ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 157

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

50. årgang
19. juni 2007


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 676/2007 af 11. juni 2007 om en flerårig plan for fiskeriet efter rødspætte og tunge i Nordsøen

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 677/2007 af 18. juni 2007 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

7

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 678/2007 af 18. juni 2007 om åbning af en licitation med henblik på tildeling af eksportlicenser efter A3-ordningen for frugt og grøntsager (tomater, appelsiner, citroner, druer til spisebrug, æbler og ferskner)

9

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 679/2007 af 18. juni 2007 om fastsættelse for produktionsåret 2007/08 af støtten for ferskner bestemt til forarbejdning

12

 

 

DIREKTIVER

 

*

Kommissionens direktiv 2007/35/EF af 18. juni 2007 om ændring, med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling, af Rådets direktiv 76/756/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om montering af lygter og lyssignaler på motordrevne køretøjer og påhængsvogne dertil ( 1 )

14

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Rådet

 

 

2007/420/EF

 

*

Rådets afgørelse af 11. juni 2007 om udnævnelse af et medlem af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritets bestyrelse

17

 

 

Kommissionen

 

 

2007/421/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 14. juni 2007 om ophævelse af beslutning 96/587/EF om offentliggørelse af en liste over godkendte organisationer, som medlemsstaterne har anmeldt i henhold til Rådets direktiv 94/57/EF (meddelt under nummer K(2007) 2379)  ( 1 )

18

 

 

2007/422/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 18. juni 2007 om ændring af beslutning 92/452/EØF for så vidt angår visse embryonindsamlingsteam og embryonproduktionsteam i Argentina, Australien og USA (meddelt under nummer K(2007) 2498)  ( 1 )

19

 

 

III   Retsakter vedtaget i henhold til traktaten om Den Europæiske Union

 

 

RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT V I EU-TRAKTATEN

 

*

Rådets afgørelse 2007/423/FUSP af 18. juni 2007 om gennemførelse af fælles holdning 2004/293/FUSP om forlængelse af foranstaltningerne til støtte for den effektive gennemførelse af mandatet til Den Internationale Krigsforbryderdomstol vedrørende Det Tidligere Jugoslavien (ICTY)

23

 

 

 

*

Meddelelse til læserne(se omslagets tredje side)

s3

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

FORORDNINGER

19.6.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 157/1


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 676/2007

af 11. juni 2007

om en flerårig plan for fiskeriet efter rødspætte og tunge i Nordsøen

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 37,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den seneste videnskabelige rådgivning fra Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES) viser, at niveauerne for fiskeridødeligheden for rødspætte- og tungebestanden i Nordsøen overskrider den grænse, som ICES har fastsat efter forsigtighedsprincippet, og at der er risiko for, at bestandene ikke befiskes bæredygtigt.

(2)

Ifølge rådgivning fra et ekspertudvalg, der undersøger de flerårige forvaltningsstrategier, kan det højeste tungeudbytte opnås ved en fiskeridødelighed på 0,2 i aldersgruppen 2-6 år.

(3)

Den Videnskabelige, Tekniske og Økonomiske Komité for Fiskeri (STECF) har anbefalet, at biomassen for rødspættebestanden i Nordsøen efter forsigtighedsprincippet fastsættes til 230 000 ton, at den fiskeridødelighed, der er nødvendig for at få det højeste udbytte af rødspættebestanden i Nordsøen på længere sigt, fastsættes til 0,3, og at biomassen for tunge i Nordsøen efter forsigtighedsprincippet fastsættes til 35 000 ton.

(4)

Det er nødvendigt at træffe foranstaltninger til etablering af en flerårig forvaltningsplan for fiskeriet af rødspætte- og tungebestanden i Nordsøen. Når sådanne foranstaltninger vedrører rødspættebestanden i Nordsøen, skal de fastsættes i lyset af høringer med Norge.

(5)

Formålet med planen er at sikre, at rødspætte- og tungebestanden i Nordsøen i en første fase igen kommer til at ligge inden for sikre biologiske grænser og i en anden fase og efter behørig overvejelse i Rådet med hensyn til gennemførelsesmetoderne herfor, at disse bestande udnyttes på basis af den maksimale bæredygtige fangst på en økonomisk, miljømæssig og social bæredygtig måde.

(6)

I Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 af 20. december 2002 om bevarelse og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne som led i den fælles fiskeripolitik (2) er det bl.a. fastsat, at Fællesskabet for at nå disse mål skal anvende forsigtighedsprincippet, når det træffer foranstaltninger til at beskytte og bevare bestanden, sikre en bæredygtig udnyttelse heraf og begrænse fiskeriets indvirkning på de marine økosystemer mest muligt.

(7)

Det bør ved denne forordning tilstræbes, at fiskeriet efterhånden forvaltes efter økosystembaserede principper, og denne forordning bør bidrage til at skabe et effektivt fiskeri i en økonomisk levedygtig og konkurrencedygtig fiskeindustri, der sikrer dem, der er afhængige af fiskeriet af rødspætte og tunge i Nordsøen, en rimelig levestandard, samtidig med at der tages hensyn til forbrugerinteresserne. Fællesskabet baserer til dels sin politik på den politik, der anbefales af det relevante regionale rådgivende råd. En stor del af fangsterne af rødspætte i Nordsøen tages sammen med fangster af tunge. Rødspættefiskeriet kan derfor ikke forvaltes uafhængigt af tungefiskeriet.

(8)

Der bør i forbindelse med udarbejdelsen af den flerårige plan derfor også tages hensyn til den kendsgerning, at den høje fiskeridødelighed for rødspætte i vid udstrækning skyldes betydeligt udsmid fra bomtrawlfiskeri efter tunge med 80 mm net i den sydlige del af Nordsøen.

(9)

Fiskeridødeligheden kan styres ved at indføre en passende metode til fastsættelse af de samlede tilladte fangstmængder (TAC'er) for de pågældende bestande og en ordning, hvor antallet af tilladte havdage begrænses, og fiskeriindsatsen efter disse bestande derved begrænses så meget, at det er usandsynligt, at TAC'erne og den tilstræbte fiskeridødelighed overskrides, men giver tilstrækkelig mulighed for fangst af den TAC, der er tilladt på grundlag af den fiskeridødelighed, der er fastsat i planen.

(10)

Planen bør dække alt fiskeri efter fladfisk, der har væsentlig indflydelse på fiskeridødeligheden for de berørte rødspætte- og tungebestande. Medlemsstater, hvis kvoter for hver bestand er mindre end 5 % af Det Europæiske Fællesskabs del af TAC, bør ikke omfattes af planen vedrørende indsatsforvaltningen.

(11)

Denne plan bør være hovedinstrumentet i forvaltningen af fladfisk i Nordsøen, og den bør bidrage til genoprettelsen af andre bestande som f. eks. torskebestanden.

(12)

Der bør indføres kontrolforanstaltninger ud over dem, der er fastsat i Rådets forordning (EØF) nr. 2847/93 af 12. oktober 1993 om indførelse af en kontrolordning under den fælles fiskeripolitik (3), for at sikre, at foranstaltningerne i denne forordning overholdes.

(13)

I 2006 indledte Kommissionen en drøftelse af en fællesskabsstrategi for en gradvis reduktion af fiskeridødeligheden i alle større fiskerier ved hjælp af en meddelelse om opnåelse af målsætningen om den maksimale bæredygtige fangst senest i 2015. Kommissionen har forelagt denne meddelelse for de regionale rådgivende råd til udtalelse.

(14)

Kommissionen har anmodet STECF om at aflægge rapport om de vigtigste aspekter af konsekvensvurderingen vedrørende forvaltningen af rødspætte og tunge, der bør bygge på nøjagtige, objektive og omfattende biologiske og økonomiske oplysninger. Denne konsekvensvurdering vil blive knyttet som bilag til Kommissionens forslag vedrørende anden fase af den flerårige plan.

(15)

Den flerårige plan bør anses for at være en genopretningsplan i første fase og en forvaltningsplan i anden fase som omhandlet i artikel 5 og 6 i forordning (EF) nr. 2371/2002 af 20. december 2002 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

KAPITEL I

GENSTAND OG MÅL

Artikel 1

Genstand

1.   Ved denne forordning etableres der en flerårig plan for fiskeriet efter rødspætte og tunge i Nordsøen.

2.   I denne forordning forstås der ved »Nordsøen« den del af havet, som i henhold til Det Internationale Havundersøgelsesråds inddeling benævnes underområde IV.

Artikel 2

Sikre biologiske grænser

1.   I denne forordning anses rødspætte- og tungebestandene for at ligge inden for sikre biologiske grænser i de år, hvor alle følgende betingelser ifølge Den Videnskabelige, Tekniske og Økonomiske Komité for Fiskeri (STECF) er opfyldt:

a)

gydebiomassen af rødspættebestanden overstiger 230 000 ton

b)

den gennemsnitlige fiskeridødelighed for rødspættebestanden i aldersgruppen 2-6 år er mindre end 0,6 pr. år

c)

gydebiomassen af tungebestanden overstiger 35 000 ton

d)

den gennemsnitlige fiskeridødelighed for tungebestanden i aldersgruppen 2-6 år er mindre end 0,4 pr. år.

2.   Hvis STECF tilråder, at der bør anvendes andre niveauer for biomasse og fiskeridødelighed for at definere sikre biologiske grænser, forelægger Kommissionen et forslag til ændring af stk. 1.

