ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 213

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

50. årgang
15. august 2007


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 960/2007 af 14. august 2007 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 961/2007 af 14. august 2007 om fastsættelse af importtold for korn, som er gældende fra 16. august 2007

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 962/2007 af 14. august 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 996/97 om åbning og forvaltning af et toldkontingent for import af frosset mellemgulv af oksekød henhørende under KN-kode 02062991

6

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 963/2007 af 14. august 2007 om gennemførelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 58/97 for så vidt angår de undtagelser, der skal indrømmes i forbindelse med statistik over erhvervsstrukturer

7

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 964/2007 af 14. august 2007 om detaljerede regler for åbning og forvaltning af toldkontingenter for ris med oprindelse i de mindst udviklede lande for produktionsårene 2007/08 og 2008/09

26

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Kommissionen

 

 

2007/560/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 2. august 2007 om principiel anerkendelse af, at de dossierer, der er fremlagt til detaljeret gennemgang med henblik på eventuel optagelse af chlorantraniliprol, heptamaloxyglucan, spirotetramat og Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF, er komplette (meddelt under nummer K(2007) 3669)  ( 1 )

29

 

 

2007/561/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 2. august 2007 om godkendelse af ændringen af programmet for udryddelse af kvægbrucellose i Italien i 2007, godkendt ved beslutning 2006/875/EF, for så vidt angår bøffelbrucellose i Caserta, regionen Campania (meddelt under nummer K(2007) 3692)

32

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

FORORDNINGER

15.8.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 213/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 960/2007

af 14. august 2007

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 3223/94 af 21. december 1994 om gennemførelsesbestemmelser til importordningen for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 4, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 3223/94 fastsættes som følge af gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 3223/94, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 15. august 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. august 2007.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 756/2007 (EUT L 172 af 30.6.2007, s. 41).


BILAG

til Kommissionens forordning af 14. august 2007 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

MK

44,3

TR

55,3

XK

36,3

XS

36,3

ZZ

43,1

0707 00 05

TR

127,9

ZZ

127,9

0709 90 70

TR

86,8

ZZ

86,8

0805 50 10

AR

63,4

UY

62,3

ZA

59,0

ZZ

61,6

0806 10 10

EG

129,5

MA

138,0

TR

116,5

US

184,5

ZZ

142,1

0808 10 80

AR

68,0

BR

112,6

CL

89,5

CN

100,2

NZ

94,2

US

101,1

ZA

90,3

ZZ

93,7

0808 20 50

AR

55,3

CL

83,9

TR

134,4

ZA

99,5

ZZ

93,3

0809 30 10, 0809 30 90

TR

138,8

ZZ

138,8

0809 40 05

IL

125,2

ZZ

125,2


(1)  Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« repræsenterer »anden oprindelse«.


15.8.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 213/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 961/2007

af 14. august 2007

om fastsættelse af importtold for korn, som er gældende fra 16. august 2007

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1249/96 af 28. juni 1996 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår importtold for korn (2), særlig artikel 2, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge artikel 10, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1784/2003 er importtolden for produkter henhørende under KN-kode 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (blød hvede af høj kvalitet), 1002, ex 1005, undtagen hybridmajs til udsæd, og ex 1007, undtagen hybridsorghum til udsæd, lig med interventionsprisen for sådanne produkter ved import forhøjet med 55 % minus cif-importprisen for den pågældende sending. Denne told kan dog ikke overstige toldsatsen i den fælles toldtarif.

(2)

I artikel 10, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1784/2003 er det fastsat, at med henblik på beregning af importtolden som omhandlet i nævnte artikels stk. 2 skal der regelmæssigt fastsættes repræsentative cif-importpriser for de pågældende produkter.

(3)

I overensstemmelse med artikel 2, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1249/96 er den pris, der skal anvendes ved beregning af importtolden for produkter henhørende under KN-kode 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (blød hvede af høj kvalitet), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 et 1007 00 90, den daglige repræsentative cif-importpris fastlagt efter metoden i den omhandlede forordnings artikel 4.

(4)

Importtolden bør fastsættes for perioden fra 16. august 2007 og anvendes, indtil en ny fastsættelse træder i kraft —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Med virkning fra 16. august 2007 er importtolden for korn som omhandlet i artikel 10, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1784/2003 fastsat i bilag I til nærværende forordning på grundlag af elementerne i bilag II.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 16. august 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. august 2007.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 735/2007 (EUT L 169 af 29.6.2007, s. 6).

(2)  EFT L 161 af 29.6.1996, s. 125. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1816/2005 (EUT L 292 af 8.11.2005, s. 5).


BILAG I

Importtold for produkterne som omhandlet i artikel 10, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1784/2003, som er gældende fra den 16. august 2007

KN-kode

Varebeskrivelse

Importtold (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Hård HVEDE af høj kvalitet

0,00

af middel kvalitet

0,00

af lav kvalitet

0,00

1001 90 91

Blød HVEDE, til udsæd

0,00

ex 1001 90 99

Blød HVEDE af høj kvalitet, undtagen blød hvede til udsæd

0,00

1002 00 00

RUG

0,00

1005 10 90

MAJS til udsæd, undtagen hybridmajs

9,34

1005 90 00

MAJS, undtagen til udsæd (2)

9,34

1007 00 90

SORGHUM i hele kerner, undtagen hybridsorghum til udsæd

0,00


(1)  For varer, der ankommer til Fællesskabet via Atlanterhavet eller Suezkanalen, kan importøren i henhold til artikel 2, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1249/96 opnå en nedsættelse af tolden på:

3 EUR/t, hvis lossehavnen befinder sig ved Middelhavet, eller

2 EUR/t, hvis lossehavnen befinder sig i Irland, Danmark, Estland, Letland, Litauen, Polen, Finland, Sverige, Det Forenede Kongerige eller på Den Iberiske Halvøs Atlanterhavskyst.

(2)  Importøren kan opnå en fast nedsættelse på 24 EUR/t, når betingelserne i artikel 2, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1249/96 opfyldes.


BILAG II

Elementer til beregning af tolden, jf. bilag I

31.7.2007-13.8.2007

1.

Gennemsnit for den referenceperiode, der er nævnt i artikel 2, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1249/96:

(EUR/t)

 

Blød hvede (1)

Majs

Hård hvede, høj kvalitet

Hård hvede, middel kvalitet (2)

Hård hvede, lav kvalitet (3)

Byg

Børs

Minneapolis

Chicago

Notering

188,54

94,53

Pris fob USA

215,82

205,82

185,82

121,21

Præmie for Golfen

16,35

Præmie for The Great Lakes

5,16

2.

Gennemsnit for den referenceperiode, der er nævnt i artikel 2, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1249/96:

Fragt/omkostninger: Mexicanske Golf–Rotterdam

41,79 EUR/t

Fragt/omkostninger: The Great Lakes–Rotterdam

44,05 EUR/t


(1)  Positiv præmie på 14 EUR/t indbefattet (artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1249/96).

(2)  Negativ præmie på 10 EUR/t (artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1249/96).

(3)  Negativ præmie på 30 EUR/t (artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1249/96).


15.8.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 213/6


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 962/2007

af 14. august 2007

om ændring af forordning (EF) nr. 996/97 om åbning og forvaltning af et toldkontingent for import af frosset mellemgulv af oksekød henhørende under KN-kode 0206 29 91

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1254/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for oksekød (1), særlig artikel 32, stk. 1, første afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 996/97 (2) er der fastsat bestemmelser om åbning og forvaltning på flerårig basis af et toldkontingent for import af frosset mellemgulv af oksekød henhørende under KN-kode 0206 29 91.

(2)

I artikel 8, stk. 1, i Kommissionens forordning (EF) nr. 1301/2006 af 31. august 2006 om fælles regler for administration af toldkontingenter for import af landbrugsprodukter på grundlag af en importlicensordning (3) er det fastsat, at importlicenser kun bør være gyldige til den sidste dag i importtoldkontingentperioden.

(3)

For at indrette bestemmelserne i forordning (EF) nr. 996/97 efter bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1301/2006 blev forordning (EF) nr. 996/97 ændret ved forordning (EF) nr. 568/2007, idet navnlig bestemmelsen om importlicensernes gyldighedsperiode blev fjernet.

