ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 180

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

50. årgang
10. juli 2007


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 803/2007 af 9. juli 2007 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 804/2007 af 9. juli 2007 om forbud for fartøjer, der fører polsk flag, mod fiskeri efter torsk i Østersøen (underafsnit 25-32, EF-farvande)

3

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Kommissionen

 

 

2007/475/EF

 

*

Kommissionens afgørelse af 25. juni 2007 om foreneligheden med fællesskabsretten af de foranstaltninger, som Italien har truffet i henhold til artikel 3a, stk. 1, i Rådets direktiv 89/552/EØF om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne vedrørende udøvelse af tv-spredningsvirksomhed

5

 

 

2007/476/EF

 

*

Kommissionens afgørelse af 25. juni 2007 om foreneligheden med fællesskabsretten af de foranstaltninger, som Tyskland har truffet i henhold til artikel 3a, stk. 1, i Rådets direktiv 89/552/EØF om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne vedrørende udøvelse af tv-spredningsvirksomhed

8

 

 

2007/477/EF

 

*

Kommissionens afgørelse af 25. juni 2007 om foreneligheden med fællesskabsretten af de foranstaltninger, som Østrig har truffet i henhold til artikel 3a, stk. 1, i Rådets direktiv 89/552/EØF om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne vedrørende udøvelse af tv-spredningsvirksomhed

11

 

 

2007/478/EF

 

*

Kommissionens afgørelse af 25. juni 2007 om foreneligheden med fællesskabsretten af de foranstaltninger, som Irland har truffet i henhold til artikel 3a, stk. 1, i Rådets direktiv 89/552/EØF om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne vedrørende udøvelse af tv-spredningsvirksomhed

17

 

 

2007/479/EF

 

*

Kommissionens afgørelse af 25. juni 2007 om foreneligheden med fællesskabsretten af de foranstaltninger, som Belgien har truffet i henhold til artikel 3a, stk. 1, i Rådets direktiv 89/552/EØF om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne vedrørende udøvelse af tv-spredningsvirksomhed

24

 

 

2007/480/EF

 

*

Kommissionens afgørelse af 25. juni 2007 om foreneligheden med fællesskabsretten af de foranstaltninger, som Frankrig har truffet i henhold til artikel 3a, stk. 1, i Rådets direktiv 89/552/EØF om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne vedrørende udøvelse af tv-spredningsvirksomhed

33

 

 

2007/481/EF

 

*

Kommissionens afgørelse af 25. juni 2007 om foreneligheden med fællesskabsretten af de foranstaltninger, som Finland har truffet i henhold til artikel 3a, stk. 1, i Rådets direktiv 89/552/EØF om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne vedrørende udøvelse af tv-spredningsvirksomhed

38

 

 

2007/482/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 9. juli 2007 om anvendelse af Rådets direktiv 72/166/EØF om kontrol af ansvarsforsikring for motorkøretøjer (meddelt under nummer K(2007) 3291)  ( 1 )

42

 

 

2007/483/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 9. juli 2007 om ændring af beslutning 2006/415/EF om visse beskyttelsesforanstaltninger over for højpatogen aviær influenza af subtype H5N1 hos fjerkræ i Tyskland (meddelt under nummer K(2007) 3413)  ( 1 )

43

 

 

 

*

Meddelelse til læserne(se omslagets tredje side)

s3

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

FORORDNINGER

10.7.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 180/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 803/2007

af 9. juli 2007

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 3223/94 af 21. december 1994 om gennemførelsesbestemmelser til importordningen for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 4, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 3223/94 fastsættes som følge af gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 3223/94, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 10. juli 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. juli 2007.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 756/2007 (EUT L 172 af 30.6.2007, s. 41).


BILAG

til Kommissionens forordning af 9. juli 2007 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

MA

36,7

MK

48,1

TR

90,9

XS

23,6

ZZ

49,8

0707 00 05

JO

151,2

TR

113,1

ZZ

132,2

0709 90 70

IL

42,1

TR

93,7

ZZ

67,9

0805 50 10

AR

65,9

UY

62,2

ZA

58,7

ZZ

62,3

0808 10 80

AR

87,8

BR

83,3

CL

98,1

CN

98,6

NZ

102,3

US

116,7

UY

98,6

ZA

90,0

ZZ

96,9

0808 20 50

AR

76,9

CL

86,0

CN

59,8

NZ

99,0

ZA

104,2

ZZ

85,2

0809 10 00

TR

200,2

ZZ

200,2

0809 20 95

TR

273,6

US

430,7

ZZ

352,2

0809 30 10, 0809 30 90

US

120,3

ZZ

120,3

0809 40 05

IL

150,7

ZZ

150,7


(1)  Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« repræsenterer »anden oprindelse«.


10.7.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 180/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 804/2007

af 9. juli 2007

om forbud for fartøjer, der fører polsk flag, mod fiskeri efter torsk i Østersøen (underafsnit 25-32, EF-farvande)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 af 20. december 2002 om bevarelse og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne som led i den fælles fiskeripolitik (1), særlig artikel 26, stk. 4,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2847/93 af 12. oktober 1993 om indførelse af en kontrolordning under den fælles fiskeripolitik (2), særlig artikel 21, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådets forordning (EF) nr. 1941/2006 af 11. december 2006 om fastsættelse for 2007 af fiskerimuligheder og dertil knyttede betingelser for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for Østersøen (3) fastsætter den mængde torsk, som fiskerfartøjer, der fører polsk flag, kan fiske i Østersøen (underafsnit 25-32, EF-farvande) i 2007, til 10 794 tons.

(2)

De oplysninger, som Kommissionen har fået via dens kontrollørers inspektion af fangsterne af den pågældende bestand, stemmer ikke overens med de oplysninger, Kommissionen har modtaget fra Polen.

(3)

Ifølge de foreliggende oplysninger er de polske fartøjers fangster af denne bestand i 2007 tre gange større end de mængder, som Polen har indberettet. Polens fiskerimuligheder for 2007 for nævnte bestand er derfor udtømt.

(4)

Ifølge artikel 21, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 2847/93 har Polen pligt til fra den dato, hvor den pågældende fangstkvote må antages at være opbrugt, at nedlægge foreløbigt forbud mod fiskeri af fisk fra denne bestand samt forbud mod opbevaring om bord, omladning og landing af fangster heraf, der er taget efter nævnte dato.

(5)

Hvis Polen ikke træffer passende foranstaltninger, må Kommissionen på eget initiativ fastsætte det tidspunkt, hvor fangsten af torsk i Østersøen (underafsnit 25-32, EF-farvande) taget af fartøjer, der fører polsk flag, må antages at have nået et sådant omfang, at den polske kvote er opbrugt, og straks forbyde fiskeri af fisk fra den pågældende bestand fra nævnte dato. Det er også nødvendigt at forbyde opbevaring om bord, omladning og landing af fisk fra den pågældende bestand fanget af fartøjer, der fører polsk flag, efter nævnte dato —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Opbrugt kvote

Torskefangster, som fartøjer, der fører polsk flag, har fanget i Østersøen (underafsnit 25-32, EF-farvande), anses fra datoen for denne forordnings ikrafttræden for at have nået et sådant omfang, at den andel af kvoten for 2007, som Polen har fået tildelt, er opbrugt.

Artikel 2

Forbud

Torskefiskeri i Østersøen (underafsnit 25-32, EF-farvande) er fra datoen for denne forordnings ikrafttræden og indtil den 31. december 2007 forbudt for fartøjer, der fører polsk flag. Det er ligeledes forbudt at opbevare om bord, omlade og lande fangster af denne bestand taget af sådanne fartøjer i den pågældende periode.

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. juli 2007.

På Kommissionens vegne

Joe BORG

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 358 af 31.12.2002, s. 59.

(2)  EFT L 261 af 20.10.1993, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1967/2006 (EUT L 409 af 30.12.2006, s. 11. Berigtiget i EUT L 36 af 8.2.2007. s. 6).

(3)  EUT L 367 af 22.12.2006, s. 1. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 609/2007 (EUT L 141 af 2.6.2007, s. 33).


II Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

Kommissionen

10.7.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 180/5


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 25. juni 2007

om foreneligheden med fællesskabsretten af de foranstaltninger, som Italien har truffet i henhold til artikel 3a, stk. 1, i Rådets direktiv 89/552/EØF om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne vedrørende udøvelse af tv-spredningsvirksomhed

(2007/475/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 89/552/EØF om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne vedrørende udøvelse af tv-spredningsvirksomhed, (1) og særlig artikel 3a, stk. 2,

under henvisning til udtalelse fra det i medfør af direktivets artikel 23a nedsatte udvalg, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I brev af 10. maj 1999 meddelte Italien Kommissionen, hvilke foranstaltninger man havde iværksat den 9. marts 1999 i overensstemmelse med direktivets artikel 3a, stk. 1.

(2)

Kommissionen efterprøvede inden for en periode på tre måneder fra meddelelsens modtagelse, om de pågældende foranstaltninger var forenelige med fællesskabsretten, især hvad angår foranstaltningernes proportionalitet og den nationale høringsprocedures gennemsigtighed.

(3)

Kommissionen tog i sin undersøgelse hensyn til de foreliggende oplysninger om det italienske medielandskab.

(4)

Listen over de samfundsmæssigt væsentlige begivenheder, som er omfattet af de italienske foranstaltninger, var udfærdiget på en klar og tydelig måde.

(5)

Kommissionen fandt det godtgjort, at de begivenheder, som var omfattet af de italienske foranstaltninger, opfyldte mindst to af nedenstående kriterier, som anses for at være pålidelige indikatorer for en begivenheds samfundsmæssige interesse; (i) begivenheden er af særlig almen interesse for medlemsstatens befolkning og ikke blot af betydning for dem, der sædvanligvis følger med i den pågældende sport eller aktivitet; (ii) begivenheden har en generelt anerkendt og klar kulturel betydning for medlemsstatens befolkning, især som katalysator for kulturel identitet; (iii) begivenheden omfatter landsholdets deltagelse i forbindelse med en kamp eller turnering af international betydning; og (iv) begivenheden har traditionelt været udsendt på gratis fjernsyn og har tiltrukket et stort antal seere.

(6)

Et betydeligt antal af de begivenheder, der udpeges i de italienske foranstaltninger, herunder de olympiske sommer- og vinterlege, det italienske fodboldlandsholds kampe i VM- og EM-turneringen samt finalekampene i begge mesterskaber, falder ind under den kategori af begivenheder, som traditionelt anses for at være af væsentlig samfundsmæssig interesse, som direkte omtalt i indledningens punkt 18 i direktiv 97/36/EF. Disse begivenheder er af særlig almen interesse i Italien, idet de er særdeles populære i den brede offentlighed og ikke kun blandt de seere, der sædvanligvis følger med i sport. De har yderligere en alment anerkendt, klar kulturel betydning for den italienske befolkning, idet de yder et vigtigt bidrag til mellemfolkelig forståelse, for betydningen af sport for det italienske samfund som helhed og for den nationale stolthed, idet de giver italienske elitesportsudøvere mulighed for at nå til tops i de vigtigste internationale konkurrencer.

(7)

De øvrige udpegede fodboldbegivenheder er af særlig almen interesse i Italien og har en alment anerkendt, klar, kulturel betydning for den italienske befolkning i kraft af fodboldsportens betydning for det italienske samfund som helhed og for den nationale stolthed, idet de giver de italienske hold mulighed for at nå til tops i kampe på et plan, der tiltrækker international opmærksomhed.

(8)

Giro d’Italia er af særlig almen interesse i Italien og har en alment anerkendt, klar, kulturel betydning som katalysator for den nationale kulturelle identitet, ikke blot på grund af begivenhedens betydning i sportens verden, men også som en lejlighed til at gøre reklame for landet Italien.

(9)

Den særlige almene interesse i Italien og den alment anerkendte, klare, kulturelle betydning for den italienske befolkning af det italienske formel 1-grand prix er en følge af den store succes, som italienske biler har i formel 1-racing.

(10)

Den italienske musikfestival i San Remo er af særlig almen interesse i Italien og har en alment anerkendt, klar, kulturel betydning for den italienske kulturelle identitet, idet det er en »folkelig« kulturbegivenhed, som er en del af traditionel italiensk kultur.

(11)

De italienske foranstaltninger skønnes at være proportionelle, og set ud fra nødvendigheden af hensynet til væsentlige samfundsrettigheder berettiger de således til at fravige de grundlæggende rettigheder under EF-traktaten til at levere tjenesteydelser, en fravigelse som skal sikre offentligheden bred adgang til udsendelser af begivenheder af stor samfundsmæssig betydning.

(12)

De italienske foranstaltninger er forenelige med EF-konkurrencereglerne, idet udpegningen af tv-spredningsorganer, der er kvalificeret til at transmittere de nævnte begivenheder, er baseret på objektive kriterier, som tillader faktisk og potentiel konkurrence om erhvervelse af transmissionsrettighederne til disse begivenheder. Dertil kommer, at det nævnte antal begivenheder ikke er uforholdsmæssig stort, således at der skabes konkurrenceforvridning på downstream-markedet for gratis kanaler og betalingskanaler.

(13)

Efter at Kommissionen havde givet de øvrige medlemsstater meddelelse om de italienske foranstaltninger og indhentet en udtalelse fra det i medfør af direktivets artikel 23a nedsatte udvalg, meddelte generaldirektøren for uddannelse og kultur ved brev af 5. juli 1999 Italien, at Europa-Kommissionen ikke agtede at gøre indsigelse mod de meddelte foranstaltninger.

(14)

Den 7. september 1999 modtog Kommissionen meddelelse om en ændring af de italienske foranstaltninger. Denne ændring medførte ingen ændringer i de udpegede begivenheder.

(15)

De italienske foranstaltninger blev offentliggjort i C-udgaven af Den Europæiske Unions Tidende  (2), i overensstemmelse med artikel 3a, stk. 2, i Rådets direktiv 89/552/EØF. Et corrigendum til udgivelsen blev efterfølgende offentliggjort i C-udgaven af Den Europæiske Unions Tidende  (3).

(16)

Det følger af dommen i De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans i sag T-33/01 Infront WM AG mod Kommissionen for de Europæiske Fællesskaber, at en erklæring om, at foranstaltninger, som er iværksat i medfør af artikel 3a, stk. 1, i direktiv 89/552/EØF, er i overensstemmelse med fællesskabsretten, udgør en beslutning i medfør af artikel 249 i EF-traktaten, og sådanne beslutninger skal derfor vedtages af Kommissionen. Det er således nødvendigt, at nærværende afgørelse indeholder en erklæring om, at de foranstaltninger, som Italien har oplyst, er forenelige med fællesskabsretten. De endelige foranstaltninger, som Italien har truffet og beskrevet i bilaget til nærværende afgørelse, skal offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende i overensstemmelse med artikel 3a, stk. 2, i direktiv 89/552/EØF —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

De foranstaltninger i medfør af artikel 3a, stk. 1, i direktiv 89/552/EØF, som Italien den 10. maj 1999 har meddelt Europa-Kommissionen, er, i den form hvori de er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende C 277 af 30. september 1999 (corrigendum i Den Europæiske Unions Tidende C 208 af 26. juli 2001), forenelige med fællesskabsretten.

Artikel 2

De foranstaltninger, som er beskrevet i bilaget til nærværende afgørelse, offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende i overensstemmelse med artikel 3a, stk. 2, i direktiv 89/552/EØF.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. juni 2007.

På Kommissionens vegne

Viviane REDING

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 298 af 17.10.1989, s. 23. Direktiv, ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/36/EF (EFT L 202, 30.7.1997, s. 60).

(2)  EFT C 277 af 30.9.1999, s. 3.

(3)  EFT C 208 af 26.7.2001, s. 27.


BILAG

Offentliggørelse i overensstemmelse med artikel 3a, stk. 2, i Rådets direktiv 89/552/EØF om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne vedrørende udøvelse af tv-spredningsvirksomhed

De italienske myndigheders foranstaltninger, som offentliggøres i medfør af artikel 3a, stk. 2, i direktiv 89/552/EØF, fremgår af nedenstående uddrag af den italienske kommunikationsmyndigheds beslutning nr. 8/1999 af 9. marts 1999, ændret ved beslutning nr. 172/1999 af 28. juli 1999.

»Artikel 1

1.   Denne beslutning vedrører tv-transmission af begivenheder, som anses for at være af væsentlig samfundsmæssig interesse.