Artikel 3

Den flerårige plans mål i første fase

1.   Den flerårige plan skal i første fase sikre, at rødspætte- og tungebestanden igen kommer til at ligge inden for sikre biologiske grænser.

2.   Målet i stk. 1 skal nås ved at reducere fiskeridødeligheden for rødspætte og tunge med 10 % årligt med et udsving i TAC på højst 15 % om året, indtil der er opnået sikre biologiske grænser for begge bestande.

Artikel 4

Målene for den flerårige plan i anden fase

1.   Den flerårige plan skal i anden fase sikre en udnyttelse af rødspætte- og tungebestanden på basis af den maksimale bæredygtige fangst.

2.   Det i stk. 1 omhandlede mål skal nås samtidig med, at fiskeridødeligheden for rødspætte i aldersgruppen 2-6 år holdes på 0,3 eller derover.

3.   Det i stk. 1 omhandlede mål skal nås samtidig med, at fiskeridødeligheden for tunge i aldersgruppen 2-6 år holdes på 0,2 eller derover.

Artikel 5

Overgangsforanstaltninger

1.   Når det i to på hinanden følgende år er påvist, at bestanden af rødspætte og tunge igen ligger inden for sikre biologiske grænser, træffer Rådet på forslag af Kommissionen afgørelse om ændring af artikel 4, stk. 2 og 3, og artikel 7, 8 og 9, der på baggrund af den seneste videnskabelige udtalelse fra STECF tillader, at bestandene kan udnyttes med en fiskeridødelighed, der er forenelig med den maksimale bæredygtige fangst.

2.   Kommissionens forslag om revision skal ledsages af en fuldstændig konsekvensvurdering og skal tilgodese udtalelsen fra Det Regionale Rådgivende Råd for Nordsøen.

KAPITEL II

SAMLEDE TILLADTE FANGSTMÆNGDER

Artikel 6

Fastsættelse af samlede tilladte fangstmængder (TAC'er)

Rådet fastsætter hvert år med kvalificeret flertal på forslag fra Kommissionen TAC'er for det følgende år for rødspætte- og tungebestanden i Nordsøen i overensstemmelse med artikel 7 og 8.

Artikel 7

Procedure for fastsættelse af TAC'en for rødspætte

1.   Rådet vedtager en TAC for rødspætte, som ifølge STECF's videnskabelige vurdering er den højeste af nedenstående:

a)

den TAC, hvis anvendelse vil resultere i en nedgang i fiskeridødeligheden på 10 % i anvendelsesåret i forhold til den anslåede fiskeridødelighed for det foregående år

b)

den TAC, hvis anvendelse vil resultere i et niveau for fiskeridødeligheden på 0,3 for aldersgruppen 2-6 år i anvendelsesåret.

2.   Hvis anvendelsen af stk. 1 ville resultere i en TAC, der ligger mere end 15 % over TAC'en for det foregående år, vedtager Rådet en TAC, som ligger 15 % over TAC'en for det pågældende år.

3.   Hvis anvendelsen af stk. 1 ville resultere i en TAC, der ligger mere end 15 % under TAC'en for det foregående år, vedtager Rådet en TAC, som ligger 15 % under TAC'en for det pågældende år.

Artikel 8

Procedure for fastsættelse af TAC'en for tunge

1.   Rådet vedtager en TAC for tunge, som ifølge STECF's videnskabelige vurdering er den højeste af nedenstående:

a)

den TAC, hvis anvendelse vil resultere i en fiskeridødelighed på 0,2 for aldersgruppen 2-6 år i anvendelsesåret

b)

den TAC, hvis anvendelse vil resultere i en nedgang i fiskeridødeligheden på 10 % i anvendelsesåret i forhold til den anslåede fiskeridødelighed for det foregående år.

2.   Hvis anvendelsen af stk. 1 ville resultere i en TAC, der ligger mere end 15 % over TAC'en for det foregående år, vedtager Rådet en TAC, som ligger 15 % over TAC'en for det pågældende år.

3.   Hvis anvendelsen af stk. 1 ville resultere i en TAC, der ligger mere end 15 % under TAC'en for det foregående år, vedtager Rådet en TAC, som ligger 15 % under TAC'en for det pågældende år.

KAPITEL III

BEGRÆNSNING AF FISKERIINDSATSEN

Artikel 9

Begrænsning af fiskeriindsatsen

1.   De TAC'er, der er nævnt i kapitel II, suppleres med en ordning for begrænsning af fiskeriindsatsen som fastsat i fællesskabslovgivningen.

2.   Rådet fastsætter hvert år med kvalificeret flertal på forslag af Kommissionen en justering af det maksimale niveau for fiskeriindsatsen, der skal gælde for flåder, hvor enten rødspætte eller tunge eller begge arter udgør en stor del af landingerne, eller som foretager betydeligt udsmid, og som er omfattet af den i stk. 1 nævnte ordning for begrænsning af fiskeriindsatsen.

3.   Kommissionen anmoder STECF om en prognose for det maksimale niveau for fiskeriindsatsen, der er nødvendigt for at fange rødspætte og tunge i en mængde, der svarer til Det Europæiske Fællesskabs del af de TAC'er, der er fastsat i overensstemmelse med artikel 6. Denne anmodning bliver udformet under hensyn til anden relevant fællesskabslovgivning vedrørende betingelserne for fiskeri af disse kvoter.

4.   Den årlige justering af det maksimale niveau for fiskeriindsatsen, der er nævnt i stk. 2, skal foretages under hensyn til den udtalelse, STECF afgiver i overensstemmelse med stk. 3.

5.   Kommissionen anmoder hvert år STECF om at aflægge rapport om den årlige fiskeriindsats for fartøjer, der fisker rødspætte og tunge, og om at oplyse om, hvilke typer fangstredskaber der anvendes i disse former for fiskeri.

6.   Uanset stk. 4 overstiger fiskeriindsatsen ikke de for 2006 fastsatte grænser.

7.   Medlemsstater, hvis kvoter er mindre end 5 % af Det Europæiske Fællesskabs del af TAC for både rødspætte og tunge, skal ikke omfattes af indsatsforvaltningsordningen.

8.   En medlemsstat, der er omfattet af bestemmelserne i stk. 7, og som indgår i en kvoteudveksling for tunge eller rødspætte på grundlag af artikel 20, stk. 5, i forordning (EF) nr. 2371/2002, der vil resultere i summen af den kvote, som er tildelt den medlemsstat, og den mængde tunge eller rødspætte, der overstiger 5 %, der er Det Europæiske Fællesskabs del af TAC, omfattes af indsatsforvaltningsordningen.

9.   Den fiskeriindsats, der udøves af fartøjer, og hvor rødspætte eller tunge udgør en stor del af fangsten, og som fører en af de medlemsstaters flag, som er omfattet af bestemmelserne i stk. 7, skal ikke overstige det niveau, der blev tilladt i 2006.

KAPITEL IV

KONTROL, INSPEKTION OG OVERVÅGNING

Artikel 10

Meddelelser om fiskeriindsats

1.   Artikel 19b, 19c, 19d og 19e samt 19k i forordning (EØF) nr. 2847/93 finder anvendelse for fartøjer, der opererer i området. Fartøjer udstyret med overvågningssystemer er i overensstemmelse med artikel 5 og 6 i Kommissionens forordning (EF) nr. 2244/2003 af 18. december 2003 om gennemførelsesbestemmelser vedrørende satellitbaserede fartøjsovervågningssystemer (4) fritaget fra rapporteringskrav.

2.   Medlemsstaterne kan indføre alternative kontrolforanstaltninger for at sikre, at de i punkt 1 angivne rapporteringsforpligtelser overholdes, forudsat at de er lige så effektive og gennemsigtige som disse rapporteringsforpligtelser. Inden der indføres sådanne alternative foranstaltninger, skal Kommissionen have meddelelse herom.

Artikel 11

Tolerancemargen

1.   Uanset artikel 5, stk. 2, i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2807/83 af 22. september 1983 om nærmere bestemmelser for registrering af oplysninger om medlemsstaternes fangster (5) er den tilladte tolerance i forbindelse med vurderingen af, hvor store mængder, udtrykt i kg levende vægt af henholdsvis rødspætte og tunge, der opbevares om bord på fartøjer, der har befundet sig i Nordsøen, 8 % af den i logbogen anførte mængde. Hvis der i fællesskabslovgivningen ikke er fastsat en omregningskoefficient, gælder den omregningskoefficient, der er fastsat af den medlemsstat, hvis flag fartøjet fører.

2.   Stk. 1 gælder ikke for arter af akvatiske organismer, der beholdes om bord, hvis mængden af den pågældende art er mindre end 50 kg.

Artikel 12

Vejning af landinger

Medlemsstatens kompetente myndigheder sikrer, at mængder af tunge på over 300 kg eller af rødspætte på over 500 kg fanget i Nordsøen, vejes før salg på en vægt, hvis nøjagtighed er blevet certificeret.

Artikel 13

Forudgående meddelelse

Føreren af et EF-fiskerfartøj, der har befundet sig i Nordsøen, og som ønsker at lande en fangst af rødspætte eller tunge, uanset mængde, i en havn eller på et landingssted i et tredjeland, skal mindst 24 timer før landing i et tredjeland meddele myndighederne i flagmedlemsstaten følgende oplysninger:

a)

havnens eller landingsstedets navn

b)

det anslåede tidspunkt for ankomsten til den pågældende havn eller det pågældende landingssted

c)

mængde i kg levende vægt af alle arter, som fartøjet har mere end 50 kg af om bord.

