ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 237

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

50. årgang
8. september 2007


Indhold

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

Side

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Den Europæiske Centralbank

 

 

2007/600/EF

 

*

Den Europæiske Centralbanks retningslinje af 26. april 2007 om TARGET2 (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system) (ECB/2007/2)

1

 

 

2007/601/EF

 

*

Den Europæiske Centralbanks afgørelse af 24. juli 2007 om de nærmere vilkår for TARGET2-ECB (ECB/2007/7)

71

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

Den Europæiske Centralbank

8.9.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 237/1


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE

af 26. april 2007

om TARGET2 (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system)

(ECB/2007/2)

(2007/600/EF)

STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 105, stk. 2, første og fjerde led,

under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 3.1, 17, 18 og 22, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det bestående TARGET-system (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer) har en decentraliseret struktur, der sammenkobler nationale realtids bruttoafviklingssystemer (RTGS-systemer) og ECB's betalingsmekanisme (EPM). Retningslinje ECB/2005/16 af 30. december 2005 om TARGET-systemet (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer) (1) er den vigtigste retsakt til regulering af TARGET.

(2)

Fra den 19. november 2007 og fremefter vil TARGET blive erstattet med TARGET2, som er karakteriseret ved en fælles platform (SSP). Selvom TARGET2, ligesom TARGET, vil være juridisk indrettet som en flerhed af betalingssystemer, har Styrelsesrådet besluttet, at reglerne for delsystemerne i TARGET2 skal være harmoniserede i videst muligt omfang, med visse undtagelser i tilfælde af nationale lovhindringer.

(3)

Der er tre adskilte styrelsesniveauer såvel i opbygningsfasen som i den operationelle fase i TARGET2. Niveau 1 (Styrelsesrådet) har den endelige kompetence med hensyn til TARGET2 og beskytter systemets samfundsmæssige funktion. Niveau 2 (centralbanker i Eurosystemet) har subsidiær/sekundær kompetence med hensyn til TARGET2, medens niveau 3 (centralbanker der er SSP-leverandører) opbygger og driver SSP til gavn for Eurosystemet.

(4)

På Eurosystemets vegne vil Den Europæiske Centralbank (ECB) indgå en rammeaftale samt en aftale om tavshedspligt og fortrolighed med den netværksleverandør, som Styrelsesrådet har udpeget, der omfatter hovedpunkterne vedrørende netværkslevering til deltagerne, herunder prissættelse.

(5)

På samme måde som med TARGET er oprettelsen af TARGET2 vigtig for udførelse af centrale opgaver i Eurosystemet, fx gennemførelse af Fællesskabets monetære politik og fremme af betalingssystemernes smidige funktion.

(6)

De nationale RTGS-systemers overgang til den fælles platform vil finde sted i etaper, og retningslinje ECB/2005/16 vil derfor fortsat finde anvendelse på sådanne systemer, indtil de relevante centralbanker er overgået til SSP. For at tage højde for erstatningskrav, hvis der sker et teknisk funktionssvigt inden afslutningen af overgangen til SSP, er det nødvendigt at foretage nogle mindre ændringer af retningslinje ECB/2005/16 —

VEDTAGET FØLGENDE RETNINGSLINJE:

AFDELING I

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 1

Formål og anvendelsesområde

1.   TARGET2 yder realtidsbruttoafvikling af betalinger i euro, med afvikling i centralbankpenge. Det er opbygget og fungerer på grundlag af den fælles platform, hvor alle betalingsordrer sendes igennem, behandles og modtages på samme tekniske måde.

2.   TARGET2 er juridisk indrettet som en flerhed af RTGS-systemer.

Artikel 2

Definitioner

I denne retningslinje forstås ved:

»centralbanker, som er SSP-leverandører«: Deutsche Bundesbank, Banque de France og Banca d'Italia, i deres egenskab af nationale centralbanker, der opbygger og driver den fælles platform (SSP) til gavn for Eurosystemet

»fælles platform, (SSP)«: den fælles tekniske infrastruktur, som leveres af de centralbanker, der er SSP-leverandører

»TARGET2 delsystem«: ethvert RTGS-system hos centralbanker i Eurosystemet, som er en del af TARGET2

»deltagende national centralbank«: den nationale centralbank i en medlemsstat, som har indført euroen

»Eurosystemet«: ECB og de deltagende nationale centralbanker

»centralbank i Eurosystemet«: ECB eller en deltagende national centralbank

»netværksleverandør«: leverandøren af elektroniske netværksopkoblinger med henblik på afgivelse af betalingsmeddelelser i TARGET2

»deltager« eller »direkte deltager«: en enhed, som har mindst én PM-konto hos en centralbank i Eurosystemet

»betalingsmodul (PM)«: et SSP-modul, hvor TARGET2 deltageres betalinger afvikles på PM-konti

»PM-konto«: en (folio)konto, som en TARGET2 deltager har i betalingsmodulet hos en centralbank i Eurosystemet, som er nødvendig for at deltageren kan:

a)

afgive betalingsordrer eller modtage betalinger via TARGET2, og

b)

afvikle disse betalinger hos den pågældende centralbank i Eurosystemet

»ikke-deltagende medlemsstat«: en medlemsstat, der ikke har indført euroen

»tilkoblet centralbank«: en national centralbank, bortset fra en deltagende national centralbank, som er tilkoblet TARGET2 i henhold til særlig aftale

»bankidentifikationskode (BIC)«: en kode som defineret ved ISO Standard nr. 9362

»indirekte deltager«: et kreditinstitut med hjemsted i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), som har indgået en aftale med en direkte deltager om at afgive betalingsordrer og modtage betalinger via den direkte deltagers PM-konto, og som er anerkendt af et TARGET2 delsystem som indirekte deltager

»adresserbar BIC-kode-indehaver«: en enhed som a) er indehaver af en bankidentifikationskode (BIC), b) ikke er anerkendt som indirekte deltager og c) er kunde hos en direkte deltager eller hos en filial af en direkte eller indirekte deltager samt er i stand til at sende betalingsordrer til og modtage betalinger fra et TARGET2 delsystem via den direkte deltager

»bankdag«: en dag, på hvilken TARGET2 er åben for afvikling af betalingsordrer som angivet i tillæg V til bilag II

»intradag-kredit«: kredit, som ydes for et tidsrum, der er kortere end én bankdag

»afviklingssystem«: et system som ledes af en enhed med hjemsted i EØS, og s om er undergivet tilsyn og/eller overvågning af en kompetent myndighed, i hvilket betalinger og/eller finansielle instrumenter udveksles og/eller cleares samtidig med, at de påfølgende pengeforpligtelser afvikles i TARGET2 i overensstemmelse med denne retningslinje og en bilateral ordning mellem afviklingssystemet og den relevante centralbank i Eurosystemet

»overgangsperiode«: — for så vidt angår alle centralbanker i Eurosystemet — et tidsrum på fire år begyndende fra det tidspunkt, hvor centralbanken i Eurosystemet overgår til SSP

»hjemmekonto«: en konto, som en deltagende national centralbank har åbnet uden for PM modulet for en enhed, som kan godkendes som en indirekte deltager

»afviklingssystemets grænseflade (Ancillary System Interface, ASI)«: den tekniske indretning, der giver et afviklingssystem mulighed for at anvende en række særlige, forud definerede tjenester til afgivelse og afvikling af betalingsordrer i afviklingssystemet; den kan også anvendes af en deltagende national centralbank til afvikling af kontantoperationer, som er resultat af kontante indskud eller hævninger

»deltagergrænseflade (Participant Interface, PI)«: den tekniske mekanisme, som giver direkte deltagere mulighed for at afgive og afvikle betalingsordrer via de tjenester, som tilbydes i PM-modulet

»basisydelser i TARGET2«: behandling af betalingsordrer i TARGET2 delsystemer, afvikling af transaktioner relateret til et afviklingssystem og forhold i forbindelse med likviditetpooling.

Artikel 3

TARGET2 delsystemer

1.   Alle centralbanker i Eurosystemet driver eget TARGET2 delsystem.

2.   Hvert TARGET2 delsystem skal være et system, som betegnes som »system« i henhold til den relevante nationale lovgivning, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/26/EF af 19. maj 1998 om endelig afregning i betalingssystemer og værdipapirafviklingssystemer (2).

3.   Navnene i TARGET2 delsystemer må kun indeholde »TARGET2« og navnet på eller forkortelsen for den relevante centralbank i Eurosystemet eller for medlemsstaten for en sådan centralbank i Eurosystemet. ECB's TARGET2 delsystemer benævnes TARGET2-ECB.

Artikel 4

Tilkobling af nationale centralbanker i ikke-deltagende medlemsstater

De nationale centralbanker i ikke-deltagende medlemsstater må kun tilkobles TARGET2, såfremt de indgår en aftale med centralbankerne i Eurosystemet. Denne aftale skal præcisere, at den tilkoblede centralbank overholder denne retningslinje med forbehold af eventuelle gensidigt aftalte specifikationer og ændringer.

AFDELING II

LEDELSE

Artikel 5

Ledelsesniveauer

1.   Med forbehold af artikel 8 i statutten foregår ledelsen af TARGET2 på grundlag af en tredelt ledelsesstruktur. Opgaverne for Styrelsesrådet (niveau 1), centralbankerne i Eurosystemet (niveau 2) og de centralbanker, som leverer SSP (niveau 3), er beskrevet i bilag I.

2.   Styrelsesrådet har ansvar for ledelse, drift og overvågning af TARGET2. For de opgaver, der er henlagt til niveau 1, har Styrelsesrådet enekompetence. Styrelsesrådet bistås af ESCB's Betalingsformidlingskomité (PSSC) som et rådgivende organ i alle spørgsmål i forbindelse med TARGET2.

3.   Eurosystemets centralbanker er i medfør af artikel 12.1, stk. 3, i statutten ansvarlige for de opgaver, som er henlagt til niveau 2 inden for de overordnede rammer, som Styrelsesrådet har opstillet. I tillæg til sin rådgivende rolle udfører PSSC de opgaver, som er henlagt til niveau 2. De tilkoblede centralbanker deltager uden stemmeret vedrørende spørgsmål på niveau 2. Medlemsstaters nationale centralbanker, som hverken er centralbanker i Eurosystemet eller tilkoblede centralbanker, har kun observatørstatus på niveau 2.

4.   Centralbankerne i Eurosystemet organiserer sig ved indgåelse af hensigtsmæssige aftaler. Inden for rammerne af sådanne aftaler træffes beslutning ved simpelt flertal, og hver centralbank i Eurosystemet har én stemme.

5.   I medfør af artikel 12.1, stk. 3, i statutten er de centralbanker, som er SSP-leverandører, ansvarlige for de opgaver, som er henlagt til niveau 3 inden for de overordnede rammer, som Styrelsesrådet har opstillet.

6.   De centralbanker, som er SSP-leverandører, indgår aftale med centralbankerne i Eurosystemet vedrørende de tjenesteydelser, som de skal levere til sidstnævnte. En sådan aftale skal efter behov også omfatte de tilkoblede centralbanker.

AFDELING III

DRIFT AF TARGET2

Artikel 6

Harmoniserede Vilkår for deltagelse i TARGET2

1.   Alle deltagende nationale centralbanker indfører et regelsæt til gennemførelse af de Harmoniserede Vilkår for deltagelse i TARGET2, som er anført i bilag II. Dette regelsæt regulerer alene forholdet mellem pågældende deltagende nationale centralbank og dens deltagere for så vidt angår behandlingen af betalinger i PM-modulet.

2.   ECB vedtager betingelser og vilkår for TARGET2-ECB ved at gennemføre de Harmoniserede Vilkår, idet TARGET2-ECB dog kun skal levere tjenester til clearing- og afviklingsorganisationer, herunder enheder med hjemsted uden for EØS, under forudsætning af at de er undergivet overvågning af en kompetent myndighed, og at deres adgang til TARGET2-ECB er godkendt af Styrelsesrådet.

3.   Det regelsæt, som er indført af de centralbanker i Eurosystemet, der gennemfører de Harmoniserede Vilkår, offentliggøres.

4.   Centralbankerne i Eurosystemet kan anmode om undtagelser fra de Harmoniserede Vilkår på grundlag af nationale lovhindringer. Styrelsesrådet bedømmer sådanne sager konkret og giver undtagelse efter behov.

5.   Med forbehold af den relevante monetære aftale kan ECB fastsætte hensigtsmæssige betingelser for deltagelse i TARGET2 for de enheder, som er nævnt i artikel 4, stk. 2, litra e), i bilag II.

6.   Centralbankerne i Eurosystemet kan ikke give en enhed tilladelse til at være indirekte deltager eller til at blive registreret som adresserbar BIC-kode-indehaver i deres TARGET2 delsystem, såfremt den nævnte enhed optræder via en direkte deltager, som er en national centralbank i en medlemsstat i EU, men hverken en centralbank i Eurosystemet eller en tilkoblet centralbank.

Artikel 7

Intradag-kredit

1.   De deltagende nationale centralbanker kan yde intradag-kredit på betingelse af, at dette sker i overensstemmelse med det regelsæt, der gennemfører reglerne om bevilling af intradag-kredit i bilag III.

2.   Godkendelseskriterierne for intradag-kredit for ECB's modparter er fastlagt i afgørelse ECB/2003/NP2 af 28. januar 2003, som ændrer afgørelse ECB/1999/NP3 om Den Europæiske Centralbanks betalingsmekanisme. Intradag-kredit ydet af ECB skal være begrænset til den pågældende dag, uden mulighed for forlængelse til en dag-til-dag kredit.

Artikel 8

Afviklingssystemer

1.   Eurosystemets centralbanker yder pengeoverførselstjenester i centralbankpenge til afviklingssystemer i PM-modulet eller i overgangsperioden og såfremt relevant til hjemmekonti. Disse tjenesteydelser reguleres af bilaterale ordninger mellem Eurosystemets centralbanker og de pågældende afviklingssystemer.

2.   Bilaterale ordninger med afviklingssystemer, som benytter ASI grænsefladen, skal være i overensstemmelse med bilag IV. Derudover skal Eurosystemets centralbanker sikre, at i disse bilaterale ordninger gælder følgende bestemmelser fra bilag II tilsvarende:

artikel 8, stk. 1 (tekniske og retlige krav)

artikel 8, stk. 2 til stk. 5 (ansøgningsprocedure), bortset fra at i stedet for et krav om at opfylde adgangskriterierne i artikel 4, kræves af afviklingssystemer, at de opfylder adgangskriterierne i definitionen af »afviklingssystem« i artikel 1 i bilag II

driftsplanen i tillæg V

artikel 11, bortset fra stk. 8 (krav til samarbejde og informationsudveksling)

artikel 27 og 28 (driftskontinuitet og nødprocedurer og sikkerhedskrav)

artikel 31 (ansvarsordning)

artikel 32 (dokumentationsregler)

artikel 33 og 34 (varighed, ophør og suspendering af deltagelse), bortset fra artikel 34, stk. 1, litra b)

artikel 35, hvis relevant (lukning af PM-konti)

artikel 38 (fortrolighedsregler)

artikel 39 (krav til beskyttelse af personoplysninger, forebyggelse af hvidvaskning og lignende forhold)

artikel 40 (krav til underretninger)

artikel 41 (kontraktforhold til netværksleverandør), og

artikel 44 (regler om lovvalg, jurisdiktion og opfyldelsessted).

3.   Bilaterale ordninger med afviklingssystemer, som benytter deltagergrænseflade, skal være i overensstemmelse med:

a)

bilag II, bortset fra afsnit V og tillæg VI og VII, og

b)

artikel 18 i bilag IV.

Artikel 9

Omkostningsberegning

1.   Styrelsesrådet fastsætter de regler, som anvendes for finansieringen af SSP. Eventuelt overskud eller underskud fra driften af SSP fordeles mellem de deltagende nationale centralbanker i overensstemmelse med fordelingsnøglen for kapitalindskuddet i ECB i medfør af artikel 29 i statutten.

2.   Styrelsesrådet fastsætter en fælles omkostningsberegning og prisstruktur for så vidt angår basisydelser i TARGET2.

Artikel 10

Sikkerhedsbestemmelser

1.   Styrelsesrådet bestemmer sikkerhedspolitikken og kravene til sikkerhed og overvågning for SSP samt i overgangsperioden for den tekniske infrastruktur for hjemmekonti.

2.   Centralbankerne i Eurosystemet skal følge og sikre, at SSP er i overensstemmelse med de foranstaltninger, som er omtalt i stk. 1.

Artikel 11

Regler for revision

Revisionsbedømmelse udføres i overensstemmelse med de principper og ordninger, som er indeholdt i Styrelsesrådets ESCB-revisionspolitik.

AFDELING IV

OVERGANGSBESTEMMELSER OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 12

Tvistbilæggelse og lovvalg

1.   I tilfælde af tvist mellem centralbanker i Eurosystemet med hensyn til denne retningslinje skal de berørte parter søge at løse tvisten i overensstemmelse med Aftalememorandummet om tvistbilæggelsesproceduren inden for ESCB.

2.   Hvis en tvist angående fordelingen af opgaver mellem niveau 2 og 3 ikke kan løses ved aftale mellem de berørte parter, afgøres tvisten dog som undtagelse til stk. 1 af Styrelsesrådet.

3.   I tilfælde af en tvist som omfattet af stk. 1 afgøres parternes rettigheder og pligter først og fremmest af de regler og procedurer, som er fastlagt i denne retningslinje. I tvister omhandlende betalinger mellem TARGET2-delsystemer gælder loven i den medlemsstat, hvor den modtagende deltagers centralbank i Eurosystemet er beliggende, som supplement, med mindre den er i modstrid med denne retningslinje.

Artikel 13

Overgang til SSP

1.   Overgangen fra det nuværende TARGET-system til SSP finder sted på følgende datoer:

a)

den 19. november 2007 for Oesterreichische Nationalbank, Deutsche Bundesbank, Banque centrale du Luxembourg og Banka Slovenije

b)

den 18. februar 2008 for Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, Suomen Pankki, Banque de France, the Central Bank and Financial Services Authority of Ireland, De Nederlandsche Bank, Banco de Portugal og Banco de España, og

c)

den 19. maj 2008 for ECB, the Bank of Greece og Banca d'Italia.

2.   En centralbank i Eurosystemet, som ikke er overgået til SSP den 19. maj 2008 som følge af uforudsete omstændigheder, skal overgå den 15. september 2008.

Artikel 14

Ikrafttrædelse og anvendelse

1.   Denne retningslinje træder i kraft den 30. april 2007, med forbehold af overgangsbestemmelserne i artikel 15.

2.   Med forbehold af artikel 15 ophæves retningslinje ECB/2005/16 og ECB/2006/11 med virkning fra den 15. september 2008.

Artikel 15

Yderligere bestemmelser og overgangsbestemmelser

1.   Konti, som en deltagende national centralbank har åbnet uden for PM-modulet for kreditinstitutter og afviklingssystemer, er undergivet regler fastsat af den pågældende deltagende nationale centralbank, med forbehold af bestemmerne i denne retningslinje, som angår hjemmekonti og andre beslutninger truffet af Styrelsesrådet. Konti, som en deltagende national centralbank har åbnet uden for PM-modulet for andre enheder end kreditinstitutter og afviklingssystemer, er undergivet regler fastsat af den pågældende nationale centralbank.

2.   Retningslinje ECB/2005/16 fortsætter med at finde anvendelse på en centralbank i Eurosystemet, indtil dens nationale RTGS-system (eller betalingsmekanismen (EPM) for ECB's vedkommende) er overgået til SSP, og dens overgangsperiode begynder. Derefter finder alene denne retningslinje anvendelse på en sådan centralbank i Eurosystemet, med forbehold af stk. 3 og 4, og henvisninger til retningslinje ECB/2005/16 skal forstås som henvisninger til denne retningslinje i relation til pågældende centralbank i Eurosystemet.

3.   Gebyrmodellen i retningslinje ECB/2005/16 gælder for alle centralbanker i Eurosystemet indtil lukketidspunktet den 18. maj 2008, uanset om de er overgået til SSP på denne dato. Fra den 19. maj 2008 gælder prismodellen angivet i tillæg VI til bilag II og punkt 18 i bilag IV for Eurosystemets centralbanker.

4.   Rettigheder og forpligtelser for centralbankerne i Eurosystemet med hensyn til betalinger, der gennemføres via interlinking-mekanismen som defineret i retningslinje ECB/2005/16, er fortsat reguleret af retningslinje ECB/2005/16, uanset det pågældende nationale RTGS-system (eller betalingsmekanismen for ECB's vedkommende) allerede er overgået til SSP.

5.   Uanset om den pågældende centralbank i Eurosystemet er overgået til SSP, afgøres en eventuel vanskelighed eller tvist mellem centralbanker i Eurosystemet i tidsrummet fra den 19. november 2007 til den 19. maj 2008 i overensstemmelse med artikel 12.

6.   I overgangsperioden fortsætter alle centralbanker i Eurosystemet med at afvikle betalinger og andre transaktioner over deres hjemmekonto, herunder:

a)

betalinger mellem kreditinstitutter

b)

betalinger mellem kreditinstitutter og afviklingssystemer, og

c)

betalinger i forbindelse med Eurosystemets markedsoperationer.

7.   Efter overgangsperiodens udløb ophører følgende:

a)

registrering som adresserbar BIC-kode-indehaver hos en centralbank i Eurosystemet for så vidt angår enheder angivet i bilag II, artikel 4, stk. 1, litra a) og b)

b)

indirekte deltagelse hos en centralbank i Eurosystemet, og

c)

afvikling af alle betalinger omtalt i stk. 6, litra a) til c), over hjemmekonti.

8.   Definitionen af »funktionssvigt i et nationalt RTGS-system« i artikel 1, stk. 1, i retningslinje ECB/2005/16 affattes således:

»—

»funktionssvigt i et nationalt RTGS-system« eller »funktionssvigt i TARGET« eller »funktionssvigt«: tekniske eller andre forstyrrelser, fejl eller funktionssvigt i den tekniske infrastruktur og/eller edb-systemerne i et nationalt RTGS-system eller ECB's betalingsmekanisme eller edb-netværksforbindelserne til interlinking-mekanismen eller et bilateralt link, eller en hvilken som helst anden hændelse med relation til et nationalt RTGS-system eller ECB's betalingsmekanisme, interlinking-mekanismen eller et bilateral link, som gør det umuligt at udføre og afslutte bearbejdningen af betalingsordrer inden for TARGET på den samme dag; definitionen omfatter også tilfælde, hvor et funktionssvigt opstår samtidigt i mere end ét nationalt RTGS-system (fx på grund af funktionssvigt med relation til netværksleverandøren), eller hvor funktionssvigt inden overgangen til TARGET2 forekommer i den fælles platform i TARGET2, som defineret i retningslinje ECB/2007/2«.

9.   I retningslinje ECB/2005/16 erstattes artikel 8, stk. 4, litra b) og c), af følgende:

»b)

TARGET-deltagere skal indlevere deres ansøgningsskema(er) til den nationale centralbank, hvor den RTGS-konto, der blev eller skulle være blevet debiteret eller krediteret, administreres (hjemme-centralbanken), inden fire uger efter datoen for funktionssvigtet. Alle yderligere oplysninger og dokumentation, som hjemme-centralbanken anmoder om, skal indleveres inden to uger efter en sådan anmodning.

c)

ECB's Styrelsesråd foretager vurderingen af alle modtagne krav og træffer afgørelse, om der skal gives tilbud om kompensation. Medmindre andet besluttes af ECB's Styrelsesråd, og dette meddeles TARGET-deltagerne, skal en sådan bedømmelse udføres inden 14 uger efter funktionssvigtet.«

Artikel 16

Adressater, gennemførelsesbestemmelser og årsberetninger

1.   Denne retningslinje gælder for alle centralbanker i Eurosystemet.

2.   De deltagende nationale centralbanker skal senest den 31. juli 2007 fremsende til ECB de foranstaltninger, hvormed de tilsigter at følge denne retningslinje.

3.   ECB udarbejder årsberetninger til forelæggelse for Styrelsesrådet om den generelle drift af TARGET2.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 26. april 2007.

For ECB's Styrelsesråd

Jean-Claude TRICHET

Formand for ECB


(1)  EUT L 18 af 23.1.2006, s. 1. Ændret ved retningslinje ECB/2006/11 (EUT L 221 af 12.8.2006, s. 17).

(2)  EFT L 166 af 11.6.1998, s. 45.


BILAG I

TARGET2 LEDELSESORDNING

Niveau 1 — Styrelsesrådet

Niveau 2 — Centralbanker i Eurosystemet

Niveau 3 — Centralbanker som er SSP leverandører

0.   Almindelige bestemmelser

Niveau 1 har endelig kompetence med hensyn til indenlandske og grænseoverskridende TARGET2 spørgsmål og har ansvar for at sikre TARGET2's offentlige funktion

Niveau 2 har subsidiær kompetence med hensyn til spørgsmål, som niveau 1 har overladt til dets skøn

Niveau 3 træffer afgørelser om den daglige drift af den fælles platform (SSP) på grundlag af de serviceniveauer, som er defineret i artikel 5, stk. 6, i denne retningslinje

1.   Omkostnings- og prisfastsættelsespolitik

Beslutning om almindelig omkostningsmetodologi

Beslutning om fælles prisfastsættelsesstruktur

Beslutning om prisfastsættelse for supplerende tjenester og/eller moduler

(ikke relevant)

2.   Serviceniveau

Beslutning om basistjenester

Beslutning om supplerende tjenester og/eller moduler

Levering af input efter niveau 1/niveau 2-behov

3.   Risikostyring

Beslutning om det generelle system for risikostyring og accept af residual risiko

Ledelse af konkret risikostyring

Udførelse af risikoanalyse og opfølgning

Levering af nødvendig information til risikoanalyse ifølge anmodning fra niveau 1/niveau 2

4.   Ledelse og finansiering

Fastsættelse af regler om ejerskab, beslutningstagen og finansiering af SSP

Oprettelse og sikring af en tilstrækkelig gennemførelse af ESCB’s retsgrundlag for TARGET2

Udarbejdelse af regler for ledelse og finansiering som besluttet på niveau 1

Udarbejdelse af budget, dets godkendelse og gennemførelse

Besiddelse af ejerskab og/eller kontrol vedrørende applikationen

Indsamling af midler og betaling for tjenester

Fremskaffelse af omkostningstal for niveau 2 for tjenestelevering

5.   Udvikling

Høring af niveau 2 med hensyn til placering af SSP

Godkendelse af den overordnede projektplan

Beslutning om indledende design og udvikling af SSP

Beslutning med hensyn til oprettelse fra grunden i forhold til etablering på grundlag af bestående platform

Beslutning om valg af operatør for SSP

Fastsættelse af serviceniveauer for SSP, efter aftale med niveau 3

Afgørelse mht. beliggenhed for SSP efter høring af niveau 1

Forslag til indledende design af SSP

Forslag mht. oprettelse fra grunden i forhold til etablering på grundlag af bestående platform

Forslag til placering af SSP

Udarbejdelse af almindelige og detaljerede funktionelle specifikationer (interne detaljerede funktionelle specifikationer og brugerdetaljerede funktionsspecifikationer)

 

Godkendelse af metodologi for specifikationsproces og resultater (deliverables) på niveau 3, som anses for hensigtsmæssige til at specificere og senere teste og godkende produktet (især generelle og detaljerede brugerspecifikationer)

Oprettelse af projektplan med milesten

Evaluering og godkendelse af resultater (deliverables)

Etablering af testscenarier

Centralbankernes og brugernes koordinering af test, i nært samarbejde med niveau 3

Udarbejdelse af detaljerede tekniske specifikationer

Levering af (initial og løbende) input til milesten projektplanlægning og kontrol

Teknisk og driftmæssig støtte til test (udførelse af test på SSP, input til testscenarier mht. SSP, støtte til centralbanker i Eurosystemet i deres testaktiviteter mht. SSP)

6.   Implementering og overgang

Beslutning om strategi for overgang

Forberedelse og koordinering af overgang til SSP, i tæt samarbejde med niveau 3

Levering af input til spørgsmål mht. overgang i overensstemmelse med anmodninger fra niveau 2

Udførelse af overgangsopgaver i forbindelse med overgang til SSP; yderligere støtte til nationale centralbanker, som tilslutter sig

7.   Drift

Ledelse af alvorlige krisesituationer

Ledelse mht. ansvar for system-ejer

Varetagelse af kontakter med brugere på europæisk plan (med forbehold af eneansvar for centralbanker i Eurosystemet for forretningsforbindelse til deres kunder) og overvågning af daglig brugeraktivitet fra et forretningssynspunkt (opgave for centralbanker i Eurosystemet)

Overvågning af forretningsudviklingen

Budgetlægning, finansiering, fakturering (opgaver for centralbanker i Eurosystemet) og andre administrative opgaver

Ledelse af systemet på grundlag af de aftaler, som er omtalt i artikel 5, stk. 6, i denne retningslinje


BILAG II

HARMONISEREDE VILKÅR FOR DELTAGELSE I TARGET2

AFSNIT I

ALMINDEL IGE BESTEMMELSER

 

Artikel 1

Definitioner

I disse Harmoniserede Vilkår (herefter »Vilkår«) forstås ved:

»administrerende national centralbank (managing NCB)«: den nationale AL centralbank for det TARGET2 delsystem, hvori AL-gruppens leder deltager

»adresserbar BIC-kode-indehaver (addressable BIC holder)«: en enhed som: a) er indehaver af en bankidentifikationskode (BIC-kode), b) ikke er anerkendt som indirekte deltager og c) er kunde hos en direkte deltager eller hos en filial af en direkte eller indirekte deltager og er i stand til at sende betalingsordrer til og modtage betalinger fra et TARGET2 delsystem via den direkte deltager

»afviklingssystem (Ancillary system, AS)«: et system, der drives af et foretagende med hjemsted i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), som er underlagt tilsyn og/eller overvåges af en kompetent myndighed, og hvor betalinger og/eller finansielle instrumenter udveksles og/eller cleares, medens de heraf afledte pengeforpligtelser afvikles i TARGET2 i overensstemmelse med retningslinje ECB/2007/2 og en bilateral ordning mellem afviklingssystemet og den relevante centralbank

»AL-aftale (AL agreement)«: den multilaterale aftale om aggregeret likviditet (aggregated liquidity), som er indgået mellem medlemmerne af en AL-gruppe og deres respektive AL nationale centralbanker, til brug i AL modus

»AL-gruppe (AL group)«: en gruppe bestående af AL-gruppemedlemmer, som anvender AL modus

»AL-gruppeleder (AL group manager)«: et medlem af en AL-gruppe, der er udnævnt af de øvrige medlemmer af AL-gruppen til at styre den likviditet, som er til rådighed for AL-gruppen i løbet af bankdagen

»AL-gruppemedlem (AL group member)«: en TARGET2 deltager, som er part i en AL aftale

»AL modus (AL mode)«: summen af likviditet til rådighed på PM-konti

»AL national centralbank (AL NCB)«: en deltagende national centralbank, som er part i en AL-aftale og fungerer som modpart for de medlemmer af en AL-gruppe, som deltager i dens TARGET2 delsystem

»bankdag (business day)«: en dag, på hvilken TARGET2 er åben for afvikling af betalingsordrer som angivet i tillæg V

»bankdirektivet (Banking Directive)«: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/48/EF af 14. juni 2006 om adgang til at optage og udøve virksomhed som kreditinstitut (omarbejdet) (1)

»bankidentifikationskode (Bank Identifier Code, BIC)«: en kode som defineret ved ISO Standard nr. 9362

»betalingsmodtager (payee)«: en TARGET2 deltager, hvis PM-konto bliver krediteret som resultat af, at en betalingsordre afvikles

»betaler (payer)«: en TARGET2 deltager, hvis PM-konto bliver debiteret som resultat af, at en betalingsordre afvikles

»betalingsordre (payment order)«: en konto-til-konto overførselsordre, en likviditetsoverførselsordre eller en debiteringsinstruks

»betalingsmodul (Payments Module, PM)«: et SSP-modul, hvor TARGET2 deltageres betalinger afvikles på PM-konti

»blanket vedrørende stamdata (static data collection form)«: en blanket udarbejdet af [indsæt centralbankens navn] til registrering af ansøgere om TARGET2-[indsæt centralbank/landereference] tjenester og registrering af ændringer med hensyn til levering af disse tjenester

»CAI-gruppe (CAI group)«: en gruppe bestående af TARGET2 deltagere, som anvender CAI modus

»CAI-gruppeleder (CAI group manager)«: et medlem af en CAI-gruppe, der er udnævnt af de øvrige medlemmer af CAI-gruppen til at overvåge og fordele den likviditet, som er til rådighed for CAI-gruppen i løbet af bankdagen

»CAI modus (CAI mode)«: levering af information om den konsoliderede konto vedrørende PM-konti via ICM-modulet

»centralbanker (CBs)«: centralbanker i Eurosystemet og tilkoblede centralbanker

»centralbanker, som er SSP-leverandører (SSP-providing CBs«: Deutsche Bundesbank, Banque de France og Banca d'Italia i deres egenskab af centralbanker, der opbygger og driver SSP til gavn for Eurosystemet

»centralbank i Eurosystemet (Eurosystem CB)«: ECB eller den nationale centralbank i en medlemsstat, som har indført euroen

»debiteringsfuldmagt (direct debit authorisation)«: en betalers generelle instruks til sin centralbank, hvorefter centralbanken har ret og pligt til at debitere betalers konto ved en debiteringsinstruks fra betalingsmodtager

»debiteringsinstruks (direct debit instruction)«: en instruks fra en betalingsmodtager til dennes centralbank, hvorefter betalers centralbank på grundlag af en debiteringsfuldmagt skal debitere betalers konto med det beløb, som fremgår af instruksen

»deltager (eller »direkte deltager«) (participant) (or direct participant)«: en enhed, som har mindst én PM-konto hos [indsæt centralbankens navn]

»direktivet om endelig afregning (Settlement Finality Directive)«: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/26/EF af 19. maj 1998 om endelig afregning i betalingssystemer og værdipapirafviklingssystemer (2)

»disponibel likviditet (available liquidity)«: en positiv saldo på en TARGET2 deltagers PM-konto og, hvis relevant, enhver intradag-kredit bevilliget af den relevante centralbank med hensyn til denne konto

»entry disposition«: en fase i betalingsafviklingen, hvor TARGET2-[indsæt centralbank/landereference] forsøger at afvikle en betalingsordre, som er accepteret i overensstemmelse med artikel 14, ved hjælp af særlige procedurer, som omtalt i artikel 20

»fælles platform (Single Shared Platform, SSP)«: den fælles tekniske infrastruktur, som leveres af de centralbanker, der er SSP-leverandører

»filial (branch)«: en filial som defineret i [indsæt de nationale lovbestemmelser, der gennemfører artikel 4, stk. 3, i bankdirektivet]

»fyldestgørelsesgrund« (enforcement event): med hensyn til et AL-gruppemedlem,

a)

misligholdelse som angivet i artikel 34, stk. 1,

b)

anden misligholdelse eller en hændelse som angivet i artikel 34, stk. 2, i hvilken forbindelse [indsæt centralbankens navn], under hensyntagen til misligholdelsens eller hændensens betydning, har truffet beslutning om [indsæt hvis relevant:[realisation af pantet i henhold til artikel 25b] [realisation af sikkerhed i henhold til artikel 25c] og [modregning af fordringer i henhold til artikel 26] eller

c)

beslutning om at suspendere eller lukke adgangen til intradag-kredit

»gruppe (group)«:

a)

en sammenslutning af kreditinstitutter, som er indeholdt i moderselskabets koncernregnskab, hvor moderselskabet er forpligtet til at aflægge koncernregnskab i henhold til International Regnskabsstandard 27 (IAS 27), vedtaget i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EF) nr. 2238/2004 (3) bestående af enten:

i)

et moderselskab og et eller flere datterselskaber, eller

ii)

to eller flere datterselskaber af et moderselskab, eller

b)

en sammenslutning af kreditinstitutter som angivet i litra a), nr. i) eller ii), hvor et moderselskab ikke aflægger koncernregnskab i overensstemmelse med IAS 27, men kan opfylde betingelserne defineret i IAS 27 for at blive omfattet af koncernregnskab, med forbehold af godkendelse af den direkte deltagers centralbank eller i tilfælde af en AL-gruppe af den administrerende nationale centralbank, eller

c)

et bilateralt eller multilateralt netværk af kreditinstitutter, som er:

i)

organiseret gennem en lovmæssig struktur, som fastlægger kreditinstitutternes tilhørsforhold til dette netværk, eller

ii)

karakteriseret ved selvforanstaltede samarbejdsmekanismer (til fremme af, støtte for og repræsentation af medlemmernes forretningsmæssige interesser) og/eller en økonomisk solidaritet, som rækker ud over et normalt samarbejde mellem kreditinstitutter, og hvor samarbejdet og solidariteten er tilladt i kreditinstitutternes stiftelsesoverenskomst eller vedtægter eller vedtaget ved selvstændige aftaler, og

i alle de i litra c) nævnte tilfælde at ECB's Styrelsesråd har godkendt ansøgningen fra det pågældende netværk om at blive betragtet som en gruppe

»hjemmekonto (Home Account)«: en konto, som en centralbank har åbnet uden for PM-modulet for en enhed, som kan godkendes som en indirekte deltager

»ICM meddelelse (ICM broadcast message)«: information som stilles til rådighed samtidig for alle eller en udvalgt gruppe af TARGET2 deltagere via ICM-modulet

»indirekte deltager (indirect participant)«: et kreditinstitut med hjemsted i EØS, som har indgået en aftale med en direkte deltager om at afgive betalingsordrer og modtage betalinger via den direkte deltagers PM-konto, og som er anerkendt af et TARGET2 delsystem som indirekte deltager

»informations- og kontrolmodul (Information and Control Module, ICM)«: det SSP-modul, som gør det muligt for deltagere at få online information, og som giver dem mulighed for at afgive likviditetsoverførselsordrer, styre likviditet og iværksætte backup betalingsordrer i nødsituationer

»insolvensbehandling (insolvency proceedings)«: insolvensbehandling som defineret i artikel 2, litra j), i direktivet om endelig afregning i betalingssystemer og værdipapirafviklingssystemer

»intradag-kredit (intraday credit)«: kredit, som ydes for et tidsrum, der er kortere end én bankdag;

»investeringsselskab (investment firm)«: et investeringsselskab som defineret i [indsæt nationale lovbestemmelser, som gennemfører artikel 4, stk. 1, nr. 1), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF af 21. april 2004 om markeder for finansielle instrumenter, om ændring af Rådets direktiv 85/611/EØF og 93/6/EØF samt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/12/EF og om ophævelse af Rådets direktiv 93/22/EØF) (4) ], bortset fra institutter nævnt i [indsæt de nationale lovbestemmelser, der gennemfører artikel 2, stk. 1, i direktiv 2004/39/EF], forudsat at investeringsselskabet er:

a)

godkendt og underlagt tilsyn af en dertil udpeget kompetent myndighed, som er anmeldt hertil i henhold til direktiv 2004/39/EF, og

b)

godkendt til at udføre de aktiviteter, som er anført under [indsæt de nationale lovbestemmelser, der gennemfører punkt 2, 3, 6 og 7 i afsnit A i bilag I til direktiv 2004/39/EF]

»kreditinstitut (credit institution)«: et kreditinstitut som defineret i [indsæt de nationale lovbestemmelser, der gennemfører artikel 4, stk. 1, litra a), og, såfremt det er relevant, artikel 2 i bankdirektivet], der er underlagt tilsyn af en kompetent myndighed

»kreditoverførselsordre (credit transfer order)«: en betalers instruks om at stille en sum til rådighed for en betalingsmodtager ved hjælp af en bogføring på en PM-konto

»marginal udlånsfacilitet (marginal lending facility)«: Eurosystemets stående facilitet, som modparter kan bruge til at opnå dag-til-dag kredit fra en centralbank i Eurosystemet til den forud fastlagte marginale udlånsrente

»marginal udlånsrente (marginal lending rate)«: den gældende rente for den marginale udlånsfacilitet

»misligholdelse (event of default)«: en forestående eller allerede indtruffet hændelse, hvis indtræden kan indebære risiko for en deltagers manglende opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til disse Vilkår eller i henhold til eventuelle andre regler, som gælder for forholdet mellem denne deltager og [indsæt centralbankens navn] eller en anden centralbank, herunder:

a)

hvor deltageren ikke længere opfylder adgangskriterierne i artikel 4 eller kravene i artikel 8, stk. 1, litra a), nr. i)

b)

indledning af insolvensbehandling vedrørende deltageren

c)

indgivelse af begæring om en behandling, som er angivet i litra b)

d)

en deltagers afgivelse af en skriftlig erklæring om manglende betalingsevne vedrørende al eller en del af sin gæld eller manglende evne til at opfylde sine forpligtelser i forbindelse med intradag-kredit

e)

deltagerens indgåelse af en frivillig generel aftale eller ordning med sine kreditorer

f)

hvor deltageren er eller af sin centralbank bedømmes at være insolvent eller ude af stand til at betale sin gæld

g)

hvor deltagerens positive saldo på dennes PM-konto eller alle eller en væsentlig del af deltagerens aktiver er indefrosset, omfattet af arrest eller udlæg eller af nogen anden foranstaltning, som har til formål at beskytte offentlige interesser eller deltagerens kreditorer

h)

hvor deltagerens deltagelse i et andet TARGET2 delsystem og/eller i et afviklingssystem er blevet suspenderet eller ophævet

i)

hvor en tilsikring eller en erklæring, som er afgivet af deltageren før kontraktindgåelsen eller efter gældende lov anses at være afgivet af deltageren, er ukorrekt eller usand, eller

j)

overdragelse af alle eller en væsentlig del af deltagerens aktiver

»likviditetoverførselsorder (liquidity transfer order)«: en betalingsordre, hvis hovedformål er at overføre likviditet mellem forskellige konti hos samme deltager eller inden for en CAI- eller AL-gruppe

»multi-adressat-adgang (multi-addressee access)«: en facilitet, hvorved en filial eller et kreditinstitut med hjemsted eller etableret i EØS kan få adgang til det relevante TARGET2 delsystem gennem afgivelse af betalingsordrer og/eller modtagelse af betalinger direkte til og fra TARGET2 delsystemet; ved denne facilitet er disse enheder berettiget til at afgive deres betalingsordrer via den direkte deltagers konto i PM-modulet uden dennes medvirken

»netværksleverandør (network service provider)«: det foretagende, som af ECB's Styrelsesråd er udpeget som leverandør af edb-baseret netværksopkobling til brug for afgivelse af betalingsmeddelelser i TARGET2

»nødproceduremodul (Contingency Module)«: det SSP-modul, som muliggør behandling af kritiske og meget kritiske betalinger i nødsituationer

»ordregivende deltager (instructing participant)«: TARGET2 deltager, som har iværksat en betalingsordre

»organ inden for den offentlige sektor (public sector body)«: en enhed inden for den »offentlige sektor« som defineret i artikel 3 i Rådets forordning (EF) nr. 3603/93 af 13. december 1993 om fastlæggelse af definitioner med henblik på gennemførelse af forbuddene i traktatens artikel 104 og artikel 104 B, stk. 1 (5) (nu artikel 101 og 103, stk. 1)

»PM-konto (PM account)«: en (folio)konto, som en TARGET2 deltager har i betalingsmodulet (Payments Module) hos en centralbank, og som er nødvendig for at deltageren kan:

a)

afgive betalingsordrer eller modtage betalinger via TARGET2, og

b)

afvikle disse betalinger hos denne centralbank

»responsum vedrørende en deltagers retsevne (legal opinion)(capacity opinion)«: en juridisk udtalelse, som indeholder en vurdering af deltagerens retsevne til at påtage sig og opfylde sine forpligtelser i henhold til disse Vilkår

»suspendering (suspension)«: midlertidig ophævelse af en deltagers rettigheder og forpligtelser i en periode, som fastsættes af [indsæt centralbankens navn]

»TARGET2«: den helhed, der består af alle centralbankernes TARGET2 delsystemer

»TARGET2 CUG«: en andel af netværksleverandørens kunder, som er grupperet til brug for deres anvendelse af relevante tjenester og produkter fra netværksleverandøren til at få adgang til PM-modulet

»TARGET2 delsystem (TARGET2 component system)«: ethvert af centralbankernes realtidsbruttoafviklings- (RTGS-)systemer, der er en del af TARGET2

»TARGET2 deltager (TARGET2 participant)«: en deltager i et TARGET2 delsystem

»TARGET2-[indsæt centralbank/landereference] (TARGET2-[insert CB/country reference])«: TARGET2 delsystemet for [indsæt centralbankens navn]

»teknisk funktionssvigt i TARGET2 (technical malfunction of TARGET2)«: problemer, fejl eller funktionssvigt i den tekniske infrastruktur og/eller edb-systemerne, som anvendes af TARGET2-[indsæt centralbank/landereference] eller nogen som helst anden hændelse, som gør det umuligt at udføre og afslutte behandlingen af betalingsordrer i TARGET2-[indsæt centralbank/landereference] på den samme dag, eller — i løbet af overgangsperioden — betalinger fra nationale RTGS-systemer, som endnu ikke er overgået til TARGET2 og vice versa

»tilkoblet national centralbank (connected CB)«: en national centralbank, der ikke er en centralbank i Eurosystemet, men er tilkoblet TARGET2 i henhold til særlig aftale

»uafviklet betalingsordre (non-settled payment order)«: en betalingsordre, som ikke er afviklet samme bankdag, som den er accepteret.