(4)

Da det i artikel 3 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1445/95 af 26. juni 1995 om gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser for oksekød (4) er fastsat, at importlicenser er gyldige i 90 dage efter udstedelsesdatoen, bør det anføres tydeligt i forordning (EF) nr. 996/97, at licenser er gyldige til udgangen af importtoldkontingentperioden.

(5)

Forordning (EF) nr. 996/97 bør derfor ændres.

(6)

For at sikre, at importlicenser, der er udstedt for importtoldkontingentperioden fra 1. juli 2007 til 30. juni 2008, er gyldige til udgangen af denne importtoldkontingentperiode, bør det fastsættes, at ændringen gælder for den kontingentperiode, der begynder den 1. juli 2007.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Oksekød —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I artikel 2 i forordning (EF) nr. 996/97 tilføjes som stk. 3:

»3.   Uanset artikel 3 i forordning (EF) nr. 1445/95 er importlicenserne gyldige til udgangen af importtoldkontingentperioden.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den gælder for de importlicenser, der udstedes i den kontingentperiode, som begynder den 1. juli 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. august 2007.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 21. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1913/2005 (EUT L 307 af 25.11.2005, s. 2).

(2)  EFT L 144 af 4.6.1997, s. 6. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 568/2007 (EUT L 133 af 25.5.2007, s. 15).

(3)  EUT L 238 af 1.9.2006, s. 13. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 289/2007 (EUT L 78 af 17.3.2007, s. 17).

(4)  EFT L 143 af 27.6.1995, s. 35. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 586/2007 (EUT L 139 af 31.5.2007, s. 5).


15.8.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 213/7


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 963/2007

af 14. august 2007

om gennemførelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 58/97 for så vidt angår de undtagelser, der skal indrømmes i forbindelse med statistik over erhvervsstrukturer

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 58/97 af 20. december 1996 om statistik over erhvervsstrukturer (1), særlig artikel 12, nr. x), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EF, Euratom) nr. 58/97 er der fastlagt en fælles ramme for udarbejdelse af fællesskabsstatistikker over udgifter til miljøbeskyttelse samt over pensionskassers struktur, aktiviteter, resultater og konkurrenceevne.

(2)

I henhold til artikel 11 i forordning (EF, Euratom) nr. 58/97 kan der i overgangsperioderne indrømmes undtagelser fra bestemmelserne i bilagene til denne forordning. I overensstemmelse med afsnit 10 i bilag 2 og afsnit 10 i bilag 7 til nævnte forordning kan overgangsperioderne for visse variablers vedkommende forlænges med yderligere en periode.

(3)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1667/2003 (2) indrømmedes medlemsstaterne undtagelser i en overgangsperiode for referenceårene 2001-2004 for så vidt angår statistikkerne over udgifterne til miljøbeskyttelse og for referenceårene 2002-2004 for så vidt angår statistikkerne over pensionskasser.

(4)

Nogle medlemsstater har anmodet om, at der i en forlænget overgangsperiode for referenceårene 2005-2008 indrømmes dem undtagelser fra visse bestemmelser i bilag 2 til forordning (EF, Euratom) nr. 58/97 for så vidt angår variabel 21 12 0 og 21 14 0 med henblik på at indføre de nødvendige dataindsamlingssystemer eller tilpasse de eksisterende systemer, således at forordningens bestemmelser vil være opfyldt ved udløbet af overgangsperioden.

(5)

Flere medlemsstater har anmodet om, at der i en forlænget overgangsperiode for referenceårene 2005-2007 indrømmes dem undtagelser fra visse bestemmelser i bilag 7 til forordning (EF, Euratom) nr. 58/97 for så vidt angår pensionskasser med henblik på at indføre de nødvendige dataindsamlingssystemer eller tilpasse de eksisterende systemer, således at forordningens bestemmelser vil være opfyldt ved udløbet af overgangsperioden.

(6)

Det synes berettiget at indrømme disse undtagelser, da medlemsstaternes anmodninger er foranlediget af et legitimt behov for at fortsætte tilpasningen af deres dataindsamlingssystemer.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Statistiske Program —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Der indrømmes undtagelser fra variabel 21 12 0 og 21 14 0 i afsnit 4 i bilag 2 til forordning (EF, Euratom) nr. 58/97 for referenceårene 2005-2008 som anført i bilag I til nærværende forordning.

Artikel 2

Der indrømmes undtagelser fra listen over variabler i afsnit 4 i bilag 7 til forordning (EF, Euratom) nr. 58/97 for referenceårene 2005-2007 som anført i bilag II til nærværende forordning.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. august 2007.

På Kommissionens vegne

Joaquín ALMUNIA

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 14 af 17.1.1997, s. 1. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1).

(2)  EUT L 244 af 29.9.2003, s. 1.


BILAG I

Undtagelser fra variabel 21 12 0 og 21 14 0 i bilag 2

BELGIEN

 

Årlige virksomhedsstatistikker 2005-2008 variabel 21 12 0

Flerårige virksomhedsstatistikker 2005-2008 variabel 21 14 0

Investering i udstyr og anlæg i forbindelse med renere teknologi (integreret teknologi)

Samlede driftsudgifter til miljøbeskyttelse

Fuldstændig, delvis eller ingen undtagelse

Delvis undtagelse

Delvis undtagelse

Yderligere indberetningsfrist påkrævet

18 + 3

18 + 3

Manglende aktiviteter

Hovedgruppe 37 i NACE rev. 1.1

Hovedgruppe 37 i NACE rev. 1.1

Manglende størrelsesklasser

Ingen

Ingen

Andet

Ingen

Ingen


BULGARIEN

 

Årlige virksomhedsstatistikker 2005-2008 variabel 21 12 0

Flerårige virksomhedsstatistikker 2005-2008 variabel 21 14 0

Investering i udstyr og anlæg i forbindelse med renere teknologi (integreret teknologi)

Samlede driftsudgifter til miljøbeskyttelse

Fuldstændig, delvis eller ingen undtagelse

Fuldstændig undtagelse

Ingen undtagelse

Yderligere indberetningsfrist påkrævet

 

Ingen

Manglende aktiviteter

 

Ingen

Manglende størrelsesklasser

 

Ingen

Andet

 

Ingen


DANMARK

 

Årlige virksomhedsstatistikker 2005-2008 variabel 21 12 0

Flerårige virksomhedsstatistikker 2005-2008 variabel 21 14 0

Investering i udstyr og anlæg i forbindelse med renere teknologi (integreret teknologi)

Samlede driftsudgifter til miljøbeskyttelse

Fuldstændig, delvis eller ingen undtagelse

Fuldstændig undtagelse

Fuldstændig undtagelse

Yderligere indberetningsfrist påkrævet

 

 

Manglende aktiviteter

 

 

Manglende størrelsesklasser

 

 

Andet

 

 


TYSKLAND

 

Årlige virksomhedsstatistikker 2005-2008 variabel 21 12 0

Flerårige virksomhedsstatistikker 2005-2008 variabel 21 14 0

Investering i udstyr og anlæg i forbindelse med renere teknologi (integreret teknologi)

Samlede driftsudgifter til miljøbeskyttelse

Fuldstændig, delvis eller ingen undtagelse

Delvis undtagelse

Delvis undtagelse

Yderligere indberetningsfrist påkrævet

18+9 for hovedafdeling E i NACE rev. 1.1

18+9 for hovedafdeling E i NACE rev. 1.1

Manglende aktiviteter

Ingen

Ingen

Manglende størrelsesklasser

Ingen

Ingen

Andet

Ingen

Ingen


GRÆKENLAND

 

Årlige virksomhedsstatistikker 2005-2008 variabel 21 12 0

Flerårige virksomhedsstatistikker 2005-2008 variabel 21 14 0

Investering i udstyr og anlæg i forbindelse med renere teknologi (integreret teknologi)

