ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 150

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

50. årgang
12. juni 2007


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 640/2007 af 11. juni 2007 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 641/2007 af 11. juni 2007 om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser — Banon (BOB)

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 642/2007 af 11. juni 2007 om registrering af visse betegnelser i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser — Bryndza Podhalańska (BOB)

4

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Kommissionen

 

 

2007/397/EF

 

*

Kommissionens afgørelse af 8. juni 2007 om nedsættelse af en gruppe af eksperter i demografiske spørgsmål

5

 

 

2007/398/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 11. juni 2007 om ændring af beslutning 2007/31/EF om overgangsforanstaltninger for så vidt angår forsendelse af visse produkter fra sektorerne for henholdsvis kød og mælk, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004, fra Bulgarien til andre medlemsstater (meddelt under nummer K(2007) 2386)  ( 1 )

8

 

 

2007/399/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 11. juni 2007 om ændring af beslutning 93/52/EØF for så vidt angår erklæringen om, at Rumænien officielt er fri for brucellose (B. melitensis), og beslutning 2003/467/EF for så vidt angår erklæringen om, at Slovenien officielt er fri for kvægbrucellose (meddelt under nummer K(2007) 2400)  ( 1 )

11

 

 

III   Retsakter vedtaget i henhold til traktaten om Den Europæiske Union

 

 

RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT V I EU-TRAKTATEN

 

*

Rådets fælles holdning 2007/400/FUSP af 11. juni 2007 om ophævelse af visse restriktive foranstaltninger over for Liberia

15

 

 

 

*

Meddelelse til læserne(se omslagets tredje side)

s3

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

FORORDNINGER

12.6.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 150/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 640/2007

af 11. juni 2007

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 3223/94 af 21. december 1994 om gennemførelsesbestemmelser til importordningen for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 4, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 3223/94 fastsættes som følge af gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 3223/94, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 12. juni 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. juni 2007.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 386/2005 (EUT L 62 af 9.3.2005, s. 3).


BILAG

til Kommissionens forordning af 11. juni 2007 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

MA

61,1

TR

98,3

ZZ

79,7

0707 00 05

JO

167,1

TR

96,9

ZZ

132,0

0709 90 70

TR

97,3

ZZ

97,3

0805 50 10

AR

50,6

ZA

57,1

ZZ

53,9

0808 10 80

AR

81,3

BR

71,1

CA

102,0

CL

83,3

CN

72,0

NZ

109,5

US

106,2

UY

55,1

ZA

92,0

ZZ

85,8

0809 10 00

IL

196,3

TR

208,0

ZZ

202,2

0809 20 95

TR

395,1

US

338,0

ZZ

366,6


(1)  Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« repræsenterer »anden oprindelse«.


12.6.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 150/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 641/2007

af 11. juni 2007

om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser — Banon (BOB)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 af 20. marts 2006 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer (1), særlig artikel 7, stk. 4, første afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I overensstemmelse med artikel 6, stk. 2, første afsnit, og i henhold til artikel 17, stk. 2, i forordning (EF) nr. 510/2006 er Frankrigs ansøgning om registrering af betegnelsen »Banon« blevet offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende  (2).

(2)

Da Kommissionen ikke har modtaget indsigelser, jf. artikel 7 i forordning (EF) nr. 510/2006, bør denne betegnelse derfor registreres —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Betegnelsen i bilaget til denne forordning er hermed registreret.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. juni 2007.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 93 af 31.3.2006, s. 12. Ændret ved forordning (EF) nr. 1791/2006 (EUT L 363 af 20.12.2006, s. 1).

(2)  EUT C 234 af 29.9.2006, s. 2.


BILAG

Landbrugsprodukter bestemt til konsum, som er opført i traktatens bilag I

Kategori 1.3.

Oste

FRANKRIG

Banon (BOB)


12.6.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 150/4


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 642/2007

af 11. juni 2007

om registrering af visse betegnelser i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser — Bryndza Podhalańska (BOB)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 af 20. marts 2006 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer (1), særlig artikel 7, stk. 4, første afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I overensstemmelse med artikel 6, stk. 2, første afsnit, i forordning (EF) nr. 510/2006 og i henhold til artikel 17, stk. 2, i nævnte forordning har Polens ansøgning om registrering af betegnelsen »Bryndza Podhalańska« været offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende  (2).

