ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 312

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

50. årgang
30. november 2007


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 1404/2007 af 26. november 2007 om fastsættelse af fiskerimuligheder og dertil knyttede betingelser for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande for Østersøen for 2008

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1405/2007 af 29. november 2007 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

10

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1406/2007 af 29. november 2007 om indledning af en fornyet undersøgelse af Rådets forordning (EF) nr. 130/2006 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af vinsyre med oprindelse i Folkerepublikken Kina, for så vidt angår en ny eksportør, om ophævelse af tolden for så vidt angår importen fra en eksportør i dette land og om at gøre denne import til genstand for registrering

12

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1407/2007 af 29. november 2007 om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Třeboňský kapr (BGB))

16

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1408/2007 af 28. november 2007 om forbud mod fiskeri efter rødspætte i ICES-underområde IV og i ICES-afsnit II a (EF-farvande) fra fartøjer, der fører belgisk flag

17

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1409/2007 af 29. november 2007 om forbud mod fiskeri efter rødfiskarter i færøske farvande i ICES-afsnit V b fra fartøjer, der fører fransk flag

19

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1410/2007 af 29. november 2007 om fastsættelse af eksportrestitutioner for svinekød

21

 

 

DIREKTIVER

 

*

Kommissionens direktiv 2007/69/EF af 29. november 2007 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF med henblik på at optage difethialon som et aktivt stof i bilag I hertil ( 1 )

23

 

*

Kommissionens direktiv 2007/70/EF af 29. november 2007 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF med henblik på at optage kuldioxid som et aktivt stof i bilag I A hertil ( 1 )

26

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Rådet

 

 

2007/773/Euratom

 

*

Rådets beslutning af 26. november 2007 om en forlængelse med ét år af det supplerende forskningsprogram, som udføres af Det Fælles Forskningscenter for Det Europæiske Atomenergifællesskab

29

 

 

2007/774/EF

 

*

Rådets afgørelse af 30. oktober 2007 om undertegnelse og midlertidig anvendelse af protokollen til Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Arabiske Republik Egypten på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union

32

Protokol til Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Arabiske Republik Egypten på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union

33

 

 

Kommissionen

 

 

2007/775/EF

 

*

Kommissionens afgørelse af 13. november 2007 om ophævelse af afgørelse 1999/572/EF om godtagelse af tilsagn i forbindelse med antidumpingproceduren vedrørende importen af tovværk og kabler af stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina, Ungarn, Indien, Republikken Korea, Mexico, Polen, Sydafrika og Ukraine

44

 

 

2007/776/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 28. november 2007 om ændring af Rådets direktiv 92/34/EØF for at forlænge fravigelsen af betingelserne for import af frugtplanteformeringsmateriale og frugtplanter bestemt til frugtproduktion fra tredjelande (meddelt under nummer K(2007) 5693)

48

 

 

2007/777/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 29. november 2007 om dyre- og folkesundhedsbetingelser og standardcertifikater for import fra tredjelande af visse kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme til konsum og om ophævelse af beslutning 2005/432/EF (meddelt under nummer K(2007) 5777)  ( 1 )

49

 

 

III   Retsakter vedtaget i henhold til traktaten om Den Europæiske Union

 

 

RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT V I EU-TRAKTATEN

 

*

Rådets fælles aktion 2007/778/FUSP af 29. november 2007 om ændring og forlængelse af fælles aktion 2006/304/FUSP om oprettelse af en EU-planlægningsgruppe (EUPT Kosovo) med henblik på en eventuel EU-krisestyringsoperation på retsstatsområdet og eventuelt også andre områder i Kosovo

68

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

FORORDNINGER

30.11.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 312/1


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1404/2007

af 26. november 2007

om fastsættelse af fiskerimuligheder og dertil knyttede betingelser for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande for Østersøen for 2008

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 af 20. december 2002 om bevarelse og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne som led i den fælles fiskeripolitik (1), særlig artikel 20,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 847/1996 af 6. maj 1996 om supplerende betingelser for forvaltningen af TAC’er og kvoter (2) fra år til år, særlig artikel 2,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 af 18. september 2007 om en flerårig plan for torskebestandene i Østersøen og fiskeriet, der udnytter disse bestande (3), særlig artikel 5 og artikel 8, stk. 3,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge artikel 4 i forordning (EF) nr. 2371/2002 skal Rådet vedtage de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre adgang til farvande og ressourcer og fortsat bæredygtigt fiskeri under hensyntagen til den foreliggende videnskabelige rådgivning, især rapporten fra Den Videnskabelige, Tekniske og Økonomiske Komité for Fiskeri.

(2)

Ifølge artikel 20 i forordning (EF) nr. 2371/2002 skal Rådet fastsætte maksimale fiskerimuligheder for de enkelte fiskerier eller fiskerigrupper og fordele disse muligheder mellem medlemsstaterne.

(3)

For at fiskerimulighederne skal kunne forvaltes effektivt, bør der fastsættes nærmere betingelser for fiskeriet.

(4)

Det er nødvendigt på fællesskabsplan at fastlægge principper og visse procedurer for fiskeriforvaltning, så medlemsstaterne kan forvalte de fartøjer, der fører deres flag.

(5)

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 2371/2002 indeholder definitioner, der er relevante for fordelingen af fiskerimuligheder.

(6)

Ifølge artikel 2 i forordning (EF) nr. 847/96 skal det fastlægges, hvilke bestande de deri fastsatte forskellige foranstaltninger skal gælde for.

(7)

Fiskerimulighederne bør udnyttes i overensstemmelse med den gældende fællesskabslovgivning på området, navnlig Kommissionens forordning (EØF) nr. 1381/87 af 20. maj 1987 om fastsættelse af mærknings- og dokumentationsbestemmelser for fiskerfartøjer (4), Kommissionens forordning (EØF) nr. 2807/83 af 22. september 1983 om nærmere bestemmelser for registrering af oplysninger om medlemsstaternes fangster (5), Rådets forordning (EØF) nr. 2847/93 af 12. oktober 1993 om indførelse af en kontrolordning under den fælles fiskeripolitik (6), Kommissionens forordning (EF) nr. 2244/2003 af 18. december 2003 om gennemførelsesbestemmelser vedrørende satellitbaserede fartøjsovervågningssystemer (7), Rådets forordning (EØF) nr. 2930/86 af 22. september 1986 om definition af fiskerfartøjers karakteristika (8), Rådets forordning (EØF) nr. 3880/91 af 17. december 1991 om indberetning af statistiske oplysninger om fangster taget af medlemsstater, der driver fiskeri i det nordøstlige Atlanterhav (9), Rådets forordning (EF) nr. 2187/2005 af 21. december 2005 om bevarelse af fiskeressourcerne i Østersøen, Bælterne og Øresund gennem tekniske foranstaltninger (10) og forordning (EF) nr. 1098/2007.

(8)

Der bør i overensstemmelse med Kommissionens erklæring på samlingen i Rådet den 11.-12. juni 2007 tages hensyn til de bestræbelser, som medlemsstaterne har gjort for at justere flådekapaciteten i Østersøen i de seneste år, uden at det overordnede mål i indsatsordningen i forordning (EF) nr. 1098/2007 bringes i fare.

(9)

Som hjælp til bevarelsen af fiskebestandene bør der i 2008 iværksættes en række supplerende foranstaltninger vedrørende tekniske betingelser for fiskeri —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

KAPITEL I

ANVENDELSESOMRÅDE OG DEFINITIONER

Artikel 1

Emne

Ved denne forordning fastsættes der fiskerimuligheder for 2008 for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande i Østersøen og dertil knyttede betingelser, i henhold til hvilke disse fiskerimuligheder kan udnyttes.

Artikel 2

Anvendelsesområde

1.   Denne forordning gælder for EF-fiskerfartøjer (i det følgende benævnt »EF-fartøjer«) og fiskerfartøjer, der fører et tredjelands flag og er registreret i et tredjeland, og som fisker i Østersøen.

2.   Uanset stk. 1 gælder denne forordning ikke for fiskeri, som udelukkende drives med henblik på videnskabelige undersøgelser, der udføres med tilladelse fra en medlemsstat og under dennes myndighed, og som Kommissionen og den medlemsstat, i hvis farvande undersøgelserne foregår, på forhånd er blevet underrettet om.

Artikel 3

Definitioner

Ud over definitionerne i artikel 3 i forordning (EF) nr. 2371/2002 gælder følgende definitioner i denne forordning:

a)

»ICES-områder«: områder som fastsat af Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES) og defineret i forordning (EØF) nr. 3880/91

b)

»Østersøen«: ICES-afsnit IIIb, IIIc og IIId

c)

»samlet tilladt fangstmængde (TAC)«: den mængde, der hvert år kan tages af hver bestand

d)

»kvote«: en andel af den TAC, som er tildelt Fællesskabet, en medlemsstat eller et tredjeland

e)

»dage ude af havn«: enhver sammenhængende periode på 24 timer eller del deraf, hvor et fartøj er ude af havn.

KAPITEL II

FISKERIMULIGHEDER OG DERTIL KNYTTEDE BETINGELSER

Artikel 4

Fangstbegrænsninger og fordeling heraf

Fangstbegrænsningerne, fordelingen af sådanne fangstbegrænsninger mellem medlemsstaterne og yderligere betingelser, jf. artikel 2 i forordning (EF) nr. 847/96, er fastsat i bilag I til nærværende forordning.

Artikel 5

Særlige fordelingsbestemmelser

1.   Fangstbegrænsningerne fordeles mellem medlemsstaterne som fastsat i bilag I, idet der dog er mulighed for følgende:

a)

udvekslinger, jf. artikel 20, stk. 5, i forordning (EF) nr. 2371/2002

b)

omfordelinger, jf. artikel 21, stk. 4, artikel 23, stk. 1, og artikel 32, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 2847/93

c)

supplerende landinger, jf. artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96

d)

tilbageholdelse af mængder, jf. artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96

e)

nedsættelser, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 847/96.

2.   Med henblik på tilbageholdelse af kvoter, der skal overføres til 2009, kan artikel 4, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96 som undtagelse fra samme forordning anvendes på alle bestande, som der er fastsat en analytisk TAC for.

Artikel 6

Betingelser for fangster og bifangster

1.   Fisk fra bestande, som der er fastsat fangstbegrænsninger for, må kun opbevares om bord eller landes, hvis:

a)

fangsterne er taget af fartøjer fra en medlemsstat, der har en kvote, og denne kvote ikke er opbrugt, eller

b)

andre arter end sild og brisling er blandet med andre arter, og fangsterne er taget med trawl, snurrevod eller lignende redskaber med en maskestørrelse på under 32 mm, og fangsterne hverken sorteres om bord eller ved landing.

2.   Samtlige landinger afskrives på kvoten eller på Fællesskabets andel, medmindre det drejer sig om fangster taget i henhold til stk. 1, litra b).

3.   Hvis en medlemsstats sildekvote er opbrugt, må fartøjer, der fører den pågældende medlemsstats flag og er registreret i Fællesskabet, og som udøver de fiskerier, som kvoten gælder for, ikke lande usorterede fangster, der indeholder sild.

4.   Hvis en medlemsstats brislingkvote er opbrugt, må fartøjer, der fører den pågældende medlemsstats flag og er registreret i Fællesskabet, og som udøver de fiskerier, som kvoten gælder for, ikke lande usorterede fangster, der indeholder brisling.

Artikel 7

Fiskeriindsatsbegrænsninger

Der er fastsat fiskeriindsatsbegrænsninger i bilag II.

Artikel 8

Tekniske overgangsforanstaltninger

Der er fastsat tekniske overgangsforanstaltninger i bilag III.

KAPITEL III

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 9

Dataoverførsel

Når medlemsstaterne i henhold til artikel 15, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2847/93 sender Kommissionen data om de landede fangstmængder af de enkelte bestande, skal de anvende bestandskoderne som fastsat i bilag I til nærværende forordning.

Artikel 10

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2008.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. november 2007

På Rådets vegne

J. SILVA

Formand


(1)  EFT L 358 af 31.12.2002, s. 59. Ændret ved forordning (EF) nr. 865/2007 (EUT L 192 af 24.7.2007, s. 1).

(2)  EFT L 115 af 9.5.1996, s. 3.

(3)  EUT L 248 af 22.9.2007, s. 1.

(4)  EFT L 132 af 21.5.1987, s. 9.

(5)  EFT L 276 af 10.10.1983, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1804/2005 (EUT L 290 af 4.11.2005, s. 10).

(6)  EFT L 261 af 20.10.1993, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1967/2006 (EUT L 409 af 30.12.2006, s. 11).

(7)  EUT L 333 af 20.12.2003, s. 17.

(8)  EFT L 274 af 25.9.1986, s. 1. Ændret ved forordning (EF) nr. 3259/94 (EFT L 339 af 29.12.1994, s. 11).

(9)  EFT L 365 af 31.12.1991, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 448/2005 (EUT L 74 af 19.3.2005, s. 5).

(10)  EUT L 349 af 31.12.2005, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 809/2007 (EUT L 182 af 12.7.2007, s. 1).


BILAG I

Landingsbegrænsninger og dertil knyttede betingelser for forvaltningen fra år til år af fangstbegrænsningerne for EF-fartøjer i områder, hvor der er fastsat fangstbegrænsninger, opdelt efter art og område

I nedenstående skemaer fastsættes TAC’er og kvoter (i tons levende vægt, medmindre andet er angivet) for hver bestand og fordelingen heraf mellem medlemsstaterne samt dertil knyttede betingelser for forvaltningen af kvoterne fra år til år.

Fiskebestandene er for hvert område anført i alfabetisk rækkefølge efter arternes latinske navne. I disse skemaer anvendes følgende koder for de forskellige arter:

Videnskabeligt navn

Alfa-3-ISO-kode

Almindeligt navn

Clupea harengus

HER

Sild

Gadus morhua

COD

Torsk

Platichthys flesus

FLE

Skrubbe

Pleuronectes platessa

PLE

Rødspætte

Psetta maxima

TUR

Pighvar

Salmo salar

SAL

Atlantisk laks

Sprattus sprattus

SPR

Brisling


Art

:

Sild

Clupea harengus

Område

:

Underafsnit 22-24

HER/3B23, HER/3C22, HER/3D24.

Danmark

6 245

 

Tyskland

24 579

 

Finland

3

 

Polen

5 797

 

Sverige

7 926

 

EF

44 550

 

TAC

44 550

Analytisk TAC
Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes
Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes
Artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes


Art

:

Sild

Clupea harengus

Område

:

Underafsnit 30-31

HER/3D30, HER/3D31.

Finland

71 344

 

Sverige

15 676

 

EF

87 020

 

TAC

87 020

Analytisk TAC
Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes
Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes
Artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes


Art

:

Sild

Clupea harengus

Område

:

Underafsnit 25-27, 28,2, 29 og 32

HER/3D25, HER/3D26, HER/3D27, HER/3D28, HER/3D29, HER/3D32.

Danmark

3 358

 

Tyskland

890

 

Estland

17 148

 

Finland

33 472

 

Letland

4 232

 

Litauen

4 456

 

Polen

38 027

 

Sverige

51 047

 

EF

152 630

 

TAC

Ikke relevant

Analytisk TAC
Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes
Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes
Artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes


Art

:

Sild

Clupea harengus

Område

:

Underafsnit 28,1

HER/03D.RG

Estland

16 668

 

Letland

19 426

 

EF

36 094

 

TAC

36 094

Analytisk TAC
Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke
Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes
Artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes


Art

:

Torsk

Gadus morhua

Område

:

EF-farvande i underafsnit 25-32

COD/3D25, COD/3D26, COD/3D27, COD/3D28, COD/3D29, COD/3D30, COD/3D31, COD/3D32.

Danmark

8 905

 

Tyskland

3 542

 

Estland

868

 

Finland

681

 

Letland

3 311

 

Litauen

2 181

 

Polen

10 255

 

Sverige

9 022

 

EF

38 765

 

TAC

Ikke relevant

Analytisk TAC
Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes
Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes
Artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes


Art

:

Torsk

Gadus morhua

Område

:

EF-farvande i underafsnit 22-24

COD/3B23, COD/3C22, COD/3D24.

Danmark

8 390

 

Tyskland

4 102

 

Estland

186

 

Finland

165

 

Letland

694

 

Litauen

450

 

Polen

2 245

 

Sverige

2 989

 

EF

19 221

 

TAC

19 221

Analytisk TAC
Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes
Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes
Artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes


Art

:

Rødspætte

Pleuronectes platessa

Område

:

EF-farvande i III b, c, d

PLE/3B23, PLE/3C22, PLE/3D24, PLE/3D25, PLE/3D26, PLE/3D27, PLE/3D28, PLE/3D29, PLE/3D30, PLE/3D31, PLE/3D32.

Danmark

2 293

 

Tyskland

255

 

Polen

480

 

Sverige

173

 

EF

3 201

 

TAC

3 201

Præventiv TAC.
Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke
Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes
Artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes


Art

:

Atlantisk laks

Salmo salar

Område

:

EF-farvande i III b, c, d, undtagen underafsnit 32

SAL/3B23, SAL/3C22, SAL/3D24, SAL/3D25, SAL/3D26, SAL/3D27, SAL/3D28, SAL/3D29, SAL/3D30, SAL/3D31.

Danmark

75 511  (1)

 

Tyskland

8 401  (1)

 

Estland

7 674  (1)

 

Finland

94 157  (1)

 

Letland

48 028  (1)

 

Litauen

5 646  (1)

 

Polen

22 907  (1)

 

Sverige

102 068  (1)

 

EF

364 392  (1)

 

TAC

Ikke relevant

Analytisk TAC
Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes
Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes
Artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes


Art

:

Atlantisk laks

Salmo salar

Område

:

Underafsnit 32

SAL/3D32.

Estland

1 581  (2)

 

Finland

13 838  (2)

 

EF

15 419  (2)

 

TAC

Ikke relevant

Analytisk TAC
Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes
Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes
Artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes


Art

:

Brisling

Sprattus sprattus

Område

:

EF-farvande i III b, c, d

SPR/3B23, SPR/3C22, SPR/3D24, SPR/3D25, SPR/3D26, SPR/3D27, SPR/3D28, SPR/3D29, SPR/3D30, SPR/3D31, SPR/3D32.

