ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 297

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

50. årgang
15. november 2007


Indhold

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

Side

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Rådet

 

 

2007/713/EF

 

*

Afgørelse nr. 2/2007 truffet af associeringsrådet EU-Algeriet den 16. oktober 2007 om ændring af protokol 6 til Euro-Middelhavsaftalen om definition af begrebet produkter med oprindelsesstatus og om metoderne for administrativt samarbejde

1

Protokol 6 om definition af begrebet produkter med oprindelsesstatus og ordninger for administrativt samarbejde

3

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

Rådet

15.11.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 297/1


AFGØRELSE Nr. 2/2007 TRUFFET AF ASSOCIERINGSRÅDET EU-ALGERIET

den 16. oktober 2007

om ændring af protokol 6 til Euro-Middelhavsaftalen om definition af begrebet »produkter med oprindelsesstatus« og om metoderne for administrativt samarbejde

(2007/713/EF)

ASSOCIERINGSRÅDET HAR —

under henvisning til Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Den Demokratiske Folkerepublik Algeriet på den anden side (1), i det følgende benævnt »aftalen«, undertegnet i Valencia den 22. april 2002, særlig artikel 40 i protokol 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det er fastsat i protokol 6 til aftalen, at der er bilateral oprindelseskumulation mellem Fællesskabet og Algeriet og fuld oprindelseskumulation mellem Fællesskabet, Algeriet, Marokko og Tunesien.

(2)

I overensstemmelse med den fælleserklæring vedrørende oprindelseskumulation, der er knyttet til protokol 6, er det ønskeligt at udvide kumulationssystemet, så det bliver muligt at benytte materialer med oprindelse i Fællesskabet, Bulgarien, Rumænien, Island, Norge, Schweiz (herunder Liechtenstein), Færøerne, Tyrkiet eller ethvert andet land, der deltager i Euro-Middelhavspartnerskabet på grundlag af Barcelona-erklæringen, der blev vedtaget på Euro-Middelhavskonferencen den 27.-28. november 1995, med henblik på at udvikle handelen og fremme regional integration.

(3)

Med henblik på kun at anvende det udvidede kumulationssystem mellem de lande, der har opfyldt de nødvendige betingelser, og undgå omgåelse af told er det nødvendigt at indføre nye bestemmelser vedrørende oprindelsescertificering.

(4)

Med henblik på at anvende det udvidede kumulationssystem og undgå omgåelse af told er det nødvendigt at harmonisere bestemmelserne om forbud mod toldgodtgørelse eller -fritagelse og om de forarbejdningskrav, der er fastsat i protokol 6, for at materialer uden oprindelsesstatus kan opnå oprindelsesstatus.

(5)

Det udvidede oprindelseskumulationssystem indebærer, at de samme bestemmelser om oprindelsesregler gælder i forbindelse med præferenceaftaler, der er indgået mellem de pågældende lande.

(6)

Varer, der er under forsendelse eller oplagring på denne afgørelses ikrafttrædelsesdato, bør være omfattet af overgangsbestemmelser, så de kan drage fordel af det udvidede kumulationssystem.

(7)

For at lette samhandelen og forenkle administrative opgaver er det ønskeligt at gøre det muligt for erhvervsdrivende at benytte langtids-leverandørerklæringer.

(8)

Der bør foretages nogle tekniske ændringer for at korrigere uoverensstemmelser i og mellem de forskellige sprogudgaver af teksten.

(9)

Det er derfor hensigtsmæssigt af hensyn til aftalens korrekte anvendelse og for at lette brugernes og toldadministrationernes arbejde at indarbejde alle de pågældende bestemmelser i en ny tekst til protokol 6 —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Protokol 6 til aftalen om definition af begrebet »produkter med oprindelsesstatus« og om metoderne for administrativt samarbejde erstattes med vedlagte tekst sammen med de relevante fælleserklæringer.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Den anvendes fra den første dag i måneden efter dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. oktober 2007.

På Associeringsrådets vegne

M. MEDELCI

Formand


(1)  EUT L 265, 10.10.2005, s. 2.


PROTOKOL 6

om definition af begrebet »produkter med oprindelsesstatus« og ordninger for administrativt samarbejde

INDHOLD

AFSNIT I

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 1

Definitioner

AFSNIT II

DEFINITION AF BEGREBET »PRODUKTER MED OPRINDELSESSTATUS«

Artikel 2

Almindelige betingelser

Artikel 3

Kumulation i Fællesskabet

Artikel 4

Kumulation i Algeriet

Artikel 5

Fuldt ud fremstillede produkter

Artikel 6

Tilstrækkeligt bearbejdede eller forarbejdede produkter

Artikel 7

Utilstrækkelige bearbejdninger eller forarbejdninger

Artikel 8

Kvalificerende enhed

Artikel 9

Tilbehør, reservedele og værktøj

Artikel 10

Sæt

Artikel 11

Neutrale elementer

AFSNIT III

TERRITORIALE BETINGELSER

Artikel 12

Territorialitetsprincip

Artikel 13

Direkte transport

Artikel 14

Udstillinger

AFSNIT IV

GODTGØRELSE ELLER FRITAGELSE

Artikel 15

Forbud mod toldgodtgørelse eller -fritagelse

AFSNIT V

BEVIS FOR OPRINDELSE

Artikel 16

Almindelige betingelser

Artikel 17

Fremgangsmåde for udstedelse af et varecertifikat EUR.1 eller EUR-MED

Artikel 18

Efterfølgende udstedelse af varecertifikat EUR.1 eller EUR-MED

Artikel 19

Udstedelse af et duplikateksemplar af varecertifikat EUR.1 eller EUR-MED

Artikel 20

Udstedelse af varecertifikater EUR.1 eller EUR-MED på grundlag af et tidligere udstedt eller udfærdiget oprindelsesbevis

Artikel 21

Regnskabsmæssig adskillelse

Artikel 22

Betingelser for udfærdigelse af en fakturaerklæring eller en EUR-MED-fakturaerklæring

Artikel 23

Godkendte eksportører

Artikel 24

Gyldigheden af beviset for oprindelse

Artikel 25

Fremlæggelse af bevis for oprindelse

Artikel 26

Indførsel i form af delforsendelser

Artikel 27

Undtagelser fra bevis for oprindelse

Artikel 27a

Leverandørerklæring

Artikel 28

Støttedokumenter

Artikel 29

Opbevaring af beviser for oprindelse, leverandørerklæringer og støttedokumenter

Artikel 30

Uoverensstemmelser og formelle fejl

Artikel 31

Beløb udtrykt i euro

AFSNIT VI

ORDNINGER FOR ADMINISTRATIVT SAMARBEJDE

Artikel 32

Gensidig bistand

Artikel 33

Kontrol af beviser for oprindelse

Artikel 33a

Undersøgelse af leverandørerklæring

Artikel 34

Bilæggelse af tvister

Artikel 35

Sanktioner

Artikel 36

Frizoner

AFSNIT VII

CEUTA OG MELILLA

Artikel 37

Anvendelse af protokollen

Artikel 38

Særlige betingelser

AFSNIT VIII

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 39

Ændringer til protokollen

Artikel 40

Overgangsbestemmelser for varer under forsendelse eller oplagring

Bilag

BILAG I

Indledende noter til listen i bilag II

BILAG II

Liste over bearbejdninger eller forarbejdninger, som materialer uden oprindelsesstatus skal undergå, for at det fremstillede produkt kan få oprindelsesstatus

BILAG IIIa

Modeller til varecertifikat EUR.1 og til anmodning om varecertifikat EUR.1

BILAG IIIb

Modeller til varecertifikat EUR-MED og til anmodning om varecertifikat EUR-MED

BILAG IVa

Fakturaerklæring

BILAG IVb

EUR-MED-fakturaerklæring

BILAG V

Model til leverandørerklæring

BILAG VI

Model til langtids-leverandørerklæring

Fælleserklæringer

FÆLLESERKLÆRING om Fyrstendømmet Andorra

FÆLLESERKLÆRING om Republikken San Marino

AFSNIT I

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 1

Definitioner

I denne protokol forstås ved:

a)

»fremstilling« alle former for bearbejdning eller forarbejdning, herunder også samling eller specifikke processer

b)

»materialer« alle former for bestanddele, råmaterialer, komponenter eller dele osv., der er anvendt til fremstillingen af et produkt

c)

»produkt« det produkt, der fremstilles, også når det senere er bestemt til anvendelse i en anden fremstillingsproces

d)

»varer« både materialer og produkter

e)

»toldværdi« den værdi, der er fastlagt i overensstemmelse med aftalen om anvendelsen af artikel VII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel 1994 (WTO-aftalen om toldværdiansættelse)

f)

»prisen ab fabrik« den pris, der betales for produktet ab fabrik til den producent i Fællesskabet eller Algeriet, i hvis virksomhed den sidste bearbejdning eller forarbejdning har fundet sted, såfremt prisen indbefatter værdien af alle anvendte materialer, minus alle interne afgifter, der tilbagebetales eller kan tilbagebetales, når det fremstillede produkt udføres

g)

»materialernes værdi« toldværdien på indførselstidspunktet for de benyttede materialer uden oprindelsesstatus eller, såfremt denne værdi ikke er kendt og ikke kan opgøres, den første registrerede pris, der er betalt for disse materialer i Fællesskabet og Algeriet

h)

»værdien af materialer med oprindelsesstatus« toldværdien af disse materialer som defineret i litra g) anvendt tilsvarende

ij)

»merværdi« prisen ab fabrik minus toldværdien af alle anvendte materialer, som har oprindelse i de andre lande, der er anført i artikel 3 og 4, og med hvilke der gælder kumulation, eller, hvis toldværdien ikke er kendt eller ikke kan opgøres, den første registrerede pris, der er betalt for disse materialer i Fællesskabet eller i Algeriet

k)

»kapitler« og »positioner« de kapitler og positioner (firecifrede koder), der benyttes i den nomenklatur, som udgør det harmoniserede varebeskrivelses- og varenomenklatursystem, i denne protokol benævnt »det harmoniserede system« eller »HS«

l)

»tariferet« et produkts eller materiales tarifering under en bestemt position

m)

»sending« produkter, som enten sendes samtidig fra en bestemt eksportør til en bestemt modtager eller er omfattet af et gennemgående transportdokument, der dækker transporten fra eksportøren til modtageren, eller, såfremt et sådant dokument ikke foreligger, af en samlet faktura

n)

»territorier«, herunder også søterritorier.

AFSNIT II

DEFINITION AF BEGREBET »PRODUKTER MED OPRINDELSESSTATUS«

Artikel 2

Almindelige betingelser

1.   Med henblik på anvendelsen af aftalen anses følgende produkter som produkter med oprindelse i Fællesskabet:

a)

produkter, der fuldt ud er fremstillet i Fællesskabet i den i artikel 5 fastlagte betydning

b)

produkter, der er fremstillet i Fællesskabet, og som indeholder materialer, der ikke fuldt ud er fremstillet i Fællesskabet, dog på betingelse af, at disse materialer har undergået en tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning i Fællesskabet i den i artikel 6 fastlagte betydning

c)

varer, der har oprindelsesstatus i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) i den i protokol 4 til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde fastlagte betydning.

2.   Med henblik på anvendelsen af aftalen anses følgende produkter som produkter med oprindelse i Algeriet:

a)

produkter, der fuldt ud er fremstillet i Algeriet i den i artikel 5 fastlagte betydning

b)

produkter, der er fremstillet i Algeriet, og som indeholder materialer, der ikke fuldt ud er fremstillet i Algeriet, dog på betingelse af, at disse materialer har undergået en tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning i Algeriet i den i artikel 6 fastlagte betydning.

3.   Bestemmelserne i stk. 1, litra c), finder kun anvendelse, hvis der foreligger en frihandelsaftale mellem Algeriet på den ene side og EØS-EFTA-staterne (Island, Liechtenstein og Norge) på den anden side.

Artikel 3

Kumulation i Fællesskabet

1.   Med forbehold af bestemmelserne i artikel 2, stk. 1, anses produkter som produkter med oprindelse i Fællesskabet, når de er fremstillet af materialer med oprindelse i Bulgarien, Schweiz (herunder Liechtenstein) (1), Island, Norge, Rumænien, Tyrkiet eller i Fællesskabet, forudsat at disse materialer har undergået en mere vidtgående bearbejdning eller forarbejdning i Fællesskabet end dem, der er omhandlet i artikel 7. Det kræves ikke, at disse materialer har undergået en tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning.

2.   Med forbehold af bestemmelserne i artikel 2, stk. 1, anses produkter som produkter med oprindelse i Fællesskabet, når de er fremstillet af materialer med oprindelse på Færøerne eller i et land, der deltager i Euro-Middelhavspartnerskabet på basis af Barcelona-erklæringen, der blev vedtaget på Euro-Middelhavskonferencen den 27.-28. november 1995, bortset fra Tyrkiet, forudsat at disse materialer har undergået en mere vidtgående bearbejdning eller forarbejdning i Fællesskabet end dem, der er omhandlet i artikel 7. Det kræves ikke, at disse materialer har undergået en tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning.

3.   Når den bearbejdning eller forarbejdning, der er foregået i Fællesskabet, ikke er mere vidtgående end dem, der er omhandlet i artikel 7, anses det fremstillede produkt kun som et produkt med oprindelse i Fællesskabet, hvis den dér tilførte merværdi overstiger værdien af de anvendte materialer med oprindelse i et andet af de i stk. 1 og 2 omhandlede lande. Hvis dette ikke er tilfældet, anses det fremstillede produkt som et produkt med oprindelse i det land, som tegner sig for den største værdi af de materialer med oprindelsesstatus, der er anvendt ved fremstillingen i Fællesskabet.

4.   Produkter med oprindelse i et af de lande, der er omhandlet i stk. 1 og 2, som ikke undergår nogen bearbejdning eller forarbejdning i Fællesskabet, bevarer deres oprindelsesstatus, når de udføres til et af disse lande.

4a.   Med henblik på anvendelsen af artikel 2, stk. 1, litra b), anses bearbejdninger eller forarbejdninger, der udføres i Marokko, Algeriet eller Tunesien for at være udført i Fællesskabet, når de fremstillede varer undergår en efterfølgende bearbejdning eller forarbejdning i Fællesskabet. Når produkterne med oprindelsesstatus i medfør af denne bestemmelse fremstilles i to eller flere af de pågældende lande, anses de kun for at have oprindelse i Fællesskabet, hvis de har undergået en mere vidtgående bearbejdning eller forarbejdning end dem, der er omhandlet i artikel 7.

5.   Kumulation i henhold til denne artikel tillades kun, hvis:

a)

der foreligger en præferencehandelsaftale i overensstemmelse med artikel XXIV i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT) mellem de lande, hvor oprindelsesstatus er erhvervet, og bestemmelseslandet

b)

materialerne og produkterne har opnået oprindelsesstatus ved anvendelse af oprindelsesregler svarende til dem, der er anført i denne protokol

og

c)

der i Den Europæiske Unions Tidende (serie C) og i Algeriet efter egne procedurer er offentliggjort en meddelelse om, at de nødvendige betingelser for anvendelse af kumulation er opfyldt.

Kumulationen i henhold til denne artikel gælder fra den angivne dato i meddelelsen i Den Europæiske Unions Tidende (serie C).

Fællesskabet meddeler gennem Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber Algeriet de nærmere detaljer om aftaler, herunder ikrafttrædelsesdato, og tilsvarende oprindelsesregler, som er indgået med de andre i stk. 1 og 2 omhandlede lande.

Artikel 4

Kumulation i Algeriet

1.   Med forbehold af bestemmelserne i artikel 2, stk. 2, anses produkter som produkter med oprindelse i Algeriet, når de er fremstillet af materialer med oprindelse i Bulgarien, Schweiz (herunder Liechtenstein) (1), Island, Norge, Rumænien, Tyrkiet eller i Fællesskabet, forudsat at disse materialer har undergået en mere vidtgående bearbejdning eller forarbejdning i Algeriet end dem, der er omhandlet i artikel 7. Det kræves ikke, at disse materialer har undergået en tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning.

2.   Med forbehold af bestemmelserne i artikel 2, stk. 2, anses produkter som produkter med oprindelse i Algeriet, når de er fremstillet af materialer med oprindelse på Færøerne eller i et land, der deltager i Euro-Middelhavspartnerskabet på basis af Barcelona-erklæringen, der blev vedtaget på Euro-Middelhavskonferencen den 27.-28. november 1995, bortset fra Tyrkiet, forudsat at disse materialer har undergået en mere vidtgående bearbejdning eller forarbejdning i Algeriet end dem, der er omhandlet i artikel 7. Det kræves ikke, at disse materialer har undergået en tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning.

3.   Når den bearbejdning eller forarbejdning, der er foregået i Algeriet, ikke er mere vidtgående end dem, der er omhandlet i artikel 7, anses det fremstillede produkt kun som et produkt med oprindelse i Algeriet, hvis den dér tilførte merværdi overstiger værdien af de anvendte materialer med oprindelse i et andet af de i stk. 1 og 2 omhandlede lande. Hvis dette ikke er tilfældet, anses det fremstillede produkt som et produkt med oprindelse i det land, som tegner sig for den største værdi af de materialer med oprindelsesstatus, der er anvendt ved fremstillingen i Algeriet.

4.   Produkter med oprindelse i et af de lande, der er omhandlet i stk. 1 og 2, som ikke undergår nogen bearbejdning eller forarbejdning i Algeriet, bevarer deres oprindelsesstatus, når de udføres til et af disse lande.

4a.   Med henblik på anvendelsen af artikel 2, stk. 2, litra b), anses bearbejdninger eller forarbejdninger, der udføres i Fællesskabet, Marokko eller Tunesien for at være udført i Algeriet, når de fremstillede varer undergår en efterfølgende bearbejdning eller forarbejdning i Algeriet. Når produkterne med oprindelsesstatus i medfør af denne bestemmelse fremstilles i to eller flere af de pågældende lande, anses de kun for at have oprindelse i Algeriet, hvis de har undergået en mere vidtgående bearbejdning eller forarbejdning end dem, der er omhandlet i artikel 7.

5.   Kumulation i henhold til denne artikel tillades kun, hvis:

a)

der foreligger en præferencehandelsaftale i overensstemmelse med artikel XXIV i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT) mellem de lande, hvor oprindelsesstatus er erhvervet, og bestemmelseslandet

b)

materialerne og produkterne har opnået oprindelsesstatus ved anvendelse af oprindelsesregler svarende til dem, der er anført i denne protokol

og

c)

der i Den Europæiske Unions Tidende (serie C) og i Algeriet efter egne procedurer er offentliggjort en meddelelse om, at de nødvendige betingelser for anvendelse af kumulation er opfyldt.

Kumulationen i henhold til denne artikel gælder fra den angivne dato i meddelelsen i Den Europæiske Unions Tidende (serie C).

Algeriet meddeler gennem Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber Fællesskabet de nærmere detaljer om aftaler, herunder ikrafttrædelsesdato, og tilsvarende oprindelsesregler, som er indgået med de andre i stk. 1 og 2 omhandlede lande.

Artikel 5

Fuldt ud fremstillede produkter

1.   Som produkter, der fuldt ud er fremstillet i Fællesskabet eller Algeriet, anses følgende:

a)

mineralske produkter, som er udvundet af deres jord- eller havbund

b)

vegetabilske produkter, der er høstet dér

c)

levende dyr, som er født og opdrættet dér

d)

produkter fra levende dyr, som er opdrættet dér

e)

produkter fra jagt og fiskeri, som drives dér

f)

produkter fra havfiskeri og andre produkter fra havet, som er optaget af deres fartøjer uden for Fællesskabets eller Algeriets søterritorier

g)

produkter, som er fremstillet på deres fabriksskibe udelukkende på grundlag af de i litra f) nævnte produkter

h)

brugte genstande, som indsamles dér og kun kan anvendes til genindvinding af råmaterialer, herunder brugte dæk, der kun kan anvendes til vulkanisering eller som spildprodukt

ij)

affald og skrot, der hidrører fra fremstillingsvirksomhed, som udøves dér

k)

produkter, som er udvundet af havbunden eller -undergrunden beliggende uden for deres søterritorier, for så vidt de har eneret på udnyttelsen af denne havbund eller -undergrund

k)

varer, som er fremstillet dér udelukkende på grundlag af de i litra a) til j) nævnte produkter.

2.   Udtrykket »deres fartøjer« og »deres fabriksskibe« i stk. 1, litra f) og g), omfatter kun de fartøjer og fabriksskibe:

a)

som er registreret eller anmeldt i en af Fællesskabets medlemsstater eller Algeriet

b)

som fører en af Fællesskabets medlemsstaters eller Algeriets flag

c)

som mindst for 50 %'s vedkommende ejes af statsborgere i en af Fællesskabets medlemsstater eller i Algeriet eller af et selskab, hvis hovedsæde ligger i en af disse stater, hvis administrerende direktør eller direktører, hvis formand for bestyrelsen eller tilsynsrådet samt flertallet af disse organers medlemmer er statsborgere i en af Fællesskabets medlemsstater eller Algeriet, og hvis kapital desuden, når det drejer sig om interessentselskaber eller selskaber med begrænset ansvar, for mindst halvdelens vedkommende tilhører disse stater, offentlige institutioner eller statsborgere i disse stater

d)

hvis kaptajn og officerer er statsborgere i en af Fællesskabets medlemsstater eller Algeriet

og

e)

hvis besætning er sammensat således, at mindst 75 % er statsborgere i en af Fællesskabets medlemsstater eller Algeriet.

Artikel 6

Tilstrækkeligt bearbejdede eller forarbejdede produkter

1.   Ved anvendelsen af artikel 2 anses produkter, som ikke er fuldt ud fremstillet, for at have undergået tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning, når betingelserne på listen i bilag II er opfyldt.

Ovennævnte betingelser angiver for alle produkter, der er omfattet af aftalen, hvilken bearbejdning eller forarbejdning der skal foretages af de materialer uden oprindelsesstatus, der anvendes til fremstillingen, og gælder kun for disse materialer. Det følger heraf, at hvis et produkt, som har opnået oprindelsesstatus, fordi de på listen angivne betingelser er opfyldt, anvendes til fremstilling af et andet produkt, gælder de betingelser, som er angivet for det produkt, i hvilket det indarbejdes, ikke for det, og der skal ikke tages hensyn til de materialer uden oprindelsesstatus, som eventuelt er anvendt ved fremstillingen af det.

2.   Uanset stk. 1 kan materialer uden oprindelsesstatus, som efter betingelserne som anført på listen i bilag II ikke anvendes ved fremstillingen af det pågældende produkt, dog anvendes, forudsat:

a)

at deres samlede værdi ikke overstiger 10 % af det færdige produkts pris ab fabrik

b)

at ingen af de på listen angivne procentdele for maksimumsværdien af materialer uden oprindelsesstatus overstiges i medfør af dette stykke.

Dette stykke finder ikke anvendelse på produkter henhørende under kapitel 50-63 i det harmoniserede system.

3.   Stk. 1 og 2 gælder med forbehold af bestemmelserne i artikel 7.

Artikel 7

Utilstrækkelige bearbejdninger eller forarbejdninger

1.   Med forbehold af stk. 2 anses følgende bearbejdninger eller forarbejdninger som utilstrækkelige til at give produkterne oprindelse, uanset om betingelserne i artikel 6 er opfyldt:

a)

behandlinger, som har til formål at sikre, at produkternes tilstand ikke forringes under transport og oplagring

b)

adskillelse og samling af kolli

c)

vask, rensning; afstøvning, fjernelse af oxid-lag, olie, maling eller andre belægninger

d)

strygning eller presning af tekstiler

e)

enkel maling og polering

f)

afskalning, hel eller delvis blegning, polering og glasering af korn eller ris

g)

farvning af sukker eller formning af sukker i stykker

h)

skrælning, udstening og afskalning/udbælgning af frugter, nødder og grøntsager

ij)

hvæsning, enkel slibning eller enkel tilskæring

k)

sigtning, sortering, klassificering, tilpasning; (herunder samling i sæt)

l)

enkel aftapning på flasker, påfyldning af dåser, flakoner, anbringelse i sække, kasser, æsker, på bræt, plader eller bakker samt alle andre enkle emballeringsarbejder

m)

anbringelse eller trykning af mærker, etiketter, logoer og andre lignende kendetegn på selve produkterne eller deres emballage

n)

enkel blanding af produkter, også af forskellig art

o)

enkel samling af dele for at kunne danne et komplet produkt eller adskillelse af produkter i dele

p)

kombination af to eller flere af de i litra a)-n) nævnte arbejdsprocesser

q)

slagtning af dyr.

