ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 241

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

50. årgang
14. september 2007


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1051/2007 af 13. september 2007 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1052/2007 af 13. september 2007 om fastsættelse af restitutionssatserne for visse produkter fra korn- og rissektoren, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I

3

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1053/2007 af 13. september 2007 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for produkter forarbejdet på basis af korn og ris

7

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1054/2007 af 13. september 2007 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand

10

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1055/2007 af 13. september 2007 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 900/2007

12

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1056/2007 af 13. september 2007 om, at der ikke gives tilslag for hvidt sukker i forbindelse med den løbende licitation efter forordning (EF) nr. 38/2007

13

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1057/2007 af 13. september 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 2805/95 om fastsættelse af eksportrestitutioner for vin

14

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Kommissionen

 

 

2007/606/EF, Euratom

 

*

Kommissionens beslutning af 8. august 2007 om gennemførelsesbestemmelser til transportbestemmelserne i Rådets beslutning 2007/162/EF, Euratom om indførelse af et finansielt civilbeskyttelsesinstrument (meddelt under nummer K(2007) 3769)  ( 1 )

17

 

 

2007/607/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 10. september 2007 om bemyndigelse af Slovenien til at forlænge muligheden for at fravige det naturlige minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen, der er fastsat for zone C II, med to produktionsår for vin fra Primorska-området, herunder kvalitetsvin fremstillet i bestemte dyrkningsområder, Teran PTP Kras (meddelt under nummer K(2007) 4085)

24

 

 

2007/608/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 13. september 2007 om ændring af beslutning 2007/554/EF om visse beskyttelsesforanstaltninger mod mund- og klovesyge i Det Forenede Kongerige (meddelt under nummer K(2007) 4301)  ( 1 )

26

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

FORORDNINGER

14.9.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 241/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1051/2007

af 13. september 2007

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 3223/94 af 21. december 1994 om gennemførelsesbestemmelser til importordningen for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 4, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 3223/94 fastsættes som følge af gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 3223/94, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 14. september 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. september 2007.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 756/2007 (EUT L 172 af 30.6.2007, s. 41).


BILAG

til Kommissionens forordning af 13. september 2007 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

MK

36,3

XS

32,3

ZZ

34,3

0707 00 05

JO

175,0

TR

111,7

ZZ

143,4

0709 90 70

TR

101,8

ZZ

101,8

0805 50 10

AR

71,6

UY

75,8

ZA

62,8

ZZ

70,1

0806 10 10

EG

177,6

IL

217,7

MK

28,3

TR

97,6

ZZ

130,3

0808 10 80

AR

62,4

AU

157,8

BR

117,4

CL

94,3

CN

79,8

NZ

95,5

US

99,1

ZA

85,8

ZZ

99,0

0808 20 50

CN

59,4

TR

124,4

ZA

117,7

ZZ

100,5

0809 30 10, 0809 30 90

TR

147,5

US

210,8

ZZ

179,2

0809 40 05

BA

45,7

IL

125,3

MK

49,8

TR

115,5

ZZ

84,1


(1)  Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« repræsenterer »anden oprindelse«.


14.9.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 241/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1052/2007

af 13. september 2007

om fastsættelse af restitutionssatserne for visse produkter fra korn- og rissektoren, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1), særlig artikel 13, stk. 3,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1785/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for ris (2), særlig artikel 14, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 13, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1784/2003 og artikel 14, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1785/2003 kan forskellen mellem noteringerne eller priserne på verdensmarkedet for de produkter, der er nævnt i artikel 1 i hver af de to forordninger, og priserne inden for Fællesskabet udlignes ved en eksportrestitution.

(2)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 1043/2005 af 30. juni 2005 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 3448/93 hvad angår eksportrestitutionsordningen og kriterier for fastsættelse af restitutionsbeløbet for visse landbrugsprodukter, der udføres i form af varer, der ikke er omfattet af traktatens bilag I (3), præciseres det, for hvilke af disse produkter der skal fastsættes en restitutionssats, der gælder ved disse produkters udførsel i form af varer, som er anført i bilag III til forordning (EF) nr. 1784/2003 eller i bilag IV til forordning (EF) nr. 1785/2003.

(3)

I henhold til artikel 14, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1043/2005 fastsættes restitutionssatsen hver måned pr. 100 kg af hvert af de pågældende basisprodukter.

(4)

Hvis der forudfastsættes høje restitutionssatser, er der risiko for, at de forpligtelser, der indgås om restitutioner, der kan ydes ved udførsel af landbrugsprodukter, der er iblandet varer uden for traktatens bilag I, ikke kan opfyldes. Der bør derfor træffes beskyttelsesforanstaltninger i disse situationer, uden at indgåelsen af langfristede kontrakter dermed forhindres. Fastsættelse af en særlig restitutionssats for forudfastsættelse af restitutioner er en foranstaltning, der kan sikre, at disse forskellige målsætninger bliver opfyldt.

(5)

Som følge af ordningen mellem Det Europæiske Fællesskab og Amerikas Forenede Stater om Fællesskabets eksport af pastaprodukter til De Forenede Stater, der godkendtes ved Rådets afgørelse 87/482/EØF (4), er det nødvendigt at differentiere restitutionen for varer henhørende under KN-kode 1902 11 00 og 1902 19 alt efter varernes bestemmelsessted.

(6)

I henhold til artikel 15, stk. 2 og 3, i forordning (EF) nr. 1043/2005 skal der fastsættes en nedsat eksportrestitutionssats, idet der tages hensyn til produktionsrestitutionen i henhold til Kommissionens forordning (EØF) nr. 1722/93 (5) for det anvendte basisprodukt i den periode, hvor varerne anses for fremstillet.

(7)

Spiritusholdige drikkevarer anses for at være mindre følsomme over for prisen på korn, der anvendes ved fremstillingen heraf. I protokol nr. 19 til akten om Danmarks, Irlands og Det Forenede Kongeriges tiltrædelse bestemmes det imidlertid, at der skal vedtages de nødvendige foranstaltninger for at lette anvendelsen af korn fra Fællesskabet til fremstilling af spiritus på basis af korn. Den restitutionssats, der skal anvendes for korn, der udføres i form af spiritusholdige drikkevarer, bør derfor justeres.

(8)

Forvaltningskomitéen for Korn har ikke afgivet udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Restitutionssatserne for de i bilag I til forordning (EF) nr. 1043/2005 og de i artikel 1 i forordning (EF) nr. 1784/2003 eller i artikel 1 i forordning (EF) nr. 1785/2003 anførte basisprodukter, som udføres i form af varer, der er anført henholdsvis i bilag III til forordning (EF) nr. 1784/2003 eller i bilag IV til forordning (EF) nr. 1785/2003, fastsættes som anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 14. september 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. september 2007.

På Kommissionens vegne

Heinz ZOUREK

Generaldirektør for erhvervspolitik


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1154/2005 (EUT L 187 af 19.7.2005, s. 11).

(2)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 96. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 797/2006 (EUT L 144 af 31.5.2006, s. 1).

(3)  EUT L 172 af 5.7.2005, s. 24. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 447/2007 (EUT L 106 af 24.4.2007, s. 31).

(4)  EFT L 275 af 29.9.1987, s. 36.

(5)  EFT L 159 af 1.7.1993, s. 112. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1584/2004 (EUT L 280 af 31.8.2004, s. 11).


