ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 175

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

50. årgang
5. juli 2007


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 783/2007 af 25. juni 2007 om dispensation til Bulgarien og Rumænien fra visse bestemmelser i forordning (EF) nr. 2371/2002 vedrørende referenceniveauerne for fiskerflåderne

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 784/2007 af 4. juli 2007 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 785/2007 af 4. juli 2007 om godkendelse af 6-fytase EC 3.1.3.26 (Phyzyme XP 5000G/Phyzyme XP 5000L) som fodertilsætningsstof ( 1 )

5

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 786/2007 af 4 juli 2007 om godkendelse af endo-1,4-beta-mannanase EC 3.2.1.78 (Hemicell) som fodertilsætningsstof ( 1 )

8

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 787/2007 af 4. juli 2007 om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 474/2006 om opstilling af fællesskabslisten over luftfartsselskaber med driftsforbud i Fællesskabet ( 1 )

10

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 788/2007 af 4. juli 2007 om fastsættelse af den tildelingskoefficient, der skal anvendes på importlicensansøgninger indgivet fra den 25. juni til den 2. juli 2007 inden for rammerne af det EF-toldkontingent for majs, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 969/2006

26

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 789/2007 af 4. juli 2007 om ellevte ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1763/2004 om indførelse af visse restriktive foranstaltninger til støtte for den effektive gennemførelse af mandatet for Det Internationale Krigsforbrydertribunal vedrørende det Tidligere Jugoslavien (ICTY)

27

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 790/2007 af 4. juli 2007 om forbud mod fiskeri efter tunge i område IIIa og EF-farvande i IIIb, IIIc og IIId fra fartøjer, der fører svensk flag

29

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Rådet

 

 

2007/460/EF

 

*

Afgørelse nr. 1/2007 truffet af AVS-EF-Ministerrådet den 25. maj 2007 om omfordeling af en del af reserven under 9. Europæiske Udviklingsfonds (EUF) ramme for langsigtet udvikling til tildelingen til samarbejde mellem AVS-staterne indbyrdes under 9. EUF’s ramme til regionalt samarbejde og regional integration

31

 

 

2007/461/EF

 

*

Afgørelse nr. 2/2007 truffet af AVS-EF-Ministerrådet den 25. maj 2007 om muligheden for at yde yderligere bilaterale bidrag, som forvaltes af Kommissionen, til støtte for målsætningerne i fredsfaciliteten for Afrika

35

 

 

2007/462/EF

 

*

Afgørelse nr. 3/2007 truffet af AVS-EF-Ministerrådet den 25. maj 2007 om ændring af afgørelse nr. 3/2001 om tildeling til Somalia af midler fra 8. og 9. Europæiske Udviklingsfond

36

 

 

Kommissionen

 

 

2007/463/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 4. juli 2007 om ændring af beslutning 2005/942/EF om bemyndigelse af medlemsstaterne til at træffe afgørelser i henhold til Rådets direktiv 1999/105/EF om den sikkerhed, forstligt formeringsmateriale, der er produceret i tredjelande, frembyder (meddelt under nummer K(2007) 3173)

37

 

 

Berigtigelser

 

 

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 743/2007 af 28. juni 2007 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand (EUT L 169 af 29.6.2007)

39

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

FORORDNINGER

5.7.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 175/1


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 783/2007

af 25. juni 2007

om dispensation til Bulgarien og Rumænien fra visse bestemmelser i forordning (EF) nr. 2371/2002 vedrørende referenceniveauerne for fiskerflåderne

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til traktaten vedrørende Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse,

under henvisning til akten vedrørende Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse, særlig artikel 56, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 12 i Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 af 20. december 2002 om bevarelse og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne som led i den fælles fiskeripolitik (1) skal der fastsættes referenceniveauer for medlemsstaternes flåder som summen af målene i det flerårige udviklingsprogram for 1997-2002 for hver fartøjskategori.

(2)

Bulgarien og Rumænien har ikke nogen mål som omhandlet i artikel 12 i forordning (EF) nr. 2371/2002.

(3)

Der kan kun fastsættes referenceniveauer for disse medlemsstater ved henvisning til størrelsen af deres flåder på tiltrædelsestidspunktet. Dette ville imidlertid overflødiggøre de forpligtelser, der er omhandlet i artikel 11, stk. 2 og 4, i forordning (EF) nr. 2371/2002, idet de ville overlappe forpligtelserne i medfør af den tilgangs-/afgangsordning, der er omhandlet i artikel 13 i nævnte forordning.

(4)

Der bør derfor ikke fastsættes referenceniveauer som omhandlet i artikel 12 i forordning (EF) nr. 2371/2002 for Bulgarien og Rumænien, ligesom artikel 11, stk. 2 og 4, i nævnte forordning heller ikke bør anvendes på dem, da dette ikke vil indvirke på disse medlemsstaters forvaltning af flåden.

(5)

Der bør derfor gives dispensation til Bulgarien og Rumænien fra at anvende nævnte bestemmelser i forordning (EF) nr. 2371/2002 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Som en undtagelse anvendes artikel 11, stk. 2 og 4, og artikel 12 i forordning (EF) nr. 2371/2002 ikke på Bulgarien og Rumænien.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Luxembourg, den 25. juni 2007.

På Rådets vegne

A. SCHAVAN

Formand


(1)  EFT L 358 af 31.12.2002, s. 59.


5.7.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 175/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 784/2007

af 4. juli 2007

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 3223/94 af 21. december 1994 om gennemførelsesbestemmelser til importordningen for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 4, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 3223/94 fastsættes som følge af gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 3223/94, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 5. juli 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. juli 2007.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 386/2005 (EUT L 62 af 9.3.2005, s. 3).


BILAG

til Kommissionens forordning af 4. juli 2007 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

MA

36,7

TR

97,2

ZZ

67,0

0707 00 05

TR

107,1

ZZ

107,1

0709 90 70

IL

42,1

TR

89,1

ZZ

65,6

0805 50 10

AR

49,8

ZA

59,5

ZZ

54,7

0808 10 80

AR

92,0

BR

81,4

CA

99,5

CL

87,8

CN

74,2

NZ

103,7

US

124,1

UY

47,3

ZA

108,2

ZZ

90,9

0808 20 50

AR

82,9

CL

86,1

NZ

161,9

ZA

105,6

ZZ

109,1

0809 10 00

EG

88,7

TR

207,1

ZZ

147,9

0809 20 95

TR

263,6

US

422,9

ZZ

343,3

0809 30 10, 0809 30 90

US

120,3

ZZ

120,3

0809 40 05

IL

150,7

ZZ

150,7


(1)  Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« repræsenterer »anden oprindelse«.


5.7.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 175/5


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 785/2007

af 4. juli 2007

om godkendelse af 6-fytase EC 3.1.3.26 (Phyzyme XP 5000G/Phyzyme XP 5000L) som fodertilsætningsstof

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (1), særlig artikel 9, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 1831/2003 indeholder bestemmelser om godkendelse af fodertilsætningsstoffer og om grundlaget og procedurerne for meddelelse af sådanne godkendelser.

(2)

Der er i overensstemmelse med artikel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 indgivet en ansøgning om godkendelse af det i bilaget til nærværende forordning opførte præparat. Ansøgningen var vedlagt de oplysninger og dokumenter, der kræves i henhold til artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1831/2003.

(3)

Ansøgningen vedrører godkendelse i tilsætningsstofkategorien »zootekniske tilsætningsstoffer« af en ny anvendelse af præparatet 6-fytase EC 3.1.3.26 produceret af Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) (Phyzyme XP 5000G/Phyzyme XP 5000L) som tilsætningsstof til foder til slagtekyllinger, slagtekalkuner, æglæggende høner, slagteænder, smågrise (fravænnede), slagtesvin og søer.

(4)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1743/2006 (2) blev der givet tilladelse uden tidsbegrænsning til at anvende 6-fytase EC 3.1.3.26 produceret af Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) til slagtekyllinger.

(5)

Der er fremlagt nye oplysninger til støtte for en ansøgning om tilladelse til anvendelse til slagtekyllinger, slagtekalkuner, æglæggende høner, slagteænder, smågrise (fravænnede), slagtesvin og søer. Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (herefter benævnt »autoriteten«) konkluderede i sin udtalelse af 17. oktober 2006, at præparatet 6-fytase EC 3.1.3.26 produceret af Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) (Phyzyme XP 5000G/Phyzyme XP 5000L) ikke har skadelige virkninger på dyrs eller menneskers sundhed eller på miljøet (3). Det blev endvidere konkluderet, at det pågældende præparat ikke udgør nogen anden risiko, der i henhold til artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1831/2003 ville udelukke en godkendelse. Ifølge udtalelsen har anvendelsen af præparatet ingen skadelige virkninger på disse andre dyrekategorier. Autoriteten anbefaler i sin udtalelse, at der træffes passende foranstaltninger vedrørende brugernes sikkerhed. Den mener ikke, at der er behov for særlige krav vedrørende overvågning efter markedsføringen. I udtalelsen gennemgås ligeledes den rapport om analysemetoden vedrørende fodertilsætningsstoffet, der blev forelagt af det i henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 oprettede EF-referencelaboratorium.

(6)

Vurderingen af præparatet viser, at betingelserne for godkendelse, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er opfyldt. Anvendelsen af dette præparat bør derfor godkendes som anført i bilaget til nærværende forordning.

(7)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Det i bilaget opførte præparat, der tilhører tilsætningsstofkategorien »zootekniske tilsætningsstoffer« og den funktionelle gruppe »fordøjelighedsfremmende stoffer«, tillades anvendt som fodertilsætningsstof på de betingelser, der er fastsat i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. juli 2007.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 378/2005 (EUT L 59 af 5.3.2005, s. 8).

(2)  EUT L 329 af 25.11.2006, s. 16.

(3)  Udtalelse afgivet i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1831/2003 af Ekspertpanelet for Tilsætningsstoffer og Produkter eller Stoffer, der Anvendes i Foder, om sikkerheden og effektiviteten ved enzympræparatet Phyzyme™ XP 5000L/Phyzyme™ XP 5000G (6-fytase) som tilsætningsstof til foder til slagtekyllinger, æglæggende høner, slagtekalkuner, slagteænder, smågrise (fravænnede), slagtesvin og søer. Vedtaget den 17. oktober 2006. EFSA Journal (2006) 404, 1-20.


BILAG

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer

Navn på indehaveren af godkendelsen

Tilsætningsstof

(handelsnavn)

Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse, analysemetode

Dyreart eller –kategori

Maksimumsalder

Minimumsindhold

Maksimumsindhold

Andre bestemmelser

Godkendelse gyldig til

Antal enheder aktivt stof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %

Kategori: zootekniske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: fordøjelighedsfremmende stoffer.

4a1640

Danisco Animal Nutrition

6-fytase

EC 3.1.3.26

(Phyzyme XP 5000G

Phyzyme XP 5000L)

 

Tilsætningsstoffets sammensætning:

Præparatet 6-fytase (EC 3.1.3.26)

produceret af Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233)

med en aktivitet på mindst:

 

Fast form: 5 000 FTU (1)/g

 

Flydende form: 5 000 FTU/ml

 

Aktivstoffets karakteristika:

 

6-fytase (EC 3.1.3.26)

 

produceret af Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233)

 

Analysemetode (2)

Kolorimetri med måling af det uorganiske phosphat, der frigives af enzymet fra fytatsubstrat.

Slagtekyllinger

250 FTU

1.

I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet.

2.

Til brug i foder med indhold af fytinbundet phosphat på over 0,23 %.

3.

Til smågrise (fravænnede) op til 35 kg kropsvægt.

4.

Anbefalet dosis pr. kg fuldfoder:

slagtekyllinger: 500-750 FTU

slagtekalkuner: 250-1 000 FTU

æglæggende høner: 150-900 FTU

slagteænder: 250-1 000 FTU

smågrise (fravænnede): 500-1 000 FTU

slagtesvin: 500-1 000 FTU

søer: 500 FTU.

25. juli 2017

Slagtekalkuner

250 FTU

Æglæggende høner

150 FTU

Slagteænder

250 FTU

Smågrise (fravænnede)

250 FTU

Slagtesvin

250 FTU

Søer

500 FTU


(1)  1 FTU er den mængde enzym, der frigiver 1 mikromol uorganisk fosfat pr. minut fra et natriumfytatsubstrat ved pH 5,5 og 37 °C.

(2)  Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på EF-referencelaboratoriets hjemmeside: www.irmm.jrc.be/html/crlfaa/


5.7.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 175/8


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 786/2007

af 4 juli 2007

om godkendelse af endo-1,4-beta-mannanase EC 3.2.1.78 (Hemicell) som fodertilsætningsstof

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (1), særlig artikel 9,stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 1831/2003 indeholder bestemmelser om godkendelse af fodertilsætningsstoffer og om grundlaget og procedurerne for meddelelse af sådanne godkendelser.

