ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 163

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

50. årgang
23. juni 2007


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 709/2007 af 22. juni 2007 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 710/2007 af 22. juni 2007 om ændring af de repræsentative priser og den tillægstold ved import af visse sukkerprodukter, der blev fastsat ved forordning (EF) nr. 1002/2006, for produktionsåret 2006/07

3

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 711/2007 af 22. juni 2007 om udstedelse af importlicenser som følge af de ansøgninger, der blev indgivet i juni 2007 i forbindelse med de toldkontingenter, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 616/2007 for fjerkrækød

5

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 712/2007 af 22. juni 2007 om åbning af løbende licitationer med henblik på videresalg på EF’s marked af korn fra medlemsstaternes interventionsorganer

7

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 713/2007 af 21. juni 2007 om forbud for fartøjer, der fører svensk flag, mod fiskeri efter torsk i Skagerrak

14

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER VEDTAGET AF EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET I HENHOLD TIL DEN FÆLLES BESLUTNINGSPROCEDURE

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 714/2007/EF af 20. juni 2007 om ophævelse af Rådets direktiv 68/89/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om sortering af råtræ

16

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Rådet

 

 

2007/436/EF, Euratom

 

*

Rådets afgørelse af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter

17

 

 

Kommissionen

 

 

2007/437/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 19. juni 2007 om afvisning af at optage haloxyfop-R i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette stof (meddelt under nummer K(2007) 2548)  ( 1 )

22

 

 

 

*

Meddelelse til læserne(se omslagets tredje side)

s3

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

FORORDNINGER

23.6.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 163/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 709/2007

af 22. juni 2007

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 3223/94 af 21. december 1994 om gennemførelsesbestemmelser til importordningen for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 4, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 3223/94 fastsættes som følge af gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 3223/94, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 23. juni 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. juni 2007.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 386/2005 (EUT L 62 af 9.3.2005, s. 3).


BILAG

til Kommissionens forordning af 22. juni 2007 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

MA

41,5

TR

95,8

ZZ

68,7

0707 00 05

JO

159,1

TR

151,2

ZZ

155,2

0709 90 70

TR

86,3

ZZ

86,3

0805 50 10

AR

55,4

TR

92,6

UY

68,9

ZA

61,2

ZZ

69,5

0808 10 80

AR

100,6

BR

105,1

CA

102,7

CL

82,7

CN

105,4

CO

90,0

NZ

98,7

US

108,9

UY

47,1

ZA

98,5

ZZ

94,0

0809 10 00

TR

197,2

ZZ

197,2

0809 20 95

TR

274,0

US

368,8

ZZ

321,4

0809 30 10, 0809 30 90

CL

101,4

US

149,4

ZA

88,5

ZZ

113,1

0809 40 05

IL

251,3

US

222,0

ZZ

236,7


(1)  Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« repræsenterer »anden oprindelse«.


23.6.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 163/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 710/2007

af 22. juni 2007

om ændring af de repræsentative priser og den tillægstold ved import af visse sukkerprodukter, der blev fastsat ved forordning (EF) nr. 1002/2006, for produktionsåret 2006/07

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 af 20. februar 2006 om den fælles markedsordning for sukker (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 951/2006 af 30. juni 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006, for så vidt angår handel med tredjelande inden for sukkersektoren (2), særlig artikel 36, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De repræsentative priser og tillægstolden ved import af hvidt sukker, råsukker og visse sirupper for produktionsåret 2006/07 blev fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1002/2006 (3). Disse repræsentative priser og denne tillægstold er senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 638/2007 (4).

(2)

Under hensyn til de oplysninger, som Kommissionen for tiden råder over, bør de pågældende beløb ændres i overensstemmelse med bestemmelserne og betingelserne i forordning (EF) nr. 951/2006 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De repræsentative priser og den tillægstold, der gælder ved import af de i artikel 36 i forordning (EF) nr. 951/2006 omhandlede produkter, og som for produktionsåret 2006/07 blev fastsat ved forordning (EF) nr. 1002/2006, ændres og er vist i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 23. juni 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. juni 2007.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 58 af 28.2.2006, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2011/2006 (EUT L 384 af 29.12.2006, s. 1).

(2)  EUT L 178 af 1.7.2006, s. 24. Ændret ved forordning (EF) nr. 2031/2006 (EUT L 414 af 30.12.2006, s. 43).

(3)  EUT L 179 af 1.7.2006, s. 36.

(4)  EUT L 148 af 9.6.2007, s. 3.


BILAG

De repræsentative priser og den tillægstold, der gælder ved import af hvidt sukker, råsukker og produkter i KN-kode 1702 90 99 og anvendes fra den 23. juni 2007

(EUR)

KN-kode

Repræsentativ pris pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

Tillægstold pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

1701 11 10 (1)

20,70

5,95

1701 11 90 (1)

20,70

11,46

1701 12 10 (1)

20,70

5,76

1701 12 90 (1)

20,70

10,94

1701 91 00 (2)

23,43

14,01

1701 99 10 (2)

23,43

9,00

1701 99 90 (2)

23,43

9,00

1702 90 99 (3)

0,23

0,41


(1)  Fastsat for standardkvaliteten, som den er fastsat i bilag I, punkt III, til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 (EUT L 58 af 28.2.2006, s. 1).

(2)  Fastsat for standardkvaliteten, som den er fastsat i bilag I, punkt II, til forordning (EF) nr. 318/2006.

(3)  Fastsat pr. 1 % indhold af saccharose.


23.6.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 163/5


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 711/2007

af 22. juni 2007

om udstedelse af importlicenser som følge af de ansøgninger, der blev indgivet i juni 2007 i forbindelse med de toldkontingenter, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 616/2007 for fjerkrækød

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets Forordning (EØF) nr. 2777/75 af 29. oktober 1975 om den fælles markedsordning for fjerkrækød (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1301/2006 af 31. august 2006 om fastlæggelse af fælles regler for administration af toldkontingenter for import af landbrugsprodukter på grundlag af en importlicensordning (2), særlig artikel 7, stk. 2,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 616/2007 af 4. juni 2007 om åbning og forvaltning af EF-toldkontingenter for fjerkrækød med oprindelse i Brasilien, Thailand og andre tredjelande (3), særlig artikel 5, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 616/2007 har åbnet toldkontingenter for import af fjerkrækød.

(2)

De importlicensansøgninger, der blev indgivet i juni 2007 for delperioden 1. juli til 30. september 2007 og, for så vidt angår gruppe 3, for perioden 1. juli 2007 til 30. juni 2008, vedrører for visse kontingenter mængder, som er større end de disponible mængder. Det bør derfor fastslås, i hvilket omfang der kan udstedes importlicenser, ved fastsættelse af den tildelingskoefficient, der skal anvendes på de ansøgte mængder.

