ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 309

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

50. årgang
27. november 2007


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 1377/2007 af 26. november 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 889/2005 om indførelse af visse restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Republik Congo

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1378/2007 af 26. november 2007 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

5

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1379/2007 af 26. november 2007 om ændring af bilag IA, IB, VII og VIII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1013/2006 om overførsel af affald, som følge af den tekniske udvikling og ændringer vedtaget under Basel-konventionen ( 1 )

7

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1380/2007 af 26. november 2007 om godkendelse af endo-1,4-beta-xylanase (Natugrain Wheat TS) som fodertilsætningsstof ( 1 )

21

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1381/2007 af 26. november 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 2133/2001 om åbning og forvaltning af EF-toldkontingenter og toldlofter for korn for så vidt angår en forhøjelse af EF-toldkontingentindrømmelserne for færøsk fiskefoder henhørende under KN-kode ex23099010, ex23099031 og ex23099041

24

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1382/2007 af 26. november 2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 774/94 for så vidt angår importordninger for svinekød

28

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1383/2007 af 26. november 2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 779/98 for så vidt angår åbning og forvaltning af visse kontingenter vedrørende import i Fællesskabet af fjerkrækødprodukter med oprindelse i Tyrkiet

34

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1384/2007 af 26. november 2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2398/96 for så vidt angår åbning og forvaltning af visse kontingenter vedrørende import i Fællesskabet af fjerkrækødprodukter med oprindelse i Israel

40

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1385/2007 af 26. november 2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 774/94 for så vidt angår åbning og forvaltning af EF-toldkontingenter for import af fjerkrækød

47

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

FORORDNINGER

27.11.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 309/1


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1377/2007

af 26. november 2007

om ændring af forordning (EF) nr. 889/2005 om indførelse af visse restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Republik Congo

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 60 og 301,

under henvisning til fælles holdning 2007/654/FUSP af 9. oktober 2007 om ændring af fælles holdning 2005/440/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Republik Congo (1),

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets forordning (EF) nr. 889/2005 (2) blev der indført restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Republik Congo i overensstemmelse med fælles holdning 2005/440/FUSP og FN's Sikkerhedsråds resolution 1596 (2005) og efterfølgende relevante resolutioner.

(2)

Ved resolution 1771 (2007) af 10. august 2007 besluttede FN's Sikkerhedsråd bl.a., at de restriktive foranstaltninger på teknisk bistand ikke burde omfatte ydelse af relevant teknisk bistand, som er anmeldt på forhånd til det udvalg, der er nedsat ved punkt 8 i resolution 1533 (2004), og som Den Demokratiske Republik Congos regering har godkendt, hvis en sådan bistand alene er bestemt til støtte for hær- og politienheder i Den Demokratiske Republik Congo, som er i færd med at gennemføre deres integration i provinserne i det nordlige og sydlige Kivu og i Ituri-distriktet. Forordning (EF) nr. 889/2005 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(3)

Det er også hensigtsmæssigt at tilpasse forordning (EF) nr. 889/2005 til den seneste udvikling inden for sanktionspraksis med hensyn til fastlæggelse af ansvarlige myndigheder, ansvar for overtrædelser og domstolskompetence —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 889/2005 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 3 affattes således:

»Artikel 3

1.   Uanset artikel 2 kan de kompetente myndigheder, jf. listen over websider i bilaget, i den medlemsstat, hvor tjenesteyderen er etableret, tillade, at der ydes:

a)

teknisk bistand, finansiering og finansiel bistand i forbindelse med våben og dertil knyttet materiel, hvis en sådan ydelse udelukkende er bestemt til støtte og brug for De Forenede Nationers mission i Den Demokratiske Republik Congo (MONUC)

b)

teknisk bistand, finansiering og finansiel bistand i forbindelse med våben og dertil knyttet materiel, hvis en sådan ydelse udelukkende er bestemt til støtte og brug for hær- og politienheder i Den Demokratiske Republik Congo, forudsat at nævnte enheder:

i)

har fuldført deres integrationsproces eller

ii)

opererer under henholdsvis de væbnede styrkers »état-major intégré« eller det nationale politi i Den Demokratiske Republik Congo eller

iii)

er i færd med at gennemføre deres integration på Den Demokratiske Republik Congos område uden for provinserne i det nordlige og sydlige Kivu og Ituri-distriktet

c)

teknisk bistand, som regeringen i Den Demokratiske Republik Congo har godkendt, og som alene er bestemt til støtte for hær- og politienheder i Den Demokratiske Republik Congo, som er i færd med at gennemføre deres integration i provinserne i det nordlige og sydlige Kivu og Ituri-distriktet, når ydelsen af en sådan bistand eller sådanne tjenester på forhånd er blevet anmeldt til sanktionskomitéen og

d)

teknisk bistand, finansiering og finansiel bistand i tilknytning til militært udstyr, der ikke er bestemt til at dræbe, men udelukkende er til humanitær brug eller beskyttelsesbrug, når ydelsen af en sådan bistand eller sådanne tjenester på forhånd er blevet anmeldt til sanktionskomitéen.

2.   Der gives ingen tilladelser for aktiviteter, som allerede har fundet sted.«

2)

Følgende indsættes som artikel 2a:

»Artikel 2a

Forbuddet i artikel 2, litra b), medfører ikke ansvar af nogen form for de pågældende fysiske eller juridiske personer eller enheder, hvis disse ikke vidste og ikke havde rimelig grund til at formode, at deres handling ville være i strid med dette forbud.«

3)

Følgende indsættes som artikel 6a:

»Artikel 6a

1.   Medlemsstaterne udpeger de i artikel 3, stk. 1, omtalte kompetente myndigheder og angiver dem på de websteder, der er opført i bilaget.

2.   Medlemsstaterne giver Kommissionen meddelelse om, hvem der er deres kompetente myndigheder, straks efter denne artikels ikrafttræden og underretter den om eventuelle efterfølgende ændringer.«

4)

Artikel 7 affattes således:

»Artikel 7

Denne forordning gælder:

a)

på Fællesskabets område, herunder dets luftrum

b)

om bord på fly og skibe under en medlemsstats jurisdiktion

c)

for enhver person inden for eller uden for Fællesskabets område, som er statsborger i en medlemsstat

d)

for alle juridiske personer, enheder eller organer, der er oprettet eller stiftet i henhold til en medlemsstats lovgivning

e)

for alle juridiske personer, enheder eller organer for så vidt angår forretningsvirksomhed, der helt eller delvis foregår inden for Fællesskabet.«

5)

Bilaget erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. november 2007.

På Rådets vegne

J. SILVA

Formand


(1)  EUT L 264 af 10.10.2007, s. 11.

(2)  EUT L 152 af 15.6.2005, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1791/2006 (EUT L 363 af 20.12.2006, s. 1).


BILAG

»BILAG

Websteder med oplysning om de kompetente myndigheder, jf. artikel 3 og 6a, og adresser til brug ved meddelelse til Europa-Kommissionen

BELGIEN

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIEN

http://www.mfa.government.bg

DEN TJEKKISKE REPUBLIK

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANMARK

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

TYSKLAND

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ESTLAND

http://www.vm.ee/est/kat_622/

GRÆKENLAND

http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/

SPANIEN

www.mae.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones+Internacionales

FRANKRIG

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

IRLAND

http://www.dfa.ie/un_eu_restrictive_measures_ireland/competent_authorities

ITALIEN

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

CYPERN

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETLAND

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITHAUEN

http://www.urm.lt

LUXEMBOURG

http://www.mae.lu/sanctions

UNGARN

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

NEDERLANDEDE

http://www.minbuza.nl/sancties

ØSTRIG

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLEN

http://www.msz.gov.pl

PORTUGAL

http://www.min-nestrangeiros.pt

RUMÆNIEN

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

SLOVENIEN

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAKIET

http://www.foreign.gov.sk

FINLAND

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SVERIGE

http://www.ud.se/sanktioner

DET FORENEDE KONGERIGE

http://www.fco.gov.uk/competentauthorities

Meddelelser til Europa-Kommissionen sendes til følgende adresse:

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Generaldirektoratet for Eksterne Forbindelser

Direktorat A — Kriseplatform og politikkoordinering inden for FUSP

Kontor A2. Krisestyring og konfliktforebyggelse

CHAR 12/108

B-1049 Bruxelles (Belgien)

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tlf.: (32 2) 29 91176/55585

Fax: (32 2) 299 0873«


27.11.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 309/5


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1378/2007

af 26. november 2007

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 3223/94 af 21. december 1994 om gennemførelsesbestemmelser til importordningen for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 4, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 3223/94 fastsættes som følge af gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 3223/94, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 27. november 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. november 2007.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 756/2007 (EUT L 172 af 30.6.2007, s. 41).


BILAG

til Kommissionens forordning af 26. november 2007 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

IL

125,5

MA

57,7

TR

94,8

ZZ

92,7

0707 00 05

JO

196,3

MA

46,9

TR

88,0

ZZ

110,4

0709 90 70

MA

52,9

TR

180,5

ZZ

116,7

0709 90 80

EG

342,2

ZZ

342,2

0805 20 10

MA

68,2

ZZ

68,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

63,0

HR

55,3

IL

68,0

TR

74,7

UY

83,0

ZZ

68,8

0805 50 10

AR

72,2

TR

96,5

ZA

59,5

ZZ

76,1

0808 10 80

AR

87,7

CA

86,9

CL

85,6

CN

76,1

MK

31,5

US

96,5

ZA

72,5

ZZ

76,7

0808 20 50

AR

48,7

CN

43,9

TR

120,4

ZZ

71,0


(1)  Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« repræsenterer »anden oprindelse«.


27.11.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 309/7


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1379/2007

af 26. november 2007

om ændring af bilag IA, IB, VII og VIII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1013/2006 om overførsel af affald, som følge af den tekniske udvikling og ændringer vedtaget under Basel-konventionen

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1013/2006 af 14. juni 2006 om overførsel af affald (1), særlig artikel 58, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Som følge af den aftale, der blev indgået på det ottende møde i partskonferencen for Basel-konventionen om kontrol med grænseoverskridende overførsel af farligt affald og bortskaffelsen heraf, er det nødvendigt at ændre bilag IA, IB, VII og VIII til forordning (EF) nr. 1013/2006 om overførsel af affald. Ændringerne består i udskiftning af »kg« og »liter« med »ton (Mg)« og »m3« i rubrik 5 i anmeldelsesdokumentet i bilag IA, i rubrik 5 og 18 i transportdokumentet i bilag IB og i rubrik 3 og 14 i forsendelsesoplysningerne i bilag VII, indsættelse af en ny rubrik 17 i transportdokumentet, en ændring til fodnote 1 til forsendelsesoplysningerne og henvisninger til retningslinjer for miljømæssigt forsvarlig håndtering i punkt I.4-9 i bilag VIII. Af klarhedshensyn bør disse bilag udskiftes.

(2)

Forordning (EF) nr. 1013/2006 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(3)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 18 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/12/EF (2).

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag IA, IB, VII og VIII til forordning (EF) nr. 1013/2006 udskiftes med teksten i bilagene til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. november 2007.

På Kommissionens vegne

Stavros DIMAS

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 190 af 12.7.2006, s. 1.

(2)  EUT L 114 af 27.4.2006, s. 9.