2.   Alle arbejdsprocesser, der udføres enten i Fællesskabet eller i Algeriet på et givet produkt, skal tages i betragtning samlet, når det bestemmes, om bearbejdningen eller forarbejdningen af det pågældende produkt skal anses som utilstrækkelig i henhold til stk. 1.

Artikel 8

Kvalificerende enhed

1.   Den kvalificerende enhed for anvendelsen af bestemmelserne i denne protokol er det produkt, der anses for at være basisenheden ved tarifering i det harmoniserede systems nomenklatur.

Heraf følger:

a)

at når et produkt, der består af en gruppe eller samling af genstande, i henhold til det harmoniserede system tariferes under én og samme position, udgør helheden den kvalificerende enhed

b)

at når en sending består af et antal identiske produkter, der tariferes under samme position i det harmoniserede system, tages hvert produkt for sig ved anvendelsen af bestemmelserne i denne protokol.

2.   Når emballagen i henhold til punkt 5 i de almindelige bestemmelser i det harmoniserede system er indbefattet i produktet ved tariferingen, skal dette også være tilfældet ved bestemmelsen af oprindelsen.

Artikel 9

Tilbehør, reservedele og værktøj

Tilbehør, reservedele og værktøj, der leveres som standardudstyr til materiel, maskiner, apparater eller køretøjer, og hvis pris er indbefattet i produktets pris eller ikke faktureres særskilt, betragtes som værende en del af dette materiel eller disse maskiner, apparater eller køretøjer.

Artikel 10

Sæt

Sæt som defineret i punkt 3 i de almindelige bestemmelser i det harmoniserede system betragtes som produkter med oprindelsesstatus, når alle dele har oprindelsesstatus. Når et sæt består af produkter med og uden oprindelsesstatus, anses sættet som helhed dog for at have oprindelsesstatus, hvis værdien af de produkter, der ikke har oprindelsesstatus, ikke overstiger 15 % af sættets pris ab fabrik.

Artikel 11

Neutrale elementer

Ved bestemmelse af, om et produkt har oprindelsesstatus, er det ikke nødvendigt at undersøge, om følgende, som må anvendes ved dets fremstilling, har oprindelsesstatus:

a)

energi og brændsel

b)

anlæg og udstyr

c)

maskiner og værktøj

d)

varer, som ikke indgår i og ikke er bestemt til at indgå i det pågældende produkts endelige sammensætning.

AFSNIT III

TERRITORIALE BETINGELSER

Artikel 12

Territorialitetsprincip

1.   Betingelserne i afsnit II vedrørende opnåelse af oprindelsesstatus skal opfyldes uden afbrydelse i Fællesskabet eller Algeriet, jf. dog undtagelserne i artikel 2, stk. 1, litra c), artikel 3 og 4, og stk. 3 i nærværende artikel.

2.   Såfremt varer med oprindelsesstatus, der er udført fra Fællesskabet eller Algeriet til et andet land, genindføres, anses de som varer uden oprindelsesstatus, jf. dog bestemmelserne i artikel 3 og 4, medmindre det over for toldmyndighederne kan godtgøres:

a)

at de genindførte varer er de samme varer som dem, der blev udført,

og

b)

at de ikke har undergået nogen behandling, ud over hvad der var nødvendigt for deres bevarelse, medens de befandt sig i det pågældende land eller blev udført.

3.   Erhvervelse af oprindelsesstatus under de vilkår, der er anført under afsnit II, påvirkes ikke gennem en bearbejdning eller forarbejdning, der er foretaget uden for Fællesskabet eller Algeriet på materialer, der er udført fra Fællesskabet eller Algeriet og senere genindført, forudsat at:

a)

de pågældende materialer er fuldt ud fremstillet i Fællesskabet eller i Algeriet, eller de dér inden udførslen har undergået en bearbejdning eller forarbejdning, der er mere vidtgående end dem, der er omhandlet i artikel 7,

og

b)

det over for toldmyndighederne godtgøres:

i)

at de genindførte varer er resultatet af en bearbejdning eller forarbejdning af de udførte materialer,

og

ii)

at den samlede merværdi, der er erhvervet uden for Fællesskabet eller Algeriet ved anvendelse af denne artikel, ikke overstiger 10 % af prisen ab fabrik for det færdige produkt, der har fået anført oprindelsesstatus.

4.   Med henblik på anvendelse af stk. 3 finder de betingelser, der er anført i afsnit II vedrørende erhvervelse af oprindelsesstatus, ikke anvendelse på bearbejdning eller forarbejdning foretaget uden for Fællesskabet eller Algeriet. Når der imidlertid fra listen i bilag II anvendes en regel om fastsættelse af en maksimal værdi for alle anvendte materialer uden oprindelsesstatus til bestemmelse af det pågældende færdige produkts oprindelsesstatus, må den samlede værdi af de materialer uden oprindelsesstatus, der benyttes i det pågældende parti, og den samlede merværdi, der er opnået uden for Fællesskabet eller Algeriet under anvendelse af nærværende artikel, ikke overstige den anførte procentdel.

5.   Med henblik på anvendelse af stk. 3 og 4 forstås ved »samlet merværdi« samtlige de omkostninger, der er påløbet uden for Fællesskabet eller Algeriet, herunder værdien af de materialer, der er tilføjet dér.

6.   Stk. 3 og 4 finder ikke anvendelse på produkter, som ikke opfylder betingelserne i listen i bilag II, og som kun kan anses for at være tilstrækkeligt bearbejdede eller forarbejdede under anvendelse af den generelle tolerance i artikel 6, stk. 2.

7.   Stk. 3 og 4 finder ikke anvendelse på produkter henhørende under kapitel 50 til 63 i det harmoniserede system.

8.   Enhver bearbejdning eller forarbejdning, der foretages uden for Fællesskabet eller Algeriet, og som fremgår af nærværende artikel, foregår inden for rammerne af proceduren for passiv forædling eller en tilsvarende ordning.

Artikel 13

Direkte transport

1.   Den præferencebehandling, der er fastsat i henhold til aftalen, gælder kun for produkter, der opfylder betingelserne i denne protokol, og som transporteres direkte mellem Fællesskabet og Algeriet eller gennem de andre i artikel 3 og 4 omhandlede landes territorier. Dog kan produkter, som udgør en enkelt sending, transporteres gennem andre territorier, eventuelt med omladning eller midlertidig oplagring i disse territorier, såfremt produkterne er forblevet under toldmyndighedernes tilsyn i transit- eller oplagringslandet og dér ikke har undergået anden behandling end losning og lastning eller enhver behandling, der skal sikre, at deres tilstand ikke forringes.

Produkter med oprindelsesstatus kan transporteres i rørledninger gennem andre territorier end Fællesskabets eller Algeriets territorier.

2.   Som dokumentation for, at betingelserne i stk. 1 er opfyldt, skal der for toldmyndighederne i indførselslandet fremlægges:

a)

enten et gennemgående transportdokument, som dækker passagen fra udførselslandet gennem transitlandet, eller

b)

en erklæring fra toldmyndighederne i transitlandet, der indeholder:

i)

en nøjagtig beskrivelse af produkterne

ii)

datoen for produkternes losning og lastning, og hvis det er relevant, angivelse af de anvendte fartøjers navne eller af de andre anvendte transportmidler

og

iii)

dokumenterede oplysninger om de omstændigheder, under hvilke produkterne har henligget i transitlandet, eller

c)

i mangel heraf enhver anden dokumentation.

Artikel 14

Udstillinger

1.   Produkter med oprindelsesstatus, der sendes til en udstilling i et andet land end dem, der er omhandlet i artikel 3 og 4, og med hvilke der gælder kumulation, og som efter udstillingen sælges til indførsel i Fællesskabet eller Algeriet, opnår ved indførslen de fordele, som følger af aftalens bestemmelser, forudsat at det over for toldmyndighederne kan godtgøres:

a)

at en eksportør har afsendt disse produkter fra Fællesskabet eller Algeriet til det land, hvor udstillingen holdes, og har udstillet dem dér

b)

at denne eksportør har solgt produkterne eller på anden måde overdraget dem til en modtager i Fællesskabet eller Algeriet

c)

at produkterne under udstillingen eller umiddelbart derefter er afsendt i den stand, i hvilken de blev sendt til udstillingen,

og

d)

at produkterne fra det tidspunkt, da de blev afsendt til udstillingen, ikke har været benyttet til andre formål end til fremvisning på udstillingen.

2.   Der udstedes eller udfærdiges et oprindelsesbevis i henhold til bestemmelserne i afsnit V, og dette bevis fremlægges for indførselslandets toldmyndigheder på de normale betingelser. Udstillingens navn og adresse anføres derpå. Om fornødent kan der kræves supplerende dokumentation for de omstændigheder, under hvilke produkterne har været udstillet.

3.   Stk. 1 gælder for alle udstillinger, messer eller tilsvarende offentlige arrangementer af kommerciel, industriel, landbrugsmæssig eller håndværksmæssig karakter, under hvilke produkterne er under konstant toldkontrol, og som ikke er tilrettelagt med privat formål i forretninger eller handelslokaler med henblik på salg af udenlandske produkter.

AFSNIT IV

GODTGØRELSE ELLER FRITAGELSE

Artikel 15

Forbud mod toldgodtgørelse eller -fritagelse

1.

a)

For materialer uden oprindelsesstatus, der anvendes til fremstilling af produkter med oprindelsesstatus i Fællesskabet, Algeriet eller et af de andre i artikel 3 og 4 omhandlede lande, og for hvilke der udstedes eller udfærdiges et oprindelsesbevis i overensstemmelse med afsnit V, må der ikke indrømmes godtgørelse af eller fritagelse for told af nogen art i Fællesskabet eller Algeriet.

b)

For produkter henhørende under kapitel 3 og pos. 1604 og 1605 i det harmoniserede system, og som har oprindelsesstatus i Fællesskabet i henhold til artikel 2, stk. 1, litra c), og for hvilke der udstedes eller udfærdiges et oprindelsesbevis i overensstemmelse med afsnit V, må der ikke indrømmes godtgørelse af eller fritagelse for told af nogen art i Fællesskabet.

2.   Det i stk. 1 omhandlede forbud gælder for alle ordninger med delvis eller fuldstændig godtgørelse eller tilbagebetaling af eller fritagelse for told eller afgifter med tilsvarende virkning, der finder anvendelse i Fællesskabet eller Algeriet på materialer, der anvendes ved fremstillingen, og på de i stk. 1, litra b), omhandlede produkter, når sådan godtgørelse, tilbagebetaling eller fritagelse udtrykkeligt eller i praksis finder anvendelse, når produkter, som er fremstillet af de nævnte materialer, udføres, men ikke når de forbliver dér til indenlandsk forbrug.

3.   Eksportører af produkter, der er omfattet af et oprindelsesbevis, skal på begæring af toldmyndighederne til enhver tid kunne fremlægge relevant dokumentation for, at der ikke er opnået godtgørelse for materialer uden oprindelsesstatus, som er anvendt til fremstilling af det pågældende produkt, og at al told og alle afgifter med tilsvarende virkning, der pålægges sådanne materialer, faktisk er betalt.

4.   Stk. 1, 2 og 3 gælder også for emballager i den i artikel 8, stk. 2, fastlagte betydning, for tilbehør, reservedele og værktøj i den i artikel 9 fastlagte betydning og for produkter i sæt i den i artikel 10 fastlagte betydning, når sådanne produkter ikke har oprindelsesstatus.

5.   Stk. 1 til 4 finder kun anvendelse på materialer af den art, som aftalen gælder for. Desuden er de ikke til hinder for anvendelsen af en eksportrestitutionsordning, der gælder for udførsel af landbrugsprodukter i henhold til aftalens bestemmelser.

6.   Det i stk. 1 omhandlede forbud gælder ikke, hvis produkterne anses for at have oprindelse i Fællesskabet eller Algeriet uden anvendelse af kumulation med materialer med oprindelse i et af de andre lande, der er omhandlet i stk. 3 og 4.

7.   Algeriet kan uanset stk. 1, undtagen for produkter henhørende under kapitel 1 til 24 i det harmoniserede system, anvende ordninger med godtgørelse af eller fritagelse for told og afgifter med tilsvarende virkning på materialer uden oprindelsesstatus, som medgår ved fremstillingen af produkter med oprindelsesstatus, forudsat:

a)

at der for produkter henhørende under kapitel 25 til 49 og 64 til 97 i det harmoniserede system tilbageholdes 5 % told eller den lavere sats, der gælder i Algeriet

b)

at der for produkter henhørende under kapitel 50 til 63 i det harmoniserede system tilbageholdes 10 % told eller den lavere sats, der gælder i Algeriet.

Dette stykkes bestemmelser anvendes indtil den 31. december 2009 og kan tages op til fornyet overvejelse efter fælles overenskomst.

AFSNIT V

BEVIS FOR OPRINDELSE

Artikel 16

Almindelige betingelser

1.   Produkter med oprindelsesstatus i Fællesskabet er ved indførsel i Algeriet, og produkter med oprindelsesstatus i Algeriet er ved indførsel i Fællesskabet omfattet af de fordele, der er fastsat i aftalen, såfremt der fremlægges et af følgende oprindelsesbeviser:

a)

et varecertifikat EUR.1, hvortil modellen findes i bilag III a,

b)

et varecertifikat EUR-MED, hvortil modellen findes i bilag III b,

c)

i de i artikel 22, stk. 1, nævnte tilfælde en erklæring, i det følgende benævnt »fakturaerklæring« eller »EUR-MED-fakturaerklæring«, og som afgives af eksportøren på en faktura, følgeseddel eller ethvert andet handelsdokument, som beskriver de pågældende produkter tilstrækkelig detaljeret til, at de kan identificeres; teksten til erklæringen findes i bilag IV a og b.

2.   Uanset stk. 1 er produkter med oprindelsesstatus i den i denne protokol fastlagte betydning i de i artikel 27 omhandlede tilfælde omfattet af fordelene i aftalen, uden at nogen af de oprindelsesbeviser, der er omhandlet i stk. 1, skal fremlægges.

Artikel 17

Fremgangsmåde for udstedelse af et varecertifikat EUR.1 eller EUR-MED

1.   Udførselslandets toldmyndigheder udsteder et varecertifikat EUR.1 eller EUR-MED efter skriftlig anmodning fra eksportøren eller på eksportørens ansvar fra dennes befuldmægtigede repræsentant.

2.   I dette øjemed udfylder eksportøren eller dennes befuldmægtigede repræsentant både varecertifikat EUR.1 eller EUR-MED og anmodningsformularen, der er vist i bilag III a og b. Disse formularer skal udfyldes på et af de sprog, som aftalen er affattet på, i overensstemmelse med bestemmelserne i udførselslandets nationale lovgivning. Hvis formularerne udfyldes i hånden, skal det være med blæk og med blokbogstaver. Varebeskrivelsen anføres i den relevante rubrik uden mellemrum mellem linjerne. Hvis rubrikken ikke udfyldes fuldstændigt, trækkes der en vandret streg under varebeskrivelsens sidste linje, og den ikke udfyldte del overstreges.

3.   En eksportør, der anmoder om at få udstedt et varecertifikat EUR.1 eller EUR-MED, skal når som helst på begæring af toldmyndighederne i udførselslandet, hvor varecertifikatet er udstedt, kunne fremlægge alle egnede dokumenter, som beviser, at de pågældende produkter har oprindelsesstatus, og at de øvrige betingelser i denne protokol er opfyldt.

4.   Uanset stk. 5 udsteder toldmyndighederne i en af Fællesskabets medlemsstater eller Algeriet et varecertifikat EUR.1 i følgende tilfælde:

hvis de pågældende produkter kan anses for at være produkter med oprindelse i Fællesskabet eller Algeriet uden anvendelse af kumulation med materialer med oprindelse i et af de andre lande, der er omhandlet i artikel 3 og 4, og opfylder de øvrige betingelser i denne protokol

hvis de pågældende produkter kan anses for at være produkter med oprindelse i et af de andre lande, der er omhandlet i artikel 3 og 4, og med hvilke der gælder kumulation, uden anvendelse af kumulation med materialer med oprindelse i et af de lande, der er omhandlet i artikel 3 og 4, og opfylder de øvrige betingelser i denne protokol, forudsat at der i oprindelseslandet er udstedt et varecertifikat EUR-MED eller en EUR-MED-fakturaerklæring

hvis de pågældende produkter kan anses for at være produkter med oprindelse i Fællesskabet eller Algeriet med anvendelse af den i artikel 3, stk. 4a, og artikel 4, stk. 4a, omtalte kumulation og opfylder de øvrige betingelser i denne protokol.

5.   Varecertifikat EUR-MED udstedes af toldmyndighederne i en af Fællesskabets medlemsstater eller i Algeriet, hvis de pågældende produkter kan anses for at være produkter med oprindelse i Fællesskabet, Algeriet eller et af de andre lande, der er omhandlet i artikel 3 og 4, og opfylder de øvrige betingelser i denne protokol, og

der anvendes kumulation med materialer med oprindelse i et af de andre lande, der er omhandlet i artikel 3 og 4, eller

produkterne kan anvendes som materialer i forbindelse med kumulation til fremstilling af produkter til udførsel til et af de andre lande, der er omhandlet i artikel 3 og 4, eller

produkterne kan genudføres fra bestemmelseslandet til et af de andre lande, der er omhandlet i artikel 3 og 4.

6.   Varecertifikat EUR-MED skal indeholde en af følgende erklæringer på engelsk i rubrik 7:

hvis oprindelsen er erhvervet ved anvendelse af kumulation med materialer med oprindelse i et eller flere af de lande, der er omhandlet i artikel 3 og 4,

»CUMULATION APPLIED WITH …« (landets/landenes navn)

hvis oprindelsen er erhvervet uden anvendelse af kumulation med materialer med oprindelse i et eller flere af de lande, der er omhandlet i artikel 3 og 4,

»NO CUMULATION APPLIED«.

7.   De toldmyndigheder, der udsteder et varecertifikat EUR.1 eller EUR-MED, træffer alle nødvendige foranstaltninger for at efterprøve, at produkterne har oprindelsesstatus, og at de øvrige betingelser i denne protokol er opfyldt. De er i denne sammenhæng berettiget til at kræve alle oplysninger og foretage alle former for kontrol af eksportørens regnskaber eller enhver anden kontrol, som de finder hensigtsmæssig. De påser desuden, at de i stk. 2 omhandlede formularer er udfyldt korrekt. De skal navnlig kontrollere, at den rubrik, der er beregnet til varebeskrivelsen, er udfyldt på en sådan måde, at det ikke er muligt at foretage svigagtige tilføjelser.

8.   Datoen for udstedelsen af varecertifikat EUR.1 eller EUR-MED skal anføres i certifikatets rubrik 11.

9.   Varecertifikat EUR.1 eller EUR-MED udstedes af toldmyndighederne og stilles til rådighed for eksportøren, så snart udførslen faktisk har fundet sted eller er sikret.

Artikel 18

Efterfølgende udstedelse af varecertifikat EUR.1 eller EUR-MED

1.   Uanset artikel 17, stk. 9, kan et varecertifikat EUR.1 eller EUR-MED undtagelsesvis udstedes efter udførslen af de produkter, det vedrører, såfremt:

a)

det på grund af fejltagelser, uforsætlige undladelser eller særlige omstændigheder ikke er blevet udstedt ved udførslen

eller

b)

det over for toldmyndighederne godtgøres, at varecertifikat EUR.1 eller EUR-MED er blevet udstedt, men af tekniske årsager ikke er blevet godtaget ved indførslen.

2.   Uanset artikel 17, stk. 9, kan et varecertifikat EUR-MED udstedes efter udførslen af de produkter, det vedrører, og for hvilke der var udstedt et varecertifikat EUR.1 på udførselstidspunktet, forudsat at det over for toldmyndighederne godtgøres, at betingelserne i artikel 17, stk. 5, er opfyldt.

3.   Ved anvendelsen af stk. 1 og 2 skal eksportøren i anmodningen anføre sted og dato for udførslen af de produkter, som varecertifikat EUR.1 eller EUR-MED vedrører, og begrunde anmodningen.

4.   Toldmyndighederne må kun udstede et varecertifikat EUR.1 eller EUR-MED efterfølgende, når de har kontrolleret, at oplysningerne i eksportørens anmodning er i overensstemmelse med oplysningerne i de tilsvarende dokumenter.

5.   På varecertifikater EUR.1 eller EUR-MED, der udstedes efterfølgende, anføres følgende påtegning på engelsk:

»ISSUED RETROSPECTIVELY«

På varecertifikater EUR.1 eller EUR-MED, der udstedes efterfølgende i medfør af stk. 2, anføres følgende påtegning på engelsk:

»ISSUED RETROSPECTIVELY (Original EUR.1 No … [udstedelsesdato og -sted

6.   Den påtegning, der er omhandlet i stk. 5, anføres i rubrik 7 på varecertifikat EUR.1 eller EUR-MED.

Artikel 19

Udstedelse af et duplikateksemplar af varecertifikat EUR.1 eller EUR-MED

1.   I tilfælde af tyveri, bortkomst eller ødelæggelse af et varecertifikat EUR.1 eller EUR-MED kan eksportøren henvende sig til de toldmyndigheder, der udstedte det, og anmode om udstedelse af et duplikateksemplar på grundlag af de hos myndighederne beroende udførselsdokumenter.

2.   På duplikateksemplaret, der udstedes på denne måde, anføres følgende på engelsk:

»DUPLICATE«

3.   Den påtegning, der er omhandlet i stk. 2, anføres i rubrik 7 på duplikateksemplaret af varecertifikat EUR.1 eller EUR-MED.

4.   Duplikateksemplaret, der påføres samme udstedelsesdato som det originale varecertifikat EUR.1 eller EUR-MED, får virkning fra denne dato.

Artikel 20

Udstedelse af varecertifikater EUR.1 eller EUR-MED på grundlag afet tidligere udstedt eller udfærdiget oprindelsesbevis

Når produkter med oprindelsesstatus er under et toldsteds kontrol i Fællesskabet eller Algeriet, skal det være muligt at erstatte det originale varecertifikat EUR.1 eller EUR-MED med et andet eller flere andre certifikater, når det skal benyttes til at sende alle eller nogle af disse produkter til et andet sted i Fællesskabet eller Algeriet. Erstatningscertifikat(er) EUR.1 eller EUR-MED udstedes af det toldsted, hvis kontrol produkterne er undergivet.

Artikel 21

Regnskabsmæssig adskillelse

1.   I de tilfælde, hvor der er betydelige omkostninger eller materielle vanskeligheder forbundet med at opretholde særskilte lagre af materialer med og uden oprindelse, som er identiske og indbyrdes ombyttelige, kan toldmyndighederne efter skriftlig anmodning fra de pågældende give tilladelse til, at metoden med såkaldt »regnskabsmæssig adskillelse«, i det følgende benævnt »metoden«, benyttes til styringen af sådanne lagre.

2.   Det skal under metoden kunne sikres, at antallet af fremstillede produkter, som kan anses som produkter med oprindelse, i en given referenceperiode er det samme som det antal, der ville være fremstillet, hvis der var opretholdt en fysisk adskillelse af lagrene.

3.   Toldmyndighederne kan give tilladelse, jf. stk. 1, på de betingelser, de anser for at være hensigtsmæssige.

4.   Metoden anvendes og anvendelsen af den registreres i overensstemmelse med de almindeligt anerkendte regnskabsprincipper, der gælder for det land, hvor produktet blev fremstillet.

5.   Indehaveren af metoden kan alt efter omstændighederne udfærdige eller anmode om oprindelsesbeviser for den mængde produkter, der kan anses som produkter med oprindelse. Efter anmodning fra toldmyndighederne skal indehaveren af tilladelsen fremlægge en redegørelse for, hvordan mængderne er styret.