(3)

De importlicensansøgninger, der blev indgivet i juni 2007 for delperioden 1. juli til 30. september 2007, vedrører for visse kontingenter mængder, som er mindre end de disponible mængder. Derfor bør de mængder, for hvilke der ikke er indgivet ansøgning, bestemmes, og disse mængder bør lægges til den mængde, der er fastsat for den efterfølgende kontingentdelperiode —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   De i bilaget anførte tildelingskoefficienter anvendes på de importlicensansøgninger, som i henhold til forordning (EF) nr. 616/2007 blev indgivet for delperioden 1. juli til 30. september 2007 og, for så vidt angår gruppe 3, for perioden 1. juli 2007 til 30. juni 2008.

2.   De mængder, for hvilke der ikke er indgivet importlicensansøgning i henhold til forordning (EF) nr. 616/2007, og som skal lægges til mængden for delperioden fra 1. oktober til 31. december 2007, fastsættes i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 23. juni 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. juni 2007.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 282 af 1.11.1975, s. 77. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 679/2006 (EUT L 119 af 4.5.2006, s. 1).

(2)  EUT L 238 af 1.9.2006, s. 13. Ændret ved forordning (EF) nr. 289/2007 (EUT L 78 af 17.3.2007, s. 17).

(3)  EUT L 142 af 5.6.2007, s. 3.


BILAG

Gruppenummer

Løbenummer

Tildelingskoefficient for de importlicensansøgninger, der blev indgivet for delperioden 1.7.2007-30.9.2007

(%)

De ikke ansøgte mængder, der skal lægges til delperioden 1.10.2007-31.12.2007

(kg)

1

09.4211

5,718616

2

09.4212

 (1)

27 783 000

4

09.4214

23,955918

5

09.4215

57,314324

6

09.4216

 (2)

276 463

7

09.4217

18,881304

8

09.4218

 (2)

2 484 800


Gruppenummer

Løbenummer

Tildelingskoefficient for de importlicensansøgninger, der blev indgivet for perioden 1.7.2007-30.6.2008

(%)

3

09.4213

6,006354


(1)  Anvendes ikke: Kommissionen har ikke modtaget nogen licensansøgning.

(2)  Anvendes ikke: Ansøgningerne vedrører mindre mængder end dem, der er disponible.


23.6.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 163/7


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 712/2007

af 22. juni 2007

om åbning af løbende licitationer med henblik på videresalg på EF’s marked af korn fra medlemsstaternes interventionsorganer

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1), særlig artikel 6 og artikel 24, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens forordning (EØF) nr. 2131/93 af 28. juli 1993 om procedurer og betingelser for salg af korn fra interventionsorganerne (2) er det fastsat, at salg af korn fra interventionsorganerne skal foregå ved licitation og på prisbetingelser, som gør det muligt at undgå markedsforstyrrelser.

(2)

Medlemsstaterne har interventionslagre af majs, blød hvede, byg og rug. For at imødekomme efterspørgslen på markedet er det hensigtsmæssigt, at disse kornlagre i medlemsstaterne stilles til rådighed på det indre marked. Derfor bør der åbnes løbende licitationer med henblik på videresalg på EF’s marked af korn fra medlemsstaternes interventionsorganer. Licitationerne bør hver især betragtes som en særskilt licitation.

(3)

Betingelserne i forordning (EØF) nr. 2131/93 bør fraviges for så vidt angår sikkerhedsstillelsens størrelse. Der bør således fastsættes en tilstrækkeligt høj sikkerhedsstillelse.

(4)

Af hensyn til situationen på EF’s marked bør det fastsættes, at Kommissionen forvalter licitationen. Der bør desuden fastsættes en tildelingskoefficient for de bud, der svarer til minimumssalgsprisen.

(5)

Med henblik på en effektiv forvaltning af ordningen bør det også fastsættes, at oplysningerne til Kommissionen skal sendes elektronisk. I interventionsorganets meddelelse til Kommissionen er det vigtigt at bevare de bydendes anonymitet.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Korn —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Interventionsorganerne i de i bilag I anførte medlemsstater afholder løbende licitationer med henblik på salg på EF’s indre marked af korn, som de ligger inde med. Maksimumsmængderne af de forskellige kornarter, som er omfattet af disse licitationer, er anført i bilag I.

Artikel 2

Det salg, der er omhandlet i artikel 1, gennemføres på de betingelser, som er fastsat i forordning (EØF) nr. 2131/93. Uanset artikel 13, stk. 4, andet afsnit, i nævnte forordning fastsættes sikkerhedsstillelsen for buddet dog til 10 EUR/t.

Artikel 3

1.   Fristen for indgivelse af bud til den første dellicitation udløber den 4. juli 2007 kl. 13 (Bruxelles-tid).

Fristen for indgivelse af bud til de følgende dellicitationer udløber hver onsdag kl. 13 (Bruxelles-tid), bortset fra den 1. august 2007, den 15. august 2007, den 22. august 2007, den 5. september 2007, den 19. september 2007, den 3. oktober 2007, den 17. oktober 2007, den 31. oktober 2007, den 14. november 2007, den 28. november 2007, den 12. december 2007, den 26. december 2007, den 2. januar 2008, den 16. januar 2008, den 23. januar 2008, den 6. februar 2008, den 20. februar 2008, den 5. marts 2008, den 19. marts 2008, den 2. april 2008, den 16. april 2008, den 30. april 2008, den 14. maj 2008, den 21. maj 2008, den 4. juni 2008 og den 18. juni 2008, fordi der ikke afholdes licitation i de uger.

Fristen for indgivelse af bud til den sidste dellicitation udløber den 25. juni 2008 kl. 13 (Bruxelles-tid).

2.   Buddene skal indgives til de interventionsorganer, hvis navn og adresse m.v. er anført i bilag I.

Artikel 4

Senest fire timer efter at fristen for indgivelse af bud er udløbet, jf. artikel 3, stk. 1, giver interventionsorganerne Kommissionen meddelelse om de indkomne bud. Er der ikke indgivet nogen bud, giver den pågældende medlemsstat Kommissionen meddelelse herom inden for den samme frist. Sender en medlemsstat ingen meddelelse til Kommissionen inden for den fastsatte frist, skønner Kommissionen, at der ikke er indgivet bud i den pågældende medlemsstat.

De meddelelser, der er fastsat i stk. 1, udformes som vist i bilag II og sendes elektronisk. Der sendes en særskilt formular for hver kornart til Kommissionen for hver licitation. De bydende forbliver anonyme.

Artikel 5

1.   Kommissionen fastsætter minimumssalgsprisen for hver kornart eller beslutter ikke at antage nogen af de indkomne bud efter proceduren i artikel 25, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1784/2003.

2.   Hvis fastsættelsen af en minimumspris efter stk. 1 medfører, at den for en medlemsstat disponible maksimumsmængde overskrides, kan der på de mængder, der tilbydes til minimumsprisen, anvendes en tildelingskoefficient, der justerer maksimumsmængden til den i medlemsstaten disponible mængde.

Artikel 6

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. juni 2007.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1154/2005 (EUT L 187 af 19.7.2005, s. 11).

