ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 211

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

50. årgang
11. august 2007


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 956/2007 af 10. august 2007 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 957/2007 af 10. august 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 712/2007 for så vidt angår de mængder, der er omfattet af den løbende licitation med henblik på videresalg på EF's marked af korn fra medlemsstaternes interventionsorganer

3

 

*

Den Europæiske Centralbanks forordning (EF) nr. 958/2007 af 27. juli 2007 om statistik vedrørende investeringsforeningers aktiver og passiver (ECB/2007/8)

8

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

FORORDNINGER

11.8.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 211/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 956/2007

af 10. august 2007

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 3223/94 af 21. december 1994 om gennemførelsesbestemmelser til importordningen for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 4, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 3223/94 fastsættes som følge af gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 3223/94, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 11. august 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. august 2007.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 756/2007 (EUT L 172 af 30.6.2007, s. 41).


BILAG

til Kommissionens forordning af 10. august 2007 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

MK

48,8

TR

55,3

XK

36,3

XS

36,3

ZZ

44,2

0707 00 05

TR

103,8

ZZ

103,8

0709 90 70

TR

85,9

ZZ

85,9

0805 50 10

AR

58,7

UY

47,4

ZA

62,1

ZZ

56,1

0806 10 10

EG

137,4

MA

137,7

ΜΚ

18,0

TR

109,4

ZZ

100,6

0808 10 80

AR

71,6

BR

86,8

CL

79,8

CN

96,3

NZ

95,3

US

101,8

UY

50,7

ZA

86,4

ZZ

83,6

0808 20 50

AR

57,8

CL

83,9

NZ

92,4

TR

136,9

ZA

94,7

ZZ

93,1

0809 30 10, 0809 30 90

TR

147,9

ZZ

147,9

0809 40 05

IL

125,0

ZZ

125,0


(1)  Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« repræsenterer »anden oprindelse«.


11.8.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 211/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 957/2007

af 10. august 2007

om ændring af forordning (EF) nr. 712/2007 for så vidt angår de mængder, der er omfattet af den løbende licitation med henblik på videresalg på EF's marked af korn fra medlemsstaternes interventionsorganer

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1), særlig artikel 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 712/2007 (2) blev der åbnet løbende licitationer med henblik på videresalg på EF's marked af korn fra medlemsstaternes interventionsorganer.

(2)

Under hensyn til markedssituationen for majs i EF og den udvikling i efterspørgslen efter korn, der i de senere uger er konstateret i en række regioner, bør nye mængder interventionskorn stilles til rådighed i visse medlemsstater. Det ungarske interventionsorgan bør derfor kunne udlicitere yderligere 1 199 355 t majs.

(3)

Forordning (EF) nr. 712/2007 bør derfor ændres.

(4)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Korn —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EF) nr. 712/2007 affattes som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. august 2007.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 735/2007 (EUT L 169 af 29.6.2007, s. 6).

(2)  EUT L 163 af 23.6.2007, s. 7. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 843/2007 (EUT L 186 af 18.7.2007, s. 9).


BILAG

»BILAG I

LISTE OVER LICITATIONER

Medlemsstat

Mængder, der er til rådighed til salg på det indre marked

(tons)

Interventionsorgan

Navn, adresse, tlf., fax og e-mail

Blød hvede

Byg

Majs

Rug

Belgique/België

0

Bureau d'intervention et de restitution belge

Rue de Trèves, 82

B-1040 Bruxelles

Tlf.: (32-2) 287 24 78

Fax: (32-2) 287 25 24

e-mail: webmaster@birb.be

website: www.birb.be

БЪЛГАРИЯ

State Fund Agriculture

136, Tzar Boris III Blvd.

1618, Sofia, Bulgaria

Tlf.: (+359 2) 81 87 202

Fax: (+359 2) 81 87 267

e-mail: dfz@dfz.bg

website: www.mzgar.government.bg

Česká republika

0

0

Statní zemědělsky intervenční fond

Odbor rostlinných komodit

Ve Smečkách 33

CZ-110 00, Praha 1

Tlf. (420) 222 871 667 – 222 871 403

Fax: (420) 296 806 404

e-mail: dagmar.hejrovska@szif.cz

website: www.szif.cz

Danmark

Direktoratet for FødevareErhverv

Nyropsgade 30

DK-1780 København

Tlf.: (45) 33 95 88 07

Fax: (45) 33 95 80 34

e-mail: mij@dffe.dk and pah@dffe.dk

website: www.dffe.dk

Deutschland

0

0

38 422

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

Deichmanns Aue 29

D-53179 Bonn

Tlf.: (49-228) 6845-3704

Fax 1: (49-228) 6845-3985

Fax 2: (49-228) 6845-3276

e-mail: pflanzlErzeugnisse@ble.de

website: www.ble.de

Eesti

Pŏllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

Narva mnt. 3, 51009 Tartu

Tlf.: (372) 7371 200

Fax: (372) 7371 201

e-mail: pria@pria.ee

website: www.pria.ee

Eire/Ireland

Intervention Operations, OFI, Subsidies & Storage Division,

Department of Agriculture & Food

Johnstown Castle Estate, County Wexford

Tlf.: 353 53 91 63400

Fax: 353 53 91 42843

website: www.agriculture.gov.ie

Elláda

Payment and Control Agency for Guidance and Guarantee Community AIDS (O.P.E.K.E.P.E)

241, Archarnon str., GR-104 46 Athens

Tlf.: (30-210) 212 4787 & 4754

Fax: (30-210) 212 4791

e-mail: ax17u073@minagric.gr

website: www.opekepe.gr

España

S. Gral. Intervención de Mercados (FEGA)

C/Almagro 33 — 28010 Madrid — España

Tlf.: (34-91) 3474765

Fax: (34-91) 3474838

e-mail: sgintervencion@fega.mapa.es

website: www.fega.es

France

0

13 218

Office National Interprofessionnel des Grandes Cultures (ONIGC)

12, rue Henri Roltanguy TSA 20002

F-93555 Montreuil sous Bois Cedex

Tlf.: (33-1) 73 30 20 20

Fax: (33-1) 73 30 20 08

e-mail:

Catherine.LESCOUARC’H@onigc.fr;

Philippe.BONNARD@onigc.fr

website: www.onigc.fr

Italia

Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura — AGEA

Via Torino, 45, 00184 Roma

Tlf.: (39) 0649499558

Fax: (39) 0649499761

e-mail: b.pennacchia@agea.gov.it

website: www.agea.gov.it

Kypros

 

Latvija

0

0

Lauku atbalsta dienests

Republikas laukums 2,

Rīga, LV – 1981

Tlf.: (371) 702 7893

Fax: (371) 702 7892

e-mail: lad@lad.gov.lv

website: www.lad.gov.lv

Lietuva

The Lithuanian Agricultural and Food Products Market regulation Agency

L. Stuokos-Guceviciaus Str. 9–12,

Vilnius, Lithuania

Tlf.: (370-5) 268 5049

Fax: (370-5) 268 5061

e-mail: info@litfood.lt

website: www.litfood.lt

Luxembourg

Office des licences

21, rue Philippe II

Boîte postale 113

L-2011 Luxembourg

Tlf.: (352) 478 23 70

Fax: (352) 46 61 38

télex 2 537 AGRIM LU

Magyarország

29 244

0

2 199 355

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Soroksári út. 22–24

H-1095 Budapest

Tlf.: (36) 1 219 45 76

Fax: (36) 1 219 89 05

e-mail: ertekesites@mvh.gov.hu

website : www.mvh.gov.hu

Malta

 

Nederland

Dienst Regelingen Roermond

Postbus 965, NL-6040 AZ Roermond

Tlf.: (31) 475 355 486

Fax: (31) 475 318939

e-mail: p.a.c.m.van.de.lindeloof@minlnv.nl

website: www.minlnv.nl

Österreich

AMA (Agrarmarkt Austria)

Dresdnerstraße 70

A-1200 Wien

Tlf.:

(43-1) 33151 258

(43-1) 33151 328

Fax:

(43-1) 33151 4624

(43-1) 33151 4469

e-mail: referat10@ama.gv.at

website: www.ama.at/intervention

Polska

0

Agencja Rynku Rolnego

Biuro Produktów Roślinnych

Nowy Świat 6/12

PL-00-400 Warszawa

Tlf.: (48) 22 661 78 10

Fax: (48) 22 661 78 26

e-mail: cereals-intervention@arr.gov.pl

website: www.arr.gov.pl

Portugal

Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola (INGA)

R. Castilho, n.o 45-51,

1269-163 Lisboa

Tlf.:

(351) 21 751 85 00

(351) 21 384 60 00

Fax:

