ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 141

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

50. årgang
2. juni 2007


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 604/2007 af 1. juni 2007 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 605/2007 af 1. juni 2007 om overgangsforanstaltninger for visse import- og eksportlicenser vedrørende samhandelen med landbrugsprodukter mellem Fællesskabet i dets sammensætning pr. 31. december 2006 og Bulgarien og Rumænien

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 606/2007 af 1. juni 2007 om ændring af bilag II til Rådets forordning (EF) nr. 980/2005 om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer

4

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 607/2007 af 1. juni 2007 om fordelingen på leverancer og direkte salg af de nationale referencemængder, der er fastsat for 2006/07 i bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 1788/2003

28

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 608/2007 af 1. juni 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 795/2004 om gennemførelsesbestemmelser til enkeltbetalingsordningen i Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere

31

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 609/2007 af 1. juni 2007 om tilpasning af visse fiskekvoter for 2007 i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 847/96 om supplerende betingelser for forvaltningen af TAC og kvoter fra år til år

33

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 610/2007 af 1. juni 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 for så vidt angår fortolkningsbidrag 10 fra International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) ( 1 )

46

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 611/2007 af 1. juni 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 for så vidt angår fortolkningsbidrag 11 fra International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) ( 1 )

49

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 612/2007 af 1. juni 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 596/2007 om fastsættelse af importtold for korn med virkning fra 1. juni 2007

53

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 613/2007 af 1. juni 2007 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2368/2002 om gennemførelse af Kimberley-processens certificeringsordning for international handel med uslebne diamanter

56

 

 

DIREKTIVER

 

*

Kommissionens direktiv 2007/32/EF af 1. juni 2007 om ændring af bilag VI til Rådets direktiv 96/48/EF om interoperabilitet i det transeuropæiske jernbanesystem for højhastighedstog og til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/16/EF om interoperabilitet i det transeuropæiske jernbanesystem for konventionelle tog ( 1 )

63

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Rådet

 

 

2007/376/EF

 

*

Rådets afgørelse af 15. februar 2007 om undertegnelse og midlertidig anvendelse af anden tillægsprotokol til aftalen om økonomisk partnerskab og politisk samordning og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og De Forenede Mexicanske Stater på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union

67

Anden tillægsprotokol til aftalen om økonomisk partnerskab og politisk samordning og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og De Forenede Mexicanske Stater på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union

69

 

 

2007/377/EF

 

*

Rådets afgørelse af 7. maj 2007 om beskikkelse af en spansk suppleant til Regionsudvalget

74

 

 

2007/378/EF, Euratom

 

*

Rådets afgørelse af 14. maj 2007 om beskikkelse af et fransk medlem af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

75

 

 

Kommissionen

 

 

2007/379/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 25. maj 2007 om afvisning af at optage fenitrothion i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette stof (meddelt under nummer K(2007) 2164)  ( 1 )

76

 

 

2007/380/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 30. maj 2007 om principiel anerkendelse af, at de dossierer, der er fremlagt til detaljeret gennemgang med henblik på eventuel optagelse af Candida oleophila (stamme O) i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF, er komplette (meddelt under nummer K(2007) 2213)  ( 1 )

78

 

 

2007/381/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 1. juni 2007 om vejledende støttebeløb for produktionsåret 2006/07 til Bulgarien og Rumænien for et bestemt antal hektarer med henblik på omstrukturering og omstilling af vindyrkningsarealer i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 (meddelt under nummer K(2007) 2272)

80

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til regulativ nr. 48 fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa (UN/ECE) — Ensartede forskrifter for godkendelse af køretøjer for så vidt angår montering af lygter og lyssignaler (EUT L 137 af 30.5.2007)

82

 

*

Berigtigelse til regulativ nr. 51 fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa (UN/ECE) — Ensartede bestemmelser for godkendelse af motordrevne køretøjer med mindst fire hjul med hensyn til støjemissioner (EUT L 137 af 30.5.2007)

82

 

*

Berigtigelse til Rådets afgørelse 2007/252/RIA af 19. april 2007 om et særprogram om grundlæggende rettigheder og unionsborgerskab for perioden 2007-2013 som en del af det generelle program om grundlæggende rettigheder og retfærdighed (EUT L 110 af 27.4.2007)

83

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

FORORDNINGER

2.6.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 141/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 604/2007

af 1. juni 2007

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 3223/94 af 21. december 1994 om gennemførelsesbestemmelser til importordningen for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 4, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 3223/94 fastsættes som følge af gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 3223/94, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 2. juni 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. juni 2007.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 386/2005 (EUT L 62 af 9.3.2005, s. 3).


BILAG

til Kommissionens forordning af 1. juni 2007 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

MA

38,5

TR

106,6

ZZ

72,6

0707 00 05

JO

151,2

TR

140,1

ZZ

145,7

0709 90 70

TR

91,6

ZZ

91,6

0805 50 10

AR

40,9

ZA

65,6

ZZ

53,3

0808 10 80

AR

94,9

BR

78,7

CL

79,5

CN

73,4

NZ

110,2

US

128,6

UY

46,9

ZA

93,3

ZZ

88,2

0809 20 95

TR

433,4

US

265,6

ZZ

349,5


(1)  Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« repræsenterer »anden oprindelse«.


2.6.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 141/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 605/2007

af 1. juni 2007

om overgangsforanstaltninger for visse import- og eksportlicenser vedrørende samhandelen med landbrugsprodukter mellem Fællesskabet i dets sammensætning pr. 31. december 2006 og Bulgarien og Rumænien

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse,

under henvisning til akten vedrørende Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse, særlig artikel 41, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Indtil den 31. december 2006 er samhandelen med landbrugsprodukter mellem Fællesskabet og Bulgarien og Rumænien betinget af, at der fremlægges en import- eller eksportlicens. Fra den 1. januar 2007 kan disse licenser ikke længere anvendes ved denne samhandel.

(2)

Visse licenser, der er gyldige efter den 1. januar 2007, har ikke kunnet anvendes helt eller delvist. Forpligtelserne i tilknytning til disse licenser skal overholdes, hvis den stillede sikkerhed ikke skal fortabes. Da disse forpligtelser ikke længere kan overholdes efter Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse, er det nødvendigt med virkning fra disse to landes tiltrædelse at fastsætte overgangsforanstaltninger for frigivelse af sikkerhedsstillelsen.

(3)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra alle berørte forvaltningskomitéer —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Efter anmodning fra den pågældende frigives sikkerhedsstillelsen for udstedelsen af import- og eksportlicenser samt forudfastsættelsesattester, såfremt:

a)

de nævnte licenser eller attester som bestemmelses-, oprindelses- eller udførselsland har Bulgarien eller Rumænien

b)

licensernes eller attesternes gyldighed endnu ikke er udløbet inden den 1. januar 2007, og

c)

licenserne eller attesterne kun delvist eller slet ikke er blevet udnyttet pr. 1. januar 2007.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. juni 2007.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


2.6.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 141/4


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 606/2007

af 1. juni 2007

om ændring af bilag II til Rådets forordning (EF) nr. 980/2005 om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 980/2005 af 27. juni 2005 om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer (1), særlig artikel 26,

efter høring af Udvalget for Generelle Præferencer, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1549/2006 af 17. oktober 2006 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (2) indeholder nye elementer, som berører listen i bilag II til forordning (EF) nr. 980/2005.

(2)

Listen i bilag II til forordning (EF) nr. 980/2005 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag II til forordning (EF) nr. 980/2005 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. juni 2007.

På Kommissionens vegne

Peter MANDELSON

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 169 af 30.6.2005, s. 1.

(2)  EUT L 301 af 31.10.2006, s. 1.


BILAG

»BILAG II

Liste over varer, der er omfattet af de i artikel 1, stk. 2, litra a) og b), omhandlede ordninger

Uanset bestemmelserne for anvendelse af den kombinerede nomenklatur anses varebeskrivelsen for at være vejledende, idet toldpræferencerne fastlægges af KN-koderne. Hvor der er anført »ex« KN-koder, fastlægges toldpræferencerne af KN-koden og varebeskrivelsen samlet.

For varer henhørende under en KN-kode med en asterisk gælder betingelserne i de relevante fællesskabsbestemmelser.

Kolonnen »Følsomhed/ikke-følsomhed« henviser til varer, der er omfattet af den generelle ordning (artikel 7) og af den særlige ansporende ordning for bæredygtig udvikling og god regeringsførelse (artikel 8). Disse varer er enten anført som IF (ikke-følsom vare, jf. artikel 7, stk. 1) eller F (følsom vare, jf. artikel 7, stk. 2).

Af hensyn til forenkling er varerne opført i grupper. Disse kan omfatte varer, som toldsatserne i den fælles toldtarif ikke gælder for eller er suspenderet for.

KN-kode

Varebeskrivelse

Følsomhed/ikke-følsomhed

0101 10 90

Æsler, levende, racerene avlsdyr, og andre varer

F

0101 90 19

Heste, levende, bortset fra racerene avlsdyr, undtagen til slagtning

F

0101 90 30

Æsler, levende, bortset fra racerene avlsdyr

F

0101 90 90

Muldyr og mulæsler, levende

F

0104 20 10 *

Geder, levende, racerene avlsdyr

F

0106 19 10

Tamkaniner, levende

F

0106 39 10

Duer, levende

F

0205 00

Hestekød samt kød af æsler, muldyr eller mulæsler, fersk, kølet eller frosset

F

0206 80 91

Spiselige slagtebiprodukter af heste, æsler, muldyr eller mulæsler, fersk eller kølet, undtagen til fremstilling af farmaceutiske produkter

F

0206 90 91

Spiselige slagtebiprodukter af heste, æsler, muldyr eller mulæsler, frosset, undtagen til fremstilling af farmaceutiske produkter

F

0207 14 91

Lever, frosset, af høns af arten Gallus domesticus

F

0207 27 91

Lever, frosset, af kalkun

F

0207 36 89

Lever, frosset, af ænder, gæs eller perlehøns, bortset fra lever af overfedede ænder eller gæs (»foies gras«)

F

ex 0208 (1)

Andet kød og spiselige slagtebiprodukter, fersk, kølet eller frosset, bortset fra varer henhørende under pos. 0208 90 55 (undtagen varer henhørende under pos. 0208 90 70, som fodnoten ikke gælder for)

F

0208 90 70

Frølår

IF

0210 99 10

Hestekød, saltet, i saltlage eller tørret

F

0210 99 59

Slagtebiprodukter af hornkvæg, saltet, i saltlage, tørret eller røget, bortset fra nyretappe

F

0210 99 60

Slagtebiprodukter af får og geder, saltet, i saltlage, tørret eller røget

F

0210 99 80

Slagtebiprodukter, saltet, i saltlage, tørret eller røget, bortset fra lever af fjerkræ, bortset fra af tamsvin, hornkvæg, får og geder

F

ex Kapitel 3 (2)

Fisk og krebsdyr, bløddyr og andre hvirvelløse vanddyr, undtagen varer henhørende under pos. 0301 10 90

F

0301 10 90

Saltvandsakvariefisk, levende

IF

0403 10 51

0403 10 53

0403 10 59

0403 10 91

0403 10 93

0403 10 99

Yoghurt, aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao

F

0403 90 71

0403 90 73

0403 90 79

0403 90 91

0403 90 93

0403 90 99

Kærnemælk, koaguleret mælk og fløde, kefir og anden fermenteret eller syrnet mælk og fløde, aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao

F

0405 20 10

0405 20 30

Smørbare mælkefedtprodukter med fedtindhold på 39 vægtprocent og derover, men ikke over 75 vægtprocent

F

0407 00 90

Fugleæg med skal, friske, konserverede eller kogte, undtagen æg af fjerkræ

F

0409 00 00 (3)

Naturlig honning

F

0410 00 00

Spiselige produkter af animalsk oprindelse, ikke andetsteds tariferet

F

0511 99 39

Naturlige animalske vaskesvampe, bortset fra rå varer

F

ex Kapitel 6

Levende træer og andre levende planter; løg, rødder og lign.; afskårne blomster og blade, undtagen varer henhørende under pos. 0604 91 40

F

0604 91 40

Grene af nåletræer, friske

IF

0701

Kartofler, friske eller kølede

F

0703 10

Skalotteløg og andre spiseløg, friske eller kølede

F

0703 90 00

Porrer og andre Allium-arter, friske eller kølede

F

0704

Hvidkål, blomkål, grønkål og anden spiselig kål (Brassica-arter), friske eller kølede

F

0705

Salat (Lactuca sativa) og cikorie (Cichorium-arter), friske eller kølede

F

0706

Gulerødder, majroer, rødbeder, skorzoner, knoldselleri, radiser og andre spiselige rødder, friske eller kølede

F

ex 0707 00 05

Agurker, friske eller kølede, i perioden 16. maj til 31. oktober

F

0708

Bælgfrugter, også udbælgede, friske eller kølede

F

0709 20 00

Asparges, friske eller kølede

F

0709 30 00

Auberginer, friske eller kølede

F

0709 40 00

Selleri, undtagen knoldselleri, friske eller kølede

F

0709 51 00

0709 59

Svampe, friske eller kølede, undtagen varer henhørende under pos. 0709 59 50

F

0709 60 10

Sød peber, frisk eller kølet

F

0709 60 99

Frugter af slægterne Capsicum eller Pimenta, friske eller kølede, bortset fra sød peber, bortset fra bestemt til fremstilling af capsicin eller alkoholholdige oleoresiner af Capsicum, bortset fra til industriel fremstilling af flygtige vegetabilske olier eller resinoider

F

0709 70 00

Spinat, newzealandsk spinat og havemældespinat, frisk eller kølet

F

0709 90 10

Salat, frisk eller kølet, bortset fra hovedsalat (Lactuca sativa) og cikorie (Cichorium-arter)

F

0709 90 20

Bladbeder og kardoner, friske eller kølede

F

0709 90 31 *

Oliven, friske eller kølede, ikke til fremstilling af olie

F

0709 90 40

Kapers, friske eller kølede

F

0709 90 50

Fennikel, frisk eller kølet

F

0709 90 70

Courgetter, friske eller kølede

F

ex 0709 90 80

Artiskokker, friske eller kølede, i perioden 1. juli til 31. oktober

F

0709 90 90

Andre grøntsager, friske eller kølede

F

ex 0710

Grøntsager, også kogte i vand eller dampkogte, frosne, undtagen varer henhørende under pos. 0710 80 85

F

0710 80 85 (4)

Asparges, også kogte i vand eller dampkogte, frosne

F

ex 0711

Grøntsager, foreløbigt konserverede f.eks. med svolvldioxid, i saltlage, svovlsyrlingvand eller andre konserverende opløsninger, men ikke tilberedte til umiddelbar fortæring, undtagen varer henhørende under pos. 0711 20 90

F

ex 0712

Grøntsager, tørrede, også snittede, knuste eller pulveriserede, men ikke yderligere tilberedte, bortset fra oliven og varer henhørende under pos. 0712 90 19

F

0713

Bælgfrugter, udbælgede og tørrede, også afskallede eller flækkede

F

0714 20 10 *

Batater (søde kartofler), friske, hele, bestemt til menneskeføde

IF

0714 20 90

Batater (søde kartofler), friske, kølede, frosne eller tørrede, hele eller snittede, også i form af pellets, bortset fra friske, hele, bestemt til menneskeføde

F

0714 90 90

Jordskokker og lignende rødder og rodknolde med stort indhold af inulin, friske, kølede, frosne eller tørrede, hele eller snittede, også i form af pellets; marv af sagopalmer

IF

0802 11 90

0802 12 90

Mandler, friske eller tørrede, også afskallede, bortset fra bitre mandler

F

0802 21 00

0802 22 00

Hasselnødder (Corylus-arter), friske eller tørrede, også afskallede

F

0802 31 00

0802 32 00

Valnødder, friske eller tørrede, også afskallede

F

0802 40 00

Spiselige kastanjer (Castanea-arter), friske eller tørrede, også afskallede

F

0802 50 00

Pistacienødder, friske eller tørrede, også afskallede

IF

0802 60 00

Queenslandnødder, friske eller tørrede, også afskallede

IF

0802 90 50

Pinjefrø, friske eller tørrede, også afskallede

IF

0802 90 85

Andre nødder, friske eller tørrede, også afskallede

IF

0803 00 11

Pisang, friske

F

0803 00 90

Bananer, herunder pisang, tørrede

F

0804 10 00

Dadler, friske eller tørrede

F

0804 20 10

0804 20 90

Figner, friske eller tørrede

F

0804 30 00

Ananas, friske eller tørrede

F

0804 40 00

Avocadoer, friske eller tørrede

F

ex 0805 20

Mandariner (herunder tangeriner og satsumas), klementiner, wilkings og andre lignende krydsninger af citrusfrugter, friske eller tørrede, i perioden 1. marts til 31. oktober

F

0805 40 00

Grapefrugter, herunder pomeloer, friske eller tørrede

IF

0805 50 90

Limefrugter (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), friske eller tørrede

F

0805 90 00

Andre citrusfrugter, friske eller tørrede

F

ex 0806 10 10

Druer, friske, til spisebrug, i perioden 1. januar til 20. juli og i perioden 21. november til 31. december, bortset fra druer af varieteten Emperor (Vitis vinifera c.v.) i perioden 1. december til 31. december

F

0806 10 90

Andre druer, friske

F

ex 0806 20

Druer, tørrede, undtagen varer henhørende under pos. ex 0806 20 30, i pakninger af nettovægt over 2 kg

F

0807 11 00

0807 19 00

Meloner (herunder vandmeloner), friske

F

0808 10 10

Æbler, friske, i løs afladning, til fremstilling af æblecider eller æblesaft, i perioden 16. september til 15. december

F

0808 20 10

Pærer, friske, i løs afladning, til fremstilling af pærecider eller pæresaft, i perioden 1. august til 31. december

F

ex 0808 20 50

Andre pærer, friske, i perioden 1. maj til 30. juni

F

0808 20 90

Kvæder, friske

F

ex 0809 10 00

Abrikoser, friske, i perioden 1. januar til 31. maj og 1. august til 31. december

