ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 320

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

50. årgang
6. december 2007


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1429/2007 af 5. december 2007 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1430/2007 af 5. december 2007 om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer ( 1 )

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1431/2007 af 5. december 2007 om godkendelse af væsentlige ændringer af varespecifikationen for en betegnelse, der er optaget i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Huile d'olive de Nyons (BOB))

12

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1432/2007 af 5. december 2007 om ændring af bilag I, II og VI til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002 for så vidt angår mærkning og transport af animalske biprodukter ( 1 )

13

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1433/2007 af 5. december 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 1623/2000 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 om den fælles markedsordning for vin for så vidt angår markedsmekanismer

18

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1434/2007 af 5. december 2007 om indledning af en undersøgelse vedrørende den mulige omgåelse af de antidumpingforanstaltninger, der indførtes ved Rådets forordning (EF) nr. 2074/2004 over for importen af visse ringmekanismer med oprindelse i Folkerepublikken Kina, ved import af visse ringmekanismer afsendt fra Thailand, uanset om varen er let ændret eller ej, og uanset om denne er angivet med oprindelse i Thailand eller ej, og ved import af visse let ændrede ringmekanismer med oprindelse i Folkerepublikken Kina samt om at gøre denne import til genstand for registrering

23

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1435/2007 af 5. december 2007 om genoptagelse af fiskeriet efter sild i Østersøens underafsnit 25-27, 28.2, 29 og 32 fra fartøjer, der fører tysk flag

27

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1436/2007 af 5. december 2007 om forbud mod fiskeri efter rødfiskarter i EF-farvande og internationale farvande i ICES-underområde V og i internationale farvande i ICES-underområde XII og XIV fra fartøjer, der fører estisk flag

29

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Konference mellem regeringsrepræsentanter fra medlemsstaterne

 

 

2007/792/EF

 

*

Afgørelse truffet af repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, den 26. november 2007 om ændring af afgørelse 2005/446/EF om skæringsdatoen for, hvornår der ikke længere vil blive disponeret over midler fra 9. Europæiske Udviklingsfond (EUF)

31

 

 

Kommissionen

 

 

2007/793/EF

 

*

Kommissionens afgørelse af 29. november 2007 om udnævnelse af medlemmerne af dialoggruppen for de berørte parter inden for områderne folkesundhed og forbrugerbeskyttelse nedsat ved afgørelse 2007/602/EF

33

 

 

2007/794/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 29. november 2007 om fastsættelse af en ny frist for indsendelse af dossierer for visse stoffer, der skal undersøges i forbindelse med det tiårs arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 16, stk. 2, i direktiv 98/8/EF (meddelt under nummer K(2007) 5751)  ( 1 )

35

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

FORORDNINGER

6.12.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 320/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1429/2007

af 5. december 2007

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 3223/94 af 21. december 1994 om gennemførelsesbestemmelser til importordningen for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 4, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 3223/94 fastsættes som følge af gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 3223/94, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 6. december 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. december 2007.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 756/2007 (EUT L 172 af 30.6.2007, s. 41).


BILAG

til Kommissionens forordning af 5. december 2007 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

IL

114,0

MA

61,5

SY

68,2

TR

100,8

ZZ

86,1

0707 00 05

JO

196,3

MA

52,5

TR

99,6

ZZ

116,1

0709 90 70

MA

58,5

TR

122,0

ZZ

90,3

0709 90 80

EG

301,9

ZZ

301,9

0805 10 20

AR

20,7

AU

15,0

BR

12,7

SZ

41,9

TR

60,4

ZA

41,5

ZW

17,0

ZZ

29,9

0805 20 10

MA

67,3

ZZ

67,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

61,4

HR

21,2

IL

66,8

TR

77,8

UY

95,3

ZZ

64,5

0805 50 10

EG

95,3

TR

112,1

ZA

62,3

ZZ

89,9

0808 10 80

AR

87,7

CA

87,3

CL

86,0

CN

69,1

MK

31,5

US

80,6

ZA

95,7

ZZ

76,8

0808 20 50

AR

71,0

CN

47,9

TR

145,7

ZZ

88,2


(1)  Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« repræsenterer »anden oprindelse«.


6.12.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 320/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1430/2007

af 5. december 2007

om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer (1), særlig artikel 11, litra c), nr. ii), og artikel 13, stk. 2, tredje afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Tyskland, Luxembourg, Østrig og Italien har indsendt begrundede anmodninger om ændring af bilag II til direktiv 2005/36/EF. Nederlandene har indsendt en begrundet anmodning om ændring af bilag III til direktiv 2005/36/EF.

(2)

Tyskland har anmodet om at få indsat udtrykket sundhed (»Gesundheit«) i titlen pædiatrisk sygeplejerske (»Kinderkrankenschwester/Kinderkrankenpfleger«). Ved lov af 16. juli 2003 om sundheds- og sygepleje (»Krankenpflegegesetz«), som trådte i kraft den 1. januar 2004, blev den pågældende uddannelses indhold ændret, og titlen blev ændret til sundheds- og pædiatrisygeplejerske (»Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger(in)«). Uddannelsens struktur og adgangsbetingelserne er uændrede.

(3)

Tyskland har anmodet om at få fjernet erhvervet som psykiatrisk sygeplejerske (»Psychiatrische(r) Krankenschwester/Krankenpfleger«) i bilag II, da den pågældende uddannelse supplerer uddannelsen som sygeplejerske med ansvar for den almene sundheds- og sygepleje og derfor er omfattet af definitionen af eksamensbeviset.

(4)

Tyskland har anmodet om at få indsat erhvervet som geriatrisk sygeplejerske (»Altenpfleger(in)«), som opfylder betingelserne i artikel 11, litra c), nr. ii), i direktiv 2005/36/EF, som det fremgår af lov af 17. november 2000 om geriatrisk sundheds- og sygepleje (»Altenpflegegesetz«) og bekendtgørelse af 26. november 2002 om uddannelse og eksaminer til erhvervet som geriatrisk sygeplejerske (»Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für den Beruf der Altenpflegerin und des Altenpflegers«).

(5)

Endelig har Tyskland anmodet om at få slået erhvervet som bandagist (»Bandagist«) og ortopædimekaniker (»Orthopädiemechaniker«) sammen under betegnelsen ortopæditekniker (»Orthopädietechniker«), jf. lov om håndværksvirksomhed (»Handwerksordnung« i den udgave, der blev offentliggjort den 24. september 1998 (BGBl I, s. 3074; 2006 I, s. 2095), senest ændret ved artikel 146 i anordningen af 31. oktober 2006 (BGBl I, s. 2407)).

(6)

Luxembourg har anmodet om at få erstattet titlen pædiatrisk sygeplejerske (»infirmier/ière puériculteur/trice«) med pædiatrisk sygeplejerske (»infirmier/ière en pédiatrie«), titlen narkosesygeplejerske (»infirmier/ière anesthésiste«) med narkose- og opvågningssygeplejerske (»infirmier/ière en anesthésie et réanimation«) og titlen eksamineret massør (»masseur/euse diplômé(e)«) med massør (»masseur/euse«), jf. ændret lov af 26. marts 1992 om udøvelse og forbedring af visse erhverv inden for sundhedssektoren (»Loi modifiée sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé«). Uddannelsesordningerne er uændrede.

(7)

Østrig har anmodet om at få præciseret beskrivelsen af uddannelsen til erhvervet som psykiatrisk sygeplejerske og pædiatrisk sygeplejerske, jf. lov om sundheds- og sygepleje (»Krankenpflegegesetz«) (BGBl I nr. 108/1997).

(8)

Italien har anmodet om at få fjernet erhvervet som landmåler (»geometra«) og landbrugskonsulent (»perito agrario«) i bilag II, da erhvervene kræver uddannelse, som er omfattet af definitionen af eksamensbeviset i artikel 55 i præsidentielt dekret nr. 328 af 5. juni 2001 og bilag I til lovdekret nr. 227 af 8. juli 2003.

(9)

Tyskland, Luxembourg og Østrig har anmodet om i bilag II at få indsat en række uddannelser, der afsluttes med titlen mester (»Meister/Maître«). De pågældende uddannelser er i alt væsentligt omfattet af følgende lovgivning: I Tyskland: lov om håndværksvirksomhed (»Gesetz zur Ordnung des Handwerks — Handwerksordnung« i den udgave, der blev offentliggjort den 24. september 1998 (BGBl I, s. 3074; 2006 I, s. 2095), senest ændret ved artikel 146 i anordningen af 31. oktober 2006 (BGBl I, s. 2407)); i Luxembourg: lov af 28. december 1988 (statstidende af 28. december 1988 A — nr. 72) og storhertugelig anordning af 4. februar 2005 (Statstidende af 10. marts 2005 A — nr. 29); i Østrig: næringslov (»Gewerbeordnung«) fra 1994 (BGBl nr. 194/1994 i den udgave, der er offentliggjort i BGBl I nr. 15/2006). Uddannelserne opfylder betingelserne i artikel 11, litra c), nr. ii), i direktiv 2005/36/EF.

(10)

Nederlandene har anmodet om at få ændret beskrivelsen af de lovregulerede uddannelser i bilag III for at tage hensyn til ændringerne som følge af lov om almen uddannelse og erhvervsuddannelse (»Wet educatie en beroepsonderwijs«, WEB fra 1996). Uddannelserne opfylder betingelserne i artikel 13, stk. 2, tredje afsnit, i direktiv 2005/36/EF.

(11)

Direktiv 2005/36/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(12)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Anerkendelse af Erhvervsmæssige Kvalifikationer —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag II og III til direktiv 2005/36/EF ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. december 2007.

På Kommissionens vegne

Charlie McCREEVY

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 255 af 30.9.2005, s. 22. Ændret ved Rådets direktiv 2006/100/EF (EUT L 363 af 20.12.2006, s. 141).


BILAG

I bilag II og III til direktiv 2005/36/EF foretages følgende ændringer:

I.

I bilag II foretages følgende ændringer:

1)

I afsnit 1 foretages følgende ændringer:

a)

Under overskriften »I Tyskland:«:

i)

Første led affattes således:

»—

sundheds- og pædiatrisygeplejerske (»Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger(in)«).«

ii)

Fjortende led udgår.

iii)

Følgende led indsættes:

»—

geriatrisk sygeplejerske (»Altenpflegerin und Altenpfleger«)«.

b)

Under overskriften »I Luxembourg:« affattes femte, sjette og syvende led således:

»—

pædiatrisk sygeplejerske (»infirmier/ière en pédiatrie«)

narkose- og opvågningssygeplejerske (»infirmier/ière en anesthésie et en réanimation«)

massør (»masseur/euse«)«.

c)

Under overskriften »I Østrig«:

i)

Efter første led om særlig grundlæggende uddannelse i pædiatrisk sygepleje (»spezielle Grundausbildung in der Kinder- und Jugendlichenpflege«) indsættes følgende tekst:

»der svarer til et samlet uddannelsesforløb på mindst 13 år, herunder mindst 10 års almen skolegang og 3 års sundhedsfaglig uddannelse på en sygeplejerskeskole, afsluttet med en prøve, der skal bestås for at få kvalifikationsbeviset«.

ii)

Efter andet led om særlig grundlæggende uddannelse i psykiatrisk sundheds- og sygepleje (»spezielle Grundausbildung in der psychiatrischen Gesundheits- und Krankenpflege«) indsættes følgende tekst:

»der svarer til et samlet uddannelsesforløb på mindst 13 år, herunder mindst 10 års almen skolegang og 3 års sundhedsfaglig uddannelse på en sygeplejerskeskole, afsluttet med en prøve, der skal bestås for at få kvalifikationsbeviset«.