Samlede driftsudgifter til miljøbeskyttelse

Fuldstændig, delvis eller ingen undtagelse

Delvis undtagelse

Delvis undtagelse

Yderligere indberetningsfrist påkrævet

Ingen

Ingen

Manglende aktiviteter

Ingen

Ingen

Manglende størrelsesklasser

1-9 ansatte

1-9 ansatte

Andet

Ingen

Ingen


FRANKRIG

 

Årlige virksomhedsstatistikker 2005-2008 variabel 21 12 0

Flerårige virksomhedsstatistikker 2005-2008 variabel 21 14 0

Investering i udstyr og anlæg i forbindelse med renere teknologi (integreret teknologi)

Samlede driftsudgifter til miljøbeskyttelse

Fuldstændig, delvis eller ingen undtagelse

Delvis undtagelse

Delvis undtagelse

Yderligere indberetningsfrist påkrævet

Ingen

Ingen

Manglende aktiviteter

Ingen

Ingen

Manglende størrelsesklasser

1-49 ansatte

undtagen for

Hovedgruppe 15 og 16 i NACE

1-49 ansatte

undtagen for

Hovedgruppe 15 og 16 i NACE

Andet

Ingen

Ingen


IRLAND

 

Årlige virksomhedsstatistikker 2005-2008 variabel 21 12 0

Flerårige virksomhedsstatistikker 2005-2008 variabel 21 14 0

Investering i udstyr og anlæg i forbindelse med renere teknologi (integreret teknologi)

Samlede driftsudgifter til miljøbeskyttelse

Fuldstændig, delvis eller ingen undtagelse

Fuldstændig undtagelse

Fuldstændig undtagelse

Yderligere indberetningsfrist påkrævet

 

 

Manglende aktiviteter

 

 

Manglende størrelsesklasser

 

 

Andet

 

 

Bemærk: I henhold til bestemmelserne i afsnit 4, stk. 3, og afsnit 4, stk. 4, i bilag 2 til Rådets forordning nr. 58/97 skal de oplysninger til brug for udarbejdelse af statistikker, som vedrører variabel 21 11 0, 21 12 0 og 21 14 0, ikke nødvendigvis indsamles, hvis den samlede omsætning eller antallet af beskæftigede i en hovedgruppe under hovedafdeling C til E i NACE rev. 1 i en medlemsstat udgør mindre end 1 % af det samlede tal for Fællesskabet.


LUXEMBOURG

 

Årlige virksomhedsstatistikker 2005-2008 variabel 21 12 0

Flerårige virksomhedsstatistikker 2005-2008 variabel 21 14 0

Investering i udstyr og anlæg i forbindelse med renere teknologi (integreret teknologi)

Samlede driftsudgifter til miljøbeskyttelse

Fuldstændig, delvis eller ingen undtagelse

Fuldstændig undtagelse

Fuldstændig undtagelse

Yderligere indberetningsfrist påkrævet

 

 

Manglende aktiviteter

 

 

Manglende størrelsesklasser

 

 

Andet

 

 

Bemærk: I henhold til bestemmelserne i afsnit 4, stk. 3, og afsnit 4, stk. 4, i bilag 2 til Rådets forordning nr. 58/97 skal de oplysninger til brug for udarbejdelse af statistikker, som vedrører variabel 21 11 0, 21 12 0 og 21 14 0, ikke nødvendigvis indsamles, hvis den samlede omsætning eller antallet af beskæftigede i en hovedgruppe under hovedafdeling C til E i NACE rev. 1 i en medlemsstat udgør mindre end 1 % af det samlede tal for Fællesskabet.


RUMÆNIEN

 

Årlige virksomhedsstatistikker 2005-2008 variabel 21 12 0

Flerårige virksomhedsstatistikker 2005-2008 variabel 21 14 0

Investering i udstyr og anlæg i forbindelse med renere teknologi (integreret teknologi)

Samlede driftsudgifter til miljøbeskyttelse

Fuldstændig, delvis eller ingen undtagelse

2005-2006: Fuldstændig undtagelse

2005-2006: Fuldstændig undtagelse

Yderligere indberetningsfrist påkrævet

 

 

Manglende aktiviteter

 

 

Manglende størrelsesklasser

 

 

Andet

 

 


SLOVENIEN

 

Årlige virksomhedsstatistikker 2005-2008 variabel 21 12 0

Flerårige virksomhedsstatistikker 2005-2008 variabel 21 14 0

Investering i udstyr og anlæg i forbindelse med renere teknologi (integreret teknologi)

Samlede driftsudgifter til miljøbeskyttelse

Fuldstændig, delvis eller ingen undtagelse

Delvis undtagelse

Delvis undtagelse

Yderligere indberetningsfrist påkrævet

18 + 6

18 + 6

Manglende aktiviteter

Hovedgruppe 41 i NACE rev. 1.1

Ingen

Manglende størrelsesklasser

Alle aktiviteter for 1-19 ansatte og alle størrelsesklasser for hovedgruppe 41 i NACE rev. 1.1

Alle aktiviteter for 1-19 ansatte undtagen hovedgruppe 41 i NACE rev. 1.1 for 1-9 ansatte

Andet

Ingen

Ingen


SLOVAKIET

 

Årlige virksomhedsstatistikker 2005-2008 variabel 21 12 0

Flerårige virksomhedsstatistikker 2005-2008 variabel 21 14 0

Investering i udstyr og anlæg i forbindelse med renere teknologi (integreret teknologi)

Samlede driftsudgifter til miljøbeskyttelse

Fuldstændig, delvis eller ingen undtagelse

Delvis undtagelse

Delvis undtagelse

Yderligere indberetningsfrist påkrævet

Ingen

Ingen

Manglende aktiviteter

Ingen

Ingen

Manglende størrelsesklasser

1-19 ansatte

1-19 ansatte

Andet

Ingen

Ingen


BILAG II

Undtagelser fra bilag 7

BELGIEN

 

Årlige virksomhedsstatistikker 2005-2007

Titel

Opdelte årlige virksomhedsstatistikker 2005-2007

Titel

Fuldstændig, delvis eller ingen undtagelse

Delvis undtagelse

 

Delvis undtagelse

 

Yderligere indberetningsfrist påkrævet

12 + 3

 

12 + 3

 

Manglende variabler

For 2005-2007

 

For 2005

 

 

 

 

Årlige virksomhedsstatistikker geografisk opdelt

12 15 0

Værditilvækst i faktorpriser

48 61 0

Geografisk fordeling af omsætningen

For 2005

 

 

 

48 00 5

Pensionsbidrag til nærmere definerede ydelsesordninger

 

 

48 00 6

Pensionsbidrag til nærmere definerede ydelsesordninger

 

 

48 00 7

Pensionsbidrag til blandede ordninger

 

 

48 12 0

Investeringer i affilierede selskaber samt kapitalandele (PK)

 

 

48 10 1

Samlede investeringer i de »bidragydende virksomheder«

 

 

48 13 2

Aktier, der handles på et reguleret marked specialiseret i SMV'er

 

 

48 70 1

Antal medlemmer af nærmere definerede ydelsesordninger

 

 

48 70 2

Antal medlemmer af nærmere definerede bidragsordninger

 

 

48 70 3

Antal medlemmer af blandede ordninger

 

 

 

Årlige virksomhedsstatistikker over ikke-selvstændige pensionskasser

 

 

11 15 0

Antal virksomheder med ikke-selvstændige pensionskasser

 

 

Andet

Ingen

 

Ingen

 


BULGARIEN

 

Årlige virksomhedsstatistikker 2005-2007

Titel

Opdelte årlige virksomhedsstatistikker 2005-2007

Titel

Fuldstændig, delvis eller ingen undtagelse

Ingen undtagelse

 

Delvis undtagelse

 

Yderligere indberetningsfrist påkrævet

Ingen

 

Ingen

 

Manglende variabler

Ingen

 

For 2005-2006

 

 

Årlige virksomhedsstatistikker geografisk opdelt

48 61 0

Geografisk fordeling af omsætningen

Andet

Ingen

 

Ingen

 


DANMARK

 

Årlige virksomhedsstatistikker 2005-2007

Titel

Opdelte årlige virksomhedsstatistikker 2005-2007

Titel

Fuldstændig, delvis eller ingen undtagelse

Delvis undtagelse

 