Artikel 2

Tillæg

1.   Følgende tillæg udgør en integreret del af disse Vilkår:

Tillæg I: Tekniske specifikationer for behandling af betalingsordrer

Tillæg II: TARGET2 kompensationsordning

Tillæg III: Standard for afgivelse af responsa (legal opinions)

Tillæg IV: Driftskontinuitet og nødprocedurer

Tillæg V: Driftsplan

Tillæg VI: Gebyrer og fakturering

Tillæg VII: Aftale om aggregeret likviditet

2.   I tilfælde af tvist eller uoverensstemmelse mellem indholdet af et tillæg og indholdet af nogen anden bestemmelse i disse Vilkår, skal sidstnævnte være afgørende.

Artikel 3

Generel beskrivelse af TARGET2-[indsæt centralbank/landereference] og TARGET2

1.   TARGET2 yder realtidsbruttoafvikling af betalinger i euro, med afvikling i centralbankpenge.

2.   Følgende betalingsordrer behandles i TARGET2-[indsæt centralbank/landereference]:

a)

betalingsordrer, som er en direkte følge af eller udført i forbindelse med Eurosystemets pengepolitiske operationer

b)

afvikling af euro-benet af valutaoperationer, som berører Eurosystemet

c)

afvikling af eurooverførsler som følge af transaktioner i grænseoverskridende netting systemer for store betalinger

d)

afvikling af eurooverførsler som følge af transaktioner i detailbetalingssystemer, som er systemisk vigtige, og

e)

andre betalingsordrer i euro rettet til TARGET2 deltagere.

3.   TARGET2 er oprettet og fungerer på grundlag af den fælles platform. Eurosystemet specificerer den fælles platforms tekniske konfiguration og egenskaber. SSP-tjenester leveres af de centralbanker, som er SSP-leverandører, til gavn for Eurosystemets centralbanker i henhold til særskilte aftaler.

4.   [indsæt centralbankens navn] er leverandøren af ydelser i medfør af disse Vilkår. Handlinger og undladelser fra centralbankerne, der er SSP leverandører, skal anses som handlinger og undladelser begået af [indsæt centralbankens navn], som denne påtager sig ansvaret herfor i overensstemmelse med artikel 31 nedenfor. Deltagelse i henhold til disse Vilkår udgør intet aftaleforhold mellem deltagerne og de centralbanker, som er SSP leverandører, når sidstnævnte handler i egenskab heraf. Instrukser, meddelelser og information, som en deltager modtager fra eller sender til den fælles platform vedrørende ydelser, som leveres ifølge disse Vilkår, anses for modtaget fra eller sendt til [indsæt centralbankens navn].

5.   TARGET2 er juridisk indrettet som en flerhed af betalingssystemer bestående af alle de TARGET2 delsystemer, som er anmeldt som »systemer« i henhold til den nationale lovgivning, som gennemfører direktivet om endelig afregning. TARGET2-[indsæt centralbank/landereference] er betegnet som et »system« i henhold til [indsæt de relevante lovbestemmelser, der gennemfører direktivet om endelig afregning].

6.   Deltagelse i TARGET2 sker via deltagelse i et TARGET2 delsystem. Disse Vilkår beskriver de gensidige rettigheder og forpligtelser for deltagere i TARGET2-[indsæt centralbank/landereference] og [indsæt centralbankens navn]. Reglerne for behandling af betalingsordrer (afsnit IV) omfatter alle betalingsordrer afgivet af eller betalinger modtaget af alle TARGET2 deltagere.

AFSNIT II

DELTAGELSE

Artikel 4

Adgangskriterier

1.   Følgende typer af enheder kan godkendes som direkte deltagere i TARGET2-[indsæt centralbank/landereference]:

a)

kreditinstitutter, som har deres hjemsted i EØS, herunder hvor de handler gennem en filial, som er etableret i EØS

b)

kreditinstitutter, som har deres hjemsted uden for EØS, forudsat at de handler gennem en filial, som er etableret i EØS, og

c)

nationale centralbanker i EU-medlemsstater samt ECB.

2.   [indsæt centralbankens navn] kan efter eget skøn også give følgende enheder adgang som direkte deltagere:

a)

medlemsstaternes centralregeringers finansministerier eller regionale finansielle myndigheder, som er aktive på pengemarkederne

b)

organer inden for den offentlige sektor i medlemsstaterne, som har bemyndigelse til at føre konti for kunder

c)

investeringsselskaber med hjemsted i EØS

d)

organisationer, som leverer clearing- og afviklingsydelser, som har hjemsted i EØS og er underlagt tilsyn af en kompetent myndighed, og

e)

kreditinstitutter eller en enhed opregnet under litra a)-d), og i begge tilfælde, hvor disse er etableret i et land, med hvilket Det Europæiske Fællesskab har indgået en monetær aftale, der giver adgang for alle disse enheder til betalingssystemer i Det Europæiske Fællesskab på de betingelser, som er fastsat i den monetære aftale, og forudsat at det retlige system, som gælder i landet, svarer til den relevante fællesskabslovgivning.

3.   Udstedere af elektroniske penge som defineret i [indsæt nationale lovbestemmelser, som gennemfører artikel 1, stk. 3, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/46/EF af 18. september 2000 om adgang til at optage og udøve virksomhed som udsteder af elektroniske penge og tilsyn med en sådan virksomhed (6)] har ikke ret til at deltage i TARGET2-[indsæt centralbank/landereference].

Artikel 5

Direkte deltagere

1.   Direkte deltagere i TARGET2-[indsæt centralbank/landereference] skal følge kravene i artikel 8, stk. 1 og 2. De skal mindst have én PM-konto hos [indsæt centralbankens navn].

2.   Direkte deltagere kan udpege adresserbare BIC-kode-indehavere, uanset hvor de har deres hjemsted.

3.   Direkte deltagere kan udpege enheder som indirekte deltagere under forudsætning af, at betingelserne i artikel 6 er opfyldt.

4.   Multi-adressat-adgang gennem filialer kan gives som følger:

a)

Et kreditinstitut som defineret i artikel 4, stk. 1, litra a) eller b), som har fået adgang som direkte deltager, kan give adgang til sin PM-konto for en eller flere af sine filialer, der er etableret inden for EØS, så disse kan afgive betalingsordrer og/eller modtage betalinger direkte, såfremt [indsæt centralbankens navn] er underrettet herom.

b)

Når en filial af et kreditinstitut har fået adgang som direkte deltager, har de andre filialer af samme juridiske enhed og/eller dens hovedkontor — i begge tilfælde forudsat at de er etableret i EØS — adgang til filialens PM-konto, såfremt den har underrettet [indsæt centralbankens navn] herom.

Artikel 6

Indirekte deltagere

1.   Et kreditinstitut, som har hjemsted i EØS, kan indgå aftale med en direkte deltager, som enten er et kreditinstitut som defineret i artikel 4, stk. 1, litra a) eller b), eller en centralbank, for at kunne afgive betalingsordrer og/eller modtage betalinger og afvikle disse over den direkte deltagers PM-konto. TARGET2-[indsæt centralbank/landereference] skal godkende indirekte deltagere ved registrering af en sådan indirekte deltagelse i TARGET2 registret, som dette er beskrevet i artikel 9.

2.   Når en direkte deltager, som er et kreditinstitut som defineret i artikel 4, stk. 1, litra a) eller b), og en indirekte deltager tilhører samme gruppe, kan den direkte deltager udtrykkeligt give den indirekte deltager ret til at benytte den direkte deltagers PM-konto til direkte at afgive betalingsordrer og/eller modtage betalinger ved hjælp af gruppe-relateret multi-adressat-adgang.

Artikel 7

Direkte deltageres ansvar

1.   For at undgå tvivl skal betalingsordrer afgivet af eller betalinger modtaget af indirekte deltagere i henhold til artikel 6 og af filialer i kraft af artikel 5, stk. 4, anses for at være afgivet og modtaget af den direkte deltager selv.

2.   Den direkte deltager er bundet ved sådanne betalingsordrer, uafhængig af indhold og eventuel manglende overholdelse af aftalemæssige eller andre ordninger mellem denne deltager og nogen af de enheder, som er nævnt i stk. 1.

Artikel 8

Ansøgningsprocedure

1.   For at kunne deltage i TARGET2-[indsæt centralbank/landereference] skal ansøgeren:

a)

opfylde følgende tekniske krav:

i)

installere, lede, drive og overvåge og sikre sikkerheden i den påkrævede IT-infrastruktur til opkobling til TARGET2-[indsæt centralbank/landereference] og afgive betalingsordrer til dette. I forbindelse hermed kan ansøgeren om deltagelse inddrage tredjeparter, men bærer desuagtet selv ansvaret. Især skal ansøgeren indgå aftale med netværksleverandøren for at opnå den nødvendige opkobling og de nødvendige tilladelser, i overensstemmelse med de tekniske specifikationer i tillæg I, samt

ii)

have bestået de test, som kræves af [indsæt centralbankens navn], og

b)

opfylde følgende juridiske betingelser:

i)

fremsende et responsum vedrørende deltagers retsevne i den i tillæg III angivne form, medmindre de oplysninger og erklæringer, som skal afgives i et sådant responsum, allerede er indhentet af [indsæt centralbankens navn] i anden forbindelse, og

ii)

for de enheders vedkommende, der er nævnt i artikel 4, stk. 1, litra b), fremsende et responsum vedrørende lovgivningen i det pågældende land i den i tillæg III angivne form, medmindre de oplysninger og erklæringer, som skal afgives i et sådant responsum, allerede er indhentet af [indsæt centralbankens navn] i anden forbindelse.

2.   Ansøgere skal indgive skriftlig ansøgning til [indsæt centralbankens navn], og denne skal mindst omfatte følgende dokumentation/oplysninger:

a)

blanketter vedrørende stamdata, som udleveret af [indsæt centralbankens navn], i udfyldt stand

b)

responsum vedrørende deres retsevne, såfremt det kræves af [indsæt centralbankens navn], og

c)

et responsum om lovgivningen, såfremt det kræves af [indsæt centralbankens navn].

3.   [indsæt centralbankens navn] kan desuden kræve yderligere oplysninger, som den anser som nødvendige for at træffe afgørelse vedrørende ansøgningen om deltagelse.

4.   [indsæt centralbankens navn] skal afslå ansøgningen om deltagelse, hvis:

a)

adgangskriterierne nævnt i artikel 4 ikke er opfyldt

b)

en eller flere af deltagelseskriterierne nævnt i stk. 1 ikke er opfyldt, og/eller

c)

en sådan deltagelse efter [indsæt centralbankens navn]’s bedømmelse ville udgøre en fare for den overordnede stabilitet, soliditet og sikkerhed i TARGET2-[indsæt centralbank/landereference] eller noget andet TARGET2 delsystem, eller for [indsæt centralbankens navn]’s udførelse af sine opgaver, som disse er beskrevet i [henvisning til relevant national lovgivning] og statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank.

5.   [indsæt centralbankens navn] meddeler skriftligt ansøgeren sin afgørelse om ansøgningen om deltagelse senest en måned efter [indsæt centralbankens navn]'s modtagelse af ansøgningen om deltagelse. Såfremt [indsæt centralbankens navn] udbeder sig yderligere oplysninger i medfør af stk. 3, skal meddelelse om afgørelsen gives senest en måned efter [indsæt centralbankens navn]'s modtagelse af disse oplysninger fra ansøgeren. Et afslag på ansøgningen skal indeholde en begrundelse herfor.

Artikel 9

TARGET2 register

1.   TARGET2 registret er en database over BIC-koder, som anvendes til at dirigere betalingsordrer til:

a)

TARGET2 deltagere og deres filialer med multi-adressat-adgang

b)

indirekte deltagere i TARGET2, herunder filialer med multi-adressat-adgang, og

c)

TARGET2’s adresserbare BIC-kode-indehavere.

Det ajourføres hver uge.

2.   BIC-kode-indehavere offentliggøres i TARGET2 registret, medmindre deltageren anmoder om, at dette ikke sker.

3.   Deltagere må alene udsende TARGET2 registret til deres filialer og enheder med multi-adressat-adgang.

4.   Enheder angivet stk. 1, litra b) og c), må alene benytte deres BIC-kode i forhold til én direkte deltager.

AFSNIT III

PARTERNES FORPLIGTELSER

Artikel 10

[indsæt centralbankens navn]’s og deltagernes forpligtelser

1.   [indsæt centralbankens navn] skal tilbyde de tjenester, som er anført i afsnit IV. Medmindre andet er bestemt i disse Vilkår eller krævet i henhold til lov, skal [indsæt centralbankens navn] anvende alle til rådighed stående rimelige midler for at opfylde sine forpligtelser i henhold til disse Vilkår, men uden at garantere et resultat.

2.   Deltagere betaler [indsæt centralbankens navn] de gebyrer, som er fastsat i tillæg VI.

3.   Deltagere skal sikre, at de er opkoblet til TARGET2-[indsæt centralbank/landereference] på bankdage i overensstemmelse med driftsplanen i tillæg V.

4.   Deltageren erklærer og indestår [indsæt centralbankens navn] for, at udførelse af deltagerens forpligtelser i henhold til disse Vilkår ikke strider mod nogen lov, administrative bestemmelser eller vedtægt, som deltageren er underlagt, eller nogen aftale, som deltageren er bundet af.

Artikel 11

Samarbejde og informationsudveksling

1.   Ved opfyldelse af deres forpligtelser og udøvelse af deres rettigheder i henhold til disse Vilkår skal [indsæt centralbankens navn] og deltagerne samarbejde tæt med henblik at sikre stabilitet, soliditet og sikkerhed i TARGET2-[indsæt centralbank/landereference]. De skal give hinanden alle oplysninger eller dokumenter, som er relevante for opfyldelse af deres respektive forpligtelser og udøvelse af deres respektive rettigheder i henhold til disse Vilkår, med forbehold af forpligtelser som følge af bankhemmeligheden.

2.   [indsæt centralbankens navn] skal etablere og drive en systemunderstøttelsesfunktion til at bistå deltagere med hensyn til problemer, som opstår i forbindelse med systemoperationer.

3.   Opdaterede oplysninger om den fælles platforms driftsstatus skal være tilgængelige på TARGET2 Information System (T2IS). T2IS kan anvendes til at indhente oplysninger om alle hændelser, som påvirker TARGET2's normale drift.

4.   [indsæt centralbankens navn] kan enten sende meddelelser til deltagere ved hjælp af en ICM meddelelse eller andre kommunikationsmidler.

5.   Deltagere er ansvarlige for en rettidig ajourføring af bestående blanketter vedrørende stamdata og fremsendelse af nye blanketter til [indsæt centralbankens navn]. Deltagere er ansvarlige for verificering af nøjagtigheden af de oplysninger, som angår dem, og som [indsæt centralbankens navn] har indlagt i TARGET2-[indsæt centralbank/landereference].

6.   [indsæt centralbankens navn] anses for at have fuldmagt til at meddele de centralbanker, som er SSP leverandører, alle oplysninger om deltagere, som SSP leverandørerne kan have behov for i deres egenskab af serviceadministratorer i overensstemmelse med den aftale, som er indgået med netværksleverandøren.

7.   Deltagere skal underrette [indsæt centralbankens navn] om alle ændringer vedrørende deres retsevne og relevante lovmæssige ændringer, som påvirker spørgsmål, der er indeholdt i det responsum vedrørende lovgivning, som angår dem.

8.   Deltagere skal underrette [indsæt centralbankens navn] om:

a)

enhver ny indirekte deltager, adresserbar BIC-kode-indehaver eller enhed med multi-adressat-adgang, som de registrerer, og

b)

alle ændringer vedrørende de enheder, som er angivet i litra a).

9.   Deltagere skal straks underrette [indsæt centralbankens navn], såfremt misligholdelse indtræffer i forhold til dem.

AFSNIT IV

ADMINISTRATION AF PM-KONTI OG BEHANDLING AF BETALINGSORDRER

Artikel 12

Åbning og administration af PM-konti

1.   [indsæt centralbankens navn] åbner og fører mindst én PM-konto og, såfremt relevant, afviklingskonti, for hver deltager.

2.   [indsæt hvis relevant: En debetsaldo er ikke tilladt på PM-konti.]

3.   [indsæt hvis relevant: Ved begyndelse og afslutning af en bankdag skal saldoen på PM-konti være 0. Deltagere anses for at have instrueret [indsæt centralbankens navn] om at overføre en saldo ved dagens afslutning til den konto, som deltageren har anvist.]

4.   [indsæt hvis relevant: Ved begyndelsen af den næste bankdag tilbageføres en sådan saldo til deltagerens PM-konto.]

5.   PM-konti og deres afviklingskonti er rentefri, medmindre de anvendes som beholdning af mindstereserver. I dette tilfælde reguleres beregning og rentebetaling for beholdninger af mindstereserver af Rådets forordning (EF) nr. 2531/98 af 23. november 1998 om Den Europæiske Centralbanks anvendelse af mindstereserver (7) og Den Europæiske Centralbanks forordning ECB/2003/9 af 12. september 2003 om anvendelse af mindstereserver (8).

6.   I tillæg til afvikling af betalingsordrer i PM-modulet kan en PM-konto anvendes til at afvikle betalingsordrer til og fra hjemmekonti i overensstemmelse med de regler, som [indsæt centralbankens navn] har fastsat.

7.   Deltagere skal benytte ICM-modulet til at skaffe oplysning om deres likviditetsposition. [indsæt centralbankens navn] leverer en daglig kontoopgørelse til deltagere, som har valgt denne service.

Artikel 13

Typer af betalingsordrer

Følgende benævnes betalingsordrer i TARGET2:

a)

konto-til-konto overførselsordrer

b)

debiteringsinstrukser udført på grundlag af en debiteringsfuldmagt, og

c)

likviditetsoverførselsordrer.

Artikel 14

Accept og returnering af betalingsordrer

1.   Betalingsordrer afgivet af deltagere anses for accepteret af [indsæt centralbankens navn], hvis:

a)

betalingsmeddelelsen opfylder de regler, som netværksleverandøren har opstillet

b)

betalingsmeddelelsen opfylder formateringsreglerne for TARGET2-[indsæt centralbank/landereference], herunder dobbeltordrekontrollen beskrevet i tillæg I, og

c)

i tilfælde, hvor en betaler eller betalingsmodtager er suspenderet, den suspenderede deltagers centralbanks udtrykkelige godkendelse er opnået.

2.   [indsæt centralbankens navn] skal straks afvise en betalingsordre, der ikke opfylder vilkårene i stk. 1. [indsæt centralbankens navn] skal underrette deltageren om afvisning af en betalingsordre, som angivet i tillæg I.

Artikel 15

Prioritetsregler

1.   Ordregivende deltagere skal angive enhver betalingsordre som én af følgende:

a)

normal betalingsordre (prioritetskategori 2)

b)

hastende betalingsordre (prioritetskategori 1), eller

c)

meget hastende betalingsordre (prioritetskategori 0).

Hvis en betalingsordre ikke angiver prioritet, behandles den som en normal betalingsordre.

2.   Meget hastende betalingsordrer kan kun angives af:

a)

centralbanker, og

b)

deltagere, hvor det drejer sig om betalinger til og fra CLS International Bank og likviditetsoverførsler til fordel for afviklingssystemer.

Alle betalingsordrer afgivet af et afviklingssystem gennem afviklingssystemets grænseflade (Ancillary System Interface)(ASI) til debitering eller kreditering af deltagernes PM-konti, anses for at være meget hastende betalingsordrer.

3.   I tilfælde af hastende og normale betalingsordrer kan betaler ændre prioriteten via ICM-modulet med øjeblikkelig virkning. Det er ikke muligt at ændre prioriteten for en meget hastende betaling.

Artikel 16

Likviditetslimits

1.   En deltager kan sætte limit for brugen af disponibel likviditet til betalingsordrer i forhold til andre TARGET2 deltagere, bortset fra en centralbank, ved at sætte bilaterale eller multilaterale limits. Sådanne limits kan kun sættes for så vidt angår normale betalingsordrer.

2.   Der kan kun sættes limits af eller over for en AL-gruppe som helhed. Der kan ikke sættes begrænsninger i relation til en enkelt PM-konto tilhørende et AL-gruppemedlem eller af AL-gruppemedlemmer i relation til hinanden.

3.   Hvis en deltager sætter bilateral limit, er det en instruks til [indsæt centralbankens navn] om, at en accepteret betalingsordre ikke skal afvikles, hvis summen af deltagerens udgående normale betalingsordrer til en anden TARGET2 deltagers PM-konto, fratrukket summen af alle indgående hastende og normale betalinger fra denne TARGET2 deltager, overstiger den bilaterale limit.

4.   En deltager kan sætte multilateral limit for alle modpartsforhold, som ikke er genstand for bilateral limit. Der kan kun sættes multilateral limit, hvis deltageren har sat mindst en bilateral limit. Hvis en deltager sætter multilateral limit, er det en instruks til [indsæt centralbankens navn] om, at en accepteret betalingsordre ikke skal afvikles, hvis summen af deltagerens udgående normale betalingsordrer til alle TARGET2 deltageres PM-konti, som der ikke er sat bilaterale limits for, fratrukket summen af alle indgående hastende og normale betalinger fra disse PM-konti overstiger den multilaterale limit.

5.   Minimumsbeløbet for enhver limit skal være 1 mio. EUR. Bilateral eller multilateral limit med et beløb på nul behandles, som om der ikke var sat nogen limit. Limits mellem nul og1 mio. EUR er ikke mulige.

6.   Limits kan ændres i realtid med øjeblikkelig virkning eller med virkning fra næste bankdag via ICM-modulet. Såfremt en limit ændres til 0, er det ikke muligt at ændre den igen samme bankdag. Fastsættelse af en ny bilateral eller multilateral limit har kun virkning fra næste bankdag.

Artikel 17

Likviditetsreserveringsfaciliteter

1.   Deltagere kan reservere likviditet via ICM-modulet til meget hastende eller hastende betalingsordrer.

2.   En gruppeleder for en AL-gruppe kan kun reservere likviditet til AL-gruppen i sin helhed. Der kan ikke reserveres likviditet til enkelte konti inden for AL-gruppen.

3.   En anmodning om reservering af et vist likviditetsbeløb til meget hastende betalingsordrer er en instruks fra en deltager til [indsæt centralbankens navn] om kun at afvikle hastende og normale betalingsordrer, hvis der er likviditet til rådighed, når det beløb, der er reserveret til meget hastende betalingsordrer, er fratrukket.

4.   En anmodning om reservering af et vist likviditetsbeløb til hastende betalingsordrer er en instruks fra en deltager til [indsæt centralbankens navn] om kun at afvikle normale betalingsordrer, hvis der er likviditet til rådighed, når det beløb, der er reserveret til hastende og meget hastende betalingsordrer, er fratrukket.

5.   Efter modtagelse af anmodningen om reservering kontrollerer [indsæt centralbankens navn], om likviditetsbeløbet på deltagerens PM-konto er tilstrækkeligt til reserveringen. Hvis dette ikke er tilfældet, reserveres kun den likviditet, som er til rådighed på PM-kontoen. Den resterende del af den ønskede likviditetsreservering bliver ikke automatisk reserveret på et senere tidspunkt, selvom den disponible likviditet på deltagerens PM-konto når op på niveauet for den oprindelige anmodning om reservering.

6.   Niveauet for likviditetsreservering kan ændres. Deltagere kan afgive anmodning via ICM-modulet om reservering af nye beløb med øjeblikkelig virkning eller med virkning fra næste bankdag.

Artikel 18

Forudbestemte afviklingstidspunkter

1.   Ordregivende deltagere kan på forhånd fastsætte afviklingstidspunktet for betalingsordrer inden for en bankdag ved anvendelse af Earliest Debit Time Indicator eller Latest Debit Time Indicator.

2.   Når Earliest Debit Time Indicator anvendes, gemmes den accepterede betalingsordre og bliver først indført i entry disposition på det angivne tidspunkt.

3.   Når Latest Debit Time Indicator anvendes, returneres den accepterede betalingsordre som uafviklet, hvis den ikke kan afvikles på det angivne debiteringstidspunkt. 15 minutter før det fastsatte debiteringstidspunkt sendes automatisk en meddelelse til den ordregivende deltager via ICM-modulet. Den ordregivende deltager kan også anvende Latest Debit Time Indicator alene som en advarselsindikator. I disse tilfælde returneres den pågældende betalingsordre ikke.

4.   Ordregivende deltagere kan ændre Earliest Debit Time Indicator og Latest Debit Time Indicator via ICM-modulet.

5.   Tillæg I indeholder yderligere tekniske detaljer.

Artikel 19

Betalingsordrer afgivet på forhånd

1.   Betalingsordrer kan afgives indtil fem bankdage før det angivne afviklingstidspunkt (betalingsordrer afgivet på forhånd (warehoused payment orders)).

2.   Betalingsordrer afgivet på forhånd skal accepteres og indføres i entry disposition på den dag, som den ordregivende deltager har angivet, ved begyndelsen af åbningstiden, som angivet i tillæg V. De bliver placeret foran betalingsordrer med samme prioritet.

3.   Artikel 15, stk. 3, artikel 22, stk. 2, og artikel 29, stk. 1, litra a), gælder tilsvarende for betalingsordrer afgivet på forhånd.

Artikel 20

Afvikling af betalingsordrer i entry disposition

1.   Medmindre ordregivende deltagere har angivet afviklingstidspunktet på den måde, som er beskrevet i artikel 18, afvikles accepterede betalingsordrer straks eller senest ved afslutning af den bankdag, hvor de blev accepteret, under forudsætning af at der er tilstrækkelige midler til rådighed på betalerens PM-konto og under hensyntagen til eventuelle likviditetslimits og likviditetsreserveringer, som angivet i artikel 16 og 17.

2.   Finansiering kan tilvejebringes fra:

a)

den disponible likviditet på PM-kontoen, eller

b)

indgående betalinger fra andre TARGET2 deltagere, under forbehold af de anvendelige optimeringsprocedurer.

3.   For meget hastende betalingsordrer gælder først ind-først ud- (FIFU) princippet. Dette indebærer, at meget hastende betalingsordrer afvikles i kronologisk rækkefølge. Hastende og normale betalingsordrer afvikles ikke så længe, der er meget hastende betalingsordrer i køen.

4.   For hastende betalingsordrer gælder FIFU-princippet tilsvarende. Normale betalingsordrer afvikles ikke, så længe der er hastende og meget hastende betalingsordrer i køen.

5.   Som undtagelse fra stk. 3 og 4 kan betalingsordrer med en lavere prioritet (eller med samme prioritet, men accepteret senere) blive afviklet før betalingsordrer med en højere prioritet (eller med samme prioritet, som er blevet accepteret tidligere), hvis betalingsordrer med lavere prioritet efter netting med betalinger, som skal modtages, tilsammen ville resultere i en likviditetsforøgelse for betaleren.

6.   Normale betalingsordrer afvikles i overensstemmelse med FIFU-princippet med »by-pass«. Det vil sige, at de kan blive afviklet straks (uafhængig af andre normale betalinger i køen, som er accepteret tidligere) og derfor bryde med FIFU-princippet, såfremt der er tilstrækkelige midler til rådighed.

7.   Tillæg I indeholder nærmere oplysninger om afvikling af betalingsordrer i entry disposition

Artikel 21

Afvikling og returnering af betalingsordrer i køen

1.   Betalingsordrer, som ikke afvikles straks i entry disposition, placeres i kø i overensstemmelse med den prioritet, som de var angivet med af den relevante deltager, jf. artikel 15.

2.   For at optimere afvikling af betalingsordrer i køen kan [indsæt centralbankens navn] anvende optimeringsprocedurerne, som er beskrevet i tillæg I.

3.   Betaleren kan via ICM-modulet ændre placeringen i køen for en eller flere betalingsordrer i køen (omfordele dem). Betalingsordrer kan enten flyttes forrest eller bagest i den pågældende kø, med øjeblikkelig virkning på ethvert tidspunkt i løbet af den aktuelle bankdags åbningstid, som nævnt i tillæg V.

4.   Likviditetoverførselsordrer, som er påbegyndt i ICM-modulet, returneres straks som uafviklede, såfremt der ikke er tilstrækkelig likviditet til stede. Andre betalingsordrer returneres som uafviklede, såfremt de ikke kan afvikles inden sluttidspunktet for den relevante meddelelsestype, som angivet i tillæg V.

Artikel 22

Tidspunktet for, hvornår en betalingsordre er indgået i systemet og ikke længere kan tilbagekaldes

1.   Med hensyn til første punktum i artikel 3, stk. 1, i direktivet om endelig afregning og [indsæt nationale lovbestemmelser, der gennemfører denne artikel i direktivet] anses betalingsordrer som indgået i TARGET2-[indsæt centralbank/landereference] på det tidspunkt, hvor den relevante deltagers PM-konto er debiteret.

2.   Betalingsordrer kan tilbagekaldes, indtil de er indgået i TARGET2-[indsæt centralbank/landereference] i overensstemmelse med stk. 1. Betalingsordrer, der er omfattet af en algoritme, som nævnt i tillæg I, kan ikke tilbagekaldes, så længe algoritmen løber.

AFSNIT V

LIKVIDITETSPOOLING

Artikel 23

Likviditetspoolingmodi

[indsæt centralbankens navn] skal tilbyde modus for konsolideret kontoinformation, (CAI) modus, og modus for aggregeret likviditet, (AL) modus.

Artikel 24

Modus for konsolideret kontoinformation

1.   Følgende kan anvende CAI-modus:

a)

et kreditinstitut og/eller dets filialer (uanset om disse enheder deltager i samme TARGET2 delsystem), forudsat at de pågældende enheder har flere PM-konti, som identificeres ved forskellige BIC-koder, eller

b)

to eller flere kreditinstitutter, som tilhører samme gruppe og/eller deres filialer, som hver har en eller flere PM-konti identificeret ved forskellige BIC-koder.

2.

a)

I CAI-modus modtager hvert medlem af CAI-gruppen og deres respektive centralbanker en fortegnelse over gruppemedlemmernes PM-konti samt følgende yderlige oplysninger konsolideret på CAI-gruppe niveau:

i)

intradag-kreditlimits (hvis relevant)

ii)

saldi, herunder saldi på afviklingskonti

iii)

omsætning

iv)

afviklede betalinger, og

v)

betalingsordrer i kø.

b)

CAI-gruppelederen og dennes centralbank skal have adgang til oplysning om hver af ovennævnte punkter i forbindelse med alle CAI-gruppens PM-konti.

c)

Den i dette stykke nævnte information leveres via ICM-modulet.

3.   CAI-gruppelederen er berettiget til at indlede likviditetsoverførsler via ICM-modulet mellem PM-konti, herunder afviklingskonti hertil, som er en del af samme CAI-gruppe.

4.   En CAI-gruppe kan også omfatte PM-konti, som er omfattet af en AL-gruppe. I dette tilfælde udgør alle AL-gruppens PM-konti en del af CAI-gruppen.

5.   Hvor to eller flere PM-konti udgør en del af en AL-gruppe og samtidig af en CAI-gruppe (som omfatter yderligere PM-konti), har reglerne, som gælder for AL-gruppen, forrang for så vidt angår forholdet inden for AL-gruppen.

6.   En CAI-gruppe, som omfatter en AL-gruppes PM-konti, kan udnævne en CAI-gruppeleder, som er en anden end AL-gruppelederen.

7.   Proceduren for godkendelse til at anvende AL-modus, som bestemt i artikel 25, stk. 4 og 5, gælder tilsvarende for proceduren for at opnå godkendelse til at anvende CAI-modus.

Artikel 25

Modus for aggregeret likviditet

1.   Følgende kan anvende AL-modus:

a)

et kreditinstitut og/eller dets filialer (uanset om disse enheder deltager i samme TARGET2 delsystem), forudsat at de pågældende enheder er etableret i euroområdet og har flere PM-konti, som kan identificeres ved forskellige BIC-koder

b)

filialer oprettet i euroområdet (uanset om disse filialer deltager i samme TARGET2 delsystem) af et kreditinstitut med hjemsted uden for euroområdet, forudsat af disse filialer har flere PM-konti, som kan identificeres ved forskellige BIC-koder, eller

c)

to eller flere kreditinstitutter som omtalt under litra a) og/eller filialer som omtalt under litra b), der tilhører samme gruppe.

I alle de tilfælde, som er omtalt under litra a) til c), gælder der desuden et krav om, at de pågældende enheder har oprettet intradag-kredit-ordninger med den respektive deltagende nationale centralbank.

2.   I AL-modus og til kontrol af, hvorvidt en betalingsordre er tilstrækkelig dækket, aggregeres den likviditet, som er til rådighed på alle AL-gruppens medlemmers PM-konti. Uanset det foranstående vedbliver det bilaterale PM-kontoforhold mellem et AL-gruppemedlem og dettes AL nationale centralbank at være reguleret af det regelsæt, som gælder for det relevante TARGET2 delsystem, med forbehold af de ændringer, som er indeholdt i AL-aftalen. Intradag-kredit, som er givet til et AL-gruppemedlem på dettes PM-konto, kan være dækket af den likviditet, som er til rådighed på andre PM-konti, der indehaves af det pågældende AL-gruppemedlem, eller på PM-konti, der indehaves af alle andre AL-gruppemedlemmer hos samme eller nogen anden AL national centralbank.

3.   For at benytte AL-modus skal én eller flere TARGET2 deltagere, som opfylder kriterierne i stk. 1, indgå en AL-aftale med [indsæt centralbankens navn] og, hvis relevant, en anden (andre) centralbank(er) i de TARGET2 delsystemer, hvori andre AL-gruppemedlemmer deltager. En TARGET2 deltager må kun indgå en AL-aftale vedrørende en bestemt PM-konto. AL-aftalen skal være i overensstemmelse med den relevante skabelon i tillæg VII.

4.   Hver AL-gruppe skal udnævne en AL-gruppeleder. I tilfælde af, at AL-gruppen kun består af én deltager, skal denne deltager fungere som AL-gruppeleder. AL-gruppelederen skal rette en skriftlig anmodning til den administrerende nationale centralbank om at måtte benytte AL-modus (omfattende blanketter vedrørende stamdata som udleveret af [indsæt centralbankens navn]), sammen med den indgåede AL-aftale på baggrund af den skabelon, som den administrerende nationale centralbank har opstillet. De tilbageværende AL-gruppemedlemmer skal afgive deres skriftlige anmodninger (omfattende blanketter vedrørende stamdata, som udleveret af [indsæt centralbankens navn]) til deres respektive AL nationale centralbanker. Den administrerende nationale centralbank kan kræve alle yderligere oplysninger og dokumentation, som den skønner nødvendig med henblik på anmodningen. Derudover kan den administrerende nationale centralbank efter aftale med andre AL nationale centralbanker kræve indføjelse af enhver yderligere bestemmelse i AL-aftalen, som den skønner nødvendig af hensyn til at sikre en korrekt og rettidig opfyldelse af alle AL-gruppemedlemmernes bestående og/eller fremtidige forpligtelser over for alle nationale AL nationale centralbanker.

5.   Den administrerende nationale centralbank skal kontrollere, om ansøgerne opfylder kravene til oprettelse af en AL-gruppe, og om AL-aftalen er behørigt opfyldt. Med henblik herpå kan den administrerende nationale centralbank samarbejde med de andre AL nationale centralbanker. Den administrerende nationale centralbanks afgørelse skal skriftligt stiles til AL-gruppelederen senest en måned efter den administrerende nationale centralbanks modtagelse af ansøgningen, som nævnt i stk. 4, eller — såfremt den administrerende nationale centralbank anmoder om yderligere oplysninger — senest en måned efter, at den administrerende nationale centralbank har modtaget disse oplysninger. Et afslag på ansøgningen skal indeholde begrundelse herfor.

6.   AL-gruppemedlemmer skal automatisk have adgang til CAI-modus.

7.   Levering af oplysninger og alle interaktive kontrolforanstaltninger inden for en AL-gruppe skal behandles via ICM-modulet.

[indsæt hvis anvendelig:

Artikel 25a

Pant/realisation

1.   [indsæt centralbankens navn]’s bestående eller fremtidige fordringer, der opstår som led i retsforholdet mellem et AL-gruppemedlem og [indsæt centralbankens navn], og som er sikret ved [indsæt det relevante begreb: pant/flydende pant] i henhold til artikel 36, stk. 1 og 2, i disse Vilkår, skal omfatte [indsæt centralbankens navn]’s fordringer mod et sådant AL-gruppemedlem, som opstår som led i AL-aftalen, hvori begge er part.

2.   [indsæt hvis påkrævet i henhold til loven i den relevante jurisdiktion: Med forbehold af AL-aftalen, forhindrer pantsætningen ikke deltageren i at anvende kontantindeståender på sin(e) PM-konto (konti) i løbet af bankdagen.]

3.   [indsæt hvis påkrævet i henhold til loven i den relevante jurisdiktion: Særlig fordelingsbestemmelse: AL-gruppemedlemmet hensætter det kontante beløb, der indestår på dets PM-konto, til opfyldelse af alle dets forpligtelser, der opstår i forbindelse med [indsæt henvisning til det regelsæt, der gennemfører de Harmoniserede Vilkår].]]

[indsæt hvis anvendelig og påkrævet i henhold til loven i den relevante jurisdiktion:

Artikel 25b

Realisation af pantet

Ved indtræden af en fyldestgørelsesgrund har [indsæt centralbankens navn] ubegrænset ret til at realisere pantet uden forudgående meddelelse herom. [Indsæt hvis skønnet hensigtsmæssigt i henhold til loven i den relevante jurisdiktion: i overensstemmelse med [indsæt relevante nationale lovbestemmelser vedrørende realisation af pant].]]

[indsæt hvis anvendelig og påkrævet i henhold til loven i den relevante jurisdiktion:

Artikel 25c

Realisation af sikkerhed

Ved indtræden af fyldestgørelsesgrunden har [indsæt centralbankens navn] ret til at realisere sikkerhed i henhold til artikel 36.]

Artikel 26

Modregning af fordringer i henhold til artikel 36, stk. 4 og 5

Ved indtræden af en fyldestgørelsesgrund, forfalder alle fordringer, som [indsæt centralbankens navn] har over for dette AL-gruppemedlem, automatisk og straks, og bliver omfattet af artikel 36, stk. 4 og 5, i disse Vilkår.

AFSNIT VI

SIKKERHEDSKRAV OG BEREDSKABSPLANER

Artikel 27

Driftskontinuitet og nødprocedurer

Såfremt der indtræffer en ekstraordinær, udefrakommende hændelse eller en anden begivenhed, som påvirker funktionen af SSP, gælder de driftskontinuitets- og nødprocedurer, som er beskrevet i tillæg IV.

Artikel 28

Sikkerhedskrav

1.   Deltagerne skal indføre tilstrækkelige sikkerhedskontroller til beskyttelse af deres systemer mod uautoriseret adgang og benyttelse. Deltagerne er eneansvarlige for en tilstrækkelig beskyttelse af fortrolighed, pålidelighed og tilgængelighed vedrørende deres systemer.

2.   Deltagerne skal underrette [indsæt centralbankens navn] om enhver sikkerhedsmæssig hændelse i deres tekniske infrastruktur og, hvor det er hensigtsmæssigt, om sikkerhedsmæssige hændelser i den tekniske infrastruktur hos tredjepartleverandører. [indsæt centralbankens navn] kan kræve yderligere oplysninger om hændelsen og, såfremt det er nødvendigt, kræve at deltageren tager hensigtsmæssige skridt til at forhindre, at en sådan hændelse indtræder igen.

3.   [indsæt centralbankens navn] kan pålægge alle deltagere og/eller deltagere, som [indsæt centralbankens navn] skønner af afgørende betydning, yderligere sikkerhedskrav.

AFSNIT VII

INFORMATIONS- OG KONTROLMODULET

Artikel 29

Anvendelse af ICM-modulet

1.   ICM-modulet:

a)

giver deltagerne mulighed for adgang til information vedrørende deres konti og til styring af likviditet

b)

kan anvendes til at iværksætte likviditetsoverførselsordrer, og

c)

giver deltagerne mulighed for at indlede backup engangsbeløb- (lump sum) og nødsituationsbetaling i tilfælde af svigt i deltagerens betalingsinfrastruktur.

2.   Tillæg I indeholder yderligere tekniske detaljer om ICM-modulet.

AFSNIT VIII

KOMPENSATION, ANSVARSORDNING OG DOKUMENTATION

Artikel 30

Kompensationsordning

Hvis en betalingsordre ikke kan afvikles samme bankdag, som den blev accepteret, pga. et teknisk funktionssvigt i TARGET2, skal [indsæt centralbankens navn] give tilbud om kompensation til de berørte direkte deltagere i overensstemmelse med den særlige procedure, som er fastlagt i tillæg II.

Artikel 31

Ansvarsordning

1.   I udførelsen af deres forpligtelser i henhold til disse Vilkår er [indsæt centralbankens navn] og deltageren bundet af en almindelig agtpågivenhedspligt i forhold til hinanden.

2.   [indsæt centralbankens navn] er ansvarlig over for sine deltagere i tilfælde af svig (herunder bl.a. forsæt) eller grov uagtsomhed for alle tab, som skyldes behandlingen i TARGET2-[indsæt centralbank/landereference]. I tilfælde af simpel uagtsomhed er [indsæt centralbankens navn]’s ansvar begrænset til deltagerens direkte tab, dvs. det pågældende transaktionsbeløb og/eller rentetab derpå, men undtaget følgetab.

