ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 305

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

50. årgang
23. november 2007


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1361/2007 af 22. november 2007 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1362/2007 af 22. november 2007 om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Salame Cremona (BGB))

3

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1363/2007 af 22. november 2007 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand

9

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1364/2007 af 22. november 2007 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for sirup og andre sukkerprodukter i uforarbejdet stand

11

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1365/2007 af 22. november 2007 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 900/2007

13

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1366/2007 af 22. november 2007 om, at der ikke gives tilslag for hvidt sukker i forbindelse med den løbende licitation efter forordning (EF) nr. 1060/2007

14

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1367/2007 af 22. november 2007 om udstedelse af eksportlicenser for vin

15

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1368/2007 af 22. november 2007 om fastsættelse af restitutionssatserne for visse produkter fra sukkersektoren, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I

16

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1369/2007 af 22. november 2007 om fastsættelse af restitutionssatserne for visse produkter fra korn- og rissektoren, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I

18

 

 

DIREKTIVER

 

*

Kommissionens direktiv 2007/67/EF af 22. november 2007 om ændring af Rådets direktiv 76/768/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om kosmetiske midler med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III ( 1 )

22

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Rådet

 

 

2007/754/EF

 

*

Afgørelse nr. 1/2007 truffet af Associeringsrådet EU-Tunesien den 9. november 2007 om oprettelse af Underudvalget Menneskerettigheder og demokrati

24

 

 

2007/755/EF

 

*

Rådets afgørelse af 19. november 2007 om udnævnelse af den særlige koordinator for stabilitetspagten for Sydøsteuropa

28

 

 

Kommissionen

 

 

2007/756/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 9. november 2007 om vedtagelse af fælles specifikationer for det nationale køretøjsregister, som er omhandlet i artikel 14, stk. 4 og 5, i direktiv 96/48/EF og 2001/16/EF (meddelt under nummer K(2007) 5357)

30

 

 

2007/757/EF

 

*

Kommissionens afgørelse af 14. november 2007 om EF-tilskud til visse foranstaltninger vedrørende dyresundhed og -velfærd samt visse tekniske og videnskabelige foranstaltninger

52

 

 

2007/758/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 15. november 2007 om medlemsstaternes forlængelse af midlertidige godkendelser af det nye aktivstof boscalid (meddelt under nummer K(2007) 5477)  ( 1 )

54

 

 

2007/759/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 19. november 2007 om ændring af beslutning 2006/504/EF for så vidt angår hyppigheden af kontrol af jordnødder og jordnøddeprodukter med oprindelse i eller afsendt fra Brasilien som følge af risiko for aflatoksinforurening af de pågældende produkter (meddelt under nummer K(2007) 5516)  ( 1 )

56

 

 

III   Retsakter vedtaget i henhold til traktaten om Den Europæiske Union

 

 

RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT V I EU-TRAKTATEN

 

*

Rådets fælles aktion 2007/760/FUSP af 22. november 2007 om ændring og forlængelse af fælles aktion 2005/190/FUSP om Den Europæiske Unions integrerede retsstatsmission for Irak, EUJUST LEX

58

 

*

Rådets fælles holdning 2007/761/FUSP af 22. november 2007 om forlængelse af de restriktive foranstaltninger over for Côte d’Ivoire

61

 

*

Rådets fælles holdning 2007/762/FUSP af 22. november 2007 om Den Europæiske Unions deltagelse i Den Koreanske Halvøs Energiudviklingsorganisation (KEDO)

62

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

FORORDNINGER

23.11.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 305/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1361/2007

af 22. november 2007

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 3223/94 af 21. december 1994 om gennemførelsesbestemmelser til importordningen for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 4, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 3223/94 fastsættes som følge af gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 3223/94, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 23. november 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. november 2007.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 756/2007 (EUT L 172 af 30.6.2007, s. 41).


BILAG

til Kommissionens forordning af 22. november 2007 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

IL

125,5

MA

55,2

MK

46,0

TR

87,6

ZZ

78,6

0707 00 05

JO

196,3

MA

55,0

TR

85,5

ZZ

112,3

0709 90 70

MA

54,3

TR

110,4

ZZ

82,4

0709 90 80

EG

342,2

ZZ

342,2

0805 20 10

MA

63,3

ZZ

63,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

63,3

HR

55,3

IL

68,9

TR

76,9

UY

83,0

ZZ

69,5

0805 50 10

AR

64,5

TR

100,3

ZA

54,7

ZZ

73,2

0808 10 80

AR

87,7

CA

88,9

CL

86,0

CN

84,2

MK

32,9

US

98,8

ZA

86,3

ZZ

80,7

0808 20 50

AR

48,7

CN

46,6

TR

145,7

ZZ

80,3


(1)  Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« repræsenterer »anden oprindelse«.


23.11.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 305/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1362/2007

af 22. november 2007

om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Salame Cremona (BGB))

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 af 20. marts 2006 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer (1), særlig artikel 7, stk. 5, tredje og fjerde afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Italiens anmodning om registrering af betegnelsen »Salame Cremona« blev i medfør af artikel 6, stk. 2, og i henhold til artikel 17, stk. 2, i forordning (EF) nr. 510/2006 offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende  (2).

(2)

Tyskland og Nederlandene gjorde indsigelse mod registreringen i medfør af artikel 7, stk. 1, i forordning (EF) nr. 510/2006. Tyskland og Nederlandene gjorde i deres indsigelser opmærksom på, at betingelserne i artikel 2 i forordning (EF) nr. 510/2006 ikke var opfyldt. Ifølge Tyskland er der navnlig ikke ført bevis for tilknytningen mellem produktet og området. Ifølge Nederlandene er der dels ikke ført tilstrækkeligt bevis for tilknytningen mellem det omhandlede geografiske (produktions)område og betegnelsen »Salame Cremona«, dels må begrænsningen af oprindelsen for råvaren »svinekød« til Nord- og Mellemitalien (eller selv til det geografiske område, der er defineret i punkt 4.3) uden yderligere krav udelukkende betragtes som en handelshindrende foranstaltning, og endelig er det ikke i punkt 4.5 vist, på hvilken måde pligten til udelukkende at foretage produktion, emballering og opskæring af »Salame Cremona« i produktionsområdet bidrager til kontrollen og sporbarheden samt bevarelsen af produktets kvalitetsegenskaber.

(3)

Ved brev af 2. marts 2006 opfordrede Kommissionen de pågældende medlemsstater til indbyrdes og efter egne interne procedurer at indgå en aftale.

(4)

Da Italien, Nederlandene og Tyskland ikke kunne blive enige om en aftale inden for de fastsatte frister, skal Kommissionen træffe beslutning efter proceduren i artikel 15, stk. 2, i forordning (EF) nr. 510/2006.

(5)

Efter høring af Italien, Nederlandene og Tyskland blev visse oplysninger i varespecifikationen for den pågældende betegnelse præciseret. Som svar på kritikken fra Tyskland og Nederlandene om, at tilknytningen mellem produktet og området ikke var vist, er tilknytningen klart blevet identificeret som værende baseret på omdømmet. Som svar på Nederlandenes andet kritikpunkt er begrænsningen for så vidt angår råvarens oprindelsesområder blevet ophævet, og der er foretaget præciseringer af de særlige betingelser for svineopdrættet og –foderet og disse forholds indflydelse på slutproduktets egenskaber. Endelig har de italienske myndigheder også dokumenteret, at der er kontrolmæssige grunde til pligten til, at udskæringen og emballeringen foretages i området. De italienske myndigheder har også fremført, at hvis produktet skulle varmebehandles med henblik på transport og udskæring på et senere tidspunkt og sted, ville dette ændre pølsevarens organoleptiske egenskaber. De nederlandske myndigheder har meddelt, at de vil godtage disse forklaringer, såfremt de indføjes i registreringsansøgningen, hvilket er sket.

(6)

Efter Kommissionens opfattelse opfylder den nye udgave af varespecifikationen fuldt ud kravene i forordning (EF) nr. 510/2006.

(7)

På baggrund af disse oplysninger bør betegnelsen opføres i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Beskyttede Geografiske Betegnelser og Beskyttede Oprindelsesbetegnelser —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Betegnelsen i bilag I registreres.

Artikel 2

Det konsoliderede resumé med de vigtigste oplysninger i varespecifikationen er anført i bilag II.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. november 2007.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 93 af 31.3.2006, s. 12. Ændret ved forordning (EF) nr. 1791/2006 (EUT L 363 af 20.12.2006, s. 1).

(2)  EUT C 126 af 25.5.2005, s. 14.


BILAG I

Landbrugsprodukter bestemt til fødevarer, som er opført i traktatens bilag I:

Kategori 1.2.

Kødprodukter (opvarmet, saltet, røget m.m.)

ITALIEN

Salame Cremona (BGB)


BILAG II

SAMMENFATNING

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 510/2006 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer

»SALAME CREMONA«

EF-nr.: IT/PGI/005/0265/27.12.2002

BOB (…) BGB (X)

Denne sammenfatning indeholder hovedelementerne af varespecifikationen til information.

1.   Medlemsstatens ansvarlige myndighed

Navn

:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Adresse

:

Via XX Settembre, 20 — I-00187 ROMA

Telefon

:

(39) 064 81 99 68/06 46 65 51 04

Fax

:

(39) 06 42 01 31 26

E-mail

:

qpa3@politicheagricole.it

2.   Sammenslutning

Navn

:

Consorzio Salame Cremona

Adresse

:

Piazza Cadorna, 6 — I-26100 CREMONA

Telefon

:

(39) 03 72 41 71

Fax

:

(39) 03 72 41 73 40

E-mail

:

info@salamecremona.it

Sammensætning

:

Producent/forarbejdningsvirksomhed (X) Andre (…)

3.   Produktets art

Kategori 1.2: Kødprodukter

4.   Varespecifikation

(sammenfatning af kravene i henhold til artikel 4, stk. 2, i forordning (EF) nr. 510/2006)

4.1.   Navn

»Salame Cremona«

4.2.   Beskrivelse

»Salame Cremona« er en pølsevare af modnet, råt kød og har ved markedsføring følgende egenskaber:

 

Vægt og størrelse

vægt på modningstidspunktet: mindst 500 g

diameter på fremstillingstidspunktet: mindst 65 mm

længde på fremstillingstidspunktet: mindst 150 mm.

 

Kemiske og fysiske egenskaber

samlet proteinindhold: mindst 20,0 %

forhold mellem kollagen og protein: højst 0,10

forhold mellem vand og protein: højst 2,00

forhold mellem fedt og protein: højst 2,00

pH: mindst 5,20.

 

Mikrobiologiske egenskaber

indhold af mesofile bakterier: > 1 × 107 kolonidannende bakterier pr. g, overvejende lactobacillus og coccus-bakterier.

 

Organoleptiske egenskaber

udseende: cylinderformet undertiden med uregelmæssigheder

konsistens: kompakt, men eftergivende

snitbillede: skiven udviser et ensartet kompakt snitbillede, med en typisk binding mellem kød og fedt, uden synlig afgrænsning mellem disse. Der er ingen synlige senerester

farve: stærkt rød

lugt: typisk, krydret.

4.3.   Geografisk område

»Salame Cremona« fremstilles i regionerne Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte og Veneto.

4.4.   Bevis for oprindelse

For så vidt angår kontrollen vedrørende attesteringen af BGB-produktionens oprindelse, er beviset for, at »Salame Cremona« har oprindelse i det afgrænsede geografiske område certificeret af det i punkt 4.7 nævnte kontrolorgan på basis af mange formaliteter, som producenterne skal overholde under hele produktionsprocessen. Hovedformålet med disse formaliteter er at sikre produktets sporbarhed på ethvert trin i produktionsprocessen. Producenterne skal således overholde følgende formaliteter:

De skal være opført i en ad hoc-fortegnelse hos det i punkt 4.7 nedenfor angivne kontrolorgan.

De årligt producerede mængder af »Salame Cremona« skal anmeldes til kontrolorganet.

Der skal føres særlige produktionsregistre for »Salame Cremona«.

4.5.   Produktionsmetode

Produktionsprocessen kan sammenfattes således: Råvaren til fremstilling af BGB-produktionen skal komme fra svin, der er underlagt en række regler vedrørende sammensætningen af deres foder og dets administrering. Der kan bl.a. anvendes svin af de traditionelle racer Large White Italiana og Landrace Italiana, forædlet således som det fremgår af den italienske stambog (Libro Genealogico Italiano), eller afkom af orner af samme racer; afkom af orner af racen Duroc Italiana, forædlet således som det fremgår af den italienske stambog; afkom af orner af andre racer eller af krydsede racer, forudsat at de kommer fra selektions- eller krydsningsprogrammer, hvis målsætninger er forenelige med den italienske stambog for så vidt angår fremstilling af tunge svin.

Svinene føres tidligst til slagtning, når de er mellem knap 9 måneder og senest i den 15. måned efter deres fødsel. Gennemsnitsvægten skal være mellem 144 kg og 176 kg.

Svinekød, der anvendes til fremstilling af fars, er muskelkød fra knoglerne og tværstribet, fedtmarmoreret muskelkød.

Ingredienser: salt, krydderier, hel eller knust peber samt knust hvidløg rørt ud i farsen.

Eventuelle andre ingredienser: ikke-mousserende hvidvin eller rødvin, sukker og/eller dekstrose og/eller fruktose og/eller laktose, gæringskultur, natrium- og/eller kaliumnitrit, askorbinsyre og natriumascorbat.

Der er forbud mod at anvende maskinudbenet kød.

Tilberedning: Muskel- og fedtstykker renskæres for større bindevævsdele, blødt fedtvæv, lymfeknuder og større sener. Kødet hakkes på maskine (hulstørrelse 6 mm). Kødets temperatur ved hakningen skal være over 0 °C; ansaltning finder sted under slagtning; efter hakning iblandes de øvrige ingredienser og smagsstoffer. Æltningen foregår på maskine ved undertryk eller atmosfærisk tryk gennem længere tid. »Salame Cremona« er stoppet i svine-, kvæg-, heste- eller fåretarme med en diameter på mindst 65 mm. Pølsen afbindes med snor, manuelt eller maskinelt. Produktet kan opbevares i lagerrum i højst én dag ved temperaturer på mellem 2 og 10 °C. Varmetørring (mellem 15 og 25 °C).

Modningen sker i lokaler med tilstrækkelig udluftning ved temperaturer på mellem 11 og 16 °C i en periode på mindst 5 uger. Modningstiden afhænger af tarmens oprindelige diameter.

»Salame Cremona« markedsføres stykvis, vakuum- eller gaspakket, hel, i stykker eller i skiver.

Producenter, der ønsker at fremstille BGB »Salame Cremona«, skal nøje overholde varespecifikationen, der er deponeret ved EU.

Produktion, pakning og opskæring — som udelukkende finder sted i det produktionsområde, der er omhandlet i varespecifikationens punkt 4.3 — sker under tilsyn fra kontrolorganet, jf. varespecifikationens punkt 4.7, med henblik på at garantere sporbarhed og bevare produktets kvalitetsmæssige egenskaber uændret.

Hvis emballeringen sker uden for det geografiske område, der er defineret i varespecifikationen, vil det være umuligt at sikre en løbende kontrol i alle produktionsvirksomheder, hvilket vil give mangler ved BGB-certificeringssystemet. Disse mangler vil medføre, at det ikke længere vil være muligt at sikre en korrekt anvendelse af betegnelsen til skade for producenterne og forbrugerne. Med andre ord har det forhold, at emballeringen ikke underlægges kontrol, også den direkte virkning, at to andre grundelementer bortfalder, nemlig kvalitetssikringen, der verificeres under hele kontrolforløbet, og oprindelsesgarantien, der skal sikre en fuldstændig sporbarhed under alle forarbejdningsfaserne, inkl. emballeringsfasen.

Hvis der tillades emballering uden for det typiske geografiske område, vil dette ligeledes være til skade for kvaliteten af »Salame Cremona«, når produktet underkastes en varmebehandling med henblik på transport og opskæres på et senere tidspunkt og et andet sted, hvilket vil ændre produktets organoleptiske egenskaber.

4.6.   Tilknytning

»Salame Cremona« er kendt og har et godt omdømme: Produktet udstilles traditionelt på fødevaremesser ikke blot i Po-dalen, men også ofte på de vigtigste markeder i ind- og udland, hvilket berettiger ansøgningen om en beskyttet geografisk betegnelse. Dette underbygges også af, at »Salame Cremona« optræder på de lister over de vigtigste landbrugsfødevarer med italiensk oprindelsesbetegnelse, som er anført i de bilaterale aftaler om beskyttelse af geografiske oprindelsesbetegnelser, der blev indgået mellem Italien og andre europæiske lande i årene 1950-1970 (Tyskland, Frankrig, Østrig og Spanien).

Produktionen af pølsevarer er tæt knyttet til det lokale svineopdræt, der går tilbage til den romerske tid. Produktionen af »Salame Cremona« er nært forbundet med de lokale forhold, dvs. svineavl i tilknytning til ostefremstilling og majsdyrkning, som med tiden har fået stor udbredelse, først i Cremona og siden i Po-dalen.

Den fuldstændige, vellykkede synergi mellem den typiske produktion og det pågældende område, der især er præget af et tåget og ret vindstille klima, giver »Salame Cremona« produktets unikke og dermed identificerbare kendetegn af at være en pølsevare, der er meget aromatisk, blød og mild.