(2)

Der er i overensstemmelse med artikel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 indgivet en ansøgning om godkendelse af det i bilaget til nærværende forordning opførte præparat. Ansøgningen var vedlagt de oplysninger og dokumenter, der kræves i henhold til artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1831/2003.

(3)

Ansøgningen vedrører godkendelse i tilsætningsstofkategorien »zootekniske tilsætningsstoffer« af præparatet af endo-1,4-beta-mannanase EC 3.2.1.78 (Hemicell) produceret af Bacillus lentus (ATCC 55045) som tilsætningsstof til foder til slagtekyllinger.

(4)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (herefter benævnt »autoriteten«) konkluderede i sin udtalelse af 21. november 2006, at præparatet af endo-1,4-beta-mannanase EC 3.2.1.78 produceret af Bacillus lentus (ATCC 55045) (Hemicell) ikke har skadelige virkninger på dyrs eller menneskers sundhed eller på miljøet (2). Det blev endvidere konkluderet, at det pågældende præparat ikke udgør nogen anden risiko, der i henhold til artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1831/2003 ville udelukke en godkendelse. Autoriteten anbefaler i sin udtalelse, at der træffes passende foranstaltninger vedrørende brugernes sikkerhed. Den mener ikke, at der er behov for særlige krav vedrørende overvågning efter markedsføringen. I udtalelsen gennemgås ligeledes den rapport om analysemetoden vedrørende fodertilsætningsstoffet, der blev forelagt af det i henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 oprettede EF-referencelaboratorium.

(5)

Vurderingen af præparatet viser, at betingelserne for godkendelse, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er opfyldt. Anvendelsen af dette præparat bør derfor godkendes som anført i bilaget til nærværende forordning.

(6)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Det i bilaget opførte præparat, der tilhører tilsætningsstofkategorien »zootekniske tilsætningsstoffer« og den funktionelle gruppe »fordøjelighedsfremmende stoffer«, tillades anvendt som fodertilsætningsstof på de betingelser, der er fastsat i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. juli 2007.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 378/2005 (EUT L 59 af 5.3.2005, s. 8).

(2)  Udtalelse afgivet i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1831/2003 af Ekspertpanelet for Tilsætningsstoffer og Produkter eller Stoffer, der Anvendes i Foder, om sikkerheden og effektiviteten ved enzympræparatet Hemicell® Feed Enzyme (beta-D-mannanase) som tilsætningsstof til foder til slagtekyllinger. Vedtaget den 21. november 2006. EFSA Journal (2006) 412, 1-12.


BILAG

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer

Navn på indehaveren af godkendelsen

Tilsætningsstof

(handelsnavn)

Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse, analysemetode

Dyreart eller kategori

Maksimumsalder

Minimumsindhold

Maksimumsindhold

Andre bestemmelser

Godkendelse gyldig til

Antal enheder aktivt stof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %

Kategori: zootekniske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: fordøjelighedsfremmende stoffer.

4a3

ChemGen Corp., repræsenteret ved Disproquima S.L.

Endo-1,4-beta-mannanase

EC 3.2.1.78 (Hemicell)

 

Tilsætningsstoffets sammensætning:

Præparat af endo-1,4-beta-mannanase produceret af Bacillus lentus (ATCC 55045) med en aktivitet på mindst:

Flydende form:

7,2 × 105 U (1)/ml

 

Aktivstoffets karakteristika:

Endo-1,4-beta-mannanase produceret af Bacillus lentus (ATCC 55045)

 

Analysemetode (2)

Test med reducerende sukker for endo-1,4-beta-mannanase ved kolorimetrisk reaktion af dinitrosalicylsyreopløsning på udbyttet af reducerende sukker

Slagtekyllinger

79 200 U

1.

I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet.

2.

Åndedrætsværn og sikkerhedsbriller bæres under håndteringen.

3.

Til brug i foderblandinger med højt indhold af galactomannan-holdig hemicellulose (f.eks. soja og majs).

25. juli 2017


(1)  1 enhed aktivt stof defineres som den mængde enzym, der producerer 0,72 mikrogram reducerende sukker (mannoseækvivalenter) fra substrat indeholdende mannan (johannesbrødkernemel) pr. minut ved pH 7,5 og 40 °C.

(2)  Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på EF-referencelaboratoriets hjemmeside: www.irmm.jrc.be/html/crlfaa/


5.7.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 175/10


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 787/2007

af 4. juli 2007

om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 474/2006 om opstilling af fællesskabslisten over luftfartsselskaber med driftsforbud i Fællesskabet

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2111/2005 af 14. december 2005 om opstilling af en fællesskabsliste over luftfartsselskaber med driftsforbud i Fællesskabet og oplysning til passagerer om det transporterende luftfartsselskabs identitet samt ophævelse af artikel 9 i direktiv 2004/36/EF (1), særlig artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 474/2006 af 22. marts 2006 er der opstillet en fællesskabsliste over luftfartsselskaber med driftsforbud i Fællesskabet i henhold til kapitel II i forordning (EF) nr. 2111/2005 (2).

(2)

En række medlemsstater har givet Kommissionen oplysninger, som er relevante i forbindelse med en ajourføring af fællesskabslisten, jf. artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 2111/2005. Tredjelande har også forelagt relevante oplysninger. Fællesskabslisten bør ajourføres på dette grundlag.

(3)

En medlemsstat har anmodet om ajourføring af fællesskabslisten, jf. artikel 4, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2111/2005, og artikel 2 i Kommissionens forordning (EF) nr. 473/2006 af 22. marts 2006 om gennemførelsesbestemmelser til den fællesskabsliste over luftfartsselskaber med driftsforbud i Fællesskabet, der er omhandlet i kapitel II i forordning (EF) nr. 2111/2005 (3).

(4)

Kommissionen har underrettet alle berørte luftfartsselskaber, enten direkte eller — hvor dette ikke har været muligt — via de myndigheder, der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn med luftfartsselskaberne, om de væsentligste kendsgerninger og betragtninger, på grundlag af hvilke der kan træffes afgørelse om enten at nedlægge driftsforbud for dem i Fællesskabet eller at ændre betingelserne for et driftsforbud for et luftfartsselskab, der er opført på fællesskabslisten.

(5)

Kommissionen gav de berørte luftfartsselskaber lejlighed til at gennemgå de af medlemsstaterne fremlagte dokumenter, fremsætte skriftlige bemærkninger og give Kommissionen en mundtlig redegørelse inden for 10 arbejdsdage samt at give en mundtlig redegørelse til Udvalget for Luftfartssikkerhed, der er nedsat ved Rådets forordning (EØF) nr. 3922/91 af 16. december 1991 om harmonisering af tekniske krav og administrative procedurer inden for civil luftfart (4).

(6)

De myndigheder, som har ansvaret for at føre tilsyn med de berørte luftfartsselskaber, er blevet konsulteret af Kommissionen og i særlige tilfælde også af nogle medlemsstater.

(7)

Den 14. maj 2007 forelagde Pakistan International Airlines en genopretningsplan for Kommissionen, efterfulgt af dokumentation for gennemførelsen af en række afhjælpende foranstaltninger. Kommissionen bemærker, at luftfartsselskabet har gjort store fremskridt, siden det blev opført på fællesskabslisten, og at selskabet bekræfter, at det har afhjulpet sikkerhedsmanglerne i en del af sin flåde, hvilket også bekræftes af de relevante tilsynsmyndigheder. De kompetente myndigheder i Pakistan har godkendt disse foranstaltninger.

(8)

Det vurderes derfor på grundlag af de fælles kriterier, at Pakistan International Airlines også bør have tilladelse til at foretage flyvninger i Fællesskabet med følgende elleve luftfartøjer: tre Boeing 747-300 med registreringsnummer AP-BFU, AP-BGG og AP-BFX; to Boeing 747-200 med registreringsnummer AP-BAK og AP-BAT; seks Airbus A-310 med registreringsnummer AP-BEU, AP-BGP, AP-BGR, AP-BGN, AP-BEC og AP-BEG. De nævnte luftfartøjer bør derfor udgå af bilag B.

(9)

De kompetente myndigheder i Den Islamiske Republik Pakistan har erklæret sig indforstået med, at de for hvert af de pågældende luftfartøjer, inden flyvningen genoptages, skal forelægge myndighederne i den medlemsstat, hvori bestemmelseslufthavnen er beliggende, samt Kommissionen en rapport om den sikkerhedsinspektion af luftfartøjet, som de gennemfører, inden luftfartøjet sættes i drift. Efter at have modtaget rapporten kan den pågældende medlemsstat om nødvendigt nedlægge driftsforbud mod luftfartøjet i overensstemmelse med artikel 6 i forordning (EF) nr. 2111/2005. Ved ankomsten bør der foretages en fuldstændig SAFA-rampeinspektion, og rapporten herom bør straks sendes til Kommissionen, der videresender den til de øvrige medlemsstater. Medlemsstaterne har til hensigt at sørge for yderligere kontrol med den faktiske overholdelse af de relevante sikkerhedsnormer ved systematiske rampeinspektioner af dette luftfartsselskabs fly.

(10)

De øvrige fly i dette luftfartsselskabs flåde opfylder stadig ikke fuldt ud de relevante sikkerhedsnormer og bør derfor fortsat være opført i bilag B, indtil de udestående problemer er afhjulpet. Før de driftsmæssige begrænsninger, der er pålagt luftfartsselskabet, tages op til fornyet overvejelse, bør der aflægges et opfølgningsbesøg på stedet med det formål at kontrollere, om genopretningsplanen gennemføres fuldt ud og giver resultater. Både luftfartsselskabet og de kompetente myndigheder har bekræftet, at de vil acceptere et sådant besøg.

(11)

Der er beviser for alvorlige sikkerhedsmangler hos TAAG Angola Airlines, der er certificeret i Angola. Disse mangler er konstateret af Frankrig under rampeinspektioner i SAFA-programmets regi. Den gentagne forekomst af disse inspektionsresultater tyder på systemiske sikkerhedsmangler (5).

(12)

TAAG Angola Airlines har udvist manglende evne til at rette op på sikkerhedsmanglerne som svar på Frankrigs anmodning. På trods af luftfartsselskabets og de kompetente myndigheders garantier er der således vedholdende alvorlige sikkerhedsmangler. De kompetente myndigheder i Angola har heller ikke — på trods af de garantier, de har givet — udvist tilstrækkelig evne til at håndhæve de relevante sikkerhedsnormer.

(13)

De kompetente myndigheder i Angola har udvist manglende evne til at gennemføre og håndhæve de relevante sikkerhedsnormer, efter at der er blevet rejst tvivl om sikkerheden i forbindelse med TAAG's drift.

(14)

Kommissionen anerkender de bestræbelser, luftfartsselskabet har gjort for at fastslå, hvad der skal til for at afhjælpe sikkerhedsmanglerne, samt den samarbejdsvilje, som både luftfartsselskabet og de kompetente luftfartsmyndigheder i Angola har udvist. Imidlertid mener Kommissionen ikke, at luftfartsselskabet fuldt ud har gennemført tilstrækkelige afhjælpende foranstaltninger.

(15)

Det vurderes derfor på grundlag af de fælles kriterier, at TAAG Angola Airlines ikke opfylder de relevante sikkerhedsstandarder. Der bør nedlægges forbud mod alle luftfartsselskabets driftsaktiviteter, og det bør optages i bilag A.

(16)

Nederlandene har forelagt en anmodning for Kommissionen om ajourføring af fællesskabslisten i henhold til artikel 4, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2111/2005 med henblik på at nedlægge driftsforbud mod alle Volare Aviations luftfartøjer.

(17)

Der er beviser for alvorlige sikkerhedsmangler hos Volare Aviation, der er certificeret i Ukraine. Disse mangler er konstateret af Nederlandene under rampeinspektioner i SAFA-programmets regi og bekræftet ved rampeinspektioner i andre medlemsstater. Den gentagne forekomst af disse inspektionsresultater tyder på systemiske sikkerhedsmangler (6).

(18)

Volare Aviation har udvist manglende evne til at rette op på sikkerhedsmanglerne på systemisk plan som svar på anmodninger fra Nederlandene. Dette ses af de utilstrækkelige afhjælpende foranstaltninger, som luftfartsselskabet har forelagt som reaktion på de konstaterede sikkerhedsmangler.

(19)

De kompetente myndigheder i Ukraine har udvist manglende evne til at gennemføre og håndhæve de relevante sikkerhedsnormer, efter at der er blevet rejst tvivl om sikkerheden i forbindelse med Volare Aviations drift.

(20)

Det vurderes derfor på grundlag af de fælles kriterier, at Volare Aviation ikke opfylder de relevante sikkerhedsstandarder. Der bør derfor nedlægges forbud mod alle luftfartsselskabets driftsaktiviteter, og det bør optages i bilag A.

(21)

Der er beviser for alvorlige sikkerhedsmangler hos alle luftfartsselskaber, der er certificeret i Indonesien. Disse mangler er konstateret ved en sikkerhedskontrol, der er gennemført af den indonesiske civilluftfartsmyndighed efter en serie ulykker, og som afslørede, at ingen af landets luftfartsselskaber opfylder de relevante sikkerhedsnormer.

