ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 325

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

50. årgang
11. december 2007


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1450/2007 af 10. december 2007 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1451/2007 af 4. december 2007 om den anden fase af det tiårs arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 16, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF om markedsføring af biocidholdige produkter ( 1 )

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1452/2007 af 7. december 2007 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

66

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1453/2007 af 10. december 2007 om fastsættelse af den faste godtgørelse pr. bedriftsskema for regnskabsåret 2008 i informationsnettet for landøkonomisk bogføring

68

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1454/2007 af 10. december 2007 om fælles regler for indførelse af en licitationsprocedure for fastsættelse af eksportrestitutioner for visse landbrugsprodukter

69

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1455/2007 af 10. december 2007 om åbning af EF-importtoldkontingenter for ris med oprindelse i Egypten

74

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1456/2007 af 10. december 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 2058/96, (EF) nr. 2375/2002, (EF) nr. 2377/2002, (EF) nr. 2305/2003, (EF) nr. 955/2005, (EF) nr. 969/2006 og (EF) nr. 1964/2006 om åbning og forvaltning af toldkontingenter for import af ris og korn

76

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1457/2007 af 10. december 2007 om ændring af de repræsentative priser og den tillægstold ved import af visse sukkerprodukter, der blev fastsat ved forordning (EF) nr. 1109/2007, for produktionsåret 2007/08

81

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Rådet

 

 

2007/810/EF

 

*

Rådets afgørelse af 19. november 2007 om indgåelse på Det Europæiske Fællesskabs og dets medlemsstaters vegne af en protokol til aftalen om samarbejde og om toldunion mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Republikken San Marino vedrørende Republikken Bulgariens og Rumæniens deltagelse som kontraherende parter som følge af deres tiltrædelse af Den Europæiske Union

83

Protokol til aftalen om samarbejde og om toldunion mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Republikken San Marino vedrørende Republikken Bulgariens og Rumæniens deltagelse som kontraherende parter som følge af deres tiltrædelse af Den Europæiske Union

84

 

 

Konference mellem regeringsrepræsentanter fra medlemsstaterne

 

 

2007/811/EF, Euratom

 

*

Afgørelse truffet af repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer den 5. december 2007 om udnævnelse af en dommer ved De Europæiske Fællesskabers Domstol

89

 

 

Kommissionen

 

 

2007/812/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 28. november 2007 om tildeling af tre ekstra havdage til Nederlandene til et forbedret observatørdækningsprogram i overensstemmelse med bilag IIA til Rådets forordning (EF) nr. 41/2007 (meddelt under nummer K(2007) 5711)

90

 

 

2007/813/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 28. november 2007 om tildeling af ekstra havdage til Spanien i ICES-afsnit VIII c og IX a med undtagelse af Cadizbugten (meddelt under nummer K(2007) 5719)

92

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

FORORDNINGER

11.12.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 325/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1450/2007

af 10. december 2007

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 3223/94 af 21. december 1994 om gennemførelsesbestemmelser til importordningen for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 4, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 3223/94 fastsættes som følge af gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 3223/94, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 11. december 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. december 2007.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 756/2007 (EUT L 172 af 30.6.2007, s. 41).


BILAG

til Kommissionens forordning af 10. december 2007 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

IL

181,8

MA

71,9

SY

68,2

TR

101,5

ZZ

105,9

0707 00 05

JO

196,3

MA

52,5

TR

86,6

ZZ

111,8

0709 90 70

JO

149,8

MA

59,6

TR

104,0

ZZ

104,5

0805 10 20

AR

21,9

AU

10,4

BR

25,6

SZ

31,4

TR

51,4

ZA

40,4

ZW

26,4

ZZ

29,6

0805 20 10

MA

77,7

ZZ

77,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

61,4

HR

32,2

IL

66,8

TR

75,3

UY

95,3

ZZ

66,2

0805 50 10

EG

90,7

TR

105,2

ZA

65,9

ZZ

87,3

0808 10 80

AR

79,2

CL

86,0

CN

70,1

MK

33,9

US

77,9

ZA

82,4

ZZ

71,6

0808 20 50

AR

71,4

CN

45,8

TR

145,7

US

107,8

ZZ

92,7


(1)  Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« repræsenterer »anden oprindelse«.


11.12.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 325/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1451/2007

af 4. december 2007

om den anden fase af det tiårs arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 16, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF om markedsføring af biocidholdige produkter

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF af 16. februar 1998 om markedsføring af biocidholdige produkter (1), særlig artikel 16, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge direktiv 98/8/EF må medlemsstaterne kun tillade omsætning af biocidholdige produkter, der indeholder aktive stoffer, som er opført i direktivets bilag I, IA eller IB. Overgangsforanstaltningerne i direktiv 98/8/EF, artikel 16, stk. 1, giver imidlertid medlemsstaterne mulighed for at tillade omsætning af biocidholdige produkter, der indeholder aktive stoffer, som ikke er opført i direktivets bilag I, IA eller IB, hvis de allerede fandtes på markedet den 14. maj 2000, herefter benævnt »eksisterende aktive stoffer«. Samme artikels stk. 2 pålægger Kommissionen at gennemføre et tiårigt arbejdsprogram for undersøgelse af alle eksisterende aktive stoffer. Hensigten med arbejdsprogrammet var at identificere de eksisterende aktive stoffer og afgøre, hvilke af dem der skulle vurderes som led i undersøgelsesprogrammet med henblik på eventuelt at optage dem i direktiv 98/8/EF, bilag I, IA eller IB.

(2)

Den indledende fase i programmet blev fastlagt i Kommissionens forordning (EF) nr. 1896/2000 af 7. september 2000 om den første fase i det program, der er omhandlet i artikel 16, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF om biocidholdige produkter (2).

(3)

Ifølge forordning (EF) nr. 1896/2000 skal der foretages en identifikation af eksisterende aktive stoffer i biocidholdige produkter, og de stoffer, som bør vurderes med henblik på en eventuel optagelse i bilag I, IA eller IB til direktiv 98/8/EF for en eller flere produkttyper, skulle anmeldes senest den 28. marts 2002.

(4)

En liste over eksisterende aktive stoffer er opstillet i Kommissionens forordning (EF) nr. 2032/2003 af 4. november 2003 om den anden fase af det tiårs arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 16, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF om markedsføring af biocidholdige produkter, og om ændring af forordning (EF) nr. 1896/2000 (3). Denne liste omfattede aktive stoffer, som er identificeret i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1, eller artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1896/2000, eller for hvilke tilsvarende oplysninger er blevet indsendt i en anmeldelse i henhold til artikel 4, stk. 1, i samme forordning.

(5)

Desuden er der i forordning (EF) nr. 2032/2003, bilag II, opstillet en udtømmende liste over eksisterende aktive stoffer, der skal vurderes som led i undersøgelsesprogrammet. Denne liste omfattede aktive stoffer, for hvilke mindst én anmeldelse er godkendt i overensstemmelse med artikel 4, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1896/2000, eller som en medlemsstat har udvist interesse for i henhold til artikel 5, stk. 3, i samme forordning. I denne liste angives det, hvilke produkttyper der er berørt.

(6)

Ifølge forordning (EF) nr. 2032/2003 kunne en række aktive stoffer eller kombinationer af stof og produkttype, som ikke oprindelig var omfattet af undersøgelsesprogrammet, undersøges på samme vilkår som de aktive stoffer, der vurderes under programmet, hvis de interesserede virksomheder indsendte dossierer inden den 1. marts 2006.

(7)

Ifølge forordning (EF) nr. 2032/2003, artikel 4, stk. 2, skulle produkter, der indeholder aktive stoffer, som ikke gennemgås i medfør af undersøgelsesprogrammet, trækkes tilbage fra markedet fra den 1. september 2006.

(8)

I forordning (EF) nr. 2032/2003, artikel 4, stk. 3, var det fastsat, at eksisterende aktive stoffer, der ikke var blevet identificeret af personer, der bruger dem i biocidholdige produkter, skulle anses for ikke at have været i omsætning til biocidformål før den 14. maj 2000. Det var imidlertid ikke meningen, at denne ligestilling med nye aktive stoffer skulle betyde, at eksisterende aktive stoffer, der i strid med reglerne ikke var blevet identificeret, kunne opnå en foreløbig godkendelse eller den længere databeskyttelsesperiode, der er forbeholdt aktive stoffer, som reelt er nye. Bestemmelsen bør tydeliggøres på denne måde.

(9)

I forordning (EF) nr. 2032/2003 har medlemsstaterne fået mulighed for at søge om en undtagelse for biocidholdige produkter, der indeholder eksisterende aktive stoffer, som er identificeret, men ikke vurderes i medfør af undersøgelsesprogrammet, når medlemsstaterne hævder, at de er væsentlige af sundheds- eller sikkerhedsmæssige årsager, af hensyn til beskyttelsen af kulturarven, eller fordi de er kritiske for samfundets funktion, og hvis der ikke findes teknisk og økonomisk tilfredsstillende alternativer eller erstatninger, som er miljø- og sundhedsmæssigt acceptable. Sådanne undtagelser indrømmes kun til de medlemsstater, der anmoder om det, hvis anmodningerne er velbegrundede, hvis den fortsatte anvendelse hverken er sundheds- eller miljømæssigt betænkelig, og hvis der er alternativer under udvikling, når det er relevant. Medlemsstaterne bør fortsat kunne søge en sådan undtagelse, herunder også for et aktivt stof, som der er truffet beslutning om ikke at optage i bilag I, IA eller IB til direktiv 98/8/EF. Da det undersøgelsesprogram, der er omhandlet i direktiv 98/8/EF, artikel 16, stk. 2, udløber den 14. maj 2010, bør sådanne undtagelser heller ikke gælde længere end til den dato.

(10)

Nogle stoffer eller produkter, der normalt indtages som føde af mennesker eller dyr, kan også bruges til at tiltrække eller frastøde skadegørere. For disse stoffers vedkommende er der almindelig enighed om, at kravene i direktiv 98/8/EF om godkendelse/registrering synes uberettigede, og at de udtrykkelig bør udelukkes fra dets anvendelsesområde. En ændring af direktiv 98/8/EF vil det tage meget lang tid at få igennem, og i den tid er der risiko for, at de pågældende produkters levedygtighed på markedet lider uoprettelig skade; derfor bør deres tilbagetrækning fra markedet udsættes til 14. maj 2010.

(11)

Medlemsstater, som har tilkendegivet deres interesse i at få undersøgt et bestemt aktivt stof, bør ikke udnævnes til rapporterende medlemsstat for dette stof.

(12)

For at undgå gentagelse af arbejde og navnlig for at mindske antallet af forsøg med hvirveldyr bør kravene til udarbejdelse og indsendelse af det fuldstændige dossier være udformet således, at de, der har fået godkendt anmeldelser (herefter benævnt »deltagerne«), tilskyndes til at handle i fællesskab, navnlig ved at indgive fælles dossierer. Det bør være muligt for den rapporterende medlemsstat at henvise til allerede gennemførte forsøg med hvirveldyr for et anmeldt eksisterende aktivt stof, medmindre denne oplysning er fortrolig i henhold til artikel 19 i direktiv 98/8/EF. For at høste erfaringer med, om datakravene er passende, og sikre, at undersøgelsen af aktive stoffer udføres på en omkostningseffektiv måde, bør deltagerne tilskyndes til at stille oplysninger til rådighed om omkostningerne ved etablering af et dossier og om behovet for at udføre forsøg på hvirveldyr.

(13)

For at undgå forsinkelser bør deltagerne hurtigst muligt indlede drøftelser med de rapporterende medlemsstater for at få afklaret tvivlsspørgsmål vedrørende datakravene. Ansøgere, der ikke er deltagere, og som i henhold til artikel 11 i direktiv 98/8/EF ønsker at ansøge om at få en kombination af aktivt stof og produkttype, der skal vurderes som led i undersøgelsesprogrammet, optaget i direktivets bilag I, IA eller IB, bør indsende fuldstændige dossierer for den pågældende kombination, men hverken tidligere eller senere end deltagerne for ikke at gribe forstyrrende ind i undersøgelsesprogrammets forløb eller stille deltagerne ringere.

(14)

Der bør stilles krav til dossierernes indhold og form, og det bør fastsættes, hvor mange dossierer der skal indsendes.

(15)

Der bør opstilles regler for de tilfælde, hvor en aktivstofproducent, middelproducent eller sammenslutning slutter sig til en deltager, og hvor deltageren trækker sig ud af undersøgelsesprogrammet.

(16)

Aktivstofproducenter, middelproducenter eller sammenslutninger bør inden for visse tidsfrister have mulighed for at indtræde som deltagere for en kombination af et eksisterende aktivt stof og en produkttype, når alle deltagere har trukket sig ud, eller når ingen af dossiererne opfylder kravene. Under visse omstændigheder og inden for samme frister bør det også være muligt for medlemsstaterne at tilkendegive deres interesse for optagelse af en sådan kombination i bilag I, IA eller IB til direktiv 98/8/EF og at optræde som deltagere.

(17)

For at modvirke misbrug af muligheden for fortsat omsætning af et aktivt stof, så længe det er under gennemgang i medfør af undersøgelsesprogrammet, bør en anden person eller medlemsstat kun kunne indtræde som deltager én gang for en given kombination af aktivt stof og produkttype. Af samme grund bør en person eller medlemsstat, der indtræder som deltager, inden for en vis frist dokumentere, at den har påbegyndt arbejdet på et fuldstændigt dossier.

(18)

Der bør opstilles tidsfrister for de rapporterende medlemsstaters kontrol af, at dossiererne er fuldstændige. Den rapporterende medlemsstat bør under særlige omstændigheder kunne fastsætte en ny frist for indsendelse af dele af et dossier og navnlig, når deltageren har godtgjort, at det var umuligt at indsende oplysningerne rettidigt, eller for at afklare tvivlsspørgsmål vedrørende datakrav, som måtte bestå trods tidligere drøftelser mellem deltageren og den rapporterende medlemsstat.

(19)

For hvert eksisterende aktivt stof bør den rapporterende medlemsstat undersøge og vurdere dossieret samt forelægge Kommissionen og de øvrige medlemsstater resultaterne i form af en rapport fra den kompetente myndighed og en henstilling om, hvilken beslutning, der skal træffes angående det pågældende stof. For at undgå, at beslutningsprocessen trækker unødigt i langdrag, bør den rapporterende medlemsstat samtidig nøje overveje behovet for yderligere undersøgelser. Af samme grund bør den rapporterende medlemsstat kun under nærmere fastsatte omstændigheder være forpligtet til at tage hensyn til oplysninger, der er indsendt efter godkendelsen af dossieret.

(20)

Rapporterne fra de kompetente myndigheder bør granskes af de øvrige medlemsstater, inden vurderingsrapporterne forelægges Det Stående Udvalg for Biocidholdige Produkter.

(21)

I tilfælde, hvor der på trods af en anbefaling om optagelse af et aktivt stof i bilag I, IA eller IB til direktiv 98/8/EF fortsat næres betænkeligheder som nævnt i direktivets artikel 10, stk. 5, bør det, medmindre andet er fastsat i dets artikel 12, være muligt for Kommissionen at tage hensyn til færdiggørelsen af vurderingen af andre eksisterende aktive stoffer, der anvendes til det samme formål. Der bør træffes bestemmelse om, at de rapporterende medlemsstater om nødvendigt skal ajourføre de kompetente myndigheders rapporter.

(22)

For at forbedre adgangen til oplysninger bør der udarbejdes vurderingsrapporter på grundlag af de rapporter, medlemsstaternes kompetente myndigheder forelægger, og de bør være omfattet af de samme regler for adgang til oplysninger som de kompetente myndigheders rapporter. En vurderingsrapport bør tage udgangspunkt i den oprindelige rapport fra den kompetente myndighed med alle de ændringer, der under evalueringsprocessen er foretaget i den på baggrund af dokumenter, bemærkninger og oplysninger.

(23)

Det bør være muligt at suspendere procedurerne i denne forordning i lyset af anvendelsen af andre fællesskabsretsakter, navnlig hvad angår Rådets direktiv 76/769/EØF af 27. juli 1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater (4), og efter den 1. juni 2009 hvad angår afsnit VIII og XVII i forordning (EF) nr. 1907/2006.

(24)

Med det formål at gennemføre undersøgelsesprogrammet så effektivt som muligt er en række kombinationer af aktivt stof og produkttype blevet overdraget til andre rapporterende medlemsstater. Disse udviklinger bør afspejles i forordningens bilag II.

(25)

Forordning (EF) nr. 2032/2003 er blevet ændret ved flere lejligheder (5) for at tage hensyn til nye medlemsstaters tiltrædelse og erfaringerne med den hidtidige gennemførelse af undersøgelsesprogrammet samt ikke mindst for at foreskrive ikke-optagelse af en række aktive stoffer i bilag I, IA eller IB til direktiv 98/8/EF, enten fordi de nødvendige oplysninger ikke var blevet forelagt inden for den fastsatte frist, eller fordi kravene i samme direktivs artikel 10 ikke var opfyldt. Den løbende ajourføring af forordning (EF) nr. 2032/2003 for at følge udviklingen i undersøgelsesprogrammet har vist sig frugtesløs og tidskrævende; desuden risikerer den at skabe uklarhed hos de berørte parter om, hvilke regler der gælder, og hvilke aktive stoffer der for tiden er til undersøgelse. Af hensyn til klarheden bør forordning (EF) nr. 2032/2003 ophæves og afløses af en ny og enklere retsakt, som fastsætter reglerne for undersøgelsesprogrammet, hvorpå Kommissionen bør vedtage særskilte retsakter for kommende afgørelser om ikke-optagelse.

