ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 179

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

50. årgang
7. juli 2007


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 799/2007 af 6. juli 2007 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 800/2007 af 6. juli 2007 om ændring af forordning (EØF) nr. 1859/82 om udvælgelse af regnskabsførende bedrifter med henblik på at konstatere indkomstforhold i landbrugsbedrifter

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 801/2007 af 6. juli 2007 om eksport til nyttiggørelse af visse typer affald, der er opført i bilag III eller IIIA til forordning (EF) nr. 1013/2006, til visse lande, der ikke er omfattet af OECD-beslutningen om kontrol med grænseoverskridende overførsel af affald ( 1 )

6

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 802/2007 af 5. juli 2007 om forbud mod fiskeri efter torsk i ICES-område IV og EF-farvande i IIa fra fartøjer, der fører svensk flag

36

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Rådet

 

 

2007/470/EF

 

*

Rådets afgørelse af 30. maj 2007 om undertegnelse og foreløbig anvendelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Kirgisiske Republiks regering om visse aspekter af lufttrafik

38

Aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Kirgisiske Republiks regering om visse aspekter af lufttrafik

39

 

 

2007/471/EF

 

*

Rådets afgørelse af 12. juni 2007 om anvendelse af Schengen-reglernes bestemmelser om Schengen-informationssystemet i Den Tjekkiske Republik, Republikken Estland, Republikken Letland, Republikken Litauen, Republikken Ungarn, Republikken Malta, Republikken Polen, Republikken Slovenien og Den Slovakiske Republik

46

 

 

2007/472/EF

 

*

Rådets afgørelse af 25. juni 2007 om ændring af afgørelse truffet af Eksekutivkomitéen, nedsat ved Schengen-konventionen af 1990 om ændring af finansieringsordningen vedrørende udgifterne i forbindelse med anlæg og drift af den tekniske støttefunktion for Schengen-informationssystemet (C.SIS)

50

 

 

2007/473/EF

 

*

Rådets afgørelse af 25. juni 2007 om afklassificering af visse dele af Sirene-Håndbogen, der er vedtaget af Schengen-Eksekutivkomitéen, som er nedsat ved konventionen om gennemførelse af Schengen-aftalen af 14. juni 1985

52

 

 

Kommissionen

 

 

2007/474/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 4. juli 2007 om tildeling af ekstra havdage til Portugal i ICES-afsnit VIIIc og IXa med undtagelse af Cadizbugten (meddelt under nummer K(2007) 3186)

53

 

 

AFTALER

 

 

Rådet

 

*

Meddelelse om ikrafttrædelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Canadas regering om afslutning af forhandlingerne i henhold til artikel XXIV, stk. 6, i GATT

55

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 275/2007 af 15. marts 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 1825/2000 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1760/2000 for så vidt angår mærkning af oksekød og oksekødsprodukter (EUT L 76 af 16.3.2007)

56

 

 

 

*

Meddelelse til læserne(se omslagets tredje side)

s3

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

FORORDNINGER

7.7.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 179/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 799/2007

af 6. juli 2007

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 3223/94 af 21. december 1994 om gennemførelsesbestemmelser til importordningen for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 4, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 3223/94 fastsættes som følge af gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 3223/94, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 7. juli 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. juli 2007.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 756/2007 (EUT L 172 af 30.6.2007, s. 41).


BILAG

til Kommissionens forordning af 6. juli 2007 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

MA

36,7

TR

95,6

ZZ

66,2

0707 00 05

JO

151,2

TR

74,4

ZZ

112,8

0709 90 70

IL

42,1

TR

97,2

ZZ

69,7

0805 50 10

AR

71,9

UY

55,8

ZA

64,3

ZZ

64,0

0808 10 80

AR

84,2

BR

79,5

CL

93,8

CN

92,0

NZ

99,1

US

125,3

UY

77,0

ZA

96,1

ZZ

93,4

0808 20 50

AR

78,3

CL

87,5

CN

59,8

NZ

99,0

ZA

102,7

ZZ

85,5

0809 10 00

TR

203,0

ZZ

203,0

0809 20 95

TR

271,1

US

506,2

ZZ

388,7

0809 30 10, 0809 30 90

US

120,3

ZZ

120,3

0809 40 05

IL

150,7

ZZ

150,7


(1)  Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« repræsenterer »anden oprindelse«.


7.7.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 179/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 800/2007

af 6. juli 2007

om ændring af forordning (EØF) nr. 1859/82 om udvælgelse af regnskabsførende bedrifter med henblik på at konstatere indkomstforhold i landbrugsbedrifter

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning nr. 79/65/EØF af 15. juni 1965 om oprettelse af et informationsnet for landøkonomisk bogføring til belysning af indkomstforhold og driftsøkonomiske forhold i landbruget i Det Europæiske Økonomiske Fællesskab (1) særlig artikel 4, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Artikel 2 i Kommissionens forordning (EØF) nr. 1859/82 (2) fastsætter grænsen pr. medlemsstat for den økonomiske størrelse af de regnskabsførende bedrifter, der falder under undersøgelsesområdet for informationsnettet for landøkonomisk bogføring.

(2)

Antallet af regnskabsførende bedrifter pr. område fastsættes som anført i bilag I til forordning (EØF) nr. 1859/82.

(3)

Som følge af Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse bør grænsen samt antallet af regnskabsførende bedrifter fastsættes for disse to nye medlemsstater.

(4)

For at sikre, at den slovakiske prøveudtagning er mere repræsentativ, bør såvel grænsen som antallet af regnskabsførende bedrifter vedrørende Slovakiet tilpasses.

(5)

Forordning (EØF) nr. 1859/82 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Fællesskabskomitéen for Informationsnettet for Landøkonomisk Bogføring —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EØF) nr. 1859/82 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 2 affattes således:

»Artikel 2

For regnskabsåret 2007 (en periode på 12 på hinanden følgende måneder, der begynder mellem den 1. januar 2007 og den 1. juli 2007) og for de følgende regnskabsår fastsættes den i artikel 4 i forordning nr. 79/65/EØF omhandlede grænse i ESE som følger:

Belgien: 16 ESE

Bulgarien: 1 ESE

Tjekkiet: 4 ESE

Danmark: 8 ESE

Tyskland: 16 ESE

Estland: 2 ESE

Irland: 2 ESE

Grækenland: 2 ESE

Spanien: 2 ESE

Frankrig: 8 ESE

Italien: 4 ESE

Cypern: 2 ESE

Letland: 2 ESE

Litauen: 2 ESE

Luxembourg: 8 ESE

Ungarn: 2 ESE

Malta: 8 ESE

Nederlandene: 16 ESE

Østrig: 8 ESE

Polen: 2 ESE

Portugal: 2 ESE

Rumænien: 1 ESE

Slovenien: 2 ESE

Slovakiet: 8 ESE

Finland: 8 ESE

Sverige: 8 ESE

Det Forenede Kongerige (med undtagelse af Nordirland): 16 ESE

Det Forenede Kongerige (kun Nordirland): 8 ESE.«

2)

I artikel 5 tilføjes følgende stykke:

»Bulgarien og Rumænien sender Kommissionen deres udvælgelsesplan for regnskabsåret 2007 inden den 31. juli 2007«.

3)

Bilag I ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra regnskabsåret 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. juli 2007.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT 109 af 23.6.1965, s. 1859/65. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1791/2006 (EUT L 363 af 20.12.2006, s. 28).

(2)  EFT L 205 af 13.7.1982, s. 5. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1860/2006 (EUT L 358 af 16.12.2006, s. 31).


BILAG

I bilag I til forordning (EØF) nr. 1859/82 foretages følgende ændringer:

1)

Afsnittet vedrørende Slovakiet affattes således:

»810

SLOVAKIET

502«

2)

Følgende tabeller vedrørende Bulgarien og Rumænien tilføjes:

»Løbenummer

Områdebetegnelse

Antal regnskabsførende bedrifter pr. regnskabsår

2007

2008

2009 og derefter

830

BULGARIEN

2 000

2 000

2 000 (1)


Løbenummer

Områdebetegnelse

Antal regnskabsførende bedrifter pr. regnskabsår

2007

2008

2009

2010 og derefter

840

RUMÆNIEN

1 000

2 000

4 000

6 000 (2)


(1)  For 2009 og for de følgende regnskabsår har Bulgarien seks områder (bilaget til forordning 79/65/EØF), og dette antal regnskabsførende bedrifter, som svarer til det samlede antal for landet, vil blive fordelt pr. område.

(2)  For 2010 og for de følgende regnskabsår har Rumænien otte områder (bilaget til forordning 79/65/EØF), og dette antal regnskabsførende bedrifter, som svarer til det samlede antal for landet, vil blive fordelt pr. område.«


7.7.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 179/6


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 801/2007

af 6. juli 2007

om eksport til nyttiggørelse af visse typer affald, der er opført i bilag III eller IIIA til forordning (EF) nr. 1013/2006, til visse lande, der ikke er omfattet af OECD-beslutningen om kontrol med grænseoverskridende overførsel af affald

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1013/2006 af 14. juni 2006 om overførsel af affald (1), særlig artikel 37, stk. 2,

efter høring af de berørte lande, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I overensstemmelse med artikel 37, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1013/2006 har Kommissionen sendt en en skriftlig anmodning til hvert land, der ikke er omfattet af OECD-Rådets beslutning K(2001) 107 endelig udg. om revision af beslutning K(92) 39 endelig udg. om kontrol med grænseoverskridende overførsel af affald bestemt til nyttiggørelse, med henblik på at indhente skriftligt samtykke til, at affald, der er opført i bilag III eller IIIa til denne forordning, og for hvilket det gælder, at eksport heraf ikke er forbudt i henhold til artikel 36, kan eksporteres fra Fællesskabet til nyttiggørelse i det pågældende land, og udbedt sig en angivelse af, hvilke kontrolprocedurer der i givet fald vil blive anvendt i bestemmelseslandet.

(2)

I disse forespørgsler blev hvert land bedt om at tilkendegive, om det havde valgt at vedtage et forbud eller en procedure med forudgående skriftlig anmeldelse og samtykke, eller ikke at udøve nogen kontrol med dette affald.

(3)

Kommissionen har modtaget svar på sine skriftlige forespørgsler fra Algeriet, Andorra, Argentina, Belarus, Botswana, Chile, Costa Rica, Den Russiske Føderation, Filippinerne, Guyana, Indien, Kina (Hongkong), Liechtenstein, Moldova, Oman, Peru, Sri Lanka, Taiwan, Thailand og Vietnam.

(4)

Visse lande har ikke skriftligt bekræftet, at affaldet kan eksporteres til dem fra Fællesskabet med henblik på nyttiggørelse. Derfor betragtes disse lande i overensstemmelse med artikel 37, stk. 2, andet led, i forordning (EF) nr. 1013/2006 som havende valgt en procedure med forudgående skriftlig anmeldelse og samtykke.

(5)

Bestemmelserne i denne forordning erstatter bestemmelserne i Kommissionens forordning (EF) nr. 1547/1999 af 12. juli 1999 om fastlæggelse af de i Rådets forordning (EØF) nr. 259/93 omhandlede kontrolprocedurer for så vidt angår overførsel af visse typer affald til visse lande, for hvilke OECD-Rådets beslutning K(92) 39 endelig udg. ikke finder anvendelse (2). Forordning (EF) nr. 1547/1999 bør derfor ophæves —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Eksport af affald, der er opført i bilag III eller IIIA til forordning (EF) nr. 1013/2006, og hvoraf eksport i henhold til artikel 36 ikke er forbudt, til visse lande, der ikke er omfattet af OECD-beslutningen, skal være omfattet af procedurer, der afspejler de enkelte landes valg mellem

a)

forbud

b)

forudgående skriftlig anmeldelse og samtykke

c)

ingen kontrol i bestemmelseslandet

som anført i bilaget.

