ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 275

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

50. årgang
19. oktober 2007


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1215/2007 af 18. oktober 2007 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1216/2007 af 18. oktober 2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 509/2006 om garanterede traditionelle specialiteter i forbindelse med landbrugsprodukter og fødevarer

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1217/2007 af 18. oktober 2007 om ændring af bilag III til Rådets forordning (EØF) nr. 3030/93 om den fælles ordning for indførsel af visse tekstilvarer med oprindelse i tredjelande

16

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1218/2007 af 18. oktober 2007 om fastsættelse af eksportrestitutioner for oksekød

19

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1219/2007 af 18. oktober 2007 om udstedelse af importlicenser som følge af de ansøgninger, der blev indgivet i løbet af de første syv dage af oktober 2007 i forbindelse med de toldkontingenter, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 616/2007 for fjerkrækød

23

 

 

Kommissionens forordning (EF) Nr. 1220/2007 af 18. oktober 2007 om ændring af de repræsentative priser og tillægstolden ved indførsel af melasse i sukkersektoren, der er fastsat ved forordning (EF) nr. 1110/2007

25

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1221/2007 af 18. oktober 2007 om fastsættelse af restitutionssatserne for visse mejeriprodukter, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I

27

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1222/2007 af 18. oktober 2007 om fastsættelse af repræsentative priser for fjerkrækød og æg og ægalbumin og om ændring af forordning (EF) nr. 1484/95

30

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Kommissionen

 

 

2007/671/EF

 

*

Afgørelse nr. 1/2007 truffet af den blandede komité EF/Danmark-Færøerne af 8. oktober 2007 om ændring af protokol nr. 4 til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Danmarks regering og Færøernes landsstyre på den anden side

32

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

FORORDNINGER

19.10.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 275/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1215/2007

af 18. oktober 2007

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 3223/94 af 21. december 1994 om gennemførelsesbestemmelser til importordningen for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 4, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 3223/94 fastsættes som følge af gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 3223/94, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 19. oktober 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. oktober 2007.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 756/2007 (EUT L 172 af 30.6.2007, s. 41).


BILAG

til Kommissionens forordning af 18. oktober 2007 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

MA

53,9

MK

27,6

TR

117,9

ZZ

66,5

0707 00 05

EG

151,2

JO

151,2

MA

40,3

MK

45,9

TR

143,2

ZZ

106,4

0709 90 70

TR

119,3

ZZ

119,3

0805 50 10

AR

61,3

TR

76,3

UY

73,9

ZA

56,1

ZZ

66,9

0806 10 10

BR

247,8

TR

124,4

US

284,6

ZZ

218,9

0808 10 80

CA

101,5

CL

24,3

MK

33,9

NZ

58,4

US

96,7

ZA

81,1

ZZ

66,0

0808 20 50

CN

66,2

TR

123,5

ZA

84,6

ZZ

91,4


(1)  Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« repræsenterer »anden oprindelse«.


19.10.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 275/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1216/2007

af 18. oktober 2007

om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 509/2006 om garanterede traditionelle specialiteter i forbindelse med landbrugsprodukter og fødevarer

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 509/2006 af 20. marts 2006 om garanterede traditionelle specialiteter i forbindelse med landbrugsprodukter og fødevarer (1), særlig artikel 19, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådets forordning (EØF) nr. 2082/92 af 14. juli 1992 om specificitetsattestering af landbrugsprodukter og levnedsmidler (2) er ophævet ved forordning (EF) nr. 509/2006. Af klarhedshensyn bør Kommissionens forordning (EØF) nr. 1848/93 (3), som fastlægger gennemførelsesbestemmelser til forordning (EØF) nr. 2082/92, ophæves og erstattes af en ny forordning.

(2)

For at kunne betegnes som en garanteret traditionel specialitet skal et landbrugsprodukt eller en fødevare i henhold til forordning (EF) nr. 509/2006 være i overensstemmelse med en varespecifikation. Der bør opstilles nærmere regler for, hvilke oplysninger varespecifikationen skal indeholde, særlig hvad angår de navne, der søges registreret, beskrivelsen af produktet og produktionsmetoden og verifikation af specificiteten.

(3)

Der bør fastlægges særlige regler for navne, der ikke benytter latinske bogstaver, og for registreringer på mere end ét sprog.

(4)

Ifølge artikel 13, stk. 3, i forordning (EF) nr. 509/2006 kan der i en varespecifikation henvises til muligheden for, at det registrerede navn ledsages af en særlig formulering, der er beregnet til at oversættes til andre sprog end det, hvorpå navnet er registreret. Specifikationen behøver ikke indeholde oversættelser af denne formulering, men den originaltekst, der skal oversættes, bør være anført i specifikationen.

(5)

Varespecifikationen bør være koncis, og beskrivelse af tidligere fremgangsmåder, der ikke længere følges, og gentagelse af generelle krav bør undgås. Der bør sættes en grænse for, hvor lang en varespecifikation må være.

(6)

Det bør fastlægges nærmere, hvordan det EF-symbol, der henvises til i artikel 12, stk. 2, i forordning (EF) nr. 509/2006, skal se ud. Ifølge samme forordnings artikel 22, stk. 2, skal symbolet påføres EF-produkter fra den 1. maj 2009, uden at dette dog berører produkter, der allerede er markedsført inden denne dato. Imidlertid kan symbolet tages i brug på frivillig basis før denne dato, og derfor bør der fastlægges regler for brugen af symbolet med virkning fra den 1. juli 2008.

(7)

Ifølge forordning (EF) nr. 509/2006 skal en producent, som agter at producere en garanteret traditionel specialitet for første gang, på forhånd underrette de udpegede myndigheder eller organer, der verificerer overholdelsen af varespecifikationen. For at sikre, at kontrollen fungerer korrekt og gennemskueligt, bør de udpegede myndigheder og organer underrette medlemsstaten eller, i tilfælde af tredjelande, Kommissionen om navne og adresser på de producenter, for hvilke de verificerer overholdelsen af varespecifikationerne.

(8)

For at sikre en ensartet gennemførelse af forordning (EF) nr. 509/2006 bør der fastlægges procedurer og opstilles modeller for varespecifikationer, indsigelser og ansøgninger om ændringer.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Garanterede Traditionelle Specialiteter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Varespecifikation

1.   Varespecifikationen, jf. artikel 6 i forordning (EF) nr. 509/2006, skal indeholde de oplysninger, der er anført i punkt 3 i bilag I til denne forordning.

2.   Landbrugsproduktets eller fødevarens type skal angives i overensstemmelse med klassifikationen i bilag II til denne forordning.

3.   Varespecifikationen skal være koncis og må ikke overstige 10 sider undtagen i begrundede tilfælde.

Artikel 2

Særlige regler for navne

1.   Hvis der til den originale stavemåde på et navn, der registreres, ikke benyttes latinske bogstaver, registreres en transskription med latinske bogstaver sammen med navnets originale stavemåde.

2.   Hvis der ansøges om registrering på mere end ét sprog, skal alle former af det navn, der søges registreret, anføres i varespecifikationen.

3.   Hvor artikel 13, stk. 3, i forordning (EF) nr. 509/2006 anvendes, og sammenslutningen fastsætter, at mærkningen ved produktets markedsføring kan indeholde en angivelse på de andre officielle sprog af, at produktet er fremstillet efter traditionen i den region, den medlemsstat eller det tredjeland, hvor ansøgningen stammer fra, skal den angivelse, der skal oversættes til de andre officielle sprog, være anført i varespecifikationen.

Artikel 3

Særlige regler for beskrivelse af produktet og produktionsmetoden

1.   I beskrivelsen af produktet anføres kun de oplysninger, der er nødvendige for at identificere produktet og dets specifikke kendetegn. Generelle krav gentages ikke i beskrivelsen.

2.   Beskrivelsen af produktionsmetoden omfatter kun den gældende produktionsmetode. Tidligere fremgangsmåder, der ikke længere følges, beskrives ikke.

Kun den metode, der er nødvendig for at fremstille det specifikke produkt, beskrives, og beskrivelsen udfærdiges på en sådan måde, at det er muligt at fremstille produktet på ny.

3.   De væsentligste elementer, der definerer produktets specificitet, omfatter en sammenligning med en kategori af produkter, som det pågældende produkt tilhører, og viser, hvordan produktet adskiller sig fra denne kategori. Eksisterende standarder kan bruges som reference eller til sammenligning.

4.   De væsentligste elementer, der viser produktets traditionelle karakter, omfatter de hovedelementer, der er forblevet uændrede, med præcise og anerkendte referencer.

