ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 156

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

50. årgang
16. juni 2007


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 671/2007 af 11. juni 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 1868/94 om en kvoteordning for produktionen af kartoffelstivelse

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 672/2007 af 15. juni 2007 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

4

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 673/2007 af 15. juni 2007 om den 33. særlige licitation, der foretages i forbindelse med den i forordning (EF) nr. 1898/2005, kapitel II, fastsatte løbende licitation

6

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 674/2007 af 15. juni 2007 om fastsættelse af importtold for korn, som er gældende fra 16. juni 2007

7

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 675/2007 af 15. juni 2007 om, i hvilket omfang de ansøgninger om importlicenser, som blev indleveret i de første ti dage af juni 2007 for smør med oprindelse i New Zealand under kontingent nr. 09.4195 og 09.4182, kan godkendes

10

 

 

DIREKTIVER

 

*

Rådets direktiv 2007/33/EF af 11. juni 2007 om bekæmpelse af kartoffelcystenematoder og om ophævelse af direktiv 69/465/EØF

12

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Kommissionen

 

 

2007/414/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 21. februar 2007 om statsstøtte C 36/2004 (ex N 220/2004) — Portugal — støtte til direkte udenlandsk investering til fordel for CORDEX — Companhia Industrial Têxtil SA (meddelt under nummer K(2007) 474)  ( 1 )

23

 

 

2007/415/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 13. juni 2007 om afvisning af at optage carbosulfan i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette stof (meddelt under nummer K(2007) 2463)  ( 1 )

28

 

 

2007/416/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 13. juni 2007 om afvisning af at optage carbofuran i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette stof (meddelt under nummer K(2007) 2467)  ( 1 )

30

 

 

2007/417/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 13. juni 2007 om afvisning af at optage diuron i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette stof (meddelt under nummer K(2007) 2468)  ( 1 )

32

 

 

2007/418/EF

 

*

Kommissionens afgørelse af 14. juni 2007 om nedsættelse af en ekspertgruppe om EU’s kemiske industris konkurrenceevne

34

 

 

AFTALER

 

 

Rådet

 

*

Oplysninger om ikrafttrædelsen af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Russiske Føderation om tilbagetagelse af personer, der er bosiddende uden tilladelse

37

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse Europa-Parlamentets og Rådets henstilling 2006/952/EF af 20. december 2006 om beskyttelse af mindreårige og den menneskelige værdighed og om retten til genmæle i forbindelse med konkurrenceevnen hos den europæiske industri for audiovisuelle tjenester og online-informationstjenester (EUT L 378 af 27.12.2006)

38

 

 

 

*

Meddelelse til læserne(se omslagets tredje side)

s3

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

FORORDNINGER

16.6.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 156/1


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 671/2007

af 11. juni 2007

om ændring af forordning (EF) nr. 1868/94 om en kvoteordning for produktionen af kartoffelstivelse

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 37,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I bilaget til forordning (EF) nr. 1868/94 (2) er der fastsat kvoter for kartoffelstivelse, som producentmedlemsstaterne skal overholde i produktionsårene 2005/06 og 2006/07.

(2)

Ifølge artikel 3, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1868/94 foretages kvotetildelingen i Fællesskabet på grundlag af Kommissionens beretning til Rådet. I henhold til den beretning, der er forelagt Rådet, bør den nylige reform af den fælles markedsordning for sukker tages i betragtning ved analysen af udviklingen på stivelsesmarkedet. Sukkerreformen træder imidlertid gradvist i kraft i løbet af en overgangsperiode. Indtil de første virkninger af denne reform har vist sig for kartoffelstivelsessektoren, bør kvoterne for produktionsåret 2006/07 videreføres i endnu to år.

(3)

Producentmedlemsstaterne bør for en periode på to år fordele deres kvoter mellem alle stivelsesvirksomheder på grundlag af kvoterne for produktionsåret 2006/07.

(4)

De mængder, som stivelsesvirksomhederne har anvendt ud over de disponible delkvoter i produktionsåret 2006/07, bør fratrækkes kvoten for produktionsåret 2007/08, jf. artikel 6, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1868/94.

(5)

Forordning (EF) nr. 1868/94 bør ændres i overensstemmelse hermed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 1868/94 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 2 og 3 affattes således:

»Artikel 2

1.   Producentmedlemsstaterne tildeles de i bilaget angivne kvoter for produktion af kartoffelstivelse for produktionsårene 2007/08 og 2008/09.

2.   De i bilaget nævnte producentmedlemsstater fordeler de kvoter, de har fået tildelt, mellem de virksomheder, der fremstiller kartoffelstivelse, til udnyttelse i produktionsårene 2007/08 og 2008/09 på grundlag af de delkvoter, som hver virksomhed havde til rådighed i 2006/07, jf. dog andet afsnit.

De delkvoter, som hver stivelsesvirksomhed har til rådighed i produktionsåret 2007/08, ændres for at tage hensyn til enhver mængde, der anvendes ud over kvoten i produktionsåret 2006/07, jf. artikel 6, stk. 2.

Artikel 3

Inden den 1. januar 2009 forelægger Kommissionen Rådet en beretning om kvoteordningens virkemåde i Fællesskabet, om fornødent ledsaget af relevante forslag. Denne beretning skal tage højde for udviklingen på markedet for kartoffelstivelse og kornstivelse.«

2)

Bilaget erstattes af bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. juli 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Luxembourg, den 11. juni 2007.

På Rådets vegne

H. SEEHOFER

Formand


(1)  Udtalelse af 24.4.2007 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  EFT L 197 af 30.7.1994, s. 4. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 941/2005 (EUT L 159 af 22.6.2005, s. 1).


BILAG

»BILAG

Kvoter for kartoffelstivelse for produktionsårene 2007/08 og 2008/09

(tons)

Tjekkiet

33 660

Danmark

168 215

Tyskland

656 298

Estland

250

Spanien

1 943

Frankrig

265 354

Letland

5 778

Litauen

1 211

Nederlandene

507 403

Østrig

47 691

Polen

144 985

Slovakiet

729

Finland

53 178

Sverige

62 066

I alt

1 948 761«


16.6.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 156/4


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 672/2007

af 15. juni 2007

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 3223/94 af 21. december 1994 om gennemførelsesbestemmelser til importordningen for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 4, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 3223/94 fastsættes som følge af gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 3223/94, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 16. juni 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. juni 2007.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 386/2005 (EUT L 62 af 9.3.2005, s. 3).


BILAG

til Kommissionens forordning af 15. juni 2007 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

MA

46,7

TR

89,0

ZZ

67,9

0707 00 05

JO

151,2

TR

94,6

ZZ

122,9

0709 90 70

TR

95,0

ZZ

95,0

0805 50 10

AR

51,4

ZA

64,2

ZZ

57,8

0808 10 80

AR

92,0

BR

82,0

CL

93,2

CN

94,6

NZ

99,4

US

101,5

ZA

97,0

ZZ

94,2

0809 10 00

IL

156,1

TR

217,4

ZZ

186,8

0809 20 95

TR

287,0

US

329,7

ZZ

308,4

0809 30 10, 0809 30 90

CL

101,3

US

206,5

ZA

88,3

ZZ

132,0

0809 40 05

CL

134,4

IL

164,9

ZZ

149,7


(1)  Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« repræsenterer »anden oprindelse«.


16.6.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 156/6


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 673/2007

af 15. juni 2007

om den 33. særlige licitation, der foretages i forbindelse med den i forordning (EF) nr. 1898/2005, kapitel II, fastsatte løbende licitation

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter (1), særlig artikel 10, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1898/2005 af 9. november 2005 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår foranstaltninger til afsætning af fløde, smør og koncentreret smør på EF's marked (2) kan interventionsorganerne ved løbende licitation sælge visse mængder interventionssmør, som de ligger inde med, og yde støtte for fløde, smør og koncentreret smør. I artikel 25 i nævnte forordning er det fastsat, at der på grundlag af de ved hver licitation indkomne bud fastsættes en minimumssalgspris for smør og en maksimumsstøtte for fløde, smør og koncentreret smør, der kan differentieres efter anvendelsesformålet, smørrets fedtindhold og iblandingsmetoden. Forarbejdningssikkerhedsstillelsen, jf. artikel 28 i forordning (EF) nr. 1898/2005, bør fastsættes i overensstemmelse hermed.

(2)

En gennemgang af de modtagne bud medfører, at licitationen skal være uden virkning.

(3)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Mælk og Mejeriprodukter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For den 33. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den i forordning (EF) nr. 1898/2005, kapitel II, fastsatte løbende licitation, skal være uden virkning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 16. juni 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. juni 2007.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1913/2005 (EUT L 307 af 25.11.2005, s. 2).

(2)  EUT L 308 af 25.11.2005, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2107/2005 (EUT L 337 af 22.12.2005, s. 20).


16.6.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 156/7


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 674/2007

af 15. juni 2007

om fastsættelse af importtold for korn, som er gældende fra 16. juni 2007

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1249/96 af 28. juni 1996 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår importtold for korn (2), særlig artikel 2, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge artikel 10, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1784/2003 er importtolden for produkter henhørende under KN-kode 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (blød hvede af høj kvalitet), 1002, ex 1005, undtagen hybridmajs til udsæd, og ex 1007, undtagen hybridsorghum til udsæd, lig med interventionsprisen for sådanne produkter ved import forhøjet med 55 % minus cif-importprisen for den pågældende sending. Denne told kan dog ikke overstige toldsatsen i den fælles toldtarif.

(2)

I artikel 10, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1784/2003 er det fastsat, at med henblik på beregning af importtolden som omhandlet i nævnte artikels stk. 2 skal der regelmæssigt fastsættes repræsentative cif-importpriser for de pågældende produkter.

(3)

I overensstemmelse med artikel 2, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1249/96 er den pris, der skal anvendes ved beregning af importtolden for produkter henhørende under KN-kode 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (blød hvede af høj kvalitet), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 et 1007 00 90, den daglige repræsentative cif-importpris fastlagt efter metoden i den omhandlede forordnings artikel 4.

(4)

Importtolden bør fastsættes for perioden fra 16. juni 2007 og anvendes, indtil en ny fastsættelse træder i kraft —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Med virkning fra 16. juni 2007 er importtolden for korn som omhandlet i artikel 10, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1784/2003 fastsat i bilag I til nærværende forordning på grundlag af elementerne i bilag II.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 16. juni 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. juni 2007.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1154/2005 (EUT L 187 af 19.7.2005, s. 11).

(2)  EFT L 161 af 29.6.1996, s. 125. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1816/2005 (EUT L 292 af 8.11.2005, s. 5).


BILAG I

Importtold for produkterne som omhandlet i artikel 10, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1784/2003, som er gældende fra den 16. juni 2007

KN-kode

Varebeskrivelse

Importtold (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Hård HVEDE af høj kvalitet

0,00

af middel kvalitet

0,00

af lav kvalitet

0,00

1001 90 91

Blød HVEDE, til udsæd

0,00

ex 1001 90 99

Blød HVEDE af høj kvalitet, undtagen blød hvede til udsæd

0,00

1002 00 00

RUG

0,00

1005 10 90

MAJS til udsæd, undtagen hybridmajs

0,00

1005 90 00

MAJS, undtagen til udsæd (2)

0,00

1007 00 90

SORGHUM i hele kerner, undtagen hybridsorghum til udsæd

0,00


(1)  For varer, der ankommer til Fællesskabet via Atlanterhavet eller Suezkanalen, kan importøren i henhold til artikel 2, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1249/96 opnå en nedsættelse af tolden på:

3 EUR/t, hvis lossehavnen befinder sig ved Middelhavet, eller

2 EUR/t, hvis lossehavnen befinder sig i Irland, Danmark, Estland, Letland, Litauen, Polen, Finland, Sverige, Det Forenede Kongerige eller på Den Iberiske Halvøs Atlanterhavskyst.

(2)  Importøren kan opnå en fast nedsættelse på 24 EUR/t, når betingelserne i artikel 2, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1249/96 opfyldes.


BILAG II

Elementer til beregning af tolden, jf. bilag I

1.6.2007-14.6.2007

1.

Gennemsnit for den referenceperiode, der er nævnt i artikel 2, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1249/96:

(EUR/t)

 

Blød hvede (1)

Majs

Hård hvede, høj kvalitet

Hård hvede, middel kvalitet (2)

Hård hvede, lav kvalitet (3)

Byg

Børs

Minneapolis

Chicago

Notering

164,25

114,42

Pris fob USA

180,51

170,51

150,51

151,47

Præmie for Golfen

12,63

Præmie for The Great Lakes

10,96

2.

Gennemsnit for den referenceperiode, der er nævnt i artikel 2, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1249/96:

Fragt/omkostninger: Mexicanske Golf–Rotterdam

36,68 EUR/t

Fragt/omkostninger: Mexicanske Golf–Rotterdam

36,77 EUR/t


(1)  Positiv præmie på 14 EUR/t indbefattet (artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1249/96).

(2)  Negativ præmie på 10 EUR/t (artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1249/96).

(3)  Negativ præmie på 30 EUR/t (artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1249/96).


16.6.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 156/10


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 675/2007

af 15. juni 2007

om, i hvilket omfang de ansøgninger om importlicenser, som blev indleveret i de første ti dage af juni 2007 for smør med oprindelse i New Zealand under kontingent nr. 09.4195 og 09.4182, kan godkendes

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 2535/2001 af 14. december 2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår importordninger for mælk og mejeriprodukter og åbning af toldkontingenter (2), særlig artikel 35a, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

De importlicensansøgninger, der blev indleveret fra 1. til 10. juni 2007 for smør med oprindelse i New Zealand under kontingent nr. 09.4195 og 09.4182, jf. bilag IIIA til forordning (EF) nr. 2535/2001, og meddelt Kommissionen senest den 13. juni 2007, omfatter mængder, der er større end de disponible mængder. Der bør derfor fastsættes tildelingskoefficienter for de mængder, der er ansøgt om —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De importlicensansøgninger for smør med oprindelse i New Zealand under kontingent nr. 09.4195 og 09.4182, der blev indleveret fra 1. til 10. juni 2007 i henhold til forordning (EF) nr. 2535/2001 og meddelt Kommissionen senest den 13. juni 2007, godkendes for de mængder, der følger af anvendelsen af tildelingskoefficienterne i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. juni 2007.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1913/2005 (EUT L 307 af 25.11.2005, s. 2).

(2)  EFT L 341 af 22.12.2001, s. 29. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 487/2007 (EUT L 114 af 1.5.2007, s. 8).


BILAG

Kontingent nr.

Tildelingskoefficient

09.4195

20,172164 %

09.4182

100 %


DIREKTIVER

16.6.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 156/12


RÅDETS DIREKTIV 2007/33/EF

af 11. juni 2007

om bekæmpelse af kartoffelcystenematoder og om ophævelse af direktiv 69/465/EØF

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 37,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Siden vedtagelsen af Rådets direktiv 69/465/EØF af 8. december 1969 om bekæmpelse af kartoffelnematod (1) har det biologiske mønster og epidemiologien for arter og populationer af kartoffelcystenematoder samt deres betegnelser og udbredelsesmønster ændret sig væsentligt.