Artikel 2

Kommissionens forordning (EF) nr. 1547/1999 ophæves.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. juli 2007.

På Kommissionens vegne

Peter MANDELSON

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 190 af 12.7.2006, s. 1.

(2)  EFT L 185 af 17.7.1999, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) Nr. 1792/2006 (EUT L 362 af 20.12.2006, s. 1).


BILAG

Visse landes valg i henhold til artikel 37 i forordning (EF) nr. 1013/2006

ALGERIET

a)

forbud

b)

forudgående skriftlig anmeldelse og samtykke

c)

ingen kontrol i bestemmelseslandet

 

GC030 ex 890800

 

 

GG030 ex 2621

 

 

GG040 ex 2621

 

 

 

Alle andre

ANDORRA

a)

forbud

b)

forudgående skriftlig anmeldelse og samtykke

c)

ingen kontrol i bestemmelseslandet

Alt affald

 

 

ARGENTINA

a)

forbud

b)

forudgående skriftlig anmeldelse og samtykke

c)

ingen kontrol i bestemmelseslandet

 

B1010

 

B1020

 

 

 

B1030

 

 

B1031

 

 

B1040

 

 

B1050

 

B1060

 

 

 

B1070

 

 

B1080

 

 

B1090

 

 

B1100

 

 

B1115

 

 

B1120

 

 

B1130

 

B1140

 

 

 

B1150

 

 

B1160

 

 

B1170

 

B1180

 

 

B1190

 

 

 

B1200

 

 

B1210

 

 

B1220

 

 

B1230

 

B1240

 

 

 

B1250

 

 

 

 

 

B2010

 

 

B2020

 

 

B2030

 

 

B2040

 

 

B2060

 

 

B2070

 

 

B2080

 

 

B2090

 

 

B2100

 

 

B2110

 

B2120

 

 

B2130

 

 

 

 

 

under B3010:

polyvinylalkohol

Hærdeplastaffald og kondensationsprodukter indeholdende følgende:

ureaformaldehydharpikser

phenolformaldehydharpikser

melaminformaldehydharpikser

epoxyharpikser

alkydharpikser

polyamider

Følgende fluorpolymeraffald (1):

perfluorethylen/propylen (FEP)

perfluorethylen/propylen (FEP)

perfluoralkoxylalkan

tetrafluoroethylen/perfluorvinyl ether (PFA)

polyvinylfluorid (PVF)

polyvinylidenfluorid (PVDF)

under B3010: alle andre emner

under B3010:

polyvinylbutyral

polyvinylacetat

under B3020:

Papir eller pap, hovedsageligt fremstillet af mekanisk masse (f.eks. aviser, blade og lignende tryksager),

andre produkter, herunder, men ikke udelukkende 2) usorteret skrot.

under B3020: alle andre emner

 

 

B3030

 

 

B3035

 

 

B3040

 

 

B3050

 

 

B3060

 

 

B3065

 

under B3070:

Deaktiveret svampemycelium fra fremstilling af penicillin, til brug i foder

under B3070: alle andre emner

 

 

B3080

 

 

B3090

 

 

B3100

 

 

B3110

 

 

B3120

 

B3130

 

 

B3140

 

 

 

 

 

B4010

 

 

B4020

 

 

 

B4030

 

 

GB040

262030

262090

 

 

GC010

 

GC020

 

 

 

GC030 ex 890800

 

 

GC050

 

 

GE020 ex 7001

ex 701939

 

 

GF010

 

GG030 ex 2621

 

 

GG040 ex 2621

 

 

GH013 391530

ex 390410—40

 

 

 

GN010 ex 050200

 

 

GN020 ex 050300

 

 

GN030 ex 050590

 

BELARUS

a)

forbud

b)

forudgående skriftlig anmeldelse og samtykke

c)

ingen kontrol i bestemmelseslandet

 

under B1010:

Skrot af germanium

Skrot af vanadium

Skrot af hafnium, indium, niobium, rhenium og gallium

Skrot af thorium

under B1010: alle andre emner

 

under B1020:

Skrot af beryllium

Skrot af tellur

under B1020: alle andre emner

 

under B1030:

Støv af vanadium

under B1030: alle andre emner

 

under B1031:

Støv af titanium

under B1031: alle andre emner

 

 

B1040

 

 

B1050

 

B1060

 

 

 

B1070

 

B1080

 

 

 

B1090

 

B1100

 

 

B1115

 

 

under B1120: Overgangsmetaller

under B1120: Lanthanider (sjældne jordarters metaller)

 

 

B1130

 

 

B1140

 

 

B1150

 

 

B1160

 

 

B1170

 

B1180

 

 

 

B1190

 

B1200

 

 

B1210

 

 

B1220

 

 

B1230

 

 

B1240

 

 

 

B1250

 

 

 

 

B2010

 

 

under B2020:

Glasaffald i ikke-spredbar form fra

Glasskår og andet glasaffald og skrot, med undtagelse af glas fra katodestrålerør og andet aktiveret glas

affaldsglas indeholdende visse stoffer

under B2020: alle andre emner

 

 

B2030

 

under B2040:

Delvis raffineret calciumsulfat produceret ved afsvovling af røggas (FGD)

Slagger fra kobberfremstilling, kemisk stabiliseret, med højt jernindhold (over 20 %) og forarbejdet i henhold til industrielle specifikationer (f.eks. DIN 4301 og DIN 8201), hovedsagelig til bygning og slibning

under B2040:

Affald af gipsplader, som stammer fra nedrivning af bygninger

Svovl i fast form

Kalksten fra fremstillingen af calciumcyanamid (med pH under 9)

Natrium-, kalium- og calciumchlorider

Carborundum (siliciumcarbid)

Nedbrudt beton

Glasaffald indeholdende lithium-tantal og lithium-niobium

 

B2060

 

 

B2070

 

 

 

B2080

 

 

B2090

 

B2100

 

 

B2110

 

under B2120: Sure og basiske opløsninger indeholdende visse stoffer

under B2120: alle andre emner

 

 

 

B2130

 

 

 

 

under B3010:

Nedenstående plastmaterialer, også blandede, når de ikke er blandet med andet affald og opfylder bestemte specifikationer:

Skrot af plast af følgende ikke-halogenerede polymerer og copolymerer:

ethylen

styren

polypropylen

polyethylen terephthalat

acrylonitril

butadien

polyamider

polybutylen terepthalater

polycarbonater

acryl-polymerer

polyurethan (ikke indeholdende chlorfluorcarboner)

polymethylmethacrylat

polyvinylalkohol

polyvinylbutyral

polyvinylacetat

Hærdeplastaffald og kondensationsprodukter indeholdende følgende:

ureaformaldehydharpikser

phenolformaldehydharpikser

melaminformaldehydharpikser

epoxyharpikser

alkydharpikser

polyamider

under B3010:

Nedenstående plastmaterialer, også blandede, når de ikke er blandet med andet affald og opfylder bestemte specifikationer:

Skrot af plast af følgende ikke-halogenerede polymerer og copolymerer:

polyacetaler

polyethere

polyphenylensulfider

alkaner (C10-C13) (blødgørere)

polysiloxaner

* Følgende fluorpolymeraffald:

perfluorethylen/propylen (FEP)

perfluoralkoxylalkan

tetrafluoroethylen/perfluorvinyl ether (PFA)

tetrafluoroethylen/perfluormethylvinyl ether (MFA)

polyvinylfluorid (PVF)

polyvinylidenfluorid (PVDF)

 

 

B3020

 

under B3030:

Affald af uld eller af fine eller grove dyrehår, herunder garnaffald, men ikke opkradset tekstilmateriale

under B3030: alle andre emner

 

 

B3035

 

B3040

 

 

 

B3050

 

under B3060:

Degras: restprodukter fra behandling af fedtstoffer, fede olier eller animalsk og vegetabilsk voks

Affald af ben og hornkerner, rå, affedtede, simpelt bearbejdede (men ikke tilskåret i form), behandlede med syre eller afgelatiniserede

Fiskeaffald

under B3060: alle andre emner

 

 

B3065

 

under B3070:

Affald af menneskehår

under B3070: alle andre emner

 

B3080

 

 

B3090

 

 

B3100

 

 

 

B3110

 

 

B3120

 

B3130

 

 

B3140

 

 

 

 

 

 

B4010

 

 

B4020

 

 

B4030

ex GB040: galvaniske slagger indeholdende kobber

 

ex GB040: slagger af ædle metaller

 

 

GC010

 

 

GC020

 

GC030 ex 890800

 

 

GC050

 

ex GE020: glasfiberaffald med fysisk-kemiske egenskaber svarende til asbest

 

GE020 ex 7001

ex 701939

 

 

GF010

 

GG030 ex 2621

 

 

GG040 ex 2621

 

 

GH013 391530

ex 390410—40

 

 

GN010 ex 050200

 

 

GN020 ex 050300

 

 

GN030 ex 050590

 

BOTSWANA

a)

forbud

b)

forudgående skriftlig anmeldelse og samtykke

c)

ingen kontrol i bestemmelseslandet

B1

 

 

B2

 

 

B3010

 

 

under B3020: Alle andre

under B3020:

Nedenstående materialer, når de ikke er blandet med farligt affald: Affald og skrot af papir eller pap af:

ubleget papir eller pap samt af bølgepapir eller bølgepap

andet papir eller pap, hovedsageligt fremstillet af bleget kemisk masse, ikke gennemfarvet

andet papir eller pap, hovedsageligt fremstillet af bleget kemisk masse, ikke gennemfarvet

 

B3030

 

 

B3035

 

 

B3036

 

 

B3060

 

 

B3065

 

 

GB040 7112 262030 262090

 

 

GC010

 

 

GC020

 

 

GC030 ex 890800

 

 

GC050

 

 

GE020 ex 7001

ex 701939

 

 

GF010

 

 

GG030 ex 2621

 

 

GG040 ex 2621

 

 

GH013 391530

ex 390410—40

 

 

GN010 ex 050200

 

 

GN020 ex 050300

 

 

GN030 ex 050590

 

 

CHILE

a)

forbud

b)

forudgående skriftlig anmeldelse og samtykke

c)

ingen kontrol i bestemmelseslandet

 

B1010

 

 

B1031

 

 

B1050

 

 

B1070

 

 

B1080

 

 

B1115

 

 

B1250

 

 

B2060

 

 

B2130

 

 

B3010

 

 

B3030

 

 

B3035

 

 

B3060

 

 

B3065

 

 

GB040 7112 262030 262090

 

 

GC010

 

 

GC020

 

 

GC030 under 890800

 

 

GC050

 

 

GE020 under 7001

under 701939

 

 

GF010

 

 

GG030 under 2621

 

 

GG040 under 2621

 

 

GH013 391530

under 390410—40

 

 

GN010 under 050200

 

 

GN020 under 050300

 

 

GN030 under 050590

 

 

 

Alle andre

KINA

a)

forbud

b)

forudgående skriftlig anmeldelse og samtykke

c)

ingen kontrol i bestemmelseslandet

under B1010:

Skrot af molybdæn

Skrot af cobalt

Skrot af bismut

Skrot af zirconium

Skrot af mangan

Skrot af germanium

Skrot af hafnium, indium, niobium, rhenium og gallium

Skrot af thorium

Skrot af sjældne jordarter

Skrot af chrom

under B1010:

Skrot af wolfram

Skrot af magnesium

Skrot af titanium

Skrot af vanadium

under B1010:

Ædelmetaller (guld, sølv og platingruppen, dog ikke kviksølv)

Skrot af jern og stål

Skrot af kobber

Skrot af nikkel

Skrot af aluminium

Skrot af zink

Skrot af tin

Skrot af tantal

B1020

 

 

B1030

 

 

 

B1031

 

B1040

 

 

B1050

 

 

B1060

 

 

 

 

B1070

 

 

B1080

B1090

 

 

under B1100: alle andre emner

 

under B1100:

Galvaniseringsråsten (hårdzinkrester)

 

B1115

 

under B1120:

Lanthanider (sjældne jordarters metaller)

under B1120: alle andre emner

 

B1130

 

 

B1140

 

 

B1150

 

 

B1160

 

 

B1170

 

 

B1180

 

 

B1190

 

 

 

 

B1200

 

B1210

 

B1220

 

 

 

B1230

 

B1240

 

 

 

B1250

 

 

 

 

B2010

 

 

B2020

 

 

B2030

 

 

B2040

 

 

B2060

 

 

B2070

 

 

B2080

 

 

B2090

 

 

B2100

 

 

B2110

 

 

B2120

 

 

B2130

 

 

 

 

 

under B3010:

Nedenstående plastmaterialer, også blandede, når de ikke er blandet med andet affald og opfylder bestemte specifikationer:

Skrot af plast af følgende ikke-halogenerede polymerer og copolymerer:

ethylen

styren

polypropylen

polyethylen terephthalat

acrylonitril

butadien

polyacetaler

polyamider

polybutylen terepthalater

polycarbonater

Hærdeplastaffald og kondensationsprodukter indeholdende følgende:

ureaformaldehydharpikser

melaminformaldehydharpikser

epoxyharpikser

alkydharpikser

under B3010:

Nedenstående plastmaterialer, også blandede, når de ikke er blandet med andet affald og opfylder bestemte specifikationer:

polyethere

polyphenylensulfider

acryl-polymerer

alkaner (C10-C13) (blødgørere)

polyurethan (ikke indeholdende chlorfluorcarboner)

polysiloxaner

polymethylmethacrylat

polyvinylalkohol

polyvinylbutyral

polyvinylacetat

Hærdeplastaffald og kondensationsprodukter indeholdende følgende:

phenolformaldehydharpikser

polyamider

Følgende fluorpolymeraffald (2):

perfluorethylen/propylen (FEP)

perfluorethylen/propylen (FEP)

perfluoralkoxylalkan

perfluoralkoxylalkan

polyvinylfluorid (PVF)

polyvinylidenfluorid (PVDF)

 

 

 

B3020

under B3030: alle andre

 

under B3030:

Affald af bomuld (herunder garnaffald og opkradset tekstilmateriale)

Garnaffald (herunder trådaffald)

Andet

Affald (herunder kæmlinge, garnaffald og opkradset tekstilmateriale) af

Syntetiske fibre

Kunstige fibre

B3035

 

 

B3040

 

 

 

 

B3050

under B3060: alle andre

 

under B3060:

Affald fra fødevareindustrien, når det ikke er smittebærende:

Affald af ben og hornkerner, rå, affedtede, simpelt bearbejdede (men ikke tilskåret i form), behandlede med syre eller afgelatiniserede

B3065

 

 

B3070

 

 

B3080

 

 

B3090

 

 

B3100

 

 

B3110

 

 

B3120

 

 

B3130

 

 

B3140

 

 

 

 

 

B4010

 

 

B4020

 

 

B4030

 

 

GB040 7112 262030 262090

 

 

 

GC010

 

 

GC020

 

 

GC030 ex 890800

 

GC050

 

 

GE020 ex 7001

ex 701939

 

 

GF010

 

 

GG030 ex 2621

 

 

GG040 ex 2621

 

 

 

GH013 391530

ex 390410—40

 

GN010 ex 050200

 

 

GN020 ex 050300

 

 

GN030 ex 050590

 

 

KINA (HONGKONG)

a)

forbud

b)

forudgående skriftlig anmeldelse og samtykke

c)

ingen kontrol i bestemmelseslandet

under B1010: skrot af tantal

 

under B1010: alle andre emner

 

 

B1020

B1030

 

 

B1031

 

 

B1040

 

 

 

 

B1050

 

 

 

B1060

 

 

B1070

 

 

B1080

 

 

B1090

 

 

under B1100: Affald af ildfast foring, herunder digler, fra kobbersmeltning

 

under B1100: alle andre emner

 

 

B1115

under B1120:

Lanthanider (sjældne jordarters metaller)

 

under B1120: alle andre emner

 

 

B1130

B1140

 

 

B1150

 

 

B1160

 

 

B1170

 

 

B1180

 

 

B1190

 

 

 

 

B1200

B1210

 

 

B1220

 

 

 

 

B1230

B1240

 

 

 

 

B1250

 

 

 

 

 

B2010

 

 

B2020

 

 

B2030

 

 

B2040

 

 

B2060

B2070

 

 

B2080

 

 

 

 

B2090

B2100

 

 

B2110

 

 

B2120

 

 

B2130

 

 

 

 

 

under B3010:

Nedenstående plastmaterialer, også blandede, når de ikke er blandet med andet affald og opfylder bestemte specifikationer:

polyacetaler

polyethere

alkaner (C10-C13) (blødgørere)

* Følgende fluorpolymeraffald:

perfluorethylen/propylen (FEP)

perfluorethylen/propylen (FEP)

perfluoralkoxylalkan

tetrafluoroethylen/perfluorvinyl ether (PFA)

polyvinylfluorid (PVF)

polyvinylidenfluorid (PVDF)

 

under B3010:

Nedenstående plastmaterialer, også blandede, når de ikke er blandet med andet affald og opfylder bestemte specifikationer:

Skrot af plast af følgende ikke-halogenerede polymerer og copolymerer:

ethylen

styren

polypropylen

polyethylen terephthalat

acrylonitril

butadien

polyamider

polybutylen terepthalater

polycarbonater

polyphenylensulfider

acryl-polymerer

polyurethan (ikke indeholdende chlorfluorcarboner)

polysiloxaner

polymethylmethacrylat

polyvinylalkohol

polyvinylbutyral

polyvinylacetat

Hærdeplastaffald og kondensationsprodukter indeholdende følgende:

ureaformaldehydharpikser

phenolformaldehydharpikser

melaminformaldehydharpikser

epoxyharpikser

alkydharpikser

polyamider

 

 

B3020

 

 

B3030

B3035

 

 

 

 

B3040

 

 

B3050

 

 

B3060

B3065

 

 

 

 

B3070

 

 

B3080

 

 

B3090

B3100

 

 

B3110

 

 

B3120

 

 

B3130

 

 

 

 

B3140

 

 

 

B4010

 

 

B4020

 

 

B4030

 

 

 

 

GB040 7112 262030 262090

 

 

GC010

 

 

GC020

 

 

GC030 ex 890800

 

 

GC050

 

 

GE020 ex 7001

ex 701939

 

 

GF010

 

 

GG030 ex 2621

 

 

GG040 ex 2621

 

 

GH013 391530

ex 390410—40

 

 

GN010 ex 050200

 

 

GN020 ex 050300

 

 

GN030 ex 050590

COSTA RICA

a)

forbud

b)

forudgående skriftlig anmeldelse og samtykke

c)

ingen kontrol i bestemmelseslandet

Alt affald

 

 

GUYANA

a)

forbud

b)

forudgående skriftlig anmeldelse og samtykke

c)

ingen kontrol i bestemmelseslandet

 

 

Alle

INDIEN

a)

forbud

b)

forudgående skriftlig anmeldelse og samtykke

c)

ingen kontrol i bestemmelseslandet

 

 

Alle

LIECHTENSTEIN

a)

forbud

b)

forudgående skriftlig anmeldelse og samtykke

c)

ingen kontrol i bestemmelseslandet

 

 

Alle

MOLDOVA

a)

forbud

b)

forudgående skriftlig anmeldelse og samtykke

c)

ingen kontrol i bestemmelseslandet

under B3020:

under B3020:

Nedenstående materialer, når de ikke er blandet med farligt affald: Affald og skrot af papir eller pap af:

ubleget papir eller pap samt af bølgepapir eller bølgepap

andet papir eller pap, hovedsageligt fremstillet af bleget kemisk masse, ikke gennemfarvet

andet papir eller pap, hovedsageligt fremstillet af bleget kemisk masse, ikke gennemfarvet

 

Alle andre

 

 

OMAN

a)

forbud

b)

forudgående skriftlig anmeldelse og samtykke

c)

ingen kontrol i bestemmelseslandet

under B1010: Alle andre

under B1010:

Skrot af jern og stål

 

Alle andre

 

 

PERU

a)

forbud

b)

forudgående skriftlig anmeldelse og samtykke

c)

ingen kontrol i bestemmelseslandet

 

Alt affald

 

FILIPPINERNE

a)

forbud

b)

forudgående skriftlig anmeldelse og samtykke

c)

ingen kontrol i bestemmelseslandet

under B1010: Skrot af cobalt

under B1010: alle andre emner

 

under B1020:

Skrot af bly (undtagen blyakkumulatorer)

under B1020: alle andre emner

 

 

B1030

 

 

B1031

 

 

B1040

 

 

B1050

 

 

B1060

 

 

B1070

 

 

B1080

 

 

B1090

 

 

B1100

 

 

B1115

 

under B1120: Cobalt, lanthan

under B1120: alle andre emner

 

 

B1150

 

B1160

 

 

B1170

 

 

 

B1180

 

 

B1190

 

 

B1200

 

 

B1210

 

 

B1220

 

B1230

 

 

B1240

 

 

 

B1250

 

 

 

 

 

 

 

B2010

 

 

 

 

B2020

 

under B2030:

Affald og skrot af sintrede keramiske metaller (cermets)

under B2030:

Keramisk baserede fibre, som ikke er anført andre steder på listen

 

B2040

 

B2060

 

 

 

B2070

 

 

B2080

 

 

B2090

 

 

B2100

 

 

B2110

 

 

B2120

 

 

B2130

 

 

 

 

 

B3010

 

 

 

B3020

 

 

B3030

 

 

B3035

 

 

B3040

 

 

B3050

 

B3060

 

 

B3065

 

 

B3070

 

 

 

B3080

 

B3090

 

 

B3100

 

 

B3110

 

 

B3120

 

 

B3130

 

 

B3140

 

 

 

 

B4010

 

 

B4020

 

 

 

B4030

 

 

GB040 7112 262030 262090

 

 

GC010

 

 

GC020

 

 

GC030 ex 890800

 

 

GC050

 

 

 

GE020 ex 7001

ex 701939

 

 

GF010

GG030 ex 2621

 

 

GG040 ex 2621

 

 

 

GH013 391530

ex 390410—40

 

 

GN010 ex 050200

 

 

GN020 ex 050300

 

 

GN030 ex 050590

 

DEN RUSSISKE FØDERATION

a)

forbud

b)

forudgående skriftlig anmeldelse og samtykke

c)

ingen kontrol i bestemmelseslandet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B1010

 

 

B1020

 

 

B1030

 

 

B1031

 

 

B1040

 

 

B1050

 

B1060

 

 

B1070

 

 

 

B1080

 

B1090

 

 

B1100

 

 

 

B1115

 

B1120

 

 

 

B1130

 

B1140

 

 

B1150

 

 

B1160

 

 

B1170

 

 

B1180

 

 

B1190

 

 

B1200

 

 

B1210

 

 

 

B1220

 

 

B1230

 

B1240

 

 

 

B1250

 

 

 

 

