed

SOM ANERKENDER, at lempelsen af visumreglerne ikke må føre til ulovlig migration, og som er særlig opmærksomme på sikkerheds- og tilbagetagelsesaspekterne

SOM TAGER HENSYN TIL protokollen om Det Forenede Kongerige Storbritanniens og Irlands stilling og protokollen om integration af Schengen-reglerne i Den Europæiske Union, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, og bekræfter, at denne aftales bestemmelser ikke gælder for Det Forenede Kongerige Storbritannien og Irland

SOM TAGER HENSYN TIL protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, og bekræfter, at denne aftales bestemmelser ikke gælder for Kongeriget Danmark

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

Artikel 1

Formål og anvendelsesområde

1.   Formålet med denne aftale er at lempe reglerne for udstedelse af visa til statsborgere i Bosnien-Hercegovina til et forventet ophold på højst 90 dage for hver periode på 180 dage.

2.   Hvis Bosnien-Hercegovina genindfører visumpligt for statsborgere i Den Europæiske Union eller bestemte kategorier af statsborgere i Den Europæiske Union, skal de samme lempelser, som indrømmes statsborgere i Bosnien-Hercegovina i henhold til denne aftale, automatisk gælde for statsborgere i Den Europæiske Union på basis af princippet om gensidighed

Artikel 2

Generel bestemmelse

1.   De i denne aftale indeholdte bestemmelser om lempelse af reglerne for visumudstedelse finder kun anvendelse på statsborgere i Bosnien-Hercegovina i det omfang, de ikke i henhold til Fællesskabets eller medlemsstaternes lovgivning, denne aftale eller andre internationale aftaler er fritaget for visumpligt.

2.   Bosnien-Hercegovinas eller medlemsstaternes eller Fællesskabets lovgivning finder anvendelse på spørgsmål, der ikke er omfattet af denne aftale, herunder bl.a. afslag på visumansøgninger, anerkendelse af rejsedokumenter, dokumentation for tilstrækkelige subsistensmidler, nægtelse af indrejse og udsendelsesforanstaltninger.

Artikel 3

Definitioner

I denne aftale forstås ved:

a)

»medlemsstat«: enhver af Den Europæiske Unions medlemsstater, med undtagelse af Kongeriget Danmark, Republikken Irland og Det Forenede Kongerige Storbritannien

b)

»statsborger i Den Europæiske Union«: en statsborger i en medlemsstat, som defineret under litra a)

c)

»statsborger i Bosnien-Hercegovina«: enhver, som har statsborgerskab i Bosnien-Hercegovina

d)

»visum«: en tilladelse udstedt eller en afgørelse truffet af en medlemsstat, som kræves for

indrejse med henblik på et forventet ophold i denne medlemsstat eller i flere medlemsstater på højst 90 dage i alt

indrejse med henblik på transit gennem denne medlemsstats eller flere medlemsstaters områder

e)

»person med lovligt ophold«: en statsborger i Bosnien-Hercegovina med tilladelse eller ret til at opholde sig i mere end 90 dage på en medlemsstats område i henhold til fællesskabsretten eller national ret.

Artikel 4

Dokumentation for rejsens formål

1.   For følgende kategorier af statsborgere i Bosnien-Hercegovina er følgende dokumenter tilstrækkelig dokumentation for formålet med rejsen til den anden part:

a)

for medlemmer af officielle delegationer, der efter en officiel indbydelse stilet til Bosnien-Hercegovina, skal deltage i møder, konsultationer, forhandlinger eller udvekslingsprogrammer samt arrangementer afholdt af mellemstatslige organisationer på medlemsstaternes område:

et brev udfærdiget af en myndighed i Bosnien-Hercegovina, hvoraf det fremgår, at ansøgeren er medlem af dens delegation på rejse til den anden parts område med det formål at deltage i de angivne arrangementer, ledsaget af en kopi af den officielle indbydelse

b)

for forretningsfolk og repræsentanter for erhvervsorganisationer:

en skriftlig indbydelse fra værten, der skal være en juridisk person eller virksomhed, filial eller afdeling heraf, en statslig eller lokal myndighed i medlemsstaterne eller en arrangør af handelsmesser eller udstillinger, konferencer eller symposier afholdt på medlemsstaternes område, som er godkendt af udenrigshandelskammeret i Bosnien-Hercegovina

c)

for repræsentanter for organisationer i civilsamfundet, når de rejser med henblik på uddannelse, seminarer og konferencer, også inden for rammerne af udvekslingsprogrammer:

en skriftlig indbydelse fra værtsorganisationen, en bekræftelse af, at den pågældende person repræsenterer en organisation i civilsamfundet, og en etableringstilladelse for organisationen fra det relevante register og udstedt af en statslig myndighed i overensstemmelse med national ret

d)

for chauffører i international gods- eller passagertransport til medlemsstaternes område i køretøjer indregistreret i Bosnien-Hercegovina:

en skriftlig anmodning fra udenrigshandelskammeret i Bosnien-Hercegovina med angivelse af rejsens formål, varighed og hyppighed

e)

for medlemmer af tog-, kølevogns- eller lokomotivbesætninger i internationale tog, der kører til medlemsstaternes område:

en skriftlig anmodning fra det kompetente jernbaneselskab i Bosnien-Hercegovina med angivelse af rejsens formål, varighed og hyppighed

f)

for journalister:

attestering eller anden dokumentation udstedt af en faglig organisation for, at den pågældende person er uddannet journalist, samt et dokument udstedt af vedkommendes arbejdsgiver, hvoraf det fremgår, at formålet med rejsen er at udføre journalistisk arbejde

g)

for personer, der skal deltage i videnskabelige, kulturelle eller kunstneriske aktiviteter, herunder universitetsprogrammer og andre udvekslingsprogrammer:

en skriftlig indbydelse fra værtsorganisationen til at deltage i disse aktiviteter

h)

for elever, studerende, universitetsuddannede under videreuddannelse og medfølgende lærere, der rejser i studie- eller uddannelsesøjemed, herunder inden for rammerne af udvekslingsprogrammer og andre uddannelsesrelaterede aktiviteter:

en skriftlig indbydelse eller et optagelsesbevis fra værtsuniversitetet, -akademiet, -instituttet, -læreanstalten eller -skolen eller studiekort eller beviser på de kurser, der skal følges

i)

for deltagere i internationale sportsarrangementer og deres professionelle ledsagere:

en skriftlig indbydelse fra værtsorganisationen: kompetente myndigheder, nationale sportsforbund eller nationale olympiske komitéer i medlemsstaterne

j)

for deltagere i officielle udvekslingsprogrammer arrangeret af venskabskommuner og -byer:

en skriftlig indbydelse fra disse byers borgmester/kommunaldirektør

k)

for nære pårørende — ægtefæller, børn (også adopterede), forældre (også formyndere), bedsteforældre og børnebørn — der besøger statsborgere i Bosnien-Hercegovina, som har lovligt ophold på medlemsstaternes område:

en skriftlig indbydelse fra værten

l)

til besøg af lægelige årsager og for de nødvendige ledsagende personer:

et officielt dokument fra den behandlende institution, som bekræfter behovet for behandling på denne institution og for at være ledsaget, og dokumentation for, at vedkommende har tilstrækkelige finansielle midler til at betale for lægebehandlingen

m)

for personer, der deltager i begravelsesceremonier:

et officielt dokument, der bekræfter dødsfaldet samt slægtskab eller andet tilhørsforhold mellem ansøgeren og den begravede

n)

for repræsentanter for traditionelle religiøse samfund i Bosnien-Hercegovina, der besøger diasporaer fra Bosnien-Hercegovina på medlemsstaternes område:

en skriftlig anmodning fra overhovedet for det religiøse samfund i Bosnien-Hercegovina med angivelse af rejsernes formål, varighed og hyppighed

o)

for medlemmer af liberale erhverv, der deltager i internationale udstillinger, konferencer, symposier, seminarer eller andre lignende arrangementer, der afholdes på medlemsstaternes område:

en skriftlig anmodning fra værtsorganisationen, der bekræfter, at den pågældende person deltager i arrangementet

p)

til besøg på militære og civile gravsteder:

et officielt dokument, der bekræfter gravstedets eksistens samt slægtskab eller andet tilhørsforhold mellem ansøgeren og den begravede

q)

for turister:

en attest eller en voucher fra et rejsebureau eller en rejsearrangør, der er godkendt af medlemsstaterne inden for rammerne af det lokale konsulære samarbejde, hvori det bekræftes, at der er reserveret en organiseret rejse.

2.   Den i stk. 1 omhandlede skriftlige indbydelse eller anmodning skal indeholde følgende oplysninger:

a)

for den indbudte: fulde navn, fødselsdato, køn, statsborgerskab, pasnummer eller nummer på andet identitetsbevis, rejsetidspunkt, rejsens formål, antal indrejser, samt når det er relevant, navnet på ægtefælle og eventuelle mindreårige børn, der ledsager den indbudte

b)

den indbydende persons fulde navn og bopæl

c)

den indbydende juridiske persons, virksomheds eller organisations fulde navn og adresse samt

hvis indbydelsen er udsendt af en organisation, tillige navn og stilling på den person, der har underskrevet indbydelsen

hvis den, som indbyder, er en juridisk person eller virksomhed eller afdeling/filial heraf eller en virksomhed beliggende på en medlemsstats område, tillige det i den pågældende medlemsstat lovpligtige registreringsnummer.

3.   Til de i stk. 1 omhandlede personkategorier udstedes alle visumtyper efter den forenklede procedure uden krav om nogen anden dokumentation, indbydelse eller attestering af rejsens formål, som måtte være foreskrevet i medlemsstaternes lovgivning.

Artikel 5

Udstedelse af visa til flere indrejser

1.   Medlemsstaternes diplomatiske og konsulære repræsentationer udsteder visa til flere indrejser gældende i op til fem år til følgende kategorier af personer:

a)

medlemmer af retterne i Bosnien-Hercegovina og statsadvokatens kontor, såfremt de ikke er fritaget for visumpligten i medfør af denne aftale, når de rejser i embeds medfør, med en gyldighed begrænset til deres mandatperiode, hvis denne er under fem år

b)

faste medlemmer af officielle delegationer, der efter en officiel indbydelse stilet til Bosnien-Hercegovina, regelmæssigt skal deltage i møder, konsultationer, forhandlinger eller udvekslingsprogrammer samt arrangementer afholdt af mellemstatslige organisationer på medlemsstaternes område

c)

nære pårørende — ægtefæller, børn (også adopterede), forældre (også formyndere) — der besøger statsborgere i Bosnien-Hercegovina, som har lovligt ophold på medlemsstaternes område, med en gyldighed begrænset til varigheden af det lovlige ophold.

2.   Medlemsstaternes diplomatiske og konsulære repræsentationer udsteder visa til flere indrejser med en gyldighed på op til et år til følgende kategorier af personer, forudsat at de i det foregående år har fået udstedt mindst ét visum, har gjort brug af det i overensstemmelse med reglerne om indrejse og ophold på den besøgte stats område og har grund til at ansøge om et visum til flere indrejser:

a)

medlemmer af officielle delegationer, der efter en officiel indbydelse stilet til Bosnien-Hercegovina, regelmæssigt skal deltage i møder, konsultationer, forhandlinger eller udvekslingsprogrammer samt arrangementer afholdt af mellemstatslige organisationer på medlemsstaternes område

b)

forretningsfolk og repræsentanter for erhvervsorganisationer, der regelmæssigt rejser til medlemsstaterne

c)

chauffører i international gods- eller passagertransport til medlemsstaternes område i køretøjer indregistreret i Bosnien-Hercegovina

d)

medlemmer af tog-, kølevogns- eller lokomotivbesætninger i internationale tog, der kører til medlemsstaternes område

e)

journalister

f)

personer, der deltager i videnskabelige, kulturelle eller kunstneriske aktiviteter, herunder universitets- og andre udvekslingsprogrammer, og som regelmæssigt rejser til medlemsstaterne

g)

studerende eller universitetsuddannede under videreuddannelse, der regelmæssigt rejser med henblik på studier eller uddannelse, også inden for rammerne af udvekslingsprogrammer

h)

deltagere i internationale sportsarrangementer og deres professionelle ledsagere

i)

deltagere i officielle udvekslingsprogrammer arrangeret af venskabskommuner og -byer

j)

personer, der regelmæssigt kommer på besøg af lægelige årsager, og de nødvendige ledsagende personer

k)

repræsentanter for traditionelle religiøse samfund i Bosnien-Hercegovina, der besøger diasporaer fra Bosnien-Hercegovina på medlemsstaternes område, og som rejser regelmæssigt til medlemsstaterne

l)

repræsentanter for organisationer i civilsamfundet, der regelmæssigt rejser til medlemsstaterne med henblik på uddannelse, seminarer og konferencer, også inden for rammerne af udvekslingsprogrammer

m)

medlemmer af liberale erhverv, der deltager i internationale udstillinger, konferencer, symposier, seminarer eller andre lignende arrangementer, der afholdes på medlemsstaternes område.

3.   Medlemsstaternes diplomatiske og konsulære repræsentationer udsteder visa til flere indrejser med en gyldighed på mindst to år og højst fem år til de i stk. 2 nævnte personkategorier, forudsat at de i de foregående to år har gjort brug af et visum til flere indrejser med etårig gyldighed i overensstemmelse med reglerne om indrejse og ophold på den besøgte stats område og stadig har gyldig grund til at ansøge om et visum til flere indrejser.

4.   De i stk. 1, 2 og 3 omhandlede personers samlede ophold på medlemsstaternes område må ikke overstige 90 dage for hver periode på 180 dage.

Artikel 6

Gebyrer for behandling af visumansøgninger

1.   Gebyret for behandling af visumansøgninger fra statsborgere i Bosnien-Hercegovina er på 35 EUR.

Dette gebyr kan ændres efter reglerne i artikel 14, stk. 4.

Hvis Bosnien-Hercegovina genindfører visumkravet for statsborgere i Den Europæiske Union, må visumgebyret i Bosnien-Hercegovina ikke være på mere end 35 EUR eller et andet aftalt beløb, hvis gebyret ændres efter proceduren i artikel 14, stk. 4.

2.   For følgende personkategorier beregnes der ikke gebyr for behandling af visumansøgninger:

a)

pårørende — ægtefæller, børn (også adopterede), forældre (også formyndere), bedsteforældre og børnebørn — til statsborgere i Bosnien-Hercegovina med lovligt ophold på medlemsstaternes område

b)

medlemmer af officielle delegationer, der efter en officiel indbydelse stilet til Bosnien-Hercegovina, skal deltage i møder, konsultationer, forhandlinger eller udvekslingsprogrammer samt arrangementer afholdt af mellemstatslige organisationer på medlemsstaternes område

c)

medlemmer af retterne i Bosnien-Hercegovina og statsadvokatens kontor, såfremt de ikke er fritaget for visumpligten i medfør af denne aftale

d)

elever, studerende, universitetsuddannede under videreuddannelse og medfølgende lærere, der rejser i studie- eller uddannelsesøjemed

e)

børn under seks år

f)

handicappede og deres eventuelt nødvendige ledsagere

g)

personer, der kan dokumentere, at deres rejse er nødvendig af humanitære grunde, f.eks. med henblik på presserende lægebehandling, samt disse personers ledsagere, eller med henblik på at deltage i en pårørendes begravelse eller besøge en pårørende, der er alvorligt syg

h)

deltagere i internationale sportsarrangementer og deres professionelle ledsagere

i)

personer, der skal deltage i videnskabelige, kulturelle eller kunstneriske aktiviteter, herunder universitetsprogrammer og andre udvekslingsprogrammer

j)

deltagere i officielle udvekslingsprogrammer arrangeret af venskabskommuner og -byer

k)

journalister

l)

repræsentanter for traditionelle religiøse samfund i Bosnien-Hercegovina, der besøger diasporaer fra Bosnien-Hercegovina på medlemsstaternes område

m)

repræsentanter for organisationer i civilsamfundet, der rejser med henblik på møder, seminarer, udvekslingsprogrammer eller uddannelseskurser

n)

chauffører i international gods- eller passagertransport til medlemsstaternes område i køretøjer indregistreret i Bosnien-Hercegovina

o)

medlemmer af tog-, kølevogns- eller lokomotivbesætninger i internationale tog, der kører til medlemsstaternes område

p)

pensionister

q)

medlemmer af liberale erhverv, der deltager i internationale udstillinger, konferencer, symposier, seminarer eller andre lignende arrangementer, der afholdes på medlemsstaternes område.

Artikel 7

Varighed af behandlingen af visumansøgninger

1.   Medlemsstaternes diplomatiske og konsulære repræsentationer træffer afgørelse om ansøgningen inden for en frist på 10 kalenderdage efter datoen for modtagelsen af ansøgningen og den for visumudstedelsen krævede dokumentation.

2.   Fristen for at træffe afgørelse om en visumansøgning kan forlænges op til 30 dage i enkelttilfælde, bl.a. når der er behov for nærmere granskning af ansøgningen.

3.   Fristen for at træffe afgørelse om en visumansøgning kan afkortes til tre arbejdsdage eller derunder i hastende tilfælde.

Artikel 8

Udrejse efter tab eller tyveri af dokumenter

Statsborgere i Den Europæiske Union og Bosnien-Hercegovina, der har mistet deres identitetsdokumenter, eller som har fået disse dokumenter stjålet under ophold på Bosnien-Hercegovinas eller medlemsstaternes område, kan rejse ud af dette område på gyldige identitetsdokumenter, der giver ret til at passere grænsen, og som er udstedt af medlemsstaternes eller Bosnien-Hercegovinas diplomatiske og konsulære repræsentationer uden visum eller anden tilladelse.

Artikel 9

Forlængelse af visa under ekstraordinære omstændigheder

Statsborgere i Bosnien-Hercegovina, der på grund af force majeure ikke har mulighed for at forlade medlemsstaternes område inden for den frist, der er anført i deres visum, kan i overensstemmelse med værtslandets lovgivning vederlagsfrit få forlænget deres visums gyldighed i det tidsrum, det er nødvendigt, før de kan vende tilbage til deres opholdsland.

Artikel 10

Diplomatpas

1.   Statsborgere i Bosnien-Hercegovina, der er i besiddelse af gyldigt diplomatpas, har ret til indrejse i, udrejse af og transit gennem medlemsstaternes område uden visum.

2.   De i stk. 1 omhandlede personer kan opholde sig på medlemsstaternes område i højst 90 dage for hver periode på 180 dage.

Artikel 11

Territorial gyldighed af visa

Med forbehold af nationale regler og bestemmelser angående medlemsstaternes nationale sikkerhed og med forbehold af EU-reglerne om visa med begrænset territorial gyldighed har statsborgere i Bosnien-Hercegovina ret til at rejse på medlemsstaternes område på lige fod med statsborgere i Den Europæiske Union.

Artikel 12

Blandet udvalg til forvaltning af aftalen

1.   Parterne nedsætter et blandet ekspertudvalg (i det følgende benævnt »udvalget«), bestående af repræsentanter for Det Europæiske Fællesskab og Bosnien-Hercegovina. Fællesskabet repræsenteres af Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber bistået af eksperter fra medlemsstaterne.

2.   Udvalget har bl.a. til opgave at:

a)

overvåge gennemførelsen af denne aftale

b)

fremsætte forslag til ændring eller udvidelse af denne aftale

c)

bilægge tvister, som opstår i forbindelse med fortolkning eller anvendelse af denne aftales bestemmelser.

3.   Udvalget mødes, når det er nødvendigt, efter anmodning fra en af parterne, og mindst én gang om året.

4.   Udvalget fastsætter selv sin forretningsorden.

Artikel 13

Denne aftales forhold til bilaterale aftaler mellem medlemsstaterne og Bosnien-Hercegovina

1.   Denne aftale har fra og med sin ikrafttrædelse forrang for bestemmelser i enhver bilateral eller multilateral aftale indgået mellem de enkelte medlemsstater og Bosnien-Hercegovina, for så vidt bestemmelserne i sidstnævnte aftaler omhandler spørgsmål omfattet af denne aftale.