Danmark

44 833

 

Tyskland

28 403

 

Estland

52 060

 

Finland

23 469

 

Letland

62 877

 

Litauen

22 745

 

Polen

133 435

 

Sverige

86 670

 

EF

454 492

 

TAC

Ikke relevant

Analytisk TAC
Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes
Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes
Artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes

(1)  Udtrykt i antal fisk.

(2)  Udtrykt i antal fisk.


BILAG II

1.   Fiskeriindsatsbegrænsninger

1.1.

For så vidt angår fiskerfartøjer, der fører deres flag, sørger medlemsstaterne for, at fiskeri med trawl, snurrevod eller lignende redskaber med en maskestørrelse på mindst 90 mm, fiskeri med gællegarn, indfiltringsgarn og toggegarn med en maskestørrelse på mindst 90 mm og fiskeri med bundliner, langliner (bortset fra flydeliner), håndliner og pilkeudstyr tillades i:

a)

223 dage ude af havn i underafsnit 22-24, undtagen i perioden 1.-30. april, når artikel 8, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1098/2007 anvendes, og

b)

178 dage ude af havn i underafsnit 25-27,28.2 undtagen i perioden 1. juli-31. august, når artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 1098/2007 anvendes.

1.2.

Det maksimale antal dage ude af havn om året, hvor et fartøj må opholde sig i de to områder som fastsat i punkt 1.1, litra a) og b), og fiske med de i punkt 1.1 omhandlede redskaber, må ikke overstige det højeste antal dage, der er tildelt for et af de to områder.

1.3.

Kommissionen kan tildele medlemsstaterne op til fire ekstra dage ude af havn i de tilfælde, hvor fiskeri med et af de redskaber, der er omhandlet i artikel 8, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1098/2007, er blevet indstillet endeligt fra den 1. januar 2005 eller senere i de pågældende områder i overensstemmelse med artikel 7 i forordning (EF) nr. 2792/1999 af 17. december 1999 om de nærmere regler og betingelser for Fællesskabets strukturforanstaltninger for fiskeriet (1).

1.4.

Medlemsstater, som ønsker at få del i de tildelinger, der er nævnt i punkt 1.3, skal senest den 30. januar 2008 sende en anmodning herom til Kommissionen sammen med en rapport med nærmere oplysninger om det endelige fiskeriophør. Kommissionen kan på basis af en sådan anmodning ændre antallet af dage ude af havn som fastsat i punkt 1.1 for den pågældende medlemsstat efter proceduren i artikel 30, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2371/2002.


(1)  EFT L 337 af 30.12.1999, s. 10. Ophævet ved forordning (EF) nr. 1198/2006 (EUT L 223 af 15.8.2006, s. 1).


BILAG III

TEKNISKE OVERGANGSFORANSTALTNINGER

1.   Restriktioner i forbindelse med fiskeri efter skrubbe og pighvar

1.1.

Det er forbudt at beholde fisk af nedenstående arter om bord, når de er fanget i følgende geografiske områder og perioder:

Art

Geografisk område

Periode

Skrubbe (Platichthys flesus)

Underafsnit 26-28, 29 syd for 59°30′N

Underafsnit 32

15. februar-15. maj

15. februar-31. maj

Pighvar (Psetta maxima)

Underafsnit 25-26, 28 syd for 56°50′N

1. juni-31. juli

2.   Uanset punkt 1 er det, når der fiskes med trawl, snurrevod og lignende redskaber med en maskestørrelse på mindst 105 mm eller med gællegarn, indfiltringsgarn eller toggegarn med en maskestørrelse på mindst 100 mm, tilladt at beholde bifangster af skrubbe og pighvar om bord og lande dem, hvis sådanne bifangster højst udgør 10 % udtrykt i levende vægt af den samlede fangst, der beholdes om bord og landes i de forbudsperioder, der er omhandlet i punkt 1.


30.11.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 312/10


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1405/2007

af 29. november 2007

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 3223/94 af 21. december 1994 om gennemførelsesbestemmelser til importordningen for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 4, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 3223/94 fastsættes som følge af gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 3223/94, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 30. november 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. november 2007.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 756/2007 (EUT L 172 af 30.6.2007, s. 41).


BILAG

til Kommissionens forordning af 29. november 2007 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

IL

114,0

MA

71,3

TR

84,2

ZZ

89,8

0707 00 05

JO

196,3

MA

51,7

TR

85,6

ZZ

111,2

0709 90 70

MA

44,1

TR

98,9

ZZ

71,5

0709 90 80

EG

301,9

ZZ

301,9

0805 20 10

MA

64,9

ZZ

64,9

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

CN

63,1

HR

26,3

IL

67,3

TR

102,5

UY

82,5

ZZ

68,3

0805 50 10

AR

72,2

EG

78,5

TR

108,6

ZA

59,3

ZZ

79,7

0808 10 80

AR

87,7

CA

86,9

CL

86,0

CN

72,1

MK

27,8

US

97,1

ZA

78,3

ZZ

76,6

0808 20 50

AR

48,8

CN

46,0

TR

145,7

US

109,4

ZZ

87,5


(1)  Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« repræsenterer »anden oprindelse«.


30.11.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 312/12


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1406/2007

af 29. november 2007

om indledning af en fornyet undersøgelse af Rådets forordning (EF) nr. 130/2006 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af vinsyre med oprindelse i Folkerepublikken Kina, for så vidt angår en ny eksportør, om ophævelse af tolden for så vidt angår importen fra en eksportør i dette land og om at gøre denne import til genstand for registrering

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 384/96 af 22. december 1995 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (grundforordningen) (1), særlig artikel 11, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

A.   ANMODNING OM FORNYET UNDERSØGELSE

(1)

Kommissionen har modtaget en anmodning om en fornyet undersøgelse vedrørende en ny eksportør i henhold til grundforordningens artikel 11, stk. 4. Anmodningen blev indgivet af Fuyang Genebest Chemical Industry Co. Ltd (ansøgeren), som er en eksporterende producent i Folkerepublikken Kina (det pågældende land).

B.   VARE

(2)

Den vare, der er genstand for undersøgelsen, er vinsyre med oprindelse i Folkerepublikken Kina (den pågældende vare), som i øjeblikket tariferes under KN-kode 2918 12 00. KN-koden angives kun til orientering.

C.   GÆLDENDE FORANSTALTNINGER

(3)

De i øjeblikket gældende foranstaltninger består i en endelig antidumpingtold indført ved Rådets forordning (EF) nr. 130/2006 (2), ifølge hvilken importen til Fællesskabet af den pågældende vare med oprindelse i Folkerepublikken Kina, herunder den pågældende vare fremstillet af ansøgeren, er genstand for en endelig antidumpingtold på 34,9 %, dog med undtagelse af en række specifikt nævnte virksomheder, som pålægges individuelle toldsatser.

D.   BEGRUNDELSE FOR DEN FORNYEDE UNDERSØGELSE

(4)

Ansøgeren hævder, at virksomheden opererer på markedsøkonomiske vilkår som defineret i grundforordningens artikel 2, stk. 7, litra c), eller kræver subsidiært individuel behandling i overensstemmelse med grundforordningens artikel 9, stk. 5, at virksomheden ikke eksporterede den pågældende vare til Fællesskabet i den undersøgelsesperiode, der lå til grund for antidumpingforanstaltningerne, dvs. i perioden fra 1. juli 2003 til 30. juni 2004 (den oprindelige undersøgelsesperiode), og at den ikke er forretningsmæssigt forbundet med nogen af de eksporterende producenter af varen, som er omfattet af ovennævnte antidumpingforanstaltninger.

(5)

Ansøgeren hævder desuden, at virksomheden begyndte at eksportere den pågældende vare til Fællesskabet efter udløbet af den oprindelige undersøgelsesperiode.

E.   PROCEDURE

(6)

De producenter i Fællesskabet, der vides berørt af sagen, er blevet underrettet om ovenstående anmodning og har haft lejlighed til at fremsætte bemærkninger hertil. Der er ikke modtaget nogen bemærkninger.

(7)

Efter at have undersøgt de foreliggende oplysninger konkluderer Kommissionen, at der foreligger tilstrækkelige beviser til at berettige indledningen af en fornyet undersøgelse vedrørende en ny eksportør i henhold til grundforordningens artikel 11, stk. 4, med henblik på at fastslå, om ansøgeren driver virksomhed på markedsøkonomiske vilkår som defineret i grundforordningens artikel 2, stk. 7, litra c), eller alternativt om ansøgeren opfylder betingelserne for en individuel told, jf. grundforordningens artikel 9, stk. 5, og i givet fald fastsætte ansøgerens individuelle dumpingmargen og, hvis der konstateres dumping, hvilken told der skal gælde for importen fra ansøgeren af den pågældende vare til Fællesskabet.

(8)

Hvis det konstateres, at ansøgeren opfylder betingelserne for fastsættelse af en individuel told, kan det blive nødvendigt at ændre den toldsats, der for øjeblikket gælder for importen af den pågældende vare fra virksomheder, der ikke er udtrykkeligt nævnt i artikel 1, stk. 2, i forordning (EF) nr. 130/2006.

a)

Spørgeskemaer

For at indhente de oplysninger, som Kommissionen anser for nødvendige for sin undersøgelse, vil den sende et spørgeskema til ansøgeren.

b)

Indhentning af oplysninger og afholdelse af høringer

Alle berørte parter opfordres til at tilkendegive deres synspunkter skriftligt og fremlægge dokumentation herfor.

Kommissionen kan desuden høre interesserede parter, hvis de fremsætter skriftlig anmodning herom og påviser, at der er særlige årsager til, at de bør høres.

Det skal bemærkes, at de fleste proceduremæssige rettigheder, der er fastsat i grundforordningen, kun kan respekteres, hvis parterne giver sig til kende inden for den frist, der er fastsat i nærværende forordning.

c)

Markedsøkonomisk status

Hvis ansøgeren fremlægger tilstrækkelige beviser for, at virksomheden opererer på markedsøkonomiske vilkår, dvs. at den opfylder kriterierne i grundforordningens artikel 2, stk. 7, litra c), vil den normale værdi blive fastsat i henhold til grundforordningens artikel 2, stk. 7, litra b). Med henblik herpå skal der fremsættes et behørigt underbygget krav inden for den frist, der er angivet i denne forordnings artikel 4, stk. 3. Kommissionen vil sende en formular herom til ansøgeren og til myndighederne i Folkerepublikken Kina.

d)

Valg af land med markedsøkonomi

Hvis ansøgeren ikke indrømmes markedsøkonomisk behandling, men opfylder betingelserne for en individuel toldsats i overensstemmelse med grundforordningens artikel 9, stk. 5, vil der blive anvendt et egnet land med markedsøkonomi til fastsættelse af den normale værdi med hensyn til Folkerepublikken Kina, jf. grundforordningens artikel 2, stk. 7, litra a). Kommissionen påtænker igen at anvende Argentina til dette formål, som det var tilfældet ved undersøgelsen, som førte til indførelsen af de gældende foranstaltninger over for importen af den pågældende vare fra Folkerepublikken Kina. Interesserede parter opfordres til at fremsætte bemærkninger om hensigtsmæssigheden af dette valg inden for den frist, der er fastsat i denne forordnings artikel 4, stk. 2.

Endvidere kan Kommissionen, hvis ansøgeren indrømmes markedsøkonomisk behandling, om nødvendigt også anvende resultater vedrørende den normale værdi, der er fastsat i et egnet land med markedsøkonomi, til f.eks. at erstatte upålidelige omkostnings- eller prisoplysninger i Folkerepublikken Kina, som er nødvendige for at fastsætte den normale værdi, hvis de fornødne pålidelige oplysninger ikke foreligger i Folkerepublikken Kina. Kommissionen påtænker også at anvende Argentina til dette formål.

F.   OPHÆVELSE AF GÆLDENDE TOLD OG REGISTRERING AF IMPORTEN

(9)

I henhold til grundforordningens artikel 11, stk. 4, skal den gældende antidumpingtold ophæves, for så vidt angår importen af den pågældende vare, som fremstilles og sælges af ansøgeren med henblik på eksport til Fællesskabet. Samtidig skal denne import gøres til genstand for registrering i overensstemmelse med grundforordningens artikel 14, stk. 5, for at sikre, at der kan opkræves antidumpingtold med tilbagevirkende kraft fra datoen for indledningen af denne fornyede undersøgelse, hvis den fører til en konklusion om, at ansøgeren sælger varer til dumpingpriser. Størrelsen af ansøgerens eventuelle fremtidige afgiftstilsvar kan ikke vurderes på dette stade i proceduren.

G.   FRISTER

(10)

For at sikre en forsvarlig forvaltning bør der fastsættes frister, inden for hvilke:

a)

interesserede parter kan give sig til kende over for Kommissionen, fremsætte deres synspunkter skriftligt og indgive svar på spørgeskemaet, jf. denne forordnings artikel 4, stk. 1, eller fremlægge andre oplysninger, som der skal tages hensyn til i undersøgelsen

b)

interesserede parter kan fremsætte skriftlig anmodning om at blive hørt mundtligt af Kommissionen

c)

interesserede parter kan fremsætte bemærkninger om hensigtsmæssigheden af valget af Argentina, som i tilfælde af, at ansøgeren ikke indrømmes markedsøkonomisk behandling, påtænkes anvendt som land med markedsøkonomi med henblik på at fastsætte den normale værdi for Folkerepublikken Kina

d)

ansøgeren bør fremsætte et behørigt underbygget krav om markedsøkonomisk behandling.

H.   MANGLENDE SAMARBEJDSVILJE

(11)

Hvis en af de berørte parter nægter at give adgang til de nødvendige oplysninger eller undlader at meddele dem inden for fristerne eller lægger væsentlige hindringer i vejen for undersøgelsen, kan der i henhold til grundforordningens artikel 18 træffes afgørelser, positive eller negative, på grundlag af de foreliggende faktiske oplysninger.

Konstateres det, at en berørt part har meddelt urigtige eller vildledende oplysninger, ses der bort fra disse oplysninger, og der kan i overensstemmelse med grundforordningens artikel 18 gøres brug af de foreliggende faktiske oplysninger. Hvis en berørt part udviser manglende eller begrænset samarbejdsvilje, og der gøres brug af de foreliggende faktiske oplysninger, kan resultatet blive mindre gunstigt for denne part, end hvis den pågældende havde udvist samarbejdsvilje.

I.   BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

(12)

Det skal bemærkes, at personoplysninger, som indsamles i forbindelse med denne undersøgelse, vil blive behandlet i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (3).

J.   HØRINGSKONSULENT

(13)

Det skal bemærkes, at hvis der opstår vanskeligheder i forbindelse med parternes udøvelse af retten til at forsvare sig, kan høringskonsulenten fra Generaldirektoratet for Handel anmodes om at gribe ind. Høringskonsulenten optræder som formidler mellem de berørte parter og Kommissionens tjenestegrene og kan om nødvendigt mægle i proceduremæssige spørgsmål, der vedrører beskyttelse af parternes interesser i forbindelse med denne procedure, navnlig hvad angår spørgsmål om aktindsigt, fortrolige oplysninger, forlængelse af frister og behandling af skriftlige og/eller mundtlige henvendelser. Yderligere oplysninger og oplysninger om kontakt findes på høringskonsulentens websider på webstedet for Generaldirektoratet for Handel (http://ec.europa.eu/trade) —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Der indledes hermed en fornyet undersøgelse af forordning (EF) nr. 130/2006 i henhold til artikel 11, stk. 4, i forordning (EF) nr. 384/96 med henblik på at fastslå, om og i hvilket omfang importen af vinsyre henhørende under KN-kode 2918 12 00 med oprindelse i Folkerepublikken Kina, som fremstilles og sælges til eksport til Fællesskabet af Fuyang Genebest Chemical Industry Co. Ltd (Taric-tillægskode A851), skal være omfattet af den antidumpingtold, der er indført ved forordning (EF) nr. 130/2006.

Artikel 2

Den antidumpingtold, der blev indført ved forordning (EF) nr. 130/2006, ophæves, for så vidt angår den import, der er omhandlet i artikel 1 i nærværende forordning.

Artikel 3

Medlemsstaternes toldmyndigheder pålægges at træffe passende foranstaltninger til at registrere den import, der er omhandlet i artikel 1 i denne forordning, jf. artikel 14, stk. 5, i forordning (EF) nr. 384/96. Registreringen ophører ni måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden.

Artikel 4

1.   Medmindre andet er angivet, skal interesserede parter give sig til kende over for Kommissionen, fremsætte deres synspunkter skriftligt og indgive svar på det spørgeskema, der er nævnt i betragtning 10, litra a), i denne forordning, eller fremlægge alle andre oplysninger senest 40 dage efter denne forordnings ikrafttræden, hvis der skal tages hensyn til deres bemærkninger i forbindelse med undersøgelsen. Interesserede parter kan også skriftligt anmode om at blive hørt af Kommissionen inden for samme frist på 40 dage.

2.   Parter, der berøres af undersøgelsen, og som måtte ønske at fremsætte bemærkninger om hensigtsmæssigheden af, at Argentina anvendes som tredjeland med markedsøkonomi til at fastsætte den normale værdi for Folkerepublikken Kina, skal fremsætte deres bemærkninger senest 10 dage efter datoen for denne forordnings ikrafttræden.

3.   Behørigt underbyggede krav om markedsøkonomisk behandling skal være Kommissionen i hænde senest 21 dage efter datoen for denne forordnings ikrafttræden.

4.   Alle bemærkninger og anmodninger fra berørte parter skal indgives skriftligt (men ikke elektronisk, medmindre andet er angivet) med angivelse af den interesserede parts navn, adresse, e-mail-adresse og telefon- og faxnummer. Alle skriftlige bemærkninger, herunder de oplysninger, der kræves i denne forordning, spørgeskemabesvarelser og korrespondance fra interesserede parter, som afgives i fortrolighed, mærkes »Limited« (4) og ledsages i overensstemmelse med artikel 19, stk. 2, i forordning (EF) nr. 384/96 af en ikke-fortrolig udgave, som mærkes »FOR INSPECTION BY INTERESTED PARTIES«.