Meddelelsen kan også gives af stedfortræderen for føreren af fiskerfartøjet.

Artikel 14

Separat opbevaring af rødspætte og tunge

1.   Det er forbudt om bord på et EF-fiskefartøj i en hvilken som helst beholder at opbevare rødspætte eller tunge, uanset mængde, blandet med andre arter af akvatiske organismer.

2.   Føreren af et EF-fiskerfartøj skal yde medlemsstaternes inspektører den nødvendige bistand til at sammenholde de mængder, der er angivet i logbogen, med de fangster af rødspætte og tunge, der opbevares om bord.

Artikel 15

Transport af tunge og rødspætte

1.   En medlemsstats kompetente myndigheder kan kræve, at enhver mængde rødspætte på over 500 kg eller enhver mængde tunge på over 300 kg, der er fanget i det geografiske område, der er nævnt i artikel 1, stk. 2, og hvis første landing finder sted i den pågældende medlemsstat, vejes, inden den transporteres til et andet sted fra den første landingshavn, på en vægt, hvis nøjagtighed er blevet certificeret.

2.   Uanset artikel 13 i forordning (EØF) nr. 2847/93 skal mængder af rødspætte på over 500 kg og mængder af tunge på over 300 kg, der transporteres til et andet sted end landingsstedet, ledsages af den opgørelse, der er omhandlet i artikel 8, stk. 1, i nævnte forordning. Undtagelsen i artikel 13, stk. 4, litra b), i forordning (EØF) nr. 2847/93 finder ikke anvendelse.

Artikel 16

Forbud mod omladning af tunge og rødspætte

Et EF-fiskerfartøj, der befinder sig i Nordsøen, må ikke omlade nogen som helst mængde rødspætte eller tunge til noget andet fartøj.

KAPITEL V

OPFØLGNING

Artikel 17

Evaluering af forvaltningsforanstaltningerne

1.   På grundlag af rådgivning fra STECF evaluerer Kommissionen forvaltningsforanstaltningernes indvirkning på de pågældende bestande og på fiskeriet efter disse bestande i forordningens andet anvendelsesår og i hvert af de følgende år.

2.   Kommissionen skal det tredje år denne forordning anvendes, og derefter hvert tredje år, indhente videnskabelig rådgivning fra STECF om de fremskridt, der er gjort for at nå målene i den flerårige plan. Kommissionen foreslår om nødvendigt relevante foranstaltninger, og Rådet træffer afgørelse med kvalificeret flertal om alternative foranstaltninger til at nå de i artikel 3 og 4 beskrevne mål.

Artikel 18

Særlige omstændigheder

Er gydebestandens reproduktionskapacitet ifølge STECF faldende for rødspætte eller for tunge eller for begge arter, træffer Rådet med kvalificeret flertal på forslag af Kommissionen afgørelse om en samlet tilladt fangstmængde for rødspætte, der er lavere end den, der er fastsat i artikel 7, en samlet tilladt fangstmængde for tunge, der er lavere end den, der er fastsat i artikel 8, og et antal havdage, der er lavere end det, der er fastsat i artikel 9.

KAPITEL VI

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 19

Bistand under Den Europæiske Fiskerifond

1.   I første fase som omhandlet i artikel 3 i denne forordning anses den flerårige plan for at være en genopretningsplan som defineret i artikel 5 i forordning (EF) nr. 2371/2002 og i overensstemmelse med artikel 21, litra a), nr. i), i Rådets forordning (EF) nr. 1198/2006 af 27. juli 2006 om Den Europæiske Fiskerifond (6).

2.   I anden fase som omhandlet i artikel 4 i denne forordning anses den flerårige plan for at være en forvaltningsplan som defineret i artikel 6 i forordning (EF) nr. 2371/2002 og i overensstemmelse med artikel 21, litra a), nr. iv), i forordning (EF) nr. 1198/2006.

Artikel 20

Ikrafttrædelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Luxembourg, den 11. juni 2007.

På Rådets vegne

H. SEEHOFER

Formand


(1)  Europa-Parlamentets udtalelse af 28.9.2006 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  EFT L 358 af 31.12.2002, s. 59.

(3)  EFT L 261 af 20.10.1993, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1967/2006 (EUT L 409 af 30.12.2006, s. 11).

(4)  EUT L 333 af 20.12.2003, s. 17.

(5)  EFT L 276 af 10.10.1983, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1804/2005 (EUT L 290 af 4.11.2005, s. 10).

(6)  EUT L 223 af 15.8.2006, s. 1.


19.6.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 157/7


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 677/2007

af 18. juni 2007

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 3223/94 af 21. december 1994 om gennemførelsesbestemmelser til importordningen for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 4, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 3223/94 fastsættes som følge af gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 3223/94, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 19. juni 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. juni 2007.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 386/2005 (EUT L 62 af 9.3.2005, s. 3).


BILAG

til Kommissionens forordning af 18. juni 2007 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

MA

30,8

TR

92,6

ZZ

61,7

0707 00 05

JO

151,2

TR

94,1

ZZ

122,7

0709 90 70

TR

94,8

ZZ

94,8

0805 50 10

AR

46,9

ZA

62,8

ZZ

54,9

0808 10 80

AR

91,9

BR

80,3

CL

92,9

CN

97,6

NZ

98,4

US

101,1

ZA

96,3

ZZ

94,1

0809 10 00

IL

156,1

TR

217,9

ZZ

187,0

0809 20 95

TR

287,1

US

303,4

ZZ

295,3

0809 30 10, 0809 30 90

CL

101,3

US

149,4

ZA

88,3

ZZ

113,0

0809 40 05

CL

134,4

IL

164,9

US

222,0

ZZ

173,8


(1)  Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« repræsenterer »anden oprindelse«.


19.6.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 157/9


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 678/2007

af 18. juni 2007

om åbning af en licitation med henblik på tildeling af eksportlicenser efter A3-ordningen for frugt og grøntsager (tomater, appelsiner, citroner, druer til spisebrug, æbler og ferskner)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96 af 28. oktober 1996 om den fælles markedsordning for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 35, stk. 3, tredje afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1961/2001 (2) fastsættes der gennemførelsesbestemmelser for eksportrestitutioner for frugt og grøntsager.

(2)

I henhold til artikel 35, stk. 1, i forordning (EF) nr. 2200/96 kan der, for så vidt som det er nødvendigt for at muliggøre en økonomisk vigtig eksport, ydes eksportrestitutioner til varer, der eksporteres af Fællesskabet, dog under hensyntagen til de begrænsninger, der følger af aftaler indgået i henhold til traktatens artikel 300.

(3)

Med henvisning til artikel 35, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2200/96 bør det sikres, at det handelsmønster, som restitutionsordningen tidligere har skabt, ikke forstyrres. Af denne grund og med henvisning til, at eksporten af frugt og grøntsager er sæsonbetonet, bør de anslåede mængder pr. produkt fastsættes ved hjælp af nomenklaturen for eksportrestitutioner for landbrugsprodukter, som er fastsat ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 3846/87 (3). Mængderne skal fordeles under hensyntagen til, at de pågældende produkter er mere eller mindre fordærvelige.

(4)

I henhold til artikel 35, stk. 4, i forordning (EF) nr. 2200/96 skal restitutionerne fastsættes under hensyn til situationen og den forventede udvikling i dels priserne for frugt og grøntsager på Fællesskabets marked og de disponible mængder, dels priserne i den internationale handel. Der bør ligeledes tages hensyn til afsætnings- og transportomkostningerne samt det økonomiske aspekt i forbindelse med den påtænkte eksport.

(5)

I henhold til artikel 35, stk. 5, i forordning (EF) nr. 2200/96 fastsættes priserne for Fællesskabets marked under hensyntagen til de priser, som med henblik på eksport viser sig at være de gunstigste.

(6)

Den internationale handelssituation eller de særlige krav, der gør sig gældende på visse markeder, kan gøre det nødvendigt at differentiere restitutionen for et givet produkt alt efter produktets destination.

(7)

Tomater, appelsiner, citroner, druer til spisebrug, æbler og ferskner i kvalitetsklasse ekstra, I og II i de fælles handelsnormer kan i øjeblikket gøres til genstand for en økonomisk set betydelig eksport.

(8)

For at sikre den mest effektive udnyttelse af de tilgængelige ressourcer bør der under hensyntagen til Fællesskabets eksportstruktur iværksættes en licitation, og de vejledende restitutionsbeløb og de anslåede mængder for den pågældende periode bør fastsættes.

(9)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Friske Frugter og Grøntsager —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Der åbnes en licitation med henblik på tildeling af eksportlicenser efter A3-ordningen. De berørte produkter, perioden for afgivelse af bud, de vejledende restitutionssatser og de anslåede mængder er fastsat i bilaget.

2.   De licenser, der udstedes til fødevarehjælp, og som er omhandlet i artikel 16 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1291/2000 (4), afskrives ikke på de restitutionsberettigede mængder, der er angivet i bilaget til denne forordning.

3.   Licenser af type A3 er gyldige i 4 måneder, jf. dog artikel 5, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1961/2001.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 2. juli 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. juni 2007.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 297 af 21.11.1996, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 47/2003 (EFT L 7 af 11.1.2003, s. 64).

(2)  EFT L 268 af 9.10.2001, s. 8. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 548/2007 (EFT L 130 af 22.5.2007, s. 3).