(22)

Den amerikanske luftfartsstyrelse (FAA) har nedgraderet Indonesiens sikkerhedsstatus i sit IASA-program, fordi landet ikke opfylder de internationale sikkerhedsnormer, der er fastsat af Organisationen for International Civil Luftfart (ICAO). Dette svarer i praksis til, at der er nedlagt driftsforbud mod alle luftfartsselskaber fra Indonesien. Følgelig vil indonesiske luftfartsselskaber ikke få tilladelse til at indlede flyvninger til USA.

(23)

Den seneste rapport, der er udarbejdet under ICAO’s verdensomspændende program for kontrol med sikkerheden (USOAP), samt en opfølgende rapport har vist, at der er alvorlige mangler i den indonesiske civilluftfartsmyndigheds evne til at varetage ansvaret for kontrol med luftfartssikkerheden.

(24)

De kompetente myndigheder i Indonesien har udvist utilstrækkelig evne til at gennemføre og håndhæve de relevante sikkerhedsnormer. Desuden har disse myndigheder ikke reageret fyldestgørende og rettidigt, efter at Kommissionen har givet udtryk for bekymring om sikkerheden hos luftfartsselskaber, der har fået tildelt licens i Indonesien.

(25)

Det vurderes derfor på grundlag af de fælles kriterier, at der bør nedlægges driftsforbud for samtlige luftfartsselskaber, der er certificeret i Indonesien, og at de bør optages i bilag A.

(26)

Den Kirgisiske Republiks myndigheder har oplyst over for Kommissionen, at de har udstedt et AOC til følgende luftfartsselskaber: Eastok Avia, Kyrgyz Trans Avia og S Group Aviation. Da disse nye luftfartsselskaber er certificeret af Den Kirgisiske Republiks myndigheder, som har udvist manglende evne til at gennemføre fyldestgørende sikkerhedstilsyn, bør de opføres i bilag A.

(27)

Den Kirgisiske Republiks myndigheder har oplyst Kommissionen om, at de har trukket følgende luftfartsselskabers AOC tilbage: British Gulf International Airlines FEZ og Kyrgyz General Aviation. Da disse selskaber, der er certificeret i Den Kirgisiske Republik, derpå har indstillet deres aktiviteter, bør de udgå af bilag A.

(28)

Den seneste rapport, der er udarbejdet under ICAO’s verdensomspændende program for kontrol med sikkerheden (USOAP), resultaterne af det evalueringsbesøg, der for nylig blev aflagt i Albanien inden for rammerne af det fælles europæiske luftfartsområde, samt oplysninger, der er forelagt af Italien, har vist, at der er alvorlige mangler i den albanske civilluftfartsmyndigheds evne til at varetage ansvaret for kontrol med luftfartssikkerheden.

(29)

På indbydelse fra den albanske civilluftfartsmyndighed rejste en gruppe europæiske eksperter fra den 4. til den 8 juni 2007 til Albanien for at undersøge forholdene. Rapporten herfra viser, at den albanske civilluftfartsmyndighed trods mange bestræbelser stadig ikke har tilstrækkelige ressourcer, retsgrundlag og ekspertise til at kunne varetage sit ansvar for kontrol med luftfartssikkerheden på en tilfredsstillende måde.

(30)

Hvad angår to luftfartsselskaber, der er certificeret i Albanien — Albanian Airlines og Belle Air — viser ovennævnte rapport, at de begge drives i overensstemmelse med de relevante sikkerhedsnormer og rent faktisk træffer yderligere foranstaltninger for selv at føre kontrol med sikkerheden i betragtning af manglerne hos de nationale civilluftfartsmyndigheder.

(31)

Under en række SAFA-rampeinspektioner, der blev udført på luftfartøjer, som de to luftfartsselskaber beflyver europæiske lufthavne med, blev der ikke konstateret nogen alvorlige sikkerhedsmangler.

(32)

Den albanske civilluftfartsmyndighed har indvilliget i at forelægge en omfattende plan for afhjælpende foranstaltninger, der skal rette op på de mangler i sikkerhedskontrollen, der er påpeget i de ovennævnte rapporter, navnlig rapporten fra det besøg, som en gruppe europæiske eksperter aflagde i Albanien fra den 4. til den 8. juni 2007.

(33)

Den albanske regering har bekræftet, at den vil yde fuld politisk støtte til et solidt omstruktureringsprogram for den albanske civilluftfartsmyndighed, og at den ikke vil udstede flere AOC'er, før dette program er gennemført på tilfredsstillende vis.

(34)

På grundlag af de fælles kriterier vurderes det, at Albanian Airlines og Belle Air ikke bør opføres på fællesskabslisten, da de opfylder de relevante sikkerhedsnormer. De kompetente myndigheder i Albanien bør senest inden for tre måneder forelægge Kommissionen alle de nødvendige oplysninger om udformningen og gennemførelsen af et sæt afhjælpende foranstaltninger. Medlemsstaterne har derudover til hensigt at sørge for yderligere kontrol med den faktiske overholdelse af de relevante sikkerhedsnormer ved systematiske rampeinspektioner af disse luftfartsselskabers fly.

(35)

Som anført i betragtning 35 i Kommissionens forordning (EF) nr. 235/2007 bør Kommissionen nøje overvåge situationen hos fem bulgarske luftfartsselskaber: Air Sofia, Bright Aviation Services, Heli Air Services, Scorpion Air og Vega Airlines. Derfor har den bulgarske civilluftfartsmyndighed med bistand fra eksperter fra Kommissionen, EASA og medlemsstaterne aflagt kontrolbesøg hos disse luftfartsselskaber for at afgøre, hvilke foranstaltninger der bør træffes, for så vidt angår de driftsmæssige begrænsninger, de er blevet pålagt siden den 21. februar 2007.

(36)

På baggrund af resultaterne af det besøg, der fandt sted fra den 27. maj til den 2. juni, vurderes det, at der er beviser for alvorlige sikkerhedsmangler hos Air Sofia, Bright Aviation Services, Scorpion Air og Vega Airlines. Den gentagne forekomst af disse inspektionsresultater tyder på systemiske sikkerhedsmangler.

(37)

Desuden har besøget afsløret, at luftfartsselskabet Air Scorpio, set ud fra et selskabsmæssigt synspunkt, administrativt, økonomisk og teknisk ledes og kontrolleres af luftfartsselskabet Scorpion Air, og at luftfartøjer, der anvendes af Air Scorpio til kommerciel transport, tidligere var drevet og ejet af Scorpion Air. Der er beviser for alvorlige sikkerhedsmangler hos Air Scorpio.

(38)

Kommissionen har noteret sig, at de kompetente myndigheder i Bulgarien den 21. juni 2007 besluttede at trække AOC'erne tilbage fra Vega Airlines, Bright Aviation, Scorpion Air, og Air Sofia, samt at suspendere Scorpio's AOC. Da disse luftfartsselskaber således ikke driver luftfart, er der ingen grund til, at Kommissionen foretager sig yderligere.

(39)

Kommissionen har også noteret sig, at de kompetente myndigheder i Bulgarien den 21. juni 2007 besluttede at ændre Heli Air Service's AOC ved indtil videre at suspendere driften i Det Europæiske Fællesskab, Norge og Island af luftfartøjerne af typen LET 410 med registreringsnumrene LZ-CCT, LZ-CCS, LZ-CCR, LZ-CCE, LZ-CCF og LZ-LSB. Dette luftfartsselskabs fly af typen LET 410 med registreringsnummer LZ-CCP har tilladelse til at foretage flyvninger i Fællesskabet, da dette fly er det eneste, der i øjeblikket er udstyret med det nødvendige obligatoriske sikkerhedsudstyr (EGPWS og TCAS), og som derfor kan drives sikkert i Fællesskabet. Kommissionen bør overvåge dette luftfartsselskabs situation nøje og med bistand fra EASA og medlemsstaterne kontrollere, at de afhjælpende foranstaltninger for selskabet gennemføres.

(40)

Kommissionen anerkender, at de kompetente myndigheder i Bulgarien har gjort fremskridt i indsatsen for at leve op til deres ansvar, og støtter myndighederne i deres videre bestræbelser for at udøve deres kontrolansvar. Kommissionen vil fortsat følge denne proces nøje med bistand fra EASA og medlemsstaterne.

(41)

I overensstemmelse med betragtning 36 i Kommissionens forordning (EF) nr. 910/2006 af 20. juni 2006 (7) aflagde en gruppe europæiske eksperter et opfølgende besøg i Mauretanien fra den 18. til den 21. juni 2007 for at gøre status over gennemførelsen af den nye lovgivning og de nye krav og procedurer. Rapporten herfra viser, at myndigheden, Agence Nationale de l'Aviation Civile (ANAC), lever op til sine forpligtelser, og at den er gået videre i udformningen af de tekniske regler og de nødvendige arbejdsprocedurer, der skal sikre en tilstrækkelig kontrol med luftfartssektoren.

(42)

Desuden har Air Mauritanie truffet de nødvendige foranstaltninger for at afhjælpe de mangler, der er konstateret ved rampeinspektioner i Fællesskabets lufthavne, og for at forbedre sine procedurer.

(43)

På grundlag af de fælles kriterier vurderes det, at Mauretanien har truffet de nødvendige foranstaltninger for at opfylde sine kontrolforpligtelser på tilfredsstillende vis og sikre, at mauretanske luftfartsselskaber opfylder internationale sikkerhedsnormer.

(44)

Der er beviser for alvorlige sikkerhedsmangler hos Aeronordgroup, Aeroportul International Marculesti, Grixona, Jet Line International, Jetstream, og Tiramavia, der er certificeret i Republikken Moldova. Disse mangler er konstateret af Belgien, Kroatien, Frankrig, Tyskland, Italien, Litauen, Malta, Nederlandene, Spanien og Tyrkiet under rampeinspektioner i SAFA-programmets regi. Den gentagne forekomst af disse inspektionsresultater tyder på systemiske sikkerhedsmangler (8).

(45)

På indbydelse fra den moldoviske civilluftfartsmyndighed rejste en gruppe europæiske eksperter fra den 4. til den 8. juni 2007 til Moldova for at undersøge forholdene. Ifølge ekspertgruppens rapport har den moldoviske civilluftfartsmyndighed udvist utilstrækkelig evne til at gennemføre og håndhæve de relevante sikkerhedsnormer i henhold til sine forpligtelser efter Chicago-konventionen, for så vidt angår følgende luftfartsselskaber: Valan International Cargo Charter, Aeronord Group, Grixona, Jet Line International, Jet Stream, Pecotox Air, Aeroportul International Marculesti, og Tiramavia.

(46)

Desuden har de otte nævnte luftfartsselskaber, som alle har AOC'er udstedt af Republikken Moldova, ikke deres hovedforretningssted i Moldova, hvilket er i strid med kravene i bilag 6 til Chicago-konventionen.

(47)

Kommissionen har noteret sig, at myndighederne i Republikken Moldova har trukket de ovennævnte luftfartsselskabers AOC tilbage, og at disse har indstillet deres aktiviteter.

(48)

Desuden noterer Kommissionen sig, at myndighederne i Republikken Moldova har forpligtet sig til ikke at udstede yderligere AOC'er, før de afhjælpende foranstaltninger er gennemført på tilfredsstillende vis, og at de vil rådføre sig med Kommissionen i dette spørgsmål.

(49)

Civilluftfartsmyndigheden i Republikken Moldova har indvilliget i inden udgangen af september 2007 at forelægge en omfattende plan for afhjælpende foranstaltninger, herunder en tidsplan. Formålet er at rette op på de mangler i sikkerhedskontrollen, der blev konstateret under det besøg, som en gruppe europæiske eksperter aflagde i Moldova fra den 4. til den 8. juni 2007.

(50)

På baggrund af de forskellige foranstaltninger, som Republikken Moldovas kompetente myndighed har truffet, og under afventning af, at myndigheden forelægger en plan for afhjælpende foranstaltninger, mener Kommissionen ikke, at de øvrige luftfartsselskaber med AOC'er, der er udstedt af Republikken Moldova (Air Moldova, Moldavian Airlines, Tandem Aero og Nobil Air), bør opføres på fællesskabslisten. Kommissionen bør overvåge sikkerhedsforholdene hos disse luftfartsselskaber. I den forbindelse har medlemsstaterne til hensigt at sørge for yderligere kontrol med den faktiske overholdelse af de relevante sikkerhedsnormer ved systematiske rampeinspektioner af de luftfartøjer, der drives af disse luftfartsselskaber.

(51)

I overensstemmelse med betragtning 36 og 39 i Kommissionens forordning (EF) nr. 235/2007 aflagde Kommissionen besøg i Den Russiske Føderation fra den 15. til den 21. april 2007, bistået af eksperter fra medlemsstaterne. Formålet var dels at gøre status over gennemførelsen af afhjælpende foranstaltninger hos luftfartsselskabet Rossyia (tidligere Pulkovo), dels at kontrollere sikkerhedsforholdene hos visse andre russiske luftfartsselskaber, der i kraft af de russiske myndigheders beslutning har været underlagt driftsmæssige begrænsninger siden den 12. februar 2007, og dels at kontrollere de russiske myndigheders udøvelse af deres kontrolforpligtelser.