Jordbundsforholdene er typiske for dette alluviale område, som i mange århundreder har været brugt til svineavl, først i form af familiebrug og siden i stadig mere professionel målestok. Landskabet i produktionsområdet i Po-dalen er fladt, gennemskåret af floder og kanaler og bevokset med især majs og græs. Klimaet i hele produktionsområdet er ret koldt, fugtigt og tåget efterår og vinter, foråret er tempereret og regnfuldt, mens sommeren er præget af relativt høje temperaturer, med ret hyppige, kortvarige og meget kraftige regnskyl.

Dette er imidlertid ikke hele forklaringen på, at »Salame Cremona« har så gode kvalitetsegenskaber: Den lokale befolkning har også spillet en vigtig rolle ved gennem tiden at have udviklet en særlig tilberednings- og modningsteknik.

Også i vore dage fremstilles »Salame Cremona« ved hjælp af de traditionelle metoder, om end i kombination med moderne teknologi.

Produktets særlige egenskaber og omdømme bygger således fortsat på to fundamentale og uundværlige elementer, nemlig det lokale klima i forening med de faglige kundskaber, som endnu i dag er nødvendige til fremstilling af »Salame Cremona«.

De vigtigste historiske dokumenter, som klart vidner om produktets oprindelse og dets tilknytning til området, stammer helt tilbage fra 1231 og opbevares i Cremonas statsarkiv. De viser, at Cremona-området og de omliggende stater handlede med svin og svinekødsprodukter. Af en række renæssance-dokumenter i »Litterarum« og »Fragmentorum« fremgår det ikke blot klart, at pølsevaren fandtes, men også, at den spillede en vigtig rolle i det produktionsområde, som er anført i varespecifikationen. Det fremgår af rapporterne om biskop Cesare Speciano (1599-1606) visitats i nonneklostrene i området, at der »på fastefrie dage« også blev uddelt en vis mængde »salame«, som altså således indgik i den daglige kost.

Endnu i dag gør »Salame Cremona« sig stærkt gældende på de vigtigste fødevaremesser i Lombardiet og i Po-dalen. De foreliggende sociale og økonomiske data vidner om det store antal producenter, der forarbejder svinekød i Po-dalen; denne aktivitet har bredt sig på grund af de gode muligheder for integration med mejeri- og osteproduktion samt korndyrkning (i første række majs).

4.7.   Kontrolorgan

Navn

:

Istituto Nord Est Qualità

Adresse

:

Via Rodeano, 71 — I-33038 SAN DANIELE DEL FRIULI (UD)

Tlf.

:

(39) 04 32 94 03 49

Fax

:

(39) 04 32 94 33 57

E-mail

:

info@ineq.it

4.8.   Mærkning

Etiketten påføres følgende oplysninger med klar, uudslettelig skrift, trykt med større typer end al anden tekst: »Salame Cremona« og »Indicazione Geografica Protetta« (beskyttet geografisk betegnelse) og/eller forkortelsen IGP (BGB). Disse oplysninger oversættes til det sprog, der tales, der hvor produktet sælges.

Der må ikke anføres andre oplysninger end de udtrykkeligt tilladte.

Dog er det tilladt at anføre person- eller virksomhedsnavne eller private mærker, forudsat at der ikke er tale om anprisning eller vildledende oplysninger.

Herudover skal etiketten være påført det EF-symbol, der er omhandlet i artikel 1 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1726/98 (1).


(1)  EFT L 224 af 11.8.1998, s. 1.


23.11.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 305/9


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1363/2007

af 22. november 2007

om fastsættelse af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 af 20. februar 2006 om den fælles markedsordning for sukker (1), særlig artikel 33, stk. 2, andet afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 32 i forordning (EF) nr. 318/2006 kan forskellen mellem priserne på verdensmarkedet for de produkter, der er nævnt i artikel 1, stk. 1, litra b), i forordningen, og priserne på disse produkter inden for Fællesskabet udlignes ved en eksportrestitution.

(2)

I betragtning af den nuværende situation på markedet for sukker bør eksportrestitutioner fastsættes i henhold til bestemmelserne og visse kriterier, der er fastlagt i artikel 32 og 33 i forordning (EF) nr. 318/2006.

(3)

Artikel 33, stk. 2, første afsnit, i forordning (EF) nr. 318/2006 fastsætter, at verdensmarkedssituationen eller særlige krav på nogle markeder kan gøre det nødvendigt at differentiere eksportrestitutionen alt efter bestemmelsessted.

(4)

Eksportrestitutioner bør kun ydes til produkter, som kan cirkulere frit inden for Fællesskabet, og som opfylder kravene i forordning (EF) nr. 318/2006.

(5)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Sukker —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Der ydes eksportrestitutioner som omhandlet i artikel 32 i forordning (EF) nr. 318/2006 for de produkter og de beløb, der er anført i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 23. november 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. november 2007.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 58 af 28.2.2006, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 247/2007 (EUT L 69 af 9.3.2007, s. 3).


BILAG

Eksportrestitutioner for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand gældende fra den 23. november 2007 (1)

Produktkode

Bestemmelsessted

Måleenhed

Restitutionsbeløb

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

28,88 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

28,88 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

28,88 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

28,88 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % saccharose × 100 kg produkt netto

0,3140

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

31,40

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

31,40

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

31,40

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % saccharose × 100 kg produkt netto

0,3140

NB: Bestemmelsesstederne er fastsat som følger:

S00

Alle bestemmelsessteder med undtagelse af nedenstående:

a)

tredjelande: Albanien, Andorra, Bosnien-Hercegovina, Kosovo, Kroatien, Liechtenstein, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Montenegro, Pavestolen (Vatikanstaten) og Serbien.

b)

EU-medlemsstaters områder, der ikke er omfattet af Fællesskabets toldområde: Gibraltar, Ceuta og Mellilla, kommunerne Livigno og Campione d'Italia, Helgoland, Grønland og Færøerne samt de områder af Republikken Cypern, hvor regeringen for Republikken Cypern ikke udøver faktisk kontrol.


(1)  De i dette bilag fastsatte beløb er ikke gældende med virkning fra den 1. februar 2005 i henhold til Rådets afgørelse 2005/45/EF af 22. december 2004 vedrørende indgåelse og midlertidig anvendelse af aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund af 22. juli 1972 for så vidt angår bestemmelserne om forarbejdede landbrugsprodukter (EUT L 23 af 26.1.2005, s. 17).

(2)  Dette beløb er gældende for råsukker med et udbytte på 92 %. Hvis det eksporterede råsukkers udbytte afviger fra 92 %, multipliceres restitutionsbeløbet for hver udførsel med en reguleringskoefficient, der beregnes ved, at det udførte råsukkers udbytte, beregnet i overensstemmelse med punkt III, stk. 3, i bilag I til forordning (EF) nr. 318/2006, divideres med 92.


23.11.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 305/11


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1364/2007

af 22. november 2007

om fastsættelse af eksportrestitutionerne for sirup og andre sukkerprodukter i uforarbejdet stand

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 af 20. februar 2006 om den fælles markedsordning for sukker (1), særlig artikel 33, stk. 2, andet afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 32 i forordning (EF) nr. 318/2006 kan forskellen mellem priserne på verdensmarkedet for de produkter, der er nævnt i artikel 1, stk. 1, litra c), d) og g), i forordningen, og priserne på disse produkter inden for Fællesskabet udlignes ved en eksportrestitution.

(2)

I betragtning af den nuværende situation på markedet for sukker bør eksportrestitutioner fastsættes i henhold til bestemmelserne og visse kriterier, der er fastlagt i artikel 32 og 33 i forordning (EF) nr. 318/2006.

(3)

Artikel 33, stk. 2, første afsnit, i forordning (EF) nr. 318/2006 fastsætter, at verdensmarkedssituationen eller særlige krav på nogle markeder kan gøre det nødvendigt at differentiere eksportrestitutionen alt efter bestemmelsessted.

(4)

Eksportrestitutioner bør kun ydes til produkter, som kan cirkulere frit inden for Fællesskabet, og som opfylder kravene i Kommissionens forordning (EF) nr. 951/2006 af 30. juni 2006 om gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 318/2006 for så vidt angår handel med tredjelande inden for sukkersektoren (2).

(5)

Der kan fastsættes eksportrestitutioner for at udligne prisforskellen mellem EF’s og tredjelandes eksportprodukter. EF’s eksport til visse nære destinationer og til tredjelande, der anvender en præferenceimportordning for EF-produkter, står for tiden i en særlig gunstig konkurrencestilling. Restitutionerne for eksport til disse bestemmelsessteder bør derfor ophæves.

(6)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Sukker —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Der ydes eksportrestitutioner som omhandlet i artikel 32 i forordning (EF) nr. 318/2006 for de produkter og de beløb, der er anført i bilaget til nævnte forordning, i henhold til betingelserne i stk. 2.

2.   For at der kan ydes restitutioner i henhold til stk. 1, skal produkterne opfylde de relevante krav i artikel 3 og 4, i forordning (EF) nr. 951/2006.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 23. november 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. november 2007.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 58 af 28.2.2006, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 247/2007 (EUT L 69 af 9.3.2007, s. 3).

(2)  EUT L 178 af 1.7.2006, s. 24. Ændret ved forordning (EF) nr. 2031/2006 (EUT L 414 af 30.12.2006, s. 43).


BILAG

Eksportrestitutioner for sirup og andre sukkerprodukter i uforarbejdet stand gældende fra den 23. november 2007 (1)

Produktkode

Bestemmelsessted

Måleenhed

Restitutionsbeløb

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg tørstof

31,40

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg tørstof

31,40

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % saccharose × 100 kg produkt netto

0,3140

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg tørstof

31,40

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % saccharose × 100 kg produkt netto

0,3140

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % saccharose × 100 kg produkt netto

0,3140

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % saccharose × 100 kg produkt netto

0,3140 (2)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg tørstof

31,40

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % saccharose × 100 kg produkt netto

0,3140

NB: Bestemmelsesstederne er fastsat som følger:

S00

Alle bestemmelsessteder med undtagelse af nedenstående:

a)

tredjelande: Albanien, Andorra, Bosnien-Hercegovina, Kosovo, Kroatien, Liechtenstein, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Montenegro, Pavestolen (Vatikanstaten) og Serbien.

b)

EU-medlemsstaters områder, der ikke er omfattet af Fællesskabets toldområde: Gibraltar, Ceuta og Mellilla, kommunerne Livigno og Campione d'Italia, Helgoland, Grønland og Færøerne samt de områder af Republikken Cypern, hvor regeringen for Republikken Cypern ikke udøver faktisk kontrol.


(1)  De i dette bilag fastsatte beløb er ikke gældende med virkning fra den 1. februar 2005 i henhold til Rådets afgørelse 2005/45/EF af 22. december 2004 vedrørende indgåelse og midlertidig anvendelse af aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund af 22. juli 1972 for så vidt angår bestemmelserne om forarbejdede landbrugsprodukter (EUT L 23 af 26.1.2005, s. 17).

(2)  Basisbeløbet er ikke gældende for det produkt, der er defineret i punkt 2 i bilaget til Kommissionens forordning (EØF) nr. 3513/92 (EFT L 355 af 5.12.1992, s. 12).


23.11.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 305/13


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1365/2007

af 22. november 2007

om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 900/2007

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 af 20. februar 2006 om den fælles markedsordning for sukker (1), særlig artikel 33, stk. 2, andet afsnit, og tredje afsnit, litra b), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 900/2007 af 27. juli 2007 om en løbende licitation indtil udgangen af produktionsåret 2007/08 med henblik på fastsættelse af en eksportrestitution for hvidt sukker (2) skal der holdes dellicitationer.

(2)

I henhold til artikel 8, stk. 1, i forordning (EF) nr. 900/2007 er det efter en gennemgang af de bud, der blev indgivet til den dellicitation, der udløb den 22. november 2007, hensigtsmæssigt at fastsætte det maksimale restitutionsbeløb for den pågældende dellicitation.

(3)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Sukker —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For den dellicitation, der udløb den 22. november 2007, fastsættes den maksimale eksportrestitution for det produkt, der omhandles i artikel 1, stk. 1, i forordning (EF) nr. 900/2007, til 36,395 EUR/100 kg.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 23. november 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. november 2007.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 58 af 28.2.2006, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 247/2007 (EUT L 69 af 9.3.2007, s. 3).

(2)  EUT L 196 af 28.7.2007, s. 26. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1298/2007 (EUT L 289 af 7.11.2007, s. 3).


23.11.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 305/14


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1366/2007

af 22. november 2007

om, at der ikke gives tilslag for hvidt sukker i forbindelse med den løbende licitation efter forordning (EF) nr. 1060/2007

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 af 20. februar 2006 om den fælles markedsordning for sukker (1), særlig artikel 33, stk. 2, andet afsnit, og tredje afsnit, litra b), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Efter Kommissionens forordning (EF) nr. 1060/2007 af 14. september 2007 om en løbende licitation for salg til eksport af sukker, som interventionsorganerne i Belgien, Tjekkiet, Spanien, Irland, Italien, Ungarn, Polen, Slovakiet og Sverige ligger inde med (2) skal der iværksættes dellicitationer.

(2)

I henhold til artikel 4, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1060/2007 og efter en gennemgang af de bud, som blev indgivet i forbindelse med den dellicitation, der udløb den 21. november 2007, bør det besluttes ikke at give tilslag i forbindelse med den pågældende dellicitation.

(3)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Sukker —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Der gives ikke tilslag for den dellicitation, der udløb den 21. november 2007, for det produkt, som er nævnt i artikel 1 i forordning (EF) nr. 1060/2007.

Artikel 2

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. november 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. november 2007.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 58 af 28.2.2006, s. 1.

(2)  EUT L 11 af 18.1.2007, s. 4.


23.11.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 305/15


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1367/2007

af 22. november 2007

om udstedelse af eksportlicenser for vin

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 883/2001 af 24. april 2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 for så vidt angår samhandelen med vin med tredjelande (1), særlig artikel 7 og artikel 9, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved artikel 63, stk. 7, i Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for vin (2) er ydelsen af eksportrestitutioner for vin blevet begrænset til de mængder og udgiftsbeløb, der er fastsat i aftalen om landbrug, som blev indgået i forbindelse med de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden.

(2)

I artikel 9 i forordning (EF) nr. 883/2001 er det fastsat, på hvilke betingelser Kommissionen kan træffe særforanstaltninger for at hindre en overskridelse af den mængde eller det budget, der er fastsat i aftalen.

(3)

Ifølge de oplysninger om eksportlicensansøgninger, som Kommissionen råder over pr. 21. november 2007, er der fare for en overskridelse af de mængder, der stadig er til rådighed indtil den 15. januar 2008 for bestemmelseszone 1) Afrika, jf. artikel 9, stk. 5, i forordning (EF) nr. 883/2001, hvis der ikke indføres restriktioner for udstedelsen af eksportlicenser med forudfastsættelse af restitutionen. Det er derfor nødvendigt at fastsætte en enhedsprocentsats for godkendelse af ansøgninger indgivet fra den 16. til den 20. november 2007 og suspendere udstedelsen af licenser og indgivelsen af ansøgninger for denne zone indtil den 16. januar 2008 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   De eksportlicenser med forudfastsættelse af restitutionen for vin, der blev indgivet ansøgning om fra den 16. til den 20. november 2007 i henhold til forordning (EF) nr. 883/2001, udstedes for 61,39 % af de mængder, der er ansøgt om for bestemmelseszone 1) Afrika.

2.   Udstedelsen af de eksportlicenser som omhandlet i stk. 1, der indgives ansøgning om fra den 21. november 2007, og indgivelsen fra den 23. november 2007 af ansøgninger om eksportlicenser suspenderes for vin for bestemmelseszone 1) Afrika indtil den 16. januar 2008.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 23. november 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. november 2007.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 128 af 10.5.2001, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1211/2007 (EUT L 274 af 18.10.2007, s. 5).

(2)  EFT L 179 af 14.7.1999, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1791/2006 (EUT L 363 af 20.12.2006, s. 1).


23.11.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 305/16


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1368/2007

af 22. november 2007

om fastsættelse af restitutionssatserne for visse produkter fra sukkersektoren, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 af 20. februar 2006 om den fælles markedsordning for sukker (1), særlig artikel 33, stk. 2, litra a), og artikel 32, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 32, stk. 1 og 2, i forordning (EF) nr. 318/2006 kan forskellen mellem verdensmarkedspriserne for de i artikel 1, stk. 1, litra b), c), d), og g), i nævnte forordning omhandlede produkter og priserne inden for Fællesskabet udlignes ved en eksportrestitution, når disse produkter udføres i form af varer, der er anført i bilag VII til nævnte forordning.

(2)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 1043/2005 af 30. juni 2005 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 3448/93 for så vidt angår eksportrestitutionsordningen for visse landbrugsprodukter, der udføres i form af varer, der ikke er omfattet af bilag I til traktaten og kriterierne for fastsættelse af restitutionsbeløbet (2) præciseres det, for hvilke af disse produkter der skal fastsættes en restitutionssats, der gælder ved disse produkters udførsel i form af varer, der er anført i bilag VII til forordning (EF) nr. 318/2006.

(3)

I henhold til artikel 14, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1043/2005 fastsættes restitutionssatsen hver måned pr. 100 kg af hvert af de pågældende basisprodukter.