BILAG I

Bilag IA til forordning (EF) nr. 1013/2006 affattes således:

»BILAG IA

Anmeldelsesformular for grænseoverskridende overførsel af affald

Image

Image

Image

Image


BILAG II

Bilag IB til forordning (EF) nr. 1013/2006 affattes således:

»BILAG IB

Transportformular for grænseoverskridende overførsel af affald

Image

Image

Image

Image


BILAG III

Bilag VII til forordning (EF) nr. 1013/2006 affattes således:

»BILAG VII

OPLYSNINGER, DER LEDSAGER OVERFØRSLER AF AFFALD, DER ER OMHANDLET I ARTIKEL 3, STK. 2 OG 4

Image


BILAG IV

Bilag VIII til forordning (EF) nr. 1013/2006 affattes således:

»BILAG VIII

RETNINGSLINJER FOR MILJØMÆSSIGT FORSVARLIG HÅNDTERING (ARTIKEL 49)

I.   Retningslinjer vedtaget ved Basel-konventionen:

1)

Technical Guidelines on the Environmentally Sound Management of Biomedical and Health Care Wastes (Y1; Y3) (1)

2)

Technical Guidelines on the Environmentally Sound Management of Waste Lead Acid Batteries (1)

3)

Technical Guidelines on the Environmentally Sound Management of the Full and Partial Dismantling of Ships (1)

4)

Technical Guidelines on the Environmentally Sound Recycling/Reclamation of Metals and Metal Compounds (R4) (2)

5)

Updated General Technical Guidelines for the Environmentally Sound Management of Wastes Consisting of, Containing or Contaminated with Persistent Organic Pollutants (POPs) (3)

6)

Updated Technical Guidelines for the Environmentally Sound Management of Wastes Consisting of, Containing or Contaminated with Polychlorinated Biphenyls (PCBs), Polychlorinated Terphenyls (PCTs) or Polybrominated Biphenyls (PBBs) (3)

7)

Technical Guidelines for the Environmentally Sound Management of Wastes Consisting of, Containing or Contaminated with the Pesticides Aldrin, Chlordane, Dieldrin, Endrin, Heptachlor, Hexachlorobenzene (HCB), Mirex or Toxaphene or with HCB as an Industrial Chemical (3)

8)

Technical Guidelines for the Environmentally Sound Management of Wastes Consisting of, Containing or Contaminated with 1,1,1-trichloro-2,2-bis (4 chlorophenyl)ethane (DDT) (3)

9)

Technical Guidelines for the Environmentally Sound Management of Wastes Containing or Contaminated with Unintentionally Produced Polychlorinated Dibenzo-p-dioxins (PCDDs), Polychlorinated Dibenzofurans (PCDFs), Hexachlorobenzene (HCB) or Polychlorinated Biphenyls (PCBs) (3)

II.   Retningslinjer vedtaget af OECD:

Technical guidance for the environmentally sound management of specific waste streams:

Used and scrap personal computers (4)

III.   Retningslinjer vedtaget af Den Internationale Søfartsorganisation (IMO):

Guidelines on ship recycling (5)

IV.   Retningslinjer vedtaget af Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO):

Safety and health in shipbreaking: guidelines for Asian countries and Turkey (6)


(1)  Vedtaget på 6. møde i partskonferencen under Basel-konventionen om kontrol med grænseoverskridende overførsel af farligt affald og bortskaffelse heraf den 9.-13. december 2002.

(2)  Vedtaget på 7. møde i partskonferencen under Basel-konventionen om kontrol med grænseoverskridende overførsel af farligt affald og bortskaffelse heraf den 25.-29. oktober 2004.

(3)  Vedtaget på 8. møde i partskonferencen under Basel-konventionen om kontrol med grænseoverskridende overførsel af farligt affald og bortskaffelse heraf den 27. november-1. december 2006.

(4)  Vedtaget af OECD's Miljøpolitikudvalg i februar 2003 (dokument ENV/EPOC/WGWPR (2001) 3/ENDELIG.

(5)  Resolution A.962 vedtaget af IMO's Forsamling på dens 23. ordinære samling, den 24.11.-5.12.2003.

(6)  Godkendt til offentliggørelse af ILO's Styrelsesråd på dets 289. møde den 11.-26.3.2004.«


27.11.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 309/21


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1380/2007

af 26. november 2007

om godkendelse af endo-1,4-beta-xylanase (Natugrain Wheat TS) som fodertilsætningsstof

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (1), særlig artikel 9, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 1831/2003 indeholder bestemmelser om godkendelse af fodertilsætningsstoffer og om grundlaget og procedurerne for meddelelse af sådanne godkendelser.

(2)

Der er i overensstemmelse med artikel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 indgivet en ansøgning om godkendelse af det i bilaget til nærværende forordning opførte præparat. Ansøgningen var vedlagt de oplysninger og dokumenter, der kræves i henhold til artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1831/2003.

(3)

Ansøgningen vedrører godkendelse i tilsætningsstofkategorien »zootekniske tilsætningsstoffer« af en ny anvendelse af præparatet af endo-1,4-beta-xylanase (Natugrain Wheat TS) produceret af Aspergillus niger (CBS 109.713) som fodertilsætningsstof til slagtekalkuner.

(4)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1458/2005 af 8. september 2005 om permanent og foreløbig godkendelse af visse fodertilsætningsstoffer og foreløbig godkendelse af nye anvendelser af visse allerede godkendte fodertilsætningsstoffer (2) blev der givet foreløbig tilladelse til at anvende præparatet af endo-1,4-beta-xylanase produceret af Aspergillus niger (CBS 109.713) til slagtekyllinger.

(5)

Der er fremlagt nye oplysninger til støtte for en ansøgning om tilladelse til at anvende præparatet til slagtekalkuner. Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (herefter benævnt »autoriteten«) konkluderede i sin udtalelse af 18. april 2007, at præparatet af endo-1,4-beta-xylanase (Natugrain Wheat TS) produceret af Aspergillus niger (CBS 109.713) (Hemicell) ikke har skadelige virkninger på dyrs eller menneskers sundhed eller på miljøet (3). Det blev endvidere konkluderet, at præparatet ikke udgør nogen anden risiko, der i henhold til artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1831/2003 ville udelukke en godkendelse. Ifølge udtalelsen har anvendelsen af præparatet ingen skadelige virkninger på denne anden dyrekategori. Autoriteten mener ikke, at der er behov for særlige krav vedrørende overvågning efter markedsføringen. I udtalelsen gennemgås ligeledes den rapport om analysemetoden vedrørende fodertilsætningsstoffet, der blev forelagt af det i henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 oprettede EF-referencelaboratorium.

(6)

Vurderingen af præparatet viser, at betingelserne for godkendelse, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er opfyldt. Derfor bør anvendelsen af dette præparat godkendes som anført i bilaget til nærværende forordning.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Det i bilaget opførte præparat, der tilhører tilsætningsstofkategorien »zootekniske tilsætningsstoffer« og den funktionelle gruppe »fordøjelighedsfremmende stoffer«, tillades anvendt som fodertilsætningsstof på de betingelser, der er fastsat i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. november 2007.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 378/2005 (EUT L 59 af 5.3.2005, s. 8).

(2)  EUT L 233 af 9.9.2005, s. 3.

(3)  Udtalelse afgivet i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1831/2003 af Ekspertpanelet for Tilsætningsstoffer og Produkter eller Stoffer, der Anvendes i Foder, om sikkerheden og effektiviteten ved enzympræparatet Natugrain Wheat TS (endo-1,4-beta-xylanase) som tilsætningsstof til foder til slagtekalkuner. Vedtaget den 18. oktober 2007. The EFSA Journal (2007) 474, 1-11.


BILAG

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer

Navn på indehaveren af godkendelsen

Tilsætningsstof

(handelsnavn)

Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse, analysemetode

Dyreart eller kategori

Maksimumsalder

Minimumsindhold

Maksimumsindhold

Andre bestemmelser

Godkendelsen gyldig til

Antal enheder aktivt stof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %

Kategorien »zootekniske tilsætningsstoffer«. Funktionel gruppe: fordøjelighedsfremmende stoffer.

4d62

BASF Aktiengesellschaft

Endo-1,4-beta-xylanase

EC 3.2.1.8

(Natugrain Wheat TS)

 

Tilsætningsstoffets sammensætning

Præparat af endo-1,4-beta-xylanase produceret af Aspergillus niger (CBS 109.713), med en aktivitet på mindst:

Fast form: 5 600 TXU (1)/g

Flydende form: 5 600 TXU/ml

 

Aktivstoffets karakteristika:

Præparat af endo-1,4-beta-xylanase produceret af Aspergillus niger (CBS 109.713)

 

Analysemetoder  (2)

Viskosimetrisk metode baseret på reduceret viskositet fremkaldt ved endo-1,4-beta-xylanases effekt på substratet, der indeholder xylan (hvede-arabinoxylan), ved pH 3,5 og 55 °C.

Slagtekalkuner

560 TXU

I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet.

Anbefalet dosis pr. kg fuldfoder:

Slagtekalkuner: 560–840 TXU

Anvendes i foderblandinger med højt indhold af andre polysaccharider end stivelse (især beta-glucaner og arabinoxylaner), f.eks. med indhold af hvede på over 40 % wheat.

17. december 2017


(1)  1 TXU er den mængde enzym, der frigiver 5 mikromol reducerende sukker (xyloseækvivalenter) fra hvede-arabinoxylan pr. minut ved pH 3,5 og 55 °C.

(2)  Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på EF-referencelaboratoriets hjemmeside: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


27.11.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 309/24


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1381/2007

af 26. november 2007

om ændring af forordning (EF) nr. 2133/2001 om åbning og forvaltning af EF-toldkontingenter og toldlofter for korn for så vidt angår en forhøjelse af EF-toldkontingentindrømmelserne for færøsk fiskefoder henhørende under KN-kode ex 2309 90 10, ex 2309 90 31 og ex 2309 90 41

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 827/68 af 28. juni 1968 om en fælles markedsordning for visse varer, der er anført i bilag II til traktaten (1),

under henvisning til Rådets afgørelse 97/126/EF af 6. december 1996 om indgåelse af en aftale mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Danmarks regering og Færøernes landsstyre på den anden side (2),

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (3), særlig artikel 12, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved afgørelse nr. 1/2005 truffet af Den Blandede Komité EF/Danmark-Færøerne (4) ændredes protokol nr. 3 til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Danmarks regering og Færøernes landsstyre på den anden side (5) (i det følgende benævnt »aftalen«), som blev godkendt ved afgørelse 97/126/EF, for så vidt angår definitionen af begrebet produkter med oprindelsesstatus og metoderne for administrativt samarbejde.

(2)

Rådet traf den 13. juni 2007 afgørelse om EF’s holdning til en ændring af protokol nr. 4 til aftalen.

(3)

Ved afgørelse nr. 1/2007 (6) truffet af Den Blandede Komité EF/Danmark-Færøerne om ændring af protokol nr. 4 til aftalen ændres især den årlige toldkontingentmængde for kontingentet med løbenummer 09.0689.

(4)

I henhold til artikel 1, stk. 2, nr. 1, i protokol nr. 4 til aftalen, ændret ved afgørelse nr. 1/2007 truffet af Den Blandede Komité EF/Danmark-Færøerne, skal de færøske myndigheder for dette toldkontingent for fiskefoder henhørende under KN-kode ex 2309 90 10, ex 2309 90 31 og ex 2309 90 41 bekræfte, at fiskefoder, der eksporteres til EU inden for rammerne af dette præferencetoldkontingent, ikke indeholder anden gluten end den, der forekommer naturligt i det korn, der kan anvendes i sammensætningen af fiskefoderet.

(5)

Ifølge artikel 3 i afgørelse nr. 1/2007 truffet af Den Blandede Komité EF/Danmark-Færøerne beregnes forhøjelsen af toldkontingentet for kalenderåret 2007 tidsproportionalt fra den 1. december 2007. Toldkontingentet for kalenderåret 2007 bør derfor forhøjes med 833 tons.