(52)

Hvad angår luftfartsselskabet Rossyia, viser resultaterne af besøget, at selskabet gør fremskridt med hensyn til de interne sikkerhedskontrolprocedurer og i gennemførelsen af ICAO's sikkerhedsnormer. Dets kvalitetsstyring er under udvikling. Den Russiske Føderations kompetente myndigheder forelagde yderligere oplysninger den 26. juni 2007. Da alle afhjælpende foranstaltninger endnu ikke er afsluttet, bør de kompetente myndigheder i Rusland fortsat overvåge luftfartsselskabet og den videre gennemførelse af de afhjælpende foranstaltninger nøje.

(53)

De ni luftfartsselskaber, der i kraft af de russiske myndigheders beslutning har været underlagt driftsmæssige begrænsninger siden den 12. februar 2007, bekræfter ifølge resultaterne af besøget generelt, at der har været ført nøje tilsyn med dem, siden de kompetente myndigheder indførte de driftsmæssige begrænsninger og krav om, at selskaberne skal indhente tilladelse forud for hver flyvning. Disse foranstaltninger har i alle tilfælde haft øjeblikkelige positive følger. Resultaterne af besøget viser også, at de fremskridt, der er sket, stadig skal konsolideres, så de fører til holdbare løsninger og indførelse af fuldt udviklede interne sikkerhedssystemer. De kompetente myndigheder i Den Russiske Føderation besluttede den 27. april 2007 at hæve begrænsningerne for følgende seks luftfartsselskaber: Aero Rent, Gazpromavia, Lukoil, Tatarstan, Atlant Soyuz og Aviacon Zitotrans. Den 2. maj 2007 underrettede myndighederne Kommissionen herom. Luftfartsselskaberne Centre Avia og Russian Sky (Russkoe Nebo) er ifølge samme beslutning fortsat underlagt driftsmæssige begrænsninger. Endvidere er kravet om tilladelse forud for hver flyvning udvidet til også at omfatte UTAirs ruteflyvninger.

(54)

Under besøget blev også visse andre russiske luftfartsselskaber, herunder Krasnoyarsky Airlines (9) og Kuban Airlines (10), drøftet. Kommissionen havde fået oplysninger om de to sidstnævnte selskaber, der tydede på systemiske sikkerhedsmangler, og selskabernes sikkerhedsforhold havde også tiltrukket de russiske myndigheders opmærksomhed. Ifølge de foranstaltninger, som de russiske myndigheder vedtog den 27. april 2007, skærpes inspektionen før flyvningen for disse luftfartsselskabers vedkommende.

(55)

Hvad angår de kompetente myndigheders udøvelse af deres kontrolforpligtelser, viser resultaterne af besøget, at de russiske myndigheder er nødt til at arbejde hurtigere på at bringe de russiske sikkerhedsregler i overensstemmelse med ICAO-normerne, og at de bør koncentrere sig om at gennemføre disse normer samt henstillingerne efter ICAO's seneste sikkerhedskontrol. Desuden bør de øge samarbejdet med de russiske fabrikanter om at sikre, at russiske fly opfylder ICAO-normerne. Dette forekommer også nødvendigt for at undgå, at der gælder to sæt normer for luftdygtighed i Den Russiske Føderation — ét sæt for luftfartsselskaber og fly, der flyver til Fællesskabet, og et andet sæt (lavere) normer for luftfartsselskaber og fly, der flyver inden for Den Russiske Føderation og Fællesskabet af Uafhængige Stater. Endvidere bør de kompetente myndigheder yderligere øge indsatsen for fortsat luftdygtighed og sikre, at vestligt byggede fly, der i stigende grad købes og drives af russiske luftfartsselskaber, vedligeholdes ordentligt af de pågældende selskaber.

(56)

Siden besøget i Den Russiske Føderation har resultaterne af rampeinspektioner hos alle ovennævnte luftfartsselskaber vist, at visse af de selskaber, der var underlagt driftsmæssige begrænsninger, ikke har foretaget flyvninger til Fællesskabet.

(57)

Luftfartsselskaberne Gazpromavia og Atlant Soyuz, der tidligere var underlagt driftsmæssige begrænsninger, har foretaget flyvninger til Fællesskabet og har været genstand for rampeinspektioner (11). Resultaterne af disse inspektioner viser, at der fortsat er alvorlige problemer inden for samme områder, som før de driftsmæssige begrænsninger blev pålagt, hvilket tyder på systemiske sikkerhedsmangler og sandsynligvis har betydelige konsekvenser for sikkerheden.

(58)

Luftfartsselskabet UTAir er også blevet inspiceret (12). Resultaterne af denne inspektion viser, at der fortsat er problemer inden for samme områder, som før de driftsmæssige begrænsninger blev pålagt, hvilket tyder på, at selskabet endnu ikke fuldt ud har gennemført de afhjælpende foranstaltninger, der blev foreslået i februar 2007. Disse resultater blev sammen med beviser for alvorlige sikkerhedsmangler hos Airlines 400 (13), Kavminvodyavia (14), Ural Airlines (15) og Yakutia Airlines (16) sendt til de kompetente myndigheder den 29. maj og den 5. juni 2007.

(59)

På denne baggrund og på grundlag af de fælles kriterier opfordrede Kommissionen luftfartsselskaberne Atlant Soyuz, Gazpromavia, UTAir, Krasnoyarsky Airlines, Kuban Airlines, Airlines 400, Kavminvodyavia, Ural Airlines og Yakutia Airlines til at fremsætte deres bemærkninger i henhold til artikel 7 i forordning (EF) nr. 2111/2005; desuden indledte Kommissionen drøftelser med de kompetente myndigheder i Den Russiske Føderation. På grundlag af de bemærkninger, som luftfartsselskaberne, Kommissionen og de kompetente russiske myndigheder fremsatte, besluttede sidstnævnte den 23. juni at pålægge 10 luftfartsselskaber driftsmæssige begrænsninger med virkning fra den 25. juni 2007 og indtil deres sikkerhedsmangler er afhjulpet til både de russiske myndigheders og Kommissionens tilfredshed.

(60)

Følgelig besluttede de kompetente myndigheder i Den Russiske Føderation at udstede forbud mod al flyvning til Fællesskabet over for fire af de pågældende luftfartsselskaber: Kavminvodyavia, Kuban Airlines, Yakutia Airlines og Airlines 400. Airlines 400 fik endvidere sit AOC suspenderet.

(61)

Desuden besluttede de russiske myndigheder at pålægge visse luftfartsselskaber driftsmæssige begrænsninger, der indebærer, at de kun må anvende bestemte luftfartøjer til flyvninger til Fællesskabet: Krasnoyarsky Airlines må kun anvende følgende luftfartøjer: Boeing 737 EI-DNH, EI-DNS, EI-DNT, EI-CBQ, EI-CLZ og EI-CLW, Boeing-757 EI-DUC og EI-DUE samt Boeing-767 EI-DMH og EI-DMP; Ural Airlines må kun anvende Airbus A-320 VP-BQY og VP-BQZ; Gazpromavia må kun anvende Falcon Mystère 900 RA-09000, RA-09001, RA-09006 og RA-09008; Atlant-Soyuz må kun anvende Boeing 737 VP-BBL og VP-BBM; UTAir må kun anvende ATR 42 VP-BCB, VP-BCF, VP-BPJ og VP-BPK, Gulfstream IV RA-10201 og RA-10202 samt Tu-154M RA-85805 og RA-85808. Rossyia (tidligere Pulkovo) må ikke benytte luftfartøjet IL-62M (RA-86467) til flyvninger til Fællesskabet.

(62)

Kommissionen noterer sig de kompetente russiske myndigheders beslutning og navnlig den omstændighed, at eventuelle ændringer i disse begrænsninger kun kan vedtages af de russiske myndigheder i samråd med Kommissionen. Den noterer sig også, at alle russiske luftfartsselskaber, der driver international luftfart, herunder til Fællesskabet, underrettes om, at en rampeinspektion, hvor der konstateres væsentlige mangler (kategori 2) og større mangler (kategori 3), vil medføre, at de russiske myndigheder pålægger det pågældende selskab driftmæssige begrænsninger, hvis manglerne ikke afhjælpes på passende vis.

(63)

På denne baggrund vurderer Kommissionen, at de foranstaltninger, som de kompetente myndigheder i Den Russiske Føderation har truffet, er tilstrækkelige til på kort sigt at afhjælpe de alvorlige sikkerhedsmangler, der er konstateret hos visse luftfartsselskaber. For at sikre, at der iværksættes passende afhjælpende foranstaltninger, der fører til en holdbar systemisk løsning på problemerne, vil Kommissionen kontrollere sikkerhedsforholdene hos de ovennævnte luftfartsselskaber, før der foretages ændringer i de begrænsninger, der er indført ved de russiske myndigheders beslutning af 23. juni 2007. Til dette formål vil Kommissionen med bistand fra medlemsstaterne aflægge et besøg inden den næste ajourføring af denne forordning. Medlemsstaterne bør sørge for kontrol med den faktiske overholdelse af de relevante sikkerhedsnormer ved systematiske rampeinspektioner af alle disse luftfartsselskabers flyvninger.

(64)

Da luftfartsselskaber, der udgår af listen som følge af, at de erklærer at have indstillet deres aktiviteter, kan dukke op igen med en anden identitet eller nationalitet, bør Kommissionen fortsat aktivt overvåge overførsler og bevægelser af disse enheder.

(65)

Kommissionen har indtil videre ikke modtaget dokumentation for en fuldstændig gennemførelse af passende afhjælpningsforanstaltninger hos de andre luftfartsselskaber, som er medtaget på den fællesskabsliste, der blev ajourført den 5. marts 2007, og hos de myndigheder, der er ansvarlige for det lovpligtige tilsyn med disse luftfartsselskaber, til trods for specifikke anmodninger herom fra Kommissionen. Det vurderes derfor på grundlag af de fælles kriterier, at disse luftfartsselskaber fortsat skal være pålagt driftsforbud.

(66)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Luftfartssikkerhed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 474/2006 foretages følgende ændringer:

1)

Bilag A affattes som anført i bilag A til nærværende forordning.

2)

Bilag B affattes som anført i bilag B til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen efter dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. juli 2007.

På Kommissionens vegne

Jacques BARROT

Næstformand


(1)  EUT L 344 af 27.12.2005, s. 15.

(2)  EUT L 84 af 23.3.2006, s. 14. Forordningen er ændret ved forordning (EF) nr. 235/2007 (EUT L 66 af 6.3.2007, s. 3).

(3)  EUT L 84 af 23.3.2005, s. 8.

(4)  EFT L 373 af 31.12.1991, s. 4.

(5)  DGAC/F-2003-419, DGAC/F-2003-1026, DGAC/F-2005-394, DGAC/F-2005-1185, DGAC/F-2006-27, DGAC/F-2006-566, DGAC/F-2006-1598, DGAC/F-2006-1966, DGAC/F-2006-2087, DGAC/F-2006-2069, DGAC/F-2007-418, DGAC/F-2007-838, DGAC/F-2007-841, DGAC/F-2007-1113, DGAC/F-2007-1141.

(6)  BCAA-2004-58, CAA-N-2006-228, CAA-N-2007-56, CAA-N-2007-73, CAA-NL-2005-37, CAA-NL-2006-243, CAA-NL-2007-1, CAA-NL-2007-2, CAA-NL-2007-3, CAA-NL-2007-23, CAA-NL-2007-24, CAA-NL-2007-44, CAA-NL-2007-45, CAA-NL-2007-46, CAA-NL-2007-47, CAA-NL-2007-48, CAA-UK-2007-31, CAAFIN-2004-14, CAAFIN-2004-27, DGAC-E-2006-1131, DGAC-E-2006-1386, DGAC-E-2007-376, DGAC/F-2006-138, DGAC/F-2006-830, DGAC/F-2006-1041, DGAC/F-2006-1928, DGAC/F-2007-446, DGAC/F-2007-738, DGAC/F-2007-739, ENAC-IT-2004-477, ENAC-IT-2005-118, ENAC-IT-2006-299, ENAC-IT-2006-445, LBA/D-2004-425, LBA/D-2006-697, MOTLUX-2005-7.

(7)  Kommissionens forordning (EF) nr. 910/2006 af 20. juni 2006 om ændring af forordning (EF) nr. 474/2006 om opstilling af fællesskabslisten over luftfartsselskaber med driftsforbud i Fællesskabet i henhold til kapitel II i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2111/2005 (EUT L 168 af 21.6.2006, s. 16).