(2)

Kartoffelcystenematoder (Globodera pallida (Stone) Behrens (europæiske populationer)) og Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens (europæiske populationer) er kendte skadegørere på kartofler.

(3)

Bestemmelserne i direktiv 69/465/EØF er blevet revurderet og fundet utilstrækkelige. Det er derfor nødvendigt at vedtage mere dækkende bestemmelser.

(4)

Der bør med disse bestemmelser tages hensyn til behovet for officielle undersøgelser, som skal sikre, at der ikke forekommer kartoffelcystenematoder i marker, hvor der plantes eller opbevares læggekartofler bestemt til produktion af læggekartofler samt visse planter bestemt til produktion af planter til plantning.

(5)

Der bør gennemføres officiel overvågning af marker, der bruges til produktion af kartofler bortset fra kartofler til produktion af læggekartofler, med henblik på at fastslå udbredelsen af kartoffelcystenematoder.

(6)

Der bør fastlægges prøveudtagnings- og analyseprocedurer for gennemførelsen af sådanne officielle undersøgelser og overvågning.

(7)

Der bør tages hensyn til, hvordan patogenet spredes.

(8)

Der bør i bestemmelserne tages hensyn til, at kartoffelcystenematoder traditionelt bekæmpes ved hjælp af sædskifte, da det er almindelig kendt, at populationen af nematoder kan reduceres væsentligt ved at indstille kartoffeldyrkningen i en årrække. I den senere tid er sædskifte blevet suppleret med brugen af resistente kartoffelsorter.

(9)

Medlemsstaterne bør ydermere kunne træffe supplerende eller mere vidtgående foranstaltninger, forudsat at der ikke derved lægges hindringer i vejen for den frie bevægelighed for kartofler i Fællesskabet, jf. dog Rådets direktiv 2000/29/EF af 8. maj 2000 om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet (2). Sådanne foranstaltninger bør meddeles til Kommissionen og de øvrige medlemsstater.

(10)

Direktiv 69/465/EØF bør ophæves.

(11)

Målene for dette direktiv, nemlig at klarlægge kartoffelcystenematoders udbredelse, forhindre spredning af dem og bekæmpe dem, kan ikke opfyldes på tilfredsstillende vis af medlemsstaterne og kan derfor på grund af direktivets omfang og virkninger bedre gennemføres på fællesskabsplan. Fællesskabet kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går dette direktiv ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

(12)

De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af dette direktiv bør vedtages i henhold til Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (3)

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

KAPITEL I

FORMÅL OG DEFINITIONER

Artikel 1

Ved dette direktiv fastlægges foranstaltninger, som medlemsstaterne skal træffe mod Globodera pallida (Stone) Behrens (europæiske populationer) og Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens (europæiske populationer), i det følgende benævnt »kartoffelcystenematoder«, for at klarlægge udbredelsen af disse, forhindre spredning af dem og bekæmpe dem.

Artikel 2

I dette direktiv forstås ved:

a)

»officiel« eller »officielt«: oprettet/fastlagt, bemyndiget eller gennemført af en medlemsstats officielle ansvarlige organer som defineret i artikel 2, stk. 1, litra g), i direktiv 2000/29/EF

b)

»resistent kartoffelsort«: en sort, som under dyrkning i væsentlig grad hæmmer udviklingen af en bestemt population af kartoffelcystenematoder

c)

»undersøgelse«: en metodisk gennemført procedure, der har til formål at bestemme forekomsten af kartoffelcystenematoder i en mark

d)

»overvågning«: en metodisk procedure gennemført i en nærmere afgrænset periode, der har til formål at klarlægge udbredelsen af kartoffelcystenematoder på en medlemsstats område.

Artikel 3

1.   Medlemsstatens officielle ansvarlige organer definerer begrebet »mark« med henblik på anvendelsen af dette direktiv for at sikre, at de plantesundhedsmæssige betingelser i en mark er homogene for så vidt angår risikoen for kartoffelcystenematoder. De baserer sig i den forbindelse på anerkendte videnskabelige og statistiske principper, kartoffelcystenematodens biologi, dyrkningen af marken og de specifikke produktionssystemer for værtsplanterne for kartoffelcystenematoder i den pågældende medlemsstat. De nærmere kriterier for definitionen af en mark meddeles officielt til Kommissionen og de øvrige medlemsstater.

2.   Yderligere bestemmelser vedrørende kriterierne for definitionen af en mark kan vedtages efter proceduren i artikel 17, stk. 2.

KAPITEL II

PÅVISNING

Artikel 4

1.   Medlemsstaterne foreskriver, at der skal gennemføres en officiel undersøgelse af forekomsten af kartoffelcystenematoder i den mark, hvor de i bilag I opførte planter bestemt til produktion af planter til plantning eller læggekartofler bestemt til produktion af læggekartofler skal plantes eller opbevares.

2.   Den i stk. 1 omhandlede officielle undersøgelse gennemføres i perioden mellem høst af den sidste afgrøde på marken og plantning/lægning af de planter eller læggekartofler, der er omhandlet i stk. 1. Den kan foretages tidligere, og der skal i så fald foreligge dokumentation for resultater af den pågældende undersøgelse, som bekræfter, at der ikke er fundet kartoffelcystenematoder, og at kartofler og andre værtsplanter opført i bilag I, punkt 1, ikke forefandtes på tidspunktet for undersøgelsen og ikke er blevet dyrket siden denne.

3.   Resultaterne af andre end de i stk. 1 omhandlede officielle undersøgelser, som er gennemført inden 1. juli 2010, kan betragtes som dokumentation, jf. stk. 2.

4.   Har en medlemsstats officielle ansvarlige organer fastslået, at der ikke er risiko for spredning af kartoffelcystenematoder, er den i stk. 1 omhandlede officielle undersøgelse ikke påkrævet for:

a)

plantning af planter opført i bilag I bestemt til produktion af planter til plantning på samme produktionssted beliggende i et officielt afgrænset område

b)

lægning af læggekartofler bestemt til produktion af læggekartofler på samme produktionssted beliggende i et officielt afgrænset område

c)

plantning af planter opført i bilag I, punkt 2, bestemt til produktion af planter til plantning, hvor de høstede planter er omfattet af de i bilag III, afsnit III, del A, omhandlede officielt godkendte foranstaltninger.

5.   Medlemsstaterne sikrer, at resultaterne af de i stk. 1 og 3 omhandlede undersøgelser registreres officielt og holdes tilgængelige for Kommissionen.

Artikel 5

1.   Hvis der er tale om marker, hvor læggekartofler eller planter som opført i bilag I, punkt 1, der er bestemt til produktion af planter til plantning, skal lægges eller opbevares, skal den i artikel 4, stk. 1, omhandlede officielle undersøgelse omfatte prøveudtagning og undersøgelse for forekomst af kartoffelcystenematoder i overensstemmelse med bilag II.

2.   Hvis der er tale om marker, hvor planter opført i bilag I, punkt 2, bestemt til produktion af planter til plantning, skal plantes eller opbevares, skal den i artikel 4, stk. 1, omhandlede officielle undersøgelse omfatte prøveudtagning og undersøgelse for forekomst af kartoffelcystenematoder i overensstemmelse med bilag II eller verifikation i overensstemmelse med bilag III, afsnit I.

Artikel 6

1.   Medlemsstaterne foreskriver, at der gennemføres officiel overvågning af marker, der bruges til produktion af kartofler bortset fra kartofler bestemt til produktion af læggekartofler, med henblik på at fastslå udbredelsen af kartoffelcystenematoder.

2.   Den officielle overvågning omfatter prøveudtagning og undersøgelse for forekomst af kartoffelcystenematoder i overensstemmelse med bilag II, punkt 2, og gennemføres som angivet i bilag III, afsnit II.

3.   Resultaterne af den officielle overvågning meddeles skriftligt til Kommissionen i overensstemmelse med bilag III, afsnit II.

Artikel 7

Konstateres der ikke kartoffelcystenematoder ved den i artikel 4, stk. 1, omhandlede officielle undersøgelse eller ved andre officielle undersøgelser som omhandlet i artikel 4, stk. 3, sørger medlemsstatens officielle ansvarlige organer for, at disse oplysninger registreres officielt.

Artikel 8

1.   Konstateres det, at en mark er inficeret med kartoffelcystenematoder ved den i artikel 4, stk. 1, omhandlede officielle undersøgelse, sørger medlemsstatens officielle ansvarlige organer for, at disse oplysninger registreres officielt.

2.   Konstateres det, at en mark er inficeret med kartoffelcystenematoder ved den i artikel 6, stk. 1, omhandlede officielle overvågning, sørger medlemsstatens officielle ansvarlige organer for, at disse oplysninger registreres officielt.

3.   Kartofler eller planter opført i bilag I, der kommer fra en mark, der officielt er registreret som værende inficeret med kartoffelcystenematoder som omhandlet i stk. 1 eller 2 i denne artikel, eller har været i kontakt med jord, hvori der er konstateret kartoffelcystenematoder, erklæres officielt for kontaminerede.

KAPITEL III

KONTROLFORANSTALTNINGER

Artikel 9

1.   Medlemsstaterne foreskriver, at følgende skal gælde for en mark, der officielt er registreret som værende inficeret som omhandlet i artikel 8, stk. 1 eller 2:

a)

der lægges ingen kartofler bestemt til produktion af læggekartofler, og

b)

der plantes eller oplagres ingen planter opført i bilag I bestemt til genudplantning. Planter opført i bilag I, punkt 2, kan dog plantes i den pågældende mark, under forudsætning af at disse planter vil blive underkastet de i bilag III, afsnit III, del A, omhandlede officielt godkendte foranstaltninger, sådan at der ikke er nogen påviselig risiko for spredning af kartoffelcystenematoder.

2.   Medlemsstaternes officielle ansvarlige organer foreskriver, at marker, der skal bruges til lægning af kartofler bortset fra kartofler bestemt til produktion af læggekartofler, og som officielt er registreret som værende inficeret som omhandlet i artikel 8, stk. 1 eller 2, skal være omfattet af et officielt bekæmpelsesprogram, der som et minimum sigter mod udryddelse af kartoffelcystenematoder.

Det i stk. 2 i denne artikel omhandlede program skal tage hensyn til de specifikke produktions- og markedsføringssystemer for værtsplanterne for kartoffelcystenematoder i den pågældende medlemsstat og til de karakteristika, der kendetegner forekommende kartoffelcystenematoder, omfatte brug af resistente kartoffelsorter med de højeste resistensniveauer, der er til rådighed, jf. bilag IV, afsnit I, og om nødvendigt andre foranstaltninger. Programmet skal meddeles skriftligt til Kommissionen og de øvrige medlemsstater for at sikre sammenlignelige sikkerhedsniveauer medlemsstaterne imellem.

Kartoffelsorternes resistensniveau bortset fra de sorter, der allerede er givet meddelelse om i henhold til artikel 10, stk. 1, i direktiv 69/465/EØF, skal fastlægges i tal i overensstemmelse med standardskalaen i bilag IV, afsnit I i nærværende direktiv. Undersøgelser for resistens gennemføres i henhold til protokollen i bilag IV, afsnit II.

Artikel 10

1.   Medlemsstaterne foreskriver, at følgende skal gælde for kartofler eller planter opført i bilag I, som er erklæret for kontaminerede i henhold til artikel 8, stk. 3:

a)

Læggekartofler og værtsplanter som opført i bilag I, punkt 1, må ikke lægges eller plantes, medmindre de er blevet dekontamineret under en medlemsstats officielle ansvarlige organers tilsyn efter en passende metode fastlagt i henhold til stk. 2 i denne artikel på grundlag af videnskabelig dokumentation for, at der ikke er risiko for spredning af kartoffelcystenematoder.

b)

Kartofler bestemt til industriel forarbejdning eller sortering skal være omfattet af officielt godkendte foranstaltninger i overensstemmelse med bilag III, afsnit III, del B.

c)

Planter opført i bilag I, punkt 2, må ikke plantes, medmindre de er blevet underkastet de i bilag III, afsnit III, del A, omhandlede officielt godkendte foranstaltninger, sådan at de ikke længere er kontaminerede.

2.   Specifikationerne for de i stk. 1, litra a), i denne artikel omhandlede metoder vedtages efter proceduren i artikel 17, stk. 2.

Artikel 11

1.   Medlemsstaterne foreskriver, at mistanke om eller bekræftet forekomst af kartoffelcystenematoder på deres område som følge af nedbrydning af eller ændringer i en resistent kartoffelsorts resistens i forbindelse med en usædvanlig ændring i sammensætningen af en nematodeart, en patotype eller en virulensgruppe, skal indberettes til deres respektive officielle ansvarlige organer, jf. dog artikel 16, stk. 1, i direktiv 2000/29/EF.

2.   Medlemsstaterne fastsætter, at den pågældende kartoffelcystenematodeart og, hvor det er relevant, patotype eller virulensgruppe bestemmes og bekræftes efter passende metoder i alle tilfælde, der indberettes i henhold til stk. 1.

3.   Nærmere oplysninger om bekræftelser som omhandlet i stk. 2 meddeles hvert år skriftligt til Kommissionen og de øvrige medlemsstater senest den 31. december.

4.   De i stk. 2 i denne artikel omhandlede passende metoder kan vedtages efter proceduren i artikel 17, stk. 2.

Artikel 12

Medlemsstaterne sender senest den 31. januar hvert år Kommissionen og de øvrige medlemsstater en liste over alle de nye kartoffelsorter, som de på grundlag af officielle analyser har konstateret er resistente over for kartoffelcystenematoder. De angiver, hvilke arter, patotyper, virulensgrupper eller populationer de pågældende sorter er resistente over for, resistensniveauet samt året for bestemmelse af dette niveau.

Artikel 13

Bekræftes forekomst af kartoffelcystenematoder ikke efter gennemførelsen af de i bilag III, afsnit III, del C, omhandlede officielt godkendte foranstaltninger, sørger den pågældende medlemsstats officielle ansvarlige organer for, at det i artikel 4, stk. 5, og artikel 8, stk. 1 og 2, omhandlede officielle register opdateres, og at eventuelle restriktioner, som den pågældende mark måtte være omfattet af, ophæves.

Artikel 14

Medlemsstaterne kan tillade, at der med henblik på forsøg, forskning eller planteforædling dispenseres fra foranstaltningerne i nærværende direktivs artikel 9 og 10 i overensstemmelse med bestemmelserne i Kommissionens direktiv 95/44/EF af 26. juli 1995 om de betingelser, hvorunder visse skadegørende planter, planteprodukter og andre objekter, der er anført i bilag I-V til Rådets direktiv 77/93/EØF, må føres ind i eller flyttes inden for Fællesskabet eller visse beskyttede zoner inden for dette med henblik på forsøg, forskning eller planteforædling (4), jf. dog artikel 3 og 5 i direktiv 2000/29/EF.