F

0809 20 05

Surkirsebær (Prunus cerasus), friske

F

ex 0809 20 95

Kirsebær, friske, i perioden 1. januar til 20. maj og 11. august til 31. december, bortset fra surkirsebær (Prunus cerasus)

F

ex 0809 30

Ferskner, herunder nektariner, friske, i perioden 1. januar til 10. juni og 1. oktober til 31. december

F

ex 0809 40 05

Blommer, friske, i perioden 1. januar til 10. juni og 1. oktober til 31. december

F

0809 40 90

Slåen, friske

F

ex 0809 10 00

Jordbær, friske, i perioden 1. januar til 30. april og 1. august til 31. december

F

0810 20

Hindbær, brombær, morbær og loganbær, friske

F

0810 40 30

Frugter af arten Vaccinium myrtillus, friske

F

0810 40 50

Frugter af arterne Vaccinium macrocarpon og Vaccinium corymbosum, friske

F

0810 40 90

Andre frugter af slægten Vaccinium, friske

F

0810 50 00

Kiwifrugter, friske

F

0810 60 00

Durianfrugter, friske

F

0810 90 50

0810 90 60

0810 90 70

Ribs, solbær og stikkelsbær, friske

F

0810 90 95

Andre frugter, friske

F

ex 0811

Frugter og nødder, også kogte i vand eller dampkogte, frosne, også tilsat sukker eller andre sødemidler, undtagen varer henhørende under pos. 0811 10 og 0811 20

F

0811 10 og 0811 20 (5)

Jordbær, hindbær, brombær, morbær, loganbær, ribs, solbær og stikkelsbær

F

ex 0812

Frugter og nødder, foreløbigt konserverede (f.eks. med svovldioxidgas eller i saltlage, svovlsyrlingvand eller andre konserverende opløsninger), men ikke tilberedte til umiddelbar fortæring, undtagen varer henhørende under pos. 0812 90 30

F

0812 90 30

Melontræsfrugter (papaya)

IF

0813 10 00

Abrikoser, tørrede

F

0813 20 00

Svesker

F

0813 30 00

Æbler, tørrede

F

0813 40 10

Ferskner, herunder nektariner, tørrede

F

0813 40 30

Pærer, tørrede

F

0813 40 50

Melontræsfrugter (papaya), tørrede

IF

0813 40 95

Andre frugter, tørrede, der ikke henhører under pos. 0801-0806

IF

0813 50 12

Blandet tørret frugt (undtagen frugt henhørende under pos. 0801-0806) af melontræsfrugter (papaya), tamarinder, cashewæbler, litchi, jackfrugter, sapotiller, passionsfrugter, caramboler og pitahaya, men uden indhold af svesker

F

0813 50 15

Andre blandinger af tørret frugt (undtagen frugt henhørende under pos. 0801-0806), uden indhold af svesker

F

0813 50 19

Blandinger af tørret frugt (undtagen frugt henhørende under pos. 0801-0806), med indhold af svesker

F

0813 50 31

Blandinger udelukkende af tørrede tropiske nødder henhørende under pos. 0801 og 0802

F

0813 50 39

Blandinger udelukkende af tørrede nødder henhørende under pos. 0801 og 0802, bortset fra tropiske nødder

F

0813 50 91

Andre blandinger af nødder og tørret frugt henhørende under kapitel 8, uden indhold af svesker eller figner

F

0813 50 99

Andre blandinger af nødder og tørret frugt henhørende under kapitel 8

F

0814 00 00

Skaller af citrusfrugter eller meloner (herunder vandmeloner) friske, frosne, tørrede eller foreløbigt konserverede i saltlage, svovlsyrlingvand eller andre konserverende opløsninger

IF

ex Kapitel 9

Kaffe, te, maté og krydderier, undtagen varer henhørende under pos. 0901 12 00, 0901 21 00, 0901 22 00, 0901 90 90 og 0904 20 10, pos. 0905 00 00 og 0907 00 00 og pos. 0910 91 90, 0910 99 33, 0910 99 39, 0910 99 50 og 0910 99 99

IF

0901 12 00

Kaffe, rå, koffeinfri

F

0901 21 00

Kaffe, brændt, med koffeinindhold

F

0901 22 00

Kaffe, brændt, koffeinfri

F

0901 90 90

Kaffeerstatning med indhold af kaffe, uanset blandingsforholdet

F

0904 20 10

Sød peber, tørret, ikke knust eller formalet

F

0905 00 00

Vanille

F

0907 00 00

Kryddernelliker, modernelliker og nellikestilke

F

0910 91 90

Blandinger af to eller flere varer henhørende under forskellige pos. under pos. 0904-0910, knuste eller formalede

F

0910 99 33

0910 99 39

0910 99 50

Timian; laurbærblade

F

0910 99 99

Andre krydderier, knuste eller formalede, undtagen blandinger af to eller flere varer henhørende under forskellige pos. under pos. 0904-0910

F

ex 1008 90 90

Kvinoa

F

1105

Mel, pulver, flager, granulater og pellets, af kartofler

F

1106 10 00

Mel og pulver af tørrede bælgfrugter henhørende under pos. 0713

F

1106 30

Mel og pulver af varer henhørende under kapitel 8

F

1108 20 00

Inulin

F

ex Kapitel 12

Olieholdige frø og frugter; diverse andre frø og frugter, undtagen varer henhørende under pos. 1209 21 00, 1209 23 80, 1209 29 50, 1209 29 80, 1209 30 00, 1209 91 10, 1209 91 90 og 1209 99 91; planter til industriel og medicinsk brug, undtagen varer henhørende under pos. 1210 og pos. 1211 90 30, og undtagen varer henhørende under pos. 1212 91 og 1212 99 20; halm og foderplanter

F

1209 21 00

Lucernefrø, af den art der anvendes til udsæd

IF

1209 23 80

Andre svingelfrø, af den art der anvendes til udsæd

IF

1209 29 50

Lupin, af den art der anvendes til udsæd

IF

1209 29 80

Andre grøntfoderfrø, af den art der anvendes til udsæd

IF

1209 30 00

Frø af urteagtige planter, der hovedsagelig dyrkes for deres blomster, af den art der anvendes til udsæd

IF

1209 91 10

1209 91 90

Andre grøntsagsfrø, af den art, der anvendes til udsæd

IF

1209 99 91

Frø af planter, der hovedsagelig dyrkes for deres blomster, af den art der anvendes til udsæd, undtagen varer henhørende under pos. 1209 30 00

IF

1210 (6)

Humle, frisk eller tørret, også formalet, pulveriseret eller som pellets; lupulin

F

1211 90 30

Tonkabønner, friske eller tørrede, også snittede, knuste eller pulveriserede

IF

ex Kapitel 13

Schellak og lign.; carbohydratgummier og naturharpikser samt andre plantesafter og planteekstrakter, undtagen varer henhørende under pos. 1302 12 00

F

1302 12 00

Plantesafter og planteekstrakter, af lakrids

IF

1501 00 90

Fedt af fjerkræ, bortset fra fedt henhørende under pos. 0209 eller 1503

F

1502 00 90

Talg af hornkvæg, får eller geder, bortset fra varer henhørende under pos. 1503 og bortset fra til industriel anvendelse, bortset fra fremstilling af næringsmidler

F

1503 00 19

Lardstearin og oleostearin (pressetalg), bortset fra til industriel anvendelse

F

1503 00 90

Lardoil, oleomargarin og talgolie, ikke emulgeret eller blandet eller på anden måde tilberedt, bortset fra talgolie til industriel anvendelse, bortset fra fremstilling af næringsmidler

F

1504

Fedtstoffer og olier udvundet af fisk og havpattedyr samt fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede

F

1505 00 10

Uldfedt, råt

F

1507

Sojabønneolie og fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede

F

1508

Jordnøddeolie og fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede

F

1511 10 90

Palmeolie, rå, bortset fra til teknisk eller industriel anvendelse, bortset fra fremstilling af næringsmidler

F

1511 90

Palmeolie og fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede, bortset fra rå olie

F

1512

Solsikkeolie, saflorolie og bomuldsfrøolie samt fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede

F

1513

Kokosolie (kopraolie), palmekerneolie og babassuolie samt fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede

F

1514

Rybsolie, rapsolie og sennepsolie samt fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede

F

1515

Andre vegetabilske fedtstoffer og olier (herunder jojobaolie) samt fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede

F

ex 1516

Animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf, helt eller delvis hydrerede, inter-esterificerede, re-esterificerede eller elaidiniserede, også raffinerede, men ikke på anden måde bearbejdede, undtagen varer henhørende under pos. 1516 20 10

F

1516 20 10

Hærdet ricinusolie (såkaldt opalvoks)

IF

1517

Margarine; spiselige blandinger eller tilberedninger af animalske eller vegetabilske fedtstoffer eller olier eller af fraktioner af forskellige fedtstoffer og olier fra kapitel 15, undtagen spiselige fedtstoffer og olier eller fraktioner deraf henhørende under pos. 1516

F

1518 00

Animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier og fraktioner deraf, kogte, oxyderede, dehydrerede, svovlbehandlede, blæste, polymeriserede ved opvarmning i vakuum eller i en inaktiv gas eller på anden måde kemisk modificerede, undtagen varer henhørende under pos. 1516; ikke-spiselige blandinger eller tilberedninger af animalske eller vegetabilske fedtstoffer eller olier eller af fraktioner af forskellige fedtstoffer og olier fra kapitel 15, ikke andetsteds tariferet

F

1521 90 99

Bivoks og anden insektvoks, også raffineret eller farvet, bortset fra rå varer

F

1522 00 10

Degras

F

1522 00 91

Oliefod og sæbefod (soap-stock), undtagen med indhold af olie, der har karakter af olivenolie

F

1601 00 10

Pølser og lignende varer, af lever, og tilberedte næringsmidler på basis af lever

F

1602 20 11

1602 20 19

Gåse- eller andelever, tilberedt eller konserveret

F

1602 41 90

Skinke og stykker deraf, tilberedt eller konserveret, af svin, bortset fra tamsvin

F

1602 42 90

Bov og stykker deraf, tilberedt eller konserveret, af svin, bortset fra tamsvin

F

1602 49 90

Andre varer af kød eller slagtebiprodukter, herunder blandinger, tilberedte eller konserverede, af svin, bortset fra tamsvin

F

1602 50 31, 1602 50 39, 1602 50 80 (7)

Andre varer af kød eller slagtebiprodukter, tilberedte eller konserverede, kogt, stegt eller på lignende måde tilberedt, af hornkvæg, også i hermetisk lukkede pakninger

F

1602 90 31

Andre varer af kød eller slagtebiprodukter, tilberedte eller konserverede, af vildt eller kanin

F

1602 90 41

Andre varer af kød eller slagtebiprodukter, tilberedte eller konserverede, af rensdyr

F

1602 90 69

1602 90 72

1602 90 74

1602 90 76

1602 90 78

1602 90 98

Andre varer af kød eller slagtebiprodukter, tilberedte eller konserverede, af får, geder og andre dyr, uden indhold af ikke kogt, stegt eller på lignende måde tilberedt kød eller slagtebiprodukter af hornkvæg, og uden indhold af kød eller slagtebiprodukter af tamsvin

F

1603 00 10

Ekstrakter og saft af kød, fisk, krebsdyr, bløddyr eller andre hvirvelløse vanddyr, i pakninger af nettovægt 1 kg og derunder

F

1604

Fisk, tilberedt eller konserveret; kaviar og kaviarerstatning tilberedt af fiskerogn

F

1605

Krebsdyr, bløddyr og andre hvirvelløse vanddyr, tilberedt eller konserveret

F

1702 50 00

Kemisk ren fructose

F

1702 90 10

Kemisk ren maltose

F

1704 (8)

Sukkervarer uden indhold af kakao (herunder hvid chokolade)

F

Kapitel 18

Kakao og tilberedte varer deraf

F

ex Kapitel 19

Tilberedte varer af korn, mel, stivelse eller mælk; bagværk, undtagen varer henhørende under pos. 1901 20 00 og 1901 90 91

F

1901 20 00

Blandinger og dej til fremstilling af bagværk henhørende under pos. 1905

IF

1901 90 91

Andre varer, uden indhold af mælkefedt, saccharose, isoglucose, glucose eller stivelse, eller med indhold af mælkefedt på under 1,5 vægtprocent, med indhold af saccharose (herunder invertsukker) på under 5 vægtprocent, af isoglucose på under 5 vægtprocent, af glucose på under 5 vægtprocent eller af stivelse på under 5 vægtprocent, bortset fra tilberedte næringsmidler i pulverform fremstillet af produkter henhørende under pos. 0401 til 0404

IF

ex Kapitel 20

Varer af grøntsager, frugter, nødder eller andre planter og plantedele, undtagen varer henhørende under pos. 2002 og pos. 2005 80 00, 2008 20 19, 2008 20 39, ex 2008 40 og ex 2008 70

F

2002 (9)

Tomater, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre

F

2005 80 00 (10)

Sukkermajs (Zea mays var. saccharata), tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, ikke frosne, undtagen varer henhørende under pos. 2006

F

2008 20 19

2008 20 39

Ananas, tilberedt eller konserveret på anden måde, tilsat alkohol, ikke andetsteds tariferet

IF

ex 2008 40 (11)

Pærer, tilberedt eller konserveret på anden måde, også tilsat sukker, andre sødemidler eller alkohol, ikke andetsteds tariferet (undtagen varer henhørende under pos. 2008 40 11, 2008 40 21, 2008 40 29 og 2008 40 39, for hvilke fodnoten ikke finder anvendelse)

F

ex 2008 70 (12)

Ferskner, herunder nektariner, tilberedt eller konserveret på anden måde, også tilsat sukker, andre sødemidler eller alkohol, ikke andetsteds tariferet (undtagen varer henhørende under pos. 2008 70 11, 2008 70 31, 2008 70 39 og 2008 70 59, for hvilke fodnoten ikke finder anvendelse)

F

ex Kapitel 21

Diverse produkter fra næringsmiddelindustrien, undtagen varer henhørende under pos. 2101 20 og 2102 20 19, og undtagen varer henhørende under pos. 2106 10, 2106 90 30, 2106 90 51, 2106 90 55 og 2106 90 59

F

2101 20

Ekstrakter, essenser og koncentrater af te eller maté samt varer tilberedt på basis af disse ekstrakter, essenser eller koncentrater eller på basis af te eller maté

IF

2102 20 19

Inaktiv gær, i andre tilfælde

IF

ex Kapitel 22

Drikkevarer, ethanol (ethylalkohol) og eddike, undtagen varer henhørende under pos. 2207, og bortset fra varer henhørende under pos. 2204 10 11-2204 30 10 og pos. 2208 40

F

2207 (13)

Ethanol (ethylalkohol), ikke denatureret, med et alkoholindhold på 80 % vol eller derover; ethanol (ethylalkohol) og anden spiritus, denatureret, uanset alkoholindholdet

F

2302 50 00

Rest- og affaldsprodukter, også i form af pellets, fra formaling eller anden bearbejdning af bælgfrugter

F

2307 00 19

Vinbærme, i andre tilfælde

F

2308 00 19

Presserester fra vindruer, i andre tilfælde

F

2308 00 90

Andre vegetabilske produkter og andet vegetabilsk affald samt rest- og biprodukter fra forarbejdning af vegetabilske produkter, også i form af pellets, af den art der anvendes som dyrefoder, ikke andetsteds tariferet

IF

2309 10 90

Andet hunde- og kattefoder, i pakninger til detailsalg, undtagen med indhold af stivelse, glucose, glucosesirup og andre glucoseopløsninger, maltodextrin, maltodextrinsirup og andre maltodextrinopløsninger henhørende under pos. 1702 30 51 til 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 og 2106 90 55 eller mælkeprodukter

F

2309 90 10

»Solubles« af fisk eller havpattedyr, af den art der anvendes til dyrefoder

IF

2309 90 91

Roeaffald tilsat melasse, af den art der anvendes til dyrefoder

F

2309 90 95

2309 90 99

Andre tilberedninger, af den art der anvendes til dyrefoder, også med indhold af cholinchlorid på 49 vægtprocent og derover, med organisk eller uorganisk bærestof

F

Kapitel 24

Tobak og fabrikerede tobakserstatninger

F

2519 90 10

Magnesiumoxid, undtagen brændt naturlig magnesiumcarbonat

IF

2522

Brændt kalk, læsket kalk og hydraulisk kalk, undtagen calciumoxid og calciumhydroxid henhørende under pos. 2825

IF

2523

Portlandcement, aluminatcement, slaggecement og lignende hydraulisk cement, også farvet eller i form af klinker

IF

Kapitel 27

Mineralske brændselsstoffer, mineralolier og destillationsprodukter deraf; bituminøse stoffer; mineralsk voks

IF

2801

Fluor, chlor, brom og jod

IF

2802 00 00

Svovl, sublimeret eller fældet; kolloid svovl

IF

ex 2804

Hydrogen, inaktive gasser og andre ikke-metaller, undtagen varer henhørende under pos. 2804 69 00

IF

2806

Hydrogenchlorid (saltsyre); chlorsvovlsyre

IF

2807 00

Svovlsyre; rygende svovlsyre

IF

2808 00 00

Saltpetersyre; nitrersyrer

IF

2809

Diphosphorpentaoxid; phosphorsyre; polyphosphorsyrer, også når de ikke er kemisk definerede

IF

2810 00 90

Oxider af bor, bortset fra dibortrioxid; borsyrer

IF

2811

Andre uorganiske syrer og andre uorganiske oxider af ikke-metaller

IF

2812

Halogenider og oxydhalogenider af ikke-metaller

IF

2813

Sulfider af ikke-metaller; kommercielt phosphortrisulfid

IF

2814

Ammoniak, vandfri eller i vandig opløsning

F

2815

Natriumhydroxid (kaustisk natron); kaliumhydroxid (kaustisk kali); peroxider af natrium eller kalium