2)

I afsnit 2 under overskriften »I Tyskland:« foretages følgende ændringer:

i)

Tredje led affattes således:

»—

ortopæditekniker (»Orthopädietechniker«)«.

ii)

Femte led udgår.

3)

Efter afsnit 2 indsættes følgende tekst:

»2a

Mesteruddannelser (»Meister/Maître«) (skole- og erhvervsuddannelser, der afsluttes med titlen mester (»Meister/Maître«)) inden for følgende erhverv:

 

I Tyskland:

metalsmed (»Metallbauer«)

konstruktør af kirurgiske instrumenter (»Chirurgiemechaniker«)

karrosserismed og vognbygger (»Karosserie- und Fahrzeugbauer«)

bilmekaniker (»Kraftfahrzeugtechniker«)

motorcykel- og cykelmekaniker (»Zweiradmechaniker«)

køletekniker (»Kälteanlagenbauer«)

it-tekniker (»Informationstechniker«)

landbrugsmaskinmekaniker (»Landmaschinenmechaniker«)

bøssemager (»Büchsenmacher«)

blikkenslager (»Klempner«)

vvs-installatør (»Installateur und Heizungsbauer«)

elektrotekniker (»Elektrotechniker«)

elektromekaniker (»Elektromaschinenbauer«)

både- og skibsbygger (»Boots- und Schiffbauer«)

murer- og betonarbejder (»Maurer und Betonbauer«)

ovnsætter og bygger af luftopvarmningssystemer (»Ofen- und Luftheizungsbauer«)

tømrer (»Zimmerer«)

tagdækker (»Dachdecker«)

vejkonstruktør (»Straßenbauer«)

varme-, kulde- og lydisolatør (»Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer«)

brøndbygger (»Brunnenbauer«)

stenhugger (»Steinmetz und Steinbildhauer«)

stukkatør (»Stuckateur«)

maler og lakerer (»Maler und Lackierer«)

stilladsbygger (»Gerüstbauer«)

skorstensfejer (»Schornsteinfeger«)

finmekaniker (»Feinwerkmechaniker«)

snedker (»Tischler«)

rebslager (»Seiler«)

bager (»Bäcker«)

konditor (»Konditor«)

slagter (»Fleischer«)

frisør (»Frisör«)

glarmester (»Glaser«)

glasmager og glasværksarbejder (»Glasbläser und Glasapparatebauer«)

vulkanisør og dækmontør (»Vulkaniseur und Reifenmechaniker«).

 

I Luxembourg:

bager/konditor (»boulanger-pâtissier«)

konditor/chokolademager/konfekturearbejder/ismager (»pâtissier-chocolatier-confiseur-glacier«)

slagter (»boucher-charcutier«)

hesteslagter (»boucher-charcutier-chevalin«)

caterer (»traiteur«)

mølleriarbejder (»meunier«)

dameskrædder (»tailleur-couturier«)

modist (»modiste-chapelier«)

buntmager (»fourreur«)

sko- og støvlemager (»bottier-cordonnier«)

urmager (»horloger«)

guldsmed (»bijoutier-orfèvre«)

frisør (»coiffeur«)

kosmetolog (»esthéticien«)

maskinmester (»mécanicien en mécanique générale«)

installatør af elevatorer, lifte, rullende trapper og transportmateriel (»installateur d'ascenseurs, de monte-charges, d'escaliers mécaniques et de matériel de manutention«)

bøssemager (»armurier«)

smed (»forgeron«)

industri- og entreprenørmaskinmekaniker (»mécanicien de machines et de matériels industriels et de la construction«)

auto- og motorcykelelektromekaniker (»mécanicien-électronicien d'autos et de motos«)

karrosserismed (»constructeur réparateur de carosseries«)

autoopretter og -lakerer (»débosseleur-peintre de véhicules automoteurs«)

drejer (»bobineur«)

elektronikmekaniker til audiovisuelle installationer og apparater (»électronicien d'installations et d'appareils audiovisuels«)

konstruktør og reparatør af kabeltv-net (»constructeur réparateur de réseaux de télédistribution«)

elektronikmekaniker i kontor- og it-teknologi (»électronicien en bureautique et en informatique«)

land- og vinbrugsmaskinmekaniker (»mécanicien de machines et de matériel agricoles et viticoles«)

kobbersmed (»chaudronnier«)

galvanisør (»galvaniseur«)

bilsagkyndig (»expert en automobiles«)

bygningsstruktør (»entrepreneur de construction«)

vejkonstruktør og brolægger (»entrepreneur de voirie et de pavage«)

gulvlægger (»confectionneur de chapes«)

varme-, lyd- og fugtisolatør (»entrepreneur d'isolations thermiques, acoustiques et d'étanchéité«)

vvs-installatør (»installateur de chauffage-sanitaire«)

køleinstallatør (»installateur frigoriste«),

elektriker (»électricien«),

installatør af lysskilte (»installateur d'enseignes lumineuses«),

elektronikmekaniker i informations- og kommunikationsteknologi (»électronicien en communication et en informatique«),

installatør af alarm- og sikkerhedssystemer (»installateur de systèmes d'alarmes et de sécurité«),

møbelsnedker (»menuisier-ébéniste«),

parketlægger (»parqueteur«),

montør af præfabrikerede elementer (»poseur d'éléments préfabriqués«),

konstruktør og montør af skodder, persienner, markiser og rullegardiner (»fabricant poseur de volets, de jalousies, de marquises et de store«),

metalsmed (»entrepreneur de constructions métalliques«),

ovnsætter (»constructeur de fours«),

tagdækker/blikkenslager (»couvreur-ferblantier«),

tømrer (»charpentier«),

stenhugger (»marbrier-tailleur de pierres«),

fliselægger (»carreleur«),

pudser (»plafonneur-façadier«),

bygningsmaler (»peintre-décorateur«),

glarmester (»vitrier-miroitier«),

tapetserer (»tapissier-décorateur«),

konstruktør og montør af skorsten og kakkelovne (»constructeur poseur de cheminées et de poêles en faïence«),

trykker (»imprimeur«),

medieoperatør (»opérateur média«),

serigraf (‘sérigraphe’),

bogbinder (»relieur«),

konstruktør af medicinsk og kirurgisk udstyr (»mécanicien de matériel médico-chirurgical«),

kørelærer (»instructeur de conducteurs de véhicules automoteurs«),

konstruktør og montør af metalbeklædning og -tag (»fabricant poseur de bardages et toitures métalliques«),

fotograf (»photographe«),

instrumentmager og -reparatør (»fabricant réparateur d'instruments de musique«),

svømmelærer (»instructeur de natation«);

 

I Østrig:

byggeleder (»Baumeister hinsichtl. der ausführenden Tätigkeiten«),

bager (»Bäcker«),

brøndgraver (»Brunnenmeister«),

tagdækker (»Dachdecker«),

elektrotekniker (»Elektrotechnik«),

slagter (»Fleischer«),

frisør og parykmager (stylist) (»Friseur und Perückenmacher (Stylist)«) ,

gas- og sanitetstekniker (»Gas- und Sanitärtechnik«),

glarmester (»Glaser«),

glarmester og planglassliber (»Glasbeleger und Flachglasschleifer«),

glasmager og glasværksarbejder (»Glasbläser und Glasinstrumentenerzeugung«),

hulglassliber og -forarbejder (»Hohlglasschleifer und Hohlglasveredler (verbundenes Handwerk)«),

ovnsætter (»Hafner«),

varmetekniker (»Heizungstechnik«),

ventilationstekniker (»Lüftungstechnik (verbundenes Handwerk)«),

køletekniker (»Kälte- und Klimatechnik«),

kommunikationselektroniker (»Kommunikationselektronik«),

konditor, herunder fremstilling af honningkager, kandiserede frugter, is og chokoladevarer (»Konditor (Zuckerbäcker) einschl. der Lebzelter und der Kanditen- Gefrorenes- und -Schokoladewarenerzeugung«),

mekaniker (»Kraftfahrzeugtechnik«),

karrosserismed, herunder autoopretter og -lakerer (håndværk i forbindelse hermed) (»Karosseriebauer einschl. Karosseriespengler u. -lackierer (verbundenes Handwerk)«),

plastmager (»Kunststoffverarbeitung«),

bygningsmaler (»Maler und Anstreicher«),

lakerer (»Lackierer«),

forgylder og stafferer ((»Vergolder und Staffierer«),

skiltetekniker (håndværk i forbindelse hermed) (»Schilderherstellung (verbundenes Handwerk)«),

mekatroniker i elektroteknik og automation (»Mechatroniker f. Elektromaschinenbau u. Automatisierung«),

mekatroniker i elektronik (»Mechatroniker f. Elektronik«),

kontor- og it-systemtekniker (»Büro- und EDV-Systemtechnik«),

mekatroniker i maskin- og produktionsteknik (»Mechatroniker f. Maschinen- und Fertigungstechnik«),

mekatroniker i medicinsk udstyr (håndværk i forbindelse hermed) (»Mechatroniker f. Medizingerätetechnik (verbundenes Handwerk)«),

overfladetekniker (»Oberflächentechnik«),

metalformgiver (håndværk i forbindelse hermed) (»Metalldesign (verbundenes Handwerk)«),

klejnsmed (»Schlosser«),

smed (»Schmied«),

landbrugsmaskinmekaniker (»Landmaschinentechnik«),

blikkenslager (»Spengler«),

kobbersmed (håndværk i forbindelse hermed) (»Kupferschmied (verbundenes Handwerk)«),

stenhugger, herunder fremstilling af kunststen og terrazzo (»Steinmetzmeister einschl. Kunststeinerzeugung und Terrazzomacher«),

stukkatør og pudser (»Stukkateur und Trockenausbauer«),

tømrer (»Tischler«),

grafiker (»Modellbauer«),

bødker (»Binder«),

drejer (»Drechsler«),

bådebygger (»Bootsbauer«),

billedhugger (håndværk i forbindelse hermed) (»Bildhauer (verbundenes Handwerk)«),

vulkanisør (»Vulkaniseur«),

bøssemager (herunder våbenhandel) (»Waffengewerbe (Büchsenmacher) einschl. des Waffenhandels«),

varme-, kulde-, lyd- og brandisolatør (»Wärme- Kälte- Schall- und Branddämmer«),

tømrermester (»Zimmermeister hinsichtl. der ausführenden Tätigkeiten«),

der svarer til et samlet uddannelsesforløb på mindst 13 år, herunder en uddannelse på mindst 3 år, der er gennemgået som led i en struktureret uddannelse, der er foregået dels i en virksomhed, dels på en fagskole, og som afsluttes med en prøve og mindst 1 års teoretisk og praktisk mesteruddannelse. Bestået mesterprøve giver ret til at udøve erhvervet som selvstændig erhvervsdrivende, uddanne lærlinge og benytte titlen mester (»Meister/Maître«).«;

4)

I afsnit 4 »Tekniske erhverv« udgår overskriften» i Italien:« med tilhørende tekst.

II.

I bilag III foretages følgende ændringer:

Teksten under overskriften »I Nederlandene« affattes således:

»De lovregulerede uddannelsesforløb, der svarer til kvalifikationsniveau 3 eller 4 i det nationale centrale register over erhvervsuddannelser, jf. lov om almen uddannelse og erhvervsuddannelse (»Wet educatie en beroepsonderwijs«), eller ældre uddannelser på et tilsvarende kvalifikationsniveau.