Delvis undtagelse

 

Yderligere indberetningsfrist påkrævet

Ingen

 

Ingen

 

Manglende variabler

 

 

 

Årlige virksomhedsstatistikker geografisk opdelt

48 00 5

Pensionsbidrag til nærmere definerede ydelsesordninger

 

 

48 00 6

Pensionsbidrag til nærmere definerede ydelsesordninger

48 61 0

Geografisk fordeling af omsætningen

48 00 7

Regelmæssige pensionsudbetalinger

 

 

48 03 1

Regelmæssige pensionsudbetalinger

 

 

48 03 2

Pensioner udbetalt som engangsbeløb

 

 

48 03 3

Udgående overførsler

 

 

15 11 0

Bruttoinvesteringer i materielle anlægsaktiver

 

 

48 10 1

Samlede investeringer i de »bidragydende virksomheder«

 

 

48 13 2

Aktier, der handles på et reguleret marked specialiseret i SMV'er

 

 

48 70 1

Antal medlemmer af nærmere definerede ydelsesordninger

 

 

48 70 2

Antal medlemmer af nærmere definerede bidragsordninger

 

 

48 70 3

Antal medlemmer af blandede ordninger

 

 

48 70 5

Antal medlemmer med opsat pensionsret

 

 

Andet

Ingen

 

Ingen

 


TYSKLAND

 

Årlige virksomhedsstatistikker 2005-2007

Titel

Opdelte årlige virksomhedsstatistikker 2005-2007

Titel

Fuldstændig, delvis eller ingen undtagelse

Fuldstændig undtagelse

 

Fuldstændig undtagelse

 

Yderligere indberetningsfrist påkrævet

 

 

 

 

Manglende variabler

 

 

 

 

Andet

 

 

 

 


GRÆKENLAND

 

Årlige virksomhedsstatistikker 2005-2007

Titel

Opdelte årlige virksomhedsstatistikker 2005-2007

Titel

Fuldstændig, delvis eller ingen undtagelse

Fuldstændig undtagelse

 

Fuldstændig undtagelse

 

Yderligere indberetningsfrist påkrævet

 

 

 

 

Manglende variabler

 

 

 

 

Andet

 

 

 

 


SPANIEN

 

Årlige virksomhedsstatistikker 2005-2007

Titel

Opdelte årlige virksomhedsstatistikker 2005-2007

Titel

Fuldstændig, delvis eller ingen undtagelse

Delvis undtagelse

 

Delvis undtagelse

 

Yderligere indberetningsfrist påkrævet

2005: 12 + 36

 

2005: 12 + 36

 

2006: 12 + 24

 

2006: 12 + 24

 

2007: 12 + 12

 

2007: 12 + 12

 

Manglende variabler

13 31 0

Personaleudgifter

Ingen

 

48 07 0

Alle skatter

48 10 1

Samlede investeringer i de »bidragydende virksomheder«

16 11 0

Antal beskæftigede

Andet

Ingen

 

Ingen

 


FRANKRIG

 

Årlige virksomhedsstatistikker 2005-2007

Titel

Opdelte årlige virksomhedsstatistikker 2005-2007

Titel

Fuldstændig, delvis eller ingen undtagelse

Fuldstændig undtagelse

 

Fuldstændig undtagelse

 

Yderligere indberetningsfrist påkrævet

 

 

 

 

Manglende variabler

 

 

 

 

Andet

 

 

 

 


IRLAND

 

Årlige virksomhedsstatistikker 2005-2007

Titel

Opdelte årlige virksomhedsstatistikker 2005-2007

Titel

Fuldstændig, delvis eller ingen undtagelse

Delvis undtagelse

 

Delvis undtagelse

 

Yderligere indberetningsfrist påkrævet

Ingen

 

Ingen

 

Manglende variabler

 

Årlige virksomhedsstatistikker

 

Årlige virksomhedsstatistikker opdelt efter størrelsesklasser

11 11 0

Antal virksomheder

11 11 8

Årlige virksomhedsstatistikker opdelt efter størrelsesklasser

12 11 0

Omsætning

48 00 1

Pensionsbidrag fra medlemmer

11 11 9

Antal virksomheder efter medlemstal (størrelseskategorier)

48 00 2

Pensionsbidrag fra arbejdsgivere

48 00 3

Indgående overførsler

 

Årlige virksomhedsstatistikker opdelt efter valuta

48 00 4

Andre pensionsbidrag

 

48 00 5

Pensionsbidrag til nærmere definerede ydelsesordninger

48 64 0

Samlede investeringer opdelt i euro- og ikke-euro-komponenter

48 00 6

Pensionsbidrag til nærmere definerede bidragsordninger

48 01 0

Investeringsindkomst (PK)

 

Årlige virksomhedsstatistikker geografisk opdelt

48 01 1

Kapitalgevinster og -tab

 

48 02 1

Tilgodehavende forsikringserstatninger

48 61 0

Geografisk fordeling af omsætningen

48 02 2

Anden indkomst (PK)

48 03 3

Udgående overførsler

12 12 0

Produktionsværdi

12 15 0

Værditilvækst i faktorpriser

48 03 0

Samlede pensionsudgifter

48 03 1

Regelmæssige pensionsudbetalinger

48 03 2

Pensioner udbetalt som engangsbeløb

48 04 0

Nettoændringer i tekniske reserver

48 05 0

Skyldige forsikringspræmier

48 06 0

Samlede driftsudgifter

13 11 0

Samlet køb af varer og tjenesteydelser

13 31 0

Personaleudgifter

15 11 0

Bruttoinvesteringer i materielle anlægsaktiver

48 07 0

Alle skatter

48 11 0

Jord og bygninger (PK

48 12 0

Investeringer i affilierede selskaber samt kapitalandele (PK)

48 13 0

Aktier og andre variabelt forrentede værdipapirer

48 14 0

Andele i investeringsforeninger

48 15 0

Obligationer og andre fast forrentede værdipapirer

48 16 0

Andele i kollektive investeringer (PK)

48 17 0

Lån med pant i fast ejendom og andre lån ikke andetsteds nævnt

48 18 0

Andre investeringer

48 10 0

Pensionskassers samlede investeringer

48 10 1

Samlede investeringer i de »bidragydende virksomheder«

48 10 4

Samlede investeringer i markedspriser

48 13 1

Aktier, der handles på et reguleret marked

48 13 2

Aktier, der handles på et reguleret marked specialiseret i SMV'er

48 13 3

Ikke offentligt handlede aktier

48 13 4

Andre variabelt forrentede værdipapirer

48 20 0

Andre aktiver

48 30 0

Kapital og reserver

48 40 0

Tekniske nettoreserver (PK)

48 50 0

Andre passiver

16 11 0

Antal beskæftigede

48 70 4

Antal aktive medlemmer

48 70 5

Antal medlemmer med opsat pensionsret

48 70 6

Antal pensionsmodtagere

Andet

Ingen

 

Ingen

 


ITALIEN

 

Årlige virksomhedsstatistikker 2005-2007

Titel

Opdelte årlige virksomhedsstatistikker 2005-2007

Titel

Fuldstændig, delvis eller ingen undtagelse

Delvis undtagelse

 

Delvis undtagelse

 

Yderligere indberetningsfrist påkrævet

Ingen

 

Ingen

 

Manglende variabler

 

 

 

Årlige virksomhedsstatistikker opdelt efter valuta

48 00 3

Indgående overførsler

 

 

48 01 0

Investeringsindkomst (PK)

48 64 0

Samlede investeringer opdelt i euro- og ikke-euro-komponenter

48 01 1

Kapitalgevinster og -tab

 

Årlige virksomhedsstatistikker geografisk opdelt

48 02 1

Tilgodehavende forsikringserstatninger

48 61 0

Geografisk fordeling af omsætningen

48 02 2

Anden indkomst (PK)

 

 

12 12 0

Produktionsværdi

 

 

12 15 0

Værditilvækst i faktorpriser

 

 

48 03 3

Udgående overførsler

 

 

48 04 0

Nettoændringer i tekniske reserver

 

 

48 05 0

Skyldige forsikringspræmier

 

