ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 176

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

50. årgang
6. juli 2007


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 791/2007 af 21. maj 2007 om en ordning for godtgørelse af meromkostninger ved afsætning af visse fiskerivarer fra fjernområderne Azorerne, Madeira, De Kanariske Øer, Fransk Guyana og Réunion

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 792/2007 af 5. juli 2007 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

5

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 793/2007 af 5. juli 2007 om tildeling af importrettigheder på grundlag af de ansøgninger, der er indgivet i perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 inden for rammerne af de toldkontingenter, der ved forordning (EF) nr. 659/2007 blev åbnet for import af tyre, køer og kvier af bestemte alpine racer og bjergracer

7

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 794/2007 af 5. juli 2007 om udstedelse af importlicenser som følge af de ansøgninger, der blev indgivet i løbet af de første syv dage af juni 2007 i forbindelse med de toldkontingenter, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 536/2007 for fjerkrækød

8

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 795/2007 af 5. juli 2007 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for produkter forarbejdet på basis af korn og ris

9

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 796/2007 af 5. juli 2007 om fastsættelse af restitutionssatserne for visse produkter fra korn- og rissektoren, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I

12

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 797/2007 af 5. juli 2007 om udstedelse af eksportlicenser for vin

16

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 798/2007 af 5. juli 2007 om forbud mod fiskeri efter sild i ICES-område VIIg, VIIh, VIIj og VIIk fra fartøjer, der fører Det Forenede Kongeriges flag

17

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Rådet

 

 

2007/464/EF

 

*

Rådets beslutning af 5. juni 2007 om ophævelse af beslutning 2005/186/EF om et uforholdsmæssigt stort underskud i Malta

19

 

 

2007/465/EF

 

*

Rådets afgørelse af 5. juni 2007 om ophævelse af beslutning 2004/917/EF om et uforholdsmæssigt stort underskud i Grækenland

21

 

 

2007/466/EF

 

*

Rådets afgørelse af 28. juni 2007 om beskikkelse af seks svenske medlemmer af og ni svenske suppleanter til Regionsudvalget

23

 

 

Kommissionen

 

 

2007/467/EF

 

*

Kommissionens afgørelse af 28. juni 2007 om nedsættelse af ekspertgruppen om radiofrekvensidentifikation

25

 

 

III   Retsakter vedtaget i henhold til traktaten om Den Europæiske Union

 

 

RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT V I EU-TRAKTATEN

 

*

Rådets fælles aktion 2007/468/FUSP af 28. juni 2007 om støtte til aktiviteter i Den Forberedende Kommission for Organisationen for Traktaten om et Altomfattende Forbud mod Atomprøvesprængninger (CTBTO) med henblik på at styrke dens overvågnings- og kontrolkapaciteter og inden for rammerne af gennemførelsen af EU's strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben

31

 

*

Rådets fælles holdning 2007/469/FUSP af 28. juni 2007 vedrørende gennemgangskonferencen i 2008 om konventionen om forbud mod udvikling, fremstilling, oplagring og anvendelse af kemiske våben og sådanne våbens tilintetgørelse (CWC)

39

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Rådets direktiv 89/173/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende visse dele og specifikationer for landbrugs- og skovbrugstraktorer (EFT L 67 af 10.3.1989)

42

 

*

Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/4/EF af 28. februar 2000 om ændring af Rådets direktiv 74/60/EØF om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende motordrevne køretøjers indre indretning (kabinens indre, bortset fra indvendige førerspejle, betjeningsorganernes udformning, tag eller skydetag, ryglæn og sædebagsider) (EFT L 87 af 8.4.2000)

42

 

*

Berigtigelse til Rådets direktiv 74/151/EØF af 4. marts 1974 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende visse dele og specifikationer for landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (EFT L 84 af 28.3.1974)

42

 

*

Berigtigelse til Rådets direktiv 74/347/EØF af 25. juni 1974 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende synsfelt og forrudeviskere for landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (EFT L 191 af 15.7.1974)

43

 

*

Berigtigelse til Rådets direktiv 77/537/EØF af 28. juni 1977 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om foranstaltninger mod emission af forurenende stoffer fra dieselmotorer til fremdrift af landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (EFT L 220 af 29.8.1977)

43

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

FORORDNINGER

6.7.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 176/1


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 791/2007

af 21. maj 2007

om en ordning for godtgørelse af meromkostninger ved afsætning af visse fiskerivarer fra fjernområderne Azorerne, Madeira, De Kanariske Øer, Fransk Guyana og Réunion

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 37 og artikel 299, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1),

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Fiskerisektoren i Fællesskabets fjernområder er i vanskeligheder og har især meromkostninger ved afsætning af visse fiskerivarer som følge af disse områders særlige ulemper, der er anerkendt i artikel 299, stk. 2, i traktaten, hovedsagelig på grund af transportomkostningerne til det europæiske fastland.

(2)

For at opretholde visse fiskerivarers konkurrenceevne over for fiskerivarer fra andre fællesskabsområder har der siden 1992 været iværksat en række foranstaltninger til godtgørelse af sådanne meromkostninger i fiskerisektoren. Foranstaltningerne for perioden 2003-2006 blev fastsat ved Rådets forordning (EF) nr. 2328/2003 (3). Det er ifølge en rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg nødvendigt fra 2007 fortsat at opretholde foranstaltninger til udligning af meromkostningerne ved afsætning af visse fiskerivarer.

(3)

På grund af de anderledes afsætningsvilkår i de pågældende fjernområder, udsvingene i fangster og bestande og markedsefterspørgslen bør det overlades til de relevante medlemsstater inden for de samlede tildelinger pr. medlemsstat at fastsætte, hvilke fiskerivarer og hvilke maksimumsmængder heraf der kan ydes godtgørelse for, og hvor stor en godtgørelse der skal ydes.

(4)

Medlemsstaterne bør bemyndiges til inden for den samlede tildeling pr. medlemsstat at differentiere listen over og mængderne af de pågældende fiskerivarer samt godtgørelsens størrelse. De bør også bemyndiges til at justere deres godtgørelsesplaner, hvis det er berettiget, fordi situationen har ændret sig.

(5)

Medlemsstaterne bør fastsætte godtgørelsen således, at der sikres en passende udligning af de meromkostninger, der skyldes de særlige ulemper i fjernområderne og især omkostningerne ved transport af varerne til det europæiske fastland. For at undgå overkompensation bør beløbet være proportionalt med de meromkostninger, som støtten udligner, og den bør under ingen omstændigheder overstige 100 % af transportomkostningerne til det europæiske fastland og andre dermed forbundne omkostninger. I den forbindelse bør der i godtgørelsen også tages hensyn til andre former for offentlig intervention, som har indvirkning på meromkostningernes størrelse.

(6)

For at nå målene i denne forordning som tilsigtet og sikre, at godtgørelsen er forenelig med den fælles fiskeripolitik, bør den begrænses til fiskerivarer, der høstes og forarbejdes efter den fælles fiskeripolitiks regler.

(7)

For at godtgørelsesordningen kan fungere effektivt og korrekt, bør medlemsstaterne også sikre sig, at støttemodtagerne er økonomisk levedygtige, og at gennemførelsesforanstaltningerne gør det muligt at anvende godtgørelsesordningen som foreskrevet.

(8)

For at godtgørelsesordningen kan overvåges på passende vis, bør de relevante medlemsstater indsende årlige rapporter om, hvordan ordningen fungerer.

(9)

For at gøre det muligt at træffe beslutning om, hvorvidt godtgørelsesordningen bør videreføres efter 2013, bør Kommissionen i god tid, inden ordningen udløber, forelægge en rapport for Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg baseret på en uvildig evaluering.

(10)

Fællesskabets forventede udgifter til godtgørelsesordningen bør afholdes over Den Europæiske Garantifond for Landbruget ved direkte central forvaltning, jf. artikel 3, stk. 2, litra f), i Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 af 21. juni 2005 om finansiering af den fælles landbrugspolitik (4).

(11)

De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne forordning bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (5).

(12)

Ved gennemførelsen af den direkte centrale finansforvaltning anvendes Kommissionens forordning (EF) nr. 2003/2006 af 21. december 2006 om gennemførelsesforanstaltninger til den finansiering, som Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) foretager af udgifter vedrørende den fælles markedsordning for fiskerivarer og akvakulturprodukter (6)

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Formål

Ved denne forordning indføres der for perioden 2007-2013 en ordning for godtgørelse af de meromkostninger, som aktørerne omhandlet i artikel 3 har ved afsætning af visse fiskerivarer fra følgende fjernområder på grund af de særlige ulemper i disse områder (i det følgende benævnt »godtgørelsen«):

Azorerne

Madeira

De Kanariske Øer

Fransk Guyana, og

Réunion.

Artikel 2

Definitioner

Ved anvendelsen af denne forordning anvendes definitionen af »fiskerivarer« i artikel 1 i forordning (EF) nr. 104/2000 af 17. december 1999 om den fælles markedsordning for fiskerivarer og akvakulturprodukter (7).

Artikel 3

Aktører

1.   Godtgørelsen ydes til følgende aktører, der har meromkostninger ved afsætning af fiskerivarer:

a)

producenter

b)

ejere eller brugere af fartøjer, som er registreret i havne i de i artikel 1 nævnte områder, og som udøver deres virksomhed i disse områder, eller sammenslutninger af sådanne aktører, og

c)

aktører i forarbejdnings- og afsætningssektoren, der har meromkostninger ved afsætning af de pågældende varer, eller sammenslutninger af sådanne aktører.

2.   De berørte medlemsstater træffer de fornødne skridt til at sikre, at de aktører, der modtager godtgørelsen, bliver økonomisk levedygtige.

Artikel 4

Støtteberettigede fiskerivarer

1.   Hver berørte medlemsstat opstiller for sine områder som omhandlet i artikel 1 en liste over, hvilke fiskerivarer og hvilken mængde heraf der kan ydes godtgørelse for. Listen over fiskerivarer og mængderne kan differentieres for hvert område tilhørende samme medlemsstat.

2.   Ved fastsættelse af varelisten og mængderne, jf. stk. 1, tager medlemsstaterne hensyn til alle relevante faktorer, især nødvendigheden af at sikre, at godtgørelsen ikke giver øget pres på biologisk følsomme bestande, meromkostningernes størrelse og kvalitative og kvantitative aspekter ved produktion og afsætning.

3.   Fiskerivarer, for hvilke der ydes godtgørelse, skal være høstet og forarbejdet efter den fælles fiskeripolitiks bestemmelser for:

a)

bevarelse og forvaltning

b)

sporbarhed

c)

klassificeringsnormer.

4.   Der ydes ikke godtgørelse for fiskerivarer:

a)

fanget af tredjelandsfartøjer, bortset fra fiskerfartøjer, som fører venezuelansk flag og fisker i EF-farvande

b)

fanget af EF-fiskerfartøjer, som er registreret i en anden havn end den, der er omhandlet i artikel 1

c)

importeret fra tredjelande

d)

fra ulovligt, urapporteret eller ureguleret fiskeri.

Litra b) finder ikke anvendelse, hvis de råvarer, der er leveret i henhold til bestemmelserne i denne artikel, ikke er tilstrækkelige til at anvende den eksisterende kapacitet i det pågældende fjernområdes forarbejdningsindustri.

Artikel 5

Godtgørelse

1.   Hver medlemsstat fastsætter for sine områder som omhandlet i artikel 1 godtgørelsen for de enkelte fiskerivarer opført på listen i artikel 4, stk. 1. Godtgørelsen kan differentieres både inden for et og samme område og mellem områder tilhørende samme medlemsstat.

2.   Ved fastsættelse af godtgørelsen tages der hensyn til følgende:

a)

meromkostningerne som følge af de særlige ulemper i de pågældende områder, især omkostningerne ved transport til det europæiske fastland, pr. fiskerivare, og

b)

enhver anden form for offentlig intervention, der påvirker meromkostningernes størrelse.

3.   Godtgørelsen med hensyn til meromkostningerne skal være proportionel med de meromkostninger, den skal udligne. Størrelsen af godtgørelsen med hensyn til meromkostningerne skal behørigt begrundes i godtgørelsesplanen. Godtgørelsen må dog under ingen omstændigheder være på over 100 % af transportomkostningerne og andre dermed forbundne omkostninger i forbindelse med fiskerivarer, som er bestemt til det europæiske fastland.

4.   Den samlede godtgørelse pr. år må ikke overstige:

a)

:

for Azorerne og Madeira

:

EUR 4 283 992

b)

:

for De Kanariske Øer

:

EUR 5 844 076

c)

:

for Fransk Guyana og Réunion

:

EUR 4 868 700.

Artikel 6

Justeringer

De berørte medlemsstater kan justere listen over og mængderne af støtteberettigede fiskerivarer, jf. artikel 4, stk. 1, og godtgørelsens størrelse, jf. artikel 5, stk. 1, hvis forholdene skulle ændre sig, idet de samlede beløb i artikel 5, stk. 4, dog ikke må overskrides.

Artikel 7

Indsendelse af godtgørelsesplaner

1.   De berørte medlemsstater meddeler senest 6. november 2007 Kommissionen listen og mængderne, jf. artikel 4, stk. 1, og godtgørelsens størrelse, jf. artikel 5, stk. 1 (i det følgende samlet benævnt »godtgørelsesplanen«).

2.   Hvis godtgørelsesplanen ikke opfylder kravene i denne forordning, anmoder Kommissionen inden to måneder medlemsstaten om at foretage de nødvendige justeringer. I så fald indsender medlemsstaten sin justerede godtgørelsesplan til Kommissionen.

3.   Hvis Kommissionen ikke har reageret senest to måneder efter modtagelse af godtgørelsesplanen omhandlet i stk. 1 og 2, anses godtgørelsesplanen for godkendt.

4.   Hvis en medlemsstat foretager ændringer i henhold til artikel 6, indsender den sin ændrede godtgørelsesplan til Kommissionen, og proceduren i stk. 2 og 3 anvendes tilsvarende. Den ændrede plan anses for godkendt, hvis Kommissionen ikke har reageret senest fire uger efter modtagelse af den ændrede godtgørelsesplan.

Artikel 8

Rapportering

1.   De enkelte medlemsstater udarbejder en årlig rapport om gennemførelsen af godtgørelsesordningen og indsender den til Kommissionen senest den 30. juni hvert år.