3.   [indsæt centralbankens navn] er ikke ansvarlig for tab, som skyldes forstyrrelse eller svigt i den tekniske infrastruktur (herunder bl.a. [indsæt centralbankens navn]’s edb infrastruktur, programmer, data, applikationer eller netværk), såfremt en sådan forstyrrelse eller et sådant svigt opstår på trods af, at [indsæt centralbankens navn] har indført foranstaltninger, som er rimelig nødvendige til beskyttelse af denne infrastruktur mod forstyrrelse og svigt, og til at afhjælpe følgerne af sådan forstyrrelse eller sådant svigt (herunder bl.a. iværksætte og gennemføre driftskontinuitets- og nødprocedurer, som omtalt i tillæg IV).

4.   [indsæt centralbankens navn] er ikke ansvarlig:

a)

i det omfang tabet skyldes deltageren, eller

b)

hvis tabet skyldes udefrakommende hændelser, som er uden for [indsæt centralbankens navn]’s rimelige kontrol (force majeure).

5.   Uanset [indsæt de nationale lovbestemmelser, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/5/EF af 27. januar 1997 om grænseoverskridende pengeoverførsler (9)] skal stk. 1-4 finde anvendelse i det omfang, [indsæt centralbankens navn]’s ansvar kan udelukkes.

6.   [indsæt centralbankens navn] og deltagerne skal tage alle rimelige og praktisk gennemførlige skridt til at begrænse eventuel skade eller tab som angivet i denne artikel.

7.   Til at udføre af nogle eller alle forpligtelser i henhold til disse Vilkår kan [indsæt centralbankens navn] befuldmægtige tredjeparter til at optræde i sit navn, specielt telekommunikations- eller andre netværksleverandører eller andre enheder, såfremt dette er påkrævet for at opfylde [indsæt centralbankens navn]’s forpligtelser, eller dette er normal markedspraksis. [indsæt centralbankens navn]’s forpligtelse er begrænset til behørigt valg af og befuldmægtigelse af en eventuel sådan tredjepart, og [indsæt centralbankens navn]’s ansvar er begrænset tilsvarende. I dette stykke anses centralbanker, der er SSP-leverandører, ikke for tredjeparter.

Artikel 32

Dokumentation

1.   Medmindre andet er bestemt i disse Vilkår, foretages alle betalingsmeddelelser og meddelelser forbundet med betalingsbehandling i forbindelse med TARGET2, som f.eks. bekræftelser på debiteringer og krediteringer, og saldomeddelelser mellem [indsæt centralbankens navn] og deltagerne gennem netværksleverandøren.

2.   Elektroniske eller skriftlige optegnelser over meddelelser, som opbevares af [indsæt centralbankens navn] eller af netværksleverandøren, skal anerkendes som dokumentation for betalinger, som er behandlet af [indsæt centralbankens navn]. Den gemte og udprintede version af netværksleverandørens oprindelige meddelelse anerkendes som dokumentation, uanset den oprindelige meddelelses form.

3.   Hvis en deltagers forbindelse til netværksleverandøren svigter, skal deltageren anvende de alternative måder til overførsel af meddelelser, der er fastlagt i tillæg IV. I disse tilfælde har den gemte eller udprintede version af meddelelsen, som fremskaffes af [indsæt centralbankens navn], samme gyldighed som dokumentation som den oprindelige meddelelse, uanset dens form.

4.   [indsæt centralbankens navn] skal opbevare fuldstændige fortegnelser over deltagernes indgivne betalingsordrer og modtagne betalinger i [indsæt det tidsrum, der kræves i den relevante nationale lovgivning] fra det tidspunkt, hvor disse betalingsordrer er afgivet, og betalinger modtaget.

5.   [indsæt centralbankens navn]’s egne bøger og arkiver (uanset om de er opbevaret på papir, mikrofilm, mikrofiche, eller lagret elektronisk eller på magnetbånd eller i nogen anden mekanisk reproducerbar form eller på anden måde) skal anerkendes som dokumentation for alle deltagernes forpligtelser og for faktiske omstændigheder, som parterne støtter sig på.

AFSNIT IX

OPHØR AF DELTAGELSE OG LUKNING AF KONTI

Artikel 33

Varighed og opsigelse af deltagelse

1.   Med forbehold af artikel 34 gælder deltagelse i TARGET2-[indsæt centralbank/landereference] på ubestemt tid.

2.   En deltager kan på ethvert tidspunkt opsige sin deltagelse i TARGET2-[indsæt centralbank/landereference] med et varsel på 14 bankdage, medmindre deltageren aftaler et kortere varsel med [indsæt centralbankens navn].

3.   [indsæt centralbankens navn] kan på ethvert tidspunkt bringe deltagerens deltagelse i TARGET2-[indsæt centralbank/landereference] til ophør med et varsel på tre måneder, medmindre den aftaler et andet varsel med deltageren.

4.   Ved ophør af deltagelse er fortrolighedspligten som fastsat i artikel 38 fortsat gældende i et tidsrum på 5 år regnet fra ophørsdatoen.

5.   Ved ophør af deltagelse skal pågældende deltagers PM-konti lukkes i overensstemmelse med artikel 35.

Artikel 34

Suspendering og ophævelse af deltagelse

1.   En deltagers deltagelse i TARGET2-[indsæt centralbank/landereference] ophæves straks og uden varsel eller suspenderes, såfremt et af følgende tilfælde af misligholdelse indtræffer:

a)

indledning af insolvensbehandling, og/eller

b)

deltageren ikke længere opfylder adgangsbetingelserne anført i artikel 4.

2.   [indsæt centralbankens navn] kan uden varsel suspendere eller bringe deltagerens deltagelse i TARGET2-[indsæt centralbank/landereference] til ophør, hvis:

a)

et eller flere tilfælde af misligholdelse (bortset fra dem, der er nævnt i stk. 1) indtræffer

b)

deltageren væsentligt har overtrådt disse Vilkår

c)

deltageren ikke opfylder en væsentlig forpligtelse over for [indsæt centralbankens navn]

d)

deltageren er udelukket fra eller på anden måde ophørt som medlem af TARGET2 CUG (SWIFT Closed User Group), og/eller

e)

nogen anden deltager-relateret hændelse indtræffer, som efter [indsæt centralbankens navn]’s bedømmelse ville udgøre en fare for den overordnede stabilitet, soliditet og sikkerhed i TARGET2-[indsæt centralbank/landereference] eller noget andet TARGET2 delsystem eller for [indsæt centralbankens navn]'s udførelse af sine opgaver, som disse er beskrevet i [henvisning til relevant national lovgivning] og statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank.

3.   Ved udøvelse af sit skøn i henhold til stk. 2 skal [indsæt centralbankens navn] bl.a. tage hensyn til betydningen af misligholdelsen eller de begivenheder, som er nævnt i litra a) til c).

4.

a)

Såfremt [indsæt centralbankens navn] suspenderer eller bringer en deltagers deltagelse i TARGET2-[indsæt centralbank/landereference] til ophør i henhold til stk. 1 eller 2, skal [indsæt centralbankens navn] straks underrette deltageren, andre centralbanker og de øvrige deltagere om suspenderingen eller ophøret via en ICM meddelelse.

b)

Såfremt [indsæt centralbankens navn] modtager underretning fra en anden centralbank om en deltagers suspendering eller ophør i et andet TARGET2 delsystem, skal [indsæt centralbankens navn] straks underrette sine deltagere om suspenderingen eller ophøret via en ICM meddelelse.

c)

Så snart en sådan ICM meddelelse er modtaget af deltagerne, skal disse anses for at være underrettet om ophøret/suspenderingen af den pågældende deltagers deltagelse i TARGET2-[indsæt centralbank/landereference] eller et andet TARGET2 delsystem. Deltagerne bærer ethvert tab, der opstår som følge af afgivelse af en betalingsordre til deltagere, hvis deltagelse er suspenderet eller ophørt, såfremt denne betalingsordre blev indført i TARGET2-[indsæt centralbank/landereference] efter modtagelse af ICM meddelelsen.

5.   Ved ophør af en deltagers deltagelse accepterer TARGET2-[indsæt centralbank/landereference] ikke nye betalingsordrer fra denne deltager. Betalingsordrer i kø, betalingsordrer afgivet på forhånd og nye betalingsordrer til fordel for denne deltager skal afvises.

6.   Såfremt en deltager er suspenderet fra TARGET2-[indsæt centralbank/landereference], gemmes alle dennes indgående betalinger og udgående betalingsordrer og bliver først indført i entry disposition efter, at de udtrykkelig er blevet accepteret af den suspenderede deltagers centralbank.

Artikel 35

Lukning af PM-konti

1.   Deltagere kan lukke deres PM-konti til enhver tid, forudsat at de giver [indsæt centralbankens navn] et varsel på 14 bankdage herom.

2.   Ved ophør af deltagelse, i henhold til enten artikel 33 eller artikel 34, skal [indsæt centralbankens navn] lukke den pågældende deltagers PM-konti, efter at have:

a)

afviklet eller afvist eventuelle betalingsordrer i kø, og

b)

gjort brug af sin panteret og modregningsret i henhold til artikel 36.

AFSNIT X

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 36

[indsæt centralbankens navn]’s panteret og modregningsret

1.   [indsæt hvis anvendelig: [indsæt centralbankens navn] skal have pant i deltagerens bestående og fremtidige indeståender på dennes PM-konti, og dermed sikkerhed for alle bestående og fremtidige fordringer, som måtte opstå som følge af retsforholdet mellem parterne.]

1a.   [indsæt hvis anvendelig: En deltagers bestående og fremtidige fordringer mod [indsæt centralbankens navn], som opstår i medfør af indestående på deltagerens PM-konto, skal overføres til [indsæt centralbankens navn] til sikkerhed for enhver af [indsæt centralbankens navn]’s bestående og fremtidige fordringer på deltageren, der opstår på baggrund af [indsæt henvisning til det regelsæt, der gennemfører disse Vilkår]. En sådan sikkerhedsstillelse etableres alene ved den omstændighed, at midler er krediteret deltagerens PM-konto.]

1b.   [indsæt hvis anvendelig: [indsæt centralbankens navn] skal have (flydende) pant i deltagerens bestående eller fremtidige kreditsaldi på dennes PM-konti, og dermed sikkerhed for alle bestående og fremtidige fordringer, som måtte opstå som følge af retsforholdet mellem parterne.]

2.   [indsæt hvis anvendelig: [indsæt centralbankens navn] har den i stk. 1 nævnte ret, selvom dens fordringer kun er betingede eller endnu ikke forfaldne.]

3.   [indsæt hvis anvendelig: Deltageren, i sin egenskab af indehaver af en PM-konto, anerkender herved stiftelse af en panteret til fordel for [indsæt centralbankens navn], hos hvem denne konto er oprettet; denne anerkendelse udgør stiftelse af pant i aktiver til fordel for [indsæt centralbankens navn] i henhold til [indsæt relevant nationalitet (tillægsord)] lov. Ethvert beløb, der indbetales på den pantsatte PM-konto, pantsættes uigenkaldeligt alene i kraft af at blive indbetalt, uden nogen begrænsning, og tjener til sikkerhed for fuldstændig opfyldelse af de sikrede forpligtelser.]

4.   I tilfælde I tilfælde af:

a)

misligholdelse som angivet i artikel 34, stk. 1, eller

b)

anden misligholdelse eller en hændelse som angivet i artikel 34, stk. 2, som har medført ophør eller suspendering af en deltagers deltagelse i TARGET2-[indsæt centralbank/landereference],

uafhængig af påbegyndelse af nogen form for insolvensbehandling vedrørende en deltager, og uafhængig af nogen overdragelse, arrest eller udlæg eller nogen anden disposition over eller vedrørende deltagerens rettigheder, forfalder alle deltagerens forpligtelser automatisk og straks til øjeblikkelig betaling, uden varsel og uden betingelse om nogen forudgående godkendelse fra nogen myndighed. Derudover bliver de gensidige forpligtelser mellem deltageren og [indsæt centralbankens navn] automatisk modregnet i hinanden, og den part, der skylder det største beløb, betaler forskellen til den anden part.

5.   [indsæt centralbankens navn] giver straks deltageren meddelelse om en eventuel modregning i henhold til stk. 4, efter modregningen har fundet sted.

6.   [indsæt centralbankens navn] kan uden varsel debitere enhver deltagers PM-konto med et beløb, som deltageren skylder [indsæt centralbankens navn] i kraft af retsforholdet mellem deltageren og [indsæt centralbankens navn].

Artikel 37

Sikkerhed vedrørende midler på afviklingskonti

1.   [indsæt centralbankens navn] har sikkerhed [indsæt henvisning til en sikkerhedsstillelsesteknik herfor i det relevante retssystem] i saldoen på deltagerens afviklingskonto, som er åbnet til afvikling af betalingsordrer vedrørende et afviklingssystem i henhold til ordningerne mellem afviklingssystemet og dettes centralbank. Denne saldo skal sikre deltagerens forpligtelser i henhold til stk. 7 i forhold til [indsæt centralbankens navn] vedrørende en sådan afvikling.

2.   [indsæt centralbankens navn] spærrer saldoen på deltagerens afviklingskonto ved meddelelse fra afviklingssystemet (via en »start-of-cycle« meddelelse). En sådan spærring udløber ved meddelelse fra afviklingssystemet (via en »end-of-cycle« meddelelse).

3.   Ved bekræftelse af spærringen af saldoen på deltagerens afviklingskonto garanterer [indsæt centralbankens navn] afviklingssystemet betaling op til dette saldobeløb. Garantien er uigenkaldelig, ubetinget og betalbar på anfordring. Hvis [indsæt centralbankens navn] ikke er afviklingssystemets centralbank, anses [indsæt centralbankens navn] for instrueret om at stille ovennævnte garanti over for afviklingssystemets centralbank.

4.   Hvis der ikke foregår nogen insolvensbehandling i forbindelse med deltageren, skal de betalingsinstrukser, som er relateret til afviklingssystemet, til udligning af deltagerens afviklingsforpligtelse, afvikles uden træk på garantien og uden anvendelse af sikkerheden i saldoen på deltagerens afviklingskonto.

5.   I tilfælde af deltagerens insolvens skal den betalingsinstruks, som er relateret til afviklingssystemet, til udligning af deltagerens afviklingsforpligtelse, udgøre et påkrav om betaling under garantien; debitering af deltagerens afviklingskonto med beløbet for betalingsinstruksen (og kreditering af afviklingssystemets tekniske konto) skal derfor samtidig indebære [indsæt centralbankens navn]’s opfyldelse af garantiforpligtelsen og realisation af dennes sikkerhed i saldoen på deltagerens afviklingskonto.

6.   Garantien ophører ved meddelelse fra afviklingssystemet om, at afviklingen er gennemført (via en »end-of-cycle« meddelelse).

7.   Deltageren vil være forpligtet til at godtgøre [indsæt centralbankens navn] enhver betaling, som sidstnævnte har foretaget under en sådan garanti.

Artikel 38

Fortrolighed

1.   [indsæt centralbankens navn] skal behandle alle følsomme eller hemmelige oplysninger fortroligt, herunder når sådanne oplysninger angår betaling, tekniske eller organisatoriske oplysninger, som tilhører deltageren eller deltagerens kunder, medmindre deltageren eller dennes kunder skriftligt har givet tilladelse til videregivelse [indsæt følgende udtryk, hvis anvendeligt i henhold til national lovgivning: eller en sådan videregivelse er tilladt eller påkrævet i henhold til [indsæt tillægsord for nationalbetegnelse] lov].

2.   Som undtagelse til stk. 1 giver deltageren samtykke til, at [indsæt centralbankens navn] kan videregive betalings-, tekniske eller organisatoriske oplysninger om deltageren eller deltagerens kunder, der er erhvervet som led i drift af TARGET2-[indsæt centralbank/landereference], til andre centralbanker eller tredjeparter, som er involveret i drift af TARGET2-[indsæt centralbank/landereference], for så vidt dette er nødvendigt for, at TARGET2 kan fungere effektivt, samt til myndigheder i medlemsstaterne og Fællesskabet med ansvar for tilsyn og overvågning, for så vidt dette er nødvendigt for, at disse kan udføre deres offentlige opgaver, og under forudsætning af, at videregivelsen ikke er i strid med den anvendelige lovgivning. [indsæt centralbankens navn] er ikke ansvarlig for finansielle og kommercielle følger af en sådan videregivelse.

3.   Som undtagelse til stk. 1 og på betingelse af, at dette ikke gør det muligt, hverken direkte eller indirekte, at identificere deltageren eller deltagerens kunder, kan [indsæt centralbankens navn] anvende, videregive eller offentliggøre betalingsoplysninger vedrørende deltageren eller deltagerens kunder til statistiske, historiske, forskningsmæssige eller andre formål, i udøvelse af sine offentlige funktioner eller andre offentlige enheders udøvelse af deres funktioner, til hvem oplysningerne er videregivet.

4.   Oplysninger om drift af TARGET2-[indsæt centralbank/landereference], hvortil deltagerne har haft adgang, må kun anvendes til de formål, som er bestemt i disse Vilkår. Deltagerne skal behandle sådanne oplysninger fortroligt, medmindre [indsæt centralbankens navn] skriftligt har givet udtrykkeligt samtykke til videregivelse. Deltagere skal sikre, at tredjeparter, til hvem de udliciterer, uddelegerer eller giver opgaver i underentreprise, som har eller kan have indflydelse på opfyldelse af deres forpligtelser i henhold til disse Vilkår, er bundet af de i denne artikel indeholdte krav om fortrolighed.

5.   Til afvikling af betalingsordrer har [indsæt centralbankens navn] bemyndigelse til at behandle og overføre de nødvendige data til netværksleverandøren.

Artikel 39

Personbeskyttelse, forebyggelse af hvidvaskning og hermed forbundne forhold

1.   Deltagere anses for at være bekendt med og skal handle i overensstemmelse med alle forpligtelser, der påhviler dem i forbindelse med lovgivning om personbeskyttelse, forebyggelse af hvidvaskning og finansiering af terrorisme, i særdeleshed for så vidt angår gennemførelse af egnede foranstaltninger angående betalinger, som debiteres eller krediteres deres PM-konti. Inden deltagere indgår kontraktforhold med netværksleverandøren, skal de endvidere gøre sig bekendt med dennes politik for indhentning af data.

2.   Deltagere anses for at have givet [indsæt centralbankens navn] bemyndigelse til at indhente alle oplysninger vedrørende dem fra alle finansielle og tilsynsmæssige myndigheder eller erhvervsorganisationer, både indenlandske og udenlandske, hvis sådanne oplysninger er nødvendige for deltagerens deltagelse i TARGET2-[indsæt centralbank/landereference].

Artikel 40

Meddelelser

1.   Medmindre andet er bestemt i disse Vilkår, skal alle påkrævede eller tilladte meddelelser i henhold til disse Vilkår sendes ved anbefalet brev, pr. telefax eller på anden måde skriftligt eller ved bekræftet meddelelse gennem netværksleverandøren. Meddelelser til [indsæt centralbankens navn] sendes til lederen af [indsæt betalingssystemafdelingen eller den relevante centralbankenhed] i [indsæt centralbankens navn], [medtag den relevante adressat i centralbanken] eller til [indsæt centralbankens SWIFT-adresse]. Meddelelser til deltageren skal stiles til denne på den adresse, det faxnummer eller den SWIFT-adresse, som deltageren til enhver tid meddeler [indsæt centralbankens navn].

2.   Som bevis for, at en meddelelse er sendt, er det tilstrækkeligt at godtgøre, at den blev afleveret på den relevante adresse, eller at kuverten med meddelelsen var behørigt adresseret og afsendt.

3.   Alle meddelelser skal formuleres på [indsæt det relevante nationalsprog og/eller »engelsk«].

4.   Deltagere er bundet af alle [indsæt centralbankens navn]’s blanketter og dokumenter, som deltagerne har udfyldt og/eller underskrevet, herunder bl.a. blanketter vedrørende stamdata, som angivet i artikel 8, stk. 2, litra a), og oplysninger afgivet i medfør af artikel 11, stk. 5, som fremsendtes i overensstemmelse med stk. 1 og 2, og som [indsæt centralbankens navn] med rimelighed må antages at have modtaget fra deltagerne, deres ansatte eller befuldmægtigede.

Artikel 41

Kontraktforhold til netværksleverandør

1.   I disse Vilkår er netværksleverandøren SWIFT. Alle deltagere skal indgå en særskilt aftale med SWIFT vedrørende de tjenester, der skal leveres af SWIFT i forbindelse med benyttelse af TARGET2-[indsæt centralbank/landereference]. Retsforholdet mellem deltageren og SWIFT er alene reguleret af SWIFT’s forretningsbetingelser.

2.   Alle deltagere skal også deltage i TARGET2 CUG, som bestemt af de centralbanker som er SSP-leverandører i deres funktion som SWIFT's serviceadministratorer for SSP. En deltagers adgang til og udelukkelse fra TARGET2 CUG har virkning, når det er meddelt SWIFT af SWIFT's serviceadministrator.

3.   Deltagerne skal følge TARGET2 SWIFT Service Profile, som [indsæt centralbankens navn] har stillet til disposition.

4.   De tjenester, der leveres af SWIFT, udgør ikke en del af de tjenester, som TARGET2-[indsæt centralbank/landereference] skal levere med hensyn til TARGET2.

5.   [indsæt centralbankens navn] er ikke ansvarlig for handlinger, fejl eller undladelser begået af SWIFT (herunder dennes ledelse, medarbejdere og underleverandører) som leverandør af SWIFT's tjenester, eller for handlinger, fejl eller undladelser begået af netværksleverandører, som er valgt af deltagerne for at opnå adgang til SWIFT's netværk.

Artikel 42

Ændringsprocedure

[indsæt centralbankens navn] kan til enhver tid ensidigt ændre disse Vilkår, herunder tillæg hertil. Ændringer til disse Vilkår, herunder tillæg hertil, meddeles ved brug af [indsæt relevant kommunikationsmiddel]. Ændringer anses for at være accepteret, medmindre deltageren udtrykkeligt gør indsigelse herimod senest 14 dage efter at være blevet underrettet om ændringerne. Såfremt en deltager gør indsigelse mod ændringerne, er [indsæt centralbankens navn] berettiget til straks at bringe deltagerens deltagelse i TARGET2-[indsæt centralbank/landereference] til ophør og lukke alle deltagerens PM-konti.

Artikel 43

Tredjepartsrettigheder

1.   En deltager må ikke overdrage, pantsætte eller transportere nogen rettighed, interesse, forpligtelse, noget ansvar eller nogen fordring, som udspringer fra eller har forbindelse med disse Vilkår, til tredjepart uden [indsæt centralbankens navn]’s skriftlige samtykke.

2.   Disse Vilkår skaber ingen rettigheder for eller forpligtelser i forhold til andre end [indsæt centralbankens navn] og deltagere i TARGET2-[indsæt centralbank/landereference].

Artikel 44

Lovvalg, jurisdiktion og opfyldelsessted

1.   Det gensidige forhold mellem [indsæt centralbankens navn] og deltagerne i TARGET2-[indsæt centralbank/landereference] er undergivet [indsæt tillægsord som landebetegnelse] lov.

2.   Med forbehold for De Europæiske Fællesskabers Domstols kompetence har den kompetente domstol i [indsæt centralbankens hjemsted] enekompetence vedrørende enhver tvist, der udspringer af et spørgsmål angående forholdet nævnt i stk. 1.

3.   Opfyldelsesstedet i forbindelse med retsforholdet mellem [indsæt henvisning til centralbank] og deltagerne er [indsæt centralbankens hjemsted].

Artikel 45

Gyldighed af enkelte bestemmelser

Hvis en bestemmelse i disse Vilkår er eller bliver ugyldig, påvirker dette ikke gyldigheden af alle øvrige bestemmelser i Vilkårene.

Artikel 46

Ikrafttræden og retskraft

1.   Disse Vilkår træder i kraft [indsæt relevante dato].

2.   [indsæt hvis relevant i henhold til den relevante nationale lov: Ved deltagelse i TARGET2-[indsæt centralbank/landereference] tiltræder deltagere automatisk disse Vilkår indbyrdes og i forhold til [indsæt centralbankens navn].]


(1)  EUT 177 af 30.6.2006, s. 1.

(2)  EFT L 166 af 11.6.1998, s. 45.

(3)  Kommissionens forordning (EF) nr. 2238/2004 af 29. december 2004 om ændring af forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002, for så vidt angår IFRS 1, IAS nr. 1-10, 12-17, 19-24, 27-38, 40 og 41 samt SIC nr. 1-7, 11-14, 18-27, 30-33 (EUT L 394 af 31.12.2004, s. 1).

(4)  EUT L 145 af 30.4.2004, s. 1.

(5)  EUT L 332 af 31.12.1993, s. 1.

(6)  EFT L 275 af 27.10.2000, s. 39.

(7)  EFT L 318 af 27.11.1998, s. 1.

(8)  EUT L 250 af 2.10.2003, s. 10.

(9)  EFT L 43 af 14.2.1997, s. 25.

Tillæg I

TEKNISKE SPECIFIKATIONER FOR BEHANDLING AF BETALINGSORDRER

I tillæg til de Harmoniserede Vilkår gælder følgende regler for behandlingen af betalingsordrer:

1.   Tekniske krav for deltagelse i TARGET2-[indsæt centralbank/landereference] med hensyn til infrastruktur, netværk og formater

1)

TARGET2 anvender SWIFT-tjenester til udveksling af meddelelser. Hver deltager skal derfor have forbindelse til SWIFT's Secure IP Network. Hver deltagers PM-konto identificeres ved en otte- eller 11-cifret SWIFT BIC-kode. Endvidere skal hver deltager bestå en række test til efterprøvning af dennes tekniske og operationelle formåen for at få adgang som deltager i TARGET2-[indsæt centralbank/landereference].

2)

Til brug for afgivelse af betalingsordrer og udveksling af betalingsmeddelelser i PM-modulet (Payments Module) anvendes SWIFTNet FIN Y-copy service. Der oprettes en særlig SWIFT Closed User Group (CUG) til brug herfor. Betalingsordrer inden for en sådan TARGET2 CUG-gruppe adresseres direkte til modtagende TARGET2 deltager ved at anføre dennes BIC-kode i den øverste del af SWIFTNet FIN-meddelelsen.

3)

Til informations- og kontroltjenester kan følgende SWIFTNet tjenester anvendes:

a)

SWIFTNet InterAct

b)

SWIFTNet FileAct, og/eller

c)

SWIFTNet Browse.

4)

Sikkerheden i udveksling af meddelelser mellem deltagere hviler udelukkende på SWIFT’s Public Key Infrastructure (PKI) tjeneste. Information om PKI-tjenesten kan findes i den af SWIFT leverede dokumentation.

5)

Den »bilateral relationship management«-tjeneste, som leveres af SWIFT’s Relationship Management Application (RMA), må kun anvendes med SSP's centrale destinations og må ikke anvendes til betalingsmeddelelser mellem TARGET2-deltagere.

2.   Betalingsmeddelelsestyper

1)

Følgende SWIFTNet FIN/SWIFT-systemmeddelelsestyper behandles:

Meddelelsestype

Accept

Beskrivelse

MT 103

Obligatorisk

Brugerbetaling

MT 103+

Obligatorisk

Kundebetaling (Straight Through Processing)

MT 202

Obligatorisk

Bank til bank-betaling

MT 204

Valgfri

Betaling ved direkte debitering

MT 011

Valgfri

Leveringsmeddelelse

MT 012

Valgfri

Afsendermeddelelse

MT 019

Obligatorisk

Fejlmeddelelse

MT 900

Valgfri

Bekræftelse på debitering

MT 910

Valgfri

Bekræftelse på kreditering

MT 940/950

Valgfri

(Kunde-) kontoudtog

MT 011, MT 012 and MT 019 er SWIFT-systemmeddelelser.

2)

Når direkte deltagere bliver registreret i TARGET2-[indsæt centralbank/landereference], skal de meddele, hvilke valgfrie meddelelsestyper (optional message types) de vil anvende, bortset fra MT 011- and MT 012-meddelelser, hvor direkte deltagere til enhver tid skal beslutte, hvorvidt de ønsker at modtage disse med henblik på specifikke meddelelser.

3)

Deltagere skal opfylde kravene til SWIFT’s meddelelsesstruktur og feltspecifikationer, som defineret i SWIFT-dokumentationen og med de begrænsninger for TARGET2, som er beskrevet i kapitel 9.1.2.2 i User Detailed Functional Specifications (UDFS), Book 1.

4)

Indholdet af felter skal godkendes af TARGET2-[indsæt centralbank/landereference] i henhold til kravene i UDFS. Deltagere kan indbyrdes aftale særlige regler for indholdet af felter. TARGET2-[indsæt centralbank/landereference] foretager imidlertid ingen kontrol af, om deltagere opfylder sådanne regler.

3.   Dobbeltordrekontrol

1)

Alle betalingsordrer skal igennem en dobbeltordrekontrol, som har til formål at afvise betalingsordrer, som ved en fejl er afgivet mere end én gang.

2)

Følgende felter i SWIFT meddelelsestyperne kontrolleres:

Detaljer

Hvilken del af SWIFT-meddelelsen

Felt

Afsender

Basis Header

LT-adresse

Meddelelsestype

Application Header

Meddelelsestype

Modtager

Application Header

Bestemmelsesadresse

Transaktion Reference Nummer (TRN)

Tekst Blok

:20

Relateret Reference

Tekst Blok

:21

Valør Dato

Tekst Blok

:32

Beløb

Tekst Blok

:32

3)

Hvis felterne beskrevet i nr. 2) i forbindelse med en senere afgivet betalingsordre er identiske med felterne i en allerede accepteret betalingsordre, returneres den senere afgivne betalingsordre som uafviklet.

4.   Fejlkoder

Hvis en betalingsordre afvises, modtager den ordregivende deltager en fejlmeddelelse (MT 019), som angiver årsagen til returneringen ved anvendelse af fejlkoder. Fejlkoderne er defineret i kapitel 9.4.2 i UDFS.

5.   På forhånd fastsatte afviklingstidspunkter

1)

For betalingsordrer, som anvender Earliest Debit Time Indicator, anvendes kodeordet »/FROTIME/«.

2)

For betalingsordrer, som anvender Latest Debit Time Indicator, er der to mulige kodeord.

a)

Kodeordet »/REJTIME/«: Hvis betalingsordren ikke kan afvikles på det angivne debiteringstidspunkt, afvises betalingsordren.

b)

Kodeordet »/TILTIME/«: Hvis betalingsordren ikke kan afvikles på det angivne debiteringstidspunkt, afvises betalingsordren ikke, men opretholdes i den relevante kø.

I begge tilfælde bliver en meddelelse automatisk sendt via ICM-modulet, hvis en betalingsordre med Latest Debit Time Indicator ikke er afviklet 15 minutter forud for det deri angivne tidspunkt.

3)

Hvis kodeordet »/CLSTIME/« er anvendt, behandles betalingen på samme måde som en betalingsordre, nævnt i stk. 2, litra b).

6.   Afvikling af betalingsordrer i entry disposition

1)

Der gennemføres modregningskontrol, og — hvis relevant — udvidet modregningskontrol (begge udtryk som defineret i nr. 2) og 3)) af betalingsordrer, som er indført i entry disposition, for at sikre en hurtig og likviditetsbesparende bruttoafvikling af betalingsordrer.

2)

En modregningskontrol skal fastslå, hvorvidt betalingsmodtagerens betalingsordrer, som er forrest i den meget hastende kø eller, hvis ikke relevant, i den hastende kø, er til rådighed til modregning i betalerens betalingsordre (herefter: »modregnende betalingsordrer«). Hvis en modregnende betalingsordre ikke giver tilstrækkelige midler til den pågældende betalers betalingsordre i entry disposition, afgøres det, om der er tilstrækkelig likviditet til rådighed på betalerens PM-konto.

3)

Hvis modregningskontrollen ikke lykkes, kan [indsæt centralbankens navn] anvende den udvidede modregningskontrol. Ved en udvidet modregningskontrol fastslås det, hvorvidt der er modregnende betalingsordrer til rådighed i nogen af betalingsmodtagerens køer, uden hensyn til hvornår de kom i køen. Hvis der i betalingsmodtagerens kø er betalingsordrer med højere prioritet, som er adresseret til andre TARGET2 deltagere, kan FIFU-princippet dog kun fraviges, såfremt afvikling af en sådan modregnende betalingsordre vil medføre en likviditetsforøgelse for betalingsmodtageren.

7.   Afvikling af betalingsordrer i køen

1)

Behandlingen af betalingsordrer i kø afhænger af den prioritetskategori, som den ordregivende deltager har angivet.

2)

Betalingsordrer i den meget hastende og i den hastende kø afvikles ved anvendelse af modregningskontrollen beskrevet i punkt 6, idet der begyndes med betalingsordren forrest i køen i de tilfælde, hvor der sker en forøgelse af likviditeten, eller hvor der foretages indgriben i køen (ændring af placering i køen, afviklingstidspunkt eller -prioritet, eller tilbagekaldelse af betalingsordren).

3)

Betalingsordrer i den normale kø afvikles løbende, herunder alle meget hastende og hastende betalingsordrer, som endnu ikke er afviklet. Der anvendes forskellige optimeringsmekanismer (algoritmer). Hvis en algoritme lykkes, bliver de omfattede betalingsordrer afviklet; hvis en algoritme ikke lykkes, forbliver de omfattede betalingsordrer i køen. Der anvendes tre algoritmer (1 til 3) til modregning af betalingsstrømme. Afviklingsprocedure 5 (som denne er defineret i kapitel 2.8.1 i UDFS) kan — ved brug af algoritme 4 — anvendes til afvikling af afviklingssystemers betalingsordrer. For at optimere afviklingen af meget hastende transaktioner i afviklingssystemer på deltagernes afviklingskonti, anvendes en særlig algoritme (algoritme 5).

a)

I algoritme 1 (all-or-nothing) skal [indsæt centralbankens navn] såvel for alle modpartsforhold, for hvilke der er fastsat bilateral limit, som for summen af modpartsforhold, for hvilke der er fastsat multilateral limit:

i)

beregne den samlede likviditetsposition for hver TARGET2 deltagers PM-konto ved at fastslå, hvorvidt den samlede sum af alle udgående og indgående betalingsordrer, som venter i køen, er negativ eller positiv, samt — såfremt den er negativ — kontrollere, om den overstiger den pågældende deltagers disponible likviditet (den samlede likviditet skal udgøre den »totale likviditetposition«), og

ii)

kontrollere, om limits og reserveringer, som er fastsat af hver TARGET2 deltager i relation til hver relevant PM-konto, overholdes.

Hvis resultatet af disse beregninger og kontroller er positivt for hver relevant PM-konto, skal [indsæt centralbankens navn] og andre centralbanker, som er involveret, afvikle alle betalinger samtidigt på de pågældende TARGET2 deltageres PM-konti.

b)

Under algoritme 2 (partial) skal [indsæt centralbankens navn]:

i)

beregne og kontrollere likviditetspositioner, limits og reservationer for hver relevant PM-konto, som under algoritme 1, og

ii)

hvis den samlede likviditetsposition på én eller flere relevante PM-konti er negativ, udtage enkelte betalingsordrer, indtil den samlede likviditetsposition på hver relevant PM-konto er positiv.

Derefter skal [indsæt centralbankens navn] og de andre involverede centralbanker, i det omfang der er tilstrækkelige midler, afvikle alle tilbageværende betalinger (bortset fra de udtagne betalingsordrer) samtidigt på de pågældende TARGET2 deltageres PM-konti.

Ved udtagelse af betalingsordrer begynder [indsæt centralbankens navn] med den TARGET2 deltagers PM-konto, som har den største negative likviditetsposition, og med den betalingsordre bagest i køen, som har lavest prioritet. Algoritmen løber kun i kort tid, som nærmere fastsat efter [indsæt centralbankens navn]’s skøn.

c)

Under algoritme 3 (multiple) skal [indsæt centralbankens navn]:

i)

sammenligne TARGET2 deltageres PM-konti parvis for at fastslå, hvorvidt betalingsordrer i kø kan afvikles inden for den likviditet, som er til rådighed for de pågældende to TARGET2 deltageres PM-konti, og inden for de fastsatte limits, (idet der begyndes med det PM-konti-par med den mindste forskel mellem betalingsordrer, som er adresseret til hinanden), og de(n) centralbank(er), som er involveret, bogfører disse betalinger samtidigt hos de to TARGET2 deltageres PM-konti, og

ii)

såfremt der for et PM-konti-par, som beskrevet under nr. i), ikke er tilstrækkelig likviditet til at finansiere den bilaterale position, udtage enkelte betalingsordrer, indtil der er tilstrækkelig likviditet. I dette tilfælde afvikler de(n) centralbank(er), som er involveret, de tilbageværende betalinger (bortset fra de udtagne) samtidigt på de to TARGET2 deltageres PM-konti.

Efter gennemførelse af de kontroller, som er nævnt i nr. i) og ii), kontrollerer [indsæt centralbankens navn] de multilaterale afviklingspositioner (mellem en deltagers PM-konto og andre TARGET2 deltageres PM-konti, for hvilke der er sat multilaterale limits). Til brug herfor finder proceduren beskrevet i nr. i) og ii) tilsvarende anvendelse.

d)

Under algoritme 4 (partial plus ancillary system settlement) følger [indsæt centralbankens navn] samme procedure som for algoritme 2, men uden at udtage betalingsordrer, der relaterer sig til afvikling i et afviklingssystem (idet disse afvikles samtidigt og multilateralt).

e)

Under algoritme 5 (ancillary system settlement via sub-accounts) følger [indsæt centralbankens navn] samme procedure som for algoritme 1 med den ændring, at [indsæt centralbankens navn] starter algoritme 5 via Ancillary System Interface (ASI) og kun kontrollerer, hvorvidt der er tilstrækkelige midler til rådighed på deltagernes afviklingskonti. Der tages endvidere ikke hensyn til nogen limit og nogen reserveringer. Algoritme 5 løber også under natafvikling.

4)

Betalingsordrer, som er indført i entry disposition efter påbegyndelse af en af algoritmerne 1-4, kan dog afvikles straks i entry disposition, hvis positionerne og limits for de pågældende TARGET2 deltageres PM-konti er forenelige både med afvikling af disse betalingsordrer og med afvikling af betalingsordrer i den løbende optimeringsprocedure. To algoritmer må dog ikke løbe samtidig.

5)

I dagfasen løber algoritmerne sekventielt. Så længe der ikke er en udestående samtidig multilateral afvikling i et afviklingssystem, er rækkefølgen følgende:

a)

algoritme 1

b)

hvis algoritme 1 ikke lykkes, så algoritme 2

c)

hvis algoritme 2 ikke lykkes, så algoritme 3, eller hvis algoritme 2 lykkes, gentagelse af algoritme 1.

Når der udestår en samtidig multilateral afvikling (procedure 5) i et afviklingssystem, skal algoritme 4 løbe.

6)

Algoritmerne skal løbe fleksibelt ved på forhånd at fastsætte en forsinkelse mellem anvendelsen af forskellige algoritmer, for derved at sikre et minimumsinterval mellem gennemførelse af to algoritmer. Tidssekvensen kontrolleres automatisk. Der skal være mulighed for manuel indgriben.

7)

Når en betalingsordre er indeholdt i en løbende algoritme, må den ikke ændres (ændring af placering i en kø) eller tilbagekaldes. Anmodninger om ændring eller tilbagekaldelse af en betalingsordre placeres i kø, indtil algoritmen er færdig. Hvis den pågældende betalingsordre afvikles som led i den løbende algoritme, afvises en anmodning om ændring eller tilbagekaldelse. Hvis betalingsordren ikke bliver afviklet, bliver deltagerens anmodning straks taget i betragtning.

8.   Anvendelse af informations- og kontrolmodulet ICM

1)

ICM-modulet kan anvendes til at erhverve information og styre likviditet. SWIFT’s Secure IP Network (SIPN) er det underliggende tekniske kommunikationsnet for udveksling af information og gennemførelse af kontrolforanstaltninger.

2)

Bortset fra betalingsordrer, som er afgivet på forhånd, og stamdatainformation, er det kun data i forbindelse med den aktuelle bankdag, der er tilgængelige via ICM-modulet. Der tilbydes kun skærme på engelsk.

3)

Information leveres i »pull« modus, dvs. at hver deltager skal anmode om at få leveret information.

4)

Følgende modi er til rådighed til brug af ICM modus:

a)

applikation til applikation-modus (A2A)

I A2A overføres meddelelser mellem PM-modulet og deltagerens interne applikation. Deltageren skal derfor sikre, at en hensigtsmæssig applikation er tilgængelig til udveksling af XML-meddelelser (anmodninger og svar) med ICM-modulet via en standardiseret grænseflade. Yderligere information findes i ICM Brugerhåndbog og i Bog 4 i UDFS.

b)

bruger til applikation-modus (U2A)

U2A muliggør direkte kommunikation mellem en deltager og ICM-modulet. Informationen vises i en browser, som kører på et PC-system (SWIFT Alliance WebStation). For at få adgang til U2A gennem SWIFT Alliance WebStation skal IT-infrastrukturen være i stand til at understøtte cookies og JavaScript. ICM Brugerhåndbogen indeholder yderligere detaljer.

5)

Hver deltager skal mindst have én SWIFT Alliance WebStation for at få adgang til ICM-modulet via U2A.

6)

Der gives adgangsrettigheder til ICM-modulet ved brug af SWIFT's »Role Based Access Control«. SWIFT's »Non Repudiation of Emission« (NRE) tjeneste, som kan anvendes af deltagere, giver modtageren af en XML-meddelelse mulighed for at bevise, at en sådan meddelelse ikke er blevet ændret.

7)

Hvis en deltager har tekniske problemer og ikke kan afgive betalingsordrer, kan deltageren generere præformaterede backup engangsbeløb og nødsituationsbetalinger ved brug af ICM-modulet. [indsæt centralbankens navn] skal åbne en sådan funktionalitet på anmodning af deltageren.

8)

Deltagere kan også anvende ICM-modulet til at overføre likviditet:

a)

[indsæt hvis relevant] fra deres PM-konto til deres konto uden for PM-modulet

b)

mellem PM-kontoen og deltagerens afviklingskonti, og

c)

fra PM-kontoen til skyggekontoen, som administreres af afviklingssystemet.

9.   UDFS- og ICM Brugerhåndbogen

Yderligere oplysninger og eksempler, som forklarer ovennævnte regler, findes i den til enhver tid gældende UDFS- og ICM Brugerhåndbog, der er offentliggjort på engelsk på [indsæt centralbankens navn]'s og ECB's websted.

