ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 274

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

50. årgang
18. oktober 2007


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1209/2007 af 17. oktober 2007 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1210/2007 af 17. oktober 2007 om åbning af en licitation med henblik på tildeling af eksportlicenser efter A3-ordningen for frugt og grøntsager (tomater, appelsiner, citroner, druer til spisebrug og æbler)

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1211/2007 af 17. oktober 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 883/2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 for så vidt angår samhandelen med vin med tredjelande

5

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1212/2007 af 17. oktober 2007 om ændring af en række forordninger om KN-koder for visse blomsterdyrkningsprodukter, frugter og grøntsager og visse produkter forarbejdet på basis af frugter og grøntsager

7

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1213/2007 af 17. oktober 2007 om nedsættelse for produktionsåret 2007/08 af støtten til producenter af visse citrusfrugter som følge af forarbejdningstærsklens overskridelse i visse medlemsstater

9

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Rådet

 

 

2007/668/EF

 

*

Rådets afgørelse af 25. juni 2007 om Det Europæiske Fællesskabs tiltrædelse til Verdenstoldorganisationen og midlertidig udøvelse af de samme rettigheder og forpligtelser som organisationens medlemmer

11

 

 

Kommissionen

 

 

2007/669/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 15. oktober 2007 om principiel anerkendelse af, at de dossierer, der er fremlagt til detaljeret gennemgang med henblik på eventuel optagelse af Adoxophyes orana granulovirus, amisulbrom, emamectin, pyridalil og Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF, er komplette (meddelt under nummer K(2007) 4647)  ( 1 )

15

 

 

III   Retsakter vedtaget i henhold til traktaten om Den Europæiske Union

 

 

RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT V I EU-TRAKTATEN

 

*

Rådets afgørelse 2007/670/FUSP af 1. oktober 2007 om indgåelse af en aftale mellem Den Europæiske Union og New Zealand om New Zealands deltagelse i Den Europæiske Unions politimission i Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN)

17

Aftale mellem Den Europæiske Union og New Zealand om New Zealands deltagelse i Den Europæiske Unions politimission i Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN)

18

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

FORORDNINGER

18.10.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 274/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1209/2007

af 17. oktober 2007

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 3223/94 af 21. december 1994 om gennemførelsesbestemmelser til importordningen for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 4, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 3223/94 fastsættes som følge af gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 3223/94, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 18. oktober 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. oktober 2007.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 756/2007 (EUT L 172 af 30.6.2007, s. 41).


BILAG

til Kommissionens forordning af 17. oktober 2007 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

MA

53,6

MK

28,7

TR

121,8

ZZ

68,0

0707 00 05

EG

151,2

MA

40,3

MK

39,8

TR

143,1

ZZ

93,6

0709 90 70

TR

110,6

ZZ

110,6

0805 50 10

AR

75,7

TR

85,3

UY

81,6

ZA

57,6

ZZ

75,1

0806 10 10

BR

254,1

TR

115,1

US

284,6

ZZ

217,9

0808 10 80

AU

188,0

CA

101,5

CL

86,4

MK

33,9

NZ

81,3

US

96,7

ZA

78,4

ZZ

95,2

0808 20 50

CN

66,0

TR

123,9

ZA

84,6

ZZ

91,5


(1)  Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« repræsenterer »anden oprindelse«.


18.10.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 274/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1210/2007

af 17. oktober 2007

om åbning af en licitation med henblik på tildeling af eksportlicenser efter A3-ordningen for frugt og grøntsager (tomater, appelsiner, citroner, druer til spisebrug og æbler)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96 af 28. oktober 1996 om den fælles markedsordning for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 35, stk. 3, tredje afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1961/2001 (2) fastsættes der gennemførelsesbestemmelser for eksportrestitutioner for frugt og grøntsager.

(2)

I henhold til artikel 35, stk. 1, i forordning (EF) nr. 2200/96 kan der, for så vidt som det er nødvendigt for at muliggøre en økonomisk vigtig eksport, ydes eksportrestitutioner til varer, der eksporteres af Fællesskabet, dog under hensyntagen til de begrænsninger, der følger af aftaler indgået i henhold til traktatens artikel 300.

(3)

Under henvisning til artikel 35, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2200/96 bør det sikres, at det handelsmønster, som restitutionsordningen tidligere har skabt, ikke forstyrres. Af denne grund og under henvisning til, at eksporten af frugt og grøntsager er sæsonbetonet, bør de anslåede mængder pr. produkt fastsættes ved hjælp af nomenklaturen for eksportrestitutioner for landbrugsprodukter, som er fastsat ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 3846/87 (3). Mængderne skal fordeles under hensyntagen til, at de pågældende produkter er mere eller mindre fordærvelige.

(4)

I henhold til artikel 35, stk. 4, i forordning (EF) nr. 2200/96 skal restitutionerne fastsættes under hensyn til situationen og den forventede udvikling i dels priserne for frugt og grøntsager på Fællesskabets marked og de disponible mængder, dels priserne i den internationale handel. Der bør ligeledes tages hensyn til afsætnings- og transportomkostningerne samt det økonomiske aspekt i forbindelse med den påtænkte eksport.

(5)

I henhold til artikel 35, stk. 5, i forordning (EF) nr. 2200/96 fastsættes priserne på Fællesskabets marked under hensyntagen til de priser, som med henblik på eksport viser sig at være de gunstigste.

(6)

Den internationale handelssituation eller de særlige krav, der gør sig gældende på visse markeder, kan gøre det nødvendigt at differentiere restitutionen for et givet produkt alt efter produktets destination.

(7)

Tomater, appelsiner, citroner, druer til spisebrug og æbler i kvalitetsklasse ekstra, I og II i de fælles handelsnormer, kan i øjeblikket gøres til genstand for en økonomisk set betydelig eksport.

(8)

For at sikre den mest effektive udnyttelse af de tilgængelige ressourcer bør der under hensyntagen til Fællesskabets eksportstruktur iværksættes en licitation, og de vejledende restitutionsbeløb og de anslåede mængder for den pågældende periode bør fastsættes.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Friske Frugter og Grøntsager —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Der åbnes en licitation med henblik på tildeling af eksportlicenser efter A3-ordningen. De berørte produkter, perioden for indgivelse af bud, de vejledende restitutionssatser og de anslåede mængder er fastsat i bilaget.