F

2816

Hydroxid og peroxid af magnesium; oxider, hydroxider og peroxider af strontium eller barium

IF

2817 00 00

Zinkoxid; zinkperoxid

F

2818 10

Kunstig korund, også når den ikke er kemisk defineret

F

2819

Oxider og hydroxider af chrom

F

2820

Oxider af mangan

F

2821

Oxider og hydroxider af jern; jernoxidholdige jordpigmenter med et indhold af 70 vægtprocent og derover af bundet jern, beregnet som Fe2O3

IF

2822 00 00

Oxider og hydroxider af cobalt; kommercielle cobaltoxider

IF

2823 00 00

Oxider af titan

F

2824

Oxider af bly; mønje og orangemønje

IF

ex 2825

Hydrazin og hydroxylamin samt deres uorganiske salte; andre uorganiske baser; andre oxider, hydroxider og peroxider af metaller, undtagen varer henhørende under pos. 2825 10 00 og 2825 80 00

IF

2825 10 00

Hydrazin og hydroxylamin samt deres uorganiske salte

F

2825 80 00

Antimonoxider

F

2826

Fluorider; fluorosilicater, fluoroaluminater og andre komplekse fluorosalte

IF

ex 2827

Chlorider, oxychlorider og hydroxychlorider, undtagen varer henhørende under pos. 2827 10 00 og 2827 32 00; bromider og oxybromider; jodider og oxyjodider

IF

2827 10 00

Ammoniumchlorid

F

2827 32 00

Aluminiumchlorid

F

2828

Hypochloriter; kommercielt calciumhypochlorit; chloriter; hypobromiter

IF

2829

Chlorater og perchlorater; bromater og perbromater; jodater og perjodater

IF

ex 2830

Sulfider, undtagen varer henhørende under pos. 2830 10 00; polysulfider, også når de ikke er kemisk definerede

IF

2830 10 00

Natriumsulfider

F

2831

Dithioniter og sulfoxylater

IF

2832

Sulfiter; thiosulfater

IF

2833

Sulfater; aluner; peroxosulfater (persulfater)

IF

2834 10 00

Nitriter

F

2834 21 00

2834 29

Nitrater

IF

2835

Phosphinater (hypophosphiter), phosphonater (phosphiter) og phosphater; polyphosphater, også når de ikke er kemisk definerede

F

ex 2836

Carbonater, undtagen varer henhørende under pos. 2836 20 00, 2836 40 00 og 2836 60 00; peroxocarbonater (percarbonater); kommercielt ammoniumcarbonat indeholdende ammoniumcarbamat (hjortetaksalt)

IF

2836 20 00

Dinatriumcarbonat

F

2836 40 00

Kaliumcarbonater

F

2836 60 00

Bariumcarbonat

F

2837

Cyanider, oxydcyanider og cyanosalte

IF

2839

Silicater; kommercielle silicater af alkalimetaller

IF

2840

Borater; peroxoborater (perborater)

IF

ex 2841

Salte af oxometalsyrer eller peroxometalsyrer, undtagen varer henhørende under pos. 2841 61 00

IF

2841 61 00

Kaliumpermanganat

F

2842

Andre salte af uorganiske syrer eller peroxosyrer (herunder aluminosilicater, også når de ikke er kemisk definerede) (undtagen azider)

IF

2843

Kolloide ædle metaller; uorganiske eller organiske forbindelser af ædle metaller, også når de ikke er kemisk definerede; amalgamer af ædle metaller

IF

ex 2844 30 11

Sintrede keramiske metaller (cermets) med indhold af uran med formindsket indhold af U 235 eller forbindelser af dette stof, bortset fra ubearbejdede

IF

ex 2844 30 51

Sintrede keramiske metaller (cermets) med indhold af thorium eller forbindelser af dette stof, bortset fra ubearbejdede

IF

2845 90 90

Isotoper, andre end de under pos. 2844 hørende; uorganiske eller organiske forbindelser deraf, også når de ikke er kemisk definerede, bortset fra deuterium og andre forbindelser af deuterium; hydrogen og forbindelser deraf, beriget med deuterium og blandinger og opløsninger med indhold af disse stoffer

IF

2846

Uorganiske eller organiske forbindelser af de sjældne jordarters metaller, af yttrium eller af scandium eller af blandinger af disse metaller

IF

2847 00 00

Hydrogenperoxid (brintoverilte), også bragt i fast form med urinstof

IF

2848 00 00

Phosphider, også når de ikke er kemisk definerede, bortset fra ferrophosphor

IF

ex 2849

Carbider, også når de ikke er kemisk definerede, undtagen varer henhørende under pos. 2849 20 00 og 2849 90 30

IF

2849 20 00

Siliciumcarbid, også når det ikke er kemisk defineret

F

2849 90 30

Carbider, af wolfram, også når de ikke er kemisk definerede

F

ex 2850 00

Hydrider, nitrider, azider, silicider og borider, også når de ikke er kemisk definerede, bortset fra forbindelser, der også udgør karbider under pos. 2849, undtagen varer henhørende under pos. 2850 00 70

IF

2850 00 70

Silicider, også når de ikke er kemisk definerede

F

2852 00 00

Uorganiske eller organiske forbindelser af kviksølv, bortset fra amalgamer

IF

2853 00

Andre uorganiske forbindelser (herunder destilleret vand, demineraliseret vand eller vand af tilsvarende renhedsgrad); flydende atmosfærisk luft (herunder flydende atmosfærisk luft, hvorfra de inaktive gasser er fjernet); komprimeret atmosfærisk luft; amalgamer, undtagen af ædle metaller

IF

2903

Halogenderivater af carbonhydrider

F

ex 2904

Sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater af carbonhydrider, også halogenerede, undtagen varer henhørende under pos. 2904 20 00

IF

2904 20 00

Derivater, kun indeholdende nitro- eller nitrosogrupper

F

ex 2905

Acycliske alkoholer samt halogen-, sulfo, nitro- eller nitrosoderivater deraf, undtagen varer henhørende under pos. 2905 45 00, og undtagen varer henhørende under pos. 2905 43 00 og 2905 44

F

2905 45 00

Glycerol

IF

2906

Cycliske alkoholer samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf

IF

ex 2907

Phenoler, undtagen varer henhørende under pos. 2907 15 90 og ex 2907 22 00; phenolalkoholer

IF

2907 15 90

Naphtholer og salte deraf, undtagen 1-Naphtol

F

ex 2907 22 00

Hydroquinon (quinol)

F

2908

Halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater af phenoler eller phenolalkoholer

IF

2909

Ethere, etheralkoholer, etherphenoler, etheralkoholphenoler, alkoholperoxider, etherperoxider og ketonperoxider (uanset om de er kemisk definerede) samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf

F

2910

Epoxider, epoxyalkoholer, epoxyphenoler og epoxyethere med treleddede ringe samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf

IF

2911 00 00

Acetaler og hemiacetaler, også med andre oxygenholdige grupper, samt halogen, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf

IF

ex 2912

Aldehyder, også med andre oxygenholdige grupper; cycliske polymere af aldehyder; paraformaldehyd, undtagen varer henhørende under pos. 2912 41 00

IF

2912 41 00

Vanillin (4-hydroxy-3-methoxybenzaldehyd)

F

2913 00 00

Halogen-, sulfo-, nitro- og nitrosoderivater af produkter henhørende under pos. 2912

IF

ex 2914

Ketoner og quinoner, også med andre oxygenholdige grupper, samt halogen-, sulfo-, nitro- og nitrosoderivater deraf, undtagen varer under pos. 2914 11 00, 2914 21 00 og 2914 22 00

IF

2914 11 00

Acetone

F

2914 21 00

Campher

F

2914 22 00

Cyclohexanon og methylcyclohexanoner

F

2915

Mættede acycliske monocarboxylsyrer og deres anhydrider, halogenider, peroxider og peroxysyrer; halogen-, sulfo-, nitro- og nitrosoderivater deraf

F

ex 2916

Umættede acycliske monocarboxylsyrer og cycliske monocarboxylsyrer samt deres anhydrider, halogenider, peroxider og peroxysyrer; halogen-, sulfo-, nitro- og nitrosoderivater deraf, undtagen varer henhørende under pos. ex 2916 11 00, 2916 12 og 2916 14

IF

ex 2916 11 00

Acrylsyre

F

2916 12

Estere af acrylsyre

F

2916 14

Estere af methacrylsyre

F

ex 2917

Polycarboxylsyrer og deres anhydrider, halogenider, peroxider og peroxysyrer; halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf, undtagen varer henhørende under pos. 2917 11 00, 2917 12 10, 2917 14 00, 2917 32 00, 2917 35 00 og 2917 36 00

IF

2917 11 00

Oxalsyre samt salte og estere deraf

F

2917 12 10

Adipinsyre og salte deraf

F

2917 14 00

Maleinsyreanhydrid

F

2917 32 00

Dioctylorthophthalater

F

2917 35 00

Phthalsyreanhydrid

F

2917 36 00

Terephthalsyre og salte deraf

F

ex 2918

Carboxylsyrer med andre oxygenholdige grupper og deres anhydrider, halogenider, peroxider og peroxysyrer; halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf, undtagen varer henhørende under pos. 2918 14 00, 2918 15 00, 2918 21 00, 2918 22 00 og 2918 29 10

IF

2918 14 00

Citronsyre

F

2918 15 00

Salte og estere af citronsyre

F

2918 21 00

Salicylsyre og salte deraf

F

2918 22 00

O-Acetylsalicylsyre samt salte og estere deraf

F

2918 29 10

Sulfosalicylsyrer, hydroxynaphthoesyrer; salte og estere deraf

F

2919

Estere af phosphorsyre og deres salte (herunder lactophosphater); halogen-, sulfo-, nitro- og nitrosoderivater deraf

IF

2920

Estere af andre uorganiske syrer af ikke-metaller (undtagen estere af hydrogenhalogenider) og deres salte; halogen-, sulfo-, nitro- og nitrosoderivater deraf

IF

2921

Aminer

F

2922

Aminer indeholdende oxygenholdige grupper

F

2923

Kvaternære ammoniumsalte og kvaternære ammoniumhydroxider; lecithiner og andre phosphoaminolipider, også når de ikke er kemisk definerede

IF

ex 2924

Amider af carboxylsyrer eller carbonsyre (kulsyre), undtagen varer henhørende under pos. 2924 23 00

F

2924 23 00

2-Acetamidobenzoesyre (N-acetylanthranilinsyre) og salte deraf

IF

2925

Imider af carboxylsyrer (herunder saccharin og salte deraf) samt iminer

IF

ex 2926

Nitriler, undtagen varer henhørende under pos. 2926 10 00

IF

2926 10 00

Acrylonitril

F

2927 00 00

Diazo-, azo- og azoxyforbindelser

F

2928 00 90

Andre organiske derivater af hydrazin eller hydroxylamin

IF

2929 10

Isocyanater

F

2929 90 00

Andre forbindelser med andre nitrogenholdige grupper

IF

2930 20 00

2930 30 00

ex 2930 90 85

Thiocarbamater og dithiocarbamater og mono-, di- eller tetrasulfider af thiuram; dithiocarbonater (xanthater)

IF

2930 40 90

2930 50 00

2930 90 13

2930 90 16

2930 90 20

ex 2930 90 85

Methionin, captafol (ISO), methamidophos (ISO) og andre organiske svovlforbindelser, bortset fra dithiocarbonater (xanthater)

F

2931 00

Andre organiske-uorganiske forbindelser

IF

ex 2932

Heterocycliske forbindelser udelukkende med oxygen som heteroatom(er), undtagen varer henhørende under pos. 2932 12 00, 2932 13 00 og 2932 21 00

IF

2932 12 00

2-Furaldehyd (furfuraldehyd)

F

2932 13 00

Furfurylalkohol og tetrahydrofurfurylalkohol

F

2932 21 00

Cumarin, methylcumariner og ethylcumariner

F

ex 2933

Heterocycliske forbindelser udelukkende med nitrogen som heteroatom(er), undtagen varer henhørende under pos. 2933 61 00

IF

2933 61 00

Melamin

F

2934

Nucleinsyrer og salte deraf, også når de ikke er kemisk definerede; andre heterocycliske forbindelser

IF

2935 00 90

Andre sulfonamider

F

2938

Glycosider, naturlige eller syntetisk reproducerede, samt salte, ethere, estere og andre derivater deraf

IF

ex 2940 00 00

Sukkerarter, kemisk rene (bortset fra saccharose, lactose, maltose, glucose og fructose) og undtagen rhamnose, raffinose og mannose; sukkerethere, sukkeracetaler og sukkerestere samt salte deraf, bortset fra produkter henhørende under pos. 2937, 2938 og 2939

F

ex 2940 00 00

Rhamnose, raffinose og mannose

IF

2941 20 30

Dihydrostreptomycin samt salte, estere og hydrater deraf

IF

2942 00 00

Andre organiske forbindelser

IF

3102 (14)

Nitrogenholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske

F

3103 10

Superphosphater

F

3105

Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende to eller tre af gødningselementerne nitrogen, phosphor og kalium; andre gødningsstoffer; varer henhørende under kapitel 31, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt 10 kg og derunder

F

ex Kapitel 32

Garve- og farvestofekstrakter; garvesyrer og derivater deraf; pigmenter og andre farvestoffer; maling og lakker; kit, spartelmasse og lign.; trykfarver, blæk og tusch; undtagen varer henhørende under pos. 3204 og 3206, og undtagen varer henhørende under pos. 3201 20 00, 3201 90 20, ex 3201 90 90 (garvestofekstrakter af eucalyptus), ex 3201 90 90 (garvestofekstrakter af gambier og myrobalaner) og ex 3201 90 90 (andre vegetabilske garvestofekstrakter)

IF

3204

Syntetiske organiske farvestoffer, også kemisk definerede; præparater som nævnt i bestemmelse 3 til kapitel 32, på basis af syntetiske organiske farvestoffer; syntetiske organiske produkter, af den art der anvendes som fluorescerende blegemidler (optisk hvidt) eller som luminophorer, også kemisk definerede

F

3206

Andre farvestoffer; præparater som nævnt i bestemmelse 3 til kapitel 32, undtagen varer henhørende under pos. 3203, 3204 eller 3205; uorganiske produkter, af den art der anvendes som luminophorer, også kemisk definerede

F

Kapitel 33

Flygtige vegetabilske olier og resinoider; parfumevarer, kosmetik og toiletmidler

IF

Kapitel 34

Sæbe; organiske overfladeaktive stoffer samt vaske- og rengøringsmidler; smøremidler; syntetisk voks og tilberedt voks; pudse- og skuremidler; lys og lignende produkter; modellermasse; dentalvoks og andre dentalpræparater på basis af gips

IF

3501

Casein, caseinater og andre caseinderivater; caseinlim

F

3502 90 90

Albuminater og andre albuminderivater

IF

3503 00

Gelatine (herunder gelatinefolier i kvadratisk eller rektangulær form, også overfladebearbejdet eller farvet) og gelatinederivater; husblas; anden lim af animalsk oprindelse, undtagen caseinlim henhørende under pos. 3501

IF

3504 00 00

Peptoner og derivater deraf; andre proteinstoffer og derivater deraf, ikke andetsteds tariferet; hudpulver, også behandlet med chromsalt

IF

3505 10 50

Stivelse, esterificeret eller etherificeret

IF

3506

Tilberedt lim og klister samt andre tilberedte klæbemidler, ikke andetsteds tariferet; varer af enhver art, der er anvendelige som lim eller klister, i pakninger til detailsalg, der tilkendegiver, at varerne er til brug som lim eller klister, og hvis nettovægt ikke overstiger 1 kg pr. stk.