2.   Ved en »begivenhed af væsentlig samfundsmæssig interesse« forstås en begivenhed af sportslig eller ikke-sportslig art, som opfylder mindst to af følgende fire kriterier:

a)

Begivenheden og dens resultat er af særlig og udbredt interesse i Italien, også for andre mennesker end dem, der normalt ser denne type begivenhed på tv

b)

begivenheden nyder udbredt anerkendelse i offentligheden, har en særlig kulturel betydning og styrker den italienske kulturelle identitet

c)

begivenheden omfatter et landshold i en specifik sportsdisciplin i en vigtig international turnering

d)

begivenheden har traditionelt været sendt på gratis fjernsyn og har opnået høje seertal i Italien.

Artikel 2

1.   Myndigheden har udfærdiget følgende liste over begivenheder, som anses for at være af væsentlig samfundsmæssig interesse, og som tv-selskaber under italiensk jurisdiktion ikke må transmittere på eneretsgrundlag eller i kode, fordi en væsentlig del (flere end 90 %) af den italienske befolkning skal have mulighed for at se dem på gratis fjernsyn uden ekstraudgifter til anskaffelse af teknisk udstyr.

a)

De olympiske sommer- og vinterlege

b)

VM-finalen i fodbold og alle det italienske landsholds kampe

c)

EM-finalen i fodbold og alle det italienske landsholds kampe

d)

Alle det italienske landsholds kampe på hjemme- og udebane i officielle turneringer

e)

Finalen og semifinalerne i Champions League og UEFA-Cup, når italienske hold deltager

f)

Cykelløbet Giro d'Italia

g)

Det italienske formel 1-grand prix

h)

Den italienske musikfestival i San Remo

2.   De begivenheder, der omtales i stk. 1, litra b) og c) ovenfor, sendes direkte og i fuld længde. Angående de øvrige begivenheder, har tv-selskaberne frihed til selv at fastlægge detaljerne ved arrangementer for ukodet transmission.«


10.7.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 180/8


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 25. juni 2007

om foreneligheden med fællesskabsretten af de foranstaltninger, som Tyskland har truffet i henhold til artikel 3a, stk. 1, i Rådets direktiv 89/552/EØF om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne vedrørende udøvelse af tv-spredningsvirksomhed

(2007/476/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 89/552/EØF af 3. oktober 1989 om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne vedrørende udøvelse af tv-spredningsvirksomhed (1), særlig artikel 3a, stk. 2,

under henvisning til udtalelse fra det i medfør af direktivets artikel 23a nedsatte udvalg, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I brev af 28. april 1999 meddelte Tyskland Kommissionen, hvilke foranstaltninger der ville blive iværksat i overensstemmelse med direktivets artikel 3a, stk. 1.

(2)

Kommissionen efterprøvede inden for en periode på tre måneder fra meddelelsens modtagelse, om de pågældende foranstaltninger var forenelige med fællesskabsretten, især hvad angår foranstaltningernes proportionalitet og den nationale høringsprocedures gennemsigtighed.

(3)

Kommissionen tog i sin undersøgelse hensyn til de foreliggende oplysninger om det tyske medielandskab.

(4)

Listen over de samfundsmæssigt væsentlige begivenheder, som er omfattet af de tyske foranstaltninger, var udfærdiget på en klar og tydelig måde.

(5)

Kommissionen fandt det godtgjort, at de begivenheder, som var omfattet af de tyske foranstaltninger, opfyldte mindst to af nedenstående kriterier, som anses for at være pålidelige indikatorer for en begivenheds samfundsmæssige interesse: i) begivenheden er af særlig almen interesse for medlemsstatens befolkning og ikke blot af betydning for dem, der sædvanligvis følger med i den pågældende sport eller aktivitet; ii) begivenheden har en generelt anerkendt og klar kulturel betydning for medlemsstatens befolkning, især som katalysator for kulturel identitet; iii) begivenheden omfatter landsholdets deltagelse i forbindelse med en kamp eller turnering af international betydning; og iv) begivenheden har traditionelt været udsendt på gratis fjernsyn og har tiltrukket et stort antal seere.

(6)

Et betydeligt antal af de begivenheder, der udpeges i de tyske foranstaltninger, herunder de olympiske sommer- og vinterlege, alle kampe i EM og VM i fodbold, hvori det tyske fodboldlandshold deltager, samt åbningskampen, semifinalerne og finalekampen i begge turneringer, falder ind under den kategori af begivenheder, som traditionelt anses for at være af væsentlig samfundsmæssig interesse, som direkte omtalt i betragtning 18 i direktiv 97/36/EF. Disse begivenheder er af særlig almen interesse i Tyskland, idet de er særdeles populære i den brede befolkning og ikke kun blandt de seere, der sædvanligvis følger med i sport.

(7)

Den særlige opmærksom, de øvrige udpegede begivenheder er genstand for, også i den almene presse, herunder semifinalerne og finalekampen i den tyske FA-pokalturnering, det tyske fodboldlandsholds kampe på hjemme- og udebane og finalekampen i alle europæiske fodboldklubturneringer (Champions League, UEFA-pokalen), hvor et tysk hold spiller, er bevis på disse begivenheders samfundsmæssige betydning i Tyskland.

(8)

De udpegede begivenheder har en alment anerkendt, klar kulturel betydning for den tyske befolkning, idet de yder et vigtigt bidrag til mellemfolkelig forståelse, for betydningen af sport for det tyske samfund som helhed og for den nationale stolthed, idet de giver tyske elitesportsudøvere mulighed for at nå til tops i de vigtigste internationale konkurrencer.

(9)

De tyske foranstaltninger skønnes at være proportionelle, og set ud fra nødvendigheden af hensynet til væsentlige samfundsrettigheder berettiger de således til at fravige de grundlæggende rettigheder under EF-traktaten til at levere tjenesteydelser, en fravigelse som skal sikre offentligheden bred adgang til udsendelser af begivenheder af stor samfundsmæssig betydning.

(10)

De tyske foranstaltninger er forenelige med EF’s konkurrenceregler, idet udpegningen af tv-spredningsorganer, der er kvalificeret til at transmittere de nævnte begivenheder, er baseret på objektive kriterier, som tillader faktisk og potentiel konkurrence om erhvervelse af transmissionsrettighederne til sådanne begivenheder. Dertil kommer, at det nævnte antal begivenheder ikke er uforholdsmæssig stort, således at der skabes konkurrenceforvridning på downstream-markedet for gratis kanaler og betalingskanaler.

(11)

Efter at Kommissionen havde givet de øvrige medlemsstater meddelelse om de tyske foranstaltninger og indhentet en udtalelse fra det i medfør af direktivets artikel 23a nedsatte udvalg, meddelte generaldirektøren for uddannelse og kultur ved brev af 2. juli 1999 Tyskland, at Europa-Kommissionen ikke agtede at gøre indsigelse mod de meddelte foranstaltninger.

(12)

De tyske forholdsregler trådte i kraft den 1. april 2000. Disse endelige foranstaltninger afveg fra de i 1999 meddelte foranstaltninger, idet en enkelt begivenhed ikke længere stod på listen over de udpegede begivenheder. Det drejer sig om Cup Winner’s Cup, som blev fjernet, fordi denne turnering ophørte efter at være holdt for sidste gang i 1998/99.

(13)

Foranstaltningerne er blevet offentliggjort i C-udgaven af De Europæiske Fællesskabers Tidende  (2) i overensstemmelse med artikel 3a, stk. 2, i direktiv 89/552/EØF.

(14)

Det følger af dommen i De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans i sag T-33/01 Infront WM AG mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber, at en erklæring om, at foranstaltninger, som er iværksat i medfør af artikel 3a, stk. 1, i direktiv 89/552/EØF, er i overensstemmelse med fællesskabsretten, udgør en beslutning i medfør af artikel 249 i EF-traktaten, og sådanne beslutninger skal derfor vedtages af Kommissionen. Det er således nødvendigt, at nærværende afgørelse indeholder en erklæring om, at de endelige foranstaltninger, som Tyskland har oplyst, er forenelige med fællesskabsretten. De endelige foranstaltninger, som Tyskland har truffet og beskrevet i bilaget til nærværende afgørelse, skal offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende i overensstemmelse med artikel 3a, stk. 2, i direktiv 89/552/EØF —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

De foranstaltninger i medfør af artikel 3a, stk. 1, i direktiv 89/552/EØF, som Tyskland den 28. april 1999 har meddelt Kommissionen, er i den form, hvori de er offentliggjort i De Europæiske Fællesskabers Tidende C 277 af 29. september 2000, forenelige med fællesskabsretten.

Artikel 2

De endelige foranstaltninger, som Tyskland har truffet og beskrevet i bilaget til nærværende afgørelse, offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende i overensstemmelse med artikel 3a, stk. 2, i direktiv 89/552/EØF.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. juni 2007.

På Kommissionens vegne

Viviane REDING

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 298 af 17.10.1989, s. 23. Ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/36/EF (EFT L 202 af 30.7.1997, s. 60).

(2)  EFT C 277 af 29.9.2000, s. 4.


BILAG

Offentliggørelse i overensstemmelse med artikel 3a, stk. 2, i direktiv 89/552/EØF om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne vedrørende udøvelse af tv-spredningsvirksomhed

De tyske myndigheders foranstaltninger, som offentliggøres i medfør af artikel 3a, stk. 2, i direktiv 89/552/EØF, fremgår af nedenstående uddrag fra artikel 5a i statstraktaten om radiospredning, ændret ved den fjerde statstraktat om radiospredning (Rundfunkstaatsvertrag):

»Artikel 5a

Transmission af væsentlige begivenheder

1.   I Forbundsrepublikken Tyskland kan begivenheder af væsentlig samfundsmæssig interesse (væsentlige begivenheder) kun transmitteres i kodet form via betalings-tv, hvis tv-selskabet eller tredjemand gør det muligt under passende vilkår at transmittere begivenheden på en gratis og alment tilgængelig tv-kanal samtidig eller, hvor sideløbende begivenheder nødvendiggør dette, lettere tidsforskudt. Hvis parterne ikke kan nå til enighed om passende vilkår, underkaster de sig voldgift i henhold til retsplejelovens § 1025 ff. i god tid, inden begivenheden finder sted. Er de ude af stand til at nå til enighed om en voldgiftsprocedure af årsager, som tv-spredningsorganet eller tredjemand skal dokumentere, anses den i stk. 1 omhandlede transmission for ikke at være muliggjort på passende vilkår. Kun kanaler, som kan modtages af mere end 2/3 af alle husstande, anses for at være alment tilgængelige.

2.   For så vidt angår disse bestemmelser, anses følgende for væsentlige begivenheder:

1.

De olympiske sommer- og vinterlege.

2

Alle det tyske landsholds kampe i EM og VM i fodbold, samt åbningskampen, semifinalerne og finalekampen, uanset om det tyske hold deltager.

3.

Semifinalerne og finalekampen i den tyske FA-pokalturnering.

4.

Det tyske landsholds kampe på hjemme- og udebane.

5.

Finalekampen i alle europæiske klubturneringer (Champions League, UEFA-pokalen), når tyske hold deltager.

Hvor en væsentlig begivenhed består af mere end en enkelt begivenhed, anses hver enkelt begivenhed for en væsentlig begivenhed. Tilføjelse eller udelukkelse af begivenheder på denne liste er kun mulig efter aftale mellem alle delstater.«


10.7.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 180/11


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 25. juni 2007

om foreneligheden med fællesskabsretten af de foranstaltninger, som Østrig har truffet i henhold til artikel 3a, stk. 1, i Rådets direktiv 89/552/EØF om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne vedrørende udøvelse af tv-spredningsvirksomhed

(2007/477/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 89/552/EØF om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne vedrørende udøvelse af tv-spredningsvirksomhed (1), særlig artikel 3a, stk. 2,

under henvisning til udtalelse fra det i medfør af direktivets artikel 23a nedsatte udvalg, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I brev af 12. marts 2001 meddelte Østrig Kommissionen, hvilke foranstaltninger der ville blive iværksat i overensstemmelse med direktivets artikel 3a, stk. 1.

(2)

Kommissionen efterprøvede inden for en periode på tre måneder fra meddelelsens modtagelse, om de pågældende foranstaltninger var forenelige med fællesskabsretten, især hvad angår foranstaltningernes proportionalitet og den nationale høringsprocedures gennemsigtighed.

(3)

Kommissionen tog i sin undersøgelse hensyn til de foreliggende oplysninger om det østrigske medielandskab.

(4)

Listen over de samfundsmæssigt væsentlige begivenheder, som er omfattet af de østrigske foranstaltninger, var udfærdiget på en klar og tydelig måde, og en vidtrækkende høringsproces var igangsat i Østrig.

(5)

Kommissionen fandt det godtgjort, at de begivenheder, som var omfattet af de østrigske foranstaltninger, opfyldte mindst to af nedenstående kriterier, som anses for at være pålidelige indikatorer for en begivenheds samfundsmæssige interesse; i) begivenheden er af særlig almen interesse for medlemsstatens befolkning og ikke blot af betydning for dem, der sædvanligvis følger med i den pågældende sport eller aktivitet; ii) begivenheden har en generelt anerkendt, klar, kulturel betydning for medlemsstatens befolkning, især som katalysator for kulturel identitet; iii) begivenheden omfatter landsholdets deltagelse i forbindelse med en kamp eller turnering af international betydning; og iv) begivenheden har traditionelt været udsendt på gratis fjernsyn og har tiltrukket et stort antal seere.

(6)

Flere af de begivenheder, der udpeges i de østrigske foranstaltninger, herunder de olympiske sommer- og vinterlege, kampe i VM- og EM-turneringen, hvori det østrigske fodboldlandshold deltager, samt åbningskampene, semifinalerne og finalekampen i begge mesterskaber (herrer), falder ind under den kategori af begivenheder, som traditionelt anses for at være af væsentlig samfundsmæssig interesse, som direkte omtalt i indledningens punkt 18 i direktiv 97/36/EF. Disse begivenheder er af særlig almen interesse i Østrig, idet de er særdeles populære i den brede befolkning og ikke kun blandt de seere, der sædvanligvis følger med i sport.

(7)

Finalen i den østrigske pokalturnering i fodbold er af særlig almen interesse i Østrig, da fodbold er den mest populære sport i landet.

(8)

Verdensmesterskaberne i alpint skiløb under FIS og verdensmesterskaberne i de nordiske skidiscipliner under FIS er af særlig almen interesse i Østrig, idet skiløb er en yderst populær sport og en fast del af skolernes idrætsundervisning i Østrig. Yderligere skyldes disse begivenheders klare kulturelle betydning som katalysator for østrigsk kulturel identitet den succes, som østrigske deltagere har haft i disse konkurrencer, og betydningen af skiturismen i Østrig.

(9)

Wienerfilharmonikernes nytårskoncert har en klar kulturel betydning som hjørnesten i den østrigske kulturelle identitet, som følger af denne kulturbegivenheds ekstremt høje kvalitet og den kendsgerning, at den tiltrækker et meget stort antal seere overalt i verden.

(10)

Wiens operaballet er af særlig generel interesse i Østrig som en »folkelig« kulturbegivenhed og som symbol på balsæsonen med særlig betydning for traditionel østrigsk kultur. Det vigtige bidrag, som denne begivenhed, hvor verdensberømte operasangere ofte deltager, yder til statsoperaen i Wiens verdensomspændende ry, bekræfter dens klare kulturelle betydning for Østrig.

(11)

De udpegede begivenheder har traditionelt været sendt på gratis fjernsyn og har tiltrukket høje seertal.

(12)

De østrigske foranstaltninger skønnes at være proportionelle, og set ud fra nødvendigheden af hensynet til væsentlige samfundsrettigheder berettiger de således til at fravige de grundlæggende rettigheder under EF-traktaten til at levere tjenesteydelser, en fravigelse som skal sikre offentligheden bred adgang til udsendelser af begivenheder af stor samfundsmæssig betydning.

(13)

De østrigske foranstaltninger er forenelige med EF's konkurrenceregler, idet udpegningen af tv-spredningsorganer, der er kvalificeret til at transmittere de nævnte begivenheder, er baseret på objektive kriterier, som tillader faktisk og potentiel konkurrence om erhvervelse af transmissionsrettighederne til sådanne begivenheder. Dertil kommer, at det nævnte antal begivenheder ikke er uforholdsmæssig stort, således at der skabes konkurrenceforvridning på downstream-markedet for gratis kanaler og betalingskanaler.

(14)

Efter at Kommissionen havde givet de øvrige medlemsstater meddelelse om de østrigske foranstaltninger og indhentet en udtalelse fra det i medfør af direktivets artikel 23a nedsatte udvalg, meddelte generaldirektøren for uddannelse og kultur ved brev af 31. maj 2001 Østrig, at Europa-Kommissionen ikke agtede at gøre indsigelse mod de meddelte foranstaltninger.