Tillæg II

TARGET2-KOMPENSATIONSORDNING

1.   Generelle principper

a)

Hvis der forekommer teknisk funktionssvigt i TARGET2, kan direkte deltagere indgive anmodning om kompensation i overensstemmelse med TARGET2-kompensationsordningen, som er indeholdt i dette tillæg.

b)

Medmindre ECB’s Styrelsesråd bestemmer andet, finder TARGET2-kompensationsordningen ikke anvendelse, hvis det tekniske funktionssvigt i TARGET2 skyldes udefrakommende begivenheder, der ligger uden for den pågældende centralbanks rimelige kontrol, eller er forårsaget af handlinger eller undladelser fra tredjeparter.

c)

Kompensation i henhold til TARGET2-kompensationsordningen er den eneste kompensationsprocedure, der tilbydes i tilfælde af teknisk funktionssvigt i TARGET2. Deltagere kan dog anvende andre retlige midler til at fremsætte erstatningskrav for tab. Hvis en deltager accepterer et kompensationstilbud i henhold til TARGET2-kompensationsordningen, udgør dette en uigenkaldelig aftale om, at deltageren dermed frafalder alle krav relateret til de betalingsordrer, som er genstand for deltagerens accept af kompensation (herunder krav om erstatning for følgeskader), som vedkommende ville kunne fremsætte over for nogen centralbank, og at deltagerens modtagelse af den modsvarende kompensationsudbetaling er til fuld og endelig afgørelse af alle sådanne krav. Deltageren skal, op til det beløb, der er modtaget i henhold til TARGET2-kompensationsordningen, skadesløsholde de berørte centralbanker for ethvert yderligere krav, som rejses af andre deltagere eller en tredjepart i forbindelse med den pågældende betalingsordre eller betaling.

d)

Afgivelse af et kompensationstilbud udgør ikke en indrømmelse af erstatningsansvar fra [indsæt centralbankens navn]’s eller fra nogen anden centralbanks side, for så vidt angår et teknisk funktionssvigt i TARGET2.

2.   Betingelser for kompensationstilbud

a)

En betaler kan også fremsætte krav om et administrationsgebyr og en rentekompensation, såfremt et teknisk funktionssvigt i TARGET2 har været årsag til:

i)

at en betalingsordre ikke blev afviklet den bankdag, hvor den blev accepteret, eller

ii)

i løbet af overgangsperioden, at en betaler kan godtgøre, at vedkommende havde til hensigt at afgive en betalingsordre i TARGET2-[indsæt centralbank/landereference], men ikke var i stand hertil på grund af stop sending-status i et nationalt RTGS-system, som endnu ikke var overgået til TARGET2.

b)

En betalingsmodtager kan fremsætte krav om et administrationsgebyr, hvis vedkommende pga. et teknisk funktionssvigt i TARGET2 ikke modtog en betaling, som denne forventede at modtage en bestemt bankdag. En betalingsmodtager kan også fremsætte krav om rentekompensation, hvis en eller flere af følgende betingelser er opfyldt:

i)

for så vidt angår en deltager med adgang til den marginale udlånsfacilitet: pga. et teknisk funktionssvigt i TARGET2 måtte en betalingsmodtager gøre brug af den marginale udlånsfacilitet, og/eller

ii)

for så vidt angår alle deltagere: det var teknisk umuligt at få adgang til pengemarkedet, eller en sådan refinansiering var umulig af andre, objektivt rimelige grunde.

3.   Beregning af kompensation

a)

Vedrørende kompensationstilbud til en betaler gælder følgende:

i)

Administrationsgebyret er 50 EUR for den første uafviklede betalingsordre, 25 EUR for hver af de fire næste sådanne betalingsordrer og 12,50 EUR for hver af de følgende sådanne betalingsordrer. Administrationsgebyret beregnes separat i relation til hver betalingsmodtager.

ii)

Rentekompensation fastlægges ved anvendelse af en referencerente, som fastsættes fra dag til dag. Denne referencerente skal være den laveste af EONIA-renten (euro overnight index average) og den marginale udlånsrente. Referencerenten anvendes på det beløb af betalingsordren, som på grund af det tekniske funktionssvigt i TARGET2 ikke er blevet afviklet, for hver dag i perioden fra datoen for den faktiske afgivelse eller — for så vidt angår betalingsordrer angivet i punkt. 2, litra a), nr. ii) — den tilsigtede afgivelse af betalingsordren indtil den dato, hvor betalingsordren blev eller kunne være blevet afviklet. Indtægter, som fremkommer ved at placere midler fra uafviklede betalingsordrer på indlån i Eurosystemet, skal fratrækkes et eventuelt kompensationsbeløb, og

iii)

ingen rentekompensation skal betales, hvis og i det omfang midler fra uafviklede betalingsordrer blev placeret i markedet eller anvendt til at opfylde reservekravene.

b)

Vedrørende kompensationstilbud til en betalingsmodtager gælder følgende:

i)

Administrationsgebyret er 50 EUR for den første uafviklede betalingsordre, 25 EUR for hver af de fire næste sådanne betalingsordrer og 12,50 EUR for hver af de følgende sådanne betalingsordrer. Administrationsgebyret beregnes separat i relation til hver betaler.

ii)

Den metode, som er angivet i litra a), nr. ii), for beregning af rentekompensation, finder anvendelse, bortset fra at rentekompensationen skal betales som den rente, der er lig med forskellen mellem den marginale udlånsrente og referencerenten, og skal beregnes af beløbet, der er anvendt af den marginale udlånsfacilitet som følge af det tekniske funktionssvigt i TARGET2.

4.   Proceduremæssige regler

a)

En anmodning om kompensation skal indgives på det anmodningsskema, som findes på [indsæt centralbankens navn]'s websted på engelsk (se [indsæt henvisning til centralbankens websted]). Betalere skal indgive et særskilt anmodningsskema for hver betalingsmodtager, og betalingsmodtagere skal indgive et særskilt anmodningsskema for hver betaler. Der skal afgives tilstrækkelige yderligere oplysninger og dokumenter til at støtte for de oplysninger, som er anført på skemaet. Der kan kun indgives en anmodning vedrørende en bestemt betaling eller betalingsordre.

b)

Deltagere skal indgive anmodningsskema(er) til [indsæt centralbankens navn] senest fire uger efter et teknisk funktionssvigt i TARGET2. Yderligere oplysninger og dokumentation, som [indsæt centralbankens navn] måtte udbede sig, skal indsendes inden for en frist på to uger.

c)

[indsæt centralbankens navn] vurderer anmodningerne og fremsender dem til ECB. Medmindre ECB’s Styrelsesråd har bestemt andet og meddelt deltagerne dette, bedømmes alle modtagne anmodninger om kompensationstilbud senest fjorten uger efter indtræden af det tekniske funktionssvigt i TARGET2.

d)

[indsæt centralbankens navn] meddeler de relevante deltagere resultatet af bedømmelsen anført under litra c). Såfremt bedømmelsen medfører et tilbud om kompensation, skal de pågældende deltagere inden fire uger efter fremsættelsen af dette tilbud enten acceptere tilbuddet eller afvise det, for så vidt angår hver enkelt betaling eller betalingsordre, som er omfattet af hver enkelt anmodning, ved underskrivelse af et standardacceptbrev (som er tilgængeligt på [indsæt centralbankens navn]’s websted (se [indsæt henvisning til centralbankens websted])). Hvis [indsæt centralbankens navn] ikke har modtaget et sådant acceptbrev inden fire uger, anses de pågældende deltagere for at have afvist tilbudet om kompensation.

e)

[indsæt centralbankens navn] skal udbetale kompensationsbetalinger efter modtagelse af deltagerens accept af kompensationstilbuddet. Der betales ikke renter af kompensationsbetaling.

Tillæg III

STANDARD FOR AFGIVELSE AF RESPONSA (LEGAL OPINIONS)

Standard for afgivelse af responsa vedrørende retsevne for deltagere i TARGET2

[indsæt centralbankens navn]

[adresse]

Deltagelse i [systemets navn]

[sted], [dato]

(til)

Vi er blevet anmodet om at afgive denne udtalelse som [intern eller ekstern] juridisk rådgiver for [angiv deltagerens navn eller deltagerens filial] vedrørende spørgsmål i relation til lovgivningen i [jurisdiktion hvor deltageren har hjemsted — herefter »jurisdiktion«] i forbindelse med [indsæt deltagerens navn] (herefter »deltageren«)s deltagelse i [navn på TARGET2 delsystemet] (herefter »Systemet«).

Denne udtalelse er begrænset til lovgivningen i [jurisdiktion], som denne er gældende på datoen for udtalelsen. Vi har ikke foretaget undersøgelse af lovgivningen i nogen anden jurisdiktion som grundlag for denne udtalelse, og udtalelsen indeholder ingen eksplicit eller implicit vurdering heraf. Alle erklæringer og udtalelser, som er fremsat nedenfor, gælder med samme nøjagtighed og gyldighed efter lovgivningen i [jurisdiktion], uanset om deltageren handler gennem sit hovedkontor eller en eller flere filialer, som er etableret inden for eller uden for [jurisdiktion], for så vidt angår afgivelse af betalingsordrer eller modtagelse af betalinger.

I.   GENNEMGÅEDE DOKUMENTER

Til brug for denne udtalelse har vi gennemgået:

1)

en bekræftet genpart af [angiv de(t) relevante stiftelsesdokument(er)] for deltageren, som er gældende på datoen for deres udstedelse

2)

[hvis relevant] en udskrift fra [angiv det relevante selskabsregister] og [hvis relevant] [register over kreditinstitutter eller tilsvarende register]

3)

[i den udstrækning, det er relevant] genpart af deltagerens tilladelse eller anden dokumentation for godkendelse til at yde bank-, investerings-, betalings- eller andre finansielle tjenester i [jurisdiktion]

4)

[hvis relevant] en genpart af en af deltagerens bestyrelse eller det relevante besluttende organ truffet beslutning af [indsæt dato], der dokumenterer deltagerens aftale om at overholde Systemdokumentationen, som defineret nedenfor, og

5)

[angiv fuldmagt og andre dokumenter, som indeholder eller dokumenterer den påkrævede tegningsret for den eller de personer, som underskriver den relevante Systemdokumentation (som defineret nedenfor) på vegne af deltageren]

og alle øvrige dokumenter, som vedrører deltagerens stiftelse, kompetence og tilladelser, som er nødvendige eller relevante for afgivelse af denne udtalelse (herefter »Deltagerdokumenterne«).

Til brug for denne udtalelse har vi desuden gennemgået:

1)

[indsæt henvisning til det regelsæt, som gennemfører de Harmoniserede Vilkår for deltagelse i TARGET2] for Systemet, dateret [indsæt dato] (herefter »Reglerne«), og

2)

[…].

Reglerne og […] betegnes herefter som »Systemdokumentationen« (og sammen med Deltagerdokumenterne som »Dokumentationen«).

II.   ANTAGELSER

I denne udtalelse har vi for så vidt angår Dokumentationen lagt til grund at:

1)

Systemdokumentationen, som vi har modtaget, er originaleksemplarer eller tro kopier.

2)

Vilkårene i Systemdokumentationen og de rettigheder og forpligtelser, som den medfører, er gyldige og retligt bindende i henhold til lovgivningen i [indsæt henvisning til Systemets medlemsstat], som den angiver at være undergivet, og valget af [indsæt henvisning til Systemets medlemsstat] lov som gældende for Systemdokumentationen anerkendes af lovgivningen i [indsæt henvisning til Systemets medlemsstat].

3)

Deltagerdokumentationen er inden for de relevante parters kompetence og beføjelser og er gyldigt godkendt og vedtaget og, hvor nødvendigt, gennemført af de relevante parter, og

4)

Deltagerdokumenterne er bindende for de angivne parter, som de er adresseret til, og vilkårene heri er ikke misligholdt.

III.   UDTALELSE OM DELTAGEREN

A.

Deltageren er et selskab, som er behørigt stiftet og registreret eller på anden måde behørigt oprettet eller etableret i henhold til lovgivningen i [jurisdiktion].

B.

Deltageren har den fornødne selskabsretlige kompetence til at udøve rettighederne og opfylde forpligtelserne i henhold til Systemdokumentationen, som deltageren er bundet af.

C.

Deltagerens udøvelse af rettighederne og opfyldelse af forpligtelserne i henhold til Systemdokumentationen, som deltageren er bundet af, vil på ingen måde være i modstrid med nogen lovbestemmelse i [jurisdiktion], som finder anvendelse på deltageren og Deltagerdokumentationen.

D.

Der kræves ingen yderligere autorisation, godkendelse, tilladelse, registrering, notarial bekræftelse eller anden certificering af deltageren fra eller hos domstolene eller administrative, retlige eller offentlige myndigheder, som har kompetence i [jurisdiktion] i forbindelse med vedtagelsen, gyldigheden eller håndhævelsen af nogen del af Systemdokumentationen eller gennemførelsen og udøvelsen af rettigheder og opfyldelsen af forpligtelser i medfør heraf.

E.

Deltageren har foretaget enhver påkrævet corporate action og andre fornødne skridt i henhold til lovgivningen i [jurisdiktion], med henblik på at sikre, at deltagerens forpligtelser efter Systemdokumentationen er lovlige, gyldige og bindende.

Denne udtalelse er afgivet på den angivne dato og er udelukkende rettet til [indsæt centralbankens navn] og [deltageren]. Ingen andre kan støtte ret sig på denne udtalelse, og indholdet af denne udtalelse må ikke videregives til andre end dens tilsigtede modtagere samt disses juridiske rådgivere uden vores forudgående skriftlige tilladelse, bortset fra Den Europæiske Centralbank og de nationale centralbanker i Eurosystemet af centralbanker [og [den nationale centralbank/relevante administrative myndighed] i [jurisdiktion]].

Med venlig hilsen

[underskrift]

Standard for afgivelse af responsa vedrørende lovgivning gældende for ikke-EØS deltagere i TARGET2

[indsæt centralbankens navn]

[adresse]

[systemets navn]

[sted], [dato]

(til)

Vi er blevet anmodet om at afgive denne udtalelse som [ekstern] juridisk rådgiver for [angiv deltagerens navn eller deltagerens filial](herefter »deltageren«) vedrørende spørgsmål, som opstår i henhold til lovgivningen i [jurisdiktion, hvor deltageren er etableret — herefter »jurisdiktion«] i forbindelse med [indsæt deltagerens navn]’s deltagelse i et system, som er et TARGET2 delsystem (herefter »Systemet«). Henvisninger heri til lovgivningen i [jurisdiktion] omfatter alle gældende lovbestemmelser og administrative bestemmelser i [jurisdiktion]. Vi afgiver en udtalelse heri i henhold til lovgivningen i [jurisdiktion] med særlig henblik på deltageren, som er etableret uden for [indsæt Systemets medlemsstat] for så vidt angår rettigheder og forpligtelser, der følger af deltagelse i Systemet, som angivet i Systemdokumentationen defineret nedenfor.

Denne udtalelse er begrænset til lovgivningen i [jurisdiktion], som denne er gældende på datoen for udtalelsen. Vi har ikke foretaget undersøgelse af lovgivningen i nogen anden jurisdiktion som grundlag for denne udtalelse, og udtalelsen indeholder ingen eksplicit eller implicit vurdering heraf. Vi har lagt til grund, at der ikke er noget forhold efter lovgivningen i en anden jurisdiktion, som har indvirkning på denne udtalelse.

1.   GENNEMGÅEDE DOKUMENTER

Til brug for denne udtalelse har vi gennemgået de nedenfor angivne dokumenter og øvrige dokumenter, som vi har anset for nødvendige eller relevante herfor:

1)

[indsæt henvisning til det regelsæt, som gennemfører de Harmoniserede Vilkår for deltagelse i TARGET2] for Systemet, dateret [indsæt dato] (herefter »Reglerne«), og

2)

alle andre dokumenter, som regulerer Systemet og/eller forholdet mellem deltageren og andre deltagere i Systemet samt mellem deltagerne i Systemet og [indsæt centralbankens navn].

Reglerne og […] benævnes herefter »Systemdokumentationen«.

2.   ANTAGELSER

I denne udtalelse har vi for så vidt angår Systemdokumentationen lagt til grund at:

1)

Systemdokumentationen ligger inden for de relevante parters kompetence og beføjelser og er gyldigt godkendt og vedtaget og opfyldt og hvor nødvendigt gennemført af de relevante parter.

2)

Vilkårene i Systemdokumentationen og de rettigheder og forpligtelser, som den medfører, er gyldige og retligt bindende i henhold til lovgivningen i [indsæt henvisning til Systemets medlemsstat], som den angiver at være undergivet, og valget af [indsæt henvisning til Systemets medlemsstat] lov som gældende for Systemdokumentationen anerkendes af lovgivningen i [indsæt henvisning til Systemets medlemsstat].

3)

Deltagerne i Systemet, hvorigennem betalingsordrer sendes, og betalinger modtages, eller alle rettigheder erhverves, og alle forpligtelser opfyldes, i henhold til Systemdokumentationen, har tilladelse til at levere betalingsoverførselstjenester i alle relevante jurisdiktioner, og

4)

de dokumenter, som vi har modtaget i genpart eller som eksempler er i overensstemmelse med originalerne.

3.   UDTALELSE

På grundlag af og med forbehold af det foran anførte og med de forbehold, som er anført nedenfor, er det vores vurdering at:

3.1.   Landespecifikke retlige forhold [for så vidt det er relevant]

Følgende forhold ved lovgivningen i [jurisdiktion] er i overensstemmelse med og på intet punkt uforenelige med deltagerens forpligtelser i medfør af Systemdokumentationen: [fortegnelse over landespecifikke retlige forhold].

3.2.   Generelle forhold vedrørende insolvens

3.2.a.   Former for insolvensbehandling

Den eneste form for insolvensbehandling (herunder akkord- og gældssanering) — som i denne udtalelse omfatter alle foranstaltninger vedrørende deltagerens aktiver eller enhver filial, som denne måtte have i [jurisdiktion] — deltageren kan blive undergivet i [jurisdiktion], er følgende: [opregn foranstaltninger på originalsproget og i engelsk oversættelse] (tilsammen benævnt »insolvensbehandling«).

Ud over insolvensbehandling kan deltageren, enhver af dennes aktiver eller en eventuel filial, som denne måtte have i [jurisdiktion], blive undergivet [opregn alle relevante former for moratorium, bobehandling eller andre foranstaltninger, der medfører, at betalinger til og/eller fra deltageren kan blive suspenderet, eller at begrænsninger med hensyn til sådanne betalinger kan blive gjort gældende eller tilsvarende foranstaltninger, på originalsprog og i engelsk oversættelse] (tilsammen benævnt »foranstaltninger begrundet i insolvens«).

3.2.b.   Traktater om insolvens

[jurisdiktion] eller visse dele af [jurisdiktion], som anført, er deltager i følgende traktater om insolvensbehandling: [angiv, hvis anvendelig, hvilke traktater, der har eller kan have betydning for denne udtalelse].

3.3.   Håndhævelse af Systemdokumentationen

Med forbehold af nedenstående punkter er alle bestemmelser i Systemdokumentationen bindende og har retsvirkning i overensstemmelse med deres vilkår i henhold til lovgivningen i [jurisdiktion], især i tilfælde, hvor deltageren tages under insolvensbehandling eller undergives andre foranstaltninger begrundet i deltagerens insolvens.

Det er særligt vores vurdering, at:

3.3.a.   Behandling af betalingsordrer

Bestemmelserne om behandling af betalingsordrer [opregning af afsnit] i Reglerne er gyldige og har retsvirkning. Særligt er alle betalingsordrer, som behandles i henhold til disse afsnit, gyldige og bindende og har retsvirkning i medfør af lovgivningen i [jurisdiktion]. Bestemmelsen i Reglerne, som angiver det nøjagtige tidspunkt, på hvilket betalingsordrer afgivet af deltageren til Systemet får retsvirkning og bliver uigenkaldelige [tilføj afsnit i Reglerne], er gyldige, bindende og retskraftige i medfør af lovgivningen i [jurisdiktion].

3.3.b.   [indsæt centralbankens navn]'s kompetence til at udføre sine funktioner

Indledning af insolvensbehandling eller andre foranstaltninger i forhold til deltageren har ikke indvirkning på [indsæt centralbankens navn]’s kompetence og beføjelser i henhold til Systemdokumentationen. [angiv for så vidt det er relevant: Samme vurdering gælder også med hensyn til enhver anden enhed, som leverer tjenester til deltageren direkte, som er nødvendige for deltagelse i Systemet (fx netværksleverandør)].

3.3.c.   Misligholdelsesbeføjelser

Hvor de finder anvendelse på deltageren, er bestemmelserne indeholdt i [opregning af pågældende afsnit] i Reglerne vedrørende fremskyndet opfyldelse af forpligtelser, som endnu ikke er forfaldet, krav om brug af deltagerens indskud til modregning, tvangsfuldbyrdelse af pant, suspendering og ophævelse af deltagelse, krav om morarente og ophævelse af aftaler og transaktioner ([indsæt andre relevante vilkår i Reglerne eller i Systemdokumentationen]) gyldige og har retsvirkning i medfør af lovgivningen i [jurisdiktion].

3.3.d.   Suspendering og ophævelse

Hvor de finder anvendelse på deltageren, er bestemmelserne indeholdt i [opregning af afsnit] i Reglerne (vedrørende suspendering og ophævelse af deltagerens deltagelse i Systemet ved indledning af insolvensbehandling og andre foranstaltninger eller andre tilfælde af misligholdelse, som angivet i Systemdokumentationen, eller såfremt deltageren udgør nogen form for systemisk risiko eller har alvorlige driftsproblemer) gyldige og har retsvirkning i henhold til lovgivningen i [jurisdiktion].

3.3.e.   Sanktionsordning

Hvor de finder anvendelse på deltageren, er bestemmelserne indeholdt i [opregning af pågældende afsnit] i Reglerne vedrørende sanktioner over for en deltager, som ikke er i stand til at tilbagebetale intradag- eller dag til dag-kredit rettidigt, anvendelige, gyldige og retskraftige i medfør af lovgivningen i [jurisdiktion].

3.3.f.   Overførsel af rettigheder og forpligtelser

Deltageren kan ikke overføre, ændre sine rettigheder og forpligtelser eller på anden måde overdrage disse til tredjemand uden forudgående skriftligt samtykke fra [indsæt centralbankens navn].

3.3.g.   Lovvalg og jurisdiktion

Bestemmelserne i [opregning af pågældende afsnit] i Reglerne, og i særdeleshed med hensyn til lovvalget, tvistløsning, de kompetente domstole og procesreglerne, er gyldige og retskraftige i medfør af lovgivningen i [jurisdiktion].

3.4.   Omstødelige begunstigelser

Det er vores vurdering, at ingen forpligtelser eller opfyldelse af forpligtelser ifølge Systemdokumentationen forud for nogen insolvensbehandling eller andre foranstaltninger i forhold til deltageren kan tilsidesættes i medfør af disse foranstaltninger som en begunstigelse, omstødelig disposition eller på anden måde i medfør af lovgivningen i [jurisdiktion].

I særdeleshed, og uden at det begrænser ovenstående, afgiver vi denne udtalelse vedrørende enhver betalingsordre afgivet af enhver deltager i Systemet. I særdeleshed er det vores vurdering, at bestemmelserne i [opregning af afsnit] i Reglerne, som fastsætter regler om håndhævelse og uigenkaldelighed af betalingsordrer, er gyldige og retskraftige, og at ingen betalingsordre afgivet af nogen deltager og behandlet i henhold til [opregn afsnit] i Reglerne kan tilsidesættes i medfør af nogen insolvensbehandling eller foranstaltning som en begunstigelse, omstødelig disposition eller på anden måde i medfør af lovgivningen i [jurisdiktion].

3.5.   Fogedforretning

Hvis en af deltagerens kreditorer begærer udlæg eller arrest (herunder indefrysning, beslaglæggelse eller nogen anden offentligretlig eller privatretlig foranstaltning med henblik på at beskytte offentlige interesser eller deltagerens kreditorers rettigheder) — herefter »fogedforretning« — i medfør af lovgivningen i [jurisdiktion] ved en domstol eller en administrativ, retlig, eller anden myndighed i [jurisdiktion], er det vores vurdering, at [indsæt analyse og diskussion].

3.6.   Sikkerhedsstillelse (hvis relevant)

3.6.a.   Overdragelse af rettigheder eller deponering af aktiver som sikkerhedsstillelse, pant, repo og/eller garanti

Overdragelse som sikkerhedsstillelse er gyldig og har retsvirkning i medfør af lovgivningen i [jurisdiktion]. Særligt er etablering og fuldbyrdelse af pant eller repo’er under [indsæt henvisning til den relevante ordning med centralbanken] gyldig og retskraftig i medfør af lovgivningen i [jurisdiktion]. Såfremt der kræves en garanti stillet af en anden retlig enhed for deltagerens tilslutning til Systemet, er denne garanti bindende for garantistilleren og fuldt ud retskraftig i forhold til denne, uden begrænsning med hensyn til garantibeløbet uanset deltagerens situation.

3.6.b.   Prioritetsstilling for transporthaver, panthaver eller repokøber i forhold til andre fordringshavere

I tilfælde af insolvensbehandling eller andre foranstaltninger i forhold til deltageren går rettigheder eller aktiver, som deltageren har overdraget til brug for sikkerhedsstillelse eller har pantsat til [indsæt henvisning til centralbanken] eller til andre deltagere i Systemet ved udbetaling forud for alle deltagerens andre kreditorers fordringer og er beskyttet i forhold til sær- eller fortrinsstillede kreditorer.

3.6.c.   Indsættelse i ejendomsret til sikkerhed

Selv i tilfælde af insolvensforanstaltninger eller foranstaltninger i forhold til deltageren vil andre deltagere i Systemet og [indsæt centralbankens navn] som [transporthavere, panthavere eller repokøbere, som relevant] stadig kunne håndhæve og inkassere deltagerens rettigheder og aktiver gennem [indsæt centralbankens navn] i henhold til Reglerne.

3.6.d.   Formkrav og registreringskrav

Der gælder ingen formkrav til overdragelse til sikkerhed i en deltagers rettigheder eller aktiver eller etablering og fuldbyrdelse af pant eller repo, og det er ikke påkrævet for [overdragelse til sikkerhed, pant eller repo, som relevant] eller for noget særligt forhold ved sådan [overdragelse til sikkerhed, pant eller repo, som relevant]], at der foretages registrering eller notering hos nogen domstol eller administrativ, retlig eller offentlig myndighed, som er kompetent i [jurisdiktion].

3.7.   Filialer [for så vidt relevant]

3.7.a.   Udtalelsen gælder for dispositioner gennem filialer

Alle erklæringer og vurderinger, som fremsat ovenfor med hensyn til deltageren, gælder med samme nøjagtighed og gyldighed i medfør af lovgivningen i [jurisdiktion] i tilfælde, hvor deltageren handler gennem en eller flere af sine filialer beliggende uden for [jurisdiktion].

3.7.b.   Overensstemmelse med lovgivning

Deltagerens filialers udøvelse af rettighederne eller opfyldelse af forpligtelserne i henhold til Systemdokumentationen eller disse filialers afgivelse, overførsel eller modtagelse af betalingsordrer er på ingen måde i strid med lovgivningen i [jurisdiktion].

3.7.c.   Krævede godkendelser

Deltagerens filialers udøvelse af rettighederne eller opfyldelse af forpligtelserne i henhold til Systemdokumentationen eller disse filialers afgivelse, overførsel eller modtagelse af betalingsordrer kræver ikke nogen yderligere autorisation, godkendelse, tilladelse, registrering, notarial bekræftelse eller anden certificering fra eller hos nogen domstol eller administrativ, retlig eller offentlig myndighed, som har kompetence i [jurisdiktion].

Denne udtalelse er afgivet på den angivne dato og er udelukkende rettet til [indsæt centralbankens navn] og [deltageren]. Ingen andre kan støtte ret sig på denne udtalelse, og indholdet af denne udtalelse må ikke videregives til andre end dens tilsigtede modtagere samt disses juridiske rådgivere uden vores forudgående skriftlige tilladelse, bortset fra Den Europæiske Centralbank og de nationale centralbanker i Eurosystemet af centralbanker [og [den nationale centralbank/relevante regulerende myndighed] i [jurisdiktion]].

Med venlig hilsen

[underskrift]

Tillæg IV

DRIFTSKONTINUITET OG NØDPROCEDURER

1.   Almindelige bestemmelser

a)

I dette tillæg beskrives ordningerne mellem [indsæt centralbankens navn] og deltagere, eller afviklingssystemer, hvis en eller flere komponenter i SSP eller telekommunikationsnetværket svigter eller påvirkes af en ekstraordinær udefrakommende hændelse, eller hvis svigtet påvirker en deltager eller et afviklingssystem.

b)

Alle angivelser af specifikke tidspunkter i dette tillæg refererer til Europæisk Centralbanktid, der er den lokale tid på ECB’s hjemsted.

2.   Foranstaltninger vedrørende driftskontinuitet og nødprocedurer

a)

Ved indtræden af en ekstraordinær udefrakommende hændelse og/eller ved funktionssvigt i SSP eller telekommunikationsnetværket, som har indflydelse på den normale drift i TARGET2, er [indsæt centralbankens navn] berettiget til at gennemføre foranstaltninger vedrørende driftskontinuitet og nødprocedurer.

b)

Følgende hovedforanstaltninger vedrørende driftskontinuitet og nødprocedurer står til rådighed i TARGET2:

i)

overførsel af driften af SSP til et alternativt driftssted

ii)

ændring af åbningstiden for SSP, og

iii)

påbegyndelse af nødprocedurer for meget kritiske og kritiske betalinger, som defineret i punkt 6, henholdsvis litra c) og d).

c)

I forbindelse med driftskontinuitet og nødprocedurer har [indsæt centralbankens navn] et frit skøn med hensyn til, hvorvidt og hvilke foranstaltninger der gennemføres til afvikling af betalingsordrer.

3.   Kommunikation vedrørende fejlhændelser

a)

Oplysning om funktionssvigt i SSP og/eller ekstraordinære udefrakommende hændelser skal meddeles deltagerne gennem de nationale kommunikationskanaler, ICM-modulet og T2IS. Især skal meddelelser til deltagere indeholde følgende oplysninger:

i)

en beskrivelse af hændelsen

ii)

den forventede forsinkelse i behandlingen (såfremt kendt)

iii)

oplysning om de foranstaltninger, som allerede er foretaget, og

iv)

vejledning til deltagerne.

b)

[indsæt centralbankens navn] kan derudover beslutte at gøre deltagere bekendt med eventuelle andre aktuelle eller forventede hændelser, som vil kunne påvirke den normale drift af TARGET2.

4.   Overførsel af driften af SSP til et alternativt driftssted

a)

Såfremt en af de hændelser, som er nævnt i punkt 2, litra a), indtræder, kan driften af SSP blive overført til et alternativt driftssted, enten inden for samme område eller til et andet område.

b)

Såfremt driften af SSP er overført til et andet område, skal deltagerne gøre deres bedste for at afstemme deres positioner indtil det tidspunkt, hvor funktionssvigtet eller den ekstraordinære udefrakommende hændelse indtraf og give [indsæt centralbankens navn] alle relevante oplysninger i forbindelse hermed.

5.   Ændring af åbningstid

a)

Samme bankdags åbningstid i TARGET2 kan udvides, eller begyndelsestidspunktet for en ny bankdag kan udskydes. I løbet af en eventuel udvidet åbningstid for TARGET2 skal betalingsordrer behandles i overensstemmelse med [indsæt henvisning til det regelsæt, der gennemfører de Harmoniserede Vilkår], med forbehold af de begrænsninger, som er indeholdt i dette tillæg.

b)

Åbningstiden kan udvides og lukketidspunktet dermed udskydes, hvis et funktionssvigt i SSP er indtruffet i løbet af dagen, men ikke er afhjulpet inden kl. 18.00. En sådan udskydelse må under normale omstændigheder ikke overstige to timer og skal meddeles deltagerne så tidligt som muligt. Hvis en sådan udskydelse er meddelt inden kl. 16.50, skal der stadig være et tidsrum på mindst én time mellem sluttidspunktet for kundebetalingsordrer og sluttidspunktet for interbankbetalingsordrer. Når der er givet meddelelse om udskydelse, kan den ikke trækkes tilbage.

c)

Lukketidspunktet skal udskydes i tilfælde, hvor et svigt i SSP er indtruffet før kl. 18.00, men ikke er afhjulpet inden kl. 18.00. [indsæt centralbankens navn] skal straks give deltagere meddelelse om udskydelse af lukketidspunktet.

d)

Når problemet i SSP er løst, skal følgende skridt iagttages:

i)

[indsæt centralbankens navn] skal søge at afvikle alle betalinger, som er i kø, i løbet af en time, og denne tid nedsættes til 30 minutter, såfremt funktionssvigtet i SSP indtræffer kl. 17.30 eller senere (i tilfælde hvor funktionssvigtet i SSP stadig ikke var løst kl. 18.00).

ii)

Deltagernes slutsaldi skal være opgjort i løbet af en time, og denne tid nedsættes til 30 minutter, såfremt funktionssvigtet i SSP indtræffer kl. 17.30 eller senere (i tilfælde hvor funktionssvigtet i SSP stadig ikke var løst kl. 18.00).

iii)

På skæringstidspunktet for interbankbetalinger skal end of day–proceduren, herunder adgang til Eurosystemets stående faciliteter, finde sted.

e)

Afviklingssystemer, som anmoder om likviditet tidligt om morgenen, skal have indført metoder til at håndtere de tilfælde, hvor åbningstiden er udskudt pga. af et funktionssvigt i SSP den foregående dag.

6.   Nødprocedurer

a)

Såfremt [indsæt centralbankens navn] anser det for nødvendigt, indleder den nødprocedurebehandling af betalingsordrer i Contingency modulet i SSP. I disse tilfælde ydes kun et mindstemål af service til deltagerne. [indsæt centralbankens navn] skal give deltagerne meddelelse om påbegyndelse af nødprocedurerne ved hjælp af ethvert tilgængeligt kommunikationsmiddel.

b)

Under nødprocedurer behandler [indsæt centralbankens navn] betalingsordrer manuelt.

c)

Følgende betalinger skal anses som »meget kritiske«, og [indsæt centralbankens navn] skal gøre sit bedste for at behandle dem i nødproceduresituationer:

i)

betalinger med relation til CLS Bank International

ii)

end of day-afvikling ved slutning af dagen af EURO1, og

iii)

centrale modparters krav om marginindbetaling.

d)

Følgende betalinger skal anses som »kritiske«, og [indsæt centralbankens navn] kan beslutte at indlede nødprocedure i forhold til dem.

i)

betalinger i forbindelse med realtidsafvikling af værdipapirafviklingssystemer (interfaced), og

ii)

yderligere betalinger hvis nødvendige for at undgå systemisk risiko.

e)

Deltagere skal afgive betalingsordrer til nødprocedurebehandling og fremsende information til betalingsmodtagere gennem [angiv kommunikationsmidler]. Information om kontosaldi og debiteringer og krediteringer kan indhentes fra [indsæt centralbankens navn].

f)

Betalingsordrer, som allerede er afgivet til TARGET2-[indsæt centralbank/landereference], men placeret i kø, kan også blive undergivet nødprocedure. I disse tilfælde skal [indsæt centralbankens navn] bestræbe sig på at undgå dobbeltbehandling af betalingsordrer, men deltagerne bærer risikoen for dobbeltbehandling, hvis den skulle forekomme.

g)

Ved nødprocedurebehandling af betalingsordrer skal deltagere stille yderligere sikkerhed. Under nødprocedurer kan der modregnes i indgående nødprocedurebetalinger for at dække udgående nødprocedurebetalinger. Til brug for nødprocedurer bliver deltageres disponible likviditet muligvis ikke taget i betragtning af [indsæt centralbankens navn].

7.   Funktionssvigt knyttet til deltagere eller afviklingssystemer

a)

I tilfælde af at en deltager har et problem, som forhindrer denne i at afvikle betalinger i TARGET2, har vedkommende deltager ansvaret for at afhjælpe problemet. En deltager kan først og fremmest benytte interne løsninger eller ICM funktionaliteten, dvs. backup engangsbeløbudbetalinger og backup nødprocedurebetalinger (CLS, EURO1, STEP2 pre-fund).

b)

Hvis en deltager beslutter at benytte ICM funktionaliteten til at yde backup engangsbeløb, skal [indsæt centralbankens navn] på anmodning fra deltageren åbne denne funktionalitet via ICM-modulet. På anmodning fra deltageren skal [indsæt centralbankens navn] sende en ICM meddelelse for at informere andre deltagere om deltagerens brug af backup engangsbeløbbetalinger. Deltageren er ansvarlig for, at der udelukkende udbetales sådanne backup engangsbeløb til andre deltagere, med hvilke den bilateralt har aftalt at benytte sådanne betalinger, og for eventuelle andre yderligere skridt i forbindelse med disse udbetalinger.

c)

Såfremt de foranstaltninger, som er nævnt i litra a), er udtømte eller utilstrækkelige, kan deltageren anmode om støtte fra [indsæt centralbankens navn].

d)

Såfremt et funktionssvigt berører et afviklingssystem, er det afviklingssystemets ansvar at afhjælpe funktionssvigtet. På anmodning fra afviklingssystemet kan [indsæt centralbankens navn] beslutte at handle på dettes vegne. [indsæt centralbankens navn] afgør efter eget skøn, hvilken assistance den giver afviklingssystemet, herunder under natafviklingen i afviklingssystemet. Følgende nødprocedureforanstaltninger kan benyttes:

i)

Afviklingssystemet iværksætter clean payments (dvs. betalinger som ikke er knyttet til den underliggende transaktion) via deltagergrænsefladen.

ii)

[indsæt centralbankens navn] opretter og/eller behandler XML-instrukser/filer på afviklingssystemets vegne. og/eller

iii)

[indsæt centralbankens navn] foretager clean payments på afviklingssystemets vegne.

e)

De detaljerede nødprocedureforanstaltninger vedrørende afviklingssystemer skal være beskrevet i den bilaterale aftale mellem [indsæt centralbankens navn] og det relevante afviklingssystem.

8.   Andre bestemmelser

a)

Såfremt visse data er utilgængelige, fordi en af de hændelser, der er omtalt i punkt 3, litra a), er indtruffet, er [indsæt centralbankens navn] berettiget til at indlede eller fortsætte med behandling af betalingsordrer og/eller drive TARGET2-[indsæt centralbank/landereference] på grundlag af de senest tilgængelige data som fastsat af [indsæt centralbankens navn]. På anmodning herom fra [indsæt centralbankens navn], skal deltagere og afviklingssystemer på ny indgive deres FileAct/Interact-meddelelser eller foretage andre foranstaltninger, som efter [indsæt centralbankens navn]'s skøn er påkrævet.

b)

I tilfælde af funktionssvigt hos [indsæt centralbankens navn] kan nogle eller alle dens tekniske funktioner vedrørende TARGET2-[indsæt centralbank/landereference] udføres af andre centralbanker i Eurosystemet.

c)

[indsæt centralbankens navn] kan kræve, at deltagerne deltager i regelmæssig eller ad hoc afprøvning af foranstaltninger angående driftskontinuitet og nødprocedurer, uddannelse eller enhver anden præventiv ordning, som [indsæt centralbankens navn] skønner nødvendig. Alle udgifter, som deltagerne måtte få som følge af sådan afprøvning eller andre foranstaltninger, afholdes alene af deltagerne selv.

Tillæg V

DRIFTSPLAN

1.

TARGET2 er åben alle dage undtagen lørdage, søndage, nytårsdag, langfredag og 2. påskedag (i henhold til kalenderen gældende på ECB's hjemsted), 1. maj, 1. juledag og 2. juledag.

2.

Referencetiden for systemet er »Europæisk Centralbanktid«, der defineres som den lokale tid på ECB's hjemsted.

3.

Den aktuelle bankdag åbnes om aftenen på den foregående bankdag og drives efter følgende plan:

Tidspunkt

Beskrivelse

6.45-7.00

Forretningsvindue til at forberede dagens operationer (1)

7.00-18.00

Den aktuelle bankdags åbningstid

17.00

Sluttidspunkt for kundebetalinger (dvs. betalinger, hvor betalingens ordregiver og/eller modtager ikke er en direkte eller indirekte deltager, som identificeret i systemet ved brug af en MT 103 eller MT 103+ meddelelse)

18.00

Sluttidspunkt for interbankbetalinger (dvs. andre betalinger end kundebetalinger)

18.00–18.45 (2)

End-of-day processing

18.15 (2)

Det almindelige sluttidspunkt for brug af stående faciliteter

(Kort efter) kl. 18.30 (3)

Data til ajourføring af regnskabssystemer er til rådighed for centralbankerne

18.45-19.30 (3)

Start-of-day processing (ny bankdag)

19.00 (3) -19.30 (2)

Levering af likviditet på PM-kontoen

19.30 (3)

Start-of-procedure-meddelelse og afvikling af stående ordrer om overførsel af likviditet fra PM-kontiene til afviklingskonto(-konti)/skyggekonti (afvikling relateret til afviklingssystem)

19.30 (3) -22.00

Effektuering af supplerende likviditetsoverførsler via ICM-modulet, før afviklingssystemet sender start of cycle-meddelelse; afviklingstidsrum for natafvikling i afviklingssystemet (kun for afviklingsprocedure 6 i afviklingssystemet, jf. bilag IV)

22.00-01.00

Tidsrum til teknisk vedligeholdelse

01.00-6.45

Natafvikling i afviklingssystemet (kun for afviklingsprocedure 6)

4.

ICM-modulet er til rådighed for likviditetsoverførsel fra 19.30 (4) til 18.00 den følgende dag, undtagen i tidsrummet for den tekniske vedligeholdelse fra 22.00 til 01.00.

5.

Åbningstiden kan ændres, såfremt driftskontinuitetprocedurer gennemføres i medfør af punkt 5 i tillæg IV.


(1)  Dagens operationer finder sted i den aktuelle bankdags åbningstid og ved end-of-day processing.

(2)  Slutter 15 minutter senere på den sidste dag i reservekravsperioden.

(3)  Begynder 15 minutter senere på den sidste dag i reservekravsperioden.

(4)  Begynder 15 minutter senere på den sidste dag i reservekravsperioden.

Tillæg VI

GEBYRMODEL OG FAKTURERING

Gebyrer for direkte deltagere

1.

Det månedlige gebyr for behandling af betalingsordrer i TARGET2-[indsæt centralbank/landereference] for direkte deltagere, afhængig af den løsning den direkte deltager har valgt, er enten:

a)

100 EUR pr. PM-konto og et fast gebyr pr. debettransaktion (debit entry) på 0,80 EUR, eller

b)

1 250 EUR pr. PM-konto og et gebyr pr. debettransaktion (debit entry) bestemt som følger, på grundlag af omfanget af debettransaktioner (antal behandlede poster) pr. måned:

Bånd

Fra

Til

Pris

1

1

10 000

0,60 EUR

2

10 001

25 000

0,50 EUR

3

25 001

50 000

0,40 EUR

4

50 001

100 000

0,20 EUR

5

Over 100 000

0,125 EUR

Der skal ikke betales gebyr ved likviditetsoverførsel mellem en deltagers PM-konto og dennes afviklingskonti.

2.

Månedsgebyret for multi-adressat-adgang er 80 EUR for hver 8-cifret BIC-adresse bortset fra BIC-koden for den direkte deltagers konto.

3.

For direkte deltagere, som ikke ønsker BIC-koden for deres konto offentliggjort i TARGET2 registret, gælder et supplerende månedsgebyr på 30 EUR pr. konto.

4.

Gebyret for hver direkte deltagers registrering af en indirekte deltager i TARGET2 registret er 20 EUR.

5.

Gebyret for hver registrering af en adresserbar BIC-kode-indehaver i TARGET2 registret, herunder filialer af direkte og indirekte deltagere, er 5 EUR.

Gebyrer for likviditetspooling

6.

For CAI modus er det månedlige gebyr 100 EUR for hver konto, som er omfattet af gruppen.

7.

For AL modus er det månedlige gebyr 200 EUR for hver konto, som er omfattet af AL-gruppen. Hvis AL-gruppen anvender CAI modus, skal konti, der ikke er omfattet af AL modus, betale det månedlige gebyr for CAI på 100 EUR pr konto.