Oplysninger om sagen og/eller anmodninger om at blive hørt indsendes til følgende adresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Handel

Direktorat H

Kontor: J-79 4/23

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 295 65 05

Artikel 5

Artikel 5 Denne forordning træder i kraft på dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. november 2007.

På Kommissionens vegne

Peter MANDELSON

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 56 af 6.3.1996, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2117/2005 (EUT L 340 af 23.12.2005, s. 17).

(2)  EUT L 23 af 27.1.2006, s. 1.

(3)  EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1.

(4)  Dette betyder, at dokumentet kun er til intern brug. Det er beskyttet i henhold til artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 (EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43). Det er et fortroligt dokument i henhold til artikel 19 i Rådets forordning (EF) nr. 384/96 (EFT L 56 af 6.3.1996, s. 1) og artikel 6 i WTO-aftalen om anvendelse af artikel VI i GATT 1994 (antidumpingaftalen).


30.11.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 312/16


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1407/2007

af 29. november 2007

om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Třeboňský kapr (BGB))

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 af 20. marts 2006 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer (1), særlig artikel 7, stk. 4, første afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I overensstemmelse med artikel 6, stk. 2, første afsnit, og i henhold til artikel 17, stk. 2, i forordning (EF) nr. 510/2006 er Den Tjekkiske Republiks ansøgning om registrering af betegnelsen »Třeboňský kapr« offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende  (2).

(2)

Da Kommissionen ikke har modtaget indsigelser i medfør af artikel 7 i forordning (EF) nr. 510/2006, bør denne betegnelse registreres —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Betegnelsen i bilaget til denne forordning er hermed registreret.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. november 2007.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 93 af 31.3.2006, s. 12. Ændret ved forordning (EF) nr. 1791/2006 (EUT L 363 af 20.12.2006, s. 1).

(2)  EUT C 66 af 22.3.2007, s. 1.


BILAG

Landbrugsprodukter bestemt til fødevarer, som er opført i traktatens bilag I:

Kategori 1.7

Fisk, bløddyr, skaldyr, ferske, og produkter på basis heraf

DEN TJEKKISKE REPUBLIK

Třeboňský kapr (BGB).


30.11.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 312/17


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1408/2007

af 28. november 2007

om forbud mod fiskeri efter rødspætte i ICES-underområde IV og i ICES-afsnit II a (EF-farvande) fra fartøjer, der fører belgisk flag

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 af 20. december 2002 om bevarelse og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne som led i den fælles fiskeripolitik (1), særlig artikel 26, stk. 4,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2847/93 af 12. oktober 1993 om indførelse af en kontrolordning under den fælles fiskeripolitik (2), særlig artikel 21, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets forordning (EF) nr. 41/2007 af 21. december 2006 om fastsættelse for 2007 af fiskerimuligheder og dertil knyttede betingelser for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EF-farvande og for EF-fartøjer i andre farvande, som er omfattet af fangstbegrænsninger (3), er der fastsat kvoter for 2007.

(2)

Ifølge de oplysninger Kommissionen har modtaget, har fiskeriet efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i den pågældende medlemsstat, nået et sådant omfang, at den tildelte kvote for 2007 er opbrugt.

(3)

Det er derfor nødvendigt at forbyde fiskeri efter den pågældende bestand samt opbevaring om bord, omladning og landing af fangster af denne bestand —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Opbrugt kvote

Den fiskekvote, som for 2007 tildeltes den medlemsstat, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, for den i samme bilag omhandlede bestand, må anses for at være opbrugt fra den dato, der er fastsat i det pågældende bilag.

Artikel 2

Forbud

Fiskeri efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i denne medlemsstat, er forbudt fra den dato, der er fastsat i det pågældende bilag. Det er forbudt at opbevare om bord, omlade eller lande fangster af denne bestand taget af de pågældende fartøjer efter den pågældende dato.

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. november 2007.

På Kommissionens vegne

Fokion FOTIADIS

Generaldirektør for fiskeri og maritime anliggender


(1)  EFT L 358 af 31.12.2002, s. 59. Ændret ved forordning (EF) nr. 865/2007 (EUT L 192 af 24.7.2007, s. 1).

(2)  EFT L 261 af 20.10.1993, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1967/2006 (EUT L 409 af 30.12.2006, s. 11). Berigtiget ved EUT L 36 af 8.2.2007, s. 6.

(3)  EUT L 15 af 20.1.2007, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 898/2007 (EUT L 196 af 28.7.2007, s. 22).


BILAG

Nr.

77

Medlemsstat

Belgien

Bestand

PLE/2AC4.

Art

Rødspætte (Pleuronectes platessa)

Område

ICES-underområde IV; ICES-afsnit II a (EF-farvande)

Dato

15.11.2007


30.11.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 312/19


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1409/2007

af 29. november 2007

om forbud mod fiskeri efter rødfiskarter i færøske farvande i ICES-afsnit V b fra fartøjer, der fører fransk flag

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 af 20. december 2002 om bevarelse og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne som led i den fælles fiskeripolitik (1), særlig artikel 26, stk. 4,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2847/93 af 12. oktober 1993 om indførelse af en kontrolordning under den fælles fiskeripolitik (2), særlig artikel 21, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets forordning (EF) nr. 41/2007 af 21. december 2006 om fastsættelse for 2007 af fiskerimuligheder og dertil knyttede betingelser for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EF-farvande og for EF-fartøjer i andre farvande, som er omfattet af fangstbegrænsninger (3), er der fastsat kvoter for 2007.

(2)

Ifølge de oplysninger, Kommissionen har modtaget, har fiskeriet efter den bestand, der er omhandlet i bilaget, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i den pågældende medlemsstat, nået et sådant omfang, at den tildelte kvote for 2007 er opbrugt.

(3)

Fiskeri efter den pågældende bestand samt opbevaring om bord, omladning og landing af fangster af denne bestand bør derfor forbydes —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Opbrugt kvote

Den fiskekvote, som for 2007 tildeltes den medlemsstat, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, for den i samme bilag omhandlede bestand, må anses for at være opbrugt fra den dato, der er fastsat i det pågældende bilag.

Artikel 2

Forbud

Fiskeri efter den bestand, der er omhandlet i bilaget, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i denne medlemsstat, er forbudt fra den dato, der er fastsat i nævnte bilag. Det er forbudt at opbevare om bord, omlade og lande fangster af denne bestand taget af de pågældende fartøjer efter den dato.

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. november 2007.

På Kommissionens vegne

Fokion FOTIADIS

Generaldirektør for fiskeri og maritime anliggender


(1)  EFT L 358 af 31.12.2002, s. 59. Ændret ved forordning (EF) nr. 865/2007 (EUT L 192 af 24.7.2007, s. 1).

(2)  EFT L 261 af 20.10.1993, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1967/2006 (EUT L 409 af 30.12.2006, s. 11). Berigtiget ved EUT L 36 af 8.2.2007, s. 6.

(3)  EUT L 15 af 20.1.2007, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 898/2007 (EUT L 196 af 28.7.2007, s. 22).


BILAG

Nr.

76

Medlemsstat

Frankrig

Bestand

RED/05B-F.

Art

Rødfiskarter (Sebastes spp.)

Område

Færøske farvande i ICES-afsnit V b

Dato

13.11.2007


30.11.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 312/21


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1410/2007

af 29. november 2007

om fastsættelse af eksportrestitutioner for svinekød

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2759/75 af 29. oktober 1975 om den fælles markedsordning for svinekød (1), særlig artikel 13, stk. 3, andet afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 13, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2759/75 kan forskellen mellem verdensmarkedspriserne og priserne i EF for de produkter, der er anført i forordningens artikel 1, udlignes ved en eksportrestitution.

(2)

I lyset af den aktuelle situation på markedet for svinekød bør der derfor fastsættes eksportrestitutioner efter bestemmelserne og kriterierne i artikel 13 i forordning (EØF) nr. 2759/75.

(3)

I henhold til artikel 13, stk. 3, i forordning (EØF) nr. 2759/75 kan situationen på verdensmarkedet eller særlige krav på visse markeder gøre det nødvendigt at differentiere restitutionen for de produkter, der er anført i artikel 1 i forordning EØF nr. 2759/75, alt efter bestemmelsesstedet.

(4)

Der bør kun ydes restitutioner for produkter, der må omsættes frit i EF, og som er forsynet med et sundhedsmærke som omhandlet i artikel 5, stk. 1, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (2). Produkterne skal ligeledes overholde kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (3) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 af 29. april 2004 om særlige bestemmelser for tilrettelæggelsen af den offentlige kontrol af animalske produkter til konsum (4).

(5)

Forvaltningskomitéen for Svinekød har ikke afgivet udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Der ydes eksportrestitutioner som omhandlet i artikel 13 i forordning (EØF) nr. 2759/75 for de produkter og de beløb, der er anført i bilaget til nævnte forordning, på de i stk. 2 fastsatte betingelser.

2.   De produkter, som der kan ydes restitutioner for i henhold til stk. 1, skal opfylde de relevante krav i forordning (EF) nr. 852/2004 og (EF) nr. 853/2004, navnlig for så vidt angår tilberedning i en godkendt virksomhed og overholdelse af kravene om sundhedsmærkning, som fastsat i afsnit I, kapitel III, i bilag I til forordning (EF) nr. 854/2004.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 30. november 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. november 2007.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 282 af 1.11.1975, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1913/2005 (EUT L 307 af 25.11.2005, s. 2). Med virkning fra den 1. juli 2008 erstattes forordning (EØF) nr 2759/75 af forordning (EF) nr. 1234/2007 (EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1).

(2)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 55. Berigtiget i EUT L 226 af 25.6.2004, s. 22. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1243/2007 (EUT L 281 af 25.10.2007, s. 8).

(3)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 1. Berigtiget i EUT L 226 af 25.6.2004, s. 3.

(4)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 206. Berigtiget i EUT L 226 af 25.6.2004, s. 83. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1791/2006.


BILAG

Eksportrestitutioner for svinekød gældende fra den 30. november 2007

Produktkode

Bestemmelsessted

Måleenhed

Restitutionsbeløb

0203 11 10 9000

A00

EUR/100 kg

31,10

0203 21 10 9000

A00

EUR/100 kg

31,10

0203 12 11 9100

A00

EUR/100 kg

31,10

0203 12 19 9100

A00

EUR/100 kg

31,10

0203 19 11 9100

A00

EUR/100 kg

31,10

0203 19 13 9100

A00

EUR/100 kg

31,10

0203 19 55 9110

A00

EUR/100 kg

31,10

0203 22 11 9100

A00

EUR/100 kg

31,10

0203 22 19 9100

A00

EUR/100 kg

31,10

0203 29 11 9100

A00

EUR/100 kg

31,10

0203 29 13 9100

A00

EUR/100 kg

31,10

0203 29 55 9110

A00

EUR/100 kg

31,10

0203 19 15 9100

A00

EUR/100 kg

19,40

0203 19 55 9310

A00

EUR/100 kg

19,40

0203 29 15 9100

A00

EUR/100 kg

19,40

0210 11 31 9110

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 11 31 9910

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 19 81 9100

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 19 81 9300

A00

EUR/100 kg

54,20

1601 00 91 9120

A00

EUR/100 kg

19,50

1601 00 99 9110

A00

EUR/100 kg

15,20

1602 41 10 9110

A00

EUR/100 kg

29,00

1602 41 10 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

1602 42 10 9110

A00

EUR/100 kg

22,80

1602 42 10 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

1602 49 19 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

NB: Produktkoderne samt koderne for bestemmelsessteder i serie »A « er fastsat i Kommissionens ændrede forordning (EØF) nr. 3846/87 (EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1).


DIREKTIVER

30.11.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 312/23


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2007/69/EF

af 29. november 2007

om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF med henblik på at optage difethialon som et aktivt stof i bilag I hertil

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF af 16. februar 1998 om markedsføring af biocidholdige produkter (1), særlig artikel 16, stk. 2, andet afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 2032/2003 af 4. november 2003 om den anden fase af det tiårs arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 16, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF om markedsføring af biocidholdige produkter, og om ændring af forordning (EF) nr. 1896/2000 (2) er der opstillet en liste over aktive stoffer, som skal vurderes med henblik på eventuel optagelse i bilag I, I A eller I B til direktiv 98/8/EF. Denne liste omfatter difethialon.

(2)

I henhold til forordning (EF) nr. 2032/2003 er difethialon vurderet i overensstemmelse med artikel 11, stk. 2, i direktiv 98/8/EF til anvendelse i produkttype 14, rodenticider, jf. bilag V til direktiv 98/8/EF.

(3)

Norge blev udpeget som rapporterende stat og sendte den kompetente myndigheds rapport sammen med en henstilling til Kommissionen den 11. oktober 2005 i overensstemmelse med artikel 10, stk. 5 og 7, i forordning (EF) nr. 2032/2003.

(4)

Medlemsstaterne og Kommissionen har gennemgået den kompetente myndigheds rapport. I overensstemmelse med artikel 11, stk. 4, i forordning (EF) nr. 2032/2003 er resultaterne af vurderingen indføjet i en vurderingsrapport i det stående udvalg for biocidholdige produkter den 21. juni 2007.

(5)

Vurderingen af difethialon afdækkede ingen uafklarede spørgsmål eller problemer, som skulle behandles af Den Videnskabelige Komité for Sundheds- og Miljørisici (VKSM).

(6)

Undersøgelserne viser, at biocidholdige produkter, som anvendes som rodenticider, og som indeholder difethialon, tilsyneladende kan forventes ikke at udgøre en risiko for mennesker, når der ses bort fra utilsigtede hændelser, der involverer børn. Der er konstateret en risiko for dyr uden for målgruppen og for miljøet. For indeværende betragtes difethialon imidlertid som afgørende for sundheds- og hygiejneforholdene. Det er derfor berettiget at optage difethialon i bilag I for at sikre, at der i alle medlemsstater kan gives, ændres eller tilbagekaldes godkendelser af biocidholdige produkter, der anvendes som rodenticider og indeholder difethialon, i overensstemmelse med artikel 16, stk. 3, i direktiv 98/8/EF.

(7)

I lyset af resultaterne i vurderingsrapporten bør der i forbindelse med produkttilladelsen stilles krav om, at der træffes specifikke risikobegrænsende foranstaltninger for produkter, som indeholder difethialon, og som anvendes som rodenticider. Sådanne foranstaltninger bør sigte mod at begrænse risikoen for primær og sekundær udsættelse af mennesker og dyr uden for målgruppen og at begrænse stoffets langtidsvirkninger på miljøet.

(8)

Grundet de konstaterede risici og særlige egenskaber, der gør difethialon potentielt persistent, potentielt bioakkumulerende og toksisk, eller meget persistent og meget potentielt bioakkumulerende, bør det kun optages i bilag I for en femårsperiode, og der bør foretages en sammenlignende risikovurdering i overensstemmelse med artikel 10, stk. 5, nr. i), andet led, inden dets optagelse i bilag I forlænges.

(9)

Det er vigtigt at anvende dette direktivs bestemmelser samtidigt i alle medlemsstaterne for at sikre ligebehandling af biocidholdige produkter indeholdende det aktive stof difethialon på markedet og også lette den korrekte funktion af markedet for biocidholdige produkter generelt.

(10)

Før et aktivt stof optages i bilag I, bør medlemsstaterne og de berørte parter have en rimelig frist til at forberede sig, så de kan opfylde de nye krav, optagelsen medfører, og for at sikre, at ansøgere, der har udarbejdet dossierer, fuldt ud kan udnytte databeskyttelsesperioden på ti år, der i henhold til artikel 12, stk. 1, litra c), nr. ii), i direktiv 98/8/EF indledes på datoen for optagelsen.

(11)

Efter optagelsen bør medlemsstaterne have en rimelig frist til at gennemføre bestemmelserne i artikel 16, stk. 3, i direktiv 98/8/EF og især til at give, ændre eller tilbagekalde godkendelser af biocidholdige produkter i produkttype 14 indeholdende difethialon med henblik på at sikre, at direktiv 98/8/EF er opfyldt.

(12)

Direktiv 98/8/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(13)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Biocidholdige Produkter —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilag I til direktiv 98/8/EF ændres som angivet i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

Gennemførelse

1.   Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 31. oktober 2008 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

De anvender disse bestemmelser fra den 1. november 2009.

Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne tilsender Kommissionen de vigtigste nationale bestemmelser, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. november 2007.

På Kommissionens vegne

Stavros DIMAS

På Kommissionens vegne


(1)  EFT L 123 af 24.4.1998, s. 1. Senest ændret ved direktiv 2007/47/EF (EUT L 247 af 21.9.2007, s. 21).

(2)  EUT L 307 af 24.11.2003, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1849/2006 (EUT L 355 af 15.12.2006, s. 63).


BILAG

Følgende »nr. 4« indsættes i tabellen i bilag I til direktiv 98/8/EF:

Nr.

Almindeligt anvendt navn

IUPAC-navn

Identifikationsnr.

Minimumsrenhed af det biocidholdige produkts aktive stof i den form, det markedsføres

Optagelsesdato

Frist for overensstemmelse med artikel 16, stk. 3 (undtagen for produkter, som indeholder mere end ét aktivt stof — her er fristen for overholdelse af artikel 16, stk. 3, den frist, der fastsættes i den sidste af beslutningerne om optagelse angående dets aktive stof)

Udløbsdato for optagelsen

Produkttype

Særlige bestemmelser (*)

»4

Difethialon

3-[3-(4′-bromo[1,1′biphenyl]-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydronaphth-1-yl]-4-hydroxy-2H-1-benzothiopyran-2-one

EF-nr.: Foreligger ikke

CAS-nr. 104653-34-1

976  g/kg

1. november 2009

31. oktober 2011

31. oktober 2014

14

I lyset af, at det aktive stofs egenskaber gør det potentielt persistent, potentielt bioakkumulerende og toksisk, eller meget persistent og meget potentielt bioakkumulerende, bør der foretages en sammenlignende risikovurdering af det aktive stof i overensstemmelse med artikel 10, stk. 5, nr. i), andet led, inden dets optagelse i bilag I forlænges.