For niveau 3 og 4 i kvalifikationsstrukturen gælder følgende definitioner:

Niveau 3: Ansvar for anvendelsen og kombinationen af de standardiserede procedurer. Kombination eller udvikling af procedurer under hensyn til aktiviteterne i forbindelse med arbejdets tilrettelæggelse eller forberedelse. Evne til at begrunde de pågældende aktiviteter over for kollegerne (uden indbyrdes hierarkisk forhold). Hierarkisk ansvar for at kontrollere og understøtte anvendelsen ved hjælp af andre standardiserede eller automatiske rutineprocedurer. Der er primært tale om erhvervsmæssige kompetencer og kundskaber.

Niveau 4: Ansvar for udførelsen af de pålagte arbejdsaktiviteter og for kombinationen eller udviklingen af nye procedurer. Evne til at begrunde de pågældende aktiviteter over for kollegerne (uden indbyrdes hierarkisk forhold). Udtrykkeligt hierarkisk ansvar for planlægningen og/eller forvaltningen og/eller tilrettelæggelsen og/eller udviklingen af den samlede produktionscyklus. Der er tale om kompetencer og kundskaber, som er specialiserede og/eller erhvervsuafhængige.

De to niveauer svarer til lovregulerede uddannelsesforløb af en samlet varighed på mindst 15 år, der forudsætter fuldførelse af 8 års grundskole, fulgt af 4 års forberedende erhvervsuddannelse på mellemniveau (VMBO), hvor der kræves fuldførelse af mindst 3 års uddannelse på niveau 3 eller 4 på en fagskole på mellemniveau (MBO), der afsluttes med en prøve. (Varigheden af erhvervsuddannelsen på mellemniveau kan nedsættes fra 3 til 2 år, hvis den pågældende er indehaver af kvalifikationer, som giver adgang til universitetet (14 års forudgående uddannelse) eller højere erhvervsuddannelse (13 års forudgående uddannelse).)

De nederlandske myndigheder tilstiller Kommissionen og de øvrige medlemsstater en fortegnelse over de uddannelsesforløb, der berøres af dette bilag.«


6.12.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 320/12


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1431/2007

af 5. december 2007

om godkendelse af væsentlige ændringer af varespecifikationen for en betegnelse, der er optaget i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Huile d'olive de Nyons (BOB))

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 af 20. marts 2006 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer (1), særlig artikel 7, stk. 4, første afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionen har i overensstemmelse med artikel 9, stk. 1, første afsnit, i forordning (EF) nr. 510/2006 og i henhold til artikel 17, stk. 2, i samme forordning behandlet Frankrigs ansøgning om godkendelse af ændringer af varespecifikationen for den beskyttede oprindelsesbetegnelse »Huile d'olive de Nyons«, der er registreret i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1107/96 (2).

(2)

Eftersom de pågældende ændringer ikke er af mindre omfang, jf. artikel 9 i forordning (EF) nr. 510/2006, har Kommissionen i overensstemmelse med artikel 6, stk. 2, første afsnit, i nævnte forordning offentliggjort ændringsansøgningen i Den Europæiske Unions Tidende  (3). Eftersom Kommissionen ikke har modtaget indsigelser som omhandlet i artikel 7 i forordning (EF) nr. 510/2006, bør ændringerne godkendes —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De ændringer af varespecifikationen, der er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, og som vedrører betegnelsen i bilaget til denne forordning, godkendes.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. december 2007.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 93 af 31.3.2006, s. 12. Ændret ved forordning (EF) nr. 1791/2006 (EUT L 363 af 20.12.2006, s. 1).

(2)  EFT L 148 af 21.6.1996, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2156/2005 (EUT L 342 af 24.12.2005, s. 54).

(3)  EUT C 73 af 30.3.2007, s. 4.


BILAG

Landbrugsprodukter bestemt til fødevarer, som er opført i traktatens bilag I:

Kategori 1.5

Fedtstoffer (smør, margarine, olier, m.m.)

FRANKRIG

Huile d'olive de Nyons (BOB)


6.12.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 320/13


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1432/2007

af 5. december 2007

om ændring af bilag I, II og VI til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002 for så vidt angår mærkning og transport af animalske biprodukter

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002 af 3. oktober 2002 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter, som ikke er bestemt til konsum (1), særlig artikel 32, stk. 1, og bilag VI, kapitel I, punkt 8, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EF) nr. 1774/2002 er der fastsat særlige sundhedskrav til animalske biprodukter, som ikke er bestemt til konsum.

(2)

I henhold til artikel 4, 5 og 6 i forordning (EF) nr. 1774/2002 skal kategori 1-, 2- og 3-materiale uden unødig forsinkelse indsamles, transporteres og identificeres i overensstemmelse med forordningens artikel 7.

(3)

I nævnte forordnings artikel 7 og bilag II er der fastsat krav vedrørende identifikation, indsamling og transport af de forskellige kategorier af animalske biprodukter og forarbejdede produkter. For at forbedre kontrollen og sporbarheden bør der anvendes standardiseret farvekodning af emballage, containere og køretøjer ved samhandel med sådanne animalske biprodukter og forarbejdede produkter. Farverne bør vælges, så det sikres, at de let kan skelnes fra hinanden, også af personer med nedsat farvesyn.

(4)

Af klarhedshensyn bør der indsættes en definition af »farvekodning« i listen over særlige definitioner i bilag I til forordning (EF) nr. 1774/2002.

(5)

Medlemsstaterne bør have mulighed for at indføre systemer eller supplerende regler vedrørende farvekodning af emballage, containere og køretøjer, der anvendes til transport inden for deres område af de forskellige kategorier af animalske biprodukter og forarbejdede produkter. Sådanne systemer eller regler bør ikke kunne forårsage uklarhed i forhold til det standardiserede farvekodningssystem, der anvendes ved samhandel.

(6)

Medlemsstaterne bør endvidere have mulighed for at kræve mærkning af animalske biprodukter, der har oprindelse i deres område, og som forbliver der, som supplement til den mærkning af specificeret risikomateriale, der kræves i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 af 22. maj 2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier (2). Sådan mærkning bør dog ikke skabe hindringer for samhandelen eller for eksport til tredjelande.

(7)

Bilag II til forordning (EF) nr. 1774/2002 indeholder bestemmelser om et standardhandelsdokument, der skal ledsage animalske biprodukter og forarbejdede produkter under transporten. Der bør fastsættes supplerende bestemmelser om sådanne dokumenter for at forbedre identifikationen af animalske biprodukter og deres sporbarhed.

(8)

I henhold til artikel 4, 5 og 6 i forordning (EF) nr. 1774/2002 skal visse forarbejdede animalske biprodukter mærkes permanent, hvis teknisk muligt med lugt, i henhold til kapitel I i bilag VI til forordning (EF) nr. 1774/2002.

(9)

I henhold til kapitel I i bilag VI til forordning (EF) nr. 1774/2002 skal forarbejdede produkter fra kategori 1- eller 2-materiale, bortset fra flydende produkter, som er bestemt for biogas- eller komposteringsanlæg, mærkes permanent, hvis teknisk muligt med lugt, idet der anvendes en af myndighederne godkendt ordning. På grund af manglende videnskabelige data om mærkning er der hidtil ikke blevet fastsat nærmere bestemmelser om sådan mærkning.

(10)

Kommissionens Fælles Forskningscenter offentliggjorde den 17. oktober 2006 en gennemførelsesundersøgelse om evaluering af glyceroltriheptanoat (GTH) som egnet markør til animalske biprodukter i destruktionssystemer. På grundlag af denne rapport bør der fastsættes nærmere krav til mærkning af forarbejdede animalske biprodukter.

(11)

Sådanne krav bør ikke tilsidesætte reglerne om mærkning af forarbejdede produkter til anvendelse i organiske gødningsstoffer eller jordforbedringsmidler med henblik på at opfylde kravet om ikke at anvende dem direkte på jordarealer, hvortil husdyr evt. har adgang, jf. Kommissionens forordning (EF) nr. 181/2006 af 1. februar 2006 om gennemførelse af forordning (EF) nr. 1774/2002 for så vidt angår organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler, bortset fra gylle, og om ændring af samme forordning (3).

(12)

Der bør fastsættes visse undtagelser fra kravet om at mærke forarbejdede produkter med GTH, navnlig produkter, der flyttes med henblik på anvendelse eller bortskaffelse ved en metode, der er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EF) nr. 92/2005 af 19. januar 2005 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002 for så vidt angår fremgangsmåder ved bortskaffelse eller anvendelse af animalske biprodukter og om ændring af bilag VI hertil for så vidt angår omdannelse til biogas og forarbejdning af afsmeltet fedt (4).

(13)

Bilag I, II og VI til forordning (EF) nr. 1774/2002 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(14)

For at medlemsstaterne og erhvervslivet har tid til at tilpasse sig de nye bestemmelser i denne forordning, bør de først anvendes fra den 1. juli 2008.

(15)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I, II og VI til forordning (EF) nr. 1774/2002 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. juli 2008.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. december 2007.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 273 af 10.10.2002, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 829/2007 (EUT L 191 af 21.7.2007, s. 1).

(2)  EFT L 147 af 31.5.2001, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1275/2007 (EUT L 284 af 30.10.2007, s. 8).

(3)  EUT L 29 af 2.2.2006, s. 31.

(4)  EUT L 19 af 21.1.2005, s. 27. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1678/2006 (EUT L 314 af 15.11.2006, s. 4).


BILAG

I bilag I, II og VI til forordning (EF) nr. 1774/2002 foretages følgende ændringer:

1)

I bilag I indsættes som punkt 65:

»65.

»farvekodning«: systematisk anvendelse af farver, jf. bilag II, kapitel I, for at oplysninger foreskrevet i denne forordning fremgår af overfladen eller en del af overfladen på emballage, container eller køretøj eller af en etiket eller et symbol, der er fastgjort til dem.«

2)

Bilag II ændres således:

a)

Kapitel I affattes således:

»KAPITEL I

Identifikation

1.

Der skal træffes enhver nødvendig foranstaltning for at sikre,

a)

at kategori 1-, kategori 2- og kategori 3-materiale kan identificeres og fortsat er adskilt og identificerbart under indsamling og transport

b)

at forarbejdede produkter kan identificeres og fortsat er adskilt og identificerbare under transporten

c)

at et mærkningsstof til identifikation af animalske biprodukter eller forarbejdede produkter af en bestemt kategori udelukkende anvendes til den kategori, som det i henhold til denne forordning eller i medfør af punkt 4 skal anvendes til

d)

at animalske biprodukter og forarbejdede produkter afsendes fra en medlemsstat til en anden medlemsstat i emballage, containere eller køretøjer, der som minimum i transportperioden tydeligt er mærket med følgende farvekoder, der ikke kan slettes:

i)

Til kategori 1-materiale anvendes sort farve.

ii)

Til andet kategori 2-materiale end gylle og indhold fra fordøjelseskanalen anvendes gul farve.

iii)

Til kategori 3-materiale anvendes grøn farve med et højt indhold af blåt for at sikre, at farven tydeligt kan skelnes fra de andre farver.

2.

