ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 169

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

50. årgang
29. juni 2007


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 733/2007 af 22. februar 2007 om gennemførelse af den af Det Europæiske Fællesskab indgåede aftale efter forhandlinger i henhold til artikel XXIV, stk. 6, i GATT 1994 om ændring og supplering af bilag I til forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif

1

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 734/2007 af 11. juni 2007 om ændring af forordning (EØF) nr. 1883/78 om almindelige regler for finansiering af interventioner gennem Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget, Garantisektionen

5

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 735/2007 af 11. juni 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 1784/2003 om den fælles markedsordning for korn

6

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 736/2007 af 28. juni 2007 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

8

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 737/2007 af 27. juni 2007 om en procedure for forlængelse af optagelsen af en første gruppe af aktivstoffer i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om fastlæggelse af en liste over disse stoffer ( 1 )

10

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 738/2007 af 28. juni 2007 om justering af leveringsforpligtelserne for rørsukker, der importeres i henhold til AVS-protokollen og aftalen med Indien, for leveringsperioden 2006/07

19

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 739/2007 af 28. juni 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 493/2006 om overgangsforanstaltninger i forbindelse med reformen af den fælles markedsordning for sukker

22

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 740/2007 af 28. juni 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 1994/2006 om åbning af EF-toldkontingenter for 2007 for får, geder, fårekød og gedekød

24

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 741/2007 af 28. juni 2007 om fastsættelse af restitutionssatserne for visse mejeriprodukter, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I

27

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 742/2007 af 28. juni 2007 om ikke at yde eksportrestitution for smør inden for rammerne af den løbende licitation, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 581/2004

30

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 743/2007 af 28. juni 2007 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand

31

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 744/2007 af 28. juni 2007 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for sirup og andre sukkerprodukter i uforarbejdet stand

33

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 745/2007 af 28. juni 2007 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 958/2006

35

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 746/2007 af 28. juni 2007 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for produkter forarbejdet på basis af korn og ris

36

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 747/2007 af 28. juni 2007 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for kornfoderblandinger

39

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 748/2007 af 28. juni 2007 om fastsættelse af produktionsrestitutioner i kornsektoren

41

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 749/2007 af 28. juni 2007 om fastsættelse af restitutionssatserne for visse produkter fra korn- og rissektoren, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I

42

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 750/2007 af 28. juni 2007 om konstatering af, at visse grænser, hvad angår udstedelse af importlicenser for sukkerprodukter i forbindelse med visse toldkontingenter og præferenceaftaler, ikke længere er nået

46

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 751/2007 af 28. juni 2007 om fastsættelse af restitutionssatserne for visse produkter fra sukkersektoren, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I

47

 

 

DIREKTIVER

 

*

Kommissionens direktiv 2007/40/EF af 28. juni 2007 om ændring af direktiv 2001/32/EF om anerkendelse af beskyttede zoner, som er udsat for særlige plantesundhedsrisici i Fællesskabet

49

 

*

Kommissionens direktiv 2007/41/EF af 28. juni 2007 om ændring af visse bilag til Rådets direktiv 2000/29/EF om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet

51

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Rådet

 

 

2007/444/EF

 

*

Rådets afgørelse af 22. februar 2007 om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Canadas regering om afslutning af forhandlingerne i henhold til artikel XXIV stk. 6, i GATT

53

Aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Canadas regering om afslutning af forhandlingerne i henhold til artikel XXIV stk. 6, i GATT

55

 

 

2007/445/EF

 

*

Rådets afgørelse af 28. juni 2007 om gennemførelse af artikel 2, stk. 3, i forordning (EF) nr. 2580/2001 om specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder med henblik på at bekæmpe terrorisme og om ophævelse af afgørelse 2006/379/EF og 2006/1008/EF

58

 

 

Kommissionen

 

 

2007/446/EF

 

*

Kommissionens afgørelse af 21. juni 2007 om Europa-Kommissionens deltagelse i Det Internationale Forum for Biobrændsel

63

 

 

2007/447/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 26. juni 2007 om anden ændring af beslutning 2005/263/EF om godkendelse af, at nogle medlemsstater indfører visse særlige bestemmelser for transport af farligt gods ad vej i medfør af Rådets direktiv 94/55/EF (meddelt under nummer K(2007) 2587)  ( 1 )

64

 

 

III   Retsakter vedtaget i henhold til traktaten om Den Europæiske Union

 

 

RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT V I EU-TRAKTATEN

 

*

Rådets fælles holdning 2007/448/FUSP af 28. juni 2007 om ajourføring af fælles holdning 2001/931/FUSP om anvendelse af specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme og om ophævelse af fælles holdning 2006/380/FUSP og 2006/1011/FUSP

69

 

*

Rådets afgørelse 2007/449/FUSP af 28. juni 2007 om gennemførelse af fælles holdning 2004/694/FUSP om yderligere foranstaltninger til støtte for den effektive gennemførelse af mandatet til Det Internationale Krigsforbrydertribunal vedrørende Det Tidligere Jugoslavien (ICTY)

75

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

FORORDNINGER

29.6.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 169/1


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 733/2007

af 22. februar 2007

om gennemførelse af den af Det Europæiske Fællesskab indgåede aftale efter forhandlinger i henhold til artikel XXIV, stk. 6, i GATT 1994 om ændring og supplering af bilag I til forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 133,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EØF) nr. 2658/87 (1) er der indført en varenomenklatur, i det følgende benævnt »den kombinerede nomenklatur«, og fastsat den fælles toldtarifs konventionelle toldsatser.

(2)

Ved afgørelse 2007/444/EF af 22. februar 2007 om indgåelse af en aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Canadas regering om afslutning af forhandlingerne i henhold til artikel XXIV, stk. 6, i GATT (2) godkendte Rådet på Fællesskabets vegne aftalen som afslutning på forhandlingerne i henhold til artikel XXIV, stk. 6, i GATT 1994.

(3)

Forordning (EØF) nr. 2658/87 bør derfor ændres og suppleres i overensstemmelse hermed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

III. del, afsnit III, bilag 7 (WTO-toldkontingenter, der skal åbnes af de kompetente fællesskabsmyndigheder) i forordning (EØF) nr. 2658/87 ændres med de toldkontingenter og suppleres med de mængder, der er angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den har virkning fra 1. august 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. februar 2007.

På Rådets vegne

F. MÜNTEFERING

Formand


(1)  EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 129/2007 (EUT L 56 af 23.2.2007, s. 1).

(2)  Se side 53 i denne EUT.


BILAG

Uanset bestemmelserne for anvendelse af den kombinerede nomenklatur anses ordlyden af varebeskrivelserne kun for at være vejledende, idet indrømmelserne inden for rammerne af dette bilag fastlægges på grundlag af KN-kodernes anvendelsesområde, således som disse koder foreligger på tidspunktet for vedtagelsen af nærværende forordning. I de tilfælde, hvor der er anført »ex« KN-koder, fastlægges indrømmelserne ved anvendelse af KN-koden og den dertil svarende varebeskrivelse tilsammen.

III.   DEL

Toldbilag

KN-kode

Varebeskrivelse

Toldsats

0203 12 11

0203 12 19

0203 19 11

0203 19 13

0203 19 15

ex 0203 19 55

0203 19 59

0203 22 11

0203 22 19

0203 29 11

0203 29 13

0203 29 15

ex 0203 29 55

0203 29 59

Udskæringer af tamsvin, fersk, kølet eller frosset, med eller uden ben, undtagen mørbrad, der frembydes separat

Et til landet (Canada) tildelt toldkontingent på 4 624 tons til en toldsats inden for kontingentet på 233-434 EUR/ton

0203 12 11

0203 12 19

0203 19 11

0203 19 13

0203 19 15

ex 0203 19 55

0203 19 59

0203 22 11

0203 22 19

0203 29 11

0203 29 13

0203 29 15

ex 0203 29 55

0203 29 59

Udskæringer af tamsvin, fersk, kølet eller frosset, med eller uden ben, undtagen mørbrad, der frembydes separat

Gennemført ved Rådets forordning (EF) nr. 711/2006 (EUT L 124 af 11.5.2006, s. 1)

ex 0203 19 55

ex 0203 29 55

Kam og skinke af tamsvin, udbenet, fersk, kølet eller frosset

Gennemført ved Rådets forordning (EF) nr. 711/2006 (EUT L 124 af 11.5.2006, s. 1)

0207 11 10

0207 11 30

0207 11 90

0207 12 10

0207 12 90

Hele kyllinger, ferske, kølede eller frosne

Gennemført ved Rådets forordning (EF) nr. 711/2006 (EUT L 124 af 11.5.2006, s. 1)

0207 13 10

0207 13 20

0207 13 30

0207 13 40

0207 13 50

0207 13 60

0207 13 70

0207 14 20

0207 14 30

0207 14 40

0207 14 60

Udskårne kyllinger, ferske, kølede eller frosne

Gennemført ved Rådets forordning (EF) nr. 711/2006 (EUT L 124 af 11.5.2006, s. 1)

0207 14 10

Udskårne stykker af fjerkræ af arten Gallus domesticus, udbenede, frosne

Gennemført ved Rådets forordning (EF) nr. 711/2006 (EUT L 124 af 11.5.2006, s. 1)

0207 24 10

0207 24 90

0207 25 10

0207 25 90

0207 26 10

0207 26 20

0207 26 30

0207 26 40

0207 26 50

0207 26 60

0207 26 70

0207 26 80

0207 27 30

0207 27 40

0207 27 50

0207 27 60

0207 27 70

Kalkunkød, fersk, kølet eller frosset

Gennemført ved Rådets forordning (EF) nr. 711/2006 (EUT L 124 af 11.5.2006, s. 1)

 

Udskårne stykker af kalkun, frosset

Gennemført ved Rådets forordning (EF) nr. 711/2006 (EUT L 124 af 11.5.2006, s. 1)

0207 27 10

Udbenet

0207 27 20

Halve eller kvarte

0207 27 80

Andre varer

0402 10 19

Skummetmælkspulver

Gennemført ved Rådets forordning (EF) nr. 1839/2006 (EUT L 355 af 15.12.2006, s. 1)

2204 29 65

2204 29 75

Vin af friske druer (undtagen mousserende vin og kvalitetsvin fra bestemte dyrkningsområder) med et virkeligt alkoholindhold på 13 % vol eller derunder, i beholdere med indhold over 2 liter.

Gennemført ved Rådets forordning (EF) nr. 1839/2006 (EUT L 355 af 15.12.2006, s. 1)

2204 21 79

2204 21 80

Vin af friske druer (undtagen mousserende vin og kvalitetsvin fra bestemte dyrkningsområder) med et virkeligt alkoholindhold på 13 % vol eller derunder, i beholdere med indhold på 2 liter eller derunder.

Gennemført ved Rådets forordning (EF) nr. 1839/2006 (EUT L 355 af 15.12.2006, s. 1)

2205 90 10

Vermouth og anden vin af friske druer, tilsat aromatiske planter eller aromastoffer, med et virkeligt alkoholindhold på 18 % vol eller derunder, i beholdere med indhold over 2 liter.

Gennemført ved Rådets forordning (EF) nr. 1839/2006 (EUT L 355 af 15.12.2006, s. 1)

2008 20 11

2008 20 19

2008 20 31

2008 20 39

2008 20 71

2008 30 11

2008 30 19

2008 30 31

2008 30 39

2008 30 79

2008 40 11

2008 40 19

2008 40 21

2008 40 29

2008 40 31

2008 40 39

2008 50 11

2008 50 19

2008 50 31

2008 50 39

2008 50 51

2008 50 59

2008 50 71

2008 60 11

2008 60 19

2008 60 31

2008 60 39

2008 60 60

2008 70 11

2008 70 19

2008 70 31

2008 70 39

2008 70 51

2008 70 59

2008 80 11

2008 80 19

2008 80 31

2008 80 39

2008 80 70

Konserveret ananas, citrusfrugter, pærer, abrikoser, kirsebær, ferskner og jordbær

Gennemført ved Rådets forordning (EF) nr. 711/2006 (EUT L 124 af 11.5.2006, s. 1)

1003 00

Byg

Gennemført ved Rådets forordning (EF) nr. 711/2006 (EUT L 124 af 11.5.2006, s. 1)

1001 90 99

Blød hvede

Tilføj 853 tons til Canadas nuværende landetildeling i EF-toldkontingentet til en toldsats inden for kontingentet på 12 EUR/ton

1005 90 00

1005 10 90

Majs

Gennemført ved Rådets forordning (EF) nr. 711/2006 (EUT L 124 af 11.5.2006, s. 1)

2309 10 13

2309 10 15

2309 10 19

2309 10 33

2309 10 39

2309 10 51

2309 10 53

2309 10 59

2309 10 70

Hunde- og kattefoder

Gennemført ved Rådets forordning (EF) nr. 711/2006 (EUT L 124 af 11.5.2006, s. 1)

2309 90 31

2309 90 41

2309 90 51

2309 90 95

2309 90 99

Tilberedninger af den art, der anvendes som dyrefoder

Åbn et toldkontingent på 2 700 tons (erga omnes) til EF-toldkontingentet til en toldsats inden for kontingentet på 7 %

Den nøjagtige varebeskrivelse for EF-15 gælder for alle ovenstående toldpositioner og toldkontingenter.


29.6.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 169/5


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 734/2007

af 11. juni 2007

om ændring af forordning (EØF) nr. 1883/78 om almindelige regler for finansiering af interventioner gennem Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget, Garantisektionen

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 37, stk. 2, tredje afsnit,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For de interventionsforanstaltninger, for hvilke der ikke er fastsat et beløb pr. enhed i forbindelse med en fælles markedsordning, er grundreglerne for EF-finansiering fastsat i forordning (EØF) nr. 1883/78 (2), navnlig med hensyn til metoden for beregning af de beløb, der skal finansieres, finansieringen af udgifter som følge af tilvejebringelsen af de midler, der er nødvendige til opkøb af produkter ved intervention, vurderingen af de lagre, der skal overføres fra et regnskabsår til det næste, og finansieringen af udgifterne til de materielle operationer ved oplagring.

(2)

Efter artikel 5 i forordning (EØF) nr. 1883/78 skal medlemsstaternes renteudgifter i forbindelse med finansieringen af opkøb af produkter ved offentlig intervention finansieres af Fællesskabet efter en ensartet rentesats.

(3)

Det kan i nogle medlemsstater forekomme, at den fornødne finansiering i forbindelse med opkøb af landbrugsprodukter ved offentlig intervention kun er mulig til rentesatser, der ligger betydeligt over den ensartede rentesats.

(4)

Hvis de gennemsnitlige rentesatser i sådanne tilfælde i løbet af den tredje måned efter den referenceperiode, som Kommissionen anvender til at fastlægge den ensartede rentesats, udgør mere end det dobbelte af den ensartede rentesats for en given medlemsstat, bør der anvendes en korrektionsmekanisme. Den gennemsnitlige rentesats bør dog delvis betales af den pågældende medlemsstat, så den tilskyndes til at søge den billigste finansieringsmetode.

(5)

Forordning (EØF) nr. 1883/78 bør derfor ændres.

(6)

Denne ændring af reglerne bør gælde for regnskabsårene 2007 og 2008 og anvendes fra begyndelsen af indeværende regnskabsår —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Artikel 5, stk. 3, i forordning (EØF) nr. 1883/78 affattes således:

»Uanset stk. 1 kan Kommissionen for regnskabsårene 2007 og 2008, hvis en medlemsstats gennemsnitlige rentesats i løbet af den tredje måned efter den referenceperiode, som Kommissionen anvender til at fastlægge den ensartede rentesats, udgør mere end det dobbelte af den ensartede rentesats, med henblik på finansieringen af denne medlemsstats renteudgifter dække det beløb, der svarer til den af medlemsstaten faktisk anvendte rentesats med fradrag af den ensartede rentesats.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes for de udgifter, der afholdes fra den 1. oktober 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Luxembourg, den 11. juni 2007.

På Rådets vegne

H. SEEHOFER

Formand


(1)  Europa-Parlamentets udtalelse af 13. marts 2007 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  EFT L 216 af 5.8.1978, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 695/2005 (EUT L 114 af 4.5.2005, s. 1).


29.6.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 169/6


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 735/2007

af 11. juni 2007

om ændring af forordning (EF) nr. 1784/2003 om den fælles markedsordning for korn

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 37, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den fælles markedsordning for korn, som fastsat i forordning (EF) nr. 1784/2003 (2), omfatter en interventionsordning for det indre marked, der navnlig tager sigte på at stabilisere markederne og sikre kornproducenterne en rimelig levestandard.

(2)

Anvendelsen af denne ordning har i høstårene 2004/05 og 2005/06 ført til interventionsoplagring af store mængder majs, som er særlig vanskelige af afsætte både på det indre marked og på verdensmarkedet navnlig på grund af disse lagres beliggenhed. Majs er desuden en kornsort, der er vanskelig at oplagre, og som bliver vanskeligere at afsætte, jo længere den har været oplagret, fordi kvaliteten gradvis forringes.

(3)

Det har desuden i 2006 vist sig, at interventionsordningen, sådan som den er blevet anvendt i disse perioder, ikke længere kan opfylde de fastsatte mål, navnlig når det gælder majsproducenterne i nogle områder i EF. Interventionsordningen er i disse områder kommet til at fungere som et alternativ til den direkte afsætning af kornet på markedet, da den pris, som producenterne faktisk har fået for deres majs, ofte har været mindre end interventionsprisen.

(4)

Under disse omstændigheder spiller interventionsordningen derfor ikke længere den oprindeligt tiltænkte rolle, når det gælder majs, og den er yderligere til hinder for, at produktionen tilpasses markedets behov.

(5)

Hvis interventionsordningen bibeholdes i sin nuværende form, er der risiko for, at den skaber endnu større interventionslagre af majs uden dog at komme de pågældende producenter til gode.

(6)

Der må derfor træffes passende foranstaltninger for at sikre, at Fællesskabets kornmarked fungerer effektivt. I lyset af ovenstående og de muligheder, som producenterne har for at afsætte deres korn på det indre og det internationale marked, vil den mest hensigtsmæssige foranstaltning derfor være at begrænse den mængde majs, der kan omfattes af intervention, til en samlet mængde for Fællesskabet, der fastsættes til henholdsvis 1 500 000 og 700 000 tons for høstårene 2007/08 og 2008/09, og at reducere denne mængde til 0 tons fra og med høståret 2009/10.

(7)

Forordning (EF) nr. 1784/2003 bør ændres i overensstemmelse hermed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I artikel 5, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1784/2003 indsættes følgende afsnit:

»Uanset første afsnit begrænses den mængde majs, som interventionsorganerne opkøber, til følgende maksimale mængder.

1 500 000 tons i høståret 2007/08

700 000 tons i høståret 2008/09

0 tons fra og med høståret 2009/10.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra høståret 2007/08.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Luxembourg, den 11. juni 2007.

På Rådets vegne

H. SEEHOFER

Formand


(1)  Udtalelse afgivet af Europa-Parlamentet den 24.5.2007 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1154/2005 (EUT L 187 af 19.7.2005, s. 11).


29.6.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 169/8


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 736/2007

af 28. juni 2007

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 3223/94 af 21. december 1994 om gennemførelsesbestemmelser til importordningen for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 4, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 3223/94 fastsættes som følge af gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 3223/94, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 29. juni 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. juni 2007.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 386/2005 (EUT L 62 af 9.3.2005, s. 3).


BILAG

til Kommissionens forordning af 28. juni 2007 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

MA

33,8

MK

39,3

TR

91,9

ZZ

55,0

0707 00 05

JO

159,1

TR

111,2

ZZ

135,2

0709 90 70

IL

42,1

TR

88,0

ZZ

65,1

0805 50 10

AR

57,4

ZA

62,3

ZZ

59,9

0808 10 80

AR

97,8

BR

84,6

CL

79,4

CN

89,8

CO

90,0

NZ

99,0

US

130,0

UY

51,0

ZA

96,9

ZZ

90,9

0809 10 00

TR

177,4

ZZ

177,4

0809 20 95

TR

286,0

US

525,9

ZZ

406,0

0809 40 05

IL

171,6

ZZ

171,6


(1)  Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« repræsenterer »anden oprindelse«.


29.6.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 169/10


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 737/2007

af 27. juni 2007

om en procedure for forlængelse af optagelsen af en første gruppe af aktivstoffer i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om fastlæggelse af en liste over disse stoffer

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (1), særlig artikel 6, stk. 1, og artikel 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til direktiv 91/414/EØF kan optagelsen af et stof efter anmodning forlænges med en periode på højst ti år.