IF

3507

Enzymer; tilberedte enzymer, ikke andetsteds tariferet

F

Kapitel 36

Krudt og andre eksplosive stoffer; pyrotekniske artikler; tændstikker; pyrophore legeringer; visse brændbare materialer

IF

Kapitel 37

Fotografiske og kinematografiske artikler

IF

ex Kapitel 38

Diverse kemiske produkter, undtagen varer henhørende under pos. 3802 og 3817 00, pos. 3823 12 00 og 3823 70 00 og pos. 3825, og bortset fra varer henhørende under pos. 3809 10 og 3824 60

IF

3802

Aktiveret kul; aktiverede naturlige mineraler; dyrekul, også brugt

F

3817 00

Blandede alkylbenzener og blandede alkylnaphthalener, undtagen produkter henhørende under pos. 2707 eller 2902

F

3823 12 00

Oliesyre

F

3823 70 00

Industrielle fedtalkoholer

F

3825

Restprodukter fra kemiske og nærstående industrier, ikke andetsteds tariferet; kommunalt affald; kloakslam; andet affald som nævnt i bestemmelse 6 til kapitel 38

F

ex Kapitel 39

Plast og varer deraf, undtagen varer henhørende under pos. 3901, 3902, 3903 og 3904, pos. 3906 10 00, 3907 10 00, 3907 60 og 3907 99, pos. 3908 og 3920 og pos. 3921 90 19 og 3923 21 00

IF

3901

Polymerer af ethylen, i ubearbejdet form

F

3902

Polymerer af propylen eller andre olefiner, i ubearbejdet form

F

3903

Polymerer af styren, i ubearbejdet form

F

3904

Polymerer af vinylchlorid eller andre halogenerede olefiner, i ubearbejdet form

F

3906 10 00

Poly(methylmethacrylat)

F

3907 10 00

Polyacetaler

F

3907 60

Poly(ethylenterephthalat)

F

3907 99

Andre polyestere, undtagen umættede

F

3908

Polyamider, i ubearbejdet form

F

3920

Andre plader, ark, film, folier, bånd og strimler, af plast undtagen celleplast, uden underlag og ikke forstærket, lamineret eller på lignende måde i forbindelse med andre materialer

F

3921 90 19

Andre plader, ark, film, folier, bånd og strimler af polyester, undtagen celleprodukter og undtagen profilerede plader

F

3923 21 00

Sække og poser (herunder kræmmerhuse), af polymerer af ethylen

F

ex Kapitel 40

Gummi og varer deraf, undtagen varer henhørende under pos. 4010

IF

4010

Driv- og transportremme af blødgummi

F

ex 4104

Garvede eller »crust« huder og skind af hornkvæg (herunder bøfler) eller af dyr af hestefamilien, uden hår, også spaltede, men ikke yderligere beredte, undtagen varer henhørende under pos. 4104 41 19 og 4104 49 19

F

ex 4106 31

4106 32

Garvede eller »crust« skind af svin, uden hår, i våd tilstand (herunder wet-blue), spaltede, men ikke yderligere beredte, eller i tør tilstand (»crust« skind), også spaltede, men ikke yderligere beredte, undtagen varer henhørende under pos. 4106 31 10

IF

4107

Læder, yderligere beredt efter garvning eller »crusting«, herunder pergamentbehandlet læder, af hornkvæg (herunder bøfler) eller af dyr af hestefamilien, uden hår, også spaltet, undtagen læder henhørende under pos. 4114

F

4112 00 00

Læder, yderligere beredt efter garvning eller »crusting«, herunder pergamentbehandlet læder, af får og lam, uden hår, også spaltet, undtagen læder henhørende under pos. 4114

F

ex 4113

Læder, yderligere beredt efter garvning eller »crusting«, herunder pergamentbehandlet læder, af andre dyr, uden hår, også spaltet, undtagen læder henhørende under pos. 4114, undtagen varer henhørende under pos. 4113 10 00

IF

4113 10 00

Af geder eller gedekid

F

4114

Semsgarvet læder (vaskeskind); laklæder og lamineret laklæder; metalliseret læder

F

4115 10 00

Kunstlæder på basis af læder eller læderfibre, i plader eller bånd, også i ruller

F

ex Kapitel 42

Varer af læder; sadelmagerarbejder; rejseartikler, håndtasker og lignende varer; varer af tarme, undtagen varer henhørende under pos. 4202 og 4203

IF

4202

Kufferter, dokumentmapper, skoletasker, beautybokse, etuier og lignende beholdere til briller, kikkerter, fotografiapparater, musikinstrumenter og våben mv.; rejsetasker, isolerede tasker til transport af næringsmidler og drikkevarer, toilettasker, rygsække, håndtasker, indkøbstasker, tegnebøger, punge, kortetuier, cigaretetuier, tobakspunge, værktøjsetuier, sportstasker, flaskeholdere, smykkeskrin, pudderdåser, æsker til spisebestik samt lignende beholdere, af læder eller kunstlæder, af plader eller folier af plast, af tekstilmaterialer, af vulcanfiber eller af pap, eller helt eller i overvejende grad beklædt med disse materialer eller med papir

F

4203

Beklædningsgenstande og tilbehør dertil, af læder eller kunstlæder

F

Kapitel 43

Pelsskind og kunstigt pelsskind samt varer deraf

IF

ex Kapitel 44

Træ og varer deraf, undtagen varer henhørende under pos. 4410, 4411, 4412, pos. 4418 10, 4418 20 10, 4418 71 00, 4420 10 11, 4420 90 10 og 4420 90 91; trækul

IF

4410

Spånplader, OSB-plader og lignende plader (f.eks. waferboard) af træ eller andre træagtige materialer, også agglomereret med harpiks eller andre organiske bindemidler

F

4411

Træfiberplader og fiberplader af andre træagtige materialer, også agglomereret med harpiks eller andre organiske bindemidler

F

4412

Krydsfinér, finerede plader og lignende laminerede træprodukter

F

4418 10

Vinduer, glasdøre og rammer dertil, af træ

F

4418 20 10

Døre og rammer dertil, samt dørtærskler, af tropiske træsorter som nævnt i supplerende bestemmelse 2 til kapitel 44

F

4418 71 00

Sammensatte gulvbrædder, til mosaikgulve, af træ

F

4420 10 11

4420 90 10

4420 90 91

Statuetter og andre dekorationsgenstande, af tropiske træsorter som nævnt i supplerende bestemmelse 2 til kapitel 44; indlagt træ og træmosaik; æsker, skrin og etuier til smykker eller bestik samt lignende varer og boligudstyr af træ, ikke henhørende under kapitel 94, af tropiske træsorter som nævnt i supplerende bestemmelse 2 til kapitel 44

F

ex Kapitel 45

Kork og varer deraf, undtagen varer henhørende under pos. 4503

IF

4503

Varer af naturkork

F

Kapitel 46

Kurvemagerarbejder og andre varer af flettematerialer

F

Kapitel 50

Natursilke

F

ex Kapitel 51

Uld samt fine eller grove dyrehår, undtagen varer henhørende under pos. 5105; garn og vævet stof af hestehår

F

Kapitel 52

Bomuld

F

Kapitel 53

Andre vegetabilske tekstilfibre; papirgarn og vævet stof af papirgarn

F

Kapitel 54

Endeløse kemofibre; strimler og lignende af endeløse kemofibre

F

Kapitel 55

Korte kemofibre

F

Kapitel 56

Vat, filt og fiberdug; særligt garn; sejlgarn, reb og tovværk samt varer deraf

F

Kapitel 57

Gulvtæpper og anden gulvbelægning af tekstilmaterialer

F

Kapitel 58

Særlige vævede stoffer; tuftede tekstilstoffer; blonder og kniplinger; tapisserier; possementartikler; broderier

F

Kapitel 59

Imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret tekstilstof; tekniske varer af tekstil

F

Kapitel 60

Trikotagestof

F

Kapitel 61

Beklædningsgenstande og tilbehør til beklædningsgenstande, af trikotage

F

Kapitel 62

Beklædningsgenstande og tilbehør til beklædningsgenstande, undtagen varer af trikotage

F

Kapitel 63

Andre konfektionerede tekstilvarer; håndarbejdssæt; brugte beklædningsgenstande og brugte tekstilvarer; klude

F

Kapitel 64

Fodtøj, gamacher og lign.; dele dertil

F

Kapitel 65

Hovedbeklædning og dele dertil

IF

Kapitel 66

Paraplyer, parasoller, spadserestokke, siddestokke, piske, ridepiske samt dele dertil

F

Kapitel 67

Bearbejdede fjer og dun samt varer af fjer og dun; kunstige blomster; varer af menneskehår

IF

Kapitel 68

Varer af sten, gips, cement, asbest, glimmer og lignende materialer

IF

Kapitel 69

Keramiske produkter

F

Kapitel 70

Glas og glasvarer

F

ex Kapitel 71

Naturperler, kulturperler, ædel- og halvædelsten, ædle metaller, ædelmetaldublé samt varer af disse materialer; bijouterivarer; mønter, undtagen varer henhørende under pos. 7117

IF

7117

Bijouterivarer

F

7202

Ferrolegeringer

F

Kapitel 73

Varer af jern og stål

IF

Kapitel 74

Kobber og varer deraf

F

7505 12 00

Stænger, profiler og tråd, af nikkellegeringer

IF

7505 22 00

Tråd, af nikkellegeringer

IF

7506 20 00

Plader, bånd og folie, af nikkellegeringer

IF

7507 20 00

Rørfittings, af nikkel

IF

ex Kapitel 76

Aluminium og varer deraf, undtagen varer henhørende under pos. 7601

F

ex Kapitel 78

Bly og varer deraf, undtagen varer henhørende under pos. 7801

F

ex Kapitel 79

Zink og varer deraf, undtagen varer henhørende under pos. 7901 og 7903

F

ex Kapitel 81

Andre uædle metaller; sintrede keramiske metaller (cermets); varer af disse materialer, undtagen varer henhørende under pos. 8101 10 00, 8101 94 00, 8102 10 00, 8102 94 00, 8104 11 00, 8104 19 00, 8107 20 00, 8108 20 00, 8108 30 00, 8109 20 00, 8110 10 00, 8112 21 90, 8112 51 00, 8112 59 00, 8112 92 og 8113 00 20

F

Kapitel 82

Værktøj, redskaber, knive, skeer og gafler samt dele dertil, af uædle metaller

F

Kapitel 83

Diverse varer af uædle metaller

F

ex Kapitel 84

Atomreaktorer; kedler; maskiner og apparater samt mekaniske redskaber; dele dertil, undtagen varer henhørende under pos. 8401 10 00 og 8407 21 10

IF

8401 10 00

Atomreaktorer

F

8407 21 10

Påhængsmotorer, med slagvolumen 325 cm3 og derunder

F

ex Kapitel 85

Elektriske maskiner og apparater, elektrisk materiel samt dele dertil; lydoptagere og lydgengivere samt billed- og lydoptagere og billed- og lydgengivere til fjersyn samt dele og tilbehør dertil, undtagen varer henhørende under pos. 8516 50 00, 8517 69 39, 8517 70 15, 8517 70 19, 8519 20, 8519 30, 8519 81 11 til 8519 81 45, 8519 81 85, 8519 89 11 til 8519 89 19, pos. 8521, 8525 og 8527, pos. 8528 49, 8528 59 og 8528 69 til 8528 72, pos. 8529 og pos. 8540 11 og 8540 12

IF

8516 50 00

Mikrobølgeovne

F

8517 69 39

Modtagere til radiotelefoni eller radiotelegrafi, bortset fra bærbare modtagere til kald, alarmering og søgning af personer

F

8517 70 15

8517 70 19

Antenner og antennereflektorer af enhver art, bortset fra antenner til radiotelegrafi- eller radiotelefoniapparater; dele til anvendelse i forbindelse med disse varer

F

8519 20

8519 30

Apparater, der aktiveres af mønter, pengesedler, bankkort, spillemønter eller lignende betalingsmidler; pladetallerkener

F

8519 81 11 til 8519 81 45

Lydgengivere (herunder kassettespillere), uden indbygget lydoptager

F

8519 81 85

Andre magnetiske båndoptagere med indbygget lydgengiver, bortset fra af kassettetypen

F

8519 89 11 til 8519 89 19

Lydgengivere uden indbygget lydoptager, i andre tilfælde

F

8521

Videooptagere og videogengivere, også med indbygget videotuner

F

8525

Sendere til radiofoni og fjernsyn, også sammenbygget med modtagere, lydoptagere eller lydgengivere; fjernsynskameraer, digitalkameraer og videokameraer

F

8527

Modtagere til radiofoni, også sammenbygget med lydoptagere, lydgengivere eller et ur i et fælles kabinet

F

8528 49

8528 59

8528 69 til 8528 72

Monitorer og projektionsapparater, uden indbyggede fjernsynsmodtagere, bortset fra af den art der udelukkende eller hovedsagelig anvendes i forbindelse med et automatisk databehandlingsanlæg henhørende under pos. 8471; fjernsynsmodtagere, også med indbyggede radiofonimodtagere, lydoptagere eller lydgengivere eller videooptagere eller videogengivere

F

8529

Dele, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til apparater henhørende under pos. 8525-8528

F

8540 11

8540 12 00

Katodestrålerør til fjernsynsmodtagere, herunder katodestrålerør til videomonitorer, til farvefjernsyn, til sort-hvidt eller andet monokromt fjernsyn

F

Kapitel 86

Lokomotiver, vogne og andet materiel til jernbaner og sporveje samt dele dertil; stationært jernbane- og sporvejsmateriel samt dele dertil; mekanisk (herunder elektromekanisk) trafikreguleringsudstyr af enhver art

IF

ex Kapitel 87

Køretøjer (undtagen til jernbaner og sporveje) samt dele og tilbehør dertil, undtagen varer henhørende under pos. 8702, 8703, 8704, 8705, 8706 00, 8707, 8708, 8709, 8711, 8712 00 og 8714

IF

8702

Motorkøretøjer til befordring af mindst ti personer (inklusive føreren)

F

8703

Personmotorkøretøjer og andre motorkøretøjer, hovedsagelig konstrueret til personbefordring (undtagen motorkøretøjer henhørende under pos. 8702), herunder stationcars og racerbiler

F

8704

Motorkøretøjer til godsbefordring

F

8705

Motorkøretøjer til specielle formål, undtagen motorkøretøjer henhørende under pos. 8702-8704 (f.eks. bugseringsvogne, autokraner, brandbiler, betonblandevogne, gadefejevogne, vandingsvogne, værkstedsvogne og vogne med røntgenudstyr)

F

8706 00

Chassiser med motor til motorkøretøjer henhørende under pos. 8701-8705

F

8707

Karrosserier og førerhuse til motorkøretøjer henhørende under pos. 8701-8705

F

8708

Dele og tilbehør til motorkøretøjer henhørende under pos. 8701-8705

F

8709

Motortrucker uden løftemekanisme, af de typer, der benyttes i fabrikker, pakhuse, havne og lufthavne til transport af gods over korte afstande; traktorer, af de typer der benyttes på jernbaneperroner; dele til de nævnte køretøjer

F

8711

Motorcykler (herunder knallerter) og cykler med hjælpemotor, også med sidevogn; sidevogne

F

8712 00

Cykler uden motor (herunder trehjulede transportcykler)

F

8714

Dele og tilbehør til køretøjer henhørende under pos. 8711-8713

F

Kapitel 88

Luft- og rumfartøjer samt dele dertil

IF

Kapitel 89

Skibe, både og flydende materiel

IF

Kapitel 90

Optiske, fotografiske og kinematografiske instrumenter og apparater; måle-, kontrol- og præcisionsinstrumenter og -apparater; dele og tilbehør dertil

F

Kapitel 91

Ure og dele dertil

F

Kapitel 92

Musikinstrumenter; dele og tilbehør dertil

IF

ex Kapitel 94

Møbler; sengebunde, madrasser, dyner, puder og lign.; lamper og belysningsartikler, ikke andetsteds tariferet; lysskilte, navneplader med lys og lignende varer; præfabrikerede bygninger, undtagen varer henhørende under pos. 9405

IF

9405

Lamper og belysningsartikler (herunder projektører) og dele dertil, ikke andetsteds tariferet; lysskilte, navneplader med lys og lignende varer, med permanent monteret lyskilde, samt dele dertil, ikke andetsteds tariferet

F

ex Kapitel 95

Legetøj, spil og sportsartikler; dele og tilbehør dertil, undtagen varer henhørende under pos. 9503 00 30 til 9503 00 99

IF

9503 00 30 til 9503 00 99

Andet legetøj; skalamodeller og lignende modeller til underholdnings- og legebrug, også bevægelige; puslespil af enhver art

F

Kapitel 96

Diverse

IF


(1)  Ordningen i afdeling 1 i kapitel II finder ikke anvendelse på varerne i denne position

(2)  For varer henhørende under pos. 0306 13 er tolden 3,6 % under ordningen i afdeling 2 i kapitel II.

(3)  Ordningen i afdeling 1 i kapitel II finder ikke anvendelse på varerne i denne position.

(4)  Ordningen i afdeling 1 i kapitel II finder ikke anvendelse på varerne i denne position.

(5)  Ordningen i afdeling 1 i kapitel II finder ikke anvendelse på varerne i denne position.

(6)  Ordningen i afdeling 1 i kapitel II finder ikke anvendelse på varerne i denne position.

(7)  Ordningen i afdeling 1 i kapitel II finder ikke anvendelse på varerne i denne position.

(8)  For varer henhørende under pos. 1704 10 91 og 1704 10 99 begrænses den specifikke told til 16 % af toldværdien under ordningen i afdeling 2 i kapitel II.

(9)  Ordningen i afdeling 1 i kapitel II finder ikke anvendelse på varerne i denne position.

(10)  Ordningen i afdeling 1 i kapitel II finder ikke anvendelse på varerne i denne position.

(11)  Ordningen i afdeling 1 i kapitel II finder ikke anvendelse på varerne i denne position.

(12)  Ordningen i afdeling 1 i kapitel II finder ikke anvendelse på varerne i denne position.

(13)  Ordningen i afdeling 1 i kapitel II finder ikke anvendelse på varerne i denne position.

(14)  Ordningen i afdeling 1 i kapitel II finder ikke anvendelse på varerne i denne position.«


2.6.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 141/28


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 607/2007

af 1. juni 2007

om fordelingen på leverancer og direkte salg af de nationale referencemængder, der er fastsat for 2006/07 i bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 1788/2003

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1788/2003 af 29. september 2003 om en afgift på mælk og mejeriprodukter (1), særlig artikel 8, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I artikel 6 i forordning (EF) nr. 1788/2003 er det fastsat, at medlemsstaterne skal fastlægge producenternes individuelle referencemængder. Producenterne kan råde over en eller to individuelle referencemængder henholdsvis til leverance og til direkte salg. Disse mængder kan på behørigt begrundet anmodning fra producenten omregnes fra den ene referencemængde til den anden.

(2)

Kommissionens forordning (EF) nr. 832/2006 af 2. juni 2006 om fordelingen på leverancer og direkte salg af de nationale referencemængder, der er fastsat for 2005/06 i bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 1788/2003 (2) fastsatte for perioden 1. april 2005 til 31. marts 2006 fordelingen på leverancer og direkte salg for Belgien, Tjekkiet, Danmark, Tyskland, Estland, Irland, Grækenland, Spanien, Frankrig, Italien, Cypern, Letland, Litauen, Luxembourg, Ungarn, Malta, Nederlandene, Østrig, Polen, Portugal, Slovenien, Slovakiet, Finland, Sverige og Det Forenede Kongerige.

(3)

Belgien, Tjekkiet, Danmark, Tyskland, Estland, Irland, Grækenland, Spanien, Frankrig, Italien, Cypern, Letland, Litauen, Luxembourg, Ungarn, Nederlandene, Østrig, Polen, Portugal, Slovenien, Slovakiet, Finland, Sverige og Det Forenede Kongerige har i overensstemmelse med artikel 25, stk. 2, i Kommissionens forordning (EF) nr. 595/2004 af 30. marts 2004 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1788/2003 om en afgift på mælk og mejeriprodukter (3) givet meddelelse om de mængder, der efter anmodning fra producenterne er blevet definitivt omregnet mellem individuelle referencemængder for leverancer og direkte salg.