Under transport skal en etiket, der er anbragt på emballagen, containeren eller køretøjet:

a)

klart angive de animalske biprodukters kategori eller, for så vidt angår forarbejdede produkter, den kategori animalske biprodukter, som de forarbejdede produkter er fremstillet af, samt

b)

være forsynet med følgende angivelser:

i)

for så vidt angår kategori 3-materiale, ordene »Ikke til konsum«

ii)

for så vidt angår andet kategori 2-materiale end gylle og indhold fra fordøjelseskanalen samt produkter, der er fremstillet heraf, ordene »Ikke til foder«; hvis kategori 2-materiale er bestemt til fodring af dyr, jf. artikel 23, stk. 2, litra c), på de betingelser, der er fastsat i nævnte artikel, skal etiketten dog i stedet angive ordene »Til fodring af …« plus de(t) specifikke artsnavn(e) på de dyr, som materialet er bestemt som foder til

iii)

for så vidt angår kategori 1-materiale og forarbejdede produkter, der er fremstillet heraf, ordene »Kun til bortskaffelse«

iv)

for så vidt angår gylle og indhold fra fordøjelseskanalen, ordet »Gylle«.

3.

Medlemsstaterne kan indføre systemer eller fastsætte bestemmelser vedrørende farvekodning af emballage, containere eller køretøjer, der anvendes til transport af animalske biprodukter og forarbejdede produkter, der har oprindelse i deres område, og som forbliver der, forudsat at de pågældende systemer eller bestemmelser ikke forårsager uklarhed i forhold til det farvekodningssystem, der er omhandlet i punkt 1, litra d).

4.

Uden at punkt 3 i bilag V til forordning (EF) nr. 999/2001 derved tilsidesættes, kan medlemsstaterne indføre systemer eller fastsætte bestemmelser vedrørende mærkning af animalske biprodukter, der har oprindelse i deres område, og som forbliver der, forudsat at de pågældende systemer eller bestemmelser ikke er i modstrid med de krav til mærkning af forarbejdede produkter, der er fastsat i kapitel I i bilag VI til nærværende forordning.

5.

Uanset punkt 3 og 4 kan medlemsstaterne lade de i punkt 3 og 4 omhandlede systemer og bestemmelser gælde for animalske biprodukter, der har oprindelse i deres område, men som ikke er bestemt til at forblive der, hvis bestemmelsesmedlemsstaten eller -tredjelandet har givet sit samtykke.«

b)

Kapitel X, punkt 1, affattes således:

»1.

Et handelsdokument, der er i overensstemmelse med modellen i dette kapitel, skal ledsage animalske biprodukter og forarbejdede produkter under transporten. Ved transport af animalske biprodukter og forarbejdede produkter inden for deres eget område kan medlemsstaterne imidlertid kræve:

a)

at der anvendes et andet handelsdokument, i papirudgave eller elektronisk form, forudsat at et sådant handelsdokument opfylder kravene i kapitel III, punkt 2

b)

at mængden af materialet, jf. kapitel III, punkt 2, litra c), i handelsdokumentet angives som materialets vægt

c)

at modtageren sender en kopi af handelsdokumentet tilbage til producenten, som vedkommende skal opbevare, jf. kapitel V, som bevis for, at sendingen er kommet til bestemmelsesstedet.«

3)

I bilag VI foretages følgende ændringer:

a)

Titlen affattes således:

b)

Kapitel I ændres således:

i)

Titlen affattes således:

ii)

I del C indsættes som punkt 10-13:

»10.

I forarbejdningsanlæg, der er godkendt i henhold til artikel 13, skal forarbejdede produkter, jf. artikel 4, stk. 2, litra b) og c), og artikel 5, stk. 2, litra b) og c), mærkes permanent med:

a)

lugt, hvis teknisk muligt, og

b)

glyceroltriheptanoat (GTH), således at:

i)

GTH tilsættes til forarbejdede produkter, der forinden er blevet desinficeret ved varmebehandling med en kernetemperatur på mindst 80 °C, og som efterfølgende forbliver beskyttet mod rekontaminering, og

ii)

alle forarbejdede produkter indeholder en GTH-koncentration, der er ensartet fordelt i hele stoffet, på mindst 250 mg pr. kg fedt.

11.

Ledere af forarbejdningsanlæg, der er godkendt i henhold til artikel 13, skal have etableret et system med konstant overvågning og registrering af parametre, der over for den kompetente myndighed kan dokumentere, at den krævede, ensartet fordelte minimumskoncentration af GTH, jf. punkt 10, litra b), opnås i de i punkt 10 omhandlede forarbejdede produkter.

Overvågnings- og registreringssystemet skal bl.a. omfatte bestemmelse af indholdet af intakt GTH som triglycerid i et renset GTH-ekstrakt, der er ekstraheret med petroleumsether 40-70 fra prøver udtaget med jævne mellemrum.

12.

Den kompetente myndighed foretager en præstationsprøvning af overvågnings- og registreringssystemet omhandlet i punkt 11 for at efterprøve, om det er i overensstemmelse med denne forordning, og den kompetente myndighed kan om nødvendigt kræve testning af supplerende prøver i overensstemmelse med den metode, der er omhandlet i punkt 11, andet afsnit.

13.

For forarbejdede produkter, jf. artikel 4, stk. 2, litra b) og c), og artikel 5, stk. 2, litra b) og c), kræves der ikke mærkning med GTH, hvis de pågældende produkter:

a)

flyttes ved hjælp af et lukket system af transportbånd eller lignende, forudsat at det pågældende system er blevet godkendt af den kompetente myndighed, fra forarbejdningsanlægget med henblik på:

i)

øjeblikkelig direkte forbrænding eller medforbrænding, eller

ii)

øjeblikkelig anvendelse efter en metode, der er godkendt til animalske biprodukter af kategori 1 og 2 i henhold til artikel 1 og 2 i forordning (EF) nr. 92/2005, eller

b)

er bestemt til forskning eller anvendelse i videnskabeligt øjemed, der er godkendt af den kompetente myndighed.«


6.12.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 320/18


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1433/2007

af 5. december 2007

om ændring af forordning (EF) nr. 1623/2000 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 om den fælles markedsordning for vin for så vidt angår markedsmekanismer

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for vin (1), særlig artikel 33, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Efter artikel 31, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1493/1999 afsættes alkohol, som interventionsorganerne har overtaget, ved offentligt salg eller ved licitation.

(2)

Alkohollicitationer er den eneste form for salg af interventionsprodukter fra landbrugssektoren, hvor Kommissionen forvalter beslutningen og åbner hvert udbud til salg af sådanne produkter. Med henblik på at forenkle lovgivningen og harmonisere foranstaltningerne til forvaltning af landbrugsmarkederne som led i den fælles markedsordning af det indre marked bør der også for salget af alkohol vedtages bestemmelser om en løbende licitation, der åbnes af Kommissionen, og dellicitationer, der åbnes af medlemsstaterne.

(3)

For at sikre, at alle godkendte virksomheder i EF får adgang til oplysninger om dellicitationerne i medlemsstaterne, bør det fastsættes, at sådanne oplysninger skal offentliggøres i elektronisk form.

(4)

For at undgå, at al alkohol på lager sælges på én gang til en enkelt virksomhed, bør den maksimale mængde, der kan sælges ved hver dellicitation, begrænses.

(5)

For at sikre en regelmæssig og optimal afsætning af alkoholen, idet der tages hensyn til de stille sommer- og juleperioder, bør der fastsættes en frist en gang om måneden bortset fra juli og december for indgivelse af bud til hver dellicitation.

(6)

Dellicitationens etaper og kendetegn bør fastlægges nærmere.

(7)

De seneste erfaringer viser, at planerne for de anlæg, hvor alkohol forarbejdes til absolut alkohol, ikke er uundværlige dokumenter for godkendelse af de virksomheder, der kan deltage i salget af alkohol med henblik på anvendelse som bioethanol i EF. Kravet bør derfor udgå af listen over de dokumenter, der skal indgives med henblik på godkendelse.

(8)

For at de bydende virksomheders interesser kan beskyttes i dellicitationsperioden, bør der fastsættes bestemmelser, som begrænser flytninger af alkohol i perioden mellem offentliggørelsen af dellicitationsbekendtgørelsen og tilslagsmodtagerens afhentning af alkoholen.

(9)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1623/2000 (2) bør derfor ændres.

(10)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Vin —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 1623/2000 foretages følgende ændringer:

1)

Afsnit III, kapitel IV, ændres som følger:

a)

I underafdeling III affattes artikel 92 til 94d således:

»Artikel 92

Løbende licitation

1.   Der åbnes en løbende licitation over alkohol med henblik på anvendelse udelukkende som bioethanol i brændstofsektoren i EF.

2.   Med henblik herpå offentliggøres en bekendtgørelse om løbende licitation i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 92a

Dellicitationer

1.   Interventionsorganet åbner dellicitationer i løbet af den løbende licitations gyldighedsperiode. Med henblik herpå offentliggør interventionsorganet en licitationsbekendtgørelse, der med passende omtale opsættes på dets hovedsæde og offentliggøres på dets internetadresse eller det ansvarlige ministeriums internetadresse.

2.   I licitationsbekendtgørelsen anføres frist og sted for indgivelse af bud. Hver dellicitation vedrører en mængde på højst 100 000 hl.

3.   Fristen for indgivelse af bud til hver dellicitation udløber den sidste arbejdsdag kl. 13 (Bruxelles-tid) i hver måned. Bud kan ikke indgives i juli og december.

4.   Den første dellicitation finder sted måneden efter offentliggørelsen af bekendtgørelsen om den løbende licitation.

5.   Hver medlemsstat med lagre af EF-vinalkohol på 100 000 hl eller derover skal åbne en dellicitation som omhandlet i denne artikel.

Artikel 93

Dellicitationbekendtgørelse

For de mængder, det råder over, anfører interventionsorganet følgende ud over oplysningerne i artikel 92a, stk. 2:

a)

de særlige betingelser for licitationen og placeringen af de lagre, hvor den alkohol, der skal sælges, er oplagret

b)

den mængde alkohol, som dellicitationen vedrører, udtrykt i hl alkohol (100 % vol.)

c)

partierne

d)

betalingsbetingelserne

e)

betingelserne for at få udleveret en prøve

f)

størrelsen af deltagelsessikkerheden som omhandlet i artikel 94, stk. 1, første afsnit, og af sikkerheden for korrekt opfyldelse som omhandlet i artikel 94c, stk. 3.

Artikel 93a

Godkendelse af virksomheder

1.   Alkoholen tildeles virksomheder, der er etableret i EF, og den skal anvendes til de formål, der er fastsat i artikel 92.

2.   Med henblik på tildelingen efter stk. 1 godkender medlemsstaterne de virksomheder, som de finder relevante, og som har indgivet en anmodning med følgende dokumentation:

a)

virksomhedens erklæring om, at den kan anvende mindst 50 000 hl alkohol om året

b)

virksomhedens hovedsæde

c)

navn og adresse for de anlæg, hvor alkoholen forarbejdes til absolut alkohol, med angivelse af den årlige forarbejdningskapacitet

d)

en kopi af den pågældende medlemsstats nationale myndigheders godkendelse af disse anlægs drift

e)

virksomhedens tilsagn om at sørge for, at hver endelig køber af alkoholen kun vil anvende alkoholen til at fremstille brændstof i form af bioethanol i EF.

3.   En medlemsstats godkendelse af en virksomhed er gyldig i hele EF.

4.   Virksomheder, der er godkendt pr. 9. december 2007, anses for godkendt ved anvendelsen af denne forordning.

5.   Medlemsstaterne informerer straks Kommissionen om hver ny godkendelse eller tilbagetrækning af godkendelse med angivelse af den nøjagtige dato for beslutningen.

6.   Kommissionen offentliggør straks den ajourførte liste over godkendte virksomheder efter hver ændring.

Artikel 93b

Betingelser vedrørende alkohol

Interventionsorganet træffer de nødvendige forholdsregler for at sikre, at alkoholen i de beholdere, som salget omfatter, først flyttes fysisk, når der er udstedt et overtagelsesbevis for alkoholen, medmindre interventionsorganet har besluttet at substituere alkoholen af logistiske grunde, som skal være klart begrundede i dellicitationsbekendtgørelsen.