(351) 21 384 61 70

e-mail:

inga@inga.min-agricultura.pt

edalberto.santana@inga.min-agricultura.pt

website: www.inga.min-agricultura.pt

România

Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura

B-dul Carol I, nr. 17, sector 2

București 030161

România

Tel.: + 40 21 3054802 + 40 21 3054842

Fax: + 40 21 3054803

website: www.apia.org.ro

Slovenija

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska 160, 1000 Ljubjana

Tlf.: (386) 1 580 76 52

Fax: (386) 1 478 92 00

e-mail: aktrp@gov.si

website: www.arsktrp.gov.si

Slovensko

Pôdohospodárska platobná agentúra

Oddelenie obilnín a škrobu

Dobrovičova 12

SK-815 26 Bratislava

Tlf.: (421-2) 58 243 271

Fax: (421-2) 53 412 665

e-mail: jvargova@apa.sk

website: jvargova@apa.sk

Suomi/Finland

0

0

Maaseutuvirasto

PL 256

FI-00101 HELSINKI

Tlf.: +358 (0)20 772 007

Fax: +358 (0)20 7725 506, +358 (0)20 7725 508

e-mail: markkinatukiosasto@mavi.fi

website: www.mavi.fi

Sverige

0

0

Statens Jordbruksverk

SE-55182 Jönköping

Tlf.: (46) 36 15 50 00

Fax: (46) 36 19 05 46

e-mail: jordbruksverket@sjv.se

website: www.sjv.se

United Kingdom

Rural Payments Agency

Lancaster House

Hampshire Court

Newcastle upon Tyne

NE4 7YH

Tlf.: (44) 191 226 5882

Fax: (44) 191 226 5824

e-mail: cerealsintervention@rpa.gsi.gov.uk

website: www.rpa.gov.uk

»—« betyder: intet interventionslager af dette korn i denne medlemsstat.«


11.8.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 211/8


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EF) Nr. 958/2007

af 27. juli 2007

om statistik vedrørende investeringsforeningers aktiver og passiver

(ECB/2007/8)

STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 5,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2533/98 af 23. november 1998 om Den Europæiske Centralbanks indsamling af statistisk information (1), særlig artikel 5, stk. 1, og artikel 6, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 2, stk. 1, i forordning (EF) nr. 2533/98 har Den Europæiske Centralbank (ECB), med henblik på opfyldelse af sine statistiske rapporteringskrav, ret til, assisteret af de nationale centralbanker, at indsamle statistisk information inden for grænserne af referencerapporteringspopulationen og af, hvad der er nødvendigt for at udføre Det Europæiske System af Centralbankers (ESCB) opgaver. Det følger af forordning (EF) nr. 2533/98, artikel 2, stk. 2, litra a), at investeringsfonde (IF’er) indgår i referencerapporteringspopulationen, i det omfang det er nødvendigt for at opfylde ECB’s statistiske rapporteringskrav inden for bl.a. penge- og bankstatistik. I henhold til artikel 3 i førnævnte forordning (EF) nr. 2533/98 skal ECB desuden specificere den faktiske rapporteringspopulation inden for referencerapporteringspopulationen og kan helt eller delvist fritage nærmere angivne klasser af rapporteringsenheder fra sine statistiske rapporteringskrav.

(2)

Med henblik på at varetage sine opgaver og overvåge de finansielle aktiviteter, som ikke udøves af monetære finansielle institutioner (MFI’er) har ESCB behov for statistisk information af høj kvalitet om IF’ernes virksomhed. Hovedformålet med disse data er at forsyne ECB med et omfattende statistisk billede af IF-sektoren i de deltagende medlemsstater, der betragtes som et samlet økonomisk område.

(3)

Af hensyn til at begrænse rapporteringsbyrden er de nationale centralbanker berettigede til at indsamle den påkrævede information om IF’erne fra den faktiske rapporteringspopulation inden for rammerne af en bredere statistisk rapportering, som tjener andre statistiske formål, så længe opfyldelsen af ECB's statistiske krav ikke sættes på spil. Af hensyn til gennemsigtigheden er det i disse tilfælde hensigtsmæssigt at underrette rapporteringsenhederne om, at der er indsamlet data, som tjener andre statistiske formål.

(4)

Ved at have data om finansielle transaktioner til rådighed bliver det enklere at foretage en dybtgående analyse til brug for pengepolitikken og til andre formål. Data om finansielle transaktioner og data om beholdninger anvendes endvidere til udarbejdelse af andre statistikker, navnlig finansielle konti for euroområdet.

(5)

Til trods for at forordninger, som vedtages i henhold til artikel 34.1 i statutten, ikke medfører nogen rettigheder eller pålægger nogen forpligtelser i forhold til ikke-deltagende medlemsstater, gælder statuttens artikel 5 for alle medlemsstater, uanset om de har indført euroen. Betragtning 17 i forordning (EF) nr. 2533/98 præciserer, at statuttens artikel 5, sammen med traktatens artikel 10 (tidligere artikel 5) indebærer en forpligtelse til på nationalt plan at udvikle og gennemføre alle de foranstaltninger, som de ikke-deltagende medlemsstater finder påkrævet til indsamling af de statistiske oplysninger, der er nødvendige for at opfylde ECB's statistiske rapporteringskrav og gennemføre rettidige forberedelser på statistikområdet med henblik på at blive deltagende medlemsstater.

(6)

Skønt denne forordning først og fremmest er rettet til IF’er, er det muligt, at fuldstændige oplysninger om indehavere af ihændehaveraktier udstedt af IF’er, ikke er direkte tilgængelige hos IF’erne, og at det derfor er nødvendigt at medtage andre enheder i rapporteringspopulationen.

(7)

ECB’s sanktionsordning i henhold til artikel 7 i forordning (EF) nr. 2533/98 gælder for IF’er.

(8)

Styrelsesrådet vil senest i 2012 vurdere, om alene de medlemsstater, hvis IF-sektor målt på basis af samlede aktiver, udgør mindre end en vis minimumsandel af de samlede administrerede aktiver i euroområdet, skal være berettigede til at anvende den aggregerede rapporteringsmetode i henhold til denne forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

»IF«: et kollektivt investeringsforetagende, som:

a)

investerer i finansielle og ikke-finansielle aktiver, som defineret i bilag II, for så vidt dets formål er at investere kapital fra offentligheden, og

b)

er etableret i henhold til fællesskabsret eller national lovgivning i medfør af:

i)

aftaleret (som puljemidler administreret af investeringsselskaber)

ii)

lovgivning om investeringsfonde (unit trusts)

iii)

selskabslovgivning (som investeringsselskab), eller

iv)

en anden tilsvarende ordning

Nedenstående er omfattet af definitionen af IF:

a)

de foretagender, hvis andele eller aktier på indehaverens forlangende tilbagekøbes eller indløses, direkte eller indirekte, af foretagendets formue, og

b)

de foretagender, som har et fast antal af udstedte aktier, og hvis aktionærer må købe eller sælge bestående aktier ved indtræden eller udtræden af foreningen.

Nedenstående er ikke omfattet af definitionen af IF:

a)

pensionsfonde som defineret i artikel 2, stk. 2, litra a), og i bilag B til forordning (EF) nr. 2533/98, og

b)

pengemarkedsforeninger som defineret i bilag I til Den Europæiske Centralbanks forordning (EF) nr. 2423/2001 af 22. november 2001 om den konsoliderede balance i MFI-sektoren (monetære finansielle institutioner) (ECB/2001/13) (2).

Med hensyn til definitionen af IF omfatter »offentligheden« også private, professionelle og institutionelle investorer

»deltagende medlemsstat«: en medlemsstat, der har indført euroen

»ikke-deltagende medlemsstat«: en medlemsstat, der ikke har indført euroen

»rapporteringsenhed«: en rapporteringsenhed som defineret i artikel 1 i forordning (EF) nr. 2533/98

»resident«: en resident som defineret i artikel 1 i forordning (EF) nr. 2533/98. I denne forordning og i mangel af nogen væsentligt fysisk egenskab ved en juridisk enhed bestemmes dennes hjemsted ved det økonomiske territorium, i henhold til hvis lovgivning den er registeret. Hvis enheden ikke er registreret, anvendes i stedet for dens lovmæssige beliggenhed som kriterium, dvs. det land, hvis retssystem regulerer enhedens oprettelse og fortsatte beståen

»MFI«: monetær finansiel institution, som defineret i del 1, punkt 1, i bilag I til forordning (EF) nr. 2423/2001 (ECB/2001/13)

»OFI«: andre finansielle formidlere, undtagen forsikringsselskaber og pensionskasser, som defineret i artikel 2, stk. 2, litra a), og i bilag B til forordning (EF) nr. 2533/98

»relevant national centralbank«: den nationale centralbank i den medlemsstat, hvor den pågældende IF er resident.

