ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 289

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

50. årgang
7. november 2007


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1297/2007 af 6. november 2007 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1298/2007 af 6. november 2007 om ændring af forordning (EF) Nr. 900/2007 for at skelne mellem tredjelande og områder i Den Europæiske Unions medlemsstater, som ikke er omfattet af Fællesskabets toldområde

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1299/2007 af 6. november 2007 om anerkendelse af producentsammenslutningerne i humlesektoren (kodificeret udgave)

4

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1300/2007 af 6. november 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 1622/2000 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 om den fælles markedsordning for vin, og om en EF-kodeks for ønologiske fremgangsmåder og behandlingsmetoder

8

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1301/2007 af 6. november 2007 om forbud mod fiskeri efter torsk i ICES-område I og II b fra fartøjer, der fører polsk flag

10

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Rådet

 

 

2007/714/EF

 

*

Rådets afgørelse af 30. oktober 2007 om beskikkelse af et italiensk medlem af og en italiensk suppleant til Regionsudvalget

12

 

 

2007/715/EF, Euratom

 

*

Rådets afgørelse af 30. oktober 2007 om beskikkelse af et tysk medlem af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

13

 

 

Kommissionen

 

 

2007/716/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 30. oktober 2007 om overgangsforanstaltninger vedrørende de strukturelle krav til visse virksomheder i sektorerne for kød og mælk i Bulgarien, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 og (EF) nr. 853/2004 (meddelt under nummer K(2007) 5238)  ( 1 )

14

 

 

2007/717/EF

 

*

Kommissionens afgørelse af 31. oktober 2007 om nedsættelse af en ekspertgruppe for elektronisk fakturering (e-fakturering)

38

 

 

2007/718/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 6. november 2007 om visse beskyttelsesforanstaltninger mod mund- og klovesyge i Cypern (meddelt under nummer K(2007) 5452)  ( 1 )

45

 

 

2007/719/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 6. november 2007 om fordeling for produktionsåret 2007/08 af de vejledende støttebeløb mellem medlemsstaterne for et bestemt antal hektarer med henblik på omstrukturering og omstilling af vindyrkningsarealer i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 (meddelt under nummer K(2007) 5293)

59

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

FORORDNINGER

7.11.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 289/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1297/2007

af 6. november 2007

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 3223/94 af 21. december 1994 om gennemførelsesbestemmelser til importordningen for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 4, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 3223/94 fastsættes som følge af gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 3223/94, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 7. november 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. november 2007.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 756/2007 (EUT L 172 af 30.6.2007, s. 41).


BILAG

til Kommissionens forordning af 6. november 2007 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

MA

80,2

MK

52,6

TR

65,0

ZZ

65,9

0707 00 05

JO

196,3

MA

47,2

MK

70,4

TR

118,7

ZZ

108,2

0709 90 70

MA

83,1

TR

83,1

ZZ

83,1

0805 20 10

MA

94,2

ZZ

94,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

39,1

TR

101,1

UY

82,7

ZZ

74,3

0805 50 10

AR

83,9

TR

96,4

ZA

54,0

ZZ

78,1

0806 10 10

BR

246,5

TR

125,5

US

254,7

ZZ

208,9

0808 10 80

AR

81,9

AU

183,7

CA

92,0

CL

86,0

MK

30,6

US

99,1

ZA

92,9

ZZ

95,2

0808 20 50

AR

49,2

CN

77,8

TR

133,6

ZZ

86,9


(1)  Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« repræsenterer »anden oprindelse«.


7.11.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 289/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1298/2007

af 6. november 2007

om ændring af forordning (EF) Nr. 900/2007 for at skelne mellem tredjelande og områder i Den Europæiske Unions medlemsstater, som ikke er omfattet af Fællesskabets toldområde

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 af 20. februar 2006 om den fælles markedsordning for sukker (1), særlig artikel 40, stk. 1, litra g), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved artikel 1 i Kommissionens forordning (EF) nr. 900/2007 af 27. juli 2007 om en løbende licitation indtil udgangen af produktionsåret 2007/08 med henblik på fastsættelse af en eksportrestitution for hvidt sukker (2) åbnes en løbende licitation med henblik på fastsættelse af en eksportrestitution for hvidt sukker henhørende under KN-kode 1701 99 10 for alle destinationer med undtagelse af Andorra, Gibraltar, Ceuta, Melilla, Pavestolen (Vatikanstaten), Liechtenstein, kommunerne Livigno og Campione d'Italia, Helgoland, Grønland, Færøerne, de områder af Republikken Cypern, hvor regeringen for Republikken Cypern ikke udøver faktisk kontrol, Albanien, Kroatien, Bosnien-Hercegovina, Serbien (3), Montenegro og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien.

(2)

For at undgå misfortolkninger af disse destinationers status er det hensigtsmæssigt at skelne mellem tredjelande og områder i Den Europæiske Unions medlemsstater, som ikke er omfattet af Fællesskabets toldområde.

(3)

Forordning (EF) nr. 900/2007 bør derfor ændres.

(4)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Sukker —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Artikel 1, stk. 1, i forordning (EF) Nr. 900/2007 affattes således:

»1.   Der åbnes en løbende licitation med henblik på fastsættelse af en eksportrestitution for hvidt sukker henhørende under KN-kode 1701 99 10 for alle destinationer med undtagelse af:

a)

tredjelande: Andorra, Pavestolen (Vatikanstaten), Liechtenstein, Albanien, Kroatien, Bosnien-Hercegovina, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Serbien (4) og Montenegro

b)

EU-medlemsstaters områder, der ikke er omfattet af Fællesskabets toldområde: Gibraltar, Ceuta, Melilla, kommunerne Livigno og Campione d'Italia, Helgoland, Grønland, Færøerne samt de områder af Republikken Cypern, hvor regeringen for Republikken Cypern ikke udøver faktisk kontrol.

Inden for den i afsnit 1 nævnte løbende licitations gyldighedsperiode holdes der dellicitationer.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. november 2007.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 58 af 28.2.2006, s. 1 Ændret ved forordning (EF) nr. 1182/2007 (EUT L 273 af 17.10.2007, s. 1).

(2)  EUT L 196 af 28.7.2007, s. 26.

(3)  Herunder Kosovo, som defineret af De Forenede Nationer i henhold til FN's Sikkerhedsråds resolution 1244 af 10. juni 1999.

(4)  Herunder Kosovo, som defineret af De Forenede Nationer i henhold til FN's Sikkerhedsråds resolution 1244 af 10. juni 1999.«


7.11.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 289/4


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1299/2007

af 6. november 2007

om anerkendelse af producentsammenslutningerne i humlesektoren

(kodificeret udgave)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1952/2005 af 23. november 2005 om den fælles markedsordning for humle og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 1696/71, (EØF) nr. 1037/72, (EØF) nr. 879/73 og (EØF) nr. 1981/82 (1), særlig artikel 17, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1351/72 af 28. juni 1972 om anerkendelse af producentsammenslutningerne i humlesektoren (2) er blevet ændret væsentligt ved flere lejligheder (3). Forordningen bør af klarheds- og rationaliseringshensyn kodificeres.

(2)

De i artikel 7, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1952/2005 fastsatte betingelser for anerkendelse af humleproducentsammenslutninger omfatter bl.a. anvendelse af fælles regler for produktion og afsætning i første handelsled samt dokumentation for en tilstrækkelig stor økonomisk aktivitet. Det er nødvendigt, at disse betingelser præciseres.

(3)

For at sikre en vis ansartethed i den administrative procedure bør der opstilles regler for visse detaljer vedrørende ansøgning om anerkendelse og angående meddelelse og tilbagekaldelse af anerkendelsen.

(4)

Til underretning for medlemsstaterne og alle interesserede parter er det hensigtsmæssigt at foreskrive offentliggørelse ved hvert kalenderårs begyndelse af listen over sammenslutningerne, der har fået anerkendelse i løbet af det foregående år, og over dem, hvis anerkendelse er blevet tilbagekaldt i løbet af samme periode.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Humle —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   De fælles regler, der omhandles i artikel 7, stk. 2, litra b) og c), i forordning (EF) nr. 1952/2005, fastsættes skriftligt. De skal mindst omfatte følgende elementer:

a)

for produktionens vedkommende:

i)

anvendelse af en eller flere bestemte sorter ved fornyelse af beplantningerne eller anlæg af nyplantninger

ii)

overholdelse af en vis dyrkningspraksis og af plantebeskyttelsesforanstaltninger

iii)

plukning, tørring og i påkommende tilfælde behandling for salg

b)

i forbindelse med afsætningen navnlig med hensyn til koncentrationen af og betingelserne for udbud:

i)

generelle bestemmelser for salg gennem sammenslutningerne

ii)

bestemmelser vedrørende de mængder, som producenterne kan sælge selv, samt regler for dette salg.

2.   Ved første handelsled forstås salg til engroshandelen eller til den be- eller forarbejdende industri af humle, der er produceret af sælgeren selv eller, når der er tale om salg gennem en sammenslutning, produceret af medlemmerne.

Artikel 2

1.   For at blive anerkendt skal en producentsammenslutning omfatte arealer på mindst 60 hektar og mindst 7 producenter.

For Grækenland nedsættes det minimale antal hektar til 30.

2.   Efter proceduren i artikel 16, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1952/2005 kan en medlemsstat efter begæring få tilladelse til at anerkende en sammenslutning, hvis registrerede arealer omfatter under 60 hektar, hvis disse arealer ligger i et anerkendt produktionsområde, der dækker under 100 hektarer.

Artikel 3

Ved ansøgning om anerkendelse forevises følgende dokumenter og oplysninger:

a)

vedtægterne

b)

oplysning om, hvilke personer der har beføjelser til at handle i sammenslutningens navn og på dennes vegne

c)

oplysning om den aktivitet, med hvilken ansøgningen om anerkendelse begrundes

d)

bevis for, at bestemmelserne i artikel 2 er overholdt.

Artikel 4

1.   Inden for en frist på tre måneder efter ansøgningens indgivelse træffer medlemsstaterne beslutning om, hvorvidt anerkendelse skal meddeles.

2.   Anerkendelsen af en sammenslutning tilbagekaldes, hvis de for anerkendelsen fastsatte betingelser ikke mere er opfyldt, eller hvis denne anerkendelse hviler på fejlagtige oplysninger.

Anerkendelsen tilbagekaldes med tilbagevirkende kraft, såfremt sammenslutningen har opnået den eller gør brug af den på svigagtig måde.

3.   Medlemsstaterne udøver en vedvarende kontrol med, at de anerkendte sammenslutninger overholder anerkendelsesbetingelserne.

Artikel 5

1.   Når en medlemsstat meddeler, afslår eller tilbagekalder en sammenslutnings anerkendelse, meddeler den Kommissionen dette inden to måneder efter meddelelsen til ansøgeren om afgørelsen, idet den anfører grundene til afslaget på ansøgningen eller til tilbagekaldelsen af anerkendelsen.

2.   Ved hvert kalenderårs begyndelse sørger Kommissionen for offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende af listen over de i løbet af det foregående år anerkendte sammenslutninger samt listen over dem, hvis anerkendelse er blevet tilbagekaldt i løbet af samme periode.

Artikel 6

Forordning (EØF) nr. 1351/72 ophæves.

Henvisninger til den ophævede forordning gælder som henvisninger til nærværende forordning og læses efter sammenligningstabellen i bilag II.

Artikel 7

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. november 2007.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 314 af 30.11.2005, s. 1. Berigtiget i EUT L 317 af 3.12.2005, s. 29.

(2)  EFT L 148 af 30.6.1972, s. 13. Senest ændret ved forordning (EØF) nr. 3858/87 (EFT L 363 af 23.12.1987, s. 27).

(3)  Se bilag I.


BILAG I

Ophævet forordning med oversigt over ændringer

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1351/72

(EFT L 148 af 30.6.1972, s. 13)

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2564/77

(EFT L 299 af 23.11.1977, s. 9)

Artikel 21 og bilag I, afdeling II, del B, litra e), i tiltrædelsesakten af 1979

(EFT L 291 af 19.11.1979, s. 77)

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2591/85

(EFT L 247 af 14.9.1985, s. 12)

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1323/86

(EFT L 117 af 6.5.1986, s. 12)

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3858/87

(EFT L 363 af 23.12.1987, s. 27)


BILAG II

Sammenligningstabel

Forordning (EØF) nr. 1351/72

Nærværende forordning

Artikel 1, stk. 1, indledende tekst

Artikel 1, stk. 1, indledende tekst

Artikel 1, stk. 1, litra a), indledende tekst

Artikel 1, stk. 1, litra a), indledende tekst

Artikel 1, stk. 1, litra a), punkt aa)

Artikel 1, stk. 1, litra a), nr. i)

Artikel 1, stk. 1, litra a), punkt bb)

Artikel 1, stk. 1, litra a), nr. ii)

Artikel 1, stk. 1, litra a), punkt cc)

Artikel 1, stk. 1, litra a), nr. iii)

Artikel 1, stk. 1, litra b), indledende tekst

Artikel 1, stk. 1, litra b), indledende tekst

Artikel 1, stk. 1, litra b), punkt aa)

Artikel 1, stk. 1, litra b), nr. i)

Artikel 1, stk. 1, litra b), punkt bb)

Artikel 1, stk. 1, litra b), nr. ii)

Artikel 1, stk. 1, litra b), punkt cc)

Artikel 1, stk. 2

Artikel 1, stk. 2

Artikel 2, stk. 1, første punktum

Artikel 2, stk. 1, første afsnit

Artikel 2, stk. 1, andet punktum

Artikel 2, stk. 1, andet afsnit

Artikel 2, stk. 2

Artikel 2, stk. 2

Artikel 3

Artikel 3

Artikel 4, stk. 1

Artikel 4, stk. 1

Artikel 4, stk. 2, første punktum

Artikel 4, stk. 2, første afsnit

Artikel 4, stk. 2, andet punktum

Artikel 4, stk. 2, andet afsnit

Artikel 4, stk. 3, første afsnit

Artikel 4, stk. 3

Artikel 4, stk. 3, andet afsnit

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 7

Bilag I

Bilag II


7.11.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 289/8


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1300/2007

af 6. november 2007

om ændring af forordning (EF) nr. 1622/2000 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 om den fælles markedsordning for vin, og om en EF-kodeks for ønologiske fremgangsmåder og behandlingsmetoder

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for vin (1), særlig artikel 46, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge afsnit B, punkt 3, i bilag V til forordning (EF) nr. 1493/1999 er det muligt at fravige bestemmelserne om det totale maksimumsindhold af flygtig syre for visse vinkategorier.

(2)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1622/2000 (2) er der fastsat visse gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 1493/1999 for så vidt angår det totale maksimumsindhold af flygtig syre i vin. Specielt fastsætter artikel 20, at de vine, for hvilke der gælder undtagelser, er angivet i bilag XIII til nævnte forordning.

(3)

Visse spanske khvbd samt den italienske kvbd Alto Adige, der er fremstillet med særlige metoder, og som har et totalt alkoholindhold udtrykt i volumen på over 13 % vol., har normalt et indhold af flygtig syre, der ligger over de grænser, der er fastsat i bilag V, del B, punkt 1, til forordning (EF) nr. 1493/1999, men dog, alt efter tilfældet, under 35 eller 40 milliækvivalenter/l. Disse vine bør derfor føjes til listen i bilag XIII til forordning (EF) nr. 1622/2000.

(4)

Forordning (EF) nr. 1622/2000 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Vin —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag XIII til forordning (EF) nr. 1622/2000 affattes som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. november 2007.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 179 af 14.7.1999, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1791/2006 (EUT L 363 af 20.12.2006, s. 1).

(2)  EFT L 194 af 31.7.2000, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 556/2007 (EUT L 132 af 24.5.2007, s. 3).


BILAG

I bilag XIII til forordning (EF) nr. 1622/2000 foretages følgende ændringer:

1)

Litra c) affattes således:

»c)

for italienske vine til:

i)

25 milliækvivalenter/l for:

khvbd Marsala

kvbd Moscato di Pantelleria naturale, Moscato di Pantelleria og Malvasia delle Lipari

kvbd Colli orientali del Friuli efterfulgt af betegnelsen »Picolit«

kvbd og khvbd, som opfylder betingelserne for at kunne betegnes som »vin santo«, »passito«, »liquoroso« og/eller »vendemmia tardiva«, undtagen kvbd, der er berettiget til oprindelsesbetegnelsen Alto Adige, og som betegnes »passito« og/eller »vendemmia tardiva«

bordvine med geogragiske betegnelser, som opfylder betingelserne for at kunne betegnes som »vin santo«, »passito«, »liquoroso« og/eller »vendemmia tardiva«

bordvine, der er fremstillet af sorten »Vernaccia di Oristano B« høstet på Sardinien, og som opfylder betingelserne for at kunne betegnes som »Vernaccia di Sardegna«

ii)

40 milliækvivalenter/l for kvbd, der er berettiget til oprindelsesbetegnelsen Alto Adige, og som betegnes »passito« og/eller »vendemmia tardiva««

2)

Litra f) affattes således:

»f)

for vine med oprindelse i Spanien til:

i)

25 milliækvivalenter/l for kvbd, som opfylder betingelserne for at kunne betegnes som »vendimia tardía«

ii)

35 milliækvivalenter/l for:

kvbd af overmodne druer, der er berettiget til oprindelsesbetegnelsen Ribeiro

khvbd, der betegnes som »generoso« eller »generoso de licor«, og som er berettiget til oprindelsesbetegnelsen Condado de Huelva, Jerez-Xerez-Sherry, Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda, Málaga og Montilla-Moriles«.


7.11.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 289/10


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1301/2007

af 6. november 2007

om forbud mod fiskeri efter torsk i ICES-område I og II b fra fartøjer, der fører polsk flag

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 af 20. december 2002 om bevarelse og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne som led i den fælles fiskeripolitik (1), særlig artikel 26, stk. 4,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2847/93 af 12. oktober 1993 om indførelse af en kontrolordning under den fælles fiskeripolitik (2), særlig artikel 21, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets forordning (EF) nr. 41/2007 af 21. december 2006 om fastsættelse for 2007 af fiskerimuligheder og dertil knyttede betingelser for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EF-farvande og for EF-fartøjer i andre farvande, som er omfattet af fangstbegrænsninger (3), er der fastsat kvoter for 2007.

(2)

Ifølge de oplysninger, Kommissionen har modtaget, har fiskeriet efter den bestand, der er omhandlet i bilaget, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i den pågældende medlemsstat, nået et sådant omfang, at den tildelte kvote for 2007 er opbrugt.

(3)

Fiskeri efter den pågældende bestand samt opbevaring om bord, omladning og landing af fangster af denne bestand bør derfor forbydes —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Opbrugt kvote

Den fiskekvote, som for 2007 tildeltes den medlemsstat, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, for den i samme bilag omhandlede bestand, må anses for at være opbrugt fra den dato, der fastsat i det pågældende bilag.

Artikel 2

Forbud

Fiskeri efter den bestand, der er omhandlet i bilaget, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i denne medlemsstat, er forbudt fra den dato, der er fastsat i nævnte bilag. Det er forbudt at opbevare om bord, omlade og lande fangster af denne bestand taget af de pågældende fartøjer efter den dato.

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. november 2007.

På Kommissionens vegne

Fokion FOTIADIS

Generaldirektør for fiskeri og maritime anliggender


(1)  EFT L 358 af 31.12.2002, s. 59. Ændret ved forordning (EF) nr. 865/2007 (EUT L 192 af 24.7.2007, s. 1).

(2)  EFT L 261 af 20.10.1993, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1967/2006 (EUT L 409 af 30.12.2006, s. 11). Berigtiget ved EUT L 36 af 8.2.2007, s. 6.

(3)  EUT L 15 af 20.1.2007, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 898/2007 (EUT L 196 af 28.7.2007, s. 22).


BILAG

Nr.

64

Medlemsstat

Polen

Bestand

COD/1/2B.

Art

Torsk (Gadus morhua)

Område

I og II b

Dato

15.10.2007


II Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

Rådet

7.11.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 289/12


RÅDETS AFGØRELSE

af 30. oktober 2007

om beskikkelse af et italiensk medlem af og en italiensk suppleant til Regionsudvalget

(2007/714/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 263,

under henvisning til indstilling fra den italienske regering, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 24. januar 2006 afgørelse 2006/116/EF om beskikkelse af medlemmerne af og suppleanterne til Regionsudvalget for perioden 26. januar 2006 til 25. januar 2010 (1).

(2)

Der er blevet en plads ledig som medlem af Regionsudvalget, efter at Mara SCAGNIs mandat er udløbet, og der er blevet en plads ledig som suppleant, efter at Raffaele TECCEs mandat er udløbet —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Som medlem af og suppleant til Regionsudvalget for den resterende del af mandatperioden, dvs. indtil den 25. januar 2010, beskikkes:

a)

som medlem:

Marta VINCENZI, borgmester i Genova, og

b)

som suppleant:

Paolo CARRAZZA, kommunalbestyrelsesmedlem i Rom.

Artikel 2

Denne afgørelse har virkning fra dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Luxembourg, den 30. oktober 2007.

På Rådets vegne

F. NUNES CORREIA

Formand


(1)  EUT L 56 af 25.2.2006, s. 75.