(2)

Da Kommissionen ikke har modtaget nogen indsigelser, jf. artikel 7 i forordning (EF) nr. 510/2006, bør denne betegnelse derfor registreres —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Den betegnelse, der er angivet i bilaget til denne forordning, registreres.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. juni 2007.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 93 af 31.3.2006, s. 12. Ændret ved forordning (EF) nr. 1791/2006 (EUT L 363 af 20.12.2006, s. 1).

(2)  EUT C 230 af 23.9.2006, s. 2.


BILAG

Landbrugsprodukter bestemt til fødevarer, som er opført i traktatens bilag I

Kategori 1.3.

Oste

POLEN

Bryndza Podhalańska (BOB)


II Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

Kommissionen

12.6.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 150/5


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 8. juni 2007

om nedsættelse af en gruppe af eksperter i demografiske spørgsmål

(2007/397/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 140, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I artikel 140 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab fastsættes det, at Kommissionen fremmer samarbejdet mellem medlemsstaterne og letter samordningen af deres indsats på samtlige områder inden for social- og arbejdsmarkedspolitikken.

(2)

I overensstemmelse med Kommissionens meddelelse af 12. oktober 2006»Den demografiske udvikling i Europa — En udfordring, men også en chance« har Kommissionen besluttet at lade sig bistå af en gruppe regeringseksperter.

(3)

Gruppen skal bidrage til udvikling af politikker for tilpasning til de demografiske ændringer.

(4)

Det sikres, at der er komplementaritet mellem foranstaltningerne, og at der ikke er overlapninger mellem gruppens arbejde og det arbejde, som andre europæiske grupper og udvalg, herunder Beskæftigelsesudvalget, Udvalget for Social Beskyttelse, Udvalget for Økonomisk Politik, Det Økonomiske og Finansielle Udvalg, Det Rådgivende Udvalg for Ligestilling mellem Kvinder og Mænd og ekspertgruppen om integrering af ligestillingsaspektet, udfører vedrørende demografiske spørgsmål. Kommissionen orienterer disse udvalg om arbejdet i gruppen af eksperter i demografiske spørgsmål.

(5)

Gruppen skal sammensættes af repræsentanter for medlemsstaternes regeringer og uafhængige eksperter.

(6)

Der bør derfor nedsættes en gruppe af eksperter i demografiske spørgsmål, og gruppens mandat og strukturer bør fastsættes —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Der nedsættes under Kommissionen for en periode på fem år (som kan forlænges) en »gruppe af eksperter i demografiske spørgsmål« (i det følgende benævnt »gruppen«).

Artikel 2

Gruppens opgaver

Gruppen har til opgave at rådgive Kommissionen om den demografiske ændringsproces og gennemførelsen af de politiske retningslinjer, der er fastlagt i Kommissionens meddelelse af 12. oktober 2006 om den demografiske udvikling i Europa (KOM(2006) 571).

Gruppen skal mere konkret:

bistå Kommissionen med at drage konklusioner af forskningsresultater, identificere data, der er relevante for rapporterne om demografiske spørgsmål og tilskynde til udveksling af god praksis, som vil kunne finde sted gennem det demografiske forum, som vil tage hensyn til resultaterne af de mange aktioner og de forskningsaktiviteter, de europæiske institutioner gennemfører om disse spørgsmål

gøre det muligt for medlemsstaterne at tilkendegive deres opfattelse af, hvad der er det rigtige globale svar på den demografiske udfordring og på de specifikke initiativer, der følger af meddelelsen af 12. oktober 2006 om den demografiske udvikling i Europa og opfølgningen heraf, især på de områder, der endnu ikke er fuldt ud dækket af de eksisterende udvalg og rådgivende grupper

bistå Kommissionen ved udarbejdelsen af fremtidige rapporter om demografiske spørgsmål og i forbindelse med vurderingen af, i hvilket omfang EU er forberedt på de demografiske ændringer (denne vurdering skal indgå i årsrapporten om de fremskridt, der gøres med gennemførelsen af Lissabon-strategien)

være behjælpelig med udveksling af erfaringer og god praksis i familiepolitikken og støtte bestræbelserne på at forbedre livskvaliteten for de personer, der påtager sig ansvar for familien

indsamle mundtlige og skriftlige bidrag fra arbejdsmarkedets parter og civilsamfundets organisationer.

