ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 263

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

50. årgang
9. oktober 2007


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til EF-traktaten/Euratom-traktaten, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

DIREKTIVER

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF af 5. september 2007 om fastlæggelse af en ramme for godkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer ( Rammedirektiv ) ( 1 )

1

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter vedtaget i henhold til EF-traktaten/Euratom-traktaten, hvis offentliggørelse er obligatorisk

DIREKTIVER

9.10.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 263/1


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2007/46/EF

af 5. september 2007

om fastlæggelse af en ramme for godkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer

(»Rammedirektiv«)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 95,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter proceduren i traktatens artikel 251 (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådets direktiv 70/156/EØF af 6. februar 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om godkendelse af motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil (3) er blevet ændret væsentligt ved flere lejligheder. Da der skal foretages yderligere ændringer, bør direktivet af klarhedshensyn omarbejdes.

(2)

For at etablere Fællesskabets indre marked og sikre, at det fungerer korrekt, er det hensigtsmæssigt at erstatte medlemsstaternes godkendelsessystemer med en godkendelsesprocedure på fællesskabsplan, der bygger på princippet om fuldstændig harmonisering.

(3)

De tekniske krav, der gælder for systemer, komponenter, separate tekniske enheder og køretøjer bør harmoniseres og fastlægges nærmere i retsakter. Disse retsakter bør først og fremmest søge at sikre en høj grad af trafiksikkerhed, sundhedsbeskyttelse, miljøbeskyttelse, energieffektivitet og beskyttelse mod uretmæssig brug.

(4)

Rådets direktiv 92/53/EØF af 18. juni 1992 om ændring af direktiv 70/156/EØF om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om godkendelse af motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil (4) begrænsede anvendelsen af proceduren for EF-typegodkendelse af køretøjer til køretøjer i klasse M1, men for yderligere at udbygge det indre marked og sikre, at det fungerer efter hensigten, bør dette direktiv omfatte alle klasser af køretøjer, således at fabrikanterne kan benytte sig af fordelene ved det indre marked igennem en EF-typegodkendelse.

(5)

For at give fabrikanterne mulighed for at tilpasse sig de nye harmoniserede procedurer, vil det være nødvendigt at fastsætte en tilstrækkelig lang frist, før en EF-typegodkendelse af køretøjer bliver obligatorisk for køretøjer af andre klasser end klasse M1, der bygges i ét trin. Køretøjer af andre klasser end klasse M1 bør, hvis de kræver en etapevis typegodkendelse, gives en længere frist, fordi karrosseribyggerne indgår i denne procedure, og det derfor er nødvendigt at indhente flere erfaringer på dette område, så de nødvendige procedurer kan gennemføres ordentligt. I betragtning af sikkerhedens betydning for køretøjer i klasse M2 og M3 er det dog nødvendigt, at disse køretøjer også i overgangsperioden, hvor den nationale typegodkendelse stadig er gældende med henblik på at give fabrikanterne mulighed for at indhente erfaringer med EF-typegodkendelse, overholder de tekniske krav i de harmoniserede direktiver.

(6)

Hidtil har fabrikanter, der fremstiller køretøjer i små serier, været delvist udelukket fra fordelene ved det indre marked. Erfaringerne har vist, at trafiksikkerheden og beskyttelsen af miljøet kunne forbedres betydeligt, hvis disse aspekter var fuldt integreret i EF-typegodkendelsen af køretøjer, i første omgang for klasse M1.

(7)

For at undgå misbrug bør en forenklet procedure for små serier af køretøjer begrænses til virkelig små serier. Det er derfor nødvendigt mere nøjagtigt at definere begrebet små serier med hensyn til antallet af producerede køretøjer.

(8)

Det er vigtigt at fastlægge bestemmelser, der gør det muligt at godkende enkeltkøretøjer, for at tillade en vis grad af fleksibilitet inden for den etapevise typegodkendelse; indtil der fastsættes harmoniserede specifikke bestemmelser i Fællesskabet, bør medlemsstaterne imidlertid fortsat kunne give individuelle godkendelser i overensstemmelse med deres nationale regler.

(9)

Indtil anvendelsen af proceduren for EF-typegodkendelsen for køretøjer på andre klasser af køretøjer end køretøjer i klasse M1 bør medlemsstaterne fortsat kunne udstede køretøjstypegodkendelser på nationalt plan, og der bør fastlægges passende overgangsbestemmelser.

(10)

De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af dette direktiv bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (5).

(11)

Ved Rådets afgørelse 97/836/EF (6) tiltrådte Fællesskabet overenskomsten under FN's Økonomiske Kommission for Europa (UNECE) om indførelse af ensartede tekniske forskrifter for hjulkøretøjer samt udstyr og dele, som kan monteres og/eller benyttes på hjulkøretøjer, samt vilkårene for gensidig anerkendelse af godkendelser, der er meddelt på grundlag af sådanne forskrifter (»Overenskomst af 1958, som revideret«).

Dette indebærer, at nye UNECE-regulativer, som Fællesskabet måtte tiltræde i henhold til denne afgørelse, og ændringer af UNECE-regulativer, som Fællesskabet allerede har tiltrådt, bør indbygges i proceduren for EF-typegodkendelse enten som krav i forbindelse med EF-typegodkendelse af køretøjer eller som alternativ til gældende fællesskabsret. Navnlig hvor Fællesskabet ved en rådsafgørelse beslutter, at et UNECE-regulativ skal gøres til en del af proceduren for EF-typegodkendelse af et køretøj og erstatte gældende fællesskabsret, bør Kommissionen have beføjelse til at gennemføre de nødvendige ændringer af dette direktiv. Da der er tale om generelle foranstaltninger, som har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv eller at supplere det med nye ikke-væsentlige bestemmelser, bør de vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol, jf. artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

(12)

Som led i målsætningen om bedre lovgivning og forenkling og for at undgå til stadighed at skulle ajourføre eksisterende fællesskabslovgivning vedrørende tekniske specifikationer bør det være muligt i dette direktiv eller i særdirektiver og forordninger at anvende henvisninger til internationale standarder og forskrifter uden at gengive dem i Fællesskabets regelværk.

(13)

For at sikre, at proceduren for overvågning af produktionens overensstemmelse, som er en af hjørnestenene i EF-typegodkendelsessystemet, er blevet gennemført korrekt og fungerer, som den skal, bør fabrikanterne kontrolleres regelmæssigt af den kompetente myndighed eller en dertil udpeget teknisk tjeneste, som er i besiddelse af de krævede kvalifikationer på dette område.

(14)

Hovedformålet med lovgivningen om godkendelse af køretøjer er, at der i forbindelse med markedsføring af nye køretøjer, komponenter og separate tekniske enheder sikres et højt sikkerheds- og miljøbeskyttelsesniveau. Dette formål bør ikke anfægtes af montering af visse dele eller udstyr, efter at køretøjer er blevet markedsført eller taget i brug. Der bør således træffes passende foranstaltninger for at sikre, at dele eller udstyr, der kan monteres på køretøjer, og som i betydeligt omfang kan nedsætte funktionen af systemer, der er vigtige med hensyn til sikkerhed og miljøbeskyttelse, underkastes en forudgående kontrol af en godkendende myndighed, inden de udbydes til salg. Disse foranstaltninger bør bestå i tekniske bestemmelser om de krav, som disse dele eller udstyr skal opfylde.

(15)

Disse foranstaltninger bør kun finde anvendelse på et begrænset antal dele eller udstyr. Listen over sådanne dele eller sådant udstyr og efterfølgende krav bør udarbejdes efter høring af de interesserede parter. Kommissionen bør ved udarbejdelsen af listen høre de interesserede parter på grundlag af en rapport og tilstræbe en rimelig balance mellem kravene om forbedring af trafiksikkerheden og miljøbeskyttelsen og forbrugernes, producenternes og distributørernes interesser i at opretholde konkurrencen på eftermarkedet.

(16)

Listen over dele og udstyr, de væsentligste af de berørte systemer og prøvnings- og gennemførelsesforanstaltninger bør fastlægges i overensstemmelse med afgørelse 1999/468/EF. Da der er tale om generelle foranstaltninger, som har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv eller at supplere det med nye ikke-væsentlige bestemmelser, bør de vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol, jf. artikel 5a i nævnte afgørelse.

(17)

Dette direktiv udgør et sæt specifikke sikkerhedskrav som omhandlet i artikel 1, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/95/EF af 3. december 2001 om produktsikkerhed i almindelighed (7), idet det fastlægger specifikke krav med henblik på beskyttelse af forbrugeres sundhed og sikkerhed. Det er derfor vigtigt at fastsætte bestemmelser, der sikrer, at fabrikanten i tilfælde, hvor et køretøj udgør en alvorlig risiko for forbrugerne som følge af anvendelsen af dette direktiv eller de retsakter, der er opført i bilag IV, træffer effektive beskyttelsesforanstaltninger, herunder tilbagekaldelse af køretøjer. De godkendende myndigheder bør derfor være i stand til at vurdere, om de foreslåede foranstaltninger er tilstrækkelige eller ej.

(18)

Det er vigtigt, at fabrikanterne leverer relevante oplysninger til bilejerne for at forhindre forkert brug af sikkerhedsanordninger. Det er hensigtsmæssigt at lade bestemmelser herom indgå i direktivet.

(19)

Det er også vigtigt for udstyrsfabrikanter at have adgang til visse oplysninger, som kun kan leveres af køretøjsfabrikanten, nærmere bestemt de nødvendige tekniske oplysninger, herunder tegninger, således at de kan udvikle dele til eftersalgsmarkedet.

(20)

Det er også vigtigt, at fabrikanter beredvilligt stiller oplysninger til rådighed for uafhængige aktører for at sikre reparation og vedligeholdelse af køretøjer på et fuldt ud konkurrencedygtigt marked. Disse oplysningskrav er hidtil blevet indarbejdet i fællesskabslovgivningen og navnlig i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007 af 20. juni 2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6), om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer (8), på baggrund af at Kommissionen forelægger en rapport senest fire år efter nævnte forordnings ikrafttræden om, hvorledes systemet med adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer fungerer, og overvejer, om det er hensigtsmæssigt at konsolidere alle bestemmelser om adgang til sådan information inden for rammerne af et ændret rammedirektiv om typegodkendelse.

(21)

Med henblik på at forenkle og fremskynde proceduren bør foranstaltninger til gennemførelse af særdirektiverne eller forordningerne samt foranstaltninger til tilpasning af bilagene til dette direktiv og særdirektiverne eller forordningerne, navnlig til fremkomsten af ny videnskabelig og teknisk viden, vedtages i overensstemmelse med afgørelse 1999/468/EF. Da der er tale om generelle foranstaltninger, som har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv eller i særdirektiverne eller forordningerne eller at supplere dem med nye ikke-væsentlige bestemmelser, bør de vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol, jf. artikel 5a i nævnte afgørelse. Den samme procedure bør gælde for de tilpasninger, der kræves til typegodkendelse af køretøjer til brug for handicappede.

(22)

Erfaringerne viser, at det kan være nødvendigt omgående at træffe passende foranstaltninger for at sikre en bedre beskyttelse af trafikanterne, når der er påvist mangler i den eksisterende lovgivning. I sådanne hastetilfælde vedtages de nødvendige ændringer til særdirektiver eller forordninger i overensstemmelse med afgørelse 1999/468/EF. Da der er tale om generelle foranstaltninger, som har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i særdirektiverne eller forordningerne eller at supplere dem med nye ikke-væsentlige bestemmelser, bør de vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol, jf. artikel 5a i nævnte afgørelse.

(23)

Målene for dette direktiv, nemlig gennemførelse af det indre marked gennem indførelse af en obligatorisk ordning for EF-typegodkendelse af alle klasser af køretøjer, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, og kan som følge af handlingens omfang bedre opfyldes på fællesskabsplan; Fællesskabet kan derfor vedtage bestemmelser i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går direktivet ikke ud over det, der er nødvendigt for at nå disse mål.

(24)

Forpligtelsen til at gennemføre dette direktiv i national ret bør kun omfatte de bestemmelser, hvori der er foretaget indholdsmæssige ændringer i forhold til de tidligere direktiver. Forpligtelsen til at gennemføre de bestemmelser, hvori der ikke er foretaget ændringer, følger af de tidligere direktiver.

(25)

I overensstemmelse med punkt 34 i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning (9) tilskyndes medlemsstaterne til, både i egen og i Fællesskabets interesse, at udarbejde og offentliggøre deres egne oversigter, der så vidt muligt viser overensstemmelsen mellem dette direktiv og gennemførelsesforanstaltningerne.

(26)

Dette direktiv bør ikke berøre medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til de i del B i bilag XX angivne frister for gennemførelse i national ret og anvendelse af direktiverne.

(27)

Kravene i dette direktiv er i overensstemmelse med principperne i handlingsplanen om bedre og enklere lovgivningsmæssige rammer.

(28)

Det er særlig vigtigt, at fremtidige foranstaltninger foreslået på grundlag af dette direktiv eller procedurer, der skal gennemføres i medfør af det, følger disse principper, som Kommissionen fastholder i sin meddelelse om en konkurrencevenlig lovramme for automobiler i det 21. århundrede —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

KAPITEL I

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 1

Genstand

Dette direktiv fastlægger en harmoniseret ramme med de administrative bestemmelser og generelle tekniske krav i forbindelse med godkendelse af alle nye køretøjer, der er omfattet af dets anvendelsesområde, samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer, med henblik på at lette registreringen, salget og ibrugtagningen af køretøjerne inden for Fællesskabet.

Dette direktiv fastsætter også bestemmelser for salg og ibrugtagning af dele og udstyr til køretøjer, der er godkendt i overensstemmelse med dette direktiv.

Særlige tekniske krav til køretøjers fremstilling og funktion fastlægges i medfør af dette direktiv i retsakter, som bilag IV indeholder en udtømmende liste over.

Artikel 2

Anvendelsesområde

1.   Dette direktiv gælder for typegodkendelse af køretøjer, som er konstrueret og fremstillet i et eller flere trin til brug på vej, og af systemer, komponenter og separate tekniske enheder konstrueret og fremstillet til sådanne køretøjer.

Det gælder også for individuelle godkendelser af sådanne køretøjer.

Dette direktiv gælder også for dele og udstyr til køretøjer, der er omfattet af direktivet.

2.   Dette direktiv omfatter ikke typegodkendelse eller individuel godkendelse af følgende køretøjer:

a)

landbrugs- og skovbrugstraktorer, som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/37/EF af 26. maj 2003 om typegodkendelse af landbrugs- eller skovbrugstraktorer og af deres påhængskøretøjer og udskifteligt trukket materiel samt af systemer, komponenter og tekniske enheder til disse køretøjer (10), samt påhængskøretøjer konstrueret og fremstillet specielt til at blive trukket af sådanne traktorer

b)

quadricykler som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/24/EF af 18. marts 2002 om standardtypegodkendelse af to- og trehjulede motordrevne køretøjer (11)

c)

bæltekøretøjer.

3.   Typegodkendelse eller individuel godkendelse i henhold til dette direktiv er fakultativ for følgende køretøjer:

a)

køretøjer, der er konstrueret og fremstillet til først og fremmest at blive anvendt på byggepladser, i stenbrud, i havneanlæg eller i lufthavne

b)

køretøjer, der er konstrueret og fremstillet til anvendelse af hæren, civilforsvaret, brandvæsenet og ordensmagten, og

c)

mobile maskiner

i det omfang disse køretøjer opfylder kravene i dette direktiv. Sådanne fakultative godkendelser berører ikke anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006 om maskiner (12).

4.   Individuel godkendelse i henhold til dette direktiv er fakultativ for følgende køretøjer:

a)

køretøjer udelukkende beregnet til væddeløbskørsel på veje

b)

prototyper af køretøjer, der anvendes på vej til udførelse af et bestemt prøvningsprogram under en fabrikants ansvar, forudsat at de er specielt konstrueret og fremstillet til dette formål.

Artikel 3

Definitioner

I dette direktiv og i de i bilag IV opførte retsakter forstås, medmindre andet er bestemt heri, ved:

1)

»retsakt«: et særdirektiv, en forordning eller et UNECE-regulativ som bilag til den reviderede overenskomst af 1958

2)

»særdirektiv eller forordning«: et direktiv eller en forordning anført i bilag IV, del I. Udtrykket omfatter også gennemførelsesretsakter til nævnte direktiv eller forordning

3)

»typegodkendelse«: den procedure, hvorved en medlemsstat attesterer, at en type køretøj, system, komponent eller separat teknisk enhed opfylder de relevante administrative bestemmelser og tekniske krav

4)

»national typegodkendelse«: en typegodkendelsesprocedure fastlagt i en medlemsstats nationale lovgivning, idet gyldigheden af en sådan godkendelse er begrænset til den pågældende medlemsstats område

5)

»EF-typegodkendelse«: den procedure, hvorved en medlemsstat attesterer, at en type køretøj, system, komponent eller separat teknisk enhed opfylder de relevante administrative bestemmelser og tekniske krav i dette direktiv og i de retsakter, der er opført i bilag IV eller XI

6)

»individuel godkendelse«: den procedure, hvorved en medlemsstat attesterer, at et bestemt køretøj, uanset om det er unikt eller ej, opfylder de relevante administrative bestemmelser og tekniske krav

7)

»etapevis typegodkendelse«: den procedure, hvorved en eller flere medlemsstater attesterer, at en type delvis opbygget eller trinvis færdigopbygget køretøj opfylder de relevante administrative bestemmelser og tekniske krav i dette direktiv

8)

»trinvis typegodkendelse«: en godkendelsesprocedure for køretøjer bestående af trinvis indsamling af hele sættet af EF-typegodkendelsesattester for systemerne, komponenterne og de separate tekniske enheder til køretøjet, som på sidste trin fører til godkendelse af hele køretøjet

9)

»enkelttrinstypegodkendelse«: en procedure bestående af godkendelse af et køretøj i en enkelt operation

10)

»blandet typegodkendelse«: en trinvis godkendelsesprocedure, hvor en eller flere systemgodkendelser opnås på det sidste trin af godkendelsen af hele køretøjet, og hvor det ikke er nødvendigt at udstede EF-typegodkendelsesattester for disse systemer

11)

»motorkøretøj«: ethvert færdigopbygget, trinvis færdigopbygget eller delvis opbygget selvkørende motordrevet køretøj med mindst fire hjul og med en konstruktivt bestemt største hastighed på over 25 km/h

12)

»påhængskøretøj«: et køretøj på hjul, der ikke er selvkørende, men som er konstrueret og fremstillet til at blive trukket af et motorkøretøj

13)

»køretøj«: ethvert motorkøretøj eller påhængskøretøj dertil som defineret i nr. 11) og 12)

14)

»hybridmotorkøretøj«: et køretøj, der til fremdrift er forsynet med mindst to forskellige energiomdannere og to forskellige systemer til lagring af energi (på køretøjet)

15)

»hybridt el-køretøj«: et hybridt køretøj, der til mekanisk fremdrift bruger energi fra begge følgende kilder af lagret energi/kraft på køretøjet:

et brændstof

en elektrisk energi/kraftlagringsanordning (f.eks. et batteri, en kondensator, en svinghjulsakkumulator/generator osv.)

16)

»mobil maskine«: ethvert selvkørende køretøj, som er specielt konstrueret og fremstillet til arbejdsbrug, og som på grund af dets konstruktion ikke er egnet til transport af passagerer eller varer. En maskine, der er monteres på et motorkøretøjs chassis, vil ikke blive betragtet som en mobil maskine

17)

»køretøjstype«: køretøjer af en bestemt klasse, som ikke udviser forskelle på de i bilag II, del B, anførte væsentlige punkter. En køretøjstype kan omfatte flere varianter og versioner, som defineret i bilag II, del B

18)

»basiskøretøj«: ethvert køretøj, som anvendes på det indledende trin i en etapevis typegodkendelsesprocedure

19)

»delvis opbygget køretøj«: et køretøj, som skal gennem mindst ét yderligere trin i opbygningen for at opfylde de relevante tekniske krav i dette direktiv

20)

»trinvis færdigopbygget køretøj«: et køretøj, som har gennemløbet hele processen for etapevis typegodkendelse og dermed opfylder de relevante tekniske krav i dette direktiv

21)

»færdigopbygget køretøj«: ethvert køretøj, som ikke skal opbygges yderligere for at opfylde de relevante tekniske krav i dette direktiv

22)

»restkøretøj«: ethvert køretøj, som indgår i en lagerbeholdning, der ikke kan registreres eller sælges eller tages i brug på grund af ikrafttrædelse af nye tekniske krav, som det ikke er godkendt til

23)

»system«: en samling af anordninger, der i kombination udfører en eller flere specifikke funktioner i et køretøj, og som en retsakt indeholder krav til

24)

»komponent«: en anordning, som en retsakt indeholder krav til, som er bestemt til at være en del af et køretøj, og som kan typegodkendes uafhængigt af køretøjet, hvis der i retsakten udtrykkelig gives mulighed herfor

25)

»separat teknisk enhed«: en anordning, som en retsakt indeholder krav til, som er bestemt til at være en del af et køretøj, og som kan typegodkendes uafhængigt af køretøjet, men kun til en eller flere nærmere bestemte køretøjstyper, hvis der i retsakten udtrykkelig gives mulighed herfor

26)

»originale dele eller udstyr«: dele eller udstyr, der er fremstillet i overensstemmelse med de specifikationer og produktionsstandarder, som køretøjsfabrikanten har fastlagt for produktion af dele og udstyr til samlingen af det pågældende køretøj. Dette omfatter dele eller udstyr, der er fremstillet på samme produktionslinje som disse dele eller udstyr. Det formodes, indtil det modsatte er bevist, at dele er originale dele, hvis fabrikanten attesterer, at delene matcher kvaliteten af de komponenter, der bruges ved samlingen af det pågældende køretøj, og er fremstillet i overensstemmelse med køretøjsfabrikantens specifikationer og produktionsstandarder

27)

»fabrikant«: en person eller et organ, som over for den godkendende myndighed er ansvarlig for typegodkendelsesprocessen eller en anden godkendelsesproces i enhver henseende og for produktionens overensstemmelse. Det kræves ikke, at personen eller organet er direkte involveret i alle trin af fremstillingen af det køretøj, det system, den komponent eller den separate tekniske enhed, som skal godkendes

28)

»fabrikantens repræsentant«: enhver fysisk eller juridisk person, der er etableret i Fællesskabet og er behørigt udpeget af fabrikanten til at repræsentere denne over for den godkendende myndighed og handle på fabrikantens vegne, inden for de områder, der er omfattet af dette direktiv, og hvor der henvises til udtrykket »fabrikant«, skal dette forstås som enten fabrikanten eller fabrikantens repræsentant

29)

»godkendende myndighed«: den myndighed i en medlemsstat, som er kompetent med hensyn til alle aspekter vedrørende godkendelse af en type køretøj, system, komponent og separat teknisk enhed eller individuel godkendelse af et køretøj, med hensyn til godkendelsesproceduren, med hensyn til udstedelse og eventuel inddragelse af godkendelsesattester, med hensyn til at fungere som forbindelsesled til andre medlemsstaters godkendende myndigheder, med hensyn til udpegning af de tekniske tjenester og med hensyn til kontrol af, at fabrikanten opfylder sine forpligtelser for så vidt angår produktionens overensstemmelse

30)

»kompetent myndighed«: i artikel 42 enten en godkendende myndighed eller en udpeget myndighed eller et akkrediteringsorgan, der handler på deres vegne

31)

»teknisk tjeneste«: en organisation eller et organ, der af en medlemsstats godkendende myndighed er udpeget til at fungere som prøvningslaboratorium, der skal udføre prøvninger, eller som et overensstemmelsesvurderingsorgan, der skal udføre den indledende vurdering og andre prøvninger eller foretage inspektioner på den godkendende myndigheds vegne; den godkendende myndighed kan også selv udøve denne funktion

32)

»virtuel prøvningsmetode«: computersimulationer, herunder beregninger, der viser, at et køretøj, et system, en komponent eller en separat teknisk enhed opfylder de tekniske krav i en retsakt. I forbindelse med en virtuel prøvningsmetode kræves det ikke, at der fysisk anvendes et køretøj, et system, en komponent eller en separat teknisk enhed

33)

»typegodkendelsesattest«: det dokument, hvorved den godkendende myndighed officielt attesterer, at en type køretøj, system, komponent eller separat teknisk enhed er godkendt

34)

»EF-typegodkendelsesattest«: den attest, der er angivet i bilag VI til dette direktiv eller i det tilsvarende bilag til et særdirektiv eller en forordning, idet den meddelelsesformular, der findes i det relevante bilag til et af de UNECE-regulativer, der er opført i del I eller del II i bilag IV til dette direktiv, anses for at svare hertil

35)

»individuel godkendelsesattest«: det dokument, hvorved den godkendende myndighed officielt attesterer, at et bestemt køretøj er godkendt

36)

»typeattest«: det dokument, der findes i bilag IX, og som udstedes af fabrikanten, som attesterer, at et køretøj, der tilhører serien af den type, der er godkendt i henhold til dette direktiv, er i overensstemmelse med alle retsakter på fremstillingstidspunktet

37)

»oplysningsskema«: det dokument, der findes i bilag I eller III eller i et tilsvarende bilag til et særdirektiv eller en forordning, og hvoraf fremgår, hvilke oplysninger ansøgeren skal indgive, idet oplysningsskemaet kan indgives i form af en elektronisk fil

38)

»informationsmappe«: hele den mappe, herunder oplysningsskemaet, fil, data, tegninger, fotografier m.v., som indgives af ansøgeren, idet informationsmappen kan indgives i form af en elektronisk fil

39)

»informationspakke«: informationsmappen plus prøvningsrapporter og ethvert andet dokument, som den tekniske tjeneste eller den godkendende myndighed har tilføjet under udførelsen af deres opgaver, idet informationspakken kan indgives i form af en elektronisk fil

40)

»indeks til informationspakken«: et dokument med en liste over informationspakkens indhold, idet hver enkelt side er nummereret eller mærket, således at den let kan identificeres, idet dokumentet skal være formateret således, at det registrerer de forskellige trin i administrationen af EF-typegodkendelsen, navnlig datoerne for revisioner og opdateringer.

KAPITEL II

GENERELLE FORPLIGTELSER

Artikel 4

Medlemsstaternes forpligtelser

1.   Medlemsstaterne sikrer, at fabrikanter, der ansøger om godkendelse, opfylder deres forpligtelser i henhold til dette direktiv.

2.   Medlemsstaterne godkender kun køretøjer, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder, der opfylder kravene i dette direktiv.

3.   Medlemsstaterne registrerer eller tillader kun salg eller ibrugtagning af køretøjer, komponenter og separate tekniske enheder, der opfylder kravene i dette direktiv.

De må ikke forbyde, begrænse eller hindre registrering, salg, ibrugtagning af eller kørsel på vej med køretøjer, komponenter eller separate tekniske enheder af grunde, der vedrører aspekter af fremstillingen af dem og deres funktioner, som er omfattet af dette direktiv, hvis de opfylder kravene i direktivet.

4.   Medlemsstaterne opretter eller udpeger de myndigheder, der skal være de kompetente myndigheder i spørgsmål vedrørende godkendelse, og de meddeler Kommissionen denne oprettelse eller udpegelse i overensstemmelse med artikel 43.

Meddelelsen om de godkendende myndigheder skal bl.a. indeholde oplysning om navn, adresse, herunder e-mail-adresse samt deres ansvarsområde.

Artikel 5

Fabrikanternes forpligtelser

1.   Fabrikanten er over for den godkendende myndighed ansvarlig for typegodkendelsesprocessen i enhver henseende og for produktionens overensstemmelse, uanset om fabrikanten er direkte involveret i alle trin af fremstillingen af et køretøj, et system, en komponent eller en separat teknisk enhed.

2.   Ved en etapevis typegodkendelse er hver fabrikant ansvarlig for godkendelse og produktionsoverensstemmelse for så vidt angår de systemer, komponenter eller separate tekniske enheder, der er blevet tilføjet af ham på det trin i opbygningen af et køretøj, som han forestår.

En fabrikant, der ændrer komponenter eller systemer, der allerede er blevet godkendt på tidligere trin, er ansvarlig for godkendelse og produktionsoverensstemmelse for så vidt angår disse komponenter og systemer.

3.   For så vidt angår dette direktiv skal en fabrikant, der er etableret uden for Fællesskabet, udpege en repræsentant, der er etableret i Fællesskabet, til at repræsentere sig over for den godkendende myndighed.

KAPITEL III

EF-TYPEGODKENDELSESPROCEDURER

Artikel 6

Procedurer, der skal følges ved EF-typegodkendelse af køretøjer

1.   Fabrikanten kan vælge en af følgende procedurer:

a)

trinvis typegodkendelse

b)

enkelttrinstypegodkendelse

c)

blandet godkendelse.

2.   Ansøgning om trinvis typegodkendelse skal bestå af en informationsmappe med de oplysninger, der kræves i bilag III, og skal ledsages af det komplette sæt af typegodkendelsesattester, som kræves i henhold til hver enkelt af de gældende retsakter, der er opført i bilag IV eller bilag XI. Hvis der er tale om typegodkendelse af et system eller en separat teknisk enhed i henhold til de gældende retsakter, skal den godkendende myndighed have adgang til den dermed forbundne informationspakke, indtil der udstedes eller nægtes typegodkendelse.

3.   En ansøgning om enkelttrinstypegodkendelse skal bestå af en informationsmappe, der indeholder de oplysninger i bilag I, som kræves i henhold til de retsakter, der er nævnt i bilag IV eller bilag XI, og, efter omstændighederne, oplysningerne i bilag III, del II.

4.   Ved en blandet typegodkendelsesprocedure kan den godkendende myndighed fritage en fabrikant for forpligtelsen til at fremlægge en eller flere EF-typegodkendelsesattester for systemer, forudsat at informationsmappen suppleres med de nærmere oplysninger, der er nævnt i bilag I, og som er påkrævet til godkendelse af disse systemer på det trin, hvor køretøjet godkendes, og i sådanne tilfælde skal hver af de EF-typegodkendelsesattester, der således er givet fritagelse for, erstattes af en prøvningsrapport.

5.   Med forbehold af stk. 2, 3 og 4 skal følgende oplysninger indgives ved en etapevis typegodkendelse:

a)

på første trin: de dele af informationsmappen og EF-typegodkendelsesattesterne, som kræves til et færdigopbygget køretøj, og som svarer til basiskøretøjets opbygningsstade

b)

på andet og alle følgende trin: de dele af informationsmappen og de EF-typegodkendelsesattester, som svarer til det aktuelle fremstillingsstade, samt en kopi af den EF-typegodkendelsesattest, der er udstedt for køretøjet på det forudgående fremstillingsstade; desuden skal fabrikanten indlevere en liste over alle de ændringer eller tilføjelser, han har foretaget på køretøjet

Oplysningerne i litra a) eller b) kan indgives i overensstemmelse med den blandede typegodkendelsesprocedure, der er beskrevet i stk. 4.

6.   Fabrikanten indsender ansøgningen til den godkendende myndighed. Der må kun indsendes én ansøgning for en bestemt type køretøj, og den må kun indsendes i én medlemsstat.

Der skal indgives særskilt ansøgning for hver type, der ønskes godkendt.

7.   Den godkendende myndighed kan, hvis det er rimeligt, anmode fabrikanten om at levere yderligere oplysninger, der måtte være nødvendige for at afgøre, hvilke prøvninger der er påkrævet, eller for at lette udførelsen af de påkrævede prøvninger.

8.   Fabrikanten stiller det antal prøvekøretøjer til rådighed for den godkendende myndighed, som er nødvendigt for at sikre en tilfredsstillende gennemførelse af typegodkendelsesproceduren.

Artikel 7

Procedure, der skal følges ved EF-typegodkendelse af systemer, komponenter eller separate tekniske enheder

1.   Fabrikanten indsender ansøgningen til den godkendende myndighed. Der må kun indsendes én ansøgning for en type system, komponent eller separat teknisk enhed, og den må kun indsendes i én medlemsstat. Der skal indgives særskilt ansøgning for hver type, der ønskes godkendt.

2.   Ansøgningen ledsages af en informationsmappe, hvis indhold er specificeret i særdirektiverne eller forordningerne.

3.   Den godkendende myndighed kan, hvis det er rimeligt, anmode fabrikanten om at indgive yderligere oplysninger, der måtte være nødvendige for at afgøre, hvilke prøvninger der er påkrævet, eller for at lette udførelsen af de påkrævede prøvninger.

4.   Fabrikanten stiller det antal prøvekøretøjer, komponenter eller separate tekniske enheder til rådighed for den godkendende myndighed, som i henhold til de relevante særdirektiver eller forordninger kræves til udførelsen af de påkrævede prøvninger.

KAPITEL IV

GENNEMFØRELSE AF EF-TYPEGODKENDELSESPROCEDURERNE

Artikel 8

Almindelige bestemmelser

1.   Medlemsstaterne må ikke udstede en EF-typegodkendelse uden først at sikre, at de procedurer, der er omhandlet i artikel 12, er blevet gennemført på behørig og tilfredsstillende vis.

2.   Medlemsstaterne udsteder EF-typegodkendelser i overensstemmelse med artikel 9 og 10.

3.   Hvis en medlemsstat konstaterer, at en type køretøj, system, komponent eller separat teknisk enhed, selv om den opfylder de krævede bestemmelser, udgør en alvorlig risiko for trafiksikkerheden eller i alvorlig grad skader miljøet eller folkesundheden, kan den afvise at udstede en EF-typegodkendelse. I et sådant tilfælde sender den straks de andre medlemsstater og Kommissionen en detaljeret fil, hvori den giver en begrundelse for sin beslutning, og dokumenterer de konstateringer, den har gjort.

4.   EF-typegodkendelsesattesterne nummereres efter den metode, der er beskrevet i bilag VII.

5.   Den godkendende myndighed sender inden for en frist på 20 arbejdsdage de godkendende myndigheder i de andre medlemsstater en kopi af EF-typegodkendelsesattesten med bilag for hver type køretøj, som den har godkendt. Papirudgaven kan erstattes af en elektronisk fil.

6.   Den godkendende myndighed underretter straks de godkendende myndigheder i de andre medlemsstater om nægtelse eller inddragelse af enhver køretøjsgodkendelse, som den har udstedt, med angivelse af grundene hertil.

7.   Den godkendende myndighed sender hver tredje måned de godkendende myndigheder i de andre medlemsstater en liste over EF-typegodkendelser for systemer, komponenter eller separate tekniske enheder, som den har udstedt, ændret, nægtet eller inddraget i den forudgående periode. Denne liste skal indeholde de oplysninger, der er angivet i bilag XIV.

8.   Hvis den anmodes herom af en anden medlemsstat, skal den medlemsstat, der har udstedt en EF-typegodkendelse, inden for en frist på 20 arbejdsdage efter at have modtaget anmodningen fremsende en kopi af den pågældende EF-typegodkendelsesattest med bilag. Papirudgaven kan erstattes af en elektronisk fil.

Artikel 9

Særlige bestemmelser vedrørende køretøjer

1.   Medlemsstaterne udsteder en EF-godkendelse for:

a)

en type køretøj, som svarer til specifikationerne i informationsmappen, og som opfylder de tekniske krav i de relevante retsakter, der er opført i bilag IV

b)

en type køretøj til særlig brug, som svarer til specifikationerne i informationsmappen, og som opfylder de tekniske krav i de relevante retsakter, som er opført i bilag XI.

Procedurerne i bilag V finder anvendelse.

2.   Medlemsstaterne udsteder en etapevis typegodkendelse for de typer delvis opbyggede køretøjer og trinvis færdigopbyggede køretøjer, som svarer til specifikationerne i informationsmappen, og som opfylder de tekniske krav i de relevante retsakter, der er opført i bilag IV eller bilag XI, under hensyntagen til køretøjernes opbygningsstade.

Etapevis typegodkendelse gælder også for nye køretøjer, der er ombygget eller ændret af en anden fabrikant.

Procedurerne i bilag XVII finder anvendelse.

3.   For hver enkel type køretøj skal den godkendende myndighed:

a)

udfylde alle de relevante afsnit af EF-typegodkendelsesattesten, herunder bilaget med prøvningsresultater, i overensstemmelse med den model, der findes i bilag VIII

b)

samle og kontrollere indholdet af indekset til informationspakken

c)

uden ubegrundet forsinkelse udstede den udfyldte attest med bilag til ansøgeren.

4.   I tilfælde af en EF-typegodkendelse, i forbindelse med hvilken der i overensstemmelse med artikel 20, artikel 22 eller bilag XI er blevet pålagt begrænsninger med hensyn til gyldigheden eller givet fritagelser for visse bestemmelser i retsakterne, skal EF-typegodkendelsesattesten indeholde oplysninger om sådanne begrænsninger eller fritagelser.

5.   Hvis oplysningerne i informationsmappen specificerer bestemmelser for køretøjer til særlig brug som angivet i bilag XI, skal EF-typegodkendelsesattesten indeholde oplysninger om sådanne bestemmelser.