 

48 06 0

Samlede driftsudgifter

 

 

13 11 0

Samlet køb af varer og tjenesteydelser

 

 

13 31 0

Personaleudgifter

 

 

15 11 0

Bruttoinvesteringer i materielle anlægsaktiver

 

 

48 07 0

Alle skatter

 

 

48 16 0

Andele i kollektive investeringer (PK)

 

 

48 10 1

Samlede investeringer i de »bidragydende virksomheder«

 

 

48 10 4

Samlede investeringer i markedspriser

 

 

48 13 1

Aktier, der handles på et reguleret marked

 

 

48 13 2

Aktier, der handles på et reguleret marked specialiseret i SMV'er

 

 

48 13 3

Ikke offentligt handlede aktier

 

 

48 13 4

Andre variabelt forrentede værdipapirer

 

 

16 11 0

Antal beskæftigede

 

 

48 70 5

Antal medlemmer med opsat pensionsret

 

 

48 12 0

Investeringer i affilierede selskaber samt kapitalandele (PK)

 

 

48 17 0

Lån med pant i fast ejendom og andre lån ikke andetsteds nævnt

 

 

48 30 0

Kapital og reserver

 

 

Andet

Ingen

 

Ingen

 


CYPERN

 

Årlige virksomhedsstatistikker 2005-2007

Titel

Opdelte årlige virksomhedsstatistikker 2005-2007

Titel

Fuldstændig, delvis eller ingen undtagelse

Fuldstændig undtagelse

 

Fuldstændig undtagelse

 

Yderligere indberetningsfrist påkrævet

 

 

 

 

Manglende variabler

 

 

 

 

Andet

 

 

 

 


LETLAND

 

Årlige virksomhedsstatistikker 2005-2007

Titel

Opdelte årlige virksomhedsstatistikker 2005-2007

Titel

Fuldstændig, delvis eller ingen undtagelse

Delvis undtagelse

 

Ingen undtagelse

 

Yderligere indberetningsfrist påkrævet

Ingen

 

Ingen

 

Manglende variabler

For 2005-2007:

 

Ingen

 

48 17 0

Lån med pant i fast ejendom og andre lån ikke andetsteds nævnt

For 2005

 

48 00 5

Pensionsbidrag til nærmere definerede ydelsesordninger

48 00 7

Pensionsbidrag til blandede ordninger

48 04 0

Tekniske nettoreserver

48 07 0

Alle skatter

48 40 0

Tekniske nettoreserver (PK)

48 70 1

Antal medlemmer af nærmere definerede ydelsesordninger

48 70 3

Antal medlemmer af blandede ordninger

Andet

Ingen

 

Ingen

 


LUXEMBOURG

 

Årlige virksomhedsstatistikker 2005-2007

Titel

Opdelte årlige virksomhedsstatistikker 2005-2007

Titel

Fuldstændig, delvis eller ingen undtagelse

Fuldstændig undtagelse

 

Fuldstændig undtagelse

 

Yderligere indberetningsfrist påkrævet

 

 

 

 

Manglende variabler

 

 

 

 

Andet

 

 

 

 


UNGARN

 

Årlige virksomhedsstatistikker 2005-2007

Titel

Opdelte årlige virksomhedsstatistikker 2005-2007

Titel

Fuldstændig, delvis eller ingen undtagelse

Delvis undtagelse

 

Delvis undtagelse

 

Yderligere indberetningsfrist påkrævet

Ingen

 

Ingen

 

Manglende variabler

 

Årlige virksomhedsstatistikker

 

Årlige virksomhedsstatistikker opdelt efter valuta

48 02 1

Tilgodehavende forsikringserstatninger

48 64 0

Samlede investeringer opdelt i euro- og ikke-euro-komponenter

48 05 0

Skyldige forsikringspræmier

48 61 0

Årlige virksomhedsstatistikker geografisk opdelt

 

 

 

Geografisk fordeling af omsætningen

Andet

Ingen

 

Ingen

 


MALTA

 

Årlige virksomhedsstatistikker 2005-2007

Titel

Opdelte årlige virksomhedsstatistikker 2005-2007

Titel

Fuldstændig, delvis eller ingen undtagelse

Fuldstændig undtagelse

 

Fuldstændig undtagelse

 

Yderligere indberetningsfrist påkrævet

 

 

 

 

Manglende variabler

 

 

 

 

Andet

 

 

 

 


NEDERLANDENE

 

Årlige virksomhedsstatistikker 2005-2007

Titel

Opdelte årlige virksomhedsstatistikker 2005-2007

Titel

Fuldstændig, delvis eller ingen undtagelse

Delvis undtagelse

 

Ingen undtagelse

 

Yderligere indberetningsfrist påkrævet

Ingen

 

Ingen

 

Manglende variabler

48 13 2

Aktier, der handles på et reguleret marked specialiseret i SMV'er

Ingen

 

Andet

Ingen

 

Ingen

 


ØSTRIG

 

Årlige virksomhedsstatistikker 2005-2007

Titel

Opdelte årlige virksomhedsstatistikker 2005-2007

Titel

Fuldstændig, delvis eller ingen undtagelse

Delvis undtagelse

 

Ingen undtagelse

 

Yderligere indberetningsfrist påkrævet

Ingen

 

Ingen

 

Manglende variabler

for 2005 og 2006:

Årlige virksomhedsstatistikker

Ingen

 

48 00 5

Pensionsbidrag til nærmere definerede ydelsesordninger

48 00 6

Pensionsbidrag til nærmere definerede bidragsordninger

48 12 0

Investeringer i affilierede selskaber samt kapitalandele (PK)

48 13 1

Aktier, der handles på et reguleret marked

48 13 2

Aktier, der handles på et reguleret marked specialiseret i SMV'er

48 13 3

Ikke offentligt handlede aktier

48 13 4

Andre variabelt forrentede værdipapirer

48 70 1

Antal medlemmer af nærmere definerede ydelsesordninger

48 70 2

Antal medlemmer af nærmere definerede bidragsordninger

48 70 5

Antal medlemmer med opsat pensionsret

For 2005-2007

Årlige virksomhedsstatistikker over ikke-selvstændige pensionskasser

11 15 0

Antal virksomheder med ikke-selvstændige pensionskasser

Andet

Ingen

 

Ingen

 


POLEN

 

Årlige virksomhedsstatistikker 2005-2007

Titel

Opdelte årlige virksomhedsstatistikker 2005-2007

Titel

Fuldstændig, delvis eller ingen undtagelse

Delvis undtagelse

 

Ingen undtagelse

 

Yderligere indberetningsfrist påkrævet

Ingen

 

Ingen

 

Manglende variabler

 

Årlige virksomhedsstatistikker

Ingen

 

48 02 1

Tilgodehavende forsikringserstatninger

12 12 0

Produktionsværdi

12 15 0

Værditilvækst i faktorpriser

48 03 1

Regelmæssige pensionsudbetalinger

48 03 2

Pensioner udbetalt som engangsbeløb

48 04 0

Nettoændringer i tekniske reserver

48 05 0

Skyldige forsikringspræmier

13 11 0

Samlet køb af varer og tjenesteydelser

13 31 0

Personaleudgifter

15 11 0

Bruttoinvesteringer i materielle anlægsaktiver

48 07 0

Alle skatter

48 40 0

Tekniske nettoreserver (PK)

48 70 6

Antal pensionsmodtagere

Andet

Ingen

 

Ingen

 


PORTUGAL

 

Årlige virksomhedsstatistikker 2005-2007

Titel

Opdelte årlige virksomhedsstatistikker 2005-2007

Titel

Fuldstændig, delvis eller ingen undtagelse

Delvis undtagelse

 

Ingen undtagelse

 

Yderligere indberetningsfrist påkrævet

Ingen

 

Ingen

 

Manglende variabler

 

Årlige virksomhedsstatistikker

Ingen

 

48 13 2

Aktier, der handles på et reguleret marked specialiseret i SMV'er

 

Årlige virksomhedsstatistikker over ikke-selvstændige pensionskasser

11 15 0

Antal virksomheder med ikke-selvstændige pensionskasser

Andet

Ingen

 