(2)

Kommissionen har modtaget en anmodning fra visse producenter om forlængelse for de syv aktivstoffer, der først blev optaget i bilag I til direktiv 91/414/EØF.

(3)

Der bør fastlægges en procedure, som gør det muligt for alle interesserede producenter at orientere Kommissionen om, at de ønsker at sikre optagelsen af et aktivstof i bilag I til direktiv 91/414/EØF.

(4)

Producenter, der ønsker at sikre forlængelsen af optagelsen af et aktivstof, der er omfattet af denne forordning, bør pålægges at underrette den pågældende rapporterende medlemsstat.

(5)

Kommissionen bør offentliggøre navne og adresser på de producenter, hvis anmeldelse er blevet antaget til behandling, så det er muligt at udpege kontaktpersoner med ansvar for fremlæggelsen af fælles dossierer.

(6)

Forholdet mellem producenter, medlemsstater, Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«) og Kommissionen bør fastlægges, ligesom der bør fastsættes regler for, hvordan parterne hver især skal bidrage til procedurens gennemførelse.

(7)

I evalueringerne bør der tages hensyn til eventuelle tekniske og videnskabelige oplysninger, som andre interesserede parter rettidigt måtte fremlægge om et aktivstof, især hvad angår dets potentielt skadelige virkninger eller restkoncentrationer af det.

(8)

De oplysninger, der fremlægges, bør omfatte nye data vedrørende det pågældende aktivstof og nye risikovurderinger, der er i overensstemmelse med eventuelle ændringer i datakravene i bilag II og III til direktiv 91/414/EØF, samt eventuel ny videnskabelig eller teknisk viden, der er blevet tilgængelig, siden aktivstoffet første gang blev optaget i bilag I til direktiv 91/414/EØF, jf. vejledningerne fra Kommissionen og de relevante udtalelser fra Den Videnskabelige Komité for Planter eller fra autoriteten. De anvendelsesformål, der fremlægges, bør afspejle et repræsentativt anvendelsesmønster. Producenten bør på grundlag af de fremlagte data dokumentere, at kriterierne i artikel 5 i direktiv 91/414/EØF kan opfyldes for et eller flere præparater.

(9)

Rapporterende medlemsstater bør pålægges at sende rapporter om deres evalueringer til autoriteten og til Kommissionen så hurtigt som muligt.

(10)

De rapporterende medlemsstaters vurderingsrapporter bør om nødvendigt behandles af eksperter fra andre medlemsstater inden for rammerne af et program, der koordineres af autoriteten, inden de forelægges for Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

(11)

Det er hensigten, at databeskyttelsesreglerne i artikel 13 i direktiv 91/414/EØF skal tilskynde anmelderne til at samle de detaljerede undersøgelser, der kræves i henhold til bilag II og III til samme direktiv. Databeskyttelsen bør imidlertid ikke udvides kunstigt med gennemførelse af nye undersøgelser, der ikke er nødvendige for, at der kan træffes beslutning vedrørende forlængelse for et aktivstof. Det bør i dette øjemed fastsættes, at anmeldere eksplicit skal oplyse, hvilke undersøgelser der er nye i forhold til det oprindelige dossier, som lå til grund for stoffets optagelse i bilag I til direktiv 91/414/EØF i første omgang.

(12)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Anvendelsesområde

Ved denne forordning fastlægges proceduren for forlængelse af de i bilag I til denne forordning opførte aktivstoffers optagelse i bilag I til direktiv 91/414/EØF.

Artikel 2

Definition

I denne forordning forstås ved

a)

»producent«: den person, der selv fremstiller det pågældende aktivstof, eller som indgår kontrakt om fremstilling heraf med tredjemand, eller en person, der af fabrikanten er udpeget som dennes enerepræsentant med henblik på anvendelsen af denne forordning

b)

»komitéen«: Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, jf. artikel 19 i direktiv 91/414/EØF

c)

»anmelder«: anmelder som defineret i denne forordnings artikel 4, stk. 1

d)

»det oprindelige dossier«: for et aktivstof, det dossier, på grundlag af hvilket det pågældende aktivstof blev optaget i bilag I til direktiv 91/414/EØF.

Artikel 3

Den udpegede myndighed i medlemsstaten

1.   Hver medlemsstat udpeger en eller flere myndigheder, som skal opfylde medlemsstaternes forpligtelser som fastsat i denne forordning.

2.   De nationale myndigheder, der er opført i bilag II, koordinerer og sikrer alle nødvendige kontakter med anmeldere, andre medlemsstater, Kommissionen og autoriteten i overensstemmelse med denne forordning.

Hver enkelt medlemsstat meddeler ændringer vedrørende den udpegede nationale koordinerende myndighed til Kommissionen, autoriteten og de udpegede koordinerende myndighed i hver af de øvrige medlemsstater.

Artikel 4

Anmeldelse

1.   En producent, der ønsker at få forlænget optagelsen i bilag I til direktiv 91/414/EØF af et aktivstof som opført i kolonne A i bilag I til denne forordning eller varianter deraf, såsom salte, estere eller aminer, sender for hvert enkelt aktivstof en særskilt anmeldelse til den rapporterende medlemsstat, jf. kolonne B i sidstnævnte bilag, og til den medrapporterende medlemsstat, jf. kolonne C i samme bilag, senest den 6. oktober 2007 ved hjælp af modellen i bilag III. Producenten, som omhandlet ovenfor, er i det følgende benævnt »anmelderen«.

En kopi af anmeldelsen sendes til Kommissionen.

2.   Der kan indgives en fælles anmeldelse af en producentsammenslutning udpeget af producenterne med henblik på anvendelsen af denne forordning.

3.   En producent, der ikke senest den 6. oktober 2007 har indgivet en anmeldelse for det pågældende aktivstof, eller hvis anmeldelse er blevet afvist som uantagelig, deltager ikke i resten af proceduren, medmindre dette sker sammen med en anden producent, som har indgivet en anmeldelse, der er blevet antaget til behandling.

Artikel 5

Anmeldelsers antagelighed og offentliggørelse af data vedrørende anmeldere

1.   Den rapporterende medlemsstat gennemgår for de enkelte aktivstoffer de i artikel 4, stk. 1, omhandlede anmeldelser og tager senest en måned efter den i samme stykke nævnte dato og på grundlag af de i bilag IV fastsatte kriterier stilling til, om de modtagne anmeldelser kan antages til behandling. Den meddeler sin vurdering til Kommissionen, som under hensyntagen til den rapporterende medlemsstats vurdering træffer beslutning om, hvilke anmeldelser der kan antages til behandling.

2.   Kommissionen offentliggør for hvert enkelt aktivstof navnene og adresserne på de pågældende anmeldere.

Artikel 6

Fremlæggelse af data

1.   De pågældende anmeldere fremlægger senest den 31. august 2008 følgende for den rapporterende medlemsstat og den medrapporterende medlemsstat:

a)

en kopi af anmeldelsen og, hvis der er tale om en fælles anmeldelse i henhold til artikel 4, stk. 2, navnet på den person, producenterne har udpeget som ansvarlig for det fælles dossier og for forelæggelsen af dossieret i overensstemmelse med denne forordning

b)

eventuelle nye data i forhold til det oprindelige dossier vedrørende det pågældende aktivstof samt eventuelle nye risikovurderinger på grundlag af ændringer i datakravene i bilag II og III til direktiv 91/414/EØF eller ny videnskabelig eller teknisk viden, der er blevet tilgængelig, siden aktivstoffet første gang blev optaget i bilag I til direktiv 91/414/EØF

c)

en tjekliste, som viser, at dossieret er komplet, med angivelse af, hvilket data der er nye.

2.   Såfremt dossieret indeholder undersøgelser, der er nyere end dem, der er indeholdt i det oprindelige dossier, skal anmelderen for hver af de nye undersøgelser redegøre for, hvorfor den pågældende undersøgelse er relevant.

3.   De anvendelsesformål, der fremlægges, skal afspejle et repræsentativt anvendelsesmønster. De data, anmelderen fremlægger, skal dokumentere, at aktivstoffet for et eller flere præparaters vedkommende opfylder kravene i artikel 5, stk. 1, i direktiv 91/414/EØF.

4.   Foreligger der flere anmeldelser for et aktivstof, der er opført i bilag I, træffer de pågældende anmeldere alle rimelige foranstaltninger til at fremlægge dataene i fællesskab. Hvis ikke alle de pågældende anmeldere har været med til at fremlægge dataene, skal der i anmeldelsen redegøres for, hvilken indsats der er gjort for at få alle med, og hvorfor nogle anmeldere ikke har deltaget. Er et aktivstof anmeldt af mere end én anmelder, skal de pågældende anmeldere for hver undersøgelse, der involverer hvirveldyr, detaljeret gøre rede for, hvad de har gjort for at undgå gentagelser af forsøg, samt eventuelt angive årsagerne til og begrundelsen for dobbeltundersøgelser.

5.   Anmelderen fremlægger efter anmodning fra autoriteten eller en medlemsstat det oprindelige dossier med alle opdateringer, der er lagt til grund for optagelsen i bilag I til direktiv 91/414/EØF i første omgang.

Artikel 7

Senere fremlæggelse af oplysninger

1.   Den rapporterende medlemsstat accepterer ikke supplerende oplysninger, der fremlægges efter den 31. august 2008, jf. dog artikel 7 i direktiv 91/414/EØF.

2.   Uanset stk. 1 kan den rapporterende medlemsstat anmode om supplerende oplysninger, idet den da fastsætter en frist for fremlæggelse heraf med udløb senest den 31. marts 2009. Den rapporterende medlemsstat underretter Kommissionen og autoriteten om enhver sådan anmodning.

Oplysninger, som der ikke er anmodet om, eller som ikke er fremlagt senest den 31. marts 2009, tages ikke i betragtning.

3.   Modtager den rapporterende medlemsstat oplysninger fra anmelderen, som den i henhold til denne artikel ikke kan tage i betragtning, underretter den Kommissionen og autoriteten herom.

Artikel 8

Tilendebringelse af deltagelse

1.   En anmelder, der beslutter at bringe sin deltagelse i forlængelsesproceduren for et aktivstof til ophør, informerer den rapporterende medlemsstat, den medrapporterende medlemsstat, Kommissionen og de øvrige anmeldere af det pågældende stof herom og angiver årsagerne hertil.

Hvis en anmelder bringer sin deltagelse til ophør eller undlader at opfylde sine forpligtelser i henhold til denne forordning, indstilles procedurerne i artikel 10-14 for det pågældende dossiers vedkommende. Undlader en anmelder at efterkomme en anmodning om fremlæggelse af det i artikel 6, stk. 5, omhandlede dossier, betragtes den pågældende anmelders deltagelse som værende ophørt.

2.   Hvis en anmelder aftaler med en anden producent, at denne skal afløse anmelderen i den videre deltagelse i forlængelsesproceduren, skal anmelderen og den anden producent ved en fælles erklæring underrette den rapporterende medlemsstat, den medrapporterende medlemsstat og Kommissionen om, at den anden producent træder i stedet for anmelderen med hensyn til udførelsen af de relevante pligter i henhold til denne forordning. De informerer eventuelle øvrige anmeldere af det pågældende aktivstof samtidig. Den anden producent kan i dette tilfælde holdes ansvarlig for betalingen af eventuelle udestående gebyrer, der skal erlægges efter den ordning, den rapporterende medlemsstat har fastsat i henhold til artikel 15.

Artikel 9

Tredjemands indsendelse af oplysninger

Enhver person eller medlemsstat, der ønsker at fremlægge oplysninger for den rapporterende medlemsstat, som kunne være af betydning for vurderingen, især med hensyn til aktivstoffets eller dets restkoncentrationers potentielt skadelige virkninger for menneskers og dyrs sundhed og for miljøet, skal gøre dette senest den 31. maj 2008.

Den rapporterende medlemsstat videresender straks eventuelle oplysninger, den modtager, til autoriteten og anmelderen.

Anmelderen kan indsende bemærkninger til de fremlagte oplysninger til den rapporterende medlemsstat til og med den 31. august 2008.

Artikel 10

Den rapporterende medlemsstats vurdering

1.   Den rapporterende medlemsstat vurderer nye data og risikovurderinger fremlagt i henhold til artikel 6, stk. 1, og om nødvendigt oplysninger fra det oprindelige dossier, idet den tager hensyn til alle tilgængelige oplysninger om potentielt skadelige virkninger fremlagt af tredjemand samt de bemærkninger, anmelderen måtte have indsendt i henhold til artikel 9.

Den rapporterende medlemsstat udarbejder en vurderingsrapport i samråd med den medrapporterende medlemsstat, hvori de punkter, den medrapporterende medlemsstat måtte have været uenig i, er beskrevet.

Rapporten skal indeholde en anbefaling med hensyn til den beslutning, der skal træffes vedrørende anmodningen om forlængelse. Rapporten skal ligeledes indeholde en vurdering af, hvorvidt de nye undersøgelser, der er redegjort for i henhold til artikel 6, stk. 2, er relevante for evalueringen.

Den rapporterende medlemsstat sender vurderingsrapporten til autoriteten og Kommissionen senest den 31. maj 2009. Rapporten fremlægges i det format, der fastlægges efter proceduren i artikel 19, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF.

2.   Den rapporterende medlemsstat kan rådføre sig med autoriteten og anmode andre medlemsstater om supplerende tekniske eller videnskabelige oplysninger.

Artikel 11

Adgang til vurderingsrapporten

1.   Efter at have modtaget vurderingsrapporten underretter autoriteten de øvrige medlemsstater og anmelderen/anmelderne herom, med henblik på at de kan fremsætte bemærkninger dertil. Sådanne bemærkninger sendes til autoriteten, som samler dem og videresender dem til Kommissionen.

2.   Autoriteten stiller udkastet til vurderingsrapport til rådighed efter anmodning eller opbevarer den, så den er tilgængelig for enhver, dog bortset fra oplysninger, der er accepteret som fortrolige i overensstemmelse med artikel 14 i direktiv 91/414/EØF.

Artikel 12

Evaluering af vurderingsrapporten

1.   Kommissionen evaluerer vurderingsrapporten og anbefalingen fra den rapporterende medlemsstat samt de modtagne bemærkninger.

Kommissionen kan rådføre sig med autoriteten. En sådan henvendelse kan, hvis det er relevant, omfatte en anmodning om gennemførelse af et peer review af den rapporterende medlemsstats vurderingsrapport, der udmøntes i en konklusion vedrørende den pågældende rapport.

2.   Autoriteten afgiver, når den er blevet konsulteret af Kommissionen, sit svar senest seks måneder efter modtagelse af den pågældende rapport.

3.   Kommissionen og autoriteten aftaler en tidsplan for afgivelsen af konklusionerne for at lette planlægningen af arbejdet. Kommissionen og autoriteten aftaler, hvilket format autoritetens konklusioner skal fremlægges i.

Artikel 13

Fremlæggelse af et direktivudkast eller et beslutningsudkast

1.   Uden at foregribe et eventuelt forslag, som Kommissionen måtte fremsætte med henblik på at ændre bilaget til direktiv 79/117/EØF (2), forelægger den senest seks måneder efter at have modtaget vurderingsrapporten eller konklusionen fra autoriteten komitéen et udkast til vurderingsrapport til færdigbehandling på komitéens møde.

Rapporten skal være ledsaget af et af følgende dokumenter:

a)

et udkast til direktiv om forlængelse af optagelsen af det pågældende aktivstof i bilag I til direktiv 91/414/EØF, eventuelt med fastlæggelse af betingelserne og begrænsningerne for optagelsen, herunder dennes varighed, eller

b)

et udkast til beslutning rettet til medlemsstaterne om tilbagekaldelse af godkendelserne af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder det pågældende aktivstof, i henhold til hvilket optagelsen af aktivstoffet i bilag I til direktiv 91/414/EØF ikke forlænges, med angivelse af årsagerne til, at det ikke optages.

2.   Direktivet eller beslutningen som omhandlet i stk. 1 vedtages efter proceduren i artikel 19, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF.

Artikel 14

Adgang til den reviderede vurderingsrapport

Offentligheden skal have aktindsigt i den endelige reviderede vurderingsrapport, dog bortset fra de dele af den, der vedrører fortrolige oplysninger, som er indeholdt i dossiererne og accepteret som sådanne i overensstemmelse med artikel 14 i direktiv 91/414/EØF.

Artikel 15

Gebyrer

1.   Medlemsstaterne fastsætter en ordning, hvorefter anmelderne pålægges at betale et gebyr for den administrative behandling og evalueringen af anmeldelser samt dertil knyttede dossierer, som medlemsstaterne har fået forelagt i overensstemmelse med artikel 4 eller 6 i hvert enkelt tilfælde, hvor de er udpeget som rapporterende medlemsstat eller medrapporterende medlemsstat.

2.   Medlemsstaterne fastsætter et særligt gebyr for evaluering af anmeldelsen.

3.   Medlemsstaterne og medrapporterende medlemsstater træffer i det øjemed følgende foranstaltninger:

a)

De opkræver et gebyr, der så vidt muligt modsvarer deres udgifter til gennemførelsen af alle de forskellige procedurer, der er forbundet med evalueringen af hvert enkelt dossier, der indsendes, hvad enten det er fremlagt af en enkelt anmelder eller af flere interesserede anmeldere i fællesskab.

b)

De sørger for, at gebyret fastsættes på en gennemskuelig måde, så det modsvarer de reelle udgifter til gennemgangen og den administrative behandling af en anmeldelse og et dossier; dette udelukker dog ikke, at medlemsstaterne anvender en fast gebyrskala baseret på gennemsnitsudgifterne til beregning af det samlede gebyr.

c)

De sørger for, at gebyret opkræves i overensstemmelse med de instrukser, der er givet af den myndighed i hver medlemsstat, der er opført i bilag II, og at gebyrprovenuet udelukkende anvendes til at finansiere de udgifter, den rapporterende medlemsstat og den medrapporterende medlemsstat rent faktisk har i forbindelse med evalueringen og den administrative behandling af anmeldelserne og de dossierer, for hvilke medlemsstaten er rapporterende eller medrapporterende medlemsstat, eller til at finansiere generelle foranstaltninger til opfyldelse af dens forpligtelser som rapporterende medlemsstat og medrapporterende medlemsstat.

Artikel 16

Andre skatter, afgifter og gebyrer

Artikel 15 indskrænker ikke medlemsstaternes ret til i overensstemmelse med traktaten at opretholde eller indføre andre skatter, afgifter eller gebyrer i forbindelse med godkendelse, markedsføring, anvendelse og kontrol af aktivstoffer og plantebeskyttelsesmidler end det gebyr, der er omhandlet i artikel 15.

Artikel 17

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. juni 2007.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2007/31/EF (EUT L 140 af 1.6.2007, s. 44).

(2)  EFT L 33 af 8.2.1979, s. 36.


BILAG I

Liste over aktivstoffer som omhandlet i artikel 1 samt rapporterende og medrapporterende medlemsstater for disse

A.

Aktivstof

B.

Rapporterende medlemsstat

C.

Medrapporterende medlemsstat

azoxystrobin

Det Forenede Kongerige

Tjekkiet

imazalil

Nederlandene

Spanien

kresoxim-methyl

Belgien

Litauen

spiroxamin

Tyskland

Ungarn

azimsulfuron

Sverige

Slovenien

prohexadion-calcium

Frankrig

Slovakiet

fluroxypyr

Irland

Polen


BILAG II

Den koordinerende myndighed i hver enkelt medlemsstat

BELGIEN

Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, Eurostation

Bloc II, 7e étage

Place Victor Horta 40 boîte 10

1060 Bruxelles

Belgien

TJEKKIET

State Phytosanitary Administration

Section PPP

Zemědělská 1a

613 00 BRNO

Tjekkiet

TYSKLAND

Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) — Abteilung Pflanzenschutzmittel

Messeweg 11—12

38104 Braunschweig

Tyskland

IRLAND

Pesticide Control Service

Department of Agriculture and Food

Backweston Campus

Youngs Cross

Celbridge

Co. Kildare

Irland

SPANIEN

Ministerio de Agricultura, PESCA y Alimentación

Dirección General de Agricultura

Subdirección General de Medios de Producción Agrícolas

c/Alfonso XII, 62

ES-28071 Madrid

Spanien

FRANKRIG

Ministère de l’agriculture et de la pêche

Bureau de la réglementation des produits antiparasitaires

251, rue de Vaugirard

F-75732 Paris Cedex 15

Frankrig

LITAUEN

State Plant Protection Service

Kalvarijų str. 62

09304 Vilnius

Litauen

UNGARN

Central Agricultural Office

Directorate of Plant Protection, Soil Conservation and Agri-environment

Budaörsi ùt 141–145

H-1118 Budapest

Ungarn

NEDERLANDENE

College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen

Postbus 217

6700 AE Wageningen

Nederlandene

POLEN

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Departament Hodowli i Ochrony Roślin

ul. Wspólna 30

00-930 Warszawa

Pologne

SLOVENIEN

Ministry Of Agriculture Forestry and Food

PHYTOSANITARY ADMINISTRATION REPUBLIC OF SLOVENIA

Einspielerjeva 6

SI-1000 Ljubljana

Slovenien

SLOVAKIET

Central Controlling and Testing Institute in Agriculture

Department of Registration of Pesticides

Matuskova 21

833 16 Bratislava

Slovakiet

SVERIGE

Kemikalieinspektionen

P. O. Box 2

172 13 Sundbyberg

Sverige

DET FORENEDE KONGERIGE

Pesticides Safety Directorate

Mallard House

Kings Pool

3 Peasholme Green,

York YO1 7PX

Det Forenede Kongerige


BILAG III

Anmeldelse af et aktivstof i henhold til artikel 4

Anmeldelsen udfærdiges skriftligt og sendes som registreret post til Europa-Kommissionen, GD for Sundhed og Forbrugerbeskyttelse, kontor E3, B-1049 Bruxelles, Belgien.