(26)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Biocidholdige Produkter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand

I denne forordning fastsættes de nærmere regler for gennemførelsen af arbejdsprogrammet for systematisk undersøgelse af alle aktive stoffer, der allerede var på markedet den 14. maj 2000 som aktive stoffer i et biocidholdigt produkt, jf. direktiv 98/8/EF, artikel 16, stk. 2, herefter benævnt undersøgelsesprogrammet.

Artikel 2

Definitioner

Definitionerne i artikel 2 i direktiv 98/8/EF og i artikel 2 i forordning (EF) nr. 1896/2000 er gældende for denne forordning.

Derudover forstås ved »deltager« en aktivstofproducent, middelproducent eller sammenslutning, der har indsendt en anmeldelse, som er godkendt af Kommissionen i henhold til artikel 4, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1896/2000, eller en medlemsstat, der har tilkendegivet interesse i henhold til artikel 5, stk. 3, i samme forordning.

Artikel 3

Eksisterende aktive stoffer

1.   Bilag I indeholder en liste over aktive stoffer, der er identificeret som tilgængelige på markedet før den 14. maj 2000 som aktive stoffer i biocidholdige produkter med andre anvendelsesformål end dem, der er anført i direktiv 98/8/EF, artikel 2, stk. 2, litra c) og d).

2.   Bilag II indeholder en udtømmende liste over aktive stoffer, der skal gennemgås i medfør af undersøgelsesprogrammet.

Denne liste omfatter følgende aktive stoffer:

a)

eksisterende aktive stoffer, der er anmeldt i overensstemmelse med artikel 4, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1896/2000 eller artikel 4, stk. 2, i Kommissionens forordning (EF) nr. 1687/2002 (6)

b)

eksisterende aktive stoffer, der ikke er blevet anmeldt, men som en medlemsstat har vist interesse for at få optaget i bilag I, IA eller IB til direktiv 98/8/EF

c)

eksisterende aktive stoffer, som ikke er blevet anmeldt, men for hvilke en af medlemsstaterne senest den 1. marts 2006 har fået forelagt et dossier, der er fundet i overensstemmelse med kravene i bilag III til denne forordning og godkendt som fuldstændigt.

For hvert af de optagne aktive stoffer anføres det i listen, hvilke produkttyper stoffet vil blive undersøgt for i medfør af programmet, og hvilken medlemsstat der er udpeget til at gennemføre vurderingen som rapporterende medlemsstat.

Artikel 4

Ikke-optagelse

1.   Biocidholdige produkter, der indeholder aktive stoffer, som ikke er opført i bilag II til denne forordning eller i bilag I eller IA til direktiv 98/8/EF, må ikke længere være i omsætning, jf. dog artikel 5 og 6 i denne forordning og stk. 2 i denne artikel.

Hvis et aktivt stof er opført i bilag II til denne forordning, finder første afsnit også anvendelse for det pågældende aktive stof i relation til enhver produkttype, der ikke er opført i dette bilag.

2.   Biocidholdige produkter, der indeholder aktive stoffer, som er opført i bilag II til denne forordning, for hvilke aktive stoffer, der er truffet beslutning om ikke at optage i bilag I eller IA til direktiv 98/8/EF i forbindelse med nogle af eller alle de produkttyper, de er anmeldt for, må 12 måneder efter offentliggørelsen af beslutningen ikke længere bringes i omsætning inden for de pågældende produkttyper, medmindre beslutningen fastsætter andet.

3.   Uanset artikel 12, stk. 1, litra b), og artikel 15, stk. 2, i direktiv 98/8/EF skal alle aktive stoffer, som ikke er opført i bilag I, fra denne forordnings ikrafttræden betragtes som stoffer, der ikke har været i omsætning til biocidformål før den 14. maj 2000.

Artikel 5

Undtagelse for nødvendige anvendelse

1.   Medlemsstaterne kan ansøge Kommissionen om en undtagelse fra artikel 4, stk. 1, hvis de anser, at et aktivt stof er væsentligt for dem af sundheds- eller sikkerhedsmæssige årsager eller af hensyn til beskyttelsen af kulturarven eller er kritisk for samfundets funktion, og hvis der ikke findes teknisk og økonomisk tilfredsstillende alternativer eller erstatninger, som er miljø- og sundhedsmæssigt acceptable.

Ansøgningerne skal ledsages af en skriftlig begrundelse.

2.   Kommissionen videresender ansøgningerne i stk. 1 til de øvrige medlemsstater og offentliggør dem elektronisk.

Medlemsstaterne og personer kan inden for en periode på 60 dage efter modtagelsen af en ansøgning indsende deres bemærkninger skriftligt til Kommissionen.

3.   På baggrund af de indkomne bemærkninger kan Kommissionen indrømme undtagelse fra artikel 4, stk. 1, således at stoffet kan bringes i omsætning i de ansøgende medlemsstater, dog senest indtil den 14. maj 2010, under følgende forudsætninger:

a)

Medlemsstaterne skal sikre, at fortsat anvendelse kun er mulig, hvis produkter, der indeholder stoffet, godkendes til den tilsigtede nødvendige anvendelse.

b)

Medlemsstaterne skal under hensyntagen til alle tilgængelige oplysninger slutte, at fortsat anvendelse med rimelighed kan antages ikke at have nogen uacceptable virkninger for menneskers og dyrs sundhed og miljøet.

c)

Medlemsstaterne skal pålægge alle de fornødne risikobegrænsende foranstaltninger ved godkendelse.

d)

Medlemsstaterne skal sikre, at mærkningen af således godkendte biocidholdige produkter, der fortsat er i omsætning efter den 1. september 2006, ændres på en sådan måde, at den svarer til de anvendelsesbetingelser, medlemsstaterne har fastsat i overensstemmelse med dette stykke.

e)

Medlemsstaterne skal sikre, at indehaverne af godkendelser eller de pågældende medlemsstater søger efter alternativer, hvis sådanne findes, eller at der udarbejdes et dossier til indsendelse ifølge proceduren i artikel 11 i direktiv 98/8/EF senest den 14. maj 2008.

4.   De pågældende medlemsstater underretter én gang om året Kommissionen om anvendelsen af stk. 3, særlig hvad de har foretaget sig i medfør af litra e).

5.   Medlemsstaterne kan på ethvert tidspunkt foretage en fornyet vurdering af de godkendelser af biocidholdige produkter, hvis periode, hvor de bringes i omsætning, er forlænget i henhold til stk. 3. Er der grund til at tro, at blot én af forudsætningerne i stk. 3, litra a)-e), ikke længere er opfyldt, skal den pågældende medlemsstat snarest tage skridt til at rette op på situationen, eller, hvis dette ikke er muligt, trække godkendelserne af de pågældende biocidholdige produkter tilbage.

Artikel 6

Fødevarer og foderstoffer

Uanset artikel 4, stk. 1, kan medlemsstaterne, dog højst indtil den 14. maj 2010, tillade, at aktive stoffer, der udelukkende består af fødevarer eller foderstoffer, der forudsættes anvendt som afskræknings- og tiltrækningsmidler i produkttype 19, bringes i omsætning.

I forbindelse med denne undtagelse forstås ved »fødevare eller foderstof« et uforarbejdet eller helt eller delvis forarbejdet spiseligt stof eller produkt af vegetabilsk eller animalsk oprindelse, som er bestemt til eller med rimelighed må antages at skulle indtages af mennesker eller dyr; denne kategori omfatter ikke ekstrakter eller enkeltstoffer, der er isoleret fra fødevaren eller foderstoffet.

Artikel 7

Gennemgang af eksisterende aktive stoffer i medfør af undersøgelsesprogrammet

1.   Undersøgelsen af et i bilag II opført aktivt stof for de anførte produkttyper udføres af den rapporterende medlemsstat, der er udpeget til dette formål, på grundlag af et fuldstændigt dossier for denne kombination af stof og produkttype, såfremt:

a)

dossieret opfylder kravene i bilag III til denne forordning

b)

det fuldstændige dossier er indsendt inden for den frist for den pågældende produkttype, der er angivet i artikel 9 til denne forordning, sammen med det sammenfattende dossier, der omhandles i artikel 11, stk. 1, litra b), i direktiv 98/8/EF og defineres i bilag III til denne forordning.

Et aktivt stof, som er opført i bilag II til denne forordning, undersøges udelukkende i relation til de produkttyper, der er anført dér.

For de kombinationer af aktivt stof og produkttype, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, litra c), bortset fra produkttype 8 og 14, påbegyndes vurderingen af dossiererne samtidig med vurderingen af dossiererne for andre aktive stoffer i de samme produkttyper.

2.   En medlemsstat, som har tilkendegivet interesse i at støtte optagelse af et aktivt stof i direktivets bilag I, IA eller IB, udpeges ikke som rapporterende medlemsstat for det samme stof.

3.   Efter proceduren i direktiv 98/8/EF, artikel 11, kan andre end deltagere ansøge om, at en kombination af et eksisterende aktivt stof og en produkttype, der er opført i denne forordnings bilag II, optages i direktivets bilag I, IA eller IB, jf. dog denne forordnings artikel 10, 11 og 12. I så fald forelægger de pågældende et fuldstændigt dossier inden for den frist, der er angivet i artikel 9 for den pågældende kombination af stof og produkttype.

Artikel 8

Udarbejdelse af fuldstændigt dossier

1.   Ved udarbejdelsen af et fuldstændigt dossier skal det bl.a. tilstræbes at undgå gentagelse af forsøg med hvirveldyr, og når det er hensigtsmæssigt, at oprette fælles fuldstændige dossierer.

2.   Inden arbejdet med at samle et fuldstændigt dossier påbegyndes, skal deltageren:

a)

informere den rapporterende medlemsstat om ethvert forsøg på hvirveldyr, som den allerede har udført

b)

indhente udtalelse fra den rapporterende medlemsstat om, hvorvidt ansøgerens begrundelse for at udelade visse undersøgelser kan godkendes

c)

informere den rapporterende medlemsstat, hvis ansøgeren har til hensigt at udføre yderligere forsøg med hvirveldyr for at gøre dossieret fuldstændigt

d)

bestræbe sig på så vidt muligt at samarbejde om fælles forsøg med en anden deltager, som ifølge den rapporterende medlemsstat har anmeldt planer om at udføre de samme forsøg.

Den rapporterende medlemsstats udtalelse i henhold til første afsnit, litra b), er ikke bestemmende for, hvordan kontrollen af, om et givet dossier kan betragtes som fuldstændigt i medfør af artikel 13, stk. 1, falder ud.

3.   En rapporterende medlemsstat kan stille oplysninger til rådighed med henvisninger til allerede udførte forsøg på hvirveldyr i relation til et aktivt stof, der er opført i bilag II til denne forordning, medmindre denne henvisning er klassificeret som fortrolig i overensstemmelse med artikel 19 i direktiv 98/8/EF. En sådan henvisning kan omfatte navnet på det pågældende stof, end-points for forsøgene og kontaktoplysninger for dataejeren.

4.   Hvis en rapporterende medlemsstat bliver opmærksom på, at mere end én deltager ansøger om en undersøgelse af det samme aktive stof, informerer den deltagerne herom.

5.   Deltagere, som ansøger om en undersøgelse af det samme aktive stof til de samme produkttyper, skal bestræbe sig på så vidt muligt at indsende et fælles fuldstændigt dossier under overholdelse af Fællesskabets konkurrenceregler.

Hvis der under disse omstændigheder ikke indgives et fælles dossier, gøres der i hvert enkelt dossier udførligt rede for, hvilke bestræbelser der er gjort for at sikre et samarbejde, og for grundene til den manglende deltagelse.

6.   I det fuldstændige dossier og i det sammenfattende dossier redegøres der nærmere for, hvilke bestræbelser, der er gjort for at undgå gentagelse af forsøg på hvirveldyr.

7.   For at tilvejebringe oplysninger om, hvilke omkostninger der er forbundet med at ansøge om en undersøgelse, og hvilket behov der er for dyreforsøg i forbindelse med samlingen af et fuldstændigt dossier, kan deltagerne sammen med de fuldstændige dossierer tilsende den rapporterende medlemsstat en specifikation af omkostningerne ved de forskellige udførte foranstaltninger og undersøgelser.

Den rapporterende medlemsstat meddeler Kommissionen disse oplysninger i forbindelse med forelæggelsen af rapporten fra den kompetente myndighed, i overensstemmelse med artikel 14, stk. 4.

8.   Oplysninger om omkostningerne ved at sammensætte det fuldstændige dossier og om dyreforsøg i forbindelse med udarbejdelsen af dossieret medtages i den beretning, Kommissionen skal udarbejde i henhold til direktiv 98/8/EF, artikel 18, stk. 5, og hvis det er relevant ledsages de af henstillinger om ændring af datakravene med henblik på at nedbringe forsøg på hvirveldyr til et minimum og sikre omkostningseffektivitet og proportionalitet.

Artikel 9

Indgivelse af et fuldstændigt dossier

1.   Deltageren indgiver et eksemplar af det fuldstændige dossier på papir og et i elektronisk format til den rapporterende medlemsstat, medmindre denne medlemsstat forlanger andet.

Deltageren indsender endvidere, i henhold til artikel 13, stk. 3, et eksemplar af det sammenfattende dossier på papir og et i elektronisk format til Kommissionen og hver af de øvrige medlemsstater. Medlemsstater, der ønsker kun at modtage elektroniske eksemplarer eller at modtage flere eksemplarer, giver meddelelse herom til Kommissionen, som offentliggør denne oplysning elektronisk. Hvis medlemsstaten senere ændrer sin beslutning, giver den snarest meddelelse herom til Kommissionen, som dernæst ajourfører de offentliggjorte oplysninger tilsvarende.

2.   For de eksisterende aktive stoffer, der er opført i bilag II, skal fuldstændige dossierer være den rapporterende medlemsstats kompetente myndighed i hænde inden for følgende perioder:

a)

for produkttype 8 og 14 inden den 28. marts 2004

b)

for produkttype 16, 18, 19 og 21 mellem den 1. november 2005 og den 30. april 2006

c)

for produkttype 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 13 mellem den 1. februar 2007 og den 31. juli 2007

d)

for produkttype 7, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 20, 22 og 23 mellem den 1. maj 2008 og den 31. oktober 2008.

Artikel 10

Tilslutning og udskiftning af deltagere

Når en aktivstofproducent, middelproducent eller sammenslutning ved fælles overenskomst slutter sig til eller indtræder i stedet for en deltager med henblik på indgivelse af et fuldstændigt dossier, informerer alle aftalens parter i fællesskab Kommissionen og den rapporterende medlemsstat herom, og vedlægger om nødvendigt dataadgangstilladelse.

Kommissionen giver eventuelle andre deltagere, som ansøger om undersøgelse af det samme aktive stof i relation til de samme produkttyper, underretning herom.

Artikel 11

Deltageres udtræden

1.   Deltagere, der har til hensigt ikke længere at deltage i undersøgelsesprogrammet, informerer hurtigst muligt og skriftligt den rapporterende medlemsstat og Kommissionen herom og angiver grundene hertil.

Kommissionen giver de øvrige medlemsstater og eventuelle andre deltagere, som ansøger om undersøgelse af det samme aktive stof i relation til de samme produkttyper, underretning herom.

2.   Træder alle deltagere ud af arbejdet med en given kombination af et eksisterende aktivt stof og en produkttype, underretter Kommissionen medlemsstaterne og offentliggør denne oplysning elektronisk.

Artikel 12

Overtagelse af hvervet som deltager

1.   Inden for tre måneder efter den elektroniske offentliggørelse af de oplysninger, der nævnes i artikel 11, stk. 2, kan en aktivstofproducent, middelproducent, sammenslutning eller anden person underrette Kommissionen om, at vedkommende ønsker at overtage hvervet som deltager for den pågældende kombination af et eksisterende aktivt stof og en produkttype.

Inden for den tidsfrist, som nævnes i første afsnit, kan også en medlemsstat over for Kommissionen tilkendegive interesse for at overtage hvervet som deltager for at støtte optagelse i bilag I, IA eller IB til direktiv 98/8/EF af den pågældende kombination af eksisterende aktivt stof og produkttype, når der findes anvendelser, som medlemsstaten anser for nødvendige, navnlig for beskyttelse af menneskers og dyrs sundhed eller miljøet.

2.   Den person eller medlemsstat, der ønsker at overtage hvervet som deltager i stedet for den, der har trukket sig ud, skal, senest tre måneder efter at have underrettet Kommissionen om sin hensigt, dokumentere, at arbejdet med at samle et fuldstændigt dossier er iværksat.

3.   På grundlag af den dokumentation, der forelægges i medfør af stk. 2, afgør Kommissionen, om den pågældende person eller medlemsstat skal kunne overtage hvervet som deltager.