BILAG

Restitutionssatser fra 14. september 2007 for visse produkter fra korn- og rissektoren, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I (1)

(EUR/100 kg)

KN-kode

Varebeskrivelse (2)

Restitutionssats pr. 100 kg af basisproduktet

i tilfælde af forudfastsættelse af restitutionerne

i andre tilfælde

1001 10 00

Hård hvede:

 

 

– for så vidt angår udførsel af varer henhørende under KN-kode 1902 11 og 1902 19 til Amerikas Forenede Stater

– i andre tilfælde

1001 90 99

Blød hvede og blandsæd af hvede og rug:

 

 

– for så vidt angår udførsel af varer henhørende under KN-kode 1902 11 og 1902 19 til Amerikas Forenede Stater

– i andre tilfælde:

 

 

– – såfremt artikel 15, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1043/2005 finder anvendelse (3)

– – for så vidt angår udførsel af varer henhørende under pos. 2208 (4)

– – i andre tilfælde

1002 00 00

Rug

1003 00 90

Byg

 

 

– for så vidt angår udførsel af varer henhørende under pos. 2208 (4)

– i andre tilfælde

1004 00 00

Havre

1005 90 00

Majs, anvendt i form af:

 

 

– stivelse:

 

 

– – såfremt artikel 15, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1043/2005 finder anvendelse (3)

0,845

0,845

– – for så vidt angår udførsel af varer henhørende under pos. 2208 (4)

– – i andre tilfælde

0,845

0,845

– glucose, glucosesirup, maltodextrin, maltodextrinsirup under KN-kode 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79 og 2106 90 55 (5):

 

 

– – såfremt artikel 15, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1043/2005 finder anvendelse (3)

0,634

0,634

– – for så vidt angår udførsel af varer henhørende under pos. 2208 (4)

– – i andre tilfælde

0,634

0,634

– – for så vidt angår udførsel af varer henhørende under pos. 2208 (4)

– andre varer (også i uforarbejdet stand)

0,845

0,845

Kartoffelstivelse henhørende under KN-kode 1108 13 00, som ligestilles med et produkt, der er fremstillet ved forarbejdning af majs:

 

 

– såfremt artikel 15, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1043/2005 finder anvendelse (3)

0,845

0,845

– for så vidt angår udførsel af varer henhørende under pos. 2208 (4)

– i andre tilfælde

0,845

0,845

ex 1006 30

Sleben ris:

 

 

– rundkornet

– middelkornet

– langkornet ris

1006 40 00

Brudris

1007 00 90

Sorghum, undtagen hybridsorghum, til udsæd


(1)  De i bilaget anførte satser finder ikke anvendelse ved udførsel til Det Schweiziske Forbund eller til Fyrstendømmet Liechtenstein af de varer, der er anført i tabel I og II i protokol nr. 2 til overenskomsten mellem Det Europæiske Fællesskab og Schweiz af 22. juli 1972.

(2)  Hvad angår landbrugsprodukter fremstillet ved forarbejdning af et basisprodukt og/eller et produkt, der er ligestillet hermed, anvendes de koefficienter, der er angivet i bilag V til Kommissionens forordning (EF) nr. 1043/2005.

(3)  De pågældende varer henhører under KN-kode 3505 10 50.

(4)  Varer, der er anført i bilag III til forordning (EF) nr. 1784/2003 eller omhandlet i artikel 2 i forordning (EØF) nr. 2825/93 (EFT L 258 af 16.10.1993, s. 6).

(5)  For sirup henhørende under KN-kode 1702 30 99, 1702 40 90 og 1702 60 90, fremstillet ved blanding af glucosesirup og fructosesirup, ydes kun eksportrestitution for glucosesirup.


14.9.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 241/7


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1053/2007

af 13. september 2007

om fastsættelse af eksportrestitutionerne for produkter forarbejdet på basis af korn og ris

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1), særlig artikel 13, stk. 3,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1785/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for ris (2), særlig artikel 14, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 13 i forordning (EF) nr. 1784/2003 og artikel 14 i forordning (EF) nr. 1785/2003 kan forskellen mellem noteringerne eller priserne for de produkter, som er nævnt i artikel 1 i disse forordninger, og priserne på disse produkter inden for Fællesskabet udlignes ved en eksportrestitution.

(2)

I henhold til artikel 13 i forordning (EF) nr. 1785/2003 skal restitutionerne fastsættes under hensyntagen til situationen og den forventede udvikling dels med hensyn til de disponible mængder af korn, ris og brudris samt disse produkters pris på Fællesskabets marked, dels med hensyn til priserne for korn, ris, brudris og kornprodukter på verdensmarkedet. Ifølge de samme artikler er det ligeledes vigtigt at sikre ligevægt på korn- og rismarkederne og en naturlig udvikling for så vidt angår priser og samhandel samt at tage hensyn til de påtænkte udførslers økonomiske aspekter og til interessen i at undgå forstyrrelser på Fællesskabets marked.

(3)

Ved artikel 2 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1518/95 (3) om regler for indførsel og udførsel af produkter forarbejdet på basis af korn og ris fastsættes de særlige kriterier, der skal tages hensyn til ved beregningen af restitutionen for disse produkter.

(4)

Den restitution, der skal ydes visse forarbejdede produkter, bør alt efter produkterne gradueres i forhold til deres indhold af aske, råcellulose, avner, proteiner, fedtstoffer eller stivelse, idet indholdet heraf er særlig betegnende med hensyn til mængden af det basisprodukt, som faktisk indeholdes i det forarbejdede produkt.

(5)

For så vidt angår maniokrødder og andre tropiske rødder og rodfrugter såvel som mel heraf gør de påtænkte udførslers økonomiske aspekt, særlig under hensyntagen til disse produkters art og oprindelse, ikke for tiden fastsættelse af en eksportrestitution påkrævet. På grund af Fællesskabets ringe andel i verdenshandelen med visse produkter forarbejdet på basis af korn er fastsættelse af en eksportrestitution for disse ikke for tiden nødvendig.

(6)

Situationen på verdensmarkedet eller visse markeders særlige krav kan gøre det nødvendigt at differentiere restitutionen for visse produkter alt efter bestemmelsesstedet.

(7)

Restitutionen skal fastsættes en gang om måneden. Den kan ændres i mellemtiden.

(8)

Visse produkter forarbejdet på basis af majs kan undergå en varmebehandling, der kan medføre ydelse af en restitution, der ikke svarer til produktets kvalitet. Det bør anføres, at produkter med indhold af prægelatineret stivelse ikke kan omfattes af eksportrestitutioner.

(9)

Forvaltningskomitéen for Korn har ikke afgivet udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Eksportrestitutionerne for de i artikel 1 i forordning (EF) nr. 1518/95 omhandlede produkter fastsættes i overensstemmelse med bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 14. september 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. september 2007.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1154/2005 (EUT L 187 af 19.7.2005, s. 11).

(2)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 96. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1549/2004 (EUT L 280 af 31.8.2004, s. 13).

(3)  EFT L 147 af 30.6.1995, s. 55. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2993/95 (EFT L 312 af 23.12.1995, s. 25).