Anmeldelsen forelægges i overensstemmelse med nedenstående model.

MODEL

1.   Data til identificering af anmelderen

1.1.

Navn og adresse på producenten, herunder navn på den fysiske person, der er ansvarlig for anmeldelsen og yderligere forpligtelser, der følger af denne forordning:

1.1.1.

a)

Tlf.

b)

Fax

c)

E-mail:

1.1.2.

a)

Kontaktperson:

b)

Alternativ kontaktperson:

2.   Oplysninger, der sikrer identificering

2.1.

Almindeligt anvendt navn (som foreslået eller som accepteret af ISO) og, hvis det er relevant, angivelse af varianter deraf, såsom salte, estere eller aminer, som fabrikanten fremstiller:

2.2.

Kemisk navn (IUPAC- og CAS-nomenklatur):

2.3.

CAS-, CIPAC- og EØF-numre (hvis disse foreligger):

2.4.

Empirisk formel og strukturformel samt molekylmasse:

2.5.

Specifikation af aktivstoffets renhed i g/kg eller g/l:

2.6.

Klassificering og mærkning af aktivstoffet i henhold til Rådets direktiv 67/548/EØF (1) (virkninger på sundhed og miljø).

Anmelderen bekræfter, at ovennævnte oplysninger, fremlagt den … (dato), er korrekte.

Underskrift (den person, der er bemyndiget til at handle på vegne af den under punkt 1.1 nævnte virksomhed).


(1)  EFT 196 af 16.8.1967, s. 13. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/121/EF (EUT L 396 af 30.12.2006, s. 850). Berigtiget i EUT L 136 af 29.5.2007, s 281.


BILAG IV

Kriterier for antagelse til behandling af anmeldelser som omhandlet i artikel 4

En anmeldelse antages kun til behandling, hvis følgende betingelser er opfyldt:

1.

Anmeldelsen indgives inden for den frist, der er fastsat i artikel 4, stk. 1.

2.

Den forelægges af en anmelder, der er producent af et aktivstof, som er opført i bilag I.

3.

Den indgives i det format, der er fastlagt i bilag III.

4.

Der er betalt et gebyr som omhandlet i artikel 15.


29.6.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 169/19


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 738/2007

af 28. juni 2007

om justering af leveringsforpligtelserne for rørsukker, der importeres i henhold til AVS-protokollen og aftalen med Indien, for leveringsperioden 2006/07

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 af 20. februar 2006 om den fælles markedsordning for sukker (1), særlig artikel 31, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Artikel 12 i Kommissionens forordning (EF) nr. 950/2006 af 28. juni 2006 om gennemførelsesbestemmelser for produktionsåret 2006/07, 2007/08 og 2008/09 for import og raffinering af sukkerprodukter i forbindelse med visse toldkontingenter og præferenceaftaler (2) indeholder de nærmere regler for fastlæggelse af leveringsforpligtelserne til nultold af produkter henhørende under KN-kode 1701, udtrykt i hvidt sukker, ved import med oprindelse i lande, der har undertegnet AVS-protokollen og aftalen med Indien.

(2)

Disse mængder er for leveringsperioden 2006/07 blevet fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 81/2007 af 29. januar 2007 om fastsættelse af leveringsforpligtelserne for rørsukker, der importeres i henhold til AVS-protokollen og aftalen med Indien, for leveringsperioden 2006/07 (3).

(3)

Artikel 7, stk. 1 og 2, i AVS-protokollen fastsætter bestemmelser for manglende levering af den mængde, der er aftalt med en AVS-stat.

(4)

De kompetente myndigheder i Republikken Congo, Côte d’Ivoire, Kenya, Madagaskar samt Trinidad og Tobago har meddelt Kommissionen, at de ikke vil være i stand til at levere hele den aftalte mængde, og at de ikke ønsker at nyde godt af en ekstra leveringsperiode.

(5)

Efter rådføring med de berørte AVS-stater bør der derfor foretages en omfordeling af den ikke leverede mængde med henblik på levering i leveringsperioden 2006/07.

(6)

Derfor bør forordning (EF) nr. 81/2007 ophæves og leveringsforpligtelserne for perioden 2005/06 justeres, jf. artikel 12, stk. 1, og artikel 12, stk. 2, litra c), i forordning (EF) nr. 950/2006.

(7)

Ifølge artikel 14, stk. 2, i forordning (EF) nr. 950/2006 gælder stk. 1 i nævnte artikel ikke for en mængde, der er omfordelt efter artikel 7, stk. 1 eller 2, i AVS-protokollen. Den efter nærværende forordning omfordelte mængde bør derfor være importeret inden den 30. juni 2007. Som følge af det sene tidspunkt, hvor der er truffet beslutning om denne omfordeling, og under hensyn til den tidsfrist, der gælder for ansøgning om importlicens, kan nævnte dato ikke overholdes. Derfor bør artikel 14, stk. 1, i forordning (EF) nr. 950/2006 også gælde for mængder omfordelt efter nærværende forordning.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Sukker —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Leveringsforpligtelserne ved import med oprindelse i lande, der har undertegnet AVS-protokollen og aftalen med Indien, af produkter henhørende under KN-kode 1701, udtrykt i tons hvidt sukker, justeres for leveringsperioden 2006/07 for hvert af de berørte eksportlande som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Uanset artikel 14, stk. 2, i forordning (EF) nr. 950/2006 gælder artikel 14, stk. 1, i nævnte forordning for mængder, der er omfordelt efter nærværende forordning og importeret efter den 30. juni 2007.

Artikel 3

Forordning (EF) nr. 81/2007 ophæves.

Artikel 4

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, 28. juni 2007.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 58 af 28.2.2006, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 247/2007 (EUT L 69 af 9.3.2007, s. 3).

(2)  EUT L 178 af 1.7.2006, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 371/2007 (EUT L 92 af 3.4.2007, s. 6).

(3)  EUT L 21 af 30.1.2007, s. 3.


BILAG

Leveringsforpligtelser ved import af præferencesukker med oprindelse i lande, der har undertegnet AVS-protokollen og aftalen med Indien, for leveringsperioden 2006/07, udtrykt i tons hvidt sukker

Lande, der har undertegnet AVS-protokollen og aftalen med Indien

Leveringsforpligtelser

2006/07

Barbados

33 234,21

Belize

42 689,30

Republikken Congo

0,00

Côte d’Ivoire

520,00

Fijiøerne

174 596,53

Guyana

167 302,91

Indien

10 208,11

Jamaica

121 412,96

Kenya

41,00

Madagaskar

6 049,50

Malawi

27 983,19

Mauritius

488 343,91

Mozambique

10 488,04

Uganda

0,00

Saint Kitts og Nevis

0,00

Surinam

0,00

Swaziland

126 304,79

Tanzania

10 270,00

Trinidad og Tobago

23 500,00

Zambia

12 085,21

Zimbabwe

36 231,46

I alt

1 291 261,13


29.6.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 169/22


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 739/2007

af 28. juni 2007

om ændring af forordning (EF) nr. 493/2006 om overgangsforanstaltninger i forbindelse med reformen af den fælles markedsordning for sukker

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 af 20. februar 2006 om den fælles markedsordning for sukker (1), særlig artikel 44, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge artikel 1, stk. 2, i forordning (EF) nr. 318/2006 begynder produktionsåret for sukkerprodukter den 1. oktober, og det slutter den 30. september i det følgende år. Dog begynder produktionsåret 2006/07 den 1. juli 2006 og slutter den 30. september 2007. Det strækker sig således over 15 måneder og ikke over 12 måneder som et normalt produktionsår.

(2)

Under hensyn til længden af produktionsåret 2006/07 fastsætter artikel 9, stk. 2, i Kommissionens forordning (EF) nr. 493/2006 (2) en overgangskvote for isoglucose for at sikre en tildeling, der svarer til tildelingen for det foregående produktionsår.

(3)

Visse medlemsstater tildeler sukkerkvoter til virksomheder, der har specialiseret sig i sukkerproduktion ved udvinding på grundlag af melasse. Det drejer sig som for isoglucose om en regelmæssig produktion gennem hele produktionsåret. Dog er den mængde, der er tildelt for produktionsåret 2006/07 ifølge artikel 7, stk. 2, i forordning (EF) nr. 318/2006 lig med den mængde, der blev tildelt for produktionsåret 2005/06. For at undgå en særbehandling af isoglucoseproducenterne bør disse virksomheder også tildeles en overgangskvote under hensyn til længden af produktionsåret 2006/07.

(4)

Forordning (EF) nr. 493/2006 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Sukker —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I artikel 9 i forordning (EF) nr. 493/2006 foretages følgende ændringer:

1)

Der tilføjes følgende som stk. 3a:

»3a.   For produktionsåret 2006/07 tildeler medlemsstaterne hver virksomhed, der har fået tildelt en sukkerkvote efter artikel 7, stk. 2, i forordning (EF) nr. 318/2006, og som udelukkende har anvendt denne kvote til at fremstille sukker ved udvinding på grundlag af melasse, en overgangskvote på 25 % af nævnte kvote. Denne overgangskvote kan kun anvendes til sukkerproduktion ved udvinding på grundlag af melasse.«

2)

I stk. 4 affattes indledningen således:

»For overgangskvoterne i stk. 1, 2, 3 og 3a gælder følgende:«.

3)

Stk. 6 erstattes af følgende stk. 6 og 7:

»6.   Medlemsstaterne underretter Kommissionen:

a)

inden den 15. juli 2006 om fordelingen mellem virksomhederne af de overgangskvoter, der blev tildelt efter stk. 1, 2 og 3

b)

inden den 30. juni 2007 om fordelingen mellem virksomhederne af de overgangskvoter, der blev tildelt efter stk. 3a.

7.   Medlemsstaterne iværksætter en kontrolordning og træffer alle nødvendige forholdsregler for at efterprøve fremstillingen af de produkter, der er omhandlet i stk. 1, 2, 3 og 3a, navnlig med hensyn til overensstemmelsen mellem sukker og sukkerroer, der blev udsået inden den 1. januar 2006.

Medlemsstaterne meddeler inden den 31. december 2007 Kommissionen de kontrolforanstaltninger, de har truffet, og resultaterne heraf.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. juni 2007.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 58 af 28.2.2006, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 247/2007 (EUT L 69 af 9.3.2007, s. 3).

(2)  EUT L 89 af 28.3.2006, s. 11. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 119/2007 (EUT L 37 af 9.2.2007, s. 3).


29.6.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 169/24


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 740/2007

af 28. juni 2007

om ændring af forordning (EF) nr. 1994/2006 om åbning af EF-toldkontingenter for 2007 for får, geder, fårekød og gedekød

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2529/2001 af 19. december 2001 om den fælles markedsordning for fåre- og gedekød (1), særlig artikel 16, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1994/2006 (2) åbnes der EF-toldkontingenter for får, geder, fårekød og gedekød for perioden fra 1. januar til 31. december 2007.

(2)

Aftalen i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Island om yderligere handelspræferencer for landbrugsprodukter på grundlag af artikel 19 i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (3), der blev godkendt ved Rådets afgørelse 2007/138/EF (4), fastsætter et yderligere årligt toldkontingent på 500 tons (slagtet vægt) fersk, kølet, frosset eller røget fårekød for Island. Da aftalen imidlertid gælder fra 1. marts 2007, bør den årlige mængde justeres i overensstemmelse hermed.

(3)

Aftalen fastsætter, at åbningen af toldkontingentet finder sted fra den 1. juli på grundlag af mængderne for ni måneder for 2007. Denne forordning bør derfor finde anvendelse fra 1. juli 2007.

(4)

Forordning (EF) nr. 1994/2006 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Fåre- og Gedekød —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilaget til forordning (EF) nr. 1994/2006 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. juli 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. juni 2007.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 341 af 22.12.2001, s. 3. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1913/2005 (EUT L 307 af 25.11.2005, s. 2).

(2)  EUT L 413 af 30.12.2006, s. 3. Berigtiget i EUT L 50 af 19.2.2007, s. 5.

(3)  EUT L 61 af 28.2.2007, s. 29.

(4)  EUT L 61 af 28.2.2007, s. 28.


BILAG

»BILAG

FÅREKØD OG GEDEKØD (tons slagtekropækvivalent)

EF-toldkontingenter for 2007

Landegruppe nr.

KN-kode

Værditold

%

Specifik told

EUR/100 kg

Løbenummer efter først til mølle-princippet

Oprindelse

Årlig mængde

(tons) slagtekrop-ækvivalent

Levende dyr

(koefficient = 0,47)

Udbenet lammekød (1)

(koefficient = 1,67)

Udbenet fårekød (2)

koefficient = 1,81)

Ikke udbenet kød og kroppe

(koefficient = 1,00)

1

0204

Nul

Nul

09.2101

09.2102

09.2011

Argentina

23 000

09.2105

09.2106

09.2012

Australien

18 786

09.2109

09.2110

09.2013

New Zealand

227 854

09.2111

09.2112

09.2014

Uruguay

5 800

09.2115

09.2116

09.1922

Chile

5 800

09.2121

09.2122

09.0781

Norge

300

09.2125

09.2126

09.0693

Grønland

100

09.2129

09.2130

09.0690

Færøerne

20

09.2131

09.2132

09.0227

Tyrkiet

200

09.2171

09.2175

09.2015

Andre (3)

200

2

0204

0210 99 21

0210 99 29

0210 99 60

Nul

Nul

09.2119

09.2120

09.0790

Island

1 725

3

0104 10 30, 0104 10 80 og 0104 20 90

For andre arter end tamfår kun:

ex 0204, ex 0210 99 21 og ex 0210 99 29

Nul

Nul

09.2141

09.2145

09.2149

09.1622

AVS-stater

100

For tamfår kun:

ex 0204, ex 0210 99 21 og ex 0210 99 29

Nul

65 % nedsættelse af specifik told

09.2161

09.2165

09.1626

AVS-stater

500

4

0104 10 30

0104 10 80

0104 20 90

10 %

Nul

09.2181

09.2019

Erga omnes  (4)

92


(1)  Og gedekød af kid.

(2)  Og gedekød, undtagen af kid.

(3)  Ved »Andre« forstås alle oprindelser, herunder AVS-staterne, undtagen de andre lande, som er nævnt i denne tabel.

(4)  Ved »Erga omnes« forstås alle oprindelser, herunder de i denne tabel nævnte lande.«


29.6.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 169/27


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 741/2007

af 28. juni 2007

om fastsættelse af restitutionssatserne for visse mejeriprodukter, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter (1), særlig artikel 31, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 31, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1255/1999 kan forskellen mellem verdensmarkedspriserne for de i artikel 1, litra a), b), c), d), e) og g), i nævnte forordning omhandlede produkter og priserne inden for Fællesskabet udlignes ved en eksportrestitution.

(2)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 1043/2005 af 30. juni 2005 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 3448/93 for så vidt angår eksportrestitutionsordningen for visse landbrugsprodukter, der udføres i form af varer, der ikke er omfattet af bilag I til traktaten og kriterierne for fastsættelse af restitutionsbeløbet (2) præciseres det, for hvilke af disse produkter der skal fastsættes en restitutionssats, der gælder ved disse produkters udførsel i form af varer, der er anført i bilag II til forordning (EF) nr. 1255/1999.

(3)

I henhold til artikel 14, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1043/2005 fastsættes restitutionssatsen hver måned pr. 100 kg af hvert af de pågældende basisprodukter.

(4)

I forbindelse med visse mejeriprodukter, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I, er der imidlertid, hvis der forudfastsættes høje restitutionssatser, risiko for, at de forpligtelser, der indgås i tilknytning til disse restitutioner, ikke kan opfyldes. For at undgå dette er det nødvendigt at træffe passende beskyttelsesforanstaltninger, uden at indgåelsen af langfristede kontrakter dermed forhindres. Fastsættelse af særlige restitutionssatser i forbindelse med forudfastsættelse af restitutioner for disse produkter skulle gøre det muligt at opfylde disse to målsætninger.

(5)

Artikel 15, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1043/2005 bestemmer, at der ved fastsættelsen af restitutionssatsen i givet fald tages hensyn til produktionsrestitutioner, støtte eller andre foranstaltninger med tilsvarende virkning, der finder anvendelse på de basisprodukter, der er anført i bilag I til forordning (EF) nr. 1043/2005, eller dermed ligestillede produkter i alle medlemsstaterne i henhold til forordningen om den fælles markedsordning for den pågældende sektor.

(6)

I henhold til artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1255/1999 ydes der støtte til skummetmælk, som er produceret i Fællesskabet og forarbejdet til kasein, hvis mælken og det kasein, som er fremstillet af denne mælk, opfylder bestemte betingelser.

(7)

I henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1898/2005 af 9. november 2005 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår foranstaltninger til afsætning af fløde, smør og koncentreret smør (3) bør der leveres smør og fløde til nedsatte priser til industrier, der fremstiller visse varer.

(8)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Mælk og Mejeriprodukter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Restitutionssatserne for de i bilag I til forordning (EF) nr. 1043/2005 og de i artikel 1 i forordning (EF) nr. 1255/1999 anførte basisprodukter, som udføres i form af varer, der er anført i bilag II til forordning (EF) nr. 1255/1999, fastsættes som anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 29. juni 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. juni 2007.

På Kommissionens vegne

Heinz ZOUREK

Generaldirektør for erhvervspolitik


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1913/2005 (EUT L 307 af 25.11.2005, s. 2).

(2)  EUT L 172 af 5.7.2005, s. 24. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 447/2007 (EUT L 106 af 24.4.2007, s. 31).

(3)  EUT L 308 af 25.11.2005, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 96/2007 (EUT L 25 af 1.2.2007, s. 6).


BILAG

Restitutionssatser fra 29. juni 2007 for visse mejeriprodukter, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I (1)

(EUR/100 kg)

KN-kode

Varebeskrivelse

Restitutionssatser

i tilfælde af forudfastsættelse af restitutionerne

i andre tilfælde

ex 0402 10 19

Mælkepulver, som granulat eller i anden fast form, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på under 1,5 vægtprocent og derunder (PG 2):

 

 

a)

for så vidt angår udførsel af varer henhørende under KN-kode 3501

b)

for så vidt angår udførsel af andre varer

0,00

0,00

ex 0402 21 19

Mælkepulver, som granulat eller i anden fast form, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på 26 vægtprocent (PG 3):

 

 

a)

for så vidt angår udførsel af varer, der i form af produkter, som er ligestillet med PG 3, indeholder smør eller fløde til nedsat pris, og som er fremstillet på de betingelser, som er fastsat i forordning (EF) nr. 1898/2005

0,00

0,00

b)

for så vidt angår udførsel af andre varer

0,00

0,00

ex 0405 10

Smør, med et fedtindhold på 82 vægtprocent (PG 6):

 

 

a)

for så vidt angår udførsel af varer, der indeholder smør eller fløde til nedsat pris, og som er fremstillet på de betingelser, som er fastsat i forordning (EF) nr. 1898/2005

0,00

0,00

b)

for så vidt angår udførsel af varer henhørende under KN-kode 2106 90 98 med et mælkefedtindhold på 40 vægtprocent og derover

0,00

0,00

c)

for så vidt angår udførsel af andre varer

0,00

0,00


(1)  De i bilaget anførte satser finder ikke anvendelse ved udførsel til Andorra, Gibraltar, Ceuta, Melilla, Den Hellige Stol, Liechtenstein, kommunerne Livigno og Campione d'Italia, Helgoland, Grønland, Færøerne, Amerikas Forenede Stater og de områder af Republikken Cypern, hvor regeringen for Republikken Cypern ikke udøver effektiv kontrol, og de finder ikke anvendelse ved udførsel til Det Schweiziske Forbund af de varer, der er anført i tabel I og II i protokol nr. 2 til overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Schweiz af 22.7.1972.


