ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 304

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

50. årgang
22. november 2007


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 1354/2007 af 15. november 2007 om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) som følge af Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse ( 1 )

1

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 1355/2007 af 19. november 2007 om åbning som en selvstændig og midlertidig foranstaltning af EF-toldkontingenter for import af pølser og visse andre kødprodukter med oprindelse i Schweiz

3

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 1356/2007 af 19. november 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 1425/2006 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse sække og poser af plast med oprindelse i Folkerepublikken Kina og Thailand og om afslutning af proceduren vedrørende importen af visse sække og poser af plast med oprindelse i Malaysia

5

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1357/2007 af 21. november 2007 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

7

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1358/2007 af 21. november 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 for så vidt angår International Financial Reporting Standard (IFRS) 8 ( 1 )

9

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1359/2007 af 21. november 2007 om fastsættelse af betingelserne for ydelse af særlige eksportrestitutioner for visse former for udbenet oksekød (kodificeret udgave)

21

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1360/2007 af 21. november 2007 om ændring af de repræsentative priser og den tillægstold ved import af visse sukkerprodukter, der blev fastsat ved forordning (EF) nr. 1109/2007, for produktionsåret 2007/08

32

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Rådet

 

 

2007/751/EF

 

*

Rådets afgørelse af 8. november 2007 om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af konventionen, som er udarbejdet på grundlag af artikel K.3, stk. 2, litra c), i traktaten om Den Europæiske Union, om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater

34

 

 

Kommissionen

 

 

2007/752/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 15. november 2007 om ændring af beslutning 92/452/EØF for så vidt angår visse embryonindsamlingsteam og embryonproduktionsteam i Canada, New Zealand og USA (meddelt under nummer K(2007) 5457)  ( 1 )

36

 

 

III   Retsakter vedtaget i henhold til traktaten om Den Europæiske Union

 

 

RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT V I EU-TRAKTATEN

 

*

Rådets fælles aktion 2007/753/FUSP af 19. november 2007 om støtte til IAEA’s overvågnings- og kontrolaktiviteter i Den Demokratiske Folkerepublik Korea inden for rammerne af gennemførelsen af EU’s strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben

38

 

 

IV   Øvrige retsakter

 

 

DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

 

 

Det Blandede EØS-udvalg

 

*

Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 63/2007 af 15. juni 2007 om ændring af protokol 31 til EØS-aftalen om samarbejde på særlige områder ud over de fire friheder

43

 

*

Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 64/2007 af 15. juni 2007 om ændring af protokol 31 til EØS-aftalen om samarbejde på særlige områder ud over de fire friheder

45

 

*

Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 65/2007 af 15. juni 2007 om ændring af protokol 31 til EØS-aftalen om samarbejde på særlige områder ud over de fire friheder

47

 

*

Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 66/2007 af 15. juni 2007 om ændring af protokol 31 til EØS-aftalen om samarbejde på særlige områder ud over de fire friheder

49

 

*

Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 67/2007 den 29. juni 2007 om ændring af protokol 31 til EØS-aftalen om samarbejde på særlige områder ud over de fire friheder

51

 

*

Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 68/2007 af 15. juni 2007 om ændring af protokol 31 til EØS-aftalen om samarbejde på særlige områder ud over de fire friheder

52

 

*

Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 69/2007 af 15. juni 2007 om ændring af protokol 31 til EØS-aftalen om samarbejde på særlige områder ud over de fire friheder

53

 

*

Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 70/2007 af 29. juni 2007 om ændring af protokol 31 til EØS-aftalen om samarbejde på særlige områder ud over de fire friheder

54

 

*

Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 71/2007 af 29. juni 2007 om ændring af protokol 31 til EØS-aftalen om samarbejde på særlige områder ud over de fire friheder

56

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

FORORDNINGER

22.11.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 304/1


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1354/2007

af 15. november 2007

om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) som følge af Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse

(EØS-relevant tekst)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til tiltrædelsesakten af 2005, særlig artikel 56, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Artikel 56 i tiltrædelsesakten af 2005 fastsætter, at hvis retsakter vedtaget af institutionerne før tiltrædelsen kræver tilpasning på grund af tiltrædelsen, og de nødvendige tilpasninger ikke er indeholdt i denne tiltrædelsesakt eller bilagene dertil, vedtager Rådet de fornødne retsakter, medmindre Kommissionen vedtog den oprindelige retsakt.

(2)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), og om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur (1) blev vedtaget inden Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union og kræver tilpasning som følge af denne tiltrædelse.

(3)

Derfor bør definitionen af indfasningsstof ændres, så den omfatter stoffer, der er fremstillet eller markedsført i Bulgarien og Rumænien, før de tiltrådte Den Europæiske Union, på samme vilkår som stoffer, der er fremstillet eller markedsført i de andre medlemsstater —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Artikel 3, stk. 20, litra b) og c), affattes således:

»b)

det er mindst én gang i de seneste 15 år forud for denne forordnings ikrafttrædelse blevet fremstillet i Fællesskabet eller i de lande, der tiltrådte Den Europæiske Union den 1. januar 1995, den 1. maj 2004 eller den 1. januar 2007, men har ikke været markedsført af producenten eller importøren, forudsat at producenten eller importøren kan dokumentere dette

c)

det har før denne forordnings ikrafttrædelse været markedsført af producenten eller importøren i Fællesskabet eller i de lande, der tiltrådte Den Europæiske Union den 1. januar 1995, den 1. maj 2004 eller den 1. januar 2007, og blev anset for at være anmeldt i overensstemmelse med artikel 8, stk. 1, første led, i direktiv 67/548/EØF, men svarer ikke til definitionen af en polymer som fastsat i denne forordning, forudsat at producenten eller importøren kan dokumentere dette.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. november 2007.

På Rådets vegne

M. de Lurdes RODRIGUES

Formand


(1)  EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1. Berigtiget i EUT L 136 af 29.5.2007, s. 3.


22.11.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 304/3


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1355/2007

af 19. november 2007

om åbning som en selvstændig og midlertidig foranstaltning af EF-toldkontingenter for import af pølser og visse andre kødprodukter med oprindelse i Schweiz

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 133,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Fællesskabet og Schweiz er enige om, at visse handelsindrømmelser vedrørende pølser og visse andre kødprodukter, som Schweiz tidligere har indrømmet til blot nogle medlemsstater gennem allerede eksisterende bilaterale aftaler mellem disse medlemsstater og Schweiz, bør konsolideres inden for rammerne af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter (1) (i det følgende benævnt aftalen), der blev godkendt ved Rådets og Kommissionens afgørelse 2002/309/EF, Euratom (2) og trådte i kraft den 1. juni 2002. Konsolideringen af disse indrømmelser vil ske samtidig med en stigning i præferencerne for pølser og visse andre kødprodukter. Dette indbefatter åbningen af nye EF-toldkontingenter for import af forskellige produkter henhørende under KN-kode ex 0210 19 50, ex 0210 19 81, ex 1601 00 og ex 1602 49 19 og med oprindelse i Schweiz.

(2)

Gennemførelsen af de bilaterale procedurer for tilpasning af indrømmelserne i bilag 1 og 2 til aftalen vil tage nogen tid. For at sikre, at de fordele, som kontingentet indebærer, kan anvendes, indtil nævnte tilpasning træder i kraft, er det hensigtsmæssigt at åbne disse toldkontingenter som en selvstændig og midlertidig foranstaltning fra 1. januar 2008 til 31. december 2009. Dette vil give parterne tilstrækkelig tid til at afslutte både de bilaterale procedurer og de efterfølgende gennemførelsesforanstaltninger.

(3)

Gennemførelsesbestemmelser til forordningen, herunder de fornødne forvaltningsbestemmelser, bør vedtages efter proceduren i artikel 24, stk. 2, i Rådets forordning (EØF) nr. 2759/75 af 29. oktober 1975 om den fælles markedsordning for svinekød (3).

(4)

Toldkontingenterne bør kun gælde for produkter, der har oprindelse i Schweiz i overensstemmelse med de bestemmelser, som er nævnt i aftalens artikel 4 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Som en selvstændig og midlertidig foranstaltning åbnes der et årligt EF-toldkontingent med toldfritagelse for de produkter og den mængde med oprindelse i Schweiz, der er angivet i bilaget, for perioden fra 1. januar til 31. december under løbenummer 09.4180. Det er åbent fra den 1. januar 2008 og indtil den 31. december 2009.

2.   De i aftalens artikel 4 omhandlede oprindelsesregler gælder for import af de i stk. 1 nævnte produkter.

Artikel 2

Gennemførelsesbestemmelserne til denne forordning fastsættes efter proceduren i artikel 24, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 2759/75.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. november 2007.

På Rådets vegne

L. AMADO

Formand


(1)  EFT L 114 af 30.4.2002, s. 132. Senest ændret ved afgørelse nr. 1/2007 truffet af Den Blandede Landbrugskomité (EUT L 173 af 3.7.2007, s. 31).

(2)  Afgørelse truffet af Rådet og Kommissionen, for så vidt angår aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde, den 4. april 2002, om indgåelse af syv aftaler med Det Schweiziske Forbund (EFT L 114 af 30.4.2002, s. 1).

(3)  EFT L 282 af 1.11.1975, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1913/2005 (EUT L 307 af 25.11.2005, s. 2).


BILAG

KN-kode

Varebeskrivelse

Toldsats

Mængde i tons

(produktets nettovægt)

ex 0210 19 50

Skinke, i lage, udbenet, i blære eller kunsttarm

0

1 900

ex 0210 19 81

Udbenet kotelet, røget

ex 1601 00

Pølser og lignende varer af kød, slagterbiprodukter eller blod; tilberedte næringsmidler på basis heraf: fra dyr under position 0101–0104, undtagen vildsvin

ex 0210 19 81

ex 1602 49 19

Flæskenakke, og lufttørret, krydrede eller ukrydrede, hel, i stykker eller i tynde skiver


22.11.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 304/5


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1356/2007

af 19. november 2007

om ændring af forordning (EF) nr. 1425/2006 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse sække og poser af plast med oprindelse i Folkerepublikken Kina og Thailand og om afslutning af proceduren vedrørende importen af visse sække og poser af plast med oprindelse i Malaysia

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 384/1996 af 22. december 1995 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (»grundforordningen«) (1),

under henvisning til artikel 2 i forordning (EF) nr. 1425/2006 (2),

under henvisning til forslag fra Kommissionen forelagt efter høring af det rådgivende udvalg, og

ud fra følgende betragtninger:

A.   TIDLIGERE PROCEDURE

(1)

Rådet indførte ved forordning (EF) nr. 1425/2006 en endelig antidumpingtold på importen til Fællesskabet af visse sække og poser af plast henhørende under KN-kode ex 3923 21 00 (Taric-kode 3923210020), ex 3923 29 10 (Taric-kode 3923291020) og ex 3923 29 90 (Taric-kode 3923299020) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (»Kina«) og Thailand. I betragtning af det store antal samarbejdende parter blev der udvalgt en stikprøve af kinesiske og thailandske eksporterende producenter, og der blev fastsat individuelle toldsatser på mellem 4,8 % og 14,3 % for de selskaber, som indgik i stikprøven, mens andre samarbejdende selskaber, som ikke indgik i stikprøven, fik tildelt en toldsats på 8,4 % for Kina og 7,9 % for Thailand. Der blev fastsat en toldsats på 28,8 % for Kina og 14,3 % for Thailand for selskaber, der enten ikke gav sig til kende, eller som ikke samarbejdede i forbindelse med undersøgelsen.

(2)

Det er fastsat i artikel 2 i forordning (EF) nr. 1425/2006, at hvis en ny eksporterende producent i Kina eller Thailand over for Kommissionen fremlægger tilstrækkelig dokumentation for, at

i)

det pågældende selskab ikke eksporterede de i artikel 1, stk. 1, i denne forordning omhandlede varer til Fællesskabet i undersøgelsesperioden (1. april 2004 til 31. marts 2005) (det første kriterium),

ii)

ikke er forretningsmæssigt forbundet med nogen af de eksportører eller producenter i Kina eller Thailand, som er genstand for de ved denne forordning indførte antidumpingforanstaltninger (det andet kriterium), og

iii)

selskabet faktisk har eksporteret de pågældende varer til Fællesskabet efter den undersøgelsesperiode, der ligger til grund for foranstaltningerne, eller har indgået en uigenkaldelig kontraktmæssig forpligtelse til at eksportere en væsentlig mængde til Fællesskabet (det tredje kriterium),

kan artikel 1 i nævnte forordning ændres ved at tildele den nye eksporterende producent den toldsats, der gælder for de samarbejdende selskaber, der ikke indgik i stikprøven, dvs. 8,4 % for kinesiske selskaber og 7,9 % for thailandske selskaber.

B.   ANMODNINGER OM BEHANDLING SOM NY EKSPORTERENDE PRODUCENT

(3)

Ni selskaber (seks kinesiske og tre thailandske) har ansøgt om indrømmelse af samme status som de samarbejdende selskaber i den oprindelige undersøgelse, der ikke var omfattet af stikprøven (»status som ny eksporterende producent«).

(4)

Der blev foretaget en undersøgelse med henblik på at fastslå, om ansøgerne opfylder kriterierne for at blive behandlet som nye eksporterende producenter, jf. artikel 2 i forordning (EF) nr. 1425/2006, ved at sikre, at de:

ikke eksporterede de i artikel 1, stk. 1, i denne forordning omhandlede varer til Fællesskabet i undersøgelsesperioden (1. april 2004 til 31. marts 2005)

ikke er forretningsmæssigt forbundet med nogen af de eksportører eller producenter i Kina eller Thailand, som er genstand for de ved denne forordning indførte antidumpingforanstaltninger, og

faktisk har eksporteret de pågældende varer til Fællesskabet efter den undersøgelsesperiode, der ligger til grund for foranstaltningerne, eller har indgået en uigenkaldelig kontraktmæssig forpligtelse til at eksportere en væsentlig mængde til Fællesskabet.

(5)

Der blev udsendt et spørgeskema til alle ni ansøgere, som desuden blev anmodet om at fremlægge dokumentation for, at de opfylder ovennævnte tre kriterier.

(6)

Selskaber, som opfylder disse tre kriterier, kan indrømmes den toldsats, som gælder for de samarbejdende selskaber, der ikke indgår i stikprøven, dvs. 8,4 % for kinesiske selskaber og 7,9 % for thailandske selskaber, ved en ændring af bilag I og II til forordning (EF) nr. 1425/2006.