(4)

I henhold til artikel 32, stk. 4, i forordning (EF) nr. 318/2006 må eksportrestitutionen for et produkt, der er iblandet en vare, ikke være større end restitutionen for dette produkt, når det udføres i uændret stand.

(5)

De restitutioner, der er fastsat i denne forordning, kan forudfastsættes, da markedssituationen for de kommende måneder ikke kan forudses på nuværende tidspunkt.

(6)

Hvis der forudfastsættes høje restitutionssatser, er der risiko for, at de forpligtelser, der indgås om restitutioner, der kan ydes ved udførsel af landbrugsprodukter, der er iblandet varer uden for traktatens bilag I, ikke kan opfyldes. Der bør derfor træffes beskyttelsesforanstaltninger i disse situationer, uden at indgåelsen af langfristede kontrakter dermed forhindres. Fastsættelse af en særlig restitutionssats i forbindelse med forudfastsættelse af restitutioner er en foranstaltning, der kan sikre, at disse forskellige målsætninger bliver opfyldt.

(7)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Sukker —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Restitutionssatserne for de i bilag I til forordning (EF) nr. 1043/2005 og de i artikel 1, stk. 1 og artikel 2, stk. 1, i forordning (EF) nr. 318/2006 anførte basisprodukter, som udføres i form af varer, der er anført i bilag VII til forordning (EF) nr. 318/2006, fastsættes som anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 23. november 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. november 2007.

På Kommissionens vegne

Heinz ZOUREK

Generaldirektør for erhvervspolitik


(1)  EUT L 58 af 28.2.2006, s. 1. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1585/2006 (EUT L 294 af 25.10.2006, s. 19).

(2)  EUT L 172 af 5.7.2005, s. 24. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 447/2007 (EUT L 106 af 24.4.2007, s. 31).


BILAG

Restitutionssatser fra 23. november 2007 for visse produkter fra sukkersektoren, der udføres i form af varer, der ikke omfattes af traktatens bilag I (1)

KN-kode

Varebeskrivelse

Restitutionssatser i EUR/100 kg

i tilfælde af forudfastsættelse af restitutionerne

i andre tilfælde

1701 99 10

Hvidt sukker

31,40

31,40


(1)  De i bilaget anførte satser finder ikke anvendelse ved udførsel til

a)

tredjelandene Albanien, Kroatien, Bosnien-Hercegovina, Serbien, Montenegro, Kosovo, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Andorra, Den Hellige Stol (Vatikanstaten) og Liechtenstein, og de finder ikke anvendelse ved udførsel til Det Schweiziske Forbund af de varer, der er anført i tabel I og II i protokol nr. 2 til overenskomsten mellem Det Europæiske Fællesskab og Schweiz af 22. juli 1972

b)

områder i EU's medlemsstater, som ikke er omfattet af Fællesskabets toldområde: Gibraltar, Ceuta, Mellilla, kommunerne Livigno og Campione d'Italia, Helgoland, Grønland, Færøerne og de områder af Republikken Cypern, hvor regeringen for Republikken Cypern ikke udøver effektiv kontrol.


23.11.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 305/18


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1369/2007

af 22. november 2007

om fastsættelse af restitutionssatserne for visse produkter fra korn- og rissektoren, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1), særlig artikel 13, stk. 3,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1785/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for ris (2), særlig artikel 14, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 13, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1784/2003 og artikel 14, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1785/2003 kan forskellen mellem noteringerne eller priserne på verdensmarkedet for de produkter, der er nævnt i artikel 1 i hver af de to forordninger, og priserne inden for Fællesskabet udlignes ved en eksportrestitution.

(2)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 1043/2005 af 30. juni 2005 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 3448/93 hvad angår eksportrestitutionsordningen og kriterier for fastsættelse af restitutionsbeløbet for visse landbrugsprodukter, der udføres i form af varer, der ikke er omfattet af traktatens bilag I (3), præciseres det, for hvilke af disse produkter der skal fastsættes en restitutionssats, der gælder ved disse produkters udførsel i form af varer, som er anført i bilag III til forordning (EF) nr. 1784/2003 eller i bilag IV til forordning (EF) nr. 1785/2003.

(3)

I henhold til artikel 14, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1043/2005 fastsættes restitutionssatsen hver måned pr. 100 kg af hvert af de pågældende basisprodukter.

(4)

Hvis der forudfastsættes høje restitutionssatser, er der risiko for, at de forpligtelser, der indgås om restitutioner, der kan ydes ved udførsel af landbrugsprodukter, der er iblandet varer uden for traktatens bilag I, ikke kan opfyldes. Der bør derfor træffes beskyttelsesforanstaltninger i disse situationer, uden at indgåelsen af langfristede kontrakter dermed forhindres. Fastsættelse af en særlig restitutionssats for forudfastsættelse af restitutioner er en foranstaltning, der kan sikre, at disse forskellige målsætninger bliver opfyldt.

(5)

Som følge af ordningen mellem Det Europæiske Fællesskab og Amerikas Forenede Stater om Fællesskabets eksport af pastaprodukter til De Forenede Stater, der godkendtes ved Rådets afgørelse 87/482/EØF (4), er det nødvendigt at differentiere restitutionen for varer henhørende under KN-kode 1902 11 00 og 1902 19 alt efter varernes bestemmelsessted.

(6)

I henhold til artikel 15, stk. 2 og 3, i forordning (EF) nr. 1043/2005 skal der fastsættes en nedsat eksportrestitutionssats, idet der tages hensyn til produktionsrestitutionen i henhold til Kommissionens forordning (EØF) nr. 1722/93 (5) for det anvendte basisprodukt i den periode, hvor varerne anses for fremstillet.

(7)

Spiritusholdige drikkevarer anses for at være mindre følsomme over for prisen på korn, der anvendes ved fremstillingen heraf. I protokol nr. 19 til akten om Danmarks, Irlands og Det Forenede Kongeriges tiltrædelse bestemmes det imidlertid, at der skal vedtages de nødvendige foranstaltninger for at lette anvendelsen af korn fra Fællesskabet til fremstilling af spiritus på basis af korn. Den restitutionssats, der skal anvendes for korn, der udføres i form af spiritusholdige drikkevarer, bør derfor justeres.

(8)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Korn —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Restitutionssatserne for de i bilag I til forordning (EF) nr. 1043/2005 og de i artikel 1 i forordning (EF) nr. 1784/2003 eller i artikel 1 i forordning (EF) nr. 1785/2003 anførte basisprodukter, som udføres i form af varer, der er anført henholdsvis i bilag III til forordning (EF) nr. 1784/2003 eller i bilag IV til forordning (EF) nr. 1785/2003, fastsættes som anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 23. november 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. november 2007.

På Kommissionens vegne

Heinz ZOUREK

Generaldirektør for erhvervspolitik


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1154/2005 (EUT L 187 af 19.7.2005, s. 11).

(2)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 96. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 797/2006 (EUT L 144 af 31.5.2006, s. 1).

(3)  EUT L 172 af 5.7.2005, s. 24. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 447/2007 (EUT L 106 af 24.4.2007, s. 31).

(4)  EFT L 275 af 29.9.1987, s. 36.

(5)  EFT L 159 af 1.7.1993, s. 112. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1584/2004 (EUT L 280 af 31.8.2004, s. 11).


BILAG

Restitutionssatser fra 23. november 2007 for visse produkter fra korn- og rissektoren, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I (1)

(EUR/100 kg)

KN-kode

Varebeskrivelse (2)

Restitutionssats pr. 100 kg af basisproduktet

i tilfælde af forudfastsættelse af restitutionerne

i andre tilfælde

1001 10 00

Hård hvede:

 

 

– for så vidt angår udførsel af varer henhørende under KN-kode 1902 11 og 1902 19 til Amerikas Forenede Stater

– i andre tilfælde

1001 90 99

Blød hvede og blandsæd af hvede og rug:

 

 

– for så vidt angår udførsel af varer henhørende under KN-kode 1902 11 og 1902 19 til Amerikas Forenede Stater

– i andre tilfælde:

 

 

– – såfremt artikel 15, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1043/2005 finder anvendelse (3)

– – for så vidt angår udførsel af varer henhørende under pos. 2208 (4)

– – i andre tilfælde

1002 00 00

Rug

1003 00 90

Byg

 

 

– for så vidt angår udførsel af varer henhørende under pos. 2208 (4)

– i andre tilfælde

1004 00 00

Havre

1005 90 00

Majs, anvendt i form af:

 

 

– stivelse:

 

 

– – såfremt artikel 15, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1043/2005 finder anvendelse (3)

– – for så vidt angår udførsel af varer henhørende under pos. 2208 (4)

– – i andre tilfælde

– glucose, glucosesirup, maltodextrin, maltodextrinsirup under KN-kode 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79 og 2106 90 55 (5):

 

 

– – såfremt artikel 15, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1043/2005 finder anvendelse (3)

– – for så vidt angår udførsel af varer henhørende under pos. 2208 (4)

– – i andre tilfælde

– – for så vidt angår udførsel af varer henhørende under pos. 2208 (4)

– andre varer (også i uforarbejdet stand)

Kartoffelstivelse henhørende under KN-kode 1108 13 00, som ligestilles med et produkt, der er fremstillet ved forarbejdning af majs:

 

 

– såfremt artikel 15, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1043/2005 finder anvendelse (3)

– for så vidt angår udførsel af varer henhørende under pos. 2208 (4)

– i andre tilfælde

ex 1006 30

Sleben ris:

 

 

– rundkornet

– middelkornet

– langkornet ris

1006 40 00

Brudris

1007 00 90

Sorghum, undtagen hybridsorghum, til udsæd


(1)  De i bilaget anførte satser finder ikke anvendelse ved udførsel til Det Schweiziske Forbund eller til Fyrstendømmet Liechtenstein af de varer, der er anført i tabel I og II i protokol nr. 2 til overenskomsten mellem Det Europæiske Fællesskab og Schweiz af 22. juli 1972.

(2)  Hvad angår landbrugsprodukter fremstillet ved forarbejdning af et basisprodukt og/eller et produkt, der er ligestillet hermed, anvendes de koefficienter, der er angivet i bilag V til Kommissionens forordning (EF) nr. 1043/2005.

(3)  De pågældende varer henhører under KN-kode 3505 10 50.

(4)  Varer, der er anført i bilag III til forordning (EF) nr. 1784/2003 eller omhandlet i artikel 2 i forordning (EØF) nr. 2825/93 (EFT L 258 af 16.10.1993, s. 6).

(5)  For sirup henhørende under KN-kode 1702 30 99, 1702 40 90 og 1702 60 90, fremstillet ved blanding af glucosesirup og fructosesirup, ydes kun eksportrestitution for glucosesirup.


DIREKTIVER

23.11.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 305/22


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2007/67/EF

af 22. november 2007

om ændring af Rådets direktiv 76/768/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om kosmetiske midler med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 76/768/EØF af 27. juli 1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om kosmetiske midler (1), særlig artikel 8, stk. 2,

efter høring af Den Videnskabelige Komité for Forbrugsvarer, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I overensstemmelse med strategien for vurdering af hårfarvningsmidler blev der opnået enighed med medlemsstaterne og de berørte parter om, at de supplerende oplysninger om de hårfarvningsmidler, der er opført i del 2 i bilag III til direktiv 76/768/EØF, skulle forelægges for Den Videnskabelige Komité for Forbrugsvarer (SCCP) i juli 2005.

(2)

Kommissionens direktiv 2006/65/EF af 19. juli 2006 om ændring af Rådets direktiv 76/768/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om kosmetiske midler med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling af bilag II og III (2) forlængede den midlertidige anvendelse af 56 hårfarvningsmidler, der er opført i del 2 i bilag III, til den 31. december 2007.

(3)

For 14 hårfarvningsmidler, der er opført i del 2 i bilag III til direktiv 76/768/EØF, er der ikke fremlagt supplerende oplysninger. Derfor blev deres anvendelse i hårfarvningsprodukter forbudt ved direktiv 2007/54/EF.

(4)

For 42 hårfarvningsmidler, der er opført i del 2 i bilag III til direktiv 76/768/EØF, er der fremlagt supplerende oplysninger fra erhvervsgrenens side. Oplysningerne er ved at blive evalueret af SCCP. En endelig regulering af disse hårfarvningsmidler på grundlag af sådanne evalueringer og dens gennemførelse i medlemsstaternes lovgivning finder sted inden den 31. december 2009. Derfor bør deres midlertidige anvendelse i kosmetiske produkter med de begrænsninger og betingelser, der er fastsat i del 2 i bilag III, forlænges indtil den 31. december 2009.

(5)

Bilag III til direktiv 76/768/EØF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Kosmetiske Produkter —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

I løbenummer 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 47, 48, 49, 50, 55, 56, 57, 58, 59 og 60 i kolonne g i del 2 i bilag III til direktiv 76/768/EØF ændres datoen »31.12.2007« til »31.12.2009«.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 31. december 2007 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

De anvender disse bestemmelser fra den 1. januar 2008.

Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne tilsender Kommissionen de vigtigste nationale bestemmelser, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. november 2007.

På Kommissionens vegne

Günter VERHEUGEN

Næstformand


(1)  EFT L 262 af 27.9.1976, s. 169. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2007/54/EF (EUT L 226 af 30.8.2007, s. 21).

(2)  EUT L 198 af 20.7.2006, s. 11.


II Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

Rådet

23.11.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 305/24


AFGØRELSE Nr. 1/2007 TRUFFET AF ASSOCIERINGSRÅDET EU-TUNESIEN

den 9. november 2007

om oprettelse af Underudvalget »Menneskerettigheder og demokrati«

(2007/754/EF)

ASSOCIERINGSRÅDET EU-TUNESIEN HAR —

under henvisning til Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Tunesiske Republik på den anden side (i det følgende benævnt »associeringsaftalen«), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Respekt for de demokratiske principper, menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder udgør en integrerende del og et afgørende aspekt af rammen for forbindelserne mellem Den Europæiske Union (EU) og dets partnere i Middelhavsområdet.

(2)

Disse spørgsmål er et afgørende element i associeringsaftalen. De vil blive behørigt drøftet i de forskellige organer, der er oprettet ved aftalen.

(3)

Naboskabspolitikken fastsætter ambitiøse mål, der bygger på et gensidigt anerkendt engagement i fælles værdier såsom demokrati, retsstat samt respekt for og fremme af menneskerettighederne som helhed, herunder retten til udvikling.

(4)

EU’s forbindelser med de sydlige Middelhavslande bliver stadig mere intensive som følge af gennemførelsen af Euro-Middelhavsaftalerne, handlingsplanerne under den europæiske naboskabspolitik og videreførelsen af Euro-Middelhavspartnerskabet. Gennemførelsen af prioriteterne for Euro-Middelhavspartnerskabet med hvert land og den indbyrdes tilnærmelse af disse landes relevante lovgivning kræver en regelmæssig overvågning.

(5)

Forbindelserne og samarbejdet med Middelhavslandene kan udvikle sig under hensyntagen til EU’s kompetencer, sammenhængen og den samlede balance i Barcelona-processen samt det enkelte Middelhavslands særlige forhold og behov.

(6)

For at skabe en passende institutionel ramme for gennemførelsen og styrkelsen af samarbejdet har Associeringsrådet allerede besluttet at oprette underudvalg under Associeringsudvalget EU-Tunesien.

(7)

Ifølge associeringsaftalens artikel 84 kan der nedsættes arbejdsgrupper eller organer, der er nødvendige til aftalens gennemførelse —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

1.   Der oprettes et underudvalg »Menneskerettigheder og demokrati« under Associeringsudvalget EU-Tunesien (i det følgende benævnt »associeringsudvalget«).

Udvalgets forretningsorden er anført i bilaget.

2.   De emner, der henhører under mandatet for underudvalget, kan ligeledes drøftes på højere niveau inden for rammerne af den politiske dialog mellem Den Europæiske Union og Tunesien.

3.   Associeringsudvalget foreslår associeringsrådet alle andre foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at underudvalget fungerer hensigtsmæssigt.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. november 2007.

På Associeringsrådet EU-Tunesiens vegne

L. AMADO


BILAG

Forretningsorden for underudvalget »Menneskerettigheder og demokrati«

1.   Sammensætning og formandskab

Underudvalget »Menneskerettigheder og demokrati« (i det følgende benævnt »underudvalget«) består af repræsentanter for Kommissionen og dets medlemsstater på den ene side og af repræsentanter for Den Tunesiske Republiks regering på den anden side. Formandskabet varetages af de to parter på skift.

2.   Rolle

Underudvalget arbejder under associeringsudvalget EU-Tunesiens (i det følgende benævnt »associeringsudvalget«) myndighed og aflægger rapport til dette efter hvert møde. Underudvalget har ikke beslutningsbeføjelser. Det har derimod en forslagsret over for associeringsudvalget.