2.   Senest den 31. december 2011 forelægger Kommissionen, på basis af en uvildig evaluering, Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg en rapport om godtgørelsesordningens gennemførelse sammen med eventuelt nødvendige forslag til retsakter.

Artikel 9

Finansielle bestemmelser

1.   Medlemsstaters udgifter i henhold til denne forordning anses for udgifter som omhandlet i artikel 3, stk. 2, litra f), i forordning (EF) nr. 1290/2005.

2.   Ved gennemførelsen af stk. 1 anvendes forordning (EF) nr. 2003/2006.

Artikel 10

Kontrol

Medlemsstaterne fastsætter passende bestemmelser til at sikre, at betingelserne i denne forordning overholdes, og at foranstaltningerne gennemføres korrekt.

Artikel 11

Gennemførelsesbestemmelser

Der kan vedtages gennemførelsesbestemmelser til denne forordning efter proceduren i artikel 12, stk. 2.

Artikel 12

Udvalg

1.   Kommissionen bistås af Forvaltningskomitéen for Fiskerivarer.

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF.

Perioden i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til én måned.

Artikel 13

Overgangsforanstaltninger

1.   Hvis medlemsstaterne har indsendt anmodninger om justeringer til Kommissionen, jf. artikel 8, stk. 1 og 2, i forordning (EF) nr. 2328/2003, som der ikke er blevet truffet beslutning om senest den 31. december 2006, anvendes artikel 8 i den pågældende forordning fortsat på sådanne anmodninger.

2.   Artikel 9 anvendes for udgifter, som medlemsstaterne har afholdt i henhold til forordning (EF) nr. 2328/2003, og som er blevet anmeldt til Kommissionen efter den 15. oktober 2006.

Artikel 14

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes i perioden 1. januar 2007-31. december 2013.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. maj 2007.

På Rådets vegne

M. GLOS

Formand


(1)  Udtalelse af 24.4.2007 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  EUT C 93 af 27.4.2007, s. 31.

(3)  Rådets forordning (EF) nr. 2328/2003 af 22. december 2003 om en ordning for godtgørelse af meromkostninger ved afsætning af visse fiskerivarer fra Azorerne, Madeira, De Kanariske Øer og de franske oversøiske departementer Guyana og Réunion, der er en følge af disse områders beliggenhed i Fællesskabets yderste periferi (EUT L 345 af 31.12.2003, s. 34).

(4)  EUT L 209 af 11.8.2005, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 378/2007 (EUT L 95 af 5.4.2007, s. 1).

(5)  EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23. Ændret ved afgørelse 2006/512/EF (EUT L 200 af 22.7.2006, s. 11).

(6)  EUT L 379 af 28.12.2006, s. 49.

(7)  EFT L 17 af 21.1.2000, s. 22. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1759/2006 (EUT L 335 af 1.12.2006, s. 3).


6.7.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 176/5


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 792/2007

af 5. juli 2007

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 3223/94 af 21. december 1994 om gennemførelsesbestemmelser til importordningen for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 4, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 3223/94 fastsættes som følge af gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 3223/94, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 6. juli 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. juli 2007.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 386/2005 (EUT L 62 af 9.3.2005, s. 3).


BILAG

til Kommissionens forordning af 5. juli 2007 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

MA

36,7

TR

97,2

ZZ

67,0

0707 00 05

JO

151,2

TR

105,7

ZZ

128,5

0709 90 70

IL

42,1

TR

92,9

ZZ

67,5

0805 50 10

AR

52,2

UY

55,9

ZA

60,2

ZZ

56,1

0808 10 80

AR

82,2

BR

80,0

CA

99,5

CL

84,3

CN

74,6

NZ

98,9

US

124,2

UY

46,9

ZA

103,6

ZZ

88,2

0808 20 50

AR

79,0

CL

85,5

NZ

98,4

ZA

112,4

ZZ

93,8

0809 10 00

EG

88,7

TR

203,7

ZZ

146,2

0809 20 95

TR

257,5

US

279,5

ZZ

268,5

0809 30 10, 0809 30 90

US

120,3

ZZ

120,3

0809 40 05

IL

150,7

ZZ

150,7


(1)  Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« repræsenterer »anden oprindelse«.


6.7.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 176/7


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 793/2007

af 5. juli 2007

om tildeling af importrettigheder på grundlag af de ansøgninger, der er indgivet i perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 inden for rammerne af de toldkontingenter, der ved forordning (EF) nr. 659/2007 blev åbnet for import af tyre, køer og kvier af bestemte alpine racer og bjergracer

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1254/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for oksekød (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1301/2006 af 31. august 2006 om fælles regler for administration af toldkontingenter for import af landbrugsprodukter på grundlag af en importlicensordning (2), særlig artikel 7, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 659/2007 af 14. juni 2007 om åbning og forvaltning af toldkontingenter for import af tyre, køer og kvier af bestemte alpine racer og bjergracer, ikke bestemt til slagtning (3) åbnes der toldkontingenter for import af produkter fra oksekødssektoren.

(2)

De ansøgninger om importrettigheder, der er indgivet for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008, overstiger de disponible mængder til rettigheder under kontingentet med løbenummer 09.4196. Det bør derfor fastsættes, i hvilket omfang ansøgningerne kan imødekommes, idet der fastsættes en tildelingskoefficient, som skal anvendes på de mængder, der er ansøgt om —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De ansøgninger om importrettigheder, som er indgivet for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 i henhold til forordning (EF) nr. 659/2007, multipliceres med en tildelingskoefficient på 14,2857 % for rettighederne under kontingentet med løbenummer 09.4196.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 6. juli 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. juli 2007.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 21. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1913/2005 (EUT L 307 af 25.11.2005, s. 2).

(2)  EUT L 238 af 1.9.2006, s. 13. Ændret ved forordning (EF) nr. 289/2007 (EUT L 78 af 17.3.2007, s. 17).

(3)  EUT L 155 af 15.6.2007, s. 20.


6.7.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 176/8


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 794/2007

af 5. juli 2007

om udstedelse af importlicenser som følge af de ansøgninger, der blev indgivet i løbet af de første syv dage af juni 2007 i forbindelse med de toldkontingenter, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 536/2007 for fjerkrækød

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2777/75 af 29. oktober 1975 om den fælles markedsordning for fjerkrækød (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 536/2007 af 15. maj 2007 om åbning og forvaltning af et importtoldkontingent, der er tildelt Amerikas Forenede Stater, for fjerkrækød (2), særlig artikel 5, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 536/2007 har åbnet toldkontingenter for import af fjerkrækød.

(2)

De importlicensansøgninger, der blev indgivet i løbet af de første syv dage af juni 2007 for delperioden 1. juli til 30. september 2007, vedrører mængder, som er mindre end de disponible mængder. Derfor bør de mængder, for hvilke der ikke er indgivet ansøgning, bestemmes, og disse mængder bør lægges til den mængde, der er fastsat for den efterfølgende kontingentdelperiode —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De mængder, for hvilke der ikke er indgivet importlicensansøgning inden for rammerne af kontingent 09.4169, jf. forordning (EF) nr. 536/2007, og som lægges til mængden for delperioden 1. oktober til 31. december 2007, fastsættes til 4 166 250 kg.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 6. juli 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. juli 2007.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 282 af 1.11.1975, s. 77. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 679/2006 (EUT L 119 af 4.5.2006, s. 1).

(2)  EUT L 128 af 16.5.2007, s. 6.


6.7.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 176/9


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 795/2007

af 5. juli 2007

om fastsættelse af eksportrestitutionerne for produkter forarbejdet på basis af korn og ris

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1), særlig artikel 13, stk. 3,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1785/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for ris (2), særlig artikel 14, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 13 i forordning (EF) nr. 1784/2003 og artikel 14 i forordning (EF) nr. 1785/2003 kan forskellen mellem noteringerne eller priserne for de produkter, som er nævnt i artikel 1 i disse forordninger, og priserne på disse produkter inden for Fællesskabet udlignes ved en eksportrestitution.

(2)

I henhold til artikel 13 i forordning (EF) nr. 1785/2003 skal restitutionerne fastsættes under hensyntagen til situationen og den forventede udvikling dels med hensyn til de disponible mængder af korn, ris og brudris samt disse produkters pris på Fællesskabets marked, dels med hensyn til priserne for korn, ris, brudris og kornprodukter på verdensmarkedet. Ifølge de samme artikler er det ligeledes vigtigt at sikre ligevægt på korn- og rismarkederne og en naturlig udvikling for så vidt angår priser og samhandel samt at tage hensyn til de påtænkte udførslers økonomiske aspekter og til interessen i at undgå forstyrrelser på Fællesskabets marked.

(3)

Ved artikel 2 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1518/95 (3) om regler for indførsel og udførsel af produkter forarbejdet på basis af korn og ris fastsættes de særlige kriterier, der skal tages hensyn til ved beregningen af restitutionen for disse produkter.

(4)

Den restitution, der skal ydes visse forarbejdede produkter, bør alt efter produkterne gradueres i forhold til deres indhold af aske, råcellulose, avner, proteiner, fedtstoffer eller stivelse, idet indholdet heraf er særlig betegnende med hensyn til mængden af det basisprodukt, som faktisk indeholdes i det forarbejdede produkt.

(5)

For så vidt angår maniokrødder og andre tropiske rødder og rodfrugter såvel som mel heraf gør de påtænkte udførslers økonomiske aspekt, særlig under hensyntagen til disse produkters art og oprindelse, ikke for tiden fastsættelse af en eksportrestitution påkrævet. På grund af Fællesskabets ringe andel i verdenshandelen med visse produkter forarbejdet på basis af korn er fastsættelse af en eksportrestitution for disse ikke for tiden nødvendig.

(6)

Situationen på verdensmarkedet eller visse markeders særlige krav kan gøre det nødvendigt at differentiere restitutionen for visse produkter alt efter bestemmelsesstedet.

(7)

Restitutionen skal fastsættes en gang om måneden. Den kan ændres i mellemtiden.

(8)

Visse produkter forarbejdet på basis af majs kan undergå en varmebehandling, der kan medføre ydelse af en restitution, der ikke svarer til produktets kvalitet. Det bør anføres, at produkter med indhold af prægelatineret stivelse ikke kan omfattes af eksportrestitutioner.

(9)

Forvaltningskomitéen for Korn har ikke afgivet udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Eksportrestitutionerne for de i artikel 1 i forordning (EF) nr. 1518/95 omhandlede produkter fastsættes i overensstemmelse med bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 6. juli 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. juli 2007.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1154/2005 (EUT L 187 af 19.7.2005, s. 11).

(2)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 96. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1549/2004 (EUT L 280 af 31.8.2004, s. 13).

(3)  EFT L 147 af 30.6.1995, s. 55. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2993/95 (EFT L 312 af 23.12.1995, s. 25).


BILAG

til Kommissionens forordning af 5. juli 2007 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for produkter forarbejdet på basis af korn og ris

Produktkode

Bestemmelsessted

Måleenhed

Restitutionsbeløb

1102 20 10 9200 (1)

C10

EUR/t

21,55

1102 20 10 9400 (1)

C10

EUR/t

18,47

1102 20 90 9200 (1)

C10

EUR/t

18,47

1102 90 10 9100

C10

EUR/t

0,00

1102 90 10 9900

C10

EUR/t

0,00

1102 90 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 19 40 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 13 10 9100 (1)

C10

EUR/t

27,70

1103 13 10 9300 (1)

C10

EUR/t

21,55

1103 13 10 9500 (1)

C10

EUR/t

18,47

1103 13 90 9100 (1)

C10

EUR/t

18,47

1103 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1103 19 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 20 60 9000

C10

EUR/t

0,00

1103 20 20 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 19 69 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 19 50 9110

C10

EUR/t

24,62

1104 19 50 9130

C10

EUR/t

20,01

1104 29 01 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 03 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 22 20 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 22 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 23 10 9100

C10

EUR/t

23,09

1104 23 10 9300

C10

EUR/t

17,70

1104 29 11 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 51 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 55 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 90 9000

C10

EUR/t

3,85

1107 10 11 9000

C10

EUR/t

0,00

1107 10 91 9000

C10

EUR/t

0,00

1108 11 00 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 11 00 9300

C10

EUR/t

0,00

1108 12 00 9200

C10

EUR/t

24,62

1108 12 00 9300

C10

EUR/t

24,62

1108 13 00 9200

C10

EUR/t

24,62

1108 13 00 9300

C10

EUR/t

24,62

1108 19 10 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 19 10 9300

C10

EUR/t

0,00

1109 00 00 9100

C10

EUR/t

0,00

1702 30 51 9000 (2)

C10

EUR/t

24,12

1702 30 59 9000 (2)

C10

EUR/t

18,47

1702 30 91 9000

C10

EUR/t

24,12

1702 30 99 9000

C10

EUR/t

18,47

1702 40 90 9000

C10

EUR/t

18,47

1702 90 50 9100

C10

EUR/t

24,12

1702 90 50 9900

C10

EUR/t

18,47

1702 90 75 9000

C10

EUR/t

25,28

1702 90 79 9000

C10

EUR/t

17,54

2106 90 55 9000

C14

EUR/t

18,47

NB: Produktkoderne samt koderne for bestemmelsessteder i serie »A« er fastsat i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3846/87 (EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1), som ændret.

De numeriske koder for bestemmelsessteder er fastsat i forordning (EF) nr. 2081/2003 (EUT L 313 af 28.11.2003, s. 11).

De øvrige bestemmelsessteder er fastsat således:

C10

:

Alle bestemmelsessteder.

C14

:

Alle bestemmelsessteder, undtagen Schweiz og Liechtenstein.


(1)  Der ydes ingen restitution for produkter, der har undergået en varmebehandling, der medfører prægelatinering af stivelsen.

(2)  Restitutionerne ydes i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 2730/75 (EFT L 281 af 1.11.1975, s. 20), som ændret.

NB: Produktkoderne samt koderne for bestemmelsessteder i serie »A« er fastsat i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3846/87 (EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1), som ændret.

De numeriske koder for bestemmelsessteder er fastsat i forordning (EF) nr. 2081/2003 (EUT L 313 af 28.11.2003, s. 11).

De øvrige bestemmelsessteder er fastsat således:

C10

:

Alle bestemmelsessteder.

C14

:

Alle bestemmelsessteder, undtagen Schweiz og Liechtenstein.