(7)

Fire selskaber (to kinesiske og to thailandske), som anmodede om status som ny eksporterende producent, udfyldte ikke det tilsendte spørgeskema. Det var derfor ikke muligt at kontrollere, om disse selskaber opfyldte kriterierne i artikel 2 i forordning (EF) nr. 1425/2006, og deres anmodninger måtte afvises.

(8)

To selskaber indsendte oplysninger, som viste sig at være ufuldstændige. Det var derfor ikke muligt at kontrollere, om disse selskaber opfyldte kriterierne i artikel 2 i forordning (EF) nr. 1425/2006, og deres anmodninger måtte afvises.

(9)

Et kinesisk selskab viste sig at være forretningsmæssigt forbundet med et selskab, som er genstand for de ved forordning (EF) nr. 1425/2006 indførte antidumpingforanstaltninger, og derfor blev selskabets anmodning om status som eksporterende producent afvist, da det ikke opfylder et af ovennævnte kriterier.

(10)

Et andet kinesisk selskabs anmodning blev afvist, fordi selskabet ikke har sit eget produktionsanlæg og derfor ikke kunne betragtes som en eksporterende producent.

(11)

Den sidste eksporterende producent (et thailandsk selskab) fremlagde dokumentation, der ansås for tilstrækkelig til, at selskabet kan omfattes af toldsatsen for de samarbejdende selskaber, der ikke indgik i stikprøven (dvs. 7,9 % for thailandske selskaber), og det tilføjes derfor til listen over eksporterende producenter i bilag II (»bilaget«) til forordning (EF) nr. 1425/2006.

(12)

De ansøgere, som samarbejdede, og EF-erhvervsgrenen er blevet underrettet om resultaterne af undersøgelsen og har haft lejlighed til at fremsætte bemærkninger.

(13)

Alle argumenter og indlæg fra de interesserede parter er blevet undersøgt og taget i betragtning, når det var berettiget.

C.   PRÆCISERING OG RETTELSE

(14)

Kommissionens tjenestegrene blev gjort opmærksom på, at begrebet »en poses tykkelse« kan skabe forvirring i forbindelse med toldbehandling. Det er derfor blevet besluttet at anvende denne forordning til at præcisere begrebet og til at rette en henvisning i artikel 2 i forordning (EF) nr. 1425/2006 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) Nr. 1425/2006 foretages følgende ændringer:

i)

Artikel 1, stk. 1, affattes således:

»Artikel 1

1.   Der indføres herved endelig antidumpingtold på importen af sække og poser af plast med indhold af mindst 20 vægtprocent polyethylen og af folie af tykkelse ikke over 100 mikrometer (μm), med oprindelse i Folkerepublikken Kina og Thailand, og henhørende under KN-kode ex 3923 21 00, ex 3923 29 10 og ex 3923 29 90 (Taric-kode 3923210020, 3923291020 og 3923299020).«;

ii)

I artikel 2 ændres »ændre artikel 1, stk. 3« til »ændre artikel 1, stk. 2«.

iii)

I bilag II føjes følgende selskab til listen over producenter i Thailand efter »K. INTERNATIONAL PACKAGING CO., LTD«:

Selskab

By

»POLY PLAST (THAILAND) CO. LTD

Samutsakorn«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. november 2007.

På Rådets vegne

L. AMADO

Formand


(1)  EFT L 56 af 6.3.1996, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2117/2005 (EUT L 340 af 23.12.2005, s. 17).

(2)  EUT L 270 af 29.9.2006, s. 4.


22.11.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 304/7


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1357/2007

af 21. november 2007

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 3223/94 af 21. december 1994 om gennemførelsesbestemmelser til importordningen for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 4, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 3223/94 fastsættes som følge af gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 3223/94, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 22. november 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. november 2007.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 756/2007 (EUT L 172 af 30.6.2007, s. 41).


BILAG

til Kommissionens forordning af 21. november 2007 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

IL

125,5

MA

50,6

MK

46,0

TR

87,1

ZZ

77,3

0707 00 05

JO

196,3

MA

55,0

TR

80,6

ZZ

110,6

0709 90 70

MA

51,5

TR

92,6

ZZ

72,1

0709 90 80

EG

336,4

ZZ

336,4

0805 20 10

MA

68,0

ZZ

68,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

63,0

HR

55,3

IL

81,7

TR

76,2

UY

83,0

ZZ

71,8

0805 50 10

AR

63,9

TR

99,6

ZA

54,7

ZZ

72,7

0808 10 80

AR

87,7

BR

82,0

CA

88,9

CL

86,0

CN

86,8

MK

30,6

US

101,3

ZA

81,4

ZZ

80,6

0808 20 50

AR

48,9

CN

46,6

TR

110,8

ZZ

68,8


(1)  Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« repræsenterer »anden oprindelse«.


22.11.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 304/9


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1358/2007

af 21. november 2007

om ændring af forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 for så vidt angår International Financial Reporting Standard (IFRS) 8

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 af 19. juli 2002 om anvendelse af internationale regnskabsstandarder (1), særlig artikel 3, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1725/2003 (2) blev der vedtaget visse internationale standarder og fortolkningsbidrag, der eksisterede pr. 14. september 2002.

(2)

Den 30. november 2006 offentliggjorde International Accounting Standards Board (IASB) International Financial Reporting Standard (IFRS) 8 Driftssegmenter (herefter benævnt »IFRS 8«). IFRS 8 fastsætter kravene til oplysninger om en virksomheds driftssegmenter. IFRS 8 erstatter IAS 14 Præsentation af segmentoplysninger.

(3)

Høringen af Den Tekniske Ekspertgruppe (TEG) under European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) bekræfter, at IFRS 8 opfylder de tekniske kriterier for vedtagelse som omhandlet i artikel 3, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1606/2002.

(4)

Forordning (EF) nr. 1725/2003 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Regnskabskontroludvalget —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I bilaget til forordning (EF) nr. 1725/2003 indsættes

»International Financial Reporting Standard (IFRS) 8 Driftssegmenter« som anført i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Virksomhederne anvender IFRS 8 som anført i bilaget til denne forordning senest fra den dag, der indleder deres regnskabsår 2009.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. november 2007.

På Kommissionens vegne

Charlie McCREEVY

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 243 af 11.9.2002, s. 1.

(2)  EUT L 261 af 13.10.2003, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 611/2007 (EUT L 141 af 2.6.2007, s. 49).


BILAG

INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS (IFRS)

IFRS 8

IFRS 8 — Driftssegmenter

»Kopiering tilladt inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Alle eksisterende rettigheder forbeholdes uden for EØS, med undtagelse af retten til at kopiere til personlig brug eller anden form for »fair dealing«. Yderligere oplysninger fås hos IASB på adressen www.iasb.org«

IFRS 8

Driftssegmenter

KERNEPRINCIPPET

1.

En virksomhed skal give oplysninger, der gør det muligt for brugere af dens årsregnskab at vurdere arten og de finansielle følger af de forretningsaktiviteter, den udøver, og de økonomiske omgivelser, den opererer indenfor.

ANVENDELSESOMRÅDE

2.

Denne IFRS skal anvendes for:

a)

det separate eller enkelte årsregnskab for en virksomhed:

i)

hvis gælds- eller egenkapitalinstrumenter handles på et offentligt marked (en national eller udenlandsk børs eller et sekundært børsmarked, herunder lokale og regionale markeder), eller

ii)

der indsender eller er ved at indsende sine årsregnskaber til en værdipapirkommission eller et andet tilsynsorgan med henblik på at udstede en hvilken som helst type instrumenter på et offentligt marked, og

b)

koncernregnskabet for en koncern med en modervirksomhed:

i)

hvis gælds- eller egenkapitalinstrumenter handles på et offentligt marked (en national eller udenlandsk børs eller et sekundært børsmarked, herunder lokale og regionale markeder), eller

ii)

der indsender eller er ved at indsende sine koncernregnskaber til en værdipapirkommission eller et andet tilsynsorgan med henblik på at udstede en hvilken som helst type instrumenter på et offentligt marked.

3.

Såfremt en virksomhed, der ikke er forpligtet til at anvende denne IFRS, vælger at give oplysninger om segmenter, som ikke overholder denne IFRS, skal den ikke beskrive oplysningerne som segmentoplysninger.

4.

Såfremt en finansberetning både indeholder koncernregnskab for en modervirksomhed, der falder inden for denne IFRS' anvendelsesområde, og modervirksomhedens separate årsregnskab, kræves der kun segmentoplysninger i koncernregnskabet.

DRIFTSSEGMENTER

5.

Et driftssegment er et element af en virksomhed:

a)

der udøver forretningsaktiviteter, hvorigennem den kan få indtægter og pådrage sig udgifter (herunder indtægter og udgifter ved transaktioner med andre elementer af den samme virksomhed)

b)

hvis driftsresultater regelmæssigt gennemgås af virksomhedens øverste beslutningstager, der beslutter, hvilke ressourcer der skal tildeles segmentet, og vurderer dets resultater, og

c)

om hvilken der foreligger adskilte finansoplysninger.

Et driftssegment kan indlede forretningsaktiviteter, som det endnu ikke har haft indtægter på, f.eks. kan opstartsaktiviteter være driftssegmenter, før de har indtægter.

6.

Ikke alle dele af en virksomhed er nødvendigvis et driftssegment eller en del af et driftssegment. For eksempel har et hovedsæde eller visse funktionsafdelinger måske ikke indtægter eller har indtægter, der kun er accessoriske i forhold til virksomhedens aktiviteter, og vil ikke være driftssegmenter. I denne standard er en virksomheds pensionsordninger ikke driftssegmenter.

7.

Udtrykket »øverste beslutningstager« betegner en funktion, ikke nødvendigvis en direktør med en bestemt titel. Denne funktion er at tildele ressourcer til driftssegmenterne i en virksomhed og vurdere deres resultater. Ofte er den øverste beslutningstager i en virksomhed dens administrerende direktør eller tekniske direktør, men det kan f.eks. være en gruppe af arbejdende bestyrelsesmedlemmer eller andre.

8.

For mange virksomheder vil de tre karakteristiske træk ved driftssegmenter i afsnit 5 klart dække deres driftssegmenter. Imidlertid kan en virksomhed udarbejde beretninger, hvor dens forretningsaktiviteter præsenteres på forskellige måder. Hvis den øverste beslutningstager bruger mere end ét sæt segmentoplysninger, kan andre faktorer identificere et enkelt sæt elementer som en virksomheds driftssegmenter, herunder arten af hvert elements forretningsaktiviteter, det forhold at der er direktører med ansvar for dem, samt oplysninger til bestyrelsen.

9.

Normalt har et driftssegment en segmentleder, der er direkte ansvarlig over for den øverste beslutningstager og har regelmæssig kontakt med denne for at drøfte driftsaktiviteter, finansielle resultater, prognoser eller planer for segmentet. Udtrykket »segmentleder« betegner en funktion, ikke nødvendigvis en direktør med en bestemt titel. Den øverste beslutningstager kan også være segmentleder for flere driftssegmenter. Én leder kan være segmentleder for mere end ét driftssegment. Såfremt de karakteristiske træk i afsnit 5 gælder for mere end ét sæt elementer af en organisation, men segmentlederne kun er ansvarlige for ét sæt, udgør dette sæt elementer driftssegmenterne.

10.

De karakteristiske træk i afsnit 5 kan gælde for to eller flere overlappende sæt elementer, som ledere er ansvarlige for. Den struktur kaldes undertiden en matrixorganisation. I nogle virksomheder er nogle ledere f.eks. ansvarlige for forskellige produkt- og servicelinjer over hele verden, mens andre ledere er ansvarlige for bestemte geografiske områder. Den øverste beslutningstager gennemgår regelmæssigt begge sæt elementers driftsresultater, og der stilles finansielle oplysninger til rådighed for begge. I denne situation skal virksomheden afgøre, hvilke sæt af elementer der udgør driftssegmenter i henhold til kerneprincippet.

PRÆSENTATIONSPLIGTIGE SEGMENTER

11.

En virksomhed skal præsentere separate oplysninger om hvert driftssegment, der:

a)

er blevet identificeret i overensstemmelse med afsnit 5-10 eller er fremkommet ved at samle to eller flere af disse segmenter i overensstemmelse med afsnit 12, og

b)

overskrider de kvantitative grænser i afsnit 13.

I afsnit 14-19 er anført andre situationer, hvor der skal præsenteres separate oplysninger om et driftssegment.

Kriterier for samling

12.

Driftssegmenter har ofte en ensartet indtjening på lang sigt, hvis de har ensartede økonomiske karakteristika. F.eks. vil der forventes ensartede gennemsnitlige bruttoavancer på lang sigt for to driftssegmenter, hvis deres økonomiske karakteristika er ensartede. To eller flere driftssegmenter kan sammenlægges til ét driftssegment, hvis sammenlægningen er i overensstemmelse med kerneprincippet for denne IFRS, segmenterne har ensartede økonomiske karakteristika, og segmenterne er ensartede i følgende henseender:

a)

produkternes og tjenesteydelsernes art

b)

produktionsprocessernes art

c)

produktets eller tjenesteydelsens kundetype eller -gruppe

d)

de anvendte distributionsmetoder for produktet eller tjenesteydelsen

e)

eventuelle særlige lovmæssige rammer, eksempelvis for bankvirksomhed, forsikringsvirksomhed eller offentlig virksomhed.

Kvantitative grænser

13.

En virksomhed skal separat præsentere oplysninger om et driftssegment, der ligger inden for en af følgende kvantitative grænser:

a)

Dens præsenterede indtægter, herunder både salg til eksterne kunder og salg og overførsler mellem segmenter, udgør 10 % eller derover af de samlede interne og eksterne indtægter for alle driftssegmenter.

b)

Det absolutte beløb for dens præsenterede overskud eller tab er 10 % eller derover af det største absolutte beløb for i) den samlede præsenterede fortjeneste for alle driftssegmenter, der ikke præsenterede et tab, og ii) det samlede præsenterede tab for alle driftssegmenter, der præsenterede et tab.

c)

Dens aktiver er 10 % eller derover af de samlede aktiver for alle driftssegmenter.

Driftssegmenter, der ikke ligger inden for nogen af de kvantitative grænser, kan anses for præsentationspligtige og oplyses separat, hvis ledelsen mener, at oplysninger om segmentet vil være nyttige for brugere af årsregnskabet.

14.

En virksomhed må kun samle oplysninger om driftssegmenter, der ikke ligger inden for de kvantitative grænser, og oplysninger om andre driftssegmenter, der ikke ligger inden for de kvantitative grænser, så der derved fremkommer et præsentationspligtigt segment, hvis driftssegmenterne har ensartede økonomiske karakteristika, og begge opfylder hovedparten af de sammenlægningskriterier, der er anført i afsnit 12.