BILAG

til Kommissionens forordning af 13. september 2007 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for produkter forarbejdet på basis af korn og ris

Produktkode

Bestemmelsessted

Måleenhed

Restitutionsbeløb

1102 20 10 9200 (1)

C10

EUR/t

11,83

1102 20 10 9400 (1)

C10

EUR/t

10,14

1102 20 90 9200 (1)

C10

EUR/t

10,14

1102 90 10 9100

C10

EUR/t

0,00

1102 90 10 9900

C10

EUR/t

0,00

1102 90 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 19 40 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 13 10 9100 (1)

C10

EUR/t

15,21

1103 13 10 9300 (1)

C10

EUR/t

11,83

1103 13 10 9500 (1)

C10

EUR/t

10,14

1103 13 90 9100 (1)

C10

EUR/t

10,14

1103 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1103 19 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 20 60 9000

C10

EUR/t

0,00

1103 20 20 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 19 69 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 19 50 9110

C10

EUR/t

13,52

1104 19 50 9130

C10

EUR/t

10,99

1104 29 01 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 03 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 22 20 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 22 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 23 10 9100

C10

EUR/t

12,68

1104 23 10 9300

C10

EUR/t

9,72

1104 29 11 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 51 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 55 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 90 9000

C10

EUR/t

2,11

1107 10 11 9000

C10

EUR/t

0,00

1107 10 91 9000

C10

EUR/t

0,00

1108 11 00 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 11 00 9300

C10

EUR/t

0,00

1108 12 00 9200

C10

EUR/t

13,52

1108 12 00 9300

C10

EUR/t

13,52

1108 13 00 9200

C10

EUR/t

13,52

1108 13 00 9300

C10

EUR/t

13,52

1108 19 10 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 19 10 9300

C10

EUR/t

0,00

1109 00 00 9100

C10

EUR/t

0,00

1702 30 51 9000 (2)

C10

EUR/t

13,25

1702 30 59 9000 (2)

C10

EUR/t

10,14

1702 30 91 9000

C10

EUR/t

13,25

1702 30 99 9000

C10

EUR/t

10,14

1702 40 90 9000

C10

EUR/t

10,14

1702 90 50 9100

C10

EUR/t

13,25

1702 90 50 9900

C10

EUR/t

10,14

1702 90 75 9000

C10

EUR/t

13,88

1702 90 79 9000

C10

EUR/t

9,63

2106 90 55 9000

C14

EUR/t

10,14

NB: Produktkoderne samt koderne for bestemmelsessteder i serie »A« er fastsat i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3846/87 (EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1), som ændret.

De numeriske koder for bestemmelsessteder er fastsat i forordning (EF) nr. 2081/2003 (EUT L 313 af 28.11.2003, s. 11).

De øvrige bestemmelsessteder er fastsat således:

C10

:

Alle bestemmelsessteder.

C14

:

Alle bestemmelsessteder, undtagen Schweiz og Liechtenstein.


(1)  Der ydes ingen restitution for produkter, der har undergået en varmebehandling, der medfører prægelatinering af stivelsen.

(2)  Restitutionerne ydes i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 2730/75 (EFT L 281 af 1.11.1975, s. 20), som ændret.

NB: Produktkoderne samt koderne for bestemmelsessteder i serie »A« er fastsat i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3846/87 (EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1), som ændret.

De numeriske koder for bestemmelsessteder er fastsat i forordning (EF) nr. 2081/2003 (EUT L 313 af 28.11.2003, s. 11).

De øvrige bestemmelsessteder er fastsat således:

C10

:

Alle bestemmelsessteder.

C14

:

Alle bestemmelsessteder, undtagen Schweiz og Liechtenstein.


14.9.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 241/10


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1054/2007

af 13. september 2007

om fastsættelse af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 af 20. februar 2006 om den fælles markedsordning for sukker (1), særlig artikel 33, stk. 2, andet afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 32 i forordning (EF) nr. 318/2006 kan forskellen mellem priserne på verdensmarkedet for de produkter, der er nævnt i artikel 1, stk. 1, litra b), i forordningen, og priserne på disse produkter inden for Fællesskabet udlignes ved en eksportrestitution.

(2)

I betragtning af den nuværende situation på markedet for sukker bør eksportrestitutioner fastsættes i henhold til bestemmelserne og visse kriterier, der er fastlagt i artikel 32 og 33 i forordning (EF) nr. 318/2006.

(3)

Artikel 33, stk. 2, første afsnit, i forordning (EF) nr. 318/2006 fastsætter, at verdensmarkedssituationen eller særlige krav på nogle markeder kan gøre det nødvendigt at differentiere eksportrestitutionen alt efter bestemmelsessted.

(4)

Eksportrestitutioner bør kun ydes til produkter, som kan cirkulere frit inden for Fællesskabet, og som opfylder kravene i forordning (EF) nr. 318/2006.

(5)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Sukker —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Der ydes eksportrestitutioner som omhandlet i artikel 32 i forordning (EF) nr. 318/2006 for de produkter og de beløb, der er anført i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 14. september 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. september 2007.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 58 af 28.2.2006, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 247/2007 (EUT L 69 af 9.3.2007, s. 3).


BILAG

Eksportrestitutioner for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand gældende fra den 14. september 2007 (1)

Produktkode

Bestemmelsessted

Måleenhed

Restitutionsbeløb

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

33,27 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

32,70 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

33,27 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

32,70 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % saccharose × 100 kg produkt netto

0,3617

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

36,17

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

35,55

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

35,55

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % saccharose × 100 kg produkt netto

0,3617

NB: Bestemmelsesstederne er fastsat som følger:

S00

Alle bestemmelsessteder med undtagelse af nedenstående:

a)

tredjelande: Albanien, Andorra, Bosnien-Hercegovina, Kosovo, Kroatien, Liechtenstein, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Montenegro, Pavestolen (Vatikanstaten) og Serbien.

b)

EU-medlemsstaters områder, der ikke er omfattet af Fællesskabets toldområde: Gibraltar, Ceuta og Mellilla, kommunerne Livigno og Campione d'Italia, Helgoland, Grønland og Færøerne samt de områder af Republikken Cypern, hvor regeringen for Republikken Cypern ikke udøver faktisk kontrol.


(1)  De i dette bilag fastsatte beløb er ikke gældende med virkning fra den 1. februar 2005 i henhold til Rådets afgørelse 2005/45/EF af 22. december 2004 vedrørende indgåelse og midlertidig anvendelse af aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund af 22. juli 1972 for så vidt angår bestemmelserne om forarbejdede landbrugsprodukter (EUT L 23 af 26.1.2005, s. 17).

(2)  Dette beløb er gældende for råsukker med et udbytte på 92 %. Hvis det eksporterede råsukkers udbytte afviger fra 92 %, multipliceres restitutionsbeløbet for hver udførsel med en reguleringskoefficient, der beregnes ved, at det udførte råsukkers udbytte, beregnet i overensstemmelse med punkt III, stk. 3, i bilag I til forordning (EF) nr. 318/2006, divideres med 92.


14.9.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 241/12


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1055/2007

af 13. september 2007

om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 900/2007

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 af 20. februar 2006 om den fælles markedsordning for sukker (1), særlig artikel 33, stk. 2, andet afsnit, og tredje afsnit, litra b), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 900/2007 af 27. juli 2007 om en løbende licitation indtil udgangen af produktionsåret 2007/08 med henblik på fastsættelse af en eksportrestitution for hvidt sukker (2) skal der holdes dellicitationer.

(2)

I henhold til artikel 8, stk. 1, i forordning (EF) nr. 900/2007 er det efter en gennemgang af de bud, der blev indgivet til den dellicitation, der udløb den 13. september 2007, hensigtsmæssigt at fastsætte det maksimale restitutionsbeløb for den pågældende dellicitation.