Artikel 2

Faktisk rapporteringspopulation

1.   Den faktiske rapporteringspopulation omfatter de IF’er, som er residenter i de deltagende medlemsstater. IF’en selv eller, såfremt IF’en ikke har status som juridisk person i henhold til dens nationale lovgivning, de personer, som er lovligt bemyndigede til at optræde som dens repræsentant, er ansvarlig for rapportering af den krævede statistiske information i henhold til denne forordning.

2.   Uden at det berører stk. 1, udvides den faktiske rapporteringspopulation til brug for indsamling af information vedrørende indehavere af ihændehaveraktier udstedt af IF’er (bilag I, del 2, punkt 3) til at omfatte MFI’er og de OFI’er, som ikke er IF’er. De nationale centralbanker kan undtage disse enheder, såfremt den krævede statistiske information er indhentet fra andre tilgængelige kilder i overensstemmelse med punkt 3 i bilag I, del 2. De nationale centralbanker undersøger i god tid, at denne betingelse er opfyldt, således at undtagelse om nødvendigt kan gives eller annulleres med virkning fra et års begyndelse efter aftale med ECB. I forbindelse med denne forordning kan de nationale centralbanker oprette og ajourføre en fortegnelse over rapporterende OFI’er, som ikke er IF'er, i overensstemmelse med de principper, som er fastlagt i bilag I, del 2, punkt 3.

Artikel 3

Undtagelser

1.   De nationale centralbanker kan undtage de mindste IF'er for så vidt angår samlede aktiver, forudsat at IF'erne, som bidrager til den kvartalsvise konsoliderede balance, tegner sig for mindst 95 % af aktiverne af samtlige IF’ers aktiver med hensyn til beholdninger i hver af de deltagende medlemsstater. De nationale centralbanker undersøger i god tid, at denne betingelse er opfyldt, således at undtagelse om nødvendigt kan gives eller annulleres med virkning fra starten af hvert kalenderår. De IF’er, der er omfattet af sådanne undtagelser, skal kun indberette, kvartalsvis: beholdningsdata ultimo kvartalet for udstedte IF-aktier/andele og de tilsvarende kvartalsvise revalueringsreguleringer eller transaktioner, hvor det er relevant.

2.   De nationale centralbanker kan undtage IF’er, som er underlagt nationale regnskabsregler, som giver mulighed for vurdering af deres aktiver med længere intervaller end kvartalsvis. De kategorier af IF’er, som de nationale centralbanker skønsmæssigt kan undtage, fastlægges af Styrelsesrådet. De IF’er, som er omfattet af sådanne undtagelser, er underlagt kravene i artikel 6 i denne forordning vedrørende hyppighed, som er i overensstemmelse med deres regnskabsforpligtelser med hensyn til frister for vurdering af deres aktiver.

3.   IF'er kan vælge ikke at benytte sig af undtagelserne og i stedet fuldt ud at opfylde rapporteringskravene i artikel 6. Såfremt en IF foretager et sådant valg, skal den have den relevante nationale centralbanks tilladelse forud for enhver ændring i anvendelsen af disse undtagelser.

Artikel 4

IF-liste til statistiske formål

1.   Direktionen opretter og fører en liste over IF’er, som er omfattet af denne forordning, herunder, når det er relevant, deres underafdelinger, som defineret i artikel 5, stk. 2. Listen kan baseres på bestående fortegnelser over IF’er, som er under tilsyn af nationale myndigheder, såfremt sådanne fortegnelser er til rådighed, suppleret af andre IF’er, som er omfattet af definitionen af IF'er i artikel 1.

2.   De nationale centralbanker og ECB gør listen over IF'er til statistiske formål og ajourføringerne heraf tilgængelige for de pågældende IF’er på hensigtsmæssig måde, herunder ad elektronisk vej, via internettet eller på anmodning fra de berørte rapporteringsenheder i papirbaseret form.

3.   Listen over IF'er til statistiske formål er kun til orientering. Hvis imidlertid den senest tilgængelige elektroniske version af listen i henhold til stk. 2 er ukorrekt, pålægger ECB ikke sanktioner over for en enhed, som ikke har opfyldt sin rapporteringspligt korrekt, for så vidt den i god tro har henholdt sig til den ukorrekte liste.

Artikel 5

Fond for fond-rapportering

1.   Den faktiske rapporteringspopulation skal indberette data om sine aktiver og passiver på fond for fond-grundlag.

2.   Med forbehold af stk. 1 gælder, at såfremt en IF opdeler sine aktiver i forskellige underafdelinger på en sådan måde, at hver enkelt underafdelings aktier/andele har forskellige aktiver liggende til sikkerhed, skal hver enkelt underafdeling betragtes som en selvstændig IF.

3.   Som undtagelse til stk. 1 og 2 og med forhåndsgodkendelse fra og i overensstemmelse med den relevante nationale centralbanks instrukser, kan IF’er indberette deres aktiver og passiver som en gruppe, såfremt dette fører til lignende resultater som fond for fond-rapportering.

Artikel 6

Kvartalsvise og månedlige statistiske rapporteringskrav

1.   Den faktiske rapporteringspopulation skal i overensstemmelse med bilag I indsende:

a)

hvert kvartal, beholdningsdata ultimo kvartalet om aktiver og passiver for IF’er og hvert kvartal revalueringsreguleringer eller transaktioner, hvor det er relevant, og

b)

hver måned, beholdningsdata ultimo måneden for udstedte IF-aktier/andele og de tilsvarende månedsvise revalueringsreguleringer eller transaktioner, hvor det er relevant.

2.   Med forbehold af forhåndsgodkendelse fra og i overensstemmelse med den relevante nationale centralbanks instrukser, skal den faktiske rapporteringspopulation indberette statistisk information på grundlag af én af de to rapporteringsmetoder, som er angivet i bilag I, i overesstemmelse med definitionerne i bilag II.

3.   De nationale centralbanker kan vælge at indsamle de data, der fremgår af stk. 1, litra a), på månedsbasis i stedet for på kvartalsbasis.

Artikel 7

Revalueringsreguleringer eller transaktioner

1.   Den faktiske rapporteringspopulation skal indberette revalueringsreguleringer eller transaktioner i overensstemmelse med den relevante nationale centralbanks instrukser vedrørende den aggregerede information, som er indberettet i henhold til den kombinerede eller aggregerede metode, som er angivet i bilag I.

2.   I henhold til den kombinerede metode som angivet i bilag I kan de nationale centralbanker enten udlede tilnærmelser for værdipapirtransaktioner fra værdipapir for værdipapir-information eller direkte indsamle transaktioner på værdipapir for værdipapir-grundlag.

3.   Yderligere krav og retningslinjer om opgørelse af revalueringsreguleringer eller transaktioner er angivet i bilag III.

Artikel 8

Regnskabsregler

1.   De regnskabsregler, som IF’erne følger ved rapportering i henhold til denne forordning, er de samme, som er fastsat i den relevante nationale lovgivning, der gennemfører Rådets direktiv 86/635/EØF af 8. december 1986 om bankers og andre penge- og finansieringsinstitutters årsregnskaber og konsoliderede regnskaber (3) eller, hvis førnævnte bestemmelse ikke finder anvendelse, i andre nationale eller internationale standarder, som finder anvendelse på IF’er.

2.   Med forbehold af gældende regnskabs- og nettingpraksis i de deltagende medlemsstater indberettes alle finansielle aktiver og passiver på bruttobasis til statistiske formål.

Artikel 9

Tidsfrister

1.   De nationale centralbanker afgør, hvornår de skal modtage data fra rapporteringsenhederne i medfør af artikel 6 for at kunne overholde fristerne i stk. 2.

2.   De nationale centralbanker indsender til ECB:

a)

aggregerede kvartalsvise beholdningsdata og revalueringsreguleringer inden lukketid den 28. arbejdsdag efter udgangen af det kvartal, som dataene vedrører, baseret på de kvartalsdata, som er indsamlet fra IF’er, og

b)

aggregerede månedsvise beholdningsdata og revalueringsreguleringer inden lukketid den 28. arbejdsdag efter udgangen af den måned, som dataene vedrører, baseret på månedsdata om udstedte IF-aktier/andele, som er indsamlet fra IF’er eller baseret på faktiske data i henhold til artikel 6, stk. 3.

Artikel 10

Mindstestandarder og nationale rapporteringssystemer

1.   En IF skal indberette de krævede statistiske oplysninger til den relevante nationale centralbank i overensstemmelse med mindstestandarderne for overførsel, nøjagtighed, begrebsmæssig overensstemmelse og revisioner som fastsat i bilag IV.