(2)  EFT L 191 af 31.7.1993, s. 76. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 367/2007 (EUT L 91 af 31.3.2007, s. 14).


BILAG I

LISTE OVER LICITATIONER

Medlemsstat

Mængder, der er til rådighed til salg på det indre marked

(tons)

Interventionsorgan

Navn, adresse, tlf., fax og e-mail

Blød hvede

Byg

Majs

Rug

Belgique/België

0

Bureau d’intervention et de restitution belge

Rue de Trèves 82

B-1040 Bruxelles

Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

Trierstraat 82

B-1040 Brussel

Tel. (32-2) 287 24 78

Fax (32-2) 287 25 24

e-mail: webmaster@birb.be

website: www.birb.be

БЪЛГАРИЯ

State Fund Agriculture

136, Tzar Boris III Blvd.

1618, Sofia, Bulgaria

Tel.: (+359 2) 81 87 202

Fax: (+359 2) 81 87 267

E-mail: dfz@dfz.bg

website : www.mzgar.government.bg

Česká republika

0

0

Státní zemědělský intervenční fond

Odbor rostlinných komodit

Ve Smečkách 33

CZ-110 00 Praha 1

Tel.: (420) 222 87 16 67/222 87 14 03

Fax: (420) 296 80 64 04

E-mail: dagmar.hejrovska@szif.cz

Internet: www.szif.cz

Danmark

Direktoratet for FødevareErhverv

Nyropsgade 30

DK-1780 København V

Téléphone: (45) 33 95 88 07

Télécopieur: (45) 33 95 80 34

e-mail:

mij@dffe.dk

pah@dffe.dk

website: www.dffe.dk

Deutschland

0

0

50 000

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

Deichmanns Aue 29

D-53179 Bonn

Téléphone: (49-228) 68 45-3704

télécopieur 1: (49-228) 68 45-3985

télécopieur 2: (49-228) 68 45-3276

e-mail: pflanzlErzeugnisse@ble.de

website : www.ble.de

Eesti

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

Narva mnt 3, 51009 Tartu

Téléphone: (372) 7371 200

Télécopieur: (372) 7371 201

e-mail: pria@pria.ee

website: www.pria.ee

Eire/Ireland

Department of Agriculture & Food, Intervention Operations, OFI, Subsidies & Storage Division,

Johnstown Castle Estate,

County Wexford,

Ireland

Téléphone: (353-53) 916 34 00

Télécopieur: (353-53) 914 28 43

website: www.agriculture.gov.ie

Elláda

Payment and Control Agency for Guidance and Guarantee Community Aids (OPEKEPE)

Acharnon 241

GR-104 46 Athens

Téléphone: (30-210) 212 47 87 και (30-210) 212 47 54

Télécopieur: (30-210) 212 47 91

e-mail: ax17u073@minagric.gr

website: www.opekepe.gr

España

S. Gral. Intervención de Mercados (FEGA)

C/Almagro 33 — 28010 Madrid — España

Téléphone: (34-91) 3474765

Télécopieur: (34-91)3474838

e-mail: sgintervencion@fega.mapa.es

website: www.fega.es

France

0

0

Office national interprofessionnel des grandes cultures (ONIGC)

12, rue Henri-Roltanguy TSA 20002

F-93555 Montreuil sous Bois Cedex

Téléphone: (33) 173 30 20 20

Télécopieur: (33) 173 30 20 08

E-mail:

Catherine.LESCOUARC'H@onigc.fr;

Philippe.BONNARD@onigc.fr

website: www.onigc.fr

Italia

Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura — AGEA

Via Torino 45, I-00184 Roma

Téléphone: (39) 06 49 49 95 58

Télécopieur: (39) 06 49 49 97 61

e-mail: b.pennacchia@agea.gov.it

website: www.agea.gov.it

Kypros

 

Latvija

0

0

Lauku atbalsta dienests

Republikas laukums 2,

Rīga, LV-1981

Téléphone: (371) 702 7893

Télécopieur: (371) 702 7892

e-mail: lad@lad.gov.lv

website: www.lad.gov.lv

Lietuva

The Lithuanian Agricultural and Food Products Market Regulation Agency

L. Stuokos-Guceviciaus Str. 9–12,

Vilnius, Lithuania

Téléphon: (370-5) 268 50 49

Télécopieur: (370-5) 268 50 61

e-mail: info@litfood.lt

website: www.litfood.lt

Luxembourg

Office des licences

21, rue Philippe II

Boîte postale 113

L-2011 Luxembourg

Téléphone: (352) 478 23 70

Télécopieur: (352) 46 61 38

Télex: 2 537 AGRIM LU

Magyarország

0

0

500 000

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Soroksári út. 22–24.

H-1095 Budapest

Téléphone (36-1) 219 45 76

Télécopieur: (36-1) 219 89 05

e-mail: ertekesites@mvh.gov.hu

website: www.mvh.gov.hu

Malta

 

Nederland

Dienst Regelingen Roermond

Postbus 965, NL-6040 AZ Roermond

Téléphone: (31) 475 355 486

Télécopieur: (31) 475 318939

e-mail: p.a.c.m.van.de.lindeloof@minlnv.nl

website: www.minlnv.nl

Österreich

AMA (Agrarmarkt Austria)

Dresdnerstraße 70

A-1200 Wien

Téléphone:

(43-1) 331 51-258

(43-1) 331 51-328

Télécopieur:

(43-1) 331 51-4624

(43-1) 331 51-4469

e-mail: referat10@ama.gv.at

website: www.ama.at/intervention

Polska

0

Agencja Rynku Rolnego

Biuro Produktów Roślinnych

Nowy Świat 6/12

00-400 Warszawa

Polska

Téléphone: (48) 22 661 78 10

télécopieur: (48) 22 661 78 26

e-mail: cereals-intervention@arr.gov.pl

website: www.arr.gov.pl

Portugal

Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola (INGA)

Rua Fernando Curado Ribeiro, n.o 4G

1649-034 Lisboa

Téléphone:

(351) 21 751 85 00

(351) 21 384 60 00

Télécopieur:

(351) 21 384 61 70

e-mail:

inga@inga.min-agricultura.pt

edalberto.santana@inga.min-agricultura.pt

website: www.inga.min-agricultura.pt

România

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură

B-dul Carol I, nr. 17, sector 2

București 030161

România

Tel.: (40) 21 3054802, (40) 21 3054842

Fax: (40) 21 3054803

Website: www.apia.org.ro

Slovenija

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska 160

SI-1000 Ljubljana

Téléphone: (386-1) 580 76 52

Télécopieur: (386-1) 478 92 00

e-mail: aktrp@gov.si

website: www.arsktrp.gov.si

Slovensko

Pôdohospodárska platobná agentúra

Oddelenie obilnín a škrobu

Dobrovičova 12

815 26 Bratislava

Slovenská republika

tel.: (421-2) 58 24 32 71

fax: (421-2) 53 41 26 65

e-mail: jvargova@apa.sk

website: www.apa.sk

Suomi/Finland

0

0

Maaseutuvirasto

PL 256

FI-00101 HELSINKI

Tel: (358 (0)20) 772 007

Fax: (358 (0)20) 7725 506, +358 (0)20 7725 508

e-mail: markkinatukiosasto@mavi.fi

web site: www.mavi.fi

Sverige

0

0

Statens jordbruksverk

S-551 82 Jönköping

Tfn (46) 36 15 50 00

Fax (46) 36 19 05 46

E-post: jordbruksverket@sjv.se

Internet: www.sjv.se

United Kingdom

Rural Payments Agency

Lancaster House

Hampshire Court

Newcastle upon Tyne

NE4 7YH

United Kingdom

Téléphone: (44-1912) 26 58 82

Télécopieur: (44-1912) 26 58 24

e-mail: cerealsintervention@rpa.gsi.gov.uk

website: www.rpa.gov.uk

Tegnet »—« betyder: intet interventionslager for denne kornart i denne medlemsstat.