3.   Emner

Underudvalget drøfter gennemførelsen af associeringsaftalen EU-Tunesien på nedennævnte områder. Det er også det vigtigste organ på teknisk plan for overvågning af gennemførelsen af de aktioner på området menneskerettigheder og demokrati, der er indeholdt i handlingsplanen EU-Tunesien inden for rammerne af naboskabspolitikken. Det vurderer fremskridtene med hensyn til tilnærmelse og gennemførelse af lovgivningen. Hvor det er relevant, drøftes samarbejdet mellem offentlige forvaltningsorganer i overensstemmelse med handlingsplanen inden for rammerne af naboskabspolitikken. Underudvalget vurderer de fremskridt, der gøres på nedennævnte områder, og stiller forslag til eventuelle foranstaltninger.

a)

Retsstat og demokrati, herunder styrkelse af demokratiet og retsstaten, retsvæsenets uafhængighed og adgangen til domstolene samt modernisering af retsvæsenet.

b)

Gennemførelse af de vigtigste internationale konventioner vedrørende menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, herunder undersøgelse af mulighederne for tiltrædelse af de fakultative protokoller til disse konventioner.

c)

Styrkelse af de nationale institutioners administrative kapacitet.

Denne liste er ikke udtømmende, og associeringsudvalget kan tilføje andre spørgsmål efter aftale mellem de to parter.

Underudvalget kan på et møde drøfte spørgsmål, der vedrører et, flere eller alle ovennævnte områder.

4.   Sekretariat

En tjenestemand fra Europa-Kommissionen og en regeringsembedsmand fra Den Tunesiske Republik fungerer i fællesskab som faste sekretærer for underudvalget og forbereder dettes møder.

5.   Møder

Underudvalget mødes mindst en gang om året. Der kan indkaldes til møde, når en af parterne fremsætter anmodning herom via dennes faste sekretær, der videregiver anmodningen til den anden part. Den anden parts faste sekretær svarer inden for en frist på 15 arbejdsdage efter modtagelsen af anmodningen.

Hvert møde i underudvalget holdes på et tidspunkt og et sted, der aftales mellem parterne.

Hver faste sekretær indkalder den respektive part til møde efter aftale med formanden. Før hvert møde underrettes formanden om, hvem der deltager i parternes delegationer.

Hvis de to parter er enige, kan underudvalget pålægge eksperter at tilvejebringe specifikke oplysninger om forud aftalte emner.

6.   Dagsorden for møderne

Alle forslag fra de to parter til punkter på underudvalgets dagsorden fremsendes til underudvalgets faste sekretærer.

Den foreløbige dagsorden omfatter de punkter, som de faste sekretærer senest femten dage før mødet har modtaget anmodning om at få optaget på dagsordenen.

Senest ti dage før mødets begyndelse opstiller formanden en foreløbig dagsorden for mødet i samråd med den anden part.

Mødedokumenter skal være begge parter i hænde senest syv dage før mødet. Disse frister kan forkortes, hvis parterne er enige herom.

Dagsordenen vedtages af underudvalget ved mødets begyndelse.

7.   Referat

De to faste sekretærer udarbejder og godkender et referat efter hvert møde. Underudvalgets faste sekretærer sender associeringsudvalgets sekretærer og formand en kopi af referatet.

8.   Offentliggørelse

Underudvalgets møder er ikke offentlige, og dets referater er fortrolige.


23.11.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 305/28


RÅDETS AFGØRELSE

af 19. november 2007

om udnævnelse af den særlige koordinator for stabilitetspagten for Sydøsteuropa

(2007/755/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1080/2000 af 22. maj 2000 om støtte til De Forenede Nationers midlertidige mission i Kosovo (UNMIK), Den Høje Repræsentants Kontor i Bosnien-Hercegovina (OHR) og stabilitetspagten for Sydøsteuropa (1), særlig artikel 1a,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 10. juni 1999 enedes udenrigsministrene fra Den Europæiske Unions medlemsstater og Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber samt de andre deltagere i stabilitetspagten for Sydøsteuropa om at oprette en stabilitetspagt for Sydøsteuropa, i det følgende benævnt »stabilitetspagten«.

(2)

Ifølge artikel 1a i forordning (EF) nr. 1080/2000 udpeges der hvert år en særlig koordinator for stabilitetspagten.

(3)

Ved udnævnelsen er det også nødvendigt at fastsætte et mandat for den særlige koordinator. Det mandat, der er fastsat ved Rådets afgørelse 2006/921/EF af 11. december 2006 om udnævnelse af den særlige koordinator for stabilitetspagten for Sydøsteuropa (2) for 2006, er hensigtsmæssigt. I forlængelse af konklusionerne fra stabilitetspagtens regionale panel, som trådte sammen i Zagreb den 10. maj 2007, minister- og topmøderne i den sydøsteuropæiske samarbejdsproces, der blev holdt den 10. og 11. maj 2007, og Rådets konklusioner af maj 2007, hvor den særlige koordinator for stabilitetspagten, den nye generalsekretær og det bulgarske fungerende formandskab for den sydøsteuropæiske samarbejdsproces (SEECP) opfordres til at sikre, at den endelige overdragelse fra stabilitetspagten til den nye struktur sker smidigt og rettidigt, lægges i dette mandat særlig vægt på kravene om overdragelse til regionalt ejerskab og behovet for at sikre en smidig og rettidig overdragelse til generalsekretæren for Det Regionale Samarbejdsråd (RCC) inden mandatets udløb.

(4)

Der bør fastlægges en klar ansvarsfordeling og retningslinjer for koordinering og rapportering —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Erhard BUSEK udnævnes hermed til særlig koordinator for stabilitetspagten for Sydøsteuropa.

Artikel 2

Den særlige koordinator varetager de funktioner, der er fastsat i punkt 13 i stabilitetspagten af 10. juni 1999.

Artikel 3

Med henblik på at nå det mål, der er omhandlet i artikel 2, har den særlige koordinator mandat til at:

a)

fremme gennemførelsen af stabilitetspagtens mål i de enkelte lande og mellem disse indbyrdes, hvor stabilitetspagten viser sig at være til ekstra nytte

b)

varetage formandskabet for Det Regionale Sydøsteuropapanel

c)

opretholde nær kontakt med alle stabilitetspagtens deltagere og facilitatorstater, -organisationer og -institutioner samt med relevante regionale initiativer og organisationer med henblik på at fremme det regionale samarbejde og ejerskab

d)

indgå tæt samarbejde med samtlige af Den Europæiske Unions institutioner og medlemsstater for at fremme Den Europæiske Unions rolle i stabilitetspagten i overensstemmelse med punkt 18, 19 og 20 i stabilitetspagten og sikre komplementaritet mellem stabilitetspagtens aktiviteter og stabiliserings- og associeringsprocessen

e)

mødes regelmæssigt og kollektivt efter behov med formændene for arbejdspanelerne for at sikre den overordnede strategiske koordination og varetage sekretariatsfunktionen for Sydøsteuropapanelet og dets instrumenter

f)

arbejde på grundlag af en liste, der i samråd med stabilitetspagtens deltagere er opstillet over prioriterede aktioner for stabilitetspagten til gennemførelse i første halvdel af 2008, samt tilpasse stabilitetspagtens arbejdsmetoder og strukturer til de behov, der opstår i forbindelse med overgangen til regionalt ejerskab og sikre en sammenhængende og effektiv anvendelse af midlerne

g)

fremme overgangen til regionalt ejerskab i overensstemmelse med det regionale panels konklusioner af 30. maj 2006 og til dette formål arbejde tæt sammen med den sydøsteuropæiske samarbejdsproces, Det Regionale Samarbejdsråd og dets generalsekretær, idet der især fokuseres på oprettelsen af Det Regionale Samarbejdsråd og dets sekretariat, og idet der lægges særlig vægt på at strømline stabilitetspagtens forskellige taskforcer og initiativer

h)

sikre en smidig og rettidig overdragelse til generalsekretæren for Det Regionale Samarbejdsråd og afslutning af stabilitetspagtens igangværende administrative operationer.

Artikel 4

Den særlige koordinator indgår en finansieringsaftale med Kommissionen.

Artikel 5

Den særlige koordinators aktiviteter samordnes med de aktiviteter, der varetages af generalsekretæren for Rådet/den højtstående FUSP-repræsentant, formandskabet for Rådet og Kommissionen, navnlig inden for rammerne af det uformelle rådgivende udvalg. Under arbejdet på stedet holdes der tæt kontakt til Rådets formandskab, Kommissionen, medlemsstaternes missionschefer, Den Europæiske Unions særlige repræsentanter samt den højtstående repræsentants kontor i Bosnien-Hercegovina og De Forenede Nationers civile administration i Kosovo.

Artikel 6

Den særlige koordinator aflægger efter behov rapport til Rådet og Kommissionen. Han informerer fortsat regelmæssigt Europa-Parlamentet om sine aktiviteter.

Artikel 7

Denne afgørelse får virkning dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2008 til den 30. juni 2008.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. november 2007.

På Rådets vegne

L. AMADO

Formand


(1)  EFT L 122 af 24.5.2000, s. 27. Ændret ved forordning (EF) nr. 2098/2003 (EUT L 316 af 29.11.2003, s. 1).

(2)  EUT L 351 af 13.12.2006, s. 19.


Kommissionen

23.11.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 305/30


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 9. november 2007

om vedtagelse af fælles specifikationer for det nationale køretøjsregister, som er omhandlet i artikel 14, stk. 4 og 5, i direktiv 96/48/EF og 2001/16/EF

(meddelt under nummer K(2007) 5357)

(2007/756/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 96/48/EF af 23. juli 1996 om interoperabiliteten i det transeuropæiske jernbanesystem for højhastighedstog (1), særlig direktivets artikel 14, stk. 4 og 5,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/16/EF af 19. marts 2001 om interoperabiliteten i det transeuropæiske jernbanesystem for konventionelle tog (2), særlig direktivets artikel 14, stk. 4 og 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Når medlemslande giver tilladelse til ibrugtagning af rullende materiel, har de ansvaret for, at de enkelte køretøjer forsynes med en identifikationskode. Denne kode skal derpå anføres i et nationalt køretøjsregister (National Vehicle Register) (herefter benævnt »NVR«). Registeret skal kunne konsulteres af godkendte repræsentanter fra de pågældende myndigheder og interesserede parter. De forskellige nationale registre skal have ensartet dataindhold og dataformat. Det er derfor nødvendigt at fastlægge fælles funktionelle og tekniske specifikationer for deres oprettelse.

(2)

De fælles specifikationer for oprettelsen af NVR skal vedtages på grundlag af det udkast til specifikationer, som Det Europæiske Jernbaneagentur (herefter benævnt »Agenturet«) har udfærdiget. Specifikationsudkastet skal især indeholde en definition af: indhold, funktionel og teknisk arkitektur, dataformat, funktionsmåder, herunder regler for indlæsning af data, og søgning.

(3)

Denne beslutning er udfærdiget på grundlag af Agenturets henstilling nr. ERA/REC/INT/01-2006 af 28. juli 2006.

Et medlemslands NVR skal omfatte alle køretøjer, som er godkendt i det pågældende medlemsland. Dog skal fragtvogne og personbiler kun registreres i det nationale køretøjsregister for det medlemsland, hvor de først tages i brug.

(4)

Der skal anvendes et standardskema til registrering af køretøjer, udstedelse af registreringsbekræftelse, ændring af registrerede enheder og udstedelse af ændringsbekræftelse.

(5)

Alle nationale køretøjsregistre skal oprettes med elektronisk datastyring. Alle nationale køretøjsregistre skal forbindes med et virtuelt centralregister for køretøjer (Virtual Vehicle Register) (herefter benævnt »VVR«), som forvaltes af Agenturet, således at der kan oprettes et dokumentregister over interoperabilitet, som fastlagt i artikel 19 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 881/2004/EF (3). Det virtuelle køretøjsregister skal give mulighed for at søge i alle nationale køretøjsregistre via en enkelt portal og for udveksling af data mellem de nationale køretøjsregistre. Linket til VVR kan dog af tekniske årsager ikke etableres med det samme. Medlemslandene forpligtes derfor ikke til at forbinde det nationale register med det centrale VVR, før det kan påvises, at sidstnævnte register fungerer effektivt. Agenturet vil gennemføre et pilotprojekt med henblik herpå.

(6)

Ifølge referatets punkt 8 fra møde nr. 40 i det i henhold til direktiv 2001/16/EF nedsatte forskriftsudvalg skal alle eksisterende køretøjer registreres i nationalregisteret hos det medlemsland, i hvilket de tidligere var registreret. Ved planlægning af dataoverførsel skal der skabes mulighed for en overgangsperiode af tilstrækkelig længde, og der skal tages hensyn til, hvilke data der er til rådighed.

(7)

De nationale registre skal i henhold til artikel 14, stk. 4, litra b), i direktiv 96/48/EF og artikel 14, stk. 4, litra b), i direktiv 2001/16/EF føres og opdateres af et organ, som er uafhængigt af alle jernbanevirksomheder. Medlemslandene skal underrette Kommissionen og de andre medlemslande om, hvilket organ det pågældende medlemsland har udpeget til dette formål, bl.a. med henblik på at fremme informationsudvekslingen mellem disse organer.

(8)

Nogle medlemslande har et omfattende jernbanenetværk med en afstand mellem sporene på 1 520 mm, som bruges til transport med vogne, som er fælles for Sammenslutningen af Uafhængige Stater, CIS-landene. Dette har ført til oprettelsen af et fælles registreringssystem, som er et vigtigt led i dette jernbanenetværks interoperabilitet og sikkerhed. Denne særlige situation skal anerkendes, og særlige regler indføres, således at der ikke opstår uoverensstemmelser mellem de europæiske og de CIS-relaterede forpligtelser for samme køretøj.

(9)

De i TSI (tekniske specifikationer for interoperabilitet), bilag P, fastlagte regler for drift og trafikstyring finder, for så vidt angår nummereringssystemet for køretøjer, anvendelse ved registrering i NVR. Agenturet vil udfærdige en vejledning til den harmoniserede anvendelse af disse regler.

(10)

De i denne beslutning fastlagte foranstaltninger er i overensstemmelse med det i henhold til artikel 21 i direktiv 96/48/EF oprettede udvalgs udtalelse —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

De i henhold til artikel 14, stk. 5, i direktiv 96/48/EF og artikel 14, stk. 5, i direktiv 2001/16/EF udarbejdede fælles specifikationer for det nationale register for køretøjer, som er indeholdt i bilaget, vedtages herved.

Artikel 2

Ved registrering af køretøjer efter tidspunktet for denne beslutnings ikrafttræden anvender medlemslandene de i bilaget fastlagte fælles specifikationer.

Artikel 3

Medlemslandene registrerer eksisterende køretøjer som fastlagt i bilagets afsnit 4.

Artikel 4

1.   Medlemslandene udpeger i henhold til artikel 14, stk. 4, litra b), i direktiv 96/48/EF og artikel 14, stk. 4, litra b), i direktiv 2001/16/EF et nationalt organ, som har ansvar for at føre og opdatere det nationale register for køretøjer. Organet kan være det pågældende medlemslands nationale sikkerhedsmyndighed. Medlemslandene er ansvarlige for at sikre, at disse organer samarbejder og udveksler oplysninger, således at det sikres, at ændringer i de registrerede data videregives rettidigt.

2.   Medlemslandene giver senest et år efter denne beslutnings ikrafttræden Kommissionen og de øvrige medlemslande meddelelse om det udpegede organ i overensstemmelse med stk. 1.

Artikel 5

1.   Rullende materiel, som først tages i brug i Estland, Letland eller Litauen, og som er beregnet til brug uden for Den Europæiske Union som led i det fælles vognmateriel til brug på sporvidden 1 520 mm, registreres både i det nationale register, NVR, og i informationsdatabasen hos Jernbanetransportrådet for Sammenslutningen af Uafhængige Stater. I sådanne tilfælde kan det 8-cifrede nummereringssystem anvendes i stedet for det i bilaget specificerede nummereringssystem.

2.   Rullende materiel, som først tages i brug i et tredjeland, og som er beregnet til brug inden for Den Europæiske Union som led i det fælles vognmateriel til brug på sporvidden 1 520, registreres ikke i NVR. Det skal dog i overensstemmelse med artikel 14, stk. 4, i 2001/16/EF være muligt at hente de i artikel 14, stk. 5, litra c), d) og e), specificerede oplysninger fra den af CIS-rådet for Jernbanetransport forvaltede informationsdatabase.

Artikel 6

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. november 2007.

På Kommissionens vegne

Jacques BARROT

Næstformand


(1)  EFT L 235 af 17.9.1996, s. 6. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2007/32/EF (EUT L 141 af 2.6.2007, s. 63).

(2)  EFT L 110 af 20.4.2001, s. 1. Senest ændret ved direktiv 2007/32/EF.

(3)  EUT L 164 af 30.4.2004, s. 1. Berigtiget ved EUT L 220 af 21.6.2004, s. 3.


BILAG

1.   DATA

Følgende liste viser det foreslåede dataformat for de nationale køretøjsregistre.

Nummereringen følger logikken i det foreslåede standardregistreringsskema i tillæg 4.

Der kan yderligere tilføjes ét eller flere felter til kommentarer, som f.eks. identifikation af køretøjer under efterforskning (se afsnit 3.4).

1.

Europæisk identifikationskode

Obligatorisk

Indhold

Numerisk identifikationskode, som defineret i TSI, bilag P, om »drift og trafikstyring« (OPE TSI) (1).

 

Format

1.1.

Kode

12 cifre (2)

1.2.

Eventuelt tidligere kode (for tidligere registreret køretøj)

12 cifre (2)

2.

Medlemsland og NSA

Obligatorisk

Indhold

Identifikation af det medlemsland og NSA, hvor køretøjet er blevet godkendt. For køretøjer, der kommer fra tredjeland, det medlemsland, hvor køretøjet blev godkendt.