6.   Toldmyndighederne overvåger brugen af tilladelsen og kan tilbagekalde den, såfremt indehaveren af tilladelsen på nogen som helst måde benytter tilladelsen på ukorrekt vis eller ikke opfylder de øvrige betingelser i denne protokol.

Artikel 22

Betingelser for udfærdigelse af en fakturaerklæring eller en EUR-MED-fakturaerklæring

1.   En fakturaerklæring eller en EUR-MED-fakturaerklæring som omhandlet i artikel 16, stk. 1, litra c), kan udfærdiges:

a)

af en godkendt eksportør som omhandlet i artikel 23

eller

b)

af enhver eksportør angående enhver sending, der består af en eller flere pakker indeholdende produkter med oprindelsesstatus, hvis samlede værdi ikke overstiger 6 000 EUR.

2.   Uanset stk. 3 kan der udfærdiges en fakturaerklæring i følgende tilfælde:

hvis de pågældende produkter kan anses for at være produkter med oprindelse i Fællesskabet eller Algeriet uden anvendelse af kumulation med materialer med oprindelse i et af de andre lande, der er omhandlet i artikel 3 og 4, og opfylder de øvrige betingelser i denne protokol

hvis de pågældende produkter kan anses for at være produkter med oprindelse i et af de andre lande, der er omhandlet i artikel 3 og 4, og med hvilke der gælder kumulation, uden anvendelse af kumulation med materialer med oprindelse i et af de lande, der er omhandlet i artikel 3 og 4, og opfylder de øvrige betingelser i denne protokol, forudsat at der i oprindelseslandet er udstedt et varecertifikat EUR-MED eller en EUR-MED-fakturaerklæring

hvis de pågældende produkter kan anses for at være produkter med oprindelse i Fællesskabet eller Algeriet med anvendelse af den i artikel 3, stk. 4a, og artikel 4, stk. 4a, omtalte kumulation og opfylder de øvrige betingelser i denne protokol.

3.   Der kan udfærdiges en EUR-MED-fakturaerklæring, hvis de pågældende produkter kan anses som produkter med oprindelse i Fællesskabet, Algeriet eller et af de andre lande, der er omhandlet i artikel 3 og 4, og med hvilke der gælder kumulation, og opfylder de øvrige betingelser i denne protokol, og

der anvendes kumulation med materialer med oprindelse i et af de andre lande, der er omhandlet i artikel 3 og 4, eller

produkterne kan anvendes som materialer i forbindelse med kumulation til fremstilling af produkter til udførsel til et af de andre lande, der er omhandlet i artikel 3 og 4, eller

produkterne kan genudføres fra bestemmelseslandet til et af de andre lande, der er omhandlet i artikel 3 og 4.

4.   På en EUR-MED-fakturaerklæring anføres en af følgende erklæringer på engelsk:

hvis oprindelsen er erhvervet ved anvendelse af kumulation med materialer med oprindelse i et eller flere af de lande, der er omhandlet i artikel 3 og 4,

»CUMULATION APPLIED WITH …« (landets/landenes navn)

hvis oprindelsen er erhvervet uden anvendelse af kumulation med materialer med oprindelse i et eller flere af de lande, der er omhandlet i artikel 3 og 4,

»NO CUMULATION APPLIED«.

5.   En eksportør, som udfærdiger en fakturaerklæring eller en EUR-MED-fakturaerklæring, skal når som helst på begæring af toldmyndighederne i udførselslandet kunne fremlægge alle egnede dokumenter, som beviser, at de pågældende produkter har oprindelsesstatus, og at de øvrige betingelser i denne protokol er opfyldt.

6.   Eksportøren skal udfærdige en fakturaerklæring eller en EUR-MED-fakturaerklæring ved maskinskrivning, stempling eller trykning af erklæringen, hvis tekst fremgår af bilag IV a og b, på fakturaen, følgesedlen eller et andet handelsdokument ved anvendelse af en af de sproglige udgaver, der er vist i nævnte bilag, i overensstemmelse med bestemmelserne i udførselslandets nationale lovgivning. Erklæringen kan også være håndskrevet; i så fald skal den være skrevet med blæk og med blokbogstaver.

7.   Fakturaerklæringer og EUR-MED-fakturaerklæringer skal være forsynet med eksportørens personlige håndskrevne underskrift. En godkendt eksportør som omhandlet i artikel 23 kan dog undlade at underskrive sådanne erklæringer, forudsat at han skriftligt over for toldmyndighederne i udførselslandet tilkendegiver, at han påtager sig det fulde ansvar for alle fakturaerklæringer, der angiver ham, som om de faktisk var forsynet med hans håndskrevne underskrift.

8.   Eksportøren kan udfærdige en fakturaerklæring eller en EUR-MED-fakturaerklæring ved udførslen af de produkter den vedrører, eller efterfølgende, forudsat at erklæringen forelægges i indførselslandet senest to år efter indførslen af de produkter, den vedrører.

Artikel 23

Godkendte eksportører

1.   Udførselslandets toldmyndigheder kan give enhver eksportør, i det følgende benævnt »godkendt eksportør«, der hyppigt forsender produkter i henhold til denne aftale, tilladelse til at udfærdige fakturaerklæringer eller EUR-MED-fakturaerklæringer uanset de pågældende produkters værdi. En eksportør, der ansøger om en sådan tilladelse, skal til toldmyndighedernes tilfredshed give alle de nødvendige garantier, således at det kan efterprøves, at de pågældende produkter har oprindelsesstatus, og at de øvrige betingelser i denne protokol er opfyldt.

2.   Toldmyndighederne kan indrømme status som godkendt eksportør og til denne tilladelse knytte alle de betingelser, som de finder hensigtsmæssige.

3.   Toldmyndighederne giver den godkendte eksportør et toldtilladelsesnummer, som skal angives på fakturaerklæringen eller EUR-MED-fakturaerklæringen.

4.   Toldmyndighederne kontrollerer den brug, den godkendte eksportør gør af tilladelsen.

5.   Toldmyndighederne kan når som helst trække tilladelsen tilbage. De skal gøre dette, når den godkendte eksportør ikke længere giver de i stk. 1 omhandlede garantier, ikke opfylder de i stk. 2 omhandlede betingelser eller på anden måde gør ukorrekt brug af tilladelsen.

Artikel 24

Gyldigheden af beviset for oprindelse

1.   Et oprindelsesbevis er gyldigt i fire måneder fra den dato, hvor det blev udstedt i udførselslandet, og fremlægges inden for samme periode for indførselslandets toldmyndigheder.

2.   Oprindelsesbeviser, som fremlægges for indførselslandets toldmyndigheder efter udløbet af den i stk. 1 nævnte sidste frist, kan godtages som grundlag for præferencebehandling, når overskridelsen af fristen skyldes ekstraordinære omstændigheder.

3.   I andre tilfælde af forsinket fremlæggelse kan indførselslandets toldmyndigheder godtage oprindelsesbeviser, når produkterne frembydes for dem inden udløbet af den nævnte frist.

Artikel 25

Fremlæggelse af bevis for oprindelse

Et oprindelsesbevis fremlægges for toldmyndighederne i indførselslandet i overensstemmelse med de procedurer, der gælder i det pågældende land. Disse myndigheder kan forlange en oversættelse af oprindelsesbeviset; de kan desuden kræve, at indførselsangivelsen suppleres med importørens erklæring om, at produkterne opfylder de betingelser, der kræves for anvendelse af aftalen.

Artikel 26

Indførsel i form af delforsendelser

Når produkter henhørende under afsnit XVI og XVII eller pos. 7308 og 9406 i det harmoniserede system på importørens anmodning og på de af indførselslandets toldmyndigheder fastsatte vilkår indføres i demonteret eller ikke-monteret stand i henhold til punkt 2a i de almindelige bestemmelser i det harmoniserede system, og denne indførsel finder sted i form af delforsendelser, skal der ved indførslen af den første delforsendelse fremlægges et samlet bevis for disse produkters oprindelse for toldmyndighederne.

Artikel 27

Undtagelser fra bevis for oprindelse

1.   Produkter, der indgår i småforsendelser fra private afsendere til private modtagere eller medbringes af rejsende i deres personlige bagage, kan indføres som produkter med oprindelsesstatus, uden at det er nødvendigt at fremlægge et bevis for oprindelse, forudsat at der er tale om indførsel uden erhvervsmæssig karakter, at det erklæres, at produkterne opfylder betingelserne i denne protokol, og at der ikke er nogen tvivl om denne erklærings rigtighed. For så vidt angår produkter sendt pr. post, kan denne erklæring afgives på toldangivelse CN22/CN23 eller på et ark papir, der vedlægges det nævnte dokument.

2.   Som indførsel helt uden erhvervsmæssig karakter anses lejlighedsvis indførsel, der udelukkende består af produkter bestemt til personlig brug for modtagerne eller de rejsende eller deres familie, og hvis beskaffenhed og mængde ikke giver anledning til tvivl om, at indførslen sker i ikke-erhvervsmæssigt øjemed.

3.   Desuden må den samlede værdi af disse produkter ikke overstige 500 EUR, når der er tale om småforsendelser, eller 1 200 EUR, når der er tale om produkter, der indgår i de rejsendes personlige bagage.

Artikel 27a

Leverandørerklæring

1.   Når der i Fællesskabet eller Algeriet udstedes et varecertifikat EUR.1 eller udfærdiges en fakturaerklæring vedrørende produkter med oprindelsesstatus, ved hvis fremstilling der er benyttet varer, som hidrører fra Algeriet, Marokko, Tunesien eller Fællesskabet, og som har undergået bearbejdning eller forarbejdning i disse lande uden at have opnået præferenceoprindelsesstatus, tages de leverandørerklæringer i betragtning, som er udstedt vedrørende disse varer i henhold til denne artikel.

2.   Den i stk. 1 omhandlede leverandørerklæring tjener som bevis for den bearbejdning eller forarbejdning, der har fundet sted af de pågældende varer i Algeriet, Marokko, Tunesien eller Fællesskabet, med henblik på fastlæggelse af, om de produkter, til hvis fremstilling de pågældende varer er anvendt, kan betragtes som produkter med oprindelse i Fællesskabet eller Algeriet og opfylder de øvrige betingelser i denne protokol.

3.   Med undtagelse af de i stk. 4 nævnte tilfælde skal leverandøren udfærdige en separat leverandørerklæring for hver sending varer i den i bilag V angivne form på et ark papir, der vedlægges fakturaen, følgesedlen eller et andet handelsdokument, som indeholder en beskrivelse af de pågældende varer, der er tilstrækkelig detaljeret til, at de kan identificeres.

4.   Hvis en leverandør regelmæssigt forsyner en bestemt kunde med varer, for hvis vedkommende bearbejdningen eller forarbejdningen i Algeriet, Marokko, Tunesien eller Fællesskabet forventes at ligge på et konstant niveau gennem længere tid, kan han fremlægge en enkelt leverandørerklæring, som dækker efterfølgende sendinger af disse varer, i det følgende benævnt »langtids-leverandørerklæring«.

En langtids-leverandørerklæring er normalt gyldig i op til et år efter den dato, på hvilken erklæringen udfærdiges. Toldmyndighederne i det land, hvor erklæringen er udfærdiget, fastsætter nærmere betingelser for anvendelse af længere perioder.

Langtids-leverandørerklæringen udfærdiges af leverandøren i den i bilag VI angivne form og skal indeholde en beskrivelse af de pågældende varer, der er tilstrækkelig detaljeret til, at de kan identificeres. Den overdrages til den pågældende kunde, før første sending af de af den pågældende erklæring omfattede varer leveres, eller sammen med dennes første sending.

Hvis langtids-leverandørerklæringen ikke længere kan anvendes på de leverede varer, underretter leverandøren straks sin kunde herom.

5.   Den i stk. 3 og 4 nævnte leverandørerklæring skal være maskinskrevet eller trykt på et af de sprog, som aftalen er affattet på, i overensstemmelse med bestemmelserne i den nationale lovgivning i det land, hvor den er udfærdiget, og skal være forsynet med leverandørens personlige håndskrevne underskrift. Erklæringen kan også være håndskrevet; i så fald skal den være skrevet med blæk og med blokbogstaver.

6.   En leverandør, som udfærdiger en erklæring, skal når som helst på begæring af toldmyndighederne i det land, hvor erklæringen er udfærdiget, kunne fremlægge alle egnede dokumenter, som beviser, at de i erklæringen afgivne oplysninger er korrekte.

Artikel 28

Støttedokumenter

De i artikel 17, stk. 3, artikel 22, stk. 5, og artikel 27a, stk. 6, omhandlede dokumenter, der benyttes som bevis for, at produkter, der er omfattet af et varecertifikat EUR.1 eller EUR-MED eller en fakturaerklæring eller en EUR-MED-fakturaerklæring, kan betragtes som produkter med oprindelse i Fællesskabet, Algeriet eller et af de andre i artikel 3 og 4 omhandlede lande og opfylder de øvrige betingelser i denne protokol, samt at oplysningerne i en leverandørerklæring er korrekte, kan bl.a. omfatte følgende:

a)

direkte dokumentation for fremstillingsprocessen for de omhandlede varer hos den pågældende eksportør eller leverandør, f.eks. hidrørende fra hans eksterne eller interne regnskab

b)

dokumenter, der beviser de anvendte materialers oprindelsesstatus, og som er udstedt eller udfærdiget i Fællesskabet eller Algeriet, såfremt disse dokumenter benyttes i overensstemmelse med national ret

c)

dokumenter, der beviser, at en bearbejdning eller forarbejdning af materialerne har fundet sted i Fællesskabet eller Algeriet, og som er udstedt eller udfærdiget i Fællesskabet eller Algeriet, såfremt disse dokumenter benyttes i overensstemmelse med national ret

d)

varecertifikater EUR.1 eller EUR-MED eller fakturaerklæringer eller EUR-MED-fakturaerklæringer, der beviser de anvendte materialers oprindelsesstatus, og som er udstedt eller udfærdiget i Fællesskabet eller Algeriet i overensstemmelse med denne protokol eller i et af de i artikel 3 og 4 andre omhandlede lande i overensstemmelse med oprindelsesregler, der er identiske med reglerne i denne protokol

e)

passende dokumentation for bearbejdning eller forarbejdning uden for Fællesskabet eller Algeriet i medfør af artikel 12, som beviser, at kravene i nævnte artikel er opfyldt

f)

en leverandørerklæring, som tjener som bevis for den bearbejdning eller forarbejdning, der har fundet sted af de pågældende materialer i Fællesskabet, Tunesien, Marokko eller Algeriet, udfærdiget i et af disse lande.

Artikel 29

Opbevaring af beviser for oprindelse, leverandørerklæringer og støttedokumenter

1.   En eksportør, der anmoder om udstedelse af et varecertifikat EUR.1 eller EUR-MED, skal i mindst tre år opbevare de i artikel 17, stk. 3, omhandlede dokumenter.

2.   En eksportør, der udfærdiger en fakturaerklæring eller en EUR-MED-fakturaerklæring, skal i mindst tre år opbevare en genpart af denne fakturaerklæring samt de i artikel 22, stk. 5, omhandlede dokumenter.

2a.   En leverandør, der udfærdiger en leverandørerklæring, skal i mindst tre år opbevare genparter af erklæringen og af den faktura, den følgeseddel eller det andet handelsdokument, som erklæringen knytter sig til, samt de i artikel 27a, stk. 6, omhandlede dokumenter.

En leverandør, der udfærdiger en langtids-leverandørerklæring, skal i mindst tre år opbevare genparter af erklæringen og af alle de fakturaer, følgesedler eller andre handelsdokumenter, der angår produkter, som er omfattet af den pågældende erklæring og sendt til den pågældende kunde, samt de i artikel 27a, stk. 6, omhandlede dokumenter. Denne periode begynder på det tidspunkt, hvor langtidsleverandørerklæringens gyldighedsperiode udløber.

3.   Toldmyndighederne i udførselslandet, som udsteder et varecertifikat EUR.1 eller EUR-MED, skal i mindst tre år opbevare den i artikel 17, stk. 2, omhandlede anmodningsformular.

4.   Indførselslandets toldmyndigheder skal i mindst tre år opbevare de varecertifikater EUR.1 eller EUR-MED og de fakturaerklæringer og EUR-MED-fakturaerklæringer, der fremlægges for dem.

Artikel 30

Uoverensstemmelser og formelle fejl

1.   Konstateres der mindre uoverensstemmelser mellem oplysningerne i et oprindelsesbevis og oplysningerne i de dokumenter, der forelægges toldstedet med henblik på opfyldelse af formaliteterne i forbindelse med produkternes indførsel, medfører dette ikke i sig selv, at et oprindelsesbevis er ugyldigt, når det på fyldestgørende måde godtgøres, at dokumentet svarer til de frembudte produkter.

2.   Klare formelle fejl som maskinskrivningsfejl på et oprindelsesbevis bør ikke føre til, at det pågældende dokument afvises, hvis fejlene ikke er af en sådan karakter, at de rejser tvivl om rigtigheden af påtegningerne i dokumentet.

Artikel 31

Beløb udtrykt i euro

1.   Med henblik på anvendelsen af bestemmelserne i artikel 22, stk. 1, litra b), og artikel 27, stk. 3, og når produkterne er faktureret i en anden valuta end euro, fastsættes modværdien i Fællesskabets medlemsstaters, Algeriets og de i artikel 3 og 4 omhandlede landes nationale valutaer af de beløb, der er udtrykt i euro, årligt af hver af de pågældende lande.

2.   Sendinger er omfattet af bestemmelserne i artikel 22, stk. 1, litra b), og artikel 27, stk. 3, med udgangspunkt i den valuta, som fakturaen er udstedt i, og ud fra det beløb, som det pågældende land har fastsat.

3.   De beløb, der skal benyttes i en given national valuta, er modværdien i den pågældende nationale valuta af de i euro udtrykte beløb på den første hverdag i oktober hvert år. Beløbene meddeles Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber inden den 15. oktober og anvendes fra den 1. januar det efterfølgende år. Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber underretter alle de berørte lande om de pågældende beløb.

4.   Et land kan afrunde — opad eller nedad — det beløb, der fremkommer ved omregning til dets nationale valuta af et beløb udtrykt i euro. Beløbet kan efter afrunding højst afvige fra det beløb, der fremkommer ved omregningen, med 5 %. Et land kan bibeholde modværdien i national valuta af et beløb udtrykt i euro uændret, hvis omregningen af dette beløb ved den årlige tilpasning i henhold til stk. 3 fører til en stigning af den i national valuta udtrykte modværdi på mindre end 15 %, inden ovennævnte afrunding foretages. Modværdien i national valuta kan bibeholdes uændret, hvis omregningen fører til en lavere modværdi.

5.   De i euro udtrykte beløb undersøges af Associeringsudvalget efter anmodning fra Fællesskabet eller Algeriet. Som led i denne undersøgelse overvejer Associeringsudvalget, om det er ønskeligt at bevare de pågældende beløbsgrænsers virkninger i faste priser. Med henblik herpå kan det træffe beslutning om at ændre de i euro udtrykte beløb.

AFSNIT VI

ORDNINGER FOR ADMINISTRATIVT SAMARBEJDE

Artikel 32

Gensidig bistand

1.   Toldmyndighederne i Fællesskabets medlemsstater og Algeriet skal gennem Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber forsyne hinanden med aftryk af de stempler, der anvendes på toldstederne ved udstedelsen af varecertifikater EUR.1 og EUR-MED, og med adresserne på de toldmyndigheder, der er ansvarlige for udstedelsen af varecertifikater EUR.1 og EUR-MED og for kontrollen af disse certifikater, fakturaerklæringer og EUR-MED-fakturaerklæringer eller leverandørerklæringer.

2.   For at sikre en korrekt anvendelse af denne protokol yder Fællesskabet og Algeriet gennem de kompetente toldmyndigheder hinanden gensidig bistand ved kontrollen med ægtheden af varecertifikater EUR.1 og EUR-MED, fakturaerklæringer og EUR-MED-fakturaerklæringer eller leverandørerklæringer og med rigtigheden af de oplysninger, der afgives i disse dokumenter.

Artikel 33

Kontrol af beviser for oprindelse

1.   Efterfølgende kontrol af oprindelsesbeviser foretages ved stikprøver, og i øvrigt når indførselslandets toldmyndigheder nærer begrundet tvivl om dokumenternes ægthed, de pågældende produkters oprindelsesstatus eller opfyldelsen af de øvrige betingelser i denne protokol.

2.   Med henblik på gennemførelse af stk. 1 tilbagesender indførselslandets toldmyndigheder varecertifikatet EUR.1 eller EUR-MED og fakturaen, hvis den er blevet forelagt, fakturaerklæringen eller EUR-MED-fakturaerklæringen eller en kopi af disse dokumenter til udførselslandets toldmyndigheder i givet fald med angivelse af årsagerne til anmodningen om kontrol. Samtlige dokumenter og oplysninger, som de er kommet i besiddelse af, og som tyder på, at angivelserne i oprindelsesbeviset er ukorrekte, fremsendes til støtte for anmodningen om kontrol.

3.   Kontrollen gennemføres af udførselslandets toldmyndigheder. De er i denne sammenhæng berettiget til at kræve alle oplysninger og foretage alle former for kontrol af eksportørens regnskaber eller enhver anden kontrol, som de finder hensigtsmæssig.

4.   Hvis indførselslandets toldmyndigheder træffer afgørelse om at suspendere præferencebehandlingen af de pågældende produkter, medens de afventer resultatet af kontrollen, skal de tilbyde at frigive produkterne til importøren med forbehold af de sikkerhedsforanstaltninger, de måtte finde nødvendige.

5.   De toldmyndigheder, der har anmodet om kontrol, skal snarest muligt underrettes om resultaterne heraf. Det skal klart fremgå af disse resultater, om dokumenterne er ægte, og om de pågældende produkter kan anses som produkter med oprindelsesstatus i Fællesskabet, i Algeriet eller i et af de andre i artikel 3 og 4 omhandlede lande og opfylder de øvrige betingelser i denne protokol.

6.   Hvis der i tilfælde, hvor der er begrundet tvivl, ikke foreligger svar inden ti måneder regnet fra datoen for anmodningen om kontrol, eller hvis svaret ikke indeholder tilstrækkelige oplysninger til at fastslå de pågældende dokumenters ægthed eller produkternes virkelige oprindelse, afslår de anmodende toldmyndigheder at indrømme præferencebehandling, medmindre der foreligger ekstraordinære omstændigheder.

Artikel 33a

Kontrol af leverandørerklæring

1.   Efterfølgende kontrol af leverandørerklæringer eller langtids-leverandørerklæringer kan udføres stikprøvevis og i øvrigt når toldmyndighederne i det land, hvor der på baggrund af sådanne erklæringer er udstedt varecertifikater EUR.1 eller udfærdiget fakturaerklæringer, har rimelig tvivl hvad angår dokumentets ægthed eller korrektheden af de i dokumentet givne oplysninger.

2.   Med henblik på gennemførelse af stk. 1 skal toldmyndighederne i det i stk. 1 omhandlede land tilbagesende leverandørerklæringen samt fakturaen (fakturaerne), følgesedlen (følgesedlerne) eller det andet handelsdokument (de andre handelsdokumenter) angående de af denne erklæring omfattede produkter til toldmyndighederne i det land, hvor erklæringen er udfærdiget, i givet fald med angivelse af de materielle eller formelle årsager til anmodningen om kontrol.

Til støtte for anmodningen om efterfølgende kontrol fremsender de samtlige dokumenter og oplysninger, som de er kommet i besiddelse af, og som tyder på, at angivelserne i leverandørerklæringen er ukorrekte.

3.   Selve kontrollen gennemføres af toldmyndighederne i det land, hvor leverandørerklæringen er udfærdiget. De er i denne sammenhæng berettiget til at kræve alle oplysninger og foretage alle former for kontrol af leverandørens regnskaber eller enhver anden kontrol, som de finder hensigtsmæssig.