(4)

I henhold til bilag I til forordning (EF) nr. 1788/2003 er de samlede nationale referencemængder for Belgien, Danmark, Tyskland, Frankrig, Luxembourg, Nederlandene, Østrig, Portugal, Finland, Sverige og Det Forenede Kongerige for 2006/07 større end deres samlede nationale referencemængder for 2005/06; disse medlemsstater har givet Kommissionen meddelelse om fordelingen på leverancer og direkte salg af de supplerende referencemængder.

(5)

I overensstemmelse med Kommissionens forordning (EF) nr. 927/2006 af 22. juni 2006 om frigivelse af den særlige omstruktureringsreserve, der er fastsat i artikel 1, stk. 4, i Rådets forordning (EF) nr. 1788/2003 (4) skal de supplerende referencemængder, der med virkning fra den 1. april 2006 blev frigivet for Tjekkiet, Estland, Letland, Litauen, Ungarn, Polen, Slovenien og Slovakiet, tildeles til leverancer i de respektive nationale referencemængder.

(6)

Fordelingen på leverancer og direkte salg af de nationale referencemængder, der er fastsat i bilag I til forordning (EF) nr. 1788/2003 for perioden 1. april 2006 til 31. marts 2007, bør derfor fastsættes.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Mælk og Mejeriprodukter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De nationale referencemængder, der er fastsat i bilag I til forordning (EF) nr. 1788/2003 for perioden 1. april 2006 til 31. marts 2007, er fordelt på leverancer og direkte salg som anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. juni 2007.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 123. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 336/2007 (EUT L 88 af 29.3.2007, s. 43).

(2)  EUT L 150 af 3.6.2006, s. 6. Ændret ved forordning (EF) nr. 1611/2006 (EUT L 299 af 28.10.2006, s. 13).

(3)  EUT L 94 af 31.3.2004, s. 22. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1913/2006 (EUT L 365 af 21.12.2006, s. 52).

(4)  EUT L 170 af 23.6.2006, s. 12.


BILAG

(tons)

Medlemsstat

Leverancer

Direkte salg

Belgien

3 262 989,617

63 993,383

Tjekkiet

2 735 310,008

2 620,992

Danmark

4 477 305,428

318,572

Tyskland

27 908 872,018

94 274,406

Estland

633 434,407

12 933,593

Irland

5 393 313,962

2 450,038

Grækenland

819 561,000

952,000

Spanien

6 050 260,675

66 689,325

Frankrig

24 006 673,257

350 303,743

Italien

10 280 493,532

249 566,468

Cypern

142 776,881

2 423,119

Letland

715 403,768

13 244,232

Litauen

1 586 145,968

118 693,032

Luxembourg

269 899,000

495,000

Ungarn

1 879 678,121

110 381,879

Malta

48 698,000

0,000

Nederlandene

11 052 450,000

77 616,000

Østrig

2 653 537,288

110 604,373

Polen

9 192 243,429

187 899,571

Portugal (1)

1 920 947,814

8 876,186

Slovenien

553 477,272

23 160,728

Slovakiet

1 030 036,592

10 751,408

Finland

2 412 009,654

7 800,353

Sverige

3 316 415,000

3 100,000

Det Forenede Kongerige

14 554 079,916

128 617,085


(1)  Bortset fra Madeira.


2.6.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 141/31


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 608/2007

af 1. juni 2007

om ændring af forordning (EF) nr. 795/2004 om gennemførelsesbestemmelser til enkeltbetalingsordningen i Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 af 29. september 2003 om fastlæggelse af fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere og om ændring af forordning (EØF) nr. 2019/93, (EF) nr. 1452/2001, (EF) nr. 1453/2001, (EF) nr. 1454/2001, (EF) nr. 1868/94, (EF) nr. 1251/1999, (EF) nr. 1254/1999, (EF) nr. 1673/2000, (EØF) nr. 2358/71 og (EF) nr. 2529/2001 (1), særlig artikel 51, litra b), andet afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 795/2004 (2) er der indført gennemførelsesbestemmelser for den enkeltbetalingsordning, der skal gælde fra 2005.

(2)

I bilag I til forordning (EF) nr. 795/2004 fastsættes datoen, fra hvilken dyrkning af biafgrøder midlertidigt kan tillades i regioner, hvor korn af klimatiske grunde normalt høstes tidligere, jf. artikel 51, litra b), i forordning (EF) nr. 1782/2003. Efter anmodning fra Frankrig bør denne dato ændres for en region og to departementer i denne medlemsstat.

(3)

Forordning (EF) nr. 795/2004 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(4)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Direkte Betalinger —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EF) nr. 795/2004 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. juni 2007.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2013/2006 (EUT L 384 af 29.12.2006, s. 13).

(2)  EUT L 141 af 30.4.2004, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 411/2007 (EUT L 101 af 18.4.2007, s. 3).


BILAG

»BILAG I

Medlemsstat

Dato

Belgien

15. juli

Danmark

15. juli

Tyskland

15. juli

Sydgrækenland (Peloponnes, De Ioniske Øer, Vestgrækenland, Attika, Det Sydægæiske Område og Kreta)

20. juni

Midt- og Nordgrækenland (Østmakedonien og Trakien, Midtmakedonien, Vestmakedonien, Ipiros, Thessalien, Midtgrækenland (Sterea) og Det Nordægæiske Område)

10. juli

Spanien

1. juli

Frankrig: Aquitaine, Midi-Pyrénées og Languedoc-Roussillon

1. juli

Frankrig: Alsace, Auvergne, Bourgogne, Bretagne, Centre, Champagne-Ardenne, Corse, Franche-Comté, Île-de-France, Limousin, Lorraine, Nord-Pas-de-Calais, Basse-Normandie, Haute-Normandie, Pays-de-la-Loire (undtagen departementerne Loire-Atlantique og Vendée), Picardie, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte-d’Azur og Rhône-Alpes

15. juli

Frankrig: departementerne Loire-Atlantique og Vendée

15. oktober

Italien

11. juni

Østrig

30. juni

Portugal

1. marts«


2.6.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 141/33


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 609/2007

af 1. juni 2007

om tilpasning af visse fiskekvoter for 2007 i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 847/96 om supplerende betingelser for forvaltningen af TAC og kvoter fra år til år

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 af 20. december 2002 om bevarelse og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne som led i den fælles fiskeripolitik (1), særlig artikel 23, stk. 4,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 847/96 af 6. maj 1996 om supplerende betingelser for forvaltningen af TAC og kvoter fra år til år (2), særlig artikel 4, stk. 2, og artikel 5, stk. 1 og 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets forordning (EF) nr. 2270/2004 af 22. december 2004 om fastsættelse af fiskerimulighederne for EF-fiskerfartøjer for visse dybhavsbestande for 2005 og 2006 (3), Rådets forordning (EF) nr. 52/2006 af 22. december 2005 om fastsættelse for 2006 af fiskerimuligheder og dertil knyttede betingelser for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for Østersøen (4) og Rådets forordning (EF) nr. 51/2006 af 22. december 2005 om fastsættelse for 2006 af fiskerimuligheder og dertil knyttede betingelser for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EF-farvande og for EF-fartøjer i andre farvande, som er omfattet af fangstbegrænsninger (5), fastsættes det, hvilke bestande der kan omfattes af foranstaltningerne omhandlet i forordning (EF) nr. 847/96.

(2)

Ved Rådets forordning (EF) nr. 2015/2006 af 19. december 2006 om fastsættelse af EF-fiskerfartøjers fiskerimuligheder for visse dybhavsbestande for 2007 og 2008 (6), Rådets forordning (EF) nr. 1941/2006 af 11. december 2006 om fastsættelse for 2007 af fiskerimuligheder og dertil knyttede betingelser for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for Østersøen (7) og Rådets forordning (EF) nr. 41/2007 af 21. december 2006 om fastsættelse for 2007 af fiskerimuligheder og dertil knyttede betingelser for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EF-farvande og for EF-fartøjer i andre farvande, som er omfattet af fangstbegrænsninger (8), fastsættes der kvoter for visse bestande for 2007.

(3)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 147/2007 af 15. februar 2007 om justering af visse fiskekvoter fra 2007 til 2012 i henhold til artikel 23, stk. 4, i Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 om bevarelse og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne som led i den fælles fiskeripolitik (9) nedsættes visse fiskekvoter for Det Forenede Kongerige og Irland for perioden 2007-2012.

(4)

Visse medlemsstater har i henhold til forordning (EF) nr. 847/96 anmodet om, at en del af deres kvoter for 2006 overføres til det følgende år. De mængder, der er holdt tilbage inden for de grænser, som er fastsat i forordningen, bør lægges til kvoten for 2007.

(5)

På grundlag af artikel 5, stk. 1, i forordning (EF) nr. 847/96 bør medlemsstaternes kvoter for 2006 nedsættes med en mængde svarende til de for meget fangede fisk. På grundlag af artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96 bør der foretages vejede nedsættelser af medlemsstaternes kvoter for 2007, hvis de tilladte landinger i 2006 af visse bestande fastsat ved forordning (EF) nr. 51/2006 og (EF) nr. 52/2006 er overskredet. Sådanne nedsættelser foretages under hensyntagen til de specifikke bestemmelser for bestande, der hører ind under regionale fiskeriorganisationers kompetenceområde.

(6)

Visse medlemsstater har i henhold til forordning (EF) nr. 847/96 bedt om tilladelse til at lande yderligere mængder fisk af visse bestande i 2006. Mængderne ud over de tilladte landinger bør imidlertid fratrækkes deres kvoter for 2007.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Fiskeri og Akvakultur —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Kvoterne fastsat ved forordning (EF) nr. 2015/2006, (EF) nr. 1941/2006 og (EF) nr. 41/2007 forhøjes som vist i bilag I eller nedsættes som vist i bilag II, jf. dog forordning (EF) nr. 147/2007.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. juni 2007.

På Kommissionens vegne

Joe BORG

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 358 af 31.12.2002, s. 59.

(2)  EFT L 115 af 9.5.1996, s. 3.

(3)  EUT L 396 af 31.12.2004, s. 4. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1782/2006 (EUT L 345 af 8.12.2006, s. 10).

(4)  EUT L 16 af 20.1.2006, s. 184. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 742/2006 (EUT L 130 af 18.5.2006, s. 7).

(5)  EUT L 16 af 20.1.2006, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2017/2006 (EUT L 384 af 29.12.2006, s. 44).

(6)  EUT L 384 af 29.12.2006, s. 28.

(7)  EUT L 367 af 22.12.2006, s. 1.

(8)  EUT L 15 af 20.1.2007, s. 1. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 444/2007 (EUT L 106 af 24.4.2007, s. 22).

(9)  EUT L 46 af 16.2.2007, s. 10.


BILAG I

OVERFØRSEL TIL KVOTER FOR 2007

Landekode

Bestandskode

Art

Område

Opr. mgd. 2006

Margen

Just. mgd. 2006

Fangster 2006

SC (1)-fangster 2006

%

just. mgd.

Overf. 2007

Opr. mgd. 2007

Rev. mgd. 2007

Ny kode

BEL

ANF/07.

Havtaske

VII

2 445

 

1 962

826,3

0,8

42,2

196

2 595

2 791

 

BEL

ANF/561214

Havtaske

V b (EF), VI, XII, XIV

168

 

103

0,1

 

0,1

10

185

195

 

BEL

ANF/8ABDE.

Havtaske

VIII a, b, d, e

0

0,8

205

128,8

 

62,6

21

0

21

 

BEL

COD/07A.

Torsk

VII a

24

 

138

55,5

 

40,2

14

19

33

 

BEL

COD/7X7A34

Torsk

VII b-k, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (EF)

236

 

188

168,6

 

89,7

19

197

216

 

BEL

HAD/5BC6A.

Kuller

V b, VI a (EF)

18

 

20

0,0

 

0,0

2

15

17

 

BEL

HKE/2AC4-C

Kulmule

II a (EF), IV (EF)

22

 

55

51,5

 

93,6

4

26

30

 

BEL

HKE/571214

Kulmule

V b (EF), VI, VII, XII, XIV

226

 

44

14,7

7,5

50,5

4

272

276

 

BEL

HKE/8ABDE.

Kulmule

VIII a, b, d, e

7

7,5

7

8,8

 

60,7

1

9

10

 

BEL

LEZ/07.

Glashvarre

VII

494

 

541

89,2

 

16,5

54

494

548

 

BEL

LEZ/8ABDE.

Glashvarre

VIII a, b, d, e

0

 

6

1,8

 

30,0

1

0

1

 

BEL

NEP/07.

Jomfruhummer

VII

0

 

43

5,2

 

12,1

4

0

4

 

BEL

NEP/2AC4-C

Jomfruhummer

II a (EF), IV (EF)

1 472

 

1 079

204,9

 

19,0

108

1 368

1 476

 

BEL

PLE/07A.

Rødspætte

VII a

41

7

766

287,2

 

37,2

77

47

124

 

BEL

PLE/7DE.

Rødspætte

VII d, e

843

 

995

971,3

 

97,6

24

826

850

 

BEL

PLE/7FG.

Rødspætte

VII f, g

118

 

186

157,3

 

84,6

19

58

77

 

BEL

SOL/07A.

Tunge

VII a

474

 

677

367,5

 

54,3

68

403

471

 

BEL

SOL/07D.

Tunge

VII d

1 540

 

1 711

1 415,0

 

82,7

171

1 675

1 846

 

BEL

SOL/24.

Tunge

II, IV (EF)

1 456

 

1 638

959,5

 

58,6

164

1 243

1 407

 

BEL

SOL/7FG.

Tunge

VII f, g

594

 

621

535,3

 

86,2

62

558

620

 

BEL

SOL/8AB.

Tunge

VIII a, b

50

 

355

330,3

 

93,0

25

56

81

 

BEL

WHG/07A.

Hvilling

VII a

1

 

12

3,5

 

29,2

1

1

2

 

BEL

WHG/7X7A.

Hvilling

VII b-k

195

 

222

181,5

 

81,8

22

195

217

 

DEU

ANF/07.

Havtaske

VII

273

 

240

30,7

 

12,8

24

289

313

 

DEU

ANF/561214

Havtaske

V b (EF), VI, XII, XIV

192

 

192

64,1

 

33,4

19

212

231

 

DEU

COD/3BC+24

Torsk

Underområde 22-24 (EF-farvande)

6 061

 

7 957

7 522,0

 

94,5

435

5 697

6 132

 

DEU

HAD/5BC6A.

Kuller

V b, VI a (EF)

21

 

21

4,3

 

20,5

2

18

20

 

DEU

HER/3BC+24

Sild

Underområde 22-24

26 207

 

23 630

22 942,1

 

97,1

688

27 311

27 999

 

DEU

HER/5B6ANB

Sild

V b, VI a N (EF), VI b

3 727

 

3 194

3 152,5

 

98,7

41

3 727

3 769

 

DEU

HER/7G-K.

Sild

VII g, h, j, k

123

 

273

266,4

 

97,6

7

104

111

 

DEU

HKE/2AC4-C

Kulmule

II a (EF), IV (EF)

102

 

92

76,9

 

83,6

9

123

132

 

DEU

JAX/578/14

Hestemakrel

V b (EF), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV

9 809

 

16 329

11 454,9

 

70,2

1 633

9 828

11 461

 

DEU

NEP/2AC4-C

Jomfruhummer

II a (EF), IV (EF)

22

 

317

285,8

 

90,2

31

20

51

 

DEU

NEP/3A/BCD

Jomfruhummer

III a (EF), III b, c, d (EF)

11

 

11

6,2

 

56,4

1

11

12

 

DEU

PLE/03AS.

Rødspætte

Kattegat

19

 

19

11,6

 

61,1

2

21

23

 

DEU

PLE/3BCD-C

Rødspætte

III b, c, d (EF-farvande)

300

 

300

230,1

 

76,7

30

300

330

 

DEU

POK/561214

Sej

V b (EF), VI, XII, XIV

798

 

896

524,8

 

58,6

90

798

888

 

DEU

SOL/24.

Tunge

II, IV (EF)

1 165

 

1 091

469,6

 

43,0

109

995

1 104

 

DEU

SOL/3A/BCD

Tunge

III a, III b, c, d (EF)

44

 

44

41,9

 

95,2

2

44

46

 

DEU

WHB/1X14

Blåhvilling

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV (EF-farvande og int. farvande)

20 424

 

38 987

35 070,7

 

90,0

3 899

16 565

20 464

 

DEU

WHG/561214

Hvilling

V b (EF), VI, XII, XIV

8

 

8

0,2

 

2,5

1

6

7

 

DNK

BLI/03-

Byrkelange

III (EF-farvande og int. farvande)

10

 

10

5,2

 

52,0

1

8

9

 

DNK

BLI/245-

Byrkelange

II, IV, V (EF-farvande og int. farvande)

9

 

9

0,3

 

3,3

1

7

8

 

DNK

COD/3BC+24

Torsk

Underområde 22-24 (EF-farvande)

12 395

 

14 717

12 814,8

 

87,1

1 472

11 653

13 125

 

DNK

HER/3BC+24

Sild

Underområde 22-24

6 658

 

7 715

5 854,7

 

75,9

772

6 939

7 711

 

DNK

HKE/2AC4-C

Kulmule

II a (EF), IV (EF)

891

 

928

695,2

 

74,9

93

1 070

1 163

 

DNK

HKE/3A/BCD

Kulmule

III a, III b, c, d (EF)

1 219

 

1 327

234,4

 

17,7

133

1 463

1 596

 

DNK

JAX/578/14

Hestemakrel

V b (EF), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV

12 273

 

10 884

8 439,6

 

77,5

1 088

12 296

13 384

 

DNK

NEP/2AC4-C

Jomfruhummer

II a (EF), IV (EF)

1 472

 

1 554

1 040,2

 

66,9

155

1 368

1 523

 

DNK

NEP/3A/BCD

Jomfruhummer

III a (EF), III b, c, d (EF)

3 800

 

4 144

2 471,8

 

59,6

414

3 800

4 214

 

DNK

PLE/03AS.