 

Format

2.1.

Medlemslandets numeriske kode, som defineret i OPE TSI, bilag P

En 2-cifret kode

2.2.

Navn på NSA

Tekst

3.

Fremstillingsår

Obligatorisk

Indhold

Det år, hvor køretøjet forlod fabrikken.

 

Format

3.

Fremstillingsår

ÅÅÅÅ

4.

EF-reference

Obligatorisk

Indhold

Henvisninger til »EF«-verifikationserklæringen og udstederen (den kontraherende enhed).

 

Format

4.1.

Erklæringens dato

Dato

4.2.

EF-reference

Tekst

4.3.

Det udstedende organs navn (den kontraherende enhed)

Tekst

4.4.

Registreret virksomhedsnummer

Tekst

4.5.

Organisationens adresse — gade og nummer

Tekst

4.6.

By

Tekst

4.7.

Landekode

ISO

4.8.

Postnummer

Alfanumerisk kode

5.

Henvisning til registeret over rullende materiel

Obligatorisk

Indhold

Henvisning til den ansvarlige enhed for RS-registeret (3).

 

Format

5.1.

Enhed, som er ansvarlig for registeret

Tekst

5.2.

Enhedens adresse — gade og nummer

Tekst

5.3.

By

Tekst

5.4.

Landekode

ISO

5.5.

Postnummer

Alfanumerisk kode

5.6.

E-mail adresse

E-mail

5.7.

Henvisning, som gør det muligt at hente de relevante tekniske data i registeret over rullende materiel

Alfanumerisk kode

6.

Restriktioner

Obligatorisk

Indhold

Alle eventuelle begrænsninger i køretøjets tilladte anvendelsesmuligheder.

 

Format

6.1.

Begrænsninger indlagret i kode

(se tillæg 1)

Kode

6.2.

Begrænsninger, som ikke er indlagret i kode

Tekst

7.

Ejer

Valgfrit

Indhold

Identifikation af køretøjets ejer.

 

Format

7.1.

Organisationens navn

Tekst

7.2.

Registreret virksomhedsnummer

Tekst

7.3.

Organisationens adresse — gade og nummer

Tekst

7.4.

By

Tekst

7.5.

Landekode

ISO

7.6.

Postnummer

Alfanumerisk kode

8.

Forvalter

Obligatorisk

Indhold

Identifikation af køretøjets forvalter.

 

Format

8.1.

Organisationens navn

Tekst

8.2.

Registreret virksomhedsnummer

Tekst

8.3.

Organisationens adresse — gade og nummer

Tekst

8.4.

By

Tekst

8.5.

Landekode

ISO

8.6.

Postnummer

Alfanumerisk kode

8.7.

VKM — valgfrit

Alfanumerisk kode

9.

Den vedligeholdelsesansvarlige enhed

Obligatorisk

Indhold

Henvisning til den ansvarlige enhed for vedligeholdelse (4).

 

Format

9.1.

Den vedligeholdelsesansvarlige enhed

Tekst

9.2.

Enhedens adresse, gade og nummer

Tekst

9.3.

By

Tekst

9.4.

Landekode

ISO

9.5.

Postnummer

Alfanumerisk kode

9.6.

E-mailadresse

E-mail

10.

Tilbagetrækning

Obligatorisk hvis relevant

Indhold

Tidspunktet for den officielle skrotning og/eller anden bortskaffelsesordning samt den relevante tilbagetrækningskode.

 

Format

10.1.

Bortskaffelsesmåde

(se tillæg 3)

2-cifret kode

10.2.

Tilbagetrækningsdato

Dato

11.

Det medlemsland, hvor køretøjet er godkendt

Obligatorisk

Indhold

Fortegnelse over medlemslande, hvor køretøjet er godkendt

 

Format

11.

Medlemslandets numeriske kode, som defineret i OPE TSI, bilag P.4

Liste

12.

Godkendelseskode

Obligatorisk

Indhold

Harmoniseret godkendelseskode for ibrugtagning, genereret af NSA.

 

Format

12.

Godkendelseskode

Alfanumerisk kode baseret på EIN, se tillæg 2

13.

Ibrugtagningsgodkendelse

Obligatorisk

Indhold

Dato for køretøjets ibrugtagningsgodkendelse (5) og godkendelsens status.

 

Format

13.1.

Dato for godkendelse

Dato (ÅÅÅÅMMDD)

13.2.

Godkendelse gyldig indtil

Dato (til og med)

13.3.

Godkendelse suspenderet

Ja/Nej

2.   ARKITEKTUR

2.1.   Links til andre registre

Som følge af de nye EU-forskrifter er flere registre under oprettelse. Nedenstående oversigtsskema viser, hvilke registre og databaser der vil kunne forbindes med NVR efter oprettelse.

Register eller databaser

Ansvarlig enhed

Andre enheder med adgang

NVR

(Interoperabilitetsdirektiver)

RE (6)/NSA

Øvrige NSA/RE/RU/IM/IB/RB/registeransvarlig/ejer/ERA/OTIF

RRS

(Interoperabilitetsdirektiver)

Besluttes af medlemslandene

RU/IM/NSA/ERA/OTIF/registeransvarlig/værksteder

RSRD

(TAF TSI & SEDP)

Registeransvarlig

RU/IM/NSA/ERA/registeransvarlig/værksteder

WIMO

(TAF TSI & SEDP)

Endnu ikke besluttet

RU/IM/NSA/ERA/registeransvarlig/værksteder/bruger

Register over rullende jernbanemateriel (7)

(Cape Town-konventionen)

Den registrerende myndighed

Alment tilgængelig

OTIF-registeret

(COTIF 99 — ATMF)

OTIF

De pågældende myndigheder RU/IM/IB/RB/registeransvarlig/ejer/ERA/OTIF’s sekretær

Det er ikke muligt at vente med implementeringen af NVR, indtil alle registre er oprettet. Det er derfor nødvendigt, at NVR giver mulighed for senere sammenkobling med andre registre. Følgelig:

RRS: der henvises til RRS i NVR ved at nævne den for RRS ansvarlige enhed. Nøglen til kobling af begge registre er punkt 5.7

RSRD: omfatter visse »administrative« punkter i NVR. Er under planlægning i TAF TSI SEDP. SEDP tager hensyn til specifikationerne for NVR

WIMO: omfatter data fra RSRD og vedligeholdelsesdata. Der forventes ingen sammenkobling med NVR

VKMR: skal varetages i et samarbejde mellem ERA og OTIF (ERA for EU og OTIF for alle ikke-EU OTIF-medlemslande). Den registeransvarlige oplyses i NVR. TSI OPE specificerer andre globale centralregistre (f.eks. typekoder for køretøj, interoperabilitetskoder, landekoder osv.), som bør forvaltes af et »centralt organ«, der dannes på basis af samarbejdet mellem ERA og OTIF

Register over rullende jernbanemateriel (Cape Town-konventionen): Dette er et register over finansielle oplysninger vedrørende mobilt udstyr. Det kan oprettes som følge af den diplomatiske konference, som vil blive afholdt i februar 2007. Der er en mulig forbindelse, idet UNIDROIT-registeret mangler oplysninger om køretøjsnummer og køretøjsejer. Nøglen til kobling af begge registre er EVN

OTIF-registeret: OTIF-registerets specifikationer vil blive fastlagt under hensyn til denne afgørelse og de øvrige EU-registre.

Specifikationerne for systemets samlede arkitektur samt sammenkoblingerne mellem NVR og de øvrige registre vil blive fastlagt på en sådan måde, at det bliver muligt at hente de nødvendige oplysninger efter behov.

2.2.   NVR’s overordnede EU-arkitektur

NVR-registrene implementeres ved anvendelse af en decentraliseret løsning. Formålet er at oprette en søgemaskine til distribuerede data på basis af en almindeligt anvendt software-applikation, som gør det muligt for brugerne at hente data fra alle de lokale registre (LR) i medlemslandene.

NVR-data lagres nationalt og med adgang via en webbaseret applikation (med egen webadresse).

Det Centraliserede, Europæiske Virtuelle Køretøjsregister (EC VVR) består af to delsystemer:

det virtuelle køretøjsregister (VVR), som er den centrale søgemaskine i ERA

det nationale køretøjsregister/de nationale køretøjsregistre (NVR), som er de lokale registre (LR) i medlemslandene (MS).

Figur 1

Arkitekturen i EC-VVR

Image

Denne arkitektur er baseret på to komplementære delsystemer, som gør det muligt at søge efter data, som er lagret lokalt i alle MS, og som omfatter:

oprettelse af EDB-baserede registre på nationalt plan og adgang til søgning på tværs af disse

erstatning af dokumentregistre med elektroniske registre. De enkelte medlemslande vil således kunne styre og udveksle data med andre medlemslande

oprettelse af forbindelser mellem de nationale registre og VVR-registeret ved brug af fælles standarder og terminologi.

Arkitekturens hovedprincipper er:

Alle NVR-registre bliver del af det EDB-baserede netværkssystem.

Alle medlemslande vil kunne se de fælles data, når de går ind i systemet.

Dobbelt registrering af data og relaterede mulige fejl vil kunne undgås, når VVR er oprettet.

Opdaterede data.

Arkitekturen bliver implementeret via nedenstående foranstaltninger:

vedtagelse af denne beslutning

agenturets gennemførelse af et pilotprojekt, som omfatter VVR med tilslutning til mindst tre medlemslandes NVR, samt tilfredsstillende tilslutning til et eksisterende NVR ved hjælp af et oversættelsesværktøj

vurdering af pilotprojektet og opdatering af denne beslutning efter behov

agenturets offentliggørelse af de specifikationer, som medlemslandene skal bruge ved tilslutning af de nationale registre til det centrale VVR

som en sidste foranstaltning, ved separat beslutning og efter vurdering af pilotprojektet, tilslutning af alle nationale registre til det centrale VVR.

3.   DRIFT

3.1.   Brug af NVR

NVR anvendes til følgende formål:

registrering af godkendelse

registrering af de til køretøjerne tildelte EVN

søgning efter kortfattede oplysninger om et givet køretøj overalt i Europa

opfølgning på retlige aspekter som f.eks. forpligtelser og retslige oplysninger

oplysninger om inspektion hovedsagelig i forbindelse med sikkerhed og vedligeholdelse

muliggørelse af kontakt med ejer og forvalter

tværgående søgning på sikkerhedskrav før udstedelse af sikkerhedscertifikat

opfølgning på et givet køretøj.

3.2.   Ansøgningsskemaer

3.2.1.   Ansøgning om registrering

Det skema, der skal anvendes, vises i tillæg 4.

Den enhed, som ansøger om registrering af et køretøj, sætter mærke i feltet ud for »Ny registrering«. Den udfylder derefter skemaets første del med alle nødvendige oplysninger fra punkt 2 til punkt 9 og punkt 11 og indsender derefter skemaet til:

RE i det medlemsland, hvor der ansøges om registrering

RE i det første medlemsland, hvor ansøgeren agter at drive virksomhed, hvis der ansøges om registrering af et køretøj, der kommer fra tredjeland.

3.2.2.   Registrering af et køretøj og udstedelse af en europæisk identitetskode

Ved første registrering er det den pågældende registreringsenhed, som udsteder identifikationskoden.

Det er muligt at have et individuelt registreringsskema pr. køretøj eller samme skema for et sæt køretøjer, som indgår i samme serie eller samme ordre, vedhæftet en fortegnelse over identitetskoderne.

Registreringsenheden træffer rimelige foranstaltninger til at sikre, at data, som indføres i NVR, er korrekte. Registreringsenheden kan således anmode om oplysninger fra andre registreringsenheder i særdeleshed, når den enhed, som ansøger om registrering i et medlemsland, ikke er etableret i det pågældende medlemsland.

3.2.3.   Ændring af et eller flere registreringspunkter

Den enhed, som ansøger om en ændring i sin køretøjsregistrering:

sætter mærke i feltet ud for »Ændring«

anfører den faktiske europæiske identitetskode (punkt nr. 1)

sætter mærke i feltet ud for den/de ønskede ændring(er)

anfører det nye indhold af de ændrede punkter og indsender derefter skemaet til registreringsenheden for det/de medlemsland(e), hvor køretøjet er registreret.

Standardskemaet kan i visse tilfælde være utilstrækkeligt. Den pågældende registreringsenhed kan derfor bruge yderligere papirdokumenter eller elektroniske dokumenter efter behov.

Hvis der sker en ændring i den registeransvarlige, er det den nuværende registeransvarlige, som har ansvaret for at give meddelelse til registreringsenheden, og registreringsenheden giver den nye registeransvarlige meddelelse om registreringsændringen. Den tidligere registeransvarlige må først fjernes fra det nationale register og løses fra sit ansvar, når den nye registeransvarlige har bekræftet sin accept af stillingen som registeransvarlig.

Hvis der sker ejerskifte, er det den registrerede ejers ansvar at give meddelelse til registreringsenheden. Den tidligere ejer fjernes derefter fra registeret. Den nye ejer kan anmode om at få sine data indført i registeret.

Når ændringerne er registeret, kan NSA udstede et nyt autorisationsnummer og i nogle tilfælde et nyt EVN.

3.2.4.   Tilbagetrækning af registrering

Den enhed, som ansøger om tilbagetrækning af et køretøj, sætter mærke i feltet ud for »Tilbagetrækning«. Enheden udfylder derefter punkt nr. 10 og indsender skemaet til registreringsenheden i det medlemsland, hvor køretøjet er registreret.

Registreringsenheden udfører tilbagetrækningen ved at udfylde datoen for tilbagetrækning og kvittere for tilbagetrækningen til den pågældende enhed.

3.2.5.   Godkendelse i flere medlemslande

Når et køretøj, som allerede er godkendt og registreret i ét medlemsland, godkendes i et andet medlemsland, skal det registreres i dette medlemslands nationale register. I dette tilfælde er det dog kun data med relation til punkt 1, 2, 6, 11, 12 og 13, som skal registreres, idet disse data kun vedrører sidstnævnte medlemsland.

Så længe centralregisteret og forbindelsen til alle nationale registre ikke er fuldt funktionsdygtigt, skal de pågældende registreringsenheder udveksle informationer for at sikre, at der er overensstemmelse mellem data vedrørende samme køretøj.

Fragtvogne og passagervogne registreres kun i nationalregisteret for det medlemsland, hvor de først tages i brug.

3.3.   Adgangsret

Et givet medlemslands ret til adgang til data, som er lagret i et nationalt register, er vist i nedenstående skema, hvor adgangskoderne defineres som følger:

Adgangskode

Form for adgang

0.

Ingen adgang

1.

Begrænset adgang (betingelser i kolonnen »læseret«)

2.

Ubegrænset adgang

3.

Begrænset adgang og opdatering

4.

Ubegrænset adgang og opdatering

De enkelte registreringsenheder har kun ubegrænset adgang og ubegrænset ret til opdatering af data på egen database. Adgangskoden er derfor 3.

Enhed

Definition

Læseret

Opdateringsret

Punkt nr. 7

Alle øvrige punkter

Registreringsenhed/NSA»XX«

Registreringsenhed/NSA i medlemsland »XX«

Alle data

Alle data

4

4

Øvrige/NSA/registreringsenheder

Andre NSA’er og/eller andre registreringsenheder

Alle data

Ingen

2

2

ERA

Det Europæiske Jernbaneagentur

Alle data

Ingen

2

2

Forvaltere

Køretøjsansvarlige

Alle data for alle køretøjer, som forvalteren er ansvarlig for

Ingen

1

1

Flådeforvaltere

Forvalter for køretøjer som udpeget af den køretøjsansvarlige

Køretøjer, som forvalteren af den køretøjsansvarlige er udpeget til forvalter for

Ingen

1

1

Ejere

Ejer af køretøjet

Alle data for alle køretøjer, som ejeren er ejer af

Ingen

1

1

RU

Togoperatør

Alle data baseret på identifikationskode

Ingen

0

1

IM

Infrastrukturforvalter

Alle data baseret på identifikationskode

Ingen

0

1

IB og RB

Tilsyns- og revisionsorganer, som udpeges af medlemslandene

Alle data for køretøjer, som tilses eller revideres

Ingen

2

2

Andre legitime brugere

Alle lejlighedsvise brugere med NSA- eller ERA-godkendelse

Lejlighedsvis kan defineres ved en begrænsning i varighed

Ingen

0

1

3.4.   Historiske arkiver

Alle data i det nationale register skal opbevares i 10 år fra datoen for køretøjets tilbagetrækning og afregistrering. Dataene skal som minimum være tilgængelige online i de første tre år. Efter tre år kan dataene opbevares elektronisk, i dokumentform eller andet arkiveringssystem. Hvis der på noget tidspunkt i 10-års perioden indledes en undersøgelse, som omfatter et eller flere køretøjer, skal data med forbindelse til det/de pågældende køretøj(er) opbevares efter behov ud over 10-års perioden.

Alle ændringer i NVR skal registreres. Forvaltningen af de historiske ændringer kan løses ved anvendelse af IT-tekniske funktioner.

4.   EKSISTERENDE KØRETØJER

4.1.   Vurderet dataindhold

De 13 registreringspunkter har været underkastet enkeltvis bedømmelse med henblik på en opdeling i obligatoriske punkter og andre.