B2010

 

 

 

B2020

 

 

B2030

 

 

B2040

 

 

B2060

 

 

B2070

 

 

B2080

 

 

B2090

 

 

B2100

 

B2110

 

 

 

B2120

B2130

 

 

 

 

 

 

 

B3010

 

 

B3020

 

 

B3030

B3035

 

 

B3040

 

 

 

 

B3050

 

B3060

 

 

 

B3065

 

 

B3070

B3080

 

 

 

 

B3090

B3100

 

 

 

 

B3110

 

 

B3120

 

 

B3130

B3140

 

 

 

 

 

 

 

B4010

 

 

B4020

 

B4030

 

 

GB040 7112 262030 262090

 

 

 

GC010

 

 

GC020

 

GC030 ex 890800

 

 

GC050

 

GE020 ex 7001

 

GE020 ex 701939

 

GF010

 

 

GG030 ex 2621

 

 

GG040 ex 2621

 

 

 

GH013 391530

ex 390410—40

 

 

GN010 ex 050200

 

 

GN020 ex 050300

 

 

GN030 ex 050590

SRI LANKA

a)

forbud

b)

forudgående skriftlig anmeldelse og samtykke

c)

ingen kontrol i bestemmelseslandet

 

Alt affald

 

TAIWAN

a)

forbud

b)

forudgående skriftlig anmeldelse og samtykke

c)

ingen kontrol i bestemmelseslandet

 

under B1010:

Ædelmetaller (guld, sølv og platingruppen, dog ikke kviksølv)

Skrot af tantal

Skrot af molybdæn

Skrot af cobalt

Skrot af bismut

Skrot af zirconium

Skrot af mangan

Skrot af vanadium

Skrot af hafnium, indium, niobium, rhenium og gallium

Skrot af thorium

Skrot af sjældne jordarter

Skrot af chrom

under B1010:

Skrot af jern og stål

Skrot af kobber

Skrot af nikkel

Skrot af aluminium

Skrot af zink

Skrot af tin

Skrot af wolfram

Skrot af magnesium

Skrot af titanium

Skrot af germanium

 

B1020

 

 

B1030

 

 

B1031

 

B1040

 

 

 

B1050

 

 

B1060

 

 

B1070

 

 

B1080

 

 

B1090

 

 

under B1100:

Aluminiumslagge undtagen saltslagge

Affald af ildfast foring, herunder digler, fra kobbersmeltning

Slagger fra forarbejdning af ædle metaller til yderligere raffinering

Tantalholdig tinslagge med mindre end 0,5 % tin

under B1100:

Galvaniseringsråsten (hårdzinkrester)

Slagge indeholdende zink

Galvaniseringsslagge, top (> 90 % Zn)

Galvaniseringsslagge, bund (> 92 % Zn)

Zinkslagge fra trykstøbning (> 85 % Zn)

Zinkslagge fra varmgalvanisering (> 92 % Zn)

Zinkslagge i øvrigt

 

B1115

 

 

B1120

 

 

 

B1130

 

B1140

 

 

B1150

 

 

B1160

 

 

B1170

 

 

B1180

 

 

B1190

 

 

B1200

 

 

B1210

 

 

B1220

 

 

 

B1230

 

B1240

 

B1250

 

 

 

 

 

 

B2010

 

 

B2020

 

 

B2030

 

 

under B2040: alle andre

under B2040:

Slagger fra kobberfremstilling, kemisk stabiliseret, med højt jernindhold (over 20 %) og forarbejdet i henhold til industrielle specifikationer (f.eks. DIN 4301 og DIN 8201), hovedsageligt til bygning og slibning

 

B2060

 

 

B2070

 

 

B2080

 

 

B2090

 

 

B2100

 

 

B2110

 

 

B2120

 

 

B2130

 

 

 

 

 

under B3010:

Polyurethan (ikke indeholdende chlorfluorcarboner)

Hærdeplastaffald og kondensationsprodukter

ex B3010: alle andre

 

 

B3020

 

B3030

 

 

B3035

 

 

 

B3040

 

 

B3050

 

B3060

 

 

B3065

 

 

B3070

 

 

B3080

 

 

B3090

 

 

B3100

 

 

B3110

 

 

B3120

 

 

B3130

 

 

B3140

 

 

B4010

 

 

B4020

 

 

B4030

 

GB040 7112 262030 262090

 

 

GC010

 

 

GC020

 

 

GC030 ex 890800

 

 

 

 

GC050

 

 

GE020 ex 7001

ex 701939

 

GF010

 

GG030 ex 2621

 

 

GG040 ex 2621

 

 

 

 

GH013 391530

ex 390410—40

GN010 ex 050200

 

 

 

GN020 ex 050300

 

 

GN030 ex 050590

 

THAILAND

a)

forbud

b)

forudgående skriftlig anmeldelse og samtykke

c)

ingen kontrol i bestemmelseslandet

 

 

B1010

 

B1020

 

 

B1030

 

 

B1020

 

 

B1030

 

 

 

B1031

 

B1040

 

 

B1050

 

 

B1060

 

 

B1070

 

 

B1080

 

 

B1090

 

 

under B1100: alle andre

under B1100:

Affald af ildfast foring, herunder digler, fra kobbersmeltning

Slagger fra forarbejdning af ædle metaller til yderligere raffinering

Tantalholdig tinslagge med mindre end 0,5 % tin

 

B1115

 

 

B1120

 

 

B1130

 

 

B1140

 

 

 

B1150

 

B1160

 

 

B1170

 

 

B1180

 

 

B1190

 

 

B1200

 

 

B1210

 

 

B1220

 

 

B1230

 

 

B1240

 

B1250

 

 

 

 

 

 

B2010

 

 

B2020

 

 

 

B2030

 

under B2040:

Slagger fra kobberfremstilling, kemisk stabiliseret, med højt jernindhold (over 20 %) og forarbejdet i henhold til industrielle specifikationer (f.eks. DIN 4301 og DIN 8201), hovedsagelig til bygning og slibning

Kalksten fra fremstillingen af calciumcyanamid (med pH under 9)

Glasaffald indeholdende lithium-tantal og lithium-niobium

under B2040: alle andre

 

 

B2060

 

 

B2070

 

B2080

 

 

B2090

 

 

 

B2100

 

B2110

 

 

B2120

 

 

B2130

 

 

 

 

 

under B3010:

Skrot af plast af ikke-halogenerede polymerer og copolymerer

Følgende fluorpolymeraffald (3)

under B3010:

Hærdeplastaffald og kondensationsprodukter

 

 

B3020

 

under B3030:

Affald af kemofibre (herunder kæmlinge, garnaffald og opkradset tekstilmateriale)

Brugte klude, affald og opslidte varer af sejlgarn, reb og tovværk, af tekstilmaterialer

under B3030: alle andre

 

B3035

 

 

under B3040:

Andet gummiaffald (undtagen affald, der er opført andetsteds)

under B3040:

Affald og skrot af hårdgummi (f.eks. ebonit)

 

 

B3050

 

 

B3060

 

 

B3065

 

 

B3070

 

 

B3080

 

 

B3090

 

 

B3100

 

 

B3110

 

 

B3120

 

 

B3130

 

 

B3140

 

 

 

 

B4010

 

 

B4020

 

 

B4030

 

 

GB040 7112 262030 262090

 

 

GC010

 

 

GC020

 

 

GC030 ex 890800

 

 

GC050

 

 

GE020 ex 7001

ex 701939

 

 

 

GF010

 

 

GG030 ex 2621

 

GG040 ex 2621

 

 

GH013 391530

ex 390410—40

 

 

 

GN010 ex 050200

 

 

GN020 ex 050300

 

 

GN030 ex 050590

VIETNAM

a)

forbud

b)

forudgående skriftlig anmeldelse og samtykke

c)

ingen kontrol i bestemmelseslandet

under B1010:

Ædelmetaller (guld, sølv og platingruppen, dog ikke kviksølv)

Skrot af tantal

Skrot af cobalt

Skrot af bismut

Skrot af germanium

Skrot af vanadium

Skrot af hafnium, indium, niobium, rhenium og gallium

Skrot af thorium

Skrot af sjældne jordarter

 

under B1010:

Skrot af jern og stål

Skrot af kobber

Skrot af nikkel

Skrot af aluminium

Skrot af zink

Skrot af tin

Skrot af wolfram

Skrot af molybdæn

Skrot af magnesium

Skrot af titanium

Skrot af zirconium

Skrot af mangan

Skrot af chrom

under B1020:

Skrot af beryllium

Skrot af cadmium

Skrot af selen

Skrot af tellur

 

under B1020:

Skrot af antimon

Skrot af bly (undtagen blyakkumulatorer)

B1030

 

 

B1031

 

 

B1040

 

 

B1050

 

 

B1060

 

 

B1070

 

 

B1080

 

 

B1090

 

 

B1100

 

 

B1115

 

 

B1120

 

 

B1130

 

 

B1140

 

 

B1150

 

 

B1160

 

 

B1170

 

 

B1180

 

 

B1190

 

 

 

 

B1200

B1210

 

 

B1220

 

 

B1230

 

 

B1240

 

 

B1250

 

 

 

 

 

B2010

 

 

 

 

B2020

B2030

 

 

under B2040: Alle andre

 

under B2040:

Delvis raffineret calciumsulfat produceret ved afsvovling af røggas (FGD)

B2060

 

 

B2070

 

 

B2080

 

 

B2090

 

 

B2100

 

 

B2110

 

 

B2120

 

 

B2130

 

 

 

 

 

under B3010: Alle andre

 

under B3010:

ethylen

styren

polypropylen

polyethylen terephthalat

polycarbonater

 

 

B3020

B3030

 

 

B3035

 

 

B3040

 

 

B3050

 

 

B3060

 

 

B3065

 

 

B3070

 

 

B3080

 

 

B3090

 

 

B3100

 

 

B3110

 

 

B3120

 

 

B3130

 

 

B3140

 

 

B4010

 

 

B4020

 

 

B4030

 

 

GB040 7112 262030 262090

 

 

 

 

GC010

GC020

 

 

 

 

GC030 ex 890800

GC050

 

 

GE020 ex 7001

ex 701939

 

 

GF010

 

 

GG030 ex 2621

 

 

GG040 ex 2621

 

 

GH013 391530

ex 390410—40

 

 

GN010 ex 050200

 

 

GN020 ex 050300

 

 

GN030 ex 050590

 

 


(1)  Jf. fodnoten s. 64 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1013/2006 (EUT L 190 af 12.7.2006, s. 1).

(2)  Jf. fodnoten s. 64 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1013/2006 (EUT L 190 af 12.7.2006, s. 1).

(3)  Jf. fodnoten s. 64 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1013/2006 (EUT L 190 af 12.7.2006, s. 1).


7.7.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 179/36


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 802/2007

af 5. juli 2007

om forbud mod fiskeri efter torsk i ICES-område IV og EF-farvande i IIa fra fartøjer, der fører svensk flag

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 af 20. december 2002 om bevarelse og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne som led i den fælles fiskeripolitik (1), særlig artikel 26, stk. 4,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2847/93 af 12. oktober 1993 om indførelse af en kontrolordning under den fælles fiskeripolitik (2), særlig artikel 21, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets forordning (EF) nr. 41/2007 af 21. december 2006 om fastsættelse for 2007 af fiskerimuligheder og dertil knyttede betingelser for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EF-farvande og for EF-fartøjer i andre farvande, som er omfattet af fangstbegrænsninger (3), fastsættes der kvoter for 2007.

(2)

Ifølge de oplysninger Kommissionen har modtaget, har fiskeriet efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i den pågældende medlemsstat, nået et sådant omfang, at den tildelte kvote for 2007 er opbrugt.