2.   De nationale centralbanker definerer og indfører de rapporteringssystemer, som den faktiske rapporteringspopulation skal anvende i overensstemmelse med nationale karakteristika. De nationale centralbanker sikrer, at rapporteringssystemerne tilvejebringer de krævede statistiske informationer og giver mulighed for nøje at kontrollere overensstemmelsen med de mindstestandarder for overførsel, nøjagtighed, begrebsmæssig overensstemmelse og revisioner, som fastsat i bilag IV.

Artikel 11

Fusioner, spaltninger og reorganiseringer

I tilfælde af en fusion, spaltning eller reorganisering, som kan påvirke opfyldelsen af en rapporteringsenheds statistiske forpligtelser, skal rapporteringsenheden, der berøres heraf, så snart planen om at gennemføre den pågældende ændring er offentliggjort, og i god tid inden den får virkning, underrette den relevante nationale centralbank om de procedurer, der er planlagt til at opfylde de i denne forordning fastsatte statistiske rapporteringskrav.

Artikel 12

Verifikation og tvungen indsamling

De nationale centralbanker udøver retten til at verificere eller foretage tvungen indsamling af de oplysninger, som rapporteringsenhederne skal tilvejebringe i overensstemmelse med de i nærværende forordning fastsatte statistiske rapporteringskrav, uden at det berører ECB's ret til selv at udøve denne ret. De nationale centralbanker udøver navnlig denne ret, når en institution i den faktiske rapporteringspopulation ikke opfylder mindstestandarderne for overførsel, nøjagtighed, begrebsmæssig overensstemmelse og revisioner som fastsat i bilag IV.

Artikel 13

Første indberetning

Den første indberetning påbegyndes med måneds- og kvartalsdata for december 2008.

Artikel 14

Afsluttende bestemmelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 27. juli 2007.

For ECB’s Styrelsesråd

Jean-Claude TRICHET

Formand for ECB


(1)  EFT L 318 af 27.11.1998, s. 8.

(2)  EFT L 333 af 17.12.2001, s. 1.

(3)  EFT L 372 af 31.12.1986, s. 1.


BILAG I

STATISTISKE RAPPORTERINGSKRAV

DEL 1

Rapporteringsmetode

1.

ECB skal regelmæssigt opstille det aggregerede beløb for aktiver og passiver for IF’er i alle deltagende medlemsstater, betragtet som ét økonomisk område for så vidt angår beholdninger og transaktioner.

2.

Den faktiske rapporteringspopulation skal levere den statistiske information i overenstemmelse med én af følgende to rapporteringsmetoder.

a)

Kombineret metode: Denne består i indberetning af:

kvartalsvis: i) værdipapir for værdipapir-information med hensyn til værdipapirer med offentligt tilgængelige identifikationskoder, som indehaves af IF’er, ii) aggregeret information opdelt på instrument-/løbetidskategorier, valutaer og modparter, med hensyn til aktiver og passiver bortset fra værdipapirer og værdipapirer, for hvilke der ikke findes offentligt tilgængelige identifikationskoder, og iii) enten værdipapir for værdipapir-information eller aggregeret information med hensyn til indehavere af udstedte IF-aktier/andele, som nærmere specificeret i del 2 i dette bilag. Den relevante nationale centralbank kan forlange, at rapporteringsenheder indberetter værdipapir for værdipapir-information vedrørende værdipapirer uden offentligt tilgængelige identifikationskoder eller post for post-information for aktiver og passiver bortset fra værdipapirer, og

månedsvis: værdipapir for værdipapir-information, som særskilt identificerer alle aktier/andele udstedt af IF’er.

Som fastlagt i tabel 2 kan den relevante nationale centralbank — i tillæg til de data, der angår felterne, som skal indberettes i forbindelse med værdipapir for værdipapir-indberetning med henblik på udledning af aggregeret information om værdipapirer — beslutte også at indsamle data om transaktioner på værdipapir for værdipapir-grundlag.

De aggregerede data skal indsendes vedrørende beholdninger og i overensstemmelse med den relevante nationale centralbanks instrukser med hensyn til enten: i) revalueringer på grund af pris- og valutakursændringer, eller ii) transaktioner.

Med forbehold af, at der er opnået forhåndsgodkendelse fra den relevante nationale centralbank, kan rapporteringsenheder, som indberetter de påkrævede kvartalsdata på værdipapir for værdipapir-grundlag, vælge at indberette de påkrævede månedsdata på aggregeret grundlag i stedet for at indberette værdipapir for værdipapir-information.

b)

Den aggregerede metode: Denne består i indberetning af:

kvartalsvis: et komplet sæt aggregeret information, opdelt på instrument-/løbetidskategorier, valutaer og modparter for så vidt angår IF’ers aktiver og passiver, og

månedsvis: aggregeret information med hensyn til aktier/andele udstedt af IF’er.

Kvartals- og månedsvis information skal indberettes vedrørende beholdninger og i overensstemmelse med den relevante nationale centralbanks instrukser med hensyn til enten: i) revalueringer på grund af pris- og valutakursændringer, eller ii) transaktioner.

3.

Den information, som skal indsendes til den nationale centralbank på værdipapir for værdipapir- grundlag under den kombinerede metode er angivet i tabel 2. De aggregerede kvartalsvise rapporteringskrav for beholdninger er angivet i tabel 1, og for revalueringer på grund af pris- og valutakursændringer eller transaktioner i tabel 4.

DEL 2

Hjemsted og økonomisk sektor for indehavere af IF-aktier/andele

1.

Rapporteringsenhederne indberetter på kvartalsbasis data om hjemsted for indehavere af IF-aktier/andele udstedt af IF’er i de deltagende medlemsstater i overensstemmelse med opdelingen på indenlandsk/andre deltagende medlemsstater/resten af verden. Indenlandske modparter og modparter i andre deltagende medlemsstater opdeles videre efter sektor.

2.

Med hensyn til registrerede aktier/andele indberetter de udstedende IF'er eller de personer, som er lovligt bemyndiget til at optræde som deres repræsentanter, data vedrørende hjemsted- og sektoropdeling for indehavere af deres udstedte aktier/andele. Såfremt en udstedende IF ikke direkte har mulighed for at identificere hjemsted og sektor for indehaveren, indberettes de relevante data på grundlag af den tilgængelige information.

3.

Med hensyn til ihændehaveraktier/andele indberetter rapporteringsenheder data vedrørende hjemsted- og sektoropdeling for indehavere af IF-aktier/andele i overensstemmelse med den metode, som den relevante nationale centralbank bestemmer. Dette krav er begrænset til én eller en kombination af følgende valgmuligheder, som vælges under hensyntagen til strukturen på de relevante markeder og de nationale lovmæssige systemer i vedkommende medlemsstat. Den nationale centralbank vil regelmæssigt overvåge dette krav.

a)

Udstedende IF’er:

Med hensyn til ihændehaveraktier/andele indberetter rapporteringsenheder data vedrørende hjemsted- og sektoropdeling for indehavere af IF-aktier/andele i overensstemmelse med den metode, som den relevante nationale centralbank bestemmer. Dette krav er begrænset til én eller en kombination af følgende valgmuligheder, som vælges under hensyntagen til strukturen på de relevante markeder og de nationale lovmæssige systemer i vedkommende medlemsstat. Den nationale centralbank vil regelmæssigt overvåge dette krav.

b)

MFI’er og OFI’er som depotselskaber for IF-aktier/andele:

Som rapporteringsenheder indberetter MFI’er og OFI’er, der fungerer som depotselskaber med hensyn til IF-aktier/andele, data om hjemsted- og sektoropdeling for/på indehavere af aktier/andele udstedt af residente IF’er og opbevaret i depot på vegne af indehaveren eller en anden formidler, som også fungerer som depotforvalter. Denne mulighed er tilgængelig hvis: i) depotforvalteren holder IF-aktier/andele i depot på vegne af indehavere adskilt fra dem, der opbevares på vegne af andre depotforvaltere, og ii) de fleste af IF-aktierne/andelene opbevares i depot hos indenlandske institutioner, der er klassificeret som finansielle formidlere (MFI’er eller OFI’er).

c)

MFI’er og OFI’er som rapporteringspligtige med hensyn til residenters transaktioner med ikke-residenter vedrørende en resident IF’s aktier/andele:

Som rapporteringsenheder indberetter MFI’er og OFI’er, der er rapporteringspligtige med hensyn til residenters transaktioner med ikke-residenter vedrørende en resident IF’s aktier/andele, data for hjemsted- og sektoropdeling for indehavere af aktier/andele udstedt af residente IF’ere, som de handler på vegne af indehaveren eller en anden formidler, som også er involveret i transaktionen. Denne mulighed er til rådighed hvis: i) rapporteringsdækningen er fuldstændig, dvs. at den stort set dækker alle transaktioner, som er udført af rapporteringsenhederne, ii) der indberettes nøjagtige data om køb og salg i forhold til ikke-residenter i de deltagende medlemsstater, iii) der er ubetydelig forskel mellem udstedelses- og indløsningsværdien, fratrukket gebyrer, af samme aktier/andele, og iv) beløbet af aktier/andele udstedt af residente IF’er, der indehaves af ikke-residenter i de deltagende medlemsstater, er lavt.

d)

Hvis mulighed a) til c) ikke finder anvendelse, indberetter de rapporteringsenheder, herunder MFI’er og OFI’er, som ikke er IF’er, de relevante data på basis af den tilgængelige information.