(15)

De østrigske foranstaltninger er indført med virkning fra 1. oktober 2001.

(16)

Foranstaltningerne er blevet offentliggjort i C-udgaven af Den Europæiske Unions Tidende  (2), i overensstemmelse med artikel 3a, stk. 2, i Rådets direktiv 89/552/EØF.

(17)

Det følger af dommen i De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans i sag T-33/01 Infront WM AG mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber, at en erklæring om, at foranstaltninger, som er iværksat i medfør af artikel 3a, stk.1, i direktiv 89/552/EØF, er i overensstemmelse med fællesskabsretten, udgør en beslutning i medfør af artikel 249 i EF-traktaten, og sådanne beslutninger skal derfor vedtages af Kommissionen. Det er således nødvendigt, at nærværende afgørelse indeholder en erklæring om, at de foranstaltninger, som Østrig har oplyst, er forenelige med fællesskabsretten. De endelige foranstaltninger, som Østrig har truffet og beskrevet i bilaget til nærværende afgørelse, offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende i overensstemmelse med artikel 3a, stk. 2, i direktiv 89/552/EØF —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

De foranstaltninger i medfør af artikel 3a, stk. 1, i direktiv 89/552/EØF, som Østrig den 12. marts 2001 har meddelt Kommissionen, er i den form, hvori de er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende C 16 af 19. januar 2002, forenelige med fællesskabsretten.

Artikel 2

De endelige foranstaltninger, som Østrig har truffet og beskrevet i bilaget til nærværende afgørelse, offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende i overensstemmelse med artikel 3a, stk. 2, i direktiv 89/552/EØF.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. juni 2007.

På Kommissionens vegne

Viviane REDING

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 298 af 17.10.1989, s. 23. Direktiv, ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/36/EF (EFT L 202 af 30.7.1997, s. 60).

(2)  EFT C 16 af 19.1.2002, s. 8.


BILAG

Offentliggørelse i overensstemmelse med artikel 3a, stk. 2, i Rådets direktiv 89/552/EØF om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne vedrørende udøvelse af tv-spredningsvirksomhed

De østrigske myndigheders foranstaltninger, som offentliggøres i medfør af artikel 3a, stk. 2, i direktiv 89/552/EØF, fremgår af nedenstående uddrag af Bundesgesetzblatt (lovtidende i Østrig) (I, nr. 85/2001 og II, nr. 305/2001):

»85.   Forbundsloven om udøvelse af eneret til fjernsynstransmission (lov om eneret vedrørende tv — FERG)

Parlamentets andetkammer (Nationalrat) har vedtaget følgende:

Artikel I

§ 1.

1.

stk. 1. Med undtagelse af § 5, finder denne forbundslov kun anvendelse over for de tv-spredningsorganer, for hvilke loven om ORF (Österreichischer Rundfunkgesetz), som er offentliggjort i den østrigske lovtidende (BGB1.) nr. 379/1984, eller loven om private tv-stationer (Privatfernsehgesetz) BGB1. I, nr. 84/2001 finder anvendelse.

2.

§ 3 finder ikke anvendelse på tv-spredningsrettigheder, som erhvervedes, før denne lov trådte i kraft, medmindre aftalegrundlaget er forlænget, efter at loven trådte i kraft.

§ 2.   Ved en »begivenhed af væsentlig samfundsmæssig interesse« forstås her i loven alene de begivenheder, som nævnes i en forordning udstedt i medfør af § 4.

§ 3.

1.

Hvor et tv-spredningsorgan har erhvervet eneret til transmission af en begivenhed, som er nævnt i en forordning, der er udstedt i henhold til lovens § 4, skal spredningsorganet sørge for, at den pågældende begivenhed kan ses på gratis fjernsyn i Østrig af mindst 70 % af licensbetalende seerne og seere, som er fritaget for licens, i overensstemmelse med den fremgangsmåde, der er fastsat i forordningen (direkte eller tidsforskudt udsendelse, i fuld længde eller uddrag). Ved »tidsforskudt« transmission forstås i dette stykke en periode på højst 24 timer regnet fra begivenhedens begyndelse indtil udsendelsens start.

2.

Ved »gratis fjernsyn« forstås i denne lov kanaler, som seere kan modtage uden ekstra eller regelmæssig betaling for brug af teknisk udstyr til afkodning. Ved ekstra betaling forstås i dette stykke ikke licensbetaling (§ 2 i loven om licensafgift (Rundfunkgebührengesetz)), programafgift (§ 20, RFG), et tilmeldingsgebyr til kabelnet eller den abonnementsafgift, der skal betales til en kabelnetudbyder.

3.

Den i stk. 1 fastlagte forpligtelse anses for opfyldt, hvis tv-spredningsorganet dokumenterer at have gjort alt, hvad der med rimelighed kunne forventes under normale markedsforhold for at sikre, at den i stk. 1 nævnte begivenhed kunne ses på gratis fjernsyn. For at nå frem til en ordning i mindelighed om indholdet af disse vilkår, kan et tv-spredningsorgan indbringe sagen for kommunikationsmyndigheden (Bundeskommunikationssenat). Denne myndighed vil da inddrage alle parter i et forsøg på at opnå forlig samt udfærdige en skriftlig protokol over forhandlingerne og disses resultat.

4.

Opnås der ikke enighed, skal kommunikationsmyndigheden efter anmodning fra et af de involverede tv-spredningsorganer afgøre, om det pågældende organ i tilstrækkelig grad har opfyldt sine forpligtelser i medfør af stk. 1 og 3. Hvis tv-spredningsorganet ikke i tilstrækkelig grad har opfyldt disse forpligtelser, skal kommunikationsmyndigheden træde i organets sted og afgøre, hvad der forstås ved »normale markedsforhold« som nævnt i stk. 3. Senatet skal navnlig fastlægge en rimelig markedspris for tildelingen af transmissionsrettigheder.

5.

Der kan rejses krav om skadeserstatning i henhold til civilrettens bestemmelser mod et tv-spredningsorgan, som ikke i tilstrækkelig grad har opfyldt sine forpligtelser under stk. 1. Erstatningskravet omfatter også kompensation for tabt fortjeneste.

6.

Der kan ikke rejses krav om skadeserstatning, før der foreligger en afgørelse i henhold til stk. 4. Uden præjudice for stk. 7 er domstolen og sagens parter, jf. stk. 4, bundet af den endelige påkendelse.

7.

Anser retten i en proces i medfør af stk. 6 afgørelsen for at være lovstridig, skal den indstille processen og indgive klage til forvaltningsdomstolen (Verwaltungsgerichtshof) i overensstemmelse med artikel 131, stk. 2, i den østrigske forfatning (B-VG) for at få konstateret, om afgørelsen er retsstridig. Når forvaltningsdomstolens kendelse foreligger, skal domstolen fortsætte processen og afgøre sagen under hensyntagen til forvaltningsdomstolens retsopfattelse.

§ 4.

1.

Forbundsregeringen skal ved en forordning i medfør af § 2 udpege de begivenheder, som er af særlig samfundsmæssig betydning i Østrig. I forordningen skal alene medtages sådanne begivenheder, som opfylder mindst to af følgende kriterier:

1.

begivenheden er allerede omfattet af stor interesse i Østrig, navnlig som resultat af medieomtale

2.

begivenheden er et udtryk for Østrigs kulturelle, kunstneriske eller samfundsmæssige identitet

3.

begivenheden er en sportsbegivenhed af særlig national betydning, navnlig fordi østrigske elitesportsfolk deltager, eller den tiltrækker høje seertal i Østrig på grund af dens internationale betydning

4.

begivenheden har tidligere været transmitteret på gratis fjernsyn.

2.

Det fastlægges i forordningen, om en begivenhed, som vises på gratis fjernsyn skal vises direkte eller tidsforskudt, og om den skal vises i fuld længde eller kun i uddrag. En begivenhed skal dækkes direkte og i fuld udstrækning, medmindre der er objektive grunde (f.eks. forskellige tidszoner, samtidig afholdelse af forskellige begivenheder/dele af samme begivenhed), som gør det nødvendigt eller hensigtsmæssigt at se bort herfra.

3.

Før forordningen udstedes eller ændres, skal et tværudsnit af tv-spredningsorganer, rettighedsindehavere, erhvervslivet, forbrugere, arbejdstagere og personer inden for kultur og sport høres. Udkastet til forordningen skal offentliggøres i det officielle tillæg (Amtsblatt) til Wiener Zeitung, og der fastlægges en periode på otte uger, hvori alle skal have mulighed for at kommentere udkastet. Udkastet skal derefter indsendes til Europa-Kommissionen. Forordningen må kun udstedes, hvis Europa-Kommissionen inden for en frist på tre måneder regnet fra fremlæggelsen for Europa-Kommissionen ikke har gjort indsigelse mod udstedelsen.

[…]

§ 6.   Det er kommunikationsmyndighedens ansvar at føre tilsyn med overholdelsen af denne lovs bestemmelser, for så vidt som dens bestemmelser vedrører tv-spredningsorganer (§ 11 i loven KommAustria Act (KOG), BGBl. I, nr. 32/2001).

§ 7.

1.

En person, der overtræder forpligtelserne i henhold til:

1.

§ 3, stk. 1, eller

[…]

anses for at have begået en administrativ forseelse og straffes af Kommunikationsmyndigheden med en bøde på mellem 36 000 EUR og 58 000 EUR.

2.

Kommunikationsmyndigheden skal ifølge den i stk. 1 fastlagte procedure afholde et offentligt retsmøde med mundtlig procedure.

3.

Kommunikationsmyndigheden anvender loven om generelle administrative procedurer (Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz 1991) (BGB1. nr. 51) og i tilfælde omtalt i stk. 1 den administrative straffelov (Verwaltungsstrafgesetz 1991) (BGB1. nr. 52)

4.

Hvis et tv-spredningsorgan bryder loven gentagne gange og groft (§ 2, stk. 1 i loven om private tv-stationer, BGB1. I, nr. 84/2001), skal kommunikationsmyndigheden indlede retsforfølgelse med henblik på frakendelse af tilladelsen eller forbud mod kabeltransmissioner som fastlagt i § 63 i loven om private tv-stationer.

[…]

§ 9.

1.

Håndhævelsen af denne lov overdrages til forbundsregeringen med hensyn til § 4, stk. 1, 2 og 3, sidste led, til justitsministeren med hensyn til § 3, stk. 5-7, og i øvrigt til forbundskansleren.

2.

Der kan ses bort fra kravene i § 4, stk. 3, første og andet led, ved første udstedelse af en forordning efter denne forbundslovs ikrafttrædelse, hvis der allerede er gennemført en høring af de involverede parter i forbindelse med forberedelsen af underretningsproceduren i medfør af artikel 3a, stk. 1 og 2, i direktiv 89/552/EØF, som ændret ved direktiv 97/36/EF, og hvis indholdet af den forordning, der skal udstedes, er blevet bekendtgjort på en hensigtsmæssig måde i forbindelse med denne høring.

§ 10.   Med bestemmelserne i denne lovs § 1-4, 6-9 og 11 gennemføres artikel 3a, stk. 1, i direktiv 89/552/EØF om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne vedrørende udøvelse af tv-spredningsvirksomhed (EFT L 298 af 17.10.1989, s. 23), som ændret ved direktiv 97/36/EF (EFT L 202 af 30.7.1997, s. 60).

[…]

§ 11.   Denne lov træder i kraft den 1. august 2001.

KLESTIL

SCHÜSSEL«

»305.   Forordning om begivenheder af væsentlig samfundsmæssig interesse

Denne forordning er udstedt i medfør af § 4, stk. 1 i forbundsloven om udøvelse af eneret til fjernsynstransmission (lov om eneret vedrørende tv — FERG) BGB1. I, nr. 85/2001:

§ 1.

Begivenheder af væsentlig samfundsmæssig interesse:

1.

de olympiske sommer- og vinterlege

2.

det østrigske landsholds kampe i VM i fodbold (FIFA, for herrer) samt åbningskampen, semifinalerne og finalekampen i VM i fodbold (for herrer)

3.

det østrigske landsholds kampe i EM i fodbold (for herrer) samt åbningskampen, semifinalerne og finalekampen i EM i fodbold (for herrer)

4.

finalen i den østrigske pokalturnering i fodbold

5.

verdensmesterskaberne i alpint skiløb under FIS

6.

verdensmesterskaberne i de nordiske skidiscipliner under FIS

7.

wienerfilharmonikernes nytårskoncert

8.

operaballet i Wien.

§ 2.

1.

Tv-spredningsorganer, som har erhvervet eneret til transmission af begivenheder indeholdt i § 1, skal sørge for, at disse begivenheder kan ses på gratis fjernsyn direkte og i fuldt omfang.

2.

De begivenheder, der er udpeget i § 1, stk. 1, 5, 6 og 8, kan også sendes tidsforskudt eller delvist, hvis:

1.

dele af en begivenhed omfattet af § 1 eller flere af de af § 1 omfattede begivenheder finder sted på samme tid, eller

2.

hvis begivenheden ikke tidligere har været transmitteret i fuld udstrækning på grund af sit omfang.

§ 3.

Denne forordning træder i kraft den 1. oktober 2001.

SCHÜSSEL — RIESS-PASSER — FERRERO-WALDNER — GEHRER — GRASSER — STRASSER — BÖHMDORFER — MOLTERER — HAUPT — FORSTINGER — BARTENSTEIN.«


10.7.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 180/17


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 25. juni 2007

om foreneligheden med fællesskabsretten af de foranstaltninger, som Irland har truffet i henhold til artikel 3a, stk. 1, i Rådets direktiv 89/552/EØF om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne vedrørende udøvelse af tv-spredningsvirksomhed

(2007/478/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 89/552/EØF om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne vedrørende udøvelse af tv-spredningsvirksomhed (1), særlig artikel 3a, stk. 2,

under henvisning til udtalelse fra det i medfør af direktivets artikel 23a nedsatte udvalg, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I brev af 7. november 2002 meddelte Irland Kommissionen, hvilke foranstaltninger der ville blive iværksat i overensstemmelse med direktivets artikel 3a, stk.1.

(2)

Kommissionen efterprøvede inden for en periode på tre måneder fra meddelelsens modtagelse, om de pågældende foranstaltninger var forenelige med fællesskabsretten, især hvad angår foranstaltningernes proportionalitet og den nationale høringsprocedures gennemsigtighed.

(3)

Kommissionen tog i sin undersøgelse hensyn til de foreliggende oplysninger om det irske medielandskab.

(4)

Listen over de samfundsmæssigt væsentlige begivenheder, som er omfattet af de irske foranstaltninger, var udfærdiget på en klar og tydelig måde, og en vidtrækkende høringsproces var igangsat i Irland.

(5)

Kommissionen fandt det godtgjort, at de begivenheder, som var omfattet af de irske foranstaltninger, opfyldte mindst to af nedenstående kriterier, som anses for at være pålidelige indikatorer for en begivenheds samfundsmæssige interesse. (i) begivenheden er af særlig almen interesse for medlemsstatens befolkning og ikke blot af betydning for dem, der sædvanligvis følger med i den pågældende sport eller aktivitet; (ii) begivenheden har en generelt anerkendt, klar, kulturel betydning for medlemsstatens befolkning, især som katalysator for kulturel identitet; (iii) begivenheden omfatter landsholdets deltagelse i forbindelse med en kamp eller turnering af international betydning; og (iv) begivenheden har traditionelt været udsendt på gratis fjernsyn og har tiltrukket et stort antal seere.

(6)

Flere af de begivenheder, der udpeges i de irske foranstaltninger, herunder de olympiske sommerlege, kampe i verdensmesterskabs- og europamesterskabsturneringen, hvori det irske fodboldlandshold deltager, samt åbningskampen, semifinalerne og finalekampen i begge mesterskaber, falder ind under den kategori af begivenheder, som traditionelt anses for at være af væsentlig samfundsmæssig interesse, som direkte omtalt i indledningens punkt 18 i direktiv 97/36/EF. Disse begivenheder er af særlig almen interesse i Irland, idet de er særdeles populære i den brede offentlighed og ikke kun blandt de seere, der sædvanligvis følger med i sport. Yderligere har Irlands kampe i VM- og EM i fodbold en almindeligt anerkendt, klar, kulturel betydning som katalysator for den irske kulturelle identitet. Disse kampe virker som et fokus for offentligheden generelt og bidrager til at skabe en følelse af national identitet og stolthed over at være irsk.