6.7.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 176/12


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 796/2007

af 5. juli 2007

om fastsættelse af restitutionssatserne for visse produkter fra korn- og rissektoren, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1), særlig artikel 13, stk. 3,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1785/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for ris (2), særlig artikel 14, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 13, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1784/2003 og artikel 14, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1785/2003 kan forskellen mellem noteringerne eller priserne på verdensmarkedet for de produkter, der er nævnt i artikel 1 i hver af de to forordninger, og priserne inden for Fællesskabet udlignes ved en eksportrestitution.

(2)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 1043/2005 af 30. juni 2005 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 3448/93 hvad angår eksportrestitutionsordningen og kriterier for fastsættelse af restitutionsbeløbet for visse landbrugsprodukter, der udføres i form af varer, der ikke er omfattet af traktatens bilag I (3), præciseres det, for hvilke af disse produkter der skal fastsættes en restitutionssats, der gælder ved disse produkters udførsel i form af varer, som er anført i bilag III til forordning (EF) nr. 1784/2003 eller i bilag IV til forordning (EF) nr. 1785/2003.

(3)

I henhold til artikel 14, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1043/2005 fastsættes restitutionssatsen hver måned pr. 100 kg af hvert af de pågældende basisprodukter.

(4)

Hvis der forudfastsættes høje restitutionssatser, er der risiko for, at de forpligtelser, der indgås om restitutioner, der kan ydes ved udførsel af landbrugsprodukter, der er iblandet varer uden for traktatens bilag I, ikke kan opfyldes. Der bør derfor træffes beskyttelsesforanstaltninger i disse situationer, uden at indgåelsen af langfristede kontrakter dermed forhindres. Fastsættelse af en særlig restitutionssats for forudfastsættelse af restitutioner er en foranstaltning, der kan sikre, at disse forskellige målsætninger bliver opfyldt.

(5)

Som følge af ordningen mellem Det Europæiske Fællesskab og Amerikas Forenede Stater om Fællesskabets eksport af pastaprodukter til De Forenede Stater, der godkendtes ved Rådets afgørelse 87/482/EØF (4), er det nødvendigt at differentiere restitutionen for varer henhørende under KN-kode 1902 11 00 og 1902 19 alt efter varernes bestemmelsessted.

(6)

I henhold til artikel 15, stk. 2 og 3, i forordning (EF) nr. 1043/2005 skal der fastsættes en nedsat eksportrestitutionssats, idet der tages hensyn til produktionsrestitutionen i henhold til Kommissionens forordning (EØF) nr. 1722/93 (5) for det anvendte basisprodukt i den periode, hvor varerne anses for fremstillet.

(7)

Spiritusholdige drikkevarer anses for at være mindre følsomme over for prisen på korn, der anvendes ved fremstillingen heraf. I protokol nr. 19 til akten om Danmarks, Irlands og Det Forenede Kongeriges tiltrædelse bestemmes det imidlertid, at der skal vedtages de nødvendige foranstaltninger for at lette anvendelsen af korn fra Fællesskabet til fremstilling af spiritus på basis af korn. Den restitutionssats, der skal anvendes for korn, der udføres i form af spiritusholdige drikkevarer, bør derfor justeres.

(8)

Forvaltningskomitéen for Korn har ikke afgivet udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Restitutionssatserne for de i bilag I til forordning (EF) nr. 1043/2005 og de i artikel 1 i forordning (EF) nr. 1784/2003 eller i artikel 1 i forordning (EF) nr. 1785/2003 anførte basisprodukter, som udføres i form af varer, der er anført henholdsvis i bilag III til forordning (EF) nr. 1784/2003 eller i bilag IV til forordning (EF) nr. 1785/2003, fastsættes som anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 6. juli 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. juli 2007.

På Kommissionens vegne

Heinz ZOUREK

Generaldirektør for erhvervspolitik


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1154/2005 (EUT L 187 af 19.7.2005, s. 11).

(2)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 96. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 797/2006 (EUT L 144 af 31.5.2006, s. 1).

(3)  EUT L 172 af 5.7.2005, s. 24. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 447/2007 (EUT L 106 af 24.4.2007, s. 31).

(4)  EFT L 275 af 29.9.1987, s. 36.

(5)  EFT L 159 af 1.7.1993, s. 112. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1584/2004 (EUT L 280 af 31.8.2004, s. 11).


BILAG

Restitutionssatser fra 6. juli 2007 for visse produkter fra korn- og rissektoren, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I (1)

(EUR/100 kg)

KN-kode

Varebeskrivelse (2)

Restitutionssats pr. 100 kg af basisproduktet

i tilfælde af forudfastsættelse af restitutionerne

i andre tilfælde

1001 10 00

Hård hvede:

 

 

– for så vidt angår udførsel af varer henhørende under KN-kode 1902 11 og 1902 19 til Amerikas Forenede Stater

– i andre tilfælde

1001 90 99

Blød hvede og blandsæd af hvede og rug:

 

 

– for så vidt angår udførsel af varer henhørende under KN-kode 1902 11 og 1902 19 til Amerikas Forenede Stater

– i andre tilfælde:

 

 

– – såfremt artikel 15, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1043/2005 finder anvendelse (3)

– – for så vidt angår udførsel af varer henhørende under pos. 2208 (4)

– – i andre tilfælde

1002 00 00

Rug

1003 00 90

Byg

 

 

– for så vidt angår udførsel af varer henhørende under pos. 2208 (4)

– i andre tilfælde

1004 00 00

Havre

1005 90 00

Majs, anvendt i form af:

 

 

– stivelse:

 

 

– – såfremt artikel 15, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1043/2005 finder anvendelse (3)

1,539

1,539

– – for så vidt angår udførsel af varer henhørende under pos. 2208 (4)

– – i andre tilfælde

1,539

1,539

– glucose, glucosesirup, maltodextrin, maltodextrinsirup under KN-kode 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79 og 2106 90 55 (5):

 

 

– – såfremt artikel 15, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1043/2005 finder anvendelse (3)

1,154

1,154

– – for så vidt angår udførsel af varer henhørende under pos. 2208 (4)

– – i andre tilfælde

1,154

1,154

– – for så vidt angår udførsel af varer henhørende under pos. 2208 (4)

– andre varer (også i uforarbejdet stand)

1,539

1,539

Kartoffelstivelse henhørende under KN-kode 1108 13 00, som ligestilles med et produkt, der er fremstillet ved forarbejdning af majs:

 

 

– såfremt artikel 15, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1043/2005 finder anvendelse (3)

1,539

1,539

– for så vidt angår udførsel af varer henhørende under pos. 2208 (4)

– i andre tilfælde

1,539

1,539

ex 1006 30

Sleben ris:

 

 

– rundkornet

– middelkornet

– langkornet ris

1006 40 00

Brudris

1007 00 90

Sorghum, undtagen hybridsorghum, til udsæd


(1)  De i bilaget anførte satser finder ikke anvendelse ved udførsel til Det Schweiziske Forbund eller til Fyrstendømmet Liechtenstein af de varer, der er anført i tabel I og II i protokol nr. 2 til overenskomsten mellem Det Europæiske Fællesskab og Schweiz af 22. juli 1972.

(2)  Hvad angår landbrugsprodukter fremstillet ved forarbejdning af et basisprodukt og/eller et produkt, der er ligestillet hermed, anvendes de koefficienter, der er angivet i bilag V til Kommissionens forordning (EF) nr. 1043/2005.

(3)  De pågældende varer henhører under KN-kode 3505 10 50.

(4)  Varer, der er anført i bilag III til forordning (EF) nr. 1784/2003 eller omhandlet i artikel 2 i forordning (EØF) nr. 2825/93 (EFT L 258 af 16.10.1993, s. 6).

(5)  For sirup henhørende under KN-kode 1702 30 99, 1702 40 90 og 1702 60 90, fremstillet ved blanding af glucosesirup og fructosesirup, ydes kun eksportrestitution for glucosesirup.


6.7.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 176/16


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 797/2007

af 5. juli 2007

om udstedelse af eksportlicenser for vin

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 883/2001 af 24. april 2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 for så vidt angår samhandelen med vin med tredjelande (1), særlig artikel 7 og artikel 9, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved artikel 63, stk. 7, i Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for vin (2) er ydelsen af eksportrestitutioner for vin blevet begrænset til de mængder og udgiftsbeløb, der er fastsat i aftalen om landbrug, som blev indgået i forbindelse med de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden.

(2)

I artikel 9 i forordning (EF) nr. 883/2001 er det fastsat, på hvilke betingelser Kommissionen kan træffe særforanstaltninger for at hindre en overskridelse af den mængde eller det budget, der er fastsat i aftalen.

(3)

Ifølge de oplysninger om eksportlicensansøgninger, som Kommissionen råder over pr. 4. juli 2007, er der fare for en overskridelse af de mængder, der stadig er til rådighed indtil den 31. august 2007 for bestemmelseszone 1) Afrika, 3) Østeuropa og 4) Vesteuropa, jf. artikel 9, stk. 5, i forordning (EF) nr. 883/2001, hvis der ikke indføres restriktioner for udstedelsen af eksportlicenser med forudfastsættelse af restitutionen. Det er derfor nødvendigt at fastsætte en enhedsprocentsats for godkendelse af ansøgninger indgivet fra den 1. til den 3. juli 2007 og suspendere udstedelsen af licenser og indgivelsen af ansøgninger for disse zoner indtil den 16. september 2007 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   De eksportlicenser med forudfastsættelse af restitutionen for vin, der blev indgivet ansøgning om fra den 1. til den 3. juli 2007 i henhold til forordning (EF) nr. 883/2001, udstedes for 16,62 % af de mængder, der er ansøgt om for bestemmelseszone 1) Afrika, udstedes for 23,66 % af de mængder, der er ansøgt om for bestemmelseszone 3) Østeuropa og udstedes for 27,97 % af de mængder, der er ansøgt om for bestemmelseszone 4) Vesteuropa.

2.   Udstedelsen af de eksportlicenser som omhandlet i stk. 1, der indgives ansøgning om fra den 4. juli 2007, og indgivelsen fra den 6. juli 2007 af ansøgninger om eksportlicenser suspenderes for vin for bestemmelseszone 1) Afrika, 3) Østeuropa og 4) Vesteuropa indtil den 16. september 2007.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 6. juli 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. juli 2007.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 128 af 10.5.2001, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2079/2005 (EUT L 333 af 20.12.2005, s. 6).

(2)  EFT L 179 af 14.7.1999, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2165/2005 (EUT L 345 af 28.12.2005, s. 1).


6.7.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 176/17


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 798/2007

af 5. juli 2007

om forbud mod fiskeri efter sild i ICES-område VIIg, VIIh, VIIj og VIIk fra fartøjer, der fører Det Forenede Kongeriges flag

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til forordning (EF) nr. 2371/2002 af 20. december 2002 om bevarelse og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne som led i den fælles fiskeripolitik (1), særlig artikel 26, stk. 4,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2847/93 af 12. oktober 1993 om indførelse af en kontrolordning under den fælles fiskeripolitik (2), særlig artikel 21, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets forordning (EF) nr. 41/2007 af 21. december 2006 om fastsættelse for 2007 af fiskerimuligheder og dertil knyttede betingelser for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EF-farvande og for EF-fartøjer i andre farvande, som er omfattet af fangstbegrænsninger (3), fastsættes der kvoter for 2007.

(2)

Ifølge de oplysninger Kommissionen har modtaget, har fiskeriet efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i den pågældende medlemsstat, nået et sådant omfang, at den tildelte kvote for 2007 er opbrugt.

(3)

Det er derfor nødvendigt at forbyde fiskeri efter den pågældende bestand samt opbevaring om bord, omladning og landing af fangster af denne bestand —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Opbrugt kvote

Den fiskekvote, som for 2007 tildeltes den medlemsstat, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, for den i samme bilag omhandlede bestand, må anses for at være opbrugt fra den dato, der er fastsat i det pågældende bilag

Artikel 2

Forbud

Fiskeri efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i denne medlemsstat, er forbudt fra den dato, der er fastsat i det pågældende bilag. Det er forbudt at opbevare om bord, omlade eller lande fangster af denne bestand taget af de pågældende fartøjer efter den pågældende dato.

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. juli 2007.

På Kommissionens vegne

Fokion FOTIADIS

Generaldirektør for fiskeri og maritime anliggender


(1)  EFT L 358 af 31.12.2002, s. 59.

(2)  EFT L 261 af 20.10.1993, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1967/2006 (EUT L 409 af 30.12.2006, s. 11, senest berigtiget i EUT L 36 af 8.2.2007, s. 6).

(3)  EUT L 15 af 20.1.2007, s. 1. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 444/2007 (EUT L 106 af 24.4.2007, s. 22).


BILAG

Nr.

16

Medlemsstat

DET FORENEDE KONGERIGE

Bestand

HER/7G-K.

Art

Sild (Clupea harengus)

Område

VIIg, VIIh, VIIj og VIIk

Dato

12.6.2007


II Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

Rådet

6.7.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 176/19


RÅDETS BESLUTNING

af 5. juni 2007

om ophævelse af beslutning 2005/186/EF om et uforholdsmæssigt stort underskud i Malta

(2007/464/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 104, stk. 12,

under henvisning til henstilling fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til Rådets beslutning 2005/186/EF (1) og på grundlag af en henstilling fra Kommissionen i overensstemmelse med traktatens artikel 104, stk. 6, blev det besluttet, at der forelå et uforholdsmæssigt stort underskud i Malta. Rådet konstaterede, at det offentlige underskud var på 9,7 % af BNP i 2003 (hvoraf 2,9 % af BNP skyldtes en engangsforanstaltning), hvilket er højere end traktatens referenceværdi på 3 % af BNP, mens den offentlige bruttogæld var på 72 % af BNP og sandsynligvis ville fjerne sig yderligere fra traktatens referenceværdi på 60 % af BNP i løbet af 2004.

(2)

I henhold til traktatens artikel 104, stk. 7, og artikel 3, stk. 4, i Rådets forordning (EF) nr. 1467/97 af 7. juli 1997 om fremskyndelse og afklaring af gennemførelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud (2) rettede Rådet en henstilling til Malta med henblik på at bringe situationen med et uforholdsmæssigt stort underskud til ophør senest i 2006. Henstillingen blev offentliggjort.

(3)

I henhold til traktatens artikel 104, stk. 12, skal en rådsbeslutning om et uforholdsmæssigt stort underskud ophæves, når det uforholdsmæssigt store underskud i den pågældende medlemsstat efter Rådets opfattelse er blevet korrigeret.

