ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 196

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

50. årgang
28. juli 2007


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 895/2007 af 27. juli 2007 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 896/2007 af 27. juli 2007 om indførelse af en midlertidig antidumpingtold på importen af dihydromyrcenol med oprindelse i Indien

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 897/2007 af 27. juli 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 1623/2000 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 om den fælles markedsordning for vin for så vidt angår markedsmekanismer

20

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 898/2007 af 27. juli 2007 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 41/2007 for så vidt angår fangstbegrænsninger for brislingebestanden i EF-farvande i ICES-afsnit IIa og ICES-underområde IV

22

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 899/2007 af 27. juli 2007 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2037/2000 for så vidt angår tilpasning af KN-koder for visse stoffer og blandinger indeholdende stoffer, som nedbryder ozonlaget, for at tage hensyn til ændringer i den kombinerede nomenklatur, der er fastsat i Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87

24

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 900/2007 af 27. juli 2007 om en løbende licitation indtil udgangen af produktionsåret 2007/08 med henblik på fastsættelse af en eksportrestitution for hvidt sukker

26

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 901/2007 af 27. juli 2007 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

31

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 902/2007 af 27. juli 2007 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

33

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 903/2007 af 27. juli 2007 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

35

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 904/2007 af 27. juli 2007 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

37

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 905/2007 af 27. juli 2007 om fastsættelse af minimumssalgsprisen for smør i forbindelse med den 68. dellicitation under den løbende licitation som omhandlet i forordning (EF) nr. 2771/1999

39

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Kommissionen

 

 

2007/534/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 13. september 2006 om en procedure i henhold til artikel 81 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (Sag nr. COMP/F/38.456 — Bitumen (NL)) (meddelt under nummer K(2006) 4090)

40

 

 

2007/535/EF

 

*

Kommissionens afgørelse af 27. juli 2007 om afslutning af antisubsidieproceduren vedrørende importen af dihydromyrcenol med oprindelse i Indien

45

 

 

Den Europæiske Centralbank

 

 

2007/536/EF

 

*

Den Europæiske Centralbanks retningslinje af 20. juli 2007 om ændring af retningslinje ECB/2006/28 om de nationale centralbankers forvaltning af Den Europæiske Centralbanks valutareserveaktiver samt den juridiske dokumentation for transaktioner vedrørende disse aktiver (ECB/2007/6)

46

 

 

III   Retsakter vedtaget i henhold til traktaten om Den Europæiske Union

 

 

RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT V I EU-TRAKTATEN

 

 

2007/537/FUSP

 

*

Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komités afgørelse DARFUR/6/2007 af 18. juli 2007 om udnævnelse af en militærrådgiver for Den Europæiske Unions særlige repræsentant for Sudan

48

 

 

RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT VI I EU-TRAKTATEN

 

 

2007/538/EF

 

*

Europols Styrelsesråds afgørelse af 18. juli 2007 om vedtagelse af betingelser og procedurer, som er fastsat af Europol for tilpasning af de beløb, der er nævnt i bilaget til Styrelsesrådets afgørelse af 16. november 1999 vedrørende den skat, der til fordel for Europol er pålagt løn og honorarer, som udbetales til Europols personale

49

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

FORORDNINGER

28.7.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 196/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 895/2007

af 27. juli 2007

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 3223/94 af 21. december 1994 om gennemførelsesbestemmelser til importordningen for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 4, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 3223/94 fastsættes som følge af gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 3223/94, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 28. juli 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. juli 2007.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 756/2007 (EUT L 172 af 30.6.2007, s. 41).


BILAG

til Kommissionens forordning af 27. juli 2007 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

TR

90,5

ZZ

90,5

0707 00 05

TR

124,3

ZZ

124,3

0709 90 70

TR

87,5

ZZ

87,5

0805 50 10

AR

62,0

UY

54,4

ZA

60,1

ZZ

58,8

0806 10 10

BR

161,0

EG

160,0

MA

144,4

TR

178,8

ZZ

161,1

0808 10 80

AR

94,8

AU

160,4

BR

89,4

CL

98,7

CN

100,6

NZ

105,2

US

106,2

ZA

101,5

ZZ

107,1

0808 20 50

AR

84,6

CL

76,9

NZ

80,2

TR

137,4

ZA

117,4

ZZ

99,3

0809 10 00

TR

172,4

ZZ

172,4

0809 20 95

CA

324,1

TR

283,0

US

326,2

ZZ

311,1

0809 30 10, 0809 30 90

TR

155,2

ZZ

155,2

0809 40 05

IL

73,8

ZZ

73,8


(1)  Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« repræsenterer »anden oprindelse«.


28.7.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 196/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 896/2007

af 27. juli 2007

om indførelse af en midlertidig antidumpingtold på importen af dihydromyrcenol med oprindelse i Indien

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 384/96 af 22. december 1995 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (1) (»grundforordningen«), særlig artikel 7,

efter høring af det rådgivende udvalg, og

ud fra følgende betragtninger:

1.   PROCEDURE

1.1.   Indledning af proceduren

(1)

Kommissionen offentliggjorde den 11. november 2006 en meddelelse (indledningsmeddelelsen) i Den Europæiske Unions Tidende  (2) om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende import til Fællesskabet af dihydromyrcenol med oprindelse i Indien.

(2)

Antidumpingproceduren blev sat i værk på baggrund af en klage indgivet den 29. september 2006 af følgende EF-producenter: Destilaciones Bordas Chinchurreta S.A. og Sensient Fragrances S.A. (klagerne), som repræsenterer en stor andel, i dette tilfælde mere end 25 %, af den samlede produktion af dihydromyrcenol i Fællesskabet. Klagen indeholdt beviser for, at der fandt dumping sted af den pågældende vare, og at der blev forvoldt væsentlig skade som følge heraf, hvilket ansås for tilstrækkeligt til at begrunde iværksættelsen af en procedure.

1.2.   Berørte parter og kontrolbesøg

(3)

Kommissionen underrettede officielt klagerne, andre kendte producenter i Fællesskabet, eksporterende producenter i Indien, importører og brugere, som den vidste var berørt, og deres organisationer samt Indiens repræsentanter om, at der var blevet iværksat en undersøgelse. De berørte parter fik lejlighed til at fremsætte deres synspunkter skriftligt og til at anmode om at blive hørt inden for den frist, der er angivet i indledningsmeddelelsen. Alle berørte parter, som anmodede om det og påviste, at der var særlige grunde til, at de burde høres, blev hørt.

(4)

På baggrund af det tilsyneladende store antal indiske eksporterende producenter og importører af dihydromyrcenol til Fællesskabet, blev stikprøver nævnt som en mulighed i indledningsmeddelelsen for at fastsætte dumpingens og skadens omfang, jf. grundforordningens artikel 17. For at gøre det muligt for Kommissionen at fastslå, om det var nødvendigt at anvende stikprøver, og i givet fald at udvælge en stikprøve, blev alle indiske eksporterende producenter og alle importører af dihydromyrcenol til Fællesskabet anmodet om at give sig til kende over for Kommissionen og som angivet i indledningsmeddelelsen fremlægge basisoplysninger om deres aktiviteter vedrørende den pågældende vare i perioden fra den 1. oktober 2005 til den 30. september 2006. Imidlertid gav kun to indiske eksporterende producenter og to importører i Fællesskabet af den pågældende vare sig til kende og indgav de nødvendige oplysninger med henblik på stikprøveudtagning inden for de frister, der var fastsat i indledningsmeddelelsen. Det blev derfor besluttet, at det ikke var nødvendigt at anvende stikprøver.

(5)

Kommissionen sendte spørgeskemaer til alle parter, som den vidste var berørt, og til alle andre parter, der gav sig til kende inden for de frister, der var fastsat i indledningsmeddelelsen.

(6)

To indiske eksporterende producenter, fire producenter af samme vare i Fællesskabet, to importører uden forretningsmæssig tilknytning til de eksporterende producenter og en bruger i Fællesskabet udfyldte og returnerede spørgeskemaet.

(7)

Kommissionen indhentede og efterprøvede alle de oplysninger, som den fandt nødvendige for en foreløbig fastslåelse af dumping, skade som følge heraf og Fællesskabets interesser, og aflagde kontrolbesøg hos:

a)

Producenter i Fællesskabet

Destilaciones Bordas Chinchurreta S.A., Granada, Spanien

Sensient Fragrances S.A., Dos Hermanas (Sevilla), Spanien

Takasago International Chemicals (Europe) S.A., Murcia, Spanien.

b)

Eksporterende producenter i Indien

Neeru Enterprises, Rampur

Privi Organics Limited, Mumbai.

1.3.   Undersøgelsesperiode

(8)

Undersøgelsen af dumping og skadevirkning vedrørte perioden fra den 1. oktober 2005 til den 30. september 2006 (undersøgelsesperioden). Undersøgelsen af udviklingstendenser af relevans for vurderingen af skade vedrørte perioden fra den 1. januar 2003 til udgangen af undersøgelsesperioden (den betragtede periode).

2.   DEN PÅGÆLDENDE VARE OG SAMME VARE

2.1.   Den pågældende vare

(9)

Den pågældende vare er dihydromyrcenol af renhed 93 vægtprocent og derover med oprindelse i Indien (den pågældende vare), normalt angivet under KN-kode ex 2905 22 90.

(10)

Den pågældende vare er en farveløs til bleggul væske med en kraftig, frisk limelignende sød duft med præg af citrus og blomster og med et let eller intet anstrøg af terpener. Varen er opløselig i paraffinolie og alkohol og uopløselig i vand. Den tilhører gruppen af acykliske terpenalkoholer. Dens kemiske betegnelse er 2,6-dimethyloct-7-en-2-ol (CAS RN 18479-58-8).

(11)

Varen anvendes typisk i rengøringsmidler, sæbedufte og som et kraftigt duftforstærkende middel i parfumer med duft af citrus eller lime.

2.2.   Samme vare

(12)

Det kunne konstateres, at den pågældende vare og dihydromyrcenol, der produceres og sælges på hjemmemarkedet i Indien, og dihydromyrcenol, der produceres og sælges i Fællesskabet af EF-erhvervsgrenen, havde samme grundlæggende kemiske og tekniske egenskaber og anvendelsesformål. Det konkluderes derfor foreløbigt, at disse varer er identiske i henhold til grundforordningens artikel 1, stk. 4.

3.   DUMPING

3.1.   Normal værdi

(13)

For at fastslå den normale værdi undersøgte Kommissionen først for hver af de to medvirkende eksporterende producenter, om deres samlede salg på hjemmemarkedet af samme vare var repræsentativt i sammenligning med deres samlede eksport til Fællesskabet. Salget på hjemmemarkedet af samme vare fandtes kun at være repræsentativt for den ene af de medvirkende virksomheders vedkommende. Denne virksomheds hjemmemarkedssalg oversteg nemlig 5 % af dens samlede eksport af den pågældende vare til Fællesskabet, jf. grundforordningens artikel 2, stk. 2.

(14)

For denne virksomheds vedkommende undersøgte Kommissionen derefter på grundlag af renheden, hvilke typer af samme vare solgt på hjemmemarkedet der var identiske eller direkte sammenlignelige med de varetyper, der blev solgt til eksport til Fællesskabet. For hver af de pågældende typer blev det fastslået, om hjemmemarkedssalget var tilstrækkelig repræsentativt med henblik på anvendelse af grundforordningens artikel 2, stk. 2. Hjemmemarkedssalget af en bestemt type blev anset for at være tilstrækkeligt repræsentativt, når den samlede mængde af den pågældende type, som blev solgt på hjemmemarkedet i undersøgelsesperioden, udgjorde 5 % eller mere af den samlede mængde af den sammenlignelige type, der blev solgt til eksport til Fællesskabet. Dette var tilfældet for alle de varetyper, der blev solgt på hjemmemarkedet, og som var sammenlignelige med dem, der blev eksporteret til Fællesskabet.

(15)

Kommissionen undersøgte dernæst, om hjemmemarkedssalget for hver af den pågældende varetype, der var solgt på hjemmemarkedet i repræsentative mængder, kunne anses for at have fundet sted i normal handel, jf. grundforordningens artikel 2, stk. 4. Dette blev gjort ved at fastsætte andelen af det rentable hjemmemarkedssalg til uafhængige kunder for hver af de eksporterede varetyper.

(16)

Eftersom det for alle varetyper gjaldt, at mere end 80 % af salgsmængden på hjemmemarkedet blev solgt til nettopriser, der svarede til eller lå over de beregnede produktionsomkostninger, og eftersom det vejede gennemsnit af salgsprisen samtidig var lig med eller over produktionsomkostningerne, blev den normale værdi pr. varetype beregnet som det vejede gennemsnit af alle salgspriser på hjemmemarkedet for den omhandlede varetype, uanset om disse salg var rentable eller ej.

(17)

For den eksporterende producent, hvis hjemmemarkedssalg af samme vare ikke var repræsentativt i undersøgelsesperioden (se betragtning 13), blev den normale værdi i medfør af grundforordningens artikel 2, stk. 1, fastsat på grundlag af den anden eksporterende producents hjemmemarkedspriser i normal handel (se betragtning 14-16).

3.2.   Eksportpris

(18)

De to medvirkende eksporterende producenters samlede salg skete direkte til uafhængige kunder i Fællesskabet. For den form for salg blev eksportprisen fastsat i overensstemmelse med grundforordningens artikel 2, stk. 8, på grundlag af de eksportpriser, der faktisk var betalt eller skulle betales af disse uafhængige kunder i Fællesskabet.

3.3.   Sammenligning

(19)

Sammenligningen mellem den normale værdi og eksportprisen blev foretaget ved hjælp af prisen ab fabrik. For at sikre en rimelig sammenligning blev der i overensstemmelse med grundforordningens artikel 2, stk. 10, taget højde for forskelle i faktorer, der påvirker prissammenligneligheden. Der blev derfor indrømmet justeringer for forskelle i omkostninger til land- og søtransport, forsikring, håndtering og lastning samt dermed forbundne omkostninger, rabatter, provisioner, kreditomkostninger og importafgifter, når dette var relevant og berettiget.

3.4.   Dumpingmargener

(20)

I overensstemmelse med grundforordningens artikel 2, stk. 11 og 12, blev dumpingmargenerne for de to medvirkende eksporterende producenter fastsat på grundlag af en sammenligning af det vejede gennemsnit af den normale værdi pr. varetype og det vejede gennemsnit af eksportpriserne pr. varetype som fastlagt ovenfor.

(21)

På dette grundlag blev de midlertidige dumpingmargener, udtrykt som en procentdel af cif-prisen, frit Fællesskabets grænse, ufortoldet, fastsat til følgende:

Virksomhed

Midlertidig dumpingmargen

Neeru Enterprises, Rampur

3,3 %

Privi Organics Limited, Mumbai

7,5 %

(22)

For de eksporterende producenter, som ikke ønskede at medvirke i undersøgelsen, blev dumpingmargenen fastsat på grundlag af de foreliggende faktiske oplysninger, jf. grundforordningens artikel 18. I den forbindelse blev det først undersøgt, hvor stor en mængde de medvirkende eksporterende producenter repræsenterede. En sammenligning mellem Eurostats data om import med oprindelse i Indien og den mængde varer, de medvirkende eksporterende producenter havde oplyst at have eksporteret til Fællesskabet, viste, at de medvirkende eksporterende producenters andel var høj (mere end 80 %). Eftersom intet tydede på, at de ikke-medvirkende virksomheder dumpede på et lavere niveau, blev det derfor anset for rimeligt, at dumpingmargenen for de resterende virksomheder, som havde valgt ikke at medvirke i undersøgelsen, skulle være den samme som den højeste af de dumpingmargener, der blev fastsat for de to medvirkende virksomheder. Denne fremgangsmåde er i overensstemmelse med gældende praksis i Fællesskabets institutioner og blev desuden anset for at være nødvendig, for at virksomhederne ikke skal kunne se en fordel i ikke at deltage. Restdumpingmargenen blev derfor beregnet til 7,5 %.

4.   SKADE

4.1.   EF-produktionen og EF-erhvervsgrenen

(23)

Inden for Fællesskabet fremstilles den samme vare af fem producenter. De fem EF-producenters produktion anses således for at udgøre EF's samlede produktion i henhold til grundforordningens artikel 4, stk. 1.

(24)

Af disse fem producenter var der fire, der besvarede spørgeskemaet. Dog var der en af disse, der ikke udtrykkeligt støttede klagen, dvs. ikke tog stilling til klagen. Derfor kunne denne virksomhed ikke medvirke som EF-erhvervsgren og følgelig heller ikke indgå i skadesanalysen. Den pågældende virksomheds forhold blev dog taget i betragtning og undersøgt som en yderligere skadesfaktor i del 5 — Årsagssammenhæng.

(25)

Disse tre resterende medvirkende producenter repræsenterer over 40 % af den samlede EF-produktion af den samme vare. Det bemærkes, at en af dem havde importeret store mængder dihydromyrcenol fra Indien i undersøgelsesperioden. Import var dog ikke virksomhedens hovedvirksomhed, og det ansås, at importen skete som følge af den store dumpingmængde, der fandtes på markedet til væsentligt nedsatte priser. Virksomheden importerede især de store mængder dihydromyrcenol for at forbedre sin finansielle situation og for at sikre, at dens produktion af samme vare forblev rentabel. Det fandtes derfor ikke rimeligt at udelukke denne producent fra definitionen af EF-erhvervsgrenen.

(26)

På dette grundlag anses de tre EF-producenter, som er omtalt i betragtning 25, for at udgøre EF-erhvervsgrenen som omhandlet i grundforordningens artikel 4, stk. 1, og artikel 5, stk. 4. De benævnes herefter »EF-erhvervsgrenen«.