KAPITEL IV

ALMINDELIGE OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 15

Medlemsstaterne kan vedtage supplerende eller mere vidtgående foranstaltninger vedrørende deres egen produktion, som måtte være nødvendige for at bekæmpe kartoffelcystenematoder eller for at forhindre sådanne i at sprede sig, under forudsætning af at de er i overensstemmelse med direktiv 2000/29/EF.

Sådanne foranstaltninger meddeles skriftligt til Kommissionen og de øvrige medlemsstater.

Artikel 16

Ændringer i bilagene på grundlag af ny videnskabelig eller teknisk viden vedtages efter proceduren i artikel 17, stk. 2.

Artikel 17

1.   Kommissionen bistås af Den Stående Komité for Plantesundhed, i det følgende benævnt »komitéen«.

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF, fastsættes til tre måneder.

Artikel 18

1.   Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 30. juni 2010 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

De anvender disse bestemmelser med virkning fra den 1. juli 2010.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale bestemmelser, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 19

Direktiv 69/465/EØF ophæves med virkning fra den 1. juli 2010.

Artikel 20

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Luxembourg, den 11. juni 2007.

På Rådets vegne

H. SEEHOFER

Formand


(1)  EFT L 323 af 24.12.1969, s. 3. Senest ændret ved tiltrædelsesakten af 1994.

(2)  EFT L 169 af 10.7.2000, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2006/35/EF (EUT L 88 af 25.3.2006, s. 9).

(3)  EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23. Ændret ved afgørelse 2006/512/EF (EUT L 200 af 22.7.2006, s. 11).

(4)  EFT L 184 af 3.8.1995, s. 34. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 97/46/EF (EFT L 204 af 31.7.1997, s. 43).


BILAG I

Liste over de i artikel 4, stk. 1, 2 og 4, artikel 5, stk. 1 og 2, artikel 8, stk. 3, artikel 9, stk. 1, litra b), og artikel 10, stk. 1, omhandlede planter.

1.

Værtsplanter med rod:

 

Capsicum spp.,

 

Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.,

 

Solanum melongena L.

2.

a)

Andre planter med rod:

 

Allium porrum L.,

 

Beta vulgaris L.,

 

Brassica spp.,

 

Fragaria L.,

 

Asparagus officinalis L.

b)

Løg, rodknolde og jordstængler, der ikke er omfattet af de i bilag III, afsnit III, del A, omhandlede officielt godkendte foranstaltninger, dyrket i jord og bestemt til plantning, dog ikke løg, rodknolde og jordstængler, for hvilke det ved deres emballering eller på anden måde er godtgjort, at de er bestemt til direkte salg til endelige forbrugere, som ikke beskæftiger sig med erhvervsproduktion af planter eller afskårne blomster, af:

 

Allium ascalonicum L.,

 

Allium cepa L.,

 

Dahlia spp.,

 

Gladiolus Tourn. Ex L.,

 

Hyacinthus spp.,

 

Iris spp.,

 

Lilium spp.,

 

Narcissus L.,

 

Tulipa L.


BILAG II

1.

For prøveudtagnings- og analysearbejde i forbindelse med den officielle undersøgelse som omhandlet i artikel 5, stk. 1 og 2, gælder følgende:

a)

Prøveudtagningen skal omfatte en jordprøve med en standardstørrelse på mindst 1 500 ml jord pr. hektar indsamlet fra mindst 100 kerneprøver pr. hektar, fortrinsvis i et feltinddelt rektangel af mindst fem meters bredde og højst 20 meters længde mellem prøveudtagningssteder, der dækker hele marken. Hele prøven bruges til videre undersøgelser, dvs. udtagning af cyster og bestemmelse af art samt, hvis det er relevant, af patotype/virulensgruppe.

b)

Analysearbejdet skal omfatte metoder til udtagning af kartoffelcystenematoder som beskrevet i de relevante plantesundhedsprocedurer eller diagnostiske protokoller for Globodera pallida og Globodera rostochiensis: EPPO-standarder.

2.

For prøveudtagnings- og analysearbejde i forbindelse med den officielle overvågning som omhandlet i artikel 6, stk. 2, gælder følgende:

a)

Prøveudtagningen skal bestå af

den i punkt 1 beskrevne prøveudtagning med en jordprøvestørrelse på mindst 400 ml pr. hektar

eller

målrettet prøveudtagning af mindst 400 ml jord efter visuel undersøgelse af rødder, hvis der er visuelle symptomer

eller

prøveudtagning efter høst af mindst 400 ml jord, der har været i kontakt med kartoflerne, forudsat at det muligt at spore den mark, hvor kartoflerne er blevet dyrket.

b)

Analyserne skal være de i punkt 1 omhandlede analyser.

3.

Som undtagelse fra den i punkt 1 fastsatte standardstørrelse for prøveudtagning kan denne reduceres til 400 ml jord pr. hektar som et minimum, forudsat at

a)

der er dokumentation for, at kartofler og andre værtsplanter som opført i bilag I, punkt 1, ikke er blevet dyrket og ikke har forekommet i den pågældende mark i seks år forud for den officielle undersøgelse

eller

b)

der ikke er konstateret kartoffelcystenematoder i prøver på 1 500 ml jord pr. hektar ved de to seneste officielle undersøgelser, og kartofler og andre værtsplanter som opført i bilag I, punkt 1, bortset fra dem, der i henhold til artikel 4, stk. 1, er omfattet af et krav om officiel undersøgelse, ikke er blevet dyrket efter den første officielle undersøgelse

eller

c)

der ikke er konstateret kartoffelcystenematoder eller cyster af kartoffelcystenematoder uden levende indhold ved den seneste officielle undersøgelse, som skal være blevet gennemført med en prøvestørrelse på mindst 1 500 ml jord pr. hektar, og kartofler og andre værtsplanter som opført i bilag I, punkt 1, bortset fra dem, der i henhold til artikel 4, stk. 1, er omfattet af et krav om officiel undersøgelse, ikke er blevet dyrket i marken siden den seneste officielle undersøgelse.

Resultaterne af andre officielle undersøgelser gennemført inden datoen for dette direktivs anvendelse kan betragtes som officielle undersøgelser som omhandlet i litra b) og c).

4.

Som undtagelse fra den i punkt 1 og 3 fastsatte prøvestørrelse kan denne reduceres for marker, der er større end henholdsvis 8 ha og 4 ha:

a)

For så vidt angår standardstørrelsen som omhandlet i punkt 1 skal der af de første 8 ha udtages en prøve af den heri anførte størrelse, men den kan for hver yderligere hektar reduceres til 400 ml jord pr. hektar som et minimum.

b)

For så vidt angår den reducerede størrelse som omhandlet i punkt 3 skal der af de første 4 ha udtages en prøve af den heri anførte størrelse, men den kan for hver yderligere hektar reduceres til 200 ml jord pr. hektar som et minimum.

5.

Reduceret prøvestørrelse som omhandlet i punkt 3 og 4 kan fortsat anvendes i de efterfølgende officielle undersøgelser som omhandlet i artikel 4, stk. 1, indtil der er konstateret kartoffelcystenematoder i den pågældende mark.

6.

Som undtagelse fra den i punkt 1 fastsatte standardstørrelse på en jordprøve kan denne reduceres til 200 ml jord pr. hektar som et minimum, forudsat at marken er beliggende i et område, der er erklæret frit for kartoffelcystenematoder, og udpeget, vedligeholdt og kontrolleret i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger. De nærmere oplysninger om sådanne områder meddeles officielt og skriftligt til Kommissionen og de øvrige medlemsstater.

7.

Minimumsstørrelsen på jordprøver skal under alle omstændigheder være 100 ml jord pr. mark.


BILAG III

AFSNIT I

VERIFIKATION

I overensstemmelse med artikel 5, stk. 2, skal den i artikel 4, stk. 1, omhandlede officielle undersøgelse godtgøre, at et af følgende kriterier er opfyldt på verifikationstidspunktet:

der har i henhold til resultaterne af passende, officielt godkendte analyser ikke forekommet kartoffelcystenematoder i marken i de seneste 12 år,

eller

det vides, at der ikke er blevet dyrket kartofler eller andre værtsplanter som opført i bilag I, punkt 1, i marken i de seneste 12 år.

AFSNIT II

OVERVÅGNING

Den i artikel 6, stk. 1, omhandlede officielle overvågning gennemføres på mindst 0,5 % af det areal, der det pågældende år bruges til produktion af kartofler, og som ikke er bestemt til produktion af læggekartofler. Resultaterne af den pågældende overvågning meddeles Kommissionen senest 1. april for den forudgående tolvmåneders periode.

AFSNIT III

OFFICIELLE FORANSTALTNINGER

A.

De i artikel 4, stk. 4, litra c), artikel 9, stk. 1, litra b), og artikel 10, stk. 1, litra c), samt bilag I, punkt 2.b), omhandlede officielt godkendte foranstaltninger består i følgende:

1.

bekæmpelse af skadegørere efter passende metoder, som sikrer, at der ikke er nogen påviselig risiko for spredning af kartoffelcystenematoderne

2.

fjernelse af så megen jord som muligt ved afvaskning eller afbørstning, sådan at der ikke er nogen påviselig risiko for spredning af kartoffelcystenematoderne.

B.

De i artikel 10, stk. 1, litra b), omhandlede officielt godkendte foranstaltninger består i levering til et forarbejdnings- eller sorteringsanlæg med passende og officielt godkendte procedurer for bortskaffelse af affald, for hvilket det er fastslået, at der ikke er nogen risiko for spredning af kartoffelcystenematoderne.

C.

De i artikel 13 omhandlede officielt godkendte foranstaltninger består i officiel udtagning af nye prøver i den mark, der officielt er registreret som værende inficeret som omhandlet i artikel 8, stk. 1 eller 2, samt analyser efter en af de i bilag II angivne metoder efter mindst seks år regnet fra det tidspunkt, hvor forekomsten af kartoffelcystenematoder er endeligt bekræftet, eller hvor der sidst er dyrket kartofler på marken. Dette tidsrum kan reduceres til tre år som et minimum, hvis der er truffet passende, officielt godkendte bekæmpelsesforanstaltninger.


BILAG IV

AFSNIT I

RESISTENSNIVEAU

Graden af kartoflers modtagelighed for kartoffelcystenematoder angives med en værdi i overensstemmelse med nedenstående standardskala, jf. artikel 2, litra b).

Værdien 9 angiver det højeste resistensniveau.

Relativ modtagelighed (%)

Værdi

< 1

9

1,1-3

8

3,1-5

7

5,1-10

6

10,1-15

5

15,1-25

4

25,1-50

3

50,1-100

2

> 100

1

AFSNIT II

PROTOKOL FOR RESISTENSTEST

1.

Testen udføres under karantæneforhold enten udenfor, i væksthus eller i klimakammer.

2.

Testen udføres i potter, der hver indeholder mindst én liter jord (eller passende vækstmedium).

3.

Jordens temperatur må ikke på noget tidspunkt under testen nå op over 25 oC, og der skal sørges for passende vanding.

4.

Ved plantning af test- eller kontrolsorten bruges en »kartoffelprop« med øje fra hver test- eller kontrolsort. Alle stængler på nær én bør fjernes.

5.

Kartoffelsorten »Désirée« bruges som standardkontrolsort med kendt modtagelighed i alle test. Der kan suppleres med supplerende, fuldt modtagelige kontrolsorter af lokal betydning til intern kontrol. Standardkontrolsorten kan udskiftes, hvis forskning viser, at andre sorter er enten mere velegnede eller lettere tilgængelige.

6.

Følgende standardpopulationer af kartoffelcystenematoder anvendes over for patotyperne Ro1, Ro5, Pa1 og Pa3:

 

Ro1: Ecosse-populationen

 

Ro5: Harmerz-populationen

 

Pa1: Scottish-populationen

 

Pa3: Chavornay-populationen.

Der kan suppleres med andre populationer af kartoffelcystenematoder af lokal betydning.

7.

Standardpopulationens identitet kontrolleres efter passende metoder. Der bør anvendes mindst to resistente sorter eller to forskellige (differentielle) standardkloner med kendt resistensniveau i testforsøgene.

8.

Kartoffelcystenematodepodestoffet (Pi) skal bestå af i alt fem infektiøse æg og juvenile nematoder pr. ml jord. Antallet af kartoffelcystenematoder, der skal podes pr. ml jord, bør fastsættes ved hjælp af udklækningsforsøg. Kartoffelcystenematoderne kan indpodes som cyster eller som en opløsning med en kombination af æg og juvenile nematoder.

9.

Cysteindholdet af kartoffelcystenematoden, der anvendes som podestof, skal have en levedygtighed på mindst 70 %. Cysterne bør være 6-24 måneder gamle og opbevares i mindst fire måneder ved 4 oC umiddelbart inden brug.

10.

Testen skal udføres med mindst fire gentagelser (potter) pr. undersøgt kombination af kartoffelcystenematodepopulation og kartoffelsort. Testen bør udføres med mindst 10 gentagelser (replikater) for standardkontrolsorten.

11.

Testen skal vare mindst tre måneder, og modenhedsstadiet for hunner i udvikling skal kontrolleres, inden forsøget afsluttes.

12.

Der udtages cyster af kartoffelcystenematoder fra de fire replikater og foretages en særskilt tælling for hver enkelt potte.

13.

Den endelige population (Ep) på standardkontrolsorten ved slutningen af resistenstesten bestemmes ved at tælle alle cyster fra alle replikater samt æg og juvenile nematoder fra mindst fire replikater.

14.

Der skal opnås en formeringshastighed på mindst 20 × (Ep/Ip) på standardkontrolsorten.

15.

Variationskoefficienten (VK) på standardkontrolsorten må ikke overstige 35 %.

16.

Den undersøgte kartoffelsorts relative modtagelighed i forhold til standardkontrolsorten skal bestemmes og udtrykkes som en procentsats efter følgende formel:

Eptestsort/Epstandardkontrolsort med kendt modtagelighed × 100 %.

17.

Hvis en kartoffelsort har en relativ modtagelighed på over 3 %, er det tilstrækkeligt med tællinger af cyster. Ligger den relative modtagelighed på under 3 %, skal der ud over cyster også tælles æg og juvenile nematoder.

18.

Hvis det af resultaterne af test udført i det første år fremgår, at en sort er fuldt modtagelig for en patotype, er en gentagelse af disse test i et år mere ikke påkrævet.

19.

Testresultaterne skal bekræftes af mindst én anden test udført i et andet år. På grundlag af den matematiske middelværdi af den relative modtagelighed i de to år udledes modtagelighedsværdien i henhold til standardskalaen.


II Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

Kommissionen

16.6.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 156/23


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 21. februar 2007

om statsstøtte C 36/2004 (ex N 220/2004) — Portugal — støtte til direkte udenlandsk investering til fordel for CORDEX — Companhia Industrial Têxtil SA

(meddelt under nummer K(2007) 474)

(Kun den portugisiske udgave er autentisk)

(EØS-relevant tekst)

(2007/414/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 88, stk. 2, første afsnit,

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, særlig artikel 62, stk. 1, litra a),

efter at have opfordret interesserede parter til at fremsætte deres bemærkninger i overensstemmelse med disse artikler (1) og under hensyntagen til deres bemærkninger, og

ud fra følgende betragtninger:

I.   SAGSFORLØB

(1)

Ved brev af 5. maj 2004 (registreret den 19. maj 2004) anmeldte Portugal over for Kommissionen, at landet havde til hensigt at yde støtte til CORDEX — Companhia Industrial Têxtil SA (i det følgende benævnt »CORDEX«) med henblik på at hjælpe virksomheden med at finansiere en investering i Brasilien. På Kommissionens anmodning indsendte Portugal yderligere oplysninger ved breve af 31. august 2004 (registreret den 6. september 2004) og 13. september 2004 (registreret den 16. september 2004).

(2)

Ved brev af 19. november 2004 underrettede Kommissionen Portugal om sin beslutning om at indlede proceduren efter EF-traktatens artikel 88, stk. 2, vedrørende ovennævnte støtte.

(3)

Ved brev af 7. januar 2005 (registreret den 11. januar 2005) fremsatte de portugisiske myndigheder deres bemærkninger inden for rammerne af ovennævnte procedure.

(4)

Kommissionens beslutning om at indlede proceduren blev offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende  (2). Kommissionen opfordrede interesserede parter til at fremsætte deres bemærkninger til den omhandlede støtte.

(5)

Kommissionen modtog bemærkninger fra interesserede parter, som den videresendte til de portugisiske myndigheder med anmodning om eventuelle kommentarer, og deres kommentarer blev modtaget ved brev af 20. maj 2005 (registreret den 25. maj 2005).

(6)

Kommissionen anmodede om yderligere oplysninger ved brev af 26. september 2005, som Portugal besvarede ved brev af 9. november 2005 (registreret den 10. november 2005). De portugisiske myndigheder sendte de sidste supplerende oplysninger ved brev af 22. december 2005 (registreret den 23. december 2005).

II.   DETALJERET BESKRIVELSE AF STØTTEN

(7)

Virksomheden CORDEX, som fremstiller reb, er beliggende i Ovar, et område, der er omfattet af traktatens artikel 87, stk. 3, litra a). Virksomheden blev oprettet i 1969 og er specialiseret i fremstilling af reb af syntetiske fibre (polypropylen og polyæthylen) og bindegarn (»binder« og »baler twine«) og andre produkter af sisal. Da støtten blev anmeldt, havde CORDEX 259 ansatte. Dens omsætning det pågældende år (2004) var på ca. 25 mio. EUR. CORDEX har to datterselskaber i den samme region — FLEX 2000, der blev oprettet i 2001, og CORDENET, der blev oprettet i 2003. De tre virksomheder har tilsammen omkring 415 ansatte (3).

(8)

Projektet består i oprettelse af en ny virksomhed i Brasilien, Cordebras Lda, som udelukkende skal producere bindegarn, et produkt, der navnlig bruges inden for landbruget. CORDEX håber med denne investering at kunne øge sin produktion af sisalprodukter og drage fordel af lavere omkostninger og adgangen til råvarer og arbejdskraft i Brasilien. Brasilien regnes for at være verdens største producent af denne råvare (sisalfibre), og udgifterne til arbejdskraft i dette land udgør ca. en tredjedel af udgifterne i Portugal.

(9)

CORDEX’ formål med dette projekt er desuden at komme ind på nye markeder, navnlig i USA, Canada og Mercosur-landene. Herudover vil en del af den sisal, der produceres i Brasilien, blive importeret til Portugal, enten som et færdigt eller et halvfærdigt produkt (4). I sidstnævnte tilfælde underkastes produktet en specialbehandling med olie, omspoling og emballering forud for salg.

(10)

De støtteberettigede omkostninger i forbindelse med den pågældende investering beløber sig til 2 678 630 EUR, hvilket svarer til grundkapitalen for den nye virksomhed Cordebras Lda. Projektet blev afsluttet i 2002 og er nu operationelt.

(11)

CORDEX indgav en støtteansøgning til de portugisiske myndigheder under en ordning til fremme af portugisiske virksomheders internationalisering (5). I henhold til nævnte ordning skal støtte til store virksomheder anmeldes til Kommissionen. Selv om CORDEX indgav støtteansøgningen i 2000, inden projektets virkeliggørelse, anmeldte Portugal på grund af interne forsinkelser først støtten til Kommissionen i januar 2004.

(12)

Den anmeldte foranstaltning består i skattebegunstigelse til en værdi af 401 795 EUR svarende til 15 % af de støtteberettigede omkostninger i forbindelse med investeringen.

III.   BEGRUNDELSE FOR AT INDLEDE PROCEDUREN

(13)

Kommissionen erklærede i sin beslutning om at indlede proceduren i dette tilfælde, at den ville vurdere støtteforanstaltningen i henhold til EF-traktatens artikel 87, stk. 3, litra c), for at afgøre, om støtten tog sigte på at fremme udviklingen af en økonomisk erhvervsgren uden at ændre samhandelsvilkårene på en måde, der strider mod den fælles interesse.

(14)

Kommissionen tog også hensyn til andre kriterier, som allerede var blevet brugt i andre tilfælde med støtte til store virksomheder med henblik på finansiering af projekter med direkte investering i udlandet (6), nemlig om støtten eventuelt rummer skjulte eksportelementer, eventuelle konsekvenser for beskæftigelsen, både i oprindelseslandet og i modtagerlandet, eventuel risiko for udflytning af produktion, foranstaltningens indvirkning på den region, hvor den støttemodtagende virksomhed er beliggende, og endelig støttebehovet, herunder omfanget af den planlagte støtte, under hensyn til fællesskabsindustriens internationale konkurrenceevne og/eller under hensyn til den risiko, der er forbundet med investeringsprojekter i bestemte tredjelande.

(15)

Kommissionen konkluderede på den baggrund, at støtten blev ydet til en indledende produktionsinvestering, og at der ikke forelå skjulte eksportelementer. Den førte heller ikke til udflytning af arbejdspladser fra Portugal til Brasilien, eftersom CORDEX havde til hensigt at opretholde det samme beskæftigelsesniveau i Portugal. Det forhold, at den nye fabrik, der var bygget i Brasilien, var udstyret med nyt produktionsudstyr, og at arbejdskraften var lokal, begrænsede i endnu højere grad risikoen for udflytning af arbejdspladser.

(16)

Kommissionen bemærkede sig ligeledes de portugisiske myndigheders argument om, at dette projekt var CORDEX’ første internationaliseringstiltag, at virksomheden ikke kendte det brasilianske marked, og at det kan indebære store risici at investere på et ukendt marked. Det kan med rimelighed antages, at de finansielle virkninger for virksomheden i tilfælde af manglende succes ville være betydelige, eftersom investeringsomkostningerne udgjorde ca. 12 % af dens omsætning. Hertil kommer, at virksomheden indgav støtteansøgningen, inden projektgennemførelsen gik i gang, hvilket syntes at antyde, at foranstaltningen opfylder incitamentkriteriet, således som det normalt kræves i henhold til retningslinjerne for statsstøtte med regionalt sigte (7).

(17)

Kommissionen gav imidlertid udtryk for tvivl med hensyn til støttens indvirkning på den pågældende EU-erhvervsgrens generelle konkurrenceevne. Kommissionen bemærkede, at en del af de produkter, der skulle produceres i Brasilien, sandsynligvis ville komme til at konkurrere på EU-markedet, og at den hverken rådede over oplysninger om den støttemodtagende virksomheds eller markedets betydning eller om foranstaltningens virkning i den region, hvor CORDEX er beliggende. Kommissionen kunne på dette tidspunkt derfor ikke konkludere, om støtten var i overensstemmelse med den undtagelse, der er fastsat i traktatens artikel 87, stk. 3, litra. c).

(18)

En fransk virksomhed, BIHR, oplyste, at CORDEX’ investering i Brasilien fandt sted i forlængelse af andre portugisiske virksomheders investeringer, og at disse virksomheder, sammen med andre brasilianske og amerikanske konkurrenter, truede BIHR’s sisalproduktion i Europa. BIHR var også bekymret for, at støtten kunne styrke CORDEX’ stilling i sektoren for syntetiske fibre.

(19)

Der blev givet udtryk for lignende bekymringer af Sainte Germaine, en anden fransk virksomhed, som har oplyst, at den fremstiller syntetiske produkter i Europa og har overflyttet sine aktiviteter i sisalsektoren til Brasilien. Sainte Germaine hævdede, at de portugisiske virksomheder har fordele ved at investere i Brasilien, fordi de efterfølgende kan importere produktet til Europa til reducerede toldafgifter.

(20)

En anden virksomhed, som ønskede at være anonym, fremsatte tilsvarende bemærkninger og hævdede, at støtten gav CORDEX konkurrencefordele i rebsektoren.

(21)

Portugal bemærkede, at investeringen i Brasilien var et element i CORDEX’ strategi til sikring af en bred række af aktiviteter i Portugal og samtidig opretholdelse af den nuværende beskæftigelse. CORDEX vil blive ved med at fremstille sisalprodukter i Portugal med råvarer fra Brasilien og vil ligeledes fra Cordebras Lda importere både færdige produkter og halvfabrikata, som virksomheden vil forarbejde til sisalprodukter med værditilvækst. Disse aktiviteter omfatter tilpasning af emballage til importeret høstbindegarn (baler twine) i overensstemmelse med kundernes krav (f.eks. med hensyn til dimensioner eller mærkning), hvilket bidrager til at sikre beskæftigelsen i emballeringsindustrien i den region, hvor CORDEX er beliggende.

(22)

Efter investeringen i Brasilien oprettede CORDEX to nye virksomheder i Ovar (FLEX og CORDENET, som fremstiller henholdsvis polyurethanskumprodukter og net). Det førte til en vis overflytning af ansatte mellem disse virksomheder og til en mindre stigning i den samlede beskæftigelse i de tre virksomheder i Ovar: fra 358 ansatte i 2000 til 415 i 2005. Den nyligt oprettede brasilianske virksomhed Cordebras Lda beskæftiger ca. 145 personer.

(23)

Ifølge de portugisiske myndigheder har CORDEX’ diversificeringsstrategi, herunder investeringen i Brasilien, derfor positiv indvirkning på beskæftigelsen i en region (Ovar), hvor ledigheden i betydeligt omfang ligger over landsgennemsnittet. Diversificeringen har ligeledes medvirket til at skabe beskæftigelse i delstaten Baía (Brasilien), hvor Cordebras Lda er beliggende.

(24)

Hvad angår bemærkningerne fra interesserede tredjeparter, oplyste de portugisiske myndigheder, at CORDEX er underlagt de samme toldbetingelser og -rettigheder som enhver anden producentvirksomhed i EU, når den importerer sisalprodukter fra Brasilien, og at det begrænsede støttebeløb, som de har til hensigt at yde CORDEX, ikke vil kunne få mærkbar indvirkning på EU-markedet. CORDEX’ investering i Brasilien var efter de portugisiske myndigheders opfattelse nødvendig for at afbøde konsekvenserne af den øgede eksport fra lande med et lavere omkostningsniveau (afrikanske lande og Brasilien) (8).

(25)

Portugal fremhævede desuden endelig, at det forhold, at investeringen var foretaget uden offentlig finansiering, ikke skyldes virksomheden, som gennemførte projektet ved hjælp af banklån og egne midler med forventning om at opnå statsstøtte, som den havde ansøgt om under den relevante nationale ordning (9).

IV.   VURDERING AF STØTTEN

(26)

I henhold til traktatens artikel 87, stk. 1, er statsstøtte eller støtte, som ydes ved hjælp af statsmidler under enhver tænkelig form, og som fordrejer eller truer med at fordreje konkurrencevilkårene ved at begunstige visse virksomheder eller visse produktioner, uforenelig med fællesmarkedet i det omfang, den påvirker samhandelen mellem medlemsstaterne.

I forbindelse med sin beslutning om at indlede proceduren i det foreliggende tilfælde konkluderede Kommissionen, at støtteforanstaltningen af følgende årsager er omfattet af EF-traktatens artikel 87, stk. 1:

Ved at der ydes støtte til en ny produktionsenhed i forbindelse med en portugisisk virksomheds internationaliseringsinitiativ i Brasilien, begunstiger den anmeldte foranstaltning en bestemt virksomhed eller bestemte produktioner. Efter Kommissionens opfattelse kan støtte ydet til virksomheder i Den Europæiske Union til direkte investering i udlandet sammenlignes med støtte til virksomheder, som eksporterer stort set hele deres produktion til lande uden for EU. På grund af den indbyrdes afhængighed mellem de markeder, hvor EU-virksomhederne gennemfører deres aktiviteter, kan det i sådanne tilfælde ikke udelukkes, at den kan fordreje konkurrencen i EU (10).

Portugal oplyste, at investeringen ligeledes tager sigte på at fremme støttemodtagerens aktiviteter i Portugal (og i det land, hvor investeringen foretages), hvorfor den potentielt kan påvirke handelen i EU.

Støtten finansieres ved hjælp af statsmidler. Disse konklusioner blev ikke anfægtet af Portugal og bekræftes hermed.

(27)

Da støtten ikke kunne anses for at være forenelig med fællesmarkedet i henhold til de gældende bestemmelser, meddelte Kommissionen, at den ville vurdere, om støtten kunne anses for at være forenelig med fællesmarkedet i henhold til EF-traktatens artikel 87, stk. 3, litra c), som gør det muligt at yde støtte til fremme af udvikling af visse erhvervsgrene, når den ikke ændrer samhandelsvilkårene på en måde, der strider mod den fælles interesse. Kommissionen skal derfor vurdere, om støtten vil bidrage til at fremme produktionen af sisal og/eller andre erhvervsaktiviteter i Den Europæiske Union uden negativ indvirkning på samhandelen mellem medlemsstaterne.

(28)

Af Kommissionens beslutning om at indlede proceduren fremgik det desuden, at den ville tage hensyn til visse kriterier, som den havde anvendt i tidligere tilfælde, hvor der var ydet statsstøtte til store virksomheder i forbindelse med direkte investeringer i udlandet (se betragtning 14), der tog sigte på at skabe balance mellem støttens fordele med hensyn til at bidrage til den pågældende EU-erhvervsgrens internationale konkurrenceevne (f.eks. hvor støtten er nødvendig under hensyn til de risici, der er forbundet med et projekt i et tredjeland) og dens mulige negative indvirkning på EU-markedet.