(3)  EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 532/2007 (EFT L 125 af 15.5.2007, s. 7).

(4)  EFT L 152 af 24.6.2000, s. 1.


BILAG

Tildeling af eksportlicenser efter A3-ordningen for frugt og Grøntsager (tomater, appelsiner, citroner, druer til spisebrug, æbler og ferskner)

Periode, hvor buddene skal fremsættes: 2.-3. juli 2007.

Produktkode (1)

Bestemmelsessted (2)

Vejledende restitutionsbeløb

(EUR/t netto)

Anslåede mængder

(t)

0702 00 00 9100

A00

30

3 333

0805 10 20 9100

A00

36

20 000

0805 50 10 9100

A00

60

10 000

0806 10 10 9100

A00

23

23 333

0808 10 80 9100

F04, F09

32

53 333

0809 30 10 9100

0809 30 90 9100

F03

17

23 333


(1)  Produktkoderne er fastsat i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3846/87 (EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1).

(2)  Koderne for bestemmelsessteder i serie »A« er fastsat i bilag II til forordning (EØF) nr. 3846/87. Produktkoderne er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 2081/2003 (EUT L 313 af 28.11.2003, s. 11). De øvrige bestemmelsessteder er fastsat som følger:

F03

:

Alle bestemmelsessteder undtagen Schweiz.

F04

:

Hongkong, Singapore, Malaysia, Sri Lanka, Indonesien, Thailand, Taiwan, Papua Ny Guinea, Laos, Cambodja, Vietnam, Japan, Uruguay, Paraguay, Argentina, Mexico og Costa Rica.

F09

:

Følgende bestemmelsessteder: Norge, Island, Grønland, Færøerne, Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Serbien og Montenegro, Armenien, Aserbajdsjan, Belarus, Georgien, Kasakhstan, Kirgisistan, Moldova, Rusland, Tadsjikistan, Turkmenistan, Usbekistan, Ukraine, Saudi-Arabien, Bahrain, Qatar, Oman, De Forenede Arabiske Emirater (Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm al-Qaiwain, Ras al-Khaimah og Fujairah), Kuwait, Yemen, Syrien, Iran, Jordan, Bolivia, Brasilien, Venezuela, Peru, Panama, Ecuador og Colombia, lande og territorier i Afrika, ekskl. Sydafrika, bestemmelsessteder, som er fastsat i artikel 36 i Kommissionens forordning (EF) nr. 800/1999 (EFT L 102 af 17.4.1999, s. 11).


19.6.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 157/12


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 679/2007

af 18. juni 2007

om fastsættelse for produktionsåret 2007/08 af støtten for ferskner bestemt til forarbejdning

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til traktaten om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse,

under henvisning til akten vedrørende Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse, særlig artikel 41,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2201/96 af 28. oktober 1996 om den fælles markedsordning for forarbejdede frugter og grøntsager (1), særlig artikel 6, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge artikel 3, stk. 3, i Kommissionens forordning (EF) nr. 1535/2003 af 29. august 2003 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2201/96 for så vidt angår støtteordningen for forarbejdede frugter og grøntsager (2) skal Kommissionen inden den 31. maj offentliggøre støtten for ferskner bestemt til forarbejdning.

(2)

For medlemsstaterne i EF i dets sammensætning pr. 31. december 2006 foretages undersøgelsen af, om de i artikel 5, stk. 1, i forordning (EF) nr. 2201/96 nævnte EF-tærskler og nationale tærskler for forarbejdning af ferskner er overholdt, på grundlag af de mængder, der er ydet støtte for i de foregående tre år, og som der er endelige oplysninger om for alle de pågældende medlemsstater.

(3)

Gennemsnittet af de mængder ferskner, der inden for støtteordningens rammer blev forarbejdet i løbet af de foregående tre produktionsår, er lavere end EF-tærsklen. Den støtte, der skal anvendes for produktionsåret 2007/08 i hver af de pågældende medlemsstater, skal derfor være det beløb, der er fastsat i artikel 4, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2201/96.

(4)

Den mekanisme, der benyttes til at beregne, om de nationale forarbejdningstærskler, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 2201/96, er overholdt, finder ikke straks anvendelse for Bulgarien og Rumænien. Derfor bør der fastsættes midlertidige gennemførelsesforanstaltninger. For produktionsåret 2007/08, for hvilket der ikke er disponible oplysninger ved undersøgelsen af, om EF-tærsklerne og de nationale tærskler er overholdt for forarbejdningen af ferskner, bør der af forsigtighedshensyn foretages en forudgående støttenedsættelse, som vil blive tilbagebetalt, hvis der ved nævnte produktionsårs afslutning ikke har været nogen overskridelse.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Forarbejdede Frugter og Grøntsager —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   For produktionsåret 2007/08 er støtten for ferskner i henhold til artikel 2 i forordning (EF) nr. 2201/96 på 47,70 EUR/t for medlemsstater i EF i dets sammensætning pr. 31. december 2006.

2.   For Bulgarien og Rumænien er støtten for ferskner i henhold til artikel 2 i forordning (EF) nr. 2201/96 på 35,78 EUR/t.

Artikel 2

1.   Viser det sig, når det beregnes, om tærsklen for produktionsåret 2007/08 er blevet overholdt, at EF-tærsklen ikke er blevet overskredet, udbetales der efter produktionsåret 2007/08 i Bulgarien og Rumænien et supplerende beløb svarende til 25 % af den støtte, der er fastsat i artikel 4, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2201/96.

2.   Er EF-tærsklen blevet overskredet, og er den nationale tærskel i Bulgarien eller Rumænien ikke blevet overskredet, eller er den blevet overskredet med mindre end 25 %, udbetales der et supplerende beløb i disse medlemsstater efter produktionsåret 2007/08.

Det supplerende beløb i første afsnit fastsættes på grundlag af den faktiske overskridelse af den pågældende nationale tærskel, dog højst 25 % af den støtte, der er fastsat i artikel 4, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2201/96.

3.   Når det undersøges, om de nationale forarbejdningstærskler for Bulgarien og Rumænien er blevet overholdt, foretages beregningen for produktionsåret 2007/08 på grundlag af de mængder, for hvilke der faktisk blev ydet støtte i løbet af produktionsåret 2007/08.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. juni 2007.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 297 af 21.11.1996, s. 29. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 386/2004 (EUT L 64 af 2.3.2004, s. 25).

(2)  EUT L 218 af 30.8.2003, s. 14. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1663/2005 (EUT L 267 af 12.10.2005, s. 22).


DIREKTIVER

19.6.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 157/14


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2007/35/EF

af 18. juni 2007

om ændring, med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling, af Rådets direktiv 76/756/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om montering af lygter og lyssignaler på motordrevne køretøjer og påhængsvogne dertil

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 70/156/EØF af 6. februar 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om godkendelse af motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil (1), særlig artikel 13, stk. 2, andet led,

under henvisning til Rådets direktiv 76/756/EØF af 27. juli 1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om montering af lygter og lyssignaler på motordrevne køretøjer og påhængsvogne dertil (2), særlig artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Direktiv 76/756/EØF er et af særdirektiverne under den EF-typegodkendelsesprocedure, der er fastlagt ved direktiv 70/156/EØF. Bestemmelserne i direktiv 70/156/EØF om systemer, komponenter og separate tekniske enheder til køretøjer finder derfor anvendelse på direktiv 76/756/EØF.

(2)

Med henblik på at øge færdselssikkerheden ved at øge synligheden af store lastbiler og påhængskøretøjer hertil bør der i direktiv 76/756/EØF indføres en forpligtelse til montering af retroreflekterende materialer på disse køretøjer.

(3)

For at tage hensyn til ændringer i UN/ECE-regulativ nr. 48 (3), som Fællesskabet allerede har stemt for, bør direktiv 76/756/EØF tilpasses til den tekniske udvikling ved at referere til de seneste krav i regulativet. Af hensyn til klarheden bør bilag II til direktiv 76/756/EØF erstattes af et nyt bilag.

(4)

Direktiv 76/756/EØF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Tilpasning til den Tekniske Udvikling —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilag II til direktiv 76/756/ EØF erstattes af bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

Med virkning fra den 10. juli 2011 gælder det, at medlemsstaterne, hvis kravene i direktiv 76/756/ EØF som ændret ved nærværende direktiv ikke er opfyldt, af grunde, der vedrører om montering af lygter og lyssignaler, skal anse typeattester, som i henhold til bestemmelserne i direktiv 70/156/EØF ledsager nye køretøjer, for ugyldige for så vidt angår artikel 7, stk. 1, i samme direktiv.

Artikel 3

1.   Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 9. juli 2008 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

De gennemfører disse bestemmelser fra den 10. juli 2008.

Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne tilsender Kommissionen de vigtigste nationale bestemmelser, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 4

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. juni 2007.

På Kommissionens vegne

Günter VERHEUGEN

Næstformand


(1)  EFT L 42 af 23.2.1970, s. 1. Senest ændret ved direktiv 2006/96/EF (EUT L 363 af 20.12.2006, s. 81).

(2)  EFT L 262 af 27.9.1976, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 97/28/EF (EFT L 171 af 30.6.1997, s. 1).

(3)  EUT L 137 af 30.5.2007, s. 1.


BILAG

»BILAG II

1.

De tekniske krav er de forskrifter, der er anført i punkt 2, 5 og 6 og i bilag 3-9 i UN/ECE-regulativ nr. 48 (1).

