ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 172

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

50. årgang
30. juni 2007


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 753/2007 af 28. juni 2007 om indgåelse af fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og den danske regering og det grønlandske landsstyre på den anden side

1

Fiskeripartnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og den danske regering og det grønlandske landsstyre på den anden side

4

Protokol om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og den danske regering og det grønlandske landsstyre på den anden side

9

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 754/2007 af 28. juni 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 1941/2006, (EF) nr. 2015/2006 og (EF) nr. 41/2007 for så vidt angår fiskerimuligheder og dertil knyttede betingelser for visse fiskebestande

26

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 755/2007 af 29. juni 2007 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

39

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 756/2007 af 29. juni 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 3223/94 om gennemførelsesbestemmelser til importordningen for frugt og grøntsager

41

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 757/2007 af 29. juni 2007 om permanent godkendelse af visse fodertilsætningsstoffer ( 1 )

43

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 758/2007 af 29. juni 2007 om ændring af forordning (EØF) nr. 3149/92 om gennemførelsesbestemmelser for levering af levnedsmidler fra interventionslagre til de socialt dårligst stillede personer i Fællesskabet

47

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 759/2007 af 29. juni 2007 om åbning og forvaltning af et toldkontingent for import af pølser med oprindelse i Island

48

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 760/2007 af 29. juni 2007 om 80. ændring af Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Usama bin Laden, Al-Qaida-organisationen og Taliban, og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 467/2001

50

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 761/2007 af 29. juni 2007 om fastsættelse af importtold for korn, som er gældende fra 1. juli 2007

52

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 762/2007 af 29. juni 2007 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

55

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 763/2007 af 29. juni 2007 om fastsættelse af det korrektionsbeløb, der anvendes på eksportrestitutionerne for korn

57

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 764/2007 af 29. juni 2007 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for malt

59

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 765/2007 af 29. juni 2007 om fastsættelse af det korrektionsbeløb, der skal anvendes på eksportrestitutionerne for malt

61

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 766/2007 af 29. juni 2007 om fastsættelse af restitutioner for de produkter fra korn- og rissektoren, der leveres i forbindelse med Fællesskabets og medlemsstaternes nationale fødevarehjælpsforanstaltninger

63

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 767/2007 af 29. juni 2007 om den 34. særlige licitation, der foretages i forbindelse med den i forordning (EF) nr. 1898/2005, kapitel II, fastsatte løbende licitation

65

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 768/2007 af 29. juni 2007 om fastsættelse af minimumssalgspriserne for smør med henblik på den 34. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 1898/2005

66

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 769/2007 af 29. juni 2007 om fastsættelse af minimumssalgsprisen for smør i forbindelse med den 66. dellicitation under den løbende licitation som omhandlet i forordning (EF) nr. 2771/1999

68

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 770/2007 af 29. juni 2007 om tildeling af importrettigheder på grundlag af de ansøgninger, der er indgivet i perioden fra 1. juli 2007 til 30. juni 2008 inden for rammerne af det toldkontingent for import af frosset oksekød, der er åbnet ved forordning (EF) nr. 529/2007

69

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 771/2007 af 29. juni 2007 om tildeling af importrettigheder på grundlag af de ansøgninger, der er indgivet i perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 inden for rammerne af det toldkontingent for import af frosset oksekød til forarbejdning, der er åbnet ved forordning (EF) nr. 545/2007

70

 

 

DIREKTIVER

 

*

Kommissionens direktiv 2007/42/EF af 29. juni 2007 om materialer og genstande af folie af celluloseregenerater, bestemt til kontakt med fødevarer (kodificeret udgave) ( 1 )

71

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Kommissionen

 

 

2007/452/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 29. juni 2007 om berigtigelse af direktiv 2006/132/EF om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage procymidon som aktivstof (meddelt under nummer K(2007) 3066)  ( 1 )

83

 

 

2007/453/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 29. juni 2007 om fastsættelse af BSE-status for medlemsstater eller tredjelande eller deres regioner i henhold til deres BSE-risiko (meddelt under nummer K(2007) 3114)  ( 1 )

84

 

 

2007/454/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 29. juni 2007 om ændring af beslutning 2006/415/EF om beskyttelsesforanstaltninger over for højpatogen aviær influenza af subtype H5N1 hos fjerkræ i Fællesskabet (meddelt under nummer K(2007) 3183)  ( 1 )

87

 

 

III   Retsakter vedtaget i henhold til traktaten om Den Europæiske Union

 

 

RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT V I EU-TRAKTATEN

 

*

Rådets afgørelse 2007/455/FUSP af 25. juni 2007 om gennemførelse af fælles holdning 2004/161/FUSP om forlængelse af restriktive foranstaltninger over for Zimbabwe

89

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

FORORDNINGER

30.6.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 172/1


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 753/2007

af 28. juni 2007

om indgåelse af fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og den danske regering og det grønlandske landsstyre på den anden side

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 37 sammenholdt med artikel 300, stk. 2, og stk. 3, første afsnit,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det Europæiske Fællesskab på den ene side og den danske regering og det grønlandske landsstyre på den anden side har forhandlet om en fiskeripartnerskabsaftale, som giver EF-fiskerne fiskerimuligheder i Grønlands eksklusive økonomiske zone.

(2)

Disse forhandlinger mundede ud i, at en ny fiskeripartnerskabsaftale blev paraferet den 2. juni 2006.

(3)

Der bør fastlægges, hvordan fiskerimulighederne skal fordeles mellem medlemsstaterne.

(4)

For at kunne udnytte fiskerimulighederne i henhold til denne aftale bedst muligt bør Kommissionen kunne gennemføre omfordelinger af uudnyttede fiskerimuligheder fra én medlemsstat til en anden i løbet af det årlige fangstår på visse betingelser og efter visse kriterier og i nært samarbejde med de pågældende medlemsstater. Sådanne omfordelinger bør ikke foregribe fordelingsnøgler for fordeling af fiskerimuligheder mellem medlemsstaterne i overensstemmelse med den relative stabilitet og bør gennemføres med forbehold af de beføjelser, der tillægges medlemsstaterne i artikel 20, stk. 5, i Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 af 20. december 2002 om bevarelse og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne som led i den fælles fiskeripolitik (2)

(5)

Det er i Fællesskabets interesse at godkende nævnte aftale —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og den danske regering og det grønlandske landsstyre på den anden side godkendes på Fællesskabets vegne.

Teksten til aftalen er knyttet til denne forordning.

Artikel 2

De nærmere bestemmelser for gennemførelsen af de aftalte administrative foranstaltninger, jf. artikel 6, stk. 3, og artikel 10, stk. 2, litra h), i den i artikel 1 omhandlede aftale kan vedtages efter proceduren i artikel 30, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2371/2002.

Artikel 3

1.   Fordelingen og forvaltningen af fiskerimuligheder, herunder licenser, som er opnået i henhold til den i artikel 1 omhandlede aftale, gennemføres i overensstemmelse med artikel 20 i forordning (EF) nr. 2371/2002.

2.   Uanset stk. 1 kan Kommissionen, hvis de fiskerimuligheder, som medlemsstaterne har fået tildelt i medfør af stk. 1, herunder dem, der er udvekslet i henhold til artikel 20, stk. 5, i forordning (EF) nr. 2371/2002 på de datoer, der er fastsat i bilaget, ikke udnyttes fuldt ud med medlemsstaternes licensansøgninger, tage licensansøgninger fra enhver anden medlemsstat i betragtning. Kommissionen kan da i tæt samarbejde med de berørte medlemsstater efter de datoer, der er fastsat i bilaget, overføre de uudnyttede fiskerimuligheder fra den medlemsstat, der har fået dem tildelt, til en anden medlemsstat.

Denne fornyede fordeling af fiskerimuligheder foregriber ikke fordelingsnøglerne for tildeling af fiskerimuligheder blandt medlemsstaterne i overensstemmelse med den relative stabilitet.

3.   Kommissionen underretter for hver art i bilaget medlemsstaterne om, i hvilken grad fiskerimulighederne er udnyttet, baseret på de licensansøgninger, der er modtaget senest:

a)

en måned før den dato, der er fastsat i bilaget, og

b)

på den dato, der er fastsat i bilaget.

4.   Kommissionen udarbejder i overensstemmelse med den procedure, der er fastlagt i artikel 30, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2371/2002, senest den 31. december 2007 de detaljerede regler og kriterier for anvendelsen af ovennævnte omfordelingsmekanisme. Indtil disse regler er vedtaget, er der intet til hinder for, at Kommissionen anvender den mekanisme, der er omhandlet i stk.2.

Artikel 4

De medlemsstater, hvis fartøjer fisker i henhold til denne aftale, giver Kommissionen meddelelse om, hvor store mængder af hver bestand de fanger i den grønlandske fiskerizone, jf. de nærmere bestemmelser i Kommissionens forordning (EF) nr. 500/2001 af 14. marts 2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2847/93 vedrørende kontrollen af EF-fiskerfartøjernes fangster i tredjelandes farvande og på åbent hav (3).

Artikel 5

Formanden for Rådet bemyndiges til at udpege de personer, der er beføjet til at undertegne aftalen med bindende virkning for Fællesskabet.

Artikel 6

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Luxembourg, den 28. juni 2007.

På Rådets vegne

S. GABRIEL

Formand


(1)  Udtalelse af 22. maj 2007 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  EUT L 358 af 31.12.2002, s. 59.

(3)  EFT L 73 af 15.3.2001, s. 8.


BILAG

Dato hvorfra bestemmelserne i artikel 3, stk. 2 og 3, om Kommissionens fornyede fordeling af fiskerimuligheder finder anvendelse.

Fiskearter i protokollen

Tidsplan

Rejer øst

1. august (1)

Hellefisk øst

15. september

Helleflynder

1. september

Hellefisk vest

15. oktober

Rejer vest

1. oktober

Rødfiskarter

1. september

Snekrabbe

1. oktober

Torsk

31. oktober


(1)  Hvis udnyttelsesgraden for fiskerimulighederne baseret på licensansøgningerne den 1. august er over 65 %, udsættes denne dato til 1. september.


FISKERIPARTNERSKABSAFTALE

mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og den danske regering og det grønlandske landsstyre på den anden side

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, (i det følgende benævnt »Fællesskabet«), og

DANMARKS REGERING OG DET GRØNLANDSKE LANDSSTYRE, (i det følgende benævnt »Grønland«),

(i det følgende benævnt »parterne«),

UNDER HENVISNING TIL protokollen om den særlige ordning for Grønland,

SOM ANERKENDER, at Fællesskabet og Grønland ønsker at styrke deres indbyrdes forbindelser og etablere et partnerskab og et samarbejde, som vil støtte, supplere og udvide de hidtidige forbindelser og det hidtidige samarbejde mellem dem,

SOM ERINDRER OM Rådets afgørelse af november 2001 om de oversøiske landes og territoriers associering med Det Europæiske Fællesskab,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at Rådet i februar 2003 anerkendte behovet for at udvide og styrke de fremtidige forbindelser mellem Det Europæiske Fællesskab og Grønland under hensyntagen til fiskeriets betydning og behovet for strukturelle og sektororienterede reformer i Grønland på grundlag af et bredtfavnende partnerskab om en bæredygtig udvikling,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at der er opstillet en fælles erklæring af 27. juni 2006 fra Det Europæiske Fællesskab på den ene side og det grønlandske landsstyre og den danske regering på den anden side om partnerskab mellem Det Europæiske Fællesskab og Grønland,

SOM MINDER OM Rådets afgørelse af 17. juli 2006 om forbindelserne mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Grønland og Kongeriget Danmark på den anden side,

SOM MINDER OM Grønlands status som både selvstyrende og en integreret del af en af Fællesskabets medlemsstater,

SOM TAGER HENSYN til det generelle forhold mellem Fællesskabet og Grønland og deres fælles ønske om at videreføre dette forhold,

SOM HENVISER TIL De Forenede Nationers havretskonvention, og aftalen om gennemførelse af bestemmelserne i De Forenede Nationers havretskonvention for så vidt angår bevarelse og forvaltning af fælles fiskebestande og stærkt vandrende fiskebestande,

SOM ER BEVIDST OM betydningen af principperne i adfærdskodeksen for ansvarligt fiskeri, der blev vedtaget på FAO-konferencen i 1995,

SOM ER BESLUTTET PÅ i fælles interesse fortsat at sikre et ansvarligt fiskeri, så de levende marine ressourcer bevares på lang sigt og udnyttes bæredygtigt,

SOM ER OVERBEVIST OM, at et sådant samarbejde skal udmøntes i initiativer og foranstaltninger, der, hvad enten de gennemføres i fællesskab eller unilateralt, supplerer hinanden, er forenelige med den fastlagte politik og skaber synergi,

SOM ER BESLUTTET PÅ i den forbindelse at videreføre en dialog for at forbedre sektorpolitikken for fiskeriet på Grønland og finde egnede metoder til at sikre, at en sådan politik gennemføres effektivt, og at erhvervslivet og civilsamfundet inddrages i processen,

SOM ØNSKER, at der fastsættes nærmere bestemmelser og vilkår for EF-fartøjernes fiskeri i Grønlands eksklusive økonomiske zone og for EF-støtten til fortsat at sikre et ansvarligt fiskeri i disse farvande,

SOM ER FAST BESLUTTET PÅ at skabe et endnu tættere økonomisk samarbejde inden for fiskeriet og dertil knyttede aktiviteter ved at oprette og udbygge blandede selskaber, hvori der deltager virksomheder fra begge parter, og fremme fællesforetagender,

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

Artikel 1

Anvendelsesområde og mål

Ved denne aftale fastlægges principper, regler og procedurer for:

økonomisk, finansielt, teknisk og videnskabeligt samarbejde inden for fiskeriet med henblik på at sikre, at udnyttelsen af fiskeressourcerne skaber bæredygtige økonomiske og sociale vilkår, herunder at det grønlandske fiskerierhverv udvikles

betingelser for EF-fartøjers adgang til Grønlands eksklusive økonomiske zone (i det følgende benævnt »den grønlandske EEZ«)

overvågningsordninger for EF-fartøjers fiskeri i den grønlandske EEZ for at sikre, at de gældende regler og betingelser overholdes, at foranstaltningerne til bevarelse og forvaltning af fiskeressourcerne er effektive, og at ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri bekæmpes

partnerskaber mellem virksomheder med henblik på i fælles interesse at udvikle økonomiske aktiviteter inden for fiskeriet og dertil knyttede aktiviteter.

Artikel 2

Definitioner

I denne aftale, protokollen og bilaget forstås ved:

a)

»de grønlandske myndigheder«: det grønlandske landsstyre

b)

»EF-myndigheder«: Europa-Kommissionen

c)

»EF-fartøj«: et fiskerfartøj, der fører en EF-medlemsstats flag og er registreret i Fællesskabet

d)

»blandet selskab«: et under grønlandsk lovgivning henhørende selskab, som består af én eller flere EF-redere og én eller flere partnere i Grønland, og som har til formål fra fartøjer, der fører grønlandsk flag, at fiske efter og udnytte grønlandske fiskekvoter i den grønlandske EEZ, idet fangsterne først og fremmest skal anvendes til at forsyne fællesskabsmarkedet

e)

»fællesforetagende«: enhver sammenslutning baseret på en tidsbegrænset kontrakt mellem EF-redere og fysiske eller juridiske personer i Grønland med henblik på fra fartøjer, der fører en EF-medlemsstats flag, i forening at fiske efter og udnytte de grønlandske fiskekvoter, idet deltagerne i fællesforetagendet deler omkostninger, overskud eller tab i forbindelse med den økonomiske aktivitet, de udøver sammen, og fangsterne skal først og fremmest anvendes til at forsyne EF-markedet

f)

»Den Blandede Komité«: en komité, der består af repræsentanter for Fællesskabet og Grønland, og hvis opgaver er beskrevet i artikel 10 i denne aftale.

Artikel 3

Principper for aftalens gennemførelse

1.   Parterne forpligter sig til fortsat at sikre ansvarligt fiskeri i den grønlandske EEZ efter princippet om ikke-diskrimination af de forskellige flåder, der fisker i disse farvande, medmindre andet fremgår af protokollen.

2.   Grønland viderefører planlægningen af en sektorpolitik for fiskeriet og forvalter gennemførelsen af denne med et årligt og flerårigt program ud fra de mål, som parterne i fællesskab opstiller. Parterne viderefører med dette for øje den politiske dialog om de nødvendige reformer. De grønlandske myndigheder forpligter sig til at informere EF-myndighederne, når der vedtages yderligere, væsentlige foranstaltninger på området.

3.   Parterne skal også efter anmodning fra den ene part også samarbejde om at udføre såvel fælles som unilaterale evalueringer af foranstaltninger, programmer og aktioner, der gennemføres efter bestemmelserne i denne aftale.

4.   Parterne forpligter sig til at sørge for, at denne aftale gennemføres efter principperne om god økonomisk og social styring.

Artikel 4

Videnskabeligt samarbejde

1.   I aftalens gyldighedsperiode overvåger Fællesskabet og Grønland udviklingen i ressourcernes tilstand i den grønlandske EEZ; en fælles videnskabelig komité udfærdiger efter anmodning fra Den Blandede Komité en rapport på grundlag af et mandat, som fastsættes af sidstnævnte komité.

2.   På basis af den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning konsulterer parterne hinanden i Den Blandede Komité, og efterfølgende vedtager Grønland de foranstaltninger til bevarelse og forvaltning, som anses for nødvendige for at opfylde målene med den grønlandske fiskeripolitik.

3.   Parterne forpligter sig herved til at rådføre sig med hinanden enten direkte eller gennem internationale organisationer for at sikre forvaltningen og bevarelsen af de biologiske ressourcer i den grønlandske EEZ og for at samarbejde om den videnskabelige forskning i forbindelse hermed.

Artikel 5

Adgang til at fiske i den grønlandske EEZ

1.   Grønland forpligter sig til at give EF-fartøjerne adgang til at fiske i landets EEZ i overensstemmelse med denne aftale, herunder protokollen og bilaget dertil. De grønlandske myndigheder tildeler de fartøjer, som udpeges af Fællesskabet, licenser i henhold til protokollen svarende til de fiskerimuligheder, som tildeles i medfør af protokollen.

2.   De fiskerimuligheder, Grønland tildeler Fællesskabet i medfør af denne aftale, kan overtages af fartøjer, som fører norsk, islandsk eller færøsk flag og er registreret i disse lande, i det omfang det er nødvendigt for, at Fællesskabets fiskeriaftaler med disse parter kan fungere tilfredsstillende. Til dette formål forpligter Grønland sig til at give fartøjer, som fører norsk, islandsk eller færøsk flag og er registreret i disse lande, adgang til at fiske i landets EEZ.

3.   Fiskeriet i henhold til denne aftale er undergivet gældende grønlandsk lovgivning. De grønlandske myndigheder indhenter EF-myndighedernes bemærkninger til eventuelle ændringer af denne lovgivning, inden disse træder i kraft, medmindre formålet med lovgivningen berettiger til en hurtig ikrafttræden uden den forsinkelse, som en sådan høring af EF-myndighederne kunne afstedkomme. De grønlandske myndigheder giver på forhånd og med passende varsel EF-myndighederne meddelelse om eventuelle ændringer af denne lovgivning.

4.   Grønland tilser, at protokollens fiskeriovervågningsbestemmelser anvendes effektivt. EF-fartøjerne skal samarbejde med de kompetente fiskerikontrolmyndigheder.

5.   EF-myndighederne forpligter sig til at træffe alle fornødne foranstaltninger til at sikre, at EF-fartøjer overholder bestemmelserne i denne aftale og fiskerilovgivningen for de farvande, der henhører under den grønlandske EEZ.

Artikel 6

Licenser

1.   EF-fartøjer må kun fiske i den grønlandske EEZ, hvis de har fået udstedt en gyldig fiskerilicens i henhold til denne aftale.

2.   Proceduren for ansøgning om fiskerilicens for et fartøj, de gældende afgifter og de nærmere bestemmelser for rederens betaling af disse afgifter er fastsat i bilaget til protokollen.

3.   De kontraherende parter sørger gennem et passende administrativt samarbejde mellem deres ansvarlige myndigheder for, at disse betingelser og nærmere bestemmelser overholdes.

Artikel 7

Finansiel modydelse

1.   Fællesskabet giver Grønland en finansiel modydelse, jf. betingelserne i protokollen og bilaget. Den finansielle modydelse beregnes ud fra to forbundne elementer, nemlig:

a)

en finansiel kompensation for EF-fartøjernes adgang til de grønlandske fiskerizoner, og

b)

Fællesskabets finansielle støtte til fortsat at sikre et ansvarligt fiskeri og til bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne i den grønlandske EEZ.

2.   Den del af den finansielle modydelse, der er omhandlet i stk. 1, litra b), forvaltes af de grønlandske myndigheder ud fra de mål, som parterne efter fælles aftale opstiller efter protokollens bestemmelser, og som skal nås inden for rammerne af den grønlandske fiskeripolitik og i overensstemmelse med et årligt og flerårigt program for politikkens gennemførelse.

3.   Den finansielle modydelse fra Fællesskabet betales årligt efter de nærmere bestemmelser i protokollen. Medmindre andet er fastsat i denne aftale og protokollen, kan den finansielle modydelse ændres som følge af:

a)

særlige omstændigheder, bortset fra naturfænomener, der gør det umuligt at fiske i den grønlandske EEZ

b)

en nedskæring af EF-fartøjernes fiskerimuligheder efter aftale mellem parterne af hensyn til forvaltningen af de pågældende bestande i de tilfælde, hvor det ud fra den bedste videnskabelige rådgivning skønnes nødvendigt for at bevare ressourcerne og udnytte dem bæredygtigt

c)

særlig prioritet til Fællesskabet med henblik på adgang til yderligere fangstmuligheder udover dem, der er fastsat ved protokollen til denne aftale; de fastlægges efter fælles aftale mellem parterne i Den Blandede Komité, hvis det ud fra den bedste videnskabelige rådgivning om ressourcernes tilstand skønnes forsvarligt

d)

revurdering af betingelserne for Fællesskabets finansielle støtte til gennemførelse af en grønlandsk fiskeripolitik, hvis resultaterne af den årlige og flerårige programmering ifølge begge parter berettiger en sådan revurdering

e)

suspension af aftalen, jf. artikel 13.

Artikel 8

Fremme af samarbejdet i erhvervslivet og civilsamfundet

1.   Parterne skal fremme økonomisk, handelsmæssigt, videnskabeligt og teknisk samarbejde i fiskerierhvervet og tilknyttede sektorer. De rådfører sig med hinanden for at koordinere eventuelle foranstaltninger i den forbindelse.

2.   Parterne skal fremme udveksling af oplysninger om fangstmetoder, fiskeredskaber, konserveringsmetoder og industriel forarbejdning af fiskevarer.

3.   Parterne tilskynder navnlig til, at der oprettes fællesforetagender og blandede selskaber i gensidig interesse og i overensstemmelse med deres lovgivning.

Artikel 9

Forsøgsfiskeri

Parterne fremmer forsøgsfiskeri i den grønlandske EEZ. Sammen gennemfører parterne forsøgsfiskeri efter de nærmere bestemmelser i bilaget til protokollen.

Artikel 10

Den Blandede Komité

1.   Der oprettes en blandet komité, der skal danne forum for parterne med henblik på at overvåge aftalens anvendelse og sikre, at den gennemføres.