Ingen

 


RUMÆNIEN

 

Årlige virksomhedsstatistikker 2005-2007

Titel

Opdelte årlige virksomhedsstatistikker 2005-2007

Titel

Fuldstændig, delvis eller ingen undtagelse

Fuldstændig undtagelse

 

Fuldstændig undtagelse

 

Yderligere indberetningsfrist påkrævet

 

 

 

 

Manglende variabler

 

 

 

 

Andet

 

 

 

 


SLOVENIEN

 

Årlige virksomhedsstatistikker 2005-2007

Titel

Opdelte årlige virksomhedsstatistikker 2005-2007

Titel

Fuldstændig, delvis eller ingen undtagelse

Delvis undtagelse

 

Ingen undtagelse

 

Yderligere indberetningsfrist påkrævet

Ingen

 

Ingen

 

Manglende variabler

 

Årlige virksomhedsstatistikker

 

 

48 00 1

Pensionsbidrag fra medlemmer

48 00 2

Pensionsbidrag fra arbejdsgivere

48 00 3

Indgående overførsler

48 00 4

Andre pensionsbidrag

48 00 5

Pensionsbidrag til nærmere definerede ydelsesordninger

48 00 7

Pensionsbidrag til blandede ordninger

48 03 1

Regelmæssige pensionsudbetalinger

48 03 2

Pensioner udbetalt som engangsbeløb

48 03 3

Udgående overførsler

48 07 0

Alle skatter

48 10 1

Samlede investeringer i de »bidragydende virksomheder«

48 13 2

Aktier, der handles på et reguleret marked specialiseret i SMV'er

48 70 4

Antal aktive medlemmer

48 70 5

Antal medlemmer med opsat pensionsret

48 70 6

Antal pensionsmodtagere

 

Årlige virksomhedsstatistikker over ikke-selvstændige pensionskasser

11 15 0

Antal virksomheder med ikke-selvstændige pensionskasser

Andet

Ingen

 

Ingen

 


SLOVAKIET

 

Årlige virksomhedsstatistikker 2005-2007

Titel

Opdelte årlige virksomhedsstatistikker 2005-2007

Titel

Fuldstændig, delvis eller ingen undtagelse

Delvis undtagelse

 

Delvis undtagelse

 

Yderligere indberetningsfrist påkrævet

12 + 6

 

12 + 6

 

Manglende variabler

 

Årlige virksomhedsstatistikker

 

Årlige virksomhedsstatistikker opdelt efter størrelsesklasser

48 01 1

Kapitalgevinster og -tab

11 11 8

Antal virksomheder efter investeringernes størrelse

48 11 0

Jord og bygninger (PK)

 

Årlige virksomhedsstatistikker opdelt efter valuta

48 12 0

Investeringer i affilierede selskaber samt kapitalandele (PK)

48 64 0

Samlede investeringer opdelt i euro- og ikke-euro-komponenter

48 13 0

Aktier og andre variabelt forrentede værdipapirer

 

 

48 14 0

Andele i investeringsforeninger

 

 

48 15 0

Obligationer og andre fast forrentede værdipapirer

 

 

48 16 0

Andele i kollektive investeringer (PK)

 

 

48 17 0

Lån med pant i fast ejendom og andre lån ikke andetsteds nævnt

 

 

48 18 0

Andre investeringer

 

 

48 10 1

Samlede investeringer i de »bidragydende virksomheder«

 

 

48 13 1

Aktier, der handles på et reguleret marked

 

 

48 13 2

Aktier, der handles på et reguleret marked specialiseret i SMV'er

 

 

48 13 3

Ikke offentligt handlede aktier

 

 

48 13 4

Andre variabelt forrentede værdipapirer

 

 

 

Årlige virksomhedsstatistikker over ikke-selvstændige pensionskasser

 

 

11 15 0

Antal virksomheder med ikke-selvstændige pensionskasser

 

 

Andet

Ingen

 

Ingen

 


SVERIGE

 

Årlige virksomhedsstatistikker 2005-2007

Titel

Opdelte årlige virksomhedsstatistikker 2005-2007

Titel

Fuldstændig, delvis eller ingen undtagelse

Fuldstændig undtagelse

 

Fuldstændig undtagelse

 

Yderligere indberetningsfrist påkrævet

 

 

 

 

Manglende variabler

 

 

 

 


DET FORENEDE KONGERIGE

 

Årlige virksomhedsstatistikker 2005-2007

Titel

Opdelte årlige virksomhedsstatistikker 2005-2007

Titel

Fuldstændig, delvis eller ingen undtagelse

Delvis undtagelse

 

Delvis undtagelse

 

Yderligere indberetningsfrist påkrævet

12 + 3

 

12 + 3

 

Manglende variabler

 

Annual enterprise statistics

 

Årlige virksomhedsstatistikker

11 11 0

Antal virksomheder

11 11 8

Antal virksomheder efter investeringernes størrelse

48 00 5

Pensionsbidrag til nærmere definerede ydelsesordninger

11 11 9

Antal virksomheder efter medlemstal (størrelseskategorier)

48 00 6

Pensionsbidrag til nærmere definerede bidragsordninger

 

Årlige virksomhedsstatistikker opdelt efter valuta

48 00 7

Pensionsbidrag til blandede ordninger

48 64 0

Samlede investeringer opdelt i euro- og ikke-euro-komponenter

48 01 0

Kapitalgevinster og -tab

48 61 0

Årlige virksomhedsstatistikker geografisk opdelt

48 01 1

Kapitalgevinster og -tab

 

Geografisk fordeling af omsætningen

48 02 1

Tilgodehavende forsikringserstatninger

 

 

12 12 0

Produktionsværdi

 

 

12 15 0

Værditilvækst i faktorpriser

 

 

48 04 0

Nettoændringer i tekniske reserver

 

 

48 05 0

Skyldige forsikringspræmier

 

 

13 11 0

Samlet køb af varer og tjenesteydelser

 

 

13 31 0

Personaleudgifter

 

 

13 32 0

Lønomkostninger

 

 

13 33 0

Udgifter til socialforsikring

 

 

48 12 0

Investeringer i affilierede selskaber samt kapitalandele (PK)

 

 

48 10 1

Samlede investeringer i de »bidragydende virksomheder«

 

 

48 13 2

Aktier, der handles på et reguleret marked specialiseret i SMV'er

 

 

48 30 0

Kapital og reserver

 

 

16 11 0

Antal beskæftigede

 

 

48 70 0

Antal medlemmer

 

 

48 70 1

Antal medlemmer af nærmere definerede ydelsesordninger

 

 

48 70 2

Antal medlemmer af nærmere definerede bidragsordninger

 

 

48 70 3

Antal medlemmer af blandede ordninger

 

 

48 70 4

Antal aktive medlemmer

 

 

48 70 5

Antal medlemmer med opsat pensionsret

 

 

48 70 6

Antal pensionsmodtagere

 

 

Andet

Ingen

 

Ingen

 


15.8.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 213/26


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 964/2007

af 14. august 2007

om detaljerede regler for åbning og forvaltning af toldkontingenter for ris med oprindelse i de mindst udviklede lande for produktionsårene 2007/08 og 2008/09

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 980/2005 af 27. juni 2005 om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer (1), særlig artikel 12, stk. 6,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1785/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for ris (2), særlig artikel 10, stk. 2, og artikel 13, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 1401/2002 (3) er der fastsat detaljerede regler for åbning og forvaltning af toldkontingenter for ris med oprindelse i de mindst udviklede lande for produktionsårene 2002/03 til 2008/09. Siden forordningens ikrafttrædelse er en række horisontale eller sektorielle forordninger, nemlig Kommissionens forordning (EF) nr. 1291/2000 af 9. juni 2000 om gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser og forudfastsættelsesattester for landbrugsprodukter (4), Kommissionens forordning (EF) nr. 1342/2003 af 28. juli 2003 om særlige gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser for korn og ris (5) og Kommissionens forordning (EF) nr. 1301/2006 af 31. august 2006 om fælles regler for administration af toldkontingenter for import af landbrugsprodukter på grundlag af en importlicensordning (6), blevet vedtaget eller ændret, og der skal tages hensyn til dem i forbindelse med dette kontingent.