(3)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Sukker —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For den dellicitation, der udløb den 13. september 2007, fastsættes den maksimale eksportrestitution for det produkt, der omhandles i artikel 1, stk. 1, i forordning (EF) nr. 900/2007, til 40,545 EUR/100 kg.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 14. september 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. september 2007.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 58 af 28.2.2006, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 247/2007 (EUT L 69 af 9.3.2007, s. 3).

(2)  EUT L 196 af 28.7.2007, s. 26.


14.9.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 241/13


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1056/2007

af 13. september 2007

om, at der ikke gives tilslag for hvidt sukker i forbindelse med den løbende licitation efter forordning (EF) nr. 38/2007

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 af 20. februar 2006 om den fælles markedsordning for sukker (1), særlig artikel 33, stk. 2, andet afsnit, og tredje afsnit, litra b), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Efter Kommissionens forordning (EF) nr. 38/2007 af 17. januar 2007 om en løbende licitation for salg til eksport af sukker, som interventionsorganerne i Belgien, Tjekkiet, Spanien, Irland, Italien, Ungarn, Polen, Slovakiet og Sverige ligger inde med (2) skal der iværksættes dellicitationer.

(2)

I henhold til artikel 4, stk. 1, i forordning (EF) nr. 38/2007 og efter en gennemgang af de bud, som blev indgivet i forbindelse med den dellicitation, der udløb den 12. september 2007, bør det besluttes ikke at give tilslag i forbindelse med den pågældende dellicitation.

(3)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Sukker —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Der gives ikke tilslag for den dellicitation, der udløb den 12. september 2007, for det produkt, som er nævnt i artikel 1 i forordning (EF) nr. 38/2007.

Artikel 2

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. september 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. september 2007.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 58 af 28.2.2006, s. 1.

(2)  EUT L 11 af 18.1.2007, s. 4.


14.9.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 241/14


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1057/2007

af 13. september 2007

om ændring af forordning (EF) nr. 2805/95 om fastsættelse af eksportrestitutioner for vin

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for vin (1), særlig artikel 63, stk. 3, andet afsnit, og artikel 64, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I artikel 63, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1493/1999 er det fastsat, at for at muliggøre udførslen af de produkter, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra a) og b), i nævnte forordning, inden for de grænser, der følger af de i henhold til traktatens artikel 300 indgåede aftaler, og på grundlag af de priser, der i den internationale handel gælder for disse produkter, kan forskellen mellem disse priser og priserne inden for EF om nødvendigt udlignes ved en eksportrestitution.

(2)

Restitutionsbeløbene og bestemmelsesstederne fastsættes med regelmæssige mellemrum under hensyntagen til situationen og den forventede udvikling med hensyn til priserne for de pågældende produkter og de disponible mængder på EF-markedet og verdensmarkedspriserne for disse produkter.

(3)

Kommissionens forordning (EF) nr. 2805/95 (2), bør derfor ændres.

(4)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Vin —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilaget til forordning (EF) nr. 2805/95 affattes som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 14. september 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. september 2007.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 179 af 14.7.1999, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1791/2006 (EUT L 363 af 20.12.2006, s. 1).

(2)  EFT L 291 af 6.12.1995, s. 10. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 259/2007 (EUT L 71 af 10.3.2007, s. 6).


BILAG

»BILAG

Produktkode

Bestemmelsessted

Måleenhed

Restitutionsbeløb

2009 69 11 9100

W01

EUR/hl

28,448

2009 69 19 9100

W01

EUR/hl

28,448

2009 69 51 9100

W01

EUR/hl

28,448

2009 69 71 9100

W01

EUR/hl

28,448

2204 30 92 9100

W01

EUR/hl

28,448

2204 30 94 9100

W01

EUR/hl

7,537

2204 30 96 9100

W01

EUR/hl

28,448

2204 30 98 9100

W01

EUR/hl

7,537

2204 21 79 9100

W02

EUR/hl

2,930

2204 21 80 9100

W02

EUR/hl

3,539

2204 21 84 9100

W02

EUR/hl

4,001

2204 21 85 9100

W02

EUR/hl

4,835

2204 21 79 9200

W02

EUR/hl

3,429

2204 21 80 9200

W02

EUR/hl

4,143

2204 21 79 9910

W02

EUR/hl

2,062

2204 21 94 9910

W02

EUR/hl

7,791

2204 21 98 9910

W02

EUR/hl

7,791

2204 29 62 9100

W02

EUR/hl

3,906

2204 29 64 9100

W02

EUR/hl

3,906

2204 29 65 9100

W02

EUR/hl

3,906

2204 29 71 9100

W02

EUR/hl

4,719

2204 29 72 9100

W02

EUR/hl

4,719

2204 29 75 9100

W02

EUR/hl

4,719

2204 29 62 9200

W02

EUR/hl

4,572

2204 29 64 9200

W02

EUR/hl

4,572

2204 29 65 9200

W02

EUR/hl

4,572

2204 29 71 9200

W02

EUR/hl

5,524

2204 29 72 9200

W02

EUR/hl

5,524

2204 29 75 9200

W02

EUR/hl

5,524

2204 29 83 9100

W02

EUR/hl

5,334

2204 29 84 9100

W02

EUR/hl

6,446

2204 29 62 9910

W02

EUR/hl

2,749

2204 29 64 9910

W02

EUR/hl

2,749

2204 29 65 9910

W02

EUR/hl

2,749

2204 29 94 9910

W02

EUR/hl

7,791

2204 29 98 9910

W02

EUR/hl

7,791

NB: Produktkoderne samt koderne for bestemmelsessteder i serie »A« er fastsat i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3846/87 (EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 532/2007 (EUT L 125 af 15.5.2007, s. 7).

De numeriske koder for bestemmelsessteder er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 750/2005 (EUT L 126 af 19.5.2005, s. 12).

De øvrige bestemmelsessteder er fastsat som følger:

W01

:

Libyen, Nigeria, Cameroun, Gabon, Saudi-Arabien, De Forenede Arabiske Emirater, Indien, Thailand, Vietnam, Indonesien, Malaysia, Brunei, Singapore, Filippinerne, Kina, Hongkong, Sydkorea, Japan, Taiwan og Ækvatorialguinea.

W02

:

Alle bestemmelsessteder med undtagelse af nedenstående:

a)

tredjelande: Amerika, Australien, Algeriet, Marokko, Tunesien, Sydafrika, Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Israel, Serbien, Montenegro, Kosovo, Schweiz, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Tyrkiet, Andorra, Den Hellige Stol (Vatikanstaten), Liechtenstein, Island og Norge.

b)

EU-medlemsstaters områder, der ikke er omfattet af Fællesskabets toldområde: Gibraltar, Ceuta og Melilla, kommunerne Livigno og Campione d'Italia, Helgoland, Grønland og Færøerne samt de områder af Republikken Cypern, hvor regeringen for Republikken Cypern ikke udøver taktisk kontrol.«


II Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

Kommissionen

14.9.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 241/17


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 8. august 2007

om gennemførelsesbestemmelser til transportbestemmelserne i Rådets beslutning 2007/162/EF, Euratom om indførelse af et finansielt civilbeskyttelsesinstrument

(meddelt under nummer K(2007) 3769)

(EØS-relevant tekst)

(2007/606/EF, Euratom)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab,

under henvisning til Rådets beslutning 2007/162/EF, Euratom af 5. marts 2007 om indførelse af et finansielt civilbeskyttelsesinstrument (1), særlig artikel 4, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets beslutning 2001/792/EF, Euratom (2) blev der indført en fællesskabsordning til fremme af styrket samarbejde om indsatser på civilbeskyttelsesområdet, i det følgende benævnt »ordningen«. I Kommissionens beslutning 2004/277/EF, Euratom (3) fastsættes gennemførelsesbestemmelser hertil. Det er nødvendigt at henvise til denne beslutning for så vidt angår definitionerne af deltagerlande og tredjelande.