4.

Såfremt registrerede aktier/andele eller ihændehaveraktier/-andele, som er udstedt for første gang, eller hvis udvikling på markedet kræver en ændret valgmulighed eller kombination af valgmuligheder, kan de nationale centralbanker give undtagelse i et år for så vidt angår kravene i stk. 2 og 3.

DEL 3

Rapporteringstabeller

Tabel 1

Beholdninger

Data med kvartalsvis rapporteringsfrekvens

 

A.

Indenlandsk (i alt)

B.

Andre deltagende medlemsstater (i alt)

C.

Resten af verden (i alt)

D.

Ikke opdelt

 

MFI'er

Ikke-MFI'er — i alt

 

MFI'er

Ikke-MFI'er — i alt

 

hvoraf ikke-deltagende medlemsstater

hvoraf USA

hvoraf Japan

 

Offentlig forvaltning og service

Andre residenter

 

Offentlig forvaltning og service

Andre residenter

I alt

Andre finansielle formidlere + finansielle hjælpeenheder (S. 123 + S. 124)

Forsikringsselskaber og pensionskasser (S. 125)

Ikke-finansielle selskaber (S. 11)

Husholdninger + non-profitinstitutioner rettet mod husholdninger (S. 14 + S. 15)

I alt

Andre finansielle formidlere + finansielle hjælpeenheder (S. 123 + S. 124)

Forsikringsselskaber og pensionskasser (S. 125)

Ikke-finansielle selskaber (S. 11)

Husholdninger + non-profitinstitutioner rettet mod husholdninger (S. 14 + S. 15)

AKTIVER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Indlån og lånetilgodehavender

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Værdipapirer undtagen aktier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2e.

Euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

op til 1 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

over 1 år og op til 2 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

over 2 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2x.

Fremmed valuta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

op til 1 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

over 1 år og op til 2 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

over 2 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2t.

Valuta i alt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

op til 1 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

over 1 år og op til 2 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

over 2 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Aktier og andre kapitalandele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

heraf børsnoterede aktier undtagen aktierlenheder i IFer og MMFer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

heraf aktierlenheder i IFer og MMFer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Finansielle derivater

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Ikke-finansielle aktiver (herunder anlægsaktiver)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Resterende aktiver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASSIVER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Lån og modtagne indskud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

IF-aktier/enheder (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Finansielle derivater

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Resterende passiver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IF'er, der anvender den aggregerede model, indberetter alle felter, inkl. sorte og grå.

IF'er, der anvender den kombinerede model, indberetter: i) de sorte felter; ii) de data, der skal indberettes i tabel 2 for de værdipapirer, hvor dataindsamlingen sker på grundlag af værdipapir for værdipapir -rapportering; og iii) de grå felter for de værdipapirer, hvor dataindsamlingen ikke sker på grundlag af værdipapir for værdipapir -rapportering.


Tabel 2

Obligatoriske værdipapir for værdipapir-data

Anvendes den kombinerede metode, skal data til felterne i tabellen nedenfor indberettes for hvert enkelt værdipapir, der er klassificeret under værdipapirkategorierne »andre værdipapirer end aktier«, »aktier og andre kapitalandele« og »aktier og kapitalandele udstedt af investeringsfonde« i henhold til følgende bestemmelser.

a)

Data til felt 1 skal indberettes.

b)

Indsamler den relevante nationale centralbank ikke direkte værdipapir for værdipapir-transaktionsdata, skal data indberettes i to af felterne 2, 3, og 4 (dvs. felterne 2 og 3, felterne 2 og 4 eller felterne 3 og 4).

c)

Indsamler den relevante nationale centralbank disse data direkte, skal data til følgende felter også indberettes.

i)

felt 5 eller felterne 6 og 7, og

ii)

felt 4 eller felterne 2 og 3.

d)

Den relevante nationale centralbank kan også kræve, at rapporteringsenhederne indberetter data til felt 8.

e)

Den relevante nationale centralbank kan vælge kun at indsamle data til felt 2, hvis litra b) og litra c), nr. ii), ovenfor finder anvendelse. Er dette tilfældet, skal den nationale centralbank mindst én gang om året kontrollere, og indberette til ECB, at kvaliteten af de aggregerede data, som indberettes af den nationale centralbank, herunder hyppighed og omfang af revisioner, ikke påvirkes heraf.


Felt

Betegnelse

1

Værdipapirets identifikationskode

2

Antal enheder eller det samlede nominelle beløb

3

Kurs

4

Beløb i alt

5

Transaktioner

6

Købte (aktiver) eller udstedte værdipapirer (passiver)

7

Solgte (aktiver) eller indløste værdipapirer (passiver)

8

Værdipapirets registreringsvaluta


Tabel 3

Revalueringsregeluringer eller transaktioner

Data med en kvartalsvis rapporteringsfrekvens

 

A.

Indenlandsk (i alt)

B.

Andre deltagende medlemsstater (i alt)

C.

Resten af verden (i alt)

D.

Ikke opdelt

 

MFI'er

Ikke MFI'er — i alt

 

MFI'er

Ikke MFI'er — i alt

 

hvoraf ikke-deltagende medlemsstater

hvoraf USA

hvoraf Japan

 

Offentlig forvaltning og service

Andre residenter

 

Statslig forvaltning og service

Andre residenter

I alt

Andre finansielle formidlere + finansielle hjælpeenheder (S. 123 + S. 124)

Forsikringsselskaber og pensionskasser (S. 125)

Ikke-finansielle selskaber (S. 11)

Husholdninger + non-profit institutioner rettet mod husholdninger (S. 14 + S. 15)

I alt

Andre finansielle formidlere + finansielle hjælpeenheder (S. 123 + S. 124)

Forsikringsselskaber og pensionskasser (S. 125)

Ikke-finansielle selskaber (S. 11)

Husholdninger + non-profit institutioner rettet mod husholdninger (S. 14 + S. 15)

AKTIVER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Indiån og lånetilgodehavender

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Værdipapirer undtagen aktier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2e.

Euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

op til 1 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

over 1 år og op til 2 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

over 2 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2x.

Fremmed valuta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

op til 1 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

over 1 år og op til 2 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

over 2 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2t.

Valuta i alt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

op til 1 år

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

 

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

 

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

 

over 1 år og op til 2 år

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

 

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

 

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

 

over 2 år

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

 

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

 

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

 

3.

Akter og andre ejerandelsbeviser

 

MINIMUM

 

 

 

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

 

 

MINIMUM

 

 

 

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

 

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

 

heraf børsnoterede untagen aktier/enheder i IF'er og pengemarkedforeninger

 

MINIMUM

 

 

 

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

 

 

MINIMUM

 

 

 

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

 

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

 

heraf aktier/enheder i IF'er og pengemarkedforeninger

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

 

 

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

 

 

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

 

4.

Finansielle derivater

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINIMUM (3)

5.

Ikke-finansielle aktiver (herunder anlægsaktiver)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINIMUM (3)

6.

Resterende aktiver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASSIVER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Lån og modtagne indskud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

IF-aktier/enheder (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINIMUM

9.

Finansielle derivater

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINIMUM (3)

10.

Resterende passiver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IF'er, der anvender den aggregerede model, indberetter alle felter markeret med ordet »MINIMUM«. NCB'er kan udstrække dette krav til at omfatte de sorte og grå felter, der ikke indeholder ordet »MINIMUM«.

IF'er, der anvender den kombinerede model, indberetter, i) de sorte felter markeret med ordet »MINIMUM«, ii) de grå felter markeret med ordet »MINIMUM« for værdipapirer, hvor dataindsamlingen ikke sker på grundlag af værdipapir-rapportering, og iii) såfremt den pågældende NCB indsamler værdipapir for værdipapir-data om transaktioner direkte, de data, der skai indberettes i tabel 2 for de værdipapiper, hvor dataindsamlingen sker på grundlag af værdipapir-rapportering.

NCB'er kan udstrække disse krav til at omfatte: i) de sorte felter, der ikke indeholder ordet »MINIMUM«, og ii) de grå felter der ikke indeholder ordet »MINIMUM« for de værdipapirer, hvor dataindsamlingen ikke sker på grundlag af værdipapir for værdipapir-rapportering.


Tabel 4

Beholdninger — revalueringsreguleringer eller transaktioner

Data med en månedlig rapporteringsfrekvens

 

A.