(7)

Irlands kvalifikationskampe på hjemme- og udebane i forbindelse med EM- og VM i fodbold (FIFA World Cup) er af særlig almen interesse i Irland, en interesse som strækker sig langt ud over den befolkningsdel, som normalt følger med i sporten.

(8)

Gælisk fodbold og hurling er klart irske spil. Derfor har finalekampene i All-Ireland Senior Inter-County Football and Hurling en almindeligt anerkendt, klar, kulturel betydning for den irske befolkning som katalysator for den nationale kulturelle identitet.

(9)

I Irland spilles der rugby på organiseret basis overalt i landet. Derfor er Irlands kampe i seksnationersrugbyturneringen og VM i rugby af særlig almen interesse for den irske befolkning. Irlands kampe i VM i rugby involverer det irske landshold i en stor international turnering, og de har således en væsentlig indflydelse på den irske nationalidentitet.

(10)

Den særlige samfundsmæssige interesse, som de udpegede hestevæddeløb og hestesportsbegivenheder har i Irland, stammer fra den store betydning, som den irske hesteindustri har for landdistrikterne overalt i landet. Det irske Grand National og det irske Derby er de vigtigste hestevæddeløb i Irland. Set i lyset af den betydning, som hestevæddeløb har for turismen i Irland og for landets internationale ry, har disse begivenheder en almindeligt anerkendt, klar, kulturel betydning for den irske befolkning som katalysator for den nationale kulturelle identitet. Det irske mesterskab, Nations Cup ved Dublin Horse Show, har ligeledes en klar kulturel betydning, idet det promoverer sportsdisciplinen irsk ridebanespringning og tiltrækker de stærkeste hold inden for disciplinen.

(11)

De udpegede begivenheder har traditionelt været sendt på gratis fjernsyn og har tiltrukket høje seertal i Irland.

(12)

De irske foranstaltninger skønnes at være proportionelle, og set ud fra nødvendigheden af hensynet til væsentlige samfundsrettigheder berettiger de således til at fravige de grundlæggende rettigheder under EF-traktaten til at levere tjenesteydelser, en fravigelse som skal sikre offentligheden bred adgang til udsendelser af begivenheder af stor samfundsmæssig betydning.

(13)

De irske foranstaltninger er forenelige med EF's konkurrenceregler, idet udpegningen af tv-spredningsorganer, der er kvalificeret til at transmittere de nævnte begivenheder, er baseret på objektive kriterier, som tillader faktisk og potentiel konkurrence om erhvervelse af transmissionsrettighederne til sådanne begivenheder. Dertil kommer, at det nævnte antal begivenheder ikke er uforholdsmæssig stort, således at der skabes konkurrenceforvridning på downstream-markedet for gratis kanaler og betalingskanaler.

(14)

Efter at Kommissionen havde givet de øvrige medlemsstater meddelelse om de irske foranstaltninger og indhentet en udtalelse fra det i medfør af direktivets artikel 23a nedsatte udvalg, meddelte generaldirektøren for uddannelse og kultur ved brev af 10. februar 2003 Irland, at Europa-Kommissionen ikke agtede at gøre indsigelse mod de meddelte foranstaltninger.

(15)

De irske foranstaltninger blev vedtaget 13. marts 2003.

(16)

Foranstaltningerne blev offentliggjort i C-udgaven af Den Europæiske Unions Tidende  (2) i overensstemmelse med direktivets artikel 3a, stk. 2, i Rådets direktiv 89/552/EØF, ændret ved Rådets direktiv 97/36/EF.

(17)

Det følger af dommen i De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans i sag T-33/01 Infront WM AG mod Kommissionen for de Europæiske Fællesskaber, at en erklæring om, at foranstaltninger, som er iværksat i medfør af artikel 3a, stk. 1, i direktiv 89/552/EØF, er i overensstemmelse med fællesskabsretten, udgør en beslutning i medfør af artikel 249 i EF-traktaten, og sådanne beslutninger skal derfor vedtages af Kommissionen. Det er således nødvendigt, at nærværende afgørelse indeholder en erklæring om, at de endelige foranstaltninger, som Irland har oplyst, er forenelige med fællesskabsretten. De foranstaltninger, som Irland har truffet og beskrevet i bilaget til nærværende afgørelse, skal offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende i overensstemmelse med artikel 3a, stk. 2, i direktiv 89/552/EØF —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

De foranstaltninger i medfør af artikel 3a, stk. 1, i direktiv 89/552/EØF, som Irland den 7. november 2002 har meddelt Europa-Kommissionen, er i den form, hvori de er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende C 100 af 26. april 2003, forenelige med fællesskabsretten.

Artikel 2

De foranstaltninger, som Irland har truffet og beskrevet i bilaget til nærværende afgørelse, skal offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende i overensstemmelse med artikel 3a, stk. 2, i direktiv 89/552/EØF.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. juni 2007

På Kommissionens vegne

Viviane REDING

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 298 af 17.10.1989, s. 23. Direktiv, ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/36/EF (EFT L 202 af 30.7.1997, s. 60).

(2)  EUT C 100 af 26.4.2003, s. 12.


BILAG

Offentliggørelse i overensstemmelse med artikel 3a, stk. 2, i Rådets direktiv 89/552/EØF om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne vedrørende udøvelse af tv-spredningsvirksomhed

Irland har truffet følgende foranstaltninger i overensstemmelse med artikel 3a, stk. 2, i direktiv 89/552/EØF:

»Nr. 28, 1999

Broadcasting (major events television coverage) act, 1999

Indhold

Afsnit

1.

Retlig fortolkning

2.

Udpegning af væsentlige begivenheder

3.

Høring

4.

Tv-spredningsorganers forpligtelser med hensyn til udpegede begivenheder

5.

Tv-spredningsorganers forpligtelser med hensyn til begivenheder i medlemsstater

6.

Retsmidler

7.

Rimelige markedspriser

8.

Kort betegnelse

Retsgrundlag

European Communities Act, 1972, No 27 (lov nr. 27 af 1972 om De Europæiske Fællesskaber).

European Communities (Amendment) Act, 1993, No 25 (lov om De Europæiske Fællesskaber, ændret ved lov nr. 25 af 1993).

Broadcasting (major events television coverage) act, 1999

Med henblik på gennemførelsen af artikel 3a i rådets direktiv 89/552/EØF af 3. Oktober 1989, som ændret ved rådets direktiv 97/36/EF af 30. Juni 1997, og andre bestemmelser i den forbindelse har oireachtas vedtaget følgende lov om tv-transmission af begivenheder af væsentlig samfundsmæssig interesse [13. November 1999]:

1)

Stk. 1. Følgende gælder i forbindelse med denne lov:

 

»Tv-spredningsorgan« har den betydning, der er fastlagt i Rådets direktiv.

 

Ved »Rådets direktiv« forstås Rådets direktiv 89/552/EØF af 3. oktober 1989(1), som ændret ved Rådets direktiv 97/36/EF af 30. juni 1997(2).

 

»EØS-aftale« har den betydning, der er fastlagt i loven om De Europæiske Fællesskaber (ændring), 1993.

 

Ved »begivenhed« forstås enhver begivenhed, som er af interesse for offentligheden i Den Europæiske Union eller i en bestemt medlemsstat eller i en væsentlig del af en bestemt medlemsstat, og som tilrettelægges forud af en organisator, der er berettiget til at sælge de spredningsrettigheder, der er knyttet til begivenheden.

 

Ved »gratis fjernsyn« forstås en tv-udsendelse, der er tilgængelig for offentligheden, uden at den, der stiller den til rådighed for offentligheden, tager betaling for det.

 

Ved »medlemsstat« forstås en medlemsstat i Det Europæiske Fællesskab (i den betydning, der er fastlagt i loven om De Europæiske Fællesskaber, 1972) og de lande, der har underskrevet EØS-aftalen.

 

Ved »minister« forstås ministeren for Arts, Heritage, Gaeltacht and the Islands i Irland.

 

Ved »næsten universel dækning« forstås:

a)

gratis fjernsyn, som kan modtages af mindst 95 % af befolkningen i landet, eller

b)

hvis der på noget tidspunkt er færre end tre tv-spredningsorganer, som kan tilbyde den dækning, der kræves i henhold til litra a): gratis fjernsyn, som kan modtages af mindst 90 % af befolkningen i landet.

 

Ved »kvalificeret tv-spredningsorgan« forstås et tv-spredningsorgan, der opfylder betingelserne anført i stk. 2.

 

»Tv-spredningsvirksomhed« har den betydning, der er fastlagt i Rådets direktiv.

2)

Følgende tv-spredningsorganer betragtes som kvalificerede tv-spredningsorganer:

a)

til og med den 31. december 2001: et tv-spredningsorgan, der tilbyder gratis tv-dækning af en udpeget begivenhed til mindst 85 % af befolkningen.

b)

fra og med den 1. januar 2002: et tv-spredningsorgan, der tilbyder næsten universel dækning af en udpeget begivenhed.

3)

I forbindelse med stk. 2 betragtes to eller flere tv-spredningsorganer, der indgår kontrakt eller aftale om i fællesskab at levere næsten universel dækning af en udpeget begivenhed, som ét tv-spredningsorgan med hensyn til den pågældende begivenhed.

4)

Et tv-spredningsorgan kan anmode ministeren om at bilægge enhver tvist vedrørende det omfang af gratis fjernsyn, der leveres af et tv-spredningsorgan i landet i medfør af stk. 2, og definitionen af »næsten universel dækning« i stk. 1.

5)

Ministeren kan rådføre sig med tekniske eksperter eller andre personer eller organer efter eget valg, inden han/hun bilægger en tvist, jf. stk. 4.

6)

I forbindelse med denne lov:

a)

fortolkes enhver henvisning til lovbestemmelser, medmindre andet fremgår af sammenhængen, som en henvisning til den pågældende lov med ændringer eller tillæg ved eller i henhold til efterfølgende lovbestemmelser, herunder denne lov

b)

er en henvisning til en paragraf en henvisning til denne lov, medmindre det fremgår, at det er en henvisning til en anden lovbestemmelse, og

c)

er en henvisning til et stykke, litra eller underafsnit en henvisning til det pågældende stykke, litra eller underafsnit i den bestemmelse, hvori henvisningen forekommer, medmindre det fremgår, at det er en henvisning til en anden lovbestemmelse.

1)

Ministeren kan ved bekendtgørelse

a)

udpege begivenheder som begivenheder af væsentlig samfundsmæssig interesse, som et kvalificeret tv-spredningsorgan i offentlighedens interesse skal have ret til at transmittere på gratis fjernsyn, og

b)

afgøre, om transmission på gratis fjernsyn af en begivenhed udpeget i overensstemmelse med litra a) skal være tilgængelig

i)

i form af direkte, tidsforskudte eller både direkte og tidsforskudte udsendelser, og

ii)

i sin helhed, i uddrag eller både i sin helhed og i uddrag.

2)

Ved udpegningen af en begivenhed, jf. stk. 1, litra a), skal ministeren tage hensyn til alle omstændigheder og navnlig hvert af følgende kriterier:

a)

hvorvidt begivenheden har særlig almen betydning for det irske folk

b)

hvorvidt begivenheden er af generelt anerkendt, klar, kulturel værdi for det irske folk.

3)

Med henblik på at afgøre, hvorvidt kriterierne i stk. 2 er opfyldt, kan ministeren tage følgende forhold i betragtning:

a)

om begivenheden involverer deltagelse af et landshold eller andet hold eller af irske personer

b)

tidligere praksis eller erfaring med hensyn til tv-transmission af begivenheden eller tilsvarende begivenheder.

4)

Ministeren baserer sin afgørelse, jf. stk. 1, litra b), på følgende forhold:

a)

begivenhedens art

b)

tidspunktet for begivenhedens afholdelse i det land, hvor transmissionen overvejes

c)

praktiske transmissionsforhold.

5)

Ministeren kan ved bekendtgørelse tilbagekalde eller ændre en bekendtgørelse udstedt i henhold til denne bestemmelse.

6)

Ministeren skal rådføre sig med ministeren for Tourism, Sport and Recreation inden udstedelse, tilbagekaldelse eller ændring af en bekendtgørelse i henhold til denne bestemmelse.

7)

Hvis der fremsættes forslag om at udstede, tilbagekalde eller ændre en bekendtgørelse, som er udstedt i henhold til denne bestemmelse, skal der fremlægges et forslag til bekendtgørelsen i begge kamre i Oireachtas, og bekendtgørelsen kan først udstedes, når forslaget er godkendt i begge kamre.

1)

Inden der udstedes en bekendtgørelse i henhold til § 2, skal ministeren:

a)

inden for rimelighedens grænser bestræbe sig på at rådføre sig med arrangørerne af begivenheden og med tv-spredningsorganer under landets jurisdiktion, jf. Rådets direktiv

b)

offentliggøre en meddelelse om den begivenhed, ministeren påtænker at udpege, jf. § 2, i mindst én landsdækkende avis

c)

opfordre offentligheden til at fremkomme med kommentarer til den påtænkte udpegning.

2)

Hvis arrangøren af en begivenhed ikke kan udpeges, eller hvis arrangøren eller et tv-spredningsorgan under landets jurisdiktion ikke reagerer på ministerens henvendelser, udelukker det ikke ministeren fra at udstede en bekendtgørelse i henhold til § 2.

1)

Hvis et tv-spredningsorgan under landets jurisdiktion, som ikke er et kvalificeret tv-spredningsorgan, erhverver sig eneret til at transmittere en udpeget begivenhed, må det pågældende tv-spredningsorgan ikke transmittere begivenheden, medmindre begivenheden har været stillet til rådighed for et kvalificeret tv-spredningsorgan ved bekendtgørelse udstedt i overensstemmelse med § 2 efter anmodning fra og mod betaling af rimelige markedspriser af det kvalificerede tv-spredningsorgan.

2)

Hvis et kvalificeret tv-spredningsorgan erhverver sig ret til at transmittere en udpeget begivenhed (i henhold til denne bestemmelse eller direkte), skal det kvalificerede tv-spredningsorgan transmittere begivenheden på gratis fjernsyn med næsten universel dækning i henhold til bekendtgørelse udstedt i overensstemmelse med § 2.

3)

Ved »udpeget begivenhed« forstås i denne bestemmelse en begivenhed udpeget ved bekendtgørelse udstedt i overensstemmelse med § 2.

5.   Hvis en anden medlemsstat har udpeget en begivenhed som en begivenhed af væsentlig samfundsmæssig interesse i den pågældende stat, og Europa-Kommissionen har udsendt meddelelse om de foranstaltninger, der er truffet af samme medlemsstat, jf. artikel 3a, stk. 2, i Rådets direktiv, kan et tv-spredningsorgan, som er under det lands jurisdiktion, som erhverver eneretten til den udpegede begivenhed, ikke udøve denne eneret på en sådan måde, at en betydelig del af befolkningen i den anden medlemsstat forhindres i at kunne følge begivenhederne i overensstemmelse med de foranstaltninger, den pågældende medlemsstat har truffet.

1)

Hvis et tv-spredningsorgan (»det krænkede tv-spredningsorgan«) fremfører, at en aktivitet eller handling, der er forbudt i henhold til § 4 eller 5, udføres, er udført eller vil blive udført af et eller flere andre tv-spredningsorganer (»det andet tv-spredningsorgan«), er det krænkede tv-spredningsorgan berettiget til at anmode den irske landsret (High Court) om at iværksætte følgende retsmidler mod det andet tv-spredningsorgan:

a)

en kendelse, der forhindrer det andet tv-spredningsorgan i at udføre eller forsøge at udføre den aktivitet eller handling, der er forbudt i henhold til § 4 eller 5

b)

en erklæring om, at den kontrakt, hvorunder det andet tv-spredningsorgan har erhvervet sig eneret til den udpegede begivenhed, er ugyldig

c)

skadeserstatning fra det andet tv-spredningsorgan

d)

et påbud om, at retten til at transmittere begivenheden skal tilbydes det krænkede tv-spredningsorgan til en rimelig markedspris.

2)

En anmodning til landsretten om en kendelse, jf. stk. 1, skal ske ved begæring, og retten kan under behandlingen af sagen efter eget skøn afsige en foreløbig eller midlertidig kendelse.

1)

Hvis tv-spredningsorganer ikke kan nå til enighed om en rimelig markedspris for tv-transmission af en begivenhed, jf. § 4, stk. 1, kan et af tv-spredningsorganerne summarisk anmode landsretten om en kendelse, der fastsætter den rimelige markedspris for en begivenhed.

2)

En kendelse, jf. stk. 1, kan omfatte resulterende eller supplerende bestemmelser efter landsrettens skøn.