Medlemsstaterne sikrer, at godkendelser gives på følgende betingelser:

(1)

Det aktive stofs nominelle koncentration i produktet må ikke overstige 0,0025 % w/w, og der gives kun tilladelse til brugsklart lokkemad.

(2)

Produkter skal indeholde et afskrækningsmiddel og et farvestof, hvor dette er relevant.

(3)

Produkter må ikke anvendes som »tracking powder«.

(4)

Primær og sekundær udsættelse af mennesker, dyr uden for målgruppen og miljøet minimeres ved at overveje og benytte alle egnede og disponible risikoreducerende foranstaltninger. Disse omfatter bl.a., at produktet begrænses til erhvervsmæssig brug, der fastsættes en overgrænse for pakkestørrelsen, og der pålægges en forpligtelse til at benytte sikrede kasser med lokkemad, som ikke kan udsættes for manipulation.«


(*)  Med henblik på gennemførelsen af de fælles principper i bilag VI findes indholdet og konklusionerne af vurderingsrapporterne på Kommissionens websted: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


30.11.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 312/26


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2007/70/EF

af 29. november 2007

om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF med henblik på at optage kuldioxid som et aktivt stof i bilag I A hertil

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF af 16. februar 1998 om markedsføring af biocidholdige produkter (1), særlig artikel 16, stk. 2, andet afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 2032/2003 af 4. november 2003 om den anden fase af det tiårs arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 16, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF om markedsføring af biocidholdige produkter, og om ændring af forordning (EF) nr. 1896/2000 (2) er der opstillet en liste over aktive stoffer, som skal vurderes med henblik på eventuel optagelse i bilag I, I A eller I B til direktiv 98/8/EF. Denne liste omfatter kuldioxid.

(2)

I henhold til forordning (EF) nr. 2032/2003 er kuldioxid vurderet i overensstemmelse med artikel 11, stk. 2, i direktiv 98/8/EF til anvendelse i produkttype 14, rodenticider, jf. bilag V til direktiv 98/8/EF.

(3)

Frankrig blev udpeget som rapporterende medlemsstat og sendte den kompetente myndigheds rapport sammen med en henstilling til Kommissionen den 15. maj 2006 i overensstemmelse med artikel 10, stk. 5 og 7, i forordning (EF) nr. 2032/2003.

(4)

Medlemsstaterne og Kommissionen har gennemgået den kompetente myndigheds rapport. I overensstemmelse med artikel 11, stk. 4, i forordning (EF) nr. 2032/2003 er resultaterne af vurderingen indføjet i en vurderingsrapport i det stående udvalg for biocidholdige produkter den 21. juni 2007.

(5)

Vurderingen af kuldioxid afdækkede ingen uafklarede spørgsmål eller problemer, som skulle behandles af Den Videnskabelige Komité for Sundheds- og Miljørisici (VKSM).

(6)

Det fremgår af de forskellige undersøgelser, at biocidholdige produkter, der anvendes som rodenticider og indeholder kuldioxid, kan forventes at frembyde en lav risiko for mennesker, dyr og miljø og at opfylde kravene i artikel 5 i direktiv 98/8/EF, især med hensyn til de anvendelsesformål, der er undersøgt og udførligt beskrevet i vurderingsrapporten. Det er derfor hensigtsmæssigt at optage kuldioxid i bilag I A for at sikre, at der i alle medlemsstater kan gives, ændres eller tilbagekaldes godkendelser eller registreringer af biocidholdige produkter, der anvendes som rodenticider og indeholder kuldioxid, i overensstemmelse med artikel 16, stk. 3, i direktiv 98/8/EF.

(7)

Det er vigtigt at anvende dette direktivs bestemmelser samtidigt i alle medlemsstaterne for at sikre ligebehandling af biocidholdige produkter indeholdende det aktive stof kuldioxid på markedet og også lette den korrekte funktion af markedet for biocidholdige produkter generelt.

(8)

Før et aktivt stof optages i bilag I A, bør medlemsstaterne og de berørte parter have en rimelig frist til at forberede sig, så de kan opfylde de nye krav, optagelsen medfører, og for at sikre, at ansøgere, der har udarbejdet dossierer, fuldt ud kan udnytte databeskyttelsesperioden på ti år, der i henhold til artikel 12, stk. 1, litra c), nummer ii), i direktiv 98/8/EF indledes på datoen for optagelsen.

(9)

Efter optagelsen bør medlemsstaterne have en rimelig frist til at gennemføre bestemmelserne i artikel 16, stk. 3, i direktiv 98/8/EF og især til at give, ændre eller tilbagekalde godkendelser eller registreringer af biocidholdige produkter i produkttype 14 indeholdende kuldioxid med henblik på at sikre, at direktiv 98/8/EF er opfyldt.

(10)

Direktiv 98/8/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(11)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Biocidholdige Produkter —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilag I A til direktiv 98/8/EF ændres i overensstemmelse med bilaget til dette direktiv.

Artikel 2

Gennemførelse

1.   Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 31. oktober 2008 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

De anvender disse bestemmelser fra den 1. november 2009.

Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne tilsender Kommissionen de vigtigste nationale bestemmelser, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. november 2007.

På Kommissionens vegne

Stavros DIMAS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 123 af 24.4.1998, s. 1. Senest ændret ved direktiv 2007/47/EF (EUT L 247 af 21.9.2007, s. 21).

(2)  EUT L 307 af 24.11.2003, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1849/2006 (EUT L 355 af 15.12.2006, s. 63).


BILAG

Følgende »nr. 1« indsættes i tabellen i bilag I A til direktiv 98/8/EF:

»Nr.

Almindeligt anvendt navn

IUPAC-navn

Identifikationsnr.

Minimumsrenhed af det biocidholdige produkts aktive stof i den form, det markedsføres

Optagelsesdato

Frist for overensstemmelse med artikel 16, stk. 3

(undtagen for produkter, som indeholder mere end ét aktivt stof — her er fristen for overholdelse af artikel 16, stk. 3, den frist, der fastsættes i den sidste af beslutningerne om optagelse angående dets aktive stof)

Udløbsdato for optagelsen

Produkttype

Særlige bestemmelser

1

Kuldioxid

Kuldioxid

EF-nr.: 204-696-9

CAS-nr. 124-38-9

990 ml/l

1. november 2009

31. oktober 2011

31. oktober 2019

14

Alene til brug i brugsklare gasbeholdere, der fungerer sammen med en fælde.

Note: Med henblik på gennemførelsen af de fælles principper i bilag VI findes indholdet og konklusionerne af vurderingsrapporterne på Kommissionens websted: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm«


II Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

Rådet

30.11.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 312/29


RÅDETS BESLUTNING

af 26. november 2007

om en forlængelse med ét år af det supplerende forskningsprogram, som udføres af Det Fælles Forskningscenter for Det Europæiske Atomenergifællesskab

(2007/773/Euratom)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 7,

under henvisning til det forslag, Kommissionen har fremsat efter samråd med Det Videnskabelige og Tekniske Udvalg,

under henvisning til udtalelse fra styrelsesrådet for Det Fælles Forskningscenter, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Udviklingen af nuklear medicin i Den Europæiske Union bidrager til målet om sikring af sundhedsbeskyttelsen. Dette kræver øget brug af forsøgsreaktorer til medicinske formål.

(2)

Rådet vedtog den 19. februar 2004 en beslutning om vedtagelse af et supplerende forskningsprogram, som Det Fælles Forskningscenter skal udføre for Det Europæiske Atomenergifællesskab (1). Programmet blev vedtaget for en periode af tre år, indtil den 1. januar 2007.

(3)

Inden for rammerne af det europæiske forskningsrum er det supplerende forskningsprogram for højfluxreaktoren i Petten (HFR) et af de vigtigste midler, hvormed Den Europæiske Union kan bidrage til støtte og afprøvning af medicinske diagnosticerings- og behandlingsmetoder, til udvikling af materialeforskningsdisciplinerne og til problemløsning inden for nuklearenergiområdet.

(4)

HFR er i operativ stand frem til mindst 2015, og en ny driftstilladelse blev udstedt til reaktoroperatøren i februar 2005. Det supplerende forskningsprogram bør derfor forlænges med yderligere et år for at gøre brug af de tilgængelige tekniske faciliteter. Forlængelsen bør have tilbagevirkende kraft for at dække programmets igangværende aktiviteter i perioden fra den 1. januar 2007.

(5)

De finansielle bidrag, der er nødvendigt til denne forlængelse af det supplerende forskningsprogram, vil blive ydet direkte fra Nederlandene og Frankrig.

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Det supplerende forskningsprogram for drift af HFR (programmet), hvis formål er fastlagt i bilag I, forlænges for et tidsrum på ét år med tilbagevirkende kraft fra den 1. januar 2007.

Artikel 2

Finansieringen af forlængelsen af programmet anslås at beløbe sig til 8 500 000 EUR. Fordelingen af bidragene fremgår af bilag II.

Artikel 3

Kommissionen er ansvarlig for programmets udførelse, som den agter at anmode Det Fælles Forskningscenter om at stå for. Det Fælles Forskningscenters styrelsesråd holdes underrettet om programmets forløb.

Artikel 4

Inden den 15. juni 2008 aflægger Kommissionen rapport til Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om denne beslutnings gennemførelse.

Artikel 5

Denne beslutning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2007.

Artikel 6

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. november 2007.

På Rådets vegne

J. SILVA

Formand


(1)  Rådets beslutning 2004/185/Euratom (EUT L 57 af 25.2.2004, s. 25).


BILAG I

PROGRAMMETS VIDENSKABELIGE OG TEKNISKE MÅL

Programmets mål er især:

1.

Sikker og pålidelig drift af højfluxreaktoren i Petten (HFR). Dette indebærer normal brug af anlægget i mere end 250 dage om året og styring af brændselskredsløbet under den relevante sikkerheds- og kvalitetskontrol.

2.

Rationel udnyttelse af HFR inden for en lang række forskellige discipliner. Vigtigste forsknings- og udviklingsområder, hvor HFR kan benyttes, omfatter: forbedring af sikkerheden i bestående kernereaktorer, sundhed, herunder muligheden af at udvikle medicinske isotoper, som dækker behovene inden for lægevidenskabelig forskning, og afprøvning af terapeutiske teknikker, fusion, grundforskning og uddannelse samt affaldsforvaltning, herunder muligheden for at udvikle særligt nukleart brændsel gennem afskaffelsen af plutonium, der er egnet til fremstilling af våben.


BILAG II

FORDELING AF BIDRAGENE, OMHANDLET I ARTIKEL 2

Bidragene til programmet kommer fra Nederlandene og Frankrig.

Disse bidrag fordeler sig således:

Nederlandene

:

8 200 000 EUR

Frankrig

:

300 000 EUR

I alt

:

8 500 000 EUR


30.11.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 312/32


RÅDETS AFGØRELSE

af 30. oktober 2007

om undertegnelse og midlertidig anvendelse af protokollen til Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Arabiske Republik Egypten på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union

(2007/774/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 310 sammenholdt med artikel 300, stk. 2, første afsnit, første punktum,

under henvisning til tiltrædelsesakten af 2005, særlig artikel 6, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 23. oktober 2006 bemyndigede Rådet Kommissionen til på Det Europæiske Fællesskabs og dets medlemsstaters vegne at føre forhandlinger med Den Arabiske Republik Egypten med henblik på at tilpasse Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Egypten på den anden side (1) (i det følgende benævnt »Euro-Middelhavsaftalen«) for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union.

(2)

Forhandlingerne er siden blevet ført til ende til Kommissionens tilfredshed.

(3)

Ifølge artikel 9, stk. 2, i den med Egypten forhandlede protokol anvendes protokollen midlertidigt, inden den træder i kraft.

(4)

Protokollen til Euro-Middelhavsaftalen bør undertegnes på Fællesskabets og dets medlemsstaters vegne med forbehold af senere indgåelse og anvende den midlertidigt —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Formanden for Rådet bemyndiges til at udpege den (de) person(er), der er beføjet til på Det Europæiske Fællesskabs og dets medlemsstaters vegne at undertegne protokollen til Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Arabiske Republik Egypten på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union (2).

Artikel 2

Protokollen anvendes midlertidigt fra den 1. januar 2007 med forbehold at senere indgåelse.

Udfærdiget i Luxembourg, den 30. oktober 2007.

På Rådets vegne

F. NUNES CORREIA

Formand


(1)  EUT L 304 af 30.9.2004, s. 39.

(2)  Se side 33 i denne EUT.


PROTOKOL

til Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Arabiske Republik Egypten på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union

KONGERIGET BELGIEN,

REPUBLIKKEN BULGARIEN,

DEN TJEKKISKE REPUBLIK,

KONGERIGET DANMARK,

FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND,

REPUBLIKKEN ESTLAND,

IRLAND,

DEN HELLENSKE REPUBLIK,

KONGERIGET SPANIEN,

DEN FRANSKE REPUBLIK,

DEN ITALIENSKE REPUBLIK,

REPUBLIKKEN CYPERN,

REPUBLIKKEN LETLAND,

REPUBLIKKEN LITAUEN,

STORHERTUGDØMMET LUXEMBOURG,

REPUBLIKKEN UNGARN,

MALTA,

KONGERIGET NEDERLANDENE,

REPUBLIKKEN ØSTRIG,

REPUBLIKKEN POLEN,

DEN PORTUGISISKE REPUBLIK,

RUMÆNIEN,

REPUBLIKKEN SLOVENIEN,

DEN SLOVAKISKE REPUBLIK,

REPUBLIKKEN FINLAND,

KONGERIGET SVERIGE,

DET FORENEDE KONGERIGE STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND,

i det følgende benævnt »EF-medlemsstaterne«, repræsenteret ved Rådet for Den Europæiske Union,

og

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, i det følgende benævnt »Fællesskabet«, repræsenteret ved Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen,

på den ene side, og

DEN ARABISKE REPUBLIK EGYPTEN, i det følgende benævnt »Egypten«,

på den anden side,

SOM TAGER HENSYN TIL, at Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Arabiske Republik Egypten på den anden side, i det følgende benævnt »Euro-Middelhavsaftalen«, blev undertegnet i Bruxelles den 25. juni 2001 og trådte i kraft den 1. juni 2004,

SOM HENVISER TIL, at traktaten om Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union og den dertil knyttede akt blev undertegnet i Luxembourg den 25. april 2005 og trådte i kraft den 1. januar 2007,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at i henhold til artikel 6, stk. 2, i tiltrædelsesakten skal tiltrædelsen af de nye kontraherende parter til Euro-Middelhavsaftalen vedtages ved indgåelse af en protokol til Euro-Middelhavsaftalen,

SOM HENVISER TIL, at der har fundet konsultationer sted i medfør af artikel 21 i Euro-Middelhavsaftalen, for at sikre, at der tages hensyn til Fællesskabets og Egyptens fælles interesser,

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

Artikel 1

Republikken Bulgarien og Rumænien bliver parter i Euro-Middelhavsaftalen og godkender og noterer sig på samme måde som Fællesskabets øvrige medlemsstater teksten til aftalen såvel som fælleserklæringerne, erklæringerne og brevvekslingerne.

KAPITEL 1

ÆNDRINGER TIL TEKSTEN TIL EURO-MIDDELHAVSAFTALEN, HERUNDER BILAGENE OG PROTOKOLLERNE

Artikel 2

Landbrugsprodukter

Protokol 1 ændres som anført i bilaget til denne protokol.

Artikel 3

Oprindelsesregler

I protokol 4 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 3, stk. 1, og artikel 4, stk. 1, udgår henvisningen til de nye medlemsstater.

2)

Bilag IVa affattes således:

»BILAG IV A

Bulgarsk

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (1)) декларира, че освен кьдето ясно е посочено друго, тези продукти са с … преференциален произход (2).

Spansk

El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera no … (1)] declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2).

Tjekkisk

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).

Dansk

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).

Tysk

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungsnr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.

Estisk

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.

Græsk

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ' αριθ. … (1)] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).

Engelsk

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.

Fransk

L’exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no … (1)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle … (2).

Italiensk

L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. … (1)] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).

Lettisk

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme … (2).

Litauisk

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės prekės.

Ungarsk

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában az áruk preferenciális … (2) származásúak.

Maltesisk

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali … (2).

Nederlandsk

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2).

Polsk

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że – z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone – produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.

Portugisisk

O abaixo-assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento [autorização aduaneira n.o … (1)], declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).

Rumænsk

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document [autorizația vamală nr. … (1)] declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (2).

Slovensk

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.

Slovakisk

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente [číslo povolenia … (1)] vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).

Finsk

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2).

Svensk

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).

Arabisk

Image«

3)

Bilag IVb affattes således:

»BILAG IV B

Bulgarsk

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (1)) декларира, че освен кьдето ясно е посочено друго, тези продукти са с … преференциален произход (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Spansk

El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera no … (1)] declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Tjekkisk

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Dansk

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Tysk

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungsnr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind:

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Estisk

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti:

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Græsk

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ' αριθ. … (1)] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Engelsk

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin:

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Fransk

L’exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no … (1)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle … (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Italiensk

L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. … (1)] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Lettisk

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme … (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Litauisk

Šiame dokumente išvardytų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės prekės:

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Ungarsk

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában az áruk preferenciális … (2) származásúak:

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Maltesisk

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali … (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Nederlandsk

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Polsk

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że – z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone – produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie:

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Portugisisk

O abaixo-assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento [autorização aduaneira n.o … (1)], declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Rumænsk

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document [autorizația vamală nr. … (1)] declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Slovensk

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo:

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Slovakisk

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente [číslo povolenia … (1)] vyhlasuje, že, okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Finsk

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Svensk

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Arabisk

Image

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).«

KAPITEL 2

OVERGANGSBESTEMMELSER

Artikel 4

Oprindelsesbevis og administrativt samarbejde

1.   Oprindelsesbeviser, der er behørigt udstedt enten af Egypten eller af en ny medlemsstat i forbindelse med præferenceaftaler eller autonome ordninger, de indbyrdes anvender, accepteres i de respektive lande i henhold til denne protokol, forudsat at:

a)

en sådan oprindelsesstatus giver præferencetoldbehandling på basis af de præferencetoldforanstaltninger, der er indeholdt i aftalen mellem EU og Egypten eller i Fællesskabets arrangement med generelle præferencer

b)

oprindelsesbeviset og transportdokumenterne er udstedt senest dagen før tiltrædelsesdatoen

c)

oprindelsesbeviset forelægges toldmyndighederne inden fire måneder efter tiltrædelsesdatoen.