(6)

Kommissionens forordning (EF) nr. 2133/2001 (7) bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Korn —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 2133/2001 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 2, stk. 3, affattes således:

»3.   Produkter, der er omfattet af toldkontingentet med løbenummer 09.0689, overgår til fri omsætning mod forelæggelse af

a)

et oprindelsesbevis som omhandlet i artikel 16 i protokol nr. 3 (om definition af begrebet produkter med oprindelsesstatus og om metoderne for administrativt samarbejde) til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Danmarks regering og Færøernes landsstyre på den anden side og

b)

en erklæring som omhandlet i bilag V fra følgende færøske myndighed:

Heilsufrøðiliga starvsstovan/fødevare- veterinær- og miljømyndigheden

Falkavegur 6, 2. sal

FO-100 TÓRSHAVN

FÆRØERNE

Tlf. 00 298 35 64 00

Fax 00 298 35 64 01

Servicetelefon: 00 298 55 64 03 (åben til 23.00)

e-mail: HFS@HFS.FO

Websted: www.hfs.fo«

2)

I bilag II affattes teksten vedrørende løbenummer 09.0689 som angivet i bilag I til nærværende forordning.

3)

Bilag II til nærværende forordning indsættes som bilag V.

Artikel 2

Uanset artikel 1, nr. 2), er toldkontingentet for kalenderåret 2007 på 10 833 tons.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. december 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. november 2007.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 151 af 30.6.1968, s. 16. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 865/2004 (EUT L 161 af 30.4.2004, s. 97).

(2)  EFT L 53 af 22.2.1997, s. 1.

(3)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78. Ændret ved forordning (EF) nr. 735/2007 (EUT L 169 af 29.6.2007, s. 6).

(4)  EUT L 110 af 24.4.2006, s. 1.

(5)  EFT L 53 af 22.2.1997, s. 2.

(6)  EUT L 275 af 19.10.2007, s. 32.

(7)  EFT L 287 af 31.10.2001, s. 12. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 880/2007 (EUT L 194 af 26.7.2007, s. 3).


BILAG I

Løbenummer

KN-kode

Varebeskrivelse

Toldkontingent

(tons)

Toldsats

Oprindelse

»09.0689

ex 2309 90 10 (1)

ex 2309 90 31 (1)

ex 2309 90 41 (1)

Fiskefoder

20 000

0

Færøerne


(1)  Fiskefoder, der importeres inden for rammerne af denne præferenceimportordning, må ikke indeholde anden gluten end den, der forekommer naturligt i det korn, der kan anvendes i fiskefodersammensætningen.«


BILAG II

»BILAG V

ERKLÆRING FRA DEN FÆRØSKE MYNDIGHED

På bulgarsk

:

„Продуктите от риба, предназначени за храна на животни, изнасяни за ЕС по преференциални квоти, не съдържат добавъчен глутен, освен глутена, който присъства естествено в зърнените храни, които могат да влязат в състава на тези продукти.“

På spansk

:

«Estos piensos para peces exportados a la UE al amparo del contingente preferencial no contienen gluten añadido, con excepción del presente de manera natural en los cereales que puedan intervenir en su composición.»

På tjekkisk

:

„Toto rybí krmivo vyvážené do EU v rámci preferenční kvóty neobsahuje přidaný lepek, kromě lepku přirozeně přítomného v obilovinách, který se může dostat do složení rybího krmiva.“

På dansk

:

»Dette fiskefoder, der eksporteres til EU inden for rammerne af præferencetoldkontingentet, indeholder ikke anden gluten end den, der forekommer naturligt i det korn, der kan anvendes i fiskefodersammensætningen.«

På tysk

:

„Dieses im Rahmen des Präferenzzollkontingents in die EU ausgeführte Fischfutter enthält außer dem Gluten, das von Natur aus in dem im Fischfutter enthaltenen Getreide vorhanden ist, kein zugesetztes Gluten.“

På estisk

:

„Sooduskvootide raames ELi eksporditud kalasööt ei sisalda lisatud gluteeni peale teraviljas looduslikult esineva gluteeni, mis kokkusegamisel võib sattuda kalasööda sisse.”

På græsk

:

«Οι ιχθυοτροφές που εξάγονται στην ΕΕ βάσει της προτιμησιακής ποσόστωσης δεν περιέχουν πρόσθετη γλουτένη, επιπλέον της γλουτένης που απαντάται υπό φυσική μορφή στα σιτηρά τα οποία ενδέχεται να αποτελούν συστατικό στοιχείο της σύνθεσης των ιχθυοτροφών.»

På engelsk

:

‘This fish feed exported to the EU under preferential quota does not contain added gluten, in addition to the gluten naturally present in the cereals that may enter in the compounding of the fish feed.’

På fransk

:

«Ces aliments pour poissons exportés vers l'Union européenne dans le cadre du contingent préférentiel ne contiennent pas de gluten autre que celui naturellement présent dans les céréales qui peuvent entrer dans la composition des aliments pour poissons.»

På italiensk

:

«Gli alimenti per pesci esportati nell'UE nell'ambito del presente contingente preferenziale non contengono glutine aggiunto, oltre al glutine naturalmente presente nei cereali che possono entrare nella composizione degli alimenti per pesci.»

På lettisk

:

“Šīs preferenciālās kvotas ietvaros uz ES eksportētai zivju barībai nav pievienots lipeklis papildus tam lipeklim, kas dabiski atrodams labībā un var nonākt zivju barības maisījumā.”

På litauisk

:

„Šiame į ES pagal lengvatinę kvotą eksportuojamame žuvų pašare nėra pridėta daugiau glitimo, nei jo natūraliai yra grūduose, kurie gali būti viena iš žuvų pašaro sudėtinių dalių.“

På ungarsk

:

„A preferenciális vámkontingens keretében az EU-ba exportált haltáp nem tartalmaz az összetevői között szereplő gabonákban természetesen jelen lévő gluténon felül hozzáadott glutént.”

På maltesisk

:

“Dan l-għalf tal-ħut esportat għall-UE skond kwota preferenzjali ma fihx gluten miżjud, minbarra dak il-gluten li jinstab fiċ-ċereali b'mod naturali, li jista' jiġi mħallat ma' l-għalf tal-ħut.”

På nederlandsk

:

„Dit visvoeder dat naar de EU wordt uitgevoerd in het kader van het preferentiële contingent, bevat geen toegevoegde gluten bovenop de gluten die van nature aanwezig zijn in het graan dat is gebruikt bij de samenstelling van het visvoeder.”

På polsk

:

„Niniejszy wywóz paszy dla ryb do UE w ramach preferencyjnego kontyngentu nie zawiera dodatku glutenu, ponad tę ilość glutenu, która występuje naturalnie w zbożach, które mogą wchodzić w skład tej paszy.”

På portugisisk

:

«Os alimentos para peixe exportados para a UE ao abrigo de contingentes preferenciais não podem conter glúten adicionado, para além do glúten naturalmente presente nos cereais que podem entrar na composição dos alimentos para peixe.»

På rumænsk

:

„Această hrană pentru pești exportată în UE în cadrul contingentului preferențial nu conține gluten ca aditiv, cu excepția celui care se găsește în mod natural în cerealele care pot intra în compoziția acestor produse.”

På slovakisk

:

„Toto krmivo pre ryby vyvážané do EÚ v rámci preferenčnej kvóty neobsahuje pridaný lepok iný ako lepok prirodzene obsiahnutý v obilninách, ktoré môžu tvoriť zložku krmiva pre ryby.“

På slovensk

:

„Ta hrana za ribe, ki se izvaža v EU v preferencialni kvoti, ne vsebuje dodanega glutena poleg tistega, ki je naravno prisoten v žitaricah, ki se lahko nahajajo v tej hrani.“

På finsk

:

”Tässä etuuskiintiössä EU:hun viety kalanrehu ei sisällä lisättyä gluteenia kalanrehun valmistuksessa mahdollisesti käytettävässä viljassa luonnostaan olevan gluteenin lisäksi.”

På svensk

:

”Detta fiskfoder, som exporteras till EU inom ramen för en förmånskvot, innehåller inte tillsatser av gluten utöver det gluten som förekommer naturligt i den spannmål som kan ingå i fiskfodret.” «


27.11.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 309/28


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1382/2007

af 26. november 2007

om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 774/94 for så vidt angår importordninger for svinekød

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2759/75 af 29. oktober 1975 om den fælles markedsordning for svinekød (1), særlig artikel 11, stk. 1,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 774/94 af 29. marts 1994 om åbning og forvaltning af en række EF-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter (2), særlig artikel 7, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1556/2006 af 18. oktober 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 774/94 for så vidt angår importordninger for svinekød (3) er blevet ændret væsentligt, og nye ændringer er nødvendige. Forordning (EF) nr. 1556/2006 bør derfor ophæves og erstattes med en ny forordning.

(2)

Ved forordning (EF) nr. 774/94 blev der fra den 1. januar 1994 åbnet nye årlige toldkontingenter for bestemte svinekødsprodukter. Kontingenterne anvendes for en ubestemt periode.

(3)

Det bør sikres, at toldkontingentet forvaltes gennem importlicenser. I den forbindelse bør der fastsættes bestemmelser om indgivelse af ansøgninger og arten af oplysninger i ansøgningerne og licenserne.

(4)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1291/2000 af 9. juni 2000 om fælles gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser og forudfastsættelsesattester for landbrugsprodukter (4) og Kommissionens forordning (EF) nr. 1301/2006 af 31. august 2006 om fælles regler for administration af toldkontingenter for import af landbrugsprodukter på grundlag af en importlicensordning (5) bør anvendes, medmindre andet er fastsat i nærværende forordning.

(5)

For at sikre, at importen foregår regelmæssigt, bør kontingentperioden fra 1. januar til 31. december opdeles på flere delperioder. I forordning (EF) nr. 1301/2006 begrænses licensernes gyldighedsperiode under alle omstændigheder til den sidste dag i kontingentperioden.

(6)

På grund af risikoen for spekulation i forbindelse med ordningen for svinekød bør der fastlægges klare betingelser for de erhvervsdrivendes adgang til toldkontingentet.

(7)

For at toldkontingentet kan blive forvaltet korrekt, bør det fastsættes, at der skal stilles en sikkerhed på 20 EUR/100 kg i forbindelse med importlicenserne.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Svinekød —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Denne forordning fastsætter bestemmelser for forvaltning af det toldkontingent for import af svinekød, fersk, kølet eller frosset, henhørende under KN-kode 0203 19 13 og 0203 29 15, der blev åbnet ved artikel 2 i forordning (EF) nr. 774/94.

2.   Toldkontingentet åbnes på årsbasis for perioden 1. januar til 31. december.

3.   Den mængde, der er omfattet af det i stk. 1 nævnte kontingent, gældende toldsats og det tilsvarende løbenummer er fastsat i bilag I.

Artikel 2

Bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1291/2000 og (EF) nr. 1301/2006 anvendes, medmindre andet er fastsat i nærværende forordning.

Artikel 3

Den mængde, der fastsættes for den årlige kontingentperiode, fordeles på fire delperioder som følger:

a)

25 % i perioden 1. januar til 31. marts

b)

25 % i perioden 1. april til 30. juni

c)

25 % i perioden 1. juli til 30. september

d)

25 % i perioden 1. oktober til 31. december.

Artikel 4

1.   Med henblik på anvendelsen af artikel 5 i forordning (EF) nr. 1301/2006 skal en importlicensansøger ved fremlæggelsen af den første ansøgning for en given årskontingentperiode dokumentere, at han i hver af de to perioder, der er omhandlet i artikel 5, har importeret eller eksporteret mindst 50 tons produkter som omhandlet i artikel 1 i forordning (EØF) nr. 2759/75.

2.   I licensansøgningen anføres det i bilag I nævnte løbenummer. Den kan omfatte flere produkter henhørende under forskellige KN-koder. I så fald skal alle KN-koder anføres i rubrik 16 og varebeskrivelserne i rubrik 15 i licensansøgningen og licensen.

Licensansøgningen omfatter mindst 20 tons og højst 20 % af den disponible kontingentmængde i den pågældende delperiode.

3.   Licensansøgningen og licensen skal indeholde følgende:

a)

i rubrik 8 en angivelse af oprindelseslandet

b)

i rubrik 20 en af de i bilag II, del A, nævnte angivelser.