(2)

Beslutning 2007/162/EF, Euratom indeholder særlige bestemmelser om finansiering af visse transportressourcer i tilfælde af større katastrofesituationer til fremme af en hurtig og effektiv indsats.

(3)

Det er nødvendigt at fastsætte regler og procedurer vedrørende anmodninger fra deltagerlandene om finansiel støtte fra Fællesskabet til transport af deres bistand til det katastroferamte land og Kommissionens behandling af disse anmodninger. Til det formål er det nødvendigt at fastsætte regler og procedurer, der skal følges med hensyn til pooling eller identificering af transportressourcer, idet en af betingelserne for, at der kan ydes finansiel støtte, er, at alle andre muligheder for at finde transport i henhold til ordningen er udtømt. For at sikre, at Fællesskabet reagerer hurtigt og effektivt på større katastrofesituationer, er det nødvendigt at fastsætte et tidsrum, efter hvilket anmodninger kan komme i betragtning til fællesskabsfinansiering.

(4)

Af hensyn til gennemsigtighed, sammenhæng og effektivitet er det nødvendigt at fastlægge, hvilke oplysninger deltagerlandene og Kommissionen skal give i anmodningerne om transportstøtte og de tilhørende svar.

(5)

I tilfælde, hvor der kan ydes finansiel bistand fra Fællesskabet i henhold til beslutning 2007/EF, Euratom, bør deltagerlandene have valget mellem at anmode om et tilskud eller en transporttjeneste.

(6)

Det er nødvendigt at fastlægge, hvilke oplysninger der skal tages hensyn til, når det skal fastslås, om de kriterier, der er anført i artikel 4, stk. 2, litra c), nr. i) og iii), i beslutning 2007/162/EF, Euratom, og finansforordningens principper om sparsommelighed, produktivitet og effektivitet er overholdt.

(7)

Det er nødvendigt at fastlægge de støtteberettigede omkostninger, idet finansiel bistand fra Fællesskabet i henhold til beslutning 2007/162/EF, Euratom kan tage form af tilskud eller kontrakter om offentlige indkøb, som gennemføres i overensstemmelse med Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (4).

(8)

Det fastsættes i beslutning 2007/162/EF, Euratom, at medlemsstater, der anmoder om finansiel støtte fra Fællesskabet til transport af deres bistand, skal tilbagebetale mindst 50 % af de modtagne fællesskabsmidler senest 180 dage efter indsatsen. Det er nødvendigt at fastsætte regler og procedurer til det formål. De omkostninger, som Kommissionen har afholdt, skal anses for midler, som medlemsstaterne har modtaget i henhold til artikel 4, stk. 3, i beslutning 2007/162/EF, Euratom.

(9)

Eftersom det er medlemsstaternes ansvar at sørge for udstyr og transport til den civilbeskyttelsesbistand, som de tilbyder inden for rammerne af ordningen, og eftersom Kommissionen kun støtter finansieringen af supplerende transportressourcer på anmodning af medlemsstaterne, er det nødvendigt at beskytte Fællesskabets finansielle interesser med hensyn til eventuelle krav om skadeserstatning ved at fastsætte, at det deltagerland, der anmoder om transportstøtte, skal afstå fra ethvert krav om skadeserstatning fra Fællesskabet, når en sådan skade er en følge af levering af transportstøtte i henhold til denne beslutning, medmindre det kan bevises, at den skyldes svig eller alvorlig tjenesteforseelse.

(10)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Civilbeskyttelsesudvalget —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Emne

Denne beslutning fastsætter reglerne for gennemførelsen af de tiltag på transportområdet, der kan komme i betragtning til finansiel bistand fra Fællesskabet i henhold til artikel 4, stk. 2, litra b) og c), og artikel 4, stk. 3, i beslutning 2007/162/EF, Euratom.

Artikel 2

Definitioner

I denne beslutning forstås ved:

a)

»deltagerland«: land i henhold til definitionen i artikel 2 i Kommissionens beslutning 2004/277/EF, Euratom

b)

»tredjelande«: lande i henhold til definitionen i artikel 2 i Kommissionens beslutning 2004/277/EF, Euratom

c)

»katastroferamt land«: det deltagerland eller tredjeland, der er ramt af en større katastrofesituation, og som anmoder om civilbeskyttelsesbistand gennem ordningen, eller for hvilket ordningen aktiveres

d)

»deltagerland, der anmoder om transportstøtte«: det deltagerland, der anmoder om støtte fra ordningen til transport af sin bistand til det katastroferamte land

e)

»civilbeskyttelsesbistand«: civilbeskyttelseshold, eksperter eller moduler med deres udstyr samt hjælpeudstyr eller -forsyninger, der er nødvendige for at begrænse de umiddelbare følger af en katastrofesituation.

Artikel 3

Procedurer, der gælder for anmodninger om støtte gennem ordningen til transport af bistand og for de tilhørende svar

1.   De procedurer, der er omhandlet i artikel 4 og 5, gælder for deltagerlandenes anmodninger om støtte gennem ordningen til transport af deres civilbeskyttelsesbistand til et katastroferamt land, i det følgende benævnt »transportstøtte«.

2.   Når en anmodning om transportstøtte omfatter en anmodning om finansiel støtte, kan Kommissionen først overveje sidstnævnte, når de procedurer, der henvises til i stk. 1, er afsluttet.

3.   Anmodninger fremsættes skriftligt til Kommissionen af den kompetente myndighed, der er omhandlet i artikel 12. De skal indeholde de oplysninger, der er angivet i del A i bilaget.

4.   Alle anmodninger om transportstøtte i henhold til denne beslutning og tilhørende svar og udvekslinger af oplysninger mellem deltagerlandene og Kommissionen fremsendes til og behandles af det monitorerings- og informationscenter (MIC), der er oprettet ved beslutning 2004/277/EF, Euratom.

5.   Anmodninger kan indsendes via telefax, elektronisk post eller det fælles varslings- og informationssystem (CECIS), der er oprettet ved beslutning 2004/277/EF, Euratom. Indsendelse af anmodninger, der omfatter fællesskabsfinansiering, via telefax, elektronisk post eller CECIS accepteres på betingelse af, at de af den kompetente myndighed underskrevne originaler derefter ufortøvet fremsendes til Kommissionen.

Artikel 4

Anmodninger om støtte til pooling eller identificering af transportressourcer

1.   Efter at have modtaget en anmodning om støtte fra ordningen til pooling eller identificering af transportressourcer for at kunne transportere civilbeskyttelsesbistand til et katastroferamt land underretter Kommissionen omgående de kontaktpunkter, der er udpeget af deltagerlandene i henhold til artikel 3, litra e), i beslutning 2001/792/EF, om denne anmodning.