Når varer er angivet til indførsel i enten Egypten eller en ny medlemsstat inden tiltrædelsesdatoen under præferenceaftaler eller autonome ordninger, der anvendtes mellem Egypten og den pågældende nye medlemsstat på dette tidspunkt, kan et oprindelsesbevis, der er udstedt med tilbagevirkende kraft under de pågældende aftaler eller ordninger, også accepteres, forudsat at dette bevis forelægges for toldmyndighederne inden for en periode på fire måneder fra tiltrædelsesdatoen.

2.   Egypten og de nye medlemsstater bemyndiges til at opretholde de tilladelser, hvormed der er givet status som »godkendt eksportør« som led i de præferenceaftaler eller autonome ordninger, der er anvendt mellem dem, forudsat at:

a)

der også er en sådan bestemmelse i den aftale, som inden tiltrædelsesdatoen blev indgået mellem Egypten og Fællesskabet, og

b)

den godkendte eksportør anvender de oprindelsesregler, der er gældende under nævnte aftale.

Disse tilladelser skal senest et år efter tiltrædelsesdatoen erstattes med nye tilladelser, der er udstedt efter bestemmelserne i aftalen.

3.   Anmodninger om efterfølgende kontrol af oprindelsesbeviser, der er udstedt i henhold til de i stk. 1 og 2 nævnte præferenceaftaler eller autonome ordninger, kan fremsættes af de kompetente toldmyndigheder i enten Egypten eller de nye medlemsstater, og de skal accepteres af disse myndigheder i tre år efter, at det pågældende oprindelsesbevis er udstedt.

Artikel 5

Varer under forsendelse

1.   Bestemmelserne i aftalen kan anvendes på varer, som udføres enten fra Egypten til en af de nye medlemsstater eller fra en af de nye medlemsstater til Egypten, som er i overensstemmelse med protokol [4], og som på tiltrædelsesdatoen enten er under transport eller midlertidigt oplagt i et toldlager eller en frizone i Egypten eller i den pågældende nye medlemsstat.

2.   Der kan i sådanne tilfælde indrømmes præferencebehandling, hvis der senest fire måneder efter tiltrædelsesdatoen forelægges toldmyndighederne i indførselslandet et oprindelsesbevis, som toldmyndighederne i udførselslandet har udstedt med tilbagevirkende kraft.

ALMINDELIGE OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 6

Den Arabiske Republik Egypten forpligter sig til ikke at fremsætte krav, anmodninger eller indsigelser og til ikke at ændre eller tilbagekalde indrømmelser i henhold til GATT 1994, artikel XXIV.6 og XXVIII, i forbindelse med denne udvidelse af Fællesskabet.

Artikel 7

Denne protokol udgør en integrerende del af Euro-Middelhavsaftalen.

Bilagene til denne protokol udgør en integrerende del deraf.

Artikel 8

1.   Denne protokol godkendes af Fællesskaberne, af Rådet for Den Europæiske Union på medlemsstaternes vegne og af Den Arabiske Republik Egypten i overensstemmelse med egne procedurer.

2.   Parterne giver hinanden notifikation om afslutningen af de i stk. 1 nævnte procedurer. Godkendelsesinstrumenterne deponeres i Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union.

Artikel 9

1.   Denne protokol træder i kraft på den første dag i den første måned efter datoen for deponeringen af det sidste godkendelsesinstrument.

2.   Denne protokol anvendes midlertidigt fra den 1. januar 2007.

3.   Uanset stk. 1 og 2 finder forhøjelsen af toldkontingentmængden for appelsiner, som der er bestemmelse om i bilaget til denne protokol, anvendelse fra den 1. juli 2007.

Artikel 10

Denne protokol er udfærdiget i to eksemplarer på hvert af de kontraherende parters officielle sprog, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.

Artikel 11

Teksten til Euro-Middelhavsaftalen, herunder bilagene og protokollerne, som udgør en integrerende del deraf, samt slutakten og de dertil knyttede erklæringer udfærdiges på bulgarsk og rumænsk (1), og disse tekster har samme gyldighed som originalteksterne. Associeringsrådet godkender disse tekster.

Съставено в Брюксел на двадесет и шести ноември две хиляди и седма година.

Hecho en Bruselas, el veintiseis de noviembre de dos mil siete.

V Bruselu dne dvacátého šestého listopadu dva tisíce sedm.

Udfærdiget i Bruxelles den seksogtyvende november to tusind og syv.

Geschehen zu Brüssel am sechsundzwanzigsten November zweitausendsieben.

Kahe tuhande seitsmenda aasta novembrikuu kahekümne kuuendal päeval Brüsselis.

'Εγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι έξι Νοεμβρίου δύο χιλιάδες επτά.

Done at Brussels on the twenty sixth day of November in the year two thousand and seven.

Fait à Bruxelles, le vingt-six novembre deux mille sept.

Fatto a Bruxelles, addì ventisei novembre duemilasette.

Briselē, divtūkstoš septītā gada divdesmit sestajā novembrī.

Priimta du tūkstančiai septintųjų metų lapkričio dvidešimt šeštą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-hetedik év november huszonhatodik napján.

Magħmul fi Brussell, fis-sitta u għoxrin jum ta’ Novembru tas-sena elfejn u sebgħa.

Gedaan te Brussel, de zesentwintigste november tweeduizend zeven.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego szóstego listopada roku dwa tysiące siódmego.

Feito em Bruxelas, em vinte e seis de Novembro de dois mil e sete.

Întocmit la Bruxelles, la douăzecișișase noiembrie două mii șapte.

V Bruseli dvadsiateho šiesteho novembra dvetisícsedem.

V Bruslju, dne šestindvajsetega novembra leta dva tisoč sedem.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattaseitsemän.

Som skedde i Bryssel den tjugosjätte november tjugohundrasju.

Image

За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu państw członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

Image

Image

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Image

Image

За Арабска република Египет

Por la República Arabe de Egipto

Za Egyptskou arabskou republiku

For Den Arabiske Republik Egypten

Für die Arabische Republik Ägypten

Egiptuse Araabia Vabariigi nimel

Για την Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου

For the Arab Republic of Egypt

Pour la République arabe d'Égypte

Per la Repubblica araba d'Egitto

Eğiptes Arābu Republikas vārdā

Egipto Arabų Respublikos vardu

Az Egyiptomi Arab Köztársaság részéről

Għar-Repubblika Għarbija ta' l-Eġittu

Voor de Arabische Republiek Egypte

W imieniu Arabskiej Republiki Egiptu

Pela República Árabe do Egipto

Pentru Republica Arabă Egipt

Za Egyptskú arabskú republiku

Za Arabsko republiko Egipt

Egyptin arabitasavallan puolesta

På Arabrepubliken Egyptens vägnar

Image

Image


(1)  Den bulgarske og den rumænske udgave af aftalen offentliggøres i specialudgaven af EUT på et senere tidspunkt.

BILAG

ÆNDRING AF PROTOKOL 1 OM ORDNINGERNE FOR INDFØRSEL I FÆLLESSKABET AF LANDBRUGSPRODUKTER MED OPRINDELSE I EGYPTEN

1.

De indrømmelser, der er omhandlet i dette bilag, erstatter for produkter henhørende under pos. 0805 10 og pos. 1006 de indrømmelser, der anvendes for øjeblikket inden for rammerne af artiklerne i associeringsaftalen (Protokol 1). For alle produkter, der ikke er omhandlet i dette bilag, forbliver de indrømmelser, der anvendes for øjeblikket, uændret.

KN-kode (*)

Varebeskrivelse (**)

a

b

c

d

Nedsættelse af MFN-toldsatsen (1) % eller specifik told

Toldkontingent

(t nettovægt)

Nedsættelse af MFN-toldsatsen ud over toldkontingentet (1) %

Særlige bestemmelser

0805 10

Appelsiner, friske eller tørrede

100

70 320  (2)

60

Med forbehold af særlige bestemmelser i protokol 1, punkt 5

1006

Ris

25

32 000

 

100

5 605

 

1006 20

Afskallet ris (hinderis)

11 EUR/t

57 600

 

1006 30

Delvis sleben eller sleben ris

33 EUR/t

19 600

 

1006 40 00

Brudris

13 EUR/t

5 000

 

2.

Den i punkt 5 i protokol 1 nævnte mængde (34 000 t) erstattes af 36 300 t.


(*)  KN-koder svarende til forordning (EF) nr. 1549/2006 (EUT L 301 af 31.10.2006, s. 1).

(**)  Uanset de almindelige tariferingsbestemmelser vedrørende den kombinerede nomenklatur skal varebeskrivelsen betragtes som værende alene af vejledende værdi, idet præferenceordningen inden for rammerne af dette bilag bestemmes af KN-koder. Hvor der anvendes »ex« KN-koder, bestemmes præferenceordningen ved hjælp af KN-koderne og den tilsvarende varebeskrivelse taget under ét.

(1)  Toldnedsættelsen gælder kun værditoldsatserne. For varer, der henhører under KN-kode 0703 20 00, 0709 90 39, 0709 90 60, 0711 20 90, 0712 90 19, 0714 20 90, 1006, 1212 91, 1212 99 20, 1703 og 2302, gælder indrømmelsen også for den specifikke told.

(2)  Toldkontingent gældende fra 1. juli til 30. juni. Af denne mængde er 36 300 t til appelsiner, friske, henhørende under kn-kode 0805 10 20 i perioden fra 1. december til 31. maj.


Kommissionen

30.11.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 312/44


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 13. november 2007

om ophævelse af afgørelse 1999/572/EF om godtagelse af tilsagn i forbindelse med antidumpingproceduren vedrørende importen af tovværk og kabler af stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina, Ungarn, Indien, Republikken Korea, Mexico, Polen, Sydafrika og Ukraine

(2007/775/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 384/96 af 22. december 1995 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (1), særlig artikel 8 og 9,

efter høring af det rådgivende udvalg, og

ud fra følgende betragtninger:

A.   TIDLIGERE UNDERSØGELSER OG GÆLDENDE FORANSTALTNINGER

(1)

I august 1999 indførte Rådet ved forordning (EF) nr. 1796/1999 (2) en endelig antidumpingtold på importen af tovværk og kabler af stål med oprindelse i bl.a. Sydafrika.

(2)

På grundlag af en udløbsundersøgelse, jf. artikel 11, stk. 2, i grundforordningen, besluttede Rådet i november 2005 ved forordning (EF) nr. 1858/2005 (3) at opretholde antidumpingforanstaltningerne ved import af den pågældende vare med oprindelse i bl.a. Sydafrika.

(3)

Ved afgørelse 1999/572/EF af 13. august 1999 (4) godtog Kommissionen et pristilsagn fra et sydafrikansk selskab, Scaw Metals Group Haggie Steel Wire Rope (i det følgende benævnt »Haggie« eller »selskabet«).

(4)

Ved afgørelse 1999/572/EF godtog Kommissionen også pristilsagn fra følgende selskaber: Usha Martin Industries & Usha Beltron Ltd Indien, Aceros Camesa SA de CV, Mexico og Joint Stock Company Silur, Ukraine. Kommissionen trak godtagelsen af tilsagnet fra Joint Stock Company Silur, Ukraine, tilbage ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1678/2003 (5). Antidumpingforanstaltningerne vedrørende tovværk og kabler af stål med oprindelse i Mexico udløb den 12. august 2004 (6). Kommissionen trak godtagelsen af tilsagnet fra Usha Martin Industries & Usha Beltron Ltd tilbage ved Kommissionens afgørelse 2006/38/EF.

(5)

Import til Fællesskabet af den pågældende vare af sydafrikansk oprindelse blev derfor, forudsat at den var fremstillet af selskabet og af den type, der var omfattet af tilsagnet (i det følgende benævnt »vare omfattet af tilsagnet«), fritaget for den endelige antidumpingtold.

(6)

I den forbindelse bør det bemærkes, at visse typer tovværk og kabler af stål, som på nuværende tidspunkt fremstilles af Haggie, ikke var omfattet af tilsagnet. Der skal således betales antidumpingtold, når denne form for tovværk og kabler af stål overgår til fri omsætning i Fællesskabet.

B.   MISLIGHOLDELSE AF TILSAGNET

1.   Forpligtelser, der påhviler det selskab, der har afgivet tilsagn

(7)

Selskabet har som følge af sit tilsagn pligt til bl.a. at eksportere den af tilsagnet omfattede vare til Fællesskabet til priser, der ligger over bestemte mindsteimportpriser (MIP), som fastlagt i tilsagnet.

(8)

Selskabet har desuden accepteret, at for at opnå den fritagelse for antidumpingtold, som er forbundet med tilsagnet, er det en betingelse, at der fremlægges en tilsagnsfaktura for EF-toldmyndighederne. Herudover har virksomheden forpligtet sig til ikke at udstede tilsagnsfakturaer ved salg af de typer af den pågældende vare, som ikke er omfattet af tilsagnet, og som derfor er underlagt antidumpingtold. Selskabet accepterede også, at de tilsagnsfakturaer, som udstedes, skal indeholde de oplysninger, som først blev fastsat i bilaget til forordning (EF) nr. 1796/1999 og efterfølgende i bilaget til forordning (EF) nr. 1858/2005.

(9)

Ifølge tilsagnsbetingelserne har selskabet desuden pligt til regelmæssigt at give Kommissionen en række detaljerede oplysninger i form af en kvartalsrapport om dets salg til Fællesskabet af den pågældende vare. Rapporterne skal dække salget af både de varer, der er omfattet af tilsagnet og som sådan er fritaget for antidumpingtold, og de typer tovværk og kabler af stål, som ikke er omfattet af tilsagnet, og som derfor skal pålægges antidumpingtold ved import til Det Europæiske Fællesskab.

(10)

Det er klart, at førnævnte salgsrapporter ved fremlæggelsen bør være fuldstændige, udtømmende og korrekte i enhver henseende, og at transaktionerne fuldt ud skal være i overensstemmelse med tilsagnsbetingelserne.

(11)

For at sikre at tilsagnet overholdes, forpligtede selskabet sig desuden til at tillade kontrolbesøg i dets lokaler med henblik på undersøgelse af, om oplysningerne i de omtalte kvartalsrapporter er nøjagtige og sande, og at fremskaffe enhver oplysning, som Kommissionen finder nødvendig.

(12)

Det bør bemærkes, at selskabet allerede modtog en advarselsskrivelse fra Kommissionens tjenestegrene den 28. oktober 2003 på grund af misligholdelse af tilsagnet i form af udstedelse af tilsagnsfakturaer for varer, som ikke var omfattet af tilsagnet og således var omfattet af antidumpingforanstaltningerne. Det fremgik af advarselsskrivelsen, at i betragtning af de særlige omstændigheder, hvorunder misligholdelsen fandt sted, var det ikke hensigten at trække godtagelsen af tilsagnet tilbage, men det blev også understreget, at enhver fremtidig misligholdelse af tilsagnet uanset omfanget ville gøre det vanskeligt for Kommissionen at opretholde godtagelsen af tilsagnet fra selskabet.

(13)

I den forbindelse blev selskabet aflagt et kontrolbesøg i lokalerne i Sydafrika fra den 5. til den 6. februar 2007. Kontrolbesøget dækkede perioden fra 1. januar 2004 til 31. december 2006.

2.   Resultater af kontrolbesøget hos selskabet

(14)

I forbindelse med kontrolbesøget blev det konstateret, at selskabet ved to lejligheder havde udstedt tilsagnsfakturaer (tilsagnsfaktura nr. 935515 og 935516) for varer, som var pålagt antidumpingforanstaltningen, men som ikke var omfattet af tilsagnet. Disse transaktioner var således ulovligt blevet fritaget for antidumpingtolden ved importen.

(15)

I forbindelse med kontrolbesøget blev det konstateret, at selskabet ved en lejlighed havde forsømt at tilpasse enhedssalgsprisen på baggrund af betalingsbetingelserne. Denne manglende tilpasning for de finansielle omkostninger forbundet med det faktiske betalingstidspunkt medførte en enhedssalgspris, som lå under den mindsteimportpris, der fandt anvendelse.

(16)

Ydermere afslørede kontrolbesøget, at selskabet ved flere lejligheder havde udstedt tilsagnsfakturaer, som ikke var i overensstemmelse med bilaget til forordning (EF) nr. 1858/2005, idet følgende ordlyd var anført på fakturaerne: »For sale offshore, not to be sold within the European Union«.

(17)

En undersøgelse af de tilsagnsfakturaer, der var blevet udstedt i den periode, som kontrolbesøget dækkede, viste, at en af transaktionerne ikke var medtaget i den kvartalsrapport om tilsagnssalget, som var blevet forelagt Kommissionen. Ydermere blev det også konstateret, at selskabet indberettede transaktioner vedrørende varer, der ikke var angivet til overgang til fri omsætning i Fællesskabet, som om de var angivet til fri omsætning i Fællesskabet. I forbindelse med kontrolbesøget blev det også konstateret, at en række transaktioner var blevet angivet som transitsalg, mens varerne i virkeligheden var overgået til fri omsætning i Fællesskabet. Derudover blev der konstateret uoverensstemmelser mellem kvartalsrapporterne om tilsagnssalget og fakturaerne for det pågældende salg.

3.   Grunde til at trække godtagelsen af tilsagnet tilbage

(18)

Selskabets udstedelse af tilsagnsfakturaer for varer, som ikke var omfattet af tilsagnet, og det forhold, at disse transaktioner blev fritaget for den antidumpingtold, som kun varer omfattet af tilsagnet er fritaget for, betragtes som misligholdelse af tilsagnet.