(3)

Det er derfor nødvendigt at forbyde fiskeri efter den pågældende bestand samt opbevaring om bord, omladning og landing af fangster af denne bestand —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Opbrugt kvote

Den fiskekvote, som for 2007 tildeltes den medlemsstat, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, for den i samme bilag omhandlede bestand, må anses for at være opbrugt fra den dato, der fastsat i det pågældende bilag.

Artikel 2

Forbud

Fiskeri efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i denne medlemsstat, er forbudt fra den dato, der er fastsat i det pågældende bilag. Det er forbudt at opbevare om bord, omlade eller lande fangster af denne bestand taget af de pågældende fartøjer efter den pågældende dato.

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. juli 2007.

På Kommissionens vegne

Fokion FOTIADIS

Generaldirektør for fiskeri og maritime anliggender


(1)  EFT L 358 af 31.12.2002, s. 59.

(2)  EFT L 261 af 20.10.1993, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1967/2006 (EUT L 409 af 30.12.2006, s. 11, senest berigtiget i EUT L 36 af 8.2.2007, s. 6).

(3)  EUT L 15 af 20.1.2007, s. 1. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 444/2007 (EUT L 106 af 24.4.2007, s. 22).


BILAG

Nr.

17

Medlemsstat

SVERIGE

Bestand

COD/2AC4.

Art

Torsk (Gadus morhua)

Område

IV; EF-farvande i IIa

Data

13.6.2007


II Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

Rådet

7.7.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 179/38


RÅDETS AFGØRELSE

af 30. maj 2007

om undertegnelse og foreløbig anvendelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Kirgisiske Republiks regering om visse aspekter af lufttrafik

(2007/470/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 80, stk. 2, sammenholdt med artikel 300, stk. 2, første afsnit, første punktum,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet bemyndigede den 5. juni 2003 Kommissionen til at indlede forhandlinger med tredjelande om en fællesskabsaftale, som skulle træde i stedet for visse bestemmelser i eksisterende bilaterale aftaler.

(2)

Kommissionen har på Fællesskabets vegne forhandlet sig frem til en aftale med Den Kirgisiske Republik om visse aspekter af lufttrafik i overensstemmelse med de mekanismer og direktiver, der blev fastsat i bilaget til Rådets afgørelse om bemyndigelse af Kommissionen til at indlede forhandlinger med tredjelande om en fællesskabsaftale, som skulle træde i stedet for visse bestemmelser i eksisterende bilaterale aftaler.

(3)

Den aftale, Kommissionen har forhandlet sig frem til, bør undertegnes og anvendes midlertidigt med forbehold af senere indgåelse —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Undertegnelsen af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Kirgisiske Republiks regering om visse aspekter af lufttrafik godkendes herved på Fællesskabets vegne med forbehold af Rådets afgørelse om indgåelse af nævnte aftale.

Teksten til aftalen er knyttet til denne afgørelse.

Artikel 2

Formanden for Rådet bemyndiges til at udpege den eller de personer, der på Fællesskabets vegne er beføjet til med forbehold af senere indgåelse at undertegne aftalen.

Artikel 3

Så længe den ikke er trådt i kraft anvendes aftalen midlertidigt fra den første dag i måneden efter den dato, hvor parterne meddeler hinanden, at de har afsluttet de procedurer, der er nødvendige i denne henseende.

Artikel 4

Formanden for Rådet bemyndiges herved til at foranstalte den meddelelse, der er omhandlet i aftalens artikel 9, stk. 2.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. maj 2007.

På Rådets vegne

F. MÜNTEFERING

Formand


AFTALEN

mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Kirgisiske Republiks regering om visse aspekter af lufttrafik

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

på den ene side, og

DEN KIRGISISKE REPUBLIKS REGERING

på den anden side,

(i det følgende benævnt »parterne«),

SOM KONSTATERER, at der er indgået bilaterale lufttrafikaftaler mellem flere af Det Europæiske Fællesskabs medlemsstater og Den Kirgisiske Republik med bestemmelser, der strider mod fællesskabsretten,

SOM KONSTATERER, at Det Europæiske Fællesskab har enekompetence på flere områder, der kan være omfattet af bilaterale lufttrafikaftaler mellem medlemsstater i Det Europæiske Fællesskab og tredjelande,

SOM KONSTATERER, at luftfartsselskaber, der er etableret i en medlemsstat, i henhold til EF's lovgivning har ret til uden forskelsbehandling at få adgang til luftruter mellem Det Europæiske Fællesskabs medlemsstater og tredjelande,

SOM HENVISER til de aftaler mellem Det Europæiske Fællesskab og visse tredjelande, der giver statsborgere i de pågældende tredjelande mulighed for at erhverve ejendomsrettigheder i luftfartsselskaber, som der er udstedt licens til i overensstemmelse med EF's lovgivning,

SOM ERKENDER, at de bestemmelser i de bilaterale lufttrafikaftaler mellem medlemsstater i Det Europæiske Fællesskab og Den Kirgisiske Republik, som strider mod EF-retten, skal bringes i overensstemmelse med denne med det formål at tilvejebringe et forsvarligt regelgrundlag for lufttrafikken mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Kirgisiske Republik og for at sikre dens kontinuitet,

SOM ERKENDER på baggrund af ovenstående, at visse bestemmelser i de bilaterale lufttrafikaftaler mellem medlemsstaterne og Den Kirgisiske Republik kan sætte konkurrencereglerne for virksomheder ud af spillet, nemlig bestemmelser, der: i) kræver eller tilskynder til, at virksomheder eller sammenslutninger af virksomheder indgår aftaler, træffer beslutninger eller samordner deres praksis således, at konkurrencen mellem luftfartsselskaber på de pågældende ruter hindres, forvrides eller begrænses, eller ii) forstærker virkningerne af en eventuel aftale, beslutning eller samordnet praksis, eller iii) uddelegerer ansvaret for at tage skridt til at hindre, forvride eller begrænse konkurrencen mellem luftfartsselskaber på de pågældende ruter til luftfartsselskaberne eller andre private erhvervsdrivende,

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

Artikel 1

Almindelige bestemmelser

1.   I denne aftale forstås ved »medlemsstater«: Det Europæiske Fællesskabs medlemsstater.

2.   Når der i de enkelte aftaler, der er anført i bilag I, henvises til statsborgere i den medlemsstat, der er part i den pågældende aftale, skal dette forstås således, at der henvises til statsborgere i Det Europæiske Fællesskabs medlemsstater.

3.   Når der i de enkelte aftaler, der er anført i bilag I, henvises til luftfartsselskaber fra den medlemsstat, der er part i den pågældende aftale, skal dette forstås således, at der henvises til luftfartsselskaber, som udpeges af den pågældende medlemsstat.

4.   Tildeling af trafikrettigheder sker fortsat på grundlag af eksisterende eller kommende bilaterale arrangementer.

Artikel 2

Medlemsstaters udpegning af luftfartsselskaber

1.   Bestemmelserne i stk. 2 og 3 i denne artikel går forud for de tilsvarende bestemmelser i de artikler, der er anført i bilag II, punkt a) henholdsvis punkt b), med hensyn til den pågældende medlemsstats udpegning af et luftfartsselskab og Den Kirgisiske Republiks udstedelse af godkendelser og tilladelser til luftfartsselskabet henholdsvis afvisning, tilbagekaldelse, suspendering og begrænsning af godkendelser og tilladelser til luftfartsselskabet.

2.   Når Den Kirgisiske Republik modtager en udpegning fra en medlemsstat, udsteder den de relevante godkendelser og tilladelser med det mindst mulige tidsforbrug til procedurer, forudsat:

i)

at luftfartsselskabet er etableret i henhold til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab på den udpegende medlemsstats område og er i besiddelse af en fællesskabsretligt gyldig licens

ii)

at den medlemsstat, der står for udstedelsen af »Air Operator's Certificate«, udøver og opretholder en effektiv myndighedskontrol med luftfartsselskabet, og at den relevante luftfartsmyndighed er entydigt identificeret i udpegningen, og

iii)

at luftfartsselskabet ejes og direkte eller i kraft af en ejermajoritet kontrolleres effektivt af medlemsstater og/eller statsborgere i medlemsstater og/eller af andre stater som anført i bilag III og/eller statsborgere i disse stater.

3.   Den Kirgisiske Republik kan afvise, tilbagekalde, suspendere eller begrænse godkendelserne eller tilladelserne til et luftfartsselskab, som en medlemsstat har udpeget:

i)

hvis luftfartsselskabet ikke er etableret i henhold til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab på den udpegende medlemsstats område eller ikke er i besiddelse af en fællesskabsretligt gyldig licens

ii)

den medlemsstat, der står for udstedelsen af »Air Operator's Certificate«, ikke udøver og opretholder en effektiv myndighedskontrol med luftfartsselskabet, eller den relevante luftfartsmyndighed ikke er entydigt identificeret i udpegningen, eller

iii)

luftfartsselskabet ikke ejes eller ikke direkte eller i kraft af en ejermajoritet kontrolleres effektivt af medlemsstater og/eller statsborgere i medlemsstater og/eller af andre stater som anført i bilag III og/eller statsborgere i disse stater.

Den Kirgisiske Republik udøver sine rettigheder i henhold til dette stykke uden at forskelsbehandle luftfartsselskaber fra Fællesskabet på grundlag af nationalitet.

Artikel 3

Sikkerhed

1.   Stk. 2 i denne artikel supplerer de tilsvarende bestemmelser i de artikler, der er anført i bilag II, punkt c).

2.   Når en medlemsstat har udpeget et luftfartsselskab, som en anden medlemsstat udøver og opretholder myndighedskontrol med, gælder Den Kirgisiske Republiks rettigheder efter sikkerhedsbestemmelserne i aftalen mellem den medlemsstat, der har udpeget luftfartsselskabet, og Den Kirgisiske Republik også for den pågældende anden medlemsstats vedtagelse, gennemførelse og opretholdelse af sikkerhedskrav og for det pågældende luftfartsselskabs driftstilladelse.

Artikel 4

Beskatning af flybrændstof

1.   Stk. 2 i denne artikel supplerer de tilsvarende bestemmelser i de artikler, der er anført i bilag II, punkt d).

2.   Uanset eventuelle andre bestemmelser om det modsatte er intet i de aftaler, der er anført i bilag II, punkt d), til hinder for, at medlemsstaterne uden forskelsbehandling kan opkræve enhver form for skatter, afgifter eller gebyrer på brændstof, der på deres område leveres til brug i et luftfartøj, der tilhører et luftfartsselskab udpeget af Den Kirgisiske Republik, og som beflyver en rute mellem et punkt på den pågældende medlemsstats område og et andet punkt på denne eller en anden medlemsstats område.

Artikel 5

Transporttakster for strækninger inden for Det Europæiske Fællesskab

1.   Stk. 2 i denne artikel supplerer de tilsvarende bestemmelser i de artikler, der er anført i bilag II, punkt e).

2.   Det eller de luftfartsselskaber, der udpeges af Den Kirgisiske Republik i henhold til en aftale, jf. bilag I, som indeholder en af de bestemmelser, der er anført i bilag II, punkt e), opkræver takster for transport, som udelukkende finder sted inden for Det Europæiske Fællesskabs område, i overensstemmelse med Det Europæiske Fællesskabs lovgivning.