(8)  BCAA-2006-64, BCAA-2007-9, CAA-NL-2005-227, CAA-NL-2006-262, CAA-NL-2007-4, CAACRO-2005-3, CAAMA-2005-12, CAIEY-2006-7, DGAC-E-2007-153, DGAC-E-2007-274, DGAC/F-2005-4, DGAC/F-2005-56, DGAC/F-2005-401, DGAC/F-2005-626, DGAC/F-2005-810, DGAC/F-2005-1204, DGAC/F-2005-1221, DGAC/F-2005-1266, DGAC/F-2005-1292, DGAC/F-2005-1465, DGAC/F-2006-34, DGAC/F-2006-41, DGAC/F-2006-249, DGAC/F-2006-333, DGAC/F-2006-465, DGAC/F-2006-819, DGAC/F-2006-1879, DGAC/F-2007-207, DGAC/F-2007-335, DGAC/F-2007-487, DGAC/F-2007-649, DGAC/F-2007-748, DGCATR-2006-29, DGCATR-2007-120, ENAC-IT-2005-74, ENAC-IT-2005-148, ENAC-IT-2005-455, ENAC-IT-2005-751, ENAC-IT-2006-74, ENAC-IT-2006-576, LBA/D-2005-672, LBA/D-2006-14, LBA/D-2006-100.

(9)  ACG-2007-1, ACG-2007-7, CAACRO-2004-35, CAACRO-2004-37, CAACRO-2004-38, CAACRO-2004-48, CAACRO-2004-50, CAO-2004-101, DGAC/F-2005-15, DGAC/F-2006-2105, DGAC/F-2007-477, DGAC/F-2007-481, DGCATR-2006-102, DGCATR-2007-112, ENAC-IT-2004-73, ENAC-IT-2004-110, ENAC-IT-2004-225, ENAC-IT-2004-237, ENAC-IT-2004-296, ENAC-IT-2004-366, ENAC-IT-2004-480, ENAC-IT-2004-487, ENAC-IT-2004-548, ENAC-IT-2005-24, ENAC-IT-2005-187, ENAC-IT-2005-188, ENAC-IT-2005-205, ENAC-IT-2005-454, ENAC-IT-2005-492, ENAC-IT-2005-694, ENAC-IT-2006-34, ENAC-IT-2006-117, ENAC-IT-2006-175, ENAC-IT-2006-180, ENAC-IT-2006-326, ENAC-IT-2006-403, ENAC-IT-2006-508, ENAC-IT-2006-674, ENAC-IT-2007-9, ENAC-IT-2007-24, ENAC-IT-2007-53, ENAC-IT-2007-66, ENAC-IT-2007-140, HCAAGR-2006-35, HCAAGR-2007-66, LBA/D-2006-66, LBA/D-2006-308, LBA/D-2006-354, OK-2004-4, OK-2004-8.

(10)  BCAA-2007-27, DGAC/F-2007-474, DGAC/F-2006-246, DGAC/F-2006-400, DGAC/F-2007-539, DGCATR-2006-79, ENAC-IT-2004-44, ENAC-IT-2004-494, ENAC-IT-2005-72, ENAC-IT-2005-114, FOCA-2004-225, LBA/D-2005-261, LBA/D-2006-4, LBA/D-2006-429, LBA/D-2007-125, LBA/D-2007-134.

(11)  Gazpromavia: CAA-NL-2007-43 den 11.5.2007; Atlant Soyuz: CAA-N-2007-86 den 31.5.2007 og INAC/P-2007-12 den 1.6.2007.

(12)  Utair: SDAT-2007-12 den 24.5.2007, LBA/D 2007 — 308 den 19.6.2007.

(13)  CAACRO-2004-44, DGAC-E-2006-853, DGAC-E-2006-1004, DGAC/F-2004-1011, DGAC/F-2005-19, DGAC/F-2005-883, DGAC/F-2005-1128, DGAC/F-2006-2008, DGAC/F-2007-24, ENAC-IT-2004-76, ENAC-IT-2004-86, ENAC-IT-2004-216, ENAC-IT-2004-259, ENAC-IT-2004-277, ENAC-IT-2004-297, ENAC-IT-2004-298, ENAC-IT-2006-195, ENAC-IT-2006-793, LBA/D-2005-185, RCAARO-2006-39.

(14)  BCAA-2007-25, BCAA-2007-29, CAACRO-2004-36, CAACRO-2004-46, CAACRO-2006-37, CAIEY-2005-6, CAIEY-2005-8, DGAC-E-2006-877, DGAC-E-2006-878, DGAC-E-2006-948, DGAC-E-2006-949, DGAC-E-2006-1122, DGAC-E-2006-1501, DGAC/F-2006-2102, ENAC-IT-2004-516, ENAC-IT-2004-573, ENAC-IT-2005-313, ENAC-IT-2005-446, ENAC-IT-2005-453, ENAC-IT-2006-184, ENAC-IT-2006-545, ENAC-IT-2006-570, ENAC-IT-2006-664, ENAC-IT-2007-107, EST-2006-2, FOCA-2007-25, LBA/D-2004-431, LBA/D-2007-238.

(15)  ACG-2007-6, CAACRO-2006-27, DGAC-E-2006-873, DGAC/F-2006-238, DGAC/F-2006-1709, ENAC-IT-2004-318, ENAC-IT-2006-392, ENAC-IT-2007-12, EST-2006-22, EST-2006-23, HCAAGR-2006-27, OK-2005-14, OK-2005-38, OK-2006-9, OK-2007-3.

(16)  BCAA-2006-54, DGAC/F-2007-135, ENAC-IT-2004-75 ENAC-IT-2006-604 ENAC-IT-2006-864 ENAC-IT-2006-867 ENAC-IT-2007-15.


BILAG A

LISTE OVER LUFTFARTSSELSKABER, FOR HVIS VEDKOMMENDE ALLE FORMER FOR DRIFT ER OMFATTET AF FORBUD I FÆLLESSKABET (1)

Luftfartsselskabets juridiske enheds navn som anført på dens AOC (og dens firmanavn, hvis dette er anderledes)

Nummer på Air Operator's Certificate (AOC) eller licens

Luftfartsselskabets ICAO-kode

Operatørens hjemland

AIR KORYO

Ukendt

KOR

Den Demokratiske Folkerepublik Korea (DPRK)

AIR WEST CO. LTD

004/A

AWZ

Sudan

ARIANA AFGHAN AIRLINES

009

AFG

Afghanistan

BLUE WING AIRLINES

SRSH-01/2002

BWI

Surinam

SILVERBACK CARGO FREIGHTERS

Ukendt

VRB

Rwanda

TAAG ANGOLA AIRLINES

001

DTA

Angola

VOLARE AVIATION ENTREPRISE

143

VRE

Ukraine

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de tilsynsansvarlige myndigheder i Den Demokratiske Republik Congo (RDC), undtagen Hewa Bora Airways (2), herunder:

 

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

AFRICA ONE

409/CAB/MIN/TC/0114/2006

CFR

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

AFRICAN AIR SERVICES COMMUTER SPRL

409/CAB/MIN/TC/0005/2007

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

AIGLE AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0042/2006

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

AIR BENI

409/CAB/MIN/TC/0019/2005

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

AIR BOYOMA

409/CAB/MIN/TC/0049/2006

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

AIR INFINI

409/CAB/MIN/TC/006/2006

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

AIR KASAI

409/CAB/MIN/TC/0118/2006

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

AIR NAVETTE

409/CAB/MIN/TC/015/2005

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

AIR TROPIQUES S.P.R.L.

409/CAB/MIN/TC/0107/2006

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

BEL GLOB AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0073/2006

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

BLUE AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0109/2006

BUL

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

BRAVO AIR CONGO

409/CAB/MIN/TC/0090/2006

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

BUSINESS AVIATION S.P.R.L.

409/CAB/MIN/TC/0117/2006

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

BUTEMBO AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0056/2006

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

CARGO BULL AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0106/2006

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

CETRACA AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TC/037/2005

CER

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

CHC STELLAVIA

409/CAB/MIN/TC/0050/2006

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

COMAIR

409/CAB/MIN/TC/0057/2006

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION (CAA)

409/CAB/MIN/TC/0111/2006

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

DOREN AIR CONGO

409/CAB/MIN/TC/0054/2006

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

EL SAM AIRLIFT

409/CAB/MIN/TC/0002/2007

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

ESPACE AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TC/0003/2007

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

FILAIR

409/CAB/MIN/TC/0008/2007

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

FREE AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0047/2006

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

GALAXY INCORPORATION

409/CAB/MIN/TC/0078/2006

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

GOMA EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/0051/2006

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

GOMAIR

409/CAB/MIN/TC/0023/2005

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

GREAT LAKE BUSINESS COMPANY

409/CAB/MIN/TC/0048/2006

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

I.T.A.B. — INTERNATIONAL TRANS AIR BUSINESS

409/CAB/MIN/TC/0022/2005

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

KATANGA AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0088/2006

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

KIVU AIR

409/CAB/MIN/TC/0044/2006

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

LIGNES AÉRIENNES CONGOLAISES

Ministeriel underskrift (anording 78/205)

LCG

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

MALU AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0113/2006

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

MALILA AIRLIFT

409/CAB/MIN/TC/0112/2006

MLC

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

MANGO AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0007/2007

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

PIVA AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0001/2007

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

RWAKABIKA BUSHI EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/0052/2006

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

SAFARI LOGISTICS SPRL

409/CAB/MIN/TC/0076/2006

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

SAFE AIR COMPANY

409/CAB/MIN/TC/0004/2007

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

SERVICES AIR

409/CAB/MIN/TC/0115/2006

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

SUN AIR SERVICES

409/CAB/MIN/TC/0077/2006

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

TEMBO AIR SERVICES

409/CAB/MIN/TC/0089/2006

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

THOM'S AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0009/2007

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

TMK AIR COMMUTER

409/CAB/MIN/TC/020/2005

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

TRACEP CONGO

409/CAB/MIN/TC/0055/2006

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

TRANS AIR CARGO SERVICE

409/CAB/MIN/TC/0110/2006

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

TRANSPORTS AERIENS CONGOLAIS (TRACO)

409/CAB/MIN/TC/0105/2006

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

VIRUNGA AIR CHARTER

409/CAB/MIN/TC/018/2005

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

WIMBI DIRA AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0116/2006

WDA

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

ZAABU INTERNATIONAL

409/CAB/MIN/TC/0046/2006

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de tilsynsansvarlige myndigheder i Ækvatorialguinea, herunder:

 

 

Ækvatorialguinea

EUROGUINEANA DE AVIACION Y TRANSPORTES

2006/001/MTTCT/DGAC/SOPS

EUG

Ækvatorialguinea

GENERAL WORK AVIACION

002/ANAC

n/a

Ækvatorialguinea

GETRA — GUINEA ECUATORIAL DE TRANSPORTES AEREOS

739

GET

Ækvatorialguinea

GUINEA AIRWAYS

738

n/a

Ækvatorialguinea

UTAGE — UNION DE TRANSPORT AEREO DE GUINEA ECUATORIAL

737

UTG

Ækvatorialguinea

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de myndigheder i Indonesien, der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn, herunder:

 

 