Artikel 4

Minimumskravene og procedurerne for verifikation af specificiteten

Det skal fremgå af varespecifikationen, hvilke kendetegn der skal kontrolleres, for at produktets specificitet kan verificeres, samt hvilke fremgangsmåder der skal følges, og hvor ofte denne kontrol skal udføres.

Artikel 5

Specifikke regler for mærkning

En medlemsstat kan fastsætte, at navnet på den myndighed eller det organ, der henvises til i artikel 7, stk. 3, litra c), i forordning (EF) nr. 509/2006, skal anføres på mærkningen af landbrugsprodukter eller fødevarer, der betegnes som en garanteret traditionel specialitet, og som fremstilles på dens territorium.

Artikel 6

Ansøgning om registrering

1.   Ansøgning om registrering opstilles i overensstemmelse med formularen i bilag I til denne forordning. Der skal også indsendes en behørigt udfyldt elektronisk udgave af formularen.

2.   Hvis den ansøgende sammenslutning er etableret i en medlemsstat, skal ansøgningen ledsages af den erklæring, der er omhandlet i artikel 7, stk. 6, litra d), i forordning (EF) nr. 509/2006.

Hvis den ansøgende sammenslutning er etableret i et tredjeland, skal ansøgningen ledsages af de dokumenter, der er omhandlet i samme forordnings artikel 7, stk. 3, litra d).

3.   Datoen for indgivelse af en ansøgning til Kommissionen er den dato, hvor ansøgningen er optaget i Kommissionens postregistrering i Bruxelles.

Artikel 7

Fælles ansøgninger

1.   Hvis sammenslutninger fra forskellige medlemsstater indgiver en fælles ansøgning i henhold til artikel 7, stk. 1, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 509/2006, gennemføres den indsigelsesprocedure, der er omhandlet i samme artikels stk. 5, i samtlige berørte medlemsstater.

2.   Ansøgningen forelægges Kommissionen af en af de berørte medlemsstater eller en af de ansøgende sammenslutninger i de berørte tredjelande, direkte eller via det pågældende tredjelands myndigheder, sammen med en erklæring fra hver af de berørte medlemsstater, jf. artikel 7, stk. 6, litra d), i forordning (EF) nr. 509/2006.

Artikel 8

Indsigelser

1.   Der kan udfærdiges en indsigelse som omhandlet i artikel 9 i forordning (EF) nr. 509/2006 i overensstemmelse med formularen i bilag III til denne forordning.

2.   Ved behandlingen af en indsigelse, der afgives i henhold til artikel 9, stk. 3, i forordning (EF) nr. 509/2006, kontrollerer Kommissionen, at erklæringen indeholder en begrundelse for, at indsigelsen er berettiget.

3.   Den seksmånedersperiode, der henvises til i artikel 9, stk. 5, i forordning (EØF) nr. 509/2006, løber fra den dato, hvor Kommissionen sender de berørte parter en opfordring til at nå til enighed.

4.   Efter afslutningen af den procedure, der er omhandlet i artikel 9, stk. 5, andet afsnit, første punktum, i forordning (EF) nr. 509/2006, meddeler den ansøgende medlemsstat eller det ansøgende tredjeland Kommissionen resultatet af hvert konsultationsmøde senest en måned derefter og kan til dette formål benytte formularen i bilag IV til denne forordning.

Artikel 9

Angivelser og symboler

1.   EF-symbolerne, som omhandlet i artikel 12, stk. 2, i forordning (EF) nr. 509/2006, gengives som fastlagt i bilag V til nærværende forordning. Betegnelsen »GARANTERET TRADITIONEL SPECIALITET« i symbolet kan erstattes af det tilsvarende udtryk på et andet officielt fællesskabssprog, jf. bilag V til denne forordning.

2.   Når EF-symbolerne eller de i artikel 12 i forordning (EF) nr. 509/2006 omhandlede angivelser anføres på produktmærkningen, skal der ligeledes anføres det registrerede navn eller et af de registrerede navne, hvis navnet er registreret på flere sprog.

Artikel 10

Register

1.   På sit hovedsæde i Bruxelles fører Kommissionen et »register over garanterede traditionelle specialiteter«, i det følgende benævnt »registret«.

2.   Når en retsakt vedrørende registrering af et navn træder i kraft, registrerer Kommissionen følgende data:

a)

produktets registrerede navn på et eller flere sprog

b)

oplysninger om, hvorvidt det registrerede navn er forbeholdt det registrerede produkt eller ej

c)

oplysninger om, hvorvidt sammenslutningen ansøger om at blive omfattet af artikel 13, stk. 3, i forordning (EF) nr. 509/2006

d)

produktkategorien, jf. bilag II til denne forordning

e)

angivelse af, hvilket land eller hvilke lande den eller de sammenslutninger, der har indgivet ansøgningen, kommer fra og

f)

en henvisning til den retsakt, hvorved navnet registreres.

3.   Hvad angår de navne, der registreres automatisk i medfør af artikel, 19, stk. 2, i forordning (EF) nr. 509/2006, indfører Kommissionen senest den 31. juli 2008 de data, der er nævnt i nærværende artikels stk. 2, i registret.

Artikel 11

Ændringer af varespecifikationen

1.   Ansøgninger om godkendelse af ændringer af varespecifikationen opstilles i overensstemmelse med formularen i bilag VI til denne forordning.

2.   Hvis en ansøgning vedrører en godkendelse af ændringer af varespecifikationer i henhold til artikel 11 i forordning (EF) nr. 509/2006, gælder følgende:

a)

De oplysninger, der kræves i henhold til artikel 7 i forordning (EF) nr. 509/2006, omfatter den behørigt udfyldte ansøgning, jf. stk. 1, samt, hvis den ansøgende sammenslutning er etableret i en medlemsstat, den erklæring, der er omhandlet i samme forordnings artikel 7, stk. 6, litra d).

b)

De oplysninger, som offentliggøres i henhold til artikel 8, stk. 2, i forordning (EF) nr. 509/2006, omfatter den behørigt udfyldte ansøgning, jf. stk. 1.

3.   For at en ændring kan anses for at være af mindre omfang, jf. artikel 11, stk. 1, fjerde afsnit, i forordning (EF) nr. 509/2006, må den ikke:

a)

vedrøre produktets vigtigste kendetegn

b)

indføre væsentlige ændringer i produktionsmetoden

c)

indebære en ændring af produktets navn eller en del heraf eller en ændring i brugen af navnet.

4.   Hvis ansøgningen vedrører en midlertidig ændring i varespecifikationen som følge af, at de offentlige myndigheder har indført obligatoriske sundheds- eller plantesundhedsforanstaltninger, jf. artikel 11, stk. 3, i forordning (EF) nr. 509/2006, gives der dokumentation for disse foranstaltninger.

5.   Når Kommissionen beslutter at godkende en ændring af varespecifikationen, som indebærer en ændring af oplysningerne i registret, jf. artikel 10, sletter den de originale data fra registret og indfører de nye data i registret med virkning fra den nævnte beslutnings ikrafttræden.

6.   Oplysninger, som indgives til Kommissionen i medfør af denne artikel, skal foreligge i både en papirudgave og en elektronisk udgave. Datoen for indgivelse af en ændringsansøgning til Kommissionen er den dato, hvor ansøgningen er optaget i Kommissionens postregistrering i Bruxelles.

Artikel 12

Meddelelse fra de udpegede myndigheder og organer

1.   De myndigheder, der henvises til i artikel 14, stk. 1, i forordning (EF) nr. 509/2006, eller de kontrolorganer, der henvises til i samme forordnings artikel 15, stk. 1, første afsnit, andet led, underretter medlemsstaten om navne og adresser på de producenter, for hvilke de verificerer overholdelsen af varespecifikationerne. Hver medlemsstat stiller listen over producenter til rådighed for de andre medlemsstater og for Kommissionen.

2.   De myndigheder og kontrolorganer, der henvises til i artikel 15, stk. 2, i forordning (EF) nr. 509/2006, underretter Kommissionen om navne og adresser på de producenter, for hvilke de verificerer overholdelsen af varespecifikationerne.

Artikel 13

Annullering

1.   Kommissionen kan indtage den holdning, at betingelserne for overholdelsen af varespecifikationen for et landbrugsprodukt eller en fødevare, der bærer navnet på en garanteret traditionel specialitet, ikke længere kan opfyldes eller sikres, navnlig hvis Kommissionen ikke inden for en frist på fem år har fået oplyst navne og adresser på de myndigheder og kontrolorganer, der henvises til i artikel 15 i forordning (EF) nr. 509/2006.

2.   Inden Kommissionen annullerer en registrering, giver den den sammenslutning, der ansøgte om registreringen, mulighed for at komme til orde; Kommissionen kan sætte en frist for bemærkninger fra sammenslutningen.