BILAG II

Meddelelse til Kommissionen om bud, der er indkommet i forbindelse med den løbende licitation vedrørende videresalg på det indre marked af korn i interventionslagrene

Forlæg (1)

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 712/2007

»KORNART: KN-kode (2)«

»MEDLEMSSTAT (3)«

1

2

3

 

Nummerering af de bydende

Partiets nr.

Mængde

(t)

Tilbudt pris

EUR/t

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

osv.

 

 

 

De samlede budmængder (inkl. afviste bud, der blev indgivet for samme parti) angives: … tons.


(1)  Sendes til GD AGRI (D2).

(2)  1001 90 for blød hvede, 1003 00 for byg, 1005 90 00 for majs og 1002 00 00 for rug.

(3)  Anfør den pågældende medlemsstat.


23.6.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 163/14


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 713/2007

af 21. juni 2007

om forbud for fartøjer, der fører svensk flag, mod fiskeri efter torsk i Skagerrak

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 af 20. december 2002 om bevarelse og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne som led i den fælles fiskeripolitik (1), særlig artikel 26, stk. 4,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2847/93 af 12. oktober 1993 om indførelse af en kontrolordning under den fælles fiskeripolitik (2), særlig artikel 21, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets forordning (EF) nr. 41/2007 af 21. december 2006 om fastsættelse for 2007 af fiskerimuligheder og dertil knyttede betingelser for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EF-farvande og for EF-fartøjer i andre farvande, som er omfattet af fangstbegrænsninger (3), fastsættes der kvoter for 2007.

(2)

Ifølge de oplysninger Kommissionen har modtaget, har fiskeriet efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i den pågældende medlemsstat, nået et sådant omfang, at den tildelte kvote for 2007 er opbrugt.

(3)

Det er derfor nødvendigt at forbyde fiskeri efter den pågældende bestand samt opbevaring om bord, omladning og landing af fangster af denne bestand —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Opbrugt kvote

Den fiskekvote, som for 2007 tildeltes den medlemsstat, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, for den i samme bilag omhandlede bestand, må anses for at være opbrugt fra den dato, der fastsat i det pågældende bilag.

Artikel 2

Forbud

Fiskeri efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i denne medlemsstat, er forbudt fra den dato, der er fastsat i det pågældende bilag. Det er forbudt at opbevare om bord, omlade eller lande fangster af denne bestand taget af de pågældende fartøjer efter den pågældende dato.

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. juni 2007.

På Kommissionens vegne

Fokion FOTIADIS

Generaldirektør for fiskeri og maritime anliggender


(1)  EFT L 358 af 31.12.2002, s. 59.

(2)  EFT L 261 af 20.10.1993, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1967/2006 (EUT L 409 af 30.12.2006, s. 11. Berigtiget i EUT L 36 af 8.2.2007, s. 6).

(3)  EUT L 15 af 20.1.2007, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 643/2007 (EUT L 151 af 13.6.2007, s. 1).


BILAG

Nr.

14

Medlemsstat

Sverige

Bestand

COD/03AN.

Art

Torsk (Gadus morhua)

Område

Skagerrak

Data

1. juni 2007


AFGØRELSER OG BESLUTNINGER VEDTAGET AF EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET I HENHOLD TIL DEN FÆLLES BESLUTNINGSPROCEDURE

23.6.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 163/16


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS BESLUTNING Nr. 714/2007/EF

af 20. juni 2007

om ophævelse af Rådets direktiv 68/89/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om sortering af råtræ

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 95,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter proceduren i traktatens artikel 251 (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Inden for rammerne af fællesskabspolitikkerne for bedre regulering understreges betydningen af forenkling af den nationale lovgivning og fællesskabslovgivningen som et element, der er af afgørende betydning for forbedring af virksomhedernes konkurrenceevne og for virkeliggørelse af Lissabon-dagsordenens mål.

(2)

De i direktiv 68/89/EØF (3) fastsatte metoder til opmåling og sortering afviger fra de metoder, der for nærværende normalt anvendes i forbindelse med transaktioner mellem virksomheder i skovbrugssektoren og træ- og papirindustrien, og de anses for ikke at være tilpasset markedssituationen.

(3)

Der er ikke længere behov for de i direktiv 68/89/EØF fastsatte opmålings- og sorteringsmetoder af hensyn til det indre marked.

(4)

Direktiv 68/89/EØF bør derfor ophæves.

(5)

Ophævelsen af direktiv 68/89/EØF medfører, at angivelsen »EØF-sorteret« efter den 31. december 2008 ikke længere kan anvendes i forbindelse med markedsføringen, og at tilsvarende nationale gennemførelsesbestemmelser derfor skal ophæves senest den 31. december 2008 —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Direktiv 68/89/EØF ophæves med virkning fra den 31. december 2008.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Artikel 3

Denne beslutning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Strasbourg, den 20. juni 2007.

På Europa-Parlamentets vegne

H.-G. PÖTTERING

Formand

På Rådets vegne

G. GLOSER

Formand


(1)  Udtalelse af 14.3.2007 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  Europa-Parlamentets udtalelse af 13.2.2007 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 21.5.2007.

(3)  EFT L 32 af 6.2.1968, s. 12.


II Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

Rådet

23.6.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 163/17


RÅDETS AFGØRELSE

af 7. juni 2007

om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter

(2007/436/EF, Euratom)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 269,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 173,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1),

under henvisning til udtalelse fra Revisionsretten (2)

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (3),

og ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det Europæiske Råd konkluderede på sit møde i Bruxelles den 15. og 16. december 2005 bl.a., at ordningerne vedrørende egne indtægter bør følge det overordnede mål om ligebehandling. De bør derfor i tråd med de relevante konklusioner fra Det Europæiske Råd i Fontainebleau i 1984 sikre, at ingen medlemsstat kommer til at bære en for stor budgetbyrde i forhold til sin relative velstand. Det er derfor hensigtsmæssigt at indføre bestemmelser, der omfatter specifikke medlemsstater.