(4)

I henhold til protokollen om proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud, der er knyttet som bilag til traktaten, er det Kommissionens ansvar at fremlægge data til gennemførelse af proceduren. Som led i gennemførelsen af denne protokol skal medlemsstaterne indberette oplysninger om det offentlige underskud og den offentlige gæld og andre relaterede variabler to gange årligt, nemlig før den 1. april og før den 1. oktober, jf. artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 3605/93 af 22. november 1993 om gennemførelse af den protokol om proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud, der er knyttet som bilag til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (3).

(5)

På grundlag af data fremlagt af Kommissionen (Eurostat) i overensstemmelse med artikel 8g, stk. 1, i forordning (EF) nr. 3605/93 efter indberetning fra Malta før den 1. april 2007 og på grundlag af prognosen fra foråret 2007 fra Kommissionens tjenestegrene kan der drages følgende konklusioner:

Det offentlige underskud blev reduceret fra 10 % af BNP i 2003 til 2,6 % i 2006, hvilket er under referenceværdien for underskuddet på 3 % af BNP. Dette er en smule bedre end det mål for 2006, der blev sat i det opdaterede konvergensprogram fra januar 2006, selv om det ligger noget over de mål, som Rådet gav sin tilslutning til i sin henstilling i henhold til artikel 104, stk. 7.

Over halvdelen (omkring fire procentpoint) af reduktionen på 7,4 procentpoint af underskudskvoten fra 2003 til 2006 kunne tilskrives højere indtægter, hvilket afspejlede ændringer i den indirekte beskatning og en mere effektiv skatteopkrævning. En lavere udgiftskvote forklarer de resterende 3,5 procentpoint, hvilket delvis afspejlede en mere udstrakt brug af engangsforanstaltninger, nemlig afhændelse af jord, som traditionelt bogføres som negative udgifter. Udgiftskvoten ville være faldet i mindre omfang, hvis den omfattende udgiftsforøgende engangsforanstaltning i form af omstruktureringen af skibsværfterne på omkring 3 % af BNP i 2003 ikke medregnes. Derudover blev der opnået udgiftsreduktioner gennem nedskæringer og omstrukturering i offentlige virksomheder, ansættelsesbegrænsninger i den offentlige sektor og kontrol med de sociale ydelser.

Underskudsreducerende engangsforanstaltninger tegnede sig i perioden 2004-2006 gennemsnitligt for omkring 1 % af BNP. Uden disse engangsforanstaltninger (0,7 % af BNP) ville underskuddet for 2006 fortsat have ligget over referenceværdien, nemlig på 3,3 % af BNP. I 2006 blev den strukturelle saldo (den konjunkturkorrigerede saldo, eksklusive engangsforanstaltninger og andre midlertidige foranstaltninger) skønsmæssigt forbedret med lige over 1 % af BNP.

Ifølge Kommissionens prognose fra foråret 2007 forventes det, at underskuddet vil blive reduceret yderligere i 2007 til 2,1 % af BNP gennem yderligere udgiftsbesparelser. Engangsforanstaltninger ventes at andrage 0,6 % af BNP, hvilket svarer nogenlunde til omfanget i det foregående år, således at underskuddet vil holde sig under referenceværdien, hvis man ikke medregner engangsforanstaltningerne. Dette ligger stort set på linje med det officielle skøn for underskuddet på 1,9 % af BNP, som blev oplyst i indberetningen fra april 2007. Ifølge forårsprognosen vil underskuddet med en uændret politik falde yderligere til 1,6 % af BNP i 2008 uden brug af engangsforanstaltninger. Dette tyder på, at underskuddet er blevet bragt ned under loftet på 3 % af BNP på troværdig og holdbar vis. Den strukturelle saldo ventes at blive forbedret marginalt i 2007 og, under antagelse af en uændret politik, med yderligere 1 procentpoint i 2008. Dette skal ses på baggrund af behovet for at gøre fremskridt hen imod den mellemfristede målsætning for budgetstillingen, som for Maltas vedkommende er et budget i balance i strukturelle termer.

Den offentlige gæld faldt fra 73,9 % af BNP i 2004 til 66,5 % i 2006. Ifølge Kommissionens prognose fra foråret 2007 forventes det, at gældskvoten vil falde yderligere til omkring 64,3 % ved udgangen af 2008, hvorved den nærmer sig referenceværdien på 60 % af BNP.

(6)

Efter Rådets opfattelse er det uforholdsmæssigt store underskud i Malta blevet korrigeret, og beslutning 2005/186/EF bør derfor ophæves —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Ud fra en samlet vurdering kan det konkluderes, at situationen med et uforholdsmæssigt stort underskud i Malta er blevet korrigeret.

Artikel 2

Beslutning 2005/186/EF ophæves.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til Republikken Malta.

Udfærdiget i Luxembourg, den 5. juni 2007.

På Rådets vegne

S. GABRIEL

Formand


(1)  EUT L 62 af 9.3.2005, s. 21.

(2)  EFT L 209 af 2.8.1997, s. 6. Ændret ved forordning (EF) nr. 1056/2005 (EUT L 174 af 7.7.2005, s. 5).

(3)  EFT L 332 af 31.12.1993, s. 7. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2103/2005 (EUT L 337 af 22.12.2005, s. 1).


6.7.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 176/21


RÅDETS AFGØRELSE

af 5. juni 2007

om ophævelse af beslutning 2004/917/EF om et uforholdsmæssigt stort underskud i Grækenland

(2007/465/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 104, stk. 12,

under henvisning til henstilling fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets beslutning 2004/917/EF (1) blev det efter henstilling fra Kommissionen i overensstemmelse med traktatens artikel 104, stk. 6, fastslået, at der forelå et uforholdsmæssigt stort underskud i Grækenland. Rådet konstaterede, at det offentlige underskud lå på 3,2 % af BNP i 2003, hvilket er over traktatens referenceværdi på 3 % af BNP, mens den offentlige bruttogæld lå på 103 % af BNP, hvilket er langt over traktatens referenceværdi på 60 % af BNP. Tallene for det offentlige underskud og den offentlige bruttogæld for 2003 blev revideret ved flere lejligheder. Ifølge de seneste data udgjorde underskuddet og gælden henholdsvis 6,2 % af BNP og 107,8 % af BNP.

(2)

Den 6. juli 2004 rettede Rådet i overensstemmelse med traktatens artikel 104, stk. 7, og artikel 3, stk. 4, i Rådets forordning (EF) nr. 1467/97 af 7. juli 1997 om fremskyndelse og afklaring af gennemførelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud (2) en henstilling til Grækenland med henblik på at bringe situationen med et uforholdsmæssigt stort underskud til ophør senest i 2005. Henstillingen blev offentliggjort.

(3)

Ved Rådets beslutning 2005/334/EF (3) af 18. januar 2005 fastslog Rådet i overensstemmelse med artikel 104, stk. 8, efter henstilling fra Kommissionen, at Grækenland ikke havde truffet virkningsfulde foranstaltninger til opfølgning af Rådets henstilling efter artikel 104, stk. 7. Ved Rådets beslutning 2005/441/EF (4) af 17. februar 2005 besluttede Rådet efter henstilling fra Kommissionen i overensstemmelse med artikel 104, stk. 9, at pålægge Grækenland at træffe foranstaltninger til den nedbringelse af underskuddet, som skønnes nødvendig for at rette op på situationen med et uforholdsmæssigt stort underskud, og forlængede fristen for korrektionen med et år til 2006.

(4)

I henhold til traktatens artikel 104, stk. 12, skal en rådsbeslutning om et uforholdsmæssigt stort underskud ophæves, i det omfang det uforholdsmæssigt store underskud i den pågældende medlemsstat efter Rådets opfattelse er blevet korrigeret.

(5)

I henhold til protokollen om proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud, der er knyttet som bilag til traktaten, er det Kommissionens ansvar at fremlægge data til gennemførelse af proceduren. Som led i gennemførelsen af denne protokol skal medlemsstaterne indberette oplysninger om det offentlige underskud og den offentlige gæld og andre relaterede variabler to gange årligt, nemlig før den 1. april og før den 1. oktober, jf. artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 3605/93 af 22. november 1993 om gennemførelse af den protokol om proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud, der er knyttet som bilag til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (5).

(6)

På grundlag af data fremlagt af Kommissionen (Eurostat) i overensstemmelse med artikel 8g, stk. 1, i forordning (EF) nr. 3605/93 efter indberetning fra Grækenland den 1. april 2007 og på grundlag af Kommissionens prognose fra foråret 2007 kan der drages følgende konklusioner:

Det offentlige underskud blev reduceret fra 7,9 % af BNP i 2004 til 2,6 % af BNP i 2006, hvilket ligger under referenceværdien for underskuddet på 3 % af BNP. Dette svarer til det mål, der blev fastsat i opdateringen af stabilitetsprogrammet fra december 2005.

Indtægter og udgifter bidrog i næsten lige høj grad til den nominelle tilpasning på næsten 3 procentpoint af BNP i forhold til 2005-underskuddet på 5,5 %. De samlede indtægters andel af BNP steg med 1Formula procentpoint, idet de indirekte skatter tegnede sig for Formula procentpoint af BNP. Det resterende procentpoint stammer fra stigninger i sociale bidrag og andre indtægter, herunder kapitaloverførsler (EU-overførsler). De samlede udgifter faldt med 1Formula procentpoint af BNP, hovedsagelig som følge af reduktioner i primærudgifterne (på 0,5 % af BNP) og i renteudgifterne (0,25 % af BNP). Kapitaludgifterne faldt også med omkring Formula procentpoint af BNP. Engangsindtægterne udgjorde 0,6 % af BNP. Forbedringen i den strukturelle saldo (dvs. den konjunkturkorrigerede saldo uden engangsforanstaltninger og andre midlertidige foranstaltninger) anslås til 2,25 % af BNP i 2006. Underskuds/gældsjusteringen på 2,3 % af BNP er velbegrundet.

Ifølge Kommissionens prognose fra foråret 2007 forventes underskuddet i 2007 at blive reduceret yderligere til 2,4 % af BNP. Dette er i overensstemmelse med det officielle underskudsmål på 2,4 % af BNP, der blev fastsat i opdateringen af stabilitetsprogrammet fra december 2006. Kommissionens prognose omfatter imidlertid yderligere engangsindtægter på 0,25 % af BNP samt permanente udgiftsbesparende foranstaltninger på omkring 0,25 % af BNP, begge som bebudet inden skæringsdagen for Kommissionens prognose fra foråret 2007 og således ikke afspejlet i det officielle mål fra december 2006. Til trods herfor er forårsprognosens underskudsfremskrivninger for 2007 ikke bedre end målet, idet virkningen af disse nye foranstaltninger opvejes af såvel mere forsigtige vækstantagelser som det forhold, at de permanente foranstaltninger, der er planlagt for 2007, efter Kommissionens opfattelse ikke fuldt ud vil kunne kompensere for faldet i engangsindtægter. Uden engangsforanstaltninger vil underskuddet stadig ligge under referenceværdien, nemlig på 2,9 % af BNP. Under forudsætning af en uændret politik forventes der i forårsprognosen et underskud på 2,7 % af BNP for 2008, hvori der ikke er medtaget nogen engangsforanstaltninger for 2008. Dette viser, at underskuddet er blevet bragt ned under loftet på 3 % af BNP på en troværdig og holdbar måde. Den strukturelle saldo forventes at forbedres i 2007 med Formula procentpoint af BNP og — under forudsætning af en uændret politik — med et marginalt beløb i 2008. Dette skal ses på baggrund af behovet for at gøre fremskridt i retning af den mellemfristede målsætning for budgetstillingen, som for Grækenland er en afbalanceret stilling i strukturelle termer.

Den offentlige gæld faldt fra 108,5 % af BNP i 2004 til 104,5 % i 2006. Ifølge prognosen fra foråret 2007 forventes gældskvoten at falde yderligere til omkring 97,5 % inden udgangen af 2008, hvilket stadig er langt over referenceværdien på 60 % af BNP. Gældskvoten kan anses for at falde tilstrækkeligt i retning af referenceværdien på 60 % af BNP.

(7)

Grækenlands statistiske myndigheder forbedrede deres procedurer, hvilket medførte et betydeligt fald i de statistiske uoverensstemmelser og en generelt højere kvalitet af de offentlige data. De græske myndigheder er indstillet på til fulde at gennemføre handlingsplanen til forbedring af statistikkerne over offentlige finansielle data. Som følge heraf trak Eurostat sine forbehold om kvaliteten af de indberettede data tilbage.

(8)

Efter Rådets opfattelse er det uforholdsmæssigt store underskud i Grækenland blevet korrigeret, og beslutning 2004/917/EF bør derfor ophæves —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Ud fra en generel vurdering kan det konkluderes, at situationen med et uforholdsmæssigt stort underskud i Grækenland er blevet korrigeret.

Artikel 2

Beslutning 2004/917/EF ophæves.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til Den Hellenske Republik.

Udfærdiget i Luxembourg, den 5. juni 2007.

På Rådets vegne

S. GABRIEL

Formand


(1)  EUT L 389 af 30.12.2004, s. 25.

(2)  EFT L 209 af 2.8.1997, s. 6. Ændret ved forordning (EF) nr. 1056/2005 (EUT L 174 af 7.7.2005, s. 5).

(3)  EUT L 107 af 28.4.2005, s. 24.

(4)  EUT L 153 af 16.6.2005, s. 29.

(5)  EFT L 332 af 31.12.1993, s. 7. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2103/2005 (EUT L 337 af 22.12.2005, s. 1).


6.7.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 176/23


RÅDETS AFGØRELSE

af 28. juni 2007

om beskikkelse af seks svenske medlemmer af og ni svenske suppleanter til Regionsudvalget

(2007/466/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 263,

under henvisning til indstilling fra den svenske regering, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 24. januar 2006 afgørelse 2006/116/EF om beskikkelse af medlemmerne af og suppleanterne til Regionsudvalget for perioden 26. januar 2006 til 25. januar 2010 (1).