4.2.   Fastlæggelse af det relevante fællesskabsmarked

(27)

For at afgøre, om EF-erhvervsgrenen led skade, og fastlægge forbruget og de forskellige økonomiske indikatorer for EF-erhvervsgrenens situation, blev det undersøgt, hvorvidt og i hvilket omfang der i analysen skulle tages hensyn til den efterfølgende anvendelse af EF-erhvervsgrenens produktion af samme vare.

(28)

Dihydromyrcenol anvendes som mellemmateriale ved fremstilling af derivater, såsom tetrahydromyrcenol og myrcetol, eller i duftsammensætninger. Undersøgelsen viste, at EF-erhvervsgrenen bruger en vis mængde dihydromyrcenol (cirka 10 % af den samlede produktionsmængde) internt til ovennævnte formål. Til dette formål blev dihydromyrcenol simpelthen overført uden faktura til det sted i virksomheden, hvor det skulle bruges. Det kom ikke ud på det frie marked, eftersom det blev brugt at producenten selv til videreforarbejdning og/eller i sammensætninger. Dette kaldes bunden anvendelse.

(29)

EF-erhvervsgrenen solgte også dihydromyrcenol til forretningsmæssigt forbundne parter i Fællesskabet og i tredjelande med henblik på disse parters anvendelse eller videresalg af varen. Det blev imidlertid fastslået i undersøgelsen, at dette salg ikke kunne ases for at bære bundent, dvs. solgt på det bundne marked, eftersom salget skete til markedspris, og køberne havde frit leverandørvalg. Tværtimod skulle salget anses for at være sket på det frie marked.

(30)

Sondringen mellem bundent marked og frit marked er relevant for skadesanalysen, fordi varer beregnet til bunden anvendelse, hvilket i dette tilfælde vil sige til producenternes eget interne brug, ikke er i direkte konkurrence med importerede varer. Derimod fandtes det, at produktionen til det frie marked var i direkte konkurrence med importen af den pågældende vare.

(31)

For at få et så fuldstændigt billede som muligt af situationen i EF-erhvervsgrenen har man indsamlet og analyseret data for hele dihydromyrcenolaktiviteten, og det blev efterfølgende fastslået, om produktionen var beregnet til bunden anvendelse eller til omsætning på det frie marked.

(32)

For så vidt angår følgende økonomiske indikatorer vedrørende EF-erhvervsgrenen, fandtes det, at en korrekt analyse og evaluering måtte fokusere på den faktiske situation på det frie marked: salgsmængde og salgspriser på Fællesskabets marked, markedsandel, vækst, rentabilitet, investeringsafkast, likviditet samt eksportmængde og eksportpriser.

(33)

For andre økonomiske indikatorers vedkommende fremgik det imidlertid af undersøgelsen, at de kun med rimelighed kunne undersøges ved at se på den samlede aktivitet. Produktion (både til det bundne marked og det frie marked), kapacitet, kapacitetsudnyttelse, investeringer, lagerbeholdning, beskæftigelse, produktivitet, løn og muligheder for at rejse kapital afhænger nemlig alt sammen af hele aktiviteten, uanset om produktionen er bunden eller sælges på det frie marked.

(34)

Endelig skal det bemærkes, at udviklingen i EF-erhvervsgrenens bundne anvendelse blev undersøgt som en anden skadesfaktor i del 5 — Årsagssammenhæng for at fastslå, om den kunne have haft indflydelse på deres situation.

4.3.   Forbruget i Fællesskabet

(35)

Fællesskabets forbrug blev fastslået på grundlag af Eurostats data om mængden af EF-producenternes egenproduktion bestemt til frit salg på Fællesskabets marked og til bunden anvendelse af producenterne selv og mængden af importerede varer til Fællesskabet.

(36)

Med hensyn til Eurostats data skal det bemærkes, at andre varer end dihydromyrcenol kan indgå i de statistiske data, da dihydromyrcenol angives under en ex KN-kode. Dataene fra Eurostat blev derfor sammenholdt med EF-erhvervsgrenens kendskab til markedet. Som følge heraf blev import fra Japan holdt uden for, da det blev anset, at importen fra Japan udelukkende bestod af andre varer end dihydromyrcenol, eftersom der så vidt vides ikke finder nogen produktion af dihydromyrcenol sted i Japan. Med hensyn til import fra andre tredjelande end Japan forekom Eurostats statistiske data at være rimelig præcise (dvs. de syntes ikke at indeholde betydelige mængder af andre varer end dihydromyrcenol, som i væsentlig grad ville forvrænge billedet), og der blev derfor ikke foretaget justeringer af disse data med henblik på skades- og årsagssammenhængsanalysen.

(37)

I første halvdel af den betragtede periode var Fællesskabets marked for dihydromyrcenol relativt stabilt. Det begyndte at stige i 2005 og i undersøgelsesperioden nåede det et niveau, der lå 23 % højere end i 2003, dvs. omkring 4 400 000 kg.

 

2003

2004

2005

Undersøgelsesperioden

Forbrug (kg)

3 586 447

3 571 795

3 819 904

4 409 093

Indeks: 2003 = 100

100

100

107

123

Kilde: Efterprøvede spørgeskemabesvarelser fra EF-erhvervsgrenen, information indsamlet fra andre EF-producenter, Eurostat.

4.4.   Import fra det pågældende land

4.4.1.   Data om mængde, pris og markedsandel for dumpingimporten fra det pågældende land

(38)

Dumpingimporten af den pågældende vare til Fællesskabet steg drastisk i 2004, nemlig med mere end 1 600 %. Derpå næsten fordobledes den i 2005, inden den aftog i undersøgelsesperioden og endte på et niveau på 2 963 % over niveauet i begyndelsen af den betragtede periode, altså cirka 760 000 kg i undersøgelsesperioden sammenlignet med cirka 25 000 kg i 2003.

 

2003

2004

2005

Undersøgelsesperioden

Import (kg)

24 900

430 600

751 800

762 600

Indeks: 2003 = 100

100

1 729

3 019

3 063

Kilde: Eurostat.

(39)

Den gennemsnitlige importpris faldt med næsten 20 % i 2004, hvorpå den steg til det oprindelige niveau i 2005 og fortsatte stigningen med 11 % i undersøgelsesperioden. Som det fremgår af betragtning 41 og 42, lå importpriserne væsentligt under EF-erhvervsgrenens priser i undersøgelsesperioden.

 

2003

2004

2005

Undersøgelsesperioden

Gennemsnitlig importpris (EUR/kg)

3,45

2,79

3,45

3,81

Indeks: 2003 = 100

100

81

100

111

Kilde: Eurostat.

(40)

Dumpingimport fra Indien øgede sin markedsandel med næsten 17 procentpoint i den betragtede periode, dvs. fra 0,7 % i 2003 til 17,3 % i undersøgelsesperioden. Der blev vundet store markedsandele i 2004 i tråd med den ovenfor beskrevne drastiske stigning i importmængderne og det stabile forbrug i Fællesskabet. I undersøgelsesperioden faldt de indiske eksportørers markedsandel, målt i absolutte tal, med 2,4 procentpoint på trods af et stigende salg. Når det tages i betragtning, at forbruget i Fællesskabet kun steg med 23 % i den betragtede periode, er det indlysende, at dumpingimporten fra Indien til Fællesskabets marked steg langt mere i løbet af perioden.

 

2003

2004

2005

Undersøgelsesperioden

Markedsandel

0,7 %

12,1 %

19,7 %

17,3 %

Indeks: 2003 = 100

100

1 736

2 835

2 491

Kilde: Eurostat.

4.4.2.   Prisunderbud

(41)

Med henblik på at analysere prisunderbuddet blev de medvirkende eksporterende producenters importpriser sammenlignet med EF-erhvervsgrenens priser på grundlag af vejede gennemsnit for direkte sammenlignelige varetyper (baseret på renhed) i undersøgelsesperioden. EF-erhvervsgrenens priser justeredes til ab fabrik-niveau og sammenlignet med cif-importprisen, Fællesskabets grænse, plus toldafgifter. Prissammenligningen blev foretaget for transaktioner i samme handelsled efter passende justering og efter fradrag af rabatter og dekorter.

(42)

På grundlag af de medvirkende eksporterende producenters priser udgjorde de konstaterede underbudsmargener, udtrykt i procent af EF-erhvervsgrenens priser, 5,8 % og 7,4 %.

4.5.   EF-erhvervsgrenens situation

(43)

I overensstemmelse med grundforordningens artikel 3, stk. 5, undersøgte Kommissionen alle relevante økonomiske faktorer og forhold, der har indflydelse på EF-erhvervsgrenens situation.

(44)

Der bør mindes om, at det i skadesanalysen var nødvendigt at tage højde for EF-erhvervsgrenens bundne brug af den samme vare. Visse skadesindikatorer blev derfor undersøgt med fokus på den faktiske situation på det frie marked, mens visse andre kun med rimelighed kunne undersøges ved at se på den samlede aktivitet (jf. betragtning 27-34).

a)   Produktion, kapacitet og kapacitetsudnyttelse

(45)

EF-erhvervsgrenens produktion af den samme vare steg med 6 % i den betragtede periode. Mere specifikt holdt den sig stabil i 2004, steg lidt med 2 % i 2005 og med yderligere 4 procentpoint i undersøgelsesperioden. Eftersom produktionskapaciteten har været stabil, er den større produktionsmængde et tegn på, at kapacitetsudnyttelsen er blevet lidt bedre. I undersøgelsesperioden var udnyttelsesgraden 73 %.

 

2003

2004

2005

Undersøgelsesperioden

Produktion (kg)

2 212 266

2 210 328

2 265 113

2 350 588

Indeks: 2003 = 100

100

100

102

106

Kapacitet (kg)

3 210 000

3 210 000

3 210 000

3 210 000

Indeks: 2003 = 100

100

100

100

100

Kapacitetsudnyttelse

69 %

69 %

71 %

73 %

Indeks: 2003 = 100

100

100

102

106

Kilde: Efterprøvede spørgeskemabesvarelser.

b)   Lagerbeholdninger

(46)

Samlet set er lagerbeholdningerne steget mellem 2003 og undersøgelsesperioden. Højdepunktet i 2004 faldt sammen med et pludseligt fald i salget, som er nærmere beskrevet i betragtning 47. I undersøgelsesperioden var lagerbeholdningerne 8 % højere end i 2003.

 

2003

2004

2005

Undersøgelsesperioden

Lagre (kg)

118 204

222 907

166 724

127 440

Indeks: 2003 = 100

100

189

141

108

Kilde: Efterprøvede spørgeskemabesvarelser.

c)   Salgsmængde, salgspris og markedsandel

(47)

Salget af EF-erhvervsgrenens egen produktion på det frie marked i Fællesskabet faldt pludseligt med 7 % i 2004. I 2005 nåede salget op på lige over det oprindelige niveau og steg med 19 procentpoint i undersøgelsesperioden. Som følge af det stigende forbrug i 2005 og i undersøgelsesperioden (jf. betragtning 37) betød dette dog ikke, at EF-erhvervsgrenen styrkede sin markedsposition. Tværtimod kunne den knap bevare sin markedsandel. Udviklingen på markedet kan aflæses af de gennemsnitlige salgspriser for EF-produktionen. De faldt drastisk i 2004, nemlig med 22 %, og yderligere med 10 procentpoint i 2005 og holdt sig på et nogenlunde stabilt niveau i undersøgelsesperioden.

 

2003

2004

2005

Undersøgelsesperioden

Salget i EF (kg)

1 233 633

1 147 959

1 274 430

1 506 740

Indeks: 2003 = 100

100

93

103

122

Markedsandel

34,4 %

32,1 %

33,4 %

34,2 %

Indeks: 2003 = 100

100

93

97

99

Salgspris (EUR/kg)

4,55

3,55

3,09

3,15

Indeks: 2003 = 100

100

78

68

69

Kilde: Efterprøvede spørgeskemabesvarelser.

d)   Rentabilitet

(48)

Rentabiliteten fald drastisk for EF-erhvervsgrenen i den betragtede periode. EF-erhvervsgrenens produktion af den samme vare bestemt til salg på det frie marked i Fællesskabet gav i 2003 et overskud på 12,3 %, men situationen ændrede sig markant i 2004, hvor produktionen blev tabsgivende, i tråd med de faldende salgsmængder og priser som beskrevet ovenfor. I 2005 fordoblede tabsmargenen sig, og i undersøgelsesperioden led EF-erhvervsgrenen et tab på næsten 17 %.

 

2003

2004

2005

Undersøgelsesperioden

Fortjenstmargen før skat

12,3 %

–7,5 %

–15,8 %

–16,9 %

Indeks: 2003 = 100

100

–60

– 128

– 137

Kilde: Efterprøvede spørgeskemabesvarelser.

e)   Investeringer, investeringsafkast, likviditet og evne til at rejse kapital

(49)

Investeringerne faldt betydeligt i den betragtede periode og var i undersøgelsesperioden nede på 7 % af 2003-niveauet, hvilket er et udtryk for, at erhvervsgrenen allerede har anskaffet moderne udstyr. Som det fremgår af tabellen i betragtning 45 blev der på trods af en forventning om, at markedet for dihydromyrcenol ville fortsætte den stigende tendens, ikke investeret i produktionskapacitet. Investeringsafkastet, udtrykt som EF-erhvervsgrenens nettofortjeneste/nettotab og den bogførte nettoværdi af dens investeringer, fulgte investerings- og fortjenst/tabsmargenerne. Mere præcist faldt det fra 13,7 % i 2003 til – 26,9 % i undersøgelsesperioden. På tilsvarende måde er også EF-erhvervsgrenens likviditet blevet kraftigt forringet. Situationen ændredes fra en indgående pengestrøm på cirka 1 300 000 EUR i 2003 til en udgående pengestrøm på mere end 60 000 EUR i undersøgelsesperioden. Alle disse faktorer bekræfter med al tydelighed, at EF-erhvervsgrenen ikke evner at rejse kapital.

 

2003

2004

2005

Undersøgelsesperioden

Investeringer (EUR)

221 210

44 605

23 435

16 481

Indeks: 2003 = 100

100

20

11

7

Investeringsafkast

13,7 %

–7,1 %

–17,3 %

–26,9 %

Indeks: 2003 = 100

100

–52

– 127

– 197

Likviditet (EUR)

1 328 345

–48 093

164 355

–61 724

Indeks: 2003 = 100

100

–4

12

–5

Kilde: Efterprøvede spørgeskemabesvarelser.

f)   Vækst

(50)

EF-erhvervsgrenen fastholdt sin position på markedet på bekostning af betragtelige tab fulgt af bl.a. udgående pengestrømme. Det konkluderedes således, at EF-erhvervsgrenen ikke kunne drage fordel af væksten på markedet.

g)   Beskæftigelse, produktivitet og lønninger

(51)

Antallet af ansatte i EF-erhvervsgrenen, der er beskæftiget med den samme vare, er faldet på trods af den stigende produktion (jf. betragtning 45). I undersøgelsesperioden var beskæftigelsen 15 % lavere end i 2003. De samlede arbejdskraftomkostninger er ikke desto mindre steget. Nærmere bestemt steg de med 13 % i 2004, holdt sig mere eller mindre stabile i 2005, inden de faldt lidt i undersøgelsesperioden til et niveau 6 % over 2003-niveauet. Arbejdskraftomkostningerne steg faktisk med 24 % i den betragtede periode. Stigningen skyldtes inflation (cirka 3 % i 2004 og 2005 i Spanien) og forandringer i beskæftigelsesstrukturen (større andel af kvalificeret arbejdskraft). Produktiviteten udtrykt som produceret mængde pr. arbejdstager pr. år steg med 24 % mellem 2003 og undersøgelsesperioden.

 

2003

2004

2005

Undersøgelsesperioden

Beskæftigelse

44,2

43,7

39,8

37,7

Indeks: 2003 = 100

100

99

90

85

Arbejdskraftomkostninger (EUR)

1 401 693

1 580 371

1 554 698

1 480 157

Indeks: 2003 = 100

100

113

111

106

Gennemsnitlige arbejdskraftomkostninger (EUR)

31 741

36 206

39 033

39 282

Indeks: 2003 = 100

100

114

123

124

Produktivitet (kg pr. ansat)

64 329

65 588

72 904

79 546

Indeks: 2003 = 100

100

102

113

124

Kilde: Efterprøvede spørgeskemabesvarelser.

h)   Dumpingens omfang, overvindelse af tidligere dumping og subsidiering

(52)

For så vidt angår virkningerne på EF-erhvervsgrenen af størrelsen af de faktiske dumpingmargener, kan de ikke anses for ubetydelige i betragtning af mængden af og priserne på dumpingimporten fra det pågældende land.

(53)

Der var endvidere intet, der tydede på, at EF-erhvervsgrenen i undersøgelsesperioden var ved at overvinde følgerne af tidligere dumping eller subsidiering.

4.6.   Konklusion om skade

(54)

Lavprisimporten fra Indien steg drastisk i den betragtede periode. Hvad mængden angår, steg dumpingimporten med næsten 3 000 % mellem 2003 og undersøgelsesperioden. Hvad angår markedsandelen, udgjorde dumpingimporten mere end 17 % af Fællesskabets marked for dihydromyrcenol i undersøgelsesperioden sammenlignet med kun 0,7 % i 2003.