2.   De licenser, der udstedes til fødevarehjælp, og som er omhandlet i artikel 16 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1291/2000 (4), afskrives ikke på de restitutionsberettigede mængder, der er angivet i bilaget til denne forordning.

3.   Licenser af type A3 er gyldige til den 31. december 2007.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 25. oktober 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. oktober 2007.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 297 af 21.11.1996, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 47/2003 (EFT L 7 af 11.1.2003, s. 64).

(2)  EFT L 268 af 9.10.2001, s. 8. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 548/2007 (EUT L 130 af 22.5.2007, s. 3).

(3)  EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 532/2007 (EUT L 125 af 15.5.2007, s. 7).

(4)  EFT L 152 af 24.6.2000, s. 1.


BILAG

TILDELING AF EKSPORTLICENSER EFTER A3-ORDNINGEN FOR FRUGT OG GRØNTSAGER (TOMATER, APPELSINER, CITRONER, DRUER TIL SPISEBRUG OG ÆBLER)

Periode for indgivelse af bud: 25. og 26. oktober 2007

Produktkode (1)

Bestemmelsessted (2)

Vejledende restitutionssats

(EUR/t netto)

Anslåede mængder

(t)

0702 00 00 9100

A00

30

5 000

0805 10 20 9100

A00

36

56 667

0805 50 10 9100

A00

60

16 667

0806 10 10 9100

A00

23

1 667

0808 10 80 9100

F04, F09

32

50 000


(1)  Produktkoderne er fastsat i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3846/87 (EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1).

(2)  Koderne for bestemmelsessteder i serie »A« er fastsat i bilag II til forordning (EØF) nr. 3846/87. De øvrige bestemmelsessteder er fastsat som følger:

F04

:

Hongkong, Singapore, Malaysia, Sri Lanka, Indonesien, Thailand, Taiwan, Papua Ny Guinea, Laos, Cambodja, Vietnam, Japan, Uruguay, Paraguay, Argentina, Mexico og Costa Rica.

F09

:

Følgende bestemmelsessteder: Norge, Island, Grønland, Færøerne, Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Serbien, Montenegro, Armenien, Aserbajdsjan, Belarus, Georgien, Kasakhstan, Kirgisistan, Moldova, Rusland, Tadsjikistan, Turkmenistan, Usbekistan, Ukraine, Saudi-Arabien, Bahrain, Qatar, Oman, De Forenede Arabiske Emirater (Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm al-Qaiwain, Ras al-Khaimah og Fujairah), Kuwait, Yemen, Syrien, Iran, Jordan, Bolivia, Brasilien, Venezuela, Peru, Panama, Ecuador og Colombia, lande og territorier i Afrika, ekskl. Sydafrika, bestemmelsessteder, som er fastsat i artikel 36 i Kommissionens forordning (EF) nr. 800/1999 (EFT L 102 af 17.4.1999, s. 11).


18.10.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 274/5


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1211/2007

af 17. oktober 2007

om ændring af forordning (EF) nr. 883/2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 for så vidt angår samhandelen med vin med tredjelande

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for vin (1), særlig artikel 63, stk. 8, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1057/2007 (2) har ændret restitutionssatserne for visse produktkoder og listen over restitutionsberettigede bestemmelsessteder, jf. Kommissionens forordning (EF) nr. 2805/95 af 5. december 1995 om fastsættelse af eksportrestitutioner for vin (3) og ophævelse af forordning (EF) nr. 2137/93.

(2)

Kommissionens forordning (EF) nr. 883/2001 (4) bør derfor ændres.

(3)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Vin —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 883/2001 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 9, stk. 6, affattes således:

»6.   De foranstaltninger, der er nævnt i stk. 4 og 5, kan tilpasses efter produktkategori og bestemmelseszone. Det drejer sig om følgende bestemmelseszoner:

Zone 1: Afrika

Zone 2: Asien og Oceanien, og

Zone 3: Østeuropa, herunder SNG-landene.

Listen over de lande, der indgår i hver bestemmelseszone, er anført i bilag IV.«

2)

Bilag II affattes som anført i bilaget til nærværende forordning.

3)

I bilag IV udgår »Zone 4: Vesteuropa«.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. oktober 2007.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 179 af 14.7.1999, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1791/2006 (EUT L 363 af 20.12.2006, s. 1).

(2)  EUT L 241 af 14.9.2007, s. 14.

(3)  EFT L 291 af 6.12.1995, s. 10. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1057/2007.

(4)  EFT L 128 af 10.5.2001, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 560/2007 (EUT L 132 af 24.5.2007, s. 31).


BILAG

»BILAG II

Produktkategorier omhandlet i artikel 8, stk. 1

Kode

Kategori

2009 69 11 9100

2009 69 19 9100

2009 69 51 9100

2009 69 71 9100

2204 30 92 9100

2204 30 96 9100

1

2204 30 94 9100

2204 30 98 9100

2

2204 21 79 9910

3.1

2204 29 62 9910

2204 29 64 9910

2204 29 65 9910

3.2

2204 21 79 9100

4.1.1

2204 29 62 9100

2204 29 64 9100

2204 29 65 9100

4.1.2

2204 21 80 9100

4.2.1

2204 29 71 9100

2204 29 72 9100

2204 29 75 9100

4.2.2

2204 21 79 9200

5.1.1

2204 29 62 9200

2204 29 64 9200

2204 29 65 9200

5.1.2

2204 21 80 9200

5.2.1

2204 29 71 9200

2204 29 72 9200

2204 29 75 9200

5.2.2

2204 21 84 9100

6.1.1

2204 29 83 9100

6.1.2

2204 21 85 9100

6.2.1

2204 29 84 9100

6.2.2

2204 21 94 9910

2204 21 98 9910

2204 29 94 9910

2204 29 98 9910

7

2204 21 94 9100

2204 21 98 9100

2204 29 94 9100

2204 29 98 9100


18.10.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 274/7


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1212/2007

af 17. oktober 2007

om ændring af en række forordninger om KN-koder for visse blomsterdyrkningsprodukter, frugter og grøntsager og visse produkter forarbejdet på basis af frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 234/79 af 5. februar 1979 om fremgangsmåden ved tilpasning af nomenklaturen i den fælles toldtarif for så vidt angår landbrugsprodukter (1), særlig artikel 2, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1549/2006 af 17. oktober 2006 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (2) blev den kombinerede nomenklatur for visse frugter og grøntsager samt visse produkter forarbejdet på basis af frugter og grøntsager ændret.