(2)

Der er blevet seks pladser ledige som medlemmer af Regionsudvalget, efter at Henrik HAMMAR, Chris HEISTER, Roger KALIFF, Lars NORDSTRÖM, Lisbeth RYDEFJÄRD og Catarina TARRAS-WAHLBERG er trådt tilbage. Der er blevet syv pladser ledige som suppleanter til Regionsudvalget, efter at Lena CELION, Agneta GRANBERG, Ulla NORGREN, Endrick SCHUBERT, Catarina SEGERSTEN-LARSSON, Christina TALLBERG og Åsa ÖGREN er trådt tilbage. Der er blevet en plads ledig som suppleant, efter at mandatperioden for Kent PERSSON er udløbet. Der er blevet en plads ledig som suppleant med beskikkelsen af den tidligere suppleant Lisbeth RYDEFJÄRD som medlem (er i mellemtiden trådt tilbage) —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Som medlemmer af og suppleanter til Regionsudvalget for den resterende del af mandatperioden, dvs. indtil den 25. januar 2010, beskikkes:

a)

som medlemmer:

Paul LINDQUIST, Lidingö kommun

Kristina ALVENDAHL, Stockholms kommun

Maria WALLHAGER, Stockholms läns landsting

Ilmar REEPALU, Malmö kommun

Lotta HÅKANSSON HARJU, Järfälla kommun

Catarina SEGERSTEN-LARSSON, Värmlands läns landsting

og

b)

som suppleanter:

Carl Fredrik GRAF, Halmstads kommun

Susanna HABY, Göteborgs kommun

Carl Johan SONESON, Skåne läns landsting

Rolf SÄLLRYD, Kronobergs läns landsting

Ingela NYLUND WATZ, Stockholms läns landsting

Agneta LIPKIN, Norrbottens läns landsting

Tore HULT, Alingsås kommun

Yoomi RENSTRÖM, Ovanåkers kommun

Kenth LÖVGREN, Gävle kommun

som efterfølgere for:

a)

Henrik HAMMAR

Lisbeth RYDEFJÄRD

Lars NORDSTRÖM

Roger KALIFF

Catarina TARRAS-WAHLBERG

Mr Chris HEISTER

og

b)

Agneta GRANBERG

Lena CELION

Catarina SEGERSTEN-LARSSON

Kent PERSSON

Endrick SCHUBERT

Christina TALLBERG

Lisbeth RYDEFJÄRD (beskikket som medlem, er i mellemtiden trådt tilbage)

Åsa ÖGREN

Ulla NORGREN.

Artikel 2

Denne afgørelse får virkning på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Luxembourg, den 28. juni 2007.

På Rådets vegne

S. GABRIEL

Formand


(1)  EUT L 56 af 25.2.2006, s. 75.


Kommissionen

6.7.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 176/25


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 28. juni 2007

om nedsættelse af ekspertgruppen om radiofrekvensidentifikation

(2007/467/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge traktatens artikel 153 har Det Europæiske Fællesskab til opgave at sikre forbrugerne et højt beskyttelsesniveau ved at fremme deres ret til oplysning og til at organisere sig for at beskytte deres interesser. I artikel 163 er det fastsat, at Fællesskabet skal opmuntre industrien til at udvikle sin internationale konkurrenceevne og gøre det muligt for virksomhederne at udnytte mulighederne i det indre marked fuldt ud, bl.a. ved at fastlægge fælles standarder. I artikel 157 er det fastsat, at Fællesskabet og medlemsstaterne skal fremme et klima, der er gunstigt for industriens initiativer, og fremme en bedre udnyttelse af det industrielle potentiale i politikkerne.

(2)

I Kommissionens meddelelse med titlen »Radiofrekvensbaseret identifikation (RFID) i Europa: elementer til en politisk ramme« (1) (i det følgende benævnt »meddelelsen«) varsledes oprettelsen af ekspertgruppen om radiofrekvensidentifikation (i det følgende benævnt »RFID«), som bør åbne mulighed for drøftelser mellem interessenter for at opnå en fuld forståelse af og rådgive om de foranstaltninger, der bør træffes i relation til de problemstillinger, der er rejst i meddelelsen.

(3)

Det er derfor nødvendigt at nedsætte en ekspertgruppe på området RFID og definere dens opgaver og struktur.

(4)

Gruppen bør bidrage til at åbne mulighed for drøftelser mellem forbrugerorganisationer, markedsaktører samt nationale og europæiske myndigheder og herunder databeskyttelsesmyndigheder.

(5)

Alle personoplysninger angående gruppemedlemmerne behandles i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (2).

(6)

Der bør fastsættes en gyldighedsperiode for denne afgørelse. Kommissionen vil til sin tid overveje, om en forlængelse af gyldighedsperioden er hensigtsmæssig —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Ekspertgruppen om radiofrekvensidentifikation

Ekspertgruppen »Ekspertgruppen om radiofrekvensidentifikation«, i det følgende benævnt »gruppen«, nedsættes herved med virkning fra den 1.7.2007.

Artikel 2

Opgave

Gruppen får til opgave at:

a)

rådgive Kommissionen om indholdet af en henstilling, hvori der fastlægges principper, som offentlige myndigheder og andre interessenter bør anvende i forbindelse med brugen af RFID, og om indholdet af Kommissionens øvrige initiativer på dette område

b)

opstille retningslinjer for, hvordan RFID-anvendelser bør fungere, under hensyntagen til interessenternes synspunkter og spørgsmål om mere langsigtede brugsrelaterede spørgsmål samt RFID-teknikkens økonomiske og samfundsmæssige aspekter

c)

bistå Kommissionen i dennes bestræbelser på at fremme oplysningskampagner på medlemsstats- og borgerniveau om de muligheder og udfordringer, RFID rummer

d)

levere objektiv information og lette udvekslingen af erfaringer og god praksis med hensyn til RFID-teknikkens muligheder og udfordringer for Europas økonomi og samfund; levere objektiv information om Fællesskabets og nationale regelsæt for databeskyttelse, retten til privatlivets fred og andre politiske problemstillinger.

Artikel 3

Høring

Kommissionen kan høre gruppen om ethvert anliggende i relation til gennemførelsen i Europa af en effektiv indfaldsvinkel til RFID, der indebærer sikkerhed for brugerne, systemsikkerhed og ret til privatlivets fred.

Artikel 4

Medlemskab — udnævnelse

1.   Gruppen sammensættes af op til 35 medlemmer.

2.   Generaldirektøren for Generaldirektoratet for Informationssamfundet og Medier, eller dennes repræsentant, udnævner gruppens medlemmer og observatører blandt specialister på baggrund af deres kompetence inden for de områder, der er omhandlet i artikel 2 og artikel 3, stk. 1, på forslag af de organisationer, som er blevet opfordret til at anbefale eksperter. Der udnævnes et tilsvarende antal suppleanter til gruppen på de samme betingelser som for medlemmerne. Suppleanten træder i det faste medlems sted, når vedkommende er fraværende eller forhindret i at møde frem.

3.   Ved udnævnelsen af medlemmer sikres der en ligelig repræsentation af de forskellige interessenter, og nærmere bestemt udnævnes der repræsentanter fra de følgende områder:

a)

Civilsamfundet:

i)

slutbrugerkredse, der udsættes for RFID-systemer (borgere, forbrugere, patienter og ansatte)

ii)

organisationer til beskyttelse af privatlivets fred.

b)

Interessenter:

i)

brugere fra forskellige anvendelsesområder (f.eks. logistik, motorkøretøjer, luftfart, sundhed, detailhandel og lægemidler)

ii)

parter, der aktivt medvirker til at oprette RFID-systemer (RFID-chipproducenter, designere, og fabrikanter af RFID-indlejrede etiketter/brikker og -læsere, software- og systemintegratorer, tjenesteudbydere og leverandører af løsninger inden for sikring og privatlivets fred)

iii)

standardiseringsorganer.

4.   Følgende offentlige myndigheder vil blive opfordret til at deltage i gruppens drøftelser som observatører:

a)

repræsentanter for de medlemsstater, der varetager EU-formandskabet i ekspertgruppens mandatperiode

b)

repræsentanter for databeskyttelsesmyndigheder.

5.   Følgende eksperter vil blive opfordret til at deltage i gruppens drøftelser som observatører:

a)

akademiske forskere og praktikere

b)

tekniske eksperter, især inden for den næste generation af netværksforbundne RFID (»tingenes internet«)

c)

juridiske eksperter, der rådgiver om eksisterende lovgivning.

6.   Gruppens medlemmer udnævnes for en toårsperiode med mulighed for forlængelse. De varetager deres hverv, indtil de afløses, eller deres mandatperiode udløber.

7.   Medlemmer, som ikke længere er i stand til at bidrage effektivt til gruppens arbejde, som træder tilbage, eller som ikke overholder bestemmelserne i denne artikels stk. 3 til 5, eller i traktatens artikel 287, kan erstattes i den resterende del af deres mandat.

8.   Navnene på de i denne artikels stk. 2 nævnte organisationer offentliggøres på webstedet for Generaldirektoratet for Informationssamfundet og Medier. Data om medlemmerne indsamles, forvaltes og offentliggøres i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 45/2001.

Artikel 5

Gruppens virke

1.   En repræsentant for Kommissionen er formand for gruppen.

2.   Efter aftale med Kommissionen kan der oprettes undergrupper til at undersøge specifikke spørgsmål på grundlag af et mandat fastsat af gruppen. Sådanne undergrupper opløses, så snart de har opfyldt deres mandater.

3.   Kommissionens repræsentant kan indbyde eksperter eller observatører med særlig ekspertise inden for et emne, der er opført på dagsordenen, til at deltage i gruppens eller undergruppens arbejde, hvis dette anses for nyttigt og/eller nødvendigt.

4.   Oplysninger, som deltagerne i gruppens eller en undergruppes drøftelser får kendskab til, må ikke videregives, hvis Kommissionen er af den opfattelse, at oplysningerne vedrører fortrolige emner.

5.   Gruppen og dens undergrupper mødes almindeligvis i Kommissionens lokaler i overensstemmelse med de procedurer og den tidsplan, der fastsættes af den. Sekretariatsopgaverne varetages af Kommissionen. Andre tjenestemænd i Kommissionen med interesse i gruppens og dens undergruppers møder kan deltage i disse.

6.   Gruppen fastsætter selv sin forretningsorden på grundlag af Kommissionens standardforretningsorden.

7.   Kommissionens tjenestegrene kan offentliggøre alle gruppens resuméer, konklusioner, delkonklusioner eller arbejdsdokumenter på originalsproget.

Artikel 6

Mødeudgifter

Kommissionen refunderer rejseudgifter og i givet fald opholdsudgifter for medlemmer, eksperter og observatører i forbindelse med gruppens arbejde efter Kommissionens regler for godtgørelser til eksterne eksperter.

Medlemmerne modtager intet vederlag for deres arbejde.

Mødeudgifter godtgøres inden rammerne af det årsbudget, der tildeles gruppen af den kompetente tjenestegren i Kommissionen.

Artikel 7

Anvendelse

Denne afgørelse anvendes indtil den 31. marts 2009.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. juni 2007.

På Kommissionens vegne

Viviane REDING

Medlem af Kommissionen


(1)  KOM(2007) 96 endelig.

(2)  EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1.


BILAG

FORRETNINGSORDEN FOR EKSPERTGRUPPEN OM RADIOFREKVENSIDENTIFIKATION (RFID)

EKSPERTGRUPPEN OM RADIOFREKVENSIDENTIFIKATION (RFID) HAR —

Hunder henvisning til Kommissionens afgørelse om nedsættelse af en ekspertgruppe om radiofrekvensidentifikation (RFID), særlig artikel 1,

under henvisning til den standardforretningsorden, som Kommissionen har offentliggjort —

FASTSAT FØLGENDE FORRETNINGSORDEN:

Artikel 1

Mødeindkaldelse

1.   Gruppen indkaldes af formanden, enten på dennes initiativ eller på anmodning af et simpelt flertal af udvalgsmedlemmerne, efter at Kommissionen har givet sit samtykke.

2.   Der kan afholdes fællesmøder mellem gruppen og andre grupper om anliggender, der henhører under deres respektive beføjelser.

Artikel 2

Dagsorden

1.   Sekretariatet fastsætter dagsordenen på formandens ansvar og sender den til gruppens medlemmer.

2.   Dagsordenen vedtages af gruppen ved mødets begyndelse.

Artikel 3

Fremsendelse af dokumenter til gruppens medlemmer

1.   Senest 30 kalenderdage inden mødet sender sekretariatet mødeindkaldelse og udkast til dagsorden til gruppens medlemmer.

2.   Senest 14 kalenderdage inden mødet sender sekretariatet udkast til foranstaltninger, som gruppen høres om, samt de øvrige arbejdsdokumenter til gruppens medlemmer.

3.   I hastende eller ekstraordinære sager kan fristerne for at tilsende dokumentation, jf. stk. 1 og 2, afkortes til fem kalenderdage inden mødet.

Artikel 4

Gruppens udtalelser

1.   Gruppen vedtager så vidt muligt sine udtalelser eller rapporter ved konsensus.

2.   Når det ikke er muligt at skabe konsensus, redegøres der for de modstridende standpunkter og tilhørende forudsætninger, således at de forskellige standpunkter fremgår tydeligt.

Artikel 5

Undergrupper

1.   Gruppen kan med Kommissionens samtykke nedsætte undergrupper for at undersøge specifikke spørgsmål på grundlag af et mandat, som gruppen opstiller; sådanne undergrupper opløses, så snart de har udført deres mandat.

2.   Undergrupperne aflægger rapport til gruppen.

Artikel 6

Tredjemands deltagelse i udvalgets møder

1.   Kommissionens repræsentant kan opfordre eksperter eller observatører med særlig ekspertise inden for et spørgsmål på udkastet til dagsorden til at deltage i gruppens eller undergruppens arbejde, når dette er hensigtsmæssigt og/eller nødvendigt.

2.   Eksperter eller observatører er ikke til stede, når gruppen vedtager en udtalelse eller rapport.

Artikel 7

Skriftlig procedure

1.   Gruppens udtalelse om et specifikt spørgsmål kan om fornødent afgives ved skriftlig procedure. Sekretariatet sender til dette formål de udkast til foranstaltninger, som gruppen høres om, samt eventuelle øvrige arbejdsdokumenter til gruppens medlemmer.

2.   Men hvis et simpelt flertal af gruppens medlemmer anmoder om, at spørgsmålet behandles på et møde i gruppen, afsluttes den skriftlige procedure uden resultat, og formanden indkalder snarest muligt gruppen til møde.

Artikel 8

Sekretariatet

Kommissionen stiller sekretærbistand til rådighed for gruppen og eventuelle undergrupper, der er nedsat efter artikel 5, stk. 1.