(19)

Selskabet levede ikke op til sin forpligtelse til at overholde mindsteimportprisen ved alt salg af den omfattede vare.

(20)

Udstedelse af tilsagnsfakturaer, som ikke er i overensstemmelse med bilaget til forordning (EF) nr. 1858/2005, ved salg af den omfattede vare, kan være forvirrende for toldmyndighederne og forhindrer dem i at foretage en effektiv overvågning af tilsagnet, hvorved det bliver umuligt at gennemføre tilsagnet i praksis.

(21)

De i betragtning 17 omhandlede kendsgerninger har ført til den konklusion, at de kvartalsrapporter om tilsagnssalget, som selskabet har forelagt, ikke var fuldstændige, udtømmende og korrekte i enhver henseende, hvorfor rapporterne ikke var tilstrækkeligt pålidelige til at blive anvendt til overvågning af tilsagnet. Opfyldes indberetningskravene ikke, anses det også for misligholdelse af tilsagnet.

4.   Skriftlige redegørelser samt høring

a)   Manglende forståelse af tilsagnet

(22)

Selskabet anerkendte i sin skriftlige redegørelse, at der forekom fejl ved udstedelsen af tilsagnsfakturaerne og udarbejdelsen af rapporterne om tilsagnssalget, fordi selskabet ikke havde forstået tilsagnets tekniske bestemmelser, havde misforstået teksten og/eller ikke i tilstrækkelig grad havde sat sig ind i teksten. I selskabets skriftlige redegørelse og ved høringen den 26. april 2007 blev det også anført, at ændringer i den øverste ledelse og omstrukturering af organisationen bidrog til manglende forståelse af tilsagnets komplekse krav.

(23)

Selskabet bekræftede også modtagelsen af advarselsskrivelsen fra Kommissionens tjenestegrene den 28. oktober 2003. Selskabet gjorde dog gældende, at det havde forventet, men ikke modtaget en kontrolrapport med en redegørelse for den konkrete fejl. Selskabet gjorde også gældende, at det forhold, at det ikke var blevet gjort opmærksom på de konkrete fejl, også bidrog til, at det ikke ændrede praksis for udarbejdelse af rapporterne om tilsagnssalget eller øgede sit kendskab til tilsagnets bestemmelser.

(24)

Som svar på disse argumenter skal det bemærkes, at selskabet den 18. september 2003 modtog en skrivelse fra Kommissionen med en detaljeret redegørelse for den konstaterede misligholdelse. Advarselsskrivelsen af 28. oktober 2003 omfattede ganske vist ikke endnu en detaljeret redegørelse for misligholdelsen, men henviste til tidligere korrespondance mellem Kommissionen og selskabet.

(25)

Det bør også bemærkes, at selskabet muligvis har været forvirret, da det henviste til en kontrolrapport. Kommissionen gennemførte ikke et kontrolbesøg før udarbejdelsen af advarsesskrivelsen den 28. oktober 2003, da den misligholdelse, som førte til advarselsskrivelsen, blev konstateret på grundlag af en skrivebordsanalyse af rapporterne om tilsagnssalget. Kommissionen foretog ganske vist en kontrol i maj 2004, men da kontrollen ikke gav anledning til yderligere foranstaltninger, var det ikke nødvendigt at sende nogen skrivelse til selskabet.

(26)

Derudover sagde selskabet under høringen, at det efter kontrolbesøget havde revideret hele sit system på grundlag af de bemærkninger, der var blevet fremsat under kontrolbesøget i selskabets lokaler, for at foretage de ændringer, som var nødvendige for at leve op til kravene i tilsagnet.

(27)

De argumenter, som selskabet fremsatte til sit forsvar, for så vidt angår dets manglende forståelse af tilsagnet, har ikke ændret på Kommissionens opfattelse af, at selskabet ikke har levet op til sine forpligtelser i henhold til tilsagnet. Det skal også bemærkes, at selskabet allerede tidligere modtog en advarselsskrivelse på grund af misligholdelse af tilsagnet, og at det ikke gennemførte de foranstaltninger, som var nødvendige for at forhindre fremtidig misligholdelse. Den manglende forståelse af tilsagnets krav medfører en stor risiko for utilstrækkelig og upålidelig overvågning af tilsagnet.

b)   Proportionalitet

(28)

Hvad angår omgåelsen af pristilsagnet, indrømmede selskabet, at det ved en lejlighed havde omgået pristilsagnet, fordi det ikke havde foretaget de nødvendige tilpasninger af salgsprisen ved for sen indbetaling. Det blev dog hævdet, at salgspriserne ved alle andre transaktioner fuldt ud var i overensstemmelse med mindsteimportpriserne. Ydermere blev det gjort gældende, at den for sene indbetaling skyldtes uforudsete omstændigheder, da den pågældende kunde normalt betaler for varerne forud for afsendelsen.

(29)

Som svar på disse argumenter bør det understreges, at i henhold til tilsagnet påtog selskabet sig at sikre, at nettosalgsprisen ved alt salg omfattet af tilsagnet mindst skal svare til de mindsteimportpriser, der er fastsat i tilsagnet.

(30)

Hvad angår proportionalitet, indeholder grundforordningen ydermere intet direkte eller indirekte krav om, at misligholdelse af et tilsagn skal vedrøre en minimumsandel af salget eller en minimumsandel af mindsteimportprisen.

(31)

Denne udlægning bekræftes desuden af retspraksis ved Retten i Første Instans, idet den har fastslået, at enhver misligholdelse af et tilsagn er tilstrækkeligt som begrundelse for at trække godkendelsen af et tilsagn tilbage (7).

(32)

Virksomhedens bemærkninger vedrørende proportionalitet har således ikke ændret på Kommissionens opfattelse af, at tilsagnet er blevet misligholdt, og at godtagelsen af tilsagnet bør trækkes tilbage.

c)   Selskabets gode tro

(33)

Selskabet gjorde gældende, at det på tidspunktet for indsendelse af de regelmæssige rapporter til Kommissionen mente, at rapporterne var fuldstændige, udtømmende og korrekte i enhver henseende.

(34)

Selskabet forsøgte på intet tidspunkt at indberette ukorrekte oplysninger eller at tilbageholde de oplysninger, der blev anmodet om.

(35)

Selskabet understregede også i både sin skriftlige redegørelse og under høringen, at det udelukkende i to tilfælde opnåede fordele ved misligholdelsen af tilsagnet, og at fejlene ikke blev begået som led i en overordnet plan for omgåelse.

(36)

Med henvisning til betragtningerne ovenfor skal det bemærkes, at det ikke anses, at selskabet bevidst forsøgte at drage fordel af misligholdelsen af tilsagnets krav eller at hindre overvågningen. De gentagne fejl gør det dog umuligt at foretage en korrekt overvågning af tilsagnet.

C.   OPHÆVELSE AF AFGØRELSE 1999/572/EF

(37)

I betragtning af ovenstående bør godtagelsen af tilsagnet trækkes tilbage, og Kommissionens afgørelse 1999/572/EF bør ophæves. Følgelig bør den endelige antidumpingtold, der blev indført ved artikel 1, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1858/2005, finde anvendelse —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Afgørelse 1999/572/EF ophæves.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. november 2007.

På Kommissionens vegne

Peter MANDELSON

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 56 af 6.3.1996, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2117/2005 (EUT L 340 af 23.12.2005, s. 17).

(2)  EFT L 217 af 17.8.1999, s. 1. Ændret ved forordning (EF) nr. 1674/2003 (EUT L 238 af 25.9.2003, s. 1).

(3)  EUT L 299 af 16.11.2005, s. 1. Ændret ved forordning (EF) nr. 121/2006 (EUT L 22 af 26.1.2006, s. 1).

(4)  EFT L 217 af 17.8.1999, s. 63. Senest ændret ved afgørelse 2006/38/EF (EUT L 22 af 26.1.2006, s. 54).

(5)  EUT L 238 af 25.9.2003, s. 13.

(6)  EUT C 203 af 11.8.2004, s. 4.

(7)  Jf. sag T-51/96, Miwon mod Rådet (Sml. 2000 II, s. 1841) præmis 52, og sag T-340/99, Arne Mathisen AS mod Rådet (Sml. 2002 II, s. 2905) præmis 80.


30.11.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 312/48


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 28. november 2007

om ændring af Rådets direktiv 92/34/EØF for at forlænge fravigelsen af betingelserne for import af frugtplanteformeringsmateriale og frugtplanter bestemt til frugtproduktion fra tredjelande

(meddelt under nummer K(2007) 5693)

(2007/776/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 92/34/EØF af 28. april 1992 om afsætning af frugtplanteformeringsmateriale og frugtplanter bestemt til frugtproduktion (1), særlig artikel 16, stk. 2, andet afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionen skal i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 92/34/EØF træffe afgørelse om, hvorvidt frugtplanteformeringsmateriale og frugtplanter, der er produceret i et tredjeland og frembyder de samme garantier med hensyn til leverandørens forpligtelser, identitet, karakteristika, plantesundhed, vækstmedium, emballering, inspektionsordninger, mærkning og lukning, på alle disse punkter kan ligestilles med frugtplanteformeringsmateriale og frugtplanter, der er produceret i Fællesskabet og opfylder kravene og betingelserne i nævnte direktiv.

(2)

Der foreligger imidlertid endnu ikke tilstrækkelige oplysninger om de gældende betingelser i tredjelande til, at Kommissionen på nuværende tidspunkt kan træffe afgørelse vedrørende noget tredjeland.

(3)

For ikke at ødelægge handelsmønstrene bør det fortsat være tilladt for medlemsstaterne ved import fra tredjelande af frugtplanteformeringsmateriale og frugtplanter at anvende betingelser, der svarer til dem, der gælder for tilsvarende EF-produkter, jf. artikel 16, stk. 2, i direktiv 92/34/EØF. Anvendelsesperioden for fravigelsen i henhold til direktiv 92/34/EØF for sådan import bør derfor forlænges til efter den 31. december 2007.

(4)

Direktiv 92/34/EØF bør således ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Formeringsmateriale og Planter af Frugtslægter og –arter —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

I artikel 16, stk. 2, første afsnit, i direktiv 92/34/EØF ændres »31. december 2007« til »31. december 2010«.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. november 2007.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 157 af 10.6.1992, s. 10. Senest ændret ved beslutning 2005/54/EF (EUT L 22 af 26.1.2005, s. 16).


30.11.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 312/49


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 29. november 2007

om dyre- og folkesundhedsbetingelser og standardcertifikater for import fra tredjelande af visse kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme til konsum og om ophævelse af beslutning 2005/432/EF

(meddelt under nummer K(2007) 5777)

(EØS-relevant tekst)

(2007/777/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 92/118/EØF af 17. december 1992 om dyresundhedsmæssige og sundhedsmæssige betingelser for samhandel med og indførsel til Fællesskabet af produkter, der for så vidt angår disse betingelser ikke er underlagt specifikke fællesskabsbestemmelser, som omhandlet i bilag A, kapitel I, i direktiv 89/662/EØF, og for så vidt angår patogener, i direktiv 90/425/EØF (1), særlig artikel 10, stk. 2, litra c),

under henvisning til Rådets direktiv 2002/99/EF af 16. december 2002 om dyresundhedsbestemmelser for produktion, tilvirkning, distribution og indførsel af animalske produkter til konsum (2), særlig artikel 8, indledningen, artikel 8, stk. 1, første afsnit, artikel 8, stk. 4, artikel 9, stk. 2, litra b), og artikel 9, stk. 4, litra b) og c), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens beslutning 2005/432/EF af 3. juni 2005 om dyre- og folkesundhedsbetingelser og standardcertifikater for import fra tredjelande af kødprodukter til konsum og om ophævelse af beslutning 97/41/EF, 97/221/EF og 97/222/EF (3) er der fastsat dyre- og folkesundhedsmæssige bestemmelser og certifikatkrav for import til Fællesskabet af sendinger af visse kødprodukter, herunder lister over tredjelande og dele af tredjelande, hvorfra det er tilladt at importere disse produkter.

(2)

Med beslutning 2005/432/EF, som ændret ved Kommissionens beslutning 2006/801/EF (4), er der taget hensyn til de sundhedsmæssige krav og definitionerne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (5), Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (6) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 af 29. april 2004 om særlige bestemmelser for tilrettelæggelsen af den offentlige kontrol af animalske produkter til konsum (7).

(3)

Bilag I til forordning (EF) nr. 853/2004 indeholder særskilte definitioner for henholdsvis kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme.

(4)

Med de særlige behandlinger, der er fastsat for de enkelte tredjelande ved beslutning 2005/432/EF, tages der udgangspunkt i de behandlinger, der er beskrevet i direktiv 2002/99/EF, idet formålet er at fjerne den dyresundhedsrisiko, som det ferske kød, der anvendes til tilberedningen af kødprodukterne, kan frembyde. Behandlede maver, blærer og tarme frembyder den samme risiko for dyresundheden som kødprodukter. De bør derfor underkastes de samme særlige behandlinger som fastsat i beslutning 2005/432/EF og efterfølgende gøres til genstand for den harmoniserede veterinærcertificeringsprocedure, inden de importeres til Fællesskabet.

(5)

Beslutning 2003/779/EF (8) indeholder dyresundhedsmæssige betingelser for indførsel af tarme i EU. De produkter, der er omfattet af beslutning 2003/779/EF, bør derfor ikke være omfattet af definitionen af kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme i denne beslutning.

(6)

Kommissionens beslutning 2004/432/EF af 29. april 2004 om godkendelse af overvågningsplaner for restkoncentrationer, som tredjelande har forelagt i henhold til Rådets direktiv 96/23/EF (9), indeholder en liste over tredjelande, som er godkendt til at eksportere til Fællesskabet på grundlag af deres godkendte overvågningsplaner for restkoncentrationer.

(7)

Ved Rådets direktiv 97/78/EF af 18. december 1997 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for tredjelandsprodukter, der føres ind i Fællesskabet (10), er der fastsat bestemmelser, herunder visse certifikatkrav, vedrørende veterinærkontrollen af animalske produkter, der føres ind i Fællesskabet fra tredjelande som import eller til transitforsendelse.

(8)

Det er nødvendigt at fastsætte særlige betingelser for forsendelse af kødprodukter i transit gennem Fællesskabet til og fra Rusland på grund af Kaliningrads geografiske beliggenhed og under hensyntagen til klimaproblemer, der gør, at nogle havne ikke kan anvendes på visse tider af året.

(9)

Ved Kommissionens beslutning 2001/881/EF af 7. december 2001 om en liste over grænsekontrolsteder, der er godkendt til at føre veterinærkontrol med dyr og animalske produkter fra tredjelande, og om opdatering af de nærmere bestemmelser om den kontrol, som skal gennemføres af Kommissionens eksperter (11), specificeres det, hvilke grænsekontrolposter der er bemyndiget til at foretage kontrol af transitforsendelser af kødprodukter til og fra Rusland via Fællesskabet.

(10)

I bilag II til Rådets beslutning 79/542/EØF af 21. december 1976 om en liste over tredjelande og dele af tredjelande og om dyre- og folkesundhedsbetingelser og udstedelse af veterinærcertifikat ved import til EF af levende dyr og fersk kød (12) er der opstillet en liste over tredjelande og dele af tredjelande, hvorfra det er tilladt for medlemsstaterne at importere fersk kød af visse dyr. Island figurerer i bilag II til nævnte beslutning som et land, der er godkendt til eksport af fersk kød af visse dyr. Det bør derfor være tilladt at importere kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme af de pågældende dyr fra Island, uden at disse underkastes særlige behandlinger.

(11)

Bilag 11 til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter (13) indeholder dyre- og folkesundhedsmæssige og zootekniske foranstaltninger for handelen med levende dyr og animalske produkter. Kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme fra Det Schweiziske Forbund bør behandles i overensstemmelse med nævnte aftale. Det er derfor ikke nødvendigt at lade bilaget til nærværende beslutning omhandle disse behandlinger.

(12)

Bilag IX til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 af 22. maj 2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier (14) er blevet ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 722/2007 af 25. juni 2007 om ændring af bilag II, V, VI, VIII, IX og XI til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 (15) og ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1275/2007 om ændring af bilag IX til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier (16). Der bør i certifikatet indføjes nye krav vedrørende BSE-statussen for tredjelande, der eksporterer kødprodukter og behandlede tarme til Fællesskabet.

(13)

I Kommissionens beslutning 2007/453/EF af 29. juni 2007 om fastsættelse af BSE-status for medlemsstater eller tredjelande eller deres regioner i henhold til deres BSE-risiko (17) opdeles lande eller regioner i tre grupper: med ubetydelig BSE-risiko, med en kontrolleret BSE-risiko og med en ikke-fastsat BSE-risiko. Der bør i certifikatet henvises til denne liste.

(14)

Af hensyn til klarheden i fællesskabslovgivningen bør beslutning 2005/432/EF ophæves og afløses af nærværende beslutning.

(15)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Emne og anvendelsesområde

1.   Ved denne beslutning fastsættes dyre- og folkesundhedsmæssige bestemmelser for import til samt transit og oplagring i Fællesskabet af sendinger af:

a)

kødprodukter som defineret i punkt 7.1 i bilag I til forordning (EF) nr. 853/2004 og

b)

behandlede maver, blærer og tarme som defineret i punkt 7.9 i samme bilag, som er blevet underkastet en af de behandlinger, der er omhandlet i del 4 i bilag II til denne beslutning.

Bestemmelserne omfatter lister over tredjelande og dele af tredjelande, hvorfra det er tilladt at importere disse produkter, og standardfolke- og dyresundhedscertifikater samt regler for de importerede produkters oprindelse og for, hvilken behandling produkterne skal underkastes.