7.11.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 289/13


RÅDETS AFGØRELSE

af 30. oktober 2007

om beskikkelse af et tysk medlem af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

(2007/715/EF, Euratom)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 259,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 167,

under henvisning til indstilling fra Tysklands regering,

efter udtalelse fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved afgørelse 2006/524/EF, Euratom om beskikkelse af de tjekkiske, tyske, estiske, spanske, franske, italienske, lettiske, litauiske, luxembourgske, ungarske, maltesiske, østrigske, slovenske og slovakiske medlemmer af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1) har Rådet beskikket de tyske medlemmer af dette udvalg for perioden fra den 21. september 2006 til den 20. september 2010.

(2)

En plads som tysk medlem af ovennævnte udvalg er blevet ledig efter Heiko STEFFENS’ fratræden —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Gerd BILLEN, Vorstand des Verbraucherzentrale Bundesverbands, beskikkes som medlem af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg som efterfølger for Heiko STEFFENS for den resterende del af dennes mandatperiode, dvs. indtil den 20. september 2010.

Artikel 2

Denne afgørelse har virkning fra dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Luxembourg, den 30. oktober 2007.

På Rådets vegne

F. NUNES CORREIA

Formand


(1)  EUT L 207 af 28.7.2006, s. 30. Ændret ved afgørelse 2007/622/EF, Euratom (EUT L 253 af 28.9.2007, s. 39).


Kommissionen

7.11.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 289/14


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 30. oktober 2007

om overgangsforanstaltninger vedrørende de strukturelle krav til visse virksomheder i sektorerne for kød og mælk i Bulgarien, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 og (EF) nr. 853/2004

(meddelt under nummer K(2007) 5238)

(EØS-relevant tekst)

(2007/716/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til akten vedrørende Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse, særlig artikel 42,

under henvisning til Rådets direktiv 89/662/EØF af 11. december 1989 om veterinærkontrol i samhandelen i Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (1), særlig artikel 9, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens beslutning 2007/31/EF (2) er der fastlagt overgangsforanstaltninger vedrørende forsendelse fra Bulgarien til andre medlemsstater af visse produkter fra sektorerne for kød og mælk, der er omfattet af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (3). Disse produkter må kun afsendes fra Bulgarien, hvis de er fremstillet i en forarbejdningsvirksomhed, der er opført i bilaget til beslutning 2007/31/EF.

(2)

Levnedsmiddel- og Veterinærkontoret (FVO) gennemførte den 22.-27. april 2007 et kontrolbesøg i Bulgarien for at vurdere situationen for forarbejdningsvirksomhederne. De bulgarske myndigheder har godtgjort, at de nu har den fornødne kapacitet til og mulighed for at evaluere virksomhederne på behørig vis med henblik på godkendelse til samhandel inden for Fællesskabet, og at de har løst deres kontrolproblemer. Beslutning 2007/31/EF bør derfor ophæves.

(3)

Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (4) og forordning (EF) nr. 853/2004 er der fastsat visse strukturelle krav til virksomheder, der falder ind under de to forordningers anvendelsesområde.

(4)

Visse bulgarske virksomheder i sektorerne for kød og mælk har brug for mere tid til at opfylde de relevante strukturelle krav i forordning (EF) nr. 852/2004 og (EF) nr. 853/2004. Følgelig bør de strukturelle krav i bilag II, kapitel II, til forordning (EF) nr. 852/2004 og i bilag III, afsnit I, kapitel II og III, afsnit II, kapitel II og III, og afsnit V, kapitel I, til forordning (EF) nr. 853/2004 indtil den 31. december 2009 ikke gælde for virksomheder, der er opført i bilaget til denne beslutning, såfremt visse betingelser er opfyldt.

(5)

Så længe de pågældende virksomheder er i omstillingsfasen, bør produkter med oprindelse i disse virksomheder kun bringes i omsætning på hjemmemarkedet eller anvendes til videre forarbejdning på bulgarske virksomheder, der er omfattet af overgangsordningen. For at kontrollere, at produkter fremstillet på de pågældende virksomheder kun bringes i omsætning og handles på det nationale marked, bør produkterne forsynes med et sundheds- eller identifikationsmærke, der adskiller sig fra det, der er omhandlet i artikel 5 i forordning (EF) nr. 853/2004, og de øvrige medlemsstater bør informeres om dette mærke.

(6)

Bulgarien bør sikre en gradvis opfyldelse af de relevante strukturelle krav efter en opgraderingsplan, som skal godkendes af den kompetente nationale veterinære myndighed, for hver af de pågældende virksomheder. Planen bør omfatte en liste over alle mangler samt den planlagte dato for afhjælpning heraf. Bulgarien bør sikre, at kun virksomheder, som senest pr. 31. december 2009 opfylder kravene fuldt ud, kan videreføre deres aktiviteter.

(7)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

De strukturelle krav i bilag II, kapitel II, til forordning (EF) nr. 852/2004 og i bilag III, afsnit I, kapitel II og III, afsnit II, kapitel II og III, og afsnit V, kapitel I, til forordning (EF) nr. 853/2004 gælder indtil den 31. december 2009 ikke for virksomheder, der er opført i bilaget til denne beslutning.

Artikel 2

1.   Følgende produkter må kun bringes i omsætning på hjemmemarkedet eller anvendes til videre forarbejdning på de i bilaget opførte virksomheder:

a)

produkter med oprindelse i de i bilaget opførte virksomheder

b)

produkter med oprindelse i integrerede kød- eller mejerivirksomheder, hvor en del af virksomheden er opført i bilaget.

2.   De i stk. 1 omhandlede produkter skal være forsynet med et andet sundheds- eller identifikationsmærke end det, der er omhandlet i artikel 5 i forordning (EF) nr. 853/2004.

3.   Bulgarien informerer Kommissionen om de sundheds- eller identifikationsmærker, landet anvender til de i stk. 1 omhandlede produkter, og Kommissionen videresender oplysningerne til de øvrige medlemsstater.

Artikel 3

Beslutning 2007/31/EF ophæves.

Artikel 4

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. oktober 2007.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 395 af 30.12.1989, s. 13. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/41/EF (EUT L 157 af 30.4.2004, s. 33. Berigtiget i EUT L 195 af 2.6.2004, s. 12).

(2)  EUT L 8 af 13.1.2007, s. 61. Senest ændret ved beslutning 2007/586/EF (EUT L 220 af 25.8.2007, s. 22).

(3)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 55. Berigtiget i EUT L 226 af 25.6.2004, s. 22. Senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1791/2006 (EUT L 363 af 20.12.2006, s. 1).

(4)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 1. Berigtiget i EUT L 226 af 25.6.2004, s. 3.


BILAG

Liste over kødforarbejdningsvirksomheder

Nr.

Veterinærnr.

Virksomhedens navn

By/vej eller landsby/region

1.

BG 0101001

„Melnichen kombinat Rila STH“ AD

gr. Blagoevgrad

ul. „V. Levski“ 56

2.

BG 0101003

ET „Saray-73-Georgi Belezhkov“

gr. Razlog

Promishlena zona „Zapad“

3.

BG 0101009

ET „Livela-Dimitar Andonov“

s. Pokrovnik

obl. Blagoevgrad

4.

BG 0101010

ET „Kostadin Hadzhimargaritov -KOM-H-Antoniy Hadzhimargaritov“

gr. Petrich

mestnost Byalata cheshma

5.

BG 0201008

ET „Sevikon“

gr. Burgas

ul. „Knyaz Boris I“ 89A

6.

BG 0201010

ET „Dinadeks DN-76“

gr. Burgas

ul. „Industrialna“ 1

7.

BG 0201011

SD „K § K-Atanasov i Enchev“

gr. Burgas

zh. k. Miladinovi

bl. 57 vh. B

8.

BG 0201014

ET „Kristof“

s. Banevo

obl. Burgas

9.

BG 0201019

ET „Viatex-V. Slavov“

gr. Sungurlare

ul. „Tundzha“ 7

10.

BG 0201027

„KEI DZHI“ OOD

s. Rusokastro

obsht. Kameno

11.

BG 0201030

ET „GIDA“

gr. Burgas kv. „Lozovo“

ul. „Treti mart“ 15

12.

BG 0201032

„Hidropont-M“ EOOD

s. Debelt

obl. Burgas

13.

BG 0301013

EOOD „Haiklas Treiding“

s. Kamenar

14.

BG 0301014

ET „Valeria-94“

s. Kamenar

obl. Varna

15.

BG 0301015

ET „Ingiliz“

s. Shkorpilovtsi

obl. Varna

16.

BG 0301017

ET „ALEKS-83 Aleksandar Dimov“

s. Lyuben Karavelovo

obl. Varna

17.

BG 0301018

ET „Rekardi-Svetoslav Dobrev“

gr. Dolni Chiflik

Promishlena zona

18.

BG 0401010

„Bilyana“ OOD

s. B. Slivovo

obsht. Svishtov

19.

BG 0401012

„Polikomers-SG“ EOOD

s. Shemshevo

obsht. V. Tarnovo

20.

BG 0401025

„Elenski maystori“ EOOD

gr. Elena

ul. „Treti mart“ 15

21.

BG 0501002

„M. P. Manolov“ OOD

gr. Dunavtzi

22.

BG 0601001

„Ivagus“ EOOD

gr. Vratsa

Krivodolsko shose

23.

BG 0601014

ET „M. M. – Milko Minov“

s. Tarnak

ovl. Vratsa

24.

BG 0701001

„Cheh – Yosif Novosad“ OOD

s. Sokolovo

obsht. Drianovo

25.

BG 0801001

„BMV“ OOD

gr. Dobrich

kv. Riltsi

26.

BG 0801003

„PE-EM“ OOD

s. Senokos

obl. Dobrich

27.

BG 0801007

„Veliko“ OOD

s. Kozloduytsi

obl. Dobrich

28.

BG 0801008

„Lovmiyt“ EOOD

gr. General Toshevo

ul. „Velko Angelov“ 38

29.

BG 0801011

„Miit“ OOD

s. Dropla

obl. Dobrich

30.

BG 0801025

ET „Lung-Ivan Marinov“

s. Rosenovo

31.

BG 0901005

„Baydano-Mladost 95“ EOOD

gr. Momchilgrad

Promishlena zona

32.

BG 0901005

„Baydano-Komers“ OOD

gr. Momchilgrad

Promishlena zona

33.

BG 0901007

EOOD „Baykal-1“

gr. Kardzhali

Zadbolnichen kvartal 29

34.

BG 0901015

ET „Shenel – Shaban Shaban“

gr. Kardzhali

kv. „Prileptsi“

35.

BG 0901017

„Musan“ OOD

s. Valkovich

obsht. Dzhebel

36.

BG 1001003

„Evromiyt end milk“ EOOD

gr. Kocherinovo

obsht. Kocherinovo

37.

BG 1101006

„Agrotel-2000“ OOD

gr. Apriltsi

38.

BG 1101012

OOD „Zyumbilski“

gr. Troyan

Industrialna zona

39.

BG 1101014

Koop. „Doverie“

s. Lesidren

obl. Loveshka

40.

BG 1101017

„Dobrevski-1“ OOD

s. Balgarski izvor

41.

BG 1201006

„Monti-Miyt“ AD

gr. Montana

Nova promishlena zona

42.

BG 1201007

„Montkom“ OOD

gr. Berkovitsa

ul. „Kazanite“ 1

43.

BG 1201010

„MITI“ OOD

gr. Lom

kv. Mladenovo

ul. „Voyvodina bahcha“

44.

BG 1201012

„Petrov Sarbinov“ OOD

s. Borovtsi

obsht. Berkovica

45.

BG 1301010

„Orion-2001“ OOD

s. Varvara

obsht. Pazardzhik

46.

BG 1501008

„Evrones“ OOD

gr. Levski

47.

BG 1501013

ET „Velichko Ivanov-Venetsiya“

s. Malchika

obsht. Levski

48.

BG 1501019

„Intermes“ OOD

s. Tarnene

49.

BG 1601007

ET „Salvi-Vasil Salchev“

s. Malak Chardak

obl. Plovdiv

50.

BG 1601014

„Bratya Kartevi“ OOD

s. Benkovski

obsht. Maritsa

obl. Plovdiv

51.

BG 1601015

„Komso“ OOD

s. Tsalapitsa

Severen stopanski dvor

52.

BG 1601016

EOOD „Karmes“

gr. Plovdiv

kv. Komatevo

53.

BG 1601017

ET „Vet – 33 Gyokchen Rasim“

gr. Asenovgrad

mestnost „Gorna voda“

kv. Gorni Voden

obl. Plovdiv

54.

BG 1601018

„REYA“ OOD

s. Manole

55.

BG 1701001

„Kolevi“ OOD

s. Kichenitsa

obl. Razgrad

56.

BG 1801008

„Nikola Nikolov-95“ EOOD

gr. Ruse

ul. „Izgrev“ 10

57.

BG 1801009

ET „SELVEN – Stefan Stanchev“

s. Ryahovo

58.

BG 1801011

„Svinekompleks Nikolovo“ AD

s. Nikolovo

59.

BG 1801012

„Svinekompleks Golyamo Vranovo-Invest“ AD

s. Golyamo Vranovo

obl. Ruse

60.

BG 1901002

„Bartol“ AD

s. Sratsimir

obl. Silistra

61.

ВG 1901003

„Edrina“ EOOD

gr. Tutrakan ul. „Silistra“ 52

62.

BG 1901005

„Dulo-ALFA“ OOD

gr. Dulovo

ul. „Dobrudzha“ 18

63.

BG 1901009

ET „LYUBMAKS“

s. Nova Cherna – DZS

64.

BG 2001001

„Eko Asorti-05“ EOOD

s. Mechkarevo

obl. Sliven

65.

BG 2001008

„Mesokombinat Enchevi i ko“ OOD

gr. Nova Zagora

kv. „Industrialen“

66.

BG 2001009

„Promes – 97“ OOD

s. Stoil voyvoda

obl. Sliven

67.

BG 2001015

„Helikom“ OOD

s. Gergevets

obl. Sliven

68.

BG 2001017

„VZHK-N. Zagora“ EOOD

gr. Nova Zagora

m-st Chelindera

69.

BG 2001020

„Rodopa kom“ OOD

gr. Sliven

ul. „Samuilovsko shose“ 17

70.

BG 2001021

ET „Iva Kris-Stayko Ivanov“

gr. Nova Zagora

Kv. Industrialen

71.

BG 2201001

ET „Detelina-52“

gr. Novi Iskar

kv. Gnilyane

ul. „Shipka“ 1

72.

BG 2301008

„Aldagot“ OOD

gr. Kostinbrod

ul. „Lomsko shose“ 95

73.

BG 2301009

ET „Murgash 91-Tatyana Georgieva“

gr. Svoge

ul. Zhelensko shose

74.

BG 2301010

ET „Despina-9“

gr. Kostinbrod

ul. „Aleksandar Stamboliiski“ 62A

75.

BG 2401002

ET „Kyuchukov-1-Petar Kyuchukov“

gr. Stara Zagora

76.

BG 2401011

„Dimes 2000“ OOD

s. Han Asparuhovo

obsht. Stara Zagora

77.

BG 2501006

„Parvi dolap“ OOD

s. Razboyna

kv. 1

obsht. Targovishte

78.

BG 2501009

„Rodopa-2005“ OOD

gr. Targovishte

79.

BG 2501014

„Mesni produkti“ OOD

s. Zdravets

obsht. Targovishte

80.

BG 2601007

ET „Kiki“

gr. Harmanli

Industrialna zona

81.

BG 2701001

ET „Plakidi-Kiril Kirilov“

gr. V. Preslav

mestnost „Tunesets“

82.

BG 2701003

PHZH „Bradars Komers“ AD

gr. Shumen

Industrialna zona

83.

BG 2701005

ET „Zlatno runo-Dinyu Dimitrov“

gr. Veliki Preslav

Promishlena zona

84.

BG 2701013

„Rodopa Shumen 1884“ AD

gr. Shumen

ul. „Industrialna“

85.

BG 2701013

„Rodopa miyt“ EOOD

gr. Shumen

ul. „Industrialna“

86.

BG 2701013

„Rodopa konserv“ EOOD

gr. Shumen

ul. „Industrialna“

87.

BG 2801018

„Strandzha MP“ OOD

gr. Bolyarovo

obl. Yambolska, promishlena zona

88.

BG 2801019

„Mesokombinat Bay Techo“ OOD

gr. Yambol

kv. „Industrialen“

89.

BG 2801020

„Ivkota“ EOOD

gr. Yambol

ul. „Bitolya“ 60

90.

BG 0202005

ET „Dit-D. Kaltakchieva“

s. Banevo

obl. Burgas

91.

BG 0202006

„Ekvator“ EOOD

gr. Burgas ul. „Chataldzha“ 52

92.

BG 0202007

„Dimovi“ OOD

gr. Burgas

ul. „Yanko Komitov“ 22

93.

BG 0302007

ET „Edi-Valya Ivanova“

gr. Varna

ul. „Mladezhka“ 38

94.

BG 0302010

ET „ALEKS-Sasho Aleksandrov“

gr. Varna

zh. k. „Vazrazhdane“

95.

BG 0302011

„Hepi Leydi“ EOOD

s. Yarebichna

obl. Varna

96.

BG 0402002

„Pimens“ OOD

gr. Strazhitsa

ul. „Iv. Vazov“ 1

97.

BG 0402003

ET „M.M-Miroslav Hristov“

s. Parvomaytsi

obl. V. Tarnovo

98.

BG 0402005

ET „KARO-2-Ivelin Karapanchev“

s. Balvan

obsht. V. Tarnovo

99.

BG 0402008

„Megalodon“ OOD

gr. Kilifarevo

100.

BG 0402011

ET „Filipov-Svilen Filipov“

gr. Svishtov

Zapadna promishlena zona

101.

BG 0402013

„Bani“ OOD

gr. Lyaskovets

promishlena zona „Chestovo“

102.

BG 0602001

ET „Toshko Todorov“

s. Kravoder, obsht. Krivodol, obl. Vratsa

103.

BG 0602003

EOOD „Dani 1“

gr. Vratsa

Industrialna zona-ZFK

104.

BG 0602004

„Z i K“ OOD

gr. Vratsa

ul. „Vasil Kanchov“ 25

105.

BG 0602005

„Feniks – Grup“ OOD

gr. Vratsa

ul. „Ilinden“ 5

106.

BG 0602007

„Dimitar Parvanov“ EOOD

s. Malorad

107.

BG 0602008

ET „Toshko Todorov“

s. Kravoder, obsht. Krivodol, obl. Vratsa

108.

BG 0702007

„TIP-INVEST“ OOD

gr. Gabrovo

kv. „Boykata“ 6

109.

BG 0702008

„Gepard“ OOD

s. Lesicharka

obsht. Gabrovo

110.

BG 0802003

„Komis“ OOD

s. Plachi dol

obl. Dobrich

111.

BG 0802043

„Ptitseklanitsa“ AD

gr. Dobrich

industrialna zona

112.

BG 1102002

„Ptimeks“ OOD

gr. Troyan

ul. „Mizia“ 26

113.

BG 1202001

„Poultriprodakts“ EAD

gr. Montana

ul. „Diana“ 25

114.

BG 1202004

„Agentsiya Bulsay“ EOOD

gr. Berkovitsa

ul. „Kazanite“ 1

115.

BG 1302001

„Dekada“ OOD

s. Zvanichevo

116.

BG 1502004

ET „Maria-Maria Tsonkova-Detelina Tsonkova“

gr. Pleven

Industrialna zona

UPI II, kv. 608

117.

BG 1502005

ET „EKS-Lidia Kostadinova“

gr. Slavyanovo

p. imot – 279200

118.

BG 1602002

„Ter -M“ EOOD

gr. Parvomay

kv. Debar

119.

BG 1702001

„Pilko“ EOOD

gr. Razgrad

Industrialna zona

120.

BG 2002001

ET „Slavi Danev“

gr. Nova Zagora

zh. k. „Zagore“ 1

121.

BG 2002003

TD „Momchevi i sie“

gr. Sliven

kv. Industrialen

122.

BG 2002004

OOD „Makrokom“

gr. Sliven

Kv. Industrialen

123.

BG 2202007

EOOD „Euro Balkan Fuud“

gr. Sofia

kv. Levski, ul. „546“ bl. 10 A

124.

BG 2202015

„Tina-2000“ OOD

gr. Suhodol

ul. „Trayan Tanev“ 53

125.

BG 2202019

„Profit konsult“ OOD

gr. Sofia

zh. k. „Tolstoy“

bl.14-15-Hali „Telman“

126.

BG 2202025

ET „Takt-Asia Milanova“

gr. Sofia

obsht. Lyulin

ul. „Obelsko shose“ 11

127.

BG 2202026

„Bulkomers-MM“ OOD

gr. Sofia

obsht. Vrabnitsa

ul. „Adam Mitskevich“ 8

128.

BG 2202029

„Givis“ OOD

gr. Sofia

ul. „V. Hanchev“ 11

129.

BG 2302001

„Dzhiev - K“ EOOD

gr. Kostinbrod

130.

BG 2302002

„Polo Komers“ OOD

gr. Kostinbrod

IKHT

131.

BG 2302004

„Galus Treid“ OOD

gr. Kostinbrod

132.

BG 2402001

„Gradus-1“ OOD

gr. Stara Zagora

kv. „Industrialen“

133.

BG 24020042

„Taneva“ EOOD

s. Kran

obsht. Kazanlak

134.

BG 2402005

„Tanev invest“ EOOD

s. Orizovo

obsht. Bratya Daskalovi

135.

BG 2602004

ET „Zhivko Vasilev-Biseri“

gr. Svilengrad

UPI V 1994, kv. 173

136.