29.6.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 169/30


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 742/2007

af 28. juni 2007

om ikke at yde eksportrestitution for smør inden for rammerne af den løbende licitation, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 581/2004

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter (1), særlig artikel 31, stk. 3, tredje afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 581/2004 af 26. marts 2004 om en løbende licitation for eksportrestitutioner for visse typer smør (2) er der fastsat bestemmelser om åbning af en løbende licitation.

(2)

I henhold til artikel 5 i Kommissionens forordning (EF) nr. 580/2004 af 26. marts 2004 om en licitationsprocedure for fastsættelse af eksportrestitutioner for visse mejeriprodukter (3) og på grundlag af en gennemgang af de indgivne bud bør der ikke ydes restitution for den licitationsperiode, der udløber den 26. juni 2007.

(3)

Forvaltningskomitéen for Mælk og Mejeriprodukter har ikke afgivet udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forbindelse med den løbende licitation, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 581/2004, ydes der ingen eksportrestitution for de produkter og de destinationer, der er nævnt i samme forordnings artikel 1, stk. 1, for den licitationsperiode, der udløber den 26. juni 2007.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 29. juni 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. juni 2007.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1913/2005 (EUT L 307 af 25.11.2005, s. 2).

(2)  EUT L 90 af 27.3. 2004, s. 64. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 276/2007 (EUT L 76 af 16.3.2007, s. 16).

(3)  EUT L 90 af 27.3.2004, s. 58. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 128/2007 (EUT L 41 af 13.2.2007, s. 6).


29.6.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 169/31


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 743/2007

af 28. juni 2007

om fastsættelse af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 af 20. februar 2006 om den fælles markedsordning for sukker (1), særlig artikel 33, stk. 2, andet afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 32 i forordning (EF) nr. 318/2006 kan forskellen mellem priserne på verdensmarkedet for de produkter, der er nævnt i artikel 1, stk. 1, litra b), i forordningen, og priserne på disse produkter inden for Fællesskabet udlignes ved en eksportrestitution.

(2)

I betragtning af den nuværende situation på markedet for sukker bør eksportrestitutioner fastsættes i henhold til bestemmelserne og visse kriterier, der er fastlagt i artikel 32 og 33 i forordning (EF) nr. 318/2006.

(3)

Artikel 33, stk. 2, første afsnit, i forordning (EF) nr. 318/2006 fastsætter, at verdensmarkedssituationen eller særlige krav på nogle markeder kan gøre det nødvendigt at differentiere eksportrestitutionen alt efter bestemmelsessted.

(4)

Eksportrestitutioner bør kun ydes til produkter, som kan cirkulere frit inden for Fællesskabet, og som opfylder kravene i forordning (EF) nr. 318/2006.

(5)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Sukker —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Der ydes eksportrestitutioner som omhandlet i artikel 32 i forordning (EF) nr. 318/2006 for de produkter og de beløb, der er anført i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 29. juni 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. juni 2007.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 58 af 28.2.2006, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 247/2007 (EUT L 69 af 9.3.2007, s. 3).


BILAG

Eksportrestitutioner for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand gældende fra den 29. juni 2007 (1)

Produktkode

Bestemmelsessted

Måleenhed

Restitutionsbeløb

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

30,45 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

30,45 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

30,45 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

30,45 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % saccharose × 100 kg produkt netto

0,3311

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

33,11

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

33,11

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

33,11

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % saccharose × 100 kg produkt netto

0,3311

NB: Bestemmelsesstederne er fastsat som følger:

S00

:

alle bestemmelsessteder undtagen Albanien, Kroatien, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Rumænien, Serbien, Montenegro, Kosovo og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien.


(1)  De i dette bilag fastsatte beløb er ikke gældende med virkning fra den 1. februar 2005 i henhold til Rådets afgørelse 2005/45/EF af 22. december 2004 vedrørende indgåelse og midlertidig anvendelse af aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund af 22. juli 1972 for så vidt angår bestemmelserne om forarbejdede landbrugsprodukter (EUT L 23 af 26.1.2005, s. 17).

(2)  Dette beløb er gældende for råsukker med et udbytte på 92 %. Hvis det eksporterede råsukkers udbytte afviger fra 92 %, multipliceres restitutionsbeløbet for hver udførsel med en reguleringskoefficient, der beregnes ved, at det udførte råsukkers udbytte, beregnet i overensstemmelse med punkt III, stk. 3, i bilag I til forordning (EF) nr. 318/2006, divideres med 92.


29.6.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 169/33


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 744/2007

af 28. juni 2007

om fastsættelse af eksportrestitutionerne for sirup og andre sukkerprodukter i uforarbejdet stand

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 af 20. februar 2006 om den fælles markedsordning for sukker (1), særlig artikel 33, stk. 2, andet afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 32 i forordning (EF) nr. 318/2006 kan forskellen mellem priserne på verdensmarkedet for de produkter, der er nævnt i artikel 1, stk. 1, litra c), d) og g), i forordningen, og priserne på disse produkter inden for Fællesskabet udlignes ved en eksportrestitution.

(2)

I betragtning af den nuværende situation på markedet for sukker bør eksportrestitutioner fastsættes i henhold til bestemmelserne og visse kriterier, der er fastlagt i artikel 32 og 33 i forordning (EF) nr. 318/2006.

(3)

Artikel 33, stk. 2, første afsnit, i forordning (EF) nr. 318/2006 fastsætter, at verdensmarkedssituationen eller særlige krav på nogle markeder kan gøre det nødvendigt at differentiere eksportrestitutionen alt efter bestemmelsessted.

(4)

Eksportrestitutioner bør kun ydes til produkter, som kan cirkulere frit inden for Fællesskabet, og som opfylder kravene i Kommissionens forordning (EF) nr. 951/2006 af 30. juni 2006 om gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 318/2006 for så vidt angår handel med tredjelande inden for sukkersektoren (2).

(5)

Der kan fastsættes eksportrestitutioner for at udligne prisforskellen mellem EF’s og tredjelandes eksportprodukter. EF’s eksport til visse nære destinationer og til tredjelande, der anvender en præferenceimportordning for EF-produkter, står for tiden i en særlig gunstig konkurrencestilling. Restitutionerne for eksport til disse bestemmelsessteder bør derfor ophæves.

(6)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Sukker —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Der ydes eksportrestitutioner som omhandlet i artikel 32 i forordning (EF) nr. 318/2006 for de produkter og de beløb, der er anført i bilaget til nævnte forordning, i henhold til betingelserne i stk. 2.

2.   For at der kan ydes restitutioner i henhold til stk. 1, skal produkterne opfylde de relevante krav i artikel 3 og 4, i forordning (EF) nr. 951/2006.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 29. juni 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. juni 2007.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 58 af 28.2.2006, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 247/2007 (EUT L 69 af 9.3.2007, s. 3).

(2)  EUT L 178 af 1.7.2006, s. 24. Ændret ved forordning (EF) nr. 2031/2006 (EUT L 414 af 30.12.2006, s. 43).


BILAG

Eksportrestitutioner for sirup og andre sukkerprodukter i uforarbejdet stand gældende fra den 29. juni 2007 (1)

Produktkode

Bestemmelsessted

Måleenhed

Restitutionsbeløb

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg tørstof

33,11

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg tørstof

33,11

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % saccharose × 100 kg produkt netto

0,3311

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg tørstof

33,11

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % saccharose × 100 kg produkt netto

0,3311

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % saccharose × 100 kg produkt netto

0,3311

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % saccharose × 100 kg produkt netto

0,3311 (2)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg tørstof

33,11

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % saccharose × 100 kg produkt netto

0,3311

NB: Bestemmelsesstederne er fastsat som følger:

S00

:

alle bestemmelsessteder undtagen Albanien, Kroatien, Bosnien-Hercegovina, Serbien, Montenegro, Kosovo og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Andorra, Gibraltar, Ceuta, Melilla, Pavestolen (Vatikanstaten), Liechtenstein, kommunerne Livigno og Campione d'Italia, Helgoland, Grønland, Færøerne og de områder af Republikken Cypern, hvor regeringen for Republikken Cypern ikke udøver effektiv kontrol.


(1)  De i dette bilag fastsatte beløb er ikke gældende med virkning fra den 1. februar 2005 i henhold til Rådets afgørelse 2005/45/EF af 22. december 2004 vedrørende indgåelse og midlertidig anvendelse af aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund af 22. juli 1972 for så vidt angår bestemmelserne om forarbejdede landbrugsprodukter (EUT L 23 af 26.1.2005, s. 17).

(2)  Basisbeløbet er ikke gældende for det produkt, der er defineret i punkt 2 i bilaget til Kommissionens forordning (EØF) nr. 3513/92 (EFT L 355 af 5.12.1992, s. 12).


29.6.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 169/35


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 745/2007

af 28. juni 2007

om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 958/2006

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 af 20. februar 2006 om den fælles markedsordning for sukker (1), særlig artikel 33, stk. 2, andet afsnit, og tredje afsnit, litra b), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 958/2006 af 28. juni 2006 om en løbende licitation for produktionsåret 2006/07 med henblik på fastsættelse af en eksportrestitution for hvidt sukker (2) skal der holdes dellicitationer.

(2)

I henhold til artikel 8, stk. 1, i forordning (EF) nr. 958/2006 er det efter en gennemgang af de bud, der blev indgivet til den dellicitation, der udløb den 28. juni 2007, hensigtsmæssigt at fastsætte det maksimale restitutionsbeløb for den pågældende dellicitation.

(3)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Sukker —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For den dellicitation, der udløb den 28. juni 2007, fastsættes den maksimale eksportrestitution for det produkt, der omhandles i artikel 1, stk. 1, i forordning (EF) nr. 958/2006, til 38,107 EUR/100 kg.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 29. juni 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. juni 2007.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 58 af 28.2.2006, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 247/2007 (EUT L 69 af 9.3.2007, s. 3).

(2)  EUT L 175 af 29.6.2006, s. 49. Ændret ved forordning (EF) nr. 203/2007 (EUT L 61 af 28.2.2007, s. 3).


29.6.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 169/36


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 746/2007

af 28. juni 2007

om fastsættelse af eksportrestitutionerne for produkter forarbejdet på basis af korn og ris

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1), særlig artikel 13, stk. 3,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1785/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for ris (2), særlig artikel 14, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 13 i forordning (EF) nr. 1784/2003 og artikel 14 i forordning (EF) nr. 1785/2003 kan forskellen mellem noteringerne eller priserne for de produkter, som er nævnt i artikel 1 i disse forordninger, og priserne på disse produkter inden for Fællesskabet udlignes ved en eksportrestitution.

(2)

I henhold til artikel 13 i forordning (EF) nr. 1785/2003 skal restitutionerne fastsættes under hensyntagen til situationen og den forventede udvikling dels med hensyn til de disponible mængder af korn, ris og brudris samt disse produkters pris på Fællesskabets marked, dels med hensyn til priserne for korn, ris, brudris og kornprodukter på verdensmarkedet. Ifølge de samme artikler er det ligeledes vigtigt at sikre ligevægt på korn- og rismarkederne og en naturlig udvikling for så vidt angår priser og samhandel samt at tage hensyn til de påtænkte udførslers økonomiske aspekter og til interessen i at undgå forstyrrelser på Fællesskabets marked.

(3)

Ved artikel 2 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1518/95 (3) om regler for indførsel og udførsel af produkter forarbejdet på basis af korn og ris fastsættes de særlige kriterier, der skal tages hensyn til ved beregningen af restitutionen for disse produkter.

(4)

Den restitution, der skal ydes visse forarbejdede produkter, bør alt efter produkterne gradueres i forhold til deres indhold af aske, råcellulose, avner, proteiner, fedtstoffer eller stivelse, idet indholdet heraf er særlig betegnende med hensyn til mængden af det basisprodukt, som faktisk indeholdes i det forarbejdede produkt.

(5)

For så vidt angår maniokrødder og andre tropiske rødder og rodfrugter såvel som mel heraf gør de påtænkte udførslers økonomiske aspekt, særlig under hensyntagen til disse produkters art og oprindelse, ikke for tiden fastsættelse af en eksportrestitution påkrævet. På grund af Fællesskabets ringe andel i verdenshandelen med visse produkter forarbejdet på basis af korn er fastsættelse af en eksportrestitution for disse ikke for tiden nødvendig.

(6)

Situationen på verdensmarkedet eller visse markeders særlige krav kan gøre det nødvendigt at differentiere restitutionen for visse produkter alt efter bestemmelsesstedet.

(7)

Restitutionen skal fastsættes en gang om måneden. Den kan ændres i mellemtiden.

(8)

Visse produkter forarbejdet på basis af majs kan undergå en varmebehandling, der kan medføre ydelse af en restitution, der ikke svarer til produktets kvalitet. Det bør anføres, at produkter med indhold af prægelatineret stivelse ikke kan omfattes af eksportrestitutioner.

(9)

Forvaltningskomitéen for Korn har ikke afgivet udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Eksportrestitutionerne for de i artikel 1 i forordning (EF) nr. 1518/95 omhandlede produkter fastsættes i overensstemmelse med bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 29. juni 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. juni 2007.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1154/2005 (EUT L 187 af 19.7.2005, s. 11).

(2)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 96. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1549/2004 (EUT L 280 af 31.8.2004, s. 13).

(3)  EFT L 147 af 30.6.1995, s. 55. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2993/95 (EFT L 312 af 23.12.1995, s. 25).


BILAG

til Kommissionens forordning af 28. juni 2007 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for produkter forarbejdet på basis af korn og ris

Produktkode

Bestemmelsessted

Måleenhed

Restitutionsbeløb

1102 20 10 9200 (1)

C10

EUR/t

8,96

1102 20 10 9400 (1)

C10

EUR/t

7,68

1102 20 90 9200 (1)

C10

EUR/t

7,68

1102 90 10 9100

C10

EUR/t

0,00

1102 90 10 9900

C10

EUR/t

0,00

1102 90 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 19 40 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 13 10 9100 (1)

C10

EUR/t

11,52

1103 13 10 9300 (1)

C10

EUR/t

8,96

1103 13 10 9500 (1)

C10

EUR/t

7,68

1103 13 90 9100 (1)

C10

EUR/t

7,68

1103 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1103 19 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 20 60 9000

C10

EUR/t

0,00

1103 20 20 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 19 69 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 19 50 9110

C10

EUR/t

10,24

1104 19 50 9130

C10

EUR/t

8,32

1104 29 01 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 03 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 22 20 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 22 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 23 10 9100

C10

EUR/t

9,60

1104 23 10 9300

C10

EUR/t

7,36

1104 29 11 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 51 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 55 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 90 9000

C10

EUR/t

1,60

1107 10 11 9000

C10

EUR/t

0,00

1107 10 91 9000

C10

EUR/t

0,00

1108 11 00 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 11 00 9300

C10

EUR/t

0,00

1108 12 00 9200

C10

EUR/t

10,24

1108 12 00 9300

C10

EUR/t

10,24

1108 13 00 9200

C10

EUR/t

10,24

1108 13 00 9300

C10

EUR/t

10,24

1108 19 10 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 19 10 9300

C10

EUR/t

0,00

1109 00 00 9100

C10

EUR/t

0,00

1702 30 51 9000 (2)

C10

EUR/t

10,03

1702 30 59 9000 (2)

C10

EUR/t

7,68

1702 30 91 9000

C10

EUR/t

10,03

1702 30 99 9000

C10

EUR/t

7,68

1702 40 90 9000

C10

EUR/t

7,68

1702 90 50 9100

C10

EUR/t

10,03

1702 90 50 9900

C10

EUR/t

7,68

1702 90 75 9000

C10

EUR/t

10,51

1702 90 79 9000

C10

EUR/t

7,30

2106 90 55 9000

C14

EUR/t

7,68

NB: Produktkoderne samt koderne for bestemmelsessteder i serie »A« er fastsat i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3846/87 (EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1), som ændret.

De numeriske koder for bestemmelsessteder er fastsat i forordning (EF) nr. 2081/2003 (EUT L 313 af 28.11.2003, s. 11).

De øvrige bestemmelsessteder er fastsat således:

C10

:

Alle bestemmelsessteder.

C14

:

Alle bestemmelsessteder, undtagen Schweiz og Liechtenstein.


(1)  Der ydes ingen restitution for produkter, der har undergået en varmebehandling, der medfører prægelatinering af stivelsen.

(2)  Restitutionerne ydes i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 2730/75 (EFT L 281 af 1.11.1975, s. 20), som ændret.

NB: Produktkoderne samt koderne for bestemmelsessteder i serie »A« er fastsat i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3846/87 (EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1), som ændret.

De numeriske koder for bestemmelsessteder er fastsat i forordning (EF) nr. 2081/2003 (EUT L 313 af 28.11.2003, s. 11).

De øvrige bestemmelsessteder er fastsat således:

C10

:

Alle bestemmelsessteder.

C14

:

Alle bestemmelsessteder, undtagen Schweiz og Liechtenstein.


29.6.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 169/39


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 747/2007

af 28. juni 2007

om fastsættelse af eksportrestitutionerne for kornfoderblandinger

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1), særlig artikel 13, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 13 i forordning (EF) nr. 1784/2003 kan forskellen mellem noteringerne eller priserne på verdensmarkedet for de produkter, der er nævnt i artikel 1 i forordningen, og priserne på disse produkter uden for Fællesskabet udlignes ved en eksportrestitution.

(2)

I artikel 2 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1517/95 af 29. juni 1995 om gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 1784/2003 for så vidt angår den import- og eksportordning, der gælder for foderblandinger på basis af korn, og om ændring af forordning (EF) nr. 1162/95 om særlige gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser for korn og ris (2), defineres kriterierne for restitutionsbeløbets fastsættelse for disse produkter.

(3)

Der skal ved beregningen også tages hensyn til indholdet af kornprodukter. Med henblik på en forenkling bør restitutionen betales for to kategorier af »kornprodukter«, nemlig for majs, som er den mest almindelige kornart i udførte kornfoderblandinger og majsprodukter, og for »andre kornarter«, som er de restitutionsberettigede kornprodukter med undtagelse af majs og majsprodukter. Der bør ydes en restitution for den mængde kornprodukter, som foderblandingen indeholder.

(4)

I øvrigt skal der ved fastsættelsen af restitutionsbeløbet ligeledes tages hensyn til mulighederne og betingelserne for salg af de pågældende produkter på verdensmarkedet, interessen i at undgå forstyrrelser på Fællesskabets marked og udførslernes økonomiske aspekt.

(5)

Søm følge af den nuværende markedssituation for korn og specielt udsigterne, hvad forsyningssituationen angår, afskaffes eksportrestitutionerne.

(6)

Forvaltningskomitéen for Korn har ikke afgivet udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Eksportrestitutionerne for de under forordning (EF) nr. 1784/2003 henhørende foderblandinger, for hvilke forordning (EF) nr. 1517/95 gælder, fastsættes som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 29. juni 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. juni 2007.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1154/2005 (EUT L 187 af 19.7.2005, s. 11).

(2)  EFT L 147 af 30.6.1995, s. 51.


BILAG

til Kommissionens forordning af 28. juni 2007 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for kornfoderblandinger

Produktkoder, for hvilke der ydes eksportrestitutioner:

 

2309 10 11 9000,

 

2309 10 13 9000,

 

2309 10 31 9000,

 

2309 10 33 9000,

 

2309 10 51 9000,

 

2309 10 53 9000,

 

2309 90 31 9000,

 

2309 90 33 9000,

 

2309 90 41 9000,

 

2309 90 43 9000,

 

2309 90 51 9000,

 

2309 90 53 9000.


Kornprodukter

Bestemmelsessted

Måleenhed

Restitutionsbeløb

Majs og majsprodukter:

KN-kode 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10

C10

EUR/t

0,00

Kornprodukter, med undtagelse af majs og majsprodukter

C10

EUR/t

0,00

NB: Produktkoderne samt koderne for bestemmelsessteder i serie »A« er fastsat i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3846/87 (EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1), som ændret.

C10

:

Alle bestemmelsessteder.


