ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 294

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

50. årgang
13. november 2007


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1320/2007 af 12. november 2007 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1321/2007 af 12. november 2007 om nærmere regler for registrering i en central database af oplysninger om hændelser inden for civil luftfart, som udveksles i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/42/EF ( 1 )

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1322/2007 af 12. november 2007 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 458/2007 om det europæiske system af integrerede statistikker for social beskyttelse (ESSPROS), for så vidt angår et passende indberetningsformat, de resultater, der skal indberettes, og kriterierne for måling af kvaliteten i forbindelse med basissystemet i ESSPROSS og modulet om pensionsmodtagere

5

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1323/2007 af 12. november 2007 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2377/90 om en fælles fremgangsmåde for fastsættelse af maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af veterinærlægemidler i animalske levnedsmidler for så vidt angår firocoxib ( 1 )

11

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1324/2007 af 12. november 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 2535/2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår importordningen for mælk og mejeriprodukter og åbning af toldkontingenter

14

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1325/2007 af 12. november 2007 om forbud mod fiskeri efter sild i ICES-område V b og VI b og i EF-farvande i VI a N fra fartøjer, der fører fransk flag

17

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1326/2007 af 12. november 2007 om forbud mod fiskeri efter torsk i ICES-område I og II b fra fartøjer, der fører fransk flag

19

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Europa-Parlamentet og Rådet

 

 

2007/726/EF

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse af 23. oktober 2007 om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning

21

 

 

Rådet

 

 

2007/727/EF

 

*

Rådets beslutning af 8. november 2007 om bemyndigelse af Republikken Slovenien til i Det Europæiske Fællesskabs interesse at ratificere protokollen af 12. februar 2004 om ændring af Paris-konventionen af 29. juli 1960 om ansvar over for tredjemand på den nukleare energis område

23

 

 

2007/728/EF

 

*

Rådets afgørelse af 8. november 2007 om beskikkelse af en spansk suppleant til Regionsudvalget

25

 

 

Kommissionen

 

 

2007/729/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 7. november 2007 om ændring af Rådets direktiv 64/432/EØF, 90/539/EØF, 92/35/EØF, 92/119/EØF, 93/53/EØF, 95/70/EF, 2000/75/EF, 2001/89/EF og 2002/60/EF samt af beslutning 2001/618/EF og 2004/233/EF for så vidt angår listerne over nationale referencelaboratorier og statsinstitutter (meddelt under nummer K(2007) 5311)  ( 1 )

26

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 1303/2007 af 5. november 2007 om fastlæggelse af gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1966/2006 om elektronisk registrering og indberetning af fiskerioplysninger og om teledetektionsmetoder (EUT L 290 af 8.11.2007)

36

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

FORORDNINGER

13.11.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 294/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1320/2007

af 12. november 2007

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 3223/94 af 21. december 1994 om gennemførelsesbestemmelser til importordningen for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 4, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 3223/94 fastsættes som følge af gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 3223/94, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 13. november 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. november 2007.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 756/2007 (EUT L 172 af 30.6.2007, s. 41).


BILAG

til Kommissionens forordning af 12. november 2007 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

MA

69,9

MK

18,4

TR

88,6

ZZ

59,0

0707 00 05

JO

196,3

MA

237,9

TR

104,5

ZZ

179,6

0709 90 70

MA

74,2

TR

96,7

ZZ

85,5

0805 20 10

MA

93,3

ZZ

93,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

69,1

TR

81,8

UY

94,2

ZZ

81,7

0805 50 10

AR

63,6

TR

93,5

ZA

62,8

ZZ

73,3

0806 10 10

BR

233,7

TR

129,8

US

291,2

ZZ

218,2

0808 10 80

AR

80,9

CA

111,1

CL

33,5

MK

29,7

US

99,3

ZA

89,0

ZZ

73,9

0808 20 50

AR

49,4

CN

51,9

TR

129,4

ZZ

76,9


(1)  Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« repræsenterer »anden oprindelse«.


13.11.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 294/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1321/2007

af 12. november 2007

om nærmere regler for registrering i en central database af oplysninger om hændelser inden for civil luftfart, som udveksles i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/42/EF

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/42/EF af 13. juni 2003 om indberetning af hændelser inden for civil luftfart (1), særlig artikel 6, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til direktiv 2003/42/EF skal der oprettes nationale indberetningssystemer for at sikre, at relevante oplysninger om luftfartssikkerhed indberettes, samles, vurderes, behandles og lagres i nationale databaser.

(2)

Medlemsstaterne bør deltage i udvekslingen af relevante sikkerhedsoplysninger, og Kommissionen bør fremme udvekslingen af sådanne oplysninger med det ene formål at forebygge havarier og andre hændelser i flytrafikken og således ikke placere skyld og ansvar eller vurdere sikkerhedsniveauer.

(3)

Med henblik på overførsel af oplysninger bør der anvendes moderne teknologi, og samtidig skal oplysningerne i databasen beskyttes.

(4)

Den mest effektive måde, hvorpå store mængder informationer kan udveksles mellem alle medlemsstaterne, er at oprette en central database, hvori oplysninger fra de nationale databaser lagres, og hvortil medlemsstaterne har adgang.

(5)

Da hver af de nationale mekanismer, som er etableret i henhold til artikel 5, stk. 1, i direktiv 2003/42/EF, har deres egen specifikke opbygning, bør de nærmere enkeltheder for opdatering af medlemsstaternes indberetninger fastlægges i en teknisk protokol, som indgås mellem Kommissionen og hver af medlemsstaterne.

(6)

Af hensyn til kvalitetssikring og for at undgå, at flere medlemsstater indberetter de samme hændelser, bør alle oplysninger, som er lagret i nationale databaser, også registreres i den centrale database.

(7)

For at sikre korrekt anvendelse af artikel 7, stk. 1, i direktiv 2003/42/EF bør alle organer, som har ansvaret fastlægge regler for den civile luftfartssikkerhed eller for efterforskning af havarier og andre hændelser inden for civil luftfart, have adgang til de udvekslede oplysninger.

(8)

I overensstemmelse med artikel 5, stk. 3, i direktiv 2003/42/EF bør oplysninger vedrørende med ulykker og alvorlige hændelser, som efterforskes i medfør af Rådets direktiv 94/56/EF (2), ligeledes lagres i databasen. Når en undersøgelse er igangværende, bør kun grundlæggende, faktuelle oplysninger lægges ind i databaserne, og fuldstændige data om sådanne ulykker og alvorlige hændelser lagres, når undersøgelsen er afsluttet.

(9)

Kommissionen tager de udvekslede oplysningers betydning for sikkerheden op til revision to år efter denne forordnings ikrafttræden.

(10)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Luftfartssikkerhed, der er nedsat ved artikel 12 i Rådets forordning (EØF) nr. 3922/91 af 16. december 1991 om harmonisering af tekniske krav og administrative procedurer inden for civil luftfart (3)

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Formål

Denne forordning fastlægger foranstaltninger vedrørende registrering i en central database af relevante sikkerhedsoplysninger, som udveksles mellem medlemsstaterne i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, i direktiv 2003/42/EF.

Artikel 2

Central database

1.   Kommissionen opretter og vedligeholder en central database med henblik på lagring af alle oplysninger, som modtages fra medlemsstaterne i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, i direktiv 2003/42/EF.

2.   Hver enkelt medlemsstat fastlægger sammen med Kommissionen de tekniske protokoller for ajourføring af den centrale database ved overførsel af relevante sikkerhedsoplysninger fra de i artikel 5, stk. 2 og 3, i direktiv 2003/42/EF omhandlede nationale databaser. Dette skal sikre, at alle relevante sikkerhedsoplysninger i de nationale databaser registreres i den centrale database.

3.   I overensstemmelse med artikel 7, stk. 1, i direktiv 2003/42/EF skal alle organer, som har ansvaret for at fastlægge regler for den civile luftfartssikkerhed og efterforske flyvehavarier og flyvehændelser i Fællesskabet, have onlineadgang til alle oplysninger i den centrale database, med undtagelse af oplysninger, der direkte identificerer en operatør eller et luftfartøj, som er omhandlet af en indberetning.