2.

For så vidt angår anvendelsen af de i punkt 1 nævnte bestemmelser gælder følgende:

a)

»Ulastet køretøj« betyder et køretøj, hvis masse er beskrevet i punkt 2.6 i tillæg 1 til bilag I til dette direktiv, dog uden fører.

b)

»Meddelelsesformular« skal forstås som typegodkendelsesattest, jf. tillæg 2 til bilag I til dette direktiv.

c)

Ved »kontraherende parter til de pågældende regulativer« forstås »medlemsstaterne«.

d)

Henvisningen til regulativ nr. 3 læses som henvisning til direktiv 76/757/EØF.

e)

Fodnote 2 i punkt 2.7.25 finder ikke anvendelse.

f)

Fodnote 8 i punkt 6.19 finder ikke anvendelse.

g)

Fodnote 1 i bilag 5 skal forstås som: »For så vidt angår definitioner af klasserne henvises til bilag II A til direktiv 70/156/EØF«.

3.

Uden at anvendelsen af kravene i artikel 8, stk. 2, litra a) og c), og stk. 3, i direktiv 70/156/EØF og kravene i særdirektiverne berøres heraf, er montering af enhver anden form for lygter og lyssignaler end dem, der er defineret i punkt 2.7 i UN/ECE-regulativ nr. 48 forbudt.


(1)  EUT L 137 af 30.5.2007, s. 1


II Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

Rådet

19.6.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 157/17


RÅDETS AFGØRELSE

af 11. juni 2007

om udnævnelse af et medlem af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritets bestyrelse

(2007/420/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (1), særlig artikel 25, stk. 1,

under henvisning til den liste over kandidater, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber har forelagt Rådet,

under henvisninger til Europa-Parlamentets synspunkter, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det er afgørende, at det sikres, at Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«) er uafhængig, at den besidder en høj videnskabelig standard, samt at den er åben og effektiv. Samarbejde med medlemsstaterne er også uomgængelig nødvendigt.

(2)

En plads som medlem af autoritetens bestyrelse er blevet ledig til den 30. juni 2008, efter fratræden.

(3)

Kandidaturerne er blevet gennemgået med henblik på at udnævne et nyt medlem af bestyrelsen på grundlag af dokumentation fra Kommissionen og i lyset af Europa-Parlamentets synspunkter med henblik på, at sikre det højst mulige kompetenceniveau, en bred vifte af relevant ekspertise, f.eks. i ledelse og offentlig forvaltning, og den størst mulige geografiske spredning i EU —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Milan POGAČNIK udnævnes til medlem af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritets bestyrelse for perioden fra den 1. juli 2007 til 30. juni 2008.

Artikel 2

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. juni 2007.

På Rådets vegne

H. SEEHOFER

Formand


(1)  EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 575/2006 (EUT L 100 af 8.4.2006, s. 3).


Kommissionen

19.6.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 157/18


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 14. juni 2007

om ophævelse af beslutning 96/587/EF om offentliggørelse af en liste over godkendte organisationer, som medlemsstaterne har anmeldt i henhold til Rådets direktiv 94/57/EF

(meddelt under nummer K(2007) 2379)

(EØS-relevant tekst)

(2007/421/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 94/57/EF af 22. november 1994 om fælles regler og standarder for organisationer, der udfører inspektion og syn af skibe, og for søfartsmyndighedernes aktiviteter i forbindelse dermed (1), særlig artikel 4, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens beslutning 96/587/EF (2) indeholdt en liste over organisationer, som medlemsstaterne har godkendt i henhold til direktiv 94/57/EF.

(2)

I overensstemmelse med artikel 4, stk. 5, i direktiv 94/57/EF skal de organisationer, som pr. 22. januar 2002 allerede var godkendt på grundlag af dette direktiv, fortsat være godkendt.

(3)

Kommissionens beslutning 2005/623/EF (3) forlængede den begrænsede godkendelse af det hellenske skibsregister i tre år med virkning for Grækenland og Cypern.

(4)

Kommissionens beslutning 2006/382/EF (4) udvidede den begrænsede godkendelse af det hellenske skibsregister til at omfatte Malta.

(5)

Ved Kommissionens beslutning 2006/660/EF (5) blev der givet begrænset EF-godkendelse af det polske skibsregister for en periode på tre år med virkning for Den Tjekkiske Republik, Cypern, Litauen, Malta, Polen og Den Slovakiske Republik.

(6)

Beslutning 96/587/EF er nu forældet og bør ophæves, og en ajourført liste over organisationer, der er godkendt i overensstemmelse med direktiv 94/57/EF bør offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende med regelmæssige mellemrum.

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Beslutning 96/587/EF ophæves.

Artikel 2

Generaldirektoratet for Energi og Transport offentliggør en ajourført liste over organisationer, der er godkendt i overensstemmelse med direktiv 94/57/EF i Den Europæiske Unions Tidende inden 1. juli hvert år.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. juni 2007.

På Kommissionens vegne

Jacques BARROT

Næstformand


(1)  EFT L 319 af 12.12.1994, s. 20. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/84/EF (EFT L 324 af 29.11.2002, s. 53).

(2)  EFT L 257 af 10.10.1996, s. 43. Senest ændret ved beslutning 2002/221/EF (EFT L 73 af 15.3.2002, s. 30).

(3)  EUT L 219 af 24.8.2005, s. 43.

(4)  EUT L 151 af 6.6.2006, s. 31.

(5)  EUT L 272 af 3.10.2006, s. 17.


19.6.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 157/19


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 18. juni 2007

om ændring af beslutning 92/452/EØF for så vidt angår visse embryonindsamlingsteam og embryonproduktionsteam i Argentina, Australien og USA

(meddelt under nummer K(2007) 2498)

(EØS-relevant tekst)

(2007/422/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 89/556/EØF af 25. september 1989 om fastsættelse af veterinærpolitimæssige betingelser i forbindelse med handel inden for Fællesskabet med embryoner af tamkvæg samt med indførsel heraf fra tredjelande (1), særlig artikel 8, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens beslutning 92/452/EØF af 30. juli 1992 om opstilling af lister over embryonindsamlingsteam og embryonproduktionsteam, der i tredjelande er godkendt til udførsel af koembryoner til Fællesskabet (2), fastsættes det, at medlemsstaterne kun kan indføre embryoner fra tredjelande, hvis de er blevet indsamlet, behandlet og opbevaret af embryonindsamlingsteam og embryonproduktionsteam, som er anført på listen i nævnte beslutning.

(2)

Argentina og USA har anmodet om, at listen ændres for så vidt angår registreringerne for de pågældende lande vedrørende visse embryonindsamlingsteam og embryonproduktionsteam.

(3)

Argentina og USA har givet garantier for, at de relevante bestemmelser i direktiv 89/556/EØF er overholdt, og de pågældende embryonindsamlingsteam og embryonproduktionsteam er officielt godkendt af de to landes veterinærmyndigheder med henblik på udførsel til Fællesskabet.

(4)

Australien har anmodet om, at visse registreringer for det pågældende land udgår af listen.

(5)

Beslutning 92/452/EØF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Bilaget til beslutning 92/452/EØF ændres som angivet i bilaget til nærværende beslutning.

Artikel 2

Denne beslutning anvendes fra tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. juni 2007.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 302 af 19.10.1989, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens beslutning 2006/60/EF (EUT L 31 af 3.2.2006, s. 24).

(2)  EFT L 250 af 29.8.1992, s. 40. Senest ændret ved beslutning 2007/237/EF (EUT L 103 af 20.4.2007, s. 49).


BILAG

I bilaget til beslutning 92/452/EØF foretages følgende ændringer:

1)

Rækken for Argentinas embryonindsamlingsteam nr. LE/UT/BE-18 udgår.

2)

Rækken for Argentinas embryonindsamlingsteam nr. LE/UT/BE-22 udgår.

3)

Rækkerne for Argentinas embryonindsamlingsteam nr. LE/UT/BE-24 og LE/UT/BE-25 udgår.

4)

Rækken for Argentinas embryonindsamlingsteam nr. LE/UT/BE-28 udgår.

5)

Følgende rækker vedrørende Argentina indsættes:

»AR

 

LE/UT/BE-31

 

CENTRO BIOTECNOLÓGICO SANTA RITA

Saladillo — Buenos Aires

Dr. Carlos Hansen

AR

 

LE/UT/BE-42

 

CENTRO ESTACIÓN ZOOTÉCNICA SANTA JULIA

Córdoba

Dr. Leonel Alisio

AR

 

LE/UT/BE-43

 

CENTRO GENÉTICO BOVINO EOLIA

Marcos Paz — Buenos Aires

Dr. Guillermo Brogliatti

AR

 

LE/UT/BE-44

 

CENTRO GENÉTICO DEL LITORAL

Margarita Belén — Chaco

Dr. Gustavo Balbin

AR

 

LE/UT/BE-45

 

CENTRO DE TRANSFERENCIA EMBRIONARIA SAN JOAQUIN

Carmen de Areco — Buenos Aires

Dr. Mariano Medina

AR

 

LE/UT/BE-46

 

CENTRO DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL LA LILIA

Colonia Aldao — Santa Fe

Dr. Fabian Barberis

AR

 

LE/UT/BE-51

 

Dres. J. INDA Y J. TEGLI

Union — San Luis

Dr. J. Inda

Dr. J. Tegli

AR

 

LE/UT/BE-52

 

IRAC — BIOGEN

Córdoba

Dr. Gabriel Bo

Dr. H. Tribulo

AR

 

LE/UT/BE-53

 

UNIDAD MOVIL DE TRANSFERENCIAS DE EMBRIONES CABA

Carhue — Buenos Aires

Dr. Juan Martin Narbaitz

AR

 

LE/UT/BE-54

 

CENTRO DE TRANSFERENCIAS EMBRIONARIAS CABAÑA LA CAPILLITA

Corrientes

Dr. Agustin Arreseigor

AR

 

LE/UT/BE-56

 

CENTRO DE TRANSFERENCIAS EMBRIONARIAS EL QUEBRACHO

Reconquista — Santa Fe

Dr. Mauro E. Venturini

AR

 

LE/UT/BE-57

 

CENTRO DE TRANSFERENCIAS EMBRIONARIAS MARIO ANDRES NIGRO

La Plata — Buenos Aires

Dr. Mario Andres Nigro

AR

 

LE/UT/BE-58

 

CENTRO DE TRANSFERENCIAS EMBRIONARIAS GENETICA CHIVILCOY

Chivilcoy — Buenos Aires

Dr. Ruben Osvaldo Chilan

AR

 

LE/UT/BE-60

 

CENTRO DE TRANSFERENCIA EMBRIONARIA C.I.A.T.E.B.