Gruppens formand kan opfordre Kommissionen til at høre gruppen om bestemte spørgsmål.

Artikel 3

Gruppens sammensætning — Udnævnelse

1.   Gruppen omfatter regeringseksperter og uafhængige eksperter.

Hver medlemsstat udpeger en regeringsekspert, der skal repræsentere den.

Kommissionen udnævner ved personlig udnævnelse eksperter blandt specialister med kompetence på de i artikel 2 nævnte områder, som skal rådgive Kommissionen uafhængigt af instruktioner udefra.

2.   For gruppens virke gælder følgende bestemmelser:

Medlemmerne varetager deres opgaver, indtil de erstattes, eller deres mandatperiode udløber.

Medlemmer, der ikke længere er i stand til at bidrage effektivt til gruppens arbejde, der indgiver en afskedsbegæring eller ikke overholder de i stk. 1 og 2 i denne artikel eller i artikel 287 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab angivne betingelser, kan erstattes i den resterende del af deres mandatperiode.

Navne på medlemmer, der udnævnes ved personlig udnævnelse, offentliggøres på internetadressen for Generaldirektoratet for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Ligestilling og i Den Europæiske Unions Tidende, C-udgaven. Indsamling, forvaltning og offentliggørelse af medlemmernes navne sker i overensstemmelse med bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 (1) om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger.

Artikel 4

Gruppens virkemåde

1.   Kommissionen udnævner gruppens formand.

2.   Kommissionens repræsentant kan indbyde eksperter eller observatører med særlig kompetence på et område, der er sat på dagsordenen, til at deltage i gruppens eller en undergruppes arbejde, når dette er hensigtsmæssigt og/eller nødvendigt.

3.   Oplysninger, deltagerne får kendskab til under deltagelse i gruppens arbejde, må ikke videregives, når Kommissionen præciserer, at der er tale om fortrolige oplysninger.

4.   Gruppens møder afholdes på et af Kommissionens tjenestesteder på de betingelser og tidspunkter, som Kommissionen fastsætter. Der kan afholdes møder andre steder, f.eks. på forslag af en medlemsstat, der ønsker at være vært for gruppen i forbindelse med en begivenhed af særlig interesse for gruppen. Sekretariatsfunktionen varetages af Kommissionens tjenestegrene. Andre berørte tjenestemænd i Kommissionen kan deltage i disse møder.

5.   Gruppen vedtager sin forretningsorden på grundlag af den model, Kommissionen har vedtaget.

6.   Kommisionens tjenestegrene kan til enhver tid offentliggøre gruppens resumé, konklusion eller del af en konklusion eller arbejdsdokument på det pågældende dokuments originalsprog på internettet.

Artikel 5

Mødeudgifter

Rejse- og opholdsudgifter, der afholdes af gruppens medlemmer, eksperter og observatører i forbindelse med gruppens aktiviteter, godtgøres af Kommissionen i overensstemmelse med dens gældende bestemmelser. Regeringseksperterne modtager intet vederlag for udøvelsen af deres hverv.

Mødeudgifter godtgøres inden for rammerne af de til rådighed stående midler, der bevilges til de pågældende tjenestegrene under den årlige tildeling af bevillinger.

Artikel 6

Ikrafttræden

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for dens offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, 8. juni 2007.

På Kommissionens vegne

Vladimír ŠPIDLA

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1.


12.6.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 150/8


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 11. juni 2007

om ændring af beslutning 2007/31/EF om overgangsforanstaltninger for så vidt angår forsendelse af visse produkter fra sektorerne for henholdsvis kød og mælk, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004, fra Bulgarien til andre medlemsstater

(meddelt under nummer K(2007) 2386)

(EØS-relevant tekst)

(2007/398/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til akten vedrørende Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse, særlig artikel 42,

under henvisning til Rådets direktiv 89/662/EØF af 11. december 1989 om veterinærkontrol i samhandelen i Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (1), særlig artikel 9, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens beslutning 2007/31/EF (2) er der fastlagt overgangsforanstaltninger vedrørende forsendelse fra Bulgarien til andre medlemsstater af visse produkter fra sektorerne for kød og mælk, der er omfattet af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (3). Disse produkter må kun afsendes fra Bulgarien, hvis de er fremstillet i en forarbejdningsvirksomhed, der er opført i bilaget til samme beslutning.