BG 0105002

„Primo Treyd“ EOOD

gr. Sandanski

Glaven pat E79, Mestnost „Druma“

137.

BG 0305013

ET „Aleko-Al. Aleksandrov“

gr. Varna

ul. „T. Peyachevich“ 3

138.

BG 0305030

ET „Dari“

gr. Varna

kv. Asparuhovo

ul. „Kishinev“ 21

139.

BG 0305032

ET „Trifon Trifonov-69“

gr. Varna

ul. „Ak. Kurchatov“

140.

BG 0305033

„DET-2000“ OOD

gr. Varna

ul. „Pod igoto“ 42

141.

BG 0305034

„Tranzh Treiding“ OOD

s. Konstantinovo

obl. Varna

142.

BG 0305037

„ZHENIA - VE“ EOOD

gr. Varna

ul. „Layosh Koshut“ 19

143.

BG 0305038

ET „Vini-Kiril Bakalov“

s. Benkovski

obsht. Varna

144.

BG 0405003

„Merkuriy 2000“ OOD

gr. Veliko Tarnovo

ul. „Prof. Il. Yanulov“ 2

145.

BG 0405006

ET „Kondor PSP-Petar Petrov“

s. B. Slivovo,

obsht. Svishtov

146.

BG 0405007

„Deli-M“ OOD

s. Morava,

obsht. Svishtov

147.

BG 0405008

„Dakor“ OOD

gr. G. Oryahovitsa

ul. „Tsar Osvoboditel“ 60

148.

BG 0405009

„Trimeks-Dimitrov, Maksimov, Asaad“ OOD

gr. Veliko Tarnovo

bul. „Balgaria“ 29 vh. B

149.

BG 0505002

ET „BIDIM - Dimitar Ivanov“

gr. Vidin

ul. „Knyaz Boris-I“ 1

150.

BG 0505009

„Dzhordan“ EOOD

gr. Vidin

ul. „Vladikina“ 58

151.

BG 0605016

ET „Tsentral Komers“

s. Moravitsa

obsht. Mezdra

152.

BG 0605021

„Orbita“ OOD

gr. Vratsa

m. Turkanitsa

153.

BG 0705005

OOD „Trifo-1“

gr. Sevlievo

ul. „Marmarcha“ 16

154.

BG 0805011

„Kati“ OOD

gr. Dobrich,

bul. „3 ti mart“ 57

155.

BG 0805012

ET „Diana Hristova“

gr. Balchik

ul. „Asen Petrov“ 21

156.

BG 0905002

ET „Ananiev“

gr. Krumovgrad

ul. „G. Benkovski“ 1

157.

BG 0905003

„Meskom-Rodopi“ OOD

gr. Kardzhali

ul. „Dzhebelska“ 6

158.

BG 0905004

ET „Margos“

gr. Kardzhali

zh. k. „Gledka“

159.

BG 0905005

ET „Imam“

gr. Dzhebel

zh. k. „Progres“

160.

BG 1005009

„Reksim 99“ EOOD

gr. Sapareva banya

kv. Gyurgevo

161.

BG 1105009

„Mesokombinat Lovetch“ AD

gr. Lovetch

ul. „Bialo more“ 12

162.

BG 1205008

ET „Viena 93-Krastyo Atanasov“

gr. Montana

Park „Ogosta“

163.

BG 1305014

ET „Medi-Emil Dimitrov“

s. Glavinitsa

obl. Pazardzhik

164.

BG 1305018

„Marineli“ OOD

gr. Velingrad

kv. „Industrialen“

165.

BG 130519

ET „Krimona - Donka Hristova“

gr. Panagyurishte

ul. „G. Benkovski“ 75

166.

BG 1305020

EOOD „GARO“

gr. Pazardzhik

Mestnost „Zaykovi mandri“ UPI HHV-239

167.

BG 1405003

„Sami-M“ OOD

gr. Pernik

kv. „Kalkas“

ul. „Zahari Zograf“ 143

168.

BG 1405007

„ARM Invest“ AD

s. Meshtitsa

169.

BG 1505009

„O’skari“ OOD

gr. Pleven

zh. k. „Druzhba“ 3

170.

BG 1505014

ET „Valborgen-Valentin Genov“

gr. Pleven

bul. „Ruse“ 85

171.

BG 1505017

ET „Nina-94-Nina Dimitrova“

gr. Trastenik

obsht. D. Mitropolia

172.

BG 1505018

ET „Anko Petrov-Anda“

s. Komarevo

obsht. D. Mitropolia

173.

BG 1505019

ET „Toni Petrov“

gr. Pleven

ul. „Georgi Kochev“

174.

BG 1505020

„Lavena“ OOD

gr. Pleven

Promishlena zona

175.

BG 1605001

OOD „Helios-2002“

gr. Plovdiv

kv. „Belomorski“ 32A

176.

BG 1605002

OOD „Makeni“

gr. Plovdivzh. jp. gara Filipovo

177.

BG 1605015

ET „D. Kalkanov“

gr. Asenovgrad

ul. „Oton Ivanov“ 70

178.

BG 1605044

„Flaysh produkte“ OOD

gr. Hisar

ul. „Ivan Vazov“ 17

179.

BG 1605046

AD „Bonita“

gr. Plovdiv

ul. „Brezovsko shose“ 176

180.

BG 1605051

„Astera M“ OOD

gr. Plovdiv

ul. „Brezovsko shose“ 32

181.

BG 1605053

ET „Daki-Velko Gadzhev“

gr. Rakovski

ul. „Vasil Levski“ 40

182.

BG 1805004

ET „Venelin Simeonov-Ivo“

gr. Ruse

ul. „Zgorigrad“ 70

183.

BG 1805016

„Metika-2000“ OOD

gr. Ruse,

ul. „Balkan“ 21

184.

BG 2005018

TD „PIGI 2001“ OOD

gr. Sliven,

bul. „Hadzhi Dimitar“ 41

185.

BG 2005019

ET „Aruana-Dimitrinka Lyaeva“

s. Gavrailovo

obl. Sliven

186.

BG 2205021

ET „Pashov-Simeon Pashov“

gr. Sofia

Gara Iskar DK-3

187.

BG 2205033

OOD „Key Treyd“

gr. Sofia

ul. „Gen. Stoletov“ 75

188.

BG 2205053

„Eleonora 44“ EOOD

gr. Sofia

ul. „Vrania“ 51

189.

BG 2205069

„Slavchev 2000“ EOOD

gr. Sofia

ul. „Sofroniy Vrachanski“ 12

190.

BG 2205079

OOD „Super Mario Market“

gr. Sofia,

obsht. Novi Iskar

ul. „Iskarsko defile“ 156

191.

BG 2205081

„Edrina“ EOOD

gr. Sofia,

ul. „Spravedlivost“ 69

192.

BG 2205083

ET „Kaleya-Kiril Hristov“

gr. Sofia, zh. k. Levski

ul. „Letostruy“ 84

193.

BG 2205084

EOOD „Vini - M“

gr. Sofia,

obsht. Ovcha kupel

ul. „674“ 79

194.

BG 2205085

ET „Milena Komers - Ivaylo Takev“

gr. Novi Iskar

kv. Kumaritsa

ul. „Kitka“ 1A

195.

BG 2205087

AD „Evrofrigo“

gr. Sofia

ul. „Malashevska“ 1

196.

BG 2205088

„Maksimum-69“ OOD

gr. Sofia

ul. „Obikolna“

197.

BG 2305010

„D i M grup“ OOD

gr. Samokov,

ul „Makedonia“ 78

198.

BG 2505015

„Erko-2002“

gr. Popovo

ul. „Gagarin“ 62

199.

BG 2605002

ET „Kolyo Mitev“

gr. Dimitrovgrad

ul. „Brigadirska“ 49

200.

BG 2705002

„Raya treid“ EOOD

s. R. Dimitrievo

obl. Shumen

201.

BG 2705007

OOD „Kapsikum - I“

gr. Shumen

bul. „Madara“ 26

202.

BG 2705008

ET „Georgi Krastev“

gr. Shumen

ul. „Industrialna baza“

203.

BG 2705013

OOD „EM i AS“

s. Tsarev brod, obsht. Shumen

204.

BG 2805007

„Bonzhur BG“ EOOD

gr. Yambol,

ul. „Klokotnitsa“ 8

205.

BG 2805008

ET „Dzhoni-Neiko Ivanov“

s. Veselinovo,

obl. Yambolska

206.

BG 2805012

ET „Pri Vania - Ivanka Georgieva“

gr. Yambol

ul. „Atanas Kratunov“ 83

207.

BG 2805014

„Nevimeks“ EOOD

gr. Elhovo

ul. „G. S. Rakovski“ 5

208.

BG 0401010

„Mes-Ko“ EOOD

gr. Petrich,

ul. „Mesta“ 15

209.

BG 0104015

„Merkez“ OOD

gr. Gotze Delchev

210.

BG 0104016

ET „Veselina Keryanova“

s. Musomishta

211.

BG 0204010

ET „KEMB-Tarpanovi“

s. Veselie,

obsht. Primorsko

212.

BG 0204012

ET „Dimo G. Dimov“

s. Chernomorets

213.

BG 0204013

„Prolet-06-Tsvetomira Petkova Vasileva“ OOD

gr. Burgas,

kv. „G. Ezerovo“

214.

BG 0204015

„PART“ OOD

gr. Burgas,

ul. „Angel Kanchev“ 29

215.

BG 0204017

„Val-Ves i Ko“ OOD

gr. Burgas

PZ „Sever“

216.

BG 0204020

„Rodopa Nova“ OOD

gr. Burgas

ul. „Industrialna“ 25

217.

BG 0204021

„Ekvator“ EOOD

gr. Burgas

ul. „Chataldzha“ 25

218.

BG 0204022

„Chikan grup“ OOD

gr. Burgas

m. „Onikilika“

219.

BG 0204023

SD „Anada-Atanasov i sie“

gr. Nesebar

Industrialna zona

220.

BG 0304029

ET „EMDI-Emil Dimitrov“

s. Yarebichna

obl. Varna

221.

BG 0304030

„TRANZH“ AD

gr. Varna

ul. „8-mi Septemvri“ 12

222.

BG 0304033

„Alians-MK“ OOD

gr. Varna

ul. „G. Popov“ 1

223.

BG 0304034

„Pikant“ OOD

gr. Varna

ul. „Hristo Smirnenski“ 33

224.

BG 0304035

„Emil Iliev“ EOOD

s. Topoli

obl. Varna

225.

BG 0304037

„Zhar“ OOD

s. Slanchevo

obl. Varna

226.

BG 0404001

ET „Stefmark-Stefan Markov“

gr. G. Oriahovitsa

ul. „Sv. Knyaz Boris I“ 86

227.

BG 0404015

ET „Valmes-Valia Fidina“

s. Lesicheri

228.

BG 0404017

„Tsentromes“ OOD

s. Momin sbor

obl. Veliko Tarnovo

229.

BG 0404018

OOD „R.A.-03-Bobi“

gr. G. Oriahovica

ul. „St. Mihaylovski“ 16

230.

BG 0404020

„Mesokombinat-Svishtov“ EOOD

gr. Svishtov

ul. „33-ti svishtovski polk“ 91

231.

BG 0404021

„Stefanov. Iv. Stefanov - 04“ EOOD

s. Tserova koriya

obl. Veliko Tarnovo

232.

BG 0404022

„Merkurii-2000“ OOD

gr. Veliko Tarnovo

ul. „Ulitsa na uslugite“

233.

BG 0404023

„Rodopa-G. Oriahovitsa-96“ EOOD

gr. Gorna Oriahovitsa

ul. „Otets Paisiy“ 63

234.

BG 0404024

„Kaloyan-2000“ OOD

gr. V. Tarnovo

ul. „Magistralna“ 35

235.

BG 0504001

„ADANIS“ EOOD

gr. Vidin

ul. „Targovska“ 2

236.

BG 0504004

ET „Vitalis-Ilko Yonchev“

gr. Vidin

bul. „Panoniya“ 17A

237.

BG 0504005

OOD „Dileks“

s. Borovitza, obsht. Belogradchik

238.

BG 0604001

„Lalov i Velchev“ EOOD

gr. Vratza

Hranitelnovkusova zona, partsel 14

239.

BG 0604005

„Agrobiznes“ OOD

gr. Vratza

ul. „Ilinden“

240.

BG 0604008

ET „A A-92-Alyosha Alipiev“

gr. Vratsa,

ul. „Vezhen“ 4

241.

BG 0704009

„Ayvi“ OOD

gr. Gabrovo

ul. „Industrialna“ 1

242.

BG 0704010

„Toni Treyding“ OOD

gr. Sevlievo

ul. „Marmarcha“ 14

243.

BG 0704011

ET „Stiv-Stefan Mihaylov“

gr. Sevlievo

ul. „Sennishko shose“

244.

BG 0804002

ET „Vitabal“

gr. Dobrich

ul. „Balkan“ 20

245.

BG 0804006

„Ani-I“ OOD

gr. Dobrich

ul. „Angel Stoyanov“ 1

246.

BG 0804011

„Tropik“ OOD

gr. Dobrich

ul. „Otets Paisiy“ 62

247.

BG 0804021

„Veselina Treyd“ EOOD

gr. Dobrich

ul. „Angel Stoyanov“ 6

248.

BG 0804022

„Orehite G“ OOD

gr. Dobrich

249.

BG 0904001

AD „Deniker-2“

s. Kirkovo

obsht. Kirkovo

250.

BG 0904002

„Kips“ EOOD

gr. Kardzhali

Promishlena zona

251.

BG 1004001

„K + M“ OOD

gr. Kyustendil

ul. „Petar Beron“ 26

252.

BG 1104001

„Slavi mes“ OOD

gr. Lovech

kv. „Goznitsa“

253.

BG 1104002

„Dobrevski-1“ OOD

s. Balgarski izvor

254.

BG 1104005

ET „Strahil Ivanov“

gr. Lovech

ul. „S. Saev“ 56

255.

BG 1104006

ET „Minko Cholakov-H. Cholakov“

s. Dobrodan,

obsht. Troyan

256.

BG 1104009

„Mesokombinat Letnitza“ EOOD

gr. Letnitsa

257.

BG 1104010

„Mesokombinat Lovetch“ AD

gr. Lovetch

ul. „Byalo more“ 12

258.

BG 1204001

ET „Kariana-Milan Yosifov“

s. Erden

obsht. Boychinovtsi

259.

BG 1204006

ZPTK „Rik-98“

s. Vinishte

obl. Montana

260.

BG 1204008

ET „Petar Parvanov-Demetra“

gr. Lom

ul. „Belogradchishko shose“ 1

261.

BG 1204012

„Lorelay“ OOD

gr. Montana

ul. „N. Vaptsarov“ 22

262.

BG 1204014

„Kartel“ OOD

gr. Montana

kv. Kosharnik

263.

BG 120415

„Gala“ EOOD

gr. Montana

ul. „21 vek“ 10

264.

BG 1304001

„Boreks“ OOD

s. Malo Konare

obl. Pazardzhik

265.

BG 1304002

ET „Yavor Luks“

gr. Pazardzhik

ul. „Sintievsko shose“ 2

266.

BG 1304013

„Rodopa Pazardzhik“ AD

gr. Pazardzhik

ul. „D. Debelyanov“ 46

267.

BG 1304014

„EKO-MES“ EOOD

s. Velichkovo

obsht. Pazardzhik

268.

BG 1304015

ET „Dimitar Popov“

s. Kalugerovo

obsht. Pazardzhik

269.

BG 1404003

„Prim“ OOD

gr. Pernik

ul. „Struma“ 1

270.

BG 1404005

„Kolbaso“ OOD

gr. Batanovtsi

ul. „Bratya Miladinovi“ 12

271.

BG 1404006

„Benet“ OOD

gr. Breznik

272.

BG 1504003

„Mikroart-7-Bonov, Haralanova, Petkov i sie“ SD

gr. Belene

273.

BG 1504010

Mesokombinat „Levski 2000“ OOD

gr. Levski

ul. „Tsar Simeon“ 2A

274.

BG 1504012

„Start 2006“ OOD

gr. Pleven

275.

BG 1504013

ET „Solun-IAD-Ivan Deshev“

gr. Pordim

276.

BG 1504014

„Pleven-Mes“ OOD

s. Yasen

obsht. Pleven

277.

BG 1504015

ET „Evromes-Rosen Marinov“

gr. Pleven

ul. „Samuil“

278.

BG 1604001

„Triumvirat impeks“ EOOD

gr. Asenovgrad

ul. „Vasil Petleshkov“ 2

279.

BG 1604008

„Alkok-3“ OOD

gr. Plovdiv

kv. Proslav

ul. „Klokotnitsa“ 29

280.

BG 1604011

„Milena-Boris Kikyuov“ ET

gr. Plovdiv

ul. „Slava“ 3

281.

BG 1604012

„Tri star treyding“ OOD

s. Voyvodinovo

obl. Plovdiv

282.

BG 1604013

„Komaks-3“ OOD

gr. Plovdiv

ul „Klokotnitsa“ 31

283.

BG 1604014

„Elko“ OOD

gr. Plovdiv

ul. „Brezovsko shose“ 170

284.

BG 1604020

„Mesokombinat-Sadovo“ EOOD

gr. Sadovo

Industrialna zona

285.

BG 1604021

„DIYA-93“ OOD

gr. Hisar

ul. „Nikola Vaptsarov“ 15

286.

BG 1604022

„Mesokombinat Karlovo“ AD

gr. Karlovo

ul. „Balabanov most“ 1

287.

BG 1604023

„Askon“ AD

gr. Asenovgrad

ul. „Nikola Krastev“ 75

288.

BG 1604026

ET „Rankar-Rangel Karachanov“

s. Kalekovets

ul. „Tsar Ivan Asen II“ 26

289.

BG 1604029

ET „Boris Yordanov-1“

gr. Asenovgrad

ul. „Kostur“ 13

290.

BG 1604033

OOD „Zornitsa 90“

gr. Plovdiv

ul. „Brezovsko shose“ 176

291.

BG 1604036

EOOD „Robaka“

gr. Sopot

Mestnost „Bozali“

obl. Plovdiv

292.

BG 1604037

„Dil TUR“ AD

gr. Plovdiv

kv. Proslav

ul. „Elena“ 3

293.

BG 1604040

ET „Argilashki-Mikron“

gr. Saedinenie

ul. „Nayden Gerov“ 10

294.

BG 1604041

„Bis 98“ OOD

gr. Asenovgrad

obsht. Asenovgrad

PZ „Sever“

295.

BG-1604042

„Delikates-2“ OOD

s. Zhitnitsa

obsht. Kaloyanovo

296.

BG 1604043

„Mesokombinat-Asenovgrad“ OOD

gr. Asenovgrad

ul. „Knyaz Boris I“ 43

297.

BG 1604044

„Meskom-Popov“ OOD

gr. Plovdiv

ul. „Komatevsko shose“ 174

298.

BG 1604046

ET „Hristo Darakiev“

gr. Plovdiv

Zemlishte „Plovdiv Zapad“ 024A

299.

BG 1604047

EOOD „Dimitar Madzharov“

gr. Plovdiv

ul. „Golyamo Konarsko shose“

300.

BG 1804001

„Normeks“ OOD

gr. Ruse,

bul. „Tutrakan“ 44

301.

BG 1804006

„TIS-98“ OOD

gr. Ruse,

ul. „Malyovitsa“ 33

302.

BG 1804017

AD „Boroimpeks“

gr. Borovo,

bul. „Patriarh Evtimiy“ 3A

303.

BG 1804018

„Nadezhda-M“ OOD

gr. Byala

bul. „Kolyo Ficheto“ 25

304.

BG 1804019

SD „Georgi Hristov Vichev-Vicheva i Sie“

s. Shtraklevo

obl. Ruse

305.

BG 1804020

SD „ALFA Flesh“

gr. Ruse

bul. „Tutrakan“ 48

306.

BG 1804021

OOD „Borimes“

s. Marten

ul. „Cherven Ivan“ 4

307.

BG 1904001

„Olivia“ OOD

gr. Silistra

ul. „7-mi septemvri“ 6

308.

BG 1904002

„Aktual“ OOD

gr. Silistra

gr. Silistra

Promishlena zona „Iztok“

309.

BG 2004001

ET „Nikov-Iv. Kostadinov“

gr. Sliven

„Selishteto“

310.

BG 2004010

„Mesokombinat Enchevi i ko“ OOD

gr. Nova Zagora

ul. „Preslavska“ 48

311.

BG 2004015

„Ramira“ OOD

gr. Sliven

Industrialna zona

312.

BG 2004016

„Momchevi i sie“ OOD

gr. Sliven

kv. Industrialen

313.

BG 2004017

„Ekoprom“ OOD

gr. Sliven

kv. „Industrialen“ 10B

314.

BG 2004019

„Kooperatsia Megakol“

gr. Nova Zagora

kv. „Industrialen“

315.

BG 2204001

„Li Mart I Ko“ OOD

gr. Sofia

ul. „745“ 5

316.

BG 2204005

„Dekom“ OOD

gr. Sofia

ul. „Ivan Susanin“ 12

317.

BG 2204009

„Solaris AS“ EOOD

gr. Sofia

ul. „Dimitar Spisarevski“ 26

318.

BG 2204012

ET „Tsvetanka Zagorska“

gr. Sofia

ul. „Sarantsi“ 18

319.

BG 2204013

„Salam i Ko“ OOD

gr. Sofia

ul. „Prof. Tsvetan Lazarov“ 13

320.