3.   Når en annullering får virkning, sletter Kommissionen navnet fra det register, der er omhandlet i artikel 10.

Artikel 14

Overgangsbestemmelser

Bestemmelserne i denne forordning finder anvendelse fra datoen for ikrafttrædelsen på følgende betingelser:

a)

Bestemmelserne i artikel 1 til 4 finder kun anvendelse på procedurer for registrering og godkendelse af ændringer, når offentliggørelsen i henhold til artikel 8, stk. 2, i forordning (EF) nr. 509/2006 eller i henhold til artikel 8, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2082/1992 ikke har fundet sted før nærværende forordnings ikrafttrædelse.

b)

Bestemmelserne i artikel 6, artikel 7 og artikel 11, stk. 1, 2, 4 og 6, finder kun anvendelse på ansøgninger om registrering og godkendelse af ændringer, der er modtaget efter den 19. april 2006.

c)

Bestemmelserne i artikel 8, stk. 1 til 3, finder kun anvendelse på indsigelsesprocedurer, hvor seksmånedersperioden, jf. artikel 9, stk. 1, i forordning (EF) nr. 509/2006, ikke er påbegyndt på datoen for nærværende forordnings ikrafttrædelse.

d)

Bestemmelserne i artikel 8, stk. 4, finder kun anvendelse på indsigelsesprocedurer, hvor seksmånedersperioden, jf. artikel 9, stk. 1, i forordning (EF) nr. 509/2006 ikke er udløbet på datoen for nærværende forordnings ikrafttrædelse

e)

Bestemmelserne i artikel 9, stk. 2, anvendes med virkning fra den 1. juli 2008, uden at dette berører produkter, som markedsføres inden denne dato.

Artikel 15

Ophævelse

Forordning (EØF) nr. 1848/93 ophæves.

Artikel 16

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 14, litra b), anvendes dog med virkning fra den 20. april 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. oktober 2007.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 93 af 31.3.2006, s. 1.

(2)  EFT L 208 af 24.7.1992, s. 9. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 806/2003 (EUT L 122 af 16.5.2003, s. 1).

(3)  EFT L 168 af 10.7.1993, s. 35. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2167/2004 (EUT L 371 af 18.12.2004, s. 8).


BILAG I

(Ved udfyldelsen af denne formular fjernes teksten i de kantede parenteser)

ANSØGNING OM REGISTRERING AF EN GARANTERET TRADITIONEL SPECIALITET

Rådets forordning (EF) nr. 509/2006 af 20. marts 2006 om garanterede traditionelle specialiteter i forbindelse med landbrugsprodukter og fødevarer

[Anfør navn, jf. punkt 3.1 nedenfor:] » «

EF-nr.: [anvendes kun i EF]

1.   Den ansøgende sammenslutnings navn og adresse

[Hvis ansøgningen indgives i fællesskab af flere sammenslutninger, anføres disse oplysninger for hver enkelt sammenslutning]

Sammenslutningens eller organisationens navn (hvis det er relevant):

Adresse:

Telefon:

E-mail:

2.   Medlemsstat eller tredjeland

3.   Varespecifikation

3.1.   Navn(e), der søges registreret (artikel 2 i forordning (EF) nr. 1216/2007)

[Hvis der søges om registrering på mere end ét sprog, anføres alle relevante former af navnet. Hvor artikel 13, stk. 3, i forordning (EF) nr. 509/2006 anvendes, dvs. hvor sammenslutningen fastsætter, at mærkningen ved produktets markedsføring ud over produktets navn på originalsproget kan indeholde en angivelse på de andre officielle sprog af, at produktet er fremstillet efter traditionen i den region, den medlemsstat eller det tredjeland, hvor ansøgningen stammer fra, skal der også anføres den angivelse, der skal oversættes til de andre officielle sprog.]

3.2.   Navnets art

Navnet er specifikt i sig selv

Navnet udtrykker landbrugsproduktets eller fødevarens specificitet

[Forklar nærmere]

3.3.   Søges navnet forbeholdt det produkt, som ansøgningen vedrører, jf. artikel 13, stk. 2, i forordning (EF) nr. 509/2006?

[Vælg én af følgende muligheder, sæt »X«]

Navnet søges forbeholdt det pågældende produkt

Navnet søges ikke forbeholdt det pågældende produkt

3.4.   Produkttype [jf. bilag II]

3.5.   Beskrivelse af det landbrugsprodukt eller den fødevare, som navnet i punkt 3.1 henviser til (artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1216/2007)

3.6.   Beskrivelse af produktionsmetoden for det landbrugsprodukt eller den fødevare, som navnet i punkt 3.1 henviser til (artikel 3, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1216/2007)

3.7.   Landbrugsproduktets eller fødevarens specificitet (artikel 3, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1216/2007)

3.8.   Landbrugsproduktets eller fødevarens traditionelle karakter (artikel 3, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1216/2007)

3.9.   Minimumskravene og procedurerne for verifikation af specificiteten (artikel 4 i forordning (EF) nr. 1216/2007)

4.   Myndigheder eller organer, der kontrollerer overholdelsen af varespecifikationen

[Hvis overholdelsen af varespecifikationen kontrolleres af flere myndigheder eller organer, anføres disse oplysninger for hver enkelt myndighed/organ]

4.1.   Navn og adresse

Navn:

Adresse:

Telefon:

E-mail:

[Vælg én af følgende muligheder, sæt »X«:]

 Offentlig

 Privat

4.2.   Myndighedens/organets særlige opgaver

[Anfør kun opgaver, der har at gøre med verifikation af overholdelsen af varespecifikationen]


BILAG II

KLASSIFIKATION AF PRODUKTER MED HENBLIK PÅ RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 509/2006

1.   Produkter i EF-traktatens bilag I, der er bestemt til komsum

Kategori 1.1

Kød (og slagteaffald), fersk

Kategori 1.2

Kødprodukter (opvarmet, saltet, røget, m.m.)

Kategori 1.3

Oste

Kategori 1.4

Andre animalske produkter (æg, honning, forskellige mejeriprodukter undtagen smør, m.m.)

Kategori 1.5

Fedtstoffer (smør, margarine, olier, m.m.)

Kategori 1.6

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

Kategori 1.7

Fisk, bløddyr, skaldyr, ferske, og produkter på basis heraf

Kategori 1.8

Andre produkter i bilag I til traktaten

2.   Fødevarer, der er opført i bilag I til forordning (EF) nr. 509/2006

Kategori 2.1

Øl

Kategori 2.2

Chokolade og andre tilberedte fødevarer, der indeholder kakao

Kategori 2.3

Brød, wienerbrød, kager, kiks og andet bagværk samt konfekturevarer

Kategori 2.4

Pastaprodukter, også kogte eller med fyld

Kategori 2.5

Tilberedte retter

Kategori 2.6

Krydrede sovse

Kategori 2.7

Supper og bouillon

Kategori 2.8

Drikkevarer på basis af planteekstrakter

Kategori 2.9

Is og sorbeter


BILAG III

(Ved udfyldelsen af denne formular fjernes teksten i de kantede parenteser)

ERKLÆRING OM INDSIGELSE

Rådets forordning (EF) nr. 509/2006 af 20. marts 2006 om garanterede traditionelle specialiteter i forbindelse med landbrugsprodukter og fødevarer

1.   Produktets navn

[jf. offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende (EUT)]

2.   Officielt referencenummer

[jf. offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende (EUT)]

Referencenummer:

Dato for offentliggørelse i EUT:

3.   Kontaktoplysninger

Kontaktperson:

Hr./Fr.:

Navn:

Sammenslutning/organisation/enkeltperson:

Eller national myndighed:

Afdeling:

Adresse:

Telefon +

E-mail:

4.   Begrundelse for indsigelsen:

Betingelserne i artikel 2 i forordning (EF) nr. 509/2006 er ikke opfyldt.

Betingelserne i artikel 4 i forordning (EF) nr. 509/2006 er ikke opfyldt.

Betingelserne i artikel 5 i forordning (EF) nr. 509/2006 er ikke opfyldt.

For ansøgninger efter artikel 13, stk. 2: Navnet anvendes lovligt og er vitterlig kendt og økonomisk afgørende for lignende landbrugsprodukter eller fødevarer.

5.   Nærmere oplysninger om indsigelsen

Giv en begrundelse for indsigelsen. Der skal desuden gøres nærmere rede for den indsigende parts legitime interesser, medmindre indsigelsen indgives af de nationale myndigheder — i så tilfælde er der ikke behov for en erklæring om legitime interesser. Erklæringen om indsigelse skal dateres og underskrives.


BILAG IV

(Ved udfyldelsen af denne formular fjernes teksten i de kantede parenteser.)