Licensen indeholder i rubrik 24 en af de angivelser, der er anført i bilag II, del B.

Artikel 5

1.   Licensansøgningen kan kun indgives i løbet af de første syv dage af måneden før hver delperiode, jf. artikel 3.

2.   Der stilles en sikkerhed på 20 EUR/100 kg i forbindelse med indgivelsen af en licensansøgning.

3.   Uanset artikel 6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1301/2006 kan hver ansøger indgive flere importlicensansøgninger for produkterne under et enkelt løbenummer, hvis disse produkter har forskellige oprindelseslande. Ansøgningerne, som hver især omfatter et enkelt oprindelsesland, skal indgives samtidigt til en medlemsstats myndigheder. De betragtes, for så vidt angår det i artikel 4, stk. 2, andet afsnit, nævnte maksimum, som en enkelt ansøgning.

4.   Senest den tredje arbejdsdag efter udløbet af perioden for indgivelse af ansøgninger meddeler medlemsstaterne Kommissionen, hvilke samlede mængder der for hver gruppe er indgivet ansøgninger for, udtrykt i kg.

5.   Licenserne udstedes fra den syvende og senest den ellevte arbejdsdag efter udløbet af meddelelsesperioden, jf. stk. 4.

6.   Kommissionen bestemmer i givet fald de mængder, der ikke er indgivet ansøgning om, og som automatisk overføres til den mængde, der er fastsat for den følgende delperiode.

Artikel 6

1.   Uanset artikel 11, stk. 1, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1301/2006 underretter medlemsstaterne inden udgangen af den første måned i hver delperiode Kommissionen om de samlede mængder, udtrykt i kg, der omfattes af licenser, de har udstedt, jf. nævnte forordnings artikel 11, stk. 1, litra b).

2.   Inden udgangen af den fjerde måned efter hver årsperiode meddeler medlemsstaterne Kommissionen, hvilke mængder der faktisk er overgået til fri omsætning i henhold til denne forordning i løbet af den pågældende periode for løbenummeret, udtrykt i kg.

3.   Uanset artikel 11, stk. 1, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1301/2006 underretter medlemsstaterne Kommissionen om de mængder, der omfattes af ubenyttede eller delvis benyttede importlicenser — første gang sideløbende med ansøgningen vedrørende den sidste delperiode og anden gang inden udgangen af den fjerde måned efter hver årsperiode.

Artikel 7

1.   Uanset artikel 23 i forordning (EF) nr. 1291/2000 er importlicenserne gyldige i 150 dage fra den første dag i den delperiode, de er udstedt for.

2.   Med forbehold af artikel 9, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1291/2000 kan rettigheder, der følger af licenserne, kun overdrages til modtagere, der opfylder betingelserne for berettigelse, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 1301/2006 og artikel 4, stk. 1, i nærværende forordning.

Artikel 8

Forordning (EF) nr. 1556/2006 ophæves.

Henvisningerne til den ophævede forordning gælder som henvisninger til nærværende forordning og læses efter sammenligningstabellen i bilag III.

Artikel 9

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. december 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. november 2007.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 282 af 1.11.1975, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1913/2005 (EUT L 307 af 25.11.2005, s. 2).

(2)  EFT L 91 af 8.4.1994, s. 1. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2198/95 (EFT L 221 af 19.9.1995, s. 3).

(3)  EUT L 288 af 19.10.2006, s. 7. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1940/2006 (EUT L 407 af 30.12.2006, s. 153. Berigtiget i EUT L 44 af 15.2.2007, s. 77).

(4)  EFT L 152 af 24.6.2000, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1913/2006 (EUT L 365 af 21.12.2006, s. 52).

(5)  EUT L 238 af 1.9.2006, s. 13. Ændret ved forordning (EF) nr. 289/2007 (EUT L 78 af 17.3.2007, s. 17).


BILAG I

Løbenummer

KN-kode

Toldsats

Mængde (t)

(produktvægt)

09.4046

0203 19 13

0203 29 15

0 %

7 000


BILAG II

A.   Angivelser som omhandlet i artikel 4, stk. 3, første afsnit, litra b):

På bulgarsk

:

Регламент (ЕО) № 1382/2007

På spansk

:

Reglamento (CE) no 1382/2007

På tjekkisk

:

Nařízení (ES) č. 1382/2007

På dansk

:

Forordning (EF) nr. 1382/2007

På tysk

:

Verordnung (EG) Nr. 1382/2007

På estisk

:

Määrus (EÜ) nr 1382/2007

På græsk

:

Kανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1382/2007

På engelsk

:

Regulation (EC) No 1382/2007

På fransk

:

Règlement (CE) no 1382/2007

På italiensk

:

Regolamento (CE) n. 1382/2007

På lettisk

:

Regula (EK) Nr. 1382/2007

På litauisk

:

Reglamentas (EB) Nr. 1382/2007

På ungarsk

:

1382/2007/EK rendelet

På maltesisk

:

Ir-Regolament (KE) Nru 1382/2007

På nederlandsk

:

Verordening (EG) nr. 1382/2007

På polsk

:

Rozporządzenie (WE) nr 1382/2007

På portugisisk

:

Regulamento (CE) n.o 1382/2007

På rumænsk

:

Regulamentul (CE) nr. 1382/2007

På slovakisk

:

Nariadenie (ES) č. 1382/2007

På slovensk

:

Uredba (ES) št. 1382/2007

På finsk

:

Asetus (EY) N:o 1382/2007

På svensk

:

Förordning (EG) nr 1382/2007

B.   Angivelser som omhandlet i artikel 4, stk. 3, andet afsnit:

På bulgarsk

:

Мито, определено на 0 %, съгласно Регламент (ЕО) № 1382/2007

På spansk

:

Derecho de aduana del 0 % en aplicación del Reglamento (CE) no 1382/2007

På tjekkisk

:

Clo stanoveno na 0 % podle nařízení (ES) č. 1382/2007

På dansk

:

Told fastsat til 0 % i henhold til forordning (EF) nr. 1382/2007

På tysk

:

Auf 0 v. H. festgesetzter Zoll gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1382/2007

På estisk

:

Vastavalt määrusele (EÜ) nr 1382/2007 on kinnitatud 0 % tollimaks

På græsk

:

Δασμός καθοριζόμενος σε 0 % κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1382/2007

På engelsk

:

Customs duty fixed at 0 % pursuant to Regulation (EC) No 1382/2007

På fransk

:

droit de douane fixé à 0 % en application du règlement (CE) no 1382/2007

På italiensk

:

Dazio doganale fissato allo 0 % in applicazione del regolamento (CE) n. 1382/2007

På lettisk

:

Noteikts 0 % muitas nodoklis, ievērojot Regulu (EK) Nr. 1382/2007

På litauisk

:

0 % muitas, nustatytas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1382/2007

På ungarsk

:

0 %-os vámtétel az 1382/2007/EK rendelet alapján

På maltesisk

:

Rata ta’ dazju doganali ffissat għal 0 % skond ir-Regolament (KE) Nru 1382/2007

På nederlandsk

:

Douanerecht 0 % op grond van Verordening (EG) nr. 1382/2007

På polsk

:

Cło ustalone na poziomie 0 % na podstawie Rozporządzenia (WE) nr 1382/2007

På portugisisk

:

Direito aduaneiro fixado em 0 %, nos termos do Regulamento (CE) n.o 1382/2007

På rumænsk

:

Taxe vamale fixate la 0 % în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1382/2007

På slovakisk

:

Clo stanovené na úrovni 0 % podľa nariadenia (ES) č. 1382/2007

På slovensk

:

0 % dajatev v skladu z Uredbo (ES) št. 1382/2007

På finsk

:

Tulliksi vahvistettu 0 % asetuksen (EY) N:o 1382/2007 mukaisesti

På svensk

:

Tullsats fastställd till 0 % i enlighet med Förordning (EG) nr 1382/2007


BILAG III

Sammenligningstabel

Forordning (EF) nr. 1556/2006

Denne forordning

Artikel 1, stk. 1

Artikel 1, stk. 1

Artikel 1, stk. 2

Artikel 2

Artikel 1, stk. 3

Artikel 1, stk. 2

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 3, stk. 1

Artikel 4, stk. 1

Artikel 3, stk. 2

Artikel 4, stk. 2

Artikel 3, stk. 3

Artikel 4, stk. 3, første afsnit, litra a)

Artikel 3, stk. 4

Artikel 4, stk. 3, første afsnit, litra b)

Artikel 3, stk. 5

Artikel 4, stk. 3, andet afsnit

Artikel 4, stk. 1, første afsnit

Artikel 5, stk. 1

Artikel 4, stk. 1, andet afsnit

Artikel 4, stk. 2

Artikel 5, stk. 3

Artikel 4, stk. 3

Artikel 5, stk. 4

Artikel 4, stk. 4

Artikel 5, stk. 5

Artikel 4, stk. 5

Artikel 6, stk. 2

Artikel 5, stk. 1

Artikel 7, stk. 1

Artikel 5, stk. 2

Artikel 7, stk. 2

Artikel 6

Artikel 5, stk. 2

Artikel 8

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 9

Bilag I

Bilag I

Bilag IIa

Bilag II, del A

Bilag IIb

Bilag II, del B

Bilag III

Bilag IV

Bilag V

Bilag VI


27.11.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 309/34


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1383/2007

af 26. november 2007

om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 779/98 for så vidt angår åbning og forvaltning af visse kontingenter vedrørende import i Fællesskabet af fjerkrækødprodukter med oprindelse i Tyrkiet

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2777/75 af 29. oktober 1975 om den fælles markedsordning for fjerkrækød (1), særlig artikel 6, stk. 1,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 779/98 af 7. april 1998 om indførsel til Fællesskabet af landbrugsprodukter med oprindelse i Tyrkiet, om ophævelse af forordning (EØF) nr. 4115/86 og om ændring af forordning (EF) nr. 3010/95 (2), særlig artikel 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1396/98 af 30. juni 1998 om gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 779/98 om indførsel til Fællesskabet af landbrugsprodukter med oprindelse i Tyrkiet, om ophævelse af forordning (EØF) nr. 4115/86 og ændring af forordning (EF) nr. 3010/95 (3) er blevet ændret flere gange og i betydeligt omfang, og nye ændringer er nødvendige. Forordning (EF) nr. 1396/98 bør derfor ophæves og afløses af en ny forordning.

(2)

Toldkontingenterne bør forvaltes på grundlag af importlicenser. Med henblik herpå bør der fastsættes nærmere regler for indgivelse af ansøgninger, og hvilke oplysninger der skal stå i ansøgningerne og licenserne.

(3)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1291/2000 af 9. juni 2000 om fælles gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser og forudfastsættelsesattester for landbrugsprodukter (4) og Kommissionens forordning (EF) nr. 1301/2006 af 31. august 2006 om fælles regler for administration af toldkontingenter for import af landbrugsprodukter på grundlag af en importlicensordning (5) skal anvendes, medmindre andet er fastsat i nærværende forordning.

(4)

For at sikre, at importen foregår regelmæssigt, bør kontingentperioden fra 1. januar til 31. december opdeles i flere delperioder. Efter forordning (EF) nr. 1301/2006 udløber licensernes gyldighedsperiode under alle omstændigheder den sidste dag i kontingentperioden.

(5)

På grund af risikoen for spekulation i forbindelse med ordningen for fjerkrækød bør der fastlægges klare betingelser for de erhvervsdrivendes adgang til toldkontingentet.

(6)

For at toldkontingenterne kan blive forvaltet korrekt, bør det fastsættes, at der skal stilles en sikkerhed på 20 EUR/100 kg i forbindelse med importlicenserne.