(2)

Kommissionens beslutning 2007/31/EF (4) blev ændret ved beslutning 2007/213/EF for efter anmodning fra de bulgarske myndigheder at lade visse virksomheder udgå af listen i bilaget til beslutning 2007/31/EF.

(3)

Levnedsmiddel- og Veterinærkontoret (FVO) gennemførte den 12.-23. marts 2007 et nyt kontrolbesøg i Bulgarien for at vurdere situationen for forarbejdningsvirksomhederne.

(4)

Bulgarien er med bistand fra Levnedsmiddel- og Veterinærkontoret (FVO) ved at gennemføre en vurdering af samtlige forarbejdningsvirksomheder i de pågældende sektorer. Bulgarien har i den forbindelse anmodet om, at visse virksomheder tilføjes på listen i bilaget til beslutning 2007/31/EF. De bulgarske myndigheder har givet garantier for, at disse virksomheder nu fuldt ud opfylder fællesskabskravene. Listen i nævnte bilag bør derfor opdateres i overensstemmelse hermed. Af hensyn til klarheden bør bilaget til ovennævnte beslutning erstattes af bilaget til nærværende beslutning.

(5)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Bilaget til beslutning 2007/31/EF erstattes af teksten i bilaget til nærværende beslutning.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. juni 2007.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 395 af 30.12.1989, s. 13. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/41/EF (EUT L 157 af 30.4.2004, s. 33). Berigtiget i EUT L 195 af 2.6.2004, s. 12.

(2)  EUT L 8 af 13.1.2007, s. 61. Ændret ved beslutning 2007/213/EF (EUT L 94 af 4.4.2007, s. 53).

(3)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 55. Berigtiget i EUT L 226 af 25.6.2004, s. 22. Senest ændret Rådets ved forordning (EF) nr. 1791/2006 (EUT L 363 af 20.12.2006, s. 1).

(4)  EUT L 94 af 4.4.2007, s. 53.


BILAG

»BILAG

Liste over forarbejdningsvirksomheder, der har tilladelse til at sende produkter fra de i artikel 1 omhandlede sektorer fra Bulgarien til de andre medlemsstater

KØDVIRKSOMHEDER

Nr.

Vet.nr.

Virksomhedens navn og adresse

Virksomhedens beliggenhed

1.

BG 0104014

»Karol Fernandes Miyt« OOD

gr. Blagoevgrad ul. »Sv. D. Solunski« 1

2.

BG 0401028

»Mesokombinat — Svishtov« EOOD

gr. Svishtov, ul. »33-ti

Svishtovski polk« 91

3.

BG 1201011

»Mesotsentrala — Montana« OOD

gr. Montana, bul. »Treti mart« 216

4.

BG 1204013

»Kompas« OOD

s. Komarevo, obsht. Berkovitsa

5.

BG 1604025

AD »Dil tur«

gr. Plovdiv bul. »Vasil Aprilov« 150

6.

BG 1604039

»Evropimel« OOD

gr. Plovdiv, bul. »V.Aprilov«

7.

BG 1605052

»Unitemp« OOD

»Unitemp« OOD

8.

BG 1701003

»Mesokombinat — Razgrad« AD

gr. Razgrad, Industrialen kvartal, ul. »Beli Lom« 1

9.

ВG 1901021

»Mekom« AD

gr. Silistra, Industrialna zona — Zapad

10.

BG 2201014

EOOD »Bulmestreyding«

gr. Sofia, ul. »Obelsko shose« 11

11.

BG 2204099

»Tandem-V« OOD

gr. Sofia, bul. »Iliantsi« 23

12.

BG 2501002

»Tandem — Popovo« OOD

s. Drinovo, obsht. Popovo


VIRKSOMHEDER FOR FJERKRÆKØD

Nr.

Vet.nr.

Virksomhedens navn og adresse

Virksomhedens beliggenhed

1.

BG 0402052

»Zornitsa Kesarevo« AD

s. Kesarevo, obsht. Strazhitsa

2.

BG 0702006

»Hrinad« OOD

gr. Sevlievo

3.