(55)

På trods af at forbruget af dihydromyrcenol i Fællesskabet steg med 23 % i den betragtede periode, var EF-erhvervsgrenen kun i stand til at fastholde samme markedsandel på Fællesskabets marked som i 2003, og dette især takket være et stigende salg af produktionen i 2005 og i undersøgelsesperioden. Som det fremgår af analysen af de økonomiske indikatorer ovenfor, var dette imidlertid kun muligt på bekostning af store tab, et fald i investeringsafkastet og udgående pengestrømme. Skaden var navnlig en følge af et betragteligt fald i EF-erhvervsgrenens priser, som havde en direkte og betydelig negativ indvirkning på de pågældende virksomheders finansielle situation. Helt konkret faldt EF-erhvervsgrenens priser fra 4,55 EUR i 2003 til 3,15 EUR i undersøgelsesperioden. Dette fald modsvaredes ikke af et tilsvarende fald i produktionsomkostningerne. EF-erhvervsgrenen blev således tabsgivende i 2004, og tabene på salget af dihydromyrcenol på Fællesskabets marked blev endnu større i 2005 og i undersøgelsesperioden, hvor indtægterne fra salget knap dækkede EF-erhvervsgrenens faste omkostninger. En sådan situation er naturligvis ikke holdbar i længden.

(56)

Under hensyntagen til alle disse faktorer konkluderes det derfor foreløbigt, at EF-erhvervsgrenen har lidt væsentlig skade, jf. grundforordningens artikel 3, stk. 5.

5.   ÅRSAGSSAMMENHÆNG

5.1.   Indledning

(57)

I overensstemmelse med grundforordningens artikel 3, stk. 6 og 7, undersøgte Kommissionen, om den væsentlige skade, der var forvoldt EF-erhvervsgrenen, var forårsaget af dumpingimport af den pågældende vare. Andre kendte faktorer end dumpingimporten, der samtidig kunne have forvoldt EF-erhvervsgrenen skade, blev også undersøgt for at sikre, at eventuel skade forårsaget af disse andre faktorer ikke blev tilskrevet dumpingimporten.

5.2.   Virkningerne af dumpingimporten

(58)

Først bør det erindres, at undersøgelsen afslørede, at dihydromyrcenol importeret fra Indien er i direkte konkurrence med dihydromyrcenol produceret og solgt af EF-erhvervsgrenen, eftersom de to varer har samme grundlæggende egenskaber, kan erstatte hinanden og distribueres gennem de samme kanaler.

(59)

Den store stigning i dumpingimporten fra det pågældende land for så vidt angår mængde (næsten 3 000 %) og markedsandel i Fællesskabet (næsten 17 procentpoint) faldt sammen med en forværring af EF-erhvervsgrenens finansielle situation. Denne forværring betød bl.a. et faldende prisniveau for EF-erhvervsgrenen, hvilket førte til en forværring af dens økonomiske resultater i samme periode. Priserne på dumpingimporten lå betydeligt under EF-erhvervsgrenens, så det kan med rimelighed konkluderes, at den pågældende import var ansvarlig for det pristryk, som førte til en forringelse af EF-erhvervsgrenens finansielle situation.

(60)

En af parterne gjorde gældende, at flere producenter af den pågældende vare i Indien har standset produktionen af varen og dermed bidraget til at sænke den indiske industris kapacitet til at producere den pågældende vare. Den pågældende part konkluderede, at importen fra Indien af ovennævnte grunde ikke udgjorde en skadestrussel for EF-producenterne. I denne henseende bekræftede undersøgelsen, at nogle af de producenter, der er omtalt i klagen, jf. betragtning 2, ophørte med at producere dihydromyrcenol i løbet af undersøgelsesperioden. Det kunne imidlertid også konstateres, at ny produktionskapacitet er kommet til. I det mindste én ny indisk producent af dihydromyrcenol dukkede op i 2005. Argumentet bør derfor afvises.

(61)

I betragtning af det klart dokumenterede sammenfald i tid mellem på den ene side væksten i dumpingimporten til væsentligt lavere priser end EF-erhvervsgrenens og på den anden side prisfaldet i EF-erhvervsgrenen og dens forværrede finansielle situation, konkluderes det foreløbigt, at dumpingimporten spillede en afgørende rolle for den skade, der er forvoldt EF-erhvervsgrenen.

5.3.   Virkningerne af andre faktorer

5.3.1.   Andre EF-producenters resultater

(62)

Som nævnt i betragtning 23-26 er der fem producenter af den samme vare i Fællesskabet. To af dem anses ikke for at være en del af EF-erhvervsgrenen. Hvordan udviklingen har været for disse to virksomheder med hensyn til salg og markedsandele analyseres herunder. Af fortrolighedshensyn kan faktiske tal ikke oplyses. Udviklingen berøres således kun i hovedtræk.

(63)

Salget af dihydromyrcenol i Fællesskabet produceret af andre EF-producenter faldt med 12 % i løbet af den betragtede periode. Den tilsvarende markedsandel faldt endnu mere, nemlig 28 %, fordi markedet ekspanderede i den samme periode.

 

2003

2004

2005

Undersøgelsesperioden

Salget i EF (kg)

Indeks: 2003 = 100

100

89

88

88

Markedsandel

Indeks: 2003 = 100

100

90

83

72

Kilde: Data indsamlet fra andre EF-producenter.

(64)

I lyset af ovenstående konkluderes det foreløbigt, at de to andre EF-producenters virksomhed ikke har forvoldt EF-erhvervsgrenen nogen skade.

5.3.2.   Bunden anvendelse af EF-erhvervsgrenen

(65)

Som beskrevet i betragtning 27-34 omfatter EF-erhvervsgrenens virksomhed for så vidt angår den samme vare bl.a. bunden anvendelse af varen til produktion af derivater og/eller parfumeblandinger. Som det også fremgik af ovennævnte betragtninger blev det anset for mest passende ikke at inddrage EF-erhvervsgrenens bundne anvendelse i analysen af skadesindikatorer, men at undersøge denne anvendelse under andre faktorer, dvs. andre eventuelle årsager til den skade, som EF-erhvervsgrenen er blevet forvoldt.

(66)

EF-erhvervsgrenens bundne anvendelse faldt lidt i den betragtede periode. Den bundne anvendelse faldt med 14 % i 2004 og yderligere med 14 procentpoint i 2005, inden den steg i undersøgelsesperioden til cirka 240 000 kg, som dog stadig er 5 % mindre end i 2003. Forholdsmæssigt udgjorde den bundne anvendelse 10 % af den samlede produktion bortset fra i 2005, hvor den var nede på 8 %.

 

2003

2004

2005

Undersøgelsesperioden

Bunden anvendelse (kg)

249 809

215 100

179 954

236 323

Indeks: 2003 = 100

100

86

72

95

Kilde: Efterprøvede spørgeskemabesvarelser.

(67)

I lyset af ovenstående og i betragtning af at den bundne anvendelse kun udgør cirka 10 % af EF-erhvervsgrenes produktion, konkluderes det foreløbigt, at udviklingen i den bundne anvendelse ikke i større grad kan have bidraget til den væsentlige skade, som EF-erhvervsgrenen er blevet forvoldt.

5.3.3.   EF-erhvervsgrenens eksportresultater

(68)

EF-erhvervsgrenens eksportresultater forbedredes lidt målt i mængde i løbet af den betragtede periode. Eksportsalget steg med 8 % i 2004 og yderligere med 12 procentpoint i 2005, inden det faldt i undersøgelsesperioden til et niveau 4 % over 2003-niveauet. Prisen pr. enhed faldt, som det fremgår af tabellen nedenfor, 26 % mellem 2003 og undersøgelsesperioden. Det bør dog bemærkes, at eksportsalgsprisen faldt mindre end salgsprisen i Fællesskabet, og i absolutte tal lå eksportsalgsprisen fortsat væsentligt højere end salgsprisen på Fællesskabets marked.

 

2003

2004

2005

Undersøgelsesperioden

Eksportsalg af EF-produktion (enheder)

743 445

803 219

890 242

774 802

Indeks: 2003 = 100

100

108

120

104

Eksportsalgspris (EUR/enhed)

4,55

4,05

3,57

3,36

Indeks: 2003 = 100

100

89

79

74

Kilde: Efterprøvede spørgeskemabesvarelser.

(69)

Det kan derfor foreløbigt konkluderes, at EF-erhvervsgrenens eksportresultater ikke i større grad bidrog til den væsentlige forvoldte skade.

5.3.4.   Import fra andre tredjelande

(70)

Importen fra andre tredjelande end Indien blev også undersøgt. Det skal erindres, at der af de grunde, der er anført i betragtning 36, blev set bort fra Eurostats data om import fra Japan. Derudover blev der ikke foretaget justeringer af Eurostats data med henblik på denne undersøgelse.

(71)

Som det fremgår af nedenstående tabel, er importen fra andre tredjelande faldet i den betragtede periode. Efter et voldsomt fald i 2004 og 2005 steg det igen i undersøgelsesperioden til et niveau 4 % under 2003-niveauet. Denne udvikling er tydeligvis sammenfaldende med prisstigningen på denne import i 2004 og 2005 og det efterfølgende fald i undersøgelsesperioden. I absolutte tal forblev prisniveauet for importen fra andre tredjelande væsentlig over prisniveauet for importen fra Indien i hele den betragtede periode (jf. betragtning 39). Udviklingen i markedsandelen for så vidt angår importen fra andre tredjelande fulgte udviklingen i importmængden og markedets udvidelse. Den faldt med 22 % mellem 2003 og undersøgelsesperioden.

 

2003

2004

2005

Undersøgelsesperioden

Import (kg)

935 800

756 200

606 700

895 100

Indeks: 2003 = 100

100

81

65

96

Gennemsnitlig importpris (EUR/kg)

4,04

4,79

4,75

4,08

Indeks: 2003 = 100

100

119

118

101

Markedsandel

26 %

21 %

16 %

20 %

Indeks: 2003 = 100

100

81

61

78

Kilde: Eurostat.

(72)

I lyset af ovenstående konkluderes det, at importen fra andre tredjelande end Indien ikke har forvoldt EF-erhvervsgrenen nogen skade.

5.3.5.   Selvforskyldt skade

(73)

En part gjorde gældende, at skaden var selvforskyldt, fordi klagerne er afhængige af importen af det vigtigste råmateriale, der indgår i produktionen af den samme vare, og derfor ikke kan konkurrere med de andre producenter i Fællesskabet, eller sågar på verdensplan. I denne henseende har undersøgelsen ikke påvist nogen væsentlig forskel mellem klagerne og de andre EF-producenter, eller de medvirkende indiske producenter for den sags skyld, med hensyn til oprindelsen af og prisen på de råmaterialer, som klagerne anvendte og betalte for. Argumentet bør derfor afvises.

5.4.   Konklusion om årsagssammenhæng

(74)

Det bekræftes derfor, at den væsentlige skade, som er forvoldt EF-erhvervsgrenen, og som navnlig er kendetegnet ved et fald i salgsprisen pr. enhed med en væsentlig forværring af den finansielle situation til følge, blev forårsaget af dumpingimporten fra det pågældende land. Selv om den bundne anvendelse og eksportresultaterne i et vist omfang kan have bidraget til at forværre EF-erhvervsgrenens situation, har udviklingen for disse to faktorers vedkommende ikke været af en sådan karakter, at de har kunnet rokke ved årsagssammenhængen mellem dumpingimporten og den skade, der er forvoldt EF-erhvervsgrenen.

(75)

I betragtning af ovenstående analyse, hvor der er gjort behørigt rede for alle kendte faktorers konsekvenser for EF-erhvervsgrenens situation set i forhold til dumpingimportens skadevoldende virkninger, bekræftes det, at de andre faktorer ikke i sig selv ændrer det forhold, at den konstaterede skade må tilskrives dumpingimporten.

(76)

Det konkluderes derfor foreløbigt, at dumpingimporten med oprindelse i det pågældende land har forvoldt EF-erhvervsgrenen væsentlig skade, jf. grundforordningens artikel 3, stk. 6.

6.   FÆLLESSKABETS INTERESSE

6.1.   Generelle bemærkninger

(77)

Kommissionen undersøgte, om der var tvingende årsager til at konkludere, at det i dette tilfælde ikke er i Fællesskabets interesse at indføre foranstaltninger til trods for den foreløbige konklusion om, at er tale om skadevoldende dumping. I henhold til grundforordningens artikel 21, stk. 1, vurderede Kommissionen derfor med udgangspunkt i de foreliggende oplysninger virkningerne af eventuelle foranstaltninger for alle parter, der var berørt af proceduren, samt følgerne af ikke at træffe foranstaltninger.

6.2.   EF-erhvervsgrenens interesser

(78)

Skadesanalysen har tydeligt vist, at EF-erhvervsgrenen har lidt under dumpingimporten. Den kraftige stigning i dumpingimporten i de senere år forårsagede et drastisk pristryk. Af hensyn til produktionsomkostningerne er EF-erhvervsgrenen nødt til at forsøge at bevare sin markedsposition og sin salgsmængde på det frie marked og er således tvunget til at sælge til priser, som knap dækker de faste omkostninger.

(79)

På denne baggrund vil EF-erhvervsgrenens situation ikke være holdbar i det lange løb uden modforanstaltninger. Selv om det er begrænset, hvor mange arbejdstagere der er direkte beskæftiget i dihydromyrcenolproduktionen, ville et bestemt geografisk område i Spanien, hvor størstedelen af Fællesskabets produktion af dihydromyrcenol er koncentreret, blive særlig hårdt ramt. Hvis der træffes foranstaltninger, og importpriserne genetableres på ikke-dumpingniveau, vil EF-erhvervsgrenen kunne konkurrere på rimelige handelsvilkår på grundlag af sine egne komparative fordele. Det forventes, at EF-erhvervsgrenens salg vil stige, og at den dermed vil kunne udnytte stordriftsfordele. Foranstaltningerne vil fjerne de prisunderbud, der sås i undersøgelsesperioden, og det forventes derfor også, at EF-erhvervsgrenen, når pristrykket fra dumpingimporten bliver lettet, vil benytte sig af lejligheden til at sætte sine egne salgspriser noget op. Disse forventede positive virkninger af foranstaltningerne vil sætte EF-erhvervsgrenen i stand til at forbedre sin kritiske finansielle situation.

(80)

Det er således tydeligvis i EF-erhvervsgrenens interesse at indføre foranstaltninger. Hvis ikke der indføres foranstaltninger, kan det betyde, at produktionen af dihydromyrcenol må standses midlertidigt eller helt ophøre i Fællesskabet.

6.3.   Brugernes og forbrugernes interesser

(81)

Ingen forbrugersammenslutninger gav sig til kende eller afgav oplysninger i henhold til grundforordningens artikel 21, stk. 2. Derfor, og fordi dihydromyrcenol kun anvendes som råmateriale eller som bestanddel i fremstillingen af andre mellem- eller slutprodukter (jf. betragtning 11 og 28), er analysen blevet begrænset til en undersøgelse af foranstaltningernes virkning på brugerne. Dihydromyrcenol anvendes typisk i rengøringsmidler, sæbedufte og i visse parfumer. De berørte sektorer fremstiller således rengøringsartikler til industriel brug og husholdningsbrug samt skønhedspleje- og kropsplejeprodukter. Der blev sendt spørgeskemaer ud til 13 kendte brugere af dihydromyrcenol i Fællesskabet og til fire duft- og aromaorganisationer. Kommissionen anmodede bl.a. om deres bemærkninger til, hvorvidt en indførelse af antidumpingforanstaltninger ville være i Fællesskabets interesse, og hvordan disse foranstaltninger ville påvirke dem.

(82)

Én spørgeskemabesvarelse kom fra en fabrikant af en bred vifte af forskellige rengørings- og kropsplejemidler. Denne fabrikant påpegede, at den vare, undersøgelsen vedrører, kun udgør en ganske lille brøkdel i alle dets anvendelser i mellem- eller slutprodukter. Desuden anvendte denne fabrikant ikke dihydromyrcenol med oprindelse i Indien og var derfor var ikke i stand til at fremlægge fuldstændige oplysninger. Denne bruger havde ikke desto mindre en formodning om, at indførelse af foranstaltninger kunne føre til forsyningsknaphed og prisstigninger, hvilket på langt sigt kunne give sig udslag i prisbetingede ændringer i sammensætningen af parfumer. En anden bruger kontaktede Kommissionen og meddelte, at den pågældende virksomhed ikke anvendte dihydromyrcenol med oprindelse i Indien. Denne virksomhed havde ingen bemærkninger til virkningen af eventuelle foranstaltninger. Ingen af organisationerne reagerede.

(83)

Med hensyn til de modtagne bemærkninger fastslog undersøgelsen, at der ikke er nogen rimelig grund til at forvente knaphed i forsyningerne af dihydromyrcenol, eftersom EF-erhvervsgrenen kun udnyttede 73 % af sin produktionskapacitet i undersøgelsesperioden (jf. betragtning 45). Dihydromyrcenol produceres i mange andre tredjelande end Indien. I betragtning af de konstaterede moderate dumpingmargener forventes der ingen større prisstigninger. I lyset af ovenstående og i betragtning af dihydromyrcenols begrænsede virkning på omkostningerne for varer i senere omsætningsled konkluderes det foreløbigt, at det er usandsynligt, at indførelsen af antidumpingforanstaltninger vil påvirke situationen for brugerne i Fællesskabet i større omfang.