(2)

Fællesskabernes ordning for egne indtægter skal sikre, at der er tilstrækkelige midler til rådighed til en velordnet udvikling af Fællesskabernes politikker, idet der tages hensyn til nødvendigheden af streng budgetdisciplin.

(3)

Med henblik på denne afgørelse bør bruttonationalindkomst (BNI) defineres som årlig BNI i markedspriser som beregnet af Kommissionen ved anvendelse af det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Fællesskabet (i det følgende benævnt »ENS 95«) i overensstemmelse med Rådets forordning (EF) nr. 2223/96 (4).

(4)

Med hensyn til overgangen fra ENS 79 til ENS 95 i forbindelse med budgettet og de egne indtægter og for at bevare de finansielle midler uændret, der stilles til rådighed for Fællesskaberne, har Kommissionen i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1 og 2, i Rådets afgørelse 2000/597/EF, Euratom af 29. september 2000 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (5) foretaget en ny beregning af loftet for egne indtægter og af loftet for bevillinger til forpligtelser, udtrykt med to decimaler, på grundlag af formlen i nævnte artikel. Kommissionen gav Rådet og Europa-Parlamentet meddelelse om de nye lofter den 28. december 2001. Loftet for egne indtægter var sat til 1,24 % af medlemsstaternes samlede BNI i markedspriser, og for bevillinger til forpligtelser var der sat et loft på 1,31 % af medlemsstaternes samlede BNI. Det Europæiske Råd konkluderede på mødet den 15. og 16. december 2005, at disse lofter skal fastholdes på deres nuværende niveau.

(5)

For at bevare de finansielle midler uændret, der stilles til rådighed for Fællesskaberne, er det hensigtsmæssigt at tilpasse disse lofter udtrykt i procent af BNI i tilfælde af ændringer af ENS 95, som medfører væsentlige ændringer af niveauet for BNI.

(6)

Som følge af gennemførelsen i EU-lovgivningen af de aftaler, der er indgået som led i de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden, er der ikke længere nogen væsentlig forskel mellem landbrugsafgifter og told. Det vil derfor være hensigtsmæssigt at fjerne denne sondring for så vidt angår Den Europæiske Unions almindelige budget.

(7)

Men henblik på gennemsigtighed og forenkling konkluderede Det Europæiske Råd på mødet den 15. og 16. december 2005, at den ensartede bidragssats for momsindtægterne fastsættes til 0,30 %.

(8)

Det Europæiske Råd konkluderede på mødet den 15. og 16. december 2005, at Østrig, Tyskland, Nederlandene og Sverige skal drage fordel af reducerede momsbidragssatser i perioden 2007-2013, og at Nederlandene og Sverige skal drage fordel af bruttoreduktioner i deres årlige BNI-bidrag i samme periode.

(9)

Det Europæiske Råd konkluderede på mødet den 15. og 16. december 2005, at korrektionen til fordel for Det Forenede Kongerige skal bevares sammen med de reducerede bidrag til finansieringen af korrektionen til fordel for Tyskland, Østrig, Sverige og Nederlandene. Efter en indfasningsperiode mellem 2009 og 2011 skal Det Forenede Kongerige imidlertid deltage fuldt ud i finansieringen af udvidelsesomkostningerne med undtagelse af direkte betalinger og markedsrelaterede udgifter samt den del af udgifterne til landdistriktudvikling, der hidrører fra Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL), Garantisektionen. Beregningen af korrektionen til fordel for Det Forenede Kongerige skal derfor justeres ved gradvis at se bort fra udgifterne i de medlemsstater, der er tiltrådt EU efter den 30. april 2004, med undtagelse af ovennævnte landbrugsudgifter og udgifter til landdistriktudvikling. Det supplerende bidrag fra Det Forenede Kongerige som følge af reduktionen af de fordelte udgifter må ikke overstige 10,5 mia. EUR i 2004-priser i perioden 2007-2013. Ved en fremtidig udvidelse før 2013, undtagen for Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse, justeres beløbet tilsvarende.

(10)

Det Europæiske Råd konkluderede på mødet den 15. og 16. december 2005, at artikel 4, andet afsnit, litra f), i afgørelse 2000/597/EF, Euratom om udelukkelsen af de årlige førtiltrædelsesudgifter i de tiltrædende lande fra beregningen af korrektionen til fordel for Det Forenede Kongerige ikke længere skal gælde fra slutningen af 2013.

(11)

Det Europæiske Råd opfordrede på mødet den 15. og 16. december 2005 Kommissionen til at foretage en fuldstændig og vidtspændende revision, der omfatter alle aspekter af EU’s udgifter, herunder den fælles landbrugspolitik, og af midlerne, herunder budgetkompensationen til Det Forenede Kongerige, og aflægge rapport i 2008/09.

(12)

Der bør fastsættes bestemmelser til sikring af overgangen fra den ordning, som blev indført ved afgørelse 2000/597/EF, Euratom, til den ordning, som indføres ved denne afgørelse.

(13)

Det Europæiske Råd konkluderede på mødet den 15. og 16. december 2005, at denne afgørelse skal have virkning fra den 1. januar 2007 —

FASTSAT FØLGENDE BESTEMMELSER, SOM DET HENSTILLER TIL MEDLEMSSTATERNE AT VEDTAGE:

Artikel 1

Der tillægges i overensstemmelse med den i de følgende artikler fastsatte fremgangsmåde Fællesskaberne egne indtægter, som skal sikre finansieringen af Den Europæiske Unions almindelige budget i overensstemmelse med artikel 269 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (i det følgende benævnt »EF-traktaten«) og artikel 173 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab (i det følgende benævnt »Euratom-traktaten«).

Den Europæiske Unions almindelige budget finansieres uanset andre indtægter fuldt ud af Fællesskabernes egne indtægter.

Artikel 2

1.   Egne indtægter, der opføres på Den Europæiske Unions almindelige budget, omfatter provenuet af:

a)

afgifter, præmier, tillægs- eller udligningsbeløb, supplerende beløb og lignende, told i henhold til den fælles toldtarif samt andre afgifter, som af Fællesskabernes institutioner er pålagt eller vil blive pålagt handelen med ikke-medlemsstater, told på varer i henhold til den udløbne traktat om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab samt afgifter og lignende, der er fastsat inden for rammerne af den fælles markedsordning for sukker

b)

anvendelse af en ensartet sats, som gælder for alle medlemsstater, på de harmoniserede momsberegningsgrundlag, der fastlægges i henhold til fællesskabsregler, jf. dog stk. 4, andet afsnit. Det beregningsgrundlag, som skal tages i betragtning i denne sammenhæng, overstiger ikke 50 % af hver enkelt medlemsstats BNI som defineret i stk. 7

c)

anvendelse af en ensartet sats — som fastsættes som led i budgetproceduren under hensyntagen til summen af alle øvrige indtægter — på summen af alle medlemsstaternes BNI, jf. dog stk. 5, andet afsnit.