Indenlandsk (i alt)

B.

Andre deltagende medlemsstater (i alt)

C.

Resten af verden

D.

Ikke opdelt

 

MFI'er

Ikke-MFI'er — (i alt)

 

MFI'er

Ikke-MFI'er — (i alt)

I alt

 

Offentlig forvaltning og service

Andre residenter

 

Offentlig forvaltning og service

Andre residenter

I alt

Andre finansielle formidlere + finansielle hjælpeenheder (S. 123 + S. 124)

Forsikringsselskaber og pensionskasser (S. 125)

Ikke-finansielle selskaber (S. 11)

Husholdninger + non-profitinstitutioner rettet mod husholdninger (S. 14 + S. 15)

I alt

Andre finansielle formidlere + finansielle hjælpeenheder (S. 123 + S. 124)

Forsikringsselskaber og pensionskasser (S. 125)

Ikke-finansielle selskaber (S. 11)

Husholdninger + non-profitinstitutioner rettet mod husholdninger (S. 14 + S. 15)

PASSIVER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

IF-aktierlandele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Hvis rapporteringsenheden ikke er i stand til direkte at identificere indehaverens og sektor, indberettes de relevante data på grundlag af den tilgængelige information. Med hensyn til »ihændehaveraktier« kan dataene indsamles fra MFI'erne eller OFI'erne, bortset fra investeringsfonde (som beskrevet i artikel 2, stk. 2, og i denne forordnings bilag I, del 2, stk. 3).

(2)  Hvis rapporteringsenheden ikke er i stand til direkte at identificere indehaverens residens og sektor, indberettes de relevante data på grundlag af den tilgængelige information. I tilfælde af »ihændehaveraktier« kan dataene indsamles fra MFI'er eller OFI'er, bortset fra investeringsfonde (som beskrevet i artikel 2, stk. 2, og i denne forordnings bilag I, del 2, stk. 3).

(3)  NCB'er kan undtage IF'er fra at indberette denne post, hvis kvartalsbeholdningerne i henhold til tabel 1 udgør under 5 % af aktier/enheder udstedt i IF'er.


BILAG II

DEFINITIONER

Del 1

Definitioner på kategorier af instrumenter

Nedenstående tabel giver en detaljeret standardbeskrivelse af de kategorier af instrumenter, som de nationale centralbanker skal omsætte til kategorier, der kan anvendes på nationalt niveau i henhold til denne forordning (1). Definitionerne refererer til det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Det Europæiske Fællesskab (ENS 95).

TABEL A

Definitioner på kategorier af instrumenter i IF’s aktiver og passiver

KATEGORIER AF AKTIVER

Kategori

Beskrivelse af hovedtrækkene

1.

Indskud og lånetilgodehavender

I rapporteringsordningen omfatter denne kategori midler udlånt af IF’er til låntagere, til grund for hvilke der ikke ligger dokumenter, eller som er repræsenteret ved et enkelt dokument (også selv om det er blevet omsætteligt). Den omfatter aktiver i form af indskud:

indskud hos MFI’er:

a)

transferable indskud: indskud (i national eller fremmed valuta), som uden videre kan konverteres til penge, eller som kan overdrages ved check, bankoverførsel, debitering eller på anden måde, uden nogen betydelig begrænsning eller strafgebyr (ENS 95,5.42 til 5.44)

b)

andre indskud: alle beholdninger af indskud undtagen transferable indskud. Andre indskud kan ikke anvendes til betalinger på noget tidspunkt og kan ikke konverteres til penge eller transferable indlån uden nogen betydelig begrænsning eller strafgebyr. Denne underkategori omfatter tidsindskud og opsparingsindskud (ENS 95,5.45 til 5.49)

beholdninger af ikke-omsættelige værdipapirer

beholdninger af værdipapirer undtagen aktier og andre kapitalandele, som ikke er omsættelige og ikke handles på sekundære markeder, (jf. også »handlede udlån«)

handlede udlån:

udlån, som reelt er blevet omsættelige, klassificeres under aktivposten »indskud og lånetilgodehavender«, forudsat de stadig har et enkelt dokument som grundlag, og som hovedregel kun lejlighedsvis handles

tilgodehavender i forbindelse med omvendte repo-forretninger

modposten til penge betalt for værdipapirer købt af IF’er til en given kurs med en forpligtelse til at tilbagesælge samme (eller tilsvarende) værdipapirer til en forud fastsat kurs på en nærmere angivet fremtidig dato (jf. kategori 7).

Denne post omfatter også beholdninger af euro- og udenlandske sedler og mønter i omløb, som normalt anvendes som betalingsmiddel.

2.

Andre værdipapirer undt. aktier

Beholdninger af andre værdipapirer undt. aktier, andele eller pengemarkedspapirer, som er omsættelige og normalt handles på sekundære markeder eller kan modregnes på markedet, og som ikke giver indehaver nogen ejendomsret over den emitterende institution.

I kategorien indgår:

beholdninger af værdipapirer (uanset om det fremgår af dokumentationen), som giver indehaver fuld og ubetinget ret til et fast eller ved aftale fastsat afkast i form af kuponbetalinger og/eller en fastlagt sum på en given dato (eller datoer) eller regnet fra en dato, der er defineret på udstedelsestidspunktet

omsættelige udlån, som er omstruktureret til et større antal identiske dokumenter, og som kan handles på sekundære markeder (se også »handlede lån« i kategori 1)

efterstillede gældsforpligtelser i form af gældsinstrumenter

for at opretholde en ensartet behandling af transaktioner af genkøbstypen bevares værdipapirer, som er udlånt under værdipapirudlånstransaktioner, på den oprindelige ejers balance (og overføres ikke til den midlertidige indehavers balance), hvis der foreligger en fast aftale om tilbageførsel af transaktionen og ikke kun en mulighed herfor (jf. også kategori 7).

En opdeling på løbetid er påkrævet for andre værdipapirbeholdninger undt. aktier. Dette betyder løbetid fra udstedelsestidspunktet (oprindelig løbetid), hvorved forstås et finansielt instruments faste levetid, inden for hvilken det ikke kan indløses.

3.

Aktier og andre kapitalandele

Beholdninger af værdipapirer, som udgør en ejendomsret til selskaber eller kvasi-selskaber. Disse værdipapirer giver generelt indehaverne ret til en andel af overskuddet i selskaber eller kvasi-selskaber og til en andel af egenkapitalen i tilfælde af likvidation. Denne kategori er opdelt i fire underkategorier:

aktier/andele i IF’er og pengemarkedsforeninger

børsnoterede aktier, ekskl. aktier/andele i IF’er og pengemarkedsforeninger

ikke-børsnoterede aktier, ekskl. aktier/andele i IF’er og pengemarkedsforeninger; aktier, der ikke er børsnoterede (ENS 95,5.90 til 5.93)

andre ejerandelsbeviser: alle former for ejerandelsbeviser ekskl. dem, der er klassificeret i ovennævnte underkategorier (ENS 95,5.94 og 5.95)

3a.

Aktier og andre ejerandelsbeviser, hvoraf børsnoterede aktier, ekskl. aktier/andele i IF’er og pengemarkedsforeninger

Aktier, hvis pris noteres på en anerkendt fondsbørs eller en anden form for sekundært marked (ENS 95,5.90 til 5.93).

3b.

Aktier og andre ejerandelsbeviser, hvoraf aktier/andele i IF’er og pengemarkedsforeninger

Denne aktivpost omfatter beholdninger af aktier/andele i IF’er og pengemarkedsforeninger, som er omfattet af listen over IF’er og MFI’er til statistiske formål.

Pengemarkedsforeninger defineres som kollektive investeringsinstitutter, hvis andele likviditetsmæssigt er nære substitutter for indlån, og som primært investerer i pengemarkedsinstrumenter og/eller aktier/andele i pengemarkedsforeninger og/eller i andre transferable gældsinstrumenter med en restløbetid på op til og inklusive 1 år, og/eller i bankindskud, og/eller tilstræber en afkastgrad, som ligger tæt op ad renten på pengemarkedsinstrumenter. Pengemarkedsforeninger er defineret i forordning (EF) nr. 2423/2001 (ECB/2001/13) om den konsoliderede balance i MFI-sektoren (monetære finansielle institutioner).

IF’er er defineret i artikel 1 i denne forordning.

4.

Finansielle derivater

Finansielle derivater, som har en markedsværdi, skal principielt i overensstemmelse med gældende internationale standarder på statistikområdet bogføres som balanceposter. Derivater har en markedsværdi, hvis de handles på organiserede markeder (børser) eller under omstændigheder, hvor de regelmæssigt kan modregnes på »over-the-counter-markeder« (OTC-markeder).