UNDERRETNING OM AFSLUTNING AF KONSULTATIONER SOM LED I INDSIGELSESPROCEDUREN

Rådets forordning (EF) nr. 509/2006 af 20. marts 2006 om garanterede traditionelle specialiteter i forbindelse med landbrugsprodukter og fødevarer

1.   Produktets navn

[jf. offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende (EUT)]

2.   Officielt referencenummer [jf. offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende (EUT)]

Referencenummer:

Dato for offentliggørelse i EUT:

3.   Resultat af konsultationerne

3.1.

Der blev opnået enighed med den eller de følgende indsigende part(er):

[der vedlægges kopier af breve, hvoraf enigheden fremgår]

3.2.

Der blev ikke opnået enighed med den eller de følgende indsigende part(er):

4.   Varespecifikation

Varespecifikationen er ændret

Ja 

Nej 

Hvis »Ja«, vedlægges en beskrivelse af ændringerne.

5.   Dato og underskrift

[Navn]

[Afdeling/Organisation]

[Adresse]

[Tlf.: +]

[E-mail:]


BILAG V

REPRODUKTION AF EF-SYMBOLER OG ANGIVELSER

1.   EF-symboler i farve og sort/hvid

Når symbolet gengives i farver, kan der anvendes direkte farver (Pantone) eller firefarvetryk. Referencefarverne er angivet nedenfor.

EF-symboler i pantone

Image

Image

EF-symboler i firefarvetryk

Image

Image

EF-symboler i sort/hvid

Image

2.   EF-symboler i negativ

Hvis emballagens eller mærkningens baggrundsfarve er mørk, kan symbolerne anvendes i negativt format med emballagens eller mærkningens baggrundsfarve.

Image

3.   Kontrast med baggrundsfarver

Anvendes et symbol i farver på en farvet baggrund, som gør det mindre tydeligt, bør der anvendes en ydre cirkel omkring symbolet for at øge kontrasten med baggrunden:

Image

4.   Typografi

Der anvendes Times Roman versaler til teksten.

5.   Nedfotografering

EF-symbolerne skal som minimum være 15 mm i diameter.

6.   »Garanteret traditionel specialitet« og forkortelser heraf på EF-sprogene

EF-sprog

Udtryk

Forkortelse

BG

храна с традиционно специфичен характер

ХТСХ

ES

especialidad tradicional garantizada

ETG

CS

zaručená tradiční specialita

ZTS

DA

garanteret traditionel specialitet

GTS

DE

garantiert traditionelle Spezialität

g.t.S.

ET

garanteeritud traditsiooniline eritunnus

GTE

EL

εγγυημένο παραδοσιακό ιδιότυπο προϊόν

Ε Π Ι Π

EN

traditional speciality guaranteed

TSG

FR

spécialité traditionnelle garantie

STG

GA

speisialtacht thraidisiúnta ráthaithe

STR

IT

specialità tradizionale garantita

STG

LV

garantēta tradicionālā īpatnība

GTI

LT

garantuotas tradicinis gaminys

GTG

HU

hagyományos különleges termék

HKT

MT

speċjalità tradizzjonali garantita

STG

NL

gegarandeerde traditionele specialiteit

GTS

PL

gwarantowana tradycyjna specjalność

GTS

PT

especialidade tradicional garantida

ETG

RO

specialitate tradițională garantată

STG

SK

zaručená tradičná špecialita

ZTŠ

SL

zajamčena tradicionalna posebnost

ZTP

FI

aito perinteinen tuote

APT

SV

garanterad traditionell specialitet

GTS


BILAG VI

(Ved udfyldelsen af denne formular fjernes teksten i de kantede parenteser.)

ANSØGNING OM ÆNDRING

Rådets forordning (EF) nr. 509/2006 af 20. marts 2006 om garanterede traditionelle specialiteter i forbindelse med landbrugsprodukter og fødevarer

Ansøgning om ændring i henhold til artikel 11

[Registreret navn] » «

EF-nr.: [anvendes kun i EF]

1.   Ansøgende sammenslutning

Sammenslutningens navn

Adresse

Telefon: +

E-mail:

2.   Medlemsstat eller tredjeland

3.   Afsnit i varespecifikationen, som berøres af ændringen

Produktets navn

Oplysning om, hvorvidt navnet er forbeholdt dette produkt (artikel 13, stk. 2 i forordning (EF) nr. 509/2006)

Beskrivelse af produktet

Produktionsmetode

Andet (specificér):

4.   Type ændring(er)

Ændring af varespecifikationen for en registreret GTS

Midlertidig ændring af varespecifikationen som følge af, at de offentlige myndigheder har indført obligatoriske sundheds- eller plantesundhedsforanstaltninger (artikel 11, stk. 3, i forordning (EF) nr. 509/2006) (giv dokumentation for disse foranstaltninger)

5.   Ændring(er)

[For hvert afsnit, der er sat kryds ved i punkt 3 ovenfor, gives en kort redegørelse for hver ændring. Der gives også en nærmere redegørelse for de legitime interesser hos den sammenslutning, der foreslår ændringen.]

6.   Ajourført varespecifikation


19.10.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 275/16


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1217/2007

af 18. oktober 2007

om ændring af bilag III til Rådets forordning (EØF) nr. 3030/93 om den fælles ordning for indførsel af visse tekstilvarer med oprindelse i tredjelande

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 3030/93 af 12. oktober 1993 om den fælles ordning for indførsel af visse tekstilvarer med oprindelse i tredjelande (1), særlig artikel 13 og 19, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 10. juni 2005 undertegnede Europa-Kommissionen og det kinesiske handelsministerium et aftalememorandum om eksport af visse kinesiske tekstilvarer og beklædningsgenstande til Fællesskabet. Dette aftalememorandum indførte aftalte niveauer for visse tekstilvarekategorier. Anvendelsen af de aftalte niveauer ophører den 1. januar 2008.

(2)

Aftalememorandummet dækker import fra Kina til Fællesskabet af ti kategorier af tekstilvarer: kategori 2 (Stoffer af bomuld), kategori 4 (T-shirts), kategori 5 (Pullovere), kategori 6 (Benklæder), kategori 7 (Bluser), kategori 20 (Sengetøj), kategori 26 (Kjoler), kategori 31 (Brystholdere), kategori 39 (Dækketøj, viskestykker og lignende køkkentekstiler) og kategori 115 (Garn af hør eller ramie). Disse varers toldkoder er opført i bilag I til forordning (EØF) nr. 3030/93.

(3)

Der bør sikres en gnidningsløs og velordnet overgang til en fuldt liberaliseret handel med tekstiler i forbindelse med den pågældende import med oprindelse i Kina, som på nuværende tidspunkt er undergivet aftalte niveauer i aftalememorandummet. På baggrund af en detaljeret analyse for hver kategori i aftalememorandummet, der omfatter de tidligere og nuværende aftalte niveauer og deres anvendelse, den tidligere og nuværende faktiske handels omfang, importandele og varekategorispecifikke følsomheder, kom Kommissionen og handelsministeriet til den konklusion, at det er nødvendigt at indføre en tilsynsordning, da det er relativt sandsynligt, at otte af ovenstående ti tekstilvarekategorier, der er undergivet de aftalte niveauer i aftalememorandummet, kunne blive genstand for pres fra import med oprindelse i Kina i 2008. De otte berørte varekategorier er kategori 4 (T-shirts), kategori 5 (Pullovere), kategori 6 (Benklæder), kategori 7 (Bluser), kategori 20 (Sengetøj), kategori 26 (Kjoler), kategori 31 (Brystholdere) og kategori 115 (Garn af hør eller ramie).

(4)

Man nåede også frem til ovennævnte konklusion om behovet for tilsyn ved at tage i betragtning, at andre store forbrugermarkeder opretholder restriktioner mod import af en række tekstilvarekategorier med oprindelse i Kina indtil 31. december 2008.

(5)

For at sikre en gnidningsløs overgang til en fuldt liberaliseret handel med tekstiler er det nødvendigt at overvåge tendenserne i importen af ovennævnte otte tekstilvarekategorier, der er opført i bilag I til forordning (EØF) nr. 3030/93, så tidligt som muligt ved at indføre en ordning med forudgående tilsyn i form af en ordning med dobbeltkontrol i forbindelse med disse varer for en periode på et år fra 1. januar 2008 til 31. december 2008.

(6)

Folkerepublikken Kinas (Kina) regering har orienteret Kommissionen om, at den vil samarbejde i forbindelse med tilsynet med dobbeltkontrol for de otte kategorier i aftalememorandummet fra 1. januar 2008 til 31. december 2008.