(2)

Tidligere års forordninger om ændring af bilag I til forordning (EØF) nr. 2658/87 (3) har også medført ændringer i den kombinerede nomenklatur for visse frugter og grøntsager og visse produkter forarbejdet på basis af frugter og grøntsager, og det er ikke alle disse ændringer, der er medtaget i følgende forordninger om de fælles markeder inden for blomsterdyrkningsprodukter, frugter og grøntsager samt produkter forarbejdet på basis af frugt og grøntsager: Rådets forordning (EØF) nr. 316/68 af 12. marts 1968 om fastsættelse af kvalitetsnormer for friske afskårne blomster og frisk løvværk (4), Kommissionens forordning (EF) nr. 3223/94 af 21. december 1994 om gennemførelsesbestemmelser til importordningen for frugt og grøntsager (5), Rådets forordning (EF) nr. 2201/96 af 28. oktober 1996 om den fælles markedsordning for forarbejdede frugter og grøntsager (6) og Kommissionens forordning (EF) nr. 1466/2003 af 19. august 2003 om handelsnormer for artiskokker og ændring af forordning (EF) nr. 963/98 (7).

(3)

Forordning (EØF) nr. 316/68, (EF) nr. 3223/94, (EF) nr. 2201/96 og (EF) nr. 1466/2003 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(4)

Ændringerne i nærværende forordning bør gælde fra den 1. januar 2007, ikrafttrædelsesdatoen for forordning (EF) nr. 1549/2006.

(5)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med fælles udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Levende Planter og Blomsterdyrkningens Produkter, Forvaltningskomitéen for Friske Frugter og Grøntsager og Forvaltningskomitéen for Produkter Forarbejdet på Basis af Frugt og Grøntsager —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EØF) nr. 316/68 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 1, stk. 1, ændres således:

a)

I første led erstattes »tarifnummer 06.03 A« med »KN 0603«.

b)

Andet led affattes således:

»—

løvværk, grene og andre plantedele, friske, under KN 0604 i den fælles toldtarif.«

2)

I bilag I, afsnit I, erstattes »tarifnummer 06.03 A« med »KN 0603«.

3)

I bilag II, afsnit I, erstattes »tarifnummer 06.04 A II« med »KN 0604«.

Artikel 2

I bilaget til forordning (EF) nr. 3223/94, del A, erstattes »ex 0709 10 00« med »ex 0709 90 80«.

Artikel 3

Artikel 1, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2201/96 ændres således:

1)

I litra a), afsnit »ex 0812«, erstattes »ex 0812 90 99« med »ex 0812 90 98«.

2)

I litra b), afsnit »ex 2005«, erstattes »ex 2005 90 10« med »2005 99 10«.

Artikel 4

I artikel 1, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1466/2003 erstattes »0709 10 00« med »0709 90 80«.

Artikel 5

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. oktober 2007.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 34 af 9.2.1979, s. 2. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 3290/94 (EFT L 349 af 31.12.1994, s. 105).

(2)  EUT L 301 af 31.10.2006, s. 1.

(3)  EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 733/2007 (EUT L 169 af 29.6.2007, s. 1).

(4)  EFT L 71 af 21.3.1968, s. 8. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 309/79 (EFT L 42 af 17.2.1979, s. 21).

(5)  EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 756/2007 (EUT L 172 af 30.6.2007, s. 41).

(6)  EFT L 297 af 21.11.1996, s. 29. Senest ændret ved tiltrædelsesakten af 2005 (Bulgarien og Rumænien).

(7)  EUT L 210 af 20.8.2003, s. 6. Ændret ved forordning (EF) nr. 907/2004 (EUT L 163 af 30.4.2004, s. 50).


18.10.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 274/9


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1213/2007

af 17. oktober 2007

om nedsættelse for produktionsåret 2007/08 af støtten til producenter af visse citrusfrugter som følge af forarbejdningstærsklens overskridelse i visse medlemsstater

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2202/96 af 28. oktober 1996 om en støtteordning for producenter af visse citrusfrugter (1), særlig artikel 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved artikel 5, stk. 1, i forordning (EF) nr. 2202/96 fastsættes der for visse citrusfrugter en EF-forarbejdningstærskel, der fordeles mellem de forskellige medlemsstater i overensstemmelse med bilag II til nævnte forordning.

(2)

Overskrides EF-forarbejdningstærsklen, nedsættes den støtte, der er fastsat i bilag I til nævnte forordning, ifølge artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2202/96 for medlemsstater, hvor forarbejdningstærsklen er overskredet. Overskridelsen vurderes på grundlag af gennemsnittet af de mængder, der er forarbejdet med støtte i de tre produktionsår eller tilsvarende perioder, som går forud for det produktionsår, støtten skal fastsættes for.

(3)

Medlemsstaterne har i henhold til artikel 39, stk. 1, litra c), i Kommissionens forordning (EF) nr. 2111/2003 om gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 2202/96 (2) meddelt, hvor store mængder appelsiner der er forarbejdet med støtte. På grundlag af disse oplysninger er det konstateret, at EF-forarbejdningstærsklen er blevet overskredet med 376 023 tons. Inden for denne overskridelse er det konstateret, at Italien, Grækenland og Portugal har overskredet deres tærskel. Den støtte, der er fastsat for appelsiner i bilag I til forordning (EF) nr. 2202/96 for produktionsåret 2007/08, bør derfor nedsættes med 55,91 % i Italien, 8,34 % i Grækenland og 52,88 % i Portugal.