2.   Bestemmelserne i bilaterale aftaler eller ordninger mellem individuelle medlemsstater og Bosnien-Hercegovina, der blev undertegnet inden 1. januar 2007, og som indeholder bestemmelser om visumfritagelse for indehavere af tjenestepas, finder fortsat anvendelse i en femårig periode fra denne aftales ikrafttrædelse, uden at dette påvirker de pågældende medlemsstaters eller Bosnien-Hercegovinas ret til at opsige eller suspendere de bilaterale aftaler i den femårige periode.

Artikel 14

Afsluttende bestemmelser

1.   Denne aftale ratificeres eller godkendes af parterne i overensstemmelse med deres respektive procedurer og træder i kraft den første dag i den anden måned efter den dato, hvor parterne giver hinanden meddelelse om, at ovennævnte procedurer er afsluttet.

2.   Uanset stk. 1 træder denne aftale ikke i kraft før datoen for ikrafttrædelsen af tilbagetagelsesaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Bosnien-Hercegovina, såfremt denne dato er senere end den i stk. 1 omhandlede dato.

3.   Denne aftale indgås på ubestemt tid, medmindre den opsiges efter reglerne i stk. 6.

4.   Aftalen kan ændres ved skriftlig overenskomst mellem parterne. Ændringer træder i kraft, efter at parterne har givet hinanden meddelelse om, at de interne procedurer, der kræves herfor, er afsluttet.

5.   Hver af parterne kan suspendere hele aftalen eller en del af den, når hensyn til den offentlige orden, den nationale sikkerhed eller folkesundheden tilsiger det. Afgørelsen herom meddeles den anden part senest 48 timer før dens ikrafttræden. Den part, der suspenderer anvendelsen af denne aftale, underretter omgående den anden part, når grundene til suspensionen ikke længere består.

6.   Hver part kan opsige denne aftale med skriftligt varsel til den anden part. Aftalen ophører med at være i kraft 90 dage efter tidspunktet for denne meddelelse.

Udfærdiget i Bruxelles den attende september to tusinde og syv i to eksemplarer på hvert af parternes officielle sprog, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Za Evropsku zajednicu

За Европску зајелницу

Za Europsku zajednicu

Image

Image

За Босна и Херцеговина

Por Bosnia y Herzegovina

Za Bosnu a Hercegovinu

For Bosnien-Hercegovina

Für Bosnien und Herzegowina

Bosnia ja Hertsegoviina nimel

Για τη Вοσνία-Ερζεγοβίνη

For Bosnia and Herzegovina

Pour la Bosnie-et-Herzégovine

Per la Bosnia-Erzegovina

Bosnijos ir Hercegovinos vardu

Bosnijas un Hercegovinas vārdā

Bosznia és Hercegovina részéről

Għall-Bożnja u Ħerzegovina

Voor Bosnië en Herzegovina

W imieniu Bośni i Hercegowiny

Pela Bósnia e Herzegovina

Pentru Bosnia și Herţegovina

Za Bosnu a Hercegovinu

Za Bosno in Hercegovino

Bosnia ja Hertsegovinan puolesta

För Bosnien och Hercegovina

Za Bosnu i Hercegovinu

За Босну и Херцеговину

Za Bosnu i Hercegovinu

Image

BILAG

PROTOKOL TIL AFTALEN ANGÅENDE DE MEDLEMSSTATER, DER IKKE I FULDT OMFANG ANVENDER SCHENGEN-REGLERNE

De medlemsstater, der er bundet af Schengen-reglerne, men som i afventning af den relevante rådsafgørelse endnu ikke udsteder Schengen-visa, udsteder nationale visa, hvis gyldighed er begrænset til deres område.

Disse medlemsstater kan ensidigt anerkende Schengen-visa og -opholdstilladelser i forbindelse med transit gennem deres område i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 895/2006/EF.

Da Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 895/2006/EF af 14. ikke finder anvendelse på Rumænien og Bulgarien, vil Europa-Kommissionen fremsætte forslag om lignende bestemmelser for derved at sætte disse lande i stand til unilateralt at anerkende Schengen-visa og -opholdstilladelser samt andre lignende dokumenter, som andre medlemsstater, der endnu ikke er fuldt integreret i Schengen-området, har udstedt med henblik på transit gennem deres område.

FÆLLESERKLÆRING OM DANMARK

Parterne tager til efterretning, at denne aftale ikke finder anvendelse på de procedurer for visumudstedelse, der anvendes af Kongeriget Danmarks diplomatiske og konsulære repræsentationer.

Under disse omstændigheder er det ønskeligt, at myndighederne i Kongeriget Danmark og Bosnien-Hercegovina snarest indgår en bilateral aftale om lempelse af reglerne for udstedelse af visa til kortvarigt ophold svarende til den aftale, der er indgået mellem Det Europæiske Fællesskab og Bosnien-Hercegovina.

FÆLLESERKLÆRING OM DET FORENEDE KONGERIGE OG IRLAND

Parterne tager til efterretning, at denne aftale ikke gælder for Det Forenede Kongeriges og Irlands område.

Under disse omstændigheder er det ønskeligt, at myndighederne i Det Forenede Kongerige, Irland og Bosnien-Hercegovina snarest indgår bilaterale aftaler om lempelse af reglerne for udstedelse af visa til kortvarigt ophold.

FÆLLESERKLÆRING OM ISLAND OG NORGE

Parterne noterer sig de tætte forbindelser mellem Det Europæiske Fællesskab og Island og Norge, navnlig i henhold til aftalen af 18. maj 1999 vedrørende disse landes associering i gennemførelsen, anvendelsen og videreudviklingen af Schengen-reglerne.

Under disse omstændigheder er det ønskeligt, at myndighederne i Norge, Island og Bosnien-Hercegovina snarest indgår bilaterale aftaler om lempelse af reglerne for udstedelse af visa til kortvarigt ophold svarende til den aftale, der er indgået mellem Det Europæiske Fællesskab og Bosnien-Hercegovina.

FÆLLESERKLÆRING VEDRØRENDE DET SCHWEIZISKE FORBUND OG LIECHTENSTEIN

(om nødvendigt)

Hvis aftalen mellem EU, EF og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i Schengen-reglernes gennemførelse, anvendelse og udvikling og protokollerne til denne aftale vedrørende Liechtenstein er trådt i kraft på det tidspunkt, hvor forhandlingerne med Bosnien-Hercegovina er afsluttet, vil der blive afgivet en lignende erklæring for så vidt angår Schweiz og Liechtenstein.

ERKLÆRING FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OM VISUMANSØGERES ADGANG TIL INFORMATION OG HARMONISERING AF INFORMATION OM PROCEDURERNE FOR UDSTEDELSE AF VISA TIL KORTVARIGT OPHOLD OG DOKUMENTATION, SOM SKAL FREMLÆGGES VED ANSØGNING OM VISA TIL KORTVARIGT OPHOLD

Det Europæiske Fællesskab erkender, at det er vigtigt at skabe åbenhed omkring visumansøgninger, og henviser i den forbindelse til forslaget vedrørende omarbejdningen af de fælles konsulære instrukser til de diplomatiske og konsulære repræsentationer, der blev vedtaget af Europa-Kommissionen den 19. juli 2006, og som indeholder bestemmelser om betingelserne for visumansøgeres adgang til medlemsstaternes diplomatiske og konsulære repræsentationer.

Med hensyn til information af visumansøgere mener Det Europæiske Fællesskab, at der bør tages passende skridt til:

generelt at tilvejebringe grundlæggende oplysninger til ansøgerne om procedurerne og betingelserne for ansøgning om visa og de udstedte visas gyldighed

at Det Europæiske Fællesskab opstiller en liste over minimumskrav for at sikre ansøgere fra Bosnien-Hercegovina sammenhængende og ensartet grundlæggende oplysninger og for at sikre, at der i princippet stilles samme krav til dokumentationen for ansøgninger.

Ovennævnte oplysninger, herunder listen over rejsebureauer og rejsearrangører, der er godkendt inden for rammerne af det lokale konsulære samarbejde, skal sikres vid udbredelse (opslagstavler i konsulater, pjecer, websteder osv.).

Medlemsstaternes diplomatiske og konsulære repræsentationer skal fra sag til sag oplyse om eksisterende muligheder i henhold til Schengen-bestemmelserne for lempelse af reglerne for udstedelse af visa til kortvarigt ophold.

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKABS ERKLÆRING OM REVISION AF VISUMKRAVENE TIL INDEHAVERE AF TJENESTEPAS

Da fritagelsen af indehavere af tjenestepas for visumpligt, der er fastsat bestemmelser om i bilaterale aftaler eller ordninger mellem individuelle medlemsstater og Bosnien-Hercegovina, og som blev undertegnet inden 1. januar 2007, kun fortsat skal finde anvendelse i en femårig periode fra ikrafttrædelsen af denne aftale, uden at dette påvirker de pågældende medlemsstaters eller Bosnien-Hercegovinas ret til at opsige eller suspendere de bilaterale aftaler i den femårige periode, vil Det Europæiske Fællesskab revurdere situationen for indehavere af tjenestepas senest fire år efter, at denne aftale er trådt i kraft, med henblik på en eventuel ændring af aftalen i overensstemmelse med proceduren i artikel 14, stk. 4.

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKABS ERKLÆRING OM AT LEMPE REGLERNE FOR FAMILIEMEDLEMMER OG BONA FIDE-ANSØGERE

Det Europæiske Fællesskab noterer sig Bosnien-Hercegovinas forslag om at anvende en bredere definition af begrebet familiemedlemmer, der bør kunne drage fordel af lempelsen af reglerne for visumudstedelse, og den betydning, Bosnien-Hercegovina tillægger en forenkling af reglerne for bevægelsesfriheden for denne personkategori.

For at forbedre bevægelsesfriheden for et større antal personer med familiebånd (navnlig søskende og deres børn) til statsborgere i Bosnien-Hercegovina med lovligt ophold på medlemsstaternes område opfordrer Det Europæiske Fællesskab medlemsstaternes konsulater til fuldt ud at anvende de eksisterende muligheder i fællesskabsretten til at lempe reglerne for visumudstedelse til denne personkategori, herunder navnlig en forenkling af den dokumentation, der kræves af ansøgeren, fritagelse for gebyret til behandling af ansøgningen og i givet fald til udstedelse af visa til flere indrejser.

Derudover opfordrer Det Europæiske Fællesskab medlemsstaternes konsulater til fuldt ud at anvende disse muligheder for at lempe reglerne for udstedelse af visa til bona fide-ansøgere.


19.12.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 334/108


RÅDETS AFGØRELSE

af 8. november 2007

om indgåelse af en aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Montenegro om lempelse af reglerne for udstedelse af visa

(2007/823/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 62, stk. 2, litra b), nr. i) og ii), sammenholdt med artikel 300, stk. 2, første afsnit, første punktum, og artikel 300, stk. 3, første afsnit,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionen har på Det Europæiske Fællesskabs vegne ført forhandlinger med Republikken Montenegro om en aftale om lempelse af reglerne for udstedelse af visa til kortvarigt ophold.

(2)

Aftalen blev den 18. september 2007 undertegnet på Det Europæiske Fællesskabs vegne under forbehold af dens senere indgåelse i overensstemmelse med en rådsafgørelse, der blev vedtaget den 18. september 2007.

(3)

Aftalen bør godkendes.

(4)

Ved aftalen nedsættes der et blandet udvalg til forvaltning af aftalen, der selv kan fastsætte sin forretningsorden. Det er hensigtsmæssigt at indføre en forenklet procedure for fastlæggelsen af Fællesskabets holdning hertil.

(5)

I overensstemmelse med protokollen om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling og protokollen om integrering af Schengen-reglerne i Den Europæiske Union, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, deltager Det Forenede Kongerige og Irland ikke i vedtagelsen af denne afgørelse og er ikke bundet eller omfattet af den.

(6)

I overensstemmelse med protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, deltager Danmark ikke i vedtagelsen af denne afgørelse og er ikke bundet eller omfattet af den —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Montenegro om lempelse af reglerne for udstedelse af visa godkendes hermed på Fællesskabets vegne.

Teksten til aftalen er knyttet som bilag til afgørelsen.

Artikel 2

Formanden for Rådet giver de i aftalens artikel 14, stk. 1, omhandlede meddelelser (2).

Artikel 3

I det i aftalens artikel 12 omhandlede blandede ekspertudvalg repræsenteres Fællesskabet af Kommissionen bistået af eksperter fra medlemsstaterne.

Artikel 4

I det blandede ekspertudvalg fastlægges Fællesskabets holdning til vedtagelsen af den i aftalens artikel 12, stk. 4, omhandlede forretningsorden af Kommissionen efter høring af et særligt udvalg udpeget af Rådet.

Artikel 5

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. november 2007.

På Rådets vegne

R. PEREIRA

Formand


(1)  Udtalelse afgivet den 24.10.2007 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  Datoen for aftalens ikrafttrædelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende på foranledning af Generalsekretariatet for Rådet.


AFTALE

mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Montenegro om lempelse af reglerne for udstedelse af visa

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, i det følgende benævnt »Fællesskabet«,

og

REPUBLIKKEN MONTENEGRO,

i det følgende benævnt »parterne«,

DER HENVISER TIL Republikken Montenegros udsigter til medlemskab af EU og forhandlingerne om en stabiliserings- og associeringsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Montenegro,

DER PÅ NY BEKRÆFTER deres hensigt om at arbejde tæt sammen inden for rammerne af de fremtidige strukturer for stabiliserings- og associeringsaftalen med henblik på en liberalisering af visumordningen for Republikken Montenegro og Den Europæiske Union i overensstemmelse med konklusionerne af topmødet mellem EU og det vestlige Balkan, der blev afholdt i Thessaloniki den 21. juni 2003,

DER SOM ET FØRSTE KONKRET SKRIDT HEN IMOD EN VISUMFRI REJSEORDNING ØNSKER at lette de mellemfolkelige kontakter som en vigtig forudsætning for en stabil udvikling af økonomiske, humanitære, kulturelle, videnskabelige og andre bånd ved at lempe reglerne for udstedelse af visa til montenegrinske statsborgere,

SOM HOLDER SIG FOR ØJE, at alle statsborgere i Den Europæiske Union er fritaget for visumpligten ved rejser til Republikken Montenegro af en varighed på højst 90 dage eller ved transit gennem Republikken Montenegros område,

SOM ANERKENDER, at hvis Republikken Montenegro genindfører visumpligt for statsborgere i Den Europæiske Union, skal de samme lempelser, som indrømmes montenegrinske statsborgere i henhold til denne aftale, automatisk gælde for statsborgere i Den Europæiske Union på basis af princippet om gensidighed,

SOM ANERKENDER, at lempelsen af visumreglerne ikke må føre til ulovlig migration, og som er særlig opmærksomme på sikkerheds- og tilbagetagelsesaspekterne,

SOM TAGER HENSYN TIL protokollen om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling og protokollen om integration af Schengen-reglerne i Den Europæiske Union, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, og bekræfter, at denne aftales bestemmelser ikke gælder for Det Forenede Kongerige og Irland,

SOM TAGER HENSYN TIL protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, og bekræfter, at denne aftales bestemmelser ikke gælder for Danmark —

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

Artikel 1

Formål og anvendelsesområde

1.   Formålet med denne aftale er at lempe reglerne for udstedelse af visa til montenegrinske statsborgere til et forventet ophold på højst 90 dage for hver periode på 180 dage.

2.   Hvis Republikken Montenegro genindfører visumpligt for statsborgere i Den Europæiske Union, skal de samme lempelser, som indrømmes montenegrinske statsborgere i henhold til denne aftale, automatisk gælde for statsborgere i Den Europæiske Union på basis af princippet om gensidighed.

Artikel 2

Generel bestemmelse

1.   De i denne aftale indeholdte bestemmelser om lempelse af reglerne for visumudstedelse finder kun anvendelse på montenegrinske statsborgere i det omfang, de ikke i henhold til Fællesskabets eller medlemsstaternes lovgivning, denne aftale eller andre internationale aftaler er fritaget for visumpligt.

2.   Republikken Montenegro eller medlemsstaternes eller Fællesskabets lovgivning finder anvendelse på spørgsmål, der ikke er omfattet af denne aftale, herunder bl.a. afslag på visumansøgninger, anerkendelse af rejsedokumenter, dokumentation for tilstrækkelige subsistensmidler, nægtelse af indrejse og udsendelsesforanstaltninger.

Artikel 3

Definitioner

I denne aftale forstås ved:

a)

»medlemsstat«: enhver af Den Europæiske Unions medlemsstater, med undtagelse af Danmark, Irland og Det Forenede Kongerige

b)

»statsborger i Den Europæiske Union«: en statsborger i en medlemsstat som defineret under litra a)

c)

»montenegrinsk statsborger«: enhver, som har montenegrinsk statsborgerskab

d)

»visum«: en tilladelse udstedt eller en afgørelse truffet af en medlemsstat, som kræves for

indrejse med henblik på et forventet ophold i denne medlemsstat eller i flere medlemsstater på højst 90 dage i alt

indrejse med henblik på transit gennem denne medlemsstats eller flere medlemsstaters områder

e)

»person med lovligt ophold«: en montenegrinsk statsborger med tilladelse eller ret til at opholde sig i mere end 90 dage på en medlemsstats område i henhold til fællesskabsretten eller national ret.

Artikel 4

Dokumentation for rejsens formål

1.   For følgende kategorier af montenegrinske statsborgere er følgende dokumenter tilstrækkelig dokumentation for formålet med rejsen til den anden part:

a)

for medlemmer af officielle delegationer, der efter en officiel indbydelse stilet til Republikken Montenegro skal deltage i møder, konsultationer, forhandlinger eller udvekslingsprogrammer samt arrangementer afholdt af mellemstatslige organisationer på en medlemsstats område:

et brev udfærdiget af en montenegrinsk myndighed, hvoraf det fremgår, at ansøgeren er medlem af dens delegation på rejse til den anden parts område med det formål at deltage i de angivne arrangementer, ledsaget af en kopi af den officielle indbydelse

b)

for forretningsfolk og repræsentanter for erhvervsorganisationer:

en skriftlig indbydelse fra værten, der skal være en juridisk person eller virksomhed, filial eller afdeling heraf, en statslig eller lokal myndighed i medlemsstaterne eller en arrangør af handelsmesser eller udstillinger, konferencer eller symposier afholdt på medlemsstaternes område, som er godkendt af det montenegrinske handelskammer, den montenegrinske arbejdsgiverforening eller den montenegrinske sammenslutning af virksomheder

c)

for chauffører i international gods- eller passagertransport til medlemsstaternes område i køretøjer indregistreret i Republikken Montenegro

en skriftlig anmodning fra det nationale forbund af transportvirksomheder i Republikken Montenegro, som foretager international transport ad landevej, med angivelse af turenes formål, varighed og hyppighed

d)

for medlemmer af tog-, kølevogns- eller lokomotivbesætninger i internationale tog, der kører til medlemsstaternes område:

en skriftlig anmodning fra det kompetente jernbaneselskab i Republikken Montenegro med angivelse af rejsens formål, varighed og hyppighed

e)

for journalister:

attestering eller anden dokumentation udstedt af en faglig organisation for, at den pågældende person er uddannet journalist, samt et dokument udstedt af vedkommendes arbejdsgiver, hvoraf det fremgår, at formålet med rejsen er at udføre journalistisk arbejde

f)

for personer, der skal deltage i videnskabelige, kulturelle eller kunstneriske aktiviteter, herunder universitetsprogrammer og andre udvekslingsprogrammer:

en skriftlig indbydelse fra værtsorganisationen til at deltage i disse aktiviteter

g)

for elever, studerende, universitetsuddannede under videreuddannelse og medfølgende lærere, der rejser i studie- eller uddannelsesøjemed, herunder inden for rammerne af udvekslingsprogrammer og andre uddannelsesrelaterede aktiviteter:

en skriftlig indbydelse eller et optagelsesbevis fra værtsuniversitetet, -akademiet, -instituttet, -læreanstalten eller -skolen eller studiekort eller beviser på de kurser, der skal følges

h)

for deltagere i internationale sportsarrangementer og deres professionelle ledsagere:

en skriftlig indbydelse fra værtsorganisationen: kompetente myndigheder, nationale sportsforbund eller nationale olympiske komitéer i medlemsstaterne

i)

for deltagere i officielle udvekslingsprogrammer arrangeret af venskabskommuner og -byer:

en skriftlig indbydelse fra disse byers borgmester/kommunaldirektør

j)

for pårørende — ægtefæller, børn (også adopterede), forældre (også formyndere), bedsteforældre og børnebørn — der besøger montenegrinske statsborgere, som har lovligt ophold på medlemsstaternes område:

en skriftlig indbydelse fra værten

k)

til besøg på militære og civile gravsteder:

et officielt dokument, der bekræfter gravstedets eksistens samt slægtskab eller andet tilhørsforhold mellem ansøgeren og den begravede

l)

til besøg af lægelige årsager og for de nødvendige ledsagende personer:

et officielt dokument fra den behandlende institution, som bekræfter behovet for behandling på denne institution og for at være ledsaget, og dokumentation for, at vedkommende har tilstrækkelige finansielle midler til at betale for lægebehandlingen

m)

for personer, der deltager i begravelsesceremonier:

et officielt dokument, der bekræfter dødsfaldet samt slægtskab eller andet tilhørsforhold mellem ansøgeren og den begravede

n)

for repræsentanter for organisationer i civilsamfundet, når de rejser med henblik på uddannelse, seminarer og konferencer, også inden for rammerne af udvekslingsprogrammer

en skriftlig indbydelse fra værtsorganisationen, en bekræftelse af, at den pågældende person repræsenterer en organisation i civilsamfundet, og en etableringstilladelse for organisationen fra det relevante register og udstedt af en statslig myndighed i overensstemmelse med national ret

o)

for medlemmer af liberale erhverv, der deltager i internationale udstillinger, konferencer, symposier, seminarer eller andre lignende arrangementer, der afholdes på medlemsstaternes område:

en skriftlig anmodning fra værtsorganisationen, der bekræfter, at den pågældende person deltager i arrangementet

p)

dommere, der deltager i internationale udvekslingsprogrammer, symposier, seminarer eller lignende uddannelsesarrangementer, der afholdes på medlemsstaternes område

en skriftlig indbydelse fra værtsorganisationen til at deltage i disse aktiviteter

q)

for repræsentanter for religiøse samfund i Republikken Montenegro:

en skriftlig anmodning fra et religiøst samfund, der er registreret i Republikken Montenegro med angivelse af rejsens formål, varighed og hyppighed

r)

for turister:

en attest eller en voucher fra et rejsebureau eller en rejsearrangør, der er godkendt af medlemsstaterne i forbindelse med det lokale konsulære samarbejde, hvori det bekræftes, at der er reserveret en organiseret rejse.