Artikel 9

Udarbejdelse af kortfattede mødereferater

På formandens ansvar opstiller sekretariatet kortfattede referater af drøftelserne af hvert punkt på dagsordenen og af gruppens udtalelser. I mødereferatet nævnes det enkelte medlems holdning under drøftelserne i gruppen ikke. De vedtages af gruppen.

Artikel 10

Tilstedeværelsesliste

Ved hvert møde udarbejder sekretariatet på formandens ansvar en tilstedeværelsesliste om fornødent med angivelse af de myndigheder, organisationer eller organer, som deltagerne henhører under.

Artikel 11

Forebyggelse af interessekonflikter

1.   Ved begyndelsen af hvert møde skal medlemmer i givet fald gøre udvalgets formand opmærksom på, at deres deltagelse i gruppens behandling af et bestemt punkt på dagsordenen afstedkommer en interessekonflikt.

2.   Hvis en sådan interessekonflikt skulle opstå, afholder medlemmet sig fra at deltage i drøftelserne og eventuelle afstemninger vedrørende det pågældende punkt.

Artikel 12

Korrespondance

1.   Korrespondance vedrørende gruppen stiles til gruppens formand og sendes til Kommissionen.

2.   Korrespondance til gruppens medlemmer sendes til den [e-mail] adresse, som de oplyser til dette formål.

Artikel 13

Aktindsigt

1.   Principperne og betingelserne for at give offentligheden adgang til gruppens dokumenter er de samme som dem, der er fastsat Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 (1) af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter. Det er Kommissionen, der skal træffe afgørelse i forbindelse med anmodninger om adgang til dokumenter.

2.   Drøftelserne i gruppen er fortrolige.

3.   Gruppen kan efter aftale med Kommissionen ved simpelt flertal blandt sine medlemmer beslutte at give offentligheden adgang til sine drøftelser.

Artikel 14

Beskyttelse af personoplysninger

Enhver behandling af personoplysninger med henblik på denne forretningsorden foretages i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 (2) af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger.


(1)  EFT L 145 af 31.5.2002, s. 43.

(2)  EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1.


III Retsakter vedtaget i henhold til traktaten om Den Europæiske Union

RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT V I EU-TRAKTATEN

6.7.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 176/31


RÅDETS FÆLLES AKTION 2007/468/FUSP

af 28. juni 2007

om støtte til aktiviteter i Den Forberedende Kommission for Organisationen for Traktaten om et Altomfattende Forbud mod Atomprøvesprængninger (CTBTO) med henblik på at styrke dens overvågnings- og kontrolkapaciteter og inden for rammerne af gennemførelsen af EU's strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 14, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det Europæiske Råd vedtog den 12. december 2003 EU's strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben, som i kapitel III indeholder en oversigt over foranstaltninger til bekæmpelse af en sådan spredning, som det er nødvendigt at træffe både i EU og i tredjelande.

(2)

Den Europæiske Union er aktivt i gang med at gennemføre EU's strategi og er i færd med at iværksætte de foranstaltninger, der er nævnt i dennes kapitel III, især gennem frigivelse af finansielle midler til støtte for særlige projekter under ledelse af multilaterale institutioner.

(3)

De stater, der har undertegnet traktaten om et altomfattende forbud mod atomprøvesprængninger (CTBT), som blev vedtaget af De Forenede Nationers Generalforsamling den 10. september 1996, har besluttet at nedsætte en forberedende kommission med rets- og handleevne med henblik på den faktiske gennemførelse af CTBT, indtil CTBT-organisationen (CTBTO) er blevet oprettet.

(4)

Rådet vedtog den 17. november 2003 fælles holdning 2003/805/FUSP om styrkelse af multilaterale aftaler og fremme af deres universelle karakter på området for ikke-spredning af masseødelæggelsesvåben og disses fremføringsmidler (1).

(5)

Snarlig ikrafttrædelse og universalisering af CTBT samt styrkelse af CTBTO's Forberedende Kommissions overvågnings- og kontrolsystem er vigtige målsætninger i EU's strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben.

(6)

CTBTO's Forberedende Kommission forfølger de samme mål som dem, der er omhandlet i betragtning 4 og 5, og er allerede i gang med at kortlægge, hvorledes dens kontrolsystem bedst kan styrkes ved hjælp af rettidig tilvejebringelse af ekspertise og uddannelse til personale fra signatarstater, der er involveret i gennemførelsen af kontrolsystemet. Det er derfor hensigtsmæssigt at overlade den tekniske gennemførelse af denne fælles aktion til CTBTO's Forberedende Kommission.

(7)

Rådet vedtog den 20. marts 2006 fælles aktion 2006/243/FUSP om støtte til aktiviteter i Den Forberedende Kommission for Organisationen for Traktaten om et Altomfattende Forbud mod Atomprøvesprængninger (CTBTO) inden for uddannelse og kapacitetsopbygning til kontrol og inden for rammerne af gennemførelsen af EU's strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben (2).

(8)

De atomprøvesprængninger, som Nordkorea foretog i oktober 2006, understregede i endnu højere grad betydningen af en snarlig ikrafttrædelse af CTBT og behovet for at fremskynde opbygningen af CTBTO's overvågnings- og kontrolsystem —

VEDTAGET FØLGENDE FÆLLES AKTION:

Artikel 1

1.   Med henblik på en umiddelbar og praktisk gennemførelse af visse af elementerne i EU's strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben støtter Den Europæiske Union Den Forberedende Kommission for Organisationen for Traktaten om et Altomfattende Forbud mod Atomprøvesprængningers (CTBTO's) aktiviteter for at fremme følgende målsætninger:

a)

styrkelse af CTBTO's overvågnings- og kontrolsystems kapaciteter, herunder inden for detektion af radionuklider

b)

forbedring af CTBTO's overvågnings- og kontrolsystems operationelle resultater, herunder ved afprøvning og validering af nærmere regler for inspektion på stedet.

2.   De projekter, EU skal støtte, skal have følgende specifikke målsætninger:

a)

at støtte kapacitetsudvikling inden for ædelgasovervågning og -kontrol

b)

at støtte forberedelse, gennemførelse og evaluering af det integrerede markforsøg 2008 vedrørende inspektion på stedet (IFE08/OSI).

Projekterne gennemføres til fordel for alle signatarstater til Traktaten om et Altomfattende Forbud mod Atomprøvesprængninger.

Bilaget indeholder en detaljeret beskrivelse af projekterne.

Artikel 2

1.   Formandskabet, der bistås af Rådets generalsekretær/den højtstående repræsentant for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, er ansvarligt for gennemførelsen af denne fælles aktion. Kommissionen inddrages fuldt ud.

2.   Projekterne, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, gennemføres af CTBTO's Forberedende Kommission. Den udfører sin opgave under tilsyn af generalsekretæren/den højtstående repræsentant, der bistår formandskabet. Med henblik herpå indgår generalsekretæren/den højtstående repræsentant de nødvendige arrangementer med CTBTO's Forberedende Kommission.

3.   Formandskabet, generalsekretæren/den højtstående repræsentant og Kommissionen holder løbende hinanden orienteret om projekterne i overensstemmelse med deres respektive beføjelser.

Artikel 3

1.   Det finansielle referencegrundlag for gennemførelsen af de i artikel 1, stk. 2, omhandlede projekter er på 1 670 000 EUR.

2.   De udgifter, der finansieres med det i stk. 1 nævnte beløb, forvaltes efter de EF-procedurer og -regler, der gælder for Den Europæiske Unions almindelige budget, bortset fra at eventuelle forfinansieringer ikke forbliver Det Europæiske Fællesskabs ejendom.

3.   Kommissionen overvåger, at de i stk. 2 omhandlede udgifter forvaltes korrekt. Med henblik herpå indgår den en finansieringsaftale med CTBTO's Forberedende Kommission, der ydes i form af gavebistand. Finansieringsaftalen skal fastsætte, at CTBTO's Forberedende Kommission skal sørge for, at EU's bidrag til projektet bliver synligt i en grad, der svarer til bidragets størrelse.

4.   Kommissionen bestræber sig på at indgå den finansieringsaftale, der er omhandlet i stk. 3, snarest muligt efter den fælles aktions ikrafttræden. Den underretter Rådet om eventuelle vanskeligheder i forbindelse med denne proces og om datoen for indgåelsen af finansieringsaftalen.

Artikel 4

Formandskabet, der bistås af generalsekretæren/den højtstående repræsentant, aflægger rapport til Rådet om gennemførelsen af denne fælles aktion på grundlag af regelmæssige rapporter fra CTBTO's Forberedende Kommission. Disse rapporter danner grundlag for Rådets evaluering. Kommissionen inddrages fuldt ud. Den forelægger oplysninger om de finansielle aspekter af gennemførelsen af denne fælles aktion.

Artikel 5

Denne fælles aktion har virkning fra dagen for vedtagelsen.

Den udløber

a)

15 måneder efter indgåelsen af finansieringsaftalen mellem Kommissionen og CTBTO's Forberedende Kommission, eller

b)

12 måneder efter datoen for vedtagelsen, hvis finansieringsaftalen ikke er indgået inden for dette tidsrum.

Artikel 6

Denne fælles aktion offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Luxembourg, den 28. juni 2007.

På Rådets vegne

S. GABRIEL

Formand


(1)  EUT L 302 af 20.11.2003, s. 34.

(2)  EUT L 88 af 25.3.2006, s. 68.


BILAG

EU's støtte til aktiviteter i Den Forberedende Kommission for Organisationen for Traktaten om et Altomfattende Forbud mod Atomprøvesprængninger (CTBTO) med henblik på at styrke dens overvågnings- og kontrolkapaciteter og inden for rammerne af gennemførelsen af EU's strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben

I.   Indledning

De bebudede atomprøvesprængninger, som Nordkorea foretog i oktober 2006, understregede ikke blot betydningen af en snarlig ikrafttrædelse af traktaten, men fremhævede også behovet for en hurtig opbygning af kontrolsystemet i henhold til traktaten om et altomfattende forbud mod atomprøvesprængninger (CTBT). Hændelsen udgjorde en real life-test i hele systemets bredde for det midlertidige tekniske sekretariat (PTS) og understregede den potentielle værdi, som et globalt kontrolsystem kan have for signatarstaterne. Den påviste CTBT-kontrolarrangementernes tekniske relevans, herunder betydningen af validerede og effektive inspektioner på stedet (OSI). PTS har til dette projektforslag identificeret en række elementer for så vidt angår de overvågnings- og kontrolkapaciteter, der fortjener særlig opmærksomhed i lyset af erfaringerne fra hændelsen i Nordkorea. Forslaget bygger på følgende to komponenter:

a)

ædelgasser

b)

det integrerede markforsøg 2008 (IFE 08/OSI).

II.   Projektbeskrivelse

1.   Projektkomponenten ædelgas; forbedring af PTS's viden om ædelgasmålinger

a)

Det internationale overvågningssystem (IMS) er i øjeblikket oppe på et niveau, hvor omkring 2/3 af stationerne er i drift. Opbygningen af systemet er højt prioriteret, og målet er at nå op på 90 % i starten af 2008. Hændelsen i Nordkorea blev fint registreret af PTS' primære og andre seismiske stationer, der gav signatarstaterne pålidelige målinger af tidspunkt, lokalisering og omfang af hændelsen. Systemet af seismiske stationer er nu nået op på et niveau, der svarer til en opbygning på ca. 80 %.

(b)

Antallet af stationer i funktion, der kan overvåge forekomsten af relevante ædelgasser i atmosfæren, når traktaten træder i kraft, skal imidlertid øges. For øjeblikket er 10 prototypestationer i drift eller under opbygning, hvilket svarer til 25 % af det antal, der er planlagt på ikrafttrædelsestidspunktet. Disse stationer foretager foreløbige forsøgsmålinger som led i PTS' internationale ædelgasforsøg (INGE). Der erindres om, at dette forsknings- og udviklingsprogram er baseret på fire teknologier foreslået af følgende fire lande: Frankrig, Rusland, Sverige og USA. På baggrund af hændelsen i Nordkorea har mange signatarstater, herunder EU-medlemsstater, udtrykt den holdning, at PTS' kapaciteter til overvågning af forekomsten af ædelgas skal styrkes.

c)

Ædelgasovervågning er en grundlæggende og højst følsom teknik til detektion af underjordiske og undersøiske atomsprængninger. Af alle eksisterende kontrolteknologier er den sammen med radionuklidovervågning den eneste teknik, der med sikkerhed kan påvise, at en atomsprængning har fundet sted.

d)

For at sikre kvaliteten og nøjagtigheden af PTS' nuværende og fremtidige kapaciteter med hensyn til ædelgasmåling er det afgørende at kende den »ædelgasbaggrund«, der kan forventes i andre dele af verden, hvor der for øjeblikket ikke findes nogen stationer. Der skal derfor udvikles en metode til kategorisering af hændelser, der detekteres ved ædelgasmålinger. Feltmålinger af ædelgasser er den bedste måde at opnå dette på og den bedste måde, hvorpå man kan få svar på sådanne »ubekendte«. I øjeblikket indsamles der data på INGE-stationer i Nord- og Sydamerika, Europa, Asien og Oceanien. Der findes imidlertid også nukleare anlæg i Sydasien, Den Persiske Golf og det sydlige Afrika, men der foreligger ikke baggrundsdata for radioaktivt xenon. Desuden er der i Europa også behov for målinger på særlige steder, f.eks. nær radiofarmaceutiske anlæg eller kernekraftværker.

e)

Der bør med henblik herpå foretages målinger i nærheden af kernekraftværker eller anlæg, hvor der fremstilles radiofarmaceutiske produkter, så man kan vise forskellen mellem teoretiske modeller for udslip, registrerede gennemsnitsudslip og faktisk målte forsøgsresultater. Desuden er der behov for at undersøge baggrundsforekomsten af ædelgasser i andre dele af verden, hvor der for øjeblikket ikke er nogen stationer.

f)

For at opnå ovennævnte nødvendige forbedringer af kapaciteterne i forbindelse med ædelgas søger PTS støtte til følgende projekt:

i)