(4)

Medlemsstaterne har i henhold til artikel 39, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 2111/2003 meddelt, hvor store mængder små citrusfrugter der er forarbejdet med støtte. På grundlag af disse oplysninger er det konstateret, at EF-forarbejdningstærsklen er blevet overskredet med 104 734 tons. Inden for denne overskridelse er det konstateret, at Italien, Spanien, Portugal og Cypern har overskredet deres tærskel. Den støtte, der er fastsat for mandariner, klementiner og satsumas i bilag I til forordning (EF) nr. 2202/96 for produktionsåret 2007/08, bør derfor nedsættes med 62,30 % i Italien, 12 % i Spanien for små citrusfrugter til saftfremstilling, 80,66 % i Portugal og 53,27 % i Cypern.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Forarbejdede Frugter og Grøntsager —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Den støtte, der i henhold til forordning (EF) nr. 2202/96 skal ydes for produktionsåret 2007/08 til Italien, Grækenland og Portugal for appelsiner, der leveres til forarbejdning, er fastsat i bilag I til nærværende forordning.

Artikel 2

Den støtte, der i henhold til forordning (EF) nr. 2202/96 skal ydes for produktionsåret 2007/08 til Italien, Spanien, Portugal og Cypern for mandariner, klementiner og satsumas, der leveres til forarbejdning, er fastsat i bilag II til nærværende forordning.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. oktober 2007.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 297 af 21.11.1996, s. 49. Senest ændret ved tiltrædelsesakten af 2003.

(2)  EUT L 317 af 2.12.2003, s. 5.


BILAG I

(EUR/100 kg)

 

Flerårige kontrakter

Etårige kontrakter

Individuelle producenter

Italien

4,97

4,32

3,89

Grækenland

10,33

8,98

8,08

Portugal

5,31

4,62

4,16


BILAG II

(EUR/100 kg)

 

Flerårige kontrakter

Etårige kontrakter

Individuelle producenter

Italien

3,95

3,43

3,09

Spanien — små citrusfrugter til saftfremstilling

9,21

8,01

7,21

Portugal

2,03

1,76

1,58

Cypern

4,89

4,25

3,83


II Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

Rådet

18.10.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 274/11


RÅDETS AFGØRELSE

af 25. juni 2007

om Det Europæiske Fællesskabs tiltrædelse til Verdenstoldorganisationen og midlertidig udøvelse af de samme rettigheder og forpligtelser som organisationens medlemmer

(2007/668/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 133 sammenholdt med artikel 300, stk. 2, andet afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet besluttede den 19. marts 2001 at bemyndige Kommissionen til på Fællesskabets vegne at forhandle om Det Europæiske Fællesskabs tiltrædelse til Verdenstoldorganisationen (1).

(2)

Konventionen om oprettelse af Toldsamarbejdsrådet ventes at blive ændret af Rådet for Verdenstoldorganisationen på dettes 109./110. møde i juni 2007, med sigte på at toldunioner og økonomiske unioner, herunder Det Europæiske Fællesskab, kan blive medlemmer af Verdenstoldorganisationen.

(3)

Det Europæiske Fællesskabs medlemsstater bør støtte udkastet til ændringen, som efter dets vedtagelse af Rådet for Verdenstoldorganisationen, vil muliggøre Fællesskabets tiltrædelse af konventionen.

(4)

Efter sonderende forhandlinger med Verdenstoldorganisationen har Det Europæiske Fællesskab og Verdenstoldorganisationen undersøgt muligheden for, at Det Europæiske Fællesskab kan udøve de samme rettigheder og forpligtelser som Verdenstoldorganisationens medlemmer, indtil alle medlemmerne af Verdenstoldorganisationen har ratificeret den ændrede konvention om oprettelse af Toldsamarbejdsrådet.

(5)

Det Europæiske Fællesskab ventes at kunne påtage sig disse rettigheder og forpligtelser inden for rammerne af konventionen om oprettelse af Toldsamarbejdsrådet på områder, der hører under Fællesskabets kompetence.

(6)

EF-medlemsstaterne bevarer deres status i Verdenstoldorganisationen.

(7)

Både Det Europæiske Fællesskab og Verdenstoldorganisationen har kompetence på de områder, der henhører under konventionen om oprettelse af Toldsamarbejdsrådet.

(8)

I anliggender, der hører under Det Europæiske Fællesskabs kompetence, skal der fastlægges en holdning for Det Europæiske Fællesskab. I anliggender, der delvist hører under Fællesskabets kompetence, bør EF-medlemsstaterne søge at indtage en fælles holdning for at sikre enhed i Fællesskabets og dets medlemsstaters optræden udadtil.

(9)

I betragtning af ovenstående bør Rådet vedtage en afgørelse, hvorved Det Europæiske Fællesskab kan blive medlem af Verdenstoldorganisationen og midlertidigt udøve de samme rettigheder og forpligtelser som medlemmerne, herunder betaling af et årligt bidrag —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Eneste artikel

1.   EF-medlemsstaterne stemmer for de af Rådet for Verdenstoldorganisationen trufne beslutninger, hvorved Det Europæiske Fællesskab i overensstemmelse med de heri indeholdte betingelser midlertidigt tildeles de samme rettigheder som medlemmerne af Verdenstoldorganisationen.

2.   Det Europæiske Fællesskab accepterer de samme rettigheder og forpligtelser som Verdenstoldorganisationens medlemmer, som fastsat i den af Rådet for Verdenstoldorganisationen trufne beslutning, indtil ændringen til konventionen om oprettelse af Toldsamarbejdsrådet træder i kraft.

3.   Europa-Kommissionen bemyndiges til at meddele Verdenstoldorganisationen et brev, ifølge hvilket Det Europæiske Fællesskab accepterer de samme rettigheder og forpligtelser som Verdenstoldorganisationens medlemmer og til at forelægge Verdenstoldorganisationen den påkrævede kompetenceerklæring som angivet i bilaget.