8.   Denne lov betegnes som »Broadcasting (Major Events television Coverage) Act, 1999« (lov om tv-spredningsvirksomhed (tv-transmission af væsentlige begivenheder) 1999).

Retsakter

S.I. nr. 99, 2003.

Broadcasting (Major Events Television Coverage) Act 1999 (Designation of Major Events) Order 2003 (Bekendtgørelse om udpegning af væsentlige begivenheder 2003, jf. lov om tv-spredningsvirksomhed (tv-transmission af væsentlige begivenheder) 1999).

Undertegnede, Dermot Ahern, minister for Communications, Marine and Natural Resources, udsteder hermed i overensstemmelse med mine beføjelser i medfør af § 2, stk. 1, i loven om tv-spredningsvirksomhed (tv-transmission af vigtige begivenheder) 1999 (Nr 28, 1999) og bekendtgørelsen, Broadcasting (Transfer of Departmental Administration and Ministerial Functions) Order 2002 (S.I. nr. 302, 2002), (ændret ved bekendtgørelsen Marine and Natural Resources) (Alteration of Name of Department and Title of Minister) Order 2002 (S.I. nr. 307, 2002) efter høring af ministeren for Arts, Sport and Tourism, jf. lovens § 2, stk. 6 (ændret ved bekendtgørelsen Tourism, Sport and Recreation (Alteration of Name of Department, Title of Minister) Order 2002 (S.I. nr. 307, 2002)) følgende bekendtgørelse, idet den i henhold til lovens § 2, stk. 7, er fremlagt som forslag i begge kamre i Oireachtas, og idet en beslutning om at godkende forslaget er truffet i begge kamre:

1)

Denne bekendtgørelse betegnes som »Broadcasting (Major Events television Coverage) Act, 1999 (Designation of Major Events) Order 2003« (Bekendtgørelse om udpegning af vigtige begivenheder 2003, jf. lov om tv-spredningsvirksomhed 1999).

2)

De begivenheder, der er anført i bilaget til denne bekendtgørelse, er udpeget som begivenheder af væsentlig samfundsmæssig interesse, som et kvalificeret tv-spredningsorgan i offentlighedens interesse skal have ret til at transmittere direkte på gratis fjernsyn.

3)

Alle Irlands kampe under seksnationersrugbyturneringen er udpeget som begivenheder af væsentlig samfundsmæssig interesse, som et kvalificeret tv-spredningsorgan i offentlighedens interesse skal have ret til at transmittere via tidsforskudt transmission på gratis fjernsyn.

BILAG

Administrativ bestemmelse 2

De olympiske sommerlege

Finalekampene i All-Ireland Senior Inter-County Football and Hurling

Irlands kvalifikationskampe på hjemme- og udebane i forbindelse med EM og VM i fodbold

Irlands kampe ved EM og VM i fodbold

Åbnings-, semifinale- og finalekampene ved EM og VM i fodbold

Irlands kampe i VM i rugby

Det irske Grand National og det irske Derby

Nations Cup ved Dublin Horse Show

GIVET under mit officielle segl.

13 March 2003.

DERMOT AHERN

Minister for Communications, Marine and Natural Resources


10.7.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 180/24


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 25. juni 2007

om foreneligheden med fællesskabsretten af de foranstaltninger, som Belgien har truffet i henhold til artikel 3a, stk. 1, i Rådets direktiv 89/552/EØF om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne vedrørende udøvelse af tv-spredningsvirksomhed

(2007/479/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 89/552/EØF om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne vedrørende udøvelse af tv-spredningsvirksomhed (1), særlig artikel 3a, stk. 2,

under henvisning til udtalelse fra det i medfør af direktivets artikel 23a nedsatte udvalg, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I brev af 10. december 2003 meddelte Belgien Kommissionen, hvilke foranstaltninger der ville blive iværksat i overensstemmelse med direktivets artikel 3a, stk. 1.

(2)

Kommissionen efterprøvede inden for en periode på tre måneder fra meddelelsens modtagelse, om de pågældende foranstaltninger var forenelige med fællesskabsretten, især hvad angår foranstaltningernes proportionalitet og den nationale høringsprocedures gennemsigtighed.

(3)

Kommissionen tog i sin undersøgelse hensyn til de foreliggende oplysninger om det belgiske medielandskab.

(4)

Listen over de samfundsmæssigt væsentlige begivenheder, som er omfattet af de belgiske foranstaltninger, var udfærdiget på en klar og tydelig måde, og en vidtrækkende høringsproces var igangsat i Belgien.

(5)

Kommissionen fandt det godtgjort, at de begivenheder, som var omfattet af de belgiske foranstaltninger, opfyldte mindst to af nedenstående kriterier, som anses for at være pålidelige indikatorer for en begivenheds samfundsmæssige interesse; i) begivenheden er af særlig almen interesse for medlemsstatens befolkning og ikke blot af betydning for dem, der sædvanligvis følger med i den pågældende sport eller aktivitet; ii) begivenheden har en generelt anerkendt og klar kulturel betydning for medlemsstatens befolkning, især som katalysator for kulturel identitet; iii) begivenheden omfatter landsholdets deltagelse i forbindelse med en kamp eller turnering af international betydning; og iv) begivenheden har traditionelt været udsendt på gratis fjernsyn og har tiltrukket et stort antal seere.

(6)

Flere af de begivenheder, der udpeges i de belgiske foranstaltninger, herunder de olympiske sommer- og vinterlege samt finalekampene i VM- og EM-turneringen i fodbold (herrer), falder ind under den kategori af begivenheder, som traditionelt anses for at være af væsentlig samfundsmæssig interesse, som direkte omtalt i indledningens punkt 18 i direktiv 97/36/EF. Disse begivenheder er af særlig almen interesse i Belgien, idet de er særdeles populære i den brede offentlighed og ikke kun blandt de seere, der sædvanligvis følger med i sporten.

(7)

I betragtning af, at finalen i den belgiske pokalturnering i fodbold (herrer) har til formål at bringe de to bedste belgiske klubhold sammen og slutter med tildelingen af et trofæ (pokalen), strækker denne turnerings popularitet sig langt videre end til de seere, som normalt følger med i sport, og den er således af særlig samfundsmæssig interesse i Belgien.

(8)

De udpegede fodboldbegivenheder, hvori belgiske hold deltager, er af særlig samfundsmæssig interesse i Belgien, idet de giver de belgiske hold mulighed for at øge den internationale interesse i belgisk fodbold.

(9)

Finale- og semifinalekampene i Champions League og UEFA-pokalturneringen er af særlig samfundsmæssig interesse i Belgien, idet fodbold er en meget populær sport i Belgien, og de pågældende kampe omgives af så megen prestige, at de følges af befolkningen som helhed og ikke kun af dem, der normalt følger med i sport.

(10)

Landevejscykling er en populær sport i Belgien. En del af Tour de France (herrer), som er verdens største begivenhed inden for cykelsport, foregår i Belgien. Det belgiske mesterskab i landevejscykling (herrer) er af særlig samfundsmæssig interesse i Belgien, idet det danner afslutningen på den professionelle cykelsportssæson, der følges af befolkningen som helhed og de belgiske medier. De øvrige udpegede cykelsportsbegivenheder er, set i lyset af de belgiske cykelrytteres vanlige succes på internationalt niveau, af særlig samfundsmæssig interesse i Belgien. De udpegede internationale cykelsportsbegivenheder, som finder sted i Belgien, giver også en mulighed for at vække opmærksomhed om landet Belgien.

(11)

Atletikstævnet Ivo Van Damme Memorial, som er en del af Golden League mesterskabet, er af særlig samfundsmæssig interesse i Belgien, idet det er en international elitesportsbegivenhed, som holdes i Belgien til minde om en stor belgisk atlet og er en kombination af sport og musik, og således yderst populær i befolkningen som helhed.

(12)

Belgiske sportsfolks deltagelse i verdensmesterskabet i atletik er af særlig samfundsmæssig interesse i Belgien, idet disse kampe giver belgiske sportsudøvere lejlighed til at konkurrere på internationalt niveau.

(13)

Det belgiske formel 1-grand prix er af særlig samfundsmæssig interesse, idet det sætter fokus på en overordentlig smuk belgisk bane, som er genstand for hele nationens stolthed.

(14)

De udpegede tenniskampe, hvor individuelle belgiske sportsfolk eller hold konkurrerer er, set i lyset af de belgiske tennisspilleres succes på internationalt niveau, af særlig samfundsmæssig interesse i Belgien.

(15)

Finalen i Dronning Elisabeth-konkurrencen i musik har en klar, kulturel betydning som katalysator for den belgiske kulturelle identitet på grund af den store indflydelse, som Dronning Elisabeth og hendes mand Kong Albert har haft på Belgiens historie samt denne kulturelle begivenheds ekstraordinært høje kvalitet og verdensomspændende betydning.

(16)

De udpegede begivenheder, herunder de, der bør betragtes samlet og ikke som en række individuelle begivenheder, har traditionelt været sendt på gratis fjernsyn og har tiltrukket høje seertal. Hvor der undtagelsesvis ikke kan oplyses specifikke seertal (finalekampen i EM-fodboldturneringen), begrundes udpegningen yderligere ved begivenhedens alment anerkendte, klare, kulturelle betydning for den belgiske befolkning, idet den yder et vigtigt bidrag til mellemfolkelig forståelse, ved fodboldspillets betydning for det belgiske samfund som helhed og ved den nationale stolthed, idet den giver belgiske elitesportsudøvere lejlighed til at nå til tops i denne vigtige internationale konkurrence.

(17)

De belgiske foranstaltninger skønnes at være proportionelle, og set ud fra nødvendigheden af hensynet til væsentlige samfundsrettigheder berettiger de således til at fravige de grundlæggende rettigheder under EF-traktaten til at levere tjenesteydelser, en fravigelse som skal sikre offentligheden bred adgang til udsendelser af begivenheder af stor samfundsmæssig betydning.

(18)

De belgiske foranstaltninger er forenelige med EF's konkurrenceregler, idet udpegningen af tv-spredningsorganer, der er kvalificeret til at transmittere de nævnte begivenheder, er baseret på objektive kriterier, som tillader faktisk og potentiel konkurrence om erhvervelse af transmissionsrettighederne til sådanne begivenheder. Dertil kommer, at det nævnte antal begivenheder ikke er uforholdsmæssig stort, således at der skabes konkurrenceforvridning på downstream-markedet for gratis kanaler og betalingskanaler.

(19)

Efter at Kommissionen havde givet de øvrige medlemsstater meddelelse om de belgiske foranstaltninger og indhentet en udtalelse fra det i medfør af direktivets artikel 23a nedsatte udvalg, meddelte generaldirektøren for uddannelse og kultur ved brev af 7. april 2004 Belgien, at Europa-Kommissionen ikke agtede at gøre indsigelse mod de meddelte foranstaltninger.

(20)

De belgiske foranstaltninger blev vedtaget af det flamsktalende fællesskab den 28. maj 2004 og af det fransktalende fællesskab den 8. juni 2004.

(21)

Foranstaltningerne er blevet offentliggjort i C-udgaven af Den Europæiske Unions Tidende  (2) i overensstemmelse med artikel 3a, stk. 2, i Rådets direktiv 89/552/EØF.

(22)

Det følger af dommen i De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans i sag T-33/01 Infront WM AG mod Kommissionen for de Europæiske Fællesskaber, at en erklæring om, at foranstaltninger, som er iværksat i medfør af artikel 3a, stk. 1, i direktiv 89/552/EØF, er i overensstemmelse med fællesskabsretten, udgør en beslutning i medfør af artikel 249 i EF-traktaten, og sådanne beslutninger skal derfor vedtages af Kommissionen. Det er således nødvendigt, at nærværende afgørelse indeholder en erklæring om, at de foranstaltninger, som Belgien har oplyst, er forenelige med fællesskabsretten. De foranstaltninger, som Belgien har truffet og beskrevet i bilaget til nærværende afgørelse, offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende i overensstemmelse med artikel 3a, stk. 2, i direktiv 89/552/EØF —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

De foranstaltninger i medfør af artikel 3a, stk. 1, i direktiv 89/552/EØF, som Belgien den 10. december 2003 har meddelt Europa-Kommissionen, er, i den form hvori de er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende C 158 af 29. juni 2005, forenelige med fællesskabsretten.

Artikel 2

De endelige foranstaltninger, som Belgien har truffet og beskrevet i bilaget til nærværende afgørelse, offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende i overensstemmelse med artikel 3a, stk. 2, i direktiv 89/552/EØF.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. juni 2007.

På Kommissionens vegne

Viviane REDING

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 298 af 17.10.1989, s. 23. Direktiv ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/36/EF (EFT L 202 af 30.7.1997, s. 60).

(2)  EUT C 158 af 29.6.2005, s. 13.


BILAG

Offentliggørelse i overensstemmelse med artikel 3a, stk. 2, i Rådets direktiv 89/552/EØF om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne vedrørende udøvelse af tv-spredningsvirksomhed

De belgiske myndigheders foranstaltninger, som offentliggøres i medfør af artikel 3a, stk. 2, i direktiv 89/552/EØF, fremgår af nedenstående uddrag af bestemmelser, der er vedtaget af henholdsvis det flamsktalende og det fransktalende fællesskab og offentliggjort i Moniteur Belge:

for det fransktalende fællesskab, ved dekret af 27. februar 2003 om tv-spredning (MB nr. 137, 17.4.2003) og bekendtgørelse af 8. juni 2004 (MB nr. 318, 6.9.2004)

for det flamsktalende fællesskab, ved dekret af 25. januar 1995 (DCFL nr. 1995-01-25/38) og bekendtgørelse af 28. maj 2004 (MB nr. 295, 19.8.2004).

En konsolideret liste over begivenheder af væsentlig betydning for Belgien er indeholdt i den aftale, som er indgået mellem det fransktalende fællesskab og det flamsktalende fællesskab den 28. november 2003:

DET FRANSKTALENDE FÆLLESSKAB

»1.   Dekret om tv-spredning

[…]

Art. 4 § 1

Efter at have hørt rådet for audiovisuelle anliggender (CSA) kan regeringen vedtage en liste over begivenheder, som den anser for at være af væsentlig interesse for offentligheden i det fransktalende fællesskab. Tv-spredningsorganer og RTBF må ikke udøve en erhvervet eneret på en sådan måde, at store dele af befolkningen i det fransktalende fællesskab berøves adgang til disse begivenheder via gratis fjernsyn.

Regeringen beslutter, om de pågældende begivenheder skal sendes direkte, tidsforskudt i fuldt omfang eller i uddrag.

Art. 4, § 2

En begivenhed anses for at være af væsentlig interesse for befolkningen i det fransktalende fællesskab, hvis den opfylder mindst to af følgende kriterier:

1.

begivenheden vækker særlig interesse blandt befolkningen i det fransktalende fællesskab generelt og ikke kun hos den del, som normalt følger en sådan begivenhed,

2.

begivenheden har en kulturel betydning, som er alment anerkendt blandt offentligheden i det fransktalende fællesskab og den er del af fællesskabets kulturelle identitet,

3.

der deltager en kendt belgisk person eller et hold i den pågældende begivenhed som led i en konkurrence eller begivenhed af international betydning,

4.

begivenheden udsendes traditionelt på gratis fjernsyn i det fransktalende fællesskab og tiltrækker et bredt udsnit af befolkningen.

Efter at have hørt CSA vedtager regeringen nærmere regler for, hvordan ovennævnte begivenheder skal transmitteres.

Art. 4, § 3

Et tv-spredningsorgan anses for »gratis«, hvis det sender på fransk og kan modtages af 90 % af de husstande, der har et tv-apparat, og som er beliggende i det franske sprogområde eller i den tosprogede hovedstadsregion Bruxelles. Ud over de tekniske udgifter, må der ikke kræves anden betaling for modtagelse end den eventuelle pris for et basisabonnement på kabel-tv.

Art. 4, § 4

TV-spredningsorganer og RTBF afholder sig fra at udnytte en eneret, som de måtte have erhvervet efter 30. juli 1997, på en sådan måde, at en betydelig del af befolkningen i en EU-medlemsstat forhindres i — via et frit tilgængeligt tv-spredningsorgan — at følge udpegede begivenheder af væsentlig interesse, som står opført på en liste, der er offentliggjort i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

De overholder de særlige betingelser, der er fastsat i forbindelse med offentliggørelsen af ovennævnte lister, vedrørende direkte eller tidsforskudt transmission og transmission i fuld længde eller i uddrag.

2.   Bekendtgørelse om begivenheder af væsentlig interesse og de nærmere regler for transmission af disse

Article 1

Inden for denne bekendtgørelses rammer sikres offentligheden i det fransktalende fællesskab mulighed for at følge de i bekendtgørelsens bilag udpegede begivenheder, ved direkte eller tidsforskudt, hel eller delvis transmission.