(7)

Af hensyn til de erhvervsdrivende bør det fastsættes, at Kommissionen bestemmer, hvilke ikke-udnyttede mængder der kan overføres til den følgende delperiode, jf. artikel 7, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1301/2006.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Fjerkrækød og Æg —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Toldkontingentet i bilag I åbnes for import af fjerkrækødprodukter henhørende under de i bilag I omhandlede KN-koder.

Kontingentet åbnes på årsbasis for perioden 1. januar til 31. december.

2.   Den mængde, der er omfattet af det i stk. 1 nævnte kontingent, gældende toldsats og det tilsvarende løbenummer og gruppen er fastsat i bilag I.

Artikel 2

Bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1291/2000 og (EF) nr. 1301/2006 anvendes, medmindre andet er fastsat i nærværende forordning.

Artikel 3

Den mængde, der fastsættes for den årlige kontingentperiode, fordeles på fire delperioder som følger:

a)

25 % i perioden 1. januar til 31. marts

b)

25 % i perioden 1. april til 30. juni

c)

25 % i perioden 1. juli til 30. september

d)

25 % i perioden 1. oktober til 31. december.

Artikel 4

1.   Med henblik på anvendelsen af artikel 5 i forordning (EF) nr. 1301/2006 skal importlicensansøgere ved fremlæggelsen af den første ansøgning for en given kontingentperiode dokumentere, at de i hver af de to perioder, der er omhandlet i artikel 5, har importeret eller eksporteret mindst 50 tons produkter omfattet af forordning (EØF) nr. 2777/75.

2.   Licensansøgningen kan omfatte flere produkter henhørende under forskellige KN-koder. I så fald skal alle KN-koder anføres i rubrik 16 og varebeskrivelserne i rubrik 15 i licensansøgningen og licensen.

Licensansøgningen omfatter mindst 10 tons og højst 10 % af den disponible mængde for det pågældende kontingent i den pågældende delperiode.

3.   Licenserne forpligter til import fra Tyrkiet.

Licensansøgningen og licensen skal indeholde følgende:

a)

i rubrik 8 en angivelse af oprindelseslandet, og »ja« markeres med et kryds

b)

i rubrik 20 en af de i bilag II, del A, nævnte angivelser.

Licensen indeholder i rubrik 24 en af de angivelser, der er anført i bilag II, del B.

Artikel 5

1.   Licensansøgningen kan kun indgives i løbet af de første syv dage af måneden før hver delperiode, jf. artikel 3.

2.   Der stilles en sikkerhed på 20 EUR/100 kg i forbindelse med indgivelsen af en licensansøgning.

3.   Senest den femte dag efter udløbet af perioden for indgivelse af ansøgninger meddeler medlemsstaterne Kommissionen, hvilke samlede mængder der for hver gruppe er indgivet ansøgninger for, udtrykt i kg.

4.   Licenserne udstedes fra den syvende og senest den ellevte arbejdsdag efter udløbet af meddelelsesperioden, jf. stk. 3.

5.   Kommissionen bestemmer i givet fald de mængder, der ikke er indgivet ansøgning om, og som automatisk overføres til den mængde, der er fastsat for den følgende delperiode.

Artikel 6

1.   Uanset artikel 11, stk. 1, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1301/2006 underretter medlemsstaterne inden udgangen af den første måned i hver delperiode Kommissionen om de samlede mængder, udtrykt i kg, der omfattes af licenser, de har udstedt, jf. nævnte forordnings artikel 11, stk. 1, litra b).

2.   Inden udgangen af den fjerde måned efter hver årsperiode meddeler medlemsstaterne Kommissionen, hvilke mængder der faktisk er overgået til fri omsætning i henhold til denne forordning i løbet af den pågældende periode for hvert løbenummer, udtrykt i kg.

3.   Uanset artikel 11, stk. 1, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1301/2006 underretter medlemsstaterne Kommissionen om de mængder, udtrykt i kg, der omfattes af ubenyttede eller delvis benyttede importlicenser — første gang sideløbende med ansøgningen vedrørende den sidste delperiode og anden gang inden udgangen af den fjerde måned efter hver årsperiode.

Artikel 7

1.   Uanset artikel 23 i forordning (EF) nr. 1291/2000 er importlicenserne gyldige i 150 dage fra den første dag i den delperiode, de er udstedt for.

2.   Med forbehold af artikel 9, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1291/2000 kan rettigheder, der følger af licenserne, kun overdrages til modtagere, der opfylder betingelserne for støtteberettigelse, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 1301/2006 og artikel 4, stk. 1, i nærværende forordning.

Artikel 8

De importerede produkter kan kun overgå til fri omsætning, hvis der forelægges et oprindelsesbevis efter artikel 16 i protokol nr. 3 til afgørelse nr. 1/98 truffet af Associeringsrådet EF-Tyrkiet (6).

Artikel 9

Forordning (EF) nr. 1396/98 ophæves.

Henvisninger til den ophævede forordning gælder som henvisninger til nærværende forordning og læses efter sammenligningstabellen i bilag III.

Artikel 10

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. november 2007.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 282 af 1.11.1975, s. 77. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 679/2006 (EUT L 119 af 4.5.2006, s. 1).

(2)  EFT L 113 af 15.4.1998, s. 1.

(3)  EFT L 187 af 1.7.1998, s. 41. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1961/2006 (EUT L 408 af 30.12.2006, s. 1)

(4)  EFT L 152 af 24.6.2000, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1913/2006 (EUT L 365 af 21.12.2006, s. 52).

(5)  EUT L 238 af 1.9.2006, s. 13. Ændret ved forordning (EF) nr. 289/2007 (EUT L 78 af 17.3.2007, s. 17).

(6)  EFT L 86 af 20.3.1998, s. 1.


BILAG I

Gruppe

Løbenummer

KN-kode

Toldsats ifølge toldkontingentet

(EUR/t)

Årligt toldkontingent

(tons nettovægt)

T1

09.4103

0207 25 10

170

1 000

0207 25 90

186

0207 27 30

134

0207 27 40

93

0207 27 50

339

0207 27 60

127

0207 27 70

230


BILAG II

A.   Angivelser omhandlet i artikel 4, stk. 3, andet afsnit, litra b):

på bulgarsk

:

Регламент (ЕО) № 1383/2007.

på spansk

:

Reglamento (CE) no 1383/2007.

på tjekkisk

:

Nařízení (ES) č. 1383/2007.

på dansk

:

Forordning (EF) nr. 1383/2007.

på tysk

:

Verordnung (EG) Nr. 1383/2007.

på estisk

:

Määrus (EÜ) nr 1383/2007.

på græsk

:

Kανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1383/2007.

på engelsk

:

Regulation (EC) No 1383/2007.

på fransk

:

Règlement (CE) no 1383/2007.

på italiensk

:

Regolamento (CE) n. 1383/2007.

på lettisk

:

Regula (EK) Nr. 1383/2007.

på litauisk

:

Reglamentas (EB) Nr. 1383/2007.

på ungarsk

:

1383/2007/EK rendelet.

på maltesisk

:

Ir-Regolament (KE) Nru 1383/2007.

på nederlandsk

:

Verordening (EG) nr. 1383/2007.

på polsk

:

Rozporządzenie (WE) nr 1383/2007.

på portugisisk

:

Regulamento (CE) n.o 1383/2007.

på rumænsk

:

Regulamentul (CE) nr. 1383/2007.

på slovakisk

:

Nariadenie (ES) č. 1383/2007.

på slovensk

:

Uredba (ES) št. 1383/2007.

på finsk

:

Asetus (EY) N:o 1383/2007.

på svensk

:

Förordning (EG) nr 1383/2007.

B.   Angivelser omhandlet i artikel 4, stk. 3, tredje afsnit:

på bulgarsk

:

намаляване на общата митническа тарифа съгласно предвиденото в Регламент (ЕО) № 1383/2007.

på spansk

:

reducción del arancel aduanero común prevista en el Reglamento (CE) no 1383/2007.

på tjekkisk

:

snížení společné celní sazby tak, jak je stanoveno v nařízení (ES) č. 1383/2007.

på dansk

:

toldnedsættelse som fastsat i forordning (EF) nr. 1383/2007.

på tysk

:

Ermäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1383/2007.

på estisk

:

ühise tollitariifistiku maksumäära alandamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 1383/2007.

på græsk

:

Μείωση του δασμού του κοινού δασμολογίου, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1383/2007.

på engelsk

:

reduction of the common customs tariff pursuant to Regulation (EC) No 1383/2007.

på fransk

:

réduction du tarif douanier commun comme prévu au règlement (CE) no 1383/2007.

på italiensk

:

riduzione del dazio della tariffa doganale comune a norma del regolamento (CE) n. 1383/2007.

på lettisk

:

Regulā (EK) Nr. 1383/2007 paredzētais vienotā muitas tarifa samazinājums.

på litauisk

:

bendrojo muito tarifo muito sumažinimai, nustatyti Reglamente (EB) Nr. 1383/2007.

på ungarsk

:

a közös vámtarifában szereplő vámtétel csökkentése az 1383/2007/EK rendelet szerint.

på maltesisk

:

tnaqqis tat-tariffa doganali komuni kif jipprovdi r-Regolament (KE) Nru 1383/2007.

på nederlandsk

:

Verlaging van het gemeenschappelijke douanetarief overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1383/2007.

på polsk

:

Cła WTC obniżone jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 1383/2007.

på portugisisk

:

redução da Pauta Aduaneira Comum como previsto no Regulamento (CE) n.o 1383/2007.

på rumænsk

:

reducerea tarifului vamal comun astfel cum este prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 1383/2007.

på slovakisk

:

Zníženie spoločnej colnej sadzby, ako sa ustanovuje v nariadení (ES) č. 1383/2007.

på slovensk

:

znižanje skupne carinske tarife v skladu z Uredbo (ES) št. 1383/2007.

på finsk

:

Asetuksessa (EY) N:o 1383/2007 säädetty yhteisen tullitariffin alennus.

på svensk

:

nedsättning av den gemensamma tulltaxan i enlighet med förordning (EG) nr 1383/2007.


BILAG III

Sammenligningstabel

Forordning (EF) nr. 1396/98

Nærværende forordning

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 3, stk. 1, litra a)

Artikel 4, stk. 1

Artikel 3, stk. 1, litra b)

Artikel 4, stk. 2

Artikel 3, stk. 1, litra c)

Artikel 4, stk. 3

Artikel 3, stk. 1, litra d)

Artikel 4, stk. 3

Artikel 3, stk. 1, litra e)

Artikel 4, stk. 3

Artikel 4, stk. 1, første afsnit

Artikel 5, stk. 1

Artikel 4, stk. 1, andet afsnit

Artikel 4, stk. 2

Artikel 4, stk. 3

Artikel 5, stk. 2

Artikel 4, stk. 4, første afsnit

Artikel 5, stk. 3

Artikel 4, stk. 4, andet afsnit

Artikel 4, stk. 5

Artikel 4, stk. 6

Artikel 5, stk. 4

Artikel 4, stk. 7

Artikel 4, stk. 8, første afsnit

Artikel 6, stk. 2

Artikel 4, stk. 8, andet afsnit

Artikel 5, første afsnit

Artikel 7, stk. 1

Artikel 5, andet afsnit

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 8

Artikel 10

Bilag I

Bilag I

Bilag II

Bilag III

Bilag IV


27.11.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 309/40


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1384/2007

af 26. november 2007

om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2398/96 for så vidt angår åbning og forvaltning af visse kontingenter vedrørende import i Fællesskabet af fjerkrækødprodukter med oprindelse i Israel

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2777/75 af 29. oktober 1975 om den fælles markedsordning for fjerkrækød (1), særlig artikel 6, stk. 1,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2398/96 af 12. december 1996 om åbning af et toldkontingent for kalkunkød med oprindelse i og indført fra Israel som fastsat i associeringsaftalen og interimsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Staten Israel (2), særlig artikel 2,

under henvisning til Rådets afgørelse 2003/917/EF af 22. december 2003 om indgåelse af en aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Staten Israel om gensidige liberaliseringsforanstaltninger og erstatning af protokol nr. 1 og 2 til associeringsaftalen EF-Israel (3), særlig artikel 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EF) nr. 2497/96 af 18. december 1996 om gennemførelsesbestemmelser til den ordning, der er fastsat i associeringsaftalen og interimsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Staten Israel, for så vidt angår fjerkrækød (4), er blevet ændret flere gange og i betydeligt omfang, og nye ændringer er nødvendige. Forordning (EF) nr. 2497/96 bør derfor ophæves og afløses af en ny forordning.