6.4.   Ikke-forretningsmæssigt forbundne EF-importørers og -forhandleres interesser

(84)

Der blev rettet henvendelse til 27 kendte importører/forhandlere af den pågældende vare i Fællesskabet. Tre af disse meddelte Kommissionen, at de ikke importerer dihydromyrcenol fra Indien. I sidste ende besvarede kun to importører, som ikke er forretningsmæssigt forbundet med de eksporterende producenter, spørgeskemaet. En af dem svarede, et de var holdt op med at importere fra Indien i løbet af undersøgelsesperioden, fordi leverandøren havde besluttet udelukkende at sælge via bestemte andre distributører. Denne importør fremsatte ingen bemærkninger til de sandsynlige virkninger af foranstaltningerne, formodentlig fordi den pågældende ikke længere er berørt. For den anden medvirkende importørs vedkommende udgjorde salget af den pågældende vare i Fællesskabet mindre end 20 % af virksomhedens samlede omsætning, og dens andel af den samlede import af den pågældende vare fra Indien var temmelig lille. Denne virksomhed fremsatte ingen specifikke bemærkninger om den sandsynlige virkning af eventuelle foranstaltninger på dens egne aktiviteter. Den bemærkede blot, at eventuelle foranstaltninger ville tilskynde de indiske producenter til at tilpasse sig og blive mere effektive, mens EF-producenterne takket være deres beskyttelse ville kunne fortsætte deres ineffektive produktion uden at være nødt til at omstrukturere. I tilknytning til disse bemærkninger skal det noteres, at antidumpingforanstaltningerne, som påvist i betragtning 79 og stik imod de anførte argumenter, ville sætte EF-erhvervsgrenen i stand til at øge salget og forbedre sin kritiske finansielle situation og derved opnå den nødvendige manøvremargen til at forbedre produktionseffektiviteten. Dette argument bør derfor afvises.

(85)

I lyset af ovenstående og især i betragtning af den beskedne respons fra ikke-forretningsmæssigt forbundne importører/forhandlere i Fællesskabet konkluderes det foreløbigt, at eventuelle antidumpingforanstaltninger ikke ville have en afgørende negativ virkning på disse importørers/forhandleres situation.

6.5.   Konklusion vedrørende Fællesskabets interesse

(86)

Ovenstående analyse viser, at det er i EF-erhvervsgrenens interesse, at der træffes foranstaltninger, eftersom sådanne foranstaltninger må forventes at begrænse de store mængder import til dumpingpriser og fjerne det prisunderbud, der følger af denne import, og som viste sig at have betragtelige negative virkninger på EF-erhvervsgrenens situation. Foranstaltningerne forventes også at være til fordel for de øvrige EF-producenter.

(87)

Analysen viste endvidere, at brugerne ikke forventes at blive påvirket i større omfang af eventuelle antidumpingforanstaltninger.

(88)

På grund af den lave grad af respons fra ikke-forretningsmæssigt forbundne importører/forhandlere af den pågældende vare i Fællesskabet var det ikke muligt at foretage en indgående analyse af deres interesser. Der kan dog drages den konklusion, at når disse aktører valgte ikke at medvirke i undersøgelsen, skyldtes det, at deres aktiviteter ikke i større omfang ville blive berørt af eventuelle foranstaltninger mod import af dihydromyrcenol fra Indien.

(89)

Det må derfor konkluderes, at foranstaltninger, som går ud på at fjerne skadevoldende dumping, ville sætte EF-erhvervsgrenen i stand til at forbedre sin finansielle situation og videreføre sine aktiviteter, og at eventuelle negative virkninger, som foranstaltningerne måtte have for visse andre økonomiske aktører i Fællesskabet, ikke er urimelige sammenlignet med de positive virkninger for EF-erhvervsgrenen.

(90)

På grundlag af ovenstående konkluderes det derfor foreløbigt, at der for så vidt angår Fællesskabets interesser ikke i dette tilfælde er tvingende årsager til at undlade at træffe antidumpingforanstaltninger.

7.   MIDLERTIDIGE ANTIDUMPINGFORANSTALTNINGER

(91)

I betragtning af de foreløbige konklusioner vedrørende dumping, deraf følgende skade og Fællesskabets interesser bør der træffes midlertidige foranstaltninger mod import af den pågældende vare fra Indien for at hindre, at dumpingimporten forvolder EF-erhvervsgrenen yderligere skade.

7.1.   Skadestærskel

(92)

De midlertidige antidumpingforanstaltninger bør være af tilstrækkeligt omfang til at afhjælpe den skade, som dumpingimporten har forvoldt EF-erhvervsgrenen, men uden at overstige de konstaterede dumpingmargener. Ved beregningen af størrelsen af den told, som er nødvendig for at afhjælpe virkningerne af den skadevoldende dumping, fandtes det, at enhver foranstaltning burde gøre det muligt for EF-erhvervsgrenen at dække dens omkostninger og opnå en fortjeneste før skat, som med rimelighed kunne forventes under normale konkurrencevilkår, dvs. en situation uden dumpingimport.

(93)

Ud fra de foreliggende oplysninger blev det foreløbigt konstateret, at en fortjenstmargen på 5 % af omsætningen måtte anses for at være, hvad EF-erhvervsgrenen kunne forvente at opnå i en situation uden skadelig dumpingimport. I 2003, dvs. før dumpingimportbølgen fra Indien, var EF-erhvervsgrenens fortjeneste på salget af den samme vare på det frie marked 12,3 % (jf. betragtning 48). Det blev dog anset for rimeligt at justere denne fortjenstmargen for at tage højde for det forhold, at Fællesskabets marked og verdensmarkedet for dihydromyrcenol er blevet større og ny produktionskapacitet er kommet til med det til følge, at det samlede prisniveau — dumpingimport eller ej — er faldet lidt, mens produktionsomkostningerne pr. enhed er nogenlunde uændrede. En fortjeneste på cirka 12 % i en situation uden dumpingimport syntes ikke at være tilstrækkelig begrundet. I stedet blev en fortjenstmargen på 5 % af omsætningen anset for at være mere rimelig i den aktuelle situation.

(94)

Den nødvendige prisforhøjelse blev dernæst fastsat på grundlag af en sammenligning af det vejede gennemsnit af importprisen, som fastsat i forbindelse med beregningen af prisunderbuddene, og den gennemsnitlige ikke-skadevoldende pris på varer, som EF-erhvervsgrenen solgte på Fællesskabets marked. Forskelle som følge af denne sammenligning blev dernæst udtrykt som en procentdel af den gennemsnitlige cif-importværdi. Disse forskelle oversteg for begge medvirkende eksporterende producenters vedkommende de konstaterede dumpingmargener.

7.2.   Midlertidige foranstaltninger

(95)

I lyset af ovenstående og i overensstemmelse med grundforordningens artikel 7, stk. 2, bør der indføres en midlertidig antidumpingtold for de medvirkende eksporterende producenter på et niveau svarende til de konstaterede dumpingmargener.

(96)

De medvirkende eksporterende producenter repræsenterede som nævnt en meget høj procentdel af den samlede importmængde. Det blev derfor anset for passende, at toldsatsen for de resterende virksomheder, som ikke havde medvirket i undersøgelsen, skulle være den samme som den højeste af de toldsatser, der pålægges de to medvirkende virksomheder (jf. betragtning 22). Derfor fastsættes tolden for de resterende virksomheder til 7,5 %.

(97)

I betragtning af ovenstående bør den midlertidige antidumpingtold være som følger:

Producent

Foreslået antidumpingtold

Neeru Enterprises, Rampur

3,3 %

Alle andre virksomheder (inklusive Privi Organics Limited, Mumbai)

7,5 %

(98)

Antidumpingtoldsatsen for individuelle virksomheder i denne forordning er blevet fastsat på grundlag af resultaterne af denne undersøgelse. De afspejler derfor den situation, der under undersøgelsen blev konstateret for den pågældende virksomhed. Denne toldsats finder (i modsætning til den landsdækkende told for »alle andre selskaber«) udelukkende anvendelse på import af varer med oprindelse i Indien og fremstillet af denne virksomhed og således af den nævnte specifikke retlige enhed. Importerede varer, som er fremstillet af andre virksomheder, som ikke udtrykkeligt er nævnt i den dispositive del af denne forordning med navn og adresse, herunder enheder, der er forretningsmæssigt forbundet med den specifikt nævnte, kan ikke drage fordel af denne sats, men er omfattet af toldsatsen for »alle andre selskaber«.

(99)

Alle anmodninger om anvendelse af denne individuelle toldsats (f.eks. efter ændring af den pågældende virksomheds navn eller efter oprettelse af nye produktions- eller salgsenheder) fremsendes straks til Kommissionen sammen med alle relevante oplysninger, især om eventuelle ændringer af virksomhedens aktiviteter i forbindelse med fremstilling samt hjemmemarkeds- og eksportsalg, der knytter sig til navneændringen eller ændringen vedrørende produktions- og salgsenheder. Efter høring af det rådgivende udvalg ændrer Kommissionen om nødvendigt forordningen i overensstemmelse hermed og ajourfører listen over virksomheder, som er omfattet af individuelle toldsatser.

(100)

For at sikre en korrekt håndhævelse af antidumpingtolden bør resttoldsatsen ikke blot anvendes på de ikke-medvirkende eksporterende producenter, men også på de producenter, der ikke eksporterede til Fællesskabet i undersøgelsesperioden. Hvis de sidstnævnte virksomheder opfylder kravene i grundforordningens artikel 11, stk. 4, andet afsnit, opfordres de imidlertid til at fremsætte anmodning om en fornyet undersøgelse i henhold til nævnte artikel, så deres situation kan blive undersøgt individuelt.

8.   AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

(101)

I overensstemmelse med god administrativ praksis bør der fastsættes en periode, inden for hvilken de interesserede parter, der gav sig til kende inden for den frist, der er fastsat i indledningsmeddelelsen, kan fremføre deres synspunkter skriftligt og anmode om at blive hørt. Det bemærkes, at denne forordnings indførelse af told er baseret på foreløbige undersøgelsesresultater, der eventuelt skal tages op til fornyet overvejelse med henblik på indførelse af en endelig told —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Der indføres en midlertidig antidumpingtold for import af dihydromyrcenol af renhed 93 vægtprocent og derover med oprindelse i Indien og henhørende under KN-kode ex 2905 22 90 (Taric-kode 2905229010).

2.   Den midlertidige antidumpingtold fastsættes til følgende procentsats af nettoprisen, frit Fællesskabets grænse, ufortoldet, for den vare, der er beskrevet i stk. 1 og fremstillet af følgende virksomheder:

Producent

Antidumpingtold (%)

Taric-tillægskode

Neeru Enterprises, Rampur, Indien

3,3 %

A827

Alle andre virksomheder

7,5 %

A999

3.   Overgang til fri omsætning i Fællesskabet af den vare, der er omhandlet i stk. 1, er betinget af, at der stilles en sikkerhed svarende til den midlertidige told.

4.   Gældende bestemmelser vedrørende told finder anvendelse, medmindre andet fastsættes.

Artikel 2

Interesserede parter kan anmode om fremlæggelse af de vigtigste kendsgerninger og betragtninger, der ligger til grund for vedtagelsen af denne forordning, fremføre deres synspunkter skriftligt og anmode om at blive hørt mundtligt af Kommissionen inden for en måned fra datoen for denne forordnings ikrafttræden, jf. dog artikel 20 i forordning (EF) nr. 384/96.

De berørte parter kan i henhold til artikel 21, stk. 4, i forordning (EF) nr. 384/96 fremsætte bemærkninger til anvendelsen af denne forordning inden for en frist på en måned fra datoen for dens ikrafttræden.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 1 i denne forordning finder anvendelse i seks måneder.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. juli 2007.

På Kommissionens vegne

Peter MANDELSON

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 56 af 6.3.1996, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2117/2005 (EUT L 340 af 23.12.2005, s. 17).

(2)  EUT C 275 af 11.11.2006, s. 25.


28.7.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 196/20


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 897/2007

af 27. juli 2007

om ændring af forordning (EF) nr. 1623/2000 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 om den fælles markedsordning for vin for så vidt angår markedsmekanismer

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for vin (1), særlig artikel 33 og 36, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Artikel 13, stk. 1, andet afsnit, i Kommissionens forordning (EF) nr. 1623/2000 (2) fastsætter inden for rammerne af støtteordningen for most, der anvendes som tilsætning i vin, en undtagelsesbestemmelse for most hidrørende fra andre vindyrkningszoner end zone CIII a) og CIII b), der kun gælder indtil udgangen af produktionsåret 2006/07. Indtil der sker en mere grundlæggende ændring af denne støtteordning ved den planlagte reform af den fælles markedsordning for vin, der er fastsat til produktionsåret 2008/09, bør denne undtagelsesbestemmelse forlænges indtil udgangen af produktionsåret 2007/08.

(2)

Artikel 52, stk. 1, fjerde afsnit, i forordning (EF) nr. 1623/2000 fastsætter for produktionsårene 2001/02 til 2006/07 en undtagelse fra destillationsordningen for vin, der er fremstillet af druer, som i klassificeringen både er opført som druesorter til persning og som druesorter til fremstilling af brændevin med oprindelsesbetegnelse. Undtagelsen vedrører størrelsen af »den normalt fremstillede mængde«. Indtil der sker en mere grundlæggende ændring af denne ordning ved den planlagte reform af den fælles markedsordning for vin, der er fastsat til produktionsåret 2008/09, bør denne undtagelsesbestemmelse forlænges indtil udgangen af produktionsåret 2007/08.

(3)

I artikel 63a, stk. 2, første afsnit, i forordning (EF) nr. 1623/2000 er der fastsat en procentdel af produktionen, for hvilken producenterne kan deltage i destillationen til konsumalkohol. Det er nødvendigt at fastsætte procentdelen for produktionsåret 2007/08.

(4)

Forordning (EF) nr. 1623/2000 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Da det næste produktionsår begynder den 1. august 2007, bør nærværende forordning anvendes fra denne dato.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Vin —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 1623/2000 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 13, stk. 1, andet afsnit, ændres udtrykket »2003/04 til 2006/07« til »2003/04 til 2007/08«.

2)

I artikel 52, stk. 1, fjerde afsnit, ændres udtrykket »2001/02 til 2006/07« til »2001/02 til 2007/08«.

3)

Artikel 63a, stk. 2, første afsnit, sidste punktum, affattes således:

»For produktionsårene 2004/05, 2005/06, 2006/07 og 2007/08 er procentdelen fastsat til 25 %.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. august 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. juli 2007.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 179 af 14.7.1999 s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1791/2006 (EUT L 363 af 20.12.2006, s. 1).

(2)  EFT L 194 af 31.7.2000, s. 45. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2016/2006 (EUT L 384 af 29.12.2006, s. 38).


28.7.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 196/22


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 898/2007

af 27. juli 2007

om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 41/2007 for så vidt angår fangstbegrænsninger for brislingebestanden i EF-farvande i ICES-afsnit IIa og ICES-underområde IV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 41/2007 af 21. december 2006 om fastsættelse for 2007 af fiskerimuligheder og dertil knyttede betingelser for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EF-farvande og for EF-fartøjer i andre farvande, som er omfattet af fangstbegrænsninger (1), særlig artikel 5, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der er i bilag IA til forordning (EF) nr. 41/2007 fastsat midlertidige fangstbegrænsninger for brisling i EF-farvande i ICES-afsnit IIa og ICES-underområde IV.

(2)

Ifølge artikel 5, stk. 5, i ovennævnte forordning kan Kommissionen revidere fangstbegrænsningerne på grundlag af videnskabelige oplysninger indsamlet i første halvdel af 2007.

(3)

På grundlag af videnskabelige oplysninger indsamlet i første halvdel af 2007 bør fangstbegrænsningerne for brisling i de pågældende områder justeres.

(4)

Bilag IA til forordning (EF) nr. 41/2007 bør derfor ændres tilsvarende.

(5)

Da brisling er en kortlivet art, bør fangstbegrænsningerne gennemføres hurtigst muligt for at undgå forsinkelser, der kan medføre overfiskning af bestanden.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Fiskeri og Akvakultur —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag IA til forordning (EF) nr. 41/2007 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. juli 2007.

På Kommissionens vegne

Joe BORG

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 15 af 20.1.2007, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 754/2007 (EUT L 172 af 30.6.2007, s. 26).


BILAG

I bilag IA til forordning (EF) nr. 41/2007 foretages følgende ændringer:

Oplysningerne om brislingebestanden i EF-farvande i ICES-afsnit IIa og ICES-underområde IV affattes således:

»Art

:

Brisling

Sprattus sprattus

Område

:

EF-farvande i IIa og IV

SPR/2AC4-C

Belgien

1 917

Præventiv TAC.

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes.

Danmark

151 705

Tyskland

1 917

Frankrig

1 917

Nederlandene

1 917

Sverige

1 330 (1)

Det Forenede Kongerige

6 325

EF

167 028

Norge

18 812 (2)

Færøerne

9 160 (3)  (4)  (5)

TAC

195 000


(1)  Inkl. tobis.

(2)  Må kun fiskes i EF-farvande i ICES-underområde IV.

(3)  Denne kvote kan tages i ICES-underområde IV og i ICES-afsnit VIa, nord for 56° 30′ N. Bifangster af blåhvilling skal trækkes fra blåhvillingekvoten for ICES-afsnit VIa og VIb og ICES-underområde VII.

(4)  1 832 tons kan fanges som sild taget i fiskerier, hvor der anvendes redskaber med en maskestørrelse på under 32 mm. Hvis kvoten på 1 832 tons sild er opbrugt, er al fiskeri med redskaber med en maskestørrelse under på 32 mm forbudt.