4.   Det Europæiske Fællesskab betaler fra den 1. juli 2007 et årligt bidrag til Verdenstoldorganisationen som støtte til organisationsarbejde og til dækning af de ekstra administrationsudgifter.

Udfærdiget i Luxembourg, den 25. juni 2007.

På Rådets vegne

A. SCHAVAN

Formand


(1)  Verdenstoldorganisationen blev oprettet ved konventionen om oprettelse af Toldsamarbejdsrådet (undertegnet den 15.12.1950). Konventionen trådte i kraft 1952. I 1994 vedtog Toldsamarbejdsrådet arbejdsnavnet »Verdenstoldorganisationen«, som bedre afspejler organisationens virkefelt. Verdenstoldorganisationen har for tiden 171 medlemmer.


BILAG

Erklæring om Det Europæiske Fællesskabs kompetence i anliggender, der falder ind under konventionen om oprettelse af Toldsamarbejdsrådet

I overensstemmelse med traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, som ændret, gøres der i denne erklæring rede for den kompetence, som medlemsstaterne af Det Europæiske Fællesskab har tillagt Det Europæiske Fællesskab i anliggender, der falder ind under konventionen om oprettelse af Toldsamarbejdsrådet.

Det Europæiske Fællesskab erklærer, at det i overensstemmelse med artikel 131-134 i traktaten for Det Europæiske Fællesskabs oprettelse har enekompetence vedrørende den fælles handelspolitik.

Fællesskabet kan indgå internationale aftaler, når kompetencen indadtil allerede er udnyttet til at vedtage foranstaltninger til gennemførelse af fælles politikker som angivet ovenfor, eller hvis den internationale aftale er nødvendig for at virkeliggøre et af Det Europæiske Fællesskabs mål. Det Europæiske Fællesskabs eksterne kompetence er en enekompetence, i det omfang en international aftale berører interne fællesskabsregler eller ændrer deres rækkevidde. Hvor dette er tilfældet, er det ikke medlemsstaterne, men Det Europæiske Fællesskab, der skal indgå eksterne forpligtelser over for tredjelande eller internationale organisationer. En liste over foranstaltninger vedrørende toldområdet, som er vedtaget af Fællesskabet, er angivet i listen over juridiske instrumenter i bilaget til denne erklæring.

Udøvelsen af den kompetence, som medlemsstaterne af Det Europæiske Fællesskab ved traktaterne har tillagt Det Europæiske Fællesskab, vil i sagens natur kunne ændre sig løbende. Det Europæiske Fællesskab forbeholder sig derfor ret til at tilpasse erklæringen i overensstemmelse hermed.

Bilag

EF-LOVGIVNING

Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks

Rådets afgørelse af 17. marts 2003 om Det Europæiske Fællesskabs tiltrædelse af ændringsprotokollen til den internationale konvention om forenkling og harmonisering af regler om toldbehandling (Kyoto-konventionen) (2003/231/EF)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/6/EF af 18. februar 2002 om meldeformaliteter for skibe, der ankommer til og/eller afgår fra havne i Fællesskabets medlemsstater

Rådets afgørelse 80/271/EØF af 10. december 1979 om indgåelse af de multilaterale aftaler, der er resultatet af handelsforhandlingerne 1973-79 (EFT L 71 af 17.3.1980, s. 1)

Flere afgørelser truffet af blandede komitéer med tredjelande, f.eks. 2006/343/EF: Afgørelse nr. 2/2005 truffet af Den Blandede Komité EF-Island den 22. december 2005 om ændring af protokol nr. 3 til overenskomsten om definition af begrebet produkter med oprindelsesstatus og om metoderne for administrativt samarbejde

Rådets afgørelse 87/369/EØF af 7. april 1987 om indgåelse af den internationale konvention om det harmoniserede varebeskrivelses- og varenomenklatursystem, samt af ændringsprotokollen hertil

Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif

Kommissionens forordning (EF) nr. 1549/2006 af 17. oktober 2006 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif

Artikel 26 og 133 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab

Rådets forordning (EF) nr. 2505/96 af 20. december 1996 om åbning og forvaltning af autonome fællesskabstoldkontingenter for visse landbrugs- og industriprodukter og om ændring af forordning (EF) nr. 3059/95 om åbning og forvaltning af autonome fællesskabstoldkontingenter for visse landbrugs- og industriprodukter (1. serie 1996)

Rådets forordning (EF) nr. 384/96 af 22. december 1995 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab, som ændret

Rådets forordning (EF) nr. 2026/97 af 6. oktober 1997 om beskyttelse mod subsidieret indførsel fra lande fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab, som ændret

Rådets forordning (EF) nr. 3285/94 af 22. december 1994 om den fælles importordning og om ophævelse af forordning (EF) nr. 518/94, som ændret

Rådets forordning (EF) nr. 515/97 af 13. marts 1997 om gensidig bistand mellem medlemsstaternes administrative myndigheder og om samarbejde mellem disse og Kommissionen med henblik på at sikre den rette anvendelse af told- og landbrugsbestemmelserne

Rådets forordning (EØF) nr. 3677/90 af 13. december 1990 om foranstaltninger til modvirkning af ulovlig anvendelse af visse stoffer til fremstilling af narkotika og psykotrope stoffer

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3769/92 af 21. december 1992 om gennemførelsesbestemmelser til og ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3677/90 om foranstaltninger til modvirkning af ulovlig anvendelse af visse stoffer til fremstilling af narkotika og psykotrope stoffer

Rådets forordning (EF) nr. 111/2005 af 22. december 2004 om regler for overvågning af handel med narkotikaprækursorer mellem Fællesskabet og tredjelande

Rådets forordning (EF) nr. 1383/2003 af 22. juli 2003 om toldmyndighedernes indgriben over for varer, der mistænkes for at krænke visse intellektuelle ejendomsrettigheder, og om de foranstaltninger, som skal træffes over for varer, der krænker sådanne rettigheder

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1889/2005 af 26. oktober 2005 om kontrol med likvide midler, der indføres til eller forlader Fællesskabet