15.

Hvis den samlede eksterne indtægt, der præsenteres af driftssegmenter, udgør under 75 % af virksomhedens indtægt, skal yderligere driftssegmenter identificeres som præsentationspligtige segmenter (selv om de ikke opfylder kriterierne i afsnit 13), indtil mindst 75 % af virksomhedens indtægt er omfattet af præsentationspligtige segmenter.

16.

Oplysninger om andre forretningsaktiviteter og driftssegmenter, der ikke er præsentationspligtige, skal samles og oplyses i en kategori for »alle øvrige segmenter« adskilt fra andre afstemningsposter i afstemningerne i henhold til afsnit 28. Kilderne til indtægten under kategorien »alle øvrige segmenter« skal beskrives.

17.

Såfremt ledelsen vurderer, at et driftssegment, der i den umiddelbart foregående periode er identificeret som et præsentationspligtigt segment, er af fortsat betydning, skal oplysninger om dette segment fortsat præsenteres separat i den løbende periode, selv om det ikke længere opfylder kriterierne for præsentationspligt i afsnit 13.

18.

Såfremt et driftssegment identificeres som et præsentationspligtigt segment i den løbende periode i overensstemmelse med de kvantitative grænser, skal segmentoplysninger for en foregående periode behandles med henblik på sammenligning for at afspejle det segment, der for nylig er præsenteret, som et separat segment, selv om dette segment i den foregående periode ikke opfyldte kriterierne for præsentationspligt i afsnit 13, medmindre de nødvendige oplysninger ikke foreligger, og det ville indebære uforholdsmæssigt store omkostninger at udarbejde dem.

19.

Der kan være en praktisk grænse for, hvor mange præsentationspligtige segmenter en virksomhed oplyser separat, da segmentoplysningerne ellers kan blive for detaljerede. Der er ikke fastsat en præcis grænse, men når antallet af segmenter, der er præsentationspligtige i henhold til afsnit 13-18, stiger til over 10, bør virksomheden overveje, om der er nået en praktisk grænse.

OPLYSNINGSPLIGT

20.

En virksomhed skal give oplysninger, der gør det muligt for brugere af dens årsregnskab at vurdere arten og de finansielle følger af de forretningsaktiviteter, den udøver, og de økonomiske omgivelser, den opererer inden for.

21.

For at udmønte princippet i afsnit 20 skal en virksomhed oplyse følgende for hver periode, der præsenteres driftsregnskab for:

a)

generelle oplysninger som beskrevet i afsnit 22

b)

oplysninger om præsenteret segmentresultat, inklusive specificerede indtægter og udgifter i det rapporterede segmentresultat, segmentaktiver, segmentforpligtelser og grundlaget for opgørelsen som beskrevet i afsnit 23-27, og

c)

afstemninger af summerne af segmentindtægter, præsenteret segmentresultat, segmentaktiver, segmentforpligtelser og øvrige væsentlige segmentposter med de tilsvarende virksomhedsbeløb som beskrevet i afsnit 28.

Afstemninger af beløb for præsentationspligtige segmenters balance med virksomhedens balancebeløb kræves for hver dato, hvor der præsenteres en balance. Oplysninger for forudgående perioder skal behandles som beskrevet i afsnit 29 og 30.

Generelle oplysninger

22.

En virksomhed skal afgive følgende generelle oplysninger:

a)

faktorer, der er anvendt til identificering af virksomhedens præsentationspligtige segmenter, herunder organisationsgrundlaget (f.eks. hvorvidt ledelsen har valgt at organisere virksomheden efter forskelle i produkter og tjenesteydelser, geografiske områder, lovgivningsmæssige rammer eller en kombination af faktorer, og hvorvidt driftssegmenter er blevet lagt sammen), og

b)

typer af produkter og tjenesteydelser, som hvert præsentationspligtigt segment har sine indtægter fra.

Information om resultat, aktiver og passiver

23.

En virksomhed skal præsentere en opgørelse over resultat og samlede aktiver for hvert præsentationspligtigt segment. En virksomhed skal præsentere en opgørelse over passiver for hvert præsentationspligtigt segment, hvis et sådant beløb regelmæssigt indberettes til den øverste beslutningstager. En virksomhed skal også oplyse følgende om hvert præsentationspligtigt segment, hvis de specificerede beløb er inkluderet i opgørelsen over segmentets resultat, der gennemgås af den øverste beslutningstager, eller på anden vis regelmæssigt indberettes til den øverste beslutningstager, selv om det ikke er inkluderet i opgørelsen over segmentresultat:

a)

indtægter fra eksterne kunder

b)

indtægter fra transaktioner med andre driftssegmenter i samme virksomhed

c)

renteindtægter

d)

renteudgifter

e)

nedskrivning og afskrivning

f)

væsentlige indtægts- og udgiftsposter oplyst i overensstemmelse med afsnit 86 i IAS 1 Præsentation af årsregnskaber

g)

virksomhedens interesse i associerede virksomheder og joint venture-selskabers resultat regnskabsmæssigt behandlet efter den indre værdis metode

h)

udgifter eller indtægter fra indkomstskat, og

i)

andre væsentlige poster end nedskrivning og afskrivning, der ikke har medført ind- eller udbetalinger.

En virksomhed skal præsentere renteindtægter separat fra renteudgifter for hvert præsentationspligtigt segment, medmindre hovedparten af segmentets indtægter stammer fra renter, og den øverste beslutningstager primært bruger renteindtægter til at vurdere segmentets resultat og træffer beslutninger om, hvilke ressourcer der skal tildeles segmentet. I den situation kan en virksomhed præsentere det pågældende segments renteindtægter minus dets renteudgifter og oplyse, at den har gjort det.

24.

En virksomhed skal oplyse følgende om hvert præsentationspligtigt segment, hvis de specificerede beløb er inkluderet i opgørelsen over segmentets aktiver, der gennemgås af den øverste beslutningstager eller på anden vis regelmæssigt indberettes til den øverste beslutningstager, selv om det ikke er inkluderet i opgørelsen over segmentaktiver:

a)

det beløb, der er investeret i associerede virksomheder og joint ventures og regnskabsmæssigt behandlet efter den indre værdis metode, og

b)

beløb for andre tilgange til anlægsaktiver (1) end finansielle instrumenter, udskudte skatteaktiver, pensionsaktiver (jf. IAS 19 Personaleydelser afsnit 54-58) og rettigheder i henhold til forsikringskontrakter.

OPGØRELSE

25.

Beløbet for hver præsenteret segmentpost skal være det mål, der er præsenteret for den øverste beslutningstager, så denne kan træffe beslutninger om at tildele ressourcer til segmentet og vurdere dets resultat. Reguleringer og elimineringer, der er foretaget under udarbejdelse af virksomhedens regnskab, og allokering af indtægter, udgifter og gevinster og tab skal kun indgå i fastlæggelsen af det præsenterede segmentresultat, hvis de er inkluderet i opgørelsen over segmentets resultat, der bruges af den øverste beslutningstager. På samme måde skal kun de aktiver og forpligtelser, der er inkluderet i opgørelserne over segmentaktiver og segmentforpligtelser, som bruges af den øverste beslutningstager, præsenteres for det pågældende segment. Såfremt der allokeres beløb til præsenteret segmentresultat, aktiver eller passiver, skal disse beløb allokeres på et rimeligt grundlag.

26.

Hvis den øverste beslutningstager kun bruger én opgørelse over et driftssegments resultat, segmentets aktiver eller segmentets forpligtelser ved vurdering af segmentets indtjening og beslutning om allokering af ressourcer, skal segmentresultat, aktiver og forpligtelser præsenteres i denne opgørelse. Hvis den øverste beslutningstager bruger mere end én opgørelse for et driftssegments resultat, segmentets aktiver eller segmentets forpligtelser, skal de præsenterede opgørelser være dem, som ifølge ledelsen er fastlagt i overensstemmelse med de opgørelsesprincipper, der er mest forenelige med dem, der bruges til at opgøre de tilsvarende beløb i virksomhedens årsregnskab.

27.

En virksomhed skal fremlægge en forklaring af opgørelserne af segmentresultat, segmentaktiver og segmentforpligtelser for hvert præsentationspligtigt segment. Som minimum skal virksomheden oplyse følgende:

a)

grundlaget for regnskabsaflæggelsen for alle transaktioner mellem præsentationspligtige segmenter

b)

arten af eventuelle forskelle mellem opgørelserne af de præsentationspligtige segmenters resultat og virksomhedens resultat før udgifter eller indtægter fra indkomstskat og ophørte aktiviteter (hvis det ikke fremgår af afstemningerne beskrevet i afsnit 28). De forskelle kunne omfatte anvendt regnskabspraksis og politikker for allokering af centralt afholdte udgifter, der er nødvendige for at forstå de præsenterede segmentoplysninger

c)

arten af eventuelle forskelle mellem opgørelserne af de præsentationspligtige segmenters aktiver og virksomhedens aktiver (hvis de ikke fremgår af afstemningerne beskrevet i afsnit 28). Disse forskelle kunne omfatte anvendt regnskabspraksis og politikker for allokering af fælles anvendte aktiver, der er nødvendige for at forstå de præsenterede segmentoplysninger

d)

arten af eventuelle forskelle mellem opgørelserne af de præsentationspligtige segmenters forpligtelser og virksomhedens forpligtelser (hvis de ikke fremgår af afstemningerne beskrevet i afsnit 28). Disse forskelle kunne omfatte anvendt regnskabspraksis og politikker for allokering af fælles udnyttede forpligtelser, der er nødvendige for at forstå de præsenterede segmentoplysninger

e)

arten af eventuelle ændringer fra tidligere perioder i de opgørelsesmetoder, der anvendes til at fastslå det præsentationspligtige segmentresultat og en eventuel virkning af disse ændringer på målet for segmentresultatet

f)

arten og virkningen af eventuelle asymmetriske allokeringer til præsentationspligtige segmenter. F.eks. kunne en virksomhed allokere afskrivninger til et segment uden at allokere de tilknyttede afskrivningsberettigede aktiver til segmentet.

Afstemninger

28.

En virksomhed skal fremlægge afstemninger af følgende:

a)

de præsentationspligtige segmenters samlede omsætning med virksomhedens omsætning

b)

de præsentationspligtige segmenters samlede resultatopgørelser med virksomhedens resultat før skatteudgifter (skatteindtægter) og ophørte aktiviteter. Hvis en virksomhed imidlertid allokerer poster, såsom skatteudgifter (eller -indtægter), til præsentationspligtige segmenter, kan virksomheden afstemme segmenternes samlede resultatopgørelser med virksomhedens resultat efter disse poster

c)

de præsentationspligtige segmenters samlede aktiver med virksomhedens aktiver

d)

de præsentationspligtige segmenters samlede forpligtelser med virksomhedens forpligtelser, hvis segmentforpligtelserne præsenteres i overensstemmelse med afsnit 23

e)

de præsentationspligtige segmenters samlede beløb for alle andre væsentlige oplysningsposter med virksomhedens tilsvarende beløb.

Alle væsentlige afstemningsposter skal identificeres separat og beskrives. F.eks. skal beløbet for alle væsentlige reguleringer, der er nødvendige for at afstemme præsentationspligtigt segmentresultat med virksomhedens resultat som følge af forskellig regnskabspraksis, identificeres og beskrives separat.

Korrektion af tidligere præsenterede oplysninger

29.

Hvis en virksomhed ændrer sin interne organisationsstruktur på en måde, der gør, at dens præsentationspligtige segmenter ændres, skal de tilsvarende oplysninger for tidligere perioder, herunder delårsperioder, korrigeres, medmindre oplysningerne ikke foreligger, og det ville indebære uforholdsmæssigt store omkostninger at udarbejde dem. Afgørelsen af, om oplysningerne ikke foreligger, og at omkostningerne til at udarbejde dem ville være uforholdsmæssigt store, skal foretages for hver enkelt oplysningspost. Efter en ændring i sammensætningen af virksomhedens præsentationspligtige segmenter skal virksomheden oplyse, hvorvidt den har korrigeret de tilsvarende segmentoplysningsposter for tidligere perioder.

30.

Hvis en virksomhed har ændret sin interne organisationsstruktur på en måde, der gør, at sammensætningen af dens præsentationspligtige segmenter ændres, og hvis segmentoplysninger for tidligere perioder, herunder delårsperioder, ikke korrigeres, så de afspejler ændringen, skal virksomheden i det år, ændringen finder sted, afgive segmentoplysninger om den igangværende periode både på det gamle grundlag og det nye segmenteringsgrundlag, medmindre de nødvendige oplysninger ikke foreligger, og omkostningerne til at udarbejde dem ville blive uforholdsmæssigt store.

OPLYSNINGER FOR HELE VIRKSOMHEDEN

31.

Afsnit 32-34 gælder for alle virksomheder, der er omfattet af denne IFRS, herunder virksomheder, der kun har et enkelt præsentationspligtigt segment. Nogle virksomheders forretningsaktiviteter er ikke organiseret på grundlag af forskelle i beslægtede produkter og tjenesteydelser eller forskelle i geografiske områder. En sådan virksomheds præsentationspligtige segmenter kan præsentere omsætninger fra en bred vifte af væsensforskellige produkter og tjenesteydelser, eller mere end ét af dens præsentationspligtige segmenter kan levere stort set de samme produkter og tjenesteydelser. På samme måde kan en virksomheds præsentationspligtige segmenter have aktiver i forskellige geografiske områder og præsentere omsætninger fra kunder i forskellige geografiske områder, eller mere end ét af dens præsentationspligtige segmenter kan operere i det samme geografiske område. De ønskede oplysninger i henhold til afsnit 32-34 skal kun fremlægges, hvis de ikke fremlægges som en del af de præsentationspligtige segmentoplysninger, der kræves i henhold til denne IFRS.

Oplysninger om produkter og tjenesteydelser

32.

En virksomhed skal præsentere indtægterne fra eksterne kunder for hvert produkt og hver tjenesteydelse eller hver gruppe af ensartede produkter og tjenesteydelser, medmindre de nødvendige oplysninger ikke foreligger, og omkostningerne til at udarbejde dem ville være uforholdsmæssigt store; i så fald skal dette forhold oplyses. De præsenterede omsætningsbeløb skal være baseret på de finansielle oplysninger, der er anvendt til at udarbejde virksomhedens årsregnskab.

Oplysninger om geografiske områder

33.