(29)

Kommissionen nærede i den forbindelse tvivl med hensyn til foranstaltningens indvirkning på EU-markedet og den pågældende EU-erhvervsgrens generelle konkurrenceevne; på den anden side var den hverken i besiddelse af oplysninger om støttemodtagerens betydning i forhold til konkurrenterne i EU eller om støtteforanstaltningens indvirkning i den region, hvor CORDEX er beliggende (se betragtning 17).

(30)

Lovgivningen om statsstøtte fastsætter det generelle princip, at for at støtte kan være forenelig med EU’s marked, skal det dokumenteres, at den vil medføre øgede aktiviteter for støttemodtageren, og at dette ikke ville have været muligt uden støtte. I modsat fald medfører støtten kun en konkurrencefordrejning uden til gengæld at have nogen som helst positiv effekt. Kommissionen påpegede, at siden virksomheden indgav ansøgning, inden projektet var gået i gang, synes der at være visse tegn på, at foranstaltningen opfyldte de incitamentkriterier, der normalt gælder for statsstøtte med regionalt sigte (11). Dette viser imidlertid ikke fuldt ud, om støtten rent faktisk var nødvendig under hensyn til EU-erhvervsgrenens internationale konkurrenceevne og/eller under hensyn til risici i forbindelse med investeringsprojekter i visse tredjelande.

(31)

I sin beslutning af 19. november 2004 bemærkede Kommissionen sig de portugisiske myndigheders argument om, at en investering i Brasilien kunne indebære større risici for CORDEX end en investering i Den Europæiske Union på grund af den brasilianske valutas uforudsigelighed, navnlig fordi der var tale om den første internationaliseringserfaring for CORDEX, og virksomheden ikke havde erfaringer på det brasilianske marked (12).

(32)

De oplysninger, der blev indsendt til Kommissionen efter procedurens igangsættelse, viser imidlertid, at andre virksomheder, der konkurrerer med CORDEX, havde investeret i Brasilien (på trods af den brasilianske valutas angivelige uforudsigelighed). Bl.a. oprettede virksomheden Quintas & Quintas SA, en portugisisk konkurrent til CORDEX, ifølge oplysningerne fra de portugisiske myndigheder en produktionsenhed i Brasilien (Brascorda) uden at anmode om støtte fra disse myndigheder. Der er således ikke noget, der tyder på et generelt markedssvigt i forbindelse med denne type projekt, som forhindrede CORDEX eller denne virksomheds konkurrenter i at investere i Brasilien uden offentlig støtte.

(33)

Selv om dette var CORDEX’ første erfaring med internationalisering, formåede de portugisiske myndigheder heller ikke at påvise, at der forelå specifikke vanskeligheder for denne virksomhed i forbindelse med den pågældende investering. På trods af CORDEX’ relativt begrænsede størrelse med hensyn til omsætning (under grænsen for SMV’er) påviste de portugisiske myndigheder ingen begrænsninger, hvad angår CORDEX’ muligheder for at opnå finansiering hos forretningsbanker; tværtimod fremgår det, at virksomheden finansierede investeringen med egne midler og med banklån.

(34)

På baggrund af ovenstående oplysninger mener Kommissionen imidlertid ikke, at Portugal formåede at påvise, at CORDEX ikke ville have foretaget den pågældende investering i Brasilien uden støtte, og at støtten var nødvendig under hensyn til de risici, der var forbundet med virksomhedens projekt i Brasilien. Kommissionen påpeger, at det forhold, at CORDEX indtil nu har gennemført alle disse aktiviteter uden at modtage statsstøtte synes at vise, at støtten ikke var nødvendig.

(35)

Ifølge de foreliggende oplysninger findes der ca. 12 producenter af sisal i Den Europæiske Union. Fem af disse virksomheder er beliggende i Portugal, og de tegner sig for ca. 81 % af EU-produktionen (13). Alle disse virksomheder fremstiller syntetiske produkter og reb og garn af sisal. Fremstillingen af syntetiske fibre synes at være den vigtigste aktivitet for størstedelen af disse virksomheder. Det samme er tilfældet for CORDEX (sisalprodukterne tegner sig kun for ca. 20 % af virksomhedens produktionskapacitet). Hvad angår anvendelsen i landbruget, kan sisal og syntetiske fibre i en vis grad erstatte hinanden.

(36)

CORDEX’ andel af sisalprodukter på EU-markedet lå i 2003 på ca. 6,6 %. Hvis der også tages hensyn til salg af produkter fra Cordebras Lda, stiger CORDEX’ andel på EU-markedet til 17,7 % (14). De portugisiske myndigheder oplyste i den forbindelse, at ca. 47 % af Cordebras’ eksport (hen ved 2 210 tons i 2003) blev afsat i EU.

(37)

På grund af den store procentdel af sisal, der produceres af Cordebras Lda og importeres (via CORDEX) til EU, konkluderede Kommissionen, at støtten tilsyneladende har en mærkbar indvirkning på konkurrencen på det interne EU-marked. Støtten synes desuden at styrke CORDEX’ generelle stilling i EU og vil herved kunne få indflydelse på andre markedssegmenter, hvor virksomheden og dens konkurrenter har aktiviteter. Disse oplysninger bekræftes af oplysninger fra konkurrenterne, som hævder, at støtten skaber alvorlig konkurrenceforvridning på markedet for reb og garn af sisal og markedet for syntetiske fibre.

(38)

Kommissionen bør i forbindelse med vurderingen af støttens forenelighed med fællesmarkedet omhyggeligt overveje balancen mellem foranstaltningens negative og positive virkninger i EU og afgøre, om de positive virkninger for Unionen opvejer den negative indvirkning på konkurrencen og samhandelen på EU-markedet. Kommissionen konkluderede på baggrund af de nævnte oplysninger, at der ikke foreligger bevis for, at ydelsen af støtte til CORDEX i forbindelse med virksomhedens investering i Brasilien kan bidrage til at forbedre den pågældende EU-erhvervssektors konkurrenceevne. Støtten ville sandsynligvis styrke den modtagende virksomheds stilling, men på bekostning af dens konkurrenter, som ikke modtager statsstøtte. Det er derfor ikke påvist, at støtten har en positiv betydning for EU, som opvejer dens negative indvirkning på konkurrence og samhandelen på EU-markedet.

(39)

Kommissionen konkluderer på grundlag af ovenstående, at der ikke foreligger bevis for, at støtten er nødvendig, for at CORDEX kan foretage den pågældende investering i Brasilien. Støtten kan til gengæld få en betydelig konkurrencefordrejende effekt på EU-markedet. Kommissionen konkluderer derfor, at den planlagte statsstøtte til CORDEX, som har til formål at understøtte denne virksomheds direkte investering i Brasilien, ikke bidrager til udvikling af visse erhvervsgrene, jf. traktatens artikel 87, stk. 3, litra c), uden at ændre samhandelsvilkårene på en måde, der strider mod den fælles interesse, og at den derfor er uforenelig med fællesmarkedet —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Den af Portugal påtænkte skattelettelse på 401 795 EUR til fordel for CORDEX, Companhia Industrial Têxtil SA, til finansiering af virksomhedens direkte investering i Brasilien, er uforenelig med fællesmarkedet, da den ikke opfylder de kriterier, der er fastsat i EF-traktatens artikel 87, stk. 3, litra c).

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til Den Portugisiske Republik.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. februar 2007.

På Kommissionens vegne

Neelie KROES

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT C 35 af 10.2.2005, s. 2.

(2)  Se fodnote 1.

(3)  Oplysninger vedrørende 2005.

(4)  Portugal har forklaret, at bindegarnet »baler twine«, som fremstilles i Brasilien, kan anvendes som et færdigt eller et halvfærdigt produkt i andre produkter, f.eks. tæpper, dekorationsgenstande eller i traditionel emballage.

(5)  N 96/99, EFT C 375 af 24.12.1999, s. 4.

(6)  Se støtte C 77/97 (LiftGmbH — Doppelmayr, Østrig), EFT L 142 af 5.6.1999, s. 32, og støtte C 47/02 (Vila Galé-Cintra), EUT L 61 af 27.2.2004, s. 76.

(7)  Jf. pkt. 4.2 i Fællesskabets retningslinjer for statsstøtte med regionalt sigte, som var gældende, da foranstaltningen blev anmeldt: »... anmodningen om støtte skal indgives, inden gennemførelsen af projekterne påbegyndes.«, EFT C 74 af 10.3.1998, s. 13.

(8)  Ifølge de portugisiske myndigheder gik Portugals salg af sisal i EU ned med 12,3 % mellem 1999 og 2004, hvilket navnlig var en følge af øget import.

(9)  Se fodnote 5.

(10)  Jf. Domstolens dom i sag C-142/87, »Tubemeuse«, Sml. 1990 I, s. 959, præmis nr. 35.

(11)  Se fodnote 7.

(12)  Se i samme forbindelse støtte C 47/02, Vila Galé-Cintra.

(13)  Tal fra 2003.

(14)  Oplysninger fra Portugal med udgangspunkt i forbruget i EU-15 i 2003.


16.6.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 156/28


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 13. juni 2007

om afvisning af at optage carbosulfan i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette stof

(meddelt under nummer K(2007) 2463)

(EØS-relevant tekst)

(2007/415/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (1), særlig artikel 8, stk. 2, fjerde afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 8, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF kan en medlemsstat i en periode på 12 år fra datoen for meddelelsen af direktivet tillade markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder aktivstoffer, som ikke er opført i bilag I til direktivet, og som allerede var på markedet to år efter meddelelsen heraf, mens disse stoffer gradvist undersøges inden for rammerne af et arbejdsprogram.

(2)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 451/2000 (2) og (EF) nr. 703/2001 (3) er der fastsat nærmere bestemmelser for iværksættelsen af anden fase af det arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 8, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF, ligesom der er opstillet en liste over aktivstoffer, som skal vurderes med henblik på eventuel optagelse i bilag I til direktiv 91/414/EØF. Denne liste omfatter carbosulfan.

(3)

Carbosulfans virkninger på menneskers sundhed og miljøet er blevet vurderet i henhold til forordning (EF) nr. 451/2000 og (EF) nr. 703/2001 for en række anvendelsesformål, som anmelderen har foreslået. Ved disse forordninger udpeges endvidere de rapporterende medlemsstater, som skal forelægge Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) deres vurderingsrapporter og henstillinger, jf. artikel 8, stk. 1, i forordning (EF) nr. 451/2000. For carbosulfan var den rapporterende medlemsstat Belgien, og alle relevante oplysninger blev forelagt den 11. august 2004.

(4)

Medlemsstaterne og EFSA har underkastet vurderingsrapporten et peer review i EFSA’s evalueringsarbejdsgruppe, og den blev forelagt Kommissionen den 28. juli 2006 i form af EFSA’s konklusioner vedrørende peer reviewet af vurderingen af pesticidrisikoen ved aktivstoffet carbosulfan (4). Denne rapport er blevet behandlet af medlemsstaterne og Kommissionen i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, og behandlingen blev afsluttet den 24. november 2006 med Kommissionens reviderede vurderingsrapport om carbosulfan.

(5)

Der er i forbindelse med evalueringen af dette aktivstof afdækket visse potentielle problemer. Ved anvendelse af carbosulfan fremkommer der metabolitter med skadelige egenskaber. Det giver anledning til bekymring med hensyn til eksponeringen af forbrugerne og den potentielle risiko for grundvandsforurening. De data, som anmelderen forelagde inden for den foreskrevne frist, indeholdt imidlertid ikke nok oplysninger til, at bekymringerne kunne afvises. Desuden indeholder det tekniske materiale (dvs. aktivstoffet som solgt på markedet) relevante urenheder, hvoraf mindst én (N-nitrosodibutylamin) er kræftfremkaldende. Denne urenhed findes i det tekniske materiale i et omfang, der er problematisk. De data, som anmelderen forelagde inden for den foreskrevne frist, indeholdt ikke nok oplysninger til, at bekymringerne kunne afvises. Som følge heraf kunne risikoen for brugerne ikke vurderes ordentligt. Desuden var de data, som anmelderen forelagde inden for den foreskrevne frist, ikke fyldestgørende nok vedrørende risikoen for fugle og pattedyr, vandorganismer, bier, leddyr, der ikke er målarter, regnorme samt mikroorganismer og planter, der ikke er målarter. Der er følgelig stadig problemer, for så vidt angår risikovurderingen for disse arter. Det har derfor ikke været muligt på grundlag af de tilgængelige oplysninger at konkludere, at carbosulfan opfylder kriterierne for optagelse i bilag I til direktiv 91/414/EØF.

(6)

Kommissionen opfordrede anmelderen til at kommentere resultaterne af peer reviewet og oplyse, hvorvidt han havde til hensigt at fastholde sin ansøgning om at få stoffet optaget i bilaget. Anmelderen fremsatte sine bemærkninger, og Kommissionen har gennemgået disse nøje. Selv med de af anmelderen fremsatte argumenter kan de påpegede problemer dog ikke siges at være løst, og de vurderinger, der er foretaget på baggrund af de forelagte oplysninger og evalueret på EFSA’s ekspertmøder, har ikke underbygget forventningen om, at plantebeskyttelsesmidler, der indeholder carbosulfan, under de foreslåede betingelser for anvendelse generelt opfylder kravene i artikel 5, stk. 1, litra a) og b), i direktiv 91/414/EØF.

(7)

Carbosulfan bør derfor ikke optages i bilag I til direktiv 91/414/EØF.

(8)

Det bør sikres, at godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder carbosulfan, trækkes tilbage inden for den fastsatte frist og ikke forlænges, og at der ikke gives nye godkendelser for sådanne produkter.

(9)

Enhver frist, som en medlemsstat indrømmer til bortskaffelse, opbevaring, afsætning eller anvendelse af bestående lagre af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder carbosulfan, bør ikke overstige 12 måneder, således at bestående lagre højst kan anvendes yderligere én vækstsæson.

(10)

Denne beslutning er ikke til hinder for, at der indgives en ansøgning i henhold til artikel 6, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF med henblik på en eventuel optagelse af carbosulfan i dets bilag I.

(11)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Carbosulfan optages ikke i bilag I til direktiv 91/414/EØF som aktivstof.

Artikel 2

Medlemsstaterne sikrer, at

a)

godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder carbosulfan, trækkes tilbage senest den 13. december 2007

b)

der fra datoen for offentliggørelse af denne beslutning ikke gives godkendelse eller forlænget godkendelse af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder carbosulfan.

Artikel 3

Eventuelle frister, som medlemsstaterne indrømmer i henhold til artikel 4, stk. 6, i direktiv 91/414/EØF, skal være så korte som muligt og skal udløbe senest den 13. december 2008.

Artikel 4

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. juni 2007.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2007/31/EF (EUT L 140 af 1.6.2007, s. 44).

(2)  EFT L 55 af 29.2.2000, s. 25. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1044/2003 (EUT L 151 af 19.6.2003, s. 32).