BG 2204018

„Shikle“ EOOD

gr. Sofia

ul. „Prof. Iv. Shishmanov“ 9

321.

BG 2204028

ET „TONIMEKS-Stoyan Spasov“

gr. Sofia

ul. „Oporska reka“ 3

322.

BG 2204034

EOOD „Grand 2-Petia Kerefeyna“

gr. Sofia

ul. „Ivan Gergov“ 3

323.

BG 2204041

OOD „Zonik-D“

gr. Sofia

Avtogara Vrabnitsa

324.

BG 2204042

ET „Dimana-Yanka Dembelaki“

gr. Sofia

kv. Nadezhda 1

325.

BG 2204045

ET „Peycho Dimitrov“

gr. Sofia

ul. „Slatinska reka“ 14

326.

BG 2204048

EOOD „Rosvela“

s. Seslavtsi

obl. Sofia

327.

BG 2204063

„Maleventum“ EOOD

gr. Sofia

ul. „Rezbarska“ 7

328.

BG 2204066

ET „Tomi-Reneta Tsekova“

gr. Sofia

zh. k. Ilientsi

ul. „Grozen“ 15 A

329.

BG 2204067

„Ekobim“ OOD

gr. Sofia

kv. Suhodol

partsel 513

330.

BG 2204080

„Bitolya“ OOD

gr. Sofia

ul. „Kazbeg“ 14 A

331.

BG 2204082

„Em Vi Em 3“ OOD

gr. Sofia

kv. Benkovski

ul. „Vele Mitrov“ 17

332.

BG 2204087

ET „SIAT-Slavcho Iliev“

gr. Sofia

ul. „Moma Irina“ 4

333.

BG 2204091

„NADEZHDA-A“ OOD

gr. Sofia

ul. „Zhelezopatna“ 74

334.

BG 2204095

ET „Laz komers-Ivo Lazov“

gr. Sofia

kv. „Ovcha kupel“

ul. „652“ 21

335.

BG 2204100

„Ava“ OOD

gr. Sofia

bul. „Parva balgarska armiya“ 70

336.

BG 2204107

EOOD „Nova Kompaniya-2001“

gr. Sofia,

Gara Iskar,

ul. „5004“ 2

337.

BG 2204108

ET „Alto-Emil Petrov“

gr. Sofia

kv. Benkovski

338.

BG 2204109

„SS-ADLER“ EOOD

gr. Sofia

obsht. Krasna polyana

339.

BG 2204110

EOOD „VKR-2000“

gr. Sofia

kv. Vrazhdebna

ul. „4-ta“ 6

340.

BG 2304001

„Bres komers“ OOD

s. Gorna Malina

industrialna zona

341.

BG 2304002

„Nikas“ AD

gr. Botevgrad

ul. „Tsar Ivan Shishman“ 39

342.

BG 2304005

„Orhanie 1“ OOD

gr. Botevgrad ul. „Al. Voynishki“

343.

BG 2304014

„Bulgarfrigoplod“

s. Vakarel,

obshtina Ihtiman, ul. „Cheshma Angelina“ 4

344.

BG 2304018

ET „Tsenko Ivanov-Kokala“

gr. Etropole,

Mestnost Bash Samokov

345.

BG 2304019

ET „Tedi Komers-Velichko Petrov“

gr. Kostinbrod

kv. Shiyakovtsi

346.

BG 2404016

„Iveko“ OOD

s. Kolarovo

obsht. Radnevo

347.

BG 2404026

„Selena“ OOD

s. Kaloyanovets

obsht. St. Zagora

348.

BG 2404027

„Nanyuk Interneshanal“ OOD

s. Kolarovo

349.

BG 2404028

„Rekord - 90“ EOOD

s. Rakitnitsa

obsht. St. Zagora

350.

BG 2404029

„KEN“ AD

gr. St. Zagora

kv. „Industrialen“

351.

BG 2404032

„Rokar-1“ OOD

gr. Stara Zagora

bul. „Nikola Petkov“ 61

352.

BG 2404033

„Zhoreti“ EOOD

gr. Stara Zagora

ul. „Industrialna“ 1

353.

BG 2404034

„Kumir Si“ EOOD

gr. Stara Zagora

kv. „Kolyo Ganchev“

Partsel 91-01

354.

BG 2404035

„Ambrozia“ OOD

gr. St. Zagora

kv. „Zheleznik“

ul. „Iv. Pashinov“ 33

355.

BG 2504001

ET „Stezis“

gr. Omurtag

Promishlena zona

356.

BG 2604002

„Burdenis-93“ OOD

gr. Svilengrad

ul. „23-ti septemvri“ 73

357.

BG 2604004

ET „Zhika-Zhivka Georgieva“

s. Voden

obsht. Dimitrovgrad

358.

BG 2604008

„Svareks“ EOOD

gr. Haskovo

Iztochna industrialna zona

359.

BG 2604010

EOOD „Nolev“

gr. Haskovo

kv. „Bolyarovo“

ul. „Shipka“ 2

360.

BG 2604011

„ALFA Komers“ OOD

gr. Dimitrovgrad

bul. „D. Blagoev“ 80

361.

BG 2604012

SD „Bairche-Stoychevi i sie“

s. Brod

obsht. Dimitrovgrad

362.

BG 2604014

ET „Roni“

gr. Harmanli

ul „Hr. Smirnenski“ 102

363.

BG 2604017

ET „Angel Sarandiev“

gr. Svilengrad

ul. „Tekstil“

364.

BG 2604018

„Monita“ OOD

gr. Dimitrovgrad

kv. „Chernokonevo“

365.

BG 2604019

ET „Kralevo-D. Petrov“

s. Kralevo

obl. Haskovska

366.

BG 2604020

„Toska“ OOD

gr. Haskovo

mestnost

„Balakli“

367.

BG 2604021

„Lotos“ OOD

gr. Dimitrovgrad

ul. „Sava Dobroplodni“

368.

BG 2704001

„Ivet“ EOOD

s. Zlatna niva, obsht. Kaspichan

369.

BG 2704002

„Smyadovo“ OOD

gr. Smiadovo

ul. „Kiril i Metodi“ 36

370.

BG 2704004

ET „Boris Peev-taksi“

s. Imrenchevo obsht. V. Preslav

371.

BG 2704009

„Eko Standart“ OOD

gr. Shumen

kv. „Industrialna zona“

372.

BG 2804002

ET „Bobi - Bozhana Peicheva“

s. Okop,

obl. Yambolska

373.

BG 2804003

„Doni-M“ OOD

s. Bezmer,

obl. Yambolska

374.

BG 2804009

ET „Sanata-Stefan Atanasov“

s. Bezmer,

obl. Yambolska

375.

BG 2804010

ET „Tagara-Diana Kurteva“

gr. Yambol

Industrialna zona

376.

BG 2804011

ET „Magdalena Vasileva-Magi“

gr. Yambol

ul. „Preslav“ 331

377.

BG 0618002

SD „Arabika“

gr. Vratsa

ul. „Vihren“ 2

378.

BG 1518008

„Anona“ OOD

gr. Pleven

Zapadna ind. Zona

ul. „Georgi Kochev“


Liste over mælkeforarbejdningsvirksomheder

Nr.

Veterinærnr.

Virksomhedens navn

By/vej eller landsby/region

1.

BG 0112004

„Matand“ EOOD

s. Eleshnitsa

2.

BG 0212038

„Klas“ OOD

s. Galabets

obsht. Pomorie

3.

BG 0212050

„Vakom MP“ OOD

gr. Sredets

obl. Burgas

4.

BG 0212027

DZZD „Mlechen svyat“

s. Debelt

obl. Burgas

5.

BG 0412009

„Milki-luks“ EOOD

s. B. Cherkva

obsht. Pavlikeni

6.

BG 0512033

„EKO MILK“ AD

s. Koshava

obl. Vidin

7.

BG 0812009

„Serdika-90“ AD

gr. Dobrich

ul. „25 septemvri“ 100

8.

BG 0812019

„Filipopolis-RK“ OOD

s. Zheglartsi

9.

BG 0812032

„Roles-milk“ OOD

s. Kardam

10.

BG 1012020

ET „Petar Mitov-Universal“

s. Gorna Grashtitsa

obsht. Kyustendil

11.

BG 1112016

Mandra „IPZHZ“

gr. Troyan

ul. „V. Levski“ 281

12.

BG 1112024

ET „Paskal-A. Atanasov“

s. Umarevtsi

13.

BG 1212029

SD „Voynov i sie“

gr. Montana ul. „N. Yo. Vaptsarov“ 8

14.

BG 1312011

„Eko-F“ EAD

s. Karabunar

15.

BG 1512029

„Lavena“ OOD

s. Dolni Dabnik

obl. Pleven

16.

BG 1512033

ET „Voynov-Ventsislav Hristakiev“

s. Milkovitsa

obsht. Gulyantsi

17.

BG 1612009

„D. Madzharov-2“ EOOD

gr. Stamboliyski ul. „Grobarska“ 3

18.

BG 1612017

„Snep-grup“ OOD

gr. Rakovski

ul. „Mihail Dobromirov“ 1

19.

BG 1612021

ET „Deni-Denislav Dimitrov-Ilias Islamov“

s. Bryagovo

obsht. Gulyantsi

20.

BG 1612028

ET „Slavka Todorova“

s. Trud

obsht. Maritsa

21.

BG 1612035

ET „Vi Ay Pi“

gr. Krichim,

obsht. Krichim

22.

BG 1612038

„MAH - 2003“ EOOD

s. Lenovo

23.

BG 1612039

OOD „Topolovo-Agrokomers“

s. Topolovo

obsht. Asenovgrad

24.

BG 1612051

ET „Radev-Radko Radev“

s. Kurtovo Konare

obl. Plovdiv

25.

BG 1612066

„Lakti ko“ OOD

s. Bogdanitza

26.

BG 1712034

„Makler komers“ EOOD

s. Brestovene

27.

BG 1712042

ET „Madar“

s. Terter

28.

BG 1812002

„Laktis-Byala“ AD

gr. Byala

ul. „Stefan Stambolov“ 75

29.

BG 1812008

„Vesi“ OOD

s. Novo selo

30.

BG 1912004

„Merone - N“ EOOD

gr. Alfatar

31.

BG 2012001

„Markeli“ EAD

gr. Sliven

ul. „Tsar Simeon“ 63

32.

BG 2012006

„Mlechen pat“ AD

gr. Nova Zagora

kv. Industrialen

33.

BG 2012009

„Vangard“ OOD

s. Zhelyo voyvoda

34.

BG 2012019

„Hemus-Milk komers“ OOD

gr. Sliven

Promishlena zona Zapad

35.

BG 2012041

„Eko milk“ EOOD

s. Zhelyo voyvoda

obl. Sliven

36.

BG 2112013

„Skorpion 21“ OOD

s. Zabardo

obsht. Chepelare

37.

BG 2112028

„Medina“ OOD

gr. Madan

38.

BG 2112029

ET „Karamfil Kasakliev“

gr. Dospat

39.

BG 2312036

ET „Rosen Deyanski-DEYA“

s. Opitsvet, obsht. Kostinbrod

40.

BG 2412033

„Gospodinovi“ OOD

s. Yulievo

obsht. Maglizh

41.

BG 2412037

„Stelimeks“ EOOD

s. Asen

42.

BG 2512003

„Si Vi Es“ OOD

gr. Omurtag

Promishlena zona

43.

BG 2612034

ET „Eliksir-Petko Petev“

s. Gorski izvor

44.

BG 2612042

„Bulmilk“ OOD

s. Konush

obl. Haskovska

45.

BG 0212048

„Bilding Zah“ EOOD

s. Shivarovo

obsht. Ruen

46.

BG 0712008

„Milkieks“ OOD

gr. Sevlievo

zh. k. „Atanas Moskov“

47.

BG 0912004

„Rodopchanka“ OOD

s. Byal izvor

obsht. Ardino

48.

BG 0912011

ET „Alada-Mohamed Banashak“

s. Byal izvor

obsht. Ardino

49.

BG 1212001

„S i S-7“ EOOD

gr. Montana

„Vrachansko shose“ 1

50.

BG 1612020

ET „Bor-Chvor“

s. Dalbok izvor

obsht. Parvomay

51.

BG 1612040

„Mlechni produkti“ OOD

s. Manole

52.

BG 1612065

ET „Bonitreks“

s. Dolnoslav

obsht. Asenovgrad

53.

BG 1812003

„Sirma Prista“ AD

gr. Ruse

bul. „3-ti mart“ 51

54.

BG 2012022

„Bratya Zafirovi“ OOD

gr. Sliven

Promishlena zona Zapad

55.

BG 2012043

„Agroprodukt“ OOD

gr. Sliven

kv. Industrialen

56.

BG 2112001

„Rodopeya-Belev“ EOOD

gr. Smolyan

ul. „Trakya“ 15

57.

BG 2112018

„Laktena“ OOD

s. Kutela

58.

BG 2512001

„Mladost-2002“ OOD

gr. Targovishte

bul. „29-ti yanuari“ 7

59.

BG 2512017

„YUES-Komers“ OOD

s. Golyamo Gradishte

ul. „Radetski“ 2

60.

BG 2812003

„Balgarski yogurt“ OOD

s. Veselinovo,

obl. Yambolska

61.

BG 2812025

„Sakarela“ OOD

gr. Yambol

ul. „Preslav“ 269

62.

112003

ET „Vekir“

s. Godlevo

63.

112008

ET „Svetoslav Kyuchukov-Bobo“

s. Harsovo

64.

112013

ET „Ivan Kondev“

gr. Razlog

Stopanski dvor

65.

112014

ET „Veles-Kostadin Velev“

gr. Razlog

ul. „Golak“ 14

66.

212005

ET „Dinadeks DN 76“

gr. Burgas

ul. „Industrialna“ 1

67.

212013

ET „Marsi-Mincho Bakalov“

gr. Burgas

ul. „Baykal“ 9

68.

212028

„Vester“ OOD

s. Sigmen

69.

212037

„Megakomers“ OOD

s. Lyulyakovo

obsht. Ruen

70.

212047

„Komplektstroy“ EOOD

s. Veselie

71.

312002

ET „Mario“

gr. Suvorovo

72.

312025

„Dzhenema“ EOOD

s. Gen. Kiselovo

73.

412003

„Laktima“ AD

gr. Veliko Tarnovo

ul. „Magistralna“ 5

74.

412005

„Varosha“ EOOD

s. Kamen

obsht. Strazhitsa

75.

512003

SD „LAF-Velizarov i sie“

s. Dabravka

obsht. Belogradchik

76.

612010

„Hadzhiyski i familiya“ EOOD

s. Gradeshnitsa

mestnost „Lakata“

77.

612035

OOD „Nivego“

s. Chiren

78.

612041

ET „Ekoprodukt-Megiya-Bogorodka Dobrilova“

gr. Vratsa

ul. „Ilinden“ 3

79.

612042

ET „Mlechen puls - 95 - Tsvetelina Tomova“

gr. Krivodol

ul. „Vasil Levski“

80.

712001

„Ben Invest“ OOD

s. Kostenkovtsi obsht. Gabrovo

81.

712003

„Elvi“ OOD

s. Velkovtsi obsht. Gabrovo

82.

712004

„Cheh-99“ OOD

s. Sokolovo

obsht. Dryanovo

83.

712015

„Rosta“ EOOD

s. M. Varshets

84.

712028

ET „Mik“

gr. Dryanovo

ul. „Shipka“ 226

85.

812030

„FAMA“ AD

gr. Dobrich

bul. „Dobrudzha“ 2

86.

912003

„Koveg-mlechni produkti“ OOD

gr. Kardzhali

Promishlena zona

87.

912012

„Delyo Voivoda - milk“ OOD

s. Dobromirtsi

obsht. Kirkovo

88.

912015

„Anmar“ OOD

s. Padina

obsht. Ardino

89.

912016

OOD „Persenski“

s. Zhaltusha

obsht. Ardino

90.

1012008

„Kentavar“ OOD

s. Konyavo

obsht. Kyustendil

91.

1012014

ET „Georgi Gushterov DR“

s. Yahinovo

92.

1012018

„Evro miyt end milk“ EOOD

gr. Kocherinovo

obsht. Kocherinovo

93.

1112004

„Matev-Mlekoprodukt“ OOD

s. Goran

94.

1112012

„Stilos“ OOD

s. Lesidren

95.

1112017

ET „Rima-Rumen Borisov“

s. Vrabevo

96.

1112026

„ABLAMILK“ EOOD

gr. Lukovit,

ul. „Yordan Yovkov“ 13

97.

1212022

„Milkkomm“ EOOD

gr. Lom ul. „Al. Stamboliyski“ 149

98.

1212031

„ADL“ OOD

s. Vladimirovo obsht. Boychinovtsi

99.

1312002

„Milk Grup“ EOOD

s. Yunacite

100.

1312005

„Ravnogor“ OOD

s. Ravnogor

101.

1312006

SD „Antei-PITD“ OOD

s. Aleko Konstantinovo

102.

1312023

„Inter-D“ OOD

s. Kozarsko

103.

1312024

ET „Mezmedin Halil-46“

s. Sarnitsa

104.

1412015

ET „Boycho Videnov-Elbokada 2000“

s. Stefanovo

obsht. Radomir

105.

1512003

„Mandra-1“ EOOD

s. Tranchovitsa,

obsht. Levski

106.

1512006

„Mandra“ OOD

s. Obnova

obsht. Levski

107.

1512008

ET „Petar Tonovski-Viola“

gr. Koynare

ul. „Hr. Botev“ 14

108.

1512010

ET „Militsa Lazarova-90“

gr. Slavyanovo,

ul. „Asen Zlatarev“ 2

109.

1512012

ET „Ahmed Tatarla“

s. Dragash voyvoda,

obsht. Nikopol

110.

1612013

„Polidey - 2“ OOD

s. Domlyan

111.

1612024

SD „Kostovi - EMK“

gr. Saedinenie

ul. „L. Karavelov“ 5

112.

1612043

ET „Dimitar Bikov“

s. Karnare

obsht. „Sopot“

113.

1612049

„Alpina-Milk“ EOOD

s. Zhelyazno

114.

1612064

OOD „Ikay“

s. Zhitnitsa

osht. Kaloyanovo

115.

1712002

ET „Rosver-Krastyo Krastev“

gr. Tsar Kaloyan

ul. „Sofia“ 41

116.

1712006

„Mesomania“ EOOD

s. Vladimirovtsi

117.

1712009

ET „Georgi Petrov-Kamen“

s. Dyankovo

118.

1712010

„Bulagrotreyd-chastna kompaniya“ EOOD

s. Yuper

Industrialen kvartal

119.

1712012

ET „Veras 90“

s. Yasenovets

120.

1712013

ET „Deniz“

s. Ezerche

121.

1712017

„Diva 02“ OOD

gr. Isperih

ul. „An. Kanchev“

122.

1712018

„Imdo“ OOD

s. Lipnik

Stopanski dvor

123.

1712019

ET „Ivaylo-Milena Stancheva“

gr. Isperih

Parvi stopanski dvor

124.

1712032

„Trio-milk“ OOD

s. Kichenitsa

125.

1712037

ET „Ali Isliamov“

s. Yasenovets

126.

1712039

„Stil-EA“ EOOD

s. Dyankovo

127.

1712040

ET „Meri-Ahmed Chakar“

s. Ezerche

128.

1712043

„Maxima-milk“ OOD

s. Samuil

129.

1712045

ET „AN-Nezhdet Ali“

s. Mortagonovo

130.

1712046

ET „Stem-Tezdzhan Ali“

gr. Razgrad

ul. „Knyaz Boris“ 23

131.

1712048

ET „Borisov i sin-Borislav Borisov“

s. Lavino

132.

1812005

„DAV-Viktor Simonov“ EOOD

gr. Vetovo

ul. „Han Kubrat“ 52

133.

1812009

„Lakten“ OOD

gr. Vetovo

ul. „Slivnitsa“

134.

1912002

„Laktokom“ EOOD

s. Kalipetrovo

135.

1912009

ET „Interes 2000 - Musa Musov“

s. Sitovo

136.

1912016

„Destan“ OOD

s. Iskra

137.

2012007

„Deltalakt“ OOD

s. Stoil voyvoda

138.

2012008

„Raftis“ EOOD

s. Byala

139.

2012010

„Saray“ OOD

s. Mokren

140.

2012011

ET „Ivan Gardev 52“

gr. Kermen

ul. „Hadzhi Dimitar“ 2

141.

2012012

ET „Olimp-P. Gurtsov“

gr. Sliven

m-t „Matsulka“

142.

2012024

ET „Denyo Kalchev 53“

gr. Sliven

ul. „Samuilovsko shose“ 17

143.

2012029

„Eko asorti“ EOOD

s. Mechkarevo

144.

2012032

„Kiveks“ OOD

s. Kovachite

145.

2012036

„Minchevi“ OOD

s. Korten

146.

2112002

„RTSNPO“

gr. Smolyan

ul. „Nevyastata“ 25

147.

2112003

„Milk-inzhenering“ OOD

gr. Smolyan

ul. „Chervena skala“ 21

148.

2112008

MK „Rodopa milk“

s. Smilyan

obsht. Smolyan

149.

2112010

„Mechi chal milk“ OOD

gr. Chepelare

Stopanski dvor

150.

2112015

OOD „Rozhen Milk“

s. Davidkovo, obsht. Banite

151.

2112023

ET „Iliyan Isakov“

s. Trigrad

obsht. Devin

152.

2112024

ET „Ulan-Dzh. Ulanov“

s. Borino

153.