8.

For såvel AL modus som CAI modus gælder den degressive struktur for transaktionsgebyrer, som er angivet i punkt 1, litra b), for alle betalinger foretaget af deltagere i gruppen, som om disse betalinger var afgivet fra én deltagers konto.

9.

Det månedlige gebyr på 1 250 EUR, som er nævnt i punkt 1, litra b), skal betales af den relevante gruppeleder, og det månedlige gebyr på 100 EUR, som er nævnt i punkt 1, litra a), skal betales af alle øvrige medlemmer af gruppen. Hvis en AL-gruppe udgør en del af en CAI-gruppe, og AL-gruppelederen er den samme som CAI-gruppelederen, skal det månedlige gebyr på 1 250 EUR kun betales én gang. Hvis AL-gruppen er del af en CAI-gruppe, og CAI-gruppelederen er en anden end AL-gruppelederen, skal CAI-gruppelederen betale et supplerende månedsgebyr på 1 250 EUR. I disse tilfælde sendes fakturaen for samtlige gebyrer for alle konti i CAI-gruppen (herunder AL-gruppekontiene) til CAI-gruppelederen.

Fakturering

10.

For direkte deltagere gælder følgende regler for fakturering: Den direkte deltager (lederen af AL-gruppen eller CAI-gruppen, såfremt der anvendes AL eller CAI modus) skal modtage fakturaen fra den foregående måned med specifikation af de gebyrer, der skal betales, senest den femte bankdag i den følgende måned. Indbetaling skal ske senest den tiende bankdag i denne måned på den konto, som er angivet af [indsæt centralbankens navn] og skal debiteres denne deltagers PM-konto.

Tillæg VII

AFTALE OM AGGREGERET LIKVIDITET — VERSION A

Standard for flere end ét kreditinstituts anvendelse af AL modus

Mellem, på den ene side:

[deltager], indehaver af PM-konto(konti) nr.[...................................], hos [indsæt centralbankens navn] som repræsenteres af [………………………………….], i egenskab af [..........................................]

[deltager], indehaver af PM-konto(konti) nr.[...................................], hos [indsæt centralbankens navn] som repræsenteres af [………………………………….], i egenskab af [..........................................]

[deltager], indehaver af PM-konto(konti) nr.[...................................], hos [indsæt centralbankens navn] som repræsenteres af [………………………………….], i egenskab af [..........................................]

(herefter »AL-gruppemedlemmer«)

og, på den anden side:

[indsæt AL nationale centralbanks navn]

[indsæt AL nationale centralbanks navn]

[indsæt AL nationale centralbanks navn]

(herefter »AL nationale centralbanker«)

(AL-gruppemedlemmer og AL nationale centralbanker, herefter tilsammen benævnt »Parterne«),

ud fra følgende betragtninger:

(1)

TARGET2 er juridisk indrettet som en flerhed af betalingssystemer, hvor hvert system er betegnet som »system« i henhold til den nationale lovgivning, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/26/EF af 19. maj 1998 om endelig afregning i betalingssystemer og værdipapirafviklingssystemer (1).

(2)

Deltagere i et eller flere TARGET2 delsystemer kan på visse betingelser, som er anført i de respektive vilkår for deltagelse i TARGET2 delsystemer, oprette en AL-gruppe, hvorved likviditeten på AL-gruppemedlemmernes PM-konti bliver aggregeret.

(3)

Aggregering af likviditet gør det muligt for AL-gruppemedlemmer at afvikle betalingsordrer på et beløb, som overstiger den disponible likviditet på deres respektive PM-konti, under forudsætning af at totalbeløbet for alle disse betalingsordrer ikke overstiger det aggregerede beløb for den disponible likviditet på alle sådanne PM-konti. Den derved opståede debetposition på en eller flere af disse PM-konti udgør intradag-kredit, og ydelse heraf reguleres af de respektive nationale ordninger, med forbehold af de ændringer, som er angivet i denne aftale; navnlig er der stillet sikkerhed for disse debetpositioner i form af den disponible likviditet på andre AL-gruppemedlemmers PM-konti.

(4)

Virkningen af denne mekanisme er på ingen måde at slå de forskellige PM-konti sammen, som med de begrænsninger, der er angivet i denne aftale, forsat udelukkende besiddes af de pågældende indehavere.

(5)

Formålet med denne mekanisme er at undgå opsplitning af likviditet i de forskellige TARGET2 delsystemer og at forenkle forvaltningen inden for en gruppe af kreditinstitutter.

(6)

Denne mekanisme forbedrer den generelle effektivitet ved betalingsafviklingen i TARGET2.

(7)

[Deltager], [deltager] og [deltager] er henholdsvis forbundet med TARGET2-[indsæt centralbank/landereference], TARGET2-[indsæt centralbank/landereference] og TARGET2-[indsæt centralbank/landereference] og er bundet af [indsæt henvisning til det regelsæt, som gennemfører de Harmoniserede Vilkår] af [indsæt relevante datoer].

Parterne indgår derfor hermed aftale om følgende:

Artikel 1

Aftalens gyldighed

Denne aftale og eventuelle ændringer heraf bliver først gyldig, når den administrerende nationale centralbank efter at have modtaget alle de oplysninger og bilag, som den anser for nødvendige, skriftligt bekræfter, at aftalen eller ændringer heraf er i overensstemmelse med de krav, som er fastlagt i de respektive vilkår for deltagelse i TARGET2 delsystemer.

Artikel 2

De gensidige interesser mellem AL-gruppemedlemmer og AL nationale centralbanker

1.   AL-gruppens medlemmer anerkender og erklærer udtrykkeligt, at deres tiltræden af denne aftale tjener deres gensidige økonomiske, sociale og finansielle interesser, idet alle AL-gruppens medlemmers betalingsordrer kan afvikles i deres respektive TARGET2 delsystemer, indtil et beløb, der modsvarer den disponible likviditet på alle AL-gruppemedlemmernes PM-konti, hvorved der sikres en optimal udnyttelse af den likviditet, som er til rådighed i andre TARGET2 delsystemer.

2.   AL nationale centralbanker har en gensidig interesse i at yde intradag-kredit til AL-gruppemedlemmerne, da dette øger den generelle effektivitet i afviklingen af betalinger i TARGET2. Der stilles sikkerhed for intradag-kreditten i overensstemmelse med artikel 18 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, idet debetsaldoen, der opstår ved effektuering af en betalingsordre, dækkes af den disponible likviditet på de PM-konti, som indehaves af de øvrige AL-gruppemedlemmer hos deres respektive AL nationale centralbanker, som får sikkerhed for opfyldelse af de forpligtelser, som påhviler enhver af AL-gruppemedlemmerne over for AL nationale centralbanker.

Artikel 3

AL-gruppemedlemmers rettigheder og forpligtelser

1.   AL-gruppemedlemmer hæfter solidarisk over for alle AL nationale centralbanker for så vidt angår alle fordringer, der opstår ved afvikling i deres respektive TARGET2 delsystemer af betalingsordrer fra alle AL-gruppemedlemmer. AL-gruppemedlemmer kan ikke støtte ret på interne ordninger inden for gruppen vedrørende opdeling af hæftelser for at undgå forpligtelser over for AL nationale centralbanker i forbindelse med aggregeringen af alle ovennævnte hæftelser.

2.   Summen af alle betalingsordrer, som er afviklet af AL-gruppemedlemmerne over deres PM-konti, må på intet tidspunkt overstige den aggregerede sum af den samlede disponible likviditet på alle disse PM-konti.

3.   AL-gruppemedlemmer er beføjede til at anvende CAI modus, som beskrevet i [indsæt henvisning til det regelsæt, der gennemfører de Harmoniserede Vilkår].

4.   AL-gruppemedlemmer skal sikre, at der består en intern aftale mellem dem, som bl.a. indeholder:

a)

reglerne for AL-gruppens interne organisation

b)

vilkårene for AL-gruppelederens pligt til at underrette AL-gruppemedlemmerne

c)

omkostninger ved AL modus (herunder fordelingen heraf mellem AL-gruppemedlemmerne), og

d)

de gebyrer, som skal betales som vederlag mellem AL-gruppemedlemmerne indbyrdes for tjenester under AL-aftalen og reglerne for beregningen af finansielle modydelser.

Med undtagelse af litra d) kan AL-gruppemedlemmer afgøre, hvorvidt de vil oplyse om denne interne aftale eller dele deraf til AL nationale centralbanker. AL-gruppemedlemmer skal give de oplysninger, som der henvises til i litra d) til AL nationale centralbanker.

Artikel 4

AL nationale centralbankers rettigheder og forpligtelser

1.   Hvis et AL-gruppemedlem afgiver en betalingsordre til sit respektive TARGET2 delsystem på et beløb, der overstiger den disponible likviditet på dette AL-gruppemedlems PM-konto, skal dens respektive AL nationale centralbank yde intradag-kredit, som er sikret ved den disponible likviditet på andre PM-konti, som AL-gruppemedlemmet har hos sin respektive AL nationale centralbank eller på PM-konti, som de andre AL-gruppemedlemmer har hos deres respektive AL nationale centralbanker. En sådan intradag-kredit er undergivet de regler, som gælder for denne AL nationale centralbanks ydelse af intradag-kredit.

2.   Betalingsordrer, der er afgivet af et AL-gruppemedlem, og som overstiger den disponible likviditet på alle AL-gruppemedlemmernes PM-konti, stilles i kø, indtil der er tilstrækkelig likviditet til rådighed.

3.   Medmindre der indledes insolvensbehandling mod et eller flere AL-gruppemedlemmer, kan en AL national centralbank fra ethvert AL-gruppemedlem kræve den fulde opfyldelse af alle forpligtelser som følge af afvikling af betalingsordrer fra ethvert AL-gruppemedlem i sidstnævntes TARGET2 delsystem.

Artikel 5

AL-gruppelederens udnævnelse og opgaver

1.   AL-gruppemedlemmerne udnævner hermed [angiv den deltager, der er udnævnt til AL-gruppeleder] til AL-gruppeleder, som skal være kontaktled med hensyn til alle administrative forhold, der vedrører AL-gruppen.

2.   Alle AL-gruppemedlemmer skal give deres respektive AL nationale centralbank og AL-gruppelederen alle oplysninger, som kan have betydning for gyldigheden, håndhævelsen og gennemførelsen af denne aftale, herunder bl.a. alle ændringer eller afbrydelse af links mellem AL-gruppemedlemmer, som er nødvendig for at leve op til definitionen af en gruppe, som fastsat i [indsæt henvisning til det regelsæt, der gennemfører de Harmoniserede Vilkår], indtræden af misligholdelse som defineret i [indsæt henvisning til det regelsæt, der gennemfører de Harmoniserede Vilkår] og alle hændelser, som vil kunne have indflydelse på gyldigheden og/eller realisation af [indsæt henvisning til pantsætning, bestemmelser om slutafregning ved netting eller andre relevante bestemmelser i det regelsæt, der gennemfører de Harmoniserede Vilkår].

3.   AL-gruppelederen skal straks meddele den administrerende nationale centralbank alle oplysninger som nævnt i stk. 2, der vedrører denne selv eller noget andet AL-gruppemedlem.

4.   AL-gruppelederen er ansvarlig for intradag-overvågning af den likviditet, som er til rådighed inden for AL-gruppen.

5.   AL-gruppelederen har fuldmagt vedrørende AL-gruppemedlemmernes PM-konti og skal især optræde som fuldmægtig for AL-gruppemedlemmerne vedrørende følgende transaktioner:

a)

enhver ICM transaktion vedrørende AL-gruppemedlemmernes PM-konti, herunder bl.a. alle ændringer af prioritet mellem betalingsordrer, tilbagekaldelse, ændring af afviklingstidspunkt, overførsel af likviditet (herunder også fra og til afviklingskonti), omfordeling af transaktioner i kø, reservering af likviditet til AL-gruppen og fastsættelse og ændringer af limits vedrørende AL-gruppen

b)

likviditetstransaktioner ved afslutning af dagen mellem AL-gruppemedlemmernes PM-konti til sikring af, at alle saldi på AL-gruppemedlemmernes PM-konti bliver udlignet, så ingen af disse saldi har debetsaldo ved afslutning af dagen, eller, hvis relevant, en debetsaldo, som der ikke er stillet godkendt sikkerhed for (herefter »udligning« (levelling out))

c)

generelle instrukser, hvorefter der skal gennemføres en automatisk udligning, dvs. bestemmelse af rækkefølgen af AL-gruppemedlemmernes PM-konti med disponibel likviditet, som skal debiteres som led i udligningen

d)

hvis AL-gruppelederen ikke har givet nogen udtrykkelige instruktioner, som omtalt i litra b) og c), skal der ske en automatisk udligning, idet der begyndes med den PM-konto, der har den største positive saldo, og fortsættes i faldende rækkefølge med PM-konti med mindre saldi indtil den PM-konto, der har den største debetsaldo.

Samme kriterier som bestemt i litra c) og d) skal anvendes, såfremt en fyldestgørelsesgrund som defineret i [indsæt henvisning til de relevante bestemmelser i det regelsæt, der gennemfører de Harmoniserede Vilkår] indtræffer.

6.   AL-gruppemedlemmerne giver udtrykkeligt afkald på deres eventuelle rettigheder i forhold til AL-gruppelederen i medfør af [indsæt, hvis relevant, en henvisning til den relevante bestemmelse i national lovgivning], som skyldes kombinationen af lederens egenskab af indehaver af en PM-konto og AL-gruppemedlem og dennes egenskab af AL-gruppeleder.

Artikel 6

Den administrerende nationale centralbanks opgaver

1.   Den administrerende nationale centralbank skal være det normale kontaktled vedrørende alle administrative forhold, der angår AL-gruppen.

2.   Alle AL nationale centralbanker skal straks give den administrerende nationale centralbank alle oplysninger vedrørende deres respektive AL-gruppemedlem(mer), som kan have betydning for gyldigheden, håndhævelsen og gennemførelsen af denne aftale, herunder bl.a. alle ændringer eller afbrydelse af links mellem AL-gruppemedlemmer, som er nødvendig for at leve op til definitionen af en gruppe, indtræden af misligholdelse som defineret i [indsæt henvisning til det regelsæt, der gennemfører de Harmoniserede Vilkår] og alle hændelser, som vil kunne have indflydelse på gyldigheden og/eller realisation af [indsæt henvisning til pantsætning, slutafregning ved netting eller andre relevante bestemmelser i det regelsæt, der gennemfører de Harmoniserede Vilkår].

3.   Den administrerende nationale centralbank skal have adgang til alle relevante oplysninger vedrørende alle PM-konti tilhørende AL-gruppens medlemmer, herunder bl.a. oplysninger med hensyn til kreditlimits, saldi, total omsætning, afviklede betalinger, betalinger i kø, samt oplysninger om AL-gruppemedlemmernes limits og likviditetsreserveringer.

Artikel 7

Denne aftales varighed og ophør

1.   Denne aftale er af ubegrænset varighed.

2.   Hvert AL-gruppemedlem kan ensidigt bringe sin deltagelse i denne aftale til ophør, betinget af at det giver 14 bankdages skriftligt varsel til den AL nationale centralbank, i hvis TARGET2 delsystem, det deltager, og til den administrerende nationale centralbank. Den administrerende nationale centralbank bekræfter over for det pågældende AL-gruppemedlem datoen for ophør af dettes deltagelse i AL-aftalen og underretter alle AL nationale centralbanker om denne dato, og disse skal underrette deres AL-gruppemedlemmer herom. Såfremt det pågældende AL-gruppemedlem var AL-gruppeleder, skal de øvrige AL-gruppemedlemmer straks udnævne en ny AL-gruppeleder.

3.   Denne aftale eller ethvert AL-gruppemedlems deltagelse i denne aftale ophører automatisk, uden varsel og med øjeblikkelig virkning, såfremt en eller flere af følgende hændelser indtræffer:

a)

ændringer eller afbrydelse af links mellem AL-gruppemedlemmer, som er nødvendige for at leve op til definitionen af en gruppe, som defineret i [indsæt henvisning til det regelsæt, der gennemfører de Harmoniserede Vilkår], eller som har indvirkning på et eller flere AL-gruppemedlemmer, og/eller

b)

alle andre betingelser for benyttelse af AL modus, som beskrevet i [indsæt henvisning til det regelsæt, som gennemfører de Harmoniserede Vilkår], ikke længere er opfyldt af alle eller af et eller flere AL-gruppemedlemmer.

4.   Uanset indtræden af en hændelse som nævnt i stk. 3, forbliver en betalingsordre, som allerede er afgivet af et AL-gruppemedlem i det relevante TARGET2 delsystem, gyldig og retskraftig i forhold til alle AL-gruppemedlemmer og den AL nationale centralbank. [indsæt hvis relevant: Derudover forbliver [indsæt henvisning til pantsætning og/eller slutafregning ved netting eller andre relevante sikkerhedsarrangementer] gyldige efter ophør af denne aftale, indtil alle debetpositioner på de PM-konti, hvis likviditet er blevet aggregeret, er fuldt ud afregnet af AL-gruppemedlemmerne.]

5.   Med forbehold af stk. 3, kan den administrerende nationale centralbank, efter aftale med den relevante AL nationale centralbank, til enhver tid uden varsel og med øjeblikkelig virkning bringe ethvert AL-gruppemedlems deltagelse i denne aftale til ophør, hvis dette AL-gruppemedlem har overtrådt et af vilkårene heri. En sådan beslutning skal skriftligt rettes til alle AL-gruppemedlemmerne og angive grundene til beslutningen. Hvis deltagelse er ophørt på denne måde, er de AL-gruppemedlemmer, hvis deltagelse i aftalen ikke er ophørt, berettiget til at bringe deres deltagelse i aftalen til ophør på betingelse af, at de giver den administrerende nationale centralbank og den pågældende AL nationale centralbank skriftligt varsel på fem bankdage herom. Såfremt det pågældende AL-gruppemedlem var AL-gruppleder, skal de øvrige AL-gruppemedlemmer straks udnævne en ny AL-gruppeleder.

6.   Den administrerende nationale centralbank kan, efter aftale med de andre AL nationale centralbanker, bringe denne aftale til ophør uden varsel og med øjeblikkelig virkning, hvis fortsættelse deraf ville udgøre en fare for den overordnede stabilitet, soliditet og sikkerhed i TARGET2 eller for de AL nationale centralbankers udførelse af deres opgaver i henhold til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank. En eventuel beslutning herom skal skriftligt rettes til AL-gruppemedlemmerne og angive grundene til beslutningen.

7.   Denne aftale forbliver i kraft, så længe der mindst er to AL-gruppemedlemmer.

Artikel 8

Ændringsprocedure

Enhver ændring af denne aftale, herunder udvidelse af AL-gruppen til andre deltagere, er kun gyldig og retskraftig, hvis alle deltagere skriftligt har givet samtykke dertil.

Artikel 9

Lovvalg

Denne aftale er underkastet, fortolkes og gennemføres i henhold til [indsæt henvisning til den lov, der finder anvendelse på AL-gruppelederens PM-konto hos den administrerende nationale centralbank]. Dette berører ikke:

a)

forholdet mellem et AL-gruppemedlem og dettes respektive AL nationale centralbank, som er undergivet den respektive AL nationale centralbanks lov, og

b)

rettigheder og forpligtelser mellem AL nationale centralbanker, som er undergivet loven for den AL nationale centralbank, som administrerer PM-kontoen for det AL-gruppemedlem, hvis disponible likviditet benyttes som sikkerhedsstillelse.

Artikel 10

Anvendelse af [indsæt henvisning til det regelsæt, som gennemfører de Harmoniserede Vilkår]

1.   I forhold til alle AL-gruppemedlemmer og deres respektive AL nationale centralbanker skal de relevante bestemmelser i [indsæt henvisning til det regelsæt, som gennemfører de Harmoniserede Vilkår] afgøre alle spørgsmål, som ikke udtrykkeligt er reguleret i denne aftale.

2.   [indsæt henvisning til det regelsæt, som gennemfører de Harmoniserede Vilkår] og denne aftale skal anses som led i samme aftaleforhold.

Udfærdiget i så mange kopier, som der er parter, den […dato…]

AFTALE OM AGGREGERET LIKVIDITET — VERSION B

Standard for ét kreditinstituts anvendelse af AL modus

Mellem, på den ene side: [navn og adresse for et kreditinstitut], som repræsenteres af [………………………………….], i egenskab af

[deltager], indehaver af PM-konto(konti) nr.[...................................], hos [indsæt centralbankens navn]

[deltager], indehaver af PM-konto(konti) nr.[...................................], hos [indsæt centralbankens navn]

[deltager], indehaver af PM-konto(konti) nr.[...................................], hos [indsæt centralbankens navn]

(deltagere, herefter »AL-gruppemedlemmer«)

og, på den anden side,

[indsæt AL nationale centralbanks navn]

[indsæt AL nationale centralbanks navn]

[indsæt AL nationale centralbanks navn]

(herefter »AL nationale centralbanker«)

(AL-gruppemedlemmer og AL nationale centralbanker, herefter tilsammen benævnt »Parterne«),

ud fra følgende betragtninger:

(1)

TARGET2 er juridisk indrettet som en flerhed af betalingssystemer, hvor hvert system er betegnet som »system« i henhold til den nationale lovgivning, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/26/EF af 19. maj 1998 om endelig afregning i betalingssystemer og værdipapirafviklingssystemer (2).

(2)

Et kreditinstitut med flere PM-konti i et eller flere TARGET2 delsystemer kan på visse betingelser, som er anført i de respektive vilkår for deltagelse i TARGET2 delsystemer, oprette en AL-gruppe, hvorved likviditeten på AL-gruppemedlemmernes PM-konti bliver aggregeret.

(3)

Aggregering af likviditet gør det muligt for AL-gruppemedlemmer at afvikle betalingsordrer på et beløb, som overstiger den disponible likviditet på en PM-konto, under forudsætning af at totalbeløbet for alle disse betalingsordrer ikke overstiger det aggregerede beløb for den disponible likviditet på alle AL-gruppemedlemmers PM-konti. Den derved opståede debetposition på en eller flere af disse PM-konti udgør intradag-kredit, og ydelse heraf reguleres af de respektive nationale ordninger, med forbehold af de ændringer, som er angivet i denne aftale; især er der stillet sikkerhed for denne debetposition i form af den disponible likviditet på alle AL-gruppemedlemmers PM-konti.

(4)

Virkningen af denne mekanisme er på ingen måde at slå de forskellige PM-konti sammen, som, med de limits, der er angivet i denne aftale, forsat besiddes af AL-gruppemedlemmerne hver for sig.

(5)

Formålet med denne mekanisme er at undgå opdeling af likviditet i de forskellige TARGET2 delsystemer og at forenkle AL-gruppemedlemmernes likviditetsstyring.

(6)

Denne mekanisme forbedrer den generelle effektivitet ved betalingsafviklingen i TARGET2.

(7)

[Deltager], [deltager] og [deltager] er henholdsvis forbundet med TARGET2-[indsæt centralbank/landereference], TARGET2-[indsæt centralbank/landereference] og TARGET2-[indsæt centralbank/landereference] og er bundet af [indsæt henvisning til det regelsæt, som gennemfører de Harmoniserede Vilkår] af [indsæt relevante datoer].

Parterne indgår derfor hermed aftale om følgende:

Artikel 1

Aftalens gyldighed

Denne aftale og eventuelle ændringer heraf bliver først gyldig, når den administrerende nationale centralbank efter at have modtaget alle de oplysninger og bilag, som den anser for nødvendige, skriftligt bekræfter, at aftalen eller ændringer heraf er i overensstemmelse med de krav, som er fastlagt i de respektive vilkår for deltagelse i TARGET2 delsystemer.

Artikel 2

De gensidige interesser mellem de AL nationale centralbanker

De AL nationale centralbanker for AL-grupper har en gensidig interesse i at yde intradag-kredit til AL-gruppemedlemmer, da dette øger den generelle effektivitet i afviklingen af betalinger i TARGET2. Der stilles sikkerhed for intradagkreditten i overensstemmelse med artikel 18 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, idet debetsaldoen, der opstår ved effektuering af en betalingsordre, dækkes af den disponible likviditet på de PM-konti, som indehaves af AL-gruppemedlemmerne hos deres respektive AL nationale centralbanker, får sikkerhed for opfyldelse af de forpligtelser, som påhviler AL-gruppemedlemmerne over for AL nationale centralbanker.

Artikel 3

AL-gruppemedlemmers rettigheder og forpligtelser

1.   AL-gruppemedlemmer hæfter over for alle AL nationale centralbanker for alle fordringer, der opstår som følge af afvikling i deres respektive TARGET2 delsystemer af betalingsordrer fra alle AL-gruppemedlemmer.

2.   Summen af alle betalingsordrer, som er afviklet af AL-gruppemedlemmerne over deres PM-konti, må aldrig overstige den aggregerede sum af den disponible likviditet på alle disses PM-konti.

3.   AL-gruppemedlemmer er beføjede til at anvende konsolideret kontoinformation (CAI) modus, som beskrevet i [indsæt henvisning til det regelsæt, der gennemfører de Harmoniserede Vilkår].

Artikel 4

AL nationale centralbankers rettigheder og forpligtelser

1.   Hvis et AL-gruppemedlem afgiver en betalingsordre til et TARGET2 delsystem på et beløb, der overstiger den disponible likviditet på dette AL-gruppemedlems PM-konto, skal dets respektive AL nationale centralbank yde intradag-kredit, som er kreditsikret ved den disponible likviditet på andre PM-konti, som AL-gruppemedlemmet har hos sin respektive AL nationale centralbank eller på PM-konti, som andre AL-gruppemedlemmer har hos deres respektive AL nationale centralbanker. En sådan intradag-kredit er undergivet de regler, som gælder for sådanne AL nationale centralbankers ydelse af intradag-kredit.

2.   Betalingsordrer, der er afgivet af AL-gruppemedlemmerne, som overstiger den disponible likviditet på alle AL-gruppemedlemmernes PM-konti, stilles i kø, indtil der er tilstrækkelig likviditet til rådighed.

3.   Alle AL nationale centralbanker kan af AL-gruppemedlemmerne kræve den fulde opfyldelse af alle forpligtelser som følge af AL-gruppemedlemmernes afvikling af betalingsordrer i de TARGET2 delsystemer, hvor de har PM-konti.

Artikel 5

AL-gruppelederens udnævnelse og opgaver

1.   AL-gruppemedlemmerne udnævner hermed [angiv den deltager, der er udnævnt til AL-gruppeleder] til AL-gruppeleder, som skal være kontaktled med hensyn til alle administrative forhold, der vedrører AL-gruppen.

2.   Alle AL-gruppemedlemmer skal give de relevante AL nationale centralbanker alle oplysninger, som kan have betydning for gyldigheden, håndhævelsen og gennemførelsen af denne aftale, herunder bl.a. indtræden af misligholdelse som defineret i [indsæt henvisning til det regelsæt, der gennemfører de Harmoniserede Vilkår] og alle hændelser, som vil kunne have indflydelse på gyldigheden og/eller realisation af [indsæt henvisning til pantsætning, slutafregning ved netting eller andre relevante bestemmelser i det regelsæt, der gennemfører de Harmoniserede Vilkår].

3.   AL-gruppelederen skal straks meddele den administrerende nationale centralbank alle oplysninger som angivet i stk. 2.

4.   AL-gruppelederen er ansvarlig for intradag-overvågning af den likviditet, som er til rådighed inden for AL-gruppen.

5.   AL-gruppelederen har fuldmagt vedrørende alle AL-gruppemedlemmernes PM-konti og skal især udføre følgende transaktioner:

a)

enhver ICM transaktion vedrørende AL-gruppemedlemmernes PM-konti, herunder bl.a. alle ændringer af prioritet mellem betalingsordrer, tilbagekaldelse, ændring af afviklingstidspunkt, overførsel af likviditet (herunder også til afviklingskonti), omfordeling mellem transaktioner i kø, reservering af likviditet til AL-gruppen og fastsættelse og ændringer af limits vedrørende AL-gruppen

b)

likviditetstransaktioner ved afslutning af dagen mellem AL-gruppemedlemmernes PM-konti til sikring af, at alle saldi på AL-gruppemedlemmernes PM-konti bliver udlignet, så ingen af disse saldi har debetsaldo ved afslutning af dagen, eller, hvis relevant, en debetsaldo, som der ikke er stillet godkendt sikkerhed for (herefter »udligning« (levelling out))

c)

generelle instrukser, hvorefter der skal gennemføres en automatisk udligning, dvs. bestemmelse af rækkefølgen af AL-gruppemedlemmernes PM-konti med disponibel likviditet, som skal debiteres som led i en udligning

d)

hvis AL-gruppelederen ikke har givet nogen udtrykkelige instruktioner, som omtalt i litra b) og c), skal der ske en automatisk udligning, idet der begyndes med den PM-konto, der har den største positive saldo, og fortsættes i faldende rækkefølge med PM-konti med mindre saldi indtil den PM-konto, der har den største debetsaldo.

Samme kriterier som bestemt i litra c) og d) skal anvendes, såfremt en fyldestgørelsesgrund som defineret i [indsæt henvisning til de relevante bestemmelser i det regelsæt, der gennemfører de Harmoniserede Vilkår] indtræffer.

Artikel 6

Den administrerende nationale centralbanks opgaver

1.   Den administrerende nationale centralbank skal være det normale kontaktled vedrørende alle administrative forhold, der angår AL-gruppen.

2.   Alle AL nationale centralbanker skal straks give den administrerende nationale centralbank alle oplysninger om det AL-gruppemedlem, som kan have betydning for gyldigheden, håndhævelsen og gennemførelsen af denne aftale, herunder bl.a. indtræden af misligholdelse som defineret i [indsæt henvisning til det regelsæt, der gennemfører de Harmoniserede Vilkår] og alle hændelser, som vil kunne have indflydelse på gyldigheden og/eller realisation af [indsæt henvisning til pantsætning, slutafregning ved netting eller andre relevante bestemmelser i det regelsæt, der gennemfører de Harmoniserede Vilkår].

3.   Den administrerende nationale centralbank skal have adgang til alle relevante oplysninger vedrørende alle AL-gruppemedlemmernes PM-konti, herunder bl.a. oplysninger med hensyn til kreditlimits, saldi, total omsætning, afviklede betalinger, betalinger i kø samt oplysninger om AL-gruppemedlemmernes limits og likviditetsreserveringer.

Artikel 7

Denne aftales varighed og ophør

1.   Denne aftale er af ubegrænset varighed.

2.   Hvert AL-gruppemedlem kan ensidigt bringe sin deltagelse i denne aftale til ophør, betinget af at det giver 14 bankdages skriftligt varsel til den AL nationale centralbank, i hvis TARGET2 delsystem, det deltager, og til den administrerende nationale centralbank. Den administrerende nationale centralbank bekræfter over for AL-gruppemedlemmet datoen for ophør af dettes deltagelse i AL aftalen og underretter alle AL nationale centralbanker om denne dato, og disse skal underrette deres AL-gruppemedlemmer herom. Såfremt det pågældende AL-gruppemedlem var AL-gruppleder, skal de øvrige AL-gruppemedlemmer straks udnævne en ny AL-gruppeleder.

3.   Denne aftale ophører automatisk og uden varsel med øjeblikkelig virkning, hvis kravene til benyttelse af AL modus, som omtalt i [indsæt henvisning til det regelsæt, som gennemfører de Harmoniserede Vilkår] ikke længere er opfyldt.

4.   Uanset indtræden af en hændelse som nævnt i stk. 3, forbliver en betalingsordre, som allerede er afgivet af AL-gruppemedlemmet i det relevante TARGET2 delsystem, gyldig og retskraftig i forhold til alle AL-gruppemedlemmer og AL nationale centralbanker. [indsæt hvis relevant: Derudover forbliver [indsæt henvisning til pantsætning og/eller slutafregning ved netting eller andre relevante sikkerhedsarrangementer] gyldige efter ophør af denne aftale, indtil alle debetpositioner på PM-konti, hvis likviditet er blevet aggregeret, er fuldt ud afregnet af AL-gruppemedlemmerne.]

5.   Med forbehold af stk. 3, kan den administrerende nationale centralbank, efter aftale med AL nationale centralbanker, til enhver tid bringe denne aftale til ophør, hvis noget AL-gruppemedlem har overtrådt en af aftalens bestemmelser. En sådan beslutning skal skriftligt rettes til alle AL-gruppemedlemmerne og angive grundene til beslutningen.

6.   Den administrerende nationale centralbank kan, efter aftale med andre AL nationale centralbanker, bringe denne aftale til ophør, hvis fortsættelse deraf ville udgøre en fare for den overordnede stabilitet, soliditet og sikkerhed i TARGET2 eller for AL nationale centralbankers udførelse af deres opgaver i henhold til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank. En eventuel beslutning om at bringe denne aftale til ophør skal skriftligt rettes til AL-gruppemedlemmerne og angive grundene til beslutningen.

Artikel 8

Ændringsprocedure

Enhver ændring af denne aftale, herunder udvidelse af AL-gruppen til andre deltagere, er kun gyldig og retskraftig, hvis alle deltagere skriftligt har givet samtykke dertil.

Artikel 9

Lovvalg

Denne aftale er underkastet, fortolkes og gennemføres i henhold til [indsæt henvisning til den lov, der finder anvendelse på AL-gruppelederens PM-konto]. Dette berører ikke:

a)

forholdet mellem AL-gruppemedlemmerne og deres respektive AL nationale centralbanker, som er underkastet den respektive AL nationale centralbanks lov, og

b)

rettigheder og forpligtelser mellem AL nationale centralbanker, som er underkastet loven vedrørende den AL nationale centralbank, som administrerer den PM-konto, hvis disponible likviditet benyttes som sikkerhedsstillelse.

Artikel 10

Anvendelse af [indsæt henvisning til det regelsæt, som gennemfører de Harmoniserede Vilkår]

1.   I forhold til hver af AL-gruppemedlemmernes PM-konti, skal de relevante bestemmelser i [indsæt henvisning til det regelsæt, som gennemfører de Harmoniserede Vilkår] afgøre alle spørgsmål, som ikke udtrykkeligt er reguleret i denne aftale.

2.   [indsæt henvisning til det regelsæt, som gennemfører de Harmoniserede Vilkår] og denne aftale skal anses som led i samme aftaleforhold.

Udfærdiget i så mange kopier, som der er parter, den […dato…]


(1)  EFT L 166 af 11.6.1998, s. 45.

(2)  EFT L 166 af 11.6.1998, s. 45.


BILAG III

BEVILLING AF INTRADAG-KREDIT

Definitioner

I dette bilag forstås ved:

»bankdirektiv«: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/48/EF af 14. juni 2006 om adgang til at optage og udøve virksomhed som kreditinstitut (omarbejdet) (1)

»kreditinstitut«: et kreditinstitut som defineret i artikel 2 og artikel 4, stk. 1, litra a), i bankdirektivet, som gennemført i national lovgivning, som er undergivet tilsyn af en kompetent myndighed

»marginal udlånsfacilitet«: Eurosystemets stående facilitet til brug for modparter til at få dag til dag-kredit fra en national centralbank til den forud fastlagte marginale udlånsrente

»marginal udlånsrente«: den gældende rente for den marginale udlånsfacilitet

»filial«: en filial som defineret i artikel 4, stk. 3, i bankdirektivet, som gennemført i national lovgivning

»organ inden for den offentlige sektor«: en enhed inden for den »offentlige sektor« som defineret i artikel 3 i Rådets forordning (EF) nr. 3603/93 af 13. december 1993 om fastlæggelse af definitioner med henblik på gennemførelse af forbuddene i traktatens artikel 104 og artikel 104 B, stk. 1 (2) (nu artikel 101 og artikel 103, stk. 1)

»investeringsselskab«: et investeringsselskab som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF af 21. april 2004 om markeder for finansielle instrumenter, om ændring af Rådets direktiv 85/611/EØF og 93/6/EØF samt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/12/EF og om ophævelse af Rådets direktiv 93/22/EØF) (3), bortset fra institutter nævnt i artikel 2, stk. 1, i direktiv 2004/39/EF, forudsat at investeringsselskabet er: a) godkendt og under tilsyn af en godkendt kompetent myndighed, som er udpeget som sådant i henhold til direktiv 2004/39/EF, og b) berettiget til at udføre de aktiviteter, som er nævnt under punkt 2, 3, 6 og 7 i afdeling A i bilag I til direktiv 2004/39/EF

»snævre forbindelser«: snævre forbindelser i betydningen i kapitel 6 i bilag I til retningslinje ECB/2000/7 af 31. august 2000 om Eurosystemets pengepolitiske instrumenter og procedurer (4)

»insolvensbehandling«: insolvensbehandling som defineret i artikel 2, litra j), i direktiv 98/26/EF

»misligholdelse«: en forestående eller allerede indtruffet hændelse, hvis indtræden kan indebære en risiko for en enheds manglende opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til det nationale regelsæt, som gennemfører denne retningslinje eller eventuelle andre regler, der gælder for forholdet mellem denne enhed og en national centralbank i Eurosystemet, herunder:

a)

hvor en enhed ikke længere opfylder adgangsbetingelserne og/eller de tekniske krav anført i bilag II

b)

indledning af insolvensbehandling vedrørende en enhed

c)

indgivelse af begæring om en behandling, som er angivet i litra b)

d)

en enheds afgivelse af en skriftlig erklæring om manglende betalingsevne vedrørende al eller en del af sin gæld eller manglende evne til at opfylde sine forpligtelser i forbindelse med intradag-kredit

e)

en enheds indgåelse af en frivillig generel aftale eller ordning med sine kreditorer

f)

hvor enheden er eller af den relevante deltagende nationale centralbank bedømmes at være insolvent eller ude af stand til at betale sin gæld

g)

hvor enhedens positive saldo på dennes PM-konto eller alle eller en væsentlig del af enhedens aktiver er indefrosset, omfattet af arrest, udlæg, beslaglagt eller omfattet af nogen anden foranstaltning, som har til formål at beskytte offentlige interesser eller enhedens kreditorer

h)

hvor enhedens deltagelse i et andet TARGET2 delsystem og/eller i et afviklingssystem er blevet suspenderet eller ophævet

i)

hvor en tilsikring eller en erklæring, som er afgivet af enheden forud for kontraktindgåelsen eller efter gældende lov forudsættes at være fremsat af enheden, er ukorrekt eller usand, eller

j)

overdragelse af alle eller en væsentlig del af enhedens aktiver.

Godkendte enheder

1.

En deltagende national centralbank skal yde intradag-kredit til de enheder, som er angivet i punkt 2 nedenfor, og som har en konto hos den relevante deltagende nationale centralbank. Intradag-kredit må dog ikke ydes til en enhed, der er oprettet i et andet land end den medlemsstat, hvor den deltagende nationale centralbanks hovedsæde, hos hvilken enheden har en konto, er beliggende.

2.

Intradag-kredit må kun ydes til følgende enheder:

a)

kreditinstitutter oprettet i EØS, som er godkendte modparter for Eurosystemets pengepolitiske operationer og har adgang til den marginale udlånsfacilitet, herunder når disse kreditinstitutter handler gennem en filial, som er etableret i EØS, og herunder filialer etableret i EØS af kreditinstitutter, som har deres hjemsted uden for EØS

b)

kreditinstitutter med hjemsted i EØS, som ikke er godkendte modparter for Eurosystemets pengepolitiske operationer og/eller ikke har adgang til den marginale udlånsfacilitet, herunder når de handler gennem en filial etableret i EØS, og inklusive filialer etableret i EØS af kreditinstitutter, som har deres hjemsted uden for EØS

c)

medlemsstaternes centralregeringers finansministerier eller regionale finansielle myndigheder, som er aktive på pengemarkederne, og organer inden for den offentlige sektor i medlemsstaterne, som har bemyndigelse til at føre konti for kunder

d)

investeringsselskaber, som er etableret i EØS, forudsat de har indgået en ordning med en pengepolitisk modpart i Eurosystemet til sikring af, at enhver resterende debetposition ved afslutningen af den pågældende dag er dækket, og

e)

enheder bortset fra dem, der er omfattet af litra a) og b), som yder clearing- og afviklingstjenester, som er etableret i EØS og undergivet overvågning af en kompetent myndighed, forudsat at reglerne for bevilling af intradag-kredit til disse enheder på forhånd er anmeldt til Styrelsesrådet og er blevet godkendt.

3.

For de enheder, som er nævnt i punkt 2, litra b)–e), er intradag-kredit begrænset til den pågældende dag, og en udvidelse til dag til dag-kredit er ikke mulig.

Godkendt sikkerhed

4.

Intradag-kredit skal baseres på godkendt sikkerhed og ydes som intradag-overtræk med sikkerhedsstillelse og/eller intradag-repo-transaktioner i overensstemmelse med de minimumsegenskaber, som Styrelsesrådet fastsætter med hensyn til Eurosystemets pengepolitiske operationer. Godkendt sikkerhed skal bestå af de samme aktiver og instrumenter, som er godkendte aktiver med hensyn til Eurosystemets pengepolitiske operationer, og er underlagt samme regler for værdiansættelse og risikokontrol, som er foreskrevet i bilag I til retningslinje ECB/2000/7.

5.

Gældsinstrumenter, der er udstedt og garanteret af enheden eller af en anden tredjepart, med hvem enheden har nære forbindelser, kan kun accepteres som godkendt sikkerhed i de tilfælde, som er nævnt i afsnit 6.2 i bilag I til retningslinje ECB/2000/7.

6.

Styrelsesrådet kan på forslag af den relevante deltagende nationale centralbank undtage centralregeringers finansministerier, som nævnt i punkt 2, litra c), fra kravet om at stille tilstrækkelig sikkerhed for at opnå intradag-kredit.

Fremgangsmåde ved bevilling af kredit

7.

Adgang til intradag-kredit må kun ydes på bankdage.

8.

Intradag-kredit ydes rentefrit.

9.

Såfremt en enhed nævnt i punkt 2, litra a), ikke tilbagebetaler intradag-kreditten ved dagens afslutning, betragtes det automatisk som en anmodning fra pågældende enhed om adgang til den marginale udlånsfacilitet.

10.

Såfremt en enhed som nævnt under punkt 2, litra b), d) eller e), ikke tilbagebetaler intradag-kreditten ved dagens afslutning af hvilken som helst årsag, ifalder enheden følgende sanktioner:

a)

Hvis den pågældende enhed har en debetsaldo på sin konto ved dagens afslutning for første gang i en 12-måneders periode, ifalder enheden morarente, beregnet til fem procentpoint over den marginale udlånsrente på debetsaldoen.

b)

Hvis den pågældende enhed har en debetsaldo på sin konto ved dagens afslutning for mindst anden gang i samme 12-måneders periode, forhøjes den i litra a) ovenfor nævnte morarente med 2,5 procentpoint for hver gang udover den første, at der har forekommet en debetsaldo i 12-måneders perioden.

11.

Styrelsesrådet kan beslutte at undlade eller at nedsætte sanktionerne i henhold til punkt 10, hvis den pågældende enheds end of day-debetsaldo skyldes force majeure og/eller teknisk funktionssvigt i TARGET2 (som sidstnævnte udtryk er defineret i bilag II).

Suspendering eller ophævelse af intradag-kredit

12.

Deltagende nationale centralbanker skal suspendere eller ophæve adgang til intradag-kredit i tilfælde af misligholdelse, og/eller hvis en af følgende hændelser indtræder:

a)

Den pågældende enheds konto hos den deltagende nationale centralbank er suspenderet eller lukket.

b)

Enheden opfylder ikke længere en af betingelserne angivet i dette bilag for bevilling af intradag-kredit.