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 648/2005 af 13. april 2005 om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks

Konventionen af 20. maj 1987 mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab, Republikken Østrig, Republikken Finland, Republikken Island, Kongeriget Norge, Kongeriget Sverige og Schweiz om en fælles forsendelsesprocedure

Rådets afgørelse 93/329/EØF af 15. marts 1993 om indgåelse af konventionen om midlertidig indførsel og accept af tillæggene hertil


Kommissionen

18.10.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 274/15


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 15. oktober 2007

om principiel anerkendelse af, at de dossierer, der er fremlagt til detaljeret gennemgang med henblik på eventuel optagelse af Adoxophyes orana granulovirus, amisulbrom, emamectin, pyridalil og Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF, er komplette

(meddelt under nummer K(2007) 4647)

(EØS-relevant tekst)

(2007/669/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (1), særlig artikel 6, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge direktiv 91/414/EØF skal der udarbejdes en EF-liste over aktivstoffer, der må blandes i plantebeskyttelsesmidler.

(2)

Andermatt Biocontrol GmbH indgav den 29. november 2004 et dossier om aktivstoffet Adoxophyes orana granulovirus til de tyske myndigheder med en ansøgning om at få stoffet optaget i bilag I til direktiv 91/414/EØF. Nissan Chemical Europe SARL indgav den 24. marts 2006 et dossier om amisulbrom til de britiske myndigheder med en ansøgning om at få stoffet optaget i bilag I til direktiv 91/414/EØF. Syngenta Ltd indgav den 23. juni 2006 et dossier om emamectin til de nederlandske myndigheder med en ansøgning om at få stoffet optaget i bilag I til direktiv 91/414/EØF. Sumitomo Chemical Agro Europe SAS indgav den 28. marts 2006 et dossier om pyridalil til de nederlandske myndigheder med en ansøgning om at få stoffet optaget i bilag I til direktiv 91/414/EØF. Andermatt Biocontrol GmbH indgav den 2. januar 2007 et dossier om Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus til de estiske myndigheder med en ansøgning om at få stoffet optaget i bilag I til direktiv 91/414/EØF.

(3)

De tyske, britiske, nederlandske og estiske myndigheder har over for Kommissionen tilkendegivet, at dossiererne om de pågældende aktivstoffer efter den indledende undersøgelse synes at opfylde kravene til data og oplysninger i bilag II til direktiv 91/414/EØF. De indgivne dossierer synes også at opfylde kravene til data og oplysninger i bilag III til direktiv 91/414/EØF med hensyn til ét plantebeskyttelsesmiddel, der indeholder det pågældende aktivstof. Ansøgeren sendte derefter i medfør af artikel 6, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF dossiererne til Kommissionen og de andre medlemsstater, ligesom dossiererne blev forelagt for Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

(4)

Der bør ved denne beslutning gives en officiel EF-bekræftelse af, at dossiererne anses for i princippet at opfylde data- og informationskravene i bilag II og for mindst ét plantebeskyttelsesmiddel, der indeholder det pågældende aktivstof, kravene i bilag III til direktiv 91/414/EØF.

(5)

Denne beslutning indskrænker ikke Kommissionens ret til at kræve, at ansøgeren forelægger yderligere data eller oplysninger for at præcisere visse punkter i dossieret.

(6)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Uden at det berører bestemmelserne i artikel 6, stk. 4, i direktiv 91/414/EØF, opfylder de dossierer om de i bilaget til denne beslutning anførte aktivstoffer, der er forelagt for Kommissionen og medlemsstaterne for at få stofferne optaget i bilag I til nævnte direktiv, i princippet de krav til data og oplysninger, der er fastsat i bilag II til direktivet.

Dossiererne opfylder også kravene til data og oplysninger i bilag III til direktivet med hensyn til ét plantebeskyttelsesmiddel, der indeholder aktivstoffet, under hensyntagen til de foreslåede anvendelsesformål.

Artikel 2

De rapporterende medlemsstater fortsætter den detaljerede gennemgang af de i artikel 1 omhandlede dossierer og rapporterer konklusionerne af gennemgangen sammen med en henstilling om, hvorvidt de i artikel 1 omhandlede aktivstoffer skal optages i bilag I til direktiv 91/414/EØF eller ej, og eventuelle betingelser herfor til Kommissionen så hurtigt som muligt og senest et år efter datoen for offentliggørelsen af denne beslutning i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. oktober 2007.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2007/52/EF (EUT L 214 af 17.8.2007, s. 3).


BILAG

AKTIVSTOF, DER ER OMFATTET AF DENNE BESLUTNING

Almindeligt anvendt navn, CIPAC-identifikationsnummer

Ansøger

Ansøgningsdato

Rapporterende medlemsstat

Adoxophyes orana granulovirus

CIPAC-nr.: Ikke relevant

Andermatt Biocontrol GmbH

29. november 2004

DE

Amisulbrom

CIPAC-nr.: 789

Nissan Chemical Europe SARL

24. marts 2006

UK

Emamectin

CIPAC-nr.: 791

Syngenta Ltd

23. juni 2006

NL

Pyridalil

CIPAC-nr.: 792

Sumitomo Chemical Agro Europe SAS

28. marts 2006

NL

Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus

CIPAC-nr.: Ikke relevant

Andermatt Biocontrol GmbH

2. januar 2007

EE


III Retsakter vedtaget i henhold til traktaten om Den Europæiske Union

RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT V I EU-TRAKTATEN

18.10.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 274/17


RÅDETS AFGØRELSE 2007/670/FUSP

af 1. oktober 2007

om indgåelse af en aftale mellem Den Europæiske Union og New Zealand om New Zealands deltagelse i Den Europæiske Unions politimission i Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 24,

under henvisning til henstilling fra formandskabet, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 30. maj 2007 vedtog Rådet fælles aktion 2007/369/FUSP om oprettelse af Den Europæiske Unions politimission i Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN) (1).

(2)

Ifølge artikel 12, stk. 5, i fælles aktion 2007/369/FUSP aftales detaljerede ordninger vedrørende tredjelandes deltagelse i henhold til artikel 24 i traktaten.