2.   Den Blandede Komité har til opgave:

a)

at overvåge gennemførelsen, fortolkningen og anvendelsen af aftalen og navnlig at fastlægge den årlige og flerårige programmering, jf. protokollens artikel 7, stk. 2, og at evaluere dens gennemførelse

b)

at sikre den nødvendige kontakt i fiskerispørgsmål af fælles interesse

c)

at fungere som et forum for forlig og mindelig bilæggelse af tvister, som fortolkningen eller anvendelsen af aftalen måtte give anledning til

d)

at revurdere og om nødvendigt forhandle omfanget af eksisterende og nye fiskerimuligheder efter relevante bestande i den grønlandske EEZ på grundlag af den foreliggende videnskabelige rådgivning, forsigtighedsprincippet og den grønlandske fiskeindustris behov, og dermed de fiskerimuligheder, som tilbydes Fællesskabet, samt i givet fald den finansielle modydelse, der henvises til i protokollen

e)

at evaluere behovet for at etablere genopretningsplaner og langsigtede forvaltningsplaner for bestande under denne aftale for at sikre, at bestandene udnyttes på en bæredygtig måde, og at fiskeriets påvirkning af havøkosystemerne holdes på bæredygtige niveauer

f)

at overvåge ansøgningerne om at oprette fællesforetagender og blandede selskaber i henhold til denne aftale, bl.a. at vurdere de af parterne fremlagte projekter om oprettelse af fællesforetagender og blandede selskaber i overensstemmelse med kriterierne i bilaget til protokollen til denne aftale, og at gennemgå aktiviteterne for fartøjer, som tilhører fællesforetagender og blandede selskaber, der driver virksomhed i den grønlandske EEZ

g)

i det enkelte tilfælde at fastlægge de relevante arter, betingelser og andre parametre vedrørende forsøgsfiskeri

h)

at nå til enighed om administrative foranstaltninger angående EF-fiskefartøjers adgang til den grønlandske EEZ og ressourcerne heri, herunder licenser, EF-fiskerfartøjernes bevægelser og fangstrapportering

i)

at nå til enighed om vilkårene for gennemførelsen af Fællesskabets finansielle støtte til fortsat at sikre et ansvarligt fiskeri og til en bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne i den grønlandske EEZ

j)

at vurdere betingelserne for Fællesskabets finansielle støtte til gennemførelse af en grønlandsk fiskeripolitik, hvis resultaterne af den årlige og flerårige programmering ifølge begge parter gør en sådan revurdering berettiget

k)

at udføre eventuelle andre opgaver, som parterne måtte aftale.

3.   Den Blandede Komité holder møde mindst én gang om året skiftevis i Fællesskabet og i Grønland, og formandskabet varetages af den part, der holder mødet. Den træder ekstraordinært sammen på anmodning af en af parterne.

4.   Den Blandede Komité fastsætter selv sin forretningsorden.

Artikel 11

Geografisk anvendelsesområde

Denne aftale gælder dels for de områder, hvor traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab anvendes, på de betingelser, der er fastlagt i denne traktat, dels for Grønlands område og de farvande, der hører under den grønlandske EEZ.

Artikel 12

Gyldighedsperiode og opsigelse

1.   Denne aftale gælder i 6 år fra ikrafttrædelsesdatoen. Den forbliver i kraft i yderligere perioder på seks år, medmindre den opsiges i overensstemmelse med stk. 2 og 3.

2.   Denne aftale kan opsiges af hver af parterne, hvis der er tungtvejende grunde til det såsom nedgang i de pågældende bestande eller manglende overholdelse af parternes forpligtelse til at bekæmpe ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri.

3.   Opsiges aftalen af grunde som omhandlet i stk. 2, skal den part, der ønsker at opsige aftalen, mindst seks måneder før udløbet af første periode eller hver yderligere periode skriftligt meddele den anden part, at den agter at opsige aftalen. Opsiges aftalen af andre grunde, er opsigelsesvarslet ni måneder.

Artikel 13

Suspension

1.   Anvendelsen af denne aftale kan suspenderes af den ene part, hvis der efter dens mening foreligger alvorlig misligholdelse fra den anden parts side af forpligtelserne ifølge denne aftale. Den part, der ønsker at suspendere aftalen, skal senest seks måneder inden datoen for suspensionens ikrafttræden skriftligt meddele den anden part, at den agter at suspendere aftalen. Efter modtagelsen af en sådan meddelelse skal parterne holde samråd med henblik på at løse deres tvist i mindelighed.

2.   Betalingen af den finansielle modydelse omhandlet i artikel 7 og fiskerimulighederne, jf. artikel 5, nedsættes forholdsmæssigt efter suspensionens varighed.

Artikel 14

Protokollen og bilaget med tillæggene udgør en integrerende del af denne aftale.

Artikel 15

Ophævelse

Fiskeriaftalen af 1. februar 1985 mellem Det Europæiske Fællesskab og Grønland om fiskeri ud for Grønland ophæves herved og erstattes af denne aftale.

Artikel 16

Sprog og ikrafttræden

Denne aftale, der er udfærdiget i to eksemplarer på bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, italiensk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk og ungarsk, og hvor hver tekst har samme gyldighed, træder i kraft på den dato, hvor parterne giver hinanden meddelelse om, at de nødvendige procedurer i forbindelse med vedtagelsen er afsluttet.

PROTOKOL

om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og den danske regering og det grønlandske landsstyre på den anden side

Artikel 1

Anvendelsesperiode og fiskerimuligheder

1.   I en periode på seks år fra den 1. januar 2007 giver de grønlandske myndigheder EF-fiskefartøjer adgang til at fiske, indtil fiskerimulighederne, jf. kapitel I i bilaget og stk. 2, er udnyttet.

Den Blandede Komité kan tage fiskerimulighederne i bilagets kapitel I op til fornyet behandling.

2.   Senest den 1. december 2007 og hvert følgende år skal Den Blandede Komité nå til enighed om fiskerimulighederne i det efterfølgende år for de arter, der er opført i bilagets kapitel I, under hensyntagen til den foreliggende videnskabelige rådgivning, forsigtighedsprincippet, den grønlandske fiskeindustris behov og navnlig de mængder, der er fastsat i denne artikels stk. 7.

Hvis Den Blandede Komité fastsætter fiskerimulighederne på et lavere niveau end de niveauer, der er fastlagt i bilagets kapitel I, kompenserer Grønland Fællesskabet i efterfølgende år med tilsvarende fiskerimuligheder eller i samme år med andre fiskerimuligheder.

Aftales der ingen kompensation mellem parterne, foretages der en forholdsmæssig tilpasning af de finansielle ordninger, herunder parametrene for værdiberegningen, jf. denne protokols artikel 2, stk. 1.

3.   Rejekvoten for farvandene øst for Grønland kan fiskes i farvandene vest for Grønland, hvis de enkelte selskaber har lavet ordninger for overførsel af kvoter mellem grønlandske redere og EF-redere. De grønlandske myndigheder forpligter sig til at fremme sådanne ordninger. Kvoteoverførslerne i farvandene vest for Grønland må højst udgøre 2 000 t pr. år. EF-fartøjernes fiskeri finder sted på samme betingelser, medmindre andet fremgår af bilagets kapitel III, som er fastsat i den licens, der udstedes til den grønlandske reder.

4.   Tilladelse til forsøgsfiskeri gives for en prøveperiode på højst seks måneder i overensstemmelse med bilaget.

5.   Når parterne konkluderer, at forsøgstogterne har opnået positive resultater, tildeler de grønlandske myndigheder 50 % af fiskerimulighederne for de nye arter til EF-flåden indtil udløbet af denne protokol, og den finansielle godtgørelse, som omhandlet i artikel 2, forøges tilsvarende.

6.   Grønland tilbyder Fællesskabet yderligere fangstmuligheder. Accepterer Fællesskabet helt eller delvis et sådant tilbud, øges den i artikel 2, stk. 1, omhandlede finansielle modydelse tilsvarende. Ved tildelingen af yderligere fangstmuligheder følges den procedure, der er fastsat i bilaget til denne protokol.

7.   Herved fastsættes følgende årlige minimumsmængder til opretholdelse af det grønlandske fiskeri:

Art (tons)

Vestlig bestand (NAFO 0/1)

Østlig bestand

(ICES XIV/V)

Snekrabbe

4 000

 

Torsk

30 000 (1)

 

Rødfiskarter

2 500

5 000

Hellefisk

4 700

4 000

Rejer

25 000

1 500

8.   Grønland udsteder kun licenser til EF-fartøjer inden for rammerne af denne protokol.

Artikel 2

Finansiel modydelse — Betalingsbetingelser

1.   For perioden, der er omhandlet i denne protokols artikel 1, fastsættes den finansielle modydelse, jf. aftalens artikel 7, til 85 843 464 EUR (2). Dertil kommer en finansiel reserve på 9 240 000 EUR, som udbetales i henhold til metoden i nedenstående stk. 3, for de mængder torsk og lodde, som Grønland faktisk stiller til rådighed ud over de kvoter, der allerede er fastsat i bilagets kapitel I.

2.   Stk. 1 finder anvendelse med forbehold af bestemmelserne i denne protokols artikel 1, stk. 2, 5 og 6, og artikel 6. Fællesskabets samlede finansielle modydelse kan højst udgøre det dobbelte af beløbet i artikel 2, stk. 1.

3.   Uanset denne protokols artikel 1, stk. 2, 5 og 6, betales den finansielle modydelse i stk. 1 af Fællesskabet i årlige rater à 14 307 244 EUR i protokollens anvendelsesperiode. Grønland giver hvert år EF-myndighederne meddelelse om eventuelle mængder af torsk og lodde, der stilles til rådighed ud over de mængder, der er fastsat i kapitel I i bilaget hertil. For disse supplerende mængder betaler Fællesskabet 17,5 % af landingernes værdi i første salgsled efter en sats på 1 800 EUR pr. ton torsk og 100 EUR pr. ton lodde, fratrukket afgifterne for rederne, op til højst 1 540 000 EUR pr. år for begge arter. En eventuel ubrugt del af den finansielle reserve i et givet år kan fremføres for at betale Grønland for supplerende mængder torsk og lodde, som stilles til rådighed i de efterfølgende to år.

4.   Fællesskabet betaler den årlige rate af den finansielle modydelse senest den 30. juni 2007 i det første år og senest den 1. marts i de følgende år, og det årlige beløb fra den finansielle reserve inden for samme frister eller hurtigst muligt derefter, hvis der gives meddelelse om, at de pågældende mængder står til rådighed.

5.   De grønlandske myndigheder har enekompetence med hensyn til anvendelsen af den finansielle modydelse og den finansielle reserve, jf. dog artikel 4, bortset fra årlige beløb på 500 000 EUR og 100 000 EUR, der anvendes til henholdsvis driften af Grønlands institut for naturressourcer og til uddannelse af embedsmænd i fiskerisektoren, samt et beløb på 186 022 EUR i 2007, som anvendes til undersøgelser angående en forvaltningsplan for torskefiskeriet.

6.   Den finansielle modydelse indbetales på en særskilt konto, som statskassen opretter ved et pengeinstitut, der anvises af de grønlandske myndigheder.

Artikel 3

Suspension og revision af den finansielle modydelse på grund af force majeure

1.   Hvis alvorlige omstændigheder, bortset fra naturfænomener, gør det umuligt at fiske i den grønlandske EEZ, kan EF suspendere betalingen af den finansielle modydelse omhandlet i denne protokols artikel 2, stk. 1, efter at de to parter om muligt har holdt samråd, og forudsat at EF fuldt ud har betalt alle beløb, det måtte skylde på suspensionstidspunktet.

2.   Betalingen af den finansielle modydelse genoptages, så snart parterne efter samråd i gensidig forståelse fastslår, at de omstændigheder, der gjorde, at fiskeriet måtte indstilles, er overstået.

3.   Gyldigheden af de licenser, som EF-fartøjerne har fået udstedt efter aftalens artikel 5, forlænges med en periode svarende til suspensionsperioden.

Artikel 4

Støtte til fortsat at sikre et ansvarligt fiskeri i den grønlandske EEZ

1.   Hvert år afsættes et beløb på 3 261 449 EUR (i 2007 undtagelsesvist 3 224 244 EUR) af den finansielle modydelse, som er omhandlet i protokollens artikel 2, stk. 1, til forbedring og gennemførelse af en sektororienteret fiskeripolitik i Grønland for fortsat at sikre ansvarligt fiskeri i den grønlandske EEZ. Denne modydelse forvaltes på baggrund af de mål, som de to parter opstiller efter fælles aftale, og den årlige og flerårige programmering for at nå dem.

2.   Med henblik på gennemførelsen af stk. 1 aftaler Den Blandede Komité, så snart protokollen er trådt i kraft og senest tre måneder derefter, et flerårigt sektorprogram og gennemførelsesbestemmelser hertil, herunder bl.a.:

a)

de årlige og flerårige retningslinjer for, hvordan den i stk. 1 omhandlede del af den finansielle modydelse skal anvendes

b)

de årlige og flerårige mål, der skal nås, for på sigt forsat at sikre et ansvarligt og bæredygtigt fiskeri under hensyntagen til prioriteringen i den grønlandske nationale fiskeripolitik og andre politikker, der hænger sammen med eller har indvirkning på den fortsatte sikring af et ansvarligt og bæredygtigt fiskeri

c)

nødvendige kriterier og procedurer for årlig evaluering af resultaterne.

3.   Begge parter i Den Blandede Komité skal tilslutte sig enhver foreslået ændring af det flerårige sektorprogram.

4.   Grønland beslutter hvert år, hvordan den i stk. 1 omhandlede del af den finansielle modydelse skal anvendes til gennemførelse af det flerårige program. I protokollens første anvendelsesår gives der meddelelse til Fællesskabet om, hvordan modydelsen er anvendt, samtidig med, at anmeldelsen for det følgende år finder sted. For hvert af de følgende år skal Grønland underrette Fællesskabet om, hvordan modydelsen anvendes, senest den 1. december året før.

5.   Hvis den årlige evaluering af resultaterne af gennemførelsen af det flerårige sektorprogram berettiger til dette, kan Fællesskabet med Den Blandede Komités godkendelse anmode om en ændret anvendelse af den finansielle modydelse, der er omhandlet i denne protokols artikel 2, stk. 1.

Artikel 5

Tvister — Suspension af protokollens anvendelse

1.   Ved enhver tvist mellem parterne om fortolkningen af protokollens bestemmelser og deres anvendelse bør parterne holde samråd i Den Blandede Komité, der om nødvendigt indkaldes til ekstraordinært møde.

2.   Uden at dette indskrænker denne protokols artikel 6, kan anvendelsen af protokollen suspenderes af den ene part, hvis der efter dens mening foreligger alvorlig misligholdelse fra den anden parts side af forpligtelserne i denne protokol, og hvis samrådet i Den Blandede Komité, jf. stk. 1, ikke har ført til en mindelig løsning.

3.   For at protokollens anvendelse kan suspenderes, skal den part, der ønsker en sådan suspension, meddele dette skriftligt senest tre måneder inden datoen for suspensionens ikrafttræden.

4.   I tilfælde af suspension fortsætter parterne samrådet for at finde en mindelig løsning på deres tvist. Når en sådan løsning er fundet, anvendes protokollen på ny, og den finansielle modydelse og fiskerimulighederne nedsættes forholdsmæssigt og pro rata temporis, efter hvor længe protokollens anvendelse har været suspenderet.

Artikel 6

Suspension af protokollens anvendelse på grund af udebleven betaling

Hvis Fællesskabet ikke betaler i overensstemmelse med denne protokols artikel 2, kan protokollens anvendelse suspenderes på følgende betingelser:

a)

De kompetente grønlandske myndigheder sender EF-myndighederne en meddelelse om den manglende betaling. EF-myndighederne foretager den fornødne kontrol og betaler i givet fald det skyldige beløb senest 30 arbejdsdage efter datoen for modtagelse af meddelelsen.

b)

Hvis der inden for den frist, der er fastsat i litra a), ikke er betalt eller givet en behørig begrundelse for den manglende betaling, har de kompetente grønlandske myndigheder ret til at suspendere protokollens anvendelse. De underretter straks EF-myndighederne herom.

c)

Protokollen anvendes på ny, så snart betaling har fundet sted.

Artikel 7

Midtvejsrevision

Hvis en af parterne i løbet af 2009 anmoder om dette, revideres anvendelsen af denne protokols artikel 1, 2 og 4 inden den 1. december samme år. Parterne kan ved den lejlighed blive enige om at ændre denne protokol, bl.a. hvad angår de vejledende kvoter i kapitel I i bilaget hertil, de finansielle ordninger og bestemmelserne i artikel 4.

Artikel 8

Ikrafttræden

Denne protokol og det tilknyttede bilag finder anvendelse fra den 1. januar 2007.


(1)  Kan fiskes vest eller øst for Grønland.

(2)  Følgende ressourcer føjes til dette beløb:

De afgifter, som rederne skal betale i henhold til kapitel II, nr. 3, i bilaget, og som skal indbetales direkte til Grønland, anslås til ca. 2 000 000 EUR om året.

BILAG

BETINGELSER FOR EF-FARTØJERS FISKERI I DEN GRØNLANDSKE EEZ

KAPITEL I

VEJLEDENDE FANGSTMULIGHEDER 2007-2012 OG BIFANGSTER

1.   De af Grønland godkendte fiskerimuligheder

Art

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Torsk (NAFO 0/1) (1)

1 000

3 500

3 500

3 500

3 500

3 500

Pelagiske rødfisk (ICES XIV/V) (2)

10 838

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

Hellefisk (NAFO 0/1) – syd for 68° N

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

Hellefisk (ICES XIV/V) (3)

7 500

7 500

7 500

7 500

7 500

7 500

Rejer (NAFO 0/1)

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

Rejer (ICES XIV/V)

7 000

7 000

7 000

7 000

7 000

7 000

Helleflynder (NAFO 0/1)

200

200

200

200

200

200

Helleflynder (ICES XIV/V) (4)

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

Lodde (ICES XIV/V)

55 000 (5)

55 000 (5)

55 000 (5)

55 000 (5)

55 000 (5)

55 000 (5)

Snekrabbe (NAFO 0/1)

500

500

500

500

500

500

Bifangster (NAFO 0/1) (6)

2 600

2 300

2 300

2 300

2 300

2 300

2.   Bifangstbegrænsninger

EF-fiskefartøjer, som fisker i den grønlandske EEZ, skal overholde de gældende bifangstregler for såvel regulerede som ikke-regulerede arter. Det er desuden forbudt at genudsætte regulerede arter i den grønlandske EEZ.

Bifangster defineres som enhver fangst af arter, der ikke er omfattet af fartøjets målarter, jf. licensen.

De højst tilladte bifangstmængder fastlægges i forbindelse med udstedelsen af licensen for målarter. Den højst tilladte mængde af hver reguleret art, der må fanges som bifangst, angives på licensen.

Bifangster af regulerede arter afskrives på den bifangstreserve, der er afsat som en del af de fiskerimuligheder efter de pågældende arter, som er tildelt Fællesskabet. Bifangster af ikke-regulerede arter afskrives på den bifangstreserve af ikke-regulerede arter, som er afsat til Fællesskabet.

Der betales ingen licens for bifangster. Men i det tilfælde, at et EF-fiskerfartøj overskrider den højst tilladte bifangstmængde for regulerede arter, pålægges der en bøde på tre gange den normale licensafgift for den art for den mængde, som overstiger den højst tilladte bifangst.

KAPITEL II

BESTEMMELSER FOR ANSØGNING OM OG UDSTEDELSE AF LICENSER

1.

Fartøjer skal opfylde visse betingelser for at få udstedt licens til fiskeri i den grønlandske EEZ.

2.

For at et fartøj kan fiske i den grønlandske EEZ, må rederen, fartøjsføreren og selve fartøjet ikke have forbud mod at fiske der. Der må ikke være noget mellemværende med de grønlandske myndigheder, dvs. de skal have opfyldt alle tidligere indgåede forpligtelser i forbindelse med deres fiskeri i Grønland eller i den grønlandske EEZ i henhold til de fiskeriaftaler, som er indgået med Fællesskabet.

3.

Reglerne for ansøgning om og udstedelse af fiskerilicenser, der er omhandlet i aftalens artikel 1, stk. 3, fastsættes ved den administrative aftale, der er gengivet i tillæg 1.

KAPITEL III

FISKERIZONER

Fiskeriet finder sted i den fiskerizone, der er defineret som den grønlandske eksklusive økonomiske zone, jf. bekendtgørelse nr. 1020 af 15. oktober 2004, i overensstemmelse med anordning nr. 1005 af 15. oktober 2004 om ikrafttræden for Grønland af lov om eksklusive økonomiske zoner, hvorved lov nr. 411 af 22. maj 1996 om eksklusive økonomiske zoner er sat i kraft for Grønland.

Fiskeriet finder sted mindst 12 sømil fra basislinjen i henhold til § 7, Stk. 2, i Landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 om fiskeri, senest ændret ved Landstingslov nr. 28 af 18. december 2003, medmindre andet udtrykkeligt angives.

Basislinjerne er fastlagt i overensstemmelse med anordning nr. 1004 af 15. oktober 2004 om ændring af anordning om afgrænsning af søterritoriet ved Grønland.

KAPITEL IV

SUPPLERENDE FANGSTMULIGHEDER

De grønlandske myndigheder tilbyder EF-myndighederne eventuelle yderligere fangstmuligheder, jf. aftalens artikel 7, i overensstemmelse med protokollens artikel 1, stk. 6.

EF-myndighederne underretter de grønlandske myndigheder om sin holdning til tilbuddet senest seks uger efter modtagelsen af et sådant tilbud. Hvis EF-myndighederne afslår tilbuddet eller ikke svarer på det inden seks uger, kan de grønlandske myndigheder frit tilbyde andre parter de supplerende fangstmuligheder.

KAPITEL V

FANGSTRAPPORTERING, TEKNISKE BEVARELSESFORANSTALTNINGER OG OBSERVATØRORDNING

1.

De relevante dele af den grønlandske lovgivning affattet på engelsk om betingelserne vedrørende fangstrapportering, tekniske bevarelsesforanstaltninger og observatørordning skal udleveres til EF-fiskerfartøjer.

2.

Førere af EF-fartøjer fører logbog over deres aktiviteter i overensstemmelse med reglerne i den grønlandske lovgivning.

3.

Fiskeriet gennemføres i overensstemmelse med de tekniske bevarelsesforanstaltninger som fastsat i den grønlandske lovgivning.

4.

Fiskeri i den grønlandske EEZ er underlagt den observatørordning, som er fastsat ved Grønlands lovgivning. Førere af EF-fiskefartøjer skal samarbejde med de grønlandske myndigheder med hensyn til ombordtagning af observatører i de havne, som de grønlandske myndigheder udpeger.

KAPITEL VI

FOS

Betingelserne vedrørende FOS er fastsat i tillæg 2.

KAPITEL VII

FÆLLESFORETAGENDER

Betingelserne for fællesforetagendernes adgang til ressourcerne er fastsat i tillæg 3.

KAPITEL VIII

FORSØGSFISKERI

Betingelserne vedrørende forsøgsfiskeri er fastsat i tillæg 4.

KAPITEL IX

KONTROLOVERVÅGNING

Konstaterer de kompetente grønlandske myndigheder, at en fører af et EF-fiskefartøj har overtrådt grønlandsk lovgivning, meddeles dette hurtigst muligt til Europa-Kommissionen og flagmedlemsstaten. Meddelelsen skal indeholde oplysninger om fartøjets navn, registernummer, radiokaldesignal, og navnene på fartøjets redere og fører. Meddelelsen skal endvidere indeholde en redegørelse for omstændighederne, som førte til overtrædelsen, og eventuelle pålagte sanktioner specificeres.

Kommissionen udleverer en liste, samt en regelmæssig ajourføring heraf, over medlemsstaternes kompetente myndigheder til de grønlandske myndigheder.


(1)  I tilfælde af genopretning af bestanden må Fællesskabet fiske op til pm t med en tilsvarende forøgelse af den del af den finansielle modydelse, som er omhandlet i protokollens artikel 2, stk. 1. Kvoten for 2007 må først fiskes fra den 1. juni. Kan fiskes øst eller vest for Grønland.

(2)  Kan fiskes øst eller vest for Grønland. Skal fiskes med flydetrawl.

(3)  Dette tal kan revideres i lyset af aftalen om tildeling af fangstmuligheder til kystlandene. Fiskeriet skal forvaltes ved en begrænsning af antallet af fartøjer, der fisker på samme tid.