4.1.1.   Punkt nr. 1 — Europæisk identifikationskode (obligatorisk)

a)   Køretøjer, som allerede er udstyret med en 12-cifret identifikationskode

Lande med en entydig landekode: Køretøjerne skal beholde den nuværende kode. Den 12-cifrede kode skal registreres uden ændringer af nogen art.

Lande, som både har en landsdækkende hovedkode og en tidligere tildelt specifik kode:

Tyskland, som har den landsdækkende hovedkode 80 og den specifikke kode 68 for AAE (Ahaus Alstätter Eisenbahn)

Schweiz, som har den landsdækkende hovedkode 85 og den specifikke kode 63 for BLS (Bern-Lötschberg-Simplon Eisenbahn)

Italien, som har den landsdækkende hovedkode 83 og den specifikke kode 64 for FNME (Ferrovie Nord Milano Esercizio)

Ungarn, som har den landsdækkende hovedkode 55 og den specifikke kode 43 for GySEV/ROeEE (Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Részvénytársaság/Raab-Ödenburg-Ebenfurter Eisenbahn).

Køretøjerne skal beholde den nuværende kode. Den 12-cifrede kode skal registreres uden ændringer af nogen art (8).

IT-systemet skal kunne genkende begge koder (den landsdækkende hovedkode og den specifikke kode) som tilhørende samme land.

b)   Køretøjer, som anvendes i international trafik uden en 12-cifret identifikationskode

En totrins procedure skal bringes i anvendelse:

Der tildeles en 12-cifret kode i det nationale register (i overensstemmelse med OPE TSI), som defineres på basis af køretøjets egenskaber. IT-systemet forbinder denne registrerede kode med køretøjets nuværende kode.

Køretøjet mærkes fysisk med den 12-cifrede kode inden udløbet af en seksårs frist.

c)   Køretøjer, som anvendes i indenrigstrafik uden en 12-cifret identifikationskode

Ovenstående procedure kan på frivillig basis anvendes for køretøjer, som alene anvendes i indenrigstrafik.

4.1.2.   Punkt nr. 2 — Medlemsland og NSA (obligatorisk)

Punktet »medlemsland« skal altid henvise til det medlemsland, hvor køretøjet er under registrering i landets nationale register. Punktet »NSA« henviser til den nationale sikkerhedsmyndighed, som har udstedt køretøjets ibrugtagningstilladelse.

4.1.3.   Punkt nr. 3 — Fremstillingsår

Hvor det nøjagtige fremstillingsår ikke er kendt, anføres det omtrentlige år.

4.1.4.   Punkt nr. 4 — EF-henvisning

En sådan henvisning findes normalt ikke for eksisterende køretøjer bortset fra et lille antal HS RS. Anføres kun ved forekomst.

4.1.5.   Punkt nr. 5 — Henvisning til RRS

Anføres kun ved forekomst.

4.1.6.   Punkt nr. 6 — Restriktioner

Anføres kun ved forekomst

4.1.7.   Punkt nr. 7 — Ejer

Anføres kun ved forekomst og/eller ifølge anmodning.

4.1.8.   Punkt nr. 8 — Forvalter (obligatorisk)

Normalt kendt og obligatorisk

4.1.9.   Punkt nr. 9 — Den vedligeholdelsesansvarlige enhed

Dette punkt er obligatorisk.

4.1.10.   Punkt nr.10 — Tilbagetrækning

Finder anvendelse i påkommende tilfælde.

4.1.11.   Punkt nr. 11 — Det medlemsland, hvor køretøjet er godkendt

RIV- og RIC-vogne og -køretøjer underlagt bilaterale eller multilaterale aftaler er normalt registrerede som sådan. Hvis denne information er kendt, skal den registreres.

4.1.12.   Punkt nr. 12 — Godkendelsesnummer

Anføres kun ved forekomst.

4.1.13.   Punkt nr. 13 — Ibrugtagning (obligatorisk)

Hvor den nøjagtige dato for ibrugtagning ikke er kendt, anføres det omtrentlige år.

4.2.   Procedure

Den enhed, som tidligere havde ansvar for køretøjsregistrering, skal stille alle oplysninger til rådighed for NSA eller registreringsenheden i det land, hvor den er placeret.

Eksisterende fragtvogne og personbiler skal kun registreres i nationalregisteret for det medlemsland, hvor den tidligere registreringsenhed var placeret.

Hvis et eksisterende køretøj er godkendt i flere medlemslande, skal den registreringsenhed, som registrerer det pågældende køretøj, sende de relevante data til registreringsenhederne i de pågældende medlemslande.

NSA eller registreringsenheden overtager oplysningerne i eget nationale register.

NSA eller registreringsenheden underretter alle involverede parter, når oplysningsoverdragelsen har fundet sted. Nedenstående organer skal som minimum informeres:

Den enhed som tidligere var ansvarlig for køretøjsregistrering

Forvalteren

ERA.

4.3.   Overgangsperiode

4.3.1.   Indsigt i registrerede oplysninger for NSA

Den enhed, der tidligere havde ansvar for køretøjsregistrering, skal stille alle nødvendige oplysninger til rådighed i overensstemmelse med aftale indgået mellem den selv og registreringsenheden. Dataoverførslen skal som minimum foretages inden 12 måneder efter Kommissionens afgørelse. Den skal om muligt foretages i elektronisk format.

4.3.2.   Køretøjer anvendt i international trafik

De enkelte medlemslandes registreringsenheder skal optage disse køretøjer i det pågældende nationalregister senest to år efter Kommissionens afgørelse.

Se også 4.1.1 b)

4.3.3.   Køretøjer anvendt i indenrigstrafik

De enkelte medlemslandes registreringsenheder skal optage disse køretøjer i det pågældende nationalregister senest tre år efter Kommissionens beslutning.


(1)  Kommissionen vedtog den 11.8.2006 afgørelse 2006/920/EF om den tekniske specifikation for interoperabilitet gældende for delsystemet »Drift og trafikstyring« i det transeuropæiske jernbanesystem for konventionelle tog (meddelt den 14. august 2006). Den tilsvarende TSI for højhastighedstog forventes at blive vedtaget i 2007, og den bruger det samme nummereringssystem.

(2)  I henhold til artikel 5, stk. 1, i nærværende beslutning kan Jernbanetransportrådet for Sammenslutningen af Uafhængige Staters 8-cifrede nummereringssystem ligeledes anvendes.

(3)  Registre ifølge artikel 22a i direktiv 96/48/EF og artikel 24 i direktiv 2001/16/EF.

(4)  Denne enhed kan være den jernbanevirksomhed, der anvender køretøjet, en underleverandør hertil eller forvalteren.

(5)  Godkendelse udstedt i henhold til artikel 14 i direktiv 96/48/EF eller direktiv 2001/16/EF.

(6)  Registreringsenheden (herefter benævnt »RE«) er den enhed, som udpeges af de enkelte medlemslande i henhold til artikel 14, stk. 4, litra b), i direktiv 96/48/EF og artikel 14, stk. 4, litra b), i direktiv 2001/16/EF til at have ansvar for føring og opdatering af det pågældende NVR

(7)  Som specificeret i udkastet til protokol til konventionen om international garantistillelse for mobilt udstyr (Cape Town-konventionen) om forhold, der særligt vedrører rullende jernbanemateriel.

(8)  Men alle nye køretøjer, som tages i brug hos AAE, BLS, FNME og GySEV/ROeEE skal tildeles den landsdækkende standardkode.

Tillæg 1

KODNING AF RESTRIKTIONER

1.   PRINCIPPER

Begrænsninger (tekniske egenskaber), som allerede er opført i andre registre, som de nationale sikkerhedsmyndigheder har adgang til, behøver ikke gentages i de nationale registre.

Godkendelse til grænseoverskridende trafik er baseret på:

de oplysninger, som indlagres i identifikationskoden

den alfabetiske kodning

køretøjets mærkning.

Det er derfor ikke nødvendigt at gentage disse oplysninger i de nationale registre.

2.   STRUKTUR

Kodestrukturen omfatter tre niveauer:

1. niveau: restriktionskategori

2. niveau: restriktionstype

3. niveau: værdi eller specifikation.

Restriktionskodning

Kat.

Type

Værdi

Navn

1

 

 

Konstruktionsrelaterede tekniske begrænsninger

 

1

Numerisk (3)

Mindste kurveradius i meter

 

2

Begrænsninger i sporisolation

 

3

Numerisk (3)

Hastighedsrestriktioner i km/h (mærket på fragt- og passagervogne, men ikke på lokomotiver)

2

 

 

Geografisk restriktion

 

1

Alfanumerisk (3)

Kinematisk fritrumsprofil (kodning WAG TSI bilag C)

 

2

Kodet liste

Hjulsættets sporvidde

 

 

1

Variabelt løbetøj til sporvidde 1435/1520

 

 

2

Variabelt løbetøj til sporvidde 1435/1668

 

3

CCS ikke installeret

 

4

ERTMS A installeret

 

5

Numerisk (3)

B-system installeret (1)

3

 

 

Miljømæssige begrænsninger

 

1

Kodet liste

Klimazone EN50125/1999

 

 

1

T1

 

 

2

T2

 

 

3

T3

4

 

 

Anvendelsesbegrænsninger, som er indeholdt i godkendelsescertifikatet

 

1

Tidsbaseret

 

2

Betingelsesbaseret (rejselængde, slid osv.)


(1)  Hvis der er mere end ét B-system installeret i køretøjet, anføres separat kode for hvert system.

Den numeriske kode består af tre cifre, hvor:

1xx betegner et køretøj udstyret med et signaleringssystem

2xx betegner et køretøj udstyret med radio

Xx svarer til de numeriske koder i bilag B til CCS TSI

Tillæg 2

DET EUROPÆISKE IDENTIFIKATIONSNUMMERS STRUKTUR OG INDHOLD

Kode for det harmoniserede nummereringssystem betegnet European Identification Number (EIN) til sikkerhedscertifikater og andre dokumenter

Eksempel:

I

T

5

1

2

0

0

6

0

0

0

5

Lande kode

(2 bogstaver)

Dokumenttype

(2 cifre)

Udstedelsesår

(4 cifre)

Tæller

(4 cifre)

Felt 1

Felt 2

Felt 3

Felt 4

FELT 1 —   LANDEKODE (2 BOGSTAVER)

Der er tale om koder, der offentliggøres og opdateres officielt på den europæiske hjemmeside i Vejledning i Udformning af EU-publikationer (http://publications.europa.eu.int/code/da/da-5000600.htm)

Land

Kode

Østrig

AT

Belgien

BE

Bulgarien

BG

Schweiz

CH

Cypern

CY

Tjekkiet

CZ

Tyskland

DE

Danmark

DK

Estland

EE

Grækenland

EL

Spanien

ES

Finland

FI

Frankrig

FR

Ungarn

HU

Irland

IE

Island

IS

Italien

IT

Liechtenstein

LI

Litauen

LT

Luxembourg

LU

Letland

LV

Malta

MT

Nederlandene

NL

Norge

NO

Polen

PL

Portugal

PT

Rumænien

RO

Sverige

SE

Slovenien

SI

Slovakiet

SK

Det Forenede Kongerige

UK

Koden for multinationale sikkerhedsmyndigheder skal genereres på samme måde. Der er kun én myndighed for tiden: Sikkerhedsmyndigheden for kanaltunnelen, the Channel Tunnel Safety Authority. Det henstilles at benytte følgende kode:

Multinational sikkerhedsmyndighed

Kode

Channel Tunnel Safety Authority

CT

FELT 2 —   DOKUMENTTYPE (2-CIFRET KODE)

To cifre er tilstrækkeligt til at identificere dokumenttypen:

Det første ciffer betegner dokumentets generelle klassificering.

Det andet ciffer betegner dokumentets deltype.

Dette nummereringssystem kan udvides i takt med behovet for flere koder. Nedenstående vises den anbefalede liste over kendte mulige kombinationer af tocifrede numre udvidet med udkastet til tilladelse til ibrugtagning af køretøjer:

Talkombination for felt 2

Dokumenttype

Dokumentets deltype

[0 1]

Licenser

Licenser til RU

[0 x]

Licenser

Øvrige

[1 1]

Sikkerhedscertifikat

Del A

[1 2]

Sikkerhedscertifikat

Del B

[1 x]

Sikkerhedscertifikat

Øvrige

[2 1]

Sikkerhedsautorisation

Del A

[2 2]

Sikkerhedsautorisation

Del B

[2 x]

Sikkerhedsautorisation

Øvrige

[3 x]

Reserveret, f.eks. til vedligeholdelse af rullende materiel, til infrastruktur eller andet

 

[4 x]

Reserveret til bemyndigede organer

f.eks. forskellige typer bemyndigede organer

[5 1] et [5 5] (1)

Ibrugtagningsgodkendelse

Rullende materiel med trækkraft

[5 2] et [5 6] (1)

Ibrugtagningsgodkendelse

Passagerkøretøjer uden trækkraft

[5 3] et [5 7] (1)

Ibrugtagningsgodkendelse

Vogne

[5 4] et [5 8] (1)

Ibrugtagningsgodkendelse

Specielle køretøjer

[6 x] … [9 x]

Reserveret (4 dokument-typer)

Reserveret (10 deltyper hver)

FELT 3 —   UDSTEDELSESÅR (4-CIFRET KODE)

Dette felt viser året (i det fastlagte format åååå, dvs. 4 cifre), hvor godkendelsen er udstedt.

FELT 4 —   TÆLLER

Tælleren er et fremadskridende nummer, som øges med én enhed for hver gang, et dokument udstedes, uanset om det drejer sig om en ny, fornyet, opdateret eller ændret godkendelse. Selv i tilfælde, hvor et certifikat tilbagekaldes, eller en godkendelse suspenderes, kan det pågældende nummer ikke bruges igen.

Tælleren skal starte fra nul hvert år.


(1)  Hvis de fire cifre, der er afsat til felt 4 »Tæller«, opbruges inden for et år, skifter de to cifre fra felt 2 fra:

[5 1] til [5 5] for rullende materiel med trækkraft

[5 2] til [5 6] for passagerkøretøjer uden trækkraft

[5 3] til [5 7] for vogne

[5 4] til [5 8] for specielle køretøjer.

Tillæg 3

TILBAGETRÆKNINGSKODER

Kode

Tilbagetrækning

Beskrivelse

00

Ingen

Køretøjets registrering er gyldig.

10

Registrering suspenderet

Årsag ikke anført

Køretøjets registrering er suspenderet på anmodning fra ejer eller forvalter eller ifølge NSA- eller RE-beslutning.

11

Registrering suspenderet

Køretøjet skal oplagres i fuld funktionel stand som inaktiv eller strategisk reserve.

20

Registrering overdraget

Køretøjet vides at være omregistreret under et andet nummer eller af en anden NVR med henblik på fortsat brug på (hele eller del af) det europæiske jernbanenetværk.

30

Afregistreret

Årsag ikke anført

Køretøjets registrering for drift på det europæiske jernbanenetværk er ophørt uden nogen kendt omregistrering.

31

Afregistreret

Køretøjet skal fortsætte i drift som jernbanekøretøj uden for det europæiske jernbanenetværk.

32

Afregistreret

Køretøjet skal bruges til genanvendelse af større kompatible dele/moduler/reservedele eller en større ombygning.

33

Afregistreret

Køretøjet skal skrottes, og materialerne bortfjernes (herunder større reservedele) til genbrug

34

Afregistreret

Køretøjet skal som »bevaret rullende materiel af historisk værdi« indgå i driften af et segregeret netværk eller en statisk udstilling uden for det europæiske jernbanenetværk.

Brug af koder

Hvis årsagen til tilbagetrækning ikke er angivet, bruges kode 10, 20 og 30 til at vise ændringen i registreringsstatus.

Hvis årsagen til tilbagetrækning er oplyst, er kode 11, 31, 32, 33 og 34 mulige valg i det nationale registers database. Disse koder er udelukkende baseret på oplysninger fra den pågældende RE-forvalter eller -ejer

Kommentarer

Et køretøj, hvis registrering er suspenderet eller afregistreret, må ikke bruges på det europæiske jernbanenetværk under den gældende registrering.

Hvis registreringen ønskes genaktiveret, skal der indhentes fornyet godkendelse fra den pågældende NSA under hensyntagen til årsagen eller grunden til suspenderingen og afregistreringen.

En registreringsoverdragelse finder sted inden for rammerne af EU-direktiver om godkendelse af køretøjer og ibrugtagningsgodkendelse.