2.   I underretningen opfordrer Kommissionen deltagerlandene til at give den detaljerede oplysninger om de transportressourcer, som de kan stille til rådighed for det deltagerland, der fremsætter anmodningen.

3.   I den underretning, der er omhandlet i stk. 2, fastsætter Kommissionen ligeledes et tidsrum, efter hvilket anmodninger kan komme i betragtning til fællesskabsfinansiering. Dette tidsrum må ikke være længere end 24 timer efter underretningen. Kommissionen kan afkorte dette tidsrum til mindst 6 timer, hvis dette er nødvendigt for en effektiv reaktion på hastende og livsvigtige behov.

Artikel 5

Svar på anmodninger om støtte til pooling eller identificering af transportressourcer

1.   Deltagerlandene underretter snarest muligt Kommissionen om transportressourcer, som de kan stille til rådighed på frivillig basis som svar på anmodningen om støtte til pooling eller identificering af transportressourcer. Underretningen skal indeholde de oplysninger, der er angivet i del B i bilaget.

2.   Deltagerlande, som ikke råder over egnede transportressourcer, underretter omgående Kommissionen herom.

3.   Kommissionen indsamler oplysningerne om tilgængelige transportressourcer og fremsender dem snarest muligt til det deltagerland, der fremsætter anmodningen, og til andre deltagerlande.

4.   Foruden de oplysninger, der henvises til i stk. 3, sender Kommissionen deltagerlandene enhver anden oplysning, den har vedrørende transportressourcer, der er tilgængelige fra andre kilder, herunder det kommercielle marked, og den letter deltagerlandenes adgang til disse supplerende ressourcer.

5.   Det deltagerland, der fremsætter anmodningen, underretter Kommissionen om de transportløsninger, det har valgt, og skal være forbindelsesled til de deltagerlande, der tilvejebringer en sådan støtte, eller den operatør, der er udpeget af Kommissionen.

6.   Kommissionen underretter alle deltagerlande om det valg, som det deltagerland, der fremsætter anmodningen, har truffet. Dette land holder regelmæssigt Kommissionen underrettet om udviklingen med hensyn til leveringen af dets civilbeskyttelsesbistand.

Artikel 6

Anmodning om et tilskud

1.   Når det deltagerland, der anmoder om transportstøtte, har identificeret en mulig transportløsning, men der kræves fællesskabsfinansiering for at muliggøre transporten af civilbeskyttelsesbistanden, kan deltagerlandet anmode om et tilskud fra Fællesskabet.

2.   Deltagerlandet angiver i sin anmodning, hvilken procentdel af de støtteberettigede omkostninger det ønsker at tilbagebetale. Denne procentdel må ikke være under 50 %. Kommissionen underretter omgående alle deltagerlandene om anmodningen.

3.   Kommissionen kan indgå rammeaftaler om partnerskab som defineret i artikel 163 i Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002 (5) med de relevante kompetente myndigheder i deltagerlandene med det formål at lette procedurerne under denne artikel.

Artikel 7

Anmodning om en transporttjeneste

1.   I andre tilfælde end det, der er henvist til i artikel 6, kan det deltagerland, der anmoder om transportstøtte, anmode Kommissionen om, at en transporttjeneste gives i kontrakt til private eller andre enheder med henblik på transport af dets civilbeskyttelsesbistand til det katastroferamte land.

2.   Efter at have modtaget en anmodning som omhandlet i stk. 1 underretter Kommissionen omgående alle deltagerlandene om anmodningen, og den underretter det deltagerland, der anmoder om en transporttjeneste, om alle tilgængelige transportløsninger og omkostningerne ved disse.

3.   På grundlag af den udveksling af oplysninger, der er omhandlet i stk. 1 og 2, bekræfter deltagerlandet skriftligt sin anmodning om en transporttjeneste og sit tilsagn om at tilbagebetale til Kommissionen i henhold til bestemmelserne i artikel 10. Deltagerlandet angiver, hvilken procentdel af omkostningerne, det ønsker at tilbagebetale. Denne procentdel må ikke være under 50 %.

4.   Deltagerlandet underretter omgående Kommissionen om enhver ændring i anmodningen om en transporttjeneste.

Artikel 8

Beslutning om fællesskabsfinansiering

1.   For så vidt angår artikel 4, stk. 2, litra c), nr. ii), i beslutning 2007/162/EF, Euratom, skal alle andre muligheder for at finde transport i henhold til ordningen anses for at være udtømt, når de procedurer, der er omhandlet i artikel 4 og 5 i denne beslutning, ikke har resulteret i foranstaltninger inden for den periode, Kommissionen har fastsat i henhold til artikel 4, stk. 3, i denne beslutning.

2.   For at fastslå, om de kriterier, der er anført i artikel 4, stk. 2, litra c), nr. i) og iii), i beslutning 2007/162/EF, Euratom, og finansforordningens principper om sparsommelighed, produktivitet og effektivitet er overholdt, skal der tages hensyn til følgende:

a)

oplysningerne i den anmodning om fællesskabsfinansiering, der er indgivet af deltagerlandet i henhold til artikel 3, stk. 3

b)

de behov, som det katastroferamte land har givet udtryk for

c)

eventuelle behovvurderinger foretaget af eksperter, som rapporterer til Kommissionen under katastrofesituationen

d)

andre relevante og pålidelige oplysninger, som Kommissionen har adgang til på tidspunktet for beslutningen, og som er indsendt af deltagerlande og internationale organisationer

e)

produktiviteten og effektiviteten ved de transportløsninger, der har til formål at foranledige, at civilbeskyttelsesbistand stilles til rådighed rettidigt

f)

andre tiltag, der gennemføres af Kommissionen.

3.   Deltagerlandene indsender alle supplerende oplysninger, der er nødvendige for at vurdere, om kriterierne i artikel 4, stk. 2, litra c), i beslutning 2007/162/EF, Euratom er opfyldt. Deltagerlandene underretter snarest muligt Kommissionen efter at have modtaget en anmodning fra Kommissionen om sådanne oplysninger.

4.   I beslutningen om tiltag, der kan komme i betragtning til finansiel bistand i henhold til artikel 4, stk. 2, litra c), i beslutning 2007/162/EF, Euratom, fastsættes det maksimale beløb for fællesskabsfinansiering til en given anmodning, idet der tages hensyn til de budgetressourcer, der er til rådighed.

5.   Beslutningen om finansiel støtte meddeles omgående det deltagerland, der anmoder om finansiel støtte. Den skal også meddeles til alle øvrige deltagerlande.

Artikel 9

Støtteberettigede omkostninger

Følgende omkostninger kan komme i betragtning til finansiel støtte fra Fællesskabet:

a)

omkostninger i forbindelse med flytning af transportressourcerne til afsendelsesstedet i det deltagerland, der tilbyder civilbeskyttelsesbistanden, inklusive omkostninger til alle tjenester, honorarer, logistik og håndtering, brændstof og eventuel indkvartering samt øvrige indirekte omkostninger som skatter, afgifter og transitomkostninger

b)

omkostninger, der opstår fra afsendelsesstedet i det deltagerland, der tilbyder civilbeskyttelsesbistanden, til det endelige bestemmelsessted, herunder omkostninger i forbindelse med alle tjenesteydelser, gebyrer, logistik- og håndteringsomkostninger, brændstof og eventuelle opholdsudgifter samt andre indirekte omkostninger såsom skatter, afgifter som helhed og forsendelsesomkostninger

c)

nødvendige omkostninger i forbindelse med tilbagesendelse af transportaktiver og eventuelle indsatshold og deres udstyr.