En virksomhed skal præsentere følgende geografiske oplysninger, medmindre de nødvendige oplysninger ikke foreligger, og det ville indebære uforholdsmæssigt store omkostninger at udarbejde dem:

a)

indtægter fra eksterne kunder, der i) henføres til virksomhedens hjemland og ii) henføres til alle andre lande samlet, hvorfra virksomhedens indtægter stammer. Hvis indtægterne fra eksterne kunder henført til et enkelt andet land er væsentlige, skal disse omsætninger oplyses separat. En virksomhed skal oplyse grundlaget for at henføre indtægterne fra eksterne kunder til enkeltlande

b)

andre anlægsaktiver (2) end finansielle instrumenter, udskudte skatteaktiver, pensionsaktiver og rettigheder i henhold til forsikringskontrakter i) placeret i virksomhedens hjemland og ii) placeret i alle andre lande samlet, hvor virksomheden har aktiver. Såfremt aktiverne i et enkelt andet land er væsentlige, skal disse aktiver oplyses separat.

De præsenterede beløb skal være baseret på de finansielle oplysninger, der er anvendt til at udarbejde virksomhedens årsregnskab. Hvis de nødvendige oplysninger ikke foreligger, og det vil indebære uforholdsmæssigt store omkostninger at udarbejde dem, skal dette oplyses. En virksomhed kan ud over de i dette afsnit krævede oplysninger fremlægge subtotaler af geografiske oplysninger om grupper af lande.

Oplysninger om større kunder

34.

En virksomhed skal fremlægge oplysninger om, i hvilken grad den er afhængig af sine store kunder. Hvis indtægter fra transaktioner med en enkelt ekstern kunde beløber sig til 10 % af virksomhedens omsætning eller derover, skal virksomheden oplyse dette, det samlede indtægtsbeløb fra hver af denne slags kunder og identiteten på de(t) segment(er), der præsenterer indtægterne. Virksomheden behøver ikke oplyse en større kundes identitet eller det indtægtsbeløb, hvert segment præsenterer fra den pågældende kunde. I denne standard skal en gruppe af virksomheder, som den regnskabsaflæggende virksomhed ved, er under fælles kontrol, betragtes som en enkelt kunde, og en regering (national, stats-, provins-, territorial-, lokal- eller udenlandsk) og virksomheder, som den regnskabsaflæggende virksomhed ved, er under den pågældende regerings kontrol, skal betragtes som en enkelt kunde.

OVERGANG OG IKRAFTTRÆDELSESDATO

35.

Virksomheder skal anvende denne standard i deres årsregnskaber for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2009 eller derefter. Det er tilladt at anvende standarden før dette tidspunkt. Hvis en virksomhed anvender denne standard i sine årsregnskaber for regnskabsår før den 1. januar 2009, skal den give oplysning herom.

36.

Segmentoplysninger for tidligere år, der præsenteres som sammenlignende information for det oprindelige anvendelsesår, skal korrigeres, så de er i overensstemmelse med kravene i denne standard, medmindre de nødvendige oplysninger ikke foreligger, og det ville indebære uforholdsmæssigt store omkostninger at udarbejde dem.

OPHÆVELSE AF IAS 14

37.

Denne standard erstatter IAS 14 Præsentation af segmentoplysninger.


(1)  For aktiver, som klassificeres efter en likviditetspræsentation, er anlægsaktiver aktiver, der omfatter beløb, som forventes genindvundet mere end 12 måneder efter balancedatoen.

(2)  For aktiver, der klassificeres efter en likviditetspræsentation, er anlægsaktiver aktiver, der omfatter beløb, som forventes genindvundet mere end 12 måneder efter balancedatoen.

Appendiks A

Defineret term

Dette appendiks er en integrerende del af standarden.

Drifts-segment

Et driftssegment er et element af en virksomhed:

a)

der udøver forretningsaktiviteter, hvorigennem det kan få indtægter og pådrage sig udgifter (herunder indtægter og udgifter ved transaktioner med andre elementer af den samme virksomhed)

b)

hvis driftsresultater regelmæssigt gennemgås af virksomhedens øverste beslutningstager, som beslutter, hvilke ressourcer der skal tildeles segmentet, og vurderer dets resultater, og

c)

om hvilket der foreligger adskilte finansoplysninger.

Appendiks B

Ændringer i andre standarder

Ændringerne i dette appendiks skal anvendes for regnskabsår, der begynder 1. januar 2009 eller derefter. Hvis en virksomhed anvender standarden for et tidligere regnskabsår, skal disse ændringer anvendes for samme regnskabsår. I de ændrede afsnit er ny tekst understreget, og slettet tekst er gennemstreget.

B1

Henvisninger til IAS 14 Præsentation af segmentoplysninger ændres til IFRS 8 Driftssegmenter i følgende afsnit:

afsnit 20 i IAS 27 Koncernregnskaber og separate årsregnskaber

afsnit 130, litra d), nr. i), i IAS 36 Værdiforringelse af aktiver.

B2

I IFRS 5 Anlægsaktiver bestemt for salg samt ophørte aktiviteter, afsnit 41 ændres som følger:

»41.

Virksomheden skal give følgende oplysninger i noterne i det regnskabsår, hvor et anlægsaktiv (eller en gruppe bestemt for salg) enten er blevet klassificeret som bestemt for salg eller solgt:

d)

hvis det er relevant, skal det præsentationspligtige segment, hvori anlægsaktivet (eller en gruppe bestemt for salg) præsenteres i overensstemmelse med IAS 14 Præsentation af segmentoplysninger IFRS 8 Driftssegmenter

B3

I IFRS 6 Efterforskning og vurdering af råstofforekomster, ændres afsnit 21 som følger:

»21.

Virksomheden fastlægger en regnskabspraksis for allokering af efterforsknings- og vurderingsaktiver til pengestrømsfrembringende enheder eller grupper af pengestrømsfrembringende enheder med henblik på at teste sådanne aktiver for værdiforringelse. Hver pengestrømsfrembringende enhed eller gruppe af enheder, til hvilke et efterforsknings- og vurderingsaktiv er allokeret, må ikke være større end et segment, som er baseret enten på virksomhedens primære eller virksomhedens sekundære segment et driftssegment opgjort i overensstemmelse med IAS 14 Præsentation af segmentoplysninger IFRS 8 Driftssegmenter

B4

I IAS 2 Varebeholdninger ændres afsnit 26 og 29 som følger:

»26.

F.eks. kan varebeholdninger, der bruges i ét forretnings driftssegment have en anden anvendelse for virksomheden end den samme type varebeholdninger, der bruges i et andet forretnings driftssegment. Forskelle i varebeholdningers geografiske placering (og i de pågældende skatteregler) udgør ikke i sig selv tilstrækkelig begrundelse for anvendelse af forskellige metoder til beregning af kostprisen.«

»29.

Varebeholdninger nedskrives normalt til nettorealisationsværdi for hver vareenhed for sig, men det kan dog i visse tilfælde være hensigtsmæssigt at gruppere ensartede eller beslægtede vareenheder. Dette kan være tilfældet med vareenheder inden for den samme produktgruppe, som har samme formål eller anvendelse i sidste ende, som produceres og markedsføres i det samme geografiske område, og som i praksis ikke kan vurderes separat fra andre vareenheder inden for samme produktgruppe. Det er uhensigtsmæssigt at nedskrive varebeholdninger på grundlag af klassifikationen af varebeholdninger, eksempelvis færdigvarer, eller alle varebeholdninger inden for samme industrisegment eller geografiske segment driftssegment. Serviceudbydere akkumulerer normalt omkostninger for hver tjenesteydelse, for hvilken der vil opkræves en separat salgspris. Derfor behandles hver tjenesteydelse separat.«

B5

I IAS 7 Pengestrømsopgørelsen ændres afsnit 50 som følger:

»50.

Supplerende oplysninger kan være relevante for regnskabsbrugernes forståelse af virksomhedens finansielle stilling og likviditet. Standarden tilskynder virksomheder til at give sådanne oplysninger sammen med ledelsens kommentarer. Sådanne oplysninger kan eksempelvis omfatte:

d)

pengestrømme fra drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet i hvert enkelt aktivitetssegment og geografiske segment præsentationspligtigt segment (jf. IAS 14 Præsentation af segmentoplysninger IFRS 8 Driftssegmenter ).«

B6

I IAS 19 Personaleydelser ændres eksemplet til illustration af afsnit 115 som følger:

»Eksempel til illustration af afsnit 115

Virksomheden bringer et forretningssegment et driftssegment til ophør, og de ansatte i det ophørte segment vil ikke optjene yderligere ydelser …«

B7

I IAS 33 Indtjening pr. aktie erstattes afsnit 2 med følgende ordlyd:

»2.

Denne IFRS skal anvendes for:

a)

det separate eller enkelte årsregnskab for en virksomhed:

i)

hvis ordinære aktier eller potentielle ordinære aktier handles på et offentligt marked (en national eller udenlandsk børs eller et sekundært børsmarked, herunder lokale og regionale markeder), eller

ii)

der indsender eller er ved at indsende sit årsregnskab til en værdipapirkommission eller et andet tilsynsorgan med henblik på at udstede ordinære aktier på et offentligt marked, og

b)

koncernregnskabet for en koncern med en modervirksomhed:

i)

hvis ordinære aktier eller potentielle ordinære aktier handles på et offentligt marked (en national eller udenlandsk børs eller et sekundært børsmarked, herunder lokale og regionale markeder), eller

ii)

der indsender eller er ved at indsende sit årsregnskab til en værdipapirkommission eller et andet tilsynsorgan med henblik på at udstede ordinære aktier på et offentligt marked.«

B8

I IAS 34 Præsentation af delårsregnskaber ændres afsnit 16 som følger:

»16.

Virksomheden skal som minimum medtage følgende oplysninger i noterne til delårsregnskabet, hvis disse er væsentlige og ikke er givet andre steder i delårsregnskabet. Oplysningerne skal normalt gives på et år til dato-grundlag. Dog skal virksomheden ligeledes give oplysning om begivenheder eller transaktioner, som er væsentlige for en forståelse af den aktuelle delårsperiode:

g)

følgende segmentoplysninger segmentomsætning og segmentresultat for forretningssegmenter eller geografiske segmenter, afhængigt af, hvilket der er virksomhedens primære segment (segmentoplysninger er udelukkende krævet i en virksomheds delårsregnskab, hvis IAS 14 Præsentation af segmentoplysninger IFRS 8 Driftssegmenter kræver, at virksomhedens årsregnskab indeholder segmentoplysninger);:

i)

omsætning fra salg til eksterne kunder, hvis den indgår i opgørelsen af segmentresultatet, der gennemgås af den øverste beslutningstager eller på anden vis regelmæssigt indberettes til den øverste beslutningstager

ii)

omsætning fra salg mellem segmenter, hvis den indgår i opgørelsen af segmentresultatet, der gennemgås af den øverste beslutningstager eller på anden vis regelmæssigt indberettes til den øverste beslutningstager

iii)

en resultatopgørelse

iv)

samlede aktiver, hvor der er sket en væsentlig ændring fra det beløb, der blev oplyst i det sidste årsregnskab

v)

en beskrivelse af forskelle fra det sidste årsregnskab i segmenteringsgrundlaget eller i grundlaget for resultatopgørelsen

vi)

en afstemning af det præsentationspligtige segments samlede resultatopgørelse med virksomhedens resultat før skatteudgifter (skatteindtægter) og ophørte aktiviteter. Hvis en virksomhed imidlertid allokerer poster, såsom skatteudgifter (eller -indtægter), til præsentationspligtige segmenter, kan virksomheden afstemme segmenternes samlede resultatopgørelser med virksomhedens resultat efter de poster. Væsentlige afstemningsposter skal identificeres separat og beskrives i den pågældende afstemning

…«

B9

IAS 36 Værdiforringelse af aktiver ændres som beskrevet i det følgende.

Afsnit 80 ændres som følger:

»80.

Med henblik på værdiforringelsestest skal goodwill erhvervet ved en virksomhedssammenslutning fra erhvervelsestidspunktet allokeres til hver af den overtagende virksomheds pengestrømsfrembringende enheder eller grupper af pengestrømsfrembringende enheder, der forventes at drage fordel af synergieffekterne ved sammenslutningen, uanset om andre aktiver eller forpligtelser fra den overtagne virksomhed tilskrives disse enheder eller grupper af enheder. Hver enhed eller gruppe af enheder, der således tilskrives goodwill, skal:

b)

ikke være større end et driftssegment , som er baseret enten på virksomhedens primære eller virksomhedens sekundære segment opgjort i overensstemmelse med IAS 14 Præsentation af segmentoplysninger IFRS 8 Driftssegmenter

Afsnit 129 ændres som følger:

»129.

En virksomhed, der præsenterer segmentoplysninger i overensstemmelse med IAS 14 Præsentation af segmentoplysninger IFRS 8 Driftssegmenter , skal oplyse følgende for hvert præsentationspligtigt segment baseret på virksomhedens primære segment

I afsnit 130 ændres litra c), nr. ii) og litra d), nr. ii) som følger:

»130.

c) ii)

hvis virksomheden præsenterer segmentoplysninger i overensstemmelse med IAS 14 IFRS 8, det præsentationspligtige segment, aktivet tilhører, baseret på virksomhedens primære segment

»130.

d) ii)

den beløbsmæssige størrelse af tab ved værdiforringelse, som er indregnet eller tilbageført opdelt efter kategori af aktiver og, hvis virksomheden præsenterer segmentoplysninger i overensstemmelse med IAS 14 IFRS 8, opdelt efter præsentationspligtigt segment baseret på virksomhedens primære segment og«


22.11.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 304/21


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1359/2007

af 21. november 2007

om fastsættelse af betingelserne for ydelse af særlige eksportrestitutioner for visse former for udbenet oksekød

(kodificeret udgave)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1254/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for oksekød (1), særlig artikel 33, stk. 12, artikel 41, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1964/82 af 20. juli 1982 om fastsættelse af betingelserne for ydelse af særlige eksportrestitutioner for visse former for udbenet oksekød (2) er blevet ændret væsentligt ved flere lejligheder (3). Forordningen bør af klarheds- og rationaliseringshensyn kodificeres.

(2)

De almindelige regler for ydelse af eksportrestitutioner for oksekød og kriterierne for fastsættelse af disse restitutionsbeløb er fastsat i forordning (EF) nr. 1254/1999.

(3)

På baggrund af markedssituationen, den økonomiske situation inden for oksekødsektoren og afsætningsmulighederne for visse oksekødprodukter bør der fastsættes betingelser for ydelse af særlige eksportrestitutioner for disse produkter. Der bør især fastsættes sådanne betingelser for visse kødkvaliteter, der hidrører fra udbening af fjerdinger af handyr.