Article 2

Et tv-spredningsorgan fra det fransktalende fællesskab, som agter at udøve sin eneret til transmission af en begivenhed af væsentlig interesse, skal sende den på en gratis kanal i henhold til bilaget til denne bekendtgørelse.

Article 3

Et tv-spredningsorgan, som har erhvervet eneret til at udsende en begivenhed direkte og i fuld længde, kan dog vælge at udskyde udsendelsen på gratis fjernsyn forudsat at:

begivenheden foregår mellem midnat og 08.00, belgisk tid,

begivenheden falder sammen med et nyheds- eller aktualitetsprogram, som normalt udsendes på kanalen på det pågældende tidspunkt,

begivenheden består af flere sideløbende aktiviteter.

Article 4

Denne bekendtgørelse pålægger ikke RTBF eller tv-spredningsorganer, som er hjemmehørende i det fransktalende fællesskab, nogen transmissionspligt.

Article 5

Ministeren for audiovisuelle anliggender er ansvarlig for bekendtgørelsens implementering.

Bruxelles, den 8. juni 2004.

For det fransktalende fællesskabs regering:

Minister for audiovisuelle anliggender

O. CHASTEL

3.   Bilag til bekendtgørelsen

Liste over begivenheder og begivenhedskategorier, som er af væsentlig samfundsmæssig interesse samt regler for gratis tv-transmission til offentligheden af disse begivenheder:

 

De olympiske sommer- og vinterlege, direkte og i uddrag

 

Finalekampen i den belgiske pokalturnering (herrer), direkte og i fuld længde

 

Alle det belgiske fodboldholds kampe (herrer), direkte og i fuld længde

 

Slutrunden i VM i fodbold (herrer), direkte og i fuld længde

 

Slutrunden i EM i fodbold (herrer), direkte og i fuld længde

 

Kampe med deltagelse af belgiske klubhold i Champions League, direkte og i fuld længde

 

Kampe med deltagelse af belgiske klubhold i UEFA-pokalen, direkte og i fuld længde

 

Tour de France for professionelle cykelryttere (herrer), direkte og i uddrag

 

Cykelløbet Liège-Bastogne-Liège, direkte og i uddrag

 

Cykelløbet Amstel Gold Race, direkte og i uddrag

 

Cykelløbet Flandern Rundt, direkte og i uddrag

 

Cykelløbet Paris-Roubaix, direkte og i uddrag

 

Cykelløbet Milano-San Remo, direkte og i uddrag

 

Det belgiske mesterskab i professionel landevejscykling (herrer), direkte og i uddrag

 

Verdensmesterskabet i professionel landevejscykling (herrer), direkte og i uddrag

 

Atletikstævnet Ivo Van Damme Memorial, direkte og i fuld længde

 

Det belgiske formel 1-grand prix, direkte og i fuld længde

 

Følgende Grand Slam-tennisturneringer: Roland Garros og Wimbledon, alle kvartfinale-, semifinale- og finalekampe med deltagelse af belgiske spillere, direkte og i fuld længde;

 

Davis Cup-turneringen og Fed Cup-turneringen, alle kvartfinale-, semifinale- og finalekampe med deltagelse af det belgiske hold, direkte og i fuld længde;

 

Dronning Elisabeth-konkurrencen i musik, finalen, direkte og i fuld længde

 

Cykelløbet La Flèche wallonne, direkte og i uddrag

 

Verdensmesterskabet i atletik, kampe med belgisk deltagelse, direkte og i fuld længde

Vedhæftes som bilag til bekendtgørelsen af 8. juni 2004.

Minister for audiovisuelle anliggender

O. CHASTEL«

DET FLAMSKTALENDE FÆLLESSKAB

»1.   Dekret af 25. januar 1995

Art. 76, § 1

Den flamske regering udfærdiger en liste over begivenheder, som anses for at være af væsentlig samfundsmæssig interesse, og som derfor ikke må udsendes på grundlag af eneret på en sådan måde, at en stor del af befolkningen i det flamsktalende fællesskab ikke har mulighed for at følge dem direkte eller tidsforskudt på gratis fjernsyn.

Den flamske regering beslutter, om disse begivenheder skal kunne følges via hel eller delvis direkte transmission eller, hvor det i offentlighedens interesse af objektive grunde er nødvendigt eller hensigtsmæssigt, via hel eller delvis tidsforskudt transmission.

Art. 76, § 2

Tv-spredningsorganer, som er hjemmehørende i eller godkendt af det flamsktalende fællesskab, må ikke udøve en eneret, som de har erhvervet, på en sådan måde, at en betydelig del af befolkningen i en anden medlemsstat i Det Europæiske Fællesskab forhindres i at følge begivenheder, der af den anden medlemsstat er erklæret for at være af væsentlig samfundsmæssig interesse, via hel eller delvis direkte transmission eller — hvor det i offentlighedens interesse af objektive grunde er nødvendigt eller hensigtsmæssigt — hel eller delvis tidsforskudt transmission på gratis fjernsyn, således som fastlagt af denne anden medlemsstat.

2.   Den flamske regerings bekendtgørelse om begivenheder af væsentlig samfundsmæssig interesse […]

Idet en begivenhed kan anses for at være en begivenhed af væsentlig samfundsmæssig interesse, hvis to af følgende betingelser er opfyldt:

1.

Begivenheder har stor almen nyhedsværdi og vækker betydelig interesse i befolkningen.

2.

Begivenheden finder sted i forbindelse med en vigtig international konkurrence eller er en kamp/konkurrence, hvori det belgiske landshold, et belgisk klubhold eller en eller flere belgiske sportsudøvere tager del.

3.

Begivenheden vedrører en vigtig sportsgren og er af stor kulturel værdi for det flamsktalende fællesskab.

4.

Begivenheden udsendes traditionelt på gratis fjernsyn og tiltrækker høje seertal inden for sin kategori.

[…]

Artikel 1, § 1

Følgende begivenheder anses for begivenheder af væsentlig samfundsmæssig interesse:

1.

De olympiske sommerlege.

2.

Fodbold (herrer): Alle landsholdets kampe og alle kampe i slutrunden af WM og EM i fodbold.

3.

Champions League-turneringen og UEFA-pokalturneringen:

alle kampe med deltagelse af et belgiske klubhold

semifinale- og finalekampene

4.

Finalekampen i den belgiske pokalturnering (herrer).

5.

Cykelløb

 

Tour de France for professionelle cykelryttere (herrer): Alle etaper.

 

Følgende cykelløb i verdensmesterskabet: Milano-San Remo, Flandern Rundt, Paris-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège, Amstel Gold Race, Paris-Tours og Lombardiet Rundt.

 

Det belgiske mesterskab og verdensmesterskabet for professionelle cykelryttere (herrer).

6.

Cykelcrossløb: Det belgiske mesterskab og verdensmesterskabet for professionelle cykelryttere (herrer).

7.

Tennis:

 

Grand Slam-turneringer: Alle kampe med deltagelse af belgiske spillere fra og med kvartfinalerne samt alle finalekampe (single).

 

Davis Cup-turneringen og Fed pokalturneringen: Alle kvartfinale-, semifinale- og finalekampe med deltagelse af belgiske hold.

8.

Det belgiske formel 1-grand prix.

9.

Atletik: Van Damme Memorial.

10.

Dronning Elisabeth-konkurrencen.

Artikel 1, § 2

Begivenhederne nævnt i punkt 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 og 10 transmitteres direkte og i fuld længde.

Begivenhederne nævnt i punkt 1 og 5 transmitteres direkte og i uddrag.

Art. 2

Eneret til at udsende de i artikel 1, § 1, nævnte begivenheder må ikke udøves på en sådan måde, at store dele af befolkningen forhindres i at følge disse begivenheder på gratis fjernsyn.

En betydelig del af befolkningen i det flamsktalende fællesskab anses for at være i stand til at følge en begivenhed af betydelig samfundsmæssig interesse på gratis fjernsyn, når begivenheden udsendes af en tv-station, som sender på nederlandsk og kan modtages af mindst 90 % af befolkningen uden yderligere betaling end prisen på et kabel-tv-abonnement.

Art. 3 § 1

Fjernsynsstationer, som ikke opfylder kravene indeholdt i artikel 2, og som erhverver eneret til tv-transmission i det nederlandske sprogområde og den tosprogede hovedstadsregion Bruxelles af de i artikel 1, § 1, nævnte begivenheder, må ikke udøve disse rettigheder, medmindre de på grundlag af indgåede kontrakter kan garantere, at en betydelig del af befolkningen ikke vil blive forhindret i at følge disse begivenheder på gratis fjernsyn, således som fastlagt i artikel 1, § 2, og artikel 2.

Art. 3, § 2

Fjernsynsstationer, som har erhvervet eneret til tv-transmission, kan, inden for en tidsfrist som aftales med fjernsynsstationerne, udstede underlicenser mod en rimelig markedspris til fjernsynsstationer, som opfylder kravene i artikel 2.

Art. 3, § 3

Hvis der ikke er nogen fjernsynsstationer, som er villige til at acceptere en underlicens på de givne vilkår, kan den pågældende fjernsynsstation, som en undtagelse fra artikel 2 og artikel 3, § 1, gøre brug af den erhvervede spredningsret.

Art. 4

Den flamske minister med ansvar for medieanliggender er ansvarlig for bekendtgørelsens implementering.

Bruxelles, den 28. maj 2004.

Ministerpræsident for den flamske regering

B. SOMERS

Flamsk minister for boligforhold, medier og sport

M. KEULEN«

Konsolideret liste over begivenheder af væsentlig betydning for Belgien

1.

De olympiske sommerlege

Det flamsktalende fællesskab: direkte og i uddrag

Det fransktalende fællesskab: direkte og i uddrag

2.

Finalekampen i den belgiske pokalturnering (herrer)

Det flamsktalende fællesskab: direkte og i fuld længde

Det fransktalende fællesskab: direkte og i fuld længde

3.

Alle det belgiske fodboldholds kampe (herrer)

Det flamsktalende fællesskab: direkte og i fuld længde

Det fransktalende fællesskab: direkte og i fuld længde

4.

Kampene i slutrunden i VM i fodbold (herrer)

Det flamsktalende fællesskab: direkte og i fuld længde

Det fransktalende fællesskab: direkte og i fuld længde

5.

Kampene i slutrunden i EM i fodbold (herrer)

Det flamsktalende fællesskab: direkte og i fuld længde

Det fransktalende fællesskab: direkte og i fuld længde

6.

Champions League, alle kampe med deltagelse af belgiske klubhold

Det flamsktalende fællesskab: direkte og i fuld længde

Det fransktalende fællesskab: direkte og i fuld længde

7.

UEFA-pokalen, alle kampe med deltagelse af belgiske klubhold

Det flamsktalende fællesskab: direkte og i fuld længde

Det fransktalende fællesskab: direkte og i fuld længde

8.

Tour de France for professionelle cykelryttere (herrer)

Det flamsktalende fællesskab: direkte og i uddrag

Det fransktalende fællesskab: direkte og i uddrag

9.

Liège-Bastogne-Liège

Det flamsktalende fællesskab: direkte og i uddrag

Det fransktalende fællesskab: direkte og i uddrag

10.

Amstel Gold Race

Det flamsktalende fællesskab: direkte og i uddrag

Det fransktalende fællesskab: direkte og i uddrag

11.

Flandern Rundt

Det flamsktalende fællesskab: direkte og i uddrag

Det fransktalende fællesskab: direkte og i uddrag

12.

Paris-Roubaix

Det flamsktalende fællesskab: direkte og i uddrag

Det fransktalende fællesskab: direkte og i uddrag

13.

Milano-San Remo

Det flamsktalende fællesskab: direkte og i uddrag

Det fransktalende fællesskab: direkte og i uddrag

14.

Det belgiske mesterskab i professionel landevejscykling (herrer)

Det flamsktalende fællesskab: direkte og i uddrag

Det fransktalende fællesskab: direkte og i uddrag

15)

Verdensmesterskabet i professionel landevejscykling (herrer)

Det flamsktalende fællesskab: direkte og i uddrag

Det fransktalende fællesskab: direkte og i uddrag

16)

Ivo Van Damme Memorial.

Det flamsktalende fællesskab: direkte og i fuld længde

Det fransktalende fællesskab: direkte og i fuld længde

17.

Det belgiske formel 1-grand prix.

Det flamsktalende fællesskab: direkte og i fuld længde

Det fransktalende fællesskab: direkte og i fuld længde

18.

Følgende Grand Slam-tennisturneringer: Roland Garros og Wimbledon, alle kvartfinale-, semifinale- og finalekampe med deltagelse af belgiske spillere

Det flamsktalende fællesskab: direkte og i fuld længde

Det fransktalende fællesskab: direkte og i fuld længde

19.

Davis Cup-turneringen og Fed pokalturneringen, alle kvartfinale-, semifinale- og finalekampe med deltagelse af det belgiske hold

Det flamsktalende fællesskab: direkte og i fuld længde

Det fransktalende fællesskab: direkte og i fuld længde

20.

Dronning Elisabeth-konkurrencen i musik, finalen

Det flamsktalende fællesskab: direkte og i fuld længde

Det fransktalende fællesskab: direkte og i fuld længde

Begivenheder, der kun forekommer på den franske liste:

1.

Cykelløbet La Flèche wallonne (direkte og i uddrag)

2.

De olympiske vinterlege (direkte og i uddrag)

3.

Verdensmesterskabet i atletik, kampe med belgisk deltagelse, direkte og i fuld længde.

Begivenheder, der kun forekommer på den flamske liste:

1.

Champions League: Finale- og semifinalekampe, direkte og i fuld længde

2.

UEFA-pokalen: Finale- og semifinalekampe, direkte og i fuld længde

3.

Cykelløb: Paris-Tours og Lombardiet Rundt, direkte og i uddrag

4.

Det belgiske mesterskab og verdensmesterskabet i cykelcrossløb for professionelle cykelryttere (herrer), direkte og i fuld længde.

5.

Følgende Grand Slam-tennisturneringer: Australian Open og US Open, alle kvartfinale-, semifinale- og finalekampe med deltagelse af belgiske spillere, direkte og i fuld længde.


10.7.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 180/33


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 25. juni 2007

om foreneligheden med fællesskabsretten af de foranstaltninger, som Frankrig har truffet i henhold til artikel 3a, stk. 1, i Rådets direktiv 89/552/EØF om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne vedrørende udøvelse af tv-spredningsvirksomhed

(2007/480/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 89/552/EØF af 3. oktober 1989 om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne vedrørende udøvelse af tv-spredningsvirksomhed (1), særlig artikel 3a, stk. 2,

under henvisning til udtalelse fra det i medfør af direktivets artikel 23a nedsatte udvalg, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I brev af 30. december 2003 meddelte Frankrig Kommissionen, hvilke foranstaltninger der ville blive iværksat i overensstemmelse med direktivets artikel 3a, stk. 1.

(2)

Kommissionen efterprøvede inden for en periode på tre måneder fra meddelelsens modtagelse, om de pågældende foranstaltninger var forenelige med fællesskabsretten, især hvad angår foranstaltningernes proportionalitet og den nationale høringsprocedures gennemsigtighed.

(3)

Kommissionen tog i sin undersøgelse hensyn til de foreliggende oplysninger om det franske medielandskab.

(4)

Listen over de samfundsmæssigt væsentlige begivenheder, som er omfattet af de franske foranstaltninger, var udfærdiget på en klar og tydelig måde, og en vidtrækkende høringsproces var igangsat i Frankrig.

(5)

Kommissionen fandt det godtgjort, at de begivenheder, som var omfattet af de franske foranstaltninger, opfyldte mindst to af nedenstående kriterier, som anses for at være pålidelige indikatorer for en begivenheds samfundsmæssige interesse: i) begivenheden er af særlig almen interesse for medlemsstatens befolkning og ikke blot af betydning for dem, der sædvanligvis følger med i den pågældende sport eller aktivitet; ii) begivenheden har en generelt anerkendt og klar kulturel betydning for medlemsstatens befolkning, især som katalysator for kulturel identitet; iii) begivenheden omfatter landsholdets deltagelse i forbindelse med en kamp eller turnering af international betydning; og iv) begivenheden har traditionelt været udsendt på gratis fjernsyn og har tiltrukket et stort antal seere.