(3)

Den 13. september 2004 bemyndigede Rådet formandskabet, om nødvendigt bistået af generalsekretæren/den højtstående repræsentant, til at indlede forhandlinger med tredjelande i forbindelse med fremtidige civile EU-krisestyringsoperationer med henblik på at indgå en aftale på grundlag af standardaftalen mellem Den Europæiske Union og et tredjeland om dette tredjelands deltagelse i en af Den Europæiske Unions civile krisestyringsoperationer. På dette grundlag har formandskabet forhandlet en aftale med New Zealand om New Zealands deltagelse i Den Europæiske Unions politimission i Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN).

(4)

Den pågældende aftale bør godkendes —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Aftalen mellem Den Europæiske Union og New Zealand om New Zealands deltagelse i Den Europæiske Unions politimission i Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN) godkendes hermed på Den Europæiske Unions vegne.

Teksten til aftalen er knyttet til denne afgørelse.

Artikel 2

Formanden for Rådet bemyndiges herved til at udpege den eller de personer, der er beføjet til at undertegne aftalen med bindende virkning for Den Europæiske Union.

Artikel 3

Denne afgørelse har virkning fra dagen for vedtagelsen.

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Luxembourg, den 1. oktober 2007.

På Rådets vegne

M. LINO

Formand


(1)  EUT L 139 af 31.5.2007, s. 33.


OVERSÆTTELSE

AFTALE

mellem Den Europæiske Union og New Zealand om New Zealands deltagelse i Den Europæiske Unions politimission i Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN)

DEN EUROPÆISKE UNION (EU),

på den ene side, og

NEW ZEALAND

på den anden side,

i det følgende benævnt »parterne«,

ER UNDER HENVISNING TIL

Rådet for Den Europæiske Unions vedtagelse af fælles aktion 2007/369/FUSP af 30. maj 2007 om oprettelse af Den Europæiske Unions politimission i Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN)

opfordringen til New Zealand om at deltage i EUPOL AFGHANISTAN

New Zealands beslutning om at deltage i EUPOL AFGHANISTAN

Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komités afgørelse om at acceptere New Zealands bidrag til EUPOL AFGHANISTAN

BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

Artikel 1

Deltagelse i operationen

1.   New Zealand tilslutter sig fælles aktion 2007/369/FUSP af 30. maj 2007 om oprettelse af Den Europæiske Unions politimission i Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN) og enhver fælles aktion eller afgørelse, hvorved Rådet for Den Europæiske Union beslutter at udvide EUPOL AFGHANISTAN i overensstemmelse med bestemmelserne i denne aftale og eventuelle nødvendige gennemførelsesarrangementer.

2.   New Zealands bidrag til EUPOL AFGHANISTAN berører ikke Den Europæiske Unions selvstændige beslutningstagning.

3.   New Zealand sikrer, at dets personel, der deltager i EUPOL AFGHANISTAN, varetager sine opgaver i overensstemmelse med:

fælles aktion 2007/369/FUSP og eventuelle efterfølgende ændringer

operationsplanen

gennemførelsesbestemmelserne.

4.   Personel, der af New Zealand udsendes til EUPOL AFGHANISTAN, udfører sine opgaver og handler udelukkende i EUPOL AFGHANISTANs interesse.

5.   New Zealand underretter i god tid missionschefen for EUPOL AFGHANISTAN og Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union om eventuelle ændringer af sit bidrag til EUPOL AFGHANISTAN.

6.   Personel, der udsendes til EUPOL AFGHANISTAN, underkastes en lægeundersøgelse og et vaccinationsprogram og skal af en kompetent myndighed fra New Zealand erklæres for egnet til tjeneste ud fra et lægeligt synspunkt. Personel, der udsendes til EUPOL AFGHANISTAN, fremlægger en kopi af en sådan erklæring.

Artikel 2

Status for personel

1.   Med forbehold af eventuelle ordninger indgået mellem New Zealands regering og Den Islamiske Republik Afghanistans regering fastlægges status for det personel, som New Zealand har bidraget med til EUPOL AFGHANISTAN i henhold til den aftale om missionens status, der er indgået mellem Den Europæiske Union og Den Islamiske Republik Afghanistan.

2.   Med forbehold af den i stk. 1 omhandlede aftale har New Zealand jurisdiktion over sit personel, der deltager i EUPOL AFGHANISTAN.

3.   New Zealand har ansvaret for at behandle klager fra, i forbindelse med eller vedrørende deltagelsen af dets personel i EUPOL AFGHANISTAN. New Zealand har ansvaret for eventuelt at retsforfølge et medlem af sit personel eller at pålægge vedkommende en disciplinær sanktion efter sine egne love og forskrifter.

4.   New Zealand forpligter sig til at fremsætte en erklæring om frafald af krav mod enhver stat, der deltager i EUPOL AFGHANISTAN, og til at fremsætte den ved undertegnelsen af denne aftale. En model for en sådan erklæring findes i bilaget til denne aftale.

5.   Den Europæiske Union sikrer, at dets medlemsstater fremsætter en erklæring om frafald af krav i forbindelse med New Zealands deltagelse i EUPOL AFGHANISTAN, og at de fremsætter den ved undertegnelsen af denne aftale.

Artikel 3

Klassificerede oplysninger

1.   New Zealand træffer passende foranstaltninger til at sikre, at EU-klassificerede oplysninger beskyttes i overensstemmelse med Rådet for Den Europæiske Unions sikkerhedsforskrifter, jf. Rådets afgørelse 2001/264/EF (1), og supplerende retningslinjer fra de kompetente myndigheder, herunder retningslinjer fra missionschefen for EUPOL AFGHANISTAN.

2.   Hvis Den Europæiske Union og New Zealand har indgået en aftale om sikkerhedsprocedurer med henblik på udveksling af klassificerede oplysninger, finder bestemmelserne i en sådan aftale anvendelse i forbindelse med EUPOL AFGHANISTAN.

Artikel 4

Kommandostruktur

1.   Alt personel, der deltager i EUPOL AFGHANISTAN, forbliver fuldt ud underlagt vedkommende nationale myndigheders kommando.