2112026

ET „Vladimir Karamitev“

s. Varbina

obsht. Madan

154.

2112027

„Keri“ OOD

s. Borino,

obsht. Borino

155.

2212009

„Serdika-94“ OOD

gr. Sofia

kv. Zheleznitza

156.

2212023

„EL BI BULGARIKUM“ EAD

gr. Sofia

ul. „Malashevska“ 12 A

157.

2212027

„Ekobalkan“ OOD

gr. Sofia

bul. „Evropa“ 138

158.

2312007

ET „Agropromilk“

gr. Ihtiman, ul. „P. Slaveikov“ 19

159.

2312013

ET „Dobrev“

s. Dragushinovo

160.

2312020

„MAH-2003“ EOOD

gr. Etropole

bul. „Al. Stamboliyski“ 21

161.

2312023

„Mogila“ OOD

gr. Godech,

ul. „Ruse“ 4

162.

2312026

„Dyado Liben“ OOD

gr. Koprivshtitsa bul. „H. Nencho Palaveev“

163.

2312028

ET „Sisi Lyubomir Semkov“

s. Anton

164.

2312030

ET „Favorit-D. Grigorov“

s. Aldomirovtsi

165.

2312031

ET „Belite kamani“

s. Dragotintsi

166.

2312033

„Balkan spetsial“ OOD

s. Gorna Malina

167.

2312039

EOOD „Laktoni“

s. Ravno pole, obl. Sofiyska

168.

2312041

„Danim-D. Stoyanov“ EOOD

gr. Elin Pelin

m-st Mansarovo

169.

2412003

„ODIT 2002“ OOD

s. Kaloyanovets

obsht. Stara Zagora

170.

2412007

„Inikom“ OOD

s. Sarnevo

obsht. Radnevo

171.

2412019

„Dekada“ OOD

s. Elhovo

obsht. Stara Zagora

172.

2412023

Zemedelski institut

gr. St. Zagora

173.

2412038

„Elit Milk 2000“ OOD

s. Mirovo

obsht. Br. Daskalovi

174.

2412039

„Penchev“ EOOD

gr. Chirpan

ul. „Septemvriytsi“ 58

175.

2412040

„Inikom“ OOD

gr. Galabovo

ul. „G. s. Rakovski“ 11

176.

2412041

„Mlechen svyat 2003“ OOD

s. Bratya Daskalovi

obsht. Bratya Daskalovi

177.

2512006

„Hadad“ OOD

s. Makariopolsko

obsht. Targovishte

178.

2512011

ET „Sevi 2000-Sevie Ibryamova“

s. Krepcha

obsht. Opaka

179.

2512016

„Milktreyd-BG“ OOD

s. Saedinenie obl. Targovishte

180.

2512018

„Biomak“ EOOD

gr. Omurtag

ul. „Rodopi“ 2

181.

2512021

„Keya-Komers-03“ EOOD

s. Svetlen

182.

2612002

ET „Rusalka-Iv. Genev“

s. Kolarovo

obl. Haskovska

183.

2612015

ET „Detelina 39“

s. Brod

184.

2612022

ET „Shampion 13-Deyan Panev“

s. Krepost

obl. Haskovska

185.

2612027

„Byala mechka“ OOD

s. Min. bani

obl. Haskovska

186.

2612038

„Bul Milk“ EOOD

gr. Haskovo

Sev. industr. zona

187.

2612049

ET „Todorovi-53“

gr. Topolovgrad

ul. „Bulgaria“ 65

188.

2712005

„Nadezhda“ OOD

s. Kliment

189.

2712009

„Ekselans“ OOD

s. Todor Ikonomovo

obsht. Kaolinovo

190.

2712010

„Kamadzhiev-milk“ EOOD

s. Kriva reka

obsht. N. Kozlevo

191.

2712013

„Ekselans“ OOD

s. Osmar,

obsht. V. Preslav

192.

2812002

„Arachievi“ OOD

s. Kirilovo,

obl. Yambolska

193.

2812010

ET „Mladost-2-Yanko Yanev“

gr. Yambol,

ul. „Yambolen“ 13

194.

2812018

ET „Bulmilk-Nikolay Nikolov“

s. General Inzovo,

obl. Yambolska

195.

BG 0218009

„Helios milk“ EOOD

gr. Aytos

196.

BG 0618001

ET „Folk-3“

s. Vranyak

obsht. Byala Slatina

obl. Vratsa

197.

BG 1318007

ET „Palmite-Vesela Popova“

gr. Strelcha

ul. „Osvobozhdenie“ 17

198.

BG 2418008

„Varbev“ EOOD

s. Medovo

obsht. Bratya

Daskalovi

199.

BG 0318015

„Milteks-K.K.“ EOOD

gr. Varna

ZPZ

200.

BG 0718004

AD „Merkuriy P i P“

gr. Gabrovo

ul. „Balkan“ 4

201.

BG 1518005

ET „Kris-88-Emil Todorov“

gr. Pleven

ul „Grenaderska“ 97

202.

BG 1518006

„Sirma Milk“ EOOD

gr. Pleven

Industrialna zona

203.

BG 1618040

„Galko“ EOOD

s. Voyvodinovo

obsht. Maritsa

obl. Plovdiv

204.

BG 1618044

„Valchev“ OOD

gr. Asenovgrad

Mestnost „Kuriata“

205.

BG 2218045

„El-Em-Impeks“ EOOD

gr. Sofia

Kv. Gorna bania

206.

BG 2318005

ET „Mantas-Hristo Manchev“

gr. Botevgrad

ul. „St. Panchev“ 25

207.

BG 2418007

„El Bi Bulgarikum“ EAD

gr. Kazanlak

kv. „Industrialen“ 2


7.11.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 289/38


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 31. oktober 2007

om nedsættelse af en ekspertgruppe for elektronisk fakturering (e-fakturering)

(2007/717/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I medfør af traktatens artikel 3 fik Det Europæiske Fællesskab til opgave at sikre oprettelsen af et indre marked ved fjernelse af hindringerne for den frie bevægelighed for varer, personer, tjenesteydelser og kapital mellem medlemsstaterne.

(2)

Artikel 232 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftsystem (1) giver mulighed for udstedelse af elektroniske fakturaer i stedet for papirfakturaer.

(3)

Den reviderede Lissabon-strategi for vækst og beskæftigelse (2) indeholder en altomfattende dagsorden for økonomiske reformer. Dens mikroøkonomiske søjle fokuserer på skabelsen af et erhvervsvenligt miljø. I forbindelse med dette mål er udvikling af interoperable løsninger inden for elektronisk fakturering (e-fakturering) et element af central betydning.

(4)

I sin meddelelse til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg »i2010 — Et europæisk informationssamfund som middel til vækst og beskæftigelse« (3) af 1. juni 2005 iværksatte Kommissionen i2010-initiativet som en ramme for behandlingen af de vigtigste udfordringer og den vigtigste udvikling i informationssamfundet og mediesektoren indtil 2010. Det fremmer en åben og konkurrencedygtig digital økonomi og tillægger informations- og kommunikationsteknologi stor betydning (ikt som drivkraft bag inddragelse og livskvalitet).

(5)

Det Europæiske Betalingsråd (EPC), som er beslutnings- og koordineringsorganet for den europæiske banksektor for så vidt angår betalinger, har forpligtet sig til senest i 2010 at oprette et fælles eurobetalingsområde (SEPA) med integrerede betalingsinfrastrukturer og betalingsprodukter.

(6)

E-fakturering skaber forbindelse mellem virksomhedernes interne processer og betalingssystemerne. SEPA og et vellykket europæisk initiativ vedrørende e-fakturering ville således supplere hinanden. Disse to initiativer forventes tilsammen at give virksomhederne og leverandørerne af finansielle tjenester enorme fordele gennem forbedret effektivitet og automatisering af forsyningskæderne.

(7)

For at forbedre brugen af det digitale miljø og høste alle fordelene ved e-fakturering i Fællesskabet bør nuværende praksis forenkles, og overgangen til nye forretningsmodeller bør fremmes ved hjælp af mere integrerede og ensartede bestemmelser. Dette ville i særdeleshed være en fordel for de små og mellemstore virksomheder i Europa.

(8)

I december 2006 dannede en gruppe berørte parter en taskforce for branchen vedrørende e-fakturering, som havde en repræsentant for Kommissionen som formand og medlemmer fra erhvervslivet, bankerne og andre leverandører af tjenesteydelser samt standardiseringsorganer. Taskforcens mål var at bane vejen for det fremtidige arbejde vedrørende en europæisk ramme for e-fakturering. Taskforcen udarbejdede forslag til en mulig ledelsesstruktur og en køreplan for et program for e-fakturering. Taskforcen forelagde sin endelige rapport i juni 2007.

(9)

På baggrund af de positive erfaringer med taskforcen og for at behandle spørgsmål med en længere tidsramme bør der oprettes en ekspertgruppe om e-fakturering.

(10)

Dets opgave skal være at fastlægge forretningsmæssige krav (4) og ansvarsfordelingen i forbindelse med specifikke arbejdsopgaver samt at stå for oprettelsen af en europæisk ramme for e-fakturering, som skal være på plads senest i 2009, og fastlægge en fælles begrebsmæssig struktur for åben og interoperabel levering af e-faktureringstjenester i hele Europa.

(11)

Ekspertgruppen bør bestå af personer med direkte og relevant ekspertise inden for e-fakturering, herunder centrale berørte parter fra den offentlige sektor, små og mellemstore virksomheder samt leverandører af tjenesteydelser, standardiseringsorganer og forbrugerorganisationer. Herudover bør der fastlægges bestemmelser for observatørers deltagelse. Alle ekspertgruppens rapporter og andre produkter bør være udtryk for gruppemedlemmernes holdning og bør ikke ses som et udtryk for Kommissionens synspunkter.

(12)

Der bør fastsættes regler for videregivelse af oplysninger fra ekspertgruppens medlemmer, uden at det berører Kommissionens sikkerhedsforskrifter, der er fastsat i bilaget til Kommissionens forretningsorden ved afgørelse 2001/844/EF, EKSF, Euratom (5).

(13)

Personlige oplysninger om medlemmerne af ekspertgruppen vil blive behandlet i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (6).

(14)

Der bør fastsættes en gyldighedsperiode for denne afgørelse. Kommissionen vil til sin tid overveje, om en forlængelse af anvendelsesperioden er hensigtsmæssig —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Ekspertgruppen om elektronisk fakturering

Der nedsættes en ekspertgruppe om e-fakturering, i det følgende benævnt »gruppen«. Denne afgørelse har virkning fra dagen for vedtagelsen.

Artikel 2

Opgaver

1.   Gruppen bistår generelt Kommissionen ved udviklingen og overvågningen af fremskridtene i retning af en fælles strategi for oprettelsen af en europæisk ramme for e-fakturering.

2.   Gruppens opgaver skal være løst senest den 31. december 2009.

3.   Gruppen har følgende særlige opgaver:

a)

kortlægning af mangler i de lovgivningsmæssige rammer for e-fakturering på fællesskabs- og medlemsstatsplan, som hindrer Fællesskabet i fuldt ud at udnytte sit økonomiske potentiale

b)

kortlægning af de forretningsmæssige krav vedrørende e-fakturering for en europæisk ramme for e-fakturering og sikring af de centrale berørte parters validering heraf (7)

c)

kortlægning af relevante dataelementer for e-fakturering, navnlig for forbindelsen mellem fakturaen og, som mindstekrav, indkøbs- og betalingsprocessen, spørgsmål vedrørende moms, kontrol og integritet, krav til arkivering og opbevaring samt behovet for at sikre de centrale berørte parters validering af disse elementer

d)

forslag til de ansvarsområder, der skal tildeles standardiseringsorganerne, og en tidsplan for udvikling af fælles standarder, der er baseret på de berørte parters forretningsmæssige krav og krav til data, med henblik på at støtte udviklingen af en europæisk ramme for e-fakturering

e)

forslag til en europæisk ramme for e-fakturering. Den skal omfatte en fælles begrebsmæssig struktur, herunder forretningsmæssige krav og standarder, og forslag til løsninger vedrørende åben og interoperabel levering af e-faktureringstjenester i hele Europa.

4.   Ved løsningen af sine opgaver tager gruppen hensyn til eksisterende resultater og løsninger, navnlig vedrørende forretningsmæssige krav og tekniske standarder, inden for e-fakturering i den offentlige og private sektor.

5.   Gruppen kan i nødvendigt omfang pålægge undergrupper eller eksterne organer og organisationer, der beskæftiger sig med e-fakturering, specifikke arbejdsopgaver.

6.   Gruppen udarbejder og forelægger Kommissionen en midtvejsrapport med en oversigt over udviklingen med hensyn til løsningen af opgaverne og eventuelle anbefalinger som et input til overvejelserne og drøftelserne mellem Kommissionen, medlemsstaterne og de berørte parter, herunder navnlig industrisammenslutninger. Rapporten gøres offentligt tilgængelig.

7.   Gruppen udarbejder og forelægger Kommissionen en endelig rapport med en beskrivelse af den europæiske ramme for e-fakturering. Rapporten gøres offentligt tilgængelig.

Artikel 3

Høring

1.   Kommissionen kan høre gruppen om spørgsmål vedrørende e-fakturering.

2.   Gruppeformanden kan råde Kommissionen til at høre gruppen om specifikke spørgsmål.

Artikel 4

Medlemskab — udnævnelse

1.   Gruppen sammensættes af op til 30 medlemmer.

2.   Medlemmerne udnævnes af Kommissionen blandt specialister med kompetence inden for e-fakturering på grundlag af ansøgninger fra industrisammenslutninger, offentlige organer og enkeltpersoner, der repræsenterer hele eller en del af den offentlige sektors interesser, virksomheder, ikt-sektoren, forbrugerne, leverandører af finansielle tjenesteydelser og standardiseringsorganisationer inden for e-fakturering.

Ansøgere, som skønnes egnede til medlemskab, men som ikke udnævnes, kan placeres på en reserveliste, som Kommissionen kan benytte til udnævnelse af afløsere.

3.   Medlemmerne udnævnes som repræsentanter for offentlige myndigheder og civilsamfundet.

4.   Kommissionen vurderer ansøgningerne på grundlag af følgende kriterier:

a)

medlemmerne skal repræsentere de centrale berørte parter (f.eks. leverandører af tjenesteydelser, leverandører af løsninger, den offentlige sektor, virksomhederne, herunder små og mellemstore virksomheder samt forbrugerne) og standardiseringsorganer

b)

medlemmerne skal have aktuel praktisk eller operationel ekspertise eller erfaring inden for juridiske, administrative, skatterelaterede, standardiseringsrelaterede, forretningsmæssige og/eller tekniske spørgsmål vedrørende grænseoverskridende e-fakturering. Medlemmerne skal navnlig have relevant direkte erfaring fra forretningsprojekter eller anden erfaring, der giver dem den forretningsmæssige eller tekniske indsigt, som er nødvendig for udvikling af løsninger inden for det i denne afgørelse omhandlede område

c)

medlemmerne skal kunne bidrage til at definere eller forme synspunkterne hos den forvaltning, organisation, industrisammenslutning, branche eller anden interessentgruppe, som de repræsenterer, for så vidt angår spørgsmål omfattet af deres mandat

d)

medlemmernes engelskkundskaber skal være gode nok til, at de kan deltage i drøftelserne og udarbejdelsen af rapporter.

Ansøgningerne skal ledsages af dokumentation for, at det foreslåede medlem opfylder ovenstående krav.

5.   Ved udnævnelsen af medlemmer tager Kommissionen hensyn til følgende kriterier:

a)

den krævede juridiske, forretningsmæssige og tekniske ekspertise inden for de emner, der er omfattet af gruppens mandat

b)

den ekspertise, der dækker alle relevante funktioner inden for udbuds- og efterspørgselssiden af e-fakturering.

Derudover tilstræber Kommissionen at sikre en bred geografisk repræsentation og en ligelig fordeling af kvinder og mænd på grundlag af ansøgningerne.

6.   Medlemmerne underretter i tide Kommissionen om enhver interessekonflikt, der kunne påvirke deres objektivitet.

7.   Navnene på de individuelt udnævnte medlemmer offentliggøres på webstedet for Generaldirektoratet for Erhvervspolitik og/eller i Den Europæiske Unions Tidende, C-udgaven. Indsamling, behandling og offentliggørelse af medlemmernes navne finder sted i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 45/2001.

8.   Medlemmerne udnævnes for en periode på 12 måneder med mulighed for forlængelse og varetager deres hverv, indtil de afløses eller deres mandatperiode udløber.

9.   Medlemmerne kan udskiftes for resten af deres mandatperiode i følgende tilfælde:

a)

hvis medlemmet træder tilbage

b)

hvis medlemmet ikke længere kan bidrage effektivt til gruppens drøftelser

c)

hvis medlemmet ikke efterlever traktatens artikel 287

d)

hvis medlemmet i strid med stk. 6 ikke har underrettet Kommissionen i tide om en interessekonflikt.

Artikel 5

Formand — udnævnelse

1.   Kommissionen udnævner ekspertgruppens formand under hensyntagen til, i hvilket omfang den udvalgte person repræsenterer de centrale berørte parters interesser, bidrager til at forme branchens synspunkter for så vidt angår de emner, der er omfattet af mandatet, og har den krævede juridiske, forretningsmæssige og tekniske ekspertise.

2.   Kommissionen udnævner formanden for en periode på 12 måneder med mulighed for forlængelse.

Artikel 6

Nærmere bestemmelser om gruppens arbejde

1.   Kommissionen tilrettelægger gruppens møder, og formanden fungerer som ordstyrer.

2.   Efter aftale med Kommissionen kan der nedsættes undergrupper til at behandle specifikke spørgsmål i henhold til et mandat, som fastlægges af gruppen. Sådanne undergrupper opløses, så snart de har løst deres opgaver.

3.   Kommissionens repræsentant kan indbyde eksperter eller observatører med særlig kompetence inden for et emne, der er opført på dagsordenen, til at deltage i gruppens eller undergruppernes arbejde.

4.   Oplysninger, som erhverves ved deltagelse i gruppens eller en undergruppes arbejde, må ikke videregives, hvis Kommissionen mener, at de vedrører fortrolige anliggender.

5.   Gruppen og undergrupperne mødes almindeligvis i Kommissionens lokaler i overensstemmelse med de procedurer og den tidsplan, der fastsættes af den. Sekretariatsopgaverne varetages af Kommissionen.

Andre tjenestemænd i Kommissionen med interesse i gruppens og undergruppernes møder kan deltage i disse.

6.   Gruppen fastsætter selv sin forretningsorden på grundlag af Kommissionens standardforretningsorden.

7.   Kommissionen kan til enhver tid offentliggøre gruppens resuméer, konklusioner eller arbejdsdokumenter på det pågældende dokuments originalsprog eller lægge disse dokumenter på internettet.

Artikel 7

Godtgørelse af udgifter

1.   Kommissionen godtgør rejseudgifter og, hvis relevant, opholdsudgifter for formanden, medlemmer, eksperter og observatører i forbindelse med gruppens arbejde i overensstemmelse med Kommissionens regler for godtgørelser til eksterne eksperter.

2.   Formanden, medlemmer, eksperter og observatører modtager ikke vederlag for det udførte arbejde.

3.   Mødeudgifter godtgøres inden for rammerne af det årsbudget, der tildeles gruppen af den kompetente tjenestegren i Kommissionen.

Artikel 8

Udløb

Denne afgørelse udløber den 31. december 2009.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. oktober 2007.

På Kommissionens vegne

Günter VERHEUGEN

Næstformand


(1)  EUT L 347 af 11.12.2006, s. 1. Ændret ved direktiv 2006/138/EF (EUT L 384 af 29.12.2006, s. 92).

(2)  KOM(2005) 24.

(3)  KOM(2005) 229 endelig.

(4)  Forretningsmæssige krav vedrørende e-fakturering er de egenskaber, som e-faktureringstjenester skal have for at leve op til de berørte parters forretningsmæssige behov og målsætninger og for således at muliggøre processerne i hele finanssektoren og forsyningskæden. De omfatter effektive processtrømme, effektiv e-faktureringsoplysning og en effektiv og standardiseret meddelelsesstruktur.

(5)  EFT L 317 af 3.12.2001, s. 1. Ændret ved afgørelse 2006/548/EF, Euratom (EUT L 215 af 5.8.2006, s. 38).

(6)  EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1.

(7)  Navnlig den offentlige sektor, virksomhederne samt leverandører af ikt og finansielle tjenesteydelser.


BILAG

MANDAT

EKSPERTGRUPPE FOR ELEKTRONISK FAKTURERING

1.   BAGGRUND

Europa-Kommissionen har reageret på de udfordringer, som den økonomiske globalisering indebærer. Af Kommissionens bredt funderede innovationsstrategi, som blev iværksæt i september 2006, fremgår følgende: »I denne nye økonomiske orden kan vi i Europa ikke stå distancen, hvis vi ikke bliver bedre til at få idéer, til at reagere hurtigere på forbrugernes behov og præferencer og til at innovere mere.«

To aspekter, effektivitet og sikkerhed, fremstår som grundlaget for forbedring af Europas konkurrenceevne i en global økonomi. Mere effektive værdikæder mindsker omkostningerne, og øget sikkerhed i det miljø, hvori de indgår, forbedrer deres konkurrenceevne. Opnåelse af effektivitet i værdikæden og sikkerhed er således et grundlag for innovation.