(6)

Flere af de begivenheder, der udpeges i de franske foranstaltninger, herunder de olympiske sommer- og vinterlege, åbningskampen, semifinalerne og finalekampen i VM i fodbold samt semifinale- og finalekampen i EM i fodbold, falder ind under den kategori af begivenheder, som traditionelt anses for at være af væsentlig samfundsmæssig interesse, som direkte omtalt i betragtning 18 i direktiv 97/36/EF. Disse begivenheder er af særlig almen interesse i Frankrig, idet de er særdeles populære i den brede befolkning og ikke kun blandt de seere, der sædvanligvis følger med i sport.

(7)

De øvrige udpegede fodboldbegivenheder, herunder det franske landsholds officielle kampe i FIFA-turneringer, finalekampen i UEFA-pokalturneringen, hvis et fransk ligahold deltager, finalekampen i den franske pokalturnering og finalekampen i Champions League er af særlig samfundsmæssig interesse i Frankrig, idet fodbold er den mest populære sport i landet.

(8)

Rugby er en vigtig sport som tiltrækker store tilskuerskarer, især i Sydvestfrankrig og dermed i en stor del af landet. Finalekampen i det franske rugbymesterskab, finalekampen i det europæiske rugbymesterskab, hvis et fransk ligahold deltager, seksnationersrugbyturneringen og semifinalerne og finalekampen i VM i rugby er derfor af særlig samfundsmæssig interesse i Frankrig.

(9)

De udpegede tennisbegivenheder er af særlig samfundsmæssig interesse i Frankrig, idet tennis er den mest populære individuelle sport i landet.

(10)

Det franske formel 1-grand prix er af særlig samfundsmæssig interesse i Frankrig set i lyset af denne begivenheds betydning for den franske racerbilsindustri.

(11)

Tour de France (herrer) er af særlig samfundsmæssig interesse i Frankrig og har en alment anerkendt, klar, kulturel betydning for den franske befolkning som katalysator for fransk kulturel identitet i og med, at det er verdens største cykelsportsbegivenhed. Den afspejler cykelsportens popularitet i Frankrig og er af væsentlig betydning for turismen, idet den giver lejlighed til at samle opmærksomhed om landet.

(12)

Cykelløbet Paris-Roubaix er af særlig samfundsmæssig interesse i Frankrig, idet det er en del af den franske kulturarv.

(13)

De udpegede basketball-begivenheder har en generelt anerkendt, klar, kulturel betydning for den franske befolkning, i særdeleshed som katalysator for fransk kulturidentitet, idet basketball udgør en vigtig faktor for socialt sammenhold i Frankrig.

(14)

De udpegede håndboldbegivenheder giver det franske landshold mulighed for at deltage i en større international turnering, og de har derfor en betydelig kulturel betydning for den franske befolkning.

(15)

Verdensmesterskabet i atletik har en generelt anerkendt, klar, kulturel betydning for den franske befolkning, i særdeleshed som katalysator for fransk kulturidentitet, ikke mindst i lyset af de franske deltageres vanlige succes.

(16)

De udpegede begivenheder har traditionelt været sendt på gratis fjernsyn og har tiltrukket høje seertal.

(17)

De franske foranstaltninger skønnes at være proportionelle, og set ud fra nødvendigheden af hensynet til væsentlige samfundsrettigheder berettiger de således til at fravige de grundlæggende rettigheder under EF-traktaten til at levere tjenesteydelser, en fravigelse som skal sikre offentligheden bred adgang til udsendelser af begivenheder af stor samfundsmæssig betydning.

(18)

De franske foranstaltninger er forenelige med EF’s konkurrenceregler, idet udpegningen af tv-spredningsorganer, der er kvalificeret til at transmittere de nævnte begivenheder, er baseret på objektive kriterier, som tillader faktisk og potentiel konkurrence om erhvervelse af transmissionsrettighederne til sådanne begivenheder. Dertil kommer, at det nævnte antal begivenheder ikke er uforholdsmæssig stort, således at der skabes konkurrenceforvridning på downstream-markedet for gratis kanaler og betalingskanaler.

(19)

Efter at Kommissionen havde givet de øvrige medlemsstater meddelelse om de franske foranstaltninger og indhentet en udtalelse fra det i medfør af direktivets artikel 23a nedsatte udvalg, meddelte generaldirektøren for uddannelse og kultur ved brev af 7. april 2004 Frankrig, at Europa-Kommissionen ikke agtede at gøre indsigelse mod de meddelte foranstaltninger.

(20)

Frankrig vedtog foranstaltningerne den 22. december 2004.

(21)

Det følger af dommen i De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans i sag T-33/01 Infront WM AG mod Kommissionen for de Europæiske Fællesskaber, at en erklæring om, at foranstaltninger, som er iværksat i medfør af artikel 3a, stk. 1, i direktiv 89/552/EØF, er i overensstemmelse med fællesskabsretten, udgør en beslutning i medfør af artikel 249 i EF-traktaten, og sådanne beslutninger skal derfor vedtages af Kommissionen. Det er således nødvendigt, at nærværende afgørelse indeholder en erklæring om, at de foranstaltninger, som Frankrig har oplyst, er forenelige med fællesskabsretten. De endelige foranstaltninger, som Frankrig har truffet og beskrevet i bilaget til nærværende afgørelse, offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende i overensstemmelse med artikel 3a, stk. 2, i direktiv 89/552/EØF —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

De foranstaltninger i medfør af artikel 3a, stk. 1, i direktiv 89/552/EØF, som Frankrig i brev af 30. december 2003 meddelte Kommissionen, er forenelige med fællesskabsretten.

Artikel 2

De endelige foranstaltninger, som Frankrig har truffet og beskrevet i bilaget til nærværende afgørelse, offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende i overensstemmelse med artikel 3a, stk. 2, i direktiv 89/552/EØF.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. juni 2007.

På Kommissionens vegne

Viviane REDING

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 298 af 17.10.1989, s. 23. Ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/36/EF (EFT L 202 af 30.7.1997, s. 60).


BILAG

Offentliggørelse i overensstemmelse med artikel 3a, stk. 2, i direktiv 89/552/EØF om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne vedrørende udøvelse af tv-spredningsvirksomhed

Frankrig har truffet følgende foranstaltninger i overensstemmelse med artikel 3a, stk. 2, i direktiv 89/552/EØF:

»Dekret nr. 2004-1392 af 22. december 2004 i medfør af artikel 20, stk. 2, af lov nr. 86-1067 af 30. september 1986 om ytringsfrihed

Premierministeren har

på grundlag af kultur- og kommunikationsministerens rapport, og

under henvisning til Rådets direktiv 89/552/EØF af 3. oktober 1989 om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne vedrørende udøvelse af tv-spredningsvirksomhed, ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/36/EF af 30. juni 1997, særlig artikel 3a;

under henvisning til den europæiske konvention om grænseoverskridende fjernsyn, som blev åbnet for underskrift den 5. maj 1989, som ændret ved protokollen vedtaget af Europarådets Ministerkomité den 9. september 1998, og åbnet for vedtagelse af konventionens parter den 1. oktober 1998, særlig artikel 9a, sammen med lov nr. 94-542 af 28. juni 1994 og lov nr. 2001-1210 af 20. december 2001, som godkender vedtagelsen samt dekret nr. 95-438 af 14. april 1995 og nr. 2002-739 af 30. april 2002, hvorved den blev offentliggjort;

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, der blev undertegnet i Porto den 2. maj 1992 og protokollen om tilpasning af denne aftale, som blev undertegnet i Bruxelles den 17. marts 1993, særlig bilag X, sammen med lov nr. 93-1274 af 2. december 1993, som godkender ratificeringen, og dekret nr. 94-43 af 1. februar 1994, hvorved den blev offentliggjort;

under henvisning til lov nr. 86-1067 af 30. september 1986 (ændret) om ytringsfrihed og i særdeleshed artikel 20, stk. 2;

under henvisning til Europa-Kommissionens brev af 7. april 2004 vedrørende Frankrigs udkast til foranstaltninger til gennemførelse af artikel 3a i direktiv 89/552/EØF, som ændret ved direktiv 97/36/EF, og

efter at have hørt Conseil d’État (indre anliggender),

UDSTEDT FØLGENDE DEKRET:

Artikel 1 —   Dette dekret fastsætter de betingelser, hvorunder tv-spredningsorganer må udøve eneretten til udsendelse af begivenheder af væsentlig interesse, således at det sikres, at en væsentlig del af befolkningen ikke afskæres fra muligheden af at følge sådanne begivenheder på gratis fjernsyn.

Afsnit I

Bestemmelser gældende for transmission af væsentlige begivenheder på fransk område

Artikel 2 —   I forbindelse med dette afsnit forstås ved:

a)

»alment tilgængelige fjernsynskanaler«: alle tv-spredningsorganer, som ikke benytter sig af brugerbetaling, og som mindst 85 % af husstandene på Frankrigs europæiske område kan modtage

b)

»adgangsbegrænsede fjernsynskanaler«: alle tv-spredningsorganer, som ikke opfylder ovenstående to betingelser.

Artikel 3 —   Listen over udpegede begivenheder fastlagt i artikel 20, stk. 2, i lov 86-1067 af 30. september 1986 indeholder følgende begivenheder:

1.

De olympiske vinter- og sommerlege

2.

Det franske landsholds kampe i Det Internationale Fodboldforbunds (FIFA) turneringer

3.

Åbningskampen, semifinalerne og finalekampen i VM i fodbold

4.

Semifinalerne og finalekampen i EM i fodbold

5.

Finalekampen i UEFA-pokalturneringen, hvis et fransk ligahold spiller

6.

Finalekampen i Champions League

7.

Finalekampen i den franske pokalturnering

8.

Seksnationersrugbyturneringen

9.

Semifinalerne og finalekampen i VM i rugby

10.

Finalekampen i den franske mesterskabsturnering i rugby

11.

Europa Cup-finalen i rugby, hvis et fransk ligahold spiller

12.

Single-finalen (herrer og damer) ved de åbne franske tennismesterskaber (Roland Garros)

13.

Semifinalerne og finalekampene i turneringerne Davis Cup og Fed-pokalen, hvis et fransk tennishold deltager

14.

Det franske formel 1-grand prix.

15.

Tour de France (cykelsport, herrer)

16.

Cykelløbet Paris-Roubaix

17.

Finalekampene i det europæiske mesterskab i basketball (herrer, damer), hvis det franske landshold deltager

18.

Finalekampene i verdensmesterskabet i basketball (herrer, damer), hvis det franske landshold deltager

19.

Finalekampene i det europæiske mesterskab i håndbold (herrer, damer), hvis det franske landshold deltager

20.

Finalekampene i verdensmesterskabet i håndhold (herrer, damer), hvis det franske landshold deltager.

21.

Verdensmesterskabet i atletik.

Artikel 4 —   Hvis et tv-spredningsorgan i Frankrig udøver en eneret, som er erhvervet efter 23. august 1997, til at transmittere en i artikel 3 udpeget begivenhed af væsentlig betydning, kan dette ikke forhindre en gratis fjernsynskanal i at sende begivenheden, som bør vises direkte og i sin fulde udstrækning, undtagen i følgende tilfælde:

1.

Transmission af begivenheden udpeget i punkt 15 i artikel 3 kan begrænses til de vigtigste udsnit i overensstemmelse med sædvane for transmission af denne begivenhed.

2.

Transmission af begivenheder udpeget i punkt 1 og 21 i artikel 3 kan begrænses til repræsentative udsnit af de forskellige sportsgrene og deltagende lande og kan omfatte tidsforskudt transmission i tilfælde af flere sideløbende begivenheder.

3.

Begivenheder af væsentlig betydning kan også transmitteres tidsforskudt i tilfælde, hvor de finder sted mellem midnat og kl. 06.00, fransk tid, forudsat at transmissionen i Frankrig indledes før kl. 10.00.

Hvis en privat fjernsynskanal, som benytter sig af brugerbetaling, og hvis programmer kan modtages på de i artikel 2, litra a), i dette dekret fastlagte betingelser, udsender en begivenhed af væsentlig interesse, direkte og i fuld udstrækning, i overensstemmelse med ovennævnte bestemmelser, uden at pålægge særlige adgangsbetingelser, anses dette ikke for at udgøre en handling, som forhindrer en alment tilgængelig tv-kanal i at udsende samme begivenhed.

Artikel 5 —   Et tv-spredningsorgan, som har eneret på transmission af hele eller dele af en begivenhed af væsentlig interesse, og som ikke opfylder betingelserne fastlagt i artikel 4, skal, for at give en alment tilgængelig fjernsynskanal mulighed for at sende en begivenhed af væsentlig interesse i overensstemmelse de fastlagte betingelser, jf. bestemmelserne i artikel 4, i rimelig tid, før begivenheden finder sted, advisere de alment tilgængelige fjernsynskanaler om, at det agter at overdrage transmissionsrettighederne til den pågældende begivenhed i henhold til de i artikel 4 fastlagte bestemmelser. Tilbuddet skal fremsættes på fair, rimelige og ikke-diskriminerende markedsbetingelser og vilkår.

Hvis ingen tv-spredningsorganer afgiver bud ifølge tilbuddet, eller hvis de afgivne bud ikke fremsættes på fair, rimelige og ikke-diskriminerende markedsbetingelser og vilkår, er det tv-spredningsorgan, som har erhvervet transmissionseneretten, berettiget til at udøve denne ret uden at opfylde betingelserne indeholdt i artikel 4.

Afsnit II

Bestemmelser gældende for transmission af væsentlige begivenheder i andre europæiske lande

Artikel 6 —   Bestemmelserne i dette afsnit er gældende for tv-spredningsorganer, som hører under fransk jurisdiktion, og som til andre medlemsstater i den Europæiske Union, en EØS-stat, eller en stat, som er part i den europæiske konvention om grænseoverskridende fjernsyn, transmitterer en begivenhed, som af den pågældende stat er udpeget som en samfundsmæssigt væsentlig begivenhed i medfør af direktiv 89/552/EØF af 3. oktober 1989, og som det pågældende organ erhvervede spredningsrettighederne til efter den 23. august 1997.

Artikel 7 —   Tv-spredningsorganer, som hører under fransk jurisdiktion, udøver, i de i artikel 6 nævnte stater, deres transmissionsrettigheder til væsentlige begivenheder, som defineret af de pågældende stater, på en sådan måde, at en væsentlig del af befolkningen ikke berøves muligheden for at se de pågældende begivenheder via gratis fjernsyn, direkte eller tidsforskudt, som nævnt i artikel 3a i ovennævnte direktiv af 3. oktober 1989.

Artikel 8 —   Når et tv-spredningsorgan under fransk jurisdiktion varetager transmissionen af en begivenhed af væsentlig interesse i en af de i artikel 6 nævnte stater, skal spredningsorganet overholde de betingelser, som den pågældende stat har fastlagt for tv-spredningsorganets transmission.

Afsnit III

Afsluttende bestemmelser

Artikel 9 —   Rådet for audiovisuelle anliggender (Conseil supérieur de l’audiovisuel) kan, på anmodning af et tv-spredningsorgan eller på eget initiativ, fremsætte udtalelser vedrørende anvendelsen af dekretets bestemmelser.

Artikel 10 —   Der vil senere blive udstedt et dekret af Conseil d’État, som fastlægger en liste over væsentlige begivenheder og vilkårene for deres transmission for de oversøiske territorier Saint Pierre-et-Miquelon, Mayotte, Ny Kaledonien, Fransk Polynesien og øerne Wallis og Futuna, og som tager hensyn til disse samfunds særlige forhold og de tekniske problemstillinger i forbindelse med oversøisk tv-transmission.

Artikel 11 —   Ministeren for kultur og kommunikation og ministeren for oversøiske territorier er ansvarlige for gennemførelsen af dette dekret, som offentliggøres i den franske statstidende.

Udfærdiget i Paris, den 22 december 2004.

Af premierminister

Jean-Pierre RAFFARIN

Ministeren for kultur og kommunikation

Renaud DONNEDIEU DE VABRES

Ministeren for oversøiske territorier

Brigitte GIRARDIN


10.7.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 180/38


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 25. juni 2007

om foreneligheden med fællesskabsretten af de foranstaltninger, som Finland har truffet i henhold til artikel 3a, stk. 1, i Rådets direktiv 89/552/EØF om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne vedrørende udøvelse af tv-spredningsvirksomhed

(2007/481/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 89/552/EØF af 3. oktober 1989 om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne vedrørende udøvelse af tv-spredningsvirksomhed (1), særlig artikel 3a, stk. 2,

under henvisning til udtalelse fra det i medfør af direktivets artikel 23a nedsatte udvalg, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I brev af 22. september 2006, modtaget af Kommissionen den 2. oktober 2006, meddelte Finland Kommissionen, hvilke foranstaltninger der ville blive iværksat i overensstemmelse med direktivets artikel 3a, stk. 1.