2.   Den i stk. 1 omhandlede skriftlige indbydelse eller anmodning skal indeholde følgende oplysninger:

a)

for den indbudte: fulde navn, fødselsdato, køn, statsborgerskab, pasnummer eller nummer på andet identitetsbevis, rejsetidspunkt, rejsens formål, antal indrejser samt når det er relevant, navnet på ægtefælle og eventuelle mindreårige børn, der ledsager den indbudte

b)

den indbydende persons fulde navn og bopæl

c)

den indbydende juridiske persons, virksomheds eller organisations fulde navn og adresse samt

hvis indbydelsen er udsendt af en organisation, tillige navn og stilling på den person, der har underskrevet indbydelsen

hvis den, som indbyder, er en juridisk person eller virksomhed eller afdeling/filial heraf eller en virksomhed beliggende på en medlemsstats område, tillige det i den pågældende medlemsstat lovpligtige registreringsnummer.

3.   Til de i stk. 1 omhandlede personkategorier udstedes alle visumtyper efter den forenklede procedure uden krav om nogen anden dokumentation, indbydelse eller attestering af rejsens formål, som måtte være foreskrevet i medlemsstaternes lovgivning.

Artikel 5

Udstedelse af visa til flere indrejser

1.   Medlemsstaternes diplomatiske og konsulære repræsentationer udsteder visa til flere indrejser gældende i op til fem år til følgende kategorier af personer:

a)

medlemmer af den nationale regering, det nationale parlament, forfatningsdomstolen og højesteret, præsidenten for appelretten og præsidenten for forvaltningsretten, såfremt de ikke er fritaget for visumpligten i medfør af denne aftale, når de rejser i embeds medfør, med en gyldighed begrænset til deres mandatperiode, hvis denne er under fem år

b)

faste medlemmer af officielle delegationer, der efter en officiel indbydelse stilet til Republikken Montenegro, regelmæssigt skal deltage i møder, konsultationer, forhandlinger eller udvekslingsprogrammer samt arrangementer afholdt af mellemstatslige organisationer på medlemsstaternes område

c)

ægtefæller og børn (også adopterede), der er under 21 år eller er forsørgelsesberettigede, og som besøger montenegrinske statsborgere, der har lovligt ophold på medlemsstaternes område, med en gyldighed begrænset til varigheden af det lovlige ophold.

2.   Medlemsstaternes diplomatiske og konsulære repræsentationer udsteder visa til flere indrejser med en gyldighed på op til et år til følgende kategorier af personer, forudsat at de i det foregående år har fået udstedt mindst ét visum, har gjort brug af det i overensstemmelse med reglerne om indrejse og ophold på den besøgte stats område og har grund til at ansøge om et visum til flere indrejser:

a)

faste medlemmer af officielle delegationer, der efter en officiel indbydelse stilet til Republikken Montenegro regelmæssigt skal deltage i møder, konsultationer, forhandlinger eller udvekslingsprogrammer samt arrangementer afholdt af mellemstatslige organisationer på medlemsstaternes område

b)

forretningsfolk og repræsentanter for erhvervsorganisationer, der regelmæssigt rejser til medlemsstaterne

c)

chauffører i international gods- eller passagertransport til medlemsstaternes område i køretøjer indregistreret i Republikken Montenegro

d)

medlemmer af tog-, kølevogns- eller lokomotivbesætninger i internationale tog, der kører til medlemsstaternes område

e)

medlemmer af liberale erhverv, der deltager i internationale udstillinger, konferencer, symposier, seminarer eller andre lignende arrangementer, der afholdes på medlemsstaternes område

f)

personer, der deltager i videnskabelige, kulturelle eller kunstneriske aktiviteter, herunder universitets- og andre udvekslingsprogrammer, og som regelmæssigt rejser til medlemsstaterne

g)

deltagere i internationale sportsarrangementer og deres professionelle ledsagere

h)

journalister

i)

deltagere i officielle udvekslingsprogrammer arrangeret af venskabskommuner og -byer

j)

studerende eller universitetsuddannede under videreuddannelse, der regelmæssigt rejser med henblik på studier eller uddannelse, også inden for rammerne af udvekslingsprogrammer

k)

personer, der regelmæssigt kommer på besøg af lægelige årsager, og de nødvendige ledsagende personer

l)

repræsentanter for religiøse samfund, der er registreret i Republikken Montenegro, og som regelmæssigt rejser til medlemsstaterne

m)

repræsentanter for organisationer i civilsamfundet, der regelmæssigt rejser til medlemsstaterne med henblik på uddannelse, seminarer og konferencer, også inden for rammerne af udvekslingsprogrammer

n)

dommere, der deltager i internationale udvekslingsprogrammer, symposier, seminarer eller lignende uddannelsesarrangementer, og som regelmæssigt rejser til medlemsstaterne.

3.   Medlemsstaternes diplomatiske og konsulære repræsentationer udsteder visa til flere indrejser med en gyldighed på mindst to år og højst fem år til de i stk. 2 nævnte personkategorier, forudsat at de i de foregående to år har gjort brug af et visum til flere indrejser med etårig gyldighed i overensstemmelse med reglerne om indrejse og ophold på den besøgte stats område og stadig har gyldig grund til at ansøge om et visum til flere indrejser.

4.   De i stk. 1, 2 og 3 omhandlede personers samlede ophold på medlemsstaternes område må ikke overstige 90 dage for hver periode på 180 dage.

Artikel 6

Gebyrer for behandling af visumansøgninger

1.   Gebyret for behandling af visumansøgninger fra montenegrinske statsborgere er på 35 EUR.

Dette gebyr kan ændres efter reglerne i artikel 14, stk. 4.

Hvis Republikken Montenegro genindfører visumpligt for statsborgere i Den Europæiske Union, må det montenegrinske visumgebyr ikke være på mere end 35 EUR eller et andet aftalt beløb, hvis gebyret ændres efter proceduren i artikel 14, stk. 4.

2.   For følgende personkategorier beregnes der ikke gebyr for behandling af visumansøgninger:

a)

medlemmer af den nationale regering og det nationale parlament, forfatningsdomstolen og højesteret, præsidenten for appelretten, præsidenten for forvaltningsdomstolen og de personer, der er omhandlet i artikel 5, stk. 1, litra a), såfremt de ikke er fritaget for visumpligten i medfør af denne aftale

b)

pårørende — ægtefæller, børn (også adopterede), forældre (også formyndere), bedsteforældre og børnebørn — der besøger montenegrinske statsborgere, som har lovligt ophold på medlemsstaternes område

c)

medlemmer af officielle delegationer, der efter en officiel indbydelse stilet til Republikken Montenegro skal deltage i møder, konsultationer, forhandlinger eller udvekslingsprogrammer samt arrangementer afholdt af mellemstatslige organisationer på medlemsstaternes område

d)

for elever, studerende, universitetsuddannede under videreuddannelse og medfølgende lærere, der rejser i studie- eller uddannelsesøjemed

e)

handicappede og deres eventuelt nødvendige ledsagere

f)

personer, der kan dokumentere, at deres rejse er nødvendig af humanitære grunde, f.eks. med henblik på presserende lægebehandling, samt disse personers ledsagere, eller med henblik på at deltage i en pårørendes begravelse eller besøge en pårørende, der er alvorligt syg

g)

deltagere i internationale sportsarrangementer og deres professionelle ledsagere

h)

personer, der skal deltage i videnskabelige, kulturelle eller kunstneriske aktiviteter, herunder universitetsprogrammer og andre udvekslingsprogrammer

i)

deltagere i officielle udvekslingsprogrammer arrangeret af venskabskommuner og -byer

j)

journalister

k)

pensionister

l)

dommere, der deltager i internationale udvekslingsprogrammer, symposier, seminarer eller lignende uddannelsesarrangementer

m)

repræsentanter for religiøse samfund registreret i Republikken Montenegro

n)

repræsentanter for organisationer i civilsamfundet, der rejser med henblik på at deltage i møder, seminarer, udvekslingsprogrammer eller uddannelseskurser

o)

medlemmer af liberale erhverv, der deltager i internationale udstillinger, konferencer, symposier, seminarer eller andre lignende arrangementer, der afholdes på medlemsstaternes område

p)

chauffører i international gods- eller passagertransport til medlemsstaternes område i køretøjer indregistreret i Republikken Montenegro

q)

medlemmer af tog-, kølevogns- eller lokomotivbesætninger i internationale tog, der kører til medlemsstaternes område

r)

børn under 6 år.

Artikel 7

Varighed af behandlingen af visumansøgninger

1.   Medlemsstaternes diplomatiske og konsulære repræsentationer træffer afgørelse om ansøgningen inden for en frist på 10 kalenderdage efter datoen for modtagelsen af ansøgningen og den for visumudstedelsen krævede dokumentation.

2.   Fristen for at træffe afgørelse om en visumansøgning kan forlænges op til 30 dage i enkelttilfælde, bl.a. når der er behov for nærmere granskning af ansøgningen.

3.   Fristen for at træffe afgørelse om en visumansøgning kan afkortes til tre arbejdsdage eller derunder i hastende tilfælde.

Artikel 8

Udrejse efter tab eller tyveri af dokumenter

EU-borgere samt montenegrinske statsborgere, der har mistet deres identitetsdokumenter, eller som har fået disse dokumenter stjålet under ophold på Republikken Montenegros eller medlemsstaternes område, kan rejse ud af dette område på gyldige identitetsdokumenter, der giver ret til at passere grænsen, og som er udstedt af medlemsstaternes eller Republikken Montenegros diplomatiske og konsulære repræsentationer uden visum eller anden tilladelse.

Artikel 9

Forlængelse af visa under ekstraordinære omstændigheder

Montenegrinske statsborgere, der på grund af force majeure ikke har mulighed for at forlade medlemsstaternes område inden for den frist, der er anført i deres visum, kan i overensstemmelse med værtslandets lovgivning vederlagsfrit få forlænget deres visums gyldighed i det tidsrum, det er nødvendigt, før de kan vende tilbage til deres opholdsland.

Artikel 10

Diplomatpas

1.   Montenegrinske statsborgere, der er i besiddelse af gyldigt diplomatpas, har ret til indrejse i, udrejse af og transit gennem medlemsstaternes område uden visum.

2.   De i stk. 1 omhandlede personer kan opholde sig på medlemsstaternes område i højst 90 dage for hver periode på 180 dage.

Artikel 11

Territorial gyldighed af visa

Med forbehold af nationale regler og bestemmelser angående medlemsstaternes nationale sikkerhed og med forbehold af EU-reglerne om visa med begrænset territorial gyldighed har montenegrinske statsborgere ret til at rejse på medlemsstaternes område på lige fod med statsborgere i Den Europæiske Union.

Artikel 12

Blandet udvalg til forvaltning af aftalen

1.   Parterne nedsætter et blandet ekspertudvalg (udvalget), bestående af repræsentanter for Det Europæiske Fællesskab og Republikken Montenegro. Fællesskabet repræsenteres af Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber bistået af eksperter fra medlemsstaterne.

2.   Udvalget har bl.a. til opgave at:

a)

overvåge gennemførelsen af denne aftale

b)

fremsætte forslag til ændring eller udvidelse af denne aftale

c)

bilægge tvister, som opstår i forbindelse med fortolkning eller anvendelse af denne aftales bestemmelser.

3.   Udvalget mødes, når det er nødvendigt, efter anmodning fra en af parterne, og mindst én gang om året.

4.   Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.

Artikel 13

Denne aftales forhold til bilaterale aftaler mellem medlemsstaterne og Republikken Montenegro

1.   Denne aftale har fra og med sin ikrafttrædelse forrang for bestemmelser i enhver bilateral eller multilateral aftale indgået mellem de enkelte medlemsstater og Republikken Montenegro, for så vidt bestemmelserne i sidstnævnte aftaler omhandler spørgsmål omfattet af denne aftale.

2.   Bestemmelserne i bilaterale aftaler eller ordninger mellem individuelle medlemsstater og Republikken Montenegro, der blev undertegnet inden 1. januar 2007, og som indeholder bestemmelser om visumfritagelse for indehavere af tjenestepas, finder fortsat anvendelse i en femårig periode fra denne aftales ikrafttrædelse, uden at dette påvirker de pågældende medlemsstaters eller Republikken Montenegros ret til at opsige eller suspendere de bilaterale aftaler i den femårige periode.

Artikel 14

Afsluttende bestemmelser

1.   Denne aftale ratificeres eller godkendes af parterne i overensstemmelse med deres respektive procedurer og træder i kraft den første dag i den anden måned efter den dato, hvor parterne giver hinanden meddelelse om, at ovennævnte procedurer er afsluttet.

2.   Uanset stk. 1 træder denne aftale ikke i kraft før datoen for ikrafttrædelsen af tilbagetagelsesaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Montenegro, såfremt denne dato er senere end den i stk. 1 omhandlede dato.

3.   Denne aftale indgås på ubestemt tid, medmindre den opsiges efter reglerne i stk. 6.

4.   Aftalen kan ændres ved skriftlig overenskomst mellem parterne. Ændringer træder i kraft, efter at parterne har givet hinanden meddelelse om, at de interne procedurer, der kræves herfor, er afsluttet.

5.   Hver af parterne kan suspendere hele aftalen eller en del af den, når hensyn til den offentlige orden, den nationale sikkerhed eller folkesundheden tilsiger det. Afgørelsen herom meddeles den anden part senest 48 timer før dens ikrafttrædelse. Den part, der suspenderer anvendelsen af denne aftale, underretter omgående den anden part, når grundene til suspensionen ikke længere består.

6.   Hver part kan opsige denne aftale med skriftligt varsel til den anden part. Aftalen ophører med at være i kraft 90 dage efter tidspunktet for denne meddelelse.

Udfærdiget i Bruxelles den attende september to tusinde og syv i to eksemplarer på hvert af parternes officielle sprog, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Za Evropsku Zajednicu

Image

Image

За Република Черна гора

Por la República de Montenegro

Za Republiku Ċerná Hora

For Republikken Montenegro

Für die Republik Montenegro

Montenegro Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία του Μαυροβουνίου

For the Republic of Montenegro

Pour la République du Monténégro

Per la Repubblica del Montenegro

Melnkalnes Republikas vārdā

Juodkalnijos Respublikos vardu

A Montenegrói Köztársaság részéről

Għar-Repubblika ta' Montenegro

Voor de Republiek Montenegro

W imieniu Republiki Czarnogóry

Pela República do Montenegro

Pentru Republica Muntenegru

Za Čiernohorskú republiku

Za Republiko Črno goro

Montenegron tasavallan puolesta

För Republiken Montenegro

Za Republiku Crnu Goru

Image

BILAG

PROTOKOL TIL AFTALEN ANGÅENDE DE MEDLEMSSTATER, DER IKKE I FULDT OMFANG ANVENDER SCHENGEN-REGLERNE

De medlemsstater, der er bundet af Schengen-reglerne, men som i afventning af den relevante rådsafgørelse endnu ikke udsteder Schengen-visa, udsteder nationale visa, hvis gyldighed er begrænset til deres område.

Disse medlemsstater kan ensidigt anerkende Schengen-visa og –opholdstilladelser i forbindelse med transit gennem deres område i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 895/2006/EF af 14. juni 2006.

Da Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 895/2006/EF af 14. juni 2006 ikke finder anvendelse på Rumænien og Bulgarien, vil Europa-Kommissionen fremsætte forslag om lignende bestemmelser for derved at sætte disse lande i stand til unilateralt at anerkende Schengen-visa og -opholdstilladelser samt andre lignende dokumenter, som andre medlemsstater, der endnu ikke er fuldt integreret i Schengen-området, har udstedt med henblik på transit gennem deres område.

FÆLLESERKLÆRING OM DANMARK

Parterne tager til efterretning, at denne aftale ikke finder anvendelse på de procedurer for visumudstedelse, der anvendes af Kongeriget Danmarks diplomatiske og konsulære repræsentationer.

Under disse omstændigheder er det ønskeligt, at myndighederne i Kongeriget Danmark og Republikken Montenegro snarest indgår en bilateral aftale om lempelse af reglerne for udstedelse af visa til kortvarigt ophold svarende til den aftale, der er indgået mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Montenegro.

FÆLLESERKLÆRING OM DET FORENEDE KONGERIGE OG IRLAND

Parterne tager til efterretning, at denne aftale ikke gælder for Det Forenede Kongeriges og Irlands område.

Under disse omstændigheder er det ønskeligt, at myndighederne i Det Forenede Kongerige, Irland og Republikken Montenegro snarest indgår bilaterale aftaler om lempelse af reglerne for udstedelse af visa til kortvarigt ophold.

FÆLLESERKLÆRING OM ISLAND OG NORGE

Parterne noterer sig de tætte forbindelser mellem Det Europæiske Fællesskab og Island og Norge, navnlig i henhold til aftalen af 18. maj 1999 vedrørende disse landes associering i gennemførelsen, anvendelsen og videreudviklingen af Schengen-reglerne.

Under disse omstændigheder er det ønskeligt, at myndighederne i Norge, Island og Republikken Montenegro snarest indgår en bilateral aftale om lempelse af reglerne for udstedelse af visa til kortvarigt ophold svarende til den aftale, der er indgået mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Montenegro.

FÆLLESERKLÆRING VEDRØRENDE DET SCHWEIZISKE FORBUND OG LIECHTENSTEIN

(om nødvendigt)

Hvis aftalen mellem EU, EF og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i Schengen-reglernes gennemførelse, anvendelse og udvikling og protokollerne til denne aftale vedrørende Liechtenstein er trådt i kraft på det tidspunkt, hvor forhandlingerne med Republikken Montenegro er afsluttet, vil der blive afgivet en lignende erklæring for så vidt angår Schweiz og Liechtenstein.