2.   Egne indtægter, der opføres på Den Europæiske Unions almindelige budget, omfatter desuden provenuet af andre afgifter, som måtte blive indført som led i en fælles politik i overensstemmelse med EF-traktaten eller Euratom-traktaten, forudsat at den procedure, som er fastsat i artikel 269 i EF-traktaten eller i artikel 173 i Euratom-traktaten, overholdes.

3.   Ved indbetaling af de i stk. 1, litra a), omhandlede beløb tilbageholder medlemsstaterne 25 % til dækning af opkrævningsomkostninger.

4.   Den ensartede sats, der er omhandlet i stk. 1, litra b), fastsættes til 0,30 %.

Udelukkende for perioden 2007-2013 fastsættes bidragssatsen for momsindtægterne for Østrig til 0,225 %, for Tyskland til 0,15 % og for Nederlandene og Sverige til 0,10 %.

5.   Den ensartede sats, der er omhandlet i stk. 1, litra c), gælder for hver medlemsstats BNI.

Udelukkende for perioden 2007-2013 drager Nederlandene fordel af en bruttoreduktion af sit årlige BNI-bidrag på 605 mio. EUR og Sverige af en bruttoreduktion af sit årlige BNI-bidrag på 150 mio. EUR, målt i 2004-priser. Disse beløb tilpasses løbende priser ved at anvende den seneste BNP-deflator for EU udtrykt i euro, der er beregnet af Kommissionen, og som foreligger, når det foreløbige budgetforslag udarbejdes. Disse bruttoreduktioner indrømmes efter beregningen af korrektionen til fordel for Det Forenede Kongerige og dens finansiering som omhandlet i artikel 4 og 5 i denne afgørelse og har ingen virkning på den.

6.   Er budgettet endnu ikke vedtaget ved regnskabsårets begyndelse, skal de eksisterende moms- og BNI-bidragssatser fortsat gælde, indtil de nye satser træder i kraft.

7.   Med henblik på denne afgørelse forstås ved BNI årets bruttonationalindkomst i markedspriser, som den beregnes af Kommissionen ved anvendelse af ENS 95 i henhold til forordning (EF) nr. 2223/96.

Hvis ændringer af ENS 95 medfører væsentlige ændringer i BNI, som den er beregnet af Kommissionen, beslutter Rådet med enstemmighed på forslag af Kommissionen og efter høring af Europa-Parlamentet, hvorvidt disse ændringer skal gælde for denne afgørelse.

Artikel 3

1.   Fællesskabernes samlede egne indtægter til dækning af de årlige bevillinger til betalinger må ikke overstige 1,24 % af summen af alle medlemsstaternes BNI.

2.   Beløbsrammen for de årlige bevillinger til forpligtelser, der opføres på Den Europæiske Unions almindelige budget, må ikke overstige 1,31 % af summen af alle medlemsstaternes BNI.

Der fastholdes et bestemt forhold mellem bevillinger til forpligtelser og bevillinger til betalinger for at sikre disse bevillingers forenelighed og for at sikre, at det i stk. 1 nævnte loft kan overholdes i de følgende år.

3.   Hvis der indføres ændringer af ENS 95, som medfører væsentlige ændringer i niveauet for BNI i forbindelse med anvendelsen af denne afgørelse, foretager Kommissionen en ny beregning af lofterne for betalinger og forpligtelser som fastsat i stk. 1 og 2 på grundlag af følgende formel:

Formula

hvor t er det seneste fulde år, som der foreligger data for i overensstemmelse med Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1287/2003 af 15. juli 2003 om harmonisering af bruttonationalindkomsten i markedspriser (»BNI-forordningen«) (6).

Artikel 4

1.   Der indrømmes Det Forenede Kongerige en korrektion af budgetuligevægte.

Denne korrektion fastsættes ved:

a)

at beregne forskellen i det foregående regnskabsår mellem:

Det Forenede Kongeriges procentvise andel af summen af ikke-reducerede momsberegningsgrundlag, og

Det Forenede Kongeriges procentvise andel af de samlede fordelte udgifter

b)

at multiplicere den således beregnede forskel med de samlede fordelte udgifter

c)

at multiplicere resultatet under litra b) med 0,66

d)

at formindske resultatet under litra c) med virkningerne for Det Forenede Kongerige af overgangen til den reducerede moms og betalingerne i artikel 2, stk. 1, litra c), dvs. forskellen mellem:

hvad Det Forenede Kongerige skulle have betalt for beløbene finansieret med de indtægter, der er nævnt i artikel 2, stk. 1, litra b) og c), såfremt den ensartede sats var blevet anvendt på de ikke-reducerede momsgrundlag, og

Det Forenede Kongeriges betalinger som følge af anvendelsen af artikel 2, stk. 1, litra b) og c)

e)

at formindske resultatet under litra d) med Det Forenede Kongeriges nettogevinster som følge af forhøjelsen af den procentandel af indtægterne i artikel 2, stk. 1, litra a), som medlemsstaterne tilbageholder for at dække opkrævningsomkostninger og hermed forbundne omkostninger

f)

på tidspunktet for hver udvidelse af EU at foretage en tilpasning af resultatet under litra e) for at reducere kompensationen, hvorved det sikres, at udgifter, der er uformindskede før udvidelsen, forbliver uformindskede efter udvidelsen. Denne tilpasning foretages ved at reducere de samlede fordelte udgifter med et beløb svarende til de årlige førtiltrædelsesudgifter i de tiltrædende lande. Alle således beregnede beløb fremføres til de efterfølgende år og tilpasses hvert år ved at anvende den senest foreliggende BNP-deflator for EU udtrykt i euro som beregnet af Kommissionen. Denne litra ophører med at gælde fra og med den korrektion, der for første gang skal opføres på budgettet i 2014

g)

at tilpasse beregningen ved at nedsætte de samlede fordelte udgifter med de samlede fordelte udgifter i de medlemsstater, der er tiltrådt EU efter 30. april 2004, med undtagelse af direkte betalinger til landbruget og markedsrelaterede udgifter samt den del af udgifterne til landdistriktudvikling, der hidrører fra EUGFL, Garantisektionen.

Denne nedsættelse indfases gradvis i overensstemmelse med følgende tabel:

Korrektion til fordel for Det Forenede Kongerige, der skal opføres på budgettet første gang i år

Procentdel af udvidelsesrelaterede udgifter (som defineret ovenfor), der ikke skal indgå i beregningen af korrektionen til fordel for Det Forenede Kongerige

2009

20

2010

70

2011

100

2.   I perioden 2007-2013 må det supplerende bidrag fra Det Forenede Kongerige, der følger af reduktionen af de fordelte udgifter i stk. 1, litra g), ikke overstige 10,5 mia. EUR målt i 2004-priser. Kommissionens tjenestegrene kontrollerer hvert år, om den kumulerede tilpasning af korrektionen overstiger dette beløb. Beløb i løbende priser omregnes i denne sammenhæng til 2004-priser ved at anvende den senest foreliggende BNP-deflator for EU udtrykt i euro som beregnet af Kommissionen. Hvis loftet på 10,5 mia. EUR overstiges, nedsættes Det Forenede Kongeriges bidrag tilsvarende.