(4)  1 000 t, der fiskes af højst 6 EF-langlinefartøjer til demersalt fiskeri efter helleflynder og beslægtede arter. Betingelserne for, hvordan langlinefartøjerne til demersalt fiskeri må fiske, skal aftales inden for rammerne af Den Blandede Komité.

(5)  Når bestanden kan udnyttes, må Fællesskabet fiske op til 7,7 % af TAC for lodde for fangstsæsonen 20. juni til 30. april i det følgende år med en tilsvarende forøgelse af den del af den finansielle modydelse, som er omhandlet i protokollens artikel 2, stk. 1.

(6)  Bifangster defineres som enhver fangst af arter, der ikke er omfattet af fartøjets målarter, jf. licensen. Bifangsternes sammensætning skal gennemgås hvert år inden for rammerne af Den Blandede Komité. Kan fiskes øst eller vest for Grønland.

Tillæg

1)

Administrativ aftale om licenser. Betingelser for EF-fartøjers udøvelse af fiskeri i den grønlandske EEZ.

2)

Betingelser vedrørende satellitovervågning af fiskerfartøje.

3)

Betingelser i relation til fællesforetagender.

4)

Nærmere oplysninger om gennemførelse af forsøgsfiskeri.

Tillæg 1

Administrativ aftale om licenser mellem Europa-Kommissionen, den danske regering og det grønlandske landsstyre

Betingelser for EF-fartøjers udøvelse af fiskeri i den grønlandske EEZ

A.   Formaliteter i forbindelse med licensansøgning og -udstedelse

1.

Redere af EF-fiskerfartøjer, som ønsker at udnytte fiskemulighederne i henhold til denne aftale, eller deres stedfortræder, skal senest den 1. december forud for fiskeåret via medlemsstaterne forelægge Kommissionen en liste i elektronisk format over de pågældende fartøjer indeholdende de data, som er fastlagt i det vedlagte ansøgningsskema. EF-myndighederne videresender straks disse lister til de grønlandske myndigheder. Eventuelle ændringer anmeldes i forvejen efter denne procedure.

Redere af EF-fartøjer eller deres repræsentant skal inden den 1. marts, eller 30 dage før togtet indledes, via de nationale myndigheder forelægge EF-myndighederne en ansøgning for hvert fartøj, der skal udøve fiskeri i henhold til aftalen. Ansøgninger skal udfærdiges i de skemaer, som Grønland har udarbejdet til dette formål, se vedlagte skemaer. Hver licensansøgning vedlægges kvittering for betaling af afgiften for licensens gyldighedsperiode. Afgiften inkluderer alle nationale og lokale skatter og afgifter angående adgangsret til fiskeriet samt bankgebyrer for pengeoverførsler. Hvis der for et fartøj ikke er betalt bankgebyr for pengeoverførslen, kræves der betaling for dette sammen med den næste licensansøgning til dette fartøj, og denne betaling er en forudsætning for, at der udstedes en ny licens. De grønlandske myndigheder opkræver et administrationsgebyr på en procent af licensafgiften.

EF-fartøjer med samme reder eller repræsentant kan indsende en kollektiv ansøgning om licens, når blot disse fartøjer fører en og samme medlemsstats flag. Hver licens, der udstedes i medfør af en kollektiv ansøgning, skal indeholde en angivelse af den samlede mængde, som der er betalt licensafgift for, og en fodnote med anmærkningen »Maksimumsmængde til deling mellem fartøjerne … (navnet på hvert fartøj som angivet på den kollektive ansøgning)«.

En kollektiv ansøgning skal ledsages af en fiskeplan med angivelse af den tilstræbte mængde for hvert fartøj. Eventuelle ændringer af fiskeplanen skal senest tre dage, før ændringen finder sted, meddeles til de grønlandske myndigheder med en kopi til Europa-Kommissionen og de nationale myndigheder.

EF-myndighederne forelægger de grønlandske myndigheder en eller flere (kollektive) ansøgninger om licenser for hvert fartøj, der ønsker at fiske i henhold til aftalen.

De grønlandske myndigheder har ret til at suspendere en eksisterende licens eller ikke at udstede en ny licens, hvis et EF-fartøj ikke har opfyldt kravene om forelæggelse af relevante logbogsblade og landingsopgørelser for de grønlandske myndigheder i overensstemmelse med fangstrapporteringen.

2.

De grønlandske myndigheder meddeler inden den administrative aftales ikrafttræden de nødvendige oplysninger om de bankkonti, der anvendes ved indbetaling af afgifterne.

3.

Licenserne udstedes for et bestemt fartøj og kan ikke overdrages, jf. dog stk. 4. Det angives på licenserne, hvilken mængde der højst må fanges og opbevares om bord. Der kan kun foretages en ændring af de maksimumsmængder, der er angivet på licensen eller licenserne, ved at der ansøges på ny. Overskrider et fartøj lejlighedsvis den på licensen angivne maksimumsmængde, betales en afgift for overskridelsen. Så længe afgiften for overskridelserne ikke er betalt, kan der ikke udstedes nye licenser til det pågældende fartøj. Afgiften beregnes i overensstemmelse med del B, punkt 2, og tredobles derefter.

4.

I tilfælde af force majeure erstattes licensen dog på anmodning af Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber med en ny licens, som udstedes for et andet fartøj af en lignende type som det fartøj, der erstattes. I den ny licens anføres:

udstedelsesdatoen

at denne nye licens annullerer og erstatter licensen for det tidligere fartøj.

5.

De grønlandske fiskerimyndigheder sender licenserne til Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber inden 15 arbejdsdage efter modtagelsen af ansøgningen.

6.

Den originale licens eller en kopi heraf skal altid forefindes om bord og til enhver tid kunne forevises på anmodning fra de grønlandske myndigheder.

B.   Licensernes gyldighedsperiode og betaling

1.

Licenserne er gyldige fra udstedelsesdatoen indtil udgangen af det kalenderår, hvor de udstedes. De udstedes senest 15 arbejdsdage efter modtagelsen af ansøgningen og efter betaling af den årlige licensafgift, der opkræves for hvert fartøj.

For så vidt angår loddefiskeriet, udstedes licenserne i perioden 20. juni-31. december og 1. januar-30. april.

Hvis EF-lovgivningen om fastsættelse af fiskerimulighederne for et givet år for EF-fartøjer i farvande, hvor fangstbegrænsninger er påkrævet, ikke er vedtaget ved fiskeårets begyndelse, må EF-fartøjer med ret til at fiske den 31. december i det foregående fiskeår fortsat fiske på samme licens i det år, hvor der ikke er vedtaget lovgivning, forudsat at den videnskabelige rådgivning tillader dette. Der gives tilladelse til en foreløbig udnyttelse på 1/12 af kvoten hver måned under forudsætning af, at den gældende licensafgift for kvoten er betalt. Den foreløbige kvote kan tilpasses i forhold til den videnskabelige rådgivning og vilkårene for det specifikke fiskeri.

2.

Licensafgiften sættes til 5 % af følgende omregnede pris:

Art

Pris i levende vægt pr. ton

Torsk

1 800

Rødfiskarter

1 053

Hellefisk

2 571

Rejer

1 600

Helleflynder (1)

4 348

Lodde

100

Snekrabbe

2 410

3.

Licensafgifterne fastsættes som følger:

Art

EUR pr. ton

Torsk

90

Rødfiskarter

53

Hellefisk

129

Rejer

80

Helleflynder (2)

217

Lodde

5

Snekrabbe

120

Den samlede licensafgift (den maksimale tilladte fangstmængde × pris pr. ton) opkræves sammen med et administrationsgebyr til de grønlandske myndigheder på 1 % af licensafgiften.

Selv om den maksimale tilladte fangstmængde ikke udnyttes fuldt ud, får rederen ikke afgiften for den samlede tilladte fangstmængde refunderet.

Licensansøgningsskema angående fiskeri i den grønlandske EEZ

1

Nationalitet

 

2

Fartøjets navn

 

3

EF-flåderegisternummer

 

4

Havnekendingsbogstaver og -nummer

 

5

Registreringshavn

 

6

Radiokaldesignal

 

7

Inmarsat-nummer (telefon, telex, E-mail) (3)

 

8

Byggeår

 

9

Fartøjstype

 

10

Type fiskeredskaber

 

11

Målarter + mængde

 

12

Fiskerizone (ICES/NAFO)

 

13

Licensens gyldighedsperiode

 

14

Redere, adresse, tlf., telex og E-mail

 

15

Befragter

 

16

Fartøjsførerens navn

 

17

Antal besætningsmedlemmer

 

18

Motoreffekt (KW)

 

19

Længde overalt

 

20

Tonnage i BRT

 

21

Repræsentant i Grønland Navn og adresse

 

22

Adresse, hvortil licensen sendes, og faxnr.

Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Fiskeri, Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles, Fax +32 2 2962338


(1)  Helleflynder og beslægtede arter: 3 000 EUR.

(2)  Licensafgift for helleflynder og beslægtede arter: 150 EUR pr. ton.

(3)  Kan fremsendes, efter at ansøgningen er godkendt.

Tillæg 2

Nærmere betingelser for satellitovervågning af fiskerfartøjer

1.

Parternes fiskerfartøjer satellitovervåges, når de fisker i den anden parts farvande.

Fiskerfartøjer overvåges af deres flagstats fiskeriovervågningscenter (FOC), når de fisker i farvande under den anden parts jurisdiktion.

2.

Med henblik på satellitovervågning udveksler parterne overensstemmende koordinater (bredde- og længdegrader) over de farvande, som hører under deres jurisdiktion. Disse koordinater indskrænker ikke parternes øvrige fordringer og standpunkter. Data overføres i elektronisk format udtrykt i decimalgrader i WGS-84 datum systemet.

3.

Fartøjsovervågningssystemets hardware- og softwarekomponenter skal være sikret mod input og output af urigtige positioner og må ikke kunne manipuleres manuelt. Systemet skal være fuldautomatisk og funktionsdygtigt hele tiden uanset de ydre forhold. Det er forbudt at ødelægge og beskadige satellitovervågningsudstyret, at gøre det ufunktionsdygtigt eller på anden måde at foretage indgreb i det.

Skibsførerne tilser navnlig, at:

data ikke ændres

satellitovervågningsudstyrets antenne eller antenner på ingen måde obstrueres

satellitovervågningsudstyrets strømforsyning på ingen måde afbrydes, og at

satellitovervågningsudstyret ikke demonteres.

EF-fiskerfartøjer må ikke sejle ind i den grønlandske EEZ uden et funktionsdygtigt satellitovervågningsudstyr. De grønlandske myndigheder har ret til med øjeblikkelig virkning at suspendere licenser for EF-fiskerfartøjer, der sejler ind i den grønlandske EEZ uden funktionsdygtigt satellitovervågningsudstyr. De grønlandske myndigheder underretter omgående det pågældende fartøj herom. Europa-Kommissionen og flagmedlemsstaten underrettes omgående om, at de grønlandske myndigheder har suspenderet licensen.

4.

Fartøjernes position skal kunne bestemmes med en fejlmargin på under 500 m og med et konfidensinterval på 99 %.

5.

Hvis et satellitovervåget fartøj sejler ind i eller ud af farvande under den anden parts jurisdiktion, sender flagstaten den anden parts FOC en meddelelse om indsejling eller udsejling, jf. bilaget. Disse meddelelser sendes straks på grundlag af en forudgående overvågning hver time. Flagstatens FOC overvåger fartøjer i farvande under den anden parts jurisdiktion hver time eller med kortere tidsintervaller, hvis parterne ønsker dette.

6.

Når et fartøj er sejlet ind i farvande under den anden parts jurisdiktion, meddeler flagstatens FOC fartøjets seneste positionsmelding til den anden parts relevante FOC hurtigst muligt og mindst hver anden time. Disse meddelelser benævnes positionsmeldinger, jf. bilaget.

7.

Det er ikke tilladt at slukke for satellitovervågningsudstyr på fartøjer, som befinder sig i farvande under den anden parts jurisdiktion.

Når satellitovervågningsudstyret i mere end 4 timer hver time har sendt meldinger fra samme geografiske position, kan der sendes en positionsmelding indeholdende aktivitetskoden »ANC«, jf. bilaget. Disse positionsmeldinger kan sendes med tidsintervaller på 12 timer. Inden 1 time efter, at positionen er ændret, genoptages rapporteringen hver time.

8.

Meldinger, jf. pkt. 5, 6 og 7, overføres i elektronisk format og anvende X.25 eller andre sikre protokoller efter forudgående aftale mellem de relevante FOC.

X.25 erstattes straks af HTTPS eller andre sikre protokoller, så snart NEAFC har truffet afgørelse om en sådan udskiftning.

9.

I tilfælde af tekniske fejl eller funktionssvigt i satellitovervågningsudstyr, der er monteret om bord på et fiskerfartøj, meddeler fartøjsføreren i tide sin flagstats FOC oplysningerne i pkt. 7. Under disse omstændigheder er det tilstrækkeligt at rapportere om positionen hver fjerde time, så længe fartøjet befinder sig i farvande under den anden parts jurisdiktion. Flagstatens FOC eller fartøjerne videresender sådanne meldinger til den anden parts FOC uden unødig ophold.

Det defekte udstyr skal repareres eller udskiftes, inden fartøjet påbegynder en ny fangstrejse.

Der kan indrømmes undtagelser i tilfælde, hvor det er indlysende, at udstyret ikke kan repareres eller udskiftes af grunde, som fartøjsføreren eller rederen ikke er herre over.

10.

Flagstatens FOC satellitovervåger sine fartøjer, når de befinder sig i farvande under den anden parts jurisdiktion. Den anden parts FOC underrettes hurtigst muligt, hvis det konstateres, at satellitovervågningen af fartøjer ikke fungerer som aftalt.

11.

Hvis et FOC konstaterer, at den anden part ikke meddeler oplysninger i overensstemmelse med pkt. 5, 6 og 7, underrettes den anden part herom hurtigst muligt.

De lagrede meldinger overføres, så snart den elektroniske kommunikation mellem de relevante FOC er genetableret.

Kommunikationssvigt mellem forskellige FOC må ikke indvirke på fartøjernes aktiviteter.

12.

Satellitovervågningsdata, der meddeles til den anden part i henhold til denne aftale, må under ingen omstændigheder videregives til andre myndigheder end kontrolovervågningsmyndigheder i en form, som gør det muligt at identificere det enkelte fartøj.

13.

Det Europæiske Fællesskabs FOC forstås som flagstatens FOC, hvad angår meddelelse af meldinger og rapportering i overensstemmelse med pkt. 5, 6 og 7 fra Det Europæiske Fællesskab til Grønland. Med henblik på meddelelsen af sådanne rapporter og meldinger fra Grønland til Det Europæiske Fællesskab forstås Det Europæiske Fællesskabs FOC som FOC i den medlemsstat, i hvis farvande fartøjet fisker eller har fisket. Grønlands FOC er oprettet hos Fiskeridirektoratets kontrolenhed (Grønlands Fiskeri- og Licenskontrol) i Nuuk.

14.

Parterne udveksler kontaktoplysninger i forbindelse med den elektroniske kommunikation mellem deres FOC i overensstemmelse med pkt. 5, 6 og 7. Sådanne oplysninger skal så vidt muligt også omfatte navne, telefonnumre og e-mailadresser, som kan være nyttige for kommunikationen mellem de forskellige FOC generelt.

15.

Hvis et fartøj, jf. pkt. 1, som fører en af parternes flag, fisker eller har til hensigt at fiske inden for den anden parts jurisdiktion uden at have funktionsdygtigt satellitovervågningsudstyr om bord, og uden at der sendes meldinger til den anden part, kan dette fartøj gives instrukser om at forlade denne parts farvande. Parterne fastlægger informationsudvekslingsrutiner for at konstatere, hvorfor der ikke modtages meldinger. Denne udveksling skal søge at forebygge, at fartøjer uretmæssigt bortvises.

16.

Gentagen manglende efterlevelse af disse foranstaltninger kan opfattes som en alvorlig overtrædelse.

17.

Parterne tager ved behov disse betingelser op til fornyet overvejelse.

Meddelelse af FOS-meddelelser til den anden parts FOC

1)

Meddelelse om »INDSEJLING«

Dataelement:

Feltkode:

Obligatorisk/Frivillig

Bemærkninger:

Record påbegyndt

SR

O

Systemdata — viser, at ny record starter

Adressat

AD

O

Meddelelsesdata — modtagerens Alfa-3-ISO-landekode

Afsender

FR

O

Meddelelsesdata — afsenderens Alfa-3-ISO-landekode

Record-nummer

RN

F

Meddelelsesdata — underretningens serienummer i det relevante år

Record-dato

RD

F

Meddelelsesdata — transmissionsdato

Record-klokkeslæt

RT

F

Meddelelsesdata — transmissionsklokkeslæt

Meddelelsestype

TM

O

Meddelelsesdata — meddelelsestype »ENT«

Radiokaldesignal

RC

O

Fartøjsdata — fartøjets internationale radiokaldesignal

Internt referencenummer

IR

O

Fartøjsdata — entydigt fartøjsnummer i form af flagstatens Alfa-3-ISO-landekode efterfulgt af et nummer

Eksternt registreringsnummer

XR

F

Fartøjsdata — fartøjets havnekendingsbogstaver og -nummer på siden af fartøjet

Breddegrad

LT

O

Positionsdata — position ± 99.999 (WGS-84)

Længdegrad

LG

O

Positionsdata — position ± 999.999 (WGS-84)

Fart

SP

O

Positionsdata — fartøjets fart i knob med én decimal

Kurs

CO

O

Positionsdata – fartøjets kurs på en 360°-skala

Dato

DA

O

Positionsdata — UTC-dato for position (ÅÅÅÅMMDD)

Klokkeslæt

TI

O

Positionsdata — UTC-klokkeslæt for position (TTMM)

Record afsluttet

ER

O

Systemdata — viser record afsluttet

2)

Meddelelse/rapport om »POSITION«

Dataelement:

Feltkode:

Obligatorisk/Fakultativ

Bemærkninger:

Record påbegyndt

SR

O

Systemdata — viser, at ny record starter

Adressat

AD

O

Meddelelsesdata — modtagerens Alfa-3-ISO-landekode

Afsender

FR

O

Meddelelsesdata — afsenderens Alfa-3-ISO-landekode

Record-nummer

RN

F

Meddelelsesdata — underretningens serienummer i det relevante år

Record-dato

RD

F

Meddelelsesdata — transmissionsdato

Record-klokkeslæt

RT

F

Meddelelsesdata — transmissionsklokkeslæt

Meddelelsestype

TM

O

Meddelelsesdata — meddelelsestype »POS« (1)

Radiokaldesignal

RC

O

Fartøjsdata — fartøjets internationale radiokaldesignal

Internt referencenummer

IR

O

Fartøjsdata — entydigt fartøjsnummer i form af flagstatens Alfa-3-ISO-landekode efterfulgt af et nummer

Eksternt registreringsnummer

XR

F

Fartøjsdata — fartøjets havnekendingsbogstaver og -nummer på siden af fartøjet

Breddegrad

LT

O

Positionsdata — position ± 99.999 (WGS-84)

Længdegrad

LG

O

Positionsdata — position ± 999.999 (WGS-84)

Aktivitet

AC

F (2)

Positionsdata – »ANC« til angivelse af nedsat rapporteringshyppighed

Fart

SP

O

Positionsdata — fartøjets fart i knob med én decimal

Kurs

CO

O

Positionsdata – fartøjets kurs på en 360°-skala

Dato

DA

O

Positionsdata — UTC-dato for position (ÅÅÅÅMMDD)

Klokkeslæt

TI

O

Positionsdata — UTC-klokkeslæt for position (TTMM)

Record afsluttet

ER

O

Systemdata — viser record afsluttet

3)

Meddelelse om »UDSEJLING«

Dataelement:

Feltkode:

Obligatorisk/Frivillig

Bemærkninger:

Record påbegyndt

SR

O

Systemdata — viser, at ny record starter

Adressat

AD

O

Meddelelsesdata — modtagerens Alfa-3-ISO-landekode

Afsender

FR

O

Meddelelsesdata — afsenderens Alfa-3-ISO-landekode

Record-nummer

RN

F

Meddelelsesdata — underretningens serienummer i det relevante år

Record-dato

RD

F

Meddelelsesdata — transmissionsdato

Record-klokkeslæt

RT

F

Meddelelsesdata — transmissionsklokkeslæt

Meddelelsestype

TM

O

Meddelelsesdata — meddelelsestype »EXI«

Radiokaldesignal

RC

O

Fartøjsdata — fartøjets internationale radiokaldesignal

Internt referencenummer

IR

O

Fartøjsdata — entydigt fartøjsnummer i form af flagstatens Alfa-3-ISO-landekode efterfulgt af et nummer

Eksternt registreringsnummer

XR

F

Fartøjsdata — fartøjets havnekendingsbogstaver og -nummer på siden af fartøjet

Dato

DA

O

Positionsdata — UTC-dato for position (ÅÅÅÅMMDD)

Klokkeslæt

TI

O

Positionsdata — UTC-klokkeslæt for position (TTMM)

Record afsluttet

ER

O

Systemdata — viser record afsluttet

4)

Format

Datatransmissionen af hver meddelelse struktureres således:

en dobbelt skråstreg (//) og bogstaverne »SR« angiver starten på en meddelelse

en dobbelt skråstreg (//) og en feltkode angiver starten på et dataelement

der anvendes en enkelt skråstreg (/) som separator mellem feltkode og data

datapar adskilles ved et mellemrum

bogstaverne »ER« og en dobbelt skråstreg (//) angiver record afsluttet.

Alle feltkoder i dette bilag følger det nordatlantiske format som beskrevet i NEAFC's kontrol- og håndhævelsesordning.


(1)  Meddelelsestype skal være »MAN« for rapporter fra fartøjer med defekt satellitovervågningsudstyr.

(2)  Finder kun anvendelse, hvis fartøjet sender POS-meldinger med nedsat hyppighed.

Tillæg 3

Metoder og kriterier angående projektvurdering af fællesforetagender og blandede selskaber

1.

Parterne udveksler oplysninger om projekter vedrørende oprettelse af fællesforetagender og blandede selskaber som omhandlet i aftalens artikel 2.

2.

Projekterne sendes til Fællesskabet via myndighederne i den eller de berørte medlemsstater.

3.

Fællesskabet sender en liste over projekter vedrørende fællesforetagender og blandede selskaber til Den Blandede Komité. Den Blandede Komité vurderer projekterne bl.a. efter følgende kriterier:

a)

passende teknologisk udstyr til, at de foreslåede fiskeriaktiviteter kan gennemføres

b)

målarter og fiskerizoner

c)

fartøjets alder

d)

hvis der er tale om fællesforetagender, fællesforetagendets og fiskeriaktiviteternes fulde varighed

e)

EF-rederens og eventuelt den grønlandske partners erfaringer på fiskeriområdet.

4.

Den Blandede Komité afgiver udtalelse om projekterne efter vurderingen i punkt 3.

5.

Hvad angår fællesforetagender, udsteder de grønlandske myndigheder de nødvendige tilladelser og fiskerilicenser, når Den Blandede Komité har afgivet positiv udtalelse om projekterne.

Betingelser for fællesforetagenders adgang til ressourcerne i Grønland

1.   Licenser

De fiskerilicenser, som de grønlandske myndigheder skal udstede, gælder så længe de pågældende fællesforetagender består. Der fiskes efter kvoter tildelt af de grønlandske myndigheder.

2.   Udskiftning af fartøjer

Et EF-fartøj, der fisker som led i et fællesforetagende, må kun udskiftes med et andet EF-fartøj med tilsvarende kapacitet og tekniske specifikationer, hvis det er behørigt begrundet at foretage en sådan udskiftning, og hvis parterne er enige herom.