4.   De toldmyndigheder, der har anmodet om kontrol, skal snarest muligt underrettes om resultaterne heraf. Det skal klart fremgå af disse resultater, om de i leverandørerklæringen afgivne oplysninger er korrekte, og sætte dem i stand til at afgøre, om og i hvilken udstrækning denne leverandørerklæring kunne danne grundlag for udstedelse af et varecertifikat EUR.1 eller udfærdigelse af en fakturaerklæring.

Artikel 34

Bilæggelse af tvister

Hvis der i forbindelse med den i artikel 33 og 33a fastsatte kontrolprocedure opstår tvister, der ikke kan bilægges mellem de toldmyndigheder, der anmoder om kontrol, og de toldmyndigheder, der er ansvarlige for dens gennemførelse, eller hvis der opstår tvister om fortolkningen af denne protokol, forelægges de for Associeringsudvalget.

Under alle omstændigheder bilægges tvister mellem importøren og indførselslandets toldmyndigheder i henhold til indførselslandets lovgivning.

Artikel 35

Sanktioner

Der iværksættes sanktioner mod enhver person, der udfærdiger eller lader udfærdige et dokument med urigtige oplysninger for at opnå præferencebehandling for produkter.

Artikel 36

Frizoner

1.   Fællesskabet og Algeriet træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at produkter, der udføres på grundlag af et oprindelsesbevis, og som under transporten indføres i en frizone beliggende på deres territorium, ikke ombyttes med andre varer, og at de ikke dér undergår andre behandlinger end sådanne, der er bestemt til at sikre, at deres tilstand ikke forringes.

2.   Som undtagelse fra stk. 1 skal de berørte myndigheder på eksportørens anmodning udstede et nyt varecertifikat EUR.1 eller EUR-MED for produkter med oprindelse i Fællesskabet eller i Algeriet, der er indført i en frizone på grundlag af et oprindelsesbevis, og som underkastes behandling eller forarbejdning, såfremt den behandling eller forarbejdning, produkterne underkastes, er i overensstemmelse med bestemmelserne i denne protokol.

AFSNIT VII

CEUTA OG MELILLA

Artikel 37

Anvendelse af protokollen

1.   Udtrykket »Fællesskabet« i artikel 2 omfatter ikke Ceuta og Melilla.

2.   Når produkter med oprindelse i Algeriet indføres til Ceuta og Melilla, skal der gives dem den samme toldbehandling, som der gives produkter med oprindelse i Fællesskabets toldområde i henhold til protokol nr. 2 til akten vedrørende Spaniens og Portugals tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber. Algeriet skal ved indførsel af produkter, der er omfattet af aftalen, og som har oprindelse i Ceuta og Melilla, give dem den samme toldbehandling, som der gives produkter, der indføres fra og har oprindelse i Fællesskabet.

3.   Ved anvendelsen af stk. 2 vedrørende produkter med oprindelse i Ceuta og Melilla finder denne protokol tilsvarende anvendelse, jf. dog de særlige betingelser i artikel 38.

Artikel 38

Særlige betingelser

1.   Forudsat at følgende produkter er transporteret direkte i overensstemmelse med artikel 13, anses:

1)

som produkter med oprindelse i Ceuta og Melilla:

a)

produkter, der fuldt ud er fremstillet i Ceuta og Melilla

b)

produkter, der er fremstillet i Ceuta og Melilla, og som indeholder andre produkter end dem, der er omhandlet i litra a), på betingelse af:

i)

at disse produkter har undergået en tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning i den i artikel 6 fastlagte betydning

eller

ii)

at disse produkter har oprindelse i Algeriet eller Fællesskabet, forudsat at de har undergået en mere vidtgående bearbejdning eller forarbejdning end dem, der er omhandlet i artikel 7

2)

som produkter med oprindelse i Algeriet:

a)

produkter, der fuldt ud er fremstillet i Algeriet

b)

produkter, der er fremstillet i Algeriet, og som indeholder andre produkter end dem, der er omhandlet i litra a), på betingelse af:

i)

at disse produkter har undergået en tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning i den i artikel 6 fastlagte betydning

eller

ii)

at disse produkter har oprindelse i Ceuta og Melilla eller i Fællesskabet, forudsat at de har undergået en mere vidtgående bearbejdning eller forarbejdning end dem, der er omhandlet i artikel 7.

2.   Ceuta og Melilla betragtes som et enkelt territorium.

3.   Eksportøren eller dennes befuldmægtigede repræsentant skal anføre »Algeriet« og »Ceuta og Melilla« i rubrik 2 i varecertifikatet EUR.1 eller EUR-MED eller fakturaerklæringen eller EUR-MED-fakturaerklæringen. Hvad angår produkter med oprindelsesstatus i Ceuta og Melilla, skal denne oprindelse endvidere angives i rubrik 4 i varecertifikat EUR.1 eller EUR-MED eller fakturaerklæringen eller EUR-MED-fakturaerklæringen.

4.   Det påhviler de spanske toldmyndigheder at sikre anvendelsen af denne protokol i Ceuta og Melilla.

AFSNIT VIII

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 39

Ændringer til protokollen

Associeringsrådet kan træffe afgørelse om at ændre bestemmelserne i denne protokol.

Artikel 40

Overgangsbestemmelse for varer under forsendelse eller oplagring

Bestemmelserne i aftalen kan bringes i anvendelse på varer, som opfylder bestemmelserne i denne protokol, og som på datoen for denne protokols ikrafttræden enten er under forsendelse eller i Fællesskabet eller Algeriet opbevares midlertidigt, er oplagt på toldoplag eller anbragt i frizoner, forudsat at der for indførselslandets toldmyndigheder senest fire måneder efter nævnte dato forelægges et varecertifikat EUR.1 eller EUR-MED udstedt efterfølgende af udførselslandets toldmyndigheder sammen med dokumentation for, at varerne er blevet transporteret direkte i overensstemmelse med artikel 13.


(1)  Fyrstendømmet Liechtenstein er i toldunion med Schweiz og er kontraherende part i aftalen om det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

BILAG I

Indledende noter til listen i Bilag II

Note 1:

Listen indeholder de betingelser alle produkter skal opfylde, for at de kan anses for at være tilstrækkeligt bearbejdede eller forarbejdede i henhold til protokollens artikel 6.

Note 2:

2.1.   I de første to kolonner på listen beskrives det fremstillede produkt. I første kolonne angives position eller kapitel i det harmoniserede system, og i anden kolonne angives varebeskrivelsen i den bestemte position eller det bestemte kapitel i dette system. For hver angivelse i de første to kolonner er en regel specificeret i kolonne 3 eller 4. Når der i nogle tilfælde står et »ex« før angivelsen i første kolonne, betyder det, at reglen i kolonne 3 eller 4 kun finder anvendelse på den del af den pågældende position eller det pågældende kapitel, som er anført i kolonne 2.

2.2.   Når flere positioner er grupperet i kolonne 1, eller et kapitel er angivet, og varebeskrivelsen i kolonne 2 derfor er angivet generelt, finder den tilsvarende regel i kolonne 3 eller 4 anvendelse på alle produkter, der i henhold til det harmoniserede system tariferes under positioner i kapitlet eller under en af de positioner, der er grupperet i kolonne 1.

2.3.   Når der er forskellige regler i listen for forskellige produkter inden for en position, indeholder hver »indrykning« beskrivelsen af den del af positionen, der er omfattet af den tilsvarende regel i kolonne 3 eller 4.

2.4.   Hvis der i forbindelse med en angivelse i de første to kolonner er specificeret en regel i både kolonne 3 og 4, kan eksportøren vælge at anvende enten reglen i kolonne 3 eller reglen i kolonne 4. Hvis der ikke er angivet nogen oprindelsesregel i kolonne 4, skal reglen i kolonne 3 anvendes.

Note 3:

3.1.   Bestemmelserne i protokollens artikel 6 angående produkter, der har opnået oprindelsesstatus, og som benyttes til fremstilling af andre produkter, finder anvendelse, uanset om denne status er opnået på den fabrik, hvor disse produkter benyttes, eller på en anden fabrik i en kontraherende part.

Eksempel:

En maskine, der henhører under pos. 8407, for hvilken det i reglen hedder, at værdien af anvendte materialer uden oprindelsesstatus ikke må overstige 40 % af prisen ab fabrik, fremstilles af »andet legeret stål groft tildannet ved smedning«, der henhører under pos. ex 7224.

Hvis smedningen er foretaget i Fællesskabet på grundlag af en barre uden oprindelsesstatus, har smedeemnet allerede fået oprindelsesstatus i henhold til reglen for pos. ex 7224 på listen. Smedeemnet anses så for at have oprindelsesstatus ved beregningen af værdien af maskinen, uanset om denne er fremstillet på den samme fabrik eller på en anden fabrik i Fællesskabet. Der tages således ikke hensyn til værdien af barren uden oprindelsesstatus, når værdien af de anvendte materialer uden oprindelsesstatus lægges sammen.

3.2.   Reglen i listen er den mindstebearbejdning eller -forarbejdning, der er nødvendig, og yderligere bearbejdning eller forarbejdning giver også oprindelsesstatus; omvendt kan en mindre grad af bearbejdning eller forarbejdning ikke give oprindelsesstatus. Når et materiale uden oprindelsesstatus ifølge en regel kan anvendes på et vist fremstillingstrin, er det tilladt at anvende sådant materiale på et tidligere stadium i fremstillingen, men ikke på et senere stadium.

3.3.   Såfremt en regel angiver »fremstilling på basis af alle materialer«, kan, med forbehold af note 3.2, også materialer, der henhører under samme varebeskrivelse og position som produktet, anvendes, jf. dog eventuelle specifikke begrænsninger, som også kan være indeholdt i reglen.

Ved »fremstilling på basis af alle materialer, herunder andre materialer, der henhører under pos. …« eller »fremstilling på basis af alle materialer, herunder andre materialer, der henhører under samme position som produktet« forstås imidlertid, at materialer, der henhører under enhver position kan anvendes, undtagen i det tilfælde, hvor beskrivelsen af materialet er den samme som varebeskrivelsen i kolonne 2 på listen.

3.4.   Når det i en regel på listen specificeres, at et produkt må fremstilles af mere end ét materiale, betyder det, at et eller flere af materialerne kan anvendes. Det kræves ikke, at alle materialerne anvendes.

Eksempel:

I reglen for vævede stoffer henhørende under pos. 5208-5212 hedder det, at naturlige fibre kan anvendes, og at bl.a. kemikalier også kan anvendes. Dette betyder ikke, at både naturlige fibre og kemikalier skal anvendes, men at et af dem eller begge må anvendes.

3.5.   Når det i en regel i listen hedder, at et produkt skal være fremstillet af et bestemt materiale, forhindrer betingelsen ikke, at der anvendes andre materialer, som på grund af deres art ikke kan opfylde reglen (se også note 6.2. angående tekstiler).

Eksempel:

Reglen angående tilberedte fødevarer under pos. 1904, hvorefter anvendelse af korn og varer deraf udtrykkeligt er udelukket, er ikke til hinder for, at der anvendes mineralsalte, kemiske og andre tilsætningsstoffer, som ikke er fremstillet af korn.

Dette gælder imidlertid ikke for produkter, der — selv om de ikke må fremstilles af det bestemte materiale, der er nævnt på listen — på et tidligere fremstillingstrin må fremstilles af et materiale af samme art.

Eksempel:

Når en beklædningsgenstand henhørende under ex kapitel 62 er fremstillet af fiberdug, og selv om det er tilladt udelukkende at anvende garn uden oprindelsesstatus til fremstilling af den slags artikler, er det ikke muligt at starte med fiberdug, selv om fiberdug normalt ikke kan fremstilles af garn. I sådanne tilfælde vil udgangsmaterialet normalt skulle være stadiet inden garnet, dvs. fiberstadiet.

3.6.   Når der i en regel i listen angives to procenter som maksimalværdien af materialer uden oprindelsesstatus, der kan anvendes, må disse procenter ikke lægges sammen. Maksimalværdien af alle de anvendte materialer uden oprindelsesstatus må således aldrig være højere end den højeste af de angivne procenter. Endvidere må de enkelte procenter ikke overskrides i forhold til de bestemte materialer, de gælder for.

Note 4:

4.1.   »Naturlige fibre« anvendes i listen for alle andre fibre end regenererede og syntetiske fibre. De er begrænset til stadiet inden spinding foretages, herunder også affald, og omfatter, medmindre andet er angivet, også fibre, der er kartede, kæmmede eller på anden måde gjort klar, men ikke spundet.

4.2.   »Naturlige fibre« omfatter også hestehår henhørende under pos. 0503 og natursilke henhørende under pos. 5002 og 5003 samt uld og fine eller grove dyrehår under pos. 5101-5105, bomuld under pos. 5201, 5202 og 5203 og andre vegetabilske fibre under pos. 5301-5305.

4.3.   »Spindeopløsninger«, »kemikalier« og »materialer til papirfremstilling« anvendes i listen til beskrivelse af materialer, der ikke tariferes i kapitel 50-63, og som kan anvendes til fremstilling af regenererede eller syntetiske fibre eller papirfibre eller -garn.

4.4.   »Korte kemofibre« anvendes i listen for syntetiske eller regenererede bånd (tow), korte fibre eller affald henhørende under pos. 5501-5507.

Note 5:

5.1.   Når der for et bestemt produkt er henvist til denne note, finder betingelserne i kolonne 3 ikke anvendelse på basistekstilmaterialer, der er anvendt til fremstilling af dette produkt, og som sammenlagt udgør 10 % eller derunder af den samlede vægt af alle anvendte basistekstilmaterialer (jf. også note 5.3 og 5.4).

5.2.   Denne tolerancemargen, som er nævnt i note 5.1, kan imidlertid kun anvendes på blandede produkter, der er fremstillet af to eller flere basistekstilmaterialer.

Følgende materialer er basistekstilmaterialer:

natursilke

uld

grove dyrehår

fine dyrehår

hestehår

bomuld

materialer til papirfremstilling og papir

hør

hamp

jute og andre bastfibre

sisal og andre agavefibre

kokos, abaca, ramie og andre vegetabilske tekstilfibre

endeløse syntetiske fibre

endeløse regenererede fibre

strømførende fibre

korte syntetiske fibre af polypropylen

korte syntetiske fibre af polyestere

korte syntetiske fibre af polyamid

korte syntetiske fibre af polyacrylonitril

korte syntetiske fibre af polyimid

korte syntetiske fibre af polytetrafluorethylen

korte syntetiske fibre af poly(phenylensulphid)

korte syntetiske fibre af poly(vinylchlorid)

andre korte syntetiske fibre

korte regenererede fibre af viskose

andre korte regenererede fibre

garn af polyurethan opdelt af fleksible polyethersegmenter, også overspundet

garn af polyurethan opdelt af fleksible polyestersegmenter, også overspundet

produkter henhørende under pos. 5605 (metalliseret garn), hvori der indgår strimler bestående af en kerne af aluminiumsfolie eller en kerne af plastfolie, også beklædt med aluminiumspulver, af bredde på 5 mm og derunder, der ved hjælp af et klæbemiddel er anbragt mellem to lag plastfolie

andre produkter henhørende under pos. 5605.

Eksempel:

Garn henhørende under pos. 5205, der er fremstillet af bomuldsfibre henhørende under pos. 5203 og korte syntetiske fibre henhørende under pos. 5506, er blandet garn. Derfor kan korte syntetiske fibre uden oprindelsesstatus, som ikke opfylder oprindelsesreglerne (der kræver anvendelse af kemikalier eller spindeopløsninger), anvendes med op til 10 vægtprocent af garnet.

Eksempel:

Vævet stof henhørende under pos. 5112, der er fremstillet af uldgarn henhørende under pos. 5107 og garn af korte syntetiske fibre henhørende under pos. 5509, er et blandet stof. Derfor kan garn af syntetiske fibre, som ikke opfylder oprindelsesreglerne (der kræver anvendelse af kemikalier eller spindeopløsninger), eller uldgarn, som ikke opfylder oprindelsesreglerne (der kræver anvendelse af naturlige fibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde gjort klar til spinding), eller en kombination af disse to garntyper anvendes med op til 10 vægtprocent af stoffet.

Eksempel:

Tuftet tekstilstof henhørende under pos. 5802, der er fremstillet af bomuldsgarn henhørende under pos. 5205 og bomuldsstof henhørende under pos. 5210, er kun et blandet produkt, når bomuldsstoffet i sig selv er et blandet stof, fremstillet af garner, der tariferes under to særskilte positioner, eller når de anvendte bomuldsgarner selv er blandinger.

Eksempel:

Der er klart tale om to særskilte basistekstilmaterialer, når det pågældende tuftede tekstilstof er fremstillet af bomuldsgarn henhørende under pos. 5205 og stof af syntetiske fibre henhørende under pos. 5407, og det tuftede tekstilstof er derfor et blandet produkt.

5.3.   For produkter, hvori der indgår »garn af polyurethan opdelt af fleksible polyethersegmenter, også overspundet«, er tolerancen 20 % med hensyn til dette garn.

5.4.   For produkter, hvori der indgår »strimler bestående af en kerne af aluminiumsfolie eller en kerne af plastfolie, også beklædt med aluminiumspulver, af bredde på 5 mm og derunder, der ved hjælp af et klæbemiddel er anbragt mellem to lag plastfolie«, er tolerancen 30 % med hensyn til denne strimmel.

Note 6:

6.1.   For de tekstilvarer, der i listen er markeret med en fodnote med henvisning til denne note, kan tekstilmaterialer med undtagelse af for og mellemfor, som ikke opfylder reglen i listen i kolonne 3 for det fremstillede produkt, anvendes, forudsat at de er tariferet under en anden position end produktet, og at deres værdi ikke overstiger 8 % af prisen ab fabrik for produktet.

6.2.   Materialer, der ikke tariferes under kapitel 50-63, kan anvendes frit til fremstilling af tekstilvarer, uanset om de indeholder tekstilmaterialer, jf. dog note 6.3.

Eksempel:

Hedder det i en regel på listen, at der skal anvendes garn til en bestemt tekstilgenstand som f.eks. benklæder, forhindrer dette ikke, at der kan anvendes metalgenstande som f.eks. knapper, da knapper ikke tariferes under kapitel 50-63. Af samme årsag forhindrer det heller ikke, at der kan anvendes lynlåse, selv om lynlåse i almindelighed indeholder tekstilmaterialer.

6.3.   Når der gælder en procentregel, skal der tages hensyn til værdien af materialer, der ikke henhører under kapitel 50-63, ved beregningen af værdien af de medgåede materialer, som ikke har oprindelsesstatus.

Note 7:

7.1.   Som »specifikke behandlinger« (pos. ex 2707, 2713, 2714 og 2715, ex 2901, ex 2902 og ex 3403) betragtes:

a)

vakuumdestillation

b)

gendestillation i videre fraktioner

c)

krakning

d)

reformning

e)

ekstraktion med selektive opløsningsmidler

f)

processer, der består i følgende behandlinger: behandling med koncentreret svovlsyre, rygende svovlsyre eller svovldioxid og efterfølgende neutralisering med alkalier samt blegning og rensning med naturligt aktive jordarter, aktiverede jordarter, aktiveret kul eller bauxit

g)

polymerisation

h)

alkylering

i)

isomerisation.

7.2.   Som »specifikke behandlinger« (pos. 2710, 2711 og 2712) betragtes:

a)

vakuumdestillation

b)

gendestillation i videre fraktioner

c)

krakning

d)

reformning

e)

ekstraktion med selektive opløsningsmidler

f)

processer, der består i følgende behandlinger: behandling med koncentreret svovlsyre, rygende svovlsyre eller svovldioxid og efterfølgende neutralisering med alkalier samt blegning og rensning med naturligt aktive jordarter, aktiverede jordarter, aktiveret kul eller bauxit

g)

polymerisation

h)

alkylering

ij)

isomerisation

k)

kun for tunge olier henhørende under pos. ex 2710: afsvovling ved anvendelse af hydrogen, når varernes svovlindhold derved reduceres med mindst 85 % (metode ASTM D 1266-59 T)

l)

kun for produkter henhørende under pos. 2710: afparaffinering, dog ikke ved simpel filtrering

m)

kun for tunge olier henhørende under pos. 2710: hydrogenbehandling — dog ikke afsvovling — ved hvilken hydrogenet ved et tryk på over 20 bar og en temperatur på over 250 °C. deltager aktivt i en kemisk reaktion ved hjælp af en katalysator. Efterfølgende hydrogenbehandling af smøreolier henhørende under pos. ex 2710 (hydrofinishing, f.eks. affarvning) med henblik på forbedring af farven eller stabiliteten betragtes ikke som specifikke behandlinger

n)

kun for brændselsolier henhørende under pos. ex 2710: atmosfærisk destillation, når der ved destillation efter metode ASTM D 86 op til 300 °C. overdestilleres mindre end 30 rumfangsprocent (herunder tab ved destillation)

o)

kun for andre tunge olier end gasolier og brændselsolier henhørende under pos. ex 2710: bearbejdning ved elektrisk højfrekvensudladning

p)

kun for andre råvarer (end vaselin, ozokerit, montanvoks eller tørvevoks, paraffin med indhold af olie på mindre end 0,75 vægtprocent) henhørende under pos. ex 2712: olieudskillelse ved fraktioneret krystallisation.

7.3.   For pos. ex 2707, 2713, 2714, 2715, ex 2901, ex 2902 og ex 3403 giver simple arbejdsprocesser, såsom rensning, klaring, udblødning, udskilning af vand, filtrering, farvning, mærkning, opnåelse af et givet svovlindhold ved blanding af produkter med forskelligt svovlindhold og alle kombinationer af disse arbejdsprocesser eller lignende arbejdsprocesser, ikke oprindelsesstatus.

BILAG II

Liste over bearbejdninger eller forarbejdninger, som materialer uden oprindelsesstatus skal undergå, for at det fremstillede produkt kan få oprindelsesstatus

De på listen anførte produkter er ikke alle omfattet af aftalen. Det er derfor nødvendigt at konsultere aftalens andre dele.

HS-position

Varebeskrivelse

Bearbejdning eller forarbejdning af materialer uden oprindelsesstatus, som giver det færdige produkt oprindelsesstatus

(1)

(2)

(3) eller (4)

Kapitel 1

Levende dyr

Alle dyr, der henhører under kapitel 1, skal være fuldt ud fremstillet

 

Kapitel 2

Kød og spiseligt slagteaffald

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 1 og 2, skal være fuldt ud fremstillet

 

Kapitel 3

Fisk og krebsdyr, bløddyr og andre hvirvelløse vanddyr

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 3, skal være fuldt ud fremstillet

 

ex Kapitel 4

Mælk og mejeriprodukter; fugleæg; naturlig honning; spiselige produkter af animalsk oprindelse, ikke andetsteds tariferet, undtagen:

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 4, skal være fuldt ud fremstillet

 

0403

Kærnemælk, koaguleret mælk og fløde, yoghurt, kefir og anden fermenteret eller syrnet mælk og fløde, også koncentreret, tilsat sukker eller andre sødemidler, aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao

Fremstilling, ved hvilken:

alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 4, skal være fuldt ud fremstillet

alle anvendte frugtsafter (undtagen ananas-, lime- eller grapefrugtsafter), der henhører under pos. 2009, skal have oprindelsesstatus, og

værdien af alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 17, ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

 

ex Kapitel 5

Diverse produkter af animalsk oprindelse, undtagen:

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 5, skal være fuldt ud fremstillet

 

ex 0502

Bearbejdede svine- og vildsvinebørster

Rensning, desinficering, sortering og glatning af svine- og vildsvinebørster

 

Kapitel 6

Levende træer og andre levende planter; løg, rødder o.lign.; afskårne blomster og blade

Fremstilling, ved hvilken:

alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 6, skal være fuldt ud fremstillet, og

værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

Kapitel 7

Spiselige grøntsager samt visse rødder og rodknolde

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 7, skal være fuldt ud fremstillet

 

Kapitel 8

Spiselige frugter og nødder; skaller af citrusfrugter og meloner

Fremstilling, ved hvilken:

alle anvendte frugter og nødder skal være fuldt ud fremstillet, og

værdien af alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 17, ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

 

ex Kapitel 9

Kaffe, te, maté og krydderier, undtagen:

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 9, skal være fuldt ud fremstillet

 

0901

Kaffe, rå eller brændt, også koffeinfri; skaller og hinder af kaffe; kaffeerstatning med indhold af kaffe, uanset blandingsforholdet

Fremstilling på basis af alle materialer

 

0902

Te, også aromatiseret

Fremstilling på basis af alle materialer

 

ex 0910

Blandinger af krydderier

Fremstilling på basis af alle materialer

 

Kapitel 10

Korn

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 10, skal være fuldt ud fremstillet

 

ex Kapitel 11

Mølleriprodukter; malt; stivelse; inulin; hvedegluten, undtagen

Fremstilling, ved hvilken al anvendt korn, grøntsager, rødder og rodknolde, der henhører under pos. 0714, eller anvendt frugt skal være fuldt ud fremstillet

 

ex 1106

Mel og pulver af udbælgede og tørrede bælgfrugter henhørende under pos. 0713

Tørring og formaling af bælgfrugter, der henhører under pos. 0708

 

Kapitel 12

Olieholdige frø og frugter; diverse andre frø og frugter; planter til industriel og medicinsk brug; halm og foderplanter

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 12, skal være fuldt ud fremstillet

 

1301

Schellak o.lign.; vegetabilske carbohydratgummier, naturharpikser, gummiharpikser og oleoresiner (f.eks. balsamer)

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer, der henhører under pos. 1301, ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

1302

Plantesafter og planteekstrakter; pectinstoffer, pectinater og pectater; agar-agar og andre planteslimer og gelatineringsmidler, også modificerede, udvundet af vegetabilske stoffer:

 

 

Planteslimer og gelatineringsmidler, udvundet af vegetabilske stoffer, modificerede

Fremstillet på basis af ikke-modificerede planteslimer og gelatineringsmidler

 

Andre varer

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

Kapitel 14

Vegetabilske flettematerialer; vegetabilske produkter, ikke andetsteds tariferet

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 14, skal være fuldt ud fremstillet

 

ex Kapitel 15

Animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier samt deres spaltningsprodukter; tilberedt spisefedt; animalsk og vegetabilsk voks, undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

 

1501

Fedt af svin og fjerkræ, bortset fra fedt henhørende under pos. 0209 eller 1503:

 

 

Ben- og destruktionsfedt

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under pos. 0203, 0206 eller 0207, eller ben, der henhører under pos. 0506

 

Andre varer

Fremstilling på basis af kød og spiseligt slagteaffald af svin, der henhører under pos. 0203 eller 0206, eller af kød og spiseligt slagteaffald af fjerkræ, der henhører under pos. 0207

 

1502

Talg af hornkvæg, får eller geder, bortset fra varer henhørende under pos. 1503:

 

 

Ben- og destruktionsfedt

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under pos. 0201, 0202, 0204 eller 0206, eller ben, der henhører under pos. 0506

 

Andre varer

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 2, skal være fuldt ud fremstillet

 

1504

Fedtstoffer og olier udvundet af fisk og havpattedyr, samt fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede:

 

 

Fraktioner i fast form

Fremstilling på basis af alle materialer, herunder andre materialer, der henhører under pos. 1504

 

Andre varer

Fremstilling, ved hvilken alle materialer, der henhører under kapitel 2 og 3, skal være fuldt ud fremstillet

 

ex 1505

Raffineret lanolin

Fremstilling på basis af uldfedt, rå, der henhører under pos. 1505

 

1506

Andre animalske fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede:

 

 

Fraktioner i fast form

Fremstilling på basis af alle materialer, herunder andre materialer, der henhører under pos. 1506

 

Andre varer

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 2, skal være fuldt ud fremstillet

 

1507 til 1515

Vegetabilske olier og fraktioner deraf:

 

 

Sojabønneolie, jordnøddeolie, palmeolie, kokosolie (kopraolie), palmekerneolie og babassuolie, træolie, oiticicaolie, myrtevoks, japanvoks, fraktioner af jojobaolie og olie til teknisk og industriel anvendelse, bortset fra fremstilling af næringsmidler

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

 

Fraktioner i fast form, undtagen fraktioner af jojobaolie

Fremstilling på basis af andre materialer, der henhører under pos. 1507 til 1515

 

andre varer

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte vegetabilske materialer skal være fuldt ud fremstillet

 

1516

Animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf, helt eller delvis hydrerede, interestificerede, reesterificerede eller elaidiniserede, også raffinerede, men ikke på anden måde bearbejdede

Fremstilling, ved hvilken:

alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 2, skal være fuldt ud fremstillet, og

alle anvendte vegetabilske materialer skal være fuldt ud fremstillet. Materialer, der henhører under pos. 1507, 1508, 1511 og 1513, må dog anvendes

 

1517

Margarine; spiselige blandinger eller tilberedninger af animalske eller vegetabilske fedtstoffer eller olier eller af fraktioner af forskellige fedtstoffer og olier fra dette kapitel, undtagen spiselige fedtstoffer og olier eller fraktioner deraf henhørende under pos. 1516

Fremstilling, ved hvilken:

alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 2 og 4, skal være fuldt ud fremstillet, og

alle anvendte vegetabilske materialer skal være fuldt ud fremstillet. Materialer, der henhører under pos. 1507, 1508, 1511 og 1513, må dog anvendes

 

Kapitel 16

Tilberedte varer af kød, fisk, krebsdyr, bløddyr eller andre hvirvelløse vanddyr

Fremstilling:

på basis af dyr, der henhører under kapitel 1, og/eller

ved hvilken alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 3, skal være fuldt ud fremstillet

 

ex Kapitel 17

Sukker og sukkervarer, undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

 

ex 1701

Rør- og roesukker samt kemisk ren saccharose, i fast form, med indhold af tilsatte smagsstoffer eller farvestoffer

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 17, ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

 

1702

Andet sukker, herunder kemisk ren lactose, maltose, glucose og fructose, i fast form; sirup og andre sukkeropløsninger uden indhold af tilsatte smagsstoffer eller farvestoffer; kunsthonning, også blandet med naturlig honning; karamel

 

 

Kemisk ren maltose eller fructose

Fremstilling på basis af alle materialer, herunder andre materialer, der henhører under pos. 1702

 

Andet sukker i fast form, med indhold af tilsatte smagsstoffer eller farvestoffer

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 17, ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

 

Andre varer

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer skal have oprindelsesstatus

 

ex 1703

Melasse, hidrørende fra udvinding eller raffinering af sukker, med indhold af tilsatte smagsstoffer eller farvestoffer

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 17, ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

 

1704

Sukkervarer uden indhold af kakao (herunder hvid chokolade)

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet, og

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 17, ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

 

Kapitel 18

Kakao og tilberedte varer deraf

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet, og

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 17, ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

 

1901

Maltekstrakt; tilberedte næringsmidler fremstillet af mel, gryn, groft mel, stivelse eller maltekstrakt, også med indhold af kakao, såfremt dette udgør mindre end 40 vægtprocent beregnet på et fuldstændig fedtfrit grundlag, ikke andetsteds tariferet; tilberedte næringsmidler fremstillet af produkter henhørende under pos. 0401 til 0404, også med indhold af kakao, såfremt dette udgør mindre end 5 vægtprocent beregnet på et fuldstændig fedtfrit grundlag, ikke andetsteds tariferet:

 

 

Maltekstrakt

Fremstilling på basis af korn, der henhører under kapitel 10

 

Andre varer

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet, og

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 17, ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

 

1902

Pastaprodukter, også kogte eller med fyld (af kød eller andre varer) eller på anden måde tilberedt, f.eks. spaghetti, makaroni, nudler, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, også tilberedt:

 

 

Med indhold af kød, slagteaffald, fisk, krebsdyr eller bløddyr på 20 vægtprocent eller derunder

Fremstilling, ved hvilken al anvendt korn og de afledte produkter heraf (undtagen hård hvede og afledte produkter heraf), skal være fuldt ud fremstillet

 

Med indhold af kød, slagteaffald, fisk, krebsdyr eller bløddyr på over 20 vægtprocent

Fremstilling, ved hvilken:

al anvendt korn og alle afledte produkter heraf (undtagen hård hvede og afledte produkter heraf), skal være fuldt ud fremstillet, og

alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 2 og 3, skal være fuldt ud fremstillet

 

1903

Tapioka og tapiokaerstatninger fremstillet af stivelse, i form af flager, gryn, perlegryn, sigtemel o.lign.

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen kartoffelstivelse, der henhører under pos. 1108

 

1904

Tilberedte næringsmidler fremstillet ved ekspandering eller ristning af korn eller kornprodukter (f.eks. cornflakes); korn, undtagen majs, i form af kerner, flager eller andet bearbejdet korn (undtagen mel, gryn eller groft mel), forkogt eller på anden måde tilberedt, ikke andetsteds tariferet

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under pos. 1806

ved hvilken al anvendt korn eller mel (undtagen hård hvede og majs af sorten Zea indurata samt afledte produkter heraf) skal være fuldt ud fremstillet, og

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 17, ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

 

1905

Brød, wienerbrød, kager, kiks og andet bagværk, også tilsat kakao; kirkeoblater, oblatkapsler af den art der anvendes til lægemidler, segloblater og lignende varer af mel eller stivelse

Fremstilling af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under kapitel 11

 

ex Kapitel 20

Varer af grøntsager, frugter, nødder eller andre planter og plantedele, undtagen:

Fremstilling, ved hvilken de anvendte grøntsager og frugter skal være fuldt ud fremstillet

 

ex 2001

Yamsrødder, søde kartofler og lignende spiselige dele af planter, med indhold af stivelse på 5 vægtprocent og derover, tilberedt eller konserveret med eddike eller eddikesyre

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

 

ex 2004 og ex 2005

Kartofler i form af mel eller flager, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

 

2006

Grøntsager, frugter, nødder, frugtskaller og andre plantedele, tilberedt med sukker (afløbne, glaserede eller kandiserede)

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 17, ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

 

2007

Syltetøj, frugtgelé, marmelade, frugt- eller nøddepuré samt frugt- eller nøddemos, fremstillet ved kogning eller anden varmebehandling, også tilsat sukker eller andre sødemidler

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet, og

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 17, ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

 

ex 2008

Nødder, ikke tilsat sukker eller alkohol

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte nødder og olieholdige frø med oprindelsesstatus, der henhører under pos. 0801, 0802 og 1202 til 1207, skal overstige 60 % af produktets pris ab fabrik

 

Jordnøddesmør; blandinger på basis af korn; palmehjerter; majs

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

 

Andre varer end frugt og nødder, kogt på anden måde end i vand eller ved dampkogning, uden indhold af tilsat sukker, frosne

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet, og

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 17, ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

 

2009

Frugt- op grøntsagssafter (herunder druemost), ugærede og ikke tilsat alkohol, også tilsat sukker eller andre sødemidler

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet, og

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 17, ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

 

ex Kapitel 21

Diverse produkter fra næringsmiddelindustrien, undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

 

2101

Ekstrakter, essenser og koncentrater af kaffe, te eller maté samt varer tilberedt på basis af disse produkter eller på basis af kaffe, te eller maté; brændt cikorie og andre brændte kaffeerstatninger samt ekstrakter, essenser og koncentrater deraf

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet, og

ved hvilken alle anvendte cikorie skal være fuldt ud fremstillet

 

2103

Saucer samt tilberedninger til fremstilling deraf; sammensatte smagspræparater; sennepsmel og tilberedt sennep

 

 

Saucer samt tilberedninger til fremstilling deraf; sammensatte smagspræparater

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet. Sennepsmel eller tilberedt sennep må dog anvendes

 

Sennepsmel og tilberedt sennep

Fremstilling på basis af alle materialer

 

ex 2104

Suppe og bouillon samt tilberedninger til fremstilling deraf

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen tilberedte eller konserverede grøntsager, der henhører under pos. 2002 til 2005

 

2106

Tilberedte næringsmidler, ikke andetsteds tariferet

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet, og

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 17, ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

 

ex Kapitel 22

Drikkevarer, ethanol (ethylalkohol) og eddike, undtagen:

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet, og

ved hvilken alle druerne eller de af druerne afledte materialer skal være fuldt ud fremstillet

 

2202

Vand, herunder mineralvand og vand tilsat kulsyre, tilsat sukker eller andre sødemidler eller aromatiseret, og andre ikke-alkoholholdige drikkevarer, undtagen frugt- og grøntsagssafter henhørende under pos. 2009

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 17, ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik, og

ved hvilken alle anvendte frugtsafter (undtagen ananas-, lime- eller grapefrugtsafter) skal have oprindelsesstatus

 

2207

Ethanol (ethylalkohol), ikke denatureret, med et alkoholindhold på 80 % vol. eller derover; ethanol (ethylalkohol) og anden spiritus, denatureret, uanset alkoholindholdet

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under pos. 2207 eller 2208, og

ved hvilken alle druer eller af druer afledte materialer skal være fuldt ud fremstillet eller, ved hvilken arrak, såfremt alle de andre anvendte materialer har oprindelsesstatus, må anvendes i et forhold, der ikke overstiger 5 % vol.

 

2208

Ethanol (ethylalkohol), ikke denatureret, med et alkoholindhold på under 80 % vol.; spiritus, likør og andre spiritusholdige drikkevarer

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer der henhører under pos. 2207 eller 2208, og

ved hvilken alle druer eller af druer afledte materialer skal være fuldt ud fremstillet eller, ved hvilken arrak, såfremt alle de andre anvendte materialer har oprindelsesstatus, må anvendes i et forhold, der ikke overstiger 5 % vol.

 

ex Kapitel 23

Rest- og affaldsprodukter fra næringsmiddelindustrien; tilberedt dyrefoder, undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

 

ex 2301

Hvalmel; mel, pulver og pellets af fisk, krebsdyr, bløddyr eller andre hvirvelløse vanddyr, uegnet til menneskeføde

Fremstilling, ved hvilken alle materialer, der henhører under kapitel 2 og 3, skal være fuldt ud fremstillet

 

ex 2303

Restprodukter fra fremstilling af majsstivelse (bortset fra koncentreret majsstøbevand), med proteinindhold, beregnet på grundlag af tørstofindholdet, på over 40 vægtprocent

Fremstilling, ved hvilken al anvendt majs skal være fuldt ud fremstillet

 

ex 2306

Oliekager og andre faste restprodukter fra udvinding af olivenolie, med indhold af olivenolie på over 3 %

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte oliven skal være fuldt ud fremstillet

 

2309

Tilberedninger, af den art der anvendes som dyrefoder

Fremstilling, ved hvilken:

alt anvendt korn, sukkermelasse, kød eller mælk allerede skal have oprindelsesstatus, og

alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 3, skal være fuldt ud fremstillet

 

ex Kapitel 24

Tobak og fabrikerede tobakserstatninger, undtagen:

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 24, skal være fuldt ud fremstillet

 

2402

Cigarer, cerutter, cigarillos og cigaretter, af tobak eller tobakserstatning

Fremstilling, ved hvilken mindst 70 vægtprocent af anvendt ufabrikeret tobak eller tobaksaffald, der henhører under pos. 2401, skal have oprindelsesstatus

 

ex 2403

Røgtobak

Fremstilling, ved hvilken mindst 70 vægtprocent af anvendt ufabrikeret tobak eller tobaksaffald, der henhører under pos. 2401, skal have oprindelsesstatus

 

ex Kapitel 25

Salt; svovl; jord- og stenarter; gips, kalk og cement, undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

 

ex 2504

Naturlig krystallinsk grafit med beriget kulindhold, renset og malet

Berigelse af kulindholdet, rensning og maling af krystallinsk rågrafit

 

ex 2515

Marmor, kun tilskåret, ved savning eller på anden måde, til blokke eller plader af kvadratisk eller rektangulær form, af tykkelse højst 25 cm

Tildannelse af marmor, også ved savning (eventuelt allerede udsavet), af tykkelse over 25 cm

 

ex 2516

Granit, porfyr, basalt, sandsten og andre monument- eller bygningssten, kun tilskåret, ved savning eller på anden måde, til blokke eller plader af kvadratisk eller rektangulær form, af tykkelse højst 25 cm

Tildannelse af sten, også ved savning (eventuelt allerede udsavet), af tykkelse over 25 cm

 

ex 2518

Dolomit, brændt

Brænding af ikke-brændt dolomit

 

ex 2519

Naturlig magnesiumcarbonat, (magnesit), knust og pakket i lufttætte beholdere, magnesiumoxid, også rent, dog ikke smeltet eller dødbrændt (sintret) magnesia

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet. Naturlig magnesiumcarbonat (magnesit) må dog anvendes

 

ex 2520

Brændt gips, særlig tilberedt til dentalbrug

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af det produkts pris ab fabrik

 

ex 2524

Asbestfibre

Fremstilling på basis af asbestmalm (asbestkoncentrat)

 

ex 2525

Glimmerpulver

Maling af glimmer og glimmeraffald

 

ex 2530

Brændte eller pulveriserede jordpigmenter

Brænding eller knusning af jordpigmenter

 

Kapitel 26

Malme, slagger og aske

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

 

ex Kapitel 27

Mineralske brændselsstoffer, mineralolier og destillationsprodukter deraf; bituminøse stoffer; mineralsk voks, undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

 

ex 2707

Olier, for så vidt deres indhold af aromatiske bestanddele, beregnet efter vægt, er større end deres indhold af ikke-aromatiske bestanddele, og som er lignende olier som mineralolier, der er udvundet ved destillation af højtemperaturtjære fra stenkul, af hvilke der ved destillation på op til 250 °C. overdestilleres 65 rumfangsprocent (herunder blandinger af benzin og benzen), til anvendelse som brændstof

Raffinering og/eller en eller flere specifikke behandlinger (1)

eller

andre arbejdsprocesser, ved hvilke alle anvendte materialer henhører under en anden position end det produkt. Materialer, der henhører under samme position som produktet, må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

ex 2709

Rå olier hidrørende fra bituminøse mineraler

Tørdestillation af bituminøse mineraler

 

2710

Olier udvundet af jordolie eller af rå olier hidrørende fra bituminøse mineraler; præparater, ikke andetsteds tariferet, indeholdende 70 vægtprocent eller derover af jordolie eller af rå olier hidrørende fra bituminøse mineraler som karaktergivende bestanddel; affaldsolier

Raffinering og/eller en eller flere specifikke behandlinger (2)

eller

andre arbejdsprocesser, ved hvilke alle anvendte materialer henhører under en anden position end det produkt. Materialer, der henhører under samme position som produktet, må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

2711

Jordoliegas og andre gasformige carbonhydrider

Raffinering og/eller en eller flere specifikke behandlinger (2)

eller

andre arbejdsprocesser, ved hvilke alle anvendte materialer henhører under en anden position end det produkt. Materialer, der henhører under samme position som produktet, må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

2712

Vaselin; paraffin, mikrovoks, ozokerit, montanvoks, tørvevoks og anden mineralvoks samt lignende produkter fremstillet ad syntetisk vej eller på anden måde, også farvet

Raffinering og/eller en eller flere specifikke behandlinger (2)

eller

andre arbejdsprocesser, ved hvilke alle anvendte materialer henhører under en anden position end det produkt. Materialer, der henhører under samme position som produktet, må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

2713

Jordoliekoks, kunstig asfaltbitumen og andre restprodukter fra jordolie eller fra olier hidrørende fra bituminøse mineraler

Raffinering og/eller en eller flere specifikke behandlinger (1)

eller

andre arbejdsprocesser, ved hvilke alle anvendte materialer henhører under en anden position en det produkt. Materialer, der henhører under samme position som produktet, må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

2714

Bitumen og asfalt, naturlig; bituminøs skifer og olieskifer samt naturligt bitumenholdigt sand; asfaltit og asfaltsten

Raffinering og/eller en eller flere specifikke behandlinger (1)

eller

andre arbejdsprocesser, ved hvilke alle anvendte materialer henhører under en anden position en det produkt. Materialer, der henhører under samme position som produktet, må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

2715

Bituminøse blandinger på basis af naturligt asfalt, naturlig bitumen, kunstig asfaltbitumen, mineraltjære eller mineraltjærebeg (f.eks. asfaltmastix og »cut backs«)

Raffinering og/eller en eller flere specifikke behandlinger (1)

eller

andre arbejdsprocesser, ved hvilke alle anvendte materialer henhører under en anden position en det produkt. Materialer, der henhører under samme position som produktet, må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

ex Kapitel 28

Uorganiske kemikalier; uorganiske eller organiske forbindelser af ædle metaller, af sjældne jordarters metaller, af radioaktive grundstoffer og af isotoper; undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet. Materialer, der henhører under samme position som produktet, må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

ex 2805

»Mischmetall«

Fremstilling ved varmebehandling eller elektrolytisk behandling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

ex 2811

Svovltrioxid

Fremstilling på basis af svovldioxid

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

ex 2833

Aluminiumsulfat

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

ex 2840

Natriumperborat

Fremstilling på basis af dinatriumperborat pentahydrat

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

ex Kapitel 29

Organiske kemikalier, undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet. Materialer, der henhører under samme position som produktet, må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

ex 2901

Acycliske carbonhydrider, til anvendelse som brændstof

Raffinering og/eller en eller flere specifikke behandlinger (1)

eller

andre arbejdsprocesser, ved hvilke alle anvendte materialer henhører under en anden position end det produkt. Materialer, der henhører under samme position som produktet, må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

ex 2902

Cycloalkaner og cycloalkener (undtagen azulener), benzen, toluen og xylener, til anvendelse som brændstof

Raffinering og/eller en eller flere specifikke behandlinger (1)

eller

andre arbejdsprocesser, ved hvilke alle anvendte materialer henhører under en anden position end det produkt. Materialer, der henhører under samme position som produktet, må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

ex 2905

Metalalkoholater af alkoholer henhørende under denne position og af ethanol

Fremstilling på basis af alle materialer, herunder andre materialer, der henhører under pos. 2905. Metalalkoholater, der henhører under denne position, må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

2915

Mættede acycliske monocarboxylsyrer og deres anhydrider, halogenider, peroxider og peroxysyrer; halogen-, sulfo-, nitro- og nitrosoderivater deraf

Fremstilling på basis af alle materialer. Værdien af alle anvendte materialer, der henhører under pos. 2915 og 2916, skal dog ikke overstige 20 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

ex 2932

Indre ethere og halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf

Fremstilling på basis af alle materialer. Værdien af alle anvendte materialer, der henhører under pos. 2909, skal dog ikke overstige 20 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

Cycliske acetaler og indre hemiacetaler samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf

Fremstilling på basis af alle materialer

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

2933

Heterocycliske forbindelser udelukkende med nitrogen som heteroatom(er)

Fremstilling på basis af alle materialer. Værdien af alle anvendte materialer, der henhører under pos. 2932 og 2933, skal dog ikke overstige 20 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

2934

Nucleinsyrer og salte deraf, også når de ikke er kemiske definerede; andre heterocycliske forbindelser

Fremstilling på basis af alle materialer. Værdien af alle anvendte materialer, der henhører under pos. 2932, 2933 og 2934, skal dog ikke overstige 20 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

ex 2939

Koncentrater af valmuestrå eller -stængler indeholdende mindst 50 vægtprocent alkaloider

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

ex Kapitel 30

Pharmaceutiske produkter, undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet. Materialer, der henhører under samme position som produktet, må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik

 

3002

Menneskeblod; dyreblod tilberedt til terapeutisk, profylaktisk eller diagnostisk brug; antisera og andre blodbestanddele samt modificerede immunologiske produkter, også fremstillet ved bioteknologiske processer; vacciner, toksiner, kulturer af mikroorganismer (undtagen gær) samt lignende produkter:

 

 

Varer bestående af to eller flere bestanddele, som er blevet sammenblandet med henblik på terapeutisk, profylaktisk brug, eller ikke sammenblandede varer til samme brug, i doseret stand eller i former eller pakninger til detailsalg

Fremstilling på basis af alle materialer, herunder andre materialer, der henhører under pos. 3002. Materialerne i denne beskrivelse må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik

 

Andre varer

 

 

– –

Menneskeblod

Fremstilling på basis af alle materialer, herunder andre materialer, der henhører under pos. 3002. Materialerne i denne beskrivelse må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik

 