13.

I tilfælde hvor en deltagende national centralbank suspenderer eller ophæver adgang til intradag-kredit for en modpart i Eurosystemets pengepolitik, får denne suspendering eller ophævelse ikke virkning, før den er godkendt af ECB.

14.

Som undtagelse til punkt 13 kan en deltagende national centralbank i påtrængende tilfælde med umiddelbar virkning suspendere adgang til intradag-kredit for en pengepolitisk modpart i Eurosystemet. I så tilfælde skal den pågældende deltagende nationale centralbank straks underrette ECB skriftligt herom. ECB er dog beføjet til at omgøre den deltagende nationale centralbanks handling. Såfremt ECB imidlertid ikke sender den deltagende nationale centralbank meddelelse om omgørelse senest 10 bankdage efter modtagelse af meddelelsen, anses ECB for at have godkendt den deltagende nationale centralbanks handling.


(1)  EUT L 177 af 30.6.2006, s. 1.

(2)  EFT L 332 af 31.12.1993, s. 1.

(3)  EUT L 145 af 30.4.2004, s. 1.

(4)  EFT L 310 af 11.12.2000, s. 1.


BILAG IV

AFVIKLINGSPROCEDURER I AFVIKLINGSSYSTEMER

1.   Definitioner

I dette bilag og i tillæg til definitionerne i artikel 2 forstås ved:

»krediteringsinstruks«: en betalingsinstruks afgivet af et afviklingssystem og adresseret til afviklingssystemets centralbank om at debitere én af de konti, som indehaves og/eller administreres af afviklingssystemet i PM-modulet, og at kreditere en afviklingsbanks PM-konto eller afviklingskonto med det deri angivne beløb

»debiteringsinstruks«: en betalingsinstruks adresseret til afviklingssystemets centralbank (SCB) — sendt af et afviklingssystem — om at debitere en afviklingsbanks PM-konto eller afviklingskonto med det deri angivne beløb, på grundlag af en debiteringsfuldmagt, og om at kreditere enten en af afviklingssystemets konti i PM-modulet eller en anden afviklingsbanks PM-konto eller afviklingskonto

»betalingsinstruks« eller »afviklingssystems betalingsinstruks«: en krediterings- eller debiteringsinstruks

»centralbank for et afviklingssystemet (ASCB)«: den centralbank i Eurosystemet, med hvilken det pågældende afviklingssystem har en bilateral ordning til afvikling af afviklingssystemsbetalingsinstrukser i PM-modulet

»afviklingcentralbank (SCB)«: en centralbank i Eurosystemet, som fører en afviklingsbanks PM-konto

»afviklingsbank«: en deltager, hvis PM-konto eller afviklingskonto anvendes til at afvikle betalingsinstrukser i afviklingssystemet

»informations- og kontrolmodul (ICM)«: det SSP-modul, som gør det muligt for deltagere at få online information, og som giver dem mulighed for at afgive likviditetsoverførselsordrer, at styre likviditet og at iværksætte backup betalingsordrer i nødsituationer

»ICM meddelelse«: information som stilles til rådighed samtidig for alle eller en udvalgt gruppe af TARGET2 deltagere via ICM-modulet

»debiteringsfuldmagt«: en afviklingsbanks bemyndigelse — i den form som fastlagt af centralbankerne i Eurosystemet i blanketterne vedrørende stamdata, som er rettet både til sit afviklingssystem og til sin SCB — af afviklingssystemet til at afgive debiteringsinstrukser, med instruks til sin SCB om at debitere afviklingsbankens PM-konto eller afviklingskonto som resultat af debiteringsinstrukser

»kort«: at skylde penge under afviklingen af betalingsinstrukser i et afviklingssystem

»lang«: at have penge til gode penge under afviklingen af betalingsinstrukser i et afviklingssystem.

2.   Afviklingscentralbankers opgaver

Alle centralbanker i Eurosystemet skal fungere som afviklingscentralbanker (SCB) for de afviklingsbanker, for hvilke de fører en PM-konto.

3.   Styring af forbindelser mellem centralbanker, afviklingssystemer og afviklingsbanker

1)

ASCB’erne skal sikre, at de afviklingssystemer, med hvilke de har bilaterale ordninger, fremsender en fortegnelse over afviklingsbanker indeholdende nærmere oplysninger om afviklingsbankernes PM-konti, som afviklingssystem centralbankerne skal lagre i Static Data (Management) modulet i SSP. Alle afviklingssystemer har adgang til fortegnelsen over deres respektive afviklingsbanker via ICM-modulet.

2)

ASCB’erne skal sikre, at de afviklingssystemer, med hvilke de har bilaterale ordninger, underretter dem uden ophør om enhver ændring vedrørende fortegnelsen over afviklingsbanker. ASCB’erne skal underrette den relevante SCB om alle sådanne ændringer via en ICM meddelelse.

3)

ASCB’er skal sikre, at de afviklingssystemer, med hvilke de har bilaterale ordninger, indsamler debiteringsfuldmagterne og andre relevante dokumenter fra deres afviklingsbanker og fremsender dem til ASCB’en. Sådanne dokumenter fremsendes på engelsk og/eller ASCB’ens nationalsprog. Såfremt ASCB’ens nationalsprog ikke er det samme som SCB’ens nationalsprog, fremsendes de fornødne dokumenter alene på engelsk eller såvel på engelsk som på ASCB’s relevante nationalsprog. For så vidt angår afviklingssystemer, som afvikler via TARGET2-ECB, skal dokumenterne fremsendes på engelsk.

4)

Hvis en afviklingsbank er deltager i den relevante ASCB’s TARGET2 delsystem, skal den pågældende ASCB verificere gyldigheden af debiteringsfuldmagten, som er afgivet af afviklingsbanken, og foretage eventuelle nødvendige noteringer i Static Data (Management) modulet. Hvis en afviklingsbank ikke er deltager i det relevante ASCB’s TARGET2 delsystem, skal ASCB’en fremsende debiteringsfuldmagten (eller en elektronisk kopi heraf, såfremt dette er aftalt mellem ASCB og SCB) til de(n) relevante SCB'(er) til verificering af gyldigheden. SCB’en udfører denne verificering og underretter den relevante ASCB om resultatet af verificeringen senest fem bankdage efter modtagelse af anmodning herom. Efter verificeringen skal ASCB’en ajourføre fortegnelsen over afviklingsbanker i ICM-modulet.

5)

Den verificering, som er udført af ASCB’en, berører ikke afviklingssystemets ansvar med hensyn til at begrænse betalingsinstruktioner til afviklingsbanker i fortegnelsen, som nævnt i nr. 1).

6)

Medmindre de er identiske, skal ASCB’er og SCB’er udveksle oplysninger vedrørende enhver hændelse af betydning i løbet af afviklingsbehandlingen.

4.   Iværksættelse af betalingsinstrukser over afviklingssystemets grænseflade, ASI

1)

Alle betalingsinstrukser, som er afgivet af et afviklingssystem via ASI, skal have format som XML-meddelelser.

2)

Alle betalingsinstrukser afgivet af et afviklingssystem via ASI, skal anses som »meget hastende« og skal afvikles i overensstemmelse med bestemmelserne i bilag II.

3)

En betalingsinstruks skal anses for accepteret, hvis:

a)

betalingsinstruksen opfylder de regler, som netværksleverandøren har opstillet

b)

betalingsinstruksen opfylder formateringsreglerne og vilkårene i ASCB’ens TARGET2 delsystem

c)

afviklingsbanken er anført på listen over afviklingsbanker som angivet i punkt 3, nr. 1), og

d)

såfremt en afviklingsbanks deltagelse i TARGET2 er suspenderet, den suspenderede afviklingsbanks SCB har givet sit udtrykkelige samtykke.

5.   Tidspunktet for, hvornår en betalingsinstruks er indgået i systemet og ikke længere kan tilbagekaldes

1)

Kreditinstrukser skal anses for indgået i det relevante TARGET2 delsystem på det tidspunkt og uigenkaldelige fra det tidspunkt, hvor de er accepteret af ASCB'en. Debetinstrukser skal anses for indgået i det relevante TARGET2 delsystem på det tidspunkt og uigenkaldelige fra det tidspunkt, hvor de er accepteret af SCB’en.

2)

Anvendelse af nr. 1) skal ikke have indvirkning på nogen regel i afviklingssystemet, som fastlægger et tidspunkt for indgåelse i afviklingssystemet og/eller uigenkaldelighed af overførselsordrer afgivet til et sådant afviklingssystem, som et tidligere tidspunkt end tidspunktet for indgåelse af den respektive betalingsinstruks i det relevante TARGET2 delsystem.

6.   Afviklingsprocedurer

1)

Hvis et afviklingssystem anmoder om benyttelse af en afviklingsprocedure, skal den pågældende ASCB tilbyde en eller flere af de nedenfor angivne afviklingsprocedurer:

a)

afviklingsprocedure 1 (likviditetsoverførsel)

b)

afviklingsprocedure 2 (realtidsafvikling)

c)

afviklingsprocedure 3 (bilateral afvikling)

d)

afviklingsprocedure 4 (standard multilateral afvikling)

e)

afviklingsprocedure 5 (samtidig multilateral afvikling)

f)

afviklingsprocedure 6 (dedikeret likviditet).

2)

SCB’er skal medvirke ved afviklingen af betalingsinstrukser i afviklingssystemet i overensstemmelse med valg af afviklingsprocedure som angivet under nr. 1), bl.a. afvikling af betalingsinstrukser over afviklingsbankens PM-konti eller afviklingskonti.

3)

Punkt 9 til 14 indeholder nærmere oplysninger om de i nr. 1) angivne afviklingsprocedurer.

7.   Ingen forpligtelse til at åbne en PM-konto

Afviklingssystemer har ingen forpligtelse til at blive direkte deltagere i et TARGET2 delsystem eller til at opretholde en PM-konto under benyttelse af ASI.

8.   Konto til at understøtte afviklingsprocedurer

1)

I tillæg til PM-konti kan følgende former for konti åbnes i PM-modulet og kan anvendes af ASCB’er, afviklingssystemer og afviklingsbanker til brug for de afviklingsprocedurer, som er angivet i punkt 6, nr. 1):

a)

tekniske konti

b)

skyggekonti

c)

garantifondkonti

d)

afviklingskonti.

2)

Hvis en ASCB tilbyder afviklingsprocedurerne 4, 5 eller 6 til grænseflademodeller, skal den åbne en teknisk konto i sit TARGET2 delsystem for det pågældende afviklingssystem. ASCB’en kan tilbyde en sådan konto som en valgmulighed ved afviklingsprocedure 2 og 3. Særlige tekniske konti skal åbnes med hensyn til afviklingsprocedure 4 og 5. Saldoen på tekniske konti skal være nul eller positiv ved afslutningen af det pågældende afviklingssystems afviklingsbehandling, og end of day-saldoen skal være nul. Tekniske konti skal identificeres ved hjælp af det relevante afviklingssystems BIC-kode.

3)

Hvis en ASCB tilbyder afviklingsprocedure 1 eller 6 til integrerede modeller, skal den åbne, og hvis den tilbyder afviklingsprocedure 3 eller 6 til grænseflademodeller, kan den åbne skyggekonti i sit TARGET2 delsystem. Skyggekonti er særlige PM-konti hos ASCB i dens TARGET2 delsystem til brug for afviklingssystemet. Skyggekonti identificeres ved den relevante ASCB’s BIC-kode.

4)

Hvis en ASCB tilbyder afviklingsprocedure 4 eller 5, kan den åbne en garantifondkonto i sit TARGET2 delsystem til afviklingssystemer. Saldi på disse konti skal anvendes til afvikling af afviklingssystemets betalingsinstrukser i tilfælde af, at der ikke er disponibel likviditet på afviklingsbankens PM-konto. ASCB’er, afviklingssystemer og garantistillere kan være indehavere af en garantifondkonto. Garantifondkonti identificeres ved den pågældende indehavers BIC-kode.

5)

Hvis en ASCB tilbyder afviklingsprocedure 6 til grænseflademodeller, skal SCB’er i deres TARGET2 delsystemer åbne en eller flere afviklingskonti for afviklingsbanker til brug for dedikeret likviditet. Afviklingskonti skal identificeres ved BIC-koden for den PM-konto, som de relaterer sig til, i kombination med et kontonummer, som er specifikt for den relevante afviklingskonto. Kontonummeret er sammensat af landekoden plus indtil 32 tegn (afhængig af den relevante nationale banks kontostruktur).

6)

De i nr. 1, litra a) til d), angivne konti offentliggøres ikke i TARGET2 registret. Hvis en deltager anmoder herom, kan de relevante kontooplysninger (MT 940 og MT 950) for alle disse konti udleveres til kontohaveren ved afslutningen af hver bankdag.

7)

Detaljerede regler for åbning af de kontoformer, som er omtalt under dette punkt, samt deres anvendelse ved understøttelse af afviklingsprocedurer kan være nærmere specificeret i bilaterale ordninger mellem afviklingssystemerne og ASCB’erne.

9.   Afviklingsprocedure 1 — likviditetsoverførsel (liquidity transfer)

1)

Ved tilbud om afviklingsprocedure 1 skal ASCB’er og SCB’er understøtte likviditetsoverførslen fra en skyggekonto til en afviklingsbanks PM-konto via ASI. Likviditetsoverførslen kan være iværksat enten af afviklingssystemet eller af den ASCB, som handler på afviklingssystemets vegne.

2)

Afviklingsprocedure 1 må kun anvendes til den integrerede model, hvor det relevante afviklingssystem er nødsaget til at anvende en skyggekonto dels til at indsamle den nødvendige likviditet, som er dedikeret af dets afviklingsbank, dels til at føre denne likviditet tilbage til afviklingsbankens PM-konto.

3)

ASCB’er kan tilbyde afvikling af betalingsinstrukser inden for visse tidsgrænser, som fastsættes af afviklingssystemet, som angivet i punkt 15, nr. 2) og 3).

4)

Afviklingsbankerne og afviklingssystemerne skal have adgang til information via ICM-modulet. Afviklingssystemerne skal underrettes om afslutning eller svigt af afviklingen. Hvis afviklingssystemet iværksætter likviditetsoverførslen fra skyggekontoen til afviklingsbankens PM-konto, skal afviklingsbanken have meddelelse om krediteringen via en SWIFT MT 202-meddelelse.

10.   Afviklingsprocedure 2 — realtidsafvikling (real-time settlement)

1)

Ved tilbud om afviklingsprocedure 2 skal ASCB’erne og SCB’erne understøtte afviklingen af kontant-benet af afviklingssystemtransaktionerne ved at afvikle betalingsinstrukser afgivet af afviklingssystemet på individuel basis i stedet for gruppevis. Hvis en betalingsinstruks om debitering af en kort afviklingsbanks PM-konto er placeret i kø i overensstemmelse med bilag II, skal den pågældende SCB underrette afviklingsbanken via en ICM meddelelse.

2)

Afviklingsprocedure 2 kan også tilbydes til afviklingssystemer til afvikling af multilaterale saldi, og i disse tilfælde skal ASCB’en åbne en teknisk konto for disse afviklingssystemer. Derudover må ASCB’en ikke tilbyde afviklingssystemet en service med korrekt administration af rækkefølgen af indgående og udgående betalinger, som kunne være påkrævet ved en sådan multilateral afvikling. Afviklingssystemet skal selv påtage sig ansvar for den nødvendige rækkefølgeplacering.

3)

ASCB’en kan tilbyde, at afviklingssystemet fastsætter afviklingen af betalingsinstrukser inden for visse tidsgrænser fastsat af afviklingssystemet, som angivet i punkt 15, nr. 2) og 3).

4)

Afviklingsbanker og afviklingssystemer skal have adgang til information via ICM-modulet. Afviklingssystemerne skal underrettes om afslutning eller svigt af afviklingen. Afviklingsbanker skal efter anmodning have underretning om en afsluttet afvikling via en SWIFT MT 900 eller MT 910-meddelelse.

11.   Afviklingsprocedure 3 — bilateral afvikling (bilateral settlement)

1)

Ved tilbud om afviklingsprocedure 3 skal ASCB’erne og SCB’erne understøtte afviklingen af kontant-benet af afviklingstransaktionerne ved at afvikle betalingsinstrukser, som afviklingssystemer afgiver i batch modus. Hvis en betalingsinstruks om debitering af en kort afviklingsbanks PM-konto er placeret i kø i overensstemmelse med bilag II, skal den pågældende SCB underrette afviklingsbanken via en ICM meddelelse.

2)

Afviklingsprocedure 3 må også tilbydes afviklingssystemet til afvikling af multilaterale saldi. Punkt 10, nr. 2), gælder tilsvarende, med forbehold af de ændringer:

a)

betalingsordrer: at i) debitering af den korte afviklingsbanks PM-konti og kreditering af afviklingssystemets tekniske konto, og ii) debitering af afviklingssystemets tekniske konto og kreditering af den lange afviklingsbanks PM-konti afgives i separate filer, og

b)

at de lange afviklingsbankers PM-konti må kun krediteres, efter at alle korte afviklingsbankers PM-konti er debiteret.

3)

Hvis multilateral afvikling mislykkes (fx fordi ikke alle indsamlinger fra de korte afviklingsbanker lykkes), skal afviklingssystemet afgive betalingsinstrukser med henblik på at tilbageføre allerede afviklede debetransaktioner.

4)

ASCB’er kan tilbyde:

a)

afvikling af betalingsinstrukser inden for visse tidsgrænser, som fastsættes af afviklingssystemet, som angivet i punkt 15, nr. 3), og/eller

b)

»informationsperiode« funktionaliteten, som angivet i punkt 15, nr. 1).

5)

Afviklingsbankerne og afviklingssystemerne skal have adgang til information via ICM-modulet. Afviklingssystemerne skal underrettes om afslutning eller svigt af afviklingen. Afviklingsbanker skal efter anmodning have underretning om en afsluttet afvikling via en SWIFT MT 900 eller MT 910-meddelelse.

12.   Afviklingsprocedure 4 — standard multilateral afvikling (standard multilateral settlement)

1)

Ved tilbud om afviklingsprocedure 4 skal ASCB’erne og SCB’erne understøtte afviklingen af multilaterale kontantsaldi ved afviklingssystemets transaktioner ved at afvikle betalingsinstrukser, som afviklingssystemet har afgivet i batch modus. ASCB’erne skal åbne en særlig teknisk konto for et sådant afviklingssystem.

2)

ASCB’erne og SCB’erne skal sikre den nødvendige rækkefølgeplacering af betalingsinstrukser. De skal kun bogføre krediteringer, hvis indsamling af alle debiteringer er gennemført. Betalingsinstrukser om: a) debitering af de korte afviklingsbankers PM-konti og kreditering af afviklingssystemets tekniske konto, og b) kreditering af de lange afviklingsbankers konti og debitering af afviklingssystemets tekniske konto, afgives i en enkelt fil.

3)

Betalingsinstrukser om debitering af de korte afviklingsbankers PM-konto og kreditering af afviklingssystemets tekniske konto afvikles først, og først når disse betalingsinstrukser er afviklet (herunder eventuel finansiering af den tekniske konto ved hjælp af en garantifondmekanisme), skal de lange afviklingsbankers PM-konti krediteres.

4)

Hvis en betalingsinstruks om debitering af en kort afviklingsbanks PM-konto er placeret i kø i overensstemmelse med bilag II, skal SCB’erne underrette en sådan afviklingsbank via en ICM meddelelse.

5)

Hvis en kort afviklingsbank ikke har tilstrækkelige midler på sin PM-konto, skal ASCB’en iværksætte en garantifondmekanisme, hvis dette er bestemt i den bilaterale ordning mellem ASCB’en og afviklingssystemet.

6)

Hvis intet er bestemt om en garantifondmekanisme, og hele afviklingen mislykkes, skal ASCB’erne og SCB’erne anses at være blevet instrueret om at returnere alle betalingsinstrukser i filen og skal tilbageføre betalingsinstrukser, som allerede er afviklet.

7)

ASCB’erne skal underrette afviklingsbanker om en mislykket afvikling via en ICM meddelelse.

8)

ASCB’erne kan tilbyde:

a)

afvikling af betalingsinstrukser inden for visse tidsgrænser, som fastsættes af afviklingssystemet, som angivet i punkt 15, nr. 3).

b)

»informationsperiode« funktionaliteten, som angivet i punkt 15, nr. 1).

c)

en garantifondmekanisme, som angivet i punkt 15, nr. 4).

9)

Afviklingsbankerne og afviklingssystemerne skal have adgang til information via ICM-modulet. Afviklingssystemer skal underrettes om afslutning eller svigt af afviklingen. Afviklingsbanker skal efter anmodning have underretning om afsluttet afvikling via en SWIFT MT 900 eller MT 910-meddelelse.

13.   Afviklingsprocedure 5 — samtidig multilateral afvikling (simultaneous multilateral settlement)

1)

Ved tilbud om afviklingsprocedure 5 skal ASCB’erne og SCB’erne understøtte afviklingen af multilaterale kontantsaldi ved afviklingssystemets transaktioner ved at afvikle betalingsinstrukser, som afviklingssystemet har afgivet. Til afvikling af relevante betalingsinstrukser skal algoritme 4 anvendes (jf. tillæg I til bilag II). I modsætning til afviklingsprocedure 4, virker afviklingsprocedure 5 på »all-or-nothing« basis. I denne procedure skal debiteringen af korte afviklingsbankers PM-konti og krediteringen af lange afviklingsbankers PM-konti ske samtidig (og ikke sekventielt som i afviklingsprocedure 4). Punkt 12 gælder tilsvarende, med følgende ændring. Hvis en eller flere betalingsinstrukser ikke kan afvikles, placeres alle betalingsinstrukser i kø, og algoritme 4, som omtalt i punkt 16, nr. 1), skal gentages for at afvikle afviklingssystemets betalingsinstrukser i køen.

2)

ASCB’erne kan tilbyde:

a)

afvikling af betalingsinstrukser inden for visse tidsgrænser, som fastsættes af afviklingssystemet, som angivet i punkt 15, nr. 3).

b)

»informationsperiode« funktionaliteten, som angivet i punkt 15, nr. 1).

c)

en garantifondmekanisme, som angivet i punkt 15, nr. 4).

3)

Afviklingsbankerne og afviklingssystemerne skal have adgang til information via ICM-modulet. Afviklingssystemerne skal underrettes om afslutning eller svigt af afviklingen. Afviklingsbanker skal efter anmodning have underretning om afsluttet afvikling via en SWIFT MT 900 eller MT 910-meddelelse.

4)

Hvis en betalingsinstruks om debitering af en kort afviklingsbanks PM-konto er placeret i kø i overensstemmelse med bilag II, skal den pågældende SCB underrette afviklingsbankerne via en ICM meddelelse.

14.   Afviklingsprocedure 6 — dedikeret likviditet (dedicated liquidity)

1)

Afviklingsprocedure 6 kan anvendes for både grænseflademodellen og den integrerede model, som angivet henholdsvis i nr. 3) til 10) og nr. 11) til 13) nedenfor. Med hensyn til den integrerede model, skal det relevante afviklingssystem anvende en skyggekonto til opsamling af den nødvendige likviditet, som dets afviklingsbanker har hensat. Med hensyn til grænseflademodellen, skal afviklingsbanken åbne mindst én afviklingskonto, som relaterer sig til et bestemt afviklingssystem.

2)

Afviklingsbankerne underrettes på anmodning via en SWIFT MT 900 eller en MT 910-meddelelse om krediteringen og debiteringen af deres PM-konti og, hvis relevant, af deres afviklingskonti.

A.   Grænseflademodel (interfaced model)

3)

Ved tilbud om afviklingsprocedure 6, skal ASCB’erne og SCB’erne understøtte afvikling af bilaterale og/eller multilaterale kontantsaldi fra afviklingssystemets transaktioner ved:

a)

at gøre det muligt for en afviklingsbank at forhåndsfinansiere sin fremtidige afviklingsforpligtelse ved overførsler fra dens PM-konto til dens afviklingskonto (herefter »dedikeret likviditet«) før behandlingen i afviklingssystemet, og

b)

at afvikle afviklingssystemets betalingsinstrukser efter afslutningen af behandlingen i afviklingssystemet: med hensyn til korte afviklingsbanker ved at debitere deres afviklingskonti (inden for limits for midler på denne konto) og ved at kreditere afviklingssystemets tekniske konto og med hensyn til lange afviklingsbanker ved at kreditere deres afviklingskonti og ved at debitere afviklingssystemets tekniske konto.

4)

Ved tilbud om afviklingsprocedure 6:

a)

skal SCB’erne åbne mindst én afviklingskonto vedrørende et enkelt afviklingssystem for hver afviklingsbank, og

b)

ASCB’erne skal åbne en teknisk konto for afviklingssystemet til: i) at kreditere midler, som er opsamlet fra korte afviklingsbankers afviklingskonti, og ii) at debitere midler ved ydelse af kredit til de lange afviklingsbankers dedikerede afviklingskonti.

5)

Afviklingsprocedure 6 skal tilbydes både i afviklingssystemernes åbningstid den samme bankdag og under natoperationer. I sidstnævnte tilfælde skal bankdagen begynde straks efter opfyldelse af mindstereservekravene; enhver debitering eller kreditering på de relevante konti derefter skal henregnes til den følgende bankdag.

6)

Under afviklingsprocedure 6 og vedrørende dedikering af likviditet, skal ASCB’erne og SCB’erne tilbyde følgende former for likviditetsoverførselsservice til og fra afviklingskontoen:

a)

stående ordrer, som afviklingsbanker kan afgive eller ændre på ethvert tidspunkt i løbet af bankdagen via ICM-modulet (når det er til rådighed). Stående ordrer, som er afgivet efter afsendelse af »start-of-procedure«-meddelelsen på en given bankdag, skal kun gælde for den følgende bankdag. Hvis der er flere stående ordrer om at kreditere forskellige afviklingskonti, afvikles de efter størrelsen af deres beløb, idet der begyndes med det største beløb. Under natoperationer i afviklingssystemet afvikles eventuelle stående ordrer, for hvilke der ikke er tilstrækkelige midler på PM-kontoen, efter en pro-rata nedsættelse af alle ordrer.

b)

løbende ordrer, som kun kan afgives enten af en afviklingsbank (via ICM-modulet) eller af det relevante afviklingssystem via en XML-meddelelse, under forløbet af afviklingsprocedure 6 (identificeret ved tidsforløbet fra »start-of-procedure« til »end-of-procedure«-meddelelsen), og som kun vil blive afviklet, så længe afviklingssystemets behandlingscyklus endnu ikke er begyndt. Hvis der er løbende ordrer afgivet af afviklingssystemet, til hvilke der ikke er tilstrækkelige midler på PM-kontoen, skal sådanne ordrer afvikles delvis, og

c)

SWIFT ordrer, som går via en MT 202-meddelelse, som kun kan afgives under forløbet af afviklingsprocedure 6 og kun under dagbehandling. Disse ordrer afvikles straks. I tilfælde af en løbende cyklus sker dette uden underretning til afviklingssystemet.

7)

Afviklingsprocedure 6 skal begynde ved hjælp af en »start-of-procedure«-meddelelse og slutte ved hjælp af en »end-of-procedure«-meddelelse, der begge sendes af afviklingssystemet. Vedrørende afviklingssystemets natoperationer sendes »start-of-procedure«-meddelelsen dog af ASCB’en. »Start-of-procedure«-meddelelser udløser afvikling af stående ordrer om overførsel af likviditet til afviklingskonti. »End-of-procedure«-meddelelsen medfører en automatisk tilbageførsel af likviditet fra afviklingskontoen til PM-kontoen.

8)

Under afviklingsprocedure 6 er dedikeret likviditet på afviklingskonti spærret, så længe afviklingssystemets behandlingscyklus løber (begyndende med en »start-of-cycle«-meddelelse og sluttende med en »end-of-cycle«-meddelelse, som begge afsendes af afviklingssystemet) og frigives derefter.

9)

Inden for hver behandlingscyklus i afviklingssystemet skal betalingsinstrukser afvikles med dedikeret likviditet, hvorved algoritme 5 (jf. tillæg I til bilag II) som hovedregel anvendes.

10)

Inden for hver behandlingscyclus i afviklingssystemet kan en afviklingsbanks dedikerede likviditet blive forhøjet gennem kreditering af visse indgående betalinger direkte på dens afviklingskonti (fx kupon- og afdragsbetalinger). I disse tilfælde skal likviditeten først krediteres den tekniske konto, derpå debiteres denne konto, før likviditeten krediteres afviklingskontoen (eller PM-kontoen).

B.   Integreret model (integrated model)

11)

Ved tilbud om afviklingsprocedure 6 til integrerede modeller skal ASCB'erne og SCB'erne støtte en sådan afvikling. Såfremt afviklingsprocedure 6 anvendes til den integrerede model i løbet af dagbehandling, tilbydes kun begrænset funktionalitet.

12)

Under afviklingsprocedure 6 og vedrørende den integrerede model skal ASCB’erne og SCB’erne tilbyde følgende former for likviditetsoverførselsservice til og fra en skyggekonto:

a)

stående ordrer (til dagbehandling og natoperationer i afviklingssystemet), som afviklingsbanker kan afgive eller ændre på ethvert tidspunkt i løbet af bankdagen via ICM-modulet (når det er til rådighed). Stående ordrer, som er afgivet efter afsendelse af »start-of-procedure«-meddelelsen på en given bankdag, skal kun gælde for den følgende bankdag. Hvis der er flere stående ordrer, skal de afvikles efter størrelsen af deres beløb, idet der begyndes med det største beløb. Hvis der ikke er dækning af en stående ordre til dagbehandling, vil den blive afvist. Under natoperationer i afviklingssystemet afvikles eventuelle stående ordrer, til hvilke der ikke er tilstrækkelige midler, på PM-kontoen, efter en pro-rata nedsættelse af alle ordrer

b)

løbende ordrer, som kun kan afgives af enten en afviklingsbank (via ICM-modulet) eller af det relevante afviklingssystem via en XML-meddelelse, under forløbet af afviklingsprocedure 6 (identificeret ved tidsforløbet fra »start-of-procedure« til »end-of-procedure«-meddelelsen), og som kun vil blive afviklet, hvis afviklingssystemets behandlingscyklus endnu ikke er begyndt. Hvis der er løbende ordrer, til hvilke der ikke er tilstrækkelige midler på PM-kontoen, skal sådanne ordrer afvikles delvis, og

c)

SWIFT ordrer, der går via en MT 202-meddelelse, kan kun afgives under dagbehandling. Disse ordrer afvikles straks.

13)

Reglerne vedrørende »start-of-procedure« og »end-of-procedure«-meddelelser og vedrørende begyndelsen og slutningen af cyklus for grænseflademodellen gælder tilsvarende.

15.   Valgfri tilknyttede mekanismer (optional connected mechanisms)

1)

ASCB’erne kan tilbyde den valgfri tilknyttede mekanisme »Information period« for afviklingsprocedurerne 3, 4 og 5. Hvis afviklingssystemet (eller dettes ASCB på dettes vegne) har specificeret et valgfrit »information period« tidspunkt, skal afviklingsbanken modtage en ICM meddelelse med angivelse af det tidspunkt, hvortil afviklingsbanken senest kan anmode om tilbageførsel af den relevante betalingsinstruks. SCB’en skal kun tage en sådan anmodning i betragtning, hvis den er meddelt via og godkendt af afviklingssystemet. Afviklingen skal begynde, såfremt SCB’en ikke modtager en sådan anmodning inden udløbet af »Information period« tidspunktet. Hvis SCB’en modtager en sådan anmodning inden for »Information Period«:

a)

hvis afviklingsprocedure 3 er anvendt til bilateral afvikling, tilbageføres den relevante betalingsinstruks, og

b)

hvis afviklingsprocedure 3 er anvendt til afvikling af multilaterale saldi, eller hvis i afviklingsprocedure 4 hele afviklingen mislykkes, tilbageføres alle betalingsinstrukser i filen, og alle afviklingsbanker underrettes via en ICM meddelelse.

2)

Hvis et afviklingssystem afgiver afviklingsinstrukser forinden det planlagte afviklingstidspunkt (from), oplagres instrukserne indtil det planlagte tidspunkt er indtruffet. I så fald afgives betalingsinstrukser kun til entry disposition, når »from«-tidspunktet er indtrådt. Denne valgfri mekanisme kan anvendes i afviklingsprocedure 1 og 2.

3)

Afviklingstidspunktet (till) gør det muligt at afsætte et begrænset tidsrum til afvikling i afviklingssystemet med henblik på ikke at forhindre eller forsinke afvikling af andre transaktioner relateret til afviklingssystemet eller TARGET2. Hvis en betalingsinstruks ikke er afviklet inden »till«-tidspunktet er indtrådt, bliver disse betalingsinstrukser enten returneret som uafviklede, eller i tilfælde af afviklingsprocedure 4 og 5 kan garantifondmekanismen sættes i gang. Afviklingsperioden (till) kan specificeres for afviklingsprocedure 1 til 5.

4)

Garantifondmekanismen kan anvendes, hvis en afviklingsbanks likviditet ikke er tilstrækkelig til at dække dens forpligtelser som følge af afvikling i afviklingssystemet. For at muliggøre afvikling af alle betalingsinstrukser, som er involveret i en afvikling i afviklingssystemet, anvendes denne mekanisme til at skaffe den påkrævede supplerende likviditet. Denne mekanisme kan anvendes ved afviklingsprocedure 4 og 5. Hvis garantifondmekanismen skal anvendes, er det nødvendigt at have en særlig garantifondkonto, hvor »likviditetsstøtte« er til rådighed eller kan stilles til rådighed ved påkrav.

16.   Anvendte algoritmer (algorithms used)

1)

Algoritme 4 understøtter afviklingsprocedure 5. For at forenkle afviklingen og begrænse den krævede likviditet bliver alle betalingsinstrukser i afviklingssystemet omfattet (uafhængig af deres prioritet). Afviklingssystemets betalingsinstrukser, som skal afvikles efter afviklingsprocedure 5, går uden om entry disposition og bevares særskilt i PM-modulet, indtil slutningen af den løbende optimeringsproces. I samme forløb af algoritme 4 vil flere afviklingssystemer, som anvender afviklingsprocedure 5, blive indbefattet, hvis de tilsigter at afvikle på samme tidspunkt.

2)

I afviklingsprocedure 6 kan afviklingsbanken dedikere et likviditetsbeløb til afvikling af saldi, der kommer fra et bestemt afviklingssystem. Dedikering sker ved at hensætte den nødvendige likviditet på en særlig afviklingskonto (grænseflademodel). Algoritme 5 anvendes både til natoperationer i afviklingssystemet og i samme bankdags åbningstid. Afviklingsprocessen foregår ved at debitere de korte afviklingsbankers afviklingskonti til fordel for afviklingssystemets tekniske konto og derpå debitere den tekniske konto til fordel for de lange afviklingsbankers afviklingskonti. I tilfælde af positive saldi kan bogføring ske direkte — hvis dette er angivet af afviklingssystemet inden for den relevante transaktion — på afviklingsbankens PM-konto. Hvis afvikling af en eller flere debetinstrukser mislykkes (dvs. som følge af en fejl i afviklingssystemet), placeres den pågældende betaling i kø på afviklingskontoen. Afviklingsprocedure 6 kan anvende algoritme 5 til at løbe på afviklingskonti. Algoritme 5 behøver desuden ikke tage hensyn til nogen limit eller reservering. For hver afviklingsbank beregnes den samlede position, og hvis alle de samlede positioner er dækket, vil alle transaktioner blive afviklet. Transaktioner, som ikke er dækkede, placeres igen i køen.

17.   Følgen af suspendering eller ophævelse

Hvis suspendering eller ophævelse af et afviklingssystems anvendelse af ASI indtræffer i løbet af afviklingscyklus for betalingsinstrukser i afviklingssystemet, skal ASCB’en anses for bemyndiget til at afslutte denne afviklingscyklus på afviklingssystemets vegne.

18.   Gebyrer og fakturering

1)

Et afviklingssystem, som anvender ASI eller deltagergrænseflade, uanset antallet af dets konti hos ASCB’en og/eller SCB’en, er underlagt en gebyrmodel bestående af tre elementer, som angivet nedenfor.

a)

et fast månedligt gebyr på 1 000 EUR, som pålægges hvert afviklingssystem (fast gebyr I).

b)

et andet månedligt fast gebyr på mellem 417 EUR og 4 167 EUR, i forhold til den underliggende bruttoværdi af afviklingssystemets kontante euroafviklingstransaktioner (fast gebyr II):

Bånd

Fra (mio. EUR pr. dag)

Til (mio. EUR pr. dag)

Årligt gebyr

Månedligt gebyr

1

0

under 1 000

5 000 EUR

417 EUR

2

1 000

under 2 500

10 000 EUR

833 EUR

3

2 500

under 5 000

20 000 EUR

1 667 EUR

4

5 000

under 10 000

30 000 EUR

2 500 EUR

5

10 000

under 50 000

40 000 EUR

3 333 EUR

6

over 50 000

50 000 EUR

4 167 EUR

Bruttoværdien af afviklingssystemets kontante euroafviklingstransaktioner beregnes af ASCB’en én gang årligt på grundlag af denne bruttoværdi i det foregående år, og den beregnede bruttoværdi anvendes til beregning af gebyret gældende fra den 1. januar hvert kalenderår.

c)

Et transaktionsgebyr, som beregnes på samme grundlag som modellen for TARGET2 deltagere i tillæg VI til bilag II. Afviklingssystemet kan vælge én af disse to muligheder: enten at betale et fast gebyr pr. betalingsinstruks på 0,80 EUR (mulighed A) eller at betale et gebyr beregnet på et degressivt grundlag (mulighed B), med følgende modifikationer:

for mulighed B divideres grænserne for båndene, der angår mængden af betalingsinstrukser, med to, og

der opkræves et månedligt fast gebyr på 100 EUR (i mulighed A) eller 1 250 EUR (i mulighed B) i tillæg til fast gebyr I og fast gebyr II.

2)

Et gebyr, som skal betales i forbindelse med en afgivet betalingsinstruks til eller modtaget betaling fra et afviklingssystem enten via deltagergrænsefladen eller ASI, skal alene pålægges dette afviklingssystem. Styrelsesrådet kan opstille mere detaljerede regler til fastlæggelse af gebyrpligtige transaktioner, der afvikles via ASI.

3)

Alle afviklingssystemer skal modtage faktura fra deres respektive ASCB for den foregående måned på grundlag af de gebyrer, som er anført i nr. 1), senest den femte bankdag i den følgende måned. Indbetaling skal ske senest den tiende bankdag i pågældende måned på den konto, som ASCB’en har angivet, eller skal debiteres en af afviklingssystemet angivet konto.

4)

I dette punkt behandles hvert afviklingssystem, som er betegnet som system i henhold til direktiv 98/26/EF, separat, selvom to eller flere af disse administreres af samme juridiske enhed. Samme regel gælder for afviklingssystemer, som ikke er betegnet som systemer i henhold til direktiv 98/26/EF, og i disse tilfælde identificeres afviklingssystemerne med henvisning til følgende kriterier: a) en formel ordning på grundlag af kontraktmæssige eller lovgivningsmæssige instrumenter (fx en aftale blandt deltagerne og systemoperatøren), b) mange medlemmer, c) fælles regler og standardiserede regelsæt, og d) til clearing, netting og/eller afvikling af betalinger og/eller værdipapirer mellem deltagerne.


8.9.2007   

DA EN EN EN EN EN EN EN

Den Europæiske Unions Tidende

L 237/71


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE

af 24. juli 2007

om de nærmere vilkår for TARGET2-ECB

(ECB/2007/7)

(2007/601/EF)

DIREKTIONEN FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 105, stk. 2, fjerde led,

under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 11.6, 17, 22 og 23, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at kunne gennemføre en fælles pengepolitik kræves betalingsordninger, hvorigennem de pengepolitiske operationer mellem de nationale centralbanker og kreditinstitutterne kan gennemføres hurtigt og sikkert, og som kan fremme pengemarkedets enhed inden for euroområdet.

(2)

Det oprindelige TARGET-system (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system) erstattes af TARGET2, som er karakteriseret ved en fælles teknisk infrastruktur benævnt den fælles platform (SSP). TARGET2 vil fortsat tjene de samme grundlæggende formål som TARGET og udgøre en solid og effektiv mekanisme, der fungerer på grundlag af SSP, til afvikling af betalinger i euro.

(3)

Styrelsesrådet har vedtaget retningslinje ECB/2007/2 af 26. april 2007 om et Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system (TARGET2) (1).

(4)

Den Europæiske Centralbank (ECB) vil deltage i TARGET2 med henblik på at behandle ECB’s egne betalinger og ECB’s kunders betalinger i TARGET2 og via TARGET2 levere afviklingstjenester til clearing- og afviklingsorganisationer, herunder enheder med hjemsted uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), under forudsætning af at de er undergivet overvågning af en kompetent myndighed, og at deres adgang til TARGET2-ECB er godkendt af Styrelsesrådet.

(5)

ECB må kun acceptere centralbanker og europæiske og internationale organisationer som kunder.

(6)

ECB må kun yde intradag-kredit i henhold til denne afgørelse til kunder, der er europæiske eller internationale organisationer.

(7)

Styrelsesrådet har besluttet, at reglerne for delsystemerne i TARGET2 skal harmoniseres i videst muligt omfang og offentliggøres —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Anvendelsesområde

1.   TARGET2-ECB må kun:

a)

behandle ECB’s egne betalinger

b)

behandle ECB’s kunders betalinger, og

c)

levere afviklingstjenester til clearing- og afviklingsorganisationer, herunder enheder med hjemsted uden for EØS, under forudsætning af at de er undergivet overvågning af en kompetent myndighed, og at deres adgang til TARGET2-ECB er godkendt af Styrelsesrådet.

2.   ECB må kun acceptere centralbanker og europæiske og internationale organisationer som kunder.

Artikel 2

Intradag kredit

1.   ECB må kun yde intradag-kredit til kunder, der er europæiske eller internationale organisationer ved overtræk på disse kunders konto/konti. Overtræk må på intet tidspunkt i løbet af dagen overstige det beløb, der er fastsat i aftalen med kunden for hver enkelt konto. Intradag-kredit ydet af ECB skal være begrænset til den pågældende dag uden mulighed for forlængelse til dag til dag-kredit.

2.   Al intradag-kredit ydet af ECB skal overholde bestemmelserne om ydelse af intradag-kredit i bilag III til retningslinje ECB/2007/2.

Artikel 3

De nærmere vilkår for TARGET2-ECB

De nærmere vilkår for TARGET2-ECB er vilkårene indeholdt i bilaget til denne afgørelse.

Artikel 4

Ikrafttræden

1.   Denne afgørelse træder i kraft den 19. maj 2008.

2.   Afgørelse ECB/1999/NP3 af 16. marts 1999 om Den Europæiske Centralbanks betalingsmekanisme og afgørelse ECB/2003/NP2 af 28. januar 2003 om ændring af afgørelse ECB/1999/NP3 om Den Europæiske Centralbanks betalingsmekanisme ophæves med virkning fra datoen for denne afgørelses ikrafttræden, og henvisninger til afgørelse ECB/1999/NP3 og afgørelse ECB/2003/NP2 skal forstås som henvisninger til denne afgørelse.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 24. juli 2007.

Jean-Claude TRICHET

Formand for ECB


(1)  Se side 1 i denne EUT.