(5)  Fangster i forbindelse med overvågningsfiskeri svarende til 2 % af indsatsen og op til højst 2 500 tons kan tages som tobis.«


28.7.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 196/24


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 899/2007

af 27. juli 2007

om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2037/2000 for så vidt angår tilpasning af KN-koder for visse stoffer og blandinger indeholdende stoffer, som nedbryder ozonlaget, for at tage hensyn til ændringer i den kombinerede nomenklatur, der er fastsat i Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2037/2000 af 29. juni 2000 om stoffer, der nedbryder ozonlaget (1), særlig artikel 6, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I den kombinerede nomenklatur, der er fastlagt ved Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (2), ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1549/2006 (3), er der indført ændringer af koderne i den kombinerede nomenklatur (KN-koder) for visse produkter. I bilag IV til forordning (EF) nr. 2037/2000 om stoffer, der nedbryder ozonlaget, er der henvist til nogle af disse KN-koder. Dette bilag bør derfor tilpasses. På grund af de mange ændringer bør bilaget af klarhedshensyn udskiftes i sin helhed.

(2)

Forordning (EF) nr. 2037/2000 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(3)

Da forordning (EF) nr. 1549/2006 trådte i kraft den 1. januar 2007, bør denne forordning anvendes fra samme dato.

(4)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 18, stk. 1, i forordning (EF) nr. 2037/2000 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag IV til forordning (EF) nr. 2037/2000 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. juli 2007.

På Kommissionens vegne

Stavros DIMAS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 244 af 29.9.2000, s. 1. Senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1791/2006 (EUT L 363 af 20.12.2006, s. 1).

(2)  EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 733/2007 (EUT L 169 af 29.6.2007, s. 1).

(3)  EUT L 301 af 31.10.2006, s. 1.


BILAG

»BILAG IV

Grupper, KN-koder (1) og varebeskrivelse for de i bilag I og III nævnte stoffer

Gruppe

KN-kode

Varebeskrivelse

Gruppe I

2903 41 00

Trichlorfluormethan

2903 42 00

Dichlordifluormethan

2903 43 00

Trichlortrifluorethaner

2903 44 10

Dichlortetrafluorethaner

2903 44 90

Chlorpentafluorethan

Gruppe II

2903 45 10

Chlortrifluormethan

2903 45 15

Pentachlorfluorethan

2903 45 20

Tetrachlordifluorethaner

2903 45 25

Heptachlorfluorpropaner

2903 45 30

Hexachlordifluorpropaner

2903 45 35

Pentachlortrifluorpropaner

2903 45 40

Tetrachlortetrafluorpropaner

2903 45 45

Trichlorpentafluorpropaner

2903 45 50

Dichlorhexafluorpropaner

2903 45 55

Chlorheptafluorpropaner

Gruppe III

2903 46 10

Bromchlordifluormethan

2903 46 20

Bromtrifluormethan

2903 46 90

Dibromtetrafluorethaner

Gruppe IV

2903 14 00

Tetrachlormethan (carbontetrachlorid)

Gruppe V

2903 19 10

1,1,1-Trichlorethan (methylchloroform)

Gruppe VI

2903 39 11

Brommethan (methylbromid)

Gruppe VII

2903 49 30

Hydrobromfluormethaner, -ethaner og -propaner

Gruppe VIII

2903 49 10

Hydrochlorfluormethaner, -ethaner og -propaner

Gruppe IX

ex 2903 49 80

Bromchlormethan

Blandinger

3824 71 00

Blandinger, der indeholder chlorfluorcarboner (CFC’er), også med indhold af hydrochlorfluorcarboner (HCFC’er), perfluorcarboner (PFC’er) eller hydrofluorcarboner (HFC’er)

3824 72 00

Blandinger, der indeholder bromchlordifluormethan, bromtrifluormethan eller dibrom-tetrafluorethaner

3824 73 00

Blandinger, der indeholder hydrobromfluorcarboner (HBFC’er)

3824 74 00

Blandinger, der indeholder hydrochlorfluorcarboner (HCFC’er), også med indhold af perfluorcarboner (PFC’er) eller hydrofluorcarboner (HFC’er), men ikke chlorfluorcarboner (CFC'er)

3824 75 00

Blandinger, der indeholder tetrachlormethan (carbontetrachlorid)

3824 76 00

Blandinger, der indeholder 1,1,1-trichlorethan (methylchloroform)

3824 77 00

Blandinger, der indeholder brommethan (methylbromid) eller bromchlormethan


(1)  »Ex« foran en kode betyder, at andre stoffer end dem, der er medtaget i kolonnen »Varebeskrivelse«, kan henhøre under den pågældende kode.«


28.7.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 196/26


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 900/2007

af 27. juli 2007

om en løbende licitation indtil udgangen af produktionsåret 2007/08 med henblik på fastsættelse af en eksportrestitution for hvidt sukker

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 af 20. februar 2006 om den fælles markedsordning for sukker (1), særlig artikel 23, stk. 4, og artikel 40, stk. 1, litra g), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

På baggrund af situationen på markedet for sukker i EF og på verdensmarkedet bør der åbnes en løbende licitation over eksport af hvidt sukker indtil udgangen af produktionsåret 2007/08. Under hensyntagen til de mulige svingninger i verdensmarkedspriserne skal licitationen give mulighed for at fastsætte eksportrestitutioner.

(2)

De almindelige regler for gennemførelse af en licitation med henblik på fastsættelse af eksportrestitutioner for sukker, der er fastsat i artikel 32 i forordning (EF) nr. 318/2006, bør anvendes.

(3)

For at undgå ethvert misbrug i forbindelse med genimport eller genindførelse til EF af produkter fra sukkersektoren, for hvilke der er ydet eksportrestitutioner, bør der ikke fastsættes eksportrestitution ved eksport til lande på det vestlige Balkan.

(4)

I overensstemmelse med artikel 32 og 33 i forordning (EF) nr. 318/2006 kan der fastsættes eksportrestitutioner, der dækker forskellen mellem priserne på eksportvarer fra EF og eksportvarer fra tredjelande. Eksporten fra EF til visse nære destinationer og visse tredjelande, der yder præferenceimportbehandling for varer fra EF, nyder for tiden godt af en særligt fordelagtig konkurrenceposition. Restitutioner for eksport af varer til disse destinationer bør derfor afskaffes.

(5)

På grund af foranstaltningens særegenhed synes det nødvendigt at fastsætte passende bestemmelser om de eksportlicenser, der udstedes i henhold til den løbende licitation, navnlig for så vidt angår fristen for udstedelse af licenser, licensernes gyldighedsperiode, sikkerhedsbeløbet og den mængde, for hvilken licensens forpligtelse til at eksportere er opfyldt. Bestemmelserne i Kommissionens forordning (EF) nr. 1291/2000 af 9. juni 2000 om fælles gennemførelsesbestemmelser for import- og eksportlicenser samt forudfastsættelsesattester for landbrugsvarer (2) og bestemmelserne i Kommissionens forordning (EØF) nr. 120/89 af 19. januar 1989 om fælles gennemførelsesbestemmelser for eksportafgifter for landbrugsprodukter (3) skal dog fortsat gælde.

(6)

Bestemmelserne i denne forordning afløser, for så vidt angår dellicitationerne fra august 2007, bestemmelserne i Kommissionens forordning (EF) nr. 958/2006 af 28. juni 2006 om en løbende licitation for produktionsåret 2006/07 med henblik på fastsættelse af en eksportrestitution for hvidt sukker (4). For at kunne anvende klare og entydige bestemmelser bør nævnte forordning derfor ophæves med virkning fra den 1. august 2007.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Sukker —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Der åbnes en løbende licitation med henblik på fastsættelse af en eksportrestitution for hvidt sukker henhørende under KN-kode 1701 99 10 for alle destinationer med undtagelse af Andorra, Gibraltar, Ceuta, Melilla, Vatikanet, Liechtenstein, kommunerne Livigno og Campione d'Italia, Helgoland, Grønland, Færøerne, de områder af Cypern, som Republikken Cyperns regering ikke udøver effektiv kontrol over, Albanien, Kroatien, Bosnien-Hercegovina, Serbien (5), Montenegro og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien. Inden for den løbende licitations gyldighedsperiode holdes der dellicitationer.

2.   Den løbende licitation gælder til den 25. september 2008.

Artikel 2

1.   Licitationsbekendtgørelsen offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende. Medlemsstaterne udarbejder på dette grundlag en licitationsbekendtgørelse, som de kan offentliggøre eller lade offentligøre andre steder.

2.   Licitationsbekendtgørelsen angiver bl.a. licitationsbetingelserne.

3.   Licitationsbekendtgørelsen kan ændres i den periode, hvor den løbende licitation gælder. Den ændres, hvis der i denne periode indtræder en ændring i licitationsbetingelserne.

Artikel 3

1.   Fristen for indgivelse af bud til den første dellicitation:

a)

begynder den 1. august 2007

b)

udløber den 9. august 2007 kl. 10.00 Bruxelles-tid.

2.   Fristen for indgivelse af bud til hver af de efterfølgende dellicitationer:

a)

begynder den første arbejdsdag efter udløbet af fristen for den foregående dellicitation

b)

udløber kl. 10.00 Bruxelles-tid på følgende datoer:

den 30. august 2007

den 13. og 27. september 2007

den 11. og 25. oktober 2007

den 8. og 22. november 2007

den 6. og 20. december 2007

den 10. og 31. januar 2008

den 14. og 28. februar 2008

den 13. og 27. marts 2008

den 10. og 24. april 2008

den 8. og 29. maj 2008

den 12. og 26. juni 2008

den 10. og 24. juli 2008

den 7. og 28. august 2008

den 11. og 25. september 2008.

Artikel 4

1.   Bud i forbindelse med denne licitation indsendes til en medlemsstats kompetente myndighed pr. telefax eller elektronisk post, hvis myndigheden accepterer dette.

Medlemsstatens kompetente myndighed kan forlange, at elektroniske bud ledsages af en forudgående elektronisk underskrift som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/93/EF (6).

2.   Et bud er kun gyldigt, hvis følgende betingelser er opfyldt:

a)

I buddet angives:

i)

den procedure, som licitationen (nr. 1/2007) og dellicitationen henviser til

ii)

den bydendes navn, adresse og momsnummer

iii)

den mængde hvidt sukker, som skal eksporteres

iv)

størrelsen af eksportrestitutionen pr. 100 kg hvidt sukker, udtrykt i euro med tre decimaler

v)

den sikkerhed, der i henhold til artikel 5, stk. 1, skal stilles for den i punkt iii) omhandlede mængde, og som er udtrykt i den medlemsstats valuta, hvor buddet indgives.

b)

Inden udløbet af fristen for indgivelse af bud fremlægges der bevis for, at den bydende har stillet den i buddet anførte sikkerhed.

c)

Den mængde, der skal eksporteres, omfatter mindst 250 tons hvidt sukker.

d)

Buddet indeholder den bydendes erklæring om, at han, hvis hans bud antages, forpligter sig til inden for den i artikel 11, stk. 2, andet afsnit, anførte frist at ansøge om eksportlicens eller eksportlicenser for de mængder hvidt sukker, der skal eksporteres.

e)

Buddet indeholder den bydendes erklæring om, at det produkt, der skal eksporteres, er hvidt sukker af sund og sædvanlig handelskvalitet, henhørende under KN-kode 1701 99 10.

f)

Buddet indeholder den bydendes erklæring om, at han, hvis hans bud antages, forpligter sig til:

i)

foruden sikkerhedsstillelsen at betale det i artikel 12, stk. 3, omhandlede beløb, hvis forpligtelsen til at eksportere i medfør af den i artikel 11, stk. 2, omhandlede eksportlicens ikke er opfyldt

ii)

inden 30 dage efter udløbet af den pågældende eksportlicens at give det organ, som har udstedt eksportlicensen, oplysning om den eller de mængder, for hvilke eksportlicensen ikke er benyttet.

3.   Bud, der ikke er indgivet i overensstemmelse med stk. 1 og 2, eller som indeholder andre betingelser end dem, der er fastsat for denne licitation, tages ikke i betragtning.

4.   Et bud kan ikke trækkes tilbage.

5.   I et bud kan anføres, at det kun anses for indgivet, hvis én af følgende eller begge betingelser er opfyldt:

a)

Der skal træffes en beslutning om en maksimal eksportrestitution på dagen for udløbet af fristen for indgivelse af de pågældende bud.

b)

Tilslaget skal angå hele eller en bestemt del af den tilbudte mængde.

Artikel 5

1.   Den bydende stiller en sikkerhed på 11 EUR/100 kg hvidt sukker til eksport i henhold til denne licitation.

Bortset fra det i artikel 12, stk. 3, omhandlede tilfælde udgør denne sikkerhedsstillelse for tilslagsmodtageren den sikkerhed, som stilles i forbindelse med den i artikel 11, stk. 2, omhandlede ansøgning om eksportlicens.

2.   Sikkerhed jf. stk. 1 stilles efter den bydendes valg i kontanter eller i form af en garanti fra institut, som opfylder de kriterier, der er fastlagt af den medlemsstat, hvor buddet indgives.

3.   Sikkerheden jf. stk. 1 frigives:

a)

for så vidt angår de bydende, for den mængde, for hvilken buddet er blevet forkastet

b)

for så vidt angår tilslagsmodtagerne, som ikke har ansøgt om eksportlicens inden for den i artikel 11, stk. 2, andet afsnit, omhandlede frist, kun med 10 EUR/100 kg hvidt sukker

c)

for så vidt angår tilslagsmodtagerne, for den mængde, for hvilken de, jf. artikel 31, litra b), og artikel 32, stk. 1, litra b), i), i forordning (EF) nr. 1291/2000, har opfyldt forpligtelsen til at udføre i medfør af den licens, der er omhandlet i artikel 11, stk. 2, på betingelserne i artikel 35 i forordning (EF) nr. 1291/2000.

I det tilfælde, der er omhandlet i første afsnit, litra b), nedsættes den del af sikkerheden, der kan frigives, i givet fald med forskellen mellem den højeste eksportrestitution, der er fastsat for den pågældende dellicitation, og den højeste eksportrestitution, der er fastsat for den følgende dellicitation, hvis det sidstnævnte beløb er højere end det førstnævnte.

Bortset fra tilfælde af force majeure fortabes sikkerheden eller den del af sikkerheden, der ikke frigives, for den mængde sukker, for hvilken de dertil svarende forpligtelser ikke er opfyldt.

4.   I tilfælde af force majeure fastsætter den pågældende medlemsstats kompetente myndighed de foranstaltninger til frigivelse af sikkerheden, som det finder nødvendige i betragtning af de omstændigheder, der påberåbes af den interesserede part.

Artikel 6

1.   Gennemgangen af buddene foretages af den pågældende kompetente myndighed på et lukket møde. De personer, der har adgang til gennemgangen, har tavshedspligt.

Formula

Hvis der ikke indgives bud, underretter medlemsstaterne Kommissionen herom inden for den samme frist.

Artikel 7

1.   Efter gennemgang af de indgivne bud kan der fastsættes en maksimumsmængde pr. dellicitation.

2.   Det kan besluttes, at en bestemt dellicitation skal være uden virkning.

Artikel 8

1.   Beslutter Kommissionen, at dellicitationen skal have virkning, fastsætter den efter proceduren i artikel 39, stk. 2, i forordning (EF) nr. 318/2006 den højeste eksportrestitution. Beløbet fastsættes under hensyn til situationen og den forventede udvikling på markedet for sukker i Fællesskabet og på verdensmarkedet.

2.   Tilslaget gives til den eller de bydende, hvis bud svarer til eller ligger under den højeste eksportrestitution, jf. dog artikel 9.

Artikel 9

1.   Er der fastsat en maksimumsmængde for en dellicitation, gives tilslaget til den bydende, hvis bud angiver den laveste eksportrestitution. Hvis maksimumsmængden ikke opbruges med dette bud, gives der tilslag, indtil mængden er opbrugt på basis af restitutionens størrelse, idet den laveste restitution er udgangspunkt.

2.   Fører den i stk. 1 omhandlede bestemmelse om tilslag til, at maksimumsmængden overskrides ved antagelse af bud, gives der kun tilslag til den bydende for den mængde, der er nødvendig for at opbruge maksimumsmængden. Angiver buddene samme eksportrestitution, og fører antagelse af den samlede mængde, disse bud repræsenterer, til overskridelse af maksimumsmængden, tages buddene i betragtning:

a)

i forhold til den samlede mængde, der er anført i hvert af buddene, eller

b)

ved licitation op til en nærmere bestemt maksimumsmængde, eller

c)

ved lodtrækning.

Artikel 10

1.   Den pågældende medlemsstats kompetente myndighed meddeler straks alle de bydende resultatet af deres deltagelse i licitationen. Endvidere tilstiller myndigheden straks tilslagsmodtagerne en erklæring om antagelse af buddet.

2.   I erklæringen om tilslaget angives:

a)

licitationens referencenummer

b)

den mængde hvidt sukker, der skal udføres

c)

den eksportrestitution, der skal ydes, udtrykt i euro pr. 100 kg hvidt sukker for den i litra b) anførte mængde.

Artikel 11

1.   Tilslagsmodtageren har ret til på de i stk. 2 anførte betingelser at få udstedt en eksportlicens for den antagne mængde med angivelse af den eksportrestitution, der er anført i buddet.

2.   Tilslagsmodtageren har pligt til i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1291/2000 at indgive en ansøgning om eksportlicens for den mængde, der er tildelt ham, idet denne ansøgning uanset artikel 12 i forordning (EØF) nr. 120/89 ikke kan trækkes tilbage.