(3)  EFT L 98 af 7.4.2001, s. 6.

(4)  EFSA’s videnskabelige rapport (2006) 91, 1-84, Conclusion on the peer review of carbosulfan.


16.6.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 156/30


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 13. juni 2007

om afvisning af at optage carbofuran i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette stof

(meddelt under nummer K(2007) 2467)

(EØS-relevant tekst)

(2007/416/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (1), særlig artikel 8, stk. 2, fjerde afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 8, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF kan en medlemsstat i en periode på 12 år fra datoen for meddelelsen af direktivet tillade markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder aktivstoffer, som ikke er opført i bilag I til direktivet, og som allerede var på markedet to år efter meddelelsen heraf, mens disse stoffer gradvist undersøges inden for rammerne af et arbejdsprogram.

(2)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 451/2000 (2) og (EF) nr. 703/2001 (3) er der fastsat nærmere bestemmelser for iværksættelsen af anden fase af det arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 8, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF, ligesom der er opstillet en liste over aktivstoffer, som skal vurderes med henblik på eventuel optagelse i bilag I til direktiv 91/414/EØF. Denne liste omfatter carbofuran.

(3)

Carbofurans virkninger på menneskers sundhed og miljøet er blevet vurderet i henhold til forordning (EF) nr. 451/2000 og (EF) nr. 703/2001 for en række anvendelsesformål, som anmelderen har foreslået. Ved disse forordninger udpeges endvidere de rapporterende medlemsstater, som skal forelægge Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) deres vurderingsrapporter og henstillinger, jf. artikel 8, stk. 1, i forordning (EF) nr. 451/2000. For carbofuran var den rapporterende medlemsstat Belgien, og alle relevante oplysninger blev forelagt den 2. august 2004.

(4)

Medlemsstaterne og EFSA har underkastet vurderingsrapporten et peer review i EFSA’s evalueringsarbejdsgruppe, og den blev forelagt Kommissionen den 28. juli 2006 i form af EFSA’s konklusioner vedrørende peer reviewet af vurderingen af pesticidrisikoen ved aktivstoffet carbofuran (4). Denne rapport er blevet behandlet af medlemsstaterne og Kommissionen i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, og behandlingen blev afsluttet den 24. november 2006 med Kommissionens reviderede vurderingsrapport om carbofuran.

(5)

Der er i forbindelse med evalueringen af dette aktive stof afdækket visse potentielle problemer. Der kunne ikke drages konklusioner af risikovurderingen vedrørende grundvandsforurening, navnlig fordi de data, anmelderen havde forelagt inden for den foreskrevne frist, ikke gav tilstrækkelige oplysninger om en række metabolitter med skadelige egenskaber. Desuden kunne vurderingen af risikoen for forbrugerne, hvor der var bekymring vedrørende den akutte eksponering af sårbare grupper af forbrugere, især børn, ikke færdiggøres på grund af manglende oplysninger om visse relevante restkoncentrationer. Endvidere havde anmelderen ikke inden for den foreskrevne frist forelagt data, der var tilstrækkeligt udførlige til, at EFSA kunne vurdere aktivstoffets økotoksikologiske virkninger. Som følge heraf giver risikovurderingen vedrørende fugle og pattedyr, vandorganismer, bier, leddyr, der ikke er målarter, regnorme og jordorganismer, der ikke er målarter, stadig anledning til bekymring. Det har derfor ikke været muligt på grundlag af de tilgængelige oplysninger at konkludere, at carbofuran opfylder kriterierne for optagelse i bilag I til direktiv 91/414/EØF.

(6)

Kommissionen opfordrede anmelderen til at kommentere resultaterne af peer reviewet og oplyse, hvorvidt han havde til hensigt at fastholde sin ansøgning om at få stoffet optaget i bilaget. Anmelderen fremsatte sine bemærkninger, og Kommissionen har gennemgået disse nøje. Selv med de af anmelderen fremsatte argumenter kan de påpegede problemer dog ikke siges at være løst, og de vurderinger, der er foretaget på baggrund af de forelagte oplysninger og evalueret på EFSA’s ekspertmøder, har ikke underbygget forventningen om, at plantebeskyttelsesmidler, der indeholder carbofuran, under de foreslåede betingelser for anvendelse generelt opfylder kravene i artikel 5, stk. 1, litra a) og b), i direktiv 91/414/EØF.

(7)

Carbofuran bør derfor ikke optages i bilag I til direktiv 91/414/EØF.

(8)

Det bør sikres, at godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder carbofuran, trækkes tilbage inden for den fastsatte frist og ikke forlænges, og at der ikke gives nye godkendelser for sådanne produkter.

(9)

Enhver frist, som en medlemsstat indrømmer til bortskaffelse, opbevaring, afsætning eller anvendelse af bestående lagre af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder carbofuran, bør ikke overstige 12 måneder, således at bestående lagre højst kan anvendes yderligere én vækstsæson.

(10)

Denne beslutning er ikke til hinder for, at der indgives en ansøgning i henhold til artikel 6, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF med henblik på en eventuel optagelse af carbofuran i dets bilag I.

(11)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Carbofuran optages ikke i bilag I til direktiv 91/414/EØF som aktivstof.

Artikel 2

Medlemsstaterne sikrer, at

a)

godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder carbofuran, trækkes tilbage senest den 13. december 2007

b)

der fra datoen for offentliggørelse af denne beslutning ikke gives godkendelse eller forlænget godkendelse af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder carbofuran.

Artikel 3

Eventuelle frister, som medlemsstaterne indrømmer i henhold til artikel 4, stk. 6, i direktiv 91/414/EØF, skal være så korte som muligt og skal udløbe senest den 13. december 2008.

Artikel 4

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. juni 2007.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2007/31/EF (EUT L 140 af 1.6.2007, s. 44).

(2)  EFT L 55 af 29.2.2000, s. 25. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1044/2003 (EUT L 151 af 19.6.2003, s. 32).

(3)  EFT L 98 af 7.4.2001, s. 6.

(4)  EFSA’s videnskabelige rapport (2006) 90, 1-88. Conclusion on the peer review of carbofuran.


16.6.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 156/32


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 13. juni 2007

om afvisning af at optage diuron i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette stof

(meddelt under nummer K(2007) 2468)

(EØS-relevant tekst)

(2007/417/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (1), særlig artikel 8, stk. 2, fjerde afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 8, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF kan en medlemsstat i en periode på 12 år fra datoen for meddelelsen af direktivet tillade markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder aktivstoffer, som ikke er opført i bilag I til direktivet, og som allerede var på markedet to år efter meddelelsen heraf, mens disse stoffer gradvist undersøges inden for rammerne af et arbejdsprogram.

(2)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 451/2000 (2) og (EF) nr. 703/2001 (3) er der fastsat nærmere bestemmelser for iværksættelsen af anden fase af det arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 8, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF, ligesom der er opstillet en liste over aktivstoffer, som skal vurderes med henblik på eventuel optagelse i bilag I til direktiv 91/414/EØF. Denne liste omfatter diuron.

(3)

Diurons virkninger på menneskers sundhed og miljøet er blevet vurderet i henhold til forordning (EF) nr. 451/2000 og (EF) nr. 703/2001 for en række anvendelsesformål, som anmelderen har foreslået. Ved disse forordninger udpeges endvidere de rapporterende medlemsstater, som skal forelægge Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) deres vurderingsrapporter og henstillinger, jf. artikel 8, stk. 1, i forordning (EF) nr. 451/2000. For diuron var den rapporterende medlemsstat Danmark, og alle relevante oplysninger blev forelagt den 19. september 2003.

(4)

Medlemsstaterne og EFSA har underkastet vurderingsrapporten et peer review i EFSA's evalueringsarbejdsgruppe, og den blev forelagt Kommissionen den 14. januar 2005 i form af EFSA's konklusioner vedrørende peer reviewet af vurderingen af pesticidrisikoen ved aktivstoffet diuron (4). Denne rapport er blevet behandlet af medlemsstaterne og Kommissionen i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, og behandlingen blev afsluttet den 24. november 2006 med Kommissionens reviderede vurderingsrapport om diuron.

(5)

Der er i forbindelse med evalueringen af dette aktivstof afdækket visse potentielle problemer. Vurderingen af de data, der var forelagt af anmelderen, viste, at selv med beskyttelsesudstyr ville brugerne blive eksponeret for stoffet i en mængde, der overskrider den acceptable eksponering af brugerne (AOEL). Det var ikke muligt at drage nogen konklusioner om den potentielle risiko for grundvandsforurening, da der ikke var forelagt data om visse metabolitters nedbrydningsmønster, og på grund af anmelderens alt for optimistiske antagelse om, at anvendelseshyppigheden kan anses for at være langt lavere i praksis. Det har tilsvarende ikke været muligt, på grundlag af de foreliggende data, at påvise, at eksponeringen af fugle og pattedyr er acceptabel.

(6)

Kommissionen opfordrede anmelderen til at kommentere resultaterne af peer reviewet og oplyse, hvorvidt han havde til hensigt at fastholde sin ansøgning om at få stoffet optaget i bilaget. Anmelderen fremsatte sine bemærkninger, og Kommissionen har gennemgået disse nøje. Selv med de af anmelderen fremsatte argumenter kan de påpegede problemer dog ikke siges at være løst, og de vurderinger, der er foretaget på baggrund af de forelagte oplysninger og evalueret på EFSA's ekspertmøder, har ikke underbygget forventningen om, at plantebeskyttelsesmidler, der indeholder diuron, under de foreslåede betingelser for anvendelse generelt opfylder kravene i artikel 5, stk. 1, litra a) og b), i direktiv 91/414/EØF.

(7)

Diuron bør derfor ikke optages i bilag I til direktiv 91/414/EØF.

(8)

Det bør sikres, at godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder diuron, trækkes tilbage inden for den fastsatte frist og ikke forlænges, og at der ikke gives nye godkendelser for sådanne produkter.

(9)

Enhver frist, som en medlemsstat indrømmer til bortskaffelse, opbevaring, afsætning eller anvendelse af bestående lagre af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder diuron, bør ikke overstige 12 måneder, således at bestående lagre højst kan anvendes yderligere én vækstsæson.

(10)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Diuron optages ikke i bilag I til direktiv 91/414/EØF som aktivstof.

Artikel 2

Medlemsstaterne sikrer, at

a)

godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder diuron, trækkes tilbage senest den 13. december 2007

b)

fra den 16. juni 2007 gives der ikke godkendelse eller forlænget godkendelse af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder diuron, i henhold til undtagelsesbestemmelsen i artikel 8, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF.

Artikel 3

Eventuelle frister, som medlemsstaterne indrømmer i henhold til artikel 4, stk. 6, i direktiv 91/414/EØF, skal være så korte som muligt og skal udløbe senest den 13. december 2008.

Artikel 4

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. juni 2007.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2007/31/EF (EUT L 140 af 1.6.2007, s. 44).

(2)  EFT L 55 af 29.2.2000, s. 25. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1044/2003 (EUT L 151 af 19.6.2003, s. 32).

(3)  EFT L 98 af 7.4.2001, s. 6.

(4)  EFSA's videnskabelige rapport (2005) 25, 1-58. Conclusion on the peer review of diuron.


16.6.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 156/34


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 14. juni 2007

om nedsættelse af en ekspertgruppe om EU’s kemiske industris konkurrenceevne

(2007/418/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til traktatens artikel 157, stk. 1, sørger Fællesskabet og medlemsstaterne for, at de nødvendige betingelser for udviklingen af fællesskabsindustriens konkurrenceevne er til stede. I artikel 157, stk. 2, hedder det navnlig, at medlemsstaterne rådfører sig med hinanden i kontakt med Kommissionen og samordner om nødvendigt deres aktioner. Kommissionen kan tage de initiativer, den finder hensigtsmæssige for at fremme deres samordning.

(2)

I Kommissionens meddelelse »Gennemførelse af Fællesskabets Lissabon-program — Politiske rammer til styrkelse af fremstillingsindustrien i EU — mod en mere integreret industripolitisk strategi« (1) meddelte Kommissionen, at den har til hensigt at nedsætte en ekspertgruppe om den europæiske kemiske industris konkurrenceevne.

(3)

Det er derfor nødvendigt at nedsætte en ekspertgruppe om EU’s kemiske industris konkurrenceevne og fastlægge dens opgaver og struktur.

(4)

Gruppen får til hovedopgave at foretage økonomiske og statistiske analyser af de faktorer, som forårsager de hurtige strukturændringer i den kemiske sektor, og af andre faktorer, som påvirker den europæiske kemiske industris konkurrenceevne. Gruppen formulerer på grundlag af denne analyse en række sektorspecifikke henstillinger med henblik på at forbedre den kemiske industris konkurrenceevne i overensstemmelse med målsætningen om bæredygtig udvikling. Da Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 (2) vedrørende REACH først trådte i kraft den 1. juni 2007, og de vigtigste gennemførelsesbestemmelser først finder anvendelse 12 måneder senere, ville det ikke være korrekt at undersøge spørgsmål, som vedrører REACH direkte.

(5)

Ekspertgruppen bør omfatte repræsentanter for Kommissionen, medlemsstaterne, Europa-Parlamentet og de relevante aktører i den kemiske industri og downstream-brugerne samt civilsamfundet, herunder forbrugerorganisationer, fagforeninger, ngo’er, forskningssektoren og videregående uddannelser.

(6)

Der bør fastsættes regler for gruppemedlemmernes videregivelse af oplysninger, uden at det i øvrigt påvirker Kommissionens sikkerhedsforskrifter i bilaget til Kommissionens afgørelse 2001/844/EF, EKSF, Euratom (3).

(7)

Alle personoplysninger, der vedrører gruppemedlemmerne, behandles i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (4).

(8)

Der bør fastsættes en gyldighedsperiode for denne afgørelse. Kommissionen vil til sin tid overveje, om en forlængelse af gyldighedsperioden er hensigtsmæssig —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Ekspertgruppe på højt niveau om EU’s kemiske industris konkurrenceevne

Hermed nedsættes der en ekspertgruppe om EU’s kemiske industris konkurrenceevne, herefter benævnt »gruppen«, med virkning fra den dag, denne afgørelse vedtages.

Artikel 2

Opgave

1.   Gruppen har til opgave at behandle spørgsmål, som er afgørende for Fællesskabets kemiske industris konkurrenceevne. Opgaverne går navnlig ud på:

a)

at foretage økonomiske og statistiske analyser af de faktorer, som forårsager strukturændringerne i den kemiske industri, og af andre faktorer, som påvirker den europæiske kemiske industris konkurrenceevne

b)

at bistå Kommissionen i forbindelse med spørgsmål vedrørende den kemiske industris konkurrenceevne

c)

at formulere en række sektorspecifikke henstillinger til politiske beslutningstagere på EU-plan og nationalt plan samt til industrien og civilsamfundets organisationer.