Gennemførelse af indtil fire feltmålingskampagner af ca. fire måneders varighed hver. Under hver kampagne registreres xenon-baggrunden på flere steder i en afstand af 500-2 500 km fra baselejren i en periode på omkring tre uger. Derudover bør der foretages en detektorbaggrundsmåling på hvert målingssted. Nogle af målingerne kan dermed også anvendes som baggrundsdata for det pågældende sted i forbindelse med fremtidige installeringer af IMS-stationer. Alle disse aktiviteter vil blive afviklet i tæt samarbejde med de relevante organisationer, der er beskæftiget med udarbejdelse af vejrudsigter.

ii)

Målingerne vil blive foretaget med europæisk fremstillet transportabelt udstyr til måling af ædelgasser (henholdsvis det svenske SAUNA-system og/eller det franske SPALAX-system), der vil blive udlånt gratis til PTS i den periode, der er omfattet af denne fælles aktion.

iii)

Det franske SPALAX-system er et meget gennemprøvet system, der i flere år har været anvendt på mange målesteder (herunder på IMS-steder). Det findes også i en transportabel udgave, der giver data med lige så høj følsomhed. Under hver kampagne kan hele systemet enten transporteres til forskellige lokaliteter eller deles i en transportabel prøveenhed og en detektorenhed i baselejren alt efter de logistiske forhold i området.

iv)

Det svenske SAUNA-system er allerede blevet anvendt i adskillige feltundersøgelser og er derfor grundigt evalueret. Systemet afgiver data med detektionsgrænser, der svarer til IMS-udgaven (SAUNA-II), for så vidt angår de fire relevante isotoper, og dataene vil således kunne bruges direkte i IMS-målingsscenariet. Under hver af disse kampagner er baselejren beliggende på ét fast sted, mens der foretages målinger med mobilt prøveudstyr på to eller tre lokaliteter i nærheden.

v)

Hver målekampagne kræver:

omhyggelig forberedelse og logistik (servicering af udstyr, logistikplanlægning, aftaler med lokale institutter, transport osv.)

installering, kalibrering og dataindsamling

kalibrering, nedpakning og hjemtransport af udstyr

analyse af data.

vi)

Omkostningerne i forbindelse med dette projekt forventes at omfatte:

personale (herunder en midlertidig logistikassistent) og rejseomkostninger

udstyr (f.eks. fremstilling af prøvesøjler eller lign., uafbrydelig elforsyning osv.)

forbrugsmaterialer (bl.a. elektricitet og helium)

service og reservedele

forsendelse og transport af udstyr

lokal transport og logistik

evalueringsworkshop.

g)

Målingerne er planlagt til at skulle foregå i følgende områder: Europa (1), Den Persiske Golf (2), det sydlige Afrika (3) og Sydasien (4). Målingerne i område (3) og til dels i område (1) forventes foretaget med CEA-udstyr (Frankrig), mens målingerne i område (2) og (4) samt til dels i område (1) forventes udført med FOI-udstyr (Sverige).

h)

Udstyret til dette projekt stilles gratis til rådighed af CEA (Frankrig) og FOI (Sverige), der også af PTS vil blive kontraheret til at stå for opstilling og drift.

i)

Denne projektkomponents forventede varighed er omkring et til halvandet år.

j)

Foreløbigt omkostningsoverslag: 960 507 EUR.

2.   Projektkomponentens inspektion på stedet; støtte til forberedelserne af det integrerede markforsøg 2008

a)

Hændelsen i Nordkorea viste endnu en gang betydningen af inspektioner på stedet som et grundelement i CTBT's kontrolordning. Selv om data fra det internationale overvågningssystem og Det Internationale Datacenter om hændelsen i Nordkorea som led i den foreløbige drift og afprøvning af systemet var yderst værdifulde og pålidelige, ville der kun kunne opnås endelig klarhed over hændelsens art ved en stedlig inspektion på den fastlagte lokalitet. Den Forberedende Kommission har det centrale ansvar for, at ordningen for inspektion på stedet er så driftsklar, som det overhovedet er muligt, når traktaten træder i kraft.

b)

Den Forberedende Kommissions politikforberedende organer, navnlig arbejdsgruppe B, har gentagne gange påpeget, at den mest effektive måde at nå det nødvendige parathedsniveau på, er ved gennemførelse af OSI-markforsøg. Det første store forsøg af denne art, det integrerede markforsøg 2008 (IFE08), finder sted i Kasakhstan i september 2008. Det vil være det første forsøg på at simulere en reel inspektion på stedet med integrering af OSI-ordningens tre hovedsøjler, nemlig:

i)

uddannede inspektører (ca. 50)

ii)

OSI-udstyr og

iii)

afprøvning af OSI-driftsmanualen.

c)

Omfattende forberedelser og en vellykket gennemførelse af IFE08 er forudsætningen for, at OSI-ordningen kan afsluttes i nær fremtid. Evalueringen af resultaterne og de indhøstede erfaringer fra IFE08 vil give PTS den nødvendige viden om, hvilke videre skridt der skal tages for at få OSI-ordningen driftsklar. Tilrådighedsstillelse af de nødvendige ressourcer til IFE08, både finansielle og menneskelige, samt signatarstaternes bidrag i form af udstyr, uddannelse og logistisk støtte, er afgørende for, at IFE08 kan lykkes.

d)

På nuværende stadium af forberedelserne til IFE08 har PTS navnlig indkredset følgende områder, hvor støtten fra signatarstaterne især er vigtig:

i)

Transport

Der skal i forbindelse med IFE08 transporteres 20-30 tons udstyr fra Wien til indrejsestedet i Kasakhstan. Derudover skal 80 personer (40 inspektører og 40 andre, herunder øvelsesledelse, kontrolhold, observatører og evaluatorer) rejse til inspektionsstedet. I IFE08-budgettet, der skal godkendes af signatarstaterne, forventer man nogle besparelser, fordi udstyret transporteres på landjorden. Ifølge PTS' vurdering har dette imidlertid nogle store ulemper, navnlig med hensyn til transportens varighed og pålidelighed og med hensyn til OSI-udstyrets sikkerhed. Denne vurdering blev bekræftet af den rådgivende OSI-ekspertgruppe, der bistår PTS i forbindelse med forberedelsen af IFE08, på mødet den 5.-6. december 2006. PTS søger derfor støtte til flytransport af udstyr og personale til og fra Kasakhstan. I lyset af de logistiske og operationelle behov i forbindelse med IFE08 og de retlige arrangementer med værtslandet, vil flytransporten eventuelt skulle foregå ved hjælp af luftfartsselskaber, der ikke er hjemmehørende i EU.

ii)

Oprettelse af operationelle baselejre

I løbet af IFE08 vil PTS skulle oprette to baser på det område, hvor den simulerede inspektion på den tidligere sovjetiske atomprøvelokalitet i Semipalantinsk skal foregå. Mens den første base er til inspektionsholdet, vil den anden base skulle bruges til evaluatorerne og observatørerne i forbindelse med IFE08. Disse baser, der skal udstyres med den nødvendige infrastruktur, såsom kontorer, kommunikationsfaciliteter osv., vil skulle fungere som hovedkvarter for IFE08 og have en central funktion i forbindelse med gennemførelsen af og kontrollen med operationen på inspektionsområdet. PTS kan tilvejebringe ressourcerne til oprettelse af den første baselejr til inspektionsholdet. Det almindelige budget giver imidlertid ikke mulighed for oprettelse af den anden baselejr. Etableringen og indretningen af den anden baselejr vil derfor kræve ressourcer, der ikke kan dækkes af IFE08-budgettet. Bruger man fjerntliggende infrastruktur, vil det betyde, at der går megen tid tabt til transport, ud over de dermed forbundne omkostninger og en begrænsning af det antal timer, der ville kunne bruges mere nyttigt til øvelsesformål.

iii)

IFE08-evalueringsworkshop

Formål: at forbedre evalueringen og resultaterne af IFE08 i december 2008. Dette vil give eksperterne lejlighed til at gennemgå og diskutere de umiddelbare resultater af øvelsen med henblik på at bistå PTS med at udarbejde en foreløbig rapport til arbejdsgruppe B's første møde i 2009 og identificere prioriteter for PTS' videre indsats. Derudover forventes det, at eksperterne vil høste værdifulde erfaringer fra workshoppens råmateriale, og at man finder frem til foreløbige retningslinjer med henblik på næste runde af markforsøg. Workshoppen vil omhandle følgende spørgsmål:

logistik, herunder oprettelse og drift af en operationsbase

holdstyring

forbindelserne med den kontraherende stat, hvor inspektionen foregår, herunder navnlig fortrolighed og reguleret adgang

visuel observation, herunder ved overflyvninger

seismiske spørgsmål

geofysiske teknikker

sikkerhed og sundhed

kommunikation

navigation.

Desuden vil evalueringen af selve øvelsen skulle drøftes i samarbejde med sekretariatschefens kontor/evaluering.

e)

De anslåede omkostninger til de to komponenter til støtte for IFE08 er:

250 000 EUR

(flytransport på kommerciel basis. Støtte i naturalier, f.eks. et chartret fragtfly, kunne være en mulighed)

269 249 EUR

(køb, oprettelse og ibrugtagning af den anden baselejr)

152 965 EUR

IFE08 evalueringsworkshop

672 214 EUR

(i alt)

III.   Varighed

Den samlede anslåede varighed af projekternes gennemførelse er 15 måneder.

IV.   Stater, som vil få gavn af indsatsen

De stater, som vil få gavn af de projekter under denne fælles aktion, hvis formål er at styrke overvågnings- og kontrolkapaciteterne i CTBTO's Forberedende Kommission, er alle stater, der har undertegnet CTBT.

V.   Gennemførelsesinstans

CTBTO's Forberedende Kommission får til opgave at gennemføre projekterne. Projekterne vil blive gennemført direkte af personale i CTBTO's Forberedende Kommissions midlertidige tekniske sekretariat, eksperter fra signatarstater til CTBT og kontrahenter. For så vidt angår kontrahenter sker CTBTO's Forberedende Kommissions indkøb af varer, arbejder eller tjenesteydelser i forbindelse med denne fælles aktion i overensstemmelse med den finansieringsaftale, der skal indgås mellem Europa-Kommissionen og CTBTO's Forberedende Kommission.

Gennemførelsesinstansen udarbejder:

a)

en midtvejsrapport efter de første seks måneder af projekternes gennemførelse

b)

en endelig rapport senest en måned efter afslutningen af projekternes gennemførelse.

Rapporterne vil blive sendt til formandskabet, der bistås af generalsekretæren/den højtstående repræsentant for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik.

VI.   Tredjepartsdeltagere

Projekterne finansieres fuldt ud ved denne fælles aktion. Eksperterne fra CTBTO's Forberedende Kommission og fra signatarstaterne til CTBT kan betragtes som tredjepartsdeltagere. De arbejder efter de almindelige regler for eksperter i CTBTO's Forberedende Kommission.

VII.   Samlede finansielle midler, der skønnes nødvendige

EU's bidrag dækker hele gennemførelsen af projekterne som beskrevet i dette bilag. De forventede udgifter er:

Projektkomponenten ædelgasser:

960 507 EUR

Projektkomponenten inspektion på stedet:

672 214 EUR

I alt:

1 632 721 EUR

Dertil kommer en reserve til uforudsete udgifter på omkring 3 % af de støtteberettigede omkostninger (i alt 37 279 EUR).

VIII.   Det finansielle referencegrundlag til dækning af projektomkostningerne

De samlede projektomkostninger er på 1 670 000 EUR.


6.7.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 176/39


RÅDETS FÆLLES HOLDNING 2007/469/FUSP

af 28. juni 2007

vedrørende gennemgangskonferencen i 2008 om konventionen om forbud mod udvikling, fremstilling, oplagring og anvendelse af kemiske våben og sådanne våbens tilintetgørelse (CWC)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 15, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Konventionen om forbud mod udvikling, fremstilling, oplagring og anvendelse af kemiske våben og sådanne våbens tilintetgørelse (CWC) trådte i kraft den 29. april 1997. Formålet med konventionen er at fjerne en hel kategori masseødelæggelsesvåben ved at forbyde deltagerstaterne at udvikle, fremstille, erhverve, oplagre, overføre og anvende kemiske våben. Deltagerstaterne skal til gengæld træffe de nødvendige foranstaltninger for at håndhæve dette forbud over for personer (fysiske og juridiske) inden for deres jurisdiktion.

(2)

Den Europæiske Union betragter CWC som et afgørende led i den internationale ordning for ikke-spredning og nedrustning og som et enestående redskab til nedrustning og ikke-spredning, hvis integritet og stringente anvendelse bør sikres fuldt ud. Alle EU's medlemsstater deltager i CWC.

(3)

De stater, der deltager i Organisationen for Forbud mod Kemiske Våben (OPCW), holdt møde fra den 28. april til den 9. maj 2003 i Haag i første konference til gennemgang af CWC. Første gennemgangskonference evaluerede processen til destruktion af deklarerede våbenlagre. Den tog hensyn til de relevante udviklinger på det videnskabelige og teknologiske område, siden udkastet til konvention blev udarbejdet. Den tog også konventionens bestemmelser om verifikation i kemiindustrien op igen og gennemgik dem på ny. Konferencen udstak strategiske retningslinjer for næste fase af gennemførelsen af CWC.

(4)

Rådet vedtog den 17. november 2003 fælles holdning 2003/805/FUSP (1) om styrkelse af multilaterale aftaler og fremme af deres universelle karakter på området for ikke-spredning af masseødelæggelsesvåben og disses fremføringsmidler. CWC er inkluderet som en af disse multilaterale aftaler under denne fælles holdning.

(5)

Det Europæiske Råd vedtog den 12. december 2003 EU's strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben, der på ny bekræfter EU's tilsagn om at støtte det multilaterale traktatsystem og bl.a. understreger den centrale rolle, som CWC og OPCW spiller i bestræbelserne for at opnå en verden uden kemiske våben.

(6)

FN's Sikkerhedsråd vedtog den 28. april 2004 med enstemmighed resolution 1540 (2004), hvori spredning af masseødelæggelsesvåben og disses fremføringsmidler betegnes som en trussel mod den internationale fred og sikkerhed. Gennemførelsen af resolutionens bestemmelser bidrager til gennemførelse af CWC.

(7)

Rådet vedtog den 22. november 2004 den første fælles aktion 2004/797/FUSP (2) om støtte til OPCW's aktiviteter inden for rammerne af gennemførelsen af EU's strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben. Denne fælles aktion er blevet efterfulgt af fælles aktion 2005/913/FUSP (3), der blev vedtaget den 12. december 2005, og fælles aktion 2007/185/FUSP (4), der blev vedtaget den 19. marts 2007.