Ansøgningen indgives senest på en af følgende datoer:

a)

den sidste arbejdsdag forud for den dag, hvor den følgende uges dellicitation holdes

b)

den sidste arbejdsdag i den følgende uge, hvis der ikke i den pågældende uge er fastsat nogen dellicitation.

3.   Tilslagsmodtageren har pligt til at udføre den mængde, som er anført i buddet, og hvis denne forpligtelse ikke er opfyldt, i givet fald at betale det i artikel 12, stk. 3, omhandlede beløb.

4.   Den ret og de forpligtelser, der er omhandlet i stk. 1, 2 og 3, kan ikke overdrages.

Artikel 12

1.   Artikel 23, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1291/2000 anvendes, når licensernes gyldighedsperiode skal fastlægges.

2.   Eksportlicenser, som udstedes i henhold til en dellicitation, gælder fra deres udstedelsesdato indtil udgangen af den femte måned efter den, hvori dellicitationen har fundet sted.

3.   Bortset fra tilfælde af force majeure erlægger licensindehaveren et givet beløb til den kompetente myndighed for den mængde, for hvilken eksportforpligtelsen i medfør af den eksportlicens, der er omhandlet i artikel 11, stk. 2, ikke er opfyldt, hvis den i artikel 5, stk. 1, omhandlede sikkerhed er mindre end forskellen mellem den eksportrestitution, der er omhandlet i artikel 33, stk. 2, litra a), i forordning (EF) nr. 318/2006, og som er gældende på den sidste dag af licensens gyldighedsperiode, og den på licensen anførte restitution.

Det beløb, der skal erlægges, jf. første afsnit, er lig med forskellen mellem forskellen efter første afsnit og den i artikel 5, stk. 1, omhandlede sikkerhed.

Artikel 13

Forordning (EF) nr. 958/2006 ophæves med virkning fra den 1. august 2007.

Artikel 14

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. juli 2007.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 58 af 28.2.2006, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 247/2007 (EUT L 69 af 9.3.2007, s. 3).

(2)  EFT L 152 af 24.6.2000, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1913/2006 (EUT L 365 af 21.12.2006, s. 52).

(3)  EFT L 16 af 20.1.1989, s. 19. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1847/2006 (EUT L 355 af 15.12.2006, s. 21).

(4)  EUT L 175 af 29.6.2006, s. 49. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 203/2007 (EUT L 61 af 28.2.2007, s. 2).

(5)  Inkl. Kosovo, som defineret ved De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution nr. 1244 af 10. juni 1999.

(6)  EUT L 13 af 19.1.2000, s. 12.


28.7.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 196/31


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 901/2007

af 27. juli 2007

om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (1), særlig artikel 9, stk. 1, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at sikre en ensartet anvendelse af den kombinerede nomenklatur, der er knyttet som bilag til forordning (EØF) nr. 2658/87, bør der vedtages bestemmelser vedrørende tariferingen af de i bilaget omhandlede varer.

(2)

Forordning (EØF) nr. 2658/87 har fastsat almindelige tariferingsbestemmelser vedrørende den kombinerede nomenklatur. Disse bestemmelser finder også anvendelse ved fortolkningen af enhver anden nomenklatur, der helt eller delvist er baseret på den kombinerede nomenklatur, eller som tilføjer yderligere underopdelinger, og som er fastlagt på grundlag af specifikke fællesskabsforskrifter med henblik på anvendelsen af tarifmæssige eller andre foranstaltninger vedrørende samhandelen med varer.

(3)

Ved anvendelse af nævnte almindelige tariferingsbestemmelser skal de varer, der er anført i kolonne 1 i skemaet i bilaget, tariferes i de i kolonne 2 nævnte KN-koder i henhold til de begrundelser, der er anført i kolonne 3.

(4)

Det er hensigtsmæssigt, at bindende tariferingsoplysninger, der er meddelt af medlemsstaternes toldmyndigheder i forbindelse med tarifering af varer i den kombinerede nomenklatur, og som ikke er i overensstemmelse med fællesskabsretten fastsat i denne forordning, fortsat kan påberåbes af modtageren i henhold til bestemmelserne i artikel 12, stk. 6, i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks (2).

(5)

Toldkodeksudvalget har ikke afgivet udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De varer, der er anført i kolonne 1 i skemaet i bilaget, tariferes i den kombinerede nomenklatur i de i kolonne 2 i skemaet nævnte KN-koder.

Artikel 2

Bindende tariferingsoplysninger meddelt af medlemsstaternes toldmyndigheder, som ikke er i overensstemmelse med fællesskabsretten fastsat i denne forordning, kan fortsat påberåbes i henhold til bestemmelserne i artikel 12, stk. 6, i forordning (EØF) nr. 2913/92 i et tidsrum på tre måneder.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. juli 2007.

På Kommissionens vegne

Danuta HÜBNER

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 733/2007 (EUT L 169 af 29.6.2007, s. 1).

(2)  EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1791/2006 (EUT L 363 af 20.12.2006, p. 1).


BILAG

Varebeskrivelse

Tarifering

(KN-kode)

Begrundelse

(1)

(2)

(3)

Produkt bestående af de snittede, gærede og tørrede blade og plantespidser af rooibos-planten (Aspalathus linearis), også kendt som »Red Bush«.

Efter høst snittes de grønne blade og plantespidser i længder af 2 til 5 mm. Disse knuses, gæres og tørres derpå.

Varen anvendes især til at tilberede udtræk (infusion).

1212 99 70

Tarifering i henhold til almindelig tariferingsbestemmelse 1 og 6 vedrørende den kombinerede nomenklatur og teksten til KN-kode 1212, 1212 99 og 1212 99 70.

Tarifering i position 1211 er udelukket, da varen ikke hovedsagelig anvendes til de formål, der er nævnt i teksten til denne position (»… af den art der hovedsagelig anvendes til fremstilling af parfumer, farmaceutiske produkter, insektbekæmpelsesmidler, afsvampningsmidler og lign.«).

Varen skal derfor tariferes i position 1212 som et andet vegetabilsk produkt af den art, der hovedsagelig anvendes til menneskeføde, ikke andetsteds tariferet.


28.7.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 196/33


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 902/2007

af 27. juli 2007

om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (1), særlig artikel 9, stk. 1, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at sikre en ensartet anvendelse af den kombinerede nomenklatur, der er knyttet som bilag til forordning (EØF) nr. 2658/87, bør der vedtages bestemmelser vedrørende tariferingen af de i bilaget omhandlede varer.

(2)

Forordning (EØF) nr. 2658/87 har fastsat almindelige tariferingsbestemmelser vedrørende den kombinerede nomenklatur. Disse bestemmelser finder også anvendelse ved fortolkningen af enhver anden nomenklatur, der helt eller delvist er baseret på den kombinerede nomenklatur, eller som tilføjer yderligere underopdelinger, og som er fastlagt på grundlag af specifikke fællesskabsforskrifter med henblik på anvendelsen af tarifmæssige eller andre foranstaltninger vedrørende samhandelen med varer.

(3)

Ved anvendelse af nævnte almindelige tariferingsbestemmelser skal de varer, der er anført i kolonne 1 i skemaet i bilaget, tariferes i de i kolonne 2 nævnte KN-koder i henhold til de begrundelser, der er anført i kolonne 3.

(4)

Det er hensigtsmæssigt, at bindende tariferingsoplysninger, der er meddelt af medlemsstaternes toldmyndigheder i forbindelse med tarifering af varer i den kombinerede nomenklatur, og som ikke er i overensstemmelse med fællesskabsretten fastsat i denne forordning, fortsat kan påberåbes af modtageren i henhold til bestemmelserne i artikel 12, stk. 6, i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks (2), i et tidsrum på tre måneder.

(5)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De varer, der er anført i kolonne 1 i skemaet i bilaget, tariferes i den kombinerede nomenklatur i de i kolonne 2 i skemaet nævnte KN-koder.

Artikel 2

Bindende tariferingsoplysninger meddelt af medlemsstaternes toldmyndigheder, som ikke er i overensstemmelse med fællesskabsretten fastsat i denne forordning, kan fortsat påberåbes i henhold til bestemmelserne i artikel 12, stk. 6, i forordning (EØF) nr. 2913/92 i et tidsrum på tre måneder.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. juli 2007.

På Kommissionens vegne

Danuta HÜBNER

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 733/2007 (EUT L 169 af 29.6.2007, s. 1).

(2)  EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1791/2006 (EUT L 363, 20.12.2006, s. 1).


BILAG

Varebeskrivelse

Tarifering

(KN-kode)

Begrundelse

(1)

(2)

(3)

Hele hvidløg (Allium sativum) med en temperatur mellem 0 °C og – 5 °C, men ikke gennemfrosne.

0703 20 00

Tarifering i henhold til almindelig tariferingsbestemmelse 1 og 6 vedrørende den kombinerede nomenklatur og teksten til KN-kode 0703 og 0703 20 00.

Varen er udelukket fra position 0710, da den ikke er »frossen« i den betydning, der er anvendt i kapitel 7 (se også forklarende bemærkninger til HS, kapitel 7, almindelige bemærkninger, tredje afsnit).

Varen tariferes derfor under position 0703 som kølede hvidløg.


28.7.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 196/35


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 903/2007

af 27. juli 2007

om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (1), særlig artikel 9, stk. 1, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at sikre en ensartet anvendelse af den kombinerede nomenklatur, der er knyttet som bilag til forordning (EØF) nr. 2658/87, bør der vedtages bestemmelser vedrørende tariferingen af de i bilaget omhandlede varer.

(2)

Forordning (EØF) nr. 2658/87 har fastsat almindelige tariferingsbestemmelser vedrørende den kombinerede nomenklatur. Disse bestemmelser finder også anvendelse ved fortolkningen af enhver anden nomenklatur, der helt eller delvist er baseret på den kombinerede nomenklatur, eller som tilføjer yderligere underopdelinger, og som er fastlagt på grundlag af specifikke fællesskabsforskrifter med henblik på anvendelsen af tarifmæssige eller andre foranstaltninger vedrørende samhandelen med varer.

(3)

Ved anvendelse af nævnte almindelige tariferingsbestemmelser skal de varer, der er anført i kolonne 1 i skemaet i bilaget, tariferes i de i kolonne 2 nævnte KN-koder i henhold til de begrundelser, der er anført i kolonne 3.

(4)

Det er hensigtsmæssigt, at bindende tariferingsoplysninger, der er meddelt af medlemsstaternes toldmyndigheder i forbindelse med tarifering af varer i den kombinerede nomenklatur, og som ikke er i overensstemmelse med fællesskabsretten fastsat i denne forordning, fortsat kan påberåbes af modtageren i henhold til bestemmelserne i artikel 12, stk. 6, i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks (2) i et tidsrum på tre måneder.

(5)

Toldkodeksudvalget har ikke afgivet udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De varer, der er anført i kolonne 1 i skemaet i bilaget, tariferes i den kombinerede nomenklatur i de i kolonne 2 i skemaet nævnte KN-koder.

Artikel 2

Bindende tariferingsoplysninger meddelt af medlemsstaternes toldmyndigheder, som ikke er i overensstemmelse med fællesskabsretten fastsat i denne forordning, kan fortsat påberåbes i henhold til bestemmelserne i artikel 12, stk. 6, i forordning (EØF) nr. 2913/92 i et tidsrum på tre måneder.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. juli 2007.

På Kommissionens vegne

Franco FRATTINI

Næstformand


(1)  EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 733/2007 (EUT L 169 af 29.6.2007, s. 1).

(2)  EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1791/2006 (EUT L 363, 20.12.2006, s. 1).


BILAG

Varebeskrivelse

Tarifering

(KN-kode)

Begrundelse

(1)

(2)

(3)

Flade ark, der måler 32 × 21 mm og består af (i vægtprocent):

natriumalginat

24-32

maltdekstrin

20-28

smagsstoffer

5-15

vand

5-15

carrageenan

5-15

mikrokrystallinsk cellulose

4-10

glycerin

4-10

lecithin, aspartam, natriumsaccharose, acesulfam K, neohesperidin DC, farvestoffet E102, farvestoffet E133.

Produktet markedsføres som »ark til at give frisk ånde«. De opløses på tungen.

2106 90 98

Tarifering i henhold til almindelig tariferingsbestemmelse 1 og 6 vedrørende den kombinerede nomenklatur og teksten til KN-kode 2106, 2106 90 og 2106 90 98.

Produktet kan ikke tariferes i pos. 3306 som et præparat til mundhygiejne, da det ikke indeholder nogle specifikke bestanddele, der bidrager til at holde mundhulen ren.

Produktet skal tariferes som et tilberedt næringsmiddel som omhandlet i position 2106, da det indeholder stoffer med næringsværdi (forklarende bemærkninger til HS, pos. 2106, første afsnit, A, og andet afsnit, B, punkt 9).


28.7.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 196/37


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 904/2007

af 27. juli 2007

om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (1), særlig artikel 9, stk. 1, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at sikre en ensartet anvendelse af den kombinerede nomenklatur, der er knyttet som bilag til forordning (EØF) nr. 2658/87, bør der vedtages bestemmelser vedrørende tariferingen af de i bilaget omhandlede varer.

(2)

Forordning (EØF) nr. 2658/87 har fastsat almindelige tariferingsbestemmelser vedrørende den kombinerede nomenklatur. Disse bestemmelser finder også anvendelse ved fortolkningen af enhver anden nomenklatur, der helt eller delvist er baseret på den kombinerede nomenklatur, eller som tilføjer yderligere underopdelinger, og som er fastlagt på grundlag af specifikke fællesskabsforskrifter med henblik på anvendelsen af tarifmæssige eller andre foranstaltninger vedrørende samhandelen med varer.

(3)

Ved anvendelse af nævnte almindelige tariferingsbestemmelser skal de varer, der er anført i kolonne 1 i skemaet i bilaget, tariferes i de i kolonne 2 nævnte KN-koder i henhold til de begrundelser, der er anført i kolonne 3.

(4)

Det er hensigtsmæssigt, at bindende tariferingsoplysninger, der er meddelt af medlemsstaternes toldmyndigheder i forbindelse med tarifering af varer i den kombinerede nomenklatur, og som ikke er i overensstemmelse med fællesskabsretten fastsat i denne forordning, fortsat kan påberåbes af modtageren i henhold til bestemmelserne i artikel 12, stk. 6, i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks (2), i et tidsrum på tre måneder.

(5)

Toldkodeksudvalget har ikke afgivet udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De varer, der er anført i kolonne 1 i skemaet i bilaget, tariferes i den kombinerede nomenklatur i de i kolonne 2 i skemaet nævnte KN-koder.

Artikel 2

Bindende tariferingsoplysninger meddelt af medlemsstaternes toldmyndigheder, som ikke er i overensstemmelse med fællesskabsretten fastsat i denne forordning, kan fortsat påberåbes i henhold til bestemmelserne i artikel 12, stk. 6, i forordning (EØF) nr. 2913/92 i et tidsrum på tre måneder.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. juli 2007.

På Kommissionens vegne

Franco FRATTINI

Næstformand


(1)  EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 733/2007 (EUT L 169 af 29.6.2007, s. 1).

(2)  EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1791/2006 (EUT L 363, 20.12.2006, s. 1).


BILAG

Varebeskrivelse

Tarifering

(KN-kode)

Begrundelse

(1)

(2)

(3)

»Pasta filata«-type ost i blokform fremstillet ved tilsætning af osteløbe og termofile bakterier (f.eks. Streptococcus thermophilus) til mælk. Vallen udskilles efter sammenløbning. Ostemassen opvarmes derpå til ca. 80 °C. Ostemassen æltes og strækkes, så den får en strenget tekstur. Produktet opdeles derpå i blokke af passende størrelse (1 til 3 kg) og saltes.

Osten indpakkes i modningsfilm og oplagres efter fremstilling i 1-2 uger ved lav temperatur (2 til 4 °C).

Osten har følgende sammensætning (i vægtprocent):

tørstof

54,2

samlet fedtindhold

23,3

fedtindhold i tørstoffet

43,0

vandindhold i det fedtfri tørstof

59,7

Osten har en mild, smøragtig og letsaltet smag. Den benyttes bl.a. som ost i pizzaer.

0406 10 20

Tarifering i henhold til almindelig tariferingsbestemmelse 1 og 6 vedrørende den kombinerede nomenklatur og teksten til KN-kode 0406, 0406 10 og 0406 10 20.

Produktet har de objektive kendetegn og egenskaber, navnlig med hensyn til sammensætning, udseende og smag, for frisk ost, og det kan fortæres kort efter fremstillingen (forklarende bemærkninger til HS, pos. 0406, første afsnit, punkt 1).

Osten kan derfor ikke tariferes i KN-underposition 0406 90, der henviser til »andre oste« end dem, der er nævnt i de foregående underpositioner.


28.7.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 196/39


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 905/2007

af 27. juli 2007

om fastsættelse af minimumssalgsprisen for smør i forbindelse med den 68. dellicitation under den løbende licitation som omhandlet i forordning (EF) nr. 2771/1999

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter (1), særlig artikel 10, litra c), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 21 i Kommissionens forordning (EF) nr. 2771/1999 af 16. december 1999 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår interventionsforanstaltninger på markedet for smør og fløde (2) har interventionsorganerne udbudt visse mængder smør, som de ligger inde med, til salg ved løbende licitation.

(2)

Ifølge artikel 24a i forordning (EF) nr. 2771/1999 fastsættes der på grundlag af de bud, der modtages ved hver dellicitation, en minimumssalgspris, eller det besluttes ikke at give tilslag.

(3)

På baggrund af de modtagne bud bør der fastsættes en minimumssalgspris.