BG 0802069

»Agroplasment 92V« AD

gr. Dobrich

4.

BG 1102073

»Avis« OOD

s. Yoglav, obl. Lovetch

5.

BG 1202005

»Gala M« OOD

gr. Montana

6.

BG 1602001

»Galus — 2004« EOOD

s. Hr. Milevo, obl. Plovdiv

7.

BG 1602045

»Deniz 2001« EOOD

gr. Parvomay, ul. »Al.Stamboliiski« 23

8.

BG 1602071

»Brezovo« AD

gr. Brezovo, ul. »Marin Domuschiev« 2

9.

BG 2402001

»Gradus-1« OOD

gr. Stara Zagora, kv. »Industrialen«

10.

BG 2802076

»Alians Agrikol« OOD

s. Okop, obl. Yambolska


MÆLKEFORARBEJDNINGSVIRKSOMHEDER

Nr.

Vet.nr.

Virksomhedens navn og adresse

Virksomhedens beliggenhed

1.

BG 0412010

»Bi Si Si Handel« OOD

gr. Elena, ul. »Treti mart« 19

2.

BG 0512025

»El Bi Bulgarikum« EAD

»El Bi Bulgarikum« EAD

3.

BG 0612012

OOD »Zorov-97«

gr. Vratsa

4.

BG 0612027

»Mlechen ray — 99« EOOD

gr. Vratsa

5.

BG 0612043

ET »Zorov-91-Dimitar Zorov«

gr. Vratsa

6.

BG 0812029

»Akurat mlechna promishlenost« OOD

gr. Dobrich, kv. Riltsi

7.

BG 1112006

»Kondov Ekoproduktsia« OOD

s. Staro selo

8.

BG 1312001

»Lakrima« AD

gr. Pazardzhik

9.

BG 1612001

»OMK« AD

gr. Plovdiv, bul. »Dunav«3

10.

BG 1612002

»Shipka 99« AD

gr. Parvomay ul. »Vasil Levski« 47

11.

BG 1612037

»Filipopolis-RK« OOD

gr. Plovdiv ul. »Prosveta« 2A

12.

BG 1912013

»ZHOSI« OOD

s. Chernolik

13.

BG 1912024

»Buldeks« OOD

s. Belitsa

14.

BG 2012020

»Yotovi« OOD

gr. Sliven kv. »Rechitsa«

15.

BG 2012042

»Tirbul« EAD

gr. Sliven, Industrialna zona

16.

BG 2212001

»Danon — Serdika« AD

gr. Sofia, ul. »Ohridsko ezero« 3

17.

BG 2212003

»Darko« AD

gr. Sofia, ul. »Ohridsko ezero« 3

18.

BG 2212022

»Megle-Em Dzhey« OOD

gr. Sofia, ul. »Probuda« 12-14

19.

BG 2512020

»Mizia-Milk« OOD

gr. Targovishte, Industrialna zona

20.

BG 2612047

»Balgarsko sirene« OOD

gr. Haskovo, bul. »Saedinenie« 94

21.

BG 2712014

»Stars kampani« OOD

gr. Shumen ul. »Trakiyska« 3

22.

BG 2812022

»Karil i Tania« OOD

gr. Yambol ul. »Gr. Ignatiev« 189«


12.6.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 150/11


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 11. juni 2007

om ændring af beslutning 93/52/EØF for så vidt angår erklæringen om, at Rumænien officielt er fri for brucellose (B. melitensis), og beslutning 2003/467/EF for så vidt angår erklæringen om, at Slovenien officielt er fri for kvægbrucellose

(meddelt under nummer K(2007) 2400)

(EØS-relevant tekst)

(2007/399/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 64/432/EØF af 26. juni 1964 om veterinærpolitimæssige problemer ved handel inden for Fællesskabet med kvæg og svin (1), særlig bilag A, kapitel II, punkt 7,

under henvisning til Rådets direktiv 91/68/EØF af 28. januar 1991 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandelen med får og geder inden for Fællesskabet (2), særlig bilag A, kapitel 1, afsnit II, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens beslutning 93/52/EØF af 21. december 1992 om konstatering af, at bestemte medlemsstater eller regioner overholder betingelserne for brucellose (B. melitensis), og om anerkendelse af deres status som medlemsstat eller region, der er officielt fri for denne sygdom (3) er der i overensstemmelse med direktiv 91/68/EØF opstillet en liste over regioner i medlemsstaterne, som er anerkendt som officielt fri for brucellose (B. melitensis).