(7)

Forordning (EØF) nr. 3030/93 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(8)

For at sikre klarhed og forudsigelighed i forbindelse med importordningen fra 1. januar 2008 bør denne forordning offentliggøres i Den Europæisike Unions Tidende i god tid.

(9)

I henhold til artikel 14, stk. 1, i bilag III er overgang til fri omsætning af varer med oprindelse i Kina, der er undergivet aftalte niveauer i aftalememorandummet og afsendt før 1. januar 2008, fortsat underlagt denne importordning indtil 31. marts 2008.

Fra 1. april 2008 finder ordningen med tilsyn med dobbeltkontrol, der er omhandlet i denne forordning, anvendelse, og importbevillinger vil blive udstedt på grundlag af den eksportlicens, der er udstedt for de varer.

(10)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelsen fra det tekstiludvalg, der er nedsat ved artikel 17 i forordning (EØF) nr. 3030/93 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag III til forordning (EØF) nr. 3030/93 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra 1. januar 2008 til 31. december 2008.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. oktober 2007.

På Kommissionens vegne

Peter MANDELSON

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 275 af 8.11.1993, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 54/2007 (EUT L 18 af 25.1.2007, s. 1).


BILAG

Bilag III, tabel A, til forordning (EØF) nr. 3030/93 affattes således:

»Tabel A

Lande og kategorier, der er undergivet dobbeltkontrol og tilsyn

Tredjeland

Gruppe

Kategori

Enhed

KINA

GRUPPE I B

 

 

4

1 000 stk.

 

5

1 000 stk.

 

6

1 000 stk.

 

7

1 000 stk.

GRUPPE II A

 

 

20

tons

GRUPPE II B

 

 

26

1 000 stk.

 

31

1 000 stk.

GRUPPE IV

 

 

115

tons

UZBEKISTAN

GRUPPE I A

 

 

1

tons

 

3

tons

GRUPPE I B

 

 

4

1 000 stk.

 

5

1 000 stk.

 

6

1 000 stk.

 

7

1 000 stk.

 

8

1 000 stk.

GRUPPE II B

 

 

26

1 000 stk.«


19.10.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 275/19


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1218/2007

af 18. oktober 2007

om fastsættelse af eksportrestitutioner for oksekød

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1254/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for oksekød (1), særlig artikel 33, stk. 3, tredje afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 33, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1254/1999 kan forskellen mellem verdensmarkedspriserne og priserne inden for Fællesskabet for de produkter, som er nævnt i artikel 1, stk. 1, i forordningen, udlignes ved en eksportrestitution.

(2)

I betragtning af den nuværende situation på markedet for oksekød bør eksportrestitutioner fastsættes i henhold til de bestemmelser og kriterier, der er fastlagt i artikel 33 i forordning (EF) nr. 1254/1999.

(3)

Artikel 33, stk. 3, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1254/1999 fastsætter, at verdensmarkedssituationen eller særlige krav på nogle markeder kan gøre det nødvendigt at differentiere eksportrestitutionen alt efter bestemmelsessted.

(4)

Eksportrestitutioner bør kun ydes til produkter, som kan cirkulere frit inden for Fællesskabet, og som bærer et sundhedsmærke anbragt i overensstemmelse med artikel 5, stk. 1, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (2). Disse produkter skal også opfylde bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (3), og Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 854/2004 af 29. april 2004 om særlige bestemmelser for tilrettelæggelsen af den offentlige kontrol af animalske produkter til konsum (4).

(5)

Efter artikel 6, stk. 2, tredje afsnit i Kommissionens forordning (EØF) nr. 1964/82 af 20. juli 1982 om fastsættelse af betingelserne for ydelse af særlige eksportrestitutioner for visse former for udbenet oksekød (5) nedsættes den særlige restitution, hvis den mængde udbenet kød, der skal eksporteres, udgør mindre end 95 %, men ikke under 85 %, af de udbenede stykkers samlede vægt.

(6)

Kommissionens forordning (EF) nr. 838/2007 (6) bør derfor ophæves og erstattes af en ny forordning.

(7)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Oksekød —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Eksportrestitutioner som omhandlet i artikel 33 i forordning (EF) nr. 1254/1999 ydes for de i bilaget til forordningen nævnte produkter og med de anførte beløb i henhold til betingelserne i stk. 2.

2.   De produkter, som der kan ydes restitutioner for i henhold til stk. 1, skal opfylde de relevante krav i forordning (EF) nr. 852/2004 og (EF) nr. 853/2004, navnlig for så vidt angår tilberedning i en godkendt virksomhed og overholdelse af kravene om identifikationsmærkning, som fastsat i afsnit I, kapitel III, i bilag I til forordning (EF) nr. 854/2004.

Artikel 2

I det tilfælde, der er omhandlet i artikel 6, stk. 2, tredje afsnit, i forordning (EØF) nr. 1964/82, nedsættes restitutionssatsen for produkter henhørende under produktkode 0201 30 00 9100 med 7 EUR/100 kg.

Artikel 3

Forordning (EF) nr. 838/2007 ophæves.

Artikel 4

Denne forordning træder i kraft den 19. oktober 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. oktober 2007.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 21. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1913/2005 (EUT L 307 af 25.11.2005, s. 2).

(2)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 55. Berigtiget i EUT L 226 af 25.6.2004, s. 22. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1791/2006 (EUT L 363 af 20.12.2006, s. 1).

(3)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 1. Berigtiget i EUT L 226 af 25.6.2004, s. 3.

(4)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 206. Berigtiget i EUT L 226 af 25.6.2004, s. 83. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1791/2006.

(5)  EFT L 212 af 21.7.1982, s. 48. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1713/2006 (EFT L 321 af 21.11.2006, s. 11).

(6)  EUT L 186 af 18.7.2007, s. 7.


BILAG

Eksportrestitutioner i oksekødssektoren gældende fra 19. oktober 2007

Produktkode

Bestemmelsessted

Måleenhed

Restitutionsbeløb (7)

0102 10 10 9140

B00

EUR/100 kg levende vægt

25,9

0102 10 30 9140

B00

EUR/100 kg levende vægt

25,9

0201 10 00 9110 (1)

B02

EUR/100 kg nettovægt

36,6

B03

EUR/100 kg nettovægt

21,5

0201 10 00 9130 (1)

B02

EUR/100 kg nettovægt

48,8

B03

EUR/100 kg nettovægt

28,7

0201 20 20 9110 (1)

B02

EUR/100 kg nettovægt

48,8

B03

EUR/100 kg nettovægt

28,7

0201 20 30 9110 (1)

B02

EUR/100 kg nettovægt

36,6

B03

EUR/100 kg nettovægt

21,5

0201 20 50 9110 (1)

B02

EUR/100 kg nettovægt

61,0

B03

EUR/100 kg nettovægt

35,9

0201 20 50 9130 (1)

B02

EUR/100 kg nettovægt

36,6

B03

EUR/100 kg nettovægt

21,5

0201 30 00 9050

US (3)

EUR/100 kg nettovægt

6,5

CA (4)

EUR/100 kg nettovægt

6,5

0201 30 00 9060 (6)

B02

EUR/100 kg nettovægt

22,6

B03

EUR/100 kg nettovægt

7,5

0201 30 00 9100 (2)  (6)

B04

EUR/100 kg nettovægt

84,7

B03

EUR/100 kg nettovægt

49,8

EG

EUR/100 kg nettovægt

103,4

0201 30 00 9120 (2)  (6)

B04

EUR/100 kg nettovægt

50,8

B03

EUR/100 kg nettovægt

29,9

EG

EUR/100 kg nettovægt

62,0

0202 10 00 9100

B02

EUR/100 kg nettovægt

16,3

B03

EUR/100 kg nettovægt

5,4

0202 20 30 9000

B02

EUR/100 kg nettovægt

16,3

B03

EUR/100 kg nettovægt

5,4

0202 20 50 9900

B02

EUR/100 kg nettovægt

16,3

B03

EUR/100 kg nettovægt

5,4

0202 20 90 9100

B02

EUR/100 kg nettovægt

16,3

B03

EUR/100 kg nettovægt

5,4

0202 30 90 9100

US (3)

EUR/100 kg nettovægt

6,5

CA (4)

EUR/100 kg nettovægt

6,5

0202 30 90 9200 (6)

B02

EUR/100 kg nettovægt

22,6

B03

EUR/100 kg nettovægt

7,5

1602 50 31 9125 (5)

B00

EUR/100 kg nettovægt

23,3

1602 50 31 9325 (5)

B00

EUR/100 kg nettovægt

20,7

1602 50 39 9125 (5)

B00

EUR/100 kg nettovægt

23,3

1602 50 39 9325 (5)

B00

EUR/100 kg nettovægt

20,7

NB: Produktkoderne samt koderne for bestemmelsessteder i serie »A« er fastsat i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3846/87 (EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1).