Indonesien

ADAMSKY CONNECTION AIRLINES

Ukendt

DHI

Indonesien

AIR TRANSPORT SERVICES

Ukendt

Ukendt

Indonesien

BALAI KALIBRASI PENERBANGAN

Ukendt

Ukendt

Indonesien

EKSPRES TRANSPORTASI ANTARBENUA

Ukendt

Ukendt

Indonesien

GARUDA

Ukendt

GIA

Indonesien

INDONESIA AIRASIA

Ukendt

AWQ

Indonesien

KARTIKA AIRLINES

Ukendt

KAE

Indonesien

LION MENTARI ARILINES

Ukendt

LNI

Indonesien

MANDALA AIRLINES

Ukendt

MDL

Indonesien

MANUNGGAL AIR SERVICE

Ukendt

Ukendt

Indonesien

MEGANTARA

Ukendt

Ukendt

Indonesien

MERPATI NUSANTARA AIRLINES

Ukendt

MNA

Indonesien

METRO BATAVIA

Ukendt

BTV

Indonesien

PELITA AIR SERVICE

Ukendt

PAS

Indonesien

PT. AIR PACIFIC UTAMA

Ukendt

Ukendt

Indonesien

PT. AIRFAST INDONESIA

Ukendt

AFE

Indonesien

PT. ASCO NUSA AIR

Ukendt

Ukendt

Indonesien

PT. ASI PUDJIASTUTI

Ukendt

Ukendt

Indonesien

PT. AVIASTAR MANDIRI

Ukendt

Ukendt

Indonesien

PT. ATLAS DELTASATYA

Ukendt

Ukendt

Indonesien

PT. DABI AIR NUSANTARA

Ukendt

Ukendt

Indonesien

PT. DERAYA AIR TAXI

Ukendt

DRY

Indonesien

PT. DERAZONA AIR SERVICE

Ukendt

Ukendt

Indonesien

PT. DIRGANTARA AIR SERVICE

Ukendt

DIR

Indonesien

PT. EASTINDO

Ukendt

Ukendt

Indonesien

PT. EKSPRES TRANSPORTASI ANTARBENUA

Ukendt

Ukendt

Indonesien

PT. GATARI AIR SERVICE

Ukendt

GHS

Indonesien

PT. GERMANIA TRISILA AIR

Ukendt

Ukendt

Indonesien

PT. HELIZONA

Ukendt

Ukendt

Indonesien

PT. KURA-KURA AVIATION

Ukendt

Ukendt

Indonesien

PT. INDONESIA AIR TRANSPORT

Ukendt

IDA

Indonesien

PT. INTAN ANGKASA AIR SERVICE

Ukendt

Ukendt

Indonesien

PT. NATIONAL UTILITY HELICOPTER

Ukendt

Ukendt

Indonesien

PT. PELITA AIR SERVICE

Ukendt

Ukendt

Indonesien

PT. PENERBENGAN ANGKASA SEMESTA

Ukendt

Ukendt

Indonesien

PT. PURA WISATA BARUNA

Ukendt

Ukendt

Indonesien

PT. SAMPOERNA AIR NUSANTARA

Ukendt

Ukendt

Indonesien

PT. SAYAP GARUDA INDAH

Ukendt

Ukendt

Indonesien

PT. SMAC

Ukendt

SMC

Indonesien

PT. TRANSWISATA PRIMA AVIATION

Ukendt

Ukendt

Indonesien

PT. TRAVIRA UTAMA

Ukendt

Ukendt

Indonesien

PT. TRIGANA AIR SERVICE

Ukendt

Ukendt

Indonesien

REPUBLIC EXPRESS AIRLINES

Ukendt

RPH

Indonesien

RIAU AIRLINES

Ukendt

RIU

Indonesien

SRIWIJAYA AIR

Ukendt

SJY

Indonesien

SURVEI UDARA PENAS

Ukendt

PNS

Indonesien

TRANS WISATA PRIMA AVIATION

Ukendt

Ukendt

Indonesien

TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVICE

Ukendt

XAR

Indonesien

TRI MG INTRA ASIA AIRLINES

Ukendt

TMG

Indonesien

TRIGANA AIR SERVICE

Ukendt

TGN

Indonesien

WING ABADI AIRLINES

Ukendt

WON

Indonesien

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de tilsynsansvarlige myndigheder i Den Kirgisiske Republik, herunder:

 

Den Kirgisiske Republik

AIR CENTRAL ASIA

34

AAT

Den Kirgisiske Republik

AIR MANAS

17

MBB

Den Kirgisiske Republik

ASIA ALPHA AIRWAYS

32

SAL

Den Kirgisiske Republik

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

Den Kirgisiske Republik

BISTAIR-FEZ BISHKEK

08

BSC

Den Kirgisiske Republik

BOTIR AVIA

10

BTR

Den Kirgisiske Republik

CLICK AIRWAYS

11

CGK

Den Kirgisiske Republik

DAMES

20

DAM

Den Kirgisiske Republik

EASTOK AVIA

15

Ukendt

Den Kirgisiske Republik

ESEN AIR

2

ESD

Den Kirgisiske Republik

GALAXY AIR

12

GAL

Den Kirgisiske Republik

GOLDEN RULE AIRLINES

22

GRS

Den Kirgisiske Republik

INTAL AVIA

27

INL

Den Kirgisiske Republik

ITEK AIR

04

IKA

Den Kirgisiske Republik

KYRGYZ TRANS AVIA

31

KTC

Den Kirgisiske Republik

KYRGYZSTAN

03

LYN

Den Kirgisiske Republik

KYRGYZSTAN AIRLINES

01

KGA

Den Kirgisiske Republik

MAX AVIA

33

MAI

Den Kirgisiske Republik

OHS AVIA

09

OSH

Den Kirgisiske Republik

S GROUP AVIATION

6

Ukendt

Den Kirgisiske Republik

SKY GATE INTERNATIONAL AVIATION

14

SGD

Den Kirgisiske Republik

SKY WAY AIR

21

SAB

Den Kirgisiske Republik

TENIR AIRLINES

26

TEB

Den Kirgisiske Republik

TRAST AERO

05

TSJ

Den Kirgisiske Republik

WORLD WING AVIATION

35

WWM

Den Kirgisiske Republik

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de tilsynsansvarlige myndigheder i Liberia

 

Liberia

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de tilsynsansvarlige myndigheder i Sierra Leone, herunder:

Sierra Leone

AIR RUM, LTD

Ukendt

RUM

Sierra Leone

BELLVIEW AIRLINES (S/L) LTD

Ukendt

BVU

Sierra Leone

DESTINY AIR SERVICES, LTD

Ukendt

DTY

Sierra Leone

HEAVYLIFT CARGO

Ukendt

Ukendt

Sierra Leone

ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD

Ukendt

ORJ

Sierra Leone

PARAMOUNT AIRLINES, LTD

Ukendt

PRR

Sierra Leone

SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD

Ukendt

SVT

Sierra Leone

TEEBAH AIRWAYS

Ukendt

Ukendt

Sierra Leone

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de tilsynsansvarlige myndigheder i Swaziland, herunder:

Swaziland

AERO AFRICA (PTY) LTD

Ukendt

RFC

Swaziland

JET AFRICA SWAZILAND

Ukendt

OSW

Swaziland

ROYAL SWAZI NATIONAL AIRWAYS CORPORATION

Ukendt

RSN

Swaziland

SCAN AIR CHARTER, LTD

Ukendt

Ukendt

Swaziland

SWAZI EXPRESS AIRWAYS

Ukendt

SWX

Swaziland

SWAZILAND AIRLINK

Ukendt

SZL

Swaziland


(1)  Luftfartsselskaber, der er opført i bilag A, kan eventuelt få tilladelse til at udøve trafikrettigheder ved at benytte wet-leasede luftfartøjer fra et luftfartsselskab, der ikke er ramt af driftsforbud, hvis de relevante sikkerhedsnormer opfyldes.

(2)  Hewa Bora Airways må bruge det luftfartøj, der er anført i bilag B, til sine nuværende operationer i Det Europæiske Fællesskab.


BILAG B

LISTE OVER LUFTFARTSSELSKABER, DER ER OMFATTET AF DRIFTSMÆSSIGE BEGRÆNSNINGER I FÆLLESSKABET (1)

Luftfartsselskabets juridiske enheds navn som anført på dens AOC (og dens firmanavn, hvis dette er anderledes)

Nummer på Air Operator's Certificate (AOC)

Luftfartsselskabets ICAO-kode

Operatørens hjemland

Luftfartøjstype

Registreringsnummer eller -numre og serienummer eller -numre, hvis dette/disse er kendt

Registreringsstat

AIR BANGLADESH

17

BGD

Bangladesh

B747-269B

S2-ADT

Bangladesh

AIR SERVICE COMORES

06-819/TA-15/DGACM

KMD

Comorerne

Hele flåden, undtagen:

LET 410 UVP

Hele flåden, undtagen:

D6-CAM (851336)

Comorerne

HEWA BORA AIRWAYS (HBA) (2)

409/CAB/MIN/TC/0108/2006

ALX

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

Hele flåden, undtagen:

B767-266 ER

Hele flåden, undtagen:

9Q-CJD (cons. No 23 178)

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

PAKISTAN INTERNATIONAL AIRLINES

003/96 AL

PIA

Den Islamiske Republik Pakistan

Hele flåden, undtagen:

alle B-777; 3 B-747-300; 2 B-747-200; 6 A-310

Hele flåden, undtagen:

AP-BHV, AP-BHW, AP-BGJ, AP-BGK, AP-BGL, AP-BGY, AP-BGZ; AP-BFU, AP-BGG, AP-BFX, AP-BAK, AP-BAT, AP-BEU, AP-BGP, AP-BGR, AP-BGN, AP-BEC, AP-BEG

Den Islamiske Republik Pakistan


(1)  Luftfartsselskaber, der er opført i bilag B, kan eventuelt få tilladelse til at udøve trafikrettigheder ved at benytte wet-leasede luftfartøjer fra et luftfartsselskab, der ikke er ramt af driftsforbud, hvis de relevante sikkerhedsnormer opfyldes.

(2)  Hewa Bora Airways må kun bruge det luftfartøj, der er anført for dets nuværende operationer i Det Europæiske Fællesskab..


5.7.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 175/26


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 788/2007

af 4. juli 2007

om fastsættelse af den tildelingskoefficient, der skal anvendes på importlicensansøgninger indgivet fra den 25. juni til den 2. juli 2007 inden for rammerne af det EF-toldkontingent for majs, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 969/2006

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1301/2006 af 31. august 2006 om fælles regler for administration af toldkontingenter for import af landbrugsprodukter på grundlag af en importlicensordning (2), særlig artikel 7, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EF) nr. 969/2006 (3) har åbnet et årligt importtoldkontingent på 242 074 t majs (løbenummer 09.4131).

(2)

I artikel 2, stk. 1, i forordning (EF) nr. 969/2006 er der fastsat en mængde på 121 037 t for delperiode 2 for perioden fra 1. juli til 31. december 2007.

(3)

Det fremgår af den meddelelse, der er indsendt i henhold til artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 969/2006, at de importlicensansøgninger, der var indgivet fra den 25. juni 2007 kl. 13.00 indtil den 2. juli 2007 kl. 13.00, Bruxelles-tid, jf. artikel 4, stk. 1, i nævnte forordning, vedrører større mængder end dem, der er disponible. Det bør derfor fastsættes, i hvilket omfang der kan udstedes importlicenser, idet der fastsættes en tildelingskoefficient, som skal anvendes på de mængder, der er ansøgt om.

(4)

Der bør ligeledes ikke længere udstedes importlicenser i henhold til forordning (EF) nr. 969/2006 for indeværende kontingentperiode —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Hver ansøgning om importlicens for majs vedrørende det i forordning (EF) nr. 969/2006 omhandlede kontingent, der blev indgivet fra den 25. juni 2007 kl. 13.00 indtil den 2. juli 2007 kl. 13.00, Bruxelles-tid, giver ret til udstedelse af en licens for de ansøgte mængder efter anvendelse af en tildelingskoefficient på 1,542232 %.

2.   Udstedelsen af importlicenser for de mængder, der er ansøgt om fra den 2. juli 2007 kl. 13.00, Bruxelles-tid, suspenderes for indeværende kontingentperiode.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. juli 2007.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1154/2005 (EUT L 187 af 19.7.2005, s. 11).

(2)  EUT L 238 af 1.9.2006, s. 13. Ændret ved forordning (EF) nr. 289/2007 (EUT L 78 af 17.3.2007, s. 17).

(3)  EUT L 176 af 30.6.2006, s. 44. Ændret ved forordning (EF) nr. 2022/2006 (EUT L 384 af 29.12.2006, s. 70).


5.7.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 175/27


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 789/2007

af 4. juli 2007

om ellevte ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1763/2004 om indførelse af visse restriktive foranstaltninger til støtte for den effektive gennemførelse af mandatet for Det Internationale Krigsforbrydertribunal vedrørende det Tidligere Jugoslavien (ICTY)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1763/2004 om indførelse af visse restriktive foranstaltninger til støtte for den effektive gennemførelse af mandatet for Det Internationale Krigsforbrydertribunal vedrørende det Tidligere Jugoslavien (ICTY) (1), særlig artikel 10, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag I til forordning (EF) nr. 1763/2004 indeholder en liste over personer, der i henhold til forordningen er omfattet af indefrysningen af pengemidler og økonomiske ressourcer.

(2)

Kommissionen har beføjelse til at ændre nævnte bilag under hensyntagen til Rådets afgørelser om gennemførelse af fælles holdning 2004/694/FUSP om yderligere foranstaltninger til støtte for den effektive gennemførelse af mandatet for ICTY (2). Ved Rådets afgørelse 2007/449/FUSP (3) af 28. juni 2007 gennemføres ovennævnte fælles holdning. Bilag I til forordning (EF) nr. 1763/2004 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EF) nr. 1763/2004 ændres som angivet i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. juli 2007.

På Kommissionens vegne

Eneko LANDÁBURU

Generaldirektør for eksterne forbindelser


(1)  EUT L 315 af 14.10.2004, s. 14. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1791/2006 (EUT L 363 af 20.12.2006, s. 1).

(2)  EUT L 315 af 14.10.2004, s. 52.

(3)  EUT L 169 af 29.6.2007, s. 75.


BILAG

Følgende person fjernes fra listen i bilag I til forordning (EF) nr. 1763/2004:

1)

Tolimir, Zdravko. Fødselsdato: 27.11.1948.

2)

Djordjevic, Vlastimir. Fødselsdato: 1948. Fødested: Vladicin Han, Serbien og Montenegro. Nationalitet: serbisk-montenegrinsk.