Artikel 93c

Indgivelse af bud

1.   Interesserede virksomheder, der er godkendt på datoen for offentliggørelsen af dellicitationsbekendtgørelsen, deltager i dellicitationen ved med modtagelsesbevis at indgive et skriftligt bud til det interventionsorgan, der ligger inde med alkoholen, eller ved at benytte ethvert skriftligt telekommunikationsmiddel med modtagelsesbevis.

2.   En bydende kan kun indgive ét bud pr. parti. Indgiver en bydende flere bud pr. parti, tages ingen af disse bud i betragtning.

Artikel 94

Betingelser vedrørende bud

1.   Et bud er kun gyldigt, hvis det, når det indgives, ledsages af bevis for, at den bydende over for det pågældende interventionsorgan har stillet en deltagelsessikkerhed på 4 EUR pr. hl (100 % vol.).

Med henblik herpå udleverer de berørte interventionsorganer straks de bydende en attest for, at der er stillet deltagelsessikkerhed for de mængder, som vedrører hvert interventionsorgan.

2.   Opretholdelse af buddet efter udløbet af fristen for indgivelse af bud og sikkerhedsstillelse for korrekt opfyldelse samt betaling af prisen udgør de primære krav, jf. artikel 20 i forordning (EØF) nr. 2220/85.

Artikel 94a

Meddelelser om bud

1.   Interventionsorganerne underretter dagen efter den dag, hvor fristen i artikel 92a, stk. 3, udløber, Kommissionen om de pågældende partier, de af de bydende tilbudte priser og den mængde alkohol, som hvert parti vedrører. Interventionsorganerne oplyser også, om et bud er blevet afvist, og de anfører i bekræftende fald grundene til en sådan afvisning.

2.   Interventionsorganerne sender oplysningerne til Kommissionens tjenestegrene i form af en anonym liste.

3.   Er der ikke indgivet bud, underretter interventionsorganerne Kommissionen herom med samme frist.

Artikel 94b

Opfølgning af bud

1.   Kommissionen beslutter på grundlag af de indgivne bud efter proceduren i artikel 75 i forordning (EF) nr. 1493/1999, om den skal give tilslag for disse bud eller ej.

2.   Gives der tilslag, antager Kommissionen det gunstigste bud pr. parti og fastsætter salgsprisen for hvert parti. Hvis flere bud for et parti er enslydende, fordeler interventionsorganet den pågældende mængde mellem de bydende efter fælles aftale eller ved lodtrækning.

3.   Kommissionen underretter medlemsstaterne og de interventionsorganer, som ligger inde med alkohol, der er indgivet bud for, om de beslutninger, der er truffet i henhold til denne artikel.

4.   Kommissionen offentliggør i forenklet form resultaterne af licitationen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 94c

Tilslagserklæring

1.   Interventionsorganet underretter straks skriftligt og med modtagelsesbevis de bydende om, hvorvidt deres bud er antaget.

2.   Senest to uger efter datoen for modtagelsen af den i stk. 1 omhandlede underretning udsteder interventionsorganet til hver tilslagsmodtager en tilslagserklæring om, at hans bud er antaget.

3.   Senest to uger efter datoen for modtagelsen af den i stk. 1 omhandlede underretning fører hver tilslagsmodtager bevis for, at der over for interventionsorganet er stillet sikkerhed for korrekt opfyldelse på 40 EUR pr. hl alkohol (100 % vol.) som garanti for, at den samlede mængde, der er givet tilslag for, anvendes til de formål, der er fastsat i artikel 92.

Artikel 94c a

Meddelelser til Kommissionen

Senest fem arbejdsdage efter modtagelsen af den i artikel 94b, stk. 3, omhandlede underretning meddeler interventionsorganet Kommissionen navn og adresse på den bydende for hvert afgivet bud.

Artikel 94d

Afhentning af alkohol

1.   Det interventionsorgan, der ligger inde med alkoholen, og tilslagsmodtageren opstiller i fællesskab en foreløbig tidsplan for, hvordan alkoholens afhentning skal fordeles over tid.

2.   Alkoholen kan afhentes mod forelæggelse af et overtagelsesbevis, som udstedes af interventionsorganet, efter at der er betalt for den pågældende mængde. Mængden fastsættes til nærmeste hele hl alkohol (100 % vol.).

Overtagelsesbeviset udstedes for en mængde på mindst 1 500 hl, bortset fra den sidste afhentning i hver medlemsstat.

I overtagelsesbeviset er der anført en sidste frist for afhentning af alkoholen fra det pågældende interventionsorgans lager. Fristen for afhentning må ikke være på mere end otte dage fra dagen efter den dato, hvor overtagelsesbeviset udstedes. Vedrører overtagelsesbeviset mere end 25 000 hl, kan fristen dog være på mere end otte dage, men højst 15 dage.

3.   Ejendomsretten til alkohol, der er omfattet af et overtagelsesbevis, overgår til køberen på den dato, der er anført i beviset, og som ikke må være senere end bevisets udstedelsesdato, og de pågældende mængder anses for udlagret på nævnte dato. Fra det tidspunkt overtager køberen risikoen for tyveri, tab og ødelæggelse, ligesom han bærer oplagringsomkostningerne for alkohol, der ikke er afhentet.

4.   Alkoholen skal være afhentet senest seks måneder efter modtagelsen af den underretning, der er omhandlet i artikel 94c, stk. 1.

5.   Anvendelsen af den alkohol, der er givet tilslag for, skal være afsluttet senest to år efter datoen for den første afhentning.

Artikel 94e

Frigivelse af deltagelsessikkerheden

Sikkerheden i artikel 94, stk. 1, frigives straks for de bud, der ikke gives tilslag for.«

b)

I underafdeling IV affattes artikel 95 og 96 således:

»Artikel 95

Bestemmelser om offentligt salg af alkohol

1.   Med henblik på udarbejdelsen af forordningerne om åbning af offentligt salg af alkohol anmoder Kommissionen medlemsstaterne om følgende oplysninger:

a)

den mængde alkohol udtrykt i hl alkohol (100 % vol.), som kan udbydes til salg

b)

den pågældende alkoholtype

c)

kvaliteten af den pågældende alkohol med angivelse af en øvre og en nedre grænse for de værdier, der er omhandlet i artikel 96, stk. 4, litra d), nr. i) og ii).

Senest 12 dage efter modtagelsen af en sådan anmodning giver de berørte medlemsstater Kommissionen oplysning om oplagringssteder og de nøjagtige betegnelser på de forskellige beholdere med alkohol, der har den ønskede kvalitet, for en samlet mængde, der mindst skal svare til den mængde alkohol, der er omhandlet i første afsnit, litra a).

2.   Når de i stk. 1, andet afsnit, omhandlede oplysninger er meddelt, må alkoholen i de pågældende beholdere ikke flyttes, før der er udstedt et overtagelsesbevis for den.

Alkohol i beholdere, der ikke er angivet i bekendtgørelserne om offentligt salg af alkohol eller i den i artikel 83 til 93 omhandlede beslutning truffet af Kommissionen, er ikke omfattet af forbuddet.

Alkoholen i de beholdere, der er anført i de af medlemsstaterne fremsendte oplysninger, jf. stk. 1, kan af de interventionsorganer, der ligger inde med den pågældende alkohol, substitueres med en alkohol af samme type eller blandes med anden alkohol, som interventionsorganet har fået leveret, indtil der udstedes et overtagelsesbevis for den, især hvis det er nødvendigt af logistiske årsager. Medlemsstaternes interventionsorganer underretter Kommissionen om, at alkoholen substitueres.

Artikel 96

Betingelser vedrørende partier

1.   Alkoholen afsættes i partier.

2.   Et parti består af en mængde alkohol af tilstrækkelig ensartet kvalitet, som kan være fordelt på flere beholdere og flere oplagringssteder.

3.   Hvert parti forsynes med et nummer. Bogstaverne »EF« anbringes foran numrene på partierne.

4.   Hvert parti beskrives. Beskrivelsen angiver mindst følgende:

a)

partiets oplagringssted, herunder en reference, som gør det muligt at identificere hver beholder, i hvilken alkoholen opbevares, samt mængden af alkohol i hver beholder

b)

den samlede mængde udtrykt i hl alkohol (100 % vol.); mængden kan variere med indtil 1 % og må ikke overstige 50 000 hl

c)

minimumsalkoholindholdet udtrykt i % vol. for hver beholder

d)

om muligt partiets kvalitet med en nedre og øvre grænse for følgende værdier:

i)

syreindholdet i gram eddikesyre pr. hl alkohol (100 % vol.)

ii)

indholdet af methanol i gram pr. hl alkohol (100 % vol.)

e)

henvisning til den interventionsforanstaltning, der har foranlediget alkoholproduktionen, idet nummeret på den relevante artikel i forordning (EF) nr. 1493/1999 angives.«

2)

Artikel 101, stk. 4, affattes således:

»4.   Uanset stk. 1 skal kontrol af den faktiske anvendelse af alkohol, der afsættes til anvendelse udelukkende inden for brændstofsektoren i tredjelande, foretages, indtil alkoholen er blandet med et denatureringsmiddel i destinationslandet.

For afsætning af alkohol, der anvendes som bioethanol i Fællesskabet, foretages kontrollen indtil det tidspunkt, hvor alkoholen modtages af en godkendt virksomhed som omhandlet i artikel 93a.

I de i første og andet afsnit omhandlede tilfælde er alkoholen underlagt kontrol af et officielt organ, der garanterer, at den anvendes inden for brændstofsektoren i henhold til en særlig beskatningsordning, som den endelige anvendelse indebærer.«

3)

Artikel 102 affattes således:

»Artikel 102

Anvendelse af et kontrolselskab

I den dellicitationsbekendtgørelse, der er omhandlet i artikel 92a, stk. 1, kan det fastsættes, at det overdrages et uafhængigt internationalt overvågningsselskab at føre tilsyn med, at licitationen gennemføres korrekt, og navnlig med alkoholens endelige destination og/eller endelige anvendelse. Udgifterne hertil samt udgifterne til analyser og kontrol, der foretages i henhold til artikel 99, påhviler tilslagsmodtageren.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. december 2007.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 179 af 14.7.1999, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1234/2007 (EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1).

(2)  EFT L 194 af 31.7.2000, s. 45. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 923/2007 (EUT L 201 af 2.8.2007, s. 9).


6.12.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 320/23


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1434/2007

af 5. december 2007

om indledning af en undersøgelse vedrørende den mulige omgåelse af de antidumpingforanstaltninger, der indførtes ved Rådets forordning (EF) nr. 2074/2004 over for importen af visse ringmekanismer med oprindelse i Folkerepublikken Kina, ved import af visse ringmekanismer afsendt fra Thailand, uanset om varen er let ændret eller ej, og uanset om denne er angivet med oprindelse i Thailand eller ej, og ved import af visse let ændrede ringmekanismer med oprindelse i Folkerepublikken Kina samt om at gøre denne import til genstand for registrering

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 384/96 af 22. december 1995 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (i det følgende benævnt »grundforordningen«) (1), særlig artikel 13, stk. 3, artikel 14, stk. 3, og artikel 14, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

A.   ANMODNING

(1)

Kommissionen har modtaget en anmodning i henhold til grundforordningens artikel 13, stk. 3, om at undersøge den eventuelle omgåelse af de antidumpingforanstaltninger, der er indført over for import af visse ringmekanismer med oprindelse i Folkerepublikken Kina.