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKABS ERKLÆRING OM REVISION AF VISUMKRAVENE TIL INDEHAVERE AF TJENESTEPAS

Da fritagelsen af indehavere af tjenestepas for visumpligt, der er fastsat bestemmelser om i bilaterale aftaler eller ordninger mellem individuelle medlemsstater og Republikken Montenegro, og som blev undertegnet inden 1. januar 2007, kun fortsat skal finde anvendelse i en femårig periode fra ikrafttrædelsen af denne aftale, uden at dette påvirker de pågældende medlemsstaters eller Republikken Montenegros ret til at opsige eller suspendere disse bilaterale aftaler i den femårige periode, vil Det Europæiske Fællesskab revurdere situationen for indehavere af tjenestepas senest fire år efter, at denne aftale er trådt i kraft, med henblik på en eventuel ændring af aftalen i overensstemmelse med proceduren i artikel 14, stk. 4.

ERKLÆRING FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OM VISUMANSØGERES ADGANG TIL INFORMATION OG HARMONISERING AF INFORMATION OM PROCEDURERNE FOR UDSTEDELSE AF VISA TIL KORTVARIGT OPHOLD OG DOKUMENTATION, SOM SKAL FREMLÆGGES VED ANSØGNING OM VISA TIL KORTVARIGT OPHOLD

Det Europæiske Fællesskab erkender, at det er vigtigt at skabe åbenhed omkring visumansøgninger, og henviser i den forbindelse til forslaget vedrørende omarbejdningen af de fælles konsulære instrukser til de diplomatiske og konsulære repræsentationer, der blev vedtaget af Europa-Kommissionen den 19. juli 2006, og som indeholder bestemmelser om betingelserne for visumansøgeres adgang til medlemsstaternes diplomatiske og konsulære repræsentationer.

Med hensyn til information af visumansøgere mener Det Europæiske Fællesskab, at der bør tages passende skridt til:

generelt at tilvejebringe grundlæggende oplysninger til ansøgerne om procedurerne og betingelserne for ansøgning om visa og de udstedte visas gyldighed

at Det Europæiske Fællesskab opstiller en liste over minimumskrav for at sikre montenegrinske ansøgere sammenhængende og ensartede grundlæggende oplysninger og for at sikre, at der i princippet stilles samme krav til dokumentationen for ansøgninger.

Ovennævnte oplysninger, herunder listen over rejsebureauer og rejsearrangører, der er godkendt inden for rammerne af det lokale konsulære samarbejde, skal sikres vid udbredelse (opslagstavler i konsulater, pjecer, websteder osv.).

Medlemsstaternes diplomatiske og konsulære repræsentationer skal fra sag til sag oplyse om eksisterende muligheder i henhold til Schengen-bestemmelserne for lempelse af reglerne for udstedelse af visa til kortvarigt ophold.

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKABS ERKLÆRING OM AT LEMPE REGLERNE FOR FAMILIEMEDLEMMER OG BONA FIDE-ANSØGERE

Det Europæiske Fællesskab noterer sig Republikken Montenegros forslag om at anvende en bredere definition af begrebet familiemedlemmer, der bør kunne drage fordel af lempelsen af reglerne for visumudstedelse, og den betydning, Republikken Montenegro tillægger en forenkling af reglerne for bevægelsesfriheden for denne personkategori.

For at forbedre bevægelsesfriheden for et større antal personer med familiebånd (navnlig søskende og deres børn) til montenegrinske statsborgere med lovligt ophold på medlemsstaternes område opfordrer Det Europæiske Fællesskab medlemsstaternes konsulater til fuldt ud at anvende de eksisterende muligheder i fællesskabsretten til at lempe reglerne for visumudstedelse til denne personkategori, herunder navnlig en forenkling af den dokumentation, der kræves af ansøgeren, fritagelse for gebyret til behandling af ansøgningen og i givet fald til udstedelse af visa til flere indrejser.

Derudover opfordrer Det Europæiske Fællesskab desuden medlemsstaternes konsulater til fuldt ud at anvende disse muligheder for at lempe reglerne for udstedelse af visa til bona fide-ansøgere.

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKABS ERKLÆRING VEDRØRENDE SØMÆND

I overensstemmelse med internationale aftaler om personale inden for civil skibsfart opfordrer Det Europæiske Fællesskab medlemsstaternes konsulater til fuldt ud at anvende de eksisterende muligheder i fællesskabsretten til at lempe reglerne for visumudstedelse til sømænd fra Montenegro. Det omfatter navnlig en forenkling af den dokumentation, der kræves af ansøgeren og udstedelse af visa til flere indrejser.


19.12.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 334/120


RÅDETS AFGØRELSE

af 8. november 2007

om indgåelse af en aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien om lempelse af reglerne for udstedelse af visa

(2007/824/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 62, stk. 2, litra b), nr. i) og ii), sammenholdt med artikel 300, stk. 2, første afsnit, første punktum, og artikel 300, stk. 3, første afsnit,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionen har på Det Europæiske Fællesskabs vegne ført forhandlinger med Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien om en aftale om lempelse af reglerne for udstedelse af visa.

(2)

Aftalen blev den 18. september 2007 undertegnet på Det Europæiske Fællesskabs vegne under forbehold af dens senere indgåelse i overensstemmelse med en rådsafgørelse, der blev vedtaget den 18. september 2007.

(3)

Aftalen bør godkendes.

(4)

Ved aftalen nedsættes der et blandet udvalg til forvaltning af aftalen, der selv kan fastsætte sin forretningsorden. Det er hensigtsmæssigt at indføre en forenklet procedure for fastlæggelsen af Fællesskabets holdning hertil.

(5)

I overensstemmelse med protokollen om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling og protokollen om integrering af Schengen-reglerne i Den Europæiske Union, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, deltager Det Forenede Kongerige og Irland ikke i vedtagelsen af denne afgørelse og er ikke bundet eller omfattet af den.

(6)

I overensstemmelse med protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, deltager Danmark ikke i vedtagelsen af denne afgørelse og er ikke bundet eller omfattet af den —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien om lempelse af reglerne for udstedelse af visa godkendes hermed på Fællesskabets vegne.

Teksten til aftalen er knyttet til afgørelsen.

Artikel 2

Formanden for Rådet giver de i aftalens artikel 14, stk. 1, omhandlede meddelelser (2).

Artikel 3

I det i aftalens artikel 12 omhandlede blandede ekspertudvalg repræsenteres Fællesskabet af Kommissionen bistået af eksperter fra medlemsstaterne.

Artikel 4

I det blandede ekspertudvalg fastlægges Fællesskabets holdning til vedtagelsen af den i aftalens artikel 12, stk. 4, omhandlede forretningsorden af Kommissionen efter høring af et særligt udvalg udpeget af Rådet.

Artikel 5

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. november 2007.

På Rådets vegne

R. PEREIRA

Formand


(1)  Udtalelse afgivet den 24.10.2007 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  Datoen for aftalens ikrafttrædelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende på foranledning af Generalsekretariatet for Rådet.


BREVVEKSLING

Brussels, 18 September 2007

Ms. Gordana Jankulovska,

Minister of Interior of the former

Yugoslav Republic of Macedonia.

Dear Minister,

We have the honour to propose that, if it is acceptable to your Government, this letter and your confirmation shall together take the place of signature of the Agreement between the European Community and the former Yugoslav Republic of Macedonia on the facilitation of the issuance of visas.

The text of the aforementioned Agreement, herewith annexed, has been approved for signature by a decision of the Council of the European Union of today's date.

Please accept, Minister, the assurance of our highest consideration.

For the European Community

Image Image

Courtesy translation

Brussels, 18 September 2007

Dear Sirs,

On behalf of the Government of the Republic of Macedonia I have the honour to acknowledge receipt of your letter dated 18th September 2007 regarding the signature of the Agreement between the Republic of Macedonia and the European Community on the facilitation of the issuance of visas, together with the attached text of the Agreement.

I hereby declare that the Government of the Republic of Macedonia agrees with the provisions of the Agreement between the Republic of Macedonia and the European Community on the facilitation of the issuance of visas and considers the Agreement as being signed with this Exchange of Letters.

However, I declare that the Republic of Macedonia does not accept the denomination used for my country in the above-referred documents, having in view that the constitutional name of my country is the Republic of Macedonia.

Please accept, Sirs, the assurances of my highest consideration.

Gordana Jankuloska

Dr. Rui Carlos Pereira

Minister of Internal Administration of the Republic of Portugal

Council of the European Union

Mr. Franco Frattini

Vice-president of the European Commission

BRUSSELS

Брисел, 18 септември 2007 година

Почитувани Господа,

Во името на Владата на Република Македонија имам чест да го потврдам приемот на Вашето писмо датирано на 18 септемвpи 2007 година, кое се однесува на потпишувањето на Спогодбата помеѓу Република Македониja и Европсkата Заедница за олеснување на издавањето визи, заедно со приложениот тeкст на Спогодбата.

Изjавувам дека Владата на Република Македониjа е согласна со одредбите на Спогодбата помеѓу Република Македонија и Европската Заедница за олеснување на издавањето визи и смета дека со оваа размена на писма Спогодбата е потпишана.

Сепак, изјавувам дека Република Македонија не ја прифаќа деноминацијата употребена за мојата земја во погоре наведените документи, имајќи предвид дека уставното име на мојата земја е Република Мakедонија.

Пpимете ги Господа, изразите на моето највисоко почитување.

Image

Гордана Јанкулоска

Г-дин Руи Карлос Переира

Министеp за внатрешната администрација на Република

Португалија Совет на Европската унија

Г-дин Франко Фратини

Потпретседател hа Европската комисија

БРИСЕЛ

Brussels, 18 September 2007

Ms. Gordana Jankulovska,

Minister of Interior of the former

Yuogoslav Republic of Macedonia.

Dear Minister,

We have the honour to acknowledge receipt of your letter of today's date.

The European Community notes that the Exchange of Letters between the European Community and the Former Yugoslav Republic of Macedonia, which takes the place of signature of the Agreement between the European Community and the former Yugoslav Republic of Macedonia on the facilitation of the issuance of visas, has been accomplished and that this cannot be interpreted as acceptance or recognition by the European Community in whatever form or content of a denomination other than the »former Yugoslav Republic of Macedonia«.

Please accept, Minister, the assurance of our highest consideration.

For the European Community

Image Image


AFTALE

mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien om lempelse af reglerne for udstedelse af visa

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, i det følgende benævnt »Fællesskabet«,

og

DEN TIDLIGERE JUGOSLAVISKE REPUBLIK MAKEDONIEN, i det følgende benævnt »parterne«,

SOM HENVISER TIL Det Europæiske Råds beslutning af december 2005 om at give Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien status som kandidatland

DER HENVISER TIL stabiliserings- og associeringsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, der blev undertegnet i april 2001 og trådte i kraft den 1. april 2004, og som på nuværende tidspunkt regulerer forbindelserne med Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien

DER PÅ NY BEKRÆFTER deres hensigt om at arbejde tæt sammen inden for rammerne af de fremtidige strukturer for stabiliserings- og associeringsaftalen med henblik på en liberalisering af visumordningen for Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og Den Europæiske Union i overensstemmelse med konklusionerne af topmødet mellem EU og det vestlige Balkan, der blev afholdt i Thessaloniki den 21. juni 2003

DER ANERKENDER de fremskridt Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien har gjort på området retfærdighed, frihed og sikkerhed, navnlig for så vidt angår migration, visumpolitik, grænseforvaltning og dokumentsikkerhed

DER ØNSKER som et første konkret skridt hen imod en visumfri rejseordning at lette de mellemfolkelige kontakter som en vigtig forudsætning for en stabil udvikling af økonomiske, humanitære, kulturelle, videnskabelige og andre bånd ved at lempe reglerne for udstedelse af visa til statsborgere fra Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien

SOM HOLDER SIG FOR ØJE, at alle statsborgere i Den Europæiske Union er fritaget for visumpligten ved rejser til Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien af en varighed på højst 90 dage eller ved transit gennem Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedoniens område

SOM ANERKENDER, at hvis Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien genindfører visumpligt for statsborgere i Den Europæiske Union, skal de samme lempelser, som indrømmes statsborgere fra Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien i henhold til denne aftale, automatisk gælde for statsborgere i Den Europæiske Union på basis af princippet om gensidighed

SOM ANERKENDER, at lempelsen af visumreglerne ikke må føre til ulovlig migration, og som er særlig opmærksomme på sikkerheds- og tilbagetagelsesaspekterne

SOM TAGER HENSYN til protokollen om Det Forenede Kongerige Storbritanniens og Irlands stilling og protokollen om integration af Schengen-reglerne i Den Europæiske Union, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, og bekræfter, at denne aftales bestemmelser ikke gælder for Det Forenede Kongerige Storbritannien og Irland

SOM TAGER HENSYN til protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, og bekræfter, at denne aftales bestemmelser ikke gælder for Kongeriget Danmark,

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

Artikel 1

Formål og anvendelsesområde

1.   Formålet med denne aftale er at lempe reglerne for udstedelse af visa til statsborgere fra Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien til et forventet ophold på højst 90 dage for hver periode på 180 dage.

2.   Hvis Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien genindfører visumpligt for statsborgere i Den Europæiske Union, skal de samme lempelser, som indrømmes statsborgere fra Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien i henhold til denne aftale, automatisk gælde for statsborgere i Den Europæiske Union på basis af princippet om gensidighed.

Artikel 2

Generel bestemmelse

1.   De i denne aftale indeholdte bestemmelser om lempelse af reglerne for visumudstedelse finder kun anvendelse på statsborgere fra Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien i det omfang, de ikke i henhold til Fællesskabets eller medlemsstaternes lovgivning, denne aftale eller andre internationale aftaler er fritaget for visumpligt.

2.   Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedoniens eller medlemsstaternes eller Fællesskabets lovgivning finder anvendelse på spørgsmål, der ikke er omfattet af denne aftale, herunder bl.a. afslag på visumansøgninger, anerkendelse af rejsedokumenter, dokumentation for tilstrækkelige subsistensmidler, nægtelse af indrejse og udsendelsesforanstaltninger.

Artikel 3

Definitioner

I denne aftale forstås ved:

a)

»medlemsstat«: enhver af Den Europæiske Unions medlemsstater, med undtagelse af Kongeriget Danmark, Republikken Irland og Det Forenede Kongerige Storbritannien

b)

»statsborger i Den Europæiske Union«: en statsborger i en medlemsstat som defineret under litra a)

c)

»statsborger i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien«: enhver, som har statsborgerskab i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien

d)

»visum«: en tilladelse udstedt eller en afgørelse truffet af en medlemsstat, som kræves for

indrejse med henblik på et forventet ophold i denne medlemsstat eller i flere medlemsstater på højst 90 dage i alt

indrejse med henblik på transit gennem denne medlemsstats eller flere medlemsstaters områder

e)

»person med lovligt ophold«: en statsborger i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien med tilladelse eller ret til at opholde sig i mere end 90 dage på en medlemsstats område i henhold til fællesskabsretten eller national ret.

Artikel 4

Dokumentation for rejsens formål

1.   For følgende kategorier af statsborgere fra Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien er følgende dokumenter tilstrækkelig dokumentation for formålet med rejsen til den anden part:

a)

for elever, studerende, universitetsuddannede under videreuddannelse og medfølgende lærere, der rejser i studie- eller uddannelsesøjemed, herunder inden for rammerne af udvekslingsprogrammer og andre uddannelses- og skolerelaterede aktiviteter:

en skriftlig indbydelse eller et optagelsesbevis fra værtsuniversitetet, -akademiet. -instituttet, -læreanstalten eller -skolen eller studiekort eller beviser på de kurser, der skal følges

b)

for personer, der skal deltage i videnskabelige, kulturelle eller kunstneriske aktiviteter, herunder universitetsprogrammer og andre udvekslingsprogrammer:

en skriftlig indbydelse fra værtsorganisationen til at deltage i disse aktiviteter

c)

for repræsentanter for organisationer i civilsamfundet, der rejser med henblik på uddannelse, seminarer og konferencer, også inden for rammerne af udvekslingsprogrammer

en skriftlig indbydelse fra værtsorganisationen, en bekræftelse af, at den pågældende person repræsenterer en organisation i civilsamfundet, og en etableringstilladelse for organisationen fra det relevante register og udstedt af en statslig myndighed i overensstemmelse med national ret

d)

for journalister:

attestering eller anden dokumentation udstedt af en faglig organisation for, at den pågældende person er uddannet journalist, samt et dokument udstedt af vedkommendes arbejdsgiver, hvoraf det fremgår, at formålet med rejsen er at udføre journalistisk arbejde

e)

for deltagere i internationale sportsarrangementer og deres professionelle ledsagere:

en skriftlig indbydelse fra værtsorganisationen: kompetente myndigheder, nationale sportsforbund eller nationale olympiske komitéer i medlemsstaterne

f)

for forretningsfolk og repræsentanter for erhvervsorganisationer:

en skriftlig indbydelse fra værten, der skal være en juridisk person eller virksomhed, filial eller afdeling heraf, en statslig eller lokal myndighed i medlemsstaterne eller en arrangør af handelsmesser eller udstillinger, konferencer eller symposier afholdt på medlemsstaternes område

g)

for medlemmer af liberale erhverv, der deltager i internationale udstillinger, konferencer, symposier, seminarer eller andre lignende arrangementer, der afholdes på medlemsstaternes område

en skriftlig anmodning fra værtsorganisationen, der bekræfter, at den pågældende person deltager i arrangementet

h)

for deltagere i officielle udvekslingsprogrammer arrangeret af venskabskommuner og -byer:

en skriftlig indbydelse fra disse byers borgmester/kommunaldirektør

i)

for chauffører i international gods- eller passagertransport til medlemsstaternes område i køretøjer indregistreret i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien

en skriftlig anmodning fra det nationale forbund af transportvirksomheder i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, som foretager international transport ad landevej, med angivelse af turenes formål, varighed og hyppighed

j)

for medlemmer af tog-, kølevogns- eller lokomotivbesætninger i internationale tog, der kører til medlemsstaternes område

en skriftlig anmodning fra det kompetente jernbaneselskab i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien med angivelse af rejsernes formål, varighed og hyppighed

k)

for pårørende — ægtefæller, børn (også adopterede), forældre (også formyndere), bedsteforældre og børnebørn — der besøger statsborgere fra Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, som har lovligt ophold på medlemsstaternes område:

en skriftlig indbydelse fra værten

l)

for repræsentanter for religiøse samfund:

en skriftlig anmodning fra et religiøst samfund, der er registreret i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien med angivelse af rejsernes formål, varighed og hyppighed

m)

til besøg af lægelige årsager og for de nødvendige ledsagende personer:

et officielt dokument fra den behandlende institution, som bekræfter behovet for behandling på denne institution og for at være ledsaget, og dokumentation for, at vedkommende har tilstrækkelige finansielle midler til at betale for lægebehandlingen

n)

for personer, der deltager i begravelsesceremonier:

et officielt dokument, der bekræfter dødsfaldet samt slægtskab eller andet tilhørsforhold mellem ansøgeren og den begravede

o)

for medlemmer af officielle delegationer, der efter en officiel indbydelse stilet til Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, skal deltage i møder, konsultationer, forhandlinger eller udvekslingsprogrammer samt arrangementer afholdt af mellemstatslige organisationer på en medlemsstats område:

et brev udfærdiget af en myndighed i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, hvoraf det fremgår, at ansøgeren er medlem af dens delegation på rejse til den anden parts område med det formål at deltage i de angivne arrangementer, ledsaget af en kopi af den officielle indbydelse

p)

for turister:

en attest eller en voucher fra et rejsebureau eller en rejsearrangør, der er godkendt af medlemsstaterne i forbindelse med det lokale konsulære samarbejde, hvori det bekræftes, at der er reserveret en organiseret rejse.

q)

til besøg på militære og civile gravsteder:

et officielt dokument, der bekræfter gravstedets eksistens samt slægtskab eller andet tilhørsforhold mellem ansøgeren og den begravede.