(4)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Mælk og Mejeriprodukter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forbindelse med den 68. dellicitation i henhold til forordning (EF) nr. 2771/1999, for hvilken fristen for indgivelse af bud udløb den 24. juli 2007, fastsættes minimumssalgsprisen for smør til 200,00 EUR/100 kg.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 28. juli 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. juli 2007.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1913/2005 (EUT L 307 af 25.11.2005, s. 2).

(2)  EFT L 333 af 24.12.1999, s. 11. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 688/2007 (EUT L 159 af 20.6.2007, s. 36).


II Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

Kommissionen

28.7.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 196/40


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 13. september 2006

om en procedure i henhold til artikel 81 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab

(Sag nr. COMP/F/38.456 — Bitumen (NL))

(meddelt under nummer K(2006) 4090)

(Kun den tyske, den engelske, den franske og den nederlandske udgave er autentiske)

(2007/534/EF)

1.   OVERTRÆDELSEN I HOVEDTRÆK

(1)

Beslutningens adressater deltog i en enkelt og vedvarende overtrædelse af artikel 81 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, som indebar fastsættelse af priserne på vejanlægsbitumen i Nederlandene.

1.1.   Sektoren for vejanlægsbitumen

(2)

Bitumen er et biprodukt fra olieproduktion. Normalt produceres det ved destillation af specifikke svære råolier. Forskellige råolier og raffineringskonfigurationer giver forskellige typer bitumen, som yderligere kan modificeres ved tilsætning af polymerer for at øge præstationen. Bitumen anvendes hovedsagelig til fremstilling af asfalt, hvor det virker som bindemiddel, der binder de andre materialer sammen. Den resterende del af bitumenproduktionen anvendes til forskellige andre industriformål.

(3)

Det produkt, der er genstand for denne beslutning, er alt bitumen, der anvendes til vejanlæg og lignende formål. Det omtales også som penetrationsbitumen og vejbitumen. I det følgende benævnt »vejanlægsbitumen«.

(4)

Undersøgelsen viste, at kartellet dækkede Nederlandene. Dette markeds værdi udgjorde ca. 62 mio. EUR i 2001, som var det sidste hele overtrædelsesår. Et særligt træk ved ordningerne er, at samordningen fandt sted ikke blot blandt sælgerne, hvilket normalt er tilfældet, men også blandt sælgerne og køberne i fællesskab. Otte ud af ni leverandører af vejanlægsbitumen og de seks (nu fem) største vejanlægsfirmaer, som var købere af produktet, deltog i kartellet.

(5)

De adressater, der er nævnt nedenfor, deltog i en enkelt og vedvarende overtrædelse af EF-traktatens artikel 81, som dækkede det nederlandske område, og hvis hovedtræk var, at leverandører og købere i fællesskab aftalte priser og rabatter på det pågældende produkt.

1.2.   Adressater og overtrædelsens varighed

(6)

Følgende virksomhedsgrupper og deres enkelte selskaber har i den angivne periode deltaget i overtrædelsen (nogle af dem gøres ansvarlige som moderselskaber); det bemærkes, at der for visse virksomhedsgrupper er mere end et selskab, der er adressat for beslutningen:

 

Leverandører:

a)

BP: BP plc. fra 1. april 1994 til 15. april 2002, BP Nederland BV fra 1. april 1994 til 1. januar 2000 og BP Refining & Petrochemicals GmbH fra 31. december 1999 til 15. april 2002

b)

Esha: Esha Holding BV, Smid & Hollander BV og Esha Port Services Amsterdam BV fra 1. april 1994 til 15. april 2002

c)

Klöckner: Klöckner Bitumen BV fra 1. april 1994 til 15. april 2002 og Sideron Industrial Development fra 1. januar 2000 til 15. april 2002

d)

Kuwait Petroleum: Kuwait Petroleum Corporation, Kuwait Petroleum International Ltd og Kuwait Petroleum (Nederland) BV fra 1. april 1994 til 15. april 2002

e)

Nynäs: AB Nynäs Petroleum og Nynäs Belgium AB fra 1. april 1994 til 15. april 2002

f)

Shell: Shell Petroleum NV, The Shell Transport and Trading Company Ltd og Shell Nederland Verkoopmaatschappij BV fra 1. april 1994 til 15. april 2002

g)

Total: Total Nederland NV fra 1. april 1994 indtil 15. april 2002 og Total SA fra 1. november 1999 til 15. april 2002

h)

Wintershall: Wintershall AG fra 1. april 1994 indtil 31.december 1999.

 

Købere:

i)

Ballast Nedam: Ballast Nedam NV og Ballast Nedam Infra BV fra 21. juni 1996 til 15. april 2002

j)

BAM: BAM NBM Wegenbouw BV fra 1. april 1994 til 15. april 2002 og Koninklijke BAM Groep NV fra 1. november 2000 til 15. april 2002

k)

Dura Vermeer: Vermeer Infrastructuur BV fra 1. april 1994 til 15. april 2002, Dura Vermeer Groep NV fra 13. november 1998 til 15. april 2002 og Dura Vermeer Infra BV fra 1. juli 2000 til 15. april 2002

l)

HBG: HBG Civiel BV fra 1. april 1994 til 15. april 2002

m)

Heijmans: Heijmans NV og Heijmans Infrastructuur BV fra 1. april 1994 til 15. april 2002

n)

KWS: Koninklijke Volker Wessels Stevin NV og Koninklijke Wegenbouw Stevin BV fra 1. april 1994 til 15. april 2002.

1.3.   Kartellets virkemåde

(7)

Karteladfærden kan beskrives som fastsættelse af priser for vejanlægsbitumen i Nederlandene mellem leverandørerne, mellem de største købere og mellem disse leverandører og købere.

(8)

Beviserne for kartellets eksistens dækker perioden mellem den 1. april 1994 og den 15. april 2002 og vedrører hovedsagelig kartellets praksis med regelmæssigt og kollektivt at fastsætte bruttoprisen for salg og køb af vejanlægsbitumen, en ensartet rabat på bruttoprisen for deltagende vejanlægsfirmaer og en mindre maksimumrabat på bruttoprisen for andre vejanlægsfirmaer.

(9)

Det er Kommissionens opfattelse, at hele systemet med forberedende møder og fællesmøder, der mundede ud i aftaler mellem gruppen af bitumenleverandører og gruppen af entreprenører inden for vejanlæg om bruttopriser og rabatter for vejanlægsbitumen i Nederlandene er en del af en samlet ordning og derfor udgør én enkelt overtrædelse af traktatens artikel 81.

2.   BØDER

2.1.   Grundbeløb

(10)

Bødens grundbeløb fastsættes i forhold til overtrædelsens grovhed og varighed.

Grovhed

(11)

I sin vurdering af overtrædelsens grovhed tager Kommissionen hensyn til dens karakter, dens faktiske virkninger på markedet, hvor disse kan måles, og det relevante geografiske markeds størrelse.

(12)

I betragtning af overtrædelsens art, de konsekvenser, den må have haft på markedet, og den omstændighed, at den omfattede en betydelig del af fællesmarkedet, er det Kommissionens opfattelse, at de virksomheder, som denne beslutning er rettet til, har begået en meget alvorlig overtrædelse af traktatens artikel 81.

Differentieret behandling

(13)

Inden for kategorien meget alvorlige overtrædelser åbner bødeskalaen mulighed for en differentieret behandling af virksomhederne under hensyn til, hvilke faktiske økonomiske muligheder den enkelte virksomhed har haft for at skade konkurrencen betydeligt. Dette er relevant, når der som i denne sag er betydelige forskelle mellem de implicerede virksomheders markedsandele.

(14)

Virksomhederne er opdelt i seks kategorier alt efter deres relative betydning på det relevante marked i 2001, det sidste hele overtrædelsesår.

Tilstrækkeligt afskrækkende virkning

(15)

Kommissionen bemærker i forbindelse med denne procedure, at Shell, BP, Total og Kuwait Petroleum i regnskabsåret 2005, som er det seneste regnskabsår forud for denne beslutning, havde en omsætning på verdensplan på henholdsvis 246 mia. EUR, 203 mia. EUR, 143 mia. EUR og 37 mia. EUR. Alle de andre virksomheder havde en omsætning på verdensplan på mindre end 10 mia. EUR.

(16)

Det er Kommissionens opfattelse, at det i betragtning af omstændighederne i sagen ikke er nødvendigt at anvende en multiplikationsfaktor for at sikre, at bøderne til disse virksomheder med en omsætning på verdensplan på mindre end 10 mia. EUR får tilstrækkelig afskrækkende effekt. Kommissionen overvejer kun at gange bøderne til Shell, BP, Total og Kuwait Petroleum med en faktor, der er tilpasset sagens omstændigheder.

Varighed

(17)

Individualiserede multiplikationsfaktorer anvendes følgelig på overtrædelsens varighed for hver virksomheds vedkommende; disse faktorer ligger mellem 1,5 til 8 år (se betragtning 6 ovenfor).

2.2.   Skærpende og formildende omstændigheder

Skærpende omstændigheder

(18)

Da overtrædelserne fandt sted, havde Shell allerede været genstand for Kommissionens tidligere forbudsbeslutninger for kartelaktiviteter (1). Denne gentagne overtrædelse er en skærpende omstændighed, der begrunder en forhøjelse på 50 % af grundbeløbet for bøden til Shell.

(19)

Under kontrolbesøgene nægtede KWS at underkaste sig kontrolundersøgelsen, hvilket foranledigede kontrolpersonalet til to gange at tilkalde assistance fra de nationale konkurrencemyndigheder og politiet. Det er Kommissionens opfattelse, at den hindring er en skærpende omstændighed, der begrunder en forhøjelse på 10 % af grundbeløbet for bøden til KWS.

(20)

Shell, som tilhører gruppen af bitumenleverandører, og KWS, som tilhører gruppen af bitumenkøbere, bærer et særligt ansvar for deres rolle som initiativtagere til og ledere af kartellet. De var de drivende kræfter i kartellet. Den rolle, de spillede, begrunder en forhøjelse på 50 % af grundbeløbet for bøden til Shell og KWS.

2.3.   Omsætningsgrænsen på 10 %

(21)

Artikel 23, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1/2003 (2) fastsætter, at bøden for hver af virksomhederne ikke må overstige 10 % af omsætningen. Denne beløbsgrænse anvendes på de bøder, der er beregnet for Esha (Esha Holding BV, Smid & Hollander BV og Esha Port Services Amsterdam BV) og Klöckner Bitumen BV.

2.4.   Anvendelse af samarbejdsmeddelelsen fra 2002

Bødefritagelse

(22)

BP var den første virksomhed, der underrettede Kommissionen om bitumenkartellet i Nederlandene og Kommissionen bevilgede BP betinget bødefritagelse i overensstemmelse med punkt 15 i samarbejdsmeddelelsen. BP har samarbejdet fuldt ud, permanent og effektivt under hele Kommissionens administrative procedure. BP stoppede sin medvirken i den formodede overtrædelse senest på samme tid, som virksomheden fremlagde beviser efter samarbejdsmeddelelsen og tog ingen initiativer med henblik på at tvinge andre virksomheder til at deltage i overtrædelsen. BP er derfor berettiget til fuld bødefritagelse.

Punkt 23 b), første led (nedsættelse på 30-50 %)

(23)

Kuwait Petroleum var den næste virksomhed, der henvendte sig til Kommissionen i medfør af samarbejdsmeddelelsen, og var den første virksomhed, som opfyldte kravet i meddelelsens punkt 21. Det bevismateriale, som Kuwait Petroleum stillede til rådighed, styrkede Kommissionens muligheder for at bevise de pågældende kendsgerninger og udgjorde derfor en betydelig merværdi i forhold til det bevismateriale, som Kommissionen allerede var i besiddelse af på det tidspunkt. Den merværdi var betydelig, idet den bekræftede de eksisterende oplysninger og sammen med de oplysninger, som Kommissionen allerede var i besiddelse af, gjorde det muligt for Kommissionen at bevise overtrædelsen. Det skal tages i betragtning, at BP ikke deltog regelmæssigt i konsultationsmøderne med køberne om bitumen, og at Kuwait Petroleum var den første, der gav direkte bevismateriale om dette centrale element i kartellets funktion. I overensstemmelse med samarbejdsmeddelelsens punkt 23 er Kuwait Petroleum derfor berettiget til en nedsættelse af bøden på mellem 30 % og 50 %.

(24)

Med henblik på den nøjagtige nedsættelse af bøden til Kuwait Petroleum skal der tages hensyn til, at Kuwait Petroleums anmodning om bødenedsættelse og det bevismateriale, der senere blev stillet til rådighed, ved sin detaljeringsgrad styrkede Kommissionen muligheder for at bevise de pågældende kendsgerninger. Det skal imidlertid også tages i betragtning, at anmodningen blev fremsat mere end 11 måneder efter, at Kommissionen havde foretaget kontrolbesøgene, og først efter, at Kommissionen havde sendt parterne en anmodning om detaljerede oplysninger om hændelserne. Desuden finder Kommissionen det alvorligt, at visse vigtige erklæringer, som Kuwait Petroleum fremsatte med hensyn til ExxonMobils påståede deltagelse i kartellet, senere blev omformuleret og ikke kunne bruges som bevismateriale mod denne virksomhed. Kommissionen konkluderer, at Kuwait Petroleum er berettiget til en nedsættelse på 30 % af den bøde, der ellers ville være pålagt virksomheden.

Andre anmodninger om bødenedsættelse

(25)

Shell sendte også en anmodning i henhold til afsnit B i samarbejdsmeddelelsen, men der blev ikke indrømmet nogen bødenedsættelse, da der ikke var tale om nogen betydelig merværdi.

(26)

Nynäs og Total hævder også, at de på frivillig basis har givet Kommissionen oplysninger, der er belastende for virksomhederne selv. Men Kommissionen finder ikke, at disse oplysninger udgør en tilstrækkelig stor merværdi, på grundlag af hvilken Kommissionen bør indrømme bødenedsættelse.

(27)

Wintershall hævder, at virksomheden bør være omfattet af BP's anmodning om bødefritagelse. Men Wintershall eksisterer stadig som en virksomhed adskilt fra BP, og det var BP og ikke Wintershall, der besluttede at anmode Kommissionen om bødefritagelse.

3.   BESLUTNING

(28)

Følgende virksomheder overtrådte traktatens artikel 81 ved regelmæssigt og kollektivt i de anførte perioder at fastsætte bruttoprisen for salg og køb af vejanlægsbitumen, en ensartet rabat på bruttoprisen for deltagende entreprenører inden for vejanlæg og en mindre maksimumrabat på bruttoprisen for andre entreprenører inden for vejanlæg: i Nederlandene.

a)

Ballast Nedam: Ballast Nedam NV og Ballast Nedam Infra BV fra 21. juni 1996 til 15. april 2002

b)

BAM NBM: BAM NBM Wegenbouw BV fra 1. april 1994 til 15. april 2002 og Koninklijke BAM Groep NV fra 1. november 2000 til 15. april 2002

c)

BP: BP plc fra 1. april 1994 til 15. april 2002, BP Nederland BV fra 1. april 1994 til 1. januar 2000 og BP Refining & Petrochemicals GmbH fra 31. december 1999 til 15. april 2002

d)

Dura Vermeer: Vermeer Infrastructuur BV fra 1. april 1994 til 15. april 2002, Dura Vermeer Groep NV fra 13. november 1998 til 15. april 2002 og Dura Vermeer Infra BV fra 30. juni 2000 til 15. april 2002

e)

Esha: Esha Holding BV, Smid & Hollander BV og Esha Port Services Amsterdam BV fra 1. april 1994 til 15. april 2002

f)

HBG: HBG Civiel BV fra 1. april 1994 til 15. april 2002

g)

Heijmans: Heijmans NV og Heijmans Infrastructuur BV fra 1. april 1994 til 15. april 2002

h)

Klöckner: Klöckner Bitumen BV fra 1. april 1994 til 15. april 2002 og Sideron Industrial Development BV fra 1. januar 2000 til 15. april 2002

i)

Kuwait Petroleum: Kuwait Petroleum Corporation, Kuwait Petroleum International Ltd og Kuwait Petroleum (Nederland) BV fra 1. april 1994 til 15. april 2002

j)

KWS: Koninklijke Volker Wessels Stevin NV og Koninklijke Wegenbouw Stevin BV fra 1. april 1994 til 15. april 2002

k)

Nynäs: AB Nynäs Petroleum og Nynäs Belgium AB fra 1. april 1994 til 15. april 2002

l)

Shell: Shell Petroleum NV, The Shell Transport and Trading Company Ltd og Shell Nederland Verkoopmaatschappij BV fra 1. april 1994 til 15. april 2002

m)

Total: Total Nederland NV fra 1. april 1994 til 15. april 2002 og Total SA fra 1. november 1999 til 15. april 2002

n)

Wintershall AG fra 1. april 1994 til 31. december 1999.