Rio Cuarto — Córdoba

Dr. Ariel Doso

AR

 

LE/UT/BE-61

 

CENTRO DE TRANSFERENCIA VALDES & LAURENTI S.H.

Capitán Sarmiento — Buenos Aires

Dr. Ariel M. Valdes

AR

 

LE/UT/BE-62

 

CENTRO DE TRANSFERENCIA EMBRIONARIA MARCELO F. MIRANDA

Capital Federal

Dr. Marcelo F. Miranda

AR

 

LE/UT/BE-63

 

CENTRO DE TRANSFERENCIA EMBRIONARIA SYNCHROPAMPA S.R.L.

Santa Rosa — La Pampa

Dr. Jose Luis Franco

AR

 

LE/UT/BE-64

 

DR. CESAR J. ARESEIGOR

Corrientes

Dr. Cesar J. Areseigor

AR

 

LE/UT/BE-65

 

UNIDAD MOVIL DE TRANSFERENCIA EMBRIONARIA RICARDO ALBERTO VAUTIER

Corrientes

Dr. Ricardo Alberto Vautier

AR

 

LE/UT/BE-66

 

CENTRO DE TRANSFERENCIA EMBRIONARIA SOLUCIONES REPRODUCTIVAS INTEGRALES LA RESERVA

Coronel Dorrego — Buenos Aires

Dr. Silvio Mariano Castro

AR

 

LE/UT/BE-67

 

CENTRO DE TRANSFERENCIA EMBRIONARIA SANTA RITA

Corrientes

Dr. Gabriel Bo«

6)

Rækken for Australiens embryonindsamlingsteam nr. ETV0002 udgår.

7)

Rækken for Australiens embryonindsamlingsteam nr. ETV0005 udgår.

8)

Rækkerne for Australiens embryonindsamlingsteam nr. ETV0008, ETV0009, ETV0010, ETV0011, ETV0012 og ETV0013 udgår.

9)

Rækken for USA’s embryonindsamlingsteam nr. 91CA035 E689 affattes således:

»US

 

91CA035 E689

 

RuAnn Dairy

7285 W Davis AVE

Riverdale, CA 93656

Dr. Kenneth Halback«

10)

Rækken for USA’s embryonindsamlingsteam nr. 04MT111 E1127 udgår.

11)

Rækkerne for USA’s embryonindsamlingsteam nr. 05NC114 E705 og 05NC117 E705 affattes således:

»US

 

05NC114 E705

 

Kingsmill Farm II

5914 Kemp Road

Durham, NC 27703

Dr. Samuel P. Galphin

US

 

05NC117 E705

 

S. Galphin Services

6509 Saddle Path Circle

Raleigh, NC 27606

Dr. Samuel P. Galphin«

12)

Der indsættes følgende rækker vedrørende USA:

»US

 

07CA133 E1664

 

RuAnn Dairy

7285 W Davis AVE

Riverdale, CA 93656

Dr. Alvaro Magalhaes

US

 

07ID134 E1127

 

Pat Richards, DVM

1215E 200S

Bliss, ID 83314

Dr. Pat Richards

US

 

07MO131 E608

 

Trans Ova Genetics

12425 LIV 224

Chillicothe, MO 64601

Dr. Tim Reimer

US

 

07TX130 E640

 

K Bar C Ranch

3424 FR 2095

Cameron, TX 76520

Dr. Boyd Bien«


III Retsakter vedtaget i henhold til traktaten om Den Europæiske Union

RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT V I EU-TRAKTATEN

19.6.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 157/23


RÅDETS AFGØRELSE 2007/423/FUSP

af 18. juni 2007

om gennemførelse af fælles holdning 2004/293/FUSP om forlængelse af foranstaltningerne til støtte for den effektive gennemførelse af mandatet til Den Internationale Krigsforbryderdomstol vedrørende Det Tidligere Jugoslavien (ICTY)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til Rådets fælles holdning 2004/293/FUSP af 30. marts 2004 om forlængelse af foranstaltningerne til støtte for den effektive gennemførelse af mandatet til Den Internationale Krigsforbryderdomstol vedrørende Det Tidligere Jugoslavien (ICTY) (1), særlig artikel 2, sammenholdt med artikel 23, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Union, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved fælles holdning 2004/293/FUSP vedtog Rådet foranstaltninger for at forhindre indrejse i eller transit gennem medlemsstaternes område for de personer, som er involveret i aktiviteter, der hjælper personer på flugt til fortsat at unddrage sig retsforfølgning for forbrydelser, for hvilke Den Internationale Krigsforbryderdomstol vedrørende Det Tidligere Jugoslavien (ICTY) har rejst tiltale over for disse personer, eller som på anden vis handler på en måde, som kan hindre ICTY's effektive gennemførelse af sit mandat.

(2)

Ante Gotovina er blevet overført til forvaring i ICTY, og visse personer, der er nævnt i artikel 2 i den fælles holdning, og som har forbindelse med Ante Gotovina, bør derfor fjernes fra listen. Det er endvidere nødvendigt at ajourføre oplysningerne vedrørende de resterende personer på listen.

(3)

Andre personer, som er involveret i aktiviteter, der hjælper personer på flugt til fortsat at unddrage sig retsforfølgning for forbrydelser, for hvilke ICTY har rejst tiltale over for disse personer, eller som på anden vis handler på en måde, som kan hindre ICTY's effektive gennemførelse af sit mandat, bør også opføres på listen.

(4)

Listen over personer i bilaget til fælles holdning 2004/293/FUSP bør ændres —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Listen over personer i bilaget til fælles holdning 2004/293/FUSP erstattes af listen i bilaget til denne afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Artikel 3

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Luxembourg, den 18. juni 2007.

På Rådets vegne

F.-W. STEINMEIER

Formand


(1)  EUT L 94 af 31.3.2004, s. 65. Senest ændret ved fælles holdning 2007/150/FUSP (EUT L 66 af 6.3.2007, s. 21).


BILAG

1.

BILBIJA, Milorad

Søn af: Svetko BILBIJA

Fødselsdato/fødested: 13.8.1956, Sanski Most, Bosnien-Hercegovina

Pas nr.: 3715730

ID-kort-nr.: 03GCD9986

Personligt ID-nr.: 1308956163305

Kaldenavn:

Adresse: Brace Pantica 7, Banja Luka, Bosnien-Hercegovina

2.

BJELICA, Milovan

Fødselsdato/fødested: 19.10.1958, Rogatica, Bosnien-Hercegovina

Pas nr.: 0000148, udstedt den 26.7.1998 i Srpsko Sarajevo (annulleret)

ID-kort-nr.: 03ETA0150

Personligt ID-nr.: 1910958130007

Kaldenavn: Cicko

Adresse: CENTREK Company, Pale, Bosnien-Hercegovina

3.

DJORDJEVIC, Jelena (giftenavn: GLUSICA Jelena)

Datter af: Vlastimir og Sojka DJORDJEVIC

Fødselsdato/fødested: 7.2.1977, Zajecar, Serbien

Pas nr.:

ID-kort-nr.:

Kaldenavn:

Adresse: Beogradskog Bataljona-gade 39, Beograd, Serbien

Forbindelse til personer, der er sigtet for krigsforbrydelser: datter af Vlastimir DJORDJEVIC

4.

DJORDJEVIC, Sojka

Fødselsdato/fødested: 29.9.1949, Knjazevac kommune, Serbien

Pas nr.:

ID-kort-nr.:

Kaldenavn:

Adresse: Beogradskog Bataljona-gade 39, Beograd, Serbien

Forbindelse til personer, der er sigtet for krigsforbrydelser: gift med Vlastimir DJORDJEVIC

5.

ECIM, Ljuban

Fødselsdato/fødested: 6.1.1964, Sviljanac, Bosnien-Hercegovina

Pas nr.: 0144290 udstedt den 21.11.1998 i Banja Luka (annulleret)

ID-kort-nr.: 03GCE3530

Personligt ID-nr.: 0601964100083

Kaldenavn:

Adresse: Ulica Stevana Mokranjca 26, Banja Luka, Bosnien-Hercegovina

6.