(4)

Med henblik på disse målsætninger bør der indføres en særlig kontrolordning. Produktets oprindelse kan attesteres ved fremlæggelse af en attest, hvortil modellen findes i bilag I til Kommissionens forordning (EF) nr. 433/2007 af 20. april 2007 om fastsættelse af betingelserne for ydelse af særlige eksportrestitutioner for oksekød (4).

(5)

Med henblik på at sikre overholdelsen af betingelserne for ydelse af restitutioner bør det fastsættes, at toldformaliteterne ved udførsel, og i givet fald opskæringen og udbeningen, under alle omstændigheder skal foretages i den medlemsstat, hvor dyrene er slagtet.

(6)

Det bør fastsættes, at ydelsen af den særlige restitution betinges af, at samtlige stykker, der fremkommer ved udbening af de fjerdinger, der er anbragt under kontrol, udføres. For så vidt angår bagfjerdinger, bør der for at opnå en bedre værdiforøgelse i Fællesskabet fastsættes visse undtagelser til denne regel, dog uden at modvirke det tilstræbte mål, der går ud på at aflaste markedet i Fællesskabet. Der bør foretages en fastsættelse af de tilfælde, i hvilke det kan udelades fuldt ud at opfylde betingelsen vedrørende udførsel af den samlede mængde kød, uden at retten til restitution fortabes. Denne mulighed bør dog begrænses og gøres restriktiv, så misbrug undgås.

(7)

Med hensyn til frister og beviser for eksport bør der henvises til bestemmelserne i Kommissionens forordning (EF) nr. 800/1999 af 15. april 1999 om fælles gennemførelsesbestemmelser for eksportrestitutioner for landbrugsprodukter (5).

(8)

Ordningen vedrørende proviantoplag, som fastsat ved artikel 40 i forordning (EF) nr. 800/1999, er uforenelig med nærværende forordnings formål. Der bør derfor ikke være mulighed for at henføre de pågældende produkter under den i nævnte forordnings artikel 40 fastsatte ordning.

(9)

I betragtning af denne restitutions særlige karakter bør det på ny understreges, at substitution ikke er tilladt, og der bør fastsættes regler for identifikation af produkterne.

(10)

Der bør indføres regler for medlemsstaternes indberetning til Kommissionen af de mængder, hvortil der er udbetalt særlige eksportrestitutioner.

(11)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Oksekød —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Der kan på de i denne forordning fastsatte betingelser udbetales særlige eksportrestitutioner til udskåret, udbenet kød af ferske eller kølede for- og bagfjerdinger af voksne handyr, emballeret særskilt og med et gennemsnitligt indhold af magert oksekød på 55 % og derover.

Artikel 2

I denne forordning forstås ved:

a)

»forfjerdinger«: sammenhængende eller adskilte forfjerdinger som defineret i supplerende bestemmelse 1.A, litra d) og e), i kapitel 2 i den kombinerede nomenklatur, lige afskåret eller pistoludskæring

b)

»bagfjerdinger«: sammenhængende eller adskilte bagfjerdinger som defineret i supplerende bestemmelse 1.A, litra f) og g), i kapitel 2 i den kombinerede nomenklatur, med højst otte ribben eller otte ribbenspar, lige afskåret eller pistoludskæring.

Artikel 3

1.   Eksportøren forelægger de af medlemsstaterne udpegede myndigheder en meddelelse, hvori han tilkendegiver at ville udbene de i artikel 1 omhandlede for- eller bagfjerdinger på de i denne forordning fastsatte betingelser og eksportere, jf. dog artikel 7, samtlige udbenede stykker, idet hvert stykke emballeres særskilt.

2.   Meddelelsen indeholder en varebeskrivelse og angivelse af mængden af de produkter, der skal udbenes.

Meddelelsen ledsages af en attest, hvortil modellen findes i bilag I til forordning (EF) nr. 433/2007, og som udstedes på de i artikel 2, stk. 2, første afsnit, i nævnte forordning fastsatte betingelser. Anmærkning B og C samt rubrik 11 i attesten er dog ikke relevante. Artikel 3 i nævnte forordning anvendes, indtil anbringelse under den i stk. 3 i denne artikel omhandlede kontrol finder sted.

3.   Når myndighederne godkender meddelelsen ved at påtegne den med datoen for godkendelsen, anbringes de fjerdinger, der skal udbenes, under myndighedernes kontrol, og disse fastslår produkternes nettovægt og indfører denne i rubrik 7 på den i stk. 2 nævnte attest.

Artikel 4

Fristen for udbeningen af fjerdingerne er undtagen i tilfælde af force majeure på 10 arbejdsdage regnet fra datoen for godkendelsen af den i artikel 3 nævnte meddelelse.

Artikel 5

1.   Efter udbeningen forelægger eksportøren en eller flere »attester for udbenet kød«, hvortil modellen findes i bilag I og II, og hvorpå nummeret på den i artikel 3, stk. 2, omhandlede attest er angivet i rubrik 7, for den pågældende myndighed til påtegning.

2.   Numrene på »attester for udbenet kød« anføres i rubrik 9 på den i artikel 3, stk. 2, omhandlede attest. Sidstnævnte således udfyldte attest sendes ad administrativ vej til det organ, der er pålagt udbetaling af eksportrestitutioner, når »attesterne for udbenet kød« svarende til den samlede mængde udbenet kød fra fjerdinger under kontrol er blevet påtegnet i overensstemmelse med stk. 1 i denne artikel.

3.   »Attesterne for udbenet kød« skal fremlægges, når den i artikel 6 omhandlede toldbehandling er afsluttet.

4.   Udbeningen og toldbehandlingen ved udførsel foretages i den medlemsstat, hvor dyrene er slagtet.

Artikel 6

1.   Toldbehandlingen ved udførsel fra Fællesskabet, ved en af de i artikel 36 i forordning (EF) nr. 800/1999 omhandlede leveringer eller ved henførsel under den i Kommissionens forordning (EF) nr. 1741/2006 (6) fastsatte toldoplagsprocedure inden udførsel, foretages i den medlemsstat, hvor den i artikel 3 omhandlede meddelelse godkendes.

2.   Toldmyndigheden anfører i rubrik 11 på »attesten for udbenet kød« nummeret og datoen for de i artikel 5, stk. 4, i forordning (EF) nr. 800/1999 omhandlede udførselsangivelser.

3.   Når toldbehandlingen er afsluttet for alle stykker, der skal udføres, sendes »attesten for udbenet kød« ad administrativ vej til det organ, som skal udbetale eksportrestitutionerne.

Artikel 7

1.   Den særlige eksportrestitution ydes bortset fra tilfælde af force majeure på betingelse af, at alle de stykker, der hidrører fra udbening foretaget under den i artikel 3, stk. 3, omhandlede kontrol, og som er anført i den eller de i artikel 5, stk. 1, omhandlede attester, udføres.

2.   I tilfælde af udbening af bagfjerdinger kan den erhvervsdrivende dog bemyndiges til ikke at udføre alle de stykker, der hidrører fra udbeningen.

Svarer den mængde, der skal udføres, til mindst 95 % af den samlede vægt af de stykker, der hidrører fra en udbening, der er foretaget under den i artikel 3, stk. 3, omhandlede kontrol, ydes den særlige restitution.

Er den mængde, der skal udføres, mindre end 95 % af den samlede vægt af de stykker, der hidrører fra udbeningen, uden dog at være mindre end 85 % af den, nedsættes den særlige restitution.

Omfanget af denne justering fastlægges i forbindelse med fastsættelsen eller ændringen af den pågældende restitutionssats. Restitutionssatsen fastsættes bl.a. under hensyntagen til værdierne af de forskellige udskæringer, der kan afsættes på markedet i Fællesskabet.

3.   Knogler, store sener, brusk, fedtstykker og anden afpudsning hidrørende fra udbeningen kan afsættes i Fællesskabet.

4.   Den erhvervsdrivende, der ønsker at gøre brug af en af valgmulighederne i stk. 2, anfører dette i den i artikel 3, stk. 1, omhandlede meddelelse.

Desuden skal den eller de i artikel 5, stk. 1, omhandlede attester:

a)

i rubrik 4 indeholde oplysning om den samlede nettovægt af det kød, der er opnået ved udbeningen, samt eventuelt oplysningen:

»anvendelse af artikel 7, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1359/2007 — betingelse 95 %«, eller

»anvendelse af artikel 7, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1359/2007 — betingelse 85 %«

b)

i rubrik 6 indeholde oplysning om den nettovægt, der skal udføres.

5.   Ved udbening kan medlemsstaterne begrænse antallet af udskæringer, som den erhvervsdrivende beslutter ikke at udføre, til to.

6.   Hvis den udførte mængde er mindre end den vægt, der er anført i rubrik 6 i den eller de i artikel 5, stk. 1, omhandlede attester, foretages der et nedslag i den særlige restitution. Procentsatsen for dette nedslag er:

a)

i det tilfælde, hvor den konstaterede vægtforskel mellem den udførte vægt og den vægt, der er anført i rubrik 6 i den eller de i artikel 5, stk. 1, omhandlede attester, ikke overstiger 10 %, lig med fem gange procentsatsen for den konstaterede vægtforskel

b)

i de øvrige tilfælde lig med 80 % af restitutionssatsen for produkter henhørende alt efter tilfældet under KN-kode 0201 30 00 9100 eller KN-kode 0201 30 00 9120 på datoen i rubrik 21 i den eksportlicens, på grundlag af hvilken den i artikel 5, stk. 1, eller i artikel 26, stk. 1, i forordning (EF) nr. 800/1999 nævnte toldbehandling fandt sted.

Den i artikel 51, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 800/1999 fastsatte sanktion anvendes ikke i de tilfælde, der er anført i nærværende stykke.

Artikel 8

Som undtagelse fra artikel 5, stk. 2, kan medlemsstaterne fastsætte følgende:

a)

Der udstedes en enkelt »attest for udbenet kød« omfattende den samlede mængde hidrørende fra udbeningen, og denne ledsages af den i artikel 3, stk. 2, omhandlede attest.

b)

De i litra a) omhandlede to attester forelægges samtidig ved afslutningen af toldformaliteterne ved udførsel.

c)

De i litra a) omhandlede to attester indsendes samtidig på de i artikel 6, stk. 3, fastsatte betingelser.

Artikel 9

1.   Medlemsstaterne fastsætter kontrolbestemmelser og underretter Kommissionen herom. De træffer de fornødne foranstaltninger for at udelukke enhver mulighed for substitution af de pågældende produkter, specielt ved at kræve identificering af de enkelte stykker.

2.   Der må i udbeningshallerne ikke findes andet kød end det i denne forordning omhandlede, bortset fra svinekød, under udbening, afpudsning og emballering af det pågældende kød.

3.   Samtidig udbening af forfjerdinger og bagfjerdinger i samme udbeningslokale er ikke tilladt.

4.   Poser, æsker eller anden emballage indeholdende de udbenede stykker forsegles eller plomberes af de ansvarlige myndigheder og påføres oplysninger, hvorved det er muligt at identificere det udbenede kød, bl.a. nettovægt, stykkernes art og antal samt et løbenummer.

Artikel 10

For de i artikel 5, stk. 1, omhandlede attester, som myndighederne påtegner i hvert kvartal, og som vedrører udbenede stykker af bagfjerdinger, giver medlemsstaterne i den anden måned efter hvert kvartal meddelelse om:

a)

den samlede nettovægt i de attester, der vedrører det i artikel 7, stk. 1, omhandlede tilfælde

b)

den samlede nettovægt i de attester, der vedrører det i artikel 7, stk. 2, omhandlede tilfælde — betingelse 95 %

c)

den samlede nettovægt i de attester, der vedrører det i artikel 7, stk. 2, omhandlede tilfælde — betingelse 85 %.

Artikel 11

Forordning (EØF) nr. 1964/82 ophæves.

Henvisninger til den ophævede forordning gælder som henvisninger til nærværende forordning og læses efter sammenligningstabellen i bilag IV.

Artikel 12

Denne forordning træder i kraft den 1. januar 2008.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. november 2007.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 21. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1913/2005 (EUT L 307 af 25.11.2005, s. 2).

(2)  EFT L 212 af 21.7.1982, s. 48. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1713/2006 (EUT L 321 af 21.11.2006, s. 11).

(3)  Se bilag III.

(4)  EUT L 104 af 21.4.2007, s. 3.

(5)  EFT L 102 af 17.4.1999, s. 11. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1001/2007 (EUT L 226 af 30.8.2007, s. 9).

(6)  EUT L 329 af 25.11.2006, s. 7.


BILAG I

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

Image

Image


BILAG II

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

Image

Image


BILAG III

Ophævet forordning med liste over ændringer

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1964/82

(EFT L 212 af 21.7.1982, s. 48)

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3169/87

(EFT L 301 af 24.10.1987, s. 21)

kun artikel 1, stk. 2

Kommissionens forordning (EF) nr. 2469/97

(EFT L 341 af 12.12.1997, s. 8)

kun artikel 1

Kommissionens forordning (EF) nr. 1452/1999

(EFT L 167 af 2.7.1999, s. 17)

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1470/2000

(EFT L 165 af 6.7.2000, s. 16)

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2772/2000

(EFT L 321 af 19.12.2000, s. 35)

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1713/2006

(EUT L 321 af 21.11.2006, s. 11)

kun artikel 2


BILAG IV

Sammenligningstabel

Forordning (EØF) nr. 1964/82

Nærværende forordning

Artikel 1, stk. 1

Artikel 1

Artikel 1, stk. 2, første led

Artikel 2, litra a)

Artikel 1, stk. 2, andet led

Artikel 2, litra b)

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 6, stk. 1, 2 og 3

Artikel 7, stk. 1, 2 og 3

Artikel 6, stk. 4, første afsnit

Artikel 7, stk. 4, første afsnit

Artikel 6, stk. 4, andet afsnit, første led

Artikel 7, stk. 4, andet afsnit, litra a)

Artikel 6, stk. 4, andet afsnit, andet led

Artikel 7, stk. 4, andet afsnit, litra b)

Artikel 6, stk. 4, tredje afsnit

Artikel 7, stk. 5

Artikel 6, stk. 5, første afsnit, første led

Artikel 7, stk. 6, første afsnit, litra a)

Artikel 6, stk. 5, første afsnit, andet led

Artikel 7, stk. 6, første afsnit, litra b)

Artikel 6, stk. 5, andet afsnit

Artikel 7, stk. 6, andet afsnit

Artikel 7, stk. 1, første led

Artikel 8, litra a)

Artikel 7, stk. 1, andet led

Artikel 8, litra b)

Artikel 7, stk. 1, tredje led

Artikel 8, litra c)

Artikel 8, stk. 1

Artikel 9, stk. 1

Artikel 8, stk. 2

Artikel 9, stk. 2

Artikel 8, stk. 3

Artikel 9, stk. 3

Artikel 8, stk. 4

Artikel 9, stk. 4

Artikel 9, første led

Artikel 10, litra a)

Artikel 9, andet led

Artikel 10, litra b)

Artikel 9, tredje led

Artikel 10, litra c)

Artikel 11

Artikel 10

Artikel 12

Bilag I

Bilag I

Bilag II

Bilag II

Bilag III

Bilag IV


22.11.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 304/32


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1360/2007

af 21. november 2007

om ændring af de repræsentative priser og den tillægstold ved import af visse sukkerprodukter, der blev fastsat ved forordning (EF) nr. 1109/2007, for produktionsåret 2007/08

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 af 20. februar 2006 om den fælles markedsordning for sukker (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 951/2006 af 30. juni 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006, for så vidt angår handel med tredjelande inden for sukkersektoren (2), særlig artikel 36, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De repræsentative priser og tillægstolden ved import af hvidt sukker, råsukker og visse sirupper for produktionsåret 2007/08 blev fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1109/2007 (3).