29.6.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 169/41


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 748/2007

af 28. juni 2007

om fastsættelse af produktionsrestitutioner i kornsektoren

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1), særlig artikel 8, stk. 2,

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens forordning (EØF) nr. 1722/93 af 30. juni 1993 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 og (EØF) nr. 1418/76 for så vidt angår ordningerne med produktionsrestitutioner for korn og ris (2) fastlægges betingelserne for ydelse af produktionsrestitutioner. Beregningsgrundlaget er fastsat i forordningens artikel 3. De således beregnede restitutioner, om nødvendigt differentieret for kartoffelstivelse, skal fastsættes en gang om måneden, og de kan ændres, hvis priserne for majs og/eller hvede varierer betydeligt.

(2)

De produktionsrestitutioner, der fastsættes ved nærværende forordning, bør justeres med de i bilag II til forordning (EØF) nr. 1722/93 anførte koefficienter med henblik på at fastlægge det nøjagtige beløb, der skal betales.

(3)

Forvaltningskomitéen for Korn har ikke afgivet udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Den restitution, udtrykt pr. ton stivelse, der er nævnt i artikel 3, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 1722/93, fastsættes til:

a)

0,00 EUR/t for majs-, hvede-, byg- og havrestivelse

b)

0,00 EUR/t for kartoffelstivelse.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 29. juni 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. juni 2007.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1154/2005 (EUT L 187 af 19.7.2005, s. 11).

(2)  EFT L 159 af 1.7.1993, s. 112. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1950/2005 (EUT L 312 af 29.11.2005, s. 18).


29.6.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 169/42


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 749/2007

af 28. juni 2007

om fastsættelse af restitutionssatserne for visse produkter fra korn- og rissektoren, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1), særlig artikel 13, stk. 3,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1785/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for ris (2), særlig artikel 14, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 13, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1784/2003 og artikel 14, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1785/2003 kan forskellen mellem noteringerne eller priserne på verdensmarkedet for de produkter, der er nævnt i artikel 1 i hver af de to forordninger, og priserne inden for Fællesskabet udlignes ved en eksportrestitution.

(2)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 1043/2005 af 30. juni 2005 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 3448/93 hvad angår eksportrestitutionsordningen og kriterier for fastsættelse af restitutionsbeløbet for visse landbrugsprodukter, der udføres i form af varer, der ikke er omfattet af traktatens bilag I (3), præciseres det, for hvilke af disse produkter der skal fastsættes en restitutionssats, der gælder ved disse produkters udførsel i form af varer, som er anført i bilag III til forordning (EF) nr. 1784/2003 eller i bilag IV til forordning (EF) nr. 1785/2003.

(3)

I henhold til artikel 14, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1043/2005 fastsættes restitutionssatsen hver måned pr. 100 kg af hvert af de pågældende basisprodukter.

(4)

Hvis der forudfastsættes høje restitutionssatser, er der risiko for, at de forpligtelser, der indgås om restitutioner, der kan ydes ved udførsel af landbrugsprodukter, der er iblandet varer uden for traktatens bilag I, ikke kan opfyldes. Der bør derfor træffes beskyttelsesforanstaltninger i disse situationer, uden at indgåelsen af langfristede kontrakter dermed forhindres. Fastsættelse af en særlig restitutionssats for forudfastsættelse af restitutioner er en foranstaltning, der kan sikre, at disse forskellige målsætninger bliver opfyldt.

(5)

Som følge af ordningen mellem Det Europæiske Fællesskab og Amerikas Forenede Stater om Fællesskabets eksport af pastaprodukter til De Forenede Stater, der godkendtes ved Rådets afgørelse 87/482/EØF (4), er det nødvendigt at differentiere restitutionen for varer henhørende under KN-kode 1902 11 00 og 1902 19 alt efter varernes bestemmelsessted.

(6)

I henhold til artikel 15, stk. 2 og 3, i forordning (EF) nr. 1043/2005 skal der fastsættes en nedsat eksportrestitutionssats, idet der tages hensyn til produktionsrestitutionen i henhold til Kommissionens forordning (EØF) nr. 1722/93 (5) for det anvendte basisprodukt i den periode, hvor varerne anses for fremstillet.

(7)

Spiritusholdige drikkevarer anses for at være mindre følsomme over for prisen på korn, der anvendes ved fremstillingen heraf. I protokol nr. 19 til akten om Danmarks, Irlands og Det Forenede Kongeriges tiltrædelse bestemmes det imidlertid, at der skal vedtages de nødvendige foranstaltninger for at lette anvendelsen af korn fra Fællesskabet til fremstilling af spiritus på basis af korn. Den restitutionssats, der skal anvendes for korn, der udføres i form af spiritusholdige drikkevarer, bør derfor justeres.

(8)

Forvaltningskomitéen for Korn har ikke afgivet udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Restitutionssatserne for de i bilag I til forordning (EF) nr. 1043/2005 og de i artikel 1 i forordning (EF) nr. 1784/2003 eller i artikel 1 i forordning (EF) nr. 1785/2003 anførte basisprodukter, som udføres i form af varer, der er anført henholdsvis i bilag III til forordning (EF) nr. 1784/2003 eller i bilag IV til forordning (EF) nr. 1785/2003, fastsættes som anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 29. juni 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. juni 2007.

På Kommissionens vegne

Heinz ZOUREK

Generaldirektør for erhvervspolitik


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1154/2005 (EUT L 187 af 19.7.2005, s. 11).

(2)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 96. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 797/2006 (EUT L 144 af 31.5.2006, s. 1).

(3)  EUT L 172 af 5.7.2005, s. 24. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 447/2007 (EUT L 106 af 24.4.2007, s. 31).

(4)  EFT L 275 af 29.9.1987, s. 36.

(5)  EFT L 159 af 1.7.1993, s. 112. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1584/2004 (EUT L 280 af 31.8.2004, s. 11).


BILAG

Restitutionssatser fra 29. juni 2007 for visse produkter fra korn- og rissektoren, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I (1)

(EUR/100 kg)

KN-kode

Varebeskrivelse (2)

Restitutionssats pr. 100 kg af basisproduktet

i tilfælde af forudfastsættelse af restitutionerne

i andre tilfælde

1001 10 00

Hård hvede:

 

 

– for så vidt angår udførsel af varer henhørende under KN-kode 1902 11 og 1902 19 til Amerikas Forenede Stater

– i andre tilfælde

1001 90 99

Blød hvede og blandsæd af hvede og rug:

 

 

– for så vidt angår udførsel af varer henhørende under KN-kode 1902 11 og 1902 19 til Amerikas Forenede Stater

– i andre tilfælde:

 

 

– – såfremt artikel 15, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1043/2005 finder anvendelse (3)

– – for så vidt angår udførsel af varer henhørende under pos. 2208 (4)

– – i andre tilfælde

1002 00 00

Rug

1003 00 90

Byg

 

 

– for så vidt angår udførsel af varer henhørende under pos. 2208 (4)

– i andre tilfælde

1004 00 00

Havre

1005 90 00

Majs, anvendt i form af:

 

 

– stivelse:

 

 

– – såfremt artikel 15, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1043/2005 finder anvendelse (3)

0,640

0,640

– – for så vidt angår udførsel af varer henhørende under pos. 2208 (4)

– – i andre tilfælde

0,640

0,640

– glucose, glucosesirup, maltodextrin, maltodextrinsirup under KN-kode 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79 og 2106 90 55 (5):

 

 

– – såfremt artikel 15, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1043/2005 finder anvendelse (3)

0,480

0,480

– – for så vidt angår udførsel af varer henhørende under pos. 2208 (4)

– – i andre tilfælde

0,480

0,480

– – for så vidt angår udførsel af varer henhørende under pos. 2208 (4)

– andre varer (også i uforarbejdet stand)

0,640

0,640

Kartoffelstivelse henhørende under KN-kode 1108 13 00, som ligestilles med et produkt, der er fremstillet ved forarbejdning af majs:

 

 

– såfremt artikel 15, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1043/2005 finder anvendelse (3)

0,640

0,640

– for så vidt angår udførsel af varer henhørende under pos. 2208 (4)

– i andre tilfælde

0,640

0,640

ex 1006 30

Sleben ris:

 

 

– rundkornet

– middelkornet

– langkornet ris

1006 40 00

Brudris

1007 00 90

Sorghum, undtagen hybridsorghum, til udsæd


(1)  De i bilaget anførte satser finder ikke anvendelse ved udførsel til Det Schweiziske Forbund eller til Fyrstendømmet Liechtenstein af de varer, der er anført i tabel I og II i protokol nr. 2 til overenskomsten mellem Det Europæiske Fællesskab og Schweiz af 22. juli 1972.

(2)  Hvad angår landbrugsprodukter fremstillet ved forarbejdning af et basisprodukt og/eller et produkt, der er ligestillet hermed, anvendes de koefficienter, der er angivet i bilag V til Kommissionens forordning (EF) nr. 1043/2005.

(3)  De pågældende varer henhører under KN-kode 3505 10 50.

(4)  Varer, der er anført i bilag III til forordning (EF) nr. 1784/2003 eller omhandlet i artikel 2 i forordning (EØF) nr. 2825/93 (EFT L 258 af 16.10.1993, s. 6).

(5)  For sirup henhørende under KN-kode 1702 30 99, 1702 40 90 og 1702 60 90, fremstillet ved blanding af glucosesirup og fructosesirup, ydes kun eksportrestitution for glucosesirup.


29.6.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 169/46


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 750/2007

af 28. juni 2007

om konstatering af, at visse grænser, hvad angår udstedelse af importlicenser for sukkerprodukter i forbindelse med visse toldkontingenter og præferenceaftaler, ikke længere er nået

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 af 20. februar 2006 om den fælles markedsordning for sukker (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 950/2006 af 28. juni 2006 om gennemførelsesbestemmelser for produktionsåret 2006/07, 2007/08 og 2008/09 for import og raffinering af sukkerprodukter i forbindelse med visse toldkontingenter og præferenceaftaler (2), særlig artikel 5, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det i artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 950/2006 omhandlede regnskab har vist, at der stadig findes disponible sukkermængder, der kan bruges i forbindelse med leveringsforpligtelser for præferencesukker, der er fastlagt i henhold til artikel 12 i forordning (EF) nr. 950/2006 med løbenummer 09.4332, 09.4335, 09.4336, 09.4338, 09.4341, 09.4343, 09.4346 og 09.4351.

(2)

Kommissionen skal derfor meddele, at de pågældende grænser ikke længere er nået —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Grænserne for leveringsforpligtelser, hvad angår præferencesukker med løbenummer 09.4332, 09.4335, 09.4336, 09.4338, 09.4341, 09.4343, 09.4346 og 09.4351 for leveringsperioden 2006-2007, er ikke længere nået.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. juni 2007.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 58 af 28.2.2006, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2011/2006 (EUT L 384 af 29.12.2006, s. 1).

(2)  EUT L 178 af 1.7.2006, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2031/2006 (EUT L 414 af 30.12.2006, s. 43).


29.6.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 169/47


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 751/2007

af 28. juni 2007

om fastsættelse af restitutionssatserne for visse produkter fra sukkersektoren, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 af 20. februar 2006 om den fælles markedsordning for sukker (1), særlig artikel 33, stk. 2, litra a), og artikel 32, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 32, stk. 1 og 2, i forordning (EF) nr. 318/2006 kan forskellen mellem verdensmarkedspriserne for de i artikel 1, stk. 1, litra b), c), d), og g), i nævnte forordning omhandlede produkter og priserne inden for Fællesskabet udlignes ved en eksportrestitution, når disse produkter udføres i form af varer, der er anført i bilag VII til nævnte forordning.

(2)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 1043/2005 af 30. juni 2005 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 3448/93 for så vidt angår eksportrestitutionsordningen for visse landbrugsprodukter, der udføres i form af varer, der ikke er omfattet af bilag I til traktaten og kriterierne for fastsættelse af restitutionsbeløbet (2) præciseres det, for hvilke af disse produkter der skal fastsættes en restitutionssats, der gælder ved disse produkters udførsel i form af varer, der er anført i bilag VII til forordning (EF) nr. 318/2006.

(3)

I henhold til artikel 14, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1043/2005 fastsættes restitutionssatsen hver måned pr. 100 kg af hvert af de pågældende basisprodukter.

(4)

I henhold til artikel 32, stk. 4, i forordning (EF) nr. 318/2006 må eksportrestitutionen for et produkt, der er iblandet en vare, ikke være større end restitutionen for dette produkt, når det udføres i uændret stand.

(5)

De restitutioner, der er fastsat i denne forordning, kan forudfastsættes, da markedssituationen for de kommende måneder ikke kan forudses på nuværende tidspunkt.

(6)

Hvis der forudfastsættes høje restitutionssatser, er der risiko for, at de forpligtelser, der indgås om restitutioner, der kan ydes ved udførsel af landbrugsprodukter, der er iblandet varer uden for traktatens bilag I, ikke kan opfyldes. Der bør derfor træffes beskyttelsesforanstaltninger i disse situationer, uden at indgåelsen af langfristede kontrakter dermed forhindres. Fastsættelse af en særlig restitutionssats i forbindelse med forudfastsættelse af restitutioner er en foranstaltning, der kan sikre, at disse forskellige målsætninger bliver opfyldt.

(7)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Sukker —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Restitutionssatserne for de i bilag I til forordning (EF) nr. 1043/2005 og de i artikel 1, stk. 1 og artikel 2, stk. 1, i forordning (EF) nr. 318/2006 anførte basisprodukter, som udføres i form af varer, der er anført i bilag VII til forordning (EF) nr. 318/2006, fastsættes som anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 29. juni 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. juni 2007.

På Kommissionens vegne

Heinz ZOUREK

Generaldirektør for erhvervspolitik


(1)  EUT L 58 af 28.2.2006, s. 1. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1585/2006 (EUT L 294 af 25.10.2006, s. 19).

(2)  EUT L 172 af 5.7.2005, s. 24. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 447/2007 (EUT L 106 af 24.4.2007, s. 31).


BILAG

Restitutionssatser fra 29. juni 2007 for visse produkter fra sukkersektoren, der udføres i form af varer, der ikke omfattes af traktatens bilag I (1)

KN-kode

Varebeskrivelse

Restitutionssatser i EUR/100 kg

i tilfælde af forudfastsættelse af restitutionerne

i andre tilfælde

1701 99 10

Hvidt sukker

33,11

33,11


(1)  De i bilaget anførte satser finder ikke anvendelse ved udførsel til Albanien, Kroatien, Bosnien-Hercegovina, Serbien, Montenegro, Kosovo, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Andorra, Gibraltar, Ceuta, Melilla, Den Hellige Stol, Liechtenstein, kommunerne Livigno og Campione d'Italia, Helgoland, Grønland, Færøerne og de områder af Republikken Cypern, hvor regeringen for Republikken Cypern ikke udøver effektiv kontrol, og de finder ikke anvendelse ved udførsel til Det Schweiziske Forbund af de varer, der er anført i tabel I og II i protokol nr. 2 til overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Schweiz af 22.7.1972.


DIREKTIVER

29.6.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 169/49


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2007/40/EF

af 28. juni 2007

om ændring af direktiv 2001/32/EF om anerkendelse af beskyttede zoner, som er udsat for særlige plantesundhedsrisici i Fællesskabet

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 2000/29/EF af 8. maj 2000 om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet (1) særlig artikel 2, stk. 1, litra h), første afsnit,

under henvisning til anmodning fra Tjekkiet, Danmark, Frankrig og Italien,

efter høring af de berørte medlemsstater, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens direktiv 2001/32/EF (2) blev visse medlemsstater og visse områder i medlemsstater anerkendt som beskyttede zoner med hensyn til visse skadegørere.

(2)

Danmark blev anerkendt som beskyttet zone med hensyn til Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr. På grundlag af resultaterne af de relevante undersøgelser, der er gennemført i Danmark, har de danske myndigheder fremlagt oplysninger, hvoraf det fremgår, at en effektiv plantesundhedsmæssig beskyttelse i Danmark mod Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr ikke forudsætter opretholdelse af Danmarks status som beskyttet zone med hensyn til den pågældende skadegører, og Danmark har anmodet om, at landets status som beskyttet zone med hensyn til Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr ophæves. Danmark bør derfor ikke længere anerkendes som beskyttet zone med hensyn til denne skadegører.

(3)

Af oplysninger fra Tjekkiet, Frankrig og Italien fremgår det, at Tjekkiet samt regionerne Champagne-Ardenne, Lorraine og Alsace i Frankrig og regionen Basilicata i Italien bør anerkendes som beskyttede zoner med hensyn til Grapevine flavescence dorée MLO, idet dette patogen ikke forekommer der.

(4)

Direktiv 2001/32/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Plantesundhed —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

I bilaget til direktiv 2001/32/EF foretages følgende ændringer:

1)

I litra c), punkt 01, udgår »Danmark«.

2)

Følgende indsættes som litra d), punkt 4:

»4.

Grapevine flavescence dorée MLO

Tjekkiet (indtil den 31. marts 2009), regionerne Champagne-Ardenne, Lorraine og Alsace i Frankrig (indtil den 31. marts 2009), regionen Basilicata i Italien (indtil den 31. marts 2009)«

Artikel 2

Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 31. oktober 2007 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

De anvender disse bestemmelser fra den 1. november 2007.

Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. juni 2007.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 169 af 10.7.2000, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2006/35/EF (EUT L 88 af 25.3.2006, s. 9).

(2)  EFT L 127 af 9.5.2001, s. 38. Senest ændret ved direktiv 2006/36/EF (EUT L 88 af 25.3.2006, s. 13).


29.6.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 169/51


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2007/41/EF

af 28. juni 2007

om ændring af visse bilag til Rådets direktiv 2000/29/EF om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 2000/29/EF af 8. maj 2000 om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet (1), særlig artikel 14, stk. 2, litra c) og d),

efter høring af de berørte medlemsstater, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved direktiv 2000/29/EF blev der opstillet en liste over skadegørere på planter eller planteprodukter og fastlagt visse foranstaltninger, der skal forhindre, at de indslæbes i medlemsstaterne fra andre medlemsstater eller fra tredjelande. Direktivet indeholder ligeledes bestemmelser om anerkendelse af beskyttede zoner i Fællesskabet.

(2)

Danmark blev anerkendt som beskyttet zone med hensyn til Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr. På grundlag af resultaterne af de relevante undersøgelser, der er gennemført i Danmark, har de danske myndigheder fremlagt oplysninger, hvoraf det fremgår, at en effektiv plantesundhedsmæssig beskyttelse i Danmark mod Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr ikke forudsætter opretholdelse af Danmarks status som beskyttet zone med hensyn til den pågældende skadegører, og Danmark har anmodet om, at landets status som beskyttet zone med hensyn til Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr ophæves. Danmark bør derfor ikke længere anerkendes som beskyttet zone med hensyn til denne skadegører.

(3)

Af oplysninger fra henholdsvis Tjekkiet, Frankrig og Italien fremgår det, at Tjekkiet samt regionerne Champagne-Ardenne, Lorraine og Alsace i Frankrig og regionen Basilicata i Italien bør anerkendes som beskyttede zoner med hensyn til Grapevine flavescence dorée MLO, idet dette patogen ikke forekommer der. Der bør af samme grund fastsættes særlige betingelser for indførsel og transport af vinformeringsmateriale i de pågældende beskyttede zoner.

(4)

Bilag II, IV og V til direktiv 2000/29/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Plantesundhed —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilag II, IV og V til direktiv 2000/29/EF ændres som angivet i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 31. oktober 2007 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

De anvender disse bestemmelser fra den 1. november 2007.

Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. juni 2007.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 169 af 10.7.2000, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2006/35/EF (EUT L 88 af 25.3.2006, s. 9).


BILAG

1.

I bilag II, del B, litra c), punkt 0.1, udgår »DK« i højre kolonne.

2.

I bilag II, del B, litra d), indsættes som punkt 2:

»2.

Grapevine flavescence dorée MLO

Planter af Vitis L., dog ikke frugter og frø

CZ, FR (Champagne-Ardenne, Lorraine og Alsace), IT (Basilicata)«

3.

I bilag IV, del B, punkt 6.3, udgår »DK« i højre kolonne.

4.

I bilag IV, del B, indsættes som punkt 32:

»32.