3.   Udrustning

Fartøjer, der fisker som led i et fællesforetagende, skal overholde de regler og forskrifter, der i Grønland gælder for udrustning, og som skal anvendes uden forskelsbehandling på grønlandske fartøjer og EF-fartøjer.

Tillæg 4

Nærmere oplysninger om gennemførelse af forsøgsfiskeri

Det grønlandske landsstyre og Europa-Kommissionen træffer i fællesskab beslutning om udvælgelsen af EF-erhvervsdrivende, det mest passende tidspunkt såvel som ordningerne for gennemførelse af forsøgsfiskeri. For at lette fartøjernes forsøgsarbejde fremlægger det grønlandske landsstyre (via Grønlands institut for naturressourcer) nuværende videnskabelige oplysninger og andre grundoplysninger.

Grønlands fiskeriindustri vil blive tæt inddraget (koordinering af og dialog om ordningerne for forsøgsfiskeri).

Forsøgstogternes længde: højst seks måneder og mindst tre måneder, medmindre parterne ændrer det efter fælles aftale.

Udvælgelse af kandidater til gennemførelse af forsøgstogterne:

Europa-Kommissionen meddeler de grønlandske myndigheder anmodningerne om licenser for forsøgsfiskeri. Et teknisk dossier med angivelse af:

fartøjets tekniske specifikationer

skibsofficerernes ekspertviden om fiskeri

forslaget til tekniske parametre for forsøgstogtet (længde, redskaber, forsøgsfarvande osv.)

Det grønlandske landsstyre etablerer en teknisk dialog mellem den grønlandske administration og EF-myndighederne og de pågældende redere, hvis det finder det nødvendigt.

Før togtets begyndelse forelægger rederne de grønlandske myndigheder og Europa-Kommissionen:

en erklæring om de fangster, der allerede er om bord

de tekniske karakteristika for det fiskegrej, der anvendes til togtet

en forsikring om, at de overholder de grønlandske bestemmelser på fiskeriområdet.

Under togtet til havs skal rederne for de pågældende fartøjer:

forelægge Grønlands institut for naturressourcer, de grønlandske myndigheder og Europa-Kommissionen en ugentlig rapport om fangsterne pr. dag og træk, inkl. beskrivelse af togtets tekniske parametre (position, dybde, dag og klokkeslæt, fangster og andre bemærkninger eller kommentarer)

meddele fartøjets position, fart og kurs via FOS

sikre, at en grønlandsk videnskabelig observatør eller en observatør, som de grønlandske myndigheder har valgt, er om bord. Det er observatørens rolle at indsamle videnskabelige oplysninger fra og udtage prøver af fangsterne. Observatøren behandles som en skibsofficer, og rederen skal dække observatørens leveomkostninger under hans ophold på fartøjet. Beslutningen om, hvor længe en observatør skal være om bord, og i hvilken havn han skal tages om bord og sættes i land, træffes efter aftale med de grønlandske myndigheder. Medmindre der er aftalt noget andet mellem parterne, vil et fartøj aldrig blive tvunget til at anløbe havn mere end én gang hver anden måned.

lade fartøjerne inspicere, når de forlader den grønlandske EEZ, hvis de grønlandske myndigheder anmoder herom

sikre, at de overholder de grønlandske bestemmelser på fiskeriområdet.

De fangster, der falder inden for rammerne af og tages under forsøgstogtet, forbliver rederens ejendom.

De fangster, der falder inden for rammerne af forsøgstogtet, fastsættes af de grønlandske myndigheder forud for hvert togt og stilles til rådighed for føreren af det eller de pågældende fartøjer.

De grønlandske myndigheder vil udpege en kontaktperson, der er ansvarlig for løsning af eventuelle uforudsete problemer, der kan hæmme udviklingen af forsøgsfiskeriet.

De grønlandske myndigheder vil forud for hvert togt forelægge de nærmere bestemmelser og betingelser for forsøgstogter i overensstemmelse med aftalens artikel 9 og 10 samt den grønlandske lovgivning.


30.6.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 172/26


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 754/2007

af 28. juni 2007

om ændring af forordning (EF) nr. 1941/2006, (EF) nr. 2015/2006 og (EF) nr. 41/2007 for så vidt angår fiskerimuligheder og dertil knyttede betingelser for visse fiskebestande

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 af 20. december 2002 om bevarelse og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne som led i den fælles fiskeripolitik (1), særlig artikel 20,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 423/2004 af 26. februar 2004 om foranstaltninger til genopretning af torskebestande (2), særlig artikel 8,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets forordning (EF) nr. 1941/2006 (3) fastsættes der fiskerimuligheder og dertil knyttede betingelser for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande i Østersøen for 2007.

(2)

Ved forordning (EF) nr. 1941/2006 fastsættes det, at yderligere forbudsdage, som medlemsstaterne skal fordele i visse underafsnit i Østersøen, skal opdeles i perioder på mindst 5 dage. Denne bestemmelse bør dog ikke gælde, hvis de yderligere forbudsdage ligger i tilknytning til en af de lukkede perioder som fastsat ved den pågældende forordning, forudsat at den samlede lukkede periode er lig med eller mere end 5 dage. Fordelingen af de yderligere forbudsdage bør gøres tydeligere med tilbagevirkende kraft.

(3)

Bestemmelserne om udpegede havne bør gøres klarere.

(4)

Drivliner bør undtages fra de redskabstyper, der er berørt af fiskeriindsatsbegrænsningerne, når denne redskabstype ikke anvendes til at fange torsk.

(5)

Da det ikke anses for nødvendigt at bevare henvisningen til underafsnit 27 for så vidt angår fiskeriindsatsbegrænsninger i Østersøen på grund af minimale fangster af torsk i dette underafsnit, bør henvisningen til dette underafsnit udgå.

(6)

Ved Rådets forordning (EF) nr. 2015/2006 (4) fastsættes der fiskerimuligheder for EF-fartøjer for visse dybhavsbestande for 2007 og 2008.

(7)

Beskrivelsen i den pågældende forordning af visse fiskeriområder bør gøres klarere, så det sikres, at det område, hvori en kvote kan fiskes, identificeres korrekt.

(8)

For visse arter er visse kvoter og fodnoter unøjagtigt angivet i den pågældende forordning og bør derfor rettes.

(9)

Ved Rådets forordning (EF) nr. 41/2007 (5) fastsættes der fiskerimuligheder og dertil knyttede betingelser for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EF-farvande og for EF-fartøjer i andre farvande, som er omfattet af fangstbegrænsninger, for 2007.

(10)

Visse særlige bestemmelser om landing eller omladning af frossen fisk, der er fanget af tredjelandsfiskerfartøjer i NEAFC-konventionens område, bør gøres klarere.

(11)

Titlen i bilag IA til forordning (EF) nr. 41/2007 og visse beskrivelser af fiskeriområder bør gøres klarere, så det sikres, at det område, hvori en kvote kan fiskes, identificeres korrekt.

(12)

De endelige fangstbegrænsninger for fiskeriet efter tobis i ICES-afsnit IIIa og IV og EF-farvande i ICES-afsnit IIa fastsættes på grundlag af rådgivning fra Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES) og Den Videnskabelige, Tekniske og Økonomiske Komité for Fiskeri (STECF) og i henhold til punkt 8 i bilag IID til forordning (EF) nr. 41/2007. Tobis er en bestand i Nordsøen, der deles med Norge, men som for øjeblikket ikke forvaltes i fællesskab. De endelige fangstbegrænsninger er i overensstemmelse med den godkendte oversigt over fiskerikonsultationer med Norge af 22. maj 2007.

(13)

De betingelser, der gælder for bifangstkvoten for rokker, bør begrænses til mængder over 200 kg af disse arter.

(14)

Referenceperioden for opgørelsen af den fiskeriindsats, der gøres af flåder, som får tildelt ekstra havdage med henblik på permanent ophør med fiskerivirksomhed, er forkert angivet og bør derfor rettes.

(15)

De koordinater, der angiver området for tekniske foranstaltninger i Det Irske Hav i bilag III, er ikke korrekt angivet og bør rettes.

(16)

På sit tredje årsmøde den 11.-15. december 2006 vedtog Fiskerikommissionen for det Vestlige og Centrale Stillehav (WCPFC) bl.a. foranstaltninger til beskyttelse af tunressourcerne og reguleringsforanstaltninger for sværdfisk i visse områder. Disse foranstaltninger bør gennemføres i fællesskabsretten.

(17)

Efter samråd mellem Fællesskabet, Færøerne, Island, Norge og Den Russiske Føderation den 18. januar 2007 blev der indgået en aftale om fiskerimuligheder for bestanden af atlantisk-skandinavisk sild i det nordøstlige Atlanterhav. Ifølge denne aftale forhøjes antallet af EF-licenser fra 77 til 93. Aftalen bør gennemføres i fællesskabsretten.

(18)

Forordning (EF) nr. 1941/2006, (EF) nr. 2015/2006 og (EF) nr. 41/2007 bør ændres i overensstemmelse hermed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Ændringer af forordning (EF) nr. 1941/2006

Bilag I, II og III til forordning (EF) nr. 1941/2006 ændres som angivet i bilag I til nærværende forordning.

Artikel 2

Ændringer af forordning (EF) nr. 2015/2006

Del 2 i bilaget til forordning (EF) nr. 2015/2006 ændres som angivet i bilag II til nærværende forordning.

Artikel 3

Ændringer af forordning (EF) nr. 41/2007

Forordning (EF) nr. 41/2007 ændres således:

1)

Artikel 51, stk. 1, affattes således:

»1.   Uanset artikel 28e, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2847/93 skal førere af alle fiskerfartøjer eller deres repræsentanter, der om bord har fisk som omhandlet i artikel 49, og som agter at anløbe en havn eller at lande eller omlade deres fangst, meddele de kompetente myndigheder i medlemsstaten, hvilken havn de ønsker at anløbe, mindst tre hverdage forud for deres forventede ankomsttidspunkt.«

2)

I artikel 52, foretages følgende ændringer:

a)

Første afsnit i stk. 1 affattes således:

»1.   Havnestatens kompetente myndigheder tillader kun landing eller omladning, hvis flagmedlemsstaten for det fiskerfartøj, der ønsker at foretage landing eller omladning, eller flagstaten for donorfartøjerne, hvis der er tale om fartøjer, som har gennemført omladning til havs, ved at tilbagesende en kopi af den i henhold til artikel 51, stk. 3, fremsendte formular med del B behørigt udfyldt bekræfter, at:«

b)

Stk. 3 affattes således:

»3.   Havnemedlemsstatens kompetente myndigheder meddeler straks sin beslutning om at tillade eller forbyde landing eller omladning ved til Kommissionen og NEAFC's sekretær at fremsende en kopi af den formular, der er vist i del I til bilag IV, med del C behørigt udfyldt, hvis de landede eller omladede fisk er taget inden for NEAFC-konventionens område.«

3)

Artikel 53, stk. 1, affattes således:

»1.   Medlemsstaternes kompetente myndigheder kontrollerer mindst 15 % af de i artikel 49 omhandlede landinger og omladninger foretaget af tredjelandsfiskerfartøjer i deres havne årligt.«

4)

Bilag IA, IIA, III og IV til forordning (EF) nr. 41/2007 ændres som angivet i bilag III til nærværende forordning.

Artikel 4

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 1 anvendes dog fra den 1. januar 2007 for så vidt angår ændringerne i bilag I, punkt 1 og 2, i denne forordning.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Luxembourg, den 28. juni 2007.

På Rådets vegne

S. GABRIEL

Formand


(1)  EFT L 358 af 31.12.2002, s. 59.

(2)  EUT L 70 af 9.3.2004, s. 8. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 441/2007 (EUT L 104 af 21.4.2007, s. 28).

(3)  EUT L 367 af 22.12.2006, s. 1. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 609/2007 (EUT L 141 af 2.6.2007, s. 33).

(4)  EUT L 384 af 29.12.2006, s. 28. Ændret ved forordning (EF) nr. 609/2007.

(5)  EUT L 15 af 20.1.2007, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 643/2007 (EUT L 151 af 13.6.2007, s. 1).


BILAG I

I bilagene til forordning (EF) nr. 1941/2006 foretages følgende ændringer:

1)

I bilag I foretages følgende ændringer:

a)

Fodnote 1 til arten »torsk« i underafsnit 25-32 (EF-farvande) og fodnote 1 til arten »torsk« i underafsnit 22-24 (EF-farvande) udgår, og

b)

tillæg I til bilag I udgår.

2)

I bilag II foretages følgende ændringer:

a)

Punkt 1.1 affattes således:

»1.1.

Fiskeri med trawl, vod eller lignende redskaber med en maskestørrelse på mindst 90 mm, fiskeri med bundsat garn, indfiltringsgarn og toggegarn med en maskestørrelse på mindst 90 mm og fiskeri med bundliner eller langliner, bortset fra drivliner, forbydes:

a)

fra den 1. til den 7. januar, fra den 31. marts til den 1. maj og den 31. december i underafsnit 22-24 og

b)

fra den 1. til den 7. januar, fra den 5. til den 10. april, fra den 1. juli til den 31. august og den 31. december i underafsnit 25-26.«

b)

Punkt 1.2 affattes således:

»1.2.

Medlemsstaterne sikrer for fartøjer, der fører deres flag, at fiskeri med trawl, vod eller lignende redskaber med en maskestørrelse på mindst 90 mm, fiskeri med bundsat garn, indfiltringsgarn og toggegarn med en maskestørrelse på mindst 90 mm og fiskeri med bundliner eller langliner, bortset fra drivliner, forbydes i:

a)

77 kalenderdage i underafsnit 22-24 uden for perioden anført i punkt 1.1, litra a)

b)

67 kalenderdage i underafsnit 25-26 uden for perioden anført i punkt 1.1, litra b).

Medlemsstaterne skal opdele det antal dage, der er omhandlet i litra a) og b), i perioder på mindst 5 dage, medmindre dagene i litra a) og b) lægges til de perioder, der er fastsat i henholdsvis punkt 1.1, litra a) og punkt 1.1, litra b), undtagen den 31. december.«

c)

Følgende punkt tilføjes:

»1.3.

Ved fiskeri med drivliner i de perioder og på de dage, der er anført i punkt 1.1 og 1.2, må der ikke beholdes torsk om bord.«

3)

Punkt 2.7 i bilag III affattes således:

»2.7.1.

Hvis en medlemsstat har udpeget havne for landing af torsk, må fiskerfartøjer, som om bord har mere end 750 kg torsk udtrykt i levende vægt, kun lande torsken i de udpegede havne.«


BILAG II

I del 2 i bilaget til forordning (EF) nr. 2015/2006 foretages følgende ændringer:

1)

Afsnittet vedrørende berycider i EF-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion, i ICES-underområde I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII og XIV affattes således:

»Art

:

Berycider

Beryx spp.

Område

:

EF-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion, i III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII og XIV

År

2007

2008

 

Spanien

74

74

 

Frankrig

20

20

 

Irland

10

10

 

Portugal

214

214

 

Det Forenede Kongerige

10

10

 

EF

328

328«

 

2)

Afsnittet om skolæst i ICES-afsnit III a og EF-farvande i ICES-afsnit III b, c og d affattes således:

»Art

:

Skolæst

Coryphaenoides rupestris

Område

:

III a og EF-farvande i III b, c og d

År

2007

2008

 

Danmark

1 002

946

 

Tyskland

6

5

 

Sverige

52

49

 

EF

1 060

1 000«

 

3)

Afsnittet vedrørende skolæst i EF-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion, i ICES-underområde VIII, IX, X, XII og XIV samt V (grønlandske farvande) affattes således:

»Art

:

Skolæst

Coryphaenoides rupestris

Område

:

EF-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion, i VIII, IX, X, XII og XIV

År

2007

2008

 

Tyskland

40

40

 

Spanien

4 391

4 391

 

Frankrig

202

202

 

Irland

9

9

 

Det Forenede Kongerige

18

18

 

Letland

71

71

 

Litauen

9

9

 

Polen

1 374

1 374

 

EF

6 114

6 114«

 

4)

Afsnittet vedrørende orange savbug i EF-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion, i ICES-underområde I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XI, XII og XIV affattes således:

»Art

:

Orange savbug

Hoplostethus atlanticus

Område

:

EF-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion, i I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII og XIV

År

2007

2008

 

Spanien

4

3

 

Frankrig

23

15

 

Irland

6

4

 

Portugal

7

5

 

Det Forenede Kongerige

4

3

 

EF

44

30«

 

5)

Afsnittet vedrørende byrkelange i EF-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion, i ICES-underområde VI og VII affattes således:

»Art

:

Byrkelange

Molva dypterygia

Område

:

EF-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion, i VI og VII (2)

År

2007

2008

 

Tyskland

26

21

 

Estland

4

3

 

Spanien

83

67

 

Frankrig

1 898

1 518

 

Irland

7

6

 

Litauen

2

1

 

Polen

1

1

 

Det Forenede Kongerige

482

386

 

Andre (1)

7

6

 

EF

2 510

2 009

 

6)

Afsnittet vedrørende spidstandet blankesten i EF-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion, affattes således:

»Art

:

Spidstandet

Pagellus bogaraveo

Område

:

X (EF-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion)

År

2007

2008

 

Spanien (3)

10

10

 

Portugal (3)

1 116

1 116

 

Det Forenede Kongerige (3)

10

10

 

EF (3)

1 136

1 136

 


(1)  Udelukkende for bifangster. Direkte fiskeri er ikke tilladt under denne kvote.

(2)  Medlemsstaterne skal sørge for, at fiskeriet efter byrkelange overvåges videnskabeligt, især de aktiviteter, som fiskerfartøjer, der i 2005 landede over 30 tons byrkelange, udøver. Alle fartøjer skal give meddelelse om landing af mere end 5 tons byrkelange i forvejen og må højst lande 25 tons byrkelange efter hver fangstrejse.«

(3)  Op til 10 % af 2008-kvoterne kan tages i december 2007.«


BILAG III

I bilagene til forordning (EF) nr. 41/2007 foretages følgende ændringer:

1)

I bilag IA foretages følgende ændringer:

a)

Titlen affattes således:

b)

Afsnittet om tobis i ICES-afsnit IIIa og EF-farvande i ICES-afsnit IIa og IV affattes således:

»Art

:

Tobis

Ammodytidae

Område

:

IIIa og EF-farvande afsnit IIa and IV (1)

SAN/2A3A4.

Danmark

144 324 (2)

Analytisk TAC.

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes.

Det Forenede Kongerige

3 155 (3)

Alle medlemsstater

5 521 (4)  (5)

EF

153 000 (6)

Norge

20 000 (7)

TAC

Ikke relevant. (8)

c)

Afsnittet om sild i ICES-underområde IV nord for 53° 30′ N affattes således:

»Art

:

Sild (9)

Clupea harengus

Område

:

EF-farvande og norske farvande i IV nord for 53° 30′ N

HER/04A, HER/04B

Danmark

50 349

Analytisk TAC

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes.

Tyskland

34 118

Frankrig

19 232

Nederlandene

47 190

Sverige

3 470

Det Forenede Kongerige

50 279

EF

204 638

Norge

50 000 (10)

TAC

341 063

Under ovennævnte kvoter må der højst fanges følgende mængder i de angivne områder:

 

Norske farvande syd for 62° N (HER/*04N-)

EF

50 000«

d)

Afsnittet om sild i ICES-afsnit V b og VI b og EF-farvande i ICES-afsnit VI a N affattes således:

»Art

:

Sild

Clupea harengus

Område

:

EF-farvande og internationale farvande i V b, VI b og VI a N (11)

HER/5B6ANB.

Tyskland

3 727

Præventiv TAC

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes.

Frankrig

705

Irland

5 036

Nederlandene

3 727

Det Forenede Kongerige

20 145

EF

33 340

Færøerne

660 (12)

TAC

34 000

e)

Afsnittet om kuller i ICES-afsnit VI b og ICES-underområde XII og XIV affattes således:

»Art

:

Kuller

Melanogrammus aeglefinus

Område

:

EF-farvande og internationale farvande i VI b, XII og XIV

HAD/6B1214

Belgien

10

Analytisk TAC

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes.

Artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes.

Tyskland

12

Frankrig

509

Irland

363

Det Forenede Kongerige

3 721

EF

4 615

TAC

4 615«

f)

Afsnittet om rokkearter i EF-farvande i afsnit IIa og IV affattes således:

»Art

:

Rokker

Rajidae

Område

:

EF-farvande i afsnit IIa and IV

SRX/2AC4-C

Belgien

369 (13)

Præventiv TAC

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes.

Danmark

14 (13)

Tyskland

18 (13)

Frankrig

58 (13)

Nederlandene

314 (13)

Det Forenede Kongerige

1 417 (13)

EF

2 190 (13)

TAC

2 190

2)

I bilag IIA foretages følgende ændringer:

a)

Punkt 10.1 affattes således:

»10.1.

Kommissionen kan tildele medlemsstaterne et ekstra antal dage, hvor et fartøj, der medfører redskaber som angivet i punkt 4.1, kan være til havs, på grundlag af det endelige ophør med fiskerivirksomhed siden den 1. januar 2002. Den indsats, som udtagne fartøjer, der anvendte det pågældende redskab, havde i 2001 målt i kW-dage, divideres med indsatsen, som alle fartøjer, der anvendte redskabet, havde i 2001. Antallet af yderligere dage beregnes så ved at gange dette resultat med antallet af oprindeligt tildelte dage. Beregningen afrundes til antal hele dage. Dette punkt finder ikke anvendelse, hvis et fartøj er blevet erstattet i henhold til punkt 5.2, eller når udtagningen allerede er udnyttet i de foregående år for at opnå ekstra havdage.«

b)

Punkt 11.4 affattes således:

»11.4.

Kommissionen kan for perioden 1. februar 2007-31. januar 2008 tildele medlemsstaterne seks ekstra dage, hvor et fartøj må være til stede i det område, der er omhandlet i punkt 2.1, litra c), når det medfører redskaber som omhandlet i punkt 4.1, litra a), nr. iv) og v), på grundlag af et pilotprojekt for forbedrede data.«

c)

Punkt 11.5 affattes således:

»11.5.

Kommissionen kan for perioden 1. februar 2007-31. januar 2008 tildele medlemsstaterne tolv ekstra dage, hvor et fartøj må være til stede i det område, der er omhandlet i punkt 2.1, litra c), når det medfører redskaber som omhandlet i punkt 4.1, undtagen redskaber som omhandlet i punkt 4.1 litra a), nr. iv) og v), på grundlag af et pilotprojekt for forbedrede data.«

3)

Bilag III:

a)

Punkt 8.1 affattes således:

»8.1.

I perioden fra den 14. februar til den 30. april 2007 er det forbudt at anvende bundtrawl, vod eller lignende slæberedskaber, enhver form for garn, indfiltringsnet eller lignende faststående net og enhver form for fiskeredskaber med kroge i den del af ICES-område VIIa, der afgrænses af:

Irlands østkyst og Nordirlands østkyst og

de lige linjer, der fremkommer ved at forbinde følgende geografiske koordinater:

et punkt på østkysten af Ards-halvøen i Nordirland ved 54° 30′ N

54° 30′ N, 4° 50′ W

53° 15′ N, 4° 50′ W

punktet på østkysten af Irland ved 53° 15′ N.«

b)

Punkt 9.4 affattes således:

»9.4.

Uanset punkt 9.3 er det dog tilladt at anvende følgende udstyr:

a)

garn med en maskestørrelse på mindst 120 mm og under 150 mm, forudsat at de anvendes på positioner, hvor vanddybden ifølge dybdekurverne er mindre end 600 m, at de ikke er mere end 100 masker dybe, har en føring på mindst 0,5 og er udstyret med flåd eller tilsvarende flydemidler. Hvert garn må højst være 2,5 km langt og den samlede længde for alle satte garn må ikke på noget tidspunkt være større end 25 km pr. fartøj. Sættetiden må højst være 24 timer, eller

b)

indfiltringsnet med en maskestørrelse på mindst 250 mm, forudsat at de anvendes på positioner, hvor vanddybden ifølge dybdekurverne er mindre end 600 m, at de ikke er mere end 15 masker dybe, har en føring på mindst 0,33 og ikke er udstyret med flåd eller tilsvarende flydemidler. Hvert garn må højst være 10 km langt. Den samlede længde for alle satte garn må ikke på noget tidspunkt være større end 100 km pr. fartøj. Sættetiden må højst være 72 timer.