(2)

Kommissionen efterprøvede inden for en periode på tre måneder fra meddelelsens modtagelse, om de pågældende foranstaltninger var forenelige med fællesskabsretten, især hvad angår foranstaltningernes proportionalitet og den nationale høringsprocedures gennemsigtighed.

(3)

Kommissionen tog i sin undersøgelse hensyn til de foreliggende oplysninger om det finske medielandskab.

(4)

Listen over de samfundsmæssigt væsentlige begivenheder, som omfattes af de finske foranstaltninger, var udfærdiget på en klar og tydelig måde, og en vidtrækkende høringsproces var igangsat i Finland.

(5)

Kommissionen fandt det godtgjort, at de begivenheder, som var omfattet af de finske foranstaltninger, opfyldte mindst to af nedenstående kriterier, som anses for at være pålidelige indikatorer for en begivenheds samfundsmæssige interesse: i) begivenheden er af særlig almen interesse for medlemsstatens befolkning og ikke blot af betydning for dem, der sædvanligvis følger med i den pågældende sport eller aktivitet; ii) begivenheden har en generelt anerkendt og klar kulturel betydning for medlemsstatens befolkning, især som katalysator for kulturel identitet; iii) begivenheden omfatter landsholdets deltagelse i forbindelse med en kamp eller turnering af international betydning; og iv) begivenheden har traditionelt været udsendt på gratis fjernsyn og har tiltrukket et stort antal seere.

(6)

Flere af de begivenheder, der udpeges i de finske foranstaltninger, herunder de olympiske sommer- og vinterlege, åbningskampen, kvartfinalerne, semifinalerne og finalekampen i VM i fodbold samt det finske landsholds kampe i samme mesterskab falder ind under den kategori af begivenheder, som traditionelt anses for at være af væsentlig samfundsmæssig interesse, som direkte omtalt i betragtning 18 i direktiv 97/36/EF. Disse begivenheder er af særlig almen interesse i Finland, idet de er særdeles populære i den brede befolkning og ikke kun blandt de seere, der sædvanligvis følger med i sport.

(7)

VM i ishockey for herrer, som organiseres af det internationale ishockeyforbund (IIHF), er af særlig almen interesse, idet den finske befolkning er meget aktiv inden for denne sport, der ligeledes har en generelt anerkendt, klar, kulturel betydning for den finske befolkning i betragtning af det finske holds store succes i denne internationale ishockeyturnering. Da VM i ishockey er organiseret på en særlig måde, bør verdensmesterskabet anses for at være en enkelt begivenhed, idet kampe mellem andre nationer også påvirker stillingen af de hold, som Finland skal eller kan spille mod, samt det samlede resultat.

(8)

VM i nordisk skiløb (langrend, skihop og nordisk kombination), som organiseres af det internationale skiforbund (FIS), er af særlig almen interesse og har en alment anerkendt, klar, kulturel betydning for den finske befolkning som katalysator for finsk kulturel identitet, idet nordisk skiløb er den finske nationalsport.

(9)

De udpegede atletikbegivenheder, VM i atletik, som organiseres af det internationale atletikforbund (IAAF), og det europæiske mesterskab, som organiseres af det europæiske atletikforbund (EAA), har en alment anerkendt, klar, kulturel betydning for den finske befolkning som katalysator for finsk kulturel identitet, idet de finske topatleter, som repræsenterer Finland internationalt i en lang række enkeltdiscipliner, er blandt verdenseliten inden for deres område.

(10)

De udpegede begivenheder har traditionelt været sendt på gratis fjernsyn og har tiltrukket høje seertal.

(11)

De finske foranstaltninger skønnes at være proportionelle, og set ud fra nødvendigheden af hensynet til væsentlige samfundsrettigheder berettiger de således til at fravige de grundlæggende rettigheder under EF-traktaten til at levere tjenesteydelser, en fravigelse som skal sikre offentligheden bred adgang til udsendelser af begivenheder af stor samfundsmæssig betydning.

(12)

De finske foranstaltninger er forenelige med EF’s konkurrenceregler, idet udpegningen af tv-spredningsorganer, der er kvalificeret til at transmittere de nævnte begivenheder, er baseret på objektive kriterier, som tillader faktisk og potentiel konkurrence om erhvervelse af transmissionsrettighederne til sådanne begivenheder. Dertil kommer, at det nævnte antal begivenheder ikke er uforholdsmæssig stort, således at der skabes konkurrenceforvridning på downstream-markedet for gratis kanaler og betalingskanaler.

(13)

De finske foranstaltningers proportionalitet styrkes yderligere ved, at de ikke tillægges retroaktiv virkning og således ikke indvirker på udøvelse af transmissionsrettigheder til udpegede begivenheder, som er erhvervet før foranstaltningernes ikrafttrædelse.

(14)

Kommissionen gav meddelelse til de øvrige medlemsstater om de finske foranstaltninger og forelagde resultatet af denne efterprøvelse ved et møde afholdt den 15. november 2006 i det i medfør af artikel 23a i direktiv 89/552/EØF nedsatte udvalg. Udvalget vedtog en positiv udtalelse ved mødet.

(15)

De finske foranstaltninger blev vedtaget den 22. februar 2007 og trådte i kraft den 1. marts 2007 —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

De foranstaltninger i medfør af artikel 3a, stk. 1, i direktiv 89/552/EØF, som Finland i brev af 22. september 2006 meddelte Kommissionen, er forenelige med fællesskabsretten.

Artikel 2

De endelige foranstaltninger, som Finland har truffet og beskrevet i bilaget til nærværende afgørelse, offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende i overensstemmelse med artikel 3a, stk. 2, i direktiv 89/552/EØF.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. juni 2007.

På Kommissionens vegne

Viviane REDING

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 298 af 17.10.1989, s. 23. Ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/36/EF (EFT L 202 af 30.7.1997, s. 60).


BILAG

Offentliggørelse i henhold til artikel 3a, stk. 2, i Rådets direktiv 89/552/EØF om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne vedrørende udøvelse af tv-spredningsvirksomhed

Finland har truffet følgende foranstaltninger i overensstemmelse med artikel 3a, stk. 2, i direktiv 89/552/EØF:

»REGERINGSDEKRET

vedrørende tv-spredning af begivenheder af samfundsmæssig betydning

Helsingfors, den 22. februar 2007

I overensstemmelse med den regeringsbeslutning, som blev truffet i forbindelse med ministeriet for transport og kommunikations henstilling, vedtages følgende i henhold til artikel 20, stk. 3, i loven om tv- og radiospredningsorganer (744/1998) af 9. oktober 1998, som ændret ved lov nr. 394/2003:

Artikel 1

Begivenheder af samfundsmæssig betydning

Følgende begivenheder er af væsentlig samfundsmæssig betydning i Finland som omtalt i artikel 20, stk. 3, i loven om tv- og radiospredningsorganer (744/1998):

1)

De olympiske sommer- og vinterlege, som afholdes af Den Internationale Olympiske Komité

2)

Åbningskampen, kvart- og semifinalerne og finalekampen i VM i fodbold, som afholdes af FIFA, samt det finske holds kampe

3)

Åbningskampen, kvart- og semifinalerne og finalekampen i EM i fodbold, som afholdes af UEFA, samt det finske holds kampe

4)

VM i ishockey for mænd, som afholdes af Det Internationale Ishockeyforbund (IIHF)

5)

VM i nordisk skiløb, som afholdes af Det Internationale Skiforbund (FIS)

6)

VM i atletik, som afholdes af Det Internationale Atletikforbund (IAAF)

7)

EM i atletik, som afholdes af Det Europæiske Atletikforbund (EAA).

Åbningskampen, semifinalerne og finalekampen i VM i fodbold samt det finske landsholds kampe, åbningskampen, semifinalerne og finalekampen i EM i fodbold samt det finske landsholds kampe, semifinalerne og finalekampen i VM i ishockey for herrer samt det finske landsholds kampe, som nævnt i stk. 1 ovenfor, transmitteres direkte og i fuld udstrækning.

Øvrige begivenheder, som nævnes i stk. 1, kan transmitteres i fuld udstrækning eller i uddrag, direkte eller tidsforskudt.

Artikel 2

Dette dekret træder i kraft den 1. marts 2007.

Dette dekret har ingen virkning for enerettigheder, som erhvervedes før dette dekrets ikrafttræden.

Udfærdiget i Helsingfors, den 22. februar 2007.

Susanna HUOVINEN

Minister for transport og kommunikation

Ismo KOSONEN

Afdelingsleder«


10.7.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 180/42


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 9. juli 2007

om anvendelse af Rådets direktiv 72/166/EØF om kontrol af ansvarsforsikring for motorkøretøjer

(meddelt under nummer K(2007) 3291)

(EØS-relevant tekst)

(2007/482/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 72/166/EØF af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer og kontrollen med forsikringspligtens overholdelse (1), særlig artikel 2, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 30. maj 2002 blev der indgået en multilateral aftale (herefter »aftalen«) mellem de nationale forsikringsselskabers bureauer i medlemsstaterne i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og andre tilknyttede stater. Aftalen er bilagt Kommissionens beslutning 2003/564/EF af 28. juli 2003 om anvendelse af Rådets direktiv 72/166/EØF om kontrol af ansvarsforsikring for motorkøretøjer (2), hvori Kommissionen fastsatte datoen for, hvornår medlemsstaterne ikke længere må kontrollere ansvarsforsikring for køretøjer, der er hjemmehørende i en af de stater, der har underskrevet og er underlagt aftalen. Aftalen er siden blevet udvidet til at omfatte andre lande med vedtagelsen af tillæg nr. 1 og 2.

(2)

Den 8. marts 2007 underskrev forsikringsbureauerne i medlemsstaterne samt i Andorra, Kroatien, Island, Norge og Schweiz tillæg nr. 3 til aftalen, så den blev udvidet til at omfatte Bulgariens og Rumæniens nationale forsikringsbureauer. I tillægget fastlægges praktiske foranstaltninger til ophævelse af forsikringskontrol af køretøjer, der er hjemmehørende i Bulgarien og Rumænien, og som er omfattet af tillægget.

(3)

For køretøjer, som er hjemmehørende i Bulgarien og Rumænien, er alle betingelser for ophævelse af kontrol af ansvarsforsikring for motorkøretøjer i overensstemmelse med direktiv 72/166/EØF mellem medlemsstaterne og Bulgarien og Rumænien dermed opfyldt —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Fra den 1. august 2007 foretager medlemsstaterne ikke længere kontrol af ansvarsforsikring i forbindelse med køretøjer, der er hjemmehørende i Bulgarien og Rumænien, og som er omfattet af tillæg nr. 3 af 8. marts 2007 til den multilaterale aftale mellem de nationale forsikringsbureauer i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområdes medlemsstater og andre associerede stater.

Artikel 2

Medlemsstaterne underretter omgående Kommissionen om de foranstaltninger, de træffer i forbindelse med anvendelsen af denne beslutning.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. juli 2007.

På Kommissionens vegne

Charlie McCREEVY

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 103 af 2.5.1972, s. 1. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/14/EF (EUT L 149 af 11.6.2005, s. 14).

(2)  EUT L 192 af 31.7.2003, s. 23.


10.7.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 180/43


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 9. juli 2007

om ændring af beslutning 2006/415/EF om visse beskyttelsesforanstaltninger over for højpatogen aviær influenza af subtype H5N1 hos fjerkræ i Tyskland

(meddelt under nummer K(2007) 3413)

(EØS-relevant tekst)

(2007/483/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 89/662/EØF af 11. december 1989 om veterinærkontrol i samhandelen i Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (1), særlig artikel 9, stk. 3,

under henvisning til Rådets direktiv 90/425/EØF af 26. juni 1990 om veterinærkontrol og zooteknisk kontrol i samhandelen med visse levende dyr og produkter inden for Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (2), særlig artikel 10, stk. 3,

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens beslutning 2006/415/EF af 14. juni 2006 om visse beskyttelsesforanstaltninger over for højpatogen aviær influenza af subtype H5N1 hos fjerkræ i Fællesskabet og om ophævelse af beslutning 2006/135/EF (3) er der fastsat visse beskyttelsesforanstaltninger, der skal anvendes for at hindre sygdommen i at sprede sig, herunder oprettelse af et område A og et område B efter mistanke om udbrud eller et bekræftet udbrud af sygdommen.

(2)

Tyskland har underrettet Kommissionen om et udbrud af H5N1 i en hobbyfjerkræbesætning i landet og har truffet de relevante foranstaltninger i overensstemmelse med beslutning 2006/415/EF, herunder oprettelse af et område A og et område B, jf. artikel 4 i samme beslutning.

(3)

Kommissionen har gennemgået de pågældende foranstaltninger sammen med Tyskland og finder det godtgjort, at grænserne for område A og B som oprettet af Tysklands kompetente myndighed ligger tilstrækkelig langt fra udbrudsstedet. Afgrænsningen af område A og B i Tyskland kan derfor bekræftes, og varigheden af denne regionalisering fastlægges.

(4)

Beslutning 2006/415/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Denne beslutning bør tages op til revision på næste møde i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Bilaget til beslutning 2006/415/EF ændres som angivet i bilaget til nærværende beslutning.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. juli 2007.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 395 af 30.12.1989, s. 13. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/41/EF (EUT L 157 af 30.4.2004, s. 33). Berigtiget i EUT L 195 af 2.6.2004, s. 12.

(2)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 29. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/33/EF (EFT L 315 af 19.11.2002, s. 14).

(3)  EUT L 164 af 16.6.2006, s. 51. Senest ændret ved beslutning 2007/454/EF (EUT L 172 af 30.6.2007, s. 87).


BILAG

I bilaget til beslutning 2006/415/EF foretages følgende ændringer:

1)

Følgende indsættes i del A:

ISO-landekode

Medlemsstat

Område A

Anvendelsen ophører (dato) (art. 4, stk. 4, litra b), nr. iii))

Kode (hvis en sådan findes)

Navn

DE

TYSKLAND

 

 

6.8.2007

 

 

 

ALLENDORF

ARNSGEREUTH

BAD BLANKENBURG

BECHSTEDT

CURSDORF

DEESBACH

DÖSCHNITZ

GRÄFENTHAL

LICHTE

LICHTENHAIN

MARKTGÖLITZ

MELLENBACH-GLASBACH

MEURA

OBERHAIN

OBERWEISSBACH

PIESAU

PROBSTZELLA

REICHMANNSDORF

ROHRBACH

SAALFELD

SAALFELDER HÖHE

SCHMIEDEFELD

SCHWARZBURG

SITZENDORF

UNTERWEISSBACH

WITTGENDORF

 

2)

Følgende indsættes i del B:

ISO-landekode

Medlemsstat

Område B

Anvendelsen ophører (dato) (art. 4, stk. 4, litra b), nr. iii))

Kode (hvis en sådan findes)

Navn

DE

TYSKLAND

 

DRÖBISCHAU

KAULSDORF

KÖNIGSEE

LEUTENBERG

MEUSELBACH-SCHWARZMÜHLE

ROTTENBACH

RUDOLSTADT

6.8.2007


10.7.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 180/s3


MEDDELELSE TIL LÆSERNE

Den seneste udvidelse af Den Europæiske Union gjorde, at visse EU-Tidender den 27., 29. og 30. december 2006 blev offentliggjort i et forsimplet layout på de sprog, som på denne dato var de officielle EU-sprog.

Det er blevet besluttet at genudgive de retsakter, som blev offentliggjort i disse EU-Tidender, i form af berigtigelser i det layout, som traditionelt anvendes i EU-Tidende.

Derfor vil de EU-Tidender, som indeholder disse berigtigelser, kun blive offentliggjort på de sprog, som var de officielle EU-sprog før udvidelsen. Oversættelserne af disse retsakter til de nye medlemsstaters sprog vil blive offentliggjort i en specialudgave af Den Europæiske Unions Tidende, som indeholder EU-institutionernes og Den Europæiske Centralbanks retsakter vedtaget før den 1. januar 2007.

Af følgende skema fremgår det, i hvilke EU-Tidender udgaverne fra den 27., 29. og 30. december 2006 er berigtiget.

EUT af 27. december 2006

Berigtiget i EUT (2007)

L 370

L 30

L 371

L 45

L 373

L 121

L 375

L 70


EUT af 29. december 2006

Berigtiget i EUT (2007)

L 387

L 34


EUT af 30. december 2006

Berigtiget i EUT (2007)

L 396

L 136

L 400

L 54

L 405

L 29

L 407

L 44

L 408

L 47

L 409

L 36

L 410

L 40

L 411

L 27

L 413

L 50