(2)

Toldkontingenterne bør forvaltes på grundlag af importlicenser. Med henblik herpå bør der fastsættes nærmere regler for indgivelse af ansøgninger, og hvilke oplysninger der skal stå i ansøgningerne og licenserne.

(3)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1291/2000 af 9. juni 2000 om fælles gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser og forudfastsættelsesattester for landbrugsprodukter (5) og Kommissionens forordning (EF) nr. 1301/2006 af 31. august 2006 om fælles regler for administration af toldkontingenter for import af landbrugsprodukter på grundlag af en importlicensordning (6) skal anvendes, medmindre andet er fastsat i nærværende forordning.

(4)

For at sikre, at importen foregår regelmæssigt, bør kontingentperioden fra 1. januar til 31. december opdeles i flere delperioder. Efter forordning (EF) nr. 1301/2006 udløber licensernes gyldighedsperiode under alle omstændigheder den sidste dag i kontingentperioden.

(5)

På grund af risikoen for spekulation i forbindelse med ordningen for fjerkrækød bør der fastlægges klare betingelser for de erhvervsdrivendes adgang til toldkontingentet.

(6)

For at toldkontingenterne kan blive forvaltet korrekt, bør det fastsættes, at der skal stilles en sikkerhed på 20 EUR/100 kg i forbindelse med importlicenserne.

(7)

Af hensyn til de erhvervsdrivende bør det fastsættes, at Kommissionen bestemmer, hvilke ikke-udnyttede mængder der kan overføres til den følgende delperiode, jf. artikel 7, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1301/2006.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Fjerkrækød og Æg —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Toldkontingenterne i bilag I åbnes ved forordning (EF) nr. 2398/96 for import af fjerkrækødprodukter henhørende under de i bilag I omhandlede KN-koder.

Kontingenterne åbnes på årsbasis for perioden 1. januar til 31. december.

2.   Den mængde, der er omfattet af de i stk. 1 nævnte kontingenter, gældende toldnedsættelsessats og de tilsvarende løbenumre og grupper er fastsat i bilag I.

Artikel 2

Bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1291/2000 og (EF) nr. 1301/2006 anvendes, medmindre andet er fastsat i nærværende forordning.

Artikel 3

Den mængde, der fastsættes for den årlige kontingentperiode, fordeles for hvert løbenummer på fire delperioder som følger:

a)

25 % i perioden 1. januar til 31. marts

b)

25 % i perioden 1. april til 30. juni

c)

25 % i perioden 1. juli til 30. september

d)

25 % i perioden 1. oktober til 31. december.

Artikel 4

1.   Med henblik på anvendelsen af artikel 5 i forordning (EF) nr. 1301/2006 skal importlicensansøgere ved fremlæggelsen af den første ansøgning for en given kontingentperiode dokumentere, at de i hver af de to perioder, der er omhandlet i artikel 5, har importeret eller eksporteret mindst 50 tons produkter omfattet af forordning (EØF) nr. 2777/75.

2.   I licensansøgningen må kun anføres ét af de i bilag I nævnte løbenumre. Ansøgningen kan omfatte flere produkter henhørende under forskellige KN-koder. I så fald skal alle KN-koder anføres i rubrik 16 og varebeskrivelserne i rubrik 15 i licensansøgningen og licensen.

Licensansøgningen omfatter mindst 10 tons og højst 10 % af den disponible mængde for det pågældende kontingent i den pågældende delperiode.

3.   Licenserne forpligter til import fra Israel.

Licensansøgningen og licensen skal indeholde følgende:

a)

i rubrik 8 en angivelse af oprindelseslandet, og »ja« markeret med et kryds

b)

i rubrik 20 en af de i bilag II, del A, nævnte angivelser.

Licensen indeholder i rubrik 24 en af de angivelser, der er anført i bilag II, del B.

Artikel 5

1.   Licensansøgningen kan kun indgives i løbet af de første syv dage af måneden før hver delperiode, jf. artikel 3.

2.   Der stilles en sikkerhed på 20 EUR/100 kg i forbindelse med indgivelsen af en licensansøgning.

3.   Senest den femte dag efter udløbet af perioden for indgivelse af ansøgninger meddeler medlemsstaterne Kommissionen, hvilke samlede mængder der for hver gruppe er indgivet ansøgninger for, udtrykt i kg.

4.   Licenserne udstedes fra den syvende og senest den ellevte arbejdsdag efter udløbet af meddelelsesperioden, jf. stk. 3.

5.   Kommissionen bestemmer i givet fald de mængder, der ikke er indgivet ansøgning om, og som automatisk overføres til den mængde, der er fastsat for den følgende delperiode.

Artikel 6

1.   Uanset artikel 11, stk. 1, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1301/2006 underretter medlemsstaterne inden udgangen af den første måned i hver delperiode Kommissionen om de samlede mængder, udtrykt i kg, der omfattes af licenser, de har udstedt, jf. nævnte forordnings artikel 11, stk. 1, litra b).

2.   Inden udgangen af den fjerde måned efter hver årsperiode meddeler medlemsstaterne Kommissionen, hvilke mængder der faktisk er overgået til fri omsætning i henhold til denne forordning i løbet af den pågældende periode for hvert løbenummer, udtrykt i kg.

3.   Uanset artikel 11, stk. 1, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1301/2006 underretter medlemsstaterne Kommissionen om de mængder, udtrykt i kg, der omfattes af ubenyttede eller delvis benyttede importlicenser — første gang sideløbende med ansøgningen vedrørende den sidste delperiode og anden gang inden udgangen af den fjerde måned efter hver årsperiode.

Artikel 7

1.   Uanset artikel 23 i forordning (EF) nr. 1291/2000 er importlicenserne gyldige i 150 dage fra den første dag i den delperiode, de er udstedt for.

2.   Med forbehold af artikel 9, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1291/2000 kan rettigheder, der følger af licenserne, kun overdrages til modtagere, der opfylder betingelserne for støtteberettigelse, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 1301/2006 og artikel 4, stk. 1, i nærværende forordning.

Artikel 8

De importerede produkter kan kun overgå til fri omsætning, hvis der forelægges et oprindelsesbevis efter artikel 16 i protokol nr. 4 til Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Staten Israel på den anden side.

Artikel 9

Forordning (EF) nr. 2497/96 ophæves.

Henvisninger til den ophævede forordning gælder som henvisninger til nærværende forordning og læses efter sammenligningstabellen i bilag III.

Artikel 10

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. november 2007.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 282 af 1.11.1975, s. 77. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 679/2006 (EUT L 119 af 4.5.2006, s. 1).

(2)  EFT L 327 af 18.12.1996, s. 7.

(3)  EUT L 346 af 31.12.2003, s. 65.

(4)  EFT L 338 af 28.12.1996, s. 48. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1937/2006 (EUT L 407 af 30.12.2006, s. 143).

(5)  EFT L 152 af 24.6.2000, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1913/2006 (EUT L 365 af 21.12.2006, s. 52).

(6)  EUT L 238 af 1.9.2006, s. 13. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 289/2007 (EUT L 78 af 17.3.2007, s. 17).


BILAG I

Gruppe

Løbenummer

KN-kode

Varebeskrivelse (1)

Nedsættelse i MFN-toldsatsen

(%)

Årlige mængder

(tons)

IL 1

09.4092

0207 25

Kød af kalkun, ikke udskåret, frosset

100

1 568

0207 27 10

Kød af kalkun, udskårne stykker, udbenet, frosset

0207 27 30

0207 27 40

0207 27 50

0207 27 60

0207 27 70

Kød af kalkun, udskårne stykker, ikke udbenet, frosset

IL 2

09.4091

ex 0207 32

Kød af ænder og gæs, ikke udskåret, fersk eller kølet

100

560

ex 0207 33

Kød af ænder og gæs, ikke udskåret, frosset

ex 0207 35

Andet kød og spiselige slagtebiprodukter af ænder og gæs, fersk eller kølet

ex 0207 36

Andet kød og spiselige slagtebiprodukter af ænder og gæs, frosset


(1)  Uanset de almindelige tariferingsbestemmelser vedrørende den kombinerede nomenklatur skal varebeskrivelsen betragtes som værende alene af vejledende værdi, idet præferenceordningen inden for rammerne af dette bilag bestemmes af KN-koder. Hvor der anvendes »ex«-KN-koder, bestemmes præferenceordningen ved hjælp af KN-koderne og den tilsvarende varebeskrivelse taget under ét.


BILAG II

A.   Angivelser omhandlet i artikel 4, stk. 3, andet afsnit, litra b):

På bulgarsk

:

Регламент (ЕО) № 1384/2007.

På spansk

:

Reglamento (CE) no 1384/2007.

På tjekkisk

:

Nařízení (ES) č. 1384/2007.

På dansk

:

Forordning (EF) nr. 1384/2007.

På tysk

:

Verordnung (EG) Nr. 1384/2007.

På estisk

:

Määrus (EÜ) nr 1384/2007.

På græsk

:

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1384/2007.

På engelsk

:

Regulation (EC) No 1384/2007.

På fransk

:

Règlement (CE) no 1384/2007.

På italiensk

:

Regolamento (CE) n. 1384/2007.

På lettisk

:

Regula (EK) Nr. 1384/2007.

På litauisk

:

Reglamentas (EB) Nr. 1384/2007.

På ungarsk

:

1384/2007/EK rendelet.

På maltesisk

:

Ir-Regolament (KE) Nru 1384/2007.

På nederlandsk

:

Verordening (EG) nr. 1384/2007.

På polsk

:

Rozporządzenie (WE) nr 1384/2007.

På portugisisk

:

Regulamento (CE) n.o 1384/2007.

På rumænsk

:

Regulamentul (CE) nr. 1384/2007.

På slovakisk

:

Nariadenie (ES) č. 1384/2007.

På slovensk

:

Uredba (ES) št. 1384/2007.

På finsk

:

Asetus (EY) N:o 1384/2007.

På svensk

:

Förordning (EG) nr 1384/2007.

B.   Angivelser omhandlet i artikel 4, stk. 3, tredje afsnit:

På bulgarsk

:

намаляване на общата митническа тарифа съгласно предвиденото в Регламент (ЕО) № 1384/2007.

På spansk

:

reducción del arancel aduanero común prevista en el Reglamento (CE) no 1384/2007.

På tjekkisk

:

snížení společné celní sazby tak, jak je stanoveno v nařízení (ES) č. 1384/2007.

På dansk

:

toldnedsættelse som fastsat i forordning (EF) nr. 1384/2007.

På tysk

:

Ermäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß Verordnung (EG) Nr. 1384/2007.

På estisk

:

ühise tollitariifistiku maksumäära alandamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 1384/2007.

På græsk

:

Μείωση του δασμού του κοινού δασμολογίου, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1384/2007.

På engelsk

:

reduction of the common customs tariff pursuant to Regulation (EC) No 1384/2007.

På fransk

:

réduction du tarif douanier commun comme prévu au règlement (CE) no 1384/2007.

På italiensk

:

riduzione del dazio della tariffa doganale comune a norma del regolamento (CE) n. 1384/2007.

På lettisk

:

Regulā (EK) Nr. 1384/2007 paredzētais vienotā muitas tarifa samazinājums.