2.   Den i stk. 1 omhandlede skriftlige indbydelse eller anmodning skal indeholde følgende oplysninger:

a)

for den indbudte person: fulde navn, fødselsdato, køn, statsborgerskab, pasnummer eller nummer på andet identitetsbevis, rejsetidspunkt, rejsens formål, antal indrejser samt når det er relevant, navnet på ægtefælle og eventuelle mindreårige børn, der ledsager den indbudte

b)

den indbydende persons fulde navn og bopæl, eller

c)

den indbydende juridiske persons, virksomheds eller organisations fulde navn og adresse samt

hvis indbydelsen er udsendt af en organisation, tillige navn og stilling på den person, der har underskrevet indbydelsen

hvis den, som indbyder, er en juridisk person eller virksomhed eller afdeling/filial heraf eller en virksomhed beliggende på en medlemsstats område, tillige det i den pågældende medlemsstat lovpligtige registreringsnummer.

3.   Til de i stk. 1 omhandlede personkategorier udstedes alle visumtyper efter den forenklede procedure uden krav om nogen anden dokumentation, indbydelse eller attestering af rejsens formål.

Artikel 5

Udstedelse af visa til flere indrejser

1.   Medlemsstaternes diplomatiske og konsulære repræsentationer udsteder visa til flere indrejser gældende i op til fem år til følgende kategorier af personer:

a)

medlemmer af den nationale regering og det nationale parlament, forfatningsdomstolen og højesteret, retsrådet og rådet af statsanklagere, såfremt de ikke er fritaget for visumpligten i medfør af denne aftale, når de rejser i embeds medfør, med en gyldighed begrænset til deres mandatperiode, hvis denne er under 5 år

b)

medlemmer af officielle delegationer, der efter en officiel indbydelse stilet til Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, regelmæssigt skal deltage i møder, konsultationer, forhandlinger eller udvekslingsprogrammer samt arrangementer afholdt af mellemstatslige organisationer på medlemsstaternes område:

c)

ægtefæller og børn (også adopterede), der er under 21 år eller er forsørgelsesberettigede, og forældre, som besøger statsborgere fra Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien med lovligt ophold på medlemsstaternes område, med en gyldighed begrænset til varigheden af det lovlige ophold

d)

forretningsfolk og repræsentanter for erhvervsorganisationer, der regelmæssigt rejser til medlemsstaterne

e)

journalister

f)

repræsentanter for religiøse samfund, der er registreret i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, og som regelmæssigt rejser til medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaternes diplomatiske og konsulære repræsentationer udsteder visa til flere indrejser med en gyldighed på op til et år til følgende kategorier af personer, forudsat at de i det foregående år har fået udstedt mindst ét visum, har gjort brug af det i overensstemmelse med reglerne om indrejse og ophold på den besøgte stats område og har grund til at ansøge om et visum til flere indrejser:

a)

studerende eller universitetsuddannede under videreuddannelse, der regelmæssigt rejser med henblik på studier eller uddannelse, også inden for rammerne af udvekslingsprogrammer

b)

personer, der deltager i videnskabelige, kulturelle eller kunstneriske aktiviteter, herunder universitets- og andre udvekslingsprogrammer, og som regelmæssigt rejser til medlemsstaterne

c)

deltagere i internationale sportsarrangementer og deres professionelle ledsagere

d)

medlemmer af liberale erhverv, der deltager i internationale udstillinger, konferencer, symposier, seminarer eller andre lignende arrangementer, der afholdes på medlemsstaternes område.

e)

repræsentanter for organisationer i civilsamfundet, der regelmæssigt rejser til medlemsstaterne med henblik på uddannelse, seminarer og konferencer, også inden for rammerne af udvekslingsprogrammer

f)

deltagere i officielle udvekslingsprogrammer arrangeret af venskabskommuner og -byer

g)

borgmestre og byrådsmedlemmer

h)

chauffører i international gods- eller passagertransport til medlemsstaternes område i køretøjer indregistreret i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien

i)

medlemmer af tog-, kølevogns- eller lokomotivbesætninger i internationale tog, der kører til medlemsstaternes område

j)

personer, der regelmæssigt kommer på besøg af lægelige årsager, og de nødvendige ledsagende personer

k)

medlemmer af officielle delegationer, der efter en officiel indbydelse stilet til Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, regelmæssigt skal deltage i møder, konsultationer, forhandlinger eller udvekslingsprogrammer samt arrangementer afholdt af mellemstatslige organisationer på en medlemsstats område.

3.   Medlemsstaternes diplomatiske og konsulære repræsentationer udsteder visa til flere indrejser med en gyldighed på mindst 2 år og højst 5 år til de i stk. 2 nævnte personkategorier og andre personer, forudsat at de i det foregående år har gjort brug af et visum til flere indrejser med etårig gyldighed i overensstemmelse med reglerne om indrejse og ophold på den besøgte stats område og stadig har gyldig grund til at ansøge om et visum til flere indrejser.

4.   De i stk. 1, 2 og 3 omhandlede personers samlede ophold på medlemsstaternes område må ikke overstige 90 dage for hver periode på 180 dage.

Artikel 6

Gebyrer for behandling af visumansøgninger

1.   Gebyret for behandling af visumansøgninger fra statsborgere fra Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien er på 35 EUR.

Dette gebyr kan ændres efter reglerne i artikel 14, stk. 4.

Hvis Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien genindfører visumpligt for statsborgere i Den Europæiske Union, må det visumgebyr, der opkræves af myndighederne i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, ikke være på mere end 35 EUR eller et andet aftalt beløb, hvis gebyret ændres efter proceduren i artikel 14, stk. 4.

2.   For følgende personkategorier beregnes der ikke gebyr for behandling af visumansøgninger:

a)

pårørende — ægtefæller, børn (også adopterede), forældre (også formyndere), bedsteforældre og børnebørn — til statsborgere fra Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien med lovligt ophold på medlemsstaternes område

b)

medlemmer af officielle delegationer, der efter en officiel indbydelse stilet til Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, skal deltage i møder, konsultationer, forhandlinger eller udvekslingsprogrammer samt arrangementer afholdt af mellemstatslige organisationer på medlemsstaternes område

c)

medlemmer af den nationale regering og det nationale parlament, forfatningsretten, højesteret, retsrådet og rådet af statsanklagere, såfremt de ikke er fritaget for visumpligten i medfør af denne aftale,

d)

borgmestre og byrådsmedlemmer

e)

handicappede og deres eventuelt nødvendige ledsagere

f)

personer, der kan dokumentere, at deres rejse er nødvendig af humanitære grunde, f.eks. med henblik på presserende lægebehandling, samt disse personers ledsagere, eller med henblik på at deltage i en pårørendes begravelse eller besøge en pårørende, der er alvorligt syg

g)

deltagere i internationale sportsarrangementer og deres professionelle ledsagere

h)

personer, der skal deltage i videnskabelige, forskningsrelaterede, kulturelle eller kunstneriske aktiviteter, herunder universitetsprogrammer og andre udvekslingsprogrammer

i)

deltagere i officielle udvekslingsprogrammer arrangeret af venskabskommuner og -byer

j)

journalister

k)

pensionister

l)

chauffører i international gods- eller passagertransport til medlemsstaternes område i køretøjer indregistreret i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien

m)

medlemmer af tog-, kølevogns- eller lokomotivbesætninger i internationale tog, der kører til medlemsstaternes område

n)

repræsentanter for organisationer i civilsamfundet, der rejser med henblik på møder, seminarer, udvekslingsprogrammer eller uddannelseskurser

o)

repræsentanter for religiøse samfund, der er registreret i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien

p)

medlemmer af liberale erhverv, der deltager i internationale udstillinger, konferencer, symposier, seminarer eller andre lignende arrangementer, der afholdes på medlemsstaternes område:

q)

elever, studerende, universitetsuddannede under videreuddannelse og medfølgende lærere, der rejser i studie- eller uddannelsesøjemed, herunder inden for rammerne af udvekslingsprogrammer og andre uddannelses- eller skolerelaterede aktiviteter

r)

børn under 6 år.

3.   Uanset stk. 1 ovenfor kan Bulgarien og Rumænien, der er bundet af Schengen-reglerne, men som endnu ikke kan udstede Schengen-visa, fritage statsborgere fra Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien for gebyret for behandling af ansøgninger om visa til kortvarigt ophold, indtil datoen for landenes fuldstændige gennemførelse af Schengen-reglerne på visumområdet er fastsat ved rådsafgørelse.

Artikel 7

Varighed af behandlingen af visumansøgninger

1.   Medlemsstaternes diplomatiske og konsulære repræsentationer træffer afgørelse om ansøgningen inden for en frist på 10 kalenderdage efter datoen for modtagelsen af ansøgningen og den for visumudstedelsen krævede dokumentation.

2.   Fristen for at træffe afgørelse om en visumansøgning kan forlænges op til 30 dage i enkelttilfælde, bl.a. når der er behov for nærmere granskning af ansøgningen.

3.   Fristen for at træffe afgørelse om en visumansøgning kan afkortes til 2 arbejdsdage eller derunder i hastende tilfælde.

Artikel 8

Udrejse efter tab eller tyveri af dokumenter

Statsborgere i Den Europæiske Union og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, der har mistet deres identitetsdokumenter, eller som har fået disse dokumenter stjålet under ophold på Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedoniens eller medlemsstaternes område, kan rejse ud af dette område på gyldige identitetsdokumenter, der giver ret til at passere grænsen, og som er udstedt af medlemsstaternes eller Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedoniens diplomatiske og konsulære repræsentationer uden visum eller anden tilladelse.

Artikel 9

Forlængelse af visa under ekstraordinære omstændigheder

Statsborgere fra Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, der på grund af force majeure eller humanitære, alvorlige beskæftigelsesmæssige eller personlige årsager ikke har mulighed for at forlade medlemsstaternes område inden for den frist, der er anført i deres visum, kan i overensstemmelse med værtslandets lovgivning vederlagsfrit få forlænget deres visums gyldighed i det tidsrum, det er nødvendigt, før de kan vende tilbage til deres opholdsland.

Artikel 10

Diplomatpas

1.   Statsborgere fra Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, der er i besiddelse af gyldigt diplomatpas, har ret til indrejse i, udrejse af og transit gennem medlemsstaternes område uden visum.

2.   De i stk. 1 omhandlede personer kan opholde sig på medlemsstaternes område i højst 90 dage for hver periode på 180 dage.

Artikel 11

Territorial gyldighed af visa

Med forbehold af nationale regler og bestemmelser angående medlemsstaternes nationale sikkerhed og med forbehold af EU-reglerne om visa med begrænset territorial gyldighed har statsborgere fra Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien ret til at rejse på medlemsstaternes område på lige fod med statsborgere i Den Europæiske Union.

Artikel 12

Blandet udvalg til forvaltning af aftalen

1.   Parterne nedsætter et blandet ekspertudvalg (»udvalget«), bestående af repræsentanter for Det Europæiske Fællesskab og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien. Fællesskabet repræsenteres af Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber bistået af eksperter fra medlemsstaterne.

2.   Udvalget har bl.a. til opgave at:

a)

overvåge gennemførelsen af denne aftale (regelmæssig udveksling af oplysninger, herunder data om antal udstedte visa, indkomne visumansøgninger og afslag på visum)

b)

fremsætte forslag til ændring eller udvidelse af denne aftale

c)

bilægge tvister, som opstår i forbindelse med fortolkning eller anvendelse af denne aftales bestemmelser.

3.   Udvalget mødes, når det er nødvendigt, efter anmodning fra en af parterne, og mindst én gang om året.

4.   Udvalget fastsætter selv sin forretningsorden.

5.   Udvalget informerer regelmæssigt de relevante organer, der er nedsat i medfør af stabiliserings- og associeringsaftalen om gennemførelsen af denne aftale.

Artikel 13

Denne aftales forhold til bilaterale aftaler mellem medlemsstaterne og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien

1.   Denne aftale har fra og med sin ikrafttrædelse forrang for bestemmelser i enhver bilateral eller multilateral aftale indgået mellem de enkelte medlemsstater og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, for så vidt bestemmelserne i sidstnævnte aftaler omhandler spørgsmål omfattet af denne aftale.

2.   Bestemmelserne i bilaterale aftaler eller ordninger mellem individuelle medlemsstater og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, der blev undertegnet inden 1. januar 2007, og som indeholder bestemmelser om visumfritagelse for indehavere af tjenestepas, finder fortsat anvendelse i en femårig periode fra denne aftales ikrafttrædelse, uden at dette påvirker de pågældende medlemsstaters eller Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedoniens ret til at opsige eller suspendere de bilaterale aftaler i den femårige periode.

Artikel 14

Afsluttende bestemmelser

1.   Denne aftale ratificeres eller godkendes af parterne i overensstemmelse med deres respektive procedurer og træder i kraft den første dag i den anden måned efter den dato, hvor parterne giver hinanden meddelelse om, at ovennævnte procedurer er afsluttet.

2.   Uanset stk. 1 træder denne aftale ikke i kraft før datoen for ikrafttrædelsen af tilbagetagelsesaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, såfremt denne dato er senere end den i stk. 1 omhandlede dato.

3.   Denne aftale indgås på ubestemt tid, medmindre den opsiges efter reglerne i stk. 6.

4.   Aftalen kan ændres ved skriftlig overenskomst mellem parterne. Ændringer træder i kraft, efter at parterne har givet hinanden meddelelse om, at de interne procedurer, der kræves herfor, er afsluttet.

5.   Hver af parterne kan suspendere hele aftalen eller en del af den, når hensyn til den offentlige orden, den nationale sikkerhed eller folkesundheden tilsiger det. Afgørelsen herom meddeles den anden part senest 48 timer før dens ikrafttræden. Den part, der suspenderer anvendelsen af denne aftale, underretter omgående den anden part, når grundene til suspensionen ikke længere består.

6.   Hver part kan opsige denne aftale med skriftligt varsel til den anden part. Aftalen ophører med at være i kraft 90 dage efter tidspunktet for denne meddelelse.

Udfærdiget i Bruxelles den attende september to tusinde og syv i to eksemplarer på hvert af parternes officielle sprog, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.

BILAG

PROTOKOL TIL AFTALEN ANGÅENDE DE MEDLEMSSTATER, DER IKKE I FULDT OMFANG ANVENDER SCHENGEN-REGLERNE

De medlemsstater, der er bundet af Schengen-reglerne, men som i afventning af den relevante rådsafgørelse endnu ikke udsteder Schengen-visa, udsteder nationale visa, hvis gyldighed er begrænset til deres område.

Disse medlemsstater kan ensidigt anerkende Schengen-visa og -opholdstilladelser i forbindelse med transit gennem deres område i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 895/2006/EF af 14. juni 2006.

Da Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 895/2006/EF af 14. juni 2006 ikke finder anvendelse på Rumænien og Bulgarien, vil Europa-Kommissionen fremsætte forslag om lignende bestemmelser for derved at sætte disse lande i stand til unilateralt at anerkende Schengen-visa og -opholdstilladelser samt andre lignende dokumenter, som andre medlemsstater, der endnu ikke er fuldt integreret i Schengen-området, har udstedt med henblik på transit gennem deres område.

FÆLLESERKLÆRING OM UDSIGTEN TIL EN GENSIDIG VISUMFRI REJSEORDNING

I overensstemmelse med konklusionerne af topmødet mellem EU og det vestlige Balkan, der blev afholdt i Thessaloniki den 21. juni 2003, udgør lempelsen af visumreglerne i medfør af denne aftale en overgangsfase hen imod en visumfri rejseordning for statsborgere fra Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien.

Den visumfrie rejseordning vil blive indført for statsborgere fra Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien på grundlag af en positiv vurdering af landets resultater for så vidt angår gennemførelsen af de relevante reformer og i overensstemmelse med procedurer og kriterier i Rådets forordning nr. 539/2001 af 15. marts 2001.

FÆLLESERKLÆRING OM DANMARK

Parterne tager til efterretning, at denne aftale ikke finder anvendelse på de procedurer for visumudstedelse, der anvendes af Kongeriget Danmarks diplomatiske og konsulære repræsentationer.

Under disse omstændigheder er det ønskeligt, at myndighederne i Kongeriget Danmark og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien snarest indgår en bilateral aftale om lempelse af reglerne for udstedelse af visa til kortvarigt ophold svarende til den aftale, der er indgået mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien.

FÆLLESERKLÆRING OM DET FORENEDE KONGERIGE OG IRLAND

Parterne tager til efterretning, at denne aftale ikke gælder for Det Forenede Kongeriges og Irlands område.

Under disse omstændigheder er det ønskeligt, at myndighederne i Det Forenede Kongerige, Irland og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien snarest indgår bilaterale aftaler om lempelse af reglerne for udstedelse af visa.

FÆLLESERKLÆRING OM ISLAND OG NORGE

Parterne noterer sig de tætte forbindelser mellem Det Europæiske Fællesskab og Island og Norge, navnlig i henhold til aftalen af 18. maj 1999 vedrørende disse landes associering i gennemførelsen, anvendelsen og videreudviklingen af Schengen-reglerne.

Under disse omstændigheder er det ønskeligt, at myndighederne i Norge, Island og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien snarest indgår bilaterale aftaler om lempelse af reglerne for udstedelse af visa til kortvarigt ophold svarende til den aftale, der er indgået mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien.

FÆLLESERKLÆRING VEDRØRENDE DET SCHWEIZISKE FORBUND OG LIECHTENSTEIN

(om nødvendigt)

Hvis aftalen mellem EU, EF og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i Schengen-reglernes gennemførelse, anvendelse og udvikling og protokollerne til denne aftale vedrørende Liechtenstein er trådt i kraft på det tidspunkt, hvor forhandlingerne med Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien er afsluttet, vil der blive afgivet en lignende erklæring for så vidt angår Schweiz og Liechtenstein.

FÆLLESERKLÆRING VEDRØRENDE GEBYRER FOR BEHANDLING AF VISUMANSØGNINGER

Det Europæiske Fællesskab noterer sig det af Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien rejste spørgsmål vedrørende det forhold, at der udstedes Schengen-visum til borgerne i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien med begrænset territorial gyldighed til en eller flere medlemsstater. Det Europæiske Fællesskab noterer sig ligeledes Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedoniens anmodning om at dets borgere, som er i besiddelse af et Schengen-visum med begrænset territorial gyldighed til en eller flere medlemsstater og som skal rejse til en medlemsstat, der ikke er omfattet af den territoriale begrænsning, ikke bør betale gebyr for behandlingen af den pågældende visumansøgning.

Parterne finder, at dette emne bør prioriteres og tages op igen af udvalget, jf. artikel 12, så snart Europa-Parlamentet og Rådet har vedtaget fællesskabskodeksen for visa, hvis udkast omfatter dette emne.

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKABS ERKLÆRING OM REVISION AF VISUMKRAVENE TIL INDEHAVERE AF TJENESTEPAS

Da fritagelsen af indehavere af tjenestepas for visumkravet, der er fastsat bestemmelser om i bilaterale aftaler eller ordninger mellem individuelle medlemsstater og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, og som blev undertegnet inden 1. januar 2007, kun fortsat skal finde anvendelse i en femårig periode fra ikrafttrædelsen af denne aftale, uden at dette påvirker de pågældende medlemsstaters eller Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedoniens ret til at opsige eller suspendere disse bilaterale aftaler i den femårige periode, vil Det Europæiske Fællesskab revurdere situationen for indehavere af tjenestepas senest to år efter, at denne aftale er trådt i kraft, med henblik på en eventuel ændring af aftalen i overensstemmelse med proceduren i artikel 14, stk. 4.

ERKLÆRING FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OM VISUMANSØGERES ADGANG TIL INFORMATION OG HARMONISERING AF INFORMATION OM PROCEDURERNE FOR UDSTEDELSE AF VISA TIL KORTVARIGT OPHOLD OG DOKUMENTATION, SOM SKAL FREMLÆGGES VED ANSØGNING OM VISA TIL KORTVARIGT OPHOLD

Det Europæiske Fællesskab erkender, at det er vigtigt at skabe åbenhed omkring visumansøgninger, og henviser i den forbindelse til, at forslaget vedrørende omarbejdningen af de fælles konsulære instrukser til de diplomatiske og konsulære repræsentationer blev vedtaget af Europa-Kommissionen den 19. juli 2006 og drøftes på nuværende tidspunkt mellem Europa-Parlamentet og Rådet. Forslaget indeholder bestemmelser om betingelserne for visumansøgeres adgang til medlemsstaternes diplomatiske og konsulære repræsentationer.

Med hensyn til information af visumansøgere mener Det Europæiske Fællesskab, at der bør tages passende skridt til:

generelt at tilvejebringe grundlæggende oplysninger til ansøgerne om procedurerne og betingelserne for ansøgning om visa og de udstedte visas gyldighed

at Det Europæiske Fællesskab opstiller en liste over minimumskrav for at sikre ansøgere fra Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien sammenhængende og ensartet grundlæggende oplysninger og for at sikre, at der i princippet stilles samme krav til dokumentationen for ansøgninger.

Ovennævnte oplysninger, herunder listen over rejsebureauer og rejsearrangører, der er godkendt inden for rammerne af det lokale konsulære samarbejde, skal sikres vid udbredelse (opslagstavler i konsulater, pjecer, websteder osv.).

Medlemsstaternes diplomatiske og konsulære repræsentationer tilrettelægger selv deres arbejde således, at der inden for en rimelig tidsfrist kan opnås en aftale med henblik på at indgive en visumansøgning og den relevante dokumentation hertil.

Medlemsstaternes diplomatiske og konsulære repræsentationer skal fra sag til sag oplyse om eksisterende muligheder i henhold til Schengen-bestemmelserne for lempelse af reglerne for udstedelse af visa til kortvarigt ophold, herunder lempelsen af reglerne vedrørende kravene til dokumentation fra sag til sag, navnlig for bona fide-ansøgere.

POLITISK ERKLÆRING FRA BULGARIEN VEDRØRENDE LOKAL GRÆNSETRAFIK

Bulgarien erklærer, at det er rede til at indlede forhandlinger om en bilateral aftale med Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien om anvendelse af den ordning for lokal grænsetrafik, som er indført ved forordning (EF) nr. 1931/2006 af 20. december 2006 om fastsættelse af regler for lokal grænsetrafik ved medlemsstaternes ydre landegrænser og om ændring af Schengen-konventionen.

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKABS ERKLÆRING OM LEMPELSE AF VISUMREGLERNE FOR FAMILIEMEDLEMMER

Det Europæiske Fællesskab noterer sig Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedoniens forslag om at anvende en bredere definition af begrebet familiemedlemmer, der bør kunne drage fordel af lempelsen af reglerne for visumudstedelse, og den betydning, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien tillægger en forenkling af reglerne for bevægelsesfriheden for denne personkategori.

For at forbedre bevægelsesfriheden for et større antal personer med familiebånd (navnlig søskende og deres børn) til statsborgere fra Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien med lovligt ophold på medlemsstaternes område opfordrer Det Europæiske Fællesskab medlemsstaternes konsulater til fuldt ud at anvende de eksisterende muligheder i fællesskabsretten til at lempe reglerne for visumudstedelse til denne personkategori, herunder navnlig en forenkling af den dokumentation, der kræves af ansøgeren, fritagelse for gebyret til behandling af ansøgningen og i givet fald til udstedelse af visa til flere indrejser.


19.12.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 334/136


RÅDETS AFGØRELSE

af 8. november 2007

om indgåelse af en aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Serbien om lempelse af reglerne for udstedelse af visa

(2007/825/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 62, stk. 2, litra b), nr. i) og ii), sammenholdt med artikel 300, stk. 2, første afsnit, første punktum, og stk. 3, første afsnit,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionen har på Det Europæiske Fællesskabs vegne ført forhandlinger med Republikken Serbien om en aftale om lempelse af reglerne for udstedelse af visa.

(2)

Aftalen blev den 18. september 2007 undertegnet på Det Europæiske Fællesskabs vegne under forbehold af dens senere indgåelse i overensstemmelse med en rådsafgørelse, der blev vedtaget den 18. september 2007.

(3)

Aftalen bør godkendes.

(4)

Ved aftalen nedsættes der et blandet udvalg til forvaltning af aftalen, der selv kan fastsætte sin forretningsorden. Det er hensigtsmæssigt at indføre en forenklet procedure for fastlæggelsen af Fællesskabets holdning hertil.

(5)

I overensstemmelse med protokollen om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling og protokollen om integrering af Schengen-reglerne i Den Europæiske Union, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, deltager Det Forenede Kongerige og Irland ikke i vedtagelsen af denne afgørelse og er ikke bundet eller omfattet af den.

(6)

I overensstemmelse med protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, deltager Danmark ikke i vedtagelsen af denne afgørelse og er ikke bundet eller omfattet af den —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Serbien om lempelse af reglerne for udstedelse af visa godkendes hermed på Fællesskabets vegne.

Teksten til aftalen er knyttet til afgørelsen.

Artikel 2

Formanden for Rådet giver de i aftalens artikel 14, stk. 1, omhandlede meddelelser (2).

Artikel 3

I det i aftalens artikel 12 omhandlede blandede ekspertudvalg repræsenteres Fællesskabet af Kommissionen bistået af eksperter fra medlemsstaterne.

Artikel 4

I det blandede ekspertudvalg fastlægges Fællesskabets holdning til vedtagelsen af den i aftalens artikel 12, stk. 4, omhandlede forretningsorden af Kommissionen efter høring af et særligt udvalg udpeget af Rådet.

Artikel 5

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. november 2007.

På Rådets vegne

R. PEREIRA

Formand


(1)  Udtalelse afgivet den 24.10.2007 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  Datoen for aftalens ikrafttrædelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende på foranledning af Generalsekretariatet for Rådet.


AFTALE

mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Serbien om lempelse af reglerne for udstedelse af visa

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, i det følgende benævnt »Fællesskabet«,

og

REPUBLIKKEN SERBIEN, i det følgende benævnt »parterne«,

DER HENVISER TIL Republikken Serbiens udsigter til medlemskab af EU, indledningen af forhandlingerne om en stabiliserings- og associeringsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab/EU-medlemsstaterne og Republikken Serbien, og det europæiske partnerskab, som Rådet vedtog i januar 2006

DER PÅ NY BEKRÆFTER deres hensigt om at arbejde tæt sammen inden for rammerne af de fremtidige strukturer for stabiliserings- og associeringsaftalen med henblik på en liberalisering af visumordningen for Republikken Serbien og Den Europæiske Union i overensstemmelse med konklusionerne af topmødet mellem EU og det vestlige Balkan, der blev afholdt i Thessaloniki den 21. juni 2003

DER ØNSKER som et første konkret skridt hen imod en visumfri rejseordning at lette de mellemfolkelige kontakter som en vigtig forudsætning for en stabil udvikling af økonomiske, humanitære, kulturelle, videnskabelige og andre bånd ved at lempe reglerne for udstedelse af visa til serbiske statsborgere

SOM HOLDER SIG FOR ØJE, at alle statsborgere i Den Europæiske Union er fritaget for visumpligten ved rejser til Republikken Serbien af en varighed på højst 90 dage eller ved transit gennem Republikken Serbiens område

SOM ANERKENDER, at hvis Republikken Serbien genindfører visumpligt for statsborgere i Den Europæiske Union, skal de samme lempelser, som indrømmes serbiske statsborgere i henhold til denne aftale, automatisk gælde for statsborgere i Den Europæiske Union på basis af princippet om gensidighed

SOM ANERKENDER, at lempelsen af visumreglerne ikke må føre til ulovlig migration, og

SOM ER SÆRLIG OPMÆRKSOMME PÅ sikkerheds- og tilbagetagelsesaspekterne

SOM TAGER HENSYN TIL protokollen om Det Forenede Kongerige Storbritanniens og Irlands stilling og protokollen om integration af Schengen-reglerne i Den Europæiske Union, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, og bekræfter, at denne aftales bestemmelser ikke gælder for Det Forenede Kongerige Storbritannien og Irland

SOM TAGER HENSYN TIL protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, og bekræfter, at denne aftales bestemmelser ikke gælder for Kongeriget Danmark

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

Artikel 1

Formål og anvendelsesområde

1.   Formålet med denne aftale er at lempe reglerne for udstedelse af visa til serbiske statsborgere til et forventet ophold på højst 90 dage for hver periode på 180 dage.

2.   Hvis Republikken Serbien genindfører visumpligt for statsborgere i Den Europæiske Union, skal de samme lempelser, som indrømmes serbiske statsborgere i henhold til denne aftale, automatisk gælde for statsborgere i Den Europæiske Union på basis af princippet om gensidighed.

Artikel 2

Generel bestemmelse

1.   De i denne aftale indeholdte bestemmelser om lempelse af reglerne for visumudstedelse finder kun anvendelse på serbiske statsborgere i det omfang, de ikke i henhold til Fællesskabets eller medlemsstaternes lovgivning, denne aftale eller andre internationale aftaler er fritaget for visumpligt.

2.   Republikken Serbiens eller medlemsstaternes eller Fællesskabets lovgivning finder anvendelse på spørgsmål, der ikke er omfattet af denne aftale, herunder bl.a. afslag på visumansøgninger, anerkendelse af rejsedokumenter, dokumentation for tilstrækkelige subsistensmidler, nægtelse af indrejse og udsendelsesforanstaltninger.

Artikel 3

Definitioner

I denne aftale forstås ved:

a)

»medlemsstat«: enhver af Den Europæiske Unions medlemsstater, med undtagelse af Kongeriget Danmark, Republikken Irland og Det Forenede Kongerige Storbritannien

b)

»statsborger i Den Europæiske Union«: en statsborger i en medlemsstat som defineret under litra a)

c)

»serbisk statsborger«: enhver, som har serbisk statsborgerskab i overensstemmelse med national ret

d)

»visum«: en tilladelse udstedt eller en afgørelse truffet af en medlemsstat, som kræves for

indrejse med henblik på et forventet ophold i denne medlemsstat eller i flere medlemsstater på højst 90 dage i alt

indrejse med henblik på transit gennem denne medlemsstats eller flere medlemsstaters områder

e)

»person med lovligt ophold«: en serbisk statsborger med tilladelse eller ret til at opholde sig i mere end 90 dage på en medlemsstats område i henhold til fællesskabsretten eller national ret.

Artikel 4

Dokumentation for rejsens formål

1.   For følgende kategorier af serbiske statsborgere er følgende dokumenter tilstrækkelig dokumentation for formålet med rejsen til den anden part:

a)

for medlemmer af officielle delegationer, der efter en officiel indbydelse stilet til Republikken Serbien, skal deltage i møder, konsultationer, forhandlinger eller udvekslingsprogrammer samt arrangementer afholdt af mellemstatslige organisationer på en medlemsstats område:

et brev udfærdiget af en serbisk myndighed, hvoraf det fremgår, at ansøgeren er medlem af dens delegation på rejse til den anden parts område med det formål at deltage i de angivne arrangementer, ledsaget af en kopi af den officielle indbydelse

b)

for forretningsfolk og repræsentanter for erhvervsorganisationer:

en skriftlig indbydelse fra værten, der skal være en juridisk person eller virksomhed, filial eller afdeling heraf, en statslig eller lokal myndighed i medlemsstaterne eller en arrangør af handelsmesser eller udstillinger, konferencer eller symposier afholdt på medlemsstaternes område, som er godkendt af det serbiske handelskammer

c)

for chauffører i international gods- eller passagertransport til medlemsstaternes område i køretøjer indregistreret i Republikken Serbien:

en skriftlig anmodning fra det nationale forbund af transportvirksomheder i Republikken Serbien, som foretager international transport ad landevej, med angivelse af turenes formål, varighed og hyppighed

d)

for medlemmer af tog-, kølevogns- eller lokomotivbesætninger i internationale tog, der kører til medlemsstaternes område:

en skriftlig anmodning fra det kompetente jernbaneselskab i Republikken Serbien med angivelse af rejsernes formål, varighed og hyppighed

e)

for journalister:

attestering eller anden dokumentation udstedt af en faglig organisation for, at den pågældende person er uddannet journalist, samt et dokument udstedt af vedkommendes arbejdsgiver, hvoraf det fremgår, at formålet med rejsen er at udføre journalistisk arbejde

f)

for personer, der skal deltage i videnskabelige, kulturelle eller kunstneriske aktiviteter, herunder universitetsprogrammer og andre udvekslingsprogrammer:

en skriftlig indbydelse fra værtsorganisationen til at deltage i disse aktiviteter

g)

for elever, studerende, universitetsuddannede under videreuddannelse og medfølgende lærere, der rejser i studie- eller uddannelsesøjemed, herunder inden for rammerne af udvekslingsprogrammer og andre uddannelsesrelaterede aktiviteter:

en skriftlig indbydelse eller et optagelsesbevis fra værtsuniversitetet, -akademiet, -instituttet, -læreanstalten eller -skolen eller studiekort eller beviser på de kurser, der skal følges

h)

for deltagere i internationale sportsarrangementer og deres professionelle ledsagere:

en skriftlig indbydelse fra værtsorganisationen: kompetente myndigheder, nationale sportsforbund eller nationale olympiske komitéer i medlemsstaterne

i)

for deltagere i officielle udvekslingsprogrammer arrangeret af venskabskommuner og -byer:

en skriftlig indbydelse fra disse byers borgmester/kommunaldirektør

j)

for pårørende — ægtefæller, børn (også adopterede), forældre (også formyndere), bedsteforældre og børnebørn — der besøger serbiske statsborgere, der har lovligt ophold på medlemsstaternes område:

en skriftlig indbydelse fra værten

k)

til besøg på militære og civile gravsteder:

et officielt dokument, der bekræfter gravstedets eksistens samt slægtskab eller andet tilhørsforhold mellem ansøgeren og den begravede

l)

for slægtninge, som deltager i en begravelse:

et officielt dokument, der bekræfter dødsfaldet samt slægtskab eller andet tilhørsforhold mellem ansøgeren og den begravede

m)

til besøg af lægelige årsager og for de nødvendige ledsagende personer:

et officielt dokument fra den behandlende institution, som bekræfter behovet for behandling på denne institution og for at være ledsaget, og dokumentation for, at vedkommende har tilstrækkelige finansielle midler til at betale for lægebehandlingen

n)

for repræsentanter for organisationer i civilsamfundet, når de rejser med henblik på uddannelse, seminarer og konferencer, også inden for rammerne af udvekslingsprogrammer:

en skriftlig indbydelse fra værtsorganisationen, en bekræftelse af, at den pågældende person repræsenterer en organisation i civilsamfundet, og en etableringstilladelse for organisationen fra det relevante register og udstedt af en statslig myndighed i overensstemmelse med national ret

o)

for repræsentanter for religiøse samfund i Republikken Serbien:

en skriftlig anmodning fra et religiøst samfund, der er registreret i Republikken Serbien med angivelse af rejsens formål, varighed og hyppighed

p)

for medlemmer af liberale erhverv, der deltager i internationale udstillinger, konferencer, symposier, seminarer eller andre lignende arrangementer, der afholdes på medlemsstaternes område:

en skriftlig anmodning fra værtsorganisationen, der bekræfter, at den pågældende person deltager i arrangementet

q)

for turister:

en attest eller en voucher fra et rejsebureau eller en rejsearrangør, der er godkendt af medlemsstaterne i forbindelse med det lokale konsulære samarbejde, hvori det bekræftes, at der er reserveret en organiseret rejse.

2.   Den i stk. 1 omhandlede skriftlige indbydelse eller anmodning skal indeholde følgende oplysninger:

a)

for den indbudte person: fulde navn, fødselsdato, køn, statsborgerskab, pasnummer eller nummer på andet identitetsbevis, rejsetidspunkt, rejsens formål, antal indrejser samt når det er relevant, navnet på ægtefælle og eventuelle mindreårige børn, der ledsager den indbudte

b)

den indbydende persons fulde navn og bopæl

c)

den indbydende juridiske persons, virksomheds eller organisations fulde navn og adresse samt

hvis indbydelsen er udsendt af en organisation, tillige navn og stilling på den person, der har underskrevet indbydelsen

hvis den, som indbyder, er en juridisk person eller virksomhed eller afdeling/filial heraf eller en virksomhed beliggende på en medlemsstats område, tillige det i den pågældende medlemsstat lovpligtige registreringsnummer.

3.   Til de i stk. 1 omhandlede personkategorier udstedes alle visumtyper efter den forenklede procedure uden krav om nogen anden dokumentation, indbydelse eller attestering af rejsens formål, som måtte være foreskrevet i medlemsstaternes lovgivning.

Artikel 5

Udstedelse af visa til flere indrejser

1.   Medlemsstaternes diplomatiske og konsulære repræsentationer udsteder visa til flere indrejser gældende i op til fem år til følgende kategorier af personer:

a)

medlemmer af nationale og regionale regeringer/provinsregeringer samt nationale og regionale parlamenter/provinsparlamenter, forfatningsdomstolen og højesteret, såfremt de ikke er fritaget for visumpligten i medfør af denne aftale, når de rejser i embeds medfør, med en gyldighed begrænset til deres mandatperiode, hvis denne er under 5 år

b)

faste medlemmer af officielle delegationer, der efter en officiel indbydelse stilet til Republikken Serbien, regelmæssigt skal deltage i møder, konsultationer, forhandlinger eller udvekslingsprogrammer samt arrangementer afholdt af mellemstatslige organisationer på medlemsstaternes område

c)

ægtefæller og børn (også adopterede), der er under 21 år eller er forsørgelsesberettigede, og forældre, som besøger serbiske statsborgere med lovligt ophold på medlemsstaternes område, med en gyldighed begrænset til varigheden af det lovlige ophold.

2.   Medlemsstaternes diplomatiske og konsulære repræsentationer udsteder visa til flere indrejser med en gyldighed på op til et år til følgende kategorier af personer, forudsat at de i det foregående år har fået udstedt mindst ét visum, har gjort brug af det i overensstemmelse med reglerne om indrejse og ophold på den besøgte stats område og har grund til at ansøge om et visum til flere indrejser:

a)

faste medlemmer af officielle delegationer, der efter en officiel indbydelse stilet til Republikken Serbien, regelmæssigt skal deltage i møder, konsultationer, forhandlinger eller udvekslingsprogrammer samt arrangementer afholdt af mellemstatslige organisationer på medlemsstaternes område

b)

forretningsfolk og repræsentanter for erhvervsorganisationer, der jævnligt rejser til medlemsstaterne

c)

chauffører i international gods- eller passagertransport til medlemsstaternes område i køretøjer indregistreret i Republikken Serbien

d)

medlemmer af tog-, kølevogns- eller lokomotivbesætninger i internationale tog, der kører til medlemsstaternes område

e)

journalister

f)

personer, der deltager i videnskabelige, kulturelle eller kunstneriske aktiviteter, herunder universitets- og andre udvekslingsprogrammer, og som regelmæssigt rejser til medlemsstaterne

g)

studerende eller universitetsuddannede under videreuddannelse, der regelmæssigt rejser med henblik på studier eller uddannelse, også inden for rammerne af udvekslingsprogrammer

h)

deltagere i internationale sportsarrangementer og deres professionelle ledsagere

i)

deltagere i officielle udvekslingsprogrammer arrangeret af venskabskommuner og -byer

j)

personer, der regelmæssigt kommer på besøg af lægelige årsager, samt de nødvendige ledsagende personer

k)

repræsentanter for organisationer i civilsamfundet, når de rejser regelmæssigt til medlemsstaterne med henblik på uddannelse, seminarer og konferencer, også inden for rammerne af udvekslingsprogrammer

l)

repræsentanter for religiøse samfund, der er registreret i Republikken Serbien, og som regelmæssigt rejser til medlemsstaterne

m)

medlemmer af liberale erhverv, der deltager i internationale udstillinger, konferencer, symposier, seminarer eller andre lignende arrangementer, der afholdes på medlemsstaternes område.

3.   Medlemsstaternes diplomatiske og konsulære repræsentationer udsteder visa til flere indrejser med en gyldighed på mindst 2 år og højst 5 år til de i stk. 2 nævnte personkategorier, forudsat at de i de foregående 2 år har gjort brug af et visum til flere indrejser med etårig gyldighed i overensstemmelse med reglerne om indrejse og ophold på den besøgte stats område og stadig har gyldig grund til at ansøge om et visum til flere indrejser.

4.   De i stk. 1, 2 og 3 omhandlede personers samlede ophold på medlemsstaternes område må ikke overstige 90 dage for hver periode på 180 dage.

Artikel 6

Gebyrer for behandling af visumansøgninger

1.   Gebyret for behandling af visumansøgninger fra serbiske statsborgere er på 35 EUR.

Dette gebyr kan ændres efter reglerne i artikel 14, stk. 4.

Hvis Republikken Serbien genindfører visumpligt for statsborgere i Den Europæiske Union, må det serbiske visumgebyr ikke være på mere end 35 EUR eller et andet aftalt beløb, hvis gebyret ændres efter proceduren i artikel 14, stk. 4.

2.   For følgende personkategorier beregnes der ikke gebyr for behandling af visumansøgninger:

a)

faste medlemmer af officielle delegationer, der efter en officiel indbydelse stilet til Republikken Serbien, skal deltage i møder, konsultationer, forhandlinger eller udvekslingsprogrammer samt arrangementer afholdt af mellemstatslige organisationer på medlemsstaternes område

b)

medlemmer af nationale og regionale regeringer/provinsregeringer samt nationale og regionale parlamenter/provinsparlamenter, forfatningsdomstolen og højesteret, såfremt de ikke er fritaget for visumpligten i medfør af denne aftale

c)

personer, der skal deltage i videnskabelige, kulturelle eller kunstneriske aktiviteter, herunder universitets- og andre udvekslingsprogrammer

d)

elever, studerende, universitetsuddannede under videreuddannelse og medfølgende lærere, der rejser i studie- eller uddannelsesøjemed, herunder inden for rammerne af udvekslingsprogrammer og andre uddannelsesrelaterede aktiviteter

e)

deltagere i internationale sportsarrangementer og deres professionelle ledsagere

f)

deltagere i officielle udvekslingsprogrammer arrangeret af venskabskommuner og -byer

g)

handicappede og deres eventuelt nødvendige ledsagere

h)

repræsentanter for organisationer i civilsamfundet, der rejser med henblik på møder, seminarer, udvekslingsprogrammer eller uddannelseskurser

i)

personer, der kan dokumentere, at deres rejse er nødvendig af humanitære grunde, f.eks. med henblik på presserende lægebehandling, samt disse personers ledsagere, eller med henblik på at deltage i en pårørendes begravelse eller besøge en pårørende, der er alvorligt syg

j)

journalister

k)

chauffører i international gods- eller passagertransport til medlemsstaternes område i køretøjer indregistreret i Republikken Serbien

l)

medlemmer af tog-, kølevogns- eller lokomotivbesætninger i internationale tog, der kører til medlemsstaternes område

m)

pårørende — ægtefæller, børn (også adopterede), forældre (også formyndere), bedsteforældre og børnebørn — til serbiske statsborgere med lovligt ophold på medlemsstaternes område, og som besøger sidstnævnte

n)

repræsentanter for religiøse samfund, der er registreret i Republikken Serbien, og som regelmæssigt rejser til medlemsstaterne

o)

medlemmer af liberale erhverv, der deltager i internationale udstillinger, konferencer, symposier, seminarer eller andre lignende arrangementer, der afholdes på medlemsstaternes område

p)

pensionister

q)

børn under 6 år.

3.   Uanset stk. 1 ovenfor kan Bulgarien og Rumænien, der er bundet af Schengen-reglerne, men som endnu ikke kan udstede Schengen-visa, fritage serbiske statsborgere for gebyret for at behandle ansøgninger om visa til kortvarigt ophold, indtil datoen for landenes fuldstændige gennemførelse af Schengen-reglerne på visumområdet er fastsat ved rådsafgørelse

Artikel 7

Varighed af behandlingen af visumansøgninger

1.   Medlemsstaternes diplomatiske og konsulære repræsentationer træffer afgørelse om ansøgningen inden for en frist på 10 kalenderdage efter datoen for modtagelsen af ansøgningen og den for visumudstedelsen krævede dokumentation.

2.   Fristen for at træffe afgørelse om en visumansøgning kan forlænges op til 30 dage i enkelttilfælde, bl.a. når der er behov for nærmere granskning af ansøgningen.

3.   Fristen for at træffe afgørelse om en visumansøgning kan afkortes til 3 arbejdsdage eller derunder i hastende tilfælde.

Artikel 8

Udrejse efter tab eller tyveri af dokumenter

Statsborgere i Den Europæiske Union og Republikken Serbien, der har mistet deres identitetsdokumenter, eller som har fået disse dokumenter stjålet under ophold på Republikken Serbiens eller medlemsstaternes område, kan rejse ud af dette område på gyldige identitetsdokumenter, der giver ret til at passere grænsen, og som er udstedt af medlemsstaternes eller Republikken Serbiens diplomatiske og konsulære repræsentationer uden visum eller anden tilladelse.

Artikel 9

Forlængelse af visa under ekstraordinære omstændigheder

Serbiske statsborgere, der på grund af force majeure ikke har mulighed for at forlade medlemsstaternes område inden for den frist, der er anført i deres visum, kan i overensstemmelse med værtslandets lovgivning vederlagsfrit få forlænget deres visums gyldighed i det tidsrum, det er nødvendigt, før de kan vende tilbage til deres opholdsland.

Artikel 10

Diplomatpas

1.   Serbiske statsborgere, der er i besiddelse af gyldigt diplomatpas, har ret til indrejse i, udrejse af og transit gennem medlemsstaternes område uden visum.

2.   De i stk. 1 omhandlede personer kan opholde sig på medlemsstaternes område i højst 90 dage for hver periode på 180 dage.

Artikel 11

Territorial gyldighed af visa

Med forbehold af nationale regler og bestemmelser angående medlemsstaternes nationale sikkerhed og med forbehold af EU-reglerne om visa med begrænset territorial gyldighed har serbiske statsborgere ret til at rejse på medlemsstaternes område på lige fod med statsborgere i Den Europæiske Union.

Artikel 12

Blandet udvalg til forvaltning af aftalen

1.   Parterne nedsætter et blandet ekspertudvalg (»udvalget«), bestående af repræsentanter for Det Europæiske Fællesskab og Republikken Serbien. Fællesskabet repræsenteres af Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber bistået af eksperter fra medlemsstaterne.

2.   Udvalget har bl.a. til opgave at:

a)

overvåge gennemførelsen af denne aftale

b)

fremsætte forslag til ændring eller udvidelse af denne aftale

c)

bilægge tvister, der opstår i forbindelse med fortolkning eller anvendelse af denne aftales bestemmelser.

3.   Udvalget mødes, når det er nødvendigt, efter anmodning fra en af parterne, og mindst én gang om året.

4.   Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.

Artikel 13

Denne aftales forhold til bilaterale aftaler mellem medlemsstaterne og Republikken Serbien

1.   Denne aftale har fra og med sin ikrafttrædelse forrang for bestemmelser i enhver bilateral eller multilateral aftale indgået mellem de enkelte medlemsstater og Republikken Serbien, for så vidt bestemmelserne i sidstnævnte aftaler omhandler spørgsmål omfattet af denne aftale.

2.   Bestemmelserne i bilaterale aftaler eller ordninger mellem individuelle medlemsstater og Republikken Serbien, der blev undertegnet inden 1. januar 2007, og som indeholder bestemmelser om visumfritagelse for indehavere af tjenestepas, finder fortsat anvendelse i en femårig periode fra denne aftales ikrafttrædelse, uden at dette påvirker de pågældende medlemsstaters eller Republikken Serbiens ret til at opsige eller suspendere de bilaterale aftaler i den femårige periode.

Artikel 14

Afsluttende bestemmelser

1.   Denne aftale ratificeres eller godkendes af parterne i overensstemmelse med deres respektive procedurer og træder i kraft den første dag i den anden måned efter den dato, hvor parterne giver hinanden meddelelse om, at ovennævnte procedurer er afsluttet.

2.   Uanset stk. 1 træder denne aftale ikke i kraft før datoen for ikrafttrædelsen af tilbagetagelsesaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Serbien, såfremt denne dato er senere end den i stk. 1 omhandlede dato.

3.   Denne aftale indgås på ubestemt tid, medmindre den opsiges efter reglerne i stk. 6.

4.   Aftalen kan ændres ved skriftlig overenskomst mellem parterne. Ændringer træder i kraft, efter at parterne har givet hinanden meddelelse om, at de interne procedurer, der kræves herfor, er afsluttet.

5.   Hver af parterne kan suspendere hele aftalen eller en del af den, når hensyn til den offentlige orden, den nationale sikkerhed eller folkesundheden tilsiger det. Afgørelsen herom meddeles den anden part senest 48 timer før dens ikrafttrædelse. Den part, der suspenderer anvendelsen af denne aftale, underretter omgående den anden part, når grundene til suspensionen ikke længere består.

6.   Hver part kan opsige denne aftale med skriftligt varsel til den anden part. Aftalen ophører med at være i kraft 90 dage efter tidspunktet for denne meddelelse.

Udfærdiget i Bruxelles den attende september to tusinde og syv i to eksemplarer på hvert af parternes officielle sprog, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

За Европску зајелницу

Image

Image

За Република Сърбия

Por la República de Serbia

Za Republiku Srbsko

For Republikken Serbien

Für die Republik Serbien

Serbia Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Σερβίας

For the Republic of Serbia

Pour la République de Serbie

Per la Repubblica di Serbia

Serbijas Republikas vārdā

Serbijos Respublikos vardu

A Szerb Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tas-Serbja

Voor de Republiek Servië

W imieniu Republiki Serbii

Pela República da Sérvia

Pentru Republica Serbia

Za Srbskú republiku

Za Republiko Srbijo

Serbian tasavallan puolesta

För Republiken Serbien

За Република Србиjу

Image

BILAG

PROTOKOL TIL AFTALEN ANGÅENDE DE MEDLEMSSTATER, DER IKKE I FULDT OMFANG ANVENDER SCHENGEN-REGLERNE

De medlemsstater, der er bundet af Schengen-reglerne, men som i afventning af den relevante rådsafgørelse endnu ikke udsteder Schengen-visa, udsteder nationale visa, hvis gyldighed er begrænset til deres område.

Disse medlemsstater kan ensidigt anerkende Schengen-visa og -opholdstilladelser i forbindelse med transit gennem deres område i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 895/2006/EF af 14. juni 2006.

Da Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 895/2006/EF af 14. juni 2006 ikke finder anvendelse på Rumænien og Bulgarien, vil Europa-Kommissionen fremsætte forslag om lignende bestemmelser for derved at sætte disse lande i stand til unilateralt at anerkende Schengen-visa og -opholdstilladelser samt andre lignende dokumenter, som andre medlemsstater, der endnu ikke er fuldt integreret i Schengen-området, har udstedt med henblik på transit gennem deres område.

FÆLLESERKLÆRING OM DANMARK

Parterne tager til efterretning, at denne aftale ikke finder anvendelse på de procedurer for visumudstedelse, der anvendes af Kongeriget Danmarks diplomatiske og konsulære repræsentationer.

Under disse omstændigheder er det ønskeligt, at myndighederne i Kongeriget Danmark og Republikken Serbien snarest indgår en bilateral aftale om lempelse af reglerne for udstedelse af visa til kortvarigt ophold svarende til den aftale, der er indgået mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Serbien.

FÆLLESERKLÆRING OM DET FORENEDE KONGERIGE OG IRLAND

Parterne tager til efterretning, at denne aftale ikke gælder for Det Forenede Kongeriges og Irlands område.

Under disse omstændigheder er det ønskeligt, at myndighederne i Det Forenede Kongerige, Irland og Republikken Serbien snarest indgår bilaterale aftaler om lempelse af reglerne for udstedelse af visa til kortvarigt ophold.

FÆLLESERKLÆRING OM ISLAND OG NORGE

Parterne noterer sig de tætte forbindelser mellem Det Europæiske Fællesskab og Island og Norge, navnlig i henhold til aftalen af 18. maj 1999 vedrørende disse landes associering i gennemførelsen, anvendelsen og videreudviklingen af Schengen-reglerne.

Under disse omstændigheder er det ønskeligt, at myndighederne i Norge, Island og Republikken Serbien snarest indgår en bilateral aftale om lempelse af reglerne for udstedelse af visa til kortvarigt ophold svarende til den aftale, der er indgået mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Serbien.

FÆLLESERKLÆRING VEDRØRENDE DET SCHWEIZISKE FORBUND OG LIECHTENSTEIN

(om nødvendigt)

Hvis aftalen mellem EU, EF og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i Schengen-reglernes gennemførelse, anvendelse og udvikling og protokollerne til denne aftale vedrørende Liechtenstein er trådt i kraft på det tidspunkt, hvor forhandlingerne med Republikken Serbien er afsluttet, vil der blive afgivet en lignende erklæring for så vidt angår Schweiz og Liechtenstein.

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKABS ERKLÆRING OM REVISION AF VISUMKRAVENE TIL INDEHAVERE AF TJENESTEPAS

Da fritagelsen af indehavere af tjenestepas for visumpligten, der er fastsat bestemmelser om i bilaterale aftaler eller ordninger mellem individuelle medlemsstater og Republikken Serbien, og som blev undertegnet inden 1. januar 2007, kun fortsat skal finde anvendelse i en femårig periode fra ikrafttrædelsen af denne aftale, uden at dette påvirker de pågældende medlemsstaters eller Republikken Serbiens ret til at opsige eller suspendere de bilaterale aftaler i den femårige periode, vil Det Europæiske Fællesskab revurdere situationen for indehavere af tjenestepas senest fire år efter, at denne aftale er trådt i kraft, med henblik på en eventuel ændring af aftalen i overensstemmelse med proceduren i artikel 14, stk. 4.

ERKLÆRING FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OM VISUMANSØGERES ADGANG TIL INFORMATION OG HARMONISERING AF INFORMATION OM PROCEDURERNE FOR UDSTEDELSE AF VISA TIL KORTVARIGT OPHOLD OG DOKUMENTATION, SOM SKAL FREMLÆGGES VED ANSØGNING OM VISA TIL KORTVARIGT OPHOLD

Det Europæiske Fællesskab erkender, at det er vigtigt at skabe åbenhed omkring visumansøgninger, og henviser i den forbindelse til, at forslaget vedrørende omarbejdningen af de fælles konsulære instrukser til de diplomatiske og konsulære repræsentationer blev vedtaget af Europa-Kommissionen den 19. juli 2006 og drøftes på nuværende tidspunkt mellem Europa-Parlamentet og Rådet. Forslaget indeholder bestemmelser om betingelserne for visumansøgeres adgang til medlemsstaternes diplomatiske og konsulære repræsentationer.

Med hensyn til information af visumansøgere mener Det Europæiske Fællesskab, at der bør tages passende skridt til:

generelt at tilvejebringe grundlæggende oplysninger til ansøgerne om procedurerne og betingelserne for ansøgning om visa og de udstedte visas gyldighed

at Det Europæiske Fællesskab opstiller en liste over minimumskrav for at sikre serbiske ansøgere sammenhængende og ensartet grundlæggende oplysninger og for at sikre, at der i princippet stilles samme krav til dokumentationen for ansøgninger.

Ovennævnte oplysninger, herunder listen over rejsebureauer og rejsearrangører, der er godkendt inden for rammerne af det lokale konsulære samarbejde, skal sikres vid udbredelse (opslagstavler i konsulater, pjecer, websteder osv.).

Medlemsstaternes diplomatiske og konsulære repræsentationer skal fra sag til sag oplyse om eksisterende muligheder i henhold til Schengen-bestemmelserne for lempelse af reglerne for udstedelse af visa til kortvarigt ophold.

Det Europæiske Fællesskab noterer sig, at de serbiske myndigheder har givet udtryk for, at de er rede til at bistå med formidlingen af ovennævnte oplysninger.

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKABS ERKLÆRING OM AT LEMPE REGLERNE FOR FAMILIEMEDLEMMER OG BONA FIDE-ANSØGERE

Det Europæiske Fællesskab noterer sig Republikken Serbiens forslag om at anvende en bredere definition af begrebet familiemedlemmer, der bør kunne drage fordel af lempelsen af reglerne for visumudstedelse, og den betydning, Republikken Serbien tillægger en forenkling af reglerne for bevægelsesfriheden for denne personkategori.

For at forbedre bevægelsesfriheden for et større antal personer med familiebånd (navnlig søskende og deres børn) til serbiske statsborgere med lovligt ophold på medlemsstaternes område opfordrer Det Europæiske Fællesskab medlemsstaternes konsulater til fuldt ud at anvende de eksisterende muligheder i fællesskabsretten til at lempe reglerne for visumudstedelse til denne personkategori, herunder navnlig en forenkling af den dokumentation, der kræves af ansøgeren, fritagelse for gebyret til behandling af ansøgningen og i givet fald til udstedelse af visa til flere indrejser.

Derudover opfordrer Det Europæiske Fællesskab desuden medlemsstaternes konsulater til fuldt ud at anvende disse muligheder for at lempe reglerne for udstedelse af visa til bona fide-ansøgere.

POLITISK ERKLÆRING FRA BULGARIEN, UNGARN OG RUMÆNIEN OM LOKAL GRÆNSETRAFIK

Bulgarien, Ungarn og Rumænien erklærer, at de er rede til at indlede forhandlinger om bilaterale aftaler med Republikken Serbien om anvendelse af den ordning for lokal grænsetrafik, som er indført ved forordning (EF) nr. 1931/2006 af 20. december 2006 om fastsættelse af regler for lokal grænsetrafik ved medlemsstaternes ydre landegrænser og om ændring af Schengen-konventionen.


19.12.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 334/148


RÅDETS AFGØRELSE

af 22. november 2007

om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Moldova om tilbagetagelse af personer, der er bosiddende uden tilladelse

(2007/826/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 63, stk. 3, litra b), sammenholdt med artikel 300, stk. 2, første afsnit, første punktum, og stk. 3, første afsnit,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

efter høring af Europa-Parlamentet, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionen har på Det Europæiske Fællesskabs vegne ført forhandlinger med Republikken Moldova om en aftale om tilbagetagelse af personer, der er bosiddende uden tilladelse.

(2)

Aftalen blev på Det Europæiske Fællesskabs vegne undertegnet den 10. oktober 2007 med forbehold af dens indgåelse, jf. Rådets afgørelse vedtaget den 9. oktober 2007.

(3)

Aftalen bør godkendes.

(4)

Der nedsættes ved aftalen et blandet tilbagetagelsesudvalg, der selv kan fastsætte sin forretningsorden. Der bør derfor fastsættes en forenklet procedure for fastlæggelse af Fællesskabets holdning hertil.

(5)

Det Forenede Kongerige har i medfør af artikel 3 i protokollen om Det Forenede Kongeriges stilling, som er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, meddelt, at det ønsker at deltage i vedtagelsen og anvendelsen af denne afgørelse.

(6)

I medfør af artikel 1 og 2 i protokollen om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, og med forbehold af artikel 4 i nævnte protokol, deltager Irland ikke i vedtagelsen af denne afgørelse, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Irland.

(7)

I medfør af artikel 1 og 2 i protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, deltager Danmark ikke i vedtagelsen af denne afgørelse, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Danmark —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Moldova om tilbagetagelse af personer, der er bosiddende uden tilladelse, godkendes hermed på Fællesskabets vegne.

Teksten til aftalen er knyttet til denne afgørelse (1).

Artikel 2

Formanden for Rådet foranstalter den notifikation, der er omhandlet i artikel 22, stk. 2, i aftalen (2).

Artikel 3

Kommissionen repræsenterer Fællesskabet i det ved aftalens artikel 18 nedsatte tilbagetagelsesudvalg.

Artikel 4

I det blandede tilbagetagelsesudvalg fastlægges Fællesskabets holdning til vedtagelsen af den i aftalens artikel 18, stk. 5, omhandlede forretningsorden af Kommissionen efter høring af et særligt udvalg nedsat af Rådet.