Planter af Vitis L., dog ikke frugter og frø

Uden at det berører bestemmelserne, der gælder for planter som anført i bilag III, del A, punkt 15, bilag IV, del A, kapitel II, punkt 17, og bilag IV, del B, punkt 21.1, er det officielt konstateret:

a)

at planterne har oprindelse på og er dyrket på et produktionssted i et land, hvor Grapevine flavescence dorée MLO ikke vides at forekomme, eller

b)

at planterne har oprindelse på og er dyrket på et produktionssted i et område, hvorom den nationale plantebeskyttelsesmyndighed har fastslået, at det er fri for Grapevine flavescence dorée MLO i overensstemmelse med de relevante internationale normer, eller

c)

at planterne har oprindelse i og er dyrket i enten Tjekkiet, Frankrig (Champagne-Ardenne, Lorraine og Alsace) eller Italien (Basilicata), eller

d)

at planterne har oprindelse på og er dyrket på et produktionssted, hvor:

aa)

der ikke er iagttaget symptomer på Grapevine flavescence dorée MLO på moderstokkene siden begyndelsen af de sidste to afsluttede vækstperioder, og hvor

bb)

enten

i)

der ikke er konstateret symptomer på Grapevine flavescence dorée MLO på planterne på produktionsstedet, eller

ii)

planterne er blevet behandlet med varmt vand med en temperatur på mindst 50 °C i 45 minutter med henblik på at eliminere Grapevine flavescence dorée MLO.«

CZ, FR (Champagne-Ardenne, Lorraine og Alsace), IT (Basilicata)

5.

I bilag V, del A, kapitel II, affattes punkt 1.3 således:

»1.3.

Planter, dog ikke frugter og frø, af Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Eucalyptus L'Herit., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L. og Vitis L.«


II Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

Rådet

29.6.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 169/53


RÅDETS AFGØRELSE

af 22. februar 2007

om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Canadas regering om afslutning af forhandlingerne i henhold til artikel XXIV stk. 6, i GATT

(2007/444/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 133 sammenholdt med artikel 300, stk. 2, første afsnit, første punktum,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 22. marts 2004 bemyndigede Rådet Kommissionen til at indlede forhandlinger med visse andre WTO-medlemmer i henhold til artikel XXIV, stk. 6, i GATT 1994 i tilslutning til Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse af Den Europæiske Union.

(2)

Kommissionen har i samråd med det udvalg, der blev nedsat ved traktatens artikel 133, ført forhandlinger inden for rammerne af Rådets forhandlingsdirektiver.

(3)

Kommissionen har fuldført forhandlingerne om en aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Canadas regering om afslutning af forhandlingerne i henhold til artikel XXIV, stk. 6, i GATT. Denne aftale bør godkendes.

(4)

De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne afgørelse bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (1) —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Canadas regering om afslutning af forhandlingerne i henhold til artikel XXIV, stk. 6, i GATT med hensyn til tilbagetrækning af specifikke indrømmelser i forbindelse med tilbagetrækningen af Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks lister i tilslutning til tiltrædelsen af Den Europæiske Union godkendes herved på Fællesskabets vegne.

Teksten til aftalen er knyttet til denne afgørelse.

Artikel 2

Kommissionen vedtager detaljerede gennemførelsesbestemmelser til aftalen efter proceduren i artikel 3, stk. 2, i denne afgørelse.

Artikel 3

1.   Kommissionen bistås af Forvaltningskomitéen for Korn, som er nedsat ved artikel 25 i Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (2) eller den relevante komité, der er nedsat ved den tilsvarende artikel i forordningen om den fælles markedsordning for det pågældende produkt.

2.   Når der henvises til nærværende stykke, anvendes artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF.

Perioden i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til én måned.

3.   Komitéen vedtager selv sin forretningsorden.

Artikel 4

Formanden for Rådet bemyndiges til at udpege den eller de personer, der er beføjet til at undertegne den i artikel 1 omhandlede aftale med bindende virkning for Fællesskabet.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. februar 2007.

På Rådets vegne

F. MÜNTEFERING

Formand


(1)  EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23. Ændret ved afgørelse 2006/512/EF (EUT L 200 af 22.7.2006, s. 11).

(2)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78.


OVERSÆTTELSE

AFTALE

mellem Det Europæiske Fællesskab og Canadas regering om afslutning af forhandlingerne i henhold til artikel XXIV stk. 6, i GATT

EFTER forhandlinger mellem De Europæiske Fællesskaber (EF) og Canadas regering i henhold til artikel XXIV, stk. 6, og artikel XXVIII i GATT 1994 om ændring af indrømmelserne i Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks lister i tilslutning til tiltrædelsen af EF og efter EF's anmeldelse af 19. januar 2004 til WTO i henhold til artikel XXIV, stk. 6, i GATT 1994

ER DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB (EF)

og

CANADAS REGERING (Canada),

begge i det følgende benævnt »parterne«,

BLEVET ENIGE OM FØLGENDE BESTEMMELSER:

1)

EF vil i sin liste for toldområdet for EF-25 indarbejde indrømmelserne fra sin tidligere liste CLX for EF-15.

2)

Desuden vil EF i sin liste for toldområdet for EF-25 indarbejde indrømmelserne i bilaget til denne aftale.

3)

EF nedsætter toldsatser og tilpasser toldkontingenter som angivet i bilaget senest den 1. august 2007.

4)

Når denne aftale er underskrevet af parterne, træder den i kraft på dagen, hvor Canada meddeler, at det har afsluttet de gældende interne procedurer.

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede, der er behørigt bemyndiget dertil, underskrevet denne aftale.

Udfærdiget i to originale eksemplarer i Bruxelles, den 25. juni 2007, på engelsk og fransk, idet begge disse tekster har samme gyldighed.

På det Europæiske Fællesskabs vegne

På Canadas Regerings vegne

BILAG

et til landet (Canada) tildelt toldkontingent på 4 624 tons svinekød (toldpos. 0203 12 11, 0203 12 19, 0203 19 11, 0203 19 13, 0203 19 15, ex 0203 19 55, 0203 19 59, 0203 22 11, 0203 22 19, 0203 29 11, 0203 29 13, 0203 29 15, ex 0203 29 55 og 0203 29 59) til en toldsats inden for kontingentet på 233-434 EUR/ton

tilføj 35 tons (erga omnes) til EF-toldkontingentet for udskæringer af tamsvin (toldpos. 0203 12 11, 0203 12 19, 0203 19 11, 0203 19 13, 0203 19 15, ex 0203 19 55, 0203 19 59, 0203 22 11, 0203 22 19, 0203 29 11, 0203 29 13, 0203 29 15, ex 0203 29 55 og 0203 29 59) til en toldsats inden for kontingentet på 233-434 EUR/ton

tilføj 1 265 tons (erga omnes) til EF-toldkontingentet for udbenet skinke og kam, frosset (ex 0203 19 55 og ex 0203 29 55), til en toldsats inden for kontingentet på 250 EUR/ton

tilføj 49 tons (erga omnes) til EF-toldkontingentet for »hele kyllinger, ferske, kølede eller frosne« (toldpos. 0207 11 10, 0207 11 30, 0207 11 90, 0207 12 10, 0207 12 90) til en toldsats inden for kontingentet på 131-162 EUR/ton

tilføj 4 070 tons (erga omnes) til EF-toldkontingentet for »udskårne kyllinger, ferske, kølede eller frosne« (toldpos. 0207 13 10, 0207 13 20, 0207 13 30, 0207 13 40, 0207 13 50, 0207 13 60, 0207 13 70, 0207 14 20, 0207 14 30, 0207 14 40, 0207 14 60) til en toldsats inden for kontingentet på 93-512 EUR/ton

tilføj 1 605 tons (erga omnes) til EF-toldkontingentet for »udskårne stykker af høns« (toldpos. 0207 14 10) til en toldsats inden for kontingentet på 795 EUR/ton

tilføj 201 tons (erga omnes) til EF-toldkontingentet for »kalkunkød, fersk, kølet eller frosset« (toldpos. 0207 24 10, 0207 24 90, 0207 25 10, 0207 25 90, 0207 26 10, 0207 26 20, 0207 26 30, 0207 26 40, 0207 26 50, 0207 26 60, 0207 26 70, 0207 26 80, 0207 27 30, 0207 27 40, 0207 27 50, 0207 27 60, 0207 27 70) til en toldsats inden for kontingentet på 93-425 EUR/ton

tilføj 2 485 tons (erga omnes) til EF-toldkontingentet for »udskårne stykker af kalkuner, frosset« (toldpos. 0207 27 10, 0207 27 20, 0207 27 80) til en toldsats inden for kontingentet på 0 %

tilføj 537 tons (erga omnes) til EF-toldkontingentet for skummetmælkspulver (toldpos. 0402 10 19) til en toldsats inden for kontingentet på 475 EUR/ton

åbn et toldkontingent på 20 000 hl (erga omnes) for vin (toldpos. 2204 29 65, 2204 29 75) til en toldsats inden for kontingentet på 8,0 EUR/hl

åbn et toldkontingent på 40 000 hl (erga omnes) for vin (toldpos. 2204 21 79, 2204 21 80) til en toldsats inden for kontingentet på 10,0 EUR/hl

åbn et toldkontingent på 13 810 hl (erga omnes) for vin (toldpos. 2205 90 10) til en toldsats inden for kontingentet på 7,0 EUR/hl

åbn et toldkontingent på 2 838 tons (erga omnes) for konserveret ananas, citrusfrugter, pærer, abrikoser, kirsebær, ferskner og jordbær (toldpos. 2008 20 11, 2008 20 19, 2008 20 31, 2008 20 39, 2008 20 71, 2008 30 11, 2008 30 19, 2008 30 31, 2008 30 39, 2008 30 79, 2008 40 11, 2008 40 19, 2008 40 21, 2008 40 29, 2008 40 31, 2008 40 39, 2008 50 11, 2008 50 19, 2008 50 31, 2008 50 39, 2008 50 51, 2008 50 59, 2008 50 71, 2008 60 11, 2008 60 19, 2008 60 31, 2008 60 39, 2008 60 60, 2008 70 11, 2008 70 19, 2008 70 31, 2008 70 39, 2008 70 51, 2008 70 59, 2008 80 11, 2008 80 19, 2008 80 31, 2008 80 39, 2008 80 70) til en toldsats inden for kontingentet på 20 %

tilføj 6 215 tons (erga omnes) til EF-toldkontingentet for byg (toldpos. 1003 00) til en toldsats inden for kontingentet på 16 EUR/ton

tilføj 853 tons til Canadas nuværende landetildeling i EF-toldkontingentet for blød hvede (toldpos. 1001 90 99 ) til en toldsats inden for kontingentet på 12 EUR/ton

åbn et toldkontingent på 242 074 tons (erga omnes) for majs (toldpos. 1005 90 00, 1005 10 90) til en toldsats inden for kontingentet på 0 %

åbn et toldkontingent på 2 058 tons (erga omnes) for hunde- og kattefoder (toldpos. 2309 10 13, 2309 10 15, 2309 10 19, 2309 10 33, 2309 10 39, 2309 10 51, 2309 10 53, 2309 10 59, 2309 10 70) til en toldsats inden for kontingentet på 7 %

tilføj 2 700 tons (erga omnes) til EF-toldkontingentet for tilberedninger af den art, der anvendes som dyrefoder (toldpos. 2309 90 31, 2309 90 41, 2309 90 51, 2309 90 95, 2309 90 99), til en toldsats inden for kontingentet på 7 %.


29.6.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 169/58


RÅDETS AFGØRELSE

af 28. juni 2007

om gennemførelse af artikel 2, stk. 3, i forordning (EF) nr. 2580/2001 om specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder med henblik på at bekæmpe terrorisme og om ophævelse af afgørelse 2006/379/EF og 2006/1008/EF

(2007/445/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2580/2001 af 27. december 2001 om specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder med henblik på at bekæmpe terrorisme (1), særlig artikel 2, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 29. maj 2006 afgørelse 2006/379/EF om gennemførelse af artikel 2, stk. 3, i forordning (EF) nr. 2580/2001 om specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder med henblik på at bekæmpe terrorisme (2), samt om udarbejdelse af en ajourført liste over de personer og enheder, som forordningen skal finde anvendelse på.

(2)

Rådet vedtog den 21. december 2006 afgørelse 2006/1008/EF om gennemførelse af artikel 2, stk. 3, i forordning (EF) nr. 2580/2001 om specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder med henblik på at bekæmpe terrorisme (3), der tilføjer visse andre personer, grupper og enheder på listen over de personer og enheder, som forordningen skal finde anvendelse på.

(3)

Rådet har, hvor det var praktisk muligt, forelagt alle personer, grupper og enheder en begrundelse for, at de er medtaget på listen i afgørelse 2006/379/EF og afgørelse 2006/1008/EF.

(4)

I en bekendtgørelse offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende den 25. april 2007 (4) gjorde Rådet de personer, grupper og enheder, der er medtaget på listerne i afgørelse 2006/379/EF og 2006/1008/EF, opmærksom på, at det havde til hensigt fortsat at lade dem være opført på listen. Rådet gjorde også de pågældende personer, grupper og enheder opmærksom på, at de kunne indgive anmodning om at få Rådets begrundelse for, at de var medtaget på denne liste (medmindre begrundelsen allerede var blevet meddelt dem).

(5)

Rådet har foretaget en fuldstændig revision af listen over personer, grupper og enheder, som forordning (EF) nr. 2580/2001 finder anvendelse på, jf. artikel 2, stk. 3, i den pågældende forordning. Det har i den forbindelse taget hensyn til de bemærkninger og den dokumentation, som visse af de berørte personer, grupper og enheder har indgivet til Rådet.

(6)

I forlængelse af denne revision har Rådet draget den konklusion, at de personer, grupper og enheder, der er medtaget på listen i bilaget til denne afgørelse, har været involveret i terrorhandlinger som omhandlet i artikel 1, stk. 2 og 3, i Rådets fælles holdning 2001/931/FUSP af 27. december 2001 om anvendelse af specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme (5), at der er truffet en afgørelse over for disse af en kompetent myndighed som omhandlet i artikel 1, stk. 4, i denne fælles holdning, og at de fortsat skal være omfattet af de specifikke restriktive foranstaltninger, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2580/2001.

(7)

Listen over de personer, grupper og enheder, som forordning (EF) nr. 2580/2001 finder anvendelse på, bør ajourføres i overensstemmelse hermed —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Den liste, der er omhandlet i artikel 2, stk. 3, i forordning (EF) nr. 2580/2001, erstattes af listen i bilaget til denne afgørelse.

Artikel 2

Afgørelse 2006/379/EF og 2006/1008/EF ophæves.

Artikel 3

Denne afgørelse har virkning fra dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Luxembourg, den 28. juni 2007.

På Rådets vegne

S. GABRIEL

Formand


(1)  EFT L 344 af 28.12.2001, s. 70. Senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1791/2006 (EUT L 363 af 20.12.2006, s. 1).

(2)  EUT L 144 af 31.5.2006, s. 21.

(3)  EUT L 379 af 28.12.2006, s. 123.

(4)  EUT C 90 af 25.4.2007, s. 1.

(5)  EFT L 344 af 28.12.2001, s. 93.


BILAG

Liste over de i artikel 1 omhandlede personer, grupper og enheder

1.   PERSONER

1.

ABOU, Rabah Naami (alias Naami Hamza; alias Mihoubi Faycal; alias Fellah Ahmed; alias Dafri Rèmi Lahdi), født den 1.2.1966 i Alger (Algeriet) (medlem af al-Takfir og al-Hijra)

2.

ABOUD, Maisi (alias den schweiziske Abderrahmane ), født den 17.10.1964 i Alger (Algeriet) (medlem af al-Takfir og al-Hijra)

3.

AKHNIKH, Ismail (alias SUHAIB; alias SOHAIB), født den 22.10.1982 i Amsterdam (Nederlandene), pas nr. NB0322935 (Nederlandene) (medlem af »Hofstadgroep«)

4.

AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (alias ABU OMRAN; alias AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim), født den 26.6.1967 i Qatif-Bab al Shamal, Saudi-Arabien; saudiarabisk statsborger

5.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, født i Al Ihsa, Saudi-Arabien; saudiarabisk statsborger

6.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, født den 16.10.1966 i Tarut, Saudi-Arabien; saudiarabisk statsborger

7.

AOURAGHE, Zine Labidine (alias Halifa Laarbi MOHAMED; alias Abed; alias Abid; alias Abu ISMAIL), født den 18.7.1978 i Nador (Marokko), pas nr. ESPP278036 (Spanien) (medlem af »Hofstadgroep«)

8.

ARIOUA, Azzedine, født den 20.11.1960 i Constantine (Algeriet) (medlem af al-Takfir og al–Hijra)

9.

ARIOUA, Kamel (alias Lamine Kamel), født den 18.8.1969 i Constantine (Algeriet) (medlem af al-Takfir og al-Hijra)

10.

ASLI, Mohamed (alias Dahmane Mohamed), født den 13.5.1975 i Ai Taya (Algeriet) (medlem af al-Takfir og al-Hijra)

11.

ASLI, Rabah, født den 13.5.1975 i Ain Taya (Algeriet) (medlem af al-Takfir og al-Hijra)

12.

ATWA, Ali (alias BOUSLIM, Ammar Mansour; alias SALIM, Hassan Rostom), Libanon, født den 1960 i Libanon; libanesisk statsborger

13.

BOUGHABA, Mohamed Fahmi (alias Mohammed Fahmi BOURABA; alias Mohammed Fahmi BURADA; alias Abu MOSAB), født den 6.12.1981 i Al Hoceima (Marokko) (medlem af »Hofstadgroep«)

14.

BOUYERI, Mohammed (alias Abu ZUBAIR; alias SOBIAR; alias Abu ZOUBAIR), født den 8.3.1978 i Amsterdam (Nederlandene) (medlem af »Hofstadgroep«)

15.

DARIB, Noureddine (alias Carreto; alias Zitoun Mourad), født den 1.2.1972 i Algeriet (medlem af al-Takfir og al-Hijra)

16.

DJABALI, Abderrahmane (alias Touil), født den 1.6.1970 i Algeriet (medlem af al-Takfir og al-Hijra)

17.

EL FATMI, Nouredine (alias Nouriddin EL FATMI; alias Nouriddine EL FATMI, alias Noureddine EL FATMI, alias Abu AL KA'E KA'E; alias Abu QAE QAE; alias FOUAD; alias FZAD; alias Nabil EL FATMI; alias Ben MOHAMMED; alias Ben Mohand BEN LARBI; alias Ben Driss Muhand IBN LARBI; alias Abu TAHAR; alias EGGIE), født den 15.8.1982 i Midar (Marokko), pas nr. N829139 (Marokko) (medlem af »Hofstadgroep«)

18.

EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (alias AL-HOURI, Ali Saed Bin Ali; alias EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali), født den 10.7.1965 eller den 11.7.1965 i El Dibabiya, Saudi-Arabien; saudiarabisk statsborger

19.

EL MORABIT, Mohamed, født den 24.1.1981 i Al Hoceima (Marokko), pas nr. K789742 (Marokko) (medlem af »Hofstadgroep«)

20.

ETTOUMI, Youssef (alias Youssef TOUMI), født den 20.10.1977 i Amsterdam (Nederlandene), ID-kort nr. LNB4576246 (Nederlandene) (medlem af »Hofstadgroep«)

21.

FAHAS, Sofiane Yacine, født den 10.9.1971 i Alger (Algeriet) (medlem af al-Takfir og al-Hijra)

22.

HAMDI, Ahmed (alias Abu IBRAHIM), født den 5.9.1978 i Beni Said (Marokko), pas nr. K728658 (Marokko) (medlem af »Hofstadgroep«)

23.

IZZ-AL-DIN, Hasan (alias GARBAYA, AHMED; alias SA-ID; alias SALWWAN, Samir), Libanon, født i 1963 i Libanon, libanesisk statsborger

24.

LASSASSI, Saber (alias Mimiche), født den 30.11.1970 i Constantine (Algeriet) (medlem af al-Takfir og al-Hijra)

25.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI, Salem; alias BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; alias HENIN, Ashraf Refaat Nabith; alias WADOOD, Khalid Adbul), født den 14.4.1965 eller den 1.3.1964 I Pakistan, pas nr. 488555

26.

MOKTARI, Fateh (alias Ferdi Omar), født den 26.12.1974 i Hussein Dey (Algeriet) (medlem af al-Takfir og al-Hijra)

27.

MUGHNIYAH, Imad Fa'iz (alias MUGHNIYAH, Imad Fayiz), højtstående officer i Hizbollahs efterretningstjeneste, født den 7.12.1962 i Tayr Dibba, Libanon, pas nr. 432298 (Libanon)

28.

NOUARA, Farid, født den 25.11.1973 i Alger (Algeriet) (medlem af al-Takfir og al-Hijra)

29.