Tillæg 4

STANDARDREGISTRERINGSFORMULAR

Image

Image

Image

TILLÆG 5

GLOSSAR

Forkortelse

Definition

CCS

Delsystemet Togkontrol

CIS

SNG-lande (Samfundet af Uafhængige Stater)

COTIF

Konventionen om internationale jernbanebefordringer

CR

Konventionel jernbane

DB

Database

EC

Den Europæiske Kommission

EC VVR

European Centralized Virtual Vehicle Register (Det Centraliserede og Europæiske Virtuelle Køretøjsregister)

EIN

Europæisk identifikationskode

EN

Europæisk standard (Euro norm)

EVN

Europæisk identifikationskode for køretøjer

ERA

European Railway Agency, (Det Europæiske Jernbaneagentur), også benævnt »Agenturet«

ERTMS

European Rail Traffic Management System (Det Europæiske System til Styring af Jernbanetrafik)

EU

Den Europæiske Union

HS

High speed (-system)

IB

Undersøgelsesorgan

ISO

International Organization for Standardization

IM

Infrastrukturforvalter

INF

Infrastruktur

IT

Informationsteknologi

LR

Lokalt register

MS

EU-land(e)

NoBo

Notified Body (Bemyndiget organ)

NSA

National sikkerhedsmyndighed

NVR

Nationalt køretøjsregister

OPE (TSI)

Traffic Operation and Management (TSI) (Drift- og trafikstyring)

OTIF

Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail

RE

Registreringsenhed, f.eks. det organ, som er ansvarlig for at opretholde og opdatere det nationale køretøjsregister

RB

Regulatory Body (Tilsynsorgan)

RIC

Regulativer om gensidig anvendelse af vogne og bremsevogne i international trafik

RIV

Regulativer om gensidig anvendelse af vogne i international trafik

RS or RST

Rolling Stock (Rullende materiel)

RSRD (TAF)

Rolling Stock Reference Database (TAF) Referencedatabase for rullende materiel

RU

Railway Undertaking (Jernbanevirksomhed)

SEDP (TAF)

Strategisk europæisk anvendelsesplan (TAF)

TAF (TSI)

Trafiktelematik for godstrafikken (TSI)

TSI

Tekniske specifikationer for interoperabilitet

VKM

Ejeridentifikationsmærke (Vehicle Keeper Marking)

VKMR

Register over ejeridentifikationsmærke (Vehicle Keeper Marking Register)

VVR

Virtuelt køretøjsregister (Virtual Vehicle Register)

WAG (TSI)

Vogn (TSI)

WIMO (TAF)

Wagon and Intermodal Operational Database (TAF) Driftsdatabase over vogne og intermodale enheder


23.11.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 305/52


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 14. november 2007

om EF-tilskud til visse foranstaltninger vedrørende dyresundhed og -velfærd samt visse tekniske og videnskabelige foranstaltninger

(2007/757/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets beslutning 90/424/EØF af 26. juni 1990 om visse udgifter på veterinærområdet (1), særlig artikel 17 og 20, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved beslutning 90/424/EØF er der fastsat procedurer for EF-tilskud til specifikke veterinærforanstaltninger, herunder foranstaltninger vedrørende dyresundhed og -velfærd samt tekniske og videnskabelige foranstaltninger.

(2)

Fællesskabet skal blandt andet bidrage finansielt til at etablere en informationspolitik vedrørende dyresundhed og -velfærd, herunder gennemførelse af de undersøgelser, der er nødvendige for at kunne udarbejde og udvikle retsforskrifter vedrørende dyrevelfærd. Fællesskabet kan også iværksætte eller bistå medlemsstaterne eller internationale organisationer ved iværksættelsen af de tekniske og videnskabelige foranstaltninger, der er nødvendige for udviklingen af Fællesskabets veterinærbestemmelser og for udviklingen af undervisning og uddannelse på veterinærområdet.

(3)

Nye avlsteknikker såsom kloning af dyr ved somatisk cellekerneoverførsel (SCNT) anvendes til forskningsformål. SCNT, som i fremtiden forventes anvendt inden for husdyravl og fødevareproduktion, vil muligvis influere på dyrenes sundhed og velfærd, men giver samtidig anledning til visse etiske og samfundsmæssige overvejelser. Det er derfor nødvendigt, at der parallelt med de igangværende høringer af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og Den Europæiske Gruppe vedrørende Etik inden for Naturvidenskab og Ny Teknologi gennemføres en Eurobarometer-undersøgelse, der kan afdække forbrugernes holdning til muligheden af at anvende SCNT i agrofødevareindustrien samt især behovet for information om brugen af denne teknologi i fødevarekæden og forbrugernes eventuelle præferencer med hensyn til de kanaler, der skal benyttes til sådan information. Resultaterne af Eurobarometer-undersøgelsen vil give det nødvendige input til arbejdet med at undersøge behovet for fællesskabslovgivning på dette område. Der bør derfor ydes EF-tilskud til finansieringen af denne undersøgelse.

(4)

I henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 af 22. december 2004 om beskyttelse af dyr under transport og dermed forbundne aktiviteter og om ændring af direktiv 64/432/EØF og 93/119/EF og forordning (EF) nr. 1255/97 (2) skal Kommissionen fastsætte nye øvre og nedre grænser for temperaturerne under transport af dyr.

(5)

I 2004 vedtog Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet desuden en udtalelse om normer for mikroklimaet i køretøjer til vejtransport af dyr (3). Det er derfor nødvendigt at afdække, hvilke temperaturforhold dyr transporteres under på længere transporter i Fællesskabet, og i det øjemed bør der gennemføres en undersøgelse. Med undersøgelsen vil der blive tilvejebragt de oplysninger, der er nødvendige for at kunne udarbejde og udvikle dyreværnslovgivning. Der bør derfor ydes EF-tilskud til finansiering af denne undersøgelse.

(6)

I meddelelsen fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om en EF-handlingsplan for dyrebeskyttelse og dyrevelfærd (2006-2010) (4) opfordres der til fuld støtte til dyrevelfærdsaktiviteter, der gennemføres af internationale organisationer som Verdensorganisationen for Dyresundhed (OIE).

(7)

OIE vedtog i 2005 retningslinjer om dyrevelfærd i forbindelse med land- og søtransport af dyr, slagtning af dyr til konsum og human aflivning af dyr som led i sygdomsbekæmpelse. OIE har til hensigt at videreudvikle disse retningslinjer og at træffe foranstaltninger til at sikre, at de implementeres af OIE-medlemslandene, især ved at tilbyde uddannelse og vejledning.

(8)

De uddannelses- og kommunikationsinitiativer, OIE har i støbeskeen, er nødvendige for udviklingen af gældende veterinærlovgivning og for udviklingen af undervisning og uddannelse på veterinærområdet i deltagerlandene. Sådanne forbedringer i tredjelandene vil være i overensstemmelse med holdningen blandt flertallet af EU’s borgere (5), nemlig at dyrevelfærdsforholdene i lande, der eksporterer til Fællesskabet, skal svare til dem, der gør sig gældende i Fællesskabet. Fællesskabet bør derfor bidrage til finansieringen af disse initiativer.

(9)

Udbruddene af bluetongue i Belgien, Tyskland, Frankrig, Luxembourg og Nederlandene er af hidtil usete proportioner. For at begrænse de negative konsekvenser af udbruddene er det nødvendigt, at dyrlægerne får stillet den seneste videnskabelige viden til rådighed, med henblik på at styrke den passive kliniske overvågning på grundlag af hurtig identifikation og indberetning af enhver mistanke, som er en afgørende del af bluetongueberedskabsplanerne.

(10)

OIE og Fællesskabet agter desuden sammen at udgive en brochure om bluetongueepidemien i de pågældende medlemsstater med ajourførte oplysninger og en beskrivelse af, hvad Fællesskabet gør for at bekæmpe bluetongue. Der bør derfor ydes EF-tilskud til OIE’s aktiviteter samt til redigeringen og offentliggørelsen af nævnte brochure.

(11)

Offentliggørelsen af brochuren vil i væsentlig grad bidrage til udviklingen af den nødvendige undervisning og uddannelse på veterinærområdet, ligesom den vil være et centralt redskab til udvikling af programmer på nationalt plan og i EF-regi for overvågning af bluetongue, som er en vigtig del af lovgivningen om bluetongue.

(12)

EF-tilskuddet bør kun udbetales, hvis de planlagte foranstaltninger gennemføres effektivt og alle nødvendige oplysninger indsendes.

(13)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Tildelingen af et EF-tilskud i henhold til artikel 16 i beslutning 90/424/EØF til en Eurobarometer-undersøgelse af den mulige anvendelse af kloning af dyr i agrofødevareindustrien på højst 250 000 EUR godkendes hermed.

Artikel 2

Tildelingen af et EF-tilskud i henhold til artikel 16 i beslutning 90/424/EØF til en undersøgelse af, hvilke temperaturer dyr transporteres under på længere transporter, på højst 300 000 EUR godkendes hermed.

Artikel 3

Tildelingen af et EF-tilskud i henhold til artikel 19 i beslutning 90/424/EØF til finansiering af uddannelsesseminarer, organiseret af Verdensorganisationen for Dyresundhed (OIE), om implementering af OIE’s retningslinjer om dyrevelfærd på højst 100 000 EUR godkendes hermed.

Artikel 4

Tildelingen af et EF-tilskud i henhold til artikel 19 i beslutning 90/424/EØF til udgivelse af en brochure om bluetongue i ca. 1 800 eksemplarer på højst 50 % af de støtteberettigede udgifter og med et loft på 10 000 EUR til Verdensorganisationen for Dyresundhed (OIE) godkendes hermed.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. november 2007.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 19. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1791/2006 (EUT L 363 af 20.12.2006, s. 1).

(2)  EUT L 3 af 5.1.2005, s. 1.

(3)  EFSA Journal (2004), 122, 1-25, Standards for microclimate inside animal road transport vehicles.

(4)  KOM(2006) 13 endelig.

(5)  Special Eurobarometer 270: Attitudes of EU citizens towards Animal Welfare, http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/survey/sp_barometer_aw_en.pdf, s. 32.


23.11.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 305/54


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 15. november 2007

om medlemsstaternes forlængelse af midlertidige godkendelser af det nye aktivstof boscalid

(meddelt under nummer K(2007) 5477)

(EØS-relevant tekst)

(2007/758/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (1), særlig artikel 8, stk. 1, fjerde afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Tyskland modtog i april 2001 en ansøgning i henhold til artikel 6, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF fra BASF AG om optagelse af aktivstoffet boscalid i bilag I til direktiv 91/414/EØF. Ved Kommissionens beslutning 2002/268/EF (2) blev det bekræftet, at dossieret var fuldstændigt og således principielt kunne anses for at opfylde data- og informationskravene i bilag II og III til direktiv 91/414/EØF.

(2)

Bekræftelsen af, at dossieret er fuldstændigt, er en forudsætning for, at der kan foretages en grundig behandling af det, og at medlemsstaterne foreløbigt kan godkende plantebeskyttelsesmidler, der indeholder det pågældende aktivstof, for en periode på højst tre år, samtidig med at betingelserne i artikel 8, stk. 1, i direktiv 91/414/EØF, navnlig kravet om, at der skal foretages en grundig vurdering af aktivstoffet og plantebeskyttelsesmidlet ud fra direktivets krav, opfyldes.

(3)

Virkningerne af dette aktivstof på menneskers sundhed og miljøet er blevet vurderet i henhold til bestemmelserne i artikel 6, stk. 2 og 4, i direktiv 91/414/EØF for de anvendelsesformål, som ansøgeren har foreslået. Den 22. november 2002 forelagde den rapporterende medlemsstat et udkast til en vurderingsrapport for Kommissionen.

(4)

Efter at den rapporterende medlemsstat forelagde udkastet til vurderingsrapport for Kommissionen, er det fundet nødvendigt at anmode ansøgeren om yderligere oplysninger og at lade den rapporterende medlemsstat undersøge disse oplysninger og forelægge sin vurdering. Gennemgangen af dossieret fortsætter derfor, og det vil ikke være muligt at afslutte evalueringen af dossieret inden for den periode, der er fastsat i Rådets direktiv 91/414/EØF.

(5)

Da den hidtidige evaluering ikke umiddelbart giver anledning til bekymring, bør medlemsstaterne kunne forlænge de midlertidige godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder det pågældende aktivstof, med en periode på 24 måneder i overensstemmelse med artikel 8 i direktiv 91/414/EØF, så undersøgelsen af dossieret kan fortsætte. Det forventes, at evalueringen kan afsluttes, og der kan træffes beslutning om eventuel optagelse af boscalid i bilag I inden for 24 måneder.

(6)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Medlemsstaterne kan forlænge midlertidige godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder boscalid, med en periode på højst 24 måneder fra datoen for denne beslutnings vedtagelse.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. november 2007.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2007/52/EF (EUT L 214 af 17.8.2007, s. 3).

(2)  EFT L 92 af 9.4.2002, s. 34.


23.11.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 305/56


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 19. november 2007

om ændring af beslutning 2006/504/EF for så vidt angår hyppigheden af kontrol af jordnødder og jordnøddeprodukter med oprindelse i eller afsendt fra Brasilien som følge af risiko for aflatoksinforurening af de pågældende produkter

(meddelt under nummer K(2007) 5516)

(EØS-relevant tekst)

(2007/759/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (1), særlig artikel 53, stk. 1, litra b), nr. ii), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens beslutning 2006/504/EF (2) er der fastsat særlige betingelser for import af visse fødevarer fra visse tredjelande som følge af risiko for aflatoksinforurening af de pågældende produkter.

(2)

Den Videnskabelige Komité for Levnedsmidler har udtalt, at aflatoksin B1 er et stærkt kræftfremkaldende og genotoksisk stof, som selv i meget lave doser øger risikoen for leverkræft. Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1881/2006 af 19. december 2006 om fastsættelse af grænseværdier for bestemte forurenende stoffer i fødevarer (3) er der fastsat grænseværdier for aflatoksiner i fødevarer. Et stigende antal meddelelser i det hurtige varslingssystem for fødevarer og foder (RASFF) i 2005 og 2006 viste imidlertid, at de pågældende grænseværdier regelmæssigt er blevet overskredet i jordnødder og jordnøddeprodukter fra Brasilien.

(3)

En sådan forurening er en trussel mod folkesundheden i Fællesskabet. Der bør derfor vedtages særlige foranstaltninger på fællesskabsplan.

(4)

Kommissionens Levnedsmiddel- og Veterinærkontor (FVO) gennemførte et kontrolbesøg i Brasilien fra den 25. april til den 4. maj 2007 med henblik på at vurdere de eksisterende kontrolsystemer til forebyggelse af aflatoksinforurening i jordnødder, der er bestemt til eksport til Fællesskabet (4). Kontrolbesøget viste, at systemet til kontrol af jordnødder, der eksporteres til Fællesskabet, er etableret, men endnu ikke helt gennemført. Det eksisterende system sikrer derfor ikke helt, at jordnødder, der eksporteres til Fællesskabet, opfylder de relevante krav vedrørende aflatoksin.

(5)

Af hensyn til folkesundheden bør den kompetente myndighed i importmedlemsstaten udtage flere prøver af og foretage flere analyser af aflatoksinindholdet i jordnødder og jordnøddeprodukter, der importeres til Fællesskabet fra Brasilien, inden de pågældende produkter frigives til afsætning på markedet.

(6)

Ved artikel 15, stk. 5, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. april 2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes (5), er det fastsat, at der skal udarbejdes en liste over foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse, der på grundlag af kendte eller begyndende risici skal underkastes mere intensiv offentlig kontrol. Foranstaltningerne i artikel 15, stk. 5, i nævnte forordning finder ikke anvendelse før 2008. Af hensyn til beskyttelsen af folkesundheden bør der straks foreskrives øget kontrolhyppighed for så vidt angår aflatoksiner i jordnødder fra Brasilien. Der kræves for øjeblikket ikke et sundhedscertifikat udstedt af Brasiliens kompetente myndigheder ved import af jordnødder og jordnøddeprodukter fra Brasilien.

(7)

Beslutning 2006/504/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(8)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

I beslutning 2006/504/EF foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 1, stk. 2, litra a), indsættes følgende som nr. iii), iv) og v):

»iii)

jordnødder henhørende under KN-kode 1202 10 90 eller 1202 20 00

iv)

jordnødder henhørende under KN-kode 2008 11 94 (i pakninger af nettovægt over 1 kg) eller 2008 11 98 (i pakninger af nettovægt ikke over 1 kg)

v)

ristede jordnødder henhørende under KN-kode 2008 11 92 (i pakninger af nettovægt over 1 kg) eller 2008 11 96 (i pakninger af nettovægt ikke over 1 kg).«

2)

I artikel 3 indsættes som stk. 9:

»9.   Denne artikel finder ikke anvendelse på import af jordnødder omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra a), nr. iii), iv) og v).«

3)

Artikel 5, stk. 2, litra a), affattes således:

»a)

alle fødevaresendinger fra Brasilien, undtagen jordnødder omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra a), nr. iii), iv) og v), idet der udtages prøver af 50 % af sådanne sendinger af jordnødder fra Brasilien«.

4)

I artikel 7 indsættes som stk. 3:

»3.   Denne artikel finder ikke anvendelse på import af jordnødder omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra a), nr. iii), iv) og v).«

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. november 2007.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 575/2006 (EUT L 100 af 8.4.2006, s. 3).

(2)  EUT L 199 af 21.7.2006, s. 21. Senest ændret ved beslutning 2007/563/EF (EUT L 215 af 18.8.2007, s. 18).

(3)  EUT L 364 af 20.12.2006, s. 5. Ændret ved forordning (EF) nr. 1126/2007 (EUT L 255 af 29.9.2007, s. 14).

(4)  Report of a mission carried out in Brazil from 25 April to 4 May 2007 in order to assess the control systems in place to control aflatoxin contamination in peanuts intended for export into the European Union (DG (SANCO)/7182/2007 — MR).

(5)  EUT L 165 af 30.4.2004, s. 1. Berigtiget i EUT L 191 af 28.5.2004, s. 1. Senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1791/2006 (EUT L 363 af 20.12.2006, s. 1).