(2)

I forordning (EF) nr. 1301/2006 er der navnlig fastsat regler om importlicensansøgninger, ansøgers status og udstedelse af licenser. Forordningen gælder med forbehold af de supplerende eller fravigende regler, der er fastsat i sektorforordningerne. For at kunne anvende klare bestemmelser bør reglerne for forvaltning af EF-toldkontingenter for import af ris med oprindelse i de mindst udviklede lande derfor tilpasses, idet der vedtages en ny forordning, og forordning (EF) nr. 1401/2002 ophæves.

(3)

I artikel 12, stk. 5, i forordning (EF) nr. 980/2005 er det fastsat, at der indtil den fuldstændige suspension af told efter den fælles toldtarif pr. 1. september 2009 skal åbnes et globalt toldkontingent med nulsats for hvert produktionsår for varer i KN-kode 1006 med oprindelse i et land, der ifølge forordningens bilag I er omfattet af den særlige ordning for de mindst udviklede lande. Toldkontingentet beregnes på grundlag af en mængde på 2 895 tons for produktionsåret 2002/03 udtrykt i afskallet ris for varer i KN-kode 1006, der for hvert følgende produktionsår forhøjes med 15 %. Mængderne for de kommende år bør beregnes på dette grundlag.

(4)

Med henblik på at forvalte kontingenterne korrekt bør de erhvervsdrivende kunne fremlægge licensansøgninger i de første syv dage af produktionsåret, der begynder den 1. september, og i tilfælde af restmængder bør der være mulighed for at indgive nye licensansøgninger i de første syv dage af februar. Af samme grund bør i denne forordning fastlægges særlige regler for udfærdigelse af licensansøgninger, udstedelse af licenser, licensers gyldighedsperiode, meddelelse af oplysninger til Kommissionen og passende administrative foranstaltninger, der sikrer, at kontingentmængden ikke overskrides. Under alle omstændigheder fastsættes det i forordning (EF) nr. 1301/2006, at licenser kun kan være gyldige til den sidste dag i kontingentperioden. For at forbedre kontrollen med kontingentet bør sikkerhedsstillelsen fastsættes til et beløb, der svarer til den faktiske risiko.

(5)

Bestemmelserne om oprindelsesbeviser er fastsat i artikel 67 til 97 i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks (7) og indeholder en definition af begrebet produkter med oprindelsesstatus, når det gælder generelle toldpræferencer. Disse bestemmelser bør anvendes.

(6)

Foranstaltningerne bør anvendes fra det kommende produktionsårs begyndelse, dvs. fra den 1. september 2007.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Korn —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   De årlige importtoldkontingenter med nulsats, der er omhandlet i artikel 12, stk. 5, i forordning (EF) nr. 980/2005, åbnes den første dag i hvert produktionsår for produkter, der henhører under KN-kode 1006, udtrykt i afskallet ris på følgende betingelser:

a)

løbenummer 09.4177 og en mængde på 5 821 tons for produktionsåret 2007/08

b)

løbenummer 09.4178 og en mængde på 6 694 tons for produktionsåret 2008/09.

Kontingenterne i første afsnit gælder kun for import af produkter med oprindelse i de lande, der i henhold til bilag I til forordning (EF) nr. 980/2005 er omfattet af den særlige ordning for de mindst udviklede lande.

2.   Satsen for omregning af afskallet ris til uafskallet ris, delvis sleben eller sleben ris er den, der er fastsat i artikel 1 i Kommissionens forordning nr. 467/67/EØF (8), bortset fra brudris, for hvilke mængderne sættes til dem, der ansøges om.

3.   Forordning (EF) nr. 1291/2000, (EF) nr. 1342/2003 og (EF) nr. 1301/2006 anvendes, medmindre andet er fastsat i nærværende forordning.

Artikel 2

1.   Importlicensansøgningen og importlicensen skal indeholde følgende oplysninger:

a)

I rubrik 8 angives oprindelseslandet, og der sættes kryds ved »ja«.

b)

I rubrik 20 angives kontingentets løbenummer og »Forordning (EF) nr. 964/2007«.

2.   I hver licensansøgning angives en mængde i kg og uden decimal.

3.   Uanset artikel 12 i forordning (EF) nr. 1342/2003 er sikkerhedsstillelsen for importlicenser 46 EUR pr. ton.

4.   Licensansøgningerne indgives til den pågældende medlemsstats myndigheder i løbet af de første syv dage af det pågældende produktionsår og i tilfælde af den i stk. 7 omhandlede supplerende periode i løbet af de første syv dage af februar i det samme produktionsår.

5.   Tildelingskoefficienten i artikel 7, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1301/2006 fastsættes af Kommissionen senest ti dage efter den sidste dag af fristen for den meddelelse, der er omhandlet i nærværende forordnings artikel 4, litra a).

Hvis anvendelsen af første afsnit bevirker, at den mængde, som licensen skal udstedes for, er på under 20 tons, selv om der er ansøgt om en større mængde, kan den erhvervsdrivende trække licensansøgningen tilbage senest to arbejdsdage efter den dag, hvor forordningen, der fastsætter tildelingskoefficienten, træder i kraft.

6.   Importlicensen udstedes den tyvende arbejdsdag efter den dag, der er sidste frist for indgivelse af ansøgninger.

7.   Hvis de importlicenser, der i henhold til stk. 6 udstedes for ansøgninger, som blev indgivet i løbet af de første syv dage af produktionsåret, ikke opbruger kontingentmængden, kan restmængderne tildeles i løbet af den supplerende periode, der begynder i februar i det pågældende produktionsår. Beslutter Kommissionen at åbne en supplerende periode, fastsætter og offentliggør den de disponible mængder inden den 1. november i det pågældende kontingentår.

8.   Uanset artikel 6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1342/2003 er importlicensen gyldig fra den faktiske udstedelsesdato, jf. artikel 23, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1291/2000, til udgangen af den følgende sjette måned.

Artikel 3

1.   Produkters overgang til fri omsætning i forbindelse med kontingenterne i artikel 1 sker mod forelæggelse af et oprindelsescertifikat, formular A, der er udstedt i henhold til artikel 67 til 97 i forordning (EØF) nr. 2454/93.

2.   Rubrik 4 i oprindelsescertifikatet, formular A, skal indeholde følgende oplysninger:

a)

»Forordning (EF) nr. 964/2007«

b)

dato for lastning af risen i det begunstigede eksportland og det produktionsår, for hvilket leveringen finder sted, jf. artikel 3 i forordning (EF) nr. 1785/2003

c)

den ottecifrede KN-kode.

Artikel 4

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen følgende oplysninger i elektronisk form:

a)

Senest kl. 18, Bruxelles-tid, den anden arbejdsdag efter den dag, der er sidste frist for indgivelse af licensansøgninger, gives der oplysninger om de importlicensansøgninger, der er omhandlet i artikel 11, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1301/2006, med opdeling efter ottecifret KN-kode og oprindelsesland af de samlede mængder (produktvægt), der er ansøgt om licens for.

b)

Senest den anden arbejdsdag efter udstedelsen af importlicenser gives der oplysning om udstedte licenser, jf. artikel 11, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 1301/2006, med opdeling efter ottecifret KN-kode og oprindelsesland af de samlede mængder (produktvægt), for hvilke der er udstedt importlicenser, samt de mængder, for hvilke licensansøgningerne blev trukket tilbage i henhold til artikel 2, stk. 5, andet afsnit.

c)

Senest den sidste arbejdsdag i hver måned gives der oplysning om de samlede mængder (produktvægt), der faktisk overgik til fri omsætning i medfør af dette kontingent i løbet af måneden før den foregående måned, opdelt efter ottecifret KN-kode. Hvis ingen mængder overgik til fri omsætning i løbet af en af disse måneder, fremsendes beskeden »intet«. En sådan meddelelse er dog ikke påkrævet den tredje måned efter den dag, hvor licensernes gyldighedsperiode udløber.

Artikel 5

Forordning (EF) nr. 1401/2002 ophæves.