Denne undtagelse gælder dog ikke i det NEAFC-regulerede område.«

c)

Punkt 21 affattes således:

»21.   Det vestlige og centrale Stillehav

21.1.

Medlemsstaterne sikrer, at den samlede fiskeriindsats for storøjet tun, gulfinnet tun, bugstribet bonit og sydlig hvid tun i det område, hvor konventionen om bevarelse og forvaltning af stærkt vandrende fiskebestande i det vestlige og centrale Stillehav gælder (»konventionsområdet«), begrænses til den fiskeriindsats, der er fastlagt i fiskeripartnerskabsaftalerne mellem Fællesskabet og kyststater i regionen.

21.2.

Medlemsstater, hvis fartøjer har tilladelse til at fiske i konventionsområdet, skal opstille forvaltningsplaner for anvendelsen af forankrede eller drivende indretninger, der tiltrækker fisk (FAD'er). Sådanne forvaltningsplaner skal indeholde strategier til begrænsning af interaktionen med ungfisk af arterne storøjet tun og gulfinnet tun.

21.3.

De forvaltningsplaner, der er omhandlet i punkt 21.1, skal indsendes til Kommissionen senest den 15. oktober 2007. Kommissionen skal sammenfatte disse forvaltningsplaner og sende en EF-forvaltningsplan til sekretariatet for Fiskerikommissionen for det Vestlige og Centrale Stillehav (WCPFC) senest den 31. december 2007.

21.4.

Antallet af EF-fartøjer, der fisker efter sværdfisk syd for 20° S i konventionsområdet, må ikke overstige 14. Fællesskabets deltagelse begrænses til fartøjer, der fører spansk flag.«

4)

I bilag IV foretages følgende ændringer:

a)

Del I affattes således:

»DEL I

Kvantitative begrænsninger for så vidt angår licenser og fiskeritilladelser til EF-fartøjer, der fisker i tredjelandes farvande

Fiskeriområde

Fiskeri

Antal licenser

Fordeling af licenser blandt medlemsstaterne

Maksimalt antal fartøjer, der må være til stede på noget tidspunkt

Norske farvande og fiskerizonen omkring Jan Mayen

Sild, nord for 62° 00′ N

93

DK: 32, DE: 6, FR: 1, IRL: 9, NL: 11, SW: 12, UK: 21, PL: 1

69

Makrel, syd for 62° 00′ N, notfiskeri

80

FR: 18, PT: 9, DE: 16, ES: 20, UK: 14, IRL: 1

50

Makrel, syd for 62° 00′ N, trawlfiskeri

11

DE: 1 (14), DK: 26 (14), FR: 2 (14), NL: 1 (14)

ikke relevant

Makrel, syd for 62° 00′ N, trawlfiskeri

19

ikke relevant

Makrel, nord for 62° 00′ N, notfiskeri

11 (15)

DK: 11

ikke relevant

Industriarter, syd for 62° 00′ N

480

DK: 450, UK: 30

150

Færøske farvande

Enhver form for trawlfiskeri med fartøjer på højst 180 fod i området 12-21 sømil fra de færøske basislinjer

26

BE: 0, DE: 4, FR: 4, UK: 18

13

Direkte fiskeri efter torsk og kuller med en mindstemaskestørrelse på 135 mm, begrænset til området syd for 62° 28′ N og øst for 6° 30′ W

8 (16)

 

4

 

Trawlfiskeri uden for 21 sømil fra de færøske basislinjer. I perioderne 1. marts-31. maj og 1. oktober-31. december må disse fartøjer fiske i området mellem 61° 20′ N og 62° 00′ N og mellem 12-21 sømil fra basislinjerne.

70

BE: 0, DE: 10, FR: 40, UK: 20

26

 

Trawlfiskeri efter byrkelange med en mindstemaskestørrelse på 100 mm i området syd for 61° 30′ N og vest for 9° 00′ W og i området mellem 7° 00′ W og 9° 00′ V syd for 60° 30′ N og i området sydvest for en linje mellem 60° 30′ N, 7° 00′ V og 60° 00′ N, 6° 00′ V.

70

DE: 8 (17), FR: 12 (17), UK: 0 (17)

20 (18)

 

Direkte trawlfiskeri efter sej med en mindstemaskestørrelse på 120 mm og med mulighed for at benytte rundstropper omkring fangstposen.

70

 

22 (18)

Fiskeri efter blåhvilling. Det samlede antal licenser kan forhøjes med fire fartøjer med henblik på at danne par, hvis de færøske myndigheder indfører særlige regler for adgang til et område, som benævnes »hovedfiskeriområdet for blåhvilling«

36

DE: 3, DK: 19, FR: 2, UK: 5, NL: 5

20

Linefiskeri

10

UK: 10

6

Makrelfiskeri

12

DK: 12

12

Sildefiskeri nord for 62° N

21

DE: 1, DK: 7, FR: 0, UK: 5, IRL: 2, NL: 3, SW: 3

21

b)

Del II affattes således:

»DEL II

Kvantitative begrænsninger for så vidt angår licenser og fiskeritilladelser til tredjelandsfiskerfartøjer, der fisker i EF-farvande

Flagstat

Fiskeri

Antal licenser

Maksimalt antal fartøjer, der må være til stede på noget tidspunkt

Norge

Sild, nord for 62° 00′ N

20

20

Færøerne

Makrel, VI a (nord for 56° 30′ N), VII e, f, h, hestemakrel, IV, VI a (nord for 56° 30′ N), VII e, f, h, Sild, VI a (nord for 56° 30′ N)

14

14

Sild, nord for 62° 00′ N

21

21

Sild, IIIa

4

4

Industrifiskeri efter sperling og brisling, IV, VI a (nord for 56° 30′ N): tobis, IV (inkl. uundgåelige bifangster af blåhvilling)

15

15

Lange og brosme

20

10

Blåhvilling, II, VI a (nord for 56° 30′ N), VI b, VII (vest for 12° 00′ V)

20

20

Byrkelange

16

16

Venezuela

Hajer (19) (Fransk Guyanas farvande)

41

pm

Hajer (Fransk Guyanas farvande)

4

pm


(1)  Undtagen farvande inden for 6 sømil fra Det Forenede Kongeriges basislinjer ved Shetlandsøerne, Fair Isle og Foula.

(2)  Hvoraf højst 125 459 tons må fiskes i EF-farvande i afsnit IIa og IV. De resterende 18 865 tons må kun fiskes i ICES-afsnit IIIa.

(3)  Hvoraf højst 2 742 tons må fiskes i EF-farvande i afsnit IIa og IV. De resterende 413 tons må kun fiskes i ICES-afsnit IIIa.

(4)  Hvoraf højst 4 799 tons må fiskes i EF-farvande i ICES-afsnit IIa og IV. De resterende 722 tons må kun fiskes i ICES-afsnit IIIa; medlemsstaterne, bortset fra Sverige, må kun fiske i EF-farvande i ICES-afsnit IIIa.

(5)  Undtagen Danmark og Det Forenede Kongerige.

(6)  Hvoraf højst 133 000 tons må fiskes i EF-farvande i ICES-afsnit IIa og IV. De resterende 20 000 tons må kun fiskes i ICES-afsnit IIIa.

(7)  Skal tages i ICES-afsnit IV.

(8)  Der må højst fiskes 170 000 tons i ICES-afsnit IIa og IV i overensstemmelse med den godkendte oversigt over fiskerikonsultationer med Norge af 22. maj 2007.«

(9)  Landinger af sild fanget med redskaber med en maskestørrelse på mindst 32 mm. Medlemsstaterne skal meddele Kommissionen deres landinger af sild fordelt på ICES-afsnit IV a og IV b.

(10)  Kan tages i EF-farvande. Fangster under denne kvote skal trækkes fra Norges andel af TAC'en.

Særlige betingelser

Under ovennævnte kvoter må der højst fanges følgende mængder i de angivne områder:

 

Norske farvande syd for 62° N (HER/*04N-)

EF

50 000«

(11)  Vedrører sildebestanden i ICES-afsnit VI a nord for 56° 00′ N og i den del af VI a, der er beliggende øst for 7° 00′ V og nord for 55° 00' N med undtagelse af Clyde.

(12)  Denne kvote må kun tages i ICES-afsnit VI a nord for 56° 30′ N.«

(13)  Bifangstkvote. Hvis der fanges mere end 200 kg af disse arter i en sammenhængende periode på 24 timer, må de ikke omfatte mere end 25 %, udtryk som levende vægt, af den fangst, der opbevares om bord.«

(14)  Denne fordeling gælder for notfiskeri og trawlfiskeri.

(15)  Udvælges blandt de 11 licenser til notfiskeri efter makrel syd for 62° 00′ N.

(16)  Ifølge aftalen fra 1999 er tallene for direkte fiskeri efter torsk og kuller medregnet i tallene for »Enhver form for trawlfiskeri med fartøjer på højst 180 fod i området 12-21 sømil fra de færøske basislinjer«.

(17)  Disse tal er det maksimale antal fartøjer, der må være til stede på noget tidspunkt.

(18)  Disse tal er medregnet i tallene for »Trawlfiskeri uden for 21 sømil fra de færøske basislinjer«.«

(19)  Må udelukkende fiskes med langline eller tejne (snappere) eller langline eller net med en mindstemaskestørrelse på 100 mm, på dybder over 30 m (hajer). For at få udstedt en sådan licens skal det godtgøres, at der mellem fartøjsejeren, som ansøger om licens, og en forarbejdningsvirksomhed beliggende i departementet Fransk Guyana er indgået en gyldig kontrakt, ifølge hvilken 75 % af det pågældende fartøjs fangster af snappere og 50 % af dets fangster af hajer skal landes i nævnte departement med henblik på forarbejdning i den pågældende virksomhed.

Ovennævnte kontrakt skal være forsynet med en påtegning fra de franske myndigheder, som skal sikre, at kontrakten er forenelig med den faktiske kapacitet for den forarbejdningsvirksomhed, som indgår kontrakten, og med målene for udviklingen af Guyanas økonomi. En kopi af den behørigt påtegnede kontrakt skal vedlægges licensansøgningen.

Hvis ovennævnte påtegning afslås, underretter de franske myndigheder den pågældende ansøger samt Kommissionen herom, idet der redegøres for årsagen til afslaget.«


30.6.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 172/39


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 755/2007

af 29. juni 2007

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 3223/94 af 21. december 1994 om gennemførelsesbestemmelser til importordningen for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 4, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 3223/94 fastsættes som følge af gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 3223/94, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 30. juni 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. juni 2007.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 386/2005 (EUT L 62 af 9.3.2005, s. 3).


BILAG

til Kommissionens forordning af 29. juni 2007 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

MA

33,7

MK

39,3

TR

97,2

ZZ

56,7

0707 00 05

JO

159,1

TR

101,8

ZZ

130,5

0709 90 70

IL

42,1

TR

91,3

ZZ

66,7

0805 50 10

AR

60,4

ZA

62,1

ZZ

61,3

0808 10 80

AR

100,5

BR

83,9

CA

99,5

CL

84,6

CN

74,3

CO

90,0

NZ

99,9

US

123,7

UY

100,6

ZA

103,2

ZZ

96,0

0809 10 00

EG

88,7

TR

192,3

ZZ

140,5

0809 20 95

TR

305,5

US

508,6

ZZ

407,1

0809 40 05

IL

171,7

ZZ

171,7


(1)  Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« repræsenterer »anden oprindelse«.


30.6.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 172/41


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 756/2007

af 29. juni 2007

om ændring af forordning (EF) nr. 3223/94 om gennemførelsesbestemmelser til importordningen for frugt og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96 af 28. oktober 1996 om den fælles markedsordning for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 32, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 3223/94 af 21. december 1994 om gennemførelsesbestemmelser til importordningen for frugt og grøntsager (2) henvises der til nogle bestemmelser i artikel 173 til 176 i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks (3).

(2)

Disse bestemmelser udgik dog ved Kommissionens forordning (EF) nr. 215/2006 af 8. februar 2006 om ændring af forordning (EØF) nr. 2454/93 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks og om ændring af forordning (EF) nr. 2286/2003 (4).

(3)

Af hensyn til retssikkerheden bør der derfor foretages de nødvendige tekniske ændringer i forordning (EF) nr. 3223/94, for at den fortsat kan fungere efter hensigten.

(4)

Priserne på frugt og grøntsager ændres ofte, og i tråd med ændringerne af forordning (EØF) nr. 2454/93 bør der ikke længere anvendes potentielt forældede enhedspriser inden for rammerne af indgangsprisordningen.

(5)

Da ændringerne af forordning (EØF) nr. 2454/93 skulle anvendes fra den 19. maj 2006, bør de nye ændringer af hensyn til retssikkerheden også anvendes fra denne dato.

(6)

Artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 3223/94 indeholder en liste over repræsentative markeder. Denne liste bør ændres, så den kommer til at omfatte de repræsentative markeder i Bulgarien og Rumænien.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Friske Frugter og Grøntsager —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 3223/94 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 2, stk. 2, andet og tredje afsnit, affattes således:

»De nedsættes med følgende beløb:

a)

en margen på 15 % for handelscentrene i London, Milano og Rungis og på 8 % for de øvrige handelscentre

b)

transport- og forsikringsomkostninger inden for toldområdet.

For de transport- og forsikringsomkostninger, der skal fradrages i henhold til tredje afsnit, kan medlemsstaterne fastsætte faste fradrag. Disse beløb og beregningsmetoden herfor meddeles straks Kommissionen.«

2)

Artikel 3, stk. 1, affattes således:

»1.   Følgende markeder betragtes som repræsentative:

Belgien og Luxembourg: Bruxelles

Bulgarien: Sofia

Tjekkiet: Prag

Danmark: København

Tyskland: Hamburg, München, Frankfurt, Köln og Berlin

Estland: Tallinn

Irland: Dublin

Grækenland: Athen og Thessaloniki

Spanien: Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao, Zaragoza og Valencia

Frankrig: Paris-Rungis, Marseille, Rouen, Dieppe, Perpignan, Nantes, Bordeaux, Lyon og Toulouse

Italien: Milano

Cypern: Nicosia

Letland: Riga

Litauen: Vilnius

Ungarn: Budapest

Malta: Attard

Nederlandene: Rotterdam

Østrig: Wien-Inzersdorf

Polen: Ożarów Mazowiecki-Bronisze og Poznań

Portugal: Lissabon og Porto

Rumænien: Bukarest, Constanța

Slovenien: Ljubljana

Slovakiet: Bratislava

Finland: Helsingfors

Sverige: Helsingborg og Stockholm

Det Forenede Kongerige: London.«

3)

Artikel 4, stk. 2, affattes således:

»2.   Er der for produkter og de i bilaget, del A, anførte gennemførelsesperioder fastsat en fast værdi i overensstemmelse med nærværende forordning, anvendes den i artikel 152, stk. 1, litra a)a, i forordning (EØF) nr. 2454/93 omhandlede enhedspris ikke. Den erstattes så med den i stk. 1 omhandlede faste importværdi.«

4)

Artikel 4, stk. 5, affattes således:

»5.   Uanset stk. 1 anvendes der ikke en fast importværdi fra den første dag i de i bilagets del A anførte anvendelsesperioder, når det ikke har været muligt at beregne en sådan fast importværdi.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 1, nr. 1), 3) og 4), anvendes fra den 19. maj 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. juni 2007.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 297 af 21.11.1996, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 47/2003 (EFT L 7 af 11.1.2003, s. 64).

(2)  EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 386/2005 (EUT L 62 af 9.3.2005, s. 3).

(3)  EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 214/2007 (EUT L 62 af 1.3.2007, s. 6).

(4)  EUT L 38 af 9.2.2006, s. 11.


30.6.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 172/43


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 757/2007

af 29. juni 2007

om permanent godkendelse af visse fodertilsætningsstoffer

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 70/524/EØF af 23. november 1970 om tilsætningsstoffer til foderstoffer (1), særlig artikel 3 og artikel 9d, stk. 1,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (2), særlig artikel 25, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 1831/2003 indeholder bestemmelser om godkendelse af fodertilsætningsstoffer.

(2)

Ved artikel 25 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er der fastsat overgangsforanstaltninger for ansøgninger om godkendelse af fodertilsætningsstoffer, som er indgivet i henhold til direktiv 70/524/EØF inden anvendelsesdatoen for forordning (EF) nr. 1831/2003.

(3)

Ansøgningerne om godkendelse af de tilsætningsstoffer, der er opført i bilagene til nærværende forordning, blev indgivet inden anvendelsesdatoen for forordning (EF) nr. 1831/2003.

(4)

Indledende bemærkninger til disse ansøgninger, jf. artikel 4, stk. 4, i direktiv 70/524/EØF, blev fremsendt til Kommissionen inden anvendelsesdatoen for forordning (EF) nr. 1831/2003. Ansøgningerne skal derfor fortsat behandles i overensstemmelse med artikel 4 i direktiv 70/524/EØF.

(5)

Der er fremlagt oplysninger til støtte for en ansøgning om tidsubegrænset godkendelse af konserveringsmidlet i form af præparatet af natriumbenzoat, propionsyre og natriumpropionat til slagtekvæg. Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet afgav den 18. oktober 2006 udtalelse om sikkerheden og effektiviteten af dette præparat. Vurderingen viser, at betingelserne for en godkendelse i henhold til artikel 3a i direktiv 70/524/EØF er opfyldt. Anvendelse af det pågældende præparat, jf. bilag I til nærværende forordning, bør derfor godkendes uden tidsbegrænsning.

(6)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 877/2003 (3) blev der for første gang givet foreløbig tilladelse til at anvende benzoesyrepræparatet til slagtesvin. Der er fremlagt nye oplysninger til støtte for en ansøgning om tidsubegrænset tilladelse til anvendelse af det pågældende præparat til slagtesvin. Vurderingen viser, at betingelserne for en godkendelse i henhold til artikel 3a i direktiv 70/524/EØF er opfyldt. Anvendelse af det pågældende præparat, jf. bilag II til nærværende forordning, bør derfor godkendes uden tidsbegrænsning.

(7)

Vurderingen af ansøgningerne viser, at der bør kræves bestemte procedurer for at beskytte arbejdstagere mod at blive udsat for de tilsætningsstoffer, der er anført i bilagene. En sådan beskyttelse skulle være sikret ved anvendelsen af Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet (4).

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Præparatet tilhørende gruppen »konserveringsmidler«, som er opført i bilag I, tillades uden tidsbegrænsning anvendt som fodertilsætningsstof på de i samme bilag fastsatte betingelser.

Artikel 2

Præparatet tilhørende gruppen »surhedsregulerende midler«, som er opført i bilag II, tillades uden tidsbegrænsning anvendt som fodertilsætningsstof på de i samme bilag fastsatte betingelser.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. juni 2007.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 270 af 14.12.1970, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1800/2004 (EUT L 317 af 16.10.2004, s. 37).

(2)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 378/2005 (EUT L 59 af 5.3.2005, s. 8).

(3)  EUT L 126 af 22.5.2003, s. 24.

(4)  EFT L 183 af 29.6.1989, s. 1. Ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1).


BILAG I

EF-nr.

Tilsætningsstof

Kemisk betegnelse, beskrivelse

Dyreart eller kategori

Maksimumsalder

Minimumsindhold

Maksimumsindhold

Andre bestemmelser

Godkendelse gyldig til

mg/kg korn

Konserveringsmidler

E700

Natriumbenzoat 140 g/kg

Propionsyre 370 g/kg

Natriumpropionat 110 g/kg

 

Tilsætningsstoffets sammensætning:

Natriumbenzoat: 140 g/kg

Propionsyre: 370 g/kg

Natriumpropionat: 110 g/kg

Vand: 380 g/kg

 

Aktive ingredienser:

Natriumbenzoat C7H5O2Na

Propionsyre C3H6O2

Natriumpropionat C3H5O2Na

Slagtekvæg

3 000

22 000

Til konservering af korn med et vandindhold på over 15 %

Uden tidsbegrænsning


BILAG II

EF-nr.

Tilsætningsstof

Kemisk betegnelse, beskrivelse

Dyreart eller -kategori

Maksimumsalder

Minimumsindhold

Maksimumsindhold

Andre bestemmelser

Godkendelse gyldig til

mg/kg fuldfoder

Surhedsregulerende midler

E210

Benzoesyre

C7H6O2

Slagtesvin

5 000

10 000

I brugsvejledningen angives følgende:

 

»Tilskudsfoder indeholdende benzoesyre må ikke gives rent til slagtesvin.«

 

»Brugersikkerhed: Der træffes foranstaltninger til at sikre, at tilsætningsstoffet afgiver så lidt indåndeligt støv som muligt. Der kan fås et sikkerhedsdatablad.«

Uden tidsbegrænsning


30.6.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 172/47


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 758/2007

af 29. juni 2007

om ændring af forordning (EØF) nr. 3149/92 om gennemførelsesbestemmelser for levering af levnedsmidler fra interventionslagre til de socialt dårligst stillede personer i Fællesskabet

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 3730/87 af 10. december 1987 om almindelige regler for levering til visse organisationer af levnedsmidler fra interventionslagre med henblik på uddeling til de socialt dårligst stillede personer i Fællesskabet (1), særlig artikel 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Artikel 3, stk. 2, andet afsnit, i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3149/92 (2) fastsætter, at 70 % af de produkter, der er tildelt en medlemsstat, skal være udtaget fra lagrene inden den 1. juli i året for planens gennemførelse. På grund af Rumæniens sene deltagelse, der er en følge af datoen for landets tiltrædelse af Fællesskabet, i årsplanen for 2007, bør denne pligt fraviges for denne medlemsstat for nævnte plans vedkommende.

(2)

Forordning (EØF) nr. 3149/92 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(3)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Korn —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Artikel 3, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EØF) nr. 3149/92 affattes således:

»70 % af mængderne som omhandlet i artikel 2, stk. 3, nr. 1, litra b), skal udtages fra lagrene inden den 1. juli i året for planens gennemførelse. Denne forpligtelse gælder dog ikke for tildelinger af mængder på 500 tons eller derunder. Denne forpligtelse gælder endvidere ikke for produkter, der er tildelt Rumænien i forbindelse med årsplanen for 2007. De mængder, der ikke er udtaget fra interventionslagrene pr. 30. september i året for planens gennemførelse, tildeles ikke længere til den udpegede tilslagsmedlemsstat i forbindelse med den pågældende plan.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 30. juni 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. juni 2007.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 352 af 15.12.1987, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2535/95 (EFT L 260 af 31.10.1995, s. 3).

(2)  EFT L 313 af 30.10.1992, s. 50. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 725/2007 (EUT L 165 af 27.6.2007, s. 4).


30.6.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 172/48


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 759/2007

af 29. juni 2007

om åbning og forvaltning af et toldkontingent for import af pølser med oprindelse i Island

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2759/75 af 29. oktober 1975 om den fælles markedsordning for svinekød (1), særlig artikel 11, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved aftalen i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Island om yderligere handelspræferencer for landbrugsprodukter på grundlag af artikel 19 i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (2), som er godkendt ved Rådets afgørelse 2007/138/EF (3), åbner Fællesskabet et årligt toldkontingent på 100 tons pølser med oprindelse i Island.

(2)

Ifølge aftalen er toldkontingenterne årlige, og importen bør derfor forvaltes på grundlag af kalenderåret. Da aftalen imidlertid anvendes fra den 1. marts 2007, bør den årlige mængde for 2007 justeres tilsvarende.

(3)

Ifølge aftalen skal åbningen af toldkontingentet finde sted fra den 1. juli på grundlag af mængderne for ni måneder for 2007. Denne forordning bør derfor anvendes fra 1. juli 2007.