Når Kommissionen tillader den pågældende person eller medlemsstat at overtage hvervet som deltager, kan den om nødvendigt træffe afgørelse om, at den relevante frist for indgivelse af et fuldstændigt dossier forlænges i forhold til den periode, der er fastsat i artikel 9.

4.   Overtagelse af hvervet som deltager kan kun tillades én gang for en given kombination af et eksisterende aktivt stof og en produkttype.

5.   Hvis Kommissionen ikke modtager nogen reaktion som anført i stk. 1, træffer den afgørelse om ikke at optage det eksisterende aktive stof i bilag I, IA eller IB til direktiv 98/8/EF inden for rammerne af undersøgelsesprogrammet for de pågældende produkttyper.

Artikel 13

Kontrol af dossierernes fuldstændighed

1.   Inden for tre måneder efter at dossieret om en kombination af et eksisterende aktivt stof og en produkttype er modtaget, og højst tre måneder efter at tidsfristen i artikel 9, stk. 2, er udløbet, kontrollerer den rapporterende medlemsstat, om dossieret kan accepteres som fuldstændigt i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1, litra b), i direktiv 98/8/EF.

Hvis den rapporterende medlemsstat har rådført sig med andre medlemsstater og Kommissionen vedrørende godkendelsen af et dossier, kan perioden forlænges, indtil samrådet er afsluttet, dog højst til seks måneder efter modtagelsen af dossieret.

2.   Som forudsætning for at godtage et dossier som fuldstændigt kan en rapporterende medlemsstat forlange, at det omfatter en kvittering for hel eller delvis betaling af det skyldige gebyr i henhold til artikel 25 i direktiv 98/8/EF.

3.   Når et dossier betragtes som fuldstændigt, bekræfter den rapporterende medlemsstat over for deltageren, at dossieret er godkendt og giver sit samtykke til, at deltageren kan videresende en sammenfatning af dossieret til Kommissionen og de øvrige medlemsstater senest en måned efter, at bekræftelsen er modtaget.

Hvis en medlemsstat, der har modtaget en sammenfatning af et dossier, har begrundet formodning om, at dossieret er ufuldstændigt, tilkendegiver den straks sine betænkeligheder over for den rapporterende medlemsstat, Kommissionen og de øvrige medlemsstater.

Den rapporterende medlemsstat kontakter øjeblikkeligt denne medlemsstat og Kommissionen for at drøfte de fremsatte betænkeligheder og bilægge meningsforskelle.

4.   Undtagelsesvis kan den rapporterende medlemsstat fastsætte en ny frist for indsendelse af oplysninger, når der foreligger behørig begrundelse for, at deltageren ikke var i stand til at indsende dem rettidigt.

Inden for tre måneder efter, at deltageren er blevet informeret om den nye frist, skal vedkommende over for den rapporterende medlemsstat dokumentere, at arbejdet med at tilvejebringe de manglende oplysninger er iværksat.

Hvis den rapporterende medlemsstat mener at have modtaget tilstrækkelig dokumentation, udfører den sin vurdering i henhold til artikel 14, som om dossieret var fuldstændigt. I modsat fald påbegyndes vurderingen ikke, førend de manglende oplysninger er indgivet.

5.   Hvis et fuldstændigt dossier ikke er modtaget inden for den tidsfrist, der er angivet i artikel 9, eller inden en ny frist fastsat i henhold til stk. 4, informerer den rapporterende medlemsstat Kommissionen herom og anfører de årsager, som deltageren har givet som begrundelse.

Den rapporterende medlemsstat informerer også Kommissionen om tilfælde, hvor en deltager undlader at forelægge den dokumentation, der kræves i stk. 4, andet afsnit. Hvis de i første og andet afsnit nævnte tilfælde opstår, og ingen andre dossierer vedrører den samme kombination af et eksisterende aktivt stof og en produkttype, anses alle deltagere for at være trådt ud af arbejdet, og proceduren i artikel 11, stk. 2, og artikel 12 finder tilsvarende anvendelse.

Artikel 14

Den rapporterende medlemsstats vurdering af dossierer

1.   Når den rapporterende medlemsstat anser et dossier for fuldstændigt, foretager den vurderingen inden for 12 måneder efter, at den har modtaget dossieret, i overensstemmelse med artikel 11, stk. 2, i direktiv 98/8/EF, og udarbejder en rapport om denne vurdering, herefter benævnt »rapport fra den kompetente myndighed«.

Hvis ikke andet følger af artikel 12 i direktiv 98/8/EF, kan den rapporterende medlemsstat tage hensyn til andre relevante tekniske eller videnskabelige oplysninger om det aktive stofs egenskaber, metabolitter og restkoncentrationer.

2.   På anmodning fra en deltager, kan den rapporterende medlemsstat tage hensyn til supplerende oplysninger om et aktivt stof, for hvilket et dossier er blevet godkendt som fuldstændigt, men kun hvis følgende betingelser er opfyldt:

a)

Deltageren har ved indgivelsen af dossieret underrettet den rapporterende medlemsstat om, at supplerende oplysninger er under udarbejdelse.

b)

De supplerende oplysninger indsendes senest ni måneder efter godkendelsen af dossieret i overensstemmelse med artikel 13, stk. 3.

c)

Det fremgår af en sammenligning med de oprindeligt indsendte data, at de supplerende oplysninger er mindst lige så pålidelige på grund af anvendelsen af tilsvarende eller højere kvalitetsstandarder.

d)

Det fremgår af en sammenligning med de oprindeligt indsendte data, at de supplerende oplysninger fører til en anden konklusion om det aktive stof til brug for henstillingen ifølge stk. 6.

Den rapporterende medlemsstat er kun forpligtet til at tage hensyn til supplerende oplysninger indsendt af andre end deltageren, hvis disse oplysninger opfylder betingelserne i første afsnit, litra b), c) og d).

3.   Når det er relevant for anvendelsen af stk. 1, navnlig når der er krævet supplerende oplysninger inden for en tidsfrist, som den rapporterende medlemsstat har fastsat, kan sidstnævnte anmode deltageren om at forelægge ajourførte sammenfattende dossierer for Kommissionen og de andre medlemsstater, når de supplerende oplysninger er modtaget.

Alle deltagere anses for at være trådt ud af arbejdet, og proceduren i artikel 11, stk. 2, og artikel 12 finder tilsvarende anvendelse, hvis:

a)

de yderligere oplysninger ikke er modtaget inden for tidsfristen

b)

deltageren ikke kan give tilstrækkelig begrundelse for yderligere at forlænge tidsfristen

c)

ingen andre dossierer vedrører den samme kombination af et eksisterende aktivt stof og en produkttype.

4.   Den rapporterende medlemsstat sender uden unødig forsinkelse en kopi af rapporten fra den kompetente myndighed til Kommissionen, de øvrige medlemsstater og deltageren.

5.   En rapporterende medlemsstat kan beslutte at tilbageholde rapporten fra den kompetente myndighed, hvis gebyrerne i henhold til direktiv 98/8/EF, artikel 25, ikke er betalt fuldt ud, og i så fald informerer den deltageren og Kommissionen herom.

Alle deltagere anses for at være trådt ud af arbejdet, og proceduren i artikel 11, stk. 2, og artikel 12 finder tilsvarende anvendelse, hvis:

a)

indbetalingen af hele beløbet ikke er modtaget inden tre måneder efter modtagelsen af disse oplysninger

b)

ingen andre dossierer vedrører den samme kombination af et eksisterende aktivt stof og en produkttype.

6.   Rapporten fra den kompetente myndighed fremlægges i et format, som Kommissionen vil udarbejde en model for, og den skal indeholde et af følgende punkter:

a)

en henstilling om at optage det eksisterende aktive stof i bilag I, IA eller IB til direktiv 98/8/EF om nødvendigt med angivelse af betingelserne for optagelsen

b)

en henstilling om at ikke optage det eksisterende aktive stof i bilag I, IA eller IB til direktiv 98/8/EF med angivelse af begrundelsen.

Artikel 15

Kommissionens procedurer

1.   Når Kommissionen modtager en rapport fra en kompetent myndighed i henhold til artikel 14, stk. 5, udarbejder den uden unødig forsinkelse det udkast til afgørelse, der er omhandlet i direktiv 98/8/EF, artikel 27.

2.   Inden det i stk. 1 nævnte udkast udarbejdes, rådfører Kommissionen sig med eksperter fra medlemsstaterne om eventuelle uløste problemer, hvis det er nødvendigt i lyset af de bemærkninger, der er indkommet til rapporten fra den kompetente myndighed. Om nødvendigt og efter anmodning fra Kommissionen ajourfører den rapporterende medlemsstat rapporten fra den kompetente myndighed.

3.   Hvis et eksisterende aktivt stof trods en henstilling om optagelse i henhold til denne forordnings artikel 14, stk. 6, fortsat giver anledning til betænkeligheder som nævnt i artikel 10, stk. 5, i direktiv 98/8/EF, kan Kommissionen tage hensyn til færdiggørelsen af vurderingen af andre eksisterende aktive stoffer, der anvendes til samme formål, jf. dog direktivets artikel 12.

4.   Den rapporterende medlemsstat udarbejder på grundlag af de dokumenter og oplysninger, der er omhandlet i artikel 27, stk. 2, i direktiv 98/8/EF, en ajourført rapport fra den kompetente myndighed, hvis første del udgør vurderingsrapporten. Vurderingsrapporten gennemgås i Det Stående Udvalg for Biocidholdige Produkter. Når der er indgivet flere dossierer for samme kombination af et aktivt stof og en produkttype, udarbejder den rapporterende medlemsstat én vurderingsrapport på grundlag af de oplysninger, disse dossierer indeholder.

Artikel 16

Adgang til oplysninger

Når den rapporterende medlemsstat har indsendt rapporten fra den kompetente myndighed i overensstemmelse med artikel 14, stk. 4, eller når en vurderingsrapport er færdiggjort eller ajourført i Det Stående Udvalg for Biocidholdige Produkter, gør Kommissionen rapporten og eventuelle ajourføringer heraf offentligt tilgængelige i elektronisk form med undtagelse af oplysninger, der skal behandles som fortrolige i overensstemmelse med artikel 19 i direktiv 98/8/EF.

Artikel 17

Udsættelse af procedurer

I de tilfælde, hvor Kommissionen for et stof, der er optaget i bilag II til denne forordning, fremsætter et forslag om ændring af direktiv 76/769/EØF for at forbyde, at det markedsføres eller anvendes, herunder at det anvendes til biocidformål i visse eller alle produkttyper, kan procedurerne i denne forordning vedrørende dette stof og dets anvendelse i de pågældende produkttyper suspenderes, indtil der truffet afgørelse om forslaget.

Artikel 18

Ophævelse

Forordning (EF) nr. 2032/2003 ophæves.

Artikel 19

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. december 2007.

På Kommissionens vegne

Stavros DIMAS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 123 af 24.4.1998, s. 1. Senest ændret ved direktiv 2007/47/EF (EUT L 247 af 21.9.2007, s. 21).

(2)  EFT L 228 af 8.9.2000, s. 6. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2032/2003 (EUT L 307 af 24.11.2003, s. 1).

(3)  EUT L 307 af 24.11.2003, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1849/2006 (EUT L 355 af 15.12.2006, s. 63).

(4)  EFT L 262 af 27.9.1976, s. 201. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/51/EF (EUT L 257 af 3.10.2007, s. 13).

(5)  Ved forordning (EF) nr. 1048/2005 (EUT L 178 af 9.7.2005, s. 1) og forordning (EF) nr. 1849/2006 (EUT L 355 af 15.12.2006, s. 63).

(6)  EFT L 258 af 26.9.2002, s. 15.


BILAG I

AKTIVE STOFFER, DER ER IDENTIFICERET SOM EKSISTERENDE

Navn (Einecs og/eller andre)

EF-nummer

CAS-nummer

formaldehyd

200-001-8

50-00-0

ergocalciferol/vitamin D2

200-014-9

50-14-6

mælkesyre

200-018-0

50-21-5

clofenotan/DDT

200-024-3

50-29-3

ascorbinsyre

200-066-2

50-81-7

2-(2-butoxyethoxy)ethyl-6-propylpiperonylether/piperonylbutoxid

200-076-7

51-03-6

2,4-dinitrophenol

200-087-7

51-28-5

2-imidazol-4-ylethylamin

200-100-6

51-45-6

bronopol

200-143-0

52-51-7

trichlorfon

200-149-3

52-68-6

natriumsalicylat

200-198-0

54-21-7

fenthion

200-231-9

55-38-9

glyceroltrinitrat

200-240-8

55-63-0

bis(tributyltin)oxid

200-268-0

56-35-9

tributyltinacetat

200-269-6

56-36-0

coumaphos

200-285-3

56-72-4

glycerol

200-289-5

56-81-5

chlorhexidindiacetat

200-302-4

56-95-1

allylisothiocyanat

200-309-2

57-06-7

cetrimoniumbromid/hexadecyltrimethylammoniumbromid

200-311-3

57-09-0

urinstof

200-315-5

57-13-6

strychnin

200-319-7

57-24-9

propan-1,2-diol

200-338-0

57-55-6

ethinylestradiol

200-342-2

57-63-6

coffein

200-362-1

58-08-2

diphenoxarsin-10-yloxid

200-377-3

58-36-6

.gamma.-HCH.gamma.-BHC/lindan/1,2,3,4,5,6-hexachlorcyclohexan

200-401-2

58-89-9

sulfaquinoxalin

200-423-2

59-40-5

chlorcresol

200-431-6

59-50-7

2-phenylethanol

200-456-2

60-12-8

dimethoat

200-480-3

60-51-5

methylthioniniumchlorid

200-515-2

61-73-4

thiourinstof

200-543-5

62-56-6

dichlorvos

200-547-7

62-73-7

carbaryl

200-555-0

63-25-2

ethanol

200-578-6

64-17-5

myresyre

200-579-1

64-18-6

eddikesyre

200-580-7

64-19-7

benzoesyre

200-618-2

65-85-0

propan-2-ol

200-661-7

67-63-0

chloroform/trichlormethan

200-663-8

67-66-3

colecalciferol

200-673-2

67-97-0

salicylsyre

200-712-3

69-72-7

hexachlorophen

200-733-8

70-30-4

propan-1-ol

200-746-9

71-23-8

butan-1-ol

200-751-6

71-36-3

methoxychlor

200-779-9

72-43-5

brommethan/methylbromid

200-813-2

74-83-9

hydrogencyanid

200-821-6

74-90-8

metaldehyd

200-836-8

9002-91-9

carbondisulfid

200-843-6

75-15-0

ethylenoxid

200-849-9

75-21-8

iodoform/triiodmethan

200-874-5

75-47-8

tert-butylhydroperoxid

200-915-7

75-91-2

trichlornitromethan

200-930-9

76-06-2

bornan-2-on/campher

200-945-0

76-22-2

(3aS,6aR,7aS,8S,11aS,11bS,11cS)-1,3a,4,5,6a,7,7a,8,11,11a,11b,11c-dodecahydro-2,10-dimethoxy-3,8,11a,11c-tetramethyldibenzo[de,g]chromen-1,5,11-trion/quassin

200-985-9

76-78-8

1,3-dibrom-5,5-dimethylhydantoin

201-030-9

77-48-5

3.beta.-hydroxyurs-12-en-28-syre/ursolsyre

201-034-0

77-52-1

citronsyre

201-069-1

77-92-9

citronsyremonohydrat

201-069-1

5949-29-1

1,3,4,5-tetrahydroxycyclohexancarboxylsyre

201-072-8

77-95-2

linalool

201-134-4

78-70-6

2-methylpropan-1-ol

201-148-0

78-83-1

2-chloracetamid

201-174-2

79-07-2

bromeddikesyre

201-175-8

79-08-3

propionsyre

201-176-3

79-09-4

chloreddikesyre

201-178-4

79-11-8

glycolsyre

201-180-5

79-14-1

pereddikesyre

201-186-8

79-21-0

L-(+)-mælkesyre

201-196-2

79-33-4

p-(1,1-dimethylpropyl)phenol

201-280-9

80-46-6

pin-2(3)-en

201-291-9

80-56-8

sennosid A

201-339-9

81-27-6

warfarin

201-377-6

81-81-2

coumachlor

201-378-1

81-82-3

diphacinon

201-434-5

82-66-6

ethylquinincarbonat

201-500-3

83-75-0

(2R,6aS,12aS)-1,2,6,6a,12,12a-hexahydro-2-isopropenyl-8,9-dimethoxychromeno[3,4-b]furo[2,3-h]chromen-6-on/rotenon

201-501-9

83-79-4

anthraquinon

201-549-0

84-65-1

dibutylphthalat

201-557-4

84-74-2

salicylanilid

201-727-8

87-17-2

(+)-vinsyre

201-766-0

87-69-4

pentachlorphenol

201-778-6

87-86-5

symclosen

201-782-8

87-90-1

chlorxylenol

201-793-8

88-04-0

2,4,6-trichlorphenol

201-795-9

88-06-2

menthol

201-939-0

89-78-1

isopulegol

201-940-6

89-79-2

thymol

201-944-8

89-83-8

guaiacol/2-methoxyphenol

201-964-7

90-05-1

biphenyl-2-ol

201-993-5

90-43-7

naphthalen

202-049-5

91-20-3

propyl-4-hydroxybenzoat

202-307-7

94-13-3

butyl-4-hydroxybenzoat

202-318-7

94-26-8

dibenzoylperoxid

202-327-6

94-36-0

2-ethylhexan-1,3-diol

202-377-9

94-96-2

benzotriazol

202-394-1

95-14-7

3-chlorpropan-1,2-diol

202-492-4

96-24-2

dichlorophen

202-567-1

97-23-4

eugenol

202-589-1

97-53-0

allantoin

202-592-8

97-59-6

methyl-4-hydroxybenzoat

202-785-7

99-76-3

benzylalkohol

202-859-9

100-51-6

2,2′-[(1,1,3-trimethylpropan-1,3-diyl)bis(oxy)]bis[4,4,6-trimethyl-1,3,2-dioxaborinan]

202-899-7

100-89-0

methenamin/hexamethylentetramin

202-905-8

100-97-0

triclocarban

202-924-1

101-20-2

chlorpropham

202-925-7

101-21-3

1,1′,1′,1′″-ethylendinitrilotetrapropan-2-ol

203-041-4

102-60-3

2,2′,2″-nitrilotriethanol

203-049-8

102-71-6

chlorphenesin

203-192-6

104-29-0

anethol

203-205-5

104-46-1

cinnamaldehyd/3-phenyl-propen-2-al

203-213-9

104-55-2

2-ethylhexan-1-ol/isooctanol

203-234-3

104-76-7

citronellol

203-375-0

106-22-9

citronellal

203-376-6

106-23-0

geraniol

203-377-1

106-24-1

1,4-dichlorbenzen

203-400-5

106-46-7

ethylendiamin

203-468-6

107-15-3

chloracetaldehyd

203-472-8

107-20-0

ethan-1,2-diol

203-473-3

107-21-1

glyoxal

203-474-9

107-22-2

methylformiat

203-481-7

107-31-3

butan-1,3-diol

203-529-7

107-88-0

vinylacetat

203-545-4

108-05-4

eddikesyreanhydrid

203-564-8

10824-7

m-cresol

203-577-9

108-39-4

resorcinol

203-585-2

108-46-3

cyanursyre

203-618-0

108-80-5

phenol

203-632-7

108-95-2

ethylformiat

203-721-0

109-94-4

ravsyre

203-740-4

110-15-6

hexa-2,4-diensyre/sorbinsyre

203-768-7

110-44-1

pyridin

203-809-9

110-86-1

morpholin

203-815-1

110-91-8

glutaral

203-856-5

111-30-8

2-butoxyethanol

203-905-0

111-76-2

cetrimoniumchlorid/hexadecyl-trimethylammoniumchlorid

203-928-6

112-02-7

nonansyre

203-931-2

112-05-0

undecan-2-on/methylnonylketon

203-937-5

112-12-9

2,2′-(ethylendioxy)diethanol/triethylenglycol

203-953-2

112-27-6

undec-10-ensyre

203-965-8

112-38-9

oliesyre

204-007-1

112-80-1

(Z)-docos-13-ensyre

204-011-3

112-86-7

N-(2-ethylhexyl)-8,9,10-trinorborn-5-en-2,3-dicarboximid

204-029-1

113-48-4

propoxur

204-043-8

114-26-1

endosulfan

204-079-4

115-29-7

1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-ylthiocyanatoacetat

204-081-5

115-31-1

dicofol

204-082-0

115-32-2

linalylacetat

204-116-4

115-95-7

3,3′,4′,5,7-pentahydroxyflavon

204-187-1

117-39-5

1,3-dichlor-5,5-dimethylhydantoin

204-258-7

118-52-5

methylsalicylat

204-317-7

119-36-8

clorophen

204-385-8

120-32-1

ethyl-4-hydroxybenzoat

204-399-4

120-47-8

benzylbenzoat

204-402-9

120-51-4

piperonal

204-409-7

120-57-0

indol

204-420-7

120-72-9

3-(but-2-enyl)-2-methyl-4-oxocyclopent-2-enyl-2,2-dimethyl-3-(3-methoxy-2-methyl-3-oxoprop-1-enyl)cyclopropancarboxylat/cinerin II

204-454-2

121-20-0

2-methyl-4-oxo-3-(penta-2,4-dienyl)cyclopent-2-enyl-[1R-[1.alpha.[S*(Z)],3.beta.]]-chrysanthemat/pyrethrin I

204-455-8

121-21-1

2-methyl-4-oxo-3-(penta-2,4-dienyl)cyclopent-2-enyl-[1R-[1.alpha.[S*(Z)](3.beta.)-3-(3-methoxy-2-methyl-3-oxoprop-1-enyl)-2,2-dimethylcyclopropancarboxylat/pyrethrin II

204-462-6

121-29-9

benzethoniumchlorid

204-479-9

121-54-0

5-nitrothiazol-2-ylamin

204-490-9

121-66-4

malathion

204-497-7

121-75-5

fenitrothion

204-524-2

122-14-5

cetalkoniumchlorid

204-526-3

122-18-9

benzyldimethyl(octadecyl)ammoniumchlorid

204-527-9

122-19-0

simazin

204-535-2

122-34-9

propham

204-542-0

122-42-9

4-phenylbutanon

204-555-1

122-57-6

2-phenoxyethanol

204-589-7

122-99-6

cetylpyridiniumchlorid

204-593-9

123-03-5

cetylpyridiniumchloridmonohydrat

204-593-9

6004-24-6

2-ethylhexanal

204-596-5

123-05-7

pyridazin-3,6-diol/maleinhydrazid

204-619-9

123-33-1

adipinsyre

204-673-3

124-04-9

octansyre

204-677-5

124-07-2

dodecylamin/laurylamin

204-690-6

124-22-1

carbondioxid

204-696-9

124-38-9

natriumdimethylarsinat

204-708-2

124-65-2

exo-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-ol

204-712-4

124-76-5

nitromethylidyntrimethanol

204-769-5

126-11-4

natriumacetat

204-823-8

127-09-3

natrium-N-chlorbenzensulfonamid

204-847-9

127-52-6

tosylchloramidnatrium

204-854-7

127-65-1

bis(2,3,3,3-tetrachlorpropyl)ether

204-870-4

127-90-2

kaliumdimethyldithiocarbamat

204-875-1

128-03-0

natriumdimethyldithiocarbamat

204-876-7

128-04-1

N-bromsuccinimid

204-877-2

128-08-5

N-chlorsuccinimid

204-878-8

128-09-6

2,6-di-tert-butyl-p-cresol

204-881-4

128-37-0

warfarinnatrium

204-929-4

129-06-6

dimethylphthalat

205-011-6

131-11-3

natriumpentachlorphenolat

205-025-2

131-52-2

natrium-2-biphenylat

205-055-6

132-27-4

natrium-2-biphenylattetrahydrat

205-055-6

6152-33-6

captan

205-087-0

133-06-2

N-(trichlormethylthio)phthalimid/folpet

205-088-6

133-07-3

2,4-dichlor-3,5-xylenol

205-109-9

133-53-9

methylanthranilat

205-132-4

134-20-3

bis(8-hydroxyquinolinium)sulfat

205-137-1

134-31-6

N,N-diethyl-m-toluamid

205-149-7

134-62-3

dipropylpyridin-2,5-dicarboxylat

205-245-9

136-45-8

zinkbis(2-ethylhexanoat)

205-251-1

136-53-8

6-methylbenzotriazol

205-265-8

136-85-6

thiram

205-286-2

137-26-8

ziram

205-288-3

137-30-4

natriumpropionat

205-290-4

137-40-6

kaliummethyldithiocarbamat

205-292-5

137-41-7

metamnatrium

205-293-0

137-42-8

dipenten

205-341-0

138-86-3

dinatriumcyandithiocarbamat

205-346-8

138-93-2

benzododeciniumchlorid

205-351-5

139-07-1

miristalkoniumchlorid

205-352-0

139-08-2

nitrilotrieddikesyre

205-355-7

139-13-9

p-tolylacetat

205-413-1

140-39-6

1,3-bis(hydroxymethyl)urinstof

205-444-0

140-95-4

natriumformiat

205-488-0

141-53-7

2,3-dihydroxypropyllaurat

205-526-6

142-18-7

nabam

205-547-0

142-59-6

hexansyre

205-550-7

142-62-1

laurinsyre

205-582-1

143-07-7

kaliumoleat

205-590-5

143-18-0

natriumhydrogencarbonat

205-633-8

144-55-8

oxalsyre

205-634-3

144-62-7

quinolin-8-ol

205-711-1

148-24-3

thiabendazol

205-725-8

148-79-8

benzothiazol-2-thiol

205-736-8

149-30-4

monuron

205-766-1

150-68-5

rutosid

205-814-1

153-18-4

glyoxylsyre

206-058-5

298-12-4

fenchlorphos

206-082-6

299-84-3

naled

206-098-3

300-76-5

5-chlorsalicylsyre

206-283-9

321-14-2

diuron

206-354-4

330-54-1

kaliumthiocyanat

206-370-1

333-20-0

diazinon

206-373-8

333-41-5

decansyre

206-376-4

334-48-5

cyanamid

206-992-3

420-04-2

metronidazol

207-136-1

443-48-1

cineol

207-431-5

470-82-6

7,8-dihydroxycumarin

207-632-8

486-35-1

natriumcarbonat

207-838-8

497-19-8

2-hydroxy-4-isopropyl-2,4,6-cycloheptatrien-1-on

207-880-7

499-44-5

carvacrol

207-889-6

499-75-2

6.beta.-acetoxy-3.beta.(.beta.-D-glucopyranosyloxy)-8,14-dihydroxybufa-4,20,22-trienolid/scillirosid

208-077-4

507-60-8

bariumcarbonat

208-167-3

513-77-9

3-acetyl-6-methyl-2H-pyran-2,4(3H)-dion

208-293-9

520-45-6

osalmid

208-385-9

526-18-1

2,6-dimethoxy-p-benzoquinon

208-484-7

530-55-2

acridin-3,6-diamindihydrochlorid

208-515-4

531-73-7

natriumbenzoat

208-534-8

532-32-1

dazomet

208-576-7

533-74-4

trinatriumhydrogendicarbonat/natriumsesquicarbonat

208-580-9

533-96-0

sølvcarbonat

208-590-3

534-16-7

crimidin

208-622-6

535-89-7

calciumdiformiat

208-863-7

544-17-2

myristinsyre

208-875-2

544-63-8

1-isopropyl-4-methylbicyclo[3.1.0]hexan-3-on

208-912-2

546-80-5

1,3,4,6,8,13-hexahydroxy-10,11-dimethylphenanthro[1,10,9,8-opqra]perylen-7,14-dion/hypericum perforatum

208-941-0

548-04-9

[4-[4,4′-bis(dimethylamino)benzhydryliden]cyclohexa-2,5-dien-1-yliden]dimethylammoniumchlorid

208-953-6

548-62-9

zinkdibenzoat

209-047-3

553-72-0

methylisothiocyanat

209-132-5

556-61-6

4,4′-(4-iminocyclohexa-2,5-dienylidenmethylen)dianilinhydrochlorid

209-321-2

569-61-9

[4-[alpha-[4-(dimethylamino)phenyl]benzyliden]cyclohexa-2,5-dien-1-yliden]dimethylammoniumchlorid/malachitgrøntchlorid

209-322-8

569-64-2

kaliumbenzoat

209-481-3

582-25-2

(RS)-3-allyl-2-methyl-4-oxocyclopent-2-enyl-(1RS,3RS;1RS,3SR)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)-cyclopropancarboxylat (alle isomerer;forhold: 1:1:1:1:1:1:1:1)/allethrin

209-542-4

584-79-2

natrium 3-(p-anilinophenylazo)benzensulfonat/metanilgult

209-608-2

587-98-4

DL-mælkesyre

209-954-4

598-82-3

BHC eller HCH/hexachlorcyclohexan

210-168-9

608-73-1

DL-æblesyre

210-514-9

617-48-1

N-(hydroxymethyl)acetamid

210-897-2

625-51-4

succinaldehyd

211-333-8

638-37-9

2-fluoracetamid

211-363-1

640-19-7

phthalaldehyd

211-402-2

643-79-8

2-hydroxyethansulfonsyre, forbindelse med 4,4′-[hexan-1,6-diylbis(oxy)]bis[benzencarboxamidin] (2:1)

211-533-5

659-40-5

tetrahydro-2,5-dimethoxyfuran

211-797-1

696-59-3

N-[(dichlorfluormethyl)thio]phthalimid

211-952-3

719-96-0

dichlor-N-[(dimethylamino)sulfonyl]fluor-N-(p-tolyl)methansulfenamid/tolylfluanid

211-986-9

731-27-1

levonorgestrel

212-349-8

797-63-7

hydroxyl-2-pyridon

212-506-0

822-89-9

2,6-dimethyl-1,3-dioxan-4-ylacetat

212-579-9

828-00-2

terbutryn

212-950-5

886-50-0

proflavinhydrochlorid

213-459-9

952-23-8

N′1-quinoxalin-2-ylsulfanilamid, natriumsalt

213-526-2

967-80-6

norbormid

213-589-6

991-42-4

(hydroxymethyl)urinstof

213-674-8

1000-82-4

dichlofluanid

214-118-7

1085-98-9

kobberthiocyanat

214-183-1

1111-67-7

dodecyltrimethylammoniumbromid

214-290-3

1119-94-4

tetradoniumbromid

214-291-9

1119-97-7

(1,3,4,5,6,7-hexahydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)methyl-(1R-trans)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropancarboxylat/d-trans-tetramethrin

214-619-0

1166-46-7

4,5-dichlor-3H-1,2-dithiol-3-on

214-754-5

1192-52-5

xylenol

215-089-3

1300-71-6

bentonit

215-108-5

1302-78-9

diarsenpentaoxid

215-116-9

1303-28-2

dibortrioxid

215-125-8

1303-86-2

calciumdihydroxid/calciumhydroxid/læsket kalk/hydratkalk/melkalk

215-137-3

1305-62-0

calciumoxid/brændt kalk

215-138-9

1305-78-8

kaliumhydroxid

215-181-3

1310-58-3

natriumhydroxid

215-185-5

1310-73-2

kiselsyre, kaliumsalt/kaliumsilicat

215-199-1

1312-76-1

zinkoxid

215-222-5

1314-13-2

trizinkdiphosphid

215-244-5

1314-84-7

zinksulfid

215-251-3

1314-98-3

trimangantetraoxid

215-266-5

1317-35-7

kobberoxid

215-269-1

1317-38-0

dikobberoxid

215-270-7

1317-39-1

cresol

215-293-2

1319-77-3

aluminiumchlorid, basisk

215-477-2

1327-41-9

dinatriumtetraborat, vandfrit

215-540-4

1330-43-4

dinatriumtetraboratdecahydrat

215-540-4

1303-96-4

dikobberchloridtrihydroxid

215-572-9

1332-65-6

chromtrioxid

215-607-8

1333-82-0

natriumhydrogendifluorid

215-608-3

1333-83-1

naphthensyrer, kobbersalte

215-657-0

1338-02-9

2-butanon, peroxid

215-661-2

1338-23-4

naphthensyrer

215-662-8

1338-24-5

ammoniumhydrogendifluorid

215-676-4

1341-49-7

kiselsyre, natriumsalt

215-687-4

1344-09-8

kobber(II)chlorid

215-704-5

1344-67-8

N,N″-bis(2-ethylhexyl)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradecandiamidindihydrochlorid

216-994-6

1715-30-6

monolinuron

217-129-5

1746-81-2

2,4-dichlorbenzylalkohol

217-210-5

1777-82-8

ethacridinlactat

217-408-1

1837-57-6

4,4′-(2-ethyl-2-nitropropan-1,3-diyl)bismorpholin

217-450-0

1854-23-5

chlorothalonil

217-588-1

1897-45-6

dodecylammoniumacetat

217-956-1

2016-56-0

fluometuron

218-500-4

2164-17-2

allylpropyldisulfid

218-550-7

2179-59-1

4-(2-nitrobutyl)morpholin

218-748-3

2224-44-4

N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin

219-145-8

2372-82-9

didecyldimethylammoniumbromid

219-234-1

2390-68-3

tolnaftat

219-266-6

2398-96-1

bis[[4-[4-(dimethylamino)benzhydryliden]cyclohexa-2,5-dien-1-yliden]dimethylammonium]oxalat, dioxalat

219-441-7

2437-29-8

dodin

219-459-5

2439-10-3

2-brom-1-(4-hydroxyphenyl)ethan-1-on

219-655-0

2491-38-5

2,2′-dithiobis[N-methylbenzamid]

219-768-5

2527-58-4

2,2′-[methylenbis(oxy)]bisethanol

219-891-4

2565-36-8

phenthoat

219-997-0

2597-03-7

1,2-benzisothiazol-3(2H)-on

220-120-9

2634-33-5

2,2′-[(1-methylpropan-1,3-diyl)bis(oxy)]bis[4-methyl-1,3,2-dioxaborinan]

220-198-4

2665-13-6

2-methyl-2H-isothiazol-3-on

220-239-6

2682-20-4

sulfuryldifluorid

220-281-5

2699-79-8

2-amino-3-chlor-1,4-naphthoquinon

220-529-2

2797-51-5

2-chlor-N-(hydroxymethyl)acetamid

220-598-9

2832-19-1

troclosennatrium

220-767-7

2893-78-9

natriumdichlorisocyanuratdihydrat

220-767-7

51580-86-0

chlorpyrifos

220-864-4

2921-88-2

mecetroniumethylsulfat

221-106-5

3006-10-8

dodecylethyldimethylammoniumethylsulfat

221-108-6

3006-13-1

bis(trichlormethyl)sulfon

221-310-4

3064-70-8

natrium-2-(2-dodecyloxyethoxy)ethylsulfat

221-416-0

3088-31-1

4-isopropyl-m-cresol

221-761-7

3228-02-2

kobberdinitrat

221-838-5

3251-23-8

triclosan

222-182-2

3380-34-5

temephos

222-191-1

3383-96-8

thuj-4(10)-en

222-212-4

3387-41-5

oct-1-en-3-ol

222-226-0

3391-86-4

natrium-5-chlor-2-[4-chlor-2-[[[(3,4-dichlorphenyl)amino]carbonyl]amino]phenoxy]benzensulfonat

222-654-8

3567-25-7

(ethylendioxy)dimethanol

222-720-6

3586-55-8

chlorophacinon

223-003-0

3691-35-8

dipyrithion

223-024-5

3696-28-4

chlorhexidindihydrochlorid

223-026-6

3697-42-5

denatoniumbenzoat

223-095-2

3734-33-6

natrium-2,4,6-trichlorphenolat

223-246-2

3784-03-0

pyridin-2-thiol-1-oxid, natriumsalt

223-296-5

3811-73-2

hexahydro-1,3,5-tris(3-methoxypropyl)-1,3,5-triazin

223-563-6

3960-05-2

4-oxo-4-[(tributylstannyl)oxy]but-2-ensyre/tributyltinmaleat

223-701-5

4027-18-3

methenamin-3-chlorallylchlorid

223-805-0

4080-31-3

N-ethylheptadecafluoroctansulfonamid

223-980-3

4151-50-2

isobutyl-4-hydroxybenzoat/isobutylparaben

224-208-8

4247-02-3

tributylstannylsalicylat/tributyltinsalicylat

224-397-7

4342-30-7

tributylstannylbenzoat/tributyltinbenzoat

224-399-8

4342-36-3

natrium-1-(3,4-dihydro-6-methyl-2,4-dioxo-2H-pyran-3-yliden)ethanolat

224-580-1

4418-26-2

diethylammoniumsalicylat

224-586-4

4419-92-5

dimethyldicarbonat

224-859-8

4525-33-1

farnesol

225-004-1

4602-84-0

2,2′,2″-(hexahydro-1,3,5-triazin-1,3,5-triyl)triethanol

225-208-0

4719-04-4

octylphosphonsyre

225-218-5

4724-48-5

natrium-4-(methoxycarbonyl)phenolat

225-714-1

5026-62-0

sulfamidsyre

226-218-8

5329-14-6

citral

226-394-6

5392-40-5

tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(hydroxymethyl)imidazo[4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-dion

226-408-0

5395-50-6

1-benzyl-3,5,7-triaza-1-azoniatricyclo[3.3.1.13,7]decanchlorid

226-445-2

5400-93-1

dimethyldioctylammoniumchlorid

226-901-0

5538-94-3

N-dodecylpropan-1,3-diamin

226-902-6

5538-95-4

chlorpyrifos-methyl

227-011-5

5598-13-0

N,N′-methylenbismorpholin

227-062-3

5625-90-1

coumatetralyl

227-424-0

5836-29-3

terbuthylazin

227-637-9

5915-41-3

(R)-p-mentha-1,8-dien

227-813-5

5989-27-5

4-methoxybenzen-1,3-diaminsulfat

228-290-6

6219-67-6

methylendithiocyanat

228-652-3

6317-18-6

1,3-bis(hydroxymethyl)-5,5-dimethylimidazolidin-2,4-dion

229-222-8

6440-58-0

dodicin

229-930-7

6843-97-6

æblesyre

230-022-8

6915-15-7

(2-brom-2-nitrovinyl)benzen

230-515-8

7166-19-0

didecyldimethylammoniumchlorid

230-525-2

7173-51-5

(Z)-N-9-octadecenylpropan-1,3-diamin

230-528-9

7173-62-8

benzyldodecyldimethylammoniumbromid

230-698-4

7281-04-1

prometryn

230-711-3

7287-19-6

sølv

231-131-3

7440-22-4

bor

231-151-2

7440-42-8

kobber

231-159-6

7440-50-8

zink

231-175-3

7440-66-6

svovldioxid

231-195-2

7446-09-5

dithalliumsulfat

231-201-3

7446-18-6

calciumdihexa-2,4-dienoat

231-321-6

7492-55-9

quininmonohydrochlorid dihydrat

231-437-7

6119-47-7

iod

231-442-4

7553-56-2

iod i form af iodophor

blanding

39392-86-4

iodcomplex i opløsning med nonioniske tensider

blanding

 

polyvinylpyrrolidon-iod

polymer

25655-41-8

alkylarylpolyetheralkohol-iodcomplex

polymer

 

iodcomplex med ethylenpropylen blokcopolymerer (pluronisk)

polymer

 

iodcomplex med polyalkylenglycol

polymer

 

iodharpiks/anionisk polyiodidharpiks

polymer

 

trinatriumorthophosphat (TSP)

231-509-8

7601-54-9

siliciumdioxid, amorft

231-545-4

7631-86-9

natriumhydrogensulfit

231-548-0

7631-90-5

natriumnitrit

231-555-9

7632-00-0

natriumiumperoxometaborat/natriumperborathydrat

231-556-4

7632-04-4

hydrogenchlorid/saltsyre

231-595-7

7647-01-0

natriumchlorid

231-598-3

7647-14-5

natriumbromid

231-599-9

7647-15-6

orthophosphorsyre

231-633-2

7664-38-2

hydrogenfluorid

231-634-8

7664-39-3

ammoniak, vandfri

231-635-3

7664-41-7

svovlsyre

231-639-5

7664-93-9

kaliumiodid

231-659-4

7681-11-0

natriumhydrogensulfat

231-665-7

7681-38-1

natriumfluorid

231-667-8

7681-49-4

natriumhypochlorit

231-668-3

7681-52-9

dinatriumdisulfit

231-673-0

7681-57-4

tetramethrin

231-711-6

7696-12-0

svovl

231-722-6

7704-34-9

jernsulfat

231-753-5

7720-78-7

jernvitriol/ferrosulfatheptahydrat/jernsulfatheptahydrat

231-753-5

7782-63-0

kaliumpermanganat

231-760-3

7722-64-7

hydrogenperoxid

231-765-0

7722-84-1

brom

231-778-1

7726-95-6

dikaliumperoxodisulfat

231-781-8

7727-21-1

nitrogen

231-783-9

7727-37-9

zinksulfatheptahydrat

231-793-3

7446-20-0

7a-ethyldihydro-1H,3H,5H-oxazolo[3,4-c]oxazol

231-810-4

7747-35-5

natriumsulfit

231-821-4

7757-83-7

natriumchlorit

231-836-6

7758-19-2

kobberchlorid

231-842-9

7758-89-6

kobbersulfat

231-847-6

7758-98-7

kobbersulfatpentahydrat

231-847-6

7758-99-8

sølvnitrat

231-853-9

7761-88-8

natriumthiosulfatpentahydrat

231-867-5

10102-17-7

natriumchlorat

231-887-4

7775-09-9

dinatriumperoxodisulfat/natriumpersulfat

231-892-1

7775-27-1

kaliumdichromat

231-906-6

7778-50-9

calciumhypochlorit

231-908-7

7778-54-3

hexahydro-1,3,5-triethyl-1,3,5-triazin

231-924-4

7779-27-3

chlor

231-959-5

7782-50-5

ammoniumsulfat

231-984-1

7783-20-2

sølvchlorid

232-033-3

7783-90-6

aluminiumammoniumbis(sulfat)

232-055-3

7784-25-0

mangansulfat

232-089-9

7785-87-7

mangansulfattetrahydrat

232-089-9

10101-68-5

iodmonochlorid

232-236-7

7790-99-0

terpinol

232-268-1

8000-41-7

sojaolie

232-274-4

8001-22-7

linolie

232-278-6

8001-26-1

majsolie

232-281-2

8001-30-7

kokosnøddeolie

232-282-8

8001-31-8

creosot

232-287-5

8001-58-9

ricinusolie

232-293-8

8001-79-4

benolie/animal oil

232-294-3

8001-85-2

rapsolie

232-299-0

8002-13-9

pyrethriner og pyrethroider

232-319-8

8003-34-7

terpinol

8006-39-1

terpentinolie

232-350-7

8006-64-2

hvidløgsekstrakt

232-371-1

8008-99-9

fyrretjære/trætjære af fyr

232-374-8

8011-48-1

bivoks

232-383-7

8012-89-3

paraffinolier

232-384-2

8012-95-1

avocadoolie

232-428-0

8024-32-6

appelsin, sød, ekstrakt

232-433-8

8028-48-6

paraffinolie (råolie)

232-455-8

8042-47-5

saponiner

232-462-6

8047-15-2

tallolieharpiks

232-484-6

8052-10-6

asfalt/bitumen

232-490-9

8052-42-4

copaler

232-527-9

9000-14-0

lignin

232-682-2

9005-53-2

aluminiumsulfat

233-135-0

10043-01-3

borsyre

233-139-2

10043-35-3

aluminiumkaliumbis(sulfat)/alun

233-141-3

10043-67-1

chlordioxid

233-162-8

10049-04-4

kaliumsulfit

233-321-1

10117-38-1

natriumhydrogen-2,2′-methylenbis[4-chlorphenolat]

233-457-1

10187-52-7

2,2-dibrom-2-cyanacetamid

233-539-7

10222-01-2

disølv(1+)sulfat

233-653-7

10294-26-5

natriummetaphosphat

233-782-9

10361-03-2

oxinkobber

233-841-9

10380-28-6

resmethrin

233-940-7

10453-86-8

N,N′-ethylenbis[N-acetylacetamid]

234-123-8

10543-57-4

natriumdichromat

234-190-3

10588-01-9

carbendazim

234-232-0

10605-21-7

tridecanatriumhypochlorittetrakis(phosphat)

234-307-8

11084-85-8

naturlig borsyre

234-343-4

11113-50-1

natriumperborattetrahydrat

234-390-0

10486-00-7

perborsyre, natriumsalt

234-390-0

11138-47-9

naphthensyrer, zinksalte

234-409-2

12001-85-3

dinatriumoctaborat

234-541-0

12008-41-2

dinatriumoctaborattetrahydrat

234-541-0

12280-03-4

[2H4]ammoniumchlorid

234-607-9

12015-14-4

dialuminiumchloridpentahydroxid

234-933-1

12042-91-0

trimagnesiumdiphosphid

235-023-7

12057-74-8

natriumtoluensulfonat

235-088-1

12068-03-0

kobber(II)carbonat-kobber(II)hydroxid (1:1)

235-113-6

12069-69-1

zineb

235-180-1

12122-67-7

ammoniumbromid

235-183-8

12124-97-9

tetrabordinatriumheptaoxid, hydrat

235-541-3

12267-73-1

maneb

235-654-8

12427-38-2

hexabordizinkundecaoxid/zinkborat

235-804-2

12767-90-7

N-(hydroxymethyl)formamid

235-938-1

13052-19-2

2,3,5,6-tetrachlor-4-(methylsulfonyl)pyridin

236-035-5

13108-52-6

nifurpirinol

236-503-9

13411-16-0

pyrithionzink

236-671-3

13463-41-7

titandioxid

236-675-5

13463-67-7

dodecylguanidinmonohydrochlorid

237-030-0

13590-97-1

bariumdibortetraoxid

237-222-4

13701-59-2

kalium-2-biphenylat

237-243-9

13707-65-8

ammoniumtetrafluorborat

237-531-4

13826-83-0

lithiumhypochlorit

237-558-1

13840-33-0

orthoborsyre, natriumsalt

237-560-2

13840-56-7

bromchlorid

237-601-4

13863-41-7

zinkbis(diethyldithiocarbamat)

238-270-9

14324-55-1

(benzyloxy)methanol

238-588-8

14548-60-8

2,2′-oxybis[4,4,6-trimethyl-1,3,2-dioxaborinan]

238-749-2

14697-50-8

phoxim

238-887-3

14816-18-3

bis(1-hydroxy-1H-pyridin-2-thionato-O,S)kobber

238-984-0

14915-37-8

bis(8-hydroxyquinolyl)sulfat, monokaliumsalt

239-133-6

15077-57-3

dibrompropionamid

239-153-5

15102-42-8

natriumperboratmonohydrat

239-172-9

10332-33-9

2,2′-methylenbis(6-brom-4-chlorphenol)

239-446-8

15435-29-7

chlorotoluron

239-592-2

15545-48-9

dinatriumcarbonat, forbindelse med hydrogenperoxid (2:3)

239-707-6

15630-89-4

natrium-p-chlor-m-cresolat

239-825-8

15733-22-9

chloralose

240-016-7

15879-93-3

1-brom-3-chlor-5,5-dimethylimidazolidin-2,4-dion

240-230-0

16079-88-2

(R)-2-(4-chlor-2-methylphenoxy)propionsyre

240-539-0

16484-77-8

dikaliumdisulfit

240-795-3

16731-55-8

methomyl

240-815-0

16752-77-5

dinatriumhexafluorsilicat

240-934-8

16893-85-9

hexafluorkiselsyre

241-034-8

16961-83-4

benomyl

241-775-7

17804-35-2

D-gluconsyre, forbindelse med N,N″-bis(4-chlorphenyl)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradecandiamidin (2:1)

242-354-0

18472-51-0

O,O-diethyl-O-5-phenylisoxazol-3-ylthiophosphat

242-624-8

18854-01-8

benzoxoniumchlorid

243-008-1

19379-90-9

methylhydroxymethoxyacetat

243-271-2

19757-97-2

p-[(diiodmethyl)sulfonyl]toluen

243-468-3

20018-09-1

kobberdihydroxid

243-815-9

20427-59-2

disølvoxid

243-957-1

20667-12-3

2-buten-1,4-diylbis(bromacetat)

243-962-9

20679-58-7

aluminiumphosphid

244-088-0

20859-73-8

(benzothiazol-2-ylthio)methylthiocyanat

244-445-0

21564-17-0

tetrachlorvinphos

244-865-4

22248-79-9

bendiocarb

245-216-8

22781-23-3

2-methyl-4-oxo-3-(prop-2-ynyl)cyclopent-2-en-1-yl-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropancarboxylat/prallethrin

245-387-9

23031-36-9

kalium-(E,E)-hexa-2,4-dienoat

246-376-1

24634-61-5

2-tert-butyl-4-methoxyphenol

246-563-8

25013-16-5

bis(hydroxymethyl)urinstof

246-679-9

25155-29-7

.alpha.,.alpha.′,.alpha.″-trimethyl-1,3,5-triazin-1,3,5(2H,4H,6H)-triethanol

246-764-0

25254-50-6

2,2′-(octadec-9-enylimino)bisethanol

246-807-3

25307-17-9

3-(but-2-enyl)-2-methyl-4-oxocyclopent-2-enyl-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropancarboxylat/cinerin I

246-948-0

25402-06-6

3-phenoxybenzyl-2-dimethyl-3-(methylpropenyl)cyclopropancarboxylat/phenothrin

247-404-5

26002-80-2

5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on

247-500-7

26172-55-4

2-octyl-2H-isothiazol-3-on

247-761-7

26530-20-1

dodecylbenzensulfonsyre

248-289-4

27176-87-0

laurinsyre, monoester med glycerol

248-337-4

27215-38-9

zinkneodecanoat

248-370-4

27253-29-8

dodecyl(ethylbenzyl)dimethylammoniumchlorid

248-486-5

27479-28-3

cis-tricos-9-en

248-505-7

27519-02-4

dimethyloctadecyl[3-(trimethoxysilyl)propyl]ammoniumchlorid

248-595-8

27668-52-6

N′-tert-butyl-N-cyclopropyl-6-(methylthio)-1,3,5-triazin-2,4-diamin

248-872-3

28159-98-0

(S)-3-allyl-2-methyl-4-oxocyclopent-2-en-1-yl-[1R-[1.alpha.(S*),3.beta.]]-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)-cyclopropancarboxylat (kun 1R trans, 1S isomeren)/S-bioallethrin

249-013-5

28434-00-6

bioresmethrin

249-014-0

28434-01-7

3-[3-(4′-brom[1,1′-biphenyl]-4-yl)-3-hydroxy-1-phenylpropyl]-4-hydroxy-2-benzopyron/bromadiolon

249-205-9

28772-56-7

pirimiphos-methyl

249-528-5

29232-93-7

lithiumheptadecafluoroctansulfonat

249-644-6

29457-72-5

5-brom-5-nitro-1,3-dioxan

250-001-7

30007-47-7

trans-isopropyl-3-[[(ethylamino)methoxyphosphinothioyl]oxy]crotonat

250-517-2

31218-83-4

(Z,E)-tetradeca-9,12-dienylacetat

250-753-6

30507-70-1 (1)

decyldimethyloctylammoniumchlorid

251-035-5

32426-11-2

bromchlor-5,5-dimethylimidazolidin-2,4-dion

251-171-5

32718-18-6

amitraz

251-375-4

33089-61-1

3-(4-isopropylphenyl)-1,1-dimethylurinstof/isoproturon

251-835-4

34123-59-6

2-(hydroxymethylamino)ethanol

251-974-0

34375-28-5

N-[3-(dodecylamino)propyl]glycin

251-993-4

34395-72-7

2,6-diacetyl-7,9-dihydroxy-8,9b-dimethyldibenzofuran-1,3(2H,9bH)-dion, mononatriumsalt

252-204-6

34769-44-3

natrium-4-ethoxycarbonylphenoxid

252-487-6

35285-68-8

natrium-4-propoxycarbonylphenoxid

252-488-1

35285-69-9

N-[[(4-chlorphenyl)amino]carbonyl]-2,6-difluorbenzamid

252-529-3

35367-38-5

1-[2-(allyloxy)-2-(2,4-dichlorphenyl)ethyl]-1H-imidazol/imazalil

252-615-0

35554-44-0

(±)-1-(.beta.-allyloxy-2,4-dichlorphenylethyl)imizadol/teknisk imazalil

plantebeskyttelsesmiddel

73790-28-0

S-[(6-chlor-2-oxooxazolo[4,5-b]pyridin-3(2H)-yl)methyl]-O,O-dimethylthiophosphat/azamethiphos

252-626-0

35575-96-3

2-brom-2-(brommethyl)pentandinitril

252-681-0

35691-65-7

benzyldimethyloleylammoniumchlorid

253-363-4

37139-99-4

calciummagnesiumoxid

253-425-0

37247-91-9

calciummagnesiumtetrahydroxid/calciummagnesiumhydroxid

254-454-1

39445-23-3

2-Phosphonobutan-1,2,4-tricarbonsäure

253-733-5

37971-36-1

4-methoxy-m-phenylendiammoniumsulfat

254-323-9

39156-41-7

N,N″-methylenbis[N′-[3-(hydroxymethyl)-2,5-dioxoimidazolidin-4-yl]urinstof]

254-372-6

39236-46-9

dinocap

254-408-0

39300-45-3

.alpha.-cyan-3-phenoxybenzyl-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropancarboxylat

254-484-5

39515-40-7

isopropyl-(2E,4E)-11-methoxy-3,7,11-trimethyldodeca-2,4-dienoat/methopren

254-993-2

40596-69-8

dimethyltetradecyl[3-(trimethoxysilyl)propyl]ammoniumchlorid

255-451-8

41591-87-1

blanding af cis- og trans-p-menthan-3,8-diol/citriodiol

255-953-7

42822-86-6

4,4-dimethyloxazolidin

257-048-2

51200-87-4

(1,3,4,5,6,7-hexahydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)methyl-(1R-cis)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropancarboxylat

257-144-4

51348-90-4

cyan(3-phenoxybenzyl)-2-(4-chlorphenyl)-3-methylbutyrat/fenvalerat

257-326-3

51630-58-1

ethyl-N-acetyl-N-butyl-.beta.-alaninat

257-835-0

52304-36-6

.alpha.-cyan-3-phenoxybenzyl-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropancarboxylat/cypermethrin

257-842-9

52315-07-8

m-phenoxybenzyl-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropancarboxylat/permethrin

258-067-9

52645-53-1

.alpha.-cyan-3-phenoxybenzyl-[1R-[1.alpha.(S*),3.alpha.]]-3-(2,2-dibromvinyl)-2,2-dimethylcyclopropancarboxylat/deltamethrin

258-256-6

52918-63-5

bis(2-ethylhexanoato-O)-.mu.-oxodizink

259-049-3

54262-78-1

1-ethynyl-2-methylpent-2-enyl-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropancarboxylat/empenthrin

259-154-4

54406-48-3

3-iod-2-propynylbutylcarbamat

259-627-5

55406-53-6

tetrakis(hydroxymethyl)phosphoniumsulfat (2:1)

259-709-0

55566-30-8

3-(3-biphenyl-4-yl-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl)-4-hydroxycumarin/difenacum

259-978-4

56073-07-5

4-hydroxy-3-(3-(4′-brom-4-biphenylyl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl)cumarin/brodifacum

259-980-5

56073-10-0

[2-(2-butoxyethoxy)ethoxy]methanol

260-097-2

56289-76-0

2-ethoxyethylbromacetat

260-240-9

56521-73-4

N-octyl-N′-[2-(octylamino)ethyl]ethylendiamin

260-725-5

57413-95-3

1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, natriumsalt

261-184-8

58249-25-5

azaconazol

262-102-3

60207-31-0

1-[[2-(2,4-dichlorphenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazol/propiconazol

262-104-4

60207-90-1

N,N-bis(2-hydroxyethyl)undec-10-enamid

262-114-9

60239-68-1

2-chlor-3-(phenylsulfonyl)acrylonitril

262-395-8

60736-58-5

tetradecyldimethylbenzylammoniumfluorid

61134-95-0

[1,1′-biphenyl]-2-ol, chloreret

262-974-5

61788-42-9

aminer, kokosalkyl-

262-977-1

61788-46-3

kvaternære ammoniumforbindelser, (hydrogeneret talgalkyl)trimethyl-, chlorider

263-005-9

61788-78-1

kvaternære ammoniumforbindelser, kokosalkyltrimethyl-, chlorider

263-038-9

61789-18-2

kvaternære ammoniumforbindelser, benzylkokosalkylbis-(hydroxyethyl)-, chlorider

263-078-7

61789-68-2

kvaternære ammoniumforbindelser, benzylkokosalkyldimethyl-, chlorider

263-080-8

61789-71-7

kvaternære ammoniumforbindelser, dikokosalkyldimethyl-, chlorider

263-087-6

61789-77-3

kvaternære ammoniumforbindelser, bis-(hydrogeneret talgalkyl)dimethyl-, chlorider

263-090-2

61789-80-8

kvaternære ammoniumforbindelser, trimethylsojaalkyl-, chlorider

263-134-0

61790-41-8

ethanol, 2,2′-iminobis-, N-kokosalkylderivater

263-163-9

61791-31-9

1H-imidazol-1-ethanol, 4,5-dihydro-, 2-nor-talloliealkylderivater

263-171-2

61791-39-7

imidazoliumforbindelser, 1-benzyl-4,5-dihydro-1-(hydroxyethyl)-2-nor-kokosalkyl-, chlorider

263-185-9

61791-52-4

aminer, N-talg-alkyldipropylentri-

263-191-1

61791-57-9

aminer, N-kokosalkyltrimethylendi-

263-195-3

61791-63-7

aminer, N-kokosalkyltrimethylendi-, acetater

263-196-9

61791-64-8

kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-C8-18-alkyldimethyl, chlorider

264-151-6

63449-41-2

4,5-dichlor-2-octyl-2H-isothiazol-3-on

264-843-8

64359-81-5

2-chlor-N-[[[4-(trifluormethoxy)phenyl]amino]carbonyl]benzamid

264-980-3

64628-44-0

destillater (råolie), solventraffinerede lette naphthen-

265-098-1

64741-97-5

destillater (råolie), hydrogenbehandlede lette

265-149-8

64742-47-8

N-(3,4-dichlorphenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-6-hydroxy-1,3-dimethyl-2,4-dioxopyrimidin-5-carboxamid

265-732-7

65400-98-8

.alpha.-cyan-3-phenoxybenzyl-[1R-[1.alpha.(S*),3.alpha.]]-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropancarboxylat

265-898-0

65731-84-2

tjæresyrer, stenkuls-, rå

266-019-3

65996-85-2

glaspulver

266-046-0

65997-17-3

3,3′-methylenbis[5-methyloxazolidin]/oxazolidin

266-235-8

66204-44-2

N-cyclopropyl-1,3,5-triazin-2,4,6-triamin

266-257-8

66215-27-8

betainer, C12-C14-alkyldimethyl

266-368-1

66455-29-6

.alpha.-cyan-3-phenoxybenzyl-2,2-dimethyl-3-(1,2,2,2-tetrabromethyl)cyclopropancarboxylat/tralomethrin

266-493-1

66841-25-6

2-chlor-N-(2,6-dimethylphenyl)-N-(1H-pyrazol-1-ylmethyl)acetamid

266-583-0

67129-08-2

cis-4-[3-(p-tert-butylphenyl)-2-methylpropyl]-2,6-dimethylmorpholin

266-719-9

67564-91-4

N-propyl-N-[2-(2,4,6-trichlorphenoxy)ethyl]-1H-imidazol-1-carboxamid

266-994-5

67747-09-5

fedtsyrer, C16-18- og C18-umættede, methylestere

267-015-4

67762-38-3

.alpha.-cyan-3-phenoxybenzyl-3-(2-chlor-3,3,3-trifluorprop-1-enyl)-2,2-dimethylcyclopropancarboxylat/cyhalothrin

268-450-2

68085-85-8

dodecylethyldimethylammoniumbromid/laudacit

269-249-2

68207-00-1

skiferolier

269-646-0

68308-34-9

.alpha.-cyan-4-fluor-3-phenoxybenzyl-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropancarboxylat/cyfluthrin

269-855-7

68359-37-5

kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-C12-18-alkyldimethyl, chlorider

269-919-4

68391-01-5

kvaternære ammoniumforbindelser, di-C6-12-alkyldimethyl, chlorider

269-925-7

68391-06-0

benzensulfonsyre, C10-13-alkylderivater, natriumsalte

270-115-0

68411-30-3

kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-C8-16-alkyldimethyl, chlorider

270-324-7

68424-84-0

kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chlorider

270-325-2

68424-85-1

betainer, kokosalkyldimethyl-

270-329-4

68424-94-2

kvaternære ammoniumforbindelser, di-C8-10-alkyldimethyl, chlorider

270-331-5

68424-95-3

fedtsyrer, kokos-, reaktionsprodukter med diethanolamin

270-430-3

68440-04-0

1-propanaminium, 3-amino-N,N,N-trimethyl-, N-C12-18-acylderivater, methylsulfater

271-063-1

68514-93-2

amider, kokos-, N,N-bis(2-hydroxyethyl)-

271-657-0

68603-42-9

kvaternære ammoniumforbindelser, (oxydi-2,1-ethandiyl)bis-[kokos-alkyldimethyl, dichlorider

271-761-6

68607-28-3

9-octadecensyre (Z)-, sulfoneret, kaliumsalte

271-843-1

68609-93-8

urinstof, reaktionsprodukter med formaldehyd

271-898-1

68611-64-3

imidazoliumforbindelser, 1-[2-(carboxymethoxy)ethyl]-1-(carboxymethyl)-4,5-dihydro-2-norkokosalkyl-, hydroxider, natriumsalte

272-043-5

68650-39-5

bis(tetraamminkobber)carbonatdihydroxid

272-415-7

68833-88-5

1-hydroxy-4-methyl-6-(2,4,4-trimethylpentyl)pyridin-2(1H)-on, forbindelse med 2-aminoethanol (1:1)

272-574-2

68890-66-4

aminer, N-talgalkyltrimethylendi-, diacetater

272-786-5

68911-78-4

kvassia, ekstrakt

272-809-9

68915-32-2

fedtsyrer, C8-10

273-086-2

68937-75-7

svovlsyre, mono-C12-18-alkylestere, natriumsalte

273-257-1

68955-19-1

kvaternære ammoniumforbindelser, C12-18-alkyl[(ethylphenyl)methyl]dimethyl, chlorider

273-318-2

68956-79-6

didecylmethyl[3-(trimethoxysilyl)propyl]ammoniumchlorid

273-403-4

68959-20-6

kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-C10-16-alkyldimethyl, chlorider

273-544-1

68989-00-4

kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-C12-18-alkyldimethyl, salte med 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on-1,1-dioxid (1:1)

273-545-7

68989-01-5

natrium-N-(hydroxymethyl)glycinat

274-357-8

70161-44-3

aminer, C10-16-alkyldimethyl, N-oxider

274-687-2

70592-80-2

pentakalium-bis(peroxymonosulfat)-bis(sulfat)

274-778-7

70693-62-8

N,N′-(decan-1,10-diyldi-1(4H)-pyridyl-4-yliden)bis(octylammonium)dichlorid

274-861-8

70775-75-6

1,3-didecyl-2-methyl-1H-imidazoliumchlorid

274-948-0

70862-65-6

ethyl-[2-(4-phenoxyphenoxy)ethyl]carbamat/fenoxycarb

276-696-7

72490-01-8

kvaternære ammoniumforbindelser, di-C8-18-alkyldimethyl, chlorider10

277-453-8

73398-64-8

1-[(hydroxymethyl)amino]propan-2-ol

278-534-0

76733-35-2

1-[1,3-bis(hydroxymethyl)-2,5-dioxoimidazolidin-4-yl]-1,3-bis(hydroxymethyl)urinstof/diazolidinylurinstof

278-928-2

78491-02-8

dihydrogenbis[monoperoxyphthalato(2-)-O1,OO1]magnesat(2-)

279-013-0

78948-87-5

dihydrogenbis[monoperoxyphthalato(2-)-O1,OO1]magnesat(2-)hexahydrat

279-013-0

114915-85-4

tributyltetradecylphosphoniumchlorid

279-808-2

81741-28-8

(2-butoxyethoxy)methanol

281-648-3

84000-92-0

zink, complexer med isodecanoat og isononanoat, basiske

282-786-7

84418-73-5

enebær, Juniperus communis, ekstrakt

283-268-3

84603-69-0

Laurus nobilis, ekstrakt

283-272-5

84603-73-6

rosmarin, ekstrakt

283-291-9

84604-14-8

Eucalyptus globulus, ekstrakt

283-406-2

84625-32-1

Cinnamomum zeylanicum, ekstrakt

283-479-0

84649-98-9

margosa, ekstrakt

283-644-7

84696-25-3

lavendel, Lavandula angustifolia angustifolia, ekstrakt

283-994-0

84776-65-8

timian, Thymus serpyllum, ekstrakt

284-023-3

84776-98-7

formaldehyd, reaktionsprodukter med diethylenglycol

284-062-6

84777-35-5

formamid, reaktionsprodukter med formaldehyd

284-064-7

84777-37-7

glycin, N-(3-aminopropyl)-, N′-C10-16-alkylderivater

284-065-2

84777-38-8

citron, ekstrakt

284-515-8

84929-31-7

timian, Thymus vulgaris, ekstrakt

284-535-7

84929-51-1

kryddernellike, ekstrakt

284-638-7

84961-50-2

tjæresyrer, polyalkylphenolfraktion

284-893-4

84989-05-9

Melaleuca alternifolia, ekstrakt/australsk tetræsolie

285-377-1

85085-48-9

2,4,8,10-tetra(tert-butyl)-6-hydroxy-12H-dibenzo[d,g][1,3,2]dioxaphosphocin-6-oxid, natriumsalt

286-344-4

85209-91-2

formaldehyd, reaktionsprodukter med propylenglycol

286-695-3

85338-22-3

stannan, tributyl-, mono(naphthenoyloxy)derivater

287-083-9

85409-17-2

kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-C12-14-alkyldimethyl, chlorider

287-089-1

85409-22-9

kvaternære ammoniumforbindelser, C12-14-alkyl[(ethylphenyl)methyl]dimethyl, chlorider

287-090-7

85409-23-0

[R-(Z)]-3-[(12-hydroxy-1-oxo-9-octadecenyl)amino]propyltrimethylammoniummethylsulfat

287-462-9

85508-38-9

benzensulfonsyre, 4-C10-13-sec-alkylderivater

287-494-3

85536-14-7

guanidin, N,N‴1,3-propandiylbis-, N-kokosalkylderivater, diacetater

288-198-7

85681-60-3

sulfonsyrer, C13-17-sec-alkan-, natriumsalte

288-330-3

85711-69-9

.alpha.-cyan-4-fluor-3-phenoxybenzyl-[1.alpha.(S*),3.alpha.]-(±)-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropancarboxylat

289-244-9

86560-93-2

Chrysanthemum cinerariaefolium, ekstrakt

289-699-3

89997-63-7

Cymbopogon nardus, ekstrakt

289-753-6

89998-15-2

lavendel, Lavandula angustifolia, ekstrakt

289-995-2

90063-37-9

Litsea cubeba, ekstrakt

290-018-7

90063-59-5

Mentha arvensis, ekstrakt

290-058-5

90063-97-1

Pelargonium graveolens, ekstrakt

290-140-0

90082-51-2

benzensulfonsyre, mono-C10-14-alkylderivater, forbindelser med methyl-1H-benzimidazol-2-ylcarbamat

290-651-9

90194-41-5

kobber, EDTA-complexer

290-989-7

90294-99-8

formaldehyd, reaktionsprodukter med propanolamin

291-325-9

90387-52-3

urinstof, N,N′-bis-(hydroxymethyl)-, reaktionsprodukter med 2-(2-butoxyethoxy)ethanol, ethylenglycol og formaldehyd

292-348-7

90604-54-9

kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-C8-18-alkyldimethyl-, bromider

293-522-5

91080-29-4

ædelgran, Abies sibirica, ekstrakt

294-351-9

91697-89-1

Juniper, Juniperus mexicana, ekstrakt

294-461-7

91722-61-1

lavendel, Lavandula hybrida, ekstrakt/lavandinolie

294-470-6

91722-69-9

aminer, N-(3-aminopropyl)-N′-kokosalkyltrimethylendi-, monoacrylerede

294-702-6

91745-32-3

Cymbopogon winterianus, ekstrakt

294-954-7

91771-61-8

citrongræs (Cymbopogon flexuosus)