(2)

I forbindelse med en veterinærkontrol i juli 2001, blev det konstateret, at Rumænien opfylder betingelserne, der er fastsat i kapitel 1, afsnit II, nr. 1, litra b), i bilag A til direktiv 91/68/EØF. Rumænien blev derfor nævnt i Kommissionens beslutning 97/232/EF af den 3. marts 1997 om ændring af listen over tredjelande, hvorfra medlemsstaterne tillader indførsel af får og geder (4) som et tredjeland godkendt som officielt fri for brucellosis (B. melitensis).

(3)

Desuden har Rumænien siden denne godkendelse forpligtet sig til at opfylde betingelserne, der er fastsat i bilag A, kapitel 1, afsnit II, nr. 2 til direktiv 91/68/EØF, for at bevare denne status som officielt fri for sygdommen.

(4)

For hele landets område har Rumænien forelagt Kommissionen dokumentation, der bekræfter, at betingelserne, der er fastsat i bilag A, kapitel 1, afsnit II, nr. 1, litra b) til direktiv 91/68/EØF, er opfyldt, og som viser, at betingelserne i bilag A, kapitel 1, afsnit II, nr. 2 til direktiv 91/68/EØF fortsat overholdes, hvad angår bevarelse af denne status som officielt fri for sygdommen.

(5)

Rumænien bør derfor anerkendes som officielt fri for brucellose (B. melitensis) for så vidt angår fåre- og gedebedrifter.

(6)

Direktiv 64/432/EØF foreskriver, at medlemsstater eller områder eller regioner i medlemsstater kan erklæres officielt fri for tuberkulose, brucellose og enzootisk kvægleukose for så vidt angår kvægbesætninger, under forudsætning af at visse betingelser i direktivet er opfyldt.

(7)

Listerne over regioner i medlemsstaterne, der er erklæret fri for kvægtuberkulose, kvægbrucellose og enzootisk kvægleukose, findes i Kommissionens beslutning 2003/467/EF af 23. juni 2003 om fastlæggelse af kvægbesætningers status i visse medlemsstater eller regioner i medlemsstater som officielt fri for tuberkulose, brucellose og enzootisk kvægleukose (5).

(8)

Slovenien har forelagt Kommissionen dokumentation, der viser, at de relevante betingelser i direktiv 64/432/EØF er opfyldt for hele landets område, så den pågældende medlemsstat kan erklæres officielt fri for brucellose.

(9)

På grundlag af den dokumentation, der er fremlagt af Slovenien, bør hele denne medlemsstats område derfor erklæres officielt fri for brucellose for så vidt angår kvæg.

(10)

Beslutning 93/52/EØF og 2003/467/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(11)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Bilag I til beslutning 93/52/EF erstattes af teksten i bilag I til nærværende beslutning.

Artikel 2

Kapitel 1 i bilag II til beslutning 2003/467/EF erstattes af teksten i bilag II til nærværende beslutning.

Artikel 3

Denne beslutning anvendes fra tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. juni 2007.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT 121 af 29.7.1964, s. 1977/64. Senest ændret ved direktiv 2006/104/EF (EUT L 363 af 20.12.2006, s. 352).

(2)  EFT L 46 af 19.2.1991, s. 19. Senest ændret ved direktiv 2006/104/EF.

(3)  EFT L 13 af 21.1.1993, s. 14. Senest ændret ved beslutning 2006/169/EF (EUT L 57 af 28.2.2006, s. 35).

(4)  EFT L 93 af 8.4.1997, s. 43. Ophævet ved beslutning 2004/212/EF (EUT L 73 af 11.3.2004, s. 11).

(5)  EUT L 156 af 25.6.2003, s. 74. Senest ændret ved beslutning 2007/174/EF (EUT L 80 af 21.3.2007, s. 11).