På litauisk

:

bendrojo muito tarifo muito sumažinimai, nustatyti Reglamente (EB) Nr. 1384/2007.

På ungarsk

:

a közös vámtarifában szereplő vámtétel csökkentése az 1384/2007/EK rendelet szerint.

På maltesisk

:

tnaqqis tat-tariffa doganali komuni kif jipprovdi r-Regolament (KE) Nru 1384/2007.

På nederlandsk

:

Verlaging van het gemeenschappelijke douanetarief overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1384/2007.

På polsk

:

Cła WTC obniżone jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 1384/2007.

På portugisisk

:

redução da Pauta Aduaneira Comum como previsto no Regulamento (CE) n.o 1384/2007.

På rumænsk

:

reducerea tarifului vamal comun astfel cum este prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 1384/2007.

På slovakisk

:

Zníženie spoločnej colnej sadzby, ako sa ustanovuje v nariadení (ES) č. 1384/2007.

På slovensk

:

znižanje skupne carinske tarife v skladu z Uredbo (ES) št. 1384/2007.

På finsk

:

Asetuksessa (EY) N:o 1384/2007 säädetty yhteisen tullitariffin alennus.

På svensk

:

nedsättning av den gemensamma tulltaxan i enlighet med förordning (EG) nr 1384/2007.


BILAG III

Sammenligningstabel

Forordning (EF) nr. 2497/96

Nærværende forordning

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 3, stk. 1, litra a)

Artikel 4, stk. 1

Artikel 3, stk. 1, litra b)

Artikel 4, stk. 2

Artikel 3, stk. 1, litra c)

Artikel 4, stk. 3

Artikel 3, stk. 1, litra d)

Artikel 4, stk. 3

Artikel 3, stk. 1, litra e)

Artikel 4, stk. 3

Artikel 4, stk. 1, første afsnit

Artikel 5, stk. 1

Artikel 4, stk. 1, andet afsnit

Artikel 4, stk. 2

Artikel 4, stk. 3

Artikel 5, stk. 2

Artikel 4, stk. 4, første afsnit

Artikel 5, stk. 3

Artikel 4, stk. 4, andet afsnit

Artikel 4, stk. 5

Artikel 4, stk. 6

Artikel 5, stk. 4

Artikel 4, stk. 7

Artikel 4, stk. 8, første afsnit

Artikel 6, stk. 2

Artikel 4, stk. 8, andet afsnit

Artikel 5, første afsnit

Artikel 7, stk. 1

Artikel 5, andet afsnit

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 8

Artikel 10

Bilag I

Bilag I

Bilag II

Bilag III

Bilag IV


27.11.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 309/47


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1385/2007

af 26. november 2007

om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 774/94 for så vidt angår åbning og forvaltning af EF-toldkontingenter for import af fjerkrækød

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2777/75 af 29. oktober 1975 om den fælles markedsordning for fjerkrækød (1), særlig artikel 6, stk. 1,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 774/94 af 29. marts 1994 om åbning og forvaltning af en række EF-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter (2), særlig artikel 7, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1431/94 af 22. juni 1994 om gennemførelsesbestemmelser for fjerkrækød til den importordning, der er fastsat i Rådets forordning (EF) nr. 774/94 om åbning og forvaltning af en række EF-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter (3) er flere gange blevet ændret væsentligt, og nye ændringer er nødvendige. Forordning (EF) nr. 1431/94 bør derfor ophæves og erstattes med en ny forordning.

(2)

Det bør sikres, at toldkontingenterne forvaltes gennem importlicenser. I den forbindelse bør der fastsættes bestemmelser om indgivelse af ansøgninger og arten af oplysninger i ansøgningerne og licenserne.

(3)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1291/2000 af 9. juni 2000 om fælles gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser og forudfastsættelsesattester for landbrugsprodukter (4) og Kommissionens forordning (EF) nr. 1301/2006 af 31. august 2006 om fælles regler for administration af toldkontingenter for import af landbrugsprodukter på grundlag af en importlicensordning (5) bør anvendes, medmindre andet er fastsat i nærværende forordning.

(4)

For at sikre, at importen foregår regelmæssigt, bør kontingentperioden fra 1. januar til 31. december opdeles på flere delperioder. I forordning (EF) nr. 1301/2006 begrænses licensernes gyldighedsperiode under alle omstændigheder til den sidste dag i kontingentperioden.

(5)

På grund af risikoen for spekulation i forbindelse med ordningen for fjerkrækød bør der fastlægges klare betingelser for de erhvervsdrivendes adgang til toldkontingenterne.

(6)

For at toldkontingenterne kan blive forvaltet korrekt bør det fastsættes, at der skal stilles en sikkerhed på 50 EUR/100 kg i forbindelse med importlicenserne.

(7)

Det bør i de erhvervsdrivendes interesse fastsættes, at Kommissionen bestemmer, hvilke mængder der ikke er ansøgt om licens for, og som skal lægges til den følgende delperiode, jf. artikel 7, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1301/2006.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Fjerkrækød og Æg —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Toldkontingenterne i bilag I åbnes ved forordning (EF) nr. 774/94 for import af fjerkrækød henhørende under de i bilag I nævnte KN-koder.

Toldkontingenterne åbnes på årsbasis i perioden fra 1. januar til 31. december.

2.   Den produktmængde, der er omfattet af de i stk. 1 nævnte kontingenter, nedsættelsen af gældende toldsats, løbenumrene og de tilsvarende grupper er fastsat i bilag I.

Artikel 2

Bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1291/2000 og (EF) nr. 1301/2006 anvendes, medmindre andet er fastsat i nærværende forordning.

Artikel 3

Den mængde, der fastsættes for den årlige kontingentperiode, fordeles for hvert løbenummer på fire delperioder som følger:

a)

25 % i perioden 1. januar til 31. marts

b)

25 % i perioden 1. april til 30. juni

c)

25 % i perioden 1. juli til 30. september

d)

25 % i perioden 1. oktober til 31. december.

Artikel 4

1.   Med henblik på anvendelsen af artikel 5 i forordning (EF) nr. 1301/2006 skal en importlicensansøger ved fremlæggelsen af den første ansøgning for en given kontingentperiode dokumentere, at han i hver af de to perioder, der er omhandlet i artikel 5, har importeret eller eksporteret mindst 50 tons produkter henhørende under forordning (EØF) nr. 2777/75.

2.   I licensansøgningen må der kun anføres ét af de løbenumre, der er nævnt i bilag I. Den kan omfatte flere produkter henhørende under forskellige KN-koder. I så fald skal alle KN-koder anføres i rubrik 16 og varebeskrivelserne i rubrik 15 i licensansøgningen og licensen.

Licensansøgningen omfatter mindst 10 tons og højst 10 % af den disponible mængde for det pågældende kontingent i den pågældende delperiode.

3.   Uanset artikel 6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1301/2006 kan hver ansøger for gruppe nr. 3, 5 og 6 indgive flere importlicensansøgninger for produkterne under et enkelt løbenummer, hvis disse produkter har forskellige oprindelseslande. Ansøgningerne, som hver især omfatter et enkelt oprindelsesland, skal indgives samtidigt til en medlemsstats myndigheder. De betragtes, for så vidt angår det i stk. 5 nævnte maksimum, som en enkelt ansøgning.

4.   Licenserne indebærer en forpligtelse til at importere fra det nævnte land, undtagen hvad angår gruppe 3, 5 og 6. For de grupper, der er omfattet af denne forpligtelse, angives oprindelseslandet i rubrik 8 i licensansøgningen og licensen, og »ja« markeres med et kryds.

5.   Licensansøgningen og licensen indeholder i rubrik 20 en af de angivelser, der er anført i bilag II, del A.

Licensen indeholder i rubrik 24 en af de angivelser, der er anført i bilag II, del B.

Licenserne for gruppe 3 indeholder i rubrik 24 en af de angivelser, der er anført i bilag II, del C.

Licenserne for gruppe 5 indeholder i rubrik 24 en af de angivelser, der er anført i bilag II, del D.

Artikel 5

1.   Licensansøgningen kan kun indgives i løbet af de første syv dage af måneden før hver delperiode, jf. artikel 3.

2.   Licensansøgningen skal ledsages af en leveringskontrakt, der angiver, at det ønskede fjerkræprodukt er disponibelt til levering til EU i kontingentperioden, af den ønskede oprindelse og for den ønskede mængde.

Første afsnit gælder kun for produkter i gruppe 1, 2 og 4.

3.   Der stilles en sikkerhed på 50 EUR/100 kg i forbindelse med indgivelsen af en licensansøgning.

4.   Senest den femte dag efter udløbet af perioden for indgivelse af ansøgninger meddeler medlemsstaterne Kommissionen, hvilke samlede mængder der for hver gruppe er indgivet ansøgninger for, udtrykt i kg.

5.   Licenserne udstedes fra den syvende og senest den ellevte arbejdsdag efter udløbet af meddelelsesperioden, jf. stk. 4.

6.   Kommissionen bestemmer i givet fald de mængder, der ikke er indgivet ansøgning om, og som automatisk overføres til den mængde, der er fastsat for den følgende delperiode.

Artikel 6

1.   Uanset artikel 11, stk. 1, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1301/2006 underretter medlemsstaterne inden udgangen af den første måned i hver delperiode Kommissionen om de samlede mængder, udtrykt i kg, der omfattes af licenser, de har udstedt, jf. nævnte forordnings artikel 11, stk. 1, litra b).

2.   Inden udgangen af den fjerde måned efter hver årskontingentperiode meddeler medlemsstaterne Kommissionen, hvilke mængder der faktisk er overgået til fri omsætning i henhold til denne forordning i løbet af den pågældende periode for hvert løbenummer, udtrykt i kg.

3.   Uanset artikel 11, stk. 1, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1301/2006 underretter medlemsstaterne Kommissionen om de mængder, der omfattes af ubenyttede eller delvis benyttede importlicenser — første gang sideløbende med ansøgningen vedrørende den sidste delperiode og anden inden udgangen af den fjerde måned efter hver årsperiode.

Artikel 7

1.   Uanset artikel 23 i forordning (EF) nr. 1291/2000 er importlicenserne gyldige i 150 dage fra den første dag i den delperiode, de er udstedt for.

2.   Med forbehold af artikel 9, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1291/2000 kan rettigheder, der følger af licenserne, kun overdrages til modtagere, der opfylder betingelserne for berettigelse, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 1301/2006 og artikel 4, stk. 1, i nærværende forordning.

Artikel 8

Forordning (EF) nr. 1431/94 ophæves.

Henvisninger til den ophævede forordning gælder som henvisninger til nærværende forordning og læses efter sammenligningstabellen i bilag III.

Artikel 9

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. november 2007.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 282 af 1.11.1975, s. 77. Senest ændet ved forordning (EF) nr. 679/2006 (EUT L 119 af 4.5.2006, s. 1).

(2)  EFT L 91 af 8.4.1994, s. 1. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2198/95 (EFT L 221 af 19.9.1995, s. 3).

(3)  EFT L 156 af 23.6.1994, s. 9. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 249/2007 (EUT L 69 af 9.3.2007, s. 16).

(4)  EFT L 152 af 24.6.2000, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1913/2006 (EUT L 365 af 21.12.2006, s. 52).

(5)  EUT L 238 af 1.9.2006, s. 13. Ændret ved forordning (EF) nr. 289/2007 (EUT L 78 af 17.3.2007, s. 17).


BILAG I

Kyllingekød

Land

Gruppe nr.

Løbenummer

KN-kode

Nedsættelse af told

%

Årlige mængder

(tons)

Brasilien

1

09.4410

0207 14 10

0207 14 50

0207 14 70

100

9 432

Thailand

2

09.4411

0207 14 10

0207 14 50

0207 14 70

100

5 100

Andre landen

3

09.4412

0207 14 10

0207 14 50

0207 14 70

100

3 300


Kalkunkød

Land

Gruppe nr.