III Retsakter vedtaget i henhold til traktaten om Den Europæiske Union

RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT V I EU-TRAKTATEN

23.11.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 305/58


RÅDETS FÆLLES AKTION 2007/760/FUSP

af 22. november 2007

om ændring og forlængelse af fælles aktion 2005/190/FUSP om Den Europæiske Unions integrerede retsstatsmission for Irak, EUJUST LEX

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 14, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 7. marts 2005 vedtog Rådet fælles aktion 2005/190/FUSP om Den Europæiske Unions integrerede retsstatsmission for Irak, EUJUST LEX (1).

(2)

Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité (i det følgende benævnt »PSC«) besluttede den 25. september 2007 EUJUST LEX bør forlænges med yderligere 18 måneder indtil den 30. juni 2009, efter at det eksisterende mandat udløber den 31. december 2007. Denne fælles aktion bør omfatte første fase af forlængelsen indtil den 30. april 2008.

(3)

Rådet godkendte den 18.juni 2007 retningslinjerne for kommando- og kontrolstrukturen for EU’s civile krisestyringsoperationer. I disse retningslinjer fastsættes det navnlig, at den øverstbefalende for den civile operation udøver kommandoen og kontrollen på strategisk niveau i forbindelse med planlægningen og gennemførelsen af alle civile krisestyringsoperationer under politisk kontrol og strategisk ledelse af PSC og under generalsekretæren/den højtstående FUSP-repræsentants (i det følgende benævnt »GS/HR«) overordnede myndighed. I disse retningslinjer fastsættes det yderligere, at direktøren for den civile kapacitet til planlægning og gennemførelse (CPCC), der er etableret i Rådets sekretariatet, for hver civil krisestyringsoperation er den øverstbefalende for den civile operation.

(4)

Ovennævnte kommando- og kontrolstruktur berører ikke missionschefens kontraktmæssige ansvar over for Kommissionen for så vidt angår gennemførelsen af missionens budget.

(5)

Den vagtkapacitet, der er etableret i Rådets sekretariat, bør aktiveres med henblik på denne mission.

(6)

Fælles aktion 2005/190/FUSP bør derfor ændres —

VEDTAGET FØLGENDE FÆLLES AKTION:

Artikel 1

Fælles aktion 2005/190/FUSP ændres således:

1)

Følgende artikel 3a indsættes:

»Artikel 3a

Den øverstbefalende for den civile operation

1.   Direktøren for den civile kapacitet til planlægning og gennemførelse (CPCC) er den øverstbefalende for den civile operation for EUJUST LEX.

2.   Den øverstbefalende for den civile operation udøver under politisk kontrol og strategisk ledelse af PSC og under GS/HR’s overordnede myndighed kommandoen og kontrollen på strategisk niveau i forbindelse med EUJUST LEX.

3.   Den øverstbefalende for den civile operation sikrer korrekt og effektiv gennemførelse af Rådets afgørelser samt PSC’s afgørelser, herunder ved om nødvendigt at give missionschefen instrukser på strategisk niveau.

4.   Alt udstationeret personale forbliver fuldt ud underlagt den udsendende stats nationale myndigheders eller EU-institutions kommando. Nationale myndigheder overfører den operative kontrol (OPCON) med deres personale, hold og enheder til den øverstbefalende for den civile operation.

5.   Den øverstbefalende for den civile operation bærer det samlede ansvar med henblik på at sikre, at EU opfylder sin pligt til at tage vare på personalet.«.

2)

Artikel 4 affattes således:

»Artikel 4

Missionschefen

1.   Missionschefen påtager sig ansvaret for og har kommando over og kontrol med missionen i indsatsområdet.

2.   Missionschefen har kommando over og kontrol med personale, hold og enheder fra de bidragende stater, som udpeget af den øverstbefalende for den civile operation, tillige med det administrative og logistiske ansvar, herunder for aktiver, ressourcer og oplysninger, som missionen har til rådighed.

3.   Missionschefen giver instrukser til hele missionens personale, herunder koordineringskontoret i Bruxelles og forbindelseskontoret i Bagdad, med henblik på en effektiv gennemførelse af EUJUST LEX, idet vedkommende varetager koordination og den daglige ledelse i overensstemmelse med instrukserne på strategisk niveau fra den øverstbefalende for den civile operation.

4.   Missionschefen har ansvaret for gennemførelsen af missionens budget. Missionschefen undertegner med henblik herpå en kontrakt med Kommissionen.

5.   Missionschefen har ansvaret for den disciplinære kontrol med personalet. For udstationeret personale iværksættes disciplinære sanktioner af den berørte nationale myndighed eller EU-myndighed.

6.   Missionschefen repræsenterer EUJUST LEX og sikrer, at missionen er tilstrækkelig synlig.«.

3)

Artikel 6, stk. 4, affattes således:

»4.   Personalet udfører deres arbejdsopgaver og handler i missionens interesse. Personalet overholder de sikkerhedsprincipper og minimumsstandarder, der er fastsat i Rådets afgørelse 2001/264/EF af 19. marts 2001 om vedtagelse af Rådets sikkerhedsforskrifter (2).

4)

Artikel 8 affattes således:

»Artikel 8

Kommandovej

1.   EUJUST LEX skal som krisestyringsoperation have én fælles kommandovej.

2.   PSC udøver med referat til Rådet den politiske kontrol med og den strategiske styring af EUJUST LEX.

3.   Den øverstbefalende for den civile operation er under politisk kontrol og strategisk ledelse af PSC og under GS/HR’s overordnede myndighed den øverstbefalende for EUJUST LEX på strategisk niveau og giver som sådan instrukser til missionschefen og yder vedkommende rådgivning og teknisk støtte.

4.   Den øverstbefalende for den civile operation aflægger rapport til Rådet via generalsekretæren/den højtstående repræsentant.

5.   Missionschefen har kommando over og kontrol med EUJUST LEX i indsatsområdet og er direkte ansvarlig over for den øverstbefalende for den civile operation.«.

5)

Artikel 9 affattes således:

»Artikel 9

Politisk kontrol og strategisk ledelse

1.   Med referat til Rådet udøver PSC den politiske kontrol med og den strategiske styring af missionen. Rådet bemyndiger herved PSC til at træffe de nødvendige beslutninger med henblik herpå i overensstemmelse med artikel 25 i traktaten om Den Europæiske Union. Denne bemyndigelse omfatter kompetencen til at ændre CONOPS og OPLAN. Den omfatter også beføjelse til at træffe efterfølgende afgørelser vedrørende udnævnelsen af missionschefen. Beslutningskompetencen med hensyn til missionens mål og afslutning forbliver hos Rådet.

2.   PSC aflægger med regelmæssige mellemrum rapport til Rådet.

3.   PSC får regelmæssigt og i det omfang, det er nødvendigt, rapporter fra den øverstbefalende for den civile operation og missionschefen om spørgsmål inden for deres ansvarsområder.«.

6)

Artikel 10 affattes således:

»Artikel 10

Sikkerhed

1.   Den øverstbefalende for den civile operation udstikker retningslinjer for missionschefens planlægning af sikkerhedsforanstaltninger og sikrer, at de i forbindelse med EUJUST LEX gennemføres korrekt og effektivt i overensstemmelse med artikel 3a og 8, og i samråd med Sikkerhedskontoret for Generalsekretariatet for Rådet (i det følgende benævnt »Rådssekretariatets sikkerhedskontor«).

2.   Missionschefen er ansvarlig for operationens sikkerhed og for at sikre, at de minimumssikkerhedskrav, der gælder for operationen, overholdes, i overensstemmelse med Den Europæiske Unions politik vedrørende sikkerhed for personale, der er udstationeret uden for EU i en operativ funktion i medfør af afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union og dokumenter i tilknytning hertil

3.   For så vidt angår de dele af missionen, som foregår i medlemsstaterne, træffer værtsmedlemsstaten alle de foranstaltninger, som måtte være påkrævede til sikring af deltagernes og undervisernes sikkerhed på dets område.

4.   For så vidt angår koordineringskontoret i Bruxelles, træffes de foranstaltninger, som måtte være påkrævede, af Rådssekretariatets Sikkerhedskontor i samarbejde med værtmedlemsstatens myndigheder.

5.   Såfremt uddannelsen finder sted i et tredjeland, anmoder EU sammen med de berørte medlemsstater tredjelandets myndigheder om at træffe passende forholdsregler for så vidt angår deltagernes og undervisernes sikkerhed på tredjelandets område.

6.   EUJUST LEX skal have en særlig missionssikkerhedsmedarbejder, som refererer til missionschefen.

7.   Missionschefen rådslår med PSC om sikkerhedsspørgsmål, der vedrører missionens iværksættelse som bestemt af GS/HR.

8.   EUJUST LEX-personale skal deltage i obligatoriske sikkerhedskurser, som tilrettelægges af Rådssekretariatets Sikkerhedskontor, og underkastes en helbredsundersøgelse inden aktiv tjeneste eller udsendelse til Irak.

9.   Medlemsstaterne bestræber sig på at skaffe EUJUST LEX, navnlig forbindelseskontoret, sikker indkvartering og forsyner medlemmerne med skudsikre veste og sørger for tæt beskyttelse i Irak.«.

7)

Følgende artikel indsættes.

»Artikel 13a

Vagt

Vagtkapaciteten aktiveres i forbindelse med EUJUST LEX.«.

8)

Artikel 14, stk. 2, affattes således:

»Den udløber den 30. april 2008.«.

Artikel 2

Det finansielle referencegrundlag til dækning af udgifter i forbindelse med missionen i perioden 1. november 2006 til 30. april 2008 udgør 11,2 mio. EUR.

Artikel 3

Denne fælles aktion har virkning fra vedtagelsesdagen.

Artikel 4

Denne fælles aktion offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. november 2007.

På Rådets vegne

Formand

M. PINHO


(1)  EUT L 62 af 9.3.2005, s. 37. Senest ændret ved fælles aktion 2006/708/FUSP (EUT L 291 af 21.10.2006, s. 43).

(2)  EFT L 101 af 11.4.2001, s. 1. Senest ændret ved afgørelse 2007/438/EF (EUT L 164 af 26.6.2007, s. 24).«.


23.11.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 305/61


RÅDETS FÆLLES HOLDNING 2007/761/FUSP

af 22. november 2007

om forlængelse af de restriktive foranstaltninger over for Côte d’Ivoire

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 15, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 13. december 2004 vedtog Rådet fælles holdning 2004/852/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Côte d’Ivoire (1) for at gennemføre de foranstaltninger, der var blevet indført over for Côte d’Ivoire ved De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution (»UNSCR«) 1572(2004).

(2)

Den 23. januar 2006 vedtog Rådet fælles holdning 2006/30/FUSP (2) om forlængelse med yderligere tolv måneder af de restriktive foranstaltninger over for Côte d’Ivoire, der blev indført ved fælles holdning 2004/852/FUSP, og om supplering af dem med de restriktive foranstaltninger, der blev indført ved punkt 6 i UNSCR 1643(2005).

(3)

Den 12. februar 2007 vedtog Rådet fælles holdning 2007/92/FUSP (3) om forlængelse af de restriktive foranstaltninger over for Côte d’Ivoire indtil den 31. oktober 2007.

(4)

Efter en fornyet gennemgang af de restriktive foranstaltninger, der blev indført ved UNSCR 1572(2004) og 1643(2005), vedtog De Forenede Nationers Sikkerhedsråd den 29. oktober 2007 UNSCR 1782(2007) om forlængelse af de restriktive foranstaltninger over for Côte d’Ivoire indtil den 31. oktober 2008.

(5)

De foranstaltninger, der blev indført ved fælles holdning 2004/852/FUSP og ved fælles holdning 2006/30/FUSP, bør derfor forlænges fra den 1. november 2007 til den 31. oktober 2008 til gennemførelse af UNSCR 1782(2007) —

VEDTAGET FØLGENDE FÆLLES HOLDNING:

Artikel 1

De foranstaltninger, der blev indført ved fælles holdning 2004/852/FUSP og fælles holdning 2006/30/FUSP, finder anvendelse indtil den 31. oktober 2008, medmindre Rådet træffer anden beslutning i overensstemmelse med eventuelle fremtidige relevante resolutioner fra De Forenede Nationers Sikkerhedsråd.

Artikel 2

Denne fælles holdning har virkning fra datoen for vedtagelsen.

Den anvendes fra den 1. november 2007 til den 31. oktober 2008.

Artikel 3

Denne fælles holdning offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. november 2007.

På Rådets vegne

M. PINHO

Formand


(1)  EUT L 368 af 15.12.2004, s. 50. Senest ændret ved afgørelse 2006/483/FUSP (EUT L 189 af 12.7.2006, s. 23).

(2)  EUT L 19 af 24.1.2006. s. 36.

(3)  EUT L 41 af 13.2.2007, s. 16.


23.11.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 305/62


RÅDETS FÆLLES HOLDNING 2007/762/FUSP

af 22. november 2007

om Den Europæiske Unions deltagelse i Den Koreanske Halvøs Energiudviklingsorganisation (KEDO)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 15, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

På grundlag af Rådets fælles holdning 2001/869/FUSP af 6. december 2001 om Den Europæiske Unions deltagelse i Den Koreanske Halvøs Energiudviklingsorganisation (KEDO) (1) har Den Europæiske Union deltaget i KEDO med henblik på at bidrage til en samlet løsning på spørgsmålet om ikke-spredning af kernevåben på Koreahalvøen.

(2)

På grundlag af Rådets fælles holdning 2006/244/FUSP af 20. marts 2006 om Den Europæiske Unions deltagelse i Den Koreanske Halvøs Energiudviklingsorganisation (KEDO) (2) har Den Europæiske Union deltaget i processen med at standse letvandsreaktorprojektet og afvikle KEDO på en velordnet måde.

(3)

EU's strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben, som Det Europæiske Råd vedtog den 12. december 2003, tillægger det stor betydning, at alle parter overholder bestemmelserne i traktaten om ikke-spredning af kernevåben.

(4)

KEDO’s bestyrelse besluttede i maj 2007, at KEDO’s fremtidige aktiviteter skal begrænses til at varetage organisationens finansielle og retlige interesser i forbindelse med en velordnet afviklingsproces, der skal gennemføres så hurtigt som muligt.

(5)

Der er enighed blandt medlemmerne af KEDO's bestyrelse om fortsat at samarbejde med det formål at gennemføre en standsning af letvandsreaktorprojektet og en velordnet afvikling af KEDO.

(6)

Det Europæiske Atomenergifællesskab (Euratom) har med henblik herpå forhandlet videreførelsen af sit medlemskab af KEDO med den specifikke hensigt at støtte målet om at varetage Fællesskabets finansielle og retlige interesser i forbindelse med en velordnet afvikling af KEDO, der skal gennemføres så hurtigt som muligt.

(7)

De nuværende betingelser for Den Europæiske Unions repræsentation i KEDO's bestyrelse bør opretholdes. Rådet og Kommissionen er i denne forbindelse enige om, at hvis KEDO's bestyrelse til trods for sin beslutning fra maj 2007 tager et nyt spørgsmål op, der falder uden for Euratoms kompetenceområde, er det Rådets formandskab, der skal fremføre EU's holdning hertil som fastlagt af Rådet.

(8)

Fælles holdning 2006/244/FUSP udløb den 31. december 2006 og bør erstattes af denne fælles holdning —

VEDTAGET FØLGENDE FÆLLES HOLDNING:

Artikel 1

Formålet med denne fælles holdning er at sætte Den Europæiske Union i stand til at varetage sine interesser i forbindelse med en velordnet afvikling af KEDO, der skal gennemføres så hurtigt som muligt, dog senest den 31. maj 2012.

Artikel 2

1.   Med hensyn til spørgsmål, der falder uden for Euratoms kompetenceområde, fastlægges Den Europæiske Unions holdning i KEDO's bestyrelse af Rådet og fremføres af formandskabet.

2.   Formandskabet skal derfor inddrages fuldt ud i drøftelserne i KEDO's bestyrelse i overensstemmelse med denne fælles holdning.

3.   Kommissionen aflægger regelmæssigt rapport til Rådet om situationen med hensyn til afviklingsprocessen — på årsbasis og efter behov — med referat til formandskabet, der bistås af generalsekretæren/den højtstående FUSP-repræsentant. Rapporterne skal navnlig indeholde detaljerede oplysninger om alle foranstaltninger, der træffes af KEDO's bestyrelse, for at KEDO så hurtigt som muligt kan afvikles forsvarligt.

Artikel 3

1.   Denne fælles holdning har virkning fra datoen for vedtagelsen.

Den finder anvendelse indtil den 31. maj 2008.

2.   Med forbehold af artikel 4 forlænges anvendelsen af denne fælles holdning automatisk hvert år pr. 1. juni for en periode på et år, medmindre Rådet træffer anden afgørelse.

Anvendelsen af denne fælles holdning kan til enhver tid ophæves af Rådet, især hvis det skulle komme frem, at en af de politiske betingelser for Den Europæiske Unions deltagelse i KEDO ikke overholdes (afvikling af KEDO som eneste formål, deltagelse af alle de nuværende medlemmer af KEDO, intet finansielt bidrag).

Artikel 4

Denne fælles holdning udløber den 31. maj 2012.

Artikel 5

Denne fælles holdning offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. november 2007.

På Rådets vegne

M. PINHO

Formand


(1)  EFT L 325 af 8.12.2001, s. 1.

(2)  EUT L 88 af 25.3.2006, s. 73.