Artikel 6

Forenelighed med konkurrencereglerne

1.   Uanset eventuelle andre bestemmelser om det modsatte må intet i de i bilag I anførte aftaler: i) tilskynde til, at virksomheder eller sammenslutninger af virksomheder indgår aftaler, træffer beslutninger eller samordner deres praksis således, at konkurrencen hindres eller forvrides, ii) forstærke virkningerne af en eventuel aftale, beslutning eller samordnet praksis, eller iii) uddelegere ansvaret for at tage skridt til at hindre, forvride eller begrænse konkurrencen til private erhvervsdrivende.

2.   Bestemmelserne i de i bilag I opførte aftaler anvendes ikke, hvis de er i modstrid med denne artikels stk. 1.

Artikel 7

Bilag til aftalen

Bilagene er en integrerende del af denne aftale.

Artikel 8

Revision eller ændring

Parterne kan efter fælles overenskomst til enhver tid revidere eller ændre denne aftale.

Artikel 9

Ikrafttræden og midlertidig anvendelse

1.   Denne aftale træder i kraft, når parterne har udvekslet skriftlige noter om, at de har afsluttet de interne procedurer, som er en forudsætning for, at den kan træde i kraft.

2.   Uanset stk. 1 er parterne enige om at anvende aftalen midlertidigt fra den første dag i måneden efter den dato, hvor parterne meddeler hinanden, at de har afsluttet de procedurer, der er nødvendige i denne henseende.

3.   Denne aftale finder anvendelse på alle de aftaler og arrangementer mellem medlemsstater og Den Kirgisiske Republik, der er opført i bilag I, og som endnu ikke er trådt i kraft, når denne aftale undertegnes, fra de træder i kraft eller finder midlertidig anvendelse.

Artikel 10

Ophør

1.   Hvis en aftale, der er anført i bilag I, ophører, ophører samtidig alle nærværende aftales bestemmelser vedrørende den pågældende aftale.

2.   Hvis alle de aftaler, der er anført i bilag I, ophører, ophører nærværende aftale samtidig.

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale.

Udfærdiget i Bruxelles den 1. juni 2007 i to eksemplarer på bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, italiensk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk, ungarsk, russisk og kirgisisk.

За Европейската общнoст

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Европa Шериктештиги γчγн

За Европейское Сообщество

Image

Image

За правителствοтο на Рeпублика Киргизстан

Por el Gobierno de la República Kirguisa

Za vládu Kyrgyzské republiky

For Den Kirgisiske Republiks regering

Für die Regierung der Kirgisischen Republik

Kirgiisi Vabariigi valitsuse nimel

Για την Κυβέρνηοη της Δημοκρατίας της Κιργιζίας

For the Government of the Kyrgyz Republic

Pour le gouvernement de la République kirghize

Per il governo della Repubblica del Kirghizistan

Kirgizstānas Republikas valdības vārdā

Kirgizijos Respublikos Vyriausybės vardu

A Kirgiz Köztársaság kormánya részéről

Għall-Gvern Tar-Repubblika Kirgiża

Voor de Regering van de Republiek Kirgizië

W imieniu rządu Republiki Kirgiskiej

Pelo Governo da República do Quirguizistão

Pentru Guvernul Republicii Kârgâszstan

Za vládu Kirgizskej republiky

Za vlado Kirgiške republike

Kirgisian tasavallan hallituksen puolesta

För Republiken Kirgizistans regering

Image

За Правительство Кыргызской Республики

Image

BILAG I

Liste over aftaler, som der henvises til i denne aftales artikel 1

Lufttrafikaftaler mellem Den Kirgisiske Republik og medlemsstater i Det Europæiske Fællesskab, som på tidspunktet for denne aftales undertegnelse er indgået, undertegnet og/eller paraferet

Luftfartsaftale mellem den østrigske forbundsregering og Den Kirgisiske Republiks regering, udfærdiget i Wien den 17. marts 1998, i det følgende — dvs. bilag II — benævnt »aftalen Kirgisistan-Østrig«.

Lufttrafikaftale mellem Den Tjekkiske Republiks regering og Den Kirgisiske Republiks regering, udfærdiget i Prag den 29. april 2004, i det følgende — dvs. bilag II — benævnt »aftalen Kirgisistan-Den Tjekkiske Republik«.

Aftale mellem Forbundsrepublikken Tysklands regering og Den Kirgisiske Republiks regering om lufttrafik, udfærdiget i Bishkek den 13. maj 1997, i det følgende — dvs. bilag II — benævnt »aftalen Kirgisistan-Tyskland«.

Lufttrafikaftale mellem Den Kirgisiske Republiks regering og Den Hellenske Republiks regering, udfærdiget i Athen den 1. november 2004, i det følgende — dvs. bilag II — benævnt »aftalen Kirgisistan-Grækenland«.

Lufttrafikaftale mellem Den Kirgisiske Republiks regering og Den Slovakiske Republiks regering paraferet i Bishkek den 27. september 2006, i det følgende — dvs. bilag II — benævnt »aftalen Kirgisistan-Slovakiet«.

Aftale mellem regeringen for Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland og Den Kirgisiske Republiks regering om lufttrafik, udfærdiget i London den 8. december 1994, i det følgende — dvs. bilag II — benævnt »aftalen Kirgisistan-UK«.

Senest ændret ved aftalememorandum mellem de to landes luftfartsmyndigheder udfærdiget i London den 2. september 2003, i det følgende benævnt »MOU Kirgisistan-UK«.

BILAG II

Liste over artikler i de i bilag I anførte aftaler, som der henvises til i denne aftales artikel 2-5

a)

Medlemsstaters udpegning af luftfartsselskaber:

Artikel 3, stk. 5, i aftalen Kirgisistan-Østrig

Artikel 3, stk. 4, i aftalen Kirgisistan-Den Tjekkiske Republik

Artikel 3, stk. 4, i aftalen Kirgisistan-Tyskland

Artikel 3, stk. 2, litra a), i aftalen Kirgisistan-Grækenland

Artikel 4, stk. 4, i aftalen Kirgisistan-UK og bilag B, artikel 4, litra a), i MOU Kirgisistan-UK.

b)

Afvisning, tilbagekaldelse, suspension eller begrænsning af godkendelser og tilladelser:

Artikel 4, stk. 1, litra a), i aftalen Kirgisistan-Østrig

Artikel 4, stk. 1, litra b), i aftalen Kirgisistan-Den Tjekkiske Republik

Artikel 4, stk. 1, litra a), i aftalen Kirgisistan-Grækenland

Artikel 5, stk. 1, litra a), i aftalen Kirgisistan-UK og bilag B, artikel 5, stk. 1, litra a), i MOU Kirgisistan-UK.

c)

Sikkerhed

Artikel 6 i aftalen Kirgisistan-Østrig

Artikel 7 i aftalen Kirgisistan-Den Tjekkiske Republik

Artikel 12 i aftalen Kirgisistan-Tyskland

Artikel 8 i aftalen Kirgisistan-Grækenland

Bilag B, artikel 13a, i MOU Kirgisistan-UK.

d)

Beskatning af flybrændstof:

Artikel 7 i aftalen Kirgisistan-Østrig

Artikel 8 i aftalen Kirgisistan-Den Tjekkiske Republik

Artikel 6 i aftalen Kirgisistan-Tyskland

Artikel 9 i aftalen Kirgisistan-Grækenland

Artikel 9 i aftalen Kirgisistan-Slovakiet

Artikel 8 i aftalen Kirgisistan-UK.

e)

Transporttakster for strækninger inden for Det Europæiske Fællesskab:

Artikel 11 i aftalen Kirgisistan-Østrig

Artikel 12 i aftalen Kirgisistan-Den Tjekkiske Republik

Artikel 10 i aftalen Kirgisistan-Tyskland

Artikel 13 i aftalen Kirgisistan-Grækenland

Artikel 7 i aftalen Kirgisistan-UK og bilag B, artikel 7, i MOU Kirgisistan-UK.

BILAG III

Liste over andre stater, som der henvises til i denne aftales artikel 2

a)

Republikken Island (i medfør af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde)

b)

Fyrstendømmet Liechtenstein (i medfør af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde)

c)

Kongeriget Norge (i medfør af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde)

d)

Det Schweiziske Forbund (i medfør af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om luftfart).


7.7.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 179/46


RÅDETS AFGØRELSE

af 12. juni 2007

om anvendelse af Schengen-reglernes bestemmelser om Schengen-informationssystemet i Den Tjekkiske Republik, Republikken Estland, Republikken Letland, Republikken Litauen, Republikken Ungarn, Republikken Malta, Republikken Polen, Republikken Slovenien og Den Slovakiske Republik

(2007/471/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til akten vedrørende vilkårene for Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse og tilpasningerne af de traktater, der danner grundlag for Den Europæiske Union (i det følgende benævnt »tiltrædelsesakten af 2003«), særlig artikel 3, stk. 2,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge artikel 3, stk. 2, i tiltrædelsesakten af 2003 skal de bestemmelser i Schengen-reglerne, som ikke er omhandlet i bilag 1, først finde anvendelse i en ny medlemsstat, jf. nævnte instrument, når Rådet har truffet afgørelse herom, efter at det er blevet sikret, at de nødvendige betingelser for anvendelsen af Schengen-reglerne er opfyldt.

(2)

Rådet har undersøgt, om Den Tjekkiske Republik, Republikken Estland, Republikken Letland, Republikken Litauen, Republikken Ungarn, Republikken Malta, Republikken Polen, Republikken Slovenien og Den Slovakiske Republik (i det følgende benævnt »berørte medlemsstater«) sikrer et tilfredsstillende databeskyttelsesniveau gennem følgende foranstaltninger:

Et komplet spørgeskema blev tilsendt de berørte lande, besvarelserne heraf blev registreret, og kontrol- og evalueringsbesøg har fundet sted i alle de berørte lande i overensstemmelse med de Schengen-evalueringsprocedurer, som fastlagt i afgørelse af om nedsættelse af et stående udvalg for evaluering og anvendelse af Schengen-reglerne (jf. SCH/Com-ex (98) def.) (1), der gælder på området databeskyttelse.

(3)

Den 5. december 2006 konkluderede Rådet, at betingelserne på dette område er opfyldt af Den Tjekkiske Republik, Republikken Letland, Republikken Litauen, Republikken Ungarn, Republikken Malta, Republikken Polen og Republikken Slovenien. Den 11. juni 2007 konkluderede Rådet, at betingelserne på dette område er opfyldt af Republikken Estland og Den Slovakiske Republik. Det er derfor muligt at fastsætte en dato, fra hvilken Schengen-reglerne om Schengen-informationssystemet (SIS) kan anvendes i de berørte medlemsstater.

(4)

Denne afgørelses ikrafttræden skulle gøre det muligt at overføre reelle SIS-data til de berørte medlemsstater. Den konkrete anvendelse af disse data skulle gennem de gældende Schengen-evalueringsprocedurer, jf. SCH/Com-ex (98) def. gøre det muligt for Rådet at fastslå, om Schengen-reglernes bestemmelser om SIS bringes korrekt i anvendelse i de berørte medlemsstater. Når disse evalueringer er blevet foretaget, bør Rådet træffe afgørelse om at ophæve kontrollen ved de indre grænser til de berørte medlemsstater.

(5)

Datoen for ophævelse af kontrollen ved de indre grænser fastsættes i en særskilt rådsafgørelse. Indtil den dato for ophævelse af kontrollen, der er fastsat i denne afgørelse, bør der fastsættes visse restriktioner for anvendelsen af SIS.