Koderne for bestemmelsessteder er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19).

De øvrige bestemmelsessteder er fastsat som følger:

B00

:

alle bestemmelsessteder (tredjelande, andre territorier, proviantering og bestemmelsessteder, der sidestilles med udførsel fra Fællesskabet).

B02

:

B04 og bestemmelsessted EG.

B03

:

Albanien, Kroatien, Bosnien-Herzegovina, Serbien, Kosovo, Montenegro, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, proviantering og bunkring (bestemmelsessteder som omhandlet i artikel 36 og 45 og eventuelt i artikel 44 i Kommissionens forordning (EF) nr. 800/1999 (EFT L 102 af 17.4.1999, s. 11)).

B04

:

Tyrkiet, Ukraine, Belarus, Moldova, Rusland, Georgien, Armenien, Aserbajdsjan, Kasakhstan, Turkmenistan, Usbekistan, Tadsjikistan, Kirgisistan, Marokko, Algeriet, Tunesien, Libyen, Libanon, Syrien, Irak, Iran, Israel, Vestbredden/Gazastriben, Jordan, Saudi-Arabien, Kuwait, Bahrain, Qatar, De Forenede Arabiske Emirater, Oman, Yemen, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar (Burma), Thailand, Vietnam, Indonesien, Filippinerne, Kina, Nordkorea, Hongkong, Sudan, Mauretanien, Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad, Kap Verde, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Liberia, Côte d’Ivoire, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Cameroun, Den Centralafrikanske Republik, Ækvatorialguinea, Sao Tomé og Príncipe, Gabon, Republikken Congo, Den Demokratiske Republik Congo, Rwanda, Burundi, Sankt Helena og tilhørende områder, Angola, Etiopien, Eritrea, Djibouti, Somalia, Uganda, Tanzania, Seychellerne og tilhørende områder, britiske områder i Det Indiske Ocean, Mozambique, Mauritius, Comorerne, Mayotte, Zambia, Malawi, Sydafrika, Lesotho.


(1)  Tarifering i denne underposition er betinget af fremlæggelse af den attest, der er anført i bilaget til Kommissionens forordning (EØF) nr. 32/82 (EFT L 4 af 8.1.1982, s. 11).

(2)  Eksportrestitutioner ydes kun, hvis betingelserne i Kommissionens forordning (EØF) nr. 1964/82 (EFT L 212 af 21.7.1982, s. 48) og i givet fald i Kommissionens forordning (EF) nr. 1741/2006 (EUT L 329 af 25.11.2006, s. 7) er opfyldt.

(3)  I overensstemmelse med Kommissionens forordning (EØF) nr. 2973/79 (EFT L 336 af 29.12.1979, s. 44).

(4)  I overensstemmelse med Kommissionens forordning (EF) nr. 2051/96 (EFT L 274 af 26.10.1996, s. 18).

(5)  Restitutionerne ydes kun, hvis betingelserne i forordning (EF) nr. 1731/2006 overholdes (EUT L 325 af 24.11.2006, s. 12).

(6)  Indholdet af magert oksekød med undtagelse af fedt bestemmes efter analysemetoden i bilaget til Kommissionens forordning (EØF) nr. 2429/86 (EFT L 210 af 1.8.1986, s. 39).

Udtrykket »det gennemsnitlige indhold« vedrører mængden af prøven som defineret i artikel 2, stk. 1, i Kommissionens forordning (EF) nr. 765/2002 (EFT L 117 af 4.5.2002, s. 6). Prøven udtages fra den del af partiet, der indebærer den største risiko.

(7)  I henhold til artikel 33, stk. 10, i forordning (EF) nr. 1254/1999, ydes der ingen restitutioner ved udførsel af produkter, der indføres fra tredjelande og genudføres til tredjelande.

NB: Produktkoderne samt koderne for bestemmelsessteder i serie »A« er fastsat i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3846/87 (EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1).

Koderne for bestemmelsessteder er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19).

De øvrige bestemmelsessteder er fastsat som følger:

B00

:

alle bestemmelsessteder (tredjelande, andre territorier, proviantering og bestemmelsessteder, der sidestilles med udførsel fra Fællesskabet).

B02

:

B04 og bestemmelsessted EG.

B03

:

Albanien, Kroatien, Bosnien-Herzegovina, Serbien, Kosovo, Montenegro, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, proviantering og bunkring (bestemmelsessteder som omhandlet i artikel 36 og 45 og eventuelt i artikel 44 i Kommissionens forordning (EF) nr. 800/1999 (EFT L 102 af 17.4.1999, s. 11)).

B04

:

Tyrkiet, Ukraine, Belarus, Moldova, Rusland, Georgien, Armenien, Aserbajdsjan, Kasakhstan, Turkmenistan, Usbekistan, Tadsjikistan, Kirgisistan, Marokko, Algeriet, Tunesien, Libyen, Libanon, Syrien, Irak, Iran, Israel, Vestbredden/Gazastriben, Jordan, Saudi-Arabien, Kuwait, Bahrain, Qatar, De Forenede Arabiske Emirater, Oman, Yemen, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar (Burma), Thailand, Vietnam, Indonesien, Filippinerne, Kina, Nordkorea, Hongkong, Sudan, Mauretanien, Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad, Kap Verde, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Liberia, Côte d’Ivoire, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Cameroun, Den Centralafrikanske Republik, Ækvatorialguinea, Sao Tomé og Príncipe, Gabon, Republikken Congo, Den Demokratiske Republik Congo, Rwanda, Burundi, Sankt Helena og tilhørende områder, Angola, Etiopien, Eritrea, Djibouti, Somalia, Uganda, Tanzania, Seychellerne og tilhørende områder, britiske områder i Det Indiske Ocean, Mozambique, Mauritius, Comorerne, Mayotte, Zambia, Malawi, Sydafrika, Lesotho.


19.10.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 275/23


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1219/2007

af 18. oktober 2007

om udstedelse af importlicenser som følge af de ansøgninger, der blev indgivet i løbet af de første syv dage af oktober 2007 i forbindelse med de toldkontingenter, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 616/2007 for fjerkrækød

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2777/75 af 29. oktober 1975 om den fælles markedsordning for fjerkrækød (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1301/2006 af 31. august 2006 om fastlæggelse af fælles regler for administration af toldkontingenter for import af landbrugsprodukter på grundlag af en importlicensordning (2), særlig artikel 7, stk. 2,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 616/2007 af 4. juni 2007 om åbning og forvaltning af EF-toldkontingenter for fjerkrækød med oprindelse i Brasilien, Thailand og andre tredjelande (3), særlig artikel 5, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 616/2007 har åbnet toldkontingenter for import af fjerkrækød.

(2)

De importlicensansøgninger, der blev indgivet i løbet af de første syv dage af oktober 2007 for delperioden 1. januar til 31. marts 2008 vedrører for visse kontingenter mængder, som er større end de disponible mængder. Det bør derfor fastslås, i hvilket omfang der kan udstedes importlicenser, ved fastsættelse af den tildelingskoefficient, der skal anvendes på de ansøgte mængder.

(3)

De importlicensansøgninger, der blev indgivet i løbet af de første syv dage af oktober 2007 for delperioden 1. januar til 31. marts 2008, vedrører for visse kontingenter mængder, som er mindre end de disponible mængder. Derfor bør de mængder, for hvilke der ikke er indgivet ansøgning, bestemmes, og disse mængder bør lægges til den mængde, der er fastsat for den efterfølgende kontingentdelperiode —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   De i bilaget anførte tildelingskoefficienter anvendes på de importlicensansøgninger, som i henhold til forordning (EF) nr. 616/2007 blev indgivet for delperioden 1. januar til 31. marts 2008.

2.   De mængder, for hvilke der ikke er indgivet importlicensansøgning i henhold til forordning (EF) nr. 616/2007, og som skal lægges til mængden for delperioden fra 1. april til 30. juni 2008, fastsættes i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 19. oktober 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. oktober 2007.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 282 af 1.11.1975, s. 77. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 679/2006 (EUT L 119 af 4.5.2006, s. 1).

(2)  EUT L 238 af 1.9.2006, s. 13. Ændret ved forordning (EF) nr. 289/2007 (EUT L 78 af 17.3.2007, s. 17).

(3)  EUT L 142 af 5.6.2007, s. 3.