Alle omkostninger skal være behørigt begrundede.

Artikel 10

Tilbagebetaling af fællesskabsfinansiering

1.   I forbindelse med den finansiering, som Kommissionen har tildelt efter proceduren i artikel 6, fremsætter Kommissionen senest 90 dage efter afslutningen på den transport, hvortil der er ydet fællesskabsfinansiering, et tilbagebetalingskrav over for det deltagerland, der har draget fordel af fællesskabsfinansieringen, på et beløb svarende til bestemmelserne i tildelingsbeslutningen og repræsenterende mindst 50 % af de modtagne midler og mindst 50 % af de støtteberettigede omkostninger.

2.   For så vidt angår de omkostninger, som Kommissionen har afholdt efter proceduren i artikel 7, fremsætter Kommissionen senest 90 dage efter afslutningen på den transport, hvortil der er ydet fællesskabsfinansiering, et tilbagebetalingskrav over for de deltagerlande, der har draget fordel af denne fællesskabsfinansiering, på et beløb svarende til bestemmelserne i den beslutning, Kommissionen har truffet efter anmodningen om en transporttjeneste, og repræsenterende mindst 50 % af transportomkostningerne.

Artikel 11

Skadeserstatning

Undtagen i tilfælde af behørigt bevist svindel eller alvorlig tjenesteforseelse skal det deltagerland, der anmoder om transportstøtte, afstå fra ethvert krav om erstatning fra Fællesskabet for skader på dets ejendom eller tjenestepersonel, hvor sådanne skader er en følge af levering af transportstøtte, der er foretaget i henhold til denne beslutning.

Artikel 12

Udpegning af kompetente myndigheder

Deltagerlandene udpeger de kompetente myndigheder, der har beføjelse til at anmode om og modtage finansiel støtte fra Kommissionen i medfør af denne beslutning, og underretter Kommissionen derom senest 60 dage efter meddelelsen af denne beslutning. Eventuelle ændringer i disse oplysninger meddeles straks Kommissionen.

Artikel 13

Adressater

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. august 2007.

På Kommissionens vegne

Stavros DIMAS

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 71 af 10.3.2007, s. 9.

(2)  EFT L 297 af 15.11.2001, s. 7.

(3)  EUT L 87 af 25.3.2004, s. 20.

(4)  EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1. Ændret ved forordning (EF, Euratom) nr. 1995/2006 (EUT L 390 af 30.12.2006, s. 1).

(5)  EFT L 357 af 31.12.2002, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF, Euratom) nr. 478/2007 (EUT L 111 af 28.4.2007, s. 13).


BILAG

DEL A

Oplysninger, der skal afgives af deltagerlande, som anmoder om transportstøtte til civilbeskyttelsesbistand

1)

Ulykke/katastrofesituation.

2)

Henvisninger til meddelelser fra Kommissionens monitorerings- og informationscenter (MIC).

3)

Anmodende land/organisation.

4)

Endelig modtager/støttemodtager af den transporterede bistand.

5)

Detaljerede oplysninger om den civilbeskyttelsesbistand, der skal transporteres, herunder nøjagtig beskrivelse af genstande, vægt, størrelse, volumen, gulvplads, emballage med behørig henvisning til luft-, land- og maritime emballagestandarder, eventuelle farlige genstande, køretøjskarakteristika samt samlet vægt, størrelse, volumen, gulvplads og antal personale, der rejser, og andre juridiske, toldmæssige, helbredsmæssige eller sundhedsmæssige krav, der er relevante for transporten og leveringen af bistanden.

6)

Oplysninger om, hvordan denne bistand opfylder behovet i det katastroferamte land under henvisning til det katastroferamte lands anmodning eller behovvurderingen.

7)

Eventuelle oplysninger om eksistensen (eller fraværet) af muligheder for lokal anskaffelse og distribution for den/de typer bistand, der skal transporteres i tilstrækkelig mængde.

8)

Grund(e) til, at supplerende transportressourcer er nødvendige for at sikre effektiviteten af civilbeskyttelsesindsatsen under ordningen.

9)

Oplysninger om omstændighederne i forbindelse med denne bistand fra det katastroferamte land eller den koordinerende myndighed.

10)

Den ønskede rute til transport af bistanden.

11)

Indskibningssted/-havn og lokalt kontaktpunkt.

12)

Udskibningssted/-havn og lokalt kontaktpunkt.

13)

Dato/tidspunkt, hvor bistanden er klar, pakket og parat til transport fra udskibningshavnen.

14)

Oplysninger om eventuelle muligheder for at flytte bistanden til et alternativt sted/indskibningshavn/samlingspunkt for videretransport.

15)

Supplerende oplysninger (eventuelt).

16)

Oplysninger om eventuelle tilskud til transportomkostningerne.

17)

Oplysninger om en anmodning om fællesskabsfinansiering (eventuelt).

18)

Kompetent myndighed/underskrift.

DEL B

Oplysninger, som deltagerlandene eller kommissionen skal afgive, når der tilbydes transportstøtte til civilbeskyttelsesbistand

1)

Ulykke/katastrofesituation.

2)

Reagerende land/organisation/kontaktpunkt.

3)

Henvisninger til meddelelser fra Kommissionens monitorerings- og informationscenter (MIC) og fra det deltagerland/den organisation, der anmoder om transportstøtte.

4)

Detaljerede tekniske oplysninger om den tilbudte transport, herunder tilgængelige transportformer, datoer og tidspunkter for transport, nødvendigt antal flytninger eller afgange.

5)

Særlige oplysninger, begrænsninger og fremgangsmåder vedrørende den civilbeskyttelsesbistand, der skal transporteres, herunder vægt, størrelse, volumen, gulvplads, emballage, eventuelle farlige genstande, forberedelse af køretøjer, håndteringskrav, personale, der rejser, og andre juridiske, toldmæssige, helbredsmæssige eller sundhedsmæssige krav, der er relevante for transporten og leveringen af bistanden.

6)

Den foreslåede rute til transport af bistanden.

7)

Indskibningssted/-havn og lokalt kontaktpunkt.

8)

Udskibningssted/-havn og lokalt kontaktpunkt.

9)

Dato/tidspunkt, hvor bistanden skal være klar, pakket og parat til transport fra udskibningshavnen.

10)

Oplysninger om eventuelle anmodninger om flytning af bistanden til et alternativt sted/indskibningshavn/samlingspunkt for videretransport.

11)

Supplerende oplysninger (eventuelt).

12)

Oplysninger om eventuelle anmodninger om tilskud til transportomkostningerne og detaljerede oplysninger om eventuelle særlige betingelser eller restriktioner i relation til tilbuddet.

13)

Oplysninger om anmodningen om fællesskabsfinansiering (eventuelt).


14.9.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 241/24


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 10. september 2007

om bemyndigelse af Slovenien til at forlænge muligheden for at fravige det naturlige minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen, der er fastsat for zone C II, med to produktionsår for vin fra Primorska-området, herunder kvalitetsvin fremstillet i bestemte dyrkningsområder, »Teran PTP Kras«

(meddelt under nummer K(2007) 4085)

(Kun den slovenske udgave er autentisk)

(2007/607/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse,

under henvisning til akten vedrørende Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse, særlig kapitel 5, punkt A, stk. 2, litra c), i bilag XIII, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag V, punkt C, stk. 2, litra e), og bilag VI, punkt E, stk. 3, litra e), i Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for vin (1) fastsætter den nedre grænse for det naturlige minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen i bordvin og kvbd (kvalitetsvin fra bestemte dyrkningsområder) for vindyrkningszone C II, som kan underkastes tilsætning.