(4)

Toldkontingenterne bør forvaltes efter »først til mølle«-princippet i overensstemmelse med artikel 308a og 308b samt artikel 308c, stk. 1, i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en toldkodeks (4).

(5)

Da kontingentet under nærværende forordning ikke indebærer nogen risiko for markedsforstyrrelser, bør det i første omgang anses for ikke at være kritisk, jf. artikel 308c i forordning (EØF) nr. 2454/93. Derfor bør toldmyndighederne bemyndiges til at fravige kravet om sikkerhedsstillelse for varer, der som led i disse kontingenter først er importeret i henhold til artikel 308c, stk. 1, og artikel 248, stk. 4, i forordning (EØF) nr. 2454/93, og artikel 308c, stk. 2 og 3, i nævnte forordning bør ikke finde anvendelse.

(6)

Det bør afklares, hvilken form for bevis der kræves til dokumentation af produkternes oprindelse for at kunne udnytte toldkontingenterne under først til mølle-princippet.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Svinekød —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Der åbnes et EF-toldkontingent for pølser henhørende under KN-kode 1601 og med oprindelse i Island (i det følgende benævnt »toldkontingentet«), jf. aftalen mellem Fællesskabet og Island, som blev godkendt ved afgørelse 2007/138/EF.

Toldkontingentet åbnes hvert år for perioden fra 1. januar til 31. december.

Toldkontingentet har løbenummer 09.0809.

2.   Den årlige mængde, udtrykt i nettovægt, af pølser, som kan importeres under toldkontingentet, og den told, der gælder herfor, er fastsat i bilaget.

For året 2007 er den disponible mængde på 75 tons.

Artikel 2

Toldkontingentet forvaltes i overensstemmelse med artikel 308a og 308b samt artikel 308c, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2454/93. Artikel 308c, stk. 2 og 3, i nævnte forordning finder ikke anvendelse.

Artikel 3

For at de toldkontingenter, der omhandles i artikel 1 og forvaltes i henhold til artikel 2, kan udnyttes, skal Fællesskabets toldmyndigheder forevises et gyldigt oprindelsesbevis, som er udstedt af de kompetente islandske myndigheder, efter regler, der er i overensstemmelse med alle bestemmelserne i artikel 55 til 65 i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93.

Artikel 4

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. juli 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. juni 2007.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 282 af 1.11.1975, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1913/2005 (EUT L 307 af 25.11.2005, s. 2).

(2)  EUT L 61 af 28.2.2007, s. 29.

(3)  EUT L 61 af 28.2.2007, s. 28.

(4)  EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 214/2007 (EUT L 62 af 1.3.2007, s. 6).


BILAG

PØLSER

EF-toldkontingent for Island

KN-kode

Varebeskrivelse

Løbenummer

Årlig mængde

(nettovægt)

Toldsats

1601 00

Pølser og lignende varer af kød, slagtebiprodukter eller blod; tilberedte næringsmidler på basis heraf

09.0809

100 tons

0


30.6.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 172/50


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 760/2007

af 29. juni 2007

om 80. ændring af Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Usama bin Laden, Al-Qaida-organisationen og Taliban, og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 467/2001

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Usama bin Laden, Al-Qaida-organisationen og Taliban, og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 467/2001 om forbud mod udførsel af visse varer og tjenesteydelser til Afghanistan, om styrkelse af flyveforbuddet og om udvidelse af indefrysningen af midler og andre økonomiske ressourcer over for Taliban i Afghanistan (1), særlig artikel 7, stk. 1, første led, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002 indeholder en liste over de personer, grupper og enheder, der ifølge forordningen er omfattet af indefrysningen af pengemidler og økonomiske ressourcer.

(2)

Sanktionskomitéen under FN’s Sikkerhedsråd besluttede den 8. juni 2007 at ændre listen over de personer, grupper og enheder, over for hvem indefrysningen af pengemidler og økonomiske ressourcer skal gælde. Bilag I bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(3)

For at sikre, at foranstaltningerne i denne forordning virker effektivt, bør den træde i kraft øjeblikkeligt —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. juni 2007.

På Kommissionens vegne

Eneko LANDÁBURU

Generaldirektør for eksterne forbindelser


(1)  EFT L 139 af 29.5.2002, s. 9. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 732/2007 (EUT L 166 af 28.6.2007, s. 13).


BILAG

I bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002 foretages følgende ændringer

Følgende punkter indsættes under overskriften »Fysiske personer«:

1)

Salem Nor Eldin Amohamed Al-Dabski (alias a) Abu Al-Ward, b) Abdullah Ragab, c) Abu Naim). Adresse: Bab Ben Ghasheer, Tripoli, Libyen. Fødselsdato: 1963. Fødested: Tripoli, Libyen. Nationalitet: libysk. Pas: 1990/345751 (libysk pas). Andre oplysninger: moderens navn er Kalthoum Abdul Salam Al-Shaftari.

2)

Said Youssef Ali Abu Aziza (alias Abdul Hamid, Abu Therab). Fødselsdato: 1958. Fødested: Tripoli, Libyen. Nationalitet: libysk. Pas: 87/437555 (libysk pas). Andre oplysninger: gift med Sanaa Al-Gamei’i.

3)

Aly Soliman Massoud Abdul Sayed (alias a) Ibn El Qaim, b) Mohamed Osman, c) Adam). Adresse: Ghout El Shamal, Tripoli, Libyen. Fødselsdato: 1969. Fødested: Tripoli, Libyen. Nationalitet: libysk. Pas: 96/184442 (libysk pas). Andre oplysninger: gift med Safia Abdul El Rahman (sudansk statsborger).


30.6.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 172/52


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 761/2007

af 29. juni 2007

om fastsættelse af importtold for korn, som er gældende fra 1. juli 2007

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1249/96 af 28. juni 1996 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår importtold for korn (2), særlig artikel 2, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge artikel 10, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1784/2003 er importtolden for produkter henhørende under KN-kode 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (blød hvede af høj kvalitet), 1002, ex 1005, undtagen hybridmajs til udsæd, og ex 1007, undtagen hybridsorghum til udsæd, lig med interventionsprisen for sådanne produkter ved import forhøjet med 55 % minus cif-importprisen for den pågældende sending. Denne told kan dog ikke overstige toldsatsen i den fælles toldtarif.

(2)

I artikel 10, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1784/2003 er det fastsat, at med henblik på beregning af importtolden som omhandlet i nævnte artikels stk. 2 skal der regelmæssigt fastsættes repræsentative cif-importpriser for de pågældende produkter.

(3)

I overensstemmelse med artikel 2, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1249/96 er den pris, der skal anvendes ved beregning af importtolden for produkter henhørende under KN-kode 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (blød hvede af høj kvalitet), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 et 1007 00 90, den daglige repræsentative cif-importpris fastlagt efter metoden i den omhandlede forordnings artikel 4.

(4)

Importtolden bør fastsættes for perioden fra 1. juli 2007 og anvendes, indtil en ny fastsættelse træder i kraft —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Med virkning fra 1. juli 2007 er importtolden for korn som omhandlet i artikel 10, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1784/2003 fastsat i bilag I til nærværende forordning på grundlag af elementerne i bilag II.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1. juli 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. juni 2007.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1154/2005 (EUT L 187 af 19.7.2005, s. 11).

(2)  EFT L 161 af 29.6.1996, s. 125. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1816/2005 (EUT L 292 af 8.11.2005, s. 5).


BILAG I

Importtold for produkterne som omhandlet i artikel 10, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1784/2003, som er gældende fra den 1. juli 2007

KN-kode

Varebeskrivelse

Importtold (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Hård HVEDE af høj kvalitet

0,00

af middel kvalitet

0,00

af lav kvalitet

0,00

1001 90 91

Blød HVEDE, til udsæd

0,00

ex 1001 90 99

Blød HVEDE af høj kvalitet, undtagen blød hvede til udsæd

0,00

1002 00 00

RUG

0,00

1005 10 90

MAJS til udsæd, undtagen hybridmajs

3,72

1005 90 00

MAJS, undtagen til udsæd (2)

3,72

1007 00 90

SORGHUM i hele kerner, undtagen hybridsorghum til udsæd

0,00


(1)  For varer, der ankommer til Fællesskabet via Atlanterhavet eller Suezkanalen, kan importøren i henhold til artikel 2, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1249/96 opnå en nedsættelse af tolden på:

3 EUR/t, hvis lossehavnen befinder sig ved Middelhavet, eller

2 EUR/t, hvis lossehavnen befinder sig i Irland, Danmark, Estland, Letland, Litauen, Polen, Finland, Sverige, Det Forenede Kongerige eller på Den Iberiske Halvøs Atlanterhavskyst.

(2)  Importøren kan opnå en fast nedsættelse på 24 EUR/t, når betingelserne i artikel 2, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1249/96 opfyldes.


BILAG II

Elementer til beregning af tolden, jf. bilag I

15.6.2007-28.6.2007

1.

Gennemsnit for den referenceperiode, der er nævnt i artikel 2, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1249/96:

(EUR/t)

 

Blød hvede (1)

Majs

Hård hvede, høj kvalitet

Hård hvede, middel kvalitet (2)

Hård hvede, lav kvalitet (3)

Byg

Børs

Minneapolis

Chicago

Notering

177,83

110,77

Pris fob USA

181,36

171,36

151,36

159,72

Præmie for Golfen

12,53

Præmie for The Great Lakes

8,69

2.

Gennemsnit for den referenceperiode, der er nævnt i artikel 2, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1249/96:

Fragt/omkostninger: Mexicanske Golf–Rotterdam

35,00 EUR/t

Fragt/omkostninger: Mexicanske Golf–Rotterdam

33,00 EUR/t


(1)  Positiv præmie på 14 EUR/t indbefattet (artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1249/96).

(2)  Negativ præmie på 10 EUR/t (artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1249/96).

(3)  Negativ præmie på 30 EUR/t (artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1249/96).


30.6.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 172/55


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 762/2007

af 29. juni 2007

om fastsættelse af eksportrestitutionerne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1), særlig artikel 13, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 13 i forordning (EF) nr. 1784/2003 kan forskellen mellem noteringerne eller priserne på verdensmarkedet for de produkter, der er nævnt i artikel 1 i forordningen, og priserne på disse produkter inden for Fællesskabet udlignes ved en eksportrestitution.

(2)

Restitutionerne skal fastsættes under hensyntagen til de elementer, der er nævnt i artikel 1 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1501/95 af 29. juni 1995 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår ydelse af eksportrestitutioner for korn samt om de foranstaltninger, der skal træffes inden for kornsektoren i tilfælde af markedsforstyrrelser (2).

(3)

Restitutionen for mel, grove gryn og fine gryn af hvede og rug skal beregnes under hensyntagen til de kornmængder, der er nødvendige til fremstilling af de pågældende varer. Disse mængder er fastsat i forordning (EF) nr. 1501/95.

(4)

Situationen på verdensmarkedet eller visse markeder kan nødvendiggøre, at restitutionen for visse varer differentieres efter deres bestemmelsessted.

(5)

Restitutionen skal fastsættes mindst en gang om måneden. Den kan ændres inden for dette tidsrum.

(6)

Anvendelsen af disse bestemmelser på den nuværende markedssituation for korn, særlig på noteringerne eller priserne på disse produkter inden for Fællesskabet og på verdensmarkedet, fører til at fastsætte restitutionen til de beløb, som er angivet i bilaget.

(7)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Korn —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Eksportrestitutionerne ved udførsel i uforarbejdet stand af de i artikel 1, litra a), b) og c), i forordning (EF) nr. 1784/2003 nævnte produkter, undtagen malt, fastsættes til de i bilaget angivne beløb.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1. juli 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. juni 2007.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1154/2005 (EUT L 187 af 19.7.2005, s. 11).

(2)  EFT L 147 af 30.6.1995, s. 7. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 777/2004 (EUT L 123 af 27.4.2004, s. 50).


BILAG

til Kommissionens forordning af 29. juni 2007 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

Produktkode

Bestemmelsessted

Måleenhed

Restitutionsbeløb

1001 10 00 9200

EUR/t

1001 10 00 9400

A00

EUR/t

0

1001 90 91 9000

EUR/t

1001 90 99 9000

A00

EUR/t

1002 00 00 9000

A00

EUR/t

0

1003 00 10 9000

EUR/t

1003 00 90 9000

A00

EUR/t

1004 00 00 9200

EUR/t

1004 00 00 9400

A00

EUR/t

0

1005 10 90 9000

EUR/t

1005 90 00 9000

A00

EUR/t

0

1007 00 90 9000

EUR/t

1008 20 00 9000

EUR/t

1101 00 11 9000

EUR/t

1101 00 15 9100

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9130

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9150

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9170

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9180

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9190

EUR/t

1101 00 90 9000

EUR/t

1102 10 00 9500

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9700

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9900

EUR/t

1103 11 10 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9400

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9900

EUR/t

1103 11 90 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 90 9800

EUR/t

NB: Produktkoderne samt koderne for bestemmelsessteder i serie »A« er fastsat i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3846/87 (EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1), som ændret.

C01

:

Alle tredjelande undtagen Albanien, Kroatien, Bosnien og Hercegovina, Montenegro, Serbien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Liechtenstein og Schweiz.


30.6.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 172/57


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 763/2007

af 29. juni 2007

om fastsættelse af det korrektionsbeløb, der anvendes på eksportrestitutionerne for korn

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1), særlig artikel 15, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 14, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1784/2003 skal den eksportrestitution for korn, der gælder på dagen for indgivelse af ansøgning om eksportlicens, efter anmodning herom anvendes på en eksportforretning, der skal gennemføres inden for licensens gyldighedsperiode. I så fald kan restitutionsbeløbet korrigeres.

(2)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1501/95 af 29. juni 1995 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår ydelse af eksportrestitutioner for korn samt om de foranstaltninger, der skal træffes inden for kornsektoren i tilfælde af markedsforstyrrelser (2) giver mulighed for at fastsætte et korrektionsbeløb for de produkter, der er nævnt i artikel 1, litra a), b) og c), i forordning (EF) nr. 1784/2003. Dette korrektionsbeløb skal beregnes under hensyntagen til de elementer, der er anført i artikel 1 i forordning (EF) nr. 1501/95.

(3)

Situationen på verdensmarkedet eller de særlige krav på visse markeder kan gøre det nødvendigt at differentiere korrektionsbeløbet efter bestemmelsesstedet.

(4)

Korrektionsbeløbet skal fastsættes efter samme procedure som restitutionen. Det kan ændres inden for tidsrummet mellem to fastsættelser.

(5)

Det følger af ovennævnte bestemmelser, at korrektionsbeløbet skal fastsættes som angivet i bilaget til denne forordning.

(6)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Korn —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Det korrektionsbeløb, der anvendes på de forudfastsatte eksportrestitutioner for de i artikel 1, litra a), b) og c), i forordning (EF) nr. 1784/2003 nævnte produkter, undtagen malt, fastsættes som angivet i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1. juli 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. juni 2007.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1154/2005 (EUT L 187 af 19.7.2005, s. 11).

(2)  EFT L 147 af 30.6.1995, s. 7. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 777/2004 (EUT L 123 af 27.4.2004, s. 50).


BILAG

til Kommissionens forordning af 29. juni 2007 om fastsættelse af det korrektionsbeløb, der skal anvendes på eksportrestitutionerne for korn

(EUR/t)

Produktkode

Bestemmelsessted

Løbende måned

7

1. termin

8

2. termin

9

3. termin

10

4. termin

11

5. termin

12

6. termin

1

1001 10 00 9200

1001 10 00 9400

A00

0

0

0

0

0

1001 90 91 9000

1001 90 99 9000

C01

0

0

0

0

0

1002 00 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1003 00 10 9000

1003 00 90 9000

C02

0

0

0

0

0

1004 00 00 9200

1004 00 00 9400

C03

0

0

0

0

0

1005 10 90 9000

1005 90 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1007 00 90 9000

1008 20 00 9000

1101 00 11 9000

1101 00 15 9100

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9130

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9150

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9170

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9180

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9190

1101 00 90 9000

1102 10 00 9500

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9700

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9900

1103 11 10 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9400

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9900

1103 11 90 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 90 9800

NB: Produktkoderne samt koderne for bestemmelsessteder i serie »A« er fastsat i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3846/87 (EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1), som ændret.

De numeriske koder for bestemmelsessteder er fastsat i forordning (EF) nr. 2081/2003 (EUT L 313 af 28.11.2003, s. 11).

C01

:

Alle tredjelande undtagen Albanien, Kroatien, Bosnien og Hercegovina, Montenegro, Serbien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Liechtenstein og Schweiz.

C02

:

Algeriet, Saudi-Arabien, Bahrain, Egypten, De Forenede Arabiske Emirater, Iran, Irak, Israel, Jordan, Kuwait, Libanon, Libyen, Marokko, Mauretanien, Oman, Qatar, Syrien, Tunesien og Yemen.

C03

:

Alle lande undtagen Norge, Schweiz og Liechtenstein.


30.6.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 172/59


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 764/2007

af 29. juni 2007

om fastsættelse af eksportrestitutionerne for malt

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1), særlig artikel 13, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 13 i forordning (EF) nr. 1784/2003 kan forskellen mellem noteringerne eller priserne på verdensmarkedet for de produkter, der er nævnt i artikel 1 i forordningen, og priserne på disse produkter inden for Fællesskabet udlignes ved en eksportrestitution.

(2)

Restitutionerne skal fastsættes under hensyntagen til de elementer, der er nævnt i artikel 1 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1501/95 af 29. juni 1995 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår ydelse af eksportrestitutioner for korn samt om de foranstaltninger, der skal træffes inden for kornsektoren i tilfælde af markedsforstyrrelser (2).

(3)

Restitutionen for malt skal beregnes under hensyntagen til de kornmængder, der er nødvendige til at fremstille den pågældende vare. Mængderne er fastsat i forordning (EF) nr. 1501/95.

(4)

Situationen på verdensmarkedet eller visse markeders særlige krav kan gøre det nødvendigt at differentiere restitutionen for visse produkter alt efter deres bestemmelsessted.

(5)

Restitutionen skal fastsættes en gang om måneden. Den kan ændres i mellemtiden.

(6)

Anvendelsen af disse bestemmelser på den nuværende markedssituation for korn, særlig på noteringerne eller priserne på disse produkter inden for Fællesskabet og på verdensmarkedet, fører til at fastsætte restitutionen til de beløb, som er angivet i bilaget.

(7)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Korn —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Eksportrestitutionerne for den i artikel 1, litra c), i forordning (EF) nr. 1784/2003 nævnte malt fastsættes til de i bilaget angivne beløb.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1. juli 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. juni 2007.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1154/2005 (EUT L 187 af 19.7.2005, s. 11).

(2)  EFT L 147 af 30.6.1995, s. 7. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 777/2004 (EUT L 123 af 27.4.2004, s. 50).


BILAG

til Kommissionens forordning af 29. juni 2007 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for malt

Produktkode

Bestemmelsessted

Måleenhed

Restitutionsbeløb

1107 10 19 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 10 99 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 20 00 9000

A00

EUR/t

0,00

NB: Produktkoderne samt koderne for bestemmelsessteder i serie »A« er fastsat i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3846/87 (EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1), som ændret.

De numeriske koder for bestemmelsessteder er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 2081/2003 (EUT L 313 af 28.11.2003, s. 11).


30.6.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 172/61


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 765/2007

af 29. juni 2007

om fastsættelse af det korrektionsbeløb, der skal anvendes på eksportrestitutionerne for malt

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1), særlig artikel 15, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 14, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1784/2003 skal den eksportrestitution for korn, der gælder på dagen for indgivelse af ansøgning om udstedelse af eksportlicens, efter anmodning herom anvendes på en eksportforretning, der skal gennemføres inden for licensens gyldighedsperiode. I så fald kan restitutionsbeløbet korrigeres.

(2)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1501/95 af 29. juni 1995 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår ydelse af eksportrestitutioner for korn samt om de foranstaltninger, der skal træffes inden for kornsektoren i tilfælde af markedsforstyrrelser (2) giver mulighed for at fastsætte et korrektionsbeløb for malt, der er nævnt i artikel 1, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 1784/2003. Dette korrektionsbeløb skal beregnes under hensyntagen til de elementer, der er anført i artikel 1 i forordning (EF) nr. 1501/95.

(3)

Det følger af de ovennævnte bestemmelser, at korrektionsbeløbet skal fastsættes som angivet i bilaget til denne forordning.

(4)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Korn —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Det i artikel 15, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1784/2003 omhandlede korrektionsbeløb, der anvendes på forudfastsatte eksportrestitutioner for malt, fastsættes som angivet i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1. juli 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. juni 2007.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1154/2005 (EUT L 187 af 19.7.2005, s. 11).

(2)  EFT L 147 af 30.6.1995, s. 7. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 777/2004 (EUT L 123 af 27.4.2004, s. 50).


BILAG

til Kommissionens forordning af 29. juni 2007 om fastsættelse af det korrektionsbeløb, der skal anvendes på eksportrestitutionerne for malt

NB: Produktkoderne samt koderne for bestemmelsessteder i serie »A« er fastsat i Kommissionens ændrede forordning (EØF) nr. 3846/87 (EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1).

De numeriske koder for bestemmelsessteder er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 2081/2003 (EUT L 313 af 28.11.2003, s. 11).

(EUR/t)

Produktkode

Bestemmelsessted

Løbende måned

7

1. term.

8

2. term.

9

3. term.

10

4. term.

11

5. term.

12

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


(EUR/t)

Produktkode

Bestemmelsessted

6. term.

1

7. term.

2

8. term.

3

9. term.

4

10. term.

5

11. term.

6

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


30.6.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 172/63


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 766/2007

af 29. juni 2007

om fastsættelse af restitutioner for de produkter fra korn- og rissektoren, der leveres i forbindelse med Fællesskabets og medlemsstaternes nationale fødevarehjælpsforanstaltninger

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1), særlig artikel 13, stk. 3,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1785/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for ris (2), særlig artikel 14, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I artikel 2 i Rådets forordning (EØF) nr. 2681/74 af 21. ocktober 1974 om fællesskabsfinansiering af udgifter i forbindelse med levering af landbrugsvarer som fødevarehjælp (3) er det fastsat, at den del af udgifterne, der svarer til eksportrestitutionerne fastsat på dette område i overensstemmelse med fællesskabsbestemmelserne, henhører under Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget, Garantisektionen.

(2)

Med henblik på at lette udarbejdelsen og forvaltningen af budgettet for Fællesskabets foranstaltninger i forbindelse med fødevarehjælp og for at medlemsstaterne kan få kendskab til omfanget af Fællesskabets medfinansiering af den nationale fødevarehjælp, bør størrelsen af restitutionerne for denne hjælp fastsættes.

(3)

De almindelige regler og gennemførelsesbestemmelser, der er fastsat i artikel 13 i forordning (EF) nr. 1784/2003 og i artikel 13 i forordning (EF) nr. 1785/2003 for eksportrestitutioner, anvendes for ovennævnte transaktioner med de fornødne ændringer.

(4)

I artikel 14 i forordning (EF) nr. 1785/2003 fastsættes de særlige kriterier, der skal tages i betragtning ved beregningen af eksportrestitutionen for ris.

(5)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Korn —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For foranstaltninger i forbindelse med Fællesskabets og medlemsstaternes nationale fødevarehjælp som led i internationale konventioner eller andre supplerende programmer, samt i forbindelse med andre EF-aktioner vedrørende gratis leverancer, fastsættes de restitutioner, der gælder for produkter fra korn- og rissektoren, som anført i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1. juli 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. juni 2007.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1154/2005 (EUT L 187 af 19.7.2005, s. 11).

(2)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 96. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 797/2006 (EUT L 144 af 31.5.2006, s. 1).

(3)  EFT L 288 af 25.10.1974, s. 1.