– –

Dyreblod tilberedt til terapeutisk eller profylaktisk brug

Fremstilling på basis af alle materialer, herunder andre materialer, der henhører under pos. 3002. Materialerne i denne beskrivelse må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik

 

– –

Blodbestanddele, undtagen antisera, hæmoglobin, blodglobuliner og serumglobuliner

Fremstilling på basis af alle materialer, herunder andre materialer, der henhører under pos. 3002. Materialerne i denne beskrivelse må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik

 

– –

Hæmoglobin, blodglobuliner og serumglobuliner

Fremstilling på basis af alle materialer, herunder andre materialer, der henhører under pos. 3002. Materialerne i denne beskrivelse må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik

 

– –

Andre varer

Fremstilling på basis af alle materialer, herunder andre materialer, der henhører under pos. 3002. Materialerne i denne beskrivelse må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik

 

3003 og 3004

Lægemidler (undtagen produkter henhørende under pos. 3002, 3005 og 3006)

 

 

Fremstillet på basis af amicacin henhørende under pos. 2941

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet. Materialer, der henhører under pos. 3003 eller 3004, må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik

 

Andre varer

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet. Materialer, der henhører under pos. 3003 eller 3004, må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik, og

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

ex 3006

Pharmaceutiske produkter i form af affald som nævnt i bestemmelse 4k til dette kapitel

Produktets oprindelse i dets tidligere position beholdes

 

ex Kapitel 31

Gødningsstoffer, undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet. Materialer, der henhører under samme position som produktet, må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

ex 3105

Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende to eller tre af gødningselementerne nitrogen, phosphor og kalium; andre gødningsstoffer; varer henhørende under dette kapitel, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt 10 kg og derunder, undtagen:

Natriumnitrat

Calciumcyanamid

Kaliumsulfat

Kaliummagnesiumsulfat

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet. Materialer, der henhører under den samme position som produktet, må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik, og

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

ex Kapitel 32

Garve- og farvestofekstrakter; garvesyrer og derivater deraf; pigmenter og andre farvestoffer; maling og lakker; kit, spartelmasse o.lign.; trykfarver, blæk og tusch; undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet. Materialer, der henhører under samme position som produktet, må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

ex 3201

Garvesyrer (tanniner) samt salte, ethere, estere og andre derivater deraf

Fremstilling på basis af garveekstrakter af vegetabilsk oprindelse

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

3205

Substratpigmenter; præparater som nævnt i bestemmelse 3 til dette kapitel, på basis af substratpigmenter (3)

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under pos. 3203, 3204 og 3205. Materialer, der henhører under pos. 3205, må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

ex Kapitel 33

Flygtige vegetabilske olier og resinoider; parfumevarer, kosmetik og toiletmidler, undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet. Materialer, der henhører under samme position som produktet, må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

3301

Flygtige vegetabilske olier (også befriet for terpener), også i fast form; resinoider; ekstraherede oleoresiner; koncentrater af flygtige vegetabilske olier i fedtstoffer, ikke-flygtige olier, voks eller lignende, fremkommet ved enfleurage eller maceration; terpenholdige biprodukter fra behandling af flygtige vegetabilske olier; vandfase fra vanddampdestillation af flygtige vegetabilske olier samt vandige opløsninger af sådanne olier

Fremstilling på basis af alle materialer, herunder andre materialer, der henhører under en anden »gruppe« (4)under denne position. Materialer, der henhører under samme »gruppe« som produktet, må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

ex Kapitel 34

Sæbe; organiske overfladeaktive stoffer samt vaske- og rengøringsmidler; smøremidler; syntetisk voks og tilberedt voks, pudse- og skuremidler; lys og lignende produkter; modellermasse; dentalvoks og andre dentalpræparater på basis af gips, undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet. Materialer, der henhører under samme position som produktet, må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

ex 3403

Tilberedte smøremidler, med indhold af olier udvundet af jordolie eller af rå olier hidrørende fra bituminøse mineraler, forudsat at de udgør mindre end 70 vægtprocent deraf

Raffinering og/eller en eller flere specifikke behandlinger (1)

eller

andre arbejdsprocesser, ved hvilke alle anvendte materialer henhører under en anden position end det produkt. Materialer, der henhører under samme position som produktet, må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

3404

Syntetisk voks og tilberedt voks:

 

 

På basis af paraffin, jordolievoks eller voks fra bituminøse mineraler, paraffinremanens

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet. Materialer, der henhører under samme position som produktet, må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

Andre varer

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen:

olier, hydrogenerede, der har karakter af voks, som henhører under pos. 1516

fedtsyrer, ikke kemisk definerede, eller industrielle fedtalkoholer, der har karakter af voks, som henhører under pos. 3823, og

materialer, der henhører under pos. 3404

De nævnte materialer må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

ex Kapitel 35

Proteiner; modificeret stivelse; lim og klister; enzymer, undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet. Materialer, der henhører under samme position som produktet, må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

3505

Dextrin og anden modificeret stivelse (herunder forklistret og esterificeret stivelse); lim på basis af stivelse, dextrin eller anden modificeret stivelse:

 

 

Ethere og estere af stivelse

Fremstilling på basis af alle materialer, herunder andre materialer, der henhører under pos. 3505

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

Andre varer

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under pos. 1108

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

ex 3507

Tilberedte enzymer, ikke andetsteds tariferet

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

Kapitel 36

Krudt og andre eksplosive stoffer; pyrotekniske artikler; tændstikker; pyrophore legeringer; visse brændbare materialer

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet. Materialer, der henhører under samme position som produktet, må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

ex Kapitel 37

Fotografiske og kinematografiske artikler, undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet. Materialer, der henhører under samme position som produktet, må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

3701

Fotografiske plader og fotografiske bladfilm, lysfølsomme, ikke eksponerede, af andre materialer end papir, pap eller tekstilstof; film til umiddelbar billedfremstilling (»instant film«) i plader, lysfølsomme, ikke eksponerede, også i kassetter

 

 

Film til umiddelbar billedfremstilling (»instant film«) til farveoptagelser, i kassetter

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under pos. 3701 eller 3702. Materialer, der henhører under pos. 3702, må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

Andre varer

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under pos. 3701 eller 3702. Materialer, der henhører under pos. 3701 og 3702, må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

3702

Fotografiske film i ruller, lysfølsomme, ikke eksponerede, af andre materialer end papir, pap eller tekstilstof; film til umiddelbar billedfremstilling (»instant film«) i ruller, lysfølsomme, ikke eksponerede

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under pos. 3701 eller 3702

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

3704

Fotografiske plader, film, papir, pap og tekstilstof, eksponerede, men ikke fremkaldte

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under pos. 3701 til 3704

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

ex Kapitel 38

Diverse kemiske produkter; undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet. Materialer, der henhører under samme position som produktet, må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

ex 3801

Kolloid grafit i suspension i olie, og semi-kolloid grafit; kulholdig pasta til elektroder

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

Grafit, i form af pasta, der udgør en blanding med jordolie, indeholdende over 30 vægtprocent grafit

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer, der henhører under pos. 3403, ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

ex 3803

Raffineret tallolie (tallsyre)

Raffinering af rå tallolie (tallsyre)

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

ex 3805

Sulfatterpentin, renset

Rensning: herunder destillation og raffinering af rå sulfatterpentin

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

ex 3806

Harpiksestere

Fremstilling på basis af harpikssyrer

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

ex 3807

Trætjærebeg

Destillation af trætjære

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

3808

Insektbekæmpelsesmidler, rotteudryddelsesmidler, afsvampningsmidler, ukrudtbekæmpelsesmidler, antispiringsmidler, plantevækstregulatorer, desinfektionsmidler og lignende produkter, der er formet eller pakket til detailsalg eller foreligger som præparater eller færdige artikler (f.eks. bånd, væger og lys præpareret med svovl, samt fluepapir)

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

3809

Efterbehandlingsmidler, acceleratorer til farvning eller til fiksering af farvestoffer samt andre produkter og præparater (f.eks. tilberedte appretur- og bejdsemidler), af den art der anvendes i tekstil-, papir- eller læderindustrien eller i nærtstående industrier, ikke andetsteds tariferet

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

3810

Metalbejdser; flusmidler og andre hjælpemidler til lodning eller svejsning; lodde- og svejsepulver samt lodde- og svejsepasta, bestående af metal og andre stoffer; præparater, af den art der anvendes til fyldning eller belægning af svejseelektroder eller svejsetråd

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

3811

Præparater til modvirkning af bankning, oxydation, korrosion eller harpiksdannelse, viskositetsforhøjende præparater og andre tilberedte additiver til mineralolier (herunder benzin) eller til andre væsker, som anvendes til samme formål som mineralolier:

 

 

Tilberedte additiver til smøreolier, med indhold af olier udvundet af jordolie eller af rå olier hidrørende fra bituminøse materialer

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer, der henhører under pos. 3811, ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

Andre varer

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

3812

Tilberedte vulkaniseringsacceleratorer; sammensatte blødgøringsmidler til gummi eller plast, ikke andetsteds tariferet; antioxydanter og andre sammensatte stabilisatorer til gummi eller plast

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

3813

Præparater og ladninger til ildslukningsapparater; ildslukkere

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

3814

Sammensatte organiske opløsnings- og fortyndingsmidler, ikke andetsteds tariferet; præparater til fjernelse af maling og lak

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

3818

Kemiske grundstoffer, doteret til anvendelse i elektronikken, i form af skiver, plader (wafers) eller lignende; kemiske forbindelser, doteret til anvendelse i elektronikken

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

3819

Bremsevæsker samt andre tilberedte væsker til hydrauliske transmissioner, ikke indeholdende eller indeholdende mindre end 70 vægtprocent af olier udvundet af jordolie eller af rå olier hidrørende fra bituminøse mineraler

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

3820

Antifrostpræparater (herunder kølervæsker) og tilberedte væsker til afrimning

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

3822

Reagensmidler på underlag, til diagnostisk brug eller laboratoriebrug, samt sammensatte reagensmidler til diagnostisk brug eller laboratoriebrug, også på underlag, undtagen varer henhørende under pos. 3002 eller 3006; certificerede referencematerialer

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

3823

Industrielle monocarboxylfedtsyrer; sure olier fra raffinering; industrielle fedtalkoholer:

 

 

Industrielle monocarboxylfedtsyrer; sure olier fra raffinering

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

 

Industrielle fedtalkoholer

Fremstilling på basis af alle materialer, herunder andre materialer, der henhører under pos. 3823

 

3824

Tilberedte bindemidler til støbeforme og støbekerner; produkter og tilberedninger fra kemiske og nærtstående industrier (herunder blandinger af naturprodukter), ikke andetsteds tariferet:

 

 

Følgende varer under denne position:

– –

Tilberedte bindemidler til støbeforme eller støbekerner, på basis af naturlige harpiksprodukter

– –

Naphthensyre, ikke-vandopløselige salte deraf og estere deraf

– –

Sorbitol, undtagen varer henhørende under pos. 2905

– –

Petroleumssulfonater, bortset fra petroleumssulfonater af alkalimetaller, af ammonium eller af ethanolaminer; thiophenholdige sulfonsyrer af olier hidrørende fra bituminøse mineraler og salte deraf

– –

Ionbyttere

– –

Luftabsorberende præparater (getters)

– –

Alkalisk jernoxid (gasrensemasse)

– –

Gasvand og brugt gasrensemasse

– –

Sulfonaphthensyre, ikke-vandopløselige salte deraf og estere deraf

– –

Fuselolie og dippelsolie

– –

Blandinger af salte med forskellige anioner

– –

Kopieringspasta på basis af gelatine, også på papir- eller tekstilunderlag

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet. Materialer, der henhører under samme position som produktet, må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

Andre varer

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

3901 til 3915

Plast i ubearbejdet form, affald, afklip og skrot, af plast, undtagen varer, der henhører under pos. ex 3907 og 3912, for hvilke reglerne er anført nedenfor:

 

 

Af additionspolymerisationsprodukter, i hvilke andelen af en monomer udgør over 99 vægtprocent af polymerens samlede indhold

Fremstilling, ved hvilken:

værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik, og

inden for ovennævnte grænse, værdien af alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 39, ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik (5)

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25 % af produktets pris ab fabrik

Andre varer

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 39, ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik (5)

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25 % af produktets pris ab fabrik

ex 3907

Copolymerer, fremstillet af polycarbonat, acrylonitril og butadienstyren (ABS)

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet. Materialer, der henhører under samme position som produktet, må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik (5)

 

Polyester

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 39, ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik og/eller fremstilling på basis af tetrabrompolycarbonat (bisphenol A)

 

3912

Cellulose og kemiske derivater deraf, ikke andetsteds tariferet, i ubearbejdet form

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer, der henhører under samme position som produktet, ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik

 

3916 til 3921

Halvfabrikata og varer af plast, bortset fra varer henhørende under pos. ex 3916, ex 3917, ex 3920 og ex 3921, for hvilke reglerne er anført nedenfor

 

 

Flade varer, bearbejdet ud over overfladebehandling eller tilskåret i andet end kvadratisk eller rektangulær form; også varer bearbejdet ud over overfladebehandling

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 39, ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25 % af produktets pris ab fabrik

Andre varer:

 

 

– –

Af additionspolymerisationsprodukter, i hvilke andelen af en monomer udgør over 99 vægtprocent af polymerens samlede indhold

Fremstilling, ved hvilken:

værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik, og

inden for ovennævnte grænse, værdien af alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 39, ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik (5)

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25 % af produktets pris ab fabrik

– –

I andre tilfælde

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 39, ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik (5)

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25 % af produktets pris ab fabrik

ex 3916 og ex 3917

Profiler og rør

Fremstilling, ved hvilken:

værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik, og

inden for ovennævnte grænse, værdien af alle anvendte materialer, der henhører under samme position som produktet, ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25 % af produktets pris ab fabrik

ex 3920

Ark og film af ionomer

Fremstilling på basis af en termoplastisk copolymer af etylen og methacrylsyre, som er delvis neutraliseret, hovedsagelig med zink- og natriumioner

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25 % af produktets pris ab fabrik

Ark af regenereret cellulose, polyamid eller polyethylen

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle materialer, der henhører under samme position som produktet, ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik

 

ex 3921

Metalliserede bånd af plast

Fremstilling på basis af særdeles transparente bånd af polyester, af tykkelse på under 23 micron (6)

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25 % af produktets pris ab fabrik

3922 til 3926

Varer af plast

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

ex Kapitel 40

Gummi og varer deraf, undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

 

ex 4001

»Sole-crepe«-plader

Sammenpresning af »thin pale crepe«-lag

 

4005

Blandet gummi, ikke-vulkaniseret, i ubearbejdet form eller som plader eller bånd

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer, undtagen naturgummi, ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

4012

Regummerede eller brugte dæk, af gummi; massive og hule ringe, slidbaner til dæk samt fælgbånd, af gummi

 

 

Dæk af gummi, regummierede, massive eller hule ringe

Regummiering af brugte dæk

 

Andre varer

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under pos. 4011 og 4012

 

ex 4017

Varer af hårdgummi

Fremstilling på basis af hårdgummi

 

ex Kapitel 41

Rå huder og skind (undtagen pelsskind) samt læder, undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

 

ex 4102

Afhårede fåre- og lammeskind

Afhåring af fåre- og lammeskind

 

4104 til 4106

Garvede eller »crust« huder og skind, uden hår, også spaltede, men ikke yderlige beredte

Eftergarvning af forgarvet læder

eller

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

 

4107, 4112 og 4113

Læder beredt efter garvning eller »crusting«, herunder pergamentbehandlet læder, uden hår, også spaltet, undtagen læder henhørende under pos. 4114

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under pos. 4104 til 4113

 

ex 4114

Laklæder og lamineret laklæder; metalliseret læder

Fremstilling på basis af læder, der henhører under pos. 4104 til 4106, 4107, 4112 eller 4113 forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

Kapitel 42

Varer af læder; sadelmagerarbejder; rejseartikler, håndtasker og lignende varer; varer af tarme

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

 

ex Kapitel 43

Pelsskind og kunstigt pelsskind samt varer deraf, undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

 

ex 4302

Garvede eller beredte pelsskind, sammensatte:

 

 

Til plader, kors og lignende

Blegning eller farvning samt udklipning og sammensætning af garvede eller beredte ikke-sammensatte pelsskind

 

I andre tilfælde

Fremstilling på basis af garvede eller beredte ikke-sammensatte pelsskind

 

4303

Beklædningsgenstande og tilbehør dertil samt andre varer af pelsskind

Fremstilling på basis af garvet eller beredte ikke-sammensatte pelsskind, der henhører under pos. 4302

 

ex Kapitel 44

Træ og varer deraf; trækul, undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

 

ex 4403

Træ, groft hugget på fire sider

Fremstilling på basis af træ, også afbarket eller groft tilhugget

 

ex 4407

Træ, savet eller tilhugget i længderetningen, skåret eller skrællet, af tykkelse over 6 mm, høvlet, slebet eller samlet ende-til-ende

Høvling, slibning eller samling ende-til-ende

 

ex 4408

Plader til fineringsarbejde (herunder sådanne plader fremstillet ved skæring af lamineret træ) og plader til fremstilling af krydsfinér, af tykkelse ikke over 6 mm, splejset, samt andet træ, savet i længderetningen, skåret eller skrællet, af tykkelse ikke over 6 mm, høvlet, slebet eller samlet ende-til-ende

Splejsning, høvling, slibning eller samling ende-til-ende

 

ex 4409

Træ, profileret i hele længden på en eller flere kanter, ender eller overflader, også høvlet, slebet eller samlet ende-til-ende

 

 

Slebet eller samlet ende-til-ende

Slibning eller samling ende-til-ende

 

Ramme- og møbellister

Forarbejdning til ramme- og møbellister

 

ex 4410 til ex 4413

Ramme- og møbellister af træ samt profilerede lister af træ til bygningsbrug

Forarbejdning til ramme- og møbellister

 

ex 4415

Komplette pakkasser, tremmekasser, tromler og lignende pakningsgenstande, af træ

Fremstilling på basis af planker og brædder, ikke afskåret i færdige længder

 

ex 4416

Fade, tønder, kar, baljer, bøtter og andre bødkerarbejder samt dele dertil, af træ

Fremstilling på basis af emner af træ til tøndestaver, savet på de to væsentligste sider, men ikke yderligere bearbejdede

 

ex 4418

Tømrer- og snedkerarbejder af træ til bygningsbrug

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet. Lamelplader (celleplader) og -tagspån (»shingles »og« shakes«) må dog anvendes

 

Ramme- og møbellister

Forarbejdning til ramme- og møbellister

 

ex 4421

Tændstikemner; træpløkker til fodtøj

Fremstilling på basis af træ, der henhører under alle positioner, undtagen af trætråd, der henhører under pos. 4409

 

ex Kapitel 45

Kork og varer deraf, undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

 

4503

Varer af naturkork

Fremstilling på basis af kork, der henhører under pos. 4501

 

Kapitel 46

Kurvemagerarbejder og andre varer af flettematerialer

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

 

Kapitel 47

Papirmasse af træ eller andre celluloseholdige materialer; genbrugspapir og -pap (affald)

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

 

ex Kapitel 48

Papir og pap; varer af papirmasse, papir og pap, undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

 

ex 4811

Papir og pap, linjeret eller kvadreret

Fremstilling på basis af materialer til fremstilling af papir, der henhører under kapitel 47

 

4816

Karbonpapir, selvkopierende papir samt andet kopierings- og overføringspapir (undtagen varer henhørende under pos. 4809), stencils og offsetplader af papir, også i æsker

Fremstilling på basis af materialer til fremstilling af papir, der henhører under kapitel 47

 

4817

Konvolutter, lukkede brevkort, ikke-illustrerede postkort samt korrespondancekort, af papir eller pap; æsker, mapper og lignende af papir eller pap, indeholdende assortimenter af brevpapir, konvolutter mv.

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet, og

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

ex 4818

Toiletpapir

Fremstilling på basis af materialer til fremstilling af papir, der henhører under kapitel 47

 

ex 4819

Æsker, kartoner, sække, poser og andre emballagegenstande af papir, pap, cellulosevat eller cellulosefiberdug

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet, og

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

ex 4820

Brevpapirblokke

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

ex 4823

Andet papir, pap, cellulosevat og cellulosefiberdug, tilskåret

Fremstilling på basis af materialer til fremstilling af papir, der henhører under kapitel 47

 

ex Kapitel 49

Bøger, aviser, billeder og andre tryksager; håndskrevne eller maskinskrevne arbejder samt tegninger, undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

 

4909

Postkort, trykte eller illustrerede; trykte kort med lykønskninger eller personlige meddelelser, også illustrerede, med eller uden konvolutter eller påsat udstyr

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under pos. 4909 og 4911

 

4910

Kalendere af enhver art, trykte, herunder kalenderblokke:

 

 

Såkaldte »evighedskalendere«, også til udskiftelige kalenderblokke, monteret på andet underlag end af papir eller pap

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet, og

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

Andre varer

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under pos. 4909 og 4911

 

ex Kapitel 50

Natursilke, undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produkter

 

ex 5003

Affald af natursilke (herunder kokoner, der er uanvendelige til afhaspning, samt garnaffald og opkradset tekstilmateriale), kartet eller kæmmet

Kartning eller kæmning af affald af natursilke

 

5004 til ex 5006

Garn af natursilke eller affald af natursilke

Fremstilling på basis af (7)

natursilke eller affald af natursilke, kartet eller kæmmet eller på anden måde gjort klar til spinding

andre naturfibre, ikke kartet eller kæmmet eller på anden måde gjort klar til spinding

kemikalier eller spindeopløsninger eller

materialer til fremstilling af papir

 

5007

Vævet stof af natursilke eller af affald af natursilke:

 

 

Af tekstil i forbindelse med gummitråd

Fremstilling på basis af enkelttrådet garn (7)

 

Andre varer

Fremstilling på basis af (7):

kokosgarn

naturlige fibre

korte kemofibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde gjort klar til spinding

kemikalier eller spindeopløsninger

papir

eller

Trykning i forbindelse med mindst to forberedende eller afsluttende behandlinger (som vaskning, blegning, mercerisering, varmefiksering, opruening, kalandering, krympefri behandling, krølbehandling, imprægnering, dekatering, belægning, nopning og reparation), forudsat at værdien af det anvendte utrykte stof ikke overstiger 47,5 % af produktets pris ab fabrik

 

ex Kapitel 51

Uld samt fine eller grove dyrehår; garn og vævet stof af hestehår, undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

 

5106 til 5110

Garn af uld, af fine eller grove dyrehår eller af hestehår

Fremstilling på basis af (7):

natursilke eller affald af natursilke, kartet eller kæmmet eller på anden måde gjort klar til spinding

naturlige fibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde gjort klar til spinding

kemikalier eller spindeopløsninger eller

materialer til fremstilling af papir

 

5111 til 5113

Vævede stoffer af uld, af fine eller grove dyrehår eller af hestehår:

 

 

Af tekstil i forbindelse med gummitråd

Fremstilling på basis af enkelttrådet garn (7)

 

Andre varer

Fremstilling på basis af (7):

kokosgarn

naturlige fibre

korte kemofibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde gjort klar til spinding

kemikalier eller spindeopløsninger

papir

eller

Trykning i forbindelse med mindst to forberedende eller afsluttende behandlinger (som vaskning, blegning, mercerisering, varmefiksering, opruening, kalandering, krympefri behandling, krølbehandling, imprægnering, dekatering, belægning, nopning og reparation), forudsat at værdien af det anvendte utrykte stof ikke overstiger 47,5 % af produktets pris ab fabrik

 

ex Kapitel 52

Bomuld; undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

 

5204 til 5207

Garn og tråd af bomuld

Fremstilling på basis af (7):

natursilke eller affald af natursilke, kartet eller kæmmet eller på anden måde gjort klar til spinding

naturlige fibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde gjort klar til spinding

kemikalier eller spindeopløsninger eller

materialer til fremstilling af papir

 

5208 til 5212

Vævede stoffer af bomuld

 

 

Af tekstil i forbindelse med gummitråd

Fremstilling på basis af enkelttrådet garn (7)