Strømlining af informationsstrømmen i en given værdikæde vil forbedre effektiviteten, øge sikkerheden og mindske omkostningerne. Da Europa bevæger sig i retning af indførelse af et fælles eurobetalingsområde (SEPA), er det også nødvendigt at behandle spørgsmålene vedrørende de forretningsprocesser, der nødvendiggør størstedelen af betalingerne mellem virksomhederne og mellem virksomhederne og myndighederne. SEPA forventes at yde et betydeligt bidrag til Lissabon-strategien.

Idéen og formålet med en europæisk ramme for elektronisk fakturering er at tilvejebringe et grundlag for opnåelse af interoperable e-faktureringsløsninger i både den offentlige og den private sektor. Det vil give et grundlag for interoperabilitet gennem fælles forretningsregler og tekniske standarder. Rammen, som medvirker til at øge de positive kommercielle incitamenter for elektronisk handel som erstatning for manuelle papirbaserede processer, vil bidrage til fjernelse af de eksisterende hindringer for udbredelsen og indførelsen af grænseoverskridende e-faktureringsløsninger i Fællesskabet.

2.   MANDAT FOR EKSPERTGRUPPEN FOR E-FAKTURERING

Ekspertgruppen (i det følgende benævnt »gruppen«) vil bistå Kommissionen ved udviklingen og overvågningen af fremskridtene i retning af en fælles strategi for oprettelsen af en europæisk ramme for e-fakturering.

Gruppens opgaver skal være løst senest den 31. december 2009.

Gruppen har følgende særlige opgaver:

a)

kortlægning af mangler i de lovgivningsmæssige rammer for e-fakturering på fællesskabs- og medlemsstatsplan, som hindrer Fællesskabet i fuldt ud at udnytte sit økonomiske potentiale

b)

kortlægning af de forretningsmæssige krav vedrørende e-fakturering for en europæisk ramme for e-fakturering og sikring af de centrale berørte parters validering heraf

c)

kortlægning af relevante dataelementer for e-fakturering, navnlig for forbindelsen mellem fakturaen og, som mindstekrav, indkøbs- og betalingsprocessen, spørgsmål vedrørende moms, kontrol og integritet, krav til arkivering og opbevaring samt behovet for at sikre de centrale berørte parters validering af disse elementer

d)

forslag til de ansvarsområder, der skal tildeles standardiseringsorganerne, og en tidsplan for udvikling af fælles standarder, der er baseret på de berørte parters forretningsmæssige krav og krav til data, med henblik på at støtte udviklingen af en europæisk ramme for e-fakturering

e)

forslag til et sæt europæiske rammer for e-fakturering. Denne skal omfatte en fælles begrebsmæssig struktur, herunder forretningsmæssige krav og standarder, og forslag til løsninger vedrørende åben og interoperabel levering af e-faktureringstjenester i hele Europa.

Ved løsningen af sine opgaver tager gruppen hensyn til eksisterende resultater og løsninger, navnlig vedrørende forretningsmæssige krav og tekniske standarder, inden for e-fakturering i den offentlige og private sektor.

Gruppen kan i nødvendigt omfang pålægge undergrupper eller eksterne organer og organisationer, der beskæftiger sig med e-fakturering, specifikke arbejdsopgaver.

Gruppen udarbejder og forelægger Kommissionen en midtvejsrapport med en oversigt over udviklingen med hensyn til løsningen af opgaverne og eventuelle anbefalinger som et input til overvejelserne og drøftelserne mellem Kommissionen, medlemsstaterne og de berørte parter, herunder navnlig industrisammenslutninger. Rapporten gøres offentligt tilgængelig.

Gruppen udarbejder og forelægger Kommissionen en endelig rapport med en beskrivelse af den europæiske ramme for e-fakturering. Rapporten gøres offentligt tilgængelig. Rapporterne skal ikke betragtes som et udtryk for Kommissionens synspunkter.

3.   SAMMENSÆTNING OG NÆRMERE BESTEMMELSER OM GRUPPENS ARBEJDE

3.1.   Sammensætning

Gruppen sammensættes af op til 30 medlemmer.

Medlemmerne udnævnes af Kommissionen blandt specialister med kompetence inden for e-fakturering på grundlag af ansøgninger fra industrisammenslutninger, offentlige organer og enkeltpersoner, der repræsenterer hele eller en del af den offentlige sektors interesser, virksomheder, ikt-sektoren, forbrugerne, leverandører af finansielle tjenesteydelser og standardiseringsorganisationer inden for e-fakturering.

3.2.   Indkaldelse af ansøgninger

Efter vedtagelse af afgørelsen om nedsættelse af gruppen offentliggør Kommissionen en indkaldelse af ansøgninger fra industrisammenslutninger, offentlige organer og enkeltpersoner, der repræsenterer hele eller en del af den offentlige sektors interesser, virksomheder, it-sektoren, forbrugerne, leverandører af finansielle tjenesteydelser og standardiseringsorganisationer inden for e-fakturering.

Industrisammenslutninger, offentlige organer og enkeltpersoner, der ønsker at være medlem af gruppen, bedes sende en skriftlig ansøgning til Kommissionen senest den 30. november 2007.

Ansøgningerne om medlemskab af gruppen skal være behørigt begrundede.

Kommissionen vurderer ansøgningerne på grundlag af følgende kriterier:

a)

medlemmerne skal repræsentere de centrale berørte parter (f.eks. leverandører af tjenesteydelser, leverandører af løsninger, den offentlige sektor, virksomhederne, herunder små og mellemstore virksomheder samt forbrugerne) og standardiseringsorganer

b)

medlemmerne skal have aktuel praktisk eller operationel ekspertise eller erfaring inden for juridiske, administrative, skatterelaterede, standardiseringsrelaterede, forretningsmæssige og/eller tekniske spørgsmål vedrørende grænseoverskridende e-fakturering. Medlemmerne skal navnlig have relevant direkte erfaring fra forretningsprojekter eller anden erfaring, der giver dem den forretningsmæssige eller tekniske indsigt, som er nødvendig for udvikling af løsninger inden for det i denne afgørelse omhandlede område

c)

medlemmerne skal kunne bidrage til at definere eller forme synspunkterne hos den forvaltning, organisation, industrisammenslutning, branche eller anden interessentgruppe, som de repræsenterer, for så vidt angår spørgsmål omfattet af deres mandat

d)

medlemmernes engelskkundskaber skal være gode nok til, at de kan deltage i drøftelserne og udarbejdelsen af rapporter.

Ansøgningerne skal ledsages af dokumentation for, at det foreslåede medlem opfylder ovenstående krav.

3.3.   Endelig beslutning om gruppens sammensætning

Kommissionen træffer beslutning om gruppens sammensætning på grundlag af de forslag, der indsendes som reaktion på indkaldelsen af ansøgninger.

Ved udnævnelsen af medlemmer tager Kommissionen hensyn til følgende kriterier:

a)

den krævede juridiske, forretningsmæssige og tekniske ekspertise inden for de emner, der er omfattet af gruppens mandat

b)

den ekspertise, der dækker alle relevante funktioner inden for udbuds- og efterspørgselssiden af e-fakturering.

Derudover tilstræber Kommissionen at sikre en bred geografisk repræsentation og en ligelig fordeling af kvinder og mænd på grundlag af ansøgningerne.

Medlemmerne underretter i tide Kommissionen om enhver interessekonflikt, der kunne påvirke deres objektivitet.

Navnene på de individuelt udnævnte medlemmer offentliggøres på webstedet for Generaldirektoratet for Erhvervspolitik og/eller i Den Europæiske Unions Tidende, C-udgaven. Indsamling, behandling og offentliggørelse af medlemmernes navne finder sted i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 45/2001.

Medlemmerne udnævnes for en periode på 12 måneder med mulighed for forlængelse og varetager deres hverv, indtil de afløses, eller deres mandatperiode udløber.

Medlemmerne kan udskiftes for resten af deres mandatperiode i følgende tilfælde:

a)

hvis medlemmet træder tilbage

b)

hvis medlemmet ikke længere kan bidrage effektivt til gruppens drøftelser

c)

hvis medlemmet ikke efterlever traktatens artikel 287

d)

hvis medlemmet ikke har underrettet Kommissionen i tide om en interessekonflikt.

3.4.   Formand

Kommissionen udnævner ekspertgruppens formand under hensyntagen til, i hvilket omfang den udvalgte person repræsenterer de centrale berørte parters interesser, bidrager til at forme branchens synspunkter, for så vidt angår de emner, der er omfattet af mandatet, og har den krævede juridiske, forretningsmæssige og tekniske ekspertise.

Kommissionen udnævner formanden for en periode på 12 måneder med mulighed for forlængelse.

3.5.   Nærmere bestemmelser om gruppens arbejde

Kommissionen tilrettelægger gruppens møder, og formanden fungerer som ordstyrer.

Efter aftale med Kommissionen kan der nedsættes undergrupper til at behandle specifikke spørgsmål i henhold til et mandat, som fastlægges af gruppen. Disse grupper opløses, så snart de har opfyldt deres mandat.

Kommissionens repræsentant kan indbyde eksperter eller observatører med særlig kompetence inden for et emne, der er opført på dagsordenen, til at deltage i gruppens eller undergruppernes arbejde.

Oplysninger, som deltagerne i gruppens eller undergruppens arbejde får kendskab til, må ikke videregives, hvis Kommissionen skønner, at oplysningerne vedrører fortrolige emner.

Gruppen og undergrupperne mødes almindeligvis i Kommissionens lokaler i overensstemmelse med de procedurer og den tidsplan, der fastsættes af den. Kommissionen varetager gruppernes sekretariatsopgaver. Andre tjenestemænd i Kommissionen med interesse i gruppens og undergruppernes møder kan deltage i disse.

Gruppen fastsætter selv sin forretningsorden på grundlag af Kommissionens standardforretningsorden.

Kommissionen kan til enhver tid offentliggøre gruppens resuméer, konklusioner, delkonklusioner eller arbejdsdokumenter på det pågældende dokuments originalsprog eller lægge disse dokumenter på Kommissionens websted.

3.6.   Godtgørelse af udgifter

Kommissionen godtgør rejseudgifter og, hvis relevant, opholdsudgifter for formanden, medlemmer, eksperter og observatører i forbindelse med gruppens arbejde i overensstemmelse med Kommissionens regler for godtgørelser til eksterne eksperter.

Formanden, medlemmer, eksperter og observatører modtager ikke vederlag for det udførte arbejde.

Mødeudgifter godtgøres inden for rammerne af det årsbudget, der tildeles gruppen af den kompetente tjenestegren i Kommissionen.


7.11.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 289/45


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 6. november 2007

om visse beskyttelsesforanstaltninger mod mund- og klovesyge i Cypern

(meddelt under nummer K(2007) 5452)

(EØS-relevant tekst)

(2007/718/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 89/662/EØF af 11. december 1989 om veterinærkontrol i samhandelen i Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (1), særlig artikel 9, stk. 4,

under henvisning til Rådets direktiv 90/425/EØF af 26. juni 1990 om veterinærkontrol og zooteknisk kontrol i samhandelen med visse levende dyr og produkter inden for Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (2), særlig artikel 10, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der er anmeldt udbrud af mund- og klovesyge i Cypern.

(2)

Mund- og klovesygesituationen i Cypern vil kunne udgøre en fare for bestandene i andre medlemsstater på grund af handelen med levende klovbærende dyr og markedsføringen af visse produkter heraf.

(3)

Cypern har truffet foranstaltninger inden for rammerne af Rådets direktiv 2003/85/EF af 29. september 2003 om EF-foranstaltninger til bekæmpelse af mund- og klovesyge, om ophævelse af direktiv 85/511/EØF og beslutningerne 89/531/EØF og 91/665/EØF og om ændring af direktiv 92/46/EØF (3) og har truffet yderligere foranstaltninger i de ramte områder.

(4)

Sygdomssituationen i Cypern gør det nødvendigt at forstærke de foranstaltninger til bekæmpelse af mund- og klovesyge, som Cypern har truffet.

(5)

Som en permanent foranstaltning bør der fastsættes høj- og lavrisikoområder i den sygdomsramte medlemsstat, og det bør forbydes at afsende modtagelige dyr fra høj- og lavrisikoområderne og at afsende produkter fremstillet af modtagelige dyr fra højrisikoområdet. Beslutningen bør endvidere indeholde bestemmelser om afsendelse fra de pågældende områder af sikre produkter fremstillet før restriktionerne, der er fremstillet af råvarer med oprindelse uden for områder omfattet af restriktioner, eller som er blevet behandlet på en måde, der effektivt inaktiverer eventuelle mund- og klovesygevira.

(6)

Størrelsen af de fastlagte risikoområder er afledt direkte af resultatet af sporingen af mulige kontakter til den smittede bedrift og tager hensyn til mulighederne for at gennemføre tilstrækkelig kontrol med dyrs og produkters bevægelser. På nuværende tidspunkt bør hele Cypern på grundlag af de oplysninger, der er modtaget fra Cypern, forblive et højrisikoområde.

(7)

Forbuddet mod afsendelse bør kun omfatte produkter af dyr af modtagelige arter, der kommer fra eller hidrører fra dyr med oprindelse i de højrisikoområder, der er anført i bilag I, og det bør ikke berøre transit gennem disse områder af sådanne produkter, der kommer fra eller hidrører fra dyr med oprindelse i andre områder.

(8)

Rådets direktiv 64/432/EØF (4) vedrører sundhedsmæssige problemer ved handel inden for Fællesskabet med kvæg og svin.

(9)

Rådets direktiv 91/68/EØF (5) vedrører dyresundhedsmæssige betingelser for samhandelen med får og geder inden for Fællesskabet.

(10)

Rådets direktiv 92/65/EØF af 13. juli 1992 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandel med og indførsel til Fællesskabet af dyr samt sæd, æg og embryoner, der for så vidt angår disse betingelser ikke er underlagt specifikke fællesskabsbetingelser som omhandlet i bilag A, del I, til direktiv 90/425/EØF (6) vedrører bl.a. handel med andre klovbærende dyr og med sæd, æg og embryoner fra får og geder samt med embryoner fra svin.

(11)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (7) vedrører bl.a. sundhedsbetingelserne for produktion og afsætning af fersk kød, hakket kød, maskinsepareret kød, tilberedt kød, kød af opdrættet vildt, kødprodukter, herunder behandlede maver, blærer og tarme samt mejeriprodukter.

(12)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 af 29. april 2004 om særlige bestemmelser for tilrettelæggelsen af den offentlige kontrol af animalske produkter til konsum (8) vedrører bl.a. sundhedsmærkning af animalske fødevarer.

(13)

Rådets direktiv 2002/99/EF af 16. december 2002 om dyresundhedsbestemmelser for produktion, tilvirkning, distribution og indførsel af animalske produkter til konsum (9) indeholder bestemmelser om særlig behandling af kødprodukter, som sikrer, at mund- og klovesygevirusset inaktiveres i animalske produkter.

(14)

Kommissionens beslutning 2001/304/EF af 11. april 2001 om mærkning og anvendelse af visse animalske produkter i forbindelse med beslutning 2001/172/EF om beskyttelsesforanstaltninger mod mund- og klovesyge i Det Forenede Kongerige (10) vedrører et særligt sundhedsmærke, der skal påføres bestemte animalske produkter, hvis afsætning begrænses til det nationale marked. Der bør i et særskilt bilag fastsættes lignende mærkningsbestemmelse vedrørende mund- og klovesyge i Cypern.

(15)

Ved Rådets direktiv 92/118/EØF (11) fastsættes der dyresundhedsmæssige og sundhedsmæssige betingelser for samhandel med og indførsel til Fællesskabet af produkter, der for så vidt angår disse betingelser ikke er underlagt specifikke fællesskabsbestemmelser, som omhandlet i bilag A, kapitel I, i direktiv 89/662/EØF, og for så vidt angår patogener, i direktiv 90/425/EØF.

(16)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002 af 3. oktober 2002 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter, som ikke er bestemt til konsum (12), indeholder bestemmelser om en række behandlinger af animalske biprodukter, der er egnede til at inaktivere mund- og klovesygevirusset.

(17)

Ved Rådets direktiv 88/407/EØF (13) fastsættes der veterinærpolitimæssige krav i forbindelse med handelen inden for Fællesskabet med frosset tyresæd og indførsel heraf.

(18)

Rådets direktiv 89/556/EØF (14) vedrører veterinærpolitimæssige betingelser i forbindelse med handel inden for Fællesskabet med embryoner af tamkvæg samt med indførsel heraf fra tredjelande.

(19)

Ved Rådets direktiv 90/429/EØF (15) fastsættes der dyresundhedsmæssige krav i forbindelse med handelen inden for Fællesskabet med ornesæd og indførsel heraf.

(20)

Ved Rådets beslutning 90/424/EØF af 26. juni 1990 om visse udgifter på veterinærområdet (16) indføres en ordning til kompensation til berørte bedrifter for tab som følge af foranstaltninger til sygdomsbekæmpelse.

(21)

For så vidt som lægemidler defineret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/82/EF af 6. november 2001 om oprettelse af en fællesskabskodeks for veterinærlægemidler (17), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/83/EF af 6. november 2001 om oprettelse af en fællesskabskodeks for humanmedicinske lægemidler (18), og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/20/EF af 4. april 2001 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om anvendelse af god klinisk praksis ved gennemførelse af kliniske forsøg med lægemidler til human brug (19) ikke længere falder ind under anvendelsesområdet for forordning (EF) nr. 1774/2002, bør de undtages fra de restriktioner i relation til dyresundhed, som er fastlagt i denne beslutning.

(22)

I henhold til artikel 6 i Kommissionens beslutning 2007/275/EF af 17. april 2007 om lister over dyr og produkter, der skal underkastes kontrol ved grænsekontrolsteder i henhold til Rådets direktiv 91/496/EØF og 97/78/EF (20), er visse produkter, der indeholder animalske produkter, fritaget for veterinærkontrol. Det er hensigtsmæssigt at tillade forsendelse af sådanne produkter fra højrisikoområderne efter en forenklet certifikatudstedelsesordning.

(23)

Andre medlemsstater end Cypern bør støtte de foranstaltninger til sygdomsbekæmpelse, der er gennemført i de sygdomsramte områder, ved at sikre, at levende modtagelige dyr ikke sendes til disse områder.

(24)

For bedre at forstå en epidemiologiske situation og for at lette påvisning af eventuel infektion er det nødvendigt at håndhæve et forlænget forbud mod flytning af husdyr på øen, samtidig med at der på kontrollerede betingelser gives mulighed for slagtning og transport af dyr af hestefamilien.

(25)

Situationen tages op til fornyet vurdering på mødet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, som er berammet til den 3. december 2007, og foranstaltningerne tilpasses om nødvendigt.

(26)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Levende dyr

1.   Uden at de foranstaltninger, som Cypern har vedtaget i henhold til direktiv 2003/85/EF, og uden at oprettelsen af en midlertidig kontrolzone, jf. artikel 7, stk. 1, og indførelse af et forbud mod flytning, jf. artikel 7, stk. 3, i nævnte forordning derved tilsidesættes, sørger Cypern for, at de betingelser, der er anført i stk. 2-7 i denne artikel, opfyldes.

2.   Der må ikke flyttes levende kvæg, får, geder, svin eller andre klovbærende dyr mellem de områder, der er nævnt i bilag I og II.

3.   Levende kvæg, får, geder, svin eller andre klovbærende dyr må ikke afsendes fra eller flyttes gennem de områder, der er nævnt i bilag I og II.

4.   Uanset stk. 3 kan Cyperns kompetente myndigheder tillade direkte transit uden afbrydelse af klovbærende dyr gennem de områder, der er nævnt i bilag I og II, ad hovedveje og pr. jernbane.

5.   De sundhedscertifikater, der er omhandlet i direktiv 64/432/EØF for levende kvæg og svin, og i direktiv 91/68/EØF for levende får og geder, og som ledsager dyr, der sendes fra dele af Cyperns område, som ikke er nævnt i bilag I og II, til andre medlemsstater, skal være forsynet med følgende påtegning:

»Dyr, der opfylder kravene i Kommissionens beslutning 2007/718/EF af 6. november 2007 om visse beskyttelsesforanstaltninger mod mund- og klovesyge i Cypern«.

6.   De sundhedscertifikater, der ledsager klovbærende dyr, bortset fra de dyr, der er omfattet af de i stk. 5 nævnte certifikater, der sendes fra dele af Cyperns område, som ikke er nævnt i bilag I og II, til andre medlemsstater, skal være forsynet med følgende påtegning:

»Levende klovbærende dyr, der opfylder kravene i Kommissionens beslutning 2007/718/EF af 6. november 2007 om visse beskyttelsesforanstaltninger mod mund- og klovesyge i Cypern«.

7.   Det er kun tilladt at transportere dyr, der er ledsaget af et sundhedscertifikat som nævnt i stk. 5 eller 6, til andre medlemsstater, hvis veterinærmyndigheden i Cypern tre dage før transporten har sendt den centrale veterinærmyndighed og de lokale veterinærmyndigheder i bestemmelsesmedlemsstaten meddelelse herom.

8.   Uanset stk. 2 kan Cyperns kompetente myndigheder tillade transport af dyr af arter, der er modtagelige for mund- og klovesyge, fra bedrift, der ligger uden for de områder, som er nævnt i bilag II, til et slagteri, der ligger i de områder, som er nævnt i bilag I.

Artikel 2

Kød

1.   Ved »kød« forstås i denne artikel »fersk kød«, »hakket kød«, »maskinsepareret kød« og »tilberedt kød« som defineret i punkt 1.10, 1.13, 1.14 og 1.15 i bilag I til forordning (EF) nr. 853/2004.