ANNEX

TERMS AND CONDITIONS OF TARGET2-ECB

TITLE I

GENERAL PROVISIONS

Article 1

Definitions

For the purposes of these Terms and Conditions (hereinafter the ‘Conditions’), the following definitions apply:

‘addressable BIC holder’ means an entity which: (a) holds a Bank Identifier Code (BIC); (b) is not recognised as an indirect participant; and (c) is a correspondent or customer of a direct participant or a branch of a direct or indirect participant, and is able to submit payment orders to and receive payments from a TARGET2 component system via the direct participant,

‘ancillary system (AS)’ means a system managed by an entity that is subject to supervision and/or oversight by a competent authority, in which payments and/or financial instruments are exchanged and/or cleared while the resulting monetary obligations are settled in TARGET2 in accordance with Guideline ECB/2007/2 and a bilateral arrangement between the ancillary system and the relevant CB,

‘ancillary system central bank (ASCB)’ means the Eurosystem CB with which the relevant AS has a bilateral arrangement for the settlement of AS payment instructions in the PM,

‘Ancillary System Interface (ASI)’ means the technical device allowing an AS to use a range of special, predefined services for the submission and settlement of AS payment instructions,

‘available liquidity’ (or ‘liquidity’) means a credit balance on a TARGET2 participant's PM account and, if applicable, any intraday credit line granted by the relevant CB in relation to such account,

‘Banking Directive’ means Directive 2006/48/EC of the European Parliament and of the Council of 14 June 2006 relating to the taking up and pursuit of the business of credit institutions (recast) (1);

‘Bank Identifier Code (BIC)’ means a code as defined by ISO Standard No 9362,

‘branch’ means a branch within the meaning of § 24a of the Gesetz über das Kreditwesen (KWG, German Law on banking),

‘business day’ means any day on which TARGET2 is open for the settlement of payment orders, as set out in Appendix V,

‘capacity opinion’ means a participant-specific opinion that contains an assessment of a participant's legal capacity to enter into and carry out its obligations under these Conditions,

‘central banks (CBs)’ means the Eurosystem CBs and the connected CBs,

‘connected CB’ means a national central bank (NCB), other than a Eurosystem CB, which is connected to TARGET2 pursuant to a specific agreement,

‘Contingency Module’ means the SSP module enabling the processing of critical and very critical payments in contingency situations,

‘credit institution’ means a credit institution within the meaning of § 1(1) of the KWG,

‘credit instruction’ means a payment instruction submitted by an AS and addressed to the ASCB to debit one of the accounts kept and/or managed by the AS in the PM, and to credit a settlement bank's PM account or sub-account by the amount specified therein,

‘credit transfer order’ means an instruction by a payer to make funds available to a payee by means of a book entry on a PM account,

‘debit instruction’ means a payment instruction addressed to the SCB and submitted by an AS to debit a settlement bank's PM account or sub-account by the amount specified therein, on the basis of a debit mandate, and to credit either one of the AS's accounts in the PM or another settlement bank's PM account or sub-account,

‘direct debit authorisation’ means a general instruction by a payer to its CB entitling and obliging that CB to debit the payer's account upon a direct debit instruction from a payee,

‘direct debit instruction’ means an instruction from a payee submitted to its CB pursuant to which the CB of the payer debits the payer's account by the amount specified in the instruction, on the basis of a direct debit authorization,

‘debit mandate’ means an authorisation by a settlement bank in the form provided by the Eurosystem CBs in the static data forms addressed to both its AS and its SCB, entitling the AS to submit debit instructions, and instructing the SCB to debit the settlement bank's PM account or sub-account as a result of debit instructions,

‘entry disposition’ means a payment processing phase during which TARGET2-ECB attempts to settle a payment order which has been accepted pursuant to Article 12, by means of specific procedures, as described in Article 18,

‘Eurosystem CB’ means the ECB or the NCB of a Member State that has adopted the euro,

‘event of default’ means any impending or existing event, the occurrence of which may threaten the performance by a participant of its obligations under these Conditions or any other rules applying to the relationship between that participant and the ECB or any other CB, including:

(a)

where the participant no longer meets the access criteria laid down in Article 4 or the requirements laid down in Article 6(1)(i);

(b)

the opening of insolvency proceedings in relation to the participant;

(c)

the submission of an application relating to the proceedings referred to in subparagraph (b);

(d)

the issue by the participant of a written declaration of its inability to pay all or any part of its debts or to meet its obligations arising in relation to intraday credit;

(e)

the entry of the participant into a voluntary general agreement or arrangement with its creditors;

(f)

where the participant is, or is deemed by its CB to be, insolvent or unable to pay its debts;

(g)

where the participant's credit balance on its PM account or all or a substantial part of the participant's assets are subject to a freezing order, attachment, seizure or any other procedure that is intended to protect the public interest or the rights of the participant's creditors;

(h)

where participation of the participant in another TARGET2 component system and/or in an ancillary system has been suspended or terminated;

(i)

where any material representation or pre-contractual statement made by the participant or which is implied to have been made by the participant under the applicable law is incorrect or untrue; or

(j)

the assignment of all or a substantial part of the participant's assets;

‘Information and Control Module (ICM)’ means the SSP module that allows participants to obtain on-line information and gives them the possibility to submit liquidity transfer orders, manage liquidity and initiate backup payment orders in contingency situations,

‘ICM broadcast message’ means information made simultaneously available to all or a selected group of TARGET2 participants via the ICM,

‘indirect participant’ means a credit institution established in the European Economic Area (EEA), which has entered into an agreement with a direct participant to submit payment orders and receive payments via such direct participant's PM account, and which has been recognised by a TARGET2 component system as an indirect participant,

‘insolvency proceedings’ means insolvency proceedings within the meaning of Article 2(j) of the Settlement Finality Directive,

‘instructing participant’ means a TARGET2 participant that has initiated a payment order,

‘intraday credit’ means credit extended for a period of less than one business day,

‘liquidity transfer order’ means a payment order, the main purpose of which is to transfer liquidity between different accounts of the same participant,

‘marginal lending facility’ means a Eurosystem standing facility which counterparties may use to receive overnight credit from a Eurosystem CB at the pre-specified marginal lending rate,

‘marginal lending rate’ means the interest rate applicable to the marginal lending facility,

‘multi-addressee access’ means the facility by which branches or credit institutions established in the EEA can access the relevant TARGET2 component system by submitting payment orders and/or receiving payments directly to and from the TARGET2 component system; this facility authorises these entities to submit their payment orders through the direct participant's PM account without that participant's involvement,

‘network service provider’ means the undertaking appointed by the ECB's Governing Council to provide computerised network connections for the purpose of submitting payment messages in TARGET2,

‘non-settled payment order’ means a payment order that is not settled on the same business day as that on which it is accepted,

‘participant’ (or ‘direct participant’) means an entity that holds at least one PM account with the ECB,

‘Participant Interface (PI)’ means the technical device allowing direct participants to submit and settle payment orders via the services offered in the PM,

‘payee’ means a TARGET2 participant whose PM account will be credited as a result of a payment order being settled,

‘payer’ means a TARGET2 participant whose PM account will be debited as a result of a payment order being settled,

‘payment instruction’ or ‘AS payment instruction’ means a credit instruction or a debit instruction,

‘payment order’ means a credit transfer order, a liquidity transfer order or a direct debit instruction,

‘Payments Module (PM)’ means an SSP module in which payments of TARGET2 participants are settled on PM accounts,

‘PM account’ means an account held by a TARGET2 participant in the PM with a CB which is necessary for such TARGET2 participant to:

(a)

submit payment orders or receive payments via TARGET2; and

(b)

settle such payments with such CB;

‘public sector body’ means an entity within the ‘public sector’, the latter term as defined in Article 3 of Council Regulation (EC) No 3603/93 of 13 December 1993 specifying definitions for the application of the prohibitions referred to in Articles 104 and 104b(1) of the Treaty (2) (now Articles 101 and 103(1)),

‘settlement bank’ means a participant whose PM account or sub-account is used to settle AS payment instructions,

‘settlement central bank (SCB)’ means a Eurosystem CB holding a settlement bank's PM account,

‘Settlement Finality Directive’ means Directive 98/26/EC of the European Parliament and of the Council of 19 May 1998 on settlement finality in payment and securities settlement systems (3);

‘Single Shared Platform (SSP)’ means the single technical platform infrastructure provided by the SSP-providing CBs,

‘SSP-providing CBs’ means the Deutsche Bundesbank, the Banque de France and the Banca d'Italia in their capacity as the CBs building and operating the SSP for the Eurosystem's benefit,

‘static data collection form’ means a form developed by the ECB for the purpose of registering applicants for TARGET2-ECB services and registering any changes in relation to the provision of such services,

‘suspension’ means the temporary freezing of the rights and obligations of a participant for a period of time to be determined by the ECB,

‘TARGET2-ECB’ means the TARGET2 component system of the ECB,

‘TARGET2’ means the entirety resulting from all TARGET2 component systems of the CBs,

‘TARGET2 component system’ means any of the CBs' real-time gross settlement (RTGS) systems that form part of TARGET2,

‘TARGET2 CUG’ means a subset of the network service provider's customers grouped for the purpose of their use of the relevant services and products of the network service provider when accessing the PM,

‘TARGET2 participant’ means any participant in any TARGET2 component system,

‘technical malfunction of TARGET2’ means any difficulty, defect or failure in the technical infrastructure and/or the computer systems used by TARGET2-ECB, or any other event that makes it impossible to execute and complete the same-day processing of payments in TARGET2-ECB or, during the migration period, payments from national RTGS systems that have not yet migrated to TARGET2 and vice versa.

Article 2

Appendices

1.   The following Appendices form an integral part of these Conditions:

Appendix I

:

Technical specifications for the processing of payment orders

Appendix II

:

TARGET2 compensation scheme

Appendix III

:

Terms of reference for capacity and country opinions

Appendix IV

:

Business continuity and contingency procedures

Appendix V

:

Operating schedule

Appendix VI

:

Fee schedule and invoicing

2.   In the event of any conflict or inconsistency between the content of any appendix and the content of any other provision in these Conditions, the latter shall prevail.

Article 3

General description of TARGET2-ECB and TARGET2

1.   TARGET2 provides real-time gross settlement for payments in euro, with settlement in central bank money.

2.   The following payment orders are processed in TARGET2-ECB:

(a)

payment orders directly resulting from or made in connection with Eurosystem monetary policy operations;

(b)

settlement of the euro leg of foreign exchange operations involving the Eurosystem;

(c)

settlement of euro transfers resulting from transactions in cross-border large-value netting systems;

(d)

settlement of euro transfers resulting from transactions in euro retail payment systems of systemic importance; and

(e)

any other payment orders in euro addressed to TARGET2 participants.

3.   TARGET2 is established and functions on the basis of the SSP. The Eurosystem specifies the SSP's technical configuration and features. The SSP services are provided by the SSP-providing CBs for the benefit of the Eurosystem CBs, pursuant to separate agreements.

4.   The ECB is the provider of services under these Conditions. Acts and omissions of the SSP-providing CBs shall be considered acts and omissions of the ECB, for which it shall assume liability in accordance with Article 25 below. Participation pursuant to these Conditions shall not create a contractual relationship between participants and the SSP-providing CBs when the latter act in that capacity. Instructions, messages or information which a participant receives from, or sends to, the SSP in relation to the services provided under these Conditions are deemed to be received from, or sent to, the ECB.

5.   TARGET2 is legally structured as a multiplicity of payment systems composed of all the TARGET2 component systems, which are designated as ‘systems’ under the national laws implementing the Settlement Finality Directive. TARGET2-ECB is designated as a ‘system’ under § 1(16) of the KWG.

6.   Participation in TARGET2 takes effect via participation in a TARGET2 component system. These Conditions describe the mutual rights and obligations of participants in TARGET2-ECB and the ECB. The rules on the processing of payment orders (Title IV) refer to all payment orders submitted or payments received by any TARGET2 participant.

7.   No intraday credit is provided to participants in TARGET2-ECB.

TITLE II

PARTICIPATION

Article 4

Access criteria

Organisations providing clearing or settlement services (including entities established outside the EEA) that are subject to oversight by a competent authority and whose access to TARGET2-ECB has been approved by the Governing Council, shall be the only entities that are eligible for participation in TARGET2-ECB.

Article 5

Direct participants

Direct participants in TARGET2-ECB shall comply with the requirements set out in Article 6(1) and (2). They shall have at least one PM account with the ECB.

Article 6

Application procedure

1.   To join TARGET2-ECB, applicant participants shall fulfil the following technical and legal requirements:

(a)

install, manage, operate and monitor and ensure the security of the necessary IT infrastructure to connect to TARGET2-ECB and submit payment orders to it. In doing so, applicant participants may involve third parties, but retain sole liability. In particular, applicant participants shall enter into an agreement with the network service provider to obtain the necessary connection and admissions, in accordance with the technical specifications in Appendix I; and

(b)

have passed the tests required by the ECB;

(c)

provide a capacity opinion in the form specified in Appendix III, unless the information and representations to be provided in such capacity opinion have already been obtained by the ECB in another context; and

(d)

for entities established outside the EEA, provide a country opinion in the form specified in Appendix III, unless the information and representations to be provided in such country opinion have already been obtained by the ECB in another context.

2.   Applicants shall apply in writing to the ECB, as a minimum enclosing the following documents/information:

(a)

completed static data collection forms as provided by the ECB,

(b)

the capacity opinion, if required by the ECB, and

(c)

the country opinion, if required by the ECB.

3.   The ECB may also request any additional information it deems necessary to decide on the application to participate.

4.   The ECB shall reject the application to participate if:

(a)

access criteria referred to in Article 4 are not met;

(b)

one or more of the participation criteria referred to in paragraph 1 are not met; and/or

(c)

in the ECB's assessment, such participation would endanger the overall stability, soundness and safety of TARGET2-ECB or of any other TARGET2 component system, or would jeopardise the ECB's performance of its tasks as described in the Statute of the European System of Central Banks and of the European Central Bank.

5.   The ECB shall communicate its decision on the application to participate to the applicant within one month of the ECB's receipt of the application to participate. Where the ECB requests additional information pursuant to paragraph 3, the decision shall be communicated within one month of the ECB's receipt of this information from the applicant. Any rejection decision shall contain reasons for the rejection.

Article 7

TARGET2 directory

1.   The TARGET2 directory is the database of BICs used for the routing of payment orders addressed to:

(a)

TARGET2 participants and their branches with multi-addressee access;

(b)

indirect participants of TARGET2, including those with multi-addressee access; and

(c)

addressable BIC holders of TARGET2.

It shall be updated weekly.

2.   Unless otherwise requested by the participant, BICs shall be published in the TARGET2 directory.

3.   Participants may only distribute the TARGET2 directory to their branches and entities with multi-addressee access.

4.   Entities specified in paragraph 1(b) and (c) shall only use their BIC in relation to one direct participant.

TITLE III

OBLIGATIONS OF THE PARTIES

Article 8

Obligations of the ECB and the participants

1.   The ECB shall offer the services described in Title IV. Save where otherwise provided in these Conditions or required by law, the ECB shall use all reasonable means within its power to perform its obligations under these Conditions, without guaranteeing a result.

2.   Participants shall pay to the ECB the fees laid down in Appendix VI.

3.   Participants shall ensure that they are connected to TARGET2-ECB on business days, in accordance with the operating schedule in Appendix V.

4.   The participant represents and warrants to the ECB that the performance of its obligations under these Conditions does not breach any law, regulation or by-law applicable to it or any agreement by which it is bound.

Article 9

Cooperation and information exchange

1.   In performing their obligations and exercising their rights under these Conditions, the ECB and participants shall cooperate closely to ensure the stability, soundness and safety of TARGET2-ECB. They shall provide each other with any information or documents relevant for the performance of their respective obligations and the exercise of their respective rights under these Conditions, without prejudice to any banking secrecy obligations.

2.   The ECB shall establish and maintain a system support desk to assist participants in relation to difficulties arising in connection with system operations.

3.   Up-to-date information on the SSP's operational status shall be available on the TARGET2 Information System (T2IS). The T2IS may be used to obtain information on any event affecting the normal operation of TARGET2.

4.   The ECB may either communicate messages to participants by means of an ICM broadcast or by any other means of communication.

5.   Participants are responsible for the timely update of existing static data collection forms and the submission of new static data collection forms to the ECB. Participants are responsible for verifying the accuracy of information relating to them that is entered into TARGET2-ECB by the ECB.

6.   The ECB shall be deemed to be authorised to communicate to the SSP-providing CBs any information relating to participants which the SSP-providing CBs may need in their role as service administrators, in accordance with the contract entered into with the network service provider.

7.   Participants shall inform the ECB about any change in their legal capacity and relevant legislative changes affecting issues covered by the country opinion relating to them.

8.   Participants shall immediately inform the ECB if an event of default occurs in relation to them.

TITLE IV

MANAGEMENT OF PM ACCOUNTS AND PROCESSING OF PAYMENT ORDERS

Article 10

Opening and management of PM accounts

1.   The ECB shall open and operate at least one PM account and, if applicable, sub-accounts, for each participant.

2.   No debit balance shall be allowed on PM accounts.

3.   PM accounts and their sub-accounts shall be interest free.

4.   Participants shall use the ICM to obtain information on their liquidity position. The ECB shall provide a daily statement of accounts to any participant that has opted for such service.

Article 11

Types of payment orders

The following are classified as payment orders for the purposes of TARGET2:

(a)

credit transfer orders;

(b)

direct debit instructions carried out under a direct debit authorisation; and

(c)

liquidity transfer orders.

Article 12

Acceptance and rejection of payment orders

1.   Payment orders submitted by participants are deemed accepted by the ECB if:

(a)

the payment message complies with the rules established by the network service provider;

(b)

the payment message complies with the formatting rules and conditions of TARGET2-ECB and passes the double-entry check described in Appendix I; and

(c)

in cases where a payer or a payee has been suspended, the suspended participant's CB's explicit consent has been obtained.

2.   The ECB shall immediately reject any payment order that does not fulfil the conditions laid down in paragraph 1. The ECB shall inform the participant of any rejection of a payment order, as specified in Appendix I.

Article 13

Priority rules

1.   Instructing participants shall designate every payment order as one of the following:

(a)

normal payment order (priority class 2);

(b)

urgent payment order (priority class 1); or

(c)

highly urgent payment order (priority class 0).

If a payment order does not indicate the priority, it shall be treated as a normal payment order.

2.   Highly urgent payment orders may only be designated by:

(a)

CBs; and

(b)

participants, in cases of payments to and from CLS International Bank and liquidity transfers in favour of ancillary systems.

All payment instructions submitted by an ancillary system through the Ancillary System Interface to debit or credit the participants' PM accounts shall be deemed to be highly urgent payment orders.

3.   In the case of urgent and normal payment orders, the payer may change the priority via the ICM with immediate effect. It shall not be possible to change the priority of a highly urgent payment.

Article 14

Liquidity limits

1.   A participant may limit the use of available liquidity for payment orders in relation to other TARGET2 participants, except any of the CBs, by setting bilateral or multilateral limits. Such limits may only be set in relation to normal payment orders.

2.   By setting a bilateral limit, a participant instructs the ECB that an accepted payment order shall not be settled if the sum of its outgoing normal payment orders to another TARGET2 participant's PM account minus the sum of all incoming urgent and normal payments from such TARGET2 participant's PM account would exceed this bilateral limit.

3.   A participant may set a multilateral limit for any relationship that is not subject to a bilateral limit. A multilateral limit may only be set if the participant has set at least one bilateral limit. If a participant sets a multilateral limit, it instructs the ECB that an accepted payment order shall not be settled if the sum of its outgoing normal payment orders to all TARGET2 participants' PM accounts in relation to which no bilateral limit has been set, minus the sum of all incoming urgent and normal payments from such PM accounts would exceed this multilateral limit.

4.   The minimum amount of any of the limits shall be EUR 1 million. A bilateral or a multilateral limit with an amount of zero shall be treated as if no limit has been set. Limits between zero and EUR 1 million are not possible.

5.   Limits may be changed in real time with immediate effect or with effect from the next business day via the ICM. If a limit is changed to zero, it shall not be possible to change it again on the same business day. The setting of a new bilateral or multilateral limit shall only be effective from the next business day.

Article 15

Liquidity reservation facilities

1.   Participants may reserve liquidity for highly urgent or urgent payment orders via the ICM.

2.   By requesting to reserve a certain amount of liquidity for highly urgent payment orders, a participant instructs the ECB only to settle urgent and normal payment orders if there is available liquidity after the amount reserved for highly urgent payment orders has been deducted.

3.   By requesting to reserve a certain amount of liquidity for urgent payment orders, a participant instructs the ECB only to settle normal payment orders if there is available liquidity after the amount reserved for urgent and highly urgent payment orders has been deducted.

4.   After receipt of the reservation request the ECB shall check whether the amount of liquidity on the participant's PM account is sufficient for the reservation. If this is not the case, only the liquidity available on the PM account shall be reserved. The rest of the requested liquidity reservation shall not be reserved automatically at any later point in time, even if the amount of liquidity available on the participant's PM account reaches the level of the initial reservation request.

5.   The level of the liquidity reservation may be changed. Participants may make a request via the ICM to reserve new amounts with immediate effect or with effect from the next business day.

Article 16

Predetermined settlement times

1.   Instructing participants may predetermine the settlement time of the payment orders within a business day by using the Earliest Debit Time Indicator or the Latest Debit Time Indicator.

2.   When the Earliest Debit Time Indicator is used, the accepted payment order is stored and only entered into the entry disposition at the indicated time.

3.   When the Latest Debit Time Indicator is used, the accepted payment order shall be returned as non-settled if it cannot be settled by the indicated debit time. 15 minutes prior to the defined debit time, the instructing participant shall be sent an automatic notification via the ICM. Instructing participant may also use the Latest Debit Time Indicator solely as a warning indicator. In such cases, the payment order concerned shall not be returned.

4.   Instructing participants can change the Earliest Debit Time Indicator and the Latest Debit Time Indicator via the ICM.

5.   Further technical details are contained in Appendix I.

Article 17

Payment orders submitted in advance

1.   Payment orders may be submitted up to five business days before the specified settlement date (warehoused payment orders).

2.   Warehoused payment orders shall be accepted and entered into the entry disposition on the date specified by the instructing participant at the start of daytime processing, as referred to in Appendix V. They shall be placed in front of payment orders of the same priority.

3.   Articles 13(3), 20(2) and 23(1)(a) shall apply mutatis mutandis to warehoused payment orders.

Article 18

Settlement of payment orders in the entry disposition

1.   Unless instructing participants have indicated the settlement time in the manner described in Article 16, accepted payment orders shall be settled immediately or at the latest by the end of the business day on which they were accepted, provided that sufficient funds are available on the payer's PM account and taking into account any liquidity limits and liquidity reservations as referred to in Articles 14 and 15.

2.   Funding may be provided by:

(a)

the available liquidity on the PM account; or

(b)

incoming payments from other TARGET2 participants, subject to the applicable optimisation procedures.

3.   For highly urgent payment orders the ‘first in, first out’ (FIFO) principle shall apply. This means that highly urgent payment orders shall be settled in chronological order. Urgent and normal payment orders shall not be settled for as long as highly urgent payment orders are queued.

4.   For urgent payment orders the FIFO principle shall also apply. Normal payment orders shall not be settled if urgent and highly urgent payment orders are queued.

5.   By derogation from paragraphs 3 and 4, payment orders with a lower priority (or of the same priority but accepted later) may be settled before payment orders with a higher priority (or of the same priority which were accepted earlier), if the payment orders with a lower priority would net out with payments to be received and result on balance in a liquidity increase for the payer.

6.   Normal payment orders shall be settled in accordance with the FIFO by-passing principle. This means that they may be settled immediately (independently of other queued normal payments accepted at an earlier time) and may therefore breach the FIFO principle, provided that sufficient funds are available.

7.   Further details on the settlement of payment orders in the entry disposition are contained in Appendix I.

Article 19

Settlement and return of queued payment orders

1.   Payment orders that are not settled immediately in the entry disposition shall be placed in the queues in accordance with the priority to which they were designated by the relevant participant, as referred to in Article 13.

2.   To optimise the settlement of queued payment orders, the ECB may use the optimisation procedures described in Appendix I.

3.   The payer may change the queue position of payment orders in a queue (i.e. reorder them) via the ICM. Payment orders may be moved either to the front or to the end of the respective queue with immediate effect at any time during daytime processing, as referred to in Appendix V.

4.   Liquidity transfer orders initiated in the ICM shall be immediately returned as non-settled if there is insufficient liquidity. Other payment orders shall be returned as non-settled if they cannot be settled by the cut-off times for the relevant message type, as specified in Appendix V.

Article 20

Entry of payment orders into the system and their irrevocability

1.   For the purposes of the first sentence of Article 3(1) of the Settlement Finality Directive and the third sentence of § 116, § 96(2), § 82 and § 340(3) of the Insolvenzordnung (German Insolvency Code) and the sixth sentence of § 46a(1) of the KWG, payment orders are deemed entered into TARGET2-ECB at the moment that the relevant participant's PM account is debited.

2.   Payment orders may be revoked until they are entered into TARGET2-ECB in accordance with paragraph 1. Payment orders that are included in an algorithm, as referred to in Appendix I, may not be revoked during the period that the algorithm is running.

TITLE V

SECURITY REQUIREMENTS AND CONTINGENCY ISSUES

Article 21

Business continuity and contingency procedures

In the event of an abnormal external event or any other event which affects the operation of the SSP, the business continuity and contingency procedures described in Appendix IV shall apply.

Article 22

Security requirements

1.   Participants shall implement adequate security controls to protect their systems from unauthorised access and use. Participants shall be exclusively responsible for the adequate protection of the confidentiality, integrity and availability of their systems.

2.   Participants shall inform the ECB of any security-related incidents in their technical infrastructure and, where appropriate, security-related incidents that occur in the technical infrastructure of the third party providers. The ECB may request further information about the incident and, if necessary, request that the participant take appropriate measures to prevent a recurrence of such an event.

3.   The ECB may impose additional security requirements on all participants and/or on participants that are considered critical by the ECB.

TITLE VI

THE INFORMATION AND CONTROL MODULE

Article 23

Use of the ICM

1.   The ICM:

(a)

allows participants to access information relating to their accounts and to manage liquidity;

(b)

may be used to initiate liquidity transfer orders; and

(c)

allows participants to initiate backup lump sum and backup contingency payments in the event of a failure of the participant's payment infrastructure.

2.   Further technical details relating to the ICM are contained in Appendix I.

TITLE VII

COMPENSATION, LIABILITY REGIME AND EVIDENCE

Article 24

Compensation scheme

If a payment order cannot be settled on the same business day on which it was accepted due to a technical malfunction of TARGET2, the ECB shall offer to compensate the direct participants concerned in accordance with the special procedure laid down in Appendix II.

Article 25

Liability regime

1.   In performing their obligations pursuant to these Conditions, the ECB and the participants shall be bound by a general duty of reasonable care in relation to each other.

2.   The ECB shall be liable to its participants in cases of fraud (including but not limited to wilful misconduct) or gross negligence, for any loss arising out of the operation of TARGET2-ECB. In cases of ordinary negligence, the ECB's liability shall be limited to the participant's direct loss, i.e. the amount of the transaction in question and/or the loss of interest thereon, excluding any consequential loss.

3.   The ECB is not liable for any loss that results from any malfunction or failure in the technical infrastructure (including but not limited to the ECB's computer infrastructure, programmes, data, applications or networks), if such malfunction or failure arises in spite of the ECB having adopted those measures that are reasonably necessary to protect such infrastructure against malfunction or failure, and to resolve the consequences of such malfunction or failure (the latter including but not limited to initiating and completing the business continuity and contingency procedures referred to in Appendix IV).

4.   The ECB shall not be liable:

(a)

to the extent that the loss is caused by the participant; or

(b)

if the loss arises out of external events beyond the ECB's reasonable control (force majeure).

5.   Notwithstanding § § 676a, 676b, 676c, 676e and 676g of the Bürgerliches Gesetzbuch (German Civil Code), paragraphs 1 to 4 shall apply to the extent that the ECB's liability can be excluded.

6.   The ECB and the participants shall take all reasonable and practicable steps to mitigate any damage or loss referred to in this Article.

7.   In performing some or all of its obligations under these Conditions, the ECB may commission third parties in its own name, particularly telecommunications or other network providers or other entities, if this is necessary to meet the ECB's obligations or is standard market practice. The ECB's obligation shall be limited to the due selection and commissioning of any such third parties and the ECB's liability shall be limited accordingly. For the purposes of this paragraph, the SSP-providing CBs shall not be considered as third parties.

Article 26

Evidence

1.   Unless otherwise provided in these Conditions, all payment and payment processing-related messages in relation to TARGET2, such as confirmations of debits or credits, or statement messages, between the ECB and participants shall be made through the network service provider.

2.   Electronic or written records of the messages retained by the ECB or by the network service provider shall be accepted as a means of evidence of the payments processed through the ECB. The saved or printed version of the original message of the network service provider shall be accepted as a means of evidence, regardless of the form of the original message.

3.   If a participant's connection to the network service provider fails, the participant shall use the alternative means of transmission of messages laid down in Appendix IV. In such cases, the saved or printed version of the message produced by the ECB shall have the same evidential value as the original message, regardless of its form.

4.   The ECB shall keep complete records of payment orders submitted and payments received by participants for a period of 10 years from the time at which such payment orders are submitted and payments are received.

5.   The ECB's own books and records (whether kept on paper, microfilm, microfiche, by electronic or magnetic recording, in any other mechanically reproducible form or otherwise) shall be accepted as a means of evidence of any obligations of the participants and of any facts and events that the parties rely on.

TITLE VIII

TERMINATION OF PARTICIPATION AND CLOSURE OF ACCOUNTS

Article 27

Duration and ordinary termination of participation

1.   Without prejudice to Article 28, participation in TARGET2-ECB is for an indefinite period of time.

2.   A participant may terminate its participation in TARGET2-ECB at any time giving 14 business days' notice thereof, unless it agrees a shorter notice period with the ECB.

3.   The ECB may terminate a participant's participation in TARGET2-ECB at any time giving three months' notice thereof, unless it agrees a different notice period with that participant.

4.   On termination of participation, the confidentiality duties laid down in Article 32 remain in force for a period of five years starting on the date of termination.

5.   On termination of participation, the PM accounts of the participant concerned shall be closed in accordance with Article 29.

Article 28

Suspension and extraordinary termination of participation

1.   A participant's participation in TARGET2-ECB shall be immediately terminated without prior notice or suspended if one of the following events of default occurs:

(a)

the opening of insolvency proceedings; and/or

(b)

the participant no longer meets the access criteria laid down in Article 4.

2.   The ECB may terminate without prior notice or suspend the participant's participation in TARGET2-ECB if:

(a)

one or more events of default (other than those referred to in paragraph 1) occur;

(b)

the participant is in material breach of these Conditions;

(c)

the participant fails to carry out any material obligation to the ECB;

(d)

the participant is excluded from, or otherwise ceases to be a member of, a TARGET2 CUG; and/or

(e)

any other participant-related event occurs which, in the ECB's assessment, would threaten the overall stability, soundness and safety of TARGET2-ECB or of any other TARGET2 component system, or which would jeopardise the ECB's performance of its tasks as described in the Statute of the European System of Central Banks and of the European Central Bank.

3.   In exercising its discretion under paragraph 2, the ECB shall take into account, inter alia, the seriousness of the event of default or events mentioned in subparagraphs (a) to (c).

4.

(a)

In the event that the ECB suspends or terminates a participant's participation in TARGET2-ECB under paragraph 1 or 2, the ECB shall immediately inform that participant, other CBs and the other participants of such suspension or termination by means of an ICM broadcast message.

(b)

In the event that the ECB is informed by another CB of a suspension or termination of a participant in another TARGET2 component system, the ECB shall immediately inform its participants of such suspension or termination by means of an ICM broadcast message.

(c)

Once such an ICM broadcast message has been received by the participants, the latter shall be deemed informed of the termination/suspension of a participant's participation in TARGET2-ECB or another TARGET2 component system. The participants shall bear any losses arising from the submission of a payment order to participants whose participation has been suspended or terminated if such payment order was entered into TARGET2-ECB after receipt of the ICM broadcast message.

5.   Upon termination of a participant's participation, TARGET2-ECB shall not accept any new payment orders from such participant. Payment orders in the queue, warehoused payment orders or new payment orders in favour of such participant shall be returned.

6.   If a participant is suspended from TARGET2-ECB, all its incoming payments and outgoing payment orders shall be stored and only entered into the entry disposition after they have been explicitly accepted by the suspended participant's CB.

Article 29

Closure of PM accounts

1.   Participants may close their PM accounts at any time provided they give the ECB 14 business days' notice thereof.

2.   On termination of participation, pursuant to either Article 27 or 28, the ECB shall close the PM accounts of the participant concerned, after having:

(a)

settled or returned any queued payment orders; and

(b)

made use of its rights of pledge and set-off under Article 30.

TITLE IX

FINAL PROVISIONS

Article 30

The ECB's rights of pledge and set-off

1.   The ECB shall have a pledge over the participant's existing and future credit balances on its PM accounts, thereby collateralising any current and future claims arising out of the legal relationship between the parties.

2.   On the occurrence of:

(a)

an event of default referred to in Article 28(1); or

(b)

any other event of default or event referred to in Article 28(2) that has led to the termination or suspension of the participant's participation in TARGET2-ECB

notwithstanding the commencement of any insolvency proceedings in respect of a participant and notwithstanding any assignment, judicial or other attachment or other disposition of or in respect of the participant's rights, all obligations of the participant shall be automatically and immediately accelerated, without prior notice and without the need for any prior approval of any authority, so as to be immediately due. In addition, the mutual obligations of the participant and the ECB shall automatically be set off against each other, and the party owing the higher amount shall pay to the other the difference.

3.   The ECB shall promptly give the participant notice of any set-off pursuant to paragraph 2 after such set-off has taken place.

4.   The ECB may without prior notice debit any participant's PM account by any amount which the participant owes the ECB resulting from the legal relationship between the participant and the ECB.

Article 31

Security rights in relation to funds on sub-accounts

1.   The ECB shall have a pledge over the balance on a participant's sub-account opened for the settlement of AS-related payment instructions under the arrangements between the relevant ancillary system and its CB. Such balance shall collateralise the participant's obligation referred to in paragraph 7 towards the ECB in relation to such settlement.

2.   The ECB shall freeze the balance on the sub-account of the participant upon communication by the ancillary system (via a ‘start-of-cycle’ message). Such freezing shall expire upon communication by the ancillary system (via an ‘end-of-cycle’ message).

3.   By confirming the freezing of the balance on the participant's sub-account, the ECB guarantees to the ancillary system payment up to the amount of this particular balance. The guarantee shall be irrevocable, unconditional and payable on first demand. If the ECB is not the ancillary system's CB, the ECB shall be deemed instructed to issue the abovementioned guarantee to the ancillary system's CB.

4.   In the absence of any insolvency proceedings in relation to the participant, the AS-related payment instructions for the squaring of the participant's settlement obligation shall be settled without drawing on the guarantee and without recourse to the security right over the balance on the participant's sub-account.

5.   In the event of the participant's insolvency, the AS-related payment instruction for the squaring of the participant's settlement obligation shall be a first demand for payment under the guarantee; the debiting of the instructed amount from the participant's sub-account (and crediting of the AS's technical account) shall therefore equally involve the discharge of the guarantee obligation by the ECB and a realisation of its collateral right over the balance on the participant's sub-account.

6.   The guarantee shall expire upon communication by the ancillary system that the settlement has been completed (via an ‘end-of-cycle’ message).

7.   The participant shall be obliged to reimburse to the ECB any payment made by the latter under such guarantee.

Article 32

Confidentiality

1.   The ECB shall keep confidential all sensitive or secret information, including when such information relates to payment, technical or organisational information belonging to the participant or the participant's customers, unless the participant or its customer has given its written consent to disclose.

2.   By derogation from paragraph 1, the participant agrees that the ECB may disclose payment, technical or organisational information regarding the participant or the participant's customers obtained in the course of the operation of TARGET2-ECB to other CBs or third parties that are involved in the operation of TARGET2-ECB, to the extent that this is necessary for the efficient functioning of TARGET2, or to supervisory and oversight authorities of Member States and the Community, to the extent that this is necessary for the performance of their public tasks, and provided in all such cases that the disclosure is not in conflict with the applicable law. The ECB shall not be liable for the financial and commercial consequences of such disclosure.

3.   By derogation from paragraph 1 and provided this does not make it possible, whether directly or indirectly, to identify the participant or the participant's customers, the ECB may use, disclose or publish payment information regarding the participant or the participant's customers for statistical, historical, scientific or other purposes in the exercise of its public functions or of functions of other public entities to whom the information is disclosed.

4.   Information relating to the operation of TARGET2-ECB to which participants have had access, may only be used for the purposes laid down in these Conditions. Participants shall keep such information confidential, unless the ECB has explicitly given its written consent to disclose. Participants shall ensure that any third parties to whom they outsource, delegate or subcontract tasks which have or may have an impact on the performance of their obligations under these Conditions are bound by the confidentiality requirements in this Article.

5.   The ECB shall be authorised, in order to settle payment orders, to process and transfer the necessary data to the network service provider.

Article 33

Data protection, prevention of money laundering and related issues

1.   Participants shall be deemed to be aware of, and shall comply with, all obligations on them relating to legislation on data protection, prevention of money laundering and the financing of terrorism, in particular in terms of implementing appropriate measures concerning any payments debited or credited on their PM accounts. Participants shall also acquaint themselves with the network service provider's data retrieval policy prior to entering into the contractual relationship with the network service provider.

2.   Participants shall be deemed to have authorised the ECB to obtain any information relating to them from any financial or supervisory authority or trade body, whether national or foreign, if such information is necessary for the participant's participation in TARGET2-ECB.

Article 34

Notices

1.   Except where otherwise provided for in these Conditions, all notices required or permitted pursuant to these Conditions shall be sent by registered post, facsimile or otherwise in writing or by an authenticated message through the network service provider. Notices to the ECB shall be submitted to Director General of the ECB's Directorate General Payment Systems and Market Infrastructure, Kaiserstrasse 29, D-60311 Frankfurt am Main, Germany or to the SWIFT address of the ECB: ECBFDEFF. Notices to the participant shall be sent to it at the address, fax number or its SWIFT address as the participant may from time to time notify to the ECB.

2.   To prove that a notice has been sent, it shall be sufficient to prove that the notice was delivered to the relevant address or that the envelope containing such notice was properly addressed and posted.

3.   All notices shall be given in English.

4.   Participants shall be bound by all forms and documents of the ECB that the participants have filled in and/or signed, including but not limited to static data collection forms, as referred to in Article 6(2)(a), and information provided under Article 9(5), which were submitted in compliance with paragraphs 1 and 2 and which the ECB reasonably believes to have received from the participants, their employees or agents.

Article 35

Contractual relationship with network service provider

1.   For the purposes of these Conditions, the network service provider is SWIFT. Each participant shall enter into a separate agreement with SWIFT regarding the services to be provided by SWIFT in relation to the participant's use of TARGET2-ECB. The legal relationship between a participant and SWIFT shall be exclusively governed by SWIFT's terms and conditions.

2.   Each participant shall also participate in a TARGET2 CUG, as specified by the SSP-providing CBs acting as the SWIFT service administrator for the SSP. Admission and exclusion of a participant to or from a TARGET2 CUG shall take effect once communicated to SWIFT by the SWIFT service administrator.

3.   Participants shall comply with the TARGET2 SWIFT Service Profile, as made available by the ECB.

4.   The services to be provided by SWIFT shall not form part of the services to be performed by the ECB in respect of TARGET2.

5.   The ECB shall not be liable for any acts, errors or omissions of SWIFT (including its directors, staff and subcontractors) as provider of SWIFT services, or for any acts, errors or omissions of network providers selected by participants to gain access to the SWIFT network.

Article 36

Amendment procedure

The ECB may at any time unilaterally amend these Conditions, including its Appendices. Amendments to these Conditions, including its Appendices, shall be announced by means of communication in writing to the participants. Amendments shall be deemed to have been accepted unless the participant expressly objects within 14 days of being informed of such amendments. In the event that a participant objects to the amendment, the ECB is entitled immediately to terminate that participant's participation in TARGET2-ECB and close any of its PM accounts.

Article 37

Third party rights

1.   Any rights, interests, obligations, responsibilities and claims arising from or relating to these Conditions shall not be transferred, pledged or assigned by participants to any third party without the ECB's written consent.

2.   These Conditions do not create any rights in favour of or obligations in relation to any entity other than the ECB and participants in TARGET2-ECB.

Article 38

Governing law, jurisdiction and place of performance

1.   The bilateral relationship between the ECB and participants in TARGET2-ECB shall be governed by the law of the Federal Republic of Germany.

2.   Any dispute arising from a matter relating to the relationship referred to in paragraph 1 falls under the exclusive competence of the courts of Frankfurt am Main, without prejudice to the competence of the Court of Justice of the European Communities.

3.   The place of performance concerning the legal relationship between the ECB and the participants shall be Frankfurt am Main, Federal Republic of Germany.

Article 39

Severability

If any provision in these Conditions is or becomes invalid, this shall not prejudice the applicability of all the other provisions of these Conditions.

Article 40

Entry into force and binding nature

1.   These Conditions become effective from 19 May 2008, unless the ECB communicates another date of entry into force to the participants.

2.   By participating in TARGET2-ECB, participants automatically agree to these Conditions between themselves and in relation to the ECB.


(1)  OJ L 177, 30.6.2006, p. 1.

(2)  OJ L 332, 31.12.1993, p. 1.

(3)  OJ L 166, 11.6.1998, p. 45.

Appendix I

TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR THE PROCESSING OF PAYMENT ORDERS

In addition to the terms and conditions of TARGET2-ECB, the following rules shall apply to the processing of payment orders:

1.   Technical requirements for participation in TARGET2-ECB regarding infrastructure, network and formats

(1)

TARGET2 uses SWIFT services for the exchange of messages. Each participant therefore needs a connection to SWIFT’s Secure IP Network. Each participant’s PM account shall be identified by an eight- or 11-digit SWIFT BIC. Furthermore, each participant shall pass a series of tests to prove its technical and operational competence before it may participate in TARGET2-ECB.

(2)

For the submission of payment orders and the exchange of payment messages in the PM the SWIFTNet FIN Y-copy service shall be used. A dedicated SWIFT Closed User Group (CUG) shall be set up for this purpose. Payment orders within such TARGET2 CUG shall be directly addressed to the receiving TARGET2 participant by entering its BIC in the header of the SWIFTNet FIN message.

(3)

For the information and control services the following SWIFTNet services may be used:

(a)

SWIFTNet InterAct;

(b)

SWIFTNet FileAct; and/or

(c)

SWIFTNet Browse.

(4)

The security of the message exchange between participants shall rely exclusively on SWIFT’s Public Key Infrastructure (PKI) service. Information on the PKI service is available in the documentation provided by SWIFT.

(5)

The ‘bilateral relationship management’ service provided by SWIFT’s Relationship Management Application (RMA) shall only be used with the central destination BIC of the SSP and not for payment messages between TARGET2 participants.