BILAG

til Kommissionens forordning af 29. juni 2007 de produkter fra korn- og rissektoren, der leveres i forbindelse med Fællesskabets og medlemsstaternes nationale fødevarehjælpsforanstaltninger

(EUR/t)

Produktkode

Restitutionsbeløb

1001 10 00 9400

0,00

1001 90 99 9000

0,00

1002 00 00 9000

0,00

1003 00 90 9000

0,00

1005 90 00 9000

0,00

1006 30 92 9100

0,00

1006 30 92 9900

0,00

1006 30 94 9100

0,00

1006 30 94 9900

0,00

1006 30 96 9100

0,00

1006 30 96 9900

0,00

1006 30 98 9100

0,00

1006 30 98 9900

0,00

1006 30 65 9900

0,00

1007 00 90 9000

0,00

1101 00 15 9100

0,00

1101 00 15 9130

0,00

1102 10 00 9500

0,00

1102 20 10 9200

8,96

1102 20 10 9400

7,68

1103 11 10 9200

0,00

1103 13 10 9100

11,52

1104 12 90 9100

0,00

NB: Produktkoderne er fastsat i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3846/87 (EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1), som ændret.


30.6.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 172/65


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 767/2007

af 29. juni 2007

om den 34. særlige licitation, der foretages i forbindelse med den i forordning (EF) nr. 1898/2005, kapitel II, fastsatte løbende licitation

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter (1), særlig artikel 10, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1898/2005 af 9. november 2005 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår foranstaltninger til afsætning af fløde, smør og koncentreret smør på EF's marked (2) kan interventionsorganerne ved løbende licitation sælge visse mængder interventionssmør, som de ligger inde med, og yde støtte for fløde, smør og koncentreret smør. I artikel 25 i nævnte forordning er det fastsat, at der på grundlag af de ved hver licitation indkomne bud fastsættes en minimumssalgspris for smør og en maksimumsstøtte for fløde, smør og koncentreret smør, der kan differentieres efter anvendelsesformålet, smørrets fedtindhold og iblandingsmetoden. Forarbejdningssikkerhedsstillelsen, jf. artikel 28 i forordning (EF) nr. 1898/2005, bør fastsættes i overensstemmelse hermed.

(2)

En gennemgang af de modtagne bud medfører, at licitationen skal være uden virkning.

(3)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Mælk og Mejeriprodukter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For den 34. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den i forordning (EF) nr. 1898/2005, kapitel II, fastsatte løbende licitation, skal være uden virkning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 30. juni 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. juni 2007.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1913/2005 (EUT L 307 af 25.11.2005, s. 2).

(2)  EUT L 308 af 25.11.2005, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2107/2005 (EUT L 337 af 22.12.2005, s. 20).


30.6.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 172/66


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 768/2007

af 29. juni 2007

om fastsættelse af minimumssalgspriserne for smør med henblik på den 34. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 1898/2005

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter (1), særlig artikel 10, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1898/2005 af 9. november 2005 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår foranstaltninger til afsætning af fløde, smør og koncentreret smør på EF's marked (2) kan interventionsorganerne ved løbende licitation sælge visse mængder interventionssmør, som de ligger inde med, og yde støtte for fløde, smør og koncentreret smør. I artikel 25 i nævnte forordning er det fastsat, at der på grundlag af de ved hver licitation indkomne bud fastsættes en minimumssalgspris for smør og en maksimumsstøtte for fløde, smør og koncentreret smør, der kan differentieres efter anvendelsesformålet, smørrets fedtindhold og iblandingsmetoden. Forarbejdningssikkerhedsstillelsen, jf. artikel 28 i forordning (EF) nr. 1898/2005, bør fastsættes i overensstemmelse hermed.

(2)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Mælk og Mejeriprodukter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For den 34. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den i forordning (EF) nr. 1898/2005 fastsatte løbende licitation, fastsættes minimumssalgspriserne for interventionssmør og forarbejdningssikkerhedsstillelsen, jf. henholdsvis artikel 25 og 28 i nævnte forordning, som anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 30. juni 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. juni 2007.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1913/2005 (EUT L 307 af 25.11.2005, s. 2).

(2)  EUT L 308 af 25.11.2005, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr 2107/2005 (EUT L 337 af 22.12.2005, s. 20).


BILAG

Minimumssalgspriserne for smør og forarbejdningssikkerhedstillelsen for den 34. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 1898/2005

(EUR/100 kg)

Formel

A

B

Iblandingsmetode

Med røbestoffer

Uden røbestoffer

Med røbestoffer

Uden røbestoffer

Minimumssalgspris

Smør ≥ 82 %

Ubehandlet smør

Koncentreret

Forarbejdningssikkerhedsstillelse

Ubehandlet smør

Koncentreret


30.6.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 172/68


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 769/2007

af 29. juni 2007

om fastsættelse af minimumssalgsprisen for smør i forbindelse med den 66. dellicitation under den løbende licitation som omhandlet i forordning (EF) nr. 2771/1999

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter (1), særlig artikel 10, litra c), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 21 i Kommissionens forordning (EF) nr. 2771/1999 af 16. december 1999 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår interventionsforanstaltninger på markedet for smør og fløde (2) har interventionsorganerne udbudt visse mængder smør, som de ligger inde med, til salg ved løbende licitation.

(2)

Ifølge artikel 24a i forordning (EF) nr. 2771/1999 fastsættes der på grundlag af de bud, der modtages ved hver dellicitation, en minimumssalgspris, eller det besluttes ikke at give tilslag.

(3)

På baggrund af de modtagne bud bør der fastsættes en minimumssalgspris.

(4)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Mælk og Mejeriprodukter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forbindelse med den 66. dellicitation i henhold til forordning (EF) nr. 2771/1999, for hvilken fristen for indgivelse af bud udløb den 26. juni 2007, fastsættes minimumssalgsprisen for smør til 365,20 EUR/100 kg.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 30. juni 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. juni 2007.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1913/2005 (EUT L 307 af 25.11.2005, s. 2).

(2)  EFT L 333 af 24.12.1999, s. 11. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1802/2005 (EUT L 290 af 4.11.2005, s. 3).


30.6.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 172/69


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 770/2007

af 29. juni 2007

om tildeling af importrettigheder på grundlag af de ansøgninger, der er indgivet i perioden fra 1. juli 2007 til 30. juni 2008 inden for rammerne af det toldkontingent for import af frosset oksekød, der er åbnet ved forordning (EF) nr. 529/2007

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1254/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for oksekød (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1301/2006 af 31. august 2006 om fastlæggelse af fælles regler for administration af toldkontingenter for import af landbrugsprodukter på grundlag af en importlicensordning (2), særlig artikel 7, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 529/2007 af 11. maj 2007 om åbning og forvaltning af et toldkontingent for import af frosset kød af hornkvæg henhørende under KN-kode 0202 og varer henhørende under KN-kode 0206 29 91 (1. juli 2007 til 30. juni 2008) (3) er der åbnet et toldkontingent for import af oksekødsprodukter.

(2)

De ansøgninger om importrettigheder, der er indgivet for perioden fra 1. juli 2007 til 30. juni 2008, overstiger de disponible mængder. Det bør derfor fastsættes, i hvilket omfang ansøgningerne kan imødekommes, idet der fastsættes en tildelingskoefficient, som skal anvendes på de ansøgte mængder —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For de ansøgninger om importrettigheder, der er indgivet inden for rammerne af kontingent 09.4003 for perioden fra 1. juli 2007 til 30. juni 2008, jf. forordning (EF) nr. 529/2007, fastsættes der en tildelingskoefficient på 14,840062 %.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 30. juni 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. juni 2007.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 21. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1913/2005 (EUT L 307 af 25.11.2005, s. 2).

(2)  EUT L 238 af 1.9.2006, s. 13. Ændret ved forordning (EF) nr. 289/2007 (EUT L 78 af 17.3.2007, s. 17).

(3)  EUT L 123 af 12.5.2007, s. 26.


30.6.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 172/70


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 771/2007

af 29. juni 2007

om tildeling af importrettigheder på grundlag af de ansøgninger, der er indgivet i perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 inden for rammerne af det toldkontingent for import af frosset oksekød til forarbejdning, der er åbnet ved forordning (EF) nr. 545/2007

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1254/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for oksekød (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1301/2006 af 31. august 2006 om fælles regler for administration af toldkontingenter for import af landbrugsprodukter på grundlag af en importlicensordning (2), særlig artikel 7, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 545/2007 af 16. maj 2007 om åbning og forvaltning af et toldkontingent for import af frosset oksekød til forarbejdning (1. juli 2007-30. juni 2008) (3) åbnes der toldkontingenter for import af oksekødsprodukter.

(2)

De ansøgninger om importrettigheder, der er indgivet i perioden 1. juli 2007-30. juni 2008, overstiger de disponible mængder. Det bør derfor fastsættes, i hvilket omfang ansøgningerne kan imødekommes, idet der fastsættes tildelingskoefficienter, som skal anvendes på de mængder, der er ansøgt om —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For de ansøgninger om importrettigheder, der er indgivet i perioden 1. juli 2007-30. juni 2008, jf. forordning (EF) nr. 545/2007, fastsættes der en tildelingskoefficient på 5,206706 % for de rettigheder, der følger af kontingent 09.4057 og 34,204866 % for de rettigheder, der følger af kontingent 09.4058.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 30. juni 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. juni 2007.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 21. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1913/2005 (EUT L 307 af 25.11.2005, s. 2).

(2)  EUT L 238 af 1.9.2006, s. 13. Ændret ved forordning (EF) nr. 289/2007 (EUT L 78 af 17.3.2007, s. 17).

(3)  EUT L 129 af 17.5.2007, s. 14.


DIREKTIVER

30.6.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 172/71


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2007/42/EF

af 29. juni 2007

om materialer og genstande af folie af celluloseregenerater, bestemt til kontakt med fødevarer

(EØS-relevant tekst)

(kodificeret udgave)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1935/2004 af 27. oktober 2004 om materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer og om ophævelse af direktiv 80/590/EØF og 89/109/EØF (1), særlig artikel 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens direktiv 93/10/EØF af 15. marts 1993 om materialer og genstande af folie af celluloseregenerater, bestemt til at komme i berøring med levnedsmidler (2) er blevet ændret væsentligt ved flere lejligheder (3). Direktivet bør af klarheds- og rationaliseringshensyn kodificeres.

(2)

De ved dette direktiv fastsatte EF-foranstaltninger er ikke blot nødvendige, men også uundværlige for at opfylde målene for det indre marked. Medlemsstaterne kan ikke opfylde disse mål enkeltvis. Ved forordning (EF) nr. 1935/2004 er det desuden allerede fastsat, at målene skal opfyldes på EF-plan.

(3)

Hvad angår folie af celluloseregenerater var det bedste middel til at nå målet i artikel 3, stk. 1 i forordning (EF) nr. 1935/2004 et særdirektiv, jf. artikel 5 i den pågældende forordning.

(4)

Der bør fastsættes særlige bestemmelser vedrørende syntetiske tarme af celluloseregenerater.

(5)

Metoden til bestemmelse af farvestoffers migration bør fastlægges senere.

(6)

Indtil der er udarbejdet renhedskriterier og analysemetoder, bør de nationale bestemmelser fortsat finde anvendelse.

(7)

Opstilling af en liste over stoffer, som er godkendt til anvendelse med en begrænsning angivet, er i det foreliggende tilfælde principielt tilstrækkeligt til at nå det i artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1935/2004 fastsatte mål.

(8)

Bis(2-hydroxyethyl)ether (= diethylenglycol) og ethandiol (= monoethylenglycol) kan imidlertid i vidt omfang migrere til visse fødevarer, og for at forhindre denne mulighed bør der derfor som forebyggende foranstaltning fastsættes et maksimalt indhold af sådanne stoffer i fødevarer, der har været i kontakt med folie af celluloseregenerater.

(9)

Med henblik på at beskytte forbrugerens sundhed bør det undgås, at de påtrykte dele af folie af celluloseregenerater kommer i direkte kontakt med fødevarer.

(10)

Den skriftlige erklæring, der omhandles i artikel 16, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1935/2004, bør foreligge i tilfælde af erhvervsmæssig anvendelse af folie af celluloseregenerater til materialer og genstande, bestemt til kontakt med fødevarer, med undtagelse af sådanne folier, som ifølge deres art er bestemt til denne anvendelse.

(11)

De bestemmelser, der gælder for folier af celluloseregenerater, bør være særligt afpasset efter karakteren af det lag, der er i kontakt med fødevarer. Kravene til folier af celluloseregenerater, hvis overfladebehandlingsmiddel består af plast, bør være anderledes end dem, der gælder for folier af celluloseregenerater, der ikke er overfladebehandlede, eller hvis overfladebehandlingsmiddel er fremstillet af cellulose.

(12)

Der bør kun anvendes tilladte stoffer til fremstilling af alle typer folier af celluloseregenerater, herunder folier af celluloseregenerater, som er overfladebehandlet med plast.

(13)

Ved folier af celluloseregenerater, hvis overfladebehandlingsmiddel består af plast, består det lag, der er i kontakt med fødevarer, af et materiale, der svarer til plastmaterialer og -genstande bestemt til kontakt med fødevarer. Derfor bør bestemmelserne i Kommissionens direktiv 2002/72/EF af 6. august 2002 om plastmaterialer og -genstande bestemt til at komme i berøring med levnedsmidler (4) også gælde for sådanne folier.

(14)

For at gøre fællesskabslovgivningen konsekvent bør kontrollen af, om folier af celluloseregenerater med et overfladebehandlingsmiddel af plast overholder de migrationsgrænser, der er fastsat i direktiv 2002/72/EF, gennemføres i overensstemmelse med bestemmelserne i Rådets direktiv 82/711/EØF af 18. oktober 1982 om de nødvendige grundregler for kontrol med overføring af bestanddele fra plastmaterialer og -genstande, der er bestemt til at komme i berøring med levnedsmidler (5) og i Rådets direktiv 85/572/EØF af 19. december 1985 om fastsættelse af listen over simulatorer, der skal anvendes ved kontrol med migration af bestanddele fra plastmaterialer og -genstande, der er bestemt til at komme i berøring med levnedsmidler (6).

(15)

De i dette direktiv fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

(16)

Nærværende direktiv bør ikke berøre medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til de i bilag III, del B, angivne frister for gennemførelse i national ret og anvendelse af direktiverne —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

1.   Dette direktiv er et særdirektiv efter artikel 5 i forordning (EF) nr. 1935/2004.

2.   Dette direktiv finder anvendelse på folier af celluloseregenerater som defineret i beskrivelsen i bilag I, der er bestemt til kontakt med, eller som følge af dets anvendelsesformål kommer i kontakt med fødevarer, og som enten:

a)

i sig selv er et færdigprodukt, eller

b)

udgør en del af et færdigprodukt, der indeholder andre materialer.

3.   Dette direktiv finder ikke anvendelse på syntetiske tarme af celluloseregenerater.

Artikel 2

Folier af celluloseregenerater, jf. artikel 1, stk. 2, skal tilhøre en af følgende typer:

a)

ikke-overfladebehandlet folie af celluloseregenerater

b)

overfladebehandlet folie af celluloseregenerater, hvis overfladebehandlingsmiddel er fremstillet af cellulose, eller

c)

overfladebehandlet folie af celluloseregenerater, hvis overfladebehandlingsmiddel består af plast.

Artikel 3

1.   Folier af celluloseregenerater som omhandlet i artikel 2, litra a) og b), må kun fremstilles af de stoffer eller stofgrupper, der er anført i bilag II, og kun på de deri fastsatte betingelser.

2.   Uanset stk. 1 er anvendelse af andre stoffer end de i bilag II anførte tilladt, når disse stoffer anvendes som farvestoffer (farvestoffer og pigmenter) eller som bindemiddel, såfremt migration af disse stoffer til eller på fødevarerne ikke kan spores efter en valideret metode.

Artikel 4

1.   Folie af celluloseregenerater som omhandlet i artikel 2, litra c), må, inden overfladebehandlingen, kun fremstilles af de stoffer eller stofgrupper, der er anført i bilag II, og kun på de deri fastsatte betingelser.

2.   Overfladebehandlingsmidlet på folie af celluloseregenerater som omhandlet i stk. 1 må kun fremstilles af de stoffer eller stofgrupper, der er anført i bilag II til VI til direktiv 2002/72/EF, og kun på de deri fastsatte betingelser.

3.   Materialer og genstande fremstillet af celluloseregenerater som omhandlet i artikel 2, litra c), skal være i overensstemmelse med artikel 2, 7 og 8 i direktiv 2002/72/EF, jf. dog stk. 1.

Artikel 5

Påtrykte overflader på folier af celluloseregenerater må ikke komme i kontakt med fødevarer.

Artikel 6

1.   Ved anden markedsføring end detailsalg skal materialer og genstande af folier af celluloseregenerater, som er bestemt til kontakt med fødevarer, ledsages af en skriftlig erklæring efter artikel 16, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1935/2004.

2.   Stk. 1 gælder ikke for materialer og genstande af folier af celluloseregenerater, som på grund af deres beskaffenhed klart er bestemt til kontakt med fødevarer.

3.   Hvor specielle anvendelsesbetingelser er angivet, skal materialet eller genstanden af folie af celluloseregenerater være mærket tilsvarende.

Artikel 7

Direktiv 93/10/EØF som ændret ved de direktiver, der er nævnt i bilag III, del A, ophæves, uden at dette berører medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til de i bilag III, del B, angivne frister for gennemførelse i national ret og anvendelse af direktiverne.

Henvisninger til det ophævede direktiv gælder som henvisninger til nærværende direktiv og læses efter sammenligningstabellen i bilag IV.

Artikel 8

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 9

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. juni 2007.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 338 af 13.11.2004, s. 4.

(2)  EFT L 93 af 17.4.1993, s. 27. Senest ændret ved direktiv 2004/14/EF (EUT L 27 af 30.1.2004, s. 48).

(3)  Se bilag III, del A.

(4)  EFT L 220 af 15.8.2002, s. 18. Senest ændret ved direktiv 2007/19/EF (EUT L 91 af 31.3.2007, s. 17).

(5)  EFT L 297 af 23.10.1982, s. 26. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 97/48/EF (EFT L 222 af 12.8.1997, s. 10).

(6)  EFT L 372 af 31.12.1985, s. 14. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2007/19/EF.


BILAG I

BESKRIVELSE AF FOLIE AF CELLULOSEREGENERATER

Folie af celluloseregenerater er en tynd film, der fremstilles af raffineret cellulose af ikke-genanvendt træ eller bomuld. Af teknologiske hensyn kan egnede stoffer være tilsat massen eller overfladen. Folier af celluloseregenerater kan være overfladebehandlet på en eller begge sider.


BILAG II

LISTE OVER STOFFER, DER MÅ ANVENDES VED FREMSTILLING AF FOLIER AF CELLULOSEREGENERATER

NB:

Procentsatserne i dette bilag, første og anden del, udtrykkes i vægt/vægt (w/w) og beregnes i forhold til mængden af vandfri ikke-overfladebehandlet folie af celluloseregenerat.

De almindelige tekniske benævnelser er anført i skarpe parenteser.

De anvendte stoffer skal være af god teknisk kvalitet for så vidt angår renhedskriterier.

FØRSTE DEL

Ikke-overfladebehandlede folier af celluloseregenerater

Benævnelse

Krav

A.

Regenereret cellulose

Mere end eller lig med 72 % (w/w)

B.   

Additiver (Tilsætningsstoffer)

1.

Fugtighedsstabiltsatorer

Samlet mængde mindre end eller lig med 27 % (w/w)

Bis (2-hydroxyethyl) ether [= diethylenglycol]

Kun til folier, som senere skal overfladebehandles og derefter anvendes til ikke-fugtige fødevarer, dvs. som ikke indeholder fysisk frit vand på overfladen. Den samlede mængde af bis (2-hydroxyethyl) ether og ethandiol i fødevarer, som har været i kontakt med folie af denne type, må ikke overstige 30 mg/kg af fødevarer

Ethandiol [= monoethylenglycol]

1,3 Butandiol

 

Glycerol

 

1,2-Propandiol [= 1,2 propylenglycol]

 

Polyethylenoxid [= polyethylenglycol]

Gennemsnitsmolekylvægt mellem 250 og 1 200

1,2 Polypropylenoxid [= 1,2 polypropylenglycol]

Gennemsnitsmolekylvægt mindre end eller lig med 400 og med et indhold af 1,3-Propandiol mindre end eller lig 1 % (w/w)

Sorbitol

 

Tetraethylenglycol

 

Triethylenglycol

 

Urinstof

 

2.

Andre additiver (Tilsætningsstoffer)

Samlet mængde mindre end eller lig med 1 % (w/w)

1. klasse

Mængden af enkeltstoffer eller stofgrupper inden for hvert led må ikke overstige 2 mg/dm2 af den ikke-overfladebehandlede folie

Eddikesyre samt ammonium-, calcium-, magnesium-, kalium- og natriumsalte heraf

 

Ascorbinsyre samt ammonium-, calcium-, magnesium-, kalium- og natriumsalte heraf

 

Benzoesyre og natriumbenzoat

 

Myresyre, samt ammonium-, calcium-, magnesium-, kalium- og natriumsalte heraf

 

Mættede eller umættede lineære fedtsyrer med et lige antal kulstofatomer (C8-C20), behen- og ricinusoliesyrer samt ammonium-, calcium-, magnesium- kalium-, natrium-, aluminium- og zinksalte af disse syrer

 

Citronsyre, D- og L-mælkesyre, maleinsyre, L-vinsyre samt natrium- og kaliumsalte heraf

 

Sorbinsyre samt ammonium-, calcium-, magnesium-, kalium- og natriumsalte heraf

 

Amider af mættede eller umættede lineære fedtsyrer, med et lige antal kulstofatomer (C8-C20) samt af ricinusoliesyre og behensyre

 

Naturligt spiseligt stivelse og mel

 

Kemisk modificeret spiseligt stivelse og mel

 

Amylose

 

Calcium- og magnesiumcarbonat, calcium- og magnesiumchlorid

 

Glycerolestere af mættede eller umættede lineære fedtsyrer med et lige antal kulstofatomer (C8-C20) og/eller citronsyre, adipinsyre, 12-hydroxystearinsyre (oxystearin) og ricinusoliesyre

 

Polyoxyethylenestere (med 8-14 oxyethylengrupper) af mættede eller umættede lineære fedtsyrer med et lige antal kulstofatomer (C8-C20)

 

Sorbitolestere af mættede eller umættede lineære fedtsyrer med et lige antal kulstofatomer (C8-C20)

 

Mono- og/eller di-stearinsyreestere af ethandiol og/eller bis (2-hydroxyethyl)ether og/eller tri-ethylenglycol

 

Oxider og hydroxider af aluminium, calcium, magnesium og silicium og silikater og hydrerede silikater af aluminium, calcium, magnesium og kalium

 

Polyethylenoxid [= polyethylenglycol]

Gennemsnitsmolekylvægt mellem 1 200 og 4 000

Natriumpropionat

 

2. klasse

Den samlede mængde af stofferne må ikke overstige 1 mg/dm2 af den ikke-overfladebehandlede folie, og den samlede mængde af hvert stof eller gruppe af stoffer inden for hvert led må ikke overstige 0,2 mg/dm2 (eller en mindre værdi, hvor dette er angivet) af den ikke-overfladebehandlede folie

Natriumalkyl benzensulfonat (C8-C18)

 

Natrium isopropylnaphthalensulfonat

 

Natriumalkyl sulfat (C8-C18)

 

Natriumalkyl sulfonat (C8-C18)

 

Natrium dioctylsulfosuccinat

 

Distearat af dihydroxyethyldiethylentriaminmonoacetat

Mindre end eller lig med 0,05 mg/dm2 af den ikke-overfladebehandlede folie

Ammonium-, magnesium- og kaliumlaurylsulfat

 

N,N′-distearoyldiaminoethan, N,N′-dipalmitoyldiaminoethan og N,N′-dioleyldiaminoethan

 

2-heptadecyl-4,4-bis-(methylenstearat) oxazolin

 

Polyethylenaminostearamid ethylsulfat

Mindre end eller lig med 0,1 mg/dm2 af den ikke-overfladebehandlede folie

3. klasse — Krydsbindingsstoffer

Den samlede mængde af stofferne (termohærdere) må ikke overstige 1 mg/dm2 af den ikke-overfladebehandlede folie

Kondensationsprodukt af melaminformaldehyd, ikke modificeret eller som kan være modificeret med et eller flere af følgende produkter:

butanol, diethylentetramin, ethanol, triethylentetramin, tetraethylenpentamin, tri-(2-hydroxyethyl) amin, 3,3′-diaminodipropylamin, 4,4′-diaminodibutylamin

Indholdet af frit formaldehyd mindre end eller lig med 0,5 mg/dm2 af den ikke-overfladebehandlede folie

Indholdet af frit melamin mindre end eller lig med 0,3 mg/dm2 af den ikke-overfladebehandlede folie

Kondensationsprodukt af melamin-urinstofformaldehyd modificeret med tri-(2-hydroxyethyl)amin

Indholdet af frit formaldehyd mindre end eller lig med 0,5 mg/dm2 af den ikke-overfladebehandlede folie

Indholdet af frit melamin mindre end eller lig med 0,3 mg/dm2 af den ikke-overfladebehandlede folie

Polyalkylenaminer, krydsbundne og på kationform

a)

Polyamidepichlorhydrinharpiks på basis af diaminopropylmethylamin og epichlorhydrin

b)

Polyamidepichlorhydrinharpiks på basis af epichlorhydrin, adipinsyre, caprolactam, diethylentriamin og/eller ethylendiamin

c)

Polyamidepichlorhydrinharpiks på basis af adipinsyre, diethylentriamin og epichlorhydrin eller en blanding af epichlorhydrin og ammoniak

d)

Polyamid-polyaminepichlorhydrinharpiks på basis af epichlorhydrin, dimethyladipat og diethylentriamin

e)

Polyamid-polyaminepichlorhydrinharpiks på basis af epichlorhydrin, adipamid og diaminopropylmethylamin

I overenstemmelse med fællesskabsdirektiver og i mangel heraf med national lovgivning under afventning af vedtagelsen af fællesskabsdirektiver

Polyethylenaminer og polyethyleniminer

Mindre end eller lig med 0,75 mg/dm2 af den ikke-overfladebehandlede folie

Kondensationsprodukt af carbamidharpiks, ikke modificeret eller som kan være modificeret med et eller flere af følgende produkter:

aminomethylsulfonsyre, sulfanilsyre, butanol, diethylentriamin, diaminodiethylamin, methanol, triethylentetramin, tetraethylenpentamin, guanidin, natriumsulfit, ethanol, 3,3′-diaminodipropylamin, diaminopropan, diaminobutan

Indholdet af frit formaldehyd mindre end eller lig med 0,5 mg/dm2 af den ikke-overfladebehandlede folie

4. klasse

Den samlede mængde af stofferne må ikke overstige 0,01 mg/dm2 af den ikke-overfladebehandlede folie

Reaktionsprodukter mellem aminer af spiseolier og polyethylenoxid

 

Monoethanolaminlaurylsulfat

 


ANDEN DEL

Overfladebehandlede folier af celluloseregenerater

Benævnelse

Krav

A.