 

Andre varer

Fremstilling på basis af (7):

kokosgarn

naturlige fibre

korte kemofibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde gjort klar til spinding

kemikalier eller spindeopløsninger

papir

eller

Trykning i forbindelse med mindst to forberedende eller afsluttende behandlinger (som vaskning, blegning, mercerisering, varmefiksering, opruening, kalandering, krympefri behandling, krølbehandling, imprægnering, dekatering, belægning, nopning og reparation), forudsat at værdien af det anvendte utrykte stof ikke overstiger 47,5 % af produktets pris ab fabrik

 

ex Kapitel 53

Andre vegetabilske tekstilfibre; papirgarn og vævet stof af papirgarn, undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

 

5306 til 5308

Garn af andre vegetabilske tekstilfibre; papirgarn

Fremstilling på basis af (7):

natursilke eller affald af natursilke, kartet eller kæmmet eller på anden måde gjort klar til spinding

naturlige fibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde gjort klar til spinding

kemikalier eller spindeopløsninger eller

materialer til fremstilling af papir

 

5309 til 5311

Vævet stof af andre vegetabilske tekstilfibre; vævet stof af papirgarn

 

 

Af tekstil i forbindelse med gummitråd

Fremstilling på basis af enkelttrådet garn (7)

 

Andre varer

Fremstilling på basis af (7):

kokosgarn

jutegarn

naturlige fibre

korte kemofibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde gjort klar til spinding

kemikalier eller spindeopløsninger

papir

eller

Trykning i forbindelse med mindst to forberedende eller afsluttende behandlinger (som vaskning, blegning, mercerisering, varmefiksering, opruening, kalandering, krympefri behandling, krølbehandling, imprægnering, dekatering, belægning, nopning og reparation), forudsat at værdien af det anvendte utrykte stof ikke overstiger 47,5 % af produktets pris ab fabrik

 

5401 til 5406

Garn, monofilamenter og tråd af endeløse kemofibre

Fremstilling på basis af (7):

natursilke eller affald af natursilke, kartet eller kæmmet eller på anden måde gjort klar til spinding

naturlige fibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde gjort klar til spinding

kemikalier eller spindeopløsninger eller

materialer til fremstilling af papir

 

5407 og 5408

Vævet stof af garn af endeløse kemofibre

 

 

Af tekstil i forbindelse med gummitråd

Fremstilling på basis af enkelttrådet garn (7)

 

Andre varer

Fremstilling på basis af (7):

kokosgarn

naturlige fibre

korte kemofibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde gjort klar til spinding

kemikalier eller spindeopløsninger

papir

eller

Trykning i forbindelse med mindst to forberedende eller afsluttende behandlinger (som vaskning, blegning, mercerisering, varmefiksering, opruening, kalandering, krympefri behandling, krølbehandling, imprægnering, dekatering, belægning, nopning og reparation), forudsat at værdien af det anvendte utrykte stof ikke overstiger 47,5 % af produktets pris ab fabrik

 

5501 til 5507

Korte kemofibre

Fremstilling på basis af kemikalier eller spindeopløsninger

 

5508 til 5511

Garn og sytråd

Fremstilling på basis af (7):

natursilke eller affald af natursilke, kartet eller kæmmet eller på anden måde gjort klar til spinding

andre naturlige fibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde gjort klar til spinding

kemikalier eller spindeopløsninger eller

materialer til fremstilling af papir

 

5512 til 5516

Vævede stoffer af korte kemofibre:

 

 

Bestående af tekstil i forbindelse med gummitråde

Fremstilling på basis af enkelttrådet garn (7)

 

Andre varer

Fremstilling på basis af (7):

kokosgarn

naturlige fibre

korte kemofibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde gjort klar til spinding

kemikalier eller spindeopløsninger

papir

eller

Trykning i forbindelse med mindst to forberedende eller afsluttende behandlinger (som vaskning, blegning, mercerisering, varmefiksering, opruening, kalandering, krympefri behandling, bearbejdning, imprægnering, dekatering, belægning, nopning og reparation), forudsat at værdien af det anvendte utrykte stof ikke overstiger 47,5 % af produktets pris ab fabrik

 

ex Kapitel 56

Vat, filt og fiberdug; særligt garn; sejlgarn, reb og tovværk samt varer deraf, undtagen:

Fremstilling på basis af (7):

kokosgarn

naturlige fibre

kemikalier eller spindeopløsninger eller

materialer til fremstilling af papir

 

5602

Filt, også imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret:

 

 

Nålefilt

Fremstilling på basis af (7):

naturlige fibre eller

kemikalier eller spindeopløsninger

Dog:

filamenter af endeløse fibre af polypropylen, der henhører under pos. 5402

fibre af polypropylen, der henhører under pos. 5503 eller 5506, eller

bånd (tow) af filamenter af polypropylen, der henhører under pos. 5501 er dog tilladt,

forudsat at de enkelte fibres finhed er mindre end 9 decitex, må anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

 

Andre varer

Fremstilling på basis af (7):

naturlige fibre

korte kemofibre, af kasein eller

kemikalier eller spindeopløsninger

 

5604

Tråde og snore af gummi, overtrukket med tekstil; tekstilgarn samt strimler og lignende som nævnt i pos. 5404 eller 5405, imprægneret, overtrukket, belagt eller beklædt med gummi eller plast:

 

 

Tråde og snore af blødgummi, overtrukket med tekstil

Fremstilling på basis af tråde og snore af blødgummi, uden tekstilovertræk

 

Andre varer

Fremstilling på basis af (7):

naturlige fibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde gjort klar til spinding

kemikalier eller spindeopløsninger eller

materialer til fremstilling af papir

 

5605

Metalliseret garn, også overspundet, bestående af tekstilgarn eller strimler og lignende som nævnt i pos. 5404 eller 5405, i forbindelse med metal i form af tråd, bånd eller pulver eller overtrukket med metal

Fremstilling på basis af (7):

naturlige fibre

korte kemofibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde gjort klar til spinding

kemikalier eller spindeopløsninger eller

materialer til fremstilling af papir

 

5606

Overspundet garn samt overspundne strimler og lignende som nævnt i pos. 5404 eller 5405 (bortset fra garn henhørende under pos. 5605 og overspundet garn af hestehår); chenillegarn; krimmergarn (»chainettegarn«)

Fremstilling på basis af (7):

naturlige fibre

korte kemofibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde gjort klar til spinding

kemikalier eller spindeopløsninger eller

materialer til fremstilling af papir

 

Kapitel 57

Gulvtæpper og anden gulvbelægning af tekstilmaterialer:

 

 

Af nålefilt

Fremstilling på basis af (7):

naturlige fibre eller

kemikalier eller spindeopløsninger

Dog:

filamenter af polypropylen, der henhører under pos. 5402

fibre af polypropylen, der henhører under pos. 5503 eller 5506, eller

bånd (tow) af filamenter af polypropylen, der henhører under pos. 5501 er dog tilladt,

forudsat at de enkelte fibres finhed er mindre end 9 decitex, må anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

Jutestof må anvendes som underlag

 

Af andet filt

Fremstilling på basis af (7):

naturlige fibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde gjort klar til spinding eller

kemikalier eller spindeopløsninger

 

Andre varer

Fremstilling på basis af (7):

garn af kokos eller jute

garn af syntetiske eller regenererede fibre

naturlige fibre eller

korte kemofibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde gjort klar til spinding

Jutestof må anvendes som underlag

 

ex Kapitel 58

Særlige vævede stoffer; tuftede tekstilstoffer; blonder og kniplinger; tapisserier; possementartikler; broderier, undtagen:

 

 

Af tekstil i forbindelse med gummitråde

Fremstilling på basis af enkelttrådet garn (7)

 

Andre varer

Fremstilling på basis af (7):

naturlige fibre

korte kemofibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde gjort klar til spinding

kemikalier eller spindeopløsninger

eller

Trykning i forbindelse med mindst to forberedende eller afsluttende behandlinger (som vaskning, blegning, mercerisering, varmefiksering, opruening, kalandering, krympefri behandling, bearbejdning, imprægnering, dekatering, belægning, nopning og reparation), forudsat at værdien af det anvendte utrykte stof ikke overstiger 47,5 % af produktets pris ab fabrik

 

5805

Håndvævede tapisserier (af typerne Gobelin, Flandern, Aubusson, Beauvais o.lign.) og broderede tapisserier (med gobelinsting, korssting o.lign.), også konfektionerede

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

 

5810

Broderier i løbende længder, strimler eller motiver

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet, og

ved hvilke værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

5901

Tekstilstof, overtrukket med vegetabilske carbohydratgummier eller stivelsesholdige substanser, af den art der anvendes til fremstilling af bogbind, etuier mv.; kalkerlærred; præpareret malerlærred; buckram og lignende stivede tekstilstoffer af den art der anvendes til fremstilling af hatte

Fremstilling på basis af garn

 

5902

Cordvæv (stræklærred) fremstillet af garn med høj styrke, af nylon eller andre polyamider, polyestere eller viskose:

 

 

Med et indhold af højst 90 vægtprocent tekstilmaterialer

Fremstilling på basis af garn

 

Andre varer

Fremstilling på basis af kemikalier eller spindeopløsninger

 

5903

Tekstilstof, imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret med plast, undtagen varer henhørende under pos. 5902

Fremstilling på basis af garn

eller

Trykning i forbindelse med mindst to forberedende eller afsluttende behandlinger (som vaskning, blegning, mercerisering, varmefiksering, opruening, kalandering, krympefri behandling, bearbejdning, imprægnering, dekatering, belægning, nopning og reparation), forudsat at værdien af det anvendte utrykte stof ikke overstiger 47,5 % af produktets pris ab fabrik

 

5904

Linoleum, også i tilskårne stykker; gulvbelægningsmaterialer bestående af tekstilunderlag med overtræk eller belægning, også i tilskårne stykker

Fremstilling på basis af garn (7)

 

5905

Vægbeklædning af tekstilmaterialer:

 

 

Imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret med gummi, plast eller andre materialer

Fremstilling på basis af garn

 

Andre varer

Fremstilling på basis af (7):

kokosgarn

naturlige fibre

korte kemofibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde gjort klar til spinding

kemikalier eller spindeopløsninger

eller

Trykning i forbindelse med mindst to forberedende eller afsluttende behandlinger (som vaskning, blegning, mercerisering, varmefiksering, opruening, kalandering, krympefri behandling, bearbejdning, imprægnering, dekatering, belægning, nopning og reparation), forudsat at værdien af det anvendte utrykte stof ikke overstiger 47,5 % af produktets pris ab fabrik

 

5906

Tekstilstof, gummeret, undtagen varer henhørende under pos. 5902:

 

 

Af trikotage

Fremstilling på basis af (7):

naturlige fibre

korte kemofibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde gjort klar til spinding eller

kemikalier eller spindeopløsninger

 

Andet stof fremstillet af garn af kemofibre, med indhold af tekstilmaterialer på over 90 vægtprocent

Fremstilling på basis af kemikalier

 

Andre varer

Fremstilling på basis af garn

 

5907

Tekstilstof, imprægneret, overtrukket eller belagt på anden måde; malede teaterkulisser, malede atelierbagtæpper o.lign.

Fremstilling på basis af garn

eller

Trykning i forbindelse med mindst to forberedende eller afsluttende behandlinger (som vaskning, blegning, mercerisering, varmefiksering, opruening, kalandering, krympefri behandling, bearbejdning, imprægnering, dekatering, belægning, nopning og reparation), forudsat at værdien af det anvendte utrykte stof ikke overstiger 47,5 % af produktets pris ab fabrik

 

5908

Væger af tekstil, vævede, flettede eller strikkede, til lamper, ovne, gastændere, lys o.lign.; glødenet og glødestrømper samt rørformede emner til fremstilling deraf, også imprægnerede

 

 

Glødenet og glødestrømper, imprægnerede

Fremstilling på basis af rørformede emner af tekstil

 

Andre varer

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

 

5909 til 5911

Tekstilvarer til teknisk brug:

 

 

Polerskiver og -ringe af andre materialer end filt, henhørende under pos. 5911

Fremstilling på basis af garn eller af affald af stoffer eller klude henhørende under pos. 6310

 

Tekstilstof, filtet eller ikke, af den art, der sædvanligvis anvendes i papirmaskiner eller til anden teknisk brug, også imprægneret eller overtrukket, rørformet eller endeløst, enkelt- eller flerkædet og/eller -skuddet, eller fladvævet, flerkædet og/eller -skuddet henhørende under pos. 5911

Fremstilling på basis af (7):

kokosgarn

følgende materialer:

garn af polytetrafluorethylen (8)

garn af polyamid, tvundet og overtrukket, imprægneret eller belagt med phenolharpiks

garn af aromatisk polyamid fremstillet ved polykondensation af meta-phenylendiamin og isophthalsyre

monofilament af polytetrafluorethylen (8)

garn af syntetiske tekstilfibre af poly(p-phenylenterephthalamid)

garn af glasfibre, overtrukket med phenolharpiks og beviklet med acrylgarn (8)

monofilamenter af copolyester bestående af en polyester, en terephthalsyreharpiks, 1,4-cyclohexandiethanol og isophthalsyre

naturlige fibre

endeløse syntetiske fibre eller kemofibre, ikke kartet eller kæmmet eller på anden måde gjort klar til spinding eller

kemiske materialer eller tekstilmasse

 

Andre varer

Fremstillet på basis af (7):

kokosgarn

naturlige fibre

korte kemofibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde gjort klar til spinding eller

kemikalier eller spindeopløsninger

 

Kapitel 60

Trikotagestof

Fremstilling på basis af (7):

naturlige fibre

korte kemofibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde gjort klar til spinding eller

kemikalier eller spindeopløsninger

 

Kapitel 61

Beklædningsgenstande og tilbehør til beklædningsgenstande, af trikotage:

 

 

Fremstillet ved sammensyning eller anden samling af to eller flere stykker af trikotagestof, der enten er skåret i form eller formtilvirket

Fremstilling på basis af garn (7)  (9)

 

Andre varer

Fremstilling på basis af (7):

naturlige fibre

korte kemofibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde gjort klar til spinding eller

kemikalier eller spindeopløsninger

 

ex Kapitel 62

Beklædningsgenstande og tilbehør til beklædningsgenstande, undtagen varer af trikotage, undtagen:

Fremstilling på basis af garn (7)  (9)

 

ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209 og ex 6211

Beklædningsgenstande til kvinder, piger og spædbørn, og konfektioneret tilbehør til beklædningsgenstande til spædbørn, forsynet med broderi

Fremstillet på basis af garn (9)

eller

Fremstilling på basis af vævede stoffer, ikke broderet, forudsat at deres værdi ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik (9)

 

ex 6210 og ex 6216

Brandsikkert udstyr af vævet stof overtrukket med et lag aluminiumbehandlet polyester

Fremstillet på basis af garn (9)

eller

Fremstilling på basis af ikke-overtrukket stof, forudsat at deres værdi ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik (9)

 

6213 og 6214

Lommetørklæder, sjaler, tørklæder, mantiller, slør og lignende varer:

 

 

Broderivarer

Fremstilling på basis af ubleget enkelttrådet garn (7)  (9)

eller

Fremstilling på basis af vævede stoffer, ikke broderet, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik (9)

 

Andre varer

Fremstillet på basis af ubleget enkelttrådet garn (7)  (9)

eller

Konfektion efterfulgt af trykning i forbindelse med mindst to forberedende eller afsluttende behandlinger (som vaskning, blegning, mercerisering, varmefiksering, opruening, kalandering, krympefri behandling, bearbejdning, imprægnering, dekatering, belægning, nopning og reparation), forudsat at værdien af anvendte udtrykte varer, der henhører under pos. 6213 og 6214, ikke overstiger 47,5 % af produktets pris ab fabrik

 

6217

Andet konfektioneret tilbehør til beklædningsgenstande; dele af beklædningsgenstande eller af tilbehør til beklædningsgenstande, bortset fra varer henhørende under pos. 6212:

 

 

Forsynet med broderi

Fremstilling på basis af garn (9)

eller

Fremstilling på basis af vævede stoffer, ikke broderet, forudsat at deres værdi ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik (9)

 

Brandsikkert udstyr af vævet stof overtrukket med et lag af aluminiumbehandlet polyester

Fremstilling på basis af garn (9)

eller

Fremstilling på basis af vævede stoffer, ikke overtrukket, forudsat at deres værdi ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik (9)

 

For til kraver og manchetter, tilskåret

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet, og

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

 

Andre varer

Fremstilling på basis af garn (9)

 

ex Kapitel 63

Andre konfektionerede tekstilvarer; håndarbejdssæt; brugte beklædningsgenstande og brugte tekstilvarer; klude; undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

 

6301 til 6304

Plaider og lignende tæpper, sengelinned mv., gardiner mv. samt andre boligtekstiler:

 

 

Af filt, ikke-vævede stoffer

Fremstilling på basis af (7):

naturlige fibre eller

kemikalier eller spindeopløsninger

 

Andre varer:

 

 

– –

Broderivarer

Fremstilling på basis af ubleget enkelttrådet garn (9)  (10)

eller

Fremstilling på basis af vævede stoffer (andre end af trikotage), ikke broderet, forudsat at deres værdi ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

 

– –

I andre tilfælde

Fremstillet på basis af ubleget enkelttrådet garn (9)  (10)

 

6305

Sække og poser, af den art der anvendes til emballage

Fremstilling på basis af (7):

naturlige fibre

korte kemofibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde gjort klar til spinding eller

kemikalier eller spindeopløsninger

 

6306

Presenninger og markiser; telte; sejl til både, sejlbrætter eller sejlvogne; campingudstyr:

 

 

Af ikke-vævede stoffer

Fremstilling på basis af (7)  (9):

naturlige fibre eller

kemikalier eller spindeopløsninger

 

Andre varer

Fremstilling på basis af ubleget, enkelttrådet garn (7)  (9)

 

6307

Andre konfektionerede varer (herunder snitmønstre)

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

 

6308

Sæt bestående af vævet stof og garn, også med tilbehør, til fremstilling af tæpper, tapisserier, broderede duge og servietter eller lignende tekstilvarer, i pakninger til detailsalg

Hver artikel i sættet skal opfylde den regel, der gælder for den, såfremt den ikke indgik i sættet. Artikler uden oprindelsesstatus må dog medtages, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 15 % af sættets pris ab fabrik

 

ex Kapitel 64

Fodtøj, gamacher o.lign.; dele dertil, undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen samlede dele, bestående af overdel fastgjort til bindsål eller anden underdel, der henhører under pos. 6406

 

6406

Dele til fodtøj (herunder fodtøjsoverdele, også fastgjort til bindsål eller anden underdel, bortset fra ydersål); indlægssåler, hælepuder og lignende varer; gamacher, skinnebensbeskyttere og lignende varer samt dele dertil

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

 

ex Kapitel 65

Hovedbeklædning og dele dertil; undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

 

6503

Hatte og anden hovedbeklædning af filt, fremstillet af hattestumper eller plane hatteemner henhørende under pos. 6501, også forede eller garnerede

Fremstilling på basis af garn eller tekstilfibre (9)

 

6505

Hatte og anden hovedbeklædning, af trikotage eller konfektioneret af blonder, kniplinger, filt eller andet tekstilstof (men ikke af bånd eller strimler), også forede eller garnerede; hårnet, uanset materialets art, også forede eller garnerede

Fremstilling på basis af garn eller tekstilfibre (9)

 

ex Kapitel 66

Paraplyer, parasoller, spadserestokke, siddestokke, piske, ridepiske samt dele dertil; undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

 

6601

Paraplyer og parasoller (herunder stokkeparaplyer, haveparasoller o.lign.)

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

Kapitel 67

Bearbejdede fjer og dun samt varer af fjer og dun; kunstige blomster; varer af menneskehår

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

 

ex Kapitel 68

Varer af sten, gips, cement, asbest, glimmer og lignende materialer; undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

 

ex 6803

Varer af skifer, herunder varer af agglomeret skifer

Fremstilling på basis af bearbejdet skifer

 

ex 6812

Varer af asbest eller af blandinger på basis af asbest eller på basis af asbest og magnesiumcarbonat

Fremstilling på basis af alle materialer

 

ex 6814

Varer af glimmer, herunder varer af agglomeret eller rekonstitueret glimmer, også på underlag af papir, pap eller andre materialer

Fremstilling på basis af bearbejdet glimmer, herunder varer af agglomeret eller rekonstitueret glimmer

 

Kapitel 69

Keramiske produkter

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

 

ex Kapitel 70

Glas og glasvarer; undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

 

ex 7003, ex 7004 og ex 7005

Glas, ikke med reflekterende lag

Fremstilling på basis af materialer, der henhører under pos. 7001

 

7006

Glas som nævnt i pos. 7003, 7004 eller 7005, bøjet, facet- eller kantslebet, graveret, boret, emaljeret eller på anden måde bearbejdet, men ikke indrammet eller i forbindelse med andre materialer:

 

 

Glasplader (substrater), med dielektrisk belægning af metal, halvledere ifølge standarderne fra SEMII (11)

Fremstilling på basis af glasplader (substrater), der henhører under pos. 7006

 

Andre varer

Fremstilling på basis af materialer, der henhører under pos. 7001

 

7007

Sikkerhedsglas, bestående af hærdet eller lamineret glas

Fremstilling på basis af materialer, der henhører under pos. 7001

 

7008

Isolationsruder bestående af flere lag glas

Fremstilling på basis af materialer, der henhører under pos. 7001

 

7009

Glasspejle, også indrammede, herunder bakspejle

Fremstilling på basis af materialer, der henhører under pos. 7001

 

7010

Balloner, flasker, flakoner, krukker, tabletglas, ampuller og andre beholdere af glas, af den art der anvendes til transport af varer eller som emballage; henkogningsglas; propper, låg og andre lukkeanordninger, af glas

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

eller

Slibning af varer af glas, forudsat at værdien af det anvendte uslebne glas ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

7013

Bordservice, køkken-, toilet- og kontorartikler, dekorationsgenstande til indendørs brug og lignende varer, af glas, undtagen varer henhørende under pos. 7010 eller 7018

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

eller

Slibning af varer af glas, forudsat at værdien af det anvendte uslebne glas ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

eller

Dekoration, undtagen serigrafisk trykning, udelukkende udført i hånden, af varer af glas, blæst med munden, og forudsat at værdien af det anvendte mundblæste glas ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

ex 7019

Varer af glasfibre, undtagen garn

Fremstilling på basis af:

fiberbånd, rovings, garn eller afhuggede tråde, ufarvede eller

glasuld

 

ex Kapitel 71

Naturperler, kulturperler, ædel- og halvædelsten, ædle metaller, ædelmetaldublé samt varer af disse materialer; bijouterivarer; mønter; undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

 

ex 7101

Naturperler og kulturperler, sorterede og trukket på snor af hensyn til forsendelsen

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

ex 7102, ex 7103 og ex 7104

Bearbejdede ædel- og halvædelsten (naturlige, syntetiske eller rekonstruerede)

Fremstilling på basis af ubearbejdede ædel- og halvædelsten

 

7106, 7108 og 7110

Ædle metaller:

 

 

Ubearbejdede

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under pos. 7106, 7108 og 7110

eller

Adskillelse ved elektrolyse, varmebehandling eller kemisk behandling af ædle metaller, der henhører under pos. 7106, 7108 eller 7110

eller

Legering af ædle metaller, der henhører under pos. 7106, 7108 eller 7110, indbyrdes eller med andre metalbaser

 

I form af halvfabrikata eller som pulver

Fremstilling på basis af ubearbejdede ædle metaller

 

ex 7107, ex 7109 og ex 7111

Ædelmetaldublé, i form af halvfabrikata

Fremstilling af ædelmetaldublé på basis af ubearbejdede ædelmetaller

 

7116

Varer af naturperler eller kulturperler, ædel- eller halvædelsten (naturlige, syntetiske eller rekonstruerede)

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

7117

Bijouterivarer

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

eller

Fremstilling på basis af metaldele, ikke dubleret eller overtrukket med ædle metaller, forudsat at værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

ex Kapitel 72

Jern og stål; undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

 