RESSOUS, Hoari (alias Hallasa Farid), født den 11.9.1968 i Alger (Algeriet) (medlem af al-Takfir og al-Hijra)

30.

SEDKAOUI, Noureddine (alias Nounou), født den 23.6.1963 i Alger (Algeriet) (medlem af al-Takfir og al-Hijra)

31.

SELMANI, Abdelghani (alias Gano), født den 14.6.1974 i Alger (Algeriet) (medlem af al-Takfir og al-Hijra)

32.

SENOUCI, Sofiane, født den 15.4.1971 i Hussein Dey (Algeriet) (medlem af al-Takfir og al-Hijra)

33.

SISON, José María (alias Armando Liwanag, alias Joma, der er leder af det filippinske kommunistparti, herunder NPA), født den 8.2.1939 i Cabugao, Filippinerne

34.

TINGUALI, Mohammed (alias Mouh di Kouba), født den 21.4.1964 i Blida (Algeriet) (medlem af al-Takfir og al-Hijra)

35.

WALTERS, Jason Theodore James (alias Abdullah; alias David), født den 6.3.1985 i Amersfoort (Nederlandene), pas nr. NE8146378 (Nederlandene) (medlem af »Hofstadgroep«)

2.   GRUPPER OG ENHEDER

1.

Abu Nidal Organisation (ANO), (alias Fatah Revolutionary Council, Arab Revolutionary Brigades, Black September/Sorte September og Revolutionary Organisation of Socialist Muslims)

2.

Al-Aqsa Martyrs’ Brigade/Al Aqsa-Martyrernes Brigade

3.

Al-Aqsa. e.V.

4.

Al-Takfir og al-Hijra

5.

Aum Shinrikyo (alias AUM, alias Aum Supreme Truth, alias Aleph)

6.

Babbar Khalsa

7.

Det filippinske kommunistparti, herunder New People’s Army (NPA), Filippinerne, tilknyttet Sison José María C. (alias Armando Liwanag, alias Joma, der er leder af det filippinske kommunistparti, herunder NPA)

8.

Gama’a al-Islamiyya (islamisk gruppe), (alias Al-Gama’a al-Islamiyya, IG)

9.

Great Islamic Eastern Warriors Front (IBDA-C)

10.

Hamas (herunder Hamas-Izz al-Din al-Qassem)

11.

Hizbul Mujahideen (HM)

12.

Hofstadgroep

13.

Holy Land Foundation for Relief and Development

14.

International Sikh Youth Federation (ISYF)

15.

Kahane Chai (Kach)

16.

Khalistan Commando Force (KCF-P)

17.

Det Kurdiske Arbejderparti (PKK) (alias KADEK, alias KONGRA-GEL)

18.

De Tamilske Tigre (LTTE)

19.

Mujahedin-e Khalq Organisation (MEK eller MKO) [bortset fra National Council of Resistance of Iran (NCRI)] (alias National Liberation Army of Iran (NLA, MEK’s militante fløj), The People’s Mujahidin of Iran (PMOI), Muslim Iranian Student's Society)

20.

Ejército de Liberación Nacional/Den Nationale Befrielseshær

21.

Palestine Liberation Front/Den Palæstinensiske Befrielsesfront (PLF)

22.

Palestinian Islamic Jihad /Palæstinensisk Islamisk Jihad (PIJ)

23.

Popular Front for the Liberation of Palestine/Folkefronten til Palæstinas Befrielse (PFLP)

24.

Popular Front for the Liberation of Palestine-General Command/ Folkefronten til Palæstinas Befrielse-Generalkommandoen (alias PFLP-General Command, alias PFLP-GC)

25.

Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia (Colombias væbnede revolutionære styrker) (FARC)

26.

Folkets Revolutionære Befrielseshær/Befrielsesfront/Parti (DHKP/C), (alias Devrimci Sol (Revolutionært Venstre), Dev Sol)

27.

Sendero Luminoso (SL) (Den Lysende Sti)

28.

Stichting Al Aqsa (alias Stichting Al Aqsa Nederland, alias Al Aqsa Nederland) (Al Aqsa-foreningen i Nederlandene)

29.

TAK — Teyrbazen Azadiya Kurdistan, alias Kurdistan Freedom Falcons, Kurdistan Freedom Hawks

30.

Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) (de forenede selvforsvarsstyrker i Colombia)


Kommissionen

29.6.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 169/63


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 21. juni 2007

om Europa-Kommissionens deltagelse i Det Internationale Forum for Biobrændsel

(2007/446/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det Europæiske Fællesskab har som mål i energisektoren sat øget forsyningssikkerhed og opnåelse af bæredygtig energiproduktion og -anvendelse, herunder mindskelse af drivhusgasemissioner fra dets energianvendelse, og Det Europæiske Fællesskabs biobrændselspolitik forfølger disse to mål.

(2)

I forbindelse med Kommissionens internationale samarbejde med internationale partnere deltager den aktivt i energidrøftelser og andre former for samarbejde om energispørgsmål.

(3)

Brasilien tog initiativet til Det Internationale Forum for Biobrændsel for at fremme det internationale marked for bæredygtige biobrændsler og udveksle erfaringer og opbygge tættere samarbejde om standarder og koder for at fremme samhandlen med biobrændsler såvel som udbygge forskningssamarbejdet. Det Internationale Forum for Biobrændsel vil i første omgang bestå af 6 deltagere (regeringerne i Brasilien, USA, Indien, Kina og Sydafrika og Europa-Kommissionen).

(4)

Brasiliens præsident opfordrede i et brev af 10. juli 2006 til Kommissionens formand José Manuel Barroso Kommissionen til at deltage i Det Internationale Forum for Biobrændsel.

(5)

Kommissionen vil gennem sin deltagelse bedre være i stand til at koordinere relevante aktiviteter, herunder forskning, med dem fra andre industrilande og udviklingslande.

(6)

Det Internationale Forum for Biobrændsel gennemfører ikke selv projekter og kræver ingen finansielle bidrag til fælles budgetter —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (i det følgende »Kommissionen«) deltager som medlem i Det Internationale Forum for Biobrændsel.

Artikel 2

Kommissæren med ansvar for energi, eller dennes udpegede repræsentant, bemyndiges til på Kommissionens vegne at underskrive erklæringen om Det Internationale Forum for Biobrændsel og repræsentere Kommissionen i forberedelserne hertil.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. juni 2007.

På Kommissionens vegne

Andris PIEBALGS

Medlem af Kommissionen


29.6.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 169/64


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 26. juni 2007

om anden ændring af beslutning 2005/263/EF om godkendelse af, at nogle medlemsstater indfører visse særlige bestemmelser for transport af farligt gods ad vej i medfør af Rådets direktiv 94/55/EF

(meddelt under nummer K(2007) 2587)

(Kun den danske, den engelske, den finske, den portugisiske og den svenske udgave er autentiske)

(EØS-relevant tekst)

(2007/447/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 94/55/EF af 21. november 1994 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om transport af farligt gods ad vej (1), særlig artikel 6, stk. 9, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I medfør af direktiv 94/55/EF, artikel 6, stk. 9, skal medlemsstaterne på forhånd underrette Kommissionen om deres undtagelser, første gang senest den 31. december 2002 eller indtil to år efter den sidste anvendelsesdato for ændrede udgaver af direktivets bilag.

(2)

Ved Kommissionens beslutning 2005/263/EF af 4. marts 2005 om godkendelse af, at nogle medlemsstater indfører visse særlige bestemmelser for transport af farligt gods ad vej i medfør af direktiv 94/55/EF (2), tillod Kommissionen, at disse medlemsstater indførte de undtagelser, der er anført i beslutningens bilag I og II.

(3)

Ved Kommissionens direktiv 2006/89/EF har bilag A og B til direktiv 94/55/EF undergået sjette tilpasning. Ifølge nævnte direktiv skal medlemsstaterne sætte den nødvendige nationale lovgivning i kraft senest den 1. juli 2007, eftersom den sidste anvendelsesdato, som der henvises til i artikel 6, stk. 9, i direktiv 94/55/EF, er den 30. juni 2007.

(4)

Den 31. december 2006 havde Danmark, Finland, Irland, Portugal og Det Forenede Kongerige underrettet Kommissionen om, at de ville vedtage nye undtagelser og ændre deres eksisterende undtagelser i bilag I og II til beslutning 2005/263/EF. Kommissionen har undersøgt, om de ønskede undtagelser opfylder de betingelser, der er fastlagt i direktiv 94/55/EF, artikel 6, stk. 9, og godkendt dem. Det bør derfor tillades de pågældende medlemsstater at indføre disse undtagelser.

(5)

Det er derfor nødvendigt at ændre bilagene til beslutning 2005/263/EF.

(6)

De i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Transport af Farligt Gods, der er nedsat ved artikel 9 i direktiv 94/55/EF —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Beslutning 2005/263/EF ændres således:

1)

Bilag I ændres i overensstemmelse med bilag I til denne beslutning.

2)

Bilag II ændres i overensstemmelse med bilag II til denne beslutning.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til Kongeriget Danmark, Irland, Den Portugisiske Republik, Republikken Finland og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. juni 2007.

På Kommissionens vegne

Jacques BARROT

Næstformand


(1)  EFT L 319 af 12.12.1994, s. 7. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2006/89/EF (EUT L 305 af 4.11.2006, s. 4).

(2)  EUT L 85 af 2.4.2005, s. 58. Ændret ved beslutning 2005/903/EF (EUT L 328 af 15.12.2005, s. 62).


BILAG I

Medlemsstaternes undtagelser for små mængder af visse former for farligt gods

I bilag I til beslutning 2005/263/EF affattes følgende undtagelser således:

DANMARK

RO-SQ 2.1 (ændret)

Om: Vejtransport af emballager med affald eller rester af farligt gods, der er indsamlet fra husholdninger og visse virksomheder med henblik på bortskaffelse.

Henvisning til direktivets bilag: Punkt 2, 3, 4.1, 5.2, 5.4 og 8.2.

Indhold i direktivets bilag: Principper for klassificering, særlige bestemmelser, bestemmelser for emballering, bestemmelser om mærkning, transportdokument og uddannelse.

Henvisning til den nationale lovgivning: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, § 4, stk. 3.

Den nationale lovgivnings indhold: Indvendige emballager og genstande med indhold af affald eller rester af farligt gods kan, når de indsamles fra husstande eller visse virksomheder, anbringes sammen i ydre emballager. Mængden af indholdet i den enkelte indvendige emballage og/eller ydre emballage må ikke overskride bestemte vægt- eller volumengrænser. Undtagelser fra bestemmelserne om klassificering, emballering, mærkning, dokumentation og uddannelse.

Bemærkninger: Det er umuligt at foretage en nøjagtig klassificering og anvende alle ADR-bestemmelserne for affald og rester af farligt gods i de mængder, der indsamles fra husholdninger og visse virksomheder med henblik på bortskaffelse. Affaldet er som regel indeholdt i emballager, der er blevet solgt i detailhandelen.

IRLAND

RO-SQ 7.4 (ændret)

Om: Fritagelse fra nogle af ADR-bestemmelserne om emballering og mærkning ved transport af små mængder (under grænserne i 1.1.3.6) af pyrotekniske genstande, hvis udløbsdato er overskredet, med klassifikationskode 1.3G, 1.4G og 1.4S i ADR-klasse 1 og med de tilhørende stofidentifikationsnumre UN0092, UN0093, UN0191, UN0195, UN0197, UN0240, UN312, UN0403, UN0404 eller UN0453 til nærmeste militære kaserne med henblik på bortskaffelse.

Henvisning til direktivets bilag: 1.1.3.6, 4.1, 5.2 og 6.1.

Indhold i direktivets bilag: Bortskaffelse af udløbne pyrotekniske genstande.

Den nationale lovgivnings indhold: ADR's bestemmelser om emballering og mærkning af pyrotekniske genstande med UN-numrene UN 0092, UN 0093, UN 0403 og UN 0404, hvis udløbsdato er overskredet, ved transport til nærmeste militære kaserne finder ikke anvendelse, forudsat at de generelle emballeringsbestemmelser i ADR overholdes, og at transportdokumentet indeholder supplerende oplysninger. Dette gælder kun for lokal transport til nærmeste militære kaserne af små mængder af disse udløbne pyrotekniske genstande med henblik på forsvarlig bortskaffelse.

Henvisning til den nationale lovgivning: Regulation 82(10) of the Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004.

Bemærkninger: Der har været vanskeligheder med transport af små mængder af udløbne maritime nødsignaler, især fra lystbåde og skibsudrustningsbutikker, til militære kaserner med henblik på forsvarlig bortskaffelse, især hvad angår kravene til emballering. Undtagelsen vedrører små mængder (mindre end anført i punkt 1.1.3.6) ved lokal transport.

DET FORENEDE KONGERIGE

RO-SQ 15.4 (ændret)

Om: Undtagelse fra kravene til brandslukningsmateriel for køretøjer, der transporterer lavaktivt radioaktivt materiale (E4).

Henvisning til direktivets bilag: 8.1.4.

Indhold i direktivets bilag: Krav om, at køretøjer skal være udstyret med brandslukningsmateriel.

Henvisning til den nationale lovgivning: Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002, Regulation 5(4)(d).

Den nationale lovgivnings indhold: Kravet om tilstedeværelse af brandslukningsmateriel bortfalder, når der kun transporteres undtagelseskolli (UN 2908, 2909, 2910 og 2911).

Begrænsede krav, når der kun transporteres få kolli.

Bemærkninger: Tilstedeværelse af brandslukningsmateriel er i praksis ikke relevant ved transport af UN 2908, 2909, 2910 og 2911, som ofte foregår i små køretøjer.

RO-SQ 15.11 (ændret)

Om: Alternativ til anbringelse af orange fareskilte for små forsendelser af radioaktivt materiale i små køretøjer.

Henvisning til direktivets bilag: 5.3.2.

Indhold i direktivets bilag: Krav om anbringelse af orange fareskilte på små køretøjer, der transporterer radioaktivt materiale.

Henvisning til den nationale lovgivning: Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002, Regulation 5(4)(d).

Den nationale lovgivnings indhold: Den tillader alle undtagelser, der er godkendt ved denne proces. Undtagelsen består i følgende:

Køretøjerne skal:


BILAG II

Medlemsstaternes undtagelser for lokal indenlandsk transport

I bilag II til direktiv 2005/263/EF indsættes følgende undtagelser:

DANMARK

RO-LT 2.2

Om: Vedtagelse af RO-LT 14.6.

Henvisning til den nationale lovgivning: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods.

RO-LT 2.3

Om: Vedtagelse af RO-LT 15.1.

Henvisning til den nationale lovgivning: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods.

PORTUGAL

RO-LT 12.1

Om: Transportdokument for UN 1965

Henvisning til direktivets bilag: 5.4.1.

Indhold i direktivets bilag: Krav til transportdokument.

Henvisning til den nationale lovgivning: Despacho DGTT 7560/2004, 16 de Abril de 2004, ao abrigo n.o 1 do artigo 5.o do Decreto-Lei n.o 267-A/2003, de 27 de Outubro.

Den nationale lovgivnings indhold: Den korrekte forsendelsesbetegnelse, der skal anføres i transportdokumentet ifølge bestemmelserne i punkt 5.4.1 i RPE (Regulamento Nacional de Transporte de Mercadorias Perigosas por Estrada) for kommerciel butan- og propangas, der er omfattet af samlebetegnelsen »UN 1965 carbonhydridgasblanding, fordråbet, n.o.s.« og transporteres i flasker, kan erstattes af et andet handelsnavn som følger:

»UN 1965 butan« for blanding A, A01, A02 og A0, jf. punkt 2.2.2.3 i RPE, ved transport i flasker

»UN 1965 propan« for blanding C, jf. punkt 2.2.2.3 i RPE, ved transport i flasker.

Bemærkninger: Det erkendes, at det har stor betydning, at det gøres lettere for virksomhederne at udfylde transportdokumenterne for farligt gods, forudsat at sikkerheden ikke derved forringes.

RO-LT 12.2

Om: Transportdokument for tomme urensede tanke og containere.

Henvisning til direktivets bilag: 5.4.1.

Indhold i direktivets bilag: Krav til transportdokument.

Henvisning til den nationale lovgivning: Despacho DGTT 15162/2004, 28 de Julho de 2004, ao abrigo n.o 1 do artigo 5.o do Decreto-Lei n.o 267-A/2003, de 27 de Outubro.

Den nationale lovgivnings indhold: Ved returtransport af tomme tanke og containere, der har indeholdt farligt gods, kan det transportdokument, der er omhandlet i punkt 5.4.1 i RPE, erstattes af det transportdokument, der er udstedt for den nærmest foregående transport, hvorved godset er leveret.

Bemærkninger: Kravet om, at der ved transport af tomme tanke og containere, der har indeholdt farligt gods, skal foreligge et transportdokument i overensstemmelse med RPE, medfører i visse tilfælde praktiske vanskeligheder, som kan reduceres til et minimum, uden at sikkerheden forringes.

FINLAND

RO-LT 13.4

Om: Vedtagelse af RO-LT 14.10.

Henvisning til den nationale lovgivning: Præciseres i kommende lovgivning.

DET FORENEDE KONGERIGE

RO-LT 15.3

Om: Vedtagelse af RO-LT 14.12.

Henvisning til den nationale lovgivning: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2007 Part 1.

RO-LT 15.4

Om: Indsamling af brugte batterier med henblik på bortskaffelse eller genanvendelse.

Henvisning til direktivets bilag: Bilag A og B.

Indhold i direktivets bilag: Særlig bestemmelse 636.

Henvisning til den nationale lovgivning: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment 2007 part 1.

Den nationale lovgivnings indhold: Der tillades følgende betingelser i stedet for særlig bestemmelse 636 i kapitel 3.3:

Brugte lithiumbatterier (UN3090 og UN3091), der er indsamlet og klargjort til transport med henblik på bortskaffelse mellem indsamlingsstedet og det anlæg, hvor den første behandling finder sted, sammen med andre batterier og akkumulatorer, der ikke indeholder lithium (UN2800 og UN3028), er ikke omfattet af de øvrige ADR-bestemmelser, hvis følgende betingelser er opfyldt:

De skal være emballeret i 1H2-tromler eller 4H2-kasser, der opfylder kravene til emballagegruppe II for faste stoffer.

lithiumbatterier og lithiumionbatterier må højst udgøre 5 % af den enkelte emballages indhold.

Hver emballage må højst have en bruttovægt på 25 kg.

Den samlede mængde emballager pr. transporterende enhed må ikke overstige 333 kg.

Der må ikke derudover transporteres andet farligt gods.

Bemærkninger: Afleveringssteder for forbrugerne findes normalt i detailforretninger, og det er ikke hensigtsmæssigt at uddanne mange i at sortere og emballere brugte batterier efter ADR-bestemmelserne. Det britiske system kommer til at fungere ifølge retningslinjer, der er fastsat i UK Waste and Resources Action Programme, og indebærer desuden, at der stilles korrekt ADR-emballage og fornøden instruktion til rådighed.


III Retsakter vedtaget i henhold til traktaten om Den Europæiske Union

RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT V I EU-TRAKTATEN

29.6.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 169/69


RÅDETS FÆLLES HOLDNING 2007/448/FUSP

af 28. juni 2007

om ajourføring af fælles holdning 2001/931/FUSP om anvendelse af specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme og om ophævelse af fælles holdning 2006/380/FUSP og 2006/1011/FUSP

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 15 og 34, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 27. december 2001 fælles holdning 2001/931/FUSP om anvendelse af specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme (1).

(2)

Den 29. maj 2006 vedtog Rådet fælles holdning 2006/380/FUSP om ajourføring af fælles holdning 2001/931/FUSP (2).

(3)

Den 21. december 2006 vedtog Rådet fælles holdning 2006/1011/FUSP om gennemførelse af fælles holdning 2001/931/FUSP om anvendelse af specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme (3), idet det tilføjede visse andre personer, grupper og enheder på listen, som fælles holdning 2001/931/FUSP skal finde anvendelse på.

(4)

Rådet har foretaget en fuldstændig gennemgang af listen over personer, grupper og enheder, som fælles holdning 2006/380/FUSP og fælles holdning 2006/1011/FUSP skal finde anvendelse på, i overensstemmelse med artikel 1, stk. 6, i fælles holdning 2001/931/FUSP.

(5)

Efter denne gennemgang har Rådet konkluderet, at de personer, grupper og enheder, der er anført i bilaget til denne fælles holdning, har været involveret i terrorhandlinger som omhandlet i artikel 1, stk. 2 og 3, i Rådets fælles holdning 2001/931/FUSP, at der er truffet en afgørelse over for dem af en kompetent national myndighed i henhold til artikel 1, stk. 4, i den pågældende fælles holdning, og at de fortsat skal være underkastet de deri fastsatte specifikke restriktive foranstaltninger.