(2)

Anmodningen blev indgivet den 22. oktober 2007 af Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH, som er en EF-producent, der fremstiller visse ringmekanismer.

B.   VARE

(3)

Den vare, der muligvis er genstand for omgåelse, er visse ringmekanismer med oprindelse i Folkerepublikken Kina, som almindeligvis angives under KN-kode ex 8305 10 00 (i det følgende benævnt »den pågældende vare«). I forbindelse med denne forordning består visse ringmekanismer af to rektangulære stålplader eller bånd, hvortil der er fastgjort mindst fire halvringe af stål, og som holdes sammen af en dækplade af stål. De kan åbnes enten ved at trække i halvringene eller med en lille triggermekanisme af stål, der er fastgjort til ringmekanismen.

(4)

De varer, der er genstand for undersøgelsen, er visse ringmekanismer, som er let ændrede, med oprindelse i Folkerepublikken Kina, og som almindeligvis angives under KN-kode ex 8305 10 00 (før nærværende forordnings ikrafttræden tariferet under Taric-kode 8305100090), og visse ringmekanismer, uanset om varen er let ændret eller ej, afsendt fra Thailand, som almindeligvis angives under KN-kode 8305 10 00 (før nærværende forordnings ikrafttræden tariferet under Taric-kode 8305100019 , 8305100029 og 8305100090) (i det følgende benævnt »de undersøgte varer«).

C.   GÆLDENDE FORANSTALTNINGER

(5)

De gældende foranstaltninger, der muligvis omgås, er antidumpingforanstaltninger, der indførtes ved Rådets forordning (EF) nr. 2074/2004 (2), som udvidet til også at omfatte importen af samme vare afsendt fra Vietnam (3) og fra Den Demokratiske Folkerepublik Laos (4).

D.   BEGRUNDELSE

(6)

Anmodningen indeholder tilstrækkelige umiddelbare beviser for, at antidumpingforanstaltningerne over for importen af visse ringmekanismer med oprindelse i Folkerepublikken Kina omgås ved hjælp af en let ændring af den pågældende vare, således at den kan henføres under toldkoder, som almindeligvis ikke er omfattet af foranstaltningerne, navnlig KN-kode ex 8305 10 00 (før nærværende forordnings ikrafttræden tariferet under Taric-kode 8305100090), og at ændringen ikke indebærer en ændring af den pågældende vares væsentlige kendetegn. Eksempler på sådanne let ændrede typer er ringmekanismer med mere end to rektangulære stålplader eller bånd og/eller skråtskårne plader samt ringmekanismer med to stålplader, hvor hjørnerne er skåret af, og/eller som har indsnit, således at formen ikke længere er rektangulær. Anmodningen indeholder ydermere tilstrækkelige umiddelbare beviser for, at antidumpingforanstaltningerne over for importen af visse ringmekanismer med oprindelse i Folkerepublikken Kina omgås gennem omladning via Thailand af den pågældende vare, uanset om den er let ændret eller ej (som beskrevet ovenfor).

(7)

Der er fremlagt følgende beviser:

Anmodningen viser, at der er sket en betydelig ændring i handelsmønstret med hensyn til eksporten fra Folkerepublikken Kina og Thailand til Fællesskabet efter indførelsen af foranstaltninger over for den pågældende vare, og at denne ændring ikke i tilstrækkelig grad kan begrundes med andet end indførelsen af tolden.

Denne ændring af handelsmønstret synes at skyldes den lette ændring af den pågældende vare og omladningen af visse ringmekanismer med oprindelse i Folkerepublikken Kina via Thailand, uanset om varen er let ændret.

Anmodningen indeholder desuden tilstrækkelige umiddelbare beviser for, at de afhjælpende virkninger af de gældende antidumpingforanstaltninger på importen af den pågældende vare undergraves med hensyn til både mængde og pris. Betydelige importmængder af de undersøgte varer synes at have erstattet importen af den pågældende vare. Der er desuden tilstrækkelige beviser for, at denne stigning i importen finder sted til priser, der ligger betydeligt under den ikke-skadevoldende pris, som blev fastlagt ved den undersøgelse, som førte til de gældende foranstaltninger.

Endelig indeholder anmodningen tilstrækkelige umiddelbare beviser for, at priserne på de undersøgte varer dumpes i forhold til den normale værdi, der tidligere blev fastsat for den pågældende vare.

Hvis det i løbet af undersøgelsen konstateres, at der foregår andre former for omgåelse, som er omfattet af grundforordningens artikel 13, end de ovennævnte, kan den pågældende praksis også blive undersøgt.

E.   PROCEDURE

(8)

I betragtning af ovenstående har Kommissionen konkluderet, at der foreligger tilstrækkelige beviser til at indlede en undersøgelse i henhold til grundforordningens artikel 13 og til at gøre importen af visse ringmekanismer afsendt fra Thailand, uanset om de er let ændret eller ej, og uanset om de er angivet med oprindelse i Thailand eller ej, og importen af visse let ændrede ringmekanismer med oprindelse i Folkerepublikken Kina til genstand for registrering, jf. grundforordningens artikel 14, stk. 5.

a)

Spørgeskemaer

For at indhente de oplysninger, som den anser for nødvendige for undersøgelsen, vil Kommissionen sende spørgeskemaer til de eksportører/producenter og sammenslutninger af eksportører/producenter i Thailand, de eksportører/producenter og sammenslutninger af eksportører/producenter i Folkerepublikken Kina og de importører og sammenslutninger af importører i Fællesskabet, som samarbejdede i forbindelse med den undersøgelse, der førte til de gældende foranstaltninger, samt til myndighederne i Folkerepublikken Kina og Thailand. Der kan i givet fald også indhentes oplysninger fra EF-erhvervsgrenen.

Under alle omstændigheder bør alle berørte parter kontakte Kommissionen straks eller senest inden for den frist, der er fastsat i denne forordnings artikel 3, for at finde ud af, om de er nævnt i anmodningen, og anmode om et spørgeskema inden for fristen i denne forordnings artikel 3, stk. 1, da fristen i denne forordnings artikel 3, stk. 2, gælder for alle berørte parter.

Myndighederne i Folkerepublikken Kina og Thailand vil blive underrettet om indledningen af undersøgelsen.

b)

Indhentning af oplysninger og afholdelse af høringer

Alle berørte parter opfordres til at tilkendegive deres synspunkter skriftligt og fremlægge dokumentation herfor. Kommissionen kan desuden høre berørte parter, hvis de anmoder skriftligt herom og kan godtgøre, at der er særlige grunde til, at de bør høres.

c)

Fritagelse for registrering af import eller foranstaltninger

I henhold til grundforordningens artikel 13, stk. 4, kan import af de undersøgte varer fritages for registrering eller foranstaltninger, hvis importen ikke indebærer en omgåelse.

Da den mulige omgåelse finder sted uden for Fællesskabet, kan der indrømmes fritagelser i overensstemmelse med grundforordningens artikel 13, stk. 4, for producenter af den undersøgte vare, som kan bevise, at de ikke er forretningsmæssigt forbundet med producenter, der er omfattet af foranstaltningerne, og at det er blevet fastslået, at de ikke er involveret i omgåelse som defineret i grundforordningens artikel 13, stk. 1 og 2. Producenter, som ønsker at opnå fritagelse, bør indgive en behørigt dokumenteret anmodning inden for den frist, der er fastsat i denne forordnings artikel 3, stk. 3.

F.   REGISTRERING

(9)

I henhold til grundforordningens artikel 14, stk. 5, skal indførsel af den undersøgte vare gøres til genstand for registrering for at sikre, at der kan opkræves et passende beløb i antidumpingtold med tilbagevirkende kraft fra datoen for registreringen af indførslen, hvis det af undersøgelsen skulle fremgå, at der forekommer omgåelse.

G.   TIDSFRIST

(10)

For at sikre en forsvarlig forvaltning bør der fastsættes frister for:

at berørte parter kan give sig til kende over for Kommissionen, fremsætte deres synspunkter skriftligt og indsende besvarelser af spørgeskemaer eller andre oplysninger, der skal tages i betragtning i forbindelse med undersøgelsen

at producenter i Folkerepublikken Kina og Thailand kan anmode om, at deres import fritages for registrering eller foranstaltninger

at berørte parter skriftligt kan anmode om at blive hørt af Kommissionen.

Der gøres opmærksom på, at de fleste proceduremæssige rettigheder, der er fastsat i grundforordningen, kun kan respekteres, hvis parterne giver sig til kende inden for den frist, der er angivet i denne forordnings artikel 3.

H.   MANGLENDE SAMARBEJDE

(11)

Hvis en af de berørte parter nægter at give adgang til nødvendige oplysninger eller undlader at meddele dem inden for fristerne eller lægger væsentlige hindringer i vejen for undersøgelsen, kan der i henhold til grundforordningens artikel 18 træffes afgørelser, positive eller negative, på grundlag af de foreliggende faktiske oplysninger.

(12)

Hvis det konstateres, at en berørt part har afgivet forkerte eller misvisende oplysninger, vil der blive set bort fra disse oplysninger, og de foreliggende faktiske oplysninger kan benyttes. Hvis en berørt part helt eller delvis undlader at samarbejde, og resultatet af undersøgelsen derfor baseres på de foreliggende faktiske oplysninger, jf. grundforordningens artikel 18, kan resultatet blive mindre gunstigt for denne part, end hvis den pågældende havde udvist samarbejdsvilje.

I.   BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

(13)

Det skal bemærkes, at personoplysninger, som indsamles i forbindelse med denne undersøgelse, vil blive behandlet i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (5).

J.   HØRINGSKONSULENT

(14)

Det skal endvidere bemærkes, at hvis der opstår vanskeligheder i forbindelse med parternes udøvelse af retten til at forsvare sig, kan høringskonsulenten fra Generaldirektoratet for Handel anmodes om at gribe ind. Høringskonsulenten optræder som formidler mellem de berørte parter og Kommissionens tjenestegrene og kan om nødvendigt mægle i proceduremæssige spørgsmål, der vedrører beskyttelse af parternes interesser i forbindelse med denne procedure, navnlig hvad angår spørgsmål om aktindsigt, fortrolige oplysninger, forlængelse af frister og behandling af skriftlige og/eller mundtlige henvendelser. Yderligere oplysninger og oplysninger om kontakt findes på høringskonsulentens websider på webstedet for Generaldirektoratet for Handel (http://ec.europa.eu/trade).

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Der indledes en undersøgelse i henhold til artikel 13, stk. 3, i forordning (EF) nr. 384/96 med henblik på at fastslå, om importen til Fællesskabet af visse ringmekanismer (bestående af to rektangulære stålplader eller bånd, hvortil der er fastgjort mindst fire halvringe af stål, og som holdes sammen af en dækplade af stål og kan åbnes enten ved at trække i halvringene eller med en lille triggermekanisme af stål, der er fastgjort til ringmekanismen) henhørende under KN-kode ex 8305 10 00 (Taric-kode 8305100012, 8305100022 og 8305100032) og afsendt fra Thailand, uanset om varen er let ændret eller ej, og uanset om varen er angivet som havende oprindelse i Thailand eller ej, og af visse let ændrede ringmekanismer henhørende under KN-kode ex 8305 10 00 (Taric-kode 8305100032 og 8305100039) med oprindelse i Folkerepublikken Kina omgår de foranstaltninger, der blev indført ved forordning (EF) nr. 2074/2004.