4.   Oplysninger som en operatørs navn, designatorkode, radiokaldesignal eller rutenummer og et luftfartøjs registreringsmærke eller serie/konstruktionsnummer forbliver fortrolige.

I tilfælde, hvor sådanne oplysninger skønnes at være nødvendige til brug for sikkerhedsanalyser, indhentes tilladelse fra den medlemsstat, som har indberettet oplysningerne.

Artikel 3

Oplysninger vedrørende efterforskninger

Når en efterforskning er igangværende, indberettes grundlæggende, faktuelle oplysninger om ulykker og alvorlige hændelser. Når efterforskningen er afsluttet, indberettes alle oplysninger, herunder eventuelt et resumé på engelsk af den endelige efterforskningsrapport.

Artikel 4

Revision

Kommissionen tager de udvekslede oplysningers betydning for sikkerheden op til revision to år efter denne forordnings ikrafttræden.

Artikel 5

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. november 2007.

På Kommissionens vegne

Jacques BARROT

Næstformand


(1)  EUT L 167 af 4.7.2003, s. 23.

(2)  EFT L 319 af 12.12.1994, s. 14.

(3)  EFT L 373 af 31.12.1991, s. 4. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1900/2006 (EUT L 377 af 27.12.2006, s. 176).


13.11.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 294/5


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1322/2007

af 12. november 2007

om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 458/2007 om det europæiske system af integrerede statistikker for social beskyttelse (ESSPROS), for så vidt angår et passende indberetningsformat, de resultater, der skal indberettes, og kriterierne for måling af kvaliteten i forbindelse med basissystemet i ESSPROSS og modulet om pensionsmodtagere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 458/2007 af 25. april 2007 om det europæiske system af integrerede statistikker for social beskyttelse (ESSPROS) (1), særlig artikel 7, stk. 1 og 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EF) nr. 458/2007 er der etableret et metodologisk grundlag, som skal anvendes til udarbejdelse af sammenlignelige statistikker til fordel for Fællesskabet, og der er fastsat tidsfrister for indberetningen og formidlingen af statistiske data udarbejdet i overensstemmelse med ESSPROS.

(2)

I medfør af artikel 7, stk. 2, i forordning (EF) nr. 458/2007 bør der vedtages gennemførelsesforanstaltninger vedrørende indberetningsformatet, de resultater, der skal indberettes, og kriterierne for måling af kvaliteten i forbindelse med basissystemet i ESSPROS og modulet om pensionsmodtagere.

(3)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Statistiske Program —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De gennemførelsesforanstaltninger, der skal vedtages i henhold til artikel 7, stk. 2, i forordning (EF) nr. 458/2007, for så vidt angår basissystemet i ESSPROS (med hensyn til kvantitative data samt kvalitative oplysninger efter ordning og detaljerede ydelser) og modulet om pensionsmodtagere, er fastlagt i bilag I og II.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. november 2007.

På Kommissionens vegne

Joaquín ALMUNIA

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 113 af 30.4.2007, s. 3.


BILAG 1

PASSENDE INDBERETNINGSFORMAT OG RESULTATER, DER SKAL INDBERETTES

1.   PASSENDE INDBERETNINGSFORMAT OG RESULTATER, DER SKAL INDBERETTES, I FORBINDELSE MED BASISSYSTEMET I ESSPROS

1.1.   Liste over ordninger

Følgende oplysninger skal afgives i en standardtabel:

1)

et løbenummer til identifikation af hver enkelt ordning

2)

betegnelserne for ordningerne

3)

forkortelser for betegnelserne (fakultativt)

4)

klassificeringen af ordningerne baseret på de fem kriterier, der er fastsat i ESSPROS-håndbogen, der er udarbejdet af Europa-Kommissionen i samarbejde med medlemsstaterne.

1.2.   Kvantitative data

ESSPROS-spørgeskemaet vedrørende kvantitative data dækker indtægter, udgifter og detaljerede ydelser.

1.2.1.   Organisering af data

Dataene skal vedrøre et af de kalenderår, for hvilke der skal indberettes oplysninger (i overensstemmelse med bilag I til forordning (EF) nr. 458/2007 om det europæiske system af integrerede statistikker for social beskyttelse (ESSPROS)).

Standardtabellen for årlige data er opbygget som følger:

rækkerne svarer til den detaljerede klassificering af indtægter, udgifter og ydelser

kolonnerne svarer til de ordninger, der er opført i tabellen »liste over ordninger« (en kolonne pr. ordning plus en kolonne til totalen af alle ordninger)

hvis der skal tilføjes en ny ordning, skal det ske ved at tilføje en ny kolonne i tabellen.

1.2.2.   Data, der skal indberettes

Der skal hvert år oplyses data i national valuta på det elementære niveau; de fleste af de detaljerede data skal oplyses for hver enkelt ordning (aggregaterne beregnes automatisk ved hjælp af formler).

1.2.3.   Referencehåndbog

Den detaljerede klassificering, der skal anvendes ved indberetningen af data, er fastlagt i tillæg 1 til ESSPROS-håndbogen, der er udarbejdet af Europa-Kommissionen i samarbejde med medlemsstaterne.

1.3.   Kvalitative oplysninger efter ordning og detaljerede ydelser

ESSPROS-spørgeskemaet vedrørende kvalitative oplysninger dækker de områder, der er anført i tillæg 2 til ESSPROS-håndbogen, der er udarbejdet af Europa-Kommissionen i samarbejde med medlemsstaterne.

1.3.1.   Organisering af data

Dataene skal vedrøre et af de kalenderår, for hvilke der skal indberettes data (i overensstemmelse med bilag I til forordning (EF) nr. 458/2007 om det europæiske system af integrerede statistikker for social beskyttelse (ESSPROS)).

Der er tale om følgende oplysninger:

oplysninger, som vedrører alle landets ordninger under ét

specifikke oplysninger om hver enkelt ordning.

1.3.2.   Data, der skal indberettes

Medlemsstaterne skal give eller ajourføre kvalitative oplysninger om hver enkelt ordning og detaljeret ydelse.

1.3.3.   Referencehåndbog

De detaljerede oplysninger, der skal indberettes, er fastlagt i tillæg 2 til ESSPROS-håndbogen, der er udarbejdet af Europa-Kommissionen i samarbejde med medlemsstaterne.

2.   PASSENDE INDBERETNINGSFORMAT OG RESULTATER, DER SKAL INDBERETTES, I FORBINDELSE MED MODULET OM PENSIONSMODTAGERE

ESSPROS-spørgeskemaet om pensionsmodtagere er en standardtabel.

2.1.   Organisering af data

Dataene skal vedrøre et af de kalenderår, for hvilke der skal indberettes oplysninger (i overensstemmelse med bilag I til forordning (EF) nr. 458/2007 om det europæiske system af integrerede statistikker for social beskyttelse (ESSPROS)).

Standardtabellen for årlige data er opbygget som følger:

rækkerne svarer til kategorier af pensionsmodtagere baseret på klassificeringen i tillæg 3 til ESSPROS-håndbogen, der er udarbejdet af Europa-Kommissionen i samarbejde med medlemsstaterne

kolonnerne svarer til ordninger, for hvilke der er mindst én kategori af modtagere.

2.2.   Data, der skal indberettes

Der skal oplyses data om modtagere for hvert år.

Spørgeskema

Spørgeskemaet er en tabel, der kun skal udfyldes for ydelser, til hvilke der er udgifter i det pågældende land. Hvis der oprettes en ny ordning, kan den tilføjes, idet det samme format bibeholdes. Formularen til dataindsamlingen er landespecifik og/eller årsspecifik.

Referencedato

Indsamlingen af bestandsdata for år N vedrører antallet af modtagere ved udgangen af kalenderåret.

Kønsdata

Dataene om modtagerne skal opdeles efter køn. Disse data er kun obligatoriske på niveauet for totalen af alle ordninger.


BILAG II

KRITERIER FOR MÅLING AF KVALITET

1.   KRITERIER FOR MÅLING AF KVALITETEN I FORBINDELSE MED BASISSYSTEMET I ESSPROS

1.1.   Nøjagtighed og pålidelighed

1.1.1.   For kvantitative data

1.1.1.1.   Datakildernes dækning

Medlemsstaterne skal give oplysninger vedrørende:

de typer kilder, der er anvendt: registre eller andre administrative kilder, undersøgelser, skøn osv.

problemer (herunder forsinkelser), der fører til skønsmæssig ansættelse af data

de ordninger, der er omfattet af de forskellige typer kilder

i givet fald de ydelser, der er omfattet af de forskellige typer kilder (hvis der er anvendt kilder med krydsdata, f.eks. lønomkostningsundersøgelser).