Følgende finansielle derivater indberettes under denne post:

omsættelige optioner og OTC-optioner

tegningsretter (warrents)

futures, men kun hvis de har en markedsværdi, fordi de kan handles eller føres i modregning

swaps, men kun hvis de har en markedsværdi, fordi de kan handles eller føres i modregning.

Finansielle derivater, som er registreret på balancen, registreres til deres markedsværdi, som er den gældende markedskurs eller en nær ækvivalent (dagsværdi).

Derivater opgøres på balancen på bruttobasis. Individuelle derivataftaler med positive bruttomarkedsværdier registreres på balancens aktivside, og derivataftaler med negative bruttomarkedsværdier registreres på passivsiden. Brutto fremtidige forpligtelser som følge af derivataftaler registreres ikke som balanceførte poster. Finansielle derivater kan registreres på nettobasis efter forskellige værdiansættelsesmetoder. Såfremt der kun foreligger nettopositioner, eller positionerne er registreret til anden værdi end markedsværdien, indberettes disse positioner i stedet.

5.

Ikke-finansielle aktiver (inkl. anlægsaktiver)

I denne post indgår:

investering i materielle faste aktiver (fx boliger, andre bygninger og anlæg og erhvervsbygninger) og værdigenstande (fx ædelmetaller) samt

ikke-finansielle aktiver, materielle eller immaterielle, som skal anvendes af IF’er flere gange i mere end ét år. De omfatter jord og bygninger, som IF’er disponerer over, samt maskiner og inventar, software og anden infrastruktur.

6.

Resterende aktiver

Dette er residualposten på balancens aktivside og defineres som »aktiver, der ikke er medtaget andetsteds«. De nationale centralbanker kan under denne post kræve separat opdeling af følgende:

påløbne renter på indskud og udlån

påløbne renter på værdipapirer ekskl. aktier

akkumuleret husleje for bygninger

beløb, der skal modtages, og som ikke kan henføres til den primære IF-virksomhed.


KATEGORIER AF PASSIVER

Kategori

Beskrivelse af hovedtræk

7.

Modtagne lån og indskud

Beløb, som IF’er skylder kreditorer, undtagen beløb, som opstår som følge af udstedelse af omsættelige værdipapirer. I denne post indgår:

lån: lån ydet til de rapporterende IF’er, til grund for hvilke der ikke ligger dokumenter, eller som er repræsenteret ved et enkelt dokument (også selv om det er blevet omsætteligt)

repo’er (genkøbsforretninger): modposten til penge modtaget for værdipapirer/guld, som IF’er har solgt til en given kurs med en forpligtelse til at tilbagekøbe samme (eller tilsvarende) værdipapirer/guld til en fastsat kurs på en nærmere angivet fremtidig dato. Beløb, som IF’er har modtaget for værdipapirer/guld, og overført til tredjemand (midlertidig erhverver) klassificeres under »genkøbsforretninger«, hvis der foreligger en forpligtelse til tilbageførsel af transaktionen og ikke kun en mulighed herfor. Dette indebærer, at IF’er bevarer den effektive (økonomiske) ejendomsret til de underliggende værdipapirer/guld under transaktionen. I denne henseende er overførsel af retlig ejendomsret ikke et element, der er relevant for afgørelsen af, hvordan repo-lignende forretninger skal behandles. Hvis den midlertidige erhverver sælger de værdipapirer/guld, der er modtaget via en repoforretning, skal salget bogføres som en egentlig værdipapir/guldhandel og optræde på den midlertidige erhververs balance som en negativ position i værdipapir/guldporteføljen.

Følgende tre varianter af repo-lignende forretninger er alle struktureret således, at de opfylder betingelserne for, at de kan behandles som lån mod sikkerhed. Beløb modtaget af IF’er (for værdipapirer/guld, som midlertidigt er overført til tredjemand), klassificeres derfor under »genkøbsforretninger«:

beløb, som modtages for værdipapirer/guld, som midlertidigt overføres til tredjemand i form af en genkøbsforretning

beløb, som modtages for værdipapirer/guld, som midlertidigt overføres til tredjemand i form af obligationslån (mod sikkerhedsstillelse i kontanter)

beløb, som modtages for værdipapirer/guld, som midlertidigt overføres til tredjemand i form af en salgs- og tilbagekøbsaftale.

8.

Aktier/andele i IF’er

Aktier eller andele, inkl. i form af egenkapital, udstedt af IF’er, som er omfattet af listen over IF’er til statistiske formål. Denne post svarer til de totale forpligtelser over for IF’ens aktionærer. Heri er også indbefattet midler i form af ikke-fordelt overskud eller midler, der er hensat af rapporterende IF’er til sandsynlige fremtidige betalinger og forpligtelser.

I denne forordning forstås ved:

»IF-noterede aktier/andele«: IF-aktier/andele, over hvilke der i henhold til national lovgivning føres et register, som identificerer indehaverne af IF’ens aktier/andele, inkl. oplysning om indehaverens hjemsted og sektor

»IF-ihændehaveraktier/andele«: IF-aktier/andele, over hvilke der i henhold til national lovgivning ikke føres et register med oplysning om indehaverne af IF’ens aktier/andele, inkl. oplysning om indehaverens hjemsted og sektor.

9.

Finansielle derivater

Jf. kategori 4.

10.

Resterende passiver

Dette er residualposten på balancens passivside og defineres som »passiver, der ikke er medtaget andetsteds«.

De nationale centralbanker kan under denne post også kræve separat opdeling af følgende:

udstedte gældsinstrumenter.

Værdipapirer ekskl. aktier udstedt af IF’er, som normalt er omsættelige instrumenter og handlet på de sekundære markeder, eller som kan modregnes på markedet, og som ikke giver indehaver nogen ejendomsret over den emitterende institution

påløbne renter på lån og indskud

beløb til betaling, der ikke kan henføres til den primære IF-virksomhed (skyldige beløb til leverandører, skat, løn, sociale bidrag osv.)

hensættelser, der udgør forpligtelser over for tredjemand (pension, dividende osv.)

nettopositioner, som skyldes værdipapirudlån uden kontant sikkerhedsstillelse

nettobeløb til betaling vedrørende fremtidig afvikling af værdipapirtransaktioner.

Del 2

Definitioner af værdipapir for værdipapir-attributter

TABEL B

Definitioner af værdipapir for værdipapir-attributter

Felt

Beskrivelse

Værdipapiridentifikationskode

En kode, som entydigt identificerer et værdipapir. Det kan være ISIN-koden eller en anden kode til identifikation af værdipapirer, med forbehold for den nationale centralbanks anvisninger.

Antal af andele eller aggregeret nominelt beløb

Antal enheder af et værdipapir eller aggregeret nominelt beløb i tilfælde af, at værdipapiret handles i beløb snarere end i enheder.

Kurs

Kurs pr. enhed af et værdipapir eller procentdel af aggregeret nominelt beløb i tilfælde af, at værdipapiret handles i beløb snarere end i enheder. Kursen er normalt markedskursen eller tæt på markedskursen. De nationale centralbanker kan også kræve, at påløbne renter angives under denne post.

Samlet beløb

Samlet beløb for et værdipapir. I tilfælde af værdipapirer, som handles i enheder, er beløbet lig med antallet af værdipapirer multipliceret med kursen pr. enhed. Hvis værdipapirer handles i beløb i stedet for i enheder, er dette beløb lig med det aggregerede nominelle beløb multipliceret med kursen udtrykt som en procentdel.

Det samlede beløb er principielt lig med markedsværdien eller tæt på markedsværdien. De nationale centralbanker kan også kræve, at påløbne renter angives under denne post.

Transaktioner

Samlede køb minus salg (værdipapirer på aktivsiden) eller udstedelser minus indfrielser (værdipapirer på passivsiden) for et værdipapir bogført til transaktionsværdien.

Værdipapirer købte (aktiver) eller udstedte (passiver)

Samlede køb (værdipapirer på aktivsiden) eller udstedelser (værdipapirer på passivsiden) for et værdipapir bogført til transaktionsværdien.

Værdipapirer solgt (aktiver) eller indfriet (passiver)

Samlede salg (værdipapirer på aktivsiden) eller indfrielser (værdipapirer på passivsiden) for et værdipapir bogført til transaktionsværdien.

Den bogførte valuta for værdipapiret

ISO-kode eller lignende for den valuta, der er anvendt til at udtrykke kurs og/eller udestående beløb for værdipapiret.

Del 3

Definitioner af sektorer

ENS 95 er udgangspunkt for sektorklassifikationen. Modparter inden for de deltagende medlemsstaters område identificeres efter sektor i overensstemmelse med listen over IF’er og MFI’er til statistiske formål samt vejledningen for den statistiske klassifikation af modparter i ECB’s Monetary, financial institutions and markets statistics sector manual. Guidance for the statistical classification of customers.