Ved en fremtidig udvidelse før 2013 justeres loftet på 10,5 mia. EUR opad tilsvarende.

Artikel 5

1.   Korrektionen finansieres af de øvrige medlemsstater efter følgende retningslinjer:

a)

Medlemsstaternes andel i denne finansiering beregnes først på grundlag af deres respektive andel i de i artikel 2, stk. 1, litra c), omhandlede indbetalinger, idet der ses bort fra Det Forenede Kongerige, og ikke tages hensyn til de bruttoreduktioner af Nederlandenes og Sveriges BNI-baserede bidrag, der er nævnt i artikel 2, stk. 5

b)

Den tilpasses dernæst, således at Østrigs, Tysklands, Nederlandenes og Sveriges finansieringsandel nedsættes til en fjerdedel af deres normale andel, som fremkommer ved denne beregning.

2.   Korrektionen ydes Det Forenede Kongerige i form af fradrag i de indbetalinger, som landet foretager i henhold til artikel 2, stk. 1, litra c). De øvrige medlemsstaters andel heri lægges til de indbetalinger, hver medlemsstat foretager i henhold til artikel 2, stk. 1, litra c).

3.   Kommissionen foretager de beregninger, der er nødvendige for at anvende artikel 2, stk. 5, artikel 4 og denne artikel.

4.   Hvis budgettet ikke er vedtaget ved regnskabsårets begyndelse, skal den korrektion til Det Forenede Kongerige og de øvrige medlemsstaters andele heri, som er opført på det seneste endeligt vedtagne budget, fortsat gælde.

Artikel 6

De i artikel 2 nævnte indtægter anvendes uden sondring til finansiering af alle udgifter, der er opført på Den Europæiske Unions almindelige budget.

Artikel 7

Et eventuelt overskud af Fællesskabernes indtægter i forhold til samtlige faktiske udgifter i et regnskabsår fremføres til det følgende regnskabsår.

Artikel 8

1.   Fællesskabernes egne indtægter som omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra a), opkræves af medlemsstaterne i henhold til deres nationale love og administrative bestemmelser, som om nødvendigt tilpasses kravene i fællesskabsforskrifterne.

Kommissionen foretager med regelmæssige mellemrum en gennemgang af de nationale bestemmelser, som medlemsstaterne meddeler den, meddeler medlemsstaterne de tilpasninger, som den anser for nødvendige for at sikre disse bestemmelsers overensstemmelse med fællesskabsforskrifterne, og aflægger rapport til budgetmyndigheden.

Medlemsstaterne stiller de i artikel 2, stk. 1, litra a), b) og c), fastsatte indtægter til Kommissionens rådighed.

2.   Rådet vedtager i overensstemmelse med proceduren i EF-traktatens artikel 279, stk. 2, og Euratom-traktatens artikel 183 de bestemmelser, som er nødvendige for gennemførelsen af denne afgørelse, samt bestemmelserne vedrørende kontrollen med opkrævningen, overdragelsen til Kommissionen og indbetalingen af de i artikel 2 og 5 nævnte indtægter.

Artikel 9

Inden for rammerne af den fuldstændige og vidtspændende revision, der omfatter alle aspekter af EU’s udgifter, herunder den fælles landbrugspolitik, og af midlerne, herunder budgetkompensationen til Det Forenede Kongerige, som Kommissionen skal aflægge rapport om i 2008/09, iværksætter den en generel undersøgelse af ordningen med egne indtægter.

Artikel 10

1.   Med forbehold af stk. 2 ophæves afgørelse 2000/597/EF, Euratom den 1. januar 2007. Enhver henvisning til Rådets afgørelse 70/243/EKSF, EØF, Euratom af 21. april 1970 angående udskiftning af medlemsstaternes finansielle bidrag med Fællesskabernes egne indtægter (7), til Rådets afgørelse 85/257/EØF, Euratom af 7. maj 1985 om ordningen for Fællesskabernes egne indtægter (8), til Rådets afgørelse 88/376/EØF, Euratom af 24. juni 1988 om ordningen for Fællesskabernes egne indtægter (9), til Rådets afgørelse 94/728/EF, Euratom af 31. oktober 1994 om ordningen for Fællesskabernes egne indtægter (10) eller til afgørelse 2000/597/EF, Euratom skal betragtes som en henvisning til denne afgørelse.

2.   Artikel 2, 4 og 5 i afgørelse 88/376/EØF, Euratom, 94/728/EF, Euratom og 2000/597/EF, Euratom gælder fortsat for beregningen og justeringen af de indtægter, der hidrører fra anvendelsen af en ensartet sats, der gælder for alle medlemsstater, på det ensartede momsberegningsgrundlag på mellem 50 % og 55 % af hver medlemsstats BNP eller BNI, afhængig af det pågældende år, og for beregningen af den korrektion af budgetuligevægte, der er indrømmet Det Forenede Kongerige for årene 1988 til 2006.

3.   Medlemsstaterne tilbageholder fortsat i opkrævningsomkostninger 10 % af de beløb, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra a), og som medlemsstaterne i henhold til gældende fællesskabsregler skulle have stillet til rådighed inden den 28. februar 2001.

Artikel 11

Denne afgørelse meddeles medlemsstaterne af generalsekretæren for Rådet.

Medlemsstaterne giver omgående generalsekretæren for Rådet meddelelse om afslutningen af de procedurer, der i henhold til deres respektive forfatningsretlige bestemmelser er nødvendige for vedtagelsen af denne afgørelse.

Afgørelsen træder i kraft på den første dag i den måned, der følger efter modtagelsen af den sidste af de i stk. 2 omhandlede meddelelser.

Den har virkning fra den 1. januar 2007.

Artikel 12

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Luxembourg, den 7. juni 2007.

På Rådets vegne

M. GLOS

Formand


(1)  Udtalelse afgivet den 4.7.2006 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  EUT C 203 af 25.8.2006, s. 50.

(3)  EUT C 309 af 16.12.2006, s. 103.

(4)  EFT L 310 af 30.11.1996, s. 1. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1267/2003 (EUT L 180 af 18.7.2003, s. 1).

(5)  EFT L 253 af 7.10.2000, s. 42.

(6)  EUT L 181 af 19.7.2003, s. 1.

(7)  EFT L 94 af 28.4.1970, s. 19.

(8)  EFT L 128 af 14.5.1985, s. 15.

(9)  EFT L 185 af 15.7.1988, s. 24.

(10)  EFT L 293 af 12.11.1994, s. 9.


Kommissionen

23.6.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 163/22


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 19. juni 2007

om afvisning af at optage haloxyfop-R i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette stof

(meddelt under nummer K(2007) 2548)

(EØS-relevant tekst)

(2007/437/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (1), særlig artikel 8, stk. 2, fjerde afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 8, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF kan en medlemsstat i en periode på 12 år fra datoen for meddelelsen af direktivet tillade markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder aktivstoffer, som ikke er opført i bilag I til direktivet, og som allerede var på markedet to år efter meddelelsen heraf, mens disse stoffer gradvist undersøges inden for rammerne af et arbejdsprogram.