1.1.1.2.   Metodologier og antagelser til udarbejdelse af skøn

Medlemsstaterne skal give oplysninger vedrørende:

de skøn, der er foretaget for ordninger, for hvilke der ikke er data til rådighed

de skøn, der er foretaget for manglende indtægter, udgifter og detaljerede ydelser:

a)

hvis der ikke foreligger data overhovedet

b)

hvis der mangler en opdeling for en ydelse eller en gruppe af ydelser (f.eks. opdeling af en ydelse i behovsvurderede og ikke-behovsvurderede ydelser eller opdeling af en kontant ydelse for en bestemt funktion i flere detaljerede ydelser).

1.1.1.3.   Revisioner af statistikker

Medlemsstaterne skal give oplysninger vedrørende:

ændringer i de anvendte datakilder

ændringer i metoderne til skønsmæssig ansættelse af data

revisioner af data som følge af tilpasninger af koncepter (f.eks. tilpasninger i nationalregnskabet)

revisioner af data som følge af forelæggelsen af endelige statistikker

revisioner af data som følge af kvalitetskontrol.

1.1.2.   For kvalitative oplysninger

Ikke relevant.

1.2.   Sammenlignelighed

1.2.1.   For kvantitative data

Geografisk sammenlignelighed

For at give Eurostat mulighed for at evaluere sammenligneligheden landene imellem skal medlemsstaterne give oplysninger vedrørende:

graden af dækning af ordninger

graden af dækning af indtægter, udgifter og detaljerede ydelser

de tilfælde, hvor ESSPROS-metodologien ikke er anvendt, i form af en fuldstændig liste.

1.2.2.   For kvalitative oplysninger

Ikke relevant.

2.   KRITERIER FOR MÅLING AF KVALITETEN I FORBINDELSE MED MODULET OM PENSIONSMODTAGERE

2.1.   Nøjagtighed og pålidelighed

2.1.1.   Datakildernes dækning

Medlemsstaterne skal give oplysninger vedrørende:

de typer kilder, der er anvendt: registre eller andre administrative kilder, undersøgelser, skøn osv.

problemer (herunder forsinkelser), der fører til skønsmæssig ansættelse af data

de ordninger, der er omfattet af de forskellige typer kilder.

2.1.2.   Metodologier og antagelser til håndtering af dobbelttælling og udarbejdelse af skøn

Medlemsstaterne skal give oplysninger vedrørende:

de skøn, der er foretaget for ordninger, for hvilke der ikke er data til rådighed

håndteringen af dobbelttælling:

a)

for en pensionskategori inden for en enkelt ordning

b)

ordninger imellem (en pensionskategori på tværs af alle ordninger)

c)

mellem behovsvurderede og ikke-behovsvurderede pensionskategorier

d)

mellem aggregerede kategorier.

2.1.3.   Revisioner af statistikker

Medlemsstaterne skal give oplysninger vedrørende:

ændringer i de anvendte datakilder

ændringer i metoderne til skønsmæssig ansættelse af data

revisioner af data som følge af forelæggelsen af endelige statistikker

revisioner af data som følge af kvalitetskontrol.

2.2.   Sammenlignelighed

Geografisk sammenlignelighed

For at give Eurostat mulighed for at evaluere sammenligneligheden landene imellem skal medlemsstaterne give oplysninger vedrørende:

graden af dækning af ordninger

graden af dækning af modtagere

de tilfælde, hvor ESSPROS-metodologien ikke er anvendt, i form af en fuldstændig liste.

3.   TIDSPLAN FOR UDARBEJDELSE AF KVALITETSRAPPORTER

3.1.   For basissystemet

Der skal forelægges kvalitetsrapporter om basissystemet én gang om året. Rapporten om år N skal sendes til Eurostat senest ved udgangen af september i år N+2. Eurostat udarbejder og videreformidler på dette grundlag en konsolideret udgave af rapporterne senest ved udgangen af december i år N+2.

3.2.   For modulet om pensionsmodtagere

Der skal forelægges kvalitetsrapporter om modulet om pensionsmodtagere én gang om året. Rapporten om år N skal sendes til Eurostat senest ved udgangen af august i år N+2. Eurostat udarbejder og videreformidler på dette grundlag en konsolideret udgave af rapporterne senest ved udgangen af november i år N+2.


13.11.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 294/11


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1323/2007

af 12. november 2007

om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2377/90 om en fælles fremgangsmåde for fastsættelse af maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af veterinærlægemidler i animalske levnedsmidler for så vidt angår firocoxib

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2377/90 af 26. juni 1990 om en fælles fremgangsmåde for fastsættelse af maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af veterinærlægemidler i animalske levnedsmidler (1), særlig artikel 2,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Lægemiddelagentur udarbejdet af Udvalget for Veterinærlægemidler, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Alle farmakologisk virksomme stoffer, som inden for Fællesskabet anvendes i veterinærlægemidler til behandling af dyr bestemt til fødevareproduktion, skal vurderes i overensstemmelse med forordning (EØF) nr. 2377/90.

(2)

Stoffet firocoxib er opført i bilag III til forordning (EØF) nr. 2377/90 for heste, for så vidt angår muskel, fedt, lever og nyre. Disse midlertidige maksimalgrænseværdier udløb den 1. juli 2007. Yderligere data er blevet forelagt og vurderet, hvilket har ført til en anbefaling fra Udvalget for Veterinærlægemidler om fastsættelse af definitive maksimalgrænseværdier for firocoxib, og at disse derfor opføres i bilag I til forordning (EØF) nr. 2377/90 for heste, for så vidt angår muskel, fedt, lever og nyre.

(3)

Henstillingen fra Udvalget for Veterinærlægemidler bygger på en foreløbig evaluering af den mængde af stoffet og dets restkoncentrationer, som kan indtages dagligt gennem et helt liv uden nogen særlige sundhedsrisici for udsatte enkeltpersoner. Den fastlagte midlertidige acceptable daglige indtagelse (i det følgende omtalt som ADI) er blevet fastlagt under anvendelse af en anden metode end den normale ved fastsættelse af ADI for veterinærlægemidler. For at kompensere herfor er der imidlertid blevet anvendt en højere sikkerhedsfaktor for at sikre, at der ikke er grund til at antage, at restkoncentrationer af firocoxib inden for den foreslåede grænse frembyder nogen sundhedsfare for forbrugerne.

(4)

Det foreslås derfor, at firocoxib opføres i bilag I til forordning (EØF) nr. 2377/90 i overensstemmelse hermed.

(5)

Fristen for, hvornår denne forordning finder anvendelse, bør være tilstrækkelig lang til, at medlemsstaterne får mulighed for i de markedsføringstilladelser for de pågældende veterinærlægemidler, der er udstedt i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/82/EF af 6. november 2001 om oprettelse af en fællesskabskodeks for veterinærlægemidler (2), at foretage de tilpasninger, som på baggrund af denne forordning måtte være nødvendige.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Veterinærlægemidler —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EØF) nr. 2377/90 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 12. januar 2008.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. november 2007.

På Kommissionens vegne

Günter VERHEUGEN

Næstformand


(1)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1064/2007 (EUT L 243 af 18.9.2007, s. 3).

(2)  EFT L 311 af 28.11.2001, s. 1. Senest ændret ved direktiv 2004/28/EF (EUT L 136 af 30.4.2004, s. 58).


BILAG

Følgende stof indsættes i bilag I til forordning (EØF) nr. 2377/90 (liste over farmakologisk virksomme stoffer, for hvilke der er fastsat maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer):

4.   Anti-inflammatoriske lægemidler

4.1.   Ikke-steroide anti-inflammatoriske lægemidler

4.1.7.   Sulfonerede phenyllactoner

Farmakologisk virksomme stoffer

Restmarkør

Dyreart

MRL

Målvæv

»Firocoxib

Firocoxib

Heste

10 μg/kg

Muskel

15 μg/kg

Fedt

60 μg/kg

Lever

10 μg/kg

Nyre«


13.11.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 294/14


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1324/2007

af 12. november 2007

om ændring af forordning (EF) nr. 2535/2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår importordningen for mælk og mejeriprodukter og åbning af toldkontingenter

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter (1), særlig artikel 26, stk. 3, og artikel 29, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 14, stk. 1, i Kommissionens forordning (EF) nr. 2535/2001 (2) må importlicensansøgninger for kontingenter, der forvaltes efter bestemmelserne i afsnit 2, kapitel I, i nævnte forordning, kun indgives i løbet af de første ti dage af hvert halvår. Der kan ikke ske nogen effektiv import i ansøgningsperioderne, og indtil Kommissionen har bestemt, i hvilken udstrækning der skal udstedes licenser efter artikel 7, stk. 2, i Kommissionens forordning (EF) nr. 1301/2006 af 31. august 2006 om fælles regler for administration af toldkontingenter for import af landbrugsprodukter på grundlag af en importlicensordning (3). For at sikre, at importen kan finde sted fra kontingentdelperiodernes begyndelse, er det hensigtsmæssigt at foregribe licensansøgningsperioderne og at tilpasse de pågældende bestemmelser, herunder bestemmelserne om meddelelsen af godkendte erhvervsdrivende.

(2)

Forordning (EF) nr. 2535/2001 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(3)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Mælk og Mejeriprodukter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 2535/2001 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 9 ændres datoen »1. juni« til »1. maj«.

2)

Artikel 10, stk. 1, affattes således:

»1.   Hvert år inden den 20. maj meddeler medlemsstaternes myndigheder i henhold til stk. 3 Kommissionen en liste over godkendte erhvervsdrivende, og Kommissionen videresender listen til de øvrige medlemsstaters myndigheder.

Kun de på listen anførte erhvervsdrivende må indgive licensansøgninger fra den efterfølgende 1. juni for import i den efterfølgende periode fra 1. juli til 30. juni, jf. artikel 11 til 14.«

3)

Artikel 14, stk. 1, affattes således:

»1.   Licensansøgninger må kun indgives:

a)

fra 20. til 30. november for import i den efterfølgende periode fra 1. januar til 30. juni

b)

fra 1. til 10. juni for import i den efterfølgende periode fra 1. juli til 31. december.«

4)

Artikel 16, stk. 3, affattes således:

»3.   Uanset artikel 23 i forordning (EF) nr. 1291/2000 er importlicenser kun gyldige i den delperiode, for hvilken de er udstedt. Importlicenser skal i rubrik 24 indeholde en af de angivelser, der er anført i bilag XX.«

5)

Bilaget til nærværende forordning indsættes som bilag XX.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. november 2007.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1152/2007 (EUT L 258 af 4.10.2007, s. 3).

(2)  EFT L 341 af 22.12.2001, s. 29. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 980/2007 (EUT L 217 af 22.8.2007, s. 18).

(3)  EUT L 238 af 1.9.2006, s. 13. Ændret ved forordning (EF) nr. 289/2007 (EUT L 78 af 17.3.2007, s. 17).


BILAG

»BILAG XX

Angivelser som omhandlet i artikel 16, stk. 3:

:

bulgarsk

:

валидно от [дата на първия ден от подпериода] до [дата на последния ден от подпериода]

:

spansk

:

válido desde el [fecha del primer día del subperíodo] hasta el [fecha del último día del subperíodo]

:

tjekkisk

:

platné od [první den podobdobí] do [poslední den podobdobí]

:

dansk

:

gyldig fra [datoen for den første dag i delperioden] til [datoen for den sidste dag i delperioden]

:

tysk

:

gültig vom [Datum des ersten Tages des Teilzeitraums] bis [Datum des letzten Tages des Teilzeitraums]

:

estisk

:

kehtiv alates [alaperioodi alguskuupäev] kuni [alaperioodi lõpukuupäev]

:

græsk

:

ισχύει από [ημερομηνία της πρώτης ημέρας της υποπεριόδου] έως [ημερομηνία της τελευταίας ημέρας της υποπεριόδου]

:

engelsk

:

valid from [date of the first day of the subperiod] to [date of the last day of the subperiod]

:

fransk

:

valable du [date du premier jour de la sous-période] au [date du dernier jour de la sous-période]

:

italiensk

:

valido dal [data del primo giorno del sottoperiodo] al [data dell’ultimo giorno del sottoperiodo]

:

lettisk

:

spēkā no [apakšperioda pirmās dienas datums] līdz [apakšperioda pēdējās dienas datums]

:

litauisk

:

galioja nuo [pirmoji laikotarpio diena] iki [paskutinė laikotarpio diena]

:

ungarsk

:

érvényes [az alidőszak első napja]-tól/től [az alidőszak utolsó napja]-ig

:

maltesisk

:

Validu mid-[data ta’ l-ewwel jum tas-subperjodu] sad-[data ta’ l-aħħar jum tas-subperjodu]

:

nederlandsk

:

geldig van [begindatum van de deelperiode] tot en met [einddatum van de deelperiode]

:

polsk

:

ważne od [data – pierwszy dzień podokresu] do [data – ostatni dzień podokresu]

:

portugisisk

:

eficaz de [data do primeiro dia do subperíodo] até [data do último dia do subperíodo]

:

rumænsk

:

valabilă de la [data primei zile a subperioadei] până la [data ultimei zile a subperioadei]

:

slovakisk

:

platná od [dátum prvého dňa čiastkového obdobia] do [dátum posledného dňa čiastkového obdobia]

:

slovensk

:

velja od [datum prvega dne podobdobja] do [datum zadnjega dne podobdobja]

:

finsk

:

voimassa [osajakson ensimmäinen päivä]–[osajakson viimeinen päivä]

:

svensk

:

gäller från och med [delperiodens första dag] till och med [delperiodens sista dag]«


13.11.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 294/17


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1325/2007

af 12. november 2007

om forbud mod fiskeri efter sild i ICES-område V b og VI b og i EF-farvande i VI a N fra fartøjer, der fører fransk flag

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 af 20. december 2002 om bevarelse og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne som led i den fælles fiskeripolitik (1), særlig artikel 26, stk. 4,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2847/93 af 12. oktober 1993 om indførelse af en kontrolordning under den fælles fiskeripolitik (2), særlig artikel 21, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets forordning (EF) nr. 41/2007 af 21. december 2006 om fastsættelse for 2007 af fiskerimuligheder og dertil knyttede betingelser for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EF-farvande og for EF-fartøjer i andre farvande, som er omfattet af fangstbegrænsninger (3), er der fastsat kvoter for 2007.

(2)

Ifølge de oplysninger, Kommissionen har modtaget, har fiskeriet efter den bestand, der er omhandlet i bilaget, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i den pågældende medlemsstat, nået et sådant omfang, at den tildelte kvote for 2007 er opbrugt.

(3)

Det er derfor nødvendigt at forbyde fiskeri efter den pågældende bestand samt opbevaring om bord, omladning og landing af denne bestand —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Opbrugt kvote

Den fiskekvote, som for 2007 tildeltes den medlemsstat, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, for den i samme bilag omhandlede bestand, må anses for at være opbrugt fra den dato, der fastsat i det pågældende bilag.

Artikel 2

Forbud

Fiskeri efter den bestand, der er omhandlet i bilaget, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i denne medlemsstat, er forbudt fra den dato, der er fastsat i nævnte bilag. Det er forbudt at opbevare om bord, omlade og lande fangster af denne bestand taget af de pågældende fartøjer efter den dato.

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. november 2007.

På Kommissionens vegne

Fokion FOTIADIS

Generaldirektør for fiskeri og maritime anliggender


(1)  EFT L 358 af 31.12.2002, s. 59. Ændret ved forordning (EF) nr. 865/2007 (EUT L 192 af 24.7.2007, s. 1).

(2)  EFT L 261 af 20.10.1993, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1967/2006 (EUT L 409 af 30.12.2006, s. 11). Berigtiget ved EUT L 36 af 8.2.2007, s. 6.

(3)  EUT L 15 af 20.1.2007, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 898/2007 (EUT L 196 af 28.7.2007, s. 22).


BILAG

Nr.

68

Medlemsstat

Frankrig

Bestand

HER/5B6ANB

Art

Sild (Clupea harengus)

Område

V b og VI b; EF-farvande i VI a N

Dato

14.10.2007


13.11.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 294/19


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1326/2007

af 12. november 2007

om forbud mod fiskeri efter torsk i ICES-område I og II b fra fartøjer, der fører fransk flag

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 af 20. december 2002 om bevarelse og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne som led i den fælles fiskeripolitik (1), særlig artikel 26, stk. 4,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2847/93 af 12. oktober 1993 om indførelse af en kontrolordning under den fælles fiskeripolitik (2), særlig artikel 21, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets forordning (EF) nr. 41/2007 af 21. december 2006 om fastsættelse for 2007 af fiskerimuligheder og dertil knyttede betingelser for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EF-farvande og for EF-fartøjer i andre farvande, som er omfattet af fangstbegrænsninger (3), er der fastsat kvoter for 2007.

(2)

Ifølge de oplysninger, Kommissionen har modtaget, har fiskeriet efter den bestand, der er omhandlet i bilaget, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i den pågældende medlemsstat, nået et sådant omfang, at den tildelte kvote for 2007 er opbrugt.

(3)

Fiskeri efter den pågældende bestand samt opbevaring om bord, omladning og landing af fangster af denne bestand bør derfor forbydes —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Opbrugt kvote

Den fiskekvote, som for 2007 tildeltes den medlemsstat, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, for den i samme bilag omhandlede bestand, må anses for at være opbrugt fra den dato, der fastsat i det pågældende bilag.

Artikel 2

Forbud

Fiskeri efter den bestand, der er omhandlet i bilaget, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i denne medlemsstat, er forbudt fra den dato, der er fastsat i nævnte bilag. Det er forbudt at opbevare om bord, omlade og lande fangster af denne bestand taget af de pågældende fartøjer efter den dato.

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. november 2007.

På Kommissionens vegne

Fokion FOTIADIS

Generaldirektør for fiskeri og maritime anliggender


(1)  EFT L 358 af 31.12.2002, s. 59. Ændret ved forordning (EF) nr. 865/2007 (EUT L 192 af 24.7.2007, s. 1).

(2)  EFT L 261 af 20.10.1993, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1967/2006 (EUT L 409 af 30.12.2006, s. 11). Berigtiget ved EUT L 36 af 8.2.2007, s. 6.

(3)  EUT L 15 af 20.1.2007, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 898/2007 (EUT L 196 af 28.7.2007, s. 22).


BILAG

Nr.

69

Medlemsstat

Frankrig

Bestand

COD/1/2B.

Art

Torsk (Gadus morhua)

Område

I og II b

Dato

14.10.2007


II Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

Europa-Parlamentet og Rådet

13.11.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 294/21


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

af 23. oktober 2007

om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning

(2007/726/EF)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (1), særlig punkt 28,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1927/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2),

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den Europæiske Union har oprettet en Europæisk Fond for Tilpasning til Globaliseringen (herefter »fonden«) for at yde supplerende støtte til overflødiggjorte arbejdstagere, der er ramt af følgerne af større strukturændringer i verdenshandelsmønstrene, med henblik på deres reintegrering på arbejdsmarkedet.

(2)

Den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 giver mulighed for at anvende fonden inden for et årligt loft på 500 mio. EUR.

(3)

Forordning (EF) nr. 1927/2006 indeholder de bestemmelser, hvorefter fonden kan anvendes.

(4)

Frankrig har fremsendt anmodninger om anvendelse af fonden i forbindelse med to tilfælde af strukturbetinget arbejdsløshed inden for bilindustrien: Peugeot SA og Renault SA —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

For Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2007 tages Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i anvendelse med henblik på tilvejebringelse af et beløb på 3 816 280 EUR.

Artikel 2

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Strasbourg, den 23. oktober 2007.

På Europa-Parlamentets vegne

H.-G. PÖTTERING

Formand

På Rådets vegne

M. LOBO ANTUNES

Formand


(1)  EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.

(2)  EUT L 406 af 30.12.2006, s. 1.


Rådet

13.11.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 294/23


RÅDETS BESLUTNING

af 8. november 2007

om bemyndigelse af Republikken Slovenien til i Det Europæiske Fællesskabs interesse at ratificere protokollen af 12. februar 2004 om ændring af Paris-konventionen af 29. juli 1960 om ansvar over for tredjemand på den nukleare energis område

(2007/727/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 61, litra c), og artikel 67 sammenholdt med artikel 300, stk. 2, første afsnit, og stk. 3, andet afsnit,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til samstemmende udtalelse fra Europa-Parlamentet, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Protokollen af 12. februar 2004 om ændring af konventionen af 29. juli 1960 om ansvar over for tredjemand på den nukleare energis område (i det følgende benævnt »protokollen«), ændret ved tillægsprotokollen af 28. januar 1964 og protokollen af 16. november 1982 (i det følgende benævnt »Paris-konventionen«), indeholder bestemmelser, der berører de regler, der er fastsat i Rådets forordning (EF) nr. 44/2001 af 22. december 2000 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område (1). Dette er et område, hvor Fællesskabet har enekompetence.

(2)

Ved beslutning 2003/882/EF (2) bemyndigede Rådet de medlemsstater, der er kontraherende parter i Paris-konventionen, til at undertegne protokollen i Fællesskabets interesse.

(3)

Ved beslutning 2004/294/EF (3) bemyndigede Rådet de samme medlemsstater til i Fællesskabets interesse at ratificere eller tiltræde protokollen. I henhold til artikel 2 i den pågældende beslutning skulle medlemsstaterne træffe de nødvendige foranstaltninger med henblik på samtidig at deponere deres instrumenter for ratifikation eller tiltrædelse af protokollen, om muligt inden den 31. december 2006.

(4)

Beslutning 2004/294/EF omfattede de medlemsstater, der var medlemmer af Fællesskabet den 8. marts 2004, med undtagelse af Østrig, Danmark, Irland og Luxembourg, som det fremgår af den kombinerede anvendelse af bestemmelserne i den pågældende beslutnings artikel 1, stk. 3, og artikel 4.

(5)

Republikken Slovenien er en kontraherende part i Paris-konventionen og undertegnede protokollen på egne vegne den 12. februar 2004. Eftersom beslutning 2004/294/EF kun omfattede visse medlemsstater, kunne Republikken Slovenien ikke efter sin tiltrædelse af Den Europæiske Union den 1. maj 2004 betragtes som værende omfattet af den i henhold til artikel 53 i tiltrædelsesakten af 2003.

(6)

Det Forenede Kongerige og Irland er bundet af forordning (EF) nr. 44/2001 og deltager derfor i vedtagelsen af denne beslutning.

(7)

I medfør af artikel 1 og 2 i protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, deltager Danmark ikke i vedtagelsen af denne beslutning, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Danmark.

(8)

Republikken Sloveniens ratifikation af protokollen berører ikke stillingen for de medlemsstater af Fællesskabet, der ikke er kontraherende parter i Paris-konventionen —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Uden at det berører Fællesskabets beføjelser, ratificerer Republikken Slovenien i Fællesskabets interesse protokollen om ændring af Paris-konventionen.

Sloveniens ratifikation af protokollen berører ikke stillingen for de medlemsstater af Fællesskabet, der ikke er kontraherende parter i Paris-konventionen.

Artikel 2

Republikken Slovenien træffer de nødvendige foranstaltninger med henblik på at deponere sit instrument for ratifikation af protokollen, om muligt samtidig med de medlemsstater, som er omfattet af beslutning 2004/294/EF.

Artikel 3

Ved ratifikationen af protokollen meddeler Republikken Slovenien skriftligt generalsekretæren for Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling, at ratifikationen er sket i overensstemmelse med denne beslutning.

Artikel 4

Denne beslutning er rettet til Republikken Slovenien.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. november 2007.

På Rådets vegne

R. PEREIRA

Formand


(1)  EFT L 12 af 16.1.2001, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1791/2006 (EUT L 363 af 20.12.2006, s. 1).

(2)  EUT L 338 af 23.12.2003, s. 30.

(3)  EUT L 97 af 1.4.2004, s. 53.


13.11.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 294/25


RÅDETS AFGØRELSE

af 8. november 2007

om beskikkelse af en spansk suppleant til Regionsudvalget

(2007/728/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 263,

under henvisning til indstilling fra den spanske regering, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 24. januar 2006 afgørelse 2006/116/EF om beskikkelse af medlemmerne af og suppleanterne til Regionsudvalget for perioden 26. januar 2006 til 25. januar 2010 (1).

(2)

Der er blevet en plads ledig som suppleant til Regionsudvalget, efter at Francisco José IRIBARREN FENTANES’ mandat er udløbet —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Alberto CATALÁN HIGUERAS, Consejero de Relaciones Institucionales y Portavoz del Gobierno de la Comunidad Foral de Navarra, beskikkes som suppleant til Regionsudvalget for den resterende del af mandatperioden, dvs. indtil den 25. januar 2010.

Artikel 2

Denne afgørelse har virkning fra dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. november 2007.

På Rådets vegne

R. PEREIRA

Formand


(1)  EUT L 56 af 25.2.2006, s. 75.


Kommissionen

13.11.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 294/26


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 7. november 2007

om ændring af Rådets direktiv 64/432/EØF, 90/539/EØF, 92/35/EØF, 92/119/EØF, 93/53/EØF, 95/70/EF, 2000/75/EF, 2001/89/EF og 2002/60/EF samt af beslutning 2001/618/EF og 2004/233/EF for så vidt angår listerne over nationale referencelaboratorier og statsinstitutter

(meddelt under nummer K(2007) 5311)

(EØS-relevant tekst)

(2007/729/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 64/432/EØF af 26. juni 1964 om veterinærpolitimæssige problemer ved handel inden for Fællesskabet med kvæg og svin (1), særlig artikel 8, artikel 9, stk. 2, artikel 10, stk. 2, og artikel 16, stk. 1, andet afsnit,

under henvisning til Rådets direktiv 90/539/EØF af 15. oktober 1990 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandelen inden for Fællesskabet med fjerkræ og rugeæg samt for indførsel heraf fra tredjelande (2), særlig artikel 34,

under henvisning til Rådets direktiv 92/35/EØF af 29. april 1992 om fastsættelse af regler for kontrol med og foranstaltninger til bekæmpelse af hestepest (3), særlig artikel 18,

under henvisning til Rådets direktiv 92/119/EØF af 17. december 1992 om generelle fællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af visse dyresygdomme samt om specifikke foranstaltninger vedrørende blæreudslæt hos svin (4), særlig artikel 24, stk. 2,

under henvisning til Rådets direktiv 93/53/EØF af 24. juni 1993 om minimumsfællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af visse fiskesygdomme (5), særlig artikel 18, stk. 2,

under henvisning til Rådets direktiv 95/70/EF af 22. december 1995 om minimumsfællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af visse sygdomme hos toskallede bløddyr (6), særlig artikel 9, stk. 2,

under henvisning til Rådets direktiv 2000/75/EF af 20. november 2000 om vedtagelse af specifikke bestemmelser vedrørende foranstaltninger til bekæmpelse og udryddelse af bluetongue hos får (7), særlig artikel 19, stk. 2,

under henvisning til Rådets direktiv 2001/89/EF af 23. oktober 2001 om EF-foranstaltninger til bekæmpelse af klassisk svinepest (8), særlig artikel 25, stk. 2,

under henvisning til Rådets direktiv 2002/60/EF af 27. juni 2002 om specifikke bestemmelser for bekæmpelse af afrikansk svinepest og om ændring af direktiv 92/119/EØF for så vidt angår Teschener syge og afrikansk svinepest (9), særlig artikel 26, stk. 1,

under henvisning til Rådets beslutning 2000/258/EF af 20. marts 2000 om udpegning af et institut, der skal opstille de nødvendige kriterier for standardisering af serologiske test til kontrol af rabiesvacciners virkning (10), særlig artikel 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I direktiv 64/432/EØF er der fastsat en liste over statsinstitutter og nationale referencelaboratorier, som er ansvarlige for officiel prøvning af tuberkuliner og reagenser, en liste over nationale referencelaboratorier for kvægbrucellose såvel som en liste over officielle institutter, som er ansvarlige for, at standardantigenet til laboratoriebrug korrigeres efter det officielle EØF-standardserum (E.I. serum) fra Statens Veterinære Serumlaboratorium, København, for så vidt angår enzootisk kvægleukose.

(2)

I henhold til direktiv 90/539/EØF skal medlemsstaterne udpege nationale referencelaboratorier, der er ansvarlige for koordineringen af diagnostiske metoder og disses anvendelse i godkendte laboratorier. De nationale referencelaboratorier er nævnt i direktivet.

(3)

I henhold til direktiv 92/35/EØF skal medlemsstaterne udpege nationale laboratorier, der er ansvarlige for koordineringen af normer og diagnostiske metoder og disses anvendelse i godkendte laboratorier. De nationale laboratorier er nævnt i direktivet. Ved direktiv 92/35/EØF udpeges desuden EF-referencelaboratoriet for hestepest.

(4)

I henhold til direktiv 92/119/EØF skal medlemsstaterne udpege nationale laboratorier for hver af de sygdomme, der er nævnt i direktivet. Listen over nationale laboratorier for blæreudslæt hos svin findes i direktivet.

(5)

I henhold til direktiv 93/53/EØF skal medlemsstaterne udpege nationale referencelaboratorier for hver af de sygdomme, der er nævnt i direktivet. Listen over nationale referencelaboratorier for fiskesygdomme findes i direktivet.

(6)

I henhold til direktiv 95/70/EF skal medlemsstaterne udpege nationale referencelaboratorier, der kan udtage prøver og foretage undersøgelser. Listen over nationale referencelaboratorier for sygdomme hos toskallede bløddyr findes i direktivet.

(7)

I henhold til direktiv 2000/75/EF skal medlemsstaterne udpege nationale referencelaboratorier, der er ansvarlige for at foretage laboratorieundersøgelser. De nationale laboratorier er nævnt i direktivet.

(8)

I henhold til direktiv 2001/89/EF skal medlemsstaterne sørge for, at samordningen af normer og diagnosticeringsmetoder varetages af et nationalt laboratorium. De nationale laboratorier er nævnt i direktivet.

(9)

I henhold til direktiv 2002/60/EF skal medlemsstaterne sørge for, at samordningen af normer og diagnosticeringsmetoder varetages af et nationalt laboratorium. De nationale laboratorier er nævnt i direktivet.

(10)

I Kommissionens beslutning 2001/618/EF af 23. juli 2001 om supplerende garantier med hensyn til Aujeszkys sygdom i medlemsstaternes samhandel med svin, om kriterier for de oplysninger, der skal gives om sygdommen, og om ophævelse af beslutning 93/24/EØF og 93/244/EØF (11) er der fastsat en liste over institutter, der er ansvarlige for at kontrollere kvaliteten af ELISA-metoden i hver enkelt medlemsstat og især for at producere og standardisere nationale referencesera i overensstemmelse med EF-referenceseraene. Listen findes i beslutningen.

(11)

Ved Kommissionens beslutning 2004/233/EF af 4. marts 2004 om godkendelse af laboratorier til at kontrollere virkningen af rabiesvaccine på kødædende husdyr (12) er der fastsat en liste over godkendte laboratorier i medlemsstaterne udarbejdet på grundlag af resultaterne af godkendelsesprøvningerne som meddelt af AFSSA-laboratoriet i Nancy, som er udpeget til at opstille de nødvendige kriterier for standardisering af serologiske test til kontrol af rabiesvacciners virkning.

(12)

Nogle medlemsstater har indgivet anmodning om, at oplysningerne vedrørende deres nationale referencelaboratorier eller godkendte laboratorier, som er opført i de pågældende direktiver og beslutninger, ændres. Oplysningerne vedrørende EF-referencelaboratoriet for hestepest bør også ændres.

(13)

Direktiv 64/432/EØF, 90/539/EØF, 92/35/EØF, 92/119/EØF, 93/53/EØF, 95/70/EF, 2000/75/EF, 2001/89/EF og 2002/60/EF samt beslutning 2001/618/EF og 2004/233/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(14)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Direktiv 64/432/EØF, 90/539/EØF, 92/35/EØF, 92/119/EØF, 93/53/EØF, 95/70/EF, 2000/75/EF, 2001/89/EF og 2002/60/EF samt beslutning 2001/618/EF og 2004/233/EF ændres som angivet i bilaget til nærværende beslutning.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. november 2007.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT 121 af 29.7.1964, s. 1977/64. Senest ændret ved direktiv 2006/104/EF (EUT L 363 af 20.12.2006, s. 352).

(2)  EFT L 303 af 31.10.1990, s. 6. Senest ændret ved direktiv 2006/104/EF.

(3)  EFT L 157 af 10.6.1992, s. 19. Senest ændret ved direktiv 2006/104/EF.

(4)  EFT L 62 af 15.3.1993, s. 69. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2007/10/EF (EUT L 63 af 1.3.2007, s. 24).

(5)  EFT L 175 af 19.7.1993, s. 23. Senest ændret ved direktiv 2006/104/EF.

(6)  EFT L 332 af 30.12.1995, s. 33. Senest ændret ved direktiv 2006/104/EF.

(7)  EFT L 327 af 22.12.2000, s. 74. Ændret ved direktiv 2006/104/EF.

(8)  EFT L 316 af 1.12.2001, s. 5. Ændret ved direktiv 2006/104/EF.

(9)  EFT L 192 af 20.7.2002, s. 27. Ændret ved direktiv 2006/104/EF.

(10)  EFT L 79 af 30.3.2000, s. 40. Ændret ved Kommissionens beslutning 2003/60/EF (EFT L 23 af 28.1.2003, s. 30).

(11)  EFT L 215 af 9.8.2001, s. 48. Senest ændret ved beslutning 2007/603/EF (EUT L 236 af 8.9.2007, s. 7).

(12)  EUT L 71 af 10.3.2004, s. 30. Ændret ved forordning (EF) nr. 1792/2006 (EUT L 362 af 20.12.2006, s. 1).


BILAG

I direktiv 64/432/EØF, 90/539/EØF, 92/35/EØF, 92/119/EØF, 93/53/EØF, 95/70/EF, 2000/75/EF, 2001/89/EF og 2002/60/EF samt beslutning 2001/618/EF og 2004/233/EF foretages følgende ændringer:

1)

I direktiv 64/432/EØF foretages følgende ændringer:

a)

I punkt 4.2 i bilag B affattes oplysningerne vedrørende Tyskland, Danmark, Frankrig og Ungarn således:

»DE

Friedrich-Loeffler-Institut

Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit

Standort Jena

Naumburger Str. 96a

07743 Jena

Tel. (49-3641) 804-0

Fax (49-3641) 804-228

E-Mail: poststelle@fli.bund.de

DK

National Veterinary Institute, Technical University of Denmark

Bülowsvej 27

DK-1790 Copenhagen V

FR

Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses

AFSSA-LERPAZ

23, avenue du Général-de-Gaulle

F-94703 Maisons-Alfort Cedex

HU

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, Állat-egészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság

Central Agricultural Office, Veterinary Diagnostic Directorate

Address: 1149 Budapest, Tábornok u. 2.

Mailing Address: 1581 Budapest, 146. Pf. 2.

Tel.: +36 1 460-6300

Fax: +36 1 252-5177

E-mail: titkarsag@oai.hu«

b)

I punkt 4.2 i bilag C affattes oplysningerne vedrørende Tyskland, Danmark, Frankrig og Ungarn således:

»DE

Friedrich-Loeffler-Institut

Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit

Boddenblick 5a

17493 Greifswald — Insel Riems

Tel. (49-38351) 7-0

Fax (49-38351) 7-219

E-Mail: poststelle@fli.bund.de

DK

National Veterinary Institute, Technical University of Denmark

Bülowsvej 27

DK-1790 Copenhagen V

FR

Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses

AFSSA-LERPAZ

23, avenue du Général-de-Gaulle

F-94703 Maisons-Alfort Cedex

HU

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, Állat-egészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság

Central Agricultural Office, Veterinary Diagnostic Directorate

Address: 1149 Budapest, Tábornok u. 2.

Mailing Address: 1581 Budapest, 146. Pf. 2.

Tel.: +36 1 460-6300

Fax: +36 1 252-5177

E-mail: titkarsag@oai.hu«

c)

I kapitel II i bilag D foretages følgende ændringer i del A:

i)

punkt 1 affattes således:

»1.

Til prøven anvendes et antigen, der indeholder glycoproteiner fra kvægleukosevirus. Antigenet standardiseres efter et standardserum (E.I. serum) fra Veterinærinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet, København V.«

ii)

I punkt 2 affattes første punktum således:

»De nedenfor angivne officielle institutter er ansvarlige for, at standardantigenet til laboratoriebrug kalibreres i forhold til det officielle EØF-standardserum (E.I. serum) fra Veterinærinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet, Kalvehave.«

iii)

I listen i punkt 2 affattes oplysningerne vedrørende Tyskland, Danmark og Ungarn således:

»DE

Friedrich-Loeffler-Institut

Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit

Standort Wusterhausen

Seestraße 55

16868 Wusterhausen

Tel. (49-33979) 80-0

Fax (49-33979) 80-200

E-Mail: poststelle.wus@fli.bund.de

DK

National Veterinary Institute, Technical University of Denmark

Lindholm

DK-4771 Kalvehave

HU

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, Állat-egészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság

Central Agricultural Office, Veterinary Diagnostic Directorate

Address: 1149 Budapest, Tábornok u. 2.

Mailing Address: 1581 Budapest, 146. Pf. 2.

Tel.: +36 1 460-6300

Fax: +36 1 252-5177

E-mail: titkarsag@oai.hu«

2)

I bilag I, punkt 1, til direktiv 90/539/EØF affattes oplysningerne vedrørende Danmark og Ungarn således:

»DK

National Veterinary Institute, Technical University of Denmark

Hangøvej 2

DK-8200 Aarhus N

HU

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, Állat-egészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság

Central Agricultural Office, Veterinary Diagnostic Directorate

Address: 1149 Budapest, Tábornok u. 2.

Mailing Address: 1581 Budapest, 146. Pf. 2.

Tel.: +36 1 460-6300

Fax: +36 1 252-5177

E-mail: titkarsag@oai.hu«

3)

I direktiv 92/35/EØF foretages følgende ændringer:

a)

I bilag I, del A, affattes oplysningerne vedrørende Tjekkiet, Tyskland, Danmark, Frankrig og Ungarn således:

»CZ

Státní veterinární ústav Jihlava

Rantířovská 93

586 05 Jihlava

Website: http://www.svujihlava.cz

Tel.: (420) 567 14 31 11

Fax: (420) 567 14 32 62

E-mail: info@svujihlava.cz

DE

Friedrich-Loeffler-Institut

Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit

Boddenblick 5a

17498 Greifswald — Insel Riems

Tel. (49-38351) 7-0

Fax (49-38351) 7-219

E-Mail: poststelle@fli.bund.de

DK

National Veterinary Institute, Technical University of Denmark

Lindholm

DK-4771 Kalvehave

FR

Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses

AFSSA-LERPAZ

23, avenue du Général-de-Gaulle

F-94703 Maisons-Alfort Cedex

HU

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, Állat-egészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság

Central Agricultural Office, Veterinary Diagnostic Directorate

Address: 1149 Budapest, Tábornok u. 2.

Mailing Address: 1581 Budapest, 146. Pf. 2.

Tel.: +36 1 460-6300

Fax: +36 1 252-5177

E-mail: titkarsag@oai.hu«

b)

Bilag II affattes således:

»BILAG II

EF-REFERENCELABORATORIUM

Laboratorio Central de Sanidad Animal de Algete

Carretera de Algete, km 8

E-28110 Algete (Madrid)

Tel. (34) 916 29 03 00

Fax (34) 916 29 05 98

Correo electrónico: lcv@mapya.es«

4)

I bilag II, punkt 5, til direktiv 92/119/EØF affattes oplysningerne vedrørende Tyskland, Danmark, Frankrig og Ungarn således:

»DE

Friedrich-Loeffler-Institut

Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit

Boddenblick 5a

17493 Greifswald — Insel Riems

Tel. (49-38351) 7-0

Fax (49-38351) 7-219

E-Mail: poststelle@fli.bund.de

DK

National Veterinary Institute, Technical University of Denmark

Lindholm

DK-4771 Kalvehave

FR

Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses

AFSSA-LERPAZ

23, avenue du Général-de-Gaulle

F-94703 Maisons-Alfort Cedex

HU

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, Állat-egészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság

Central Agricultural Office, Veterinary Diagnostic Directorate

Address: 1149 Budapest, Tábornok u. 2.

Mailing Address: 1581 Budapest, 146. Pf. 2.

Tel.: +36 1 460-6300

Fax: +36 1 252-5177

E-mail: titkarsag@oai.hu«

5)

I bilag A til direktiv 93/53/EØF affattes oplysningerne vedrørende Tyskland, Danmark og Ungarn således:

»DE

Friedrich-Loeffler-Institut

Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit

Boddenblick 5a

17493 Greifswald — Insel Riems

Tel. (49-38351) 7-0

Fax (49-38351) 7-219

E-Mail: poststelle@fli.bund.de

DK

National Veterinary Institute, Technical University of Denmark

Hangøvej 2

DK-8200 Aarhus N

HU

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, Állat-egészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság

Central Agricultural Office, Veterinary Diagnostic Directorate

Address: 1149 Budapest, Tábornok u. 2.

Mailing Address: 1581 Budapest, 146. Pf. 2.

Tel.: +36 1 460-6300

Fax: +36 1 252-5177

E-mail: titkarsag@oai.hu«

6)

I bilag C til direktiv 95/70/EF affattes oplysningerne vedrørende Belgien, Tyskland og Ungarn således:

»BE

Laboratory for Microbiology in Foodstuffs

University of Liège

Boulevard de Colonster 20

Bât. 43 bis, Start-Tilman

B-4000 Liège

DE

Friedrich-Loeffler-Institut

Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit

Boddenblick 5a

17493 Greifswald — Insel Riems

Tel. (49-38351) 7-0

Fax (49-38351) 7-219

E-Mail: poststelle@fli.bund.de

HU

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, Állat-egészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság

Central Agricultural Office, Veterinary Diagnostic Directorate

Address: 1149 Budapest, Tábornok u. 2.

Mailing Address: 1581 Budapest, 146. Pf. 2.

Tel.: +36 1 460-6300

Fax: +36 1 252-5177

E-mail: titkarsag@oai.hu«

7)

I bilag I, afsnit A, til direktiv 2000/75/EF affattes oplysningerne vedrørende Tjekkiet, Tyskland, Danmark og Ungarn således:

»CZ

Státní veterinární ústav Jihlava

Rantířovská 93

586 05 Jihlava

Website: http://www.svujihlava.cz

Tel.: (420) 567 14 31 11

Fax: (420) 567 14 32 62

E-mail: info@svujihlava.cz

DE

Friedrich-Loeffler-Institut

Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit

Boddenblick 5a

17493 Greifswald — Insel Riems

Tel. (49-38351) 7-0

Fax (49-38351) 7-219

E-Mail: poststelle@fli.bund.de

DK

National Veterinary Institute, Technical University of Denmark

Lindholm

DK-4771 Kalvehave

HU

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, Állat-egészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság

Central Agricultural Office, Veterinary Diagnostic Directorate

Address: 1149 Budapest, Tábornok u. 2.

Mailing Address: 1581 Budapest, 146. Pf. 2.

Tel.: +36 1 460-6300

Fax: +36 1 252-5177

E-mail: titkarsag@oai.hu«

8)

I bilag III, punkt 1, til direktiv 2001/89/EF affattes oplysningerne vedrørende Tjekkiet, Tyskland, Danmark og Ungarn således:

»CZ

Státní veterinární ústav Jihlava

Rantířovská 93

586 05 Jihlava

Website: http://www.svujihlava.cz

Tel.: (420) 567 14 31 11

Fax: (420) 567 14 32 62

E-mail: info@svujihlava.cz

DE

Friedrich-Loeffler-Institut

Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit

Boddenblick 5a

17493 Greifswald — Insel Riems

Tel. (49-38351) 7-0

Fax (49-38351) 7-219

E-Mail: poststelle@fli.bund.de

DK

National Veterinary Institute, Technical University of Denmark

Lindholm

DK-4771 Kalvehave

HU

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, Állat-egészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság

Central Agricultural Office, Veterinary Diagnostic Directorate

Address: 1149 Budapest, Tábornok u. 2.

Mailing Address: 1581 Budapest, 146. Pf. 2.

Tel.: +36 1 460-6300

Fax: +36 1 252-5177

E-mail: titkarsag@oai.hu«

9)

I bilag IV, punkt 1, til direktiv 2002/60/EF affattes oplysningerne vedrørende Tjekkiet, Tyskland, Danmark og Ungarn således:

»CZ

Státní veterinární ústav Jihlava

Rantířovská 93

586 05 Jihlava

Website: http://www.svujihlava.cz

Tel.: (420) 567 14 31 11

Fax: (420) 567 14 32 62

E-mail: info@svujihlava.cz

DE

Friedrich-Loeffler-Institut

Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit

Boddenblick 5a

17493 Greifswald — Insel Riems

Tel. (49-38351) 7-0

Fax (49-38351) 7-219

E-Mail: poststelle@fli.bund.de

DK

National Veterinary Institute, Technical University of Denmark

Lindholm

DK-4771 Kalvehave

HU

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, Állat-egészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság

Central Agricultural Office, Veterinary Diagnostic Directorate

Address: 1149 Budapest, Tábornok u. 2.

Mailing Address: 1581 Budapest, 146. Pf. 2.

Tel.: +36 1 460-6300

Fax: +36 1 252-5177

E-mail: titkarsag@oai.hu«

10)

I bilag III, stk. 2, litra d), til beslutning 2001/618/EF affattes oplysningerne vedrørende Danmark og Ungarn således:

»DK

National Veterinary Institute, Technical University of Denmark

Lindholm

DK-4771 Kalvehave

HU

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, Állat-egészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság

Central Agricultural Office, Veterinary Diagnostic Directorate

Address: 1149 Budapest, Tábornok u. 2.

Mailing Address: 1581 Budapest, 146. Pf. 2.

Tel.: +36 1 460-6300

Fax: +36 1 252-5177

E-mail: titkarsag@oai.hu«

11)

I bilag I til beslutning 2004/233/EF foretages følgende ændringer:

a)

Rubrik 4 og 6 vedrørende Tyskland affattes således:

»4.

Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt

Fachbereich 4 Veterinärmedizin

Haferbreiter Weg 132—135

D-39576 Stendal

6.

Friedrich-Loeffler-Institut

Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit

Institut für epidemiologische Diagnostik

Seestraße 55

D-16868 Wusterhausen«

b)

Rubrik 1 og 2 vedrørende Tjekkiet affattes således:

»Státní veterinární ústav Praha

Sídlištní 24

163 05 Praha 6 – Lysolaje

Tel.: (420) 251 03 11 11

Fax: (420) 220 92 06 55

E-mail: sekretariat@svupraha.cz«

c)

Rubrikken vedrørende Spanien affattes således:

»Laboratorio Central de Sanidad Animal de Santa Fe

Camino del Jau, s/n

E-18320 Santa Fe (Granada)

Tel./Fax (34) 958 44 04 00/12 00

Correo electrónico: clvgr@mapya.es«

d)

Rubrikken vedrørende Ungarn affattes således:

»Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, Állat-egészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság

Central Agricultural Office, Veterinary Diagnostic Directorate

Address: H-1149 Budapest, Tábornok u. 2.

Mailing Address: 1581 Budapest, 146. Pf. 2.

Tel.: +36 1 460-6300

Fax: +36 1 252-5177

E-mail: titkarsag@oai.hu«.


Berigtigelser

13.11.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 294/36


Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 1303/2007 af 5. november 2007 om fastlæggelse af gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1966/2006 om elektronisk registrering og indberetning af fiskerioplysninger og om teledetektionsmetoder

( Den Europæiske Unions Tidende L 290 af 8. november 2007 )

Offentliggørelsen af ovenstående forordning i Den Europæiske Unions Tidende ophæves hermed.