BILAG

Gruppenummer

Løbenummer

Tildelingskoefficient for de importlicensansøgninger, der blev indgivet for delperioden 1.1.2008-31.3.2008

(%)

De ikke ansøgte mængder, der skal lægges til delperioden 1.4.2008-30.6.2008

(kg)

1

09.4211

2,00757

2

09.4212

 (1)

74 088 000

4

09.4214

41,505001

5

09.4215

45,024668

6

09.4216

 (2)

3 669 357

7

09.4217

8,044555

8

09.4218

 (2)

7 348 800


(1)  Anvendes ikke: Kommissionen har ikke modtaget nogen licensansøgning.

(2)  Anvendes ikke: Ansøgningerne vedrører mindre mængder end dem, der er disponible.


19.10.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 275/25


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1220/2007

af 18. oktober 2007

om ændring af de repræsentative priser og tillægstolden ved indførsel af melasse i sukkersektoren, der er fastsat ved forordning (EF) nr. 1110/2007

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 af 20. februar 2006 om den fælles markedsordning for sukker (1) særlig artikel 27, stk. 2,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 951/2006 af 30. juni 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006, for så vidt angår handel med tredjelande inden for sukkersektoren (2), særlig artikel 34, stk. 2, andet afsnit, andet punktum, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De repræsentative priser og tillægstolden ved indførsel af melasse fra den 1. oktober 2007 er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 1110/2007 (3).

(2)

De data, som Kommissionen i øjeblikket har kendskab til, gør det nødvendigt at ændre de nævnte beløb i overensstemmelse med reglerne og bestemmelserne i forordning (EF) nr. 951/2006 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De repræsentative priser og tillægstolden ved indførsel af produkterne som omhandlet i artikel 34 i forordning (EF) nr. 951/2006, der er fastsat ved forordning (EF) nr. 1110/2007, ændres og fremgår af bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 19. oktober 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. oktober 2007.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 58 af 28.2.2006, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 247/2007 (EUT L 69 af 9.3.2007, s. 3).

(2)  EUT L 178 af 1.7.2006, s. 24. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2031/2006 (EUT L 414 af 30.12.2006, s. 43).

(3)  EUT L 253 af 28.9.2007, s. 7.


BILAG

Ændrede beløb for de repræsentative priser og den tillægsimporttold for melasse i sektoren for sukker, der er gældende fra den 19. oktober 2007

(EUR)

KN-kode

Repræsentativ pris pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

Tillægstold pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

Told, der skal opkræves ved import som følge af suspension, jf. artikel 40 i forordning (EF) nr. 951/2006, pr. 100 kg netto af det pågældende produkt (1)

1703 10 00 (2)

8,38

0

1703 90 00 (2)

10,29

0


(1)  Dette beløb erstatter i overensstemmelse med artikel 40 i forordning (EF) nr. 951/2006 toldsatsen i den fælles toldtarif fastsat for disse produkter.

(2)  Fastsættelse for standardkvaliteten som defineret i artikel 27 i forordning (EF) nr. 951/2006.


19.10.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 275/27


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1221/2007

af 18. oktober 2007

om fastsættelse af restitutionssatserne for visse mejeriprodukter, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter (1), særlig artikel 31, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 31, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1255/1999 kan forskellen mellem verdensmarkedspriserne for de i artikel 1, litra a), b), c), d), e) og g), i nævnte forordning omhandlede produkter og priserne inden for Fællesskabet udlignes ved en eksportrestitution.

(2)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 1043/2005 af 30. juni 2005 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 3448/93 for så vidt angår eksportrestitutionsordningen for visse landbrugsprodukter, der udføres i form af varer, der ikke er omfattet af bilag I til traktaten og kriterierne for fastsættelse af restitutionsbeløbet (2) præciseres det, for hvilke af disse produkter der skal fastsættes en restitutionssats, der gælder ved disse produkters udførsel i form af varer, der er anført i bilag II til forordning (EF) nr. 1255/1999.

(3)

I henhold til artikel 14, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1043/2005 fastsættes restitutionssatsen hver måned pr. 100 kg af hvert af de pågældende basisprodukter.

(4)

I forbindelse med visse mejeriprodukter, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I, er der imidlertid, hvis der forudfastsættes høje restitutionssatser, risiko for, at de forpligtelser, der indgås i tilknytning til disse restitutioner, ikke kan opfyldes. For at undgå dette er det nødvendigt at træffe passende beskyttelsesforanstaltninger, uden at indgåelsen af langfristede kontrakter dermed forhindres. Fastsættelse af særlige restitutionssatser i forbindelse med forudfastsættelse af restitutioner for disse produkter skulle gøre det muligt at opfylde disse to målsætninger.

(5)

Artikel 15, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1043/2005 bestemmer, at der ved fastsættelsen af restitutionssatsen i givet fald tages hensyn til produktionsrestitutioner, støtte eller andre foranstaltninger med tilsvarende virkning, der finder anvendelse på de basisprodukter, der er anført i bilag I til forordning (EF) nr. 1043/2005, eller dermed ligestillede produkter i alle medlemsstaterne i henhold til forordningen om den fælles markedsordning for den pågældende sektor.

(6)

I henhold til artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1255/1999 ydes der støtte til skummetmælk, som er produceret i Fællesskabet og forarbejdet til kasein, hvis mælken og det kasein, som er fremstillet af denne mælk, opfylder bestemte betingelser.

(7)

I henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1898/2005 af 9. november 2005 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår foranstaltninger til afsætning af fløde, smør og koncentreret smør (3) bør der leveres smør og fløde til nedsatte priser til industrier, der fremstiller visse varer.

(8)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Mælk og Mejeriprodukter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Restitutionssatserne for de i bilag I til forordning (EF) nr. 1043/2005 og de i artikel 1 i forordning (EF) nr. 1255/1999 anførte basisprodukter, som udføres i form af varer, der er anført i bilag II til forordning (EF) nr. 1255/1999, fastsættes som anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 19. oktober 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. oktober 2007.

På Kommissionens vegne

Heinz ZOUREK

Generaldirektør for erhvervspolitik


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48. Senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1152/2007 (EUT L 258 af 4.10.2007, s. 3).

(2)  EUT L 172 af 5.7.2005, s. 24. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 447/2007 (EUT L 106 af 24.4.2007, s. 31).

(3)  EUT L 308 af 25.11.2005, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 96/2007 (EUT L 25 af 1.2.2007, s. 6).


BILAG

Restitutionssatser fra 19. oktober 2007 for visse mejeriprodukter, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I (1)

(EUR/100 kg)

KN-kode

Varebeskrivelse

Restitutionssatser

i tilfælde af forudfastsættelse af restitutionerne

i andre tilfælde

ex 0402 10 19

Mælkepulver, som granulat eller i anden fast form, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på under 1,5 vægtprocent og derunder (PG 2):

 

 

a)

for så vidt angår udførsel af varer henhørende under KN-kode 3501

b)

for så vidt angår udførsel af andre varer

0,00

0,00

ex 0402 21 19

Mælkepulver, som granulat eller i anden fast form, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på 26 vægtprocent (PG 3):

 

 

a)

for så vidt angår udførsel af varer, der i form af produkter, som er ligestillet med PG 3, indeholder smør eller fløde til nedsat pris, og som er fremstillet på de betingelser, som er fastsat i forordning (EF) nr. 1898/2005

0,00

0,00

b)

for så vidt angår udførsel af andre varer

0,00

0,00

ex 0405 10

Smør, med et fedtindhold på 82 vægtprocent (PG 6):

 

 

a)

for så vidt angår udførsel af varer, der indeholder smør eller fløde til nedsat pris, og som er fremstillet på de betingelser, som er fastsat i forordning (EF) nr. 1898/2005

0,00

0,00

b)

for så vidt angår udførsel af varer henhørende under KN-kode 2106 90 98 med et mælkefedtindhold på 40 vægtprocent og derover

0,00

0,00

c)

for så vidt angår udførsel af andre varer

0,00

0,00


(1)  De i bilaget anførte satser finder ikke anvendelse ved udførsel til

a)

tredjelandene Andorra, Den Hellige Stol (Vatikanstaten), Liechtenstein og Amerikas Forenede Stater, og de finder ikke anvendelse ved udførsel til Det Schweiziske Forbund af de varer, der er anført i tabel I og II i protokol nr. 2 til overenskomsten mellem Det Europæiske Fællesskab og Schweiz af 22. juli 1972

b)

områder i EU's medlemsstater, som ikke er omfattet af Fællesskabets toldområde: Gibraltar, Ceuta, Mellilla, kommunerne Livigno og Campione d'Italia, Helgoland, Grønland, Færøerne og de områder af Republikken Cypern, hvor regeringen for Republikken Cypern ikke udøver effektiv kontrol.