BILAG I

»BILAG I

MEDLEMSSTATER

ISO-kode

Medlemsstat

BE

Belgien

CZ

Tjekkiet

DK

Danmark

DE

Tyskland

IE

Irland

LU

Luxembourg

HU

Ungarn

NL

Nederlandene

AT

Østrig

PL

Polen

RO

Rumænien

SI

Slovenien

SK

Slovakiet

FI

Finland

SE

Sverige

UK

Det Forenede Kongerige«


BILAG II

»KAPITEL 1

Medlemsstater, der er erklæret officielt brucellosefri

ISO-kode

Medlemsstat

BE

Belgien

CZ

Tjekkiet

DK

Danmark

DE

Tyskland

FR

Frankrig

LU

Luxembourg

NL

Nederlandene

AT

Østrig

SI

Slovenien

SK

Slovakiet

FI

Finland

SE

Sverige«


III Retsakter vedtaget i henhold til traktaten om Den Europæiske Union

RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT V I EU-TRAKTATEN

12.6.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 150/15


RÅDETS FÆLLES HOLDNING 2007/400/FUSP

af 11. juni 2007

om ophævelse af visse restriktive foranstaltninger over for Liberia

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 15,

og ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 10. februar 2004 fælles holdning 2004/137/FUSP (1) om restriktive foranstaltninger over for Liberia med henblik på at gennemføre FN's Sikkerhedsråds resolution (UNSCR) 1521 (2003). Disse foranstaltninger vedrører bl.a. et forbud mod import af alle uslebne diamanter fra Liberia til Fællesskabet. Dette forbud blev senest forlænget med en yderligere periode på seks måneder fra den 23. december 2006.

(2)

FN's Sikkerhedsråd vedtog den 27. april 2007 UNSCR 1753 (2007) om ophør med de foranstaltninger vedrørende diamanter, der var blevet pålagt ved UNSCR 1521 (2003), afsnit 6.

(3)

De foranstaltninger, der blev pålagt ved fælles holdning 2004/137/FUSP, bør derfor bringes til ophør.

(4)

Der er behov for handling fra Fællesskabets side for at gennemføre denne fælles holdning —

VEDTAGET FØLGENDE FÆLLES HOLDNING:

Artikel 1

De foranstaltninger, der blev indført ved artikel 3 i fælles holdning 2004/137/FUSP, finder ikke længere anvendelse.

Artikel 2

Denne fælles holdning tages op til revision i overensstemmelse med eventuelle relevante sikkerhedsrådsresolutioner i fremtiden.

Artikel 3

Denne fælles holdning har virkning fra datoen for vedtagelsen.

Den anvendes fra den 27. april 2007.

Artikel 4

Denne fælles holdning offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Luxembourg, den 11. juni 2007.

På Rådets vegne

H. SEEHOFER

Formand


(1)  EUT L 40 af 12.2.2004, s. 35. Senest ændret og forlænget ved fælles holdning 2007/93/FUSP (EUT L 41 af 13.2.2007, s. 17).


12.6.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 150/s3


MEDDELELSE TIL LÆSERNE

Den seneste udvidelse af Den Europæiske Union gjorde, at visse EU-Tidender den 27., 29. og 30. december 2006 blev offentliggjort i et forsimplet layout på de sprog, som på denne dato var de officielle EU-sprog.

Det er blevet besluttet at genudgive de retsakter, som blev offentliggjort i disse EU-Tidender, i form af berigtigelser i det layout, som traditionelt anvendes i EU-Tidende.

Derfor vil de EU-Tidender, som indeholder disse berigtigelser, kun blive offentliggjort på de sprog, som var de officielle EU-sprog før udvidelsen. Oversættelserne af disse retsakter til de nye medlemsstaters sprog vil blive offentliggjort i en specialudgave af Den Europæiske Unions Tidende, som indeholder EU-institutionernes og Den Europæiske Centralbanks retsakter vedtaget før den 1. januar 2007.

Af følgende skema fremgår det, i hvilke EU-Tidender udgaverne fra den 27., 29. og 30. december 2006 er berigtiget.

EUT af 27. december 2006

Berigtiget i EUT (2007)

L 370

L 30

L 371

L 45

L 373

L 121

L 375

L 70


EUT af 29. december 2006

Berigtiget i EUT (2007)

L 387

L 34


EUT af 30. december 2006

Berigtiget i EUT (2007)

L 396

L 136

L 400

L 54

L 405

L 29

L 407

L 44

L 408

L 47

L 409

L 36

L 410

L 40

L 411

L 27

L 413

L 50