2.   De nationale myndigheder overdrager den operative kontrol til missionschefen for EUPOL AFGHANISTAN, som udøver denne kommando gennem en hierarkisk kommando- og kontrolstruktur.

3.   Missionschefen leder EUPOL AFGHANISTAN og varetager den daglige styring.

4.   New Zealand har samme rettigheder og pligter i forbindelse med den daglige styring af EURPOL AFGHANISTAN som de deltagende EU-medlemsstater i overensstemmelse med de retlige instrumenter, der er omhandlet i denne aftales artikel 1, stk. 1.

5.   Missionschefen for EUPOL AFGHANISTAN har ansvaret for den disciplinære kontrol med EUPOL AFGHANISTAN-personellet. I det omfang det er nødvendigt, pålægges disciplinære sanktioner af vedkommende nationale myndigheder.

6.   New Zealand udpeger et nationalt kontaktpunkt (NPC) til at repræsentere sit nationale kontingent i EUPOL AFGHANISTAN. NPC refererer til missionschefen for EUPOL AFGHANISTAN for så vidt angår nationale spørgsmål og er ansvarligt for den daglige disciplin i kontingentet.

7.   Den Europæiske Unions beslutning om at afslutte operationen træffes efter høring af New Zealand, hvis dette land stadig bidrager til EUPOL AFGHANISTAN på datoen for operationens afslutning.

Artikel 5

Finansielle aspekter

1.   New Zealand afholder alle udgifter i forbindelse med sin deltagelse i operationen, bortset fra udgifter, der afholdes i fællesskab, som fastlagt i driftsbudgettet for operationen.

2.   Med forbehold af eventuelle ordninger indgået mellem Den Islamiske Republik Afghanistans regering og New Zealands regering udbetaler New Zealand erstatning på de betingelser, der er fastsat i den i artikel 2, stk. 1, omhandlede aftale om missionens status, såfremt det kendes ansvarligt for at have pådraget fysiske eller juridiske personer fra Afghanistan død, personskade, tab eller tingsskade.

Artikel 6

Bidrag til driftsbudgettet

Da New Zealands deltagelse udgør et væsentligt bidrag, som er af afgørende betydning for operationen, er New Zealand fritaget for betaling af bidrag til driftsbudgettet for EUPOL AFGHANISTAN.

Artikel 7

Arrangementer til gennemførelse af denne aftale

De tekniske og administrative arrangementer, der er nødvendige for at gennemføre denne aftale, indgås mellem generalsekretæren/den højtstående repræsentant og de relevante myndigheder i New Zealand.

Artikel 8

Misligholdelse

Hvis en af parterne ikke overholder de forpligtelser, der er omhandlet i denne aftale, har den anden part ret til at opsige aftalen med en måneds varsel.

Artikel 9

Bilæggelse af tvister

Tvister om fortolkningen eller anvendelsen af denne aftale bilægges mellem parterne med diplomatiske midler.

Artikel 10

Ikrafttræden

1.   Denne aftale træder i kraft på den første dag i den første måned, efter at parterne har underrettet hinanden om, at de har afsluttet de nødvendige interne procedurer.

2.   Denne aftale anvendes midlertidigt fra datoen for undertegnelsen.

3.   Denne aftale forbliver i kraft, så længe New Zealand bidrager til operationen.

Udfærdiget i Bruxelles, den tredje oktober to tusind og syv på engelsk i to eksemplarer.

Image

For den Europæiske Union

Image

For New Zealand


(1)  EFT L 101 af 11.4.2001, s. 1. Senest ændret ved afgørelse 2007/438/EF (EUT L 164 af 26.6.2007, s. 24).

BILAG

ERKLÆRINGER

Jf. artikel 2, stk. 4 og 5

Erklæring fra EU’s medlemsstater:

»De EU-medlemsstater, der gennemfører fælles aktion 2007/369/FUSP af 30. maj 2007 om oprettelse af Den Europæiske Unions politimission i Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN), vil på basis af gensidighed, for så vidt deres nationale retssystem tillader det, bestræbe sig på i videst muligt omfang at frafalde eventuelle erstatningskrav mod New Zealand for personskade eller død blandt deres personel eller for tingsskade eller tab af materiel, der tilhører dem og benyttes af EUPOL AFGHANISTAN, hvis sådan personskade, død, tingsskade eller tab:

er forvoldt af personel fra New Zealand under udførelsen af dets opgaver i forbindelse med EUPOL AFGHANISTAN, bortset fra grov uagtsomhed eller forsætlig forsømmelse

eller er opstået under benyttelsen af materiel, der tilhører New Zealand, såfremt dette materiel er benyttet i forbindelse med operationen, når bortses fra grov uagtsomhed eller forsætlig forsømmelse fra EUPOL AFGHANISTAN-personel fra New Zealand under benyttelsen af dette materiel.«

Erklæring fra New Zealand:

»New Zealand, der tilslutter sig fælles aktion 2007/369/FUSP af 30. maj 2007 om oprettelse af Den Europæiske Unions politimission i Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN), vil på basis af gensidighed, for så vidt dets nationale retssystem tillader det, bestræbe sig på i videst muligt omfang at frafalde eventuelle erstatningskrav mod enhver anden stat, der deltager i EUPOL AFGHANISTAN, for personskade eller død blandt dens personel eller for tingsskade eller tab af materiel, der tilhører landet og benyttes af EUPOL AFGHANISTAN, hvis sådan personskade, død, tingsskade eller tab:

er forvoldt af personel under udførelsen af dets opgaver i forbindelse med EUPOL AFGHANISTAN, bortset fra grov uagtsomhed eller forsætlig forsømmelse

eller er opstået under benyttelsen af materiel, der tilhører stater, som deltager i EUPOL AFGHANISTAN, såfremt dette materiel er benyttet i forbindelse med operationen, når bortses fra grov uagtsomhed eller forsætlig forsømmelse fra EUPOL AFGHANISTAN-personel under benyttelsen af dette materiel.«