Rødspætte

Kattegat

1 709

 

1 719

1 355,4

 

78,8

172

1 891

2 063

 

DNK

PLE/3BCD-C

Rødspætte

III b, c, d (EF-farvande)

2 698

 

2 698

1 552,6

 

57,5

270

2 698

2 968

 

DNK

RNG/03-

Skolæst

III (EF-farvande og int. farvande)

1 504

 

2 687

2 506,2

 

93,3

181

1 003

1 184

RNG/3A/BCD

DNK

SAN/2A3A4.

Tobis

II a (EF), III a, IV (EF)

282 989

 

259 989

255 369,8

 

98,2

4 619

 

4 619

 

DNK

SOL/24.

Tunge

II, IV (EF)

666

 

841

573,6

 

68,2

84

568

652

 

DNK

SOL/3A/BCD

Tunge

III a, III b, c, d (EF)

755

 

809

779,3

 

96,3

30

755

785

 

DNK

USK/03-

Brosme

III (EF-farvande og int. farvande)

20

 

20

1,7

 

8,5

2

15

17

USK/3EI.

DNK

USK/04-

Brosme

IV (EF-farvande og int. farvande)

85

 

85

4,9

 

5,8

9

69

78

USK/4EI.

DNK

WHB/1X14

Blåhvilling

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV (EF-farvande og int. farvande)

52 529

 

54 819

49 144,5

337,5

90,3

5 337

42 605

47 942

 

ESP

ANF/561214

Havtaske

V b (EF), VI, XII, XIV

180

 

172

138,4

 

80,5

17

198

215

 

ESP

ANF/8ABDE.

Havtaske

VIII a, b, d, e

1 137

 

1 057

977,9

 

92,5

79

1 206

1 285

 

ESP

ANF/8C3411

Havtaske

VIII c, IX, X, CECAF 34.1.1 (EF)

1 629

 

1 576

1 574,3

 

99,9

2

1 629

1 631

 

ESP

HKE/8ABDE.

Kulmule

VIII a, b, d, e

5 052

 

7 997

7 468,6

23,4

93,7

505

6 062

6 567

 

ESP

HKE/8C3411

Kulmule

VIII c, IX, X CECAF 34.1.1 (EF)

4 263

 

4 263

4 256,1

 

99,8

7

3 922

3 929

 

ESP

JAX/578/14

Hestemakrel

V b (EF), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV

13 396

 

1 196

1 049,7

 

87,8

120

13 422

13 542

 

ESP

JAX/8C9.

Hestemakrel

VIII c, IX

29 587

 

31 087

31 052,2

 

99,9

35

29 587

29 622

 

ESP

LEZ/07.

Glashvarre

VII

5 490

 

6 249

5 571,4

 

89,2

625

5 490

6 115

 

ESP

LEZ/8ABDE.

Glashvarre

VIII a, b, d, e

1 176

 

1 307

420,1

 

32,1

131

1 176

1 307

 

ESP

LEZ/8C3411

Glashvarre

VIII c, IX, X

1 171

 

1 199

931,9

 

77,7

120

1 330

1 450

 

ESP

NEP/07.

Jomfruhummer

VII

1 290

 

1 102

875,8

 

79,5

110

1 509

1 619

 

ESP

NEP/08C.

Jomfruhummer

VIII c

140

 

134

88,5

 

66,0

13

126

139

 

ESP

NEP/5BC6.

Jomfruhummer

V b (EF), VI

36

 

32

1,1

 

3,4

3

40

43

 

ESP

NEP/8ABDE.

Jomfruhummer

VIII a, b, d, e

242

 

6

3,0

 

50,0

1

259

260

 

ESP

NEP/9/3411

Jomfruhummer

IX, X, CECAF 34.1.1 (EF)

122

 

136

104,6

 

76,9

14

109

123

 

ESP

WHB/1X14

Blåhvilling

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV (EF-farvande og int. farvande)

44 533

 

4 048

4 026,2

 

99,5

22

36 119

36 141

 

ESP

WHB/8C3411

Blåhvilling

VIII c, IX, X, CECAF 34.1.1 (EF)

46 795

 

57 533

44 405,0

 

77,2

5 753

37 954

43 707

 

EST

HER/03D.RG

Sild

Underområde 28.1

18 472

 

18 472

11 924,4

 

64,6

1 847

17 317

19 164

 

FIN

HER/30/31.

Sild

Underområde 30-31

75 099

 

77 099

67 873,5

 

88,0

7 710

75 099

82 809

 

FRA

ANF/07.

Havtaske

VII

15 688

 

16 285

11 325,8

 

69,5

1 629

16 651

18 280

 

FRA

ANF/561214

Havtaske

V b (EF), VI, XII, XIV

2 073

 

2 280

1 399,7

 

61,4

228

2 280

2 508

 

FRA

ANF/8ABDE.

Havtaske

VIII a, b, d, e

6 325

 

6 189

5 487,9

 

88,7

619

6 714

7 333

 

FRA

ANF/8C3411

Havtaske

VIII c, IX, X, COPACE 34.1.1

2

 

53

51,2

 

96,6

2

2

4

 

FRA

COD/07A.

Torsk

VII a

67

 

75

17,2

 

22,9

8

54

62

 

FRA

COD/561214

Torsk

V b (EF), VI, XII, XIV

97

 

119

109,5

 

92,0

10

78

88

 

FRA

COD/7X7A34

Torsk

VII b-k, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (EF)

4 053

 

4 305

3 044,8

 

70,7

431

3 377

3 808

 

FRA

HAD/5BC6A.

Kuller

V b, VI a (EF)

862

 

896

304,4

 

34,0

90

738

828

 

FRA

HAD/6B1214

Kuller

VI b, XII, XIV

66

 

62

0,1

 

0,2

6

509

515

 

FRA

HER/5B6ANB

Sild

V b, VI a N (EF), VI b

705

 

730

704,4

 

96,5

26

705

731

 

FRA

HER/7G-K.

Sild

VII g, h, j, k

682

 

691

683,8

 

99,0

7

580

587

 

FRA

HKE/2AC4-C

Kulmule

II a (EF), IV (EF)

197

 

199

137,0

 

68,8

20

237

257

 

FRA

HKE/571214

Kulmule

V b (EF), VI, VII, XII, XIV

11 206

 

9 919

6 189,5

 

62,4

992

13 448

14 440

 

FRA

HKE/8ABDE.

Kulmule

VIII a, b, d, e

11 345

 

9 371

3 773,7

 

40,3

937

13 612

14 549

 

FRA

HKE/8C3411

Kulmule

VIII c, IX, X CECAF 34.1.1 (EF)

409

 

153

136,8

 

89,4

15

376

391

 

FRA

JAX/578/14

Hestemakrel

V b (EF), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV

6 482

 

15 445

12 424,9

 

80,4

1 545

6 494

8 039

 

FRA

JAX/8C9.

Hestemakrel

VIII c, IX

377

 

377

29,8

 

7,9

38

377

415

 

FRA

LEZ/07.

Glashvarre

VII

6 663

 

7 256

2 080,9

 

28,7

726

6 663

7 389

 

FRA

LEZ/8ABDE.

Glashvarre

VIII a, b, d, e

949

 

1 058

590,2

 

55,8

106

949

1 055

 

FRA

LEZ/8C3411

Glashvarre

VIII c, IX, X

59

 

63

27,8

 

44,1

6

66

72

 

FRA

NEP/07.

Jomfruhummer

VII

5 228

 

5 803

2 857,3

 

49,2

580

6 116

6 696

 

FRA

NEP/08C.

Jomfruhummer

VIII c

6

 

28

20,9

 

74,6

3

5

8

 

FRA

NEP/2AC4-C

Jomfruhummer

II a (EF), IV (EF)

43

 

43

0,0

 

0,0

4

40

44

 

FRA

NEP/5BC6.

Jomfruhummer

V b (EF), VI

143

 

150

0,2

 

0,1

15

161

176

 

FRA

NEP/8ABDE.

Jomfruhummer

VIII a, b, d, e

3 788

 

3 479

3 295,9

 

94,7

183

4 061

4 244

 

FRA

PLE/07A.

Rødspætte

VII a

18

 

20

2,4

 

12,0

2

21

23

 

FRA

PLE/7DE.

Rødspætte

VII d, e

2 810

 

2 991

1 689,6

 

56,5

299

2 755

3 054

 

FRA

PLE/7FG.

Rødspætte

VII f, g

213

 

163

100,2

 

61,5

16

104

120

 

FRA

POK/561214

Sej

V b (EF), VI, XII, XIV

7 930

 

9 043

6 280,5

 

69,5

904

7 930

8 834

 

FRA

SOL/07A.

Tunge

VII a

6

 

7

0,7

 

10,0

1

5

6

 

FRA

SOL/07D.

Tunge

VII d

3 080

 

3 420

1 823,0

 

53,3

342

3 349

3 691

 

FRA

SOL/24.

Tunge

II, IV (EF)

291

 

692

593,7

 

85,8

69

249

318

 

FRA

SOL/7FG.

Tunge

VII f, g

59

 

83

70,2

 

84,6

8

56

64

 

FRA

WHB/1X14

Blåhvilling

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV (EF-farvande og int. farvande)

36 556

 

32 728

16 387,0

 

50,1

3 273

29 649

32 922

 

FRA

WHG/07A.

Hvilling

VII a

15

 

17

4,2

 

24,7

2

13

15

 

FRA

WHG/561214

Hvilling

V b (EF), VI, XII, XIV

166

 

180

5,8

 

3,2

18

124

142

 

FRA

WHG/7X7A.

Hvilling

VII b-k

11 964

 

13 326

8 236,1

 

61,8

1 333

11 964

13 297

 

GBR

ANF/07.

Havtaske

VII

4 757

 

4 904

3 553,2

44,4

73,4

490

5 050

5 540

 

GBR

ANF/561214

Havtaske

V b (EF), VI, XII, XIV

1 442

 

1 819

1 424,5

 

78,3

182

1 586

1 768

 

GBR

COD/07A.

Torsk

VII a

527

 

1 028

586,5

 

57,1

103

421

524

 

GBR

COD/561214

Torsk

V b (EF), VI, XII, XIV

368

 

456

359,3

 

78,8

46

294

340

 

GBR

COD/7X7A34

Torsk

VII b-k, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (EF)

439

 

689

618,2

 

89,7

69

366

435

 

GBR

HAD/5BC6A.

Kuller

V b, VI a (EF)

6 294

 

6 951

4 933,3

 

71,0

695

5 392

6 087

 

GBR

HAD/6B1214

Kuller

VI b, XII, XIV

481

 

481

439,7

 

91,4

41

3 721

3 762

 

GBR

HER/07A/MM

Sild

VII a

3 550

 

4 238

3 821,3

 

90,2

417

3 550

3 967

 

GBR

HER/7G-K.

Sild

VII g, h, j, k

14

 

16

5,0

 

31,3

2

12

14

 

GBR

HKE/2AC4-C

Kulmule

II a (EF), IV (EF)

278

 

327

316,2

 

96,7

11

333

344

 

GBR

HKE/571214

Kulmule

V b (EF), VI, VII, XII, XIV

4 424

 

3 850

2 854,8

42,3

75,2

385

5 309

5 694

 

GBR

JAX/578/14

Hestemakrel

V b (EF), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV

13 266

 

11 301

10 514,4

 

93,0

787

13 292

14 079

 

GBR

LEZ/07.

Glashvarre

VII

2 624

 

2 918

1 602,6

 

54,9

292

2 624

2 916

 

GBR

NEP/07.

Jomfruhummer

VII

7 052

 

7 925

6 584,8

 

83,1

793

8 251

9 044

 

GBR

NEP/2AC4-C

Jomfruhummer

II a (EF), IV (EF)

24 380

 

24 432

20 861,1

 

85,4

2 443

22 644

25 087

 

GBR

NEP/5BC6.

Jomfruhummer

Vb (EF), VI

17 257

 

18 505

13 569,5

 

73,3

1 851

19 415

21 266

 

GBR

PLE/07A.

Rødspætte

VII a

485

73

634

338,9

 

47,9

63

558

621

 

GBR

PLE/7DE.

Rødspætte

VII d, e

1 498

 

1 644

1 498,0

 

91,1

146

1 469

1 615

 

GBR

PLE/7FG.

Rødspætte

VII f, g

112

 

119

86,8

 

72,9

12

54

66

 

GBR

POK/561214

Sej

V b (EF), VI, XII, XIV

3 592

 

4 002

2 609,8

 

65,2

400

3 592

3 992

 

GBR

SAN/2A3A4.

Tobis

II a (EF), III a, IV (EF)

0

 

6 186

677,9

 

11,0

619

 

619

 

GBR

SOL/07A.

Tunge

VII a

213

 

226

70,0

 

31,0

23

181

204

 

GBR

SOL/07D.

Tunge

VII d

1 100

 

1 215

659,6

 

54,3

122

1 196

1 318

 

GBR

SOL/07E.

Tunge

VII e

553

 

566

563,7

 

99,6

2

529

531

 

GBR

SOL/24.

Tunge

II, IV (EF)

749

 

1 262

897,5

 

71,1

126

639

765

 

GBR

SOL/7FG.

Tunge

VII f, g

267

 

274

231,9

 

84,6

27

251

278

 

GBR

WHB/1X14

Blåhvilling

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV (EF-farvande og int. farvande)

68 161

 

80 179

78 429,1

 

97,8

1 750

55 283

57 033

 

GBR

WHG/07A.

Hvilling

VII a

169

 

189

21,9

 

11,6

19

144

163

 

GBR

WHG/561214

Hvilling

V b (EF), VI, XII, XIV

780

 

872

179,3

 

20,6

87

585

672

 

GBR

WHG/7X7A.

Hvilling

VII b-k

2 140

 

2 289

479,0

 

20,9

229

2 140

2 369

 

IRL

ANF/07.

Havtaske

VII

2 005

 

3 005

2 962,7

 

98,6

42

2 128

2 170

 

IRL

ANF/561214

Havtaske

V b (EF), VI, XII, XIV

469

 

524

417,0

 

79,6

52

516

568

 

IRL

BLI/67-

Blue ling

VI, VII (EF-farvande og int. farvande)

9

 

5

4,3

 

86,0

1

7

8

 

IRL

BSF/56712-

Sort sabelfisk

V, VI, VII, XII (EF-farvande og int. farvande)

87

 

87

73,5

 

84,5

9

87

96

 

IRL

COD/07A.

Torsk

VII a

1 204

 

803

273,4

 

34,0

80

963

1 043

 

IRL

COD/561214

Torsk

V b (EF), VI, XII, XIV

138

 

102

40,9

 

40,1

10

110

120

 

IRL

COD/7X7A34

Torsk

VII b-k, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (EF)

818

 

901

869,4

 

96,5

32

775

807

 

IRL

DWS/12-

Dybhavshajer

XII (EF-farvande og int. farvande)

10

 

10

0,0

 

0,0

1

4

5

 

IRL

DWS/56789-

Dybhavshajer

V, VI, VII, VIII,I X (EF-farvande og int. farvande)

448

 

448

112,6

 

25,1

45

164

209

 

IRL

GFB/567-

Skælbrosme

V, VI, VII (EF-farvande og int. farvande)

260

 

160

90,5

 

56,6

16

260

276

 

IRL

HAD/5BC6A.

Kuller

V b, VI a (EF)

615

 

675

521,4

 

77,2

68

1 037

1 105

 

IRL

HAD/6B1214

Kuller

VI b, XII, XIV

47

 

47

40,7

 

86,6

5

363

368

 

IRL

HER/07A/MM

Sild

VII a

1 250

 

687

580,6

 

84,5

69

1 250

1 319

 

IRL

HER/5B6ANB

Sild

V b, VI a N (EF), VI b

5 036

 

4 242

4 225,7

 

99,6

16

5 036

5 052

 

IRL

HER/6AS7BC

Sild

VI a S, VII b, c

14 000

 

15 046

14 932,5

 

99,2

114

12 600

12 714

 

IRL

HER/7G-K.

Sild

VII g, h, j, k

9 549

 

10 421

8 654,5

 

83,0

1 042

8 117

9 159

 

IRL

HKE/571214

Kulmule

V b (EF), VI, VII, XII, XIV

1 358

 

1 362

1 101,1

 

80,8

136

1 629

1 765

 

IRL

JAX/578/14

Hestemakrel

V b (EF), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV

31 934

 

29 440

26 823,2

 

91,1

2 617

31 996

34 613

 

IRL

LEZ/07.

Glashvarre

VII

3 029

 

3 348

1 746,2

 

52,2

335

3 029

3 364

 

IRL

NEP/07.

Jomfruhummer

VII

7 928

 

8 077

6 220,5

 

77,0

808

9 277

10 085

 

IRL

NEP/5BC6.

Jomfruhummer

V b (EF), VI

239

 

258

132,1

 

51,2

26

269

295

 

IRL

ORY/06-

Orange savbug

VI (EF-farvande og int. farvande)

10

 

10

1,2

 

12,0

1

6

7

 

IRL

ORY/07-

Orange savbug

VII (EF-farvande og int. farvande)

255

 

245

37,2

 

15,2

25

43

68

 

IRL

PLE/07A.

Rødspætte

VII a

1 051

 

348

176,1

 

50,6

35

1 209

1 244

 

IRL

PLE/7FG.

Rødspætte

VII f, g

33

 

51

47,5

 

93,1

4

201

205

 

IRL

POK/561214

Sej

V b (EF), VI, XII, XIV

467

 

467

243,1

 

52,1

47

467

514

 

IRL

RNG/5B67-

Skolæst

V b,VI,VIII (EF-farvande og int. farvande)

341

 

241

141,3

 

58,6

24

299

323

 

IRL

RNG/8X14-

Skolæst

VIII, IX, X, XII, XIV (EF-farvande og int. farvande)

10

 

10

0,0

 

0,0

1

9

10

 

IRL

SBR/678-

Spidstandet blankesten

VI,VII,VIII (EF-farvande og int. farvande)

9

 

9

0,0

 

0,0

1

9

10

 

IRL

SOL/07A.