2.   Payment message types

(1)

The following SWIFTNet FIN/SWIFT system message types are processed:

Message Type

Type of use

Description

MT 103

Mandatory

Customer payment

MT 103+

Mandatory

Customer payment (Straight Through Processing)

MT 202

Mandatory

Bank-to-bank payment

MT 204

Optional

Direct debit payment

MT 011

Optional

Delivery notification

MT 012

Optional

Sender notification

MT 019

Mandatory

Abort notification

MT 900

Optional

Confirmation of debit

MT 910

Optional

Confirmation of credit

MT 940/950

Optional

(Customer) statement message

MT 011, MT 012 and MT 019 are SWIFT system messages.

(2)

When they register with TARGET2-ECB, direct participants shall declare which optional message types they will use, with the exception of MT 011 and MT 012 messages in relation to which direct participants shall decide from time to time whether or not to receive them with reference to specific messages.

(3)

Participants shall comply with the SWIFT message structure and field specifications, as defined in the SWIFT documentation and under the restrictions set out for TARGET2, as described in Chapter 9.1.2.2 of the User Detailed Functional Specifications (UDFS), Book 1.

(4)

Field contents shall be validated at the level of TARGET2-ECB in accordance with the UDFS requirements. Participants may agree among each other on specific rules regarding the field contents. However, in TARGET2-ECB there shall be no specific checks as to whether participants comply with any such rules.

3.   Double-entry check

(1)

All payment orders shall pass a double-entry check, the aim of which is to reject payment orders that have been submitted more than once by mistake.

(2)

The following fields of the SWIFT message types shall be checked:

Details

Part of the SWIFT message

Field

Sender

Basic Header

LT Address

Message Type

Application Header

Message Type

Receiver

Application Header

Destination Address

Transaction Reference Number (TRN)

Text Block

:20

Related Reference

Text Block

:21

Value Date

Text Block

:32

Amount

Text Block

:32

(3)

If all the fields described in subparagraph 2 in relation to a newly submitted payment order are identical to those in relation to a payment order that has already been accepted, the newly submitted payment order shall be returned.

4.   Error codes

If a payment order is rejected, the instructing participant shall receive an abort notification (MT 019) indicating the reason for the rejection by using error codes. The error codes are defined in Chapter 9.4.2 of the UDFS.

5.   Predetermined settlement times

(1)

For payment orders using the Earliest Debit Time Indicator, the codeword ‘/FROTIME/’shall be used.

(2)

For payment orders using the Latest Debit Time Indicator, two options shall be available.

(a)

Codeword ‘/REJTIME/’: if the payment order cannot be settled by the indicated debit time, the payment order shall be returned.

(b)

Codeword ‘/TILTIME/’: if the payment order cannot be settled by the indicated debit time, the payment order shall not be returned but shall be kept in the relevant queue.

Under both options, if a payment order with a Latest Debit Time Indicator is not settled 15 minutes prior to the time indicated therein, a notification shall automatically be sent via the ICM.

(3)

If the codeword ‘/CLSTIME/’ is used, the payment shall be treated in the same way as a payment order referred to in subparagraph 2(b).

6.   Settlement of payment orders in the entry disposition

(1)

Offsetting checks and, if appropriate, extended offsetting checks (both terms as defined in paragraphs 2 and 3) shall be carried out on payment orders entered into the entry disposition to provide quick, liquidity-saving gross settlement of payment orders.

(2)

An offsetting check shall determine whether the payee’s payment orders that are at the front of the highly urgent or, if inapplicable, the urgent queue are available to be offset against the payer’s payment order (hereinafter ‘offsetting payment orders’). If an offsetting payment order does not provide sufficient funds for the respective payer’s payment order in the entry disposition, it shall be determined whether there is sufficient available liquidity on the payer’s PM account.

(3)

If the offsetting check fails, the ECB may apply an extended offsetting check. An extended offsetting check determines whether offsetting payment orders are available in any of the payee’s queues regardless of when they joined the queue. However, if in the queue of the payee there are higher priority payment orders addressed to other TARGET2 participants, the FIFO principle may only be breached if settling such an offsetting payment order would result in a liquidity increase for the payee.

7.   Settlement of payment orders in the queue

(1)

The treatment of payment orders placed in queues depends on the priority class to which it was designated by the instructing participant.

(2)

Payment orders in the highly urgent and urgent queues shall be settled by using the offsetting checks described in paragraph 6, starting with the payment order at the front of the queue in cases where there is an increase in liquidity or there is an intervention at queue level (change of queue position, settlement time or priority, or revocation of the payment order).

(3)

Payments orders in the normal queue shall be settled on a continuous basis including all highly urgent and urgent payment orders that have not yet been settled. Different optimisation mechanisms (algorithms) are used. If an algorithm is successful, the included payment orders will be settled; if an algorithm fails, the included payment orders will remain in the queue. Three algorithms (1 to 3) shall be applied to offset payment flows. By means of Algorithm 4, settlement procedure 5 (as defined in Chapter 2.8.1 of the UDFS) shall be available for the settlement of payment instructions of ancillary systems. To optimise the settlement of highly urgent ancillary system transactions on participants’ sub-accounts, a special algorithm (Algorithm 5) shall be used.

(a)

Under Algorithm 1 (‘all-or-nothing’) the ECB shall, both for each relationship in respect of which a bilateral limit has been set and also for the total sum of relationships for which a multilateral limit has been set:

(i)

calculate the overall liquidity position of each TARGET2 participant’s PM account by establishing whether the aggregate of all outgoing and incoming payment orders pending in the queue is negative or positive and, if it is negative, check whether it exceeds that participant’s available liquidity (the overall liquidity position shall constitute the ‘total liquidity position’); and

(ii)

check whether limits and reservations set by each TARGET2 participant in relation to each relevant PM account are respected.

If the outcome of these calculations and checks is positive for each relevant PM account, the ECB and other CBs involved shall settle all payments simultaneously on the PM accounts of the TARGET2 participants concerned.

(b)

Under Algorithm 2 (‘partial’) the ECB shall:

(i)

calculate and check the liquidity positions, limits and reservations of each relevant PM account as under Algorithm 1; and

(ii)

if the total liquidity position of one or more relevant PM accounts is negative, extract single payment orders until the total liquidity position of each relevant PM account is positive.

Thereafter, the ECB and the other CBs involved shall, provided there are sufficient funds, settle all remaining payments (except the extracted payment orders) simultaneously on the PM accounts of the TARGET2 participants concerned.

When extracting payment orders, the ECB shall start from the TARGET2 participant’s PM account with the highest negative total liquidity position and from the payment order at the end of the queue with the lowest priority. The selection process shall only run for a short time, to be determined by the ECB at its discretion.

(c)

Under Algorithm 3 (‘multiple’) the ECB shall:

(i)

compare pairs of TARGET2 participants’ PM accounts to determine whether queued payment orders can be settled within the available liquidity of the two TARGET2 participants’ PM accounts concerned and within the limits set by them (by starting from the pair of PM accounts with the smallest difference between the payment orders addressed to each other), and the CB(s) involved shall book those payments simultaneously on the two TARGET2 participants’ PM accounts; and

(ii)

if, in relation to a pair of PM accounts as described under point (i), liquidity is insufficient to fund the bilateral position, extract single payment orders until there is sufficient liquidity. In this case the CB(s) involved shall settle the remaining payments, except the extracted ones, simultaneously on the two TARGET2 participants’ PM accounts.

After performing the checks specified under subparagraphs (i) to (ii), the ECB shall check the multilateral settlement positions (between a participant’s PM account and other TARGET2 participants’ PM accounts in relation to which a multilateral limit has been set). For this purpose, the procedure described under subparagraphs (i) to (ii) shall apply mutatis mutandis.

(d)

Under Algorithm 4 (‘partial plus ancillary system settlement’) the ECB shall follow the same procedure as for Algorithm 2, but without extracting payment orders in relation to the settlement of an ancillary system (which settles on a simultaneous multilateral basis).

(e)

Under Algorithm 5 (‘ancillary system settlement via sub-accounts’) the ECB shall follow the same procedure as for Algorithm 1, subject to the modification that the ECB shall start Algorithm 5 via the Ancillary System Interface and shall only check whether sufficient funds are available on participants’ sub-accounts. Moreover, no limits and reservations shall be taken into account. Algorithm 5 shall also run during night-time settlement.

(4)

Payment orders entered into the entry disposition after the start of any of algorithms 1 to 4 may nevertheless be settled immediately in the entry disposition if the positions and limits of the TARGET2 participants’ PM accounts concerned are compatible with both the settlement of these payment orders and the settlement of payment orders in the current optimisation procedure. However, two algorithms shall not run simultaneously.

(5)

During daytime processing the algorithms shall run sequentially. As long as there is no pending simultaneous multilateral settlement of an ancillary system, the sequence shall be as follows:

(a)

algorithm 1,

(b)

if algorithm 1 fails, then algorithm 2,

(c)

if algorithm 2 fails, then algorithm 3, or if algorithm 2 succeeds, repeat algorithm 1.

When simultaneous multilateral settlement (‘procedure 5’) in relation to an ancillary system is pending, Algorithm 4 shall run.

(6)

The algorithms shall run flexibly by setting a pre-defined time lag between the application of different algorithms to ensure a minimum interval between the running of two algorithms. The time sequence shall be automatically controlled. Manual intervention shall be possible.

(7)

While included in a running algorithm, a payment order shall not be reordered (change of the position in a queue) or revoked. Requests for reordering or revocation of a payment order shall be queued until the algorithm is complete. If the payment order concerned is settled while the algorithm is running, any request to reorder or revoke shall be rejected. If the payment order is not settled, the participant’s requests shall be taken into account immediately.

8.   Use of the ICM

(1)

The ICM may be used for obtaining information and managing liquidity. SWIFT’s Secure IP Network (SIPN) shall be the underlying technical communications network for exchanging information and running control measures.

(2)

With the exception of warehoused payment orders and static data information, only data in relation to the current business day shall be available via the ICM. The screens shall be offered in English only.

(3)

Information shall be provided in ‘pull’ mode, which means that each participant has to ask to be provided with information.

(4)

The following modes shall be available for using the ICM:

(a)

Application-to-application mode (A2A)

In A2A, information and messages are transferred between the PM and the participant’s internal application. The participant therefore has to ensure that an appropriate application is available for the exchange of XML messages (requests and responses) with the ICM via a standardised interface. Further details are contained in the ICM User Handbook and in Book 4 of the UDFS.

(b)

User-to-application mode (U2A)

U2A permits direct communication between a participant and the ICM. The information is displayed in a browser running on a PC system (SWIFT Alliance WebStation). For U2A access through the SWIFT Alliance WebStation the IT infrastructure has to be able to support cookies and JavaScript. Further details are described in the ICM User Handbook.

(5)

Each participant shall have at least one SWIFT Alliance WebStation to have access to the ICM via U2A.

(6)

Access rights to the ICM shall be granted by using SWIFT’s ‘Role Based Access Control’. The SWIFT ‘Non Repudiation of Emission’ (NRE) service, which may be used by participants, allows the recipient of an XML message to prove that such message has not been altered.

(7)

If a participant has technical problems and is unable to submit any payment order, it may generate preformatted backup lump sum and backup contingency payments by using the ICM. The ECB shall open such functionality upon request of the participant.

(8)

Participants may also use the ICM to transfer liquidity:

(a)

from their PM account to their account outside the PM;

(b)

between the PM account and the participant’s sub-accounts; and

(c)

from the PM account to the mirror account managed by the ancillary system.

9.   The UDFS and the ICM User Handbook

Further details and examples explaining the above rules are contained in the UDFS and the ICM User Handbook, as amended from time to time and published on the ECB’s website in English.

Appendix II

TARGET2 COMPENSATION SCHEME

1.   General principles

(a)

If there is a technical malfunction of TARGET2, direct participants may submit claims for compensation in accordance with the TARGET2 compensation scheme laid down in this Appendix.

(b)

Unless otherwise decided by the ECB's Governing Council, the TARGET2 compensation scheme shall not apply if the technical malfunction of TARGET2 arises out of external events beyond the reasonable control of the CBs concerned or as a result of acts or omissions by third parties.

(c)

Compensation under the TARGET2 compensation scheme shall be the only compensation procedure offered in the event of a technical malfunction of TARGET2. Participants may, however, use other legal means to claim for losses. If a participant accepts a compensation offer under the TARGET2 compensation scheme, this shall constitute the participant's irrevocable agreement that it thereby waives all claims in relation to the payment orders concerning which it accepts compensation (including any claims for consequential loss) it may have against any CB, and that the receipt by it of the corresponding compensation payment constitutes full and final settlement of all such claims. The participant shall indemnify the CBs concerned, up to a maximum of the amount received under the TARGET2 compensation scheme, in respect of any further claims which are raised by any other participant or any other third party in relation to the payment order or payment concerned.

(d)

The making of a compensation offer shall not constitute an admission of liability by the ECB or any other CB in respect of a technical malfunction of TARGET2.

2.   Conditions for compensation offers

(a)

A payer may submit a claim for an administration fee and interest compensation if, due to a technical malfunction of TARGET2:

(i)

a payment order was not settled on the business day on which it was accepted; or

(ii)

during the migration period a payer can show that it intended to submit a payment order to TARGET2-ECB, but was unable to do so due to the stop-sending status of a national RTGS system that had not yet migrated to TARGET2.

(b)

A payee may submit a claim for an administration fee if due to a technical malfunction of TARGET2 it did not receive a payment that it was expecting to receive on a particular business day. The payee may also submit a claim for interest compensation if one or more of the following conditions are met:

(i)

in the case of participants that have access to the marginal lending facility: due to a technical malfunction of TARGET2, a payee had recourse to the marginal lending facility; and/or

(ii)

in the case of all participants: it was technically impossible to have recourse to the money market or such refinancing was impossible on other, objectively reasonable grounds.

3.   Calculation of compensation

(a)

With respect to a compensation offer for a payer:

(i)

the administration fee shall be EUR 50 for the first non-settled payment order, EUR 25 for each of the next four such payment orders and EUR 12,50 for each further such payment order. The administration fee shall be calculated separately in relation to each payee;

(ii)

interest compensation shall be determined by applying a reference rate to be fixed from day to day. This reference rate shall be the lower of the euro overnight index average (EONIA) rate and the marginal lending rate. The reference rate shall be applied to the amount of the payment order not settled as a result of the technical malfunction of TARGET2 for each day in the period from the date of the actual or, in relation to payment orders referred to in paragraph 2(a)(ii), intended submission of the payment order until the date on which the payment order was or could have been successfully settled. Any proceeds made by placing funds resulting from non-settled payment orders on deposit with the Eurosystem shall be deducted from the amount of any compensation; and

(iii)

no interest compensation shall be payable if and in so far as funds resulting from non-settled payment orders were placed in the market or used to fulfil minimum reserve requirements.

(b)

With respect to a compensation offer for a payee:

(i)

the administration fee shall be EUR 50 for the first non-settled payment order, EUR 25 for each of the next four such payment orders and EUR 12,50 for each further such payment order. The administration fee shall be calculated separately in relation to each payer;

(ii)

the method set out in subparagraph (a)(ii) for calculating interest compensation shall apply except that interest compensation shall be payable at a rate equal to the difference between the marginal lending rate and the reference rate, and shall be calculated on the amount of any recourse to the marginal lending facility occurring as a result of the technical malfunction of TARGET2.

4.   Procedural rules

(a)

A claim for compensation shall be submitted on the claim form available on the website of the ECB in English (see www.ecb.int). Payers shall submit a separate claim form in respect of each payee and payees shall submit a separate claim form in respect of each payer. Sufficient additional information and documents shall be provided to support the information indicated in the claim form. Only one claim may be submitted in relation to a specific payment or payment order.

(b)

Within four weeks of a technical malfunction of TARGET2, participants shall submit their claim form(s) to the ECB. Any additional information and evidence requested by the ECB shall be supplied within two weeks of such request being made.

(c)

Unless otherwise decided by the ECB's Governing Council and communicated to the participants, all received claims shall be assessed no later than 14 weeks after the technical malfunction of TARGET2 occurs.

(d)

The ECB shall communicate the result of the assessment referred to in subparagraph (c) to the relevant participants. If the assessment entails a compensation offer, the participants concerned shall, within four weeks of the communication of such offer, either accept or reject it, in respect of each payment or payment order comprised within each claim, by signing a standard letter of acceptance (in the form available on the website of the ECB (see www.ecb.int). If such letter has not been received by the ECB within four weeks, the participants concerned shall be deemed to have rejected the compensation offer.

(e)

The ECB shall make compensation payments on receipt of a participant's letter of acceptance of compensation. No interest shall be payable on any compensation payment.

Appendix III

TERMS OF REFERENCE FOR CAPACITY AND COUNTRY OPINIONS

The European Central Bank

Kaiserstrasse 29

D-60311 Frankfurt am Main

Germany

Participation in TARGET2-ECB

[location], [date]

Dear Sir or Madam,

We have been asked to provide this Opinion as [in-house or external] legal advisers to [specify name of Participant or branch of Participant] in respect of issues arising under the laws of [jurisdiction in which the Participant is established; hereinafter the ‘jurisdiction’] in connection with the participation of [specify name of Participant] (hereinafter the ‘Participant’) in TARGET2-ECB (hereinafter the ‘System’).

This Opinion is confined to the laws of [jurisdiction] as they exist as on the date of this Opinion. We have made no investigation of the laws of any other jurisdiction as a basis for this Opinion, and do not express or imply any opinion in this regard. Each of the statements and opinions presented below applies with equal accuracy and validity under the laws of [jurisdiction], whether or not the Participant acts through its head office or one or more branches established inside or outside of [jurisdiction] in submitting payment orders and receiving payments.

I.   DOCUMENTS EXAMINED

For the purposes of this Opinion, we have examined:

(1)

a certified copy of the [specify relevant constitutional document(s)] of the Participant such as is/are in effect on the date hereof;

(2)

[if applicable] an extract from the [specify relevant company register] and [if applicable] [register of credit institutions or analogous register];

(3)

[to the extent applicable] a copy of the Participant's licence or other proof of authorisation to provide banking, investment, funds transfer or other financial services in [jurisdiction];

(4)

[if applicable] a copy of a resolution adopted by the board of directors or the relevant governing body of the Participant on [insert date], [insert year], evidencing the Participant's agreement to adhere to the System Documents, as defined below; and

(5)

[specify all powers of attorney and other documents constituting or evidencing the requisite power of the person or persons signing the relevant System Documents (as defined below) on behalf of the Participant];

and all other documents relating to the Participant's constitution, powers, and authorisations necessary or appropriate for the provision of this Opinion (hereinafter the ‘Participant Documents’).

For the purposes of this Opinion, we have also examined:

(1)

the terms and conditions of TARGET2-ECB dated [insert date] (hereinafter the ‘Rules’); and

(2)

[…].

The Rules and the […] shall be referred to hereinafter as the ‘System Documents’ (and collectively with the Participant Documents as the ‘Documents’).

II.   ASSUMPTIONS

For the purposes of this Opinion we have assumed in relation to the Documents that:

(1)

the System Documents with which we have been provided are originals or true copies;

(2)

the terms of the System Documents and the rights and obligations created by them are valid and legally binding under the laws of the Federal Republic of Germany by which they are expressed to be governed, and the choice of the laws of the Federal Republic of Germany to govern the System Documents is recognised by the laws of the Federal Republic of Germany;

(3)

the Participant Documents are within the capacity and power of and have been validly authorised, adopted or executed and, where necessary, delivered by the relevant parties; and

(4)

the Participant Documents are binding on the parties to which they are addressed, and there has been no breach of any of their terms.

III.   OPINIONS REGARDING THE PARTICIPANT

A.

The Participant is a corporation duly established and registered or otherwise duly incorporated or organised under the laws of [jurisdiction].

B.

The Participant has all the requisite corporate powers to execute and perform the rights and obligations under the System Documents to which it is party.

C.

The adoption or execution and the performance by the Participant of the rights and obligations under the System Documents to which the Participant is party will not in any way breach any provision of the laws or regulations of [jurisdiction] applicable to the Participant or the Participant Documents.

D.

No additional authorisations, approvals, consents, filings, registrations, notarisations or other certifications of or with any court or governmental, judicial or public authority that is competent in [jurisdiction] are required by the Participant in connection with the adoption, validity or enforceability of any of the System Documents or the execution or performance of the rights and obligations thereunder.

E.

The Participant has taken all necessary corporate action and other steps necessary under the laws of [jurisdiction] to ensure that its obligations under the System Documents are legal, valid and binding

This Opinion is stated as of its date and is addressed solely to the ECB and the [Participant]. No other persons may rely on this Opinion, and the contents of this Opinion may not be disclosed to persons other than its intended recipients and their legal counsel without our prior written consent, with the exception of the national central banks of the European System of Central Banks [and [the national central bank/relevant regulatory authorities] of [jurisdiction]].

Yours faithfully,

[signature]

The European Central Bank

Kaiserstrasse 29

D-60311 Frankfurt am Main

Germany

TARGET2-ECB

[location], [date]

Dear Sir or Madam,

We have been asked as [external] legal advisers to [specify name of Participant or branch of Participant] (the Participant) in respect of issues arising under the laws of [jurisdiction in which the Participant is established; hereinafter the ‘jurisdiction’] to provide this Opinion under the laws of [jurisdiction] in connection with the participation of the Participant in a system which is a component of TARGET2 (hereinafter the ‘System’). References herein to the laws of [jurisdiction] include all applicable regulations of [jurisdiction]. We express an opinion herein under the law of [jurisdiction], with particular regard to the Participant established outside the Federal Republic of Germany in relation to rights and obligations arising from participation in the System, as presented in the System Documents defined below.

This Opinion is confined to the laws of [jurisdiction] as they exist on the date of this Opinion. We have made no investigation of the laws of any other jurisdiction as a basis for this Opinion, and do not express or imply any opinion in this regard. We have assumed that there is nothing in the laws of another jurisdiction which affects this Opinion.

1.   DOCUMENTS EXAMINED

For the purposes of this Opinion, we have examined the documents listed below and such other documents as we have deemed necessary or appropriate:

(1)

the terms and conditions of TARGET2-ECB dated [insert date] (hereinafter the ‘Rules’); and

(2)

any other document governing the System and/or the relationship between the Participant and other participants in the System, and between the participants in the System and the ECB.

The Rules and the […] shall be referred to hereinafter as the ‘System Documents’.

2.   ASSUMPTIONS

For the purposes of this Opinion we have assumed in relation to the System Documents that:

(1)

the System Documents are within the capacity and power of and have been validly authorised, adopted or executed and, where necessary, delivered by the relevant parties;

(2)

the terms of the System Documents and the rights and obligations created by them are valid and legally binding under the laws of the Federal Republic of Germany, by which they are expressed to be governed, and the choice of the laws of the Federal Republic of Germany to govern the System Documents is recognised by the laws of the Federal Republic of Germany;

(3)

the participants in the System through which any payment orders are sent or payments are received, or through which any rights or obligations under the System Documents are executed or performed, are licensed to provide funds transfer services, in all relevant jurisdictions; and

(4)

the documents submitted to us in copy or as specimens conform to the originals.

3.   OPINION

Based on and subject to the foregoing, and subject in each case to the points set out below, we are of the opinion that:

3.1.   Country-specific legal aspects [to the extent applicable]

The following characteristics of the legislation of [jurisdiction] are consistent with and in no way set aside the obligations of the Participant arising out of the System Documents: [list of country-specific legal aspects].

3.2.   General insolvency issues

3.2.a   Types of insolvency proceedings

The only types of insolvency proceedings (including composition or rehabilitation) — which, for the purpose of this Opinion, shall include all proceedings in respect of the Participant's assets or any branch it may have in [jurisdiction] — to which the Participant may become subject in [jurisdiction], are the following: [list proceedings in original language and English translation] (together collectively referred to as ‘Insolvency Proceedings’).

In addition to Insolvency Proceedings, the Participant, any of its assets, or any branch it may have in [jurisdiction] may become subject in [jurisdiction] to [list any applicable moratorium, receivership, or any other proceedings as a result of which payments to and/or from the Participant may be suspended, or limitations can be imposed in relation to such payments, or similar proceedings in original language and English translation] (hereinafter collectively referred to as ‘Proceedings’).

3.2.b   Insolvency treaties

[jurisdiction] or certain political subdivisions within [jurisdiction], as specified, is/are party to the following insolvency treaties: [specify, if applicable which have or may have an impact on this Opinion].

3.3.   Enforceability of System Documents

Subject to the points set out below, all provisions of the System Documents will be binding and enforceable in accordance with their terms under the laws of [jurisdiction], in particular in the event of the opening of any Insolvency Proceedings or Proceedings with respect to the Participant.

In particular, we are of the opinion that:

3.3.a   Processing of payment orders

The provisions on processing of payment orders [list of sections] of the Rules are valid and enforceable. In particular, all payment orders processed pursuant to such sections will be valid, binding and will be enforceable under the laws of [jurisdiction]. The provision of the Rules which specifies the precise point in time at which payment orders submitted by the Participant to the System become enforceable and irrevocable (Article 20 of the Rules) is valid, binding and enforceable under the laws of [jurisdiction].

3.3.b   Authority of the ECB to perform its functions

The opening of Insolvency Proceedings or Proceedings in respect of the Participant will not affect the authority and powers of the ECB arising out of the System Documents. [Specify [to the extent applicable] that: the same opinion is also applicable in respect of any other entity which provides the Participants with services directly and necessarily required for participating in the System (e.g. network service provider)].

3.3.c   Remedies in the event of default

[Where applicable to the Participant, the provisions contained in Article 30 of the Rules regarding accelerated performance of claims which have not yet matured, the set-off of claims for using the deposits of the Participant, the enforcement of a pledge, suspension and termination of participation, claims for default interest, and termination of agreements and transactions (Articles 27-31 of the Rules) are valid and enforceable under the laws of [jurisdiction].]

3.3.d   Suspension and termination

Where applicable to the Participant, the provisions contained in Articles 27 and 28 of the Rules (in respect of suspension and termination of the Participant's participation in the System on the opening of Insolvency Proceedings or Proceedings or other events of default, as defined in the System Documents, or if the Participant represents any kind of systemic risk or has serious operational problems) are valid and enforceable under the laws of [jurisdiction].

3.3.e   Assignment of rights and obligations

The rights and obligations of the Participant cannot be assigned, altered or otherwise transferred by the Participant to third parties without the prior written consent of the ECB.

3.3.f   Choice of governing law and jurisdiction

The provisions contained in Articles 34 and 38 of the Rules, and in particular in respect of the governing law, the resolution of a dispute, competent courts, and service of process are valid and enforceable under the laws of [jurisdiction].

3.4.   Voidable preferences

We are of the opinion that no obligation arising out of the System Documents, the performance thereof, or compliance therewith prior to the opening of any Insolvency Proceedings or Proceedings in respect of the Participant may be set aside in any such proceedings as a preference, voidable transaction or otherwise under the laws of [jurisdiction].

In particular, and without limitation to the foregoing, we express this opinion in respect of any payment orders submitted by any participant in the System. In particular, we are of the opinion that the provisions of Article 20 of the Rules establishing the enforceability and irrevocability of payment orders will be valid and enforceable and that a payment order submitted by any participant and processed pursuant to Title IV of the Rules may not be set aside in any Insolvency Proceedings or Proceedings as a preference, voidable transaction or otherwise under the laws of [jurisdiction].

3.5.   Attachment

If a creditor of the Participant seeks an attachment order (including any freezing order, order for seizure or any other public or private law procedure that is intended to protect the public interest or the rights of the Participant's creditors) — hereinafter referred to as an ‘Attachment’ — under the laws of [jurisdiction] from a court or governmental, judicial or public authority that is competent in [jurisdiction], we are of the opinion that [insert the analysis and discussion].

3.6.   Collateral [if applicable]

3.6.a   Assignment of rights or deposit of assets for collateral purposes, pledge, repo and/or guarantee

Assignments for collateral purposes will be valid and enforceable under the laws of [jurisdiction]. Specifically, the creation and enforcement of a pledge or repo under the Rules will be valid and enforceable under the laws of [jurisdiction]. In the event that a guarantee from another legal entity is required for adherence of the Participant in the System, this guarantee will be binding on the guarantor and fully enforceable against it, without any limit with regard to the amount of the guarantee, whatever the Participant's situation.

3.6.b   Priority of assignees’, pledgees’ or repo purchasers’ interest over that of other claimants

In the event of Insolvency Proceedings or Proceedings in respect of the Participant, the rights or assets assigned for collateral purposes, or pledged by the Participant in favour of the ECB or other participants in the System, will rank in priority of payment above the claims of all other creditors of the Participant and will not be subject to priority or preferential creditors.

3.6.c   Enforcing title to security

Even in the event of Insolvency Proceedings or Proceedings in respect of the Participant, other participants in the System and the ECB as pledgees will still be free to enforce and collect the Participant's rights or assets through the action of the ECB pursuant to the Rules.

3.6.d   Form and registration requirements

There are no form requirements for the assignment for collateral purposes of, or the creation and enforcement of a pledge or repo over the Participant's rights or assets and it is not necessary for the assignment for collateral purposes, pledge or repo, as applicable, or any particulars of such assignment, pledge or repo, as applicable, to be registered or filed with any court or governmental, judicial or public authority that is competent in [jurisdiction].

3.7.   Branches [to the extent applicable]

3.7.a   Opinion applies to action through branches

Each of the statements and opinions presented above with regard to the Participant applies with equal accuracy and validity under the laws of [jurisdiction] in situations where the Participant acts through its one or more of its branches established outside [jurisdiction].

3.7.b   Conformity with law

Neither the execution and performance of the rights and obligations under the System Documents nor the submission, transmission or receipt of payment orders by a branch of the Participant will in any respect breach the laws of [jurisdiction].

3.7.c   Required authorisations

Neither the execution and performance of the rights and obligations under the System Documents nor the submission, transmission or receipt of payment orders by a branch of a Participant will require any additional authorisations, approvals, consents, filings, registrations, notarisations or other certifications of or with any court or governmental, judicial or public authority that is competent in [jurisdiction].

This Opinion is stated as of its date and is addressed solely to the ECB and the [Participant]. No other persons may rely on this Opinion, and the contents of this Opinion may not be disclosed to persons other than its intended recipients and their legal counsel without our prior written consent, with the exception of the national central banks of the European System of Central Banks [and [the national central bank/relevant regulatory authorities] of [jurisdiction]].

Yours faithfully,

[signature]

Appendix IV

BUSINESS CONTINUITY AND CONTINGENCY PROCEDURE

1.   General provisions

(a)

This Appendix sets out the arrangements between the ECB and participants, or ancillary systems, if one or more components of the SSP or the telecommunications network fail or are affected by an abnormal external event, or if the failure affects any participant or ancillary system.

(b)

All references to specific times in this Appendix refer to European Central Bank time, i.e. the local time at the seat of the ECB.

2.   Measures of business continuity and contingency processing

(a)

In the event that an abnormal external event occurs and/or there is a failure of the SSP or the telecommunications network which affects the normal operation of TARGET2, the ECB shall be entitled to adopt business continuity and contingency processing measures.

(b)

The following main business continuity and contingency processing measures shall be available in TARGET2:

(i)

relocating the operation of the SSP to an alternative site;

(ii)

changing the SSP's operating hours; and

(iii)

initiating contingency processing of very critical and critical payments, as defined in paragraph 6(c) and (d) respectively.

(c)

In relation to business continuity and contingency processing measures, the ECB shall have full discretion regarding whether and which measures are adopted to settle payment orders.

3.   Incident communication

(a)

Information about the failure of the SSP and/or an abnormal external event shall be communicated to participants through the domestic communication channels, the ICM and T2IS. In particular, communications to participants shall include the following information:

(i)

a description of the event;

(ii)

the anticipated delay in processing (if known);

(iii)

information on the measures already taken; and

(iv)

the advice to participants.

(b)

In addition, the ECB may notify participants of any other existing or anticipated event which has the potential to affect the normal operation of TARGET2.

4.   Relocation the operation of the SSP to an alternative site

(a)

In the event that any of the events referred to in paragraph 2(a) occurs, the operation of the SSP may be relocated to an alternative site, either within the same region or in another region.

(b)

In the event that the operation of the SSP is relocated to another region, the participants shall use best efforts to reconcile their positions up to the point of the failure or the occurrence of the abnormal external event and provide to the ECB all relevant information in this respect.

5.   Change of operating hours

(a)

The daytime processing of TARGET2 may be extended or the opening time of a new business day may be delayed. During any extended operating time of TARGET2, payment orders shall be processed in accordance with the terms and conditions of TARGET2-ECB, subject to the modifications contained in this Appendix.

(b)

Daytime processing may be extended and the closing time thereby delayed if an SSP failure has occurred during the day but has been resolved before 18.00. Such a closing time delay shall in normal circumstances not exceed two hours and shall be announced as early as possible to participants. If such a delay is announced before 16.50, the minimum period of one hour between the cut-off time for customer and interbank payment orders shall remain in place. Once such a delay is announced it may not be withdrawn.

(c)

The closing time shall be delayed in cases where an SSP failure has occurred before 18:00 and has not been resolved by 18.00. The ECB shall immediately communicate the delay of closing time to participants.

(d)

Upon recovery of the SSP, the following steps shall take place:

(i)

The ECB shall seek to settle all queued payments within one hour; this time is reduced to 30 minutes in the event that the SSP failure occurs at 17.30 or later (in cases where the SSP failure was ongoing at 18.00).

(ii)

Participants' final balances shall be established within one hour; this time shall be reduced to 30 minutes in the event that the SSP failure occurs at 17.30 or later, in cases where the SSP failure was ongoing at 18.00.

(iii)

At the cut-off time for interbank payments, the end-of-day processing, including recourse to the Eurosystem standing facilities shall take place.

(e)

Ancillary systems that require liquidity in the early morning need to have established means to cope with cases where the daytime processing cannot be started in time due to an SSP failure on the previous day.

6.   Contingency processing

(a)

If it deems it necessary to do so, the ECB shall initiate the contingency processing of payment orders in the Contingency Module of the SSP. In such cases, only a minimum service level shall be provided to participants. The ECB shall inform its participants of the start of contingency processing by means of any available means of communication.

(b)

In contingency processing, payment orders shall be processed manually by the ECB.

(c)

The following payments shall be considered as ‘very critical’ and the ECB shall use best efforts to process them in contingency situations:

(i)

CLS Bank International-related payments;

(ii)

end-of-day settlement of EURO1; and

(iii)

central counterparty margin calls.

(d)

The following types of payments shall be considered as ‘critical’ and the ECB may decide to initiate contingency processing in relation to them:

(i)

payments in relation to the real-time settlement of interfaced securities settlement systems; and

(ii)

additional payments, if required to avoid systemic risk.

(e)

Participants shall submit payment orders for contingency processing and information to payees shall be provided through encrypted and authenticated e-mail, as well as via authenticated fax. Information concerning account balances and debit and credit entries may be obtained via the ECB.

(f)

Payment orders that have already been submitted to TARGET2-ECB, but are queued, may also undergo contingency processing. In such cases the ECB shall endeavour to avoid the double processing of payment orders, but the participants shall bear the risk of such double processing if it occurred.

(g)

For contingency processing of payment orders, participants shall provide additional collateral. During contingency processing, incoming contingency payments may be used to fund outgoing contingency payments. For the purposes of contingency processing, participants' available liquidity may not be taken into account by the ECB.

7.   Failures linked to participants or ancillary systems

(a)

In the event that a participant has a problem that prevents it from settling payments in TARGET2 it shall be its responsibility to resolve the problem. In particular, a participant may use in-house solutions or the ICM functionality, i.e. backup lump sum payments and backup contingency payments (CLS, EURO1, STEP2 pre-fund).

(b)

If a participant decides to use the ICM functionality for making backup lump sum payments, the ECB shall, if the participant so requests, open this functionality via the ICM. If the participant so requests, the ECB shall transmit an ICM broadcast message to inform other participants about the participant's use of backup lump sum payments. The participant shall be responsible for sending such backup lump sum payments exclusively to other participants with which it has bilaterally agreed on the use of such payments and for any further steps in relation to such payments.

(c)

If the measures referred to in subparagraph (a) are exhausted or if they are inefficient, the participant may request support from the ECB.

(d)

In the event that a failure affects an ancillary system, that ancillary system shall be responsible for resolving the failure. If the ancillary system so requests, the ECB may act on its behalf. The ECB shall have discretion to decide what support it gives to the ancillary system, including during the night-time operations of the ancillary system. The following contingency measures may be taken:

(i)

the ancillary system initiates clean payments (i.e. payments that are not linked to the underlying transaction) via the Participant Interface;

(ii)

the ECB creates and/or processes XML instructions/files on behalf of the ancillary system; and/or

(iii)

the ECB makes clean payments on behalf of the ancillary system.

(e)

The detailed contingency measures with respect to ancillary systems shall be contained in the bilateral arrangements between the ECB and the relevant ancillary system.

8.   Other provisions

(a)

In the event that certain data are unavailable because one of the events referred to in paragraph 3(a) has occurred, the ECB is entitled to start or continue processing payment orders and/or operate TARGET2-ECB on the basis of the last available data, as determined by the ECB. If so requested by the ECB, participants and ancillary systems shall resubmit their FileAct/Interact messages or take any other action deemed appropriate by the ECB.

(b)

In the event of a failure of the ECB, some or all of its technical functions in relation to TARGET2-ECB may be performed by other Eurosystem CBs.

(c)

The ECB may require that the participants participate in regular or ad hoc testing of business continuity and contingency processing measures, training or any other preventive arrangements, as deemed necessary by the ECB. Any costs incurred by the participants as a result of such testing or other arrangements shall be borne solely by the participants.

Appendix V

OPERATING SCHEDULE

1.

TARGET2 is open on all days, except Saturdays, Sundays, New Year's Day, Good Friday and Easter Monday (according to the calendar applicable at the seat of the ECB), 1 May, Christmas Day and 26 December.

2.

The reference time for the system is European Central Bank time, i.e. the local time at the seat of the ECB.

3.

The current business day is opened during the evening of the previous business day and operates to the following schedule:

Time

Description

6.45-7.00

Business window to prepare daytime operations (1)

7.00-18.00

Daytime processing

17.00

Cut-off time for customer payments (i.e. payments where the originator and/or the beneficiary of a payment is not a direct or indirect participant as identified in the system by the use of an MT 103 or MT 103+ message)

18.00

Cut-off time for interbank payments (i.e. payments other than customer payments)

18.00-18.45 (2)

End-of-day processing

18.15 (2)

General cut-off time for the use of standing facilities

(Shortly after) 18.30 (3)

Data for the update of accounting systems are available to CBs

18.45-19.30 (3)

Start-of-day processing (new business day)

19.00 (3)-19.30 (2)

Provision of liquidity on the PM account

19.30 (3)

‘Start-of-procedure’ message and settlement of the standing orders to transfer liquidity from the PM accounts to the sub-account(s)/mirror account (ancillary system-related settlement)

19.30 (3)-22.00

Execution of additional liquidity transfers via the ICM before the ancillary system sends the ‘start-of-cycle’ message; settlement period of night-time ancillary system operations (only for ancillary system settlement procedure 6)

22.00-1.00

Technical maintenance period

1.00-6.45

Settlement procedure of night-time ancillary system operations (only for ancillary system settlement procedure 6)

4.

The ICM is available for liquidity transfers from 19.30 (4) until 18.00 the next day, except during the technical maintenance period from 22.00 until 1.00.

5.

The operating hours may be changed in the event that business continuity measures are adopted in accordance with paragraph 5 of Appendix IV.


(1)  Daytime operations means daytime processing and end-of-day processing.

(2)  Ends 15 minutes later on the last day of the reserve maintenance period.

(3)  Starts 15 minutes later on the last day of the reserve maintenance period.

(4)  Starts 15 minutes later on the last day of the reserve maintenance period.

Appendix VI

FEE SCHEDULE AND INVOICING

Fees and invoicing for direct participants

1.

The monthly fee for the processing of payment orders in TARGET2-ECB for direct participants, depending on which option the direct participant has chosen, shall be either:

(a)

EUR 100 per PM account plus a flat fee per transaction (debit entry) of EUR 0,80; or

(b)

EUR 1 250 per PM account plus a fee per transaction (debit entry) determined as follows, based on the volume of transactions (number of processed items) per month:

Band

From

To

Price

1

1

10 000

EUR 0,60

2

10 001

25 000

EUR 0,50

3

25 001

50 000

EUR 0,40

4

50 001

100 000

EUR 0,20

5

Above 100 000

EUR 0,125

Liquidity transfers between a participant's PM account and its sub-accounts shall not be subject to a charge.

2.

There shall be an additional monthly fee for direct participants who do not wish the BIC of their account to be published in the TARGET2 directory of EUR 30 per account.

3.

In the case of direct participants, the following invoicing rules apply. The direct participant shall receive the invoice for the previous month specifying the fees to be paid, no later than on the fifth business day of the following month. Payment shall be made at the latest on the tenth working day of that month to the account specified by the ECB and shall be debited from that participant's PM account.

Fees and invoicing for ancillary systems

4.

An ancillary system using the ASI or the Participant Interface, irrespective of the number of any accounts it may hold with the ASCB and/or the SCB, shall be subject to a fee schedule consisting of three elements, as set out below.

(a)

A fixed monthly fee of EUR 1 000 to be charged to each AS (Fixed Fee I).

(b)

A second monthly fixed fee of between EUR 417 and EUR 4 167, in proportion to the underlying gross value of the AS's euro cash settlement transactions (Fixed Fee II):

Band

From (EUR million/day)

To (EUR million/day)

Annual fee

Monthly fee

1

0

below 1 000

EUR 5 000

EUR 417

2

1 000

below 2 500

EUR 10 000

EUR 833

3

2 500

below 5 000

EUR 20 000

EUR 1 667

4

5 000

below 10 000

EUR 30 000

EUR 2 500

5

10 000

below 50 000

EUR 40 000

EUR 3 333

6

Above 50 000

EUR 50 000

EUR 4 167

The gross value of the AS's euro cash settlement transactions shall be calculated by the ASCB once a year on the basis of such gross value during the previous year and the calculated gross value shall be applied for calculating the fee as from 1 January of each calendar year.

(c)

A transaction fee calculated on the same basis as the schedule established for direct participants in paragraph 1 of this Appendix. The AS may choose one of the two options: either to pay a flat EUR 0,80 fee per payment instruction (Option A) or to pay a fee calculated on a degressive basis (Option B), subject to the following modifications:

for Option B, the limits of the bands relating to volume of payment instructions are divided by two, and

a monthly fixed fee of EUR 100 (under Option A) or EUR 1 250 (under Option B) shall be charged in addition to Fixed Fee I and Fixed Fee II.

5.

Any fee payable in relation to a payment instruction submitted or payment received by an AS, via either the Participant Interface or the ASI, shall be exclusively charged to this AS. The Governing Council may establish more detailed rules for the determination of billable transactions settled via the ASI.

6.

Each AS shall receive an invoice from its respective ASCB for the previous month based on the fees referred to in paragraph 4, no later than the fifth business day of the following month. Payments shall be made no later than the tenth business day of this month to the account specified by the ASCB or shall be debited from an account specified by the AS.

7.

For the purposes of this paragraph, each AS that has been designated under Directive 98/26/EC shall be treated separately, even if two or more of them are operated by the same legal entity. The same rule shall apply to the ASs that have not been designated under Directive 98/26/EC, in which case the ASs shall be identified by reference to the following criteria: (a) a formal arrangement, based on a contractual or legislative instrument (e.g. an agreement among the participants and the system operator); (b) with multiple membership; (c) common rules and standardised arrangements; and (d) for the clearing, netting and/or settlement of payments and/or securities between the participants.