Artikel 2

I medfør af artikel 13, stk. 3, og artikel 14, stk. 5, i forordning (EF) nr. 384/96 pålægges det toldmyndighederne at tage de nødvendige skridt til registrering af i) alle andre ringmekanismer end dem, der er beskrevet i artikel 1 i forordning (EF) nr. 2074/2004, henhørende under KN-kode ex 8305 10 00 (Taric-kode 8305100032 og 8305100039) og har oprindelse i Folkerepublikken Kina, og ii) alle ringmekanismer henhørende under KN-kode ex 8305 10 00 (Taric-kode 8305100012, 8305100022 og 8305100032) afsendt fra Thailand, og uanset om varen er angivet som havende oprindelse i Thailand eller ej.

Registreringen ophører ni måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden.

Kommissionen kan ved forordning give toldmyndighederne instruks om at ophøre med registrering af import til Fællesskabet af varer, der er fremstillet af producenter, som har anmodet om en fritagelse for registrering, og for hvilke det er fastslået, at de ikke omgår antidumpingtolden.

Artikel 3

1.   Der bør anmodes om spørgeskemaer hos Kommissionen inden 15 dage fra offentliggørelsen af denne forordning i Den Europæiske Unions Tidende.

2.   Medmindre andet er angivet, skal berørte parter give sig til kende over for Kommissionen, fremsætte deres synspunkter skriftligt og indsende besvarelser af spørgeskemaerne eller andre oplysninger senest 40 dage efter offentliggørelsen af denne forordning i Den Europæiske Unions Tidende, hvis der skal tages hensyn til deres bemærkninger i forbindelse med undersøgelsen.

3.   Producenter i Folkerepublikken Kina og Thailand, som ønsker fritagelse for registrering af import eller foranstaltninger, skal indgive en behørigt dokumenteret anmodning herom inden for samme frist på 40 dage.

4.   Berørte parter kan også anmode om at blive hørt af Kommissionen inden for samme frist på 40 dage.

5.   Alle oplysninger vedrørende sagen og alle anmodninger om at blive hørt, få tilsendt et spørgeskema og om fritagelse for registrering af import eller foranstaltninger skal indgives skriftligt (men ikke elektronisk, medmindre andet er angivet) med angivelse af den berørte parts navn, adresse, e-mailadresse, telefon- og faxnummer. Alle skriftlige bemærkninger, herunder de oplysninger, der anmodes om i denne forordning, besvarelser af spørgeskemaer og korrespondance, som videregives af de berørte parter som fortroligt materiale, skal være forsynet med påtegningen »Limited« (6) og skal i overensstemmelse med grundforordningens artikel 19, stk. 2, være ledsaget af et ikke-fortroligt sammendrag forsynet med påtegningen »For inspection by interested parties«.

Kommissionens postadresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Handel

Direktorat H

Kontor: J-79 4/23

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 295 65 05.

Artikel 4

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. december 2007.

På Kommissionens vegne

Peter MANDELSON

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 56 af 6.3.1996, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2117/2005 (EUT L 340 af 23.12.2005, s. 17).

(2)  EUT L 359 af 4.12.2004, s. 11.

(3)  Rådets forordning (EF) nr. 1208/2004 (EUT L 232 af 1.7.2004, s. 1).

(4)  Rådets forordning (EF) nr. 33/2006 (EUT L 7 af 12.1.2006, s. 1).

(5)  EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1.

(6)  Dette betyder, at dokumentet kun er til internt brug. Det er beskyttet i henhold til artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43). Det er et fortroligt dokument i henhold til grundforordningens artikel 19 og artikel 6 i WTO-aftalen om gennemførelse af artikel VI i GATT 1994 (antidumpingaftalen).


6.12.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 320/27


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1435/2007

af 5. december 2007

om genoptagelse af fiskeriet efter sild i Østersøens underafsnit 25-27, 28.2, 29 og 32 fra fartøjer, der fører tysk flag

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 af 20. december 2002 om bevarelse og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne som led i den fælles fiskeripolitik (1), særlig artikel 26, stk. 4,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2847/93 af 12. oktober 1993 om indførelse af en kontrolordning under den fælles fiskeripolitik (2), særlig artikel 21, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets forordning (EF) nr. 1941/2006 af 11. december 2006 om fastsættelse for 2007 af fiskerimuligheder og dertil knyttede betingelser for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for Østersøen (3) fastsættes der kvoter for 2007.

(2)

Den 19. april 2007 meddelte Tyskland Kommissionen, jf. artikel 21, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 2847/93, at fiskeriet efter sild i Østersøens underafsnit 25-27, 28.2, 29 og 32 ville blive indstillet fra den 20. april 2007.

(3)

I overensstemmelse med artikel 21, stk. 3, i forordning (EØF) nr. 2847/93 og artikel 26, stk. 4, i forordning (EF) nr. 2371/2002 vedtog Kommissionen den 16. maj 2007 forordning (EF) nr. 546/2007 (4) om forbud mod fiskeri efter sild i Østersøens underafsnit 25-27, 28.2, 29 og 32 fra fartøjer, der fører tysk flag eller er registreret i Tyskland, med virkning fra samme dato.

(4)

Ifølge de tyske myndigheders oplysninger til Kommissionen er der stadig en mængde sild til rådighed i Tysklands kvote for Østersøens underafsnit 25-27, 28.2, 29 og 32. Fartøjer, der fører tysk flag eller er registreret i Tyskland, bør derfor have tilladelse til at genoptage fiskeriet efter sild i nævnte farvande.

(5)

Tilladelsen bør gælde fra den 19. november 2007, så den pågældende mængde sild kan opfiskes inden årets udgang.

(6)

Kommissionens forordning (EF) nr. 546/2007 bør derfor ophæves med virkning fra den 19. november 2007 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Ophævelse

Forordning (EF) nr. 546/2007 ophæves.

Artikel 2

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 19. november 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. december 2007.

På Kommissionens vegne

Fokion FOTIADIS

Generaldirektør for fiskeri og maritime anliggender


(1)  EFT L 358 af 31.12.2002, s. 59. Ændret ved forordning (EF) nr. 865/2007 (EUT L 192 af 24.7.2007, s. 1).

(2)  EFT L 261 af 20.10.1993, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1967/2006 (EUT L 409 af 30.12.2006, s. 11). Berigtiget ved EUT L 36 af 8.2.2007, s. 6.

(3)  EUT L 15 af 20.1.2007, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 898/2007 (EUT L 196 af 28.7.2007, s. 22).

(4)  EUT L 129 af 17.5.2007, s. 23.


BILAG

Nr.

83 - Genoptagelse

Medlemsstat

Tyskland

Bestand

HER/3D-R31

Art

Sild (Clupea harengus)

Område

Østersøens underafsnit 25-27, 28.2, 29 og 32

Dato

19.11.2007


6.12.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 320/29


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1436/2007

af 5. december 2007

om forbud mod fiskeri efter rødfiskarter i EF-farvande og internationale farvande i ICES-underområde V og i internationale farvande i ICES-underområde XII og XIV fra fartøjer, der fører estisk flag

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 af 20. december 2002 om bevarelse og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne som led i den fælles fiskeripolitik (1), særlig artikel 26, stk. 4,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2847/93 af 12. oktober 1993 om indførelse af en kontrolordning under den fælles fiskeripolitik (2), særlig artikel 21, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets forordning (EF) nr. 41/2007 af 21. december 2006 om fastsættelse for 2007 af fiskerimuligheder og dertil knyttede betingelser for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EF-farvande og for EF-fartøjer i andre farvande, som er omfattet af fangstbegrænsninger (3), er der fastsat kvoter for 2007.

(2)

Ifølge de oplysninger, Kommissionen har modtaget, har fiskeriet efter den bestand, der er omhandlet i bilaget, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i den pågældende medlemsstat, nået et sådant omfang, at den tildelte kvote for 2007 er opbrugt.

(3)

Fiskeri efter den pågældende bestand samt opbevaring om bord, omladning og landing af fangster af denne bestand bør derfor forbydes —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Opbrugt kvote

Den fiskekvote, som for 2007 tildeltes den medlemsstat, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, for den i samme bilag omhandlede bestand, må anses for at være opbrugt fra den dato, der fastsat i det pågældende bilag.

Artikel 2

Forbud

Fiskeri efter den bestand, der er omhandlet i bilaget, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i denne medlemsstat, er forbudt fra den dato, der er fastsat i nævnte bilag. Det er forbudt at opbevare om bord, omlade og lande fangster af denne bestand taget af de pågældende fartøjer efter den dato.

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. december 2007.

På Kommissionens vegne

Fokion FOTIADIS

Generaldirektør for fiskeri og maritime anliggender


(1)  EFT L 358 af 31.12.2002, s. 59. Ændret ved forordning (EF) nr. 865/2007 (EUT L 192 af 24.7.2007, s. 1).

(2)  EFT L 261 af 20.10.1993, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1967/2006 (EUT L 409 af 30.12.2006, s. 11). Berigtiget ved EUT L 36 af 8.2.2007, s. 6.

(3)  EUT L 15 af 20.1.2007, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 898/2007 (EUT L 196 af 28.7.2007, s. 22).


BILAG

Nr.

82

Medlemsstat

Estland

Bestand

RED/51214.

Art

Rødfiskarter (Sebastes spp.)

Område

EF-farvande og internationale farvande i V, internationale farvande i XII og XIV

Dato

12.11.2007


II Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

Konference mellem regeringsrepræsentanter fra medlemsstaterne

6.12.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 320/31


AFGØRELSE TRUFFET AF REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER, FORSAMLET I RÅDET,

den 26. november 2007

om ændring af afgørelse 2005/446/EF om skæringsdatoen for, hvornår der ikke længere vil blive disponeret over midler fra 9. Europæiske Udviklingsfond (EUF)

(2007/792/EF)

REPRÆSENTANTERNE FOR REGERINGERNE FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS MEDLEMSSTATER, FORSAMLET I RÅDET, HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til partnerskabsaftalen mellem medlemmerne af gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side, undertegnet i Cotonou den 23. juni 2000 (1) og revideret i Luxembourg den 25. juni 2005 (2) (i det følgende benævnt »AVS/EF-partnerskabsaftalen«),

under henvisning til Rådets afgørelse 2001/822/EF af 27. november 2001 om de oversøiske landes og territoriers associering med Det Europæiske Fællesskab (3) (i det følgende benævnt »associeringsafgørelsen«), særlig artikel 33a,

under henvisning til den interne aftale mellem repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, om finansiering og forvaltning af Fællesskabets bistand i henhold til finansprotokollen til AVS/EF-partnerskabsaftalen (4) (i det følgende benævnt AVS/EF-partnerskabsaftalen), særlig artikel 2, stk. 4,

under henvisning til den interne aftale mellem repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, om finansiering og forvaltning af Fællesskabets bistand i henhold til den flerårige finansielle ramme for perioden 2008-2013 i overensstemmelse med AVS/EF-partnerskabsaftalen samt om finansiel bistand til de oversøiske lande og territorier, på hvilke EF-traktatens fjerde del finder anvendelse (5) (i det følgende benævnt »den interne aftale om 10. EUF«), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved afgørelse 2005/446/EF af 30. maj 2005 (6) truffet af repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, fastsættes den 31. december 2007 som skæringsdatoen for, hvornår der ikke længere vil blive disponeret over midler fra 9. Europæiske Udviklingsfond (i det følgende benævnt »EUF«), som forvaltes af Kommissionen, rentegodtgørelser, der forvaltes af Den Europæiske Investeringsbank (i det følgende benævnt »EIB«), og renteindtægter af disse bevillinger.