Tunge

VII a

117

 

122

82,5

 

67,6

12

99

111

 

IRL

SOL/7FG.

Tunge

VII f, g

30

 

40

35,8

 

89,5

4

28

32

 

IRL

USK/567-

Tusk

V, VI, VII (EF-farvande og int. farvande)

34

 

24

14,5

 

60,4

2

27

29

USK/567EI.

IRL

WHB/1X14

Blåhvilling

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV (EF-farvande og int. farvande)

40 677

 

60 979

52 185,0

 

85,6

6 098

32 992

39 090

 

IRL

WHG/07A.

Hvilling

VII a

252

 

271

55,3

 

20,4

27

213

240

 

IRL

WHG/561214

Hvilling

V b (EF), VI, XII, XIV

406

 

454

298,3

 

65,7

45

305

350

 

IRL

WHG/7X7A.

Hvilling

VII b-k

5 544

 

5 783

4 557,1

 

78,8

578

5 544

6 122

 

LTU

JAX/578/14

Hestemakrel

V b (EF), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV

0

 

7 570

6 810,2

 

90,0

757

0

757

 

LTU

WHB/1X14

Blåhvilling

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV (EF-farvande og int. farvande)

0

 

5 110

4 635,7

 

90,7

474

0

474

 

NLD

ANF/07.

Havtaske

VII

317

 

17

16,2

 

95,3

1

336

337

 

NLD

ANF/561214

Havtaske

V b (EF), VI, XII, XIV

162

 

37

0,0

 

0,0

4

178

182

 

NLD

COD/7X7A34

Torsk

VII b-k, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (EF)

34

 

27

11,2

 

41,5

3

28

31

 

NLD

HER/5B6ANB

Sild

V b, VI a N (EF), VI b

3 727

95,4

6 725

6 622,5

 

97,1

198

3 727

3 925

 

NLD

HER/6AS7BC

Sild

VI a S, VII b, c

1 400

 

652

636,1

 

97,6

16

1 260

1 276

 

NLD

HER/7G-K.

Sild

VII g, h, j, k

682

 

547

517,1

 

94,5

30

580

610

 

NLD

HKE/2AC4-C

Kulmule

II a (EF), IV (EF)

51

 

51

35,6

 

69,8

5

61

66

 

NLD

JAX/578/14

Hestemakrel

V b (EF), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV

46 801

 

48 852

42 607,0

 

87,2

4 885

46 891

51 776

 

NLD

NEP/2AC4-C

Jomfruhummer

II a (EF), IV (EF)

758

 

1 127

981,3

 

87,1

113

704

817

 

NLD

PLE/7DE.

Rødspætte

VII d, e

0

 

20

16,1

 

80,5

2

0

2

 

NLD

SOL/24.

Tunge

II, IV (EF)

13 143

 

13 805

8 277,5

 

60,0

1 381

11 226

12 607

 

NLD

WHB/1X14

Blåhvilling

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV (EF-farvande og int. farvande)

64 053

 

105 905

94 678,5

788,2

90,1

10 438

51 951

62 389

 

NLD

WHG/7X7A.

Hvilling

VII b-k

97

 

215

130,8

 

60,8

22

97

119

 

POL

COD/3BC+24

Torsk

Underområde 22-24 (EF-farvande)

3 317

 

1 685

799,7

 

47,5

169

3 118

3 287

 


(1)  SC = special condition (særlige betingelser).


BILAG II

KVOTEFRADRAG FOR 2007

Land

Art

Område

Artsnavn

Område

Straf

Just. mgd. 2006

Margen

Samlet just. mgd. 2006

SC (1)-fangster 2006

Fangster 2006

Fangster i alt 2006

%

Nedsættelser

Opr. mgd. 2007

Rev. mgd. 2007

DEU

ANF

04-N.

Havtaske

IV (norske farvande)

ja

22,0

0,0

22,0

0,0

23,40

23,40

106,4

–1,4

432

431

DEU

COD

03AN.

Torsk

Kattegat

ja

75,0

0,0

75,0

0,0

78,90

78,90

105,2

–3,9

57

53

DEU

HAD

2AC4.

Kuller

II a (EF-farvande),IV

ja

752,0

0,0

752,0

0,0

757,00

757,00

100,7

–5,0

2 180

2 175

DEU

HER

4CXB7D

Sild

IV c, VII d

ja

7 245

0,0

7 245

0,0

7 553,20

7 553,20

104,3

– 308,2

441

133

DEU

HER

1/2.

Sild

EF-farvande, norske farvande og int. farvande i I og II

ja

9 959

0,0

9 959

0,0

9 963,50

9 963,50

100,0

–4,5

4 200

4 196

DEU

HER

3D-R31

Sild

Underområde 25-27, 28.2, 29 og 32

ja

3 234

0,0

3 234

0,0

3 583,20

3 583,20

110,8

– 351,8

774

422

DEU

HKE

3A/BCD

Kulmule

III a, III b, c, d (EF-farvande)

ja

7

0,0

7

0,0

7,80

7,80

111,4

–0,8

0

–1

DEU

NOP

2A3A4.

Sperling

II a (EF-farvande), III a, IV (EF-farvande)

ja

13,0

0,0

13,0

0,0

33,50

33,50

257,7

–20,5

0

–21

DEU

POK

2A34.

Sej

II a (EF-farvande),III a, III b, c, d (EF-farvande), IV

ja

14 519,0

0,0

14 519,0

0,0

14 555,50

14 555,50

100,3

–36,5

12 906

12 870

DNK

PLE

03AN.

Rødspætte

Skagerrak

ja

6 150,0

0,0

6 150,0

0,0

6 333,30

6 333,30

103,0

– 183,3

6 617

6 434

ESP

ANF

07.

Havtaske

VII

ja

2 013,0

0,0

2 013,0

0,0

2 028,40

2 028,40

100,8

–15,4

1 031

1 016

ESP

BLI

67–

Byrkelange

VI, VII (EF-farvande og int. farvande)

nej

79,0

0,0

79,0

0,0

91,40

91,40

115,7

–12,4

83

71

ESP

MAC

2CX14–

Makrel

II a (ikke-EF-farvande), V b (EF-farvande) VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV

ja

20,0

1 337,1

1 357,1

0,0

1 475,20

1 475,20

108,7

– 118,1

20

–98

ESP

MAC

8C3411

Makrel

VIII c, IX, X, CECAF 34.1.1

ja

15 217,0

0,0

15 217,0

1 337,1

13 882,70

15 219,80

100,0

–2,8

24 405

24 402

ESP

POK

7X1034

Sej

VII, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1

ja

20,0

0,0

20,0

0,0

20,70

20,70

103,5

–0,7

0

–1

ESP

RED

51214

Rødfisk

V, XII, XIV

ja

1 498,0

0,0

1 498,0

0,0

1 547,90

1 547,90

103,3

–49,9

749

699

ESP

WHG

7X7A.

Hvilling

VII b-k

ja

85,0

0,0

85,0

0,0

87,10

87,10

102,5

–2,1

0

–2

FRA

GFB

89–

Skælbrosme

VIII, IX (EF-farvande og int. farvande)

nej

31,0

0,0

31,0

0,0

34,90

34,90

112,6

–3,9

15

11

FRA

HER

4CXB7D

Sild

IV c, VII d

ja

13 437,0

0,0

13 437,0

0,0

13 762,90

13 762,90

102,4

– 325,9

9 014

8 688

FRA

SOL

8AB.

Tunge

VIII a, b

ja

3 625,0

0,0

3 625,0

0,0

3 764,20

3 764,20

103,8

– 139,2

4 162

4 023

GBR

BLI

67–

Byrkelange

VI, VII (EF-farvande og int. farvande)

nej

422,0

0,0

422,0

0,0

470,40

470,40

111,5

–48,4

482

434

GBR

MAC

2AC4.

Makrel

II a (EF-farvande),III a, III b, c, d (EF-farvande), IV

ja

424,0

31 876,1

32 300,1

0,0

32 359,60

32 359,60

100,2

–59,5

1 092

1 033

LTU

MAC

2CX14-

Makrel

II (ikke-EF-farvande), V b (EF-farvande), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV

ja

47,0

0,0

47,0

0,0

92,40

92,40

196,6

–45,4

100

55

PRT

ANF

8C4311

Havtaske

VIIIc, IX, X (CECAF34.1.1 (EF-farvande))

ja

310,0

0,0

310,0

0,0

319,40

319,40

103,0

–9,4

324

315

PRT

HKE

8C3411

Kulmule

VIIIc, IX, X (CECAF34.1.1 (EF-farvande))

ja

2 202,0

0,0

2 202,0

0,0

2 291,90

2 291,90

104,1

–89,9

1 830

1 740


(1)  SC = Special Condition (særlige betingelser).


2.6.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 141/46


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 610/2007

af 1. juni 2007

om ændring af forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 for så vidt angår fortolkningsbidrag 10 fra International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC)

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 af 19. juli 2002 om anvendelse af internationale regnskabsstandarder (1), særlig artikel 3, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1715/2003 (2) blev der vedtaget visse internationale standarder og fortolkningsbidrag, der eksisterede pr. 14. september 2002.

(2)

Den 20. juli 2006 offentliggjorde International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) fortolkningsbidrag 10 Delårsregnskaber og værdiforringelse, herefter benævnt IFRIC 10. I IFRIC 10 anføres det klart, at tab ved værdiforringelse af goodwill og visse finansielle aktiver (»sælgelige« egenkapitalinvesteringer og unoterede egenkapitalinstrumenter målt til kostpris), der er indregnet i et delårsregnskab, ikke må tilbageføres i efterfølgende delårs- eller årsregnskaber. Det var nødvendigt at udarbejde fortolkningsbidraget på grund af en åbenbar konflikt mellem kravene i IAS 34 Delårsregnskaber og kravene i IAS 36 Værdiforringelse af aktiver og bestemmelserne om værdiforringelse i forbindelse med visse finansielle aktiver i IAS 39 Finansielle instrumenter: Indregning og måling.

(3)

Høringen af Den Tekniske Gruppe (TEG) under European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) bekræfter, at IFRIC 10 opfylder de tekniske kriterier for vedtagelse som omhandlet i artikel 3, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1606/2002.

(4)

Forordning (EF) nr. 1725/2003 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Regnskabskontroludvalget —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I bilaget til forordning (EF) nr. 1725/2003 indsættes International Financial Reporting Interpretations Committee’s (IFRIC) Fortolkningsbidrag 10 Delårsregnskaber og værdiforringelse som anført i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Alle virksomheder anvender IFRIC 10 som angivet i bilaget til denne forordning med virkning senest fra begyndelsesdatoen for deres regnskabsår 2007, undtagen virksomheder med begyndelsesdato i november eller december, som anvender IFRIC 10 med virkning senest fra begyndelsesdatoen for regnskabsåret 2006.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. juni 2007.

På Kommissionens vegne

Charlie McCREEVY

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 243 af 11.9.2002, s. 1.

(2)  EUT L 261 af 13.10.2003, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1329/2006 (EUT L 247 af 9.9.2006, s. 3).


BILAG

INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS (IFRS)

IFRIC 10

IFRIC-fortolkningsbidrag 10 Delårsregnskaber og værdiforringelse

»Kopiering tilladt inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Alle eksisterende rettigheder forbeholdes uden for EØS, med undtagelse af retten til at kopiere til personlig brug eller anden form for »fair dealing«. Yderligere oplysninger fås hos IASB på adressen www.iasb.org«

IFRIC FORTOLKNINGSBIDRAG 10

Præsentation af delårsregnskaber og værdiforringelse

Reference

IAS 34 Præsentation af delårsregnskaber

IAS 36 Værdiforringelse af aktiver

IAS 39 Finansielle instrumenter: Indregning og måling

Baggrund

1.

En virksomhed skal på hver balancedag vurdere, om der er sket en værdiforringelse af goodwill og af investeringer i egenkapitalinstrumenter og i finansielle aktiver, der er indregnet til kostpris, og, om nødvendigt, indregne et tab ved værdiforringelse på balancedagen i overensstemmelse med IAS 36 og IAS 39. På en efterfølgende balancedag kan betingelserne imidlertid have ændret sig på en sådan måde, at tabet ved værdiforringelse ville have været reduceret eller undgået, hvis vurderingen af værdiforringelsen først var blevet foretaget på den dag. Dette fortolkningsbidrag giver vejledning om, hvorvidt sådanne tab ved værdiforringelse overhovedet bør tilbageføres.

2.

Dette fortolkningsbidrag omhandler samspillet mellem kravene i IAS 34 og indregningen af tab ved værdiforringelse af goodwill i IAS 36 og visse finansielle aktiver i IAS 39 og virkningen af dette samspil på efterfølgende delårsregnskaber og årsregnskaber.

Problemstilling

3.

IAS 34, afsnit 28, kræver, at virksomheder skal anvende den samme regnskabspraksis i deres delårsregnskaber som i deres årsregnskaber. Det anføres endvidere: »Hyppigheden af en virksomheds regnskabsaflæggelse (årlig, halvårlig eller kvartalsvis) må dog ikke påvirke målingen af årets resultat. For at opnå dette skal målingen i forbindelse med delårsregnskaber foretages på et år-til-dato-grundlag«.

4.

Det anføres i IAS 36, afsnit 124: »Tab ved værdiforringelse indregnet for goodwill skal ikke tilbageføres i et efterfølgende regnskabsår«.

5.

Det anføres i IAS 39, afsnit 69: »Tab ved værdiforringelse, som er indregnet i resultatet for en investering i et egenkapitalinstrument, der er klassificeret som disponibelt for salg, skal ikke tilbageføres gennem resultatet«.

6.

IAS 39, afsnit 66, kræver, at tab ved værdiforringelse af finansielle aktiver, der er indregnet til kostpris (såsom et tab ved værdiforringelse af et unoteret egenkapitalinstrument, som ikke er indregnet til dagsværdi, fordi dagsværdien ikke kan måles pålideligt), ikke skal tilbageføres.

7.

Fortolkningsbidraget omhandler følgende problemstilling:

Bør en virksomhed tilbageføre tab ved værdiforringelse, der er indregnet i en delårsperiode, i relation til goodwill og investeringer i egenkapitalinstrumenter og i finansielle aktiver, der er indregnet til kostpris, hvis der ikke ville være indregnet et tab, eller der ville være indregnet et mindre tab, hvis der først var foretaget en vurdering af værdiforringelsen på en efterfølgende balancedag?

Konsensus

8.

En virksomhed må ikke tilbageføre et tab ved værdiforringelse, der er indregnet i en foregående delårsperiode, for så vidt angår goodwill eller en investering i enten et egenkapitalinstrument, eller et finansielt aktiv, der er indregnet til kostpris.

9.

En virksomhed må ikke anvende denne konsensus analogt på andre områder, hvor der er en mulig konflikt mellem IAS 34 og andre standarder.

Ikrafttrædelsestidspunkt og overgang

10.

Virksomheder skal anvende fortolkningsbidraget for regnskabsår, der begynder 1. november 2006 eller senere. Der tilskyndes til at anvende fortolkningsbidraget før dette tidspunkt. Hvis en virksomhed anvender fortolkningsbidraget for regnskabsår, der begynder før 1. november 2006, skal den give oplysning om det. En virksomhed skal anvende fortolkningsbidraget på goodwill fremadrettet fra det tidspunkt, hvor den for første gang anvendte IAS 36; den skal anvende fortolkningsbidraget på investeringer i egenkapitalinstrumenter eller i finansielle aktiver, der er indregnet til kostpris, fremadrettet fra det tidspunkt, hvor den for første gang anvendte målingskriterierne i IAS 39.


2.6.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 141/49


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 611/2007

af 1. juni 2007

om ændring af forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 for så vidt angår fortolkningsbidrag 11 fra International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC)

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 af 19. juli 2002 om anvendelse af internationale regnskabsstandarder (1), særlig artikel 3, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1725/2003 (2) blev der vedtaget visse internationale standarder og fortolkningsbidrag, der eksisterede pr. 14. september 2002.

(2)

Den 2. november 2006 offentliggjorde International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) fortolkningsbidrag 11 IFRS 2 — Transaktioner med koncernaktier og egne aktier, herefter benævnt IFRIC 11. IFRIC 11 behandler spørgsmålet om, hvordan International Financial Reporting Standard (IFRS) 2 Aktiebaseret vederlæggelse anvendes på aktiebaserede vederlæggelsesordninger, der involverer en virksomheds egne egenkapitalinstrumenter eller egenkapitalinstrumenter i en anden virksomhed i samme koncern (f.eks. egenkapitalinstrumenter i dens modervirksomhed). Det var nødvendigt at udarbejde fortolkningsbidraget, da der ikke fandtes en vejledning om, hvordan aktiebaserede vederlæggelsesordninger, hvor en virksomhed modtager varer eller tjenesteydelser som betaling for egenkapitalinstrumenter i virksomhedens modervirksomhed, bør behandles regnskabsmæssigt i virksomhedens årsregnskab.

(3)

Høringen af Den Tekniske Gruppe (TEG) under European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) bekræfter, at IFRIC 11 opfylder de tekniske kriterier for vedtagelse som omhandlet i artikel 3, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1606/2002.

(4)

Forordning (EF) nr. 1725/2003 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Regnskabskontroludvalget —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I bilaget til forordning (EF) nr. 1725/2003 indsættes International Financial Reporting Interpretations Committee’s (IFRIC) fortolkningsbidrag 11 IFRS 2 — Transaktioner med koncernaktier og egne aktier som anført i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Alle virksomheder anvender IFRIC 11 som angivet i bilaget til denne forordning med virkning senest fra begyndelsesdatoen for deres regnskabsår 2008, undtagen virksomheder med begyndelsesdato i januar eller februar, som anvender IFRIC 11 med virkning senest fra begyndelsesdatoen for regnskabsåret 2009.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. juni 2007.