5.7.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 175/29


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 790/2007

af 4. juli 2007

om forbud mod fiskeri efter tunge i område IIIa og EF-farvande i IIIb, IIIc og IIId fra fartøjer, der fører svensk flag

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 af 20. december 2002 om bevarelse og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne som led i den fælles fiskeripolitik (1), senest

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2847/93 af 12. oktober 1993 om indførelse af en kontrolordning under den fælles fiskeripolitik (2), særlig artikel 21, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets forordning (EF) nr. 41/2007 af 21. december 2006 om fastsættelse for 2007 af fiskerimuligheder og dertil knyttede betingelser for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EF-farvande og for EF-fartøjer i andre farvande, som er omfattet af fangstbegrænsninger (3), fastsættes der kvoter for 2007.

(2)

Ifølge de oplysninger Kommissionen har modtaget, har fiskeriet efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i den pågældende medlemsstat, nået et sådant omfang, at den tildelte kvote for 2007 er opbrugt.

(3)

Det er derfor nødvendigt at forbyde fiskeri efter den pågældende bestand samt opbevaring om bord, omladning og landing af fangster af denne bestand —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Opbrugt kvote

Den fiskekvote, som for 2007 tildeltes den medlemsstat, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, for den i samme bilag omhandlede bestand, må anses for at være opbrugt fra den dato, der fastsat i det pågældende bilag.

Artikel 2

Forbud

Fiskeri efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i denne medlemsstat, er forbudt fra den dato, der er fastsat i det pågældende bilag. Det er forbudt at opbevare om bord, omlade eller lande fangster af denne bestand taget af de pågældende fartøjer efter den pågældende dato.

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. juli 2007.

På Kommissionens vegne

Fokion FOTIADIS

Generaldirektør for fiskeri og maritime anliggender


(1)  EFT L 358 af 31.12.2002, s. 59.

(2)  EFT L 261 af 20.10.1993, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1967/2006 (EUT L 409 af 30.12.2006, s. 11, berigtiget i EUT L 36 af 8.2.2007, s. 6).

(3)  EUT L 15 af 20.1.2007, s. 1. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 444/2007 (EUT L 106 af 24.4.2007, s. 22).


BILAG

Nr.

15

Medlemsstat

SVERIGE

Bestand

SOL/3A/BCD

Art

Tunge (Solea solea)

Område

IIIa, EF-farvande i IIIb, IIIc og IIId

Dato

11.6.2007


II Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

Rådet

5.7.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 175/31


AFGØRELSE NR. 1/2007 TRUFFET AF AVS-EF-MINISTERRÅDET

den 25. maj 2007

om omfordeling af en del af reserven under 9. Europæiske Udviklingsfonds (EUF) ramme for langsigtet udvikling til tildelingen til samarbejde mellem AVS-staterne indbyrdes under 9. EUF’s ramme til regionalt samarbejde og regional integration

(2007/460/EF)

AVS-EF-MINISTERRÅDET HAR —

under henvisning til partnerskabsaftalen mellem på den ene side medlemmerne af gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet og på den anden side Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater undertegnet i Cotonou den 23. juni 2000 (1), som revideret ved aftalen (2) om ændring af nævnte AVS-EF-partnerskabsaftale undertegnet i Luxembourg den 25. juni 2005, særlig stk. 8 i bilag I hertil, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Efter den afsluttende undersøgelse af 9. Europæiske Udviklingsfond (EUF) i overensstemmelse med artikel 5 og 11 i bilag IV til AVS-EF-partnerskabsaftalen bør ressourceallokeringerne revideres i lyset af de aktuelle behov og resultater.

(2)

De midler, der er forbeholdt finansiering af støtte til regionalt samarbejde og regional integration, og de forventede frigjorte beløb, der overføres til denne reserve inden udgangen af 2007, er utilstrækkelige til at dække nye behov for at forbedre nyttevirkningen af aktiviteter, som AVS-staterne iværksætter indbyrdes.

(3)

Der bør afsættes ekstra midler til oprettelse af en AVS-intern finansieringsordning for FLEX for hvert af årene 2006 og 2007 (henholdsvis anvendelsesårene 2005 og 2006) for dermed at sikre en minimumsstøtte til lande, som berøres af de negative virkninger af ustabilitet i eksportindtægterne, uanset størrelsen af saldoen for de nationale B rammer, hvorover der ikke er disponeret.

(4)

Saldiene for de nationale B-rammer, hvorover der endnu ikke er disponeret, vil eventuelt ikke kunne dække de forventede behov og bør overføres til den AVS-interne reserve på tidspunktet for vedtagelsen af denne afgørelse til at oprette fem regionsbestemte B-rammer til finansiering af fremtidig humanitær bistand og katastrofebistand i hver af disse regioner på basis af regional solidaritet, og en AVS-intern reserve til katastrofebistand i henhold til artikel 72, stk. 3, litra a) og b), i AVS-EF-partnerskabsaftalen under ekstraordinære omstændigheder, hvor en sådan bistand ikke kan finansieres over Fællesskabets budget.

(5)

Den regionsbestemte B-ramme for det østlige og sydlige Afrika og Det Indiske Ocean er et nettobeløb efter fradrag af 20 mio. EUR til at udligne ad hoc-stigningen i B rammen for Sudan, der er finansieret via reserven for langsigtet udvikling; der oprettes ingen regionsbestemt B-ramme for Stillehavet, da saldoen for B-rammerne allerede i vid udstrækning er blevet anvendt til et regionalt program for katastrofeafbødning.

(6)

Der bør afsættes ekstra ressourcer til at genopfylde fredsfaciliteten for Afrika vedrørende 2007.

(7)

Der bør afsættes ekstra ressourcer til at finansiere en del af AVS-sekretariatets driftsudgifter i 2008 som en overgangsforanstaltning indtil 10. EUF’s ikrafttræden.

(8)

Der bør afsættes ekstra ressourcer til at styrke den AVS-interne facilitet for teknisk samarbejde, som i første række anvendes til teknisk bistand og særlig til projektudarbejdelse.

(9)

Der er søgt et ekstra bidrag til den globale fond mod hiv/aids, tuberkulose og malaria.

(10)

På mødet i AVS-EF-Ministerrådet den 2. juni 2006 blev det fastslået, at der er behov for et supplerende bidrag til det caribiske viden- og læringsnetværk med henblik på kapacitetsopbygning og institutionel støtte.

(11)

Der bør oprettes en mindre reserve til at imødegå uventede AVS-interne behov i perioden indtil den 31. december 2007, herunder eventuelle behov for genopbygning efter naturkatastrofer i Stillehavsområdet, hvorover der kan disponeres inden udgangen af 2007, og som ikke kan dækkes af en regionaliseret B-ramme for uforudsete behov, og til at imødegå eventuelle supplerende midlertidige behov i 2008.

(12)

Der kan efter den 31. december 2007 ikke længere disponeres over midler under 9. EUF, inkl. forventede frigjorte beløb, og der bør findes en mekanisme til at disponere over de disponible saldi inden denne dato på en effektiv måde til at understøtte AVS-EF-partnerskabsaftalens overordnede mål —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Genopfyldning af den AVS-interne reserve under rammebevillingen for regionalt samarbejde og regional integration

1.   Alle midler, der pr. 31. marts 2007 er til rådighed i reserven for langsigtet udvikling, og som er justeret med de sidste afgørelser, som endnu ikke er indarbejdet i regnskaberne på det tidspunkt, med undtagelse af midlerne til støtte af budgetterne for 2008 for Centret for Virksomhedsudvikling (CVU) og Det Tekniske Center for Samarbejde på Landbrugsområdet og i Landdistrikterne (TCL) (32 mio. EUR), midlerne til »højrisikoprogrammer« i lande med et underskrevet landestrategidokument (72,4 mio. EUR pr. 1.3.2007), midlerne til politiske prioriteter i lande uden et underskrevet landestrategidokument (30,2 mio. EUR pr. 1.3.2007) og midlerne til det særlige bistandsprogram for Somalia (36,1 mio. EUR), overføres til den AVS-interne reserve under rammebevillingen for regionalt samarbejde og regional integration.

2.   Alle midler, der er afsat i reserven til støtte af CVU’s og TCL’s budgetter for 2008, til finansiering af »højrisikoprogrammer« i lande med et underskrevet landestrategidokument og til finansiering af politiske prioriteter i lande uden et underskrevet landestrategidokument, jf. stk. 1, hvorover der ikke er disponeret pr. 31. oktober 2007, overføres til den AVS-interne reserve under rammebevillingen for regionalt samarbejde og regional integration.

3.   Alle frigjorte beløb fra 9. EUF og tidligere EUF, som registreres i Kommissionens regnskabssystem mellem den 1. april og den 31. december 2007, og som tilføres reserven for langsigtet udvikling, overføres til den AVS-interne reserve under rammebevillingen for regionalt samarbejde og regional integration.

4.   Alle resterende midler under de nationale vejledende programmer, som bliver disponible under reserven for langsigtet udvikling mellem den 1. august og den 31. december 2007, overføres til den AVS-interne reserve under rammebevillingen for regionalt samarbejde og regional integration.

Artikel 2

Allokering af de AVS-interne midler

1.   Midlerne i den AVS-interne reserve anvendes til følgende formål:

a)

etablering af:

i)

en AVS-intern reserve, der er åben for alle AVS-stater, til katastrofebistand, jf. artikel 72, stk. 3, litra a) og b), i AVS-EF-partnerskabsaftalen under ekstraordinære omstændigheder, hvor en sådan bistand ikke kan finansieres over Fællesskabets budget; denne rammebevilling udgør 26 741 326 EUR, som tilvejebringes med 15 % af beløbene af de resterende saldi, hvorover der ikke er disponeret, i B-rammerne for landene i de regioner, der er omhandlet i nr. ii), på tidspunktet for ikrafttrædelsen af de afsluttende omfordelingsafgørelser

ii)

fem regionsbestemte B-rammer til et beløb på 17 511 615 EUR til det sydlige Afrika, 48 920 391 EUR til det østlige og sydlige Afrika og Det Indiske Ocean, 31 945 340 EUR til Vestafrika, 16 139 355 EUR til Centralafrika og 35 422 478 EUR til Vestindien, baseret på 85 % af beløbene af de resterende saldi, hvorover der ikke er disponeret, i B-rammerne for landene i disse regioner på tidspunktet for ikrafttrædelsen af de afsluttende omfordelingsafgørelser

de regionsbestemte B-rammer skal bidrage til at finansiere internationalt godkendte gældslettelsesinitiativer, jf. artikel 3, stk. 2, litra b), i bilag IV til AVS-EF-partnerskabsaftalen, og til humanitær bistand og katastrofebistand, jf. artikel 72 og 73 i AVS-EF-partnerskabsaftalen, på basis af regional solidaritet under ekstraordinære omstændigheder, hvor en sådan bistand ikke kan finansieres over Fællesskabets budget

b)

indførelse af et AVS-internt FLEX-program på 50 mio. EUR for 2006 (anvendelsesår 2005) til at sikre en minimumsstøtte til lande, som berøres af de negative virkninger af ustabilitet i eksportindtægterne, uanset størrelsen af saldoen for de nationale B-rammer, hvorover der ikke er disponeret, inden ikrafttrædelsen af de afsluttende omfordelingsafgørelser

c)

genopfyldning af fredsfaciliteten for Afrika med et beløb på indtil 100 mio. EUR som et yderligere EUF-bidrag til dække den finansielle manko indtil ikrafttrædelsen af 10. EUF, med henblik på diverse fredsbevarende foranstaltninger, uddannelse og kapacitetsopbygningsinitiativer, idet 45 mio. EUR hentes fra de disponible AVS-interne midler før den i artikel 1 nævnte genopfyldning, og 35 mio. EUR efter genopfyldningen, og et supplerende beløb på 20 mio. EUR ud over de indledende skøn, der kan finansieres med midler fra de i litra h) og i) omhandlede reserver, hvorover der ikke er disponeret, eller med frigjorte beløb, der er overført til den AVS-interne reserve i henhold til artikel 1, stk. 3 og 4

d)

supplering af den institutionelle støtte til AVS-sekretariatet som en overgangsforanstaltning indtil 10. EUF’s ikrafttræden med et beløb på 5,5 mio. EUR som bidrag til AVS-sekretariatets driftsudgifter i 2008

e)

tilførsel af et beløb på 2,5 mio. EUR til den AVS-interne facilitet for teknisk samarbejde

f)

tilvejebringelse af 4 mio. EUR som en hasteoverførsel af programmet for udryddelse af kvægpest i Afrika (PACE)

g)

et supplerende bidrag på 5 mio. EUR til trustfonden for det caribiske viden- og læringsnetværk (CKLN) med henblik på kapacitetsopbygning og institutionel støtte

h)

oprettelse af en regional reserve på 10 mio. EUR til at supplere det regionale vejledende program for det sydlige Afrika for det tilfælde, at programmet for udbedring af vejen Milange–Mocuba (Mozambique) kan vurderes og behandles i forvaltningsproceduren i EUF-udvalget inden den 1. august 2007; hvis dette ikke sker, overføres reserven til den AVS-interne reserve

i)

oprettelse af en AVS-intern reserve på 15 mio. EUR til dækning af nye og uforudsete behov, som ikke kan finansieres via de regionsbestemte B-rammer, herunder til programmer for genopbygning efter naturkatastrofer i Stillehavsområdet og eventuelle supplerende prioriterede midlertidige behov i 2008

j)

oprettelse af et AVS-internt FLEX-program på indledningsvis 35 mio. EUR for 2007 (anvendelsesår 2006) til at sikre en minimumsstøtte til lande, som berøres af de negative virkninger af ustabilitet i eksportindtægterne, efter regionaliseringen af B-rammerne for humanitær bistand og katastrofebistand, jf. stk. 1, litra a); dette program kan suppleres med indtil 15 mio. EUR med de midler, hvorover der ikke er disponeret, i de i litra h) og i) nævnte reserver, eller med frigjorte beløb, der er overført til den AVS-interne reserve i henhold til artikel 1, stk. 3 og 4, ud over de indledende skøn, og behovet for at supplere bidraget til fredsfaciliteten for Afrika med 20 mio. EUR, jf. litra c)

k)

supplering af støtten til den globale fond mod hiv/aids, tuberkulose og malaria med et beløb på 38 mio. EUR.