(2)

Under hensyn til de oplysninger, som Kommissionen for tiden råder over, bør de pågældende beløb ændres i overensstemmelse med bestemmelserne og betingelserne i forordning (EF) nr. 951/2006 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De repræsentative priser og den tillægstold, der gælder ved import af de i artikel 36 i forordning (EF) nr. 951/2006 omhandlede produkter, og som for produktionsåret 2007/08 blev fastsat ved forordning (EF) nr. 1109/2007, ændres og er vist i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 22. november 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. november 2007.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 58 af 28.2.2006, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1260/2007 (EUT L 283 af 27.10.2007, s. 1).

(2)  EUT L 178 af 1.7.2006, s. 24. Ændret ved forordning (EF) nr. 2031/2006 (EUT L 414 af 30.12.2006, s. 43).

(3)  EUT L 253 af 28.9.2007, s. 5.


BILAG

De repræsentative priser og den tillægstold, der gælder ved import af hvidt sukker, råsukker og produkter i KN-kode 1702 90 99 og anvendes fra den 22. november 2007

(EUR)

KN-kode

Repræsentativ pris pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

Tillægstold pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

1701 11 10 (1)

18,58

7,01

1701 11 90 (1)

18,58

12,94

1701 12 10 (1)

18,58

6,82

1701 12 90 (1)

18,58

12,42

1701 91 00 (2)

19,69

16,62

1701 99 10 (2)

19,69

11,18

1701 99 90 (2)

19,69

11,18

1702 90 99 (3)

0,20

0,44


(1)  Fastsat for standardkvaliteten, som den er fastsat i bilag I, punkt III, til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 (EUT L 58 af 28.2.2006, s. 1).

(2)  Fastsat for standardkvaliteten, som den er fastsat i bilag I, punkt II, til forordning (EF) nr. 318/2006.

(3)  Fastsat pr. 1 % indhold af saccharose.


II Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

Rådet

22.11.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 304/34


RÅDETS AFGØRELSE

af 8. november 2007

om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af konventionen, som er udarbejdet på grundlag af artikel K.3, stk. 2, litra c), i traktaten om Den Europæiske Union, om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater

(2007/751/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union,

under henvisning til tiltrædelsestraktaten af 2005,

under henvisning til tiltrædelsesakten af 2005 (i det følgende benævnt »tiltrædelsesakten«), særlig artikel 3, stk. 4,

under henvisning til henstilling fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Konventionen, som er udarbejdet på grundlag af artikel K.3, stk. 2, litra c), i traktaten om Den Europæiske Union om bekæmpelse af bestikkelse, der involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater (2) (i det følgende benævnt »konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, der involverer tjenestemænd«), blev undertegnet i Bruxelles den 26. maj 1997 og trådte i kraft den 28. september 2005.

(2)

Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Polen, Slovenien og Slovakiet har efter tiltrædelsen af Den Europæiske Union deponeret deres instrumenter om tiltrædelse af konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, der involverer tjenestemænd.

(3)

Ifølge artikel 3, stk. 3, i tiltrædelsesakten tiltræder Bulgarien og Rumænien de konventioner og protokoller, som medlemsstaterne har indgået, og som er anført i bilag I til tiltrædelsesakten, hvilket bl.a. omfatter konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, der involverer tjenestemænd. Rådet fastsætter en dato for, hvornår de træder i kraft for Bulgariens og Rumæniens vedkommende.

(4)

I overensstemmelse med artikel 3, stk. 4, foretager Rådet alle de tilpasninger, som tiltrædelsen af de pågældende overenskomster og protokoller kræver —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, der involverer tjenestemænd, træder i kraft for Bulgariens og Rumæniens vedkommende den første dag i den første måned efter datoen for vedtagelsen af denne afgørelse.

Artikel 2

Den bulgarske og den rumænske version af konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, der involverer tjenestemænd (3), er autentiske på samme vilkår som for de øvrige sprogversioner af konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, der involverer tjenestemænd.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. november 2007.

På Rådets vegne

R. PEREIRA

Formand


(1)  Udtalelse af 10.7.2007 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  EFT C 195 af 25.6.1997, s. 2.

(3)  Den bulgarske og den rumænske version af konventionen offentliggøres i specialudgaven af Den Europæiske Unions Tidende på et senere tidspunkt.


Kommissionen

22.11.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 304/36


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 15. november 2007

om ændring af beslutning 92/452/EØF for så vidt angår visse embryonindsamlingsteam og embryonproduktionsteam i Canada, New Zealand og USA

(meddelt under nummer K(2007) 5457)

(EØS-relevant tekst)

(2007/752/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 89/556/EØF af 25. september 1989 om fastsættelse af veterinærpolitimæssige betingelser i forbindelse med handel inden for Fællesskabet med embryoner af tamkvæg samt med indførsel heraf fra tredjelande (1), særlig artikel 8, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens beslutning 92/452/EØF af 30. juli 1992 om opstilling af lister over embryonindsamlingsteam og embryonproduktionsteam, der i tredjelande er godkendt til udførsel af koembryoner til Fællesskabet (2), er det fastsat, at medlemsstaterne kun kan indføre embryoner fra tredjelande, hvis de er blevet indsamlet, behandlet og opbevaret af embryonindsamlingsteam og embryonproduktionsteam, som er anført på listen i nævnte beslutning.

(2)

New Zealand har anmodet om, at ét embryonindsamlingsteam udgår af listen for så vidt angår registreringerne for dette land.

(3)

Canada og USA har anmodet om, at listen ændres for så vidt angår registreringerne for de pågældende lande vedrørende embryonindsamlingsteam og embryonproduktionsteam.

(4)

Canada og USA har givet garantier for, at de relevante bestemmelser i direktiv 89/556/EØF er overholdt, og de pågældende embryonindsamlingsteam og embryonproduktionsteam er officielt godkendt af de to landes veterinærmyndigheder med henblik på udførsel til Fællesskabet.

(5)

Beslutning 92/452/EØF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Bilaget til beslutning 92/452/EØF ændres som angivet i bilaget til nærværende beslutning.

Artikel 2

Denne beslutning anvendes fra den 1. december 2007.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. november 2007.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 302 af 19.10.1989, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens beslutning 2006/60/EF (EUT L 31 af 3.2.2006, s. 24).

(2)  EFT L 250 af 29.8.1992, s. 40. Senest ændret ved beslutning 2007/558/EF (EUT L 212 af 14.8.2007, s. 18).


BILAG

I bilaget til beslutning 92/452/EØF foretages følgende ændringer:

1)

Linjen vedrørende Canadas embryonindsamlingsteam E 876 affattes således:

»CA

 

E876

 

22 rue Principale

Plaisance, Québec J0V 1S0

Dr. Pierre Thibaudeau«

2)

Linjen vedrørende New Zealands embryonindsamlingsteam NZEB11 udgår.

3)

Linjen vedrørende USA’s embryonindsamlingsteam nr. 91TX050 E548 affattes således:

»US

 

91TX050

E548

 

Buzzard Hollow Ranch

500 Coates RD

Granbury, TX 67048

Dr. Brad Stroud«

4)

Linjen vedrørende USA’s embryonindsamlingsteam nr. 91TN006 E538 affattes således:

»US

 

91TN006

E538

 

Harrogate Genetics Intl, INC

6664 Cumberland Gap PKWY

Harrogate, TN 37752

Dr. Edwin Robertson«

5)

Linjen vedrørende USA’s embryonindsamlingsteam nr. 91TN007 E538 affattes således:

»US

 

91TN007

E538

 

Harrogate Genetics Intl, INC

6664 Cumberland Gap PKWY

Harrogate, TN 37752

Dr. Sam Edwards«

6)

Følgende linje vedrørende USA indsættes:

»US

 

07NC132

E705

 

PVC Embryo Services

110 Hyman DR

Postville, IA 52162

Dr. Justin Helgerson«


III Retsakter vedtaget i henhold til traktaten om Den Europæiske Union

RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT V I EU-TRAKTATEN

22.11.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 304/38


RÅDETS FÆLLES AKTION 2007/753/FUSP

af 19. november 2007

om støtte til IAEA’s overvågnings- og kontrolaktiviteter i Den Demokratiske Folkerepublik Korea inden for rammerne af gennemførelsen af EU’s strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 14, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det Europæiske Råd vedtog den 12. december 2003 EU’s strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben, som i kapitel III indeholder en oversigt over foranstaltninger til bekæmpelse af en sådan spredning, som skal træffes både i Den Europæiske Union og i tredjelande.

(2)

Den Europæiske Union er aktivt i gang med at gennemføre strategien og iværksætte de foranstaltninger, der er opført i oversigten i strategiens kapitel III, især ved at stille finansielle midler til rådighed for specifikke projekter, der gennemføres af multilaterale organisationer, såsom Den Internationale Atomenergiorganisation (IAEA).

(3)

Den Europæiske Union har gentagne gange opfordret Den Demokratiske Folkerepublik Korea (DPRK) til at overholde sine forpligtelser i henhold til traktaten om ikke-spredning af kernevåben (NPT) og gennemføre sin altomfattende kontrolaftale i fuldt samarbejde med IAEA.

(4)

Den Europæiske Union har fortsat støttet bestræbelserne inden for rammerne af sekspartsdrøftelserne på at finde en diplomatisk løsning på den nukleare situation på Den Koreanske Halvø, herunder gennem politisk og finansiel støtte til Den Koreanske Halvøs Energiudviklingsorganisation (KEDO). I samme ånd har Den Europæiske Union hilst den fælles erklæring af 19. september 2005 og de indledende aktioner af 13. februar 2007 velkommen.

(5)

Den 9. juli 2007 bemyndigede IAEA’s styrelsesråd generaldirektøren til at gennemføre ad hoc-ordninger for overvågning af og kontrol med nedlukningen af nukleare anlæg i DPRK i overensstemmelse med henstillingerne i IAEA’s rapport til styrelsesrådet.

(6)

I overensstemmelse med de indledende aktioner af 13. februar 2007 begyndte DPRK i juli 2007 at nedlukke nukleare anlæg og har opfordret IAEA til at overvåge nedlukningen. Denne nedlukning er derefter blevet bekræftet af IAEA.

(7)

Den Europæiske Union har hilst denne aktion fra DPRK’s side velkommen som et meget vigtigt første skridt på vejen til at afvikle DPRK’s nukleare programmer og til atomafrustning af Den Koreanske Halvø.

(8)

Da omkostningerne ved gennemførelsen af ad hoc-ordningerne ikke i øjeblikket kan afholdes over IAEA’s almindelige budget for sikkerhedskontrol, er det nødvendigt at yde tilstrækkelige bidrag uden for budgettet for at gøre det muligt at gennemføre ad hoc-ordningerne, så længe der ikke findes nogen bestemmelse i IAEA’s almindelige budget —

VEDTAGET FØLGENDE FÆLLES AKTION:

Artikel 1

Med henblik på at sikre en umiddelbar og praktisk gennemførelse af nogle af elementerne i EU’s strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben støtter Den Europæiske Union de IAEA-overvågnings- og kontrolaktiviteter, der gennemføres i overensstemmelse med gældende overvågnings- og kontrolordninger som aftalt mellem DPRK og IAEA, for at fremme følgende målsætninger:

a)

bidrage til tillidsskabelsesprocessen, der tager sigte på at afskaffe DPRK’s nukleare program gennem fortsat overvågning og kontrol af nedlukningen af nukleare anlæg i DPRK

b)

sikre Den Europæiske Unions fortsatte aktive involvering i bestræbelserne på at udvikle en diplomatisk løsning på det nukleare spørgsmål i Nordkorea

c)

sikre, at IAEA har tilstrækkelige finansielle midler til rådighed til at udføre overvågnings- og kontrolaktiviteter vedrørende gennemførelsen af de indledende aktioner af 13. februar 2007, der er aftalt som led i sekspartsdrøftelserne.

EU’s bidrag vil blive anvendt til finansiering af personaleressourcer og rejser, udstyr og transport, leje af lokaler i DPRK og udgifter i forbindelse hermed samt omkostninger til kommunikation og anskaffelse af informationsteknologi.

En detaljeret beskrivelse af disse aktiviteter findes i bilaget.

Artikel 2

1.   Formandskabet, der bistås af Rådets generalsekretær/den højtstående FUSP-repræsentant, er ansvarligt for gennemførelsen af denne fælles aktion. Dette sker i fuldt samarbejde med Kommissionen.

2.   Den tekniske gennemførelse af de i artikel 1 omhandlede aktiviteter varetages af IAEA. IAEA udfører denne opgave under tilsyn af generalsekretæren/den højtstående repræsentant, der bistår formandskabet. Med henblik herpå indgår generalsekretæren/den højtstående repræsentant de nødvendige arrangementer med IAEA.

3.   Formandskabet, generalsekretæren/den højtstående repræsentant og Kommissionen holder løbende hinanden orienteret om gennemførelsen af denne fælles aktion i overensstemmelse med deres respektive beføjelser.

Artikel 3

1.   Det finansielle referencegrundlag for gennemførelsen af de i artikel 1 omhandlede aktiviteter er på 1 780 000 EUR, der finansieres over Den Europæiske Unions almindelige budget.