HADZIC, Goranka

Datter af: Branko og Milena HADZIC

Fødselsdato/fødested: 18.6.1962 i Vinkovci kommune, Kroatien

Pas nr.:

ID-kort-nr.: 1806962308218 (JMBG), ID-kort nr. 569934/03

Kaldenavn:

Adresse: Aranj Janosa-gade 9, Novi Sad, Serbien

Forbindelse til personer, der er sigtet for krigsforbrydelser: søster til Goran HADZIC

7.

HADZIC, Ivana

Datter af: Goran og Zivka HADZIC

Fødselsdato/fødested: 25.2.1983 i Vukovar, Kroatien

Pas nr.:

ID-kort-nr.:

Kaldenavn:

Adresse: Aranj Janosa-gade 9, Novi Sad, Serbien

Forbindelse til personer, der er sigtet for krigsforbrydelser: datter af Goran HADZIC

8.

HADZIC, Srecko

Søn af: Goran og Zivka HADZIC

Fødselsdato/fødested: 8.10.1987 i Vukovar, Kroatien

Pas nr.:

ID-kort-nr.:

Kaldenavn:

Adresse: Aranj Janosa-gade 9, Novi Sad, Serbien

Forbindelse til personer, der er sigtet for krigsforbrydelser: søn af Goran HADZIC

9.

HADZIC, Zivka

Datter af: Branislav NUDIC

Fødselsdato/fødested: 9.6.1957 i Vinkovci, Kroatien

Pas nr.:

ID-kort-nr.:

Kaldenavn:

Adresse: Aranj Janosa-gade 9, Novi Sad, Serbien

Forbindelse til personer, der er sigtet for krigsforbrydelser: gift med Goran HADZIC

10.

JOVICIC, Predrag

Søn af: Desmir JOVICIC

Fødselsdato/fødested: 1.3.1963, Pale, Bosnien-Hercegovina

Pas nr.: 4363551

ID-kort-nr.: 03DYA0852

Personligt ID-nr.: 0103963173133

Kaldenavn:

Adresse: Milana Simovica 23, Pale, Bosnien-Hercegovina

11.

KARADZIC, Aleksandar

Fødselsdato/fødested: 14.5.1973, Sarajevo Centar, Bosnien-Hercegovina

Pas nr.: 0036395 (udløbet 12.10.1998)

ID-kort-nr.:

Personligt ID-nr.:

Kaldenavn: Sasa

Adresse:

12.

KARADZIC, Ljiljana (pigenavn: ZELEN)

Datter af: Vojo og Anka

Fødselsdato/fødested: 27.11.1945, Sarajevo Centar, Bosnien-Hercegovina

Pas nr.:

ID-kort-nr.:

Personligt ID-nr.:

Kaldenavn:

Adresse:

13.

KARADZIC, Luka

Søn af: Vuko og Jovanka KARADZIC

Fødselsdato/fødested: 31.7.1951 i Savnik kommune, Montenegro

Pas nr.:

ID-kort-nr.:

Kaldenavn:

Adresse: Dubrovacka-gade 14, Beograd, Serbien, og Janka Vukotica-gade 24, Rastoci, Niksic kommune, Montenegro

Forbindelse til personer, der er sigtet for krigsforbrydelser: broder til Radovan KARADZIC

14.

KARADZIC-JOVICEVIC, Sonja

Datter af: Radovan KARADZIC og Ljiljana ZELEN-KARADZIC

Fødselsdato/fødested: 22.5.1967, Sarajevo, Bosnien-Hercegovina

Pas nr.:

ID-kort-nr.: 2205967175003 (JMBG), ID-kort nr. 04DYB0041

Kaldenavn: Seki

Adresse: Dobroslava Jevdjevica 9, Pale, Bosnien-Hercegovina

Forbindelse til personer, der er sigtet for krigsforbrydelser: datter af Radovan KARADZIC

15.

KESEROVIC, Dragomir

Søn af: Slavko

Fødselsdato/fødested: 8.6.1957, Piskavica/Banja Luka, Bosnien-Hercegovina

Pas nr.: 4191306

ID-kort-nr.: 04GCH5156

Personligt ID-nr.: 0806957100028

Kaldenavn:

Adresse:

16.

KIJAC, Dragan

Fødselsdato/fødested: 6.10.1955, Sarajevo, Bosnien-Hercegovina

Pas nr.:

ID-kort-nr.:

Personligt ID-nr.:

Kaldenavn:

Adresse:

17.

KOJIC, Radomir

Søn af: Milanko og Zlatana

Fødselsdato/fødested: 23.11.1950, Bijela Voda, Sokolac, Bosnien-Hercegovina

Pas nr.: 4742002, udstedt i 2002 i Sarajevo (udløber 2007)

ID-kort-nr.: 03DYA1935. Udstedt den 7.7.2003 i Sarajevo

Personligt ID-nr.: 2311950173133

Kaldenavn: Mineur eller Ratko

Adresse: 115 Trifka Grabeza, Pale, eller Hotel KRISTAL, Jahorina, Bosnien-Hercegovina

18.

KOVAC, Tomislav

Søn af: Vaso

Fødselsdato/fødested: 4.12.1959, Sarajevo, Bosnien-Hercegovina

Pas nr.:

ID-kort-nr.:

Personligt ID-nr.: 0412959171315

Kaldenavn: Tomo

Adresse: Bijela, Montenegro, og Pale, Bosnien-Hercegovina

19.

KUJUNDZIC, Predrag

Søn af: Vasilija

Fødselsdato/fødested: 30.1.1961, Suho Pole, Doboj, Bosnien-Hercegovina

Pas nr.:

ID-kort-nr.: 03GFB1318

Personligt ID-nr.: 3001961120044

Kaldenavn: Predo

Adresse: Doboj, Bosnien-Hercegovina

20.

LUKOVIC, Milorad Ulemek

Fødselsdato/fødested: 15.5.1968, Beograd, Serbien

Pas nr.:

ID-kort-nr.:

Personligt ID-nr.:

Kaldenavn: Legija (falsk ID som IVANIC, Zeljko)

Adresse: i fængsel (Beograd Distriktsfængsel, Bacvanska 14, Beograd)

21.

MALIS, Milomir

Søn af: Dejan Malis

Fødselsdato/fødested: 3.8.1966, Bjelice

Pas nr.:

ID-kort-nr.:

Personligt ID-nr.: 0308966131572

Kaldenavn:

Adresse: Vojvode Putnika, Foca, Bosnien-Hercegovina

22.

MANDIC, Momcilo

Fødselsdato/fødested: 1.5.1954, Kalinovik, Bosnien-Hercegovina

Pas nr.: 0121391 udstedt den 12.5.1999 i Srpsko Sarajevo, Bosnien-Hercegovina (annulleret)

ID-kort-nr.:

Personligt ID-nr.: 0105954171511

Kaldenavn: Momo

Adresse: i fængsel

23.

MARIC, Milorad

Søn af: Vinko Maric

Fødselsdato/fødested: 9.9.1957, Visoko, Bosnien-Hercegovina

Pas nr.: 4587936

ID-kort-nr.: 04GKB5268

Personligt ID-nr.: 0909957171778

Kaldenavn:

Adresse: Vuka Karadzica 148, Zvornik, Bosnien-Hercegovina

24.

MICEVIC, Jelenko

Søn af: Luka og Desanka, pigenavn: SIMIC

Fødselsdato/fødested: 8.8.1947, Borci nær Konjic, Bosnien-Hercegovina

Pas nr.: 4166874

ID-kort-nr.: 03BIA3452

Personligt ID-nr.: 0808947710266

Kaldenavn: Filaret

Adresse: Milesevo-klosteret, Serbien

25.

MLADIC, Biljana (pigenavn: STOJCEVSKA)

Datter af: Strahilo STOJCEVSKI og Svetlinka STOJCEVSKA

Fødselsdato/fødested: 30.5.1972 i Skopje, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien

Pas nr.:

ID-kort-nr.: 3005972455086 (JMBG)

Kaldenavn:

Adresse: registreret på Blagoja Parovica 117a, Beograd, men bor Vidikovacki venac 83, Beograd, Serbien

Forbindelse til personer, der er sigtet for krigsforbrydelser: svigerdatter til Ratko MLADIC

26.

MLADIC, Darko

Søn af: Ratko og Bosiljka MLADIC

Fødselsdato/fødested: 19.8.1969 i Skopje, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien

Pas nr.: pas fra Serbien og Montenegro nr. 003220335, udstedt den 26.2.2002

ID-kort-nr.: 1908969450106 (JMBG); ID-kort nr. B112059, udstedt den 8.4.1994 af politimyndigheden i Beograd

Kaldenavn:

Adresse: Vidikovacki venac 83, Beograd, Serbien

Forbindelse til personer, der er sigtet for krigsforbrydelser: søn af Ratko MLADIC

27.

NINKOVIC, Milan

Søn af: Simo

Fødselsdato/fødested: 15.6.1943, Doboj, Bosnien-Hercegovina

Pas nr.: 3944452

ID-kort-nr.: 04GFE3783

Personligt ID-nr.: 1506943120018

Kaldenavn:

Adresse:

28.

OSTOJIC, Velibor

Søn af: Jozo

Fødselsdato/fødested: 8.8.1945, Celebici, Foca, Bosnien-Hercegovina

Pas nr.:

ID-kort-nr.:

Personligt ID-nr.:

Kaldenavn:

Adresse:

29.