6.   Hvis fabrikanten vælger den blandede godkendelsesprocedure, skal den godkendende myndighed i del III i det oplysningsskema, for hvilket der findes en model i bilag III, udfylde de referencer fra prøvningsrapporter, der er udarbejdet i henhold til retsakter, for hvilke der ikke findes nogen EF-typegodkendelsesattest.

7.   Hvis fabrikanten vælger proceduren for enkelttrinsgodkendelse, skal den godkendende myndighed opstille en liste over gældende retsakter i henhold til modellen i tillægget til bilag VI, og denne liste skal vedføjes EF-typegodkendelsesattesten.

Artikel 10

Særlige bestemmelser vedrørende systemer, komponenter eller separate tekniske enheder

1.   Medlemsstaterne udsteder en EF-typegodkendelse for et system, som svarer til specifikationerne i informationsmappen, og som opfylder de tekniske krav i det relevante særdirektiv eller den relevante forordning, der er foreskrevet i bilag IV eller bilag XI.

2.   Medlemsstaterne udsteder en EF-typegodkendelse for en komponent eller separat teknisk enhed, som gælder for en komponent eller en separat teknisk enhed, som svarer til specifikationerne i informationsmappen, og som opfylder de tekniske krav i det relevante særdirektiv eller den relevante forordning, der er foreskrevet i bilag IV.

3.   Hvis komponenter eller separate tekniske enheder, uanset om de er beregnet til reparation, service eller vedligeholdelse, også er omfattet af en typegodkendelse af et system med hensyn til et køretøj, kræves der for disse ingen yderligere godkendelse for en komponent eller en separat teknisk enhed, medmindre dette kræves i den relevante retsakt.

4.   Hvis en komponent eller separat teknisk enhed kun kan fungere efter hensigten eller udvise sine særlige egenskaber i forbindelse med andre af køretøjets dele, og hvis kontrol af opfyldelse af kravene derfor kun kan foretages, når komponenten eller den separate tekniske enhed er koblet sammen med andre af køretøjets dele, skal EF-typegodkendelsen af komponenten eller den separate tekniske enhed begrænses tilsvarende. På EF- typegodkendelsesattesten skal der i så fald anføres eventuelle begrænsninger i dens anvendelse og eventuelle særlige monteringsforskrifter. Når en sådan komponent eller separat teknisk enhed monteres af køretøjets fabrikant, kontrolleres det på tidspunktet for typegodkendelsen af køretøjet, at disse begrænsninger og monteringsforskrifter er overholdt.

Artikel 11

Prøvninger med henblik på EF-typegodkendelse

1.   De udpegede tekniske tjenester påviser ved passende prøvninger, at de tekniske forskrifter i dette direktiv og i de retsakter, der er opført i bilag IV, er overholdt.

Prøvningsprocedurerne og det særlige udstyr og de særlige værktøjer, der er nødvendige for at udføre disse prøvninger, beskrives i hver enkelt af retsakterne.

2.   De krævede prøvninger udføres på køretøjer, komponenter og separate tekniske enheder, som er repræsentative for den type, der ønskes godkendt.

Fabrikanten kan dog efter aftale med den godkendende myndighed udvælge et køretøj, et system, en komponent eller en separat teknisk enhed, som ikke er repræsentativ for den type, der ønskes godkendt, men som kombinerer en række af de mest ugunstige træk med hensyn til det krævede præstationsniveau. Der kan anvendes virtuelle prøvningsmetoder til støtte for beslutningstagning under udvælgelsesprocessen.

3.   Som alternativ til de prøvningsprocedurer, der er nævnt i stk. 1, og efter aftale med den godkendende myndighed kan der, hvis fabrikanten anmoder om det, anvendes virtuelle prøvningsmetoder i forbindelse med de retsakter, der opført i bilag XVI.

4.   De generelle betingelser, som virtuelle prøvningsmetoder skal opfylde, er fastlagt i tillæg 1 til bilag XVI.

For hver enkelt af de retsakter, der er opført i bilag XVI, fastlægges de specifikke prøvningsbetingelser og de tilhørende administrative bestemmelser i tillæg 2 til dette bilag.

5.   Kommissionen udarbejder listen over de retsakter, i forbindelse med hvilke det er tilladt at anvende virtuelle prøvningsmetoder, de specifikke betingelser herfor og de tilhørende administrative bestemmelser herom. Disse foranstaltninger, som har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, bl.a. ved at supplere det, fastlægges og ajourføres efter forskriftsproceduren med kontrol, der er nævnt i artikel 40, stk. 2.

Artikel 12

Sikring af produktionens overensstemmelse

1.   Når en medlemsstat udsteder en EF-typegodkendelse, skal den træffe de fornødne foranstaltninger, jf. bilag X, for, om nødvendigt i samarbejde med de godkendende myndigheder i de øvrige medlemsstater, at kontrollere, om der er truffet passende forholdsregler til sikring af, at de producerede køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder er i overensstemmelse med den godkendte type.

2.   Den medlemsstat, der har udstedt en EF-typegodkendelse, skal for denne godkendelse træffe de fornødne foranstaltninger, jf. bilag X, for, om nødvendigt i samarbejde med de godkendende myndigheder i de øvrige medlemsstater, at kontrollere, at de forholdsregler, der er omhandlet i stk. 1, stadig er passende, og at de producerede køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder stadig er i overensstemmelse med den godkendte type.

Kontrol med, at produktionen er i overensstemmelse med den godkendte type, begrænses til de procedurer, der er anført i bilag X, og i de retsakter, der indeholder specielle krav herom. I denne forbindelse kan den godkendende myndighed i den medlemsstat, der har udstedt EF-typegodkendelsen, udføre enhver kontrol eller prøvning, der er forskrevet i en af de retsakter, der er opført i bilag IV eller i bilag XI, på prøveeksemplarer udtaget hos fabrikanten, herunder i fabrikantens produktionsanlæg.

3.   Når en medlemsstat, der har udstedt en EF-typegodkendelse, fastslår, at de forholdsregler, der er nævnt i stk. 1, ikke finder anvendelse, afviger væsentligt fra de vedtagne forholdsregler og kontrolplaner eller ikke længere finder anvendelse, selv om produktionen ikke er ophørt, skal denne medlemsstat træffe de fornødne foranstaltninger, herunder inddragelse af typegodkendelser, for at sikre, at proceduren for produktionens overensstemmelse er fulgt korrekt.

KAPITEL V

ÆNDRINGER AF EF-TYPEGODKENDELSER

Artikel 13

Almindelige bestemmelser

1.   Fabrikanten meddeler straks den medlemsstat, der har udstedt EF-typegodkendelsen, alle ændringer i de oplysninger, der er registreret i informationspakken. Denne medlemsstat afgør i overensstemmelse med de regler, der er beskrevet i dette kapitel, hvilken procedure der skal følges. Hvis det er nødvendigt, kan medlemsstaten efter samråd med fabrikanten beslutte, at der skal udstedes en ny EF-typegodkendelse.

2.   Ansøgning om ændring af en EF-typegodkendelse indgives udelukkende til den medlemsstat, der har udstedt den oprindelige EF-typegodkendelse.

3.   Finder den pågældende medlemsstat, at det for at foretage en ændring er nødvendigt at foretage nye inspektioner eller prøvninger, underretter den fabrikanten herom. De procedurer, der er nævnt i artikel 14 og 15, finder først anvendelse, når de påkrævede nye inspektioner eller prøvninger er gennemført med et tilfredsstillende resultat.

Artikel 14

Særlige bestemmelser vedrørende køretøjer

1.   Er der sket ændringer i nogle af de oplysninger, der er registreret i en informationspakke, betegnes ændringen som en »revision«.

I sådanne tilfælde udsteder den godkendende myndighed det nødvendige rettelsesblad til informationspakken, idet hvert enkelt rettelsesblad mærkes tydeligt med ændringens art og datoen for den nye udstedelse. En samlet, ajourført version af informationspakken ledsaget af en nøjagtig beskrivelse af ændringens art anses for at opfylde dette krav.

2.   Revisionen betegnes som en »udvidelse«, hvis der ud over bestemmelserne i stk. 1:

a)

kræves yderligere inspektioner eller nye prøvninger

b)

er foretaget ændringer i EF-typegodkendelsesattesten, bortset fra i bilagene

c)

træder nye krav i kraft i henhold til en af de retsakter, der finder anvendelse på den godkendte køretøjstype.

I sådanne tilfælde udsteder den godkendende myndighed en revideret EF-typegodkendelsesattest, der forsynes med et udvidelsesnummer, der stiger fortløbende i overensstemmelse med antallet af successive udvidelser, der allerede er foretaget.

Godkendelsesattesten skal tydeligt angive årsagen til udvidelsen og datoen for den nye udstedelse.

3.   Hver gang der udstedes ændrede blade eller udsendes en samlet, ajourført version, rettes også indekset til informationspakken, der er knyttet til typegodkendelsesattesten, således at datoen for den seneste udvidelse eller revision eller datoen for den seneste konsolidering af den ajourførte version er angivet.

4.   Der kræves ingen ændring af godkendelsen af en køretøjstype, hvis de nye krav, der er nævnt i stk. 2, litra c), rent teknisk ikke er relevante for den pågældende type køretøj eller vedrører andre klasser af køretøjer end den klasse, som det pågældende køretøj hører ind under.

Artikel 15

Særlige bestemmelser vedrørende systemer, komponenter og separate tekniske enheder

1.   Er der sket ændringer i nogle af oplysningerne i informationspakken, betegnes ændringen som en »revision«.

I sådanne tilfælde udsteder den godkendende myndighed de nødvendige rettelsesblade til informationspakken, idet hvert enkelt rettelsesblad mærkes tydeligt med ændringens art og datoen for den nye udstedelse. En samlet, ajourført version af informationspakken ledsaget af en nøjagtig beskrivelse af ændringens art anses for at opfylde dette krav.

2.   En revision betegnes som en »udvidelse«, hvis der ud over bestemmelserne i stk. 1:

a)

kræves yderligere inspektioner eller nye prøvninger

b)

er foretaget ændringer i EF-typegodkendelsesattesten, bortset fra i bilagene

c)

træder nye krav i kraft i henhold til en af de retsakter, der finder anvendelse på det godkendte system, den godkendte komponent eller den godkendte separate tekniske enhed.

I sådanne tilfælde udsteder den godkendende myndighed en revideret EF-typegodkendelsesattest, der forsynes med et udvidelsesnummer, der stiger fortløbende i overensstemmelse med antallet af successive udvidelser, der allerede er udstedt. Hvis ændringen er nødvendiggjort af anvendelsen af stk. 2, litra c), skal tredje sektion i godkendelsesnummeret ajourføres.

Godkendelsesattesten skal tydeligt angive årsagen til udvidelsen og datoen for den nye udstedelse.

3.   Hver gang der udstedes ændrede blade eller udsendes en samlet, ajourført version, rettes også indekset til informationspakken, der er knyttet til typegodkendelsesattesten, således at datoen for den seneste udvidelse eller revision eller datoen for den seneste konsolidering af den ajourførte version fremgår.

Artikel 16

Udstedelse og meddelelse af ændringer

1.   Hvis der foretages en udvidelse, ajourfører den godkendende myndighed alle relevante sektioner i EF-typegodkendelsesattesten, bilagene hertil samt indekset til informationspakken. Den ajourførte attest og bilagene hertil udstedes til ansøgeren uden ubegrundet forsinkelse.

2.   Hvis der er tale om en revision, udsteder den godkendende myndighed uden ubegrundet forsinkelse de reviderede dokumenter eller eventuelt den samlede ajourførte version, herunder det reviderede indeks til informationspakken, til ansøgeren.

3.   Den godkendende myndighed underretter de godkendende myndigheder i de andre medlemsstater om enhver ændring af EF-typegodkendelser efter de procedurer, der er nævnt i artikel 8.

KAPITEL VI

GYLDIGHEDEN AF EN EF-TYPEGODKENDELSE AF KØRETØJER

Artikel 17

Gyldighedens ophør

1.   En EF-typegodkendelse af et køretøj ophører med at være gyldig i et af følgende tilfælde:

a)

når nye krav i en retsakt, som finder anvendelse på det godkendte køretøj, bliver obligatoriske i forbindelse med registrering, salg eller ibrugtagning af nye køretøjer, og det ikke er muligt at ajourføre godkendelsen i overensstemmelse hermed

b)

når produktionen af det godkendte køretøj ophører definitivt og frivilligt

c)

når godkendelsens gyldighed udløber som følge af en særlig begrænsning.

2.   Hvis det kun er en variant inden for en type eller en version inden for en variant, der bliver ugyldig, mister EF-typegodkendelsen af det pågældende køretøj kun sin gyldighed for så vidt angår den pågældende variant eller version.

3.   Når produktionen af en køretøjstype ophører definitivt, underretter fabrikanten den godkendende myndighed, der har udstedt EF-typegodkendelsen for dette køretøj. Efter modtagelse af meddelelsen om ophør underretter myndigheden inden for en frist på 20 arbejdsdage de godkendende myndigheder i de andre medlemsstater.

Artikel 27 finder kun anvendelse i tilfælde af ophør under de omstændigheder, der er angivet i stk. 1, litra a), i nærværende artikel.

4.   Hvis en EF-typegodkendelse af et køretøj er ved at blive ugyldig, underretter fabrikanten, med forbehold af bestemmelserne i stk. 3, den godkendende myndighed, der har udstedt typegodkendelsen.

Den godkendende myndighed meddeler uden ubegrundet forsinkelse alle relevante oplysninger til de godkendende myndigheder i de andre medlemsstater, således at artikel 27 i givet fald kan finde anvendelse. I denne meddelelse angives navnlig produktionsdatoen og identifikationsnummeret på det sidste køretøj, der er produceret.

KAPITEL VII

TYPEATTEST OG MÆRKNING

Artikel 18

Typeattest

1.   I sin egenskab af indehaver af en EF-typegodkendelsesattest for et køretøj leverer fabrikanten en typeattest, der skal ledsage hvert færdigopbygget, delvis opbygget eller trinvis færdigopbygget køretøj, som produceres i overensstemmelse med den godkendte køretøjstype.

For delvis opbyggede og trinvis færdigopbyggede køretøjer udfylder fabrikanten kun de punkter på typeattestens side 2, som vedrører dele, der er tilføjet eller ændret i forhold til det foregående godkendelsestrin, og vedføjer i givet fald alle typeattester på det forudgående trin til typeattesten.

2.   Typeattesten skal udfærdiges på et af Fællesskabernes officielle sprog. En medlemsstat kan anmode om, at typeattesten oversættes til et eller flere af dens egne sprog.

3.   Typeattesten skal udføres på en sådan måde, at falskneri forhindres. Det papir, som anvendes, skal derfor enten være beskyttet med kulørt grafik eller forsynet med et vandmærke i form af fabrikantens identifikationsmærke.

4.   Hele typeattesten udfyldes, og den må ikke indeholde begrænsninger med hensyn til køretøjets brug, bortset fra begrænsninger i henhold til en retsakt.

5.   Typeattesten for køretøjer, som er godkendt efter bestemmelserne i artikel 20, stk. 2, som beskrevet i bilag IX, del I, skal som overskrift have »For færdigopbyggede/trinvis færdigopbyggede køretøjer typegodkendt i henhold til artikel 20 (foreløbig godkendelse)«.

6.   Typeattesten for køretøjer, som er godkendt i overensstemmelse med artikel 22, som beskrevet i bilag IX, del I, skal som overskrift have »For færdigopbyggede/trinvis færdigopbyggede køretøjer typegodkendt i små serier«, og i nærheden heraf anføres produktionsåret efterfulgt af et serienummer mellem 1 og den grænse, der er angivet i tabellen i bilag XII, som for hvert produktionsår viser det pågældende køretøjs placering i den produktion, der er tildelt for dette år.

7.   Med forbehold af bestemmelserne i stk. 1 kan fabrikanten fremsende data eller oplysninger i typeattesten elektronisk til medlemsstatens registreringsmyndighed.

8.   Kun fabrikanten må udstede en genpart af typeattesten. Ordet »genpart« skal være tydeligt og synligt angivet på forsiden af genparten af typeattesten.

Artikel 19

EF-typegodkendelsesmærke

1.   Fabrikanten af en komponent eller en separat teknisk enhed, uanset om den indgår i et system, anbringer EF-typegodkendelsesmærket på alle komponenter og enheder, der fremstilles i overensstemmelse med den godkendte type, når dette kræves i det relevante særdirektiv eller den relevante forordning.

2.   Såfremt EF-typegodkendelsesmærket ikke er påkrævet, anbringer fabrikanten mindst sit fabriks- eller firmamærke og typenummer og/eller et identifikationsnummer.

3.   EF-typegodkendelsesmærket sammensættes i overensstemmelse med tillægget til bilag VII.

KAPITEL VIII

NYE TEKNOLOGIER ELLER PRINCIPPER, DER ER UFORENELIGE MED SÆRDIREKTIVER

Artikel 20

Undtagelser for nye teknologier eller nye principper

1.   Medlemsstaterne kan på fabrikantens anmodning udstede en EF-typegodkendelse for en type system, komponent eller separat teknisk enhed, hvori indgår teknologier eller principper, som er uforenelige med en eller flere af de retsakter, der er opført i bilag IV, del I, forudsat at Kommissionen giver bemyndigelse hertil efter proceduren i artikel 40, stk. 3.

2.   I afventen af, om en sådan bemyndigelse gives eller ej, kan medlemsstaten udstede en foreløbig godkendelse, der kun er gyldig på dens område, for den type køretøj, der er omfattet af den undtagelse, der ansøges om, forudsat at den straks underretter Kommissionen og de andre medlemsstater herom ved hjælp af en fil, der indeholder følgende elementer:

a)

en begrundelse for, hvorfor de pågældende teknologier eller principper forhindrer systemet, komponenten eller den separate tekniske enhed i at være i overensstemmelse med kravene

b)

en beskrivelse af, hvilke sikkerheds- og miljøaspekter der berøres, og hvilke foranstaltninger der er truffet

c)

en beskrivelse af de prøvninger og prøvningsresultater, der godtgør, at der i forhold til de krav, fra hvilke der anmodes om en undtagelse, er sikret et mindst lige så højt sikkerheds- og miljøbeskyttelsesniveau.

3.   Andre medlemsstater kan beslutte at acceptere den foreløbige godkendelse, der er nævnt i stk. 2, på deres område.

4.   I overensstemmelse med proceduren i artikel 40, stk. 3, beslutter Kommissionen, om den pågældende medlemsstat skal gives tilladelse til at udstede en EF-typegodkendelse for den pågældende type køretøj.

Om fornødent skal det i beslutningen også angives, om dens gyldighed er underlagt nogen begrænsninger, som f.eks. frister. I alle tilfælde må godkendelsens gyldighed ikke være mindre end 36 måneder.

Hvis Kommissionen beslutter at nægte godkendelse, giver medlemsstaten omgående indehaveren af den foreløbige typegodkendelse, der er nævnt i denne artikels stk. 2, meddelelse om, at den foreløbige godkendelse vil blive tilbagekaldt 6 måneder efter datoen for Kommissionens afgørelse. Køretøjer, der er fremstillet i overensstemmelse med den foreløbige godkendelse, inden den er blevet tilbagekaldt, skal kunne registreres, sælges eller tages i brug i de medlemsstater, der har accepteret den foreløbige godkendelse.

5.   Denne artikel finder ikke anvendelse, hvis et system, en komponent eller en separat teknisk enhed er i overensstemmelse med et UNECE-regulativ, som er blevet tiltrådt af Fællesskabet.

Artikel 21

Påkrævede foranstaltninger

1.   Hvis Kommissionen finder, at der er gode grunde til at tillade en undtagelse i henhold til artikel 20, træffer den omgående de nødvendige foranstaltninger for at tilpasse de berørte særdirektiver eller forordninger til den teknologiske udvikling. Disse foranstaltninger, som har til formål at ændre ikke væsentlige elementer i de særdirektiver eller forordninger, der er opført i del I i bilag IV, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 40, stk. 2.

Hvis undtagelsen i henhold til artikel 20 har relation til et UNECE-regulativ, foreslår Kommissionen en ændring af det relevante UNECE-regulativ efter den procedure, der er fastlagt i den reviderede 1958-overenskomst.

2.   Så snart de relevante retsakter er blevet ændret, ophæves enhver begrænsning vedrørende undtagelsen omgående.

Hvis der ikke er taget de nødvendige skridt til at tilpasse retsakterne, kan gyldigheden af en undtagelse udvides efter anmodning fra den medlemsstat, som udstedte godkendelsen, gennem endnu en beslutning efter proceduren i artikel 40, stk. 3.

KAPITEL IX

KØRETØJER PRODUCERET I SMÅ SERIER

Artikel 22

EF-typegodkendelse af små serier

1.   På fabrikantens anmodning og inden for de kvantitative begrænsninger, der er anført i bilag XII, del A, afsnit 1, udsteder medlemsstaterne i overensstemmelse med den i artikel 6, stk. 4, omhandlede procedure en EF-typegodkendelse, hvis en type køretøj mindst opfylder de krav, der er anført i del I i tillægget til bilag IV.

2.   Stk. 1 finder ikke anvendelse på køretøjer til særlig brug.

3.   EF-typegodkendelsesattesterne nummereres i henhold til bilag VII.

Artikel 23

National typegodkendelse af små serier

1.   Hvis der er tale om køretøjer produceret inden for de kvantitative grænser, der er fastsat i bilag XI, del A, afsnit 2, kan medlemsstaterne meddele fritagelse for en eller flere af bestemmelserne i en eller flere af de retsakter, der er opført i bilag IV eller XI, forudsat at de fastsætter relevante alternative krav.

Ved »alternative krav« forstås administrative bestemmelser og tekniske krav, der har til formål at sikre et trafiksikkerheds- og miljøbeskyttelsesniveau, som i det omfang, det er praktisk muligt, svarer til det niveau, der gælder i henhold til bestemmelserne i bilag IV eller bilag XI.

2.   Medlemsstaterne kan, hvis der er tale om de køretøjer, der henvises til i stk. 1, fritage for en eller flere af bestemmelserne i dette direktiv.

3.   Der kan kun fritages for de bestemmelser, der er nævnt i stk. 1 og 2, hvis en medlemsstat har rimelige grunde til at gøre det.

4.   Med henblik på typegodkendelse af køretøjer i henhold til denne artikel skal medlemsstaterne acceptere systemer, komponenter eller separate tekniske enheder, der er typegodkendt i overensstemmelse med de retsakter, der er opført i bilag IV.

5.   På typegodkendelsesattesten angives arten af de fritagelser, der er indrømmet i medfør af stk. 1 og 2.

Typegodkendelsesattesten, for hvilken der findes en model i bilag VI, må ikke have overskriften »EF-typegodkendelsesattest for en køretøjstype«. Godkendelsesattesterne nummereres dog i henhold til bilag VII.

6.   Gyldigheden af en typegodkendelse skal begrænses til den medlemsstat, der har udstedt den. Hvis fabrikanten anmoder herom, fremsender den godkendende myndighed dog med anbefalet brev eller elektronisk post en kopi af typegodkendelsesattesten og dens bilag til de godkendende myndigheder i de af fabrikanten angivne medlemsstater.

Inden for en frist på 60 dage efter modtagelsen beslutter en sådan medlemsstat, om den accepterer typegodkendelsen eller ej. Den meddeler formelt sin beslutning til den godkendende myndighed, der er nævnt i første afsnit.

En medlemsstat må ikke nægte en typegodkendelse, medmindre den har rimelige grunde til at mene, at de tekniske bestemmelser, som køretøjet er godkendt på grundlag af, ikke svarer til dens egne bestemmelser.

7.   Efter anmodning fra en ansøger, der ønsker at sælge, registrere eller ibrugtage et køretøj i en anden medlemsstat, sender den medlemsstat, der har udstedt godkendelsen, ansøgeren en kopi af typegodkendelsesattesten, herunder informationspakken.

En medlemsstat skal tillade salg, registrering eller ibrugtagning af et sådant køretøj, medmindre den har rimelige grunde til at mene, at de tekniske bestemmelser, som køretøjet er godkendt på grundlag af, ikke svarer til dens egne bestemmelser.

KAPITEL X

INDIVIDUELLE GODKENDELSER

Artikel 24

Individuelle godkendelser

1.   Medlemsstaterne kan undtage et bestemt køretøj, uanset om det er unikt eller ej, fra opfyldelsen af en eller flere bestemmelser i dette direktiv eller af en eller flere af de retsakter, der er opført i bilag IV eller bilag XI, forudsat at de pålægger alternative krav.

Der kan kun fritages for de bestemmelser, der er nævnt i afsnit 1, hvis en medlemsstat har rimelige grunde til at gøre det.

Ved »alternative krav« forstås administrative bestemmelser og tekniske krav, der har til formål at sikre et trafiksikkerheds- og miljøbeskyttelsesniveau, som i det omfang, det er praktisk muligt, svarer til det niveau, der gælder efter bestemmelserne i bilag IV eller bilag XI.

2.   Medlemsstaterne skal ikke udføre destruktive prøvninger. De skal gøre brug af alle relevante oplysninger fra ansøgeren, som viser, at de alternative krav er opfyldt.

3.   Medlemsstaterne skal acceptere enhver EF-typegodkendelse for et system, en komponent eller en separat teknisk enhed i stedet for de alternative krav.

4.   En ansøgning om individuel godkendelse indsendes af fabrikanten eller køretøjets ejer eller af en person, der handler på deres vegne, forudsat at denne person er etableret i Fællesskabet.

5.   En medlemsstat udsteder en individuel godkendelse, hvis køretøjet svarer til den beskrivelse, der er vedlagt ansøgningen, og opfylder de gældende tekniske krav, og skal uden ubegrundet forsinkelse udstede en individuel godkendelsesattest.

Formatet af den individuelle godkendelsesattest skal baseres på den model for EF-typegodkendelsesattest, der er vist i bilag VI, og skal mindst indeholde de oplysninger, der er nødvendige for at udfylde den ansøgning om registrering, der er truffet bestemmelse om i Rådets direktiv 1999/37/EF af 29. april 1999 om registreringsdokumenter for motorkøretøjer (13). Individuelle godkendelsesattester må ikke have overskriften »EF-godkendelse af køretøj«.

En individuel godkendelsesattest mærkes med det pågældende køretøjs identifikationsnummer.

6.   Gyldigheden af en individuel godkendelse skal begrænses til den medlemsstat, der har udstedt den.

Hvis en ansøger ønsker at sælge, registrere eller ibrugtage et køretøj med en individuel godkendelse i en anden medlemsstat, skal den medlemsstat, der har udstedt godkendelsen, på anmodning sende ansøgeren en redegørelse for de tekniske bestemmelser, som køretøjet er godkendt på grundlag af.

For så vidt angår et køretøj, som en medlemsstat har udstedt en individuel godkendelse for efter bestemmelserne i denne artikel, skal en anden medlemsstat tillade, at køretøjet sælges, registreres eller ibrugtages, medmindre den har rimelige grunde til at mene, at de tekniske bestemmelser, som køretøjet er godkendt på grundlag af, ikke svarer til dens egne bestemmelser.

7.   På anmodning af fabrikanten eller ejeren af køretøjet skal medlemsstaterne udstede en individuel godkendelse for et køretøj, der opfylder bestemmelserne i dette direktiv og de retsakter, der er opført i bilag IV eller bilag XI.

Medlemsstaterne skal i så fald acceptere den individuelle godkendelse og tillade salg, registrering og ibrugtagning af køretøjet.

8.   Bestemmelserne i denne artikel kan anvendes på køretøjer, der er typegodkendt i overensstemmelse med dette direktiv, og som er blevet ændret inden deres første registrering eller ibrugtagning.

Artikel 25

Særlige bestemmelser

1.   Den procedure, der er fastsat i artikel 24, kan anvendes på et bestemt køretøj på de forskellige trin i færdigopbygningen af et køretøj i overensstemmelse med den etapevise typegodkendelsesprocedure.

2.   Den procedure, der er fastsat i artikel 24, må ikke erstatte et mellemtrin inden for den normale sekvens i en etapevis typegodkendelsesprocedure og må ikke finde anvendelse med henblik på at opnå godkendelse af første trin af et køretøj.

KAPITEL XI

REGISTRERING, SALG OG IBRUGTAGNING

Artikel 26

Registrering, salg og ibrugtagning af køretøjer

1.   Med forbehold af bestemmelserne i artikel 29 og 30 må medlemsstaterne kun registrere og tillade salg og ibrugtagning af køretøjer, hvis de ledsages af en gyldig typeattest udstedt i overensstemmelse med artikel 18.

Medlemsstaterne skal tillade salg af delvis opbyggede køretøjer, men kan nægte endelig registrering og ibrugtagning, indtil køretøjerne er færdigopbygget.

2.   Køretøjer, der er undtaget fra kravet om en typeattest, må kun registreres, sælges eller ibrugtages, hvis de opfylder de relevante tekniske krav i dette direktiv.

3.   For så vidt angår køretøjer fremstillet i små serier må antallet af køretøjer, der registreres, sælges eller ibrugtages inden for et enkelt år, ikke overstige det antal enheder, der er angivet i bilag XII, del A.

Artikel 27

Registrering, salg og ibrugtagning af restkøretøjer

1.   Med forbehold af de grænser, der er angivet i bilag XII, del B, kan medlemsstaterne for en begrænset periode registrere og tillade salg eller ibrugtagning af køretøjer, der svarer til en køretøjstype, for hvilken EF-typegodkendelsen ikke længere er gyldig.

Første afsnit gælder kun for køretøjer inden for Fællesskabets område, der var omfattet af en gyldig EF-typegodkendelse på fremstillingstidspunktet, men som ikke var blevet registreret eller ibrugtaget, før den pågældende EF-typegodkendelse mistede sin gyldighed.

2.   Muligheden i stk. 1 er begrænset til en periode på 12 måneder for færdigopbyggede køretøjer og til 18 måneder for trinvis færdigopbyggede køretøjer, fra den dato, hvor EF-typegodkendelsen blev ugyldig.

3.   En fabrikant, der ønsker at anvende bestemmelserne i stk. 1, indgiver en ansøgning herom til de kompetente myndigheder i hver af de medlemsstater, som berøres af ibrugtagningen af sådanne køretøjer. I ansøgningen angives de tekniske eller økonomiske grunde, der er til hinder for, at køretøjerne er i overensstemmelse med de nye tekniske krav.

Inden for en periode på tre måneder fra modtagelsen af en sådan ansøgning afgør de berørte medlemsstater, hvorvidt og for hvilket antal køretøjer de tillader, at disse køretøjer registreres inden for deres område.

4.   Stk. 1, 2 og 3 finder tilsvarende anvendelse på køretøjer, der var omfattet af en national typegodkendelse, men som ikke var blevet registreret eller ibrugtaget, før denne godkendelse ophørte med at være gyldig i medfør af artikel 45, som følge af den obligatoriske gennemførelse af EF-typegodkendelsesproceduren.

5.   Medlemsstaterne anvender passende foranstaltninger for at sikre, at antallet af køretøjer, der registreres eller tages i brug inden for rammerne af den i denne artikel omhandlede procedure, kontrolleres effektivt.

Artikel 28

Salg og ibrugtagning af komponenter og separate tekniske enheder

1.   Medlemsstaterne må kun tillade salg og ibrugtagning af komponenter og separate tekniske enheder, hvis og kun hvis de opfylder kravene i de relevante retsakter og er behørigt mærket i overensstemmelse med artikel 19.

2.   Stk. 1 anvendes ikke i forbindelse med komponenter eller separate tekniske enheder, som er fremstillet eller specielt konstrueret til nye køretøjer, som ikke er omfattet af dette direktiv.

3.   Uanset stk. 1 kan medlemsstaterne tillade salg og ibrugtagning af komponenter eller separate tekniske enheder, der er undtaget fra en eller flere bestemmelser i en retsakt i medfør af artikel 20 eller er beregnet til montering på køretøjer, der er omfattet af godkendelser i henhold til artikel 22, 23 eller 24 for så vidt angår den pågældende komponent eller separate tekniske enhed.

4.   Uanset stk. 1 og medmindre andet er fastsat i en retsakt, kan medlemsstaterne tillade salg og ibrugtagning af komponenter eller separate tekniske enheder, der er beregnet til montering på køretøjer, der på tidspunktet for deres ibrugtagning ifølge nærværende direktiv eller direktiv 70/156/EØF ikke var underlagt obligatorisk EF-typegodkendelse.

KAPITEL XII

BESKYTTELSESKLAUSULER

Artikel 29

Køretøjer, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder, der er i overensstemmelse med dette direktiv

1.   En medlemsstat, der godtgør, at nye køretøjer, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder udgør en alvorlig fare for færdselssikkerheden eller i alvorlig grad skader miljøet eller folkesundheden, selv om de er i overensstemmelse med de gældende krav eller er korrekt mærket, kan i et tidsrum på højst seks måneder nægte registrering af sådanne køretøjer eller nægte at tillade salg eller ibrugtagning af sådanne køretøjer, komponenter eller separate tekniske enheder på sit område.

I sådanne tilfælde underretter den pågældende medlemsstat omgående fabrikanten, de øvrige medlemsstater og Kommissionen herom, idet den angiver grundene til sin beslutning, og navnlig om denne skyldes:

mangler i de relevante retsakter, eller

fejlagtig anvendelse af de relevante krav.

2.   Kommissionen hører hurtigst muligt de berørte parter og navnlig den godkendende myndighed, der udstedte typegodkendelsen, for at forberede en afgørelse.

3.   Hvis de i stk. 1 omhandlede foranstaltninger tilskrives mangler i de relevante retsakter, træffes der passende foranstaltninger som følger:

hvis der er tale om direktiver eller forordninger i del I i bilag IV, ændrer Kommissionen dem efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 40, stk. 2

hvis der er tale om UNECE-regulativer, foreslår Kommission de nødvendige udkast til ændringer af de relevante UNECE-regulativer efter den procedure, der finder anvendelse i henhold til den reviderede 1958-overenskomst.

4.   Hvis de i stk. 1 omhandlede foranstaltninger tilskrives fejlagtig anvendelse af de relevante krav, træffer Kommissionen de fornødne foranstaltninger for at sikre overensstemmelse med de pågældende krav.

Artikel 30

Køretøjer, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder, der ikke er i overensstemmelse med den godkendte type

1.   Konstaterer en medlemsstat, som har udstedt en EF-typegodkendelse, at nye køretøjer, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder, som er ledsaget af en typeattest eller er forsynet med et godkendelsesmærke, ikke er i overensstemmelse med den type, den har godkendt, træffer den de foranstaltninger, herunder om nødvendigt inddragelse af typegodkendelsen, der er nødvendige for, at de køretøjer, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder, der produceres, bringes i overensstemmelse med den godkendte type. Den godkendende myndighed i den pågældende medlemsstat underretter de godkendende myndigheder i de øvrige medlemsstater om de trufne foranstaltninger.

2.   For så vidt angår stk. 1 anses afvigelser fra oplysningerne i EF-typegodkendelsesattesten eller informationspakken for at udgøre en manglende overensstemmelse med den godkendte type.

Et køretøj anses ikke for at afvige fra den godkendte type, hvis de relevante retsakter tillader tolerancer, og disse tolerancer overholdes.

3.   Godtgør en medlemsstat, at nye køretøjer, komponenter eller separate tekniske enheder, som er ledsaget af en typeattest eller forsynet med et godkendelsesmærke, ikke er i overensstemmelse med den godkendte type, kan den anmode den medlemsstat, der har udstedt EF-typegodkendelsen, om at kontrollere, om de køretøjer, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder, der er under fremstilling, fortsat er i overensstemmelse med den godkendte type. Efter modtagelse af en sådan anmodning træffer den pågældende medlemsstat snarest muligt og under alle omstændigheder senest seks måneder efter, at anmodningen er fremsat, de fornødne foranstaltninger.

4.   Den godkendende myndighed skal i nedenstående tilfælde anmode den medlemsstat, der har typegodkendt systemet, komponenten, den separate tekniske enhed eller det delvis opbyggede køretøj, om at træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de køretøjer, der er under fremstilling, på ny bringes i overensstemmelse med den godkendte type:

a)

såfremt et køretøjs manglende overensstemmelse i forbindelse med EF-typegodkendelse af en køretøjstype udelukkende skyldes et systems, en komponents eller en separat teknisk enheds manglende overensstemmelse, eller

b)

såfremt et trinvis færdigopbygget køretøjs manglende overensstemmelse i forbindelse med etapevis typegodkendelse udelukkende skyldes manglende overensstemmelse for et system, en komponent eller en separat teknisk enhed, der er en del af det delvis opbyggede køretøj, eller for selve det delvis opbyggede køretøj.