Løbenummer

KN-kode

Nedsættelse af told

%

Årlige mængder

(tons)

Brasilien

4

09.4420

0207 27 10

0207 27 20

0207 27 80

100

1 800

Andre lande

5

09.4421

0207 27 10

0207 27 20

0207 27 80

100

700

Erga omnes

6

09.4422

0207 27 10

0207 27 20

0207 27 80

100

2 485


BILAG II

A.   Angivelser som omhandlet i artikel 4, stk. 5, første afsnit:

På bulgarsk

:

Регламент (ЕО) № 1385/2007.

På spansk

:

Reglamento (CE) no 1385/2007.

På tjekkisk

:

Nařízení (ES) č. 1385/2007.

På dansk

:

Forordning (EF) nr. 1385/2007.

På tysk

:

Verordnung (EG) Nr. 1385/2007.

På estisk

:

Määrus (EÜ) nr 1385/2007.

På græsk

:

Kανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1385/2007.

På engelsk

:

Regulation (EC) No 1385/2007.

På fransk

:

Règlement (CE) no 1385/2007.

På italiensk

:

Regolamento (CE) n. 1385/2007.

På lettisk

:

Regula (EK) Nr. 1385/2007.

På litauisk

:

Reglamentas (EB) Nr. 1385/2007.

På ungarsk

:

1385/2007/EK rendelet.

På maltesisk

:

Ir-Regolament (KE) Nru 1385/2007.

På nederlandsk

:

Verordening (EG) nr. 1385/2007.

På polsk

:

Rozporządzenie (WE) nr 1385/2007.

På portugisisk

:

Regulamento (CE) n.o 1385/2007.

På rumænsk

:

Regulamentul (CE) nr. 1385/2007.

På slovakisk

:

Nariadenie (ES) č. 1385/2007.

På slovensk

:

Uredba (ES) št. 1385/2007.

På finsk

:

Asetus (EY) N:o 1385/2007.

På svensk

:

Förordning (EG) nr 1385/2007.

B.   Angivelser som omhandlet i artikel 4, stk. 5, andet afsnit:

På bulgarsk

:

Мито, определено на 0 %, съгласно Регламент (ЕО) № 1385/2007.

På spansk

:

derecho del 0 % en aplicación del Reglamento (CE) no 1385/2007.

På tjekkisk

:

Clo stanoveno na 0 % v souladu s nařízením (ES) č. 1385/2007.

På dansk

:

Told fastsat til 0 % i henhold til forordning (EF) nr. 1385/2007.

På tysk

:

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1385/2007 auf 0 v. H. festgesetzter Zoll.

På estisk

:

0 %line maks kehtestatud vastavalt määrusele (EÜ) nr 1385/2007.

På græsk

:

δασμός που καθορίζεται σε 0 % κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1385/2007.

På engelsk

:

Duty fixed at 0 % pursuant to Regulation (EC) No 1385/2007.

På fransk

:

droit fixé à 0 % en application du règlement (CE) no 1385/2007.

På italiensk

:

Dazio fissato allo 0 % in applicazione del regolamento (CE) n. 1385/2007.

På lettisk

:

piemērojot Regulu (EK) Nr. 1385/2007, ir noteikts 0 % nodoklis.

På litauisk

:

nulinis muitas, nustatytas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1385/2007.

På ungarsk

:

0 %-os vám az 1385/2007/EK rendelet szerint.

På maltesisk

:

ħlas stabbilit fil-livell ta’ 0 % b’applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1385/2007.

På nederlandsk

:

recht 0 % op grond van Verordening (EG) nr. 1385/2007.

På polsk

:

cło według stawki 0 % zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1385/2007.

På portugisisk

:

direito fixado em 0 %, em aplicação do Regulamento (CE) n.o 1385/2007.

På rumænsk

:

taxă stabilită la 0 % în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1385/2007.

På slovakisk

:

clo stanovené vo výške 0 % na základe nariadenia (ES) č. 1385/2007.

På slovensk

:

dajatev, določena na 0 % v skladu z Uredbo (ES) št. 1385/2007.

På finsk

:

Tulli vahvistettu 0 prosentiksi asetuksen (EY) N:o 1385/2007 mukaisesti.

På svensk

:

Tullsatsen fastställd till 0 % i enlighet med förordning (EG) nr 1385/2007.

C.   Angivelser som omhandlet i artikel 4, stk. 5, tredje afsnit:

På bulgarsk

:

Не следва да се използва за продукти с произход от Бразилия и Тайланд в съответствие с Регламент (ЕО) № 1385/2007.

På spansk

:

No puede utilizarse para productos originarios de Brasil o Tailandia en aplicación del Reglamento (CE) no 1385/2007.

På tjekkisk

:

Nepoužije se u produktů pocházejících z Brazílie a Thajska v souladu s nařízením (ES) č. 1385/2007.

På dansk

:

Kan ikke anvendes for produkter med oprindelse i Brasilien og Thailand i henhold til forordning (EF) nr. 1385/2007.

På tysk

:

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1385/2007 nicht verwendbar für Erzeugnisse mit Usprung in Brasilien und Thailand.

På estisk

:

Ei ole kasutatav Brasiilia ja Tai päritolu toodete puhul vastavalt määrusele (EÜ) nr 1385/2007.

På græsk

:

Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τα προϊόντα καταγωγής Βραζιλίας και Ταϊλάνδης κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1385/2007.

På engelsk

:

Not to be used for products originating in Brazil or Thailand pursuant to Regulation (EC) No 1385/2007.

På fransk

:

N’est pas utilisable pour des produits originaires du Brésil et de Thaïlande en application du règlement (CE) no 1385/2007.

På italiensk

:

da non utilizzare per prodotti originari del Brasile e della Tailandia in applicazione del regolamento (CE) n. 1385/2007.

På lettisk

:

Piemērojot Regulu (EK) Nr. 1385/2007, neizmanto Brazīlijas un Taizemes izcelsmes produktiem.

På litauisk

:

Nenaudojama produktams, kurių kilmės šalys yra Brazilija ir Tailandas, taikant Reglamentą (EB) Nr. 1385/2007.

På ungarsk

:

Nem alkalmazandó a Brazíliából és Thaiföldről származó termékekre az 1385/2007/EK rendelet alapján.

På maltesisk

:

Ma jistax jintuża għall-prodotti ta’ oriġini mill-Brażil u mit-Tajlandja, b’applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1385/2007.

På nederlandsk

:

Mag niet worden gebruikt voor producten van oorspong uit Brazilië en Thailand overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1385/2007.

På polsk

:

Nie stosuje się w przypadku produktów pochodzących z Brazylii i Tajlandii zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1385/2007.

På portugisisk

:

Não utilizável para produtos originários do Brasil e da Tailândia, em aplicação do Regulamento (CE) n.o 1385/2007.

På rumænsk

:

Nu se utilizează pentru produsele originare din Brazilia și Thailanda în aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1385/2007.

På slovakisk

:

Podľa nariadenia (ES) č. 1385/2007 nepoužívať pre výrobky pochádzajúce z Brazílie a z Thajska.

På slovensk

:

V skladu z Uredbo (ES) št. 1385/2007 se ne uporablja za proizvode s poreklom iz Brazilije in Tajske.

På finsk

:

Ei voimassa Brasiliasta ja Thaimaasta peräisin olevien tuotteiden osalta asetuksen (EY) N:o 1385/2007 mukaisesti.

På svensk

:

Får inte användas för produkter med ursprung i Brasilien och Thailand i enlighet med förordning (EG) nr 1385/2007.

D.   Angivelser som omhandlet i artikel 4, stk. 5, fjerde afsnit:

På bulgarsk

:

Не следва да се използва за продукти с произход от Бразилия в съответствие с Регламент (ЕО) № 1385/2007.

På spansk

:

No puede utilizarse para productos originarios de Brasil en aplicación del Reglamento (CE) no 1385/2007.

På tjekkisk

:

Nepoužije se u produktů pocházejících z Brazílie v souladu s nařízením (ES) č. 1385/2007.

På dansk

:

Kan ikke anvendes for produkter med oprindelse i Brasilien i henhold til forordning (EF) nr. 1385/2007.

På tysk

:

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1385/2007 nicht verwendbar für Erzeugnisse mit Ursprung in Brasilien.

På estisk

:

Ei ole kasutatav Brasiilia päritolu toodete puhul vastavalt määrusele (EÜ) nr 1385/2007.

På græsk

:

Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τα προϊόντα καταγωγής Βραζιλίας κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1385/2007.

På engelsk

:

Not to be used for products originating in Brazil pursuant to Regulation (EC) No 1385/2007.

På fransk

:

N’est pas utilisable pour des produits originaires du Brésil en application du règlement (CE) no 1385/2007.

På italiensk

:

da non utilizzare per prodotti originari del Brasile in applicazione del regolamento (CE) n. 1385/2007.

På lettisk

:

Piemērojot Regulu (EK) Nr. 1385/2007, neizmanto Brazīlijas izcelsmes produktiem.

På litauisk

:

Nenaudojama produktams, kurių kilmės šalys yra Brazilija, taikant Reglamentą (EB) Nr. 1385/2007.

På ungarsk

:

Nem alkalmazandó a Brazíliából származó termékekre az 1385/2007/EK rendelet alapján.

På maltesisk

:

Ma jistax jintuża għall-prodotti ta’ oriġini mill-Brażil, b’applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1385/2007.

På nederlandsk

:

Mag niet worden gebruikt voor producten van oorspong uit Brazilië overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1385/2007.

På polsk

:

Nie stosuje się w przypadku produktów pochodzących z Brazylii zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1385/2007.

På portugisisk

:

Não utilizável para produtos originários do Brasil, em aplicação do Regulamento (CE) n.o 1385/2007.

På rumænsk

:

Nu se utilizează pentru produsele originare din Brazilia în aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1385/2007.

På slovakisk

:

Podľa nariadenia (ES) č. 1385/2007 nepoužívať pre výrobky pochádzajúce z Brazílie.

På slovensk

:

V skladu z Uredbo (ES) št. 1385/2007 se ne uporablja za proizvode s poreklom iz Brazilije.

På finsk

:

Ei voimassa Brasiliasta peräisin olevien tuotteiden osalta asetuksen (EY) N:o 1385/2007 mukaisesti.

På svensk

:

Får inte användas för produkter med ursprung i Brasilien i enlighet med förordning (EG) nr 1385/2007.


BILAG III

Sammenligningstabel

Forordning (EF) nr. 1431/94

Denne forordning

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 3

Artikel 3, stk. 1, litra a)

Artikel 4, stk. 1

Artikel 3, stk. 1, litra b)

Artikel 4, stk. 2

Artikel 3, stk. 1, litra c)

Artikel 4, stk. 4

Artikel 3, stk. 1, litra d)

Artikel 4, stk. 5, første afsnit

Artikel 3, stk. 1, litra e)

Artikel 4, stk. 5, andet afsnit

Artikel 3, stk. 1, litra f)

Artikel 4, stk. 5, tredje afsnit

Artikel 3, stk. 1, litra g)

Artikel 4, stk. 5, fjerde afsnit

Artikel 4, stk. 1, første afsnit

Artikel 5, stk. 1

Artikel 4, stk. 1a

Artikel 5, stk. 2

Artikel 4, stk. 2, første og andet afsnit

Artikel 4, stk. 2, tredje afsnit

Artikel 4, stk. 3

Artikel 4, stk. 3

Artikel 5, stk. 4

Artikel 4, stk. 4

Artikel 4, stk. 5

Artikel 5, stk. 5

Artikel 4, stk. 6

Artikel 4, stk. 7

Artikel 6, stk. 2

Artikel 5, stk. 1

Artikel 7, stk. 1

Artikel 5, stk. 2

Artikel 6

Artikel 5, stk. 3

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Bilag I

Bilag I

Bilag II

Bilag III

Bilag IV