2.   Gruppen undlader at drøfte spørgsmål med direkte tilknytning til forordning (EF) nr. 1907/2006 vedrørende REACH og at vurdere den måde, den fungerer på.

Artikel 3

Høring

1.   Kommissionen kan høre gruppen om alle spørgsmål vedrørende EU’s kemiske industris konkurrenceevne.

2.   Gruppeformanden kan råde Kommissionen til at høre gruppen om specifikke spørgsmål.

Artikel 4

Sammensætning — udnævnelse af medlemmer

1.   Gruppens medlemmer udnævnes af Kommissionen blandt specialister på højt niveau med kompetence og ansvar på områder, som har tilknytning til den europæiske kemiske industris konkurrenceevne.

2.   Gruppen sammensættes af op til 31 medlemmer, som omfatter repræsentanter for Kommissionen, Europa-Parlamentet, medlemsstaterne, industrien og civilsamfundet.

3.   Gruppens medlemmer udnævnes personligt på grundlag af deres ekspertise. Hvert medlem af gruppen udnævner sin personlige repræsentant i en forberedende undergruppe, herefter benævnt »sherpa-undergruppen«.

4.   Gruppens medlemmer udnævnes for en periode på to år med mulighed for forlængelse og fortsætter med at udøve deres funktion, indtil de afløses i overensstemmelse med stk. 5, eller deres mandatperiode udløber.

5.   Medlemmerne kan afløses for den resterende del af mandatperioden i følgende tilfælde:

a)

hvis medlemmet træder tilbage

b)

hvis medlemmet ikke længere kan bidrage effektivt til gruppens drøftelser

c)

hvis medlemmet ikke efterlever traktatens artikel 287.

6.   Medlemmernes navne offentliggøres på Generaldirektoratet for Erhvervspolitiks websted. Medlemmernes navne indsamles, behandles og offentliggøres i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EF) nr. 45/2001.

Artikel 5

Nærmere bestemmelser om gruppens arbejde

1.   Gruppens formandskab varetages af Kommissionen.

2.   »Sherpa-undergruppen« forbereder drøftelserne, positionspapirer og rådgivning om aktioner og/eller politiske foranstaltninger, som gruppen skal tage stilling til; den arbejder i tæt kontakt med Kommissionens tjenestegrene med henblik på at forberede gruppens møder.

3.   Gruppen kan med Kommissionens samtykke nedsætte undergrupper til at undersøge specifikke spørgsmål på grundlag af et af gruppen fastlagt mandat. Sådanne undergrupper opløses, når deres mandat er opfyldt.

4.   Kommissionen kan anmode eksperter eller observatører med særlig kompetence vedrørende et emne på dagsordenen om at deltage i gruppens arbejde eller i under- og ad hoc-gruppernes drøftelser eller arbejde, hvis den skønner, at dette er nødvendigt eller nyttigt.

5.   Informationer, som deltagerne i gruppens eller ad hoc- eller undergruppernes drøftelser eller arbejde får kendskab til, må ikke videregives, hvis Kommissionen skønner, at oplysningerne vedrører fortrolige emner.

6.   Gruppen, »sherpa-undergruppen« og andre undergrupper afholder normalt deres møder i Kommissionens lokaler i overensstemmelse med de procedurer og tidsplaner, den har fastsat. Kommissionen varetager gruppernes sekretariatsopgaver. Andre tjenestemænd i Kommissionen med interesse i de behandlede spørgsmål kan deltage i møder i gruppen og dens undergrupper.

7.   Gruppen fastsætter selv sin forretningsorden på grundlag af Kommissionens standardforretningsorden.

8.   Kommissionen kan til enhver tid offentliggøre gruppens resuméer, konklusioner, delkonklusioner eller arbejdsdokumenter på det pågældende dokuments originalsprog eller lægge disse dokumenter på internettet. Behandlede spørgsmål og statusrapporter vil være tilgængelige på et særligt websted. Den endelige rapport offentliggøres hurtigt efter gruppens afsluttende møde.

Artikel 6

Godtgørelse af mødeudgifter

Kommissionen godtgør rejseudgifter og i givet fald opholdsudgifter for medlemmer, »sherpa-undergruppens« medlemmer, eksperter og observatører i forbindelse med gruppens aktiviteter i overensstemmelse med Kommissionens regler for godtgørelser til eksterne eksperter.

Medlemmerne af gruppen og »sherpa-undergruppen«, eksperter og observatører modtager ikke vederlag for det udførte arbejde.

Mødeudgifter godtgøres inden for rammerne af det årsbudget, der tildeles gruppen af den ansvarlige tjenestegren i Kommissionen.

Artikel 7

Anvendelse

Denne afgørelse anvendes i to år fra datoen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. juni 2007.

På Kommissionens vegne

Günter VERHEUGEN

Næstformand


(1)  KOM(2005) 474 endelig af 5.10.2005.

(2)  EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1. Berigtiget i EUT L 136 af 29.5.2007, s. 3.

(3)  EFT L 317 af 3.12.2001, s. 1. Senest ændret ved afgørelse 2006/548/EF, Euratom (EUT L 215 af 5.8.2006, s. 38).

(4)  EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1.


AFTALER

Rådet

16.6.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 156/37


Oplysninger om ikrafttrædelsen af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Russiske Føderation om tilbagetagelse af personer, der er bosiddende uden tilladelse

Aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Russiske Føderation om tilbagetagelse af personer, der er bosiddende uden tilladelse, trådte i kraft den 1. juni 2007, efter at proceduren i aftalens artikel 22 var afsluttet den 20. april 2007.


Berigtigelser

16.6.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 156/38


Berigtigelse Europa-Parlamentets og Rådets henstilling 2006/952/EF af 20. december 2006 om beskyttelse af mindreårige og den menneskelige værdighed og om retten til genmæle i forbindelse med konkurrenceevnen hos den europæiske industri for audiovisuelle tjenester og online-informationstjenester

( Den Europæiske Unions Tidende L 378 af 27. december 2006 )

Henstilling 2006/952/EF læses således:

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS HENSTILLING

af 20. december 2006

om beskyttelse af mindreårige og den menneskelige værdighed og om retten til genmæle i forbindelse med konkurrenceevnen hos den europæiske industri for audiovisuelle tjenester og online-informationstjenester

(2006/952/EF)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION —

som henviser til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 157,

som henviser til forslag fra Kommissionen,

som henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter høring af Regionsudvalget,

som træffer afgørelse efter proceduren i traktatens artikel 251 (2), og

som tager følgende i betragtning:

(1)

I artikel 1 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder (»chartret«) (3) anerkendes den menneskelige værdigheds ukrænkelighed, og det fastsættes, at den skal respekteres og beskyttes. I chartrets artikel 24 fastsættes det, at børn har ret til den beskyttelse og omsorg, der er nødvendig for deres trivsel, og at barnets tarv skal komme i første række i alle handlinger vedrørende børn, uanset om de udføres af offentlige myndigheder eller private institutioner.

(2)

Den Europæiske Union bør orientere sin politiske virksomhed med henblik på at beskytte princippet om respekt for den menneskelige værdighed mod ethvert anslag.

(3)

Det er nødvendigt at indføre lovgivningsforanstaltninger på EU-plan vedrørende beskyttelse af mindreåriges fysiske, psykiske og moralske udvikling i forbindelse med det indhold, der udbydes af alle audiovisuelle tjenester og informationstjenester, og hindre mindreåriges adgang til upassende udsendelser eller tjenester for voksne.

(4)

Som følge af den stadige udvikling af nye informations- og kommunikationsteknologier er der et presserende behov for, at Fællesskabet sikrer en fuldstændig og hensigtsmæssig beskyttelse af borgernes interesser på området ved at sikre, dels at informationstjenesteydelser frit kan formidles og udveksles, og dels at indholdet er lovligt, respekterer princippet om den menneskelige værdighed og ikke skader mindreåriges integrerede udvikling.

(5)

Fællesskabet har allerede været aktivt på området for audiovisuelle tjenester og informationstjenester med henblik på at tilvejebringe de nødvendige forudsætninger for at kunne sikre den frie bevægelighed for fjernsynsudsendelser og andre informationstjenester under overholdelse af principperne om fri konkurrence samt ytrings- og informationsfrihed, men det bør gøre en mere målrettet indsats på området ved at vedtage foranstaltninger til beskyttelse af forbrugerne og bekæmpelse af enhver form for tilskyndelse til forskelsbehandling på grund af køn, race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering. Sådanne foranstaltninger bør finde en balance mellem på den ene side beskyttelse af individuelle rettigheder og på den anden side ytringsfrihed, ikke mindst når det gælder medlemsstaternes ansvar for at definere begrebet tilskyndelse til had eller forskelsbehandling i overensstemmelse med deres nationale lovgivning og moralske værdier.

(6)

Rådets henstilling 98/560/EF af 24. september 1998 om udvikling af den europæiske industris konkurrenceevne inden for audiovisuelle tjenester og informationstjenester gennem fremme af nationale rammer, der tager sigte på at opnå en sammenlignelig og effektiv beskyttelse af mindreårige og den menneskelige værdighed (4), er den første retsakt på fællesskabsplan, der i sin betragtning (5) omhandler beskyttelse af mindreårige og den menneskelige værdighed i forbindelse med audiovisuelle tjenester og informationstjenester, der stilles til rådighed for offentligheden, uanset distributionsmetoden. Artikel 22 i Rådets direktiv 89/552/EØF af 3. oktober 1989 om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne vedrørende udøvelse af tv-radiospredningsvirksomhed (5) (»fjernsyn uden grænser-direktivet«) har allerede direkte behandlet spørgsmålet om beskyttelse af mindreårige og den menneskelige værdighed i forbindelse med tv- og radiospredning.

(7)

Det foreslås, at Rådet og Kommissionen bør være særlig opmærksomme på anvendelsen af denne henstilling i forbindelse med revision, forhandling eller indgåelse af nye partnerskabsaftaler eller samarbejdsprogrammer med tredjelande i betragtning af, at producenter, distributører og leverandører af audiovisuelt indhold og internetadgang har international karakter.

(8)

Ved beslutning nr. 276/1999/EF (6) vedtog Europa-Parlamentet og Rådet en flerårig EF-handlingsplan til fremme af en mere sikker anvendelse af internettet ved bekæmpelse af ulovligt og skadeligt indhold på globale net (»handlingsplanen for et sikrere internet«).

(9)

Ved Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 1151/2003/EF (7) blev handlingsplanen for et sikrere internet forlænget med to år, og dens anvendelsesområde blev ændret til også at omfatte foranstaltninger til fremme af informationsudveksling og koordinering med de relevante aktører på nationalt plan samt særlige bestemmelser for tiltrædelseslandene.

(10)

I Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/31/EF af 8. juni 2000 om visse retlige aspekter af informationssamfundstjenester, navnlig elektronisk handel, i det indre marked (8) gøres der rede for visse retlige begreber, og visse aspekter harmoniseres, så man i forbindelse med informationssamfundstjenester får det fulde udbytte af principperne for det indre marked. En række bestemmelser i direktiv 2000/31/EF er også relevante for beskyttelsen af mindreårige og den menneskelige værdighed, herunder især artikel 16, stk. 1, litra e), der bestemmer, at medlemsstaterne og Kommissionen skal tilskynde til udarbejdelse af adfærdskodekser vedrørende beskyttelse af mindreårige og den menneskelige værdighed.

(11)

Medielandskabet, der er under stadig forandring som følge af nye teknologier og mediefornyelse, gør det nødvendigt at lære børn samt forældre, undervisere og lærere at anvende audiovisuelle tjenester og online-informationstjenester effektivt.

(12)

Generelt er den audiovisuelle sektors selvregulering et effektivt supplerende, men ikke tilstrækkeligt middel til at beskytte mindreårige mod meddelelser med skadeligt indhold. Udviklingen af et europæisk audiovisuelt område baseret på ytringsfrihed og respekt for de borgerlige rettigheder bør hvile på løbende dialog mellem nationale og europæiske lovgivere, reguleringsmyndigheder, industrien, sammenslutninger, borgere og samfundet som sådant.

(13)

Under den offentlige høring vedrørende Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/36/EF af 30. juni 1997 (9) om ændring af direktiv 89/552/EØF blev det foreslået, at behovet for at indføre foranstaltninger vedrørende mediekendskab skulle indgå i de emner, der omhandles i henstilling 98/560/EF.

(14)

Kommissionen tilskynder til samarbejde og udveksling af erfaringer og god praksis mellem eksisterende selvregulerende og samregulerende organer, der beskæftiger sig med evaluering eller klassificering af audiovisuelt indhold, uanset hvordan udbredelsen sker, for at gøre alle brugere, herunder især forældre, undervisere og lærere, i stand til at anmelde ulovligt indhold, og vurdere indholdet af audiovisuelle tjenester og online-informationstjenester samt lovligt indhold, som kan skade mindreåriges fysiske eller psykiske udvikling.

(15)

Som foreslået under den offentlige høring vedrørende direktiv 97/36/EF bør berigtigelsesretten eller tilsvarende foranstaltninger finde anvendelse på online-medier under hensyntagen til det pågældende medies og den pågældende tjenestes særlige karakteristika.

(16)

I Rådets resolution af 5. oktober 1995 om kvinders og mænds image i reklamer og medier (10) opfordres medlemsstaterne og Kommissionen til at træffe passende foranstaltninger for at fremme et realistisk og forskelligartet billede af kvinders og mænds muligheder og kvalifikationer i samfundet.

(17)

Under behandlingen af forslaget til Rådets direktiv om gennemførelse af princippet om ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser noterede Kommissionen sig, at den måde, hvorpå kønnene fremstilles i medier og reklamer, rejser vigtige spørgsmål om beskyttelse af mænds og kvinders værdighed, men konkluderede, at det på baggrund af andre grundlæggende rettigheder, herunder mediernes frihed og pluralisme, ikke var hensigtsmæssigt at behandle disse spørgsmål i det pågældende forslag, men at den skulle gøre stillingen op med hensyn til disse spørgsmål.

(18)

Det bør tilstræbes på nationalt plan at tilskynde sektoren for audiovisuelle tjenester og online-informationstjenester til — under overholdelse af ytrings- og pressefriheden — at undgå og bekæmpe enhver forskelsbehandling på grund af køn, race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering i disse medier og i alle reklamer, herunder i de nye reklameteknikker.

(19)

Denne henstilling omfatter den nye teknologiske udvikling og kompletterer henstilling 98/560/EF. Som følge af de teknologiske fremskridt omfatter dens anvendelsesområde de audiovisuelle tjenester og online-informationstjenester, der stilles til rådighed for offentligheden via faste eller mobile elektroniske netværk.

(20)

Denne henstilling hindrer på ingen måde medlemsstaterne i at anvende deres forfatningsretlige bestemmelser og andre retsforskrifter samt deres retspraksis i forbindelse med ytringsfrihed —

HENSTILLER AT:

I.