(2)

I punkt 4 i bilag Ib (7) (den flerårige finansramme for 2008-2013) til AVS/EF-partnerskabsaftalen findes en undtagelse til hovedreglen om uudnyttede beløb og midler, der frigives efter den 31. december 2007, fra ordningen for stabilisering af eksportindtægter fra basislandbrugsprodukter (STABEX) i henhold til tidligere EUF end 9. EUF og for de uudnyttede restbeløb og tilbagebetalinger af beløbene til finansiering af investeringsfaciliteten uden tilhørende rentegodtgørelser.

(3)

I samme punkt hedder det tillige, at der stadig kan indgås forpligtelser efter den 31. december 2007 til at sikre EU-administrationens driftsomkostninger og til at dække løbende projektomkostninger indtil ikrafttrædelsen af 10. EUF.

(4)

10. EUF's ikrafttrædelse kan udskydes til efter den 1. januar 2008.

(5)

Det er nødvendigt at skabe overensstemmelse mellem afgørelse 2005/446/EF og punkt 4 i bilag Ib til AVS/EF-partnerskabsaftalen.

(6)

På grund af force majeure udskydes etableringen af projekter og programmer, der finansieres af finansielle tildelinger under 9. EUF i henhold til Kommissionens afgørelse nr. K(2007) 3856 af 16. august 2007 om omfordeling truffet efter en midtvejsrevision, med seks måneder i de franske oversøiske lande og territorier (i det følgende benævnt »OLT«) i Stillehavsområdet, hvor traktatens fjerde del finder anvendelse —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Eneste artikel

Artikel 1 og 2 i afgørelse 2005/446/EF affattes således:

»Artikel 1

1.   Skæringsdatoen for, hvornår der ikke længere vil blive disponeret over midler fra 9. EUF, som forvaltes af Kommissionen, fastsættes til den 31. december 2007, bortset fra uudnyttede beløb og midler, der frigives fra ordningen for stabilisering af eksportindtægter fra primære landbrugsprodukter (STABEX) i henhold til tidligere EUF end 9. EUF og uudnyttede beløb fra 9. EUF til finansiering af de initiativer, der er nævnt i enhedsprogrammeringsdokumentet for de franske OLT i Stillehavsområdet. Denne dato vil om nødvendigt kunne tages op til revision.

2.   Uudnyttede beløb og midler, der frigives efter den 31. december 2007, og som stammer fra ordningen for stabilisering af eksportindtægter fra basislandbrugsprodukter (STABEX) i henhold til tidligere EUF end 9. EUF, overføres til 10. EUF og tildeles til de pågældende AVS-landes og OLT's vejledende programmer. Skæringsdatoen for, hvornår der ikke længere vil blive disponeret over midler fra 9. EUF, som forvaltes af Kommissionen til finansiering af de initiativer, der er nævnt i enhedsprogrammeringsdokumentet for de franske OLT i Stillehavsområdet, fastsættes til 30. juni 2008.

3.   Såfremt 10. EUF træder i kraft efter den 31. december 2007, kan der disponeres over uudnyttede beløb fra 9. EUF eller tidligere EUF og midler, der frigives fra projekter under disse EUF, i perioden fra den 31. december 2007 til ikrafttrædelsen af 10. EUF, og i så fald anvendes de kun til at sikre EU-administrationens driftsomkostninger og til at dække løbende projektomkostninger indtil ikrafttrædelsen af 10. EUF.

4.   Renteindtægter fra EUF-bevillingerne anvendes til at dække udgifter i forbindelse med gennemførelsen af 9. EUF i overensstemmelse med artikel 9 i den interne aftale om 9. EUF indtil ikrafttrædelsen af 10. EUF, hvorefter de afsættes til støtteudgifter med tilknytning til EUF som omhandlet i artikel 6 i den interne aftale om 10. EUF.

Artikel 2

1.   Skæringsdatoen for, hvornår der ikke længere vil blive disponeret over rentegodtgørelser, der forvaltes af Den Europæiske Investeringsbank (EIB), fastsættes til den 31. december 2007 eller til datoen for ikrafttrædelsen af 10. EUF, alt efter hvilken der er den seneste dato. Denne dato vil om nødvendigt kunne tages op til revision.

2.   De uudnyttede restbeløb og tilbagebetalinger af beløbene til finansiering af investeringsfaciliteten, som forvaltes af EIB uden tilhørende rentegodtgørelser, overføres til 10. EUF og tildeles fortsat investeringsfaciliteten. «

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. november 2007.

På vegne af medlemsstaternes regeringer

J. SILVA

Formand


(1)  EFT L 317 15.12.2000, s. 3.

(2)  EUT L 209 af 11.8.2005, s. 27.

(3)  EFT L 314 af 30.11.2001, s. 1. Ændret ved afgørelse 2007/249/EF (EUT L 109 af 26.4.2007, s. 33).

(4)  EFT L 317 15.12.2000, s. 355.

(5)  EUT L 247 9.9.2006, s. 32.

(6)  EUT L 156 af 18.6.2005, s. 19.

(7)  Bilag Ib, som forefindes i bilaget til afgørelse nr. 1/2006, truffet af Ministerrådet for AVS-EF (EUT L 247 af 9.9.2006, s. 22).


Kommissionen

6.12.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 320/33


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 29. november 2007

om udnævnelse af medlemmerne af dialoggruppen for de berørte parter inden for områderne folkesundhed og forbrugerbeskyttelse nedsat ved afgørelse 2007/602/EF

(2007/793/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens afgørelse 2007/602/EF af 5. september 2007 om nedsættelse af en dialoggruppe for de berørte parter inden for områderne folkesundhed og forbrugerbeskyttelse (1), særlig artikel 3, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

En dialoggruppe for de berørte parter inden for områderne folkesundhed og forbrugerbeskyttelse er nedsat ved afgørelse 2007/602/EF med virkning fra den 10. oktober 2007 med henblik på at rådgive Kommissionen om bedste praksis for høringsprocessen og også bistå den med at skræddersy sine processer for inddragelse af de berørte parter på ovennævnte områder.

(2)

I henhold til artikel 3, stk. 1, i afgørelse 2007/602/EF udnævner Kommissionen gruppens medlemmer blandt specialister, som har kompetence på de i artikel 2, stk. 2, omhandlede områder og har reageret på indkaldelsen af interessetilkendegivelser.

(3)

En indkaldelse af interessetilkendegivelser blev offentliggjort den 12. juni 2007 og lukket den 27. juli 2007. Der blev modtaget 127 ansøgninger.

(4)

På grundlag af de ansøgninger, der blev modtaget som reaktion på indkaldelsen af interessetilkendegivelser, er der udpeget 19 specialister. Denne gruppe afspejler en ligelig repræsentation af de berørte parter, som har interesse i de forskellige politikområder, som Generaldirektoratet for Sundhed og Forbrugerbeskyttelse dækker. Udnævnelser sker på grundlag af det højst mulige kompetenceniveau, en bred vifte af relevant ekspertise og i overensstemmelse hermed den størst mulige geografiske spredning i EU og balance mellem antallet af kvinder og mænd.

(5)

Kommissionen vil træffe endnu en afgørelse om fastlæggelse af, hvilke medlemmer der skal udnævnes for en periode på fire år, og hvilke medlemmer der skal udnævnes for en periode på to år i overensstemmelse med artikel 3, stk. 4, i afgørelse 2007/602/EF —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Kommissionen udnævner hermed følgende personer til medlemmer af dialoggruppen for de berørte parter:

 

BAX, Willemien

 

BERTELETTI KEMP, Florence

 

CZIMBALMOS, Ágnes

 

DAVCHEVA, Yanka

 

DI PUPPO, Roshan

 

FEDERSPIEL, Benedicte

 

FELLER, Roxane

 

GALLANI, Barbara

 

GOUVEIA, Rodrigo

 

JONNAERT, Erik

 

KETTLITZ, Beate

 

KNABE, Agnese

 

MACCHIA BANGSGAARD, Flaminia

 

PELLEGRINO, Patrice

 

ORTEGA PECINA, David Miguel

 

RAWLING, Ruth

 

ROSS, Melody

 

SHEPPARD, Philip

 

TIDDENS-ENGWIRDA, Lisette

Artikel 2

Denne afgørelse har virkning fra den 29. november 2007.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. november 2007.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 234 af 6.9.2007, s. 13.


6.12.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 320/35


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 29. november 2007

om fastsættelse af en ny frist for indsendelse af dossierer for visse stoffer, der skal undersøges i forbindelse med det tiårs arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 16, stk. 2, i direktiv 98/8/EF

(meddelt under nummer K(2007) 5751)

(EØS-relevant tekst)

(2007/794/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 2032/2003 af 4. november 2003 om den anden fase af det tiårs arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 16, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF om markedsføring af biocidholdige produkter, og om ændring af forordning (EF) nr. 1896/2000 (1), særlig artikel 8, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 2032/2003 er der opstillet en liste over aktive stoffer, som skal vurderes med henblik på eventuel optagelse i bilag I, I A eller I B til direktiv 98/8/EF.

(2)

Det gælder for en række kombinationer af eksisterende aktive stoffer/produkttyper på denne liste, at alle deltagere har trukket sig ud, eller også har den rapporterende medlemsstats kompetente myndighed, der er udpeget til vurderingen, ikke modtaget noget dossier inden for de frister, der er anført i bilag V og VIII til forordning (EF) nr. 2032/2003.

(3)

Kommissionen har i medfør af artikel 8, stk. 3 og 4, og artikel 9, stk. 5, i forordning (EF) nr. 2032/2003 underrettet medlemsstaterne herom. De samme oplysninger er også offentliggjort elektronisk den 14. juni 2006.

(4)

Inden for tre måneder efter den elektroniske offentliggørelse af oplysningerne har virksomheder tilkendegivet interesse for at indtræde som deltager for nogle af de pågældende stoffer og produkttyper i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i forordning (EF) nr. 2032/2003.

(5)

Der bør derfor fastsættes en ny frist for indsendelse af dossierer for disse stoffer og produkttyper.

(6)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Biocidholdige Produkter —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Den nye frist for indsendelse af dossierer for de stoffer og produkttyper, der er nævnt i bilaget, er den 30. april 2008.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. november 2007.

På Kommissionens vegne

Stavros DIMAS

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 307 af 24.11.2003, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1849/2006 (EUT L 355 af 15.12.2006, s. 63).


BILAG

STOFFER OG PRODUKTTYPER, FOR HVILKE DEN NYE FRIST FOR INDSENDELSE AF DOSSIERER ER DEN 30. APRIL 2008

Navn

EF-nummer

CAS-nummer

Produkttype

Linalool

201-134-4

78-70-6

19

Geraniol

203-377-1

106-24-1

18

Geraniol

203-377-1

106-24-1

19

Propoxur

204-043-8

114-26-1

18

Fenitrothion

204-524-2

122-14-5

18

Kuldioxid

204-696-9

124-38-9

19

Methylanthranilat

205-132-4

134-20-3

19

Diazinon

206-373-8

333-41-5

18

Oct-1-en-3-ol

222-226-0

3391-86-4

19

Pyrethriner og pyrethroider

232-319-8

8003-34-7

19

S-[(6-chloro-2-oxooxazolo[4,5-b]pyridin-3(2H)-yl)methyl]-O,O-dimethylthiophosphat/azamethiphos

252-626-0

35575-96-3

18

5,5-dimethyl-perhydro-pyrimidin-2-on-α-(4-trifluormethylstyryl)-α-(4-trifluormethyl)cinnamylidenhydrazon/hydramethylnon

405-090-9

67485-29-4

18