(6)

For Islands og Norges vedkommende er denne afgørelse et led i udviklingen af de bestemmelser i Schengen-reglerne, jf. aftalen indgået mellem Rådet for Den Europæiske Union og Republikken Island og Kongeriget Norge om disse to staters associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengen-reglerne (2), der falder ind under det område, der er nævnt i artikel 1, litra G, i afgørelse 1999/437/EF (3) om visse gennemførelsesbestemmelser til nævnte aftale —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

1.   Bestemmelserne i Schengen-reglerne om SIS, der er opført i bilag I, finder anvendelse på Den Tjekkiske Republik, Republikken Estland, Republikken Letland, Republikken Litauen, Republikken Ungarn, Republikken Malta, Republikken Polen, Republikken Slovenien og Den Slovakiske Republik i deres indbyrdes forhold og i forbindelserne med Kongeriget Belgien, Kongeriget Danmark, Forbundsrepublikken Tyskland, Den Hellenske Republik, Kongeriget Spanien, Den Franske Republik, Den Italienske Republik, Storhertugdømmet Luxembourg, Kongeriget Nederlandene, Republikken Østrig, Den Portugisiske Republik, Republikken Finland og Kongeriget Sverige samt Republikken Island og Kongeriget Norge fra den 1. september 2007.

2.   Bestemmelserne i Schengen-reglerne om SIS, der er opført i bilag II, finder anvendelse på Den Tjekkiske Republik, Republikken Estland, Republikken Letland, Republikken Litauen, Republikken Ungarn, Republikken Malta, Republikken Polen, Republikken Slovenien og Den Slovakiske Republik i deres indbyrdes forhold og i forbindelserne med Kongeriget Belgien, Kongeriget Danmark, Forbundsrepublikken Tyskland, Den Hellenske Republik, Kongeriget Spanien, Den Franske Republik, Den Italienske Republik, Storhertugdømmet Luxembourg, Kongeriget Nederlandene, Republikken Østrig, Den Portugisiske Republik, Republikken Finland og Kongeriget Sverige samt Republikken Island og Kongeriget Norge fra den i disse bestemmelser fastsatte dato.

3.   Reelle SIS-data kan fra datoen fra den 7. juli 2007 overføres til de berørte medlemsstater.

De berørte medlemsstater vil fra den 1. september 2007, der er nævnt i stk. 1, i lighed med de medlemsstater, på hvilke Schengen-reglerne allerede finder anvendelse, kunne indlæse data i SIS og anvende SIS-data, jf. dog stk. 4.

4.   Indtil den dato, hvor kontrollen ved de indre grænser med de berørte medlemsstater ophæves, vil disse medlemsstater

a)

ikke være forpligtet til at nægte indrejse på deres område for eller til at udsende tredjelandsstatsborgere, som af en anden medlemsstat i SIS er indberettet som uønskede

b)

afholde sig fra at indlæse oplysninger, der er omfattet af bestemmelserne i artikel 96 i konventionen af 19. juni 1990 om gennemførelse af Schengen-aftalen af 14. juni 1985 mellem regeringerne for staterne i Den Økonomiske Union Benelux, Forbundsrepublikken Tyskland og Den Franske Republik om gradvis ophævelse af kontrollen ved de fælles grænser (i det følgende benævnt »Schengen-aftalen«) (4).

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Luxembourg, den 12. juni 2007.

På Rådets vegne

W. SCHÄUBLE

Formand


(1)  EFT L 239 af 22.9.2000, s. 138.

(2)  EFT L 176 af 10.7.1999, s. 36.

(3)  EFT L 176 af 10.7.1999, s. 31.

(4)  EFT L 239 af 22.9.2000, s. 19. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1987/2006 (EUT L 381 af 28.12.2006, s. 4).


BILAG I

Liste over de bestemmelser i Schengen-reglerne om SIS, jf. artikel 3, stk. 2, i tiltrædelsesakten af 2003, der bliver gældende for de berørte medlemsstater

1.

For så vidt angår bestemmelserne i Schengen-konventionen:

artikel 64 og artikel 92-119 i Schengen-konventionen.

2.

Andre bestemmelser om SIS:

a)

for så vidt angår bestemmelserne i følgende afgørelser truffet af Eksekutivkomitéen, nedsat ved Schengen-konventionen:

Eksekutivkomitéens afgørelse af 15. december 1997 om ændring af C.SIS-finansieringsordningen (SCH/Com-ex (97)35) (1).

b)

for så vidt angår bestemmelserne i følgende erklæringer fra Eksekutivkomitéen, nedsat ved Schengen-konventionen fra:

i)

Eksekutivkomitéens erklæring af 18. april 1996 om definition af begrebet udlænding (SCH/Com-ex (96) decl 5) (2)

ii)

Eksekutivkomitéens erklæring af 28. april 1999 om SIS' struktur (SCH/Com/Ex (99) decl. 2 rev) (3).

c)

Andre instrumenter:

i)

Rådets afgørelse 2000/265/EF af 27. marts 2000 om en finansforordning vedrørende budgetaspekterne af Rådets vicegeneralsekretærs forvaltning af de kontrakter, som han indgår som repræsentant for visse medlemsstater, om oprettelse og drift af kommunikationsinfrastrukturen i Schengen-sammenhæng (»Sisnet«) (4)

ii)

Sirene-Håndbogen (5)

iii)

Rådets forordning (EF) nr. 871/2004 af 29. april 2004 om indførelse af nye funktioner i Schengen-informationssystemet, bl.a. med henblik på terrorismebekæmpelse (6), og senere afgørelser om datoen for anvendelse af disse funktioner

iv)

Rådets afgørelse 2005/211/RIA af 24. februar 2005 om indførelse af nye funktioner i Schengen-informationssystemet, herunder i forbindelse med terrorismebekæmpelse (7), og senere afgørelser om datoen for anvendelse af disse funktioner

v)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1160/2005 af 6. juli 2005 om ændring af konventionen om gennemførelse af Schengen-aftalen af 14. juni 1985 om gradvis ophævelse af kontrollen ved de fælles grænser med hensyn til adgang til Schengen-informationssystemet for de tjenester i medlemsstaterne, der har ansvaret for udstedelse af registreringsattester for motorkøretøjer (8)

vi)

Artikel 5, stk. 4, litra a), samt bestemmelserne i kapitel II og bilagene hertil vedrørende Schengen-informationssystemet (SIS) i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 562/2006 af 15. marts 2006 om indførelse af en fællesskabskodeks for personers grænsepassage (Schengen-grænsekodeks) (9).


(1)  EFT L 239 af 22.9.2000, s. 444. Ændret ved Rådets afgørelse 2007/472/EF (se side 50 i denne EUT).

(2)  EFT L 239 af 22.9.2000 s. 458.

(3)  EFT L 239 af 22.9.2000 s. 459.

(4)  EFT L 85 af 6.4.2000, s. 12. Senest ændret ved afgørelse 2007/155/EF (EUT L 68 af 8.3.2007, s. 5).

(5)  Dele af Sirene-Håndbogen blev offentliggjort i EUT C 38 af 17.2.2003, s. 1. Håndbogen blev ændret ved Kommissionens beslutning 2006/757/EF (EUT L 317 af 16.11.2006, s. 1) og Kommissionens afgørelse 2006/758/EF (EUT L 317 af 16.11.2006, s. 41).

(6)  EUT L 162 af 30.4.2004, s. 29.

(7)  EUT L 68 af 15.3.2005, s. 44.

(8)  EUT L 191 af 22.7.2005, s. 18.

(9)  EUT L 105 af 13.4.2006, s. 1.


BILAG II

Liste over de bestemmelser i Schengen-reglerne om SIS, jf. artikel 3, stk. 2, i tiltrædelsesakten af 2003, der bliver gældende for de berørte medlemsstater på den dato, der er fastsat i disse bestemmelser

1.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1986/2006 af 20. december 2006 om adgang til anden generation af Schengen-informationssystemet (SIS II) for de tjenester i medlemsstaterne, der har ansvaret for udstedelse af registreringsattester for motorkøretøjer (1)

2.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1987/2006 af 20. december 2006 om oprettelse, drift og brug af anden generation af Schengen-informationssystemet (SIS II) (2)

3.

Rådets afgørelse 2007/…/EF af … 2007 om oprettelse, drift og brug af anden generation af Schengen-informationssystemet (SIS II) (3).


(1)  EUT L 381 af 28.12.2006, s. 1.

(2)  EUT L 381 af 28.12.2006, s. 4.

(3)  Se Rådets dok. 14914/06. Endnu ikke offentliggjort i EUT, men vedtaget den 12. juni 2007, undtagen på bulgarsk og rumænsk (forventes vedtaget på disse to sprog den 10. juli 2007).


7.7.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 179/50


RÅDETS AFGØRELSE

af 25. juni 2007

om ændring af afgørelse truffet af Eksekutivkomitéen, nedsat ved Schengen-konventionen af 1990 om ændring af finansieringsordningen vedrørende udgifterne i forbindelse med anlæg og drift af den tekniske støttefunktion for Schengen-informationssystemet (C.SIS)

(2007/472/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til artikel 119 i konventionen om gennemførelse af Schengen-aftalen af 14. juni 1985 mellem regeringerne for staterne i Den Økonomiske Union Benelux, Forbundsrepublikken Tyskland og Den Franske Republik om gradvis ophævelse af kontrollen ved de fælles grænser (Schengen-konventionen af 1990), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge artikel 119 i Schengen-konventionen af 1990 afholdes omkostningerne i forbindelse med etablering og brug af C.SIS som omhandlet i artikel 92, stk. 3, i fællesskab af de kontraherende parter.

(2)

De finansielle forpligtelser i forbindelse med anlæg og drift af C.SIS er reguleret i en særlig finansieringsordning, der blev indført ved Schengen-Eksekutivkomitéens afgørelse af 15. december 1997 om ændring af finansieringsordningen for C.SIS (i det følgende benævnt »C.SIS-finansieringsordningen«).

(3)

C.SIS-finansieringsordningen finder anvendelse på Danmark, Finland og Sverige samt Island og Norge i medfør af afgørelse 2000/777/EF (1).

(4)

De nye medlemsstater, bortset fra Cypern, skal integreres i første generation af Schengen-informationssystemet (SIS1+) på en dato, der fastsættes af Rådet i overensstemmelse med artikel 3, stk. 2, i tiltrædelsesakten af 2003, som led i SISone4all-projektet.

(5)

Fra denne dato bør disse medlemsstater deltage i C.SIS-finansieringsordningen.

(6)

Det er rimeligt, at disse medlemsstater bidrager til de historiske C.SIS-udgifter. Da de imidlertid først blev medlemmer af Den Europæiske Union i 2004, findes det passende, at de bidrager til de historiske udgifter til anlæg af C.SIS fra 1. januar 2005. Det findes endvidere rimeligt, at de bidrager til de historiske driftsudgifter fra den 1. januar 2007.

(7)

For Islands og Norges vedkommende er denne afgørelse et led i udviklingen af de bestemmelser i Schengen-reglerne, jf. aftalen indgået mellem Rådet for Den Europæiske Union og Republikken Island og Kongeriget Norge om disse to staters associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengen-reglerne (2), der falder ind under det område, der er nævnt i artikel 1, litra G, i afgørelse 1999/437/EF (3), om visse gennemførelsesbestemmelser til nævnte aftale.

(8)

For Schweiz’ vedkommende er denne afgørelse et led i udviklingen af de bestemmelser i Schengen-reglerne, jf. aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengen-reglerne, der falder ind under det område, der er nævnt i artikel 1, litra G, i afgørelse 1999/437/EF sammenholdt med artikel 4, stk. 1, i afgørelse 2004/849/EF (4) og 2004/860/EF (5).

(9)

Det Forenede Kongerige deltager i denne afgørelse i overensstemmelse med artikel 5 i protokollen om integration af Schengen-reglerne i Den Europæiske Union, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, og artikel 8, stk. 2, i afgørelse 2000/365/EF (6).