Artikel 5

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. november 2007.

På Rådets vegne

M. PINHO

Formand


(1)  Se side 149 i denne EUT.

(2)  Datoen for tilbagetagelsesaftalens ikrafttræden offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende på foranledning af Generalsekretariatet for Rådet.


AFTALE

mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Moldova om tilbagetagelse af personer, der er bosiddende uden tilladelse

DE HØJE KONTRAHERENDE PARTER,

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, i det følgende benævnt »Fællesskabet«,

og

REPUBLIKKEN MOLDOVA, i det følgende benævnt »Moldova«,

DER ER FAST BESLUTTEDE PÅ at udbygge deres samarbejde for at kunne bekæmpe ulovlig indvandring mere effektivt,

SOM ØNSKER gennem denne aftale og på grundlag af gensidighed at indføre hurtige og effektive procedurer til identifikation og sikker tilbagesendelse under ordnede forhold af personer, som ikke (længere) opfylder betingelserne for indrejse, ophold eller bopæl på Moldova eller en af Den Europæiske Unions medlemsstaters område, og at lette sådanne personers transit på en samarbejdsbetonet måde,

SOM UNDERSTREGER, at denne aftale skal være neutral i forhold til andre internationale rettigheder, forpligtelser og ansvar, som Fællesskabet, Den Europæiske Unions medlemsstater og Moldova har ifølge folkeretten, navnlig den europæiske konvention af 4. november 1950 om beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder og konventionen af 28. juli 1951 om flygtninges retsstilling,

SOM SKØNNER, at bestemmelserne i denne aftale, som falder ind under anvendelsesområdet for afsnit IV i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, ikke finder anvendelse på Kongeriget Danmark i overensstemmelse med protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

Artikel 1

Definitioner

I denne aftale forstås ved:

a)

»kontraherende parter«: Moldova og Fællesskabet

b)

»moldovisk statsborger«: enhver, der er statsborger i Moldova

c)

»statsborger i en medlemsstat«: enhver, der er statsborger i en medlemsstat som fastsat i fællesskabsbestemmelserne

d)

»medlemsstat«: enhver af Den Europæiske Unions medlemsstater med undtagelse af Kongeriget Danmark

e)

»tredjelandsstatsborger«: enhver, der er statsborger i et andet land end Moldova eller en af medlemsstaterne

f)

»statsløs person«: enhver, der ikke har noget statsborgerskab

g)

»opholdstilladelse«: en tilladelse, uanset hvilken type der er tale om, udstedt af Moldova eller en medlemsstat, som gør det muligt for en person at opholde sig på den udstedende stats område. Dette omfatter ikke midlertidig opholdstilladelse i forbindelse med behandlingen af en asylansøgning eller en ansøgning om opholdstilladelse

h)

»grænseovergangssted«: ethvert overgangssted, som er godkendt af de kompetente myndigheder i Moldova eller medlemsstaterne til passage af deres respektive grænser, også i internationale lufthavne

i)

»visum«: en tilladelse udstedt af eller en afgørelse truffet af Moldova eller en af medlemsstaterne, og som er nødvendig for indrejse i eller transit gennem den pågældende stats område. Dette omfatter ikke et lufthavnstransitvisum

j)

»begærende stat«: den stat (Moldova eller en af medlemsstaterne), som fremsætter en tilbagetagelsesbegæring i medfør af artikel 7 eller en transitbegæring i medfør af artikel 14 i denne aftale

k)

»stat, som begæringen rettes til«: den stat (Moldova eller en af medlemsstaterne), som en tilbagetagelsesbegæring i medfør af artikel 7 eller en transitbegæring i medfør af artikel 14 i denne aftale rettes til

l)

»kompetent myndighed«: enhver national myndighed i Moldova eller en medlemsstat, som har til opgave at gennemføre denne aftale i medfør af artikel 19, stk. 1, litra a)

m)

»grænseområde«: et område inden for en radius på op til 30 km fra den fælles landegrænse mellem en medlemsstat og Moldova eller medlemsstaternes eller Moldovas internationale lufthavnes område

n)

»transit«: en tredjelandsstatsborgers eller statsløs persons passage gennem den stat, begæringen rettes til, under en rejse fra den begærende stat til bestemmelseslandet.

AFDELING I

MOLDOVAS TILBAGETAGELSESFORPLIGTELSER

Artikel 2

Tilbagetagelse af egne statsborgere

1.   Moldova tilbagetager på begæring af en medlemsstat og uden andre formaliteter end de i denne aftale fastsatte enhver person, der ikke (længere) opfylder de gældende betingelser for indrejse i eller ophold eller bopæl på den begærende medlemsstats område, forudsat at det bevises eller med rimelighed på grundlag af de fremlagte umiddelbare vidnesbyrd kan formodes, at den pågældende person er statsborger i Moldova.

2.   Moldova tilbagetager også:

ugifte mindreårige børn af de i stk. 1 nævnte personer, uanset deres fødested eller statsborgerskab, medmindre de har en uafhængig opholdsret i den begærende medlemsstat

ægtefæller med et andet statsborgerskab til de i stk. 1 nævnte personer, forudsat at de har ret til at indrejse og opholde sig på Moldovas område eller får ret dertil, medmindre de har en uafhængig opholdsret i den begærende medlemsstat.

3.   Moldova tilbagetager også personer, der har fået frataget eller givet afkald på statsborgerskab i Moldova efter indrejse på en medlemsstats område, medmindre den pågældende medlemsstat som et minimum har stillet de pågældende personer statsborgerskab i udsigt.

4.   Når Moldova har afgivet positivt svar på tilbagetagelsesbegæringen, udsteder Moldovas kompetente diplomatiske eller konsulære repræsentation straks og senest inden tre arbejdsdage det fornødne rejsedokument til den pågældendes tilbagerejse med en gyldighed på mindst tre måneder. Hvis den pågældende person af retlige eller faktuelle årsager ikke kan overføres inden udløbet af gyldighedsperioden for det rejsedokument, der oprindeligt var udstedt, udsteder Moldovas kompetente diplomatiske eller konsulære repræsentation inden 14 kalenderdage et nyt rejsedokument med samme gyldighedsperiode. Hvis Moldova ikke inden 14 kalenderdage har udstedt et rejsedokument, tages det som tegn på, at landet accepterer, at EU-standardrejsedokumentet til udsendelsesformål anvendes (1).

5.   Hvis den person, som skal tilbagetages, foruden statsborgerskab i Moldova også har et tredjelands statsborgerskab, tager den begærende medlemsstat hensyn til, til hvilken stat den pågældende ønsker at blive tilbagetaget.

Artikel 3

Tilbagetagelse af tredjelandsstatsborgere og statsløse personer

1.   Moldova tilbagetager på begæring af en medlemsstat og uden andre formaliteter end de i denne aftale fastsatte alle tredjelandsstatsborgere eller statsløse personer, som ikke (længere) opfylder de gældende betingelser for indrejse i eller ophold eller bopæl på den begærende medlemsstats område, forudsat at det bevises eller med rimelighed på grundlag af de fremlagte umiddelbare vidnesbyrd kan formodes, at de pågældende personer:

a)

på indrejsetidspunktet havde et gyldigt visum eller en gyldig opholdstilladelse udstedt af Moldova, eller

b)

ulovligt og direkte indrejste på medlemsstatens område fra Moldova efter at have opholdt sig eller have været i transit på Moldovas område.

2.   Tilbagetagelsesforpligtelsen i stk. 1 gælder ikke, hvis:

a)

tredjelandsstatsborgeren eller den statsløse person kun har været i lufthavnstransit i en international lufthavn i Moldova, eller

b)

den begærende medlemsstat har udstedt et visum eller en opholdstilladelse til tredjelandsstatsborgeren eller den statsløse person før eller efter, at personen indrejste på den pågældende stats område, medmindre

den pågældende person er i besiddelse af et visum eller en opholdstilladelse udstedt af Moldova, som har en længere gyldighedsperiode, eller

det visum eller den opholdstilladelse, som den begærende medlemsstat har udstedt, er udstedt på grundlag af forfalskede dokumenter eller urigtige erklæringer, eller

den pågældende person misligholder forpligtelser, som er knyttet til visummet.

3.   Når Moldova har afgivet positivt svar på tilbagetagelsesbegæringen, udsteder den begærende medlemsstat til den person, hvis tilbagetagelse er blevet accepteret, EU-standardrejsedokumentet til udsendelsesformål (1).

AFDELING II

FÆLLESSKABETS TILBAGETAGELSESFORPLIGTELSER

Artikel 4

Tilbagetagelse af egne statsborgere

1.   En medlemsstat tilbagetager på begæring af Moldova og uden andre formaliteter end de i denne aftale fastsatte enhver person, der ikke (længere) opfylder de gældende betingelser for indrejse i eller ophold eller bopæl på Moldovas område, forudsat at det i overensstemmelse med artikel 8 bevises eller med rimelighed på grundlag af de fremlagte umiddelbare vidnesbyrd kan formodes, at den pågældende person er statsborger i den pågældende medlemsstat.

2.   En medlemsstat tilbagetager også:

ugifte mindreårige børn af de i stk. 1 nævnte personer, uanset deres fødested eller statsborgerskab, medmindre de har en uafhængig opholdsret i Moldova

ægtefæller med et andet statsborgerskab til de i stk. 1 nævnte personer, forudsat at de har ret til at indrejse og opholde sig på den begærende medlemsstats område eller får ret dertil, medmindre de har en uafhængig opholdsret i Moldova.

3.   En medlemsstat tilbagetager også personer, der har fået frataget eller givet afkald på en medlemsstats statsborgerskab efter indrejse på Moldovas område, medmindre Moldova som et minimum har stillet de pågældende personer statsborgerskab i udsigt.

4.   Når den medlemsstat, som begæringen rettes til, har afgivet positivt svar på tilbagetagelsesbegæringen, udsteder dens kompetente diplomatiske eller konsulære repræsentation straks og senest inden tre arbejdsdage det fornødne rejsedokument til den pågældendes tilbagerejse med en gyldighed på mindst tre måneder. Hvis den pågældende person af retlige eller faktuelle årsager ikke kan overføres inden udløbet af gyldighedsperioden for det rejsedokument, der oprindeligt var udstedt, udsteder den pågældende medlemsstats kompetente diplomatiske eller konsulære repræsentation inden 14 kalenderdage et nyt rejsedokument med samme gyldighedsperiode.

5.   Hvis den person, som skal tilbagetages, foruden statsborgerskab i den medlemsstat, som begæringen rettes til, også har et tredjelands statsborgerskab, tager Moldova hensyn til, til hvilken stat den pågældende ønsker at blive tilbagetaget.

Artikel 5

Tilbagetagelse af tredjelandsstatsborgere og statsløse personer

1.   En medlemsstat tilbagetager på begæring af Moldova og uden andre formaliteter end de i denne aftale fastsatte alle tredjelandsstatsborgere eller statsløse personer, som ikke (længere) opfylder de gældende betingelser for indrejse i eller ophold eller bopæl på Moldovas område, forudsat at det i overensstemmelse med artikel 9 bevises eller med rimelighed på grundlag af de fremlagte umiddelbare vidnesbyrd kan formodes, at de pågældende personer:

a)

på indrejsetidspunktet havde et gyldigt visum eller en gyldig opholdstilladelse udstedt af den medlemsstat, som begæringen rettes til, eller

b)

ulovligt og direkte indrejste på Moldovas område efter at have opholdt sig eller have været i transit på den medlemsstats område, som begæringen rettes til.

2.   Tilbagetagelsesforpligtelsen i stk. 1 gælder ikke, hvis:

a)

tredjelandsstatsborgeren eller den statsløse person kun har været i lufthavnstransit i en international lufthavn i den medlemsstat, begæringen rettes til, eller

b)

Moldova har udstedt et visum eller en opholdstilladelse til tredjelandsstatsborgeren eller den statsløse person før eller efter, at personen indrejste på Moldovas område, medmindre

den pågældende person er i besiddelse af et visum eller en opholdstilladelse udstedt af den medlemsstat, som begæringen rettes til, som har en længere gyldighedsperiode, eller

det visum eller den opholdstilladelse, som Moldova har udstedt, er udstedt på grundlag af forfalskede dokumenter eller urigtige erklæringer, eller

den pågældende person misligholder forpligtelser, som er knyttet til visummet.

3.   Den i stk. 1 omhandlede tilbagetagelsesforpligtelse påhviler den medlemsstat, der har udstedt visummet eller opholdstilladelsen. Hvis to eller flere medlemsstater har udstedt visa eller opholdstilladelser, påhviler den i stk. 1 omhandlede tilbagetagelsesforpligtelse den medlemsstat, der har udstedt det dokument, der har den længste gyldighedsperiode, eller, hvis et eller flere af de udstedte dokumenter allerede er udløbet, det dokument, der stadig er gyldigt. Hvis samtlige dokumenter allerede er udløbet, gælder den i stk. 1 omhandlede tilbagetagelsesforpligtelse den medlemsstat, der har udstedt dokumentet med den seneste udløbsdato. Hvis sådanne dokumenter ikke foreligger, påhviler den i stk. 1 omhandlede tilbagetagelsesforpligtelse den medlemsstat, som den pågældende person sidst udrejste af.

4.   Når medlemsstaten har afgivet positivt svar på tilbagetagelsesbegæringen, udsteder Moldova til den person, hvis tilbagetagelse er blevet accepteret, det til vedkommendes tilbagesendelse nødvendige rejsedokument.

AFDELING III

TILBAGETAGELSESPROCEDURE

Artikel 6

Principper

1.   Enhver tilbagesendelse af en person, der skal tilbagetages i henhold til en af de i denne aftales artikel 2-5 fastlagte forpligtelser, er betinget af, at der fremsættes en begæring om tilbagetagelse til den kompetente myndighed i den stat, som begæringen rettes til, jf. dog stk. 2.

2.   Der kræves ingen tilbagetagelsesbegæring, når den person, der skal tilbagetages, er i besiddelse af et gyldigt rejsedokument og, hvor det drejer sig om en tredjelandsstatsborger eller statsløs person, eventuelt et gyldigt visum eller en gyldig opholdstilladelse udstedt af den stat, som begæringen rettes til.

3.   Hvis en person er blevet pågrebet i den begærende stats grænseområde, herunder lufthavne, efter ulovligt at have passeret grænsen direkte fra den stat, som begæringen rettes til, kan den begærende stat indgive en tilbagetagelsesbegæring inden to dage efter personens pågribelse (fremskyndet procedure).

Artikel 7

Tilbagetagelsesbegæringens indhold

1.   Tilbagetagelsesbegæringen skal så vidt muligt indeholde følgende oplysninger:

a)

oplysninger om den person, der skal tilbagetages (f.eks. fulde navn, fødselsdato og om muligt fødested og seneste opholdssted) og i givet fald oplysninger om mindreårige ugifte børn og/eller ægtefæller

b)

angivelse af, på hvilken måde beviser eller umiddelbare vidnesbyrd for statsborgerskab, transit, begrundelsen for tilbagetagelsen af tredjelandsstatsborgere og statsløse personer samt ulovlig indrejse og ulovligt ophold vil blive fremlagt.

2.   Tilbagetagelsesbegæringen skal så vidt muligt også indeholde følgende oplysninger:

a)

en erklæring om, at den person, der skal tilbagesendes, kan have brug for hjælp eller pleje, forudsat at den pågældende person udtrykkeligt har givet sit samtykke til denne erklæring

b)

enhver anden beskyttelses- eller sikkerhedsforanstaltning, der kan være nødvendig ved den enkelte tilbagesendelse.

3.   En fælles formular, der skal benyttes i forbindelse med tilbagetagelsesbegæringer, er knyttet til denne aftale som bilag 5.

Artikel 8

Vidnesbyrd om statsborgerskab

1.   Bevis for statsborgerskab i henhold til artikel 2, stk. 1, og artikel 4, stk. 1, kan fremlægges i form af de i bilag 1 til denne aftale anførte dokumenter, også selv om deres gyldighedsperiode er udløbet. Hvis sådanne dokumenter fremlægges, skal både medlemsstaterne og Moldova gensidigt anerkende den pågældendes statsborgerskab uden yderligere efterforskning. Bevis for statsborgerskab kan ikke fremlægges ved hjælp af falske dokumenter.

2.   Umiddelbart vidnesbyrd for statsborgerskab i henhold til artikel 2, stk. 1, og artikel 4, stk. 1, kan fremlægges i form af de i bilag 2 til denne aftale anførte dokumenter, også selv om deres gyldighedsperiode er udløbet. Hvis sådanne dokumenter fremlægges, skal medlemsstaterne og Moldova anse den pågældende persons statsborgerskab for bevist, medmindre de kan fremlægge bevis for det modsatte. Umiddelbart vidnesbyrd for statsborgerskab kan ikke fremlægges ved hjælp af falske dokumenter.

3.   Hvis ingen af de i bilag 1 eller 2 anførte dokumenter kan fremlægges, træffer den stats diplomatiske og konsulære repræsentation, som begæringen rettes til, på anmodning foranstaltninger sammen med de kompetente myndigheder i den begærende stat til uden urimelig forsinkelse og senest inden tre arbejdsdage fra dagen for begæringen at afhøre den person, der skal tilbagetages, for at fastslå vedkommendes statsborgerskab.

Artikel 9

Bevismateriale i forbindelse med statsborgere fra tredjelande og statsløse personer

1.   Bevis for grunden til tilbagetagelse af tredjelandsstatsborgere og statsløse personer, jf. artikel 3, stk. 1, og artikel 5, stk. 1, kan navnlig fremlægges i form af det i bilag 3 til denne aftale anførte bevismateriale. Det kan ikke fremlægges ved hjælp af falske dokumenter. Ethvert sådant bevis anerkendes gensidigt af medlemsstaterne og Moldova uden yderligere efterforskning.

2.   Umiddelbart vidnesbyrd for grunden til tilbagetagelse af tredjelandsstatsborgere og statsløse personer, jf. artikel 3, stk. 1, og artikel 5, stk. 1, kan navnlig fremlægges i form af det i bilag 4 til denne aftale anførte bevismateriale. Det kan ikke fremlægges ved hjælp af falske dokumenter. Hvis der fremlægges et sådant umiddelbart vidnesbyrd, anser medlemsstaterne og Moldova grunden for at være fastslået, medmindre de kan fremlægge bevis for det modsatte.

3.   Ulovlig indrejse eller bopæl eller ulovligt ophold dokumenteres ved hjælp af den pågældende persons rejsedokumenter, hvis det krævede visum eller en anden tilladelse til ophold på den begærende stats område mangler. En erklæring fra den begærende stat om, at det findes godtgjort, at den pågældende person ikke er i besiddelse af de fornødne rejsedokumenter, visum eller opholdstilladelse, skal ligeledes indeholde umiddelbart vidnesbyrd for den ulovlige indrejse eller bopæl eller det ulovlige ophold.

Artikel 10

Frister

1.   Tilbagetagelsesbegæringen forelægges den kompetente myndighed i den stat, begæringen rettes til, højst seks måneder efter, at den begærende stats kompetente myndigheder har fået kendskab til, at en tredjelandsstatsborger eller en statsløs person ikke (længere) opfylder de gældende betingelser for indrejse, ophold eller bopæl. Hvis der foreligger retlige eller faktuelle hindringer for, at begæringen kan fremlægges i tide, forlænges fristen på anmodning af den begærende stat, men kun så længe hindringerne består.

2.   En tilbagetagelsesbegæring skal besvares skriftligt

inden to arbejdsdage, hvis begæringen er fremsat som led i den fremskyndede procedure (artikel 6, stk. 3)

inden 11 arbejdsdage i alle andre tilfælde.

Disse frister begynder at løbe på datoen for modtagelsen af tilbagetagelsesbegæringen. Hvis der ikke er afgivet svar inden fristens udløb, betragtes overførslen som accepteret.

3.   Hvis der foreligger retlige eller faktuelle hindringer for, at begæringen kan besvares inden for elleve arbejdsdage, kan fristen på behørig anmodning forlænges med maksimalt