295-161-9

91844-92-7

paraffinolie (råolie), let

295-550-3

92062-35-6

N-[3-(dodecylamino)propyl]glycinhydrochlorid

298-216-5

93778-80-4

bis(2,6-diacetyl-7,9-dihydroxy-8,9b-dimethyl-1,3(2H,9bH)-dibenzofurandionato-O2,O3)kobber

304-146-9

94246-73-8

Citrus, ekstrakt

304-454-3

94266-47-4

fyrretræ, ekstrakt

304-455-9

94266-48-5

trimethyl-3-[(1-oxo-10-undecenyl)amino]propylammoniummethylsulfat

304-990-8

94313-91-4

pebermynte, amerikansk, ekstrakt

308-770-2

98306-02-6

kvaternære ammoniumforbindelser, [2-[[2-[(2-carboxyethyl)(2-hydroxyethyl)amino]ethyl]amino]-2-oxoethyl]-kokosalkyldimethyl, hydroxider, indre salte

309-206-8

100085-64-1

majskolbe, pulveriseret

310-127-6

999999-99-4

naturlig citronsaft (filtreret)

310-127-6

999999-99-4

Hedera helix

310-127-6

999999-99-4

løgolie

310-127-6

999999-99-4

Thuja occidentalis

310-127-6

999999-99-4

Salvia officinalis

310-127-6

999999-99-4

Hyssopus officinalis

310-127-6

999999-99-4

Chrysanthemum vulgare

310-127-6

999999-99-4

Artemisia absinthium

310-127-6

999999-99-4

Achillea millefolium

310-127-6

999999-99-4

Origanum vulgare

310-127-6

999999-99-4

Majorana hortensis

310-127-6

999999-99-4

Origanum majorano

310-127-6

999999-99-4

Rosmarinus officinalis

310-127-6

999999-99-4

Satureja hortensis

310-127-6

999999-99-4

Uritica dioica

310-127-6

999999-99-4

Aesculus hippocastanum

310-127-6

999999-99-4

Symphytum officinale

310-127-6

999999-99-4

Equisetum arvense

310-127-6

999999-99-4

Sambucus nigra

310-127-6

999999-99-4

1-(3,5-dichlor-4-(1,1,2,2-tetrafluorethoxy)phenyl)-3-(2,6-difluorbenzoyl)urinstof/hexaflumuron

401-400-1

86479-06-3

1,3-dichlor-5-ethyl-5-methylimidazolidin-2,4-dion

401-570-7

89415-87-2

1-(4-chlorphenyl)-4,4-dimethyl-3-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)pentan-3-ol/tebuconazol

403-640-2

107534-96-3

reaktionsprodukter af glutaminsyre og N-(C12-14-alkyl)propylendiamin

403-950-8

164907-72-6

blanding af (C8-18)alkylbis(2-hydroxyethyl)ammonium-bis(2-ethylhexyl)phosphat og (C8-18)alkylbis(2-hydroxyethyl)ammonium-2-ethylhexylhydrogenphosphat

404-690-8

68132-19-4

(4-ethoxyphenyl)(3-(4-fluor-3-phenoxyphenyl)propyl)dimethylsilan

405-020-7

105024-66-6

2,3,5,6-tetrafluorbenzyl-trans-2-(2,2-dichlorvinyl)-3,3-dimethylcyclopropancarboxylat/transfluthrin

405-060-5

118712-89-3

5,5-dimethyl-perhydro-pyrimidin-2-on-.alpha.-(4-trifluormethylstyryl)-.alpha.-(4-trifluormethyl)cinnamylidenhydrazon/hydramethylnon

405-090-9

67485-29-4

3-phenoxybenzyl-2-(4-ethoxyphenyl)-2-methylpropylether/etofenprox

407-980-2

80844-07-1

6-(phthalimido)peroxyhexansyre

410-850-8

128275-31-0

lithium-3-oxo-1,2-(2H)-benzisothiazol-2-id

411-690-1

111337-53-2

methylneodecanamid

414-460-9

105726-67-8

blanding af.alpha.-cyan-3-phenoxybenzyl-(Z)-(1R,3R)-[(S)-3-(2-chlor-3,3,3-trifluor-prop-1-enyl)]-2,2-dimethylcyclopropancarboxylat og.alpha.-cyan-3-phenoxybenzyl-(Z)-(1S,3S)-[(R)-3-(2-chlor-3,3,3-trifluor-prop-1-enyl)]-2,2-dimethylcyclopropancarboxylat/lambda cyhalothrin

415-130-7

91465-08-6

1-(4-(2-chlor-.alpha.,.alpha.,.alpha.-p-trifluortolyloxy)-2-fluorphenyl)-3-(2,6-difluorbenzolyl)urinstof/flufenoxuron

417-680-3

101463-69-8

2-butyl-benzo[d]isothiazol-3-on

420-590-7

04299-07-4

tetrachlordecaoxidcomplex

420-970-2

92047-76-2

blanding af: cis-4-hydroxy-3-(1,2,3,4-tetrahydro-3-(4-(4-trifluormethylbenzyloxy)phenyl)-1-naphthyl)cumarin; trans-4-hydroxy-3-(1,2,3,4-tetrahydro-3-(4-(4-trifluormethylbenzyloxy)phenyl)-1-naphthyl)cumarin/flocoumafen

421-960-0

90035-08-8

sec-butyl-2-(2-hydroxyethyl)piperidin-1-carboxylat/icaridin

423-210-8

119515-38-7

N-cyclohexyl-S,S-dioxobenzo[b]tiophen-2-carboxamid

423-990-1

149118-66-1

fipronil

424-610-5

120068-37-3

cis-1-(3-chlorallyl)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantanchlorid

426-020-3

51229-78-8

1-(6-chlorpyridin-3-ylmethyl)-N-nitroimidazolidin-2-ylidenamin/imidacloprid

428-040-8

138261-41-3

thiamethoxam

428-650-4

153719-23-4

[2,4-dioxo-(2-propyn-1-yl)imidazolidin-3-yl]methyl-(1R)-cis-chrysanthemat; [2,4-dioxo-(2-propyn-1-yl)imidazolidin-3-yl]methyl-(1R)-trans-chrysanthemat/imiprothrin

428-790-6

72963-72-5

5-chlor-2-(4-chlorphenoxy)phenol

429-209-0

3380-30-1

2-(1-methyl-2-(4-phenoxy-phenoxy)-ethoxy)-pyridin/pyriproxyfen

429-800-1

95737-68-1

3-benzo(b)thien-2-yl-5,6-dihydro-1,4,2-oxathiazin-4-oxid

431-030-6

163269-30-5

reaktionsprodukter af diisopropanolamin med formaldehyd(1:4)

432-440-8

220444-73-5

chlormethyl-n-octyldisulfid

432-680-3

180128-56-7

reaktionsprodukter af dimethyladipat, dimethylglutarat, dimethylsuccinat og hydrogenperoxid/perestan

432-790-1

 

bis-(3-aminopropyl)-octylamin

433-340-7

86423-37-2

(E)-1-(2-chlor-1,3-thiazol-5-ylmethyl)-3-methyl-2-nitroguanidin

433-460-1

210880-92-5

(E)-2-octadecenal

endnu ikke tildelt

51534-37-3

(E,Z)-2,13-octadecadienal

endnu ikke tildelt

99577-57-8

sølv-zink-aluminium-bor-phosphatglas/glasoxid, med sølv- og zinkindhold

endnu ikke tildelt

398477-47-9

sølvnatriumhydrogenzirconiumphosphat

endnu ikke tildelt

 

paraformaldehyd

 

30525-89-4

peroxyoctansyre

 

33734-57-5

isoquinolinmyristylbromid

 

51808-87-8

9-aminoacridinhydrochlorid monohydrat

 

52417-22-8

chloreret trinatriumphosphat

 

56802-99-4

cyclohexylhydroxydiazen-1-oxid, kaliumsalt

 

66603-10-9

(1S,2R,5S)-2-isopropenyl-5-methyl-cyclohexanol

 

104870-56-6

silica, amorf, krystalfri

 

112945-52-5

denatoniumcapsaicinat

 

192327-95-0

tris-(N-cyclohexyl-diazenium-dioxy)aluminium

 

312600-88-7

bis[1-cyclohexyl-1,2-di(hydroxy-.kappa.O)diazeniumat(2-)]-kobber

 

312600-89-8

reaktionsprodukt mellem æteriske olier og ozon in situ (Open Air Factor (OAF))

 

 

sølvzeolit A

 

 

sølvnatriumborsilikat

 

 

5-chlor-2-(4-chlorphenoxy)phenol

 

 

benzyl-lauryl-dimethyl-myristylammoniumchlorid/lauryl-myristyl-dimethylbenzylammoniumchlorid

 

 

((1,2-ethandiylbis(carbamodithioato))(2-))mangan, blanding med ((1,2-ethandiylbis(carbamodithioat))(2-))zink/mancozeb

plantebeskyttelsesmiddel

8018-01-7

chlorsulfaminsyre

plantebeskyttelsesmiddel

17172-27-9

2-brom-1-(2,4-dichlorphenyl)vinyldiethylphosphat/bromfenvinfos

plantebeskyttelsesmiddel

33399-00-7

ethyl-(2E,4E)-3,7,11-trimethyldodeca-2,4-dienoat/hydropren

plantebeskyttelsesmiddel

41096-46-2

siliciumdioxid/kiselgur

plantebeskyttelsesmiddel

61790-53-2

.alpha.,.alpha.,.alpha.-trifluor-N-methyl-4,6-dinitro-N-(2,4,6-tribromphenyl)-o-toluidin/bromethalin

plantebeskyttelsesmiddel

63333-35-7

S-methopren/isopropyl-(S-(E,E))-11-methoxy-3,7,11-trimethyldodeca-2,4-dienoat

plantebeskyttelsesmiddel

65733-16-6

S-hydropren/ethyl-(S-(E,E))-3,7,11-trimethyldodeca-2,4-dienoat

plantebeskyttelsesmiddel

65733-18-8

esfenvalerat/(S)-.alpha.-cyan-3-phenoxybenzyl-(S)-2-(4-chlorphenyl)-3-methylbutyrat

plantebeskyttelsesmiddel

66230-04-4

[1.alpha.(S*),3.alpha.]-(.alpha.)-cyan-(3-phenoxyphenyl)methyl-3-(2,2-dichlorethenyl)-2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropancarboxylat/alpha-cypermethrin

plantebeskyttelsesmiddel

67375-30-8

abamectin (blanding af avermectin B1a; > 80 %, Einecs 265-610-3; og Avermectin B1b; < 20 % Einecs 265-611-9)

265-610-3

71751-41-2

cyclopropancarboxylsyre, 3-[(1Z)-2-chlor-3,3,3-trifluor-1-propenyl]-2,2-dimethyl-, (2-methyl[1,1′-biphenyl]-3-ylmethylester, (1R,3R)-rel-/bifenthrin/biphenat

plantebeskyttelsesmiddel

82657-04-3

N-(2-((2,6-dimethyl)phenyl)amino)-2-oxoethyl)-N,N-diethyl benzenmethanaminiumsaccharid/denatoniumsaccharid

plantebeskyttelsesmiddel

90823-38-4

.alpha.-(4-chlorphenyl)-.alpha.-(1-cyclopropylethyl)-1H-1,2,4-triazol-1-ethanol/cyproconazol

plantebeskyttelsesmiddel

94361-06-5

3-(3-(4′-brom-(1,1′-biphenyl)-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl)-4-hydroxybenzothiopyran-2-on/3-((RS,3RS;1RS,3SR)-3-(4′-brombiphenyl-4-yl-1,2,3,4-tetrahydro-1-napthyl)-4-hydroxy-1-benzothin-2-on/difethialon

plantebeskyttelsesmiddel

104653-34-1

guazatintriacetat

plantebeskyttelsesmiddel

115044-19-4

4-brom-2-(4-chlorphenyl)-1-(ethoxymethyl)-5-(trifluormethyl)-1H-pyrrol-3-carbonitril/chlorfenapyr

plantebeskyttelsesmiddel

122453-73-0

aluminiumnatriumsilicat-sølv-complex/sølvzeolit

plantebeskyttelsesmiddel

130328-18-6

aluminiumnatriumsilicat-sølv-kobber-complex/sølv-kobber-zeolit

plantebeskyttelsesmiddel

130328-19-7

aluminiumnatriumsilicat-sølv-zink-complex/sølv-zink-zeolit

plantebeskyttelsesmiddel

130328-20-0

N-isononyl-N,N-dimethyl-N-decylammoniumchlorid

plantebeskyttelsesmiddel

138698-36-9

N-((6-chlor-3-pyridinyl)methyl)-N′-cyan-N-methylethanimidamid/acetamiprid

plantebeskyttelsesmiddel

160430-64-8

3-phenoxybenzyl (1R)-cis,trans-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropancarboxylat/d-phenothrin

plantebeskyttelsesmiddel

188023-86-1

blanding af 5-hydroxymethoxymethyl-1-aza-3,7-dioxabicyclo(3.3.0)octan (CAS 59720-42-2, 16,0 %), 5-hydroxymethyl-1-aza-3,7-dioxabicyclo(3.3.0)octan (Einecs 229-457-6; 28,8 %) og 5-hydroxypoly[methylenoxy]methyl-1-aza-3,7-dioxabicyclo(3,3,0)octan (CAS 56709-13-8; 5,2 %) i vand (50 %)

plantebeskyttelsesmiddel

 

[1.alpha.(S*),3.alpha.]-(.alpha.)-cyan-(3-phenoxyphenyl)methyl-3-(2,2-dichlorethenyl)-2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropancarboxylat

plantebeskyttelsesmiddel

 

S-cyphenothrin

plantebeskyttelsesmiddel

 

(RS)-3-allyl-2-methyl-4-oxocyclopent-2-enyl-(1R,3R)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)-cyclopropancarboxylat (blanding af kun 2 isomerer: 1R-trans:1RS, 1:1)/bioallethrin/d-trans-allethrin

plantebeskyttelsesmiddel

 

(RS)-3-allyl-2-methyl-4-oxocyclopent-2-enyl-(1R,3R;1R,3S)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)-cyclopropancarboxylat (blanding af 4 isomerer: 1R-trans,1R:1R-trans,1S:1R-cis,1R:1R-cis,1S, 4:4:1:1)/d-allethrin

plantebeskyttelsesmiddel

 

(RS)-3-allyl-2-methyl-4-oxocyclopent-2-enyl(1R,3R)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)-cyclopropancarboxylat (blanding af kun 2 isomerer 1R-trans:1R/S, 1:3)/esbiothrin

plantebeskyttelsesmiddel

 

spinosad: fermenteringsprodukt fra mikroorganismer fra jorden, som indeholder spinosyn A og spinosyn D

plantebeskyttelsesmiddel

 

butoxypolypropylenglycol

polymer

9003-13-8

polydimethylsiloxan

polymer

9016-00-6

polymer af N-methylmethanamin (Einecs 204-697-4 og (chlormethyl)oxiran (Einecs 203-439-8)/polymer kvaternær ammoniumchlorid

polymer

25988-97-0

polymer af N,N,N,N-tetramethylethan-1,2-diamin og (chlormethyl)oxiran

polymer

25988-98-1

homopolymer af 2-tert-butylaminoethylmethacrylat (Einecs 223-228-4)

polymer

26716-20-1

polymer af formaldehyd og acrolein

polymer

26781-23-7

monohydrochlorid af polymer af N,N″′1,6-hexandiylbis[N′-cyanguanidin] (Einecs 240-032-4) og hexamethylendiamin (Einecs 204-679-6)/polyhexamethylenbiguanid (monomer: 1,5-bis(trimethylen)-guanylguanidiniummonohydrochlorid)

polymer

27083-27-8/32289-58-0

polymer af, N,N,N′,N′-tetramethyl-1,6-hexandiamin og 1,6-dichlorhexan

polymer

27789-57-7

poly(hexamethylendimethylammoniumchlorid)/poly[(dimethylimino)-1,6-hexandiyl-chlorid]

polymer

28728-61-2

N,N,N′,N′-tetramethylethylendiamin bis(2-chlorethyl)ether copolymer

polymer

31075-24-8

poly-(hexamethylendiaminguanidiniumchlorid)

polymer

57028-96-3

polyhexamethylenbiguanid

polymer

91403-50-8

poly(oxy-1,2-ethandiyl),.alpha.-[2-(didecylmethylammonio)ethyl]-.omega.-hydroxy-, propanoat (salt)

polymer

94667-33-1

N,N-didecyl(-N-methyl-poly(oxyethyl)ammoniumpropionat/1-decanaminium, N-decyl-N-(2-hydroxyethyl)-N-methyl-, propanoat (salt)

polymer

107879-22-1

copolymer af 2-propenal og propan-1,2-diol

polymer

191546-07-3

N-didecyl-N-dipolyethoxyammoniumborat/didecylpolyoxethylammoniumborat

polymer

214710-34-6

oligo-(2-(2-ethoxy)ethoxyethylguanidiniumchlorid)