(29)

For de i foregående betragtning omhandlede overtrædelser pålægges følgende bøder:

a)

Ballast Nedam: Ballast Nedam NV og Ballast Nedam Infra BV, in solidum: 4,65 mio. EUR

b)

BAM NBM: BAM NBM Wegenbouw BV: 13,5 mio. EUR, hvoraf Koninklijke BAM Groep NV in solidum hæfter for 9 mio. EUR

c)

BP: BP plc: 0 mio. EUR, hvoraf BP Nederland BV in solidum hæfter for 0 mio. EUR, og BP Refining & Chemicals GmbH in solidum hæfter for 0 mio. EUR

d)

Dura Vermeer: Vermeer Infrastructuur BV: 5,4 mio. EUR, hvoraf Dura Vermeer Groep NV in solidum hæfter for 3,9 mio. EUR, og Dura Vermeer Infra BV in solidum hæfter for 3,45 mio. EUR

e)

Esha: Esha Holding BV, Smid & Hollander BV og Esha Port Services Amsterdam BV, in solidum: 11,5 mio. EUR

f)

HBG: HBG Civiel BV: 7,2 mio. EUR

g)

Heijmans: Heijmans NV og Heijmans Infrastructuur BV, in solidum: 17,1 mio. EUR

h)

Klöckner: Klöckner Bitumen BV: 10 mio. EUR, hvoraf Sideron Industrial Development BV in solidum hæfter for 9 mio. EUR

i)

Kuwait Petroleum: Kuwait Petroleum Corporation, Kuwait Petroleum International Ltd og Kuwait Petroleum (Nederland) BV, in solidum: 16,632 mio. EUR

j)

KWS: Koninklijke Volker Wessels Stevin NV og Koninklijke Wegenbouw Stevin BV, in solidum: 27,36 mio. EUR

k)

Nynäs: AB Nynäs Petroleum og Nynäs Belgium AB, in solidum: 13,5 mio. EUR

l)

Shell: Shell Petroleum NV, The Shell Transport and Trading Company Ltd og Shell Nederland Verkoopmaatschappij BV, in solidum: 108 mio. EUR

m)

Total: Total Nederland NV: 20,25 mio. EUR, hvoraf Total SA in solidum hæfter for 13,5 mio. EUR

n)

Wintershall AG: 11,625 mio. EUR.

(30)

Ovennævnte virksomheder skal omgående bringe de i betragtning 28 nævnte overtrædelser til ophør i det omfang, dette ikke allerede er sket. De skal afstå fra enhver handling eller adfærd som beskrevet under betragtning 28 og fra enhver handling eller adfærd med samme eller tilsvarende formål eller virkning.

(31)

En ikke-fortrolig version af beslutningen findes på de autentiske sagsbehandlingssprog på konkurrencegeneraldirektoratets netsted: http://europa.eu.int/comm/competition/index_da.html


(1)  Kommissionens beslutning af 23. april 1986 vedrørende en procedure i medfør af EØF-traktatens artikel 85 (IV/31,149 — Polypropylen, EFT L 230 af 18.8.1986, s. 1) og Kommissionens beslutning 94/599/EF af 27. juli 1994 vedrørende en procedure i medfør af EØF-traktatens artikel 85 (IV/31865 — PVC II, EFT L 239 af 14.9.1994, s. 14).

(2)  EFT L 1 af 4.1.2003, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1419/2006 (EUT L 269 af 28.9.2006, s. 1).


28.7.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 196/45


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 27. juli 2007

om afslutning af antisubsidieproceduren vedrørende importen af dihydromyrcenol med oprindelse i Indien

(2007/535/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2026/97 af 6. oktober 1997 om beskyttelse mod subsidieret indførsel fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (1) (grundforordningen), særlig artikel 14,

efter høring af det rådgivende udvalg, og

ud fra følgende betragtninger:

A.   PROCEDURE

(1)

Den 11. november 2006 offentliggjorde Kommissionen en meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende  (2) (indledningsmeddelelse) om indledning af en antisubsidieprocedure vedrørende import til Fællesskabet af dihydromyrcenol af renhed 93 vægtprocent og derover, med oprindelse i Indien, som normalt tariferes under KN kode ex 2905 22 90.

(2)

Antisubsidieproceduren blev indledt i henhold til grundforordningens artikel 10 på foranledning af en klage indgivet den 29. september 2006 af følgende EF-producenter: Destilaciones Bordas Chinchurreta S.A. og Sensient Fragrances S.A. (klagerne), som repræsenterer en betydelig del, i dette tilfælde mere end 25 %, af Fællesskabets samlede produktion af dihydromyrcenol. Klagerne sandsynliggjorde umiddelbart, at den pågældende vare blev subsidieret, og at dette gav anledning til væsentlig skade; klagen blev således anset for at være tilstrækkeligt underbygget til at berettige indledningen af en procedure.

(3)

Kommissionen tilsendte myndighederne i Indien, de eksporterende producenter i Indien, de importører og brugere, som den vidste var berørt af sagen, og deres sammenslutninger samt klagerne en officiel meddelelse om indledningen af undersøgelsen. De interesserede parter fik lejlighed til skriftligt at fremsætte deres synspunkter og til at anmode om at blive hørt mundtligt inden udløbet af den frist, der er fastsat i meddelelsen om indledning af proceduren.

B.   TILBAGETRÆKNING AF KLAGEN

(4)

Ved brev af 25. maj 2007 til Kommissionen trak klagerne officielt deres klage tilbage.

(5)

I overensstemmelse med grundforordningens artikel 14, stk. 1, kan en procedure afsluttes, hvis klagen trækkes tilbage, medmindre en sådan afslutning ikke er i Fællesskabets interesse.

(6)

Kommissionen mente, at sagen burde afsluttes, eftersom undersøgelsen ikke havde afdækket forhold, der tydede på, at en afslutning ikke ville være i Fællesskabets interesse. De berørte parter blev informeret og fik lejlighed til at fremføre deres bemærkninger. Der var ingen indsigelser.

(7)

I betragtning af ovenstående konkluderer Kommissionen, at antisubsidieproceduren vedrørende import til Fællesskabet af dihydromyrcenol med oprindelse i Indien bør afsluttes uden iværksættelse af udligningsforanstaltninger —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Eneste artikel

Antisubsidieproceduren vedrørende import af dihydromyrcenol af renhed 93 vægtprocent og derover, henhørende under KN-kode ex 2905 22 90 og med oprindelse i Indien afsluttes hermed.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. juli 2007.

På Kommissionens vegne

Peter MANDELSON

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 288 af 21.10.1997, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 461/2004 (EUT L 77 af 13.3.2004, s. 12).

(2)  EUT C 275 af 11.11.2006, s. 29.


Den Europæiske Centralbank

28.7.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 196/46


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE

af 20. juli 2007

om ændring af retningslinje ECB/2006/28 om de nationale centralbankers forvaltning af Den Europæiske Centralbanks valutareserveaktiver samt den juridiske dokumentation for transaktioner vedrørende disse aktiver

(ECB/2007/6)

(2007/536/EF)

STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 105, stk. 2, tredje led,

under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 3.1, tredje led, og til artikel 12.1 og 30.6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til statuttens artikel 30.1 forsynes Den Europæiske Centralbank (ECB) af de nationale centralbanker i de medlemsstater, der har indført euroen, med valutareserveaktiver og har fuld ret til at besidde og forvalte de valutareserver, der overføres til den.

(2)

I henhold til artikel 9.2 og 12.1 i statutten kan ECB forvalte nogle af sine aktiviteter gennem de nationale centralbanker og anvende de nationale centralbanker til at udføre nogle af sine transaktioner. ECB er følgelig af den opfattelse, at de nationale centralbanker bør forvalte de valutareserver, som er overført til ECB, i egenskab af ECB’s befuldmægtigede.

(3)

I henhold til retningslinje ECB/2006/28 af 21. december 2006 om de nationale centralbankers forvaltning af Den Europæiske Centralbanks valutareserveaktiver samt den juridiske dokumentation for transaktioner vedrørende disse aktiver skal alle nationale centralbanker i de deltagende medlemsstater udføre transaktioner vedrørende ECB’s valutareserveaktiver som befuldmægtigede for ECB med anvendelse af den juridiske dokumentation, der er angivet i denne retningslinje (1).

(4)

Definitionen af »europæiske jurisdiktioner« i retningslinje ECB/2006/28 bør ændres for at tage højde for medlemsstaters fremtidige deltagelse i Den Økonomiske og Monetære Union.

(5)

For at listen over godkendte instrumenter kan omfatte et nyt instrument, der er forbundet med renteswaps, der opfylder betingelserne for »over-the-counter« derivat transaktioner, hvor der er stillet sikkerhed for en eksponering ud over visse tærskelværdier, bør retningslinje ECB/2006/28 på ny ændres, så at renteswaps kan dokumenteres som over-the-counter derivat transaktioner —

VEDTAGET FØLGENDE RETNINGSLINJE:

Artikel 1

Retningslinje ECB/2006/28 ændres således:

1.

Artikel 1 affattes således:

»I denne retningslinje forstås ved:

»europæiske jurisdiktioner«: jurisdiktioner i alle de medlemsstater, som har indført euroen i overensstemmelse med traktaten, tillige med Danmark, Sverige, Schweiz og Det Forenede Kongedrige (kun England og Wales)

»deltagende national centralbank«: den nationale centralbank i en medlemsstat, som har indført euroen.«

2.

Artikel 3, stk. 1 og 2, affattes således:

»1.   Alle transaktioner vedrørende ECB’s valutareserveaktiver udføres ved anvendelse af den juridiske standarddokumentation, der kræves i henhold til denne artikel. Direktionen kan dog beslutte at anvende en standardaftale, som er anført i bilag I, punkt 1, litra c), eller punkt 2, litra c), i stedet for den standardaftale, som findes i bilag I, punkt 1, litra a), eller punkt 2, litra a), i denne retningslinje, i forhold til en medlemsstat i forbindelse med dennes indførelse af euroen, hvis der ikke foreligger en juridisk vurdering vedrørende den angivne standardaftale i den pågældende medlemsstat i en form og med et indhold, som ECB kan acceptere. Direktionen underretter Styrelsesrådet snarest muligt om beslutninger, som er truffet i medfør af denne bestemmelse.

2.   Transaktioner mod sikkerhedsstillelse vedrørende ECB’s valutareserveaktiver omfattende genkøbsforretninger, omvendte genkøbsforretninger, buy-/sell-back transaktioner, sell-/buy-back transaktioner og alle OTC (»over-the-counter«) derivat transaktioner vedrørende ECB’s valutareserveaktiver skal dokumenteres i henhold til standardaftalerne anført i bilag I til denne retningslinje, i former, der til enhver tid er godkendt eller ændret af ECB.«

3.

Bilag I, punkt 2, affattes således:

»2.

Alle »over-the-counter« derivatoperationer vedrørende ECB’s valutareserveaktiver (herunder renteswaps, hvor der er stillet sikkerhed for eksponeringen) skal dokumenteres i henhold til følgende standardaftaler i en form, der fra tid til anden er godkendt eller ændret af ECB:

a)

FBE’s standardaftale for finansielle transaktioner (udgave 2004) for operationer med modparter, som i henhold til lov er etableret eller har hjemsted i alle europæiske jurisdiktioner

b)

The 1992 International Swaps and Derivatives Association Master Agreement (Multicurrency — cross-border, New York law version) for operationer med modparter oprettet eller med hjemsted i henhold til amerikansk forbundsstatslov eller delstatslov, og

c)

The 1992 International Swaps and Derivatives Association Master Agreement (Multicurrency — cross-border, English law version) for operationer med modparter, som er oprettet eller har hjemsted i henhold til lov i nogen jurisdiktion, bortset fra dem, der er nævnt i delafsnit a) eller b) ovenfor.«

Artikel 2

Denne retningslinje træder i kraft den 27. juli 2007.

Artikel 3

Denne retningslinje er rettet til de nationale centralbanker i de medlemsstater, der har indført euroen.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 20. juli 2007.

For ECB’s Styrelsesråd

Jean-Claude TRICHET

Formand for ECB


(1)  EUT C 17 af 28.1.2007, s. 5.


III Retsakter vedtaget i henhold til traktaten om Den Europæiske Union

RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT V I EU-TRAKTATEN

28.7.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 196/48


DEN UDENRIGS- OG SIKKERHEDSPOLITISKE KOMITÉS AFGØRELSE DARFUR/6/2007

af 18. juli 2007

om udnævnelse af en militærrådgiver for Den Europæiske Unions særlige repræsentant for Sudan

(2007/537/FUSP)

DEN UDENRIGS- OG SIKKERHEDSPOLITISKE KOMITÉ HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 25, stk. 3,

under henvisning til Rådets fælles aktion 2005/557/FUSP af 18. juli 2005 om Den Europæiske Unions civil-militære aktion til støtte for Den Afrikanske Unions mission i Darfur-området i Sudan (1), særlig artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 19. april 2007 vedtog Rådet afgørelse 2007/238/FUSP (2) om udnævnelse af Torben BRYLLE til Den Europæiske Unions særlige repræsentant (EUSR) for Sudan.

(2)

EUSR for Sudan sikrer bl.a. koordinering af og sammenhæng i EU's bidrag til Den Afrikanske Unions mission i Darfur-området i Sudan (AMIS). I henhold til fælles aktion 2005/557/FUSP, artikel 5, stk. 2, sørger en EU-koordineringscelle i Addis Abeba under EUSR's myndighed bestående af en politisk rådgiver, en militærrådgiver og en politirådgiver for den daglige koordinering med samtlige relevante EU-aktører og med det administrative kontrol- og ledelsescenter inden for Den Afrikanske Unions kommandostruktur i Addis Abeba for at sikre en sammenhængende og rettidig EU-støtte til AMIS.

(3)

Rådet har i medfør af artikel 4 i fælles aktion 2005/557/FUSP bemyndiget Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité til at udnævne EUSR's militærrådgiver efter indstilling fra generalsekretæren/den højtstående repræsentant, baseret på en anbefaling fra EUSR.

(4)

Generalsekretæren/den højtstående repræsentant har efter anbefalingen fra EUSR foreslået, at oberst Michel BILLARD udnævnes til EUSR's nye militærrådgiver.

(5)

I medfør af artikel 6 i protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, deltager Danmark ikke i udarbejdelsen og gennemførelsen af Den Europæiske Unions afgørelser og aktioner, som har indvirkning på forsvarsområdet —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Oberst Michel BILLARD udnævnes herved til militærrådgiver for EU's særlige repræsentant for Sudan.

Artikel 2

Denne afgørelse har virkning fra den 24. juli 2007.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. juli 2007.

På vegne af Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité

C. DURRANT PAIS

Formand


(1)  EUT L 188 af 20.7.2005, s. 46. Ændret ved fælles aktion 2007/245/FUSP (EUT L 106 af 24.4.2007, s. 65).

(2)  EUT L 103 af 20.4.2007, s. 52.


RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT VI I EU-TRAKTATEN

28.7.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 196/49


EUROPOLS STYRELSESRÅDS AFGØRELSE

af 18. juli 2007

om vedtagelse af betingelser og procedurer, som er fastsat af Europol for tilpasning af de beløb, der er nævnt i bilaget til Styrelsesrådets afgørelse af 16. november 1999 vedrørende den skat, der til fordel for Europol er pålagt løn og honorarer, som udbetales til Europols personale

(2007/538/EF)

EUROPOLS STYRELSESRÅD HAR —

under henvisning til protokollen, udarbejdet på grundlag af artikel K.3 i traktaten om Den Europæiske Union og artikel 41, stk. 3, i Europol-konventionen, om privilegier og immuniteter for Europol, medlemmer af Europols organer samt Europols vicedirektører og personale (1), særlig artikel 10, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 12. juni 2007 at tilpasse Europol-ansattes løn og honorarer med 1,5 % med tilbagevirkende kraft fra 1. juli 2006.

(2)

Styrelsesrådet besluttede den 18. juli 2007 at forhøje de beløb, som er nævnt i artikel 4 i bilaget til Styrelsesrådets beslutning af 16. november 1999 (2), med samme procentsats og med virkning fra samme dato som den, der er fastsat i Rådets afgørelse af 12. juni 2007 nævnt under punkt 1.

(3)

I overensstemmelse med Styrelsesrådets afgørelse af 18. juli 2007 offentliggøres disse værdier i Den Europæiske Unions Tidende

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Med virkning fra 1. juli 2006 foretages nedenstående ændringer:

1)

Værdien, som er nævnt i første sætning af artikel 4 i bilaget til Styrelsesrådet for Europols afgørelse af 16. november 1999, ændres til EUR 113,68.

2)

De værdier i euroenheder, som er anført i tabellen i artikel 4 i bilaget til Styrelsesrådet for Europols afgørelse af 16. november 1999, erstattes af følgende:

 

8 % af beløb mellem 113,68 EUR og 2 002,41 EUR

 

10 % af beløb mellem 2 002,42 EUR og 2 758,01 EUR

 

12,5 % af beløb mellem 2 758,02 EUR og 3 160,83 EUR

 

15 % af beløb mellem 3 160,84 EUR og 3 589,60 EUR

 

17,5 % af beløb mellem 3 589,61 EUR og 3 992,45 EUR

 

20 % af beløb mellem 3 992,46 EUR og 4 382,91 EUR

 

22,5 % af beløb mellem 4 382,92 EUR og 4 785,73 EUR

 

25 % af beløb mellem 4 785,74 EUR og 5 176,21 EUR

 

27,5 % af beløb mellem 5 176,22 EUR og 5 579,03 EUR

 

30 % af beløb mellem 5 579,04 EUR og 5 969,51 EUR

 

32,5 % af beløb mellem 5 969,52 EUR og 6 372,33 EUR

 

35 % af beløb mellem 6 372,34 EUR og 6 763,42 EUR

 

40 % af beløb mellem 6 763,43 EUR og 7 166,26 EUR

 

45 % af beløb over 7 166,27 EUR.

Artikel 2

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter, at den er vedtaget.

Udfærdiget i Haag, den 18. juli 2007.

Jaime FERNANDES

Formand for Styrelsesrådet


(1)  EFT C 221 af 19.7.1997, s. 2.

(2)  EFT C 65 af 28.2.2001, s. 8.