2.   Denne beslutning berører ikke anvendelsen af beslutning 2004/432/EF og 2003/779/EF.

Artikel 2

Betingelser vedrørende arter og dyr

Medlemsstaterne sikrer, at kun sendinger af kødprodukter samt af behandlede maver, blærer og tarme, der er fremstillet af kød eller kødprodukter af følgende arter eller dyr, importeres til Fællesskabet:

a)

fjerkræ, herunder høns, kalkuner, perlehøns, ænder, gæs, vagtler, duer, fasaner og agerhøns, der opdrættes eller holdes i fangenskab med henblik på avl, produktion af kød eller konsumæg eller levering af vildt til udsætning

b)

husdyr af følgende arter: kvæg, herunder Bubalus bubalis og Bison bison, svin, får, geder og dyr af hestefamilien

c)

kaniner og harer samt opdrættet vildt som defineret i punkt 1.6 i bilag I til forordning (EF) nr. 853/2004

d)

vildtlevende vildt som defineret i punkt 1.5 i bilag I til forordning (EF) nr. 853/2004.

Artikel 3

Dyresundhedsmæssige krav vedrørende kødprodukters og behandlede mavers, blærers og tarmes oprindelse og behandling

Medlemsstaterne tillader import til Fællesskabet af kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme, som:

a)

opfylder betingelserne vedrørende oprindelse og behandling i bilag I, punkt 1 og 2, og

b)

har oprindelse i følgende tredjelande og dele af tredjelande:

i)

for så vidt angår kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme, der ikke er omfattet af krav om en særlig behandling som omhandlet i bilag I, punkt 1, litra b), de i del 2 i bilag II angivne tredjelande og de i del 1 i samme bilag angivne dele af tredjelande

ii)

for så vidt angår kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme, der er omfattet af krav om en særlig behandling som omhandlet i bilag I, punkt 2, litra a), nr. ii), de i del 2 og 3 i bilag II angivne tredjelande og de i del 1 i samme bilag angivne dele af tredjelande.

Artikel 4

Folkesundhedsmæssige krav vedrørende fersk kød anvendt til fremstilling af kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme, der importeres til Fællesskabet, og dyre- og folkesundhedscertifikater

Medlemsstaterne sørger for følgende:

a)

Kun sendinger af kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme, der er fremstillet af fersk kød som defineret i punkt 1.10 i bilag I til forordning (EF) nr. 853/2004, som opfylder Fællesskabets folkesundhedskrav, importeres til Fællesskabet.

b)

Kun sendinger af kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme, som opfylder kravene i standardfolke- og dyresundhedscertifikatet i bilag III, importeres til Fællesskabet.

c)

Dette certifikat ledsager sådanne sendinger, idet det skal være behørigt udfyldt og underskrevet af embedsdyrlægen i afsendelsestredjelandet.

Artikel 5

Sendinger af kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme i transit eller under oplagring i Fællesskabet

Medlemsstaterne sikrer, at sendinger af kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme, der føres ind i Fællesskabet, og som er bestemt til et tredjeland enten ved øjeblikkelig transit eller efter oplagring i henhold til artikel 12, stk. 4, eller artikel 13 i direktiv 97/78/EF, og som ikke er bestemt til import til Fællesskabet, opfylder følgende krav:

a)

De kommer fra et tredjeland eller en del af et tredjeland, som er opført i bilag II, og er blevet underkastet den deri foreskrevne minimumsbehandling for import af kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme af de pågældende arter.

b)

De opfylder de særlige dyresundhedsbetingelser for de pågældende arter som fastsat i standardfolke- og dyresundhedscertifikatet i bilag III.

c)

De er ledsaget af et dyresundhedscertifikat, der er i overensstemmelse med modellen i bilag IV, og som er behørigt underskrevet af en embedsdyrlæge i det pågældende tredjeland.

d)

Embedsdyrlægen på det grænsekontrolsted, hvor sendingen føres ind i Fællesskabet, har i det fælles veterinærdokument til brug ved import attesteret, at de kan godkendes til transit eller oplagring, alt efter hvad der er relevant.

Artikel 6

Dispensation for visse bestemmelsessteder i Rusland

1.   Uanset artikel 5 tillader medlemsstaterne transit ad landevej eller jernbane gennem Fællesskabet mellem udpegede EF-grænsekontrolsteder anført i bilaget til beslutning 2001/881/EF af sendinger af kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme fra og til Rusland enten direkte eller via et andet tredjeland, forudsat at følgende krav er opfyldt:

a)

Sendingen er af embedsdyrlægen under den kompetente myndighed for det grænsekontrolsted, hvor sendingen føres ind i Fællesskabet, plomberet med en plombe med løbenummer.

b)

De dokumenter, der ledsager sendingen, jf. artikel 7 i direktiv 97/78/EF, er på hver side stemplet »KUN TIL TRANSIT TIL RUSLAND VIA EF« af embedsdyrlægen under den kompetente myndighed for det grænsekontrolsted, hvor sendingen føres ind i Fællesskabet.

c)

De proceduremæssige krav, der er fastsat i artikel 11 i direktiv 97/78/EF, skal være opfyldt.

d)

Embedsdyrlægen under den kompetente myndighed på det grænsekontrolsted, hvor sendingen føres ind i Fællesskabet, har i det fælles veterinærdokument til brug ved import attesteret, at sendingen kan godkendes til transit.

2.   Medlemsstaterne tillader ikke aflæsning eller oplagring af sådanne sendinger i Fællesskabet, jf. artikel 12, stk. 4, eller artikel 13 i direktiv 97/78/EF.

3.   Medlemsstaterne sørger for, at den kompetente myndighed gennemfører regelmæssige auditter for at sikre, at antallet af sendinger og mængden af kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme fra eller til Rusland, som føres ud af Fællesskabet, stemmer overens med det antal og de mængder, der føres ind.

Artikel 7

Overgangsforanstaltning

Import til Fællesskabet af sendinger, som der er udstedt veterinærcertifikater for inden den 1. maj 2008 i overensstemmelse med modellerne i beslutning 2005/432/EF, er tilladt indtil den 1. juni 2008.

Artikel 8

Ophævelse

Beslutning 2005/432/EF ophæves.

Artikel 9

Anvendelsesdato

Denne beslutning anvendes fra den 1. december 2007.

Artikel 10

Adressater

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. november 2007.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 62 af 15.3.1993, s. 49. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 445/2004 (EUT L 72 af 11.3.2004, s. 60).

(2)  EFT L 18 af 23.1.2003, s. 11.

(3)  EUT L 151 af 14.6.2005, s. 3. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1792/2006 (EUT L 362 af 20.12.2006, s. 1).

(4)  EUT L 329 af 25.11.2006, s. 26.

(5)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 1. Berigtiget i EUT L 226 af 25.6.2004, s. 3.

(6)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 55. Berigtiget i EUT L 226 af 25.6.2004, s. 22. Senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1791/2006 (EUT L 363 af 20.12.2006, s. 1).

(7)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 206. Berigtiget i EUT L 226 af 25.6.2004, s. 83. Senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1791/2006.

(8)  EUT L 285 af 1.11.2003, s. 38. Ændret ved beslutning 2004/414/EF (EUT L 151 af 30.4.2004, s. 56).

(9)  EUT L 154 af 30.4.2004, s. 44. Senest ændret ved beslutning 2007/362/EF (EUT L 138 af 30.5.2007, s. 18).

(10)  EFT L 24 af 30.1.1998, s. 9. Senest ændret ved direktiv 2006/104/EF (EUT L 363 af 20.12.2006, s. 352).

(11)  EUT L 326 af 11.12.2006, s. 44. Senest ændret ved beslutning 2007/276/EF (EUT L 116 af 4.5.2007, s. 34).

(12)  EFT L 146 af 14.6.1979, s. 15. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1791/2006 (EUT L 363 af 20.12.2006, s. 1).

(13)  EFT L 114 af 30.4.2002, s. 132.

(14)  EFT L 147 af 31.5.2001, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 727/2007 (EUT L 165 af 27.6.2007, s. 8).

(15)  EUT L 164 af 26.6.2007, s. 7.

(16)  EUT L 284 af 30.10.2007, s. 8.

(17)  EUT L 172 af 30.6.2007, s. 84.


BILAG I

1.

Kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme med oprindelse i de tredjelande eller dele af tredjelande, der henvises til i artikel 3, litra b), nr. i), i denne beslutning, skal:

a)

indeholde kød, som det er tilladt at importere til Fællesskabet som fersk kød som defineret i punkt 1.10 i bilag I til forordning (EF) nr. 853/2004, og

b)

komme fra en eller flere arter eller dyr, der er blevet underkastet en ikke-specifik behandling som omhandlet i del 4, punkt A, i bilag II til denne beslutning.

2.

Kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme med oprindelse i de tredjelande eller dele af tredjelande, der henvises til i artikel 3, litra b), nr. ii), skal opfylde betingelserne i litra a), b) eller c):

a)

Kødprodukterne og/eller de behandlede maver, blærer og tarme skal:

i)

indeholde kød og/eller kødprodukter af en enkelt art eller et enkelt dyr, jf. den for det pågældende dyr/den pågældende art relevante kolonne i del 2 og 3 i bilag II, og

ii)

som et minimum være blevet underkastet den særlige behandling, der kræves for kød af den/det pågældende art/dyr, jf. del 4 i bilag II.

b)

Kødprodukterne og/eller de behandlede maver, blærer og tarme skal:

i)

indeholde fersk, forarbejdet eller delvis forarbejdet kød af mere end én dyreart eller mere end ét dyr, jf. den relevante kolonne i del 2 og 3 i bilag II, og være blevet underkastet slutbehandlingen efter sammenblanding, jf. del 4 i bilag II, og

ii)

være blevet underkastet en slutbehandling, jf. nr. i), der er mindst lige så intensiv som den mest intensive behandling som fastsat i del 4 i bilag II for kød af den pågældende art eller det pågældende dyr, jf. den relevante kolonne i del 2 og 3 i bilag II.

c)

De endelige kødprodukter og/eller behandlede maver, blærer og tarme skal:

i)

være tilvirket ved blanding af forudbehandlet kød eller behandlede maver, blærer og tarme af mere end én dyreart eller mere end ét dyr og

ii)

for hver af kødproduktets eller de behandlede mavers, blærers og tarmes kødbestanddeles vedkommende være blevet underkastet en forudgående behandling, jf. nr. i), der er mindst lige så intensiv som den relevante behandling som fastsat i del 4 i bilag II for den pågældende art eller det pågældende dyr, jf. den relevante kolonne i del 2 og 3 i bilag II.

3.

De i del 4 i bilag II beskrevne behandlinger udgør den af dyresundhedshensyn acceptable minimumsforarbejdning af kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme fra den pågældende dyreart eller det pågældende dyr med oprindelse i de i bilag II angivne tredjelande eller dele af tredjelande.

Spiselige slagtebiprodukter, der på grund af dyresundhedsmæssige fællesskabsrestriktioner ikke må importeres i henhold til beslutning 79/542/EØF, kan dog importeres som kødprodukt eller som behandlede maver, blærer og tarme eller anvendes i et kødprodukt, såfremt den relevante behandling som fastsat i del 2 i bilag II er foretaget, og Fællesskabets folkesundhedskrav er opfyldt.

Det kan desuden tillades, at en virksomhed i et land, der er opført i bilag II, producerer kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme, der er blevet underkastet behandling B, C eller D som omhandlet i del 4 i bilag II, selv hvis den pågældende virksomhed ligger i et tredjeland eller en del af et tredjeland, som ikke er godkendt til eksport til Fællesskabet af fersk kød, forudsat at Fællesskabets folkesundhedskrav er opfyldt.


BILAG II

DEL 1

Regionaliserede områder som fastsat for de i del 2 og 3 angivne lande

Land

Område

Beskrivelse af området

ISO-kode

Version

Argentina

AR

01/2004

Hele landet

AR-1

01/2004

Hele landet undtagen provinserne Chubut, Santa Cruz og Tierra del Fuego for arter omfattet af beslutning 79/542/EØF (som senest ændret)

AR-2

01/2004

Provinserne Chubut, Santa Cruz og Tierra del Fuego for arter omfattet af beslutning 79/542/EØF (som senest ændret)

Brasilien

BR

01/2004

Hele landet

BR-1

01/2005

Staterne Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo og Mato Grosso do Sul

BR-2

01/2005

En del af staten Mato Grosso do Sul (undtagen kommunerne Sonora, Aquidauana, Bodoqueno, Bonito, Caracol, Coxim, Jardim, Ladario, Miranda, Pedro Gomes, Porto Murtinho, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso og Corumbá),

staten Paraná,

staten São Paulo,

en del af staten Minas Gerais (undtagen de regionale delegações Oliveira, Passos, São Gonçalo de Sapucai, Setelagoas og Bambuí),

staten Espíritu Santo,

staten Rio Grande do Sul,

staten Santa Catarina,

staten Goias,

den del af staten Mato Grosso, der omfatter:

regionalenheden Cuiabá (undtagen kommunerne San Antonio de Leverger, Nossa Senhora do Livramento, Pocone og Barão de Melgaço), regionalenheden Cáceres (undtagen kommunen Cáceres), regionalenheden Lucas do Rio Verde, regionalenheden Rondonopolis (undtagen kommunen Itiquiora), regionalenheden Barra do Garça og regionalenheden Barra do Bugres

BR-3

01/2005

Staterne Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina og São Paulo

Malaysia

MY

01/2004

Hele landet

MY-1

01/2004

Kun halvøen (vestlige) Malaysia

Namibia

NA

01/2005

Hele landet

NA-1

01/2005

Syd for de afspærringer, der strækker sig fra Palgrave Point i vest til Gam i øst

Sydafrika

ZA

01/2005

Hele landet

ZA-1

01/2005

Hele landet undtagen:

den del af området for bekæmpelse af mund- og klovesyge, der ligger i veterinærregionerne Mpumalanga Province og Northern Province, distriktet Ingwavuma i veterinærregionen Natal, grænseområdet op til Botswana øst for den 28. længdegrad og distriktet Camperdown i KwaZuluNatal-provinsen

DEL 2

Tredjelande eller dele af tredjelande, hvorfra det er tilladt at importere kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme til EU (koderne i denne tabel er forklaret i del 4 i dette bilag)

ISO-kode

Oprindelsesland eller del deraf

1.

Tamkvæg

2.

Opdrættet klovbærende vildt

(undtagen svin)

Tamfår/tamgeder

1.

Tamsvin

2.

Opdrættet klovbærende vildt

(svin)

Tamdyr af hestefamilien

1.

Fjerkræ

2.

Opdrættet fuglevildt

(undtagen strudsefugle)

Opdrættede strudsefugle

Tamkaniner og opdrættede dyr af hareordenen

Vildtlevende klovbærende vildt

(undtagen svin)

Vildsvin

Vildtlevende dyr af hestefamilien

Vildtlevende dyr af hareordenen

(kaniner og harer)

Vildtlevende fuglevildt

Vildtlevende landpattedyr

(undtagen hovdyr og dyr af hareordenen)

AR

Argentina AR

C

C

C

A

A

A

A

C

C

XXX

A

D

XXX

Argentina AR-1 (1)

C

C

C

A

A

A

A

C

C

XXX

A

D

XXX

Argentina AR-2 (1)

A (2)

A (2)

C

A

A

A

A

C

C

XXX

A

D

XXX

AU

Australien

A

A

A

A

D

D

A

A

A

XXX

A

D

A

BH

Bahrain

B

B

B

B

XXX

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX

XXX

BR

Brasilien

XXX

XXX

XXX

A

D

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

Brasilien BR-1

XXX

XXX

XXX

A

XXX

A

A

XXX

XXX

XXX

A

A

XXX

Brasilien BR-2

C

C

C

A

D

D

A

C

XXX

XXX

A

D

XXX

Brasilien BR-3

XXX

XXX

XXX

A

A

XXX

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

BW

Botswana

B

B

B

B

XXX

A

A

B

B

A

A

XXX

XXX

BY

Belarus

C

C

C

B

XXX

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX

XXX

CA

Canada

A

A

A

A

A

A

A

A

A

XXX

A

A

A

CH

Schweiz (*)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CL

Chile

A

A

A

A

A

A

A

B

B

XXX

A

A

XXX

CN

Kina

B

B

B

B

B

B

A

B

B

XXX

A

B

XXX

CO

Colombia

B

B

B

B

XXX

A

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

ET

Etiopien

B

B

B

B

XXX

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

GL

Grønland

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

XXX

A

A

A

HK

Hongkong

B

B

B

B

D

D

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

HR

Kroatien

A

A

D

A

A

A

A

A

D

XXX

A

A

XXX

IL

Israel

B

B

B

B

A

A

A

B

B

XXX

A

A

XXX

IN

Indien

B

B

B

B

XXX

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

IS

Island

A

A

B

A

A

A

A

A

B

XXX

A

A

XXX

KE

Kenya

B

B

B

B

XXX

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

KR

Sydkorea

XXX

XXX

XXX

XXX

D

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

MA

Marokko

B

B

B

B

XXX

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

ME

Montenegro

A

A

D

A

D

D

A

D

D

XXX

A

XXX

XXX

MG

Madagaskar

B

B

B

B

D

D

A

B

B

XXX

A

D

XXX

MK

Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien (**)

A

A

B

A

XXX

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

MU

Mauritius

B

B

B

B

XXX

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

MX

Mexico

A

D

D

A

D

D

A

D

D

XXX

A

D

XXX

MY

Malaysia MY

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

Malaysia MY-1

XXX

XXX

XXX

XXX

D

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

NA

Namibia (1)

B

B

B

B

D

A

A

B

B

A

A

D

XXX

NZ

New Zealand

A

A

A

A

A

A

A

A

A

XXX

A

A

A

PY

Paraguay

C

C

C

B

XXX

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX

XXX

RS

Serbien (***)

A

A

D

A

D

D

A

D

D

XXX

A

XXX

XXX

RU

Rusland

C

C

C

B

XXX

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX

A

SG

Singapore

B

B

B

B

D

D

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

SZ

Swaziland

B

B

B

B

XXX

XXX

A

B

B

A

A

XXX

XXX

TH

Thailand

B

B

B

B

A

A

A

B

B

XXX

A

D

XXX

TN

Tunesien

C

C

B

B

A

A

A

B

B

XXX

A

D

XXX

TR

Tyrkiet

XXX

XXX

XXX

XXX

D

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

UA

Ukraine

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

US

USA

A

A

A

A

A

A

A

A

A

XXX

A

A

XXX

UY

Uruguay

C

C

B

A

D

A

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

ZA

Sydafrika (1)

C

C

C

A

D

A

A

C

C

A

A

D

XXX

ZW

Zimbabwe (1)

C

C

B

A

D

A

A

B

B

XXX

A

D

XXX

DEL 3

Tredjelande eller dele af tredjelande, som ikke er godkendt i henhold til ordningen med den ikke-specifikke behandling (A), men hvorfra det er tilladt at importere biltong/jerky og pasteuriserede kødprodukter til EU

ISO-kode

Oprindelsesland eller del deraf

1.