2.   Skulle de beløb, som tilføres den AVS-interne reserve, være utilstrækkelige til at dække alle identificerede behov, indskrænkes det i stk. 1, litra j), nævnte program tilsvarende. Hvis de manglende midler er større end det i litra j) nævnte beløb, reduceres den i stk. 1, litra i), nævnte reserve tilsvarende. En yderligere mangel på midler medfører en nedsættelse af de i stk. 1, litra c), nævnte beløb.

3.   Skulle de beløb, som tilføres den AVS-interne reserve, være større end de indledende skøn, eller skulle de i stk. 1, litra c), d), e), g) og/eller i), øremærkede midler forblive underudnyttet, anvendes de ekstra midler, som bliver til rådighed over loftet for det program, som er nævnt i stk. 1, litra c) og j), til at opfylde CKLN-trustfonden med et beløb på 5 mio. EUR, hvis det er muligt, og derefter, hvis der stadig er midler til rådighed, til at supplere EU-AVS-trustfonden for infrastrukturer som et forskud på de under 10. EUF planlagte tildelinger.

Artikel 3

Anmodning om støtte

AVS-EF-Ministerrådet opfordrer i overensstemmelse med artikel 13, stk. 2, i bilag IV til AVS-EF-partnerskabsaftalen Kommissionen til at finansiere de i artikel 2 omhandlede foranstaltninger.

Artikel 4

Ikrafttræden

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for dens vedtagelse.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. maj 2007.

For AVS-EF-Ministerrådet

Mohlabi K. TSEKOA

Formand


(1)  EFT L 317 af 15.12.2000, s. 3.

(2)  EUT L 209 af 11.8.2005, s. 27. Aftalen er midlertidigt anvendt jf. afgørelse nr. 5/2005 (EUT L 287 af 28.10.2005, s. 1).


5.7.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 175/35


AFGØRELSE Nr. 2/2007 TRUFFET AF AVS-EF-MINISTERRÅDET

den 25. maj 2007

om muligheden for at yde yderligere bilaterale bidrag, som forvaltes af Kommissionen, til støtte for målsætningerne i fredsfaciliteten for Afrika

(2007/461/EF)

AVS-EF-MINISTERRÅDET HAR —

under henvisning til partnerskabsaftalen mellem på den ene side medlemmerne af gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS), og på den anden side Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater, undertegnet i Cotonou (Benin) den 23. juni 2000 (1), som revideret ved aftalen (2) om ændring af nævnte AVS-EF-partnerskabsaftale undertegnet i Luxembourg den 25. juni 2005, særlig stk. 8 i bilag I, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved AVS-EF-Ministerrådets afgørelse nr. 3/2003 af 11. december 2003 om anvendelse af midler fra rammebeløbet for langsigtet udvikling under 9. Europæiske Udviklingsfond til oprettelse af en fredsfacilitet for Afrika (3) afsattes den fornødne økonomiske støtte til oprettelse af fredsfaciliteten for Afrika.

(2)

Rådet (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) anerkendte den 5. marts 2007 behovet for hurtigt at kunne tilvejebringe midler til Den Afrikanske Unions fredsbevarende styrke i Darfur/Sudan (AMIS).

(3)

De forventede midler til den interne AVS-bevilling til supplering af fredsfaciliteten for Afrika indtil 10. Europæiske Udviklingsfond (EUF) træder i kraft, er ikke tilstrækkelige til at drive AMIS frem til denne dato. Medlemsstaterne har derfor givet udtryk for, at de er villige til at yde yderligere bilaterale bidrag. Disse yderligere bidrag bør samles i fredsfaciliteten for Afrika og forvaltes af Kommissionen for at forbedre koordineringen og styringen af midlernes anvendelse, indtil den 10. EUF træder i kraft.

(4)

I afgørelse 2005/446/EF truffet af repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet af 30. maj 2005 om skæringsdatoen for, hvornår der ikke længere vil blive disponeret over midler fra 9. Europæiske Udviklingsfond (EUF) (4) fastsættes den 31. december 2007 som skæringsdato for, hvornår der ikke længere vil blive disponeret over midler fra 9. EUF.

(5)

Der bør derfor åbnes mulighed for yderligere bidrag fra EU-medlemsstater, som forvaltes af Kommissionen, til støtte for målsætningerne i fredsfaciliteten for Afrika —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Frivillige bidrag

Indtil den 30. september 2007 kan alle EU-medlemsstater yde yderligere frivillige bidrag til Kommissionen til støtte for målsætningerne for fredsfaciliteten for Afrika i finansprotokollen.

Kommissionen får ansvaret for at forvalte disse bidrag inden for rammerne af fredsfaciliteten for Afrika i overensstemmelse med procedurerne i den 9. Europæiske Udviklingsfond med undtagelse af de frigjorte midler, som betales tilbage til medlemsstaterne i forhold til deres frivillige yderligere bidrag.

Artikel 2

Ikrafttrædelse

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. maj 2007.

For AVS-EF-Ministerrådet

Mohlabi K. TSEKOA

Formand


(1)  EFT L 317 af 15.12.2000, s. 3.

(2)  EUT L 209 af 11.8.2005, s. 27. Aftale, som blev anvendt midlertidigt i henhold til afgørelse nr. 5/2005 (EUT L 287 af 28.10.2005, s. 1).

(3)  EUT L 345 af 31.12.2003, s. 108.

(4)  EUT L 156 af 18.6.2005, s. 19.


5.7.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 175/36


AFGØRELSE Nr. 3/2007 TRUFFET AF AVS-EF-MINISTERRÅDET

den 25. maj 2007

om ændring af afgørelse nr. 3/2001 om tildeling til Somalia af midler fra 8. og 9. Europæiske Udviklingsfond

(2007/462/EF)

AVS-EF-MINISTERRÅDET HAR —

under henvisning til partnerskabsaftalen mellem gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet, på den ene side, og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater, på den anden side, undertegnet i Cotonou den 23. juni 2000 (1) som revideret ved aftalen (2) om ændring af nævnte AVS-EF-partnerskabsaftale, undertegnet i Luxembourg den 25. juni 2005, særlig artikel 93, stk. 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Artikel 93, stk. 6, i AVS-EF-partnerskabsaftalen gør det muligt for AVS-EF-Ministerrådet at yde en særlig støtte til AVS-lande, der var part i de tidligere AVS-EF-konventioner, men som i mangel af normalt etablerede statslige institutioner ikke har været i stand til at undertegne eller ratificere AVS-EF-partnerskabsaftalen. Denne støtte kan rettes mod institutionsopbygning og aktiviteter for social og økonomisk udvikling, idet der tages særlig hensyn til de mest udsatte befolkningsgruppers behov. Denne bestemmelse anvendes på Somalia.

(2)

Ved afgørelse nr. 3/2001 af 20. december 2001 (3) tildelte AVS-EF-Ministerrådet Somalia 149 mio. EUR fra 9. Europæiske Udviklingsfond til finansielt og teknisk samarbejde. Funktionen som national anvisningsberettiget for programmeringen og gennemførelsen af denne tildeling blev betroet den ledende anvisningsberettigede for Den Europæiske Udviklingsfond.

(3)

Artikel 3, stk. 5, i bilag IV til AVS-EF-partnerskabsaftalen gør det muligt for Fællesskabet at øge tildelingen til et land under hensyn til særlige behov eller usædvanlige resultater.

(4)

Ifølge artikel 5, stk. 2, i bilag IV kan der gennemføres en undersøgelse under ekstraordinære omstændigheder som omhandlet i bestemmelserne om humanitær bistand og katastrofebistand. Set i lyset af konklusionerne fra ad hoc-undersøgelsen af programmet for samarbejde med Somalia kræves der yderligere midler under 9. EUF for at sikre fortsat støtte til Somalias befolkning, indtil 10. EUF træder i kraft —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

I AVS-EF-Ministerrådets afgørelse nr. 3/2001 indsættes følgende artikel:

»Artikel 3a

På baggrund af konklusionerne i en ad hoc-undersøgelse tildeles Somalia et yderligere beløb på 36 144 798 EUR fra 9. EUF til finansielt og teknisk samarbejde inden for den finansieringsramme for langsigtet udvikling, der er omhandlet i finansprotokollens nr. 3, litra a), anført i bilag I i AVS-EF-partnerskabsaftalen.«

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. maj 2007.

For AVS-EF-Ministerrådet

Mohlabi K. TSEKOA

Formand


(1)  EFT L 317 af 15.12.2000, s. 3.

(2)  EUT L 209 af 11.8.2005, s. 27. Midlertidig anvendt aftale i medfør af afgørelse nr. 5/2005 (EUT L 287 af 28.10.2005, s. 1).

(3)  EFT L 56 af 27.2.2002, s. 23.


Kommissionen

5.7.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 175/37


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 4. juli 2007

om ændring af beslutning 2005/942/EF om bemyndigelse af medlemsstaterne til at træffe afgørelser i henhold til Rådets direktiv 1999/105/EF om den sikkerhed, forstligt formeringsmateriale, der er produceret i tredjelande, frembyder

(meddelt under nummer K(2007) 3173)

(2007/463/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 1999/105/EF af 22. december 1999 om markedsføring af forstligt formeringsmateriale (1), særlig artikel 19, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens beslutning 2005/942/EF (2) giver medlemsstaterne bemyndigelse til at træffe afgørelser i henhold til Rådets direktiv 1999/105/EF om den sikkerhed, forstligt formeringsmateriale af bestemte arter, der er produceret i bestemte tredjelande, frembyder.

(2)

Den eksisterende ordning bør udvides, i det omfang den nødvendige sikkerhed frembydes.

(3)

New Zealand bør tilføjes som godkendt tredjeland med hensyn til forstligt formeringsmateriale i kategorien »lokalitetsbestemt« af arten Pinus radiata, og nævnte art bør også indsættes for USA's vedkommende. Beslutning 2005/942/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(4)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Frø og Plantemateriale henhørende under Landbrug, Havebrug og Skovbrug —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Bilaget til beslutning 2005/942/EF ændres som angivet i bilaget til nærværende beslutning.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. juli 2007.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 11 af 15.1.2000, s. 17.

(2)  EUT L 342 af 24.12.2005, s. 92. Ændret ved forordning (EF) nr. 1792/2006 (EUT L 362 af 20.12.2006, s. 1).


BILAG

Bilaget til beslutning 2005/942/EF ændres således:

1)

Følgende indsættes i skemaet mellem oplysningerne vedrørende Kroatien og oplysningerne vedrørende Norge:

»Oprindelsesland

Art

Kategori

Type grundmateriale

New Zealand

Pinus radiata D. Don

SI

SS, St«

2)

Oplysningerne i skemaet vedrørende USA affattes således:

»Oprindelsesland

Art

Kategori

Type grundmateriale

USA (Washington, Oregon, Californien)

Abies grandis Lindl.

SI, Q, T

SS, St, SO, PF

Picea sitchensis Carr.

SI

SS, St

Pinus contorta Loud

SI

SS, St

Pinus radiata D. Don

SI

SS, St

Pseudotsuga menziesii Franco

SI, Q, T

SS, St, SO, PF«


Berigtigelser

5.7.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 175/39


Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 743/2007 af 28. juni 2007 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand

( Den Europæiske Unions Tidende L 169 af 29. juni 2007 )

Side 32, bilag, NB:

Kode S00 for bestemmelsessted læses således:

»S00

:

alle bestemmelsessteder undtagen Albanien, Kroatien, Bosnien-Hercegovina, Serbien, Montenegro, Kosovo og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Andorra, Gibraltar, Ceuta, Melilla, Den Hellige Stol (Vatikanstaten), Liechtenstein, kommunerne Livigno og Campione d'Italia, Helgoland, Grønland, Færøerne og de områder af Republikken Cypern, hvor regeringen for Republikken Cypern ikke udøver effektiv kontrol.«