På Kommissionens vegne

Charlie McCREEVY

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 243 af 11.9.2002, s. 1.

(2)  EUT L 261 af 13.10.2003, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1329/2006 (EUT L 247 af 9.9.2006, s. 3).


BILAG

INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS (IFRS)

»IFRIC 11

IFRIC-fortolkningsbidrag 11 IFRS 2 — Transaktioner med koncernaktier og egne aktier«

»Kopiering tilladt inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Alle eksisterende rettigheder forbeholdes uden for EØS, med undtagelse af retten til at kopiere til personlig brug eller anden form for »fair dealing«. Yderligere oplysninger fås hos IASB på adressen www.iasb.org«

IFRIC FORTOLKNINGSBIDRAG 11

IFRS 2 — Transaktioner med koncernaktier og egne aktier

Referencer

IAS 8 Anvendt regnskabspraksis, ændringer i regnskabsmæssige skøn og fejl

IAS 32 Finansielle instrumenter: Præsentation

IFRS 2 Aktiebaseret vederlæggelse

Problemstillinger

1.

Dette fortolkningsbidrag tager stilling til to spørgsmål. Det første er, hvorvidt følgende transaktioner regnskabsmæssigt skal behandles som afregnet i egenkapital eller afregnet kontant i henhold til kravene i IFRS 2:

a)

en virksomhed tildeler sine medarbejdere ret til egenkapitalinstrumenter i virksomheden (f.eks. aktieoptioner) og kan enten vælge eller er forpligtet til at købe egenkapitalinstrumenter (dvs. egne aktier) fra en anden part for at opfylde sine forpligtelser over for sine medarbejdere, og

b)

en virksomheds medarbejdere får tildelt ret til egenkapitalinstrumenter i virksomheden (f.eks. aktieoptioner) enten af virksomheden selv eller af dens aktionærer, og virksomhedens aktionærer stiller de nødvendige egenkapitalinstrumenter til rådighed.

2.

Det andet spørgsmål vedrører aktiebaserede vederlæggelsesordninger, der involverer to eller flere virksomheder i samme koncern. For eksempel får medarbejdere i en dattervirksomhed tildelt ret til egenkapitalinstrumenter i modervirksomheden som vederlag for de tjenester, de har ydet dattervirksomheden. Det hedder i IFRS 2, afsnit 3, at:

I denne standard udgør overdragelse af en virksomheds egenkapitalinstrumenter fra virksomhedens aktionærer til parter, som har leveret varer eller tjenesteydelser til virksomheden (herunder ansatte) aktiebaseret vederlæggelse, medmindre overdragelsen klart har et andet formål end betaling for leverede varer eller tjenesteydelser til virksomheden. Dette gælder også overdragelse af egenkapitalinstrumenter i virksomhedens modervirksomhed eller egenkapitalinstrumenter i en anden virksomhed i samme koncern som virksomheden til parter, som har leveret varer eller tjenesteydelser til virksomheden. [Egen fremhævelse]

Imidlertid giver IFRS 2 ingen vejledning i, hvordan sådanne transaktioner skal behandles regnskabsmæssigt i hver koncernvirksomheds enkelte eller separate årsregnskab.

3.

Derfor vedrører det andet spørgsmål følgende aktiebaserede vederlæggelsesordninger:

a)

en modervirksomhed tildeler direkte medarbejderne i sin dattervirksomhed ret til sine egenkapitalinstrumenter: modervirksomheden (ikke dattervirksomheden) er forpligtet til at give dattervirksomhedens medarbejdere de nødvendige egenkapitalinstrumenter, og

b)

en dattervirksomhed tildeler sine medarbejdere ret til sin modervirksomheds egenkapitalinstrumenter: dattervirksomheden er forpligtet til at give sine medarbejdere de nødvendige egenkapitalinstrumenter.

4.

Dette fortolkningsbidrag tager stilling til, hvorledes de aktiebaserede vederlæggelsesordninger, der er fastlagt i afsnit 3, regnskabsmæssigt skal behandles i årsregnskabet for den dattervirksomhed, der modtager serviceydelser fra medarbejderne.

5.

Der kan være en ordning mellem en modervirksomhed og dens dattervirksomhed, hvorefter dattervirksomheden skal betale modervirksomheden for tilførslen af egenkapitalinstrumenter til medarbejderne. Dette fortolkningsbidrag tager ikke stilling til, hvorledes en sådan koncernintern vederlæggelsesordning skal behandles regnskabsmæssigt.

6.

Skønt dette fortolkningsbidrag fokuserer på transaktioner med ansatte, gælder det også for lignende aktiebaserede vederlæggelser med ikke-ansatte leverandører af varer eller tjenesteydelser.

Konsensus

Aktiebaserede vederlæggelsesordninger, der involverer en virksomheds egne egenkapitalinstrumenter (afsnit 1)

7.

Aktiebaserede vederlæggelsestransaktioner, hvor en virksomhed modtager tjenesteydelser som vederlag for sine egenkapitalinstrumenter, skal regnskabsmæssigt behandles som afregnet i egenkapital. Dette gælder, uanset om virksomheden vælger at eller er forpligtet til at købe disse egenkapitalinstrumenter fra en anden part for at opfylde sine forpligtelser over for sine medarbejdere i henhold til den aktiebaserede vederlæggelsesordning. Det gælder også, uanset om:

a)

medarbejderens ret til virksomhedens egenkapitalinstrumenter blev givet af virksomheden selv eller af dens aktionær(er), eller

b)

den aktiebaserede vederlæggelsesordning blev afregnet af virksomheden selv eller af dens aktionær(er).

Aktiebaserede vederlæggelsesordninger, der involverer modervirksomhedens egenkapitalinstrumenter

En modervirksomhed tildeler sin dattervirksomheds ansatte ret til egenkapitalinstrumenter (afsnit 3, litra a))

8.

Forudsat at den aktiebaserede ordning regnskabsmæssigt behandles som afregnet i egenkapital i modervirksomhedens konsoliderede regnskaber, skal dattervirksomheden måle de tjenesteydelser, den har modtaget fra sine ansatte, i overensstemmelse med de krav, der gælder for aktiebaserede vederlæggelsestransaktioner afregnet i egenkapital, med en tilsvarende stigning indregnet i egenkapitalen som et bidrag fra modervirksomheden.

9.

En modervirksomhed kan tildele sine dattervirksomheders ansatte ret til sine egenkapitalinstrumenter, på betingelse af at de ansatte bliver i koncernen i en bestemt periode. En medarbejder i én dattervirksomhed kan overføre beskæftigelse til en anden dattervirksomhed i den fastsatte karensperiode, uden at medarbejderens ret til egenkapitalinstrumenter i modervirksomheden i henhold til den oprindelige aktiebaserede vederlæggelsesordning påvirkes heraf. Hver dattervirksomhed skal måle de tjenesteydelser, den modtager fra medarbejderen, under henvisning til dagsværdien af egenkapitalinstrumenterne på den dato, hvor denne ret til egenkapitalinstrumenter oprindelig blev tildelt af modervirksomheden som defineret i IFRS 2, appendiks A, og andelen af karensperioden, medarbejderen har arbejdet i hver dattervirksomhed.

10.

Efter at være blevet overført mellem virksomheder inden for koncernen opfylder en sådan medarbejder muligvis ikke en anden optjeningsbetingelse end en markedsbaseret betingelse som defineret i IRFS 2, appendiks A; medarbejderen forlader f.eks. koncernen, før den pågældende har fuldført arbejdsperioden. I så fald skal hver dattervirksomhed justere det tidligere indregnede beløb for tjenesteydelser modtaget af medarbejderen i overensstemmelse med principperne i IFRS 2, afsnit 19. Hvis den af modervirksomheden tildelte ret til egenkapitalinstrumenter således ikke optjenes, fordi en medarbejder ikke opfylder en optjeningsbetingelse ud over en markedsbaseret betingelse, indregnes der ikke på akkumuleret basis noget beløb for modtagne tjenesteydelser fra den pågældende medarbejder i nogen dattervirksomheds årsregnskab.

En dattervirksomhed tildeler sine ansatte ret til egenkapitalinstrumenter i sin modervirksomhed (afsnit 3, litra b))

11.

Dattervirksomheden skal regnskabsmæssigt behandle transaktionen med sine medarbejdere som kontant afregnet. Dette krav gælder, uanset hvordan dattervirksomheden opnår egenkapitalinstrumenterne til at opfylde sine forpligtelser over for sine medarbejdere.

Ikrafttrædelsestidspunkt

12.

Virksomheder skal anvende dette fortolkningsbidrag for regnskabsår, som begynder 1. marts 2007 eller derefter. Det er tilladt at anvende fortolkningsbidraget før dette tidspunkt. Hvis en virksomhed anvender dette fortolkningsbidrag for regnskabsår, som begynder før 1. marts 2007, skal den give oplysning herom.

Overgang

13.

Virksomheder skal anvende dette fortolkningsbidrag med tilbagevirkende kraft i overensstemmelse med IAS 8 med forbehold for overgangsbestemmelserne i IFRS 2.


2.6.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 141/53


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 612/2007

af 1. juni 2007

om ændring af forordning (EF) nr. 596/2007 om fastsættelse af importtold for korn med virkning fra 1. juni 2007

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1249/96 af 28. juni 1996 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår importtold for korn (2), særlig artikel 2, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Importtolden for korn, som er gældende fra 1. juni 2007, blev fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 596/2007 (3).

(2)

Da det beregnede gennemsnit for importtolden afviger fra den fastsatte toldsats med 5 EUR/t, bør der foretages en tilsvarende justering af importtolden, der blev fastsat ved forordning (EF) nr. 596/2007.

(3)

Forordning (EF) nr. 596/2007 bør ændres i overensstemmelse hermed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I og II til forordning (EF) nr. 596/2007 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 2. juni 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. juni 2007.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 270 af 29.9.2003, s. 78. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1154/2005 (EUT L 187 af 19.7.2005, s. 11).

(2)  EFT L 161 af 29.6.1996, s. 125. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1110/2003 (EUT L 158 af 27.6.2003, s. 12).

(3)  EUT L 140 af 1.6.2007, s. 24.


BILAG

»

BILAG I

Importtold for produkterne som omhandlet i artikel 10, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1784/2003, som er gældende fra den 2. juni 2007

KN-kode

Varebeskrivelse

Importtold (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Hård HVEDE af høj kvalitet

0,00

af middel kvalitet

0,00

af lav kvalitet

0,00

1001 90 91

Blød HVEDE, til udsæd

0,00

ex 1001 90 99

Blød HVEDE af høj kvalitet, undtagen blød hvede til udsæd

0,00

1002 00 00

RUG

0,00

1005 10 90

MAJS til udsæd, undtagen hybridmajs

0,00

1005 90 00

MAJS, undtagen til udsæd (2)

0,00

1007 00 90

SORGHUM i hele kerner, undtagen hybridsorghum til udsæd

0,00

BILAG II

Elementer til beregning af tolden, jf. bilag I

31. maj 2007

1.

Gennemsnit for den referenceperiode, der er nævnt i artikel 2, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1249/96:

(EUR/t)

 

Blød hvede (3)

Majs

Hård hvede, høj kvalitet

Hård hvede, middel kvalitet (4)

Hård hvede, lav kvalitet (5)

Byg

Børs

Minneapolis

Chicago

Notering

153,89

114,21

Pris fob USA

179,70

169,70

149,70

129,46

Præmie for Golfen

14,93

Præmie for The Great Lakes

10,58

2.

Gennemsnit for den referenceperiode, der er nævnt i artikel 2, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1249/96:

Fragt/omkostninger: Mexicanske Golf–Rotterdam

36,61 EUR/t

Fragt/omkostninger: The Great Lakes–Rotterdam:

37,17 EUR/t

«

(1)  For varer, der ankommer til Fællesskabet via Atlanterhavet eller Suezkanalen, kan importøren i henhold til artikel 2, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1249/96 opnå en nedsættelse af tolden på:

3 EUR/t, hvis lossehavnen befinder sig ved Middelhavet, eller

2 EUR/t, hvis lossehavnen befinder sig i Irland, Danmark, Estland, Letland, Litauen, Polen, Finland, Sverige, Det Forenede Kongerige eller på Den Iberiske Halvøs Atlanterhavskyst.

(2)  Importøren kan opnå en fast nedsættelse på 24 EUR/t, når betingelserne i artikel 2, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1249/96 opfyldes.

(3)  Positiv præmie på 14 EUR/t indbefattet (artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1249/96).

(4)  Negativ præmie på 10 EUR/t (artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1249/96).

(5)  Negativ præmie på 30 EUR/t (artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1249/96).


2.6.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 141/56


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 613/2007

af 1. juni 2007

om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2368/2002 om gennemførelse af Kimberley-processens certificeringsordning for international handel med uslebne diamanter

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2368/2002 af 20. december 2002 om gennemførelse af Kimberley-processens certificeringsordning for international handel med uslebne diamanter (1), særlig artikel 19 og 20, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Formandskabet for Kimberley-processens certificeringsordning har i meddelelse af 3. maj 2007 besluttet at tilføje Liberia på listen over deltagende parter pr. 4. maj 2007.

(2)

Bilag II bør derfor ændres i overensstemmelse hermed. Ændringen af bilag II berører dog ikke de særlige bestemmelser i Rådets forordning (EF) nr. 234/2004 af 10. februar 2004 om visse restriktive foranstaltninger over for Liberia og ophævelse af forordning (EF) nr. 1030/2003 (2).

(3)

Tyskland har underrettet Kommissionen om ændringer i oplysningerne om deres respektive fællesskabsmyndigheder.

(4)

Bilag II bør ændres i overensstemmelse hermed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag II til forordning (EF) nr. 2368/2002 erstattes med teksten i bilag 1 til nærværende forordning.

Artikel 2

Bilag III til forordning (EF) nr. 2368/2002 erstattes med teksten i bilag 2 til nærværende forordning.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den finder anvendelse fra den 4. maj 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. juni 2007.

På Kommissionens vegne

Benita FERRERO-WALDNER

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 358 af 31.12.2002, s. 28. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 127/2007 (EUT L 41 af 13.2.2007, s. 3).

(2)  EUT L 40 af 12.2.2004, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1819/2006 (EUT L 351 af 13.12.2006, s. 1).


BILAG I

»BILAG II

Listen over deltagende parter i Kimberley-processens certificeringsordning og de kompetente myndigheder, de har udpeget som omhandlet i artikel 2, 3, 8, 9, 12, 17, 18, 19 og 20

ANGOLA

Ministry of Geology and Mines

Rua Hochi Min

Luanda

Angola

ARMENIEN

Department of Gemstones and Jewellery

Ministry of Trade and Economic Development

Yerevan

Armenia

AUSTRALIEN

Community Protection Section

Australian Customs Section

Customs House, 5 Constitution Avenue

Canberra ACT 2601

Australia

Minerals Development Section

Department of Industry, Tourism and Resources

GPO Box 9839

Canberra ACT 2601

Australia

BANGLADESH

Ministry of Commerce

Export Promotion Bureau

Dhaka

Bangladesh

BELARUS

Department of Finance

Sovetskaja Str., 7

220010 Minsk

Republic of Belarus

BOTSWANA

Ministry of Minerals, Energy & Water Resources

PI Bag 0018

Gaborone

Botswana

BRASILIEN

Ministry of Mines and Energy

Esplanada dos Ministérios — Bloco »U« — 3o andar

70065 — 900 Brasilia — DF

Brazil

CANADA

 

International:

Department of Foreign Affairs and International Trade

Peace Building and Human Security Division

Lester B Pearson Tower B — Room: B4-120

125 Sussex Drive Ottawa, Ontario K1A 0G2

Canada

 

For specimen of the Canadian KP Certificate:

Stewardship Division

International and Domestic Market Policy Division

Mineral and Metal Policy Branch

Minerals and Metals Sector

Natural Resources Canada

580 Booth Street, 10th Floor, Room: 10A6

Ottawa, Ontario

Canada K1A 0E4

 

General Enquiries:

Kimberley Process Office

Minerals and Metals Sector (MMS)

Natural Resources Canada (NRCan)

10th Floor, Area A-7

580 Booth Street

Ottawa, Ontario

Canada K1A 0E4

DEN CENTRALAFRIKANSKE REPUBLIK

Independent Diamond Valuators (IDV)

Immeuble SOCIM, 2ème étage

BP 1613 Bangui

Central African Republic

FOLKEREPUBLIKKEN KINA

Department of Inspection and Quarantine Clearance

General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ)

9 Madiandonglu

Haidian District, Beijing

People’s Republic of China

Folkerepublikken Kinas særlige administrative område HONGKONG

Department of Trade and Industry

Hong Kong Special Administrative Region

Peoples Republic of China

Room 703, Trade and Industry Tower

700 Nathan Road

Kowloon

Hong Kong

China

DEN DEMOKRATISKE REPUBLIK CONGO

Centre d’Evaluation, d’Expertise et de Certification (CEEC)

17th floor, BCDC Tower

30th June Avenue

Kinshasa

Democratic Republic of Congo

CÔTE D’IVOIRE

Ministry of Mines and Energy

BP V 91

Abidjan

Côte d’Ivoire

KROATIEN

Ministry of Economy

Zagreb

Republic of Croatia

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

European Commission

DG External Relations/A/2

B-1049 Brussels

Belgium

GHANA

Precious Minerals Marketing Company (Ltd.)

Diamond House,

Kinbu Road,

P.O. Box M. 108

Accra

Ghana

GUINEA

Ministry of Mines and Geology

BP 2696

Conakry

Guinea

GUYANA

Geology and Mines Commission

P O Box 1028

Upper Brickdam

Stabroek

Georgetown

Guyana

INDIEN

The Gem & Jewellery Export Promot