19.10.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 275/30


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1222/2007

af 18. oktober 2007

om fastsættelse af repræsentative priser for fjerkrækød og æg og ægalbumin og om ændring af forordning (EF) nr. 1484/95

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2771/75 af 29. oktober 1975 om den fælles markedsordning for æg (1), særlig artikel 5, stk. 4,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2777/75 af 29. oktober 1975 om den fælles markedsordning for fjerkrækød (2), særlig artikel 5, stk. 4,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2783/75 af 29. oktober 1975 om den fælles handelsordning for ægalbumin og mælkealbumin (3), særlig artikel 3, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1484/95 (4) er der fastsat gennemførelsesbestemmelser til ordningen for tillægsimport og repræsentative priser for fjerkrækød og æg og ægalbumin.

(2)

Det fremgår af den regelmæssige kontrol af de data, som bestemmelsen af de repræsentative priser for fjerkrækød og æg og ægalbumin er baseret på, at de repræsentative priser bør ændres under hensyn til prisudsving efter oprindelse. De repræsentative priser bør derfor offentliggøres.

(3)

Af hensyn til markedssituationen bør ændringen gennemføres snarest.

(4)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Fjerkrækød og Æg —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EF) nr. 1484/95 affattes som vist i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. oktober 2007.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 282 af 1.11.1975, s. 49. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 679/2006 (EUT L 119 af 4.5.2006, s. 1).

(2)  EFT L 282 af 1.11.1975, s. 77. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 679/2006.

(3)  EFT L 282 af 1.11.1975, s. 104. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2916/95 (EFT L 305 af 19.12.1995, s. 49).

(4)  EFT L 145 af 29.6.1995, s. 47. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1094/2007 (EUT L 246 af 21.9.2007, s. 17).


BILAG

til Kommissionens forordning af 18. oktober 2007 om fastsættelse af repræsentative priser for fjerkrækød og æg og ægalbumin og om ændring af forordning (EF) nr. 1484/95

»BILAG I

KN-kode

Varebeskrivelse

Repræsentativ pris

(EUR/100 kg)

Sikkerhed ifølge artikel 3, stk. 3

(EUR/100 kg)

Oprindelse (1)

0207 12 10

Høns, plukkede, rensede, uden hoved og fødder, men med hals, hjerte, lever og kråse (såkaldte 70 pct.-høns), frosne

104,2

0

01

104,6

0

02

0207 12 90

Høns, plukkede, rensede, uden hoved og fødder, og uden hals, hjerte, lever og kråse (såkaldte 65 pct.-høns), eller i anden form, frosne

126,6

0

01

109,5

3

02

143,2

0

03

0207 14 10

Udskårne udbenede stykker af høns af arten Gallus domesticus, frosne

214,1

18

01

263,8

11

02

351,3

0

03

0207 14 60

Lår og stykker af høns af arten Gallus domesticus, frosne

111,1

10

01

149,0

0

03

0207 27 10

Udskårne udbenede stykker af kalkun, frosne

322,5

0

01

398,5

0

03

1602 32 11

Tilberedninger af høns af arten Gallus domesticus, ikke kogt, stegt eller på lignende måde tilberedt

229,3

17

01


(1)  Importens oprindelse:

01

Brasilien

02

Argentina

03

Chile.«


II Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

Kommissionen

19.10.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 275/32


AFGØRELSE Nr. 1/2007 TRUFFET AF DEN BLANDEDE KOMITÉ EF/DANMARK-FÆRØERNE

af 8. oktober 2007

om ændring af protokol nr. 4 til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Danmarks regering og Færøernes landsstyre på den anden side

(2007/671/EF)

DEN BLANDEDE KOMITÉ HAR —

under henvisning til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Danmarks regering og Færøernes landsstyre på den anden side (1), i det følgende benævnt »aftalen«, særlig artikel 34, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Fællesskabet har i henhold til artikel 1 i protokol nr. 4 til aftalen ydet toldindrømmelser for færøsk fiskefoder inden for et årligt toldkontingent på 5 000 tons.

(2)

Dette toldkontingent er ved afgørelse nr. 2/98 truffet af den blandede komité EF/Danmark-Færøerne (2) forhøjet til 10 000 tons fra den 1. januar 2000 og frem.

(3)

De færøske myndigheder har anmodet om en forhøjelse af Fællesskabet toldindrømmelser for disse produkter.

(4)

Der bør gives tilladelse til at fordoble det gældende årlige toldkontingent.

(5)

Fiskefoder, der er omfattet af præferenceimportordningen, må ikke være tilsat gluten.

(6)

Kontingentet kan tages op til revision. Parterne i den blandede komité udveksler regelmæssigt oplysninger med henblik herpå i overensstemmelse med aftalens artikel 31, stk. 2.

(7)

Artikel 1 i protokol nr. 4 bør ændres i overensstemmelse hermed —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Protokol nr. 4 til aftalen ændres således:

1)

I artikel 1 affattes teksten i tabellen til KN-kode ex 2309 90 10, ex 2309 90 31 og ex 2309 90 41 således:

»KN-kode

Varebeskrivelse

Toldsats

Toldkontingent

(tons)

ex 2309 90 10 (3)

ex 2309 90 31 (3)

ex 2309 90 41 (3)

Fiskefoder

0

20 000

2)

I artikel 1 indsættes følgende afsnit:

»For toldkontingentet for fiskefoder henhørende under KN-kode ex 2309 90 10, ex 2309 90 31 og ex 2309 90 41 gælder følgende:

1.

De færøske myndigheder skal bekræfte, at fiskefoder, der eksporteres til Fællesskabet inden for rammerne af dette præferencetoldkontingent, ikke indeholder anden gluten end den, der forekommer naturligt i det korn, der kan anvendes i sammensætningen af fiskefoderet. Fællesskabet kan kontrollere sammensætningen af fiskefoderet på Færøerne, navnlig hvad angår glutenindholdet.

2.

Bestemmelserne vedrørende kontrollen af fiskefodersammensætningen fremgår af bilag I til protokollen. Hvis kontrollen viser, at betingelserne for at indrømme denne handelspræference ikke er opfyldt, kan Kommissionen suspendere præferencen, indtil betingelserne opfyldes.«

3)

Bilag I knyttes som bilag.

Artikel 2

Den blandede komité overvåger udnyttelsen af toldkontingentet. På baggrund af toldkontingentets udnyttelse og markedsudviklingen tager komitéen kontingentet op til revision om fire år.

Artikel 3

Forhøjelsen af toldkontingentet for 2007 beregnes pro rata ud fra den 1. december 2007.

Artikel 4

Denne afgørelse træder i kraft den første dag i den anden måned efter vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. oktober 2007.

På den blandede komités vegne

Leopoldo RUBINACCI

Formand


(1)  EFT L 53 af 22.2.1997, s. 2.

(2)  EFT L 263 af 26.9.1998, s. 37.

(3)  Fiskefoder, der importeres inden for rammerne af denne præferenceimportordning, må ikke indeholde anden gluten end den, der forekommer naturligt i det korn, der kan anvendes i fiskefodersammensætningen.«


BILAG

»BILAG I

Kontrol af sammensætningen af fiskefoder

Artikel 1

De færøske myndigheder underretter Kommissionen om de kontrolbestemmelser, de har vedtaget med henblik på afgørelsens artikel 1 og 2. De færøske myndigheder giver Kommissionen adgang til alle de oplysninger, der er nødvendige for kontrollen af glutenindholdet i fiskefoder, der eksporteres til Fællesskabet, og træffer de fornødne foranstaltninger for at lette den kontrol, som Kommissionen finder passende i forbindelse hermed.

Artikel 2

Det Europæiske Fællesskab kan føre kontrol med sammensætningen af fiskefoderet på Færøerne. Fiskefoder-fabrikkerne giver uden tøven adgang til deres lokaler og lagerregnskab, således at inspektørerne kan spore de anvendte råvarer. Inspektørerne må tage prøver til analyse.

Inspektørerne må foruden sammensætningen af fiskefoderet, de rå og forarbejdede varer kontrollere bøger og andre dokumenter, der vedrører lagerregnskabet, herunder dokumenter og metadata, der er registreret eller modtaget via elektroniske medier.

Artikel 3

Kontrollen foretages af eksperter fra Kommissionen eller medlemsstaterne, i det følgende benævnt »inspektører«. De eksperter fra medlemsstaterne, der har til opgave at foretage denne kontrol, udpeges af Kommissionen.

Artikel 4

Kontrollen foretages på Fællesskabets vegne, og Fællesskabet påtager sig udgifterne i forbindelse med inspektørernes kontrol.

Inspektørerne underretter de færøske myndigheder om forestående kontroller, således at færøske tjenestemænd kan deltage i kontrollen.

Artikel 5

Kommissionen kan sammen med de færøske myndigheder udarbejde detaljerede regler for, hvordan kontrollen gennemføres.«