Artikel 6

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. september 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. august 2007.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 169 af 30.6.2005, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 606/2007 (EUT L 141 af 2.6.2007, s. 4).

(2)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 96. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 797/2006 (EUT L 144 af 31.5.2006, s. 1).

(3)  EFT L 203 af 1.8.2002, s. 42.

(4)  EFT L 152 af 24.6.2000, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1913/2006 (EUT L 365 af 21.12.2006, s. 52).

(5)  EUT L 189 af 29.7.2003, s. 12. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1996/2006 (EUT L 398 af 30.12.2006, s. 1).

(6)  EUT L 238 af 1.9.2006, s. 13. Ændret ved forordning (EF) nr. 289/2007 (EUT L 78 af 17.3.2007, s. 17).

(7)  EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 214/2007 (EUT L 62 af 1.3.2007, s. 6).

(8)  EFT 204 af 24.8.1967, s. 1. Senest ændret ved forordning (EØF) nr. 2325/88 (EFT L 202 af 27.7.1988, s. 41).


II Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

Kommissionen

15.8.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 213/29


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 2. august 2007

om principiel anerkendelse af, at de dossierer, der er fremlagt til detaljeret gennemgang med henblik på eventuel optagelse af chlorantraniliprol, heptamaloxyglucan, spirotetramat og Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF, er komplette

(meddelt under nummer K(2007) 3669)

(EØS-relevant tekst)

(2007/560/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (1), særlig artikel 6, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge direktiv 91/414/EØF skal der udarbejdes en EF-liste over aktivstoffer, der må blandes i plantebeskyttelsesmidler.

(2)

DuPont International Operations Sarl indgav den 2. februar 2007 et dossier om aktivstoffet chlorantraniliprol til de irske myndigheder med en ansøgning om at få stoffet optaget i bilag I til direktiv 91/414/EØF. ELICITYL indgav den 9. maj 2006 et dossier om heptamaloxyglucan til de franske myndigheder med en ansøgning om at få stoffet optaget i bilag I til direktiv 91/414/EØF. Bayer CropScience AG indgav den 9. oktober 2006 et dossier om spirotetramat til de østrigske myndigheder med en ansøgning om at få stoffet optaget i bilag I til direktiv 91/414/EØF. Andermatt Biocontrol GmbH indgav den 7. august 2006 et dossier om Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus til de estiske myndigheder med en ansøgning om at få stoffet optaget i bilag I til direktiv 91/414/EØF.

(3)

De irske, franske, østrigske og estiske myndigheder har over for Kommissionen tilkendegivet, at dossiererne om de pågældende aktivstoffer efter den indledende undersøgelse synes at opfylde kravene til data og oplysninger i bilag II til direktiv 91/414/EØF. De indgivne dossierer synes også at opfylde kravene til data og oplysninger i bilag III til direktiv 91/414/EØF med hensyn til ét plantebeskyttelsesmiddel, der indeholder det pågældende aktivstof. Ansøgeren sendte derefter i medfør af artikel 6, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF dossiererne til Kommissionen og de andre medlemsstater, ligesom dossiererne blev forelagt for Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

(4)

Der bør ved denne beslutning gives en officiel EF-bekræftelse af, at dossiererne anses for i princippet at opfylde data- og informationskravene i bilag II og for mindst ét plantebeskyttelsesmiddel, der indeholder det pågældende aktivstof, kravene i bilag III til direktiv 91/414/EØF.

(5)

Denne beslutning indskrænker ikke Kommissionens ret til at kræve, at ansøgeren forelægger yderligere data eller oplysninger for at præcisere visse punkter i dossieret.

(6)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Uden at det berører bestemmelserne i artikel 6, stk. 4, i direktiv 91/414/EØF, opfylder de dossierer om de i bilaget til denne beslutning anførte aktivstoffer, der er forelagt for Kommissionen og medlemsstaterne for at få stofferne optaget i bilag I til nævnte direktiv, i princippet de krav til data og oplysninger, der er fastsat i bilag II til direktivet.

Dossiererne opfylder også kravene til data og oplysninger i bilag III til direktivet med hensyn til ét plantebeskyttelsesmiddel, der indeholder aktivstoffet, under hensyntagen til de foreslåede anvendelser.

Artikel 2

De rapporterende medlemsstater fortsætter den detaljerede gennemgang af de i artikel 1 omhandlede dossierer og rapporterer konklusionerne af gennemgangen sammen med en henstilling om, hvorvidt de i artikel 1 omhandlede aktivstoffer skal optages i bilag I til direktiv 91/414/EØF eller ej, og eventuelle betingelser herfor til Kommissionen så hurtigt som muligt og senest et år efter datoen for offentliggørelsen af denne beslutning i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. august 2007.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2007/31/EF (EUT L 140 af 1.6.2007, s. 44).


BILAG

AKTIVSTOF, DER ER OMFATTET AF DENNE BESLUTNING

Almindeligt anvendt navn, CIPAC-identifikationsnummer

Ansøger

Ansøgningsdato

Rapporterende medlemsstat

Chlorantraniliprol

CIPAC-nr.: 794

DuPont International Operations Sarl

2. februar 2007

IE

Heptamaloxyglucan

CIPAC-nr.: Ikke relevant

ELICITYL

9. maj 2006

FR

Spirotetramat

CIPAC-nr.: 795

Bayer CropScience AG

9. oktober 2006

AT

Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus

CIPAC-nr.: Ikke relevant

Andermatt Biocontrol GmbH

7. august 2006

EE


15.8.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 213/32


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 2. august 2007

om godkendelse af ændringen af programmet for udryddelse af kvægbrucellose i Italien i 2007, godkendt ved beslutning 2006/875/EF, for så vidt angår bøffelbrucellose i Caserta, regionen Campania

(meddelt under nummer K(2007) 3692)

(2007/561/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets beslutning 90/424/EØF af 26. juni 1990 om visse udgifter på veterinærområdet (1), særlig artikel 24, stk. 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge beslutning 90/424/EØF kan der ydes EF-tilskud til nationale programmer for udryddelse, bekæmpelse og overvågning af de dyresygdomme og zoonoser, der er anført nævnte beslutnings bilag, herunder kvægbrucellose.

(2)

Ved Kommissionens beslutning 2005/875/EF af 30. november 2006 om godkendelse af de programmer for udryddelse og overvågning af dyresygdomme og visse former for TSE og for forebyggelse af zoonoser, som medlemsstaterne har forelagt for 2007 (2), godkendtes det program for udryddelse af kvægbrucellose, som Italien havde forelagt, for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2007.

(3)

Situationen med hensyn til bøffelbrucellose i Campania, navnlig i provinsen Caserta, er foruroligende, hvilket fremgik af Italiens redegørelse på mødet den 5.-6. marts 2007 i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed

(4)

Italien har følgelig forelagt Kommissionen en særlig bekæmpelsesplan med henblik på udryddelse af bøffelbrucellose i Caserta, og den indeholder bl.a. særlige skærpede foranstaltninger vedrørende identifikation af dyr og vaccination.

(5)

De foranstaltninger, Italien har foreslået, er i overensstemmelse med Fællesskabets veterinærlovgivning og navnlig med Fællesskabets kriterier vedrørende udryddelse af kvægbrucellose.

(6)

Den særlige bekæmpelsesplan med henblik på udryddelse af bøffelbrucellose i Caserta bør derfor godkendes som en del af programmet for udryddelse af kvægbrucellose i Italien i 2007.

(7)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Den særlige bekæmpelsesplan med henblik på udryddelse af bøffelbrucellose i Caserta, der blev forelagt af Italien den 7. juni 2007, godkendes herved for perioden 1. juli 2007 til 31. december 2007.

Den særlige bekæmpelsesplan skal indgå i Italiens godkendte program for udryddelse af kvægbrucellose, jf. artikel 2, stk. 1, i beslutning 2006/875/EF.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. august 2007.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 19. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1791/2006 (EUT L 363 af 20.12.2006, s. 1).

(2)  EUT L 337 af 5.12.2006, s. 46. Ændret ved beslutning 2007/22/EF (EUT L 7 af 12.1.2007, s. 46).