Tamkvæg

2.

Opdrættet klovbærende vildt

(undtagen svin)

Tamfår/tamgeder

1.

Tamsvin

2.

Opdrættet klovbærende vildt

(svin)

Tamdyr af hestefamilien

1.

Fjerkræ

2.

Opdrættet fuglevildt

Strudsefugle

Tamkaniner og opdrættede dyr af hareordenen

Vildtlevende klovbærende vildt

(undtagen svin)

Vildsvin

Vildtlevende dyr af hestefamilien

Vildtlevende dyr af hareordenen

(kaniner og harer)

Vildtlevende fuglevildt

Vildtlevende landpattedyr

(undtagen hovdyr og dyr af hareordenen)

AR

Argentina - AR

F

F

XXX

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

NA

Namibia

XXX

XXX

XXX

XXX

E

E

A

XXX

XXX

A

A

E

XXX

Namibia NA-1

E

E

XXX

XXX

E

E

A

XXX

XXX

A

A

E

ZA

Sydafrika

XXX

XXX

XXX

XXX

E

E

A

XXX

XXX

A

A

E

XXX

Sydafrika ZA-1

E

E

XXX

XXX

E

E

A

XXX

XXX

A

A

E

 

ZW

Zimbabwe

XXX

XXX

XXX

XXX

E

E

A

XXX

XXX

E

A

E

XXX

DEL 4

Fortolkning af koder benyttet i tabellerne i del 2 og 3

BEHANDLINGER OMTALT I BILAG I

Ikke-specifik behandling:

A

=

Der er ikke fastsat nogen minimumstemperatur eller anden behandling af dyresundhedshensyn for kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme. Kødet i sådanne kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme skal dog have undergået en sådan behandling, at snitfladen viser, at det ikke længere har fersk køds karakteristika, og det anvendte ferske kød skal desuden opfylde de dyresundhedsregler, som gælder for eksport af fersk kød til Fællesskabet.

Særlige behandlinger i faldende orden efter intensitet:

B

=

Behandling i hermetisk lukket beholder til en Fo-værdi på 3 eller derover.

C

=

Der skal opnås mindst 80 °C overalt i kødet og/eller maverne, blærerne og tarmene under kødprodukters og behandlede mavers, blærers og tarmes forarbejdning.

D

=

Der skal opnås mindst 70 °C overalt i kødet og/eller maverne, blærerne og tarmene under kødprodukters og behandlede mavers, blærers og tarmes forarbejdning eller for rå skinkes vedkommende en behandling bestående af naturlig gæring og modning i mindst ni måneder, således at følgende egenskaber fremkommer:

Aw-værdi på højst 0,93

pH-værdi på højst 6,0.

E

=

For produkter af typen »biltong« en behandling for at opnå:

Aw-værdi på højst 0,93

pH-værdi på højst 6,0.

F

=

Varmebehandling, der sikrer en centrumstemperatur på mindst 65 °C i tilstrækkelig lang tid til at opnå en pasteuriseringsværdi (pv) på 40 eller derover.


(1)  Jf. del 3 i dette bilag med hensyn til krav om minimumsbehandling af pasteuriserede kødprodukter og biltong.

(2)  For kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme, der er fremstillet af fersk kød af dyr slagtet efter den 1. marts 2002.

(*)  I henhold til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter.

(**)  Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien: Foreløbig kode, som på ingen måde foregriber den endelige nomenklatur for dette land, der vil blive fastsat efter afslutningen af de igangværende forhandlinger i FN herom.

(***)  Ekskl. Kosovo, jf. FN's Sikkerhedsråds resolution nr. 1244 af 10. juni 1999.

XXX

Der er ikke fastlagt noget certifikat, og det er ikke tilladt at importere kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme, der indeholder kød af denne art.


BILAG III

Standard folke- og dyresundhedscertifikat for visse kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme, der skal sendes til EU fra tredjelande

Image

Tekst af billedet

Image

Tekst af billedet

Image

Tekst af billedet

Image

Tekst af billedet

Image

Tekst af billedet

Image

Tekst af billedet

BILAG IV

(Transit og/eller oplagring)

Image

Tekst af billedet

Image

Tekst af billedet

III Retsakter vedtaget i henhold til traktaten om Den Europæiske Union

RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT V I EU-TRAKTATEN

30.11.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 312/68


RÅDETS FÆLLES AKTION 2007/778/FUSP

af 29. november 2007

om ændring og forlængelse af fælles aktion 2006/304/FUSP om oprettelse af en EU-planlægningsgruppe (EUPT Kosovo) med henblik på en eventuel EU-krisestyringsoperation på retsstatsområdet og eventuelt også andre områder i Kosovo

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 14, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 10. april 2006 vedtog Rådet fælles aktion 2006/304/FUSP (1). Jf. FOA s. 77.

(2)

Den 16. oktober 2007 nåede Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité ( i det følgende benævnt »PSC«) til enighed om, at EUPT Kosovo bør forlænges med fire måneder fra udløbet af det nuværende mandat den 30. november 2007, indtil den 31. marts 2008.

(3)

Den civile kapacitet til planlægning og gennemførelse i Rådets sekretariatet og EUPT Kosovo vil fortsætte de tekniske forberedelser til en kommende ESFP-mission i Kosovo, herunder med henblik på uformel og vejledende styrkeopbygning, deltagelse af tredjelande og indkøb.

(4)

En operativ risikovurdering af iværksættelsen af en eventuel kommende ESFP-mission har vist, at for at sikre, at missionen er udstyret i overensstemmelse med den planlagte styrkeopbygningsproces inden den dag, hvor myndigheden overdrages, er det nødvendigt at sørge for, at der indkøbes en del udstyr forud for missionen.

(5)

Indkøb af udstyr forud for missionen anses for at indebære betydelige finansielle risici.

(6)

Indkøb af udstyr forud for missionen vedrører og foregriber ikke eventuelle efterfølgende politiske beslutninger om, hvorvidt missionen skal oprettes.

(7)

Den 18. juni 2007 godkendte Rådet retningslinjerne for kommando- og kontrolstrukturen for EU's civile krisestyringsoperationer. I disse retningslinjer fastsættes det navnlig, at den øverstbefalende for den civile operation udøver kommandoen og kontrollen på strategisk niveau i forbindelse med planlægningen og gennemførelsen af alle civile krisestyringsoperationer under politisk kontrol og strategisk ledelse af PSC og under generalsekretæren/den højtstående FUSP-repræsentants (i det følgende benævnt »GS/HR«) overordnede myndighed. I disse retningslinjer fastsættes det yderligere, at direktøren for den civile kapacitet til planlægning og gennemførelse (CPCC), der er etableret i Rådets sekretariatet, for hver civil krisestyringsoperation er den øverstbefalende for den civile operation.

(8)

Ovennævnte kommando- og kontrolstruktur berører ikke EUPT Kosovos chefs kontraktmæssige ansvar over for Kommissionen for så vidt angår gennemførelsen af EUPT Kosovos budget.

(9)

Den vagtkapacitet, der er etableret i Rådets sekretariat, bør aktiveres med henblik på EUPT Kosovo.

(10)

Fælles aktion 2006/304/FUSP bør derfor forlænges og ændres —

VEDTAGET FØLGENDE FÆLLES AKTION:

Artikel 1

I fælles aktion 2006/304/FUSP foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 2, nr. 5), affattes således:

»5.   Fastlæggelse af behovene i forbindelse med den eventuelle kommende EU-krisestyringsoperation for så vidt angår de nødvendige støttemidler, herunder alt udstyr og alle tjenesteydelser og lokaler, og udarbejdelse af mandat eller tekniske specifikationer i tilknytning hertil. Fremsættelse af forslag til foranstaltninger vedrørende indkøb af det nødvendige udstyr og de nødvendige tjenesteydelser og lokaler, idet der tages hensyn til muligheden for at overtage egnet udstyr, egnede lokaler og egnet materiel fra tilgængelige kilder, herunder UNMIK, hvor det er relevant, praktisk muligt og omkostningseffektivt. Indledning af udbudsprocedurer og tildeling af kontrakter med henblik på levering af udstyr, tjenesteydelser og lokaler i tide til at sikre, at missionen er behørigt udstyret den dag, hvor myndigheden overdrages. Dette skal foregå i to etaper. Første etape begynder ved vedtagelsen af denne fælles aktion og omfatter indkøb, navnlig af køretøjer, it-udstyr, kommunikationsudstyr, lokaler (udstyr og istandsættelse), sikkerhedsudstyr og uniformer, på op til 75% af budgettet til kapitaludgifter. Anden etape, der omfatter missionens resterende indkøbsbehov, begynder, efter at der er opnået enighed i Rådet om at gennemføre en EU-krisestyringsoperation«.

2)

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 3 a

Den øverstbefalende for den civile operation

1.   Direktøren for den civile kapacitet til planlægning og gennemførelse (CPCC) er den øverstbefalende for den civile operation for EUPT Kosovo.

2.   Den øverstbefalende for den civile operation udøver under politisk kontrol og strategisk ledelse af PSC og GS/HR's overordnede myndighed kommandoen over og kontrollen med EUPT Kosovo på strategisk niveau.

3.   Den øverstbefalende for den civile operation sikrer korrekt og effektiv gennemførelse af Rådets afgørelser samt PSC's afgørelser, herunder ved om nødvendigt at give chefen for EUPT Kosovo instrukser på strategisk niveau.

4.   Alt udstationeret personale forbliver fuldt ud underlagt den udsendende stats nationale myndigheders eller EU-institutions kommando. Nationale myndigheder overfører den operative kontrol (OPCON) med deres personale, hold og enheder til den øverstbefalende for den civile operation.

5.   Den øverstbefalende for den civile operation bærer det samlede ansvar for at sikre, at Den Europæiske Union opfylder sin pligt til at tage vare på personalet.«

3)

Artikel 4 affattes således:

»Artikel 4

EUPT Kosovos chef og personale

1.   Chefen for EUPT Kosovo påtager sig ansvaret for og har kommando over og kontrol med EUPT Kosovo i indsatsområdet.

2.   Chefen for EUPT Kosovo har kommando over og kontrol med personale, hold og enheder fra de bidragende stater, som udpeget af den øverstbefalende for den civile operation, tillige med det administrative og logistiske ansvar, herunder for aktiver, ressourcer og oplysninger, som EUPT Kosovo har til rådighed.

3.   Chefen for EUPT Kosovo giver instrukser til hele EUPT Kosovos personale, herunder i dette tilfælde støtteelementet i Bruxelles, med henblik på en effektiv gennemførelse af EUPT Kosovo i indsatsområdet, idet vedkommende varetager koordination og den daglige ledelse i overensstemmelse med instrukserne på strategisk niveau fra den øverstbefalende for den civile operation.

4.   Chefen for EUPT Kosovo har ansvaret for gennemførelsen af EUPT Kosovos budget. Chefen for EUPT Kosovo undertegner med henblik herpå en kontrakt med Kommissionen.

5.   Chefen for EUPT Kosovo har ansvaret for den disciplinære kontrol med personalet. For udstationeret personale iværksættes disciplinære sanktioner af den berørte nationale myndighed eller EU-myndighed.

6.   Chefen for EUPT Kosovo repræsenterer EUPT Kosovo i indsatsområdet og sikrer, at EUPT Kosovo er tilstrækkelig synlig.

7.   Chefen for EUPT Kosovo koordinerer om nødvendigt med andre EU-aktører på stedet.

8.   EUPT Kosovo består hovedsageligt af civilt personale, der udstationeres af medlemsstaterne eller EU's institutioner. Hver medlemsstat eller EU-institution dækker udgifterne til alt personale, den udstationerer, herunder lønninger, dækning af lægehjælp, rejseudgifter til og fra Kosovo og andre godtgørelser end dagpenge.

9.   EUPT Kosovo kan også efter behov ansætte internationalt personale og lokalt personale på kontrakt.

10.   Alt personale udfører sine arbejdsopgaver og handler udelukkende i EUPT Kosovos interesse. Alt personale respekterer de sikkerhedsprincipper og minimumsstandarder, der er fastsat i Rådets afgørelse 2001/264/EF af 19. marts 2001 om vedtagelse af Rådets sikkerhedsforskrifter (i det følgende benævnt »Rådets sikkerhedsforskrifter«) (2)

4)

Artikel 5 affattes således:

»Artikel 5

Kommandovej

1.   EUPT Kosovo skal have én fælles kommandovej.

2.   PSC udøver med referat til Rådet den politiske kontrol med og den strategiske ledelse af EUPT Kosovo.

3.   Den øverstbefalende for den civile operation er — under politisk kontrol og strategisk ledelse af PSC og under GS/HR's overordnede myndighed — den øverstbefalende for EUPT Kosovo på strategisk niveau og giver som sådan instrukser til chefen for EUPT Kosovo og yder vedkommende rådgivning og teknisk støtte. Efter oprettelsen af EU-krisestyringsoperationen i Kosovo og inden iværksættelsen af dens operative fase giver den øverstbefalende for den civile operation instrukser til chefen for EUPT Kosovo gennem chefen for EU-krisestyringsoperationen i Kosovo, når denne er blevet udpeget.

4.   Den øverstbefalende for den civile operation aflægger rapport til Rådet via GS/HR.

5.   Chefen for EUPT Kosovo har kommando over og kontrol med EUPT Kosovo i indsatsområdet og er direkte ansvarlig over for den øverstbefalende for den civile operation. Efter oprettelsen af EU-krisestyringsoperationen i Kosovo og inden iværksættelsen af dens operationelle fase handler chefen for EUPT Kosovo under ledelse af chefen for EU-krisestyringsoperationen i Kosovo, når denne er blevet udpeget.

6.   Chefen for EUPT Kosovo refererer til den øverstbefalende for den civile operation. Efter oprettelsen af EU-krisestyringsoperationen i Kosovo og inden iværksættelsen af dens operative fase refererer chefen for EUPT Kosovo til den øverstbefalende for den civile operation gennem chefen for EU-krisestyringsmissionen i Kosovo, når denne er blevet udpeget.

7.   Når PSC er nået til principiel enighed om udnævnelsen af chefen for EU-krisestyringsoperationen, sørger chefen for EUPT Kosovo for hensigtsmæssig kontakt og koordinering.«

5)

Artikel 6 affattes således:

»Artikel 6

Politisk kontrol og strategisk ledelse

1.   PSC varetager under Rådets ansvar den politiske kontrol med og den strategiske ledelse af EUPT Kosovo. Rådet bemyndiger herved PSC til at træffe de relevante afgørelser med henblik herpå i overensstemmelse med traktatens artikel 25. Denne bemyndigelse omfatter beføjelse til at træffe efterfølgende afgørelser vedrørende udnævnelsen af chefen for EUPT Kosovo. Beslutningskompetencen med hensyn til EUPT Kosovos mål og afslutning forbliver hos Rådet.

2.   PSC aflægger med regelmæssige mellemrum rapport til Rådet.

3.   PSC får regelmæssigt og i det omfang, det er nødvendigt, rapporter fra den øverstbefalende for den civile operation og chefen for EUPT Kosovo om spørgsmål inden for deres ansvarsområder.«;

6)

Artikel 8 affattes således:

»Artikel 8

Sikkerhed

1.   Den øverstbefalende for den civile operation udstikker retningslinjer for chefen for EUPT's planlægning af sikkerhedsforanstaltninger og sikrer, at de i forbindelse med EUPT Kosovo gennemføres korrekt og effektivt i overensstemmelse med artikel 3a og 5 og i samråd med Rådets Generalsekretariats Sikkerhedskontor (i det følgende benævnt »GSC's Sikkerhedskontor«).

2.   Chefen for EUPT Kosovo er ansvarlig for EUPT Kosovos sikkerhed og for at sikre, at de minimumssikkerhedskrav, der gælder for EUPT Kosovo, overholdes i overensstemmelse med Den Europæiske Unions politik vedrørende sikkerhed for personale, der er udstationeret uden for EU i en operativ funktion i medfør af afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union og dokumenter i tilknytning hertil.

3.   EUPT Kosovo skal have en særlig sikkerhedsmedarbejder, som refererer til chefen for EUPT Kosovo.

4.   EUPT's ansatte skal gennemgå obligatorisk sikkerhedstræning, inden de tiltræder deres stilling.«

7)

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 13 a

Vagt

Vagtkapaciteten aktiveres i forbindelse med EUPT Kosovo.«

8)

Artikel 14 affattes således:

»Artikel 14

Gennemgang

Rådet tager senest den 31. januar 2008 stilling til, om EUPT Kosovo bør forlænges efter den 31. marts 2008, og tager i den forbindelse hensyn til nødvendigheden af en smidig overgang til en eventuel EU-krisestyringsoperation i Kosovo.«

9)

Artikel 15, stk. 2, affattes således:

»2.   Den udløber den 31. marts 2008.«

Artikel 2

Det finansielle referencegrundlag, der er angivet i artikel 9, stk. 1, andet afsnit, i fælles aktion 2006/304/FUSP, sættes op med 22 000 000 EUR til et samlet beløb på 76 500 000 EUR for at dække udgifterne i forbindelse med EUPT Kosovos mandat i perioden fra den 1. december 2007 til den 31. marts 2008.

Artikel 3

Denne fælles aktion træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Artikel 4

Denne fælles aktion offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. november 2007.

På Rådets vegne

M. LINO

Formand


(1)  EUT L 112 af 26.4.2006, s. 19. Senest ændret ved fælles aktion 2007/520/FUSP (EUT L 192 af 24.7.2007, s. 28).

(2)  EFT L 101 af 11.4.2001, s. 1. Senest ændret ved afgørelse 2007/438/EF (EUT L 164 af 26.6.2007, s. 24).