polymer

374572-91-5

tributyltincopolymer (TBT-copolymer)

polymer

 

fedtalkohol polyglycolether

polymer

 

poly(vinylchlorid-co-isobutylvinylether-co-N-vinyl-N′-dimethyloctylbromidpropyldiamin)

polymer

 

polyglycolpolyaminharpiks

polymer

 

natriumligninsulfonat

naturlig polymer

8061-51-6

neem/neem-vital

naturlig olie

5945-86-8

olie fra Pinus pumilio

naturlig olie

8000-26-8

cedertræolie

naturlig olie

8000-27-9

lavendelolie

naturlig olie

8000-28-0

citronelleolie

naturlig olie

8000-29-1

flygtig vegetabilsk olie af Eugenia caryophyllus

naturlig olie

8000-34-8

geraniumolie

naturlig olie

8000-46-2

eucalyptusolie

naturlig olie

8000-48-4

appelsinskalolie

naturlig olie

8000-57-9

fyrretræ olie

naturlig olie

8002-09-3

olie fra sort peber

naturlig olie

8006-82-4

pebermynteolie

naturlig olie

8006-90-4

citrongræsolie

naturlig olie

8007-02-1

poleimynteolie

naturlig olie

8007-44-1

timianolie

naturlig olie

8007-46-3

korianderolie

naturlig olie

8008-52-4

olie fra grøn mynte

naturlig olie

8008-75-5

olie fra Valeriana officinalis

naturlig olie

8008-88-6

cajeputolie

naturlig olie

8008-98-8

enebærolie

naturlig olie

8012-91-7

cypresolie

naturlig olie

8013-86-3

patchouliolie

naturlig olie

8014-09-3

kommenolie

naturlig olie

8014-13-9

rusaolie

naturlig olie

8014-19-5

rudeolie

naturlig olie

8014-29-7

olie af Basilicum ocimum basilium

naturlig olie

8015-73-4

rosentræolie (Aniba rosaeodora)

naturlig olie

8015-77-8

selleriolie

naturlig olie

8015-90-5

kamilleolie

naturlig olie

8015-92-7

olie fra nellikeblade (Eugenia caryophyllus)

naturlig olie

8015-97-2

olie fra kajeputtræ

naturlig olie

68647-73-4

olie fra Litsea cubeba

naturlig olie

68855-99-2

agermynteolie

naturlig olie

68917-18-0

cederolie (Cedarwood oil Texas, Juniperus mexicanaolie, 22 %)

naturlig olie

68990-83-0

citrusekstrakt af frø af Tabebuia avellanedae

naturlig olie

 

flygtig vegetabilsk olie af Cymbopogon winterianus

naturlig olie

 

Allium sativum og Allium cepa

naturlig olie

 

flygtig vegetabilsk olie af Cinnamomum zeylanicum

naturlig olie

 

nellikeolie (hovedbestanddele: eugenol (83,8 %), caryophyllen (12,4 %), eugenolacetat (0,4 %))

naturlig olie

 

fyrrenåleolie: æterisk olie (hovedbestanddele: terpentinolie (30-37,5 %), terpineol (15-20 %), isobornylacetat (15-20 %), betapinen (12,5-15 %), alfapinen (7-10 %), cumarin (1-3 %), terpineolfraktion (1-3 %)

naturlig olie

 

parfumeolie Spring Fresh: æterisk olie: hovedbestanddele: citral-diethylacetal (citrathal) (1-3 %), citronellol (1-3 %), ylanat (1-3 %), hivertal (1-3 %), allylcapronat (1-3 %)

naturlig olie

 

rosasolie

naturlig olie

 

naturlige pyrethriner

naturstofekstrakt

 

tørveekstrakt

naturstofekstrakt

 

alkyl-benzyl-dimethylammoniumchlorid/benzalkoniumchlorid

Mixture

8001-54-5

cetrimid

blanding

8044-71-1

blanding af 3,6-diamino-10-methylacridiniumchlorid (Einecs 201-668-8) og 3,6-acridindiamin/acriflavin

blanding

8048-52-0

blanding af ((3,6-diamino-10-methylacridiniumchlorid (Einecs 201-668-8) og 3,6-acridindiamin)hydrochlorid)/acriflavin HCl

blanding

8063-24-9

benzalkoniumsaccharinat/benzalkonium-o-sulfobenzimidat

blanding

39387-42-3

blanding af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on (Einecs 247-500-7) og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (Einecs 220-239-6)

blanding

55965-84-9

siloxaner og siliconer, di-Me, reaktionsprodukter med silica/»treated fumed silica«

blanding

67762-90-7

reaktionsblanding af blandede fedtsyreestere (C6-18, afledt af kokosolie) med eddikesyre og 2,2′-methylenbis(4-chlorphenol)

blanding

106523-52-8

aminer, n-C10-16-alkyltrimethylendi-, reaktionsprodukter med chloreddikesyre

blanding

139734-65-9

kvaternære ammoniumiodider

blanding

308074-50-2

reaktionsprodukter af 5,5-dimethylhydantoin og formaldehyd

blanding

 

reaktionsprodukter af 2-(2-butoxyethoxy)ethanol og formaldehyd

blanding

 

reaktionsprodukter af ethylenglycol og formaldehyd

blanding

 

reaktionsprodukter af urinstof, ethylenglycol og formaldehyd

blanding

 

reaktionsprodukter af chloracetamid, 2-(2-butoxyethoxy)ethanol og formaldehyd

blanding

 

blanding af 1-phenoxypropan-2-ol (Einecs 212-222-7) og 2-phenoxypropanol (Einecs 224-027-4)

blanding

 

aktiv chlor: fremstillet in situ ved reaktion mellem hypochlorsyrling og natriumhypochlorit

blanding

 

kaliumsalte af fedtsyrer (C15-21)

blanding

 

acypetacs-kobber

blanding

 

acypetacs-zink

blanding

 

pheromon fra klædemøl: bestanddele: E,Z-octadecadi-2,13-enal (75 %) og E-octadec-2-enal (25 %)

blanding

 

blanding af chromtrioxid (Einecs 215-607-8; 34,2 %), diarsenpentaoxid (Einecs 215-116-9; 24,1 %), kobber(II)oxid (Einecs 215-269-1; 13,7 %) og vand (Einecs 231-791-2; 28 %)

blanding

 

blanding af chlormethylisothiazolinon, ethandiylbisoxybismethanol og methylisothiazolinon

blanding

 

blanding af brom (Einecs 231-778-1) og hypobromsyrling (CAS 13517-11-8) fremstillet in situ

blanding

 

produkter fra naturlig fermentering af planter i vand, svovlholdige

blanding

 

kvaternære ammoniumforbindelser (benzylalkyldimethyl (alkyl fra C8-C22, mættede og umættede, samt talgalkyl, kokosalkyl og sojaalkyl) chlorider, bromider eller hydroxider)/BKC

blanding af stoffer, der er optaget i Einecs

 

kvaternære ammoniumforbindelser (dialkyldimethyl (alkyl fra C6-C18, mættede og umættede, samt talgalkyl, kokosalkyl og sojaalkyl) chlorider, bromider eller methylsulfater)/DDAC

blanding af stoffer, der er optaget i Einecs

 

kvaternære ammoniumforbindelser (alkyltrimethyl (alkyl fra C8-C18, mættede og umættede, samt talgalkyl, kokosalkyl og sojaalkyl) chlorider, bromider eller methylsulfater)/TMAC

blanding af stoffer, der er optaget i Einecs

 

Bacillus thuringiensis

mikroorganisme

68038-71-1

Bacillus sphaericus

mikroorganisme

143447-72-7

Bacillus thuringiensis + D381 subsp. israelensis

mikroorganisme

 

Bacillus thuringensis var. Kurstaky

mikroorganisme

 

Bacillus thuringiensis subsp. israelensis serotype H14

mikroorganisme

 

Bacillus thuringensis var. israelensis

mikroorganisme

 

Bacillus subtilis

mikroorganisme

 


(1)  Dette stof har også et andet CAS-nummer (31654-77-0) ifølge ESIS-fortegnelsen.


BILAG II

AKTIVE STOFFER, DER SKAL GENNEMGÅS SOM LED I UNDERSØGELSESPROGRAMMET

Stof

Rapporterende medlemsstat

EF-nummer

CAS-nummer

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

formaldehyd

DE

200-001-8

50-00-0

1

2

3

4

5

6

 

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

20

 

22

23

2-(2-butoxyethoxy)ethyl-6-propylpiperonylether/piperonylbutoxid

EL

200-076-7

51-03-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

19

 

 

 

 

bronopol

ES

200-143-0

52-51-7

1

2

3

4

 

6

7

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

diphenoxarsin-10-yloxid

FR

200-377-3

58-36-6

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chlorcresol

FR

200-431-6

59-50-7

1

2

3

4

 

6

 

 

9

10

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dichlorvos

IT

200-547-7

62-73-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

ethanol

EL

200-578-6

64-17-5

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

myresyre

BE

200-579-1

64-18-6

1

2

3

4

5

6

 

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

benzoesyre

DE

200-618-2

65-85-0

1

2

3

4

 

6

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

propan-2-ol

DE

200-661-7

67-63-0

1

2

3

4

5

6

 

 

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

salicylsyre

LT

200-712-3

69-72-7

1

2

3

4

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

propan-1-ol

DE

200-746-9

71-23-8

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hydrogencyanid

CZ

200-821-6

74-90-8

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

14

 

 

 

18

 

 

 

 

 

ethylenoxid

N

200-849-9

75-21-8

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

1,3-dibrom-5,5-dimethylhydantoin

NL

201-030-9

77-48-5

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

citronsyre

BE

201-069-1

77-92-9

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

linalool

DK

201-134-4

78-70-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

2-chloracetamid

EE

201-174-2

79-07-2

 

 

3

 

 

6

7

 

9

10

11

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bromeddikesyre

ES

201-175-8

79-08-3

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

glycolsyre

LT

201-180-5

79-14-1

 

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pereddikesyre

FI

201-186-8

79-21-0

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L-(+)-mælkesyre

DE

201-196-2

79-33-4

 

2

3

4

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

warfarin

IE

201-377-6

81-81-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2R,6aS,12aS)-1,2,6,6a,12,12a-hexahydro-2-isopropenyl-8,9-dimethoxychromeno[3,4-b]furo[2,3-h]chromen-6-on/rotenon

UK

201-501-9

83-79-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

symclosen

UK

201-782-8

87-90-1

 

2

3

4

5

6

7

 

9

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chlorxylenol

BE

201-793-8

88-04-0

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

biphenyl-2-ol

ES

201-993-5

90-43-7

1

2

3

4

 

6

7

 

9

10

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

naphthalen

UK

202-049-5

91-20-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

dichlorophen

IE

202-567-1

97-23-4

 

2

3

4

 

6

7

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

triclocarban

SK

202-924-1

101-20-2

1

2

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cinnamaldehyd/3-phenyl-propen-2-al

UK

203-213-9

104-55-2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

geraniol

FR

203-377-1

106-24-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

19

 

 

 

 

glyoxal

FR

203-474-9

107-22-2

 

2

3

4

 

6

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m-cresol

FR

203-577-9

108-39-4

 

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hexa-2,4-diensyre/sorbinsyre

DE

203-768-7

110-44-1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

glutaral

FI

203-856-5

111-30-8

1

2

3

4

5

6

7

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

nonansyre

AT

203-931-2

112-05-0

 

2

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

undecan-2-on/methylnonylketon

ES

203-937-5

112-12-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

propoxur

BE

204-043-8

114-26-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

1,3-dichlor-5,5-dimethylhydantoin

NL

204-258-7

118-52-5

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chlorophen

N

204-385-8

120-32-1

1

2

3

4

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

benzylbenzoat

UK

204-402-9

120-51-4

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

benzethoniumchlorid

BE

204-479-9

121-54-0

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fenitrothion

UK

204-524-2

122-14-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

cetalkoniumchlorid (1)

 

204-526-3

122-18-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

benzyldimethyl(octadecyl)ammoniumchlorid (1)

 

204-527-9

122-19-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-phenoxyethanol

UK

204-589-7

122-99-6

1

2

3

4

 

6

7

 

 

10

11

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cetylpyridiniumchlorid

UK

204-593-9

123-03-5

1

2

3

4

5

6

7

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

octansyre

AT

204-677-5

124-07-2

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

carbondioxid

FR

204-696-9

124-38-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

15

 

 

18

19

20

 

 

 

natriumdimethylarsinat

PT

204-708-2

124-65-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

nitromethylidyntrimethanol

UK

204-769-5

126-11-4

 

2

3

 

 

6

 

 

 

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tosylchloramidnatrium

ES

204-854-7

127-65-1

1

2

3

4

5

6

 

 

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kaliumdimethyldithiocarbamat

UK

204-875-1

128-03-0

 

2

 

4

 

6

 

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

natriumdimethyldithiocarbamat

UK

204-876-7

128-04-1

 

2

3

4

5

6

 

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

warfarinnatrium

IE

204-929-4

129-06-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

natrium-2-biphenylat

ES

205-055-6

132-27-4

1

2

3

4

 

6

7

 

9

10

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

captan

IT

205-087-0

133-06-2

 

 

 

 

 

6

7

 

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-(trichlormethylthio)phthalimid/folpet

IT

205-088-6

133-07-3

 

 

 

 

 

6

7

 

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

methylanthranilat

FR

205-132-4

134-20-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

N,N-diethyl-m-toluamid

SE

205-149-7

134-62-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

22

 

thiram

BE

205-286-2

137-26-8

 

2

 

 

 

6

7

 

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ziram

BE

205-288-3

137-30-4

 

2

 

 

 

6

7

 

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kaliummethyldithiocarbamat

CZ

205-292-5

137-41-7

 

2

 

 

 

 

 

 

9

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metamnatrium

BE

205-293-0

137-42-8

 

2

 

4

 

6

 

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

dinatriumcyandithiocarbamat

CZ

205-346-8

138-93-2

 

2

 

 

 

 

 

 

9

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

benzododeciniumchlorid (1)

 

205-351-5

139-07-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

miristalkoniumchlorid (1)

 

205-352-0

139-08-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,3-bis(hydroxymethyl)urinstof

HU

205-444-0

140-95-4

 

2

 

 

 

6

 

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nabam

PL

205-547-0

142-59-6

 

2

 

4

 

6

 

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

laurinsyre

DE

205-582-1

143-07-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

thiabendazol

ES

205-725-8

148-79-8

 

2

 

 

 

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

benzothiazol-2-thiol

N

205-736-8

149-30-4

 

2

 

 

 

 

7

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

naled

FR

206-098-3

300-76-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

diuron

DK

206-354-4

330-54-1

 

 

 

 

 

6

7

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

diazinon

PT

206-373-8

333-41-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

decansyre

AT

206-376-4

334-48-5

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

19

 

 

 

 

cyanamid

DE

206-992-3

420-04-2

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

2-hydroxy-4-isopropyl-2,4,6-cycloheptatrien-1-on

SK

207-880-7

499-44-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

natriumbenzoat

DE

208-534-8

532-32-1

1

2

 

 

 

6

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

dazomet

BE

208-576-7

533-74-4

 

 

 

 

 

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dichlor-N-[(dimethylamino)sulfonyl]fluor-N-(p-tolyl)methansulfenamid/tolylfluanid

FI

211-986-9

731-27-1

 

 

 

 

 

 

7

8

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

hydroxyl-2-pyridon

FR

212-506-0

822-89-9

 

2

 

 

 

6

 

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,6-dimethyl-1,3-dioxan-4-ylacetat

AT

212-579-9

828-00-2

 

2

 

 

 

6

 

 

 

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

terbutryn

SK

212-950-5

886-50-0

 

 

 

 

 

 

7

 

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dichlofluanid

UK

214-118-7

1085-98-9

 

 

 

 

 

 

7

8

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

kobberthiocyanat

FR

214-183-1

1111-67-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

tetradoniumbromid

N

214-291-9

1119-97-7

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1,3,4,5,6,7-hexahydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)methyl-(1R-trans)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropancarboxylat/d-trans-tetramethrin

DE

214-619-0

1166-46-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

4,5-dichlor-3H-1,2-dithiol-3-on

PL

214-754-5

1192-52-5

 

2

 

 

 

6

 

 

9

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dibortrioxid

NL

215-125-8

1303-86-2

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

calciumdihydroxid/calciumhydroxid/læsket kalk/kalkhydrat

UK

215-137-3

1305-62-0

 

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

calciumoxid/brændt kalk/ulæsket kalk

UK

215-138-9

1305-78-8

 

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zinksulfid

UK

215-251-3

1314-98-3

 

 

 

 

 

 

7

 

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kobberoxid

FR

215-269-1

1317-38-0

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dikobberoxid

FR

215-270-7

1317-39-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

dinatriumtetraborat, vandfrit

NL

215-540-4

1330-43-4

1

2

 

 

 

 

7

8

9

10

11

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-butanon, peroxid

HU

215-661-2

1338-23-4

1

2

3

 

 

6

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

monolinuron

UK

217-129-5

1746-81-2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,4-dichlorbenzylalkohol

CZ

217-210-5

1777-82-8

 

2

 

 

 

6

7

 

9

10

 

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chlorothalonil

NL

217-588-1