2.   De udgifter, der finansieres over det i stk. 1 fastsatte beløb, forvaltes i overensstemmelse med de fællesskabsprocedurer og -regler, der gælder for Den Europæiske Unions almindelige budget.

3.   Kommissionen overvåger den korrekte forvaltning af de udgifter, der er omhandlet i stk. 2, og som har form af gavebistand. Med henblik herpå indgår den en finansieringsaftale med IAEA. Det skal fremgå af aftalen, at IAEA sørger for, at EU’s bidrag til projektet bliver synligt i en grad, der svarer til dets størrelse.

4.   Kommissionen bestræber sig på at indgå den i stk. 3 omhandlede finansieringsaftale inden tre måneder efter denne fælles aktions ikrafttræden. Den underretter Rådet om eventuelle vanskeligheder i forbindelse med denne proces og om datoen for indgåelsen af finansieringsaftalen.

Artikel 4

Formandskabet, der bistås af generalsekretæren/den højtstående repræsentant, aflægger rapport til Rådet om gennemførelsen af denne fælles aktion på grundlag af rapporter fra IAEA’s sekretariat til IAEA’s styrelsesråd, der forelægges for formandskabet, bistået af generalsekretæren/den højtstående repræsentant. Dette sker i fuldt samarbejde med Kommissionen. Den aflægger rapport om de finansielle aspekter af gennemførelsen af denne fælles aktion.

Artikel 5

Denne fælles aktion har virkning fra datoen for vedtagelsen.

Den udløber 18 måneder efter vedtagelsen.

Artikel 6

Denne fælles aktion offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. november 2007.

På Rådets vegne

L. AMADO

Formand


BILAG

EU’s støtte til IAEA’s overvågnings- og kontrolaktiviteter i Den Demokratiske Folkerepublik Korea (DPRK) inden for rammerne af gennemførelsen af EU’s strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben

1.   Beskrivelse af IAEA’s overvågnings- og kontrolaktiviteter i DPRK

I marts 2007 oplyste IAEA’s generaldirektør styrelsesrådet om, at parterne i sekspartsdrøftelserne den 13. februar 2007 i Beijing, Kina, blev enige om indledende aktioner til gennemførelse af den fælles erklæring, som de havde udsendt den 19. september 2005. Han oplyste også styrelsesrådet om, at han den 23. februar 2007 havde modtaget en indbydelse fra DPRK til at aflægge besøg i DPRK for at »udvikle forbindelserne mellem DPRK og IAEA samt drøfte problemer af fælles interesse«. I de indledende aktioner blev parterne bl.a. enige om, at DPRK »med henblik på eventuel nedlæggelse skal nedlukke og forsegle den nukleare facilitet i Yongbyon, herunder oparbejdningsfaciliteten, og indbyde IAEA-personale til at komme tilbage for at foretage al den nødvendige overvågning og kontrol, der er aftalt mellem IAEA og DPRK«. Styrelsesrådet hilste aftalen om de indledende aktioner velkommen og gav udtryk for den opfattelse, at en med succes forhandlet løsning på dette spørgsmål, der har været drøftet længe, hvor IAEA’s væsentlige kontrolopgave opretholdes, vil være et betydeligt resultat for den internationale fred og sikkerhed. Styrelsesrådet hilste i denne forbindelse DPRK’s indbydelse til generaldirektøren til at aflægge besøg i DPRK velkommen.

Generaldirektøren aflagde besøg i DPRK den 13.-14. marts 2007 og aflagde i juni 2007 rapport til styrelsesrådet om resultaterne af besøget. Styrelsesrådet, der understregede betydningen af en fortsat dialog for at finde frem til en fredelig og samlet løsning på det nukleare spørgsmål i DPRK og en hurtig atomafrustning af Den Koreanske Halvø, hilste generaldirektørens besøg i DPRK velkommen samt hans drøftelser med nordkoreanske embedsmænd, som havde været koncentreret om at genetablere forholdet mellem DPRK og IAEA.

Den 16. juni 2007 modtog generaldirektøren en indbydelse fra DPRK til at sende et hold eksperter fra IAEA til landet for at drøfte visse procedurespørgsmål vedrørende overvågnings- og kontrolordningen for nedlukningen af den nukleare facilitet i Yongbyon. Denne skrivelse og generaldirektørens svar på den af 18. juni 2007 blev udsendt til styrelsesrådet.

Et IAEA-hold ledet af den assisterende generaldirektør for sikkerhedskontrol aflagde besøg i DPRK i perioden 26.-29. juni 2007. Holdet aflagde besøg i anlægget til fremstilling af nukleart brændsel, forsøgskernekraftværket på 5 MW(e), det radiokemiske laboratorium (oparbejdningsanlægget) og kernekraftværket på 50 MW(e) (under opførelse), som alle ligger i Yongbyon. DPRK orienterede holdet om, at disse anlæg og kernekraftværket på 200 MW(e) (under opførelse), der ligger i Taechon, vil blive nedlukket og forseglet som følge af de indledende aktioner.

Under IAEA’s ekspertholds besøg i DPRK blev der opnået enighed om følgende ordning:

a)

IAEA modtager fra DPRK en liste over de anlæg, der er nedlukket og/eller forseglet, og IAEA bliver derefter holdt orienteret om deres status, således at den kan overvåge og kontrollere nedlukningen og/eller forseglingen af de angivne anlæg

b)

IAEA får adgang til alle anlæg og alt udstyr, som er nedlukket og/eller forseglet, således at den kan foretage sine overvågnings- og kontrolaktiviteter

c)

IAEA installerer og efterser om nødvendigt passende indeslutnings- og overvågningsanordninger og andre anordninger til overvågning af og kontrol med status af nedlukkede og/eller forseglede anlæg og udstyr. Hvis der af praktiske årsager ikke kan anvendes indeslutnings- og overvågningsforanstaltninger, bliver IAEA og DPRK enige om at gennemføre andre relevante kontrolforanstaltninger

d)

IAEA undersøger og kontrollerer oplysningerne vedrørende konstruktionen af de nedlukkede og/eller forseglede anlæg og dokumenterer disse anlægs status med fotografier eller videooptagelser. Der foretages en ny kontrol af disse oplysninger med regelmæssige mellemrum

e)

IAEA underrettes på forhånd, hvis DPRK agter at ændre konstruktionen af og/eller status for anlæg og udstyr, således at der kan holdes konsultationer med DPRK om den virkning, som disse ændringer kan have på IAEA’s overvågnings- og kontrolarbejde

f)

IAEA underrettes på forhånd, hvis DPRK agter at flytte eller fjerne nukleart udstyr eller andet væsentligt udstyr eller komponenter fra de nedlukkede nukleare anlæg eller at nedlægge nogle af disse anlæg. IAEA får tilstrækkelig adgang til at kontrollere dette udstyr og disse komponenter og/eller aktiviteter

g)

DPRK bevarer alle de optegnelser, der er relevante for IAEA’s overvågnings- og kontrolaktiviteter

h)

IAEA får de nødvendige visa til sit personale og omfattes af samme privilegier og immuniteter som dem, der er fastsat i de relevante bestemmelser i aftalen om Den Internationale Atomenergiorganisations privilegier og immuniteter (INFCIRC/9/Rev.2) for så vidt angår IAEA’s ejendom, midler og aktiver samt dens personale og andre embedsmænd under udøvelsen af deres funktioner i henhold til denne ordning

i)

IAEA bliver fuldt underrettet om sundheds- og sikkerhedsprocedurerne i de relevante anlæg

j)

IAEA og DPRK konsulterer hinanden om spørgsmål vedrørende gennemførelsesomkostningerne

k)

ovennævnte foranstaltninger tages regelmæssigt op til overvejelse af DPRK og IAEA.

IAEA er i overensstemmelse med artikel III.A.5 i sin statut bemyndiget til »… efter anmodning fra de deltagende parter, at anvende kontrolforanstaltninger på enhver bilateral eller multilateral ordning, eller, efter anmodning fra en stat, på den pågældende stats virksomhed inden for den fredelige anvendelse af atomenergi«. Denne bemyndigelse kræver ikke, at staten er medlem af IAEA, og der foreskrives ikke en bestemt form eller et bestemt indhold for kontrolordningerne. Overvågningen og kontrollen i DPRK er derfor i overensstemmelse med statutten. Denne overvågning og kontrol gennemføres på dette stadium i overensstemmelse med de ad hoc-ordninger, der er nævnt i betragtning 5 i den fælles aktion.

Overvågnings- og kontrolaktiviteterne i DPRK er ikke forudset, og der er derfor ingen dækning for gennemførelsen af denne overvågning og kontrol i IAEA’s nuværende budget eller i budgetforslagene for 2008 og 2009. De anslåede udgifter til dækning af disse aktiviteter er på 2,2 mio. EUR for hhv. 2007 og 2008 på grundlag af de nuværende overvågnings- og kontrolordninger mellem DPRK og IAEA. På baggrund af de fremskridt, der er gjort i sekspartsdrøftelserne og en mulig større rolle for IAEA i overvågningen og kontrollen af den enighed, der er opnået, kunne behovet for yderligere finansielle midler dog stige fremover.

2.   Mål

IAEA’s overvågning og kontrol er fortsat et uundværligt redskab til opbygning af tillid mellem staterne med hensyn til nukleare ikke-spredningsvirksomheder og til fremme af fredelig anvendelse af nukleart materiale.

Overordnet mål og formål med projektet:

at bidrage til gennemførelsen af overvågnings- og kontrolaktiviteter i DPRK i overensstemmelse med de indledende aktioner af 13. februar 2007, som det er aftalt som led i sekspartsdrøftelserne.

Projektresultater:

fortsat overvågning og kontrol foretaget af IAEA af nedlukningen af ovennævnte nukleare anlæg i DPRK.

3.   Gyldighedsperiode

Den samlede skønnede varighed af gennemførelsen af denne fælles aktion er 18 måneder.

4.   Begunstigede

Den begunstigede i denne fælles aktion er IAEA.

5.   Gennemførelsesinstans

IAEA får til opgave at gennemføre projektet. Projektet vil blive gennemført direkte af IAEA, nemlig af personalet ved IAEA’s afdeling for sikkerhedskontrol. Når det drejer sig om kontrahenter, sker IAEA’s levering af varer, arbejder eller tjenesteydelser i forbindelse med aktionen i overensstemmelse med IAEA’s gældende regler og procedurer, som anført i Den Europæiske Unions bidragsaftale med IAEA.

Gennemførelsesinstansen udarbejder rapporter på grundlag af de oplysninger, som IAEA’s styrelsesråd modtager. Disse rapporter forelægges for formandskabet bistået af generalsekretæren/den højtstående repræsentant for FUSP.

6.   Tredjeparters deltagelse

Der bliver ingen tredjepartsdeltagere.


IV Øvrige retsakter

DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

Det Blandede EØS-udvalg

22.11.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 304/43


AFGØRELSE TRUFFET AF DET BLANDEDE EØS-UDVALG

Nr. 63/2007

af 15. juni 2007

om ændring af protokol 31 til EØS-aftalen om samarbejde på særlige områder ud over de fire friheder

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde som ændret ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det følgende benævnt »aftalen«, særlig artikel 86 og 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Protokol 31 til aftalen blev ændret ved afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 98/2006 af 7. juli 2006 (1).

(2)

Det er hensigtsmæssigt at udvide aftalens kontraherende parters samarbejde til at omfatte Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1982/2006/EF af 18. december 2006 om Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013) (2).

(3)

Protokol 31 til aftalen bør derfor ændres, således at det udvidede samarbejde kan finde sted med virkning fra den 1. januar 2007 —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende led indsættes i artikel 1, stk. 5, i protokol 31 til aftalen:

»—

32006 D 1982: Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1982/2006/EF af 18. december 2006 om Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013) (EUT L 412 af 30.12.2006, s. 1).«

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter den seneste meddelelse til Det Blandede EØS-udvalg i henhold til aftalens artikel 103, stk. 1 (3).

Den anvendes fra den 1. januar 2007.

Artikel 3

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. juni 2007.

På Det Blandede EØS-udvalgs vegne

Alan SEATTER

Formand


(1)  EUT L 289 af 19.10.2006, s. 50.

(2)  EUT L 412 af 30.12.2006, s. 1.

(3)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


22.11.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 304/45


AFGØRELSE TRUFFET AF DET BLANDEDE EØS-UDVALG

Nr. 64/2007

af 15. juni 2007

om ændring af protokol 31 til EØS-aftalen om samarbejde på særlige områder ud over de fire friheder

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, som ændret ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det følgende benævnt »aftalen«, særlig artikel 86 og 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Protokol 31 til aftalen blev ændret ved afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 107/2005 af 8. juli 2005 (1).

(2)

Det er hensigtsmæssigt at udvide aftalens kontraherende parters samarbejde til at omfatte Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1719/2006/EF af 15. november 2006 om oprettelse af programmet »Aktive unge« for perioden 2007-2013 (2).

(3)

Det er hensigtsmæssigt at udvide aftalens kontraherende parters samarbejde til at omfatte Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1720/2006/EF af 15. november 2006 om et handlingsprogram for livslang læring (3).

(4)

Protokol 31 til aftalen bør derfor ændres, således at det udvidede samarbejde kan finde sted med virkning fra den 1. januar 2007 —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

I artikel 4 i protokol 31 til aftalen foretages følgende ændringer:

1)

Følgende stykke indsættes efter stk. 2k:

»2l.   EFTA-staterne skal med virkning fra den 1. januar 2007 deltage i følgende programmer:

32006 D 1719: Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1719/2006/EF af 15. november 2006 om oprettelse af programmet »Aktive unge« for perioden 2007-2013 (EUT L 327 af 24.11.2006, s. 30)

32006 D 1720: Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1720/2006/EF af 15. november 2006 om et handlingsprogram for livslang læring (EUT L 327 af 24.11.2006, s. 45).«

2)

Stk. 3 affattes således:

»EFTA-staterne bidrager finansielt til de programmer og aktioner, der er nævnt i stk. 1, 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g, 2h, 2i, 2j, 2k og 2l i overensstemmelse med aftalens artikel 82, stk. 1, litra a).«

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter den seneste meddelelse til Det Blandede EØS-udvalg i henhold til aftalens artikel 103, stk. 1 (4).

Den anvendes fra den 1. januar 2007.

Artikel 3

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. juni 2007.

På Det Blandede EØS-udvalgs vegne

Alan SEATTER

Formand


(1)  EUT L 306 af 24.11.2005, s. 45.