Medlemsstaterne som led i bestræbelserne på at fremme udviklingen af sektoren for audiovisuelle tjenester og online-informationstjenester træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre beskyttelse af mindreårige og den menneskelige værdighed inden for samtlige audiovisuelle tjenester og online-informationstjenester ved:

1.

At overveje i deres nationale lovgivning eller praksis at indføre foranstaltninger for retten til genmæle eller tilsvarende foranstaltninger i forbindelse med online-medier under overholdelse af de nationale lovgivninger og forfatningsretlige bestemmelser, uden at dette udelukker muligheden for at tilpasse udøvelsen af denne ret under behørigt hensyn til de enkelte mediers særlige karakteristika.

2.

Med henblik på at tilskynde til ibrugtagning af teknologiske nyskabelser som supplement til og i overensstemmelse med eksisterende foranstaltninger af lovgivningsmæssig og anden art vedrørende radio- og tv-spredningstjenester og i tæt samarbejde med de berørte parter:

a)

at fremme foranstaltninger, der kan sætte mindreårige i stand til at anvende audiovisuelle tjenester og online-informationstjenester på ansvarlig måde, navnlig ved at forældre, undervisere og lærere gøres mere bevidste om de nye tjenesters potentiale og om de relevante midler til beskyttelse af mindreårige, især gennem programmer for mediekendskab eller -uddannelse og f.eks. ved løbende uddannelse inden for skolernes undervisning

b)

hvor det er hensigtsmæssigt og nødvendigt, at fremme foranstaltninger, der gør det lettere at identificere og få adgang til kvalitetsindhold og -tjenester for mindreårige, også på undervisningsinstitutioner og offentlige steder

c)

at fremme foranstaltninger med henblik på at orientere borgerne bedre om de muligheder, internettet giver.

Eksempler på mulige foranstaltninger for mediekendskab findes i bilag II.

3.

At fremme ansvarligheden hos fagfolk, formidlere og brugere, der beskæftiger sig med de nye kommunikationsmidler som f.eks. internettet ved:

a)

at tilskynde sektoren for audiovisuelle tjenester og online-informationstjenester til under overholdelse af ytrings- og pressefriheden at undgå forskelsbehandling på grund af køn, race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering i alle audiovisuelle tjenester og online-informationstjenester, og til at bekæmpe en sådan forskelsbehandling

b)

at tilskynde til årvågenhed og anmeldelse af sider, der anses for ulovlige, jf. dog direktiv 2000/31/EF

c)

at udarbejde en adfærdskodeks i samarbejde med fagfolk og reguleringsmyndigheder på nationalt og på fællesskabsplan.

4.

At fremme foranstaltninger for at bekæmpe alle ulovlige aktiviteter på internettet, der er skadelige for mindreårige, og for at gøre det til et sikrere medium; bl.a. kunne følgende foranstaltninger overvejes:

a)

at indføre et kvalitetsmærke for udbyderne, således at brugerne let kan se, om en bestemt udbyder er omfattet af en adfærdskodeks eller ej

b)

at oprette passende midler til anmeldelse af ulovlige og/eller mistænkelige aktiviteter på internettet.

II.

Sektoren for audiovisuelle tjenester og online-informationstjenester og andre berørte parter, at de:

1.

Træffer positive foranstaltninger til gavn for mindreårige, herunder initiativer, der kan lette deres adgang til audiovisuelle tjenester og online-informationstjenester, samtidig med at potentielt skadeligt indhold undgås, f.eks. ved hjælp af filtreringssystemer. Sådanne foranstaltninger kan omfatte harmonisering gennem samarbejde mellem medlemsstaternes regulerende, selvregulerende og samregulerende organer og gennem udveksling af god praksis vedrørende f.eks. et system af fælles beskrivende symboler eller advarsler, der viser alderskategorien og/eller de indholdselementer, der ligger til grund for en bestemt aldersanbefaling, hvilket vil kunne hjælpe brugerne med at vurdere indholdet af audiovisuelle tjenester og online-informationstjenester. Det kan f.eks. ske ved hjælp af de foranstaltninger, der beskrives i bilag III.

2.

Undersøger muligheden for at etablere filtre, der forhindrer internetadgang for data, der krænker den menneskelige værdighed.

3.

Træffer foranstaltninger med henblik på at styrke anvendelsen af mærkningssystemer for materiale, der formidles via internettet.

4.

Overvejer effektive midler til at undgå og bekæmpe forskelsbehandling på grund af køn, race eller etnisk oprindelse, handicap, alder eller seksuel orientering i audiovisuelle tjenester og online-informationstjenester og til at fremme et realistisk og forskelligartet billede af kvinders og mænds muligheder og kvalifikationer i samfundet.

BEMÆRKER, AT KOMMISSIONEN:

1.

Har til hensigt, inden for rammerne af det flerårige fællesskabsprogram (2005-2008) om fremme af en sikrere brug af internettet og nye online-teknologier, at fremme oplysningsaktiviteter, som henvender sig til borgerne på europæisk plan, for ved hjælp af alle kommunikationsmidler at oplyse offentligheden om fordelene og de eventuelle risici ved internettet, om, hvordan det bruges ansvarligt og sikkert, om hvordan der indgives klager, og om hvordan forældrekontrol aktiveres. Specifikke kampagner kan rettes til målgrupper som f.eks. skoler, forældreforeninger og brugere.

2.

Har til hensigt at undersøge muligheden for at indføre et gratis europæisk telefonnummer eller udvide en eksisterende tjeneste for at bistå internetbrugerne ved at henvise dem til bestående klageordninger og oplysningskilder og give forældrene oplysninger om filtreringssoftwares effektivitet.

3.

Har til hensigt at undersøge muligheden for at støtte indførelsen af et generisk andenordensdomænenavn, som er forbeholdt kontrollerede websider, der forpligter sig til at respektere mindreårige og deres rettigheder, som f.eks. KID.eu.

4.

Fortsat opretholder en løbende, konstruktiv dialog med indholdsleverandørernes organisationer, forbrugerorganisationerne og alle berørte parter.

5.

Har til hensigt at fremme og støtte de selvregulerende institutioners sammenslutning i net og deres indbyrdes udveksling af erfaringer med henblik på at vurdere adfærdskodeksernes effektivitet og de metoder, der er baseret på selvregulering, for at sikre så høje standarder for beskyttelse af mindreårige som muligt.

6.

Har til hensigt på grundlag af oplysninger fra medlemsstaterne at forelægge en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om gennemførelsen og effektiviteten af de foranstaltninger, der er omhandlet i denne henstilling, og at revidere henstillingen, hvis og når behovet måtte opstå.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. december 2006.

På Europa-Parlamentets vegne

J. BORRELL FONTELLES

Formand

På Rådets vegne

J. KORKEAOJA

Formand

BILAG I

VEJLEDENDE RETNINGSLINJER FOR GENNEMFØRELSE PÅ NATIONALT PLAN AF FORANSTALTNINGER I NATIONAL LOVGIVNING ELLER PRAKSIS TIL SIKRING AF RETTEN TIL GENMÆLE ELLER TILSVARENDE FORANSTALTNINGER OVER FOR ONLINE-MEDIER

Formålet er at indføre foranstaltninger i medlemsstaternes nationale lovgivning eller praksis med henblik på at sikre retten til genmæle eller tilsvarende foranstaltninger over for online-medier, under overholdelse af de nationale lovgivninger og forfatningsretlige bestemmelser, og uden at dette udelukker muligheden for at tilpasse denne ret under behørigt hensyn til de enkelte mediers særlige karakteristika.

Udtrykket »medium« henviser til enhver kommunikationsteknik til online-spredning til offentligheden af redigerede oplysninger såsom aviser, tidsskrifter, radio, fjernsyn og webbaserede nyhedstjenester.

Med forbehold af medlemsstaternes øvrige civilretlige, administrative og strafferetlige bestemmelser bør alle fysiske og juridiske personer uanset nationalitet, hvis legitime interesser, herunder navnlig — men ikke udelukkende — ære og rygte, er blevet krænket ved en påstand i en publikation eller en transmission, have ret til genmæle eller tilsvarende foranstaltninger. Medlemsstaterne bør sikre, at den faktiske udøvelse af retten til genmæle eller tilsvarende foranstaltninger ikke hindres af urimelige regler eller betingelser.

Retten til genmæle eller tilsvarende foranstaltninger bør gælde over for audiovisuelle tjenester og online-informationstjenester under en medlemsstats myndighed.

Medlemsstaterne bør træffe de foranstaltninger, der er nødvendige for at indføre retten til genmæle eller tilsvarende foranstaltninger, og fastlægge den procedure, der skal gælde for udøvelsen heraf. De bør navnlig sikre, at fristen for udøvelse af retten til genmæle eller tilsvarende foranstaltninger er tilstrækkelig, og at de nærmere regler er af en sådan art, at denne ret eller disse foranstaltninger på passende måde kan udøves af fysiske eller juridiske personer, der er bosat eller etableret i andre medlemsstater.

Retten til genmæle kan sikres ikke blot ved lovgivning, men også ved samregulering eller selvregulering.

Retten til genmæle er en særlig velegnet klageform i online-miljøet i betragtning af muligheden for øjeblikkelig at reagere på de anfægtede oplysninger og den lethed, hvormed det rent teknisk er muligt at vedføje svarene fra de berørte personer. Dog bør genmælet bringes inden for en rimelig frist efter fremsættelsen af anmodningen herom samt på et tidspunkt og i en form, der er passende i forhold til den publikation eller transmission, anmodningen vedrører.

Der bør fastsættes bestemmelser for, hvordan tvister om udøvelse af retten til genmæle eller tilsvarende foranstaltninger kan indbringes for domstolene eller tilsvarende uafhængige organer.

En anmodning om anvendelse af retten til genmæle eller tilsvarende foranstaltninger kan afvises, hvis ansøgeren ikke har en legitim interesse i offentliggørelsen af det pågældende genmæle, eller hvis genmælet ville indebære en strafbar handling, udsætte indholdsudbyderen for civile søgsmål eller krænke den offentlige moral.

Retten til genmæle står med forbehold af andre klageformer til rådighed for personer, hvis værdighed, ære, omdømme eller privatliv er blevet krænket i medierne.

BILAG II

Eksempler på mulige foranstaltninger for mediekendskab:

a)

Løbende uddannelse af undervisere og lærere i samarbejde med sammenslutninger til beskyttelse af børn i anvendelse af internettet som led i skolernes undervisning for at sikre konstant opmærksomhed på de eventuelle risici, der er forbundet med anvendelse af internettet og især af chatrooms og fora.

b)

Indførelse af specifik undervisning i internettet for børn fra en tidlig alder omfattende lektioner med adgang for forældrene.

c)

En integreret uddannelsesstrategi, der samordnes med undervisningsplanerne og undervisningsprogrammer om mediekendskab for at oplyse om, hvordan internettet anvendes ansvarligt.

d)

Tilrettelæggelse af nationale oplysningskampagner for borgerne under anvendelse af alle kommunikationsmidler for at oplyse om, hvordan internettet anvendes ansvarligt.

e)

Uddeling af informationsmateriale om de eventuelle risici, der er forbundet med anvendelse af internettet (»sikker surfing på internettet«, »frafiltrering af uønskede meddelelser«), og om oprettelse af hotlines, hvortil der kan sendes anmeldelser af eller klager over skadeligt eller ulovligt indhold.

f)

Passende foranstaltninger til oprettelse af telefonhotlines eller forbedring af deres kapacitet med henblik på at gøre det lettere at indgive klager og gøre det muligt at anmelde skadeligt eller ulovligt indhold.

BILAG III

Eksempler på mulige foranstaltninger, industrien og de berørte parter kan træffe for mindreårige:

a)

Systematisk stille et effektivt, opdaterbart og let anvendeligt filtreringssystem til rådighed for brugerne, når de tegner et abonnement hos en internetudbyder.

b)

Tilbyde adgang til tjenester, der særligt er beregnet på børn, og som er udstyret med automatiske filtreringssystemer, der drives af internetudbyderne og mobilselskaberne.

c)

Indføre incitamenter til en regelmæssigt opdateret beskrivelse af de tilbudte websteder for at gøre det lettere at klassificere webstederne og vurdere indholdet af dem.

d)

Udstyre alle søgemaskiner med bannere, der gør opmærksom på, at der findes oplysninger om både ansvarlig brug af internettet og oplysninger om telefonhotlines.


(1)  EUT C 221 af 8.9.2005, s. 87.

(2)  Europa-Parlamentets udtalelse af 7.9.2005 (EUT C 193 E af 17.8.2006, s. 217), Rådets fælles holdning af 21.9.2006 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Europa-Parlamentets holdning af 12.12.2006 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(3)  EFT C 364 af 18.12.2000, s. 1.

(4)  EFT L 270 af 7.10.1998, s. 48.

(5)  EFT L 298 af 17.10.1989, s. 23. Ændret ved direktiv 97/36/EF (EFT L 202 af 30.7.1997, s. 60).

(6)  EFT L 33 af 6.2.1999, s. 1. Senest ændret ved beslutning nr. 787/2004/EF (EUT L 138 af 30.4.2004, s. 12).

(7)  EUT L 162 af 1.7.2003, s. 1.

(8)  EFT L 178 af 17.7.2000, s. 1.

(9)  EFT L 202 af 30.7.1997, s. 60.

(10)  EFT C 296 af 10.11.1995, s. 15.


16.6.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 156/s3


MEDDELELSE TIL LÆSERNE

Den seneste udvidelse af Den Europæiske Union gjorde, at visse EU-Tidender den 27., 29. og 30. december 2006 blev offentliggjort i et forsimplet layout på de sprog, som på denne dato var de officielle EU-sprog.

Det er blevet besluttet at genudgive de retsakter, som blev offentliggjort i disse EU-Tidender, i form af berigtigelser i det layout, som traditionelt anvendes i EU-Tidende.

Derfor vil de EU-Tidender, som indeholder disse berigtigelser, kun blive offentliggjort på de sprog, som var de officielle EU-sprog før udvidelsen. Oversættelserne af disse retsakter til de nye medlemsstaters sprog vil blive offentliggjort i en specialudgave af Den Europæiske Unions Tidende, som indeholder EU-institutionernes og Den Europæiske Centralbanks retsakter vedtaget før den 1. januar 2007.

Af følgende skema fremgår det, i hvilke EU-Tidender udgaverne fra den 27., 29. og 30. december 2006 er berigtiget.

EUT af 27. december 2006

Berigtiget i EUT (2007)

L 370

L 30

L 371

L 45

L 373

L 121

L 375

L 70


EUT af 29. december 2006

Berigtiget i EUT (2007)

L 387

L 34


EUT af 30. december 2006

Berigtiget i EUT (2007)

L 396

L 136

L 400

L 54

L 405

L 29

L 407

L 44

L 408

L 47

L 409

L 36

L 410

L 40

L 411

L 27

L 413

L 50