(8)

Den 6. december 2006 vedtog De Forenede Nationers Generalforsamling med enstemmighed en resolution om gennemførelse af konventionen om forbud mod udvikling, fremstilling, oplagring og anvendelse af kemiske våben og sådanne våbens tilintetgørelse.

(9)

Med henblik på anden konference til gennemgang af CWC den 7.-18. april 2008 er det hensigtsmæssigt at fastlægge Den Europæiske Unions strategi, der vil vejlede EU's medlemsstater på konferencen —

VEDTAGET FØLGENDE FÆLLES HOLDNING:

Artikel 1

Det er Den Europæiske Unions mål at styrke konventionen om forbud mod udvikling, fremstilling, oplagring og anvendelse af kemiske våben og sådanne våbens tilintetgørelse (CWC), navnlig ved at tilskynde til overholdelse af CWC, herunder rettidig destruktion af alle kemiske våben, og ved at fremme verifikationsordningen og stræbe efter universalitet.

Den Europæiske Union vil derfor arbejde for et godt resultat af anden gennemgangskonference i 2008.

Artikel 2

Med henblik på at opfylde målene i artikel 1 vil Den Europæiske Union:

a)

bidrage til en fuldstændig gennemgang af CWC's anvendelse på anden gennemgangskonference, herunder af parternes gennemførelse af deres forpligtelser i henhold til traktaten samt fastlæggelsen af de områder og de midler, hvormed der i fremtiden skal søges opnået yderligere fremskridt

b)

bidrage til at skabe konsensus med henblik på et godt resultat af anden gennemgangskonference på grundlag af de rammer, der blev opstillet på første gennemgangskonference, og bl.a. fremme følgende centrale elementer:

i)

bekræfte den altomfattende karakter af forbuddet mod kemiske våben, jf. kriteriet om et generelt formål (General Purpose Criterion), ved at

bekræfte, at konventionens forbud kun gælder giftige kemikalier, med undtagelse af giftige kemikalier, der anvendes til formål, der ikke er forbudt i henhold til konventionen, og så længe typerne og mængderne er i overensstemmelse med sådanne formål, og dermed tage hensyn til den udvikling, der er sket inden for videnskab og teknologi siden første gennemgangskonference

understrege, at deltagerstaterne har pligt til at afspejle det generelle formål i deres nationale gennemførelsesbestemmelser og administrative fuldbyrdelsespraksis

understrege deltagerstaternes pligt til at deklarere kemikalier til oprørskontrol

ii)

bekræfte den pligt, som de stater, der råder over kemiske våben, har til at destruere deres kemiske våben inden for fristerne i CWC, ved at

udtrykke tilfredshed med de fremskridt og de bestræbelser, som disse lande har gjort for at overholde fristerne, idet de samtidig skal tilskyndes til at indhente forsinkelser med hensyn til destruktion

understrege vigtigheden af systematisk kontrol gennem løbende inspektion på stedet af destruktionen af kemiske våben

evaluere fremskridt inden for destruktionen af kemiske våben, bl.a. ved at tage hensyn til resultaterne af de besøg, som repræsentanter for eksekutivrådet aflægger i overensstemmelse med den afgørelse, der blev truffet på ellevte samling i konferencen af deltagerstater

understrege det ansvar, som de politiske beslutningstagere har til at tage hensyn til deltagerstaternes rettidige opfyldelse af vedtagne destruktionsfrister

iii)

styrke kontrolordningen yderligere for så vidt angår aktiviteter, der ikke er forbudt i henhold til konventionen, for at styrke tilliden til ikke-spredning af kemiske våben og fremme samarbejdet med industrien yderligere, ved at:

fortsætte oplysningskampagnen vedrørende konventionens forbud i alle regerings- og erhvervsorganisationer, den akademiske verden og ikke-statslige organisationer

understrege nødvendigheden af at foretage inspektioner i »andre kemiske produktionsfaciliteter« (OCPF) og af at øge ordningens effektivitet, hvis det er relevant, ved at prioritere steder, der har stor relevans for konventionen, og forbedre deltagerstaternes erklæringer om OCFP-steder

iv)

gennemføre konventionens bestemmelser om konsultationer, samarbejde og rekognoscering, navnlig anfægtelsesinspektionsmekanismerne, der forbliver et uundværligt og lettilgængeligt instrument og et holdbart og anvendeligt redskab i OPCW's kontrolordning, understrege deltagerstaternes juridiske ret til at anmode om en anfægtelsesinspektion uden forudgående konsultation og fremme mekanismens anvendelse som noget helt naturligt, når det er relevant

v)

udvikle skræddersyede strategier for at gøre CWC universel, specielt med hensyn til Mellemøsten, bl.a. gennem regionale workshopper i de berørte områder

vi)

forbedre nationale gennemførelsesforanstaltninger løbende og erindre om, at fuld overensstemmelse med artikel VII er en afgørende faktor for CWC-ordningens nuværende og fremtidige effektivitet, bl.a. ved at:

tilbyde trængende deltagerstater bistand, jf. Den Europæiske Unions fælles aktioner, og

styrke den nationale kontrol med eksporten, som kræves for at forhindre erhvervelse af kemiske våben

vii)

sikre, at OPCW har kapacitet til at yde bistand og beskyttelse

viii)

fremme det internationale samarbejde i overensstemmelse med konventionens bestemmelser og specielt bidrage til OPCW's kapacitetsopbyggende aktiviteter i deltagerstater, der skal udvikle deres kemiske industri og handel

ix)

indlede arbejdet med at sikre, at OPCW, efter at alle kemiske våben er destrueret, er i stand til at fokusere på sine øvrige aktiviteter, navnlig ikke-sprednings-rollen

x)

sikre overensstemmelse med forpligtelserne i FN's Sikkerhedsråds resolution 1540 (2004) og 1673 (2006), navnlig opfordre til et praktisk samarbejde mellem OPCW og 1540-udvalget under FN samt andre fora med det formål at fjerne risikoen for, at kemiske våben anskaffes eller anvendes til terrorformål, herunder terroristers eventuelle adgang til materialer, udstyr og viden, der kan anvendes til udvikling og fremstilling af kemiske våben

xi)

G8's globale partnerskabsprogram med henblik på at forhindre spredning af våben og masseødelæggelsesmaterialer gennem støtte til nedrustning, kontrol og sikkerhed i forbindelse med følsomme materialer, anlæg og ekspertise.

Artikel 3

Den Europæiske Unions indsats som omhandlet i artikel 2 består i:

a)

medlemsstaternes tilslutning til forslag vedrørende væsentlige spørgsmål, der på Den Europæiske Union vegne skal forelægges til drøftelse mellem de stater, der er parter i konventionen, i forberedelsesfasen og på anden gennemgangskonference

b)

hvor det er hensigtsmæssigt, henvendelser fra formandskabet i overensstemmelse med artikel 18 i traktaten om Den Europæiske Union med henblik på:

i)

at fremme den universelle tiltrædelse af CWC

ii)

at fremme parternes gennemførelse af CWC på nationalt plan

iii)

indtrængende at opfordre parterne til at støtte og deltage i en effektiv og fuldstændig gennemgang af CWC og derved bekræfte deres tilslutning til denne grundlæggende internationale norm imod kemiske våben

iv)

at fremme ovennævnte forslag, som Den Europæiske Union forelægger til drøftelse blandt parterne, og som tager sigte på yderligere styrkelse af CWC

c)

erklæringer fra Den Europæiske Union, der fremsættes af formandskabet i tiden op til og under anden gennemgangskonference.

Artikel 4

Denne fælles holdning har virkning fra dagen for dens vedtagelse.

Artikel 5

Denne fælles holdning offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Luxembourg, den 28. juni 2007.

På Rådets vegne

S. GABRIEL

Formand


(1)  EUT L 302 af 20.11.2003, s. 34.

(2)  EUT L 349 af 25.11.2004, s. 63.

(3)  EUT L 331 af 17.12.2005, s. 34.

(4)  EUT L 85 af 27.3.2007, s. 10.


Berigtigelser

6.7.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 176/42


Berigtigelse til Rådets direktiv 89/173/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende visse dele og specifikationer for landbrugs- og skovbrugstraktorer

( De Europæiske Fællesskabers Tidende L 67 af 10. marts 1989 )

Side 110, bilag IV, tillæg 4, tredje led:

I stedet for:

»—

bogstaverne D eller ST afhængig af den prøvning, den mekaniske koblingsanordning har været underkastet (dynamisk prøvning D — statisk prøvning ST) over rektanglet omkring bogstavet »e«.«

læses:

»—

bogstaverne D eller S afhængig af den prøvning, den mekaniske koblingsanordning har været underkastet (dynamisk prøvning D — statisk prøvning S) over rektanglet omkring bogstavet »e«.«


6.7.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 176/42


Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/4/EF af 28. februar 2000 om ændring af Rådets direktiv 74/60/EØF om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende motordrevne køretøjers indre indretning (kabinens indre, bortset fra indvendige førerspejle, betjeningsorganernes udformning, tag eller skydetag, ryglæn og sædebagsider)

( De Europæiske Fællesskabers Tidende L 87 af 8. april 2000 )

Side 22, artikel 1, nr. 2), teksten til artikel 1:

I stedet for:

»I dette direktiv forstås ved »køretøj« ethvert køretøj og påhængskøretøj dertil som defineret i artikel 2 i direktiv 70/156/EØF.«

læses:

»I dette direktiv forstås ved »køretøj« ethvert køretøj som defineret i artikel 2 i direktiv 70/156/EØF.«


6.7.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 176/42


Berigtigelse til Rådets direktiv 74/151/EØF af 4. marts 1974 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende visse dele og specifikationer for landbrugs- og skovbrugshjultraktorer

( De Europæiske Fællesskabers Tidende L 84 af 28. marts 1974 )

Side 25, artikel 3:

I stedet for:

»Medlemsstaterne kan ikke nægte indregistrering eller forbyde salg, ibrugtagning eller brug af traktorer af grunde, der vedrører placeringen og monteringen af bagnummerpladerne, dersom placeringen og monteringen er i overensstemmelse med de i bilagene anførte forskrifter.«

læses:

»Medlemsstaterne kan ikke nægte indregistrering eller forbyde salg, ibrugtagning eller brug af traktorer af grunde, der vedrører de i artikel 2 nævnte dele og specifikationer, hvis delene og specifikationerne er i overensstemmelse med de i bilagene anførte forskrifter.«


6.7.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 176/43


Berigtigelse til Rådets direktiv 74/347/EØF af 25. juni 1974 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende synsfelt og forrudeviskere for landbrugs- og skovbrugshjultraktorer

( De Europæiske Fællesskabers Tidende L 191 af 15. juli 1974 )

Side 7, bilaget, punkt 2.2.1.1:

I stedet for:

»Traktoren anbringes på en vandret flade som vist i figur 2. To punktformede lyskilder anbringes symmetrisk i en afstand af 65 mm fra hinanden på en vandret støtte, der går igennem referencepunktet. Når blændevirkningen måles, skal støtten være indstillet således, at den linje, der forbinder lyskilderne er vinkelret på den linje, der forbinder den komponent, som bryder udsynet med referencepunktet. Blændevirkningen bestemmes i overensstemmelse med punkt 1.4 ved på den halve synskreds at måle overlapningen af de skyggeområder fra de komponenter, der bryder udsynet, som fremkommer ved skiftevis at tænde de to lyskilder (figur 3).«

læses:

»Traktoren anbringes på en vandret flade som vist i figur 2. To punktformede lyskilder anbringes symmetrisk i en afstand af 65 mm fra hinanden på en vandret støtte, der går igennem referencepunktet. Denne støtte skal i sit midtpunkt kunne drejes om en lodret akse, der går gennem referencepunktet. Når blændevirkningen måles, skal støtten være indstillet således, at den linje, der forbinder lyskilderne, er vinkelret på den linje, der forbinder den komponent, som bryder udsynet med referencepunktet. Blændevirkningen bestemmes i overensstemmelse med punkt 1.4 ved på den halve synskreds at måle overlapningen af de skyggeområder fra de komponenter, der bryder udsynet, som fremkommer ved skiftevis at tænde de to lyskilder (figur 3).«


6.7.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 176/43


Berigtigelse til Rådets direktiv 77/537/EØF af 28. juni 1977 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om foranstaltninger mod emission af forurenende stoffer fra dieselmotorer til fremdrift af landbrugs- og skovbrugshjultraktorer

( De Europæiske Fællesskabers Tidende L 220 af 29. august 1977 )

Side 40, bilag I, punkt 2:

I stedet for:

»2.   DEFINITIONER

(2.1.)

2.2.   Traktortype ved »traktortype, med hensyn til begrænsning af emissionen af forurenende stoffer fra motoren« forstås traktorer, der ikke er væsentligt forskellige fra hinanden; sådanne forskelle kan især vedrøre traktorens og motorens specifikationer som angivet i bilag II.

2.3.   Dieselmotor ved »dieselmotor« forstås en motor, der arbejder efter princippet »kompressionstænding«.

2.4.   Koldstartanordning ved »koldstartanordning« forstås en anordning, der, efter at den er sat i funktion, midlertidigt øger den brændstofmængde, der tilføres motoren, og tjener til at lette starten af motoren.

2.5.   Røgtæthedsmåleapparat ved »røgtæthedsmåleapparat« forstås et apparat, der tjener til på vedvarende måde at måle absorptionskoefficienten for den udstødningsgas, der forlader traktoren.«

læses:

»2.   DEFINITIONER

(2.1.)

2.2.   Ved traktortype»traktortype, med hensyn til begrænsning af emissionen af forurenende stoffer fra motoren« forstås traktorer, der ikke er væsentligt forskellige fra hinanden; sådanne forskelle kan især vedrøre traktorens og motorens specifikationer som angivet i bilag II.

2.3.   Ved dieselmotor»dieselmotor« forstås en motor, der arbejder efter princippet »kompressionstænding«.

2.4.   Ved koldstartanordning»koldstartanordning« forstås en anordning, der, efter at den er sat i funktion, midlertidigt øger den brændstofmængde, der tilføres motoren, og tjener til at lette starten af motoren.

2.5.   Ved røgtæthedsmåleapparat»røgtæthedsmåleapparat« forstås et apparat, der tjener til på vedvarende måde at måle absorptionskoefficienten for den udstødningsgas, der forlader traktoren.«