(6)

Rådet har også fastslået, at en anden gruppe har været involveret i terrorhandlinger som omhandlet i fælles holdning 2001/931/FUSP, og at denne gruppe derfor skal tilføjes på listen nedenfor over personer, grupper og enheder, som den pågældende fælles holdning skal finde anvendelse på.

(7)

Rådet har fastslået, at visse andre grupper ikke længere opfylder kriterierne i fælles holdning 2001/931/FUSP og at de skal fjernes fra listen over personer, grupper og enheder i forhold til hvilken denne fælles holdning finder anvendelse.

(8)

Listen over personer, grupper og enheder, som fælles holdning 2001/931/FUSP skal finde anvendelse på, skal ajourføres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET FØLGENDE FÆLLES HOLDNING:

Artikel 1

Listen over personer, grupper og enheder, som fælles holdning 2001/931/FUSP skal finde anvendelse på, er anført i bilaget hertil.

Artikel 2

Fælles holdning 2006/380/FUSP og fælles holdning 2006/1011/FUSP ophæves.

Artikel 3

Denne fælles holdning har virkning fra datoen for vedtagelsen.

Artikel 4

Denne fælles holdning offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Luxembourg, den 28. juni 2007.

På Rådets vegne

S. GABRIEL

Formand


(1)  EFT L 344 af 28.12.2001, s. 93.

(2)  EUT L 144 af 31.5.2006, s. 25.

(3)  EUT L 379 af 28.12.2006, s. 129.


BILAG

Liste over de i artikel 1 omhandlede personer, grupper og enheder (1)

1.   PERSONER

1.

ABOU, Rabah Naami (alias Naami Hamza; alias Mihoubi Faycal; alias Fellah Ahmed; alias Dafri Rèmi Lahdi), født den 1.2.1966 i Alger (Algeriet) (medlem af al-Takfir og al-Hijra)

2.

ABOUD, Maisi (alias den schweiziske Abderrahmane ), født den 17.10.1964 i Alger (Algeriet) (medlem af al-Takfir og al-Hijra)

3.

AKHNIKH, Ismail (alias SUHAIB; alias SOHAIB), født den 22.10.1982 i Amsterdam (Nederlandene), pas nr. NB0322935 (Nederlandene) (medlem af »Hofstadgroep«)

4.

* ALBERDI URANGA, Itziar (ETA-aktivist), født den 7.10.1963 i Durango (Vizcaya), identitetskort nr. 78.865.693

5.

* ALBISU IRIARTE, Miguel (ETA-aktivist; medlem af Gestoras Pro-amnistía), født den 7.6.1961 i San Sebastián (Guipúzcoa), identitetskort nr. 15.954.596

6.

AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (alias ABU OMRAN; alias AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim), født den 26.6.1967 i Qatif-Bab al Shamal, Saudi-Arabien; saudiarabisk statsborger

7.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, født i Al Ihsa, Saudi-Arabien; saudiarabisk statsborger

8.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, født den 16.10.1966 i Tarut, Saudi-Arabien; saudiarabisk statsborger

9.

AOURAGHE, Zine Labidine (alias Halifa Laarbi MOHAMED; alias Abed; alias Abid; alias Abu ISMAIL), født den 18.7.1978 i Nador (Marokko), pas nr. ESPP278036 (Spanien) (medlem af »Hofstadgroep«)

10.

* APAOLAZA SANCHO, Iván (ETA-aktivist; medlem af K.Madrid), født den 10.11.1971 i Beasai (Guipúzcoa), identitetskort nr. 44.129.178

11.

ARIOUA, Azzedine, født den 20.11.1960 i Constantine (Algeriet) (medlem af al-Takfir og al–Hijra)

12.

ARIOUA, Kamel (alias Lamine Kamel), født den 18.8.1969 i Constantine (Algeriet) (medlem af al-Takfir og al-Hijra)

13.

ASLI, Mohamed (alias Dahmane Mohamed), født den 13.5.1975 i Ai Taya (Algeriet) (medlem af al-Takfir og al-Hijra)

14.

ASLI, Rabah, født den 13.5.1975 i Ain Taya (Algeriet) (medlem af al-Takfir og al-Hijra)

15.

* ARZALLUS TAPIA, Eusebio (ETA-aktivist), født den 8.11.1957 i Regil (Guipúzcoa), identitetskort nr. 15.927.207

16.

ATWA, Ali (alias BOUSLIM, Ammar Mansour; alias SALIM, Hassan Rostom), Libanon, født den 1960 i Libanon; libanesisk statsborger

17.

BOUGHABA, Mohamed Fahmi (alias Mohammed Fahmi BOURABA; alias Mohammed Fahmi BURADA; alias Abu MOSAB), født den 6.12.1981 i Al Hoceima (Marokko) (medlem af »Hofstadgroep«)

18.

BOUYERI, Mohammed (alias Abu ZUBAIR; alias SOBIAR; alias Abu ZOUBAIR), født den 8.3.1978 i Amsterdam (Nederlandene) (medlem af »Hofstadgroep«)

19.

DARIB, Noureddine (alias Carreto; alias Zitoun Mourad), født den 1.2.1972 i Algeriet (medlem af al-Takfir og al-Hijra)

20.

DJABALI, Abderrahmane (alias Touil), født den 1.6.1970 i Algeriet (medlem af al-Takfir og al-Hijra)

21.

* ECHEBERRIA SIMARRO, Leire (ETA-aktivist), født den 20.12.1977 i Basauri (Vizcaya), identitetskort nr. 45.625.646

22.

* ECHEGARAY ACHIRICA, Alfonso (ETA-aktivist), født den 10.1.1958 i Plencia (Vizcaya), identitetskort nr. 16.027.051

23.

EL FATMI, Nouredine (alias Nouriddin EL FATMI; alias Nouriddine EL FATMI, alias Noureddine EL FATMI, alias Abu AL KA'E KA'E; alias Abu QAE QAE; alias FOUAD; alias FZAD; alias Nabil EL FATMI; alias Ben MOHAMMED; alias Ben Mohand BEN LARBI; alias Ben Driss Muhand IBN LARBI; alias Abu TAHAR; alias EGGIE), født den 15.8.1982 i Midar (Marokko), pas nr. N829139 (Marokko) (medlem af »Hofstadgroep«)

24.

EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (alias AL-HOURI, Ali Saed Bin Ali; alias EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali), født den 10.7.1965 eller den 11.7.1965 i El Dibabiya, Saudi-Arabien; saudiarabisk statsborger

25.

EL MORABIT, Mohamed, født den 24.1.1981 i Al Hoceima (Marokko), pas nr. K789742 (Marokko) (medlem af »Hofstadgroep«)

26.

ETTOUMI, Youssef (alias Youssef TOUMI), født den 20.10.1977 i Amsterdam (Nederlandene), ID-kort nr. LNB4576246 (Nederlandene) (medlem af »Hofstadgroep«)

27.

FAHAS, Sofiane Yacine, født den 10.9.1971 i Alger (Algeriet) (medlem af al-Takfir og al-Hijra)

28.

* GOGEASCOECHEA ARRONATEGUI, Eneko (ETA-aktivist), født den 29.4.1967 i Guernica (Vizcaya), identitetskort nr. 44.556.097

29.

HAMDI, Ahmed (alias Abu IBRAHIM), født den 5.9.1978 i Beni Said (Marokko), pas nr. K728658 (Marokko) (medlem af »Hofstadgroep«)

30.

* IPARRAGUIRRE GUENECHEA, María Soledad (ETA-aktivist), født den 25.4.1961 i Escoriaza (Navarra), identitetskort nr. 16.255.819

31.

*IZTUETA BARANDICA, Enrique (ETA-aktivist), født den 30.7.1955 i Santurce (Vizcaya), identitetskort nr. 14.929.950

32.

IZZ-AL-DIN, Hasan (alias GARBAYA, AHMED; alias SA-ID; alias SALWWAN, Samir), Libanon, født i 1963 i Libanon, libanesisk statsborger

33.

LASSASSI, Saber (alias Mimiche), født den 30.11.1970 i Constantine (Algeriet) (medlem af al-Takfir og al-Hijra)

34.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI, Salem; alias BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; alias HENIN, Ashraf Refaat Nabith; alias WADOOD, Khalid Adbul), født den 14.4.1965 eller den 1.3.1964 i Pakistan, pas nr. 488555

35.

MOKTARI, Fateh (alias Ferdi Omar), født den 26.12.1974 i Hussein Dey (Algeriet) (medlem af al-Takfir og al-Hijra)

36.

* MORCILLO TORRES, Gracia (ETA-aktivist; medlem af Kas/Ekin), født den 15.3.1967 i San Sebastián (Guipúzcoa), identitetskort nr. 72.439.052

37.

MUGHNIYAH, Imad Fa'iz (alias MUGHNIYAH, Imad Fayiz), højtstående officer i Hizbollahs efterretningstjeneste, født den 7.12.1962 i Tayr Dibba, Libanon, pas nr. 432298 (Libanon)

38.

* NARVÁEZ GOÑI, Juan Jesús (ETA-aktivist), født den 23.2.1961 i Pamplona (Navarra), identitetskort nr. 15.841.101

39.

NOUARA, Farid, født den 25.11.1973 i Alger (Algeriet) (medlem af al-Takfir og al-Hijra)

40.

* ORBE SEVILLANO, Zigor (ETA-aktivist; medlem af Jarrai/Haika/Segi), født den 22.9.1975 i Basauri (Vizcaya), identitetskort nr. 45.622.851

41.

* PALACIOS ALDAY, Gorka (ETA-aktivist; medlem af K.Madrid), født den 17.10.1974 i Baracaldo (Vizcaya), identitetskort nr. 30.654.356

42.

* PEREZ ARAMBURU, Jon Iñaki (ETA-aktivist; medlem af Jarrai/Haika/Segi), født den 18.9.1964 i San Sebastián (Guipúzcoa), identitetskort nr. 15.976.521

43.

*QUINTANA ZORROZUA, Asier (ETA-aktivist; medlem af K.Madrid), født den 27.2.1968 i Bilbao (Vizcaya), identitetskort nr. 30.609.430

44.

RESSOUS, Hoari (alias Hallasa Farid), født den 11.9.1968 i Alger (Algeriet) (medlem af al-Takfir og al-Hijra)

45.

* RUBENACH ROIG, Juan Luís (ETA-aktivist; medlem af K.Madrid), født den 18.9.1963 i Bilbao (Vizcaya), identitetskort nr. 18.197.545

46.

SEDKAOUI, Noureddine (alias Nounou), født den 23.6.1963 i Alger (Algeriet) (medlem af al-Takfir og al-Hijra)

47.

SELMANI, Abdelghani (alias Gano), født den 14.6.1974 i Alger (Algeriet) (medlem af al-Takfir og al-Hijra)

48.

SENOUCI, Sofiane, født den 15.4.1971 i Hussein Dey (Algeriet) (medlem af al-Takfir og al-Hijra)

49.

SISON, José María (alias Armando Liwanag, alias Joma, der er leder af det filippinske kommunistparti, herunder NPA), født den 8.2.1939 i Cabugao, Filippinerne

50.

TINGUALI, Mohammed (alias Mouh di Kouba), født den 21.4.1964 i Blida (Algeriet) (medlem af al-Takfir og al-Hijra)

51.

* URANGA ARTOLA, Kemen (ETA-aktivist; medlem af Herri Batasuna/E.H/Batasuna), født den 25.5.1969 i Ondarroa (Vizcaya), identitetskort nr. 30.627.290

52.

* VALLEJO FRANCO, Iñigo (ETA-aktivist), født den 21.5.1976 i Bilbao (Vizcaya), identitetskort nr. 29.036.694

53.

* VILA MICHELENA, Fermín (ETA-aktivist; medlem af Kas/Ekin), født den 12.3.1970 i Irún (Guipúzcoa), identitetskort nr. 15.254.214

54.

WALTERS, Jason Theodore James (alias Abdullah; alias David), født den 6.3.1985 i Amersfoort (Nederlandene), pas nr. NE8146378 (Nederlandene) (medlem af »Hofstadgroep«)

2.   GRUPPER OG ENHEDER

1.

Abu Nidal Organisation (ANO), (alias Fatah Revolutionary Council, Arab Revolutionary Brigades, Black September/Sorte September og Revolutionary Organisation of Socialist Muslims)

2.

Al-Aqsa Martyrs’ Brigade/Al Aqsa-Martyrernes Brigade

3.

Al-Aqsa. e.V.

4.

Al-Takfir og al-Hijra

5.

* Cooperativa Artigiana Fuoco ed Affini — Occasionalmente Spettacolare (Håndværkerkollektivet Ild og Lignende — Til Tider Spektakulært)

6.

* Nuclei Armati per il Comunismo (Væbnede Enheder for Kommunismen)

7.

Aum Shinrikyo (alias AUM, alias Aum Supreme Truth, alias Aleph)

8.

Babbar Khalsa

9.

*CCCCC — Cellula Contro Capitale, Carcere i suoi Carcerieri e le sue Celle (Cellen mod Kapital, Fængsler, deres Fængselsbetjente og Fængselsceller)

10.

Det filippinske kommunistparti, herunder New People’s Army (NPA), Filippinerne, tilknyttet Sison José María C. (alias Armando Liwanag, alias Joma, der er leder af det filippinske kommunistparti, herunder NPA)

11.

* Continuity Irish Republican Army (CIRA)

12.

* EPANASTATIKOS AGONAS — Revolutionær kamp

13.

* Euskadi Ta Askatasuna/Tierra Vasca y Libertad/Den Baskiske Befrielseshær (ETA) (følgende organisationer deltager i terrorgruppen ETA: K.a.s., Xaki; Ekin, Jarrai-Haika-Segi, Gestoras pro-amnistía, Askatasuna, Batasuna (alias Herri Batasuna, alias Euskal Herritarrok)

14.

Gama’a al-Islamiyya (islamisk gruppe), (alias Al-Gama’a al-Islamiyya, IG)

15.

Great Islamic Eastern Warriors Front (IBDA-C)

16.

* Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (de antifascistiske modstandsgrupper 1. oktober) (G.R.A.P.O.)

17.

Hamas (herunder Hamas-Izz al-Din al-Qassem)

18.

Hizbul Mujahideen (HM)

19.

Hofstadgroep

20.

Holy Land Foundation for Relief and Development

21.

International Sikh Youth Federation (ISYF)

22.

*Solidarietà Internazionale (International Solidaritet)

23.

Kahane Chai (Kach)

24.

Khalistan Commando Force (KCF-P)

25.

Det Kurdiske Arbejderparti (PKK) (alias KADEK, alias KONGRA-GEL)

26.

De Tamilske Tigre (LTTE)

27.

* Loyalist Volunteer Force (LVF)

28.

Mujahedin-e Khalq Organisation (MEK eller MKO) [bortset fra National Council of Resistance of Iran (NCRI)] (alias National Liberation Army of Iran (NLA, MEK’s militante fløj), The People’s Mujahidin of Iran (PMOI), Muslim Iranian Student's Society)

29.

Ejército de Liberación Nacional/Den Nationale Befrielseshær

30.

* Orange Volunteers (OV)

31.

Palestine Liberation Front/Den Palæstinensiske Befrielsesfront (PLF)

32.

Palestinian Islamic Jihad /Palæstinensisk Islamisk Jihad (PIJ)

33.

Popular Front for the Liberation of Palestine/Folkefronten til Palæstinas Befrielse (PFLP)

34.

Popular Front for the Liberation of Palestine-General Command/ Folkefronten til Palæstinas Befrielse-Generalkommandoen (alias PFLP-General Command, alias PFLP-GC)

35.

* Real IRA

36.

* Brigate Rosse per la Costruzione del Partito Comunista Combattente (De Røde Brigader til Opbygning af det Kæmpende Kommunistiske Parti)

37.

* Red Hand Defenders (RHD)

38.

Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia (Colombias væbnede revolutionære styrker) (FARC)

39.

* De Revolutionære Celler/Epanastatiki Pirines

40.

* Den Revolutionære Organisation 17. November/Dekati Evdomi Noemvri

41.

Folkets Revolutionære Befrielseshær / Befrielsesfront/Parti (DHKP/C), (alias Devrimci Sol (Revolutionært Venstre), Dev Sol)

42.

Sendero Luminoso (SL) (Den Lysende Sti)

43.

Stichting Al Aqsa (alias Stichting Al Aqsa Nederland, alias Al Aqsa Nederland) (Al Aqsa-foreningen i Nederlandene)

44.

TAK — Teyrbazen Azadiya Kurdistan, alias Kurdistan Freedom Falcons, Kurdistan Freedom Hawks

45.

* Brigata XX Luglio (Brigaden af 20. Juli)

46.

* Ulster Defence Association/Ulster Freedom Fighters (UDA/UFF)

47.

Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) (de forenede selvforsvarsstyrker i Colombia)

48.

* F.A.I. — Federazione Anarchica Informale (Den Uformelle Anarkistiske Sammenslutning)


(1)  Personer, grupper og enheder, der er mærket med * er kun omfattet af artikel 4 i fælles holdning 2001/931/FUSP


29.6.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 169/75


RÅDETS AFGØRELSE 2007/449/FUSP

af 28. juni 2007

om gennemførelse af fælles holdning 2004/694/FUSP om yderligere foranstaltninger til støtte for den effektive gennemførelse af mandatet til Det Internationale Krigsforbrydertribunal vedrørende Det Tidligere Jugoslavien (ICTY)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til Rådets fælles holdning 2004/694/FUSP (1), særlig artikel 2, sammenholdt med artikel 23, stk. 2, andet led, i traktaten om Den Europæiske Union, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved fælles holdning 2004/694/FUSP vedtog Rådet foranstaltninger med henblik på at indefryse alle midler og økonomiske ressourcer, der tilhører de fysiske personer, mod hvem ICTY har rejst tiltale.

(2)

Zdravko TOLIMIR og Vlastimir DJORDJEVIC blev overført til forvaring i ICTY den 1. juni 2007, og deres navne bør derfor fjernes fra listen.

(3)

Endvidere bør der fremlægges begrundelser vedrørende de personer, der fortsat er opført på listen.

(4)

Listen i bilaget til fælles holdning 2004/694/FUSP bør ændres i overensstemmelse hermed —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilaget til fælles holdning 2004/694/FUSP erstattes af bilaget til denne afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse har virkning fra dagen for vedtagelsen.

Artikel 3

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Luxembourg, den 28. juni 2007.

På Rådets vegne

S. GABRIEL

Formand


(1)  EUT L 315 af 14.10.2004, s. 52. Ændret ved afgørelse 2006/484/FUSP (EUT L 189 af 12.7.2006, s. 25) og forlænget ved fælles holdning 2006/671/FUSP (EUT L 275 af 6.10.2006, s. 66).


BILAG

Liste over de i artikel 1 omhandlede personer

 

Person

Begrundelse

1.

Navn: HADZIC Goran (mand)

Fødselsdato: 7.9.1958

Fødested: Vinkovci, Kroatien

Statsborger i Serbien

tiltalt af ICTY og stadig på fri fod

Tiltale: 4. Juni 2004

Sagsnr.: IT-04-75

2.

Navn: KARADZIC Radovan (mand)

Fødselsdato: 19.6.1945

Fødested: Petnjica, Savnik kommune, Montenegro

Statsborger i Bosnien-Hercegovina

tiltalt af ICTY og stadig på fri fod

Første tiltale: 25. juli 1995; anden tiltale: 16. november 1995; ændret tiltale: 31. maj 2000

Sagsnr.: IT-95-5/18

3.

Navn: MLADIC Ratko (mand)

Fødselsdato: 12.3.1948

Fødested: Bozanovici, Kalinovik kommune, Bosnien-Hercegovina

Statsborger i Bosnien-Hercegovina

tiltalt af ICTY og stadig på fri fod

Første tiltale: 25. juli 1995; anden tiltale: 16. november 1995; ændret tiltale: 8. november 2002

Sagsnr.: IT-95-5/18

4.

Navn: ZUPLJANIN Stojan (mand)

Fødselsdato: 22.9.1951

Fødested: Kotor Varos, Bosnien-Hercegovina

Statsborger i Bosnien-Hercegovina

tiltalt af ICTY og stadig på fri fod

Første tiltale: 17. december 1999; anden ændrede tiltale: 6. oktober 2004

Sagsnr.: IT-99-36-I