(2)

Uanset disse grænser hedder det i bilag XIII, kapitel 5, punkt A, i akten vedrørende Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse, at der for bordvin og kvbd fra Primorska-vinområdet i zone C II i Slovenien i tre på hinanden følgende produktionsår 2004/05, 2005/06 og 2006/07 kan fraviges fra det naturlige minimumsalkoholindhold i volumenprocent, som dog ikke må være lavere end det, der er fastsat for zone C I a). Slovenien skal ved udgangen af disse tre år udarbejde en rapport om druernes naturlige minimumsalkoholindhold i volumenprocent for de pågældende tre år.

(3)

Slovenien forelagde den 24. april 2007 en detaljeret rapport om det naturlige minimumsalkoholindhold i de druer, der var høstet i Primorska-vinområdet, herunder kvbd »Teran PTP Kras«. Da de tre år, hvor disse målinger har fundet sted, imidlertid har været præget af exceptionelt gunstige klimatiske betingelser, mener de slovenske myndigheder ikke, at de observerede værdier er repræsentative for de normale betingelser for området, og at de derfor ikke kan tjene som grundlag for en endelig konklusion, hvad angår fastsættelse af det normale naturlige alkoholindhold i volumenprocent for dette område; de har derfor anmodet om forlængelse af perioden for fravigelse af druernes minimumsalkoholindhold i volumen.

(4)

I overensstemmelse med de vilkår, der er fastsat for denne fravigelse, bør fravigelsesperioden derfor forlænges med to produktionsår, for at druemost til bordvin og kvbd fra Primorska-vinområde, herunder kvbd »Teran PTP Kras«, kan opfylde kravet til minimumsalkoholindholdet i volumenprocent, dvs. at fravigelsen bør forlænges for produktionsårene 2007/08 og 2008/09 —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Uanset bilag V, punkt C, stk. 2, litra e), og bilag VI, punkt E, stk. 3, litra e), i forordning (EF) nr. 1493/1999 kan der fraviges fra det naturlige minimumsalkoholindhold i volumenprocent, der er fastsat for zone C II for bordvin og kvbd, i de to på hinanden følgende produktionsår 2007/08 og 2008/09 i Primorska-vinområdet i Slovenien, hvis de klimatiske betingelser eller vindyrkningsbetingelserne er exceptionelt ugunstige og gør det umuligt at nå op på det naturlige minimumsalkoholindhold, som kræves for zone C II.

Minimumsalkoholindholdet må imidlertid ikke være lavere end det, der er fastsat for zone C I a) for bordvin og kvbd.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til Republikken Slovenien.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. september 2007.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 179 af 14.7.1999, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1791/2006 (EUT L 363 af 20.12.2006, s. 1).


14.9.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 241/26


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 13. september 2007

om ændring af beslutning 2007/554/EF om visse beskyttelsesforanstaltninger mod mund- og klovesyge i Det Forenede Kongerige

(meddelt under nummer K(2007) 4301)

(EØS-relevant tekst)

(2007/608/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 89/662/EØF af 11. december 1989 om veterinærkontrol i samhandelen i Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (1), særlig artikel 9, stk. 4,

under henvisning til Rådets direktiv 90/425/EØF af 26. juni 1990 om veterinærkontrol og zooteknisk kontrol i samhandelen med visse levende dyr og produkter inden for Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (2), særlig artikel 10, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens beslutning 2007/554/EF af 9. august 2007 om visse beskyttelsesforanstaltninger mod mund- og klovesyge i Det Forenede Kongerige (3) blev vedtaget efter nylige udbrud af mund- og klovesyge i landet. Nævnte beslutning anvendes indtil den 15. september 2007.

(2)

Ved beslutning 2007/554/EF blev der fastsat høj- og lavrisikoområder i de sygdomsramte medlemsstater, og det blev forbudt at afsende modtagelige dyr fra høj- og lavrisikoområderne og at afsende produkter fremstillet af modtagelige dyr fra højrisikoområdet. Ved nævnte beslutning er der endvidere fastsat bestemmelser om afsendelse fra de pågældende områder af sikre produkter, der blev fremstillet før restriktionerne, der er fremstillet af råvarer med oprindelse uden for områder omfattet af restriktioner, eller der er blevet behandlet på en måde, der effektivt inaktiverer eventuelle mund- og klovesygevira.

(3)

Indtil den 15. september 2007 afgrænses høj- og lavrisikoområderne i henholdsvis bilag I og II til beslutning 2007/554/EF , så de svarer til arealet af den konsoliderede overvågningszone omkring de to udbrud, der blev bekræftet i begyndelsen af august 2007, og afgrænsningen blev opretholdt indtil den 8. september 2007 i henhold til artikel 44 i Rådets direktiv 2003/85/EF af 29. september 2003 om EF-foranstaltninger til bekæmpelse af mund- og klovesyge, om ophævelse af direktiv 85/511/EØF og beslutningerne 89/531/EØF og 91/665/EØF og om ændring af direktiv 92/46/EØF (4).

(4)

Efter et nyt udbrud af mund- og klovesyge den 12. september 2007 i Det Forenede Kongerige uden for de områder, der er beskrevet i bilag I og II til beslutning 2007/554/EF, har Det Forenede Kongerige truffet foranstaltninger i henhold til direktiv 2003/85/EF og iværksat yderligere foranstaltninger i de sygdomsramte områder.

(5)

Mund- og klovesygesituationen i Det Forenede Kongerige vil kunne udgøre en fare for bestandene i andre medlemsstater på grund af handelen med levende klovbærende dyr og markedsføringen af visse produkter heraf.

(6)

Som følge af sygdomssituationen i Det Forenede Kongerige er det nødvendigt at sikre, at beslutning 2007/554/EF ændres inden den 15. september 2007, så anvendelsen af den forlænges mindst indtil den 15. oktober 2007, og så de områder, der er omfattet af restriktioner, udvides i betragtning af den epidemiologiske situation.

(7)

Beslutning 2007/554/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(8)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

I beslutning 2007/554/EF foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 17 ændres »15. september 2007« til »15. oktober 2007«.

2)

Bilag I og II erstattes af teksten i bilaget til nærværende beslutning.

Artikel 2

Medlemsstaterne ændrer de foranstaltninger, de anvender på samhandelen, for at bringe dem i overensstemmelse med denne beslutning. De underretter straks Kommissionen herom.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. september 2007.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 395 af 30.12.1989, s. 13. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/41/EF (EUT L 157 af 30.4.2004, s. 33). Berigtiget i EUT L 195 af 2.6.2004, s. 12.

(2)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 29. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/33/EF (EFT L 315 af 19.11.2002, s. 14).

(3)  EUT L 210 af 10.8.2007, s. 36. Ændret ved beslutning 2007/588/EF (EUT L 220 af 25.8.2007, s. 27).

(4)  EUT L 306 af 22.11.2003, s. 1. Senest ændret ved direktiv 2006/104/EF (EUT L 363 af 20.12.2006, s. 352).


BILAG

»

BILAG I

Følgende områder i Det Forenede Kongerige:

Storbritannien

BILAG II

Storbritannien

«