OSTOJIC, Zoran

Søn af: Mico OSTOJIC

Fødselsdato/fødested: 29.3.1961, Sarajevo, Bosnien-Hercegovina

Pas nr.:

ID-kort-nr.: 04BSF6085

Personligt ID-nr.: 2903961172656

Kaldenavn:

Adresse: Malta 25, Sarajevo, Bosnien-Hercegovina

30.

PAVLOVIC, Petko

Søn af: Milovan PAVLOVIC

Fødselsdato/fødested: 6.6.1957, Ratkovici, Bosnien-Hercegovina

Pas nr.: 4588517

ID-kort-nr.: 03GKA9274

Personligt ID-nr.: 0606957183137

Kaldenavn:

Adresse: Vuka Karadjica 148, Zvornik, Bosnien-Hercegovina

31.

PETROVIC, Tamara (pigenavn: DJORDJEVIC)

Datter af: Vlastimir og Sojka DJORDJEVIC

Fødselsdato/fødested: 3.10.1971, i Zajecar, Serbien

Pas nr.:

ID-kort-nr.:

Kaldenavn:

Adresse: Beogradskog Bataljona-gade 39, Beograd, Serbien

Forbindelse til personer, der er sigtet for krigsforbrydelser: datter af Vlastimir DJORDJEVIC

32.

POPOVIC, Cedomir

Søn af: Radomir POPOVIC

Fødselsdato/fødested: 24.3.1950, Petrovici

Pas nr.:

ID-kort-nr.: 04FAA3580

Personligt ID-nr.: 2403950151018

Kaldenavn:

Adresse: Crnogorska 36, Bileca, Bosnien-Hercegovina

33.

PUHALO, Branislav

Søn af: Djuro

Fødselsdato/fødested: 30.8.1963, Foca, Bosnien-Hercegovina

Pas nr.:

ID-kort-nr.:

Personligt ID-nr.: 3008963171929

Kaldenavn:

Adresse:

34.

RADOVIC, Nade

Søn af: Milorad RADOVIC

Fødselsdato/fødested: 26.1.1951, Foca, Bosnien-Hercegovina

Pas nr.: tidligere 0123256 (annulleret)

ID-kort-nr.: 03GJA2918

Personligt ID-nr.: 2601951131548

Kaldenavn:

Adresse: Stepe Stepanovica 12, Foca/Srbinje, Bosnien-Hercegovina

35.

RATIC, Branko

Fødselsdato/fødested: 26.11.1957, MIHALJEVCI SLAVONSKA POZEGA, Bosnien-Hercegovina

Pas nr.: 0442022 udstedt den 17.9.1999 i Banja Luka

ID-kort-nr.: 03GCA8959

Personligt ID-nr.: 2611957173132

Kaldenavn:

Adresse: Ulica Krfska 42, Banja Luka, Bosnien-Hercegovina

36.

ROGULJIC, Slavko

Fødselsdato/fødested: 15.5.1952, SRPSKA CRNJA HETIN, Serbien

Pas nr.: gyldigt pas 3747158 udstedt den 12.4.2002 i Banja Luka. Udløbsdato: 12.4.2007. Ugyldigt pas 0020222, udstedt den 25.8.1988 i Banja Luka. Udløbsdato: 25.8.2003

ID-kort-nr.: 04EFA1053

Personligt ID-nr.: 1505952103022

Kaldenavn:

Adresse: 21 Vojvode Misica, Laktasi, Bosnien-Hercegovina

37.

SAROVIC, Mirko

Fødselsdato/fødested: 16.9.1956, Rusanovici-Rogatica, Bosnien-Hercegovina

Pas nr.: 4363471 udstedt i Istocno Sarajevo, udløber den 8.10.2008

ID-kort-nr.: 04PEA4585

Personligt ID-nr.: 1609956172657

Kaldenavn:

Adresse: Bjelopoljska 42, 71216 Srpsko Sarajevo, Bosnien-Hercegovina

38.

SKOCAJIC, Mrksa

Søn af: Dejan SKOCAJIC

Fødselsdato/fødested: 5.8.1953, Blagaj, Bosnien-Hercegovina

Pas nr.: 3681597

ID-kort-nr.: 04GDB9950

Personligt ID-nr.: 0508953150038

Kaldenavn:

Adresse: Trebinjskih Brigade, Trebinje, Bosnien-Hercegovina

39.

VRACAR, Milenko

Fødselsdato/fødested: 15.5.1956, Nisavici, Prijedor, Bosnien-Hercegovina

Pas nr.: gyldigt pas 3865548 udstedt den 29.8.2002 i Banja Luka. Udløbsdato: 29.8.2007. Ugyldige pas: 0280280, udstedt den 4.12.1999 i Banja Luka (udløbsdato: 4.12.2004), og 0062130, udstedt den 16.9.1998 i Banja Luka, Bosnien-Hercegovina

ID-kort-nr.: 03GCE6934

Personligt ID-nr.: 1505956160012

Kaldenavn:

Adresse: 14 Save Ljuboje, Banja Luka, Bosnien-Hercegovina

40.

ZOGOVIC, Milan

Søn af: Jovan

Fødselsdato/fødested: 7.10.1939, Dobrusa

Pas nr.:

ID-kort-nr.:

Personligt ID-nr.:

Kaldenavn:

Adresse:

41.

ZUPLJANIN, Divna (pigenavn: STOISAVLJEVIC)

Datter af: Dobrisav og Zorka STOISAVLJEVIC

Fødselsdato/fødested: 15.11.1956/Maslovare, Kotor Varos kommune, Bosnien-Hercegovina

Pas nr.: pas 0256552 fra Bosnien-Hercegovina udstedt den 26.4.1999

ID-kort-nr.: ID-nummer 04GCM2618 udstedt den 5.11.2004 og kørekort nr. 05GCF8710 udstedt den 3.1.2005

Kaldenavn:

Adresse: Stevana Markovica 3, Banja Luka, Bosnien-Hercegovina

Forbindelse til personer, der er sigtet for krigsforbrydelser: gift med Stojan ZUPLJANIN

42.

ZUPLJANIN, Mladen

Søn af: Stojan og Divna ZUPLJANIN

Fødselsdato/fødested: 21.7.1980/Banja Luka, Bosnien-Hercegovina

Pas nr.: pas 4009608 fra Bosnien-Hercegovina dateret 7.2.2003

ID-kort-nr.: ID 04GCG6605, kørekort 04GCC6937, dateret 8.3.2004

Kaldenavn:

Adresse: Stevana Markovica 3, Banja Luka, Bosnien-Hercegovina

Forbindelse til personer, der er sigtet for krigsforbrydelser: søn af Stojan ZUPLJANIN

43.

ZUPLJANIN, Pavle

Søn af: Stojan og Divna ZUPLJANIN

Fødselsdato/fødested: 18.7.1984/Banja Luka, Bosnien-Hercegovina

Pas nr.: pas 5049445 fra Bosnien-Hercegovina dateret 26.4.2006

ID-kort-nr.: ID 03GCB5148, dateret 10.6.2003, kørekort 04GCF5074, dateret 30.11.2004

Kaldenavn:

Adresse: Stevana Markovica 3, Banja Luka, Bosnien-Hercegovina

Forbindelse til personer, der er sigtet for krigsforbrydelser: søn af Stojan ZUPLJANIN

44.

ZUPLJANIN, Slobodan

Søn af: Stanko og Cvijeta ZUPLJANIN

Fødselsdato/fødested: 17.11.1957 i Banja Luka, Bosnien-Hercegovina

Pas nr.: pas 0023955 fra Bosnien-Hercegovina udstedt den 24.8.1998

ID-kort-nr.: ID 04GCL4072, kørekort 04GCE8351, dateret 18.9.2004

Kaldenavn: Bebac

Adresse: Vojvode Momica 9a, Banja Luka, Bosnien-Hercegovina

Forbindelse til personer, der er sigtet for krigsforbrydelser: fætter til Stojan ZUPLJANIN


19.6.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 157/s3


MEDDELELSE TIL LÆSERNE

Den seneste udvidelse af Den Europæiske Union gjorde, at visse EU-Tidender den 27., 29. og 30. december 2006 blev offentliggjort i et forsimplet layout på de sprog, som på denne dato var de officielle EU-sprog.

Det er blevet besluttet at genudgive de retsakter, som blev offentliggjort i disse EU-Tidender, i form af berigtigelser i det layout, som traditionelt anvendes i EU-Tidende.

Derfor vil de EU-Tidender, som indeholder disse berigtigelser, kun blive offentliggjort på de sprog, som var de officielle EU-sprog før udvidelsen. Oversættelserne af disse retsakter til de nye medlemsstaters sprog vil blive offentliggjort i en specialudgave af Den Europæiske Unions Tidende, som indeholder EU-institutionernes og Den Europæiske Centralbanks retsakter vedtaget før den 1. januar 2007.

Af følgende skema fremgår det, i hvilke EU-Tidender udgaverne fra den 27., 29. og 30. december 2006 er berigtiget.

EUT af 27. december 2006

Berigtiget i EUT (2007)

L 370

L 30

L 371

L 45

L 373

L 121

L 375

L 70


EUT af 29. december 2006

Berigtiget i EUT (2007)

L 387

L 34


EUT af 30. december 2006

Berigtiget i EUT (2007)

L 396

L 136

L 400

L 54

L 405

L 29

L 407

L 44

L 408

L 47

L 409

L 36

L 410

L 40

L 411

L 27

L 413

L 50