Efter modtagelse af en sådan anmodning træffer den pågældende medlemsstat de fornødne foranstaltninger, om nødvendigt i samarbejde med den medlemsstat, der har fremsat anmodningen, snarest muligt og under alle omstændigheder senest seks måneder efter, at anmodningen er fremsat. Såfremt det fastslås, at der er manglende overensstemmelse, skal den godkendende myndighed i den medlemsstat, der har udstedt EF-typegodkendelse for systemet, komponenten eller den separate tekniske enhed, eller som godkendte det delvis opbyggede køretøj, træffe de i stk. 1 omhandlede foranstaltninger.

5.   De godkendende myndigheder underretter inden for en frist på 20 arbejdsdage hinanden om enhver inddragelse af en EF-typegodkendelse og grundene hertil.

6.   Bestrider den medlemsstat, der har udstedt EF-typegodkendelsen, den manglende overensstemmelse, som den er blevet underrettet om, bestræber de involverede medlemsstater sig på at forlige tvisten. Kommissionen holdes underrettet og foretager om nødvendigt høringer for at nå frem til en løsning.

Artikel 31

Salg og ibrugtagning af dele eller udstyr, der kan udgøre en betydelig risiko for væsentlige systemers korrekte funktion

1.   Medlemsstaterne tillader kun salg, udbydelse til salg eller ibrugtagning af dele eller udstyr, der kan udgøre en betydelig risiko for den korrekte funktion af systemer, der er væsentlige for køretøjets sikkerhed eller miljøpræstationer, hvis der er givet tilladelse til de pågældende dele eller det pågældende udstyr af en godkendende myndighed i overensstemmelse med stk. 5-10.

2.   Dele eller udstyr, som er omfattet af en tilladelse i henhold til stk. 1, opføres på den liste, der skal fastsættes i bilag XIII. En sådan afgørelse skal være baseret på en forudgående vurdering med tilhørende rapport og tilstræbe en rimelig balance mellem følgende elementer:

a)

eksistensen af en alvorlig risiko for køretøjernes sikkerhed eller miljøpræstationer, når de er monteret med de dele eller det udstyr, der er tale om, og

b)

virkningerne for forbrugerne og fabrikanterne på eftermarkedet, hvis der stilles krav om en eventuel tilladelse til dele eller udstyr som omhandlet i denne artikel.

3.   Stk. 1 gælder ikke for originale dele eller originalt udstyr, der er omfattet af en typegodkendelse af et system med hensyn til et køretøj, og for dele eller udstyr, der er typegodkendt efter bestemmelserne i en af de retsakter, der er nævnt i bilag IV, medmindre disse godkendelser vedrører andre aspekter end dem, der er omfattet af stk. 1. Stk. 1 gælder ikke for dele eller udstyr, der udelukkende fremstilles til racerkøretøjer, som ikke er beregnet til anvendelse på offentlig vej. Såfremt dele eller udstyr i bilag XIII kan anvendes både til racerkørsel og til kørsel på vej, må sådanne dele eller sådant udstyr ikke sælges eller udbydes til salg til den almindelige offentlighed med henblik på anvendelse i vejkøretøjer, medmindre delene eller udstyret opfylder kravene i denne artikel.

Kommissionen kan om nødvendigt vedtage bestemmelser om identifikation af de dele eller det udstyr, der er omhandlet i dette stykke.

4.   Kommissionen fastsætter efter høring af de interesserede parter den procedure og de krav vedrørende tilladelsesprocessen, der er nævnt i stk. 1, og vedtager bestemmelserne for den efterfølgende ajourføring af listen i bilag XIII. Kravene skal omfatte forskrifter om sikkerhed, miljøbeskyttelse og om nødvendigt om prøvningsstandarder. De kan baseres på de retsakter, der er opført i bilag IV, udvikles i takt med den relevante sikkerheds-, miljø- og prøvningsteknologi, eller, hvis dette er en hensigtsmæssig måde at opfylde de nødvendige sikkerheds- eller miljømålsætninger på, bestå i, at der foretages en sammenligning mellem delen eller udstyret og det originale køretøjs eller i givet fald en hvilken som helst af dets deles miljømæssige eller sikkerhedsmæssige præstationer.

5.   For så vidt angår stk. 1 forelægger fabrikanten af delene eller udstyret den godkendende myndighed en prøvningsrapport, der er udarbejdet af en udpeget teknisk tjeneste, der attesterer, at de dele eller det udstyr, som der søges om tilladelse til, opfylder kravene i stk. 4. Fabrikanten kan kun indsende én ansøgning pr. type pr. del og kun til én godkendende myndighed.

Ansøgningen skal indeholde oplysninger om fabrikanten af delene eller udstyret, type-, identifikations- og delnumre på de dele eller det udstyr, som der søges om tilladelse til, samt køretøjsfabrikantens navn, køretøjstype og i givet fald fremstillingsår eller alle andre oplysninger, der gør det muligt at identificere det køretøj, som delene eller udstyret skal monteres på.

Når den godkendende myndighed på grundlag af prøvningsrapporten og anden dokumentation har forvisset sig om, at de pågældende dele eller det pågældende udstyr overholder kravene i stk. 4, udsteder den en attest til fabrikanten uden ubegrundet forsinkelse. Denne attest giver tilladelse til, at delene eller udstyret sælges, udbydes til salg eller monteres på køretøjer i Fællesskabet, jf. dog stk. 9, andet afsnit.

6.   Hver udstyrsdel, der er tilladt i henhold til denne artikel, skal være behørigt mærket.

Kommissionen fastlægger mærknings- og emballeringskravene samt model- og nummereringssystemet i forbindelse med den attest, der er nævnt i stk. 5.

7.   Foranstaltningerne i stk. 2-6 vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol, jf. artikel 40, stk. 2, da de har til formål at ændre ikke-væsentlige elementer i dette direktiv, bl.a. ved at supplere det.

8.   Fabrikanten underretter straks den godkendende myndighed, der har udstedt attesten, om enhver ændring, der berører de betingelser, hvorunder den blev udstedt. Den godkendende myndighed tager stilling til, om attesten skal revideres eller genudstedes, og om der er brug for nye prøvninger.

Fabrikanten har ansvaret for at sikre, at dele og udstyr fremstilles og fortsætter med at blive fremstillet under de betingelser, hvorunder attesten blev udstedt.

9.   Før den godkendende myndighed giver en tilladelse, efterprøver den, at der findes tilfredsstillende ordninger og procedurer til sikring af effektiv kontrol med fremstillingens overensstemmelse.

Hvis den godkendende myndighed finder, at betingelserne for udstedelsen af tilladelsen ikke længere er opfyldt, anmoder den fabrikanten om at træffe de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at delene eller udstyret på ny bringes i overensstemmelse. Den trækker om nødvendigt tilladelsen tilbage.

10.   Kommissionen underrettes om enhver uenighed mellem medlemsstaterne angående de attester, der er nævnt i stk. 5. Den træffer passende foranstaltninger og kan om nødvendigt bl.a. kræve tilbagetrækning af tilladelsen efter høring af medlemsstaterne.

11.   Denne artikel finder ikke anvendelse på en udstyrsdel, før den er opført i bilag XIII. Der fastsættes en rimelig overgangsperiode for enhver angivelse eller gruppe af angivelser i bilag XIII, så fabrikanten af delen eller udstyret kan ansøge om og få en tilladelse. Der kan i givet fald samtidig fastsættes en dato for at udelukke dele og udstyr, der er konstrueret til køretøjer, som er typegodkendt inden denne dato, fra anvendelsen af denne artikel.

12.   Så længe der ikke er truffet beslutning om, hvorvidt en del eller udstyr skal medtages i den i stk. 1 nævnte liste, kan medlemsstaterne opretholde nationale bestemmelser vedrørende dele eller udstyr, der kan udgøre en betydelig risiko for den korrekte funktion af systemer, der er væsentlige for køretøjets sikkerhed eller miljøpræstationer.

Når der er truffet en sådan beslutning, er de nationale bestemmelser vedrørende de pågældende dele eller det pågældende udstyr ikke længere gyldige.

13.   Fra den 29. oktober 2007 vedtager medlemsstaterne ikke nye bestemmelser om dele og udstyr, som kan berøre den korrekte funktion af systemer, der er væsentlige for køretøjets sikkerhed eller miljøpræstationer.

Artikel 32

Tilbagekaldelse af køretøjer

1.   Hvis en fabrikant, der har modtaget en EF-typegodkendelse af en køretøjstype, i medfør af bestemmelserne i en retsakt eller direktiv 2001/95/EF er nødsaget til at tilbagekalde køretøjer, der allerede er solgt, registreret eller taget i brug, fordi et eller flere systemer eller en eller flere komponenter eller separate tekniske enheder, der er monteret på køretøjet, uanset om de er blevet behørigt godkendt i overensstemmelse med dette direktiv, udgør en alvorlig risiko for færdselssikkerheden, folkesundheden eller beskyttelsen af miljøet, skal han straks underrette den godkendende myndighed, der har udstedt godkendelsen for køretøjer.

2.   Fabrikanten foreslår over for den godkendende myndighed et sæt passende afhjælpningsforanstaltninger til fjernelse af den i stk. 1 omhandlede risiko. Den godkendende myndighed underretter straks de andre medlemsstaters myndigheder om de foreslåede foranstaltninger.

De kompetente myndigheder skal sikre, at foranstaltningerne rent faktisk gennemføres inden for deres respektive områder.

3.   Hvis de berørte myndigheder vurderer, at foranstaltningerne er utilstrækkelige eller ikke gennemføres hurtigt nok, underretter de straks den godkendende myndighed, der har udstedt EF-typegodkendelsen for køretøjstypen.

Den godkendende myndighed underretter herefter fabrikanten. Hvis den godkendende myndighed, der har udstedt EF-typegodkendelsen, ikke selv er tilfreds med fabrikantens foranstaltninger, træffer den alle de nødvendige beskyttelsesforanstaltninger og kan bl.a. trække EF-typegodkendelsen for køretøjstypen tilbage, hvis fabrikanten ikke foreslår og gennemfører effektive korrigerende foranstaltninger. I tilfælde af tilbagetrækning af EF-typegodkendelsen for køretøjstypen underretter den pågældende godkendende myndighed ved anbefalet brev eller tilsvarende elektronisk inden for en periode på 20 arbejdsdage fabrikanten, de godkendende myndigheder i de øvrige medlemsstater og Kommissionen.

4.   Denne artikel gælder også for dele, der ikke er underlagt nogen krav i henhold til en retsakt.

Artikel 33

Underretning om beslutninger og retsmidler

Der skal gives en udførlig begrundelse for alle beslutninger, som træffes i medfør af bestemmelser, der er vedtaget til gennemførelse af dette direktiv, og alle beslutninger om at nægte eller inddrage EF-typegodkendelse, nægte registrering eller forbyde salg.

Den berørte part underrettes om en sådan beslutning med angivelse af, hvilke retsmidler han har til rådighed i medfør af gældende ret i den pågældende medlemsstat, og hvilke tidsfrister der gælder for anvendelse af disse retsmidler.

KAPITEL XIII

INTERNATIONALE REGULATIVER

Artikel 34

UNECE-regulativer, der er påkrævede ved EF-typegodkendelse

1.   UNECE-regulativer, som Fællesskabet har tiltrådt, og som er anført i bilag IV, del 1, og bilag XI, indgår i EF-typegodkendelsen af køretøjer på samme betingelser som særdirektiver eller forordninger. De finder anvendelse på de klasser af køretøjer, der er anført i de relevante kolonner i tabellen i bilag IV, del 1, og bilag XI.

2.   Hvis Fællesskabet i henhold til artikel 4, stk. 4, i afgørelse 97/836/EF har besluttet at gøre anvendelsen af et UNECE-regulativ obligatorisk i forbindelse med EF-typegodkendelse af et køretøj, ændres bilagene til dette direktiv i fornødent omfang efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 40, stk. 2, i dette direktiv. Den retsakt, der ændrer bilagene til dette direktiv, fastsætter også datoerne for obligatorisk anvendelse af UNECE-regulativet eller af ændringerne hertil. Medlemsstaterne ophæver eller tilpasser eventuel national lovgivning, der er uforenelig med det pågældende UNECE-regulativ.

Hvis et sådant UNECE-regulativ erstatter et eksisterende særdirektiv eller en forordning, erstattes den pågældende angivelse i bilag IV, del I, og i bilag XI af nummeret på UNECE-regulativet, og den tilsvarende angivelse i bilag IV, del II, slettes efter samme procedure.

3.   I det tilfælde, der er omhandlet i stk. 2, andet afsnit, ophæves det særdirektiv eller den forordning, der er erstattet af UNECE-regulativet, efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 40, stk. 2.

Når et særdirektiv ophæves, ophæver medlemsstaterne eventuel national lovgivning, der er blevet vedtaget med henblik på gennemførelse af det pågældende direktiv.

4.   Der kan i dette direktiv eller i særdirektiverne eller forordningerne henvises direkte til internationale standarder og forskrifter, uden at de gengives i Fællesskabets regelværk.

Artikel 35

Sidestillelse af UNECE-regulativer med direktiver eller forordninger

1.   De UNECE-regulativer, der er anført i del II i bilag IV, anerkendes som værende sidestillet med de tilsvarende særdirektiver eller forordninger, for så vidt som de har samme anvendelsesområde og genstand.

Medlemsstaternes godkendende myndigheder accepterer godkendelser udstedt i overensstemmelse med disse UNECE-regulativer og, hvor dette er relevant, de dertil hørende godkendelsesmærkninger i stedet for de tilsvarende godkendelser og godkendelsesmærkninger udstedt i overensstemmelse med det tilsvarende særdirektiv eller den tilsvarende forordning.

2.   Hvis Fællesskabet har besluttet at anvende et nyt UNECE-regulativ eller et ændret UNECE-regulativ i henhold til stk. 1, ændres dette direktivs bilag IV, del II, i fornødent omfang. Disse foranstaltninger, som har til formål at ændre ikke-væsentlige elementer i dette direktiv, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 40, stk. 2.

Artikel 36

Sidestillelse med andre regulativer

På forslag af Kommissionen kan Rådet, der træffer afgørelse med kvalificeret flertal, inden for rammerne af multilaterale og bilaterale aftaler mellem Fællesskabet og tredjelande, anerkende, at procedurer, som er fastsat ved internationale regulativer eller ved bestemmelser i tredjelande, kan sidestilles med nærværende direktivs bestemmelser om EF-typegodkendelse af systemer, komponenter og separate tekniske enheder.

KAPITEL XIV

LEVERING AF TEKNISKE OPLYSNINGER

Artikel 37

Oplysninger beregnet for brugerne

1.   Fabrikanten må ikke levere teknisk information vedrørende de oplysninger, der er truffet bestemmelse om i dette direktiv eller i de retsakter, der er opført i bilag IV, hvis sådan information afviger fra de oplysninger, der er godkendt i de EF-typegodkendelser, der er udstedt af den godkendende myndighed.

2.   Hvis en retsakt indeholder specifikke bestemmelser herom, skal fabrikanten stille de relevante oplysninger og nødvendige vejledninger til rådighed for brugerne, og disse skal beskrive særlige betingelser for eller begrænsninger med hensyn til brugen af et køretøj, en komponent eller en separat teknisk enhed.

Disse oplysninger skal foreligge på Fællesskabets officielle sprog. Efter aftale med den godkendende myndighed leveres de i form af passende dokumentation som f.eks. en instruktionsbog eller vedligeholdelsesvejledning.

Artikel 38

Oplysninger beregnet for fabrikanter af komponenter eller separate tekniske enheder

1.   Køretøjets fabrikant stiller alle de oplysninger, herunder eventuelt tegninger, der er specifikt nævnt i de relevante bilag eller tillæg til en retsakt, og som er nødvendige for EF-typegodkendelse af komponenter eller separate tekniske enheder eller for en tilladelse i medfør af artikel 31, til rådighed for fabrikanter, der fremstiller komponenter eller separate tekniske enheder.

Køretøjets fabrikant kan pålægge de fabrikanter, der fremstiller komponenter eller separate tekniske enheder, en bindende aftale om fortrolig behandling af oplysninger, der ikke er offentligt tilgængelige, bl.a. oplysninger vedrørende intellektuelle ejendomsrettigheder.

2.   En fabrikant af komponenter eller separate tekniske enheder skal, i sin egenskab af indehaver af en EF-typegodkendelsesattest, som i overensstemmelse med artikel 10, stk. 4, indeholder begrænsninger vedrørende brugen, eller særlige monteringsbetingelser eller begge dele, give køretøjsfabrikanten alle de detaljerede oplysninger herom.

Hvis en retsakt indeholder bestemmelser herom, skal fabrikanten af komponenter eller separate tekniske enheder sammen med de fremstillede komponenter eller separate tekniske enheder levere instruktioner med hensyn til begrænsning af brugen eller særlige monteringsbetingelser.

KAPITEL XV

GENNEMFØRELSESFORANSTALTNINGER OG ÆNDRINGER

Artikel 39

Gennemførelsesforanstaltninger samt ændringer af dette direktiv, særdirektiver og forordninger

1.   Kommissionen vedtager de foranstaltninger, der er nødvendige for at gennemføre de enkelte særdirektiver eller forordninger, i overensstemmelse med de regler, der er fastlagt i de pågældende direktiver eller forordninger.

2.   Kommissionen vedtager de ændringer af bilagene til dette direktiv eller af bestemmelser i de i del I i bilag IV nævnte særdirektiver eller forordninger, der er nødvendige for at tilpasse dem til ny videnskabelig eller teknisk viden eller til handicappedes særlige behov.

3.   Kommissionen vedtager de ændringer af dette direktiv, der er nødvendige for at fastlægge tekniske krav til køretøjer fremstillet i små serier, køretøjer godkendt efter proceduren med individuel godkendelse og køretøjer til særlig anvendelse.

4.   Hvis Kommissionen får kendskab til alvorlige risici for trafikanterne eller miljøet, som kræver hurtige foranstaltninger, kan den ændre bestemmelserne i de særdirektiver og forordninger, der er anført i bilag IV, del I.

5.   Kommissionen vedtager de ændringer, der er nødvendige af hensyn til god administration, og især ændringer, der er nødvendige for at sikre indbyrdes sammenhæng mellem de særdirektiver og forordninger, der er anført i bilag IV, del I, samt deres sammenhæng med anden fællesskabsret.

6.   Når der i henhold til afgørelse 97/836/EF indføres nye UNECE-regulativer eller foretages ændringer i allerede eksisterende UNECE-regulativer, som Fællesskabet har tiltrådt, foretager Kommissionen de fornødne ændringer i bilagene til nærværende direktiv.

7.   Ved hvert nyt særdirektiv eller hver ny forordning skal der foretages de nødvendige ændringer i bilagene til nærværende direktiv.

8.   Bilagene til dette direktiv kan ændres gennem forordninger.

9.   Foranstaltningerne i denne artikel vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 40, stk. 2, da de har til formål at ændre ikke-væsentlige elementer i dette direktiv eller i særdirektiverne og forordningerne, bl.a. ved at supplere dem.

Artikel 40

Udvalg

1.   Kommissionen bistås af et udvalg benævnt »Det Tekniske Udvalg for Motorkøretøjer« (TCMV).

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1-4 og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

3.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

KAPITEL XVI

UDPEGELSE AF OG UNDERRETNING OM TEKNISKE TJENESTER

Artikel 41

Udpegelse af tekniske tjenester

1.   Når en medlemsstat udpeger en teknisk tjeneste, skal denne tjeneste overholde dette direktivs bestemmelser.

2.   Tekniske tjenester skal selv udføre eller føre tilsyn med de prøvninger, der kræves med henblik på godkendelse eller inspektioner som præciseret i dette direktiv eller i en retsakt, der er opført i bilag IV, medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse til alternative procedurer. De må ikke udføre prøvninger eller inspektioner, som de ikke er blevet behørigt udpeget til.

3.   Tekniske tjenester skal falde ind under en eller flere af følgende fire aktivitetskategorier afhængig af deres kompetenceområde:

a)

kategori A: tekniske tjenester, der i deres egne anlæg udfører de prøvninger, der er nævnt i dette direktiv og i de retsakter, der er opført i bilag IV

b)

kategori B: tekniske tjenester, der fører tilsyn med de prøvninger, der er nævnt i dette direktiv og i de retsakter, der er opført i bilag IV, og som udføres i fabrikantens eller tredjemands anlæg

c)

kategori C: tekniske tjenester, der foretager en regelmæssig vurdering og overvågning af fabrikantens procedurer til kontrol af produktionens overensstemmelse

d)

kategori D: tekniske tjenester, der fører tilsyn med eller udfører prøvninger eller inspektioner som led i overvågningen af produktionens overensstemmelse.

4.   Tekniske tjenester skal have passende færdigheder, specifik teknisk viden og dokumenteret erfaring på de specifikke områder, der er omfattet af dette direktiv og de retsakter, der er opført i bilag IV.

Derudover skal tekniske tjenester opfylde de standarder i tillæg 1 til bilag V, der er relevante for de aktiviteter, de udfører. Dette krav gælder dog ikke i forbindelse med sidste etape i den etapevise typegodkendelsesprocedure, der er nævnt i artikel 25, stk. 1.

5.   En godkendende myndighed kan fungere som teknisk tjeneste i forbindelse med en eller flere af de aktiviteter, der er nævnt i stk. 3.

6.   En fabrikant eller en underentreprenør, der handler på hans vegne, kan udpeges som teknisk tjeneste i forbindelse med kategori A-aktiviteter for så vidt angår de retsakter, der er opført i bilag XV.

Kommissionen ændrer om nødvendigt listen over disse retsakter efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 40, stk. 2.

7.   De enheder, der er nævnt i stk. 5 og 6, skal overholde bestemmelserne i denne artikel.

8.   Tekniske tjenester i tredjelande ud over dem, der er udpeget i overensstemmelse med stk. 6, må kun underrettes i henhold til artikel 43 inden for rammerne af en bilateral aftale mellem Fællesskabet og det pågældende tredjeland.

Artikel 42

Vurdering af tekniske tjenesters færdigheder

1.   De færdigheder, der er nævnt i artikel 41, skal fremgå af en vurderingsrapport udarbejdet af en kompetent myndighed. Denne kan omfatte et akkrediteringscertifikat udstedt af et akkrediteringsorgan.

2.   Den vurdering, der ligger til grund for rapporten i stk. 1, foretages efter bestemmelserne i tillæg 2 til bilag V.

Vurderingsrapporten revideres efter højst tre år.

3.   Vurderingsrapporten tilsendes Kommissionen på anmodning.

4.   Den godkendende myndighed, der fungerer som teknisk tjeneste, skal fremlægge dokumentation for overholdelse.

Denne omfatter en vurdering, der skal foretages af auditorer, der er uafhængige af den aktivitet, der vurderes. Sådanne auditorer kan være fra samme organisation, forudsat at de forvaltes uafhængigt af det personale, der udfører den vurderede aktivitet.

5.   En fabrikant eller en underentreprenør, der handler på hans vegne, som er udpeget som teknisk tjeneste, skal overholde de relevante bestemmelser i denne artikel.

Artikel 43

Underretningsprocedurer

1.   Medlemsstaterne underretter Kommissionen om navne og adresser, herunder e-mail-adresser, på de ansvarlige personer og om aktivitetskategorien for hver udpeget teknisk tjeneste. De underretter den om alle senere ændringer heri.

Det skal angives i underretningsdokumentet, for hvilke retsakter de tekniske tjenester er udpeget.

2.   En teknisk tjeneste må kun udføre de i artikel 41 beskrevne aktiviteter med henblik på typegodkendelse, hvis Kommissionen i forvejen er blevet underrettet herom.

3.   En teknisk tjeneste kan udpeges og gøres til genstand for underretning af flere medlemsstater uanset aktivitetskategori.

4.   Hvis en specifik organisation eller et kompetent organ, hvis aktivitet ikke er omfattet af artikel 41, skal udpeges i henhold til en retsakt, foretages underretningen efter bestemmelserne i nærværende artikel.

5.   Kommissionen offentliggør listen over og de nærmere oplysninger vedrørende godkendende myndigheder og tekniske tjenester på sit websted.

KAPITEL XVII

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 44

Overgangsbestemmelser

1.   I afventning af de nødvendige ændringer af dette direktiv med henblik på at indbefatte køretøjer, der endnu ikke er omfattet af det, eller for at supplere de administrative og tekniske bestemmelser vedrørende typegodkendelse af køretøjer, bortset fra køretøjer i klasse M1, fremstillet i små serier, og for at fastlægge harmoniserede administrative og tekniske bestemmelser for den individuelle godkendelsesprocedure, og i afventning af udløbet af de i artikel 45 nævnte overgangsperioder, fortsætter medlemsstaterne med at udstede nationale typegodkendelser for disse køretøjer, forudsat at de er baseret på de harmoniserede tekniske krav, der er fastlagt i dette direktiv.

2.   Efter ansøgning fra fabrikanten eller, hvis der er tale om en individuel godkendelse, fra køretøjets ejer, og efter fremlæggelse af de påkrævede oplysninger, udfylder og udsteder den pågældende medlemsstat typegodkendelsesattesten eller den individuelle godkendelsesattest. Attesten udstedes til ansøgeren.

For så vidt angår køretøjer af samme type accepterer de andre medlemsstater en bekræftet kopi som bevis for, at de krævede prøvninger er blevet gennemført.

3.   Hvis et bestemt køretøj, der er omfattet af en individuel godkendelse, skal registreres i en anden medlemsstat, kan denne medlemsstat af den godkendende myndighed, der har udstedt den individuelle godkendelse, kræve enhver form for yderligere oplysninger, der i detaljer angiver arten af de tekniske krav, som det pågældende køretøj opfylder.

4.   I afventning af gennemførelsen af harmoniseringen af medlemsstaternes registrerings- og beskatningssystemer for køretøjer, som er omfattet af nærværende direktiv, kan medlemsstaterne anvende nationale koder for at lette registrering og beskatning på deres område. Til dette formål kan medlemsstaterne underopdele de versioner, som fremgår af del II i bilag III, forudsat at de oplysninger, som lægges til grund for underopdelingen, fremgår direkte af informationspakken eller kan udledes heraf ved simpel beregning.

Artikel 45

Anvendelsesdatoer for EF-typegodkendelsen

1.   For så vidt angår EF-typegodkendelse udsteder medlemsstaterne EF-godkendelser for nye typer af køretøjer fra de datoer, der er anført i bilag XIX.

2.   På fabrikantens anmodning kan medlemsstaterne udstede EF-typegodkendelse for nye typer køretøjer fra den 29. april 2009.

3.   Indtil de datoer, der er angivet i fjerde kolonne i tabellen i bilag XIX, finder artikel 26, stk. 1, ikke anvendelse på nye køretøjer, for hvilke der er blevet udstedt national godkendelse før de datoer, der er anført i tredje kolonne i bilaget, eller for hvilke der ikke var nogen godkendelse.

4.   Efter anmodning fra fabrikanten og indtil de datoer, der er angivet i tredje kolonne, række 6 og 9, i tabellen i bilag XIX, udsteder medlemsstaterne fortsat nationale typegodkendelser som et alternativ til EF-typegodkendelse for køretøjer i klasse M2 eller M3 under forudsætning af, at disse køretøjer, deres systemer, komponenter og separate tekniske enheder er typegodkendt i overensstemmelse med de retsakter, der er opført i del I af bilag IV til dette direktiv.

5.   Dette direktiv medfører ikke, at en EF-typegodkendelse udstedt for køretøjer i klasse M1 før den 29. april 2009 er ugyldig, og forhindrer heller ikke udvidelsen af sådanne godkendelser.

6.   For så vidt angår EF-godkendelse af nye typer af systemer, komponenter eller separate tekniske enheder, anvender medlemsstaterne dette direktiv fra den 29. april 2009.

Dette direktiv medfører ikke, at en EF-typegodkendelse udstedt for systemer, komponenter eller separate tekniske enheder før den 29. april 2009 er ugyldig, og forhindrer heller ikke udvidelsen af sådanne godkendelser.

Artikel 46

Sanktioner

Medlemsstaterne fastsætter regler for, hvilke sanktioner der skal anvendes ved overtrædelse af bestemmelserne i dette direktiv, herunder navnlig de forbud, der er omhandlet i eller afledt af artikel 31, og af de retsakter, der er opført i bilag IV, del I, og træffer alle nødvendige foranstaltninger til deres iværksættelse. Sanktionerne skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning. Medlemsstaterne giver Kommissionen meddelelse om disse regler senest den 29. april 2009 og underretter den hurtigst muligt om alle senere ændringer.

Artikel 47

Vurdering

1.   Senest den 29. april 2011 underretter medlemsstaterne Kommissionen om anvendelsen af de typegodkendelsesprocedurer, der er fastlagt i dette direktiv, navnlig om den etapevise typegodkendelsesproces. Om nødvendigt foreslår Kommissionen de ændringer, der anses for påkrævede for at forbedre typegodkendelsesprocessen.

2.   På grundlag af underretningen i stk. 1 aflægger Kommissionen rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om anvendelsen af dette direktiv senest den 29. oktober 2011. Kommissionen kan om fornødent foreslå en udsættelse af de i artikel 45 fastsatte anvendelsesdatoer.

Artikel 48

Gennemførelse

1.   Medlemsstaterne vedtager og offentliggør inden den 29. april 2009 de nødvendige love og administrative bestemmelser for at efterkomme de indholdsmæssige ændringer i dette direktiv. De meddeler straks Kommissionen teksten til disse bestemmelser.

Medlemsstaterne anvender disse bestemmelser fra den 29. april 2009.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De skal også indeholde oplysning om, at henvisninger i gældende love og administrative bestemmelser til det direktiv, der ophæves ved nærværende direktiv, gælder som henvisninger til nærværende direktiv. De nærmere regler for henvisningen og affattelsen af den nævnte oplysning fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af nærværende direktiv.

Artikel 49

Ophævelse

Direktiv 70/156/EØF ophæves med virkning fra den 29. april 2009, uden at dette berører medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til de i bilag XX, del B, angivne frister for gennemførelse i national ret og anvendelse af direktiverne.

Henvisninger til det ophævede direktiv gælder som henvisninger til nærværende direktiv og læses efter sammenligningstabellen i bilag XXI.

Artikel 50

Ikrafttræden

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 51

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. september 2007.

På Europa-Parlamentets vegne

H.-G. PÖTTERING

Formand

På Rådets vegne

M. LOBO ANTUNES

Formand


(1)  EUT C 108 af 30.4.2004, s. 29.

(2)  Europa-Parlamentets udtalelse af 11. februar 2004 (EUT C 97 E af 22.4.2004, s. 370), Rådets fælles holdning af 11.12.2006 (EUT C 64 E af 20.3.2007, s. 1) og Europa-Parlamentets holdning af 10.5.2007 (endnu ikke offentliggjort i EUT). Rådets afgørelse af 23.7.2007.

(3)  EFT L 42 af 23.2.1970, s. 1. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007 (EUT L 171 af 29.6.2007, s. 1).

(4)  EFT L 225 af 10.8.1992, s. 1.

(5)  EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23. Ændret ved afgørelse 2006/512/EF (EUT L 200 af 22.7.2006, s. 11).

(6)  EFT L 346 af 17.12.1997, s. 78.

(7)  EFT L 11 af 15.1.2002, s. 4.

(8)  EUT L 171 af 29.6.2007, s. 1.

(9)  EUT C 321 af 31.12.2003, s. 1.

(10)  EUT L 171 af 9.7.2003, s. 1. Senest ændret ved Rådets direktiv 2006/96/EF (EUT L 363 af 20.12.2006, s. 81).

(11)  EFT L 124 af 9.5.2002, s. 1. Senest ændret ved Rådets direktiv 2006/96/EF.

(12)  EUT L 157 af 9.6.2006, s. 24.

(13)  EFT L 138 af 1.6.1999, s. 57. Senest ændret ved direktiv 2006/103/EF (EUT L 363 af 20.12.2006, s. 344).


BILAGSFORTEGNELSE

Bilag I

Fuldstændig liste over oplysninger til brug for EF-typegodkendelse af køretøjer

Bilag II

Definition af køretøjsklasser og køretøjstyper

Bilag III

Oplysningsskema til brug ved EF-typegodkendelse af køretøjer

Bilag IV

Liste over krav i forbindelse med EF-typegodkendelse af køretøjer

Tillæg:

Liste over krav i forbindelse med EF-typegodkendelse af køretøjer i klasse M1, fremstillet i små serier

Bilag V

Fremgangsmåde for EF-typegodkendelse af køretøjer

Tillæg 1:

Standarder, som skal overholdes af de enheder, der er nævnt i artikel 41

Tillæg 2:

Procedure for vurdering af tekniske tjenester

Bilag VI

EF-typegodkendelsesattest

Tillæg:

Liste over retsakter, som typen af køretøj er i overensstemmelse med

Bilag VII

Nummereringssystem for EF-typegodkendelsesattester

Tillæg:

EF-typegodkendelsesmærke for komponenter og separate tekniske enheder

Bilag VIII

Prøvningsresultater

Bilag IX

EF-overensstemmelseserklæring

Bilag X

Procedurer i forbindelse med produktionens overensstemmelse

Bilag XI

Beskaffenhed af køretøjer til særlig anvendelse og bestemmelser herfor

Tillæg 1:

Campingbiler, ambulancer og rustvogne

Tillæg 2:

Pansrede køretøjer

Tillæg 3:

Køretøjer med adgang for kørestole

Tillæg 4:

Andre køretøjer til særlig anvendelse (herunder campingvogne)

Tillæg 5:

Mobilkraner

Bilag XII

Grænser for små serier og restkøretøjer

Bilag XIII

Liste over dele eller udstyr, der udgør en betydelig risiko for den korrekte funktion af systemer, der er afgørende for køretøjets sikkerhed eller dets miljøpræstationer, krav til deres præstation, relevante prøvningsprocedurer, bestemmelser om mærkning og emballering

Bilag XIV

Liste over EF-typegodkendelser udstedt i henhold til retsakter

Bilag XV

Liste over retsakter, i forbindelse med hvilke en fabrikant kan udpeges som teknisk tjeneste

Bilag XVI

Liste over retsakter, i forbindelse med hvilke en fabrikant eller en teknisk tjeneste kan bruge virtuelle prøvningsmetoder

Tillæg 1:

Almindelige betingelser for virtuelle prøvningsmetoder

Tillæg 2:

Specifikke betingelser for virtuelle prøvningsmetoder

Bilag XVII

Procedurer, som skal anvendes ved trinvis EF-typegodkendelse

Tillæg:

Eksempel på supplerende fabrikationsskilt

Bilag XVIII

Oprindelsescertifikat for køretøj — Fabrikantens erklæring om basiskøretøj/delvis opbygget køretøj, for hvilket der ikke foreligger et overensstemmelseserklæringsnummer

Bilag XIX

Tidsplan for gennemførelsen af dette direktiv med hensyn til typegodkendelse

Bilag XX

Tidsfrister for gennemførelse af de ophævede direktiver i national ret

Bilag XXI

Sammenligningstabel

BILAG I

Fuldstændig liste over oplysninger til brug for EF-typegodkendelse af køretøjer

Alle oplysningsskemaer, der er nævnt i nærværende direktiv og i særdirektiverne eller forordningerne, må kun bestå af uddrag af denne fuldstændige liste og skal følge samme nummereringssystem.

Nedennævnte oplysninger skal forelægges i tre eksemplarer og omfatte en indholdsfortegnelse. Eventuelle tegninger skal forelægges i en passende målestok på A4-ark eller foldet til denne størrelse. Eventuelle fotografier skal være tilstrækkelig detaljerede.

Hvis systemer, komponenter eller separate tekniske enheder omfatter elektronisk styrede funktioner, anføres relevante funktionsspecifikationer.

(Forklarende bemærkninger findes på sidste side i dette bilag)

0.   ALMINDELIGE OPLYSNINGER

0.1.   Fabriksmærke (firmabetegnelse):

Type:

0.2.0.1.   Chassis:

0.2.0.2.   Karrosseri/færdigopbygget køretøj:

0.2.1.   Eventuel(le) handelsbetegnelse(r):

Typeidentifikationsmærker som markeret på køretøjet/komponent/separat teknisk enhed (b) (1):

0.3.0.1.   Chassis:

0.3.0.2.   Karrosseri/færdigopbygget køretøj:

Denne mærknings anbringelsessted:

0.3.1.1.   Chassis:

0.3.1.2.   Karrosseri/færdigopbygget køretøj:

Køretøjets klasse (c):

0.4.1.   Klassifikation efter, hvilket farligt gods køretøjet agtes benyttet til transport af:

0.5.   Fabrikantens navn og adresse:

Anbringelsessted og -måde for foreskrevne skilte og påskrifter, og anbringelsessted for køretøjets identifikationsnummer

0.6.1.   På chassiset:

0.6.2.   På karrosseriet:

0.7.   Anbringelsessted og -måde for EF-typegodkendelsesmærket for komponenter og separate tekniske enheder:

0.8.   Navn(e) og adresse(r) på samlefabrik(ker):

0.9.   Navn og adresse på fabrikantens befuldmægtigede repræsentant (i givet fald):

1.   KØRETØJETS ALMINDELIGE SPECIFIKATIONER

1.1.   Fotografier og/eller tegninger af et repræsentativt køretøj:

1.2.   Målskitse for hele køretøjet:

Antal aksler og hjul:

1.3.1.   Antal aksler med tvillingmontering samt anbringelse:

1.3.2.   Antal styrede aksler samt anbringelse:

1.3.3.   Drivaksler (antal, anbringelse, indbyrdes forbindelse):

1.4.   Chassis (hvis et sådant forefindes) (oversigtstegning):

1.5.   Længdedragermateriale (d):

1.6.   Motorens placering og montering:

1.7.   Førerhus (frembygget eller normalt) (z):

Højre- eller venstrestyring (1)

1.8.1.   Køretøjet er udstyret til højre-/venstrekørsel (1)

1.9.   Angiv, om motorkøretøjet er beregnet til at trække sættevogne eller andre påhængskøretøjer, samt om påhængskøretøjet er en sættevogn, en påhængsvogn med trækstang eller en kærre; angiv om køretøjet specielt er konstrueret til temperaturkontrolleret transport af gods:

2.   MASSE OG DIMENSIONER (e) (i kg og mm) (der henvises i givet fald til tegning)

Akselafstand(e) (ved fuld last) (f):

For sættevogne

2.1.1.1.   Afstand mellem hovedboltens akse og sættevognens bageste punkt:

2.1.1.2.   Største afstand mellem hovedboltens akse og ethvert punkt på forenden af sættevognen:

2.1.1.3.   Sættevognens akselafstand (som defineret i punkt 7.6.1.2. i bilag I til direktiv 97/27/EF):

For trækkende køretøjer til sættevogn

2.2.1.   Afstand mellem bagaksel og sættevognskoblingens akse (største og mindste; for delvis opbyggede køretøjer anføres tilladte værdier) (g):

2.2.2.   Den (standardiserede) sættevognskoblings største højde (h):

Sporvidde(r) og akselbredde(r)

2.3.1.   Sporvidde for hver styret aksel (i):

2.3.2.   Sporvidde for alle øvrige aksler (i):

2.3.3.   Bredde af den bredeste bagaksel:

2.3.4.   Bredde af den forreste aksel (målt ved dækkets yderste del, dog bortset fra dækkets udbuling tæt ved vejoverfladen):

Køretøjets hoveddimensioner (udvendige mål)

For chassis uden karrosseri

Længde (j):

2.4.1.1.1.   Største tilladte længde:

2.4.1.1.2.   Mindste tilladte længde:

Bredde (k):

2.4.1.2.1.   Største tilladte bredde:

2.4.1.2.2.   Mindste tilladte bredde:

2.4.1.3.   Højde (i køreklar stand (l) (ved ophæng med niveauregulering, angiv normal køreposition):

Overhæng fortil (m):

2.4.1.4.1.   Frigangsvinkel fortil (na): … grader

Overhæng bagtil (n):

2.4.1.5.1.   Frigangsvinkel bagtil (nb): … grader

2.4.1.5.2.   Koblingspunktets mindste og største tilladte overhæng (nd):

Frihøjde (som defineret i punkt 4.5. i bilag II, del A)

2.4.1.6.1.   Mellem akslerne:

2.4.1.6.2.   Under forakslen (-akslerne):

2.4.1.6.3.   Under bagakslen (-akslerne):

2.4.1.7.   Rampevinkel (nc): … grader

2.4.1.8.   Tilladt yderste placering af karrosseriets og/eller det indvendige udstyrs og/eller udstyrets og/eller lastens tyngdepunkt:

For chassis med karrosseri

Længde (j):

2.4.2.1.1.   Lastefladens længde:

Bredde (k):

2.4.2.2.1.   Vægtykkelse (for køretøjer, der specielt er konstrueret til temperaturkontrolleret transport af gods):

2.4.2.3.   Højde (i køreklar stand) (l) (ved ophæng med niveauregulering, angiv normal køreposition):

Overhæng fortil (m):

2.4.2.4.1.   Frigangsvinkel fortil (na): … grader

Overhæng bagtil (n):

2.4.2.5.1.   Frigangsvinkel bagtil (nb): … grader

2.4.2.5.2.   Koblingspunktets mindste og største tilladte overhæng (nd):

Frihøjde (som defineret i punkt 4.5 i bilag II, del A)

2.4.2.6.1.   Mellem akslerne:

2.4.2.6.2.   Under forakslen (-akslerne):

2.4.2.6.3.   Under bagakslen (-akslerne):

2.4.2.7.   Rampevinkel (nc): … grader

2.4.2.8.   Tilladte yderpunkter for placeringen af lastens tyngdepunkt (ved uensartet last):

2.4.2.9.   Beliggenheden af tyngdepunktet af køretøjet (M2 og M3) ved maksimal teknisk tilladt totallast, bestemt i længde-, tvær- og lodret retning:

For karrosseri godkendt uden chassis (køretøjer af klasse M2 og M3)

2.4.3.1.   Længde (j):

2.4.3.2.   Bredde (k):

2.4.3.3.   Nominel højde (i køreklar stand) (l) på den eller de typer af chassiser, som det er beregnet til (ved ophæng med niveauregulering, angiv normal køreposition):

Masse af chassis uden karrosseri (uden førerhus, kølevæske, smøremidler, brændstof, reservehjul, værktøj og fører):

2.5.1.   Denne masses fordeling på akslerne:

Masse af køretøj med karrosseri — og for trækkende køretøjer i andre klasser end M1, med koblingsanordning, hvis en sådan er monteret af fabrikanten — i køreklar stand, eller masse af chassis eller af chassis med førerhus uden karrosseri/koblingsanordning, hvis karrosseri og/eller koblingsanordning ikke monteres af fabrikanten, (med væsker, værktøj, eventuelt reservehjul og fører samt for busser ét personalemedlem, hvis der forefindes et sæde dertil i køretøjet) (o) (største og mindste for hver variant):

2.6.1.   Denne masses fordeling på akslerne og for kærre eller sættevogn belastning på koblingspunktet (største og mindste for hver variant):

For delvis opbygget køretøj, det færdigopbyggede køretøjs mindste masse som oplyst af fabrikanten:

2.7.1.   Denne masses fordeling på akslerne og for kærre eller sættevogn belastning på koblingspunktet:

Teknisk tilladt totalmasse som oplyst af fabrikanten (y) (*):

2.8.1.   Denne masses fordeling på akslerne og for kærre eller sættevogn belastning på koblingspunktet (*):

2.9.   Teknisk tilladt højeste masse på hver aksel:

2.10.   Teknisk tilladt højeste masse på hver akselgruppe:

For motorkøretøjers vedkommende, teknisk tilladt tilkoblet totalmasse af

2.11.1.   Påhængsvogn med trækstang:

2.11.2.   Sættevogn:

Kærre:

2.11.3.1.   Største forhold mellem koblingsoverhæng (p) og akselafstand:

2.11.3.2.   Største V-værdi: … kN

2.11.4.   Teknisk tilladt masse af vogntog (*):

2.11.5.   Køretøjet er/er ikke (1) egnet til bugsering (punkt 1.2 i bilag II til direktiv 77/389/EØF)

2.11.6.   Tilladt masse af påhængskøretøj uden bremser:

Teknisk tilladt største lodrette belastning/masse på køretøjets koblingspunkt

2.12.1.   For motorkøretøjet:

2.12.2.   For sættevogn eller kærre:

2.12.3.   Største tilladte masse af koblingsanordningen (hvis den ikke monteres af fabrikanten):

2.13.   Cirkelsporets areal:

Forholdet motoreffekt/tilladt totalmasse: … kW/kg

2.14.1.   Forholdet motoreffekt/teknisk tilladt totalmasse af vogntoget (som defineret i punkt 7.10. i bilag I til direktiv 97/27/EF): … kW/kg

2.15.   Største stigning ved igangsætning (køretøj alene) (+++): … %

Påregnede tilladte masser ved registrering/ibrugtagning (ikke obligatorisk: hvis der anføres værdier for disse størrelser, skal de være kontrolleret efter forskrifterne i bilag IV til direktiv 97/27/EF):

2.16.1.   Påregnet tilladt totalmasse ved registrering/ibrugtagning (der kan anføres forskellige angivelser for hver teknisk konfiguration (#)):

2.16.2.   Påregnet tilladt akseltryk pr. aksel ved registrering/ibrugtagning, og for kærre og sættevogn påregnet tilladt belastning på koblingspunktet ved registrering/ibrugtagning som oplyst af fabrikanten, hvis den er mindre end den teknisk tilladte belastning på koblingspunktet (der kan anføres forskellige angivelser for hver teknisk konfiguration (#)):

2.16.3.   Påregnet tilladt akseltryk pr. akselgruppe ved registrering/ibrugtagning (der kan anføres forskellige angivelser for hver teknisk konfiguration (#)):

2.16.4.   Påregnet tilladt tilkoblet masse ved registrering/ibrugtagning (der kan anføres forskellige angivelser for hver teknisk konfiguration (#)):

2.16.5.   Påregnet tilladt totalmasse af vogntoget ved registrering/ibrugtagning (der kan anføres forskellige angivelser for hver teknisk konfiguration (#)):

3.   MOTOR(q) (For køretøjer, som kan fremdrives enten af benzin, diesel osv., eller kombineret med andet brændstof, gentages punkterne (+)).

Fabrikant:

3.1.1.   Fabrikationskode som markeret på motoren:

Forbrændingsmotor

Specifikke motoroplysninger

3.2.1.1.   Funktionsprincip: styret tænding/kompressionstænding, firetakt/totakt (1)

Antal cylindre og cylinderarrangement:

3.2.1.2.1.   Boring: (r): … mm

3.2.1.2.2.   Slaglængde: (r): … mm

3.2.1.2.3.   Tændingsrækkefølge:

3.2.1.3.   Slagvolumen (s): … cm3

3.2.1.4.   Volumetrisk kompressionsforhold (2):

3.2.1.5.   Tegninger af forbrændingskammer, stempelkrone og, for motorer med styret tænding, stempelringe:

Normal tomgangshastighed (2): … min–1

3.2.1.6.1.   Forhøjet tomgangshastighed (2): … min-1

3.2.1.7.   Carbonmonoxidindhold efter volumen i udstødningsgas ved tomgang (2): … % som oplyst af fabrikanten (kun motorer med styret tænding)

3.2.1.8.   Største nettoeffekt: (t): … kW ved … min–1 (som oplyst af fabrikanten)

3.2.1.9.   Højeste tilladte motoromdrejningshastighed som foreskrevet af fabrikanten: … min –1

3.2.1.10.   Største nettodrejningsmoment (t): … Nm ved … min –1 (som oplyst af fabrikanten)

Brændstof: diesel/benzin/LPG/NG/ethanol … (1)

3.2.2.1.   Oktantal, blyholdig:

3.2.2.2.   Oktantal, blyfri:

3.2.2.3.   Brændstofbeholderens påfyldningsstuds: snæver åbning/mærkat (1)

Brændstofbeholder(e)

Hovedbrændstofbeholder(e)

3.2.3.1.1.   Antal, volumen, materiale:

3.2.3.1.2.   Tegning og teknisk beskrivelse af brændstofbeholder(e) med alle tilslutninger og rør til udluftning, låse, ventiler, fastgørelsesanordninger:

3.2.3.1.3.   Tegning, der tydeligt viser brændstofbeholderens (-beholdernes) placering i køretøjet:

Reservebeholder(e) til brændstof

3.2.3.2.1.   Antal, volumen, materiale:

3.2.3.2.2.   Tegning og teknisk beskrivelse af reservebrændstofbeholder(e) med alle tilslutninger og rør til udluftning, låse, ventiler, fastgørelsesanordninger:

3.2.3.2.3.   Tegning, der tydeligt viser reservebrændstofbeholderens (-beholdernes) placering i køretøjet:

Brændstoftilførsel

Ved karburator(er): ja/nej (1)

3.2.4.1.1.   Fabrikat(er):

3.2.4.1.2.   Type(r):

3.2.4.1.3.   Antal:

Indstillinger (2)

3.2.4.1.4.1.

Dyser: …

Eller en kurve over brændstoftilførslen vist mod luftindsugning og indstillinger, der kræves for at opretholde kurven.

3.2.4.1.4.2.

Venturier: …

3.2.4.1.4.3.

Svømmerniveau: …

3.2.4.1.4.4.

Svømmerens masse: …

3.2.4.1.4.5.

Svømmernål: …

Koldstartsystem: manuelt/automatisk (1)

3.2 4.1.5.1.   Funktionsprincip(per):

3.2.4.1.5.2.   Funktionsgrænser/indstillinger (1) (2)

Ved brændstofindsprøjtning (kun kompressionstænding): ja/nej (1)

3.2.4.2.1.   Beskrivelse af systemet:

3.2.4.2.2.   Funktionsprincip: direkte indsprøjtning/forkammer/turbulenskammer (1)

Indsprøjtningspumpe

3.2.4.2.3.1.   Fabrikat(er):

3.2.4.2.3.2.   Type(r):

3.2.4.2.3.3.   Største brændstoftilførsel (1) (2): … mm3/takt eller omdrejning ved pumpehastighed på: … min–1 eller alternativt et karakteristikdiagram:

3.2.4.2.3.4.   Indsprøjtningsindstilling (2):

3.2.4.2.3.5.   Kurve over indsprøjtningsforstilling (2):

3.2.4.2.3.6.   Kalibreringsprocedure: prøvebænk/motor (1)

Regulator

3.2.4.2.4.1.   Type:

Afskæringspunkt

3.2.4.2.4.2.1.   Afskæringspunkt under belastning: … min–1

3.2.4.2.4.2.2.   Afskæringspunkt uden belastning: … min–1

Indsprøjtningsrør

3.2.4.2.5.1.   Længde: … mm

3.2.4.2.5.2.   Indvendig diameter: … mm

Indsprøjtningsdyse(r) eller -ventil(er)

3.2.4.2.6.1.   Fabrikat(er):

3.2.4.2.6.2.   Type(r):

3.2.4.2.6.3.   Åbningstryk (2): … kPa eller karakteristikdiagram (2):

Koldstartsystem

3.2.4.2.7.1.   Fabrikat(er):

3.2.4.2.7.2.   Type(r):

3.2.4.2.7.3.   Beskrivelse:

Hjælpestartanordning

3.2.4.2.8.1.   Fabrikat(er):

3.2.4.2.8.2.   Type(r):

3.2.4.2.8.3.   Beskrivelse af systemet:

Elektronisk styreenhed

3.2.4.2.9.1.   Fabrikat(er):

3.2.4.2.9.2.   Beskrivelse af systemet:

Ved brændstofindsprøjtning (kun styret tænding): ja/nej (1)

3.2.4.3.1.   Funktionsprincip: Indsugningsmanifold (singlepoint/multipointindsprøjtning (1))/direkte indsprøjtning/andet (angiv nærmere) (1)

3.2.4.3.2.   Fabrikat(er):

3.2.4.3.3.   Type(r):

Beskrivelse af systemet

3.2.4.3.4.1.

Styreenhedens type eller nummer: …

For systemer, der ikke har kontinuerlig indsprøjtning, anføres tilsvarende detaljer.

3.2.4.3.4.2.

Brændstofregulatorens type: …

3.2.4.3.4.3.

Luftflowfølerens type: …

3.2.4.3.4.4.

Brændstoffordelerens type: …

3.2.4.3.4.5.

Trykregulatorens type: …

3.2.4.3.4.6.

Mikroomskifterens type: …

3.2.4.3.4.7.

Tomgangsskruens type: …

3.2.4.3.4.8.

Gasspjældhusets type: …

3.2.4.3.4.9.

Vandtemperaturfølerens type: …

3.2.4.3.4.10.   Lufttemperaturfølerens type: …

3.2.4.3.4.11.   Lufttemperaturomskifterens type: …

3.2.4.3.5.   Indsprøjtningsdyser eller -ventiler: Åbningstryk (2): … kPa eller karakteristikdiagram:

3.2.4.3.6.   Indsprøjtningsindstilling:

Koldstartsystem

3.2.4.3.7.1.   Funktionsprincip(per):

3.2.4.3.7.2.   Funktionsgrænser/indstillinger (1) (2):

Fødepumpe

3.2.4.4.1.   Tryk (2) … kPa eller karakteristikdiagram (2):

Elektrisk system

3.2.5.1.   Nominel spænding: … V, positiv/negativ tilslutning til stel (1)

Generator

3.2.5.2.1.   Type:

3.2.5.2.2.   Nominel effekt: … VA

Tænding

3.2.6.1.   Fabrikat(er):

3.2.6.2.   Type(r):

3.2.6.3.   Funktionsprincip:

3.2.6.4.   Kurve over tændingsforstilling (2):

3.2.6.5.   Statisk fortænding (2): … grader før stemplets topstilling

3.2.6.6.   Gnistgab (2): … mm

3.2.6.7.   Kamvinkel (2): … grader

Kølesystem: væske/luft (1)

3.2.7.1.   Nominel indstilling af motortemperaturstyringsmekanisme

Væske

3.2.7.2.1.   Væskens art:

3.2.7.2.2.   Cirkulationspumpe(r): ja/nej (1)

Karakteristika: eller

3.2.7.2.3.1.   Fabrikat(er):

3.2.7.2.3.2.   Type(r):

3.2.7.2.4.   Drevudvekslingsforhold:

3.2.7.2.5.   Beskrivelse af ventilator og dennes drivmekanisme:

Luft

3.2.7.3.1.   Blæser: ja/nej (1)

Karakteristika: eller

3.2.7.3.2.1.   Fabrikat(er):

3.2.7.3.2.2.   Type(r):

3.2.7.3.3.   Drevudvekslingsforhold:

Indsugningssystem

Tryklader: ja/nej (1)

3.2.8.1.1.   Fabrikat(er):

3.2.8.1.2.   Type(r):

3.2.8.1.3.   Beskrivelse af systemet (f.eks. største ladetryk): … kPa; eventuel ladetrykventil:

3.2.8.2.   Ladeluftkøler: ja/nej (1)

3.2.8.3.   Indsugningsundertryk ved nominel motoromdrejningshastighed og 100 % belastning

tilladt minimumværdi: … kPa

tilladt maksimumværdi: … kPa

Beskrivelse og tegninger af luftindtagsrør og tilhørende dele (overtrykskammer, opvarmningsanordning, supplerende luftindtag osv.):

3.2.8.4.1.   Beskrivelse af indsugningsmanifold (inklusive tegninger og/eller fotografier):

Luftfilter, tegninger:, eller

3.2.8.4.2.1.   Fabrikat(er):

3.2.8.4.2.2.   Type(r):

Indsugningslyddæmper, tegninger:, eller

3.2.8.4.3.1.   Fabrikat(er):

3.2.8.4.3.2.   Type(r):

Udstødningssystem

3.2.9.1.   Beskrivelse og/eller tegninger af udstødningsmanifold:

3.2.9.2.   Beskrivelse og/eller tegninger af udstødningssystem:

3.2.9.3.   Største tilladte udstødningsmodtryk ved nominel motoromdrejningshastighed og 100 % belastning: … kPa

3.2.9.4.   Udstødningslyddæmper(e): For forreste, midterste, bageste lyddæmper: konstruktion, type, mærkning; hvis relevant for ekstern støj: støjdæmpende foranstaltninger i motorrum og på motor:

3.2.9.5.   Placering af udstødningsrørets afgangsåbning:

3.2.9.6.   Udstødningslyddæmper, som indeholder fibermaterialer:

3.2.10.   Mindste tværsnitsareal af indsugnings- og udstødningsporte:

Ventilindstilling eller tilsvarende data

3.2.11.1.   Største ventilløft, åbnings- og lukkevinkler eller, for alternative distributionssystemer, nærmere angivelse af indstilling, i forhold til dødpunkter:

3.2.11.2.   Reference- og/eller indstillingsspillerum (1):

Foranstaltninger mod luftforurening

3.2.12.1.   Anordning til recirkulation af krumtaphusgasser (beskrivelse og tegninger):

Supplerende forureningsbekæmpende anordninger (hvis sådanne forefindes og ikke er omfattet af en anden rubrik)

Katalysator: ja/nej (1)

3.2.12.2.1.1.   Antal katalysatorer og katalysatorelementer:

3.2.12.2.1.2.   Katalysatorens (katalysatorernes) dimensioner, form og volumen:

3.2.12.2.1.3.   Arten af den katalytiske virkning:

3.2.12.2.1.4.   Samlet mængde ædelmetal:

3.2.12.2.1.5.   Relativ koncentration:

3.2.12.2.1.6.   Bærer (struktur og materiale):

3.2.12.2.1.7.   Celletæthed:

3.2.12.2.1.8.   Katalysatorbeholdertype:

3.2.12.2.1.9.   Katalysatorens (katalysatorernes) placering (sted og referenceafstand i udstødningssystemet):

3.2.12.2.1.10.   Varmeskærm: ja/nej (1)

Lambda-sonde: ja/nej (1)

3.2.12.2.2.1.   Type:

3.2.12.2.2.2.   Placering:

3.2.12.2.2.3.   Arbejdsområde:

Lufttilførsel: ja/nej (1)

3.2.12.2.3.1.   Type (pulserende luft, luftpumpe, o.lign.):

Recirkulation af udstødningsgas: ja/nej (1)

3.2.12.2.4.1.   Karakteristika (flowhastighed, mv.):

System til begrænsning af emission ved fordampning: ja/nej (1)

3.2.12.2.5.1.   Detaljeret beskrivelse af anordningerne og af deres indstilling:

3.2.12.2.5.2.   Tegning af fordampningsbegrænsningssystemet:

3.2.12.2.5.3.   Tegning af beholder med aktivt kul:

3.2.12.2.5.4.   Masse af tørt aktivt kul: … g

3.2.12.2.5.5.   Skitse af brændstofbeholder med angivelse af volumen og materiale:

3.2.12.2.5.6.   Tegning af varmeskærm mellem brændstofbeholder og udstødningssystem:

Partikelfilter: ja/nej (1)

3.2.12.2.6.1.   Partikelfilterets dimensioner, form og volumen:

3.2.12.2.6.2.   Partikelfilterets type og konstruktion:

3.2.12.2.6.3.   Placering (referenceafstand i udstødningssystemet):

3.2.12.2.6.4.   Regenereringsmetode eller -system, beskrivelse og/eller tegning:

Egendiagnosesystem: ja/nej (1)

3.2.12.2.7.1.   Beskrivelse og/eller tegninger af fejlindikator:

3.2.12.2.7.2.   Fortegnelse over alle komponenter, der overvåges af egendiagnosesystemet, og disses formål:

Beskrivelse (virkningsprincip) for

Motorer med styret tænding (1)

3.2.12.2.7.3.1.1.   Overvågning af katalysator (1):

3.2.12.2.7.3.1.2.   Detektion af fejltænding (1):

3.2.12.2.7.3.1.3.   Overvågning af lambda-sonde (1):

3.2.12.2.7.3.1.4.   Andre komponenter, der overvåges af egendiagnosesystemet (1):

Motorer med kompressionstænding (1)

3.2.12.2.7.3.2.1.   Overvågning af katalysator (1):

3.2.12.2.7.3.2.2.   Overvågning af partikelfilter (1):

3.2.12.2.7.3.2.3.   Overvågning af elektronisk brændstofsystem (1):

3.2.12.2.7.3.2.4.   Andre komponenter, der overvåges af egendiagnosesystemet (1):

3.2.12.2.7.4.   Kriterier for aktivering af fejlindikator (fast antal kørecyklusser eller statistisk metode):

3.2.12.2.7.5.   Fortegnelse over alle anvendte koder for og formater af egendiagnosemeddelelser (med forklaring af hver):

3.2.12.2.8.   Andre systemer (beskrivelse og funktionsmåde):

3.2.13.   Absorptionskoefficientsymbolets placering (kun for motorer med kompressionstænding):

3.2.14.   Nærmere oplysninger om eventuelle anordninger, der er beregnet til at påvirke brændstoføkonomien (hvis disse ikke er omfattet af andre rubrikker):

LPG-brændstofsystem: ja/nej (1)

3.2.15.1.   EF-typegodkendelsesnummer i henhold til direktiv 70/221/EØF (når direktivet er ændret, således at det omfatter tanke til gasformigt brændstof):

Elektronisk motorstyreenhed for LPG-drift:

3.2.15.2.1.   Fabrikat(er):

3.2.15.2.2.   Type(r):

3.2.15.2.3.   Justeringsmuligheder, som vedrører emissioner:

Anden dokumentation

3.2.15.3.1.   Beskrivelse af beskyttelsen af katalysatoren ved omskift mellem benzin og LPG:

3.2.15.3.2.   Systemets udformning (elektriske forbindelser, vakuumforbindelser, kompensationsslanger, mv.):

3.2.15.3.3.   Tegning af symbol:

NG-brændstofsystem: ja/nej (1)

3.2.16.1.   EF-typegodkendelsesnummer i henhold til direktiv 70/221/EØF (når direktivet er ændret, således at det omfatter tanke til gasformigt brændstof):

Elektronisk motorstyreenhed for NG-drift

3.2.16.2.1.   Fabrikat(er):

3.2.16.2.2.   Type(r):

3.2.16.2.3.   Justeringsmuligheder, som vedrører emissioner:

Yderligere dokumentation

3.2.16.3.1.   Beskrivelse af katalysatorens beskyttelse ved omskift mellem benzin og NG:

3.2.16.3.2.   Systemets udformning (elektriske forbindelser, vakuumforbindelser, kompensationsslanger mv.):

3.2.16.3.3.   Tegning af symbol:

Elektromotor

Type (vinding, magnetisering):

3.3.1.1.   Maksimal timeeffekt: … kW

3.3.1.2.   Driftsspænding: … V

Batteri

3.3.2.1.   Antal celler:

3.3.2.2.   Masse: … kg

3.3.2.3.   Kapacitet: … Ah (amperetimer)

3.3.2.4.   Placering:

3.4.   Andre forbrændings- eller elektromotorer eller kombinationer heraf (nærmere oplysninger om disse motorers konstruktion):

CO2-emission/brændstofforbrug (u) (angivet af fabrikanten)

CO2-emission

3.5.1.1.   CO2-emission (bykørsel): … g/km

3.5.1.2.   CO2-emission (landevejskørsel): … g/km

3.5.1.3.   CO2-emission (kombineret by- og landevejskørsel): … g/km

Brændstofforbrug

3.5.2.1.   Brændstofforbrug (bykørsel): … l/100 km/m3/100 km (1)

3.5.2.2.   Brændstofforbrug (landevejskørsel): … l/100 km/m3/100 km (1)

3.5.2.3.   Brændstofforbrug (kombineret by- og landevejskørsel): … 1/100 km/m3 /100 km (1)

De af fabrikanten tilladte temperaturer

Kølesystem

3.6.1.1.   Væskekøling

Største temperatur ved afgangsåbning: … K

Luftkøling

3.6.1.2.1.   Referencepunkt:

3.6.1.2.2.   Største temperatur ved referencepunkt: … K

3.6.2.   Største afgangstemperatur i ladeluft fra ladeluftkøler: … K

3.6.3.   Største udstødningstemperatur ved det punkt i udstødningsrøret (-rørene), der støder op til udstødningsmanifoldens afgangsflange(r): … K

3.6.4.   Brændstoftemperatur

mindste: … K

største: … K

3.6.5.   Smøremidlets temperatur

mindste: … K

største: … K

Motordrevet udstyr

Største tilladte effekt, der optages af motordrevet udstyr som specificeret i punkt 5.1.1. i bilag I til direktiv 80/1269/EØF og under de deri anførte driftsbetingelser, ved hver af de punkt 4.1. i bilag III til direktiv 88/77/EØF fastsatte motorhastigheder

3.7.1.   Tomgang: … kW

3.7.2.   Middel: … kW

3.7.3.   Nominel: … kW

Smøresystem

Beskrivelse af systemet

3.8.1.1.   Smøremiddelbeholderens placering:

3.8.1.2.   Fødesystem (ved pumpe/indsprøjtning i indsugning/blanding med brændstof osv.) (1)

Smørepumpe

3.8.2.1.   Fabrikat(er):

3.8.2.2.   Type(r):

Blanding med brændstof

3.8.3.1.   Procent:

Oliekøler: ja/nej (1)

Tegning(er):,

eller

3.8.4.1.1.   Fabrikat(er):

3.8.4.1.2.   Type(r):

3.9.   GASDREVNE MOTORER (for systemer med anden indretning gives tilsvarende oplysninger).

3.9.1.   Brændstof: LPG/NG-H/NG-L/NG-HL (1)

Trykregulator(er) eller fordamper/trykregulator(er) (1)

3.9.2.1.   Fabrikat(er):

3.9.2.2.   Type(r):

3.9.2.3.   Antal trykreduktionstrin:

3.9.2.4.   Tryk i sluttrin

minimum: … kPa

maksimum: … kPa

3.9.2.5.   Antal hovedjusterpunkter:

3.9.2.6.   Antal tomgangsjusterpunkter:

3.9.2.7.   EF-typegodkendelsesnummer i henhold til …/…/EF:

Brændstofsystem: Blandingsenhed/gasindsprøjtning/væskeindsprøjtning/direkte indsprøjtning (1)

3.9.3.1.   Regulering af blandingsstyrke:

3.9.3.2.   Systembeskrivelse og/eller diagram og tegninger:

3.9.3.3.   EF-typegodkendelsesnummer i henhold til …/…/EF:

Blandingsenhed

3.9.4.1.   Antal:

3.9.4.2.   Fabrikat(er):

3.9.4.3.   Type(r):

3.9.4.4.   Anbringelsessted:

3.9.4.5.   Justeringsmuligheder:

3.9.4.6.   EF-typegodkendelsesnummer i henhold til …/…/EF:

Indsprøjtning i indsugningsmanifold

3.9.5.1.   Indsprøjtning: Singlepoint/multipoint (1)

3.9.5.2.   Indsprøjtning: Kontinuerlig/simultan/sekventiel (1)

Indsprøjtningsudstyr

3.9.5.3.1.   Fabrikat(er):

3.9.5.3.2.   Type(r):

3.9.5.3.3.   Justeringsmuligheder:

3.9.5.3.4.   EF-typegodkendelsesnummer i henhold til …/…/EF:

Eventuel fødepumpe

3.9.5.4.1.   Fabrikat(er):

3.9.5.4.2.   Type(r):

3.9.5.4.3.   EF-typegodkendelsesnummer i henhold til …/…/EF:

Indsprøjtningsdyse(r) eller -ventil(er)

3.9.5.5.1.   Fabrikat(er):

3.9.5.5.2.   Type(r):

3.9.5.5.3.   EF-typegodkendelsesnummer i henhold til …/…/EF:

Direkte indsprøjtning

Indsprøjtningspumpe/trykregulator (1)

3.9.6.1.1.   Fabrikat(er):

3.9.6.1.2.   Type(r):

3.9.6.1.3.   Indsprøjtningsindstilling:

3.9.6.1.4.   EF-typegodkendelsesnummer i henhold til …/…/EF:

Indsprøjtningsdyse(r) eller -ventil(er)

3.9.6.2.1.   Fabrikat(er):

3.9.6.2.2.   Type(r):

3.9.6.2.3.   Åbningstryk eller karakteristikdiagram (2):

3.9.6.2.4.   EF-typegodkendelsesnummer i henhold til …/…/EF:

Elektronisk styreenhed

3.9.7.1.   Fabrikat(er):

3.9.7.2.   Type(r):

3.9.7.3.   Justeringsmuligheder:

Særligt udstyr til NG-brændstof

Variant 1 (kun ved godkendelse af motorer til flere nærmere angivne brændstofsammensætninger)

3.9.8.1.1.   Brændstofsammensætning:

methan (CH4): Basis: … mol % min. … mol % maks. … mol %

ethan (C2H6): Basis: … mol % min. … mol % maks. … mol %

propan (C3H8): Basis: … mol % min. … mol % maks. … mol %

butan (C4H10): Basis: … mol % min. … mol % maks. … mol %

C5/C5+: Basis: … mol % min. … mol %. maks. … mol %

oxygen (O2): Basis: … mol % min. … mol % maks. … mol %

inaktive (N2, He osv.): Basis: … mol % min. … mol % maks. … mol %

Indsprøjtningsdyse(r) eller -ventil(er)

3.9.8.1.2.1.   Fabrikat(er):

3.9.8.1.2.2.   Type(r):

3.9.8.1.3.   Andet (i givet fald):

3.9.8.1.4.   Brændstoftemperatur

minimum: … K

maksimum: … K

for gasdrevne motorer, ved trykregulatorens sluttrin.

3.9.8.1.5.   Brændstoftryk

minimum: … kPa

maksimum: … kPa

kun for NG-drevne motorer, ved trykregulatorens sluttrin

3.9.8.2.   Variant 2 (kun ved godkendelse til flere nærmere bestemte brændstofsammensætninger)

4.   TRANSMISSION (v)

4.1.   Tegning af transmissionen:

Type (mekanisk/hydraulisk/elektrisk osv.):

4.2.1.   Kort beskrivelse af eventuelle elektriske/elektroniske komponenter:

Inertimoment af motorsvinghjul:

4.3.1.   Supplerende inertimoment, uden noget gear indrykket:

Kobling (type):

4.4.1.   Største momentomformning:

Gearkasse

4.5.1.   Type (manuel/automatisk/CVT (trinløst variabel transmission)) (1)

4.5.2.   Placering i forhold til motor:

4.5.3.   Betjeningsmåde:

4.6.   Gearudvekslingsforhold

Gear

Udvekslingsforhold i gearkasse (forhold mellem motorens og gearkasseudgangsakslens omdrejningshastighed)

Endeligt udvekslingsforhold (forhold mellem gearkasseudgangsakslens og de drivende hjuls omdrejningshastighed)

Totalt udvekslingsforhold

Største for CVT

 

 

 

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Mindste for CVT

 

 

 

Bakgear

 

 

 

4.7.   Køretøjets tophastighed (i km/h) (w):

Speedometer (for fartskriver angives kun godkendelsesmærke)

4.8.1.   Funktionsprincip og beskrivelse af drivmekanismen:

4.8.2.   Instrumentets konstant:

4.8.3.   Målemekanismens tolerance (i henhold til punkt 2.1.3. i bilag II til direktiv 75/443/EØF):

4.8.4.   Totalt udvekslingsforhold af drevtransmissionen (i henhold til punkt 2.1.2. i bilag II til direktiv 75/443/EØF), eller tilsvarende data:

4.8.5.   Diagram over speedometerskalaen eller andre former for visning:

4.9.   Differentialespærre: ja/nej/ekstraudstyr (1)

5.   AKSLER

5.1.   Beskrivelse af hver enkelt aksel:

5.2.   Fabrikat:

5.3.   Type:

5.4.   Placering af løftbare aksler:

5.5.   Placering af belastbare aksler:

6.   HJULOPHÆNG

6.1.   Tegning af ophængssystemet:

Type og konstruktion af ophæng for hver aksel, akselgruppe eller hjul:

6.2.1.   Niveauregulering: ja/nej/ekstraudstyr (1)

6.2.2.   Kort beskrivelse af eventuelle elektriske/elektroniske komponenter:

Luftaffjedring af drivaksel (-aksler): ja/nej (1)

6.2.3.1.   Affjedring af drivaksel (-aksler) svarende til luftaffjedring: ja/nej (1)

6.2.3.2.   Frekvens og dæmpning af svingningerne i den affjedrede masse:

6.3.   Specifikationer for ophængets fjedrende dele (konstruktion, materialeegenskaber og dimensioner):

6.4.   Krængningsstabilisatorer: ja/nej/ekstraudstyr (1)

6.5.   Støddæmpere: ja/nej/ekstraudstyr (1)

Dæk og hjul

Dæk/hjulkombination(er) (for dæk anføres dimensionsbetegnelsen, mindste belastningstal og symbol for mindste hastighedskategori; for dæk af kategori Z bestemt til montering på køretøjer med maksimalhastighed over 300 km/h gives tilsvarende oplysninger; for hjul anføres fælgdimension(er) og indpresningsdybde(r))

Aksler

6.6.1.1.1.   Aksel 1:

6.6.1.1.2.   Aksel 2:

osv.

6.6.1.2.   Eventuelt reservehjul:

Øvre og nedre grænse for rulleradius

6.6.2.1.   Aksel 1:

6.6.2.2.   Aksel 2:

osv.

6.6.3.   Dæktryk anbefalet af køretøjsfabrikanten: … kPa

6.6.4.   Snekæde/dæk/hjulkombination, som fabrikanten anbefaler som egnet til foraksel og/eller bagaksel på køretøjstypen:

6.6.5.   Kort beskrivelse af eventuelt reservehjul til midlertidig brug:

7.   STYREAPPARAT

7.1.   Skematisk diagram over den (de) styrede aksel (aksler), som viser styreapparatets geometri:

Transmission og betjeningsorgan

7.2.1.   Styretransmissionens art (specificeres for henholdsvis for- og baghjul):

Forbindelse til hjulene (herunder af anden art end mekanisk; specificeres for henholdsvis for- og baghjul):

7.2.2.1.   Kort beskrivelse af eventuelle elektriske/elektroniske komponenter:

Eventuel servoforstærkning:

7.2.3.1.   Funktionsprincip og -diagram, fabrikat(er) og type(r):

7.2.4.   Diagram over hele styreapparatet med angivelse af, hvor på køretøjet de forskellige anordninger, der påvirker køretøjets styring, er placeret:

7.2.5.   Skematisk(e) diagram(mer) over styreapparatets betjeningsorgan(er):

7.2.6.   Eventuelle indstillingsmuligheder og indstillingsmåde for styreapparatets betjeningsorgan:

Hjulenes største drejningsvinkel

7.3.1.   Til højre: … grader; antal ratomdrejninger (eller tilsvarende data):

7.3.2.   Til venstre: … grader; antal ratomdrejninger (eller tilsvarende data):

8.   BREMSER

Følgende nærmere oplysninger, herunder i givet fald identifikationsmuligheder:

8.1.   Bremsetype og -karakteristik (som defineret i punkt 1.6. i bilag I til direktiv 71/320/EØF) med tegning (f.eks. tromler eller skiver, bremsede hjul, forbindelse til bremsede hjul, bremseskoenes/-klodsernes/-belægningernes fabrikat og type, effektivt bremseareal, radius af tromler, sko eller skiver, bremsetromlernes masse, justeringsanordninger, relevante dele af aksel (aksler) og hjulophæng):

Funktionsdiagram, beskrivelse og/eller tegning af følgende bremsesystemer (som defineret i punkt 1.2. i bilag I til direktiv 71/320/EØF) med f.eks. transmission og betjening (konstruktion, justering, pedalkraft, betjeningsanordningens tilgængelighed og anbringelse, skraldemekanisme ved mekanisk transmission, karakteristik for forbindelsesanordningens hoveddele, cylindre, stempler og bremsecylindre, eller tilsvarende komponenter ved elektriske bremsesystemer)

8.2.1.   Driftsbremsesystem:

8.2.2.   Nødbremsesystem:

8.2.3.   Parkeringsbremsesystem:

8.2.4.   Eventuelt yderligere bremsesystem:

8.2.5.   Bremsesystem, der aktiveres automatisk ved brud på påhængskøretøjstilkoblingen:

8.3.   Betjening og transmission af bremsesystemer til påhængskøretøjer på køretøjer, der er beregnet til at trække et påhængskøretøj:

8.4.   Køretøjet er udstyret til at trække et påhængskøretøj med elektrisk/pneumatisk/hydraulisk (1) driftsbremse: ja/nej (1)

Blokeringsfri bremser: ja/nej/ekstraudstyr (1)

8.5.1.   For køretøjer med blokeringsfrie bremser, beskrivelse af systemets funktion (herunder elektroniske dele), blokdiagram over de elektriske forbindelser samt diagram over hydraulik- eller trykluftkredsløbet:

8.6.   Beregning og kurver i henhold til tillægget til punkt 1.1.4.2. i bilag II til direktiv 71/320/EØF (i de relevante tilfælde tillægget til bilag XI):

Beskrivelse og/eller tegning af energiforsyning (skal ligeledes specificeres for bremsesystem med servoforstærkning):

8.7.1.   For trykluftbremsesystemer, arbejdstrykket p2 i bremsebeholderen (-beholderne):

8.7.2.   For vakuumbremsesystemer, begyndelsesenerginiveauet i beholderen (-beholderne):

8.8.   Beregning af bremsesystemet: Bestemmelse af forholdet mellem summen af bremsekræfterne på hjulomkredsen og betjeningskraften:

8.9.   Kort beskrivelse af bremsesystemerne (i henhold til punkt 1.6. i addendum til tillæg 1 i bilag IX til direktiv 71/320/EØF):

8.10.   Anmodes der om fritagelse for type I- og/eller type II- eller type III-prøverne, anføres prøverapportens nummer i overensstemmelse med tillæg 2 til bilag VII til direktiv 71/320/EØF:

8.11.   Nærmere beskrivelse af retardersystemets(-systemernes) type:

9.   KARROSSERI

9.1.   Karrosseriets art:

9.2.   Materialer og konstruktion:

Døre, låse og hængsler

Dørudformning og antal døre:

9.3.1.1.   Dimensioner, åbningsretning og største åbningsvinkel:

9.3.2.   Tegning af låse og hængsler og deres placering på dørene:

9.3.3.   Teknisk beskrivelse af låse og hængsler:

9.3.4.   Eventuelle nærmere oplysninger (herunder dimensioner) om indgange, trin og nødvendige håndtag:

Synsfelt (direktiv 77/649/EØF)

9.4.1.   Nærmere oplysninger om de primære referencemærker, som er tilstrækkelig detaljerede til, at mærkerne nemt kan identificeres, samt hvert enkelt mærkes placering i forhold til de andre og i forhold til det referencepunkt, der skal kontrolleres:

9.4.2.   Tegning(er) eller fotografi(er), der viser, hvor komponenter er placeret inden for synsfeltet fremad på 180 grader:

Forrude og andre ruder

Forrude

9.5.1.1.   Anvendte materialer:

9.5.1.2.   Monteringsmåde:

9.5.1.3.   Hældning:

9.5.1.4.   EF-typegodkendelsesnummer (-numre):

9.5.1.5.   Forrudeudstyr og dets placering samt en kort beskrivelse af eventuelle elektriske/elektroniske komponenter i forbindelse hermed:

Andre ruder

9.5.2.1.   Anvendte materialer:

9.5.2.2.   EF-typegodkendelsesnummer (-numre):

9.5.2.3.   Kort beskrivelse af eventuelle elektriske/elektroniske komponenter i rudeoptræksmekanismen:

Glas i oplukkeligt tag

9.5.3.1.   Anvendte materialer:

9.5.3.2.   EF-typegodkendelsesnummer (-numre):

Andre glasarealer

9.5.4.1.   Anvendte materialer:

9.5.4.2.   EF-typegodkendelsesnummer (-numre):

Forrudevisker(e)

9.6.1.   Detaljeret teknisk beskrivelse (herunder fotografier eller tegninger):

Forrudevasker

9.7.1.   Detaljeret teknisk beskrivelse (herunder fotografier eller tegninger) eller godkendelsesnummer, hvis typegodkendt som separat teknisk enhed:

Afrimnings- og afdugningsanlæg

9.8.1.   Detaljeret teknisk beskrivelse (herunder fotografier eller tegninger):

9.8.2.   Største elforbrug: … kW

Anordninger til indirekte udsyn:

Spejle (angiv for hvert spejl):

9.9.1.1.   Fabrikat:

9.9.1.2.   EF-typegodkendelsesmærke:

9.9.1.3.   Variant:

9.9.1.4.   Tegning(er) til identifikation af spejlet, der viser spejlets placering på køretøjet:

9.9.1.5.   Nærmere oplysninger om fastgørelsesmåde, herunder om den del af køretøjet, hvorpå det er monteret:

9.9.1.6.   Ekstraudstyr, som kan påvirke synsfeltet bagud:

9.9.1.7.   Kort beskrivelse af eventuelle elektroniske komponenter i indstillingssystemet: …

Andre anordninger til indirekte udsyn end spejle:

Type og specifikationer (som f.eks. fuldstændig beskrivelse af anordningen):

9.9.2.1.1.   Hvis det drejer sig om en anordning af typen med kamera og monitor, detektionsafstand (mm), kontrast, luminansfelt, korrektion for blænding, display-specifikationer (sort/hvid eller farve), billedgentagelsesfrekvens, monitorens luminansfelt:

9.9.2.1.2.   Tilstrækkeligt detaljerede tegninger til at identificere hele anordningen, herunder monteringsforskrifter. EF-typegodkendelsesmærkets placering skal angives på tegningerne:

Indvendigt udstyr

Beskyttelse af fører og passagerer (direktiv 74/60/EØF)

9.10.1.1.   Oversigtsplan eller fotografier, der viser placeringen af vedlagte snit eller projektioner:

9.10.1.2.   Fotografi eller tegning, der viser referenceområdet, herunder det undtagne område (punkt 2.3.1. i bilag I til direktiv 74/60/EØF):

9.10.1.3.   Fotografier, tegninger og/eller eksploderet afbildning af indvendigt udstyr, som viser kabinens dele og de anvendte materialer (med undtagelse af indvendige førerspejle), betjeningsorganernes udformning, tag og skydetag, ryglæn, sæder og sædebagsider (punkt 3.2. i bilag I til direktiv 74/60/EØF):

Betjeningsorganernes, kontrollampernes og indikatorernes placering og identificering

9.10.2.1.   Fotografier og/eller tegninger af placeringen af symboler og betjeningsorganer, kontrollamper og indikatorer:

9.10.2.2.   Fotografier og/eller tegninger af identificeringen af betjeningsorganer, kontrollamper og indikatorer og i de relevante tilfælde de i direktiv 78/316/EØF nævnte køretøjsdele:

9.10.2.3.   Oversigtstabel

Køretøjstypen er udstyret med følgende betjeningsorganer, kontrollamper og indikatorer i henhold til bilag II og III til direktiv 78/316/EØF):

Betjeningsorganer, kontrollamper og indikatorer, som, hvis de forefindes, skal være identificeret, og hertil anvendte symboler

Symbol

Anordning

Betjeningsorgan/indikator forefindes (1)

Er identificeret (1)

Hvor (2)

Kontrollampe

Er identificeret (1)

Hvor (2)

1

Hovedlysafbryder

OK (10)

 

 

 

 

 

2

Nærlys

 

 

 

 

 

 

3

Fjernlys

 

 

 

 

 

 

4

Positionslys

 

 

 

 

 

 

5

Tågeforlygte

 

 

 

 

 

 

6

Tågebaglygte

 

 

 

 

 

 

7

Indstilling af forlygteniveau

 

 

 

 

 

 

8

Parkeringslys

 

 

 

 

 

 

9

Retningsviserblink

 

 

 

 

 

 

10

Havariblink

 

 

 

 

 

 

11

Forrudevisker

 

 

 

 

 

 

12

Forrudevasker

 

 

 

 

 

 

13

Kombineret forrudevisker og -vasker

 

 

 

 

 

 

14

Forlygtevasker

 

 

 

 

 

 

15

Forrudeafrimning og -afdugning

 

 

 

 

 

 

16

Bagrudeafrimning og -afdugning

 

 

 

 

 

 

17

Ventilator

 

 

 

 

 

 

18

Dieselforvamer

 

 

 

 

 

 

19

Choker

 

 

 

 

 

 

20

Bremsesvigt

 

 

 

 

 

 

21

Brændstofniveau

 

 

 

 

 

 

22

Ladeindikator

 

 

 

 

 

 

23

Kølevæsketemperatur

 

 

 

 

 

 


Betjeningsorganer, kontrollamper og indikatorer, som, hvis de forefindes, kan være identificeret, og symboler, der skal anvendes, hvis de er identificeret

Symbol

Anordning

Betjeningsorgan/indikator forefindes (3)

Er identificeret (3)

Hvor (4)

Kontrollampe

Er identificeret (3)

Hvor (4)

1

Parkeringsbremse

 

 

 

 

 

 

2

Bagrudevisker

 

 

 

 

 

 

3

Bagrudevasker

 

 

 

 

 

 

4

Kombineret bagrudevisker og -vasker

 

 

 

 

 

 

5

Intermitterende forrudevisker

 

 

 

 

 

 

6

Lydsignalapparat (horn)

 

 

 

 

 

 

7

Motorhjelm (fortil)

 

 

 

 

 

 

8

Bagagerumsklap (bagtil)

 

 

 

 

 

 

9

Sikkerhedsseler

 

 

 

 

 

 

10

Olietryk

 

 

 

 

 

 

11

Blyfri benzin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sæder

9.10.3.1.   Antal:

Placering og arrangement:

9.10.3.2.1.   Antal placeringsmuligheder for sæderne

9.10.3.2.2.   Sæder, som kun er beregnet til brug, når køretøjet holder stille:

9.10.3.3.   Masse:

Karakteristika: for sæder, som ikke er komponenttypegodkendt, beskrivelse og tegninger af

9.10.3.4.1.   Sæderne og deres forankring:

9.10.3.4.2.   Indstillingssystem:

9.10.3.4.3.   System for justering i længderetningen og låsesystem:

9.10.3.4.4.   Sikkerhedsselernes forankringer, hvis de er indbygget i sædets ramme:

9.10.3.4.5.   De dele af køretøjet, som anvendes til forankring:

Koordinater for eller tegning af R-punktet (x)

9.10.3.5.1.   Førersædet:

9.10.3.5.2.   Alle øvrige siddepladser:

Ryglænets vinkel

9.10.3.6.1.   Førersædet:

9.10.3.6.2.   Alle øvrige siddepladser:

Sædeindstillingsmuligheder

9.10.3.7.1.   Førersædet:

9.10.3.7.2.   Alle øvrige siddepladser:

Nakkestøtter

9.10.4.1.   Type nakkestøtte(r): indbygget/aftagelig/separat (1)

9.10.4.2.   EF-typegodkendelsesnummer(-numre), hvis de(t) foreligger:

For endnu ikke typegodkendte nakkestøtter

9.10.4.3.1.   Detaljeret beskrivelse af nakkestøtten, navnlig med angivelse af de(t) anvendte polstringsmateriale(r) og i de relevante tilfælde placering og specifikationer af bøjler og monteringsbeslag for den sædetype, der søges godkendelse til:

For »separat« nakkestøtte

9.10.4.3.2.1.   Detaljeret beskrivelse af den del af køretøjets opbygning, som nakkestøtten agtes fastgjort til:

9.10.4.3.2.2.   Målskitser af de karakteristiske dele af opbygningen og nakkestøtten:

Varmesystemer for kabinen

9.10.5.1.   Hvis varmesystemet anvender varmen i motorkølevæsken, en kort beskrivelse af køretøjstypen, hvad angår varmesystemet:

Hvis køleluft eller udstødningsgas fra motoren anvendes som varmekilde, en detaljeret beskrivelse af køretøjstypen, hvad angår varmesystemet, herunder

9.10.5.2.1.   Oversigtstegning af varmesystemet, der viser placeringen i køretøjet:

9.10.5.2.2.   Oversigtstegning af varmeveksleren (for varmesystemer, hvor udstødningsgas anvendes til opvarmning), eller af de dele, hvor varmevekslingen finder sted (for varmesystemer, hvor køleluft fra motoren anvendes til opvarmning):

9.10.5.2.3.   Gennemskåret tegning af henholdsvis varmeveksleren eller de dele, hvor varmevekslingen finder sted, med angivelse af godstykkelse, anvendte materialer og overfladens karakteristika:

9.10.5.2.4.   Specifikationer for varmesystemets øvrige væsentlige komponenter, f.eks. blæseren, hvad angår konstruktion og tekniske data:

En kort beskrivelse af køretøjstypen med hensyn til anlægget til opvarmning ved forbrænding og dets automatiske styring:

9.10.5.3.1.   Skitsetegning over anlægget til opvarmning ved forbrænding, luftindsugningssystemet, udstødningssystemet, brændstoftilførselssystemet (herunder ventiler) og de elektriske tilslutninger, hvoraf disses placering i køretøjet fremgår.

9.10.5.4.   Største elforbrug: … kW

Komponenter, der påvirker styreapparatets opførsel ved kollision (direktiv 74/297/EØF)

9.10.6.1.   En detaljeret beskrivelse med fotografi(er) og/eller tegning(er) af køretøjstypen med hensyn til konstruktion, dimensioner, formgivning og materialesammensætning for den del af køretøjet, der ligger foran styresystemets betjeningsanordning, herunder de komponenter, der er beregnet til at medvirke til at absorbere energi ved en kollision mod betjeningsanordningen:

9.10.6.2.   Fotografi(er) og/eller tegning(er) af andre køretøjsdele end de i 9.10.6.1. beskrevne, som fabrikanten efter aftale med den tekniske tjeneste har udpeget som havende indflydelse på styreapparatets opførsel ved en kollision:

Brandtekniske egenskaber af de materialer, der benyttes ved den indvendige indretning af visse klasser af motorkøretøjer (direktiv 95/28/EØF)

Materiale(r), der benyttes ved foring af taget

9.10.7.1.1.   EF-komponenttypegodkendelsesnummer(-numre), hvis de(t) foreligger:

For ikke-godkendte materialer

9.10.7.1.2.1.   Basismateriale(r)/betegnelse: …/…

9.10.7.1.2.2.   Kompositmateriale/usammensat materiale (1), antal lag (1):

9.10.7.1.2.3.   Type belægning (1):

9.10.7.1.2.4.   Største/mindste tykkelse: …/… mm

Materiale(r), der benyttes til bag- og sidevægge

9.10.7.2.1.   EF-komponenttypegodkendelsesnummer(-numre), hvis de(t) foreligger:

For ikke-godkendte materialer

9.10.7.2.2.1.   Basismateriale(r)/betegnelse: …/…

9.10.7.2.2.2.   Kompositmateriale/usammensat materiale (1), antal lag (1):

9.10.7.2.2.3.   Type belægning (1):

9.10.7.2.2.4.   Største/mindste tykkelse: …/… mm

Materiale(r), der benyttes til gulv

9.10.7.3.1.   EF-komponenttypegodkendelsesnummer(-numre), hvis de(t) foreligger:

For ikke-godkendte materialer

9.10.7.3.2.1.   Basismateriale(r)/betegnelse: …/…

9.10.7.3.2.2.   Kompositmateriale/usammensat materiale (1), antal lag (1):

9.10.7.3.2.3.   Type belægning (1):

9.10.7.3.2.4.   Største/mindste tykkelse: …/… mm

Materiale(r), der benyttes til polstring af sæder

9.10.7.4.1.   EF-komponenttypegodkendelsesnummer(-numre), hvis de(t) foreligger:

For ikke-godkendte materialer

9.10.7.4.2.1.   Basismateriale(r)/betegnelse: …/…

9.10.7.4.2.2.   Kompositmateriale/usammensat materiale (1) antal lag (1):

9.10.7.4.2.3.   Type belægning (1):

9.10.7.4.2.4.   Største/mindste tykkelse: …/… mm

Materiale(r), der benyttes til varme- og ventilationsrør

9.10.7.5.1.   EF-komponenttypegodkendelsesnummer(-numre), hvis de(t) foreligger:

For ikke-godkendte materialer

9.10.7.5.2.1.   Basismateriale(r)/betegnelse: …/…

9.10.7.5.2.2.   Kompositmateriale/usammensat materiale (1) antal lag (1):

9.10.7.5.2.3.   Type belægning (1):

9.10.7.5.2.4.   Største/mindste tykkelse: …/… mm

Materiale(r), der benyttes til bagagehylder

9.10.7.6.1.   EF-komponenttypegodkendelsesnummer(-numre), hvis de(t) foreligger:

For ikke-godkendte materialer

9.10.7.6.2.1.   Basismateriale(r)/betegnelse: …/…

9.10.7.6.2.2.   Kompositmateriale/usammensat materiale (1), antal lag (1):

9.10.7.6.2.3.   Type belægning (1):

9.10.7.6.2.4.   Største/mindste tykkelse: …/… mm

Materiale(r), der benyttes til andre formål

9.10.7.7.1.   Påtænkte formål:

9.10.7.7.2.   EF-komponenttypegodkendelsesnummer(-numre), hvis det foreligger:

For ikke-godkendte materialer

9.10.7.7.3.1.   Basismateriale(r)/betegnelse: …/…

9.10.7.7.3.2.   Kompositmateriale/usammensat materiale (1) antal lag (1):

9.10.7.7.3.3.   Type belægning (1):

9.10.7.7.3.4.   Største/mindste tykkelse: …/… mm

Komponenter, der er godkendt som færdigopbyggede anordninger (sæder, skillevægge, bagagehylder osv.)

9.10.7.8.1.   EF-komponenttypegodkendelsesnummer (-numre):

9.10.7.8.2.   For den færdigopbyggede anordning: sæde, skillevæg, bagagehylde osv. (1)

Udvendige udragende dele (direktiv 74/483/EØF og direktiv 92/114/EØF)

9.11.1.   Generel udformning (tegning eller fotografier) med angivelse af placeringen af vedlagte snit og projektioner:

9.11.2.   Tegninger og/eller fotografier, hvis det er relevant, af f.eks. dør- og vinduesstolper, luftindtagsgitre, kølergitter, forrudeviskere, tagrender, håndtag, glideskinner, klapper og dæksler, dørhængsler og låse, kroge, øjer, pynteudstyr, skilte, emblemer og indskæringer samt enhver anden udvendig udragende del eller dele af den udvendige overflade, som kan betragtes som farlige (f.eks. lysudstyr). Hvis førnævnte dele ikke er farlige, kan de af dokumentationshensyn erstattes af fotografier, der om nødvendigt kan være ledsaget af målangivelser og/eller en beskrivelse:

9.11.3.   Tegninger af dele af den udvendige overflade i overensstemmelse med punkt 6.9.1. i bilag I til direktiv 74/483/EØF:

9.11.4.   Tegning af kofangere:

9.11.5.   Tegning af gulvlinje:

Sikkerhedsseler og/eller andre fastholdelsesanordninger

9.12.1.   Sikkerhedsselernes og fastholdelsesanordningernes antal og placering samt sæder, hvorpå de kan anvendes:

(L = venstre side, R = højre side, C = i midten)

 

Fuldstændigt EF-typegodkendelsesmærke

Variant (hvis relevant)

Højdejusterbare seler (ja/nej/ekstraudstyr)

Første række

L

 

 

 

C

 

 

 

R

 

 

 

Anden række (5)

L

 

 

 

C

 

 

 

R

 

 

 

9.12.2.   Art og placering af supplerende fastholdelsessystemer (ja/nej/ekstraudstyr):

(L = venstre side, R = højre side, C = i midten)

 

Airbag foran

Airbag ved siden

Selestrammer

Første række

L

 

 

 

C

 

 

 

R

 

 

 

Anden række (6)

L

 

 

 

C

 

 

 

R

 

 

 

9.12.3.   Sikkerhedsseleforankringernes antal og placering og bevis for overensstemmelse med direktiv 76/115/EØF (dvs. EF-typegodkendelsesnummer eller prøverapport):

9.12.4.   Kort beskrivelse af eventuelle elektriske/elektroniske komponenter:

Sikkerhedsseleforankringer

9.13.1.   Fotografier og/eller tegninger af karrosseriet, der viser placering og dimensioner for de faktiske og de fungerende forankringer, inklusive R-punkter:

9.13.2.   Tegninger af seleforankringerne og de dele af køretøjets konstruktion, hvortil de er fastgjort (med angivelse af materiale):

9.13.3.   Betegnelse for de typer (**) sikkerhedsseler, der er godkendt til montering i de forankringer, som køretøjet er udstyret med:

 

Forankringens placering

Køretøjets konstruktion

Sædets konstruktion

Første sæderække

 

 

Højre sæde

Nederste forankring

Ydre

indre

Øverste forankring

 

Midtersæde

Nederste forankring

Højre

 

 

venstre

Øverste forankring

 

Venstre sæde

Nederste forankring

Ydre

 

 

indre

Øverste forankring

 

Anden sæderække (7)

 

 

Højre sæde

Nederste forankring

Ydre

indre

Øverste forankring

 

Midtersæde

Nederste forankring

Højre

 

 

venstre

Øverste forankring

 

Venstre sæde

Nederste forankring

Ydre

 

 

indre

Øverste forankring

 

9.13.4.   Beskrivelse af den særlige type sikkerhedsseler, som er forankret i sædets ryglæn, eller som er forsynet med energiabsorberende anordning:

Anbringelsessted for nummerplader bagtil (angiv eventuelt forskellige mulige placeringer, tegninger kan eventuelt benyttes)

9.14.1.   Højde over vejbane, øvre kant:

9.14.2.   Højde over vejbane, nedre kant:

9.14.3.   Afstand mellem midterlinje og køretøjets midterlængdeplan:

9.14.4.   Afstand fra køretøjets venstre side:

9.14.5.   Dimensioner (længde x bredde):

9.14.6.   Nummerpladens hældning i forhold til det lodrette plan:

9.14.7.   Synlighedsvinkel i det vandrette plan:

Beskyttelse bagtil mod underkøring (direktiv 70/221/EØF)

9.15.0.   Til stede: ja/nej/ufuldstændig (1)

9.15.1.   Tegning af de køretøjsdele, der har betydning for beskyttelsen bagtil mod underkøring, dvs. tegning af køretøjet og/eller chassiset med bredeste bagaksels anbringelse og montering, tegning af montering af og/eller beslag til beskyttelse bagtil mod underkøring. Hvis beskyttelsen mod underkøring ikke er en særlig anordning, skal det tydeligt fremgå af tegningen, at de krævede mål er overholdt:

9.15.2.   Hvis den er en særlig anordning, fuld beskrivelse og/eller tegning af beskyttelsen bagtil mod underkøring (inklusive ophæng og beslag) eller, hvis den er godkendt som separat teknisk enhed, EF-typegodkendelsesnummer:

Hjulafskærmning (direktiv 78/549/EØF)

9.16.1.   Kort beskrivelse af køretøjets hjulafskærmning:

9.16.2.   Detaljerede tegninger af hjulafskærmningsdele og disses anbringelse på køretøjet med målangivelser svarende til figur 1 i bilag I til direktiv 78/549/EØF og under hensyntagen til ekstreme dæk/hjulkombinationer:

Foreskrevne skilte (direktiv 76/114/EØF)

9.17.1.   Fotografier og/eller tegninger af placeringen af foreskrevne skilte og påskrifter og af køretøjets identifikationsnummer:

9.17.2.   Fotografier og/eller tegninger af de officielle dele af skilte og påskrifter (udfyldt eksempel med målangivelser):

9.17.3.   Fotografier og/eller tegninger af køretøjets identifikationsnummer (udfyldt eksempel med målangivelser):

Fabrikantens erklæring om overensstemmelse med kravene i punkt 1.1.1. i bilag II til direktiv 76/114/EØF

9.17.4.1.   Betydningen af de skrifttegn i anden og tredje del, som anvendes til at opfylde kravene i afsnit 5.3. i ISO-standard 3779-1983, skal forklares:

9.17.4.2.   Hvis skrifttegnene i anden del anvendes til at opfylde kravene i afsnit 5.4. i ISO-standard 3779-1983, skal deres betydning forklares:

Radiostøjdæmpning

9.18.1.   Beskrivelse og tegninger/fotografier af udformning og bestanddele af den del af karrosseriet, der udgør motorrummet, og den del af kabinen, der ligger tættest op ad dette:

9.18.2.   Tegninger eller fotografier af placeringen af metalkomponenter, der er monteret i motorrummet (f.eks. dele til varmeanlæg, reservehjul, luftfilter, styreapparat osv.):

9.18.3.   Oversigt over og tegning af radiostøjdæmpende udstyr:

9.18.4.   Nærmere oplysninger om nominel værdi af jævnstrømsmodstande og, for tændkabler med indbygget radiostøjmodstand, om den nominelle modstand pr. meter

Beskyttelse mod sidepåkørsel (direktiv 89/297/EØF)

9.19.0.   Til stede: ja/nej/ufuldstændig (1)

9.19.1.   Tegning af de køretøjsdele, der har betydning for beskyttelsen mod sidepåkørsel, dvs. tegning af køretøjet og/eller chassiset med angivelse af akslernes anbringelse og montering, tegning af ophæng og/eller beslag til beskyttelsesanordningerne. Hvis beskyttelsen mod sidepåkørsel ikke er en særlig anordning, skal det tydeligt fremgå af tegningen, at de krævede mål er overholdt:

9.19.2.   For særlig(e) beskyttelsesanordning(er) mod sidepåkørsel, fuld beskrivelse og/eller tegning af denne (disse) (inkl. ophæng og beslag) eller dens/deres EF-komponenttypegodkendelsesnummer(-numre):

Stænkafskærmningssystem (direktiv 91/226/EØF)

9.20.0.   Til stede: ja/nej/ufuldstændig (1)

9.20.1.   Kort beskrivelse af køretøjets stænkafskærmningssystem og de elementer, der indgår deri:

9.20.2.   Detaljerede tegninger af køretøjets stænkafskærmningssystem og dets placering på køretøjet med angivelse af dimensionerne i figurerne i bilag III til direktiv 91/226/EØF og under hensyntagen til ekstreme dæk/hjul-kombinationer:

9.20.3.   EF-typegodkendelsesnummer(-numre) for stænkafskærmningssystemer, hvis det (de) foreligger:

Modstandsevne ved sidepåkørsel (direktiv 96/27/EF):

9.21.1.   En detaljeret beskrivelse med fotografier og/eller tegninger af køretøjstypen med hensyn til konstruktion, dimensioner, formgivning og materialesammensætning for kabinens sidevægge (udvendig og indvendig), med nærmere enkeltheder om eventuelt beskyttelsessystem:

Beskyttelse fortil mod underkøring:

9.22.1.   Tegninger af de af køretøjets dele, som er relevante for beskyttelsen fortil mod underkøring, dvs., tegning af køretøj og/eller chassis med placering og/eller montering af beskyttelsen fortil mod underkøring. Er beskyttelsen mod underkøring ikke en særlig anordning, skal det af tegningen tydeligt fremgå, at de foreskrevne dimensioner er overholdt:

9.22.2.   For særlige anordninger, fuldstændig beskrivelse og/eller tegning af beskyttelsen fortil mod underkøring (herunder ophæng og beslag) eller, når anordningen er godkendt som separat teknisk enhed, EF-typegodkendelsesnummeret:

Fodgængerbeskyttelse

9.23.1.   En detaljeret beskrivelse med fotografier og/eller tegninger af køretøjet med hensyn til konstruktion, dimensioner, relevante referencelinjer og materialesammensætning for køretøjets forparti (indvendigt og udvendigt) skal forelægges. Denne beskrivelse skal omfatte detaljer vedrørende alle installerede aktive beskyttelsessystemer.

10.   LYGTER OG LYSSIGNALER

10.1.   Oversigt over alle anordninger: antal, fabrikat, model, EF-typegodkendelsesmærke, maksimal lysstyrke for fjernlyslygter, farve, kontrollampe:

10.2.   Tegning af lygters og lyssignalers anbringelse:

For hver lygte og refleksanordning, der er specificeret i direktiv 76/756/EØF, gives følgende oplysninger (som tekst og/eller i diagramform):

10.3.1.   Tegning, der viser størrelsen af lysfladen:

10.3.2.   Metode benyttet til bestemmelse af den synlige overflade (punkt 2.10. i de dokumenter, der henvises til i direktiv 76/756/EØF, bilag II, punkt 1):

10.3.3.   Referenceakse og referencecentrum:

10.3.4.   Funktionsmåde for nedklappelige lygter:

10.3.5.   Eventuelle særlige forskrifter for montering og kabelføring:

Nærlyslygter: grundindstilling som fastsat i punkt 6.2.6.1. i de dokumenter, der henvises til i bilag II, punkt 1, i direktiv 76/756/EØF

10.4.1.   Værdi for oprindelig indstilling:

10.4.2.   Placering af indikationen af denne værdi:

10.4.3.

Beskrivelse/skitse (1) af forlygteniveauindstillingsanordning og dennes art (f.eks. automatisk, trinvis manuel indstilling, trinløs manuel indstilling):

Gælder kun for køretøjer med forlygteniveauindstillingsanordning

10.4.4.

Betjeningsanordning:

10.4.5.

Referencemærker:

10.4.6.

Lastafhængige indstillingsmærker:

10.5.   Kort beskrivelse af eventuelle andre elektriske/elektroniske komponenter end lamper:

11.   FORBINDELSER MELLEM DET TRÆKKENDE KØRETØJ OG PÅHÆNGSKØRETØJET

11.1.   Klasse og type af den eller de tilkoblingsanordninger, der er monteret eller skal monteres:

11.2.   Den monterede tilkoblingsanordnings D-, U-, S- og V-værdi eller mindstekrav til D-, U-, S- og V-værdier for den tilkoblingsanordning, der skal monteres: … daN

11.3.   Anvisninger for koblingstypens fastgørelse på køretøjet og fotografier eller tegninger af de fastgørelsespunkter på køretøjet, som er angivet af fabrikanten; supplerende oplysninger, hvis koblingstypen kun må anvendes til bestemte varianter eller versioner af køretøjstypen:

11.4.   Oplysninger om montering af særlige bøjler eller beslag til slæbning:

11.5.   EF-typegodkendelsesnummer (-numre):

12.   FORSKELLIGT

Lydsignalapparat(er)

12.1.1.   Apparatets anbringelsessted, monteringsmåde, placering og orientering med målangivelser:

12.1.2.   Antal apparater:

12.1.3.   EF-typegodkendelsesnummer (-numre):

12.1.4.   Elektrisk/pneumatisk (1) kredsløbsdiagram:

12.1.5.   Nominel spænding eller tryk:

12.1.6.   Tegning af monteringsanordning:

Tyverisikringsanordninger

Beskyttelsesanordning

12.2.1.1.   Detaljeret beskrivelse af køretøjstypen med hensyn til indretning og udformning af det betjeningsorgan eller den enhed, som beskyttelsesanordningen virker på:

12.2.1.2.   Tegninger af beskyttelsesanordningen og dens montering i køretøjet:

12.2.1.3.   Teknisk beskrivelse af anordningen:

12.2.1.4.   Enkeltheder vedrørende de benyttede låsekombinationer:

Startspærreanordning

12.2.1.5.1.   EF-typegodkendelsesnummer, hvis det foreligger:

For endnu ikke godkendte startspærreanordninger

12.2.1.5.2.1.   Detaljeret teknisk beskrivelse af køretøjets startspærreanordning og foranstaltninger mod utilsigtet aktivering:

12.2.1.5.2.2.   System(er), som startspærreanordningen virker på:

12.2.1.5.2.3.   Antal eventuelle virksomme udskiftelige koder:

Eventuel tyverialarm

12.2.2.1.   EF-typegodkendelsesnummer, hvis det foreligger:

For endnu ikke godkendte tyverialarmer

12.2.2.2.1.   Detaljeret beskrivelse af den anvendte tyverialarm og af de dele af køretøjet, der er forbundet med den monterede tyverialarm:

12.2.2.2.2.   Fortegnelse over tyverialarmens hovedkomponenter:

12.2.3.   Kort beskrivelse af eventuelle elektriske/elektroniske komponenter:

Slæbeanordning(er)

12.3.1.   Fortil: krog/øje/andet (1)

12.3.2.   Bagtil: krog/øje/andet/ingen (1)

12.3.3.   Tegning eller fotografi af chassis/karrosseridel, der viser slæbeanordningens(-ernes) placering, konstruktion og montering:

12.4.   Nærmere oplysninger om eventuelle ikke-motorrelaterede anordninger, der er beregnet til at påvirke brændstofforbruget (hvis disse ikke er omfattet af andre rubrikker):

12.5.   Nærmere oplysninger om ikke-motorrelaterede anordninger, der er beregnet til at nedsætte støjniveauet (hvis disse ikke er omfattet af en anden rubrik):

Hastighedsbegrænsende anordninger (direktiv 92/24/EØF)

12.6.1.   Fabrikant(er):

12.6.2.   Type(r):

12.6.3.   EF-typegodkendelsesnummer(-numre), hvis de(t) foreligger:

12.6.4.   Den hastighed eller det hastighedsinterval, som anordningen kan indstilles til: … km/h

Tabel over montering og brug af RF-sendere i køretøj(er), hvis dette er relevant:

Frekvensbånd (Hz)

Maks. sendestyrke (W)

Antenneposition på køretøj, særlige betingelser for montering og/eller brug

Ansøgeren om typegodkendelse skal også, om nødvendigt, fremlægge:

Tillæg 1

En liste med mærke(r) og type(r) for samtlige elektriske og/eller elektroniske komponenter, der er omfattet af dette direktiv (se punkt 2.1.9 og 2.1.10 i direktiv 2004/104/EF) og ikke tidligere anført.

Tillæg 2

Skema eller tegning, der generelt beskriver de elektriske og/eller elektroniske komponenter (omfattet af direktiv 2004/104/EF) og en generel beskrivelse af ledningsnettet.

Tillæg 3

Beskrivelse af det køretøj, der er udvalgt som repræsentativt for typen:

Karrosseriform:

Højre- eller venstrestyring:

Akselafstand:

Tillæg 4

Relevante prøvningsrapporter, som fabrikanten eller godkendte/anerkendte laboratorier har fremlagt til støtte for udarbejdelse af typegodkendelsesattesten.

12.7.1.   Køretøj udstyret med 24 GHz-kortdistanceradarudstyr: ja/nej (det ikke gældende overstreges).

12.7.2.   Køretøj udstyret med 79 GHz-kortdistanceradarudstyr: ja/nej (det ikke gældende overstreges).

13.   SÆRLIGE FORSKRIFTER FOR KØRETØJER TIL PERSONBEFORDRING MED OVER OTTE SIDDEPLADSER FORUDEN FØRERENS PLADS

Køretøjsklasse (klasse I, klasse II, klasse III, klasse A, klasse B):

13.1.1   EF-typegodkendelsenummer for karrosseridele, som er godkendt som separat teknisk enhed: …

13.1.2.   Chassistyper, på hvilke de EF-typegodkendte karrosserier kan monteres (fabrikant(er) samt typer for delvis opbygget køretøj):

Areal til passagerer (m2)

13.2.1.   Total (S0):

13.2.2.   Øverste dæk (S0a) (1):

13.2.3.   Nederste dæk (S0b) (1):

13.2.4.   Til stående passagerer (S1):

Antal passagerer (siddende og stående)

13.3.1.   Total (N):

13.3.2.   Øverste dæk (Na) (1):

13.3.3.   Underste dæk (Nb) (1):

Antal siddepladser for passagerer

13.4.1.   Total (A):

13.4.2.   Øverste dæk (Aa) (1):

13.4.3.   Underste dæk (Ab) (1):

13.5.   Antal udstigningsdøre:

Antal nødudgange (døre, vinduer, taglemme, forbindelsestrapper, halve trapper):

13.6.1.   Total:

13.6.2.   Øverste dæk (1):

13.6.3.   Underste dæk (1):

13.7.   Rumfang af bagagerum (m3):

13.8.   Tagareal til transport af bagage (m2):

13.9.   Eventuelle tekniske anordninger, der letter adgangen til køretøjet (f.eks. opkørselsrampe, personlift eller gulvsænkningssystem):

Overbygningens styrke

13.10.1   Eventuelt EF-typegodkendelsesnummer:

For endnu ikke godkendt overbygning

13.10.2.1.   Detaljeret beskrivelse af køretøjets overbygning, herunder mål, indretning og anvendte materialer samt fastgøring til en eventuel chassisramme:

13.10.2.2.   Tegninger af køretøjet og de dele af dets indvendige indretning, som har indflydelse på overbygningens styrke eller på det tilbageværende rum:

13.10.2.3.   Beliggenhed af tyngdepunktet af køretøjet, når dette er i køreklar stand, angivet i længde-, tvær- og lodret retning:

13.10.2.4.   Maksimal afstand mellem midtlinjerne af de yderste passagerpladser:

13.11.   Punkter i direktiv […/…/EF], som skal udføres og demonstreres for denne tekniske enhed:

14.   SÆRLIGE FORSKRIFTER FOR KØRETØJER BESTEMT TIL TRANSPORT AF FARLIGT GODS (direktiv 98/91/EF)

Elektrisk udstyr i henhold til direktiv 94/55/EF

14.1.1.   Beskyttelse mod overophedning af ledninger:

14.1.2.   Afbryderens art:

14.1.3.   Batterihovedkontaktens art og virkemåde:

14.1.4.   Beskrivelse og placering af sikkerhedsbarriere for fartskriver:

14.1.5.   Beskrivelse af permanent strømførende installationer. Angiv den fulgte EN-standard:

14.1.6.   Konstruktion og beskyttelse af elektriske installationer bag førerkabinen:

Forebyggelse af brandfare

14.2.1.   Art af ikke letantændeligt materiale i førerkabinen:

14.2.2.   Art af eventuel varmeskærm bag førerkabinen:

14.2.3.   Motorens placering og varmeafskærmning:

14.2.4.   Udstødningssystemets placering og varmeafskærmning:

14.2.5.   Type og konstruktion af retarderens varmeafskærmning:

14.2.6.   Type, konstruktion og placering af forbrændingsvarmeanlæg:

Eventuelle særlige krav til karrosseriet i henhold til direktiv 94/55/EF

14.3.1.   Beskrivelse af foranstaltninger til opfyldelse af kravene for EX/II- og EX/III- køretøjer:

14.3.2.   For EX/III-køretøjer, bestandighed mod udefra kommende varme:

Forklarende bemærkninger

(*)

Angiv venligst højeste og laveste værdier for hver variant.

(**)

Der anvendes samme symboler og mærker som i punkt 1.1.3. og 1.1.4. i bilag III til direktiv 77/541/EØF. For seler af »S«-typen angives hvilke(n) type(r).

(***)

Der behøver ikke her gives oplysninger vedrørende komponenter, når disse oplysninger er indeholdt i den pågældende godkendelsesattest for montering.

(+)

Køretøjerne kan være drevet af både benzin og gasformigt brændstof, men hvis benzinsystemet kun er monteret som nødhjælp ved start, og hvis benzintanken højst kan rumme 15 liter, vil sådanne køretøjer for så vidt angår prøvningen blive anset for køretøjer, der udelukkende kører på gasholdige brændstoffer.

(+++)

Kun for så vidt angår definitionen af terrængående (off-road) køretøjer.

(#)

Angivet på en sådan måde, at det faktiske værdi for hver af køretøjets tekniske konfigurationer klart fremgår.

(1)

Det ikke gældende overstreges (i nogle tilfælde skal intet overstreges, f.eks. hvis flere muligheder er gældende).

(2)

Angiv tolerance.

(a)

For køretøjsdele, der er typegodkendt, kan beskrivelsen erstattes af en henvisning til godkendelsen. Ligeledes er beskrivelse ikke nødvendig for køretøjsdele, hvis konstruktion klart fremgår af de vedlagte diagrammer eller tegninger. Ved hver rubrik, hvor der skal vedlægges fotografier eller tegninger, angives numrene på de relevante bilag.

(b)

Hvis typeidentifikationsmærkningen indeholder tegn, der ikke er relevante for beskrivelsen af de typer køretøj, komponent eller separat teknisk enhed, der er omfattet af dette oplysningsskema, erstattes sådanne tegn i følgedokumenterne med »?« (f.eks. ABC??123??).

(c)

Angivelse i henhold til definitionerne i bilag II, del A.

(d)

Om muligt betegnelse i henhold til Euronorm; alternativt oplyses:

beskrivelse af materialet

strækgrænse

trækbrudstyrke

elasticitet (i %)

brinellhårdhed.

(e)

Ved udførelse med normalt førerhus og med førerhus med sovekabine oplyses for begge udførelser masse og dimensioner.

(f)

ISO-standard 612-1978, term nr. 6.4.

(g)

ISO-standard 612-1978, term nr. 6.19.2.

(h)

ISO-standard 612-1978, term nr. 6.20.

(i)

ISO-standard 612-1978, term nr. 6.5.

(j)

ISO-standard 612-1978, term nr. 6.1. og for køretøjer i andre klasser end M1: direktiv 97/27/EF, bilag I, punkt 2.4.1.

(k)

ISO-standard 612-1978, term nr. 6.2. og for køretøjer i andre klasser end M1: direktiv 97/27/EF, bilag I, punkt 2.4.2.

(l)

ISO-standard 612-1978, term nr. 6.3. og for køretøjer i andre klasser end M1: direktiv 97/27/EF, bilag I, punkt 2.4.3.

(m)

ISO-standard 612-1978, term nr. 6.6.

(n)

ISO-standard 612-1978, term nr. 6.7.

(na)

ISO-standard 612-1978, term nr. 6.10.

(nb)

ISO-standard 612-1978, term nr. 6.11.

(nc)

ISO-standard 612-1978, term nr. 6.9.

(nd)

ISO-standard 612-1978, term nr. 6.18.1.

(o)

Massen af føreren og eventuelt medfølgende personale sættes til 75 kg pr. person (fordelt med 68 kg for personen selv og syv kg for dennes bagage i henhold med ISO-standard 2416-1992), brændstofbeholderen fyldes til 90 % af det af fabrikanten opgivne volumen og de øvrige væskeholdige systemer (undtagen dem med spildevand), til 100 % af det opgivne volumen.

(p)

»Koblingsoverhæng« er den vandrette afstand mellem koblingen for kærrer og bagakslens(-akslernes) midterlinje.

(q)

For ikke-konventionelle motorer og systemer skal fabrikanten give nærmere oplysninger svarende til dem, der er nævnt her.

(r)

Denne værdi skal afrundes til nærmeste tiendedel millimeter.

(s)

Denne værdi skal beregnes med π = 3,1416 og afrundes til nærmeste hele cm3.

(t)

Bestemmes efter forskrifterne i direktiv 80/1269/EØF.

(u)

Bestemmes efter forskrifterne i direktiv 80/1268/EØF.

(v)

De foreskrevne oplysninger skal gives for hver påtænkt variant.

(w)

En tolerance på 5 % tillades.

(x)

»R-punktet« eller sædets referencepunkt er et punkt, der er fastlagt af fabrikanten for hver siddeplads ved hjælp af det tredimensionale referencesystem som foreskrevet i bilag III til direktiv 77/649/EØF.

(y)

For påhængsvogne og sættevogne — og for køretøjer med tilkoblet påhængsvogn eller sættevogn — hvor koblingsanordningen belastes med en betydelig kraft i lodret retning, indgår denne belastning efter division med tyngdeaccelerationen i den teknisk tilladte totalmasse.

(z)

Ved »frembygget førerhus« forstås en konfiguration, i hvilken over halvdelen af motorens længde er placeret bag det mest fremskudte punkt af forrudens underkant, og hvor ratnavet er placeret i den forreste fjerdedel af køretøjets længde.


(1)  

x

=

forefindes

-

=

kan ikke fås, ej heller separat

o

=

ekstraudstyr.

(2)  

d

=

på henholdsvis betjeningsorgan, indikator eller kontrollampe

c

=

i umiddelbar nærhed.

(3)  

x

=

forefindes

-

=

kan ikke fås, ej heller separat

o

=

ekstraudstyr.

(4)  

d

=

på henholdsvis betjeningsorgan, indikator eller kontrollampe

c

=

i umiddelbar nærhed.

(5)  Tabellen kan udvides efter behov, hvis køretøjet har flere end to rækker sæder, eller hvis der er flere end tre sæder i bredden.

(6)  Tabellen kan udvides efter behov, hvis køretøjet har flere end to rækker sæder, eller hvis der er flere end tre sæder i bredden.

(7)  Tabellen kan udvides efter behov, hvis køretøjet har flere end to rækker sæder, eller hvis der er flere end tre sæder i bredden.

BILAG II

Definition af køretøjsklasser og køretøjstyper

A.   DEFINITION AF KØRETØJSKLASSER

Køretøjsklasserne fremgår af følgende klasseinddeling: (Hvor der henvises til »totalmasse« i de følgende definitioner, er det i betydningen »teknisk tilladt totalmasse«, som angivet under punkt 2.8. i bilag I).

Klasse M:

Motorkøretøjer til personbefordring med mindst fire hjul

Klasse M1:

Køretøjer til personbefordring med højst 8 siddepladser foruden førerens plads

Klasse M2:

Køretøjer til personbefordring med over 8 siddepladser foruden førerens plads og en totalmasse på indtil 5 000 kg

Klasse M3:

Køretøjer til personbefordring med over 8 siddepladser foruden førerens plads og en totalmasse på over 5 000 kg.

De forskellige typer karrosseri og kodebetegnelser for køretøjer i klasse M er defineret afsnit C i dette bilags punkt 1 (køretøjer M1) og punkt 2 (køretøjer M2 og M3) og anvendes som anført deri.

Klasse N:

Motorkøretøjer til godsbefordring med mindst fire hjul.

Klasse N1:

Køretøjer til godsbefordring med en totalmasse på indtil 3 500 kg.

Klasse N2:

Køretøjer til godsbefordring med en totalmasse på over 3 500 kg og indtil 12 000 kg.

Klasse N3:

Køretøjer til godsbefordring med en totalmasse på over 12 000 kg.

For et trækkende køretøj, der er konstrueret til tilkobling af sættevogn eller kærre, beregnes den masse, der lægges til grund for klassificeringen, som summen af det trækkende køretøjs masse i køreklar stand, den masse, der svarer til den maksimale statiske lodrette belastning, sættevognen eller kærren overfører til det trækkende køretøj, og i givet fald den største masse af det trækkende køretøjs egen last.

De forskellige typer karrosseri og kodebetegnelser for køretøjer i klasse N er defineret i afsnit C, punkt 3 i dette bilag og anvendes som anført deri.

Klasse O:

Påhængskøretøjer (herunder sættevogne)

Klasse O1:

Påhængskøretøjer med en totalmasse på indtil 750 kg

Klasse O2:

Påhængskøretøjer med en totalmasse på over 750 kg og indtil 3 500 kg

Klasse O3:

Påhængskøretøjer med en totalmasse på over 3 500 kg og indtil 10 000 kg

Klasse O4:

Påhængskøretøjer med en totalmasse på over 10 000 kg.

For køretøjer, som er bestemt til at trække sættevogn eller kærre, skal som den totalmasse, der lægges til grund for klassificeringen, regnes massen af det trækkende køretøj i køreklar stand, tillagt en masse svarende til den maksimale statiske lodrette belastning, der overføres til det trækkende køretøj af sættevognen eller kærren samt, hvor det er relevant, den maksimale masse af det trækkende køretøjs egen last.

De forskellige typer karrosseri og kodebetegnelser for køretøjer i klasse O er defineret i dette bilags afsnit C, punkt 4 og anvendes som anført deri.

Terrængående (off-road) køretøjer (symbolet G).

4.1.   Køretøjer af klasse N1 med en totalmasse på indtil 2 000 kg og køretøjer af klasse M1 betragtes som terrængående køretøjer, hvis de:

er forsynet med mindst én foraksel og mindst én bagaksel, der er konstrueret til at trække samtidig, herunder køretøjer, hvor trækket på den ene aksel kan frakobles

er forsynet med mindst én differentialespærre eller mindst én mekanisme med tilsvarende virkning og kan forcere en 30 % stigning beregnet for det enkelte køretøj.

Endvidere skal de opfylde mindst fem af følgende seks krav:

en mindste frigangsvinkel fortil på 25°

en mindste frigangsvinkel bagtil på 20°

en mindste rampevinkel på 20°

en mindste frihøjde under forakslen på 180 mm

en mindste frihøjde under bagakslen på 180 mm

en mindste frihøjde mellem akslerne på 200 mm.

4.2.   Køretøjer af klasse N1 med en totalmasse på over 2 000 kg, klasse N2 og M2 samt klasse M3 med en totalmasse på indtil 12 000 kg betragtes som terrængående køretøjer, hvis deres hjul er konstrueret til at trække samtidig, herunder køretøjer, hvor trækket på den ene aksel kan frakobles, eller hvis følgende tre krav er opfyldt:

mindst én foraksel og mindst én bagaksel er konstrueret til at trække samtidig, herunder køretøjer, hvor trækket på den ene aksel kan frakobles

der er mindst én differentialespærre eller mindst én mekanisme med tilsvarende virkning

de kan forcere en 25 % stigning beregnet for det enkelte køretøj.

4.3.   Køretøjer af klasse M3 med en totalmasse på over 12 000 kg og af klasse N3 betragtes som terrængående køretøjer, hvis deres hjul er konstrueret til at trække samtidig, herunder køretøjer, hvor trækket på den ene aksel kan frakobles, eller hvis følgende krav er opfyldt:

mindst halvdelen af hjulene er drivende hjul

der er mindst én differentialespærre eller mindst én mekanisme med tilsvarende virkning

de kan forcere en 25 % stigning beregnet for det enkelte køretøj

de opfylder mindst fire af følgende seks krav:

en mindste frigangsvinkel fortil på 25°

en mindste frigangsvinkel bagtil på 25°

en mindste rampevinkel på 25°

en mindste frihøjde under forakslen på 250 mm

en mindste frihøjde mellem akslerne på 300 mm

en mindste frihøjde under bagakslen på 250 mm.

Belastnings- og kontrolbetingelser

4.4.1.   Køretøjer i klasse N1 med en maksimal masse på højst to tons samt køretøjer i klasse M1 skal være i køreklar stand, dvs. med kølevæske, smøremidler, brændstof, værktøj, reservehjul og fører (se fodnote (o) i bilag I).

4.4.2.   Andre motorkøretøjer end de i punkt 4.4.1 nævnte skal være lastet til den af fabrikanten opgivne teknisk tilladte totalmasse.

4.4.3.   Kontrollen af evnen til at forcere de krævede stigninger (25 % og 30 %) sker ved simpel beregning. Den tekniske tjeneste kan dog i grænsetilfælde anmode om, at et køretøj af den pågældende type fremstilles til en praktisk afprøvning.

4.4.4.   Ved måling af frigangsvinklen fortil og bagtil samt af rampevinklen tages beskyttelsesanordninger mod underkøring ikke i betragtning.

Definitioner og tegninger af frihøjde. (Vedrørende definitioner af frigangsvinkel fortil og bagtil samt rampevinkel henvises til bilag I, fodnote (na), (nb) og (nc)).

4.5.1.   Ved »frihøjde mellem akslerne« forstås den mindste afstand mellem jordplanet og det laveste faste punkt på køretøjet. Flerakslede bogiekonstruktioner betragtes som værende en enkelt aksel.

Image

4.5.2.   Ved »frihøjde under en aksel« forstås afstanden under det højeste punkt på en cirkelbue, der går gennem midten af dækkenes trædeflade på en aksels hjul (de indvendige hjul i tilfælde af tvillingdæk), og som rører det laveste faste punkt på køretøjet mellem hjulene.

Ingen fast del af køretøjet må rage ind i det skraverede område på tegningen. Frihøjden for flere aksler angives i givet fald i henhold til disses placering, f.eks. 280/250/250.

Image

4.6.   Kombinerede klassebetegnelser

Symbolet »G« kombineres enten med symbolet »M« eller »N«. F.eks. skal der for et køretøj i klasse N1, som er egnet til terrængående kørsel, benyttes klassebetegnelsen N1G.

Ved »køretøj til særlig anvendelse« forstås et køretøj til anvendelse, som kræver særlig karrosseriform eller særligt udstyr. Denne klasse omfatter køretøjer med adgang for kørestole.

5.1.   Ved »campingbil« forstås et køretøj af klasse M til specialanvendelse, bygget således, at det kan anvendes til beboelse, og forsynet med mindst følgende udstyr:

sæder og bord

sovepladser, som kan fremkomme ved omdannelse af sæderne

indretning til madlavning

indretning til opbevaring.

Dette tilbehør skal være stift fastgjort i opholdsrummet; dog kan bordet være udformet således, at det let kan nedtages.

5.2.   Ved »pansrede køretøjer« forstås køretøjer, som er bestemt til beskyttelse af de befordrede passagerer og/eller det medførte gods, og som opfylder de krav til beskyttelse mod beskydning.

5.3.   Ved »ambulancer« forstås motorkøretøjer af klasse M, som er bestemt til befordring af syge eller tilskadekomne personer og er forsynet med særligt udstyr dertil.

5.4.   Ved »rustvogne« forstås motorkøretøjer af klasse M, som er bestemt til befordring af afdøde personer og er forsynet med særligt udstyr dertil.

5.5.   Ved »køretøj med kørestolsadgang« forstås et køretøj i klasse M1, der er fremstillet eller ombygget, så det kan rumme en eller flere personer, som sidder i deres kørestole under kørslen.

5.6.   »Campingvogne«, se ISO-standard 3833-1977, term nr. 3.2.1.3.

5.7.   Ved »mobilkran« forstås et køretøj i klasse N3 til særlig anvendelse, som ikke er udstyret til godsbefordring, men som er forsynet med en kran med et løftemoment på mindst 400 kNm.

5.8.   Ved »andre køretøjer til særlig anvendelse« forstås køretøjer som defineret i punkt 5. ovenfor, bortset fra dem, som er nævnt i punkt 5.1. til 5.6.

Kodebetegnelser for »køretøjer til særlig anvendelse« er defineret i dette bilags afsnit C, punkt 5. og anvendes som anført deri.

B.   DEFINITION AF KØRETØJSTYPE

1.   Inden for klasse M1:

Består en »køretøjstype« af køretøjer, der i hvert fald på følgende væsentlige punkter ikke adskiller sig fra hinanden:

fabrikant

fabrikantens typebetegnelse

væsentlige konstruktionsaspekter:

chassis/vognbund (åbenbare grundlæggende forskelle)

motor (motor med indre forbrænding/elektromotor/hybridmotor).

Ved »varianter« af en type forstås køretøjer af samme type, som i hvert fald på følgende væsentlige punkter ikke adskiller sig fra hinanden:

karrosseriform (f.eks. sedan, hatchback, coupe, cabriolet, stationcar eller multifunktionelt køretøj)

motor:

funktionsprincip (som i punkt 3.2.1.1. i bilag III)

cylinderantal og -arrangement

forskel i effekt på over 30 % (dvs. at den højeste er større end 1,3 gange den laveste)

forskel i slagvolumen på over 20 % (dvs. at det højeste er større end 1,2 gange det laveste)

drivaksler (antal, placering, indbyrdes forbindelse)

styrende aksler (antal og placering).

Ved »versioner« af en variant forstås køretøjer, som består af tilladte kombinationer af de forskellige punkter, der fremgår af informationspakken, i overensstemmelse med bilag VIII.

Forskellige værdier af nedenstående parametre kan ikke kombineres inden for samme version:

teknisk tilladt totalmasse

slagvolumen

største nettoeffekt

gearkassetype og antal gear

maksimalt antal siddepladser som defineret i bilag II.C.

2.   For køretøjer i klasse M2 og M3:

Består en »køretøjstype« af køretøjer, der i hvert fald på følgende væsentlige punkter ikke adskiller sig fra hinanden:

fabrikant

fabrikantens typebetegnelse

klasse

væsentlige konstruktionsaspekter:

chassis/selvbærende karrosseri, enkelt/dobbeltdækker, stiv/leddelt (tydelige og fundamentale forskelle)

antal aksler

motor (motor med indre forbrænding/elektromotor/hybridmotor).

Ved »varianter« af en type forstås køretøjer af samme type, som i hvert fald på følgende væsentlige punkter ikke adskiller sig fra hinanden:

kategori, således denne er defineret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/85/EF af 20. november 2001 om særlige bestemmelser for køretøjer, der anvendes til personbefordring og har flere end otte siddepladser ud over førerens plads (1) (kun færdigopbyggede køretøjer)

opbygningsgrad (f.eks. færdigopbygget/delvis opbygget)

motor:

funktionsprincip (som i punkt 3.2.1.1. i bilag III)

cylinderantal og -arrangement

forskel i effekt på over 50 % (dvs. at den højeste er større end 1,5 gange den laveste)

forskel i slagvolumen på over 50 % (dvs. at det højeste er større end 1,5 gange det laveste)

placering (fortil, centralt, bagtil)

forskel i teknisk tilladt totalmasse på over 20 % (dvs. at den højeste er større end 1,2 gange den laveste)

drivaksler (antal, placering, indbyrdes forbindelse)

styrende aksler (antal og placering).

Ved »versioner« af en variant forstås køretøjer, som består af en kombination af de forskellige punkter, der fremgår af informationspakken, idet kravene i bilag VIII skal være opfyldt.

3.   For køretøjer N1, N2 og N3:

Består en »køretøjstype« af køretøjer, der i hvert fald på følgende væsentlige punkter ikke adskiller sig fra hinanden:

fabrikant

fabrikantens typebetegnelse

klasse

væsentlige konstruktionsaspekter:

chassis/vognbund (åbenbare grundlæggende forskelle)

antal aksler

motor (forbrændingsmotor/elektromotor/hybridmotor).

Ved »varianter« af en type forstås køretøjer af samme type, som i hvert fald på følgende væsentlige punkter ikke adskiller sig fra hinanden:

karrosseriets konstruktionsprincip (f.eks. ladvogn, bil med tippelad, tankbil, trækkende køretøj til sættevogn) (kun for færdigopbyggede køretøjer)

opbygningsgrad (f.eks. færdigopbygget/delvis opbygget)

motor:

funktionsprincip (som i punkt 3.2.1.1 i bilag III)

cylinderantal og -arrangement

forskel i effekt på over 50 % (dvs. at den højeste er større end 1,5 gange den laveste)

forskel i slagvolumen på over 50 % (dvs. at det højeste er større end 1,5 gange det laveste)

forskel i teknisk tilladt totalmasse på over 20 % (dvs. at den højeste er større end 1,2 gange den laveste)

drivaksler (antal, placering, indbyrdes forbindelse)

styrende aksler (antal og placering).

Ved »versioner« af en variant forstås køretøjer, som består af en kombination af de forskellige punkter, der fremgår af informationspakken, idet kravene i bilag VIII skal være opfyldt.

4.   For køretøjer O1, O2, O3 og O4:

Består en »køretøjstype« af køretøjer, der i hvert fald på følgende væsentlige punkter ikke adskiller sig fra hinanden:

fabrikant

fabrikantens typebetegnelse

klasse

væsentlige konstruktionsaspekter:

chassis/selvbærende karrosseri (åbenbare grundlæggende forskelle)

antal aksler

påhængskøretøj med trækstang/sættevogn/kærre

bremsesystemets type (f.eks. ubremset/påløbsbremse/servobremse).

Ved »varianter« af en type forstås køretøjer af samme type, som i hvert fald på følgende væsentlige punkter ikke adskiller sig fra hinanden:

opbygningsgrad (f.eks. færdigopbygget/delvis opbygget)

karrosseriform (f.eks. campingbil/ladvogn/tankvogn) (kun for færdigopbygget/etapevis opbygget køretøj)

forskel i teknisk tilladt totalmasse på over 20 % (dvs. at den højeste er større end 1,2 gange den laveste)

styrende aksler (antal og placering).

Ved »versioner« af en variant forstås køretøjer, som består af en kombination af de forskellige punkter, der fremgår af informationspakken.

5.   For alle klasser:

Den fuldstændige identifikation af et køretøj blot på grundlag af dets type, variant og version skal stemme overens med en enkelt nøjagtig definition af alle de tekniske karakteristika, der er nødvendige for, at køretøjet kan tages i brug.

C.   DEFINITION AF KARROSSERIART (kun for færdigopbyggede/etapevis opbyggede køretøjer)

Karrosseriarterne i bilag I, bilag III, del 1, punkt 9.1, og i bilag IX, punkt 37, angives med følgende kodificering:

1.   Personbiler (M1)

AA Sedan

ISO-standard 3833-1977, term nr. 3.1.1.1, herunder dog også køretøjer med flere end fire sidevinduer.

AB Hatchback

Sedan (AA) med vippedør i bagenden af køretøjet.

AC Stationcar

ISO-standard 3833-1977, term nr. 3.1.1.4 (estate car)

AD Coupe

ISO Standard 3833-1977, term nr. 3.1.1.5

AE Kabriolet

ISO Standard 3833-1977, term nr. 3.1.1.6

AF Multifunktionelt køretøj

Motorkøretøjer bortset fra de i punkt AA til AE omhandlede, som er konstrueret til befordring af passagerer og disses bagage eller gods i én enkelt kabine. Hvis et sådant køretøj imidlertid opfylder begge følgende betingelser:

i)

antal siddepladser foruden førerens er højst seks

en »siddeplads« anses for at foreligge, såfremt køretøjet er forsynet med »tilgængelige« seleforankringer

ved »tilgængelige« forankringer forstås forankringer, som kan anvendes. For at forhindre, at forankringerne er »tilgængelige«, skal fabrikanten gøre deres brug fysisk umulig, f.eks. ved at påsvejse dækplader eller montere tilsvarende fast tilbehør, som ikke kan afmonteres ved hjælp af værktøj, som normalt er til rådighed, og

ii)

P – (M + N × 68) > N × 68

hvor:

P

=

teknisk tilladt totalmasse, kg

M

=

masse i køreklar stand, kg

N

=

antal siddepladser foruden førerens

anses køretøjet ikke for at tilhøre klasse M1.

2.   Køretøjer M2 og M3

Køretøjer i gruppe I (jf. direktiv 2001/85/EF)

CA

Enkeltdækker

CB

Dobbeltdækker

CC

Enkeltdækker ledbus

CD

Dobbeltdækker ledbus

CE

Enkeltdækker lavtgulvsbus

CF

Dobbeltdækker lavtgulvsbus

CG

Enkeltdækker leddelt lavtgulvsbus

CH

Dobbeltdækker leddelt lavtgulvsbus

Køretøjer i gruppe II (jf. direktiv 2001/85/EF »Busser og rutebiler«)

CI

Enkeltdækker

CJ

Dobbeltdækker

CK

Leddelt enkeltdækker

CL

Leddelt dobbeltdækker

CM

Enkeltdækker lavtgulvsbus

CN

Dobbeltdækker lavtgulvsbus

CO

Enkeltdækker leddelt lavtgulvsbus

CP

Dobbeltdækker leddelt lavtgulvsbus

Køretøjer i gruppe III (jf. direktiv 2001/85/EF)

CQ

Enkeltdækker

CR

Dobbeltdækker

CS

Enkeltdækker ledbus

CT

Dobbeltdækker ledbus

Køretøjer i kategori A (jf. direktiv 2001/85/EF)

CU

Enkeltdækker

CV

Enkeltdækker lavtgulvsbus

Køretøjer i kategori B (jf. direktiv 2001/85/EF »Busser og rutebiler«)

CW

Enkeltdækker

3.   Køretøjer N

BA

Lastbil

Der henvises til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/27/EF af 22. juli 1997 om masse og dimensioner for visse motorkøretøjsklasser og påhængskøretøjer dertil (2), bilag I, punkt 2.1.1.

BB

Varevogn

Lastbil med førerhus indbygget i karrosseriet.

BC

Bil til sættevogn

Der henvises til direktiv 97/27/EF, bilag I, punkt 2.1.1.

BD

Bil til påhængsvogn

Der henvises til direktiv 97/27/EF, bilag I, punkt 2.1.1.

Hvis imidlertid et køretøj, som er defineret som BB og har en teknisk tilladelig maksimal masse på højst 3 500 kg:

har flere end seks siddepladser foruden førerens,

eller

opfylder begge følgende betingelser:

i)

der er højst seks siddepladser foruden førerens, og

ii)

P – (M + N × 68) ≤ N × 68

anses dette køretøj ikke for at tilhøre klasse N.

Hvis imidlertid et køretøj, som er defineret som BA, som BB med en teknisk tilladelig maksimal masse på over 3 500 kg, eller som BC eller BD, opfylder mindst én af følgende betingelser:

i)

antal siddepladser, foruden førerens, er over otte eller

ii)

P – (M + N × 68) ≤ N × 68,

anses køretøjet ikke for at tilhøre klasse N.

»Siddeplads« P, M og N er defineret i del C, punkt 1, i dette bilag.

4.   Køretøjer O

DA

Sættevogn

Der henvises til direktiv 97/27/EF, bilag I, punkt 2.2.2.

DB

Almindelig påhængsvogn

Der henvises til direktiv 97/27/EF, bilag I, punkt 2.2.3.

DC

Kærre

Der henvises til direktiv 97/27/EF, bilag I, punkt 2.2.4.

5.   Køretøjer til særlig anvendelse

SA

Campingbiler (Se bilag II A, punkt 5.1.)

SB

Pansrede køretøjer (Se bilag II A, punkt 5.2.)

SC

Ambulancer (Se bilag II A, punkt 5.3.)

SD

Rustvogne (Se bilag II A, punkt 5.4.)

SE

Campingvogne (Se bilag II A, punkt 5.6.)

SF

Mobilkraner (Se bilag II A, punkt 5.7.)

SG

Andre køretøjer til særlig anvendelse (Se bilag II A, punkt 5.8.).

SH

Køretøj med kørestolsadgang (Se bilag II, A, punkt 5.5.)


(1)  EFT L 42 af 13.2.2002, s. 1.

(2)  EFT L 233 af 25.8.1997, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2003/19/EF (EUT L 79 af 26.3.2003, s. 6).

BILAG III

Oplysningsskema til brug ved EF-typegodkendelse af køretøjer

(Med hensyn til forklarende bemærkninger henvises til sidste side i bilag I)

DEL I

Nedennævnte oplysninger skal i givet fald forelægges i tre eksemplarer og omfatte en indholdsfortegnelse. Eventuelle tegninger skal forelægges i den relevante målestok på A 4-ark eller foldet til denne størrelse og være tilstrækkelig detaljerede. Eventuelle fotografier skal ligeledes være tilstrækkelig detaljerede.

Hvis systemer, komponenter eller separate tekniske enheder omfatter elektronisk styrede funktioner, forelægges der relevante oplysninger vedrørende ydelsen.

A:   For klasse M og N

0.   ALMINDELIGE BESTEMMELSER

0.1.   Fabriksmærke (firmabetegnelse):

Type: …

0.2.1.   Eventuel(le) handelsbetegnelse(r):

Typeidentifikationsmærker som identificeret på køretøjet (b): …

0.3.1.   Mærkets anbringelsessted: …

Køretøjets klasse (c):

0.4.1.   Klassifikation efter, hvilket farligt gods køretøjet agtes benyttet til transport af:

0.5.   Fabrikantens navn og adresse:

0.8.   Adresse på samlefabrik(ker):

0.9.   Navn og adresse på fabrikantens befuldmægtigede repræsentant (i givet fald):

1.   KØRETØJETS ALMINDELIGE SPECIFIKATIONER

1.1.   Fotografier og/eller tegninger af et repræsentativt køretøj:

Antal aksler og hjul:

1.3.2.   Antal styrede aksler samt anbringelse:

1.3.3.   Drivaksler (antal, placering, indbyrdes forbindelse):

1.4.   Chassis (hvis et sådant forefindes) (tegning):

1.6.   Motorens placering og arrangement:

Højre- eller venstrestyring (1)

1.8.1.   Køretøjet er udstyret til højre-/venstrekørsel (1)

2.   MASSE OG DIMENSIONER (e) (i kg og mm)

(Der henvises i givet fald til tegning)

2.1.   Akselafstand(e) (ved fuld last) (f):

2.3.1.   Sporvidde for hver styret aksel (i):

2.3.2.   Sporvidde for alle øvrige aksler (i):

Køretøjets hoveddimensioner (udvendige mål):

For chassis med karrosseri

Længde (j):

2.4.2.1.1.   Længde af lad:

Bredde (k):

2.4.2.2.1   Vægtykkelse (for køretøjer, der specielt er konstrueret til temperaturkontrolleret transport af gods):

2.4.2.3.   Højde (i køreklar stand) (l) (ved ophæng med niveauregulering, angiv normal køreposition):

Masse af køretøj med karrosseri — og for trækkende køretøjer i andre klasser end M1, med koblingsanordning, hvis en sådan er monteret af fabrikanten — i køreklar stand, eller masse af chassis eller af chassis med førerhus uden eventuel karrosseri/koblingsanordning, hvis karrosseri og/eller koblingsanordning ikke monteres af fabrikanten, (med væsker, værktøj, reservehjul, hvis monteret, og fører samt for busser ét personalemedlem, hvis der forefindes et sæde dertil i køretøjet) (o) (største og mindste for hver variant):

2.6.1.   Denne masses fordeling på akslerne og for kærre eller sættevogn belastning på koblingspunktet (største og mindste for hver variant):

2.7.   For delvis opbygget køretøj, det færdigopbyggede køretøjs mindste masse som oplyst af fabrikanten:

Teknisk tilladt totalmasse som oplyst af fabrikanten (y) (*):

2.8.1.   Denne masses fordeling på akslerne og for kærre eller sættevogn belastning på koblingspunktet (*):

2.9.   Teknisk tilladt masse på hver aksel:

2.10.   Teknisk tilladt masse på hver akselgruppe:

For motorkøretøjers vedkommende, teknisk tilladt tilkoblet totalmasse af

2.11.1.   Påhængsvogn med trækstang:

2.11.2.   Sættevogn:

2.11.3.   Kærre:

2.11.4.   Teknisk tilladt masse af vogntog:

2.11.5.   Køretøjet er/er ikke (1) egnet til bugsering (punkt 1.2 i bilag II til direktiv 77/389/EØF)

2.11.6.   Tilladt masse af påhængskøretøj uden bremser:

Teknisk tilladt største lodrette belastning på køretøjets koblingspunkt

2.12.1.   For motorkøretøjet:

Påregnede tilladte masser ved registrering/ibrugtagning (ikke obligatorisk: hvis der anføres værdier for disse størrelser, skal de være kontrolleret efter forskrifterne i bilag IV til direktiv 97/27/EF):

2.16.1.   Påregnet tilladt totalmasse ved registrering/ibrugtagning (der kan anføres forskellige angivelser for hver teknisk konfiguration (#)):

2.16.2.   Påregnet tilladt akseltryk pr. aksel ved registrering/ibrugtagning, og for kærre og sættevogn påregnet tilladt belastning på koblingspunktet ved registrering/ibrugtagning som oplyst af fabrikanten, hvis den er mindre end den teknisk tilladte belastning på koblingspunktet (der kan anføres forskellige angivelser for hver teknisk konfiguration (#)):

2.16.3.   Påregnet tilladt akseltryk pr. akselgruppe ved registrering/ibrugtagning (der kan anføres forskellige angivelser for hver teknisk konfiguration (#)):

2.16.4.   Påregnet tilladt tilkoblet masse ved registrering/ibrugtagning (der kan anføres forskellige angivelser for hver teknisk konfiguration (#)):

2.16.5.   Påregnet tilladt totalmasse af vogntoget ved registrering/ibrugtagning (der kan anføres forskellige angivelser for hver teknisk konfiguration (#)):

3.   MOTOR (q) (for køretøjer, som kan fremdrives enten af benzin, diesel osv., eller også i kombination med et andet brændstof, gentages punkterne (+)).

Fabrikant:

3.1.1.   Fabrikationskode som markeret på motoren:

Forbrændingsmotor

3.2.1.1.   Funktionsprincip: styret tænding/kompressionstænding, firetakt/totakt (1)

3.2.1.2.   Antal cylindre og cylinderarrangement:

3.2.1.3.   Slagvolumen (s): … cm3

3.2.1.6.   Normal tomgangshastighed (2): … min–1

3.2.1.8.   Største nettoeffekt: (t): … kW ved … min–1 (opgivet af fabrikanten)

3.2.1.9.   Tilladelig maksimal motorhastighed, som foreskrives af fabrikanten: … min–1

Brændstof: diesel/benzin/LPG/NG/ethanol (1)

3.2.2.1.   Oktantal, blyholdig:

3.2.2.2.   Oktantal, blyfri:

Brændstoftilførsel

3.2.4.1.   Ved karburator(er): ja/nej (1)

Ved brændstofindsprøjtning (kun kompressionstænding): ja/nej (1)

3.2.4.2.2.   Funktionsprincip: direkte indsprøjtning/forkammer/turbulenskammer (1)

3.2.4.3.   Ved brændstofindsprøjtning (kun styret tænding): ja/nej (1)

3.2.7.   Kølesystem: væske/luft (1)

Luftindtagssystem

3.2.8.1.   Tryklader: ja/nej (1)

Foranstaltninger mod luftforurening

Supplerende forureningsbekæmpende anordninger (hvis sådanne forefindes og ikke er omfattet af en anden rubrik)

3.2.12.2.1.   Katalysator: ja/nej (1)

3.2.12.2.2.   Lambda-sonde: ja/nej (1)

3.2.12.2.3.   Lufttilførsel: ja/nej (1)

3.2.12.2.4.   Recirkulation af udstødningsgas: ja/nej (1)

3.2.12.2.5.   System til begrænsning af emission ved fordampning: ja/nej (1)

3.2.12.2.6.   Partikelfilter: ja/nej (1)

3.2.12.2.7.   Egendiagnosesystem: ja/nej (1)

3.2.12.2.8.   Andre systemer (beskrivelse og funktionsmåde):

3.2.13.   Absorptionskoefficientsymbolets placering (kun motorer med kompressionstænding):

3.2.15.   LPG-brændstofsystem ja/nej: (1)

3.2.16.   NG-brændstofsystem system: ja/nej (1)

Elektrisk motor

Type (vinding, magnetisering): …

3.3.1.1.   Maksimal timeeffekt: … kW

3.3.1.2.   Arbejdsspænding: … V

Batteri

3.3.2.4.   Placering:

3.6.5.   Smøremiddeltemperatur

minimum: … K

maksimum: … K

4.   TRANSMISSION (v)

4.2.   Type (mekanisk/hydraulisk/elektrisk osv.):

Gearkasse

4.5.1.   Type (manuel/automatisk/CVT (trinløst variabel transmission)) (1)

4.6.   Gearudvekslingsforhold

Gear

Udvekslingsforhold i gearkasse (forhold mellem motorens og gearkasseudgangsakslens omdrejningshastighed)

Endeligt udvekslingsforhold (forhold mellem gearkasseudgangsakslens og de drivende hjuls omdrejningshastighed)

Totalt udvekslingsforhold

Maksimum for CVT

1

2

3

Minimum for CVT

 

 

 

Bakgear

 

 

 

4.7.   Køretøjets tophastighed (i km/h) (w):

5.   AKSLER

5.1.   Beskrivelse af hver enkelt aksel:

5.2.   Fabrikat:

5.3.   Type:

5.4.   Placering af løftbare aksler:

5.5.   Placering af belastbare aksler:

6.   HJULOPHÆNG

Type og konstruktion af ophæng for hver aksel, akselgruppe eller hjul:

6.2.1.   Niveauregulering: ja/nej/ekstraudstyr (1)

Luftaffjedring af drivaksel (-aksler): ja/nej (1)

6.2.3.1   Affjedring af drivaksel svarende til luftaffjedring: ja/nej (1)

6.2.3.2   Frekvens og dæmpning af svingningerne i den affjedrede masse:

Dæk/hjulkombination(er) (for dæk anføres dimensionsbetegnelsen, mindste belastningstal og symbol for mindste hastighedskategori; for hjul anføres fælgdimension(er) og indpresningsdybde(r))

Aksler

6.6.1.1.1.   Aksel 1:

6.6.1.1.2.   Aksel 2:

osv.

6.6.1.2.   Eventuelt reservehjul:

Øvre og nedre grænse for rulleradius

6.6.2.1.   Aksel 1:

6.6.2.2.   Aksel 2:

osv.

7.   STYREAPPARAT

Transmission og betjeningsorgan

7.2.1.   Styretransmissionens art (specificeres for henholdsvis for- og baghjul):

7.2.2.   Forbindelse til hjulene (også ikke-mekanisk; specificeres for henholdsvis for- og baghjul):

7.2.3.   Art af eventuel servoforstærkning:

8.   BREMSER

8.5.   Blokeringsfri bremser: ja/nej/ekstraudstyr (1)

8.9.   Kort beskrivelse af bremsesystemerne (i henhold til punkt 1.6 i addendum til tillæg 1 i bilag IX til direktiv 71/320/EØF):

8.11.   Nærmere beskrivelse af retardersystemets(-systemernes) type:

9.   KARROSSERI

9.1.   Karrosseriets art:

Døre, låse og hængsler

9.3.1.   Dørudformning og antal døre:

Anordninger til indirekte udsyn:

Spejle (angiv for hvert spejl):

9.9.1.1.   Fabrikat:

9.9.1.2.   EF-typegodkendelsesmærke:

9.9.1.3.   Variant:

9.9.1.4.   Tegning(er) til identifikation af spejlet, der viser spejlets placering på køretøjet:

9.9.1.5.   Nærmere oplysninger om fastgørelsesmåde, herunder om den del af køretøjet, hvorpå det er monteret:

9.9.1.6.   Ekstraudstyr, som kan påvirke synsfeltet bagud:

9.9.1.7.   Kort beskrivelse af eventuelle elektroniske komponenter i indstillingssystemet:

Andre anordninger til indirekte udsyn end spejle:

Type og specifikationer (som f.eks. fuldstændig beskrivelse af anordningen):

9.9.2.1.1.   Hvis det drejer sig om en anordning af typen med kamera og monitor, detektionsafstand (mm), kontrast, luminansfelt, korrektion for blænding, display-specifikationer (sort/hvid eller farve), billedgentagelsesfrekvens, monitorens luminansfelt:

9.9.2.1.2.   Tilstrækkeligt detaljerede tegninger til at identificere hele anordningen, herunder monteringsforskrifter. EF-typegodkendelsesmærkets placering skal angives på tegningerne:

Indvendigt udstyr

Sæder

9.10.3.1.   Antal:

Placering og arrangement:

9.10.3.2.1.   Antal siddepladser:

9.10.3.2.2.   Siddepladser, som kun er beregnet til brug, når køretøjet holder stille:

9.10.4.1.   Type nakkestøtte(r): indbygget/aftagelig/separat (1)

9.10.4.2.   Typegodkendelsesnummer(-numre), hvis de(t) foreligger:

9.12.2.   Art og placering af supplerende fastholdelsessystemer (ja/nej/ekstraudstyr):

(L = venstre side, R = højre side, C = i midten)

 

Airbag foran

Airbag ved siden

Selestrammer

Første sæderække

L

 

 

 

C

 

 

 

R

 

 

 

Anden sæderække (1)

L

 

 

 

C

 

 

 

R

 

 

 

Foreskrevne skilte (direktiv 76/114/EØF)

9.17.1.   Fotografier og/eller tegninger af placeringen af foreskrevne skilte og påskrifter og af køretøjets identifikationsnummer:

Fabrikantens erklæring om overensstemmelse med kravene i punkt 1.1.1. i bilag II til direktiv 76/114/EØF

9.17.4.1.   Betydningen af de skrifttegn i anden og tredje del, som anvendes til at opfylde kravene i afsnit 5.3. af ISO-standard 3779-1983, skal forklares:

9.17.4.2.   Hvis skrifttegnene i anden del anvendes til at opfylde kravene i afsnit 5.4. af ISO-standard 3779-1983, skal deres betydning forklares:

Fodgængerbeskyttelse

9.23.1.   En detaljeret beskrivelse med fotografier og/eller tegninger af køretøjet med hensyn til konstruktion, dimensioner, relevante referencelinjer og materialesammensætning for køretøjets forparti (indvendigt og udvendigt) skal forelægges. Denne beskrivelse skal omfatte detaljer vedrørende alle installerede aktive beskyttelsessystemer.

11.   FORBINDELSER MELLEM DET TRÆKKENDE KØRETØJ OG PÅHÆNGSKØRETØJ

11.1.   Klasse og type af den eller de tilkoblingsanordninger, der er monteret eller skal monteres:

11.3.   Anvisninger for koblingstypens fastgørelse på køretøjet og fotografier eller tegninger af de fastgørelsespunkter på køretøjet, som er angivet af fabrikanten; supplerende oplysninger, hvis koblingstypen kun må anvendes til bestemte varianter eller versioner af køretøjstypen:

11.4.   Oplysninger om montering af særlige bøjler eller beslag til slæbning:

11.5.   EF-komponenttypegodkendelsesnummer (-numre):

12.7.1.   køretøj udstyret med 24 GHz-kortdistanceradarudstyr: ja/nej (det ikke gældende overstreges)

12.7.2.   køretøj udstyret med 79 GHz-kortdistanceradarudstyr: ja/nej (det ikke gældende overstreges).

13.   SÆRLIGE FORSKRIFTER FOR KØRETØJER TIL PERSONBEFORDRING MED OVER OTTE SIDDEPLADSER FORUDEN FØRERENS PLADS

Køretøjsklasse (klasse I, klasse II, klasse III, klasse A, klasse B):

13.1.1.   Chassistyper, på hvilke de EF-typegodkendte karrosserier kan monteres (fabrikant(er) samt typer for delvis opbygget køretøj):

Antal passagerer (siddende og stående)

13.3.1.   Total (N):

13.3.2.   Øverste dæk (Na) (1):

13.3.3.   Underste dæk (Nb) (1):

Antal siddepladser for passagerer

13.4.1.   Total (A):

13.4.2.   Øverste dæk (Aa) (1):

13.4.3.   Underste dæk (Ab) (1):

B:   For klasse O

0.   ALMINDELIGE BESTEMMELSER

0.1.   Fabriksmærke (firmabetegnelse):

Type:

0.2.1.   Eventuel(le) handelsbetegnelse(r):

Typeidentifikationsmærker som markeret på køretøjet (b)

0.3.1.   Mærkets anbringelsessted:

Køretøjets klasse (c):

0.4.1.   Klassifikation efter, hvilket farligt gods køretøjet agtes benyttet til transport af:

0.5.   Fabrikantens navn og adresse:

0.8.   Adresse på samlefabrik(ker):

0.9.   Navn og adresse på fabrikantens befuldmægtigede repræsentant (i givet fald): …

1.   KØRETØJETS ALMINDELIGE SPECIFIKATIONER

1.1.   Fotografier og/eller tegninger af et repræsentativt køretøj:

Antal aksler og hjul:

1.3.2.   Antal styrende aksler samt anbringelse:

1.4.   Chassis (hvis et sådant forefindes) (tegning):

2.   MASSE OG DIMENSIONER (e) (i kg og mm)

(Der henvises i givet fald til tegning)

2.1.   Akselafstand(e) (ved fuld last) (f):

2.3.1.   Hver styrende aksels sporvidde (i):

2.3.2.   Sporvidde for alle andre aksler (i):

Køretøjets hoveddimensioner (udvendige mål):

For chassis med karrosseri

Længde (j):

2.4.2.1.1.   Længde af lad:

Bredde (k):

2.4.2.2.1.   Vægtykkelse (for køretøjer, der specielt er konstrueret til temperaturkontrolleret transport af gods):

2.4.2.3.   Højde (ubelastet) (l) (ved ophæng med niveauregulering, angiv normal køreposition):

Masse af køretøj med karrosseri — og for trækkende køretøjer i andre klasser end M1, med koblingsanordning, hvis en sådan er monteret af fabrikanten — i køreklar stand, eller masse af chassis eller af chassis med førerhus uden karrosseri/koblingsanordning, hvis karrosseri og/eller koblingsanordning ikke monteres af fabrikanten, (med væsker, værktøj, reservehjul, hvis monteret, og fører samt for busser ét personalemedlem, hvis der forefindes et sæde dertil i køretøjet) (o) (største og mindste for hver variant):

2.6.1.   Denne masses fordeling på akslerne og for kærre eller sættevogn belastning på koblingspunktet (største og mindste for hver variant):

2.7.   For delvis opbygget køretøj, det færdigopbyggede køretøjs mindste masse som oplyst af fabrikanten:

Teknisk tilladt totalmasse som oplyst af fabrikanten (y) (*):

2.8.1.   Denne masses fordeling på akslerne og for kærre eller sættevogn belastning på koblingspunktet (*):

2.9.   Teknisk tilladt akseltryk pr. aksel:

2.10.   Teknisk tilladt akseltryk pr. akselgruppe:

Teknisk tilladt største lodrette belastning på køretøjets koblingspunkt

2.12.2.   For sættevogn eller kærre:

Påregnede tilladte masser ved registrering/ibrugtagning (ikke obligatorisk: hvis der anføres værdier for disse størrelser, skal de være kontrolleret efter forskrifterne i bilag IV til direktiv 97/27/EF):

2.16.1.   Påregnet tilladt totalmasse ved registrering/ibrugtagning (der kan anføres forskellige angivelser for hver teknisk konfiguration (#)):

2.16.2.   Påregnet tilladt akseltryk pr. aksel ved registrering/ibrugtagning, og for kærre og sættevogn påregnet tilladt belastning på koblingspunktet ved registrering/ibrugtagning som oplyst af fabrikanten, hvis den er mindre end den teknisk tilladte belastning på koblingspunktet (der kan anføres forskellige angivelser for hver teknisk konfiguration (#)):

2.16.3.   Påregnet tilladt akseltryk pr. akselgruppe ved registrering/ibrugtagning (der kan anføres forskellige angivelser for hver teknisk konfiguration (#)):

2.16.4.   Påregnet tilladt tilkoblet masse ved registrering/ibrugtagning (der kan anføres forskellige angivelser for hver teknisk konfiguration (#)):

2.16.5.   Påregnet tilladt totalmasse af vogntoget ved registrering/ibrugtagning (der kan anføres forskellige angivelser for hver teknisk konfiguration (#)):

5.   AKSLER

5.1.   Beskrivelse af hver enkelt aksel:

5.2.   Fabrikat:

5.3.   Type:

5.4.   Placering af løftbare aksler:

5.5.   Placering af belastbare aksler:

6.   HJULOPHÆNG

Type og konstruktion af ophæng for hver aksel, akselgruppe eller hjul:

6.2.1.   Niveauregulering: ja/nej/ekstraudstyr (1)

Dæk/hjulkombination(er) (for dæk anføres dimensionsbetegnelsen, mindste belastningstal og symbol for mindste hastighedskategori; for hjul anføres fælgdimension(er) og indpresningsdybde(r))

Aksler

6.6.1.1.1.   Aksel 1:

6.6.1.1.2.   Aksel 2:

osv.

6.6.1.2.   Eventuelt reservehjul:

Øvre og nedre grænse for rulleradius

6.6.2.1.   Aksel 1:

6.6.2.2.   Aksel 2:

osv.

7.   STYREAPPARAT

Transmission og betjeningsorgan

7.2.1.   Styretransmissionens art (specificeres for henholdsvis for- og baghjul):

7.2.2.   Forbindelse til hjulene (også ikke-mekanisk; specificeres for henholdsvis for- og baghjul):

7.2.3.   Art af evt. servoforstærkning:

8.   BREMSER

8.5.   Blokeringsfri bremser: ja/nej/ekstraudstyr (1)

8.9.   Kort beskrivelse af bremsesystemerne (i henhold til punkt 1.6 i addendum til tillæg 1 i bilag IX til direktiv 71/320/EØF):

9.   KARROSSERI

9.1.   Karrosseriets art:

Foreskrevne skilte (direktiv 76/114/EØF)

9.17.1.   Fotografier og/eller tegninger af placeringen af foreskrevne skilte og påskrifter og af køretøjets identifikationsnummer:

Fabrikantens erklæring om overensstemmelse med kravene i punkt 1.1.1. i bilag II til direktiv 76/114/EØF

9.17.4.1.   Betydningen af de skrifttegn i anden og eventuelt tredje del, som anvendes til at opfylde kravene i punkt 5.3 i ISO-standard 3779-1983, skal forklares:

9.17.4.2.   Hvis skrifttegnene i anden del anvendes til at opfylde kravene i punkt 5.4. i ISO-standard 3779-1983, skal deres betydning forklares:

11.   FORBINDELSER MELLEM DET TRÆKKENDE KØRETØJ OG PÅHÆNGSKØRETØJET

11.1.   Klasse og type af den eller de tilkoblingsanordninger, der er monteret eller skal monteres:

11.5.   EF-typegodkendelsesnummer (-numre):

DEL II

Skema, der viser, hvordan de punkter i del I, hvor der er flere mulige angivelser, kan kombineres til køretøjsversioner. Ved disse punkter er hver enkelt angivelse mærket med et bogstav, som i nedenstående skema benyttes til at anføre, hvilken eller hvilke angivelser ved de enkelte punkter der gælder for den pågældende version:

Der opstilles et særskilt skema for hver variant af typen.

Punkter, som kan kombineres vilkårligt inden for en variant, markeres i »Alle«-kolonnen.

Punkt nr.

Alle

Version 1

Version 2

Osv.

Version nr.

 

 

 

 

 

 

Disse oplysninger kan opstilles på anden måde, når blot det tilsigtede mål nås.

Hver variant og hver version skal betegnes med en numerisk eller alfanumerisk kode, der også skal være anført i overensstemmelseserklæringen (bilag IX) for det pågældende køretøj.

For en variant i henhold til bilag XI eller artikel 20, skal fabrikanten tildele en særlig kode.

DEL III

Typegodkendelsesnumre

Oplysningerne i nedenstående skema gives for de punkter (***) i bilag IV eller XI, som er relevante for køretøjet. (Alle relevante godkendelser anføres.)

Punkt

Typegodkendelsesnummer

Medlemsstat eller kontraherende part (2), som udsteder typegodkendelsen (3)

Udvidet pr. (dato)

Variant(er)/version(er)

 

 

 

 

 

Underskrift:

Stilling:

Dato:


(1)  Tabellen kan udvides efter behov, hvis køretøjet har flere end to rækker sæder, eller hvis der er flere end tre sæder i bredden.

(2)  Kontraherende part i den reviderede 1958-overenskomst.

(3)  Angives, hvis dette ikke fremgår af typegodkendelsesnummeret.

BILAG IV

Liste over krav i forbindelse med EF-typegodkendelse af køretøjer

DEL I

Liste over retsakter

(I givet fald under hensyntagen til anvendelsesområde for og seneste ændring af hver af nedennævnte retsakter. Med hensyn til UNECE-regulativer viser henvisningen til den pågældende retsakt de relevante regulativændringer, som Fællesskabet har tiltrådt).

Emne

Retsaktens nummer

EFT/EUT-reference

Gyldighedsområde (køretøjsklasser)

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

1.

Støjniveau

70/157/EØF

L 42 af 23.2.1970, s. 16.

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

2.

Luftforurening

70/220/EØF

L 76 af 6.4.1970, s. 1.

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

3.

Brændstof beholdere/afskærmning bagtil

70/221/EØF

L 76 af 6.4.1970, s. 23.

X (5)

X (5)

X (5)

X (5)

X (5)

X (5)

X

X

X

X

4.

Anbringelse af nummerplade bagtil

70/222/EØF

L 76 af 6.4.1970, s. 25.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5.

Styreapparat

70/311/EØF

L 133 af 18.6.1970, s. 10.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

6.

Dørlåse og -hængsler

70/387/EØF

L 176 af 10.8.1970, s. 5.

X

 

 

X

X

X

 

 

 

 

7.

Lydsignalapparat

70/388/EØF

L 176 af 10.8.1970, s. 12.

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

8.

Anordninger til indirekte udsyn

2003/97/EF (8)

L 25 af 29.1.2004, s. 1.

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

9.

Bremser

71/320/EØF

L 202 af 6.9.1971, s. 37.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10.

Radiostøjdæmpning

72/245/EØF

L 152 af 6.7.1972, s. 15.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

11.

Røgudvikling fra biler med dieselmotor

72/306/EØF

L 190 af 20.8.1972, s. 1.

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

12.

Indvendigt udstyr

74/60/EØF

L 38 af 11.2.1974, s. 2.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

Tyverisikring og startspærre

74/61/EØF

L 38 af 11.2.1974, s. 22.

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

14.

Kollisionssikret styreapparat

74/297/EØF

L 165 af 20.6.1974, s. 16.

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

15.

Sæder og sædeforankringer

74/408/EØF

L 221 af 12.8.1974, s. 1.

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

16.

Udragende dele

74/483/EØF

L 256 af 2.10.1974, s. 4.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

Hastighedsmåler (speedometer) og bakgear

75/443/EØF

L 196 af 26.7.1975, s. 1.

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

18.

Foreskrevne skilte

76/114/EØF

L 24 af 30.1.1976, s. 1.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

19.

Sikkerhedsselers forankringer

76/115/EØF

L 24 af 30.1.1976, s. 6.

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

20.

Placering af lygter og lyssignaler

76/756/EØF

L 262 af 27.9.1976, s. 1.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

21.

Refleks anordninger

76/757/EØF

L 262 af 27.9.1976, s. 32.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

22.

Markeringslygter, positionslygter, baglygter, stoplygter, sidemarkeringslygter, kørelyslygter

76/758/EØF

L 262 af 27.9.1976, s. 54.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

23.

Retningsviserblinklygter

76/759/EØF

L 262 af 27.9.1976, s. 71.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

24.

Bagnummerpladelygter

76/760/EØF

L 262 af 27.9.1976, s. 85.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25.

Forlygter (herunder pærer)

76/761/EØF

L 262 af 27.9.1976, s. 96.

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

26.

Tågeforlygter

76/762/EØF

L 262 af 27.9.1976, s. 122.

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

27.

Slæbeanordninger

77/389/EØF

L 145 af 13.6.1977, s. 41.

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

28.

Tågebaglygter

77/538/EØF

L 220 af 29.8.1977, s. 60.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

29.

Baklygter

77/539/EØF

L 220 af 29.8.1977, s. 72.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

30.

Parkeringslys

77/540/EØF

L 220 af 29.8.1977, s. 83.

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

31.

Sikkerhedsseler og fastholdelsesanordninger

77/541/EØF

L 220 af 29.8.1977, s. 95.

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

32.

Udsyn fremad

77/649/EØF

L 267 af 19.10.1977, s. 1.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33.

Identifikation af kontrollamper

78/316/EØF

L 81 af 28.3.1978, s. 3.

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

34.

Afdugning/afrimning

78/317/EØF

L 81 af 28.3.1978, s. 27.

X

 (1)

 (1)

 (1)

 (1)

 (1)

 

 

 

 

35.

Forrudevisker/-vasker

78/318/EØF

L 81 af 28.3.1978, s. 49.

X

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

 

 

 

 

36.

Varmeanlæg

2001/56/EF

L 292 af 9.11.2001, s. 21.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

37.

Hjulafskærmning

78/549/EØF

L 168 af 26.6.1978, s. 45.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38.

Nakkestøtter

78/932/EØF

L 325 af 20.11.1978, s. 1.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.

CO2-emission/brændstofforbrug

80/1268/EØF

L 375 af 31.12.1980, s. 36.

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

40.

Motoreffekt

80/1269/EØF

L 375 af 31.12.1980, s. 46.

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

41.

Luftforurening fra dieselmotorer

88/77/EØF

L 36 af 9.2.1988, s. 33.

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

42.

Sideafskærmning

89/297/EØF

L 124 af 5.5.1989, s. 1.

 

 

 

 

X

X

 

 

X

X

43.

Afskærmningssystemer

91/226/EØF

L 103 af 23.4.1991, s. 5.

 

 

 

 

X

X

 

 

X

X

44.

Masse og dimensioner (personbiler)

92/21/EØF

L 129 af 14.5.1992, s. 1.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45.

Sikkerhedsglas

92/22/EØF

L 129 af 14.5.1992, s. 11.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

46.

Dæk

92/23/EØF

L 129 af 14.5.1992, s. 95.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

47.

Hastighedsbegrænsere

92/24/EØF

L 129 af 14.5.1992, s. 154.

 

 

X

 

X

X

 

 

 

 

48.

Masse og dimensioner (for andre køretøjer end de i punkt 44 omhandlede)

97/27/EF

L 233 af 28.8.1997, s. 1.

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

49.

Udragende dele på førerhuse

92/114/EØF

L 409 af 31.12.1992, s. 17.

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

50.

Tilkoblingsanordninger

94/20/EF

L 195 af 29.7.1994, s. 1.

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X

X

X

X

51.

Antændelighed

95/28/EF

L 281 af 23.11.1995, s. 1.

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

52.

Busser

2001/85/EF

L 42 af 13.2.2002, s. 1.

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

53.

Frontalkollision

96/79/EF

L 18 af 21.1.1997, s. 7.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54.

Sidekollision

96/27/EF

L 169 af 8.7.1996, s. 1.

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

55.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56.

Køretøjer til transport af farligt gods

98/91/EF

L 11 af 16.1.1999, s. 25.

 

 

 

X (4)

X (4)

X (4)

X (4)

X (4)

X (4)

X (4)

57.

Beskyttelse fortil mod underkøring

2000/40/EF

L 203 af 10.8.2000, s. 9.

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

58.

Fodgængerbeskyttelse

2003/102/EF

L 321 af 6.12.2003, s. 15.

X (6)

 

 

X (6)  (7)

 

 

 

 

 

 

X

:

Retsakten finder anvendelse.

Tillæg

Liste over krav i forbindelse med EF-typegodkendelse af køretøjer i klasse M1, fremstillet i små serier

(I givet fald under hensyntagen til seneste ændring af hver af nedennævnte retsakter)

Emne

Direktiv nr.

EFT/EUT-reference

M1

1

Støjniveau

70/157/EØF

L 42 af 23.2.1970, s. 16

A

2

Luftforurening med undtagelse af hele sættet af krav til egendiagnosesystemet

70/220/EØF

L 76 af 6.4.1970, s. 1

A

3

Brændstofbeholdere/afskærmning bagtil

70/221/EØF

L 76 af 6.4.1970, s. 23

B

4

Anbringelse af nummerplade bagtil

70/222/EØF

L 76 af 6.4.1970, s. 25

B

5

Styreapparat

70/311/EØF

L 133 af 18.6.1970 s. 10

C

6

Dørlåse og -hængsler

70/387/EØF

L 176 af 10.8.1970, s. 5

C

7

Lydsignalapparat

70/388/EØF

L 176 af 10.8.1970, s. 12

B

8

Anordninger til indirekte udsyn

2003/97/EF (13)

L 25 af 29.1.2004, s. 1

X (10)

B (12)

9

Bremser

71/320/EØF

L 202 af 6.9.1971, s. 37

A

10

Radiostøjdæmpning

72/245/EØF

L 152 af 6.7.1972, s. 15

A (9)

C (11)

11

Røgudvikling fra biler med dieselmotor

72/306/EØF

L 190 af 20.8.1972, s. 1

A

12

Indvendigt udstyr

74/60/EØF

L 38 af 11.2.1974, s. 2

C

13

Tyverisikring og startspærre

74/61/EØF

L 38 af 11.2.1974, s. 22

A

14

Kollisionssikret styreapparat

74/297/EØF

L 165 af 20.6.1974, s. 16

C

15

Sæder og sædeforankringer

74/408/EØF

L 221 af 12.8.1974, s. 1

C

16

Udragende dele

74/483/EØF

L 266 af 2.10.1974, s. 4

C

17

Hastighedsmåler (speedometer) og bakgear

75/443/EØF

L 196 af 26.7.1975, s. 1

B

18

Foreskrevne skilte

76/114/EØF

L 24 af 30.1.1976, s. 1

B

19

Sikkerhedsselers forankringer

76/115/EØF

L 24 af 30.1.1976, s. 6

B

20

Placering af lygter og lyssignaler

76/756/EØF

L 262 af 27.9.1976, s. 1

B

21

Refleksanordninger

76/757/EØF

L 262 af 27.9.1976, s. 32

X

22

Markeringslygter, positionslygter, baglygter, stoplygter, sidemarkeringslygter, kørelyslygter

76/758/EØF

L 262 af 27.9.1976, s. 54

X

23

Retningsviserblinklygter

76/759/EØF

L 262 af 27.9.1976, s. 71

X

24

Bagnummerpladelygter

76/760/EØF

L 262 af 27.9.1976, s. 85

X

25

Forlygter (herunder pærer)

76/761/EØF

L 262 af 27.9.1976, s. 96

X

26

Tågeforlygter

76/762/EØF

L 262 af 27.9.1976, s. 122

X

27

Slæbeanordninger

77/389/EØF

L 145 af 13.6.1977, s. 41

B

28

Tågebaglygter

77/538/EØF

L 220 af 29.8.1977, s. 60

X

29

Baklygter

77/539/EØF

L 220 af 29.8.1977, s. 72

X

30

Parkeringslys

77/540/EØF

L 220 af 29.8.1977, s. 83

X

31

Sikkerhedsseler og fastholdelsesanordninger

77/541/EØF

L 220 af 29.8.1977, s. 95

A (10)

B (12)

32

Udsyn fremad

77/649/EØF

L 267 af 19.10.1977, s. 1

A

33

Identifikation af kontrollamper

78/316/EØF

L 81 af 28.3.1978, s. 3

X

34

Afdugning/afrimning

78/317/EØF

L 81 af 28.3.1978, s. 27

C

35

Forrudevisker/-vasker

78/318/EØF

L 81 af 28.3.1978, s. 49

C

36

Varmeanlæg

2001/56/EF

L 292 af 9.11.2001, s. 21

C

37

Hjulafskærmning

78/549/EØF

L 168 af 26.6.1978, s. 45

B

39

Brændstofforbrug

80/1268/EØF

L 375 af 31.12.1980, s. 36

A

40

Motoreffekt

80/1269/EØF

L 375 af 31.12.1980, s. 46

C

41

Luftforurening fra dieselmotorer

88/77/EØF

L 36 af 9.2.1988, s. 33

A

44

Masse og dimensioner (personbiler)

92/21/EØF

L 129 af 14.5.1992, s. 1

C

45

Sikkerhedsglas

92/22/EØF

L 129 af 14.5.1992, s. 11

X (10)

B (12)

46

Dæk

92/23/EØF

L 129 af 14.5.1992, s. 95

X (10)

B (12)

50

Tilkoblingsanordninger

94/20/EF

L 195 af 29.7.1994, s. 1

X (10)

A (12)

53

Frontalkollision

96/79/EF

L 18 af 21.1.1997, s. 7

N/A

54

Sidekollision

96/27/EF

L 169 af 8.7.1996, s. 1

N/A

58

Fodgængerbeskyttelse

2003/102/EF

L 321 af 6.12.2003, s. 15

N/A

X

:

Der kræves fuld overensstemmelse med direktivet; der skal udstedes EF-typegodkendelse; produktionens overensstemmelse skal sikres.

A

:

Ingen undtagelser bortset for dem, der er angivet i særdirektivet. Typegodkendelsesattest og typegodkendelsesmærke ikke påkrævet. Prøvningsrapporter skal udarbejdes af en udpeget teknisk tjeneste.

B

:

De tekniske forskrifter i særdirektivet skal opfyldes. De prøvninger, der er truffet bestemmelse om i direktivet, skal udføres i deres helhed. Hvis den godkendende myndighed accepterer det, kan de udføres af fabrikanten selv. Han kan gives tilladelse til at udstede den tekniske rapport. Det er ikke nødvendigt at udstede typegodkendelsesattest og foretage typegodkendelse.

C

:

Fabrikanten skal over for den godkendende myndighed på tilfredsstillende vis godtgøre, at særdirektivets generelle krav er opfyldt.

N/A

:

Dette direktiv finder ikke anvendelse (ingen forskrifter).

DEL II

Hvor der henvises til et særdirektiv eller en forordning, skal en godkendelse i henhold til følgende UNECE-regulativer (under hensyntagen til anvendelsesområde (14) og ændringer til de pågældende nedenfor anførte UNECE-regulativer) anses for et alternativ til en EF-typegodkendelse meddelt i henhold til det relevante særdirektiv eller den relevante forordning, der er anført i tabellen i del I.

Disse UNECE-regulativer er dem, som Fællesskabet har fulgt som aftalepart med De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa (den reviderede Genève-aftale af 1958) i medfør af Rådets afgørelse 97/836/EF eller efterfølgende rådsafgørelser i henhold til artikel 3, stk. 3, i nævnte afgørelse.

Enhver yderligere ændring af de i nedenstående liste anførte UNECE-regulativer anses ligeledes for ækvivalent, med forbehold af Fællesskabets afgørelse i henhold til artikel 4, stk. 2, i afgørelse 97/836/EF (15).

Emne

UNECE-basisregulativ nr.

Ændringsserie

1.

Støjniveau

51

02

1.

Lyddæmpningssystemer som reservedele

59

00

2.

Luftforurening

83

03

2.

Udskiftningskatalysatorer

103

00

3.

Beskyttelse bagtil

58

01

3.

Brændstoftank

34

01

3.

Brændstoftank

67

01

3.

Brændstoftank

110

00

5.

Styreapparat

79

01

6.

Dørlåse og -hængsler

11

02

7.

Lydsignalapparat

28

00

8.

Førerspejle

46

01

8A.

Anordninger til indirekte udsyn

46

02

9.

Bremser

13

09

9.

Bremser

13H

00

9.

Bremser (belægning)

90

01

10.

Radiostøjdæmpning

10

02

11.

Røgudvikling fra biler med dieselmotor

24

03

12.

Indvendigt udstyr

21

01

13.

Tyverisikring

18

02

13.

Startspærreanordning

97

00

13.

Alarmsystemer

97

00

13.

Tyverisikringsanordninger

116

00

14.

Kollisionssikret styreapparat

12

03

15.

Sæder og sædeforankringer

17

06

15.

Sæder og sædeforankringer (busser)

80

01

16.

Udragende dele

26

02

17.

Speedometer

39

00

19.

Sikkerhedsselers forankringer

14

04

20.

Placering af lygter og lyssignaler

48

01

21.

Refleksanordninger

3

02

22.

Markeringslygter/positionslygter/baglygter/stoplygter

7

02

22.

Kørelyslygter

87

00

22.

Sidemarkeringslygter

91

00

23.

Retningsviserblinklygter

6

01

24.

Bagnummerpladelygte

4

00

25.

Forlygter (R2 og HS1)

1

01

25.

Forlygter (sealed beam)

5

02

25.

Forlygter (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7 og/eller H8)

8

04

25.

Forlygter (H4)

20

02

25.

Forlygter (sealed beam halogen)

31

02

25.

Glødelamper til anvendelse i godkendte lygteenheder

37

03

25.

Forlygter udstyret med gasudladningslyskilde

98

00

25.

Gasudladningslyskilder til anvendelse i godkendte gasudladningsforlygter

99

00

26.

Tågeforlygter

19

02

28.

Tågebaglygter

38

00

29.

Baklygter

23

00

30.

Parkeringslys

77

00

31.

Sikkerhedsseler og fastholdelsesanordninger

16

04

31.

Barnefastholdelsesanordninger

44

03

38.

Nakkestøtter (kombineret med sæder)

17

06

38.

Nakkestøtter

25

04

39.

Brændstofforbrug

101

00

40.

Motoreffekt

85

00

41.

Luftforurening fra dieselmotorer

49

02

42.

Sideafskærmning

73

00

45.

Sikkerhedsglas

43

00

46.

Dæk til motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil

30

02

46.

Dæk til erhvervskøretøjer og påhængskøretøjer dertil

54

00

46.

Reservehjul/dæk til midlertidig brug

64

00

46.

Rullestøj

117

00

47.

Fartbegrænsere

89

00

50.

Tilkoblingsanordninger

55

01

51.

Antændelighed

118

00

52.

Overbygningens styrke (busser)

66

00

53.

Frontalkollision

94

01

54.

Sidekollision

95

02

55.

Beskyttelse fortil mod underkøring

93

00


(1)  Køretøjer af denne klasse skal være monteret med passende afrimnings- og afdugningsanordning.

(2)  Køretøjer af denne klasse skal være monteret med passende forrudevisker og -vasker.

(3)  Kravene i direktiv 94/20/EF finder kun anvendelse på køretøjer, som er udstyret med tilkoblingsanordning.

(4)  Kravene i direktiv 98/91/EF finder kun anvendelse, hvis fabrikanten ansøger om EF-typegodkendelse af et køretøj, der er bestemt til brug for transport af farligt gods.

(5)  I forbindelse med LPG- eller CNG-drevne køretøjer kræves der en godkendelse i henhold til UNECE-regulativ nr. 67-01 eller 110.

(6)  Totalmasse på indtil 2 500 kg.

(7)  Afledt af køretøjsklasse M1.

(8)  Indtil de datoer, der er nævnt i artikel 2 i direktiv 2003/97/EF, forbliver godkendelser i henhold til direktiv 71/127/EØF gyldige i forbindelse med fuldstændige typegodkendelser af køretøjer.

(9)  Elektronisk enhed.

(10)  Komponent.

(11)  Køretøj.

(12)  Monteringsforskrifter.

(13)  Godkendelser i henhold til direktiv 71/127/EØF kan indtil 26. januar 2006 accepteres som alternativ.

Forklarende bemærkninger

X

:

Der kræves fuld overensstemmelse med direktivet; der skal udstedes EF-typegodkendelse; produktionens overensstemmelse skal sikres.

A

:

Ingen undtagelser bortset for dem, der er angivet i særdirektivet. Typegodkendelsesattest og typegodkendelsesmærke ikke påkrævet. Prøvningsrapporter skal udarbejdes af en udpeget teknisk tjeneste.

B

:

De tekniske forskrifter i særdirektivet skal opfyldes. De prøvninger, der er truffet bestemmelse om i direktivet, skal udføres i deres helhed. Hvis den godkendende myndighed accepterer det, kan de udføres af fabrikanten selv. Han kan gives tilladelse til at udstede den tekniske rapport. Det er ikke nødvendigt at udstede typegodkendelsesattest og foretage typegodkendelse.

C

:

Fabrikanten skal over for den godkendende myndighed på tilfredsstillende vis godtgøre, at særdirektivets generelle krav er opfyldt.

N/A

:

Dette direktiv finder ikke anvendelse (ingen forskrifter).

(14)  Hvis særdirektiverne eller forordningerne indeholder monteringsforskrifter, gælder disse også for komponenter og separate tekniske enheder, der er godkendt efter UNECE-regulativer.

(15)  Med hensyn til yderligere ændringer henvises til seneste revision af UNECE TRANS/WP.29/343.

BILAG V

Fremgangsmåde for EF-typegodkendelse af køretøjer

1.   Ved ansøgning om typegodkendelse af et køretøj skal den EF-typegodkendende myndighed:

a)

kontrollere, at alle de EF-typegodkendelsesattester, der er udstedt i henhold til gældende retsakter vedrørende typegodkendelse af køretøjer, omfatter den pågældende type køretøj og svarer til de fastsatte krav

b)

ved gennemgang af dokumentationsmaterialet sikre sig, at de køretøjsspecifikationer og -data, der kræves i del I i oplysningsskemaet vedrørende køretøjerne, også indgår i informationspakken og i EF-typegodkendelsesattesterne i henhold til de relevante retsakter, og i de tilfælde, hvor et punkt i del I i oplysningsskemaet ikke findes i informationspakken vedrørende en af retsakterne, kontrollere, at den pågældende del eller egenskab svarer til oplysningerne i informationsmappen

c)

på stikprøver af køretøjer af den type, der skal godkendes, foretage eller lade foretage inspektion af køretøjsdele og systemer for at kontrollere, at køretøjet/køretøjerne er konstrueret i overensstemmelse med oplysningerne i den informationspakke, der er godkendt for så vidt angår de relevante EF-typegodkendelsesattester

d)

om nødvendigt foretage eller lade foretage kontrol af monteringen af separate tekniske enheder

e)

når det er relevant, udføre eller lade udføre den nødvendige kontrol af tilstedeværelsen af de anordninger, som er foreskrevet i fodnote 1 og 2 i del I i bilag IV.

2.   Der skal til inspektionen i henhold til punkt 1, litra c) udtages tilstrækkeligt mange køretøjer til, at der kan ske passende kontrol af de forskellige kombinationer, der skal godkendes, efter følgende kriterier:

Køretøjets klasse

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

Kriterier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motor

X

X

X

X

X

X

Gearkasse

X

X

X

X

X

X

Antal aksler

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Drivaksler (antal, placering, indbyrdes forbindelse)

X

X

X

X

X

X

Styrende aksler (antal og placering)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Karrosseriform

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Antal døre

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Højre- eller venstrestyring

X

X

X

X

X

X

Antal sæder

X

X

X

X

X

X

Udstyrsniveau

X

X

X

X

X

X

3.   Hvis der ikke foreligger godkendelsesattester med hensyn til de relevante retsakter, skal den EF-typegodkendende myndighed:

a)

sørge for den prøvning og kontrol, som hvert enkelt af de relevante retsakter kræver

b)

kontrollere, at køretøjet svarer til oplysningerne i informationsmappen og opfylder de tekniske krav i alle de relevante retsakter

c)

om nødvendigt foretage eller lade foretage kontrol af monteringen af separate tekniske enheder

d)

om nødvendigt foretage eller lade foretage den nødvendige kontrol af, at der forefindes de anordninger, som er foreskrevet i fodnote 1 og 2 i del I i bilag IV.

Tillæg 1

Standarder, som enhederne i artikel 41 skal overholde

Aktiviteter knyttet til prøvning med henblik på typegodkendelse, som skal udføres i overensstemmelse med de retsakter, der er anført i bilag IV:

1.1.   Kategori A (prøvninger, der udføres i egne lokaler):

EN ISO/IEC 17025: 2005 om de generelle krav til prøvnings- og kalibreringslaboratoriers kompetence.

En teknisk tjeneste, der er udpeget med henblik på kategori A-aktiviteter, kan udføre eller føre tilsyn med prøvninger, der er omhandlet i de retsakter, som tjenestens udpegelse omfatter, i en fabrikants eller en tredjeparts lokaler.

1.2.   Kategori B (tilsyn med prøvninger, der udføres i fabrikantens eller tredjepartens lokaler):

EN ISO/IEC 17020: 2004 om generelle kriterier for drift af de forskellige typer organer, der foretager inspektion.

Den tekniske tjeneste skal, inden den udfører eller fører tilsyn med prøvninger i en fabrikants eller tredjeparts lokaler, kontrollere, at prøvelokalerne og måleudstyret opfylder de relevante krav i den i punkt 1.1. omhandlede standard.

Aktiviteter knyttet til produktionsoverensstemmelse

2.1.   Kategori C (procedure for den indledende vurdering af fabrikantens kvalitetsstyringssystem og revision af tilsynet med det):

EN 45012: 1998 om de generelle krav for organer, der foretager vurdering og certificering/registrering af kvalitetsstyringssystemer.

2.2.   Kategori D (inspektion eller prøvning af produktionseksemplarer eller tilsyn hermed):

EN ISO/IEC 17020: 2004 om de generelle kriterier for drift af forskellige typer organer, der foretager inspektion.

Tillæg 2

Procedure for vurdering af de tekniske tjenester

1.   FORMÅL MED DETTE TILLÆG

1.1.   Dette tillæg angiver vilkårene for, hvordan den i artikel 42 omhandlede kompetente myndighed skal foretage vurdering af de tekniske tjenester.

1.2.   Disse krav finder efter omstændighederne tilsvarende anvendelse på alle tekniske tjenester, uanset deres retlige status (uafhængig organisation, fabrikant eller godkendende myndighed i egenskab af teknisk tjeneste).

2.   VURDERINGSPRINCIPPER

Vurderingen bygger på en række principper:

uafhængighed, der er en forudsætning for konklusionernes upartiskhed og objektivitet

en evidensbaseret metode, der sikrer pålidelige og reproducerbare konklusioner.

Auditørerne skal udvise tillid og integritet, og de skal overholde deres tavshedspligt og optræde med diskretion. De skal aflægge sandfærdig og nøjagtig beretning om resultater og konklusioner.

3.   KVALIFIKATIONSKRAV TIL AUDITØRERNE

3.1.   Vurderingerne må kun foretages af auditører med de nødvendige tekniske og administrative kvalifikationer.

3.2.   Auditørernes uddannelse skal være målrettet mod vurderingsvirksomhed. Derudover skal de have specifikt fagligt kendskab til det tekniske område, hvor den tekniske tjeneste udøver sin virksomhed.

3.3.   Med forbehold af bestemmelserne i punkt 3.1 og 3.2 skal vurderingen i artikel 42, stk. 4, foretages af auditører, der er uafhængige af de aktiviteter, der vurderes.

4.   ANSØGNING OM UDPEGELSE

4.1.   En behørigt bemyndiget repræsentant for den ansøgende tekniske tjeneste skal til den kompetente myndighed indgive en formel ansøgning, der skal indeholde følgende:

a)

almindelige data vedrørende den tekniske tjeneste, herunder juridisk enhed, navn, adresser, retlig status, menneskelige og tekniske ressourcer

b)

almindelige oplysninger om den tekniske tjeneste, såsom aktiviteter, eventuel placering inden for en større juridisk enhed samt adresser på alle de fysiske arbejdssteder, der skal omfattes af udpegelsen

c)

tilsagn om at opfylde kravene til udpegelse og den tekniske tjenestes øvrige forpligtelser, som de fremgår af de pågældende direktiver

d)

en beskrivelse af den overensstemmelsesvurdering, som den tekniske tjeneste foretager inden for rammerne af de gældende direktiver, og en fortegnelse over de direktiver, som den tekniske tjeneste søges udpeget til, herunder i givet fald kapacitetsgrænser.

e)

et eksemplar af den tekniske tjenestes kvalitetshåndbog.

4.2.   Den kompetente myndighed skal gennemgå nøjagtigheden i oplysningerne fra den tekniske tjeneste.

5.   GENNEMGANG AF RESSOURCER

Den kompetente myndighed skal på grundlag af sin egen politik, sin kompetence og antallet af egnede auditører og eksperter overveje, om den er i stand til at foretage vurderingen af den tekniske tjeneste.

6.   UDFØRELSE AF VURDERINGEN I UNDERENTREPRISE

6.1.   Den kompetente myndighed kan give dele af vurderingen i underentreprise hos en anden udpegende myndighed eller anmode tekniske eksperter fra andre kompetente myndigheder om bistand. Underentreprenører og eksperter skal godkendes af den anmodende tekniske tjeneste.

6.2.   Den kompetente myndighed skal tage hensyn til akkrediteringsattester med tilstrækkelig bredde, når den foretager en samlet vurdering af den tekniske tjeneste.

7.   FORBEREDELSE AF VURDERINGEN

7.1.   Den kompetente myndighed skal formelt udpege en vurderingsgruppe. Den skal sikre, at den nødvendige ekspertise er til stede ved hver arbejdsopgave. Gruppen som helhed skal navnlig:

a)

have tilstrækkeligt kendskab til det specifikke område, som den ansøgte udpegelse vedrører

b)

have tilstrækkelig forståelse af området til at kunne foretage en pålidelig vurdering af den tekniske tjenestes kompetence inden for det område, som udpegelsen omfatter.

7.2.   Den kompetente myndighed skal klart definere vurderingsgruppens opgave. Gruppens arbejde består i at gennemgå de dokumenter, der er indsamlet fra den ansøgende tekniske tjeneste, og foretage en vurdering på stedet.

7.3.   Den kompetente myndighed skal aftale en dato og tidsplan for vurderingen med den tekniske tjeneste og den vurderingsgruppe, der er udpeget. Det er imidlertid den kompetente myndighed, der er ansvarlig for at få fastsat en dato, der er i overensstemmelse med planen for tilsyn og fornyet vurdering.

7.4.   Den kompetente myndighed skal sikre, at vurderingsgruppen får udleveret de nødvendige kriterier, tidligere vurderinger samt den tekniske tjenestes relevante dokumenter og journaler.

8.   VURDERING PÅ STEDET

Vurderingsgruppen skal foretage vurderingen af den tekniske tjeneste på det sted, hvor tjenesten er placeret, og hvorfra den udøver en eller flere nøgleaktiviteter, og den skal i givet fald bevidne den tekniske tjenestes arbejde på andre udvalgte lokaliteter.

9.   ANALYSE AF RESULTATERNE OG VURDERINGSRAPPORT

9.1.   Vurderingsgruppen skal analysere alle relevante oplysninger og al relevant dokumentation, der indsamles under gennemgangen af dokumenter og journaler og vurderingen på stedet. Denne analyse skal være tilstrækkelig til, at gruppen kan vurdere den tekniske tjenestes kompetence, og i hvor høj grad den opfylder betingelserne for udpegelse.

Den kompetente myndigheds rapporteringsprocedurer skal sikre, at følgende betingelser er opfyldt.

9.2.1.   Der skal afholdes et møde mellem vurderingsgruppen og den tekniske tjeneste, inden gruppen forlader lokaliteten. Vurderingsgruppen skal på mødet fremlægge en skriftlig og/eller mundtlig rapport om resultaterne af analysen. Den tekniske tjeneste skal have mulighed for at stille spørgsmål vedrørende resultaterne, herunder eventuel manglende opfyldelse af betingelserne, og om grundlaget for resultaterne.

9.2.2.   Den tekniske tjeneste skal omgående modtage en skriftlig rapport om resultatet af vurderingen. Denne vurderingsrapport skal indeholde bemærkninger om kompetence og overensstemmelse og skal påpege eventuel manglende overensstemmelse, der skal afhjælpes for at opfylde alle betingelserne for udpegelse.

9.2.3.   Den tekniske tjeneste skal opfordres til at reagere på vurderingsrapporten og beskrive, hvilke konkrete foranstaltninger den har truffet eller har planlagt at træffe inden for en nærmere fastsat tidsfrist, til afhjælpning af eventuel manglende overensstemmelse.

9.3.   Den kompetente myndighed skal sikre, at den tekniske tjenestes foranstaltninger til afhjælpning af den manglende overensstemmelse gennemgås for at se, om de forekommer tilstrækkelige og effektive. Hvis den tekniske tjenestes foranstaltninger forekommer utilstrækkelige, skal der anmodes om flere oplysninger. Derudover kan der anmodes om dokumentation for, at foranstaltningerne er blevet gennemført i praksis, eller der kan foretages en opfølgende vurdering for at kontrollere, at de korrigerende foranstaltninger er blevet gennemført i praksis.

9.4.   Vurderingsrapporten skal mindst indeholde:

a)

unik identifikation af den tekniske tjeneste

b)

den eller de dato(er), hvor vurderingen på stedet er foretaget

c)

navnet eller navnene på den eller de auditør(er)/ekspert(er), der har deltaget i vurderingen

d)

unik identifikation af samtlige vurderede lokaliteter

e)

foreslået rækkevidde af den pågældende udpegelse

f)

en erklæring om, hvorvidt den tekniske tjenestes interne organisation og procedurer, vurderet ud fra tjenestens opfyldelse af betingelserne for udpegelse, er tilstrækkelige til at skabe tillid til tjenestens kompetence

g)

oplysning om, hvorvidt al manglende overensstemmelse er afhjulpet

h)

en anbefaling af, om ansøgeren bør udpeges eller bekræftes som teknisk tjeneste og i bekræftende fald udpegelsens rækkevidde.

10.   TILDELING/BEKRÆFTELSE AF EN UDPEGELSE

10.1.   Den godkendende myndighed skal uden ubegrundet forsinkelse træffe afgørelse om, hvorvidt den skal tildele, bekræfte eller forlænge en udpegelse på grundlag af rapport(en)(erne) og andre relevante oplysninger.

10.2.   Den godkendende myndighed skal udstede en attest til den tekniske tjeneste. Attesten skal indeholde følgende oplysninger:

a)

den godkendende myndigheds identitet og logo

b)

den udpegede tekniske tjenestes unikke identitet

c)

udpegelsens ikrafttrædelsesdato og udløbsdatoen

d)

en kort angivelse af eller en henvisning til udpegelsens anvendelsesområde (gældende direktiver, forordninger eller dele deraf)

e)

en overensstemmelseserklæring og en henvisning til dette direktiv.

11.   FORNYET VURDERING OG TILSYN

11.1.   Fornyet vurdering svarer til en indledende vurdering bortset fra, at erfaringer fra tidligere vurderinger skal tages med i betragtning. Tilsyn i form af vurdering på stedet er mindre omfattende end fornyet vurdering.

11.2.   Den kompetente myndighed skal udarbejde sin plan for fornyet vurdering af og tilsyn med hver enkelt udpeget teknisk tjeneste på en sådan måde, at der regelmæssigt vurderes repræsentative eksempler på udpegelsens anvendelsesområde.

Intervallet mellem vurderinger på stedet, hvad enten det drejer sig om fornyet vurdering eller tilsyn, afhænger af den tekniske tjenestes dokumenterede stabilitet.

11.3.   Hvis der ved tilsyn eller fornyet vurdering konstateres manglende overensstemmelse, skal den kompetente myndighed fastsætte stramme tidsfrister for gennemførelsen af korrigerende foranstaltninger.

11.4.   Hvis de korrigerende foranstaltninger eller forbedringerne ikke er foretaget inden for den aftalte tidsramme eller skønnes at være utilstrækkelige, skal den kompetente myndighed vedtage passende foranstaltninger, såsom at foretage endnu en vurdering, suspendere udpegelsen/trække den tilbage for en eller flere af de aktiviteter, som udpegelsen af den tekniske tjeneste omfatter.

11.5.   Hvis den kompetente myndighed beslutter at suspendere udpegelsen af en teknisk tjeneste eller trække den tilbage, skal den underrette tjenesten ved anbefalet brev. Den kompetente myndighed skal under alle omstændigheder vedtage alle nødvendige foranstaltninger for at sikre kontinuiteten i de aktiviteter, som allerede udføres af den tekniske tjeneste.

12.   REGISTRERING AF UDPEGEDE TEKNISKE TJENESTER

12.1.   Den kompetente myndighed skal føre protokol over de tekniske tjenester for at dokumentere, at betingelserne for udpegelsen, bl.a. med hensyn til kompetence, faktisk er opfyldt.

12.2.   Den kompetente myndighed skal opbevare protokollerne over de tekniske tjenester sikkert, så fortroligheden sikres.

12.3.   Protokollerne over de tekniske tjenester skal mindst indeholde:

a)

relevant korrespondance

b)

registrering af vurderinger og vurderingsrapporter

c)

kopier af udpegelsesattester.

BILAG VI

MODEL A

Største format: A4 (210 × 297 mm)

EF-TYPEGODKENDELSESATTEST

Den EF-typegodkendende myndigheds stempel

Meddelelse om:

For en type:

EF-typegodkendelse (1)

færdigopbygget køretøj (1)

udvidelse af EF-typegodkendelse (1)

etapevis færdigopbygget køretøj (1)

afslag på EF-typegodkendelse (1)

delvis opbygget køretøj (1)

inddragelse af EF-typegodkendelse (1)

køretøj med færdigopbyggede og delvis opbyggede varianter (1)

køretøj med etapevis færdigopbyggede og delvis opbyggede varianter (1)

i henhold til direktiv 2007/46/EF

EF-typegodkendelse nr.:

Begrundelse for udvidelsen:

AFSNIT I

0.1.   Fabriksmærke (firmabetegnelse):

Type:

0.2.1.   Handelsbetegnelse(r) (2):

Typeidentifikationsmærker som markeret på køretøjet:

0.3.1.   Mærkets anbringelsessted:

0.4.   Køretøjets klasse (3):

0.5.   Navn og adresse på fabrikanten af det færdigopbyggede køretøj (1):

Navn og adresse på fabrikanten af basiskøretøjet (1)  (4):

Navn og adresse på fabrikanten til seneste opbygningsetape af det delvis opbyggede køretøj (1)  (4):

Navn og adresse på fabrikanten af det etapevis færdigopbyggede køretøj (1)  (4):

0.8.   Adresse på samlefabrik(ker):

0.9.   Navn og adresse på fabrikantens befuldmægtigede repræsentant (i givet fald):

AFSNIT II

Undertegnede attesterer herved rigtigheden af fabrikantens beskrivelse i vedlagte oplysningsskema af de(t) ovenfor beskrevne køretøj(er) (hvoraf den EF-typegodkendende myndighed har udvalgt et eller flere eksemplarer, som fabrikanten har udleveret som prototype(r) for køretøjstypen), og at vedlagte prøvningsresultater gælder for køretøjstypen.

1.   For færdigopbyggede og etapevis færdigopbyggede køretøjer/varianter (1):

Køretøjstypen opfylder/opfylder ikke (1) de tekniske krav i alle de relevante retsakter, jf. bilag IV og bilag XI (1)  (4) til direktiv 2007/46/EF.

2.   For delvis opbyggede køretøjer/varianter (1):

Køretøjstypen opfylder/opfylder ikke (1) de tekniske krav i de retsakter, der er nævnt i tabellen på side 2.

3.   Typegodkendelse udstedt/nægtet/inddraget (1).

4.   Typegodkendelse er udstedt i henhold til artikel 20 og er gyldig indtil dd/mm/åå.

(Sted)

(Underskrift)

(Dato)


Bilag:

Informationsmappe.

Prøvningsresultater (se bilag VIII).

Navn, stilling og underskriftsprøver for den eller de personer i virksomheden, som har bemyndigelse til at udstede overensstemmelseserklæring.

NB: Hvis denne model anvendes ved typegodkendelse i henhold til artikel 20, 22 eller 23, må den ikke kaldes »EF-typegodkendelsesattest«, undtagen:

hvis der er tale om det tilfælde, der er nævnt i artikel 20, hvor Kommissionen har besluttet at tillade en medlemsstat at udstede en typegodkendelse i overensstemmelse med dette direktiv

hvis der er tale om køretøjer i klasse M1, som er typegodkendt i henhold til den procedure, der er beskrevet i artikel 22.

EF-TYPEGODKENDELSESATTEST FOR KØRETØJ

Side 2

Nærværende godkendelse bygger for delvis opbyggede og etapevis færdigopbyggede køretøjer og varianters vedkommende på nedenstående typegodkendelser af delvis opbyggede køretøjer:

Trin 1: Fabrikant af basiskøretøj:

EF-typegodkendelse nr.:

Dateret:

Gældende for varianterne:

Trin 2: Fabrikant:

EF-typegodkendelse nr.:

Dateret:

Gældende for varianterne:

Trin 3: Fabrikant:

Typegodkendelse nr.:

Dateret:

Gældende for varianterne:

I tilfælde, hvor typegodkendelsen omfatter en eller flere delvis opbyggede varianter, anføres de varianter, der er færdigopbyggede eller etapevis færdigopbyggede.

Færdigopbyggede/etapevis færdigopbyggede variant(er):

Liste over krav, der gælder for den godkendte type delvis opbyggede køretøj eller variant (i givet fald under hensyntagen til anvendelsesområde for og seneste ændring af hver af nedennævnte retsakter).

Punkt

Emne

Retsakt

Senest ændret

Gyldig for følgende varianter

 

 

 

 

 

(Der anføres kun emner, for hvilke der foreligger en EF-typegodkendelse.)

For køretøjer til særlig anvendelse anføres undtagelser og særlige foranstaltninger i henhold til bilag XI og dispensationer i henhold til artikel 20:

Retsakt

Punkt nr.

Godkendelsens og undtagelsens art

Gyldig for følgende varianter

 

 

 

 

Tillæg

Liste over retsakter, som typen af køretøj er i overensstemmelse med

(udfyldes kun ved typegodkendelse efter artikel 6, stk. 3)

Emne

Retsaktens nummer (5)

Ændret ved

Gældende for varianterne

1.

Støjniveau

70/157/EØF

 

 

2.

Luftforurening

70/220/EØF

 

 

3.

Brændstofbeholdere/afskærmning bagtil

70/221/EØF

 

 

4.

Anbringelse af nummerplade bagtil

70/222/EØF

 

 

5.

Styreapparat

70/311/EØF

 

 

6.

Dørlåse og -hængsler

70/387/EØF

 

 

7.

Lydsignalapparat

70/388/EØF

 

 

8.

Førerspejle

71/127/EØF

 

 

8a.

Anordninger til indirekte udsyn

2003/97/EF

 

 

9.

Bremser

71/320/EØF

 

 

10.

Radiostøjdæmpning

72/245/EØF

 

 

11.

Røgudvikling fra biler med dieselmotor

72/306/EØF

 

 

12.

Indvendigt udstyr

74/60/EØF

 

 

13.

Tyverisikring og startspærre

74/61/EØF

 

 

14.

Kollisionssikret styreapparat

74/297/EØF

 

 

15.

Sæder og sædeforankringer

74/408/EØF

 

 

16.

Udragende dele

74/483/EØF

 

 

17.

Hastighedsmåler (speedometer) og bakgear

75/443/EØF

 

 

18.

Foreskrevne skilte

76/114/EØF

 

 

19.

Sikkerhedsselers forankringer

76/115/EØF

 

 

20.

Placering af lygter og lyssignaler

76/756/EØF

 

 

21.

Refleksanordninger

76/757/EØF

 

 

22.

Markeringslygter, positionslygter, baglygter, stoplygter, sidemarkeringslygter, kørelyslygter

76/758/EØF

 

 

23.

Retningsviserblinklygter

76/759/EØF

 

 

24.

Bagnummerpladelygter

76/760/EØF

 

 

25.

Forlygter (herunder pærer)

76/761/EØF

 

 

26.

Tågeforlygter

76/762/EØF

 

 

27.

Slæbeanordninger

77/389/EØF

 

 

28.

Tågebaglygter

77/538/EØF

 

 

29.

Baklygter

77/539/EØF

 

 

30.

Parkeringslys

77/540/EØF

 

 

31.

Sikkerhedsseler og fastholdelsesanordninger

77/541/EØF

 

 

32.

Udsyn fremad

77/649/EØF

 

 

33.

Identifikation af kontrollamper

78/316/EØF

 

 

34.

Afdugning/afrimning

78/317/EØF

 

 

35.

Forrudevisker/-vasker

78/318/EØF

 

 

36.

Varmeanlæg

2001/56/EF

 

 

37.

Hjulafskærmning

78/549/EØF

 

 

38.

Nakkestøtter

78/932/EØF

 

 

39.

CO2-emissioner/brændstofforbrug

80/1268/EØF

 

 

40.

Motoreffekt

80/1269/EØF

 

 

41.

Luftforurening fra dieselmotorer

88/77/EØF

 

 

42.

Beskyttelse mod sidepåkørsel

89/297/EØF

 

 

43.

Afskærmningssystemer

91/226/EØF

 

 

44.

Masse og dimensioner (personbil)

92/21/EØF

 

 

45.

Sikkerhedsglas

92/22/EØF

 

 

46.

Dæk

92/23/EØF

 

 

47.

Fartbegrænsere

92/24/EØF

 

 

48.

Masse og dimensioner (for andre køretøjer end de i punkt 44 omhandlede)

97/27/EF

 

 

49.

Udragende dele på førerhuse

92/114/EØF

 

 

50.

Tilkoblingsanordninger

94/20/EF

 

 

51.

Antændelighed

95/28/EF

 

 

52.

Busser

2001/85/EF

 

 

53.

Frontalkollision

96/79/EF

 

 

54.

Sidekollision

96/27/EF

 

 

55.

Køretøjer til transport af farligt gods

98/91/EF

 

 

56.

Beskyttelse fortil mod underkøring

2000/40/EF

 

 

57.

Fodgængerbeskyttelse

2003/102/EF

 

 

MODEL B

(anvendes til systemtypegodkendelse eller køretøjstypegodkendelse hvad angår et system)

Største format: A4 (210 × 297 mm)

EF-TYPEGODKENDELSESATTEST

Den EF-typegodkendende myndig heds stempel

Meddelelse vedrørende:

 

EF-typegodkendelse (1)

af en type system/køretøjstype hvad angår et system (1)

udvidelse af EF-typegodkendelse (1)

nægtelse af EF-typegodkendelse (1)

inddragelse af EF-typegodkendelse (1)

i henhold til direktiv …/…/EF/forordning (EF) nr. …/… (1), senest ændret ved direktiv …/…/EF/forordning (EF) nr. …/… (1).

EF-typegodkendelsesnummer:

Begrundelse for udvidelsen:

AFSNIT I

0.1.   Fabriksmærke (firmabetegnelse):

Type:

0.2.1.   Eventuel(le) handelsbetegnelse(r):

Typeidentifikationsmærker, hvis markeret på køretøjet (6):

0.3.1.   Mærkets anbringelsessted:

0.4.   Køretøjsklasse (7):

0.5.   Fabrikantens navn og adresse:

0.8.   Navn og adresse på samlefabrik(ker):

0.9.   Fabrikantens repræsentant:

AFSNIT II

1.   Eventuelle supplerende oplysninger: se Addendum

2.   Teknisk tjeneste, der forestår prøvningen:

3.   Dato for prøvningsrapport:

4.   Prøvningsrapportens nummer:

5.   Eventuelle bemærkninger: se Addendum

6.   Sted:

7.   Dato:

8.   Underskrift:

Bilag:

Informationspakke.

Prøvningsrapport.

Addendum

til EF-typegodkendelsesattest nr. …

Supplerende oplysninger

[…]:

1.1.1.   […]:

[…]

Typegodkendelsesnummer for hver komponent eller separat teknisk enhed, der er monteret på køretøjstypen for at sikre overensstemmelse med dette direktiv eller denne forordning.

2.1.   […]:

Bemærkninger

3.1.   […]:

MODEL C

(anvendes ved typegodkendelse af komponent/separat teknisk enhed)

Største format: A4 (210 × 297 mm)

EF-TYPEGODKENDELSESATTEST

Den EF-typegodkendende myndigheds stempel

Meddelelse vedrørende:

 

EF-typegodkendelse (1)

af en type komponent/separat teknisk enhed (1)

udvidelse af EF-typegodkendelse (1)

nægtelse af EF-typegodkendelse (1)

inddragelse af EF-typegodkendelse (1)

i henhold til direktiv/…/…/EF/forordning (EF) nr. …/… (1), senest ændret ved direktiv …/…/EF/forordning (EF) nr. …/… (1).

EF-typegodkendelsesnummer:

Begrundelse for udvidelsen:

AFSNIT I

0.1.   Fabriksmærke (firmabetegnelse):

0.2.   Type:

Typeidentifikationsmærke hvis anført på komponenten/den separate tekniske enhed (1)  (6):

0.3.1.   Mærkets anbringelsessted:

0.5.   Fabrikantens navn og adresse:

0.7.   For komponenter og separate tekniske enheder, EF-godkendelsesmærkets anbringelsessted og -måde:

0.8.   Navn og adresse på samlefabrik(ker):

0.9.   Navn og adresse på fabrikantens befuldmægtigede repræsentant (i givet fald):

AFSNIT II

1.   Eventuelle supplerende oplysninger: se Addendum

2.   Teknisk tjeneste, der forestår prøvningen:

3.   Dato for prøvningsrapport:

4.   Prøvningsrapportens nummer:

5.   Eventuelle bemærkninger: se Addendum

6.   Sted:

7.   Dato:

8.   Underskrift:

Bilag:

Informationspakke.

Prøvningsrapport.

Addendum

til EF-typegodkendelsesattest nr. …

Supplerende oplysninger

[…]:

1.1.1.   […]:

[…]

Eventuelle begrænsninger for anvendelsen af anordningen

2.1.   […]:

Bemærkninger

3.1.   […]:


(1)  Det ikke gældende overstreges.

(2)  Hvis denne oplysning ikke foreligger ved meddelelse af typegodkendelsen, skal den gives, senest når køretøjet bringes på markedet.

(3)  Som defineret i bilag II.A.

(4)  Se side 2.

(5)  Eller UNECE-regulativer, der anses for at være tilsvarende.

(6)  Hvis typeidentifikationsmærkningen indeholder tegn, der ikke er relevante for beskrivelsen af de typer køretøj, komponent eller separat teknisk enhed, der er omfattet af dette oplysningsskema, erstattes sådanne tegn i følgedokumenterne med »?« (f.eks. ABC??123??).

(7)  Som defineret i bilag II, afsnit A.

BILAG VII

NUMMERERINGSSYSTEM FOR EF-TYPEGODKENDELSESATTESTER (1)

1.   EF-typegodkendelsesnumre består af fire dele for køretøjstypegodkendelser og fem dele for typegodkendelser af systemer, komponenter og separate tekniske enheder som beskrevet nedenfor. I alle tilfælde adskilles delene af en asterisk »*«.

Del 1:

Et lille »e« efterfulgt af den talkombination, der kendetegner den medlemsstat, som har meddelt EF-typegodkendelsen:

 

1 for Tyskland

 

2 for Frankrig

 

3 for Italien

 

4 for Nederlandene

 

5 for Sverige

 

6 for Belgien

 

7 for Ungarn

 

8 for Den Tjekkiske Republik

 

9 for Spanien

 

11 for Det Forenede Kongerige

 

12 for Østrig

 

13 for Luxembourg

 

17 for Finland

 

18 for Danmark

 

19 for Rumænien

 

20 for Polen

 

21 for Portugal

 

23 for Grækenland

 

24 for Irland

 

26 for Slovenien

 

27 for Slovakiet

 

29 for Estland

 

32 for Letland

 

34 for Bulgarien

 

36 for Litauen

 

49 for Cypern

 

50 for Malta.

Del 2:

Nummeret på basisdirektivet eller -forordningen.

Del 3:

Nummeret på det seneste ændringsdirektiv eller den seneste ændringsforordning, der er relevant for EF-typegodkendelsen.

For EF-typegodkendelse af køretøjer er dette det seneste direktiv eller den seneste forordning, som ændrer en artikel/artikler i direktiv 2007/46/EF

Ved EF-typegodkendelser af køretøjer efter proceduren i artikel 22 betyder dette det seneste direktiv eller den seneste forordning, ved hvilket en eller flere artikler i direktiv 2007/46/EF er blevet ændret, bortset fra at de to første cifre erstattes af bogstaverne KS skrevet med blokbogstaver.

Dette er det seneste direktiv eller den seneste forordning, som indeholder de faktiske bestemmelser, som gælder for systemet, komponenten eller den separate tekniske enhed.

Hvis et direktiv eller en forordning indeholder forskellige ikrafttrædelsesdatoer for forskellige tekniske krav, skal der tilføjes et bogstav, som henviser til de krav, på grundlag af hvilke godkendelsen er udstedt.

Del 4:

Et firecifret løbenummer (om nødvendigt udfyldt med foranstillede nuller) for EF-køretøjstypegodkendelser eller fire eller fem cifre for EF-typegodkendelse i henhold til et særdirektiv eller en forordning til angivelse af basistypegodkendelsens nummer. Nummerserien begynder med 0001 for hvert basisdirektiv eller hver basisforordning.

Del 5:

Et tocifret løbenummer (om nødvendigt med et foranstillet nul) til angivelse af udvidelsens nummer. Nummerserien begynder med 00 for hver basisgodkendelse.

2.   Hvis der er tale om EF-typegodkendelse af et køretøj, udelades del 2.

Ved en national typegodkendelse for små serier af køretøjer i henhold til artikel 23 erstattes del 2 af bogstaverne NKS skrevet med blokbogstaver.

3.   Alene på køretøjets foreskrevne skilte skal del 5 udelades.

4.   Eksempel på tredje systemgodkendelse (endnu ikke udvidet) meddelt af Frankrig i henhold til bremsedirektivet:

e2*71/320*98/12*0003*00

eller

e2*88/77*91/542A*0003*00 for et direktiv, der gennemføres i to etaper A og B.

5.   Eksempel på anden udvidelse af fjerde køretøjstypegodkendelse meddelt af Det Forenede Kongerige:

e11*98/14*0004*02

Direktiv 98/14/EF er det hidtil seneste, der ændrer artiklerne i direktiv 70/156/EØF.

6.   Eksempel på en EF-typegodkendelse for et køretøj fremstillet i små serier udstedt af Luxembourg i henhold til artikel 22:

e13*KS[…/…]*0001*00

7.   Eksempel på en national typegodkendelse for et køretøj fremstillet i små serier udstedt af Nederlandene i henhold til artikel 23:

e4*NKS*0001*00.

8.   Eksempel på EF-typegodkendelsesnummer på køretøjets foreskrevne skilt(e):

e11*98/14*0004

9.   Bilag VII finder ikke anvendelse på UNECE-regulativerne i bilag VI til dette direktiv. Ved typegodkendelser, der tildeles i henhold til UNECE-regulativer, skal nummereringen i de pågældende regulativer fortsat benyttes.


(1)  Komponenter og separate tekniske enheder mærkes i overensstemmelse med bestemmelserne i de pågældende retsakter.

Tillæg

EF-typegodkendelsesmærke for komponenter og separate tekniske enheder

EF-typegodkendelsesmærket for komponenter og separate tekniske enheder består af:

1.1.   Et rektangel, hvori der er anbragt et lille »e« efterfulgt af et kendingsnummer eller bogstav for den medlemsstat, der har udstedt EF-typegodkendelsen for komponenten eller den separate tekniske enhed:

1

For Tyskland

2

For Frankrig

3

For Italien

4

For Nederlandene

5

For Sverige

6

For Belgien

7

For Unga