(2)  EUT L 327 af 24.11.2006, s. 30.

(3)  EUT L 327 af 24.11.2006, s. 45.

(4)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


22.11.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 304/47


AFGØRELSE TRUFFET AF DET BLANDEDE EØS-UDVALG

Nr. 65/2007

af 15. juni 2007

om ændring af protokol 31 til EØS-aftalen om samarbejde på særlige områder ud over de fire friheder

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde som ændret ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det følgende benævnt »aftalen«, særlig artikel 86 og 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Protokol 31 til aftalen blev ændret ved afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 138/2006 af 27. oktober 2006 (1).

(2)

Det er hensigtsmæssigt at udvide aftalens kontraherende parters samarbejde til at omfatte Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1672/2006/EF af 24. oktober 2006 om et fællesskabsprogram for beskæftigelse og social solidaritet — Progress (2), berigtiget ved EUT L 65 af 3.3.2007, s. 12.

(3)

Protokol 31 til aftalen bør derfor ændres, således at det udvidede samarbejde kan finde sted med virkning fra den 1. januar 2007 —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

I artikel 5 i protokol 31 til aftalen foretages følgende ændringer:

1)

Stk. 5 affattes således:

»5)   EFTA-staterne deltager i Fællesskabets programmer og foranstaltninger, der er nævnt i stk. 8, første og andet led, med virkning fra den 1. januar 1996, i det program, der er nævnt i tredje led, med virkning fra den 1. januar 2000, i det program, der er nævnt i fjerde led, med virkning fra den 1. januar 2001, i de programmer, der er nævnt i femte og sjette led, med virkning fra den 1. januar 2002, i de programmer, der er nævnt i syvende og ottende led, med virkning fra den 1. januar 2004 og de programmer, der er nævnt i niende og tiende led, med virkning fra den 1. januar 2007.«

2)

Følgende led indsættes i stk. 8:

»—

32006 D 1672: Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1672/2006/EF af 24. oktober 2006 om et fællesskabsprogram for beskæftigelse og social solidaritet — Progress (EUT L 315 af 15.11.2006, s. 1), berigtiget ved EUT L 65 af 3.3.2007, s. 12

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter den seneste meddelelse til Det Blandede EØS-udvalg i henhold til aftalens artikel 103, stk. 1 (3).

Den anvendes fra den 1. januar 2007.

Artikel 3

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. juni 2007.

På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne

Alan SEATTER

Formand


(1)  EUT L 366 af 21.12.2006, s. 83.

(2)  EUT L 315 af 15.11.2006, s. 1.

(3)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


22.11.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 304/49


AFGØRELSE TRUFFET AF DET BLANDEDE EØS-UDVALG

Nr. 66/2007

af 15. juni 2007

om ændring af protokol 31 til EØS-aftalen om samarbejde på særlige områder ud over de fire friheder

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, som ændret ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det følgende benævnt »aftalen«, særlig artikel 86 og 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Protokol 31 til aftalen blev ændret ved afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 90/2004 af 8. juni 2004 (1).

(2)

Det er hensigtsmæssigt at udvide samarbejdet mellem aftalens kontraherende parter til at omfatte Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1926/2006/EF af 18. december 2006 om oprettelse af et EF-handlingsprogram inden for forbrugerpolitik (2007-2013) (2).

(3)

Protokol 31 til aftalen bør derfor ændres, således at det udvidede samarbejde kan finde sted med virkning fra den 1. januar 2007 —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

I artikel 6 i protokol 31 til aftalen foretages følgende ændringer:

1)

Følgende stykke indsættes efter stk. 3:

»3a.   EFTA-staterne skal med virkning fra den 1. januar 2007 deltage i følgende program:

32006 D 1926: Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1926/2006/EF af 18. december 2006 om oprettelse af et EF-handlingsprogram inden for forbrugerpolitik (2007-2013) (EUT L 404 af 30.12.2006, s. 39).«

2)

Stk. 4 affattes således:

»EFTA-staterne bidrager finansielt til de i stk. 3 og stk. 3a omhandlede aktiviteter i overensstemmelse med aftalens artikel 82, stk. 1, litra a).«

3)

Stk. 5 affattes således:

»EFTA-staterne deltager fra begyndelsen af samarbejdet om de aktiviteter, der er omhandlet i stk. 3 og 3a, uindskrænket i alle fællesskabsudvalg og andre instanser, som bistår Europa-Kommissionen ved forvaltningen eller udviklingen af disse aktiviteter.«

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter den seneste meddelelse til Det Blandede EØS-udvalg i henhold til aftalens artikel 103, stk. 1 (3).

Den anvendes fra den 1. januar 2007.

Artikel 3

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. juni 2007.

På Det Blandede EØS-udvalgs vegne

Alan SEATTER

Formand


(1)  EUT L 349 af 25.11.2004, s. 52.

(2)  EUT L 404 af 30.12.2006, s. 39.

(3)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


22.11.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 304/51


AFGØRELSE TRUFFET AF DET BLANDEDE EØS-UDVALG

Nr. 67/2007

den 29. juni 2007

om ændring af protokol 31 til EØS-aftalen om samarbejde på særlige områder ud over de fire friheder

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, som ændret ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det følgende benævnt »aftalen«, særlig artikel 86 og 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Protokol 31 til aftalen blev ændret ved afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 74/2006 af 2. juni 2006 (1).

(2)

Det er hensigtsmæssigt at udvide aftalens kontraherende parters samarbejde til at omfatte Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1639/2006/EF af 24. oktober 2006 om et rammeprogram for konkurrenceevne og innovation (2007-2013) (2).

(3)

Protokol 31 til aftalen bør derfor ændres, således at det udvidede samarbejde kan finde sted med virkning fra den 1. januar 2007 —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende led indsættes i artikel 7, stk. 5, i protokol 31 til aftalen:

»—

32006 D 1639: Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1639/2006/EF af 24. oktober 2006 om et rammeprogram for konkurrenceevne og innovation (2007-2013) (EUT L 310 af 9.11.2006, s. 15).«

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter den seneste meddelelse til Det Blandede EØS-udvalg i henhold til aftalens artikel 103, stk. 1 (3).

Den anvendes fra den 1. januar 2007.

Artikel 3

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. juni 2007.

På Det Blandede EØS-udvalgs vegne

Alan SEATTER

Formand


(1)  EUT L 245 af 7.9.2006, s. 45.

(2)  EUT L 310 af 9.11.2006, s. 15.

(3)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


22.11.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 304/52


AFGØRELSE TRUFFET AF DET BLANDEDE EØS-UDVALG

Nr. 68/2007

af 15. juni 2007

om ændring af protokol 31 til EØS-aftalen om samarbejde på særlige områder ud over de fire friheder

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, som ændret ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det følgende benævnt »aftalen«, særlig artikel 86 og 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Protokol 31 til aftalen blev ændret ved afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 107/2005 af 8. juli 2005 (1).

(2)

Det er hensigtsmæssigt at udvide aftalens kontraherende parters samarbejde til at omfatte Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1718/2006/EF af 15. november 2006 om et støtteprogram for den europæiske audiovisuelle sektor (Media 2007) (2), berigtiget i EUT L 31 af 6.2.2007, s. 10.

(3)

Protokol 31 til aftalen bør derfor ændres for at gøre det muligt at gennemføre dette udvidede samarbejde fra den 1. januar 2007 —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende led indsættes i artikel 9, stk. 4, i protokol 31 til aftalen:

»—

32006 D 1718: Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1718/2006/EF af 15. november 2006 om et støtteprogram for den europæiske audiovisuelle sektor (Media 2007) (EUT L 327 af 24.11.2006, s. 12), berigtiget i EUT L 31 af 6.2.2007, s. 10

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter den seneste meddelelse til Det Blandede EØS-udvalg i henhold til aftalens artikel 103, stk. 1 (3).

Den anvendes fra den 1. januar 2007.

Artikel 3

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. juni 2007.

På Det Blandede EØS-udvalgs vegne

Alan SEATTER

Formand


(1)  EUT L 306 af 24.11.2005, s. 45.

(2)  EUT L 327 af 24.11.2006, s. 12.

(3)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


22.11.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 304/53


AFGØRELSE TRUFFET AF DET BLANDEDE EØS-UDVALG

Nr. 69/2007

af 15. juni 2007

om ændring af protokol 31 til EØS-aftalen om samarbejde på særlige områder ud over de fire friheder

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, som ændret ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det følgende benævnt »aftalen«, særlig artikel 86 og 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Protokol 31 til aftalen blev ændret ved afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 107/2005 af 8. juli 2005 (1).

(2)

Det er hensigtsmæssigt at udvide samarbejdet mellem aftalens kontraherende parter til at omfatte Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1855/2006/EF af 12. december 2006 om oprettelse af kulturprogrammet (2007-2013) (2).

(3)

Protokol 31 til aftalen bør derfor ændres, således at det udvidede samarbejde kan finde sted med virkning fra den 1. januar 2007 —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende led tilføjes til artikel 13, stk. 4, i protokol 31 til aftalen:

»—

32006 D 1855: Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1855/2006/EF af 12. december 2006 om oprettelse af kulturprogrammet (2007-2013) (EUT L 372 af 27.12.2006, s. 1).«

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter den sidste meddelelse til Det Blandede EØS-udvalg i henhold til aftalens artikel 103, stk. 1 (3).

Den anvendes fra den 1. januar 2007.

Artikel 3

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. juni 2007.

På Det Blandede EØS-udvalgs vegne

Alan SEATTER

Formand


(1)  EUT L 306 af 24.11.2005, s. 45.

(2)  EUT L 372 af 27.12.2006, s. 1.

(3)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


22.11.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 304/54


AFGØRELSE TRUFFET AF DET BLANDEDE EØS-UDVALG

Nr. 70/2007

af 29. juni 2007

om ændring af protokol 31 til EØS-aftalen om samarbejde på særlige områder ud over de fire friheder

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, som ændret ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det følgende benævnt »aftalen«, særlig artikel 86 og 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Protokol 31 til aftalen blev ændret ved afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 135/2005 af 21. oktober 2005 (1).

(2)

Det er hensigtsmæssigt at udvide samarbejdet mellem de kontraherende parter i aftalen på basis af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1692/2006 af 24. oktober 2006 om det andet Marco Polo-program for EF-tilskud til forbedring af godstransportsystemets miljøpræstationer (Marco Polo II-programmet) (2).

(3)

Protokol 31 til aftalen bør derfor ændres, således at det udvidede samarbejde kan finde sted med virkning fra den 1. januar 2007.

(4)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1382/2003 af 22. juli 2003 om EF-tilskud til forbedring af godstransportsystemets miljøpræstationer (»Marco Polo-programmet«) (3) er i øjeblikket indarbejdet i medfør af artikel 3 (Miljø) i protokol 31 til aftalen.

(5)

Det er mere korrekt at henvise til forordning (EF) nr. 1382/2003 under overskriften »Transport og mobilitet«, og forordning (EF) nr. 1382/2003 bør derfor flyttes til artikel 12 i protokol 31 til aftalen —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

1.   I artikel 12 i protokol 31 til aftalen foretages følgende ændringer:

i)

Stk. 2 omnummeres til stk. 4 og affattes således:

»4.   EFTA-staterne bidrager finansielt til de i stk. 1, 2 og 3 omhandlede aktioner og programmer i overensstemmelse med aftalens artikel 82, stk. 1, litra a).«

ii)

Følgende stykker indsættes:

1.»2.   EFTA-staterne deltager med virkning fra den 1. januar 2004 i følgende program:

32003 R 1382: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1382/2003 af 22. juli 2003 om EF-tilskud til forbedring af godstransportsystemets miljøpræstationer (»Marco Polo-programmet«) (EUT L 196 af 2.8.2003, s. 1), ændret ved:

32004 R 0788: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 788/2004 af 21. april 2004 (EUT L 138 af 30.4.2004, s. 17).

1.3.   EFTA-staterne deltager med virkning fra den 1. januar 2007 i følgende program:

32006 R 1692: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1692/2006 af 24. oktober 2006 om det andet Marco Polo-program for EF-tilskud til forbedring af godstransportsystemets miljøpræstationer (Marco Polo II-programmet) og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1382/2003 (EUT L 328 af 24.11.2006, s. 1), berigtiget i EUT L 65 af 3.3.2007, s. 12

iii)

Følgende stykke indsættes efter det nye stk. 4:

»5.   EFTA-staterne deltager fuldt ud i EF-udvalg, som bistår Europa-Kommissionen med forvaltning, udvikling og gennemførelse af de EF-programmer, som er omhandlet i stk. 2 og 3.«

2.   Artikel 3, stk. 7, litra c), i protokol 31 udgår.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter den sidste meddelelse til Det Blandede EØS-udvalg i henhold til aftalens artikel 103, stk. 1 (4).

Den anvendes fra den 1. januar 2007.

Artikel 3

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. juni 2007.

På vegne af Det Blandede EØS-udvalg

Alan SEATTER

Formand


(1)  EUT L 14 af 19.1.2006, s. 24.

(2)  EUT L 328 af 24.11.2006, s. 1.

(3)  EUT L 196 af 2.8.2003, s. 1.

(4)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


22.11.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 304/56


AFGØRELSE TRUFFET AF DET BLANDEDE EØS-UDVALG

Nr. 71/2007

af 29. juni 2007

om ændring af protokol 31 til EØS-aftalen om samarbejde på særlige områder ud over de fire friheder

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde som ændret ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det følgende benævnt »aftalen«, særlig artikel 86 og 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Protokol 31 til aftalen blev ændret ved afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 74/2006 af 2. juni 2006 (1).

(2)

Det er hensigtsmæssigt at fortsætte samarbejdet mellem aftalens kontraherende parter om gennemførelse og udvikling af det indre marked.

(3)

Protokol 31 til aftalen bør derfor ændres, således at samarbejdet kan fortsætte efter den 31. december 2006 —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

I artikel 7 i protokol 31 til aftalen foretages følgende ændringer:

1)

Udtrykket »år 2004, 2005 og 2006« i stk. 6 ændres til »år 2004, 2005, 2006 og 2007«.

2)

Udtrykket »år 2006« i stk. 7 ændres til »år 2006 og 2007«.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter den seneste meddelelse til Det Blandede EØS-udvalg i henhold til aftalens artikel 103, stk. 1 (2).

Den anvendes fra den 1. januar 2007.

Artikel 3

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. juni 2007.

På vegne af Det Blandede EØS-udvalg

Alan SEATTER

Formand


(1)  EUT L 245 af 7.9.2006, s. 45.

(2)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.