7207

Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål

Fremstilling på basis af materialer, der henhører under pos. 7201, 7202, 7203, 7204 og 7205

 

7208 til 7216

Fladvalsede produkter, stænger, profiler af jern og ulegeret stål

Fremstilling på basis af ingots og andre ubearbejdede former af materialer, der henhører under pos. 7206

 

7217

Tråd af jern og ulegeret stål

Fremstilling på basis af halvfabrikata af materialer, der henhører under pos. 7207

 

ex 7218, 7219 til 7222

Halvfabrikata, fladvalsede produkter og profiler af rustfrit stål

Fremstilling på basis af ingots og andre ubearbejdede former af materialer, der henhører under pos. 7218

 

7223

Tråd af rustfrit stål

Fremstilling på basis af halvfabrikata, der henhører under pos. 7218

 

ex 7224, 7225 til 7228

Halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmtvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe, af andet legeret stål

Fremstilling på basis af ingots og andre ubearbejdede former af materialer, der henhører under pos. 7206, 7218 eller 7224

 

7229

Tråd af andet legeret stål

Fremstilling på basis af halvfabrikata af materialer, der henhører under pos. 7224

 

ex Kapitel 73

Varer af jern og stål; undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

 

ex 7301

Spunsvægjern

Fremstilling på basis af materialer, der henhører under pos. 7206

 

7302

Følgende materiel af jern og stål, til jernbaner og sporveje: skinner, kontraskinner og tandhjulsskinner, tunger, krydsninger, trækstænger og andet materiel til sporskifter, sveller, skinnelasker, skinnestole, kiler til skinnestole, underlagsplader, klemplader, langplader, sporstænger og andet specielt materiel til samling eller befæstelse af skinner

Fremstilling på basis af materialer, der henhører under pos. 7206

 

7304, 7305 og 7306

Rør og hule profiler, af jern (bortset fra støbejern) og stål

Fremstilling på basis af materialer, der henhører under pos. 7206, 7207, 7218 eller 7224

 

ex 7307

Rørfittings af rustfrit stål (ISO No X5CrNiMo 1712) bestående af flere dele

Drejning, boring, gevindskæring, afgratning og sandblæsning af smedede emner, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 35 % af produktets pris ab fabrik

 

7308

Konstruktioner (undtagen præfabrikerede bygninger henhørende under pos. 9406) og dele til konstruktioner (f.eks. broer og brosektioner, sluseporte, tårne, gittermaster, tage og tagkonstruktioner, døre, vinduer og rammer dertil samt dørtærskler, skodder, rækværker, søjler og piller), af jern og stål; plader, stænger, profiler, rør o.lign., af jern og stål, forarbejdet til brug i konstruktioner

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet. Svejsede profiler, der henhører under pos. 7301, må dog ikke anvendes

 

ex 7315

Snekæder

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer, der henhører under pos. 7315, ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

ex Kapitel 74

Kobber og varer deraf, undtagen:

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet, og

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

7401

Kobbersten; cementkobber (udfældet kobber)

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

 

7402

Uraffineret kobber; kobberanoder til elektrolytisk raffinering

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

 

7403

Raffineret kobber og kobberlegeringer i ubearbejdet form:

 

 

Raffineret kobber

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

 

Kobberlegeringer

Fremstilling på basis af raffineret kobber, i ubearbejdet form, eller af affald og skrot af kobber

 

7404

Affald og skrot, af kobber

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

 

7405

Kobberforlegeringer

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

 

ex Kapitel 75

Nikkel og varer deraf, undtagen:

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet, og

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

7501 til 7503

Nikkelsten, nikkeloxidsinter og andre mellemprodukter fra fremstillingen af nikkel; ubearbejdet nikkel; affald og skrot af nikkel

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

 

ex Kapitel 76

Aluminium og varer deraf, undtagen:

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet, og

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

7601

Ubearbejdet aluminium

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet, og

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

eller

Fremstilling ved varmebehandling eller elektrolyse på basis af ulegeret aluminium eller affald og skrot af aluminium

 

7602

Affald og skrot, af aluminium

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

 

ex 7616

Varer af aluminium andre end trådvæv, trådnet, tråddug, trådgitter og lignende varer (herunder endeløse bånd) af aluminiumstråd samt strækmetal af aluminium

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet. Trådvæv, trådnet, tråddug, trådgitter og lignende varer (herunder endeløse bånd) af aluminiumstråd samt strækmetal af aluminium må dog anvendes, og

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

Kapitel 77

Forbeholdt eventuel senere anvendelse i det harmoniserede system

 

 

ex Kapitel 78

Bly og varer deraf, undtagen:

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet, og

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

7801

Ubearbejdet bly:

 

 

Raffineret bly

Fremstilling på basis af »bouillon«- eller »work«-bly

 

Andre varer

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet. Affald og skrot, der henhører under pos. 7802, må dog ikke anvendes

 

7802

Affald og skrot, af bly

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

 

ex Kapitel 79

Zink og varer deraf, undtagen:

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet, og

ved hvilke værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

7901

Ubearbejdet zink

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet. Affald og skrot, der henhører under pos. 7902, må dog ikke anvendes

 

7902

Affald og skrot, af zink

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

 

ex Kapitel 80

Tin og varer deraf, undtagen:

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet, og

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

8001

Ubearbejdet tin

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet. Affald og skrot, der henhører under pos. 8002, må dog ikke anvendes

 

8002 og 8007

Affald og skrot, af tin; andre varer af tin

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

 

Kapitel 81

Andre uædle metaller; sintrede keramiske metaller (cermets); varer af disse materialer

 

 

Andre uædle metaller, bearbejdede; varer af disse materialer

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer, der henhører under samme position som produktet, ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

Andre varer

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

 

ex Kapitel 82

Værktøj, redskaber, knive, skeer og gafler samt dele dertil, af uædle metaller; undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

 

8206

Værktøj henhørende under mindst to af positionerne 8202-8205, i sæt til detailsalg

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under pos. 8202 til 8205. Værktøj, der henhører under pos. 8202 til 8205 må dog medtages i sæt, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 15 % af sættets pris ab fabrik

 

8207

Udskifteligt værktøj til håndværktøj, også mekanisk, eller til værktøjsmaskiner (f.eks. til presning, stansning, lokning, gevindskæring, boring, udboring, rømning, fræsning, drejning og skruning), herunder matricer til trådtrækning eller strengpresning af metal, samt værktøj til bjerg- eller jordboring

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet, og

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

 

8208

Knive og skær til maskiner og mekaniske apparater

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet, og

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

 

ex 8211

Knive (undtagen varer henhørende under pos. 8208) med skærende eller savtakket æg (herunder beskærerknive)

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet. Blade til knive og håndtag af uædle metaller må dog anvendes

 

8214

Andre skære- og klipperedskaber (f.eks. hårklippere, flækkeknive, huggeknive, hakkeknive og papirknive); redskaber til manicure eller pedicure (herunder neglefile), også i sæt

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet. Håndtag af uædle metaller må dog anvendes

 

8215

Skeer, gafler, potageskeer, hulskeer, kageskeer, fiskeknive, smørknive, sukkertænger og lignende artikler til køkken- og bordbrug

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet. Håndtag af uædle metaller må dog anvendes

 

ex Kapitel 83

Diverse varer af uædle metaller; undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

 

ex 8302

Andet beslag, tilbehør og lignende varer, til bygninger, og automatiske dørlukkere

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet. Andre materialer, der henhører under pos. 8302, må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik

 

ex 8306

Statuetter og andre dekorationsgenstande, af uædle metaller

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet. Andre materialer, der henhører under pos. 8306, må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

 

ex Kapitel 84

Atomreaktorer; kedler; maskiner og apparater samt mekaniske redskaber; dele dertil, undtagen:

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet, og

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

ex 8401

Nukleare brændselselementer

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet (12)

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

8402

Dampkedler (undtagen centralvarmekedler, som også kan producere lavtryksdamp); kedler med overhedning

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet, og

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25 % af produktets pris ab fabrik

8403 og ex 8404

Kedler til central opvarmning, bortset fra kedler henhørende under pos. 8402, samt hjælpeapparater til central opvarmning

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under pos. 8403 eller 8404.

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

8406

Dampturbiner

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

 

8407

Forbrændingsmotorer med gnisttænding, med frem- og tilbagegående eller roterende stempel

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

 

8408

Forbrændingsmotorer med kompressionstænding med stempel (diesel- eller semidieselmotorer)

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

 

8409

Dele, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til forbrændingsmotorer henhørende under pos. 8407 eller 8408

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

 

8411

Turboreaktorer, propelturbiner og andre gasturbiner

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet, og

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25 % af produktets pris ab fabrik

8412

Andre kraftmaskiner og motorer

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

 

ex 8413

Roterende fortrængningspumper

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position end som produktet, og

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25 % af produktets pris ab fabrik

ex 8414

Industrielle ventilatorer, blæsere o.lign.

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position end som produktet, og

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25 % af produktets pris ab fabrik

8415

Luftkonditioneringsmaskiner bestående af en motordreven ventilator og elementer til ændring af luftens temperatur og fugtighed, herunder maskiner uden mulighed for særskilt regulering af fugtighedsgraden

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

 

8418

Køleskabe, frysere og andre maskiner og apparater til køling og frysning, elektriske og andre; varmepumper, undtagen luftkonditioneringsmaskiner henhørende under pos. 8415

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik, og

værdien af alle anvendte materialer uden oprindelsesstatus ikke overstiger værdien af alle anvendte materialer med oprindelsesstatus

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25 % af produktets pris ab fabrik

ex 8419

Maskiner til træ-, papirmasse-, papir- og papindustrien

Fremstilling, ved hvilken:

værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik, og

inden for ovennævnte grænse, værdien af alle anvendte materialer, der henhører under samme position som produktet, ikke overstiger 25 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

8420

Kalandere og andre valsemaskiner, undtagen maskiner til metal eller glas, samt valser dertil

Fremstilling, ved hvilken:

værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik, og

inden for ovennævnte grænse, værdien af alle anvendte materialer, der henhører under samme position som produktet, ikke overstiger 25 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

8423

Vægte, herunder tælle- og kontrolvægte (undtagen vægte, følsomme for 5 centigram og derunder); vægtlodder af enhver art

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet, og

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25 % af produktets pris ab fabrik

8425 til 8428

Andre maskiner og apparater til løftning, lastning, losning eller flytning

Fremstilling, ved hvilken:

værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik, og

inden for ovennævnte grænse, værdien af alle anvendte materialer, der henhører under pos. 8431, ikke overstiger 10 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

8429

Bulldozere, angledozere, vejhøvle (graders og levellers), scrapere, gravemaskiner, læssemaskiner, stampemaskiner og vejtromler, selvkørende:

 

 

Vejtromler

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

 

Andre varer

Fremstilling, ved hvilken:

værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik, og

inden for ovennævnte grænse, værdien af alle anvendte materialer, der henhører under pos. 8431, ikke overstiger 10 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

8430

Andre maskiner og apparater til jordarbejde, minedrift, stenbrydning o.lign. (f.eks. maskiner til planering, udgravning, stampning, komprimering eller boring); piloteringsmaskiner (rambukke) og maskiner til optrækning af pæle; sneplove og sneblæsere

Fremstilling, ved hvilken:

værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik, og

inden for ovennævnte grænse, værdien af alle anvendte materialer, der henhører under pos. 8431, ikke overstiger 10 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

ex 8431

Dele, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til vejtromler

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

 

8439

Maskiner og apparater til fremstilling af papirmasse eller til fremstilling og efterbehandling af papir og pap

Fremstilling, ved hvilken:

værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik, og

inden for ovennævnte grænse, værdien af alle anvendte materialer, der henhører under samme position som produktet, ikke overstiger 25 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

8441

Andre maskiner og apparater til forarbejdning af papirmasse, papir og pap, herunder papir- og papskæremaskiner af enhver art

Fremstilling, ved hvilken:

værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik, og

inden for ovennævnte grænse, værdien af alle anvendte materialer, der henhører under samme position som produktet, ikke overstiger 25 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

8444 til 8447

Maskiner henhørende under disse positioner til anvendelse inden for tekstilindustrien

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

 

ex 8448

Hjælpemaskiner og hjælpeapparater til brug i forbindelse med de under pos. 8444 og 8445 henhørende maskiner

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

 

8452

Symaskiner, undtagen symaskiner til hæftning af bøger henhørende under pos. 8440; møbler, borde og overtræk, specielt konstrueret til symaskiner; symaskinenåle:

 

 

Symaskiner (skyttemaskiner), hvis hoved vejer 16 kg og derunder uden motor eller 17 kg og derunder med motor

Fremstilling, ved hvilken:

værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

værdien af alle de materialer uden oprindelsesstatus, der anvendes ved samling af symaskinehovedet (uden motor), ikke overstiger værdien af alle de anvendte materialer med oprindelsesstatus, og

de anvendte trådspændings-, griber- og siksaksyningsmekanismer har oprindelsesstatus

 

Andre

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

 

8456 til 8466

Værktøjsmaskiner og maskiner samt dele og tilbehør dertil henhørende under pos. 8456 til 8466

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

 

8469 til 8472

Kontormaskiner (f.eks. skrivemaskiner, regnemaskiner, automatiske databehandlingsmaskiner, duplikatorer og hæftemaskiner)

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

 

8480

Formkasser til metalstøbning; bundplader til støbeforme; støbeformsmodeller; støbeforme til metaller (bortset fra kokiller), metalcarbider, glas, mineralske materialer, gummi og plast

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

8482

Kugle- og rullelejer

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet, og

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25 % af produktets pris ab fabrik

8484

Pakninger o.lign. af metalplader i forbindelse med andet materiale eller af to eller flere lag metal; sæt og assortimenter af pakninger o.lign. af forskellig beskaffenhed i poser, hylstre eller lignende emballager; mekaniske pakninger

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

 

8485

Dele til maskiner, apparater og mekaniske redskaber ikke andetsteds tariferet i dette kapitel og ikke forsynet med elektriske forbindelsesdele, isolatorer, spoler, kontakter eller andre elektriske dele

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

 

ex Kapitel 85

Elektriske maskiner og apparater, elektrisk materiel samt dele dertil; lydoptagere og lydgengivere samt billed- og lydoptagere og billed- og lydgengivere til fjernsyn samt dele og tilbehør dertil, undtagen:

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet, og

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

8501

Elektriske motorer og generatorer, med undtagelse af generatorsæt

Fremstilling, ved hvilken:

værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik, og

inden for ovennævnte grænse, værdien af alle anvendte materialer, der henhører under pos. 8503, ikke overstiger 10 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

8502

Elektriske generatorsæt og roterende elektriske omformere

Fremstilling, ved hvilken:

værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik, og

inden for ovennævnte grænse, værdien af alle anvendte materialer, der henhører under pos. 8501 eller 8503, ikke overstiger 10 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

ex 8504

Strømforsyningsenheder, af den art der anvendes til automatiske databehandlingsmaskiner

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

 

ex 8518

Mikrofoner og stativer dertil; højtalere, også monteret i kabinet; elektriske lavfrekvensforstærkere; elektriske lydforstærkere

Fremstilling, ved hvilken:

værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik, og

værdien af alle anvendte materialer uden oprindelsesstatus ikke overstiger værdien af alle anvendte materialer med oprindelsesstatus

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25 % af produktets pris ab fabrik

8519

Pladetallerkener, pladespillere, kassettespillere og andre lydgengivere, uden indbygget lydoptager

Fremstilling, ved hvilken:

værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik, og

værdien af alle anvendte materialer uden oprindelsesstatus ikke overstiger værdien af alle anvendte materialer med oprindelsesstatus

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

8520

Magnetiske båndoptagere og andre lydoptagere, også med indbygget lydgengiver

Fremstilling, ved hvilken:

værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik, og

værdien af alle anvendte materialer uden oprindelsesstatus ikke overstiger værdien af alle anvendte materialer med oprindelsesstatus

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

8521

Apparater til optagelse og gengivelse af video, også med indbygget videotuner

Fremstilling, ved hvilken:

værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik, og

værdien af alle anvendte materialer uden oprindelsesstatus ikke overstiger værdien af alle anvendte materialer med oprindelsesstatus

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

8522

Dele og tilbehør, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til apparater henhørende under pos. 8519-8521

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

 

8523

Uindspillede medier til optagelse af lyd eller andre fænomener, undtagen varer henhørende under kapitel 37

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

 

8524

Plader, bånd og andre medier med indspilning af lyd eller af andre fænomener, herunder matricer og mastere til fremstilling af plader, undtagen varer henhørende under kapitel 37:

 

 

Matricer og mastere til fremstilling af plader

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

 

Andre varer

Fremstilling, ved hvilken:

værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik, og

inden for ovennævnte grænse, værdien af alle anvendte materialer, der henhører under pos. 8523, ikke overstiger 10 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

8525

Sendere til radiotelefoni, radiotelegrafi, radiofoni og fjernsyn, også sammenbygget med modtagere, lydoptagere eller lydgengivere; fjernsynskameraer; still-billede videokameraer og andre videokameraer; digitalkameraer

Fremstilling, ved hvilken:

værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik, og

værdien af alle anvendte materialer uden oprindelsesstatus ikke overstiger værdien af alle anvendte materialer med oprindelsesstatus

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25 % af produktets pris ab fabrik

8526

Radarapparater, radionavigeringsapparater og radiofjernbetjeningsapparater

Fremstilling, ved hvilken:

værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

værdien af alle anvendte materialer uden oprindelsesstatus ikke overstiger værdien af alle anvendte materialer med oprindelsesstatus

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25 % af produktets pris ab fabrik

8527

Modtagere til radiotelefoni, radiotelegrafi eller radiofoni, også sammenbygget med lydoptagere, lydgengivere eller et ur i et fælles kabinet

Fremstillet, ved hvilken:

værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik, og

værdien af alle anvendte materialer uden oprindelsesstatus ikke overstiger værdien af alle anvendte materialer med oprindelsesstatus

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25 % af produktets pris ab fabrik

8528

Fjernsynsmodtagere, også med indbyggede radiofonimodtagere, lydoptagere eller lydgengivere eller videooptagere eller videogengivere; videomonitorer og videoprojektionsapparater

Fremstilling, ved hvilken:

værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik, og

værdien af alle anvendte materialer uden oprindelsesstatus ikke overstiger værdien af alle anvendte materialer med oprindelsesstatus

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25 % af produktets pris ab fabrik

8529

Dele, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til apparater henhørende under pos. 8525-8528:

 

 

Udelukkende eller hovedsagelig til videooptagere eller -gengivere

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

 

Andre varer

Fremstilling, ved hvilken:

værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik, og

værdien af alle anvendte materialer uden oprindelsesstatus ikke overstiger værdien af alle anvendte materialer med oprindelsesstatus

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25 % af produktets pris ab fabrik

8535 og 8536

Elektriske apparater til at slutte, afbryde eller beskytte elektriske kredsløb og til at skabe forbindelse til eller i elektriske kredsløb

Fremstilling, ved hvilken:

værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik, og

inden for ovennævnte grænse, værdien af alle anvendte materialer, der henhører under pos. 8538, ikke overstiger 10 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

8537

Tavler, plader, konsoller, pulte, kabinetter o.lign., sammensat af to eller flere af de under pos. 8535 eller 8536 nævnte apparater, til elektrisk styring eller distribution af elektricitet, herunder også tavler mv. indeholdende instrumenter og apparater henhørende under kapitel 90, og numeriske kontrolapparater henhørende under pos. 8517

Fremstilling, ved hvilken:

værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik, og

inden for ovennævnte grænse, værdien af alle anvendte materialer, der henhører under pos. 8538, ikke overstiger 10 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

ex 8541

Dioder, transistorer og lignende halvlederkomponenter; undtagen skiver, som endnu ikke er udskåret i chips

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet, og

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25 % af produktets pris ab fabrik

8542

Elektroniske integrerede kredsløb og mikrokredsløb:

 

 

Monolitiske integrerede kredsløb

Fremstilling, ved hvilken:

værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik, og

inden for ovennævnte grænse, værdien af alle anvendte materialer, der henhører under pos. 8541 eller 8542, ikke overstiger 10 % af produktets pris ab fabrik

eller

Diffusion (hvori integrerede kredsløb formes på et halvledersubstrat ved selektiv påførsel af et passende doteringsmateriale), uanset om det samles og/eller afprøves i et andet land end dem, som er nævnt i artikel 3

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25 % af produktets pris ab fabrik

Andre varer

Fremstilling, ved hvilken:

værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik, og

inden for ovennævnte grænse, værdien af alle anvendte materialer, der henhører under pos. 8541 eller 8542, ikke overstiger 10 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25 % af produktets pris ab fabrik

8544

Isolerede (herunder lakerede eller anodiserede) elektriske ledninger, kabler (herunder koaksialkabler) og andre isolerede elektriske ledere, også forsynet med forbindelsesdele; optiske fiberkabler, fremstillet af individuelt overtrukne fibre, også samlet med elektriske ledere eller forsynet med forbindelsesdele

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

 

8545

Kulelektroder, børstekul, lampekul, batterikul og andre varer af grafit eller andet kul, også i forbindelse med metal, af den art der anvendes til elektrisk brug

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

 

8546

Elektriske isolatorer, uanset materialets art

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

 

8547

Isolationsdele til elektriske maskiner, apparater og materiel, for så vidt delene, bortset fra istøbte simple samledele af metal (f.eks. sokler med gevind) består helt af isolerende materiale, undtagen isolatorer henhørende under pos. 8546; elektriske installationsrør og forbindelsesdele dertil, af uædle metaller og med indvendig isolering

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

 

8548

Affald og skrot af primærelementer, primærbatterier og elektriske akkumulatorer; brugte primærelementer, primærbatterier og elektriske akkumulatorer; elektriske dele til maskiner og apparater, ikke andetsteds tariferet i dette kapitel

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

 

ex Kapitel 86

Lokomotiver, vogne og andet materiel til jernbaner og sporveje samt dele dertil; stationært jernbane- og sporvejsmateriel samt dele dertil; mekanisk (herunder elektromekanisk) trafikreguleringsudstyr af enhver art, undtagen:

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

 

8608

Stationært jernbane- og sporvejsmateriel; mekanisk og elektromekanisk signal-, sikkerheds- eller trafikreguleringsudstyr til jernbaner, sporveje, landeveje, floder og kanaler, parkeringsområder, havne eller lufthavne; dele dertil

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet, og

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

ex Kapitel 87

Køretøjer (undtagen til jernbaner og sporveje) samt dele og tilbehør dertil, undtagen:

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

 

8709

Motortrucks uden løftemekanisme, af de typer der benyttes i fabrikker, pakhuse, havne og lufthavne til transport af gods over korte afstande; traktorer, af de typer der benyttes på jernbaneperroner; dele til de nævnte køretøjer

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet, og

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

8710

Tanks og andre pansrede kampvogne, motoriserede, også med våben; dele til sådanne køretøjer

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet, og

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

8711

Motorcykler (herunder knallerter) og cykler med hjælpemotor, også med sidevogn; sidevogne

 

 

Med forbrændingsmotor med frem- og tilbagegående stempel og slagvolumen:

 

 

– –

50 cm3 og derunder

Fremstilling, ved hvilken

værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik, og

værdien af alle anvendte materialer uden oprindelsesstatus ikke overstiger værdien af alle anvendte materialer med oprindelsesstatus

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik

– –

Over 50 cm3

Fremstilling, ved hvilken

værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik, og

værdien af alle anvendte materialer uden oprindelsesstatus ikke overstiger værdien af alle anvendte materialer med oprindelsesstatus

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25 % af produktets pris ab fabrik

Andre varer

Fremstilling, ved hvilken

værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik, og

værdien af alle anvendte materialer uden oprindelsesstatus ikke overstiger værdien af alle anvendte materialer med oprindelsesstatus

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

ex 8712

Cykler uden kuglelejer

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under pos. 8714

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

8715

Barnevogne, klapvogne o.lign., samt dele dertil

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet, og

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

8716

Påhængsvogne og sættevogne; andre køretøjer uden fremdrivningsmekanisme; dele dertil

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet, og