(2)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 451/2000 (2) og (EF) nr. 703/2001 (3) er der fastsat nærmere bestemmelser for iværksættelsen af anden fase af det arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 8, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF, ligesom der er opstillet en liste over aktivstoffer, som skal vurderes med henblik på eventuel optagelse i bilag I til direktiv 91/414/EØF. Denne liste omfatter haloxyfop-R.

(3)

Haloxyfop-R’s virkninger på menneskers sundhed og miljøet er blevet vurderet i henhold til forordning (EF) nr. 451/2000 og (EF) nr. 703/2001 for en række anvendelsesformål, som anmelderen har foreslået. Ved disse forordninger udpeges endvidere de rapporterende medlemsstater, som skal forelægge Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) deres vurderingsrapporter og henstillinger, jf. artikel 8, stk. 1, i forordning (EF) nr. 451/2000. For haloxyfop-R var den rapporterende medlemsstat Danmark, og alle relevante oplysninger blev forelagt den 21. november 2003.

(4)

Medlemsstaterne og EFSA har underkastet vurderingsrapporten et peer review i EFSA’s evalueringsarbejdsgruppe, og den blev forelagt Kommissionen den 28. juli 2006 i form af EFSA’s konklusioner vedrørende peer reviewet af vurderingen af pesticidrisikoen ved aktivstoffet haloxyfop-R (4). Denne rapport er blevet behandlet af medlemsstaterne og Kommissionen i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, og behandlingen blev afsluttet den 24. november 2006 med Kommissionens reviderede vurderingsrapport om haloxyfop-R.

(5)

Der er i forbindelse med evalueringen af dette aktivstof afdækket visse potentielle problemer. Risikovurderingen vedrørende grundvandsforurening kunne ikke færdiggøres. Det blev navnlig konstateret, at anvendelse af haloxyfop-R i de scenarier, anmelderen havde foreslået, medførte forekomst af en række metabolitter, der er persistente og let kan udvaskes til grundvandspejlet med potentielt negative virkninger for drikkevandet. Det gav betænkeligheder, som ikke kunne imødegås på baggrund af de data, som anmelderen havde forelagt inden for de fastsatte frister. Desuden er der med udgangspunkt i de tilgængelige data stadig uafklarede problemer for så vidt angår risikovurderingen vedrørende pattedyr. Det var derfor ikke muligt på grundlag af de foreliggende oplysninger at konkludere, at haloxyfop-R opfylder kriterierne for optagelse i bilag I til direktiv 91/414/EØF.

(6)

Kommissionen opfordrede anmelderen til at kommentere resultaterne af peer reviewet og oplyse, hvorvidt han havde til hensigt at fastholde sin ansøgning om at få stoffet optaget i bilaget. Anmelderen fremsatte sine bemærkninger, og Kommissionen har gennemgået disse nøje. Selv med de af anmelderen fremsatte argumenter kan de påpegede problemer dog ikke siges at være løst, og de vurderinger, der er foretaget på baggrund af de forelagte oplysninger og evalueret på EFSA’s ekspertmøder, har ikke underbygget forventningen om, at plantebeskyttelsesmidler, der indeholder haloxyfop-R, under de foreslåede betingelser for anvendelse generelt opfylder kravene i artikel 5, stk. 1, litra a) og b), i direktiv 91/414/EØF.

(7)

Haloxyfop-R bør derfor ikke optages i bilag I til direktiv 91/414/EØF.

(8)

Det bør sikres, at godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder haloxyfop-R, trækkes tilbage inden for den fastsatte frist og ikke forlænges, og at der ikke gives nye godkendelser for sådanne produkter.

(9)

Enhver frist, som en medlemsstat indrømmer til bortskaffelse, opbevaring, afsætning eller anvendelse af bestående lagre af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder haloxyfop-R, bør ikke overstige 12 måneder, således at bestående lagre højst kan anvendes yderligere én vækstsæson.

(10)

Denne beslutning er ikke til hinder for, at der kan forelægges en ansøgning i henhold til artikel 6, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF med henblik på en eventuel optagelse af haloxyfop-R i dets bilag I.

(11)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Haloxyfop-R optages ikke i bilag I til direktiv 91/414/EØF som aktivstof.

Artikel 2

Medlemsstaterne sikrer, at

a)

godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder haloxyfop-R, trækkes tilbage senest den 19. december 2007

b)

der fra datoen for offentliggørelse af denne beslutning ikke gives godkendelse eller forlænget godkendelse af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder haloxyfop-R.

Artikel 3

Eventuelle frister, som medlemsstaterne indrømmer i henhold til artikel 4, stk. 6, i direktiv 91/414/EØF, skal være så korte som muligt og skal udløbe senest den 19. december 2008.

Artikel 4

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. juni 2007.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2007/31/EF (EUT L 140 af 1.6.2007, s. 44).

(2)  EFT L 55 af 29.2.2000, s. 25. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1044/2003 (EUT L 151 af 19.6.2003, s. 32).

(3)  EFT L 98 af 7.4.2001, s. 6.

(4)  EFSA Scientific Report (2006) 87, 1-96, Conclusion regarding the peer review of pesticide risk assessment of haloxyfop-R.


23.6.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 163/s3


MEDDELELSE TIL LÆSERNE

Den seneste udvidelse af Den Europæiske Union gjorde, at visse EU-Tidender den 27., 29. og 30. december 2006 blev offentliggjort i et forsimplet layout på de sprog, som på denne dato var de officielle EU-sprog.

Det er blevet besluttet at genudgive de retsakter, som blev offentliggjort i disse EU-Tidender, i form af berigtigelser i det layout, som traditionelt anvendes i EU-Tidende.

Derfor vil de EU-Tidender, som indeholder disse berigtigelser, kun blive offentliggjort på de sprog, som var de officielle EU-sprog før udvidelsen. Oversættelserne af disse retsakter til de nye medlemsstaters sprog vil blive offentliggjort i en specialudgave af Den Europæiske Unions Tidende, som indeholder EU-institutionernes og Den Europæiske Centralbanks retsakter vedtaget før den 1. januar 2007.

Af følgende skema fremgår det, i hvilke EU-Tidender udgaverne fra den 27., 29. og 30. december 2006 er berigtiget.

EUT af 27. december 2006

Berigtiget i EUT (2007)

L 370

L 30

L 371

L 45

L 373

L 121

L 375

L 70


EUT af 29. december 2006

Berigtiget i EUT (2007)

L 387

L 34


EUT af 30. december 2006

Berigtiget i EUT (2007)

L 396

L 136

L 400

L 54

L 405

L 29

L 407

L 44

L 408

L 47

L 409

L 36

L 410

L 40

L 411

L 27

L 413

L 50