2.   Cypern må ikke afsende kød af kvæg, får, geder, svin eller andre klovbærende dyr, der kommer fra eller hidrører fra dyr med oprindelse i de områder, som er nævnt i bilag I.

3.   Kød, der i henhold til denne beslutning ikke må afsendes fra Cypern, mærkes i overensstemmelse med artikel 4, stk. 1, andet afsnit, i direktiv 2002/99/EF eller i overensstemmelse med bilag IV.

4.   Forbuddet i stk. 2 finder ikke anvendelse på kød, der er forsynet med et sundhedsmærke som omhandlet i afsnit I, kapitel III, i bilag I til forordning (EF) nr. 854/2004/EF, hvis:

a)

kødet er tydeligt identificeret og siden fremstillingsdatoen er blevet transporteret og oplagret adskilt fra kød, der i henhold til denne beslutning ikke må sendes ud af de områder, der er nævnt i bilag I

b)

kødet opfylder en af følgende betingelser:

i)

det blev fremstillet før den 15. september 2007, eller

ii)

det hidrører fra dyr, der i mindst 90 dage inden slagtetidspunktet — eller siden fødslen, hvis de er under 90 dage — er holdt og slagtet uden for de i bilag I og II angivne områder, eller, når det drejer sig om kød fra vildtlevende vildt af arter, der er modtagelige for mund- og klovesyge (herefter benævnt »vildtlevende vildt«), er nedlagt uden for de i bilag I og II angivne områder, eller

iii)

det opfylder betingelserne i litra c), d) og e)

c)

kødet kommer fra tamhovdyr eller fra opdrættet vildt af arter, der er modtagelige for mund- og klovesyge (herefter benævnt »opdrættet vildt«), jf. det angivne for den pågældende kategori af kød i en af de relevante kolonner (4-7) i bilag III, og det opfylder følgende betingelser:

i)

dyrene er i mindst 90 dage inden slagtetidspunktet — eller siden fødslen, hvis de er under 90 dage — holdt på bedrifter i de i kolonne 1-3 i bilag III angivne områder, hvor der ikke har været noget udbrud af mund- og klovesyge i mindst 90 dage inden slagtetidspunktet

ii)

i de sidste 21 dage inden datoen for transporten til slagteriet eller, når det drejer sig om opdrættet vildt, inden datoen for slagtningen på bedriften, har dyrene været under de ansvarlige veterinærmyndigheders tilsyn på en enkelt bedrift, der ligger i centrum af en cirkel omkring bedriften med en radius på mindst 10 km, hvor der ikke har været noget udbrud af mund- og klovesyge i mindst 30 dage inden pålæsningen

iii)

der er ikke blevet indsat nogen dyr af arter, der er modtagelige for mund- og klovesyge, på den i nr. ii) omhandlede bedrift i de sidste 21 dage inden datoen for pålæsningen eller, når det drejer sig om opdrættet vildt, inden datoen for slagtningen på bedriften, undtagen svin, der kommer fra en leverende bedrift, som opfylder betingelserne i nr. ii), idet perioden på 21 dage i dette tilfælde kan afkortes til 7 dage.

Den kompetente myndighed kan dog tillade, at der på den i nr. ii) omhandlede bedrift indsættes dyr af arter, der er modtagelige for mund- og klovesyge, hvis de opfylder betingelserne i nr. i) og ii) og:

kommer fra en bedrift, hvor der er ikke blevet indsat nogen dyr af arter, der er modtagelige for mund- og klovesyge, i de sidste 21 dage før datoen for transport til den i nr. ii) omhandlede bedrift, undtagen svin, der kommer fra en leverende bedrift, og i det tilfælde kan perioden på 21 dage afkortes til 7 dage, eller

med negativt resultat har været underkastet en prøve for antistoffer mod mund- og klovesygevirus af en blodprøve, der er taget højst 10 dage før datoen for transport til den i nr. ii) omhandlede bedrift, eller

kommer fra en bedrift, der med negativt resultat har været underkastet en serologisk undersøgelse efter en prøvetagningsprotokol, som kan påvise en mund- og klovesygeprævalens på 5 % med et konfidensniveau på mindst 95 %

iv)

dyrene eller, når det drejer sig om opdrættet vildt slagtet på bedriften, slagtekroppene er blevet transporteret under officiel kontrol fra den i nr. ii) omhandlede bedrift til det udpegede slagteri i transportmidler, der er blevet rengjort og desinficeret før pålæsningen

v)

dyrene er blevet slagtet mindre end 24 timer efter ankomsten til slagteriet og adskilt fra dyr, hvis kød det ikke er tilladt at afsende fra det i bilag I angivne område

d)

kødet, for hvilket der er angivet et »+« i kolonne 8 i bilag III, kommer fra vildtlevende vildt, der er nedlagt i områder, hvor der i mindst 90 dage inden datoen for nedlæggelsen ikke har været noget udbrud af mund- og klovesyge, og mindst 20 km fra områder, der ikke figurerer i kolonne 1-3 i bilag III

e)

kød som omhandlet i litra c) og d) skal desuden opfylde følgende betingelser:

i)

Cyperns kompetente veterinærmyndighed må kun tillade, at kødet afsendes, hvis:

de dyr, der er omhandlet i litra c, nr. iv), er blevet transporteret til virksomheden uden kontakt med bedrifter i områder, der ikke er angivet i kolonne 1-3 i bilag III, og

virksomheden ikke ligger i en beskyttelseszone

ii)

kødet er til enhver tid tydeligt identificeret og håndteres, oplagres og transporteres adskilt fra kød, der ikke må sendes ud af det i bilag I angivne område

iii)

under embedsdyrlægens post mortem-kontrol på afsendelsesbedriften eller, hvis der er tale om slagtning på bedriften af opdrættet vildt, på den i litra c), nr. ii), omhandlede bedrift, eller, hvis det drejer sig om vildtlevende vildt, på vildthåndteringsvirksomheden er der ikke fundet kliniske tegn eller andre beviser på mund- og klovesyge

iv)

kødet har været opbevaret på de i nr. iii) nævnte virksomheder eller bedrifter i mindst 24 timer efter post mortem-kontrollen af de i litra c) og d) omhandlede dyr

v)

yderligere tilvirkning af kød, der skal sendes ud af det i bilag I angivne område, suspenderes:

hvis der konstateres mund- og klovesyge på de i nr. iii) nævnte virksomheder eller bedrifter, indtil alle dyr på stedet er slagtet, og alt kød og alle døde dyr er fjernet, og i mindst 24 timer efter, at de pågældende virksomheder og bedrifter er fuldstændig rengjort og desinficeret under embedsdyrlægens tilsyn, og

hvis der på samme virksomhed slagtes dyr, der er modtagelige for mund- og klovesyge, og som kommer fra bedrifter i områder angivet i bilag I, som ikke opfylder betingelserne i litra c) eller d), indtil alle de pågældende dyr er slagtet, og de pågældende virksomheder og bedrifter er fuldstændig rengjort og desinficeret under embedsdyrlægens tilsyn

vi)

de centrale veterinærmyndigheder sender de øvrige medlemsstater og Kommissionen en liste over de virksomheder og bedrifter, de har godkendt i henhold til litra c), d) og e).

5.   Kontrol med, at betingelserne i stk. 3 og 4 overholdes, føres af den ansvarlige veterinærmyndighed under tilsyn af de centrale veterinærmyndigheder.

6.   Det i stk. 2 nævnte forbud gælder ikke for fersk kød, der hidrører fra dyr, som er opdrættet uden for de områder, der er nævnt i bilag I og II, og som uanset artikel 1, stk. 2 og 3, er transporteret under officielt tilsyn uden kontakt til bedrifter i områder, der er nævnt i bilag I, direkte til et slagteri, som ligger uden for beskyttelseszonen i de områder, der er nævnt i bilag I, til omgående slagtning, forudsat at sådant fersk kød kun markedsføres i de områder, der er nævnt i bilag I og II og opfylder følgende betingelser:

a)

Alt sådant fersk kød er mærket i overensstemmelse med artikel 4, stk. 1, andet afsnit, i direktiv 2002/99/EF eller i overensstemmelse med bilag IV til denne beslutning.

b)

Slagteriet

i)

drives under streng dyrlægekontrol

ii)

suspenderer yderligere tilvirkning af kød, der skal sendes ud af de områder, som er nævnt i bilag I, hvis der på samme slagteri slagtes dyr, der er modtagelige for mund- og klovesyge, og som kommer fra bedrifter i områder angivet i bilag I, indtil alle de pågældende dyr er slagtet, og det pågældende slagteri er fuldstændig rengjort og desinficeret under embedsdyrlægens tilsyn.

c)

Det ferske kød er tydeligt identificeret og transporteres og oplagres adskilt fra kød, som det er tilladt at sende ud af Cypern.

Kontrol med, at betingelserne i første afsnit overholdes, føres af den ansvarlige veterinærmyndighed under tilsyn af de centrale veterinærmyndigheder.

De centrale veterinærmyndigheder sender Kommissionen og de øvrige medlemsstater en liste over de virksomheder, de har godkendt i henhold til dette stykke.

7.   Det i stk. 2 nævnte forbud gælder ikke for fersk kød, der er fremstillet på opskæringsvirksomheder, som ligger i de områder, der er nævnt i bilag I, på følgende betingelser:

a)

Der må kun forarbejdes fersk kød som beskrevet i stk. 4, litra b), på opskæringsvirksomheden på en og samme dag. Der skal rengøres og desinficeres, efter at der er tilvirket kød, som ikke opfylder dette krav.

b)

Alt kød skal være forsynet med et sundhedsmærke i overensstemmelse med afsnit I, kapitel III, i bilag I til forordning (EF) nr. 854/2004.

c)

Opskæringsvirksomheden skal drives under streng dyrlægekontrol.

d)

Det ferske kød skal være tydeligt identificeret og transporteres og oplagres adskilt fra kød, der ikke må sendes ud af de områder, der er anført i bilag I.

Kontrol med, at betingelserne i første afsnit overholdes, føres af den ansvarlige veterinærmyndighed under tilsyn af de centrale veterinærmyndigheder.

De centrale veterinærmyndigheder sender de øvrige medlemsstater og Kommissionen en liste over de virksomheder, de har godkendt i henhold til dette stykke.

8.   Kød, der sendes fra Cypern til andre medlemsstater, skal være ledsaget af et officielt certifikat med følgende påtegning:

»Kød i overensstemmelse med Kommissionens beslutning 2007/718/EF af 6. november 2007 om visse beskyttelsesforanstaltninger mod mund- og klovesyge i Cypern«.

Artikel 3

Kødprodukter

1.   Cypern må ikke afsende kødprodukter, herunder behandlede maver, blærer og tarme af kvæg, får, geder, svin eller andre klovbærende dyr (herefter benævnt »kødprodukter«), der kommer fra de områder, som er nævnt i bilag I, eller kødprodukter tilvirket af kød fra dyr med oprindelse i disse områder.

2.   Forbuddet i stk. 1 finder ikke anvendelse på kødprodukter, herunder behandlede maver, blærer og tarme, der er forsynet med et sundhedsmærke som omhandlet i afsnit I, kapitel III, i bilag I til forordning (EF) nr. 854/2004/EF, hvis kødprodukterne:

a)

er tydeligt identificeret og siden fremstillingsdatoen er blevet transporteret og oplagret adskilt fra kødprodukter, der i henhold til denne beslutning ikke må sendes ud af de områder, der er nævnt i bilag I

b)

opfylder en af følgende betingelser:

i)

det er fremstillet af kød som beskrevet i artikel 2, stk. 4, litra b), eller

ii)

det har været underkastet mindst en af de relevante behandlinger, der er fastsat for mund- og klovesyge i del 1 i bilag III til direktiv 2002/99/EF.

Kontrol med, at betingelserne i første afsnit overholdes, føres af den ansvarlige veterinærmyndighed under tilsyn af de centrale veterinærmyndigheder.

De centrale veterinærmyndigheder sender de øvrige medlemsstater og Kommissionen en liste over de virksomheder, de har godkendt i henhold til dette stykke.

3.   Kødprodukter, der sendes fra Cypern til andre medlemsstater, skal være ledsaget af et officielt certifikat med følgende påtegning:

»Kødprodukter, herunder behandlede maver, blærer og tarme, der opfylder kravene i Kommissionens beslutning 2007/718/EF af 6. november 2007 om visse beskyttelsesforanstaltninger mod mund- og klovesyge i Cypern«.

4.   Uanset stk. 3 er det, når det gælder kødprodukter, der opfylder kravene i stk. 2, og som er blevet forarbejdet på en virksomhed, som anvender HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points (risikoanalyse og kritiske kontrolpunkter)) og en kontrollerbar standardprocedure, som sikrer, at behandlingsnormerne opfyldes og registreres, tilstrækkeligt, at det i det handelsdokument, der ledsager sendingen og er attesteret i henhold til artikel 9, stk. 1, er anført, at de betingelser, der gælder for den i stk. 2, første afsnit, litra b), nr. ii), fastsatte behandling, er opfyldt.

5.   Uanset stk. 3 er det tilstrækkeligt, at kødprodukter, der er varmebehandlet i overensstemmelse med stk. 2, første afsnit, litra b), nr. ii), i hermetisk lukkede beholdere, så de kan holde sig, ledsages af et handelsdokument, hvoraf det fremgår, hvilken varmebehandling der er anvendt.

Artikel 4

Mælk

1.   Cypern må ikke afsende mælk til konsum eller anden anvendelse end konsum fra de områder, der er nævnt i bilag I.

2.   Forbuddet i stk. 1 finder ikke anvendelse på mælk fra dyr holdt i områder anført i bilag I, som har undergået en behandling i henhold til:

a)

del A i bilag IX til direktiv 2003/85/EF, hvis mælken er beregnet til konsum, eller

b)

del B i bilag IX til direktiv 2003/85/EF, hvis mælken ikke er beregnet til konsum eller er beregnet til foder til dyr af arter, der er modtagelige for mund- og klovesyge.

3.   Forbuddet i stk. 1 gælder ikke for mælk, der er behandlet på virksomheder, som er beliggende i de områder, der er nævnt i bilag I, på følgende betingelser:

a)

Al mælk, der anvendes på virksomhederne, skal enten være i overensstemmelse med betingelserne i stk. 2 eller hidrøre fra dyr, der er opdrættet og malket uden for de områder, som er nævnt i bilag I.

b)

Virksomheden drives under streng dyrlægekontrol.

c)

Mælken skal være tydeligt identificeret og transporteres og opbevares adskilt fra mælk og mejeriprodukter, som ikke må sendes ud af de områder, der er anført i bilag I.

d)

Transport af rå mælk fra bedrifter, der ligger uden for de områder, som er anført i bilag I, til virksomheder beliggende i områderne anført i bilag I, skal foregå i køretøjer, der er rengjort og desinficeret før transporten og ikke siden har været i kontakt med bedrifter i de områder, som er nævnt i bilag I, hvor der holdes dyr af arter, der er modtagelige for mund- og klovesyge.

Kontrol med, at betingelserne i første afsnit overholdes, føres af den ansvarlige veterinærmyndighed under tilsyn af de centrale veterinærmyndigheder.

De centrale veterinærmyndigheder sender de øvrige medlemsstater og Kommissionen en liste over de virksomheder, de har godkendt i henhold til dette stykke.

4.   Mælk, der sendes fra Cypern til andre medlemsstater, skal være ledsaget af et officielt certifikat med følgende påtegning:

»Mælk, der opfylder kravene i Kommissionens beslutning 2007/718/EF af 6. november 2007 om visse beskyttelsesforanstaltninger mod mund- og klovesyge i Cypern«.

5.   Uanset stk. 4 er det, når det gælder mælk, der opfylder kravene i stk. 2, og som er blevet forarbejdet på en virksomhed, der anvender HACCP og en kontrollerbar standardprocedure, som sikrer, at behandlingsnormerne opfyldes og registreres, tilstrækkeligt, at det i det handelsdokument, der ledsager sendingen og er attesteret i henhold til artikel 9, stk. 1, er anført, at ovennævnte krav er opfyldt.

6.   Uanset stk. 4 er det tilstrækkeligt, at mælk, der opfylder kravene i stk. 2, litra a) eller b), og som er varmebehandlet i hermetisk lukkede beholdere, så den kan holde sig, ledsages af et handelsdokument, hvoraf det fremgår, hvilken varmebehandling der er anvendt.

Artikel 5

Mejeriprodukter

1.   Cypern må ikke afsende mejeriprodukter til konsum eller anden anvendelse end konsum fra de områder, der er nævnt i bilag I.

2.   Forbuddet i stk. 1 gælder ikke for mejeriprodukter:

a)

der er fremstillet før den 15. september 2007, eller

b)

der er fremstillet af mælk, som opfylder betingelserne i artikel 4, stk. 2 eller 3, eller

c)

som skal eksporteres til et tredjeland, hvis importbetingelserne tillader, at produkterne underkastes andre end de i artikel 4, stk. 2, fastsatte behandlinger, som sikrer, at mund- og klovesygevirusset inaktiveres.

3.   Uden at bestemmelserne i afsnit IX, kapitel II, i bilag III til forordning (EF) nr. 853/2004 derved tilsidesættes, gælder forbuddet i denne artikels stk. 1 ikke for følgende mejeriprodukter til konsum:

a)

mejeriprodukter der er fremstillet af mælk med en pH-værdi på under 7,0, og som har undergået en varmebehandling ved en temperatur på mindst 72 °C i mindst 15 sekunder, idet denne behandling ikke er nødvendig for færdigvarer, hvis ingredienser opfylder de respektive dyresundhedsbetingelser i artikel 2, 3 og 4 i denne beslutning

b)

mejeriprodukter, der er fremstillet af rå mælk fra køer, får eller geder, der i mindst 30 dage har været holdt på en bedrift, der ligger i et område, som er nævnt i bilag I, i centrum af en cirkel med en radius på mindst 10 km, hvor der ikke har været nogen udbrud af mund- og klovesyge i de sidste 30 dage, før den rå mælk blev produceret, og som underkastes en modningsproces på mindst 90 dage, hvorunder pH-værdien sænkes til under 6,0 i hele massen, og skorpen er blevet behandlet med 0,2 % citronsyre umiddelbart før indpakningen eller emballeringen.

4.   Forbuddet i stk. 1 gælder ikke for mejeriprodukter, der er behandlet på virksomheder, som er beliggende i de områder, der er nævnt i bilag I, på følgende betingelser:

a)

Al mælk, der anvendes på virksomhederne, skal enten være i overensstemmelse med artikel 4, stk. 2, eller hidrøre fra dyr uden for det område, der er nævnt i bilag I.

b)

Alle mejeriprodukter, der anvendes i færdigvaren, skal enten være i overensstemmelse med stk. 2, litra a) og b), eller stk. 3, eller være fremstillet af mælk, der hidrører fra dyr uden for de områder, som er nævnt i bilag I.

c)

Virksomheden drives under streng dyrlægekontrol.

d)

Mejeriprodukterne skal være tydeligt identificeret og transporteres og opbevares adskilt fra mælk og mejeriprodukter, som ikke må sendes ud af de områder, som er anført i bilag I.

Kontrol med, at betingelserne i første afsnit overholdes, føres af den ansvarlige veterinærmyndighed under tilsyn af de centrale veterinærmyndigheder.

De centrale veterinærmyndigheder sender de øvrige medlemsstater og Kommissionen en liste over de virksomheder, de har godkendt i henhold til dette stykke.

5.   Forbuddet i stk. 1 finder ikke anvendelse på mejeriprodukter fremstillet i virksomheder beliggende uden for de i bilag I anførte områder af mælk fra før den 15. september 2007, hvis mejeriprodukterne er tydeligt identificeret og transporteres og opbevares adskilt fra mejeriprodukter, som ikke må sendes ud af disse områder.

6.   Mejeriprodukter, der sendes fra Cypern til andre medlemsstater, skal være ledsaget af et officielt certifikat med følgende påtegning:

»Mejeriprodukter, der opfylder kravene i Kommissionens beslutning 2007/718/EF af 6. november 2007 om visse beskyttelsesforanstaltninger mod mund- og klovesyge i Cypern«.

7.   Uanset stk. 6 er det, når det gælder mejeriprodukter, der opfylder kravene i stk. 2, litra a) og b), samt stk. 3 og 4, og er blevet forarbejdet på en virksomhed, der anvender HACCP og en kontrollerbar standardprocedure, som sikrer, at behandlingsnormerne opfyldes og registreres, tilstrækkeligt, at det i det handelsdokument, der ledsager sendingen og er attesteret i henhold til artikel 9, stk. 1, er anført, at ovennævnte krav er opfyldt.

8.   Uanset stk. 6 er det tilstrækkeligt, at mejeriprodukter, der opfylder kravene i stk. 2, litra a) og b), samt stk. 3 og 4, og som er varmebehandlet i hermetisk lukkede beholdere, så den kan holde sig, ledsages af et handelsdokument, hvoraf det fremgår, hvilken varmebehandling der er anvendt.

Artikel 6

Sæd, æg og embryoner

1.   Cypern må ikke afsende sæd, æg og embryoner fra kvæg, får, geder, svin eller andre klovbærende dyr (herefter benævnt »sæd, æg og embryoner«) fra de områder, der er nævnt i bilag I og II.

2.   Forbuddet i stk. 1 gælder ikke for:

a)

sæd, æg og embryoner, der er fremstillet før den 15. september 2007

b)

frossen tyresæd, frosne embryoner af kvæg, frossen ornesæd samt frossen sæd og frosne embryoner af får og geder, der er importeret til Cypern i henhold til henholdsvis direktiv 88/407/EØF, 89/556/EØF, 90/429/EØF og 92/65/EØF, og som siden ankomsten til Cypern er blevet oplagret og transporteret adskilt fra sæd, æg og embryoner, der i henhold til stk. 1 ikke må afsendes

c)

frossen sæd og frosne embryoner af kvæg, svin, får og geder, som i mindst 90 dage inden og under indsamlingen har været holdt uden for de i bilag I og II nævnte områder, og som:

i)

er blevet opbevaret under godkendte vilkår i mindst 30 dage forud for afsendelsen, og

ii)

er indsamlet fra donordyr, der er placeret på stationer eller bedrifter, som har været fri for mund- og klovesyge i mindst tre måneder før indsamlingen af sæd eller embryoner og 30 dage efter indsamlingen, og som ligger midt i et område med en radius på 10 km, hvor der i mindst 30 dage forud for indsamlingen ikke har været noget tilfælde af mund- og klovesyge.

Før afsendelse af sæden eller embryonerne, der er omhandlet i litra a), b) eller c), sender de centrale veterinærmyndigheder de øvrige medlemsstater og Kommissionen en liste over de stationer og team, de har godkendt i henhold til dette stykke.

3.   Det sundhedscertifikat, der er omhandlet i direktiv 88/407/EØF, og som ledsager frossen tyresæd, der sendes fra Cypern til andre medlemsstater, skal være forsynet med følgende påtegning:

»Frossen tyresæd, der opfylder kravene i Kommissionens beslutning 2007/718/EF af 6. november 2007 om visse beskyttelsesforanstaltninger mod mund- og klovesyge i Cypern«.

4.   Det sundhedscertifikat, der er omhandlet i direktiv 90/429/EØF, og som ledsager frossen ornesæd, der sendes fra Cypern til andre medlemsstater, skal være forsynet med følgende påtegning:

»Frossen ornesæd, der opfylder kravene i Kommissionens beslutning 2007/718/EF af 6. november 2007 om visse beskyttelsesforanstaltninger mod mund- og klovesyge i Cypern«.

5.   Det sundhedscertifikat, der er omhandlet i direktiv 89/556/EØF, og som ledsager kvægembryoner, der sendes fra Cypern til andre medlemsstater, skal være forsynet med følgende påtegning:

»Kvægembryoner, der opfylder kravene i Kommissionens beslutning 2007/718/EF af 6. november 2007 om visse beskyttelsesforanstaltninger mod mund- og klovesyge i Cypern«.

6.   Det sundhedscertifikat, der er omhandlet i direktiv 92/65/EØF, og som ledsager frossen sæd af får og geder, der sendes fra Cypern til andre medlemsstater, skal være forsynet med følgende påtegning:

»Frossen sæd af får/geder, der opfylder kravene i Kommissionens beslutning 2007/718/EF af 6. november 2007 om visse beskyttelsesforanstaltninger mod mund- og klovesyge i Cypern«.

7.   Det sundhedscertifikat, der er omhandlet i direktiv 92/65/EØF, og som ledsager frosne embryoner af får og geder, der sendes fra Cypern til andre medlemsstater, skal være forsynet med følgende påtegning:

»Frosne embryoner af får/geder, der opfylder kravene i Kommissionens beslutning 2007/718/EF af 6. november 2007 om visse beskyttelsesforanstaltninger mod mund- og klovesyge i Cypern«.

Artikel 7

Huder og skind

1.   Cypern må ikke afsende huder og skind fra kvæg, får, geder, svin eller andre klovbærende dyr (herefter benævnt »huder og skind«) fra de områder, der er nævnt i bilag I.

2.   Forbuddet i stk. 1 gælder ikke for huder og skind, som:

a)

blev fremstillet i Cypern før den 15. september 2007, eller

b)

opfylder kravene i punkt 2, c) eller d), i kapitel VI, del A, i bilag VIII til forordning (EF) nr. 1774/2002, eller

c)

blev fremstillet uden for de i bilag I anførte områder i overensstemmelse med betingelserne fastlagt i forordning (EF) nr. 1774/2002, og siden ankomsten til Cypern er blevet oplagret og transporteret adskilt fra huder og skind, der ikke må forsendes efter stk. 1.

Behandlede huder og skind skal holdes adskilt fra ubehandlede huder og skind

3.   Cypern sørger for, at huder og skind, der skal sendes til andre medlemsstater, ledsages af et officielt certifikat, som er forsynet med følgende påtegning:

»Huder og skind, der opfylder kravene i Kommissionens beslutning 2007/718/EF af 6. november 2007 om visse beskyttelsesforanstaltninger mod mund- og klovesyge i Cypern«.

4.   Uanset stk. 3 er det, når det gælder huder og skind, der opfylder kravene i punkt 1, b)-e), i kapitel VI, del A, i bilag VIII til forordning (EF) nr. 1774/2002, tilstrækkeligt, at de ledsages af et handelsdokument, hvori det er anført, at ovennævnte krav er opfyldt.

5.   Uanset stk. 3 er det, når det gælder huder og skind, der opfylder kravene i punkt 2, c) eller d), i kapitel VI, del A, i bilag VIII til forordning (EF) nr. 1774/2002, tilstrækkeligt, at de ledsages af et handelsdokument, der er attesteret i henhold til artikel 9, stk. 1, hvori det er anført, at ovennævnte krav er opfyldt.

Artikel 8

Andre animalske produkter

1.   Cypern må ikke afsende animalske produkter af kvæg, får, geder, svin eller andre klovbærende dyr, der ikke er nævnt i artikel 2-7, som er fremstillet efter den 15. september 2007 og kommer fra de områder, som er nævnt i bilag I, eller er tilvirket af kød fra dyr med oprindelse i de områder, der er anført i bilag I.

Cypern må ikke afsende gødning fra kvæg, får, geder, svin eller andre klovbærende dyr fra de områder, der er nævnt i bilag I.

2.   Forbuddet i stk. 1, første afsnit, gælder ikke for:

a)

animalske produkter, som:

i)

har undergået varmebehandling

i en hermetisk lukket beholder med en Fo-værdi på mindst 3,00, eller

hvor centrumstemperaturen bringes op på mindst 70 °C, eller

ii)

blev fremstillet uden for de i bilag I anførte områder i overensstemmelse med betingelserne fastlagt i forordning (EF) nr. 1774/2002 og siden ankomsten til Cypern er blevet oplagret og transporteret adskilt fra animalske produkter, der ikke må forsendes efter stk. 1

b)

blod og blodprodukter som defineret i punkt 4 og 5 i bilag I til forordning (EF) nr. 1774/2002, der mindst har undergået en af de behandlinger, der er omhandlet i kapitel IV, del A, punkt 3, litra a), nr. ii), i bilag III til forordning (EF) nr. 1774/2002, efterfulgt af en effektivitetstest, eller er blevet importeret i overensstemmelse med kapitel IV, del A, i bilag VII til forordning (EF) nr. 1774/2002

c)

svinefedt og afsmeltet fedt, der har undergået den varmebehandling, som er fastsat i punkt 2, d), iv), i kapitel IV, del B, i bilag VII til forordning (EF) nr. 1774/2002

d)

dyretarme, der opfylder betingelserne i kapitel 2, del A, i bilag I til direktiv 92/118/EØF, og som er renset og skrabet og derpå enten saltet, bleget eller tørret, og bagefter effektivt beskyttet mod rekontaminering

e)

fåreuld, hår af drøvtyggere og svinebørster, der er blevet vasket på fabrikken eller stammer fra garvning, og uforarbejdet fåreuld, uforarbejdede hår af drøvtyggere og uforarbejdede svinebørster, som er forsvarligt emballeret og tørret

f)

foder til selskabsdyr, der opfylder kravene i kapitel II, del B, punkt 2, 3 og 4, i bilag VIII til forordning (EF) nr. 1774/2002

g)

sammensatte produkter, der ikke undergår yderligere behandling, og som består af animalske produkter, idet behandlingen ikke er nødvendig for færdigvarer, hvis ingredienser opfylder de respektive dyresundhedsbetingelser i denne beslutning

h)

jagttrofæer i henhold til kapitel VII, del A, punkt 1, 3 eller 4, i bilag VIII til forordning (EF) nr. 1774/2002

i)

emballerede animalske produkter, der skal anvendes som in vitro-diagnostiske reagenser eller laboratoriereagenser

j)

lægemidler som defineret i direktiv 2001/83/EF, medicinsk udstyr fremstillet af animalsk væv, der er gjort ikke-levedygtigt, jf. artikel 1, stk. 5, litra g), i direktiv 93/42/EØF, veterinærlægemidler som defineret i direktiv 2001/82/EF og testpræparater som defineret i direktiv 2001/20/EF.

3.   Cypern sørger for, at de animalske produkter, der er nævnt i stk. 2, og som skal sendes til andre medlemsstater, ledsages af et officielt certifikat, som er forsynet med følgende påtegning:

»Animalske produkter, der opfylder kravene i Kommissionens beslutning 2007/718/EF af 6. november 2007 om visse beskyttelsesforanstaltninger mod mund- og klovesyge i Cypern«.

4.   Uanset stk. 3 er det, når det gælder de produkter, der er nævnt i stk. 2, litra a)-d) og f), tilstrækkeligt, at overholdelsen af de behandlingsbetingelser, der er anført i det handelsdokument, som kræves i henhold til de respektive EF-bestemmelser, attesteres i henhold til artikel 9, stk. 1.

5.   Uanset stk. 3 er det, når det gælder de produkter, der er nævnt i stk. 2, litra e), tilstrækkeligt, at de er ledsaget af et handelsdokument, hvori det enten er anført, at de er vasket på fabrikken eller stammer fra garvning eller opfylder betingelserne i kapitel VIII, del A, punkt 1 og 4, i bilag VIII til forordning (EF) nr. 1774/2002.

6.   Uanset stk. 3 er det, når det gælder de produkter, der er nævnt i stk. 2, litra g), og som er fremstillet på en virksomhed, der anvender HACCP og en kontrollerbar standardprocedure, som sikrer, at de forbehandlede bestanddele opfylder de respektive dyresundhedsbetingelser i denne beslutning, tilstrækkeligt, at dette er anført i det handelsdokument, der ledsager sendingen, og som er attesteret i henhold til artikel 9, stk. 1.

7.   Uanset stk. 3 er det, når det gælder de produkter, der er nævnt i stk. 2, litra i) og j), tilstrækkeligt, at de ledsages af et handelsdokument, hvoraf det fremgår, at de skal anvendes som in vitro-diagnostiske reagenser, laboratoriereagenser, lægemidler eller medicinsk udstyr, såfremt produkterne er tydeligt mærket »kun til in vitro-diagnosticering«, »kun til laboratoriebrug«, »lægemidler« eller »medicinsk udstyr«.

8.   Uanset bestemmelserne i stk. 3, er det, når det drejer sig om sammensatte produkter, der opfylder kravene i artikel 6, stk. 1, i Kommissionens beslutning 2007/275/EF, tilstrækkeligt, at de ledsages af et handelsdokument, som er forsynet med følgende påtegning:

»Disse sammensatte produkter er holdbare ved omgivelsestemperatur eller er som led i fremstillingen blevet kogt, stegt eller varmebehandlet med en komplet gennemvarmning, så alle råvarer er blevet denatureret«.

Artikel 9

Attestering

1.   Når der henvises til denne artikel, sørger Cyperns kompetente myndigheder for, at det handelsdokument, som kræves i henhold til EF-bestemmelserne om samhandelen inden for EF, attesteres ved, at der vedhæftes en kopi af et officielt certifikat, hvori det er anført:

a)

at de pågældende produkter er fremstillet

i)

i en produktionsproces, der er blevet kontrolleret og fundet i overensstemmelse med de relevante krav i EF-bestemmelserne og er egnet til at destruere mund- og klovesygevirus, eller

ii)

er fremstillet af forbehandlede materialer, som der er udstedt certifikat for, og

b)

at der er truffet foranstaltninger til at undgå eventuel rekontamination med mund- og klovesygevirusset efter behandling.

Certifikatet om kontrol af produktionsprocessen skal indeholde en henvisning til denne beslutning, skal være gyldigt i 30 dage, skal angive udløbsdatoen og skal kunne fornys efter kontrol af virksomheden.

2.   Når det drejer sig om produkter til detailsalg til den endelige forbruger kan Cyperns kompetente myndigheder tillade, at blandede sendinger af andre animalske produkter end fersk kød, hakket kød, maskinsepareret kød og tilberedt kød, som det hver for sig er tilladt at afsende i henhold til denne beslutning, ledsages af et handelsdokument, der attesteres ved, at der vedhæftes en kopi af et officielt veterinærcertifikat, der bekræfter, at:

a)

afsendelsesstedet råder over et system, der sikrer, at der kun kan afsendes varer, hvis de kan spores tilbage til dokumentation for, at de er i overensstemmelse med denne beslutning, og

b)

det i litra a) omhandlede system er blevet undersøgt og fundet tilfredsstillende.

Certifikatet om sporingssystemet skal indeholde en henvisning til denne beslutning, være gyldig i 30 dage og indeholde en angivelse af udløbsdatoen, og den må kun fornys, efter at virksomheden er blevet undersøgt med tilfredsstillende resultat.

De kompetente myndigheder i Cypern sender de øvrige medlemsstater og Kommissionen en liste over de virksomheder, de har godkendt i henhold til dette stykke.

Artikel 10

Rengøring og desinfektion

1.   Cypern sørger for, at køretøjer, der har været anvendt til transport af levende dyr i de områder, der er nævnt i bilag I og II, rengøres og desinficeres, hver gang de har været anvendt, og at sådan rengøring og desinfektion registreres i henhold til artikel 12, stk. 2, litra d), i direktiv 64/432/EØF.

2.   Cypern drager omsorg for, at havnemyndighederne i Cypern sørger for, at dækkene på lastbiler, der forlader Cypern, desinficeres.

Artikel 11

Visse fritagede produkter

Restriktionerne i artikel 3, 4, 5 og 8 gælder ikke for afsendelse fra de områder, der er nævnt i bilag I, af de animalske produkter, der er omhandlet i de pågældende artikler, hvis produkterne:

a)

ikke er fremstillet i Cypern og er blevet opbevaret i den originale emballage, hvorpå oprindelseslandet er angivet, eller

b)

er fremstillet på en godkendt virksomhed, som ligger i de områder, der er nævnt i bilag I, af forbehandlede produkter, som ikke stammer fra disse områder, og som

i)

siden de blev ført ind på Cyperns område, er blevet transporteret, oplagret og forarbejdet adskilt fra produkter, der ikke må sendes ud af de områder, der er nævnt i bilag I

ii)

er ledsaget af et handelsdokument eller et officielt certifikat som fastsat i denne beslutning.

Artikel 12

Flytningsforbud

1.   Uden at de foranstaltninger, Cypern har truffet i henhold til artikel 7, stk. 3, i direktiv 2003/85/EF, derved tilsidesættes, gennemfører Cypern et midlertidigt forbud mod flytning af kvæg, svin, får og geder samt dyr af hestefamilien indtil den 12. november 2007.

2.   Uanset flytningsforbuddet omhandlet i stk. 1 kan de kompetente myndigheder tillade flytning af:

a)

kvæg, svin, får og geder, forudsat at:

i)

alle modtagelige dyr på oprindelsesbedriften med tilfredsstillende resultat har været underkastet en klinisk undersøgelse, og

ii)

dyrene transporteres direkte til et slagteri til omgående slagtning

b)

dyr af hestefamilien, forudsat at de transporteres i overensstemmelse med punkt 2 i bilag VI til direktiv 2003/85/EF.

Artikel 13

Foranstaltninger, der skal gennemføres af andre medlemsstater end Cypern

1.   Andre medlemsstater end Cypern sikrer, at levende dyr af modtagelige arter ikke sendes til de i bilag I anførte områder.

2.   Med forbehold af bestemmelserne i artikel 6 i Rådets beslutning 90/424/EØF og de foranstaltninger, der allerede er truffet af medlemsstaterne, gennemfører andre medlemsstater end Cypern passende beskyttelsesforanstaltninger med hensyn til modtagelige dyr afsendt fra Cypern efter den 15. september 2007, herunder isolering og klinisk undersøgelse, om nødvendigt kombineret med laboratoriekontrol for at påvise eller udelukke infektion med mund- og klovesygevirus, og om nødvendigt foranstaltningerne i artikel 4 i direktiv 2003/85/EF.

Artikel 14

Samarbejde mellem medlemsstaterne

Medlemsstaterne samarbejder om overvågningen af personlig bagage tilhørende passagerer, som rejser fra de områder, der er nævnt i bilag I, og om oplysningskampagner, der gennemføres for at forebygge, at animalske produkter føres ind på andre medlemsstaters område end Cyperns.

Artikel 15

Gennemførelse

Medlemsstaterne ændrer de foranstaltninger, de anvender i handelen, for at bringe dem i overensstemmelse med nærværende beslutning. De underretter straks Kommissionen herom.

Artikel 16

Denne beslutning anvendes indtil den 15. december 2007.

Artikel 17

Adressater

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. november 2007.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 395 af 30.12.1989, s. 13. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/41/EF (EUT L 157 af 30.4.2004, s. 33). Berigtiget i EUT L 195 af 2.6.2004, s. 12.

(2)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 29. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/33/EF (EFT L 315 af 19.11.2002, s. 14).

(3)  EUT L 306 af 22.11.2003, s. 1. Senest ændret ved direktiv 2006/104/EF (EUT L 363 af 20.12.2006, s. 352).

(4)  EFT 121 af 29.7.1964, s. 1977/64. Senest ændret ved direktiv 2006/104/EF.

(5)  EFT L 46 af 19.2.1991, s. 19. Senest ændret ved direktiv 2006/104/EF.

(6)  EFT L 268 af 14.9.1992, s. 54. Senest ændret ved Kommissionens beslutning 2007/265/EF (EUT L 114 af 1.5.2007, s. 17).

(7)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 55. Berigtiget i EUT L 226 af 25.6.2004, s. 22. Senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1791/2006 (EUT L 363 af 20.12.2006, s. 1).

(8)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 206. Berigtiget i EUT L 226 af 25.6.2004, s. 83. Senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1791/2006.

(9)  EUT L 18 af 23.1.2003, s. 11.

(10)  EFT L 104 af 13.4.2001, s. 6. Senest ændret ved beslutning 2002/49/EF (EFT L 21 af 24.1.2002, s. 30).

(11)  EFT L 62 af 15.3.1993, s. 49. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 445/2004 (EUT L 72 af 11.3.2004, s. 60).

(12)  EFT L 273 af 10.10.2002, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 829/2007 (EUT L 191 af 21.7.2007, s. 1).

(13)  EFT L 194 af 22.7.1988, s. 10. Senest ændret ved Kommissionens beslutning 2006/16/EF (EUT L 11 af 17.1.2006, s. 21).

(14)  EFT L 302 af 19.10.1989, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens beslutning 2006/60/EF (EUT L 31 af 3.2.2006, s. 24).

(15)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 62. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 806/2003 (EUT L 122 af 16.5.2003, s. 1).

(16)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 19.

(17)  EFT L 311 af 28.11.2001, s. 1. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/28/EF (EUT L 136 af 30.4.2004, s. 58).

(18)  EFT L 311 af 28.11.2001, s. 67. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1901/2006 (EUT L 378 af 27.12.2006, s. 1).

(19)  EFT L 121 af 1.5.2001, s. 34. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1901/2006.

(20)  EUT L 116 af 4.5.2007, s. 9.


BILAG I

Følgende områder i Cypern:

Cypern


BILAG II

Følgende områder i Cypern:

Cypern


BILAG III

Følgende områder i Cypern:

1

2

3

4

5

6

7

8

GRUPPE

ADNS

Administrativ enhed

B

S/G

P

FG

WG

 

ADNS

=

Kode for anmeldelse af dyresygdomme (beslutning 2005/176/EF)

B

=

Oksekød

S/G

=

Fåre- og gedekød

P

=

Svinekød

FG

=

Opdrættet vildt af arter, som er modtagelige for mund- og klovesyge

WG

=

Vildtlevende vildt af arter, som er modtagelige for mund- og klovesyge


BILAG IV

Sundhedsmærke, jf. artikel 2, stk. 3.

Dimensioner:

 

CY = 7 mm

 

Virksomhedsnr. = 10 mm

 

Cirklens ydre diameter = 50 mm

 

Cirklens stregbredde = 3 mm

Image


7.11.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 289/59


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 6. november 2007

om fordeling for produktionsåret 2007/08 af de vejledende støttebeløb mellem medlemsstaterne for et bestemt antal hektarer med henblik på omstrukturering og omstilling af vindyrkningsarealer i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999

(meddelt under nummer K(2007) 5293)

(Kun den bulgarske, den franske, den græske, den italienske, den maltesiske, den portugisiske, den rumænske, den slovakiske, den slovenske, den spanske, den tjekkiske, den tyske og den ungarske udgave er autentiske)

(2007/719/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for vin (1), særlig artikel 14, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Reglerne om omstrukturering og omstilling af vindyrkningsarealer er fastsat ved forordning (EF) nr. 1493/1999 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1227/2000 af 31. maj 2000 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 om den fælles markedsordning for vin for så vidt angår produktionskapacitet (2).

(2)

I henhold til bestemmelserne om den finansielle planlægning