(10)

Irland deltager i denne afgørelse i overensstemmelse med artikel 5 i protokollen om integration af Schengen-reglerne i Den Europæiske Union, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, og artikel 6, stk. 2, i afgørelse 2002/192/EF (7).

(11)

For Republikken Cyperns vedkommende er denne afgørelse en retsakt, der bygger på Schengen-reglerne eller på anden måde har tilknytning dertil i henhold til artikel 3, stk. 2, i tiltrædelsesakten af 2003.

(12)

Denne afgørelse er en retsakt, der bygger på Schengen-reglerne eller på anden måde har tilknytning dertil i henhold til artikel 4, stk. 2, i tiltrædelsesakten af 2005 —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

I afsnit I, punkt 3, i C.SIS-finansieringsordningen tilføjes følgende led:

»—

for så vidt angår de stater, der blev medlemmer af Den Europæiske Union i 2004, beregnes dette beløb alene ud fra de udgifter, der er afholdt til anlæg af C.SIS fra 1. januar 2005. De skal endvidere bidrage til driftsudgifterne til C.SIS fra 1. januar 2007.«

Artikel 2

Denne afgørelse har virkning fra dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Luxembourg, den 25. juni 2007.

På Rådets vegne

A. SCHAVAN

Formand


(1)  Rådets afgørelse 2000/777/EF af 1. december 2000 om en fuldstændig gennemførelse af Schengen-reglerne i Danmark, Finland og Sverige samt i Island og Norge (EFT L 309 af 9.12.2000, s. 24).

(2)  EFT L 176 af 10.7.1999, s. 36.

(3)  EFT L 176 af 10.7.1999, s. 31.

(4)  Rådets afgørelse 2004/849/EF af 25. oktober 2004 om undertegnelse, på Den Europæiske Unions vegne, af og midlertidig anvendelse af visse bestemmelser i aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengen-reglerne (EUT L 368 af 15.12.2004, s. 26).

(5)  Rådets afgørelse 2004/860/EF af 25. oktober 2004 om undertegnelse, på Det Europæiske Fællesskabs vegne, af og midlertidig anvendelse af visse bestemmelser i aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengen-reglerne (EUT L 370 af 17.12.2004, s. 78).

(6)  Rådets afgørelse 2000/365/EF af 29. maj 2000 om anmodningen fra Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland om at deltage i visse bestemmelser i Schengen-reglerne (EFT L 131 af 1.6.2000, s. 43).

(7)  Rådets afgørelse 2002/192/EF af 28. februar 2002 om anmodningen fra Irland om at deltage i visse bestemmelser i Schengen-reglerne (EFT L 64 af 7.3.2002, s. 20).


7.7.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 179/52


RÅDETS AFGØRELSE

af 25. juni 2007

om afklassificering af visse dele af Sirene-Håndbogen, der er vedtaget af Schengen-Eksekutivkomitéen, som er nedsat ved konventionen om gennemførelse af Schengen-aftalen af 14. juni 1985

(2007/473/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 207, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved afgørelse 2003/19/EF af 14. oktober 2002 om afklassificering af visse dele af Sirene-Håndbogen, der er vedtaget af Schengen-Eksekutivkomitéen, som er nedsat ved konventionen om gennemførelse af Schengen-aftalen af 14. juni 1985 (1), afklassificerede Rådet visse dele af Sirene-Håndbogen og nedklassificerede del 2.3 i Sirene-Håndbogen samt bilag 1, 2, 3, 4, 5 og 6 til RESTREINT UE.

(2)

Den seneste udgave af Sirene-Håndbogen, som den findes i Kommissionens afgørelse 2006/757/EF (2) og 2006/758/EF (3) af 22. september 2006 om ændring af Sirene-Håndbogen, indeholder ikke nogen bestemmelse, der svarer til del 2.3, som den forelå, da afgørelse 2003/19/EF blev vedtaget.

(3)

Rådet finder det nu hensigtsmæssigt at afklassificere andre dele af Sirene-Håndbogen.

(4)

Klassificeringen af bilag 1, 3, 4 og 6 bør fortsat være RESTREINT UE —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilag 2 og 5 til Sirene-Håndbogen afklassificeres.

Artikel 2

Denne afgørelse har virkning fra datoen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 3

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Luxembourg, den 25. juni 2007.

På Rådets vegne

A. SCHAVAN

Formand


(1)  EFT L 8 af 14.1.2003, s. 34.

(2)  EUT L 317 af 16.11.2006, s. 1.

(3)  EUT L 317 af 16.11.2006, s. 41.


Kommissionen

7.7.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 179/53


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 4. juli 2007

om tildeling af ekstra havdage til Portugal i ICES-afsnit VIIIc og IXa med undtagelse af Cadizbugten

(meddelt under nummer K(2007) 3186)

(Kun den portugisiske udgave er autentisk)

(2007/474/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 41/2007 af 21. december 2006 om fastsættelse for 2007 af fiskerimuligheder og dertil knyttede betingelser for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EF-farvande og for EF-fartøjer i andre farvande, som er omfattet af fangstbegrænsninger (1), særlig bilag IIB, punkt 9, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I punkt 7 i bilag IIB til forordning (EF) nr. 41/2007 fastsættes det maksimale antal dage, som EF-fartøjer med en længde overalt på 10 m og derover, der medfører trawl med en maskestørrelse på mindst 32 mm, garn med en maskestørrelse på mindst 60 mm eller langliner til bundfiskeri, må være til stede i ICES-afsnit VIIIc og IXa med undtagelse af Cadizbugten, jf. punkt 1 i bilag IIB, i perioden 1. februar 2007 til 31. januar 2008.

(2)

I henhold til bilag IIB, punkt 9, kan Kommissionen på grundlag af det endelige ophør med fiskerivirksomheden siden den 1. januar 2004 tildele medlemsstaterne et ekstra antal dage, hvor fartøjer, der medfører sådanne fiskeredskaber, må være til stede i det pågældende geografiske område.

(3)

Den 10. oktober 2006, 14. november 2006 og 12. marts 2007 fremsendte Portugal dokumentation for, at fartøjer, der har indstillet fiskeriet siden den 1. januar 2004, i 2003 tegnede sig for henholdsvis 9,61 % af fiskeriindsatsen i det pågældende område fra portugisiske fartøjer, der medfører trawl med en maskestørrelse på mindst 32 mm, 6,75 % af fiskeriindsatsen fra portugisiske fartøjer, der medfører garn med en maskestørrelse på mindst 60 mm, og 14,12 % af fiskeriindsatsen fra portugisiske fartøjer, der medfører langliner til bundfiskeri.

(4)

På basis af de indsendte oplysninger og beregningsmetoden i punkt 9.1 i bilag IIB bør Portugal i perioden 1. februar 2007 til 31. januar 2008 tildeles 21 ekstra havdage for fartøjer, der medfører redskaber henhørende under redskabsgruppen i punkt 3, litra a), 15 ekstra havdage for fartøjer, der medfører redskaber henhørende under redskabsgruppen i punkt 3, litra b), og 30 ekstra havdage for fartøjer, der medfører redskaber henhørende under redskabsgruppen i punkt 3, litra c).

(5)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Komitéen for Fiskeri og Akvakultur —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

1.   Det maksimale antal dage, som fiskerfartøjer, der fører portugisisk flag og medfører fiskeredskaber som omhandlet i punkt 3, litra a), i bilag IIB til forordning (EF) nr. 41/2007, og som ikke er omfattet af de særlige bestemmelser i det pågældende bilags punkt 7.1, må være til stede i ICES-afsnit VIIIc og IXa med undtagelse af Cadizbugten, jf. det pågældende bilags tabel I, ændres til 237 dage om året.

2.   Det maksimale antal dage, som fiskerfartøjer, der fører portugisisk flag og medfører fiskeredskaber som omhandlet i punkt 3, litra b), i bilag IIB til forordning (EF) nr. 41/2007, og som ikke er omfattet af de særlige bestemmelser i det pågældende bilags punkt 7.1, må være til stede i ICES-afsnit VIIIc og IXa med undtagelse af Cadizbugten, jf. det pågældende bilags tabel I, ændres til 231 dage om året.

3.   Det maksimale antal dage, som fiskerfartøjer, der fører portugisisk flag og medfører fiskeredskaber som omhandlet i punkt 3, litra c), i bilag IIB til forordning (EF) nr. 41/2007, og som ikke er omfattet af de særlige bestemmelser i det pågældende bilags punkt 7.1, må være til stede i ICES-afsnit VIIIc og IXa med undtagelse af Cadizbugten, jf. det pågældende bilags tabel I, ændres til 246 dage om året.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til Den Portugisiske Republik.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. juli 2007.

På Kommissionens vegne

Joe BORG

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 15 af 20.1.2007, s. 1.


AFTALER

Rådet

7.7.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 179/55


Meddelelse om ikrafttrædelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Canadas regering om afslutning af forhandlingerne i henhold til artikel XXIV, stk. 6, i GATT

Ovennævnte aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Canadas regering (EUT L 169 af 29.6.2007) trådte i kraft den 25. juni 2007.


Berigtigelser

7.7.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 179/56


Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 275/2007 af 15. marts 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 1825/2000 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1760/2000 for så vidt angår mærkning af oksekød og oksekødsprodukter

( Den Europæiske Unions Tidende L 76 af 16. marts 2007 )

Side 13, artikel 1, nr. 1, litra a) i den i forordning (EF) nr. 1825/2000 indsatte artikel 1a:

I stedet for:

»a)

»hakket kød«: kød, der er hakket i småstykker eller er passeret gennem en hakkemaskine med snegl, og som henhører under en af de KN-koder, der er nævnt i artikel 12 i forordning (EF) nr. 1760/2000, og som indeholder mindst 1 % salt«

læses:

»a)

»hakket kød«: kød, der er hakket i småstykker eller er passeret gennem en hakkemaskine med snegl, og som henhører under en af de KN-koder, der er nævnt i artikel 12 i forordning (EF) nr. 1760/2000, og som indeholder under 1 % salt«.


7.7.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 179/s3


MEDDELELSE TIL LÆSERNE

Den seneste udvidelse af Den Europæiske Union gjorde, at visse EU-Tidender den 27., 29. og 30. december 2006 blev offentliggjort i et forsimplet layout på de sprog, som på denne dato var de officielle EU-sprog.

Det er blevet besluttet at genudgive de retsakter, som blev offentliggjort i disse EU-Tidender, i form af berigtigelser i det layout, som traditionelt anvendes i EU-Tidende.

Derfor vil de EU-Tidender, som indeholder disse berigtigelser, kun blive offentliggjort på de sprog, som var de officielle EU-sprog før udvidelsen. Oversættelserne af disse retsakter til de nye medlemsstaters sprog vil blive offentliggjort i en specialudgave af Den Europæiske Unions Tidende, som indeholder EU-institutionernes og Den Europæiske Centralbanks retsakter vedtaget før den 1. januar 2007.

Af følgende skema fremgår det, i hvilke EU-Tidender udgaverne fra den 27., 29. og 30. december 2006 er berigtiget.

EUT af 27. december 2006

Berigtiget i EUT (2007)

L 370

L 30

L 371

L 45

L 373

L 121

L 375

L 70


EUT af 29. december 2006

Berigtiget i EUT (2007)

L 387

L 34


EUT af 30. december 2006

Berigtiget i EUT (2007)

L 396

L 136

L 400

L 54

L 405

L 29

L 407

L 44

L 408

L 47

L 409

L 36

L 410

L 40

L 411

L 27

L 413

L 50