TABEL C

Definitioner af sektorer

Sektor

Definition

1.

MFI’er

Residente nationale centralbanker, residente kreditinstitutter som defineret i fællesskabslovgivningen, samt andre residente finansielle institutioner, som modtager indlån og/eller indlånslignende indskud fra enheder undtagen MFI’er, og som for egen regning (i det mindste i økonomisk henseende) yder lån og/eller foretager investeringer i værdipapirer (ECB’s forordning (EF) nr. 2423/2001 (ECB/2001/13).

2.

Offentlig forvaltning

Residente enheder, som hovedsagelig beskæftiger sig med produktion af ikke-markedsmæssige produkter og tjenester bestemt for individuelt og kollektivt konsum og/eller med omfordeling af nationalindkomsten og –formuen (ENS 95,2.68 til 2.70).

3.

Andre finansielle formidlere + hjælpeenheder

Finansielle selskaber og kvasi-selskaber (undtagen forsikringsselskaber og pensionskasser), som hovedsagelig beskæfter sig med finansiel formidling ved at indgå forpligtelser, undtagen i form af penge, indlån og/eller indlånslignende indskud fra andre institutionelle enheder end MFI’er, eller tekniske reserver (ENS 95,2.53 til 2.56). Sektoren omfatter også finansielle hjælpeenheder, som alle er finansielle selskaber og kvasi-selskaber, der hovedsagelig udfører finansielle hjælpetjenester (ENS 95,2.57 til 2.59). IF’er som defineret i denne forordning er ligeledes omfattet.

4.

Forsikringsselskaber og pensionskasser

Finansielle selskaber og kvasi-selskaber, der hovedsagelig beskæftiger sig med finansiel formidling som følge af sammenlægning af risici i puljer (ENS 95,2.60 til 2.67).

5.

Ikke-finansielle selskaber

Selskaber og kvasi-selskaber, der ikke beskæftiger sig med finansiel formidling, men hvis hovedaktivitet er produktion af markedsmæssige varer og ikke-finansielle tjenester (ENS 95,2.21 til 2.31).

6.

Husholdninger og non-profitinstitutioner rettet mod husholdninger

Enkeltpersoner eller grupper af enkeltpersoner både i deres egenskab af forbrugere og producenter af varer og ikke-finansielle tjenester udelukkende til eget brug og som producenter af markedsmæssige varer og ikke-finansielle og finansielle tjenester, såfremt deres aktiviteter ikke udøves af kvasi-selskaber. Sektoren omfatter ligeledes non-profitinstitutioner rettet mod husholdninger, og som hovedsagelig beskæftiger sig med produktion af ikke-markedsmæssige varer og tjenester bestemt for særlige grupper af husholdninger (ENS 95,2.75 til 2.88).


(1)  Disse tabeller er ikke lister over individuelle finansielle instrumenter.


BILAG III

REVALUERINGSREGULERINGER ELLER TRANSAKTIONER

1.

Den faktiske rapporteringspopulation skal rapportere revalueringsreguleringer eller transaktioner, som angivet i artikel 7 i denne forordning. Hvis den faktiske rapporteringspopulation rapporterer revalueringsreguleringer, dækker disse enten revalueringer på grund af kurs- og valutaændringer eller alene prisændringer i referenceperioden, med forbehold for den relevante nationale centralbanks forhåndsgodkendelse. Hvis revalueringsreguleringer alene omfatter revalueringer på grund af prisændringer, indsamler den relevante nationale centralbank de nødvendige data, der som minimum bør omfatte opdeling i valuta på britiske pund, amerikanske dollar, japanske yen samt schweizerfranc for at kunne udlede de revalueringer, som skyldes valutakursændringer.

2.

»Finansielle transaktioner« angår transaktioner, der opstår som følge af etablering, afvikling eller ændring af ejendomsret til finansielle aktiver eller passiver. Disse transaktioner opgøres som forskellen mellem beholdningspositioner på rapporteringsdatoerne ultimo perioden, hvorfra virkningen af ændringer, som skyldes påvirkning fra »revalueringsreguleringer« (på grund af pris- og valutakursændringer) og »omklassifikationer og andre ændringer« er fjernet. ECB har behov for statistisk information til opgørelse af transaktioner i form af reguleringer, som omfatter »omklassifikationer og andre ændringer« og »revalueringer på grund af kurs- og valutakursændringer«. Finansielle transaktioner bør principielt være i overensstemmelse med ENS 95, men kan afvige som følge af national praksis.

3.

»Revalueringer på grund af pris- og valutakursændringer« angår udsving i værdiansættelsen af aktiver og passiver, som enten skyldes ændringer i prisen på aktiverne og passiverne og/eller valutakursændringer, der påvirker værdierne udtrykt i euro af aktiver og passiver denomineret i fremmed valuta. Regulering med hensyn til prisrevaluering af aktiver/passiver angår udsving i værdiansættelsen af aktiver/passiver, der skyldes ændring af den kurs, til hvilken aktiver/passiver er bogført eller handlet. Prisrevalueringerne omfatter de ændringer, der indtræffer fra tid til anden i værdien af beholdninger ultimo perioden på grund af ændringer i den referenceværdi, til hvilken de er bogført, dvs. kapitalgevinster/-tab. Valutakursbevægelser over for euroen, der indtræffer mellem rapporteringsdatoer ultimo perioden, bevirker ændringer i værdien af aktiver/passiver i fremmed valuta, når de udtrykkes i euro. Da disse ændringer udtrykker kapitalgevinster/-tab og ikke skyldes finansielle transaktioner, er det nødvendigt at fjerne disse effekter fra transaktionsdataene. Principielt omfatter »revalueringer på grund af pris- og valutakursændringer« også ændring af værdiansættelsen som følge af transaktioner i aktiver/passiver, dvs. realiserede gevinster/tab, men der eksisterer forskellig national praksis på dette område.


BILAG IV

MINDSTESTANDARDER DER SKAL ANVENDES AF DEN FAKTISKE RAPPORTERINGSPOPULATION

Rapporteringsenhederne skal opfylde følgende mindstestandarder for at overholde ECB’s statistiske rapporteringskrav.

1.   Mindstestandarder for overførsel

a)

Rapportering til de nationale centralbanker skal være rettidig og finde sted inden for tidsfristerne fastsat af den relevante nationale centralbank.

b)

Statistiske rapporter skal foreligge i den udformning og det format, som de nationale centralbanker har fastsat i de tekniske rapporteringskrav.

c)

Der skal være anført kontaktperson(er) hos den rapporterende enhed.

d)

De tekniske specifikationer for overførsel af data til de nationale centralbanker skal følges, og

e)

i tilfælde af værdipapir for værdipapir-rapportering skal rapporteringsenhederne på den nationale centralbanks forlangende levere yderligere oplysninger (fx udsteders navn, udstedelsesdato), som er nødvendige for at identificere værdipapirer, hvis værdipapiridentifikationskoder enten er fejlagtige eller ikke er offentligt tilgængelige.

2.   Mindstestandarder for nøjagtighed

a)

De statistiske oplysninger skal være korrekte:

Alle lineære betingelser skal være overholdt (fx skal aktiver og passiver være afstemt, addition af subtotaler give den samlede total), og

dataene skal være konsistente for alle frekvensers vedkommende.

b)

Rapporteringsenhederne skal kunne tilvejebringe oplysninger om den udvikling, som fremgår af de afgivne data.

c)

De statistiske oplysninger skal være fuldstændige: Mangler skal angives, forklares over for de nationale centralbanker og om fornødent udbedres hurtigst muligt.

d)

De statistiske oplysninger må ikke indeholde vedvarende og strukturelle mangler.

e)

Rapporteringsenhederne skal følge de dimensioner og antal decimaler, som de nationale centralbanker har fastsat for den tekniske overførsel af dataene, og

f)

rapporteringsenhederne skal følge de afrundingsprincipper, som de nationale centralbanker har fastsat for den tekniske overførsel af dataene.

3.   Mindstestandarder for begrebsmæssig overensstemmelse

a)

De statistiske oplysninger skal overholde de definitioner og klassifikationer, der er indeholdt i denne forordning.

b)

I tilfælde af afvigelser fra disse definitioner og klassifikationer skal rapporteringsenhederne om fornødent regelmæssigt overvåge og kvantificere forskellen mellem den anvendte metode og den i denne forordning indeholdte metode, og

c)

rapporteringsenhederne skal være i stand til at redegøre for mangler i de fremsendte data sammenholdt med tallene for de foregående perioder.

4.   Mindstestandarder for revisioner

Revisionspolitikken og -procedurerne fastlagt af ECB og de nationale centralbanker skal overholdes. Revisioner, som afviger fra normale revisioner, skal ledsages af forklarende noter.