Celluloseregenerat

Se første del

B.

Additiver

Se første del

C.   

Overfladebehandlingsmidler

1.

Polymere

Den samlede mængde stoffer må ikke overstige 50 mg/dm2 af overfladebehandlingsmidlet på den side, der er i kontakt med fødevarer

Ethylcellulose, hydroxeyethylcellulose, methylcellulose og hydroxypropylcellulose

 

Cellulosenitrat

Mindre end eller lig med 20 mg/dm2 af overfladebehandlingsmidlet på den side, der er i kontakt med fødevarer; nitrogenindholdet skal ligge mellem 10,8 % (w/w) og 12,2 % (w/w) i cellulosenitratet

2.

Harpikser

Den samlede mængde stoffer må ikke overstige 12,5 mg/dm2 af overfladebehandlingsmidlet på den side, der er i kontakt med fødevarer, og kun ved fremstilling af folier af celluloseregenerater med cellulosenitrat-baseret overfladebehandlingsmiddel

Casein

 

Colophonium (fyrreharpiks), og/eller polymeriseret og/eller hydrogeneret og/eller disproportioneret colophonium samt estere heraf med ethanol, methanol og polyvalente alkoholer (C2-C6) eller blandinger af disse alkoholer

 

Colophonium og/eller reaktionsprodukter heraf ved polymerisering og/eller hydrogenering og/eller disproportioneret colophonium kondenseret med acrylsyre, maleinsyre, citronsyre, fumarsyre og/eller 2,2 bis-(4-hydroxyphenyl)propanformaldehyd og/eller phthalsyre, og esterificeret med ethanol, methanol eller polyvalente alkoholer (C2-C6) eller blandinger af disse alkoholer

 

Estere af bis-(2-hydroxyethyl)ether med additionsprodukter af β-pinen og/eller diterpen (DL-limonen) og maleinsyreanhydrid

 

Gelatine, (fødevarekvalitet)

 

Ricinusolie, og dehydrerede eller hydrogenerede produkter deraf, samt dens kondensationsprodukter med adipinsyre, citronsyre, phthalsyre, sebacinsyre, maleinsyre og polyglycerol

 

Naturharpiks [Danimar]

 

Poly-β-pinen [terpenharpiks]

 

Modificeret (se krydsbindende stoffer)

 

3.

Blødgørere

Den samlede mængde stoffer må ikke overstige 6 mg/dm2 af overfladebehandlingsmidlet på den side, der er i kontakt med fødevarer

Acetyltributylcitrat

 

Acetyl-tri-(2-ethylhexyl)-citrat

 

Di-isobutyladipat

 

Di-n-butyladipat

 

Di-n-hexylazelat

 

Dicyclohexylphthalat

Mindre end eller lig med 4,0 mg/dm2 af overfladebehandlingsmidlet på den side, der er i kontakt med fødevarer

2-ethylhexyldiphenylphosphat

Mængden af 2-ethylhexyldiphenylphosphat må ikke overstige:

a)

2,4 mg/kg af fødevaren, som er i kontakt med folie af denne type, eller

b)

0,4 mg/dm2 af overfladebehandlingsmidlet på den side, der er i kontakt med fødevarer

Glycerolmonoacetat [= monoacetin]

 

Glyceroldiacetat [= diacetin]

 

Glyceroltriacetat [= triacetin]

 

Di-butyl sebacat

 

Di-n-butyltartrat

 

Di-iso-butyltartrat

 

4.

Andre additiver

Den samlede mængde stoffer må ikke overstige 6 mg/dm2 i den ikke-overfladebehandlede folie af celluloseregenerater, inklusive overfladebehandlingsmidlet på den side, der er i kontakt med fødevarer

4.1.

Additiver, der er anført i første del

Samme særbestemmelser som i første del (mængderne i mg/dm2 vedrører imidlertid den side, der er i kontakt med fødevarer)

4.2.

Specifikke overfladebehandlingsadditiver

Mængden af enkeltstoffer eller af en gruppe af stoffer må ikke overstige 2 mg/dm2 (eller en mindre værdi, hvor dette er angivet) på den side, der er i kontakt med fødevarer

1-hexadecanol og 1-octadecanol [stearylalkohol]

 

Estere af mættede eller umættede lineære fedtsyrer med et lige antal kulstofatomer C8-C20 samt ricinusoliesyre med ethanol 1-butanol, 1-pentanol (amylalkohol) og oleylalkohol

 

Montanvoks, herunder renset montansyre (C26-C32) og/eller dens estere med ethandiol og/eller dens calcium- og kaliumsalte

 

Carnaubavoks

 

Bivoks

 

Espartovoks

 

Candelillavoks

 

Dimethylpolysiloxan

Mindre end eller lig med 1 mg/dm2 af overfladebehandlingsmidlet på den side, der er i kontakt med fødevarer

Epoxyderet soyaolie (med et ethylenoxidindhold på 6-8 %)

 

Renset paraffin og renset mikrokrystallinsk voks (mikrovoks)

 

Pentaerythritoltetrastearat

 

Mono- og bis-(octadecyl-diethylenoxid)phosphat

Mindre end eller lig med 0,2 mg/dm2 af overfladebehandlingsmidlet på den ene side, der er i kontakt med fødevarer

Estere af alifatiske syrer (C8-C20) med mono- og/eller bis-(2-hydroxyethylamin)diethanolamin

 

2- og 3-tert-butyl-4-hydroxyanisol [= butylhydroxyanisol (BHA)]

Mindre end eller lig med 0,06 mg/dm2 af overfladebehandlingsmidlet på den side, der er i kontakt med fødevarer

2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol [butylhydroxytoluen (BHT)]

Mindre end eller lig med 0,06 mg/dm2 af overfladebehandlingsmidlet på den side, der er i kontakt med fødevarer

Di-n-octyltin-bis(2-ethylhexylmaleat)

Mindre eller lig med 0,06 mg/dm2 af overfladebehandlingsmidlet på den side, der er i kontakt med fødevarer

5.

Opløsningsmidler

Den samlede mængde stoffer må ikke overstige 0,6 mg/dm2 af overfladebehandlingsmidlet på den side, der er i kontakt med fødevarer

Butylacetat

 

Ethylacetat

 

Isobutylacetat

 

Isopropylacetat

 

Propylacetat

 

Acetone

 

1-Butanol

 

Ethanol

 

2-Butanol

 

2-Propanol

 

1-Propanol

 

Cyclohexan

 

Ethylenglycolmonobutylether

 

Ethylenglycolmonobutyletheracetat

 

Methylethylketon

 

Methylisobutylketon

 

Tetrahydrofuran

 

Toluen

Mindre end eller lig med 0,06 mg/dm2 af overfladebehandlingsmidlet på den side, der er i kontakt med fødevarer


BILAG III

DEL A

Ophævet direktiv med ændringer

(jf. artikel 7)

Kommissionens direktiv 93/10/EØF

(EFT L 93 af 17.4.1993, s. 27).

Kommissionens direktiv 93/111/EF

(EFT L 310 af 14.12.1993, s. 41).

Kommissionens direktiv 2004/14/EF

(EFT L 27 af 30.1.2004, s. 48).

DEL B

Liste over frister for gennemførelse i national ret og anvendelse

(jf. artikel 7)

Direktiv

Gennemførelsesfrist

Anvendelsesdato

93/10/EØF

1. januar 1994

1. januar 1994 (1)

1. januar 1994 (2)

1. januar 1995 (3)

93/111/EF

2004/14/EF

29. juli 2005

29. juli 2005 (4)

29. januar 2006 (5)


(1)  I overensstemmelse med artikel 5, stk. 1, første led, i direktiv 93/10/EØF: »Medlemsstaterne tillader handel med og brug af folier af celluloseregenerater, der er bestemt til at komme i berøring med levnedsmidler, og som er i overensstemmelse med bestemmelserne i dette direktiv fra den 1. januar 1994«.

(2)  I overensstemmelse med artikel 5, stk. 1, andet led, i direktiv 93/10/EØF: »Medlemsstaterne forbyder fra den 1. januar 1994 handel med og brug af folier af celluloseregenerater, der er bestemt til at komme i berøring med levnedsmidler, og som hverken er i overensstemmelse med nærværende direktiv eller med direktiv 83/229/EØF — med undtagelse af folier, for hvilke der i direktiv 92/15/EØF er fastsat et forbud med virkning fra 1. juli 1994«.

(3)  I overensstemmelse med artikel 5, stk. 1, tredje led, i direktiv 93/10/EØF: »Medlemsstaterne forbyder fra den 1. januar 1995 handel med og brug af folier af celluloseregenerater, der er bestemt til at komme i berøring med levnedsmidler, og som ikke er i overensstemmelse med bestemmelserne i nærværende direktiv, men som er i overensstemmelse med bestemmelserne i direktiv 83/229/EØF«.

(4)  I overensstemmelse med artikel 2, stk. 1, litra a), i direktiv 2004/14/EF: »Medlemsstaterne anvender disse bestemmelser, således at de tillader handel med og brug af folier af celluloseregenerater, der er bestemt til at komme i berøring med levnedsmidler, og som er i overensstemmelse med bestemmelserne i dette direktiv fra den 29. juli 2005«.

(5)  I overensstemmelse med artikel 2, stk. 1, litra b), i direktiv 2004/14/EF: »Medlemsstaterne anvender disse bestemmelser, således at de forbyder handel med og import til Fællesskabet af folier af celluloseregenerater, der er bestemt til at komme i berøring med levnedsmidler, og som ikke er i overensstemmelse med bestemmelserne i dette direktiv fra den 29. januar 2006«.


BILAG IV

Sammenligningstabel

Direktiv 93/10/EØF

Nærværende direktiv

Artikel 1, stk. 1 og 2

Artikel 1, stk. 1 og 2

Artikel 1, stk. 3, indledning, litra b)

Artikel 1, stk. 3

Artikel 1a

Artikel 2

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 2a

Artikel 4

Artikel 3

Artikel 5

Artikel 4

Artikel 6

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 7

Artikel 9

Bilag I

Bilag I

Bilag II

Bilag II

Bilag III

Bilag III

Bilag IV


II Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

Kommissionen

30.6.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 172/83


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 29. juni 2007

om berigtigelse af direktiv 2006/132/EF om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage procymidon som aktivstof

(meddelt under nummer K(2007) 3066)

(EØS-relevant tekst)

(2007/452/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (1), særlig artikel 6, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der er en fejl i bilaget til Kommissionens direktiv 2006/132/EF (2), som skal rettes, nemlig en vægtangivelse i gram i stedet for kilogram.

(2)

Det er nødvendigt, at berigtigelsen får virkning fra den dato, hvor direktiv 2006/132/EF trådte i kraft. Denne berigtigelse med tilbagevirkende kraft krænker ikke enkeltpersoners rettigheder.

(3)

Foranstaltningen i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Tredje led i kolonnen »Særlige bestemmelser« i bilaget til direktiv 2006/132/EF læses således:

»—

0,75 kg aktivstof pr. hektar pr. anvendelse.«

Artikel 2

Denne beslutning anvendes fra den 1. januar 2007.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. juni 2007.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2007/31/EF (EUT L 140 af 1.6.2007, s. 44).

(2)  EUT L 349 af 12.12.2006, s. 22.


30.6.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 172/84


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 29. juni 2007

om fastsættelse af BSE-status for medlemsstater eller tredjelande eller deres regioner i henhold til deres BSE-risiko

(meddelt under nummer K(2007) 3114)

(EØS-relevant tekst)

(2007/453/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 af 22. maj 2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier (1), særlig artikel 5, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 999/2001 er der fastsat regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af transmissible spongiforme encephalopatier (TSE) hos dyr. I henhold til forordningens artikel 1 gælder den for produktion og afsætning af levende dyr og animalske produkter. I den forbindelse skal BSE-status (BSE = bovin spongiform encephalopati) for medlemsstater eller tredjelande eller deres regioner (i det følgende benævnt »lande eller regioner«) bestemmes ved klassificering af en af tre kategorier afhængigt af BSE-risikoen, jf. artikel 5, stk. 1, i forordning (EF) nr. 999/2001.

(2)

Formålet med en klassificering af lande eller regioner efter deres BSE-risiko er at fastlægge handelsbestemmelser for de enkelte BSE-risikokategorier for at tilvejebringe de fornødne garantier vedrørende beskyttelse af dyrs og menneskers sundhed.

(3)

I bilag VIII til forordning (EF) nr. 999/2001 er der fastsat bestemmelser om samhandelen inden for Fællesskabet, og i bilag IX til samme forordning er der fastsat bestemmelser om import til Fællesskabet. Bestemmelserne er baseret på regler i den zoosanitære kodeks vedrørende landdyr fra Verdensorganisationen for Dyresundhed (OIE).

(4)

OIE er primus motor i kategoriseringen af lande eller regioner i henhold til deres BSE-risiko.

(5)

Under OIE's generalforsamling i maj 2007 blev der vedtaget en resolution om forskellige landes BSE-status. Indtil der foreligger en endelig konklusion om medlemsstaternes BSE-risikostatus, og under hensyntagen til de harmoniserede, strenge BSE-beskyttelsesforanstaltninger, der anvendes i Fællesskabet, bør medlemsstaterne foreløbigt anerkendes som lande med en kontrolleret BSE-risiko.

(6)

Indtil der foreligger en endelig konklusion om Norges og Islands BSE-risikostatus, og under hensyntagen til resultaterne af de seneste risikovurderinger vedrørende de pågældende tredjelande, bør de foreløbigt anerkendes som lande med en kontrolleret BSE-risiko.

(7)

I henhold til artikel 23 i forordning (EF) nr. 999/2001 blev der vedtaget overgangsforanstaltninger gældende indtil den 1. juli 2007. De pågældende foranstaltninger udløber umiddelbart efter datoen for vedtagelse af en beslutning om klassificering, jf. forordningens artikel 5. Der bør derfor inden den 1. juli 2007 vedtages en beslutning om klassificering af lande eller regioner i henhold til deres BSE-risiko.

(8)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Landes eller regioners BSE-status i henhold til deres BSE-risiko er fastsat i bilaget.

Artikel 2

Denne beslutning anvendes fra den 1. juli 2007.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. juni 2007.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 147 af 31.5.2001, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1923/2006 (EUT L 404 af 30.12.2006, s. 1).


BILAG

LISTE OVER LANDE ELLER REGIONER

A.   Lande eller regioner med ubetydelig BSE-risiko

Argentina

Australien

New Zealand

Singapore

Uruguay

B.   Lande eller regioner med en kontrolleret BSE-risiko

Medlemsstater

Belgien, Bulgarien, Tjekkiet, Danmark, Tyskland, Estland, Irland, Grækenland, Spanien, Frankrig, Italien, Cypern, Letland, Litauen, Luxembourg, Ungarn, Malta, Nederlandene, Østrig, Polen, Portugal, Rumænien, Slovenien, Slovakiet, Finland, Sverige og Det Forenede Kongerige

EFTA-lande

Island, Norge og Schweiz

Tredjelande

Brasilien

Canada

Chile

Taiwan

USA

C.   Lande eller regioner med en ikke-fastsat BSE-risiko

Lande eller regioner, der ikke er opført under punkt A eller B.


30.6.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 172/87


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 29. juni 2007

om ændring af beslutning 2006/415/EF om beskyttelsesforanstaltninger over for højpatogen aviær influenza af subtype H5N1 hos fjerkræ i Fællesskabet

(meddelt under nummer K(2007) 3183)

(EØS-relevant tekst)

(2007/454/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 89/662/EØF af 11. december 1989 om veterinærkontrol i samhandelen i Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (1), særlig artikel 9, stk. 4,

under henvisning til Rådets direktiv 90/425/EØF af 26. juni 1990 om veterinærkontrol og zooteknisk kontrol i samhandelen med visse levende dyr og produkter inden for Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (2), særlig artikel 10, stk. 4,

under henvisning til Rådets direktiv 2005/94/EF af 20. december 2005 om fællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af aviær influenza og om ophævelse af direktiv 92/40/EØF (3), særlig artikel 63, stk. 3, og artikel 66, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Direktiv 2005/94/EF indeholder bestemmelser om visse forebyggende foranstaltninger vedrørende overvågning og tidlig påvisning af aviær influenza samt minimumsbekæmpelsesforanstaltninger, som skal gennemføres i tilfælde af et udbrud af aviær influenza hos fjerkræ eller andre fugle i fangenskab. Det er endvidere fastsat, at der skal vedtages nærmere bestemmelser, der nødvendiggøres af den epidemiologiske situation, som supplement til de i direktivet fastsatte minimumsbekæmpelsesforanstaltninger. Fristen for gennemførelse af direktiv 2005/94/EF i medlemsstaternes nationale lovgivning er den 1. juli 2007.

(2)

Ved Kommissionens beslutning 2006/415/EF af 14. juni 2006 om visse beskyttelsesforanstaltninger over for højpatogen aviær influenza af subtype H5N1 hos fjerkræ i Fællesskabet og om ophævelse af beslutning 2006/135/EF (4) er der fastsat visse beskyttelsesforanstaltninger, der skal anvendes for at hindre sygdommen i at sprede sig, bl.a. oprettelse af område A og B efter mistanke om udbrud eller et bekræftet udbrud af sygdommen. Sådanne områder er anført i bilaget til beslutning 2006/415/EF og omfatter dele af Tjekkiet, Ungarn og Det Forenede Kongerige. Nævnte beslutning anvendes indtil den 30. juni 2007.

(3)

Ved Kommissionens beslutning 2006/416/EF af 14. juni 2006 om visse overgangsforanstaltninger over for højpatogen aviær influenza hos fjerkræ eller andre fugle i fangenskab i Fællesskabet (5) fastsættes visse foranstaltninger, der skal anvendes af medlemsstater, der ikke fuldt ud har gennemført direktiv 2005/94/EF. Nævnte beslutning anvendes indtil den 30. juni 2007. Eftersom medlemsstaterne skal have gennemført direktiv 2005/94/EF i national lovgivning senest den 1. juli 2007, vil direktivets bestemmelser træde i stedet for de foranstaltninger, der for øjeblikket er fastsat i beslutning 2006/416/EF.

(4)

Da der fortsat forekommer udbrud af aviær influenza forårsaget af virus af subtype H5N1, bør de foranstaltninger, der er fastsat i beslutning 2006/415/EF, fortsat anvendes, når det pågældende virus påvises hos fjerkræ, som et supplement til de foranstaltninger, der er fastsat i direktiv 2005/94/EF.

(5)

Set i lyset af den epidemiologiske situation bør anvendelsen af beslutning 2006/415/EF derfor forlænges til den 30. juni 2008.

(6)

Desuden bør henvisningerne i beslutning 2006/415/EF til beslutning 2006/416/EF erstattes af henvisninger til direktiv 2005/94/EF.

(7)

Beslutning 2006/415/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(8)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

I beslutning 2006/415/EF foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 1, stk. 2, affattes således:

»2.   Foranstaltningerne i denne beslutning gennemføres, uden at det tilsidesætter de foranstaltninger, som i henhold til direktiv 2005/94/EF skal gennemføres i tilfælde af et udbrud af højpatogen aviær influenza hos fjerkræ.«

2)

Artikel 3 affattes således:

»Artikel 3

Område A og B

1.   Det område, der er anført i del A i bilaget (i det følgende benævnt »område A«), betragtes som højrisikoområde, som omfatter de beskyttelseszoner og de overvågningszoner, der er oprettet i henhold til artikel 16 i direktiv 2005/94/EF.

2.   Det område, der er anført i del B i bilaget (i det følgende benævnt »område B«), betragtes som lavrisikoområde, som kan omfatte hele eller dele af den supplerende spærrezone, der er oprettet i henhold til artikel 16 i direktiv 2005/94/EF, og som adskiller område A fra den sygdomsramte medlemsstats sygdomsfrie del, hvis en sådan er fastlagt, eller fra nabolande.«

3)

Artikel 4 ændres således:

a)

Stk. 1 affattes således:

»1.   Straks efter mistanke om udbrud eller et bekræftet udbrud af højpatogen aviær influenza forårsaget af højpatogen influenza A-virus af subtype H5, som der er mistanke om eller som det er bekræftet tilhører neuraminidasetype N1, opretter den sygdomsramte medlemsstat:

a)

område A under hensyntagen til forskrifterne i artikel 16 i direktiv 2005/94/EF

b)

område B under hensyntagen til geografiske, administrative, økologiske og epizootiologiske faktorer vedrørende aviær influenza.

Den sygdomsramte medlemsstat underretter Kommissionen, de øvrige medlemsstater og — i det omfang, det er relevant — offentligheden om område A og B.«

b)

Artikel 4, stk. 4, litra b), nr. i), affattes således: